Vous êtes sur la page 1sur 636

http://forum.dutoanf1.

com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGH1A VIVT NAM


TAP ROAN HOA SEN Dtic lfip - Tir do - H#nh pink

S6: BGSXDHCM6/2020 Thanh phei Ho Chi Minh, ngay 2 • i


V/v de nghi cong bo gia So XAY DOG TP. HO 1 MINH
san pham, hang hoa ... S66.
dinh ky tai Sa Xay dung
DEN NgaY:.+5.—tit''.113711 ********
Chuyen: ...............................................
Kinh Xfiy dipig Thanh pho Ht) Chi M 11
CI . ..... ................
Thgc hien Quy6t dinh so 15/2018/QD-UBND ngay 08 than
ban nhan dan Thanh pho ye yiec ban hanh Quy che phoi hop thgc hien cong bo gia vat
lieu xay dgng tren dia ban Thanh phO HO Chi Minh;
Cong ty Co ph/dn Tap Doan Hoa Sen de nghi cong 13,6 gia san phim, hang hoa ...
dinh kj, tai So Xay dung, kern theo cac tai lieu nhu sau:
1. Bang niem y6t gia san phim, hang h6a cua don vi (ban chinh) theo quy dinh
tai Dieu 6, Dieu 12 — Luat Gia so 11/2012/QH13 (dinh kern).
2. GiAy chirng nhan,dang hoat dOng doanh nghiep, Giiy chirng nhan tu
do co quan c6 tham quyen cap.

o m
3., Tai lieu cong b6 tieu chuin ap dgng dm don vi dOi yed san phim, hang Ma

. c
vat lieu de nghi cong bo theo quy dinh tai Dieu 23 — Luat Chat lugng san pham, hang
h6a.

f 1
thang 4 nam 2017 cilia Chinh
a n
4. Nhan hang h6a theo quy dinh tai Nghi dinh se') 43/2017/ND-CP ngay 14

t o
5. Tai lieu the hien viec duy tri kiem soat chit lugng, thir nghiem va giam sat

u
dinh ky nham bao dam chat lugng san pham do don vi san xuat, kinh doanh phu hop

d
\fed tieu chuan cong bo ap dung, quy chuan ky thuat tuong Ung theo quy dinh tai Dieu
10, Dieu 28, Dieu 38 — Luat Chit Luang san phim, hang h6a (Vi dg: Phi6u ke't qua thir
nghiem cua don vi dugc co quan co thim quyen chi dinh hoac cong nhan).
6. DOI v6i VLXD thuOc danh mgc quy chuin ky thuat quOc gia (VLXD nh6m
2), con phai co cac tai lieu sau theo quy dinh tai Dieu 28, Dieu 34, Dieu 38 — Luat Chat
lugng san phim, hang h6a va quy chuin ky thuat quoc gia tuong dng (hien nay la
QCVN 16:2017/BXD dugc ban hanh kern theo Thong tu so 10/2017/TT-BXD ngdy 29
thang 9 tram 2017 cilia BO Xay dgng):
- Chimg nhan h9p quy cua don vi dugc co quan c6 thim quyen chi dinh.
- Ban cong bo hgp quy cua doanh nghiep san xuat, nhap khAu.
- Thong bao tie'p nhan 11'o so cong bo hop quy cfra co quan chuyen nganh not
don vi san xuat, nhap khau dang ky hoat &Ong san xuat, kinh doanh.
- Dau hgp quy dugc sir dung trgc tip tren san phim hoac ten bao goi hoac
tren nhan gan tren san pham hoac trong chirng chi chat lugng, tai lieu ky thuat san
pham theo quy dinh quy chuan ky thuat quoc gia tuong gng.

1
http://forum.dutoanf1.com

7. Danh sach cac dai 13i phan phi san pham, hang Ma co 'Tang 14 hog dOng
theo Luat Doanh nghiep, Luat Dau to (neu co).
8. Thong tin khac:
- Dia diem d4t trij soy chinh cua doanh nghiep de nghi cong be) gia: COng ty
Co phAn T0p Doan Hoa Sen. Dia chi: S6 9 Ni 10 Thting Nhk, Khu cong nghiep
Song Than 2, P. Di An, TP. Di An, tinh Binh thrung, Viet Nam
- Dia diem dat nha may san xuat san pham vat lieu de nghi cong 116:
Nha may 1: NHA MAY TON HOA SEN PHU MY - CHI NHANH CONG TY CO
PHAN TAP DOAN HOA SEN. Dia chi: Dtdmg so 1B, KCN Phu my 1, Thi tran Phu
My, Huyen Tan Thanh, Tinh Ba Ria — Wing Tau.
Nha may 2: CONG TY TNHH MTV VAT LIEU XAY DUNG HOA SEN. Dia chi:
Duerng 2B, KCN Phu my I, Thi Tran Phu my, Huyen Tan Thanh, Tinh Ba Ria - Wing
Tau.
Nha may 3: CONG TY TNHH MTV HOA SEN PHU MS. Dia chi Dueng s6 1A,
KCN Phu My 1, Thi tan Phu My, Huyen Tan Thanh, Tinh Ba Ria — Wing Tau
- Thong tin lien lac dm lanh dao Cong ,ty va can 1)0 phv trach dang 1()", cong

m
bo gia (h9 va ten, dien thoai, dia chi thu dien tir, so fax):

o
c
- Dia chi nhan thu: 183 Nguyen Van Treii, Phiseng 11, Q Phu Nhuan, TP HCM

.
HQ va ten Chtic vu
f 1
Dien tho#i Email
Le Thien An Truang BP Kinh doanh

a n 0906898863
0972880747
le.thien.an@hoasengroup.vn
leanueh@gmail.com

o
Mirc gia dang 14 nay thkrc hien tir ngdy 01/06/2020 den 31/05/2021.

t
d u
Cong ty Co plan Tap Doan Hoa Sen cam ket ye viec cac san pham, hang Ma
de nghi cong be) gia khong vi pham cac quy dinh ye khai thac, che bien, san xuat va
kinh doanh san pham, hang hoa tucmg irng; da hieu ro cac hanh vi bi cam trong linh vtic
gia va nghia vu dm to chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2
Dieu 10 va Dieu 12 — Luat Gia s6 11/2012/QH13.
Cong ty Co phZin Tap Doan Hoa Sen xin chiu trach nhiem truac phap luat ve
tinh chinh xac cita cac tai lieu va mirc gia ma don vi da dang 147, ke khai va niem

1P/

- Nhu tren;
- Luu:

PHO TONG GIAM DoC


aeet WitemA Yie,14
2
http://forum.dutoanf1.com

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HO! CHID NGHTA VIET NAM


TAP DOAN HOA SEN DOc lap - Ty do - Hytth phitc

SO 2020/BGSXDTHEP
V/v nghj Ong be gia san pham, hang NO), 25 thang 05 nam 2020
him dinh ky tai SO Xay dung

BANG NIEM YET GIA


(Kern theo ding van S6: BGSXDHCM6/2020 ngay 25 Mang 05 nam 2020 cua Cong Ty Co Phan Tap Doan Hoa Sen
C8ng Ty C6 Phan Tap Doan Hoa Sen

Chgt luong Mtrc gia ban hien mac girl bin Marc ta g/
l
(Tieu child'', Don vi WW1 mai
STT Ten hang haa, dich vy Quy cach tang/ tan Ghi cha
guy chuan tinh n
(China bao gam (aua g hap
thug VAT 10%) they dcii gici) glair, Pam
dp clung)

ONG THEP
Thep hap ma kdm quy each Ur 12min x 12mm den VND/Kg 19,000 19,000 - -
1 Cay/ 6m
100mm x 100mm (de day to 0.6mm den dirai 1.0mm)
ASTM
Thep hep ma kern quy cach tic 12mm x 12mm den A500/A500M-13 VND/Kg 18,800 18,800 -
2Cay/ 6m
100mm x 100mm (de day tir 1.0mm den 1.8mm) AS/NZS
Ong thep ma kern ducmg kinh tic 1163:2009
3 02Imm den 0 90mm (de day tir 0.6mm den diem Cay/ 6m MS G 3466:2006 VND/Kg 19,000 19,000 - -
1 Omml JIS G 3444:2010
Ong the') ma lam dtreng kinh tir VND/Kg 18,800 18,800 - -
4 Cay/ 6m
021mm den 0 90mm (de day tir 1.0mm den 1.8mm)
Gia tren la gia
Ong Thep Ma Kam nhUng n6ng tir 0 21.2 den 0 126.8 VND/Kg 22,090 22,090 -
6 Cay/ 6m gran hang tar
mm de day nho hon 1.90 mm
Chi nhanh cue
Ong Thep Ma Kdin nhung ruing tic 0 21.2 den 0 126.8 Cay/ 6m - Hoa Sen tai

m
7 VND/Kg 21,190 21,190 -
mm de day tir 1.90 nun den 2.10 mm Thanh Ph6 HO
Chi Minh.
8
Ong Thep Ma Kem nhung n6ng tic 0 21.2 den 0 126.8
mm de day tren 2.1 mm
Cay/ 6m VND/Kg

o 20,690 20,690 Dia chi: 2A60

.c
Tinh Le 10,
Ap 2, Xa
Ong Thep Ma Kam nhung n6ng tir 0 141.3 den 0 Cay/ 6m VND/Kg 20,990 20,990 - - Pham Van
9
219.1 de day nh6 hon 1.90 mm

f1
Hai, Huyen
Ong Thep Ma Kam nhung n6ng tir 0 141.3 den 0 ASTM A Binh Chanh,
10 Cay/ 6m 53/A 53M-12 VND/Kg 20,990 20,990 - - TP HCM
219.1 de day tir 1.90 mm den 2.10 mm

n
BS EN DT: 0981 008
Ong Thep Ma Kdm nhimg ming tir 0 141.3 den 0 10255:2004 - _ 987 - Nguyen

a
11 Cay/ 6m VND/Kg 20,990 20,990
219.1 de day ten 2.1 mm AS 1074:1989 Van Binh

o
Ong thep den tir 0 21.2 den 0 126.8 mm de day <

t
13 Cay/ 6m VND/Kg 15,700 15,700 -
2.00 mm

u
Ong thep den tir 0 21.2 den 0 126.8 mm de day > Cay/ 6m VND/Kg 15,500 15,500 -
14
2.00 mm

15

16
mm
d
Ong thep den tir 0 141.3 den 0 219.1 de day < 2.00

Ong thep den tir 0 141.3 den 0 219.1 de day > 2.00
mm
Cay/ 6m

Cay/ 6m
VND/Kg

VND/Kg
16,000

16,600
16,000

16,600
-

-
-

Ghi chu:
Gib tren chug bao geinz VAT 10%. DT: 0981 008 987 - Nguyen Van Binh
Gia tren giao hang tai kho ben ban tai TPHCM, da bao Om Mc do ten phuang lien van chuy'Sn ctia ben mua
Muc gia ke khai nay thus hien tir ngay 01/06/2020 den ngay 31/05/2021
Cong Ty CO Phan Tap Doan Hoa Sen cam ket ve viec cat san pham, hang Mia nghi ding b6 gia khong vi pham cac quy dinh ve khai thac, the hien, san xuat va kinh
doanh san pham, hang hoa tuong (mg; da hieu re cac hanh vi bj cam trong anti vue gia va nghia vu cua to chirc, ca !Man san xuat, kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10
va Dieu 12 - Luat Gia s8 11/2012/QHI3
Cong Ty Co Phan Tap Doan Hoa Sen xin chiu trach nhiem tnrac phap luat ve tinh chinh xac can cac tai lieu va mire gia ma don vi da dang 4, Ice khai va niem yeti. 7 ,15/
Noi nkin: TRIMING DON VI 2/
- Nhu trdn; n, dOng dAu)
- Luu:

PHO TONG GIAM DOC


Ranh ,76&4
'
http://forum.dutoanf1.com

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA H01 CHU NGHIA VIET NAM


TAP DOAN HOA SEN Dac lap - Ty. do - Hynh phitc

S6 2020/BGSXDTON
V/v de nghi Ong b6 gia san pham, hang Ngay 25 thang 05 nam 2020
116a dinh ky tai Set Xay dung

BANG NIEM YET GIA


(Kern theo cong van S6: BGSXDHCM6/2020 ngay 25 thang 05 nam 2020 cua Cong Ty Co Phan Tap Doan Hoa Sen

Mfrc gia
MIK gia
Chat luvng bin hien
Quy cich ban mb'i Mit TS, le
(Tieu chuan, Dun vi hanh
STT Ten hang Wm, djch vy (DO day*Ong*cao) (trirang tang/ tang/ Ghi chti
quy chuon tinh (Chita
(mm) hap shay gigm giam
cip dung) VAT
do, gia)
10%)
TAM LOP
1 T6n Ianh AZ70 0.20*1200 AS 1397:2011 d/m 50,000 50,000 - -
0.30*1200 ASTM A653/A653M-1; dim 65,000 65,000 - _
0.35*1200 ICZOf.Z015/-1-1-CC- dim 75,000 75,000 - -
ASTM A792A792M -
2 T6n lanh AZ100 0.40*1200 d/m 85,000 85,000 - -
10 (2015)
0.45*1200 d/m 95,000 95,000 - -
JIS G 3302:2010 Gia tren la gia giao
0.50* 1200 & JIS G 3302:2012 d/m 105,000 105,000 - -
hang tai: Chi nhanh
0.45*1200 JIS G 3321:2010 d/m 97,000 97,000 - -
3 Ton lanh AZ 150 cua Hoa Sen tai
0.50*1200 & JIS G 3321:2012 d/m 107,000 107,000 - - Thanh Phe H6 Chi
4
Ton tam de san be tong 3
song
0.95*1000
1.15*1000
ASTM A755 A755M-
dim
d/m
d/m
170,000

o
200,000
72,000 m 170,000
200,000
72,000
-
-
-
-
-
-
Minh.
Dia chi: 2A60 Tinh
LO 10, Ap 2, >Ca

.c
0.21*1200
0.22*1200 15 d/m 73,000 73,000 - - Pham Van Hai,
AS/NZS 2728:2013 _ Huyen Binh Chanh,
75,000 75,000 -

1
0.25*1200 dim
JIS G 3322:2012 & TP HCM

f
0.30*1200 dim 78,000 78,000 - -
5 T6n lanh mau AZ050 JIS G 3322:2013 DT: 0981 008 987 -
dim 85,000 85,000 -

n
0.35*1200 7C-CC a: 2001-14G,- - Nguyen Van Binh
0.40*1200 dim 95,000 95,000 - -
0.45*1200
0.50*1200

o a dim
dim
105,000
110,000
105,000
110,000
-
-
-
-
6 Ton each nhiet PU 18mm
7 T6n Ianh mau song ngoi
Ghi chti:
0.50*1200
0.50*1200

u t dim
dim
180,000
120,000
180,000
120,000
-
-
-
-

d
Gib tren chua bao gam VAT 10%. DT: 0981 008 987 - Nguyin Van Binh
-Gib tren giao hang tar kho ben ban tat TPHCM, da bao gam bac da len phuang tin van chuyen cua ben mua
Mire gia ke khai nay thuc hien tir ngay 01/06/2020 den ngay 31/05/2021
Cong Ty Co Phan Tap Doan Hoa Sen cam ket viec cac san pham: hang h6a de nghi clang be gia khOng vi pham cac quy dinh ve khai
the Wen, san xuat va kinh doanh san pham, hang h6a ttrang Ung; da hieu re, cac hanh vi bi cam trong linh yuc gia va nghia vu cua to chuc, ca
nhan san xuat, kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Dieu 12 - Luat Gib s6 11/2012/QH13
Cong Ty Co Phan Tap Doan Hoa Sen xin chiu trach ithiem truck phap luat ve tinh chinh xac cua cac tai lieu va r irc gia ma don vi da
dang ky, ke khai va niem yeti.
Noti nhan:
- Nhu tren;
- Luu:

PHO TONG GIAM Doc


Yam
http://forum.dutoanf1.com
TONG LONG TY THEP VIET NAM-CTCP CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM
LONG TY CO PHAN THEP NHA BE - VNSTEEL Di)c lap - Tv do - Honh ph&

/NBS-KHKD Tp.Hij Chi Minh, ngay 24 thang 08 nam 2020


V/v de nghi ding b6 gia san phim, so X AY DUNG TP. H6 CHI MINH
hang h6a thep gOc thuang hieu "Thep
Mien Nam /V/ dinh ky tai So Xay dung. DEN Ngay
Kinh giri: So Xay di,mg Thanh pho H6 Chi Mirichuyen •

Thuc hien Quyet dinh s6 15/2018/QD-UBND ngay 08 tiling 5 --givOtigh*A 10k.


ban nhan dan Thanh pho ve viec ban hanh Quy the phoi hgp thuc hien ding 1)6 gia vat
lieu xay difng tren dia. ban Thanh pho Ho Chi Minh;
Cong ty Co plilin Thep Nha Be - Vnsteel de nghi ding b6 gia san phim, hang
hoa thep hinh can nOng — thep gOc canh deu dinh ky tai So Xay di..mg, kern theo cac tad
lieu nhu sau:
1. Bang niem yet gia san phim, hang hoa dm don vi (ban chinh) theo quy dinh
tai Dieu 6, Dieu 12 — Luat Gia s6 11/2012/QH13 (dinh kem).•
2. Giiy chirng nhen,dang hoot dOng doanh nghiep, Giiy chimg nhan diu tu
do co quan c6 tham quyen cap..
3., TM cong b6 tieu chuin tip dung dm don vi

o m san phim, hang hoa


vat lieu de nghi cong 116 theo quy dinh tai Dieu 23 — Luat Chat luting san pham, hang
hoa.
. c
thang 4 nam 2017 ciia Chinh
f 1
4. Nhan hang h6a theo quy dinh tai Nghi dinh s6 43/2017/ND-CP ngay 14

a n
5. Tai lieu the hien viec duy tri kiem soot chit luting, thir nghi'em va giam sat 9 CeiN§
coo P
o
dinh ky nham bao dam chat luting san pham do don vi san xuat, kinh doanh phu hgp

u t
vgi tieu chuan cong 1)6 tip dung, quy chuan k5, thuat tuang Ung theo quy dinh tai Dieu
10, Dieu 28, Dieu 38 — Luat Chit 'Along san phim, hang h6a (VI du: Phieu ket qua thir
THEPN
0 -VNST

d
nghiem dm don vi dugc co quan c6 tham quyen chi dinh hoac cong
6. D6i vai VLXD thuOc danh muc quy chuin ky thuat qu6c gia (VLXD nh6m
2), can phai c6 cac tai lieu sau theo quy dinh tai Dieu 28, Dieu 34, Dieu 38 — Lust Chat
luting san pham, hang hoa va quy chuan ky thuat quoc gia tuang irng (hien nay la
QCVN 16:2017/BXD dugc ban hanh kern theo Thong tu s6 10/2017/TT-BXD ngay 29
thang 9 nam 2017 dm B6 Xay dung):
- Chirng nhan hop quy ciia don vi dugc co quan c6 thim quyen chi dinh.
- Ban cong b6 h9p quy cda doanh nghiep san xuat, nhap khiu.
- Thong bao tiep nhan h6 so cong b6 h9p quy dia co quan chuyen nganh not
don vi san xuat, nhap khau dang 14 hog dOng san xuat, kinh doanh.
- Dau hop quy dugc sir dung truc tiep tren san phim hoac tren bao goi hoac
tren nhan gan tren san pham hoac trong chirng,chi chat lugng, tai lieu ky thuat san
pham theo quy dinh quy chuan ky thuat quoc gia tuong irng.
http://forum.dutoanf1.com
7. Danh sach cac dai ly phan phi san pham, hang hoa có clang ky hoat Ong
the
STT Ten dal ly Dia chi SO dien thoai
A16/47, Quoc LO 1A, Ap 1, xa D/t: 0913989773
Cong ty TNHH MTV Binh Chanh, Huyen Binh Chanh,
01
Thep Phil Xuan Viet Tp.HCM Ms: Thity

Cong ty TNHH TM Thep 307D Nguyen Van Triii, Phirong 19/t: 0909748709
02 1. Quan Tan Binh, Tp.HCM
Nam Viet Ms: Phuang
Doanh Nghiep TN&GC A17/59 Ap 1, Xa Binh Chanh, D/t: 0903024377
03 Huyen Binh Chanh, Tp.HCM
MtriYi Lgi Ms: Le
8. Thong tin khac:
- Dia diem dat trtj s6 chinh cua doanh nghiep de nghi cong b6 gia: Lau 4 —Tea
nha TOng Cong Ty Thep Viet Nam (TSPN) Ti 56 Thu Khoa Huan, Phu6ng Ben
Thanh, Quan 1, Tp.HCM.
- Dia diem dat nha may san xuat san pham vat lieu a nghi cong b6: KCN
Nhan Trach 2, Nhan Phu, Xa Phu H'6i, Huyen Nhan Trach, Tinh DOng Nai.
- Th6ng tin lien lac dm lanh dao Cong ty va can ix) phv trach clang ky cong b6
gia (h9 va ten, dien thoai, mail):
Thong tin L'anh ciao Cling ty
o m
: D8 Ng9c Bang
- Mobile
. c
: 0913 925 263
- Email
f 1 : Bangdn@nbsteel.vn

- Mobile
a n
Nproi phi trach cong too gia : Pham Xuan Phong
: 0933 386 969
- Email
t o : phongpx@nbsteel.vn

d u
Mire gia clang V nay dux hien tir ngay 01/09/2020 den khi có thong bao mai.
Cong ty Co phan Thep Nha Be - Vnsteel cam ket ve viec cac san pham, hang
hOa de nghi ding 1)6 gia khong vi pham cac quy dinh ve khai thac, che,bien, san xuat vaTYm
kinh doanh san pham, hang tuong Ung; da hieu r6 cac hanh vi bi cam trong linh
gia va nghia vu cua to chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh theo quy dinh tai Khoan BE '
-1EL
Dieu 10 va Dieu 12 — Luat Gia s6 11/2012/QH13.
Gong ty CO phan Thep Nha Be - Vnsteel xin chiu trach nhiem truac phap 1
ye tinh chinh xac cua cac tai lieu va mire gia ma don vi da dang ky, ke khai va niem
yeti.

Noi Wain: TONG GIAM DOW_


- Nhu tren;
- Ltru: VT, KILKD (T;1)
'1- ;0
t, o

c" c61
http://forum.dutoanf1.com
#.-. •03

* TH E '
0 - VN
CO
at°
,c,I '''
.0 .-... .4
,.... p-,• s....
...
.. '. E-t 4.;
H a g> u. A0 a ,c_. c,i.
.,,, F.: .
,0 z cd 0
tn 18 .E40 ,0 .
Z ^ ct. -0 •c7-4

Ghi chn
,1t..); o -8- Z Z
-a,-,•• -0)0 . > - --g - 5 <1). &.0
= -N . H E •-`)
° g' 0.0 .._1) -t z Z
P
- 0 ,,cz
.40 g 7,- -.• ›• ou -2. -
.0 ,-, •-,
4 E-, •''`c) 0 ,.,..,
`*
o... tw) ..s cp.,. .-1-,
.+.I .L.: •
g
0 WI C1 -e.,
C.) (CZ Css) U
...
ctzti)e>9.,d
,., E- ..,0 ..0a. ..
H

{', ,° ::
E-I 1.1 ti)

c,) -61 E
0 r°
4
Imi .ti)

r 15,290
C,

15,290
C) CD C) C) CD CD CD
15,290

: PI :5 C).0 CI C, C) C) C) C)
to e g 45. •3:0 0, 0, 0 , CT 01
CN1 N N N. N
0 0 0 0 0 0, c) 0
71- 71-... ..1- ,71-., •71- ..1- '71- 7)-
Co)
=
•ct .4-• g.:(E3

in ,r) ir) in iri
---, -, 1....1 •-I 1..

o m V') in LK Lt•-) in (fikrc kin'

.et 0
•.-, <z)..
ta •,-, 0
.0 : 1111111111111111

. c
1
Co)

'13
41 =
•..
n f 1

a
> .4 0.0 b.0 00 a° 01) b.0 00 CLO ai ti) 0.0 CIO 01) 00
d/kg
d/kg

0 =
gP

t o
.-=

d
a) ,.=
.,w
.. 0.
'"d_ "CD
.•04 <a) .-", $:),
= • ...., = ,cd
u elp ,r) )-,
... N,
r-- CT

U ‘*1 cr)
o
25x25x(2,5±3)x12m
30x30x(2,5÷3)x 12m
40x40x(2,5÷5)x 12m
25x25x(2,5-3)x6m
30x30x(2,5-3)x6m

60x60x(4±6)x 12m

70x70x(5±7)x12m

E E 5
70x70x(5-7)x6m
50x50x(3±6)x6m
60x60x(4-6)x6m
65x65x(5-6)x6m
Quy each, c hAt

X r;) ,--, •-• ,4 •-,


X
X„,.
,-7-
lulyng

•I•
6
tr)
VD •I• •I• +
CNI cn in k.0
X X X
kr) C> kr) ir)
C> N kr) v::;• N
.7t X X X
X
© N
C) in in
Philn Ghi chit:

til) 4:
'CI ;•,..• ',-, •01) ..cd c) CZ)
,
E. 0 ‘0
= CCI .8
'. .
<6) `CD
E• =
Fl .N cr) 71- ir) C--- 00 CT C) - ,
(1
-1
14 ,__, _, n
cf) 71-
• ,<a.)
>
• http://forum.dutoanf1.com
a
4a. 4
to
>,
so
c.)
•—
E p
ct•
c)
• (0
04 -5 cr) >
(8.
• b.0 01

0 0 —
4t1 o
N ,ct
b.0 c.)
<0• ,r()
- C

1) :5 ke(-4
';

(0 4 (•••

bn 0

ip N
'0 0,<0 O) 'OD
• 4'(0)•
bA .".1
.-0 a) <ce.
'MS /Cd •—•

m
v•C
• C0 •Ct
tith
• • "

c o
G g
c•1

1 .
0 cvi
-cd
c.) ko 0
0
(0).
5
feR*

n f
a
• z •
,ct 4'1

o
,<4) ..ezt

.
14
E 0, 0
,g •

u t
d
ctt 0- .5
• O
CO "ig 13

• 3 -,
ct

zL,
•q,
A -crA •as
,(tz ,Kcs -ct
• .<16
.0
^K c: 01.)
<CU r ,
s-s

t140 c; (0
z •as tx
z

icrl
'E 'PC"
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com
TONG CONG TY THEP VIET NAM-CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG TY CP THEP THU DtrC-VNSTEEL D(ie 14p — Tir do —
-6 @G TP. HO CHI MINH
5g3 /CV-VKC
V/v a nghi cong b6 gia san pham, TPHCM, ngay 08 tharkgillhfriv 22.0
hang h6a Thep xay dung dinh ky gay':Q.8.40m..2020....
Chuyen •

Kinh giri : So• Xay dyng Thanh phO Ho Chi Minh. Ser'va ky hi0 HS •
Thvc hien Quyet dinh so 15/2018/QD-UBND ngay 08 thang 5 na'm 2018 dm Uy ban
nhan dan Thanh pho ye viec ban hanh Quy the phoi hgp awe hien cong bo gia vat lieu xay
dgrig tren dia. ban Thanh phO HO Chi Minh;

Cong ty CP Thep Thit Dirc-VNSTEEL de nghi cong bo gia san pham, hang hoa Thep
xay dung dinh kST tai So. Xay dung, kem theo cac tai lieu sau:
1. Bang niem yet gia san pham, hang hoa dm don vi (ban chinh) theo quy dinh tai Dieu
6, Dieu 12 — Luat Gia so 11/2012/QH13 (dinh kern).
2. Cac tai lieu ve hgp quy: Chimg nhan hgp quy, thong bac, tiep nhan ho so cong bo hgp
quy, ban cong be) hgp quy.

m
Min gia clang 14 nay thirc hien tir ngay 01 /10/2020 an ngay 31/12/2020.

o
. c
Cong ty Thep Thil Dirc-VNSTEEL cam ke't ve viec cac,sanyhAm, hang hoa de
nghi ding bo gia kh8ng vi pham cac quy dinh ve khai thac, che bien, san xuat va kinh

f 1
doanh san pham, hang h6a tuang img; da hieu ro cac hanh vi bi cam trong linh vtrc

a n
gia va nghla vu dm to chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2
Dieu 10 va Dieu 12 — Luat Gia so 11/2012/QH13.

t o
Cong ty CP Thep Thu Dirc-VNSTEEL xin chiu trach nhiem tn.rac phap luat ve

yet./.
d u
tinh chinh xac cua cac tai lieu va mire gia ma don vi da clang 1(57, ke khai va niem

Nui nhan:
Nhu tren
KHKD, KTTC
Luu KHKD, VT
- Ngueri nOp bie'u Ta Van Bay
- So dien thoai lien lac: 0908 122 934
- Email: tavanbaytd@yahoo.com.vn
- s6 Fax: 028.37312334 — 028.37310154. (eao

Ghi nh4n ngay Op van ban ke khai gia dm co. quan tit') nh4n
http://forum.dutoanf1.com

. TONG CTY THEP ViET NAM - CTCP CONG HOA XA. HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG TY CP THEP THU DeC-VNSTEEL Doc lap - Tiy do - Haiti] phtic

TP.HCM, ngay 08 Mang 10 nem 2020

BANG Kt KHAI MeC GIA


(Kern theo cong van so 593 /CV-VKC ngay 08 thang 10 narn 2020 dm Cty CP Thep Thii Dim - VNSTEEL)

1. Mdc gia niem yet:

STT Ten hang Wm, dich IT Quy Chit lulyng Don vi MUT gia MUT gia Mfrc Mire
cach tinh ban hien ban tad tang/giam tang/giam
hanh (vnd) (vnd) (%)

1 D10 SD295/CB300 - V 11M7 Kg 12,661 13,101 440 3.48

D12 - D22 CB300 - V (TCVN)


2 11M7 Kg 12,496 12,936 440 3.52
D12 - D25 SD295A (JIS) TCVN 1651-2:2018/
JIS G 3112:2010
3 D10 SD390/CB400 - V 11M7 Kg

m
12,936 12,936 0 0.00

o
D12 - D22 CB400 - V (TCVN)
4 11M7 Kg 12,771 12,771 0 0.00
D12 - D25 SD390 (WS)

. c
- Gia ban ten IA gia tra ngay, da bao gem VAT (10%), hang giao tai Thanh Ph6 H6 Ch' Minh.

dich vu thdc hien ke khai gia:


f 1
2. Phan tich cac nguyen nhan, neu ro bien deng cua cac yeu to hinh thanh gia, cac tac deng lam tang hoc giam gia hang h6a,

a n
aing ty Co PhAn Thep Thd DUc-VNSTEEL la don vi san xu'At the') xay ddng phi thu6c hoan toan vao viec nhap khAu va
thu mua nguyen lieu, vi vay khi nguyen lieu dau vao bin dOng nhu: Thep phe lieu, than dien clic, than c6c, Silicon-Mangan,

t o
Fero Silic,... dieu do clan den viec tang/giam gia thanh san xuAt the') thanh phAm lam cho gia ban the') thanh phAm tang/giam;
ben canh d6 cling tdy thuOc vao nhu cAu va tinh hinh canh tranh cda thi truong timg th&i diem.

d u
2. Cac nha phan phi chinh tilde cua Cong ty &roc huong them cac khoan uu dai nhu: Chit khAu thuong mai,
chi& khAu san hrong, ho tro• van chuyen ...(neu co)
Mire gia ke khai nay thIrc hien tir ngdy 01/10/2020 den ngay 31/12/2020.

Cong ty CP Thep Thd Dirc-VNSTEEL cam ket ve viec cac san pham, hang hoa de nghl cong be gia khong vi pham
cac quy dinh ve khai thac, the hien, san xuat va kinh doanh san pham, hang hoa Mcmg ling; da hieu ro cac hanh vi bi
cam trong linh vtrc gia va nghia vu cua tt chirc, ca than san xudt, kinh doanh theo quy dinh tai Khoa.n 2 Dieu 10 va
Dieu 12 —Ludt Gia so 11/2012/QH13.
Cong ty CP Thep Thu Ddc-VNSTEEL xin chlu trach nhiem truck phap luat ve tinh chinh xac cua cac tai lieu va mirc
gia ma don vi da dang ky, ke khai va niem

Nai nhP: THU TRUIJNG DON VI Ltil


- Nhu ten
- KHKD, KTTC
(TING TY
CO PHAN
THEP
\ 3 THU DfIC.PiSTEEL
,51444-1,
http://forum.dutoanf1.com

THEP XAY DUNG LONG HOA XA- HOI CHU NGHIA VIVT NAM
HOA PHAT Doc lap - Tty do - 114nh phtic

S6: 01/QIV-2020 Thanh pha Hj Chi Minh, ngay 01 tfrd


V/v de nghi cong b6 gia $ fifigfigit6 CHI MINH
san pham, hang h6a quy IV ••• so' •
dinh kY tai So. Xay dung DEN Ngay: 0 6 -10- 7020
Chuyen •

Kinh Xay Ong Thanh phO 1-4'04)1\010s •

Thgc hien Quyet dinh so 15/2018/QD-UBND ngay 08 thang 5 nam 2018


cua Uy ban nhan dan Thanh pho ye yiec ban hanh Quy the phOi hop dux hien
cong bo gia vat lieu xay Ong tren dia ban Thanh phO HO Chi Minh;
CN C ong ty, TNHH Thep Hog Phat Hung Yen Tai Binh azong nghi
ding bo gia san pham, hang h6a Quy IV dinh kST tai So. Xay Ong, kern theo cac
tai lieu nhu sau:

o m
1.Bang niem yet gia san phim, hang h6a cua don vi (ban chinh) theo quy

. c
dinh tai Dieu 6, Dieu 12 — Lug Gia so 11/2012/QH13 (dinh kern).

f 1
2. Giiy chirng nhan clang 1c5T hog dOng doanh nghiep, Gidy chirng nhan
dau tu do ca quan c6 tham quyen

a n
3. Tai lieu cong b6 tieu chuan ap Ong dm don vi dOi ydri sanyham, hang

t o
hoa vat lieu de nghi cong bo theo quy dinh tai Dieu 23 — Lug Chat 'wig san
phim, hang hoa.

d u
4. Nhan hang boa theo quy dinh tai Nghi dinh so 43/2017/ND-CP ngay 14
thang 4 nam 2017 cita Chinh
5. Tai lieu the hien yiec duy tri kiem soat chit lugng, thin nghiem ya giam
sat dinh kST nham bao dam chat lugng san pham do dan vi san xuat, kinh doanh
phu hop voi tieu chuan cong bo ap Ong, quy,chuan k-y thug tucmg *rig theo quy
dinh tai Dieu 10, Dieu 28, Dieu 38 — Lug Chat lugng sari pham, hang h6a (Vi
Phieu ket qua thir nghiem dm don vi dugc co quan c6 tham quyen chi dinh hoc
cong nhan).
6. DOi vOi VLXD thuOc danh mvc quy chuin k5i,thuat quac gia (VLXD
nhom 2), con phai c6 cac tai sau theo quy dinh tai Dieu 28, Dieu 34, Dieu 38
— Lug Chat ltrong san pham, hang hoa ya quy chuan kST" thug quoc gia tuong irng
(hien nay la QCVN 16:2017/BXD dugc ban hanh kern theo Thong tu so
10/2017/TT-BXD ngay 29 thang 9 nam 2017 dm Bo Xay Ong):
- Chirng nhan hop quy cua don vi dugc co quan co thim quyen chi dinh.
- Ban cong 116 hap quy cua doanh nghiep san xuat, nhap khan.
http://forum.dutoanf1.com

- Thong bao tip nhan ho so cong b6 hop quy cua co quan chuyen nganh
not don vi san xuat, nhap khau clang ky hoat d9ng san xuat, kinh doanh.
- Dau h9p quy &roc sir, dung tivc tip tren san pham hoac tren bao goi
hoac tren nhan gan tren san pham hoac trong chirng chi chat luong, tai lieu k5r
thuat cua san pham theo quy dinh cua quy chuan ky thuat quOc gia tuong irng.
7. Danh sach cac dai ly phan phi san pham, hang hoa có clang 1cT hoat
dOng theo Luat Doanh nghiep, Luat Dau to (neu co).
8. Thong tin khac:
- Dia diem dat tru so chinh cua doanh nghiep de nghi ding 1)6 gia: Lo B,
Bai LO Thong Nhat, KCN Song ThAn 2, P. Di An, TP. Di An, Tinh Binh
Dirovg, Viet Nam. (Van Phong: 643 Dien Bien Phil, Phireing 25, Quin Binh
TP HCM, Viet Nam)
- Dia diem dat nha may san xuat san pham vat lieu de nghi cong b6: Xi
Hiep Son, Huyen Kinh Mon, Tinh Hai Dirung, Viet Nam va Khu Kinh Te
Dung Quit, Xi Binh Bong, Huyen Binh Son, Tinh Quang Ngii, Viet Nam.
Thong tin lien lac cila lath dap Cong ty va can b9 phu trach clang 14T cong
111C I

o m
bo gia ho va ten, dien thoai, dia chi thu dien tir, so fax):
:

T
1
I Va Ten Chin vu Dien tho#i Fax
. c Email
Thanh
NVKD
0909172486
f 1
02838991730
thanhhung.hoaphat@gmail.com
ng 02835129896

a n thephoaphatcnbd@hoaphat.com.vn
Mirc gia clang 1(-5/ nay thgc hien tir ngay 01/10/2020 den ngay 31/12/2020.

t o
CN Cong ty TNHH Thep Hog Phat Hung Yen Tgi Binh Dicong cam ke't ye

d u
viec cac san pham, hang hoa de nghi cong bo gia khong vi pham cac quy dinh ve
khai thac, the bien, san xuat va kinh doanh san pham, hang hOa twang ung; da
hieu ro cac hanh vi bi cam trong linh vgc gia va nglira vu dm to chirc, ca nhan
san xuat, kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Di&I 12 — Luat Gia so
11/2012/QH13.
CN Cong ty TNHH Thep Hog 'licit Hung Yen Tgi Binh Duvng xin chin
trach nhiem tnrefc phap luat ve tinh chinh xac cua cac tai lieu va mirc gia ma don
vi da clang 1cT, ke khai va niem yet./.

Noi On: THU TRUtiNG DON VI


- Nhu ten; (long dau)
- Ltru: ca,c3b 9369.006,,c

4'5' CHI NHAN>s„- e.


CoNG TY
THEP HO td•
q
* YEN
...4 TAI' BINH DUC1
-0
'<:),
ONG PHONG KINH DCONN
14'• T . 13:11,1\-
.4frup4 ,yalt jav

2
http://forum.dutoanf1.com

CN CONG TY TNHH THEP HOA PHAT LONG HOA x A HOI CHU NGHiA VIVT NAM
HUNG YEN TAI BiNH DIAING WO 14p - Tir do - Hvih phtic

BANG NIEM YET GIA


(Kern theo cong van so 01/QIV-2020 ngay 01 thong 10 nom 2020 ctia
CN C ong ty TNHH Thep Hda Phat Hung Yen Tai Binh Dtrang)

1. Mire gia niem ye't:

mfre Mirc
is gia
Ten hang , Chat luting Dan ,
ban Mtirc Ty 1
ban Ghi
STT vuy each (Tieu chudn, guy chucin Vi mo•d• tang/ tang/
hoa, dick vu ap dung) hien — chti
tinh (truerng giant giam
hank hap thay
(Vnd/kg) doi gia)

Thep cot be
06 Kg

o m
1 tong can ming:
CuOn t on trop 08
TCVN 1651-1:2018/
CB240T
. c
Kg 13.800 13.800
Gia
tin
69- HOA PHAT
010
f 1 Kg
chua
bao

n
;
Om

a
Y TNHH ‘ D10 VAT,
k PHAT Kg 14.100 14.100
Thep cot be TCVN 1651-2:2018/

o
gia
KfiCING .so

trk
i2 tong can TiOng:
Thanh Van
HOA PHAT
D12-D32

u t CB300V
ASTMA615/A615M/
Gr40
Kg 13.950 13.950 giao
tai
cac
D36-D40

D10
dTCVN 1651-2:2018/
CB400V; CB500V
Kg

Kg
14.250

14.300
14.250

14.300
khu
Niue
TP
Thep cot be ASTMA615/A615M/ Ho
tong can ruing: Gr60 Chi
3 Thanh Van D12+D32 BS 4449:2005+A2:2009/ Kg 14.150 14.150 Minh
HOA PHAT B500B
D36-D40 JIS G3112:2010/ Kg 14.450 14.450
SD390; SD490
Ghi chti: Thep cot be tong can nOng,thanh v nH A PHAT mac the') Gr40 theo tieu
chuAn ASTM A/A615M-18 &rang kinh danh nghia dp dung tir D10 den D19.

2. Can cir vao gia nguyen vat lieu chinh cho san xuat thep nhu: Phoi thep, sat
thep vin, than dien cgc, cac phv gia.v.v... cho luyen thep va tinh hinh thi truemg gia thep
thanh pham tac dOng lam giam gia hang h6a cho viec thuc hien niem yet gia
3.,Cac nha phan phi chinh thirc cong ty duvc twang them cac khoan uu dai
nhu: chiet khau thuung mai, chiet khau san luang, ho trq van chuyen, giam gia...(neu
co).
Mire gia ke khai nay thuc hien tir ngay 01/10/2020 den khi co thong bao

A
1
http://forum.dutoanf1.com

CN Cong ty TNHH Thep Hew Phat Hung Yen Tai Binh Theang cam ket ve viec
cac san pham, hang hoa de nghi cong bo gia khong vi pham cac quy dinh ve khai thac,
che bien, san xuat va kinh doanh san pham, hang hoa tuang frng; da hieu ro cac hanh vi
bi cam trong linh vtrc gia va nglifa vu cua to chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh theo
quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Di'eu 12 — Lust Gia so 11/2012/QH13.
CN Cong ty TNHH Thep Ma Phat Hung Yen Tai Binh Duang xin chiu trach
nhiem truac phap luat ye tinh chinh xac cua cac tai lieu va mirc gia ma don vi da dang
147, ke khai va niem yet./.
Noi nhtin: THU TRVONG DON VI
- Nhu tren;
9- dung ddu)
- Luu: 5

4. CHI NHANH
GCMG TY TNHH
cd •
THEP HOA
YEN
* TAI BINH WON
,t) •

T,B1WC) ONG RING KINN DC**


eAr
riA trim gin/

o m
. c
f 1
a n
t o
d u

2
http://forum.dutoanf1.com

CONG TY TNHH THEP SeAH VIET NAM CQNG HOA XA HQI CH-0 NGH1A VICT NAM

Dja chi: SO 7 duiing 3A KCN Bien Hoa II - D6ng Nai Dtic Lap — Tiar Do — Haub Phtle

Dien thoai: 093 800 1498 Fax: 0251 3 836997


Email: toniseah1979@yahoo.com Bien Flea, ngdy: 10 thawc 09 nam 2070
SO XAY RING TP. HO CHI MINH
Vv: De nghj ding 136 gia san phtfin clink k'

SO: 56 DEN
NO), :
Kinh Sti XAY DUNG THANH PHO HO CHI MINIChuyen •

Thkrc hien thong ttr s6 232/2016/TT-BTC ngay 11/11/2016 dm BO Tai Chin 'Se va ky hiOu HS •
Cong ty TNHH thip SeAH Viet Nam giri Bang ke khai mire gia hang hoa, dich vu (d: .1,

iVlirc gia ke khai nay thkrc hien tit ngay: 10 thing 09 nam 2020

San phAm: Ong their den, Ong drip ma kern, Ong Vuong, Ong Iltjp eke 100.

Tieu chuAn san xat: BS 1387; ASTM A53 / A500; JIS G 3444 / 3452 / 3454 .TIS C 8305; KS
D 3507 / 3562; API 5L/5CT; UL6; ANSI C 80.1;

Cong ty Thep SeAH Viet Nam cam ket ve viec cac san phAm, hang h6a de nghi tong 1)6 gia khong

o m
vi pham cac quy dinh ve khai thac, the hien, san xuAt va kinh doanh san phAm, hang h6a Wang Img;
da hieu ri5 cac hanh vi bi cam trong linh vkrc gia va nghia vu cua to chac, ca nhan san xuAt, kinh

c
doanh theo quy djnh tai Khoan 2 flieu 10 va Dieu 12 — Lu4s.t Gia s6 11/2012/QH13.

.
f
lieu va mac gia ma don vi da clang ky, ke khai va niem yet. 1
Cong ty Thep SeAH Viet Nam xin chju trial nhiem trtrac phap IWO ve tinh chinh xac ctia cac tai

Nai nkin:
an T/L TIlt1 TRUONG DON VI

- Nhu teen
t o (KS, ten, (long d'A*u)

- Ltru

d u CONG TY
TEACH NEW
'MEP SeAH *
VIETNAM OHO 4IN HO
<(' ‘---:-1---9°-̀\ PRESIDENT
GENERAL DIRECTOR

DTDD: 093 800 1498(Chau)


. , http://forum.dutoanf1.com
, CONG TY TNHH THEP SeAH VIET NAM CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dia chi: Se 7 duting 3A KCN Bien Ilea 11 - Dling Nai DOc LOp — Ty Do — Hanh Mule
Didn thoai: 093 800 1498 Fax: 0251 3 836997
Email: toniseah1979@yahoo.com Bien Bea, ngay 10 thing 09 nem 2020

BANG KE KHAI Mitt GIA


(Kern theo cong van so 56 ngay 10 thing 09 nem 2020 cna Cong ty TNHH Thep SeAH Vidt Nam)

56 Gia chua bao gom thud VAT, giao hang tai: TP H6 CHI MINH (Town tmh. Khong bao g6rn chi phi boc xep)

I/ Nguyen nhan bin dOng: Cie they ciedn can Ming la nguyen v.t lieu chinh (chiem 80% gia thanh) giam do NVL dho vho giam

2/ Mix gia ke khai: f BZ;1 bti;s0 ) Deng / kg


Mat gia Min gia Mac '“I¢
s6 Ten hang h6a, Qui each, Don vi
kE khai lie khai m61 tang/giim Ling/giam
TT Dich vi) Chit Iffqng tinh
hien hinh
Ong thep den (Tron, vuong, hop) de day 1.0 den kg 16,300 16,000 (300) -2%
1
1.5ram. Direing kinh tiIDN 10 den DN 100

Ong then den (ren, vuong, hop) dO day 1.6 den BS 1387; ASTM kg 15,500 15,200 (300) -2%
2
1.9mm. Dutmg kinh til DN 10 den DN 100 M3 / A500; JIS
G 3444 / 3452 /
Ong thep den (ton, vuding, hop) dO day 2.0mm 3454; JIS C
3 8305; KS D
kg 15,200 14,900 (300) -2%
den 5.4mm. Dirtmg kinh tit DN 10 den DN 100
3507 / 3562; API
Ong thep den (ton, vuong, KT) di) day 5.5 den 5L/5CT; UL6;
4 ANSI c 80.1; kg 15,400 15,100 (300) -2%
6.35mm. Duttng kinh ill ON 10 den DN 100

Ong thep den (Ong ton) di) day ten 6.35mm. kg


o m
15,200
..

14,900
...

(300) -2%

c
5
Duting kinh tit DN 10 den DN 100

On the den do day 3.4mm den 8.2mm. DirOng


BA5 A5TM
S313/8A75;00 RS

1 . (300)

f
6 kg 15,600 15,300 -2%
kinh til DN 125 den DN 200 G 3444 / 3452 /

7
Ong thep den di) day tren 8.2mm. Duting kinh qt
DN 125 den DN 200

a n
3454; JIS C
8305; KS D
3507 / 3562; API
kg 16,200 15,900 (300) -2%

8
Ong thep ma kern nhung nOng dO day 1.6 den
1.9mm. Duang kinh ti. DN 10 den DN 100
t o
BS 1387; ASTM kg 23,100 23,000 (100) 0%

u
A53 / A500; JIS
G 3444 / 3452 / ''''' --- ...... -
9

10
5.4mm. Duting kinh th DN 10 den DN 100
— d
Ong thep ma kern nhung nOng de day 2.0 den 3454; JIS C
8305; KS D
3507 / 3562; API -
Ong MO ma kern nhung nOng dO day tren 5.4mm. 5L/5CT; UL6;
ANSI c 80.1;
kg

kg
22,300

22,300
22,200

22,200
(100)

(100)
0%

0%
Dirimg kinh tit DN 10 den DN 100
, BS 1387; ASTM
.._ Ong thep ma kung_ ming 0 day 3.4 nllr den A53 / A500; JIS kg
11 22,500 22,400 (100) 0%
8.2mm. Dueing kinhdr DN 125 den DN 200 G3444/3452/
3454; JIS C
Ong MO ma kem nhung ming di) day tren 8.2mm. 8305; KS D
12 k 23,300 23,000 (300) -1%
Duting kinh tit DN 125 den DN 200 3507 / 3562; API
BS 1387; ASTM
Ong ton Urn (tron, vuong. hop) dO day1.0mm den A500; JIS G
13 kg 16,500 16,200 (300) -2%
2.3mm.DuZing kinh tit DN 10 den DN 200 3444

CHO JIN HO
PRESIDENT
GENERAL DIRECTOR
http://forum.dutoanf1.com
4.

CONG TY TNHH THEP SeAH VICT NAM CONG HOA XA 1-191 CHU NGHTA VICT NAM

Dia chi: SO 7 duang 3A KCN Bien Ma 11- Di:mg Nai De.K. Lip — Tty Do — liqnh Ph c

thoai: 0938001498 Fax: 0251 3 836997

Email: toniseah1979@yahoo.com Bien Flea, ngay: 03 thang 12 nam 2020

Vv: De nghi cong be gilt san pham dinh Irk Sd XAY DIfNG Tp, HO' C111 MINH

SO: 56 DEN SN6:.


Kinh giri: SO XAY MING THANH PHO HO CHI MWtihuyen 4111717"
Thkrc hien thong ttr s6 232/2016/TT-BTC ngay 11/11/2016 dia. 139 Tai Chi
Cong ty TNHH the]) SeAH Viet Nam giri Bang ke khai mire gia hang h6a, dich v itiOu HS '

Mire gia ke khai nay thifc hien dr ngay: 03 Mang 12 nam 2020

San phAm: Ong tiler, den, Ong the') ma kem, Ong Vuong, Ong Hop cac 100.
Tieu chuAn san xuAt: BS 1387; ASTM A53 / A500; MS G 3444 / 3452 / 3454; MS C 8305; KS
D 3507 / 3562; API 5L/5CT; UL6; ANSI C 80.1;

Cong ty Thep SeAH Viet Nam cam kOt ve vi& cac san phalli, hang h6a de nghi cong b6 gia khong

o m
vi pham cac quy dinh ye khai that, the Wen, san xuat va kinh doanh san pham, hang h6a tuning img;
da hi6u reS cac hanh vi bi cam trong firth vtrc gia va nghia vu cua to chirc, ca nhan san xuAt, kinh

. c
doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Dieu 12 — Luat Gia s6 11/2012/QH13.

f1
cong ty Thep SeAH Viet Nam xin chin trach nhiem trutfc phap luat ve tinh chinh xac cua cac tai

Nai nhOn:
a n
lieu va mire Oa ma don vi da clang i()i, ke khai va niem yet.

T/L THU TRUONG DON VI

- Nhu tren
t o (KY ten, &rig dAu)

- Luu
d u
CHO JIN HO
PRESIDENT
GENER.AT DIRECTOR

DTDD: 0938001498 (Chau)


http://forum.dutoanf1.com
-TONG TY TNHH THEP SeAH VIET NAM CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

Dja chi: Se 7 duang 3A KCN Bien flea 11 - DOng Nai Dee L4p —Tkr Do — Haub Pink

Dien thoai: 0938001498 Fax:. 0251 3 836997


Email: toiliseati1979@yaboo.cOm Bien Hoa, ngay 03 thang 12 nam 2020

BANG ICE KHAI MITC GIA

(Kern theo ding van se 56 ngay 03 thang 12 nam 2020 dm Clang ty TNHH Thep SeAH Viet Nam)
(Town tinh. [Chong bao 8,61n chi phi b& xep)
56 Gia chua bao gOm dine VAT, giao hang tai: TP HO CHI MINH

1/ Nguyen nhan hien &Ong: Gia thep cuOn can nang la nguyen v(it lieu chinh (chiem 80% gia thanh) tang do NVL dau vao tang

DOng / kg
2/ Mire gia ke khai:
MIT ghi Ty l'e
Quieach.
ca, ke milli Nhie ghi \ hie
s6 Ten hang hey, i)011 Vi
Djch vy chat hrtyng tinh he khlti nnii tang/giant ting/giam
TT hies haul]

Ong MO den (Tnan, vuong, hOp) dO day 1.0 den kg 16,000 16,800 800 5%
4
1.5mm. Duerng kinh t6 DN 10 den DN 100

Ong the', den Won, vuong, hop) dO day 1.6 den BS 1387; ASTM kg 15,200 16,000 800 5%
2
1.9mm. Dung kinh tit DN 10 den DN 100 A53 / A500; JIS
G 3444 / 3452 /
Ong the') den (tron, vuong, hOp) de ay 2.0mm 3454; JIS C 800 5%
3 kg 14.900 15,700
den 5.4mm. Dueng kinh tir DN 10 den DN 100 8305; KS D
3507 / 3562; API
5L/5CT; UL6;
Ong they den Oren, vuong;hop) dO day 5.5 den 15,100 15,700 600 4%

m
ANSI C 80.1; kg
6,35mm. Dung kinh tir DN 10 den DN 100

5
Ong thep den (Ong ten) de day tren 6.35mm. kg

c o
14,900 15,900 1,000 7%

.
Dung kinh tit DN.10 den DN 100
BS 1387; ASTM
6
Ong thep den de day 3.4mm den 8.2mm. Dui:mg
kinh tir DN 125 din DN 200

f
A.53 / A500; JIS
G 3444 / 3452 /
1kg 15,300 15,900 600 4%

7
Ong thep den de day tren 8.2mm. Dung kinh tir
DN 125 den DN 200 n
3454. JIS C
8305; KS D

a
3507 / 3562; API
kg 15,900 15,900 - 0%

Ong the') ma kem nhung n6ng do day 1.6 an

t o
BS 1387; ASTM kg 23,000 23,000 - 0%

u
1.9mm. Dueng kinh tir DN 10 den DN 100 A53 / A500; AS
G 3444 / 3452 1
9

10
A
d
Ong the') ma kem nhung nong de day 2.0 den - ,
5.4mm. Dtayng kinh tir DN 10 den DN 100 .
3454; JIS C
8305: KS D
3507 / 3562; API
Ong thep ma kern nluing neng de day tren 5.4mm. , 5L/5CT;__UL6.
ANSI c ao t .
kg

kg
22,200

22,200
22,200

22,200
-

-
0%

0%
Duong kinh tir DN 10 den DN 100
BS 1387; ASTM
Ong they ma kern nhung nOng do day 3.4 mm den A53 / A500; JIS 10, 22,400 22.400 - 0%
11
8.2nun. Du6ng kinh tir DN 125 den DN 200 G 3444 / 3452 / r
3454; JIS c
Ong they ma kern nhung neng do day tren 8.2mm. 8305; KS D kg 23,000 23,000 - 0%
12 3507 / 3562; API
Du in kinh tir DN 1. 25 den DN 200
BS 1387; ASTM
Ong ton kern Won, vuong, hop) a day1.0mm den A500; JIS G kg 16,200 17,000 800 5%
13 .. 2.3mm.DuOrIg kinh tir DN 10 den DN 200
3444

238602
DTDD : 093 800 1498 (Chan) •
G TY
TRAM N1101
THEP
Vrn NAM
0 JIN HO
PRESIDENT
GENERAL DIRECTOR
http://forum.dutoanf1.com

CONG TY TNHH THEP TUNG HO CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIET NAM
VIET NAM Di)c rap - Try do - Hanh pink

190909THSVC-SXD Ba Ria rung Tau, ngay 01 thang 04 nam 2020


V/v de nghi cong 136 gia
san pham, hang boa thep xay dung XAY BUNG TP. HO CHI MINH
F
dinh ky tai So Xay chyng A .
so,

DEN .
Chuygn-
Kinh Si Xay dung Thanh pha Ho C i•Minh
141h0 SiZt

Thuc hien Nghi dinh so 32/2015/ND-CP ngay 25/3/2015 dm Thu Wong


Chinh phir ve quan 1ST chi phi dau tu xay dung; Thong tu so 06/TT-Bp ngay
10/3/2016 dm BO Xay dung huang dan xac dinh va quan 13'T chi phi dau to xay
dung.
Cong ty TNHH Thep Tung Ho NO Nam a nghi ding bo gia san pham,
hang hoa thep xay dung dinh ky tai So. Xay dung, kern theo cac tai lieu nhu sau:

m
1.Bang niem yet gia san pham, hang h6a cua don vi (ban chinh) theo quy
o
. c
dinh tai Dieu 6, Dieu 12 —Luat Gia so 11/2012/QH13 (dinh kern).
2. Gidy chirng nhan clang 14T hog clang doanh nghiep, Giay chimg nhan
ddu tu do co quan c6 tham quyen cap.
f 1
a n
3. Tai lieu cong bo tieu chuan ap dung dm don vi dai vbi san pham, ha
hoa vat lieu de nghi cong bo theo quy dinh tai Dieu 23 — Lug Chat luting
CONG
TNHH
pham, hang hoa.
t o THE p

d u
4. Nhan hang h6a theo quy dinh tai Nghi dinh so 43/2017/ND-CP ngay
thang 4 nam 2017 dm Chinh phu'L.
ti
1:4:i8
11)8 R 11:--1
G1:1 74
-4C

5. Tai lieu the hien viec duy tri kiem sok chat luting, dr* nghiem va giam
sat dinh kS, nham bao dam chat luting san pham do don vi san xuat, kinh doanh
phu hop v6i tieu chuan cong bo ap dung, quy chuan ky thug tuang Ung theo quy
dinh tai Dieu 10, Dieu 28, Dieu 38 — Lug Chat lugng san pham, hang boa (Vi du:
Phieu ket qua thir nghiem dm don vi dugc co quan c6 tham quyen chi dinh hoc
cong nhan).
6. Doi voi VLXD thuac danh nitre quy chudn k'y,thuiat quac gia (VLXD
nh6m 2), con phai c6 cac tai lieu sau theo quy dinh tai Dieu 28, Dieu 34, Dieu 38
— Lug Chat luting san pham, hang hoa va quy chuan ky thug quoc gia tuang img
(hien nay la QCVN 16:2017/BP dugc ban harsh kern theo Thong tu so
10/2017/TT-BP ngay 29 thang 9 nam 2017 dm BO Xay dung):
- Chimg nhan hop quy dm don vi dugc co quan c6 tham quyen chi dinh.
- Ban ding bo hgp quy cfra doanh nghiep san xuat, nhap khau.
- Thong bao tier) nhan ha so cong bo hop quy cua cu quan chuyen nganh
nai don vi san xuat, nhap khau clang ky hog clang san xuat, kinh doanh.

1
http://forum.dutoanf1.com

- Dau hop quy dirge sir dung trvc tiep teen san pham hoc tren bao goi
ho'ac tren nhan *an tren san pham hoc trong chimg chi chat luting, tai lieu ky
thuat cua san pham theo quy dinh cua quy chuan ky thuat quoc gia tuang img.
7. Danh sach cac dai 1y phan phi san pham, hang boa có (tang ky hoat
dOng theo Luat Doanh nghiep, Luat Dau to (neu co).
8. Thong tin khac:
- Dia diem cl4t tru so chinh cua doanh nghiep de nghi cong b15. gia: KCN
Phil My II, Phuimg Phu my, Thi xa Phil My, Tinh Ba Ria Yung Tau
- Dia diem at nha may san xuat san pham vat lieu de nghi cong bO:
KCN Phu My II, Phuong Phil My, Thi xa Phil My, Tinh Ba Ria Wing Tau
- Thong tin lien lac ciia lanh dao Cong ty va can b0 phv trach clang 14
cong bo gia (ho va ten, dien thoai, dia chi thu dien tit, so fax):
H9 Ten: Nguyen Thanh Tuan Chuc Truang phong kinh doanh
SDT: 028.3636 2003 (-006) SDTDD: 0937.650.690
Mirc gia clang 1c3'T nay thgc hien tir ngay 01/04/2020 den khi co thong bap
men
o m
. c
Cong ty TNHH Thep Tung Ho Viet Nam cam ket ve viec cac san pham,
hang hoa de nghi ding bo gia khong vi pham cac quy dinh ye khai thac, the bien,

f 1
san xuat va kinh doanh san pham, hang hoa tucmg ung; da hieu ro cac hanh vi bi

a n
cam trong tinh vgc gia va nghia vu cila to chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh
theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Dieu 12 — Luat Gia so 11/2012/QH13.

t o
Cong ty TNHH Thep Tung Ho Viet Nam xin chiu trach nhiem tnxoc phap

va niem yeti.
d u
luat ve tinh chinh xac cua cac tai lieu va muc gia ma don vi dal clang 14/, ke khai

Noi nhipt: if NG DON VI


- Nhu tren; n, dOng dau)
- Luu:

*
ktr-P
ENERAL DIRECTOb
HSU, YI-CHIYI.

2
http://forum.dutoanf1.com

CONG TY TNHH LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM


THEP TUNG HO Wic 14p - Tv do - 11#nh phtic
VIET NAM

BANG NIEM YET GIA


(Kern theo cong van so 190909-THSVC-SXD ngay 01 thang 04 neim 2020 cita
Cong ty TNHH Thep Tung Ho NO Nam)

1. Muc gia niem y6t:


STT Ten hang hoa, dich Chat laceng (Tieu chuein, Dan Mik Mire Mire Ty le Ghi chii
vu quy chuein cip dung) vi gia ban gia ban tang/ tang/
tinh hien mai giam giam
hanh (vnd/kg) (vnd/kg) (%)
(vnd/kg)

o m
1 Thep D10 CB300-V TCVN 1651-
.c Gia da

f1
A
C6t be 2:2018 13,805 (440) (3.2) bao o,
13,365
tong kg VA OSG

2
can
nong:
thanh
D12- D32 CB300-V

a n 10' :1
gi, t)
tre
-TO

VS(
THE

v an
t o kg 13,640 13,200 (440) (3.2)
phu• , .
tien be
vitt

u
THSVC frt Y TE
3 Thep D10 CB400-V TCVN 1651- kg mua tai

d
13,915 13,475 (440) (3.2)
COt be 2.2018 Nha
4 D12- D32 CB400-V kg 13,750 13,310
tong MS (440) (3.2) May
5 can D36 - CB400-V G3112:2010 kg Thep
14,080 13,640 Tung
nong: D40 (440) (3.1)
6 thank D50 CB400-V kg 15,400 14,960 Ho Viet
(440) (2.9) Nam-
van
7 THSVC D10 CB500-V kg 14,080 13,640 KCN
(440) (3.1)
8 D12- D32 CB500-V kg 13,805 13,475 Phn my
(330) (2 .4) I L Tinh
9 D36 - CB500-V kg Ba Ria-
- 14,135 13,805
D40 (330) (2.3) \Tang
10 D50 CB500-V kg 15,455 15,125 (330) (2.1) Tau

3
http://forum.dutoanf1.com

Phan ghi
1. Bang gia teen la gia ban buon
2. Phan tich nguyen nhan, neu ro bien Ong cila cac y&I to hinh thanh gia tac
dOng lam tang hoac giam gia hang h6a, dich vu thkrc hien niem yet gia:
Cong Ty TNHH Thep Tung Ho Viet Nam la don vi san xuat the') xay dung,
vi vay khi nguyen dau vao bien Ong nhu: Thep phe lieu, than dien cvc,
than coc, slilicon-Mangan,... dieu do dan den viec tang/giam gia thanh san
xuat thep thanh pham lam cho gia ban thep thanh pham cling tang/giam;
ben canh do cling tay thu8c vao nhu cau va tinh birth hinh canh tranh cua thi
truang timg then diem.
3. Cac nha phanph8i chinh fink cong ty duot huong cac khoan uu dai
nhu: Chiet khau thuong mai, chiet khau san luong...(neu co).
Mix gia ke khai nay thgc hien tit ngay 01/04/2020 den khi c6 thong bao mth

Cong ty TNHH,Thep Tung Ho Vi-Ot Nam cam ket ye: viec cac san pham, hang boa

o m
de nghi cong b8 gia kkong vi pham cac quy dinh ve khai thac, che bien, san xuat
va kinh doanh san pham, hang hoa tucmg ling; da hieu ro cac hanh vi bi cam

. c
trong Mill vi,rc gia va nghia vu dm to chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh theo quy
dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Dieu 12 — Luat Gia so 11/2012/QH13.

f
,Cong ty TNHH Thep Tung Ho NO Nam xin 1 trach nhiern truck phap

va niem y6t./.
a n
luat tinh chinh xac cua cac tai lieu va mIrc gia ma don vi da clang 14r, ke khai

t o
u
No'i RUtiNG DON VI
- Nhu ten;
- Luu:
d 0'
LONG
TNHH
THEP
TUNG H
n, &mg dau)

( ,
VIT NAM cy
NERAL DIRECTOI
HSU. YI-C14T7


http://forum.dutoanf1.com

Cong ty TNHH TM va SX Thep Viet CQNG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM
St): O1/2020/CV-TV DOc IAD — Ttr do — lianh rohlic
V/v: de nghi cong 1:1•5 gia Thep xay dirng Pomina
So XAY DVNG TP. HO Cut MINH
•••••••••
g/e_ et • tetra, (B „at, zeis.)
dinh kj, tai Xay Ong
Theinh pho Hd Chi Minh, ngay lOrihangil nam 2020
DEN NgaT
Chuyen• 1 2010
Kinh giri: So* Xfiy Mpg thinh phO HO Chi Minh
.10/02/ Luu h6 sa sO•
Th%rc hien Quye't dinh so 15/2018/QD-UBND ngay 08 thang 5 nam 2018
cua Uy, ban nhan dan Thanh pho ye viec ban hanh ,Quy the pheii hop thvc hien
cong bo gia vat lieu xay chgrng ten dia. ban Thanh phi) Ho Chi Minh;
Cong ty TNHH Thuong mai va San xuat Thep Viet de nghi ding b6 gia san pham
Thep Xay Dkrng Pomina dinh ky tai So. Xay dung, nhu sau:

1.Bang niem yet gia Thep Pomina.


2. Thong tin khac:
Dan vi ding b6 gia: Cong ty TNHH Thuang mai va san xuat Thep Viet
Dia chi: 289 LS, Thuttng Kiet, Phtrong 15, Quan 11, Thanh phi; H6 Chi Minh.

o m
Nha may san xuat: Nha May Thep Pomina 1- Chi nhanh Cong ty CO phan Thep Pomina
Dia chi: S6 2, Dung 27, KCN Song ThAn 2, Di An, Binh Duang.
. c
Nha may san xuat: C6ng ty CO phan Thep Pomina 2
f1
Dia chi: KCN Phu my 1, Phuang Phil My, Thi xa Phu my, Tinh Ba Ria — Wing Tau.

a n
Thong tin lien lac:
Giam d6c dieu hanh: D6 Duy Hieu
t o
Dien thoai: 028.38 642 434
d
Email: hieu.do@thepviet.vn
Fax: 028.38 650 231
u
Nguati phu trach dang ky cong b6 gia:
Hy ten: Ltru Minh Nguyet Nga
Dien thoai: 028.38 642 434 Di Ong: 0918 566 798
Email: nga.luu@thepviet.vn
Fax: 028.38 650 231
Mire gia clang kSr nay thut hien tir ngay 10/01/2020.
Cong ty TNHH Thucmg mai va San xuat Thep Viet cam k'6't v'e• viec cac san
pham, hang hoa de nghi cong bo gia khong vi pham cac quy dinh ve khai thac,
che bien, san xuat va kinh doanh san phatn, hang hoa tucmg img; da hieu ro cac
hanh vi bi cam trong linh vuc gia va nghia vu dm CO chirc, ca nhan san xuat, kinh
doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Di&I 10 va Dieu 12 — Lust Gia so
11/2012/QH13.

1
http://forum.dutoanf1.com

Cong ty TNHH Thuong mai va San xuAt Thep Vi'et xin chin trach
tnrov phap lulat ve tinh chinh xac cua cac tai lieu va mirc gia ma don vi da" dang
k$r, ke khai va niem yet".

No'i nh(tn: TONG GIAM DOCI447


- Nhu ten;
- Luu:

Vigil Gal'

o m
. c
f 1
a n
t o
d u

2
http://forum.dutoanf1.com

CONG TY TNHH TM VA SX THEP VIET CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI VI' NAM
Dia chi: 289 Ly Thubng Kiet phtrZing 15, (pan 11 Tp.HCM DQc lOp - Tu do - Hsnh phtic
DiOn thoai: 028 38 642 432
Fax: 028 38 660 211
BANG NIEM YET GIA THEP POMINA
(Kem theo cong van so 01/2020/CV-TV ngay 10 than 01 ram 2020 dm cong ty TNHH TM va SX Thep Viet)

Dan Mire gii bin Muc gig Mire


. Ty 4
Chat lirqng bin mii
STT Ten hang h6a Quy each MO hinh . dim / tang / Ghi chi
(Tieu chuin chit lirqng) vi (chum
tinh (chira VAT) VAT) giam giam
1 Thep cueon 06mm CB240T TCVN 1651-1:2018 kg 13.300 - - - Gia chua
Thep ou8n 08mm CB240T TCVN 1651-1:2018 kg bao gom
2 13.300 - - -
thue VAT.
3 Thep cu8n 010mm CB240T TCVN 1651-1:2018 kg 13.440 - - - Giao tai nha
4 Thep cay van 010 SD390 JIS G3112:2010 kg 13.450 - - _ may thep
POMINA
5 Thep cay van 012-032 SD390 JIS G3112:2010 kg 13.300 - - - KCN Song
Son -
6 Thep cay van 036-040 SD390 JIS G3112:2010 kg 13.600 - - - Than II -
7 Thep cay van 010 SD295A JIS G3112:2010 kg 13.350 - - - Huyen Di
An, tinh
8
9
Thep cay van 012-020
Thep cay van 010
CB300V
CB400V
TCVN 1651-2:2018
TCVN 1651-2:2018
kg
kg
o m 13.200
13.450
-
-
-
-
-
_
Binh
Ducmg;

.c
KCN Phu
10 Thep cay van 012-032 CB400V TCVN 1651-2:2018 kg '13.300 - - -
My 1,

f1
ii Thep cay van 036-040 CB400V TCVN 1651-2:2018 kg 13.600 - - - Phtrang Phl
Grade 60 ASTM A 615/A 615M-18 kg MS'', Thi xa
12 Thep cay van 010 13.650 - - -
13 Thep cay van 012-032

a n
Grade 60 ASTM A 615/A 615M-18
Grade 60 ASTM A 615/A 615M-18
kg
kg
13.500 - -
Phl MST,
- Tinh Ba Ria
— Wing Tau

to
14 Thep cay van 4:036-040 13.800 - - -
TCVN 1651-2:2018 kg _ chum bao
15 Thep cay van 010 CB500V 13.750 - -

u
Om phi van
16 Thep cay van 012-032 CB500V TCVN 1651-2:2018 kg 13.600 - - - chuyen va
17 Thep cay van 036-040
d
CB500V TCVN 1651-2:2018 kg

Mire gia ke khai nay thuc hien tir ngay 10/01/2020 den khi có th8ng bao mai.
13.900 - - - be.

Gia thep xay dung phi,' thu8c hoan toan va su tang giam cua nguyen lieu dau vao, ding nhu thy thu8c vao nhu cau
va tinh hinh canh tranh cua thj trtrong timg thoi diem.
a
C6ng ty TNHH Thucmg mai va san xuat Thep Viet cam ket ve viec cac san pham, hang hoa nghi cong b6 gid
khong vi pham cac quy dinh ve khai thdc, the hien, san xuk va kinh doanh san pham, hang hoa tucmg Cmg;
da hieurO cac hang vi bi cam trong linh trip gid va nghia vu cla to chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh theo quy
Binh tai Ithoin 2 Dieu 10 va Dieu 12 - Lust Gil so 11/2012/QH13.
Cong ty TNHH Thucmg mai va san xuat Thep Viet xin chit' trach nhiem tnrac phip lust ye tinh chink xac cua cac
tai lieu va mire gia ma don vi da clang 14/, ke khai va niem yOt.
TONG GIAM D6C

g
http://forum.dutoanf1.com

Cling ty TNHH TM va SX Thep Viet CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
So: 04/2020/CV-TV Doc lap — Ttr do — H
V/v: Niem yet gia Thep Pomina agnilt DOG TP. HO' CHI MINH
Quy IV/2020
Thanh ph a Ha Chi Minh, ngay nam 2OJb
yen • gad 4 =7z 20211
Kinh giri: Sef Xay Dkrng thanh phO HO Chi M
So va. ky hieu HS •
Thkrc hien Quyet dinh so 15/2018/QD-UBND ngay 08 triang nam 2U125
cua Uy ban nhan dan Thanh ph6 ve viec ban hanh Quy the ph6i hgp thirc hien
cong 1)6 gia vat lieu xay Ong tren dia ban Thanh ph6 Ho Chi Minh;

Hien nay, Cong ty TNHH Thuang mai va San xudt Thep, Viet dang niem yet gia
san pham Thep Xay Dung Pomina dinh ky tai Xay dung. De nghi Sa Xay dung tiep
tkic cong b6 gia the') cua Cty TNHH TM & SX Thep Viet trong Quy IV nam 2020 theo
Van ban so 01/2020/CV-TV ngay 10/01/2020 va Bang niem yet gia dinh kern. Vi, vay
chimg toi lam cong van nay th6ng bao de Sor Xay Dung Tp. H6 Chi Minh duct biet va
tiep tuc 118 trg cong ty chung toi niem yet gia cho Quy IV/2020 .

Don vi cong b6 gia: C6ng ty TNHH Thuong mai va san xudt Thep Viet

m
Dia chi: 289 Ly Thuang Kiet, Phuong 15, Quan 11, Thanh pho H6 Chi Minh.

o
Nha may san xudt: Cong ty Co phAn Thep Pomina

. c
Dia chi: S6 1, duerng 27, khu cong nghiep Song Than II, thi xa DT An, tinh Binh Duong,
Viet Nam.
f 1
Thong tin lien lac:
Giam doe dieu hanh: Do Duy Hi'eu
an
Dien thoai: 028.38 642 434
Email: hieu.do@thepviet.vn
t o
Fax: 028.38 650 231

d u
Ngueri phu trach dang ky cong b6 gia:
H9 ten: Luu Minh Nguyet Nga
Dien thoai: 028.38 642 434 Di d6ng: 0901.456.429
Email: nga.lmn@thepviet.vn
Fax: 028.38 650 231
Tran trong!

No'i TONG GIAM DOC il-1%


6
- Nhu ten;
- Luu:

gify ghdi
TONG CONG TY THEP http://forum.dutoanf1.com
VIE: T NAM-CTCP CONG HOA XA- HQ! CHU NGHIA VIET NAM
CONG TY TNHH MOT THANH VIEN D(ic lap — Tu do — Hanh phtic
THEP MIEN NAM-VNSTEEL

s6:1 0 6 7/TMN-KD Ba Ria — rung Tau, ngay 1 3 Mang 11 nail? 2020


Ve viec ke khai gia ban thep
DU NG R. HO CHI. MINH
196

-fsfe.N ...............................
Ng4 .........................
Kinh So' Xay Dung Thanh P116 H6 Chi Minh Chuyerr : ........ ..... . .....7.02I1 .........
... .............................................
Thgc hien Quyet dinh so 15/2018/QD-UBND ngay 08/05/ g(t §'acKly9)iity fign ..................
nhan dan Thanh phe; ye viec ban hanh quy the ph6i hop thtyc hie g o gia vat
lieu xay dirng tren dia ban Thanh phO Ho Chi Minh;

Cong ty TNHH M'Ot Thanh Vien Thep Mien Nam — VNSTEEL gdi Bang
niem yet gia thep xay dung cac 14. (Bang ke khai gia dinh kern)

Mirc gia nay clang ky thtyc hien tit. ngdyl 3 /11/2020

Cong ty TNHH Wit Thanh Vien Thep Mien Nam — VNSTEEL xin chiu
trach nhiem trtrac phap luat ye tinh chinh xac cua mdc gia ma chUng toi da ke
khai./.

o m
No'i nhljn :
.c -0
IAM DOC 9-

f1
- Nhu. tren;
- Xay DI,mg cac Thanh ph6; O GONG TY
TRACH NHIEM HOU.
- Lisu :VT.KD.

a n MOT THANH VI
THEP MIEN N

o
VNSTEEL

u t ZEIA

mendrgifett tirg9c

HQ
d
ten ngithi ni5p Bieu mau: Tran Cam TU.
- Dia chi: KCN Phu wry 1, huyen Tan Thanh, tinh Ba Ria - \Tung Tau
- So dien thoai lien lac: 0908558104; 02543 921091.
- Email: tutc@thepmiennam.com.vn
- s6 fax: 02543 921005 — 02543 922107
Ghi nh4n ngay n(ip Van ban ke khai gia ciia co' quan tier, nhan
TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
'CONG TY TNHH MOT THANH VIEN http://forum.dutoanf1.com
Doc lap - Ty. do - Hank phtic
THEP MIEN NAM -VNSTEEL

BANG NIEM YET GIA


Kern theo cong van s6 : 1 0 6 7 ngay 13 thang 10 nam 2020 cna Cong ty TNHH MTV Thep Mien Nam - VNSTEEL
1/ Mac gia ke khai trong nude ( ban buon) :
Don vi Mire
Ten hang Quy each Mirc gia ke Marc gia ., Ty le
Stt Mac the!) tinh tanWgiam Ghi Chti
hoa dich vu chit Ithing khai lien trirefc thong bao tang/giam
( ditin)
Thep eui.in CB240-T
1 ( dimg can keo, TCVN 1651- d/tan
khong logo) 06 1:2018 12,848,000 12,826,000 (22,000) -0.17%
CB240-T d/tAn
Thep mon (16 12,991,000 13,156,000 165,000 1.27% .
TCVN 1651-
(Wire rod)
1:2018 d/tAn
438 12,936,000 13,101,000 165,000 1.28%
CB 300-V
d/tAn
DI0 TCVN 1651- 13,101,000 13,266,000 165,000 1.26%
2:2018 SD295A
d/fAn
D12 - D25 JIS G 3112:2010 12,936,000 13,101,000 165,000 1.28%
Thep thank van CB 400-V d/tan
DI 0 12,936,000 13,101,000 165,000 1.28%
TCVN 1651-
2:2018 d/tAn
3 D12 - D32 12,771,000 12,936,000 165,000 1.29%
SD390 HKTDBC
(Deformed bar) JIS G 3112:2010 d/tAn
D36 - D43 12,991,000 13,156,000 165,000 1.27%

d/tn
A
D10 CB 500-V 13,046,000 13,211,000 165,000 1.26%

D12 - D32
TCVN 1651-
2:2018
d/tan
12,881,000

o m
13,046,000 165,000 1.28%

c
d/tAn
D36 - D43 13,101,000

.
13,266,000 165,000 1.26%
- Gia tren da bao g6m VAT- Chua trir chiet khau san luting - Hang giao tai cac kho cua cong ty TNHH M6t Thanh Vien Thep Mien

f 1
Nam - VNSTEEL, dia chi: (KCN Phu MS,' 1, huyen Tan Thanh, tinh BA Ria - Wing Tau ), Cong ty Co Phan Thep Nha Be ( KCN Mon
Trach 2 - Nhon Phu, Xa Phu Hoi, Huyen Nhon Trach,Tinh Ding Nai), Cong ty Co Phan Thep VICASA - VNSTEEL ('KCN Bien Ma

n
>699
1, Duong s6 9, P. An Binh, TP.Bien Hoa, Tinh Dling Nai), Cong ty Co phan Thep Thu Dire - Vnsteel (Km9 Xa LO Ha N6i, P.Truemg

a
Tho, Q.Thn Dirc, Tp.HCM.). Truing hop giao tai kho Cong ty Co phan Thep Thu Dire - Vnsteel (Km9 Xa LO Ha N6i, P.Truemg Tho, .51N/G
Q.Thil Dirc, Tp.HCM.) bang xe thi tong 50.000 d/tan so vai bang gia quy dinh ten. True/11g hop giao tai kho Cong ty Co Phan Thep

o
NHIM t

t
VICASA - VNSTEEL (KCN Bien Hea 1, Direrng s6 9, P. An Binh, TP.Bien Floa, Tinh D6ng Nai) san pham CB300-V/SD295A bang THANH
xe Ong 50.000 d/tan so vai bang gia tren. Truang hop giao tai Cong ty Co Phan Thep Nha Be ( KCN Nhon Trach 2 - Nhon Phu, Xa

tren

Ten hang Quy each d u


Phu H6i, Huyen Nhon Trach,Tinh Ding Nai ) san pham CB300-V/SD295A bang xe n thi tong 20.000 d/tan so voi bang gia quy dinh

Dan vi
Mut gia ke Mirc gia „
Marc
„., Ty Ie
SSTEE
7:8AR\

Stt A Mac the!) tinh ' tangigtam ', Ghi Chu


Ilea dich vu chat luting • khai lien truirc thong ba'o ta-ng/gia m
( d/tan)
Thep eircin CB240-T d/tAn
436 12,925,000 13,090,000 165,000 1.28%
I TCVN 1651-
1:2018 d/tAn
4)8 12,870,000 13,035,000 165,000 1.28%
CB 300-V
d/tAn
D10 TCVN 1651- 13,145,000 13,310,000 165,000 1.26%
2:2018 SD295A
d/tAn
D12-D25 JIS G3112:2010 12,980,000 13,145,000 165,000 1.27% ,

Thep thank van CB 400-V d/tAn


DI 0 13,145,000 13,200,000 55,000 0.42%
TCVN 1651-
2:2018 d/tan
D12-D32 12,980,000 13,035,000 55,000 0.42%
1 SD390 HKTDBC
JIS G 3112:2010 d/hin
D36-D43 13,200,000 13,255,000 55,000 0.42%
(Deformed bar) d/tAn
DI 0 13,255,000 13,310,000 55,000 0.41%
CB 500-V
TCVN 1651- d/tan
D12-D32 13,090,000 13,145,000 55,000 0.42%
2:2018
d/tAn
D36-D43 13,310,000 13,365,000 55,000 0.41%
http://forum.dutoanf1.com

Gia tren dal bao gOm VAT, da trir het chiet khAu san luong - Hang giao tai kho cua cong ty TNHH MOt Thanh Vien Thep Mien Nam -
VNSTEEL dia chi: ( so 17 To Hieu - Nha Trang )

Do'n vi Mut
Ten hang Quy each Mik gia ke Mire gift Ty le
Stt Mac the!) tinh A tang/giam Ghi Chu
hoa *Li vu chat lining A khai hen trirot thong bao tang/giam
( d/ta n)

06 d/tan 12,815,000 12,980,000 165,000


Thep cuOn CB240-T 1.29%
1 TCVN 1651- d/tAn
08 12,760,000 12,925,000 165,000 1.29%
1:2018
(Wire rod) 010 d/tan 12,980,000 13,145,000 165,000 1.27%
CB 400-V
D10 d/tan 12,870,000 12,870,000 0.00%
TCVN 1651-
Thep thanh yin D12-D32 2:2018 d/tAn 12,705,000 12,705,000 0.00%
SD390 HKTDBC
D36-D43 JISG 3112:2010 d/tAn 12,925,000 12,925,000 -
2 0.00%
DIO d/tan 12,980,000 12,980,000 - 0.00%
CB 500-V
(Deformed bar) D12-D32 TCVN 1651- d/tAn 12,815,000 12,815,000 - 0.00%
2:2018
D36-D43 d/tAn 13,035,000 13,035,000 - 0.00%

Gia tren da bao Om VAT, da trir het chiet khau san Wong - Hang giao tai kho cua ding ty TNHH Wt. Thanh Vien Thep Mien Nam -
VNSTEEL dia chi: (Lo B1.13 Bai Queic Hung , KCN Thily San Da Nang, P. Tho Quang, Q. San Tra Tp. Da Nang )

Don vi MOT
Ten hang Quy each • Mtic gia ke Mere gia _ ., Ty le
Stt
boa dich vu chat lirtmg
Mac the!) tinh

( d/tan)
khai lien trirot
m
thong ba,o

o
tang/giam _ .',
tang/giam
Ghi Chu

c
Thep cuOn CB240-T d/tAn
06

.
13,321,000 13,486,000 165,000 1.24%
1 TCVN 1651-
1:2018 d/tAn

1
8 13,266,000 13,431,000 165,000 1.24%

f
CB 300-V
d/tAn
D10 TCVN 1651- 13,431,000 13,596,000 165,000 1.23%

Thep thanh van


D12-D25
2:2018 SD295A
JIS G3112:2010
CB 400-V
d/tAn

a
d/tAn
n
13,266,000 13,431 000 165,000 1.24%

o
D10 13,266,000 13 431,000 165,000 1.24%

t
TCVN 1651-
2:2018 d/tAn
D12-D32 13,101,000 13,266,000 165,000 1.26%

u
2 SD390 HKTDBC
JIS G 3112:2010 d/tAn

d
D36-D43 13,321,000 13,486,000 165,000 1.24%
(Deformed bar) d/tan
D10 13,376,000 13,541,000 165,000 1.23%
CB 500-V
TCVN 1651- d/tan
D12-D32 13,211,000 13,376,000 165,000 1.25%
2:2018
d/tan
D36-D43 13,431,000 13,596,000 165,000 1.23%

Gia tren da bao Om VAT - Chua trir chiet khau san lacing- Hang giao tai kho cua ding ty TNHH MOt Thanh Vien Thep Mien Nam -
VNSTEEL dia chi: ( A.p bai yang , xa Ham Ninh, Phu Quoc ,Kien Giang )

2/ Phan tich cac nguyen nhan, neu ro bien dOng cua cac yau to hinh thanh gia, cac tat dOng lam tang hoac giam gia hang h6a,
dich vu that hien Ice khai gia:
Cong ty TNHH MTV Thep Mien Nam - VNSTEEL la don vi san xuat the') xay dung phi thuOc hoan toan vao viec nhap khau nguyen
lieu,vi vAy khi nguyen lieu du vao tang/giam nhu: the!) phe lieu nOi, titer) phe lieu ngoai, than c6c, Silicon-Mangan, Fero Silic, Than
dien cuc...dan den gia thanh san xudt thep thanh pham tang/giam va gia ban thanh pham tang/giam theo; ben canh do sung tray thuOc
vao nhu cau va tinh hinh canh tranh cua thi truerng tUng tiled diem.
3/ Mirc gia thong bao nay thuc hien tir ngay 3 /11/2020 den khi co thong bao mai.

Cac mire chiet khau cu the nhu sau :


- Chi& khau san lucrng thang:
Tir 1.000 - duoi 1.500 fan : 170.000d
Tir 1.500- clued 2.000 tan : 190.000d
Tir 2.000- dual 3.000 tan : 210.000d
Tren 3.000 tan : 230.000 d
- Chiet khau san lucyng CB400/CB500 thang : Tren 500 tan : 50.000d.
Chit khau san Itrong nam : Trung binh thanghttp://forum.dutoanf1.com
dat tren 250 tan : 20.000 d
• - TAt ca cac don at hang, phy luc hop deng ban cho cong trinh, du an dei veli mac Uteri SD390/CB400-V/CB500-V phai ghi cu the : se
!Leong, th6i gian cap hang, ten cong trinh, don vi mua hang &roc 'Deng Giam Dec ban hanh bang quyet dinh cu the va niem yet tren he
thong QLVB.

Ong ty TNHH MTV Thep Mien Nam - VNSTEEL cam ket ve viec cac san phAm, hang hoa de nghi cong bo gia khong vi pham cac
quy dinh ve khai that, the Hen, san xuAt va kinh doanh san phAm, hang h6a tuang Ong; da hieu re cac hanh vi bi cam trong linh Niue
gia va nghia vu cua to chin, ea nhan san xuAt, kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Dieu 12 — Luat Gia se I I/2012/QH13.
Cong ty TNHH MTV Thep Mien Nam - VNSTEEL xin chiu trach nhiem truce phap luat ve tinh chinh xic cua cac tai lieu va mire gia
ma don vi da dang kY, ke khai va niem yet./.

0.2.6
Am Dew
•;,
Q' CoNG TY
TRACH NHItM HOU.
MOT THANH VIE
THEP MIEN N
VNSTEEL
.BA FO's
A

o m
. c
f 1
a n
t o
d u
4?*
http://forum.dutoanf1.com
TONG CONG TY THEP VIET NAM-CTCP LONG HOA X 'A HQ! CHU NGHIA VIET NAM
CONG TY TNHH MOT THANH VIEN Di)c 14p — Tty do — Hanh phtic
THEP MIEN NAM-VNSTEEL

s6:1 0 8 8/TMN-KD Ba Ria — rang Tau, ngay 2 3 thong 11 nom 2020


Ve yiec ke khai gia ban thep
03CAY DUNG TP. HO C111 1;:‘••

DEN v
S81'
agity:3.0..44,2e20
Kinh Si
e Xay Dung Thanh PhO Ho Chi Mi r uyen •

Thijc hien Quyet dinh so 15/2018/QD-UBND ngay 0 /9151614ttUNitly ban


nhan dan Thanh ph6 ye yiec ban hanh guy the phi hop thirc ien cong o gia ya
lieu xay dgng tren dia ban Thanh phO Ho Chi Minh;

Cong ty TNHH MOt Thanh Vien Thep Mien Nam — VNSTEEL gdi Bang
niem yet gia thep xay dung cac loci. (Bang ke khai gia dinh kem)

Mirc gia nay clang 14 thirc hien tir ngdy 2 5/11/2020

Cong ty TNHH MOt Thanh Vien Thep Mien Nam — VNSTEEL xin chiu
trach nhiem trtrdrc phap luat ve tinh chinh xac cua mirc gia ma chung toi da ke
khai./.

o m
Noi nhlin :
.ce IAM DO/

f1
o69994_
- Nhir tren;
- So Xay Dung cac Thanh ph6; th
GONG -c
,TZ
- Luu :VT,KD.

a n Ii;ikCkA 1114
.4( 14,0\rs -Mks:
k1
I
t
,J

to
• CEP WV"
'5•Zi

d u 419 -7-.BASP'"

mein eirgayin fireff

- Hoten ngtrai nOp Bieu mau: Tran Cam Tit


Dia chi: KCN Phu My 1, huyen Tan Thanh, tinh BA Ria - Viang Tau
- So dien thoai lien lac: 0908558104; 02543 921091.
- Email: tuta4thepmiennam.com.vn
S6 fax: 02543 921005 — 02543 922107

Ghi nh4n ngay Op Van ban ke khai gia cua co' quan Wei) nh4n
TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP LONG HOA XA 110 CHU NGHTA VIET NAM
CONG TY TNHH MOT THANH VIEN http://forum.dutoanf1.com
Dqc lap - Tty do - Hanh phtic
• r THEP MIEN NAM -VNSTEEL

BANG NIEM YET GIA


Kern theo ding van so :1 0 8 8 ngay 23 thing 10 nam 2020 dm Cong ty TNHH MTV Thep Mien Nam - VNSTEEL
1/ Mac aid ke khai trong nuerc ( ban buon) :
Don 11 Mut
Ten hang Quy each Mire gia ke Mti-c gia Ty If
Stt A Mac they tinh A tang/giam Ghi Chi]
him dick vu chat prong • khai hen &Laic thong bao tang/giam
( diti n)
Thep cunn CB240-T
1 (dung can keo. TCVN 1651- &tan
khOng logo) .316 1:2018 12,826,000 12,826,000 - 0.00%

CB240-T d/tan
Thep cuAn 06 13,156,000 13,486,000 330,000 2.5I%
2 TCVN 1651-
(Wire rod)
1:2018 d/tAn
(138 13,101,000 13,431,000 330,000 2.52%
CB 300-V
d/tAn
DI0 TCVN 1651- 13,266,000 13,596,000 330,000 2.49%
2:2018 SD295A
&earl
D I 2 - D25 JIS G 3112:2010 13,101,000 13,431,000 330,000 2.52%

Thep thank van CB 400-V d/tAn


DI 0 13,101,000 13,431,000 330,000 2.52%
TCVN 1651-
2:2018 &tan
3 D12 - D32 12,936,000 13,266,000 330,000 2.55%
SD390 HKTDBC
(Deformed bar) JIS G 3112:2010 d/tAn
D36 - D43 13,156,000 13,486,000 330,000 2.51%

cl/tAn

m
D10 CB 500-V 13,211,000 13,541,000 330,000 2.50%
TCVN 1651-
d/tAn

o
D12 - D32 2:2018 13,046,000 13,376,000 330,000 2.53%

c
d/tAn

.
D36 - D43 13,266,000 13,596,000 330,000 2.49%
- Gia tren da hao g6.m VAT- Chua tit chiet khau san lueng - Hang giao tai cac kho cua ding ty TNHH Wet Thanh Vien Thep Mien

f 1
Nam - VNSTEEL, dia chi: (KCN Phu M57 1, huy'en Tan Thanh, tinh Ba Ria - Wing Tau ), Cong ty Co Phan Thep Nha Be ( KCN Nhon
Trach 2 - Nhon Phu, xa Phd HOi, Huyen Nhan Trach,Tinh Deng Nai), Cong ty Co Phan Thep VICASA - VNSTEEL (KCN Bien Flea

a n
1, DuZmg s6 9. P. An Binh, TP.Bien Hera, Tinh Dring Nai), Cong ty Co phan Thep Thir Dire - Vnsteel (Km9 Xa LO Ha NOi, P.Truerna
The, Q.Thri Day, Tp.HCM.). Truing hop giao tai kho Cong ty Co phan Thep Thti Dire - Vnsteel (Km9 Xa LO Ha NOi, P.Truorig The,
Q.Thfr Dire, Tp.HCM.) bang xe thi cong 50.000 d/tan so vOi bang gia quy dinh tren. Truing hop giao tai kho Cong ty Co Phan Thep

t o
VICASA - VNSTEEL (KCN Bien Elea I. Duerng so 9, P. An Binh, TP.Bien Hee, Tinh Deng Nai) san pham CB300-V/SD295A bang
xe cong 50.000 &tan so vei bang gia tren. Truing hop giao tai C8ng ty Co Phan Thep Nha Be ( KCN Nhon Trach 2 - Nhon Phu, Xa

tren

Ten hang Quy each


u
Phu Hoi, Huyen Nhan Trach,Tinh D6ng Nai ) san pham CB300-V/SD295A bang xe n thi cong 20.000 d/tan so vii bang gia quy dinh

d Dan vj
Mut gia ke Wm gia
M ti.c
. Ty If
Stt Mac titer) tinh ;, tang/giam . Ghi Chu
hoa dick vu chat !ming • khai lien truck thong bao tang/giam
( d/tan)
Thep cuOn CB240-T d/tAn
06 13,090,000 13,420,000 330,000 2.52%
1 TCVN 1651-
1:2018 d/tan
08 13,035,000 13,365.000 330,000 2.53%
CB 300-V
d/tan
D10 TCVN 1651- 13,310,000 13,640,000 330,000 2.48%
2:2018 SD295A
D124)25 JIS 63112:2010 d/tan 13,145,000 13,475,000 330,000 2.51%

Thep thank Van CB 400-V &tan


DI0 13,200,000 13,530,000 330,000 2.50%
TCVN 1651-
2:2018 d/tAn
D12-D32 13,035,000 13,365,000 330,000 2.53%
2 SD390 HKTDBC
JIS G 3112:2010 d/tAn
D36-D43 13,255,000 13,585,000 330,000 2.49%

(Deformed bar) d/tAn


D10 13,310,000 13,640,000 330,000 2.48%
CB 500-V
TCVN 1651- d/tn
D12-D32 13,145,000 13,475,000 330,000 2.51%
2:2018
&fan
D36-D43 13,365,000 13,695,000 330,000 . 2.47%
http://forum.dutoanf1.com

Gia tren da bao gem VAT, da trir het chit khau san Itrong - Hang giao tai kho cua ding ty TNHH M6t Thanh Vien Thep Mien Nam -
VNSTEEL dia. chi: (so 17 TO Hieu - Nha Trang )

Ten hang floe vi Mat


Quy each Mire gia ke Mut gia Ty le
Stt M ac thip tinh A tan g/giam
h6a dick vu chat luvng khai lien truivc Ghi Chu
thong bao tang/giam
( d/ta
,n)

cl/tAn 12,980,000
Thep cuAn (1)6 CB240-T 13,310,000 330,000 2.54%
1 TCVN 1651- &tan
(138 12,925,000 13,255,000 330,000 2.55%
1:2018
(Wire rod) 010 d/tan 13,145,000 13,475,000 330,000 2.51%
TcCvBN40106-5V1-
D10 d/tAn 12,870,000 13,200,000 330,000 2.56%
Thep thanh van DI 2-D32 2:2018 d/tAn 12,705,000 13,035,000 330,000 2 60%
SD390 HKTDBC
D36-D43 JIS G 3112:2010 &tan 12,925,000
2 13,255,000 330,000 2.55%
D10 d/tAn 12,980,000
CB 500-V 13,310,000 330,000 2.54%
(Deformed bar) D12-D32 TCVN 1651- d/tAn 12,815,000 13,145,000 330,000 2.58%
2:2018
D36-D43 d/tan 13,035,000 13,365,000 330,000 2.53%
Gia tren da bao g6m VAT, da trir het chit khau san lugng - Hang giao tai kho cua c6ng ty TNHH M6t Thanh Vien Thep Mien Nam -
VNSTEEL dia chi: (L6 B1.13 BUi Qu6c Hung KCN Thu)/ San Da Nang, P. Tho Quang, Q. Son Tra Tp. Da Nang )

Don vi Milt
Ten hang Quy each Mac gia ke Muc gia

m
Stt Mac the!) tinh .x
Ty le
boa dich vu chat lmyng tang/giam Ghi Chu
• khai hen truoc thong bao tang/giam

o
( &tan)

c
Thep cuOsn CB240-T d/tAn
cD6

.
1 TCVN 1651- 13,486,000 13,816,000 330,000 2.45%
12018 d/tAn

1
08 13,431,000 13,761,000 330,000 2.46%

f
CB 300-V
D10 TCVN-1651- d/tAn
13,596,000 _ — 13,926,000 330,000 _ 2.43%

Thep thanh van


D12-D25
2:2018 SD295A
JIS G3112:2010
CB 400-V
d/tan

d/tAn
a n
13,431,000 13 761,000 330,000 246%

o
D1 0 13,431,000 13,761,000 330,000 246%
TCVN 1651

2 DI2-D32
2:2018
SD390 HKTDBC
JIS G 3112:2010
u td/tAn

d/tAn
13,266,000 13,596,000 330,000 2.49%

d
D36-D43 13,486,000 13,816,000 330,000 2.45%
(Deformed bar) d/tAn
D10 13,541,000 13,871,000 330,000 2.44%
CB 500-V
TCVN 1651- d/tAn
D12-D32 13,376,000 13,706,000 330,000 2.47%
2:2018
D36-D43 d/tAn
13,596,000 13,926,000 330,000 2.43%

Gia tren da bao g6m VAT - Chita trir chit khdu san lugng- Hang giao tai kho cua ding ty TNHH M6t Thanh Vien Thep Mien Nam -
VNSTEEL dia. chi: ( A.p bai yang , xa Ham Ninh, Phu Quoc ,Kien Giang )

2/ Phan tich cac nguyen nhan, neu re' bien cl6ng cua cac yeti to hinh thanh gia, cac tac Ong lam tang hoac giam gia hang boa,
dich vu thoc hien ke khai gia:

Cong ty TNHH MTV Thep Mien Nam - VNSTEEL la don vi san xuat thep xay dung pho thu6c hoan toan vao viec nhap khau nguyen
vay khi nguyen lieu dau vao tang/giam nhu: the)) phe lieu n6i, the!) pile lieu ngoai, than c6c, Silicon-Mangan, Fero Silic. Than
dien coc...dan den gia thanh san xudt thep thanh pham tang/giam va gia ban thanh pham tang/giam theo; ben canh dO ding tilt), thu6c
vao nhu cau va tinh hinh canh tranh cua thi twang timg thei diem.

3/ Mire gia th6ng bao nay thoc hien tir ngay 25 /11/2020 den khi co th6ng bao mei.

Cac mac chit khdu cu the nhu sau :


Chit khau san lucmg thang:
'Fir 1.000 - duoi 1.500 tan : 170.000d
TO 1.500- duei 2.000 tan : 190.000d
Tir 2.000- duai 3.000 tAn : 210.000d
Tren 3.000 tAn : 230.000 d
.`; - Chiet khau san luong CB400/CB500 thing : Tren 500 tan : 50.000d.
http://forum.dutoanf1.com
- Chit khau san Itrong nam : Trung binh thing dat tren 250 tan : 20.000 d
- Tat ca cac don dat hang, phu ltic hop deng ban cho cong trinh, du an d6i voi mac the!) SD390/CB400-V/CB500-V phai ghi cu the : se)
luvng. th6i gian cap hang, ten ding trinh, don vi mua hang clugc TOng Giam Deic ban hanh 1:&g guyet dinh cu the va niem yet tren he
thong QLVB.

COng ty TNHH MTV Thep Mien Nam - VNSTEEL cam ket ve vi'ec cac san pham, hang hoa de nghi cong bo gia khong vi pham cac
quy dinh ve khai that, the hien, san xuat va kinh doanh san pham, hang h6a tuang tang; da hieu ro cac hanh vi bi cam trong link vtrc
gia va nghla vu dm to chirc, casnhan san xuat, kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Dieu 12 — Luat Gia s6 11/2012/QH13.
COng ty TNHH MTV Thep mien Narn - VNSTEEL xin chin trach nhiem vitae phap 101 ve tinh chinh xac cua the tai lieu va mtic gia
ma don vi di Tang ky, ke khai va niem yet./.

ca° DOC
4•• GONG TYJ.: \
'2
0'
inriCH NHIM HOU i!kINI 1
°). "
MOT THANH VIE.
THEP MIEN N
VNSTEEL
T.8.4 Forx

'ef6iXelin tirpc

o m
. c
f 1
a n
t o
d u
http://forum.dutoanf1.com
TONG CONG TY THEP VIE: T NAM-CTCP LONG HOA )(A. HOI CHU NGHIA 'VItT NAM
CONG TY TNHH.MOT THANH VIEN DO 1ap — Tv do — H4nh ph&
THEP WHEN NAM-VNSTEEL

s6: 8 3 8 /TMN-KD Ba Ria — Vang Tau, ngizy 05 thong 09 nom 2020


ke Ichai gia ban thep SO XAY DOG TP, HO' CHI MINH
"! So' •
DEN Ngay .30 -09- 2020
Kinh Xay Dgng Thanh Ph6 H6 Chi Min.N-iChuyen •

Thgc hien Quyet dinh s6 15/2018/QD-UBND ngdy 08/ Stiallft hittuffl ban
nhan dan Thanh ph6 ye yiec ban hanh quy the ph6i hop thgc hien c6ng bo gia vat
lieu xay dgng tren dia ban Thanh ph6 H6 Chi Minh;

C6ng ty TNHH M6t Thanh Vien Thep Mien Nam — VNSTEEL gui Bang
niem yet gia thep xay dkrng cac loaf. (Bang Ice khai gia dinh kern)

Mire gia nay d'angk3'7thkrc hien dr ngdy 0 5 /09/2020

Cong ty TNHH M6t Thanh Vien Thep Mien Nam — VNSTEEL xin chin
trach nhiem truck phap luat ye tinh chinh xac cua muc gia ma chUng toi da ke
khai./.

o m
. c
1
Noz nhein :
- Nhu ten;
- Sa Xay Dung cac Thanh ph6;
n f CONG TY
TRACH NHEM HUU H

a
- Ltru. :VT,KD. * MOT THANH VIEN

o
TilgP 1Mli:N NA

u t VNSTEEL

d
A

Ho ten ngueli n6p Bieu TrAn CAni TU


Dia chi: KCN Phu My 1, huy'en Tan Thanh, tinh Ba Ria - Wing Tau
S6 dien thoai lien lac: 0908558104; 02543 921091.
Email: tutc@_,thepmiennam.com.yn
S6 fax: 02543 921005 — 02543 922107

Ghi nh4n ngay n(ip Van ban ke khai gia quan tip nh4n
TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP
http://forum.dutoanf1.com
CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM
CONG TY TNHH MOT THANH VIEN D clip - Tv do - Hanh phtic
THEP MIEN NAM -VNSTEEL

BANG NIEM YET GIA


Kern theo cong van s6 : 8 3 8 ngay 5 thang 09 nam 2020 cfra Cong ty TNHH MTV Thep Mi6'n Nam - VNSTEEL
1/ Mirc gia ke khai trong nutrc ban boon :

Ten hang Don vf


Quy cach Merc gia ke' Min gia Mirc TS,' le
Stt Mac their doh tang/giam Ghi Chu
h6a dich vy chat Itrang khai lien &ink Thong bao tang/gram
( d/tAn)
Thep cueon CB240-T
1 ( dung can kelp, TCVN 1651- &tan
thong logo) (136 1:2018 11,495,000 12,045,000 550,000 4.78%
CB240-T &tan
_Thep cuon (D6 _ 12,33 I ,000 12,49_6,001) _ _ J 65,000_ 1.34% _____,
- - = - --,-- - TCVN I-- =
(Wire rod)
1:2018 d/tAn
438 12,276,000 12,441,000 165,000 1.34%
CB 300-V
D10 cl/tAn
TCVN 1651- 12,441,000 12,606,000 165,000 1.33%
2:2018 SD295A
d/tan
D12 - D25 JIS G 3112:2010 12,276,000 12,441,000 165,000 1.34%
Thep thanh van CB 400-V d/tAn
D10 12,276,000 12,496,000 220,000 1.79%
TCVN 1651-
2:2018 d/till
3 D12 - D32 12,111,000 12,331,000 220,000 1.82%
SD390 HIC.TDBC
(Deformed bar) JIS G 3112:2010 &tan
D36 - D43 12,331,000 12,551,000 220,000 1.78%

m
DIO Man
CB 500-V 12,386,000 12,606,000 220,000 1.78%
TCVN 1651-

o
D12 - D32 2:2018
rt/tan 12,221,000 12,441,000 220,000 1.80%

.c
D36 - D43 d/tAn
12,441,000 12,661,000 220,000 1.77%

1
- Gia tren da bao g m VAT- Chtra trir chi& khau san ltrang - Hang giao tai cdc kho cua cong ty TNHH MOt Thinh Vien Thep Mien

n f
Nam - VNSTEEL, dia chi: (KCN Phu My 1, huyen Tan Thanh, tinh Ba Ria - Wing Tau ), Cong ty Co Phan Thep Nha Be ( KCN Nhan
Trach 2 - Nhan Phu, Xa Phu H0i, Huyen Nhcm Trach,Tinh Ding Nai), Cong ty Co.Phan Thep VICASA - VNSTEEL (KCN Bien Him
1, Dtrong so 9, P. An Binh, TP.Bien Hod, Tinh D6ng Nai), Cong ty Co phan Thep Thu Dfrc - Vnsteel (Km9 Xa LO Ha N0i, P.Tnrong

o a
Th9, Q.Thil Duc, Tp.HCM.). Truing hap giao Lai kho Cong ty CO phan Thep Thai Duc - Vnsteel (Km9 Xa LO Ha N0i, P.Trirtrng Th9,
Q.Thir Dirc, Tp.HCM.) bang xe thi cong 50.000 &tan so vai bang gid quy dinh ten. TrirOng hap giao tai kho Cong ty Ct Phan Thep
4.

u t
VICASA - VNSTEEL (KCN Bien We 1, DuOng s6 9, P. An Binh, TP.Bien Hoa, Tinh D6ng Nai) ski pham CB300-V/SD295A bang
xe cong 50.000 d/tin so voi bang gia ten. Tnrtmg hap giao tai C8ng ty CO Phan Thep Nha Be ( KCN Nhan Trach 2 - Nhan Phu, Xa
Phir H0i, HuyOn Nhan Trach,Tinh Ding Nai ) sari pham CB300-V/SD295A bang xe n thi cong 20.000 d/tan so lied bang gia quy dinh
tren

Stt
Ten hang
boa dich vy
Quy csich
chit luvng
d
Mac thip
Don vi
tinh
Msit gia ke
kh
.A ,
Mtic gia
khaii hen triton thong bao
tang/gram
c
,, Mii.. , TS, If
Ghi Chu
( diti tang/giam

Thep cuOn CB240-T d/tAn


rD6 12,265,000 12,430,000 165,000 1.35%
1 TCVN 1651-
1:2018 d/tAn
(D8 12,210,000 12,375,000 165,000 1.35%
CB 300-V
D10 d/tAn
TCVN 1651- 12,485,000 12,650,000 165,000 1.32%
2:2018 SD295A
d/tAn
D12-D25 JIS G3112:2010 12,320,000 12,485,000 165,000 1.34%
Thep thanh van CB 400-V &fin
D10 12,375,000 12,650,000 275,000 2.22%
TCVN 1651-
2:2018 d/tAn
D12-D32 12,210,000 12,485,000 275,000 2.25%
2 SD390 HKTDBC
JIS G 3112:2010 el/tan
D36-D43 12,430,000 12,705,000 275,000 2.21%
(Deformed bar) d/tAn
D10 12,485,000 12,760,000 275,000 2.20%
CB 500-V
TCVN 1651- d/tAn
D12-D32 12,320,000 12,595,000 275,000 2.23%
2:2018
D36-D43 d/tn
12,540,000 12,815,000 275,000 2.19%
http://forum.dutoanf1.com

Gid ten da bao g6m VAT, da trir het chi& khiu san lugng - Hang giao tai kho cua dog ty TNHH M6t Thanh Vien Thep Mien Nam -
VNSTEEL dia chi: (so 17 T6 Hieu Nha Trang )

Ten hang Quy cach Don vi Mfrc


Stt Mac thep Mac gia ke Mfic gia Ty If
h6a dich vg chat luvng tinh tang/giam Ghi Chu
A khai lien triton thong bao tang/giam
( d/tan)
4)6 d/tan 12,155,000
Thep ea& CB240-T 12,320,000 165,000 1.36%
1 TCVN 1651- d/tAn
08 12,100,000 12,265,000 165,000 1.36%
1:2018
(Wire rod) D10 d/tAn 12,320,000 12,485,000 165,000 1.34%
_ CB 400-V , djfan
DIO TCVN 1651- 12,265,000 12,375,000 110,000 0.90%
The') thanh van D12-D32 2:2018 ditAn 12,100,000 12,210,000 110,000 0.91%
SD390 HKTDBC
D36-D43 JIS G 3112:2010 Cl/fan 12,320,000
2 12,430,000 110,000 0.89%
D10 d/tAn 12,375,000 12,485,000
CB 500-V 110,000 0.89%
(Deformed bar) D12-D32 TCVN 1651- d/tAn 12,210,000 12,320,000 110,000 0.90%
2:2018
D36-D43 d/tin 12,430,000 12,540,000 110,000 0.88%
Gia tren da- bao g6m VAT, TA trir het chiet khan san lugng - Hang giao tai kho eua cong ty TNHH MOt Thanh Vien Thep Mien Nam -
VNSTEEL dia chi: (LO B1.13 Bid Qu6c Hung , KCN Thity San Da Nang, P. Th9 Quang, Q. Son Tra Tp. Da Nang)

Don vi

m
Ten hang Quy each Mire gia ke Mtic
Stt Mac thep Mtic gia TY le
tinh tang/giam Ghi Chu

o
h6a dich vu chat luvng khai lien tarot thong bao tang/giam
(d/tan)

.c
Thep cu on CB240-T d/tAn
I 06 12,661,000 12,826,000 165,000 1.30%
TCVN 1651-
(138
1:2018
CB 300-V
d/tAn

f 1
12,606,000 12,771,000 165,000 1.31%

n
DI0 TCVN 1651- &tan --
12,771,000 12,936,000 165,000 1.29%
2:2018 SD295A

a
D12-D25 d/tAn
J1S G3112:2010 12,606,000 12,771,000 165,000 1.31%

o
Thep thanh van CB 400-V &dm

t
D10 12,826,000 12,826,000 - 0.00%
TCVN 1651-

u
2:18
20 d/tAn
2 DI2-D32 12,661,000 12,661,000 - 0.00%
SD390 HKTDBC

(Deformed bar)
D36-D43

DIO

D12-D32
d
JIS G 3112:2010

CB 500-V
TCVN 1651-
d/tAn

&tan

d/tAn
12,881,000

12,936,000

12,771,000
12,881,000

12,936,000

12,771,000
-

-
0.00%

0.00%

2:2018 - 0.00%

D36-D43 d/tAn
12,991,000 12,991,000 - 0.00%

Gia tren da bao Om VAT - Chua trir chi& khiu san lugng- Hang giao tai kho cua tong ty TNHH M6t Thanh Vien Thep Mien Nam -
VNSTEEL dia. chi: ( Ap bai vOng , xA Ham Ninh, Phu Quoc ,Kien Giang )
2/ Phan tich cac nguyen nhan, neu ro bien dOng cua de yetii to hinh thanh gia, cac tac dOng lam tang hoac giam gia hang hoa,
dich vi thtrc hien ke khai gid:
Cong ty TNHH MTV Thep Mien Nam - VNSTEEL la don vi san xuAt thep xay dung phi thuOc hoan toan vao viec nhap khAu nguyen
lieu,vi vay khi nguyen lieu diu vao tang/giam nhu: thep phe lieu ni;'1i, thep phe lieu ngc9i, than c6c, Silicon-Mangan, Fero Silic, Than
dien cuc...dan den gia thanh san xuAt thip thanh phAm tang/giam va gia ban thanh phim tang/giam theo; ben canh dO ding tuy thu6c
vao nhu cau va tinh hinh canh tranh cua thi trtrang tong thOi diem.
3/ Mire gia thong bao nay thtrc hien tir ngay 5 /09/2020 den khi co thong bao mai.
Cac mire chiet khau cu the nhu sau :
- Chiet khAu san lugng thang:
Tir 1.000 - duai 1.500 tart : 170.000d
Tir 1.500- dual 2.000 tan : 190.000d
Tir 2.000- clued 3.000 tan : 210.000d
Tren 3.000 tin : 230.000 d
- Chie*khau san luting CB400/CB500 thang http://forum.dutoanf1.com
: Tren 500 tin : 50.000d.
- ,chiet lchau san luting nam : Trung binh thang dat tren 250 tan : 20.000 d
- Tat ca cac don dat hang, phu luc hop dong ban cho ding trinh, du an d6i vai mac thep SD390/CB400-V/CB500-V phai ghi cu the : se,
luting, thai gian cap hang, ten cong trinh, dun vi mua hang dugc Tong Giam D6c ban hanh bang quyet dinh cu the va niem yet ten he
thong QLVB.

Cong ty TNHH MTV Thep Mien Nam - VNSTEEL cam ket ve viec cac san pham, hang h6a de nghi cong be, gia khong vi pham cac
quy dinh ve khai thac, the bien, san xuat va kinh doanh san pham, hang h6a tuang img; da hieu ro cac hanh vi bi cam trong link vuc
gia va nghia vu ctia to chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Dieu 12 — Luat Gia s6 11/2012/QH13.
Cong ty TNHH MTV Thep Mien Nam - VNSTEEL xin chiu trach nhiem trugc phap luat ve tinh chinh xac cua cac tai lieu va mirc gia
ma don vi da dang ky, ke khai va niem yet./.
7"
G GIAM DOC
226999

0' CONG TY
(1? TRACH NHICM HOU HA
* MOT THANH VIEN
4 THEP MIEN NAM
1, VNSTEEL
BA

o m
. c
f 1
a n
t o
d u
TONG CONG TY THEPhttp://forum.dutoanf1.com
VIVI' NAM-CTCP LONG HOA xA Ho' CHU NGHIA VItT NAM
CONG TY TNHH MOT THANH VIEN Dik lap — Tv do — Hanh pink
THEP MIEN NAM-VNSTEEL

s6: 8 8 9 /TMN-KD Ba Rla — Fling Tau, ngay Z Z .thang 09 nam 2020
Ve viec ke khai gia ban thep
so XAY DING TP. HO CHI MINH
DEN S° , : . ........
Kinh So Xay Dtmg Thanh Ph6 H6 Chi Minh Chuy'6 • 31) -0 J- 21126
Thvc hien Quyet dinh s6 15/2018/QD-UBND ngay 08/0 aositElt,*141§)an
nhan dan Thanh pho ye viec ban hanh quy che phoi hop thvc hien cong bo gia at
lieu xay dung ten dia ban Thanh ph6 H6 Chi Minh;

Cong ty TNHH MOt Thanh Vi'en Thep Mien Nam — VNSTEEL gui Bang
them yet gia thep xay dung cac loaf. (Bang ka khai gia dinh kern)

Mirc gia nay clang ky thvc hien tir ngdy 22 ./09/2020

Ong ty TNHH MOt Thanh Vien Thep NEL Nam — VNSTEEL xin chiu
trach nhiem tnroc phap luat ve tinh chinh xac cua muc gia ma chung ten da. Ice
khai./.

o m
.c
.69994.
No'i nhein : 4 DOC/
ONG TY C
- Nhu tren;
- SO. Xay Dung cac Thanh ph6;
f 1 BACH NHIEM HGU .N
MOT THANH VIE
co.
•C
TRACH
- Luu :VT,KD.

a n THEP MIEN N

fy
VNSTEEL
MOT'
THEP
VN

t o fk‘Ps.
//11
Yurieirer E

u
1 I

d
Ho ten ngtrei nOp Bieu mau: Tran Cam Tu
- Dia chi: KCN Phu my 1, huyen Tan Thanh, tinh Ba Ria Wing Tau
So dien thoai lien lac: 0908558104; 02543 921091.
Email: tutc@thepmiennam.com.vn
S6 fax: 02543 921005 — 02543 922107

Ghi nh4n ngay Op Van ban ke khai gia ctia co' quan tiep nh4n
'TONG CONG TY THEP WET NAM - CTCP LONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CONG TY TNHH MOT THANH VIEN http://forum.dutoanf1.com
D6c 1ap - Tv do - Hanh phtic
THEP MIEN NAM -VNSTEEL

. BANG NICEM YET GIA.


Kem theo deg van s6 : 8 8 9 ngay Z 2 thang 09 nam 2020 cila Cong ty TNHH MTV Thep Mien Nam - VNSTEEL
1/ Mire gia ke khai trong mr6c ban Won)
Dcrn vi Mgt
Mac
Ten hang Quy each , , Mfrc gia ke Man gia le
Stt Mac thep tinb.1 tang/giam Ghi Chu
hes Bich vg chat luvng , khai hen tribe thong bao tang/giam
( d/tan)
Thep cu6sn CB240-T
1 ( Ming elm Ice°, TCVN 1651- difar—i
'thong logo) 06 1:2018 12,045,000 12,045,000 - 0.00%
CB240-T &tan
Thep cuOn (136 12,496,000 12,661,000 165,000 1.32%
2 TCVN 1651-
(Wire rod) .
12018 ditan
08 12,441,000 12,606,000 165,000 1.33%
CB 300-V
di tan
D10 TCVN 1651- 12,606,000 12;771,000 165,000 1.31%
2:2018 SD295A
&tan
D12 -D25 JIS G 3112:2010 12,441,000 12,606,000 165,000 1.33%
Thep thank van CB 400-V d/tan
DI 0 12,496,000 12,606,000 110,000 0.88%
TCVN 1651-
2:18
20 Man
3 D12 - D32 12,331,000 12,441,000 110,000 0.89%
SD390 HKTDBC
(Deformed bar) D36 - D43 JIS G 3112:2010 d/fAn
12,551,000 12,661,000 110,000 0.88%
d/t8.n
DI 0 CB 500-V 12,606,000 12,716,000 110,000 0.87%

D12 - D32
TCVN 1651-
2:2018
d/tan
12,441,000

o m
12,551,000 110,000 0.88%

c
&tin
D36 - D43 12,661,000 12,771,000 110,000 0.87%

1 .
- Gia tren da bao gam VAT- Chua trir chiet khan san lugng - Hang giao tai ciic kho cua ding ty TNHH M6t Thanh Vien Thep Mien
Nam - VNSTEEL, dia chi: (KCN Phu W157 1, huyen Tan Thanh, tinh Ba -_Wing Tau ), Cong ty a Phan Thep Nha Be ( KCN Nhon

n f
Trach 2 - Nham Phil, Xa Phu HOi, Huyen Nhon Trach,Tinh EOng Nal), Cong ty Co Phan Thep VICASA - VNSTEEL (KCN Bien Hoa
1, Duarng s6 9, P. An Binh, TP.Bien Hoa, Tinh Ding Nai), Cong ty Co phan Thep Thu Dire - Vnsteel (Km9 Xa L6 Ha N0i, P.Trutmg AG 7-y
VA/ Hz

a
Th9, Q.Thit Dire, Tp.HCM.). Tryon hop giao tai kho Cong ty C6 phan Thep Thu Dire - Vnsteel (Km9 Xa LO Ha N6i, P.Tnrerng Th9,
Q.Thil Dire, Tp.HCM.) bang xe thi cOng 50.000 d/fAn so v6i bang gia quy dinh tren. Truerng h9p giao tai kho Cling ty CO Phan Thep

o
IANH VIEN

t
VICASA - VNSTEEL (KCN Bien Hoa 1, Do:in so 9, P. An Binh, TP.Bien Hoa, Tinh Ding Nai) san pham CB300-V/SD295A bang riN IsrAm
xe Ong 50.000 &tan so yeti bang gia tren. Truong hgp giao tai C6ng ty CO Ph'sn Thep Nha Be ( KCN Nhcrn Trach 2 - Nhon Phu, Xa •rEEL

tren

Ten hang Quy each


u
Phu HOi, Huyen Nhon Tr.aeh,Tinh Ding Nai ) san pham CB300-V/SD295A bang xe n thi Ong 20.000 d/Vgn so veri bang gia quy dinh

d Dan vi
Mgr gig ke Mire gia ..,
Mtic
., Tyre‘
Stt Mac the') tinh tang/giam Ghi Chu
Ilea dich vg ch a t lung khai hen tnroc thong bao tang/giant
( dh.4n)
Thep ctiOn CB240-T d/tan
1
0)6 12,430,000 12,595,000 165,000 1.33%
TCVN 1651-
12018 difan
(1)8 12,375,000 12,540,000 165,000 1.33%
CB 300-V
&tan
D10 TCVN 1651- 12,650,000 12,815,000 165,000 1.30%
2:2018 SD295A
d/tan
D12-D25 RS G3112:2010 12,485,000 12,650,000 165,000 1.32%
Thep thank van D10
CB 400-V d/Mn 12,650,000 12,815,000 165,000 1.30%
TCVN 1651-
2:2018 ditan
D12-D32 12,485,000 12,650,000 165,000 1.32%
2 SD390 HKTDBC
.I1S G 3112:2010 ditan
D36-D43 12,705,000 12,8170000 165,000 1.30%
(Deformed bar) d/tan
D10 12,760,000 12,925,000 165,000 1.29%
CB 500-V
D12-D32
TCVN 1651- d/tAn 12,595,000 12,760,000 165,000 1.31%
2:2018
D36-D43
clitAn 12,815,000 12,980,000 165,000 1.29%
http://forum.dutoanf1.com

Gia tren da bao gOm VAT, da trir het chi& Ichdu san luvng - Hang giao tai kho cua cong ty TNHH MOt Thanh Vien Thep Mien Nam -
VNSTEEL dia chi: (so 17 TO Hi8u - Nha Trang )

Dan NI! May


Ten hang Quy each Mire gia ke MliT gia . T S, 4'
Stt Mac they tinh tfing/gtam Ghi Chu
hoa dich vy chat ltrqng A khai lien &trot thong bao tang/giant
( d/tan)

4)6 d/tan 12,320,000 12,485,000 165,000 1.34%


Thep cuOn CB240-T
1 08 TCVN 1651- d/tAn 12,265,000 12,430,000 165,000 1.35%
1:2018
(Wire rod) 010 d/tan 12,485,000 12,650,000 165,000 1.32%
CB 400-V
D10 d/tin 12,375,000 12,540,000
TCVN 1651- 165,000 1.33%
Thep thanh vAri D12-D32 2:2018 d/tAn 12,210,000 12,375,000 165,000 1.35%
SD390 HKTDBC
D36-D43 JIS G 3112:2010 d/t An 12,430,000 12,595,000 165,000
2 1.33%
D10 d/tAn 12,485,000 12,650,000
CB 500-V 165,000 1.32%
(Deformed bar) D12-D32 TCVN 1651- d/tAn 12,320,000 12,485,000 165,000 1.34%
2:2018
D36-D43 d/tAn 12,540,000 12,705,000 165,000 1.32%
Gia tren da bao Om VAT, da tit het chi& khdu san luong - Hang giao tai kho cua cong ty TNHH M6t Thanh Vien Thep Mien Nam -
VNSTEEL dia chi: (LO B1.13 Bui Qu6c Hung , KCN Thay San Da Nang, P. Tho Quang, Q. San Tra Tp. Da Nang )

vi May
Ten hang Quy each ion Marc gia ke Marc gia TS, 1?
Stt
hea dich v chat hrqng
Mac the') tinh
i
( d/ta
kh
.x
khai hen &t roc
m
thong bio

o
tang/giam
tang/giam
Ghi Chu

c
Thep client CB240-T d/tAn
06

.
1 TCVN 1651- 12,826,000 12,991,000 165,000 1.29%
1:2018 &i
tar

1
01)8 12,771,000 12,936,000 165,000 1.29%

f
CB 300-V
TCVN 1651- d/tAn
D10 12,936,000 13,101,000 165,000 1.28%

Thep thanh yin


D12-D25
2:2018 SD295A
JIS G3112:2010
CB 400-V
d/tAn

a
d/tAn
n
12,771,000 12,936,000 165,000 1.29%

o
D10 12,826,000 12,936,000 110,000 0.86%

t
TCVN 1651-
2:2018 d/tAn
D12-D32 12,661,000 12,771,000 110,000

u
2 SD390 liKTDBC 0.87%
JIS G 3112:2010 d/tAn

d
D36-D43 12,881,000 12,991,000 110,000 0.85%
(Deformed bar)
DIO
d/tAn
CB 500-V 12,936,000 13,046,000 110,000 0.85%
TCVN 1651- &tin
D12-D32 12,771,000 12,881,000 110,000 0.86%
2:2018
d/tAn
D36-D43 12,991,000 13,101,000 110,000 0.85%

Gia tren da bao Om VAT - Chua trir chit khdu san lucrng- Hang giao tai kho cua ding ty TNHH M6t Thanh Vien Thep Mien Nam -
VNSTEEL dia chi: ( Ap bai \long , xa Ham Ninh, Phu Qu6c ,Kien Giang )

2/ Phan tich cac nguyen nhan, neu ro bien dOng cua cac yeu to hinh thanh gia, cac tic d6ng lam tang hoac giam gia hang Ma,
dich vu thuc hi8n ke khai gia:
C6ng ty TNHH MTV Thep Mien Nam - VNSTEEL la din vi san xuat the') xay -dung phu thuc hoan toan vao viec nhap Ichau nguy8n
Ii8u,vi vay khi nguyen Ii8u d'au vao tang/giam nhu: the!) phe lieu n6i, the]) phe li8u ngoai, than c6c, Silicon-Mangan, Fero Silic, Than
din cuc...dan den gia thanh san xuAt thep thanh pham tang/giam va gia ban thanh pham tang/giaratheo; ben canh do cling tUy thu6c
vao nhu cAu va tinh hinh canh tranh cua thi truing timg thbi diem.
3/ Mac gia thong bao nay thuc hi8n tir ngay 2'2 . /09/2020 den khi có thong bao mOi.
Cac =Iv chiet Ichdu cu the nhu sau :
Chi& khau san lucing thing:
TU 1.000 - dtrai 1.500 tan : 170.000d
Tir 1.500- dueri 2.000 tan : 190.000d
Tir 2.000- clued 3.000 Van : 210.000d
Tren 3.000 tin : 230.000 d
Chiet khau san luting CB400/CB500 thang : Tren 500 tan : 50.000d.
- Chit khau san luting nam : Trung binh thang http://forum.dutoanf1.com
dat ten 250 tan: 20.000 d
- Tat ca cac don Tat hang, phu lye hap deng ban cho ding trinh, du an d6i vei mac thep SD390/CB400-V/CB500-V phai ghi cu the : s6
luting, thCri gian cap hang, ten ding trinh, don vi mua hang dugc T6ng Giam D6c ban hanh bang guy& dinh cu the va niem yet ten he
thing QLVB.

Cong ty TNHH MTV Thep Mien Nam - VNSTEEL cam ket ve viec cac san.pham, hang hoa de nghi -ding 1:16 gia khong vi pham cac
quy dinh ve'khai thac, the bien, san xuat va kinh doanh san pham, hang h6a tuong (mg; da hieu hanh vi bi cam trong linh vIre
gia va vu cua t6 chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh theo guy dinh tai Khoan 2- Dieu 10 va DiL 12 — Luat Gia s6 11/2012/QH13.
Cong ty TNHH MTV Thep MiL Nam - VNSTEEL xin chiu trach nhiem trtrac phap luat ve tinh chinh xac cua cac tai lieu va 'nue gia
ma don vi da dang ky, ke khai va niem yeti
. • M DOC
o22(194 is
CONG TY
TRACH NHOA HUU AN
MOT TANN VI N /
THEP MIEN N
. VNSTEEL
04f

ZBAVN-
I T[''

o m
. c
f 1
a n
t o
d u
http://forum.dutoanf1.com
TONG CONG TY THEP VIET NAM-CTCP CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CONG TY TNHH MQT THANH VIEN DO 14p — Tir do —11#nh phtic
THEP MIEN NAM-VNSTEEL
So: 9 4 5 /TMN-KD Ba Ria — Viing Tau, ngay 0 6 thong 10 nom 2020
Ve viec ke khai gia ban thep
Sri XAY DOG TP. HO CHI MINH

DEN
Kinh So. Xay Dung Thanh Ph8 H6 Chi Minh Chuyen :

Thuc hien Quyet dinh s6 15/2018/QD-UBND ngay 08/0 •72"0/IgikkrWt r an


nhan dan Thanh ph6 ye IT* ban hanh quy the ph6i hop thuc hien cong b8 gia vat
lieu xay dung tren dia ban Thanh ph8 H6 Chi Minh;

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Thep Mien Nam — VNSTEEL gfri Bang
niern yet gia thep xay dung cac loci. (Bang ke khai gia dinh kern)

Mirc gia nay clang ky thuc hien tir ngdy 0 7 /10/2020

Cong ty TNHH MOt Thanh Vien Thep Mien Nam — VNSTEEL xin chiu
trach nhiem truck phap luat ye tinh chinh xac cua mirc gia ma chung toi da ke
khai./.

o m
Nal nhrin :
. c IAM DOC
2

CON
- Nhu tren;
f 1) 022

C".• ACONG I TY
TRACH NHII
* MQT THI

n
- So' Xay Dung cac Thanh pher, * IRACH, NHINkHUU AN
- Luu :VT,KD. 0,y&MyT THANK VI N -4. THEP M

o a 'EB iv:
L
NEN
fig
VNg

t
T1114117N7M
44_ lE
:SBA
l

d u firmzt tiroc

H9 ten nguoi nop Bieu mau: Tran Cam Tu


- Dia chi: KCN Phu My- 1, huyen Tan Thanh, tinh Ba Ria - Wing Tau
- S6 dien thoai lien lac: 0908558104; 02543 921091.
- Email: tutc@thepmiennam.com.yn
S8 fax: 02543 921005 — 02543 922107

Ghi nh4n ngay ni)p Van ban ke khai gia cua co. quan tip nh4n

TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCPhttp://forum.dutoanf1.com
CONG HOA XA HQI CHI:( NGIliA VIET NAM
CONG TY TNHH MOT THANH VIEN Dqc 141) - Tv do - Hynh pink
THEP MIEN NAM -VNSTEEL

BANG NIEM YET GIA


Kem theo ding van s6 : 9 4 5 ngay 06 thing 10 narn 2020 dm Cong ty TNHH MTV Thep Mien Nam - VNSTEEL
1/ Mix Qid ke khai tronsz nuoc ban buon :
Dan v1 1116-c
Ten hang Quy each Mik gia ke Mire gia Ty If
Stt Mac tiler, tinh tang/giant ._ ., Ghi Chu
haa dick vu chat luvng khai lien truck thfing bao tang/pm
(d/tan)
Thep cuCat CB240-T
1 ( clang can keo; TCVN 1651- Man
khong logo) 0)6 1:2018 12,045,000 12,848,000 803,000 6.67%
CB240-T d/tan
Thep cu6n (1)6 12,661,000 12,991,000 330,000 2.61%
2 TCVN 1651-
(Wire rod)
1:2018 d/tan
1:1)812,606,000 12,936,000 330,000 2.62%
CB 300-V
D10 d/talt
TCVN 1651- 12,771,000 13,101,000 330,000 2.58%
2:2018 SD295A
d/tAn
D12 - D25 RS G 3112:2010 12,606,000 12,936,000 330,000 2.62%
Thep thank van CB 400-V d/tAn
D10 12,606,000 12,936,000 330,000 2.62%
TCVN 1651-
2:2018 &tan
3 D12 - D32 12,441,000 12,771,000 330,000 2.65%
SD390 HICTDBC
(Deformed bar) JIS G 3112:2010 d/tan
D36 - D43 12,661,000 12,991,000 330,000 2.61%

m
D10 d/tAn
CB 500-V 12,716,000 13,046,000 330,000 2.60%

o
TCVN 1651-
D12 - D32 d/ean
2:2018 12,551,000 12,881,000 330,000 2.63%

.c
d/tAn
D36 - D43 12,771,000 13,101,000 330,000 2.58%

f 1
- Gia tren da bao Om VAT- Chua nit chiet Ichau san lugng - Hang giao tai cac kho ctia ding ty TNHH MOt Thanh Vien Thep Mien
Nam - VNSTEEL, dia chi: (KCN Phu my 1, huyen Tan Thanh, tinh Ba Ria - Viing Tau ), Cling ty Co Phan Thep Nha Be ( KCN NI-Km

a n
Trach 2 - Nhan Phu, xa Phu HOi, Huyen Nhon Trach,Tinh Ding Nai), Cong ty Co Phan Thep VICASA - VNSTEEL (KCN Bien Flea
I, Dutmg s6 9, P. An Binh, TP.Bien Fite, Tinh Ding Nai), Cong ty Co phan Thep Thu Duc - Vnsteel (Km9 Xa LO Ha NOi, P.Trutmg
Th9, Q.Tha Dirc, Tp.HCM.). Trutmg hgp giao tai kho C6ng ty Co phan Thep Thu Dire - Vnsteel (Km9 Xa LO Ha N0i, P.Trutmg Th9, 17
T

t o
Q.Thu Dire, Tp.HCM.) bang xe thi cong 50.000 d/tan so veri bang gia quy dinh tren. Tnrong hgp giao tai kho Cong ty Co Phan Thep
VICASA - VNSTEEL (KCN Bien Ma 1, Dutmg so 9, P. An Binh, TP.Bien H6a, Tinh Ding Nai) san pham CB300-V/SD295A bang
HUU}14?
rVIEN

d u
xe cong 50.000 d/tan so vii bang gia tren. Trutmg hgp giao tai Cong ty Co Phan Thep Nha Be ( KCN Nhon Trach 2 - Nhcm Phi, Xa
Phi H0i, Huyen Nhon Trach,Tinh Ding Nai ) san pham CB300-V/SD295A bang xe n thi cong 20.000 d/tan so voi bang gia quy clinh
tren
N NAM

vi MUT
Ten hang Quy each Don Mire gia ke Mtic gia ... ., Ty If
Stt Mac thep tinh .7, tang/gun Ghi Chu
boa dick vy chAt luvng khai lien triton thong bao tang/giam
( d/tan)
Thep cuOn CB240-T d/tAn
436 12,595,000 12,925,000 330,000 2.62%
1 TCVN 1651-
1:2018 d/tAn
0)8 12,540,000 12,870,000 330,000 2.63%
CB 300-V
D10 d/tan
TCVN 1651- 12,815,000 13,145,000 330,000 2.58%
2:2018 SD295A
D12-D25 d/tAn
RSG3112:2010 12,650,000 12,980,000 330,000 2.61%
Thep thank van CB 400-V d/tAn
D10 12,815,000 13,145,000 330,000 2.58%
TCVN 1651-
2:18
20 &tit'.1
D12-D32 12,650,000 12,980,000 330,000 2.61%
2 SD390 HKTDBC
RS G 3112:2010 d/tAn
D36-D43 12,870,000 13,200,000 330,000 2.56%
(Deformed bar) d/tan
DI0 12,925,000 13,255,000 330,000 2.55%
CB 500-V
TCVN 1651- &tan
D12-D32 12,760,000 13,090,000 330,000 2.59%
2:2018
D36-D43 &tin
12,980,000 13,310,000 330,000 2.54%
http://forum.dutoanf1.com

Gia tren da bao gem VAT, da trir het chiet khau san luting - Hang giao tai kho cua cong ty TNHH MOt Thanh Vien Thep Mien Nam -
VNSTEEL dia chi: (so 17 TO Hi'eu - Nha Trang )

Ten hang Dcrn vl Mike


Quy each Mire gia ke Mire gia Ty I?
Stt Mac the') tinh .A . tang/giam Ghi Chu
hoa clich vy chat luvng khai lien trirot thong bao tang/giam
( d/tan)

06 d/tan 12,485,000
Thep cuOn CB240-T 12,815,000 330,000 2.64%
1 TCVN 1651- 8/tan
0:138 12,430,000 12,760,000 330,000 2.65%
1:2018
(Wire rod) 010 8/tan 12,650,000 12980,000 330,000 2.61%
CB 400-V
D10 8/tiln 12,540,000 12,870,000
TCVN 1651- 330,000 2.63%
Thep thanh van D12-D32 2:2018 8/tin 12,375,000 12,705,000 330,000 2.67%
SD390 HKTDBC
2 D36-D43 JIS G 3112:2010 'lit" 12,595,000 12,925,000 330,000 2.62%
D10 8/tan 12,650,000
CB 500-V 12,980,000 330,000 2.61%
(Deformed bar) D12-D32 TCVN 1651- 8/tan 12,485,000 12,815,000 330,000 2.64%
2:2018
D36-D43 . H/tan 12,705,000 13,035,000 330,000 2.60%
Gia tren da bao g6m VAT, da trir het chiet IchAu san lugng - Hang giao tai kho cua cong ty TNHH MOt Thanh Vien Thep Mien Nam -
VNSTEEL dia chi: (LO B 1.13 Bai Quec Hung , KCN ThAy San Da Nang, P. Th9 Quang, Q. Son Tra Tp. DA Nang )

Don vi

m
Ten hang Quy each Mire
Stt Mik gil ke Mi k gia aingigia,m Ty I?
Mac thep tinh .A Ghi Chu
hoa djch vy chat
h luvng

o
, k ai hen tnrik thong bio tang/giam
( d/t5n)

.c
Thep cuem CB240-T d/tAn
1 436 12,991,000 13,321,000 330,000 2.54%
TCVN 1651-

1
1:2018 d/tAn

f
4)8 12,936,000 13,266,000 330,000 2.55%
CB 300-V
&tam

n
D10 TCVN 1651- 13,101,000 13,431,000 330,000 2.52%
2:2018 SD295A

a
D12-D25 &tan
JIS G3112:2010 12,936,000 13,266,000 330,000 2.55%

o
Thep thanh van CB 400-V 8/tan

t
D 10 12,936,000 13,266,000 330,000 2.55%
TCVN 1651-

u
2:2018 8/tan
2 D12-D32 12,771,000 13,101,000 330,000 2.58%
SD390 HKTDBC
,,

d
JIS G 3112:2010 8/tan
D36-D43 12,991,000 13,321,000 330,000 2.54%
(Deformed bar) 8/tAn
D10 13,046,000 13,376,000 330,000 2.53%
CB 500-V
TCVN 1651- 41/tan
D12-D32 12,881,000 13,211,000 330,000 2.56%
2:2018
D36-D43 8/Van
13,101,000 13,431,000 330,000 2.52%

Gia tren da bao g6m VAT - Chtra trir chi& khAu san Itrong- Hang giao tai kho cua cong ty TNHH MOt Thanh Vien Thep Mien Nam -
VNSTEEL dia chi: ( Ap bai yang , xa Ham Ninh, Phu Qui:Se ,Kien Giang )

2/ Phan tich cac nguyen nhan, neu ro bien ClOng cua cac yeu t6 hinh thanh gia, cac tic d'6ng lam tang hoac giam gia hang hoa,
dich vu thoc hien ke khai gia:

Cong ty TNHH MTV Thep Mien Nam - VNSTEEL la don vi san xuAt the') xay dung pho thuOc hoan toan van viec nhap khau nguyen
lieu,vi v5y khi nguyen lieu du vao tang/giam nhu: thep phe lieu nOi, the') phe lieu ngoai, than die, Silicon-Mangan, Fero Silic, Than
dien coc...clan den gia thanh san xuat thep thanh phAm tang/giam va gia ban thanh phAm tang/giam theo; ben canh do cling day thuOc
vao nhu cAu va tinh hinh earth tranh cua thi truang timg thai diem.
3/ Mk gia thong bao nay thoc hien to ngay 0 7 /10/2020 den khi c6 thong bao
Cac mire chi& IchAu cu the nhu sau :
- Chi& khau san luang thang:
TO 1.000 - duai 1.500 tan : 170.000d
TO 1.500- dual 2.000 tan : 190.000d
Tit 2.000- duai 3.000 tan : 210.000d
Tren 3.000 tan : 230.000 d
http://forum.dutoanf1.com
- Chiet khau san luting CB400/CB500 thang : Tren 500 tan : 50.000d.
- Chiet khau san luting nam : Trung binh thang clat tren 250 tan : 20.000 d
- Tat ca cac don dat hang, phi lyc hop d6ng ban cho cong trinh, du an crOi viii mac thep SD390/CB400-V/CB500-V phai ghi cu the : s6
luting, thOi gian cap hang, ten c6ng trinh, don vi mua hang duoc T6ng Gam D6c ban hanh bang quy6t dinh cu the va niem ye't tren he
th'6ng QLVB.

Ong ty TNHH MTV Thep Mien Nam VNSTEEL cam ket ve viec cac san pham, hang hoa de nghi citing b6 gia khong vi pham cac
quy dinh ve khai thac, the bien, san xuat va kinh doanh san pham, hang ft& tuong irng; dal hieu 1.6 cac hanh vi cam,trong Firth vuc
gia va vi to chirc, cd,nhan san xuat, kinh doanh theo quy dinh Khoan 2 Dieu 10 va Dieu 12 — Luat Gia so 11/2012/QH13.
Cong ty TNHH MTV Thep Mien Nam - VNSTEEL xin chiu trach nhiem tnrecc phap luat ve tinh chinh xac cua cac tai lieu va mirc 2id
ma don vi da dang 14/, ke khai va niem y6t./.
• M DOC
‘- °2 •/,•
0' CONG TY •>,
co'
TRACH NHINHg
MOT THANH VI
THEP MIEN NA
VNSTEEL

41); ZaA RIA


fArgifin 49c

o m
. c
f 1
a n
t o
d u
TONG CONG TY THEPhttp://forum.dutoanf1.com
VIT NAM-CTCP CONG HOA XA HO! CHU NGHIA V1T NAM
CONG TY TNHH MQT THANH VIEN Dc 1p — Tv do — Hnh phüc
THEP MIEN NAM-VNSTEEL
S: 118 OFMN-KD Ba Rja - Ving Tàu, ngày 14 tháng 12 nárn 2020
V vic kê khai giá ban thép

KInh gl'ri: Sâ Xây Dirng Thành Ph6 H6 ChI Minh

Thire hin Quyt djnh s 15/2018/QD-UBND ngày 08/05/2018 cüaUy ban


nhãn dan Thành phô vic ban hânh quy ché phôi hcp thuc hin cong bô giá vt
ye

1iu xãy drng trên dja bàn Thành phô HO ChI Minh;

Cong ty TNHH Mt Thành Viên Thép Min Nam - VNSTEEL gCri Bang
niêm yet giá thép xãy dirng cac 1oi. (Bang kê khai giá dInh kern)

Müc giá nay dàng k thirc hin ti'r ngày 1 5 /12/2020

Cong ty TNHH Mt Thành Viên Thép Min Narn - VNSTEEL xin chju
trách nhim truOc pháp lut tInh chInh xác cüa mirc giá ma chüng tôi dã ké
ye

khai./.

o m
Noi nhmn:
. c IAM fJOC
- Nhutrên;
- Sà Xây Dung các Thành phO;
f1 CONGTY

n
TRACH NHIM H(1U H
- Luu :VT,KD. * MGTTHANHVE

o a THJMJNNA
VNSTEEI, ..

t
'
I

d u /P)i 4
Hç ten ngthi np Biu mau: Trn Cm Tü
- Dja chi: KCN Phü M 1, huyn Tan Thânh, tinh Ba Rja - Vng Tâu
- SO din thoai lien 0908558104; 02543 921091.
lac:

- Email: tutc@thepmiennam.com.vn
- So fax: 02543 921005 -02543 922107

Ghi nhmn ngày np VAn ban kê khai giá cüa cr quan tip nhn
TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP
CONG TV TNHH MOT THANH VIEN
http://forum.dutoanf1.com
CQNG HOA xA FIQI CHLJ NGI1L VIII' NAM
Diic lap - Tu do - Hanh phuc
THEP MIEN NAM -VNSTEEL

BANG NIEM YET GIA


Kern theo cOng van s: 1 1 8 0 ngày 14 tháng 12 nãm 2020 cüa COng ty TNI-I1-1 MTV Thép Min Narn - VNSTEEL
1/ Mtrc giá ké khai trong ni.rOc ( ban buOn):
Don vi Mirc
Ten hang Quy cãch MtI'c gi kê Mü'c giá T' I
Mac thép tInh täng/giãrn Clii Chü
hOa dlch vu chAt Iu'qng . khai Iin truóc thông báo täng/giärn
(d/tãn)

Thep cun CB240-T


(dOngcankéo, TCVN 1651- d/t3ri
không logo) — 16 1:2018 3,398.000 13,398.00() - 000%
CB240-T d/tãn
Thép cuôn 06 14,146,000 14,476,000 330,000 2.33%
2 TCVN 1651-
(Wire rod)
1:2018 d/tin
(1)8 14,091,000 14,421,000 330.000 2.34%
CB 300-V
d/tãn
1)10 TCVN 1651- 14,146,000 14,476,000 330,000 2.33%
2:2018 SD295A
d/tàn
1)12-1)25 JISG3II2:2010 13,981,000 14,311,000 330,000 2.36%
lhp thaili CB 400-V dltAn
D1() 13,981,000 14,311,000 330,000 2.36%
TCVN 1651-
2:2018 d/tn
D12-D32 13,816,000 14,146,000 330,000 2.39%
SD390 HKTDBC - -- -
(Deformed bar) uS G 3112:2010 d/tãn
D36 - D43 14,036,000 14,366,000 330,000 2.35%

d/tân

m
DIO - CBSOO-V 14,091,000 14.421,000 330,000 2.34%
TCVN 1651-

o
d/tân
D12 - D32 2:2018 13,926,000 14,256,000 330,000 2.37%

.c
d/tn
D36 - D43 14,146,000 14,476,000 330,000 2.33%

1
- Giá trên dã bao grn VAT- Chua trz chi& khAu san h.rçing - Hang giao ti các kho c0a cong ty TNHH MOt Thành Viên Thép Min

n f
Nam - VNSTEEL, dja chi: (KCN Ph M5' 1, huyn Tan Thành, tinh Ba Rja - Ving Tàu ), Cong ty C Ph&n Thép Nba Be ( KCN Nhri
Tr?ch 2 - Nhcin Phti, XA Phü Hi, 1-Iuyn Nhcin Trch,Tinh Dng Nai), Cong ty c6 PhAn Thép VICASA - VNSTEEL (KCN Biên HOa
1, Dung s 9, P. An BInh, TP.Biên HOa, Tinh Dng Nai), Cong ty CO phAn Thép Thi:i D(rc - Vnsteel (Km9 Xa L Ha Nii, P.Truông

o a
Thç. Q.ThU Dirc, Tp.HCM.). Trung hp giao ti kho Cong ty C phn Thép ThU D(ic - Vnsteel (Krn9 Xa LO Ha Ni, P.Truäng ThQ,
Q.ThU Dcxc, Tp.HCM.) bang xc thI cong 50.000 d/tAn so vâi bang giá quy djnh trén. Trung hcip giao tai kho Cong ty C PhAn Thép
is
CONG

u t
VICASA - VNSTEEL (KCN Biên I-IOa I, Di.thng s 9, P. An BInh, TP.Biên HOa, Tinh Bong Nai) san pharn CB300-VISD295A b&ng
xe cong 50.000 d/tAn so vOi bang giá trén. Trithng hqp giao ti Cong ty C Phn Thép Nhà Be ( KCN Nhn Tr9ch 2 - Nhn PhU, Xã
PhU Hi, Huyén Nhon Trch,Tinh Dng Nai ) san phArn CB300-V/SD295A bang xe n thI cong 20.000 d/tAn so vOi bang giá quy djnh
CI
TRACHNHI
MT THAI

d
ThP MI
trCn VNST
l)o'n vi Mü'c 7a
Ten hang Quy each MUc giá kê MU'c gia l
Mac thép tInh , tang/giarn Clii Chü
hóa dch vu chat lu'qng khai lien tru'ôc thông báo täng/giarn
( d/tan)

Thép cuQn CB240-T d/t:n


cD6 14,080,000 14,410,000 330,000 2.34%
TCVN 1651- -- - - -
1:2018 d/tSi
(1)8 14,025,000 14,355,000 330,000 2.35%
CB 300-V
d/tãn
DIO TCVN 1651- 14,190,000 14,520,000 330,000 2.33%
2:2018 SD295A
dltãn
D12-D25 JIS G31 12:2010 14,025,000 4,355,000 330,000 2.35%

Thép thanh Vfl CB 400-V d/tan


DIO 14,080,000 14,410,000 330,000 2.34%
TCVN 165 1-
2:2018 d/tAn
D12-D32 13,915,000 14,245,000 330,000 2.37%
2 --- SD390 HKTDBC
JIS G 3112:2010 d/tAn
D36-D43 14,135,000 14,465,000 330,000 2.33%

(Deformed bar) d/tAn


- - - - DIO 14,190,000 14,520,000 330,000 2.33%
CBSOO-V
TCVN 1651- dftn
D12-D32 14,025,000 14,355,000 330,000 2.35%
2:2018
dltân
D36-D43 14,245.000 14,575,000 330,000 2.32%
http://forum.dutoanf1.com

Giá trên dã bao g6m VAT. dã tr& ht chit khu san 1i.rçng - 1-lang giao tii kho cüa cong ty TNHH Mt Thãnh Vin 1hp Mien Nam -
VNSTEEL dja chi: ( sO 17 To Hiu - Nha Trang)

Don vi 'sine
Ten hang Quv each 1üc giá kC Mt1'c giã T 1
Stt Mac thép tInh tang/giant Ghi Chü
hOa dich vii chat luçng . khai lien truóc thông báo tãng/giãm
d/tan)

(1)6 d/tân 13,970,00() l4,300,000 330,000 2.36%


Thépcun — CB240-T --
TCVN 1651- d/tan 13,915,000 14,245,000 330,000 2.37%
1:2018
(Wire rod) d/tãn 14,135,000 14,465,000 330,000 2.33%
CB 400-V
DIO d/tAn 13,750,000 14,080,000 330,000 2.40%
TCVN 1651- .
Thëp thanh vAn D12-D32 2:2018 dltân 13,585,000 13,915,000 330,000 2.43%
SD390 HKTDBC
D36-D43 d/tân 13,805,000 14.135,000 330,000 2.39%
JISG3II2:2010
DIO d/tan 13,860,000 14,190,000 330,000 2.38%
CBSOO-V
(Deformed bar) TCVN 1651- d/tan 13,695,000 14,025,000 330,000 2.41%
— D12-D32
2:20 18
1)36-1)43 d/tn 13,915,000 14,245,000 330,000 2.37%

Giá trén dã bao gm VAT. dä trr ht chit khu san lung - Hang giao tti kho cua cong ty TNI- H Mt Thành Viên Thép Min Narn -
VNSTEEL dja chi: (LO B 1.13 130i Quc Hung, KCN Thüy San Dà Nng, P. Th9 Quang, Q. Son Trà Tp. Dà N&ng)

Don vi Mac

m
Ten hang Qus each Müc giá kC Müc giá T IC
Stt . Mac the1) tInii täng/giärn Ghi Chü
hóa dich vti chat luQng khai lien tru'ó'c thông báo tãng/giäm

o
( d/tan)
roep cuni
(1)6
CB240T
TCVN 1651-
dtmn

.
14,476,000
c 14,806,000 330,000 2.28%

1
1:2018 d/tán
DS 14,421,000 14,751,000 330,000 2.29%

D10
CB 300-V
TCVN 1651-
2:2018 SD295A
d/tãn

n f
14,476,000 14,806,000 330,000 2.28%

a
d/tn
D12-D25 JISG31I2:2010 14,311,000 14,641.000 330,000 2.31%

o
Thep thanh vn CB 400-V d/thn

t
DIO 14,311,000 14,641,000 330,000 2.31%
TCVN 1651-
2:2018 dltAn

u
D12-D32 14,146,000 14,476,000 330,000 2.33%
SD39OHKTDBC

d
J1SG3112:2010 d/tn
D36-D43 14,366,000 14,696,000 330,000 2.30%
(Deformed bar) d/tân
DIO 14,421,000 14,751,000 330,000 2.29%
CB 500-V
TCVN 1651- dItn
D12-D32 14,256,000 14,586,000 330,000 2.31%
2:20 18
d/tn
D36-D43 14,476,000 14,806,000 330,000 2.28%

Giá trên dã bao gm VAT - Chua trir chit khAu san luvng- Hang giao t?i kho cUa cong ty TNHH Mt Thành Viên Thép Min Nam -
VNSTEEL dja chi: (Ap bãi vOng, xa Ham Ninh. PhO Quc ,KiCn Giang)

2/ Phân tIch các nguyen nhân, nêu rO bin dng cCia các yu t hInh thành giá, các tác dng lam tang hotc giãm giá hang hOa,
dchviuhijchinkCkhaigiá:
Cong ty TNHH MTV Thép Min Nam - VNSTEEL là don vj san xut thép xây dirng phy thuOc hoàn toàn vào vic nhp khãu nguyen
liu,vi vy khi nguyen lieu du vào tang/giam nhu: thép ph lieu ni, thép ph Iiu ngoi, than cc, Silicon-Mangan, Fero Silic, Than
din crc. .dn den giá thành san xut thép thành phm täng/giàm và giá ban thành phm tang/giâm theo; ben cnh do cQng thy thuc
vào nhu cu và tlnh hInh canh tranh cCia thj trLrmg trng thii diem.
3/ M(.rc giá thông báo nay thrc hin tr ngày 75 /12/2020 dCn khi cO thông báo mâi.
Các mlrc chiet khu cu the nhu sau:
- Chiet kheu san hrqng tháng:
Tr 1.000 - duâi 1.500 tin: I 70.000d
Ttr 1.500- duOi 2.000 tAn: 190.000d
Tr 2.000- duOi 3.000 tAn : 210.000d
Trên 3.000 tAn : 230.000 d
- Chit khu san Iucmg CB400/CBSOO tháng Trén 500 tn : 50.000d.
http://forum.dutoanf1.com
- chiet khãu san hrcmg nãm : Trung bInh tháng dat trên 250 tn : 20.000 d
- Tat ca các don dt hang, ph Iic hçip dng ban cho cong trInh, thr an di vOi mac thép SD390/CB400-V/CBSOO-V phãi ghi ciii th sO
Iuçing, thôi gian cp hang, ten cOng trinh, don vj mua hang duc Tong Giám Dc ban hành bang quy& djnh cii th và niêm yt trén h
thng QLVB.

Cong ty TNHH MTV Thép Min Nam - VNSTEEL cam kt v vic các san phâm, hang hóa d nghj cong b giá khong vi phm các
quy dlnh ye khai thác, ch bin. san xut va kinh doanh san phãm. hang hóa Wang crng; dA hiu rO các hánh vi bj cm trong 1mb virc
giá và nghia viii cUa t chCrc, Ca nhãn san xuAt, kinh doanh theo quy djnh tai Khoãn 2 Diu 10 và Diu 12— Lut Giá s6 11/2012/QHI3.
Cong ty TNHI-1 MTV ThCp Min Nam - VNSTEEL xin chju trách nhim tnróc pháp Iu@ v tInh chInh xOc cOa các tài 1iu vâ mCrc giá
ma don vj dà däng ky, ké khai và niCm y&./.
iAri DOC

CONGT'T'
C' TBC N1 hCJU,
MT THA V
. iwrMl1
vNs'rFEL (,
i A

BA
4an

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com
Phu lye
ML cling van de nghi cong bo gia vat lieu xay dtrng
(Kern theo Cong van so 7739 /SXD-VLXD ngay 05 /7/2018
cita Sa Xciy. dung)

Cong ty CO Phan Phat CONG HOA xx


HOI CHU NGHtA VIET NAM
Trien Sai Gill) Dt)c 14p - Tkr do - Hunh phtic

so: Q31,5PC/ Thanh pho Ho Chi Minh, ngay .01 thang .10 nam 2019
V/v de nghi cong b6 gia
san pham, hang h6a so XAY DUNG TP. Ho CHI MINH
Binh ky tai Sa Xay dung 26179
DEN Nay. 23
Chuy n
Kinh gui: So Xay dung Thanh p1-k') Ho Mtinh
Luu h6 so sf5.

Thkrc hien Quy8t dinh so 15/2018/QD-UBND ngay 08 thang 5 nam 2018


cua tJ'y ban nhan dan Thanh ph6 v8 viec ban hanh Quy the ph6i hop thkrc hi8n
congbo gia vat li8u xay dung teen dia ban Thanh pho H6 Chi Minh;
m
Cong ty .Ca Phcin Phat Trien sai Gan de nghi cong b6 gia san phim, hang
o
c
dinh kSitai So Xay dung, kern theo cac tai lieu nhu sau:
.
f 1
1.Bang niem yet gia san pham, hang hoa dia don vi (ban chinh) theo quy
dinh tai Dieu 6, Di8u 12 — Luat Gia so 11/2012/QH13 (dinh kern).

dau to do co quan c6 tham quyen cap.


a n
2. GiAy chung nhan clang ky hoat d6ng doanh nghiep, GiAy chUng nhan

t o
3. Tai lieu cong 1)6 ti8u char' ap dung dm don vi doi san pham, hang

pham, hang h6a.


du
h6a vat lieu d8 nghi cong b6 theo quy dinh tai Di8u 23 — Luat Chit luting san

4. NMI.' hang h6a theo quy dinh 4 Nghi dinh s6 43/2017/ND-CP ngay 14
thang 4 nam 2017 dm Chinh
5. Tai li8u th8 hien vi8c duy tri krern soat chit luting, thir nghi8m va giam
sat dinh ky nham bao dam chat luting san pham do don vi san xuat, kinh doanh
pha hop yeti lieu chuan cong b6 ap dung, quychuan ky thuat, tuang img theo quy
dinh tai Di8u 10, Dieu 28, Di8u 38 — Luat Chat luting sanpham, hang Ma. (Vi du:
Phial k6t qua thir nghi8m cua don vi duoc co quan c6 tham guy& chi dinh hoac
cong nhan).
6. D6i VLXD thu6c danh mgc quy chuin kj/ sthuat qu6c gia (VLXD .
nhom 2), con phai c6 cac tai lieu sau theo quy dinh tai Dieu 28, Dieu 34, Dieu 38
— Luat Chat luong san pham, hang h6a va quy chuan kS, thuat quoc gia tuong frn*
(hien nay la QCVN 16:2017/BXD doge ban hanh kern theo Thong to so
10/2017/TT-BXD ngdy 29 thang 9 nam 2017 ciia. BO Xay dking):
- Chimg nhan hop quy dm don vi &sac co quan c6 thim quy'en chi dinh.
- Ban cong bo hop quy dia doanh nghi8p san xuat, nhap khau.
1
http://forum.dutoanf1.com
- Thong bao tiep nhan ho so cong bo hop quy dia co quan chuyen nganh
not don vi san xuat, nh'ap khau clang lc)", hoat d'Ong san xuat, kinh doanh. •
- DAu hop quy dugc six, dung trvc tiep tren san phAm hoac tren bao goi
hoac teen nhan gan tren san pham hoac trong chimg chi chat lugng, tai lieu k'y
tin* cua san pham theo quy dinh cua quy chuan k'S'T thuat quoc gia tuong Ung.
7. Danh sach cac dai 1y phan phi san phAm, hang h6a c6 clang 14 hoat
don theo Luat Doanh nghiep, Luat Dau to (neu co).
DO 17 phan phiii Dia chi
22, Hitu Nghi, KP3, P Binh Thg, Q.Thtl
Cty TNHH TM DV VT H6ng Hai
Dim ,TP H6 Chi Minh

CTy TNHH DV K'S'T Thuat Ha Cugng 209/5B Ben Van D6n, P5,Quan 4, TP
H6 Chi Minh

CTy CP Phu An Khang 278/3/6B Nguy& Xi, P13, Q, Binh


Thanh, TP H6 Chi Minh.
8. Thong tin khac: '
- Dia diem dAt try so chinh cua doanh nghiep de nghi cong b6 gia:

m
143/7D Ung Van Khiem, Phuong 25, Quan Binh Thanh, H6 Chi Minh.
o
c
- Dia diem dat nha may san xuat san phAm vat lieu de nghi cong b6 :
.
1
S6 65 duong 12, khu ph6 Long Son , phugng Long Binh, Quan 9.
f
an
Thong tin lien lac cua lanh dao Cong ty va can bO phi trach clang 1()"/
cong bo gia (h9 va ten, dien thoai, dia chi thu dien tir, so fax):

t o
Lanh dao Cling ty : Nguyen VG Thinh - Chirc vu : T6ng Giam D6c

d u
S6 Dien Thogi : 0919 890 863 - Email: nguyenvuthinh.sdc@gmail.com
Nhan yien phi) trach : TrAn Thanh Trang - SDT : 0918 809797.
Email : tranthanhtrang@sdc.com.vn
S6 dien thoai : 0283 7327363 - Fax : 0283 7327364-74
Mirc gia clang 1(/ nay dux hien tix ngdy 01/ 10/2019 den khi c6 thong bao
gia
Cong ty CO Philn Phat Trien Sai aon cam ket ve viec cac san phAm, hang
Ma de nghi cong 136 gia khong vi pham cac quy dinh ve ,khai thac, bien, san
xuat va kinh doanh san pham, hang h6a. tuongirng; da hieu ro cac hanh vi bi cam
trong linh virc gia va nghia vu cua to chic, ca nhan san xuat, kinh doanh theo quy
dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Dieu 12 — Luat Gia s6 1 1 /2012/QH13.
Cong ty Cong ty Co Phan Phat Trien sai Gon xin chiu trach nhiem truac
phop luat ve tinh chinh xac cua cac tai lieu va muc gia ma don vi cla clang 1c)'/, ke
khai va niem yet/.
r.4 G DON VI
- Nhtr tren•; c yr; \.• ug au))
- Ltru: ,6I•1IA HOC
P tiXN
;
nHpcT
A: SA1 GoN 2
http://forum.dutoanf1.com

Ging ty Co PhAn Phat LONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM
Trie'n Ski Gan DOc lap - Tty do - Hanh ph&

BANG NIEM YET GIA

(Kern theo cong van so 401: ngay 01 thong 10 nom 2019 czia C Ong
' ty Ca Phan Ph& Trion sal Gan)

1. Mirc gia niem ye't:

o m
Mo'c gia 1‘1,11'e gi,a. Mac TS, If

.c
Ten hang h6a, dich A
. , mei,
Chat hro'ng DV ban moi
TT • Quy each ban hien tang/ tang/ Ghi chu
vu chudn, quy chucin dp dungy T • (truong 179p

Xi mang Po6c Fang


f 1 hanh
thay cloi gia) giam giam

n
1 TCVN 6260:2009
50kg/bao bao 79.000 d 79.000 d
h6'n hop PCB40
a
QCVN 16:2017/BXD
2 Xi mang Po6c Fang
o
TCVN 6260:2009 Tru s6 chinh :
50kg/bao bao
t
h8n hop PCB50 83.500 d 83.500 d
QCVN 16:2017/BXD 143/7D Ung
3 Xi mang Pooc rang
Xi 16 cao Loai I
PCBBFs50
50kg/bao
d
TCVN 4316:2007u bao 83.500 d 83.500 d
Van Khiem,
P:25, Qu'On
Binh Thanh,
4 Xi mang pock lang TCVN 6067:2004 HCM, VN
ben sun phat, Loai 50kg/bao ASTM C150-type V bao 110.000 d 110.000 d Nha may : 65
PCSR40 Type V QCVN 16:2017/BXD clueing 12, KP
5 Xi mang pooc lang hiin Long Son ,
hop ben sun phat trung 50kg/bao TCVN 7711:2013 bao 85.000 d Long Binh,
. QCVN 16:2017/BXD
85.000 d
binh PCB40-MS Quan 9, HCM
a http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

Phan Ghi chic


- Dan gia tren china bao gOm thui VAT 10%, don gia del bao,gam chi phi Mc xep
' len va xuang phwang tiOn
-
van chuyen den dia diem giao hang trong khu vwc TP HCM , so luting toi thieu de &for van chuyen 5 — 10
tan/chuyen.
2. Phan tich nguyen nhan, neu ro bien Ong cua cac yeu to hinh thanh gia tac dOng lam tang hoc giam gia
hang Ma, dich vu thtrc hien niem yet gia : khong thay doi.
3. Cac truang hop uu dai, giam gia hoc chit khau... doi vm cac doi tugng khach hang (neu co):
- Khuyen m4i bang xi mang: 100 bao dugc tang 2 cho den 5 bao thy tiing thei diem de kich thich tieu thv
dugc clang ky tai cac Co Quan Nha Nuac theolu4t dinh.

o m
- Chit khu thucmg m4i: vai mirc san lugng tieu thv tir 300 tan den 35.000 tan tiiy tong thai diem va timg
khach hang (co van ban thong bap ro).
. c
f 1
Mirc gia ke khai nay thi..rc hien tir ngay 01/10/ 2019 den khi c6 th6ng bao gia
("Ong ty Co Phan Phat Trijn Sai Gon cam ket ve viec cac san pham, hang Ma de nghi cong b6 gia khong vi

a n
pham cac quy dinh ye khai that, the bien, san xuat va kinh doanh san pham, hang Ma tuong irng; da hieu ro cac
hanh vi bi cam trong link virc gia va nghia vu cua to chirc, ca nha'n san xuat, kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2
Dieu 10 va Dieu 12 — Lu4t Gia so 11/2012/QH13.
t o
d u
C Ong ty CoPhan Phat Trijn Sai Gon. xin chin trach nhiem truac phap luat Nfs tinh chinh xac cua cac tai lieu
va mirc gia ma don vi da dang14, ke khai N/A niem yet./.

No'i nhOn: THU T treING DON VIE


- Nhtx tren; (K en, dong d'au)
- Luu:
NG GIAM DOC
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

Phu luc,
Mau cong van de nghi cough() gia vat lieu xay dun
(Kern theo Cong van so 7739 /SXD-VLXD ngay 05/7/2018
cita Ser Xay dung)

CONG TY CP XI MANG CAM PHA CONG HOA XA HOI CHID NGHIA VIET NAM
CHI NHANH PHIA NAM DOc 1ap - Tir do - 113nh pink

s6: TP Ho Chi Minh,ngay03 thong 3. tram 2020


V/v nghi cong bo gia SO XAY DUNG TP. HO CHI MINH
Xi mang bao Cam Pha
dinh IcST tai Sey Xay dung DEN S6. 'r 7
Ngl'
Y5
Chuyen •
Kinh giri: SC( Xay Ong Thanh ph6 Chi. Mixila
So'va kS, iti4u HS

Thpy bin Quyet dinh so 15/2018/QD-UBND ngay 08 thong 5 nom 2018

o m
cua ty ban nhan dan Thanh ph'ci ve yi8c ban hanh Quy the phOi hgp dip bin
cong b6 gia vat li8u xay dung teen dia. ban Thanh pho Ho Chi Minh;

. c
Chi nhanh phia Nam- Cong ty CP xi mang Cam Pha de nghi cong 1)6' gia

f 1
xi mang bao Cam Pha dinh ky tai Ser Xay dung, kern theo cac tai lieu nhu sau:

a n
1. Bang ni8m yet gia san pham, hang hoa cua clan vi (ban chinh) theo quy
dinh tai Dieu 6, Dieu 12 — Lua‘t Gia so 11/2012/QH13 (dinh kern).

t o
2. Giay chimg r14n (Mpg V boat d8ng doanh nghi8p, Gidy chirng nhan

d u
dau tu do ca quan có tham quyen cap.
3. Tai li8u ding bo tieu chuan ap dpng dia don vi doi voi son pham, hang
hoa vat li8u de nghi cong b8 theo quy dinh tai Dieu 23 — Ltfat Chat luting san
pham, hang boa.
4. Nh-an hang boa theo quy dinh tai Nghi dinh so 43/2017/ND-CP ngay 14
thong 4 nom 2017 cila Chinh phir.
5. Tai li8u the hi8n vi8c duy tri Idem soot chat luting, thd nghiem \TA giam
sat dinh ky nham bao dam chat luting san pham do don vi san xudt, kinh doanh
pha hop yoj tieu chuan cong bo ap dung, quy, chuan k'y thuat tuong ung theo quy
dinh tai Dieu 10, Dieu 28, Dieu 38 — Lu'at Chat luting san pham, hang hoa (VI du:
Phi'eu ket qua thiz nghi8m cila don vi dugc co quan co tham quyen chi dinh hoc
cong nhan).
6. D8i y6ri VLXD thuOc danh mpc quy chuan k'y thuat qu'Oc gia (VLXD
nhom 2), con phai co cac tai li8u sau theo quy dinh tai Dieu 28, Dieu 34, Dieu 38
— Lu'at Chat luting san pham, hang boa va quy chuanlq thuat quoc gia tuang ung
(hi'8n nay la QCVN 16:2017/BXD dugc ban hanh kern theo Thong tu so
10/2017/TT-BXD ngay 29 thong 9 nom 2017 &la Bo Xay dung):
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

- Chang nhSn hop quy cita don vi dugc co. quan có than quy&I chi dinh.
- Ban cong bO hop quy cua doanh nghiep san xuat, nhap khau.
- Thong bao tip nhSn ho stir cong bo hop quy cua ca quan chuyen nganh
nai don vi san xuat, nhap khau dang ky hog dOng san xuat, kinh doanh.
- Dau hop quy dugc sir dung tryc tip tren san phAm hoc ten bao g6i
hoc tren nhan On ten san pham hoS.'c trong chimg chi chat luting, tai lieu ky
thuat cua san pham theo quy dinh cua quy chuan ky thuSt quoc gia tuong img.
7. Danh sach cac dai 1ST phan phi sanpham, hang boa có dang ky hog
&Ong theo Luat Doanh nghiep, Lust Dau to (neu co).

STT Nha phan phi Dia chi So Dien thoai


SO 03 Din Phil, Phuong 4, QuAn
1 COng ty CP TMDV Dirc Town 02838354310
5, Tp Ho Chi Minh
SO 96 Duong 17, Phuong Linh
Cong ty TNHH - TM- VT
2 Chi6'u, QI*1 Thu Dim, Tp Ho Chi
m
02866760579
Hoeng TuAn Minh

o
521 Qu6c LO 22, Ap Ben Da 1,

c
.
,Buq196
3 COng ty TNHH TM DV Tit Til Tan Phil Trung, hu)*1 Cu Chi, Tp 02835017369
H6 Chi Minh.
1
HI NHANH

f
PHiA NAM
3 TY CO PHA

8. ThOng tin khac:


a n XI MANG
;AM

t o
- Dia diLi dSt try soy chinh cua doanh nghiep de nghi cong bo gia: Khu
cong nghiep MST Xuan A, phuong My Xuan, Thi xa Phii My, Tinh Ba Ria- Vag
Tau.
d u
- Dia di6'm &at nha may san xuat san pham vat lieu de nghi cong bO: Khu
cong nghiep My Xuan A, phuerng My Xuan, Thi xa Phil My, Tinh Ba Ria- Wing
Tau.
- Dia chi van phong Dai dien thanh phO HO Chi Minh: Toa nha
Vinaconex, Lau 6 so 47 Dien Bien Phil, Phueng Da Kao, Quan 1, Tp HCM.
Thong tin lien lac &la lanh dao Cong ty va can bO phy trach dang ky
cong bo gia (h9 va ten, dien thoai, dia chi thu dien dr, so fax):
Ong Tran Xuan Dinh- Throng pheng Kinh doanh. DT: 0989.168.895.
Email: dinhtx@viettel.com.
Ba Nguygn Thi Diep HAng- Nhan vien Marketting. DT: 0917.533.356
Email: diephangxmcp@gmail.com
Dien thoai ban: 0283.9100936.
Mirc gia dang ky nay thyc hien tir ngay 01/09/2020 d'L khi có thong bao

2
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

Chi nhanh Phla Nam- C6ng ty Cp xi mang am Pha cam k8t va vi8c cac
san pham, hang boa d8 nghi ding bo gia khong vi ph4rn cac quy dinh v8 ,lchai
thac, ch8 bi8n, san xuat va kinh doanh san phdm, hang boa tuong irng; da hieu r6
cac hanh vi bi cam trong rinh vkrc gia va nghia vu cda to chlic, ca nhan san xuat,
kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Di8u 10 va Di8u 12 — Ludt Gia so
11/2012/QH13.
Chi nhanh Phia Nam- Cong ty Cp xi mang Cam Pha xin chin trach nhi'8m
truck phap luat ve tinh chinh xac cua cac tai lieu va mik gia ma don vi cua gang
1c3'7, Ice khai va niem y8t./.

Noi
- Nhu ten;
- Luu:

uang Uyen Phtrcng

o m
. c
f 1
a n
t o
d u

3
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
▪).
4

1-• •
CD)

r••••
C)

5
CD
cm?

2 cr 7: 4
s: t' is: g•
m
,

g•

9 7.9... :61
°S. 9," •i
Chat ltnyng(Tieu

.
=r mr f.
.N 0

Ten hang haa,


is .c
<, =

=
•=>
S.
I, 0,
chudn,quychudn áp
H
tV

1.. :1
ci)
H
H

=
is mi
a CM

I=

To
I:S
dichvy Noti lieuthy
dung)
o
http://forum.dutoanf1.com

c
b
0
Lta,
Tramnghien

a
Tatcacacquan huyen
H
Ximang CamPhd TCVN 6260-2009
,--,

'
(BRVT) TpHO ChiMinh

.
da dung(PCB40) QCVN:2017/BXD

1
XimangdmPha KhoAnSucmg- Tatcacdcquan, huyen

f
TCVN 6260-2009 Quan12;KhoCua
da dung(PCB40) (trixCu Chi)

n
1.460.000

H
tv

QCVN:2017/BXD Xang- Hoc Mon

z
>t o z
-10
Ximang Cam Pha KhoAnSucmg- Buyer'CuChi(Tp

y1* M.
o

O.
TCVN 6260-2009
da dung(PCB40) Quan12;KhoCdu HCM)

=z
1.470.000
La

QCVN:2017/BXD

t
Xang- HocM8n

▪ 13
C
0
u
O c:, vs
,..,..,
PT. II)
M Crq C

(3"
co
Xi mang Cart Pha TCVN 6260-2009 Kho Hiep An— Tatca cdcquan huyen
..o.

"

d
H
1.410.000
da dung(PCB40) QCVN:2017/B)CD Quan8 TpHO ChiMinh

(A
Cig
Xi mangxaytrat Tramnghien Tatcacazquan,huyen
LA

TCVN

'''
1.210.000

H
MC25(xayt6) 9202- 2012 (BRVT) (trir CuChi)
Ximangxaytat TCVN Tramnghien Huyen Cu Chi(Tp
cA

1.100.000

H
z
MC25(xayto) 9202- 2012 (BRVT) HCM)
KhoAn Simmg-
Ximangxaytrat Quan12;Kho Cau
-..1
TCVN Tatcacazquanhuyen
MC25(xayto) Xang-HocMon;

0
0
b
iv
H
TpHO ChiMinh

C
z
9202- 2012 Kho Hiep An-
Quan8
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

•—,
C) <
D>
CD> 0 172>" '—'
-
< 0
Po
, I y
t-, g a:
i.
0 0-
1—•
0 C) r4 .P'3
..
P, 0
0
ci) UR 0 a-•
4 0 4
g,
g•
0 0 0>, 1-•-• /1).'
0-
,... .
.. P,

<-,-
; fli?•Gq0
. . r2), ...,
CM t• Cfq.
z 'IR
< pa 1—, (1>o E
il2 0
Z 12). .5 is"): g> §' Z'
... Wes- P•
CM
--"••
a)* Y = ; Y ,• 0 Ao
PI
c:14. n -•-• Ei. 0 • kc B- `t
cm? ur) .P3'
c., 4
1q •n; 4 i) E, Ifi::
o = -,-
o- n Si.
a; • ". :.I 0
-1z
cr
--' ,.,.., P CD>. 1.1:1
CD> ‘..,
0>.,4.
e-F ,-,-*

CD>, >••••
0
Ot)
P•
0
CD>, r;.zz:24:
•,:::. A.

§ .
0 -46 0,, >•ti Z
(9 r). C> CD' s' ...C5;
cra
ii; rch.
,i.
'

o m
• 0 aq

,.-t p>. tv
4' 4 c)
c• 0.
o P ON,

. c t.J

f 1 X gm' "-

n
1>-,•
"'
r) ,--.
srt. —

a
n 0 0
\-- ...'-'
a-• •-1- 1 Ct>

t o
d u 0‘

B.,
•E';
0 .ti

,
CD
o- 0
s, >402' 4
<10 <

CI,
pqFes" ,..., R
(m. z... c,,
is"),'Z(o•FP;
<-,-
-..
644 1- • P, C)
04. coN ...
q• .0> z z,
o t•C ,4
— 0 -'•
3:1D (.
o• CM Z's Zs
t-C$ oet P sp —
O -E. A a g k .,
%et?
0,0 Q 0
•I—.
-t- 0
P , ‘•
(I • Pi. •P( '...0 'Z
0 04, CD>o 0
uuTIO

g. t•-> Pi 0 era
o 0- cm i5:cm,
• t:IE:
cl>0 0 4 z-,
CR. r:,
,--ot )
8- • " A"),
>4 c=> 0 (IQ ---
,_\
0- Z
BuNiLid

$1.),
0 < pa
, cr
Po 0 0>, ° Ll
0-' ti E Crq
z...
1--••
CD>o 0,
O P `2
O
AD,
1--,• 0> k
t•.) 18 •
:(1-4-: I
cr
0--.• Cicl 0- Z
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

CTY TNHH KINH DOANH TIEP THI XM FICO-YTL CONG HOA XA HOI CHU NGHIA. WET NAM
PHONG THONG TIN THI TRIXONG Doc lap - Tv do - 11#nh phtic

s6 33/CV-TTTT
V/v Ice Ithai gia Tp.HCM, ngay 01
LYNnuaff 414 MINH
Kinh SO XAY DING THANH PHO HO CHI MINN S8'.
NgaV3-11-21120
Thuc hien Quyet dinh so 15/2018/QD-UBND ngay 08 thang 05 na-ic cua Uy
ban nhan dan Thanh ph6 ve viec ban hanh Quy ch6 phi hgp thuc hien cong.blagiiY.at.4u
xay dung tren dia ban Thanh ph6 Ho Chi Minh; Seiva ks, hiou HS •
Cong ty TNHH Kinh doanh tiep thi XM Fico-YTL giri h6 sa cong b6 gia san
pham xi mang dinh ky tai So Xay dt,mg nhu sau:
1.Bang niem yet gia san phAm, hang hod cua dan vi (ban chinh) theo cac quy dinh
tai Dieu 6, Dieu 12 Lust Gia so 11/2012/QH13.
2. GiAy chimg nhan dang ky hoat demg doanh nghiep, GiAy chi:mg nhan dAu tu do
ca quan co tham quyen cap.

o m
3. Tai lieu cong b6 tieu chuAn dp dung dm dan vi d6i vai san phAm, hang hod. VLXD
4 nghi cong bo theo quy dinh tai Dieu 23 Luat Chat lugng san pham, hang hoa.

. c
4. Nhan hang hod theo quy dinh tai Nghi dinh se 43/2017/ND-CP ngay 14 thang 4
nam 2017 ciia Chinh pha.
f 1
a n
5. Tai lieu the hien viec duy tri kiem soat chAt lugng, thir nghiem va giam sat dinh
ky nham dam bao chat lugng san pham do dan vi san xuat, kinh doanh phu harp vOi cong
1)6 tieu chuan dp dung, quy chuAn ky thuSt tuang ting theo quy dinh tai Dieu 10, Dieu 28

t o
Dieu 38 Luat Chat luting san pharn, hang hod (Vi du: Phieu ket qua thir nghiem cua don vi

d u
dugc ca quan c6 tharn quy&I chi dinh hoac cong nhan).
6. DM vai VLXD thuOc danh invc quy chuAn ky thuSt queic gia (VLXD nhom 2)
can phai co cac tai lieu sau theo quy dinh tai Dieu 28, Dieu 34, Dieu 38 Luat Chat lugng
san pham, hang h6a va. quy chuan ky thuat quOc gia tuang img (hien nay la. QCVN
16:2017/BXD dugc ban hanh theo Thong tu 10/2017/TT-BXD ngay 29 thang 9 nam 2017
dm BO Xay dung):
- Chimg nhan hop quy cua don vi dugc ca quan co thArn quyen chi dinh.
- Bang ding b6 hgp quy cua doanh nghiep san xuat, nhap khAu.
- Thong bao tiep nhan h6 sa cong bo hgp quy cua ca quan chuyen nganh nai san
xuat, nhap khau clang ky hoat dOng san xuat, kinh doanh.
DAu hgp quy dugc sir dung tivc tiep tren san phAm hoSc ten bao goi hoac ten
nhan gan teen san pham hoac trong chimg chi chat lugng, tai lieu ky, thuat cua san pham
theo quy dinh cua quy chu'An ky thuat quoc gia tuang
7. Danh sach cac dai 15, phan phi san phAm hang hem co Tang 14, hoat dOng theo
Luat Doanh nghiep, Luat Dau tu (neu co).

8. Th6ng tin khac:


http://forum.dutoanf1.com

• Dia di6‘m dat trp sa chinh dia doanh nghiesp d nghi ding b6 gia: S6 433, Dai 16
30/4, Phuong 1, Thanh ph6 Tay Ninh, Tay Ninh.
• Dia di6m dat nha may san xuit san phim vat lieu d nghi cong b6:
o Nha may xi ming Fico — Lo A5B, Khu cong nghie'p Hies') Phuac, xa Long
Thai, huye'n Nha Be, TP.HCM
o Nha may xi ming Tay Ninh - ap Cay Cay, xa Tani-16a, huye'n Tan Chau, tinh
Tay Ninh.
o Nha may xi ming Fico Binh Ducmg - Ap 1, xa Thuemg Tan, huye'n Bic Tan
Uyen, Binh Dining
• Thong tin lien lac dm Faith dao cong ty:
o H9 va ten: Nguygn Thi Y6n Phucmg
o Dien thoai: (028) 38212872
o Email: phuong.nguyen@fico-ytl.com
o .S6 fax: (08) 6299 2041
• Thong tin dm nguOi phi trach clang 14 cong 1)6 gia
o m
o 119 va ten: Dinh Le Bao Tran
. c
1
o Dien thoai: (028) 38212872 (may nhanh: 1834)

f
o Email: tran.dinh@fico-ytl.com
o S6 fax: (08) 6299 2041
a n
t o
Mirc gia ding k$, nay thpc hien tir ngay 01/10/2020 den khi c6 thong bao mai.

d u
C6ng ty d nghi cong b6 gia san phim xi ming dinh lcSr tai So Xay dpng (co Bang
niem yet gia san pheim, hang h6a kern theo Gong van nay).
Cong ty cam k6t cac san phim,,hang hod a nghi cong b6 gia kh6ng vi pham cac
quy dinh ye khai thac, che bien, san xuat va kinh doanh san pham, hang hod tuang (mg; a
hieu r6 cac hanh vi bi cam trong linh vt.rc gia va nghia vu cua to chirc, ca nhan san xuat
kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Di6u 10 va Di6u 12 Luat Gia so 11/2012/QH13.
Cong ty TNHH Kinh doanh tip thi XM Fico-YTL xin chiu trach nhim truck phap
luat ve tinh chinh xac cua cac tai lieu va mire gia ma don vi da ding 14, ke khai va niem
yeti.
91 ' N.
GIAM DOC Gr

CONG TY
0'
TNHH
• KINH DOANHT1gPT
dic 6P. KA,keLik
* XI M G
I‘o FICO-YTL
Noi nhein: ,*‘*
- Nhu tren;
- Luu P.1 1 1 1

driayin %Una*,
http://forum.dutoanf1.com
CTY TN KINH DOANH TIEP THI XM FICO-YTL coNG HOA xx HQI CHU NGHIA VItT NAM
PHO G THONG TIN THI TRVONG DO lap - Tv do - 11#nh pink

So 33A/CV-TTTT Tp.HCM, ngay 01 thong 10 nom 2020


V/v Ice khai gia
BANG NIEM YET GIA
(Kern theo van ban s.4 33, ngay 01 thcing 10 nom 2020 dia Cong ty TNHH Kinh doanh Hip thi XM FicoYM)
1. Mirc gia ban bu6n niem bao nom VAT va kh6n bao 6m chi nhi van chu 6n :
Mtrc Ty 1?
Ten sin phalli, Mirc gia ban Mfre gia Dai diem
TT Quy cach Chat luvng DVT tang/ tang/
hang boa hies hank ban moi giao hang
giam giam

1
Xi mang FICO DOng bao, Ich6i
hrorng 50 kg
Phil hcfp QCVN 16:2017/BXD
va TCVN 6260:2009 danh cho Bao
o m
75.500 75.500
0%
NM xi mang
PCB40
(±0.5 kg) PCB40
. c dtmg/bao d6rig/bao 0 Hiep Phu6c

Xi mang FICO
Dang roi
Phil hop QCVN 16:2017/BXD
va TCVN 6260:2009 danh cho
f 1 1.220.000 1.220.000
0%
NM xi hang

n
PCB50 Tand6ng/tAn d6ng/tAn 0 Hiep Phuac
PCB50
Xi mang S'Ipreme Dong bao, Ich6i
a
Phil hop QCVN 16:2017/BXD

o 83.000 83.000 NM xi mang


3 Power PCB40
Xi mang FICO
luting 50 kg
(±0.5 kg)
u t
va TCVN 6260:2009 danh cho
PCB40
Bao &zing/bac d6ngfbao 0 0%
Hiep Phu6c

4 Binh Ducmg
PCB40
D6ng bao, Ich6i
luting 50 kg
(±0.5 kg)
d
Phii hop QCVN 16:2017/BXD
va TCVN 6260:2009 a/1h cho
PCB40
Bao
69.000
dOng/bao
69.000
d6ng/bao 0 0%
NM xi mang
Binh Duo'ng

Xi mang Supreme DOng bao, lch6i Phu hcrp QCVN 16:2019/BXD 66.500 NM xi mang
5 Standard PCB40 lugng 50 kg va TCVN 6260:2009 danh cho Bao dtmg/bao Hiep Phu6c
(±0.5 kg) PCB40
Phii hop QCVN 16:2017/BXD 1.180.000 1.180.000
Xi mang FICO NM xi mAng
6 PCB40
Dang roi va TCVN 6260:2009 danh cho Tan dong/tAn d6ng/tAn 0 0%
Hiep Phu6c
PCB40
http://forum.dutoanf1.com
Ghi chfi.'
- Trzthng hop to chfiv, ca nha'n san xuat, kinh doanh chi thtec hien ban buon thi ke khai gia ban buOn.
- Trufrng hap to chuc, ca nhan san xuat, kinh doanh Idea thyv hien ban buon, vita thtec hien ban le thi Ice khai
ca gici ban buon va gici ban le.
- Trufrng hop to chfiv, ca nhan san xuat, kinh doanh la clan vi nhap khciu, clang thol la nha phan phai clOc
quyen thi Ice khai ca gia ban - buon va gici ban le dtc kien (neu co).
- Truetng h9p to chfic, ca nhan san xuat, kinh doanh la nha phan phoi clac quye'n thi Ice khai gia ban buon, gia
ban le hoac gia ban le clyr kijn; tong clai if) có quyen quyet Binh gici va claw chinh gici thi ke khai gici ban buon, gici
ban le hoac gici ban le dtc kiin; dai ly có quyen quyit clinh gia va cau chinh gia thi ke khai gia ban le.
Dan vi ghi chfi tat ca cac not dung can luu y din gici ban nine: Mfic thue, phi (niu co), bao gam hoac khong
bao gom gia van chuyen, cy• lf) van chuyen,
m
diem giao hang, so loan toi thieu clupy van chuyen,

o
2. Phan tich nguyen nhan, neurObi6n dOng cua cac y6u to hinh thanh gia tac dOng lam tang hoac giam gia san
pham, hang hoa thvc hien niem yet gia.
. c
1
3. Cac tru&ng hgp tru dai, giam gia ho4c chit khAu, d6i voi cac doi Wong khach hang (n6u co).
f
a n
Mire gia ke khai nay thvc hien tir ngay 01/10/2020 an cho d6n khi có thong bao
Cong ty cam ket cac san pham, hang hoa de nghi cong bo gia khong vi pham cac quy dinh ve khai thac, the bien, san

t o
xuat va kinh doanh san pham, hang hod Wong ung; da hieu rO cac hanh vi bi cam trong linh vvc gia va nghra vu cua to chirc,

d u
ca nhan san xuat kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va D16'u 12 Lu'at Gia so 11/2012/QH13.
Cong ty TNHH Kinh doanh tiep thi Xi mang Fico-YTL xin chiu trach nhiem truck phap luat ve tinh chinh xac cua cac
tai lieu va mirc Oa ma dan vi da dang14, ke khai va niem yet/. •
http://forum.dutoanf1.com

CONG TY CO PHAN - HOI CHU NGHiA VitT NAM


LONG HOA XA
XI MANG CONG THANH DOc lap - Tty do - Hph phtic

Se: 186 Thanh ph(5' Ha Chi Minh, n


V/v cue nghi cong bo gia san
pham, hang hoa xi
mang Cong Thanh PCB40
bao dinh 14, tai S& Xay dung

Kinh 20: SO XAY DUNG THANH PHO HO


Thvc hien Quyet dinh se 15/2018/QD-UBND ngay 08 thang 5 nam 2018 dm Uy ban nhan
dan Thanh pito ye yiec ban hanh Quy the phoi h9p thgc hien ding bo gia vat lieu xay Ong tren
dia ban Thanh phe Ho Chi Minh;
Cong ty Co Phcin Xi Mang Cong Thanh de nghl ding be gia san pliant, hang h6a Xi Mang
Cong Thanh PCB40 bao dinh ky tai Sa Xay dung, kern theo cac tai lieu nhu sau:
1. Bang niem yet gia san pham, hang h6a cila don vi (ban chinh) theo quy dinh tai Dieu 6,

m
Dieu 12 — LOA Gia se 11/2012/QH13 (dinh kern).

o
2. Giay chirng nhan dang 14 boat deng doanh nghiep, Gib chimg nhan dau to do co quan

c
.
c6 tham quyen cap.

f 1
3. Tai lieu ding be tieu chuan ap dung ciia don vi doi \Teri san pham, hang boa vat lieu de
nghl ding be theo quy dinh tai Dieu 23 — LuSt Chat luting san pham, hang h6a.

a n
4. Nhan hang h6a theo quy dinh tai Nghl dinh se 43/2017/ND-CP ngay 14 thang 4 nam
2017 cila Chinh phi.

t o
du
5. Tai lieu the hien viec duy tri ki'em soat chat luting, thir nghiem ya giant sat dinh ky nham
bao dam chat luting san pham do don vi san xuat, kinh doanh phu hop yai tieu chuan cong be ap
dung, quy chuan ky thuat tuong img theo quy dinh tai Dieu 10, Dieu 28, Dieu 38 — Lust Chat
luting san pham, hang boa (Vi du: Phieu ket qua thir nghiem cira don vi &lac co quan c6 tham
quyen chi dinh hoac ding nliSn).
6. Doi vai VLXD thuec danh muc quy char' ky thuat quec gia (VLXD nhom 2), con phai
c6 cac tai lieu sau theo quy dinh tai Dieu 28, Dieu 34, Dieu 38 — Lust Chat lugng san pham, hang
h6a va quy chuan ky thuat quec gia tuong img (hien nay la QCVN 16:2017/BXD dtrac ban hanh
kern theo Thong to se 10/2017/TT-BXD ngay 29 thang 9 nam 2017 dm BO Xay d‘mg):
Chung nhan hap quy dm don vi dugc co quan c6 tham quyen chi dinh.
Ban cong be h9p quy cua doanh nghiep san xuat, nhap khau.
- Thong bao tiep nhan he so cong be h9p quy cila co quan chuyen nganh not don vi san
xuat, nhap khau Tang 14 hoat dOng san xuat, kinh doanh.
- Dalt h9p quy &lac sir dung truc tiep ten san pham hoac tren bao g6i hoac tren than
gan tren san pham hoac trong chirng chi chat luting, tai lieu ky thuSt cua san pham theo quy
dinh cua quy chuan ky thuSt quec gia tuong irng.

1
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

7. Danh sach cac dai 1/ phan phi san phAm, hang hoa co (tang ky host dung theo Lust
Doanh nghiep, Lust Dau to (neu co).
8. Th6ng tin khac:
- Dia diem dat trij sa chinh cua doanh nghiep de nghi cong 1)6 gia: Them Tam San,
Xa Tan Tnrang, Huyen Tinh Gia, tinh Thanh Hoa.
Dia diem Tat nha may san xuat san pham vat lieu de nghi cong ba:
a) Cong ty Co Phan TAm Lop Vat Lieu Xay Mpg Dang Nai- duang so 04, khu Cong
Nghiep Bien Haa 1, tinh Dang Nai.
b) Cong ty Co Phan Tam Lop Vat Lieu Xay Dung Dang Nai- chi nhanh Nhan
Trach: Khu Cong Nghiep Ong Keo, Xa Phuac Khanh, Huyen Nhan Trach,
tinh D'ang Nai.
Thong tin lien lac dm lanh dao Cong ty va can ba php trach clang 14 cong 1)6 gia
(ho va ten, dien thoai, dia chi thu dien tir, so fax):
a) Lanh dao: Nguyen Thi Da Thao.
b) Nv phu trach clang 14: Dang Thi Kim Quy Dien thoai: 0949668897

m
Din chi email: quy.dang@congthanhgroup.com Fax: 028.3821.1044

o
- Mire gia clang 14 nay thirrc hien tir ngay 01/04/2020 den het ngay 31/12/2020.

c
nghi cong
1 .
Cong ty Co PhiIn Xi Mang Cong Thanh ,cam ket viec cac san pham, hang hoa de
gia khong vi pham cac quy dinh ye khai thac,,che bien, san xuat va kinh doanh

n f
san pham, hang Ma tucmg Ang; da hieu cac hanh vi bi cam trong link vuc gia va nghia vu
cua to chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Dieu 12 —
LuSt Gia so 11/2012/QH13.

o a
Cong ty Co Phein Xi Mang Cong Thanh xin chiu trach nhiem truck phap lust ve tinh
t
chinh xac cua cac tai lieu va mirc gia ma don vi da dang 14, Ice khai va niem yeti.

u
Noi nhOn:
- Nhu ten;
- Luu:
d THU TRIJ(N DON VI
O'D
LONG TY
do d'Au)

c6 P
I MANG
CONG THANH to

/SON T

HO TONG GIAM DOC


- %Xi go %I°
Xyleiron

2
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM


XI MANG CONG THANH WO 14p - Ti do - 11#nh phtic

BANG NIEM YET GIA


(Kern theo cong van so 186 , ngay 10 thong 4 nom 2020 cira Cong ty CP Xi Mang Cong Thanh)

1. Mire gia niem yet:

Mtrc gia
Chat luvng
Marc gig ban mai Marc Ty le
Ten hang hga, (Tieu chudn, Dun vi
STT Quy cach ban hien (trueeng tang/ tang/ Ghi chi'
dich vu guy chucin cip tinh
hanh kip thay giant gram
dung)
ddi gia)
- Gia giao tai
dia diem dot
nha may san
A (nhu teen
TCVN xuat

1
Xi Mang
Cong Thanh
Bao 50
kg
6260:2009
QCVN Ding 82,045
o m
82,045
Cong van so
186), bao Om

c
PCB40 16:2017/B chi phi van
XD

1 . chuyen, boc
xep.

n f - Gia chua Om
10% VAT
Phdn Ghi chic:
o a
gici ban bu6n;
u t
- Truang hap to chic, ca nhan san xucit, kinh doanh chi thuc hien ban buon thi ke khai

d
- Tru&ng hap to chtec, co nhan san xudt, kinh doanh via thuc hien ban buon, vita thuc
hien ban le thi ke khai ca gia ban buon va gia ban le;
- Trudng hap to chic, ca nhan san xudt, kinh doanh la clan vi nhap khdu, clang thai la nha
phan phi dOc quyan thi ke khai gia ban buon va gici ban le du kian (nau co);
- Truang hap to chav, ca nhan san xudt, kinh doanh la nha phan phi dOc quyan thi ke
khai gia ban buon, gia ban le hoac gia ban le du kian; tang clail) có quyan quyat dinh gia va dieu
chinh gia thi ke khai gia ban buon, gia ban le hoac gia ban le du kian; doi ly có quyan quyat dinh
gia va diau chinh gia thi thuc hien ke khai gia ban ie.
- Dan vi ghi chit tat ca cac not dung can luu y den gia ban nhu: mik thug, phi (nau co),
bao gam hoac khong bao gam gia van chuyen, cu ly van chuyen, dia diem giao hang, so Luang tai
thieu de chew van chuyen, chi phi bac xep len phuang tien van chuyen...
2. Phan tich nguyen nhan, n'eu ro bin dOn4 cue cac yeti to hinh thanh gia tac dOng lam tang
hoac giam gia hang boa, dich vu thuc hien niem yet gia anteing hap thay doi gia so yeti ky truac)
Bien dOng tang dm gia nguyen lieu dung cho san xuAt xi mang.
, 3. Cac tnrong hop tru dai, giam gia hoac chit d61 vai cac Wong khach hang
(neu co)
3
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

Mirc gia ke khai nay thgc hien tir ngay 01/04/2020 den het ngay 31/12/2020.
Gong ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh cam ket ve viec cac san phAm, hang hoa de nghi
cong 1)6 gia Ichong vi pham cac quy dinh ve Ichai,thac, the bien, san xuat va kinh doanh san pham,
hang hem tuang *lig; da. hieu r6 cac hanh vi bi cam trong linh vuc gia va nghla vv dm to chirc, ca
nhan san xuat, kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Dieu 12 — Lu4t Gia so
11/2012/QH13.
Cong ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh xin chiu trach nhiem truOc phap luat ve tinh chinh
xac dm cac tai lieu va mirc gia ma don vi da dang kr, ke khai va niem yeti

Nei nhem: THU TRVONG DON VI


- Nhu tren; n, do g dL
- Luu:

PHO TONG GIAM DOC


eirgi# % go KA&

o m
. c
f 1
a n
t o
d u

4
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com
CONG TY TNHH MTV CONG HOA XA HOI CHU NGH1A VIVI' NAM
XI MANG HA LONG Doc lap - Ty do - 11#nh pink

TP. Ha Chi Minh, nga.yee2thcrv.


Ci/42../TB — VCHL - KDTT
V/v: Le nghi cong bd gia A s6
san ham, hang hod xi mang Vicem DEN Noy -03- Nip
H. Long dinh ky tai So. Xay dung
Chuyen.
Kinh giri: SO XAY DUNG THANH PHO HO

Thgc hien Quyet dinh so 15/2018/QD-UBND ngay 08 thang 5 nam 2018 ciia Uy
ban nhan dan Thanh ph6 ve viec ban hanh Quy the phi hop thkrc hien ding be) gia vat
lieu xay dirrng tren dia ban Thanh phO H6 Chi Minh;
Cong ty TNHH MTV xi mang Ha Long a
nghi c6ng 1)6 gia san pham, hang hod
xi mang Vicem H. Long dinh ky tai So Xay dung, kern theo cac tai lieu nhu sau:
1. Bang niem yet gia san pham, hang hoa dm don vi (ban chinh) theo quy dinh
tai Dieu 6, Dieu 12 - Luat Gia so 11/2012/QH13 (dinh kern).
2. Giay chirng nhan dang Ic)', hoat Ong doanh nghiep, Gidy chirng nhan dau tu do
oa quan co tham quyen cap.

o m
3. Tai lieu cong 136 tieu chuan ap dung dm don vi d6i \Teri san phim, hang Ma vat

. c
i'L de nghi cong b6 theo quy dinh tai Dieu 23 - Lug Chat hrong san pham, hang h6a.

f 1
4. NhAn hang hoa theo quy dinh tai Nghi dinh se) 43/2017/ND-CP ngay 14 thang
4 nam 2017 cira Chinh phil.

a n
5. Tai lieu the hien viec duy tri kiem soat chat hrong, thO nghiLl Ira giam sat

t o
Ilinh ky nham bao dam chat hrong san pham do dan vi san xug, kinh doanh phit hop vai

d u
tieu chuan ding be) ap dung, quy chuan ky thuat tuang Ong theo quy dinh tai Dieu 10,
DiL 28, DiL 38 - LuSt Chit lucmg san phim, hang hoa.
6. D6i voi VLXD thuOc danh muc quy chuin ky thuSt quo'c gia (VLXD nh6m 2),
On phai c6 cac tai liL sau theo quy dinh tai DiL 28, DiL 34, DiL 38 - Lust Chit
uong san pham, hang h6a va quy chuan ky thuat quocc gia tuang Ong (hien nay la QCVN
6:2017/BXD dugc ban hanh kern theo Th6ng tu s6 10/2017/TT-BXD ngdy 29 thang 9
li
am 2017 ciia136 Xay dung):
- Ching nhan hop quy ciia dan vi duoc ca quan co tham quyen chi dinh.
- Ban ding 1)6 hop quy dm doanh nghiep san xudt, nhap khau.
- Thong bao tiep nhan h6 sa cong b6 hop quy oh ca quan chuyen nganh nai
an vi san xudt, nhap khau dang 1(5/ hoat Ong san xuat, kinh doanh.
, - DL hop quy &roc sir dung tivc tiep tren san pham hoc tren bao g6i hoc ten
an gan tren san pham ho4c trong chirng chi chat lugng, tai lieu ky thuat dm san pham
heo quy dinh ciia quy chuan ky thuat quoc gia tuang Ong.
7. Danh sach cac daily phan phi san pham, hang h6a c6 dang Icy, hog d6ng theo
uat Doanh nghiep, Luat DAu tu:

1
-

http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

TT Nha phan phi Dia chi Di0 tho0


Cong ty CP VLXD 215 - 217 Trail Hung Dao, P.C6
1 0977.858.588
TTNT TP.HCM Giang, Q.1, TP.HCM
Cong ty TNHH TMDV 521 QL22, Ap Ben Do 1, Xa Tan
2 0903.908.086
TU TA Phil Trung, Cu Chi, TP.HCM
Ong ty TNHH VT 299/16A Binh Thanh, Binh Hung
3 0987.338.217
VLXD Thuan Phat Hod B, .Binh Tan, TP.HCM
Cong ty TNHH TM 44, Dung so 8, Phuerng Tang
4 0937.166.881
VT VT Hoang Phat Nhon Phu B, Quan 9, TP.HCM
Cong ty TNHH TM 22 Hall Nghi, Binh Tho, Thu Dirc,
5 0903.877.118
VT VT H6ng Hai TP.HCM
8. Thong tin khac:
- Dia diem dat try so chinh cda doanh nghi'ep de nghi cong 1)6 gia: L6 C25,
CN Hiep Phuoc, xa Hiep Phuoc, Huyen Nha Be, TP.HCM.
- Dia diem dat nha may san xuAt san phdm vat lieu a nghi cong b6: L6 C25,
CN Hiep Phuoc, xa Hiep Phuoc, Huyen Nha Be, TP.HCM.

o m 3823,

.c
- Thong tin lien lac cfra lanh dao Cong ty va can b6 phy trach dang kSr colas
is (ho va ten, dien thoai, dia chi thu dien tir, s6 fax): '!HH -k

f
➢ Ong Nguyen Van Wing, Ph6 Giam d6c
1 ANN VIEN
iAANG

a n
➢ Ong Nguyen Van Viet, phy trach Marketing (DD 0938582648, Egg
vietnv@vicemhalong.vn, DT ban: (028) 3930 1656, Fax: (028) 3930 13'

t o
Mirc gia dang 1(3'r nay thyc hi'en tir ngay 01/01/2020 den ngay 01/01/2021.

d u
C6ng ty TNHH MTV xi mang Ha Long cam k6t ve viec cac san pham, hang hoa
nghi cong b6 gia khong vi pham cac quy dinh ve khai thac, the Men, san xuAt va kinh
oanh san phdm, hang had tuong frng; da hieu ro cac hanh vi bi cam trong linh vgc gia va
ghia vu cua to chdc, ca nhan san xuat, kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va
ieu 12 —Luat Gia s6 11/2012/QH13.
Cong ty TNHH MTV xi mang Ha Long xin chiu trach nhi'em truac phap luAt ve
inh chinh xac cua cac tai lieu va mire gia ma don vi da dang 14, ke khai va niem yeti.
Pho Giam Dtic/
of nh(in:
Nine k/g;
Laeu KDT7'.

2
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com
CONG TY TNHH MTV XI MANG HA LONG LONG HOA xA- HOI CHU NGHIA VITT NAM
DOc lap - Tu. do - 1-1#nh phtic

Tp. Ho Chi Minh, ngay/. Z.. thang...ZZam 2020

BANG NIEM YET GIA


(Kern theo cong van so./ ./TB — VCHL — KDTT ngay 1.1,thang...1.--neim 2020 cita Cling ty TNHH MTV xi wing Hg Long)

1. Mire gia niem y6t:


Ch#t hromg (Tieu Mfic gia Mfre Ty re'
Ten hang hoa, Don vi Mu'c gia ban
STT Quy each chuein, quy chuan ap ban meri tang/ tang/ Ghi chit
diet' vu tinh hien hank
dyng) giam giam

1
Xi mang Vicem
Dong bao, khoi
ltrong (50kg ±
TCVN 6260:2009
Bao
o m 80.000
Bao gom thue^
:,

VAT, chi phi


Ha Long PCB 40 0,5 kg) danh cho PCB40

. c van chuyen,
boc xep tai
2
Xi mang Vicem
Dang r6i
TCVN 6260:2009
danh cho PCB50
f
Tan 1 1.500.000
dm hang,
Ha Long PCB 50

a n cong trinh

2. Phan tich nguyen nhan, neu r6 Hen deng cac yeti to hinh thanh gia tac deng lam tang hoc giam gia hang Ma, dich vu thirc hien niem yet gia.

t o
3. Cac tru6ng hop Lru dal, giam gia hoac chit khdu... d6i v6i cac d6i tucmg khach hang (neu co).

d u
Mdc gia ke khai nay thgc hien -Ur ngay 01/01/2020 an ngay 01/01/2021.
, Cong ty TNHH MTV xi mang Ha Long cam ket ve viec cac san phdm, hang hod. nghi. cong b6 gia khong vi pham cac quy dinh khai thac,
the hien, san xuat va kinh doanh san pham, hang h6a tuong tirng; da hieu r6 cac hanh vi bi cam trong linh virc gia va nghia vu dm to chirc, ca nhan san
xudt, kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Dieu 12 — Lust Gia so 11/2012/QH13.
Cong ty TNHH MTV xi mang Ha Long xin chiu trach nhiem tilt& phap luSt ve tinh chinh xac cua cac tai lieu va mire gia ma don vi da dang
ke khai va niem yeti
0.63s2 x, Giant Mic
e
CoNt TY
,H
MOT THANK
* XI' MANG
% HA LON
P Nb ('‘‘
.
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
TONG CONG TY XM VIET NAM
http://forum.dutoanf1.com
CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VItT NAM
CONG TY CP XM VICEM HOANG MAI DOc lap — Tu. do — Hanh phin
so: 2 1 2 2 /QD-XMHM Nghe An, ngay 1 5thang 6 nam 2020
V/v de nghi cong b6 gia xi mang Vicem
Hoang Mai dinh ky tai So. Xay dung XAY DUNG TP. Ho CHI MINH
A so.•

Kinh SO. Xay dung Thanh ph6 HO Chi Minh


DEN NOP -06- 2070
Chuyeir

Lau say soS•


Thuc hien Quye't dinh s6 5600/TB-SXD-VLXD ngay 27 tl-Laug 5 Ham. 2020 AAAa
Si xay dung Thanh ph6 ve viec giri bang niem y6t gia phuc vu cong be) gia VLXD dinh
ky teen dia. ban Thanh ph6 HO Chi Minh;
Cong ty c6 phan xi mang Vicem Hoang Mai anghi cong bo gia san pham hang
h6a nam 2020 tai Xay dung, kern theo cac tai lieu nhu sau:
1. Bang niem 34t gia san pham, hang h6a cua Cong ty (ban chinh) theo quy
Binh tai Dieu 6, Dieu 12 — Luat Gia s6 11/2012/QH13 (dinh kern).
2. Giay chimg nhan clang ky hoat dOng doanh nghiep (01 ban kern theo).
3. Quy6t dinh so"' 414/QD-QUACERT ve viec cap gidy chirng nhan phir hgp

o m
.tieu chuan cua Trung tarn chimg nhan phir hop (QUACERT) va gidy chimg nhan di
kern (Tai lieu cong bo tieu churin etp clung clia clan vi clOi vori xi mang PCB40 va Nhc7n
hieu xi mang Vicem Hoang Mai) (02 ban kern theo).
. c
dinh Vat lieu xay dung (01 ban kern theo)
f 1
4. Phi6‘u ke't qua thir nghiem cua Phong thi nghiem Vilas 003 — Trung tam kie'm

a n
5. Chimg chi chat lugng xi mang rei PCB40 dan dung cira Cong ty c6 phan xi

t o
mang Vicem Hoang Mai lo gAn day (01 ban kern theo).
6. Doi vai VLXD thuOc danh nyuc quy chuan ky thuat qui:Se gia (VLXD nhom

d u
2), con phai co cac tai lieu sau theo quy dinh tai Dieu 28, Dieu 34, Dieu 38 — Luat Chat
luting san pham, hang h6a va quy chuan ky thuat qu6c gia tuong irng (hien nay la
QCVN 16:2017/BXD dugc ban hanh kern theo Thong tu so 10/2017/TT-BXD ngay 29
thang 9 nam 2017 cira BO Xay dung):
- Quyect dinh se) 413/QD-QUACERT ve viec cap giay chimg nhan phu hop Quy
chuan ky thuat qu6c gia QCVN 16:2017/BXD va giay chimg nhan di kern — bao gOm
dau hap quy dugc sir dung truc ti6p tren san pham hoac ten bao gOi hoac tren nhan
gan tren san pham ho4c trong chimg chi chat luting, tai lieu ky thuat cira san pham theo
quy dinh cua quy chuan ky thuat quoc gia Wang img (02 ban kern theo).
- Ban cong b6 hop quy se) 02/XMHM/20118 cua Cong ty c6 phAn xi mang
Vicem Hoang Mai d6i vai xi mang PCB40 (01 ban kern theo).
- Thong bao tier) nhan hO so cong be) h9p quy so 961/SXD-GDCL cua Sa Xay
dung tinh Nghe An (01 ban kern theo).
7. Danh sach cac dai ly phan ph6i san pham, hang hoa c6 gang ky hoat gong
theo Luat Doanh nghiep, Luat Dau tu:
Cong ty TNHH thucmg mai dich vu van tai HOng Hai, 22 Hau Nghi, Khu phe)
3, P.Binh Th9, quan Thir Dirc, TP. HO Chi Minh. Ma so thue: 0305367193. Se) dien
thoai:
http://forum.dutoanf1.com
8. Thong tin Ichac:
- Dia diem d4t trij sa chinh cua doanh nghiep de nghi cong be gid: Khei 7,
Phuang Qufnh Thien, Thi xa Hoang Mai, tinh Ngh'e An.
- Dia diem (14 nha may san xudt san phdm vat lieu a nghi cong Xd
QuSmh Vinh, Thi xd* Hoang Mai, tinh Nghe An.
Thong tin lien lac dm ldnh dao Cong ty va can be ph‘t trach dang ky cong be gid
(h9 va ten, dien thoai, dia chi thu dien tur, so fax):
+ HQ ten can be phi trach: Mai Xuan Ducmg
+ Dia chi: Khei 7, plurang QuSmh Thien, TX. Hoang Mai, tinh Ngh'e An
+ So dien thoai lien lac: 0944.708.111
+ Email: trungthanh.xmhm@gmail.com
+ So fax: 02383668554
Thai gian han niem yet gid: Cdc mire gid niem yet nay thvc hien to ngay
01/04/2020.
Cong ty co phdn xi mang Vicem Hoang Mai cam ket ve viec cac san phdm, hang
a
Ilea nghi cong be gia khong vi pham cac quy dinh ve khai thac, the bien, san xudt va
kinh doanh san phdm, hang hoa tuang hieu re cac hanh vi bi cam trong lTnh

2 Dieu 10 va Dieu 12 —Ludt Gid so 11/2012/QH13.


o m
vuc gid va nghia vu cua to chirc, ca nhan san xudt, kinh doanh theo quy dinh tai Khoan

c
Cong ty ce phdn xi mang Vicem Hoang Mai xin chiu trach nhiem truoc phap
.
niem
f 1
ludt ve tinh chinh xdc cua cac tai lieu va mirc gid ma don vi dd dang ky, ke khai va

Noi nh
a n
- Nhu tren;
- Tcty (de b/c);
t o
- Luu: VT.

du
http://forum.dutoanf1.com
TONG CONG TY XM VIt.,T NAM CQNG HOA xA HQI alt NGITIA VIET NAM
CONG TY CP XM VICEM HOANG MAI DOc 110 — Tv do — Hunh phtic
Nghe An, ngay 1 5thang 6 nam 2020

BANG NIEM YET MtC GIA NAM 2020


(Kern theo van ban s d ... .2 ..1;.2.2.... ngay 1 5thang 6 nam 2020 ciia Cong ty co
phan xi mang Vicem Hoang Mai)
1. Mire gia niem yet: Xi mang rei PCB40 dan dung nha phan ph6i tftn tai nha
may Conk ty co phan xi mang Vicem Hoang Mai (TX. Hoang Mai - Ngh' An) tieu the
tai TP. Ho Chi Minh nhu sau:
Ten hang h6a, Dom vi Mth gia
STT Quy each Chat lu vng Ghi chi'
dich vu tinh ban
Tieu chuan V* •
Xi mang rad Dong/ Cum Cang
1 ROi Nam TCVN 890.000
PCB40 dan dung tan Nghi San
6260-2009
Ghi cha: Cac mire gia niem yet tren cid bao gam thue VAT
Mirc gia niem yet tren la gia bum len tau tai cum Cang Nghi Son (tinh Thanh
H6a), bao gam chi phi trung chuyen den cum tang Nghi San. ,
2. Phan tich nguyen nhan, neu rO bien dOng
o m cac yeu to hinh thanh gia tac

. c
dOng lam tang hoac giam gia ban hanh hoa, dich vu thuc hien niem yet gia.
Nham nang cao hieu qua kinh doanh, Vicem Hoang Mai dieu chinh gia ban xi

f 1
mang rai PCB40 dan dung cho nha phan ph6i tieu the tai dia ban IT. H6 Chi Minh nhu

a n
ten. Hinh thanh gia ban can cu vao chi phi san xuat san pham va gia ca tren thi tnreing.
3. Cac treeing hop uu dai, giam gia hoac chit khau... d6i \led cac d6i Wong khach
hang (neu co).
t o
01/04/2020. u
Tiled gian han niem yet gia: Cac mitt gia niem yet nay thuc hien tiz ngdy

d
, Cong ty phan xi mang Vicem Hoang Mai cam ket ve cac san pham, hang
hoa de nghi cong b6 gia khong vi pham cac quy dinh ve khai that, the bien, san xuat va
kinh doanh san pham, hang hOa tuang img; da hieu re') cac hanh vi bi cam trong rinh vtrc
gia va nghia vu cua to chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2
Dieu 10 va Dieu 12 —Luat Gia s6 11/2012/QH13.
Cong ty c6 phAn xi mang Vicem Hoang Mai xin chiu trach nhi@n tnrot phap luat
ve tinh chinh xac cua cac tai lieu va mire gia ma .17
,03,v9i,9dsa.dang V, ke khai va niem yeti.
Noi n h : ONG GIAM OC U
- Nhu tren;
- Tcty (de b/c);
cO
- Luu: VT. • CONG TY CP
XI MANG VICE
HOANG

ng Ngoc Long
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com

CN CTCP XI MANG CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VItT NAM


THANG LONG DO 14p - Tv do - 11#nh phtic

S6: 39 /CV/2020/CN-BHMN Thanh pho Ha Chi Minh, Thie nam ngiry-414-firrartiti--2•671.8—


V lv de nghi cong b6 gia SOXAYDUNG TP. HO CHI MINH
Xi mang Thang Long
dinh ky tai Soy Xay dung DEN Noy 2 8 -09- 2020
Chuyei •
Kinh Xfiy cltyng Thanh phi HO Chi yinh.
So' vi ky hifu HS :
Thuc hien Quyet dinh so 15/2018/QD-UBND ngay 08 thang 5 nam 2018 dm Uy ban
nhan dan Thanh ph6 ve viec ban hanh Quy the ph6i hop thuc hien cong be) gia vat lieu xay
dung ten dia ban Thanh ph6 H6 Chi Minh;
a
Chi nhanh Cong Ty CP Xi Mang Thang Long nghi ding b6 gia san pham, hang h6a
xi mang dinh ky tai Ser Xay dung, kern theo cac tai lieu nhu sau:
1. Bang niem yet gia san pham, hang h6a cua dcm vi (ban chinh) theo quy dinh tai
Dieu 6, Dieu 12 - Lust Gia s6 11/2012/QH13 (dinh kern).

quan c6 tham quyen cap.


o m
2. Giay chirng nhan dang ky hog dOng doanh nghiep, Giay chirng nhan dAu tu do co
ft o cbt

c
74

1 .
3. Tai lieu cong b6 tieu chuan ap dung dm don vi d4Si san pham, hang hoa vat lieu
de nghi ding b6 theo quy dinh tai Dieu 23 - Lust Chat luting san pham, hang h6a.

n f
4. Nhan hang h6a theo quy dinh tai Nghi dinh s6 43/2017/ND-CP ngay 14 thang 4
nam 2017 dm Chinh phi.

o a
5. Tai lieu the hien viec duy tri kiern soat chat luting, thir nghiem va giam sat dinh ky

u t
nham bao dam chat luting san pham do don vi san xuat, kinh doanh phu hgp vai tieu chuan

d
ding b6 dp dung, quy chuan ky thuat tuang irng theo quy dinh tai Dieu 10, Dieu 28, Dieu 38 -
Lust Chat luting san pham, hang hoa (Vi du: Phieu ket qua thir nghiem cua dan vi dugc ca
quan co thAm quyen chi dinh hoac cong nhan).
6. D6i yeti VLXD thuOc danh muc quy chuan ky thuat qu6c gia (VLXD nhom 2), con
phai co cac tai lieu sau theo quy dinh tai Dieu 28, DiL 34, DiL 38 - Lust Chat luting san
pham, hang h6a va quy chuan ky thuat quec gia thong img (hien nay la QCVN 16:2019/BXD
dugc ban hanh kern theo Thong tu s6 19/2019/TT-BXD ngdy 31 thang 12 nam 2019 ciia BO
Xay dung):
- Chung nhan hgp quy cira don vi dugc ca quan co thAm quyen chi dinh.
- Ban cong be, hop quy cua doanh nghiep san xuat, nhap khau.
- Thong bao tier) nhan h6 sa ding b6 hop quy cua co. quan chuyen nganh not dan vi
san xuat, nhap khau dang ky hoat dOng san xuat, kinh doanh.
- Dau hop quy dugc sir dung truc tiep ten san pham hoac ten bao goi hoac ten
nhan gan teen san pham hoac trong chirng chi chat lugng, tai lieu ky thuat cua san pham theo
quy dinh cira quy chuan ky thuat qu6c gia thong img.
http://forum.dutoanf1.com

7. Danh sach cac dai 17 phan phi san phdm, hang hoa c6 dang 1(3"/ hog dOng theo
Luat Doanh nghiep, Luat D'Au to (neu co).
8. Thong tin khac:
- Dia diem dat tru so chinh cua doanh nghiep de nghi cong b6 gia: Xa Le Lqi, Huyen
Hoanh B6, Tinh Quang Ninh, Viet Nam
- Dia diem dat nha may san xudt san phdrn vat lieu de nghi ding b6: LO A3 Khu
Cong Nghiep hiep Phu6c, xa Long Thai, Huyen Nha Be, TP HCM
- Thong tin lien lac dm lanh dap Cong ty va can bO phu trach dang ky ding b6 gia
(ho va ten, dien thog, dia chi thu dien tir, s6 fax):
- Tnrang Phong Ban hang mien Nam: Ong Wisnu Wardhana
- Can 130 phu trach: Ba Pham Ha My Linh
- S6 dien thoai: 091 5335821
- Email : linhphm@sig.id
- S6 Fax : (08) 3780 0846

o m
Mire gia dang 14 nay tilde hien td ngay 01/10/2020 den ngay 31/12/2020.
Chi Nhanh Cong ty CP Xi Mang Thang Long cam ket ve viec cac san pham, hang h6a

. c
de nghi cong b6 gia khong vi pham cac quy dinh ve khai thac, the bi'en, san xuat va kinh doanh
san pham, hang h6a tuong img; da hieu rO cac hanh vi bi cam trong link vat gia va nghia va

f 1
cua to chdc, ca nhan san xudt, kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Dieu 12 —
Luat Gia so 11/2012/QH13.

a n
Chi Nhanh Cong Ty CP Xi Mang Thang Long xin chiu trach nhiem tru6c ,phap luat ve
cac tai lieu va mire gia ma don vi da dang k5/, ke khai va niem yet./.
o
tinh chinh xac

Noi
u t THU TRU'ONG DON VI
- Nhu tren;
-
d tyn thing dau)
GUI NI IANII
GCMG 1 Y Co1,
0(

XI MANG

THANC LONG

W WARDHANA

2
http://forum.dutoanf1.com

CN CTCP XI MANG LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM


THANG LONG DOc lap - Tv do - 11#nh phtic

BANG NIEM YET GIA


(Kern then ding van sa 3) /CV/2020/CN-BHMN ngay 24 thong 09 nom 2020 clic' CN Cong Ty
CP Xi Mang Thang Long )

1. Mirc gia niem ye't:

ChAt
luvng
(Tieu Mtic gia
S Ten hang
Quy chuan,
Dan Mirc
Mire gla
gia ban mr5i Mirc T te
T hod, dick vi ban hien (truffng tang/ tang/ Ghi chi
cach
T vy quY, tinh hanh hqp thay giam giant
chutin
tip doi gid)
dung)
1 Xi mang Bao Bao 70.000 -Gid tren da bao g6m

m
bao 50kg VAT nhtmg chua
PCB40 bao gxem chi phi van
TCVN
o chuyen va bec xep.

.c
-6
6260 -Nhan hang tai tram
:2009 nghien Xi mang NH

f1
Thang Long- KCN ) Pt
Hiep Phuac, Huyen AG

2 Xi mang
roi
Xi
mang
Tan

a n
1,220,000
Nha Be, TP.HCM
-Gid ten da bao gem
VAT nhung chua
PCB50 red
TCVN
t o bao Om chi phi van
chuyen va b6c xtp.
6260

d
:2009
u -Nhan hang tai tram
nghien Xi mang
Thang Long- KCN
Hiep Phutrc, Huyen
Nha Be, TP.HCM

• Mtic gia tren se khong thay c of ke tie ngay 01/10/2020 cho clen 31/12/2020.
Phan Ghi chit:
- Truang hop to chicc, ca nhan san xuat, kinh doanh chi thvc hien ban buon thi ke
khai gia ban buon;
- Trithng hop td chic, ca nhan san xuat, kinh doanh vita thz,rc hien ban buon, vita thtec
hien ban le thi ke khai ca gia ban buon va gia ban le;
- Trirang hop to chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh la dan vi nhOp khau, gong thol la
nha phan phai c oc quyen thi ke khai gia ban buon va gia ban le du kien (neu co);
- Trtrang hop to chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh la nha phan phai c oc quyen thi ke
khai gia ban buon, gia ban le hoac gici ban le clu kien; tang dai 1)i c6 quyen quyet clinh gia va
(lieu chinh gia thi ke khai gia ban brain, gia ban le hoac gia ban le du kien; dai 1) c6 quyen
quyet Binh gia va dieu chinh gia thi thifc hien ke khai gia ban le.
http://forum.dutoanf1.com

- Don vi ghi cha tat ca cac not dung can hat Y (IA gia ban nhu: may and, phi (ne'u
co), bao gom hoac khong bao gom gia van chuyen, cu ly van chuyen, dia client giao hang, so
hiving toi thieu de duac van chuyen, chi phi bac xe'p len phuang lien van chuyen...
2. Phan tich nguyen nhan, neu 1.6 bin &Ong cue cac yeti to hinh thanh gia tac dOng lam
tang hoac giam gia hang Ma, dich vlithuc hien niem yet gia (trwang hap thay doi gia so vOri kY
truac)
3. Cac tnrOng hop tru dai, giam gia hoac chit kh'au... doi voi cac doi tucmg khach hang
(neu co)
Mire gia ke khai nay that hien tir ngay 01/10/2020 den ngay 31/12/2020.
Chi Nhanh Cong ty CP Xi Mang Theing Long cam ket ve,viec cac san pham, hang hoa
de nghi cong bo gia khong vi pham cac quy dinh ye khai that, che bien, san xuat va kinh doanh
san pham, hang hoa tuang ung; da hieu rO cac hanh vi bi cam trong linh vrc gia va nghia vu
dm to chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Dieu 12 —
Luat Gia so 11/2012/QH13.
Chi Nhanh Cong ty CP Xi Mang Thang Long xin chin trach nhiem truck phap lust ve
tinh chinh xac cue cac tai lieu va mirc gia ma don vi da dang ky, ke khai va ni'em yeti.

Noi nhOn:
- Nhu ten;
o m
THU TRUONG DON VI
dong dau)
- Luu:
. c
1
/ tCHI NHANH

n f at c? GONG TY
mANG
THANC LONG
ar,

o a
u t
d

4
http://forum.dutoanf1.com --- , ,
.... ...
......
:..s... ........... ......
...........
........
so6 xAi sN64
E DUNG

Chuyen: ................................ . .... ..........


Phu luc
Mau
u cong
Ma van de nghi cling be) gia vat 4u xay d
(Kern theo Cong van so 7739/SXD-VLXD ngay 05/7/201 24
........1:1-6-8-C; ....... ::::::::::: .. .. ....................... ..
act So. Xay chow)

C{)--
p l/ rtio7
x(i c, n TY CP XI MANG HA TIEN 1 CQNG HOA CHU NGHIA 'VIET NAM xA. Ho
g Xi NGHIEP TT& DV XM HA TIEN 1 Doc lap — Tv do — Hanh phtic

6-5-7g) sk. 7 4 tTTDV-PHTT Tp. Ho Chi Minh, ngay 3 1 -37- 2g2a

Kinh giti: Soy Xay dung Thanh ph6 HO Chi Minh

Thuc hien Quyet dinh s6 15/2018/QD-UBND ngay 08 thang 5 nam 2018 dm Uy


ban nhan dan Thanh ph6 ve viec ban hanh Quy the ph6i hop thuc hien cong b6 gia vat
lieu xay dkmg tren dia ban Thanh ph6 HO Chi Minh;
Chi nhanh Cong ty CP Xi Mang Ha Tien — XN Tieu Thu & DV XMHT 1 de nghi

o m
cong b6 gia xi mang dinh kSi tai Sa Xay dung, kern theo cac tai lieu nhu sau:

. c
1.Bang niem yet gia san pham, hang hoa cua don vi (ban chinh) theo quy dinh tai
Dieu 6, Dieu 12 — Luat Gia s6 11/2012/QH13 (dinh kern).

f 1
2. Danh sach caz Nha phan ph6i san pham Xi mang Vicem Ha Tien tai dia ban
TP. HCM •
a n ce CH% 4
Stt Ten Cong ty

t o Dia chi Dien Tho,

2
CTY CP TM & DV DOC TOAN

d u
CTY CP VLXD & TTNT (CMID)
398 Le Hang Phong, P.1, Q.10

215-217 TrAn Hung Dao, Q.1


98D Ha Ba Phan, KP.4, Phutmg Phtrac
02835 431

02836 5362

3 CTY TNHH TM DV-VAN TAI NAM DUNG 05409 5543


Long A, Q.9, TP.HCM
23 Duting so 3, KDC CityLand, PhtrOng 10,
4 CTY CP XD DV TM HUY DONG 02989 3238
Qu'an Go Vdp, TP. Ha Chi Minh, V* Nam
199 Da Phdp Thuan, P. An Phu , Q.2,
5 CTY TNHH VLXD & DV QUANG MINH 02229 3150
TP.HCM
3. Thong tin khac:
- Dia diem doanh nghiep de nghi cong b6 gia : Chi nhanh Cong ty CP Xi Mang
Ha Tien — XN Tieu Thu & DV XMHT 1 - Dia chi : LAu 3, s6 9 — 19 HO Timg
Mau, Quan 1, TP.HCM
- Dia diem dat nha may san xuAt san phAm vat lieu :
1. Tram nghien Phu Hitu: TO 8, khu ph6 4, phuong Phu Huu, quan 9, TP.HO
Chi Minh.
2. Tram gia cong Ha Long: cang Hiep Phuac, Nha Be, TP. HO Chi Minh.
3. ThOng tin lien lac :
✓ Dien thoai: (028) 39 15 16 17 Fax: (028) 38 21 55 40
,/ Email: www.hatienl.com.vn.
Mirc gia dang 14 nay flux hien to ngay 01/8/2020 cho den khi co con van
http://forum.dutoanf1.com

Chi nhanh Ong ty CP Xi Mang Ha Tien — XN Tieu Thy & DV XMHT 1 cam
ket ve viec cac san pham, hang h6a de nghi cong b6 gia khong vi pham cac quy dinh
ve khai thac, san xudt va kinh doanh san phAm, hang h6a tuong irng; da hieu ro cac
hanh vi bi cam trong link virc gia va nghia vu cua to chirc, ca nhan san xudt, kinh
doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Dieu 12 — Ludt Gia s6 11/2012/QH13.
Chi nhanh Cong ty CP Xi Mang Ha Tien — XN Tieu Thy & DV XMHT 1 xin
chiu trach nhiem tru6(c phap ludt ve tinh chinh xac cua cac tai lieu va mirc gia ma don
vi da dang ky, ke khai va niem yeti

Noi nhOn: RtiONG DON VI


44 „„
- Nhu tren; ! v
• NHANH
- Luu : VT, PHTT...vt-- ,.,CHI
•J,
w7PIG TY Ct1PHAN
ci XI MANG
HA TIEN 1
* NGHI#P TitU THY
o VA DIgH VY XI MANG
6
:e+ TIEN 1
`sue
ss

m
s
• rp.146 GiAm Doc

c o *on,,fielt Rua?

1 .
n f
o a
u t 0

?HAN

d :EN 1
:-IpTitujsV
oixl MANG
-i1EN 1
http://forum.dutoanf1.com
CONG TY CP XI MANG HA TIEN 1 CONG HOA XA HOI CHU NGH1A VIET NAM
Xi NGHIEP TT& DV XM HA TIEN 1 WO 14p — Tir do —11#nh phtic

BANG N1EM YET GIA


(Kern theo cong van s thcing nom 2020 olio
Chi nhanh Cong ty CP Xi Miing Ha Tien — XN Tieu Thy & DV XMHT 1)
1. Mix gia niem yet (ban boon):
- Gia xi man
Diem nhAn 46422.
TS/ Ie Khu vac/
Chat lacing (Tieu Dan 1%1,1k gia Mac gia Mac hang & CI-II NI-IAN
Quy ; i ban hiO ,. tang Dia ban Diem xac
Stt Ten hang holt, dich vu chuan, quy chucin v ba,n moi tang/ planing ,• CQNGTYCOPH
each hank giam ap dyng nhAn... lip XI MANG
dp dung) tinh (VND) giant (%) thik van
,. co
(VND) dyng HA TIEN
chuyen 2 ,
* •XI NGHOTIEU
TN.Phti Hau \p VAUGHVUXIN
TCVN
1 XM Vicem HA Tien PCB40
6260:2009 .
TCCS 32:2016
1.630.000 1.600.000

o m
-30.000 -1,84% TN Ha Long ,
(Thay)
TN.Pha HCru
\ 6 ' HA TIEN
1
' T P. HO C
2 XM Vicem HA Tien PCB40 Premium
/XMHT
TCVN
1.630.000

. c
1.600.000 -30.000 -1,84%
(1.114)
TN.Pha Hau
3 XM Vicem Ha Tien Nen mong
6260:2009
1.630.000

f 1
1.600.000 -30.000 -1,84%
(ThOy)
TN.Pha Hau
4 XM Vicem HA Tien Da dyng
TCVN
6260:2009 ,
TCCS 20:2011
1.620.000

a n 1.590.000 -30.000 -1,85% TN Ha Long


(T116Y)
TN.Phu Hitu
5 XM Vicem HA Tien Xay to
/XMHT
TCCS 20:2011
t o
1.410.000 1.330.000 -80.000 -5,67%
(Be)
TN.Pha Hau

u
6 XM Vicem Ha Tien Xay to 1.390.000 1.330.000 -60.000 -4,32%
/XMHT (Thay)

d
TCVN TN.Pha Hau
7 XM Vicem Ha Tien PCB40 bao R 1.650.000 1.600.000 -50.000 -3,03% TP. HO Chi
6260:2009 Tan (BO)
50kg Minh
TCVN TN Ha
(BO)L ong
8 XM Vicem HA Tien PCB40 1.620.000 1.575.000 -45.000 -2,78%
6260:2009 •
TCCS 32:2016 TN.Pha Him
9 XM Vicem Ha Tien PCB40 Premium 1.650.000 1.600.000 -50.000 -3,03%
/XMHT (Be)
TCVN TN.Phit Him
10 XM Vicem HA Tien Nen mong 1.650.000 1.600.000 -50.000 -3,03%
6260:2009 (Be)
TCVN
11 XM Vicem HA Tien Da dyng -50.000 -3,05% TN'Phil Hrru
6260:2009 , 1.640.000 1.590.000 (Be)
TCVN TN Ho Long
CP XM Vicem HA Tien Da dyng 1.610.000 1.565.000 -45.000 -2,80%
6260:2009 (BO)
@) XM Vicem Ha Tien PCB40 - 1.420.000 - - TN.Pha Him
TCVN
C\
A TN Ha Long
6260:2009 ' - 1.410.000 P.HO Chi Minh
14 ! XM Vicem HA Tien Da dung' (Thl:IY/13(.1) — Can Giti
4) XM Vicem HA Tien PCB4O_MS Ben TCVN TN.Phu Hau
- 1.430.000 - -
Sulfas 7711:2013 (ThIlY/130)
http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com
- Cac don gia ghi tren IA gia ban da bao gom thue GTGT va giao tai not san xuat tram nghien Phu Him, Ha Long.
Ghi chit : mirc gia hien hanh cua ngu'on Ha Long la mtirc gia qui dinh trong bang niem yet gia so: 1616 ngay 31/12/2019.
2. Nguyen nhan dieu chinh gia ban xi mang : Do dieu tiet chinh sa.ch ban hang cho phi" hop vai tinh hinh thi truong, Cong ty
CP xi mang Ha Tien 1 sau khi can d6i gia ban phi" hop vai tinh hinh thi twang da ban hanh mirc gia nhu tren.
3. Mirc chit khau, khuyen mai gi voi mat hang xi mang tir : 100.000 6ng/tAn den 120.000 diing/tAn.
Mirc gia niem yet nay thgc hien tit 01/8/2020 den khi c6 ding van mai.
Chi nhanh C8ng ty CP Xi Mang HA Tien — XN Tieu Thy & DV XMHT 1 cam ket ve viec cac san pham, hang h6a de nghi cong
bo gia khong vi pham cac quy dinh ve khai thac, san xuat va kinh doanh san pham, hang h6a Wong Ung; da hieu 1'6 cac hanh vi bi
cam trong linh vgc gia va nghia vu cua to chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh theo quy dinh tai Khoin 2 Dieu 10 va Dieu 12 — Luat
Gia so 11/2012/QH13.

cua cac tai lieu va mirc gia ma don vi da clang k)"7, ke khai va niem yeti.
o m
Chi nhanh Cong ty CP Xi Mang Ha Tien — XN Tieu Thy & DV XMHT 1 xin chit' trach nhiem truck phap luat ve tinh chinh xac

. c
Noi nhfin:
- Nhu tren;
f 1 446422 U TRU'ONG DON VI
- Luu:VT, PHTT.

a n • CHI NHANH \
CoNG TY CO 1,411
XI MANG
HA TIEN 1 LBW

t o -xi NCH*,TIEU TH1)


VA DICH VU XI MANG
-f HA TIEN 1
* hmalthignim -

d u TP. HO G GI Am Doc
Awn Nuto#
.-. http://forum.dutoanf1.com
ti

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com
Phu luc,
Mau cong van de nghi cong bo gia vat lieu xay dung
(Kern theo Cong van so 7739/SXD-VLXD ngay 05/7/2018
cna Ser Xciy chrng)

CONG TY CP XI MANG HA TIEN 1 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
XI NGHIEP TT& DV XM HA TIEN 1 Hoc lap — Ttr do — Hanh phtic

40 7 5/TTDV-PHTT Tp. I--rd Chi Minh, ngay 0 4 -11- 2020

Kinh So. Xay dung Thanh phO HO Chi Minh

Thuc hien Quyet dinh so 15/2018/QD-UBND ngdy 08 thang 5 nam 2018 dm Uy


ban nhan dan Thanh pho ve viec ban hanh Quy the phi hgp thuc hien cong bo gia vat
lieu xay dung tren dia ban Thanh phO HO Chi Minh;
Chi nhanh Cong ty CP Xi Mang Ha Tien — XN Tieu Thu & DV XMHT 1 de nghi
cong bO gia xi mang dinh kST tai Si Xay dung, kern theo cac tai lieu nhu sau:
1.Bang niern yet gia san pham, hang h6a cfra don vi (ban chinh) theo quy dinh tai
Dieu 6, Dieu 12 — Luat Gia so 11/2012/QH13 (dinh kern).

o m
2. Danh sach cac Nha phan phi san pham Xi mang Vicem Ha Tien tai dia ban
TP. HCM
. c
Stt Ten Cong ty
f 1 Dia chi Dien Tho•' - 4~22-
•,
1 CTY CP TM & DV DISC TOAN

a n 398 Le Hang Phong, P.1, Q.10


c,•
o HI %Hilt:4"
02835 • - Gil 9,0"
XI Mikt.
tp IlEt

o
2 CTY CP VLXD & TTNT (CMID) 215-217 Tran Hung Dao, Q.1 0283 62,1 GIA\ttJ'M

t .t. )0
-
98D HOW. Phan, KP.4, Phtremg Phu& '4p 0104'4 \4V
TIV

u
3 CTY TNHH TM DV VAN TAI NAM DUNG 05409 •
Long A, Q.9, TP.HCM •4,
P.
4

5
d
CTY CP XD DV TM HUY DONG

CTY TNHH VLXD & DV QUANG MINH


23 Dtrang so 3, KDC CityLand, PlarOng 10,
Quan GO Vap, TP. HO Chi Minh, Viet Nam
199 DO Phap Thuan, P. An Phu, Q.2,
TP.HCM
02989 3238

02229 3150

3. Thong tin kirk:


- Dia diem doanh nghiep de nghi ding 136 gia : Chi nhanh C6ng ty CP Xi Mang
Ha Tien — XN Tieu Thu & DV XMHT 1 - Dia chi : Lau 3, so 9 — 19 HO Timg
Mau, Quan 1, TP.HCM
- Dia diem dat nha may san xuat san pham vat lieu :
1. Tram nghien Phu Him: TO 8, khu phO 4, phuOng Phu Huu, quan 9, TP.HO
Chi Minh.
2. Tram gia cong Ha Long: cang Hiep Phrroc, Nha Be, TP. HO Chi Minh.
3. Thong tin lien lac :
N( Dien thoai: (028) 39 15 16 17 Fax: (028) 38 21 55 40
✓ Email: www.hatienl.com.vn.
Mixc gia dang k nay thuc hien tiz ngay ky cho den khi c6 cong van mai.
http://forum.dutoanf1.com
Chi nhanh Cong ty CP Xi Mang Ha Tien — XN Tieu Thkt & DV XMHT 1 cam
ket ve vi'ec cac san phArn, hang hoa de nghl cong b6 gia kh6ng vi phsm cac quy dinh
ve khai thac, san xua't va kinh doanh san ph'arn, hang h6a tuong img; da hieu r6 cac
hanh vi bi cam trong linh vtrc gia va nghia vu cua to chac, ca nhan san xuAt, kinh
doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Dieu 12 — Lust Gia s6 11/2012/QH13.
Chi nhanh Cong ty CP Xi Mang Ha Tien — XN Tieu Thu & DV XMHT 1 xin
chlu trach nhiem tnrac phap luSt ve tinh chinh xac cita cac tai lieu \Ta mire gia ma don
vi da clang ky, ke khai va niem yeti.

No'i nhi:in: 4 1-411- liONG DON VI


- Nhu tren; CHI NI4ANH
- Luu : VT, PHTT. CoNG TY Ca PHA
XI MANG •
HA TIEN 1 111110t
-Xi NGHICP TIED THU rti
VA GICH vg XI MA!
-ci;, HA TIEN 1
HO
GIAM Doc
Ykint tfien SKOV

o m
. c
f 1
a n
t o
d u
http://forum.dutoanf1.com
CONG TY CP XI MANG HA TIEN 1 CONG HOA XA HQI CHU NGH1A VIET N
Xi NGHIEP TT& DV XM HA TIEN 1 D(ic 14p — Ty do —14nh phtic So XAY DING TP, HO OH MINH

DgN S(5'.
BANG NIEM YET GIA NO 6..71E11211
(Kern theo cong van se4.0..7..5...ngay thong ...1.4. nom 2020 dm Choy& •
Chi nhanh Cong ty CP Xi Mang Ha Tien — XN Tieu Thy & DV XMHT 1)
1. Mix gia niem ye't (ban boon): So \Fa ks7 hiOu HS •
- Gia xi man
ChAt luTmg (Tieu Don INIIrc gia IVItiv gia Mire Diem nha'n hang
Quy • .: , Ty le tang Dia ban ip
Stt Ten hang h6a, dich vu hudn, quy chuanap vi ban hien ban mei tang/ & phtrang thtic
cach giam (%) dung
thing) tinh hanh (VND) (VND) giam van chuyen
Phu hop QCVN
TN.Pha Him
1 XM Vicem Ha Tien PCB40 16:2019/BXD 1.600.000 - - -
(Thay)
TCVN 6260:2009

2 XM Vicem Ha Tien PCB40


Phil hop QCVN
16:2017/13XD
TCVN 6260:2009
1.600.000 -

o
-
m -
TN Ha Long
(Thay)

3
XM Vicem Ha Tien PCB40
Premium Phu hop QCVN
1.600.000

1
-
.c - -

f
16:2019/BXD TN.Pha Him
4 XM Vicem Ha Tien Nen mong TCVN 6260:2009 1.600.000 - - - (Thay)

5 XM Vicem Ha Tien Da dung


Phu hop QCVN
1.590.000

a n - - -

6 XM Vicem Ha Tien Da dung 16:2017/BXD


TCVN 6260:2009
t o
1.590.000 - - -
TN Ha Long
(Thay)

8
XM Vicem Ha Tien Xay to

XM Vicem Ha Tien PCB40


bao
50kg
TCVN 9202:2012
Phil hop QCVN
16:2019/BXD d
Tan
u 1•330.000

1.600.000
-

-
-

-
-

-
TN.Pha Hai
(Thuy/130)
TN.Pha Him
(BO)
TP.H6 Chi Minh
(khong bao
gem Can Gier)

TCVN 6260:2009
Phu hop QCVN
TN Ha Long
9 XM Vicem Ha Tien PCB40 16:2017/BXD 1.575.000 - - -
(Be)
TCVN 6260:2009
XM Vicem Ha Tien PCB40 TN.Pha Hilu
10 Phil hop QCVN 1.600.000 - - -
Premium (Be)
16:2019/BXD
TN.Pha Mu
11 XM Vicem Ha Tien Nen ming TCVN 6260:2009 1.600.000 - - -
(Be)
Phil hop QCVN
TN.Pha Him
12 XM Vicem Ha Tien Da dung 16:2019/BXD 1.590.000 - - -
(Be)
TCVN 6260:2009
Phi) hop QCVN
TN Ha Long
13 XM Vicem Ha Tien Da dung 16:2017/BXD 1.565.000 - - -
(Be)
TCVN 6260:2009
http://forum.dutoanf1.com
ChAt larcrng (Tieu Don Mtic gia Mire giA Mfrs Diem nhAn hang
Quy chudn, quy child'? 61, Ty le tang Dia bin Ap
Stt Ten hang him, dick vu vi ban hien ban mai tang/ & phtrang thtic
cach giam (° /0) dung
dung) tinh hanh (VND) (VND) giam van chuyen
14 XM Vicem HA Tien PCB40 Phil hgp QCVN 1.420.000 - - - TN.Pha Hilo
16:2019/BXD (BO)
15 XM Vicem HA Tien Da dung TCVN 6260:2009 1.410.000 - - -

16 XM Vicem HA Tien PCB40 bao Phu hop QCVN. 1.420.000 - - - TN Ha Long TP.1-16 Chi Minh
16:2017/BXD Tan
50kg (Be) — Can Gib
17 XM Vicem HA Tien Da dung TCVN 6260:2009 1.410.000 - - -
Phu hop QCVN TN.Pha Him
XM Vicem HA Tien 1.430.000 - - -
18 16:2019/BXD (Thity/BO)
PCB40 MS Ben Sulfat
TCVN 7711:2013

- Cac don gia ghi tren la gia ban da bao gom thu6 GTGT va giao tai noi san xuat tram nghien Phu Hau, Ha Long.
2. Nguyen nhan dieu chinh gia ban xi mang : (cap nhat lai bang niem yet gia)

Mirc gia niem y6t nay thuc hien uir ngdy kyi den khi co cong van mai.
o m
3. Mirc chi& khau, khuyen mai d6i vai mat hang xi mang tir : 100.000 d'ong/tan den 120.000 d'8ng/tAn.

. c
Chi nhanh Cong ty CP Xi Mang Ha Tien — XN Tieu Thu & DV XMHT 1 cam ket ve viec cac san pham, hang hoe de nghi cong

f 1
bo gia khong vi pham cac quy dinh ve khai thac, san xuat va kinh doanh san pham, hang hoa tuong frng; da hiL ro cac hanh vi bi
cam trong lTnh vuc gia va nghia vu cua to chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Dieu 12 — Luat
Gia so 11/2012/QH13.

a n
Chi nhanh C8ng ty CP Xi Mang Ha Tien — XN Tieu Thu & DV XMHT 1 xin chlu trach nhiem truac phap luat ve tinh chinh xac

t o
cila cac tai lieu va mirc gia ma don vi dal clang kST, ke khai va niem yeti.

Noi nhe) n:
- Nhu tren;
d u 44642i_ U TRU'ONG DON VI f4(

- Luu:VT, PHTT. CHI NHAHH


coNG TY Co PHAN
XI MANG
HA TIEN 1
XI NGHOTIEU
VA DICH VU XI MANG
HA TIEN 1
rp. Hb o's G IAm 06C
Aga1161
1 Sof
i http://forum.dutoanf1.com
3

o m
. c
f 1
a n
t o
du
CTY CP KHAI THAChttp://forum.dutoanf1.com
& CHE' CONG HOA XA - H01 CHU NGHTA VIVI' NAM
BIEN KHOANG SAN VI DAT DOc lap - Ttr do -11#nh phtic

S6:202..../CBG-VD TP. Ho Chi Minh, ngay 16 than 11 Win 2020


V/v de nghi cong bo gia XAY DOG TP. H6 CHI MINH
san phAmdinh kS44i dung
So •
DEN Tg -IF 707g
Ngay •
cruyei
Kinh Xay dung Thanh pho Ho C 11
kjr_Iii'eu.HS__
Thkrc hien Quyet dinh so 15/2018/QD-UBND ngdy 08 ,
cita Oy ban nhan dan Thanh phO viec ban hanh the phoi hop thkrc hien
cong bo gia vat lieu xay dung tren dia ban Thanh pho Ho Chi Minh;
COng ty CP Khai Thcic va Che Bien Khoang San VT Dgtcle nghi cong bOgia
san pham vim xi ming kho Vi Hat dinh Vtai So Xay dung, kern theo cac tai
lieunhu sau:
1.Bang niem yet gia san pham, hang h6a cua don vi (ban chinh) theo quy
dinh tai Dieu 6, Dieu 12 — Luat Gia so 11/2012/QH13 (dinh kern).
2. Gib chtrng nhan dapg V hog dOng doanh nghiep, Giay chimg nhan
dau tu do co quan có tham quyen cap.
3. Tai lieu cong bo tieu chuan ap dung dm don vi dOi vai san,phim ' , hang
hoa vat lieu de nghi cong
m
theo quy dinh tai Dieu 23 — Lug Chat luting san
o
pham, hang hoa.

. c
4. Nhan hang hoa theo quy dinh tai Nghi dinh so 43/2017/ND-CP ngay 14
thang 4 nam 2017 dm Chinh phu.
f 1
an
5. Tai lieu the hien viec duy tri kiem sok chat luting, thin nghiem va giam
sat dinh ky nham bao dam chat luting san pham do don vi san xuat, kinh doanh

t o
014 hop v0 tieu chuan cong bo ap dung, quy,chuan ky thug Wang img theo quy
dinh tai Dieu 10, Dieu 28, Dieu 38 — Lug Chat luting san ,pham, hang hoa (Vi du:

cong nhan).
d u
Phial ket qua thir nghiem ciia don vi dugc co quan co tham quyen chi dinh hoac

6. DOi vOi VLXD thuOc danh rrruc quy chuan ky thug quOc gia (VLXD
nhom 2), con phai co cac tai lieu sau theo quy dinh tai Dieu 28, Dieu 34, Dieu 38
— Lug Chat luting san pham, hang hem va quy chuan ky thug quOc gia tuangt:mg
(hien nay la QCVN 16:2017/BXD ducyc ban hanh kern theo Thong tu so
10/2017/TT-BXD ngay 29 thang 9 nam 2017 dm BO Xay dkmg):
- Chirng nhan hop quy dm don vi duoc co quan có tham quyen chi dinh.
- Ban cong bo hop quy cua doanh nghiep san xuat, nhap k_hau.
- ThOng bao tiep nhan ho so cong bo hop quy cua co quan chuyen nganh
nal don vi san xuat, nhap khau clang ky hog dOng san xuat, kinh doanh.
- Dau hop quy &roc SCx.. citing trot tiep tren san pham hoac tren bao goi
hoac tren nhan gan tren san pham hoac trong chUng chi chat lacing, tai lieu ky
thug dm san pham theo quy dinh cua quy chuan ky thug quoc gia tuong timg.
7. Danh sach cac dai IS/ phan phoi san pham, hang boa có dang ky hog
dOng theo Lug Doanh nghiep, Lug Dau to (neu co).
8. Thong tin khac:
- Dia diem dat tru sa( chinh cua doanh nghiep de nghi cong b6 gia: Mon
Tan My, xa Floa Phu, huyen Tay Hoa, tinh Phu Yen.
http://forum.dutoanf1.com

- Dia diem dat nha may san xuat san pham vat lieu de nghi cong 136: thOn
Tan Msi, xa Hem Phu, huye'n Tay Flea, tinh Phil Yen.
- ThOng tin lien lac cda lanh dao COng ty va can 130 phki trach dang ky
cong b6 gia (h9 va ten, din thoai, dia chi thu dien tir, so fax): Truong Thanh Dai,
din thoai: 091.788.9908, mail: vidatkspy@gmail.com
Mitc gia dang 14 nay thirc hi'en 01/10/2020 den khi có thong bao
cong ty.
COng ty CP Khai Thcic va Che Bien Khoang San VI flat cam ket ye v*
cac san pham, hang hoa de nghi ding bo gia khong vi pham cac quy dinh ve ,khai
thac, che san xuat va kinh doanh san pham, hang tuong ung; hieu ro
cac hanh vi bi cam trong linh vcre gia va nghTa vu dm to chirc, ca nhan san xuat,
kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Di&i . 10 va Di'eu .12 — Luat Gia se')
11/2012/QH13.
COng ty CP Khai Thac va Ch'd Bljn Khocing San V7 flat xin chiu trach
nhiem truOc phap luat ve tinh chinh xac cua cac tai lieu va mire gia ma don vi da
dang 14, ke khai va niern

Nol nhp:
- Nhu tren;
o m
TONG GIAM DOC
en, dong dau)
-

. c
f 1
a n
t o 1/ 4.41 aim% Aviv

d u

2
CTY CP KHAI THAChttp://forum.dutoanf1.com
& CHE CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA V.I.CT NAM
BIEN KHOANG SAN VI HAT DOc lap - Tu. do - Hunh phtic

BANG NIEM YET GIA


(Kern theo cong van sa.,V. ..ngay) ..thangA...narnotagkiia Ging ty CP Khai
Ththe va che Bien Khocing San lei t~gt)
1. Mirc gia niem vet:
Mire
Ten Mlie gia
Ch a t ban
hang Don gia ban Mtic Ty le
Quy Itromg(Tieu Chi
STT hem, • vi. hi0 m°1 tang/ tang/
cach chuun, quy
Onthng uiam giam Chit
dich chucin ap tinh hanh
v u(VND) dung) hop s
shay cl d" i
gia)
01 Vera Mac Bao 90.000
Xay 7.5 TCVN 50kg
Vi Mpa 4314:2003
Hat
02 Vita
Xay
Mac
5.0 TCVN
Bao 85.000
50kg
o m
Vi
flat
Mpa 4314:2003
. c
03 Vita
MacTCVN
f 1
Bao 95.000
To VT 7.5
Dat Mpa
4314:2003
a n
50kg

04 Vila
MacTCVN
t o Bao 90.000
To VT 5.0
flat Mpa
d u
4314:2003
50kg

Gici giao tai kho ben mua trong khu vtrc thanh pha Ha Chi Minh.
Dan gia tren chwa bao gam chi phi bac xuang tai kho ben mua va thue VAT ./.
Mire gia ke khai nay thirc hiesn tir ngay 01/10/2020 den khi có th8ng bao
mOi cua cong ty.
Cong ty CP Khai Thac va Che Bien Khoang San Vi Dgt cam ket ve vi&
cac san pham, hang hoa de nghi cong bo gia khong vi pham cac quy dinh ve khai
che bien, san xuat va kinh doanh pham, hang Ma. Wang ung; da hieu re5
cac hanh vi bi cam trong linh vkrc gia va nghia vu cua to chin, ca nhan san xuat,
kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Dieu 12 — Luat Gia so
11/2012/QH13.
Cong ty CP Khai Thac va Ch'd Min Khoang San VT Dgt xin chiu trach
nhiesm Mr& phap luat ve tinh chinh xac cua cac tai Hest' va m(rc gia ma dun vi da
clang 14, ke khai va niem yeti

Noi
- Nhu tren;
- Luu VP.Cty
- -,
1

http://forum.dutoanf1.com

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com
CONG TY CO PHAN LONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIVI' NAM
GACH KHOI TAN KY NGUYEN DU lap — Tir do — Hanh phfie
SO:. :at:MN
V/v de nghi ding b6 gia san phArn, TP. HCM, ngay ..$...thang.. A ..naT2020....
hang hod dinh ky tai Soy Xay dung XAY DUNG TP. HO ail NO;
ty SO.
Binh 20: So' Xily dung thinh phO HO Chi Mi Noy. 16 -01- 2020

Thuc,hien Quyet dinh s6 15/2018/QH13 ngay 08 thang 5, nam 201feciiia *ban nhan clan
Thanh pho ve viec ban hanh Quy che phoi h9p thuc hien ding be, gia vatimlAcuakgiung ten dia ban
no SW RV
TP. HCM;

Cong ty Co phan gach kh6i Tan KS, Nguyen de nghi cong b6 gia san pham, hang hod gach va
vita chuyen dung AAC nhan hieu E-Block dinh ky tai Sor Xay dung, kern theo cac tai lieu nhu sau:
057996
1. Bang them ytt gia san pham, hang hod cila don vi (ban chinh) theo quy dinh tai Die
Dieu 12 — Luat Gid s6 11/2012/QH13. CONG
( C.6P4N V1/40.1
2. Giay chirng nhan dang ky hoat dOng doanh nghiep, Giay chirng nhan dAu tu do co q T'01
tham quyen cap. NGUY I

o m
3. Tai lieu ding b6 tieu chuan dp dung cua don vi d6i von san pham, hang hoa vat lieu de nghi
cong b6 theo quy dinh tai Dieu 23 - Luat chit luomg san pham, hang hod.

. c
4. Nhan hang h6a theo quy dinh tai Nghi dinh so 43/2017/ND-CP ngay 14 thang 4 nam 2017
cua Chinh phit.
f 1
a n
5. Tai lieu the hien viec duy tri kiem soat chat hrong, thin nghiem va giam sat dinh ky nham
bao dam chat luting san pham do don vi san xuat, kinh doanh phit hop von tieu chuan cong

t o
b6 ap dung, quy chuan ky thuat tuong *rig theo quy dinh tai Dieu 10, Dieu 28, Dieu 38 —
Phitu ket qua thin nghiem Oila don vi duet co

d u
Luat chat luting san pham, hang hod (Vi
quan co tham quyen chi dinh hoac cong nhan).

6. D6i von VLXD thuOc danh mitt quy chuan ky thuat qu6c gia (VLXD nh6m 2), con phai c6
cac tai lieu sau theo quy dinh tai Dieu 28, Dieu 34, Dieu 38 — Luat chat ltromg san pham,
hang hod va quy chuan ky thuat qu6c gia tuong ling (hien nay la QCVN 16:2017/BXD &roc
ban hanh kern theo Thong tu s6 10/2017/TT-BXD ngay 29 thang 9 nam .2017 dila BO Xay
dung):

Chimg nhan hop quy cua don vi duet co quan có tham quyen chi dinh.

Ban deg b6 hop quy cua doanh nghiep san xuAt, nhap khAu.

Thong bao tiers nhan h6 so cong b6 hop quy cua co quan chuyen nganh not don vi san xuAt,
nhOp khAu dang 14 hoat dOng san xuAt kinh doanh.

DAu hop quy. &roc sir dung trwc tip tren san pham hoac Wen bao goi hoac tren nhan gAn
tren san pham hoac trong chirng chi chat Wong, tai lieu ky thuat cita san pham theo quy dinh
dia quy chuAn ky thuat qutic gia tucmg irng.

7. Danh sach cac dai 15, phan phi san phArn, hang hoa có dang ky hoat dOng theo Luat doanh
nghiep, Luat dau to (ntu co).

8. Thong tin khac:


http://forum.dutoanf1.com
- • Dia diem dal Arti-sa chinh cua doanh nghiep de nghi ding b6 gia: Lo E3-E4-E5-E6 duteng
s6 5, KCN Thinh Plait, ip 3, Luteng Binh, Ben Ltic, Long An.

- Dia diem &At nha may san xuAt san phAm vat lieu de nghi cong b6 gia: Lo E3-E4-E5-E6
• duirng so 5, KCN Thinh Phat, ip 3, Luang Binh, Ben LtiT, Long An.
- Thong tin lien lac cila lanh dao Cong ty va can bO phi trach clang 14 cong 136 gia (h9 ten,
dien thoai, -dia chi thu dien tir, s6 fax): Tnrcmg Thi My Hanh — dth: 0918 672679, email:
hanh.ttm@e-block.com.vn
Mire gia dangkST nay thgc hien tir thing 01 nam 2020 den khi of) thong bao mai ala cong ty.
Cong ty C6'phAn gach kh6i Tan KST Nguyen cam ket v.e viec cac san phAm, hang hod de nghi
ding b6 . gia khong vi pham cac quy dinh ve-khai thac, the bien, san xuAt va kinh doanh san phAm,
hang hod prang ung; TA' hieu ro cac hanh vi bi cam trong linh Arc gia va nghla vu cua to chirc, ca
nhan san xuAt, kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Dieu 12 — LuAt Gia s6
11/2012/QH13.
Cong ty Co phAn gach kh6i Tan KS, Nguyen xin chiu trach nhiem truac phip luAt ve tinh chinh
xac cua cac tai lieu va mirc gia ma don vi da clang 14r, ke khai va niem yeti.

Noi THU
o m G DON VI KHoi
- Nhir tren;
- bad
. c dAu)

f 1
a n
t o
d u TS.
PE
,r;t2
: Wwte Ata,

TONG GIAM D6C


http://forum.dutoanf1.com

CONG TY CO PHAN LONG HOA x 'A Ho CHU NGHIA VIVI' NAM


GACH KHOI TAN KY NGUYEN Doc lap - Ttr do - Hanh phut

BANG NIEM YET GIA


(Kern theo cong van so 01 iiK.N ngay. ..thang..4..narn 2020
cua Cong ty Co phan gqch Ichoi Tan KY Nguyen)

- - et (ban &ton ban:


_
S Don Mirc gia Mire gia Wm TS/ 1" Ghi
T Ten hang hod Quy each Chat ltrong vi ban hien ban m6i tang/ tang/
chtl
T tinh hanh (VND) giam giam
600x200x75 11.455 11.446 -9 0,08%
Gach be tang nhc 600x200x100 TCVN vial 14.727 15.262 + 535 + 3,5%
1 7959:2017 22.091 22.893 + 802 + 3,5%
EBLOCK (EB-3.5) 600x200x150
600x200x200 29.455 30.524 + 1.069 + 3,5%
600x200x75 12.682 11.692 - 989 - 8,4%
16.364 15.589 - 775 _ 5%
Gach be tong nhe 600x200x100 TCVN
2 Vien - 5%
EBLOCK (EB-4.0) 600x200x150 7959:2017 24.545 23.384 - 1.161
600x200x200 32.727 31.178 - 1.549 - 5%
600x200x75 11.455 11.937 + 482 + 4%
Gach be tong nhe TCVN + 7,4%
• 600x200x100 Vien 14.727 15.916 + 1.189
3 EBLOCK (EB-4.5) 7959:2017 22.091 23.875 + 1.784 + 7,4%
600x200x150
600x200x200 29.455 31.833 + 2.378 + 7,4%

4
G4ch be tong nhe
EBLOCK (EB-5.0)
600x200x75
600x200x100
600x200x150
TCVN
7959:2017
Vien
13.500

o
17.455
26.182m 12.183
16.244
24.365
- 1.371
- 1.211
- 1.817
- 10,8%
- 7,5%
- 7,5%
600x200x200
TCVN Bao
. c 34.909 32.487 2.422 - 7,5%

1
5 Vita x'ay EBLOCK Mac 7.5 Mpa 81.818 81.818 - -

f
9028:2011 25kg
TCVN Bao

n
6 Vtta to EBLOCK Mac 7.5 Mpa 63.636 63.636 - -
9028:2011 25kg
7
Vita t6 mong
Skimcoat EBLOCK
Mac 7.5 Mpa

o a
TCVN
9028:2011
Bao
25 kg
86.364 81.818 - 4.546 - 5,5%

8
Vita to lot Premer
EBLOCK
T6m be tong nlic
EBH - 401
Mac 7.5 Mpa

u
800x600x100TCVN
t TCVN
9028:2011
Bao
25kg
- 81.818

63.229
9

10
EBLOCK EB-3.5
, khong cot thep
Tam panel AAC (CO
cot thep 1 lap)
d
800x600x200

EPL-120
9028:2011
TAm

196.364
126.458

163.636 - 32.728 - 20%


600100 TCCS 03:
1200x600x100mm 2014/EBLOCK Tam
TAm panel AAC (Co -PANEL
EPL-120 147.273 32.545 - 14.728 - 11%
11 cot thep 1 lap) 600075
1200x600x75mm
Gici giao tai nha may: KCN Thinh Phcit, Xii Ltrowg Binh, Huyen BA Lay, Tinh Long An.
Ban gia neu tren china bao Om thue VAT.
Mirc gia ding kS, nay thgc,hien tir thing 01 nam 2020 den khi có thong bio DIM ciia cong ty.
Mire gia tang cac sin pham la do gia nguyen vent lieu ddu vho tang.
Marc gia giam cac sin pham M do cong ty muon kith thich thi truimg tang san Itryng &di voi panel va cac
kith thtrac gych ph'h bien.
Cong ty Co phan gach khoi Tan KST Nguyen cam ket ve viec cac san pham,. hang hoa de nghl ding bo gia
khong vi pham cac quy dinh ye khai that, ch'e Bien, san xuat va kinh doanh san pham, hang hod tuong img; da
hieu r6 cac hanh vi bi cam trong linh vtrc gia va nghia vu ctla to chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh theo quy
dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Dieu 12 - Luat Gia so 11/2012/QH13.
C6ng ty CO phan‘ gach khei Tan KS, Nguyen xin chlu trach nhiem luat ve tinh chink xac cua cac
tai lieu va mix gia ma don vi da Bang ky, ke khai va niem yet./.

Noi nh4n:
- Nhir tren;
- Lei
D6c
TS. eir
ery&i, udua
http://forum.dutoanf1.com
CONG TY CO PHAN CONG HOA XA- MN CHU NGHIA VItT NAM
DAY CAP DIN VIVI' NAM Doc lap - Tir do - 114nh pink

So: 3 ,7-33 /CV-KD


V/v: de nghi cong bo gici san pham TP.HCM, ngaydrthcing 8° neim 2018
Hang haa dinh ky tai Sa Xay thing TP.HCM

Kinh girl : S6 XAY DUNG THANH PHO HO CHI MINH

Cong ty Co PhAn Day Cap Dien Viet Nam (CADIVI) xin chan thanh cam an six quan
tarn, hap tac cua Qu3", So• ve viec tiep nhan bao gia san pham cua Cty CADIVI.
Thgc hien Quyet dinh so 15/2018/QD-UBND ngay 08 thang 5 nam 2018 dm Uy ban
nhan dan Thanh ph6 ve viec ban hanh Quy the phi hap thgc hien cong b6 gia vat lieu xay
dgng tren dia ban Thanh ph6 H6 Chi Minh
Cong ty Co PhAn Day Cap Dien Viet Nam (CADIVI) de nghi cong b6 gia san phAm
day cap dien (CADIVI) dinh ky tai Se( Xay dung nhu sau:
1 Bang niem yet gia ban san pham, hang h6a cua dan vi (ban chinh) theo quy dinh tai
Dieu 6, Dieu 12-Ludt Gia so 11/2012/QH13 (dinh kern)

o m
-2. Gidy chirng nhan 'Tang ky hoat dOng doanh nghiep, Gidy chirng nhan dAu to do ca

c
quan tham quyen cap
3. Tai lieu cong 136 tieu chuan ap dung cna dan vi doi

1 . san phAm, hang h6a vat lieu

n f
de nghi cong bo theo quy dinh tai Dieu 23 —Ludt Chat luting san pham, hang h6a.
4. Nhan hang h6a theo quy dinh tai Nghi dinh s6 43/2017/ND-CP ngay 14 thang 4
nam 2017 dm Chinh phir.

o a
u t
5. Tai lieu the hien viec duy tri kiem ,soat chdt
nham darn bao chat luting san phm,do
thin nghiem va giam sat dinh ky
don vi san xuat, kinh doanh phir hap vai

d
tieu chuan cong bo ap dung quy chuan ky thuat twang irng theo quy dinh tai Dieu
10, Dieu 28, —Ludt Chat luting san pham hang h6a (Giay chirng nhan phir hap vgi
quy chuan ky thuat quoc gia quatest, Giay chirng nhan he th6ng quan ly chat luting
Iso).
6. Giay chirng nhan hap quy cira don vi duac co. quan co tham quyen chi dinh, ban
cong 1)6 hgp quy cua doanh nghiep san xuat, thong bao tiep nhan ho sa cong be) hap
quy cua Ca quan chuyen nganh, dau, hap quy dirge sir dung trgc tiep tren nhan cua
san pham theo quy dinh quy chuan ky- thuat quoc gia twang img.
7. Danh sach mot so dai ly phan ph6i san phdm day cap dien Cadivi
De thuan tien cho viec tim ki'em dai ly nha phan ,ph6i, Cong ty Co PhAn Day Cap
Dien Viet Nam (CADIVI) co dua danh sach cu the tai cac quan huyen TP.HCM nen
website Cadivi bang duOng link clued day :
http://www.cadivi-vn.com/vn/phan-phoi.html

CADIVI
CONG TY CO PHAN DAY CAP DIEN VIET NAM (CADIVI)
Dia chi: 70-72 Nam Kj, Khdi Nghia — QuOn 1 — TP.HCM
Dign thoai: Tel: 38.299.443 — 38.292971; Fax: 38.299437
Trang:1/2
http://forum.dutoanf1.com
8. Thong tin ye Cling ty CO pli'an Day Cap Dien Viet Nam:
a. Tn' so' chinh : Dia chi : 70-72 Nam KST Khai Nghia, Phueng Nguy& Thai
Binh, Quan 1, TP.HCM.
b. Dia chi cac nha may va chi nhanh trtyc thuOc :
Cong ty TNHH MTV CADIVI D6rig Nai (KCN Long Thanh-D6ng Nai)
- Cong ty TNHH MTV CADIVI Mien Bac (KCN Dai D6ng-Bac Ninh)
Nha may CADIVI Mien Trung (KCN H6a Cam-Tp Da Wang)
- Nha. may CADIVI Mien Dong (KCN Bien H6a 1-Tinh D'ong Nai)
- Nha may CADIVI Sai GOn (KCN Tan Phu Trung-Tp 116 Chi Minh)
- Thong tin lanh dao cong ty :
o Cong T6ng giam d6c : LE QUANG DINH —DT: 028..38292971
o Ngubi phij trach clang ky cong 116 gia: Le Hoang Ngan — Truang b6 phan
khoi Kinh Doanh Tiep Thi, email: nganlh@cadivi.vn, hay
cadivingan@gmail.com DT : 0913 780777
Mire gia (rang ky thtyc hien tir ngay 01/07/2018 den khi có thong bao gia mot

o m
Cong ty Co, Phan Day Cap Dien Viet Nam cam ket ve viec cac san pham, hang 11.6a de
nghi cong 1)6 khong vi pham cac qui dinh ye khai thac, che bien, san xuat va kinh doanh

. c
san pham, hang h6a Wang irng; da hieu r6 nhung hanh vi bi cam trong linh virc gia va
nghia vu cua to chirc, ca nhan san xuat kinh doanh theo qui dinh tai khoan 2 Dieu 10 va
Dieu 12-Ludt Gia so 11/2012/QH13.
f1
a n
Cong ty Co Phan Day Cap Dien Viet Nam xin chiu trach nhiem trudc phap luat ve tinh
chinh xac cua cac tai lieu va mix gia ma don vi da clang ky, ke khai va niem yet.

website cua Q1.47 So.


t o
Kinh de nghi Quy So 118 try cung cap thong tin bang gia cua Cong ty chung t6i tren

Tran trong kinh chao. d u


TONG GIAM DOCIV
ouse1,54

Ndi nhein :
-Niztx tren.
-Lu'u P.KD, NSHC.

CADIVI
CONG TY CO PHAN DAY CAP DICN VICT NAM (CADIVI) KSTL-10
Dia chi: 70-72 Nam KS, Khoi Nghia — Quin 1 — TP.HCM BH/SD: 011/00
Din thoai: Tel: 38.299.443 — 38.292971; Fax: 38.299437
Trang:2/2
ZY.9, /-1
CTY CP DAY CAP DWN1 VIET NAM (CADIVI) CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
http://forum.dutoanf1.com
D(ic Lap - Tty Do - Hanh Phtic

BANG NIEM YET GIA


(Kenn theo tong van so 3-g3 ngay A 5- Mang 5 ',am 2018 cfia Cong ty CP Day cap dien Viet Nam)
1. Bang gia niern yet :
CHAT
LUVNG Mire gia Mire Ty 1e
Ten Hang hoa ., Dun Mile gia
STT Quy each (tieu chuan, hien ban Tang/gi tang Ghi chn
Bich vu ,n vi tinh ban WA
guy chua hien hanh am /giam
ap dung)

2
CVV-1 (1x7/0.425) — 0,6/1 kV

CVV-1.5 (1x7/0,52) — 0,6/1 kV


m

m
4,660

6,010
o m 4,660

6,010
0

0
0

0
3 Cap dien kre ha CVV-6.0 (1x7/1.04)— 0,6/1 kV m
. c
17,690 17,690 0 0
Dia chi: 70-72 Nam KY Khai Nghia, Quan 1,
TPHCM. Gia giao trong phm vi TPHCM.

4
the - 0,6/1 kV-
(1 161, runt CVV-25 — 0,6/1 kV
TCVN 5935-
1:2013
m
f 1 63,600 63,600 0 0
Dan vi có chi nhanh - Nha may CADIVI Sai
Gan -dia chi KCN nghiep Tan Phil Trung,
5
dtmg, each (ben
PVC, vo PVC) CVV-50— 0,6/1 kV

a
m
n 117,800 117,800 0 0 Quoc la 22, Xa Tan Phil Trung, Huyen Cu
Chi - Nha may CADIVI Mien Dong (KCN Bien
6 CVV-95 — 0,6/1 kV

t o m 230,100 230,100 0 0 Haa 1-Tinh Dong Nai -Thii DI:rc chi nhanh
co' s6. 2 dia chi 16 Le' Van Chi, Phirang Linh

u
7 CVV-150 — 0,6/1 kV m 356,000 356,000 0 0 Trung, Quan Thii DCrc

1 CVV-2x1.5 (2x7/0.52)— 300/500 V


d m 13,350 13,350 0 0 Dia chi: 70-72 Nam KY KhOi Nghia, Quan 1,
TPHCM. Gia giao trong pham vi TPHCM.
Cap dien Itic ha
the — 300/500 V- Dan vi có chi nhanh - Nha may CADIVI Sai
TCVN 5935- Gan - dia chi KCN nghiep Tan Phil Trung,
2 (2 loi, ru'at CVV-2x4 (2x7/0.85)— 300/500 V m 28,400 28,400 0 0
1:2013 Qu6c1O 22, X5 Tan Phil Trung, Huyen Cu
a ng, each dien
Chi - Nha may CADIVI Mien Dong (KCN Bien
PVC, vó PVC)
Haa 1-Tinh °Zing Nai -Thii Dil'c chi nhanh
3 CVV-2x10 (2x7/1.35)— 300/500 V , m 63,200 63,200 0 0 ca s& 2 dia chi 16 Le Van Chi, Phirang Linh
Trung, Quan Thu DCrc
http://forum.dutoanf1.com
Dia chi: 70-72 Nam KY Khoi Nghia, Quan 1,
1 CVV-3x1.5 (3x7/0.52) - 300/500 V m 17,630 17,630 0 0
TPHCM. Gia giao trong pham vi TPHCM.
Cap lien hrc ha
Don vi ca chi nhanh - Nha may CADIVI Sai
the - 300/500 V-
TCVN 5935- Gan - dia chi KCN nghiep Tan Phil Trung,
2 (3 lifii, runt CVV-3x2.5 (3x7/0.67)- 300/500 V m 26,100 26,100 0 0
1:2013 Qu6cI6 22, >Ca Tan Phil Trung, Huyen Cu
long,
' each dien Chi - Nha may CADIVI Mien Dang (KCN Bien
PVC, v6 PVC) Haa 1-Tinh DOng Nai -Thii Dtk chi nhanh
3 CVV-3x6 (3x7/1.04) - 300/500 V m 54,500 54,500 0 0 co sey 2 dia chi 16 Le Van Chi, Phirang Linh
Trung, Quan ThU Dirt

Dia chi: 70-72 Nam KY Kheti Nghia, Quan Diz


' chi: 70-72 Nam K,; KhOi Nghia, Quan 1,
1 CVV-4x1.5 (4x7/0.52) - 300/500 V m 22,400 22,400 0 0 TPHCM. Gia giao trong pham vi TPHCM.
Cap dien Ityc ha
the - 300/500 V- Dan vi ca chi nhanh - Nha may CADIV1Sai

(4 loi, runt
citing, each dien
TCVN 6610 4

o m Gan - dia chi KCN nghiep Tan PhCi Trung,


Qu6c16 22, Va Tan Phil Trung, Huyen Cu

.c
Chi - Nha may CADIVI Mien Wing (KCN Bien
PVC, vo PVC)
2 CVV-4x2.5 (4x7/0.67) - 300/500 V m 33,200 33,200 0 0 Haa 1-Tinh DOng Nai -ThU Dirc chi nhanh

f 1 ca s& 2 dia chi 16 Le Van Chi, Phu'Ong Linh


Trung, Quan ThU Dirt

1 CVV-2x16 - 0,6/1 kV
a n m 98,000 98,000 0 0

Cap dien lire ha


to Dia chi: 70-72 Nam KY Kheri Nghia, Quan 1,
TPHCM. Gia giao trong pham vi TPHCM.
2

3
the - 0,6/1 kV- CVV-2x25 - 0,6/1 kV
(2 loi, runt
,
(tong, cach dien CVV-2x185 - 0,6/1 kV
d u TCVN 5935-
1:2013
m

m
142,100

741,600
142,100 0

926,100 184,500
0

1.249
Don vi ca chi nhanh - Nha may CADIV1Sai
Gan - dia chi KCN nghiep Tan Phil Trung,
Qu6c16 22, 85 Tan Ph6 Trung, Huyen Cu
Chi - Nha may CADIVI Mien Dong (KCN Bien
PVC, vo PVC)
Haa 1-Tinh DOng Nai -ThU Di:rc chi nhanh
4 CVV-2x150 - 0,6/1 kV m 744,000 744,000 0 0 co' s& 2 dia chi 16 Le Van Chi, Phtrang Linh
Trung, Quan ThU Dirt

1 CVV-3x16 - 0,6/1 kV m 135,700 135,700 0 0


Dia chi: 70-72 Nam KY Kh61 Nghia, Quan 1,
Cap dien Ityc ha TPHCM. Gia giao trong pham vi TPHCM.
2 the - 0,6/1 kV- CVV-3x50 - 0,6/1 kV m 365,500 365,500 0 0 Dan vi ca chi nhanh - Nha may CADIVI Sai
TCVN 5935- Gan - dia chi KCN nghiep Tan Phil Trung,
(3 lot, root
A . ., 1:2013 Qu6cI6 22, X5 Tan Phu Trung, Hu en Cu
3 dung, ea ch dien CVV-3x95 - 0,6/1 kV m 710,400 710,400 0 0
PVC, v6 PVC) Chi - Nha may CADIVI Mien D'ang (KCN Bien
Hoa 1-Tinh 06ng Nai -ThU Di:rc chi nhanh
4 CVV-3x120 - 0,6/1 kV m 919,700 919,700 0 0 co s& 2 dia chi 16 Le Van Chi, PhixOng Linh
Trung niirl Thi) Fli'vr
http://forum.dutoanf1.com
1 CVV-4x16 - 0,6/1 kV - m 174,200 174,200 0 0
Dia chi: 70-72 Nam Kir KhOi Nghia, Quan 1,
2 Cap dien lig ha CVV-4x25 - 0,6/1 kV m 263,500 263,500 0 0 TPHCM. Gia giao trong pham vi TPHCM.
the - 0,6/1 kV- Dan vi có chi nhanh - Nha may CADIVI Sai
TCVN 5935- 0 Gen - dia chi KCN nghiep Tan Phu Trung,
3 (4 liai, filet CVV-4x50 - 0,6/1 kV in 481,600 481,600 0
1:2013 Qu6cIi5 22, X5 Tan Phil Trung, Huyen Cu
dit'ing, cach dien
PVC, vó PVC) CVV-4x120 - 0,6/1 kV Chi - Nha may CADIVI Wen Dong (KCN Bien
4 m 1,218,500 1,218,500 0 0
Flea 1-Tinh [ang Nai -ThU DCrc chi nhanh
ca sa 2 dia chi 16 Le Van Chi, Phu'emg Linh
5 CVV-4x185 - 0,6/1 kV m 1,810,900 1,810,900 0 0
Trung, Quan ThU Dire

1 CVV-3x16+1x10 -0,6/1kV m 163,700 163,700 0 0 Dia chi: 70-72 Nam Ki, KhOi Nghia, Quan 1,

m
Cap dien lye ha TPHCM. Gia giao trong pham vi TPHCM.
2 • CVV-3x25+1x16 -0,6/1 kV m 241,100 241,100 0 0 Dan vi có chi nhanh - Nha may CADIVI Sai
the - 0,6/1 kV-
(3 lei ,pha + 1 TCVN 5935-
o Gen - dia chi KCN nghiep Tan Phil Trung,

.c
3 CVV-3x50+1x25 -0,6/1 kV m 428,600 428,600 0 0
lei dat, runt 1:2013 Qu6c la 22, X5 Tan PhU Trung, Huyen Cu
citing each diet' Chi - Nha may CADIVI Mien Clang (KCN Bien
4 '
PVC, vo PVC)
• CVV-3x95+1x50 -0,6/1 kV

f 1
m 826,800 826,800 0 0
Haa 1-Tinh Dong Nai -ThU Dire chi nhanh
cci sa. 2 dia chi 16 Le Van Chi, Phiretng Linh
5 CVV-3x120+1x70 -0,6/1 kV

a n m 1,090,500 1,090,500 0 0
Trung, Quan ThU DCrc

1 Cap dien Ityc ha CVV/DATA-25-0,6/1 kV

t o m 87,200 87,200 0 0 Dia chi: 70-72 Nam Kir KhOi Nghia, Quan 1,

u
the có giap bar) TPHCM. Gia giao trong pham vi TPHCM.
Don vi co chi nhanh - Nha may CADIVI Sai

d
2 q- 0,6/1 kV- (1 CVV/DATA-50-0,6/1 kV m 146,100 146,100 0 0
lei ruOt dting, TCVN 5935- Gan - dia chi KCN nghiep Tan Phil Trung,
each dien PVC, 1:2013 Qu6c le) 22, X5 Tan Phu Trung, Huyen Cu
3 giap bang CVV/DATA-95-0 , 6/1 kV m 261,500 261,500 0 0 Chi - Nha may CADIVI Mien Dong (KCN Bien
attain bao ve, Hea 1-Tinh DOng Nai -ThU Dire chi nhanh
4 vo PVC) CVV/DATA-240-0,6/1 kV 0 co. sa 2 dia chi 16 Le Van Chi, Phu•eing Linh
m 625,800 625,800 0
Trung, Quan ThU Dire

Dia chi: 70-72 Nam Kir Kh61 Nghia, Quan Dia


1 CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1 kV m 44,900 44,900 0 0 chi: 70-72 Nam KV KhOl Nghia, Quan 1,
Cap dien lav ha
TPHCM. Gia giao trong pham vi TPHCM.
the có giap bao
2 CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1 kV in 78,600 78,600 0 0 Don vi co chi nhanh - Nha may CADIVI Sai
q- 0,6/1 kV- (2
TCVN 5935- Gan - dia chi KCN nghiep Tan Phu Trung,
loi runt tiling,
1:2013 Qu6c to 22, Xa Tan Phil Trung, Huyen Cu
3 cach dien PVC, CVV/DSTA-2x50 -0,6/1 kV m 273,000 273,000 0 0 Chi - Nha may CADIVI Mien Dong (KCN Bien
giap bang thep
Hata 1-Tinh Difing Nai -ThU DOT chi nhanh
bac, q, vo PVC)
4 CVV/DSTA-2x150-0,6/1 kV m 805,200 805,200 0 0
co. so 2 dia chi 16 Le Van Chi, Phiramg Linh
___.
http://forum.dutoanf1.com

Dia chi: 70-72 Nam Ky Kh&i Nghia, Quan 1,


I Cap dien Ittc ha CVV/DSTA-3x16 -0,6/1 kV m 151,700 151,700 0 0
Gia giao trong pham vi TPHCM.
the c6 giap ban
Dan vi có chi nhanh - Nha may CADIVI Sai
Dcrn
ve:- 0,6/1 kV- (3
TCVN 5935- Gan - dia chi KCN nghi6p Tan Ph6 Trung,
2 Iiii runt dong, CVV/DSTA-3x50 -0,6/1 kV in 389,000 389,000 0 0
1:2013 Qu6c16 22, X5 Tan Ph6 Trung, Huy6n Cu
cach di0 PVC,
Chi - Nha may CADIVI Mien Dong (KCN Bien
giap bang thep
Haa 1-Tinh Ding Nai -Th6 Dirc chi nhanh
3 ban v'', vo PVC) CVV/DSTA-3x185 -0,6/1 kV m 1,442,000 1,442,000 0 0 ca sCr 2 dia chi 16 Le Van Chi, PhLrOng Linh
Trung, Quan Th6 Dim

1 Cap din Itrc ha CVV/DSTA-3x4+1x2.5 -0,6/1 kV m 65,300 65,300 0 0 Dia chi: 70-72 Nam Ky Kh&i Nghia, Quan 1,
the c6 giap bao TPHCM. Gia giao trong pham vi TPHCM.
2 v''- 0,6/1 kV- (3
loi pha + 1 loi
CVV/DSTA-3x16+1x1 0 -0,6/1 kV
TCVN 5935-
m

o m
182,500 182,500 0 0
flan vi co chi nhanh - Nha may CADIVI Sai
Gan - dia chi KCN nghi6p Tan Ph6 Trung,
Qu6c16 22, X5 Tan Phil Trung, Huy6n Cu

c
dAt, runt ding, 1:2013

.
3 each diO PVC, CVV/DSTA -3x50+1x25 -0,6/1 kV in 457,700 457,700 0 0 Chi - Nha may CADIVI Mien Dong (KCN Bien

1
pap bang the') Haa 1-Tinh Ding Nai -Th6 DCrc chi nhanh
4 bao q, vo PVC) CVV/DSTA -3x240+1x120 -0,6/1 kV

n fm 2,262,700 2,262,700 0 0
co' s& 2 dia chi 16 Le Van Chi, Phirang Linh
Trung, Quan Th6 D6'c

o a Dia chi: 70-72 Nam KY Kh&i Nghia, Quan 1,


1 C-10

u t kg 258,500 258,500 0 0 TPHCM. Gia giao trong pham vi TPHCM.


Dan vi có chi nhanh - Nha may CADIVI Sai

2
Day ding &An
xoAn (TCVN)

C-50
d TCVN -
5064:1994

kg 261,000 261,000 0 0
Gan - dia chi KCN nghiep Tan Ph6 Trung,
Qu6c16 22, X5 Tan Phu Trung, Huy6n Cu
Chi - Nha may CADIVI Mien Dong (KCN Bien
Haa 1-Tinh Ding Nai -Th6 Dirc chi nhanh
co sCr 2 dia chi 16 Le Van Chi, Phu'Ong Linh
Trung, Quan Th6 Dirc

1 DK-CVV-2x4 -0,6/1 kV in 38,100 38,100 0 0 Dia chi: 70-72 Nam KY Khai Nghia, Quan 1,

Cap dien It'' - . TPHCM. Gia giao trong pham vi TPHCM.


Dan vi co:5 chi nhanh - Nha may CADIVI Sai
0,6/1 kV- (2 loi,
TCVN 5935- Gen - dia chi KCN nghi6p Tan Ph6 Trung,
2 runt dOng, each DK-CVV-2x10 -0,6/1 kV m 76,700 76,700 0 0
1:2013 Qu6c16 22, X5 Tan Ph6 Trung, Huy6n Cu
dii0 PVC, vo
Chi - Nha may CADIVI Mien Dong (KCN Bien
PVC)
Haa 1-Tinh D6ng Nai -Th6 Dirc chi nhanh
3 DK-CVV-2x35 -0,6/1 kV ' in 206,400 206,400 0 0 ca so' 2 dia chi 16 Le Van Chi, Phu'ang Linh
Trung, Quan Th6 Dirc
http://forum.dutoanf1.com

I .
DVV-2x1.5 (2x7/0.52) -0,6/1 kV m 14,110 14,110 0 0 Dia chi: 70-72 Nam KY KhOl Nghia, Quan 1,
TPHCM. Gia giao trong pham vi TPHCM.
Cap diCe.0 khieln -
2 0 Dan vi cal chi nhanh - Nha may CADIVI Sai
0,6/1 kV- (2- DVV-10x2.5 (10x7/0.67) -0,6/1 kV m 76,300 76,300 0
TCVN 5935- Gan - dia chi KCN nghiep Tan PhU Trung,
>37 loi, runt
1:2013 Qu6c16 22, X5 Tan Phil Trung, Huyen Cu
3 filing, cach diO DVV-19x4 (19x7/0.85) -0,6/1 kV in 218,400 218,400 0 0 Chi - Nha may CADIVI Mien Dong (KCN Bien
PVC, vo PVC)
Haa 1-Tinh DOng Nai -Thil Dirc chi nhanh
4 DVV-37x2.5 (37x7/0.67) -0,6/1 kV in 268,300 268,300 0 0 co s& 2 ilia chi 16 Le Van Chi, Phirang Linh
Trung, Quan Thil Dix

Dia chi: 70-72 Nam KY KhOi Nghia, Quan 1,


1 Cap die'u khie'n DVV/Sc-3x1.5 (3x7/0.52)-0,6/1 kV m 26,700 26,700 0 0
TPHCM. Gia giao trong pham vi TPHCM.

m
co man ch5n
Dan vi ca chi nhanh - Nha may CADIVI Sai
chong nhiZu -
2 0,6/1 kV- (2- DVV/Sc-8x2.5 (8x7/0.67) -0,6/1 kV
TCVN 5935-
1:2013
m

c o
74,800 74,800 0 0
Gan - dia chi KCN nghiep Tan Phil Trung,
Qu6cI6 22, Xa Tan Phil Trung, Huyen Cu

.
>37 loi, runt Chi - Nha may CADIVI Mien [ong (KCN Bien
(long, cach dfe'n
3 PVC, vo PVC) DVV/Sc-30x2.5 (30x7/0.67) -0,6/1 kV

f m
1 236,800 236,800 0 0
Haa 1-Tinh DOng Nai -ThU Dirt chi nhanh
ca s& 2 dia chi 16 Le Van Chi, Phtrang Linh

a n Trung, Quan ThU Elk

Cap trung the


to
1 treo-12/20(24) CX I V/WBC-95-12/20(24) kV
kV ho5c
12.7/22(24) kV -
d u in 294,100 294,100 0 0
DDia chi: 70-72 Nam KY KhO'i Nghia, Quan
1, TPHCM. Gia giao trong pham vi TPHCM.
Dan vi ca chi nhanh - Nha may CADIVI Sai
(ruOt ding, c6 TCVN 5935-2
chong them, Gan - dia chi KCN nghiep Tan Phil Trung,
ban dan runt Quoc to 22, X5 Tan Phil Trung, Huyen Cu
A cach (110 CX I V/WBC-240-12/20(24) kV
dn, Chi - Nha may CADIVI Mien Dong (KCN Bien
2 in 692,000 692,000 0 0
XLPE, vo PVC) Flea 1-Tinh DOng Nai -ThU Dirc chi nhanh
co s& 2 dia chi 16 Le Van Chi, Phu'ang Linh
Trung, Quan ThU Dirt

1 AV-16-0,6/1 kV met 6,470 6,470 0 0 Dia chi: 70-72 Nam KY Khari Nghia, Quan 1,
TPHCM. Gia giao trong pham vi TPHCM.
2 Day din hp AV-35-0,6/1 kV .met 11,870 11,870 0 0 Dan vi có chi nhanh - Nha may CADIVI Sai
runt nhom buc AS/NZS Gan - dia chi KCN nghiep Tan Phil Trung,
http://forum.dutoanf1.com
each din PVC- 5000.1:2005 Qu6cI6 22, X5 Tan Phil Trung, Huyen Cu
3 0,6/1kV AV-120-0,6/1 kV met 37,000 37,000 0 0 Chi - Nha may CADIVI Mien Dong (KCN Bien
Haa 1-Tinh DOng Nai -Thii Dt:rc chi nhanh
4 AV-500-0,6/1 kV met 147,200 147,200 0 0 co sa. 2 ilia chi 16 Le Van Chi, Phirang Linh
Trung, Quan Thil OUT.

1 ACSR-50/8 (6/3.2+1/3.2) Kg 76,800 76,800 0 0


Dia chi: 70-72 Nam Kir Khai Nghia, Quan 1,
TPHCM. Gia giao trong pham vi TPHCM.
Dan vi có chi nhanh - Nha may CADIVI Sal
Day idiom loi TCVN
2 ACSR-95/16 (6/4.5+1/4.5) Kg 75,400 75,400 0 0 Gan - dia chi KCN nghiep Tan Phil Trung,
thep 6483:1999
Quoclo 22, X5 Tan Phu Trung, Huyen Cu
Chi - Nha may CADIVI Mien Dong (KCN Bien

m
Haa 1-Tinh [ang Nai -Thil Dim chi nhanh
3 ACSR-240/32 (24/3.6+7/2.4) Kg 78,300 78,300 0 0 co' so. 2 dia chi 16 Le Van Chi, Phirang Linh

c o Trung, Quan Thu Di:1'c

1 . Dia chi: 70-72 Nam KY Khai Nghia, Quail 1,

Cap van xolin


ha thei 4,6/1
n f TPHCM. Gia giao trong pham vi TPHCM.
Don vi có chi nhanh - Nha may CADIV1Sai

1 kV- (2 loi, ruOt LV-ABC-2x50-0,6/1 kV (ru0t nham)

o aA S/NZS
3560.1:2000
m 39,500 39,500 0 0
Gen - dia chi KCN nghiep Tan Phil Trung,
Qu6c10 22, X5 Tan Phil Trung, Huyen Cu

t
nhant, cach Chi - Nha may CADIVI Mien Dong (KCN Bien
dien XLPE)

u
Haa 1-Tinh tiong Nai -Thu Dire chi nhanh

d
co sa• 2 dia chi 16 Le Van Chi, PhLrang Linh
Trung, Quan Thil Dire

CV/FR-1x25 -0,6/1 kV m 68,300 68,300 0 0 Dia chi: 70-72 Nam Kit Khai Nghia, Quan 1,
I Cap dien km
TPHCM. Gia giao trong pham vi TPHCM.
4 the ch6ng
Don vi di chi nhanh - Nha may CADIVI Sal
chay 0,6/1 kV- TCVN 5935-
Gan - dia chi KCN nghiep Tan Phil Trung,
(1 loi, ru'ifit 1:2013
Qu6c10 22, X5 Tan Phil Trung, Huyen Cu
thing, each diO
Chi - Nha may CADIVI Mien Dong (KCN Bien
2 FR-PVC) CV/FR-1x240 -0,6/1 kV m 593,600 593,600 0 0 Hem 1-Tinh Ding Nai -ThU Dire chinhanh
co so. 2 dia chi 16 Le Van Chi, PhtiOng Linh
Trung, Quan Thil OUT
P

http://forum.dutoanf1.com
1 Ong 1u6n tam F16 dai 2,9 m Ong 18,600 18,600 0 0
Dia chi: 70-72 Nam Kir KhOi Nghia, Quan 1,
TPHCM. Gia giao trong pham vi TPHCM.
BSEN 61386 - •
2 j_ Ong 1u6n cim g F16-1250N-CA16H 'Ong 23,700 23,700 0 0 Dan Vi c6 chi nhanh - Nha may CADIVI Sai
Ong loon day 21; BS4607; Gan - dia chi KCN nghiep Tan Phil Trung,
di0 : TCVN 7417- Qu6cI6 22, Va Tan Phil Trung, Huyen Cu
3 Ong lu6n dan 1-161 CAF-16 21 coon 183,500 183,500 0 0 Chi - Nha may CADIVI Mien Song (KCN Bien
Haa 1-Tinh Ong Nai -Thil DO'c chi nhanh
4 Ong lit& dan hOi CAF-20 cu6n 208,100 208,100 0 0 co s& 2 dia chi 16 Le Van Chi, Phu'Ong Linh
Trung, Quan Thii Dik


Dia chi: 70-72 Nam Kir Khoi Nghia, Quan 1,
1 Cap each dien VC-0,50 (F 0,80)- 300/500 V m 1,630 1,630 0 0 TPHCM. Gia giao trong pham vi TPHCM.

m
bring Polyvinyl Don vi ca chi nhanh - Nha may CADIVI Sai

o
Cloruo khang TCVN 6610- Gan - dia chi KCN nghiep Tan Phil Trung,
co vo bpc clang 3:2000 Qu6c I 22, X5 Tan Phil Trung, Huyen Cu
ifte kip dOt co

. c Chi - Nha may CADIVI Mien Song (KCN Bien


Haa 1-Tinh Ding Nai -Thii flirt chi nhanh

1
2 dinh VC-1,00 (F1,13)- 300/500 V m 2,710 2,710 0 0

n f co s& 2 dia chi 16 Le Van Chi, Phu'Ong Linh


Trung, Quan Thu MIT

1 VCmd-2x0.5-(2x16/0.2)-0,6/1 kV

o a m 3,110 3,110 0 0
Dia chi: 70-72 Nam Kir KhOi Nghia, Quan 1,

2 Cap each dio


bang Polymer
vcmd-2x0.75-(2x24/0.2)-0,6/1 kV

u t m 4,380 4,380 0 0
TPHCM. Gia giao trong pham vi TPHCM.
Dcm vi ca chi nhanh - Nha may CADIVI Sai

4
co (lien op dank
dinh et'n 0,6/1
(,2)kV
VCmd-2x1-(2x32/0.2)-0,6/1 kV

VCmd-2x1,5-(2x30/0.25)-0,6/1 kV
d TC AS/NZS
5000.1:2005
m

m
5,610

8,000
5,610

8,000
0

0
0

0
Gan - dia chi KCN nghiep Tan PHI Trung,
Qu6c16 22, Xa Tan Phil Trung, Huyen Cu
Chi - Nha may CADIVI Mien Song (KCN Bien
Haa 1-Tinh DOng Nai -Thii floc chi nhanh
co' so. 2 dia chi 16 Le Van Chi, Phu'Ong Linh
5 VCmd-2x2,5-(2x50/0.25)-0,6/1 kV m 12,970 12,970 0 0
Trung, Quan Thii Dix

Dia chi: 70-72 Nam Kir Kh&i Nghia, Quan 1,


1 VCmo-2x1-(2x32/0.2)-300/500 V m 6,450 6,450 0 0 •
TPHCM. Gia giao trong pham vi TPHCM.
Don vi ca chi nhanh - Nha may CADIVI Sai
Clip m'dm (DOv TCVN 6610- Gan - dia chi KCN nghiep Tan Phil Trung,
2 VCmo-2x1.5-(2x30/0.25)- 300/500 V m 9,090 9,090 0 0
meim) 5:2014 Qu6c16 22, ka Tan Phil Trung, Huyen Cu
Chi - Nha may CADIVI Mien Song (KCN Bien
Haa 1-Tinh Ding Nai -ThO Di:ec chi nhanh
3 VCmo-2x6-(2x7x12/0.30)- 300/500 V •m 33,100 33,100 0 0 co' s& 2 dia chi 16 Le Van Chi, PhirOng Linh
Trung, Quan ThO Dirc
http://forum.dutoanf1.com
1 CV-1.5 (7/0.52) - 0.6/1kV - rn 4,160 4,160 0 0
Dia chi: 70-72 Nam KY KhOi Nghia, Quan 1,
2 . C V-2.5 (7/0.67) - 0.6/1kV m 6,780 6,780 0 0 TPHCM. Gia giao trong pham vi TPHCM.
Cap each 1110
3 bang Polymer Dan vi có chi nhanh - Nha may CADIVI Sai
CV-10 (7/1.35) - 0.6/1kV TC m 25,000 25,000 0 0 ,
Gon - dja chi KCN nghiep Tan Phu Trung,
co di0 Ai) danh AS/NZS5000.
0 Qu6c16 22, X5 Tan Ph6 Trung, Huyen CO
4 Binh an 0,6/1 CV-50 - 0.6/1kV 1:2005 m 112,800 112,800 0
Chi - Nha may CADIVI Mien Dong (KCN Bien
(,21kV
5 CV-240 - 0.6/1kV m 567,100 567,100 0 0 Haa 1-Tinh Vong Nai -ThO 06'c chi nhanh
ca so'2 Gila chi 16 Le Van Chi, Phirang Linh
6 CV-300 - 0.6/1kV m 711,300 711,300 0 0 Trung, Quan ThO DOc

, 2. Gia ban giao tan chan cong trinh.

4. Neu ro nguyen nhan bin dOng gia : gia van chuy6n


o m
3. Mirc gia clang ky nay thgc hien tir ngay 01 / 07 / 2018 den khi c6 th6ng bao gia med.

Tran gong kinh chap.

. c
f 1 TONG GIAM DOCILS-
1

a n
t o
Nai nkin: Nhtr tren
Ltru P.KD
d u LE QUANG DINH
http://forum.dutoanf1.com

Phu luc
MAtt cong van d nghi cong 134 gia Nit lieu xay dung
(Kern theo Cong van so 7739 /SXD-VLXD ngay 05/7/2018
cfra Xay dung)

CONG TY CO PHAN CONG HO A X.A.HOI CHU NGHIA VIVI' NAM


DAY CAP DIN D(Ic lap - Tv do - Hunh phtic
VIET THAI
Y,VJG)Tji kth CHI MINH
SO: Thanh pha Ho Chi Minh, ngay 24 th
V/v de nghi ding bo gia &
Mg'
san pham, hang hoa ...
dinh kSr tai So Xay chyng
DEN Ngay•
Chu*•
LUuho su so
Kinh giii: Xay Ong Thanh pho Ho CIii i

Thgc hien Quyet dinh so 15/2018/QD-UBND ngay 08 thang 5 nam 2018

o m
cua Uy ban nhan dan Thanh pile) ye viec ban hanh Quy the phoi hop thuc hien
cong bo gia vat lieu xay dung tren dia ban Thanh 016 Ho Chi Minh;

. c
Cong ty Co phan Day Cap Dien Vi0 Thai de nghi cong be) gia san pham,

f 1
hang hoa Day Cap Dien dinh kS, tai Soy Xay dung, kern theo cac tai lieu nhu sau:

a n
1.Bang niem yet gia san pham, hang hoa dm don vi (ban chinh) theo quy
dinh tai Dieu 6, Dieu 12 — Ludt Gia so 11/2012/QH13 (dinh kern). 007

t o
2. Giay chling nhan clang k)'T hoat dOng doanh nghiep, Gidy chling nha 9' Co P
CON

d u
dau tu do co quan có tham quyen cap.
3. Tai lieu cong be") tieu chuan ap dung dm don vi d6i vOi san pham, han
'6>
DAY CA

Ma vat lieu de nghi cong be) theo quy dinh tai Dieu 23 — Ludt Chat luting san
pham, hang boa.
4. Nhan hang boa theo quy dinh tai Nghi dinh so 43/2017/ND-CP ngay 14
thang 4 nam 2017 dm Chinh phi).
5. Tai lieu the hien viec duy tri kiem sok chat lugng, thir nghiem va giam
sat dinh kST nham bao dam chat luting san pham do don vi san xuat, kinh doanh
phi) hop voi tieu chuan cong bo ap dung, quy, chuan k-y thuat Wang ling theo quy
dinh tai Dieu 10, Dieu 28, Dieu 38 — Ludt Chat luting san pham, hang hem (Vi du:
Phieu ket qua thir nghiem cua don vi dugc co quan có tham quyen chi dinh hoc
cong nhdn).
6. Doi vOi VLXD thuOc danh mac quy chuan ky thuat quoc gia (VLXD
nhOm 2), con phai co cac tai lieu sau theo quy dinh tai Dieu 28, Dieu 34, Dieu 38
— Ludt Chat luting san pham, hang hoa va quy chuan ky thuat quoc gia tuong tiing
(hien nay la QCVN 16:2017/BXD dugc ban hanh kern theo Thong tu so
10/2017/TT-BXD ngay 29 thang 9 nam 2017 cila BO Xay dung):

1
http://forum.dutoanf1.com

- Chimg thin hgp quy dm don vi dirge co quan c6 thAm quy'en chi dinh.
- Ban cong 136 Nip quy doanh nghip san xuat, nh4p khau.
- Thong bao tiep nh'an ho so ding bo hgp quy cita co quan chuyen nganh
nth don vi san xuat, nh4p khau clang hoat d6ng san xuat, kinh doanh.
- hgp quy dugc sir dking trkrc ti6p tren san pham hoac ten bao goi
hoac tren nhan *an tren san pham ho4c trong chimg chi chat lugng, tai 1(5/
thulat san pham theo quy dinh quy chuan k'y thu4t quoc gia Wang img.
7. Danh sach cac dai lY phan ph6i san pham, hang boa c6 clang 14 hog
d6ng theo Luast Doanh Lu4t Dau (neu c6).
8. Thong tin khac:
- Dia diem dat try chinh doanh nghi'e'p de nghi cOng bet KCN
Bien H6a 1, Duimg so 1, PhuOng An Binh, Tp Bien H6a, Tinh Wing Nai.
- Dia diehm dat nha may san xuat san pham v4t d'e nghi dog b6:
KCN Bien flOa 1, Duong so 1, Phirong An Binh, Tp Bien Hoa, Tinh Dong Nai.
Thong tin lien lac dm lanh dao Cong ty va can b6 phv trach clang 14

Giang — So
o m
cong bO gia (h9 va ten, d*ithoai, dia chi thu d*IL tir, so fax): Ong Minh
thogi: 0933563659—Email: minhgiang.bui@vietthaicable.com.vn
Mirc gia dang 14 nay thkrc
. c
tir ngay 01/07/2019 d6n ngay / /

f 1
Cong ty phZin Day Cap DiOn VIOt Thai cam ke't v'e cac san ph#

a n
hang h6a de nghi ding bo gia khOng vi pham cac quy dinh ve khai thac, che
san xuat va kinh doanh sari pham, hang hoa tuang img; hieu rO cac hanh
cam trong anh vkrc gia va nahia \Tv dm to chirc, cd nhan,san xuat, kinh doaribt
t o
theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Dieu 12 — Lu'at Gia 11/2012/QH13. 'HAT d

d u
COng ty Co: phjn Day Cap Dijw VIOt Thai xin chiu trach nhi0i trfr
phap 1u4t ve tinh chinh xac cac tai liesu \fa mirc gia ma don vi da clang
khai va niem

nhfin: ITTHiJ TRU'ONG DO'N


- Nhu tren; ' ten, don* dau)
- Luu: GIA DO-C

dlaiRtm Fd

2
http://forum.dutoanf1.com
CONG TY CO PHAN DAY CAP DIEN VlgT THAI
D/c: KCN Bien H6a 1, dUOng so 1, P An Binh,
TP. Bien H6a, Bang Nai
DT: 0251.3836158 - Fax: 0251.3836297
Email:vietthai@vietthaicable com.vn
Web: www.vietthaicable com vn

CONG TY CP DAY CAP DIN VIVI' THAI LONG HOA XA HOI CHU NGHiA VItT NAM
DOc 14p — Tv do —11#nh phuc
S6: /CV-TMSX 000000
"V/v: C6ng b6 gia Vat ttr" Bien Ma, ngay 01 thang 07 nam 2019

Kinh XAY DUNG


THANH PHO HO CHI MINH

Ong ty Co PhAn Day Cap Dien Viet Thai kinh chlic Ban lanh dao Soy Xay Dung Thanh phe
He Chi Minh dei dao sire khoe va thinh wrong.

o m
Cong ty CP Day Cap Dien Viet Thai (VITHAICO) tin than la mot don vi thanh vien cua
Cong ty Co Phan Day cap dien Viet Nam (CADIVI) va dugc chuyen dei thanh Cong ty Co

. c
Phan tir nam 2005. Cong ty ch6ng toi la don vi san xuat day cap dien uy tin, timg cung cap vao
cac du an dm Tong Cong ty Dien lvc Mien Nam va Ong Ty Dien lire Deng Nai.

f 1
Nham mvc dich gip ph'an xay dung So Xay Dung Thanh ph6 He Chi Minh ngay cang phat

a n
trien va thucmg hieu Viet Thai vuon xa. Bng cong van nay, Cong ty chi:mg toi kinh mong Ban
Giam D6c Soy Xay Dung Thanh ph6 He Chi Minh t4o dieu kien cho cluing toi cong bo gia day

t o
cap dien Viet Thai tai ang thong tin dm So Xay Dvng Thanh ph6 H6 Chi Minh.

d
Xay D‘mg Thanh ph6 Ho Chi Minh.
Tran tr9ng!
u
M8t lan nira Cong ty CP Day Cap Dien Viet Thai xin chan thanh cam an Ban Giam D6c Soy

Bien Hoa, ngay 01 thang 07 nam 2019


M DOC

MAI PHAN CAM TU

VITHAICO
Cong ty CP Day Cap Dien Viet Thai,
Dia chi: KCN Bien Hoa 1, Dug so 1, phirerng An Binh, Tp. Bien Hoa, Tinh Wing Nai
Dien thoai: 0251.3836.204-0251.3836.204
Page 1
E---1
o
U
http://forum.dutoanf1.com
C NW Z. a., CI} ,
.!-- .>. 121 •F
a I113 a° 1
>. I„.
z > 0 1- - k''I 4:
' 0 -0
z ,6 ,c) it 'qv Tr 0 , 0
, 0 c E Q 1-E L'.° , 5 '14 •>. _ ..... ro

Ghi Chu
2.^ 4-ti r.... 7.c co 0- .,
•= _C ---... - ,...
-- <U• ' ,L...
'.'" C. r•-• C 2 ,.-7 a 0 cc 0 err _C >. .0
NI 'III U `'I tly U 3 'C' :ft3
-. : ItPI
.- i 'D 2 Z a *
‘9. II-
U
CJ ‘/-
7
4 1 po
I I- 1 > -C 2 , .0 03 .4 03 in0.0 c,,,,.
4 LI Z % 0: 0- CI °- a_ ''-' b. 40 •>. c -,, ,g u •-i „R ....7.-
0 6 I- 2 Lz1 I- E i.f. 0 - 2 :r2 1- ,'-'
>. -
c
E-, `-'5 >. qa R
0.0 _c -c c
I- VD Ori g
= c.s4 f
2 a
>. 0
b 2 (-9 <
aa > •i
r
,a).
-. ;a
W. c c c I- <sr 2 >. <ra „7, t,- - -, -a ,s' r, c 'cld 'lc
Fti b ,0 r°' _E c Z c c 0 -'- 76. F.:, c _c _c on, ° - CL
CD (-) 2 1- 0 1- 2 0 1- 2. ca i— E )- u z -5 13 . 0
* * ,•:?g, i•i.g: ,* * * * ,*! * .6...F.: .c.,,..,. . .8.:,
. .c..x:.,. i.5.5.! .g..

%Cif-
* O
C ^s ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'cu' ba E -1
1
-1
1
-1
I
-I
I
.--11 r-I
I
r-I
I
t-I
I
a-I
I
a-I
I
r-I
1
%-1
1
e-1
1
e-I
I
,-I
I
a-I
I
,-I
I
r-I
I
s._ C rf0
Z -= ^•••-• go •-
C.: c
z=
• 4, 00 N N 01 0 0 cr U1 N 01 CI' al r•-• cr, ‘13 01 cr 01 01
t..)... ,--1 00 m N U1 (-4 o N N r-I <D N in r-1 in ,-1 00 0 LID
= = ..b C
IO C ..4E5 ct L.0 0 V) U1 00 0 M M d' l.13 0 U1 Lr.) ic O1, ‘1* N M
U • E 41:1 *-
4, 110
Is -4 N Mts:i 00 s-i
..-.- ...--, ..._... ...... ...-.. _.
..-..
-72.
s-i sIN m
.......- ..-.,

.g

/I

13.010
53.000
73.300
41.. ..,

29.400
9.020

5.730
3.640

4.580
13.640
13.420
0 0 0 0 0 0 0 0
,.

6.03C
.k
13 :E) 0 CY) 0 0 0 fr) CO

-tc to ' E N I-1 N CO 01 00 0 N


l.0

ai
rri ai NI cri ci LA

00
,b
z ,.. c.) c `111
N M 0 s-1

--,..,c
‘-I
_fa

37.620

10.049
6.494
= c, cr,

14.494
24.750

4.059
`IV C 00 N N C' '' Lf1 N N (.0 01 01 01
N N

0
l.0
TH r-I CT 01 00 C
0l N (.13
'FLO
. :CU. -C 1-1 N s-I 0-) 0 lID LO s-I 0 CO 01 CO N

00s-i
V -C
4 k.ci, 6 .4 O1 ,-i ,-i Lfl Lri ui N
,
c1 c, 4 sb c 2 v-1 1-1 I.I1 CO s-I r-I N 01
10 s-I
:a z 0. _0
,a , C.) ---„,
,-,1 •.,

m
c C
b z
_c 4-, 4-,
..a.) 'IV `0.1 'ID `0..) •(11 •
'a)
+-,
0J 'CU 'CU 'Cl.) `11.) `G../ .0.1 'Cl.) 'CU `Q.1 'CD
4-, 4-, 4-, I 4 4 4-, 4-, 4-, 4-, 4-, 4-, 4-, 4-, 4., 4-,
c1 oc z •
C `0J
c3 Q ' 1= 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Imo~
E
cv 'el
c.: (4. -',.

c
co u
o 6 0,

3/ IEC 60227-3
cr, 0.,
quy chugn ap

VCm-1.5 ( 1x30/0.25)-450/750V QCVN 4:2009


‘ct ---, , 1_,..1
(t i et.' chugn,

TCVN 6610-
.
Chat Iu'o'ng

= t:o •- 0 0 N :.-- 0
O
N
csi z ,-I Cs1 r‘ i co o

BKHCN
0.. ,--,

(
E-1 N z LTD' c1
dyng)

,64 ,-. r.,4

1
•-•.... z
.4 ±) ,c, 0
U

° Lo N

f
r„,, ,-, r • '
.1•• c 'I)*
z z up l.0 0
Z
Z ID
GO > 00 > U z I-0 > CO > (-)

n
u L.L.I > U LLI
CV-16-450/750VI

U U
. •v„ z) H ---• 1- ...
Cf m u Cf

..
(E.] • '1 Li-)
CV-35-450/750V

a
_

1=, c.)
CV-1.5 ( 7/0.52)-450/750V

CAP DIEN LIX HA TH E 1 LCH , CV-6.0 (7/1.04)-450/750V


CV-2.5 (7/0.67)-450/750V

2/0.30)-450/750V
VCm-4.0 ( 1x56/0.30)-450/750V
E 4
t o 0
> > >
> 0 0 >

VCmo-2x6.0( 2x84/0.30)- 300/500V


0 0 0 0 0
4 Ln o Ln Ln 0

u
c c<D > -...... in ---.... ---... Lf)
tac:: ,d • -z 0 --...00 ----
0 0 0 0 0 0

d
c --)
t \ c, CL L.r) m o m m o
CI N
.., , m , , m
CV-4.0 (7/0.85)-450/750V

>
0
0 0 ' a a- .
Quy cach

If) N 0 I.11 al 0
) (Z
KC% z 1
U1 'zr ' N IN N 01
N o
....„. 1.11 ''''••• d ci ci ci
0 .7 `-... ----... ---.. --.--
N N N 0 0 ID
t,c z In
d X m m
8

Lf1 1.11
> ..., N X X X X
0

VCm-6.0 (7x1

0 N N N N
<O %) rn in in Li-) in Lt-}
m N N x N 0 Ln U1 0
..)
Q)
e
< „, ,
a1
... -....„ s—i
— ci
,_,,, ....„
N
0
ix)
0
0 Lt.) x x x x
4 4 NNNNN
..0 ----
o
LA 6 r.; 6 6 6 6 6
•,.) = ri N 1-r1
u
E
E
u
E E E E
u 0 u 0
U U U > > > > > >
= e
RUOT DONG, CACH DIEN PVC -

r,.. ,,c,
DAYOVAN, RUQTBONG,
CACHIONPVC, VOBQC
DAY DoNMEM, 1LOI, ROOT

5
HONG, CACHDIEN PVC —

It:
,,,,,.
.<,$.
PVC - 300/500V

_
Ten Hang Hoa

.,...
450/ 750V

....
450/750V

...:
: . >,
..,. E
CL • '' •C
<C)
U •`Ct
•-•
b0
(.)
ta `.
<0 = `<0 s--I N 01 ct 14 l.0 N 00 C11 o ,-1 N m d- I/1 lID N 00 CT
. Cr ,-I r-I r-I r-I s-I ,-I %-i s-I a-I s-I
C..) -..
http://forum.dutoanf1.com

%9

%LT
8 •',

%TT
%9
%6-
;?-;:', 'O.Q ;?.,`..,) g
0 0
'Cg
Cr) Cn Cn Cn
,-I ,--i
0
c-1

( 505)
( 377)
C c--I 4-1 4-1 N 0 0 0 0 0
Qt) rn d- it) CT) N CS) 7r 0 N
N N N 0 0 0 ,-I ,--i )
Li. ,--I
— c-21 rn Ln N: ,--i ,i ,-i Ln
— — —
,.-.,

26.140
35.300
19.560
69.300
12.520
o o - ocp ,-, o-

2.760
o

3.890
58.560
25.570
38.830
16.270
11.260
o 8.890
29.690
44.970
19.830
8.610
12.5 30
2 1.200

,-1 rn r, ;-_,
14.170
6.340
5.130

0
,HN o m C7)
CS) ‘-1 Ln
cn 7t- C7) • r-: Ln
ca -1 u:i r.-: -1-1 N 4
rn

24.640
11.3 30
18.420
30.751

76.320

3.376
3.029

Ln
50.197
4.267
rn N
1--- c-1
CO N cr
cr
Lnr---: N 0 ui
<-1

m
4-, 4-, 4-, 4-4 4-,
'CD •CIJ 'CU ,cD -(3.)
4-, 4-, 4--, 4-, 4-, 4-, 4-, 4-, 4-, 4-, 4-, 4-, 4-,
4-,
,4-
v, 4-,
'G./ •CIJ
4-, 4-,
•CD
4.4
'CD
4-,
CU
4-,
•CU
4_i
'CU
4-.
'cid
4-,
0.)
+..,
.v 4-,
'CU
44
,CU 'CU .0) •(1) 'CU .v .vCU '0) 'a) •OJ 'CU 'CD 'CU
'CD

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

a) . Ln
T-1

c o AS/ NZS 5 000.1-

.
(7) , Li-)
A CT) 6A Ln
o A 6.
0 o

0
z 0 ,

1
csj Z QC) N 0
O
2005

N CNI `-- L.0 NI


Q0 N 0 in Q

f
• • (..) up 0
..,. .,.
• • 0 LD 0 • • U co
._,.
''' Qn u
'I 2 LSD -•' 2 kiD l0
Z Z Z Z Z Z NJ

n
> ca > (-) > CO > U > CO > U Z
0 u_i 0 I-LI
L.) 0 I-u
I----. I- 7
'- 0 1- . Ln
<

a
Ci Cf Ln L.r)
Qn
Vcmd-2x1.0( 2x32/0.20)-0,6/1kV
Vcmd-2x1.5( 2x30/0.25)-0,6/1kV
Vcmd-2x2.5( 2x50/0.25)-0,6/1kV
Vc md-2x0.5( 2x16/0.20)-0,6/ 1kV
VCmt-4x4.0( 4x56/0.30)- 300/ 500V
VCmt-4x6.0( 4x84/0.30)- 300/ 500V
VCmt-3x6.0( 3x 84/ 0.30)- 300/ 500V

VCmt-4x1.0 (4x32/0.20)- 300/ 500V

PVC, VOBOC PVC - 300/500V VCnnt-4x2.5( 4x50/0.250)- 300/500V


VCmt-4x1.5(4x30/0.250)- 300/ 500V
RUOT BONG, CACHDIENVCmt-2x1.5( 2x30/0.250)- 3 500V

> > >

t >
o
AO0S/00E -(OSZ*0/0SxZ )S.ZxZ-lu-IDA

> o
> > > o o >
0
Vcmd-2x0.75( 2x24/0.20)-0,6/1kV

0 0
0 0 o 0 o 0
u >
LOI , RUOT DO NG, CACH DIEN Du CV2x10 ( 2x7/1.35)-0.6/1kV

0
00/

d
Du CV2x6 (2x7/ 1.04)-0.6/ 1kV

o 0
0

o 0 0 0 o
rn 0
, rn
0
n 0 rn
m , CI')
o
en
m 0
, rn
rn -----
LD
, 0
0 0
0
N 0 o 0 0 N 0 Qn 0 NI
0
c::;

ci rn NI c.„4 NJ rn
NJ 01 c:).
....... N >
Du AV 2x35-0.6/ 1kV
Du AV 2x50-0.6/1kV
d d
1Du AV2x16-0.6/ 1kV

d
--- --, d -.ci
, . . . . ----- d ,--;
..--, , 4
.,1- -...., , -, c-I
N N Q0 71- N N 0 0 LID
x m
N
x r•-•x -..,
x oo
X rn Li) un Lin
r‘i x x rn x X x x cr LO
>
N N N -----
rn
if) —
X
(y) CY) M
Ln
_
N 0
LA

Ls)
0 p 0
CAP DIEN LAICHA THE 1 LOI , CV-2 -600V
0 N Lt) N Q0
N
4 LDX ci -i -i N 4X
0 L(') 0
ci -1 N Q0
0
X
-i
X X X x X x X N
x X
N 1/1
Q

N N N N rn rn Cr) ni en .71-
0 T--1
E t t E E E E E E D
> > > > > > > > > > CI C U
PVC, VOBOC PVC - 300/500V .

DAY DOI MEMDET, RUOTDONG,


DAY DOI MEM TRON, 2 LOI,

CAP DIEN LVCHA THE DUPLEX2

CAP DIEN LU'C HA THE DUPLEX 2


PVC, VOBOC PVC - 300/500V

LOI , RUOT NHOM, CACH DIEN


RUOTBONG, CACH DIEN
RUOT BON G, CACH DIEN

DAYMEM TRON, 4LOI,


DAYMEM TRON, 3LOI,

CACH DIENPVC - 0,6/1kV

PVC -0,6/1kV
PVC -0,6/1kV

0 ,---1 N rn 71' al LD 1--- CO 01 0 ,-I N en '1" Li-) Lo r-- 00 a) o ,---i N rn I ct Ln Q0


cr.
N
cr
CO
cr
0')
71-
0
Ln
c -I
Ln
N N N N N N N N N N en rn rn rn rn nn rn rn rn on 71' ct 71- Ii- cr cr
__I
http://forum.dutoanf1.com
.."--;\

Qt.On 7, TP H CM; C ong ty


TNHHTMDV Dien Trtic
-ii:T; ->. a 73. Y -b P '', .', E Y
N a •S
- z ,2 c E . ,7,. c;)
, 't ''''
m -c -,a, a b ap > 1 , I- CD ---' 0
'>• H z ..b
Far. .c N C 1.- . .-0- 4i,
-0 ,S .2. -=u-..?:
I- , e. ,,,,,3.
_.,a
i2 E ,-, ,r1 4 ,ra c a c<b 0.. ro "--; :5 ,-
• N • ,-0. = l..1 ,b c0 < ':73 Z 'cxe .5 '6,
9, ro
• z CO <co. L.,-, , .-1, 1_ ,›- Vij•
.0 _C i•-• c0 , i 4 .0 i C._0 < 7 'lc
> Lo c H ig 2
O OD _C LE. N ,. - ' ° 'b c • 00 > F'. a
b ,0
0 c -c b
c Ti _c 77. 3
ra. •>. C;]
U 2 Zo. F U Z

g g. g sc.,R g .0„,,:‘ g g g
c , g y), ..
.,,F,i ic...:g e, ,5,.s, g g ,.2.39‘. g g g g. ..c,g

%0T-
%0T -
%0T -
%0T -

0 c r'
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T--i Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi 1-1 r-1 ,I ,-I ,-1 ,-1 r-1 ,-I ,-I <-1 ,-I ,-I ,-I r-I r-I ‘--1

- - - - - - - - - - - - - - -

( 12.3 77)
35. 100 L (4.005)
LO CM s--1 '1' LCD Ln 0 ct 0 CO 0 0 in N 4 co N in Co co en Ln Lo Co co N o
Ln .-1 o oo Ln cn CO N N 4 CO cn 4 N 0 Lo cn o LO Lc) N N cr) cn N a) CO
lLJ CT NI LID NJ o r-, co i..0 HI N HI LC) M c-1 en o o in rn cr) a) o o (N ‘-i co
,i ,i N CO CO 4 ,i N N Lri (.6 CO 0. N en 4 Ln N oi 4 Co 71 LO N a;
_- -

65.100
27.100

86.800

62.900
42. 300

46.400
88.500

27.400
35.100
20.600
19.920

3 2.900

45. 300

108.700
24.000
14.270

58.200
5.750

o oo o 0 o 0 0 o o
a) in Lc, 4 o 0 o o o o
O in r', CO lID LC)) r-1 0 NJ N
06 d 4 00 Co o6 ,i N Lc; LCD
,I ,i ,i N dr CO N CO co
,I

54. 153
39. 105

70.092
22.176
30.195

40.293
50.490

7 2.4 68
64.845

30.492
36.630
47. 124

a) ,1
16.444
6.405

o in CO N in is) co o
20.988

N o in o o in N dr co
LD CO co
CD N cn rn 0 N 0 (SD N N N CD") N CO
M ,1 o-) CO N Hi 0") LD CT) N 0 0 0 LID 0
cri 4 cri cri ,i in L6 cr; ,i CO N LCD ,i LO d ,i LO
,-1 c-1 ,i ,1 N CO N al N 71- Cr) Ln Crl
co a)
,-I t-I

4-, 4-4 +-4 4-, 4-, 4-, 4-, 4-, 4-, 4-, 4-, 4-, 4-, 4-, 4-, 4-, - , 4-, 4-, 4-, 4-, 4-, 4-, 4-, 4-, 4-,

m
-, 4 , +, 4 4 4--,
'CU 'CU •CU -0) s0) •0.) •CI) -0) - Q) - Q) •0) - 0) •0) -Q) 'Q) 'Q) •0) 'Q) •0) 'CU •0) 'Q) 'Q) 'CD •0) •ai 'a) •C1) •cu s(1) 'Cl.) 'CU
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

c o
.
3307:2000

f 1
a n
LV-ABC 4x16-0.6/ 1kV
LV-ABC2x 16-0.6/ 1kV

LV-ABC2x 95-0. 6/ 1kV

LV-A BC4x 25-0.6/ 1kV

LV-ABC 4x50-0.6/ 1kV


LV-ABC3x 150-0.6/ 1kV
LV-ABC3x16-0.6/ 1kV

LV-ABC3x 50-0.6/ 1kV

LV-ABC 3x 70-0.6/ 1kV


LV-AB C3x 95-0.6/ 1kV

LV-ABC 4x 35-0.6/ 1kV


k_V-ABC 3x 120-0.6/ 1kV
LV-ABC 2x70-0. 6/ 1kV
AV 35( 1x7/2.5 2)-0.6/ 1kV

AV 15 0 ( 1x3 7/2.25)-0.6/ 1kV


AV50 ( 1x19/1.80)-0.6/1kV

AV95 ( 1x19/2. 52)-0.6/1kV

AV 120 ( 1x37/ 2.03)-0.6/ 1kV

LV-ABC 3x35-0.6/1kV

o
kV 70 (1x19/2.14)-0.6/ 1kV

u t
d
1AV25 ( 1x7/ 2.14)-0.6/1kV

>
r-i
LV-ABC2x120-0.6/1kV

LV-ABC2x150-0. 6/ 1kV

-....,

LV-ABC4x 70-0.6/1kV
LV-ABC 3x25-0.6/ 1kV
LV-ABC2x 25-0.6/ 1kV
LV-ABC 2x35-0.6/ 1kV
LV-ABC2x 50-0.6/ 1kV

L.c)
CT;
0
N
-4
CV-3.5 -600V

>
0 > ''.,,,
--.•
° 0 X
‘ji) 0 TH
liD----.
Lc,
in co ,i
> > >
Li u <

CO LO 1.1") LD N 00 rn 0 ri N CO Ln LCD N CO 1:7") O Hi N re) Ln LD N 00 Ol N


Ln Ln Ln Ln Ln LO Ln LD LID LCD lO Lo LSD LCD to LID lD N N N N N N N N N 00 00 00
http://forum.dutoanf1.com

_c
• c
-co
O
•ro _c 4-;
"a)
•<ro
(CU
X
,ro C _c
113
,vf +6'
OA
0 C C... >,
= (6
0 nu .<CU _C
O O O 4-,
e-1 ei ._E2 CS
'0
U <a)) 0 al gl)
..Y
_c _c ,>.....
E u 4-,
"<(13
-C (.3 -C
a
00
t.0 Q.
C
'CO C
_C CD
4-, 0
OA
C
,CD
Ol -no = -0 *0
us Cf; c.c) .(0
_C _C tro
%-1 .k0 _Y C +0
gi)
4-, $o) 5' ,=_.•
0 O 0
(0. > a; C 7
O O 0 E _c CU
'<
h O C = t2 z
C 1= x 'i33 b
M <a) c .ro
c-I N >. ca
1-1 (-1 r-i C =...cc
in E (../
>-.. cr , '.a3
c u <co
scz _, b0 s
0 LID I_ U c u 5
N 00 -6
..b
Lo E 'U II-
1-•
-
CV
Le) O cf)
lD cr,
-1 1-1 I- X =
.5 ..c I-
4-, 0 U .<Q.).
_
<a). •:.- CUD
`0.2
4-,
"Cl.)
5 4-
C =
>...
!CIP -0
$0 'kw
c '40
<0
-C CD
▪ ,.. =
;(70
4-,
U
%CO
U
o m
c
'.(1)_
- a U
CL DILO > CO
3 E
>,.....on
<co 13
•(0
_0 222
..c
co ot,
,a
u
sro

1 .
f
-0 .— c x
"f6 '0 ,c,
=

n
>. ,,,.•
}i .....
0
> C
o 0_ LE •ro LE
toc c C) o •Flo (..)

a
<0 c u
(...) <IP
.;., , ob
Au
_c
co '''' — 5-
..u.

o
,..D 0_ Cca > 'Is=

t
0 'CO CO _c
u ).).-. -0 a )o.)
>
>, >,. ,c) _c I,- 4-,

u
•- cay U <ra.
iao on
▪ 0 E :5 c c =
O

d
•na•= -cmE -C "<03 E ,ro • 2
0. 4-, ,(13
OA 0. C • t70 EYE 0_
40 c ,..03, ..0 _c u u
.= 4(c %ID
LV-ABC 4x150-0.6/ 1kV
LV-A BC4x120-0.6/ 1kV

4.r) .= • _C2. b
LV-ABC 4x95-0.6/1kV

o c LE C L.
(0 -'co ,.(0 'zz.... 4-,
V)
. a ,(73 e_
-C
4-, C E

<a) U -C
,-6..9; -r., no;a..... ,C c <a).
0 -co _c LE
r-I • .,.. CT)
.7 C .-I <0.1. U U C
,..,
< <ro• s-- NI .5 'u n3 u
•ro
> > 0
V1,2 0 <a). 0 4-+
N gu > '2 ,..,4 4_,
= CZ) = "----.
c • 'IV c-1 ka.) ..Y "<a) i .E.
EE 0 my 2C0 N
..(0 'CI-I .5C
ttO "CD u '0%
O .CD 5ca ISA
no -0 'b -c •5 c ----
(N1 _a
S2 4-, 1- ‘-i I-
ro c )a) c 4-4 b.a <a).
• <C0 .0 <a). cu• c <0
..= +0 VCo LE > 5 vi 5
U = = U C _b ,__, :co C
•ro (1). _c .5 4a-). -(- 0 (.9 <C1).
0 4-, U ..0 +6
4—,
U <CD 4 M D. _C <C ▪-O' 0_
sb > <0.2 ,,,,,
>- sr° 0.0 0 sr°
c .4.._,
- c 0 , _, u
E <a) P2) ._ >- ,a) I >..
.co ..=.r._ > ro <ro c (NI <f6
C c 4z, -c -0 ... ,-1 -40
a) c '0 ▪
<L... OD
c E c E
<CU
fls •krcs ,,,,=
D go c(04
4—, >-

0.0 00 +-. 00 "<0 C 40 "<0


,413 > U 0
sc •5 ,ro -0 ,b ›.• v) 0 >.
4-, Z
_c
u 3 2 4-, _c -1
ta.0 C b.0
If) 0 C co 5a) C
00 00 LE , <0 0 <0
(-7 r-I N m (...) -0 4 (...)
http://forum.dutoanf1.com
1

CONG VAN DE NGHI CONG BO GIA VAT LIEU XAY DING


(Kern theo Cong van s6: 7739/SXD-VLXD ngay 5/7/2018 ciia Se( Xay dung)
CONG TY CONG HOA. X.A 110I CHU NGII1A VItT NAM
CO PHAN CIC39 DO Iap — Tv do — 1-1#nh Phiic
S6: kt./CTY-ICD Binh Durnig, ngay
XAY DING TP. HO' CHI MINH
Ve viec: clang bang gia cac san pham
cua Cong ty len bang cong b6 VLXD So .
DAN Ngay
dinh IcS/ tai So. Xay Ong
Chuyen •
Kinh giri: SO' Xay Ong Thanh ph6 Ho Ch Minh
Sr; va HS :
Thuc hien Quyet dinh s6 15/2018/QD-UBND ngay 08 thang nam 2018 cua
Uy ban nhan dan Thanh ph6 ye viec ban hanh Quy ch'e phoi hgp thuc hien cong bo
gia vat lieu xay dung tren dia. ban Thanh 016 H6 Chi Minh;
Cong ty CO phan CIC39 (dugc ck,)i ten tir Cong ty CO phan Xay dung 3-2) de
nghi cong b6 gia san pham, hang hoa Cong be tong ly tam, cong hOp, goi ding, gach

S6 Xay dung, kern theo cac tai lieu nhu sau:


o m
be tong tu chen, gach Terrzo, gach be tong (gach khong nung) cac loci dinh ky tai

. c
1.Bang niem yet gia san pham, hang h6a cua don vi (ban chinh) theo quy

f 1
dinh tai Dieu 6, Dieu 12 — Luat Gia so 11/2012/QH13 (dinh kern).
float d'Ong doanh nghiep, Gidy chirng nhan dau
2. Giay chirpg nhan
tu do ca quan c6 tham quyen cap.
a n
o
3. Tai ‘lieu cong b6 tieu chuan ap dung
t
don d6i vgi san pham, hang
h6a vat lieu de nghi cong bo theo quy dinh tai Dieu 23 — Luat Chat lugng san pham,
hang hoa.
d u
4. Nhan hang hoa theo quy dinh tai Nghi dinh s6 43/2017/ND-CP ngay 14
thang 4 nam 2017 dm Chinh phit.
5. Tai lieu the hien viec duy tri kiem sok chit lugng, thir nghiem va giam sat
dinh kST nham bao dam,chat lugng san pham do don vi san xuat, kinh doanh phir hop
vai tieu chuan cong bo ap dung, quy chuan ky thuat tuong *rig theo quy dinh tai
Dieu 10, Dieu 28, Dieu 38 — Luat Chat lugng san pham, hang hoa (Vi du: PhiL ke't
qua thir nghiem cua don vi dugc co quan c6 tham quyen chi dinh ho.ac cong nhan).
6. D6i vgi VLXD thuOc dank inuc quy chuan k thuat qu6c gia (VLXD
nhom 2), con phai c6 cac tai lieu sau theo quy dinh tai Dieu 28, Dieu 34, Dieu 38 —
Luat Chat hxgng san pham, hang hoa va quy chuan ky thuat quoc gia tuang irn
(hien nay la QCVN 16:2017/BXD dugc ban hanh kern theo Thong tu so
10/2017/TT-BXD ngay 29 thang 9 nam 2017 dra Bo Xay dung):
- Chung nhan hgp quy dm don vi dugc co quan c6 tham quyen chi dinh.
http://forum.dutoanf1.com

- Ban cong b6 hop quy cita doanh nghiep san xuat, nhap khau.
- Thong bao tiep nhan h6 so cong b6 hgp quy dm co quan chuyen nganh
not don vi san xuat, nhap khau clang ky hoat &Ong san xuat, kinh doanh.
- Dau hop quy dugc sir &gig ttvc tiep tren san pham hoac ten bao goi hoac
teen nhan gan teen san pham ho4c trong chi:mg chi, chat luting, tai lieu k'y thuat &la
san pham theo quy dinh quy chuan thuat quoc gia tuong irng.
7. Danh sach cac dai 1/ phan phi san pham, hang hga c6 clang lcf hog dgng
theo Luat Doanh nghiep, Luat Dau to (neu co).
8. Thong tin khac:
- Dia diem &at try so chinh cila doanh nghiep de nghi cong 136 gia:
1. Ten ddn Cong ty Co phan CIC39

An, tinh Binh During.


o m
Dia chi tru sd chinh: 45A Nguyen Van Tieet, phireing Lai Thieu, Tp. Than

Dien thoai: 0274.3761.003


. c
Fax: 0274.3755.605

f 1
Website: www.cic39.vn Email: cic39bd@gmail.com
- Dia diem at nha may san xuat san pham vat lieu de nghi cong b6:

a n
1.1. Nha may sin xuat: Chi nhanh C6ng ty Co phan CIC39 - Xi Nghiep Cong
Be T6ng
t o
Dia chi: s6 6 duemg d6i 16, khu phi Cay Cham, phuong Thanh Phuov, thi xa
Tan Uyen, tinh Binh Duong
d u
Dia chi: 216B di) Bang Thu6c, xa Long Nguyen, huy'en Bau Bang, tinh
Binh Dtrdng
Dien thoai: 0274.2461.237 Fax: 0274.2461.238
1.2. Nha may sin xuat: Chi nhanh Cong ty Co phan CIC39 - Xi Nghiep Gach
Be tong.
Dia chi: 5/138 duong Dail() Binh Duong, KP. Hoa Lan 1, P. Thuan Giao, Tp.
Thuan An, tinh Binh Duong
- Dien thoai: 0274.3761.003 Fax: 0274.3755.605
- Thong tin lien lac cita lanh dap Cong ty va can b0 phi trach clang lcf cong
be) gia (h9 va ten, dien thoai, dia chi thu dien tir, so fax): Ong Nguyen The Phi
(Truemg Phong Kinh doanh — 0913.860.027). Nguoi thirc hien clang ky cong 136 gia:
Le Nggc De (TO trugng Tong hop — 0913.735.877 — Email:
lengocde83@gmail.com).
Mirc gia clang V nay dux hien tir ngay 1/10/2020 den ngay 31/12/2020
(dinh kern bang gici).
http://forum.dutoanf1.com
3

Cong ty Co phan CIC39 cam k'et ve viec cac san pham, hang hoa de nghi
cong bo gia khong vi pham cac quy clinh ye khai thac, the bien,,san xuat va kinh
doanh san pham, hang h6a tuong Irng; hieu ri5 cac hanh vi cam trong linh v-krc
gia va nghia vu dm to chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh theo quy clinh tai Khoan 2
Di&I 10 va Dieu 12 —Luat Gia s6 11/2012/QH13.
Cong ty Co phan CIC39 xin chiu trach nhiem truov phap luat ve tinh chinh
xac cua cac tai lieu va mirc gia ma clan vi cia (tang Icy, ke khai va niem yeti

nhi)n: THU TRU'ONG DON VI


- NhIr teen; •
66161AM DOC
- TGD, P.TGD;
- Ltru [31' VT, (DO/K.D)/4.
coNG

CIC39

eett gratA

o m
. c
f 1
a n
t o
du
http://forum.dutoanf1.com
CONG TY CO PHAN CIC39 CONIC HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dec - Ty' do - Hnnh pink

BANG NIEM YET GIA


(Kern theo Ong van so:.&12.ngay.21 chang40.namOkena Cong ty Co phan CIC39)
BANG GIA SAN PHAM G2SCH TERRAZZO, G4tCH BE TONG, CONG, G6I LONG, G4tCH CHEN
Mire gia niem vet ifi ban bi:in/ban le
Mti-c gia Mth gia
TS, le
Ten san pham Ten thtrang ban hien ban mO'i Wm
Stt Chat luvng Dvt tang/gi Ghi chi',
(theo tieu chuan) mni hank (chtra (chtra tang/giam
am
VAT) VAT)

I Gach Be Tong Ty. Chen


- Gach chi' I mau - Gach chi' I
xam au xam
1 DSng/m2 116.363 116.363 - 0%
195x160x60mm, 195x160x60mm Gach be tong to
M200 , M200 chen cac loai
duqc Trung tam
- Gach chU• I mau - Gach chit 1 K, thuat Tieu 1.Don gia bao giao tai
yang, do mau yang, do chuin Do Wang 122.154 122.154 _ 0% cac Quan: Q.1, Q.3, Q.5,
2 Dang/m2
195x160x60mm, 195x160x60mm Chat Itrong 3 Q.6, Q.10, Q.11
M200 , M200 (Quatest 3) cap
giay chtmg 2. Gia tang them: 2-3%
- Gach con sau - Gach con sau
nhan so: 37-16 gom cac quan, huyOn:
mau xam mau xam - 0%
3 DOng/m2 115.195 115.195 Q.4, Q.7, Nha Be
220x110x6Onun, 220x110x6Omm (CIC01-CD-
M200 , M200 2020), phi' hop
yeri tieu chuan: 3. Gia giam th8m ti':

4
- Gach con sau
mau yang, do
- Gach con sau TCVN 6476:
mau yang, do
220x110x6Omm, 220x110x6Omm 50/TB-1'DC
1999
DOng/m2 120.612

o m
120.612 - 0%
5% ginn cac club, huy •
Go Vap, Phil Nhuan, T
Binh, Quan 12, Hoc
M200 , M200 ngay 9/7/2020
cua Chi, cuc

. c Mon, CO Chi

1
Tieu chuan Do 4. Gia giam them: 11%

f
Itrang chat Om cac quan, huyen:
- Gach con sau - Gach con sau luting thuOc Sa Q.2, Q.9, Thu Dim
5
man xam ghi mau xam ghi Khoa hoc yil
220x110x6Omm, 220x110x6Omm Cong ngha tinh
M200 , M200 Binh Duong
D'anWm/

a n 119.945 119.945 - 0%

t o
H Gach Terrazzo

1
Gach Terrazzo
(400x400x32) mm,
Gach Terrazzo
(400x400x32) d u Dong/m2 95.786 95.786 - 0%
lap mat day 8mm, mm, lap mat day
mau do 8mm, mau do

Gach Terrazzo Gach Terrazzo


(400x400x32) mm, (400x400x32) 94.795 - 0%
2 DOng/m2 94.795
lap mat day 8mm, mm, lap mat day
mau yang 8mm, mau yang
Gach Terrazzo
Gach Terrazzo Gach Terrazzo cac loai duqc
(400x400x32) mm, (400x400x32) Trung tam Kji - 0% 1.Dan gia bao giao tai
3 DOng/m2 101.038 101.038
Iiip mat day 8mm,mm, lop mat day thuat Tieu cac Quail: Q.1, Q.3, Q.5,
man xanh 8mm, man xanh chuan Do luting Q.6, Q.10, Q.1 I
Chat luting 3 2. Gia tang them ta: 0,6 -
Gach Terrazzo (Quatest 3) cap 1,2% g6m cac gnarl,
Gach Terrazzo
(400x400x32) giay chi:mg , huyen: Q.4, Q.7, Q.8,
(400x400x32) mm, Dong/m2 87.958 87.958 - 0%
4 nhan so: 61-18 Nha Be, Tan
lap mat day 8mm, mm, lap mat day
8mm, mau ghi (CIC01-CD- Phil, Tan Binh, Binh Tan
mau ghi
2020), phii hop
http://forum.dutoanf1.com

Mut gia Min gia TS, Ig


bin hien ban mo•i Mik Ghi chn
Ten san pham Ten thtrovg Dvt ting/gi
Stt Chat lining hinh (chug (chu•a tang/giam
(theo tieu chuan) mai am
VAT) VAT)

vol heti chuan:


Gach Terrazzo Gach Terrazzo TCVN
(400x400x32) mm, (400x400x32) 7744:2013 0%
Dting/m2 86.868 86.868 3. Gia tang them 6% Om
lop mat day 5mm, mm, 16p mat day 42/TB-TDC huyen: Binh Chanh
mau d6 5mm, mau d6 ngay 25/6/2020
4. Gia giam 0,5% g6m
dm Chi cuc
cac quan, huyen: Q.2,
Tieu chuin Do
Q.9, Q.12, Thil Dire, GO
Gach Terrazzo Gach Terrazzo luting chat
Val), Phu Nhuart, Binh
(400x400x32) mm, (400x400x32) brong thit'6c SO D6ng/m2 86.175 86.175 0%
Thanh, Hoc Mon, CO Chi
16p mat day 5mm, mm, lop mat day Khoa hoc va
mau yang 5mm, mau yang Cong nghe tinh
Binh Duong

Gach Terrazzo Gach Terrazzo


(400x400x32) mm, (400x400x32) D6ng/m2 90.832 90.832 0%
lerp mat day 5mm, mm, lap mat day
mau xanh 5mm, mau xanh

Gach Terrazzo Gach Terrazzo


(400x400x32)

m
(400x400x32) mm, Diing/m2 80.923 80.923 0%
Idp mat day 5mm, mm, lerp mat day
mau ghi 5mm, mau ghi

c o
1 .
HI Cling Be Tong Ly Tam (son xueit theo thief ke cua Sa Giao Thong Cong Chant?)

n f
C6ng BTLT 0300- ding BTLT
4m-C 0300 H30-4m
a
D6ng/met

o
314.717 314.717 0%

C6ng BTLT 0400- C6ng BTLT


0400 H30-4m
u t D6ng/met 388.763 388.763 0%

d
4m-C
Cling be tong
cac loci &roc
Cling BTLT 0600- C6ng BTLT TOng cuc do D6rig/met 590.220 590.220 0%
4m-C 0600 H30-4m luting chat
luqng - Trung
tam chimg nhan 1.Don gia bao giao tai
ang BTLT 0800- COng BTLT 13:Ong/met 1.053.184 1.053.184 0% cac quan: Q.1, Q.3, Q.5,
phi' hop
4m-C 0800 H30-4m Q.6, Q.I0, Q.11
(Quacert) cap
giAy chim nhan
88: SP 2. Gia tang them 1,5 %
C6ng BTLT Cting BTLT 764/5.20.16, Diing/met 1.575.356 1.575.356 0% gom cac quan, huyen:
01000-4m-C 01000 H30-4m Q.4, Q.7, Q.8, Nha Be,
phis hop tieu
chufin: TCVN Tan Phil, Tan Binh, Binh
C6ng BTLT C6ng BTLT 9113: 2012 D6ng/met 2.411.689 0% Tan
2.411.689
01200-3m-C 01200 H30-3m 53/TB-TDC 3. Gia tang them 3% g6ni
ngay 09/7/2020 huyen: Binh Chanh
cua Chi cuc 4. Gia giam 1,5% g6m
ding BTLT C6ng BTLT D6ng/met 3.556.625 3.556.625 0% cac quan, huyen: Q.12,
01500-3m-C 01500 H30-3m Tieu chuan Do Q.2, Q.9, Thil Dire, Gd
luting chat
Itromg thuOc So VA'p, Hoc M8n, Cu Chi ..
Khoa hoc Ira
Cong nghe tinh
Binh Duong
ang BTLT ang BTLT D6tig/int 5.143.875 5.143.878 0%
02000-3m-C 02000 H30-3m
1 ,
Ten san phAm Ten thtrang
http://forum.dutoanf1.com
Mth gia
ban hien
Marc gia
ban m(ri Mut
Ty lQ
Stt Chat Itrang Dvt . tang/gi Ghi chit
(theo tieu chuAn) mai n .a nh (chtra (china tang/giam
am
VAT) VAT)

IV Glii cOng BTCT san xudt theo thiet ke ctia HOi KHKT Cau Dutng ViAt Nam - Trung Tam Cau Dutng Phia Nam)
GM Cling BTLT Gen Cling BTLT
1 DOng/cai 122.935 122.935 - 0%
13300 13300
G6i ding be
Goi Cling BTLT Goi Cling BTLT tong ly tam cac
2 Diing/cai 133.813 133.813 - 0%
13400 13400 loai a duoc
Tong cue do 1.Dan gia bao giao tai
GiSi Cling BTLT G6i Cling BTLT luting chat, . cac quan: Q.1, Q.3, Q.5,
3 hicmg - Trung Dong/c a'i 172359 172.359 - 0%
13500 1)500 Q.6, Q.10, Q.11
tam chimg nhan 2. Gia tang them 1,5 %
Goi Cling BTLT Gil Cling BTLT phii hop g6m cac quan, huyAn:
4 • Dong/cai 189.135 189.135 - 0%
13600 13600 (Quacert) cap Q.4, Q.7, Q.8, Nha Be,
giay chim nhan Tan Phil, Tan Binh, Binh
Goi Cling BTLT G6i Cling BTLT so: SP Tan
5Dtmg/ca 'i 204.193 204.193 - 0%
13800 13800 2079/2.20.16, 3. Gia tang them 3% g6in
phii hop tieu huy'An: Binh Chanh
Goi Cling BUT Goi Cling BTLT • ,; ,.
6 chuan: TCVN Dong/cai 258.164 258.164 - 0% 4. Gia giam 1,5% g6m
1.1000 131000
10799:2015 cac quart, huyAn: Q.12,
G61 Cling BU T Goi Cling BTLT 54/TB-TDC A Q.2, Q.9, Thu Dire, GO
7 ngay 09/7/2020 Dong/cai 405.622 405.622 - 0% VAp, Phil Nhuan, Binh
131200 1)1200
ctia Chi cac Thanh, H6c Mon, Cu Chi
Tieu chuan Do
Goi Cling BTLT Gloi Cling BTLT luting chat
8 DO'ng/ca'i 524.788 524.788 - 0%
1)1500 131500 hrong thuOc Sr 4 62
Khoa hoc va 2

m
GOi Cling BTLT Goi Clang BTLT Con nghA tinh -,- •-
9 Dong/cai 932.133 932.133 - 0% .--. •
131800 131800 Binh Duang --I •

10
GOi Cling BTLT G6i Cling BTLT
Dfing/cai 1.214.858

c o
1.214.858 - 0%
HAN 1
A

.
132000 1)2000
'39 .,

Cling hOp Cling hOp


f 1
V Cling hQp (san xuat theo thi'At ke dm Cling ty Cp Ttr VAn Dau Tu Xay dung Hong Anh) 0

n
1 Diing/cai 3.886.179 3.886.179 - 0% 1.Don gia ,ao giao tai
(1.0x1.0)x1.2m (1.0x1.0)x1.2m cac quan: Q.1, Q.3, Q.5,

Cling hOp dung hOp


Cling be tong

o a Q.6, Q.10, Q.11


2. Gia tang them 1,5 %

t
2 cac loci &roc Dtmg/cai 4.485.136 4.485.136 - 0%
(1.2x1.2)x1.2m (1.2x1.2)x1.2m Om cac quan, huyAn:
T8ng clic do
Q.4, Q.7, Q.8, Nha Be,

3
Cling help
(1.6x1.6)x1.2m
Using hOp
(1.6x1.6)x1.2m
d u
luting chat
luting - Trung,
tam chmlg nhan
phi' hop
(Quacert) cap
Dong/ca'i 6.718.148 6.718.148 - 0%
Tan Phu, Tan Binh, Binh
Tan
3. Gia tang them 3% dim
huyAn: Binh Cluinh
Cling hOp 4. Gia giam 1,5% Om
Cling hOp giay chim nhan % cac quan, huyAn: Q.12,
(1.6x2.0)x1.2m (1.6x2.0)x1.2m so: SP
Q.2, Q.9, TIM Dire, Go
1393/2.18.16
Vap, Phu Nhua'n, Binh
phii hoptieu
Thanh, HOc M8n, Cu Chi
Cling hOp Cling hOp chuan: TCVN ). .. 0%
5 Dong/cai 10.840.674 10.840.674 -
(2.0x2.0)x1.2m (2.0x2.0)x1.2m 9116:2012
52/TB-TDC
ngay 09/7/2020
Cling hOp Cling hOp dm Chi cnc ,
6 - Tieu chuan Do DOng/cai 15.579.856 15.579.856 - 0%
(2.5x2.0)x1.2m (2.5x2.0)x1.2m
luting chat
Itrong thuOc Soy
Khoa hoc va
anghOp Cling hOp
Cling nghA tinh D'ong/cai 17.534.439 17.534.439 - 0%
7 (2.5x2.5)x1.2m (2.5x2.5)x1.2m Binh
Dtrong

Cling hOp Cling hOp


8 DiOng/cai 20.511.798 20.511.798 - 0%
(3.0x3.0)x1.2m (3.0x3.0)x1.2m
http://forum.dutoanf1.com

Mire gia Mtk gia Ty le


ban hien ban rani NWT tAng/gi Ghi chit
Ten san pliant Ten thtrung A
Chat twang Dvt
Stt (theo tieu chuan) hanh (chtra (china tAng/giam
mai am
VAT) VAT)

VI Gach be tong kitting nung 1. Don gia bao giao tai


Gach be tong cac Quan: Q.1, Q.3, Q.
cac loaf dugs Q.6, Q.10, Q.11
phan lieu
VLXD Mien 2. Gia tang them: 2-3%
•A
Gach be tong dac Nam cap A
pay DtIngivien 1.009 1.009 - 0% • cac quan, huyen:
gam
1 Mac 75 chimg titian so:
40 x 80 x 180 Q.4, Q.2, Q 9, Thu Dirc,
261/20I9/DNS Q.7, Nha Be
X - SVIBM,
phii hqp vai 3. Gia Om them tin: 1-
quy chuan 2% Om cac quail, huyen:
QCVN Gd Vap, Phu Nhuan, Tan
16:2017/BXD Binh, Quan 12, lidc
(cap lai lan 2 Mon, Cu Chi
ngay
25/6/2020) 4. Gia giam them: 11%
Gach be tong dac ,
2664rFB-SXD DOng/vien 1.190 1.190 - 0% gdm cac quan, huyen:
2 Mac 75 ngay 17/7/2020
80 x 80 x 180 Q.2, Q.9, Thii Dim
cila SO Xay
dung tinh Binh
Duong

o m
c
. . .. . . . . — . i i, AP-W 48.,, 11 /1 1i)iv-m TnThll P 110n Co thav doi ye gia Cong ty se cap nhat be sung

.
- Do'n gia tren co htgukrc Ke
kip thoi. Dien thoai: 0274.3761.003.

f 1
Cong ty Co phn CIC39 cam ket ve viec cac san pham, hang h6a de nghi cong b6 gia khong vi pham cac quy dinh ye khai thac,

n
the bien, san xuat va Kinh doanh san pham, hang h6a tuang irng, da hieu rO cac hanh vi bi cam trong linh vue gia va nghia vu
cua to chirc, kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Dieu 12 - Luat gia so: 11/2012/QH13.

a
Cong ty Co phan CIC39 xin chiu trach nhiem truac phap luat ve tinh chinh xac cua cac tai lieu va mtrc gia ma don vi (tang kr,

o
t
ke khai va niem yet.
Nei nhCzn:
- Nhu tren;
- Luu: (De- KD)/3.
d u
http://forum.dutoanf1.com

CONG TY TNHH XDCT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM
HUNG VliONG DOc 14p - Ttr do - H#nh pinic
---o0o--- ---o0o---
SO: 459 /CVHV.20 Thanh ph(5 Ho Chi Minh, ngay 01 thong 10 nom 2020
V/v d& nghi cong 13o gia san pham
BTDS dinh ky tai Sa Xay dung So IA? DUNG TP. H6 Cu M1NH

DEN Sa'.
Ngiy •
Cliuy6 • 04.-10-..1010
Kinh SO XAY DUNG THANH PHO HO C
va kY hi0 HS •

Thuc hien Quyet dinh so 15/2018/QD-UBND ngdy 08 thong 5 nom 2018 dm ty


ban nhan dan Thanh pha ve viec ban hanh Quy the phoi hop thuc hien cong ba gia vat
lieu xay dung teen dia ban Thanh pha Ho Chi Minh;
Cong ty TNHH XDCT Hung Vuong de nghi cong b6 gia san pham, hang hoa
Cong BTCT dinh ky tai Soy Xay dung, kern theo cac tai lieu nhu sau:

o m
1. Bang them y6t gia san pham, hang hoa dm dun vi (ban chinh) theo quy dinh
tai Dieu 6, Dieu 12 — Luat Gia so 11/2012/QH13 (dinh kern).

. c
2. Gidy chUng nhan dang ky hog dOng doanh nghiep, Giay chimg than dau to
do co. quan c6 tham quyen cap.
f 1
a n
3. Tai lieu cong bo tieu chuan ap dung can dcm vi dai,v6i san pham, hang hoa
vat lieu de nghi cong theo quy dinh tai Dieu 23 — Luat Chat luting san pham, hang
hoa.

t o
d u
4. Nhan hang hoa theo quy dinh tai Nghi dinh s6 43/2017/ND-CP ngdy 14
thong 4 nom 2017 dm Chinh phir.
5. Tai lieu the hien viec duy tri kiem soot chat luting, thir nghiem va giam sat
dinh ky nh'am boo dam chat luting san pham do don vi san xuat, kinh doanh phir hop
vai tieu chuan cong bo ap dung, quy chuan ky thuat tucmg irng theo quy dinh tai Dieu
10, Dieu 28, Dieu 38 — Luat Chat luting san pham, hang h6a (Vi du: Phieu ket qua thir
nghiem cua don vi dugc co quan co thim quyen chi dinh hoac cong nhan).
6. Doi voi VLXD thuOc danh mac quy chuan ky thuat quac gia (VLXD nham
2), can phai c6 cac tai lieu sau theo quy dinh tai Dieu 28, Dieu 34, Dieu 38 — Lust Chat
luting san pham, hang hoa va quy chuan ky thuat quoc gia tuang Ung (hien nay la
QCVN 16:2017/BXD &roc ban hanh kern theo Thong to so 10/2017/TT-BXD ngay 29
thing 9 nom 2017 dm BO Xay dung):
- Chimg nhan hop quy cua don vi duoc co quan c6 tham quyen chi dinh.
- Ban cong bo hop quy can doanh nghiep san xuat, nhap khdu.
- Thong boo tiep nhan ho soy cong ba hop quy cua ca quan chuyen nganh not
darn vi san xuat, nhap khau dang ky hoat dOng san xuat, kinh doanh.

1
http://forum.dutoanf1.com

- DAu hop quy du9c sir dung tnrc tiep tren san phAm hoac tren bao g6i hoac
tren nhan On teen san pham hoac trong chimg,chi chat luting, tai lieu ky thuat san
pham theo quy dinh quy chuan ky thuat quoc gia tuung
7. Danh sach cac dai 1S/ phan phi san phAm, hang hoa c6 dang 14 hog &Ong.
theo Luat Doanh nghiep, Luat D'au to (neu co).
Nha may Be Tong Mk Sin Hung Vtrcrng — Chi nhanh cling ty TNHH
XDCT Hung Vtrcrng.
Dia chi: Khu Cong nghiep Thanh Phu, huyen Vinh Ciru, tinh D'ong Nai.
Nha may Be Tong Ming VIrcrng-Thi0 Tan — Chi nhanh cong ty TNHH
XDCT Hung Vtro'ng.
Dia chi: T6 10, Ap Ong Huang, xa Thien Tan, huyen Vinh Ciru, tinh D6ng Nai.
Cling ty TNHH Tien Phong Vinh Ciru — Chi nhanh cling ty TNHH XDCT
Hung Vutrng.
Dia chi: T6 13, Ap 2, xa Thanh Phu, huyen Vinh Ciru, tinh D6ng Nai.
8. Thong tin khac: .5156 .

o m
- Dia diem dat try soy chinh cua doanh nghiep de nghi cong b6 gia: A•IG TY

.c
Cling ty TNHH XDCT Hung Vtrang. :45 CONG .

1
Dia chi: 670-672 Ba Thang Hai, Phuang 14, Quan 10, Tp H6 Chi Minh.
f
a n
- Dia diem dat nha may san xuAt san phAm vat lieu de nghi cong b6:
Nha may Be Tong Bac Sin Hung \Twang
- rP.Ho.

t o
Dia chi: Khu Cong nghiep ThAnh Phu, huyen Vinh Ciru, tinh D6ng Nai.

d u
Nha may Be Tong Ming Vtrcrng — Thien Tan
Dia chi:T6 10, Ap Ong Huang, xa Thien Tan, huyen Vinh Ciru, tinh D6ng Nai.
Cong ty TNHH Tien Phong Vinh Ciru
Dia chi: T6 13, Ap 2, xa ThAnh Phu, huyen Vinh Ciru, tinh D6ng Nai.
Thong tin lien lac cna lanh dao Cong ty va can b6 phi trach clang ky cong b6 gia (ho va
ten, dien tho4i, dia chi thu dien tir, so fax):
- Ho va ten: Truung Ng9c Kha
- Dia chi: 670-672 Ba Thang Hai, Phir6ng 14, Quan 10, Tp H6 Chi Mirth.
- Dien thoAi: 0972.971.918
Mail: khatn@hungvuongco.com.vn
Marc gia clang 14 nay thgc hien tir ngay 01/10/2020 den ngay 31/12/2020
C6ng ty TNHH XDCT Hung Vucmg cam ket ve viec cac san phArn, hang h6a
de nghi cong bo gia kh6ng vi pham cac quy dinh ye khai thac, che bien, san xuat va
kinh doanh san pham, hang hoa tucmg img; da hieu 1.6 cac hanh vi bi cam trong linh vgc

2
http://forum.dutoanf1.com

gia va nghia vu cua to chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2
Dieu 10 va Dieu 12 —Lua't Gia so 11/2012/QH13.
Cling ty TNHH XDCT Hung Vuong xin chiu trach nhiem truac phap luiat ve
tinh chinh xac cua cac tai lieu va mirc gia ma dun vi dal dang 1Cy, ke khai va.niem yet./.

No'i nhem: CONG TY TNHH XDCT HUNG VOING


- Nhu tren;
- Luu:

o m
. c
f 1
a n
t o
d u

3
TP.HOCHI MINH CONG HOA XA HOI CHU N GHIA VIVT NAM

G;
E-4

E.

z

es •

‹cts.

z
A o

0
o 0

s
o •
z
ISO 9001:2015 inh, Ngay 01 thong 10 nom 2020

(Kem theo cong van s&IcIngdy 01 thong 10 n om 2020 cfia Cong ty TN H H XDCT Wing Virang)

Mire gia ban Mfre gia Mtic tang/ Ty le tang/


..=

C...1
U

E.-4
C4
g;1
Ten hang hoa, dich vu Quy cach Chat ltro:ng

d
h ie‘n hanh ban m oi g ram giant ( %)

u
CONG TRON BTCT THOAT NU'OC

t
1

1-1 ,---
N
CD

N
CD

Cr,
CN

0
0
0
ang rung op, V ia he (L=2.5m) 02 00 TCVN91 13:2012
1

o
N
Cr,

N
0
0

C6ng rung ep, V ia he ( L=2.5m ) 0300 TCVN 9113:2012 298,000


1

CD
CD

cn
.C)

CD
\.CD
•ct*
0
0
rn

ang rung ep, Via he (L=2.5m) 0 4 00 TCVN9 113:2012

a
1

0500
.1D
71-

,.:D
CD

00
71-
0
0
0
0

ang rung ep, Via he (L=2.5m) TCVN9113:2012

n
1

00009
CD

`,C)

0
CD
t.0
0
0

ang rung ep, Via he ( L=2.5m) TCVN 9113:2012


1

0700
0 CD 0 CD CD CD

"0 73 7:3 "7:3 "ZS 'CS


t---
0
0

Cr,
-- 00- cr" 00" '71- 0-

ang rung ep, V ia he (L=2.5m) TCVN9113:2012 790, 000

f1
1

DD
tin

-C7
CD
CD

r---
0

C6ng rung ep, V ia he (L=2.5m) 0800 TCVN9113:2012 875,000


1

'ZS

0
0
0
0

c71
0
.c
C6rig rung ep, Via he (L=2.5m) TCVN 9113:2012 1,082,000
1

-CS
00 '7i-
0
0
0

N On

0 cn,

1,340,000
EEEEEEEEE
C6ng rung ep, V ia he (L=2.5m) 01000 TCVN 9113:2012
http://forum.dutoanf1.com

o
1

CN

CD
-a

rn •ct- vD ,.0 r---- 00 Cr, 0


ang rung ep, Via he (L=2.5m) TCVN9113:2012
1

CI

0 0
C:D
-a

("4 i.r)
S. .19.
ang rung ep, Via he (L=2.5m) TCVN9113:2012
m
1

-73

ang rung ep, Via he (L=2.5m ) 0180 0 TCVN 91 13:2012


1

CD CD 0 CD

00 0 ,-- N
0 VD ,-- r•-•

-a
0 0 CD 0
0 0.. 00

--, c+D r- in

,-^ 71-"

ang rung ep, Via he (L=2.5m) 02000 TCVN91 13:2012


1

-a

ang rung ep, H1 0 (L=2.5m) 02 00 TCVN 91 13:2012 291,000


1

--, N rn 71- vl
-773

CO'ng rung ep, H10 (L=2.5m) 03 00 TCVN 91 13:2012 301,00 0


r
1

C:D
CD

N
N
-. cn I"- in 01 0 t"--
0 CD 0 0 0 CD CD

CD
0

,--,
Cr,

C.)
c--1
‹)

CD ,..0 ,-- I"- N cn rn

rn
0 0 0 0 0 0 0
CD CD CD CD CD CD 0

z
-71

H
00- CC -• N -. r-- ,,,,s

ang rung ep, HI O (L=2.5m) 04 00


1

C6ng rung ep, H 10 (L=2.5m) 0500 TCVN 91 13:20 12 481,000


1
0 0 0 0 CD 0 CD 0 0 CD 0 0 CD 0 0 Ca 0 0

CD

'71 -CS
C'N

CXD rn

0
(JD
ic

-71- V::)
rn

t-- 00
0

-. .-. - --, •-• ,-. -- -- --


0, 0
CD 0
C:D 0
0

0
O'''

-St.
EEEEEEF-E

CCing rung ep, H10 (L=2.5m ) TCVN 9113:2012


Cw
iz4

MCI

z
z
ngdy 01 thang 10 nam 2020 c ua C8ng ty TNHHXDCTHung Virong )

•<0

ti
<0
z
Mtic g ia ban Mtic g ia Mtic tang/ Ty l e; tang/

-res

C.)

Cll
b
E.*

..:
Ghi ch it

CIL
Ten hang hem, dic h vu Quy eac h

o•
:
hi 'n han h ban m oi giant gi am (%)
0700
CD

CD)

,,c)
CO
C)

00
co
0
0
0
co
C6ng rung ep, HI O ( L=2.5m) TCVN9113:201 2

\,
0800

.7r-

CD
CD

i,C3
<a
0

C)
C)

a, fa
a
0

d'
,.6
C6ng rung ep, HIO (L=2.5m) TCVN9113:2012

CD
0

C)
C)


"0 77 77

cn
O
Cc
C6ng rung ep, H 1 0 ( L=2.5m) TCVN9 113:2012
CD

CD
CD
CD

c)
-71

O O
o
00
TCVN9 113:2012

—... d.

034. is.
ang rung ep, H1 0 (L=2.5m )

d
CD
C)
C)
0

-0
06

CD 06 00"
ang rung ep, HIO (L=2.5m ) 0 1200 TCVN911 3:2012
CD

0 CD 0 CD
CD
CD

(7, c=, a., o-,


C)

-0
Ca 0 0 0
0 0 0 0
‘4=3

145

^' ^. N r
.. N.. CD,,

u
ang rung ep, HIO ( L=2.5m) 01500 TCVN9113:2012
"

t
cn 0 Cr, CP, 00
0

—. ,. N rn 71-
C)
C)

c.,1 (--) .7:3- tr.)


77
CR

co
1-1

c)
c)
--3, .73-•, N,, 0., C‘,13,
ang rung ep, H10 (L=2.5m ) TCVN9113:2012 4, 2 81,000

S.
cr