Vous êtes sur la page 1sur 20

𝑜

Bán phản ứng khử (Quá trình khử) 𝐸𝑂𝑥/𝐾ℎ (V)


Chất oxi hóa ⇄ Chất khử
+ -
Li + e ⇄ Li -3,0401
K+ + e- ⇄ K -2,931
2+ -
Ba + 2e ⇄ Ba -2,912
Ca2+ + 2e- ⇄ Ca -2,868
Na+ + e- ⇄ Na -2,71
2+ -
Mg + 2e ⇄ Mg -2,372
H2 + 2e- ⇄ 2H- -2,23
Be+ + 2e- ⇄ Be -1,847
Al3+ + 3e- ⇄ Al -1,662
2+ -
Ti + 2e ⇄ Ti -1,63
Ti3+ + 2e- ⇄ Ti -1,37
2+ -
Mn + 2e ⇄ Mn -1,185
2H2O + 2e ⇄ H2 + 2OH- -0,8277
2+ -
Zn + 2e ⇄ Zn -0,7618
Cr3+ + 3e- ⇄ Cr -0,74
Fe2+ + 2e- ⇄ Fe -0,44
3+ -
Cr + e ⇄ Cr2+ -0,42
2+ -
Co + 2e ⇄ Co -0,28
2+ -
Ni + 2e ⇄ Ni -0,25
Sn2+ + 2e- ⇄ Sn -0,13
2+ -
Pb + 2e ⇄ Pb -0,126
Fe3+ + 3e- ⇄ Fe -0,04
+ -
2H + 2e H2 0,0000

Sn4+ + 2e- Sn2+ 0,15
2+ - ⇄
Cu + e Cu+ 0,159

Cu2+ + 2e- Cu 0,337

O2 + 2H2O + 4e- 4OH- 0,401

Cu+ + e- Cu 0,520

I2 + 2e- 2I- 0,54

Fe3+ + e- Fe2+ 0,77
+
Ag + e - ⇄ Ag 0,7996
-
NO3 + 2H + e + - ⇄ NO2 + H2O 0,80
Hg2+ + 2e- ⇄ Hg 0,85
NO3- + 4H+ + 3e- ⇄ NO + 2H2O 0,958
Br2(l) + 2e - ⇄ 2Br- 1,066
Br2(dd) + 2e - ⇄ 2Br- 1,0873
Pt2+ + 2e- ⇄ Pt 1,188
O2 + 4H + 4e + - ⇄ 2H2O 1,229
MnO2 + 4H + 2e + - ⇄ Mn2+ + 2H2O 1,23
2-
Cr2O7 + 14H + 6e + - ⇄ 2Cr3+ + 7H2O 1,33
Cl2 + 2e - ⇄ 2Cl- 1,36
2ClO3- + 12H+ + 10e- ⇄ Cl2 + 6H2O 1,49
-
MnO4 + 8H + 5e + - ⇄ Mn2+ + 4H2O 1,51
Au3+ + 3e- ⇄ Au 1,52
Pb4+ + 2e- ⇄ Pb2+ 1,69
MnO4- + 2H2O + 3e ⇄ MnO2 + 4OH- 1,692
MnO4- + 4H+ + 3e- ⇄ MnO2 + 2H2O 1,70
H2O2(dd) + 2H+ + 2e- ⇄ 2H2O 1,78
Co3+ + e- ⇄ Co2+ 1,82
Au+ + e- ⇄ Au 1,83
O3 + 2H+ + 2e- ⇄ O2 + H2O 2,010
F2(k) + 2e- ⇄ 2F- 2,87
F2(k) + 2H+ + 2e- ⇄ 2HF(dd) 3,05