Vous êtes sur la page 1sur 5

Mediul natural şi colaborarea internaţională

Profesor, Maria Iordana


Şcoala George Poboran, Slatina, judeţul Olt
george_poboran@yahoo.com
Rezumatul proiectului.

«Vivre ensemble dans une Europe vive» est un projet au but d'éducation environnementale,
accent mis sur des activités qui font connaitre la réalité européenne et sensibilisent les élèves
aux problèmes du moyen naturel et social.On envisage comme chapitre d'activités:
1.Activités de documentation et d'observation.
2.Activités éducatives incluses dans le programme des élèves et périscolaires.
3.Activités sur le terrain, pendant les échanges.
4.Ateliers de création et pratiques.
Le grand but de notre projet sera d'améliorer la qualité de la vie des habitants de nos pays ,
par une position plus résolue vis-à vis des problèmes de l'environnement et de sauvegarder et
valoriser les biens du patrimoine paysagistique.
Il aidera les jeunes à la recherche d’une identité commune et nouvelle européenne dans
différents domaines . Nous pensons que, pour construire cette identité européenne, il est
nécessaire de s’enrichir des diversités de chacun tout en renforçant certaines caractéristiques
communes essentielles à l’élaboration de la conscience d'une citoyenneté européenne.
Nous nous proposons un projet qui former à nos élèves une attitude environnementale
positive tout au long d'une journée: au travail, à l'école, à la maison et des compétences
sociales et civiques.
Ils comprendront la diversité environnementale et culturelle en Europe, les aspects locaux et
européens, l'héritage culturel de chaque partenaire, des aspects de la vie d’école. En
découvrant les similitudes et les différences entre nos pays et régions, les élèves impliqués en
projet vont se renforcer certains critères d’appartenance à la citoyenneté européenne et
se former le sentiment de l'appartenance réelle à l'Union Européenne.

«Living together in an alive Europe » is a project of environmental education. The activities


are thought to meet the European reality ant to make students conscious about environmental
and social matters and they are addressed to :
- Documentation and observation
- Environmental education as foreseen in School curricula but also in extra- curricolar activities
- Laboratories during the meeetings with students and teachers
- Laboratories and practical lessons
The main aims of the project are :
- Improving the quality of the life of our countries
- Involving students in environmental problems
- Giving value to the landscape patrimony
- Saving national landscape.
Young generations will be led to the discovery of a common identity, with the respect of the
national peculiarities ; the final objective will be a common European citizenship.
The students’behaviour will be followed in all the aspects of their lives :at work, at school, at
home where they will be helped in having specific social and civil attitudes. They will
understand the environmental and cultural differences in Europe, considering the local and
global aspects. Comparing different aspects of their behaviour, they will discover the meaning
of « appartenance » and they will grow up with the sense of European citizenship.

Dragi colegi,
Din dragoste pentru disciplina geografie, aş dori să vă relatez o iniţiativă prin care
mediul ne poate uni într-o Europă a diversităţii naturale, lingvistice şi multiculturale.
Comisia Europeană, prin programul Comenius, ne oferă posibilitatea finanţării de proiecte
cu şcoli partenere europene. In calitatea mea de profesor de geografie şi limba franceză, am
iniţiat un proiect pe tema educaţiei privind mediu şi a dezvoltării sale durabile.
Proiectul a fost aprobat pentru a fi finanţat şi se va desfăsura în următorii doi ani şcolari.
Ca beneficiară a unui astfel de proiect pentru şcoala mea, doresc să vă descriu conţinutul lui,
care ar putea fi un suport pentru proiectele dumneavoastră viitoare.
Titlul proiectului : « Să trăim împreuna într-o Europă vie »/ Vivre ensemble
dans une Europe vive/ « Living together in an alive Europe ».
Parteneri : 6 şcoli europene din: România, Polonia, Turcia, Corfu-Grecia, Italia, Spania-Palma
de Mallorca.
Tema proiectului.
Este un proiect cu scop de educaţie la mediu, cu accent pe activităţi care fac posibilă
cunoaşterea realităţii europene şi sensibilizarea elevilor la problemele mediului natural şi
social. Sunt prevăzute 4 axe de activităţi: de documentare şi observare, incluse in programa
elevilor şi în programul extraşcolar, pe teren şi de schimburi între şcolile europene implicate,
ateliere de creaţie şi practice.
Marele scop al proiectului nostru va fi ameliorarea calităţii vieţii cetăţenilor din ţările
europene, printr-o poziţie mai hotărata vis-à vis de problemele mediului natural şi de salvare şi
valorificare a bunurilor patrimoniului peisagistic.
Limba principală de lucru a proiectului va fi limba franceză, ca şi limbă de
comunicare alături de engleza, germana (limbi de studiu în şcolile partenere) şi limbile materne
ale fiecărui partener.
Descrierea partenerilor şi a contextului din fiecare ţară/ regiune/ instituţie.
Şcoala din România, respectiv, instituţia în care imi desfăşor activitatea, este situată în
Slatina, judeţul Olt, într-un oraş dintre cele mai poluate de către industria aluminiului. Instituţia
este implicată în activităţi ecologice la nivel local, naţional şi chiar internaţional, fără a
cunoaşte însă prea bine realitatea europeană.
Se remarcă la elevii noştri o mare dorinţă de implicare în rezolvarea problemelor mediului
natural dar există şi persoane care au o tendinţa de distrugere; acestea au nevoie de o puternică
educaţie ecologică. Proiectul ne va ajuta, probabil, să ne atingem acest scop. Iată de ce,
instituţia a avut iniţiativa acestui proiect pe care, de altfel, îl va coordona.
Ca toată generaţia de astăzi, elevii noştri constituie un public deschis spre noutate şi
cunoaştere, spre încheierea de prietenii cu elevi din alte ţări. Prin urmare, prin intermediul
proiectului, accesul elevilor noştri la realitatea europeană va fi mai larg.
Educaţia interculturală se impune în instituţia noastră , ca şi în toate şcolile româneşti, dacă
nu în calitate de disciplină de studiu, cel puţin ca activitate extraşcolară sau proiecte de
schimburi şcolare. Trebuie să formăm, la elevii noştri, competenţe interculturale, printr-o
deschidere spre Europa şi o colaborare directă. Consider că şcoala românească, în general,
trebuie să-şi amelioreze cultura sa organizatorică, în ceea ce priveşte promovarea unei educaţii
interculturale la standarde europene.
Şcoala din Turcia îşi doreste un proiect care să ofere posibilitatea elevilor săi să cunoască
cultura europeană şi problemele sociale ale popoarelor, maniera în care se lucrează concret
pentru rezolvarea problemelor mediului. Se simte şi aici necesitatea formării la elevi de
competenţe interculturale, mai ales de formare a capacităţii de a-şi schimba atitudinea în faţa
persoanelor aparţinând altor culturi. În plus, elevii doresc să se facă cunoscuţi în Europa prin
munca şi rezultatele lor.
Şcoala din Polonia este situată în Czerwionka-Leszczyny , un oraşel din sudul tării, de pe
Platoul Sileziei, în regiunea cea mai indistrializată a ţării, cu o densitate care depăşeste de 5 ori
densitatea medie a ţării. Dupa închiderea minelor de carbon din Silezia, multe familii au fost
atinse de şomaj, ceea ce se reflectă în educaţia copiilor şi le limitează accesul la bunurile
culturale. Proiectul va contribui la motivarea elevilor şi vă fi o provocare pentru profesorii
şcolii; îi va motiva să adopte noi metode în munca lor, diferite de cele convenţionale. Şcoala va
stabili parteneriate durabile cu şcoli din alte tări europene şi va dobândi o nouă reputaţie.
Şcoala din Insula Corfu-Grecia.
Situată în insula Corfu, din nord-vestul Greciei, instituţia datează din secolul al 19 lea. Este
înconjurată de o mică pădure, amplasată într-un oraş cu o industrie redusă, unde sursele
principale de poluare sunt automobilul şi deseurile provenite din zona urbană din nordul
insulei. Proiectul va forma conştiinţa că protecţia mediului este un subiect naţional,
internaţional şi colectiv. Ar fi prima oportunitate pentru a face ca dorinţa de colaborare
internaţională a elevilor să devină realitate.
Aici, educaţia interculturală există doar ca activitate extraşcolară.
Elevii vor înţelege viziunea europeană asupra mediului şi îşi vor fonda bazele participării lor la
Europa de mâine. Instituţia îsi doreşte să devină o şcoală contemporană, cu noi orizonturi,
profesorii vor să-si îmbogaţeasca experienţa profesională.
Şcoala din Italia.
Deşi are o experienţă bună în dimensiunea europeană a învăţămantului, îşi doreşte o deschidere
culturală, o posibilitate pentru elevii şcolii de a învaţa să convieţuiască într-o societate
multiculturală. Pe langă elevi italieni, aici 10-15% sunt copii ai muncitorilor imigranţi, inclusiv
romani, marocani, pakistanezi, polonezi. Proiectul ar fi, deci, pentru ei o ocazie majoră de
integrare.
Se simte nevoia sensibilizării elevilor la catastrofa ecologică mondială iar compararea şi
cunoaşterea îi vor ajuta să-şi amelioreze atitudinea.
Educaţia interculturală este aici mult mai necesară, în condiţiile existenţei unei populaţii
şcolare multiculturale.
Are o bună tradiţie în activităţi ecologice, incluse în programa de geografie şi de ştiinte dar
remarcă la tinerele generaţii o sensibilitate destul de redusă privind problemele mediului.
Şcoala franceză din Spania -Palma de Mallorca îsi doreşte participarea la acest proiect
pentru că aici se acordă o importantă deosebită educaţiei la dezvoltarea durabila a mediului.
În ultimii 10 ani, instituţia a devenit adepta celor 4R: reducere, recuperare, reutilizare,
reciclare. De asemenea, participă la programele ecologice ale Ministerelor Regionale ale
mediului şi educaţiei insulelor Baleare. Are o activitate tradiţională în domeniu, cu o implicare
vastă a elevilor, părinţilor şi comunităţii locale. În plus, fiind o şcoală franceză, într-o regiune
spaniolă, trăind într-o ambianţă multiculturală, cu elevi de naţionalitaţi multiple, are nevoie de
a face schimburi cu elevi din alte ţări, a cunoaşte problemele specifice ale altor tări, a reflecta
împreună la acţiuni posibile, a-şi forma competenţe multiculturale de acceptare reciprocă.
Prin urmare, ne-am propus un proiect care să le formeze elevilor noştri şi comunităţii
locale o atitudine pozitivă vis-à vis de mediu, de-a lungul întrgii zile: la muncă, la şcoală, acasă
şi competenţe sociale si civice.
Întelegând diversitatea naturală şi culturală în Europa, aspecte locale şi europene, moştenirea
culturală a fiecărui partener, aspecte ale vieţii şcolii, descoperind similitudini şi diferenţe între
ţările şi regiunile noastre , elevii îşi vor întări anumite criterii privind cetăţenia europeană şi işi
vor forma sentimente reale de apartenenţă la Uniunea Europeană.
Justificarea proiectului .
Proiectul se justifică prin existenţa în toate instituţiile şcolare a aceloraşi aspecte: elevii şi
profesorii nu cunosc aspectele reale ale mediului la nivel european, nu au competenţe
interculturale puternice, respectiv atitudini pozitive faţă de elementele naturale, capacitatea
convieţuirii într-o societate multiculturală, solidarizarea în rezolvarea unor probleme.
Educaţia privind mediul nu există ca disciplină de studiu obligatorie inclusă în programa
elevilor; ea se efectuează doar în cadrul orelor de geografie şi ştiinţe sau prin proiecte
interdisciplinare.
Obiective şi abordări
1. Să-i sensibilizeze pe tineri şi pe adulţi la problemele mediului, la protecţia lui şi la
dezvoltarea durabilă şi susţinută.
2. Să găsească împreună soluţii la probleme comune europene.
3. Să schimbe mentalitatea şi raportul tinerilor faţă de problemele mediului, să le
trezească interesul pentru ocrotirea şi valorificarea lui, să respecte calitatea resurselor
naturale şi a biodiversităţii, să amelioreze, astfel, calitatea vieţii.
4. Să formeze competenţe sociale şi civice, să descopere o identitate comună şi nouă
europeană în diferite domenii, să consolideze anumite criterii de apartenenţă la
cetăţenia europeană.
Rezultate şi produse aşteptate
Realizarea de parteneriate durabile la nivel internaţional, formarea de ompetente interculturale
la elevii nostri.
Aprofundarea legii mediului din Europa şi din România.
Un ECO- panou documentat, în limbile română şi franceză, portofolii. 
O responsabilitate din ce în ce mai puternică vis-à vis de mediu, ameliorarea conştiinţei civice
a elevilor, a participărtii la viaţa socială locală.
Un număr mare de arbori plantaţi şi un mediu mai puţin poluat.
CD-uri înregistrate şi mici filmuleţe documentare
Chestionare, interviuri, afişe, pliante, Eco-audit şcolar asupra consumului de energie, sondaje
de opinie.
O implicare mai amplă în activităţi prin folosirea mijloacelor TIC.
«  Arborele prieteniei » plantat în faţa şcolii.
Cartea proiectului, articole în presa locală, un simpozion internaţional, ca modalitate de
diseminare şi valorificare a rezultatelor proiectului.
Valoarea europeană adăugată
Schimburile între şcoli vor crea o mica “uniune europeană”, la nivelul nostru, în care vom
lucra împreună pentru o problemă comună tuturor; protejarea mediului şi dezvoltarea lui
durabilă. Anul 2010, fiind declarat ”Anul biodiversităţi”, va fi propice pentru a lucra împreună
pe aceasta temă.
Impactul proiectului
Asupra elevilor şi a profesorilor.
Cunoscând patrimoniul Europei şi întelegând problemele mediului şi politica europeană,
implicarea locuitorilor şi a instituţiilor responsabile, analizând şi lucrând împreună, îşi vor
forma conştiinţa europeană ecologică, vor avea sentimentul de «a fi uniţi în diversitate  », vor
înţelege diferenţele dintre ei ca o valoare europeană adaugată.
Vor înţelege că protecţia mediului are o dimensiune umană în toată Europa şi vor deveni
cetăţeni responsabili şi angajaţi.
Folosind limbile străine ca instrument de schimburi şi de lucru, vor întelege imporţanta
cunoaşterii limbilor europene ca o valoare, ca o competenţă foarte necesară într-o Europă
multilingvistică şi multinaţională.
Domeniile pedagogice implicate in proiect vor fi Geografia, Istoria, Biologia, Limbile
străine, Noile tehnologii.
Cooperarea şi comunicarea în timpul proiectului se vor realiza prin e-mail, fax,
telefon dar mai ales prin itermediul site-ului special creat :
http://notreprojetcomenius.forumactif.com cât şi direc, în timpul reuniunilor de lucru şi al
schimburilor cu elevi.
Accesând site-ul, veţi găsi opiniile partenerilor despre proiect.
Diseminarea rezultatelor se va face de către fiecare partener, privitor la evoluţia
proiectului, la nivel local şi national. Intenţionăm, de asemenea, o diseminare prin intermediul
unor filmuleţe şi documente video puse la dispoziţia televiziunii locale, pe care aceasta le poate
folosi şi ca materiale publicitare.
Vom scrie articole pe care le vom posta pe site-ul educativ  www.didactic.ro , pe
forumurile MOL (Materra Online- Italia) , Matera Online Newspaper  www.molnews.it,
forumul My Europe- http://myeurope.eun.org , programul ENO- www.enoprogramme.com ,
European Schools Projects- www.europeanschoolsproject.org, European Schoolnet -
www.eun.org , Education Foundation, etc.
Rezultatele finale vor fi evaluate printr-o ultima reuniune de proiect a coordonatorilor din toate
tările partenere, organizată în instituţia noastră din România la sfârşitul proiectului (mai 2012)
ocazie cu care vom organiza un simpozion international ce va purta tema « Cum sa traim
împreuna într-o Europă vie”. Vă aşteptăm să vă împărtaşim din frumoasa noastră experienţă.

-/-

Vous aimerez peut-être aussi