Vous êtes sur la page 1sur 216

(Ấn Bản 2)


Thaùnh Vònh 121
Chuùa Nhaät 1 Muøa Voïng A

Kim Long

b 24 ««j ««« «««ˆ «««ˆ ««« ««« «««ˆ


F «« ‰ Jœ»» Dm Gm C
ˆ
« ˆ
=============================
& l ˆ« ˆ« l ˆ
« » l
1. Vui thay khi thieân haï baûo toâi: Chuùng
2. Gieâ - ru - sa - lem ñöôïc döïng xaây khaùc
3. Con daân theo nhö luaät truyeàn xöa, tieán
4. Xin cho Gia - lieâm ñöôïc bình an, chuùc
5. Toâi xin cho ñoâ thaønh laïc an, bôûi
« A« Bb
« « « « « « ‰ «
b ˆ.« ««ˆ ««« ˆ«« ˆ«« l ˆ« ˆ« l œ»»»
«j œ»»» »»»œ œ»» »»»œ
F
Dm
=============================
& ˆ » l
1. ta leân ñeàn thôø Chuùa. Giôø ñaây Gieâ - ru - sa - lem
2. chi ñoâ thaønh kieân coá. Vaø bao nhieâu chi con daân
3. leân xöng tuïng Thieân Chuùa. Taïi ñaây xaây vöông cung Ña
4. cho thaân baèng höng thaùi. Caàu bao dinh cô luoân yeân
5. yeâu baïn beø thaân höõu. Vaø yeâu nôi cung laâu Thieân
««« «« «« ««« Bb
b œ»»» «ˆ« ˆ« ˆ«« ˆ«« l ««
C
« «««
C7
«
F
«« ‰
=============================
& ˆ.« «
ˆ« ˆ «
«_«ˆ l ˆ« ”
1. hôõi, cöûa noäi thaønh, ta ñaõ döøng chaân.
2. Chuùa traåy hoäi ñeàn tuoân ñoå veà ñaây.
3. - vít, cuõng cho ñaët ngai xeùt xöû daân.
4. coá, caû trong ngoaøi ñaây ñoù bình an.
5. Chuùa. Hôõi ñoâ thaønh, toâi chuùc bình an.
« « Bb ««« F« ««« ««« C «« «««
b «ˆ«ˆ« «««ˆˆ «« ĵ « ˆ «
˙
« ˆ ‰
««ˆ« l ˆ«ˆ« ««ˆ l «˙« l ««ˆ«
F
l ˆ.«ˆ« .
=============================
& ˆ«ˆ ”
(Ñaùp) Ta vui möøng traåy leân ñeàn thaùnh Chuùa.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm

    
F D‹ G‹ C
        

Laïy Chuùa, xin toû cho chuùng con tình thöông cuûa Chuùa,

B

F C7 F
        
vaø ban ôn cöùu ñoä cho chuùng con.

7
Thaùnh Vònh 71
Chuùa Nhaät 2 Muøa Voïng A

Kim Long
«« «« «« B «« ««« «« ««« ««« b
b 24 «« « ˆ
« . «
ˆ «
ˆ « ˆ «
ˆ «ˆ«« ««ˆ« .
F Am C
ˆ« «j
=============================
& ˆ« l l ˆ« l ˆ« ˆ« l
1. Taâu Thöôïng Ñeá xin ban quyeàn bính cho Taân vöông, trao coâng
2. Nay ñoài nuùi röôùc thaùi bình ñeán cho muoân daân, ñem coâng
3. Ai ngheøo khoù khaán vaùi Ngaøi seõ luoân thöông nghe, ra tay
4. Danh Ngöôøi seõ choùi saùng cuøng thaùi döông lan xa, qua muoân

b «« ««« ««ˆ« ««« «« ««j ««ˆ« . ««« «««


«
ˆ « «
A7 C F C7
ˆ «
ˆ« l «j̄ˆ« ˙«
=============================
& « «
l j
ˆ« ˆ« ˆ
« ( Jœ»»» ) l
«
ˆ «ˆ l
1. lyù trong tay Hoaøng töû. Ñeå Taân vöông theo coâng
2. lyù cho bao doøng hoï. Ngöôøi ra tay luoân beânh
3. cöùu con daân cuøng khoå. Chaïnh loøng thöông ai nguy
4. kieáp muoân naêm tröôøng cöûu. Nhôø Toân Danh, muoân daân
F« «« «
b «ˆ« ˆ« «
«ˆ« « Dm
« «
C7
« «
«
ˆ « F
««˙« ««ˆ«
ˆ«« l «ˆ« .
=============================
& «ˆ« «_ˆ«« l «««
_ˆ «
ˆ« «
ˆ
« l l ”
1. lyù xeùt xöû daân Ngaøi, beânh quyeàn lôïi keû khoù ngheøo luoân.
2. ñôõ nhöõng keû cô cuøng, ai ngheøo heøn Ngöôøi cöùu ñoä cho.
3. khoán, beù nhoû, ñôn heøn. Daân baàn cuøng Ngöôøi teá ñoä cho.
4. coõi theá ñöôïc chuùc laønh, thieân haï cuøng caàu phuùc Ngöôøi luoân.

« « « C« « « ««« C7««ˆ« «« ««« «« F «


b «« «« «« ˆ««« l «ˆ.« ˆ«« «ˆ«ˆ« ˆˆ««« l ˙«˙« l ««ˆ«ˆ «««ˆˆ «ˆ«ˆ« «««ˆˆ l ««ˆ« «ˆ«»œ ˆ« ˆœ««» l «˙«»» l ««j
« « «
C FDm
=============================
& _«ˆ _ˆ« _ˆ« » » » Ĵ«œ»» ”
»
(Ñaùp) Trieàu ñaïi Ngöôøi ñua nôû hoa coâng lyù vaø hoøa bình vieân maõn ñeán muoân ñôøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm

 
F
  
A‹ D‹
    
G‹
    
F

 
Haõy doïn ñöôøng cho Chuùa haõy söûa ñöôøng Chuùa cho thaúng ngay,

   
  
A‹ D‹ C7 F

       
vaø moïi ngöôøi seõ thaáy ôn Thieân Chuùa cöùu ñoä.

8
Thaùnh Vònh 145
Chuùa Nhaät 3 Muøa voïng A

Kim Long

24 «£ « G« »
œ œ»»
« « «
C
« «
« «
«
« «
« «
ˆ
« «
ˆ
« . »
» »
œ
» »
œ
Em
» . œ»»» œ»»» »»» œ»»» l
« .
=============================
& _«ˆ« ˆ« l ˆ« «
ˆ «ˆ ˆ«« l » l »
1. Ngaøi minh xeùt nhöõng ai bò öùc oan, keû tuø toäi, ra tay cöùu ñoä
£
Am« ««j «« . « «£ «
«ˆ« ‰ ««j ˆ« l »

œ
»
F
ˆ« l ˆ«
G
«j
G7
ˆ« l «ˆ.«« «
««ˆ
«
«ˆ« «
ˆ« ˆ« l «« ‰ l l
«
C
=============================
& _«ˆ
1. lieàn. Ngaøi cuõng thöông ban löông thöïc maø nuoâi keû khoù ngheøo.
£ « G
« œ»»»
« « « «
« «
« «
« «
ˆ
«
C
«
«
ˆ
« . »
œ
»
» œ
»
» œ»» . »»»œ œ»»»
Em
œ»» l
« «
_««ˆ «ˆ l ˆ« . ˆ
« «
=============================
& «
ˆ« ˆ« l » l » »» »
2. Ngaøi môû maét nhöõng ai
£
bò toái ñui, keû bò dìm, ra tay Chuùa vöïc
3. Moïi möu tính aùc nhaân Ngaøi phaù tan, Chuùa ñoä trì coâ nhi vôùi quaû
««ˆ« ‰ «« « G« « «£ «««ˆ
Am
»
œ
»
F
. «
ˆ
j
« «
ˆ
« . «
«
C
«
« «
« «
«
ˆ «
«
ˆ
ˆ« l »
j l
=============================
& ˆ« l ˆ« .
j ˆ« l
2. daäy. Vaø Chuùa yeâu thöông nhöõng ngöôøi haèng luoân soáng chính
3. phuï. Ngaøi naém trong tay vöông quyeàn ngaøn muoân kieáp vöõng

‰ « . «« G«
« « ««£ ««
« « »
œ
» ˆ
j
« « . « « « « ˆ« l «« ‰ l l
Dm D7 G7 C
«ˆ« ˆ« l »
j l ˆ«
=============================
& ˆ« l «ˆ.« ««ˆ
j ˆ« ˆ« _«ˆ
2. tröïc. Ngaøi cuõng khoâng queân bang trôï kieàu daân naáp boùng Ngaøi.
3. beàn. Naøy hôõi Xi - on, Chuùa Trôøi laø£ vua thoáng laõnh hoaøi.
««« ««««ˆ F««ˆ.« «« « Dm«««ˆ« G7««ˆ«« ˆ
««
«
« ˆ
«««
« C««
«
˙
««
«ˆ ‰
«
ˆ«ˆ« ««ˆˆ l «ˆ« «
ˆ«« l «˙« l ««ˆ«
C
ˆ_«ˆ« «ˆ l ˆ« .
=============================
& ˆ« ˆ« ”
(Ñaùp) Laïy Chuùa, xin Ngaøi ñeán cöùu ñoä chuùng con.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 B
 A‹
   
     
F G‹ C C7 F
       
 
Thaùnh Thaàn Chuùa ngöï treân toâi. Chuùa sai toâi ñem Tin Möøng cho ngöôøi khoù ngheøo

9
Thaùnh Vònh 23
Chuùa Nhaät 4 Muøa Voïng A

Kim Long
F «« «« «« b
F« «« «« ««
2 « ˆ
« « « « « « « ˆ
« ˆ«« l
&b4 ˆ« ˆ«« l ««ˆ.« «« ««ˆ« «« ˆ«« l ˆ« ««ˆ ˆ«
B
=============================
_«ˆ ˆ
1. Chuùa chuû trì toaøn theå traùi ñaát vaø khaép döông
2. Hoûi ai ngöôøi ñöôïc treøo leân nuùi cuûa Chuùa cao
3. Chính hoï ñöôïc laø ñöôïc Thieân Chuùa roäng raõi thi
« « «
« «
« «« «« C «« «« Dm
b «ˆ« . «ˆ« l œ»»»
«j . œ»»» ˙
»
«ˆ« ˆ«« «ˆ »» œ
» ˆ« l «ˆ« ˆ« «« «««ˆ
l »» ˆ.«
C Gm C Am
=============================
& l ˆ« l
1. gian, vaïn daân muoân vaät ôû ñoù do tay Ngaøi taùc taïo
2. quang, vaø ai cö nguï ñeàn thaùnh? Ai tay saïch vôùi loøng
3. aân, ñöôïc Chuùa Cöùu ñoä thöôûng phuùc. Ñoù chính laø nhöõng töû
Bb Bb « « C7« «« F«
« « . « « œ
» ‰ « « . « «
«ˆ« «ˆ ‰
&b ˆ« l œ»»»
«ˆ« . «j »»»œ «ˆ« ««ˆ
l »» ˆ« l ˆ«
«j «ˆ l «ˆ«
Gm C
============================= ll
1. neân, ñaët moùng giöõa loøng bieån lôùn cuûng coá giöõa soâng nöôùc roäng.
2. thanh, chaúng meâ theo baû phuø vaân, chaúng tính möu ñoà phænh gaït.
3. toân, doøng doõi nhöõng keû tìm Chuùa, tìm kieám Chuùa Gia - coùp hoaøi.
«« «« F«
« « « «
« C7«
« « ««« «««
b «
ˆ ˆ« «
ˆ. « « ˆ
« «
Dm F
«
ˆ ˆ« ˆ
« . ĵ
« «
ˆ ˆ
«
=============================
& ˆ
« « ˙ l __ˆ«««ˆ
l ˆ« l ˆ« _«ˆ« _ˆˆ«« l __«««˙ ”
(Ñaùp) Chuùa seõ ñeán, Ngaøi laø Ñöùc Vua hieån vinh.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm  B   
     
  
F A‹ G‹ C F
       

Naøy ñaây moät Trinh Nöõ seõ thuï thai, haï sinh moät con trai, ngöôøi ta seõ

    
D‹
 
G‹
  
C G‹
   C7
  
F

    
goïi teân Ngöôøi laø Em - ma - nu - el, nghóa laø Thieân Chuùa ôû cuøng chuùng toâi.

10
Thaùnh Vònh 95
Leã ñeâm Giaùng Sinh

Kim Long
F« £ Bb« «£ «««
2
b4 «
«
ˆ «
«ˆ« «
« «
ˆ
« «
« «
« ˆ œ» œ»»» »»»œ »»»œ l
l »»
C
«ˆ l
=============================
& «ˆ ˆ«
1. Haùt leân möøng Chuùa moät baøi ca môùi. Haùt
£
leân möøng
2. Phuùc aân ñoä theá ngaøy ngaøy loan baùo. Noùi cho vaïn
3. Ñaát mau nhaûy muùa trôøi naøo vui leân, bieån khôi gaàm
4. Haùt leân möøng Chuùa vì Ngaøi ngöï ñeán xeùt xöû traàn
. C« « £ F« « C7« «£ « F
b œ
»
»»
Gm
»œ
»» » œ
»»» œ»»» « « «
œ»»» l «ˆ« «ˆ« ˆ«« ˆ«« l ˆ.« «
ˆ« ˆ« ««« ««ˆ l ««ˆ« ‰ l l
«
=============================
& _ˆ«
£
1. Chuùa hôõi taát caû ñòa caàu. Haùt leân möøng Chuùa, haõy chuùc tuïng Thaùnh Danh.
2. quoác bieát roõ vinh hieån Ngaøi, caùc daân ñeàu thaáy nhöõng vó nghieäp tay Ngaøi.
3. theùt vôùi taát caû haûi vaät, caùc caây röøng haõy haùt xöôùng cuøng nöông ñoàng.
4. theá ñuùng pheùp coâng minh Ngaøi. Xeùt xöû vaïn quoác, phaùn quyeát Ngaøi coâng bình.
««ĵ F«
« «« «« Gm«« ««ˆ« ««ˆ« Dm«
« «
« «« « C «
&
b «ˆ« l ˆ«ˆ« «
ˆ
ˆ« «
ˆ ˆ
«
ˆ« l ˆ«
============================= ˆ« ˆ« l ˆ«ˆ« ««ˆˆ ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« l «˙«« ll
_«˙
(Ñaùp) Hoâm nay Chuùa Cöùu Theá ñaõ giaùng sinh cho chuùng ta.
«« ««ˆ« «« « « ««« ««« «« ««« «««
b « « «
ˆ «
ˆ « . ˆ
« «
F C7 F
«
ˆ «
ˆ «
ˆ
=============================
& ˆ
« « «
ˆ «ˆ ˙ l __ˆ«««ˆ
_««ˆ _««ˆ l _«ˆ« . _««ˆ _œ»» _»»œ l __«««˙ ”
Ngöôøi laø Ñöùc Ki - toâ, laø Chuùa chuùng ta.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm   
 
F G‹ D‹ B
       

Ta baùo cho caùc ngöôi moät nieàm vui troïng ñaïi: Hoâm

B
 
G‹
 
D‹
   
A‹
 
C7
  
F
  
nay Ñaáng Cöùu Theá, laø Chuùa ñaõ giaùng sinh cho caùc ngöôi.

11
Thaùnh Vònh 97
Leã ngaøy Giaùng Sinh

Kim Long
«£ ««« Gm« £
2 J F« «
« « « ««
b œ
»
» «
«
ˆ « ˆ
« ˆ
« « «
« «ˆ l «« ‰ ««
G7 C
& 4 » l ˆ« l ˆ« «ˆ«
============================= «ˆ _«ˆ _j
«ˆ l
1. Haùt leân moät khuùc taân ca ngôïi khen Chuùa Trôøi, Vì
2. Chuùa nay doïi chieáu treân ta hoàng aân cöùu ñoä. Maïc
3. Khaép nôi toaøn coõi döông gian raày ñaõ ngaém nhìn, Nhìn

«««£
4. Haõy mau ñaøn haùt leân ñi möøng vui kính Ngaøi, hoøa
« Bb« ««« « «« ‰ «« . ««
b «ˆ« . «
« «
«
F
«
ˆ
« ˆ ˆ « «
«
C
ˆ
«
Gm
ˆ
« «
« ˆ« l
ˆ« ˆ« l
=============================
& ˆ« l «
«ˆ l
_«j ˆ«
1. Chuùa ñaõ taïo taùc bieát bao kyø coâng. Nhôø tay thöïc uy
2. khaûi cuøng vaïn quoác ñöùc coâng bình ñaây. Tình thöông, loøng trung
3. Chuùa duøng quyeàn pheùp cöùu ñoä traàn gian. Naøo mau ngôïi khen

«« «£ « F
4. khuùc haïc caàm troåi, caát cao gioïng ca. Keøn vang ñieäu reùo
« «£ « C Bb.
b « «
«ˆ« «ˆ« ˆ«« ˆ«
F
œ»»» ‰ Jœ»»» œ
»
»
» œ»»» »œ
»» œ»»»
C
ˆ« ˆ«« ˆ««« «« ‰
=============================
& l l l l ˆ« ll
1. duõng Ngaøi ñaõ vinh thaéng, vinh thaéng nhôø caùnh tay thaùnh thieän cuûa Ngaøi.
2. tín raày Ngaøi laïi nhôù, ban xuoáng nhaø Ích - dieân, chính daân rieâng Ngaøi.
3. Chuùa, ñòa caàu muoân nôi, vui söôùng ñaøn haùt leân, hæ hoan reo hoø.
4. raét hoøa chen tieáng oác, daâng Chuùa, vò quoác vöông ñeå tung hoâ Ngaøi.
« « « « F« « ««« C« ««« ««« F«« ‰
b «
«
Gm
« «
ˆ
« « «
«
C
« « «
« « «
«
ˆ «
«
ˆ ˆ
«
« « « «
ˆ« l ˆ«
j ˆ« ˆ« l « ««ˆ ˆ«ˆ« ««ˆˆ l ˆ« ˆ« ˆ« l «˙˙« l «« ««ˆ ˆ«« ««ˆ l «ˆ« ”
=============================
& _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _ˆ« _«ˆ __««ˆ
(Ñaùp) Toaøn coõi ñaát naøy ñaõ xem thaáy ôn cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa chuùng ta.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


         C
    
F A‹ D‹ G‹
   
  
Ngaøy thaùnh ñaõ roïi saùng treân chuùng ta, hôõi muoân daân haõy ñeán thôø laïy
B
 
F
     
A‹
 
C7
  
F
   
Chuùa, vì hoâm nay aùnh saùng huy hoaøng ñaõ chieáu toûa khaép ñòa caàu.

12
Thaùnh Vònh 127
Leã Thaùnh Gia

Kim Long

24 Jœ»» F ««ˆ.« «« « «« , Jœ» F«


«ˆ.« «« ««ˆ« ««
« « »
C G
» «
ˆ «
=============================
& l « ˆ
« » «
ˆ ˆ« l
_«ˆ« «ˆ l j
ˆ« l
1. Phuùc thay baïn naøo kính sôï Chuùa, böôùc ñi trong ñöôøng loái
2. Cöù troâng nhö hieàn theâ baïn ñoù, gioáng caây nho ñaày traùi
3. Bôûi chöng ñaây laø chính loäc phuùc Chuùa ban cho keû kính
« « , « œ» . œ» «« « « C
« « « « « « « « « ˆ« l »»
«j »» ˆ« ««ˆ ««ˆ œ»»» ‰
C G Dm G
«j «ˆ« «
ˆ. « « «
=============================
& ˆ« «_j l ˆ
« l « ˆ« ˆ«
«
«
l ll
«ˆ «
ˆ ˆ
« ˆ
j
« j
1. cuûa Ngaøi. Baïn höôûng coâng nghieäp baïn laøm ra, cuoäc soáng cöù luoân gaëp may.
2. thôm noàng. Töïa goác OÂ - liu laø baày con cuøng xuùm xít quanh baøn aên.
3. sôï Ngaøi. Nguyeän Chuùa thöông baïn töø Si - on, traøn xuoáng phuùc aân trieàn mieân.
F« « «« «« G « « «
Jœ»» « « « « « « ‰
» l ˆ.« ˆ« l «ˆ.« ˆ««
C G C 7

ˆ« «« ««ˆ l «j
=============================
& ˆ
« ˆ« j «
ˆ
« ˆ l ««
« ”
_ˆ« _«ˆ
(Ñaùp) Phuùc thay baïn naøo kính sôï Chuùa, aên ôû theo ñöôøng loái Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


   
    
D‹ FG‹ D‹ A‹
       
     
Nguyeän xin bình an cuûa Ñöùc Ki - toâ ngöï trò trong loøng anh em. Nguyeän

 
C
 
G‹
  
C7
   
F
  
xin Lôøi Ñöùc Ki - toâ ngöï trong anh em caùch doài daøo.

13
Thaùnh Vònh 66
Leã Meï Thieân Chuùa

Kim Long
F« ««j b
b 24 « «ˆ« . ˆ« «««ˆ . «« «« « « « ««
Gm B
=============================
& «ˆ l
_«j l ˆ
« «
ˆ « «
«ˆ l j
ˆ« _««ˆ ˆ« l
j
1. Nguyeän Chuùa ñoaùi thöông ban muoân vaøn ôn laønh, Toân
2. Vì Chuùa seõ coâng minh cai trò ñòa caàu, muoân
3. Laïy Chuùa, chôù chi nhö daân caûm taï Ngaøi, chö
B bm«« F « «««ˆ B« «« b
b ««ˆ.« «« ««« ˆ« l «
«
ˆ ‰ «
« «
ˆ
« . ˆ« l
j
ˆ
=============================
& «ˆ ˆ«
j l
1. nhan Ngaøi raøy xin chieáu saùng. Ñöôøng Chuùa khaép
2. daân naøo möøng vui haùt xöôùng. Ngaøi seõ hieån
3. daân ñoàng thanh caûm meán Chuùa. Nguyeän Chuùa khöùng

«ˆ.« «««ˆ «« «« œ »
œ »
œ Gm«
« «« C7 ««« ««« F « ‰
ˆ
b ˆ« ˆ« » » » «
ˆ .
l »» «ˆ l «ˆ«
C
»
=============================
& » l ˆ« ll
1. treân ñòa caàu hay bieát, caùc nöôùc troâng ôn Ngaøi cöùu ñoä.
2. minh trò vì muoân nöôùc, thoáng laõnh muoân daân toäc coõi traàn.
3. ban ngaøn muoân aân phuùc, coõi ñaát haõy toân sôï kính thôø.
« F« «« Dm C« « « Bb
b «
ˆ
j
« «
«
ˆ «
ˆ « «
« « . «
Gm
«
« «
« «
« « F
««« ‰
l «ˆ« ˆ« l ˆ«
=============================
& «_j
«ˆ l ˆ
«
«
_ˆ«
ˆ_
«
« ˆ
«
«
_ˆ« ˆ«
«
_ˆ« l _ ˆ
« ”
«ˆ _««ˆ
(Ñaùp) Xin Thieân Chuùa duû thöông vaø chuùc phuùc cho ñoaøn con.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


    

F A‹ D‹ G‹
      
 
Thuôû xöa, nhieàu laàn vaø nhieàu caùch, Thieân Chuùa ñaõ phaùn

   
     
C7 F G‹ D‹
      
daïy cha oâng chuùng ta qua caùc tieân tri, trong nhöõng ngaøy sau heát


A‹ D‹ C7 F
         
 
naøy, Ngaøi ñaõ phaùn daïy chuùng ta qua Ngöôøi Con.

14
Thaùnh Vònh 71
Leã Hieån Linh

Kim Long
«« C« ««« ««« b
b 24 F
««ˆ« «« ««ˆ« .
Am ««ˆ« «««ˆ B ««« ˆ« ««ˆ« «« « .
=============================
& ˆ« l
j l «
ˆ ˆ« l ˆ
« «
ˆ ˆ « l
1. Taâu Thöôïng Ñeá xin ban quyeàn bính cho Taân vöông, trao coâng
2. Vöông trieàu seõ luoân ñua nôû thaém hoa coâng minh, thieân thu
3. Ai ngheøo khoù khaán vaùi Ngaøi seõ luoân thöông nghe, ra tay
4. Danh Ngöôøi seõ choùi saùng cuøng thaùi döông lan xa, qua muoân

b «« «ˆ«« ««ˆ« ««« «« «« «« ««j « ««« «««


«
ˆ « .
A7 C F C7
=============================
& ˆ« l j̄ˆ«« ˙«
« l jˆ« ˆ« ˆ«( Jœ»»» ) l ˆ« ˆ« «ˆ l
1. lyù trong tay Hoaøng töû. Ñeå Taân vöông theo coâng
2. maõi an ninh thònh trò. Ngöôøi quaûn cai qua soâng
3. cöùu con daân cuøng khoå. Chaïnh loøng thöông ai nguy
4. kieáp muoân naêm tröôøng cöûu. Nhôø Toân Danh, muoân daân

b «« «« «« ««« «« ««
«
ˆ ˆ« «ˆ«« l «« «« « «
F Dm C7 F
ˆ«
=============================
& «
_ˆ«« l « « ˆ « l «
˙ l ˆ« ”
ˆ« . ˆ« _«ˆ« ˆ« ˆ«
1. lyù xeùt xöû daân Ngaøi, beânh quyeàn lôïi keû khoù ngheøo luoân.
2. Caùi ñeán taän ñòa caàu, qua bieån naøy vaø tôùi bieån kia.
3. khoán, beù nhoû, ñôn heøn. Daân baàn cuøng Ngöôøi teá ñoä cho.
4. coõi theá ñöôïc chuùc laønh, thieân haï cuøng caàu phuùc Ngöôøi luoân.
F« «« Dm«« «« «
« C7« « «« ˆ«««
b «
«_««ˆ l ˆ.«ˆ« . «ˆ« l ˆ«ˆ«
ĵ «
ˆ « «
ˆˆ«« l ˆ«ˆ« .. ««ˆˆ ˆ«ˆ« ˆ«« l ««˙«»»
« « ««j
F
=============================
& ˆ« l Ĵ«œ»» ”
» »
(Ñaùp) Laïy Chuùa, muoân daân khaép ñòa caàu cuøng thôø kính Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 

C A‹ D‹
          
Chuùng toâi ñaõ thaáy ngoâi sao cuûa Ngöôøi ôû phöông

B
   
G‹ C C7 F
      
Ñoâng, vaø chuùng toâi ñeán ñeå trieàu baùi Ngöôøi.

15
Thaùnh Vònh 50
Leã Tro

Kim Long
£ A« b ««« «««
2
b4 « «
Dm
«
B
«
« « «
« «
« «
«
«ˆ l «
ˆ
« . «
ˆ «ˆ l
ˆ«« ««ˆ l «ˆ« . __««j
««ˆ l ˆ.«
=============================
& ««ˆ «ˆ« «ˆ«
1. Xin thöông con laïy Chuùa theo löôïng töø bi Chuùa xoùa toäi
2. Vaâng con nay ñaø bieát bao toäi tình vöông maéc suoát ngaøy
3. Ban cho con, laïy Chuùa coõi loøng thöïc trong traéng, phuù vaøo
£
4. Cho con vui ñöôïc thaáy ôn Ngaøi thöông cöùu roãi, ñôõ vöïc
b «
«ˆ« «
«ˆ«
F «
«ˆ«« «««ˆ «
Edim
« «
«
« «
« «
«
«
Dm
« «« ««£ «««ˆ l
=============================
& l ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ l «ˆ« ˆ« ˆ«
1. con theo löôïng haûi haø. Röûa con saïch muoân vaøn laàm
2. ñeâm luoân ôû tröôùc maët. Daùm sai phaïm vôùi moät mình
3. con tinh thaàn vöõng maïnh. Chôù xua töø con khoûi maët

£
4. con theo loøng quaûng ñaïi. Cuùi xin Ngaøi thöông môû mieäng
b «
«
ˆ ‰ «
« « «
« « «
« «««
ˆ ‰
« « « l ««˙« l ««ˆ«
A Gm Dm
& ˆ« «ˆ l ˆ« «ˆ ˆ««
============================= ll
1. loãi, toäi tình con xin Ngaøi taåy luyeän.
2. Chuùa, töøng taø gian ngay ôû tröôùc Ngaøi.
3. Chuùa, ñöøng bieät con khoûi Thaàn Trí Ngaøi.

««£ «« Edim
4. löôõi, ñeå hoàn con daâng lôøi taùn tuïng.
«« «« « « Am«7 ««« «
b « «
ˆ «
ˆ «ˆ «ˆ l ˆ«ˆ« . ˆ«ˆ« ˆ« l ˆ«ˆ« ˆ«« _«ˆ«ˆ« _ˆˆ««« l ««ˆ«œ» ‰ ”
«ˆ ˆ
« « . «
« ˆ«
« « ˆ « « «
Dm Dm

ˆ« l ˆ«
«j ˆ«
=============================
& »»
(Ñaùp) Laïy Chuùa xin thöông chuùng con vì chuùng con ñaõ phaïm ñeán Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 B 
   
   
C A‹ G‹ C7 F
         
Hoâm nay, caùc baïn ñöøng cöùng loøng nöõa, nhöng haõy laéng nghe tieáng Chuùa.

16
Thaùnh Vònh 50
Chuùa Nhaät 1 Muøa Chay A

Kim Long
£ A« ««« ««« b
2
b4 « «
Dm
«
B
«
« « «
« «
« «
«
«ˆ l «
ˆ
« . «
ˆ «ˆ l
ˆ«« ««ˆ l «ˆ« . __««j
««ˆ l ˆ.«
=============================
& ««ˆ «ˆ« «ˆ«
1. Xin thöông con laïy Chuùa theo löôïng töø bi Chuùa xoùa toäi
2. Vaâng con nay ñaø bieát bao toäi tình vöông maéc suoát ngaøy
3. Ban cho con, laïy Chuùa coõi loøng thöïc trong traéng, phuù vaøo
£
4. Cho con vui ñöôïc thaáy ôn Ngaøi thöông cöùu roãi, ñôõ vöïc
b «
«ˆ« «
«ˆ«
F «
«ˆ«« «««ˆ «
Edim
« «
«
« «
« «
«
«
Dm
« «« ««£ «««ˆ l
=============================
& l ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ l «ˆ« ˆ« ˆ«
1. con theo löôïng haûi haø. Röûa con saïch muoân vaøn laàm
2. ñeâm luoân ôû tröôùc maët. Daùm sai phaïm vôùi moät mình
3. con tinh thaàn vöõng maïnh. Chôù xua töø con khoûi maët

£
4. con theo loøng quaûng ñaïi. Cuùi xin Ngaøi thöông môû mieäng
b «
«
ˆ ‰ «
« « «
« « «
« «««
ˆ ‰
« « « l ««˙« l ««ˆ«
GmA Dm
& ˆ« «ˆ l ˆ« «ˆ ˆ««
============================= ll
1. loãi, toäi tình con xin Ngaøi taåy luyeän.
2. Chuùa, töøng taø gian ngay ôû tröôùc Ngaøi.
3. Chuùa, ñöøng bieät con khoûi Thaàn Trí Ngaøi.

««£ «« Edim
4. löôõi, ñeå hoàn con daâng lôøi taùn tuïng.
«« «« « « Am«7 ««« «
b « «
ˆ «
ˆ «ˆ «ˆ l ˆ«ˆ« . ˆ«ˆ« ˆ« l ˆ«ˆ« ˆ«« _«ˆ«ˆ« _ˆˆ««« l ««ˆ«œ» ‰ ”
«ˆ ˆ
« « . «
« ˆ«
« « ˆ « « «
Dm Dm

ˆ« l ˆ«
«j ˆ«
=============================
& »»
(Ñaùp) Laïy Chuùa xin thöông chuùng con vì chuùng con ñaõ phaïm ñeán Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm

 
F A‹ D‹

      

     

Ngöôøi ta soáng khoâng nguyeân bôûi baùnh, nhöng bôûi moïi


B
 
C7 F

      
lôøi do mieäng Thieân Chuùa phaùn ra.

17
Thaùnh Vònh 32
Chuùa Nhaät 2 Muøa Chay A

Kim Long

24 ««« « ««« « ««« ˆ««« Am««ˆ« ««« ««« ««


« « « « «ˆ ««ˆ l
C G
« ˆ
« «
=============================
& _«ˆ« «ˆ l ˆ« «ˆ ˆ« «ˆ l «
ˆ
1. Ngöôøi coâng chính haõy reo hoø möøng Chuùa, keû ngay
2. Ngaøi ñöa maét doõi theo keû thôø kính, keû tin
3. Ñoaøn con nhöõng vöõng taâm ñôïi troâng Chuùa, bôûi Chuùa
««« ««« ««j̄ˆ« ««ˆ« «««« ««« ««ˆ« ««ˆ« «««
bˆ œ.
» «« ««« ««
«ˆ
l »» »»»œ ˆ« «ˆ
Am G C F 7

& «ˆ . «ˆ
============================= ««ˆ «ˆ l l
1. laønh hôïp tieáng ngôïi khen. Taï ôn Chuùa gieo muoân tieáng
2. caäy loøng Chuùa duû thöông. Haàu giaûi cöùu qua tay töû
3. haèng phuø giuùp chôû che. Hoàng aân Chuùa xin thöông xuoáng

««ˆ« «« «« « « « «« «
«
Dm G C 7

ˆ« ˆ«
ˆ« l «ˆ« ««ˆ ˆ««
=============================
& _«««ˆ l _«««ˆ ll
1. ñaøn, ngôïi khen Ngaøi gaûy ñaøn saét, ñaøn tô.
2. thaàn, hoài cô haøn Ngaøi nhìn tôùi döôõng nuoâi.
3. ñaày, treân nhöõng ngöôøi haèng beàn vöõng caäy troâng.
« « F « «« ««
«
«« ˆ««« l «ˆ« . «
« «ˆ«ˆ«
Dm
«««ˆ «
«
C
«
ˆˆ««« l ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ˆ«ˆ«
_ˆ« j
« l
=============================
& ˆ _«ˆ «
ˆ
_ˆ« l
(Ñaùp) Laïy Chuùa, xin toû löôïng töø bi Chuùa cho chuùng
«« «« «««ˆ Em«
« « « «
« « «
«ˆ l ˆ«ˆ« .. «
C G7
«
C
ˆˆ«« ˆ«ˆ«
=============================
& _««ĵ
«ˆ l _ˆ««ˆ« _«««ˆˆ _««»œ̂» ˆ«« l _«««˙»» l _«««ˆ»œ ”
» » »
»
con nhö chuùng con haèng caäy troâng nôi Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


     
  
F A‹ D7 G‹
      

Töø trong ñaùm maây saùng choùi, tieáng Chuùa Cha phaùn raèng: "Ñaây

  
    
C C7 F C7 F
       

laø Con Ta raát yeâu daáu, caùc ngöôi haõy nghe lôøi Ngöôøi".

18
Thaùnh Vònh 94
Chuùa Nhaät 3 Muøa Chay A

Kim Long

#2 ««« ««« £ G« G7 « ««
C
« « « « « «
ˆ
« . «
«
ˆ ˆ«
& 4 ˆ« «ˆ l «ˆ« . ˆ«« «ˆ«
============================= ««ˆ ««ˆ l l
1. Haõy ñeán ñaây ta reo vui möøng Chuùa, tung hoâ
2. Haõy cuùc cung nôi Toân Nhan phuïc baùi, tieán böôùc

««ˆ« ««£ «« D « «ˆ««£


3. Haõy chuù taâm hoâm nay nghe lôøi Chuùa, chôù cöùng
# C ««« «ˆ«« « «« G « £
«
. ««« «« «ˆ« «
«ˆ« ˆ« « «
«ˆ . ˆ«« ««ˆ ˆ«« ˆ«««
« «
& «
ˆ ˆ ˆ
============================= l l l
1. Ngaøi, Nuùi ñaù ñoä trì ta. Vaøo tröôùc Thaùnh Nhan ta daâng lôøi caûm
2. vaøo kính Ñaáng taïo thaønh ta, laø Ñöùc Chuùa ta, ta ñaây thuoäc daân

« £
3. loøng gioáng luùc ôû Mas - sa,
« «««
taïi Meâ - ri - ba, xem bao vieäc Ta
# « «
« D7 «
« «
« «
« ˆ
« G «

« ««« ˆ« l ˆ.« ˆ« ˆ« ˆ«« l «ˆ«
Em
& «ˆ« .
=============================
ˆ ll
1. taï, cuøng tung hoâ theo muoân tieáng ñaøn ca.
2. Ngaøi, Ngaøi canh coi nhö chaên daét ñaøn chieân.
3. laøm, toå tieân xöa manh taâm daùm thöû Ta.
£ ««« «« G«
# «« G«« ««ˆ« ««« «« D««ˆ.« «««ˆ ««ˆ« ˆ««« G««ˆ« ‰ ««ĵ
«
ˆ
D7«
«
ˆ ˆ«« «««ˆ «˙«» «« ‰
ˆ
j
« l ˆ
« « ˆ« l ˆ.« «ˆ
=============================
& ˆ« «
ˆ ˆ « l ˆ
« « «
l ˆ« ˆ« «ˆ l »» l ˆ«œ»»» ”
(Ñaùp) Hoâm nay öôùc gì anh em nghe tieáng Chuùa phaùn: Caùc ngöôi chôù cöùng loøng.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B
  
F G‹ C A‹

              

Laïy Chuùa, Chuùa laø Ñaáng cöùu ñoä theá gian, xin ban cho con nöôùc söï


D‹
  C7
    
F
 
 
soáng ñeå con khoâng coøn khaùt nöõa.

19
Thaùnh Vònh 22
Chuùa Nhaät 4 MC A

Kim Long

«« ««« «« b
b 24 œ.»»» œ»»» «
ˆ ˆ ««ˆ« . «« «« «« ««« ˆ« ««
F C B A Dm 7

=============================
& l ˆ« l ˆ«
j ˆ« ˆ« l ˙« l
1. Coù Chuùa chaên daét toâi neân toâi khoâng coøn thieáu gì.
2. Daãn tôùi beân suoái trong cho toâi ñaây boài döôõng laïi.
3. Daãu luùc qua luõng saâu, con ñaâu lo sôï khoán cuøng.
4. Chuùa thieát con böõa aên ngay khi quaân thuø ñoái maët.
5. Chuùa vaãn che chôû con trong aân thieâng vaø nghóa tình.
F « «« ««ˆ« «««ˆ «« . «« C«« ««« ««
b «ˆ« «ˆ«« «ˆ« « l ˆ«
Gm
ˆ« l
j «
ˆ «
«ˆ «ˆ «« «
« ««˙«
F
=============================
& _ˆ« ˆ
« l ll
1. Treân ñoàng coû xanh töôi Ngaøi daãn toâi vaøo nghæ ngôi.
2. Theo ñöôøng neûo coâng minh, Ngaøi daãn toâi vì Uy Danh.
3. Bôûi Ngaøi ôû beân con, caàm saün coân tröôïng chôû che.
4. Xöùc daàu toûa höông thôm vaø cöù chaâm röôïu ñaày ly.
5. Con ñöôïc ôû vöông cung qua thaùng naêm daøi trieân mieân.
«« ««« « «« C« «««
b ˆ.
«
ˆ.
« «ˆ «
ˆ
« «
ˆ
« « «
« « «
« «
. «ˆ« l ««ˆ.ˆ. _«««ˆˆ _«ˆ« _ˆ«« l _«««˙
« «
F Dm G7 C
«ˆ «ˆ ˆ« l ˆ«ˆ« .
=============================
& ĵ ”
n «ˆ ˆ«
(Ñaùp) Coù Chuùa chaên daét toâi, neân toâi khoâøng coøn thieáu gì.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm

                    
F A‹ G‹ C F G‹ C7

Chuùa phaùn: "Ta laø söï saùng theá gian, ai theo Ta seõ coù aùnh saùng ban söï soáng".

20
Thaùnh Vònh 129
Chuùa Nhaät 5 Muøa Chay A

Kim Long
£ Bb A« « Gm« « £ «
«
2
b4 « « «
«
Dm
«« «« «« «« ««
C
«
«ˆ« . «ˆ« ˆ«« ˆ« «ˆ« ˆ«« ˆ««
« «
& « «
ˆ« ˆ« l ˆ
« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« . j
============================= ˆ« l l l
1. Töø vöïc thaúm con keâu leân Ngaøi, laïy Chuùa, muoân laïy Chuùa xin Ngaøi laéng
2. Ngaøi maø chaáp bao nhieâu sai phaïm, laïy Chuùa ai ngöôøi seõ mong coøn ñöùng
3. Loøng thaønh khaån con troâng mong Ngaøi, laïy Chuùa nôi lôøi Chuùa con haèng vöõng
4. Caäy vaøo Chuùa, Ít - ra - en naøo vì Chuùa ban roäng raõi ôn giaûi thoaùt

œ»» œ»»» »»»œ Dm«
« « « ««« ««£ « Dm
b «˙« Gm »œ « « «
»» l ˆ« . ˆ« ˆ«« l ˆ« «ˆ ˆ« ˆ««« l ««˙« l ««ˆ« ‰ l l
6 A7
l » »
=============================
& »
£
1. nghe. Xin laéng tai thaåm nhaän bao lôøi con tha thieát nguyeän caàu.
2. yeân, nhöng Chuùa thöông khoan hoàng neân ñoaøn con luoân kính sôï Ngaøi.
3. tin. Nhö lính canh moûi moøn mong höøng ñoâng, con ngoùng troâng Ngaøi.
4. ta. Luoân xoùt thöông troïn nieàm, cho thaàn daân xa thoaùt toäi tình.
« £ Gm« « « Bb £ « Dm ‰
b « « « « «
ˆ
« . « « « «
«
ˆ« l «ˆˆ«
«
ˆˆ««« ˆˆ««« ˆˆ««« l ˆ« . ˆ«ˆ« ˆˆ«« l «ˆ«ˆ« _«ˆ«ˆ« _ˆ««« _ˆ««« l ««ˆ«œ»»
Dm Am7
& «j
============================= ”
_ˆ« _ˆ« »
(Ñaùp) Vì Chuùa moät nieàm töø aùi, ôn cöùu ñoä nôi Ngaøi chöùa chan.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B
     
F A7 D‹ A‹ G‹ C7 F
                
Chuùa phaùn: "Ta laø söï soáng laïi vaø laø söï soáng, ai tin Ta seõ khoâng cheát bao giôø".

21
Thaùnh Vònh 21
Chuùa Nhaät Leã Laùù

Kim Long
«« «« «« «« ««
b 24 «« « «
« ˆ« ˆ« . ˆ
j
« œ»»» œ»»» nˆ« «ˆ
Dm G
& ˆ« ˆ«« «ˆ«
=============================
l l l
1. Bao ngöôøi nhieác maéng, vöøa thaáy boùng con
2. AÙc thuø xaán tôùi, töïa luõ choù vaây
3. Chia phaàn aùo khoaùc, coøn chieác aùo trong
4. Con nguyeän maõi maõi truyeàn baù Thaùnh Danh
5. Ai sôï kính Chuùa naøo caát tieáng leân

b ««
D7
«««ˆ Gnˆ««« «« Dm««
ˆ
« ˆ
« ‰ ««ˆ« «« Gm««ˆ« ««
ˆ
« ««« ««
«
#ˆ. l
=============================
& ˆ
« l ˆ «ˆ l
1. laø hoï ñaõ cheâ bai: Teân naøy luoân kính tin Chuùa
2. chaët ñaâm thuûng chaân tay, xöông xaåu con ñeám coi vaén
3. hoï cuõng baét thaêm luoân. OÂi laïy Thieân Chuùa con nöông
4. Ngaøi cho khaép anh em. Xin ñöôïc leân tieáng nôi coâng
5. maø cung chuùc toân vinh. Mieâu dueä Gia - coùp mau ca
b
« «« « « A«
b « «ˆ« « « « « « «ˆ« ˆ« l «ˆ«
«
C B Gm
««ˆ l «ˆ« . ˆ«
«ˆ« _««ˆ«
=============================
& _«««ˆ l «j
ˆ« ll
1. Trôøi. Neáu thöông tình haún laø Ngaøi lo giaûi thoaùt.
2. daøi,, maét caêm hôøn nhìn choøng choïc con nhaïo baùng.
3. nhôø, cöùu con cuøng, Ngaøi ñöøng lìa xa, boû thí.
4. hoäi, tieán daâng Ngaøi moät baøi ngôïi ca möøng kính.
5. möøng, Ích - dieân naøo thaàn phuïc quyeàn uy cuûa Chuùa.
« « Gm« « «
b «
«
ˆ «
«
ˆ « « «
ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ««

«
ˆ
« . «
«
A7
««« ˆ««« ««˙«
Dm
=============================
& l l ˆ« l ˆ«
j __««««ˆ l ”
(Ñaùp) OÂi Thieân Chuùa, oâi Thieân Chuùa, sao Ngaøi nôõ boû con.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


      
D‹ G‹ D‹ G‹ G‹ G‹ D‹

                   
Chuùa Ki - toâ vì chuùng ta ñaõ vaâng lôøi cho ñeán cheát vaø cheát treân thaäp giaù. Vì theá Thieân


G‹ C‹ C‹ G‹ C‹ C7 G‹

     
          
   
 
 
Chuùa ñaõ toân vinh Ngöôøi, ban cho Ngöôøi moät danh hieäu vöôït treân moïi danh hieäu.

22
Thaùnh Vònh 115
Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh

Kim Long
Gm « «« F« « £ « Dm
« E«b ««« £« «««
bb 2 «
«
ˆ ˆ« « «ˆ« « « « « «ˆ«
4 «
ˆ ˆ
« ˆ
«
=============================
& l l «
ˆ
« . «
« «
«
ˆ« «ˆ l ˆ
« «
ˆ ˆ « l
1. Bieát laáy chi daâng leân ñaùp ñeàn vì hoàng aân chan chöùa Ngaøi
2. Chuùa vaãn luoân toân döông quí troïng ngöôøi baày toâi trung hieáu töû
3. Hieán leã ñaây daâng leân caûm taï vaø caàu xin danh thaùnh Ngaøi

b b D «« ‰ œ» œ
» œ
» »œ »
œ »
œ
» «« « « D«
« œ
» œ
»
» »
œ
Gm«
«
ˆ » » » » «
ˆ . « « «
ˆ » »» l «ˆ« l l
Cm Adim
» » l »
=============================
& »» » » l #ˆ« «ˆ l » »»
£
1. ban. Toâi xin naâng naøy cheùn cöùu ñoä
£
vaø caàu xin danh thaùnh cuûa Ngaøi.
2. vong. Thaân con ñaây laø con nöõ tyø ñöôïc Ngaøi thöông côûi thaùo xích xieàng
3. lieân. Con ghi taâm lôøi xöa khaán nguyeàn vaø thöïc thi ngay tröôùc daân Ngaøi.
G ««
# «ˆ« ˆ««« ˆ«««« Em«««ˆ . «« C««ˆ« ˆ««« G« ««ĵ Em«
« . «
« « « G«
« «
ˆ . «_ˆ«« œ»ˆ« «ˆ l _««ˆ«« ‰ ”
ˆ « « «
D7
=============================
& l ˆ« l «ˆ« . ˆ« l «ˆ
»» «ˆ
(Ñaùp) Cheùn chuùc tuïng laø söï thoâng hieäp Maùu thaùnh Ñöùc Ki - toâ.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


   G
   
G‹ D D7

     
Chuùa noùi: "Thaày ban cho caùc con moät ñieàu raên môùi

 D
 
C D

G
        

      
laø caùc con haõy yeâu thöông nhau nhö Thaày yeâu thöông caùc con".

23
Thaùnh Vònh 30
Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh

Kim Long
Em« G « «««ˆ
24 œ»»»
C
œ»»» œ»»» »»»œ œ»»» « « «
« «ˆ« ««« «««ˆ «««
7

=============================
& » » l ˆ
« «
«
ˆ «
ˆ l ˆ« «ˆ l
1. Con aån naùu beân Ngaøi, ñöøng ñeå con xaáu hoå khi
2. Con bò luõ quaân thuø, baïn beø thaân thích thaûy cheâ
3. Con haèng vöõng tin Ngaøi, Ngaøi laø Thieân Chuùa cuûa con
4. Xin toûa Thaùnh Nhan Ngaøi, vaø duû thöông cöùu keû toâi

«
C
«« «««ˆ ««ˆ« ˆ««« C
«« . Jœ»» »
œ
G
» »
œ
» »
œ
»
»
œ»»» ˙»»»
Dm
=============================
& _««˙ l _«ˆ« l ˆ« » l » » l l
1. naøo. Hoàn con phoù troïn trong baøn tay Chuùa ñaây.
2. cöôøi, vöøa khi ngoù maët kinh tôûm traùnh xa.
3. thôø, hoàn con phoù troïn trong baøn tay Chuùa lieân.
4. ñoøi, naøo ai vöõng loøng troâng caäy Chuùa lieân.

.» œ»»» «« ««« F««ˆ« «« ‰ « Dm« « «««


»
œ «
ˆ
E7
ˆ
« « «
G7
ˆ «
«
C
» ˆ« l
=============================
& «j
ˆ« l ˆ« «ˆ _ˆ««« l _«««ˆ ll
1. OÂi Chuùa trung haäu voâ bieân, Ngaøi yeâu thöông cöùu chuoäc con.
2. Queân laõng nhö moät thaây ma, vaø coi nhö thöù boû ñi.
3. Xin cöùu con vöôït qua tay ñòch quaân ñang baùch haïi con.
4. Mau haõy can tröôøng theâm leân vaø luoân luoân vöõng maïnh leân.
« F « « E7 «« «« F«« « « «««
«ˆˆ« œ»œ»» »»»œœ «ˆ«ˆ« ««««ˆˆ Em««˙«
«« ˆ««« Am««ˆ« ‰ «j ‰ #œ««Ĵ» ˆ« ˆ«ˆ« ˆˆ«««« C«˙««« ˆ
ˆ« l l » »
=============================
& l ˙« l »» l ˙« l ««ˆ« Œ ”
(Ñaùp) Laïy Cha, con xin phoù linh hoàn con ôû trong tay Cha.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


      
D‹ G‹ D‹ G‹ G‹ D‹ G‹

                   

Chuùa Ki - toâ vì chuùng ta ñaõ vaâng lôøi cho ñeán cheát vaø cheát treân thaäp giaù. Vì theá Thieân


G‹ C‹ C‹ G‹ C‹ C7 G‹

             

   
 
 
Chuùa ñaõ toân vinh Ngöôøi, ban cho Ngöôøi moät danh hieäu vöôït treân moïi danh hieäu.

24
Thaùnh Vònh 117
Leã Phuïc Sinh

Kim Long

2 « « F«
« «£ «ˆ«« « ««« «««ˆ «« ««
b4 «
«
ˆ «ˆ« «
ˆ
« «
«
ˆ «
ˆ
«
C
«
« . « «
Dm
« ˆ «
ˆ ˆ« l
=============================
& l l ˆ« «
ˆ« l ˆ«
j
1. Chuùc tuïng Chuùa vì Ngaøi nhaân töø, ngaøn ñôøi Chuùa vaãn troïn tình
2. Caùnh tay Chuùa vaän duïng uy löïc, kìa laø caùnh höõu Ngaøi vuøng
3. Ñoù vieân ñaù thôï neà ñaõ loaïi laïi thaønh ñaù goùc töôøng roài

b ˆ« «« ‰ œ»» ««kˆ« œ» ««ˆ« «« «««ˆ ««« ««« Dm


« «
« ««« «« ‰
« « «ˆ« « «
C C7 F
» »
» l ˆ
« ˆ
« «
=============================
& l ˆ« . _«j « ˆ
« ˆ « « «
ˆ« ˆ« l ˆ«
«ˆ l _««ˆ ll
1. thöông. Is - ra - el haõy noùi leân raèng: Ngaøn ñôøi Chuùa vaãn troïn tình thöông.
2. cao Thoaùt vong thaân vaø soáng loan truyeàn Söï nghieäp Chuùa troùt caû ñôøi toâi.
3. ñaây Ñoù chính coâng trình Chuùa ñaõ laøm kyø dieäu tröôùc maét moïi phaøm nhaân.

b «« «« ««« «««ˆ ««ˆ« «« ««ˆ« . ««ˆ« «««ˆ œ»»


F
»»»œ ««ˆ« «««ˆ
Gm C
«« ‰ F
«
ˆ «
ˆ l
=============================
& _«ˆ« l _«ˆ« l » l ˆ« ”
(Ñaùp) Ñaây laø ngaøy Chuùa ñaõ laøm ra, Naøo ta haõy hæ hoan vui möøng.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm     F
    
F G‹ B C A‹ C7
           
   
Chieân Vöôït Qua cuûa chuùng ta laø Ñöùc Ki -toâ, vaäy chuùng ta haõy möøng leã trong Chuùa.

25
Thaùnh Vònh 117
Chuùa Nhaät 2 Phuïc Sinh A

Kim Long

b 24 ««
«
ˆ «« F«
«
«
ˆ «
« ««£ «« C
« « «««
Dm «««
ˆ «««
ˆ ««ˆ« «««
«
ˆ «
ˆ ˆ« ˆ«
=============================
& l «
l ˆ« . «
ˆ«
j l «ˆ ˆ l
1. Is - ra - el naøo haõy noùi raèng: Ngaøn ñôøi Chuùa vaãn troïn tình
2. Caùnh tay Chuùa vaän duïng uy löïc, Kìa laø caùnh höõu Ngöôøi vuøng
3. Ñoù vieân ñaù thôï neà ñaõ loaïi, laïi thaønh ñaù goùc töôøng roài
B«b
ˆ««« ˆ««« «« ««
C« «
b »» l »»« ‰ »
œ
»
««k
œ
» »
œ
»» »» l ˆ« . «j »œ » »
œ œ
» »œ « « «
ˆ« l ««ˆ
F Gm
ˆ
«
ˆ« » »» »
=============================
& ˆ« «ˆ l
1. thöông. A - a - ron haõy noùi leân raèng: Ngaøn ñôøi Chuùa vaãn troïn tình
2. leân. Thoaùt vong thaân vaø soáng loan truyeàn Söï nghieäp Chuùa suoát caû ñôøi
3. ñaây. Ñoù chính coâng trình Chuùa ñaõ laøm, kyø dieäu tröôùc maét moïi phaøm
«« «« «« « Cˆ««« «« «« «« « Bb « «
« «
« « « «« ‰
b «
ˆ «
ˆ ˆ« «ˆ« l « «
ˆ « « «
F C7 F
ˆ
« «
ˆ
=============================
& ˆ
« «
l ˆ« . _«j « «
ˆ «
ˆ « «
ˆ« «ˆ l ˆ« l l
«ˆ l _ˆ««
1. thöông. Ai toân sôï Chuùa haõy noùi leân raèng: Ngaøn ñôøi Chuùa vaãn troïn tình thöông.
2. toâi. Vaâng toâi bò Chuùa töøng ñaõ söûa phaït, Ngaøi chaúng nôõ khieán bò maïng vong.
3. nhaân. Vaâng ñaây laø chính ngaøy Chuùa taïo thaønh, ngaøy naøy haõy haùt hoø möøng vui.
Bb F« «« «« «« Bb
b «
« «
« « «
« «
« «
«
ˆ. «
« «
ˆ ˆ«
« « « «
C7
« «ˆ« «««ˆ « « F«« «« ‰
«ˆ «ˆ l «ˆ« ˆ« ˆ« l «ˆ
=============================
& ˆ« l «ˆ« . « l «« «« «« ««ˆ ««ˆ l ˙«« l ˆ«« ”
«ˆ _ˆ« _ˆ« _«ˆ _«ˆ _«ˆ __««˙ __««ˆ
_j
(Ñaùp) Haõy taï ôn Chuùa vì Chuùa nhaân töø, Ngaøn ñôøi Chuùa vaãn troïn tình thöông.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B
     
  
F C G‹ C
          
Chuùa noùi: Toâ - ma, vì con ñaõ thaáy Thaày neân con môùi tin. Phuùc

  
A‹ C7 F
    

cho nhöõng ai khoâng thaáy maø tin.

26
Thaùnh Vònh 15
Chuùa Nhaät 3 Phuïc Sinh A

Kim Long
£
bb 2 ««« «ˆ««£ ««« Gm«« . Bb«
«
ˆ
«
«
«
«
ˆ «
«
« «««
ˆ œ» . Jœ»»
« l »»
C
& 4 ˆ« #ˆ« l ˆ«
============================= «j
ˆ« l ˆ« » l
1. Xin giöõ gìn con, laïy Chuùa, con tìm aån thaân beân
2. Ñaây saûn nghieäp con laø Chuùa, sinh maïng con trong tay
3. Con maõi tuïng ca vì Chuùa ban lôøi baûo ban hoâm
4. Neân trí loøng con möøng rôõ, thaân naøy nghæ ngôi an

««£
5. Theo loái tröôøng sinh Ngaøi seõ thöông tình daïy con ñöa
bb D Uœ»» «« «««ˆ Eb««ˆ« . «« F«« £ D7«
« « Gm«
» ˆ« «ˆ
=============================
& l ˆ« l
j «
ˆ «
«ˆ« «
ˆ«« «
ˆ«« l «
ˆ . « l «˙« l l
«
#ˆj
1. Chuùa. Ngaøi laø Thieân Chuùa cuûa con, laø nguoàn haïnh phuùc ñôøi con.
2. Chuùa. Phaàn tuyeät luaân ñaõ veà con: ñöôïc Ngaøi laø cheùn loäc aân.
3. sôùm. Duø veà khuya vaãn nhuû taâm: ñaët Ngaøi ôû tröôùc maët luoân.
4. giaác. Vì Ngaøi ñaâu nôõ ñeå con huûy dieät ôû choán moà saâu.

G« « «£
5. böôùc. Traøn nieàm vui tröôùc Thaàn
«£ «««
Nhan, gaàn Ngaøi haïnh phuùc naøo hôn.
# ««ˆˆ« «ˆ«« « «
« D7«
« «
« «
« « G«
« «««
ˆ «
ˆ
« ˆ «
« «
ˆ. «
«ˆ « ˆ «
« « «
˙ l _ˆ«««ˆ
& ˆ« _ˆ«« l «ˆ.«
============================= _««ˆ _«ˆ«ˆ« _ˆ«« ˆˆ«« l _««
«˙ ”
(Ñaùp) Chuùa seõ daïy cho con bieát ñöôøng loái tröôøng sinh.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B
  
F D‹ F G‹ C7
              
 
Laïy Chuùa Gieâ - su, xin giaûi thích Kinh Thaùnh cho chuùng con, khieán loøng chuùng

  
 
F A‹ C7 F
    

con böøng chaùy leân khi nghe Chuùa phaùn daïy.

27
Thaùnh Vònh 22
Chuùa Nhaät 4 Phuïc Sinh A

Kim Long

«« ««« «« b
b 24 œ.»»» œ»»» «
ˆ ˆ ««ˆ« . «« «« «« ««« ˆ« ««
F C B A Dm 7

=============================
& l ˆ« l ˆ«
j ˆ« ˆ« l ˙« l
1. Coù Chuùa chaên daét toâi neân toâi khoâng coøn thieáu gì.
2. Daãn tôùi beân suoái trong cho toâi ñaây boài döôõng laïi.
3. Daãu luùc qua luõng saâu, con ñaâu lo sôï khoán cuøng.
4. Chuùa thieát con böõa aên ngay khi quaân thuø ñoái maët.
5. Chuùa vaãn che chôû con trong aân thieâng vaø nghóa tình.
F « «« ««ˆ« «««ˆ «« . «« C«« ««« ««
b «ˆ« «ˆ«« «ˆ« « l ˆ«
Gm
ˆ« l
j «
ˆ «
«ˆ «ˆ «« «
« ««˙«
F
=============================
& _ˆ« ˆ
« l ll
1. Treân ñoàng coû xanh töôi Ngaøi daãn toâi vaøo nghæ ngôi.
2. Theo ñöôøng neûo coâng minh, Ngaøi daãn toâi vì Uy Danh.
3. Bôûi Ngaøi ôû beân con, caàm saün coân tröôïng chôû che.
4. Xöùc daàu toûa höông thôm vaø cöù chaâm röôïu ñaày ly.
5. Con ñöôïc ôû vöông cung qua thaùng naêm daøi trieân mieân.
«« ««« « «« C« «««
b ˆ.
«
ˆ.
« «ˆ «
ˆ
« «
ˆ
« « «
« « «
« «
. «ˆ« l ««ˆ.ˆ. _«««ˆˆ _«ˆ« _ˆ«« l _«««˙
« «
F Dm G7 C
«ˆ «ˆ ˆ« l ˆ«ˆ« .
=============================
& ĵ ”
n «ˆ ˆ«
(Ñaùp) Coù Chuùa chaên daét toâi, neân toâi khoâøng coøn thieáu gì.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


  B
       
F D‹ C G‹ A‹ C7 F

             

Chuùa noùi: Toâi laø muïc töû toát laønh, Toâi bieát caùc chieân Toâi vaø caùc chieân Toâi bieát Toâi.

28
Thaùnh Vònh 32
Chuùa Nhaät 5 Phuïc Sinh A

Kim Long

24 « «
« « «
« « «
« «
«
Am«
« ««« ««« ««
« « ˆ
« « ˆ«« =l
C G
« «
««ˆ l ˆ« «ˆ « «
«ˆ« «ˆ
============================
& «
ˆ l ˆ« ˆ
_«ˆ« «ˆ
1. Ngöôøi coâng chính haõy reo hoø möøng Chuùa, keû ngay
2. Lôøi Thieân Chuùa raát ngay thöïc chaân chính, vieäc tay
3. Ngaøi ñöa maét doõi theo keû thôø kính, keû tin
««« ««« ««j̄ˆ« ««ˆ« ««« «««
Am G«« C«
« «««

F
»
œ.
» »œ ««« «««
ˆ
«««ˆ 7

«ˆ .
============================
& «ˆ ««ˆ «ˆ l ˆ« ˆ« l » »» «ˆ =l
1. laønh hôïp tieáng ngôïi khen. Taï ôn Chuùa gieo muoân tieáng
2. Ngaøi thöïc ñaùng caäy tin. Ngaøi yeâu thích coâng minh chính
3. caäy loøng Chuùa duû thöông. Haàu giaûi cöùu qua tay töû

««ˆ« «« «ˆ««
Dm G
« « « ««ˆ« «
«
C
«
ˆ« l «ˆ« ««ˆ
============================
& ˆ«« _«««ˆ l _««ˆ =l l
1. ñaøn, ngôïi khen Ngaøi gaûy ñaøn saét ñaøn tô.
2. tröïc, tình thöông Ngaøi traøn ngaäp khaép moïi nôi.
3. thaàn, hoài cô haøn Ngaøi nhìn tôùi döôõng nuoâi.
« « F «
« «« ««ˆ«
« « « « «
ˆ« l «ˆ«ˆ« « ««ˆˆ l ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ =l
Dm C

_««ˆ« ˆ«« l «ˆ« . «j


============================
& _ˆˆ««« _«ˆ«ˆ«
(Ñaùp) Laïy Chuùa, xin toû löôïng töø bi Chuùa cho chuùng
«« «« «««ˆ Em«
« . « « ««« «
« «
C C G7
ˆˆ«« ˆ«ˆ« «ˆ l ˆ«ˆ« . ˆ « « l _«««ˆ»œ»
=============================
& _««ĵ
«ˆ l _ˆ««ˆ« _«««ˆ _«»œ̂» ««ˆ l _««˙»»
» »

con nhö chuùng con haèng caäy troâng » nôi Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm
F A‹ D‹ F
           

Chuùa noùi: Thaày laø ñöôøng, laø söï thaät vaø laø söï soáng, khoâng

 
D7 G‹ C7 F
     
   
ai ñeán ñöôïc vôùi Cha maø khoâng qua Thaày.

29
Thaùnh Vònh 65
Chuùa Nhaät 6 Phuïc Sinh A

Kim Long
#2 G« « «£ «« œ»»»
4 « « «
ˆ
« «
«
ˆ «
ˆ
« ˆ«
C
œ»»» . œ»»»
«ˆ« ««ˆ l l
=============================
& l
1. Toaøn caàu hôõi, naøo tung hoâ Chuùa, ñaøn haùt
2. Toaøn caàu haõy phuïc suy toân kính, ñaøn haùt
3. Ngaøi töøng khieán ñaïi döông trô ñaát, vaø daét
4. Loøng thaønh kính nguyeän daâng leân Chuùa, lôøi taùn
# D« £ « Em £ «
G.
»œ»» œ»» œ»»» »»»œ œ»» «ˆ« ««ˆ« ««« ««ˆ « « A7
««ˆ« «
«
ˆ« ˆ«« l
»
=============================
& » l «ˆ l ««ˆ . ˆ««
1.
£
leân möøng Thaùnh Danh raïng ngôøi. Daâng lôøi taùn tuïng vaø thaân thöa Chuùa
2. leân möøng Thaùnh Danh Chuùa Trôøi. Mau haõy ñeán nhìn töøng uy coâng Chuùa
3. daân daïo böôùc qua soâng ngoøi. Ta möøng rôõ vì ngaøn uy coâng Chuùa
£
4. döông möøng Chuùa toâi toân thôø. Toâi caàu khaán Ngaøi, Ngaøi khoâng cheâ baùc
# G « « D7 «« «
« «««
« ‰ « «« .
ˆ « ˆ
« ˆ
« «
« ˆ
« «ˆ l «ˆ«
«
D G
«ˆ« «ˆ« «ˆ« l
=============================
& ll
1. raèng: Söï nghieäp Chuùa thaät ñaùng khieáp sôï thay.
2. laøm, vieäc khuûng khieáp Ngaøi ñoái vôùi phaøm nhaân.
3. laøm, Ngaøi nhìn roõ vaø thoáng laõnh vaïn daân.
4. lôøi, vaø laïi cuõng chaúng döùt nghóa tình ñaâu.
# G« «« D7 « « «««
« « «
ˆ
« .
. ĵ
«
ˆ
« «
«
ĵ «
ˆ
« ˆ««
j G
««˙«» ««ˆ«œ» ‰
« «
«ˆ l ˆ
« l ˆ
«
=============================
& ˆ« «
ˆ «
ˆ l »» l »» ”
Ñaùp Toaøn caàu hôõi, haõy tung hoâ Chuùa Trôøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B
          
   
F F7 C D‹ F

    
Chuùa noùi: Neáu ai yeâu meán Thaày, thì seõ giöõ lôøi Thaày, Cha Thaày

 B
                
C7 F G‹ C7 F
   
seõ yeâu thöông ngöôøi aáy, Cha Thaày vaø Thaày seõ ñeán vaø ôû laïi nôi ngöôøi aáy.

30
Thaùnh Vònh 46
Chuùa Thaêng Thieân

Kim Long
F« «« C« ««« F ‰ ««j
24 Jœ»» «
«
ˆ ˆ«
C
« «
« «
ˆ
« ˆ ˆ«
» « . «
ˆ
=============================
& l ˆ« l l
1. Voã tay ñi naøo muoân daân hôõi, taùn
2. Chuùa ñi leân, ngaøn caâu hoan chuùc, Chuùa
3. Ñöùc Vua cai trò caû theá giôùi, tieán

«« ««ˆ.« «« «« «« œ»»» »»»œ »»»œ «« ««


« «
Dm G C
«
«ˆ «ˆ «
«ˆ l j ˆ
«
=============================
& ˆ« ˆ
j
« l ˆ« «ˆ l
1. tuïng Thieân Chuùa, mau hoø reo, vì Chuùa, Ñaáng Toái cao khaû
2. ngöï leân giöõa ñieäu keøn vang. Ñaøn haùt haõy taáu vang möøng
3. Ngaøi muoân khuùc ca tuyeät luaân, naøy Chuùa vaãn thoáng trò vaïn
«« ‰ «« «««ˆ « ‰
«
ˆ « « «
««ˆ l _«««ˆ
Am G7 C
«ˆ« ««ˆ l ˆ«
=============================
& «ˆ« ll
1. uùy, laø ñaïi vöông thoáng trò ñòa caàu.
2. Chuùa, vaø hoøa ca kính Vua ta naøo.
3. quoác, haèng ngöï treân thaùnh ngai cuûa Ngaøi.
««« «« C« « « « G ‰ ««ˆ« «««ˆ F«« «« G7««ˆ« «« C«««ˆ ‰
ˆ«ˆ« «««ˆˆ l ««ˆ ˆˆ««« ««ˆ«ˆ ««ˆ l ««ˆ«
=============================
& ˆ« «ˆ l ˆ«ˆ« ««ˆˆ ˆ« ««ˆˆ l ««ˆ« ”
_ˆ« _«ˆ _«ˆ
(Ñaùp) Chuùa tieán leân giöõa tieáng reo möøng, Chuùa tieán leân trong tieáng keøn vang.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


         
F D‹ G‹ C7 F G‹

          
Chuùa noùi: Caùc con haõy ra ñi giaûng daïy muoân daân, vaø ñaây Thaày ôû
B
   
D‹ C7

     
cuøng caùc con moïi ngaøy cho ñeán taän theá.

31
Thaùnh Vònh 103
Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng

Kim Long
#2 G« « «£ «««ˆ D« «««ˆ
«
« «
« «
ˆ
« «
«
ˆ «
« «
ˆ
« ‰ «
«
& 4 ˆ«« ˆ« l «ˆ
=============================
l ˆ« l
1. Hoàn toâi hôõi chuùc tuïng Chuùa ñi, laïy Thieân
2. Vöøa khi Chuùa ruùt laïi khí thieâng, laø thaân
3. Nguyeän muoân kieáp Chuùa haèng hieån vinh, vaø mong
# œ»»» »»»œ »»»œ œ.»»» »
œ »
œ
» »
œ »
œ «« ‰ ««ˆ« «««
œ
» » ˆ
«
C Am
»
=============================
& » l » »
» » » »
» l ˆ« l
£
1. Chuùa Ñaáng con thôø kính, Ngaøi cao
£
caû muoân truøng. Quaù nhieàu
2. chuùng trôû lui buïi caùt vì taét hôi thôû roài. Muoán taïo
3. öôùc nhöõng coâng trình Chuùa laøm Chuùa maõi vui möøng. Tieáng loøng
# Em« « A««7 ««£ «« D « £
««ˆ« . «««ˆ «ˆ «ˆ ˆ« l «« « ««£ «« l ««ˆ.« ˆ«««« «««« ˆ««« ««« l ««˙« l ««ˆ« ‰ l l
G
=============================
& ˆ« _«ˆ« _ˆ«« ˆ« ˆ «ˆ
1. vieäc ñeàu do tay Chuùa laøm, ñòa caàu ñaày daãy nhöõng vaät Chuùa taïo ra.
2. laïi Ngaøi ban sinh khí vaøo, bôûi Ngaøi ñoåi môùi boä maët cuûa traàn gian.
£ « Em« C £
3. naøy caàu mong vui yù Ngaøi, bôûi Ngaøi laø chính hoan laïc cuûa ñôøi toâi.
# G D/F«# « Am«« D««7 ««« G
««j
ˆ
« «
«ˆ« «
««ˆ ««« ««ˆˆ « « « «
«ˆˆ« «ˆ« ˆ«« ˆ«« ˆ
ˆ.«ˆ« . «ˆ«ˆ« ˆ««« ««ˆ« ‰
=============================
& l «ˆ l ˆ« ˆ« ˆ« l l ”
(Ñaùp) Xin sai Thaùnh Thaàn Chuùa ñeán ñeå Ngöôøi ñoåi môùi maët ñaát naøy.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B
       
F G‹ C F

       
   
Laïy Chuùa Thaùnh Thaàn, xin xuoáng traøn ngaäp coõi loøng caùc tín höõu Chuùa vaø thaép
B
     
C7 F
   
saùng löûa tình yeâu Chuùa trong loøng hoï.

32
Toân Vinh Chuùa
Chuùa Ba Ngoâi

Kim Long

24 ««« ««« F«
« « «« œ»»» œ»»» œ»»
«
ˆ . »
œ »
Em Am
«
ˆ «
ˆ « ˆ«
=============================
& l ˆ« l »
» l
1. Toân vinh Chuùa laø Thieân Chuùa toå tieân chuùng
2. Toân vinh Chuùa töø trong thaùnh ñieän ngôïp aùnh
3. Toân vinh Chuùa ngöï treân caùc thaàn hoä giaù
4. Toân vinh Chuùa taän treân caùc voøm trôøi vuùt

œ»»» .
Dm
œ»»» œ»»» œ»»»
G
œ»»» œ»»»
D
œ
»
G
««ˆ« ‰ ««ˆ« «« C
«« . ««« «««
7

=============================
& l »
» l «
ˆ l ˆ« ˆ« ˆ« l
1. con, xin daâng lôøi taùn döông muoân ñôøi. Chuùc tuïng Ngaøi, oâi danh
2. quang, xin daâng lôøi taùn döông muoân ñôøi. Chuùc tuïng Ngaøi treân ngai
3. ñaây, xin daâng lôøi taùn döông muoân ñôøi. Chuùc tuïng Ngaøi luoân coi
4. cao, xin daâng lôøi taùn döông muoân ñôøi. Chuùc tuïng Ngaøi, muoân muoân

««ˆ« « «
« G« ««« ««« « «
« « ‰
« «ˆ« «
ˆ« l ˆ« . «ˆ« «
Dm C G C 7

& ««ˆ ˆ«
============================= «ˆ l «ˆ« ˆ« «ˆ« l _«««ˆ ll
1. thaùnh Ngaøi thaät hieån vinh, xin daâng lôøi taùn döông muoân ñôøi.
2. baùu cöûu truøng vuùt cao, xin daâng lôøi taùn döông muoân ñôøi.
3. thaáu loøng vöïc thaúm saâu, xin daâng lôøi taùn döông muoân ñôøi.
4. gioáng vaät Ngaøi taùc sinh, xin daâng lôøi taùn döông muoân ñôøi.
C ««
««« G7 «« ««« C ««
««ˆ« «ˆ«« F
««ˆ« ˆ
«ˆ«« «ˆ«« ˆ«
« ˆ«««
ˆ« ˆ« l ˆ«
=============================
& ˆ« «ˆ l ˆ« ”
ÑK. Xin daâng lôøi taùn döông muoân ñôøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


    
C F A‹ C7 F
              

Xin daâng lôøi toân vinh chuùc tuïng Chuùa Cha, Chuùa Con vaø Chuùa Thaùnh Thaàn, laø Thieân

 B
A‹

        
G‹
  
C D‹
  
F

 
Chuùa ñaõ coù, hieän coù vaø ñang tôùi. Xin toân vinh chuùc tuïng muoân ñôøi.

33
Thaùnh Vònh 147
Leã Mình Maùu Chuùa

Kim Long

£ «
«
#2 « . «
« Em« « œ
» D7«
« « ««
ˆ ˙»»» œ»»» . œ»» œ»» œ»»»
«
ˆ ˆ
« « « » «
ˆ «
ˆ »
C G
4 «
ˆ ˆ
« l »
=============================
& l l » l
1. Haõy ca möøng Thöôïng Ñeá, naøy Gia - lieâm hôõi ca ngôïi Chuùa ngöôi
2. Chuùa ban leänh truyeàn xuoáng moïi nôi döông theá. Ñaây lôøi Chuùa toû
3. Chuùa toû baøy lôøi Chuùa cuøng nhaø Gia - coùp, ban luaät phaùp chæ
# D7«
«ˆ« œ»»» »
œ «ˆ« . ˆ««« ««ˆ«
Em« ««« œ» œ»»» »»»œ
»
œ » ˙
» ˆ
l »» »»»œ
Bm C
& »» » » l »»
============================= l » » l
£
1. thôø. Naøo hôõi Si - on, £
Ñaáng laøm cho theâm vöõng then cöûa nhaø
2. baøy chaïy töùc toác ñi. Tuyeát Ngaøi cho rôi xuoáng ví töïa loâng
3. thò cuøng Is - ra - el. Chuùa naøo xöû nhö theá vôùi moät daân
# D7« «£ «« G«
˙»» »
œ . »œ œ
»
» »œ « « «
»
œ « «
ˆ «
ˆ «ˆ l «˙«
D G Em
» l »» »» »» »» »» l «ˆ« .
=============================
& ««ˆ ”
1. ngöôi, bao con caùi trung thaønh, Ngaøi giaùng phuùc thi aân.
2. chieân, gieo söông moùc lan traøn naøo coù khaùc chi tro.
3. khaùc, khoâng cho chuùng hay ñöôïc luaät phaùp Chuùa khi nao.
# G« « «« C«« ««« G/B«« « D7 ««« G«
« « ˆ « «
ˆ. ˆ
j «
ˆ «
« ˆ
«
ˆ« «
ˆ
ˆ« «
ˆ« l «ˆ« . «
«ˆ« l ˆ«
=============================
& «ˆˆ ˆ« l «˙«»»»
« ”
(Ñaùp) Naøy Gia - lieâm hôõi, haõy ca möøng Chuùa Trôøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B  D‹
              
F D‹ G‹ C F F

      
Chuùa phaùn: Ta laø baùnh haèng soáng töø trôøi xuoáng, ai aên baùnh naøy seõ ñöôïc soáng muoân ñôøi.

34
Thaùnh Vònh 28
Chuùa chòu pheùp röûa

Kim Long

24 ««j ««ˆ.« «««ˆ «« «« ‰


b « « «ˆ œ»»» œ»»» l
F
& ˆ
« l «
============================= «
ˆ
ˆ« _««ˆ l
1. Tieán Chuùa hôõi chö thaàn chö thaùnh, haõy tieán
2. Tieáng Chuùa ñaõ vang reàn soâng nöôùc, Chuùa thoáng
3. Chuùa khieán saám noå reàn kinh haõi. Naùo nöùc
Gm«Bb «« «« «««
b œ»»» »»»œ «ˆ« .
C
«ˆ l »J
œ
»
» œ
»
» J
œ
»
» œ.
»
»
F
»œ «
ˆ ˆ
=============================
& » » l » »» l
1. Chuùa duõng löïc vaø quang vinh. Tieán Chuùa quang vinh xöùng
2. laõnh nhöõng ngoïn trieàu meânh moâng. Tieáng Chuùa vang leân raát
3. khaép thaùnh ñieän lôøi Toân vinh, Chuùa vaãn uy linh giöõa
«« «
««ˆ ‰ ««ˆ« «ˆ«« « « «« ‰
b «
ˆ « « «
Gm C7 F
« «
=============================
& ˆ« «ˆ l « «
ˆ« ˆ« _ˆ«« l ˆ« ”
1. Danh Ngaøi, thôø laïy Chuùa thaùnh thieän quyeàn linh.
2. uy huøng. Thaät raïng rôõ maõnh lieät toaøn naêng.
3. thuûy trieàu, laø Ñaïi Ñeá thoáng trò ngaøn naêm.
« F« «« «« Gm«
b «
ˆ
«
j «
«
ˆ. ˆ« «
ˆ «
«
« «
«
ˆ
C7
«
«
ˆ
« ˆ«
«
«
F
««« ««« ‰
ˆ
« «
ˆ. ˆ« «
ˆ
=============================
& l «
«__««ˆˆ l _««ˆ «_ˆ« «_ˆ« l __«««˙ ˙ l _ ˆ«« ”
_«ˆ
(Ñaùp) Chuùa ñaõ giaùng phuùc bình an cho daân Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B
 
       
G‹ C7 F
     

Caùc taàng trôøi môû ra vaø tieáng Chuùa Cha tuyeân phaùn:" Naøy laø

 
A‹
    
C

D‹
 
C7 F

  
Con yeâu daáu cuûa Ta, haõy nghe lôøi Ngöôøi".

35
Thaùnh Vònh 39
Chuùa Nhaät 2 QN A

Kim Long

bb 2 Gm« «£ « Eb ««
«
ˆ« «
« « «
ˆ« l «ˆ« .
Dm
«
ˆ« l «ˆ« .
j «ˆ« l ««ˆ«
«
Cm
‰ «
& 4 ˆ«
============================= «_««
ˆ
«j
ˆ« l
1. Toâi haèng troâng ñôïi heát loøng ôû nôi Chuùa, neân
2. Chuùa ñaâu thích gì phaåm vaät vaø hy leã, nhöng
3. Saùch ghi roõ raøng nhöõng lôøi veà con ñoù: Con
4. Ñöùc coâng chính Ngaøi khaán nguyeän truyeàn rao maõi trong
«« £ Bb
bb « ˆ
« «
«
« «
« «
« œ
»
» »
œ
» »
œ
» œ
» . œ»»»
D7 Gm
«
«j̄ #ˆ
« ˆ
« ˆ
« »
»
=============================
& l » »
» l »» » »»»œ l
_««ˆ
ˆ
«
£
1. Ngaøi cuùi mình nghe toâi. Khieán toâi môû mieäng xöôùng baøi
2. Ngaøi ñaõ môû tai toâi. Chuùa ñaâu coù ñoøi leã toaøn
3. tìm yù Ngaøi vaâng theo. Kính thaân Chuùa Trôøi, Chuùa cuûa
£ «
4. ngaøy nhoùm hoäi con daân. Kính xin Chuùa Trôøi chöùng nhaän
bb F« « £ « Eb « « ««ˆ
«ˆ« «
«ˆ« ««ˆ ««ˆ « « « «
« «
« «
ˆ
« œ» ‰
« « l »»
D D
l #ˆ« .
=============================
& ˆ« «ˆ« l ˆ
« «
ˆ ”
1. ca. Xin haùt kính Ngaøi, ñaây baøi ca, moät baøi ca môùi.
2. thieâu hay leã xaù toäi, con lieàn thöa: Naøy con xin ñeán.
3. con, bao huaán giôùi Ngaøi, ñaây loøng con haèng luoân uû aáp.
4. cho vì Chuùa bieát raèng moâi mieäng con naøo ñaâu im tieáng.
bb « Eb D7« ««« « Gm«
« «
Gm
ˆ
« « «£ « « « «
«
ˆ.
« ˆ
« ˆ«
« «ˆ««
& «j
ˆ« l « «
_««ˆ _«ˆ _«ˆ l
============================= «
ˆ« . «
ˆ«
j l «
_«ˆ . «
ˆ« «
ˆ« l _««ˆ ”
(Ñaùp) Laïy Chuùa naøy con xin ñeán thöïc thi thaùnh yù Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 
          
A‹ D‹ G‹ C7 F
     
Ngoâi Lôøi ñaõ laøm ngöôøi vaø ôû giöõa chuùng ta. Baát cöù ai tieáp nhaän

 
G‹
 C
   
A‹
 
D‹ C7
 
F
     
Ngöôøi, Ngöôøi ban cho hoï ñöôïc quyeàn trôû neân con Thieân Chuùa.

36
Thaùnh Vònh 26
Chuùa Nhaät 3 QN A

Kim Long

24 «« «« ˆ««« F««ˆ . « Dm««ˆ« «ˆ«« D«« G««« , ˆ««« Am««« ««««ˆ «««ˆ Dm˙»» G
ˆ
C 7 7

& ˆ« _«ˆ«
j l « «j
=============================
ˆ« l #ˆ« l ˆ« l » l
1. Chuùa laø aùnh saùng, laø Ñaáng Cöùu Ñoä toâi, toâi coøn sôï ai,
2. Kieám tìm khaán öôùc ñöôïc sôùm toái aån thaân trong ñeàn thôø Chuùa,
3. Tin raèng seõ thaáy loäc phuùc Chuùa taëng ban trong mieàn keû soáng,
»œ»» œ»»» œ»»» œ»»» Emœ»»» »»»œ œ»»» «« «« F ««ˆ« . «« G « «
ˆ« l «ˆ« ˆ« «ˆ« ««ˆ l «« l «« l l
« « «
G7 C C 7

=============================
& l ˆ« ˆ« l j
_«˙ _j
«ˆ
1. Ngaøi laø thaønh luõy baûo veä toâi, toâi coøn phaûi sôï gì?
2. ñeå ñöôïc nhìn ngaém Ngaøi cao sang, troâng ñeàn thaùnh huy hoaøng.
3. Caäy nhôø vaøo Chuùa, maïnh baïo leân, can tröôøng vöõng tin Ngaøi.
««« « F« « Dm««« ««« G7« C «« «««

«««ˆ «
««ˆ«
C
« «
ˆˆ«« l ˆ.«ˆ« . «ĵ ˆ
«
«ˆ« ˆ «
«« «
ˆ«ˆ« «
˙
««˙« ĵ
««ˆ«
=============================
& _ˆ« «
ˆ
« l ˆ l l ”
(Ñaùp) Chuùa laø aùnh saùng, laø Ñaáng Cöùu Ñoä toâi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 
    
G‹ A‹ D‹ C7
         
Chuùa Gieâ - su loan baùo Tin Möøng nöôùc trôøi vaø chöõa moïi

 
F C7
 F

     
thöù beänh hoaïn taät nguyeàn trong daân.

37
Thaùnh Vònh 145
Chuùa Nhaät 4 QN A

Kim Long

24 £ « G »
œ œ»»»
« «
C
«
« «
« «
« «
«
ˆ «
«
ˆ
« . »
» œ
»
» œ
»
Em
» . œ»»» »
œ
» œ»»» =l
« «
_«ˆ« «ˆ« l ˆ« . «ˆ ˆ« «ˆ«
============================
& « l » l » » »»
£
1. Ngaøi minh xeùt nhöõng ai bò öùc oan, keû tuø toäi, ra tay cöùu ñoä
««ˆ« ‰ «« ««j «« . «« «£ ««
Am
œ
»
»
F
. «
ˆ
G G7
« « «
« «
ˆ« «ˆ l «« ‰=l l
C
ˆ« l »
j
============================
& l ˆ« ˆ« l «ˆ.«
j «ˆ« ˆ« _«ˆ
1. lieàn. Ngaøi cuõng thöông ban löông thöïc maø nuoâi keû khoù ngheøo.
«£ « G »
œ »»»œ
« « «
« «
« «
«
« «
«
C
«
«
ˆ «
«
ˆ
« . »
» »
œ
» œ
»
Em
» . »
œ
» œ
»
» »»»œ=l
_««ˆ ««ˆ l ˆ« . ˆ« ˆ« ˆ««
============================
& l » l » » » »»
£
2. Ngaøi môû maét nhöõng ai bò toái ñui, keû bò dìm, ra tay Chuùa vöïc
3. Moïi möu tính aùc nhaân Ngaøi phaù tan, Chuùa ñoä trì coâ nhi vôùi quaû
«« ‰ « «« £
« ««
Am
ˆ
« « »
œ
»
F
. ˆ
j
«
G
«
« . «
«
C
« « «
« «
«
ˆ «ˆ =l
ˆ« l »
j l ˆ«
============================
& ˆ« l «ˆ« .
j ˆ«« ˆ«
2. daäy. Vaø Chuùa yeâu thöông nhöõng ngöôøi haèng luoân soáng chính
3. phuï. Ngaøi naém trong tay vöông quyeàn ngaøn muoân kieáp vöõng
«« G«« «£ «
« ‰ ««j »
œ
ˆ« l »»
Dm D7
. «
ˆ« l ˆ« . «j
j «
G7
«
ˆ« l «ˆ.« ««ˆ «
«ˆ« ˆ« «ˆ l «« ‰ =l l
« «
C
& «ˆ«
============================ _«ˆ
2. tröïc. Ngaøi cuõng khoâng queân bang trôï kieàu daân naáp boùng Ngaøi.
3. beàn. Naøy hôõi Xi - on, Chuùa Trôøi laø vua thoáng laõnh hoaøi.
««« ««
ˆ«« ˆ «
C
««ˆ« . «« Dm««ˆ« ««« « ««« G«
«
«
ˆ . « «_««ˆ ‰ =”
C
ˆ« l ˆ« . «ˆ« l «ˆ«
============================
& ˆ« ĵ «_ˆ«ˆ _«ˆ«ˆ« _««ˆ l _«««ˆ . _«ĵ
« l
_«ˆ «ˆ
(Ñaùp) Phuùc cho ai ñöôïc Chuùa Trôøi nhaø Gia - coùp hoä phuø.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


   
          
F D‹ G‹ C

   
Anh em haõy vui möøng haân hoan, vì phaàn thöôûng cuûa anh

   

A‹ C7 F
     
em seõ troïng ñaïi treân trôøi.

38
Thaùnh Vònh 111
Chuùa Nhaät 5 QN A

Kim Long

24 Jœ»» £ G«
« £ ««
» «
Dm
« «
« «
« «
«
« «
ˆ
« «
Em
« «
« «ˆ
=============================
& l ˆ« _««ˆ ˆ« ˆ« l «ˆ «ˆ l
1. AÙnh quang doïi keû loøng ngay, laø ngöôøi coâng
2. Thaùng naêm hoï khoâng chuyeån lay, ngaøn ñôøi nhaân
3. Vöõng taâm, chaúng chi sôï haõi, hoï haèng roäng
«« £ « « £ ««
«
ˆ. «
«
ˆ«
FG
«
«
««ˆ «
«
««ˆ «
C
ˆ« l « « ‰ «
«ˆ« «
« «
Dm
ˆ« l «ˆ.« «
««ˆ «
«
G7
«ˆ« «
ˆ« ˆ« l
=============================
& _«ˆ
1. chính, nhaân haäu vaø chí töø. Vinh phuùc ngöôøi roäng loøng thöông giuùp
2. theá vaãn coøn töôûng nhôù hoï. Ñaâu coù sôï phaûi nhaän tin aùc
3. raõi hoã trôï keû tuùng ngheøo. Coâng chính hoï ngaøn ñôøi kieân vöõng
«« ‰ «« ««« ««ˆ« . «ˆ«« œ»»» »»»œ œ» ‰
«
ˆ «
ˆ ˆ »œ
l »»
Am G7 C
=============================
& l » »» ll
1. ñôõ, theo giôùi luaät maø saép
£
xeáp vieäc rieâng.
2. döõ, luoân vöõng loøng maø phoù thaùc caäy tin.
3. maõi, uy theá hoï röïc rôõ troåi vöôït leân.
£
««« ««« F«« « G«« ˆ««« ˆ««« Am««ˆ.« «««ˆ G«« ««£ ««« C«
««ˆ «ˆ ˆ« l _««˙ l _«««ˆ ‰ ”
7

& ˆ« «ˆ l ˆ.« ««ˆ ««ˆ


============================= l
(Ñaùp) Trong u toái Ngöôøi böøng leân aùnh saùng chieáu doïi keû ngay laønh.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm

                    
F A‹ G‹ A7 D‹ G‹ C7

Chuùa phaùn: "Ta laø söï saùng theá gian, ai theo Ta seõ coù aùnh saùng ban söï soáng".

39
Thaùnh Vònh 118
Chuùa Nhaät 6 QN A

Kim Long

b 24 ««« ««« «««


ˆ «« «« «« «««ˆ « « «« ««
«
F Dm C
ˆ « ˆ
« .
=============================
& ˆ
j
« «
ˆ. « « «
ˆ «ˆ l
_«ˆ« l l ˆ« ˆ« l _««ˆ .
1. Haïnh phuùc thay ai vui soáng ñôøi thieän toaøn, luoân noi
2. Ngaøi ñaõ thöông trao ban huaán leänh cuûa Ngaøi, cho con
3. Nguyeän xuoáng ôn cho con soáng phaän toâi hieàn. Luoân kieân
4. Daïy doã con tuaân theo thaùnh chæ cuûa Ngaøi, con xin
«« Bb
«« F « ««« «« ««« C« ««
b «««ˆ ˆ« «
« «
«
«
ˆ ˆ« «
«
ˆ «
ˆ ˆ
« ˆ
« «
ˆ
« . ˆ«
j
=============================
& ˆ« l l l
1. theo phaùp luaät cuûa Chuùa. Haïnh phuùc thay ai
2. luoân giöõ gìn chu taát. Nguyeän öôùc sao chaân
3. taâm giöõ lôøi cuûa Chuùa. Môû maét con cho
4. ñi ñeán cuøng, laïy Chuùa. Môû trí con tinh
Bb Gm. C7 «« «« ««« «« «« F «
b «« «« œ
» »œ
»» l »œ
»
» »
œ œ
»
» «
ˆ « «ˆ ˆ«« ˆ««
«ˆ. «ˆ »» »» » l
=============================
& ˆ« l «ˆ« ll
1. ngöôøi thöïc thi yù Chuùa, vaø nhaát taâm tìm thaùnh nhan Ngaøi.
2. naøy haèng luoân vöõng böôùc maø doõi theo ñöôøng Thaùnh chæ Ngaøi.
3. raïng ngôøi ñeå thaáy roõ, luaät Chuùa ban thaät raát dieäu huyeàn.
4. töôøng ñeå con suy thaáu, vaø doõi theo luaät phaùp heát loøng.
F« «« «« C7«« « ««« ««« ««
b « «
«
ˆ. «
ˆ «
ˆ «
ˆ
«
ˆ «
«ˆ ˆ
«
« ˆ «
«
F
««˙«»
_««ˆ l ˆ
« . «
ˆ «
ˆ l ˆ
«
=============================
& ˆ« ˆ« l »» l ˆ«œ»»» ”
Ñaùp Haïnh phuùc ai tuaân giöõ luaät phaùp Chuùa Trôøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm



F
 
G‹
    
D‹
 C7 D‹

         
Laïy Cha laø Chuùa Caû trôøi ñaát, chuùc tuïng Cha, vì Cha ñaõ maïc khaûi nöôùc
 
 
G‹ C7 F
  

trôøi cho nhöõng ngöôøi beù moïn.

40
Thaùnh Vònh 102
Chuùa Nhaät 7 QN A

Kim Long

2 «
« «««£ ««« Dm«« «««ˆ « «
£ «« Am/C
««ˆ« . ««ˆ« ««
b 4 «
ˆ ˆ « ˆ «
ˆ. «
«
=============================
& «
ˆ
« ˆ
« ˆ« Kœ»»» l
l ˆ« l
1. Linh hoàn toâi ôi haõy ngôïi khen Thieân Chuùa, toaøn thaân
2. Bao toäi khieân ngöôi Chuùa duû tình tha thöù vaø coøn
3. Xöng tuïng uy danh Chuùa töø bi nhaân aùi, chaäm giaän
4. Bao toäi khieân ta Chuùa lieäng xa ta maõi, töïa phöông
Gm/Bb
£ «£ £ «
b « «
« «
« « « «
« «
« «
« Dm«
« «
« « «
« ˆ« ˆ«« l «ˆ« «ˆ ˆ« l ˆ.« «ˆ ˆ««« «ˆ« ˆ«« l
A
ˆ« ˆ« ˆ«
=============================
&
1. toâi taùn döông Danh Ngaøi. Linh hoàn toâi ôi haõy ngôïi khen Thieân
2. thöông chöõa khoûi taät nguyeàn. Tay Ngaøi ñöa ngöôi thoaùt moà saâu taêm
3. nhöng meán thöông khoân löôøng. Khoâng xöû phaân theo nhöõng gì ta sai
4. ñoâng caùch xa phöông ñoaøi. Nhö ngöôøi cha luoân heát tình thöông con

««ˆ« «« «£
b «ˆ« . ««« ««« Edim
«
ˆ «
« ««« ««
Dm

=============================
& ˆ« «ˆ l ˆ« ˆ« l ˆ« ll
1. Chuùa vaø ñöøng queân caùc aân hueä Ngaøi.
2. toái vaø roäng ban nghóa aân haûi haø.
3. loãi, chaúng phaït ta ñuùng nhö toäi tình.
4. caùi, Ngaøi chaïnh thöông keû suy toân Ngaøi.
««ˆ« ««« « «£ ««
b « œ
» « «
ˆ«« l ««˙« ««ˆ«
Edim Dm Dm
ˆ« l »» «ˆ« ˆ«
=============================
& l ”
Ñaùp Chuùa laø Ñaáng töø bi nhaân haäu.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 B
        
F G‹ D‹ A‹
        
Ai giöõ lôøi Ñöùc Ki - toâ thì nôi ngöôøi aáy tình yeâu Thieân Chuùa ñaõ thöïc

  
C7 F
  
  
söï tôùi möùc hoaøn haûo.

41
Thaùnh Vònh 61
Chuùa Nhaät 8 QN A

Kim Long
F« C «« ««« «« Dm
2
b4 «
Dm
«
«
C
«
«
ˆ
« «
«
ˆ
« «
ˆ
« . «
«
ˆ
j «
ˆ ˆ « «
«
ˆ « «
«
Gm
««˙«
« ˆ
« «
=============================
& «ˆ l l «
ˆ« ˆ
« l l
1. Chæ trong Thieân Chuùa, toâi môùi yeân haøn nghæ ngôi.
2. Chæ trong Thieân Chuùa, toâi môùi yeân haøn nghæ ngôi.
3. AÅn thaân nôi Chuùa nhö nuùi vöõng vaøng chôû che,

b ‰ ««j œ
» »
œ
» »
œ Am«
« «
« «« ˆ««« B˙»b G7«
«
«
nˆ . «
« ««« ˆ««« Cœ» . «
»» »» »» l ˆ.« «ˆ ˆ« »
l »» «j
C
ˆ«
=============================
& l » l «ˆ ˆ« ˆ« l
1. Vì ôn cöùu ñoä bôûi Ngaøi maø tôùi. Duy Ngaøi laø nuùi ñaù, laø
2. Ñieàu toâi öôùc mong bôûi Ngaøi maø tôùi. Duy Ngaøi laø nuùi ñaù, laø
3. ñöôïc ôn cöùu ñoä vaø ñöôïc vinh saùng. Tin caäy vaøo Chuùa maõi, naøo

b ««ˆ« «««ˆ « «« ««ˆ« . «««ˆ« ««««ˆ


Gm
œ»»»C
œ
»
»
«« ««
«
ˆ. «
ˆ «« «« ««ˆ« ˆ«««
Gm
«
Dm F A7 Dm
«ˆ« ˆ« l
=============================
& l » l ˆ« ˆ« l «˙« l l
1. ôn cöùu ñoä toâi, laø thaønh luõy chôû che, toâi chaúng coøn nao nuùng gì.
2. ôn cöùu ñoä toâi, laø thaønh luõy chôû che, toâi chaúng coøn nao nuùng gì.
3. daân nöôùc cuûa ta, vaø cuøng ñeán thoå loä taâm tình ôû nhan thaùnh Ngaøi.

b «« C««ˆ« «ˆ«« F«
« «« Gm««ˆ«6 «
« «««ˆ
« ˆ.
« ĵ
« « « « «
Dm A7 Dm
«ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« .
=============================
& ˆ« l «ˆ« ««ˆˆ #_««ˆ «
ˆ_ˆ«« l «˙«»» ”
»
Ñaùp Chæ trong Thieân Chuùa, toâi môùi nghæ ngôi yeân haøn.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B
     C A‹
 
D‹

         
Lôøi Thieân Chuùa laø lôøi soáng ñoäng vaø höõu hieäu, Lôøi ñoù pheâ phaùn taâm

B

G‹
 
C7 F
        
tình cuõng nhö tö töôûng cuûa coõi loøng.

42
Thaùnh Vònh 30
Chuùa Nhaät 9 QN A

Kim Long
Em« G « «««ˆ
24 œ»»»
C
œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» « « «
« «ˆ« ««« «««ˆ «««
7

=============================
& » » l ˆ
« «
«
ˆ «
ˆ l ˆ« «ˆ l
1. Con aån naùu beân Ngaøi, ñöøng ñeå con xaáu hoå khi
2. Nhö raëng nuùi bao boïc töïa thaønh con truù aån an
3. Xin toûa Thaùnh Nhan Ngaøi, vaø duû thöông cöùu keû toâi

«« «« ««ˆ« «« « J
œ
» »
œ »
œ »
œ
» œ»»» ˙»
« » » l »»
C C G Dm
«ˆ ˆ« l «ˆ« .
=============================
& «_«˙ l _«ˆ« » l »» » » l
1. naøo. Vì aân nghóa Ngaøi, xin giaûi thoaùt con.
2. toaøn. Naøy con vaãn tìm nöông nhôø Chuùa lieân.
3. ñoøi, naøo ai vöõng loøng troâng caäy Chuùa lieân.

»œ»» . »»»œ ««« ««« F ««ˆ« «« ‰ «« «« G««ˆ« «


ˆ ˆ« « « «
E7 Dm C 7

=============================
& ˆ« l ˆ« l ˆ«
«j «ˆ _ˆ««« l _««ˆ l l
1. Xin laéng tai veà beân con, vaø mau mau cöùu ñoä con.
2. OÂi Chuùa xin vì uy danh maø thöông luoân daét dìu con.
3. Mau haõy can tröôøng theâm leân vaø luoân luoân vöõng maïnh leân.

« « « «« F«« «« «« G«7 «« C«««˙ «««


«« «««ˆ l «ˆ« . ««ˆ« ««ˆ «ˆ«ˆ« ««ˆˆ l ˙«˙« l «ˆ«ˆ ««ˆˆ «ˆ«ˆ« «««ˆˆ l ««˙« l ˆ««ˆ« Œ ”
«
G C
& _ˆ« «
ˆ
j
=============================
« l _«ˆ
Ñaùp Laïy Chuùa xin trôû neân nuùi ñaù cho con aån naùu.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm       
F B G‹ D‹ A‹ C7
          

  
Chuùa noùi: Thaày laø caây nho, anh em laø caønh. Ai ôû laïi trong Thaày, vaø

      
F A‹ D‹ G‹ C7 F

           
Thaày ôû laïi trong ngöôøi aáy thì ngöôøi aáy seõ sinh hoa keát traùi.

43
Thaùnh Vònh 49
Chuùa Nhaät 10 QN A

Kim Long
24 «« C« £ « « « Am « «
« ««
ˆj« l «ˆ«
F
««« «
««ˆ «
««ˆ l ««ˆ« .
C
««« «
««ˆ«
G
««ˆ «
ˆ« ‰ «ˆ« «ˆ
=============================
& _ˆ« ˆ l l
1. Ñöùc Chuùa Thöôïng ñeá chí toân nay Ngaøi leân tieáng. Töø khaép
2. Daãu ñoùi naøo coù ích cho Ta ñeå ngöôi bieát, vì khaép
3. Haõy tôùi vaø tieán leã leân caûm taï Thieân Chuùa, cuøng Ñaáng
G/B« « Am« « » G« « F« « £
«
œ»»» œ»»»
C
« . « « «
ˆ« «ˆ ˆ« ˆ« œ»»
D7
œ
»»» «ˆ« ‰ « « «
««« «ˆ l ˆ« «
« «
ˆ
« «««
l
=============================
& » l ˆ «
ˆ ˆ« l
1. coõi ñoâng taây Ngaøi trieäu taäp caû vuõ hoaøn. Naøy Ta ñaây chaúng traùch phieàn
2. coõi döông gian vaïn vaät thuoäc quyeàn Chuùa naøy. Ñoà Ta aên chaúng leõ laïi
3. Toái Cao ñaây haõy laøm troïn ñieàu öôùc theà. Ngaøy khoán khoù chaïy ñeán nguyeän
G« « Am« £ «
« «
Dm
« « « « . «
Dm
«
«
E7
« «
ˆ
« «
«
G7
«
« «
ˆ« l «« l l
C
«ˆ.« ˆ«« «ˆ« ˆ«« _ˆ«« l ˆ«
=============================
& ˆ« l ˆ« .
j «j
ˆ« l ««ˆ ˆ« _«˙
1. gì hy leã cuûa ngöôi, leã thieâu haèng thaáy ôû ngay tröôùc maët.
2. laø thòt luõ boø tô, maùu chieân chaúng leõ ñoà Ta uoáng naøo.
3. caàu, Ta seõ giaûi nguy. Bôûi ngöôi roài seõ laøm Ta choùi raïng.
««« ««« « F« « « «« «««
.
C
««ˆˆ . ˆˆ«« «
«_ˆ«ˆ« « «
ˆ.
«
ˆˆ«« l ˆ« . «
«
ˆ«ˆ« «
«
G7
«
ˆ_ˆ«« l «ˆ« «
« ˆ
« ˆ_ l _««ˆ ‰ ”
C
=============================
& « _ˆ« ˆ
«
ˆ
« _ˆ«« «
« «»œ»
«ˆ »
(Ñ) Ai theo ñöôøng ngay chính, Ta cho höôûng ôn Chuùa cöùu ñoä.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 

F D‹ A‹ C

            

  
Chuùa sai toâi ñi rao giaûng Tin Möøng cho ngöôøi ngheøo khoù, coâng

  
F G‹ C7 F
         
boá cho keû bò giam caàm bieát hoï ñöôïc tha.

44
Thaùnh Vònh 99
Chuùa Nhaät 11 QN A

Kim Long
# 2 G«« . « C« «£ « Bm/F#« G7/F« «««
4 «
ˆ « «ˆ« « G
« «
« «
ˆ
« «
ˆ
« «
ˆ« . ««ˆ« «ˆ l
& «
«ˆ « «
«ˆ l ˆ« «
=============================
ˆ« l
1. Hôõi toaøn theå ñòa caàu, haõy tung hoâ Chuùa, phuïng thôø
2. Haõy thaønh khaån tin nhaän Ngaøi laø Thieân Chuùa, taïo thaønh
£ « G
3. Bôûi vì ôû nôi Ngaøi ñaày loøng nhaân aùi, ngaøn ñôøi
# Am« «« D/F # Am D7 « « «
œ.»»» »»»œ «ˆ« ˆ« œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» «ˆ.« ««« ««ˆ ««ˆ «« ««
ˆ
C
l
=============================
& l «ˆ l ˙« l l
£
1. Chuùa vôùi nieàm hæ hoan. Caát tieáng reo vui vaøo tröôùc thaùnh nhan Ngaøi.
2. ta, ta laø daân Chuùa, gioáng lôùp chieân con, Ngaøi daãn daét trong ñaøn.
3. Chuùa vaãn troïn tình thöông, maõi tôùi thieân thu Ngaøi vaãn tín trung hoaøi.
# # G« « D7«« «««
G
««ˆ« D/F«« «ˆ«« Em
« «
D
« «
«
ˆ
«
ˆ .
. «
ˆ
«
ˆ
« «
«
ˆ ˆ
«
«
G
««˙«»
«
ˆ «
l ˆ«
=============================
& «
ˆ« «
«ˆ l «
ˆ ˆ
« l »» ”
(Ñaùp) Ta laø daân Ngaøi, laø ñoaøn chieân tay Ngaøi daãn ñaïo.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 B
        
F G‹ C7
      
Chuùa noùi: Nöôùc Thieân Chuùa ñaõ gaàn ñeán, anh em haõy saùm

 
   
F C7 F
   

hoái vaø tin vaøo Tin Möøng.

45
Thaùnh Vònh 68
Chuùa Nhaät 12 QN A

Kim Long
C« Gm«b
24 Dm
««ˆ.« «««ˆ «««ˆ «« ««
b œ»»» œ»»» « . «
« « ˆ« «ˆ l ««˙«
B A
=============================
& l ˆ« ˆ« l ˆ«
j l
1. Chòu khinh gheùt nhuoác nhô thöïc ra cuõng bôûi Ngaøi.
2. Lôøi keâu khaán Chuùa ôi, vì aân nghóa cao daøy,
3. Baïn khieâm aùi ngöôùc troâng maø vui söôùng reo möøng,
«« Bb « «« «« ««
b «
Dm
« «« «ˆ«« ˆ
« . «
« «
« ˆ« ˆ
« ˆ«
C
««˙«
& «
ˆ.« «
ˆ« «
ˆ l ˆ
j
«
=============================l «
ˆ l l
1. Bò ngöôøi thaân cheâ choái, bò ñoaïn nghóa anh em.
2. vì Ngaøi luoân trung tín, thaåm nhaän, ñoaùi thi aân.
3. ngöôøi tìm toân nhan Chuùa loøng roän raõ haân hoan,
«« «««ˆ «« «« « ««« «« «
b « « « «ˆ ˆ« ««« l ««ˆ« ‰ l l
F Edim Am7 Dm
ˆ.« «
«ˆ ˆ« ˆ«« l ˆ« .
=============================
& «
«__j l «
«
ˆ «
«
ˆ _ˆ«
««ˆ
1. Nhaø Chuùa lo nhieät taâm maø thaân con höùng tuûi nhuïc.
2. Vì traéc aån töø bi, Ngaøi thöông troâng ñeán nhaäm lôøi.
3. trôøi ñaát nhaûy möøng leân, ñaïi döông mau taùn tuïng Ngaøi.
« « Bb «« « Am« A7« ««« « «
« « «
b « ˆ.
« « « « « « l ˆ« ˆ«« #_ˆ««ˆ« l ˙»»«« l ««ˆ«œ»» Œ ”
« ˆ
Dm
& «j
ˆ« l ˆ« . ĵ
« ˆ
« « «
ˆ« l ˆ«ˆ« ««ˆˆ ˆ« ˆ«ˆ« l _ˆ«« .. _ĵ
============================= « ˆ
«
_«ˆ «
_«ˆ » »
(Ñaùp) Laïy Chuùa, xin nhaäm lôøi con nguyeän vì aân nghóa cao daøy.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 B
       
F C7 F
      
Chuùa noùi: Thaùnh Thaàn chaân lyù seõ laøm chöùng veà Thaày, vaø


A‹ G‹ C7

          
caû caùc con cuõng seõ laøm chöùng veà Thaày.

46
Thaùnh Vònh 88
Chuùa Nhaät 13 QN A

Kim Long
£ b
24 ««ˆ« «« F« «« « «
b «
«ˆ l ˆ« . ˆ«« «
ˆ«« «ˆ« l _«««ˆ ‰ _««j
«
C B F
ˆ« l «ˆ«
j
=============================
& «ˆ l
1. Tình thöông Chuùa muoân ñôøi con luoân ca tuïng. Vaïn
2. Laäp giao öôùc vôùi ngöôøi Ta ñaây tuyeån choïn. Theà
3. Thaät vinh phuùc, daân naøo tung hoâ ca ngôïi. Laïy
£ £
4. Ngöôøi thöa Chuùa: thaân phuï con nay laø Ngaøi, laø
«« « ««« «
« ««« C7 «
« «
« ««« «
« «««
b «
ˆ. « ˆ « ˆ
«
Dm
ˆ
« «
ˆ
« . «
ˆ
« Jœ»» «
ˆ « ˆ
«
& ˆ«
=============================
l » ˆ«« l
1. kieáp mieäng con seõ cao rao loøng thaønh tín cuûa
2. höùa cuøng Ña - vít toâi trung raèng: doøng doõi cuûa
3. Chuùa Ngaøi soi aùnh Toân Nhan ñeå hoï tieán ñeàu

««ˆ«£
4. Chuùa maø con kính tin luoân, laø nuùi ñaù ñoä
« F7 « « Bb « «««
« ‰ « « « « « . « «ˆ
&b «ˆ l œ»»»
«ˆ« ««« «ˆ l ˆ« . «ˆ« œ»»» «ˆ«
F
=============================
_«ˆ l
1. Ngaøi. Vì Chuùa phaùn: Tình thöông ñoù xaây döïng ñeán thieân
2. ngöôi beàn vöõng maõi vì Ta muoán xaây döïng ñeán thieân
3. leân. Nhôø bieát roõ ñöôïc Danh Chuùa, suoát ngaøy seõ haân
4. trì. Vaø Chuùa phaùn: Naøy Ta seõ thöông ngöôøi ñeán muoân
£
b œ»»» .
Am
œ»»» »»»œ«« C«« . «« Jœ» C ««ˆ.« ««
ˆ« « «
« «« F
««˙«
7

=============================
& ˆ« l ˆ« ˆ« »» l
j Jœ»» «
« «
ˆ ˆ
« l ll
j » _ˆ«
1. thu. Ñöùc tín thaønh cuûa Chuùa thieát laäp treân cung trôøi.
2. thu, muoán thieát laäp cuõng coá ngai vaøng ngöôi muoân ñôøi.
3. hoan. Bôûi vì Ngaøi coâng chính, khieán hoï hieân ngang hoaøi.
4. naêm. Seõ giöõ hoaøi giao öôùc vôùi ngöôøi luoân khoân rôøi.
« «« « C« £
« «« F «« C7«« «
b «ˆ.«ˆ« . «ˆ« ˆˆ«««
ˆ « «
« « ˆ« ˆ.
« « « « ‰
ˆ« «
ˆ . «_ˆ« _«««ˆ l __««ˆ«««ˆ
ˆ «
F F
ˆ
«
=============================
& l ˆ« ˆ
«
ˆ« ˆ« ˆ« l « ˆ ”
(Ñaùp) Con seõ ca tuïng tình thöông cuûa Chuùa ñeán muoân ñôøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 F  D‹

C7 F A‹
                 
Anh em laø gioáng noøi ñöôïc tuyeån choïn, laø hoaøng toäc chuyeân lo teá töï, laø Daân


D‹
   B F D‹

G‹
  
        
thaùnh, ñeå loan truyeàn nhöõng kyø coâng cuûa Thieân Chuùa, Ñaáng ñaõ goïi anh

      
  
C7 F D‹ G‹ C7 F

         
em ra khoûi mieàn u toái, vaøo nôi ñaày aùnh saùng huyeàn dieäu cuûa Ngaøi.
47
Thaùnh Vònh 144
Chuùa Nhaät 14 QN A

Kim Long

24 «« ««ˆ F «« «« «« ««ˆ« . œ»»» »»»œ


« « « ˆ
«
C Dm G
«_j
«ˆ « « j
« l «
=============================
& l ˆ
j ˆ «
ˆ. «
ˆ
« «
ˆ l l
1. Laïy Chuùa con thôø, laø Vua cuûa con Con ca
2. Thaät Chuùa nhaân haäu vaø hay xoùt thöông, khoâng mau
3. Vieäc Chuùa ñaõ laøm ñeàu phaûi taùn döông. Toâi trung
4. Ngaøi phaùn bao lôøi ñeàu thaät tín trung. Bao coâng

œ»»» œ»»» œ»»» »»œ «« ‰ «« «««ˆ «« «« «« «««


ˆ
« «
ˆ ˆ
« «
ˆ
Em Am F
& » l
============================= l «
ˆ ˆ« l
1. tuïng Danh Chuùa muoân ñôøi. Taùn döông Ngaøi tôùi heát moïi
2. giaän nhöng saün aân tình. Chuùa nhaân haäu vôùi heát moïi
3. phaûi leân tieáng ca tuïng, noùi leân raèng: Nöôùc Chuùa vinh
4. vieäc chan chöùa aân tình. Keû ngaõ quî Chuùa ñaõ naâng

« ««C «««£
Dm «« G«
«
ˆ« l ˆ« . «««
ˆ «
«
Dm
« «

«
ˆ« «
«
C
«
«ˆ« ˆ« _ˆ««
=============================
& ˆ« l «ˆ« ˆ«« _ˆ««« l _««ˆ ll
1. ngaøy, chuùc tuïng toân vinh Thaùnh Danh Ngaøi vaïn kieáp ngaøn thu.
2. ngöôøi, toû loøng khoan dung vôùi muoân loaøi Ngaøi ñaõ döïng neân.
3. hieån. Haõy cuøng tuyeân xöng: Chuùa ta thôø thöïc raát quyeàn uy.
4. daäy, nhöõng ngöôøi khom löng cuõng tay Ngaøi dìu ñöùng thaúng leân.
«« C««ˆ.«« G«« Am «
« «
«
Dm «
« « «« «« ««« «G «« «« «« « « C ‰
««ˆ« l «ˆ« .. ˆ«« «ˆ«ˆ« ««ˆˆ l ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« ˆ«« l «ˆ. «ĵ ˆ« «ˆ «
C
ˆ« l «ˆ« . ĵ
=============================
& _ˆ« _ˆ« _ˆ« _««ˆ . __«««ˆ l _««ˆ« _«««ˆ _»œ»ˆ« «ˆ« l _«««ˆ ”
(Ñaùp) Laïy Chuùa con thôø, laø vua cuûa con, con chuùc tuïng Danh Chuùa ñeán muoân ñôøi.
»

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm

        
F G‹ A‹ C7 F
        

Laïy Cha laø Chuùa Caû trôøi ñaát, chuùc tuïng Cha, vì Cha ñaõ maïc khaûi nöôùc
 
 
G‹ C7 F
  

trôøi cho nhöõng ngöôøi beù moïn.

48
Thaùnh Vònh 64
Chuùa Nhaät 15 QN A

Kim Long

24 «« «« Dm«« « «£ ««« ««« «« «««


b «
ˆ «
ˆ « « « « « ˆ «
ˆ
C F
& ˆ« l «
ˆ ˆ
« «
=============================
ˆ« l « « «
« l « ˆ l
_«ˆ . _ˆ« __ˆ«« _ˆ«
1. Chuùa thaêm ñaát cho möa goäi nhuaàn, cho ngaäp traøn phuù tuùc giaøu
2. Ñaát ñai Chuùa lo thu doïn saïch, cho ñöôøng caøy öù nöôùc baäm
3. Phuùc aân Chuùa quanh naêm dö ñaày, hoa maøu ngôïp loái böôùc Ngaøi
4. Luùa töôi
«£ «
toát rung rinh daït daøo, chieân cöøu phuû traéng xoùa ñoàng
« «
« «
« «
« «
ˆ
« «««ˆ « «
b « ‰ « « « « œ
»
l »»
. «ˆ« ˆ« l «ˆ« «« ˆ« ««ˆ l ««ˆ« ‰ l l
« « « « «
Gm C7 F C7 F
ˆ« ˆ« ˆ« l «ˆ« ˆ«
=============================
& _«ˆ
1. sang. Cho soâng ngoøi traøo nöôùc meânh moâng, doïn saün saøng ñôïi luùa troå boâng.
2. saâu. San cho baèng töøng chuùt moâ cao, haït naûy maàm nhôø Chuùa ñoå möa.
3. ñi. Nôi hoang ñòa traøn nöôùc trong xanh, vaø nuùi ñoài phuïc söùc ñeïp xinh.
4. xanh. Muoân muoân loaøi hôïp tieáng hoan ca, lôøi haùt hoø cuøng luùc troåi cao.
F7 «
« « « «« Bb ««« . ««« C7« « «««
ˆ
««« F«
ˆ«« ‰
b «_«j ˆ.«ˆ.« « « ˆ
« ˆ ˆ
j « «
««ˆˆ bˆ««ˆ ««ˆ l ««ˆ« . ««ˆ« l ˆ«ˆ« ««ˆˆ
=============================
& «
«ˆ« «ˆ«œ»
«ˆ l «
ˆ l »
» ”
(Ñaùp) Lôøi Chuùa rôi vaøo ñaát toái seõ khai hoa keát traùi nhieàu.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


    
   
F C7 F G‹
       

Haït gioáng laø Lôøi Thieân Chuùa, Ngöôøi gieo gioáng laø Ñöùc Ki - toâ, nhöõng



A7 D‹ C7 F
        
 
ai tuaân giöõ Lôøi Ngöôøi seõ toàn taïi muoân ñôøi.

49
Thaùnh Vònh 85
Chuùa Nhaät 16 QN A

Kim Long
« £ « £ «
24 «
«ˆ« «ˆ« F«
«ˆ« ««ˆ« « «
«« «« «
««ˆ « «
««ˆ« «« ˆ««
b « ˆ « «
C Gm
& l ˆ
«
============================= l _««ˆ . _«ˆ« l ˆ
« «
«ˆ l
1. Thieân Chuùa luoân töø bi haûi haø, giaøu yeâu thöông cho ngöôøi khaán
2. Muoân saéc daân Ngaøi ñaõ taùc thaønh, veà nôi ñaây suy phuïc baùi
3. Nhöng Chuùa ôi, Ngaøi bao toát laønh, ñaày khoan dung, luoân chaäm oaùn
Bb « «£ «««
b œ
»
» ‰ C
J
œ
»
» œ
»
» »
œ
»» »œ
»» œ
»
»» l » »
œ.
»
C7
»
œ
»
» «
ˆ« «
«
ˆ« ˆ
» » l »
=============================
& l
1. öôùc. Xin £
Chuùa nieäm tình laëng nghe tieáng loøng naøy khaán
2. kính. Ôn Chuùa troïng ñaïi döôøng bao, chæ Ngaøi laø Chuùa
3. thaùn. OÂi Chuùa thöïc giaøu tình thöông, vaãn moät loøng tín
A7 « Dm« £ £
b «ˆ« ‰ ««j
ˆ
« «
ˆ
« «
« «
«
ˆ
«
«
ˆ
«
C7
«
« «
« «
« «
«
« «
«
ˆ
«
F
«« ‰
l ˆ« «
=============================
& l _«ˆ« . _ˆ«« ˆ« ˆ« l ˆ« ”
1. xin. Bao tieáng hoàn con khaån caàu, nguyeän löu taâm Chuùa ôi.
2. thoâi. Tay Chuùa töøng ñaõ taùc thaønh ngaøn uy coâng, Chuùa ôi.
3. trung. Xin Chuùa töø bi ñoaùi nhìn vaø xin thöông xoùt con.
F« «« « C7«
« £ « ««« «««
b «_«j «
ˆ.«ˆ« . «
ˆ
«
ˆ «
ˆˆ«« l «ˆ«« «
« ˆ««« «
ˆ
«
F
˙ ‰
«ˆ l
=============================
& _«ˆ «
__ˆ««ˆ _ˆ« «
_«ˆ l __««˙ « l __ˆ«««ˆ ”
(Ñaùp) Laïy Chuùa, Chuùa nhaân haäu vaø luoân khoan hoàng.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm

        
F G‹ A‹ C7 F
        

Laïy Cha laø Chuùa Caû trôøi ñaát, chuùc tuïng Cha, vì Cha ñaõ maïc khaûi nöôùc
 
 
G‹ C7 F
  

trôøi cho nhöõng ngöôøi beù moïn.

50
Thaùnh Vònh 118
Chuùa Nhaät 17 QN A

Kim Long

b 24 ««« ««« «««


ˆ «« «« «« «««ˆF
« « « «« «« Dm C
ˆ « ˆ
« .
=============================
& ˆ
j
« «
ˆ. « « «
ˆ «ˆ l
_«ˆ« l l ˆ« ˆ« l _««ˆ .
1. Nguyeän Chuùa nghe, con ñaây vaãn thaân thöa raèng: Cô ngôi
2. Ngaøi uûi an khi thöông xoùt phaän toâi heøn, theo nhö
3. Vì theá con luoân yeâu meán meänh leänh Ngaøi, hôn luoân
4. Luaät Chuùa ban, oâi cao quí vaø dieäu kyø, con ñaây
«« Bb «« F « ««« «« ««« C« ««
b «««ˆ ˆ« «
« «
«
ˆ« ˆ« «
ˆ
« ˆ« ˆ
« ˆ
« «
ˆ
« . ˆ«
j
=============================
& ˆ« l l l
1. con chính laø lôøi Chuùa. Nguyeän giuùp con coi
2. xöa Ngaøi töøng ñoan höùa. Vì meán thöông neân
3. hôn quí vaøng tinh chaát. Bôûi ñoù neân theo
4. xin heát loøng tuaân giöõ. Nghieàn ngaãm luoân cho
Bb Gm. C7 «« ««« ««« «« « F
b «« «« »
œ »œ
»» l »œ
»
» »
œ »
œ
» «
ˆ «ˆ ˆ«« ˆ««« «
«ˆ. «ˆ »» »» » l
=============================
& ˆ« l «ˆ« ll
1. troïng luaät Ngaøi ban boá, thaät quyù hôn vaøng bieån baïc röøng.
2. Ngaøi coøn cho con soáng, loøng söôùng vui vì thaùnh chæ Ngaøi.
3. leänh Ngaøi con thaúng böôùc, loøng gheùt khinh ñöôøng neûo gian taø.
4. lôøi Ngaøi doïi aùnh saùng, laøm keû ñôn thaät hieåu ngoïn nguoàn.
F« «« «« «« «««
b « «
ˆ.
« «
ˆ «
ˆ «
«
C7
ˆ
« «
«
«ˆ «
ˆ
« «
F
««« «««
& _««ˆ l ˆ
« . «
ˆ «
ˆ
=============================
l ˆ« «ˆ «
ˆ« _««ˆˆ l __«««˙ ˙ l __ˆ«««ˆ ”
(Ñaùp) Laïy Chuùa, con yeâu chuoäng luaät Chuùa döôøng bao.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


        
F G‹ A‹ C7 F
        

Laïy Cha laø Chuùa Caû trôøi ñaát, chuùc tuïng Cha, vì Cha ñaõ maïc khaûi nöôùc
 
 
G‹ C7 F
  

trôøi cho nhöõng ngöôøi beù moïn.

51
Thaùnh Vònh 144
Chuùa Nhaät 18 QN A

Kim Long

«««ˆ G«
24 « «« ««ˆ F ««
C
«
Dm
« «
« «ˆ« . œ»»» »»»œ
«_j
«ˆ « « ˆ
j
« l «
=============================
& l ˆ
j ˆ.« «
ˆ« «
ˆ l l
1. Thaät Chuùa nhaân haäu vaø hay xoùt thöông, khoâng mau
2. Laïy Chuùa muoân loaøi nhìn leân Chuùa thöông, ban löông
3. Ñöôøng loái cuûa Ngaøi ñeàu thaät chí coâng. Bao coâng
Am«
»œ»» œ»»» œ»»
» œ»»»
Em
«ˆ« ‰ ««ˆ« «« F
«
«
«ˆ l «ˆ
««
ˆ
«
««
ˆ« «««
=============================
& l ˆ« l
1. giaän nhöng saün aân tình. Chuùa nhaân haäu vôùi heát moïi
2. thöïc cho chuùng theo giôø. Luùc tay Ngaøi aùi tuaát môû
3. vieäc chan chöùa aân tình. Chuùa ôû gaàn nhöõng keû keâu
«£ « « «« « «
«
C
« « «
Dm G
«
ˆ« l «ˆ . «
ˆ «
Dm
« «
G
«
ˆ« «
«
C
«
«ˆ« ˆ«« «
_«ˆ«
=============================
& «ˆ l «ˆ« ˆ«« _ˆ««« l _««ˆ ll
1. ngöôøi, toû loøng khoan dung vôùi muoân loaøi Ngaøi ñaõ döïng neân.
2. roäng, luùc Ngaøi thi aân heát moïi loaøi ñeàu seõ thoûa thueâ.
3. naøi, nhöõng keû chuyeân chaêm bieát taâm thaønh caàu khaán Ngaøi lieân.
««ˆ« C«««ˆ.« G«««ĵ Am« « « « «
« « «
« « « « ‰
l «ˆ« . «ˆ« l _«««ˆˆ «««ˆˆ «ˆ«ˆ« _««««ˆˆ l _«ˆ«««ˆ _««ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« l «ˆ«ˆ« .. «««ˆˆ _«ˆ«ˆ« _««««ˆˆ l _«««˙ l _«««ˆ ”
Dm G C G7
=============================
&
(Ñaùp) Laïy Chuùa khi Ngaøi roäng môû tay ban, laø chuùng con thoûa thueâ muoân vaøn.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 
F A‹ D‹

      

     

Ngöôøi ta soáng khoâng nguyeân bôûi baùnh, nhöng bôûi moïi


B
 
C7 F

      
lôøi do mieäng Thieân Chuùa phaùn ra.

52
Thaùnh Vònh 84
Chuùa Nhaät 19 QN A

Kim Long

# 2 G «« «««ˆ ««« Em«« ˆ««« A«7 « « «« «« ˆ«««


« « « « «
D G
4 ˆ« «ˆ l «
ˆ
=============================
& « «
ˆ« «ˆ l «ˆ« . «ˆ« ««ˆ l «ˆ« «ˆ ˆ« l
1. Toâi laúng laëng nghe Chuùa nay ban truyeàn lôøi chaøo bình an taëng daân
2. AÂn nghóa vaø coâng lyù nay tao ngoä, hoøa bình ñeïp duyeân cuøng coâng
3. Vaâng, chính Ngaøi ban phuùc aân dö ñaày, vaø ruoäng ñoàng nôû roä hoa
# Em«
œ»»» ‰ J»»»œ
Bm
«ˆ« . «« « ˆ««« Am««ˆ« . ««j
ˆ« l »»
œ
»
D7
œ
»
» œ
» œ»
»

» »» œ»»» »» l «ˆ«
l
=============================
& ««ˆ «ˆ« l » ll
1. Chuùa. Cöùu ai haèng sôï Toân Danh, doïi chieáu aùnh vinh hieån Ngaøi.
2. chính. Ñaát nay naûy maàm coâng minh, thaønh tín giaùng laâm bôûi trôøi.
3. traùi. Tín trung raøy laøm tieàn phong môû loái böôùc chaân cuûa Ngaøi.
# G« ««« D« «« G7«« « C ««
« «ˆ«ˆ« .. «
ˆ«ˆ l ˆ«ˆ«
j «ˆ ˆ«ˆ« « ˙«««
«ˆ« l
=============================
& «ˆ nˆ««ˆ l ˙« l
(Ñaùp) Laïy Chuùa, xin cho chuùng con ñöôïc thaáy
# C«««ˆ «« ««ˆ« «««ˆ D ««˙«« « « «« «
«
ˆ
D7««
« ««« ««« G«
««ˆ«
« ˆ« «ˆ « « « «
ˆ « « ˆ«
G
& ««ˆ ˆ« ˆ« l ˙« l ˆ.«ˆ.«
============================= «
««ˆˆ «ˆ« _««ˆ« l _««ˆ l
«ˆ _œ̂»» _œ̂»» _««ˆ ”
tình thöông cuûa Chuùa, vaø ban ôn cöùu ñoä cho chuùng con.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


    

F A‹ C7 F
       
Toâi mong ñôïi ôû Chuùa, caäy troâng ôû lôøi Ngaøi.

53
Thaùnh Vònh 66
Chuùa Nhaät 20 QN A

Kim Long
F« ««j b
b 24 « «ˆ« . ˆ« «««ˆ . «« «« « « « ««
Gm B
=============================
& «ˆ l
_«j l ˆ« «
ˆ « «
«ˆ l j
ˆ« _««ˆ ˆ« l
j
1. Nguyeän Chuùa ñoaùi thöông ban muoân vaøn ôn laønh, Toân
2. Vì Chuùa seõ coâng minh cai trò ñòa caàu, muoân
3. Laïy Chuùa, chôù chi nhö daân caûm taï Ngaøi, chö
B bm F« «« B«b ««
b «« «
««ˆ «
« «
«
ˆ« l «
«
ˆ «
ˆ ‰ «
« «
ˆ
« . ˆ«
j
ˆ.« ˆ«
=============================
& ˆ«
j l l
1. nhan Ngaøi raøy xin chieáu saùng. Ñöôøng Chuùa khaép
2. daân naøo möøng vui haùt xöôùng. Ngaøi seõ hieån
3. daân ñoàng thanh caûm meán Chuùa. Nguyeän Chuùa khöùng

«««ˆ «« «« »
œ »
œ Gm«
« «« C7 ««« «« F «
b «ˆ.« ˆ« «
ˆ »
œ » » «
ˆ . «ˆ ˆ« ‰
l »» l «ˆ«
C
»
=============================
& » l ˆ« ll
1. treân ñòa caàu hay bieát, caùc nöôùc troâng ôn Ngaøi cöùu ñoä.
2. minh trò vì muoân nöôùc, thoáng laõnh muoân daân toäc coõi traàn.
3. ban ngaøn muoân aân phuùc, coõi ñaát haõy toân sôï kính thôø.

b «« F«« ««« ˆ««« « « C« «« «««ˆ F««ˆ.« ««ĵ «« ««ˆ« «« C7«««ˆ «««ˆ « F « ‰


ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ«« ««ˆ l _««ˆ _ˆ«ˆ« «ˆ l ˆ« . «ˆ« l «ˆ«ˆ ˆ« «ˆ«ˆ l ««ˆ« «««ˆ ««ˆˆ« l «ˆ«œ»»» ”
Dm
j
=============================
&
(Ñaùp) Chö daân haõy xöng tuïng Ngaøi, laïyThieân Chuùa, chö daân heát thaûy haõy xöng tuïng Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 
    
G‹ A‹ D‹ C7
         
Chuùa Gieâ - su loan baùo Tin Möøng nöôùc trôøi vaø chöõa moïi

 
F C7
 F

     
thöù beänh hoaïn taät nguyeàn trong daân.

54
Thaùnh Vònh 137
Chuùa Nhaät 21 QN A

Kim Long

24 C
«« ««£ «««ˆ G
« «« «
Em«
« « £
« ««
& ˆ« ˆ« l «ˆ« .
=============================ˆ« «_ˆ« l ˆ« ˆ«« ˆ«« «ˆ l
1. Con xin heát loøng caûm taï Chuùa, vì Ngaøi ñaõ
2. Con xin caûm taï bôûi vì Chuùa moät loøng thaønh
3. Cao quang Chuùa nhìn keû heøn yeáu, coøn boïn töï
«« œ
» F« « « « £ ««
«
ˆ . »
œ
»
Am
»œ œ
»
E7
»» l »» œ
»
»» »
œ
»
» »
»
» l «
«
ˆ. «
«
ˆ «
ˆ« «
« ˆ« l
»
=============================
& ˆ«
1. nghe tieáng con keâu. Ñaøn
£ kính Ngaøi giöõa muoân thaàn thaùnh
ca
2. tín, maõi yeâu thöông. Ngaøy con khaán naøi Chuùa thöông tình ñaùp
3. kieâu Chuùa coi khinh. Tình thöông cuûa Ngaøi ñeán muoân ñôøi vöõng
«« £ F«
« £ «
«« ˆ« «
«
««ˆ «
C
««ˆ l «
«
ˆ. «
ˆ« «
G7
«ˆ« «
«
««ˆ «
«ˆ l ««
C

ˆ«
=============================
& _«ˆ ll
1. Ngaøi. Höôùng veà ñeàn thaùnh con phuû phuïc kính thôø.
2. lôøi. Hoã trôï hoàn con, Chuùa taêng cöôøng duõng löïc.
3. beàn, chôù boû dôû dang nhöõng coâng vieäc Chuùa laøm.
C«« D7« £
««j
ˆ
« «
ˆ.
« « Am
« «
«
ˆ «
«
« «««
l ˆ«« . «
_j
«ˆ«ˆ l _ˆ««ˆ
=============================
& « «
ˆ« _ˆ««ˆ _ˆ««ˆ l
(Ñaùp) Laïy Chuùa, ngaøn ñôøi Chuùa troïn tình
««« . ««« £ « « « G«7
«£
G Dm7
« «
ˆˆ««« «
ˆˆ««« l _««ˆˆ« ..
C
« «
« « «
«
C
& _««ˆ«ˆ . _«««ˆˆ __ˆ«««ˆ«
============================= _«««ˆˆ __ˆ««««ˆ __ˆˆ«««« _ˆˆ««« l _«««˙»» l _«««ˆ»œ ”
» »»
thöông, xin ñöøng boû dôû dang trong vieäc tay Chuùa laøm.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B
 A‹  
   
G‹ C
         
Con laø Pheâ - roâ, nghóa laø Ñaù, vaø treân Ñaù naøy Thaày seõ


G‹

A‹ F D‹

C7
  F

         
xaây Hoäi Thaùnh cuûa Thaày vaø cöûa ñòa nguïc seõ khoâng thaéng ñöôïc.

55
Thaùnh Vònh 62
Chuùa Nhaät 22 QN A

Kim Long

#2 G« « D« « £
«
«
ˆ« . « « «
«ˆ« ˆ« l ˆ« «
ˆ« « « « ««
ˆ««
C
& 4 ˆ«
============================= l «ˆ« . ˆ«
j l
1. Thaân laïy Chuùa, Ñaáng con toân thôø, naøy
2. Mong ñöôïc tôùi ngaém toân nhan Ngaøi, nhìn
3. Con nguyeän öôùc chuùc khen troïn ñôøi, vaø

««£ ««
4. Con ñöôïc Chuùa cöùu nguy hoä phuø, mieäng
G««
# ««« . ˆ«« ««« ˆ««£ «« »»»œ œ»»»»
»
œ
»»» D.
»
œ «
ˆ
ˆ « ˆ « ˆ« l œ»»» . œ»»» l »» »»»œ ˆ« ««ˆ l
G B7 Am
=============================
&
£
1. con nao nao troâng tìm Chuùa, linh hoàn con khaùt khao, thaân xaùc con hao
2. xem vinh quang uy löïc Chuùa. AÂn tình cuûa Chuùa luoân cao quí hôn sinh
3. xin giô tay keâu caàu Chuùa. Nay hoàn con söôùng vui nhö môùi tham döï
4. con luoân reo vui möøng haùt, taâm tình con Chuùa ôi xin keát lieân trong
# «« «« ««£ «« »»»œ G«

« « œ
» »œ » l «ˆ«
Em Am D7
«ˆ« ˆ« ˆ«« l «ˆ.«
=============================
& ˆ« ««ˆ »» »» ll
1. moøn, nhö ñaát khoâ
£
caèn haèng troâng mong nöôùc nguoàn.
2. maïng, con muoán vang lôøi maø ca khen suoát ñôøi.
3. tieäc, caâu haùt treân mieäng möøng vui hoan chuùc Ngaøi.
£ ««£ ««« G«
4. Ngaøi, tay Chuùa uy quyeàn haèng naâng niu daét dìu.
# G« « Am«« «
« « D7« «
«
«« l ««ˆˆ« .. ˆˆ««« «««ˆ ˆ«« ˆ«« «« . «« « «ˆ«« ˆ««« «««ˆ «««ˆˆ
l «˙»«»» ”
C
=============================
& ˆ«
j «ˆ « « l ˆ
« «
ˆ «
ˆ« ˆ« _«ˆ . _ˆ« _ˆˆ«« l ˆ« «ˆ «ˆ
(Ñaùp) Laïy Chuùa, Thieân Chuùa con toân thôø, linh hoàn con luoân khao khaùt Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


              
F D‹ G‹ C7 F F G‹
     

Xin Thieân Chuùa laø Thaân Phuï Ñöùc Gieâ-su Ki - toâ, Chuùa chuùng ta, soi maét taâm hoàn chuùng ta,

         
A‹ F D‹
C G‹ D‹ C7 F

             
cho chuùng ta nhaän roõ Ñaâu laø nieàm hy voïng maø ôn Ngaøi keâu goïi mang laïi cho chuùng ta.

56
Thaùnh Vònh 94
Chuùa Nhaät 23 QN A

Kim Long

#2 ««« ««« £ G« G7 « ««
C
« « « « « «
ˆ
« . «
«
ˆ ˆ«
& 4 ˆ« «ˆ l «ˆ« . ˆ«« «ˆ«
============================= ««ˆ ««ˆ l l
1. Haõy ñeán ñaây ta reo vui möøng Chuùa, tung hoâ
2. Haõy cuùc cung nôi Toân Nhan phuïc baùi, tieán böôùc

««ˆ« ««£ «« D « «ˆ««£


3. Haõy chuù taâm hoâm nay nghe lôøi Chuùa, chôù cöùng
# C ««« «ˆ«« « «« G « £
«
. ««« «« «ˆ« «
«ˆ« ˆ« « «
«ˆ . ˆ«« ««ˆ ˆ«« ˆ«««
« «
& «
ˆ ˆ ˆ
============================= l l l
1. Ngaøi, Nuùi ñaù ñoä trì ta. Vaøo tröôùc Thaùnh Nhan ta daâng lôøi caûm
2. vaøo kính Ñaáng taïo thaønh ta, laø Ñöùc Chuùa ta, ta ñaây thuoäc daân

« £
3. loøng gioáng luùc ôû Mas - sa,
« «««
taïi Meâ - ri - ba, xem bao vieäc Ta
# « «
« D7 «
« «
« «
« ˆ
« G «

« ««« ˆ« l ˆ.« ˆ« ˆ« ˆ«« l «ˆ«
Em
& «ˆ« .
=============================
ˆ ll
1. taï, cuøng tung hoâ theo muoân tieáng ñaøn ca.
2. Ngaøi, Ngaøi canh coi nhö chaên daét ñaøn chieân.
3. laøm, toå tieân xöa manh taâm daùm thöû Ta.
£ ««« «« G«
# «« G«« ««ˆ« ««« «« D««ˆ.« «««ˆ ««ˆ« ˆ««« G««ˆ« ‰ ««ĵ
«
ˆ
D7«
«
ˆ ˆ«« «««ˆ «˙«» «« ‰
ˆ
j
« l ˆ
« « ˆ« l ˆ.« «ˆ
=============================
& ˆ« «
ˆ ˆ « l ˆ
« « «
l ˆ« ˆ« «ˆ l »» l ˆ«œ»»» ”
(Ñaùp) Hoâm nay öôùc gì anh em nghe tieáng Chuùa phaùn: Caùc ngöôi chôù cöùng loøng.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 B 
    
G‹ A‹ C F
           
Trong Ñöùc Ki - toâ, Thieân Chuùa ñaõ laøm cho theá gian ñöôïc giao hoøa vôùi
B  
     
A‹ G‹ C7 F
       
 
Ngaøi, vaø trao cho chuùng toâi coâng boá lôøi giao hoøa.

57
Thaùnh Vònh 102
Chuùa Nhaät 24 QN A

Kim Long

2 «
« «««£ ««« Dm«« «««ˆ « «
£ «« Am/C
««ˆ« . ««ˆ« ««
b 4 «
ˆ ˆ « ˆ «
ˆ. «
«
=============================
& «
ˆ
« ˆ
« ˆ« Kœ»»» l
l ˆ« l
1. Linh hoàn toâi ôi haõy ngôïi khen Thieân Chuùa, toaøn thaân
2. Bao toäi khieân ngöôi Chuùa duû tình tha thöù vaø coøn
3. Ñaâu Ngaøi luoân luoân traùch hôøn raày la maõi. Naøo ñang
4. Nhö trôøi cao xa troåi vöôït treân maët ñaát, Ngaøi roäng
Gm/Bb
£ «£ £ «
b « «
« «
« « « «
« «
« «
« Dm«
« «
« « «
« ˆ« ˆ«« l «ˆ« «ˆ ˆ« l ˆ.« «ˆ ˆ««« «ˆ« ˆ«« l
A
ˆ« ˆ« ˆ«
=============================
&
1. toâi taùn döông Danh Ngaøi. Linh hoàn toâi ôi haõy ngôïi khen Thieân
2. thöông chöõa khoûi taät nguyeàn. Tay Ngaøi ñöa ngöôi thoaùt moà saâu taêm
3. taâm oaùn ta mieân tröôøng. Khoâng xöû phaân theo nhöõng gì ta sai
4. thöông keû toân sôï Ngaøi. Bao toäi khieân ta Chuùa lieäng xa ta

««ˆ« «« «£
b «ˆ« . ««« ««« Kœ» Edim
«
ˆ «
« ««« ««
Dm

=============================
& ˆ« «ˆ »» l ˆ« ˆ« l ˆ« ll
1. Chuùa vaø ñöøng queân caùc aân hueä Ngaøi.
2. toái vaø roäng ban nghóa aân haûi haø.
3. loãi, chaúng phaït ta ñuùng nhö toäi tình.
4. maõi, töïa phöông ñoâng caùch xa phöông ñoaøi.
««ˆ« ««« Gm« C7 £ « F« Bb Am««7 ««£ « Dm«
b «
ˆ« l «
ˆ
«
Dm
« «
« «
«ˆ« ˆ« ˆ« l «
«
ˆ . «
« «
« «
« « «
«
ˆ
=============================
& ˆ« «ˆ l ˆ.« ˆ«« _ˆ««« _ˆ««« l «ˆ« ”
(Ñaùp) Chuùa laø Ñaáng töø bi nhaân aùi, Ngaøi chaäm giaän vaø raát giaøu tình thöông.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B
 
F C A‹
          

Chuùa noùi: Thaày ban cho caùc con moät ñieàu raên môùi laø caùc

 
D‹ G‹ C7 F
         

con haõy yeâu thöông nhau nhö Thaày yeâu thöông caùc con.

58
Thaùnh Vònh 144
Chuùa Nhaät 25 QN A

Kim Long

24 «« ««ˆ F «« «« «« ««ˆ« . œ»»» »»»œ


« « « ˆ
«
C Dm G
«_j
«ˆ « « j
« l «
=============================
& l ˆ
j ˆ «
ˆ. «
ˆ
« «
ˆ l l
1. Laïy Chuùa con ngaøy ngaøy xin taùn döông, xin ca
2. Thaät Chuùa nhaân haäu vaø hay xoùt thöông, khoâng mau
3. Ñöôøng loái cuûa Ngaøi ñeàu thaät chí coâng. Bao coâng

œ»» œ»»» œ»»» œ»»» «« ‰ «« «««ˆ «« «« «« «««


ˆ
« «
ˆ ˆ
« «
ˆ
Em Am F
& »
=============================
l l «
ˆ ˆ« l
1. tuïng Danh Chuùa muoân ñôøi. Chuùa cao troïng raát ñaùng ca
2. giaän nhöng saün aân tình. Chuùa nhaân haäu vôùi heát moïi
3. vieäc chan chöùa aân tình. Chuùa ôû gaàn nhöõng keû keâu

«« «ˆ««
C Dm
«««£ ««ˆ« G
«««ˆ . ««
«
ˆ «« Dm« «
G
««ˆ« «
«
C
«
l
=============================
& ˆ« _«ˆ« «ˆ l «ˆ« ˆ«« _ˆ««« l _««ˆ ll
1. ngôïi, cao troïng voâ bieân, chaúng ai ngöôøi doø thaáu taän suy.
2. ngöôøi, toû loøng khoan dung vôùi muoân loaøi Ngaøi ñaõ döïng neân.
«««
3. naøi, nhöõng keû chuyeân chaêm bieát taâm thaønh caàu khaán Ngaøi lieân.
««« «« «« ««« F «« « «
« C ««
«ˆ ˆ
« «
C
«
« ĵ
« «
ˆ ˆ«
«
« «ˆ«ˆ« ˆ««« «
˙«« ««ˆ« ‰
& «ˆ ˆ
« ˆ« .
ˆ« l _ˆ««ˆ . «
=============================
ˆ« l «
ˆ ˆ« ˆ« l ˙« l ˆ« ”
(Ñaùp) Chuùa ôû gaàn nhöõng ai caàu khaån Chuùa.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


  
F G‹ C A‹
         

Laïy Chuùa, xin môû loøng chuùng con, ñeå chuùng con bieát laéng

  
 
D‹ C7 F
    

nghe lôøi Con Chuùa phaùn daïy.

59
Thaùnh Vònh 24
Chuùa Nhaät 26 QN A

Kim Long

24 Am «
«ˆ« . ««ˆ« «« œ
» œ
» »»»œ C œ»
»» ‰ »»»œ œ»»
» »
œ »
G
=============================
& «ˆ l »» »
» »
» » l l
1. Xin chæ daïy con £
bieát ñöôøng loái Chuùa. Vaø daãn
2. Xin duû loøng thöông nhôù tình nghóa cuõ, Ngaøi ñaõ
3. Xin chæ ñöôøng cho nhöõng keû lôõ böôùc, vì Chuùa
»œ»» . »»»œ
Dm
œ»»
»
Bdim
œ»»» œ»»» l ««˙«
Am ««ˆ« ‰ « «« . ««« «««
=============================
& » l «
ˆ
j
« l ˆ
« «
ˆ «ˆ l
1. con theo chaân
£lyù cuûa Ngaøi. Vì Ngaøi laø Thaàn
2. ban qua muoân thuôû muoân ñôøi. Toäi tình cuûa tuoåi

««£ ˆ««« Am«« ‰


3. ñaây luoân nhaân aùi chaân thöïc. Dìu keû ngheøo heøn
«« ««ˆ« «««£ «« C« ‰ « »
œ . »
œ
»» »
œ
»»

« «
«
ˆ« «« ˆ«
ˆ« l »» l ˆ«
G F
ˆ« ««ˆ ««ˆ l «ˆ« «j
=============================
& l «ˆ ll
1. Linh teá ñoä cho con. Ngaøy ñeâm con vöõng tin loøng thöông xoùt Ngaøi.
2. thô Chuùa ñöøng ghi taâm, maø xin luoân nhôù con vì aân nghóa Ngaøi.
3. theo loái ñöôøng coâng minh, daïy con luoân vöõng taâm tìm theo loái Ngaøi.
« « «« ««« F « Dm«« ««« ««ˆ« ˆ«««
«« Am«ˆ«ˆ« E#œ«««ˆ» «œ̂» ˆ« «ˆ«œ» . ««j «
ˆ«Jœ»» l ˆˆ«« ˆ
ˆ «
«« œ»»
E ˙»
#˙»»»
« l »» »»
=============================
& ˆj l »» » » l »» ”
(Ñaùp) Laïy Chuùa, xin nhôù laïi loøng töø bi cuûa Chuùa.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm

   A‹
  
    
F G‹ D‹ C F
     

Chuùa noùi: Chieân cuûa Toâi thì nghe tieáng Toâi, Toâi bieát chuùng vaø chuùng theo Toâi.

60
Thaùnh Vònh 79
Chuùa Nhaät 27 QN A

Kim Long

« «£ « « « Am« «« Dm
2 « « « « ˆ« «««
&b4 ««« ««« l «« « ˆ
« «« l «ˆ« . «j «
ˆ «
F Dm Gm

ˆ« «
ˆ ˆ
============================= ˆ
« l «
ˆ« ˆ l
_ˆ« _«ˆ
( )

1. Naøy cuïm nho Ngaøi böùng khi xöa taän beân Ai - caäp xa
2. Vaäy maø nay Ngaøi nôõ ñang taâm deïp phaêng luõy raøo chung
3. Vaïn laïy Ngaøi laø Chuùa thieân binh, nguyeän thöông xoùt trôû laïi
4. Raøy nguyeän xin chaúng daùm khi nao rôøi xa Chuùa Trôøi nöõa
«« £ « C « C««7 « A«
b « « « « « « ‰ « « ««
ˆ« l ˆ« . ˆ« ˆ«« l «˙« l «ˆ« ˆ« l ˆ« .
Gm F Dm
ˆ« ˆ«« ˆ«« ««ˆ l _«««ˆ . «j
=============================
& «j ˆ« l
j
1. xoâi ñuoåi bao daân toäc, doïn ñaát caáy nôi ñaây. Vaø khieán caønh
2. quanh ñeå cho bao ngöôøi lui tôùi haùi ñem aên. Vaø ñeå töøng
3. ñi, tít treân cung trôøi xin ngoù xuoáng troâng xem. Nguyeän Chuùa duû
£ £
4. daâu, cuùi xin ôn Ngaøi cho soáng vónh an luoân. Hôïp tieáng ñoaøn
« Bb « F«
b «
«
ˆ« «
«
ˆ
«
«
«
ˆ
«
«
«
ˆ« œ»»»
C «
«ˆ« «
«
ˆ« «««
ˆ « «ˆ« ‰ «««ˆ« «««
«ˆ l
=============================
& l l
1. laù vöôn daøi xa maõi cho tôùi ñaïi döông. Ñaâm theâm
2. luõ heo röøng xoâng ñeán xoâ phaù traøn lan. Bao nhieâu
3. thöông thaêm vöôøn nho cuõ tay Chuùa troàng xöa. Tay uy
4. con ca tuïng danh Chuùa, Thieân Chuùa caøn khoân. Con daân
£ C«7 « «£ ««
b « «
« «
«
Gm
«
«
C
«
G7
« « « « « ˆ« l ««ˆ«
F
& «ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ«« l _««ˆ .
=============================«_ˆ« ˆ«« l ˆ« ˆ« ˆ«« ”
1. choài ra tôùi soâng daøi vaø xanh toát boùng rôïp khaép nôi.
2. laø muoâng thuù nöông ñoàng gaëm aên naùt khaùc gì coû hoang.
3. quyeàn xin haõy baûo veä, choài non ñoù haõy cuûng coá theâm.
4. Ngaøi xin haõy qui hoài, doïi Nhan Thaùnh cöùu ñoä chuùng con.
F« Dm« « Gm« ««ĵ «
b « « « «
ˆ
« . « « « « «««ˆ l ««««ˆ
«
«_««ˆ l «ˆˆ« «ˆ«ˆ« ««ˆˆ l ˆ« . «ˆ« l «ˆ« ˆ«««
C7 F
=============================
& _ˆ« ˆ«
«
_ˆ« _«ˆ __««ˆ ”
_ˆ«
(Ñaùp) Vöôøn nho cuûa Chuùa chính laø nhaø Ít - ra - el.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 B
  
      
F C7 F D‹
        
Chuùa noùi: Chính Thaày ñaõ choïn caùc con, giöõa theá gian, ñeå caùc con ñi
B
 
G‹
 
A‹
      
C7 F
   
vaø ñem laïi hoa traùi vaø ñeå hoa traùi caùc con toàn taïi.

61
Thaùnh Vònh 22
Chuùa Nhaät 28 QN A

Kim Long
b
b 24 œ.»»»
F
œ»»» ««ˆ« ˆ««« C«« . «
«
B
«
« «
«
A
«
« «««
ˆ ««˙« =l
Dm 7

============================
& l ˆ« ˆ« l ˆ«
j ˆ« «ˆ« l
1. Coù Chuùa chaên daét toâi neân toâi khoâng coøn thieáu gì.
2. Daãn tôùi beân suoái trong cho toâi ñaây boài döôõng laïi.
3. Daãu luùc qua luõng saâu, con ñaâu lo sôï khoán cuøng.
4. Chuùa thieát con böõa aên ngay khi quaân thuø ñoái maët.
5. Chuùa vaãn che chôû con trong aân thieâng vaø nghóa tình.
« « ««« C«« «« ««
b «
«
ˆ «
« «
« «
«
ˆ ˆ
« «
« . «
« «
ˆ ˆ
« « « «
ˆ«« l «˙«
F Gm F
ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« l
j
=============================
& «
«ˆ _«ˆ« ll
1. Treân ñoàng coû xanh töôi Ngaøi daãn toâi vaøo nghæ ngôi.
2. Theo ñöôøng neûo coâng minh, Ngaøi daãn toâi vì Uy Danh.
3. Bôûi Ngaøi ôû beân con, caàm saün coân tröôïng chôû che.
4. Xöùc daàu toûa höông thôm vaø cöù chaâm röôïu ñaày ly.
5. Con ñöôïc ôû vöông cung qua thaùng naêm daøi trieân mieân.

b «« ««« «« «««ˆ« ««« ««««ˆ Dm««ˆ.« «« C««« «««ˆ « « «««« «
F F
«
ˆ ˆ
« ˆ
«
=============================
& «ˆ l «
ˆ . «
ˆ ˆ
« « « «
l ˆ« «ˆ _ˆ«ˆ« _««ˆˆ l ˙ ”
_»œ» _œ»» _«««˙
_
(Ñaùp) Toâi ôû trong nhaø Chuùa nhöõng naêm thaùng daøi trieàn mieân.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm

              
F D‹ G‹ C7 F F G‹
     

Xin Thieân Chuùa laø Thaân Phuï Ñöùc Gieâ-su Ki - toâ, Chuùa chuùng ta, soi maét taâm hoàn chuùng ta,


A‹
    
D‹
C
 F
G‹ D‹

C7 F

           
 
 
cho chuùng ta nhaän roõ Ñaâu laø nieàm hy voïng maø ôn Ngaøi keâu goïi mang laïi cho chuùng ta.

62
Thaùnh Vònh 95
Chuùa Nhaät 29 QN A

Kim Long
F« £ Bb« «£ «««
2
b4 «
«
ˆ «
«ˆ« «
« «
ˆ
« «
« «
« ˆ œ» œ»»» »»»œ »»»œ l
l »»
C
«ˆ l
=============================
& «ˆ ˆ«
1. Haùt leân möøng Chuùa moät baøi ca môùi. Haùt
£
leân möøng
2. Chuùa cao troïng ñaùng ngaøn lôøi cung chuùc, chí toân khaû
3. Haõy daâng veà Chuùa quyeàn löïc vinh quang, haõy daâng veà
4. Haõy böng cuûa leã vaøo ñeàn Thieân Chuùa, cuùc cung thôø
5. Noùi cho vaïn quoác: Ngaøi laø Thöôïng Ñeá, taùc sinh hoaøn

b
Gm.
»œ»» »»»œ œ»»» œ»»» « «
« «£ F«
« «« C7«« «£ «« F« ‰
« «
œ»»» l ˆ« ˆ« ˆ«« ˆ«« l ˆ.« ˆ« ˆ« ««« «ˆ l «ˆ«
C
»
=============================
& «
_
ˆ ll
£
1. Chuùa hôõi taát caû ñòa caàu. Noùi cho vaïn quoác bieát nhöõng kyø coâng Ngaøi.
2. uùy Ñaáng saùng taïo cung trôøi, cao troåi vöôït heát caùc ngaãu thaàn daân ngoaïi.
3. Chuùa hôõi heát moïi daân toäc, haõy daâng veà Chuùa saùng laùng ngôïp Thaùnh Danh.
4. kính Chuùa thaùnh thieän uy huøng. Taát caû hoaøn vuõ haõy kính sôï Thaùnh Nhan.
5. vuõ giöõ vöõng khoân chuyeån rôøi, xeùt xöû moïi nöôùc ñuùng loái ñöôøng coâng bình.
««ĵ F« « Bb«« «««
b «
ˆ
« «
ˆ
« «
ˆ
« «
ˆ
« . «
«_«j
Gm
«
C7
«
« ˆ
F
«««
& l ˆ« ˆ« l «ˆ« .
=============================«ˆˆ l «
_ˆ««ˆ «
_ˆ««_ˆ _«ˆ« « l __ˆ«««ˆ ll
(Ñaùp) Haõy daâng leân Chuùa quyeàn löïc vaø vinh quang.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


  
     
F A‹ C7 F
        
Anh em haõy chieáu saùng nhö nhöõng vì sao giöõa theá gian vaø

   
G‹ B C7 F
      
laøm saùng toû lôøi ban söï soáng.

63
Thaùnh Vònh 17
Chuùa Nhaät 30 QN A

Kim Long

24 Am«
««ˆ ««£ «« E«
« œ» »»»œ œ»»»
ˆ« «ˆ « . ˆ« l »» »
œ
F
& l #ˆ«
============================= «j » »
» » l
1. Con yeâu meán Ngaøi, laïy Chuùa, söùc maï£ nh cuûa
2. Xin neân thuaãn khieân, laïy Chuùa, luõy thaønh chôû
«« £
3. Toân vinh Ñaù Taûng, vaïn tueá Ñaáng giaûi cöùu
. «
C ˆ. « E7« « «««ˆ Am«« ‰
œ»»» »œ œ
» »»»œ œ»»» »
œ »œ «
« «
ˆ
« «
« l ˆ«
G A7 Dm
»» »» » l
=============================
& »» »» l ˆ«« #ˆ« ll
£
1. con, Ngaøi laø nuùi ñaù, laø thaønh luõy, laø Ñaáng giaûi thoaùt con.
2. che, Ngaøi thöïc ñaùng kính, vöøa caàu cöùu Ngaøi ñaõ giaûi thoaùt ngay.

«« ««£ «« E7«
3. toâi. Nhôø Ngaøi tieáp giuùp maø hoaøng ñeá ñöôïc thaéng traän veû vang.
«« « »»»œœ »»»œœ #œœ»»» Am««˙« ««
«« ˆ.«ˆ.« «««ˆˆ ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« ˆˆ«« «ˆ««
l ˆ« ”
Am F
=============================
& «ˆ l
j l ˆ« » » »» l
(Ñaùp) Laïy Chuùa laø söùc
£
maïnh cuûa con, con yeâu meán Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B
          
   
F F7 C D‹ F

    
Chuùa noùi: Neáu ai yeâu meán Thaày, thì seõ giöõ lôøi Thaày, Cha Thaày

 B
                
C7 F G‹ C7 F
   
seõ yeâu thöông ngöôøi aáy, Cha Thaày vaø Thaày seõ ñeán vaø ôû laïi nôi ngöôøi aáy.

129
Thaùnh Vònh 130
Chuùa Nhaät 31 QN A

Kim Long

« £ «
« Bb £ « Gm
«
2
b4 «
« «
«
Gm
ˆ «
«
«
ˆ «
ˆ
« «
«
C
« «
« « «
« «
« ««
ˆ ««ˆ« ‰ «« «««ˆ
ˆ
j
« l « ˆ
« «
l ˆ« . ˆ
j
«
=============================
& «
l ˆ« «
ˆ« ˆ
« l ˆ« l
1. Loøng con khoâng daùm töï haøo, maét naøy nguyeän chaúng nhaém cao. Ñöôøng danh
2. Hoàn con, con giöõ thinh laëng, chaúng heà moät khi xoán xang. Nhö beù
3. Giôø ñaây cho ñeán muoân ñôøi, vöõng loøng, naøo hôõi Ích - dieân, maø troâng
«« «£ F«
« « « «£ « Dm ‰
b « « « « « ««« l ««
ˆ«« ˆ«« l ˆ« . «ˆ« «ˆ l «ˆ« «_«« ˆ««
C A7
«ˆ« ˆ«
=============================
& ˆ ˆ« ll
_ˆ«
1. voïng con khoâng ñaët böôùc, vieäc phi thöôøng naøo daùm möu caàu.
2. nguû trong tay hieàn maãu, hoàn con raøy laëng leõ an vui.
3. caäy kieân trung vaøo Chuùa, vì chæ Ngaøi laø Chuùa ta thôø.
Dm«
«ˆ.«ˆ« . ««ĵ C« «« «« « « F«
« « ««« Dm
b ««
=============================
& ˆ« l
j
« ˆ « « «
«ˆ« l ˆ«ˆ« ˆ« ˆ«ˆ« «««ˆˆ l ˙«˙« l ˆ.«ˆ.« ««ˆ «ˆ«ˆ« ˆ«« l ««˙ l ««ˆœ ‰ ”
«
__««ˆ _ˆ« »«»» «»»»
(Ñaùp) Laïy Chuùa, xin gìn giöõ linh hoàn con trong bình an cuûa Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 B
           
C F A7 D‹
     

Caùc con chæ coù moät Cha laø Cha treân trôøi, chæ coù moät ngöôøi laõnh


C7 F F
     
 
ñaïo laø Ñöùc Ki - toâ.

65
Thaùnh Vònh 62
Chuùa Nhaät 32 QN A

Kim Long
# 2 G«« « «« D«« «« «£ £ «
«ˆ . «ˆ« ˆ« l ˆ« «ˆ ˆ«« « « «
« «
« «
««ˆ «
««ˆ
ˆ«« l «ˆ« . ˆ« l ˆ« . «ˆ
««j ˆ«« l
C G
& 4
=============================
1. Thaân laïy Chuùa, Ñaáng con toân thôø, naøy con nao nao troâng tìm
2. Mong ñöôïc tôùi ngaém toân nhan Ngaøi, nhìn xem vinh quang uy löïc
3. Con nguyeän öôùc chuùc khen troïn ñôøi, vaø xin giô tay keâu caàu
£
4. Mô töôûng Chuùa moãi khi leân giöôøng, vaø qua naêm canh con thaàm
# »
œ D. G «« « «««
œ»» .
B7
»»»
œ œ
»
Am
»
œ
» »»» œ»»» œ
»
» ˆ« ««ˆ «ˆ
» »» »
=============================
& » l » l
1. Chuùa, linh hoàn £
con khaùt khao, thaân xaùc con hao
2. Chuùa. AÂn tình cuûa Chuùa luoân cao quí hôn sinh
3. Chuùa. Nay hoàn con söôùng vui nhö môùi tham döï
4. nhaéc. Bôûi Ngaøi ñaõ ñoaùi thöông luoân cöùu nguy hoä
#
«
Em Am «« ««£ «« «
D7
« œ»» »»»œ »
œ
»

« ‰
& «ˆ« ˆ«« ˆ« ˆ«« l «ˆ.«
============================= ««ˆ » »» l ˆ« ll
1. moøn, nhö ñaát khoâ
£
caèn haèng troâng mong nöôùc nguoàn.
2. maïng, con muoán vang lôøi maø ca khen suoát ñôøi.
3. tieäc, caâu haùt treân mieäng möøng vui hoan chuùc Ngaøi.
4. phuø, nöông boùng tay
£
Ngaøi, mieäng con
£ « vui haùt möøng.
Am«« « « «
#
«
G« «
«ˆ«ˆ« .. ˆˆ««« «ˆ« ˆ««« ««ˆ« C
« « «
D «
«
ˆ
«
«
«
«ˆ ˆ «
«
« ˆ«««« G««˙
7

«j
=============================
& ˆ« l «ˆ« ˆ«« ««ˆ l _«ˆ«ˆ .. _«ˆ«ˆ« _««ˆ l «ˆ« ««ˆ ˆ«« ˆ« l «»»» ”
« «ˆ
(Ñaùp) Laïy Chuùa,Thieân Chuùa con toân thôø, linh hoàn con luoân khao khaùt Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 
F
  
C
  
A‹ C7
  
    
Anh em haõy tænh thöùc vaø haõy saün saøng, vì vaøo giôø anh em khoâng


F
 
C7
  
F

 
ngôø Con Ngöôøi seõ ñeán.

66
Thaùnh Vònh 127
Chuùa Nhaät 33 QN A

Kim Long

24 Jœ»» F ««ˆ.« «««ˆ C


« «
« «
G
««ˆ« , Jœ»» F«
«ˆ.« «««ˆ ««
«
ˆ
«««
ˆ
» «
=============================
& l _ˆ« «
«ˆ l j
ˆ« » l l
1. Phuùc thay baïn naøo kính sôï Chuùa, böôùc ñi trong ñöôøng loái
2. Cöù troâng nhö hieàn theâ baïn ñoù, gioáng caây nho ñaày traùi
3. Bôûi chöng ñaây laø chính loäc phuùc Chuùa ban cho keû kính
« « , « œ» . »œ «« « « C
« « «ˆ.« « « « « « ˆ« l »»
«j »» ˆ« ««ˆ ««ˆ œ»»» ‰
C G Dm G
«
«j «ˆ« «_«j «
ˆ
« «
=============================
& «ˆ l « l « ˆ«« ˆ« l ll
«ˆ «
ˆ ˆ
« ˆ
j
« j
1. cuûa Ngaøi. Baïn höôûng coâng nghieäp baïn laøm ra, cuoäc soáng cöù luoân gaëp may.
2. thôm noàng. Töïa goác OÂ - liu laø baày con cuøng xuùm xít quanh baøn aên.
3. sôï Ngaøi. Nguyeän Chuùa thöông baïn töø Si - on, traøn xuoáng phuùc aân trieàn mieân.
C« « «
Jœ»» « « « « «ˆ l ˙»»»
« œ» ‰
» l ˆ« . ˆ« l »»
G C
«j
ˆ« l «ˆ«
=============================
& ”
(Ñaùp) Phuùc thay baïn naøo kính sôï Chuùa.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 B
   
F G‹ D‹ C7
         
  
Chuùa noùi: Caùc con haõy ôû trong Thaày vaø Thaày ôû trong caùc con.

    
 
F G‹ C7 F

      

Ai ôû trong Thaày seõ sinh hoa traùi ngaøn muoân.

67
Thaùnh Vònh 22
Leã Kitoâ Vua A

Kim Long

«« ««« «« b
b 24 œ.»»» œ»»» «
ˆ ˆ ««ˆ« . «« «« «« ««« ˆ« ««
F C B A Dm 7

=============================
& l ˆ« l ˆ«
j ˆ« ˆ« l ˙« l
1. Coù Chuùa chaên daét toâi neân toâi khoâng coøn thieáu gì.
2. Daãn tôùi beân suoái trong cho toâi ñaây boài döôõng laïi.
3. Daãu luùc qua luõng saâu, con ñaâu lo sôï khoán cuøng.
4. Chuùa thieát con böõa aên ngay khi quaân thuø ñoái maët.
5. Chuùa vaãn che chôû con trong aân thieâng vaø nghóa tình.
F « «« ««ˆ« «««ˆ «« . «« C«« ««« ««
b «ˆ« «ˆ«« «ˆ« « l ˆ«
Gm
ˆ« l
j «
ˆ «
«ˆ «ˆ «« «
« ««˙«
F
=============================
& _ˆ« ˆ
« l ll
1. Treân ñoàng coû xanh töôi Ngaøi daãn toâi vaøo nghæ ngôi.
2. Theo ñöôøng neûo coâng minh, Ngaøi daãn toâi vì Uy Danh.
3. Bôûi Ngaøi ôû beân con, caàm saün coân tröôïng chôû che.
4. Xöùc daàu toûa höông thôm vaø cöù chaâm röôïu ñaày ly.
5. Con ñöôïc ôû vöông cung qua thaùng naêm daøi trieân mieân.
«« ««« « «« C« «««
b ˆ.
«
ˆ.
« «ˆ «
ˆ
« «
ˆ
« « «
« « «
« «
. «ˆ« l ««ˆ.ˆ. _«««ˆˆ _«ˆ« _ˆ«« l _«««˙
« «
F Dm G7 C
«ˆ «ˆ ˆ« l ˆ«ˆ« .
=============================
& ĵ ”
n «ˆ ˆ«
(Ñaùp) Coù Chuùa chaên daét toâi, neân toâi khoâøng coøn thieáu gì.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 D‹   
     
F A‹ C7 F
         

Chuùc tuïng Ñaáng ngöï ñeán nhaân danh Chuùa, chuùc tuïng trieàu ñaïi ñang ñeán, trieàu


A‹ D‹ C7 F
      

ñaïi vua Ña - vit toå phuï chuùng toâi.

68
Thaùnh Vònh 79
Chuùa Nhaät 1 Muøa Voïng B

Kim Long
« «£ « Am« «« Dm
2
b4
F
««« ««« «
Dm
«
« «
ˆ
« «
««
ˆ «
«ˆ« .
Gm
«
«j
ˆ «
«
ˆ ˆ« « ««
& _ˆ« «
_«ˆ l ˆ« «
ˆ
=============================
l « l «
ˆ« ˆ« l ( )

1. Laïy muïc töû nhaø Ít - ra - el, Ngaøi chaên daét nhaø Giu
2. Vaïn laïy Ngaøi laø Chuùa thieân binh, nguyeän thöông xoùt trôû laïi
3. Raøy nguyeän xin Ngaøi haõy ra tay chôû che Ñaáng ngoài beân

b ««ˆ« ««£ «« ««ˆ« . ««ˆ« «« «« «« ‰ « «« «


« « ˆ« l ˆ« . «j
Gm C C7 F A Dm
« « «
ˆ« ˆ« «ˆ l _««ˆ . j
ˆ« l
=============================
& ˆ« l ˙« l ˆ« «j ˆ« l
1. - se nhö chaên chieân cöøu xin haõy laéng tai nghe. Laïy Ñaáng ngöï
2. ñi, tít treân cung trôøi xin ngoù xuoáng troâng xem. Nguyeän Chuùa duû
£ £
3. ngai, chính ñaây con ngöôøi ñöôïc Chuùa xuoáng uy phong. Nguyeän öôùc ñoaøn
« « « Bb
« ««« « ««« F« ««« «««
b «
ˆ« «
ˆ« «
«ˆ« «
ˆ« »
œ
»
C
«
ˆ «
ˆ
« ˆ« l «
ˆ
« ‰ ˆ« ˆ«
& l »
============================= l
1. giöõa caùc thaàn hoä giaù xin haõy hieån linh. Xin khôi
2. thöông thaêm vöôøn nho cuõ tay Chuùa troàng xöa. Tay uy
3. con khoâng coøn khi daùm xa Chuùa nöõa ñaâu. Van xin
£ « £ «
b «
Gm
«««
G7
«
« «
«
C
« « « «
«
C7
ˆ «
«
ˆ «
« «
ˆ
«
F
««
« ˆ« ˆ
« «
ˆ« l _««ˆ .
=============================
& ˆ« _«ˆ« «
ˆ« l « «
ˆ« l ˆ« ”
1. daäy uy duõng cuûa Ngaøi maø mau ñeán cöùu ñoä chuùng con.
2. quyeàn xin haõy baûo veä, choài non ñoù haõy cuûng coá theâm.
3. Ngaøi cho soáng an bình, ñoaøn con maõi chuùc tuïng Thaùnh Danh.
F« «« ««« «« «« ««˙«
b « «
ˆ
«
«
ˆ «
ˆ
«
ˆ ˆ
«
«
Dm
«
ˆ. ĵ
«
«
ˆ
C
l ˆ« l ˆ« .
=============================
& _««ˆ l _««˙ l
(Ñaùp) Laïy Chuùa xin ñoaùi nhìn chuùng con,
F« « Gm«« ««« C«« « ««
b «
«
ˆ. «
ˆˆ«« «
ˆ
« « ˆ «
ˆ
«
««ˆ l «ˆ« «
«_«ˆ« «
«
C7
«
ˆ_« l _«ˆ«ˆ .. ĵ
«
F
««˙«» ««ˆ«œ
ˆ.« «ˆ«
=============================
& « « _«ˆ« l »» l »»» ”
n «ˆ
xin toû nhan thaùnh Chuùa vaø cöùu ñoä chuùng con.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


    
F D‹ G‹ C
        

Laïy Chuùa, xin toû cho chuùng con tình thöông cuûa Chuùa,

B

F C7 F
        
vaø ban ôn cöùu ñoä cho chuùng con.

71
Thaùnh Vònh 84
Chuùa Nhaät 2 Muøa Voïng B

Kim Long

# 2 G «« «««ˆ ««« Em«« ˆ««« A«7 « « «« «« ˆ«««


« « « « «
D G
4 ˆ« «ˆ l «
ˆ
=============================
& « «
ˆ« «ˆ l «ˆ« . «ˆ« ««ˆ l «ˆ« «ˆ ˆ« l
1. Toâi laúng laëng nghe Chuùa nay ban truyeàn lôøi chaøo bình an taëng daân
2. AÂn nghóa vaø coâng lyù nay tao ngoä, hoøa bình ñeïp duyeân cuøng coâng
3. Vaâng, chính Ngaøi ban phuùc aân dö ñaày, vaø ruoäng ñoàng nôû roä hoa
# Em«
œ»»» ‰ J»»»œ
Bm
«ˆ« . «« « ˆ««« Am««ˆ« . ««j
ˆ« l »»
œ
»
D7
œ
»
» œ
» œ»
»

» »» œ»»» »» l «ˆ«
l
=============================
& ««ˆ «ˆ« l » ll
1. Chuùa. Cöùu ai haèng sôï Toân Danh, doïi chieáu aùnh vinh hieån Ngaøi.
2. chính. Ñaát nay naûy maàm coâng minh, thaønh tín giaùng laâm bôûi trôøi.
3. traùi. Tín trung raøy laøm tieàn phong môû loái böôùc chaân cuûa Ngaøi.
# G« ««« D« «« G7«« « C ««
« «ˆ«ˆ« .. «
ˆ«ˆ l ˆ«ˆ«
j «ˆ ˆ«ˆ« « ˙«««
«ˆ« l
=============================
& «ˆ nˆ««ˆ l ˙« l
(Ñaùp) Laïy Chuùa, xin cho chuùng con ñöôïc thaáy
# C«««ˆ «« ««ˆ« «««ˆ D ««˙«« « « «« «
«
ˆ
D7««
« ««« ««« G«
««ˆ«
« ˆ« «ˆ « « « «
ˆ « « ˆ«
G
& ««ˆ ˆ« ˆ« l ˙« l ˆ.«ˆ.«
============================= «
««ˆˆ «ˆ« _««ˆ« l _««ˆ l
«ˆ _œ̂»» _œ̂»» _««ˆ ”
tình thöông cuûa Chuùa, vaø ban ôn cöùu ñoä cho chuùng con.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm

 
F
  
A‹ D‹
    
G‹
    
F

 
Haõy doïn ñöôøng cho Chuùa haõy söûa ñöôøng Chuùa cho thaúng ngay,

   
  
A‹ D‹ C7 F

       
vaø moïi ngöôøi seõ thaáy ôn Thieân Chuùa cöùu ñoä.

72
Magnificat
Lc 1, 46-55
Chuùa Nhaät 3 Muøa Voïng B

Kim Long

#2 œ
J
» » œ» « « « « ««
» »
œ œ »
œ œ» » « « « « . « « ˆ« =l
G D Em C
& 4 » l »» »» »»» »» »» l ˆ«
============================ «ˆ« ˆ«« l «ˆ ˆ« ˆ«
1. Ñöùc Ma - ri - a noùi raèng: Linh hoàn toâi ngôïi khen Thieân
2. Chuùa troâng xem phaän nöõ tyø, neân töø ñaây goïi toâi dieãm
3. Chuùa naâng ai khieâm aùi thaät, boïn quyeàn uy haï khoûi ngai
# Gœ» . «« D »
œ ««ˆ« «« C « Am« « D7«
ˆ« l œ»»»
j » «
ˆ« l «ˆ« « « «
«ˆ« ˆ« l ˆ.« «
«ˆ ˆ«« «ˆ«« l ««ˆ« =
« ‰
G
»» »»
============================
& ll
1. Chuùa, vaø thaàn trí toâi reo möøng vì Thieân Chuùa, Ñaáng cöùu ñoä toâi.
2. phuùc, laøm vieäc lôùn treân thaân naøy, vì danh Chuùa chí thaùnh tuyeät luaân.
3. baùu. Keû ngheøo Chuùa ban dö ñaày, vaø xua luõ phuù quyù veà khoâng.
# «« «« C«« ««««ˆ «« «« ««« «« G « « « G
«ˆ« ««ˆˆ l ««ˆˆ ««ˆ
ˆ «« ˆ« ˆ« ˆ«« l «« l ««« ˆ«««« ««ˆ« ««« «««ˆ l «««ˆ« ‰ ”
D7
« œ̂»»
============================
& _œ»» _˙««˙ _«ˆ«ˆ _ˆ«« œ»» »»œ̂ _««ˆ =
(Ñaùp) Linh hoàn toâi hôùn hôû reo möøng trong Thieân Chuùa toâi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 B
 A‹
   
     
F G‹ C C7 F
       
 
Thaùnh Thaàn Chuùa ngöï treân toâi. Chuùa sai toâi ñem Tin Möøng cho ngöôøi khoù ngheøo

73
Thaùnh Vònh 88
Chuùa Nhaät 4 Muøa Voïng B

Kim Long
£ b
24 ««ˆ« «« F« «« « «
b «
«
ˆ . « «
« «ˆ« l _«««ˆ ‰ _««j
«
C B F
«ˆ l ˆ« l «ˆ«
j
=============================
& ˆ« ˆ« «ˆ l
1. Tình thöông Chuùa muoân ñôøi con luoân ca tuïng. Vaïn
2. Laäp giao öôùc vôùi ngöôøi Ta ñaây tuyeån choïn. Theà
£ £
3. Ngöôøi thöa Chuùa: thaân phuï con nay laø Ngaøi, laø
«« «
« « «
« C7 «
«««ˆ . «
«ˆ«« «
« «
« «««
b «
ˆ. «ˆ«« ««
ˆ ˆ«« ««
ˆ Jœ»» «« ˆ
«
Dm
l
=============================
& » ˆ« ˆ«« l
1. kieáp mieäng con seõ cao rao loøng thaønh tín cuûa
2. höùa cuøng Ña - vít toâi trung raèng: doøng doõi cuûa

«««£
3. Chuùa maø con kính tin luoân, laø nuùi ñaù ñoä
« F7 « « Bb « «««
« ‰ « « « « «
«ˆ l œ»»» . œ»»» «
ˆ«« ˆ ˆ «
&b «ˆ« ««« «ˆ l «ˆ . «ˆ«
F
=============================
_ˆ« l
1. Ngaøi. Vì Chuùa phaùn: Tình thöông ñoù xaây döïng ñeán thieân
2. ngöôi beàn vöõng maõi vì Ta muoán xaây döïng ñeán thieân
3. trì. Vaø Chuùa phaùn: Naøy Ta seõ thöông ngöôøi ñeán muoân

. C7« «« £
« « ««
b œ
»
» »
œ
»
» »
œ
»
» «
Am
C
« . «
« «
«
ˆ. ˆ« «
« «
«
ˆ «
ˆ
«
F
» l ˆ« ˆ« » l
j
=============================
& œ
J
»
» œ
J
»
»
» _ˆ«« l ˙« ll
1. thu. Ñöùc tín thaønh cuûa Chuùa thieát laäp treân cung trôøi.
2. thu, muoán thieát laäp cuõng coá ngai vaøng ngöôi muoân ñôøi.
3. naêm. Seõ giöõ hoaøi giao öôùc vôùi ngöôøi luoân khoân rôøi.

«ˆ.«ˆ« . ««« «« C« « ««£ ««« F ««ˆ.« C7«« ««
ˆ ««« ‰
b ˆ ˆ« « « ˆ« «
ˆ . «
ˆ «
F
«
ˆ ˆ« ˆ
« ˆ
«
ˆ«
=============================
& l ˆ« ˆ« ˆ « l « ˆ
«_ˆ« _««ˆ l __ˆ«««ˆ
« ”
(Ñaùp) Con seõ ca tuïng tình thöông cuûa Chuùa ñeán muoân ñôøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B
 
F
     
D‹

A‹
    C7 F

    
Naøy toâi laø toâi taù Chuùa, toâi xin vaâng nhö lôøi thieân thaàn truyeàn

74
Thaùnh Vònh 95
Leã ñeâm Giaùng Sinh

Kim Long
F« £ Bb« «£ «««
2
b4 «
«
ˆ «
«ˆ« «
« «
ˆ
« «
« «
« ˆ œ» œ»»» »»»œ »»»œ l
l »»
C
«ˆ l
=============================
& «ˆ ˆ«
1. Haùt leân möøng Chuùa moät baøi ca môùi. Haùt
£
leân möøng
2. Phuùc aân ñoä theá ngaøy ngaøy loan baùo. Noùi cho vaïn
3. Ñaát mau nhaûy muùa trôøi naøo vui leân, bieån khôi gaàm
4. Haùt leân möøng Chuùa vì Ngaøi ngöï ñeán xeùt xöû traàn
. C« « £ F« « C7« «£ « F
b œ
»
»»
Gm
»œ
»» » œ
»»» œ»»» « « «
œ»»» l «ˆ« «ˆ« ˆ«« ˆ«« l ˆ.« «
ˆ« ˆ« ««« ««ˆ l ««ˆ« ‰ l l
«
=============================
& _ˆ«
£
1. Chuùa hôõi taát caû ñòa caàu. Haùt leân möøng Chuùa, haõy chuùc tuïng Thaùnh Danh.
2. quoác bieát roõ vinh hieån Ngaøi, caùc daân ñeàu thaáy nhöõng vó nghieäp tay Ngaøi.
3. theùt vôùi taát caû haûi vaät, caùc caây röøng haõy haùt xöôùng cuøng nöông ñoàng.
4. theá ñuùng pheùp coâng minh Ngaøi. Xeùt xöû vaïn quoác, phaùn quyeát Ngaøi coâng bình.
««ĵ F«
« «« «« Gm«« ««ˆ« ««ˆ« Dm«
« «
« «« « C «
&
b «ˆ« l ˆ«ˆ« «
ˆ
ˆ« «
ˆ ˆ
«
ˆ« l ˆ«
============================= ˆ« ˆ« l ˆ«ˆ« ««ˆˆ ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« l «˙«« ll
_«˙
(Ñaùp) Hoâm nay Chuùa Cöùu Theá ñaõ giaùng sinh cho chuùng ta.
«« ««ˆ« «« « « ««« ««« «« ««« «««
b « « «
ˆ «
ˆ « . ˆ
« «
F C7 F
«
ˆ «
ˆ «
ˆ
=============================
& ˆ
« « «
ˆ «ˆ ˙ l __ˆ«««ˆ
_««ˆ _««ˆ l _«ˆ« . _««ˆ _œ»» _»»œ l __«««˙ ”
Ngöôøi laø Ñöùc Ki - toâ, laø Chuùa chuùng ta.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm   
 
F G‹ D‹ B
       

Ta baùo cho caùc ngöôi moät nieàm vui troïng ñaïi: Hoâm

B
 
G‹
 
D‹
   
A‹
 
C7
  
F
  
nay Ñaáng Cöùu Theá, laø Chuùa ñaõ giaùng sinh cho caùc ngöôi.

75
Thaùnh Vònh 97
Leã ngaøy Giaùng Sinh

Kim Long
«£ ««« Gm« £
2 J F« «
« « « ««
b œ
»
» «
«
ˆ « ˆ
« ˆ
« « «
« «ˆ l «« ‰ ««
G7 C
& 4 » l ˆ« l ˆ« «ˆ«
============================= «ˆ _«ˆ _j
«ˆ l
1. Haùt leân moät khuùc taân ca ngôïi khen Chuùa Trôøi, Vì
2. Chuùa nay doïi chieáu treân ta hoàng aân cöùu ñoä. Maïc
3. Khaép nôi toaøn coõi döông gian raày ñaõ ngaém nhìn, Nhìn

«««£
4. Haõy mau ñaøn haùt leân ñi möøng vui kính Ngaøi, hoøa
« Bb« ««« « «« ‰ «« . ««
b «ˆ« . «
« «
«
F
«
ˆ
« ˆ ˆ « «
«
C
ˆ
«
Gm
ˆ
« «
« ˆ« l
ˆ« ˆ« l
=============================
& ˆ« l «
«ˆ l
_«j ˆ«
1. Chuùa ñaõ taïo taùc bieát bao kyø coâng. Nhôø tay thöïc uy
2. khaûi cuøng vaïn quoác ñöùc coâng bình ñaây. Tình thöông, loøng trung
3. Chuùa duøng quyeàn pheùp cöùu ñoä traàn gian. Naøo mau ngôïi khen

«« «£ « F
4. khuùc haïc caàm troåi, caát cao gioïng ca. Keøn vang ñieäu reùo
« «£ « C Bb.
b « «
«ˆ« «ˆ« ˆ«« ˆ«
F
œ»»» ‰ Jœ»»» œ
»
»
» œ»»» »œ
»» œ»»»
C
ˆ« ˆ«« ˆ««« «« ‰
=============================
& l l l l ˆ« ll
1. duõng Ngaøi ñaõ vinh thaéng, vinh thaéng nhôø caùnh tay thaùnh thieän cuûa Ngaøi.
2. tín raày Ngaøi laïi nhôù, ban xuoáng nhaø Ích - dieân, chính daân rieâng Ngaøi.
3. Chuùa, ñòa caàu muoân nôi, vui söôùng ñaøn haùt leân, hæ hoan reo hoø.
4. raét hoøa chen tieáng oác, daâng Chuùa, vò quoác vöông ñeå tung hoâ Ngaøi.
« « « « F« « ««« C« ««« ««« F«« ‰
b «
«
Gm
« «
ˆ
« « «
«
C
« « «
« « «
«
ˆ «
«
ˆ ˆ
«
« « « «
ˆ« l ˆ«
j ˆ« ˆ« l « ««ˆ ˆ«ˆ« ««ˆˆ l ˆ« ˆ« ˆ« l «˙˙« l «« ««ˆ ˆ«« ««ˆ l «ˆ« ”
=============================
& _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _ˆ« _«ˆ __««ˆ
(Ñaùp) Toaøn coõi ñaát naøy ñaõ xem thaáy ôn cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa chuùng ta.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


         C
    
F A‹ D‹ G‹

   
  
Ngaøy thaùnh ñaõ roïi saùng treân chuùng ta, hôõi muoân daân haõy ñeán thôø laïy
B
 
F
     
A‹
 
C7
  
F
   
Chuùa, vì hoâm nay aùnh saùng huy hoaøng ñaõ chieáu toûa khaép ñòa caàu.

76
Thaùnh Vònh 104
Leã Thaùnh Gia B

Kim Long
C« b
b 24 F « Dm
««ˆ« ««ˆ «« ««ˆ.« «ˆ«« œ»»» œ»»» «
Gm«
«ˆ« «««ˆ «« ««
«
B
=============================
& ˙
« «
ˆ «ˆ l
ˆ« _ˆ«« l l l
1. Haõy caûm taï Chuùa, caàu khaán Thaùnh Danh. Loan baùo kyø coâng
2. Haõy töï haøo maõi vì coù Thaùnh Danh. Ai nhöõng tìm kieám
3. Hôõi noâ boäc Chuùa, doøng doõi AÙp - ram, con chaùu Ngaøi tuyeån
4. Nhöõng ñieàu theà höùa Ngaøi vaãn nhôù luoân. Giao öôùc Ngaøi ñaõ
« A« C« « «« ««
b «
Dm
« «
« «
ˆ
« «
«
ˆ »
œ
» »
œ
» «
ˆ
« . «
ˆ
j
«
F
«
« «« «
ˆ ˆ« l
& «ˆ.« _ˆ«« ˆ« l » » l
============================= l ˆ« ˆ«
1. Ngaøi giöõa muoân daân nöôùc. Haùt xöôùng leân theo nhòp ñaøn ngôïi khen
2. Ngaøi haõy mau vui söôùng. Kieám Chuùa luoân, troâng nhôø quyeàn uy tay
3. choïn thuoäc nhaø Gia - coùp. Ñöùc Chuùa ta muoân ñôøi Ngaøi laø Thieân
4. laäp ngaøn ñôøi kieân vöõng. Chính Chuùa thöông ñoan theà cuøng I - sa
Bb C7« «« «« ««
b œ»»» œ»»» œ»»» C
œ»»» . ««j
ˆ «
«
«
ˆ «ˆ «
ˆ ˆ«
F
««
=============================
& l « l l ˆ« ll
1. Chuùa, vaø gaãm suy söï vieäc Chuùa ñaõ laøm.
2. Chuùa vaø chaúng ngöng tìm dieän kieán nhan Ngaøi.
3. Chuùa, Ngaøi quyeát chi, ñòa caàu phaûi tuaân haønh.
4. - aùc, hieäp öôùc xöa Ngaøi laäp vôùi A - a - ron.
«« «« Dm«« «« C «« « «« «««
b « «
ˆ « «
ˆ «
« « « «
ˆ «
ˆ «
ˆ. «
ĵ «ˆ« _ˆˆ««« l _«˙«««
«
F F 7

& «ˆ «ˆ« l _««ˆ ˆ« ˆ« l ˆ« .


============================= ˆ« l ˆ« ««ˆˆ ”
_«˙
(Ñaùp) Muoân ñôøi Chuùa vaãn nhôù Giao öôùc Ngaøi ñaõ laäp ra.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


    

F A‹ D‹ G‹
      
 
Thuôû xöa, nhieàu laàn vaø nhieàu caùch, Thieân Chuùa ñaõ phaùn

   
     
C7 F G‹ D‹
      
daïy cha oâng chuùng ta qua caùc tieân tri, trong nhöõng ngaøy sau heát


A‹ D‹ C7 F
         
 
naøy, Ngaøi ñaõ phaùn daïy chuùng ta qua Ngöôøi Con.

77
Thaùnh Vònh 66
Leã Meï Thieân Chuùa

Kim Long
F« ««j b
b 24 « «ˆ« . ˆ« «««ˆ . «« «« « « « ««
Gm B
=============================
& «ˆ l
_«j l ˆ
« «
ˆ « «
«ˆ l j
ˆ« _««ˆ ˆ« l
j
1. Nguyeän Chuùa ñoaùi thöông ban muoân vaøn ôn laønh, Toân
2. Vì Chuùa seõ coâng minh cai trò ñòa caàu, muoân
3. Laïy Chuùa, chôù chi nhö daân caûm taï Ngaøi, chö
B bm«« F « «««ˆ B« «« b
b ««ˆ.« «« ««« ˆ« l «
«
ˆ ‰ «
« «
ˆ
« . ˆ« l
j
ˆ
=============================
& «ˆ ˆ«
j l
1. nhan Ngaøi raøy xin chieáu saùng. Ñöôøng Chuùa khaép
2. daân naøo möøng vui haùt xöôùng. Ngaøi seõ hieån
3. daân ñoàng thanh caûm meán Chuùa. Nguyeän Chuùa khöùng

«ˆ.« «««ˆ «« «« œ »
œ »
œ Gm«
« «« C7 ««« ««« F « ‰
ˆ
b ˆ« ˆ« » » » «
ˆ .
l »» «ˆ l «ˆ«
C
»
=============================
& » l ˆ« ll
1. treân ñòa caàu hay bieát, caùc nöôùc troâng ôn Ngaøi cöùu ñoä.
2. minh trò vì muoân nöôùc, thoáng laõnh muoân daân toäc coõi traàn.
3. ban ngaøn muoân aân phuùc, coõi ñaát haõy toân sôï kính thôø.
« F« «« Dm C« « « Bb
b «
ˆ
j
« «
«
ˆ «
ˆ « «
« « . «
Gm
«
« «
« «
« « F
««« ‰
l «ˆ« ˆ« l ˆ«
=============================
& «_j
«ˆ l ˆ
«
«
_ˆ«
ˆ_
«
« ˆ
«
«
_ˆ« ˆ«
«
_ˆ« l _ ˆ
« ”
«ˆ _««ˆ
(Ñaùp) Xin Thieân Chuùa duû thöông vaø chuùc phuùc cho ñoaøn con.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


    

F A‹ D‹ G‹
      
 
Thuôû xöa, nhieàu laàn vaø nhieàu caùch, Thieân Chuùa ñaõ phaùn

   
     
C7 F G‹ D‹
      
daïy cha oâng chuùng ta qua caùc tieân tri, trong nhöõng ngaøy sau heát


A‹ D‹ C7 F
         
 
naøy, Ngaøi ñaõ phaùn daïy chuùng ta qua Ngöôøi Con.

78
Thaùnh Vònh 71
Leã Hieån Linh

Kim Long
«« C« ««« ««« b
b 24 F
««ˆ« «« ««ˆ« .
Am ««ˆ« «««ˆ B ««« ˆ« ««ˆ« «« « .
=============================
& ˆ« l
j l «
ˆ ˆ« l ˆ
« «
ˆ ˆ « l
1. Taâu Thöôïng Ñeá xin ban quyeàn bính cho Taân vöông, trao coâng
2. Vöông trieàu seõ luoân ñua nôû thaém hoa coâng minh, thieân thu
3. Ai ngheøo khoù khaán vaùi Ngaøi seõ luoân thöông nghe, ra tay
4. Danh Ngöôøi seõ choùi saùng cuøng thaùi döông lan xa, qua muoân

b «« «ˆ«« ««ˆ« ««« «« «« «« ««j « ««« «««


«
ˆ « .
A7 C F C7
=============================
& ˆ« l j̄ˆ«« ˙«
« l jˆ« ˆ« ˆ«( Jœ»»» ) l ˆ« ˆ« «ˆ l
1. lyù trong tay Hoaøng töû. Ñeå Taân vöông theo coâng
2. maõi an ninh thònh trò. Ngöôøi quaûn cai qua soâng
3. cöùu con daân cuøng khoå. Chaïnh loøng thöông ai nguy
4. kieáp muoân naêm tröôøng cöûu. Nhôø Toân Danh, muoân daân

b «« «« «« ««« «« ««
«
ˆ ˆ« «ˆ«« l «« «« « «
F Dm C7 F
ˆ«
=============================
& «
_ˆ«« l « « ˆ « l «
˙ l ˆ« ”
ˆ« . ˆ« _«ˆ« ˆ« ˆ«
1. lyù xeùt xöû daân Ngaøi, beânh quyeàn lôïi keû khoù ngheøo luoân.
2. Caùi ñeán taän ñòa caàu, qua bieån naøy vaø tôùi bieån kia.
3. khoán, beù nhoû, ñôn heøn. Daân baàn cuøng Ngöôøi teá ñoä cho.
4. coõi theá ñöôïc chuùc laønh, thieân haï cuøng caàu phuùc Ngöôøi luoân.
F« «« Dm«« «« «
« C7« « «« ˆ«««
b «
«_««ˆ l ˆ.«ˆ« . «ˆ« l ˆ«ˆ«
ĵ «
ˆ « «
ˆˆ«« l ˆ«ˆ« .. ««ˆˆ ˆ«ˆ« ˆ«« l ««˙«»»
« « ««j
F
=============================
& ˆ« l Ĵ«œ»» ”
» »
(Ñaùp) Laïy Chuùa, muoân daân khaép ñòa caàu cuøng thôø kính Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 

C A‹ D‹
          
Chuùng toâi ñaõ thaáy ngoâi sao cuûa Ngöôøi ôû phöông

B
   
G‹ C C7 F
      
Ñoâng, vaø chuùng toâi ñeán ñeå trieàu baùi Ngöôøi.

79
Thaùnh Vònh 50
Leã Tro

Kim Long
£ A« b ««« «««
2
b4 « «
Dm
«
B
«
« « «
« «
« «
«
«ˆ l «
ˆ
« . «
ˆ «ˆ l
ˆ«« ««ˆ l «ˆ« . __««j
««ˆ l ˆ.«
=============================
& ««ˆ «ˆ« «ˆ«
1. Xin thöông con laïy Chuùa theo löôïng töø bi Chuùa xoùa toäi
2. Vaâng con nay ñaø bieát bao toäi tình vöông maéc suoát ngaøy
3. Ban cho con, laïy Chuùa coõi loøng thöïc trong traéng, phuù vaøo
£
4. Cho con vui ñöôïc thaáy ôn Ngaøi thöông cöùu roãi, ñôõ vöïc
b «
«ˆ« «
«ˆ«
F «
«ˆ«« «««ˆ «
Edim
« «
«
« «
« «
«
«
Dm
« «« ««£ «««ˆ l
=============================
& l ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ l «ˆ« ˆ« ˆ«
1. con theo löôïng haûi haø. Röûa con saïch muoân vaøn laàm
2. ñeâm luoân ôû tröôùc maët. Daùm sai phaïm vôùi moät mình
3. con tinh thaàn vöõng maïnh. Chôù xua töø con khoûi maët

£
4. con theo loøng quaûng ñaïi. Cuùi xin Ngaøi thöông môû mieäng
b «
«
ˆ ‰ «
« « «
« « «
« «««
ˆ ‰
« « « l ««˙« l ««ˆ«
A Gm Dm
& ˆ« «ˆ l ˆ« «ˆ ˆ««
============================= ll
1. loãi, toäi tình con xin Ngaøi taåy luyeän.
2. Chuùa, töøng taø gian ngay ôû tröôùc Ngaøi.
3. Chuùa, ñöøng bieät con khoûi Thaàn Trí Ngaøi.

««£ «« Edim
4. löôõi, ñeå hoàn con daâng lôøi taùn tuïng.
«« «« « « Am«7 ««« «
b « «
ˆ «
ˆ «ˆ «ˆ l ˆ«ˆ« . ˆ«ˆ« ˆ« l ˆ«ˆ« ˆ«« _«ˆ«ˆ« _ˆˆ««« l ««ˆ«œ» ‰ ”
«ˆ ˆ
« « . «
« ˆ«
« « ˆ « « «
Dm Dm

ˆ« l ˆ«
«j ˆ«
=============================
& »»
(Ñaùp) Laïy Chuùa xin thöông chuùng con vì chuùng con ñaõ phaïm ñeán Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 B 
   
   
C A‹ G‹ C7 F
        
Hoâm nay, caùc baïn ñöøng cöùng loøng nöõa, nhöng haõy laéng nghe tieáng Chuùa.

80
Thaùnh Vònh 24
Chuùa Nhaät 1 Muøa Chay B

Kim Long
Am « »»»œ C œ» œ»»»
24 «ˆ« . «« « œ
»
G
» œ
»
» »
œ »» ‰ »»»œ
«
ˆ «
«ˆ l »
=============================
& »
» »
» » l l
1. Xin chæ daïy con
£
bieát ñöôøng loái Chuùa. Vaø daãn
2. Xin duû loøng thöông nhôù tình nghóa cuõ, Ngaøi ñaõ
3. Xin chæ ñöôøng cho nhöõng keû lôõ böôùc, vì Chuùa
»œ»» . »»»œ »»»œ œ»»» œ»»» «« «« ‰ ««« «««
˙
« ˆ
« « «
Dm
Bdim Am
=============================
& » l l «j «
ˆ« l ˆ« . ˆ« «ˆ l
1. con theo chaân
£
lyù cuûa Ngaøi. Vì Ngaøi laø Thaàn
2. ban qua muoân thuôû muoân ñôøi. Toäi tình cuûa tuoåi
£ « Am
3. ñaây luoân nhaân aùi chaân thöïc. Dìu keû ngheøo heøn
««ˆ« «« ««£ « C ‰ »
œ . »
œ »
œ
»

«
ˆ «
« «
«
ˆ
« ««
ˆ «« ‰
« « « « » « «
ˆ « » l ˆ«
G F
& ««ˆ ««ˆ l «ˆ« «j
ˆ« l »
============================= » » l «
«ˆ ll
1. Linh teá ñoä cho con. Ngaøy ñeâm con vöõng tin loøng thöông xoùt Ngaøi.
2. thô Chuùa ñöøng ghi taâm, maø xin luoân nhôù con vì aân nghóa Ngaøi.
3. theo loái ñöôøng coâng minh, daïy con luoân vöõng taâm tìm theo loái Ngaøi.
«« ««« «« Am«« « « « Dm ««« . G7 ««
ˆ
j
« «
«
Dm
ˆ«ˆ« ˆ.«ˆ.« «««
ˆ «
«
ˆ «
«ˆ ˆ
««ˆ« . j
«ˆ«ˆ«
& l ˆ
« «
ˆ« l
============================= ˆ «
ˆ« «
_««ˆ l l
(Ñaùp) Taát caû ñöôøng loái Chuùa ñeàu laø töø bi, trung
Cœ»
œœ»»» œ»»œ» .. œ»J»œ »
œ œ
» «« «« Am« ««
»œ»» œ»œ»» » »
œ »
œ
» « « «
«
˙ Œ ”
œ̂ » l ˆ«œ»»»
E7
& » » l »
============================= » l »» » #œ̂ l »»
tín daønh cho ai giöõ Giao öôùc cuûa Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 
F A‹ D‹

      

     

Ngöôøi ta soáng khoâng nguyeân bôûi baùnh, nhöng bôûi moïi


B
 
C7 F

      
lôøi do mieäng Thieân Chuùa phaùn ra.

81
Thaùnh Vònh 115
Chuùa Nhaät 2 Muøa Chay B

Kim Long
Gm « « « F« £ « Dm Eb « £
« «««
bb 2 «
«
ˆ «
«
ˆ « «
« «
« « « «
« «
« «
ˆ
«
& 4
« ˆ
« ˆ« ˆ« ˆ
« «
l ˆ« .
=============================
ˆ
k
«
l « «
«ˆ« ««ˆ l ˆ« «
ˆ ˆ« l
1. Vaãn vöõng tin khi toâi noùi raèng: Naøy phaän toâi muoân noãi khoå
2. Toâi tôù ñaây thaân con nöõ tyø ñöôïc Ngaøi thöông côûi xích xieàng
3. Vôùi Chuùa ñaây toâi luoân giöõ troïn lôøi theà xöa ngay tröôùc toaøn

b b ««ˆ« ‰ œ»»» œ»»» œ»»» œ»» »»»œ »»»œ ««ˆ« . #ˆ««« «««ˆ ««ˆ« »œ.» »»œ œ»»» »»»œ »
œ ««ˆ«
D Cm Adim D Gm
l
=============================
& » l l » » » »
» l ll
£ £
1. ñau. Nôi Toân Nhan thöïc ñaùng quí troïng keû töû vong vì trung nghóa vôùi Ngaøi.
2. cho. Nay xin daâng cuûa leã caùm taï vaø caàu xin danh thaùnh cuûa Ngaøi.
3. daân. Nôi khuoân vieân ñeàn thieâng cuûa Ngaøi, giöõa loøng ngöôi, naøy Gieâ - ru - sa - lem
# ««ˆ« ««« ««««ˆ D««ˆ.« «« ««ˆ« ˆ««« G«««ˆˆ« Emˆˆ«««« ««««ˆˆ «««««ˆˆ D«««ˆ« ««««ˆ «« G «««ˆ ‰

«ˆ l ˆ«« _««ˆ« ˆ«« l
=============================
& l ˆ« ««ˆ ˆ«ˆ« l _«««ˆ ”
(Ñaùp) Trong mieàn ñaát daønh cho keû soáng, toâi seõ böôùc ñi tröôùc maët Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


     
  
F A‹ D7 G‹
      

Töø trong ñaùm maây saùng choùi, tieáng Chuùa Cha phaùn raèng: "Ñaây

  
    
C C7 F C7 F
       

laø Con Ta raát yeâu daáu, caùc ngöôi haõy nghe lôøi Ngöôøi".

82
Thaùnh Vònh 18 B
Chuùa Nhaät 3 Muøa Chay B

Kim Long

#2 ««« ««« Bm «« ««« « « « œ»»»


. «
ˆ »»»œ
C Am
& 4 «ˆ «ˆ l ˆ«
============================= «ˆ« l «ˆ« «ˆ« l
1. Meänh leänh Chuùa thieän toaøn boài döôõng hoàn
2. Leà luaät Chuùa chaân thöïc saûng khoaùi loøng
3. Loøng sôï Chuùa thanh veïn beàn vöõng ngaøn
4. Thaät laø quí hôn vaøng vaøng khoái thuaàn
# œ»»» œ»»» . »»»œ œ»» «
« D7«
« « G«

œ»»» »» ˆ« l ˆ« ˆ«« « « «
D Em
=============================
& l «ˆ« ˆ«« l ˆ« ”
1. vía. Thaùnh chæ Ngaøi vöõng beàn giuùp ta hoïc khoân.
2. trí. Huaán leänh Ngaøi saùng ngôøi chieáu soi thò quan.
3. kieáp. Phaùn ñònh Ngaøi xaùc thöïc maõi luoân thaúng ngay.
4. chaát. Gioáng nhö maät thaém ngoït tieát töï taûng ong.
# G« D««« ««« C «« G«« D7 « G«
« ˆ
« ˆ « « « . «
«
ˆ« l «
«j ˆ
«
ˆ «
ˆ« « «

ˆ« l «ˆ«
=============================
& «
ˆ
«ˆ« «
«_ĵ ˆ
«
««ˆ l «ˆ« . «_««ˆ l _«ˆ«««
«
ˆ
j ”
«ˆ
(Ñaùp) Laïy Chuùa, Chuùa coù lôøi ban söï soáng muoân ñôøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 B
   
G‹ D‹ A‹
        
 
Thieân Chuùa yeâu theá gian ñeán noãi ban Con Moät cuûa Ngaøi, ñeå nhöõng

B 

C A‹ D‹ C7 F
      
   
ai tin vaøo Con cuûa Ngaøi thì ñöôïc soáng muoân ñôøi.

83
Thaùnh Vònh 136
Chuùa Nhaät 4 Muøa Chay B

Kim Long

«« «« Dm« «« ««
b 24 «« «« Dm « « « «
« «
« «
«
ˆ« ˆ« l «ˆ« . _««« l «ˆ« ˆ«« ˆ« «ˆ l ˆ« ‰ ˆ« «ˆ l «ˆ« « ˆ« ˆ«
Gm
=============================
& ««
ˆ l
_j «ˆ
1. Ta ra ngoài ôû doøng soâng Ba - by - lon, khoùc nöùc nôû vì nhôù Si -
2. Quaân canh tuø môøi goïi ta ca vang leân, luõ cöôùp naøy giuïc gaéng vui
3. Nôi queâ ngöôøi ñôøi naøo ta ñaây ca leân khuùc nhaõ nhaïc möøng Chuùa daân
4. Taác löôõi naøy thuït vaøo hoïng ta luoân ñi neáu coõi loøng chaúng nhôù Gia -
« Bb. « « ««
b «
˙
« œ
»
»» »
œ
»
A
»
œ
»
C
«
« . «
«
ˆ «
ˆ
« œ
»
Gm
. «
« «
A7
ˆ
« « ««ˆ« ‰ l l
Dm
l » » l ˆ« l »»
=============================
& ˆ« Jœ»» l «j
j
»
ˆ
« «j
ˆ
« l
1. on. Treân nhöõng caønh caây döông lieãu ta taïm gaùc caây ñaøn.
2. leân: Haõy haùt ñieäu Si - on cuõ, cung nhaïc thaùnh nghe naøo.
3. ta. Heát nhôù veà Gia - lieâm nöõa, Tay naøy haõy teâ baïi.
4. lieâm. Neáu chaúng ñaët Gia - lieâm maõi laøm tuyeät ñænh vui möøng.
« « «« ««£ « Edim « F £ « Dm ‰
b «
ˆ
j
« «ˆ« «
ˆ« ˆ« ˆ« « . « «j «
« « « « ˆ«« l ««ˆ«
Gm Am7
=============================
& l l ˆ« ˆ« l ˆ.« ««ˆ _««ˆ _««ˆ« ”
(Ñaùp) Löôõi toâi dính cöùng trong hoïng neáu toâi khoâng hoaøi nieäm ñeán ngöôi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 B
   
G‹ D‹ A‹
        
 
Thieân Chuùa yeâu theá gian ñeán noãi ban Con Moät cuûa Ngaøi, ñeå nhöõng

B 

C A‹ D‹ C7 F
      
   
ai tin vaøo Con cuûa Ngaøi thì ñöôïc soáng muoân ñôøi.

84
Thaùnh Vònh 50
Chuùa Nhaät 5 Muøa Chay B

Kim Long
£ ««« «« b
b 2 « «
Dm
«
B
«
« « «
« «
« «
«

«
«
ˆ . «
ˆ ««ˆ
& 4 ««ˆ «ˆ« «ˆ l
«ˆ« ««ˆ l «ˆ« . __«««j
=============================
«ˆ l ˆ.« «ˆ« l
1. Xin thöông con laïy Chuùa theo löôïng töø bi Chuùa xoùa toäi
2. Ban cho con, laïy Chuùa coõi loøng thöïc trong traéng, phuù vaøo
3. Cho con vui ñöôïc thaáy ôn Ngaøi thöông cöùu roãi, ñôõ vöïc
£
b «
«ˆ« «
«ˆ«
F «
«ˆ«« «««ˆ «
Edim
« «
«
« «
« «
«
«
Dm
« «« ««£ «««ˆ l
l ˆ«
=============================
& ˆ« «ˆ «ˆ l «ˆ« ˆ« ˆ«
1. con theo löôïng haûi haø. Röûa con saïch muoân vaøn laàm
2. con tinh thaàn vöõng maïnh. Chôù xua töø con khoûi maët
3. con theo loøng quaûng ñaïi. Loái ñi Ngaøi con seõ daïy
« £ ««
b «
ˆ
« ‰ «
« «
« «
« «
« «
« ˆ« ‰
l ««˙« l ««ˆ«
A Gm Dm
ˆ« «ˆ l ˆ« «ˆ ˆ««
=============================
& ll
1. loãi, toäi tình con xin Ngaøi taåy luyeän.
2. Chuùa, ñöøng bieät con khoûi Thaàn Trí Ngaøi.
3. doã ñeå toäi nhaân trôû laïi vôùi Ngaøi.
««« «« «« « ««£ « A«7 «« « «
b ˆ« «ˆ« l ˆ« ««ˆˆ ««ˆˆ ««ˆˆ l ˆ«ˆ« ˆ« ˆ«ˆ« _«««ˆˆ l ««˙« l ««ˆ« ‰ ”
«
ˆ « « « « ˆ« «
Dm Dm
=============================
&
(Ñaùp) OÂi laïy Chuùa xin taïo cho con traùi tim trong saïch.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B
           
F D‹ G‹ A‹ C7
    
 
Chuùa phaùn: "Ai phuïng söï Ta, haõy theo Ta, vaø Ta ôû ñaâu thì

   
F C7 F
      
ngöôøi phuïng söï Ta cuõng seõ ôû ñoù".

85
Thaùnh Vònh 21
Chuùa Nhaät Leã Laùù

Kim Long
«« «« «« «« ««
b 24 «« « «
« ˆ« ˆ« . ˆ
j
« œ»»» œ»»» nˆ« «ˆ
Dm G
& ˆ« ˆ«« «ˆ«
=============================
l l l
1. Bao ngöôøi nhieác maéng, vöøa thaáy boùng con
2. AÙc thuø xaán tôùi, töïa luõ choù vaây
3. Chia phaàn aùo khoaùc, coøn chieác aùo trong
4. Con nguyeän maõi maõi truyeàn baù Thaùnh Danh
5. Ai sôï kính Chuùa naøo caát tieáng leân

b ««
D7
«««ˆ Gnˆ««« «« Dm««
ˆ
« ˆ
« ‰ ««ˆ« «« Gm««ˆ« ««
ˆ
« ««« ««
«
#ˆ. l
=============================
& ˆ
« l ˆ «ˆ l
1. laø hoï ñaõ cheâ bai: Teân naøy luoân kính tin Chuùa
2. chaët ñaâm thuûng chaân tay, xöông xaåu con ñeám coi vaén
3. hoï cuõng baét thaêm luoân. OÂi laïy Thieân Chuùa con nöông
4. Ngaøi cho khaép anh em. Xin ñöôïc leân tieáng nôi coâng
5. maø cung chuùc toân vinh. Mieâu dueä Gia - coùp mau ca
b
« «« « « A«
b « «ˆ« « « « « « «ˆ« ˆ« l «ˆ«
«
C B Gm
««ˆ l «ˆ« . ˆ«
«ˆ« _««ˆ«
=============================
& _«««ˆ l «j
ˆ« ll
1. Trôøi. Neáu thöông tình haún laø Ngaøi lo giaûi thoaùt.
2. daøi,, maét caêm hôøn nhìn choøng choïc con nhaïo baùng.
3. nhôø, cöùu con cuøng, Ngaøi ñöøng lìa xa, boû thí.
4. hoäi, tieán daâng Ngaøi moät baøi ngôïi ca möøng kính.
5. möøng, Ích - dieân naøo thaàn phuïc quyeàn uy cuûa Chuùa.
« « Gm« « «
b «
«
ˆ «
«
ˆ « « «
ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ««

«
ˆ
« . «
«
A7
««« ˆ««« ««˙«
Dm
=============================
& l l ˆ« l ˆ«
j __««««ˆ l ”
(Ñaùp) OÂi Thieân Chuùa, oâi Thieân Chuùa, sao Ngaøi nôõ boû con.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


      
D‹ G‹ D‹ G‹ G‹ G‹ D‹

                   
Chuùa Ki - toâ vì chuùng ta ñaõ vaâng lôøi cho ñeán cheát vaø cheát treân thaäp giaù. Vì theá Thieân


G‹ C‹ C‹ G‹ C‹ C7 G‹

     
          
   
 
 
Chuùa ñaõ toân vinh Ngöôøi, ban cho Ngöôøi moät danh hieäu vöôït treân moïi danh hieäu.

86
Thaùnh Vònh 115
Thöù Naêm Tuaàn Thaùnh

Kim Long
Gm « «« F« « £ « Dm
« E«b ««« £« «««
bb 2 «
«
ˆ ˆ« « «ˆ« « « « « «ˆ«
4 «
ˆ ˆ
« ˆ
«
=============================
& l l «
ˆ
« . «
« «
«
ˆ« «ˆ l ˆ
« «
ˆ ˆ « l
1. Bieát laáy chi daâng leân ñaùp ñeàn vì hoàng aân chan chöùa Ngaøi
2. Chuùa vaãn luoân toân döông quí troïng ngöôøi baày toâi trung hieáu töû
3. Hieán leã ñaây daâng leân caûm taï vaø caàu xin danh thaùnh Ngaøi

b b D «« ‰ œ» œ
» œ
» »œ »
œ »
œ
» «« « « D«
« œ
» œ
»
» »
œ
Gm«
«
ˆ » » » » «
ˆ . « « «
ˆ » »» l «ˆ« l l
Cm Adim
» » l »
=============================
& »» » » l #ˆ« «ˆ l » »»
£
1. ban. Toâi xin naâng naøy cheùn cöùu ñoä
£
vaø caàu xin danh thaùnh cuûa Ngaøi.
2. vong. Thaân con ñaây laø con nöõ tyø ñöôïc Ngaøi thöông côûi thaùo xích xieàng
3. lieân. Con ghi taâm lôøi xöa khaán nguyeàn vaø thöïc thi ngay tröôùc daân Ngaøi.
G ««
# «ˆ« ˆ««« ˆ«««« Em«««ˆ . «« C««ˆ« ˆ««« G« ««ĵ Em«
« . «
« « « G«
« «
ˆ . «_ˆ«« œ»ˆ« «ˆ l _««ˆ«« ‰ ”
ˆ « « «
D7
=============================
& l ˆ« l «ˆ« . ˆ« l «ˆ
»» «ˆ
(Ñaùp) Cheùn chuùc tuïng laø söï thoâng hieäp Maùu thaùnh Ñöùc Ki - toâ.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


   G
   
G‹ D D7

     
Chuùa noùi: "Thaày ban cho caùc con moät ñieàu raên môùi


       
D C D G
   

      
laø caùc con haõy yeâu thöông nhau nhö Thaày yeâu thöông caùc con".

87
Thaùnh Vònh 30
Thöù Saùu Tuaàn Thaùnh

Kim Long
Em« G « «««ˆ
24 œ»»»
C
œ»»» œ»»» »»»œ œ»»» « « «
« «ˆ« ««« «««ˆ «««
7

=============================
& » » l ˆ
« «
«
ˆ «
ˆ l ˆ« «ˆ l
1. Con aån naùu beân Ngaøi, ñöøng ñeå con xaáu hoå khi
2. Con bò luõ quaân thuø, baïn beø thaân thích thaûy cheâ
3. Con haèng vöõng tin Ngaøi, Ngaøi laø Thieân Chuùa cuûa con
4. Xin toûa Thaùnh Nhan Ngaøi, vaø duû thöông cöùu keû toâi

«
C
«« «««ˆ ««ˆ« ˆ««« C
«« . Jœ»» »
œ
G
» »
œ
» »
œ
»
»
œ»»» ˙»»»
Dm
=============================
& _««˙ l _«ˆ« l ˆ« » l » » l l
1. naøo. Hoàn con phoù troïn trong baøn tay Chuùa ñaây.
2. cöôøi, vöøa khi ngoù maët kinh tôûm traùnh xa.
3. thôø, hoàn con phoù troïn trong baøn tay Chuùa lieân.
4. ñoøi, naøo ai vöõng loøng troâng caäy Chuùa lieân.

.» œ»»» «« ««« F««ˆ« «« ‰ « Dm« « «««


»
œ «
ˆ
E7
ˆ
« « «
G7
ˆ «
«
C
» ˆ« l
=============================
& «j
ˆ« l ˆ« «ˆ _ˆ««« l _«««ˆ ll
1. OÂi Chuùa trung haäu voâ bieân, Ngaøi yeâu thöông cöùu chuoäc con.
2. Queân laõng nhö moät thaây ma, vaø coi nhö thöù boû ñi.
3. Xin cöùu con vöôït qua tay ñòch quaân ñang baùch haïi con.
4. Mau haõy can tröôøng theâm leân vaø luoân luoân vöõng maïnh leân.
« F « « E7 «« «« F«« « « «««
«ˆˆ« œ»œ»» »»»œœ «ˆ«ˆ« ««««ˆˆ Em««˙«
«« ˆ««« Am««ˆ« ‰ «j ‰ #œ««Ĵ» ˆ« ˆ«ˆ« ˆˆ«««« C«˙««« ˆ
ˆ« l l » »
=============================
& l ˙« l »» l ˙« l ««ˆ« Œ ”
(Ñaùp) Laïy Cha, con xin phoù linh hoàn con ôû trong tay Cha.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


      
D‹ G‹ D‹ G‹ G‹ D‹
G‹

                   
Chuùa Ki - toâ vì chuùng ta ñaõ vaâng lôøi cho ñeán cheát vaø cheát treân thaäp giaù. Vì theá Thieân


G‹ C‹ C‹ G‹ C‹ C7 G‹

             

   
 
 
Chuùa ñaõ toân vinh Ngöôøi, ban cho Ngöôøi moät danh hieäu vöôït treân moïi danh hieäu.

88
Thaùnh Vònh 117
Leã Phuïc Sinh

Kim Long

2 « « F«
« «£ «ˆ«« « ««« «««ˆ «« ««
b4 «
«
ˆ «ˆ« «
ˆ
« «
«
ˆ «
ˆ
«
C
«
« . « «
Dm
« ˆ «
ˆ ˆ« l
=============================
& l l ˆ« «
ˆ« l ˆ«
j
1. Chuùc tuïng Chuùa vì Ngaøi nhaân töø, ngaøn ñôøi Chuùa vaãn troïn tình
2. Caùnh tay Chuùa vaän duïng uy löïc, kìa laø caùnh höõu Ngaøi vuøng
3. Ñoù vieân ñaù thôï neà ñaõ loaïi laïi thaønh ñaù goùc töôøng roài

b ˆ« «« ‰ œ»» ««kˆ« œ» ««ˆ« «« «««ˆ ««« ««« Dm


« «
« ««« «« ‰
« « «ˆ« « «
C C7 F
» »
» l ˆ
« ˆ
« «
=============================
& l ˆ« . _«j « ˆ
« ˆ « « «
ˆ« ˆ« l ˆ«
«ˆ l _««ˆ ll
1. thöông. Is - ra - el haõy noùi leân raèng: Ngaøn ñôøi Chuùa vaãn troïn tình thöông.
2. cao Thoaùt vong thaân vaø soáng loan truyeàn Söï nghieäp Chuùa troùt caû ñôøi toâi.
3. ñaây Ñoù chính coâng trình Chuùa ñaõ laøm kyø dieäu tröôùc maét moïi phaøm nhaân.

b «« «« ««« «««ˆ ««ˆ« «« ««ˆ« . ««ˆ« «««ˆ œ»»


F
»»»œ ««ˆ« «««ˆ
Gm C
«« ‰ F
«
ˆ «
ˆ l
=============================
& _«ˆ« l _«ˆ« l » l ˆ« ”
(Ñaùp) Ñaây laø ngaøy Chuùa ñaõ laøm ra, Naøo ta haõy hæ hoan vui möøng.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B
  F
              
F G‹ C A‹ C7
  
   
Chieân Vöôït Qua cuûa chuùng ta laø Ñöùc Ki -toâ, vaäy chuùng ta haõy möøng leã trong Chuùa.

89
Thaùnh Vònh 117
Chuùa Nhaät 2 Phuïc Sinh B

Kim Long

b 24 ««
«
ˆ «« F«
«
«
ˆ «
« ««£ «« C
« « «««
Dm «««
ˆ «««
ˆ ««ˆ« «««
«
ˆ «
ˆ ˆ« ˆ«
=============================
& l «
l ˆ« . «
ˆ«
j l «ˆ ˆ l
1. Is - ra - el naøo haõy noùi raèng: Ngaøn ñôøi Chuùa vaãn troïn tình
2. Caùnh tay Chuùa vaän duïng uy löïc, Kìa laø caùnh höõu Ngöôøi vuøng
3. Ñoù vieân ñaù thôï neà ñaõ loaïi, laïi thaønh ñaù goùc töôøng roài
B«b
ˆ««« ˆ««« «« ««
C« «
b »» l »»« ‰ »
œ
»
««k
œ
» »
œ
»» »» l ˆ« . «j »œ » »
œ œ
» »œ « « «
ˆ« l ««ˆ
F Gm
ˆ
«
ˆ« » »» »
=============================
& ˆ« «ˆ l
1. thöông. A - a - ron haõy noùi leân raèng: Ngaøn ñôøi Chuùa vaãn troïn tình
2. leân. Thoaùt vong thaân vaø soáng loan truyeàn Söï nghieäp Chuùa suoát caû ñôøi
3. ñaây. Ñoù chính coâng trình Chuùa ñaõ laøm, kyø dieäu tröôùc maét moïi phaøm
«« «« «« « Cˆ««« «« «« «« « Bb « «
« «
« « « «« ‰
b «
ˆ «
ˆ ˆ« «ˆ« l « «
ˆ « « «
F C7 F
ˆ
« «
ˆ
=============================
& ˆ
« «
l ˆ« . _«j « «
ˆ «
ˆ « «
ˆ« «ˆ l ˆ« l l
«ˆ l _ˆ««
1. thöông. Ai toân sôï Chuùa haõy noùi leân raèng: Ngaøn ñôøi Chuùa vaãn troïn tình thöông.
2. toâi. Vaâng toâi bò Chuùa töøng ñaõ söûa phaït, Ngaøi chaúng nôõ khieán bò maïng vong.
3. nhaân. Vaâng ñaây laø chính ngaøy Chuùa taïo thaønh, ngaøy naøy haõy haùt hoø möøng vui.
Bb F« «« «« «« Bb
b «
« «
« « «
« «
« «
«
ˆ. «
« «
ˆ ˆ«
« « « «
C7
« «ˆ« «««ˆ « « F«« «« ‰
«ˆ «ˆ l «ˆ« ˆ« ˆ« l «ˆ
=============================
& ˆ« l «ˆ« . « l «« «« «« ««ˆ ««ˆ l ˙«« l ˆ«« ”
«ˆ _ˆ« _ˆ« _«ˆ _«ˆ _«ˆ __««˙ __««ˆ
_j
(Ñaùp) Haõy taï ôn Chuùa vì Chuùa nhaân töø, Ngaøn ñôøi Chuùa vaãn troïn tình thöông.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B
     
  
F C G‹ C
          
Chuùa noùi: Toâ - ma, vì con ñaõ thaáy Thaày neân con môùi tin. Phuùc

  
A‹ C7 F
    

cho nhöõng ai khoâng thaáy maø tin.

90
Thaùnh Vònh 4
Chuùa Nhaät 3 Phuïc Sinh B

Kim Long

24 Am « « ««ˆ« C««««ˆ ˆ«««£ «« Dm «


C
« «£ « Em« « Am œ
J
» œ
»
» ««ˆ« «««ˆ
«ˆ« «j
ˆ« l
=============================
& ˆ« l »»
ˆ«« l «ˆ« _ˆ«« _««ˆ ««ˆ l «ˆ« . «j » l
1. Vaïn laïy Chuùa con khaán xin Ngaøi, ñeøn trôøi soi xeùt, ngaøy nguy khoán naøy con
2. Haõy nhaän bieát Thieân Chuùa yeâu vì ngöôøi naøo trung hieáu. Lôøi con môùi vöøa keâu
3. Nhieàu ngöôøi noùi: ai seõ ban taëng moät ñôøi haïnh phuùc. Phaàn con vaãn chæ troâng
J
œ »
œ E˙» J
œ
» Am« C«
« £
« £ «
.œ»» œ
J
»
G
» »
»
C
» œ
»
» »
œ
» »
» »
» »
» «
« « «
«
ˆ «
«
ˆ «
«
ˆ «
«
«
Dm
«
C
« «
» l » »
=============================
& » l «
l ˆ« j
ˆ« l «ˆ l ˆ« _«ˆ« _ˆ«« ˆ«« l
«
1. keâu, Ngaøi thöông tình giaûi thoaùt. Naøy phaøm nhaân cho ñeán bao giôø loøng coøn chai
2. leân, Ngaøi thöông tình traû ñaùp. Naøy ngöôøi ôi mau haõy run sôï, ñöøng phaïm toäi
3. mong Thaàn nhan Ngaøi toûa saùng. Loøng möøng vui hôn luùc thieân haï ñöôïc muøa luùa

«« . «« Am œ
» «« ««« . Jœ»» œ»»» œ»»» Am««˙« «« ‰
œ
J
» » « ˆ œ
» œ
J
» œ
»
ˆ l ˆ«
Em G E 7

ˆ« l »»
j » l »»
=============================
& ˆ« »» l » »» l ll
1. ñaù, coøn öa thích truyeän hö khoâng chaïy theo ñieàu haõo huyeàn.
2. nöõa, naèm yeân ñoù hoài taâm ñi, vaø tin caäy Chuùa Trôøi.
3. môùi, nhôø ôn Chuùa duû thöông con, taëng ban ñaày phöôùc loäc.
« « Gœ» E« E7« ««« «««ˆ Am««˙« «««
«« Am«ˆ.«ˆ« . «ĵ
«ˆ« œ»»
» œ
»
œ»»» »
œ
»
œ «
˙
« «
ˆ
« «
«
=============================
& ˆj« l l »» l «˙« l «ˆ« #ˆ««ˆ «ˆ«ˆ ««ˆ l _«««˙ l _ĵ
« «««ˆ ”
(Ñaùp) Laïy Chuùa, xin chieáu aùnh Thieân Nhan treân mình chuùng con.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B
  
F D‹ F G‹ C7
              
 
Laïy Chuùa Gieâ - su, xin giaûi thích Kinh Thaùnh cho chuùng con, khieán loøng chuùng

  
 
F A‹ C7 F
    

con böøng chaùy leân khi nghe Chuùa phaùn daïy.

91
Thaùnh Vònh 117
Chuùa Nhaät 4 Phuïc Sinh B

Kim Long

b 24 ««
«
ˆ «« F««ˆ« «
« ««£ «« C
« « «««
Dm «««ˆ «««ˆ ««ˆ« «««
«
ˆ «
ˆ ˆ« ˆ«
=============================
& l «
l ˆ« . «
ˆ«
j l ˆ« ˆ l
1. Caûm taï Chuùa vì Ngaøi nhaân töø Ngaøn ñôøi Chuùa vaãn troïn tình
5. Ñoù vieân ñaù thôï neà ñaõ loaïi, laïi thaønh ñaù goùc töôøng roài
7. Kính thaân Chuùa con luoân kính thôø, möøng Ngaøi vôùi nhöõng lôøi taï
« « B«b «««ˆ ««ˆ «« «
b «
ˆ« ‰ »
œ
»
» œ
»
»
C
»
œ
»
F
» l » »œ
»» »
œ
»
» œ
»
» œ
»
Gm
« . «
« «
« « ˆ« ««ˆ l
» »» l ˆ«
=============================
& ˆ« l ˆ«
j
1. thöông. Ñeán naùu nöông ôû Ñöùc Chuùa Trôøi Ngaøn laàn hôn tin caäy phaøm
5. ñaây. Ñoù chính coâng trình Chuùa ñaõ laøm, kyø dieäu tröôùc maét moïi phaøm
7. ôn, Ñöùc Chuùa luoân laø Chuùa con thôø, möøng Ngaøi tieáng chuùc tuïng ngôïi
«« «« «« « C«««ˆ «« «« «« « Bb « «
« «
« « « «« ‰
b «
ˆ ˆ« «
ˆ ««ˆ l « ˆ« « « «
F C7 F
ˆ« «
ˆ
=============================
& ˆ
« «
l ˆ« . _«j « «
ˆ «
ˆ « «
ˆ« ˆ« l ˆ«
«ˆ l _««ˆ ll
1. nhaân. Ai troâng tìm ñeán caäy theá quan quyeàn, naøo baèng kieám Chuùa Trôøi aån thaân.
5. nhaân. Vaâng ñaây laø chính ngaøy Chuùa taïo thaønh, ngaøy naøy haõy haùt hoø möøng vui.
7. khen. Mau caûm taï Chuùa vì Chuùa nhaân töø, ngaøn ñôøi Chuùa vaãn troïn tình thöông.
F« « « F« « C7«« «««
b «
« «
«
«
ˆ «
«
ˆ «
« «
«
ˆ
« « «
« «
«
Gm
ˆ
« . «
«
«
ˆ «
ˆ
«
ˆ
« «
«
«
ˆˆ «
«ˆ «
ˆ
« ˆ «
F
«« ‰
«
ˆ l ˆ
« « ˆ
«
=============================
& ˆ« l l ˆ
« « «
ˆ« ˆ« l ˆ«œ»»» ”
(Ñaùp) Taûng ñaù thôï xaây nhaø loaïi ra, laïi trôû neân taûng ñaù goùc töôøng.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


  B
       
F D‹ C G‹ A‹ C7 F

             

Chuùa noùi: Toâi laø muïc töû toát laønh, Toâi bieát caùc chieân Toâi vaø caùc chieân Toâi bieát Toâi.

92
Thaùnh Vònh 21
Chuùa Nhaät 5 Phuïc Sinh B

Kim Long

b 24 Dm«« « «« ˆ««« ˆ««« . ««j


«
ˆ œ»»»
G
œ»»» nˆ««« «««ˆ D«« «««ˆ Gm««ˆ« «««ˆ Dm««ˆ« ‰ ««ˆ« ««
7

& «ˆ ˆ«« «ˆ«


=============================
l l l #ˆ.« l «ˆ l
1. Höôûng loäc phuùc Chuùa nguyeän seõ taùn döông ngaøy coâng nhoùm con daân. Xin thöïc
2. Keû heøn tuùng thieáu ñöôïc maõi thoûa thueâ vì aên uoáng no neâ. Ai tìm
3. Khaép cuøng theá giôùi cuøng nhaéc nhôù trôû veà beân Chuùa ñi thoâi. Bao laø
4. Seõ phuïc baùi Chuùa laø heát nhöõng ai ñaø an giaác thieân thu, Seõ phuïc
5. Thieân haï seõ noùi veà Chuùa maõi cho ñoaøn con chaùu mai sau. Cho haäu
« « « Bb Gm « « A«
b «ˆ« «
ˆ« « « « « « « « « «
«ˆ« «ˆ« l «ˆ« . «ˆ« ˆ«« l ˆ«j « «
« « «ˆ«
ˆ«« l «ˆ«
Gm C
ˆ«
=============================
& « ˆ
« «
ˆ «
ˆ l ll
1. thi nhöõng chi ñoan nguyeàn ôû tröôùc maët coäng ñoaøn ngöôøi toân sôï Chuùa.
2. Nhan Thaùnh seõ ca möøng, Chuùa cho hoï ñöôïc ngaøn ñôøi vui haïnh phuùc.
3. daân nöôùc treân gian traàn haõy phuû phuïc thôø laïy Thaàn Nhan cuûa Chuùa.
4. suy tröôùc toân nhan Ngaøi Heát nhöõng ngöôøi ñaø trôû veà nôi buïi caùt.
5. sinh bieát Chuùa coâng bình. Chính tay Ngaøi ñaø thöïc hieän bao vieäc ñoù.
Dm« « « Dm »œ œ» œ»» »œ A Jœ» A«7 « «
b «« «ˆ« ««ˆ« «««ˆ «ˆ« . «j » » » #œ
»
ˆ« l œ»»» »» » »» » l »» . » « «
» l ˆ« ˆ« «ˆ« ««ˆ l ««˙« ”
«
Gm Dm
=============================
& ˆ« l l
(Ñaùp) Laïy Chuùa vì Chuùa maø lôøi con ca ngôïi ñaõ vang leân trong coâng hoäi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 B
   
F G‹ D‹ C7
         
  
Chuùa noùi: Caùc con haõy ôû trong Thaày vaø Thaày ôû trong caùc con.

    
 
F G‹ C7 F

      

Ai ôû trong Thaày seõ sinh hoa traùi ngaøn muoân.

93
Thaùnh Vònh 97
Chuùa Nhaät 6 Phuïc Sinh B

Kim Long
«£ ««« Gm« £
2 J F« «
« « ««
b œ
»
» «
«
ˆ « ˆ
« ˆ
« « « «
« «ˆ l «« ‰ ««
G7 C
& 4 » l ˆ« l ˆ« «ˆ«
============================= «ˆ _«ˆ _j
«ˆ l
1. Haùt leân moät khuùc taân ca ngôïi khen Chuùa Trôøi, Vì
2. Chuùa nay doïi chieáu treân ta hoàng aân cöùu ñoä. Maïc
£
3. Khaép nôi toaøn coõi döông gian raày ñaõ ngaém nhìn, Nhìn
«« Bb« «
« «
« «« «« ‰ «« . ««
b «
ˆ . ««ˆ«
F
«ˆ«« «ˆ« ˆ« ««
ˆ «
C
ˆ
« «
Gm
ˆ
« ««ˆ« ˆ« l
l
=============================
& ˆ« l «ˆ l
_«j
1. Chuùa ñaõ taïo taùc bieát bao kyø coâng. Nhôø tay thöïc uy
2. khaûi cuøng vaïn quoác ñöùc coâng bình ñaây. Tình thöông, loøng trung

«««ˆ ««£ «« F«
3. Chuùa duøng quyeàn pheùp cöùu ñoä traàn gian. Naøo mau ngôïi khen
« «£ « C Bb.
« «
«ˆ« «ˆ« ˆ«« ˆ« œ» ‰ Jœ»»» œ
» œ»»» »œ
»» œ» «ˆ ««ˆ l «ˆ« ‰ l l
&b l »» l »» l »»
F C
=============================
1. duõng Ngaøi ñaõ vinh thaéng, vinh thaéng nhôø caùnh tay thaùnh thieän cuûa Ngaøi.
2. tín raày Ngaøi laïi nhôù, ban xuoáng nhaø Ích - dieân, chính daân rieâng Ngaøi.
3. Chuùa, ñòa caàu muoân nôi, vui söôùng ñaøn haùt leân, hæ hoan reo hoø.
«« Dm « «« «« C«««ˆ «« «« « ««« « «« ««F ««« ‰
b «
ˆ
j « « «
ˆ « «
ˆ « «
F C
« ˆ
« «
ˆ « «
=============================
& l ˆ« ˆ « « ˆ
« « «ˆ «
˙
l ˆ« _«ˆ« _ˆ«« l __«˙««˙ l __««ˆ«ˆ _««ˆ _ˆ«ˆ« _««ˆ l __«««˙ l __ˆ«««ˆ ”
(Ñaùp) Chuùa maïc khaûi ñöùc coâng chính cuûa Ngaøi tröôùc maët chö daân.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B
          
   
F F7 C D‹ F

    
Chuùa noùi: Neáu ai yeâu meán Thaày, thì seõ giöõ lôøi Thaày, Cha Thaày

 B
             
C7 F G‹ C7 F
      
seõ yeâu thöông ngöôøi aáy, Cha Thaày vaø Thaày seõ ñeán vaø ôû laïi nôi ngöôøi aáy.

94
Thaùnh Vònh 46
Chuùa Thaêng Thieân

Kim Long
F« «« C« ««« F ‰ ««j
24 Jœ»» «
«
ˆ ˆ«
C
« «
« «
ˆ
« ˆ ˆ«
» « . «
ˆ
=============================
& l ˆ« l l
1. Voã tay ñi naøo muoân daân hôõi, taùn
2. Chuùa ñi leân, ngaøn caâu hoan chuùc, Chuùa
3. Ñöùc Vua cai trò caû theá giôùi, tieán

«« ««ˆ.« «« «« «« œ»»» »»»œ »»»œ «« ««


« «
Dm G C
«
«ˆ «ˆ «
«ˆ l j ˆ
«
=============================
& ˆ« ˆ
j
« l ˆ« «ˆ l
1. tuïng Thieân Chuùa, mau hoø reo, vì Chuùa, Ñaáng Toái cao khaû
2. ngöï leân giöõa ñieäu keøn vang. Ñaøn haùt haõy taáu vang möøng
3. Ngaøi muoân khuùc ca tuyeät luaân, naøy Chuùa vaãn thoáng trò vaïn
«« ‰ «« «««ˆ « ‰
«
ˆ « « «
««ˆ l _«««ˆ
Am G7 C
«ˆ« ««ˆ l ˆ«
=============================
& «ˆ« ll
1. uùy, laø ñaïi vöông thoáng trò ñòa caàu.
2. Chuùa, vaø hoøa ca kính Vua ta naøo.
3. quoác, haèng ngöï treân thaùnh ngai cuûa Ngaøi.
««« «« C« « « « G ‰ ««ˆ« «««ˆ F«« «« G7««ˆ« «« C«««ˆ ‰
ˆ«ˆ« «««ˆˆ l ««ˆ ˆˆ««« ««ˆ«ˆ ««ˆ l ««ˆ«
=============================
& ˆ« «ˆ l ˆ«ˆ« ««ˆˆ ˆ« ««ˆˆ l ««ˆ« ”
_ˆ« _«ˆ _«ˆ
(Ñaùp) Chuùa tieán leân giöõa tieáng reo möøng, Chuùa tieán leân trong tieáng keøn vang.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm

         
F D‹ G‹ C7 F G‹

          
Chuùa noùi: Caùc con haõy ra ñi giaûng daïy muoân daân, vaø ñaây Thaày ôû
B
   
D‹ C7

     
cuøng caùc con moïi ngaøy cho ñeán taän theá.

95
Thaùnh Vònh 103
Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng

Kim Long
#2 G« « «£ «««ˆ D« «««ˆ
«
« «
« «
ˆ
« «
«
ˆ «
« «
ˆ
« ‰ «
«
& 4 ˆ«« ˆ« l «ˆ
=============================
l ˆ« l
1. Hoàn toâi hôõi chuùc tuïng Chuùa ñi, laïy Thieân
2. Vöøa khi Chuùa ruùt laïi khí thieâng, laø thaân
3. Nguyeän muoân kieáp Chuùa haèng hieån vinh, vaø mong
# œ»»» »»»œ »»»œ œ.»»» »
œ »
œ
» »
œ »
œ «« ‰ ««ˆ« «««
œ
» » ˆ
«
C Am
»
=============================
& » l » »
» » » »
» l ˆ« l
£
1. Chuùa Ñaáng con thôø kính, Ngaøi cao
£
caû muoân truøng. Quaù nhieàu
2. chuùng trôû lui buïi caùt vì taét hôi thôû roài. Muoán taïo
3. öôùc nhöõng coâng trình Chuùa laøm Chuùa maõi vui möøng. Tieáng loøng
# Em« « A««7 ««£ «« D « £
««ˆ« . «««ˆ «ˆ «ˆ ˆ« l «« « ««£ «« l ««ˆ.« ˆ«««« «««« ˆ««« ««« l ««˙« l ««ˆ« ‰ l l
G
=============================
& ˆ« _«ˆ« _ˆ«« ˆ« ˆ «ˆ
1. vieäc ñeàu do tay Chuùa laøm, ñòa caàu ñaày daãy nhöõng vaät Chuùa taïo ra.
2. laïi Ngaøi ban sinh khí vaøo, bôûi Ngaøi ñoåi môùi boä maët cuûa traàn gian.
£ « Em« C £
3. naøy caàu mong vui yù Ngaøi, bôûi Ngaøi laø chính hoan laïc cuûa ñôøi toâi.
# G D/F«# « Am«« D««7 ««« G
««j
ˆ
« «
«ˆ« «
««ˆ ««« ««ˆˆ « « « «
«ˆˆ« «ˆ« ˆ«« ˆ«« ˆ
ˆ.«ˆ« . «ˆ«ˆ« ˆ««« ««ˆ« ‰
=============================
& l «ˆ l ˆ« ˆ« ˆ« l l ”
(Ñaùp) Xin sai Thaùnh Thaàn Chuùa ñeán ñeå Ngöôøi ñoåi môùi maët ñaát naøy.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B
       
F G‹ C F

       
   
Laïy Chuùa Thaùnh Thaàn, xin xuoáng traøn ngaäp coõi loøng caùc tín höõu Chuùa vaø thaép
B
     
C7 F
   
saùng löûa tình yeâu Chuùa trong loøng hoï.

96
Thaùnh Vònh 32
Chuùa Ba Ngoâi B

Kim Long

24 ««« « ««« « ««« ˆ««« Am ««ˆ« ««« ««« ««


« « « « «ˆ ««ˆ l
C G
« ˆ
« «
=============================
& _««ˆ «ˆ l ˆ« «ˆ ˆ« ˆ« l «
ˆ
1. Lôøi Thieân Chuùa raát ngay thöïc chaân chính, vieäc tay
2. Lôøi Thieân Chuùa khieán cung trôøi hieän höõu, laøn hôi
3. Ngaøi ñöa maét doõi theo keû thôø kính, keû tin
4. Ñoaøn con nhöõng vöõng taâm ñôïi troâng Chuùa, bôûi Chuùa

««« ««« ««j̄ˆ« ««ˆ« «««« ««« G««ˆ« C«


«
««
bˆ« »
œ. «
« ««
«
«««
ˆ
l »» »»»œ ˆ« «ˆ
Am F 7

ˆ« . «ˆ« ˆ« l
=============================
& ˆ« ˆ« l
1. Ngaøi thaät ñaùng caäy tin. Ngaøi yeâu thích coâng minh chính
2. Ngaøi taïo taùc ngaøn sao. Ngaøi tuyeân phaùn khai sinh caùc
3. caäy loøng Chuùa duû thöông. Haàu giaûi cöùu qua tay töû
4. haèng phuø giuùp chôû che. Hoàng aân Chuùa xin thöông xuoáng

«« « «««ˆ DmG
«« «« «« ««ˆ« «
«
C
«
& ˆ« ˆ« l ««ˆ ««ˆ ˆ««
============================= _ˆ««« l _«««ˆ ll
1. tröïc, tình thöông Ngaøi traøn ngaäp khaép moïi nôi.
2. loaøi, Ngaøi ra leänh vaïn vaät xuaát hieän ngay.
3. thaàn, hoài cô haøn Ngaøi nhìn tôùi döôõng nuoâi.
4. ñaày, treân nhöõng ngöôøi haèng beàn vöõng caäy troâng.
«« F« ««« ««« C « ««« ««
ˆ«œ»»» «ˆ«œ»» .
C
««Jœ̂ ˆ« « . ˆ
j
G
« « «
« «ˆ l ««
C
=============================
& l » »»» l «ˆˆ« . _«««ˆ l _«ˆ«ˆ« _«««ˆˆ _«ˆ«»œ» _«»ˆœ» ”
(Ñaùp) Phuùc thay quoác gia Chuùa choïn laøm » saûn nghieäp.»

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


    
C F A‹ C7 F
              

Xin daâng lôøi toân vinh chuùc tuïng Chuùa Cha, Chuùa Con vaø Chuùa Thaùnh Thaàn, laø Thieân

 B
A‹

        
G‹
  
C D‹
  
F

 
Chuùa ñaõ coù, hieän coù vaø ñang tôùi. Xin toân vinh chuùc tuïng muoân ñôøi.

97
Thaùnh Vònh 115
Leã Mình Maùu Chuùa B

Kim Long

bb 2 Gm «
« «« F« «
«
£ « Dm
« « « E«b ««« ««£ ««
4 «
ˆ «
ˆ «
ˆ «ˆ« «
ˆ
« ˆ
« «
ˆ
« . «
« «
« «
ˆ
« «
ˆ ˆ« ˆ«« l
=============================
& l l ˆ« «ˆ l
1. Bieát laáy chi daâng leân ñaùp ñeàn vì hoàng aân chan chöùa Ngaøi
2. Chuùa vaãn luoân toân döông quí troïng ngöôøi baày toâi trung hieáu töû
3. Hieán leã ñaây daâng leân caûm taï Vaø caàu xin danh thaùnh Ngaøi

b b D «« ‰ œ» œ
» œ
» œ
» »
œ »
œ
» «« « « D«
« œ
» œ
»
» »
œ ««
«
ˆ » » » » «
ˆ . « « «
ˆ »
Cm Adim Gm
» » l »
=============================
& »
» » » l «
#ˆ ˆ
« l » »
» »
» l ˆ« l l
£ £
1. ban. Toâi xin naâng naøy cheùn cöùu ñoä vaø caàu xin danh thaùnh cuûa Ngaøi.
2. vong. Thaân con ñaây laø con nöõ tyø ñöôïc Ngaøi thöông côûi thaùo xích xieàng
3. lieân. Con ghi taâm lôøi xöa khaán nguyeàn vaø thöïc thi ngay tröôùc daân Ngaøi.
# «« «« D««««ˆ . «« «
« ««« C« « « « D7«
« ««« G«« ‰
«ˆ« ˆ«ˆ« l ««ˆ. ««ˆ
ˆ ˆ
« ˆ
« « « « «
ˆ ˆ
G
««ˆ ««ˆ l _«ˆ««ˆ .. _«ˆ«ˆ« _«««ˆˆ l _ˆ«« ˆˆ«« _««ˆ« _ˆ««« l _«ˆ««
=============================
& «ˆ ”
ˆ« «ˆ
(Ñaùp) Toâi naâng cheùn möøng ôn cöùu ñoä Vaø keâu caàu danh thaùnh Chuùa lieân.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B  D‹
              
F D‹ G‹ C F F

      
Chuùa phaùn: Ta laø baùnh haèng soáng töø trôøi xuoáng, ai aên baùnh naøy seõ ñöôïc soáng muoân ñôøi.

98
Ñaáng Cöùu Ñoä Toâi
Is 12, 2-6
Chuùa Chòu Pheùp Röûa B

Kim Long
«
24 ««« ««« F«« «« «« « G««ˆ« . «««ˆ« ˆ«««« Dm«« «« ««ˆ« «««ˆ« ««ˆ E««ˆ« ‰ ««j
ˆ«
& ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«« l
============================= l «ˆ «ˆ l l
1. Ñaây Thieân Chuùa, Ñaáng cöùu ñoä toâi, toâi tin töôûng vaø khoâng sôï haõi chi. Vì
2. Haân hoan tôùi muùc nöôùc taän suoái, suoái cöùu ñoä, vaø caûm taï Chuùa ñi. Caàu
3. Uy coâng Chuùa haõy haùt möøng luoân, cao rao ñeå traàn gian cuøng ngaém troâng. Vì
»œ.»» œ»»» œ»» »
»œ G«
« «
« « « « «
G7«
« «
« «
»» l ˆ« . ˆ« «ˆ« ««ˆ l « ««« ˆ«
Am Dm
«
C
=============================
& » ˆ.« ˆ«« ˆ _ˆ««« l _«««˙ l l
1. Chuùa chính laø söùc maïnh, Ñaáng toâi ca möøng, Ngaøi töøng cöùu ñoä toâi.
2. khaán Chuùa vaø toû baøy giöõa muoân daân raèng: Söï nghieäp Chuùa huyeàn sieâu.
3. Ñaáng Thaùnh thaät vó ñaïi cuûa Is - ra - el, Si - on haõy hoø reo.
»œ.»»œ. œ»» ««« « «
œ»» « ˆ «
«ˆ « «
«
«ˆ« ««ˆ l ˆ«ˆ« .. ĵ

« «
«ˆ« l ˆ.«ˆ« . «ĵ « «
« «
« «
« ‰
«ˆ« l _««ˆ.«ˆ« . _««««ˆˆ _«ˆ«««ˆ _ˆˆ«««« l _«««˙» l _«««ˆ»œ
C G7 C
»
=============================
& ”
»» »»
(Ñaùp) Caùc baïn haõy vui möøng muùc nöôùc taän nguoàn suoái Ñaáng cöùu ñoä.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


DS

 
3
   
F D‹ C7 F
       

Khi thaáy Ñöùc Gieâ - su tieán laïi gaàn mình, Gio - an noùi:
3

    
D‹ A‹ C7 F
      
"Ñaây laø Con Chieân Thieân Chuùa, Ñaáng xoùa toäi ñôøi."

99
Thaùnh Vònh 39
Chuùa Nhaät 2 QN B

Kim Long

bb 2 Gm« «£ « Eb ««
«
ˆ« «
« « «
ˆ« l «ˆ« .
Dm
«
ˆ« l «ˆ« .
j «ˆ« l ««ˆ«
«
Cm
‰ «
& 4 ˆ«
============================= «_««
ˆ
«j
ˆ« l
1. Toâi haèng troâng ñôïi heát loøng ôû nôi Chuùa, neân
2. Chuùa ñaâu thích gì phaåm vaät vaø hy leã, nhöng
3. Saùch ghi roõ raøng nhöõng lôøi veà con ñoù: Con
4. Ñöùc coâng chính Ngaøi khaán nguyeän truyeàn rao maõi trong
«« £ Bb
bb « ˆ
« «
«
« «
« «
« œ
»
» »
œ
» »
œ
» œ
» . œ»»»
D7 Gm
«
«j̄ #ˆ
« ˆ
« ˆ
« »
»
=============================
& l » »
» l »» » »»»œ l
_««ˆ
ˆ
«
£
1. Ngaøi cuùi mình nghe toâi. Khieán toâi môû mieäng xöôùng baøi
2. Ngaøi ñaõ môû tai toâi. Chuùa ñaâu coù ñoøi leã toaøn
3. tìm yù Ngaøi vaâng theo. Kính thaân Chuùa Trôøi, Chuùa cuûa
£ «
4. ngaøy nhoùm hoäi con daân. Kính xin Chuùa Trôøi chöùng nhaän
bb F« « £ « Eb « « ««ˆ
«ˆ« «
«ˆ« ««ˆ ««ˆ « « « «
« «
« «
ˆ
« œ» ‰
« « l »»
D D
l #ˆ« .
=============================
& ˆ« «ˆ« l ˆ
« «
ˆ ”
1. ca. Xin haùt kính Ngaøi, ñaây baøi ca, moät baøi ca môùi.
2. thieâu hay leã xaù toäi, con lieàn thöa: Naøy con xin ñeán.
3. con, bao huaán giôùi Ngaøi, ñaây loøng con haèng luoân uû aáp.
4. cho vì Chuùa bieát raèng moâi mieäng con naøo ñaâu im tieáng.
bb « Eb D7« ««« « Gm«
« «
Gm
ˆ
« « «£ « « « «
«
ˆ.
« ˆ
« ˆ«
« «ˆ««
& «j
ˆ« l « «
_««ˆ _«ˆ _«ˆ l
============================= «
ˆ« . «
ˆ«
j l «
_«ˆ . «
ˆ« «
ˆ« l _««ˆ ”
(Ñaùp) Laïy Chuùa naøy con xin ñeán thöïc thi thaùnh yù Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 
   
C D‹ G‹ C
        
 
Chuùng toâi ñaõ gaëp Ñaáng Mes - si - a nghóa laø Ñöùc Ki -

   
   
F A‹ D‹ C7 F

       
toâ. AÂn suûng laø chaân lyù nhôø Ngöôøi maø coù.

100
Thaùnh Vònh 24
Chuùa Nhaät 3 QN B

Kim Long

24 Am «
«ˆ« . ««ˆ« «« œ
» œ
» œ»»» C œ»
»» ‰ »»»œ »»»œ
» »
œ
G
=============================
& «ˆ l »» »
» »
» » l l
1. Xin chæ daïy con £
bieát ñöôøng loái Chuùa. Vaø daãn
2. Xin duû loøng thöông nhôù tình nghóa cuõ, Ngaøi ñaõ
3. Xin chæ ñöôøng cho nhöõng keû lôõ böôùc, vì Chuùa
»œ»» . »»»œ »»»œ œ»»» œ»»» «« «« ‰ ««« «««
˙
« ˆ
« « «
DmBdim Am
=============================
& » l l « «
ˆ« l ˆ«
j . ˆ« «ˆ l
1. con theo chaân
£
lyù cuûa Ngaøi. Vì Ngaøi laø Thaàn
2. ban qua muoân thuôû muoân ñôøi. Toäi tình cuûa tuoåi
£ « Am«
3. ñaây luoân nhaân aùi chaân thöïc. Dìu keû ngheøo heøn
«« « £ E« « «
««ˆ« « ««« «
« « ‰ «« œ»»» . œ»»» »
œ
»» ˆ« «« ˆ« ˆ««
« « « « ‰
ˆ l ˆ«
G C F

ˆ« « « ˆ« l
=============================
& ˆ« l ˆ« j l ˆ« ll
1. Linh teá ñoä cho con. Ngaøy ñeâm con vöõng tin loøng thöông xoùt Ngaøi.
2. thô Chuùa ñöøng ghi taâm, maø xin luoân nhôù con vì aân nghóa Ngaøi.
3. theo loái ñöôøng coâng minh, daïy con luoân vöõng taâm tìm theo loái Ngaøi.
Am«« «« « E «« œ»J»œ» C »œ»»œ œœ»» E7««ˆ« ˆ««« Am««˙ ««
« «
ˆ «
ˆ « ˆ
« . Œ
«
« l ˆ
« «
ˆ «ˆ «
«ˆ l ˆ« .
=============================
& ˆj » l » » » «
ˆ #œ l »»«
» l ˆ«œ»»» ”
(Ñaùp) Laïy Chuùa, xin daïy con loái böôùc cuûa Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


  
 
G‹ A‹ C7 F
           
Nöôùc Thieân Chuùa ñaõ gaàn ñeán, haõy tin vaøo Tin Möøng.

101
Thaùnh Vònh 94
Chuùa Nhaät 4 QN B

Kim Long

#2 ««« ««« £ G« G7 « ««
C
« « « « « «
ˆ
« . «
«
ˆ ˆ«
& 4 ˆ« «ˆ l «ˆ« . ˆ«« «ˆ«
============================= ««ˆ ««ˆ l l
1. Haõy ñeán ñaây ta reo vui möøng Chuùa, tung hoâ
2. Haõy cuùc cung nôi Toân Nhan phuïc baùi, tieán böôùc

««ˆ« ««£ «« D « «ˆ««£


3. Haõy chuù taâm hoâm nay nghe lôøi Chuùa, chôù cöùng
# C ««« «ˆ«« « «« G « £
«
. ««« «« «ˆ« «
«ˆ« ˆ« « «
«ˆ . ˆ«« ««ˆ ˆ«« ˆ«««
« «
& «
ˆ ˆ ˆ
============================= l l l
1. Ngaøi, Nuùi ñaù ñoä trì ta. Vaøo tröôùc Thaùnh Nhan ta daâng lôøi caûm
2. vaøo kính Ñaáng taïo thaønh ta, laø Ñöùc Chuùa ta, ta ñaây thuoäc daân

« £
3. loøng gioáng luùc ôû Mas - sa,
« «««
taïi Meâ - ri - ba, xem bao vieäc Ta
# « «
« D7 «
« «
« «
« ˆ
« G «

« ««« ˆ« l ˆ.« ˆ« ˆ« ˆ«« l «ˆ«
Em
& «ˆ« .
=============================
ˆ ll
1. taï, cuøng tung hoâ theo muoân tieáng ñaøn ca.
2. Ngaøi, Ngaøi canh coi nhö chaên daét ñaøn chieân.
3. laøm, toå tieân xöa manh taâm daùm thöû Ta.
£ ««« «« G«
# «« G«« ««ˆ« ««« «« D««ˆ.« «««ˆ ««ˆ« ˆ««« G««ˆ« ‰ ««ĵ
«
ˆ
D7«
«
ˆ ˆ«« «««ˆ «˙«» «« ‰
ˆ
j
« l ˆ
« « ˆ« l ˆ.« «ˆ
=============================
& ˆ« «
ˆ ˆ « l ˆ
« « «
l ˆ« ˆ« «ˆ l »» l ˆ«œ»»» ”
(Ñaùp) Hoâm nay öôùc gì anh em nghe tieáng Chuùa phaùn: Caùc ngöôi chôù cöùng loøng.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


   
     
A‹ D‹ G‹ C
       
Daân ngoài trong boùng toái ñaõ thaáy aùnh saùng huy hoaøng, aùnh

B
      
F G‹ C F
        

saùng ñaõ böøng leân soi nhöõng ai ngoài trong boùng toái töû thaàn.

102
Thaùnh Vònh 146
Chuùa Nhaät 5 QN B

Kim Long

2 «
« ««£ «« F « «
« «
«
£
« Gm«
« G« ««£
b
& 4 «
ˆ «
«ˆ ˆ
« «
«
ˆ «
ˆ «
ˆ« « «
ˆ« l ˆ«
=============================
l . ««ˆ «
ˆ« «ˆ ˆ««« l
1. Ca tuïng Chuùa ñi, thuù vò döôøng bao ñöôïc haùt kính Danh
2. Bao loøng naùt tan Chuùa ñaõ duû thöông maø cöùu chöõa cho
3. OÂi thöïc Chuùa ta vó ñaïi döôøng bao vaø trí saùng khoân
£ « F« «£ « Bb
b «« « «
«« «
ˆ«« l ˆ« «
«ˆ« ˆ«« ˆ« l œ»»» .
« œ»»» »»»œ l
C
«ˆ« ˆ
=============================
& _«ˆ
1. Ngaøi. Thoûa tình bieát maáy ñöôïc ngôïi khen Chuùa, Ngaøi laø
2. laønh, vaø bao thöông tích Ngaøi ñaõ baêng boù. Ngaøi ñònh
3. löôøng. Quyeàn löïc uy duõng thaät
««« «« Gm«« «« C7«« ««£ «« F«
laø khoân saùnh. Keû heøn
. £ « C
« « Bb
œ
»
»» « « «
œ»»» ««ˆ ˆ«« ˆ« œ»»» ‰ «j «
ˆ« l «ˆ« . ˆ« ««ˆ l «ˆ« . ˆ«« ˆ«« ˆ« ««ˆ l «˙« l l
&b
Gm
=============================
l
1. Ñaáng xaây döïng laïi Gia- lieâm, qui tuï Ít - ra - en taûn laïc khaép nôi veà.
2. soá sao trôøi laø bao nhieâu, teân goïi moãi ngoâi sao Ngaøi ñaø aán ñònh roài.
3. yeáu tay Ngaøi ñaø naâng leân, nhöng haï xuoáng ñaát ñen boïn ñoäc aùc gian taø.
«« ««« C« Dm«« «« Bb G7 C7« ««« ««« F« «««
b « « «
ˆ ˆ « «
ˆ ˆ « « « « «
F
« « «
ˆ ˆ « ˆ
« « « « « ˆ « «
_«ˆ« . _««ˆ
=============================
& « «
«« l _ˆ«»œ»
l ˆ« ˆ« _«ˆ« l _ˆ.««ˆ . n_ˆĵ _œˆ«»«» _ˆ«œ»» _œ»» l __«««˙ l __ˆ«««ˆ ”
˙
(Ñaùp) Naøo tuïng ca Chuùa ñi, Ñaáng chöõa trò bao coõi loøng naùt tan.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm

    
F A‹ G‹
       

Ñöùc Ki - toâ ñaõ mang laáy taät nguyeàn chuùng ta, vaø
B

D‹ C7 F
    
   
gaùnh laáy caùc beänh hoaïn cuûa chuùng ta.

103
Thaùnh Vònh 31
Chuùa Nhaät 6 QN B

Kim Long
C« b
b 24 «««
Dm «««ˆ «ˆ« «« «
« «« «««
ˆ
B
« « ««ˆ« ««
& ˆ« l ˆ« «
ˆ
============================= ˆ«« «
l ˆ.« «
ˆ« ˆ« l
1. Haïnh phuùc thay cho keû loãi laàm maø ñöôïc tha
2. Vì theá nay con chaúng giaáu Ngaøi toäi tình con
3. Cuøng ñeán ñaây hoan hæ nhaûy möøng naøo ngöôøi coâng
«« ‰ Jœ Edim « Gm« C7« «
« «« F« ««
b «
ˆ »
» «
A
« . «
« «
« «
«
ˆ «
˙
« «
ˆ
« «
«
ˆ «
ˆ «ˆ« . ˆ« l
j
& » l ˆ« ˆ« ˆ«
=============================
l l l
1. thöù. Coù toäi maø ñöôïc khoan dung. Haïnh phuùc thay cho
2. nöõa. Loãi laàm raøy nguyeän xöng ra. Vaø quyeát taâm ñi
3. chính. Neùp vaøo Ngaøi maø vui leân. Vaø nhöõng ai taâm
#
b «« ««
ˆ ««ˆ« «« «« Edim«/C « A ««ˆ.« ««
ˆ« «
« «
« ˆ«« l ««˙« l ««ˆ«
Dm Dm 7 7

ˆ« ˆ« ˆ« l «ˆ« .
=============================
& «j
ˆ« l ˆ« ll
1. ngöôøi Chuùa khoâng haïch toäi, loøng trí chaúng vöông gian taø.
2. töï thuù bao toäi tình, ñeå Chuùa thöù tha khoan hoàng.
3. hoàn thaúng ngay veïn toaøn, naøo caát tieáng leân reo hoø.
« Dm« «««ˆ «« « « Bb A7«
b « «
« «
ˆ «
« «
« «
« « « «
« «
«
«
ˆ . ĵ
«ˆˆ l ˆ«ˆ« . «ˆ« l ˆ«ˆ« ˆ««ˆ #_««ˆ« _«««ˆˆ l ««ˆ« œ»
« « ˆ
C Dm
l «ˆ.« «ˆ ˆ«
=============================
& ”
»»
(Ñaùp) Chuùa laø choán con dung thaân, cöùu con khoûi böôùc cô cuøng.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm

   
C F A‹ C7

          

Moät tieân tri vó ñaïi ñaõ xuaát hieän giöõa chuùng ta, vaø Thieân
B 
 
F
   
F
  
Chuùa ñaø vieáng thaêm daân Ngaøi.

104
Thaùnh Vònh 40
Chuùa Nhaät 7 QN B

Kim Long
« £
« ««« ««
24 Jœ»» œ
» «
«
«
ˆ «
ˆ
« ˆ
« «
« ˆ
j
« «« « ««£ ««
Bdim Dm Am
» l »» ˆ
«
=============================
& l . l ˆ« «
ˆ« «_«ˆ «ˆ l
1. Phuùc thay ai bieát thöông keû khoù ngheøo, khi gaëp nguy
2. Chuùa thöông chaêm soùc khi hoï yeáu lieät, khi bò ñau
£
3. Bôûi con luoân soáng voâ toäi giöõa ñôøi, neân Ngaøi naâng
«« . œ J «
« «
« «««
« »
œ
»
Am F
»
» »œ
E
œ
»
»» l »» ‰ »
œ
» œ
»
Bdim
«
«
ˆ ˆ
« ˆ « l
ˆ« . «j
ˆ« l » »
=============================
& » l »»
1. khoán ñöôïc Chuùa cöùu ñoä luoân. Chôû che cho soáng phuùc
2. oám laø Chuùa chöõa laønh ngay. Chuùa ôi con ñaõ mang
3. ñôõ, ñaët maõi tröôùc Thaàn Nhan. Chuùc khen Thieân Chuùa muoân
«« «« Am £ « E«
«
ˆ . ««ˆ« ««« Am««ˆ« ‰
ˆ
j
« « « « « « « «
Dm F 7


ˆ« . l «ˆ« ˆ«« _«««ˆ
=============================
& ««ˆ l ˆ« . «j
ˆ« l l ll
1. loäc treân ñôøi, xin ñöøng trao phoù maëc yù luõ thuø nhaân.
2. toäi vôùi Ngaøi, xin Ngaøi thöông xoùt maø ñeán cöùu ñoä con.
3. thuôû muoân ñôøi, ca tuïng Thieân Chuùa, laø Chuùa Is - ra - el.
«« Am««ˆ.« ««ˆ« «« G««« ««« «« Dm««ˆ«« Eœ»» 7 » Am«
«ˆ«œ»

«
« ˆ
« . «
ˆ ˆ««« ˆ«« . ˆ«« ««ˆ «
ˆ
« »
œ
» »
œ
»

»
œ
»
œ
» »»
ˆ« l
=============================
& _ˆ« l ˆ
« . «
ˆ ˆ
« l » » »
» l ”
(Ñaùp) Xin Chuùa cöùu maïng con, vì thöïc con ñaéc toä £ i vôùi Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm

   
F
  
D‹ G‹

       
Chuùa ñaõ sai toâi ñi rao giaûng Tin Möøng cho ngöôøi ngheøo

 B
 
C
      
A‹
    
C7

F

 
khoù, coâng boá ôn giaûi thoaùt cho keû bò giam caàm.

105
Thaùnh Vònh 102
Chuùa Nhaät 8 QN B

Kim Long

2 «
« «««£ ««« Dm«« «««ˆ « «
£ «« Am/C
««ˆ« . ««ˆ« ««
b 4 «
ˆ ˆ « ˆ «
ˆ. «
«
=============================
& «
ˆ
« ˆ
« ˆ« Kœ»»» l
l ˆ« l
1. Linh hoàn toâi ôi haõy ngôïi khen Thieân Chuùa, toaøn thaân
2. Bao toäi khieân ngöôi Chuùa duû tình tha thöù vaø coøn
3. Xöng tuïng uy danh Chuùa töø bi nhaân aùi, chaäm giaän
4. Bao toäi khieân ta Chuùa lieäng xa ta maõi, töïa phöông
Gm/Bb
£ «£ £ «
b « «
« «
« « « «
« «
« «
« Dm«
« «
« « «
« ˆ« ˆ«« l «ˆ« «ˆ ˆ« l ˆ.« «ˆ ˆ««« «ˆ« ˆ«« l
A
ˆ« ˆ« ˆ«
=============================
&
1. toâi taùn döông Danh Ngaøi. Linh hoàn toâi ôi haõy ngôïi khen Thieân
2. thöông chöõa khoûi taät nguyeàn. Tay Ngaøi ñöa ngöôi thoaùt moà saâu taêm
3. nhöng meán thöông khoân löôøng. Khoâng xöû phaân theo nhöõng gì ta sai
4. ñoâng caùch xa phöông ñoaøi. Nhö ngöôøi cha luoân heát tình thöông con

««ˆ« «« «£
b «ˆ« . ««« ««« Edim
«
ˆ «
« ««« ««
Dm

=============================
& ˆ« «ˆ l ˆ« ˆ« l ˆ« ll
1. Chuùa vaø ñöøng queân caùc aân hueä Ngaøi.
2. toái vaø roäng ban nghóa aân haûi haø.
3. loãi, chaúng phaït ta ñuùng nhö toäi tình.
4. caùi, Ngaøi chaïnh thöông keû suy toân Ngaøi.
««ˆ« ««« « «£ ««
b « œ
» « «
ˆ«« l ««˙« ««ˆ«
Edim Dm Dm
ˆ« l »» «ˆ« ˆ«
=============================
& l ”
Ñaùp Chuùa laø Ñaáng töø bi nhaân haäu.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


        
        
C G‹ A‹ D‹ C G‹
 
Chuùa Cha töï yù duøng lôøi chaân lyù maø sinh ra chuùng ta, ñeå chuùng ta neân

    
A‹ G‹ C7 F

     

nhö taùc phaåm ñaàu tay trong caùc thuï taïo cuûa Ngaøi.

106
Thaùnh Vònh 80
Chuùa Nhaät 9 QN B

Kim Long
b
b 24 ««
«
ˆ ««« B
« «««
ˆ
«««ˆ C
««ˆ« . «« ««ˆ« F«
«
ˆ
« ‰ ««j
ˆ«
_««ˆ l «ˆ« .
=============================
& l ˆ« l l
1. Haõy hoøa nhaïc, khua to leân ñieäu troáng. mau
2. Ñoù laø luaät Is - ra - el phaûi cöù, Thieân
3. Coù moät gioïng sao toâi nghe laï quaù: Ta
£
4. Giöõa mòt muø, maây gioâng, Ta caûnh caùo. Beân
«ˆ«« «
« ««« »»»œ »»»œ »»»œ «« ‰ ««ˆ« «««ˆ
b « ˆ « « «
Gm C7 F C
ˆ
«
=============================
& l ˆ
« « «
ˆ« l «ˆ . «
ˆ« l
1.
£
taáu reàn vang tieáng saét tieáng caàm. Thoåi tuø vaø möøng traêng
2. Chuùa nhaø Gia - coùp ñaõ phaùn truyeàn. Chæ thò naøy nhaø Giu -
3. caát khoûi vai ngöôi nhöõng gaùnh naëng. Buoåi ngaët ngheøo nhìn leân
4. suoái Meâ - ri - ba ñaõ thöû loøng. Phaûi gì hoï chòu nghe
A7/C# «« Dm ‰Bb £ £ «««
b ««ˆ« . ˆ
j
« « «
F
« « «
« «
«
C7
«
«
ˆ
«
F
««
& «
=============================
l ˆ« «
«ˆ l __««ˆ«
_«j «
_ˆ«« ˆ
« «
ˆ« ˆ « l ˙« ll
1. leân ñuùng raèm, vaø moàng moät ta möøng leã haân hoan.
2. se ñaõ nhaän khi rôøi mieàn Ai - Caäp böôùc ra ñi.
3. Ta khaán caàu, Ta duû tình thöông giaûi thoaùt cho ngay.
4. Ta huaán duï, theo lôøi Ta khuyeân naøo Is - ra - el.
«« «« «««ˆ «« ««« «« «« ««« ««« ‰
b « ˆ.
« ĵ
«
F C F 7

& «
ˆ «
«ˆ «_ˆ« «ˆ l «
ˆ .
============================= «
ˆ« l _ĵ
««ˆ ˆ_««ˆ ĵ
«_«ˆ l __ˆ«««ˆ
« ”
Ñaùp Haõy reo möøng Thieân Chuùa Ñaáng trôï löïc chuùng ta.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm
 B
        F
F A‹ G‹ D‹ C7
         
 
Laïy Chuùa, Lôøi Chuùa laø chaân lyù, xin duøng chaân lyù maø thaùnh hieán chuùng con.

107
Thaùnh Vònh 129
Chuùa Nhaät 10 QN B

Kim Long
£ Bb A« « Gm« « £ «
«
2
b4 « « «
«
Dm
«« «« «« «« ««
C
«
«ˆ« . «ˆ« ˆ«« ˆ« «ˆ« ˆ«« ˆ««
« «
& « «
ˆ« ˆ« l ˆ
« ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« . j
============================= ˆ« l l l
1. Töø vöïc thaúm con keâu leân Ngaøi, laïy Chuùa, muoân laïy Chuùa xin Ngaøi laéng
2. Ngaøi maø chaáp bao nhieâu sai phaïm, laïy Chuùa ai ngöôøi seõ mong coøn ñöùng
3. Loøng thaønh khaån con troâng mong Ngaøi, laïy Chuùa nôi lôøi Chuùa con haèng vöõng
4. Caäy vaøo Chuùa, Ít - ra - en naøo vì Chuùa ban roäng raõi ôn giaûi thoaùt

œ»» œ»»» »»»œ Dm«
« « « ««« ««£ « Dm
b «˙« Gm »œ « « «
»» l ˆ« . ˆ« ˆ«« l ˆ« «ˆ ˆ« ˆ««« l ««˙« l ««ˆ« ‰ l l
6 A7
l » »
=============================
& »
£
1. nghe. Xin laéng tai thaåm nhaän bao lôøi con tha thieát nguyeän caàu.
2. yeân, nhöng Chuùa thöông khoan hoàng neân ñoaøn con luoân kính sôï Ngaøi.
3. tin. Nhö lính canh moûi moøn mong höøng ñoâng, con ngoùng troâng Ngaøi.
4. ta. Luoân xoùt thöông troïn nieàm, cho thaàn daân xa thoaùt toäi tình.
« £ Gm« « « Bb £ « Dm ‰
b « « « « « «
ˆ
« . « « « « «
ˆ« l «ˆˆ« ˆˆ««« ˆˆ««« ˆˆ««« l ˆ« . ˆ«ˆ« ˆˆ«« l «ˆ«ˆ« _«ˆ«ˆ« _ˆ««« _ˆ««« l ««ˆ«œ»»
Dm Am7
& «j
============================= ”
_ˆ« _ˆ« »
Ñaùp Vì Chuùa moät nieàm töø aùi, ôn cöùu ñoä nôi Ngaøi chöùa chan.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


  
         
F G‹ A‹ D‹ F
     
Chuùa noùi: giôø laø luùc thuû laõnh theá gian bò khai tröø. Phaàn Toâi khi

         
C A‹ D‹ C7 F

    
ñöôïc giöông cao khoûi ñaát, Toâi seõ keùo moïi ngöôøi ñeán cuøng Toâi.

108
Thaùnh Vònh 91
Chuùa Nhaät 11 QN B

Kim Long
F «« « ««« Dm«« «
b 24 «ˆ« ˆ«« ˆ « «
ˆ «
« «
« «
«
ˆ
«
««Gm «
ˆ« «˙«
««ˆ« «««
ˆ «««
ˆ œ»»» œ»»
=============================
& l ˆ« ˆ« l j̄
l » l
1. OÂi thuù vò thay ñöôïc taï ôn Chuùa, ñöôïc möøng haùt danh
3. Nhö khoùm döa xanh, naøy ngöôøi coâng chính, nhö höông baù vöôn
4. Tuy ñaõ giaø nhöng coøn troå hoa traùi, thaân caây vaãn caêng

b ««ˆ« . « œ
» »
œ «« «« ‰ « « « « «
« « «
« ««
» ˙ ˆ « « . « «
« « « ˆ«« «ˆ ˆ« « l
« ˆ
C7 F Gm A7
& ««ˆ » »» l
=============================
l ˆ« ˆ« l ˆ« j ˆ« l ˆ«
1. Ngaøi, laïy Ñaáng Toái Cao. Töø bình minh tuyeân xöng kyø coâng cuûa
3. mình töø nuùi Ly - baêng, ñöôïc troàng leân ngay trong nhaø cuûa Chuùa
4. ñaày nhöïa soáng xanh töôi. Ñeå truyeàn rao nôi nôi Ngaøi luoân chính

b «« ‰ ««ˆ« ««
Dm
« ««« ««ˆ« ««ˆ« . « « «««ˆC
«« ‰ C7 F

ˆ« l _««ˆ .
=============================
& ˆ« ˆ l «
«ˆ «
ˆ« l ˆ« ll
1. Ngaøi. Suoát ñeâm tröôøng quaûng baù loøng Ngaøi tín trung.
3. Trôøi, giöõa khuoân vöôøn, ôû tröôùc ñeàn thôø Chuùa ta.
4. tröïc, nuùi aån mình bôûi Chuùa, Ngaøi chaúng baát coâng.
« Bb « C7« «« ««
b «
˙
« ‰ «
« «
« «
«
ˆ «
«
ˆ .
.
F «
«
« ˆ
«
« «
F
««« ‰
«
«_j l ˙
« l ĵ
«
ˆ
« ˆ
«
«
ˆ «
ˆ l
=============================
& «
ˆ ˆ
«ˆ «
«
ˆ «
ˆ
« l ˆ
« ”
«ˆ _«ˆ __««ˆ
Ñaùp Laïy Chuùa, ñöôïc taï ôn Chuùa thöïc thuù vò thay.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


    
   
F C7 F G‹
       

Haït gioáng laø Lôøi Thieân Chuùa, Ngöôøi gieo gioáng laø Ñöùc Ki - toâ, nhöõng



A7 D‹ C7 F
        
 
ai tuaân giöõ Lôøi Ngöôøi seõ toàn taïi muoân ñôøi.

109
Thaùnh Vònh 106
Chuùa Nhaät 12 QN B

Kim Long
Dm « «« C« «« ««
b 24 «ˆ« ˆ« «
ˆ
« . ˆ
j
« «««
Gm
««« ˆ« ««ˆ« ««
=============================
& l l «ˆ «ˆ ˆ« l
1. Heát nhöõng ai xuoâi ngöôïc vöôït bieån buoân cuøng
2. Chính Chuùa ñaây ra leänh buøng leân bao trieàu
3. Chính luùc laâm cô cuøng hoï nhôù keâu caàu
4. Soùng nöôùc nay im laëng, hoï söôùng vui möøng
« « « C«« « « C#dim
b «ˆ« ‰ «
«ˆ« «
««ˆ «
ˆ « « « « ‰ «
ˆ«« ««ˆ l «ˆ« ˆ« l ««ˆ« . «« «
A Dm
ˆ«
=============================
& l «j ˆ« ˆ«« l
1. baùn, vöôït trieàu soùng leøo laùi con taøu. Bao laàn nhìn taän
2. soùng, töøng trieàu soùng xoâ laáp daäp doàn. Tung hoï taän trôøi
3. Chuùa, Ngaøi giaûi thoaùt khoûi côn hieåm ngheøo. Tay Ngaøi truyeàn döøng
4. rôõ, vaø Ngaøi daãn veà beán mong chôø. Nay hoï hieäp lôøi

b « « «« ««ˆ« A««ˆ« . « « «« ««ˆ« ««« ‰


« «_«ˆ l ««ˆ«
Gm6 C Dm
«j
ˆ« «ˆ« ˆ«
=============================
& l «
«__«ˆ« « «
«ˆ__««k««ˆ l ˆ« «
«ˆ ˆ

« ll
1. töôøng vieäc cuûa Chuùa laø bao uy coâng giöõa bieån khôi.
2. roài dìm vöïc thaúm, hoï laâm nguy nhö saép maïng vong.
3. laïi traän baõo taùp, truyeàn cho bao con soùng laëng im.
4. caûm taï Thieân Chuùa, vì tình thöông vì nhöõng kyø coâng.
«« Dm C« F« ««« «« ««« C« ‰ « «
b «
ˆ
j « « « ˆ« ˆ« l «ˆ« «« l «« ««ˆ ««ˆ « « l ««˙« l ««ˆ« ‰ ”
« « « «
Am C Dm
l «ˆ« «ˆ« l ˆ.« ««ˆ ˆ«
=============================
& __«j
«ˆ __ˆ«« _ˆ« _«ˆ
(Ñaùp) Haõy taï ôn Chuùa vì Chuùa nhaân töø, ngaøn ñôøi Chuùa vaãn troïn tình thöông.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


   
C F A‹ C7

          

Moät tieân tri vó ñaïi ñaõ xuaát hieän giöõa chuùng ta, vaø Thieân
B 
 
F
   
F
  
Chuùa ñaø vieáng thaêm daân Ngaøi.

110
Thaùnh Vònh 29
Chuùa Nhaät 13 QN B

Kim Long

C« £ ««« F «« «««
24 «««ˆ ««« « « œ»»» »»»œ »»»œ
ˆ « «
ˆ.
Am
& «ˆ l «ˆ« .
============================= «_j l «ˆ l
«ˆ £
1. Con taùn döông Ngaøi, laïy Chuùa vì Chuùa ñaõ cöùu
2. Ai tín trung hoaøi cuøng Chuùa, naøo haùt kính Thaùnh

«ˆ«« ««£ ««
3. Xin
«ˆ««£ ««« G«««
laéng nghe lôøi, laïy Chuùa vaø gheù maét xoùt
««ˆ« ««« «ˆ«« « «« «« « £ «
« « «
«
ˆ ˆ « . « « « ˆ««« l
Em
l ˆ«
=============================
& ˆ«« ˆ« l ˙« l ˆ« «ˆ« ˆ«
1. con, khoâng ñeå quaân thuø ñaéc chí nhaïo cöôøi con. Töø coõi aâm
2. Danh. Qua phuùt noåi giaän giaùng phuùc caû ñôøi lieân. Leä coù tuoân
3. thöông. Xin Ñaáng con thôø giuùp ñôõ phuø trôï con. Ñoåi khuùc bi
« «£ « Am« F £ « Dm £ « C
«
««« ««« ««ˆ ««ˆ ««ˆ ««ˆ «
««« «
«« ˆ«««
ˆ «

««« ««ˆ« ˆ«« ˙»
l »» l l
C Em
.
«ˆ «ˆ l ˆ
=============================
& « «
l ˆ.« _««ˆ ˆ«
1. ty Ngaøi ñaõ keùo con leân, töôûng ñaõ xuoáng moà maø Ngaøi thöông cöùu soáng.
2. rôi chaäp toái tôùi canh khuya, höøng saùng leân roài laø hoø reo muùa haùt.
3. ca thaønh vuõ khuùc haân hoan. Xin ñeán muoân ñôøi ngôïi ca Danh Chuùa maõi.
Dm««« ««« G«« « C«« «««
«««ˆ ˆ««« ««ˆ« «« G« F«
« «
«ˆ.ˆ«. «j ˆ
« ˆ
« ˆ
« « «
ˆˆ« l ««ˆ #ˆ«« «ˆ« ««ˆˆ l ««˙« l ˆ««ˆ« ”
˙
ˆ« ˆ« ˆ« _««ˆˆ l _««ˆ.«ˆ . _««j
C
=============================
& «ˆ l «
(Ñaùp) Con seõ ca tuïng Ngaøi, laïy Chuùa vì Chuùa ñaõ cöùu maïng con.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


           
D‹ G‹ A‹ C7 F
      
Ñaáng cöùu ñoä chuùng ta laø Ñöùc Gieâ - Su Ki - toâ ñaõ tieâu dieät thaàn cheát,
B
    
G‹ D‹ C F
 
       
vaø duøng Tin Möøng maø laøm saùng toû phuùc tröôøng sinh.

111
Thaùnh Vònh 122
Chuùa Nhaät 14 QN B

Kim Long
#2 « Em« « « G« «« . «« «« «« «« D ‰ «
« « « « «
˙ ˆ« «ˆ« «ˆ ««ˆ l ««ˆ«
& 4 ˆ«« «
ˆ« l ˆ« «
«ˆ «
«ˆ« ˆ« l
=============================« l ˆ« «j
ˆ« l
1. Con ngöôùc maét höôùng nhìn leân Chuùa, Ñaáng ñang ngöï treân trôøi. Thöïc
2. Nhö maét nhöõng nöõ tyø chaêm chuù ngoù tay baø chuû mình. Naøo
3. Xin Chuùa kíp ñoaùi tình thöông xoùt chuùng con bò khinh mieät, lôøi
# «ˆ«« Em« «« « D« « « « «« Em
«««
Am
œ
»
»» »
œ
»» l «
ˆ
« . «
ˆ « «
ˆ« l ˆ« «
ˆ« « « ˆ
ˆ« ˆ«« « l ««ˆ« ‰
& «ˆ .
============================= ll
1. laø nhö maét gia nhaân höôùng nhìn tay oâng chuû cuûa mình.
2. nhìn leân Chuùa ta luoân tôùi taän khi nao Ngaøi xoùt phaän.
3. phöôøng töï maõn cheâ bai, tieáng boïn kieâu caêng huøa cheá nhaïo.
# ««ˆ« ˆ«««« D«« ««ˆ «« ˆ««« G «««ˆ .. ««ˆ«ˆ« ˆ««« B«« ˆ««« «««ˆ« ˆ«««« Em
Em«
« ‰
7

l ˆ« « «ˆ« ˆ«« l ˆ«
=============================
& ˆ«« l #ˆˆ«« ˆ«« «ˆ« ˆ«« l «ˆ«œ»» ”
»
(Ñaùp) Maét chuùng ta höôùng nhìn leân Chuùa tôùi khi Ngaøi thöông xoùt chuùt phaän.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 B
 A‹
   
     
F G‹ C C7 F
       
 
Thaùnh Thaàn Chuùa ngöï treân toâi. Chuùa sai toâi ñem Tin Möøng cho ngöôøi khoù ngheøo

112
Thaùnh Vònh 84
Chuùa Nhaät 15 QN B

Kim Long

# 2 G «« «««ˆ ««« Em«« ˆ««« A«7 « « «« «« ˆ«««


« « « « «
D G
4 ˆ« «ˆ l «
ˆ
=============================
& « «
ˆ« «ˆ l «ˆ« . «ˆ« ««ˆ l «ˆ« «ˆ ˆ« l
1. Toâi laúng laëng nghe Chuùa nay ban truyeàn lôøi chaøo bình an taëng daân
2. AÂn nghóa vaø coâng lyù nay tao ngoä, hoøa bình ñeïp duyeân cuøng coâng
3. Vaâng, chính Ngaøi ban phuùc aân dö ñaày, vaø ruoäng ñoàng nôû roä hoa
# Em«
œ»»» ‰ J»»»œ
Bm
«ˆ« . «« « ˆ««« Am««ˆ« . ««j
ˆ« l »»
œ
»
D7
œ
»
» œ
» œ»
»

» »» œ»»» »» l «ˆ«
l
=============================
& ««ˆ «ˆ« l » ll
1. Chuùa. Cöùu ai haèng sôï Toân Danh, doïi chieáu aùnh vinh hieån Ngaøi.
2. chính. Ñaát nay naûy maàm coâng minh, thaønh tín giaùng laâm bôûi trôøi.
3. traùi. Tín trung raøy laøm tieàn phong môû loái böôùc chaân cuûa Ngaøi.
# G« ««« D« «« G7«« « C ««
« «ˆ«ˆ« .. «
ˆ«ˆ l ˆ«ˆ«
j «ˆ ˆ«ˆ« « ˙«««
«ˆ« l
=============================
& «ˆ nˆ««ˆ l ˙« l
(Ñaùp) Laïy Chuùa, xin cho chuùng con ñöôïc thaáy
# C«««ˆ «« ««ˆ« «««ˆ D ««˙«« « « «« «
«
ˆ
D7««
« ««« ««« G«
««ˆ«
« ˆ« «ˆ « « « «
ˆ « « ˆ«
G
& ««ˆ ˆ« ˆ« l ˙« l ˆ.«ˆ.«
============================= «
««ˆˆ «ˆ« _««ˆ« l _««ˆ l
«ˆ _œ̂»» _œ̂»» _««ˆ ”
tình thöông cuûa Chuùa, vaø ban ôn cöùu ñoä cho chuùng con.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


              
F D‹ G‹ C7 F F G‹
      

Xin Thieân Chuùa laø Thaân Phuï Ñöùc Gieâ-su Ki - toâ, Chuùa chuùng ta, soi maét taâm hoàn chuùng ta,

         
A‹ F D‹ C G‹ D‹ C7 F

             
cho chuùng ta nhaän roõ Ñaâu laø nieàm hy voïng maø ôn Ngaøi keâu goïi mang laïi cho chuùng ta.

113
Thaùnh Vònh 22
Chuùa Nhaät 16 QN B

Kim Long

«« ««« «« b
b 24 œ.»»» œ»»» «
ˆ ˆ ««ˆ« . «« «« «« ««« ˆ« ««
F C B A Dm 7

=============================
& l ˆ« l ˆ«
j ˆ« ˆ« l ˙« l
1. Coù Chuùa chaên daét toâi neân toâi khoâng coøn thieáu gì.
2. Daãn tôùi beân suoái trong cho toâi ñaây boài döôõng laïi.
3. Daãu luùc qua luõng saâu, con ñaâu lo sôï khoán cuøng.
4. Chuùa thieát con böõa aên ngay khi quaân thuø ñoái maët.
5. Chuùa vaãn che chôû con trong aân thieâng vaø nghóa tình.
F « «« ««ˆ« «««ˆ «« . «« C«« ««« ««
b «ˆ« «ˆ«« «ˆ« « l ˆ«
Gm
ˆ« l
j «
ˆ «
«ˆ «ˆ «« «
« ««˙«
F
=============================
& _ˆ« ˆ
« l ll
1. Treân ñoàng coû xanh töôi Ngaøi daãn toâi vaøo nghæ ngôi.
2. Theo ñöôøng neûo coâng minh, Ngaøi daãn toâi vì Uy Danh.
3. Bôûi Ngaøi ôû beân con, caàm saün coân tröôïng chôû che.
4. Xöùc daàu toûa höông thôm vaø cöù chaâm röôïu ñaày ly.
5. Con ñöôïc ôû vöông cung qua thaùng naêm daøi trieân mieân.
«« ««« « «« C« «««
b ˆ.
«
ˆ.
« «ˆ «
ˆ
« «
ˆ
« « «
« « «
« «
. «ˆ« l ««ˆ.ˆ. _«««ˆˆ _«ˆ« _ˆ«« l _«««˙
« «
F Dm G7 C
«ˆ «ˆ ˆ« l ˆ«ˆ« .
=============================
& ĵ ”
n «ˆ ˆ«
(Ñaùp) Coù Chuùa chaên daét toâi, neân toâi khoøng coøn thieáu gì.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm

   A‹
  
    
F G‹ D‹ C F
     

Chuùa noùi: Chieân cuûa Toâi thì nghe tieáng Toâi, Toâi bieát chuùng vaø chuùng theo Toâi.

114
Thaùnh Vònh 144
Chuùa Nhaät 17 QN B

Kim Long

24 «« ««ˆ F «« «« «« ««ˆ« . œ»»» »»»œ


« « « ˆ
«
C Dm G
«_j
«ˆ « « j
« l «
=============================
& l ˆ
j ˆ «
ˆ. «
ˆ
« «
ˆ l l
1. Vieäc Chuùa ñaõ laøm ñeàu phaûi taùn döông. Toâi trung
2. Laïy Chuùa muoân loaøi nhìn leân Chuùa thöông, ban löông
3. Ñöôøng loái cuûa Ngaøi ñeàu thaät chí coâng. Bao coâng

œ»» œ»»» œ»»» œ»»» «« ‰ «« «««ˆ «« «« «« «««


ˆ
« «
ˆ ˆ
« «
ˆ
Em Am F
& »
=============================
l l «
ˆ ˆ« l
1. phaûi leân tieáng ca tuïng, noùi leân raèng: Nöôùc Chuùa vinh
2. thöïc cho chuùng theo giôø. Luùc tay Ngaøi aùi tuaát môû
3. vieäc chan chöùa aân tình. Chuùa ôû gaàn nhöõng keû keâu

«« «ˆ««
C
«««£
Dm
««ˆ« G
«««ˆ . ««
«
ˆ «« Dm« «
G
««ˆ« «
«
C
«
l
=============================
& ˆ« _«ˆ« «ˆ l «ˆ« ˆ«« _ˆ««« l _««ˆ ll
1. hieån. Haõy cuøng tuyeân xöng: Chuùa ta thôø thöïc raát quyeàn uy.
2. roäng, luùc Ngaøi thi aân heát moïi loaøi ñeàu seõ thoûa thueâ.
3. naøi, nhöõng keû chuyeân chaêm bieát taâm thaønh caàu khaán Ngaøi lieân.

««ˆ« C«««ˆ.« G««ĵ « « « «


« «
« «
« «« C«« « G«7 « ‰
l «ˆ« . ««ˆ« l _«ˆ«ˆ« «««ˆˆ «ˆ«ˆ« _ˆ««ˆ« l _ˆ««««ˆ _«ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« l ˆ«ˆ« .. «««ˆˆ _«ˆ«ˆ« _«««ˆˆ l _«««˙ l _«««ˆ ”
Am Dm G
=============================
&
(Ñaùp) Laïy Chuùa khi Ngaøi roäng môû tay ban, laø chuùng con thoûa thueâ muoân vaøn.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm

   
C F A‹ C7

          

Moät tieân tri vó ñaïi ñaõ xuaát hieän giöõa chuùng ta, vaø Thieân
B 
 
F
   
F
  
Chuùa ñaø vieáng thaêm daân Ngaøi.

115
Thaùnh Vònh 77
Chuùa Nhaät 18 QN B

Kim Long
#2 ««« ««« £« «««
4
G
«
« «
« ««ˆ« ˆ
C
« «« ««ˆ«
«
ˆ ˆ « l ˆ
« «
ˆ
=============================
& «
l ˆ« . ˆ« l
1. Nghe cha oâng xöa kia keå laïi, haõy loan
2. Maây cao xanh vaâng theo Chuùa truyeàn, caùnh cöûa
3. Nhaân gian nay no neâ maõn nguyeän, baùnh thieân
# «£ «« Am«« D«« ‰ œ» Cœ»
« «
««« «
« ˆ« »»»œ » œ»» »»»œ
˙
« ˆ
« » l » »»œ
Bm
«ˆ« ˆ ˆ
«
=============================
& l l » »» » l
1. truyeàn ñeå con chaùu hay: Söï nghieäp Chuùa bao
£laø laãy
2. trôøi Ngaøi ñaõ heù ra. Man - na rôùt nhö laø möa
3. thaàn raøy hoï ñaõ aên. Ñöa daãn tôùi soáng trong thaùnh
# £
« « G« ««
««
D
« «
« « «
« «
ˆ
« «
« «
˙
ˆ« . « ˆ« l «ˆ« ˆ«« ˆ« l
=============================
& ˆ« « l ˆ« ll
1. löøng, tay Chuùa töøng laøm nhöõng kyø coâng.
2. raøo: nuoâi döôõng hoï baèng baùnh trôøi ban.
3. ñòa, tay höõu Ngaøi döïng nuùi gaày non.
# G«
«ˆ«« ««« «« . «
« « D7«
« ««« ««« ««« ‰
ˆ ˆ
« . «
ˆ « « « «
ˆ « ˆ
Em C G
ˆ ˆ« l ˆ
«
=============================
& Jœ»» «
ˆ «
l _ˆˆ«« _«««ˆˆ «
«ˆ« ««ˆ l _««˙ l _ˆ««ˆ
˙ ”
» _ « «
(Ñaùp) Chuùa ban baùnh bôûi trôøi nuoâi döôõng hoï

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm

 
F A‹ D‹

      

     

Ngöôøi ta soáng khoâng nguyeân bôûi baùnh, nhöng bôûi moïi


B
 
C7 F

      
lôøi do mieäng Thieân Chuùa phaùn ra.

116
Thaùnh Vònh 33
Chuùa Nhaät 19 QN B

Kim Long
#2 G«
« «
« « £
« « »»»œ
4 «
ˆ
« . «
ˆ
« «
«
ˆ «
ˆ
« «
ˆ
« œ
»
Bm
» »»»œ
C
»» »»»œ l
=============================
& l »
1. Toâi luoân luoân ca tuïng Chuùa, caâu
£
haùt möøng
2. Xin theo toâi ca ngôïi Chuùa, ta haõy hieäp
3. Ai haân hoan troâng veà Chuùa, luoân seõ chaúng
4. Bao cô binh xaây ñoàn luõy quanh keû caäy
# D« « « « £ ««
«ˆ« «
««ˆ œ
»
» œ
»
»» l »»
G
˙
» «
«
ˆ . «
ˆ
« «
« «
«ˆ «ˆ l
» l
=============================
& ˆ«
1. Ngaøi chaúng ngôùt treân moâi. Chuùa ñaõ laøm toâi haõnh
2. lôøi muøng chuùc Uy Danh. Chuùa ñaùp lôøi toâi khaán
3. coøn nhuïc nhaõ hoå ngöôi. Tieáng keû ngheøo ñaây khaán

«««£
4. Ngaøi giaûi thoaùt cöùu nguy. Haõy neám Ngaøi bao toát
# «« «« ««£ «« « «
«
«««
ˆ ««« G«
ˆ«« l ««ˆ.« «ˆ «ˆ« ˆ« l «˙«
C D
& ˆ« «ˆ« ˆ«
============================= ”
1. dieän, xin caùc baïn ngheøo nghe noùi maø vui leân.
2. caàu, cho thoaùt moïi ñieàu kinh haõi vaø lo aâu.
3. naøi, Thieân Chuùa öng nhaän cho thoaùt moïi nguy nan.
4. laønh, nöông naùu beân Ngaøi vinh phuùc thöïc khoân vôi.
# « Am« «« C ««« ««« « D« ««« . G« ««
G
.»œ» «
Em
«
»»»œ « ««ˆ ˆ« . ĵ
«
ˆ ĵ
« ˆ
« «
«

ˆ ˆ
«
« «
« «
« « « « ˆ ˆ« l »» l ˆ«œ»»»
ˆ ˙
»
«
«
»
=============================
& ˆ« l l ˆ« ˆ« l ˆ

« « . j
« ”
(Ñaùp) Haõy neám thöû maø coi cho bieát Chuùa thieän haûo döôøng bao.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B  D‹
              
F D‹ G‹ C F F

      
Chuùa phaùn: Ta laø baùnh haèng soáng töø trôøi xuoáng, ai aên baùnh naøy seõ ñöôïc soáng muoân ñôøi.

117
Thaùnh Vònh 33
Chuùa Nhaät 20 QN B

Kim Long
#2 G«
« «
« « £
« « »»»œ
4 «
ˆ
« . «
ˆ
« «
«
ˆ «
ˆ
« «
ˆ
« œ
»
Bm
» »»»œ
C
»» »»»œ l
=============================
& l »
1. Toâi luoân luoân ca tuïng Chuùa, caâu
£
haùt möøng
2. Daân rieâng ôi, toân sôï Chuùa, ai kính sôï
3. Con ôi nghe ta daïy doã cho bieát ñöôøng
4. Ta luoân troâng coi mieäng löôõi khoâng noùi lôøi
# D« « « « £ ««
«ˆ« «
««ˆ œ
»
» œ
»
»» l »»
G
˙
» «
«
ˆ . «
ˆ
« «
« «
«ˆ «ˆ l
» l
=============================
& ˆ«
1. Ngaøi chaúng ngôùt treân moâi. Chuùa ñaõ laøm toâi haõnh
2. Ngaøi chaúng thieáu thoán chi. Phuù quí raøy neân khoù
3. maø thôø kính Chuùa luoân. Hôõi nhöõng ngöôøi mong soáng

«««£
4. naøo gian aùc ñieâu ngoa. Soáng toát laønh, xa aùc
# «« «« ««£ «« « «
«
«««
ˆ ««« G«
ˆ«« l ««ˆ.« «ˆ «ˆ« ˆ« l «˙«
C D
& ˆ« «ˆ« ˆ«
============================= ”
1. dieän, xin caùc baïn ngheøo nghe noùi maø vui leân.
2. ngheøo. Ai kieám troâng Ngaøi khoâng thieáu huït khi nao.
3. coøn, mong höôûng nhöõng ngaøy vinh phuùc vaø khang an.
4. taø. AÊn ôû thuaän hoøa, troâng kieám bình an luoân.
# « Am« «« C ««« ««« « D« ««« . G« ««
G
.»œ» «
Em
«
»»»œ « ««ˆ ˆ« . ĵ
«
ˆ ĵ
« ˆ
« «
«

ˆ ˆ
«
« «
« «
« « « « ˆ ˆ« l »» l ˆ«œ»»»
ˆ ˙
»
«
«
»
=============================
& ˆ« l l ˆ« ˆ« l ˆ

« « . j
« ”
(Ñaùp) Haõy neám thöû maø coi cho bieát Chuùa thieän haûo döôøng bao.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B
 
F D‹ G‹ A‹
               
Chuùa noùi: Ai aên Thòt Toâi vaø uoáng Maùu Toâi, thì ngöôøi aáy seõ ôû trong


G‹

   
D‹
  
F

Toâi vaø Toâi ôû trong ngöôøi aáy.

118
Thaùnh Vònh 33
Chuùa Nhaät 21 QN B

Kim Long
#2 G«
« «
« « £
« « »»»œ
4 «
ˆ
« . «
ˆ
« «
«
ˆ «
ˆ
« «
ˆ
« œ
»
Bm
» »»»œ
C
»» »»»œ l
=============================
& l »
1. Toâi luoân luoân ca tuïng Chuùa, caâu £ t möøng
haù
2. Boâi teân luoân nôi traàn theá, bao luõ baïo
3. Khi nguy nan keâu caàu Chuùa, neân Chuùa nhaän
4. Ai coâng minh luoân gaëp khoù, nhöng Chuùa duû
£
5. Quaân gian manh gaây toäi loãi, keû gheùt ngöôøi
# D«
«ˆ« « œ
»
» œ»» ˙ «
«
«
ˆ . «
«
ˆ
« «
« «
« «««ˆ
« » ˆ
«
G
«ˆ » » l » » l
=============================
& «
ˆ l
1. Ngaøi chaúng ngôùt treân moâi. Chuùa ñaõ laøm toâi haõnh
2. taøn bò Chuùa tru di. Chuùa ñoaùi nhìn ai chính
3. lôøi giaûi thoaùt khang an. Chuùa ôû gaàn bao taám
4. tình haèng cöùu thoaùt cho. Chuùa giöõ gìn xöông coát

«««£
5. laønh bò aùn tieâu vong. Chuùa cöùu maïng toâi tôù
# « «£ « « ««« ««« G«
« « « « « « ˆ ˆ« l «˙«
ˆ«« l ««ˆ.« «ˆ ˆ««
C D
«ˆ« «ˆ« ˆ«
=============================
& ”
1. dieän, xin caùc baïn ngheøo nghe noùi maø vui leân.
2. tröïc, luoân laéng tai maø nghe tieáng hoï keâu van.
3. loøng tan vôõ eâ cheà ñeå cöùu ñoä cho luoân.
4. hoï, khoâng ñeå khuùc naøo bò gaãy daäp chi ñaâu.

D« ««« .
5. Ngaøi, nöông naùu beân Ngaøi khoâng laõnh phaït khi nao.
# « « «« C ««« ««
« «
« ˆ G« ««
G
.»œ» «
Em Am
«
»»»œ « ««ˆ ˆ« . ĵ
«
ˆ ĵ
« ˆ
« «

ˆ «
« «
« «
& » ˆ« l «
=============================l ˆ«« «
ˆ« « l ˆ« . j
«
ˆ

« «ˆˆ« l »» l ˆ«œ»»»
˙
»
« ”
(Ñaùp) Haõy neám thöû maø coi cho bieát Chuùa thieän haûo döôøng bao.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B
   
 
F C7 F
        

Laïy Chuùa, Lôøi Chuùa laø thaàn trí vaø laø söï soáng, Chuùa môùi

 
A‹
 
C7
 
F
 
 
coù nhöõng lôøi ban phuùc tröôøng sinh.

119
Thaùnh Vònh 14
Chuùa Nhaät 22 QN B

Kim Long

b 24 «« ««ˆ« ˆ««« ˆ««« «««ˆ ««


F C
« « « «
«
Gm «
«˙«
=============================
& ˆ« l
j __««««ˆ l _«««ˆ . _ˆ««« «ˆ« ˆ« l l
1. Ngöôøi luoân soáng veïn toaøn laøm ñieàu thaúng ngay.
2. Ngöôøi chaúng daùm sæ nhuïc hoaëc laøm haïi ai.
3. Theà chi daãu bò thieät, ngöôøi chaúng ñôn sai.
««« «« « «« «« Dm «
b ˆ« ˆ« «
«
ˆ
C
«
«ˆ «
ˆ « «
« « «
« « G
«
C7
« ««˙«
F
««ˆ«
l «ˆ« «ˆ ˆ«
=============================
& ˆ« ˆ«« l _«« _««ˆ
_j
««ˆ
«j
ˆ
« l l ”
1. Loøng gaãm suy leõ thaät, löôõi khoâng heà ñieâu ngoa.
2. Troïng keû toân sôï Chuùa Trôøi, gheùt khinh phöôøng gian manh.
3. Chaúng thieát aên hoái loä ñeå haïi ngöôøi thaúng ngay.
«« « « « ««« ««« «« ««
b « ˙
«
˙ ‰
C
«

« «
«
F
ˆ «
« «
ˆ
« ˆ
«
« ˆ
«
«
F
˙
« œ»ˆ«»
& _««ˆ l « l ˆ« _ˆ«ˆ« __ˆ««« l _««ˆ
============================= ˆ« ˆ« l »»» l » ”
(Ñaùp) Laïy Chuùa ai ñöôïc ôû treân nuùi thaùnh Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


        
        
C G‹ A‹ D‹ C G‹
 
Chuùa Cha töï yù duøng lôøi chaân lyù maø sinh ra chuùng ta, ñeå chuùng ta neân

    
A‹ G‹ C7 F

     
 
nhö taùc phaåm ñaàu tay trong caùc thuï taïo cuûa Ngaøi.

120
Thaùnh Vònh 145
Chuùa Nhaät 23 QN B

Kim Long
«£ « G œ»»»
24 « « «
C
«
« «
« «
« «
ˆ
« «
«
ˆ
« . »
œ
»
» »
œ
» œ»» . œ»»»
Em
œ»»» œ»»» l
« « .
=============================
& _«ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ
« «
«ˆ ˆ« « l » l » »»
1. Ngaøi minh xeùt nhöõng ai bò öùc oan, keû tuø toäi, ra tay cöùu ñoä
£
««ˆ« ‰ «« ««j «« . « «£ ««
Am
œ
»
»
F
. «
ˆ
G
«
G7
« « «
« « ˆ« l «« ‰ l l
C
ˆ« l »
j
=============================
& l ˆ« ˆ« l «ˆ.«
j ««ˆ ˆ« ˆ«
_«ˆ
1. lieàn. Ngaøi cuõng thöông ban löông thöïc maø nuoâi keû khoù ngheøo.
£ « G
« œ»»»
«
C
« «
« «
« «
« «
ˆ
« ««ˆ« . œ»»» »
œ
» œ
»
Em
» . »»»œ œ»» œ»»» l
« « «
_««ˆ «ˆ l ˆ« . «
ˆ «
=============================
& «
ˆ« ˆ« l » l » » »»
£
2. Ngaøi môû maét nhöõng ai bò toái ñui, keû bò dìm, ra tay Chuùa vöïc
3. Moïi möu tính aùc nhaân Ngaøi phaù tan, Chuùa ñoä trì coâ nhi vôùi quaû
««ˆ« ‰ «« ««j G« « «£ «««ˆ
Am

œ
»
F
ˆ
« «
ˆ
« . «
«
C
«
« «
« «
«
ˆ «
«
ˆ
ˆ« l »
j l
=============================
& ˆ« l ˆ« .
j ˆ« l
2. daäy. Vaø Chuùa yeâu thöông nhöõng ngöôøi haèng luoân soáng chính
3. phuï. Ngaøi naém trong tay vöông quyeàn ngaøn muoân kieáp vöõng
«« «£ «
« ‰ ««j Dm

œ
»
D7
ˆ
j
«
G
«
« . «
« «
G7
« «
« « ˆ« l «« ‰ l l
«
C
«ˆ« ˆ« l » l ˆ«
=============================
& ˆ« l «ˆ.« ««ˆ
j ˆ« ˆ« _«ˆ
2. tröïc. Ngaøi cuõng khoâng queân bang trôï kieàu daân naáp boùng Ngaøi.
3. beàn. Naøy hôõi Xi - on, Chuùa Trôøi laø£ vua thoáng laõnh hoaøi.
«« F« « G7««« «« ««« C««
«« « « ˆ « ˆ «
« « ˆ ˆ««« ‰
ˆ««ˆ l ˆ.«ˆ.« ˆ«« ««ˆ l
C
««ˆˆ
=============================
& ˆ_«ˆ« ˆ« ˆ« ”
(Ñaùp) Hoàn toâi hôõi naøo chuùc tuïng Chuùa ñi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 
 
G‹ A‹ D‹ C7
            
Chuùa Gieâ - su loan baùo Tin Möøng nöôùc trôøi vaø chöõa moïi


F

C7
 F

     
thöù beänh hoaïn taät nguyeàn trong daân.

121
Thaùnh Vònh 114
Chuùa Nhaät 24 QN B

Kim Long

24 ««
C
«ˆ«« ««ˆ« ««ˆ« Am«««ˆ . «« œ.»»»
F
œ»»» Kœ»»» ««ˆ« «« E «««ˆ ««« «
ˆ« l #ˆ« «ˆ« l
& ˆ« l
============================= ˆ« l
j
( )

1. Loøng toâi yeâu meán Chuùa vì Chuùa ñaõ nghe toâi khaån caàu
2. Buûa vaây toâi töù phía, maïng löôùi aâm ty giaây töû thaàn
3. Ngaøi coâng minh aùi tuaát, thaät Chuùa chuùng ta thöông heát tình,
4. Ngaøi cho toâi thoaùt cheát, gìn giöõ maét toâi khoâng ñaãm leä
««ˆ« «««ˆ œ»»» œ»»» œ»»» . «« œ.»»» E« «« Am«« ‰
œ»»» « ˆ«
l ˆ«
Am C
=============================
& l ˆ« l
j #ˆ« ll
1. Vaøo ngaøy toâi keâu cöùu Ngaøi ñaõ aân caàn laéng nghe.
2. Caàu Ngaøi khi nguy khoán: Laïy Chuùa xin giaûi thoaùt con.
3. Phuø hoä ai chaân chaát, Ngaøi cöùu toâi heøn yeáu ñaây.
4. Ngaøi nhìn toâi ñöa böôùc ôû ñaát nhöõng keû soáng lieân.
««« «««ˆ G«««ˆ «« ««« «« Am«««ˆ.ˆ. œ»»œ œœ»»» œ»»»œ œ» E7««««ˆ ˆ««« Am««
ˆ l ˆ« ˆ ««ˆ l «
=============================
& »» » l » œ»»» #ˆ« ˆ« l ˙« ”
(Ñaùp) Trong coõi ñaát daønh cho keû soáng, toâi seõ böôùc ñi tröôùc maët Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 G‹
 
D‹ A‹ F C7
       
        
Öôùc chi toâi chaúng haõnh dieän veà ñieàu gì, ngoaïi tröø thaäp giaù cuûa Chuùa, nhôø thaäp
B
         
F A‹ G‹ C7 F
     
  
giaù, theá gian ñaõ chòu ñoùng ñinh ñoái vôùi toâi vaø toâi ñoái vôùi theá gian.

122
Thaùnh Vònh 53
Chuùa Nhaät 25 QN B

Kim Long
bb 2 « Eb« « D«
Gm
«
« «
ˆ
« «
« «
«
D
«
« « «
«
ˆ «
ˆ
« «
« «˙«
& 4 ˆ« ˆ« «ˆ l #ˆ.« ˆ««
============================= «ˆ l l
1. Xin laáy uy danh Ngaøi maø cöùu ñoä con.
2. Bao luõ kieâu caêng raøy huøa choáng laïi con.
3. Con tieán daâng leân Ngaøi, laïy Chuùa Trôøi con.
Bb
bb œ»»»
F
œ»»» »»»œ œ»»» »»»œ »»»œ ««ˆ« «««ˆ Cmœ»»» œ»» »»»œ ˙»»»
D
l
=============================
& l » l l
1. Xin duøng quyeàn naêng Chuùa xeùt xöû con, laïy Chuùa.
2. Quaân taøn baïo möu tính saùt haïi con, nguyeän Chuùa.
3. Con töï nguyeän daâng Chuùa leã vaät ñaây, laïy Chuùa.
F« «« «« D«« «« ««« «««ˆ Gm
bb »œ»» »»»œ œ»»» œ»»» «ˆ« «
ˆ. «ˆ «
ˆ «« «
ˆ «
ˆ ««˙« ««ˆ«
Cm
l
=============================
& l «
«ˆ l l ll
1. Xin nghe con khaån naøi, Xin laéng nghe lôøi con giaõi baøy.
2. Luoân ra tay ñoä trì, luoân ñôõ naâng phaän con thaáp heøn.
3. Con tuyeân xöng danh Ngaøi, oâi thaùnh danh Ngaøi bao toát laønh.
«« D« « Eb«
bb Gm
ˆ«ˆ« «
ˆ.
« «

« «ˆ«ˆ« ˆ««« ««ˆ« «« Gm «««
˙
««« Œ

« . ˆ
«
=============================
& l l ˆ« « ˆ« #ˆ«
«ˆ l _««˙ « l _ˆ«««ˆ ”
(Ñaùp) Chuùa ñang naâng ñôõ taâm hoàn con.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm   
C7 F G‹
        

Nhôø Tin Möøng, Thieân Chuùa ñaõ keâu goïi chuùng ta, ñeå chuùng

  
 
D‹ C A‹ C7 F
           

ta ñöôïc höôûng vinh quang cuûa Ñöùc Gieâ - su Ki - toâ Chuùa chuùng ta.

123
Thaùnh Vònh 18 B
Chuùa Nhaät 26 QN B

Kim Long
#2 «« . «« Bm ««ˆ« ««« C
« « « œ»»»
Am
»»»œ
& 4 «ˆ «ˆ l ˆ«
=============================«ˆ« l «ˆ« ˆ«« l
1. Meänh leänh Chuùa thieän toaøn boài döôõng hoàn
2. Leà luaät Chuùa chaân thöïc saûng khoaùi loøng
3. Naøy ñaày tôù cuûa Ngaøi ñaø gaéng hoïc
4. Maø naøo coù ai töôûng ñöôïc heát laàm
5. Ngaøi gìn giöõ con ñöøng töï kieâu töï
# œ»» œ»» . »œ œ
» »»»œ «
« D7«
« « « G«

»» l »» ˆ« l ˆ« ˆ«« «ˆ« l «ˆ«
«
D Em
» » »
=============================
& «ˆ« ”
1. vía. Thaùnh chæ Ngaøi vöõng beàn giuùp ta hoïc khoân.
2. trí. Huaán leänh Ngaøi saùng ngôøi chieáu soi thò quan.
3. kyõ. Keû trung thaønh giöõ gìn ích lôïi ngaøn muoân.
4. loãi. Neáu ñoâi laàn lôõ phaïm xin Ngaøi nieäm tha.
5. ñaéc. Traùnh khoûi laàm loãi naøy seõ thanh veïn luoân.
# œ»Jœ»» «ˆ«ˆ« .. «««ˆ C «««ˆ« ««««ˆˆ Dˆ«««
G7«
« « « « G«
« « « «««ˆ l _«ˆ«««
«
ˆ_««œ» _ˆœ««» ˆ«« l _«««ˆˆ.. _ĵ
C D7
& » l nˆ«
============================= «ˆ« l «ˆ« ”
» » «ˆ
(Ñaùp) Giôùi raên cuûa Chuùa chính tröïc laøm hoan laïc taâm can.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm
 B
        F
F A‹ G‹ D‹ C7
         
 
Laïy Chuùa, Lôøi Chuùa laø chaân lyù, xin duøng chaân lyù maø thaùnh hieán chuùng con.

124
Thaùnh Vònh 127
Chuùa Nhaät 27 QN B

Kim Long

24 Jœ»» F ««ˆ.« «««ˆ C


« «
« «
G
«
«
ˆ
«
, Jœ»
»

«ˆ.« «««ˆ ««
«
ˆ
«««
ˆ
»
=============================
& l _«ˆ« «
«ˆ l j
ˆ« » l l
1. Phuùc thay baïn naøo kính sôï Chuùa, böôùc ñi trong ñöôøng loái
2. Cöù troâng nhö hieàn theâ baïn ñoù, gioáng caây nho ñaày traùi
3. Bôûi chöng ñaây laø chính loäc phuùc Chuùa ban cho keû kính
4. Öôùc mong caû ñôøi soáng baïn nhöõng thaáy Gia - lieâm ñöôïc maõi

«« ««ˆ.« « « « «« , «« œ»» . œ»» ««ˆ« «««ˆ «« Cœ» ‰


« « « «ˆ l »»
CG Dm G

ˆ« jˆ« ˆ«
ˆ«« «ˆ« ˆ«« l «j ˆ« l »
j »
«
ˆ«
j «ˆ«
=============================
& «ˆ l
_«j
«
ll
1. cuûa Ngaøi. Baïn höôûng coâng nghieäp baïn laøm ra, cuoäc soáng cöù luoân gaëp may.
2. thôm noàng. Töïa goác OÂ - liu laø baày con cuøng xuùm xít quanh baøn aên.
3. sôï Ngaøi. Nguyeän Chuùa thöông baïn töø Si - on, traøn xuoáng phuùc aân trieàn mieân.
4. höng thònh. Ñöôïc soáng laâu daøi cuøng töû toân. Caàu chuùc Is - ra - el bình an.
«« »
œ. »œ Am«
« « « «
« G« « «
ˆ« l »» »» « « « ˆ« l «ˆ« «ˆ« l «« l «« ‰ ”
«
ˆ« l ˆ« . j
ˆ« ˆ« l « «ˆ« j «
C Dm G7 C
& j
=============================
ˆ«
j _«˙ _«ˆ
(Ñaùp) Xin Chuùa xuoáng muoân aân loäc cho chuùng con suoát caû cuoäc ñôøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm

  
F A‹ D‹ G‹

           
Neáu chuùng ta yeân thöông nhau thì Thieân Chuùa ôû trong chuùng ta,
B 
    
F C7 F
       
 
vaø tình yeâu cuûa Ngaøi nôi chuùng ta môùi tuyeät haûo.

125
Thaùnh Vònh 89
Chuùa Nhaät 28 QN B

Kim Long
bb 2 Gm«« « F« « Bb
«ˆ . «
««ˆ «
ˆ« « « « «
««ˆ l «ˆ« «ˆ« ˆ«« ««« «« l ««ˆ« ‰ «
& 4
============================= ˆ _ˆ« «j
ˆ« l
1. OÂi Thieân Chuùa ñôïi bao giôø trôû laïi, maø
2. Cho ban saùng ñöôïc no thoûa tình Ngaøi, ñeå
3. Mong aân nghóa Ngaøi xuoáng treân ñoaøn con. Vì
bb « « Eb « «« «« D«
« « «
« «
ˆ
« «ˆ« ˆ« ««ˆ« ˆ
« « œ»»»
l ˆ« œ»»»
Gm
«ˆ.« ««ˆ «ˆ« l
=============================
& » l
1. chaïnh loøng nhìn ñeán thöông baày toâi ñaây. Vaø raên
2. ngaøy ngaøy möøng rôõ vang lôøi hoan ca. Buø bao
3. Ngaøi thöïc laø Chuùa cuûa ñoaøn con luoân. Moïi coâng
bb E«b « D« F7« «
« Bb
œ
»
œ»»» »»»œ »» œ»»» l «ˆ« . «
ˆ« l «ˆ«
j «ˆ« ˆ« .»
œ
» Jœ»» ˙» œ»
» l »» l »»
Gm D7
=============================
& l » ll
1. daïy tính soå ñôøi chuùng con, haàu theâm phaàn khoân kheùo.
2. ngaøy neám khoå nhuïc, Chuùa ôi, Ngaøi ban nieàm vui söôùng.
3. vieäc chuùng con laøm, Chuùa ôi, Ngaøi baûo toaøn kieân vöõng.
bb Gm « «« D« « « «« « « Cm«« «« «« «««
««« ˆ
ˆ«
« «
ˆ.
« «
ˆ
«
j «
«
ˆ. ˆ
ˆ«
« «
«
ˆ ˆ«
« «

«
« «
ˆ
«
« ˆ«Jœ»» ˆ
=============================
& ˆ« l #ˆ
« . ˆ
« l «
#ˆ. «
ˆ «
ˆ« l ˆ
« ˆ
« » l
(Ñaùp) Töø sôùm mai xin cho chuùng con ñöôïc no say tình
b «
D«« «
«ˆ«« «« ««« Adim«« D7« «« ««
b ˙«« « «
ˆ
« ˆ ˆ.
« « «
«
ˆ ˆ
ˆ« ˆ
«
Gm
««˙«»
#˙ « l
=============================
& «
ˆ ˆ « l « « l « « #ˆ« l »» ”
_«ˆ« ˆ« . ˆ«
j ˆ«
Chuùa. Ñeå ngaøy ngaøy ñöôïc vui söôùng hoan ca.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 D‹ 
    
G‹ A‹ C7 F
       
 
Phuùc thay ai coù tinh thaàn ngheøo khoù, vì nöôùc trôøi laø cuûa hoï.

126
Thaùnh Vònh 32
Chuùa Nhaät 29 QN B

Kim Long

24 « «
C
««« «« ««« «
«
G
««« «««ˆ Am««ˆ« ««
«
««« ««
ˆ« ˆ«« l
_««ˆ ««ˆ l ˆ« «ˆ
=============================
& «ˆ «ˆ« «ˆ l ˆ«
1. Lôøi Thieân Chuùa raát ngay thöïc chaân chính, vieäc tay
2. Ngaøi ñöa maét doõi theo keû thôø kính, keû tin
3. Ñoaøn con nhöõng vöõng taâm ñôïi troâng Chuùa, bôûi Chuùa
« «« ««« «««ˆ
««« ««« ««j̄ˆ« «ˆ« «««« ««« G««ˆ« ««ˆ« «««
bˆ »
œ.
l »» »»»œ «ˆ «ˆ
Am C7 F
& ˆ« . ˆ« ˆ«« ˆ« l
============================= l
1. Ngaøi thaät ñaùng caäy tin. Ngaøi yeâu thích coâng minh chính
2. caäy loøng Chuùa duû thöông. Haàu giaûi cöùu qua tay töû
3. haèng phuø giuùp chôû che. Hoàng aân Chuùa xin thöông xuoáng
«« « «
«
ˆ
«
Dm
G
«
« «
« «
« ««ˆ« «
«
C
«
ˆ« «ˆ« l ««ˆ ««ˆ ˆ««
=============================
& _ˆ««« l _««ˆ ll
1. tröïc, tình thöông Ngaøi traøn ngaäp khaép moïi nôi.
2. thaàn, hoài cô haøn Ngaøi nhìn tôùi döôõng nuoâi.
3. ñaày, treân nhöõng ngöôøi haèng beàn vöõng caäy troâng.
« « F«
« «« «««ˆ
« « « « « «
ˆ« l «ˆ«ˆ« ««ˆˆ l ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« «ˆ
C G

_«««ˆ «ˆ« l «ˆ« . «j


=============================
& _ˆˆ««« _«ˆ«ˆ« l
(Ñaùp) Laïy Chuùa xin toû löôïng töø bi Chuùa cho chuùng
«« «« «« « « ««« «
«ˆ « « « « « l _«««ˆ»œ
C Dm C
G7
ˆ««ˆ ˆ«ˆ« ˆ «
«ˆ l «ˆ.ˆ«.
=============================
& _««ĵ
«ˆ l _ˆ««ˆ« _ˆ««« _»œ»ˆ« ˆ«« l _««˙»»» »»

con Nhö chuùng con haèng caäy troâng » nôi Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm

      
F C A‹ G‹ C7 F

 
           
Con Ngöôøi ñeán ñeå phuïc vuï vaø hieán daâng maïng soáng laøm giaù chuoäc muoân ngöôøi.

127
Thaùnh Vònh 125
Chuùa Nhaät 30 QN B

Kim Long

Gm« « £ « A «£ «
2
b4 «
««« ˆ«« « « « «
«ˆ« . ˆ«« «««ˆ ««ˆ ˆ««« « « «
« ««
Dm C7
«
« «
«« ˆ««
=============================
& ˆ« l «
l ˆ« . «
ˆ« ˆ
« l ˆ« «
ˆ« ˆ l
1. Töø Si - on khi ñöôïc Chuùa daãn veà, ta ngôõ ngaøng töïa trong giaác
2. Naøy chö daân to nhoû vôùi nhau raèng: OÂi Chuùa laøm vieäc bao lôùn
3. Nguyeän anh em lao tuø Chuùa ñöa veà, nhö suoái caïn mieàn Nam ñoùn
4. Hoï ra ñi, ñi maø ñaãm chaâu leä, gieo vaõi töøng haït öôm gioáng
« « £ A«7 £ « Dm
b «
ˆ« ‰ «
ˆ« l ««
j
F Dm
« « C
« « « Gm
« «
««« ˆ«« ˆ«« l ˆ« . «« ˆ«« l «ˆ« ««ˆ ««ˆ ««ˆ l «« ‰ l l
«
=============================
& __««ˆ __ˆ«« « « ˆ « ˆ«
1. mô. Tieáng cöôøi roän raõ ñoâi moâi, lôøi hoan ca vang reàn cöûa mieäng.
2. lao. Chuùa laøm vieäc lôùn lao thay, vaø ta nay vui möøng daãy traøn.
3. möa. Luùc naøy buoàn baõ ñi gieo, muøa mai sau vui möøng haùi gaët.
4. ñaây. Luùc veà, veà seõ reo vui, vaø treân vai mang naëng luùa vaøng.
« « « « «£ « Edim £ « Dm ‰
b « «
ˆ
« . «
« «
Gm
« «
Dm
«
«
ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« «
ˆ
« « ‰ « «
« «
« «
«ˆ« ˆ« l _«« ˆ« ˆ«« _ˆ««« l ««ˆ« ”
Am7
& «j
=============================
ˆ« l l «ˆ« _««ˆ
(Ñaùp) Vieäc Chuùa laøm cho ta, oâi thöïc vó ñaïi. Ta thaáy mình chöùa chan nieàm vui.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm

           
D‹ G‹ A‹ C7 F
      
Ñaáng cöùu ñoä chuùng ta laø Ñöùc Gieâ - Su Ki - toâ ñaõ tieâu dieät thaàn cheát,
B
    
G‹ D‹ C F
 
       
vaø duøng Tin Möøng maø laøm saùng toû phuùc tröôøng sinh.

128
Thaùnh Vònh 17
Chuùa Nhaät 31 QN B

Kim Long

24 Am«
««ˆ ««£ «« E«
« œ» »»»œ œ»»»
ˆ« «ˆ « . ˆ« l »» »
œ
F
& l #ˆ«
============================= «j » »
» » l
1. Con yeâu meán Ngaøi, laïy Chuùa, söùc maï£ nh cuûa
2. Xin neân thuaãn khieân, laïy Chuùa, luõy thaønh chôû
«« £
3. Toân vinh Ñaù Taûng, vaïn tueá Ñaáng giaûi cöùu
. «
C ˆ. « E7« « «««ˆ Am«« ‰
œ»»» »œ œ
» »»»œ œ»»» »
œ »œ «
« «
ˆ
« «
« l ˆ«
G A7 Dm
»» »» » l
=============================
& »» »» l ˆ«« #ˆ« ll
£
1. con, Ngaøi laø nuùi ñaù, laø thaønh luõy, laø Ñaáng giaûi thoaùt con.
2. che, Ngaøi thöïc ñaùng kính, vöøa caàu cöùu Ngaøi ñaõ giaûi thoaùt ngay.

«« ««£ «« E7«
3. toâi. Nhôø Ngaøi tieáp giuùp maø hoaøng ñeá ñöôïc thaéng traän veû vang.
«« « »»»œœ »»»œœ #œœ»»» Am««˙« ««
«« ˆ.«ˆ.« «««ˆˆ ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« ˆˆ«« «ˆ««
l ˆ« ”
Am F
=============================
& «ˆ l
j l ˆ« » » »» l
(Ñaùp) Laïy Chuùa laø söùc
£
maïnh cuûa con, con yeâu meán Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B
          
   
F F7 C D‹ F

    
Chuùa noùi: Neáu ai yeâu meán Thaày, thì seõ giöõ lôøi Thaày, Cha Thaày

 B
                
C7 F G‹ C7 F
   
seõ yeâu thöông ngöôøi aáy, Cha Thaày vaø Thaày seõ ñeán vaø ôû laïi nôi ngöôøi aáy.

129
Thaùnh Vònh 145
Chuùa Nhaät 32 QN B

Kim Long
«£ « G œ»»»
24 « « «
C
«
« «
« «
« «
ˆ
« «
«
ˆ
« . »
œ
»
» »
œ
» œ»» . œ»»»
Em
œ»»» œ»»» l
« « .
=============================
& _«ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ
« «
«ˆ ˆ« « l » l » »»
1. Ngaøi minh xeùt nhöõng ai bò öùc oan, keû tuø toäi, ra tay cöùu ñoä
£
««ˆ« ‰ «« ««j «« . « «£ ««
Am
œ
»
»
F
. «
ˆ
G
«
G7
« « «
« « ˆ« l «« ‰ l l
C
ˆ« l »
j
=============================
& l ˆ« ˆ« l «ˆ.«
j ««ˆ ˆ« ˆ«
_«ˆ
1. lieàn. Ngaøi cuõng thöông ban löông thöïc maø nuoâi keû khoù ngheøo.
£ « G
« œ»»»
«
C
« «
« «
« «
« «
ˆ
« ««ˆ« . œ»»» »
œ
» œ
»
Em
» . »»»œ œ»» œ»»» l
« « «
_««ˆ «ˆ l ˆ« . «
ˆ «
=============================
& «
ˆ« ˆ« l » l » » »»
£
2. Ngaøi môû maét nhöõng ai bò toái ñui, keû bò dìm, ra tay Chuùa vöïc
3. Moïi möu tính aùc nhaân Ngaøi phaù tan, Chuùa ñoä trì coâ nhi vôùi quaû
««ˆ« ‰ «« ««j G« « «£ «««ˆ
Am

œ
»
F
ˆ
« «
ˆ
« . «
«
C
«
« «
« «
«
ˆ «
«
ˆ
ˆ« l »
j l
=============================
& ˆ« l ˆ« .
j ˆ« l
2. daäy. Vaø Chuùa yeâu thöông nhöõng ngöôøi haèng luoân soáng chính
3. phuï. Ngaøi naém trong tay vöông quyeàn ngaøn muoân kieáp vöõng
«« «£ «
« ‰ ««j
Dm

œ
»
D7
ˆ
j
«
G
«
« . «
« «
G7
« «
« « ˆ« l «« ‰ l l
«
C
«ˆ« ˆ« l » l ˆ«
=============================
& ˆ« l «ˆ.« ««ˆ
j ˆ« ˆ« _«ˆ
2. tröïc. Ngaøi cuõng khoâng queân bang trôï kieàu daân naáp boùng Ngaøi.
3. beàn. Naøy hôõi Xi - on, Chuùa Trôøi laø£ vua thoáng laõnh hoaøi.
«« F« « G7««« «« ««« C««
«« « « ˆ « ˆ «
« « ˆ ˆ««« ‰
ˆ««ˆ l ˆ.«ˆ.« ˆ«« ««ˆ l
C
««ˆˆ
=============================
& ˆ_«ˆ« ˆ« ˆ« ”
(Ñaùp) Hoàn toâi hôõi naøo chuùc tuïng Chuùa ñi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 D‹ 
    
G‹ A‹ C7 F
       
 
Phuùc thay ai coù tinh thaàn ngheøo khoù, vì nöôùc trôøi laø cuûa hoï.

130
Thaùnh Vònh 15
Chuùa Nhaät 33 QN B

Kim Long
£
bb 2 ««« «ˆ««£ ««« Gm«« . Bb«
«
ˆ
«
«
«
«
ˆ «
«
« «««
ˆ œ» . Jœ»»
« l »»
C
& 4 ˆ« #ˆ« l ˆ«
============================= «j
ˆ« l ˆ« » l
1. Ñaây saûn nghieäp con laø Chuùa, sinh maïng con trong tay
2. Neân trí loøng con möøng rôõ, thaân naøy nghæ ngôi an
3. Theo loái tröôøng sinh Ngaøi seõ thöông tình daïy con ñöa

bb
D U
œ»»» ««ˆ« ««£ «« Eb««ˆ« . «
«

« « «£ «
D7«
« « ««˙«
ˆ
« ˆ
« ˆ
« . «
Gm
ˆ
«
=============================
& l ˆ
j
« l «
ˆ« «
ˆ« «
ˆ« l #ˆ
j
« l ll
1. Chuùa. Ñaët Ngaøi ôû tröôùc maët luoân, gaàn Ngaøi laø heát chuyeån lay.
2. giaác. Vì Ngaøi ñaâu nôõ ñeå con huûy dieät ôû choán moà saâu.
3. böôùc. Traøn nieàm
«« « G7«
vui
« « «£ « 7«
tröôùc Thaàn Nhan, gaàn Ngaøi haïnh phuùc naøo hôn.
««« G
# G« « « « « « D «« .
«ˆ«ˆ« .. ˆ«ˆ« ˆˆ««« «
ˆ«ˆ« .. «ĵ
«
C
«
ˆ«« «
ˆ«« «
«ˆ ««ˆ
ˆ ˆ
««ˆ« . ĵ««ˆ« ««˙« ««ˆ«
l
=============================
& ˆ
« l ˆ« ˆ« «
«ˆ l l l ”
(Ñaùp) Xin giöõ gìn con, laïy Chuùa, con tìm aån thaân nôi Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B
           
G‹ A‹ C A‹ C7 F
        
Caùc con haõy tænh thöùc vaø caàu nguyeän luoân haàu coù theå ñöùng vöõng tröôùc maët Con Ngöôøi.

131
Thaùnh Vònh 92
Leã Kitoâ Vua B

Kim Long

#2 «« «« G« «« D«« ««
4 J
œ
»
»
G
«
«
«
ˆ . ˆ
« «
ˆ «
«
«
ˆ
C
« « «ˆ« . ˆ
« ˆ« ˆ« l
» «
l ˆ« .
=============================
& l «j
ˆ« l
1. Chuùa laø Ñöùc Vua hieån trò, Ngaøi khoaùc uy phong nhö
2. Giöõ hoaøn vuõ khoâng chuyeån rôøi, vaïn kieáp cung ngai luoân
3. Huaán leänh Chuùa luoân vöõng beàn, röïc rôõ cung laâu bao
# œ»»» «« « «
»
œ.
ˆ« l »» œ
»
»» «
ˆ« «ˆ l œ»»»
« œ»»» œ»»»
Em Am D
» œ»»»
=============================
& ll
1. caåm baøo, laáy duõng löïc laøm caân ñai.
2. vöõng beàn, Chuùa vaãn hieän dieän muoân naêm.
3. thaùnh thieän, suoát chuoãi ngaøy daøi mieân man.
Em« «« «« G «
# œ»œ»» . ««ĵ
G.
«ˆ« «
˙«˙« ‰ ««
C
« «
«ˆ

«j
ˆ
« «
«
ˆ
« «««ˆ ˆ««« «˙«» «« ‰
» l l
=============================
& _ĵ « «
««ˆ _ˆ«ˆ« «ˆ l «ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ« l »» l ˆ«œ»»» ”
(Ñaùp) Chuùa hieån trò, Ngaøi maëc uy phong nhö caåm baøo.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 D‹   
     
F A‹ C7 F
         

Chuùc tuïng Ñaáng ngöï ñeán nhaân danh Chuùa, chuùc tuïng trieàu ñaïi ñang ñeán, trieàu


A‹ D‹ C7 F
      

ñaïi vua Ña - vit toå phuï chuùng toâi.

132
Thaùnh Vònh 24
Chuùa Nhaät 1 Muøa Voïng C

Kim Long

24 Am ««ˆ« . ««ˆ« «« œ
» œ
» œ»»» C œ»
»» ‰ »»»œ œ»»
» »
œ »
G
& ˆ« l »»
============================= »
» »
» » l l
1. Xin chæ daïy con £
bieát ñöôøng loái Chuùa. Vaø daãn
3. Xin chæ ñöôøng cho nhöõng keû lôõ böôùc, vì Chuùa
4. Bao neûo ñöôøng Chuùa thaûy ñeàu nghóa tín cuøng nhöõng
»œ»» . »»»œ œ»»» «« «« ‰ « « ««« «««
»»»œ œ»»» «
˙ l ˆ«
Dm
Bdim Am
=============================
& » l ˆ« l «ˆ« .
«j ˆ« «ˆ l
1. con theo chaân £
lyù cuûa Ngaøi. Vì Ngaøi laø Thaàn
3. ñaây luoân nhaân aùi chaân thöïc. Dìu keû ngheøo heøn
£ « Am
4. ai tuaân Giao öôùc cuûa Ngaøi. Toäi tình naëng neà
£
««ˆ« ««ˆ« ««« ««« C«« ‰ «« »
œ . »
œ
» »
œ
»

«
ˆ
« «
«
« «
«
ˆ
« ««ˆ «« ‰
» l ˆ«
G F
& ˆ«« ˆ« l ˆ«
============================= ˆ« l »
j » » l «
«ˆ ll
1. Linh teá ñoä cho con. Ngaøy ñeâm con vöõng tin loøng thöông xoùt Ngaøi.
3. theo loái ñöôøng coâng minh, daïy con luoân vöõng taâm tìm theo loái Ngaøi.
4. con Chuùa haõy dung tha, vaø xin thöông xoùt con vì danh thaùnh Ngaøi.
Am«« «« «« «« Am«« ««ˆ« ««« E ˙»
« ˙
« ‰ ˆ
j
« ˆ
« ˆ « « ˆ »
˙
« « ˆ «
ˆ «
ˆ l #˙»»»»
E
& «
«ˆ l
j l «
ˆ« «
ˆ« «
ˆ«« l _««ˆ
============================= ”
(Ñaùp) Laïy Chuùa con naâng taâm hoàn leân cuøng Chuùa.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm

    
F D‹ G‹ C
        

Laïy Chuùa, xin toû cho chuùng con tình thöông cuûa Chuùa,

B

F C7 F
        
vaø ban ôn cöùu ñoä cho chuùng con.

135
Thaùnh Vònh 125
Chuùa Nhaät 2 Muøa Voïng C

Kim Long

Gm« « £ « A «£ «
2
b4 «
««« ˆ«« « « « «
«ˆ« . ˆ«« «««ˆ ««ˆ ˆ««« « « «
« ««
Dm C7
«
« «
«« ˆ««
=============================
& ˆ« l «
l ˆ« . «
ˆ« ˆ
« l ˆ« «
ˆ« ˆ l
1. Töø Si - on khi ñöôïc Chuùa daãn veà, ta ngôõ ngaøng töïa trong giaác
2. Naøy chö daân to nhoû vôùi nhau raèng: OÂi Chuùa laøm vieäc bao lôùn
3. Nguyeän anh em lao tuø Chuùa ñöa veà, nhö suoái caïn mieàn Nam ñoùn
4. Hoï ra ñi, ñi maø ñaãm chaâu leä, gieo vaõi töøng haït öôm gioáng
« « £ A«7 £ « Dm
b «
ˆ« ‰ «
ˆ« l ««
j
F Dm
« « C
« « « Gm
« «
««« ˆ«« ˆ«« l ˆ« . «« ˆ«« l «ˆ« ««ˆ ««ˆ ««ˆ l «« ‰ l l
«
=============================
& __««ˆ __ˆ«« « « ˆ « ˆ«
1. mô. Tieáng cöôøi roän raõ ñoâi moâi, lôøi hoan ca vang reàn cöûa mieäng.
2. lao. Chuùa laøm vieäc lôùn lao thay, vaø ta nay vui möøng daãy traøn.
3. möa. Luùc naøy buoàn baõ ñi gieo, muøa mai sau vui möøng haùi gaët.
4. ñaây. Luùc veà, veà seõ reo vui, vaø treân vai mang naëng luùa vaøng.
« « « « «£ « Edim £ « Dm ‰
b « «
ˆ
« . «
« «
Gm
« « «
«
Dm
ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« «
ˆ
« « ‰ « «
« «
« «
«ˆ« ˆ« l _«« ˆ« ˆ«« _ˆ««« l ««ˆ« ”
Am7
& «j
=============================
ˆ« l l «ˆ« _««ˆ
(Ñaùp) Vieäc Chuùa laøm cho ta, oâi thöïc vó ñaïi. Ta thaáy mình chöùa chan nieàm vui.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm

 
F
  
A‹ D‹
     
G‹
   
F

 
Haõy doïn ñöôøng cho Chuùa haõy söûa ñöôøng Chuùa cho thaúng ngay,

   
  
A‹ D‹ C7 F

       
vaø moïi ngöôøi seõ thaáy ôn Thieân Chuùa cöùu ñoä.

136
Ñaáng Cöùu Ñoä Toâi
Is 12, 2-6
Chuùa Nhaät 3 Muøa Voïng C

Kim Long
«
24 ««« ««« F«« «« «« « G««ˆ« . «««ˆ« ˆ«««« Dm«« «« ««ˆ« «««ˆ« ««ˆ E««ˆ« ‰ ««j
ˆ«
& ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«« l
============================= l «ˆ «ˆ l l
1. Ñaây Thieân Chuùa, Ñaáng cöùu ñoä toâi, toâi tin töôûng vaø khoâng sôï haõi chi. Vì
2. Haân hoan tôùi muùc nöôùc taän suoái, suoái cöùu ñoä, vaø caûm taï Chuùa ñi. Caàu
3. Uy coâng Chuùa haõy haùt möøng luoân, cao rao ñeå traàn gian cuøng ngaém troâng. Vì
»œ.»» œ»»» œ»» »
»œ G«
« «
« « « « «
G7«
« «
« «
»» l ˆ« . ˆ« «ˆ« ««ˆ l « ««« ˆ«
Am Dm
«
C
=============================
& » ˆ.« ˆ«« ˆ _ˆ««« l _«««˙ l l
1. Chuùa chính laø söùc maïnh, Ñaáng toâi ca möøng, Ngaøi töøng cöùu ñoä toâi.
2. khaán Chuùa vaø toû baøy giöõa muoân daân raèng: Söï nghieäp Chuùa huyeàn sieâu.
3. Ñaáng Thaùnh thaät vó ñaïi cuûa Is - ra - el, Si - on haõy hoø reo.
»œ.»»œ. G« « ««« Am «« «««
œ »
œ»»» œ
»
œ
»
C
»» » œ «
ˆ
«
»»»œ l ˆ« «
«
ˆ ˆ
«
«ˆ« l «
ˆ.
« j
«ˆ«ˆ«
»
=============================
& ˆ« «ˆ« . l
(Ñaùp) Haõy möøng rôõ reo hoø vì giöõa ngöôi Ñöùc
««« ««« F «««« ««««ˆ «««« C« «««
ˆ«« « « « . «
« « « ˆ_«« l _««˙ «« ‰ ”
Am G7 C
«_««ˆˆ œ̂»»
=============================
& ˆ« œ̂»» l «ˆˆ« . «ˆˆ« l _««ˆ«ˆ _«««ˆˆ
j «»»» l _«ˆ»œ»
«ˆ »
Chuùa cuûa Is - ra el quaû thöïc laø thaùnh thieän.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 B
 A‹
   
    
F G‹ C C7 F
         
 
Thaùnh Thaàn Chuùa ngöï treân toâi. Chuùa sai toâi ñem Tin Möøng cho ngöôøi khoù ngheøo

137
Thaùnh Vònh 79
Chuùa Nhaät 4 Muøa Voïng C

Kim Long
« «£ « Am« «« Dm
2
b4
F
««« ««« «
Dm
«
« «
ˆ
« «
««
ˆ «
«ˆ« .
Gm
«
«j
ˆ «
«
ˆ ˆ« « ««
& _ˆ« «
_«ˆ l ˆ« «
ˆ
=============================
l « l «
ˆ« ˆ« l ( )

1. Laïy muïc töû nhaø Ít - ra - el, Ngaøi chaên daét nhaø Giu
2. Vaïn laïy Ngaøi laø Chuùa thieân binh, nguyeän thöông xoùt trôû laïi
3. Raøy nguyeän xin Ngaøi haõy ra tay chôû che Ñaáng ngoài beân

b ««ˆ« ««£ «« ««ˆ« . ««ˆ« «« «« «« ‰ « «« «


« « ˆ« l ˆ« . «j
Gm C C7 F A Dm
« « «
ˆ« ˆ« «ˆ l _««ˆ . j
ˆ« l
=============================
& ˆ« l ˙« l ˆ« «j ˆ« l
1. - se nhö chaên chieân cöøu xin haõy laéng tai nghe. Laïy Ñaáng ngöï
2. ñi, tít treân cung trôøi xin ngoù xuoáng troâng xem. Nguyeän Chuùa duû
£ £
3. ngai, chính ñaây con ngöôøi ñöôïc Chuùa xuoáng uy phong. Nguyeän öôùc ñoaøn
« « « Bb
« ««« « ««« F« ««« «««
b «
ˆ« «
ˆ« «
«ˆ« «
ˆ« »
œ
»
C
«
ˆ «
ˆ
« ˆ« l «
ˆ
« ‰ ˆ« ˆ«
& l »
============================= l
1. giöõa caùc thaàn hoä giaù xin haõy hieån linh. Xin khôi
2. thöông thaêm vöôøn nho cuõ tay Chuùa troàng xöa. Tay uy
3. con khoâng coøn khi daùm xa Chuùa nöõa ñaâu. Van xin
£ « £ «
b «
Gm
«««
G7
«
« «
«
C
« « « «
«
C7
ˆ «
«
ˆ «
« «
ˆ
«
F
««
« ˆ« ˆ
« «
ˆ« l _««ˆ .
=============================
& ˆ« _«ˆ« «
ˆ« l « «
ˆ« l ˆ« ”
1. daäy uy duõng cuûa Ngaøi maø mau ñeán cöùu ñoä chuùng con.
2. quyeàn xin haõy baûo veä, choài non ñoù haõy cuûng coá theâm.
3. Ngaøi cho soáng an bình, ñoaøn con maõi chuùc tuïng Thaùnh Danh.
F« «« ««« «« «« ««˙«
b « «
ˆ
«
«
ˆ «
ˆ
«
ˆ ˆ
«
«
Dm
«
ˆ. ĵ
«
«
ˆ
C
l ˆ« l ˆ« .
=============================
& _««ˆ l _««˙ l
(Ñaùp) Laïy Chuùa xin ñoaùi nhìn chuùng con,
F« « Gm«« ««« C«« « ««
b «
«
ˆ. «
ˆˆ«« «
ˆ
« « ˆ «
ˆ
«
««ˆ l «ˆ« «
«_«ˆ« «
«
C7
«
ˆ_« l _«ˆ«ˆ .. ĵ
«
F
««˙«» ««ˆ«œ
ˆ.« «ˆ«
=============================
& « « _«ˆ« l »» l »»» ”
n «ˆ
xin toû nhan thaùnh Chuùa vaø cöùu ñoä chuùng con.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


B
 
F
     
D‹

A‹
    C7 F

    
Naøy toâi laø toâi taù Chuùa, toâi xin vaâng nhö lôøi thieân thaàn truyeàn

138
Thaùnh Vònh 95
Leã ñeâm Giaùng Sinh

Kim Long
F« £ Bb« «£ «««
2
b4 «
«
ˆ «
«ˆ« «
« «
ˆ
« «
« «
« ˆ œ» œ»»» »»»œ »»»œ l
l »»
C
«ˆ l
=============================
& «ˆ ˆ«
1. Haùt leân möøng Chuùa moät baøi ca môùi. Haùt
£
leân möøng
2. Phuùc aân ñoä theá ngaøy ngaøy loan baùo. Noùi cho vaïn
3. Ñaát mau nhaûy muùa trôøi naøo vui leân, bieån khôi gaàm
4. Haùt leân möøng Chuùa vì Ngaøi ngöï ñeán xeùt xöû traàn
. C« « £ F« « C7« «£ « F
b œ
»
»»
Gm
»œ
»» » œ
»»» œ»»» « « «
œ»»» l «ˆ« «ˆ« ˆ«« ˆ«« l ˆ.« «
ˆ« ˆ« ««« ««ˆ l ««ˆ« ‰ l l
«
=============================
& _ˆ«
£
1. Chuùa hôõi taát caû ñòa caàu. Haùt leân möøng Chuùa, haõy chuùc tuïng Thaùnh Danh.
2. quoác bieát roõ vinh hieån Ngaøi, caùc daân ñeàu thaáy nhöõng vó nghieäp tay Ngaøi.
3. theùt vôùi taát caû haûi vaät, caùc caây röøng haõy haùt xöôùng cuøng nöông ñoàng.
4. theá ñuùng pheùp coâng minh Ngaøi. Xeùt xöû vaïn quoác, phaùn quyeát Ngaøi coâng bình.
««ĵ F«
« «« «« Gm«« ««ˆ« ««ˆ« Dm«
« «
« «« « C «
&
b «ˆ« l ˆ«ˆ« «
ˆ
ˆ« «
ˆ ˆ
«
ˆ« l ˆ«
============================= ˆ« ˆ« l ˆ«ˆ« ««ˆˆ ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« l «˙«« ll
_«˙
(Ñaùp) Hoâm nay Chuùa Cöùu Theá ñaõ giaùng sinh cho chuùng ta.
«« ««ˆ« «« « « ««« ««« «« ««« «««
b « « «
ˆ «
ˆ « . ˆ
« «
F C7 F
«
ˆ «
ˆ «
ˆ
=============================
& ˆ
« « «
ˆ «ˆ ˙ l __ˆ«««ˆ
_««ˆ _««ˆ l _«ˆ« . _««ˆ _œ»» _»»œ l __«««˙ ”
Ngöôøi laø Ñöùc Ki - toâ, laø Chuùa chuùng ta.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm   
 
F G‹ D‹ B
       

Ta baùo cho caùc ngöôi moät nieàm vui troïng ñaïi: Hoâm

B
 
G‹
 
D‹
   
A‹
 
C7
  
F
  
nay Ñaáng Cöùu Theá, laø Chuùa ñaõ giaùng sinh cho caùc ngöôi.

139
Thaùnh Vònh 97
Leã ngaøy Giaùng Sinh

Kim Long
«£ ««« Gm« £
2 J F« «
« « « ««
b œ
»
» «
«
ˆ « ˆ
« ˆ
« « «
« «ˆ l «« ‰ ««
G7 C
& 4 » l ˆ« l ˆ« «ˆ«
============================= «ˆ _«ˆ _j
«ˆ l
1. Haùt leân moät khuùc taân ca ngôïi khen Chuùa Trôøi, Vì
2. Chuùa nay doïi chieáu treân ta hoàng aân cöùu ñoä. Maïc
3. Khaép nôi toaøn coõi döông gian raày ñaõ ngaém nhìn, Nhìn

«««£
4. Haõy mau ñaøn haùt leân ñi möøng vui kính Ngaøi, hoøa
« Bb« ««« « «« ‰ «« . ««
b «ˆ« . «
« «
«
F
«
ˆ
« ˆ ˆ « «
«
C
ˆ
«
Gm
ˆ
« «
« ˆ« l
ˆ« ˆ« l
=============================
& ˆ« l «
«ˆ l
_«j ˆ«
1. Chuùa ñaõ taïo taùc bieát bao kyø coâng. Nhôø tay thöïc uy
2. khaûi cuøng vaïn quoác ñöùc coâng bình ñaây. Tình thöông, loøng trung
3. Chuùa duøng quyeàn pheùp cöùu ñoä traàn gian. Naøo mau ngôïi khen

«« «£ « F
4. khuùc haïc caàm troåi, caát cao gioïng ca. Keøn vang ñieäu reùo
« «£ « C Bb.
b « «
«ˆ« «ˆ« ˆ«« ˆ«
F
œ»»» ‰ Jœ»»» œ
»
»
» œ»»» »œ
»» œ»»»
C
ˆ« ˆ«« ˆ««« «« ‰
=============================
& l l l l ˆ« ll
1. duõng Ngaøi ñaõ vinh thaéng, vinh thaéng nhôø caùnh tay thaùnh thieän cuûa Ngaøi.
2. tín raày Ngaøi laïi nhôù, ban xuoáng nhaø Ích - dieân, chính daân rieâng Ngaøi.
3. Chuùa, ñòa caàu muoân nôi, vui söôùng ñaøn haùt leân, hæ hoan reo hoø.
4. raét hoøa chen tieáng oác, daâng Chuùa, vò quoác vöông ñeå tung hoâ Ngaøi.
« « « « F« « ««« C« ««« ««« F«« ‰
b «
«
Gm
« «
ˆ
« « «
«
C
« « «
« « «
«
ˆ «
«
ˆ ˆ
«
« « « «
ˆ« l ˆ«
j ˆ« ˆ« l « ««ˆ ˆ«ˆ« ««ˆˆ l ˆ« ˆ« ˆ« l «˙˙« l «« ««ˆ ˆ«« ««ˆ l «ˆ« ”
=============================
& _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _ˆ« _«ˆ __««ˆ
(Ñaùp) Toaøn coõi ñaát naøy ñaõ xem thaáy ôn cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa chuùng ta.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


         C
    
F A‹ D‹ G‹
   
  
Ngaøy thaùnh ñaõ roïi saùng treân chuùng ta, hôõi muoân daân haõy ñeán thôø laïy
B
 
F
     
A‹
 
C7
  
F
   
Chuùa, vì hoâm nay aùnh saùng huy hoaøng ñaõ chieáu toûa khaép ñòa caàu.

140
Thaùnh Vònh 83
Leã Thaùnh Gia C

Kim Long

b 24 «« ««ˆ.« «««ˆ ««ˆ« «


ˆ«« l ««ˆ« . ««ˆ« «
F Dm
=============================
& ˆ«
j l _ˆ«« l
1. Hoàn con khaùt khao moûi moøn mong ñöôïc
2. Thaät vinh phuùc ai nöông nhôø nôi ñeàn
3. Thaät vinh phuùc ai nöông nhôø nôi ñeàn

b « « «« ««« ««
F «« «« «
«««ˆ ««ˆ «ˆ
« ‰ Jœ»» ««ˆ« . «««
ˆ œ»»» œ»»» « C Gm

_«ˆ« ˆ« «ˆ ˆ
« l
=============================
& _ˆ«« » l l
1. veà haønh lang nhaø Chuùa. Taâm thaàn vaø theå xaùc
2. thôø, vaø ca tuïng Chuùa. Keû Ngaøi phuø trôï, phuùc
3. thôø, vaø ca tuïng Chuùa. OÂi Ngaøi moät khieân chôû
œ»»» . ««« «««ˆ C7«
« «««
ˆ ««« «« « ««
b ˆ « ˆ «ˆ «
Am F
l ˆ«
=============================
& ««ˆ l ˙« ll
1. con haân hoan voïng tôùi Chuùa tröôøng sinh.
2. thay. Nay xin Ngaøi ñoaùi nghe lôøi con.
3. che, xin xem Ngöôøi Chuùa xöùc daàu cho.
««ˆ.« «« «««ˆ C «« «« ««« «««
b ««ˆ« . «
F
ˆ
« ˆ
« ˆ
«
F
««ˆ«œ» ‰
7

ˆ
« . «ˆ
=============================
& «_j l «ˆ l ˆ«ˆ« ˆˆ«« «
ˆ« «
ˆ
« l »» ”
«ˆ
(Ñaùp) OÂi laïy Chuùa, phuùc thay ngöôøi ôû trong thaùnh ñieän.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


  
F G‹ C A‹
         

Laïy Chuùa, xin môû loøng chuùng con, ñeå chuùng con bieát laéng

  
 
D‹ C7 F
    

nghe lôøi Con Chuùa phaùn daïy.

141
Thaùnh Vònh 66
Leã Meï Thieân Chuùa

Kim Long
F« ««j b
b 24 « «ˆ« . ˆ« «««ˆ . «« «« « « « ««
Gm B
=============================
& «ˆ l
_«j l ˆ
« «
ˆ « «
«ˆ l j
ˆ« _««ˆ ˆ« l
j
1. Nguyeän Chuùa ñoaùi thöông ban muoân vaøn ôn laønh, Toân
2. Vì Chuùa seõ coâng minh cai trò ñòa caàu, muoân
3. Laïy Chuùa, chôù chi nhö daân caûm taï Ngaøi, chö
B bm«« F « «««ˆ B« «« b
b ««ˆ.« «« ««« ˆ« l «
«
ˆ ‰ «
« «
ˆ
« . ˆ« l
j
ˆ
=============================
& «ˆ ˆ«
j l
1. nhan Ngaøi raøy xin chieáu saùng. Ñöôøng Chuùa khaép
2. daân naøo möøng vui haùt xöôùng. Ngaøi seõ hieån
3. daân ñoàng thanh caûm meán Chuùa. Nguyeän Chuùa khöùng

«ˆ.« «««ˆ «« «« œ »
œ »
œ Gm«
« «« C7 ««« ««« F « ‰
ˆ
b ˆ« ˆ« » » » «
ˆ .
l »» «ˆ l «ˆ«
C
»
=============================
& » l ˆ« ll
1. treân ñòa caàu hay bieát, caùc nöôùc troâng ôn Ngaøi cöùu ñoä.
2. minh trò vì muoân nöôùc, thoáng laõnh muoân daân toäc coõi traàn.
3. ban ngaøn muoân aân phuùc, coõi ñaát haõy toân sôï kính thôø.
« F« «« Dm C« « « Bb
b «
ˆ
j
« «
«
ˆ «
ˆ « «
« « . «
Gm
«
« «
« «
« « F
««« ‰
l «ˆ« ˆ« l ˆ«
=============================
& «_j
«ˆ l ˆ
«
«
_ˆ«
ˆ_
«
« ˆ
«
«
_ˆ« ˆ«
«
_ˆ« l __««ˆ ˆ
« ”
«ˆ
(Ñaùp) Xin Thieân Chuùa duû thöông vaø chuùc phuùc cho ñoaøn con.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


    

F A‹ D‹ G‹
      
 
Thuôû xöa, nhieàu laàn vaø nhieàu caùch, Thieân Chuùa ñaõ phaùn

   
     
C7 F G‹ D‹
      
daïy cha oâng chuùng ta qua caùc tieân tri, trong nhöõng ngaøy sau heát


A‹ D‹ C7 F
         
 
naøy, Ngaøi ñaõ phaùn daïy chuùng ta qua Ngöôøi Con.

142
Thaùnh Vònh 71
Leã Hieån Linh

Kim Long
«« C« ««« ««« b
b 24 F
««ˆ« «« ««ˆ« .
Am ««ˆ« «««ˆ B ««« ˆ« ««ˆ« «« « .
=============================
& ˆ« l
j l «
ˆ ˆ« l ˆ
« «
ˆ ˆ « l
1. Taâu Thöôïng Ñeá xin ban quyeàn bính cho Taân vöông, trao coâng
2. Vöông trieàu seõ luoân ñua nôû thaém hoa coâng minh, thieân thu
3. Ai ngheøo khoù khaán vaùi Ngaøi seõ luoân thöông nghe, ra tay
4. Danh Ngöôøi seõ choùi saùng cuøng thaùi döông lan xa, qua muoân

b «« «ˆ«« ««ˆ« ««« «« «« «« ««j « ««« «««


«
ˆ « .
A7 C F C7
=============================
& ˆ« l j̄ˆ«« ˙«
« l jˆ« ˆ« ˆ«( Jœ»»» ) l ˆ« ˆ« «ˆ l
1. lyù trong tay Hoaøng töû. Ñeå Taân vöông theo coâng
2. maõi an ninh thònh trò. Ngöôøi quaûn cai qua soâng
3. cöùu con daân cuøng khoå. Chaïnh loøng thöông ai nguy
4. kieáp muoân naêm tröôøng cöûu. Nhôø Toân Danh, muoân daân

b «« «« «« ««« «« ««
«
ˆ ˆ« «ˆ«« l «« «« « «
F Dm C7 F
«ˆ
=============================
& «
_ˆ«« l « « ˆ « l «
˙ l ˆ« ”
ˆ« . ˆ« _«ˆ« ˆ« ˆ«
1. lyù xeùt xöû daân Ngaøi, beânh quyeàn lôïi keû khoù ngheøo luoân.
2. Caùi ñeán taän ñòa caàu, qua bieån naøy vaø tôùi bieån kia.
3. khoán, beù nhoû, ñôn heøn. Daân baàn cuøng Ngöôøi teá ñoä cho.
4. coõi theá ñöôïc chuùc laønh, thieân haï cuøng caàu phuùc Ngöôøi luoân.
F« «« Dm«« «« «
« C7« « «« ˆ«««
b «
«_««ˆ l ˆ.«ˆ« . «ˆ« l ˆ«ˆ«
ĵ «
ˆ « «
ˆˆ«« l ˆ«ˆ« .. ««ˆˆ ˆ«ˆ« ˆ«« l ««˙«»»
« « ««j
F
=============================
& ˆ« l Ĵ«œ»» ”
» »
(Ñaùp) Laïy Chuùa, muoân daân khaép ñòa caàu cuøng thôø kính Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 

C A‹ D‹
          
Chuùng toâi ñaõ thaáy ngoâi sao cuûa Ngöôøi ôû phöông

B
   
G‹ C C7 F
      
Ñoâng, vaø chuùng toâi ñeán ñeå trieàu baùi Ngöôøi.

143
Thaùnh Vònh 50
Leã Tro

Kim Long
£ A« b ««« «««
2
b4 « «
Dm
«
B
«
« « «
« «
« «
«
«ˆ l «
ˆ
« . «
ˆ «ˆ l
ˆ«« ««ˆ l «ˆ« . __««j
««ˆ l ˆ.«
=============================
& ««ˆ «ˆ« «ˆ«
1. Xin thöông con laïy Chuùa theo löôïng töø bi Chuùa xoùa toäi
2. Vaâng con nay ñaø bieát bao toäi tình vöông maéc suoát ngaøy
3. Ban cho con, laïy Chuùa coõi loøng thöïc trong traéng, phuù vaøo
£
4. Cho con vui ñöôïc thaáy ôn Ngaøi thöông cöùu roãi, ñôõ vöïc
b «
«ˆ« «
«ˆ«
F «
«ˆ«« «««ˆ «
Edim
« «
«
« «
« «
«
«
Dm
« «« ««£ «««ˆ l
=============================
& l ˆ« ˆ« «ˆ «ˆ l «ˆ« ˆ« ˆ«
1. con theo löôïng haûi haø. Röûa con saïch muoân vaøn laàm
2. ñeâm luoân ôû tröôùc maët. Daùm sai phaïm vôùi moät mình
3. con tinh thaàn vöõng maïnh. Chôù xua töø con khoûi maët

£
4. con theo loøng quaûng ñaïi. Cuùi xin Ngaøi thöông môû mieäng
b «
«
ˆ ‰ «
« « «
« « «
« «««
ˆ ‰
« « « l ««˙« l ««ˆ«
A Gm Dm
& ˆ« «ˆ l ˆ« «ˆ ˆ««
============================= ll
1. loãi, toäi tình con xin Ngaøi taåy luyeän.
2. Chuùa, töøng taø gian ngay ôû tröôùc Ngaøi.
3. Chuùa, ñöøng bieät con khoûi Thaàn Trí Ngaøi.

««£ «« Edim
4. löôõi, ñeå hoàn con daâng lôøi taùn tuïng.
«« «« « « Am«7 ««« «
b « «
ˆ «
ˆ «ˆ «ˆ l ˆ«ˆ« . ˆ«ˆ« ˆ« l ˆ«ˆ« ˆ«« _«ˆ«ˆ« _ˆˆ««« l ««ˆ«œ» ‰ ”
«ˆ ˆ
« « . «
« ˆ«
« « ˆ « « «
Dm Dm

ˆ« l ˆ«
«j ˆ«
=============================
& »»
(Ñaùp) Laïy Chuùa xin thöông chuùng con vì chuùng con ñaõ phaïm ñeán Ngaøi.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 B 
   
   
C A‹ G‹ C7 F
         
Hoâm nay, caùc baïn ñöøng cöùng loøng nöõa, nhöng haõy laéng nghe tieáng Chuùa.

144
Thaùnh Vònh 90
Chuùa Nhaät 1 Muøa Chay C

Kim Long
Dm« «« «««ˆ «« F« «« «« ««
b 24 Jœ»» «
«
ˆ. «
ˆ «
«
C
J
œ
» ˆ
« «
« «
«
ˆ. ˆ« «
ˆ «ˆ l
7

» l ˆ«
=============================
& l »» ˆ« l
j
1. Hôõi ai nöông töïa Ñaáng Toái Cao, ai neùp döôùi boùng Ñaáng
2. Nhöõng tai öông baïn coù maéc ñaâu, nguy khoù coù beùn tôùi
3. Chính tay thieân thaàn seõ ñôõ naâng chaân khoûi vaáp ñaù luùc
4. Ñôõ naâng ai nhaän bieát Thaùnh Danh, ai nhöõng gaén boù maõi

b «« «« «« «« «« ««ˆ« ‰ ««j
ˆ« l œ.»»» œ»»» œ»»» œ»»»
« «
A Gm A Dm
«j « «
ˆ ˆ
« «
ˆ ˆ«
=============================
& ˆ« ˆ
« ˆ«
j l l » l
1. Toaøn naêng, haõy thaân thöa cuøng Chuùa: Ngaøi laø choán con nöông
2. nhaø ñaâu. Vì theo nhö leänh Chuùa, Ngaøi ñaø khieán bao thieân
3. baïn ñi. Vaø luoân tay gìn giöõ, duø baïn daüm leân beo
4. cuøng Ta, ñöôïc Ta thöông giaûi thoaùt. Hoï caàu cöùu, Ta nghe
«« Bb
«« A7« «« «« Kœ ««
b ««« «ˆ«« «ˆ«« «
ˆ ˆ« l «
«
ˆ ˆ« «ˆ »» ˆ« «
««ˆ l ««ˆ«
Dm

ˆ
=============================
& »
ll
1. mình, laø thaønh luõy chôû che, con tin töôûng nôi Ngaøi.
2. thaàn haèng gìn giöõ baïn luoân treân muoân vaïn neûo ñöôøng.
3. huøm, duø ñaïp raén hoå mang, hay sö töû long ñaàu.
4. lôøi, ngaøy hoï maéc hieåm nguy, Ta luoân ôû caän keà.
« Bb F«
b « «
˙
«
C
«
«
ˆ
« «
« «
Dm
«« C««ˆ« . ««j
ˆ «
«
ˆ ˆ««« «« «« Dm « « ‰ ”
«j
=============================
& «
ˆ« l ˙« l ˆ« ««ˆˆ _«ˆ«ˆ« ˆˆ«« l _««ˆ . ˆ« l ˆ« ˆ« _ˆ«»œ» «ˆ l «˙«˙»» l «ˆ« œ»»
(Ñaùp) Laïy Chuùa, xin ôû
»keà beân
» con
» trong luùc ngaët ngheøo.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 
F A‹ D‹

      

     

Ngöôøi ta soáng khoâng nguyeân bôûi baùnh, nhöng bôûi moïi


B
 
C7 F

      
lôøi do mieäng Thieân Chuùa phaùn ra.

145
Thaùnh Vònh 26
Chuùa Nhaät 2 Muøa Chay C

Kim Long
Dm« « G« , «« Am« «« ««ˆ Dm˙» G
24 «« «« ˆ««« F««ˆ . « « « «
«ˆ« ˆ« « ««ˆ «
««j «
ˆ «
ˆ « «
ˆ l »»
C D 7 7

ˆ« _«ˆ«
j l «
=============================
& ˆ« l #ˆ
« l l
1. Chuùa laø aùnh saùng, laø Ñaáng Cöùu Ñoä toâi, toâi coøn sôï ai,
2. Luùc caàu khaán Chuùa, nguyeän Chuùa ñaùp lôøi con. Xin Ngaøi duû thöông.
3. Con tìm kieám Chuùa, Ngaøi chôù laùnh maët ñi. Xin ñöøng ruoàng raãy,
4. Tin raèng seõ thaáy loäc phuùc Chuùa taëng ban trong mieàn keû soáng,

»œ»»
G7
œ»»» œ»»»
C
»»»œ Em œ»»» œ»»» œ»»» «« «ˆ«« F ««ˆ« . ««j G
« «
« « «
ˆ« l «ˆ« ˆ« «ˆ« ««ˆ l «« l «« l l
C 7

=============================
& l ˆ« l _«˙ _j
«ˆ
1. Ngaøi laø thaønh luõy baûo veä toâi, toâi coøn phaûi sôï gì?
2. Veà Ngaøi loøng vaãn nhuû thaàm luoân: Mau tìm thaùnh nhan Ngaøi.
3. Laïy Ngaøi laø Ñaáng phuø trôï con, xin ñöøng nôõ xua töø.
4. Caäy nhôø vaøo Chuùa, maïnh baïo leân, can tröôøng vöõng tin Ngaøi.

« « « « «
D7«
«
« ««« « G7«« , ˆ«««« ««ˆ« «««ˆ C «««˙« «««

«
ˆ« l _«««ˆˆ _ˆˆ««« #ˆ««œ»»» _»»œ l _ˆ«««ˆ« __ˆ«««« ««ˆ« «««ˆ l «˙« l «ˆ« ”
«_«ˆ« ««ˆ l «ˆ« . «j
C F
& «j
=============================
«ˆ
»
(Ñaùp) Chuùa laø aùnh saùng laø Ñaáng Cöùu Ñoä toâi, toâi coøn sôï ai?

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


     
  
F A‹ D7 G‹
      

Töø trong ñaùm maây saùng choùi, tieáng Chuùa Cha phaùn raèng: "Ñaây

  
    
C C7 F C7 F
       

laø Con Ta raát yeâu daáu, caùc ngöôi haõy nghe lôøi Ngöôøi".

146
Thaùnh Vònh 102
Chuùa Nhaät 3 Muøa Chay C

Kim Long
« £
« «« Dm«« «« £ ««
2
b4 «
ˆ
« «
«ˆ« ˆ« «
ˆ. «
ˆ «
« «
« «
«
ˆ
« ˆ
«
Am/C
. «« «««
ˆ
& » l
œ
J
»
» «
ˆ« «
ˆ
============================= l «
ˆ Kœ»»
» l
1. Linh hoàn toâi ôi haõy ngôïi khen Thieân Chuùa, toaøn thaân
2. Bao toäi khieân ngöôi Chuùa duû tình tha thöù vaø coøn
3. Beânh quyeàn lôïi cho nhöõng keû bò uy hieáp vaø thöïc
4. Xöng tuïng uy danh Chuùa töø bi nhaân aùi, chaäm giaän
Gm/Bb
£ «£ £ «
b « «
« «
«ˆ« « « «
« «
« ««« Dm««ˆ.« «««ˆ « «
«ˆ« «
ˆ « «
ˆ ˆ « « ˆ«« l
A
ˆ« l «ˆ« ˆ«
=============================
& l ˆ«« ˆ«
1. toâi taùn döông Danh Ngaøi. Linh hoàn toâi ôi haõy ngôïi khen Thieân
2. thöông chöõa khoûi taät nguyeàn. Tay Ngaøi ñöa ngöôi thoaùt moà saâu taêm
3. thi leõ coâng minh hoaøi. Soi daïy Moâ - seâ bieát ñöôøng ngay neûo
4. nhöng meán thöông khoân löôøng. Khoâng xöû phaân theo nhöõng gì ta sai

b

«ˆ« . ««« ««« ««
Edim ««ˆ« «««£ «
« ««
Dm

ˆ« «ˆ l ˆ«
=============================
& ˆ« ˆ«« l ˆ« ll
1. Chuùa vaø ñöøng queân caùc aân hueä Ngaøi.
2. toái vaø roäng ban nghóa aân haûi haø.
3. chính vaø thaàn daân thaáy uy coâng Ngaøi.
4. loãi, chaúng phaït ta ñuùng nhö toäi tình.
«« ««« £
b ˆ« «ˆ« œ»»
Edim
«««
Dm
«ˆ«« ««« Dm
« ««
=============================
& l » ˆ« ˆ« l ««˙ l «ˆ ”
(Ñaùp) Chuùa laø Ñaáng töø bi nhaân haäu.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm


 
F
   G‹

C7
 
F

   


 
Chuùa phaùn: "Haõy hoái caûi, vì Nöôùc trôøi ñaõ ñeán gaàn".

147
Thaùnh Vònh 33
Chuùa Nhaät 4 Muøa Chay C

Kim Long
#2 G«
«
« .
««« «« ««£ «
« œ
»
Bm
»»»œ
C »»»œ
»»»œ
4 ˆ
« ˆ « ˆ
« ˆ« ˆ
« l »»
=============================
& »» l
1. Toâi
£
luoân luoân ca tuïng Chuùa, caâu haùt möøng
2. Xin theo toâi ca ngôïi Chuùa, Ta haõy hieäp
3. Ai haân hoan troâng veà Chuùa, luoân seõ chaúng
# D«
«ˆ« «««ˆ œ»»» œ»»» G «
« . «
« « ««£ «««ˆ
˙
» «
ˆ ˆ
« « «
ˆ
G
l »»
=============================
& l ˆ« l
1. Ngaøi chaúng ngôùt treân moâi. Chuùa ñaõ laøm toâi haõnh
2. lôøi möøng chuùc Uy Danh Chuùa ñaùp lôøi toâi khaån
3. coøn nhuïc nhaõ hoå ngöôi. Tieáng keû ngheøo
£
ñaây khaán
# «£ « «« «
« «««
C
«« «
«
« «
ˆ
« «
«
«
D
«
« «
ˆ
« ˆ« «
« ˆ
«
G
««˙«
ˆ« ˆ« «
=============================
& «ˆ l ˆ.« «
ˆ l ”
1. dieän Xin caùc baïn ngheøo nghe noùi maø vui leân.
2. caàu Cho thoaùt moïi ñieàu kinh haõi vaø lo aâu.
3. naøi, Thieân Chuùa öng nhaän cho thoaùt moïi nguy nan.
# « « C «« ««« « D« ««« .
.»œ»
G
œ
»
» «
Em
«
«
«
ˆ «
«
ˆ
Am
. «

«
ˆ «

« ˆ
« «
«

ˆ ˆ
«
« «
« «
«
˙
«
G
««ˆ«œ»
» » « l « l ˆ«
=============================
& ˆ« « «
ˆ« « l
«
«
ˆ
j̄ ˆ
« . ĵ
« »
ˆ« l »» l »» ”
(Ñaùp) Haõy neám thöû maø coi cho bieát Chuùa thieän haûo döôøng bao.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm      
C7 F A‹ G‹ G7
           
Toâi seõ troãi daäy vaø trôû veà vôùi cha toâi vaø thöa ngöôøi

  
C7 A‹ G‹ C7 F

            
raèng: "Thöa Cha con ñaõ ñaéc toäi vôùi trôøi vaø vôùi Cha".

148
Thaùnh Vònh 125
Chuùa Nhaät 5 Muøa Chay C

Kim Long

Gm« « £ « A «£ «
2
b4 «
««« ˆ«« « « « «
«ˆ« . ˆ«« «««ˆ ««ˆ ˆ««« « « «
« ««
Dm C7
«
« «
«« ˆ««
=============================
& ˆ« l «
l ˆ« . «
ˆ« ˆ
« l ˆ« «
ˆ« ˆ l
1. Töø Si - on khi ñöôïc Chuùa daãn veà, ta ngôõ ngaøng töïa trong giaác
2. Naøy chö daân to nhoû vôùi nhau raèng: OÂi Chuùa laøm vieäc bao lôùn
3. Nguyeän anh em lao tuø Chuùa ñöa veà, nhö suoái caïn mieàn Nam ñoùn
4. Hoï ra ñi, ñi maø ñaãm chaâu leä, gieo vaõi töøng haït öôm gioáng
« « £ A«7 £ « Dm
b «
ˆ« ‰ «
ˆ« l ««
j
F Dm
« « C
« « « Gm
« «
««« ˆ«« ˆ«« l ˆ« . «« ˆ«« l «ˆ« ««ˆ ««ˆ ««ˆ l «« ‰ l l
«
=============================
& __««ˆ __ˆ«« « « ˆ « ˆ«
1. mô. Tieáng cöôøi roän raõ ñoâi moâi, lôøi hoan ca vang reàn cöûa mieäng.
2. lao. Chuùa laøm vieäc lôùn lao thay, vaø ta nay vui möøng daãy traøn.
3. möa. Luùc naøy buoàn baõ ñi gieo, muøa mai sau vui möøng haùi gaët.
4. ñaây. Luùc veà, veà seõ reo vui, vaø treân vai mang naëng luùa vaøng.
« « « « «£ « Edim £ « Dm ‰
b « «
ˆ
« . «
« «
Gm
«
Dm
« «
«
ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« «
ˆ
« « ‰ « «
« «
« «
«ˆ« ˆ« l _«« ˆ« ˆ«« _ˆ««« l ««ˆ« ”
Am7
& «j
=============================
ˆ« l l «ˆ« _««ˆ
(Ñaùp) Vieäc Chuùa laøm cho ta, oâi thöïc vó ñaïi. Ta thaáy mình chöùa chan nieàm vui.

Alleluia/Caâu Xöôùng tröôùc Phuùc AÂm

          
F A‹ C7 F
    
Chuùa phaùn: "Hoâm nay caùc ngöôi haõy heát loøng trôû veà vôùi


C G‹ B C7 F
      