Vous êtes sur la page 1sur 90

5.

J * K
D L ' B !
"#
1
F# G 1. $ % & '
'( ) *
-<6I 0 * $! )
+,' .
2. $ %
'( ! .
! 3. $ %
"# ! ‘0 0* 1’
3 "# 3 *
1. $ % & ' 2 3 # .
'( ) * 1. $ % & ' 4. $ %
$! ) '( ) * %!5 6
+,' . $! ) 78 .
2. $ % +,' . 5. 9 3
'( ! . 2. $ % 78 $ %
3. $ % '( ! . : ! ,' %;
‘0 0* 1’ 3. $ % < +
3 * ‘0 0* 1’ =!
3 # . 3 * '( < !
4. $ % 3 # . >
%!5 6 4. $ % ?! 0 @# .
78 . %!5 6 6. * $
5. 9 3 3 *DC(6 ! B '
78 $ % ' EC $ 0
: ! ,' %; #!5 . C( %.
< + 5. 9 3
=! 78 $ %
'( < ! : ! ,' %;
> < +
?! 0 @# . =!
6. * $ '( < !
! B ' >
$ 0 ?! 0 @# .
C( %. 6. * $
! B '
$ 0
C( %.
1
= D :B 5

@ 5. M N $ % & ' ' O ( 0 *

+, 5. 6 N P68 $ % QGL !

0 %J # *%. <6*%, $ % & ' D6I > 0 *)

+, 5. : 6P , QGL ' % =6

S9 ? Q& ) @ ( 5.

<6*% " *.

T= N1BJ5 * T6O CO ( =6 N P68

<9 *. D 5 N Q8

" # *. D 5 QGL ' % & '!

'( S +, B ' . UM B

QGL ' B ' UM B N? 2000 % $!

+, 5. QGL ' % +, '( S !

<6*0 % 3 J5 %.

QGL ' % & ' “0 0* 0 1” 3 6 3 D O

(3 # . <6*%, 3 D O & ' EC :M 3 #

3 5. :J 3 # : , N QG B

QGL ' % & 0 N# N J BJ 5. UB !

QG B QGL ' UB % #0 0 N# %. QG

? QGL ' % * $! 0 9 0 @# .
M N , QGL ' % $ 0 9 P68 X

Y *. D , QG % 0 Z6O 3* & ' =

[ *%. 3* P68 & ' P68 N

B Z6O*. D 5 N QGL ' % !

# T\ N6 7(*%. : @ 5 N

QGL ' % ! @Z6O T\ G Q GJ5 C(6

I =6 ' EC #! *%. P6O 5 N

QGL ' % Z ! T\ N6 (J5

C * 9 * 3 *DC O! 9L G *%.

9 = ' $ % & '! , CZ6O : !

,'Z6O Y9 +, 5. % J : ! ,Z <6

0 Z QG % M3 ! 6O QGL ' B '

'( < L $ +, 0 @# . : 6 X, QGL ' % $

0 9 . 0 ? , UM B 9 * 3 ' 6 O '

EC L $ +, 5. O !, O =! 0 QG 96

Y9 ' : , = 6O 0 QGL ' % '( <

L $! > ?! 0 @# . :> ]+ P68 =? *!5

QGL ' % & ' 0 +, BJ 5.


:J UM B N? QGL ' % 9 = '

3* =6 S = QG 96 '( S S! ! '( *.

0 ? , UM B N? UM B QGL ' B ' UB F #!

6 #! 5. P68 & D LCO <6*% % & '

<6I > 0 *) +, 5. : 6 X, QGL ' % =6

QGL ' DJ ? C0 CO, &

L & < *. :J QG3 6 #! UM B

B3 ) ) ' GL G <6*0 J *K

G 5.
5.2 L 0 9 ' D O

:J QG3 * 0 C QGL B3 6 #! *.

E *I , UB 3 6" G ! * L ! 6

Y L 0 5 * L ! # 5 . Q 0 ,

:J > G3 D6I > 0 *, YC80 , 0 % $ ,

<6I > 0 *, 3* QZ 6 #! *.

YC80 *5 B! * ]^ = I %

= #! # ! C( 5. YC80 ' 'D O

! 6 ) ECS ) EC8 B :J QGL '

6 #! # 5. 0 ? , :> G *5 @S % QGL T6

$ % =6 ! N EC # CO, 9 YCO( :J

'D O X ' Z6O5. QGL ' D6_ , QGL ' <6_

0 7 L $ % =6 C #

YC80 ' 6 X O 5.

NC8 NC N $ % = ! 0 > ? T\! ? $ #

C 6 ? CO C<!

N6 \5 YC80 *. $ % =6 T\!5

NC N * 0 "# N? % =6 Z 6

$ # : $ < + $ *. <6*%, CO
C<! 16 \5 $ % = 0 $ # UM B CO,

YC80 Z '( # *.

YC80 T* # 5 UB S9 : * ]+ `6( I!5,

#! , 3# ' .( B 6.3, 2019). YC80 :J

QG36 " D Z * XD O 6 #! # 5. :J >

G3 YC80 D O : @# N # 5.

0 , 0 CO YC80 ' . 0 O[ >

BJ CO YB # # Q $ 0

YC80 7Z J <6 X 0 C 5. 0

YC80 1 QGL ' % =6 * , d# #, 0 %! , Z

3 *DC( 9 * N6 6 # QZ YC80 *.

O 0 CO YC80 1 Q 9 %, C0O % 5 $) 6

QGL ' % =6 Q% , ! , U\ QZ C(

L O *. % & 6 : D O 0 C & \5

'( S S! D 9 % ? U= L & 5 $ B3

6 #! *. : 6 X, :J QG3 * 0 C & \5

@ ( #Z6O L Y _ ' 6 3 D J 5.
0 % $

0 % $ D O G3 D Z , Z Z6O5. M

N , < 0 % $

0 C 5. :M 3 @# D O = * 0 % $ &

Q 9 % & ' QGL ' % & ' ! *. 0 % $

D\ 0 7Z J < 0 C *. :M

0 % $? ' % & ' EC 3* 9 *.

0 % $? * 3* 5 ! ,Z QGL * '3

N YB *. QGL ' % & ' #

QGL ' D6S <6S 0 % $ ! *.

0 % $ C0O %, Q 9 %, QGL ' % & ' ! 5.

: 6 X, Q 9 % =6 _ , QGL ' % =6 <6S ,

CO? * <O , T % % S QZ @ ( *.

1 Q 9 B * 0 % $ 3* '( Z6O5
2 QGL ' % & * QGL ' DJ 0 % $

3* '( Z6O5

3 QGL ' % & * QGL ' <J 0 % $

3* '( Z6O5

இைதப் பின்னிைணப்பில் ேசர்க்க ம்


3*

:J > G3 L % L 8 C 3*

D O ) 6 #! # 5. QGL ' % 8 %

T6 * B 10 3* #0 % G *. M 3*

" L T= L 0 L eB L % G BJ *.

3* 1 # 0 3 & ' QGL ' % e 3B S

B <6( Y@ L 0 % L =! *%. : 6 X

8Z6O L = ! 6 :BJ 5.

U F #> 0 *

F #> 0 * =6 N? :J QGL * L

O *. M N U F #> 0 * 6 #! 5. U F #>

0 *N : @# 0 * *. D6I >

0 *, <6I > 0 * ' .

D6I > 0 * T* # 5 QG3 * 0 C C'D6

'( < > 1 $ % =6 L @ ( Y L . 6

N : @ Q@# $ % U6O6 , 36

3 *DC8 Z , = < + 6 #!5 5 @ ( 5.

:J D6I > 0 *N6P : @ Q@# $ % TM

N 6 #! 8 > GZ6O*% T68 TJ


3C'! 8 > GZ6O*% T68 @ #!5 QGL *

L O *.

D6I > 0 *N QGL ' % & ' , S

% * 0 3 +, *. NC ! $ % =6

C' ( CO? ' EC YB 5. : D6I >

0 *N : @ Q@ N? P68 $ %

d# #! *%. : * , QGL ' D6 QGL ' Y % =6

S9 ? Z ! 9 * 3 *DC8 6 # F# G 5.

3I T6.T (1958) 7C(6 , UB '( < NC ',

CO? ' <6*% UB I % CO g@$( 0 , * 0

3# 0 : <6I > 0 * ' (Abdul Latib & Nor Azam Ariffin,

2015). $ % & ' 6 #! Y! Z ! U6O6 ,

36 3 *DC O> 9 6 #!5 T 9 *

D60*CO! @# *% T6 5 :> 0 *N6 X ( 5.

QGL ' <6*%, <6I > 0 * ! 5. :J '

D6I > 0 *N 6 F # 0 6 #! *.

QGL ' % =6 @# :M 3 @# 0 * & '

: N y F# G 5.
<6I > 0 *N $ % =6 L D6I >

0 *N Z ! @ 3 @# CO, @ (J5

U F# G *. : <6I > 0 * “0 0* 0 1” Y! D O

TJ L '> 6 # 5 T6 < !

5 $S9J 5.
5.3 L ' GL D O

5.3.1 YC80

YC80 1 O L $ 1 3? S ,

P D @ ( . QGL ! YC80 X O

D 1 T\!5 *. E *I 0 *, D Z !

! = C8 L O 3 :B L !

L T\!5 *. M N , '( S 0 S

9 % ? U= L & 5 $ B3 6 #! *.

UM B QGL ' Y B ' UB I Q $ 0 S!

% G 5. 0 < QGL ' % QG36

0 C & \5 #Z6O ! &

CO, & T\ *. QG36 P68

<9 B UM 68 ' UB '( S T\ 5. UM B

N6 D L & 1 % zJ5 S = { 6 N

F# G *.

T@ 78 : ' OL # "

1 * 1 2 3 4 5

2 Q% 1 2 3 4 5

3 d# # 1 2 3 4 5

$ 1 1 % zJ5 S = {#
5.3.2 0 % $

0 % $1 Z ! L $ 1 3 O *.

0 % $? ' 0 3 % G #

D 1 T\!5 *. <6*%, 0 % $1 d#

96 & U1, U= 31BJ5 T\!5 ! *.

<6*%, L QGL 3* , QGL 0 ! C' EC #!

' *. T\!5 Z #! <O' *!5!

L & P68 = *.

D < 0 % $ X CO B!5 ( *.

: @ < L K #$%J5 '(N *.

, D Z B!5 O! " *. P6O

< #0 0 % $ X CO =6 N B!5B

YB 5. <6*%, :J QGL ' EC B!5B

5 #! 5. : 6 X, L =6 ! 6 )

SO ! 6 ) Y8 #! 5. (<6I $ S)

:J QG3 CO L % L 3 D O S = 3 9

(Descriptive) D ON ' GL G *. : ' GLD O

3* D O ' U F #> 0 * ' 6 #! # 5.


5.3.3 3*

3* : @# # . :J > G3 # #!

3* #0 6 #! 5. 3* 1 1 % -:6 zJ5

S = {# D ON6 N # #! 3*

+, *. 3* 1 0 # 0 3 & ' QGL ' % ,

Q 9 % B!5 T@ P '( < *. 3* P

O # L 9 #! 3 ! C' Y9 * T68

@ ( *. <6*%, :! L S = N ' GL

G *.

4 3*

5.3.4 U F #> 0 *

U F # 0 *N QGL ' Y % =6 L , S9

C( L % L O *. : P6I > 0 *,

<6I > 0 * QZ D O U < # <# N O *.

D 1 QGL ' % =6 D6I > 0 *N6 D L

$N : *. <6*%, % =6 S9 ? * '( L
G *. QGL D LCO <6*%, <6I > 0 *N6 D L &

$N : # '( L = *. <6*%, :M 3 @#

0 * =6 D L & '( 3 U F# G *.

3* 3 S =
1 ( U6O6 O ( 1
2 ( 36 O ( 1
3 S9 U6O6 T\ G, I S9 1
4 S9 36 T\ G, I S9 1
U6O6 T\ G, I
5 6 #!5 1
6 #!5
36 T\ G, I
6 6 #!5 1
6 #!5
36 T\ G, I
7 6 #!5 1
6 #!5
U6O6 T\ G, I
8 6 #!5 1
6 #!5

$ 2 D6I , <6I > 0 * & * F#

100 =

0 C @ ]! $ % =6 @ <

6 #! 5. x T* # 5 $ % 9 =! 3* =6

S = '( Z6O5. y T* # 5 ! 3* =6

T@[ ' . :,0 100 T* # 5 3Z $ Z

6 #! #Z6O5. D 1 $ % 9 > G 3* =6

S = ! 3* =6 T@[ ) 6 ' 0 @# . <6*%,


Z Z6O 3 100-Y 6 B 0 @# . :8 3 0

$ % =6 @ .

]! N @ +, 5 $ % =6

L 6' , = <9 # . A, B, C, D QZ .

:J 6' N * <9L & * O $N

: *. 6 0 , $ % =6 L

0 %J # 5.

@ L

1 70-100 A

2 40-69 B

3 20-39 C

4 0-19 D

$ 3 $ % =6 L F #>

QGL ' % S =
R1 3/8
R2 1/8
R3 2/8

$ 4 D6I > 0 *N6 D L


D6I > 0 *
4
3
2
1
0
S =

R1 R2 R3

'( L 1 QGL ' % =6 L =6 U F#

QGL ' % S =
R1 8/8
R2 6/8
R3 6/8

$ 5 <6I > 0 *N6 D L

<6I > 0 *
10
8
6
4
2
0
S =

R1 R2 R3

'( L 2 QGL ' % =6 L =6 U F#


YC80

U F #>
0 % $ 0 *

2 D 0 $3

:J > G36 Y@ ! 6 ) ! 6 )

Y8 #! : 6 L D 0 $3 N ' GL

G 5. QG % T6O D ON YC80 X

@ [ UM B 78 & Z 3 *DC( 9 *

6 0 #! B , C() 5. $ % =6

! N * CO, ) :! < % =6 0 *)

D6I > 0 * D <6I > 0 * @ [

YC80 Y 3 5.

0 , YC80 $ % =6 0 # Q $

S! ! '( S 3 *. : 6 X, O L =6

G ?‰ # N 0 % $ X O L

Y85 $ :BJ *. D6I , <6I > 0 *N6 D L


U < 6 X $ % =6 0 # < 5. M N ,

:> GL C( J5 5 Y8 5.
6.0 QGL @# < S

YC80

YC80 D O QG36 D :8

5. : 6 N $ % =6 ! , S , '#

Y8 <*%, CO $ % & 6 GZ6O Y QZ

YC80 5. : D O 0 ? ? #!5 N 1 %

zJ5 S = {# 5 $ 6 #! 5. :J B3

UM B $ B ' UM B N? P68 78

@# 6 #! 5. * , Q% , d# #.

5 R1 1- * L

6 R1 1-: $ !
7 R1 1-: CO ! !

M N R1 D N * N 1 #0

+, 5. : $ % 0 0* 0 1 3

3 # \5 3* & ' 78 ! 3% 0 G %.

QG % +,Z '( S L B ' 3B : . 0 ? ,

3* & ' = ' \5 : % 0 3 > 9 I!5

= 3 . * '! 0 68Z6O 3 #0 7(* %.

Q* , 3 O :B <_ " L 6* < ) 6 =! %.

Q% N : B ' 2 #0 +, B Z6O5.

E *6O : B ' : $ CO1 Q% ' O 0 :BJ 5.

:J 0 C & \5 : % 6 6 *N 0

Y 16 N : $ " L 1 *5 T68 : %

T@ 5 @ ( 5. : * * G 0 @# T6O

T@$ . :B <_ , 0 8 XN Q 9 B ' C0O B '

Š 0 : * D L @ ( 5.
Q% ' O :B <_ :J 3 # T Y L T68

: B '> J0 :B ZO 7(* %. T*0 , T6 *) :J

Y! ) 0 ' T@$! #0 d# # ! 6 @$I

7(* %. : 6 X, UB 3 ! 6 *> 0 ' T@$D Q ?

B ' :B 5 @ ( 5.

d# # N : B ' 3 +, 6 $ 3 #

N : B d# # # 0 @ ( 5. : %

:J 3 C( C( 9 B5 !

6 3 . E *6O , : $ % 3 # \5 “ C(0

0 30 9 3 * 0 5 *5”. T68 6 @$I

7(* %. : % 3 # * Z^> #0 3

'+ S C' T68 7(* %. : 6 X, :B Z6O

@ #!5 B C( J %, %

T6 5 @ ( 5.

8 R1 2- * L
9 R1 2-: $ !

10 R1 2-: CO ! !

2 0 C & \5 : $ 96

@S 6 8 B 5 @ ( 5. D *

N : % # :BJ : B ' 3 +, # 5.

: $ % 3* & ' =! #0 : ,Z $

D ) T6 * Y$%J BJ 5 @ ( 5.
T*0 , 6 C8 ! ! ' 6_ 6

0 N# 96 ! ! ' : N * 0 8

$ Z # @ BJ %. : 6 X, QG 3 L CO

$ % 3 L $ 0 9 0 @# T6O Q

= 5.

E *6O , : % 6 TM L $ !5 Y %

T6 @ [!5 @ BJ %. 3* & '

= ' \5 “U5 *” T68 U S3!5 @0 =! %.

Q* , * : =! %. : * , # 0

0 3 & ' =!5 C( @ %.

: $ 96 d# C' Q% ! C' 4 +, # 5.

E *6O D6 3 : B d# # 9! B 5

@ ( # 5. : % :M 3 3 # \5

3 6 g , 0 # (J5 @ %.

: $ % 3* & '> 9 = : @# D O

'( S S! ! % N %. : * , % $! :+

0 9 5. Q , '( % D J L '! 3%

D 6O %. : * , 1-z ? 2-: % 9

=! 3* =6 T@[ :B Z6O5.
11 R1 3- * L

12 R1 3-: $ !

13 R1 3-: CO ! !
: $ % DJ ? : N

CO, @ ( 5. : $ % " L * L

* L . : $ % UM B 0 3N6 \5 T\ N6

6' YC80 Z* %. <6*%, “U5 *” T6O G )

U S3!5 @ BJ %. D6 ? 3 : $ 96

d# # :BJ 5. E *6O , 3 #! * ' OJ5

3 C( O0 @# T6O T@$ 0 0 ,Z

$ 5.

CO % & 6 0 N# 3 6 D6 3 >

D 6O %. 0 ? , '( S S! ! 6 #! =

D 6O %. :B <_ UB 3* L ' #0 '( S S! !

6 #! * %. UB 3 ! O > 6* 3 >

9 * 3 7O 0 @# T6O 0 ' 96 ! N

= 5. : $ B ' 6 * CO % & 6 U <# 5

< 3 . 0 ? , CO : @# $ % 6 *3 0

% T68 % 7( 5 B SO36 3 * 5.

14 R2 1- * L
15 R2 1-: $ !

16 R2 1-: CO ! !

QG % T6O D ON $ % R2-:6 ! T6*

YC80 5. Q% , * N : B ' 1 #0

+, 5. : $ % ‘ ’ : $ 3 ( :BJ %.

0 ? , : % C0 %. * '! 9 U68 T6

% 9 *D Q% D 3 . : % 3* & '
= ' \5 !5 _ # CO!5 _ :B 5

@ ( 5.

: $ % " L C8 6 QG36 = d# %.

: * , : B * ( 5. T*0 , : % *! CO

3‹ , = ?! D C ! %. 6 GZ6O 8 ' O 6

3 3 T % %!5 :BJ %. e

= 3 S = Z 5 T68 6 1)8! <6*0

D C D *J %. : B 6* < ) " L ' O

$ 5. : $ % QG3 * 0 C & \5 D\

* ?! % 5, <O 3‹, 0 e 5 0 6O

! = #! * %.

: $ %3 ' O * d# # 6 %. : %

3 6 S9 ' O :BJ ? O

7( ? 6* < '6( 0 % > %. M 0 =

QG % : $ B '! 6D * S +, 0 @ NBJ 5. :

$ % B * 3* & ' '( S S! ! 3 0 * %.

: % * ' #! 7 , '( S S! ! 0 * %.

'( S S! X #0 . S! X 0 3 ! 0

D 6O $ B '> 9 * 3 ! 9L G D 3 .
'( S S! ! S B S = &

5. 5 #"6(, : $ % 6* 3 = : 5

3* & ' “:,Z <,Z 0 ,Z” T6O Z 3 @0

=! %. : $ % T ? 3B : 50 J5

@ %. : % 0 L Q% " ? CO % =6 I S,

_ ! C' E,' 50 6 5.

QG % B ' * ?! D 6O \5 : $ % S

K( 0 e 5 $ 5. M 0 N QG Z 6 : 96

C O> e * : %D eX!5 @ %. : 6 X, %

D\ d# #! D C : 5 " ! = ! 6 5.

: $ 96 d# #, * , Q% QZ C(C' BJ5 N

: B C( = 5.

17 R2 2- * L
18 R2 2-: $ !

19 R2 2-: CO ! !

2-: : $ % : $ 3 '> C8 S9

* %. T*0 , : 96 1 # COD COD ' OJ5

6* < = 5. : $ % "6( J !5 =

D C ! %. :B <_ , ‘:,Z <,Z” 6 # : , =

6 5. : % * ' '+ ! ! 7 : , = :J

Y! 6 #! J '+ ! 1BJ5 K 5 @ ( 5.
: N : $ y L U6O6 , 36

0 8 # $ D J 5. : % %J5 3 D O '( S S! !

6 #! * %. : * , % 6_ $! :+ 0 9 5.

: *! 3% C' % <6*% '( S S! ! 6 #! 3 .

O :B <_ e D C 7(*%. C' <O' %

9 3 6* UM B 3* 3C' B Z^> B

L 6 5.

Q* , Z^> ) 6 9 6 Š Q$ 6 5. :

$ %, 6 ! :BJ YO3*% S6 #!5 N

“T* ' 9) . Y6 0 %” T6O %. QG % U

UB ]! ! C<! %. : $ % ‘U5 *’ T6O G

U <! %. Q* , C * 9 * S9 : % 3 . $ %

1-z ? : % S9J5 ZO %. :B <_ , : B

D C $ % 1-z 3 2 > 9 7(* %.

20 R2 3- * L
21 R2 3-: $ !

22 R2 3-: CO ! !

3-: : $ 96 ! & @ [ *.

D6 ? = : B * 9!5 5. :

$ % CO 6_ e Y + < J !5 =

D C ! %. : $ B '! <? , G ? S9

9!5 5 @ ( 5. : $ %, "6( T\ N6

8 I!5, G U S3!5 <6*%

0 * %.
< + ' OJ : 96 6* < ! 6 5.

QG 96 ` "6( 0 3 J5 %J5 3 * %.

:B <_ , : 9 e ! * :B 0 G 5. : % CO

3‹ , 0 e \5 QG % I 3 K@# !

* ?! * %. 3 : % d# * %.

3 O : , D J L C8 : 96

D * S :BJ 5. 0 ? , UM B D O 6 9

= ' \5 ! Q G5 J C(

@ * %. : N : % '( S S! ! UB D O 7

6 #! 0 : . : % $ % 1-z 0 0 U0 3

3* & ' =!5 C( CO %.

23 R3 1- * L
24 R3 1-: $ !

25 R3 1-: CO ! !

QG % T6O D ON 0 C @ : @# $ % 0 :

$3N6 ! & YC80 *. : $3 " L

0 :BJ %. QG 96 TJ 0 3 ' < # !

9 3 . : $3 6_ [IN6 S B3 )

P !5 @ %. : $3 Y0 0 0 :

:J QG3J UM B & d# %. % " L

0 !5 6 1 S _ CO < 50 $ %.
: $3 1-:6 D :85

D C C * ('( > C8 0 : . : 6 6O ,

UBD O7 : $3 '( S S! ! 6 #! D * 3 .

: $3 E5 0 D C QG % : 9 0

D C ! %. Q* , : $3 QG 9 0 0 3B 3 .

1- * D J <6S : $3 QG 96

B! 0 L ! : $ > J <1BJ5 Y 0*

= Z3 %. Q , : B ' * , Q% , d# # QZ

P68 ' 1 T6O F# +, # 5.

26 R3 2- * L

27 R3 2-: $ !
28 R3 2-: CO ! !

2 = : $3 " L 5 S 6

%. : $3 3* & ' = N " L

Q% !5 6 =! %. : $3 ' ‘U5 *’ T6O G #

9 6 #! ! 9 3 . Q , Š # CO

6 5. :B <_ , " L Z^> 3 d# %. :

D O : % 3 6 UM B 3 , ) 0 # 0 # S9J5

@ %.

Q* , ‘ ’ % * 3* & ' = > C8

%. : D O 6 : 9 '( S S! ! C( UB D O

#0 7(0*6. : $3 <6*% O D O : * 6 #! !

S! % * = CO %. : 9 O $! >

' Q% 6 5. : $3 6I :B Z6O $

' OJ “>0 ’ T68 ! 7( BJ * %. 0 0 , $

7 * “ Œ’ T68 ! C( D+,Z* %.
Q* , %J5 3 # M96 6* < ) Q% D

@ ( 5. : B 0 > >e $ 5. 0 ? ,

: B ' CO % =6 C( C( : T6 5

@ ( 5. “ 6 9 3 * 0 5 ” T6O : 96 7C8

:J N : B C # #0 B5 50

S #! 5. J ? : $ % O >

%. Q , D6 ? 0 * $ D J 5.

29 R3 3- * L

30 R3 3-: $ !
31 R3 3-: CO ! !

CO $ % 0 0 3-: : $3N6

! & YC80 *. : N :J $3 Q%

"' ) 6 $ %. 5 #"6(, : $3N D6 3

6* < " L $ 5. : $3 :J

N Š 6 * $ %. % 3* & '

= C' D6 ‘U5 *’ T6O G * U S3!5 @#

=! %. 3* 8 Q GJ5 = 5

@ ( 5.

: $3 3 # \5 >e 0

@ BJ %. : D O, :J $3 * , d# #, Q%

QZ C O 5 @ ( 5. : $ %

0 0* 0 1 3 3 # \5 0 3 @ 0 5

% %J5 D C 5 @ ( 5. : % '( S S! !
6 #!5 ! 3% C' * UB 0 *!

D 6O %. : % 6 D6S CO $ , : ! 3 :

D O > 0 9 0 @# T68 D_D_!5 @0

3 e 0 0 @# % T6 5

@ ( 5.

:M O , : @# = O > : $3

E6 D N 9 d# 3 T68 3*3 \5 6 *!

6_ % L * '! "^ X 5 T68

J L 7(* % T6 5 ( 5.

0 % $

0 % $ Q 9 % & ' $ % & ' ! 5.

Q 9 9 % * 5 * , C() $ %

C() 0 % $ ! 5. $ % = 6 QGL ' D6S <6S

0 % $ ! *. D Q 9 96 0 % $

L $ 3 T\!5 *. 6 N

Z CO D Z B!5 Š @$! : # *.

(<6I $ S 3)
Q 9 9 % TJ ' < C< Z6O % T6 * C(

3*3 \5 % : @ Q@ C' P6O Q@ C' "^ X

! C< Z6O % T6 5 @ ( 5. :> G36 X

! C' QGL ' Y $ % & ' B,Z :B

: B 6 0 % $ G 5 3 *! J 5. : 6 X,

"^ X CCO C<! 16 ]+ % L $ % =J

<6S ! ) ( E5 :BJ 5.

: @ 5 3* *5 Q 9 96 : $ CO C<!

3 * Q ) N BJ 5. T*0 , : $

3 C<! <6 TJ 3C' $ % =6 *! J5 5

T6 5 0 5. \5 % C<! Y 0* 0

% = D 7(* %. Q* ,

: = ' <O' 0 OJ B 7(* %. : 6 X, :>

]+ EC $ $ % & ' E # 3 #0 C<!53 #

% =6 ^ 0 # %S G 5 T6 5 : @

3* 36 X @ ( 5.

P6O 5 3* 0 : $ CO C<! 1 Q 9 %

T %0 ' @ ( YB 5. : * C(

3*3 \5 D , : $ % & ' T=

C< D ) T68 7(* %. Q* , $ % & '


: $ 3 T= S9 5 T68 7(* %. Q 0 , :

$ % & ' # 0 3 = 0 @ :BJ

( 5. : * , CO C<! ? * 0 ! CO

$ % & '! :B 7(* %.

6 5 3* Q 9 96 ) Y! (J5

& 0 ! YB 5. : $ 3 S9J5

& @# $ % & ' Y L C

Y! 6 #! Q 9 % 93! %. M N ,

: % & '> O S * +, @ ( 5. :

$ % & ' NC T= Z +, 5. 0 ? , yGL

0 , = : $ % ! I > J !5 K@# K % NC

+,' L 7(* %.

:> GL 0 C C $ % =6 Y 1

$ # C =6 6 # D Z > ! 9L G 5.

zJ 5 3* :> $ % = 6 $ # Y8 #!5

N YB 5. * U Q 9 9 3*3 \5

: B $ % = ! : 9 * @#

7(* %. : $ % : $ N C =6 0 8 #

( , =6 Y 1 6 #!5 7(* %. 0 ? ,
, =6 Y 1 % T 0 eZO % 0 50 0 6

T\5 7(* %.

QO 5 3* *5 6 9L G5 ! "^ X

Q 9 % TM 8 @# % T6 * @ () 0 !

YB 5. :J 3* 3C' Q 9 % G XN #0

B!5 7(* %. • 5, $ % =6 Y 1 : $

< +) C 6 #!5 @ Y _ ' 6

G XN B! 78 % T6 5 9 J 5. $ % =6

< + 6 #!5 C =6 Y@ * 3 ! % =6

^ 0 # U < # 3 =! :J ! 3%! B .

T+ 5 3* Q 9 % "^ X : $ CO C<! 1 T

9 * Y! D O 6 #!5Z6O % T6 * (J5

C 0 YB 5. :J 3* Q 9 9

0 \5 % 3 #D O, $ 1 X, T= *

NC 6 #! CO C<! 0 C @# Y

@ ( 5. ? 3 #D O) $ 1 6 #

$ % & ' " L 3B * T68 % '( < %.


T 5 3* Q 9 B '! "^ X : $ CO

C<! T % ! T 9 * CO, $ 3B SZO %

T6 * ( 3B < YB 5. :J 3* 3C' Q 9 %

T % ! : $ < +N6( X 6 #!5 J N*

YB ' C' C8 X ! 0 Y S'! 0 @# T68

7(* %. : 6 X, :J Q 9 % : $ < +N X

6 6O ^3 3 C * X 3B SZO % T6 5

@ ( 5.

U6 5 3* QGL ' Y $ % C( (J5

YB 5. 6 N $ % =6 CO <6S

3* 5. Q 9 96 B! 6 $ % 1 *" 5B5B

T* :B . : $ % 6 * 0 # U <# 3B %

T6 5 @ ( 5. : $ % 6 *3 ' O * @

8 $ % CO * EC8 %

T6 5 ( 5. : $ * U!5 + S

+,Z D\ L O L # % T6 5 Q 9 96

B! ' . : 6 X, : $ & XD O @ ( 5.

:J 3* 3 $ % 2-z C( 0 \5 J Q 9 %

D 1 Š 9! %. <6*% : $ % ' < *

?!5 C' Ž # % T6 5 ( 5. ? : B '


: $ S9 EC # 5 " L * T68 7(* %. : B '

: $3 " L 5 = L = L UM 6O 3

0 @ ]+? :J 0 % $1 @ ( 5. : $ %

Q 9 9 ' <C'! 0 N 3 , 0 Q 9 96

*! ) CO D C . : $ % T \5 TJ

N? D\ * d# %. Q* ,

3 # Z^> d# # % T6O & :J

0 % $ X @ ( 5.

$ % 3 C( =6 N : $3 '>

O C C * QCO Y@#. Q* , : % D C

B ? 3B % T68 Q 9 % 7(* %. : $3N6 '#

<6I : B ' *> EC # 7(* %. :

$3 ' ON Q 9 0 D O!5 @# CO

$ % = 6 0 L J5 % T6 5 :J 0 % $ X

@ ( 5. T*0 , % 6_ 6 O *

B!0 CO % = 6 % J5 % T68 @ ( 5.

0 % $ D O $ % = QGL ' D6*% UBD O)

QGL ' <6*% UBD O) 0 C 5. QGL ' DJ

0 % $ X O ! L & T\!5 *. J
T\!5 ! ? D Z B!5 • O!

@$" B Z6O*. (<6I $ S 4)

D : @# 3* & 5 * 3* ' . :

* % N? ' S, % & ' C<! $ % =6 T@[

QZ C O C( 5. 6 N QGL ' Y P68

$ % & : @ Q@ N? $ % . : % & '

QG B 6 0 %!5 :5 P68 Q 9 % "^ X !

C<!5 *% T6 5 @ ( 5.

P6O 5 3* $ % & ' : $ CO1 Y

< ! ( YB 5. :J 3* 3C' $ % 1 * '

: $ < ' T68 7(* %. E6 T6O 3* 3C' : $ %

: $ " 5 T6 < ' T68 7(* %. : 6 X, : %

3B S % T6 5 @ ( 5. $ % 2 :0 3* 3C'

* ' : $ < 5 T68 =!5 %. C' % * '

S9J5 " L * :B 7(* %.

: 6 X, :BJ : % 3B % T6 5

@ ( 5. $ % 3-Y :J 3* 3C' * ' < 3

T68 7() %. C' $ , * ' : $ 3 S9


< 3 T6O %. : 6 X, : $ B '! * ' S9 3

D C 8!5 3# % T6 5 @ ( 5.

6 5 3* , $ % & ' < ! CO C<!

D O @#< ' 0 ! YB 5. :J

3* 3C' $ % 1 * ' 3 #D ON? '\D ON

> G5 5 " L < 7(* %. :0

3* 3C' $ % 2 * ' 3 #D O " L < ' T68

7(* %. *! %J5 J5 1 CO ? < ' T68

7(* %.

T*0 , : $ B ' I D ON C < 5 T6 5

@ ( 5. $ % 3 3 #D O #0 * ' " L

< ' T68 7(* %. CO $ % '\ 3B <

: 9 : D O C( 0 \5 * ' D O

< 5 T68 7(* %. : 6 X, : % I D ON C 3B S %

T6 5 @ ( 5.

zJ 5 3* : $ % =6 XN <6S !

( C 0 YB # 5. T*0 , QGL ' Y $ %

{ *D 6 #!5 X C( 3*30*6. $ % 1 6

{ Q,Z , "^ X, G X QZ X ! *D
6 #!5 7(* %. $ % 2 6_ '# Y8 <*% & 6

Q,Z ! #0 Y # 7(* %. $ % 3 6_

{ "^ X ) Q,Z X ) 6 #!5 7(* 6%.

: 6 X, QGM' P68 $ % & ' "^ X <6*[

O : T6 5 @ ( 5.

QO 5 3* : $ % "^ XN Y # \5

GZ6O 8 @ () D C N YB 5. E *6O ,

: $ % , =6 * 9Y 1 0 e 50 0 T\5 %

T68 Q 9 B 93!5 %. :J 3* 3C' $ % 1 "^ XN

* ' O C 9 5 T68 7(* %. : % ! ?

{ ? CO % 0 e %!5 * + #!

@# 7(* %. 0 ? , 9 * > C @#

0 D 5 : 96 UB T* # 5 @ ( 5.

$ % 2 :J 3* 3C' 6 Q,Z , G QZ X >

%J C J5 0 e L D\ ! "X 0 D 5

T68 7(* %. %J5, : $ % 6* O "^> C =6

B& 0 8 # & S9 :B 5 * '> :B

7(* %. $ % 3 6 "X1 Y # \5 9 *

"^> C * ' 9 CO X > %J C

J5 6 #!5 7(* %. : $ % 6 0 >e + Z


T \5 0 e 50 Y # L 5 9 < + T6 5

* '! 9 5 T68 7(* %.

3* 7 :5 6 CO D O =6 N :I TM 8

"^ X C 3B SZ6O*% T6O T % 0 ' N

YB # 5. :J 3* 3C' $ % 1 * ' CO

$ % & 6 J5 N 5 < !5 L Q 9 %

CO * '> 0 % YB ' L 7(* %. $ % 2

3 #, $ 1 3 C 3B T68 7(* %. $ % 3-Y

* ' 3 6 #! C < ' T68 93!5 %.

T*0 , :J P68 $ % & :> G3C'! ' * % T6O

Y@ = *5.

%J5 QGL ' <6*B QGL ' Y $ % =

0 % $ 0 C 5. : D O * 0 % $ D\

‘ ’ U $ % =6 S9 , * (J5 Z !

9 6 #!5 , 0 0* 0 1 3 6 = #

QZ C O C( 0 C 5. :J 0 % $1 L &

$N T\!5 # *. D Z B!5 >

O! " # *.
D 3* $ % :5 , CO : $ 3 N6

S (J5 * T6 9J5 C

YB 5. $ % 1 :J 3* 3C' “ ” T68 =!5 %.

$ % 2 ‘U6O6 ’, ‘ 36 ’ T68 =!5 %. $ % 3-Y

‘ ’ T68 6 7() %. T*0 , : P68 $ % & :J

QG3C'! %S 3 0 7() *%. Q* , $ % 2

# '3 N Z ! 7() %. CO : @#

$ % & 5 * 7() *%.

: @ 5 3* ‘ ’ T6O : $ ' N6

C( 5. :J 3* 3C' $ % 1 •( $N : @# &

Y % $N P68 & :B 7(* %. $ % 2

U6O6 , 36 QZ : @# :B 7(* %. $ %

3 ‘ ’ T* # 5 Y % $ ' 3 & •( $ ' 2 &

:B 7(* %. : 6 X $ % 1, $ % 3 # !

= (J B @ ( 5. O , $ % 2 :J

Q@ C'9 #0 (J B 5 ( 5.

P6O 5 3* U6O6 16 O U $ % =6

S9 # N B Z6O5. :J 3* 3C'

$ % 1 I 6, 0 % : CO B T@[ N

U68 # :BJ ? ‘5’ T68 Z ! D J5


:BJ ? :BJ U6O6 T68 7() %. $ % 2

•( $N U68 T6O ? :8 N ‘5’ :BJ ? U6O6 T68

7(* %.

$ % 3 J D •( $ B U68 # :BJ5

‘5’-: D J BJ U6O6 T68 =!5 %. : 6

N , QGL ' Y # P68 $ % & U6O6 16

O! , =6 S9 ? 6 UB,Z $!5 UB B!5

YB ZNB 5 9Z6O5. 3 :BJ ? 6

%! U68 T6 P 96 3 & 9 T68 EC8 5.

6 5 3* U6O6 U $ % =6 S9 TJ

3C' :B Z6O5 T6 * Q ) 0 ! YB 5.

:J 3* 3C' $ % 1 ‘• * ' ! 5’ T6O Z !

7(* %. :J Z ! T\ N6 ' EC 3 *DC8

6 #! # 5. $ % 2 ‘ , UB • :BJ 5’ T6O Z !

YB Z* %.

:J Z ! C< + :B Z6O5. Q* , QG36

0 •%! > G) N T\ G ' ECO 3 *DC8


6 #! # :J Z EC8 5. $ % 3

‘S1 0 y 5’ T6O Z ! !5 %. :J Z ! ?

T\ N6 ' EC 3 *DC8 6 #! # : 96

3 ) EC8 5.

zJ 5 3* 36 16 O $ % T 3C'

Q+ (J5 *% T6 * ( 0 YB 5. :J

3* 3C' $ % 1 I 6, 0 % : CO B U68 '

0 :BJ5 Z :8 N ‘*’ T68 D J 36 T68

=!5 %. $ % 2 •( $N ‘ ’ T6 5 :B ' T68

:8 N ‘*’ :B ' T68 7(* %.

$ % 3 J D , •( $ B O :BJ

36 T*L ‘*’ T68 D ) T68 =!5 %.

: 6 X, : $ % 36 O T\ G N?

3 *DC(? (J5 * T6O ECS D L YB # 5.

QO 5 3* 36 16 O (J5 % TJ

3C' 6 #! D Z6O5 T6 * @ ( 0

YB 5. :J 3* 3C' $ % 1 ‘• * ' ! *’ T68

=!5 %. :J Z ! ‘• * ’ T6O T\ G ' ‘ ’ T6O


3' :B ? Z :8 N ‘*’ T68 D J B

EC8 #Z6O5.

$ % 2 ‘ ,0 : @# • :BJ *’ T6O Z !

6_ S9 * %. :J Z ! ? T\ G ' ECO

3 *DC8 6 #! # 5. $ % 3 S1 0 y *. :

$ B ' 36 T\ G ' EC Z ! 3 *DC O

6 #! 9J B Z6O5. Q* , ‘y *’ T6O ‘y *’ T68

T\ 0 @# . :B <_ , 3 > 9 S9J5 # %

T6 5 : 6 X #Z6O5.

3* 7 0 0* 0 13 #P CO C( $ % =6

B! () 0 ! # 5. :J 3* P :J

Y! N6 ECS Y8 G #Z6O5. :J 3* 3C' $ % 1

* ' Z^> L Q% L :BJ 7(* %. $ % 2

6O :BJ L * ' O $ Z ! L *

Z^> :B L 7(* %. $ % 3 * ' " L < ! L

T= L Z^> L :BJ 7(* %. : 6 X :J

3 # $ % =6 * ' C' ECO5 T6 5

@ ( 5.
T 5 3* :J 0 0* 0 1 3 # [

% *5 T6 $ % = 3 !5 ON Q%

:B Z6O T6 * ( T@[ YB 5. $ % 1 * '

:J ! 5 ON Q% :B 7(* %. 3 G5 O

$! > 0 %!5 = # & '> 3B S 5 :J 3* X

( 5.

$ % 2 * ' Q% :B ZO5 T68 7(* %. : B '

9 Q :B 5 : 6 X 9 J 5. $ % 3

* ' 3 ! Q% : T68 7(* %. Q* , O $

0 6_ G '! 0 @# T6O Q :B !

93! %. : 6 X, P B ' X D * S! O6 YB Z :B 5

Y8 *5.

U6 5 3* 0 0* 0 1 3 : $! C'

6 #! $ % & ' < ! ( 3B < YB 5.

:J 3* 3C' $ % 1 0 0* 0 1 3 * ' : $

e S9J 7(* %. : 6 X, QG36 % Z S> 9

:B 5 68 #Z6O5. 0 ? , : % !* ' O S #

9J5 7(* %.
$ % 2 * ' : $ 3 :Ž T6

:J : $ ! 3 @0 5 Z^>

:BJ L * < !5 L 7(* %. $ % 3 6 9

? \5 $ Z 5 * ' " L < !5

7(* %. C( ,Z 9! $ % =6 d# # Q% D

' T6 5 : 6P 9Z6O5.

! 5 3* 0 0* 0 1 3 : $! C'

6 #! $ % & ' < 3‹ , ( 0

YB 5. :J 3* 3C' $ % 1 0* e > J

[IN 3 0 @# . J G S Z 5 < 3

T68 7(* %. $ % 2 '( S S! ! %! $ ,' 5

< 3 T6O %. : * , % 3 B!5 *!

Y 7(* %.

: 6 X, T % O #!5 6 # 5

68 #Z6O5. $ % 3 * '> ON C 5 < 3 T68

7(* %. E *6O , : % ON # \5

: ! , YB 0 @# . : 0 $1000 $

?! 0 @# . : * , O $ ' OJ5 3 :5

< 3 T68 7(* %. : 6 X, $ % =6 *D d# #

9!5 5 @ ( # 5.
U F #> 0 *

U F #> 0 * QGL ' UM B B ' ! 5.

D6I > 0 *N UM B $ 96 3 & YCO( *.

3* 1 2 3 4 5 6 7 8

F# / / X X X X X /

$ 6 QGL ' % R1-:6 D6I > 0 * *

F#

3* 1 2 3 4 5 6 7 8

F# / / / / / / / /

$ 7 QGL ' % R1-:6 <6I > 0 * *

F#

R1 QGL ' 96 D6I > 0 *N6 D L

YC80 Z ' GL G) \5 “ ” : $ 3 '!

%S 78 (J5 5 @#< 5.

*> 68 #!5 N 3* 1, 2 QZ O C(

3* & ' : % 9 =! BJ %.

Q* , 3 *DC O! 9L G 0 @ 3* = 6

3* & ' 1 3* #0 9 =!5 5

@ ( 5. : 6 X, : $ B ' Z ! T\ G ' ECO

9 * @ 3 *DC O 6 #!5 5 " L


' OJ ! #0 :B 5 Y8 Z6O5. : 6 X, :

CO ! > 9 6 #! D 3 T6 5 @ ( 5.

O , <6I > 0 *N : $ % *!5

3* & ' 9 =!5 5 @ ( 5. Q 0 , :

$ 96 S9 ? J5 5 6 5. 0*N6 (L %

0 C' EC : $ % T= N1BJ5 * T6O

= :> G3 d# %. : * , : B '

( 1 ,Z S9 , 6 #!5 QZ : @# ! J %.

: $ % 2 D QG36 :8 %

0 ) %. 3-: : % 12 3* = 10

3* & '> 9 =! BJ %. “U5 *’ T6O G # :

$ B ' Q+ S9J ? 0 ! 6 ) 6 0 0* 0 1

3 d# ? : B ' #B D ON

S9J5 5. : 6 3 0 , : % T 3* & '

9 =!5 %.

3* 1 2 3 4 5 6 7 8

F# X X X X X X X /

$ 8 QGL ' % R2-:6 D6I > 0 * *

F#
3* 1 2 3 4 5 6 7 8

F# / / / X / X / /

$ 9 QGL ' % R2-:6 <6I > 0 * *

F#

$ % R2-:6 D6I > 0 * ' GL G :

$ B ' : $ 3 C( S9 0 : T6 5

@ ( 5. : $ B ' : $3 * O

C( S9 0 : . Q , D : @# 3* & ' B '>

9 = : 3 . : *! %J5 2 0 3

$ % =6 S9 > 0 ' 3* YB # *.

: $ B ' Y )

Z , ) !5 S9J5 : 3 . #!5!

# # 6 3* & 6 # % *5. : $ %

0 3 = 1 3* L '> 9 =! BJ %. * C( 3*3

\5 : % ‘:,Z <,Z’ 6 #! =! 7(* %. : 6 X,

: B ' : $! (J5 Z ! 6 #!5 C *

O_ : T6 5 @ ( 5.
:0 $ %, <6I > 0 *N 0 *

) %. : % O % * D : @# 3* & '

9 =!5 %. : 6 X, N U6O6 , 36

C( ( EC # 5. @ ( 5. %J5, S9

N * 2 3* = U6 O < + =!5 %.

0 0 6 # N 3* =

UB 3* L '! O =!5 %. :M 3 @# 36

% * 3* ' . T*0 , U6O6 T\ G ' ECO

3 *DC O! 9L G : 96 S9 0 0 ,Z Y 5

@ ( 5. Q* , 36 3 *DC8 6 : B '

S9 # :B 5 6 #Z6O5.

3* 1 2 3 4 5 6 7 8

F# X X / X / X X X

$ 10 QGL ' % R3-:6 D6I > 0 * *

F#

3* 1 2 3 4 5 6 7 8

F# / / / / / / X X

$ 11 QGL ' % R3-:6 <6I > 0 * *

F#
$ % R3-:6 D6I > 0 * D L & ' GL

G *. 6 N : $ % O % * D

2 3* & '! O =!5 %. : B ' ‘ ’ : $

% * ( : T68 : 6 X 6 #Z6O5.

: *! %J5, $ 96 S9 > 0 ' 3* = UB

3* 3C' : % 9 =!5 %. :J 3* U6O6 C(

S9 > 0 ' 3* ' . T*0 , : $ B ' U6O6

96Z6O5 T6 5 D E ' .

Q* , : $ % { M 8 78 6 J 3 !

9L G 7(* %. T*0 , : $ N B '

S9 : T6 5 @ ( 5. %J5, 9 * 3 *DC(6

6 C'! %S 4 3* = 1 3* 3C'> 9

=! BJ %. * C( 3*3 \5 :0 9 6 0

Z ! 5. T*0 , : % CO ! * 9 Y 1 U <# 5

@#< 5.

:J $ 96 <6I > 0 *N6 D L ' GL

G \5 D Z ! L @ ( *. : $ % D

: @# 3* & ' 9 =! BJ %. : 6P , : B '

:J : $ 3 N6 O 3 ,Z 5 6 #Z6O5.

#! : @# S9 % * 3* & ' 9
=! BJ %. : 6P , : B ' UM B T\ G, 3 *DC(6

0 8 # S9J5 5 @ ( 5. Q* , 6 # % * 6

3* = 4 3* > 9 =! BJ %. 2 3* !

O =! BJ %.

: $ % G36 P6O N O d# #

C( CO %. Q* , <6I > 0 *N6 D L QG Z

T* ' '+ ! Y@ Z 5. Q 0 , : * C( $ 9

3*3 \5 ! % L 6 * Y > 1

:B :8 0 3 & ' 8 = : 3

T* 7(* %. : 6 X : % * ' EC # % T6 5

@ ( 5.

3* / $ % 1 2 3 4 5 6 7 8

/ / / / / / / /
R1

/ / / X / X / /
R2

/ / / / / / X X
R3

$ 12 $ % =6 : N * U F#

0 C @ $ ' GL G : P68

$ % & ' : N * 0 8 # $D Z6O5. $ % 1

( , S9 , 6 #!5 QZ P68 O6 =? O
C(B Z6O %. $ % 2 36 % * 3* = #0

Š # (NB 5 6 #Z6O5. $ % 3 Y 3 16

$! T \5 :B 3 :> 0 *N :8 3*

D\ d# D 3 T6 5 :,0 68 #Z6O5. : % :8

2 3* & ' # O =!5 %.

$ % = N * U F#
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
D6I <6I

R1 R2 R3

'( L 3 $ % = N * D6I , <6I 0 * =6

D L

$ % D6I F# L <6I F# L
R1 3/8 37.5% C 8/8 100% A
R2 1/8 12.5% D 6/8 75% A
R3 2/8 25% C 6/8 75% A

$ 13 $ % =6 L =6 U F#
0 C @ $ ) '( ) Q G N $ %

R1 ‘C’ T6O 31BJ5 ‘A’ C8 5 @ ( 5.

: $ % CO $ % ? 3 L e L S9J5

BJ %. : % T 3* & ' 9 =! BJ %.

O $ % R2 ‘D’ T6O 31BJ5 ‘A’ T6O

C(BJ %. :B <_ , R1-z 3 ' O * @ 0

C(BJ %.

$ % R3 ‘C’ T6O 31BJ5 ‘A’ T6O

CC(BJ %. : % R1-z 3 ' O * @ CO ? R2- '>

* @ C(BJ %. Q* , :J L

: B ' S9 : T6 > 68 #! 3 . E *I , : 96

<6I > 0 *N6 D L Y 3 78 > %J5

J B Z6O5.
3*

:> G36 L =6 Y@ ) ! 6 )

0 #!5 N 1 % zJ5 S = {# N 3*

0 C 5. : * QG3 Y P68 $ % & QGL '

D6S <6S •%! > G *%. :J 3* 1 U6 5 3*

% G BJ *. L y 0

BJ *. $ % =6 S9 > 0 ' N :J

3* BJ 5. UM 6(C' 1 D 5 $ %

, =6 QCO? ' EC •%! > G *%.

1 2 3 4 5

: ' OL : "

$ QGL * 1 % zJ5 S = { 6 6 #

1 2 3 4 5
3*
: ' OL : "

T@ % T@ % T@ % T@ % T@ %

1 2/3 67 1/3 33 - - - - - -
2 1/3 33 2/3 67 - - - - - -
3 1/3 33 2/3 67 - - - - - -
4 2/3 67 1/3 33 - - - - - -
5 2/3 67 1/3 33 - - - - - -
6 3/3 100 - - - - - - - -
7 3/3 100 - - - - - - - -
8 3/3 100 - - - - - - - -
9 3/3 100 - - - - - - - -

$ QGL ' D6 $ % & ' +, 3* D L


3* 1 3 (J5 * : T68 <

YB 5. 3* 1 ' : @# $ % “: ” T68 UB

$ % “' OL” T68 =!5 *%. : 6 X : @# $ % & '

‘ ’ T6O : $ 3 N6 B 9 3 T68 UB B '

' O * S9 :B ZO5 T68 @ ( 5.

: @ 5 3* ‘U6O6 ’ C( $ % =6 S9

@ ( YB 5. : @ 5 3* 3C' UB $ % “: ”

T68 : @# $ % “' OL” T68 =!5 *%. : 6 X, UB

$ B ' ‘U6O6 ’ C( S9 : T68 : @#

$ % & ' ' O :B ZO5 T68 @ ( 5.

P6O 5 3* ‘ 36 ’ C( $ % (J5 *

T6 * @#< YB 5. :J 3* 3C' UB $ %

‘: ’ T68 : @# $ % ‘' OL’ T68 =!5 *%.

: 6 X, : ' U UB $ B ' S9 : T68 :B

$ % & ' ' OJ S9 Y 5 T68 @ ( 5.

6 5 3* $ % ‘U6O6 ’ T6O : $ ' '!

%S T\ G (J5 * : T6 * (

YB 5. :J 3* 3C' : @# $ % ‘: ’ T68 UB
$ % ‘' OL’ T68 =!5 *%. : 6 N , : @#

$ % U6O6 T\ G C( ( 3 T68 UB

$ B ' ' O * ( :B Z6O5 T68 3 5.

zJ 5 3* 36 T\ G $ % TJ 3C'

(J5 *% T6 * < YB 5. :J 3* 3C'

: @# $ % ‘: ’ T68 UB $ % ‘' OL’ T68

=!5 *%. : 6 X, : @# $ % 36 T\ G

C( ( @ B 3 T68 UB $ B ' ' O *

( :B Z6O5 T68 @ ( 5.

QO 5 3* $ % U6O6 %S I

(J5 * T6 * @ () 0 ! YB 5. :J

3* 3C' P68 $ % & ‘: ’ T68 =!5 *%. : 6 X,

P B ' U6O6 I C( ( : T6 5

@#< 5.

E+ 5 3* 36 I C( ( :B Z6O

T68 $ % = < YB 5. :J 3* 3C' P68

$ % & ‘: ’ T68 =!5 *%. T*0 , : % & '

36 I C( ( : T6 5 @ ( 5.
T 5 3* U6O6 (J5 $ % Z !

9 6 #! D Z6O : T6 * @ (

YB 5. :J 3* 3C' P B0 ‘: ’ T68

=!5 *%. : 6 N , P68 $ % & U6O6

Z ! 9 6 #!5 ( 3 T6 5

@ ( 5.

U6 5 3* QGL ' $ % = 0 36

Z ! 9 6 #!5 ( :B Z6O T6 * <

YB 5. :M 3* 3C' P68 $ % ‘: ’ T68 9L

G5 *%. : 6 X, QGL ' P B U6O6 (J5

Z ! 9 6 #! ( 3 T6 5 @#< 5.

1 2 3 4 5
3*
: ' OL : "

T@ % T@ % T@ % T@ % T@ %

1 - - - - - - 1/3 33 2/3 67
2 - - - - - - 1/3 33 2/3 67
3 - - - - - - 1/3 33 2/3 67
4 - - - - - - 1/3 33 2/3 67
5 - - - - - - 1/3 33 2/3 67
6 - - - - 1/3 33 - - 2/3 67
7 - - - - 1/3 33 - - 2/3 67
8 - - - - 1/3 33 - - 2/3 67
9 - - - - 1/3 33 - - 2/3 67

$ QGL ' <6 $ % & ' +, 3* D L


QGL ' <6*%, Q ! 6 #! 0 3*

QGL ' $ % = 0 = +, 5. : 6 X,

: % QG3 @ 0 Y8 $ D J 5.

D 5 3* 3C' UB $ %‘ ’ T68 : @# $ %

‘" ’ T68 =!5 *%. Q , UB $ % ‘ ’ T6O

: $ 3 N6 O Q+ (J5 % T6 5

@ ( 5. 0 ? , : @# $ % :M 3 C(

3 ! Q+ (J5 *% T6 5 @#< 5.

: @ 5 3* 3C' UB $ % ‘ ’ T68 : @#

$ % ‘" ’ T68 3 # *%. T*0 , UB $ B '

U6O6 C( 3 S9J5 @#< 5.

O , : @# $ % U6O6 T6O : $ ' N6

O " L = (J5 *% T6 5 @ ( 5.

P6O 5 3* 3C' UB $ % ‘ ’ T68 : @#

$ % ‘" ’ T68 0 %J #!5 *%. : 6 X, UB

$ % 36 3 ! ! = (J5 % T6 5

@ ( 5. 0 0 , : @# $ % 36 3 !

Q+ L = L (J5 *% T6 5 @ ( 5.
6 5 3* 3C' 1 $ %‘ ’ T68 : @# $ %

‘" ’ T68 =!5 *%. : 6 N 1 $ %

U6O6 T\ G > 9 @ () ( C(B ZO %

T6 5 @#< 5. O , : @# $ % " > 9

U6O6 T\ G (J B ZO % T6 5 @ ( 5.

zJ 5 3* 3C' 1 $ % ‘ ’ T68 : @# $ %

‘" ’ T68 9L G5 *%. : 6 X, 1 $ % 36

T\ G > 9 (J B ZO % T68 8 5. 0 0 ,

: @# $ % 36 T\ G " > 9

(J B Z6O*% T68 @ ( 5.

QO 5 3* 3C' 1 $ % ‘: ’ T68 : @#

$ % ‘" ’ T68 =!5 *%. : 6 N UB

$ % y L U6O6 I (J B ZO % T6 5

@ ( 5. O , : @# $ % " ! = L 9 L

(J5 *% T6 5 @ ( 5.

E+ 5 3* 3C' UB $ % ‘: ’ T68 : @#

$ % ‘" ’ T68 0 %J #!5 *%. M N UB

$ % 36 I U L 9 ( D Z6O5 T68
9 J 5. 0 0 , : @# $ % 36 I " >

9 L = L S9J B Z6O*% T6 5 @ ( 5.

T 5 3* 3C' 1 $ % ‘: ’ T68 2 $ %

‘" ’ T68 9L G5 *%. 6 N , UB

$ B ' U6O6 (J5 Z ! 9 6 #!5

QCO y L :B 5 @ ( 5. 0 ? , : @# $ % " >

9 U6O6 Z ! 6 #! (J B Z6O*% T6 5

9 J 5.

U6 5 3* 3C' 1 $ % ‘: ’ T68 2 $ %

‘" ’ T68 0 %J #!5 *%. : 6 X, UB $ %

36 y L Z ! 9 6 #!5 % T6 5

@ ( 5. O , : @# $ % 36 (J5

Z ! " > 9 6 #!5 % T68 @#< 5.


7.0 J *K

NC8 NC N6 \5 $ % = 0 Z 3 *DC(

O * 6 # $ 5. : @ Q@#

$ % =6 Y I! \5 :> '

$ 5. :M Y % =6 T\!5! OI? !

J5 Q 9 B 6 0 C @ 0 % $ X

@ ( 5. Q : * 8 % & ' < !

3 #D O 6 #! " 5. M N ,

0 0* 0 1 3 # :J QG3C' 6 #! 5. :J >

GL 0 O[ > BJ C8 ! !

D\ : , N0 0 CO, & ' Y # ! 5.

! :J 3 #D O $ % UB B 6 UB %

0 N # J5 ) d# # N 6 BJ 5.

Q* , :J QGL QG B $ % & 0 N# N

0 C 5. UB ! QG B UB $ B #0

3 # %. : 6 X, 0 N : ”8 ! 3% D J 5.

:J 3 C'! 5 $ B3 6 #! !

" BJ 5. <6*% : , N &

& Z & 6 #! *.
%J5, :J > GL ! 9L G #

0 0* 0 1 Y! D O B L $ % %!5, #,

Y$%J5 3 # N 6 BJ 5. Q* ,

# 16 X BJ C8 EC # ? Q 9 %, C0O % =6

_ Z ? :J 0 0* 0 1 3 # : , N

D\ ! 5. 0 ? , :J QGL : $ % &

D 1 D6 X 5, Q* , $ % & ' !

D # 5.

: C' $ , BJ C8 > ! $ % =6 B

0 J 0 # % ! %S L : 3 .

:B <_ , $ % =6 C0O % , Q 9 96 Y 3

:J QGL * L TM * ?"6( T= O 5.

0 ? , QGL ' Y $ % =6 T@[ ) zJ 1BJ5

P6(C' ' O 5. :J QG3 CO, EC ?

B ? $ % & ' BJ 0 :BJ 5.

QG % T6O D ON 6 0 C @ G36 ,

•%36 ECS , ! 6 C( & :J QGL

! @ O 5. $ ".' (2018) 7C(6 , % *96

g@$(L 0 8 g@$(L

8 # *. C8 - =, E $- [ , 6I
% QZ g@$(L :J QGL ' 6 *. 0 ?

< – 6 (L % 0 # 6 5. : 0 6

N 7 D 11 * 8 % UB B=6 5 $) 6

UB 3 ! 0 B! 0 S9J5 %(Wong.K.W, Rafidah Ruhani,

Muhamad Isa Azis, 2016).

0 0* 0 1 3 6 5 $ B * ,

, '( S S! QZ ! @#

BJ *. $ % 2, 3 , !5 S9J5

D C ! 65 $ @# N1BJ5 B!5 T6O

CO ( ' :$, , =6 UC8 0 C8 Q GJ5

, =6 S9 ? #! @ *%.

:J QG36 P68 =? P68 $ % & !

T [N*96 S = & ' , & S = & ' : N *

0 8 ( D 6O \5 % =6 [ ! O6 OD

0 # 5 $ 5. <6*%, QG % C<! ‘U5 *’ T6O

G D_D_!5 @0 9 * 3 > J !5

Q GJ5 7( \5 : % = ! 6I %

= 5. T*0 , :J 0 # QGL ' BJ ) 5

Y8 *5.
ŒZ6*96 @S % 0 *5 QG3C' " L

BJ ) 5. : 0 *5 UB B ' 96 C'

EC 3 6 Z ' T6 '( Z6O5. :J N ,

Q 9 % T % % ' # $ % & ' 0 % O

#!5 ? 0 @ * # % & ' T % O

#!5 ? +, # (Noriati.A.R, Boon.P.Y, Sharifah Fakhriah, 2017).

0 0 , :J QG36 UM B N? 9 * 3

78 $ % & ' $ +, 5. O , '( S

S! ! 6 #!5 , O * 3 78 $ % & ' $

( 5. : 6 X, '( > %J5 :B *! 3%!5

$ % =6 D C 9 D J 5.

$ % =6 (36 D %> 0 C T= N1BJ5 *

T6O = CO O0 @# .(Noriati.A.R, Boon.P.Y, Sharifah

Fakhriah, 2017). M N 0*N6 (L % 0 6¢^ S£"6

8¤ > J * & ' BJ :J QG36

T= N1BJ5 * T68 P68 =

! 5.
D N $ % U6O6 , 36 T\ G

(J5 7(*%. : @ 5 N U6O6 , 36

I (J5 #! *%. P6O 5 N T\ G ' ECO

9 * 3 *DC O Z ! OL G *%. : 6 X,

: % =6 S9 5 $ 5.

0 0* 0 1 3 * 0 8 QG % <O X =

O6 0 #!5 C' 6 #! ) *%. % = %

:J 3 # <0 3 D O =6 <0

C( !5 6 #! NBJ *%. :J > G3 0 0* 0 1

3 # 3 D O =6 < CO, @#

6 #! BJ 5. DJ QG % =6 B! 0 0

"^ XN? 0 0* 0 1 Y! D O Z 3 *DC( 9 *

6 0 #!5 C' 95 Y 3) 5 T6 5

Y@ L ! 6 ) _ :J QGL 8 # 5.
8.0 % & * 9J5

:J > G36 D 3 QGL ' Y : @ Q@#

$ % T %0 Z Z 3 *DC( 9 *

6 0 #!5 0 0* 0 1 3 # Y! D O

3 6" :B 5 0 8 ECS , * Q , & 6

8 # 5. :J > GL C( @ BJ ? : 6

6 0 ? B7 % & *

9J5 & +, #Z6O*. : 9J5 =6 0 *5

QGL ' $ % & ' #0 : 6 6 6 # 0 #

CO Q 9 % & ' $ % & ' 6 0 @# T6 50

Q' .

M N e 8 *! ? # 0 % :J

0 0* 0 1 3 UB 1 YB Z T CO

C<! & ' 6 #! 9J5 . E *6O ,

: , 0 N 3 # \5 * : $ > L

EC # 0 # ! : $ > ? EC #Z6O5. :J

3 * CO C<! ? '! 0 5 * UB

Z^L! 6 ) 1 YB Z* : 9 *

! 3% D ) .

எ த் ப்பிைழகள் அதிகம் உள்ளன,தவிர்க்க ம்


0 ? , 3!5 O % * Y #, = ? 0 8

<*B :J 0 0* 0 1 3 # Y! D O ! , =6

0 & ' EC C( !5 3 6" CO C<!

YB . <6*%, =N6 [! 0 # '\ : * CO

C<! 1 6 #!5 C * , !5 6 #!

* .
0 C0
ைறப்ப த் க.

B 6.3. (2019). 3N Q G> : y% (D . 0 : Q 9 %


3 + d 0 . ( 6)
$ .3.(2011). CO"^ C< ' D O . 6 * : J =‹%Œ
9.0 . (2013). 3 6 X CO : Z^> ) _ B
0 e ? T\5 ? . 10Q Y ! "+ 9 % #
QG , ( 236 244). 0 •% : Y
–6. TŒ. (2005). 3N Q G> . 6 * : J =‹%Œ
$ ".'. (2018). 3) J *) . ,7% : Firdaus Press Sdn.
Bhd.
? % '\. (2002). "^ X 3. 6 * : J
=‹%Œ
9 B 6, 6, ' $6.T .TŒ. (2001). QG3 (D
(: @ S). 5 : K* S!
Asri & Diah Kurnia. (2018). English Monopoly Game Used By English Teacher
As Teaching Strategy In Reading Class At Sma Al-Izzah Batu.
Undergraduate (S1) thesis, University of Muhammadiyah Malang.
3O 27 –* 9 2021 http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/41044
Daniela Elivas Hastunar, Dwi Anggani Linggar Bharati, Djoko Sutopo. (2014).
Modifying A Monopolygame For Teaching Written Vocabulary For The
Seventh Graders Of Terang bangsa junior High School. 3O 27
–* 9 2021 https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eej/article/view/6669
/4825
Faudany Agustiya, Ali Sunarso & Sri Haryani. (2017). Influence of CTLModelby
Using Monopoly Game Media to The Students’ Motivation and Science
Learning Outcomes. 3O 27 –* 9 2021 http://journal.unnes.ac
.id/sju/index.php/jpe
Flormonda Bajramaj. (2017). Demonstrative and personal Pronouns. 3O
10 %> 2020 https://filologjiku.unigjk.org/upload/dokumentet/90707
AnglishtFlormonda%20Bajramaj.pdf
Lita Pratika. (2008). A Descriptive study of teaching pronouns to the seven
year students of SMP N 1 Bantarbolang, Pemalang. 3O 10
%> 2020 http://eprints.ums.ac.id/1120/1/A320040189.pdf
Rahayu, Galih Dani Septiyan Arga & Hana Sakura Putu. (2019). Influence of VBA
Based Monopoly Game in Microsoft Excel as Teaching Material on Primary
School Students' Cross-Cultural Competence in Social Studies Learning.
3O 27 –* 9 2021 https://eric.ed.gov/?id=EJ1265582
RAHMA SANTOSO & DIAN (2008) The Implementation Of “Grammar Monopoly”
Game As An Alternative Teaching Media To Increase Students’ Speaking
Grammatically. 3O 27 –* 9 2021
http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/7207
Rizka Putriani. (2015). Students’ abilities in using personal pronouns in their
sentences. 3O 10 %> 2020 https://lib.unnes.ac.id/20508/1
/2201411061-S.pdf
Millah Azmi. (2018). The effectiveness of using Monopoly Game to enhance
students’ writing skill of recount text. 3O 10 %> 2020
https://pdfs.semanticscholar.org/bad0/e74706aac732f3ac46332965e895995
5f27.pdf
Noriati.A.R, Boon.P.Y, Sharifah Fakhriah. (2017). Murid dan Pembelajaran.
Selangor : Oxford Fajar Sdn Bhd
Wong.K.W, Rafidah Ruhani, Muhamad Isa Azis. (2016). Perkembangan Kanak
kanak. Selangor : Oxford Fajar Sdn. Bhd.
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS PULAU PINANG,
PERSIARAN TUNKU KUDIN.
BUKIT COOMBE,
11700 GELUGOR, PULAU PINANG
Telefon : 04-6603100
No. Faks : 04-6583680
Laman Web : http://ipgkpp.moe.edu.my
Emel : admin.ipgkpp@ipgm.edu.my

Rujukan kami : IPPPP/A15/30/1/JLD 9 (22)


Tarikh : 5 Februari 2021

Kepada:
SESIAPA YANG BERKENAAN

Tuan/Puan
KEBENARAN MENJALANKAN PROJEK KAJIAN PENYELIDIKAN DI SEKOLAH

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa pelajar Tahun Akhir (PISMP Ambilan Jun 2017) Institut
Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang sedang melaksanakan projek kajian penyelidikan bagi
memenuhi syarat penganugerahan ljazah Sarjana Muda Pendidikan oleh lnstitut Pendidikan
Guru Malaysia.

3. Untuk pengetahuan pihak tuan/puan, pelajar-pelajar ini melaksanakan projek penyelidikan


yang menuntut mereka mengutip data dilapangan iaitu di sekolah mereka ditempatkan untuk
sesi praktikum/intemship.

4. Bersama surat ini dilampirkan senarai nama pelajar yang terlibat dalam projek penyelidikan
untuk rujukan pihak tuan/puan.

Profesionalisme Adalah Janji Kami


5. Pihak lnstitut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang amat mengharapkan pihak tuan dapat
memberi kebenaran kepada pelajar berkenasn untuk menjalankan projek kajian penyelidikan
agar syarat penganugerahan pengijazahan pelajar berkenaan dapat dipenuhi.

6. Kerjasama dari pihak tuan/puan amat dihargai dan diucapkan jutaan terima kasih atas
perhatian yang diberikan.

Sekian. Terima kasih.

“PRtHATIN RAKYAT: DARURAT MEMERANGI COVID -19*


"BERKHIBMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan am

(ABDUL LATIB BIN ABD RAHMAN)


,
11700 ,

"/ " : ……………………………………,


………………………………………………….,
………………………………………………….,
: 21 ! 2020
.

% ,

& '() * '()+&'() (,-' ./ 0 1 2


345&'*6( '(7 3 * 8131 9 ':; ! -< = > 1 )- * ?@
AB&'

) C& D 2 6,'E F ,,

2. ; 2 < , 980817-08-5800, K,L & '()


2 F , 3 1 0 1 2 345&'*6( K, M2AD / '()+&'() (1
)- * N* ,. M83 O,+ 3 '()+&'() =; F , 345- P )L
) ;3 -3 D ' -< = >N Q,L1 )- * N* ,.

3. M83! -< = > 1 S.1 ! -<>/SE M2AD A: B 6 =12


-<>= > F , 9 ':;3 A: . F , 3 8-3:;3 -< = >N 31=& A: 2 345- P&
' D; 3 : -3 D - AE"&'3 M2AD A: B 1 M83! -< = >
9 ':;3; D4 :* ,. ?T 1 ( A: 2 ....................................... '(7 3 *

,/ * ................................................................... M83! -< = > >N ' D 2 ;


3 8-3: SEN -<>/* ,.

4. A: 2 .................................. '(7 3 * ,/ * .......................................................... M83!


-< = > >N ' D 2 ; 3 8-3:;/ F , M83! -<>= > 1 )- *
?@ V K,+ -' / K ' , L,. K , M83 1 & ' W=1 !-<>/
?@ V * K K ' , L,.

F,C.
M&'E ,

………………………………
( ; 2 < )

'() ,

"/ " : ……………………………………….,


………………………………………………………,
………………………………………………………,
.

A: 2 …………………… '(7 K, ,/ * ……………………………..………….. M83!


-< = > >N ' D 2 ; 3 8-3:;/ Z * M83! -<>= > 1 )- * &
-') L K,L S1L( ?@ , L,/?@ 1=.

M&'E ,

…………………………………
(…………………………………)
,
11700 ,

"#$# ,
" # % # & "'()*+,,
$ & - . , /0
11900, * 2 -$* 3, : 21 ! 2020

.
) 5 "#$# ,

) *65 + *657)*65 62-* 89 "'()*+,


: # ; *<= ! -0 $ > # 5- + ?@ A:)*

5 B) / & ,2*C . 2
2. = & 0 , 980817-08-5800, G2H ) *65
& . 2, " # % # & "'()*+,6 G2 I&A/ 9 *657)*65 6#
5- + J+ 2. IK" L27 " *657)*65 $= . 2 "'(- M 5H
5 =" -" / * -0 $ >J N2B# 5- + J+ 2.

3. IK"! -0 $ > # P8# ! -0>9PC I&A/ A< : , $#&


-0>$ > . 2 ; *<=" A< . . 2 " K-"<=" -0 $ >J "#$) A< 2 "'(- M)
* /= " < -" / - ACQ)*" I&A/ A< : # IK"! -0 $ >
; *<="= /' <+ 2.

4. I&A/ A< : # ; *<= . 2 IK"! -0>$ > # 5- + ?@


S G27 -* 9 G * 2 H2. G , IK" # ) * T$# !-0>9 ?@
S + G G * 2 H2.

.2B

I)*C ,

………………………………
( = & 0 )

*65 ,
: :
:
.

1. ! "#$ % & ______________


. ()( $ . * ( $

2. ! "#$ ( & ________________


. ()( $ . * ( $

3. - . * / 0.
. ()( $ . * ( $

4. 2 3 4/5 .
. ()( $ . * ( $

5. 7 $ _______________.
. 8/ 0 4. 8/ 3
. 8/ 9. 8/ (

6. /$ &;< 3 _______________.
. = 5 0 . = 5

7. & 3 ______________.
. ? 5 0 . ? 5 8

8. & ________________.

. & 5 0 . & 5
:

( / )

!"!# $ % & '( ) % & '( *+,- '(.

1 2 3 4 5
4 %+ #%5' 4%6 %+ 7* ( 8 7* (

9 :;

1 - ( 7"< 1 2 3 4 5

2 = 5 - ( 7"< 1 2 3 4 5

3 + - ( 7"< 1 2 3 4 5

4 = 5 9> ? 7"< 1 2 3 4 5

5 + 9> ? 7"< 1 2 3 4 5

6 = 5 &A%+ 7"< 1 2 3 4 5

7 + &A%+ 7"< 1 2 3 4 5

= 5 %+ -D&E* FG&
8 1 2 3 4 5
& EH<

+ %+J -D&E* FG&


9 1 2 3 4 5
& EH<
( )

1. !"# $% & ' () *+, ?

2. () /0 1 23 ( 4+ 1

%1 ?

3. 6 * /0 7 () 7 1

8 '3 9 ?

4. 2; 8 '3 <%= '3 > ?

5. 7 1 8 @'6 &A 7 1 B '3;

#8C*+D ?

6. 6 * 2 B '3 1F G ' > H '3<

% +% 1I J ?

7. /0 (D () A 7 1 @ 1 '3

' J ?

8. /0 (D () A 7 1 (D '3

F7M*, ?

9. / CH + # H #8CO 3 4+ )+ P '3<

%(Q %* O # 3 R=I ?
( - )

1. ?

2. ! " # $# % ?

3. “( ! ” $ $ %?

4. “( ! ”- + (, - ./ , $1 .

5. “! 3 ! ” $ $ %?

6. “! 3 ! ”- + (, - ./ , $1 .

7. % ! 6 3 7 89 : ! ; <= > ,# ?

8. 3 ! # @ <= A + B <CD ?

9. % ! 6 3 7 8 D #F + ! !9#F F

<= A + G# $ %?

10. % ! 6 3 7 8 D #F + ! !9#F F

<= A + G $ %?
( - )

1. ?

2. "# $% & $' ()* +,- .$*/ 01&# 2' ?

3. 4 5/6 "7/ 8 / 1 /6 ? 9 ?

4. 4 5/6 . $; <8 0 1 /68?

5. 4 > ?@ - . 4$%* A? ?

6. +,- . 4$%* A8- C# 8 D)* ' (/ $2

D /6 ?

7. "F +,- .$* G / HI8 ?