Vous êtes sur la page 1sur 204

Lecture de la Torah, Berich Shemei

La prière suivante est tirée du Zohar ( Parshas Vahakhail ), le texte de base de la


Kabbale qui a été écrit par le sage Mishnaic Rabbi Shimon bar Yochai. Le Zohar
déclare : « Lorsque la Torah est sortie pour être lue devant l'assemblée, les portes
célestes de la miséricorde s'ouvrent et l'amour divin est éveillé ; il faut donc dire la
prière suivante.

‫ שְׁ מֵּה‬Béni soit le Nom

‫ ָעלְמָא‬du Maître de l'Univers.

‫כִּתְ ָרְך וְַאתְ ָרְך‬. Béni soit ta couronne et ta place.

‫ ְרעּותָ ְך‬Que ta bonne volonté [être]

‫עִם עַמְָּך י ִשְׂ ָראֵל ְל ָעלָם‬. avec ton peuple Israël pour toujours.

‫ י ְ ִמינְָך‬La rédemption de ta main droite,

‫ ַא ֲחזֵי ְלעַמְָּך ְּבבֵית מַקְ דְּ֒ שְָׁך‬montre à ton peuple dans ton saint temple.

‫ְהֹורְך‬
ָ ‫ ּולְַאמְ טּוי ֵי ָלנָא מִּטּוב נ‬Accorde-nous ton excellente lumière,

‫ּולְקַ בֵּל צְלֹותָ נָא ב ְַּרחֲמִין‬. et acceptez notre prière avec compassion.

‫ יְהֵא ַר ֲעוָא קֳ דָ מְָך‬Que ce soit ta volonté

‫לָן ַחי ִּין ְּבטִיבּותָ א‬. pour prolonger notre vie dans le bien-être.

‫ ְו ֶל ֱהוֵי אֲ נָא ְפ ִקידָ א‬Laisse moi être compté

‫צַדִּ יקַ י ָּא‬. parmi les justes,

‫ ָעלַי‬afin que tu aies pitié de moi

‫ ּולְמִ נְטַר י ָתִ י ְוי ַת כָּל דִּ י לִי‬et protège moi et tout ce qui m'appartient,

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ ְלעַמְָּך י‬. et tout ce qui appartient à ton peuple, Israël.

‫ הּוא‬Tu es Lui

‫לְכֹלָּא ּומְ פ ְַרנֵס לְכֹלָּא‬. Qui nourrit tout et entretient tout ;

‫הּוא שַׁ לִּיט כֹּלָּא‬. Tu es Celui qui règne sur tout ;


‫שלִּיט עַל מַ ְל ַכי ָּא‬
ַׁ ְּ‫ הּוא ד‬Tu es Celui qui règne sur les rois,

‫דִּ ילְָך הִיא‬. et le royaume est à toi.

‫ ַעבְדָּ א‬je suis un serviteur

‫ דְ קֻ דְ שָׁא ב ְִּריְך הּוא‬du Saint, béni soit-Il,

‫ קַ ֵּמּה‬Je m'incline devant lui

‫אֹורי ְתֵ ּה‬


ַ ‫ ּומִ ַּקמֵּ ּה דִּ יקַ ר‬et devant l'honneur de sa Torah

‫עִדָּ ן ְועִדָּ ן‬. de tout temps.

‫עַל אֱ נָׁש ָרחִי ְצנָא‬. Ce n'est pas en l'homme que je mets ma confiance,

‫עַל סָמִי ְכנָא‬. et je ne compte sur aucun ange ;

‫בֶּאֱ ָלהָא דִ שְׁ מַ י ָּא‬. mais seulement dans le Dieu du ciel

‫אֱ ָלהָא קְׁשֹוט‬. Qui est le vrai Dieu,

‫קְׁשֹוט‬. Dont la Torah est vérité,

‫קְׁשֹוט‬. Dont les prophètes sont vrais,

‫ לְמֶ ְעבַּד‬et qui accomplit beaucoup d'actes

‫ּוקְׁשֹוט‬. de bonté et de vérité.

‫ בֵּּה אֲ נָא ָרחִיץ‬En Lui je mets ma confiance

‫ַקִּירא‬
ָ ‫ ְולִשְׁ מֵּה קַ דִּ ישָׁ א י‬et à son nom saint et honoré

‫אֵ מַ ר תֻּ שְׁ ְּבחָן‬. Je fais des louanges.

‫ יְהֵא ַר ֲעוָא קֳ דָ מְָך‬Que ce soit ta volonté

‫ְּאֹורי ְתָ א‬
ַ ‫ ִל ָּב ִאי ב‬. pour ouvrir mon cœur à la Torah,

‫מִשְׁאֲ לִין דְּ ִלבָּאִי‬. et pour combler les désirs de mon coeur

‫דְ כָל עַמְָּך י ִשְׂ ָראֵל‬. et du cœur de ton peuple Israël

‫ּו ְל ַחי ִּין ְולִשְׁ לָם‬: pour le bien, pour la vie et pour la paix.
Le Khazzan prend la Torah et dit les versets suivants, dont chacun est répété par la
congrégation.

‫ יִשְׂ ָראֵ ל‬Écoutez Israël,

‫ֹלהֽינּו‬
ֵ ֱ‫ א‬Adonoy est notre Dieu,

‫אֶ חָד‬: Adonoy est Un.

‫ֹלהֽינּו‬
ֵ ֱ‫א‬. L'un est notre Dieu,

‫אֲ דֹונֵ ֽינּו‬. grand est notre Maître;

‫שְׁ מֹו‬: saint est son nom.

Le Chazzan dit :

‫ גַּדְּ֒ לּו לַיהֹוה אִ תִּ י‬Déclarez avec moi la grandeur d'Adonoy,

‫שְׁ מֹו יַחְדָּ ו‬: et exaltons ensemble Son Nom.

La Congrégation répond :

‫בּורה‬
ָ ‫ לְָך י ְהֹוָה ַה ְּ֒גדֻ לָּה ְו ַה ְּ֒ג‬A toi, Adonoy, est la grandeur, la puissance,

‫ ְוהַתִּ פְאֶ ֶֽרת ְוהַנֵּ ֽצַח ְוהַהֹוד‬la gloire, la victoire et la beauté,

‫שמַ ֽי ִם ּובָאָ ֶֽרץ‬


ָּׁ ‫ כִּי כ ֹל ַּב‬pour tout au ciel et sur terre

‫[ לְָך י ְהֹוָה ַה ַּמ ְמ ָלכָה‬C'est le tien]; A toi, Adonoy, est le royaume,

‫לְכ ֹל לְר ֹאׁש‬: et tu es élevé au-dessus de tous les gouverneurs.

‫ רֹו ְ֒ממּו י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬Exalte Adonoy, notre Dieu

‫ ְוהִשְׁתַּ חֲוּו ַלהֲד ֹם ַרגְלָיו‬et prosternez-vous à son marchepied,

‫קָדֹוׁש הּוא‬: Saint est-Il.

‫ רֹו ְ֒ממּו י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬Exalte Adonoy, notre Dieu

‫ ְוהִשְׁתַּ חֲוּו ְלהַר קָדְ ׁשֹו‬et prosternez-vous sur sa montagne sainte


‫קָדֹוׁש י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬: car Adonoy, notre Dieu, est saint.

‫ כָּל‬.‫ הָעֹולָמִ ים‬.‫ש ָראֵל‬ ְׂ ִ ‫ כָּל בֵּית י‬.‫ ְוכ ְִרצֹון י ְֵרָאיו‬.‫ ַהז ֶּה ְוהָעֹולָם ַהבָּא‬.‫ שֶׁ ב ָָּרא‬. .‫ ְוי ִתְ פָּאֵר‬.‫ ְוי ִתְ קַדַּ ׁש‬.‫עַל הַכ ֹּל‬
‫ ּו ְבכֵן‬.‫ עַל ִּכסֵּא ַהכָּבֹוד‬.‫ עַל ַהחַּיֹות‬.‫ הַּׁשֹוכֵן בִּשְׁמֵ י שְׁמֵ י ֶ ֽקדֶ ם‬.‫ בְּמֶ ְר ֲחבֵי מָ רֹום‬.‫ אֱ לֹֽו ַּה כָּל ַה ְּ֒נפָׁשֹות‬.‫ַה ְּ֒ב ִרּיֹות‬
‫ ַעֽי ִן‬.‫ ְל ָפנָיו‬.‫ לָרֹכֵב שְׁמֹו‬.‫ שְׁמֹו‬.‫ ִשֽׁירּו לֵאֹלהִים‬: .‫שיר חָדָ ׁש‬ ִׁ ‫ ְל ָפנָיו‬.‫י ִתְ קַדַּ ׁש שִׁמְ ָך בָּ ֽנּו י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו ְלעֵינֵי כָּל חָי‬
‫ אֶל נָוֵ ֽהּו‬.‫ב ְַּעֽי ִן‬. : . .

‫ ָאב ה ַָר ֲחמִים הּוא י ְַרחֵם‬Que le Père de la miséricorde ait de la compassion

‫ עֲמּוסִים‬sur le peuple porté 11 par Lui,See Exodus 19:4, “You have seen what I did to the
Egyptians, and how I carried you on eagles’ wings.” See Isaiah 46:3, “Israel which
are borne by Me from the belly, which are carried by Me from the womb.”

‫ ְויִז ְכ ֹּר‬et qu'il se souvienne

‫ ֵאיתָ נִים‬l'alliance avec les patriarches;

‫ְׁשֹותֽינּו‬
ֵ ‫ נַפ‬qu'il sauve nos âmes

‫שעֹות ה ָָרעֹות‬
ָּׁ ‫ מִ ן ַה‬des temps mauvais ;

‫ ְויִגְעַר ְּב ֵיֽצֶר ה ָָרע‬et puisse-t-il réprimander la mauvaise impulsion

‫ ַה ְּ֒נׂשּואִ ים‬de ceux qui ont été effectués 12Ibid. par lui;

‫אֹותֽנּו‬
ָ et qu'il nous accorde gracieusement

‫ עֹו ָל ִמים‬survie éternelle;

‫ֲלֹותֽינּו‬
ֵ ‫שא‬ ְׁ ִ‫ מ‬et répondre à nos demandes

‫ טֹובָה‬dans une mesure bienfaisante,

‫ו ְַר ֲח ִמים‬: [pour] la délivrance et la compassion.

Quand la Torah est déroulée, le Lecteur dit :

‫ְיֹושֽׁי ַע‬
ִ ‫ ְויַעֲזֹור ְויָגֵן ו‬Qu'il aide, protège et délivre

‫ ְלכָל הַחֹוסִים ּבֹו‬tous ceux qui se réfugient en lui,

‫ָא ֵמן‬. et disons : Amein.

‫ הַכ ֹּל הָבּו ג ֹֽדֶ ל לֵאֹלהֵ ֽינּו‬Attribuons tous la grandeur à notre Dieu

‫ַּתֹורה‬
ָ ‫כָבֹוד ל‬. et honorer la Torah.

‫ ְק ָרב‬. Que le Kohein s'avance.


(‫הַכֹּהֵן )פב"פ‬. Lève-toi, fils de , le Kohein,

‫ּתֹורה‬
ָ ‫שנָּתַ ן‬
ֶׁ ‫ בָּרּוְך‬Béni soit celui qui a donné la Torah

‫ ְלעַּמֹו י ִשְׂ ָראֵל בִּקְדֻ שָּׁתֹו‬: à son peuple, Israël, dans sa sainteté.

La Congrégation répond :

‫ וְאַתֶּ ם הַדְּ֒ בֵקִ ים בַּיהֹוה אֱֹלהֵיכֶם‬Et toi qui t'accroches à Adonoy, ton Dieu,

‫ ֻּכ ְּ֒לכֶם הַּיֹום‬: sont tous vivants aujourd'hui.

(Les bénédictions suivantes sont récitées par chaque personne appelée à la Torah.)

Le Kohein s'approche de la Torah et dit :

‫אֶ ת יְהֹוָה ַה ְּ֒מב ָֹרְך‬: Bienheureux Adonoy, qui est béni.

La Congrégation répond et le Kohein répète :

‫ בָּרּוְך י ְהֹוָה ַה ְּ֒מב ָֹרְך‬Béni soit Adonoy, qui est béni,

‫ ָועֶד‬: toujours et à jamais.

Le Kohein dit :

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu Adonoy

‫ אֱֹלהֵ ֽינּו מֶ ֽלְֶך הָעֹולָם‬notre Dieu, Roi de l'Univers,

‫שר בָּ ֽחַר בָּ ֽנּו ִמכָּל ָה ַע ִּמים‬


ֶׁ ֲ‫ א‬Qui nous a choisis parmi tous les peuples

‫ּתֹורתֹו‬
ָ ‫וְנָ ֽתַ ן לָ ֽנּו אֶת‬: et nous a donné sa Torah.

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu, Adonoy,

‫ַּתֹורה‬
ָ ‫ה‬: Donneur de la Torah.

Après la lecture de la Torah, le Kohein dit :

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu Adonoy

‫ אֱֹלהֵ ֽינּו מֶ ֽלְֶך הָעֹולָם‬notre Dieu, Roi de l'Univers

‫ּתֹורת ֱאמֶת‬
ַ ‫ נָ ֽתַ ן לָ ֽנּו‬Qui nous a donné la Torah de vérité,

‫עֹולָם נָטַע בְּתֹוכֵ ֽנּו‬: et implanté la vie éternelle en nous.


‫‪ Béni sois-Tu, Adonoy,‬בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬

‫ַּתֹורה‬
‫‪: Donneur de la Torah.‬ה ָ‬

‫‪Lecture de la Torah, Prière au nom des Oleh à la Torah‬‬

‫ַּתֹורה‪,‬‬
‫ש ָעלָה ִלכְבֹוד ַה ָּמקֹום‪ִ ,‬לכְבֹוד ה ָ‬ ‫ֲבֹותֽינּו ַאב ְָרהָם י ִ ְצחָק ְו ַיֽעֲק ֹב‪ ,‬הּוא יְב ֵָרְך אֶת ( פלוני בן פלוני ) ַּבעֲבּור ֶׁ‬ ‫א ֵ‬
‫( בשבת ִלכְבֹוד הַשַּׁ בָּת‪ ( ),‬ביום טוב ִלכְבֹוד ה ֶ ָֽרגֶל‪ ),‬בִּשְׂ כַר זֶה‪ ,‬הַקָּדֹוׁש בָּרּוְך הּוא י ִשְׁ ְ֒מ ֵ ֽרהּו ְויַצִּילֵ ֽהּו ִמכָּל צ ָָרה‬
‫ש ָראֵל ֶאחָיו‪ָ ,‬א ֵמן‬ ‫שה יָדָ יו‪ ( ,‬טוב ְויִזְכֶּה ַלעֲלֹות ל ֶ ְֽרגֶל‪ ),‬כָּל י ִ ְׂ‬ ‫‪:‬וְצּוקָה‪ּ ,‬ומִ כָּל נֶ ֽגַע ‪ ,‬ב ְָּרכָה ְו ַה ְצ ָלחָה ְּבכָל מַ ֲע ֵׂ‬

‫‪Chargement...‬‬

‫לזכר‬

‫ְו ַיֽעֲק ֹב‪ּ ,‬ושְֹׁלמ ֹה‪ ,‬אֶת הַחֹולֶה ( בן פלונית ) ַּבעֲבּור שֶׁ( פלוני בן פלוני ) י ִתֵּ ן ִלצְדָ קָה ַּבעֲבּורֹו‪ .‬ז ֶה‪ ,‬בָּרּוְך הּוא‬
‫שסָ"ה‬ ‫י ִ ָּמלֵא ַרחֲמִ ים ָעלָיו‪ּ ,‬ול ְַרפ ֹּאתֹו ּו ְל ַה ֲחז ִיקֹו ּו ְל ַהחֲיֹותֹו‪ ,‬לֹו ְמה ֵָרה ְרפּוָאה שְׁ לֵמָה מִן הַשָּׁ מַ ֽי ִם‪" ,‬ח ֵאב ָָריו‪ּ ,‬ו ְׁ‬
‫גִּידָ יו‪ ,‬בְּתֹוְך שְׁ ָאר חֹולֵי ‪ ,‬הַנֶּ ֽפֶׁש‪ ( , ,‬בשבת שַׁ בָּת הִיא מִ ִּלז ְע ֹק‪ ,‬קְ רֹובָה לָב ֹא‪ ( ),‬ביום טוב יֹום טֹוב הּוא מִ ִּלז ְע ֹק‪,‬‬
‫‪ּ:‬ורפּוָאה קְ רֹובָה לָב ֹא‪ ),‬הַשְׁתָּ א‪ַּ ,‬ב ֲעגָלָא ּו ִבז ְ ַמן ק ִָריב‪ָ ,‬א ֵמן‬
‫ְ‬

‫לנקבה‬

‫ׂשכַר ז ֶה‪,‬‬ ‫ֲבּורּה‪ִּ .‬ב ְ‬


‫ְו ַיֽעֲק ֹב‪ּ ,‬ושְֹׁלמ ֹה‪ ,‬אֶת הַחֹולָה ( בת פלונית ) ַּבעֲבּור שֶׁ( פלוני בן פלוני ) י ִתֵּ ן ִלצְדָ קָה ַּבע ָ‬
‫ׁשלַח לָּה ְמה ֵָרה ְרפּוָאה‬ ‫ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא י ִ ָּמלֵא ַרחֲמִ ים ָעלֶיהָ‪ְ ,‬ל ַה ֲחלִימָּה ּול ְַרּפ ֹאתָ ּה ּו ְל ַה ֲחז ִיקָּה ּו ְל ַהחֲיֹותָ ּה‪ְ ,‬וי ִ ְ‬
‫ּורפּוַאת הַּגּוף‪ ( ,‬בשבת‬ ‫ׁשָאר חֹולֵי י ִׂשְ ָראֵל‪ְ ,‬רפּוַאת הַּנֶ ֽפֶׁש‪ְ ,‬‬ ‫ׁשְ לֵמָה מִ ן ַהּׁשָמַ ֽי ִם‪ְ ,‬לכָל אֵ ב ֶ ָֽריהָ‪ּ ,‬ו ְלכָל ּגִידֶ יהָ‪ּ ,‬בְתֹוְך ְ‬
‫ּורפּוָאה קְ רֹובָה לָב ֹא‪ַּ , ),‬ב ֲעגָלָא ּו ִבז ְ ַמן‬ ‫ּורפּוָאה קְ רֹובָה לָב ֹא‪ ( ) ,‬טוב יֹום טֹוב הּוא מִ ִּלז ְע ֹק‪ְ ,‬‬ ‫ׁשַ ּבָת הִיא מִ ִּלז ְע ֹק‪ְ ,‬‬
‫‪:‬ק ִָריב‪ָ ,‬א ֵמן‬

‫‪ Prière au nom d'une femme après avoir donné naissance à un‬מי שברך ליולדת זכר‬
‫‪garçon‬‬

‫אֲבֹותֽינּו ַאב ְָרהָם י ִ ְצחָק ְו ַיֽעֲק ֹב‪ ,‬הּוא יְב ֵָרְך אֶת הָאִ ּׁשָה הַּיֹולֶדֶ ת (פלונית) ּבַת (פלוני) ְואֶת ְּבנָּה הַנֹולָד‬
‫ֵ‬ ‫מִ י ׁשֶ ּב ֵַרְך‬
‫ֲבּורם‪ , , .‬טֹובִים‪ּ( .‬ו ְל ַה ְכנִיסֹו ִּבב ְִריתֹו ַאב ְָרהָם ָאבִ ֽינּו‬
‫לָּה ּבְמַ ּז ָל טֹוב‪ַּ ,‬בעֲבּור ׁשֶ ַּב ֲעלָה וְָאבִיו י ִּתֵ ן ִלצְדָ קָה ַבע ָ‬
‫‪ִּ :‬בז ְ ַמנֹו‪),‬‬

‫‪ Prière au nom d'une femme après l'accouchement et le‬שברך ליולדת נקבה וקריאת שם‬
‫‪nom d'une fille‬‬

‫אֲבֹותֽינּו ַאב ְָרהָם י ִ ְצחָק ְו ַיֽעֲק ֹב‪ ,‬הּוא יְב ֵָרְך אֶת הָאִ ּׁשָה הַּיֹולֶדֶ ת ( פלונית ) ּבַת ( פלוני ) ְואֶת ּבִּתָ ּה‬ ‫ֵ‬ ‫מִ י ׁשֶ ּב ֵַרְך‬
‫ׁש ַּב ֲעלָה וְָאבִ ֽי ָה י ִּתֵ ן‬
‫הַנֹולְדָ ה לָּה ּבְמַ ּז ָל טֹוב‪ְ ( ,‬וי ִ ָּק ֵרא ׁשְ מָּה ְּבי ִׂשְ ָראֵל ( פלונית ) ּבַת ( פלוני‪-‬שם האב ) ַּבעֲבּור ֶ‬
‫שים טֹובִים‪ .‬וְנ ֹאמַר ָא ֵמן‬ ‫ּתֹורה‪ּ ,‬ו ְל ֻחפָּה‪ּ ,‬ולְמַ ֲע ִׂ‬
‫ֲבּורם‪ּ .‬בִׂשְ כַר זֶה יִז ְּכּו ָאבִי ָה וְאִ מָּה ְלגַדְ לָּה ְל ַּבעַל ָ‬
‫‪ִ :‬לצְדָ קָה ַבע ָ‬

‫‪Lecture de la Torah, Birchas Hagomeil‬‬

‫‪Rav dit, ( Maseches Berachos 54) que quatre sont obligés d'offrir des remerciements:‬‬
‫‪les personnes qui ont terminé en toute sécurité un voyage maritime ou terrestre, ou qui‬‬
‫‪se sont remis d'une maladie grave, ou ont été libérés de captivité. Celui qui est obligé‬‬
de réciter la bénédiction d'action de grâce doit le faire au rouleau de la Torah, après
que la bénédiction suivant la lecture de la Torah est dite.

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu Adonoy

‫ אֱֹלהֵ ֽינּו מֶ ֽלְֶך הָעֹולָם‬notre Dieu, Roi de l'Univers,

‫ הַּגֹומֵל ְל ַחיָּבִים טֹובֹות‬Qui accorde la bonté aux coupables,

‫כָּל טֹוב‬: Qui m'a accordé toutes les bontés.

La congrégation répond:

‫ש ְּ֒ג ָמלְָך טֹוב‬


ֶׁ ‫ ִמי‬Celui qui t'a fait du bien,

‫ הּוא יִגְ ָמלְָך כָּל טֹוב‬qu'il vous accorde toute bonté,

 : toujours.

Bénédiction par le père d'une Bar Mitzvah

La bénédiction suivante est prononcée par le père d'une Bar Mitzvah, après que le
garçon a été appelé à la Torah et a récité la bénédiction après la lecture :

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu Adonoy

‫ אֱֹלהֵ ֽינּו מֶ ֽלְֶך הָעֹולָם‬notre Dieu, Roi de l'Univers,

‫ מ ֵֽע ֹנֶׁש‬Qui m'a libéré du châtiment

‫ז ֶה‬: de ce [garçon].

Lorsque la lecture de la Torah est terminée, le Demi Kaddish est récité par le Lecteur.
Le Maftir est lu puis la Torah est élevée afin que la congrégation puisse voir le script,
et la congrégation s'exclame :

‫שם משֶׁה‬
ָׂ ‫שר‬
ֶׁ ‫ַּתֹורה ֲא‬
ָ ‫ וְז ֹאת ה‬C'est la Torah que Moïse a placée

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ ִל ְפנֵי ְּבנֵי י‬devant les enfants d'Israël.

‫פִּי י ְהֹוָה ְּבי ַד משֶׁה‬: sur ordre d'Adonoy par la main de Moïse.

‫ עֵץ ַחי ִּים הִיא‬C'est un arbre de vie

‫ בָּּה‬à ceux qui y adhèrent,

‫שר‬
ָּׁ ‫וְתֹו ְ֒מכֶ ֽי ָה ְמ ֻא‬: et ceux qui le soutiennent ont de la chance.
‫ דְּ ָרכֶ ֽי ָה דַּ ְרכֵי נֹֽעַם‬Ses voies sont des voies d'agrément,

‫שלֹום‬
ָׁ ‫יבֹותֽי ָה‬
ֶ ִ‫ ְוכָל נְת‬: et tous ses chemins sont paix.

‫ ֽא ֹ ֶרְך י ָ ִמים בִּי ִמינָּה‬La longue vie est à sa droite,

‫שר ְוכָבֹוד‬
ֶׁ ‫בִּשְׂ מ ֹאלָּה ֽע‬: à sa gauche, richesse et honneur.

‫ י ְהֹוָה ָחפֵץ‬Adonoy désiré,

‫ צִדְ קֹו‬à cause de sa justice,

‫ּתֹורה ְויַאְדִּ יר‬:


ָ pour rendre la Torah grande et la glorifier.

Lecture de la Torah, Berachos pour la Haftarah

La Haftarah, une lecture choisie des Prophètes, contient généralement une référence
au texte ou au thème de la Sidrah, la lecture de la Torah, qui la précède. Selon
Avudraham, la récitation de la Haftarah, a été instituée pendant la période de
persécution précédant la révolte des Maccabées, lorsque la lecture de la Torah
proprement dite était interdite. Des lectures des prophètes ont ensuite été substituées
afin de revoir certains des enseignements contenus dans la Torah elle-même. Le mot
‫ ַה ְפט ָָרה‬est dérivé de la racine ‫ פטר‬, qui signifie décharger ou conclure. En lisant la
Haftarah, nous concluons la lecture de la Torah.

Berachah a récité avant la lecture de la Haftarah :

‫אַתָּ ה י ְהֹוָה‬. Béni sois-Tu Adonoy

‫מֶ ֽלְֶך הָ ֽעֹולָם‬. notre Dieu, Roi de l'Univers,

‫אֲשֶׁ ר ָּבחַר ִּבנְבִי ִאים טֹובִים‬. Qui a choisi de bons prophètes, 13Le vrai prophète doit être
véritablement « bon » et l'ami de tous les hommes tant dans son attitude que dans sa
conduite. Le cœur d'un vrai prophète en Israël doit être capable de se réjouir
sincèrement lorsque les individus et l'humanité s'épanouissent, et d'une tristesse
sincère lorsqu'ils déclinent. Le prophète juif se tient au service du tov du royaume du
bien absolu dont il est censé être le messager. — SR Hirsch

‫בְדִ ב ְֵריהֶם‬. et était content de leurs paroles 14The prophet is given only the basic content
of the ideals which he is to proclaim. The words in which he expresses the theme
communicated to him however, are his own. According to the Sages ‫אֵ ין ׁשְ נֵי נְבִ יאִ ים‬
‫ מִ תְ נַבְ אִ ין ּבְ סִ גְנֹון אֶ חָ ד‬, each prophet has a style, peculiar to him alone, hence a prophet
requires the gift of eloquence. God chooses as His prophets only such men whose
words are ‫ נֶאֶ מָ ִרים ּבֶ אֶ מֶ ת‬, spoken in truth.— S. R. Hirsch

‫ ֶּב ֱאמֶת‬: qui ont été dits en vérité.


‫אַתָּ ה י ְהֹוָה‬. Béni sois-Tu, Adonoy,

‫ַּּתֹורה‬
ָ ‫ב‬. Qui choisit la Torah

‫ ַעבְּדֹו‬. et Moïse, son serviteur,

‫עַּמֹו‬. et Israël, son peuple,

‫ ָה ֱאמֶת וָצֶ ֽדֶ ק‬: et les prophètes de la vérité et de la justice.

Berachos a récité après la lecture de la Haftarah:

‫אַתָּ ה י ְהֹוָה‬. Béni sois-Tu Adonoy

‫מֶ ֽלְֶך הָעֹולָם‬. notre Dieu, Roi de l'Univers,

‫צּור כָּל ָהעֹֽולָמִ ים‬. Rocher de tous les mondes,

‫ ְּבכָל־הַּדֹורֹות‬. Juste dans toutes les générations,

‫ ַהנֶּ ֱא ָמן‬. le Tout-Puissant, le Fidèle,

‫וְעֹושֶׂה‬. Qui dit et fait,

‫ּו ְמ ַקי ֵּם‬. Qui parle et accomplit,

‫דְּ ב ָָריו ֱאמֶת וָצֶ ֽדֶ ק‬: car toutes ses paroles sont vraies et justes.

‫נֶאֱמָ ן אַתָּ ה הּוא י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬. Tu es fiable, Adonoy, notre Dieu,

‫דְּ ב ֶ ָֽריָך‬. et fiables sont tes paroles,

‫ ֶאחָד מִדְּ֒ ב ֶ ָֽריָך‬. et pas un de tes mots

‫ָאחֹור ֹלא־י ָׁשּוב ֵריקָם‬. est toujours rétracté insatisfait,

‫ אֵל‬car tu es le Tout-Puissant,

‫נֶ ֽאֱ ָמן ו ְַר ֲח ָמן אָ ֽתָּ ה‬: un roi fiable et miséricordieux.

‫אַתָּ ה י ְהֹוָה‬. Béni sois-Tu, Adonoy,

‫ ָהאֵל‬le Tout-Puissant

‫ ְּבכָל־דְּ ב ָָריו‬: Qui est fiable dans toutes ses paroles.

‫ ַרחֵם עַל־צִּיֹון‬Ayez de la compassion pour Sion


‫הִיא בֵּית ַח ֵּי ֽינּו‬. car c'est la maison de notre vie,

‫ נֶ ֽפֶׁש‬et celui dont l'âme est humiliée, 15This is the People of Israel, which is humiliated
in exile. According to Avudraham and the siddur of Rav Amram Gaon, the text reads:
‫ וְלַ עֲ גּומַ ת נֶפֶ ׁש‬which would mean “the one whose soul is grieved.”

‫ ִּב ְמה ֵָרה ְבי ָמֵ ֽינּו‬: livrer rapidement, de nos jours.

‫אַתָּ ה י ְהֹוָה‬. Béni sois-Tu, Adonoy,

‫ צִּיֹון‬Qui fait se réjouir Sion

 : avec ses enfants.

‫י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬. Fais-nous nous réjouir, Adonoy, notre Dieu,

‫ ַהנָּבִיא ַעבְדֶּ ָֽך‬. avec Elie le prophète, ton serviteur,

‫ ּובְמַ לְכּות בֵּית דָּ וִד‬et avec le royaume de la maison de David,

. Votre oint.

‫ י ָב ֹא‬Qu'il vienne rapidement

‫לִבֵּ ֽנּו‬. et faire exulter notre cœur.

‫ ִּכסְאֹו ז ָר‬. Sur son trône, pas étranger 16“Stranger” in this context means anyone not of
the seed of David. siège,

‫ וְֹלא יִנְחֲלּו עֹוד ֲאח ִֵרים‬et d'autres n'hériteront plus

‫כְּבֹודֹו‬. Son Honneur.

‫שם קָדְ ְׁ֒שָך ּלֹו‬


ֵׁ ‫ ְּב‬. Car par ton saint Nom, tu lui as juré,

‫י ִ ְכבֶּה נֵרֹו לְעֹולָם ָועֶד‬: que sa lumière ne s'éteindra jamais.

‫אַתָּ ה י ְהֹוָה‬. Béni sois-Tu, Adonoy,

‫דָּ וִד‬: Bouclier de David.

Les jours de jeûne, les berachos s'arrêtent ici.

Le Chabbath, concluez avec cette berachah :

‫ ָהעֲבֹודָ ה‬.‫ַּתֹורה‬
ָ ‫עַל ה‬.Pour la Torah, pour le Service Divin

‫ ַה ְּ֒נבִי ִאים‬. pour les Prophètes,


‫ ְועַל יֹום הַשַּׁ בָּת ַהז ֶּה‬. et pour ce jour de sabbat

‫שנ ַָּתֽתָּ לָ ֽנּו י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬


ֶׁ que tu nous as donné, Adonoy, notre Dieu,

‫ ְו ִל ְמנּוחָה‬pour la sainteté et pour le repos,

‫ּולְתִ פְאָ ֶֽרת‬: pour l'honneur et pour la gloire.

‫י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬. Pour tout cela, Adonoy, notre Dieu,

‫ אֲ נַ ֽחְנּו מֹודִ ים לְָך‬Nous te remercions,

‫אֹותָ ְך‬. et te bénis;

‫ש ְמָך‬
ִׁ béni soit ton nom

‫ ְּבפִי כָּל־חַי‬par la bouche de tous les vivants

‫תָּ ִמיד לְעֹולָם ָועֶד‬: continuellement pour toujours.

‫אַתָּ ה י ְהֹוָה‬. Béni sois-Tu, Adonoy,

‫הַשַּׁ בָּת‬: Sanctificateur du Sabbat.

A Yom Tov, concluez avec cette berachah :

‫ַּתֹורה ְועַל ָהעֲבֹודָ ה‬


ָ ‫ עַל ה‬Pour la Torah, pour le Service Divin

‫ ַה ְּ֒נבִי ִאים‬pour les Prophètes.

(Si un Yom Tov a lieu le Chabbath, ajoutez :

‫שבָּת ַהז ֶּה‬


ַּׁ ‫יֹום ַה‬: pour ce jour de sabbat)

‫ — ְועַל יֹום‬et pour ce jour de ( choisissez celui qui convient :)

‫חַג ַה ַּמּצֹות ַהז ֶּה‬: la Fête des Matzos

‫שבּועֹות ַהז ֶּה‬


ָׁ ‫ ַה‬: la fête de Shaveu

‫ ַהסֻּּכֹות ַהז ֶּה‬: le Festival de Souccos

‫חַג ָהעֲצֶ ֶֽרת ַהז ֶּה‬: le Festival de Shemini Atzeres

‫שנ ַָּתֽתָּ לָּנּו י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬


ֶׁ que tu nous as donné, Adonoy, notre Dieu

‫ (לשבת ִלקְדֻ שָּׁה ְולִמְ נּוחָה‬le jour du sabbat ajouter : pour la sainteté et pour le repos)
‫ש ְמחָה‬
ִׂ ‫ ּו ְל‬pour le bonheur et pour la joie,

‫ּולְתִ פְאָ ֶֽרת‬: pour l'honneur et pour la gloire.

‫י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬. Pour tout cela, Adonoy, notre Dieu

‫ אֲ נַ ֽחְנּו מֹודִ ים לְָך‬Nous te remercions

‫אֹותָ ְך‬. et te bénis;

‫ש ְמָך‬
ִׁ béni soit ton nom

‫ ְּבפִי כָּל־חַי‬par la bouche de tous les vivants

‫תָּ ִמיד לְעֹולָם ָועֶד‬: continuellement pour toujours.

‫אַתָּ ה י ְהֹוָה‬. Béni sois-Tu, Adonoy,

‫ש ָראֵל ְו ַה ְּ֒ז ַמנִּים‬


ְׂ ִ ‫י‬: Sanctificateur d'Israël et des Saisons.

(Le Chabbat et Yom Tov disent:

‫שבָּת ְוי ִשְׂ ָראֵל‬


ַּׁ ‫ מְקַדֵּ ׁש ַה‬Sanctificateur de Chabbath et d'Israël

 : et les saisons.)

Les derniers jours de Pessa'h et de Chavouos, et sur Chemini Atseres, les prières
Yizkor (pages 000-000) sont récitées ici. Si ces jours devaient se produire le Chabbath,
Yizkor est récité après Yekum Purkon.

Suite aux lectures de la Torah et des Prophètes, (les lois et connaissances divines qui
nous sont remises par écrit, ) nous procédons à des prières pour la survie, le soutien et
le bien-être des hommes qui perpétuent ces lois en enseignant et en étudiant la Loi
Orale . Le Talmud babylonien, la loi orale était organisée sous sa forme actuelle en
Babylonie, par conséquent les deux premières prières y ont été composées en araméen,
la langue utilisée et comprise par la plupart des Juifs.

Lecture de la Torah, Yekum Purkon

Les trois prières suivantes ne sont dites que le sabbat, elles ne sont pas dites le jour de
Yom Tov qui a lieu les jours de semaine.

Selon Mishna Berurah 101:19, celui qui prie sans minyan ne devrait pas dire l'une des
prières suivantes, mais plutôt commencer Père de compassion à la page 000.

‫ש ַמי ָּא‬
ְׁ ‫ י ְקּום פ ְֻּר ָקן מִן‬Que survienne la délivrance du Ciel—

‫ ִחנָּא ְו ִחסְדָּ א ו ְַר ֲח ֵמי‬faveur, gentillesse, compassion,


‫אֲריכֵי‬
ִ longue vie,

‫ש ַמי ָּא‬
ְׁ ִ‫ ּו ְמזֹונֵי ְרוִיחֵי ְו ִסיַּעְתָּ א ד‬nourriture abondante, assistance céleste,

ָ ‫ּגּופָא ּונ‬. santé physique, bonne vision, 17D'autres traduisent ‫ְהֹורה מַ עַ לְ יָא‬
‫ְהֹורא ַמ ַע ְלי ָא‬ ָ ‫ נ‬par «
illumination supérieure (ou vraie) ».

‫ ַחי ָּא ְו ַקי ָּ ָמא‬. et des enfants vivants et épanouis,

‫ ז ְַרעָא דִּ י לָא יִפְסֹוק‬les enfants qui n'interrompent pas

‫ וְדִ י לָא יִבְטֹול‬ni s'abstenir d'étudier

‫אֹורי ְתָ א‬:


ַ les paroles de la Torah—

‫ ו ְַר ָּבנָן‬Pour nos maîtres et nos sages,

‫שתָ א‬
ָׁ ‫קַדִּ י‬. les saintes communions,

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ְַארעָא דְ י‬
ְ ‫ דִּ י ב‬en terre d'Israël

‫ ְּב ָבבֶל‬. et en Babylonie.

‫ ַכלֵּי‬Pour les chefs des assemblées de la Torah, 18Les Sages utilisent souvent le mot ‫כַּ לֵ י‬
en référence aux conférences agadiques, et ainsi ‫ ֵרישֵׁ י כַ לֵ י‬serait traduit par les
principaux conférenciers, ( ‫)דַ ְרשָׁ נִים‬. Des assemblées de la Torah ont eu lieu pendant les
mois d'Adar et d'Eloul afin d'inspirer les gens et de les instruire concernant les
prochaines fêtes de Pessa'h, les grandes fêtes et Soukkos.

‫ גַ ְלוָתָ א‬pour les chefs des communautés en exil,

‫ מְתִ יבָתָ א‬pour les chefs des yeshivot,

‫דִ י ָבבָא‬: et pour les juges dans les passerelles ; 19Les juges avaient l'habitude de siéger à
l'intérieur des portes.

‫ תַּ ְל ִמידֵ יהֹון‬pour tous leurs disciples,

‫ ּו ְלכָל תַּ ְל ִמידֵ י תַ ְל ִמידֵ יהֹון‬et pour tous les disciples de leurs disciples,

‫ ּו ְלכָל ָמאן דְּ ָעסְקִין‬et pour tous ceux qui s'occupent

‫ְּאֹורי ְתָ א‬
ַ ‫ב‬. avec la Torah,

‫ מַ ְלכָּא דְ ָעלְמָ א יְב ֵָרְך י ַתְ הֹון‬le Roi de l'Univers les bénira,

‫ יַפִּיׁש ַחי ֵּיהֹון ְוי ַ ְסגֵּא יֹו ֵמיהֹון‬prolonger leur durée de vie, augmenter leurs jours,
‫שנֵיהֹון‬
ְׁ ‫ַארכָּא ִל‬
ְ ‫ ְוי ִתֵּ ן‬et donner de la longueur à leurs années.

‫ ְוי ִתְ פ ְָּ֒רקּון‬Et ils seront livrés

‫ ְוי ִשְׁתֵּ ְ֒זבּון ִמן כָּל ָע ָקא‬et sauvé de toute détresse

‫שין‬
ִׁ ‫כָּל מ ְַרעִין בִּי‬. et de toute maladie grave.

‫ דִּ י בִשְׁמַ י ָּא יְהֵא ְב ַסעְדְּ֒ הֹון‬Le Maître dans les cieux, les aidera

‫ז ְ ַמן ְועִדָּ ן‬. en tout temps et en toute saison.

‫ָא ֵמן‬: Et disons Amein.

‫ש ַמי ָּא‬
ְׁ ‫ י ְקּום פ ְֻּר ָקן מִן‬Que survienne la délivrance du Ciel—

‫ ִחנָּא ְו ִחסְדָּ א ו ְַר ֲח ֵמי‬faveur, gentillesse, compassion,

‫אֲריכֵי‬
ִ longue vie,

‫ש ַמי ָּא‬
ְׁ ִ‫ ּו ְמזֹונֵי ְרוִיחֵי ְו ִסיַּעְתָּ א ד‬nourriture abondante, assistance céleste,

‫ְהֹורא ַמ ַע ְלי ָא‬


ָ ‫ּגּופָא ּונ‬. santé physique, bonne vision,

‫ ז ְַרעָא ַחי ָּא ְו ַקי ָּ ָמא‬et des enfants vivants et épanouis,

‫ ז ְַרעָא דִּ י לָא יִפְסֹוק‬les enfants qui n'interrompent pas

‫ וְדִ י לָא יִבְטֹול‬ni s'abstenir d'étudier

‫אֹורי ְתָ א‬:


ַ les paroles de la Torah -

‫שא הָדֵ ין‬


ָׁ ‫ ְלכָל קְ ָהלָא קַדִּ י‬pour toute cette sainte congrégation,

‫ ַרב ְְר ַבי ָּא עִם זְע ֵַרי ָּא‬adultes et enfants,

‫שי ָּא‬
ַׁ ְ‫ּונ‬. nourrissons et femmes.

‫ מַ ְלכָּא דְ ָעלְמָ א יְב ֵָרְך י ַתְ כֹון‬Le Roi de l'Univers vous bénira,

‫ יַפִּיׁש ַחי ֵּיכֹון ְוי ַ ְסגֵּא יֹו ֵמיכֹון‬prolongez votre espérance de vie, augmentez vos jours,

‫שנֵיכֹון‬
ְׁ ‫ַארכָּא ִל‬
ְ ‫ ְוי ִתֵּ ן‬et donne de la longueur à tes années.

‫ וְתִ תְ פ ְָּ֒רקּון‬Et tu seras livré

‫ וְתִ שְׁתֵּ ְ֒זבּון מִן כָּל ָע ָקא‬et sauvé de toute détresse


‫שין‬
ִׁ ‫כָּל מ ְַרעִין בִּי‬. et une maladie grave.

‫ דִּ י בִשְׁמַ י ָא יְהֵא ְב ַסעְדְּ֒ כֹון‬Le Maître des cieux t'aidera

‫ז ְ ַמן ְועִדָּ ן‬. en tout temps et en toute saison

‫ָא ֵמן‬: et disons Amein.

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫שב ֵַּרְך א‬
ֶׁ ‫ מִ י‬Celui qui a béni nos pères,

‫י ִ ְצחָק ְויַעֲק ֹב‬. Abraham, Isaac et Jacob,

‫ יְב ֵָרְך‬bénira

‫ אֶת כָּל ַה ָּקהָל ַהקָּדֹוׁש ַהז ֶּה‬toute cette sainte congrégation

‫כָּל קְ הִּלֹות הַקֹּֽדֶ ׁש‬. avec toutes les saintes congrégations,

‫שיהֶם‬
ֵׁ ְ‫ ּונ‬eux, leurs femmes

‫ ּובְנֹותֵ יהֶם‬et leurs fils et leurs filles,

‫שר ָלהֶם‬
ֶׁ ‫ ְוכָל ֲא‬et tout ce qui leur appartient.

‫ ּומִ י שֶׁמְּ֒ יַחֲדִ ים בָּתֵּ י ְכנֵסִּיֹות‬Celui qui consacre des synagogues

. pour la prière,

‫ּו ִמי שֶׁ בָּאִ ים בְּתֹוכָם ְלהִתְ ַּפלֵּל‬. et quiconque y entre pour prier,

‫ ּו ִמי שֶׁ ּנֹותְ֒ נִים נֵר ַלמָּאֹור‬et quiconque donne des lampes pour l'éclairage,

‫ ְו ַיֽי ִן לְקִּדּוׁש ּו ְל ַהבְדָּ לָה‬vin pour Kiddouch et Havdalah,

‫ָאֹורחִים ּוצְדָ קָה ָל ֲענִי ִּים‬


ְ֒ ‫ל‬. nourriture pour les voyageurs, charité pour les pauvres;

❖‫שעֹו ְ֒סקִים‬
ֶׁ ‫ ְוכָל מִ י‬et quiconque s'occupe

‫ צִּבּור‬avec les besoins de la communauté—

. d'une manière fidèle—

‫ הַקָּדֹוׁש בָּרּוְך הּוא‬Le Saint, béni soit-Il,

‫שכ ָָרם‬
ְׂ leur paiera leur récompense,

‫ ְויָסִיר ֵמהֶם כָּל ַמ ֲחלָה‬ôte d'eux toute maladie,


‫ ְוי ְִרפָּא ְלכָל ּגּופָם‬guérir tout son corps,

‫ ְלכָל עֲֹונָם‬. pardonne toutes leurs iniquités,

‫ ְוי ִשְׁ לַח ב ְָּרכָה ְו ַה ְצ ָלחָה‬et envoyer la bénédiction, et le succès

‫ ְּבכָל ַמעֲשֵׂ ה י ְדֵ יהֶם‬sur tout le travail de leurs mains,

‫ש ָראֵל ֲאחֵיהֶם‬
ְׂ ִ ‫כָּל י‬. avec tout Israël, leurs frères,

‫ָא ֵמן‬: et disons, Amein.

Lecture de la Torah, prière pour le gouvernement

La coutume de prier pour le bien-être du gouvernement est mentionnée dans Kol Bo et


Avudraham. Ce dernier écrit : « Après la lecture de la Torah, il est de coutume de bénir
le roi et de prier Dieu pour qu'il reçoive force et pouvoir sur ses ennemis. Cette prière
est basée sur Jérémie 29: 7, «Cherchez la paix de la ville où je vous ai envoyés en exil,
et priez Adonoy en sa faveur; car dans sa paix, vous aurez la paix. Nous trouvons
également une référence à une telle prière dans la Mishna, ( Maseches Avos 3:2), «
Rabbi Chanina, adjoint Kohein Gadol, dit : Priez pour le bien-être du gouvernement,
parce que si les gens n'avaient pas peur de cela, ils avaleraient chaque autre vivant.

‫תְּ ׁשּועָה ַל ְּ֒מ ָלכִים‬. Celui qui accorde la délivrance aux rois,

‫ ַל ְּ֒נסִיכִים‬. et domination aux princes,

‫מַ לְכּות כָּל־עֹו ָל ִמים‬. Sa royauté est une royauté de tous les mondes ;

‫ הַּפֹוצֶה אֶת־דָּ וִד ַעבְּדֹו‬Il [qui] a sauvé David, son serviteur,

‫רעָה‬.ָ de l'épée maléfique,

‫ ַּבי ָּם דֶּ ֶֽרְך‬. Qui a mis une route à travers la mer,

‫ ַעז ִּים נְתִ יבָה‬. et un chemin au milieu des eaux puissantes;

‫יְב ֵָרְך ְויִשְׁמ ֹר ְויִנְצ ֹר‬. qu'il bénisse, préserve et garde,

‫ ְויַעֲז ֹר וִירֹומֵם וִיגַדֵּ ל‬aider, exalter et faire grand,

‫ לְמַ ֽ ְעלָה‬et élever haut

‫ַארצֹות ַה ְּ֒ב ִרית‬


ְ ‫ אֶת נְשִׂ יא‬le président de ces États-Unis,

‫שנֵ ֽהּו‬
ְׁ ‫ ּו ִמ‬et le vice-président.

‫ מֶ ֽלְֶך מַ ְלכֵי ַה ְּ֒מ ָלכִים ב ַ ְּֽר ֲחמָיו‬Que le Roi Suprême des rois dans sa miséricorde,
‫ש ְ֒מ ֵרם‬
ְׁ ִ ‫ ְוי‬. les soutenir dans la vie et les préserver ;

‫ ּו ִמכָּל צ ָָרה ְוי ָגֹון וָנֶ ֽז ֶק‬et de toute détresse, chagrin et blessure,

. qu'il les sauve.

‫ מֶ ֽלְֶך מַ ְלכֵי ַה ְּ֒מ ָלכִים ב ַ ְּֽר ֲחמָיו‬Que le Roi Suprême des rois dans sa miséricorde,

‫ ְּב ִלבָּם ַר ֲח ָמנּות‬. insuffler dans leur cœur la compassion

‫טֹובֹות עִמָּ ֽנּו‬. faire du bien avec nous

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ ְועִם כָּל־י‬. et avec tout Israël.

‫ ּו ְבי ָמֵ ֽינּו‬De leurs jours et des nôtres,

‫י ְהּודָ ה‬. que Juda soit délivré

‫יִשְׁכ ֹּן לָבֶ ֽטַח‬. et Israël demeure en sécurité,

‫ ְלצִּיֹון ּגֹואֵל‬. et le Rédempteur vint à Sion.

‫ ְוכֵן יְהִי ָרצֹון‬Que ce soit sa volonté

‫ָא ֵמן‬: et disons, Amein.

Lecture de la Torah, bénédictions du nouveau mois

La prière suivante ‫ יְהִי ָרצֹון‬, composée par Rav, chef de la yeshiva babylonienne à Sura,
est mentionnée dans le Talmud, ( Maseches Berachos 16b), mais pas comme une
prière spécifiquement ordonnée pour bénir le nouveau mois. C'était en fait une prière
quotidienne que Rav récitait chaque jour après le service régulier.

Le ‫ יְהִי ָרצֹון‬a été adapté par les Juifs ashkénazes comme une prière pour la venue du
nouveau mois en ajoutant les mots : ‫ שֶׁתְּ חַדֵ ׁש ָעלֵינּו אֶת הַחֹודֶ ׁש ַהז ֶּה לְטֹובָה ְו ִלב ְָרכָה‬mais les
Juifs séfarades omettent toute la prière car elle n'est mentionnée ni par Rambam ni par
Avudraham.

‫ יְהִי ָרצֹון מִ ְּ֒לפָנֶ ֽיָך‬Que ce soit ta volonté,

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו וֵאֹלהֵי א‬Adonoy, notre Dieu et Dieu de nos pères,

‫ שֶׁ תְּ֒ חַדֵּ ׁש עָלֵ ֽינּו אֶת הַחֹֽדֶ ׁש ַהז ֶּה‬de renouveler ce mois [à venir] pour nous

‫ ְו ִלב ְָרכָה‬. pour la bonté et la bénédiction.

‫ וְתִ תֶּ ן לָנּו ַחי ִּים אֲרּוכִים‬Accorde-nous longue vie


‫שלֹום‬
ָׁ ‫של‬
ֶׁ ‫ ַחי ִּים‬une vie de paix,

‫של טֹובָה‬
ֶׁ ‫ ַחי ִּים‬une vie de bonté,

‫של ב ְָּרכָה‬
ֶׁ ‫ ַחי ִּים‬une vie de bénédiction,

‫של פ ְַּרנָסָה‬
ֶׁ ‫ ַחי ִּים‬une vie de subsistance,

‫ ַחי ִּים שֶׁ ל חִּלּוץ ֲעצָמֹות‬une vie de vigueur corporelle,

‫שי ֵּׁש ָּבהֶם‬


ֶׁ ‫ ַחי ִּים‬une vie dans laquelle il y a

‫ י ְִרַאת שָׁ מַ ֽי ִם ְוי ְִרַאת ֵחטְא‬peur du ciel et peur du péché

‫ש ֵאין ָּבהֶם‬
ֶׁ ‫ ַחי ִּים‬une vie dans laquelle il n'y a pas

‫ ּו ְכ ִלמָּה‬honte ou disgrâce,

‫שר ְוכָבֹוד‬
ֶׁ ֹ ‫ ַחי ִּים שֶׁ ל ֽע‬une vie de prospérité et d'honneur,

‫ ַחי ִּים שֶׁתְּ֒ הֵא בָ ֽנּו‬une vie dans laquelle il y aura

‫שמַ ֽי ִם‬
ָׁ ‫ּתֹורה ְוי ְִרַאת‬
ָ ‫ ַא ֲהבַת‬l'amour de la Torah et la crainte du Ciel,

‫ ַחי ִּים‬une vie [dans laquelle]

‫שאֲלֹות לִבֵּ ֽנּו‬


ְׁ ‫ שֶׁ י ִּ ָּמ ְ֒לאּו ִמ‬seront exaucés les souhaits de nos cœurs

. ‫סֽלָה‬:pour
ֶ la bonté. Amein, Selah.

La prière suivante, est la bénédiction réelle du mois. Le Khazzan prend la Torah dans
ses mains et déclare :

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ ִמי שֶׁ ָעשָׂה נִסִּים ַלא‬Celui qui a fait des miracles pour nos pères,

‫אֹותָ ם מֵ ַעבְדּות ְלחֵרּות‬. et les a rachetés de l'esclavage à la liberté,

‫אֹותֽנּו ְּבקָרֹוב‬
ָ ‫ הּוא יִגְַאל‬qu'il nous rachète bientôt

‫ נִדָּ ֵחֽינּו‬et rassembler nos dispersés

‫ ַּכנְפֹות הָאָ ֶֽרץ‬. des quatre coins de la terre;

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫כָּל י‬. Unis dans l'amitié, c'est tout Israël!

‫ָא ֵמן‬: Et disons, Amein.

)‫ חֹֽדֶ ׁש (פלוני‬Le nouveau mois de ( nommer le mois ),


)‫ בְּיֹום (פלוני‬qui sera le ( nommer le ou les jours )

‫ ַהבָּא עָלֵ ֽינּו ְועַל כָּל י ִשְׂ ָראֵל‬viendra à nous et à tout Israël

 : pour la bonté.

‫ יְחַדְּ֒ ֵשֽׁהּו‬Qu'il le renouvelle,

‫בָּרּוְך הּוא‬. le Saint, béni soit-Il,

‫ עָלֵ ֽינּו ְועַל כָּל עַּמֹו‬pour nous et pour tout son peuple,

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫י‬. la maison d'Israël,

‫ ְו ִלב ְָרכָה‬. pour la bonté et la bénédiction

‫ש ְמחָה‬
ִׂ ‫ּו ְל‬. pour le bonheur et pour se réjouir,

‫ּו ְלנֶ ָחמָה‬. pour la délivrance et pour la consolation,

‫ טֹובָה‬pour une nourriture abondante,

. et accompagnement,

‫שלֹום‬
ָׁ ‫טֹובִים ּו ְל‬. pour la bonne vie et pour la paix,

‫טֹובֹות‬. pour de bonnes nouvelles,

‫ ְו ִלבְׂשֹורֹות טֹובֹות‬. et pour de bonnes nouvelles,

‫ ְּבעִתָּ ם‬. pour la pluie au bon moment,

‫ש ֵלמָה‬
ְׁ . pour une récupération totale,

‫קְ רֹובָה‬. et pour un remboursement anticipé,

‫ָא ֵמן‬: et disons, Amein.

Lecture de la Torah, Av Horahamim

Selon Shaar Ephraim, cette prière a été composée pendant les persécutions de 1075 et
1095 lorsque des milliers de Juifs ont été tués dans la sanctification du nom de Dieu.

‫ ַאב ה ַָר ֲח ִמים‬est dit chaque Chabbath sauf : quand la nouvelle lune est bénie, à Roch
Hodesh, à Yom Tov, à Hanoucca ou à Pourim, quand il y a un époux, ou quand celui
dont le fils doit être circoncis ce jour-là est présent dans le congrégation. Entre Pessa'h
et Shavuous, ‫ ַאב ה ַָר ֲח ִמים‬est dit dans de nombreuses congrégations même le Chabossos
lorsque le nouveau mois est béni.
‫ ה ַָר ֲח ִמים‬Père de compassion,

‫ ְמרֹו ִמים‬. Qui habite là-haut,

‫ב ְַּר ֲח ָמיו ָהעֲצּומִ ים‬. dans sa profonde miséricorde,

‫ הּוא יִפְקֹוד ב ְַּר ֲח ִמים‬Il sera attentif à

‫ ַה ֲחסִידִ ים‬le pieux,

‫ ְוהַתְּ֒ ִמי ִמים‬. les justes et les irréprochables ;

‫ הַקֹּֽדֶ ׁש‬les saintes communautés

‫שם‬
ָׁ ‫ נַ ְפ‬qui ont donné leur vie

‫שם‬
ֵּׁ ‫שת ַה‬
ַּׁ ֻ‫קְד‬. pour la sanctification du Nom Divin.

‫ ְו ַה ְּ֒נעִימִ ים‬Ils étaient aimés et agréables

‫ ְּב ַחי ֵּיהֶם‬de leur vivant,

‫ ּובְמֹותָ ם‬et dans leur mort

‫נִפ ָ ְֽרדּו‬. ne sont pas séparés [de Lui]. 202 Samuel 1:23.

‫ ַ ֽקּלּו‬Ils étaient plus rapides que les aigles

‫גָּבֵ ֽרּו‬. et plus fort que les lions

‫ ַלעֲׂשֹות ְרצֹון קֹונָם‬faire la volonté de son Possesseur

‫צּורם‬:
ָ et le désir de leur Rocher.

‫יִז ְ ְּ֒כ ֵרם אֱֹלהֵ ֽינּו לְטֹובָה‬. Notre Dieu les rappellera favorablement

‫שְׁ ָאר צַדִּ י ֵקי עֹולָם‬. avec les autres justes de tous les temps.

‫ ְויִנְקֹום נִ ְקמַת דַּ ם ֲעבָדָ יו‬Et vengera le sang de ses serviteurs

 : qui a été versé.

‫ְּתֹורת משֶׁה‬
ַ ‫ ַּככָּתּוב ב‬Comme il est écrit dans la Torah de Moïse,

‫ ָהאֱֹלהִים‬. l'homme de Dieu,

‫ « ה ְַר ִנ ֽינּו גֹוי ִם עַּמֹו‬Chantez [vous] nations, [la louange] de son peuple,
‫כִּי דַ ם ֲעבָדָ יו י ִּקֹום‬. car il vengera le sang de ses serviteurs,

‫ ְונָקָ ם י ָשִׁ יב ְלצ ָָריו‬et la vengeance rendra-t-il à ses ennemis ;

‫ ַאדְ מָתֹו‬et sa terre sera expiée

 : [avec l'expiation] de son peuple. 21Deutéronome 32:43, voir Rachi.

‫ ְועַל י ְדֵ י ֲעב ֶָדֽיָך‬Et par les mains de tes serviteurs,

‫ ַה ְּ֒נבִי ִאים‬les Prophètes,

‫לֵאמ ֹר‬. il est écrit en disant :

‫ « ְונִקֵּ ֽיתִ י‬Je vais les purifier 22Dieu pardonnera aux nations leurs méfaits mais Il ne leur
pardonnera pas d'avoir versé le sang juif.

‫ֹלא נִקֵּ ֽיתִ י‬. [mais] à cause de leur sang, 23Leur sang fait référence au sang juif. je ne les
purifierai pas,

‫שֹׁכֵן ְּבצִּיֹון‬: et Adonoy habite [toujours] à Sion. 24Joël 4:21.

‫ ּו ְבכִתְ בֵי הַק ֹּדֶ ׁש נֶ ֱאמַר‬Et dans les Saintes Ecritures, il est dit,

‫ « לָ ֽמָּה י ֹא ְ֒מרּו הַּגֹוי ִם‬Pourquoi les nations diraient-elles,

‫« אֱֹלהֵיהֶם‬ Où est leur Dieu ? »

‫ בַּּגֹוי ִם‬Que cela soit connu parmi les nations,

‫ ְלעֵינֵ ֽינּו‬sous nos yeux, 25Sous nos yeux c'est à dire de notre vivant.

‫ נִקְ מַת דַּ ם ֲעב ֶָדֽיָך‬la vengeance du sang de tes serviteurs

 : qui a été versé. 26Psaumes 79 :10.

‫ וְאֹומֵר‬Et il dit,

‫דֹורׁש דָּ ִמים‬


ֵ ‫ « כִּי‬Car celui qui se soucie du sang [versé],

‫ זָכָר‬Il se soucie d'eux,

‫שָׁ כַח ַצ ֲעקַת ֲענָוִים‬: Il n'a pas oublié le cri des humbles. 27Psaumes 9 :13.

❖‫ וְאֹומֵר‬Et il dit :

‫« בַּּגֹוי ִם‬Il jugera les nations


‫[ ְגוִּיֹות‬le champ de bataille sera] rempli de [leurs] cadavres.

‫ר ֹאׁש עַל אֶ ֶֽרץ ַרבָּה‬: Il écrasera des têtes sur la terre plusieurs fois.

‫ בַּדֶּ ֶֽרְך‬Du ruisseau au bord du chemin

‫ יִשְׁתֶּ ה‬boira-t-il; 28Dieu sera satisfait de la vengeance qu'il exercera sur les nations,
comme on est satisfait lorsqu'on boit à un ruisseau au bord du chemin. — Metsudas
Dovid

‫עַל כֵּן י ִָרים ראׁש‬: donc [Israël] gardera la tête haute. 29Psaumes 11:6, 7. Quand Dieu
prendra sa vengeance, Israël sera justifié et gardera la tête haute avec orgueil.

Service Moussaf, Ashrei

‫ יֹו ְׁ֒שבֵי‬Heureux ceux qui habitent

‫ֵיתָֽך‬
ֶ ‫ ב‬dans ta maison;

‫י ְ ַה ְ֒ללּֽוָך סֶּ ֽלָה‬: puissent-ils continuer à te louer, Selah.

‫ אַשְׁ ֵרי ָהעָם שֶׁכָּ ֽכָה ּלֹו‬Heureux le peuple dont le sort est ainsi ;

‫ ָהעָם‬chanceux est le peuple

‫שי ְהֹוָה אֱֹלהָיו‬


ֶׁ : pour qui Adonoy est leur Dieu.

‫ לְדָ וִד‬Un éloge de David !

‫ אֲ רֹומִ ְמָך אֱלֹוהַי הַמֶּ ֽלְֶך‬Je t'exalterai, mon Dieu, le Roi,

‫שִׁ ְמָך לְעֹולָם ָועֶד‬: et bénis ton nom pour toujours et à jamais.

‫ ֲאב ְָרכֶ ָֽך‬Chaque jour je te bénirai

‫וַאֲ ַה ְ֒ללָה שִׁ ְמָך לְעֹולָם ָועֶד‬: et exalte Ton Nom pour toujours et à jamais.

‫ גָּדֹול י ְהֹוָה ּו ְמ ֻהלָּל ְמא ֹד‬Adonoy est grand et hautement exalté,

‫אֵ ין ֵ ֽחקֶר‬: et sa grandeur est insondable.

‫ ּדֹור לְדֹור‬D'une génération à l'autre

‫שיָך‬
ֶׂ ‫ ַמ ֲע‬louera tes oeuvres

‫י ַ ִּג ֽידּו‬: et tes actes puissants, ils le déclareront.

‫הֹודָֽך‬
ֶ ‫ הֲדַ ר כְּבֹוד‬La splendeur de Ta glorieuse majesté,
‫נִ ְפ ְ֒לא ֶֹתֽיָך א ִָשֽׂיחָה‬: et les paroles de tes merveilles, je les dirai.

‫אֹותֽיָך י ֹאמֵ ֽרּו‬


ֶ ‫נֹור‬
ְ֒ ‫ ֶועֱזּוז‬De ta puissance impressionnante, ils parleront

‫ ֲא ַס ְּ֒פ ֶ ֽרנָּה‬: et je raconterai ta grandeur.

‫ ַרב־טּו ְ֒בָך‬Mention de ta générosité

‫ י ַבִּ ֽיעּו‬ils exprimeront,

‫ ְוצִדְ קָתְ֒ ָך י ְַרנֵּ ֽנּו‬: et dans ta justice exulte joyeusement.

‫ חַּנּון ו ְַרחּום י ְהֹוָה‬Adonoy est gracieux et compatissant,

‫ל־חסֶד‬
ֽ ָ ָ‫אַפַּ ֽי ִם ּוגְד‬: lent à la colère et grand dans la bonté.

‫ לַכ ֹּל‬Adonoy est bon à tous,

‫שיו‬
ָׂ ‫עַל־כָּל־ ַמ ֲע‬: Sa miséricorde englobe toutes ses œuvres.

‫ יֹודֽ ּוָך י ְהֹוָה כָּל־ ַמע ֲֶשֽׂיָך‬Toutes tes œuvres te remercieront, Adonoy,

‫יְב ְָ֒רכּֽוכָה‬: et tes pieux te béniront.

‫ ַמלְכּותְ֒ ָך‬De l'honneur de ta royauté,

‫ י ֹאמֵ ֽרּו‬ils parleront

‫י ְדַ בֵּ ֽרּו‬: et ta puissance, ils déclareront.

‫ לְהֹודִ ֽי ַע ִל ְבנֵי הָָאדָ ם גְּבּור ֹתָ יו‬Pour révéler aux hommes ses actes puissants,

‫הֲדַ ר ַמלְכּותֹו‬: et la splendeur glorieuse de sa royauté.

‫ מַ לְכּותְ֒ ָך מַ לְכּות כָּל־ע ֹ ָל ִמים‬Ta royauté est la royauté de tous les temps,

‫ ְּבכָל־ּדֹור וָד ֹר‬: et ta domination est dans chaque génération.

‫ סֹומֵ ְך י ְהֹוָה ְלכָל־הַנ ֹּ ְ֒פלִים‬Adonoy soutient tous les déchus,

‫ ְלכָל־ ַה ְּ֒כפּופִים‬: et redresse tous les plis.

‫ עֵינֵי־כ ֹל אֵלֶ ֽיָך יְשַׂבֵּ ֽרּו‬Les yeux de tous te regardent dans l'expectative,

‫ נֹותֵ ן־ ָלהֶם‬et tu leur donnes

‫אֶת־ָא ְכלָם ְּבעִּתֹו‬: leur nourriture en son temps.


‫ אֶת־י ֶָדָֽך‬Tu ouvres ta main

‫ ְלכָל־חַי ָרצֹון‬: et satisfaire le désir de chaque être vivant.

‫ צַדִּ יק י ְהֹוָה ְּבכָל־דְּ ָרכָיו‬Adonoy est juste dans toutes ses voies,

‫שיו‬
ָׂ ‫ ְּבכָל־ ַמ ֲע‬: et bienveillant dans toutes ses actions.

‫ קָ רֹוב י ְהֹוָה ְלכָל־ק ְֹ֒רָאיו‬Adonoy est proche de tous ceux qui l'invoquent,

‫אֲשֶׁ ר י ִ ְק ָר ֻאֽהּו ֶב ֱאמֶת‬: à tous ceux qui l'invoquent en vérité.

‫ י ַ ֲעשֶׂה‬La volonté de ceux qui le craignent, il l'accomplit ;

‫שיעֵם‬
ִׁ ‫שמַע וְיֹו‬
ְׁ ִ ‫י‬: Il entend leur cri et les délivre.

‫ ׁשֹומֵ ר י ְהֹוָה אֶת־כָּל־א ֹ ֲהבָיו‬Adonoy veille sur tous ceux qui l'aiment,

‫ש ִמיד‬
ְׁ ַ ‫שעִים י‬
ָׁ ‫כָּל־ה ְָ֒ר‬: et détruira tous les méchants.

❖‫ תְּ ִהלַּת י ְהֹוָה י ְדַ בֶּר פִּי‬Eloge d'Adonoy, ma bouche dira,

‫שר‬
ָׂ ‫ כָּל־ ָּב‬et toute chair bénira

‫קָדְ ׁשֹו לְעֹולָם ָועֶד‬: Son saint Nom pour toujours et à jamais.

‫ ַו ֲאנַ ֽחְנּו נְב ֵָרְך י ָּה‬Et nous bénirons Dieu

‫ ְועַד־עֹולָם‬à partir de maintenant pour toujours.

 : Louez Dieu.

Le Khazzan prend la Torah et dit :

❖‫שם י ְהֹוָה‬
ֵׁ ‫ י ְ ַה ְ֒ללּו אֶת־‬Ils loueront le Nom d'Adonoy

‫שְׁמֹו ְלבַּדֹו‬: car son nom seul est exalté.

La congrégation dit alors :

‫שמָ ֽי ִם‬
ָׁ ‫עַל־אֶ ֶֽרץ ְו‬: Sa majesté est sur la terre et les cieux.

‫ ַו ָּי ֶֽרם ֶ ֽק ֶרן ְלעַּמֹו‬Il élèvera la puissance de son peuple,

‫[ ְלכָל־ ֲחסִידָ יו‬qui est] une louange pour tous ses pieux,

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ י‬pour les enfants d'Israël,
‫ קְ ר ֹבֹו‬les gens près de Lui.

 : Louez Dieu.

Lorsque Yom Tov a lieu les jours de semaine, continuez à la page 000.

Le Chabbath, dites :

‫ לְדָ וִד‬Un Psaume à David.

‫ הָבּו לַיהֹוָה ְּבנֵי ֵאלִים‬Attribuez à Adonoy, vous, fils des puissants,

‫לַיהֹוָה כָּבֹוד וָע ֹז‬: attribuer à Adonoy la gloire et la puissance.

‫ הָבּו לַיהֹוָה כְּבֹוד שְׁמֹו‬Attribuez à Adonoy la gloire due à Son Nom,

‫ ִהשְׁתַּ חֲוּו לַיהֹוָה‬prosternez-vous devant Adonoy

‫ ְּבהַדְ ַרת־קֹֽדֶ ׁש‬: dans la splendeur de la sainteté.

‫ קֹול י ְהֹוָה עַל־הַמָּ ֽי ִם‬La voix d'Adonoy est sur les eaux.

‫ ה ְִרעִים‬Tout-puissant de gloire tonne,

‫עַל־מַ ֽי ִם ַרבִּים‬: Adonoy est sur [les] nombreuses eaux.

‫ ב ַּֽכ ֹּ ַח‬La voix d'Adonoy est au pouvoir,

‫י ְהֹוָה ֶּבהָדָ ר‬: la voix d'Adonoy est en beauté.

‫אֲרז ִים‬
ָ ‫ קֹול י ְהֹוָה שֹׁבֵר‬La voix d'Adonoy casse les cèdres,

‫שבֵּר י ְהֹוָה‬
ַׁ ְ ‫ ַוי‬Adonoy se brise

‫ ַה ְּ֒לבָנֹון‬: les cèdres du Liban.

‫ְּמֹו־עֽגֶל‬
ֵ ‫ כ‬Il les fait bondir comme un veau,

‫ֶן־ר ֵא ִמים‬
ְ ‫ש ְריֹון כְּמֹו ב‬
ִׂ ‫ ְו‬: Liban et Sirion comme des licornes.

‫חֹצֵב ַלהֲבֹות אֵׁש‬: La voix d'Adonoy éteint des flammes de feu.

‫ קֹול י ְהֹוָה יָחִיל מִדְ בָּר‬La voix d'Adonoy fait trembler le désert,

‫י ְהֹוָה מִדְ בַּר קָדֵ ׁש‬: Adonoy fait trembler le désert de Kadesh.

‫ קֹול י ְהֹוָה י ְחֹולֵל ַאי ָּלֹות‬La voix d'Adonoy fait vêler les biches,
‫ יְעָרֹות‬et dénude les forêts ;

‫ ּו ְבהֵיכָלֹו‬et dans son sanctuaire

‫אֹמֵר כָּבֹוד‬: tous proclament [sa] gloire.

‫ י ְהֹוָה ַלמַּבּול יָשָׁב‬Adonoy trônait (même) au déluge,

‫י ְהֹוָה מֶ ֽלְֶך לְעֹולָם‬: Adonoy est intronisé en tant que roi pour toujours.

‫ י ְהֹוָה ע ֹז ְלעַּמֹו י ִתֵּ ן‬Adonoy donnera de la force à son peuple ;

‫שלֹום‬
ָּׁ ‫יְב ֵָרְך אֶת־עַּמֹו ַב‬: Adonoy bénira son peuple avec la paix.

Lorsque Yom Tov a lieu un jour de semaine, continuez :

‫ לְדָ וִד ִמז ְמֹור‬Un Psaume de David :

‫ לַיהֹוָה הָאָ ֶֽרץ ּו ְמלֹואָּה‬la terre est à Adonoy et sa plénitude,

‫תֵּ בֵל ְוי ֽ ְׁ֒שבֵי בָּה‬: le monde habité et ceux qui l'habitent.

‫ כִּי־הּוא עַל־יַמִּים יְסָדָ ּה‬Car il l'a fondée sur les mers,

‫י ְכֹו ְ֒ננֶ ֽ ָה‬: et l'a établi sur les rivières.

‫ ְבהַר־י ְהֹוָה‬Qui peut gravir la montagne d'Adonoy,

‫ י ָקּום‬et qui peut tenir

‫ ִּב ְמקֹום קָדְ ׁשֹו‬: à la place de sa sainteté ?

‫ נְקִ י כַפַּ ֽי ִם ּובַר־ ֵלבָב‬Les mains propres et les cœurs purs,

‫שי‬
ִׁ ‫שוְא נַ ְפ‬
ָּׁ ‫שא ַל‬
ָׂ ָ‫ אֲשֶׁ ר ֹלא־נ‬qui n'a pas porté mon âme en vain,

‫שבַּע ְל ִמ ְרמָה‬
ְׁ ִ‫נ‬: et n'a pas juré par tromperie.

‫שא ב ְָרכָה ֵמאֵת י ְהֹוָה‬


ָּׂ ִ ‫ י‬Il portera la bénédiction d'Adonoy

‫ ּוצְדָ קָה‬et la droiture

‫יִשְׁעֹו‬: du Dieu de sa délivrance.

‫שיו‬
ָׁ ‫ּדֹור‬
ְ ‫ זֶה ּדֹור‬C'est la génération de ceux qui le cherchent,

‫שי פָנֶ ֽיָך‬


ֵׁ ‫ ְמ ַב ְק‬les chercheurs de Ta Présence,
‫סֽלָה‬:
ֶ [Dieu de] Jacob, Selah.

‫שיכֶם‬
ֵׁ ‫שאּו שְׁ ע ִָרים ָרא‬
ְׂ Levez vos têtes, portes,

‫ ְו ִהנָּ ְׂ֒שאּו‬et être élevé

‫[ עֹולָם‬vous] les portes de l'éternité,

‫ ְוי ָבֹוא מֶ ֽלְֶך ַהכָּבֹוד‬: afin que le Roi de Gloire puisse entrer.

‫ מִ י זֶה מֶ ֽלְֶך ַהכָּבֹוד‬Qui est ce Roi de Gloire ?

‫ י ְהֹוָה עִּזּוז ְוגִּבֹור‬Adonoy, fort et puissant ;

‫גִּּבֹור ִמ ְל ָחמָה‬: Adonoy, le Puissant au combat.

‫שיכֶם‬
ֵׁ ‫שאּו שְׁ ע ִָרים ָרא‬
ְׂ Levez vos têtes, portes,

‫ ּושְׂ אּו פִּתְ חֵי עֹולָם‬et soulevez-vous, portes de l'éternité,

‫ ְוי ָבֹוא מֶ ֽלְֶך ַהכָּבֹוד‬: afin que le Roi de Gloire puisse entrer.

‫ ִמי הּוא זֶה מֶ ֽלְֶך ַהכָּבֹוד‬Qui est-Il, ce Roi de Gloire ?

‫ ְצבָאֹות‬Adonoy d'hôtes,

‫מֶ ֽלְֶך ַהכָּבֹוד ֶ ֽסלָה‬: Il est le Roi de Gloire, Selah.

Alors que la Torah est retournée à l'Arche, il est dit ce qui suit :

‫ י ֹאמַר‬Et quand il se reposait, il disait :

‫ י ְהֹוָה‬Reviens, Adonoy,

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫רבְבֹות ַא ְלפֵי י‬:
ִ aux myriades et aux milliers d'Israël.

‫ קּומָה י ְהֹוָה ִל ְמנּוח ֶָתָֽך‬Lève-toi, Adonoy vers ton lieu de repos,

‫אַתָּ ה ַואֲרֹון ֻע ֶּזָֽך‬: Toi et l'Arche de Ta force.

‫ כֹּהֲנֶ ֽיָך‬Laissez vos prêtres

‫ צֶ ֽדֶ ק‬se revêtent de justice,

‫י ְַרנֵּ ֽנּו‬: et que Tes dévoués chantent de joie.

‫ ַּבעֲבּור דָּ וִד ַעבְדֶּ ָֽך‬A cause de David, ton serviteur,


‫יחָֽך‬
ֶ ‫ש‬ִׁ ְ‫שב ְּפנֵי מ‬
ֵׁ ָּ‫ַאל ת‬: ne rejette pas ton oint.

‫ כִּי לֶ ֽקַ ח טֹוב נ ַָתֽתִּ י ָלכֶם‬Car je t'ai donné une bonne instruction,

‫ַאל תַּ עֲז ֹֽבּו‬: n'abandonnez pas Ma Torah.

‫ ַחי ִּים הִיא ַל ַּמ ֲחז ִי ִקים בָּּה‬C'est un arbre de vie pour ceux qui le saisissent,

‫שר‬
ָּׁ ‫וְתֹו ְ֒מכֶ ֽי ָה ְמ ֻא‬: et ceux qui le soutiennent ont de la chance.

❖‫ דְּ ָרכֶ ֽי ָה דַּ ְרכֵי נֹֽעַם‬Ses voies sont des voies d'agrément

‫שלֹום‬
ָׁ ‫יבֹותֽי ָה‬
ֶ ִ‫ ְוכָל נְת‬: et tous ses chemins sont paix.

‫ הֲשִׁ יבֵ ֽנּו י ְהֹוָה אֵלֶ ֽיָך‬Fais-nous revenir vers Toi, Adonoy,

‫ ְונָשּֽׁובָה‬et nous reviendrons ;

‫חַדֵּ ׁש י ָמֵ ֽינּו כ ֶ ְּֽקדֶ ם‬: renouveler nos jours comme jadis.

Le Chazzan récite le Demi-Kaddish :

‫שמֵּה ַרבָּא‬
ְׁ ‫ י ִתְ גַּדַּ ל ְוי ִתְ קַדַּ ׁש‬Exalté et sanctifié soit son grand nom

‫ ְּב ָע ְל ָמא דִּ י ב ְָרא‬dans le monde qu'il a créé

‫ כ ְִרעּותֵ ּה‬selon sa volonté,

‫ ְוי ַמְ לִיְך ַמלְכּותֵ ּה‬et qu'il règne sur son royaume

‫ּפּור ָקנֵּה‬
ְ֒ apporter sa rédemption

‫שיחֵּה‬
ִׁ ‫וִיקָ ֵרב ( ֵקץ) ְמ‬. et hâtez la venue de Son Machia'h.

‫ ּובְיֹו ֵמיכֹון‬de ta vie et de tes jours,

‫ ּו ְב ַחי ֵּי‬et dans la vie

‫בֵּית י ִשְׂ ָראֵל‬. de toute la maison d'Israël,

‫קָריב‬
ִ ‫ּו ִבז ְ ַמן‬. rapidement et dans un futur proche—

‫ָא ֵמן‬: et dis Amein.

‫ יְהֵא שְׁ מֵּה ַרבָּא ְמב ַָרְך‬Que son grand nom soit béni

‫ּו ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמי ָּא‬: pour toujours et pour toute l'éternité.


‫ ְויִשְׁתַּ בַּח‬Béni et loué,

‫שא‬
ֵּׂ ַ‫ ְוי ִתְ פַָּאר ְוי ִתְ רֹומַם ְוי ִתְ נ‬glorifié, exalté et élevé,

‫ ְוי ִתְ הַדָּ ר ְוי ִתְ ַעלֶּה ְוי ִתְ ַהלָּל‬honoré et élevé et exalté

‫שא ב ְִּריְך הּוא‬


ָׁ ְ‫ שְׁמֵּה דְ קֻד‬soit le Nom du Saint, béni soit-Il;

( " ‫ )ת ּול ְֵעֽלָּא ִמכָּל‬ci-dessus ( Chabbath Shuva : bien au-dessus)

‫ירתָ א‬
ָ ‫ש‬ִׁ ‫כָּל ב ְִּרכָתָ א ְו‬. toutes les bénédictions et les hymnes,

‫ ְונֶ ֱחמָתָ א‬. louanges et consolations

‫ ָא ֵמן‬.‫ ְּב ָע ְל ָמא‬:que nous prononçons dans le monde — et disons Amein.

Service Musaf, Amidah

À Yom Tov et à Chol Hamoed (même lorsqu'ils ont lieu le Chabbath), récitez le
Shemoneh Esrei à la page 000.

‫שם י ְהֹוָה אֶ ְק ָרא‬


ֵׁ ‫" כִּי‬Quand je proclame le nom d'Adonoy

‫ג ֹֽדֶ ל לֵאֹלהֵ ֽינּו‬: attribuez la grandeur à notre Dieu.

‫שפָתַ י תִּ פְתָּ ח‬


ְׂ ‫ אֲדֹנָי‬Mon Maître ouvre mes lèvres

‫יַגִּיד תְּ ִהל ֶָּתָֽך‬: et ma bouche proclamera ta louange.

‫ אבות‬LA VERTUE DE NOS ANCIENS

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu, Adonoy,

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ אֱֹלהֵ ֽינּו וֵאֹלהֵי א‬notre Dieu et Dieu de nos pères,

‫ אֱֹלהֵי ַאב ְָרהָם אֱֹלהֵי י ִ ְצחָק‬Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac,

‫ יַעֲק ֹב‬et Dieu de Jacob,

‫ ָהאֵל‬le Tout-Puissant

‫ַּנֹורא‬
ָ ‫ ַהגָּדֹול ַהגִּּבֹור ְוה‬le Grand, le Puissant, le Génial,

‫ ֶעלְיֹון‬le plus haut tout-puissant,

‫ ּגֹומֵל ֲחסָדִ ים טֹובִים‬Qui accorde une bonté bienfaisante,

‫ הַכ ֹּל‬Qui possède tout,


‫ וְזֹוכֵר ַחסְדֵ י ָאבֹות‬Qui se souvient de la piété des patriarches,

‫ גֹואֵל‬et qui apporte un rédempteur

‫ ִל ְבנֵי ְבנֵיהֶם‬aux enfants de leurs enfants,

‫שְׁמֹו בְַּא ֲהבָה‬: pour l'amour de son nom, avec amour.

(Entre Roch Hachana et Yom Kippour, ajouter :

‫ ְל ַחי ִּים‬Souviens-toi de nous pour la vie

‫ מֶ ֽלְֶך ָחפֵץ ַּב ַחי ִּים‬Roi, qui désire la vie ;

‫ ְוכָתְ בֵ ֽנּו ב ְֵּסֽפֶר ַה ַחי ִּים‬et inscris-nous dans le Livre de Vie,

‫אֱֹלהִים ַחי ִּים‬: à cause de toi, Dieu vivant.)

Si vous avez oublié de le dire, consultez la page .

‫ּומֹושֽׁי ַע ּו ָמגֵן‬
ִ ‫מֶ ֽלְֶך עֹוזֵר‬: Roi, Aide et Libérateur et Bouclier.

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu, Adonoy,

‫ַאב ְָרהָם‬: Bouclier d'Abraham.

‫ גבורות‬PUISSANCE DIVINE

‫ אַתָּ ה גִּבֹור לְעֹולָם אֲדֹנָי‬Tu es puissant pour toujours, mon Maître ;

‫ מְ ַחי ֶּה מֵתִ ים אַתָּ ה‬Tu es le Résurrecteur des morts

‫ְהֹושֽׁי ַע‬
ִ ‫ל‬: le Puissant pour nous délivrer.

Du Musaf du premier jour de Pessa'h au Musaf de Shemini Atzeres, vous devriez dire:

‫ הַטָּ ל‬Il fait descendre la rosée.

(Du Musaf de Shemini Atzeres au Musaf du premier jour de Pessa'h, vous devriez
dire:

‫ ה ָֽרּו ַח‬Causer du vent à souffler

‫הַגֶּ ֽשֶׁ ם‬: et de la pluie qui tombe.)

Si vous avez oublié de le dire, reportez-vous à la page 000.

‫ְּחסֶד‬
ֽ ֶ ‫ מְ ַכ ְלכֵּל ַחי ִּים ב‬Soutien des vivants avec bienveillance,
‫ מְ ַחי ֵּה מֵתִ ים ב ְַּר ֲח ִמים ַרבִּים‬Résurrecteur des morts avec une grande miséricorde,

‫ נֹו ְפלִים‬Partisan des déchus,

‫ חֹולִים‬et guérisseur des malades,

‫סּורים‬
ִ ֲ‫ א‬et Libérateur des détenus,

‫ אֱמּונָתֹו‬et accomplisseur de sa fidélité

‫ ָעפָר‬. à ceux qui dorment dans la poussière.

‫ ִמי כָמֹֽוָך בַּ ֽעַל גְּבּורֹות‬Qui est comme toi, maître des actes puissants,

‫ ּומִ י ּדֽ ֹומֶה לְָּך‬et qui peut être comparé à Toi ?

‫ מֶ ֽלְֶך מֵמִ ית ּו ְמ ַחי ֶּה‬Roi qui cause la mort et restaure la vie,

‫ּו ַמצְמִ ֽי ַח י ְׁשּועָה‬: et fait germer la délivrance.

(Entre Roch Hachana et Yom Kippour, ajouter :

‫ מִ י כָמֹֽוָך ַאב ה ַָר ֲח ִמים‬Qui est comme toi Père miséricordieux,

‫ְצּוריו ְל ַחי ִּים‬


ָ ‫ זֹוכֵר י‬Qui se souvient de ses créatures pour la vie,

 : dans sa miséricorde).

Si vous avez oublié de le dire, reportez-vous à la page 000.

‫ אַתָּ ה‬Et tu es fidèle

‫מֵתִ ים‬: pour redonner vie aux morts.

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu, Adonoy,

‫ ַהמֵּתִ ים‬: Résurrecteur des morts.

Lorsque vous priez en silence, continuez « Vous êtes saints », à la page 000. (Lorsque
le Chazzan répète le Shemoneh Esrei, la Kedushah est prononcée ici.)

‫ קדושה‬Kedushah

La Congrégation dit et le Chazzan répète:

‫ כֶּ ֽתֶ ר י ִתְּ֒ נּו לְָך‬Une couronne vous est donnée

‫ אֱֹלהֵ ֽינּו‬Adonoy, notre Dieu


‫ מַ לְָאכִים ֲהמֹֽונֵי מַ ֽ ְעלָה‬par les anges d'en haut

‫ש ָראֵל קְ בּוצֵי מַ ֽטָּה‬


ְׂ ִ ‫עִם ַע ְּ֒מָך י‬: et par vos personnes qui se réunissent ci-dessous:

‫ ֻּכלָּם‬tous ensemble

‫ קְדֻ שָּׁה לְָך יְשַׁלֵּ ֽׁשּו‬répéter trois fois "saint" à toi

‫ כַּדָּ בָר הָָאמּור עַל י ַד נְבִיאֶ ָֽך‬comme il est dit par ton prophète,

‫וְקָ ָרא זֶה אֶל ז ֶה וְָאמַר‬: « Et ils s'appelèrent les uns les autres et dirent :

Congrégation et Chazzan:

‫' קָדֹוׁש קָדֹוׁש קָדֹוׁש‬Saint, saint, saint,

‫ ְצבָאֹות‬est Adonoy des hôtes,

‫כָל ה ָָא ֶֽרץ כְּבֹודֹו‬: la plénitude de toute la terre est sa gloire.

❖‫ כְּבֹודֹו ָמלֵא עֹולָם‬Sa gloire remplit le monde,

‫ש ְ֒רתָ יו ׁשֹו ֲאלִים ז ֶה ָלז ֶה‬


ָׁ ְ‫ מ‬Ses anges ministres se demandent les uns aux autres -

‫« אַ י ֵּה מְקֹום כְּבֹודֹו‬ Où est le lieu de sa gloire ? »

‫מְשַׁ ְּ֒בחִים וְאֹו ְ֒מ ִרים‬: Face à eux, ils louent et disent :

Congrégation et Chazzan:

‫" בָּרּוְך כְּבֹוד יְהֹוָה‬Béni soit la gloire d'Adonoy

 : de chez lui.

❖‫ מִ ְּ֒מקֹומֹו הּוא ִיֽפֶן ב ְַּרחֲמִ ים‬De sa place, il se tournera dans la compassion,

‫ ְוי ָחֹון עַם‬et favoriser le peuple

‫ שְׁמֹו‬qui proclament l'Unité de Son Nom;

‫ וָבֹֽקֶ ר ְּבכָל יֹום תָּ מִיד‬soir et matin, chaque jour, continuellement,

‫שמַע אֹו ְמ ִרים‬


ְׁ ‫ ַּפעֲמַ ֽי ִם בְַּא ֲהבָה‬: deux fois par jour, avec amour, ils récitent « Shema ».

Congrégation et Chazzan:

‫ « יִשְׂ ָראֵ ל‬Écoute Israël,


‫ֹלהֽינּו יְהֹוָה אֶ חָד‬
ֵ ֱ‫יְהֹוָה א‬: Adonoy est notre Dieu, Adonoy est Un.

❖‫ הּוא אֱֹלהֵ ֽינּו הּוא ָאבִ ֽינּו‬Il est notre Dieu, Il est notre Père,

‫יעֽנּו‬
ֵ ִׁ‫ הּוא מַ לְכֵּ ֽנּו הּוא מֹוש‬Il est notre Roi, Il est notre Libérateur,

‫יעֽנּו‬
ֵ ִׁ‫ יֹוש‬il nous livrera

‫שנִית‬
ֵׁ . et rachète-nous à nouveau

‫יעֽנּו ב ְַּר ֲחמָיו‬


ֵ ‫ ְוי ַשְׁ ִמ‬et il nous fera entendre dans sa miséricorde

‫שנִית‬
ֵׁ une seconde fois

‫ ְלעֵינֵי כָּל חַי‬en présence de tous les vivants

 : en disant:

‫ הֵן גָּאַ ֽלְתִּ י אֶתְ כֶם‬Voici, je t'ai racheté

‫כ ְֵראשִׁ ית‬. de ce dernier [exil] comme du premier,

‫ ָלכֶם לֵאֹלהִים‬: être votre Dieu.

‫י ְהֹוָה אֱֹלהֵיכֶם‬: "Je suis Adonoy, votre Dieu."

‫קָדְ שְׁ֒ ָך כָּתּוב לֵאמ ֹר‬: Et parmi tes saintes paroles il est écrit :

Congrégation et Chazzan:

‫ « יִ ְמֹלְך יְהֹוָה לְעֹולָם‬Adonoy régnera pour toujours,

‫ֹלהיְִך צִּיֹון לְד ֹר וָד ֹר‬


ֽ ַ ֱ‫ א‬ton Dieu, Sion, à travers toutes les générations!

 : Louez Dieu.

Le Chazzan conclut :

‫ וָדֹור‬De génération en génération

‫ גָּדְ לְָך‬nous déclarerons ta grandeur,

‫ נְ ָצחִים‬et de toute éternité,

‫ נַקְדִּ יׁש‬nous sanctifierons ta sainteté,

‫ אֱֹלהֵ ֽינּו‬et ta louange, notre Dieu,


‫ מִ פִּ ֽינּו ֹלא י ָמּוׁש‬ne s'éloignera pas de nos bouches

‫ ָועֶד‬toujours et à jamais;

‫ אֵל‬car tu es le tout puissant

‫גָּדֹול ְוקָדֹוׁש אָ ֽתָּ ה‬: Qui est le roi; Grand et Saint.

Entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, le Chazzan continue à l'astérisque (*) ci-
dessous.

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu, Adonoy,

‫הַקָּדֹוׁש‬: le Tout-Puissant, le Saint.

‫ * בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu, Adonoy,

‫הַקָּדֹוׁש‬: le Roi, le Saint.

Pendant le silencieux Shemoneh Esrei, continuez ici :

‫ השם‬SANCTIFICATION DIVINE

‫ש ְמָך קָדֹוׁש‬
ִׁ ‫ אַתָּ ה קָדֹוׁש ְו‬Tu es saint et ton nom est saint

‫שים‬
ִׁ ‫ ּוקְדֹו‬et des êtres saints

‫יֹום י ְ ַה ְ֒ללּֽוָך ֶּ ֽסלָה‬: Louez-vous tous les jours, pour toujours.

‫ אֵל‬car tu es le tout puissant

‫גָּדֹול ְוקָדֹוׁש אָ ֽתָּ ה‬: Qui est le roi; Grand et Saint.

Entre Roch Hachana et Yom Kippour, continuez à l'astérisque (*) ci-dessous.

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu, Adonoy,

‫הַקָּדֹוׁש‬: le Tout-Puissant, le Saint.

‫ * בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu, Adonoy,

‫הַקָּדֹוׁש‬: le Roi, le Saint.

Si vous avez oublié de le dire, reportez-vous à la page 000 pour les instructions.

Le Chabbath-Rosh Chodesh, continuez « Vous vous êtes formé » à la page 000 :

‫שבָּת‬
ַׁ Tu as institué le sabbat
‫נֹותֽי ָה‬
ֶ ‫ק ְָר ְּ֒ב‬. et a pris plaisir à ses offres.

ֶ ‫ ִצ ִּו ֽיתָ פ‬Tu as commandé ses lois explicatives 1Il s'agit d'une référence à la
‫ֵּרּושֽׁי ָה‬
tradition orale qui explique les détails des lois du sabbat – les types de travail
autorisés ou interdits le jour du sabbat.

‫ִּדּורי‬
ֵ ‫ ס‬avec l'ordre séquentiel

. de son offre de boissons. 2D'autres interprètent ָ‫ נְסָ כֶ יה‬comme faisant référence aux «
Pains de proposition ». Voir Etz Yosef.

‫ ְמ ַע ְּ֒נגֶ ֽי ָה‬Ceux qui le rendent délicieux

‫כָּבֹוד יִנ ְָחֽלּו‬. héritera pour toujours de l'honneur;

‫ טֹועֲמֶ ֽי ָה‬ceux qui le savourent

‫ ַחי ִּים ז ָכּו‬. mérite la vie [éternelle];

‫ ְוגַם הָאֹו ֲהבִים דְּ ב ֶ ָֽרי ָה‬et aussi ceux qui aiment ses paroles [enseignements]

‫ב ָָּחֽרּו‬. ont choisi la grandeur.

‫ ִמסִּינַי‬Puis depuis [avant] Sinai 3According to some commentators, this refers to the
basic laws of the Sabbath which were given to the Jews at Marah, before they came to
Sinai.

‫ נִ ְצטַּוּו‬ils ont été commandés

‫ צִּוּוי‬avec les préceptes

‫ ָּפעֳלֶ ֽי ָה כ ָָּראּוי‬. concernant son bon respect

‫ וַתְּ צַוֵּ ֽנּו י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬et tu nous as commandé : Adonoy notre Dieu [au Sinaï] 4The laws of
the Sabbath-offering were given at Sinai.

‫ בָּּה‬à offrir sur elle [le sabbat]

‫ קָ ְרבַּן מּוסַף שַׁ בָּת‬le sacrifice de Moussaf du sabbat,

 : selon ses lois.

‫ יְהִי ָרצֹון מִ ְּ֒לפָנֶ ֽיָך‬Que ce soit ta volonté

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו וֵאֹלהֵי א‬Adonoy, notre Dieu et Dieu de nos pères,
ְ ‫ שֶׁתַּ עֲלֵ ֽנּו בְשִׂ ְמחָה ל‬pour nous élever 5Based on Biblical sources, our Sages have
‫ְַארצֵ ֽנּו‬
stated that the land of Israel is elevated above all the surrounding lands. dans la joie
dans notre pays,

‫ ִּבגְבּולֵ ֽנּו‬et de nous planter à l'intérieur de nos frontières.

‫שם נַ ֲעשֶׂה ְלפָנֶ ֽיָך‬


ָׁ ‫ ְו‬Là, nous offrirons avant vous

‫חֹובֹותֽינּו‬
ֵ ‫ אֶת קָ ְר ְּ֒בנֹות‬nos sacrifices obligatoires—

‫ ְּכסִדְ ָרם‬les offrandes du jour dans leur séquence,

‫ ּומּו ָספִים‬et les offrandes de Moussaf

. selon leurs lois.

‫ וְאֶת מּוסַף יֹום הַשַּׁ בָּת ַהז ֶּה‬Et le Moussaf de ce jour de sabbat,

‫ נַעֲשֶׂה ְונַ ְק ִריב ְלפָנֶ ֽיָך‬nous offrirons et rapprocherons devant Toi

‫ בְַּא ֲהבָה‬avec amour,

‫ ְרצֹונֶ ָֽך‬selon le commandement de ta volonté;

‫ְּתֹור ֶתָֽך‬
ָ ‫ָּתבְתָּ עָלֵ ֽינּו ב‬
ֽ ַ ‫ כְּמֹו שֶׁ כ‬comme Tu l'as écrit pour nous dans Ta Torah,

‫ עַל י ְדֵ י משֶׁ ה ַעבְדֶּ ָֽך‬par les mains de Moïse, ton serviteur,

‫ְבֹודָֽך כָָּאמּור‬
ֶ ‫כ‬: de la bouche de ta gloire, comme il est dit :

‫ הַשַּׁ בָּת‬Le jour du sabbat [l'offrande est] :

‫ שְׁ נֵי ְכבָשִׂ ים ְּבנֵי שָׁ נָה תְּ ִמי ִמים‬deux agneaux mâles d'un an sans défaut;

‫שרֹנִים ֽס ֹלֶת‬
ְׂ ‫ ּושְׁ נֵי ֶע‬deux dixièmes [d'un épha ] de farine fine

‫ ִמנְחָה‬pour une offre repas

‫ַש ֶמן ְונִסְּכֹו‬


ֽׁ ֶּ ‫ב‬: mélangé avec l'huile [d'olive] et sa libation.

‫ עֹלַת שַׁ בַּת בְּשַׁ בַּּתֹו‬C'est l'holocauste de chaque sabbat,

‫ עַל עֹלַת הַתָּ ִמיד‬en plus de l'holocauste quotidien

 : et sa libation.

‫ ְב ַמלְכּותְ֒ ָך‬Ils se réjouiront de ta royauté,


‫שבָּת‬
ַׁ ceux qui préservent le sabbat

‫ע ֹנֶג‬.
ֽ et appelez ça un délice.

‫שבִיעִי‬
ְׁ ‫שי‬
ֵׁ ְּ֒‫ ְמקַד‬. Les gens qui sanctifient le septième jour

‫ש ְּ֒בעּו‬
ְׂ ִ ‫ י‬seront tous satisfaits

‫ ִמּטּובֶ ָֽך‬. et ravi de ta bonté.

‫ ּובַשְּׁ֒ בִיעִי ָרצִ ֽיתָ ּבֹו‬Et au septième jour, tu as pris plaisir

‫ וְקִדַּ שְּׁתֹו‬et tu l'as sanctifié.

ָ‫קָראת‬
ֽ ָ ‫י ָמִ ים אֹותֹו‬. "Le plus désirable des jours," Vous l'avez appelé—

‫לְמַ ֲעשֵׂה ב ְֵראשִׁ ית‬: une commémoration du travail de création.

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ אֱֹלהֵ ֽינּו וֵאֹלהֵי א‬Notre Dieu et Dieu de nos pères,

‫ ִב ְמנּוח ֵָתֽנּו‬. être content de notre repos,

‫ְֹותֽיָך‬
ֶ ‫ בְּמִ צ‬sanctifie-nous avec tes commandements

‫ְּתֹור ֶתָֽך‬
ָ ‫ וְתֵ ן ֶחל ֵ ְֽקנּו ב‬et donne-nous notre part dans Ta Torah ;

‫ ִמּטּובֶ ָֽך‬. Satisfais-nous de ta bonté

‫נַפ ְֵשֽׁנּו בִּיׁשּוע ֶָתָֽך‬. et réjouis-nous de ta délivrance,

‫לִבֵּ ֽנּו ְל ָעבְדְּ֒ ָך ֶּב ֱאמֶת‬. et purifier nos cœurs pour Te servir en vérité.

‫ ְו ַהנְחִילֵ ֽנּו‬Et donne-nous en héritage,

‫ אֱֹלהֵ ֽינּו‬Adonoy notre Dieu,

‫ ּוב ְָרצֹון‬en amour et en plaisir

‫קָדְ ֶשָֽׁך‬. Votre saint sabbat ;

‫ ְויָנּֽוחּו בֹו כָּל י ִשְׂ ָראֵל‬et que tout Israël s'y repose,

‫שְׁמֶ ָֽך‬: les sanctificateurs de ton nom—

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-tu Adonoy,

‫הַשַּׁ בָּת‬: Sanctificateur du Sabbat.


Un Chabbath régulier, continuez « Soyez heureux », à la page 000.

Quand Rosh Hodesh a lieu le Chabbath :

‫אַתָּ ה י ָצַ ְֽרתָּ עֹו ָל ְ֒מָך מִקֶּ ֽדֶ ם‬. Vous avez formé votre monde d'autrefois,

‫ ְמלַאכְתְּ֒ ָך‬Vous avez terminé votre travail

‫ ַה ְּׁ֒שבִיעִי‬. le septième jour.

‫בָּנּו ִמכָל עָם‬. Vous nous avez choisis parmi tout le monde.

‫אֹותֽנּו ו ְָרצִ ֽיתָ בָּ ֽנּו‬


ָ ָּ‫ ָאהַ ֽבְת‬Tu nous as aimés et pris du plaisir en nous,

‫ וְרֹומַמְ ָּתֽנּו ִמכָּל ַה ְּ֒לׁשֹונֹות‬et nous a élevés au-dessus de toutes les langues

‫ְֹותֽיָך‬
ֶ ‫ בְּמִ צ‬et nous a sanctifiés par tes commandements.

‫ וְקֵ ַרב ְָּתֽנּו מַ לְכֵּ ֽנּו ַלעֲבֹודָ ֶתָֽך‬Tu nous as rapprochés, notre Roi, à ton service ;

‫ ְושִׁמְ ָך ַהגָּדֹול ְוהַקָּדֹוׁש‬et ton grand et saint nom

ָ‫קָראת‬:
ֽ ָ avez-vous prononcé sur nous.

‫ וַתִּ תֶּ ן לָ ֽנּו י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬Et toi, tu nous as donné Adonoy notre Dieu,

‫ בְַּא ֲהבָה‬avec amour

‫ ִל ְמנּוחָה‬Sabbats pour le repos

‫חֳדָ שִׁ ים ְל ַכפ ָָּרה‬. et les jours de Roch Hodesh pour l'expiation.

‫שח ָָטֽאנּו ְלפָנֶ ֽיָך‬


ֶׁ ‫ ּו ְלפִי‬Mais parce que nous avons péché devant toi—

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ ַוא‬nous et nos pères—

‫ִירנּו‬
ֽ ֵ ‫ ע‬notre ville a été détruite,

‫שמֵ ם בֵּית ִמקְדָּ ֵשֽׁנּו‬


ָׁ ‫ ְו‬et notre saint Temple fut dévasté,

‫ יְק ֵ ָֽרנּו‬et notre honneur fut banni ;

‫ כָּבֹוד‬et la gloire a été enlevée

‫ ַח ֵּי ֽינּו‬. de la maison de notre vie.

‫ וְאֵין ֲאנַ ֽחְנּו י ְכֹולִים‬Et nous sommes [donc] incapables


‫חֹובֹותֽינּו‬
ֵ remplir nos obligations

‫ִיר ֶתָֽך‬
ָ ‫ ְּבח‬dans ta maison choisie,

‫ בַּבַּ ֽי ִת ַהגָּדֹול ְו ַהקָּדֹוׁש‬dans la grande et sainte maison

‫ש ְמָך ָעלָיו‬
ִׁ ‫שנִּקְ ָרא‬
ֶׁ sur lequel ton nom a été invoqué,

‫ ַהי ָּד‬à cause de la main [violente]

‫ ְּב ִמקְדָּ ֶשָֽׁך‬: qui a été envoyé pour [attaquer] Votre Sanctuaire.

‫ יְהִי ָרצֹון מִ ְּ֒לפָנֶ ֽיָך‬Que ce soit ta volonté

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו וֵאֹלהֵי א‬Adonoy, notre Dieu et Dieu de nos pères,

‫ְַארצֵ ֽנּו‬
ְ ‫ש ְמחָה ל‬
ִׂ ‫ שֶׁ תַּ עֲלֵ ֽנּו ְב‬pour nous élever dans la joie sur notre terre

‫ ִּבגְבּולֵ ֽנּו‬et de nous planter dans nos frontières,

‫שם נַ ֲעשֶׂה ְלפָנֶ ֽיָך‬


ָׁ ‫ ְו‬et là nous offrirons devant toi

‫חֹובֹותֽינּו‬
ֵ ‫ אֶת קָ ְר ְּ֒בנֹות‬nos sacrifices obligatoires—

‫ ְּכסִדְ ָרם‬offrandes quotidiennes dans leur ordre,

‫ ְּכ ִה ְלכָתָ ם‬: et les offrandes de Moussaf selon leurs lois.

‫ וְאֶת מּו ְ֒ספֵי יֹום הַשַּׁ בָּת ַהז ֶּה‬Et les offrandes de Musaf de ce jour de sabbat,

‫ וְיֹום ר ֹאׁש הַחֹֽדֶ ׁש ַהז ֶּה‬et ce jour de Rosh Hodesh,

‫ נַעֲשֶׂה ְונַ ְק ִריב ְלפָנֶ ֽיָך‬nous offrirons et rapprocherons devant Toi

‫ בְַּא ֲהבָה‬avec amour,

‫ ְרצֹונֶ ָֽך‬selon le commandement de ta volonté,

‫ְּתֹור ֶתָֽך‬
ָ ‫ כְּמֹו שֶׁ כָּתַ בְתָּ עָלֵ ֽינּו ב‬comme Tu l'as écrit pour nous dans Ta Torah,

‫ עַל י ְדֵ י משֶׁ ה ַעבְדֶּ ָֽך‬par les mains de Moïse, ton serviteur,

‫ְבֹודָֽך כָָּאמּור‬
ֶ ‫כ‬: de la bouche de ta gloire comme il est dit:

‫ « הַשַּׁ בָּת‬Et le jour du sabbat, l'offrande est :

‫ שְׁ נֵי ְכבָשִׂ ים ְּבנֵי שָׁ נָה תְּ ִמי ִמים‬deux agneaux mâles d'un an sans défaut;
‫שרֹנִים ֽס ֹלֶת‬
ְׂ ‫ ּושְׁ נֵי ֶע‬deux dixièmes [d'un epha ] de farine fine

‫ ִמנְחָה‬pour une offre repas

‫ַש ֶמן ְונִסְּכֹו‬


ֽׁ ֶּ ‫ב‬: mélangé avec l'huile [d'olive] et sa libation.

‫ עֹלַת שַׁ בַּת בְּשַׁ בַּּתֹו‬Ceci est l'holocauste pour chaque sabbat

‫ עַל עֹלַת הַתָּ ִמיד‬en plus de l'holocauste quotidien

 : et sa libation.

‫שבָּת‬
ַׁ ‫ק ְָרבַן‬: C'est le sacrifice de Chabbath

‫הַיֹום כָָּאמּור‬: et le sacrifice d'aujourd'hui, comme on dit

‫שיכֶם‬
ֵׁ ְ‫ חָד‬Et les jours de Rosh Chodesh

‫ תַּ קְ ִ ֽריבּו עֹלָה לַיהֹוָה‬tu apporteras un holocauste à Adonoy

‫שנַ ֽי ִם‬
ְׁ ‫ פ ִָּרים ְּבנֵי ָבקָר‬deux jeunes taureaux,

‫ אֶ חָד‬un bélier,

‫שנָה שִׁ ְבעָה‬


ָׁ ‫ ְּכבָשִׂ ים ְּבנֵי‬sept agneaux d'un an mâles

 : sans défaut.

‫ ּומִ נְחָתָ ם ְונִ ְסכֵּיהֶם‬Et leur offrande de repas et libations

‫ כִּמְדֻ בָּר‬Comme préscris:

‫שרֹנִים‬
ְׂ ‫ ֶע‬trois dixièmes de [ epha ] de farine fine

‫ ַלפָּר‬pour chaque taureau,

‫שרֹנִים לָאָ ֽי ִל‬


ְׂ ‫ ּושְׁ נֵי ֶע‬deux dixièmes pour le bélier,

‫ לַכֶּ ֽבֶׂש‬et un dixième pour chaque agneau,

‫ ְּכנִסְּכֹו‬et du vin selon chaque libation ;

‫ ְל ַכפֵּר‬et un bouc pour l'expiation,

‫שנֵי תְ מִ ידִ ים‬


ְׁ ‫ ּו‬et les deux holocaustes quotidiens

 : selon leur loi.


‫ ְב ַמלְכּותְ֒ ָך‬Ils se réjouiront de ta royauté,

‫שבָּת‬
ַׁ ceux qui préservent le sabbat

‫ע ֹנֶג‬.
ֽ et appelez ça un délice.

‫שבִיעִי‬
ְׁ ‫שי‬
ֵׁ ְּ֒‫ ְמקַד‬. Les gens qui sanctifient le septième jour

‫ש ְּ֒בעּו‬
ְׂ ִ ‫ י‬ils seront tous satisfaits

‫ ִמּטּובֶ ָֽך‬. et ravi de ta bonté.

‫ ּובַשְּׁ֒ בִיעִי ָרצִ ֽיתָ ּבֹו‬Et au septième jour, tu as pris plaisir

‫ וְקִדַּ שְּׁתֹו‬et tu l'as sanctifié.

ָ‫קָראת‬
ֽ ָ ‫י ָמִ ים אֹותֹו‬. "Le plus désirable des jours," Vous l'avez appelé—

‫לְמַ ֲעשֵׂה ב ְֵראשִׁ ית‬: une commémoration du travail de création.

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ אֱֹלהֵ ֽינּו וֵאֹלהֵי א‬Notre Dieu et le Dieu de nos pères,

‫ ִב ְמנּוח ֵָתֽנּו‬. être content de notre repos

‫שבָּת ַהז ֶּה‬


ַּׁ ‫ עָלֵ ֽינּו בְּיֹום ַה‬et renouveler pour nous en ce jour de sabbat

‫ אֶת הַחֹֽדֶ ׁש ַהז ֶּה‬ce nouveau mois

‫ ְו ִלב ְָרכָה‬. pour le bien et pour la bénédiction,

‫ש ְמחָה‬
ִׂ ‫ ְלשָׁׂשֹון ּו ְל‬. pour le bonheur et pour se réjouir,

‫ּו ְלנֶ ָחמָה‬. pour la délivrance et pour la consolation,

‫ ְלפ ְַרנָסָה ּו ְל ַכ ְל ָּכלָה‬. pour l'entretien et pour la subsistance,

‫שלֹום‬
ָׁ ‫טֹובִים ּו ְל‬. pour la vie et pour la paix,

‫ ִל ְמחִ ֽילַת ֵחטְא‬pour le pardon des péchés

‫ עָֹון‬et pour le pardon des iniquités ;

(sur une année bissextile ajouter :

‫)פָּ ֽשַׁע‬. et pour l'expiation de la transgression).

‫ וִיהִי הַח ֹדֶ ׁש ַהז ֶּה‬Et que ce mois soit


‫ָרֹותֽינּו‬
ֵ ‫וְקֵ ץ ְלכָל צ‬. la fin et la fin de tous nos ennuis,

‫ וָר ֹאׁש‬le début et le prélude

‫ ְלפִדְ יֹון נַפ ְֵשֽׁינּו‬. de la rédemption de nos âmes,

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ כִּי ְב ַע ְּ֒מָך י‬pour ton peuple, Israël

‫ ִמכָּל ָהאֻּמֹות‬. as-tu choisi parmi toutes les nations,

‫שבָּתֹות‬
ַׁ ‫ ְו‬et les sabbats,

ָּ‫הֹודעְת‬
ֽ ָ leur as-tu fait connaître,

‫שים‬
ִׁ ָ‫שי חֳד‬
ֵׁ ‫ ְו ֻח ֵּקי ָרא‬et les statuts des jours de Roch Hodech,

ָּ‫ ָלהֶם קָבָ ֽעְת‬: Vous avez établi pour eux.

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu

‫שבָּת ְוי ִשְׂ ָראֵל‬


ַּׁ ‫ מְקַדֵּ ׁש ַה‬Sanctificateur du sabbat et Israël

‫שים‬
ִׁ ָ‫חֳד‬: et les jours de Rosh Hodesh.

‫ עבודה‬PRIERE POUR LE RETOUR DU SERVICE DIVIN

‫ ְרצֵה י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬Soyez heureux, Adonoy, notre Dieu,

‫שעֵה‬
ְׁ ‫י ִשְׂ ָראֵל ּובִתְ ִפלָּתָ ם‬. avec ton peuple Israël et sa prière,

‫ ְוהָשֵׁ ב אֶת ָהעֲבֹודָ ה‬et restaurer le service

‫ֵּיתָֽך‬
ֶ ‫ ב‬au Saint des Saints dans ta demeure,

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫י‬. et les offrandes par le feu d'Israël;

‫ ּותְ ִפלָּתָ ם בְַּא ֲהבָה תְ ַקבֵּל ב ְָּרצֹון‬et acceptez leur prière, avec amour et de plein gré.

‫ ּותְ הִי ל ְָרצֹון תָּ מִיד‬Et puisses-tu toujours trouver du plaisir

‫ש ָראֵל עַמֶּ ָֽך‬


ְׂ ִ ‫י‬: au service de ton peuple, Israël.

‫ וְתֶ ֱח ֶז ֽינָה עֵינֵ ֽינּו‬Et que nos yeux voient

‫ ְלצִּיֹון ב ְַּרחֲמִ ים‬: Votre retour miséricordieux à Sion.

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu, Adonoy,


‫שכִינָתֹו ְלצִּיֹון‬
ְׁ : Qui renvoie Sa Divine Présence à Sion.

Aux mots, Nous sommes reconnaissants, penchez-vous en avant; à Adonoy revenir en


position verticale.

‫ הודאה‬ACTION DE GRÂCES

‫ מֹודִ ים אֲ נַ ֽחְנּו לְָך‬Nous Te sommes reconnaissants

‫ שָׁ אַתָּ ה הּוא י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬que vous Adonoy êtes notre Dieu,

‫אֲבֹותֽינּו לְעֹולָם ָועֶד‬


ֵ ‫ וֵאֹלהֵי‬et le Dieu de nos pères pour toujours;

‫ ַח ֵּי ֽינּו‬Rocher de nos vies,

‫ יִש ְֵׁעֽנּו‬le Bouclier de notre délivrance,

‫ אַתָּ ה הּוא לְדֹור וָדֹור‬Vous êtes dans chaque génération.

‫ לְָּך‬Nous Te rendrons grâce

‫ ּונְ ַספֵּר תְּ ִהל ֶָּתָֽך‬et raconte ta louange,

‫ ַח ֵּי ֽינּו‬pour nos vies

‫ ְּבי ֶָדָֽך‬qui sont remis entre ta main,

‫ִשְׁמֹותֽינּו ַה ְּ֒פקּודֹות לְָך‬


ֵ ‫ ְועַל נ‬et pour nos âmes qui vous sont confiées,

‫ ְועַל נִסֶּ ֽיָך שֶׁ ְּ֒בכָל יֹום עִמָּ ֽנּו‬et pour tes miracles de chaque jour avec nous

‫ְטֹובֹותֽיָך‬
ֶ ‫אֹותֽיָך ו‬
ֶ ‫ ְועַל נִ ְפ ְ֒ל‬et pour tes merveilles et tes bienfaits

‫עֵת‬. de tout temps-

‫ו ָֽב ֹקֶר ְו ָצה ָ ֳֽרי ִם‬. soir, matin et midi.

‫( הַּטֹוב‬Tu es) Le Bienfaisant—

‫ כִּי ֹלא כָלּו ַרחֲמֶ ֽיָך‬car ta compassion n'est jamais refusée;

‫ ְו ַה ְ֒מ ַרחֵם‬Et (Tu es) le Miséricordieux—

‫כִּי ֹלא ַתּֽמּו ֲחס ֶָדֽיָך‬. car ta bonté ne cesse jamais ;

‫ ִק ִּו ֽינּו לְָך‬: nous avons toujours placé notre espérance en Toi.
(Lorsque le Chazzan répète le Shemoneh Esrei et dit : « Qui renvoie sa divine présence
à Sion », la congrégation répond en disant « Amein », puis la prière suivante.)

‫ מֹודִ ים אֲ נַ ֽחְנּו לְָך‬Nous Te sommes reconnaissants,

‫ שָׁ אַתָּ ה הּוא י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬que vous Adonoy êtes notre Dieu

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ א‬et Dieu de nos pères,

‫שר‬
ָׂ ‫ אֱֹלהֵי כָל ָּב‬Dieu de toute chair,

‫ יֹו ְ֒צ ֵ ֽרנּו יֹוצֵר ב ְֵּראשִׁ ית‬notre Créateur, Créateur du Commencement.

‫ וְהֹודָ אֹות‬Bénédictions et actions de grâces

‫ ְלשִׁמְ ָך ַהגָּדֹול ְוהַקָּדֹוׁש‬à ton grand et saint nom

‫ִיתֽנּו ְו ִקיַּמ ְָּתֽנּו‬


ָ ‫ש ֶה ֱחי‬
ֶׁ ‫ עַל‬pour nous garder en vie et nous soutenir;

‫ תְּ ַח ֵּי ֽינּו‬Alors puisses-tu toujours nous garder en vie

‫ ּותְ ַק ְּ֒ימֵ ֽנּו‬et soutiens-nous,

‫ֻּיֹותֽינּו‬
ֵ ‫ ָּגל‬et rassembler nos exilés

‫ קָדְ ֶשָֽׁך‬dans les cours de ton sanctuaire

‫ חֻקֶּ ֽיָך‬pour observer vos statuts

‫ ְרצֹונֶ ָֽך‬et faire ta volonté,

‫שלֵם‬
ָׁ ‫ ּו ְל ָעבְדְּ֒ ָך ְּב ֵלבָב‬et te servir de tout coeur

‫שאָ ֽנּו מֹודִ ים לְָך‬


ֶׁ . car nous Te sommes reconnaissants.

‫ אֵל‬Béni soit le Tout-Puissant

 : à qui tous les remerciements sont dus.

A 'Hanoucca, la prière suivante est ajoutée. Si vous l'avez omis, reportez-vous à la


page 000.

‫[ ַהנִּסִּים‬Nous te remercions] pour les miracles

‫ ְועַל ַהפ ְֻּרקָ ן ְועַל ַה ְּ֒גבּורֹות‬pour la rédemption, pour les hauts faits,

‫ ְועַל הַתְּ֒ ׁשּועֹות ְועַל ַה ִּמ ְלחָמֹות‬pour les délivrances, et pour les guerres
‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ ַלא‬que tu as accompli pour nos pères

‫ ָההֵם ַּב ְּ֒ז ַמן ַהז ֶּה‬: en ces jours à cette saison.

‫ מַתִּ תְ ָי ֽהּו‬Au temps de Matisyahu,

‫ בֶּן יֹו ָחנָן כֹּהֵן גָּדֹול‬fils de Yochanan le Souverain Sacrificateur,

‫ ּו ָבנָיו‬l'Hasmonéen et ses fils.

‫שעָה‬
ָׁ ‫ כְּשֶׁ עָמְ֒ דָ ה מַ לְכּות יָוָן ה ְָ֒ר‬Quand le royaume grec maléfique s'est levé

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ עַל ַע ְּ֒מָך י‬contre ton peuple Israël

‫ּתֹור ֶתָֽך‬
ָ pour leur faire oublier ta Torah

‫ִירם‬
ָ ‫ ּו ְל ַה ֲעב‬et de les détourner

‫ ֵמ ֻח ֵּקי ְרצֹונֶ ָֽך‬. des statuts de ta volonté—

‫ וְאַתָּ ה ב ְַּרחֲמֶ ֽיָך ה ַָרבִּים‬Toi, dans ton abondante miséricorde

‫ עָמַ ֽדְ תָּ ָלהֶם ְּבעֵת צ ָָרתָ ם‬se tenait à leurs côtés dans leur temps de détresse,

‫ ַ ֽרבְתָּ אֶת ִריבָם‬Vous avez défendu leur cause,

‫ דַּ ֽנְתָּ אֶת דִּ ינָם‬Vous avez jugé leurs griefs,

‫ נ ַ ָֽקמְתָּ אֶת נִ ְקמָתָ ם‬Vous les avez vengés.

‫ִּבֹורים‬
ִ ‫ ָמ ַס ְֽרתָּ ג‬Tu as livré le puissant

‫שים‬
ִׁ ‫ ַח ָּל‬entre les mains des faibles,

‫ ו ְַרבִּים ְּבי ַד ְמ ַעטִּים‬beaucoup entre les mains de quelques-uns,

‫ְהֹורים‬
ִ ‫ ּוטְמֵ אִ ים ְּבי ַד ט‬les gens souillés entre les mains des non souillés,

‫ּורשָׁ עִים ְּבי ַד צַדִּ יקִ ים‬


ְ les méchants entre les mains des justes,

‫ ְּבי ַד‬et insolents [pécheurs] entre les mains de

‫תֹור ֶתָֽך‬
ָ étudiants assidus de votre Torah.

ָ‫ ע ִָשֽׂית‬Et tu t'es fait

‫ שֵׁ ם גָּדֹול ְוקָדֹוׁש בְּעֹולָמֶ ָֽך‬un Nom grand et sanctifié dans Ton monde.
‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ י‬Et pour ton peuple, Israël,

‫ ע ִָשֽׂיתָ תְּ ׁשּועָה גְדֹולָה‬Vous avez effectué une grande délivrance

‫ ּופ ְֻר ָקן ְּכהַּיֹום ַהז ֶּה‬et la rédemption jusqu'à ce jour.

‫ וְַאחַר כְַּך בָּ ֽאּו בָנֶ ֽיָך‬Après, tes fils sont entrés

‫ֵּיתָֽך‬
ֶ ‫ ב‬le Saint des Saints de votre Demeure,

‫ ּופִּנּו אֶת הֵיכָלֶ ָֽך‬nettoyé ton temple,

‫ ְו ִטהֲרּו אֶת ִמקְדָּ ֶשָֽׁך‬purifié ton sanctuaire,

‫ ְוהִדְ לִ ֽיקּו נֵרֹות‬et des lumières allumées

‫ קָדְ ֶשָֽׁך‬dans les cours de ton sanctuaire,

‫ וְקָ ְ֒בעּו שְׁמֹונַת י ְ ֵמי ֲחנֻכָּה אֵ ּֽלּו‬et désigné ces huit jours de 'Hanoucca

‫ּו ְל ַהלֵּל לְשִׁ ְמָך ַהגָּדֹול‬: pour remercier et louer Ton grand Nom.

‫ ְועַל ֻּכלָּם‬Et pour tout ce qui précède

‫שא‬
ֵׂ ַ‫ י ִתְ ב ַָּרְך ְוי ִתְ רֹומַם ְוי ִתְ נ‬béni, exalté et exalté

‫ ַמלְכֵּ ֽנּו‬ton Nom, notre Roi

‫תָּ ִמיד לְעֹולָם ָועֶד‬: constamment, pour toujours et à jamais.

(Entre Roch Hachana et Yom Kippour, ajouter :

‫ ּוכְת ֹב ְל ַחי ִּים טֹובִים‬Inscrivez-vous pour une belle vie

‫יתָֽך‬
ֶ ‫ ְּבנֵי ב ְִר‬: tous les enfants de ton alliance.)

Si vous oubliez de le dire, vous n'avez pas besoin de revenir en arrière et de le répéter.
Si vous avez pris conscience de l'omission avant de conclure la bénédiction, vous
pouvez la dire à ce moment-là.

‫ וְכ ֹל ַה ַחי ִּים יֹודֽ ּוָך ֶּ ֽסלָה‬Et tous les vivants te remercieront pour toujours

‫ וְיב ְָ֒רכּו‬et louer et bénir

‫ אֶת שִׁמְ֒ ָך ַהגָּדֹול ְּב ֱאמֶת לְעֹולָם‬Votre grand nom avec sincérité pour toujours;

‫ טֹוב‬car tu es bonté—
‫ י ְׁשּוע ֵָתֽנּו‬le Tout-Puissant, qui est notre délivrance

‫ ֶסֽלָה‬et notre aide pour toujours -

‫ ָהאֵל הַּטֹוב‬: le Tout-Puissant bienveillant.

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu, Adonoy,

‫ש ְ֒מָך‬
ִׁ « Le bienfaisant » est votre nom

‫נָאֶה לְהֹודֹות‬: et Toi, il convient de louer.

A dire par le Chazzan

‫ כהנים‬Birkas Cohanim

‫אֲבֹותֽינּו ב ְָּ֒רכֵ ֽנּו‬


ֵ ‫ אֱֹלהֵ ֽינּו וֵאֹלהֵי‬Notre Dieu et Dieu de nos pères, bénissez-nous

‫ַּּתֹורה‬
ָ ‫ ַב ְּ֒ב ָרכָה הַמְּ֒ שֻׁלֶּ ֽשֶׁ ת ב‬avec la triple bénédiction de la Torah,

‫שה ַעבְדֶּ ָֽך‬


ֶׁ ‫ ַה ְּ֒כתּובָה עַל י ְדֵ י מ‬, écrit de la main de Moïse, ton serviteur,

‫ָאֲמּורה מִ פִּי ַאהֲר ֹן‬


ָ ‫ ה‬prononcé de la bouche d'Aaron

‫ְדֹושָֽׁך‬
ֶ ‫ ּו ָבנָיו כ ֹּ ֲהנִים עַם ק‬et ses fils, les kohanim, ton peuple saint;

 : comme il est dit:

‫י ְהֹוָה ְויִשְׁמְ֒ ֶ ֽרָך‬: Adonoy vous bénit et vous garde.

‫ יָאֵ ר י ְהֹוָה ָּפנָיו אֵלֶ ֽיָך‬Adonoy fait briller son visage sur vous

 : et sois miséricordieux envers toi.

‫שא י ְהֹוָה ָּפנָיו אֵלֶ ֽיָך‬


ָּׂ ִ ‫ י‬Adonoy tourne son visage vers toi

‫שלֹום‬
ָׁ ‫לְָך‬: et t'accorde la paix.

Après Birkas Kohanim, la congrégation dit:

‫בּורה‬
ָ ‫בַּמָּ רֹום ׁשֹוכֵן ִּב ְ֒ג‬, Puissant d'en haut qui habite la puissance,

‫שלֹום‬
ָׁ ‫ש ְ֒מָך‬
ִׁ ‫שלֹום ְו‬
ָׁ . Tu es la paix et Ton Nom est la paix.

‫שים עָלֵ ֽינּו‬


ִׂ ָּ‫ יְהִי ָרצֹון שֶׁת‬Que ce soit ta volonté que tu nous accordes

‫ כָּל עַמְּ֒ ָך בֵּית י ִשְׂ ָראֵל‬et tout ton peuple, la maison d'Israël
‫ ַחי ִּים ּו ְ֒ב ָרכָה‬vie et bénédiction

‫שלֹום‬
ָׁ : pour une sauvegarde de la paix.

‫ שלום‬PRIERE POUR LA PAIX

‫שים שָׁ לֹום טֹובָה ּו ְ֒ב ָרכָה‬


ִׂ Accorde la paix, la bonté et la bénédiction,

‫ָחסֶד ו ְַרחֲמִ ים‬


ֽ ֶ ‫ ַחי ִים חֵן ו‬faveur de la vie, gentillesse et compassion

‫ש ָראֵל עַמֶּ ָֽך‬


ְׂ ִ ‫ ְועַל כָּל י‬, sur nous et sur tout Israël, ton peuple.

‫ ב ְָּ֒רכֵ ֽנּו ָאבִ ֽינּו כֻּלָּ ֽנּו ְּכ ֶאחָד‬Bénis-nous, notre Père, nous tous comme un

‫ פָּנֶ ֽיָך‬à la lumière de ton visage.

‫ כִּי בְאֹור פָּנֶ ֽיָך‬Car à la lumière de ton visage

‫ נ ַָתֽתָּ לָּ ֽנּו י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬Tu nous as donné Adonoy notre Dieu,

‫ּתֹורת ַחי ִּים וְַא ֲהבַת ֶ ֽחסֶד‬


ַ une Torah de vie et l'amour de la bienveillance,

‫ ּו ְ֒צדָ קָה ּו ְ֒ב ָרכָה ו ְַר ֲח ִמים‬justice, bénédiction, compassion,

‫שלֹום‬
ָׁ ‫ ְו ַחי ִּים ְו‬, la vie et la paix.

‫ וְטֹוב י ִ ְהי ֶה ְּבעֵינֶ ֽיָך‬Et qu'il soit bon à tes yeux

‫ ְלב ְָ֒רכֵ ֽנּו‬pour nous bénir

‫ אֶת כָּל עַמְּ֒ ָך י ִשְׂ ָראֵל‬et pour bénir ton peuple Israël,

‫ ְּבכָל עֵת ּו ְבכָל שָׁ עָה‬à tout moment et à chaque instant

‫ ִּב ְׁ֒שלֹומֶ ָֽך‬avec ta paix

(‫שלֹום‬
ָׁ ‫)בְּרֹוב עֹוז ְו‬. (avec beaucoup de force et de paix).

*(Entre Roch Hachana et Yom Kippour, continuez ici :)

‫שלֹום‬
ָׁ ‫ ב ְֵּסֽפֶר ַחי ִּים ב ְָּרכָה ְו‬Dans le livre de la vie, bénédiction, paix

‫ טֹובָה‬et entretien abondant,

‫ י ְׁשּועֹות ְונֶחָמֹות‬,‫ּו ְ֒גזֵרֹות טֹובֹות‬, bons décrets, saluts et condoléances,

‫ ְונִכָּתֵ ב‬Puissions-nous être rappelés et inscrits


‫ ְלפָנֶ ֽיָך‬Avant toi;

‫ אֲ נַ ֽחְנּו ְוכָל ַע ְּ֒מָך בֵּית י ִשְׂ ָראֵל‬nous et tout ton peuple, la maison d'Israël

‫שלֹום‬
ָׁ ‫טֹובִים ּו ְ֒ל‬: pour une bonne vie et la paix.

Si vous oubliez de dire cela, vous n'avez pas besoin de revenir en arrière et de le
répéter.

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu, Adonoy,

‫ הַמְּ֒ ב ֵָרְך אֶת עַּמֹו י ִשְׂ ָראֵל‬Qui bénit son peuple Israël

 : avec paix.

‫ ל ְָרצֹון‬Puissent-ils être acceptables

‫ פִי‬les mots de ma bouche

‫ ְו ֶהגְיֹון ִלבִּי ְלפָנֶ ֽיָך‬et les pensées de mon cœur, devant Toi

‫צּורי וְגֹו ֲאלִי‬:


ִ Adonoy, mon Rocher et mon Rédempteur.

‫ אֱֹלהַי נְצֹור לְׁשֹונִי מ ֵָרע‬Mon Dieu, garde ma langue du mal

‫ ּו ְׂ֒שפָתַ י מִדַּ בֵּר מִ ְרמָה‬et mes lèvres de parler faussement.

‫ ְו ִל ְ֒מ ַק ְ֒ללַי‬A ceux qui me maudissent,

‫ תִ ּדֹום‬que mon âme soit insensible ;

‫ ְונַפְשִׁ י ֶּכ ָעפָר לַכ ֹּל תִּ ְהי ֶה‬et que mon âme soit comme de la poussière pour tous.

‫ְּתֹור ֶתָֽך‬
ָ ‫ פְּתַ ח ִלבִּי ב‬Ouvre mon coeur à ta Torah

‫שי‬
ִׁ ‫ְֹותֽיָך תִּ ְרּדֹוף נַ ְפ‬
ֶ ‫ ּובְמִ צ‬et que mon âme poursuive tes commandements.

‫ ְוכָל הַקָמִים ְוהַחֹו ְׁ֒שבִים ָעלַי ָרעָה‬Et tous ceux qui planifient le mal contre moi,

‫ ְמה ֵָרה ָהפֵר ֲעצָתָ ם‬annuler rapidement leur avocat

‫ ַמחֲשַׁ בְתָּ ם‬: et frustrer leur intention.

(‫( יְהִי ָרצֹון מִ ְ֒ל ָפנֶיָך‬Que ce soit ta volonté

‫ י ְהֹוָה אֱֹלהַי וֵאֹלהֵי אֲבֹותַ י‬Adonoy, mon Dieu et Dieu de mes pères,

‫שֹּלא תַ ֲעלֶה קִ נְַאת ָאדָ ם ָעלַי‬


ֶׁ que personne ne m'envie
‫ וְֹלא ִקנְָאתִ י עַל אֲ ח ִֵרים‬et que je ne sois pas envieux des autres,

‫שֹּלא אֶ כְע ֹס הַּיֹום‬


ֶׁ ‫ ְו‬que je ne sois pas mis en colère ce jour-là,

‫ִיסָֽך‬
ֶ ‫ וְשֶׁ ֹּלא ַא ְכע‬et que je ne cause pas ta colère;

‫ וְתַ צִּי ֵלנִי מִ ֵּיֽצֶר ה ָָרע‬et sauve-moi du mauvais penchant,

‫וְתֵ ן ְּב ִלבִּי ַה ְכנָעָה ַו ֲענָוָה‬. et aide-moi à être humble et modeste.

‫ וֵאֹלהֵ ֽינּו‬Notre Roi et notre Père,

‫ש ְ֒מָך בְּעֹולָמֶ ָֽך‬


ִׁ , unifie ton nom dans ton monde,

‫ֵּיתָֽך‬
ֶ ‫ יַסֵּד ב‬,‫ִירָך‬
ְ֒ ‫ע‬, reconstruisez votre ville, établissez votre maison

‫ש ְכלֵל הֵיכָלֶ ָֽך‬


ַׁ ‫ ְו‬. et perfectionnez votre sanctuaire.

‫קִּבּוץ ָּגלֻּיֹות‬, Rassemblez nos exilés,

‫ש ַּמח עֲדָ ֶתָֽך‬


ַׂ ‫צ ֹאנֶ ָֽך ְו‬.) rachète ton peuple, réjouis ta congrégation).

‫ ֲעשֵׂה לְמַ ֽעַן שְׁמֶ ָֽך‬, Agissez pour l'amour de votre nom.

‫לְמַ ֽעַן י ְ ִמינֶ ָֽך‬, Agis pour Ta main droite.

‫ּתֹור ֶתָֽך‬
ָ ‫לְמַ ֽעַן‬, Agissez pour l'amour de votre Torah.

‫ש ֶתָֽך‬
ָּׁ ֻ‫לְמַ ֽעַן קְד‬. Agis pour ta sainteté.

‫ לְמַ ֽעַן י ֵ ָח ְ֒לצּון י ְדִ ֶידֽיָך‬Afin que Vos proches soient libérés,

‫י ְ ִמי ְ֒נָך ַועֲנֵ ֽנִי‬: délivrez [avec] votre main droite et répondez-moi.

Des phrases bibliques applicables à son nom peuvent être trouvées aux pp. 000-000.

‫ ל ְָרצֹון‬Puissent-ils être acceptables

‫ פִי‬les mots de ma bouche

‫ ְו ֶהגְיֹון ִלבִּי ְלפָנֶ ֽיָך‬et les pensées de mon cœur, devant Toi

‫צּורי וְגֹו ֲאלִי‬:


ִ Adonoy, mon Rocher et mon Rédempteur.

( ‫שלֹום‬
ָּׁ ‫שלֹום בִּמְ֒ רֹומָ יו )בעשי"ת ַה‬
ָׁ Celui qui fait la paix dans son ciel élevé

‫שלֹום‬
ָׁ ‫ הּוא י ַ ֲעשֶׂה‬qu'il fasse la paix
‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ עָלֵ ֽינּו ְועַל כָּל י‬sur nous et sur tout Israël

‫ָא ֵמן‬: et dis Amein.

‫ יְהִי ָרצֹון מִ ְּ֒לפָנֶ ֽיָך‬Que ce soit ta volonté,

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו וֵאֹלהֵי א‬Adonoy, notre Dieu et le Dieu de nos Pères

‫שי ִּ ָּבנֶה בֵּית ַה ִּמקְדָּ ׁש‬


ֶׁ que le Saint Temple soit reconstruit

‫ ְבי ָמֵ ֽינּו‬vite de nos jours,

‫ְּתֹור ֶתָֽך‬
ָ ‫ ֶחל ֵ ְֽקנּו ב‬: et accorde-nous notre part dans Ta Torah.

‫ וְשָׁ ם נַ ֲעבָדְ֒ ָך ְּבי ְִרָאה‬Et là nous te servirons avec révérence

‫ כִּי ֵמי עֹולָם‬comme aux jours d'autrefois,

‫קַדְ מֹונִּיֹות‬: et les années précédentes.

‫ ְוע ְָ֒רבָה לַיהֹוה‬Et qu'Adonoy soit content

‫שלָ ֽ ִם‬
ָׁ ‫ מִ נְחַת י ְהּודָ ה וִירּו‬avec les offrandes de Juda et de Jérusalem

‫עֹולָם ּו ְ֒כשָׁ נִים קַדְ מֹונִּיֹות‬: comme autrefois et dans les années précédentes.

‫שמֵּה ַרבָּא‬
ְׁ ‫ י ִתְ גַּדַּ ל ְוי ִתְ קַדַּ ׁש‬Exalté et sanctifié soit son grand nom

‫ ְּב ָע ְל ָמא דִּ י ב ְָרא‬dans le monde qu'il a créé

‫ כ ְִרעּותֵ ּה‬selon sa volonté

‫ ְוי ַמְ לִיְך ַמלְכּותֵ ּה‬et qu'il règne sur son royaume

‫ּפּור ָקנֵּה‬
ְ֒ apporter sa rédemption

‫שיחֵּה‬
ִׁ ‫וִיקָ ֵרב ( ֵקץ) ְמ‬. et hâter la venue de son Machia'h

‫ ּובְיֹו ֵמיכֹון‬de ta vie et de tes jours,

‫ ּו ְב ַחי ֵּי‬et dans la vie

‫בֵּית י ִשְׂ ָראֵל‬. de toute la maison d'Israël,

‫קָריב‬
ִ ‫ּו ִבז ְ ַמן‬. rapidement et dans un futur proche—

‫ָא ֵמן‬: et dis Amein.


‫ יְהֵא שְׁ מֵּה ַרבָּא ְמב ַָרְך‬Que son grand nom soit béni

‫ּו ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמי ָּא‬: pour toujours et pour toute l'éternité.

‫ ְויִשְׁתַּ בַּח‬Béni et loué,

‫שא‬
ֵּׂ ַ‫ ְוי ִתְ פַָּאר ְוי ִתְ רֹומַם ְוי ִתְ נ‬glorifié, exalté et élevé,

‫ ְוי ִתְ הַדָּ ר ְוי ִתְ ַעלֶּה ְוי ִתְ ַהלָּל‬honoré et élevé et exalté

‫ הּוא‬.‫שא‬
ָׁ ְ‫דְ קֻד‬soit le Nom du Saint, béni soit-Il;

( " ‫ )ת ּול ְֵעֽלָּא ִמכָּל‬ci-dessus ( Chabbath Shuva : bien au-dessus)

‫ירתָ א‬
ָ ‫ש‬ִׁ ‫כָּל ב ְִּרכָתָ א ְו‬. toutes les bénédictions et les hymnes,

‫ ְונֶ ֱחמָתָ א‬. louanges et consolations

‫ ְּב ָע ְל ָמא‬. que nous prononçons dans le monde—

‫ָא ֵמן‬. et dis Amein.

‫ תִּ תְ ַקבֵּל‬Qu'il y ait acceptation

‫ צְלֹותְ֒ הֹון ּובָעּותְ֒ הֹון‬des prières et supplications

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ דְּ כָל בֵּית י‬de toute la Maison d'Israël

‫ש ַמי ָּא‬
ְׁ ‫אֲבּוהֹון דִּ י ִב‬. devant leur Père céleste.

‫ָא ֵמן‬: Et dis, Amein.

‫ש ַמי ָּא‬
ְׁ ‫ שְׁ לָמָ א ַרבָּא ִמן‬Qu'il y ait une paix abondante du ciel

‫ טֹובִים‬et bonne vie

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ ְועַל כָּל י‬. pour nous et pour tout Israël,

‫ָא ֵמן‬: - et dites Amein.

‫ עֹושֶׂה שָׁ לֹום ִּב ְמרֹו ָמיו‬Celui qui fait la paix dans son ciel élevé

‫שלֹום‬
ָׁ ‫ הּוא י ַ ֲעשֶׂה‬qu'il fasse la paix

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ ְועַל כָּל י‬. pour nous et pour tout Israël,

‫ָא ֵמן‬: - et dites Amein.


Service Musaf, Ein Keiloheinu

‫ קַ וֵּה אֶל י ְהֹוָה‬Espoir à Adonoy ;

‫ ֲחז ַק ְוי ַ ֲא ֵמץ לִבֶּ ָֽך‬sois fort et il te donnera du courage

‫אֶל י ְהֹוָה‬: et j'espère à Adonoy. 6Psaumes 27:14

‫ אֵ ין קָדֹוׁש כַּיהֹוָה‬Il n'y a pas de saint comme Adonoy

‫ כִּי אֵין ִּבל ְֶּתָֽך‬car il n'y a personne à côté de toi

‫צּור כֵּאֹלהֵ ֽינּו‬: et il n'y a pas de forteresse comme notre Dieu. 7I Samuel 2: 2

‫ כִּי מִ י אֱ לֹֽו ַּה מִ ַּב ְלעֲדֵ י י ְהֹוָה‬Car qui est un dieu autre qu'Adonoy

‫צּור זּולָתִ י אֱֹלהֵ ֽינּו‬: et qui est une forteresse à côté de notre Dieu. 8Psaumes 18:32

‫כֵּאֹלהֵ ֽינּו‬. Il n'y a personne comme notre Dieu.

‫ ֵאין כַּאדֹונֵ ֽנּו‬. Il n'y a personne comme notre Maître.

‫ ְּכ ַמלְכֵּ ֽנּו‬. Il n'y a personne comme notre roi.

‫יעֽנּו‬
ֵ ִׁ‫כְּמֹוש‬: Il n'y a personne comme notre Libérateur.

‫כֵאֹלהֵ ֽינּו‬. Qui est comme notre Dieu ?

‫כַאדֹונֵ ֽנּו‬. Qui est comme notre Maître ?

‫מִ י ְכ ַמלְכֵּ ֽנּו‬. Qui est comme notre roi?

‫יעֽנּו‬
ֵ ‫ש‬ִׁ ‫ ִמי כְמֹו‬: Qui est comme notre livreur?

‫נֹודֶ ה לֵאֹלהֵ ֽינּו‬. Remercions notre Dieu.

‫נֹודֶ ה לַאדֹונֵ ֽנּו‬. Remercions notre Maître.

‫נֹודֶ ה ְל ַמלְכֵּ ֽנּו‬. Remercions notre roi.

‫יעֽנּו‬
ֵ ִׁ‫נֹודֶ ה לְמֹוש‬: Remercions notre livreur.

‫בָּרּוְך אֱֹלהֵ ֽינּו‬. Béni soit notre Dieu.

‫בָּרּוְך אֲדֹונֵ ֽנּו‬. Béni soit notre Maître.

‫בָּרּוְך ַמלְכֵּ ֽנּו‬. Béni soit notre roi.


‫יעֽנּו‬
ֵ ‫ש‬ִׁ ‫בָּרּוְך מֹו‬: Béni soit notre Libérateur.

‫אַתָּ ה הּוא אֱֹלהֵ ֽינּו‬. Tu es notre Dieu.

‫אַתָּ ה הּוא אֲדֹונֵ ֽנּו‬. Tu es notre maître.

‫אַתָּ ה הּוא ַמלְכֵּ ֽנּו‬. Tu es notre roi.

‫יעֽנּו‬
ֵ ִׁ‫אַתָּ ה הּוא מֹוש‬. Vous êtes notre livreur.

‫ אַתָּ ה הּוא‬Tu es Lui

‫ֲבֹותֽינּו ְלפָנֶ ֽיָך‬


ֵ ‫שהִקְ טִ ֽרּו א‬
ֶׁ devant qui nos pères ont brûlé

‫ אֶת ְקט ֹ ֶֽרת ַה ַּס ִּמים‬l'offrande d'encens.

‫ פִּּטּום ַה ְּ֒קט ֹ ֶֽרת‬La composition de l'encens se composait de

‫ ַהצ ֳִּרי ְו ַהצִּפ ֹּ ֶֽרן‬baume, onycha,

‫ ַה ֶח ְל ְּ֒בנָה ְו ַה ְּ֒לבֹונָה‬galbanum et encens -

‫מִשְׁ קַל שִׁ ְבעִים שִׁ ְבעִים ָמנֶה‬. en poids, soixante-dix crinières de chacun;

‫ מֹור ּו ְקצִיעָה‬myrrhe, casse,

‫שִׁב ֹּלֶת נ ְֵרדְּ ְוכ ְַרכ ֹּם‬


ֽ nard et safran

‫שקַל‬
ְׁ ‫ ִמ‬par poids-

‫שר ָמנֶה‬
ָׂ ‫שִׁשָּׁ ה עָשָׂ ר שִׁשָּׁ ה ָע‬. seize crinières de chacun;

‫שר‬
ָׂ ‫שנֵים ָע‬
ְׁ ‫ש ְט‬
ְׁ ‫ הַּק‬douze crinières de costus,

‫ ְוקִּלּופָה שְׁלשָׁה‬trois crinière d'écorce aromatique,

‫שעָה‬
ְׁ ִּ‫ ְו ִקנָּמֹון ת‬. et neuf maneh de cannelle.

[Également utilisés dans la composition de l'encens étaient:]

‫שעָה קַ בִּין‬
ְׁ ִּ‫שינָה ת‬
ִׁ ‫ב ִֹּרית כ ְַּר‬. Neuf kabin de lessive Carshina,

‫ י ֵין ַקפ ְִריסִין‬Vin de Chypre [mesure]

‫ ְס ִאין תְּ לָתָ א ְו ַקבִּין תְּ לָתָ א‬. trois s'in et trois kabin -

‫ ְו ִאם אֵ ין לֹו י ֵין ַקפ ְִריסִין‬s'il n'avait pas de vin de Chypre,


‫מֵ בִיא חֲמַ ר ִחו ְַּרי ָן עַתִּ יק‬. il pouvait utiliser du vin blanc fort -

‫מֶ ֽלַח סְדֹו ִמית ֽר ֹבַע ַהקָּב‬. un quart de kab de sel de Sodome,

‫שן כָּל שֶׁהּוא‬


ָׁ ‫מַ ֲעלֶה ָע‬. et une quantité infime de maaleh ashan.

‫ ַרבִּי נָתָ ן ַה ַּב ְבלִי אֹומֵר‬Le rabbin Nosson de Babylonie dit:

‫ַאף ִּכפַּת ַהי ְַּרדֵּ ן כָּל שֶׁהּוא‬. «Une infime quantité d'ambre de Jordanie

était ajouté.

‫ וְאִ ם נָ ֽתַ ן בָּּה דְּ בַׁש ְּפ ָסלָּה‬Si l'on ajoutait du miel, l'encens devenait impropre;

‫ וְאִ ם ִחסַּר ַאחַת ִמכָּל סַמָּ נֶ ֽי ָה‬et si l'on omettait l'une de ses épices

‫ ַחי ָּב מִיתָ ה‬: il était passible de la peine de mort.

‫ ַרבָּן שִׁ ְמעֹון בֶּן גַּמְ לִיאֵל אֹומֵר‬Le rabbin Shimon ben Gamliel dit:

‫ש ָרף‬
ְׂ ‫« ַהצ ֳִּרי אֵינֹו אֶ לָּא‬Le baume n'est rien d'autre que de la sève

‫הַּנֹוטֵף ֵמ ֲעצֵי ַה ְּ֒קטָף‬. qui coule du sapin baumier.

‫ ב ִֹּרית כ ְַּרשִׁ ינָה לָ ֽמָּה הִיא בָָאה‬Pourquoi la lessive Carshina a-t-elle été utilisée?

‫ כְּדֵ י ְלי ַּפֹות בָּּה אֶת ַהצִּפ ֹּ ֶֽרן‬Pour affiner l'onycha

‫כְּדֵ י שֶׁ תְּ֒ הֵא נָָאה‬. afin de le rendre agréable.

‫ יֵין קַ פ ְִריסִין לָ ֽ ָּמה הּוא בָא‬Pourquoi le vin de Chypre a-t-il été utilisé?

‫ כְּדֵ י לִשְׁ רֹות ּבֹו אֶת ַהצִּפ ֹּ ֶֽרן‬L'onycha était trempé dedans

‫כְּדֵ י שֶׁתְּ֒ הֵא ַעז ָּה‬. pour lui donner une odeur piquante.

‫ ַוהֲֹלא ֵמי ַרגְלַ ֽי ִם‬Bien que l'eau de Raglayim

‫ יָפִין לָּה‬était bien adapté à cet effet,

‫ש ֵאין ַמ ְכנִיסִין‬
ֶׁ ‫ אֶ לָּא‬ils n'apportaient pas

‫ מֵ י ַרגְלַ ֽי ִם ַּב ִּמקְדָּ ׁש‬l'eau de Raglayim dans le Temple

‫ ִמ ְּפנֵי ַהכָּבֹוד‬: parce que ce serait irrespectueux.

‫שיר‬
ִּׁ ‫ ַה‬Ce sont les psaumes
‫ שֶׁ ַה ְ֒ל ִוי ִּם הָיּו אֹו ְ֒מ ִרים‬que les Lévites récitaient

‫ ְּבבֵית ַה ִּמקְדָּ ׁש‬: dans le Saint Temple:

‫בַּּיֹום ה ִָראׁשֹון הָיּו אֹו ְ֒מ ִרים‬. Le dimanche, ils récitaient,

‫« לַיהֹוָה הָאָ ֶֽרץ ּומְ ֹלאָּה‬La terre appartient à Adonoy et sa plénitude,

‫ תֵּ בֵל‬le monde habité

‫ ְוי ֽ ְׁ֒שבֵי בָּה‬: et ceux qui y habitent. 9Psaumes 24

‫בַּשֵּׁ נִי הָיּו אֹו ְ֒מ ִרים‬. Le lundi, ils récitaient,

‫« גָּדֹול י ְהֹוָה ּו ְמ ֻהלָּל ְמא ֹד‬Adonoy est génial et très apprécié

‫ ְּבעִיר אֱֹלהֵ ֽינּו‬dans la cité de notre Dieu,

‫הַר קָדְ ׁשֹו‬: la montagne de son sanctuaire. dixPsaumes 48

‫שי הָיּו אֹו ְ֒מ ִרים‬


ִׁ ‫בַּשְּׁ֒ לִי‬. Le mardi, ils récitaient,

‫« אֱֹלהִים נִצָּב‬Dieu se tient

‫ ַּבעֲדַ ת אֵל‬dans la congrégation du Tout-Puissant;

‫ב ֶ ְּֽק ֶרב אֱֹלהִים יִשְׁפ ֹּט‬: au milieu des juges, il rend le jugement. 11Psaumes 82

‫ב ְָּ֒רבִיעִי הָיּו אֹו ְ֒מ ִרים‬. Le mercredi, ils récitaient,

‫« אֵל נְקָמֹות י ְהֹוָה‬Tout-puissant de vengeance, Adonoy,

‫אֵל נְקָמֹות הֹופִ ֽי ַע‬: Tout-puissant de vengeance, révèle-toi. 12Psaumes 94

‫ ַּבחֲמִ ישִׁ י הָיּו אֹו ְ֒מ ִרים‬. Le jeudi, ils récitaient,

‫« ה ְַר ִנ ֽינּו לֵאֹלהִים ֻע ֵּז ֽנּו‬Chantez joyeusement à Dieu, notre force,

‫ה ִ ָֽריעּו לֵאֹלהֵי יַעֲק ֹב‬: crie de joie au Dieu de Jacob. 13Psaumes 81

‫שי הָיּו אֹו ְ֒מ ִרים‬


ִּׁ ִּׁ‫בַּש‬. Le vendredi, ils récitaient,

‫« י ְהֹוָה ָמלְָך‬Adonoy a commencé son règne,

‫ גֵּאּות ָלבֵׁש‬Il s'est revêtu de majesté;

‫ ָלבֵׁש י ְהֹוָה‬Adonoy s'est vêtu,


‫ ע ֹז הִתְ ַאז ָּר‬Il s'est ceint de force,

‫ ַאף תִּ ּכֹון תֵּ בֵל‬Il a fermement établi le monde

‫בַּל תִּ ּמֹוט‬: afin qu'il ne puisse pas être déplacé. 14Psaumes 93

‫בַּשַּׁ בָּת הָיּו אֹו ְמ ִרים‬. Le jour du sabbat, ils récitaient,

‫שבָּת‬ ִׁ ‫ ִמז ְמֹור‬. «Un psaume, une chanson pour le jour du sabbat.» 15Psaume 92
ַּׁ ‫שיר לְיֹום ַה‬

‫שיר ֶלעָתִ יד לָב ֹא‬


ִׁ ‫ ִמז ְמֹור‬. C'est un psaume, une chanson pour le futur,

‫שבָּת‬
ַׁ ‫שכֻּּלֹו‬
ֶׁ ‫ לְיֹום‬pour le jour qui sera entièrement sabbat

‫ּו ְמנּוחָה ְל ַחי ֵּי הָעֹו ָל ִמים‬: et reposez-vous pour la vie éternelle.

‫ תָּ נָא דְ בֵי אֵ ִל ָּי ֽהּו‬Il était enseigné à l'école d'Elie;

‫ כָּל הַּׁשֹונֶה ֲהלָכֹות ְּבכָל יֹום‬celui qui étudie chaque jour les halakos ,

‫ ֻמ ְבטָח לֹו‬il est assuré

‫ שֶׁהּוא בֶּן עֹולָם ַהבָּא‬de la vie dans le monde à venir,

‫שנֶּ ֱאמַר‬
ֶׁ car il est dit,

‫« ֲהלִיכֹות עֹולָם לֹו‬Les voies (halichos) du monde sont les siens.» 16Habacuc 3: 6

‫ ַאל תִּ ְק ֵרי ֲהלִיכֹות‬Ne lisez pas les halichos,

‫ ֶאלָּא ֲהלָכֹות‬: mais des halakos .

‫ ָא ַמר ַרבִּי ֶא ְל ָעז ָר‬Le rabbin Eliezer a dit

‫ָאמַר ַרבִּי ֲחנִינָא‬. au nom du rabbin Chanina:

‫« תַּ ְל ִמידֵ י ֲחכָמִ ים‬Les disciples des sages

‫שלֹום בָּעֹולָם‬
ָׁ ‫מַ ְרבִּים‬. accroître la paix dans le monde,

‫שנֶּ ֱאמַר‬
ֶׁ car il est dit:

‫' ְוכָל בָּנַ ֽי ְִך‬Et tous vos enfants

‫ לִּמּודֵ י י ְהֹוָה‬seront des disciples de la [Torah] d'Adonoy;

‫ו ְַרב שְׁלֹום בָּנָ ֽי ְִך‬: et grande sera la paix de vos enfants.


‫קְרי בָּנָ ֽי ְִך‬
ֵ ִּ‫ ַאל ת‬Ne lisez pas banayich [vos enfants]

‫אֶ לָּא ּבֹונָ ֽי ְִך‬: mais lisez bo¯nayich [vos bâtisseurs]. »

‫שלֹום ָרב‬
ָׁ Grande est la paix

‫תֹור ֶתָֽך‬
ָ ‫ לְא ֹ ֲהבֵי‬de ceux qui aiment ta Torah,

‫ ְואֵין‬et ils n'auront pas

‫לָ ֽמֹו ִמכְׁשֹול‬: pierre d'achoppement [malheur].

‫שלֹום ְּבחֵילְֵך‬
ָׁ ‫ יְהִי‬Que la paix soit dans vos douves,

‫נֹותי ְִך‬
ֽ ָ ‫ְַּאר ְמ‬
ְ ‫שַׁ ְלוָה ב‬: sérénité au sein de vos palais.

‫ לְמַ ֽעַן ַאחַי ו ְֵרעָי‬Pour l'amour de mes frères et compagnons,

‫שלֹום בְָּך‬
ָׁ ‫אֲדַ ְּ֒ב ָרה נָא‬: Je dirai: "La paix soit avec vous."

‫ לְמַ ֽעַן‬Pour l'amour

‫ בֵּית י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬de la maison d'Adonoy, notre Dieu,

‫טֹוב לְָך‬: Je chercherai [prier pour] votre bien.

‫ י ְהֹוָה ע ֹז ְלעַּמֹו י ִתֵּ ן‬Adonoy donnera de la force à son peuple,

‫שלֹום‬
ָּׁ ‫יְב ֵָרְך אֶת עַּמֹו ַב‬: Adonoy bénira son peuple avec la paix.

Service Musaf, Kaddish d'Rabanan

‫שמֵּה ַרבָּא‬
ְׁ ‫ י ִתְ גַּדַּ ל ְוי ִתְ קַדַּ ׁש‬Exalté et sanctifié soit son grand nom

‫ ְּב ָע ְל ָמא דִּ י ב ְָרא‬dans le monde qu'il a créé

‫ כ ְִרעּותֵ ּה‬selon sa volonté

‫ ְוי ַמְ לִיְך ַמלְכּותֵ ּה‬et qu'il règne sur son royaume

‫ּפּור ָקנֵּה‬
ְ֒ apporter sa rédemption

‫שיחֵּה‬
ִׁ ‫וִיקָ ֵרב ( ֵקץ) ְמ‬. et hâter la venue de son Machia'h

‫ ּובְיֹו ֵמיכֹון‬de ta vie et de tes jours,


‫ ּו ְב ַחי ֵּי‬et dans la vie

‫בֵּית י ִשְׂ ָראֵל‬. de toute la maison d'Israël,

‫קָריב‬
ִ ‫ּו ִבז ְ ַמן‬. rapidement et dans un futur proche—

‫ָא ֵמן‬: et dis Amein.

‫ יְהֵא שְׁ מֵּה ַרבָּא ְמב ַָרְך‬Que son grand nom soit béni

‫ּו ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמי ָּא‬: pour toujours et pour toute l'éternité.

‫ ְויִשְׁתַּ בַּח‬Béni et loué,

‫שא‬
ֵּׂ ַ‫ ְוי ִתְ פַָּאר ְוי ִתְ רֹומַם ְוי ִתְ נ‬glorifié, exalté et élevé,

‫ ְוי ִתְ הַדָּ ר ְוי ִתְ ַעלֶּה ְוי ִתְ ַהלָּל‬honoré et élevé et exalté

‫ הּוא‬.‫שא‬
ָׁ ְ‫דְ קֻד‬soit le Nom du Saint, béni soit-Il;

( " ‫ )ת ּול ְֵעֽלָּא ִמכָּל‬ci-dessus ( Chabbath Shuva : bien au-dessus)

‫ירתָ א‬
ָ ‫ש‬ִׁ ‫כָּל ב ְִּרכָתָ א ְו‬. toutes les bénédictions et les hymnes,

‫תֻּ שְׁ ְּבחָתָ א ְונֶ ֱחמָתָ א‬. louanges et consolations

‫ירן ְּב ָע ְל ָמא ְו ִא ְמרּו ָא ֵמן‬


ָ ִ‫דַּ אֲמ‬: que nous prononçons dans le monde — et disons Amein.

‫ש ָראֵל ְועַל ַר ָּבנָן‬


ְׂ ִ ‫ עַל י‬Sur Israël et sur nos sages,

‫ ְועַל תַּ ְלמִידֵ יהֹון‬et sur leurs disciples,

‫ ְועַל כָּל תַּ ְל ִמידֵ י תַ ְל ִמידֵ יהֹון‬. et sur tous les disciples de leurs disciples,

‫ ְועַל כָּל ָמאן דְּ ָע ְסקִין‬et sur tous ceux qui s'engagent

‫ְּאֹורי ְתָ א‬
ַ ‫ב‬. dans l'étude de la Torah

‫ דִּ י בְַאתְ ָרא הָדֵ ין‬dans ce pays

‫וְדִ י ְבכָל אֲתַ ר ַואֲתַ ר‬. et dans chaque pays.

‫ יְהֵא לְהֹון ּולְכֹון‬Qu'il y ait pour eux et pour vous

‫ שְׁ לָמָ א ַרבָּא ִחנָּא ְו ִחסְדָּ א‬paix abondante, faveur, gentillesse,

‫ ו ְַר ֲח ִמין ְו ַחי ִּין א ֲִריכִין‬compassion, longue vie,


‫ּופּור ָקנָא‬
ְ ‫ ּומְ זֹונָא ְרוִיחֵי‬suffisamment de nourriture et de rédemption

‫ מִ ן קֳדָ ם אֲבּוהֹון‬de leur père

‫ְַארעָא‬
ְ ‫ש ַמי ָּא ו‬
ְׁ ‫ דְ ִב‬Qui est au ciel et sur terre

‫ָא ֵמן‬: - et dites Amein.

‫ש ַמי ָּא‬
ְׁ ‫ שְׁ לָמָ א ַרבָּא ִמן‬Qu'il y ait une paix abondante du ciel

‫ טֹובִים‬et une belle vie

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ ְועַל כָּל י‬. pour nous et pour tout Israël,

‫ָא ֵמן‬: - et dites Amein.

‫ עֹושֶׂה שָׁ לֹום ִּב ְמרֹו ָמיו‬Celui qui fait la paix dans son ciel élevé

‫שלֹום‬
ָׁ ‫ הּוא יַעֲשֶׂה ב ְַר ֲחמָיו‬Puisse-t-il, dans sa miséricorde, faire la paix

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ ְועַל כָּל י‬. pour nous et pour tout Israël,

‫ָא ֵמן‬: - et dites Amein.

Service Musaf, Aleinu

‫ עָלֵ ֽינּו ְלשַׁבֵּ ֽ ַח‬C'est notre obligation de louer

‫ ַלאֲדֹון הַכ ֹּל‬le maître de tous,

‫ לָתֵ ת גְּדֻ לָּה‬attribuer la grandeur

‫ לְיֹוצֵר ב ְֵּראשִׁ ית‬au Créateur du [monde au commencement]:

‫ שֶׁ ֹּלא ע ָָשֽׂנּו‬qu'Il ne nous a pas fait

‫ כְּגֹוי ֵי ָהא ֲָרצֹות‬comme les nations des terres,

‫שמָ ֽנּו‬
ָׂ ‫ וְֹלא‬et ne nous a pas positionnés

‫ש ְּ֒פחֹות ָהאֲדָ מָה‬


ְׁ ִ‫ כְּמ‬comme les familles de la terre;

‫שם‬
ָׂ ‫שֹּלא‬
ֶׁ qu'il n'a pas assigné

‫ ֶחל ֵ ְֽקנּו ָּכהֶם‬notre part comme la leur,

‫ְגֹורלֵ ֽנּו ְּככָל הֲמֹונָם‬


ָ ‫ו‬: ni notre sort comme celui de toutes leurs multitudes.
‫שהֵם ִמשְׁתַּ ֲחוִים‬
ֶׁ Car ils se prosternent

‫ לַהֶ ֽבֶל ו ִָריק‬à la vanité et au néant,

‫יֹושֽׁי ַע‬
ִ ‫ּומִ תְ ַּפ ְּ֒ללִים אֶל אֵל ֹלא‬. et priez un dieu qui ne peut pas délivrer.

‫ּכֹורעִים ּו ִמשְׁתַּ ֲחוִים‬


ְ֒ ‫ וַאֲ נַ ֽחְנּו‬Mais nous nous inclinons, nous nous prosternons,

‫ ּומֹודִ ים‬et offrir des remerciements

‫ ִל ְפנֵי מֶ ֽלְֶך ַמ ְלכֵי ַה ְּ֒מ ָלכִים‬devant le roi suprême des rois,

‫בָּרּוְך הּוא‬. le Saint béni est-Il,

‫שמַ ֽי ִם‬
ָׁ ‫שהּוא נֹוטֶה‬
ֶׁ Qui répand les cieux,

‫וְיֹוסֵד אָ ֶֽרץ‬. et établit la terre,

‫שמַ ֽי ִם מִמַּ ֽעַל‬


ָּׁ ‫ּומֹושַׁ ב י ְקָ רֹו ַּב‬. et le siège de sa gloire est dans le ciel en haut,

‫שכִינַת עֻּזֹו‬
ְׁ ‫ ּו‬et la demeure de sa puissance invincible

‫ ְּבגָ ְבהֵי מְ רֹומִ ים‬. est dans les plus hauts sommets.

‫הּוא אֱֹלהֵ ֽינּו אֵ ין עֹוד‬. Il est notre Dieu, il n'y a rien d'autre.

‫ ֱאמֶת ַמלְכֵּ ֽנּו‬Notre roi est vrai,

‫ אֶ ֽפֶס זּולָתֹו‬tout le reste est insignifiant,

‫ְּתֹורתֹו‬
ָ ‫ ַּככָּתּוב ב‬comme il est écrit dans sa Torah:

‫« ְוי ָדַ עְתָּ הַּיֹום‬Et vous saurez ce jour

‫שב ֹתָ אֶל ְלבָבֶ ָֽך‬


ֵׁ ‫ ַו ֲה‬et prends dans ton coeur

‫ כִּי י ְהֹוָה הּוא ָהאֱֹלהִים‬qu'Adonoy est Dieu

‫שמַ ֽי ִם מִמַּ ֽעַל‬


ָּׁ ‫ ַּב‬dans les cieux au-dessus

‫ ְועַל הָאָ ֶֽרץ מ ִָּתֽחַת‬et sur la terre ci-dessous;

‫אֵ ין עֹוד‬: il n'y a rien d'autre."

‫ עַל כֵּן נְ ַקוֶּה לְָך‬Nous mettons donc notre espoir en Toi,

‫ אֱֹלהֵ ֽינּו‬Adonoy notre Dieu,


‫ ל ְִראֹות מְ ה ֵָרה בְּתִ פְאֶ ֶֽרת ֻע ֶּזָֽך‬pour bientôt voir la gloire de ta puissance

‫ ְל ַה ֲעבִיר גִּּלּולִים מִ ן הָאָ ֶֽרץ‬en bannissant l'idolâtrie de la terre

‫ ְו ָה ֱאלִילִים‬et les faux dieux

‫ כָּרֹות יִכ ֵָּרתּון‬sera complètement exterminé

‫ לְתַ ֵּקן עֹולָם‬pour perfectionner le monde

‫ ְּב ַמלְכּות שַׁדַּ י‬comme le royaume de Shadai.

‫שר י ִ ְק ְ֒ראּו ִבשְׁמֶ ָֽך‬


ָׂ ‫ ְוכָל ְּבנֵי ָב‬. Et toute l'humanité invoquera ton nom,

‫ ְל ַהפְנֹות אֵלֶ ֽיָך‬se retourner vers toi,

‫שעֵי אָ ֶֽרץ‬
ְׁ ‫כָּל ִר‬. tous les méchants de la terre.

‫ י ַכִּ ֽירּו ְוי ֵדְ֒ עּו‬Ils réaliseront et sauront,

‫ כָּל יֹו ְׁ֒שבֵי תֵ בֵל‬tous les habitants du monde,

‫ כִּי לְָך תִ כ ְַרע כָּל בֶּ ֶֽרְך‬que pour Toi, chaque genou doit fléchir,

‫שבַע כָּל לָׁשֹון‬


ָּׁ ִּ‫ת‬: chaque langue doit jurer [allégeance à vous].

‫ ְלפָנֶ ֽיָך י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬Devant toi, Adonoy, notre Dieu,

‫יִכ ְְ֒רעּו ְוי ִפֹּֽלּו‬. ils s'inclineront et se prosterneront,

‫ ְו ִלכְבֹוד שִׁ ְמָך יְקָר י ִֵּתֽנּו‬. et à la gloire de ton nom, honorez.

‫ וִי ַק ְּ֒בלּו ֻכלָּם‬Et ils accepteront tous [sur eux-mêmes]

‫ְכּותָֽך‬
ֶ ‫אֶת ע ֹל ַמל‬. le joug de ton royaume,

‫ וְתִ ְמֹלְך ֲעלֵיהֶם ְמה ֵָרה‬et tu régneras sur eux, bientôt,

‫לְעֹולָם ָועֶד‬. toujours et à jamais.

‫ש ְּ֒לָך הִיא‬
ֶׁ ‫ כִּי ַה ַּמלְכּות‬Car le royaume est à toi,

‫ּו ְלעֹֽו ְ֒למֵ י עַד תִּ ְמלֹוְך ְּבכָבֹוד‬. et pour toute l'éternité tu régneras dans la gloire,

‫ְּתֹור ֶתָֽך‬
ָ ‫ ַּככָּתּוב ב‬comme il est écrit dans votre Torah:

‫י ְהֹוָה י ִ ְמֹלְך לְעֹלָם ָועֶד‬: "Adonoy régnera pour toujours et à jamais."


❖‫ ְונֶ ֱאמַר‬Et il est dit:

‫« ְו ָהי ָה י ְהֹוָה לְמֶ ֽלְֶך‬Et Adonoy sera roi

‫ עַל כָּל הָאָ ֶֽרץ‬sur toute la terre;

‫ בַּּיֹום הַהּוא י ִ ְהי ֶה י ְהֹוָה אֶ חָד‬ce jour-là, Adonoy sera un

‫ּושְׁמֹו אֶ חָד‬: et Son Nom Un.

Service Musaf, Kaddish des pleureuses

‫שמֵּה ַרבָּא‬
ְׁ ‫ י ִתְ גַּדַּ ל ְוי ִתְ קַדַּ ׁש‬Exalté et sanctifié soit son grand nom

‫ ְּב ָע ְל ָמא דִּ י ב ְָרא‬dans le monde qu'il a créé

‫ כ ְִרעּותֵ ּה‬selon sa volonté

‫ ְוי ַמְ לִיְך ַמלְכּותֵ ּה‬et qu'il règne sur son royaume

‫ּפּור ָקנֵּה‬
ְ֒ apporter sa rédemption

‫שיחֵּה‬
ִׁ ‫וִיקָ ֵרב ( ֵקץ) ְמ‬. et hâter la venue de son Machia'h

‫ ּובְיֹו ֵמיכֹון‬de ta vie et de tes jours,

‫ ּו ְב ַחי ֵּי‬et dans la vie

‫בֵּית י ִשְׂ ָראֵל‬. de toute la maison d'Israël,

‫קָריב‬
ִ ‫ּו ִבז ְ ַמן‬. rapidement et dans un futur proche—

‫ָא ֵמן‬: et dis Amein.

‫ יְהֵא שְׁ מֵּה ַרבָּא ְמב ַָרְך‬Que son grand nom soit béni

‫ּו ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמי ָּא‬: pour toujours et pour toute l'éternité.

‫ ְויִשְׁתַּ בַּח‬Béni et loué,

‫שא‬
ֵּׂ ַ‫ ְוי ִתְ פַָּאר ְוי ִתְ רֹומַם ְוי ִתְ נ‬glorifié, exalté et élevé,

‫ ְוי ִתְ הַדָּ ר ְוי ִתְ ַעלֶּה ְוי ִתְ ַהלָּל‬honoré et élevé et exalté

‫ הּוא‬.‫שא‬
ָׁ ְ‫דְ קֻד‬soit le Nom du Saint, béni soit-Il;

)‫ ְל ֵעלָּא ( בעשי"ת ּו ְל ֵעלָּא ִמכָּל‬ci-dessus ( Chabbath Shuva : bien au-dessus)


‫ירתָ א‬
ָ ‫ש‬ִׁ ‫כָּל ב ְִּרכָתָ א ְו‬. toutes les bénédictions et les hymnes,

‫תֻּ שְׁ ְּבחָתָ א ְונֶ ֱחמָתָ א‬. louanges et consolations

‫ ָא ֵמן‬.‫ ְּב ָע ְל ָמא‬:que nous prononçons dans le monde — et disons Amein.

‫ש ַמי ָּא‬
ְׁ ‫ שְׁ לָמָ א ַרבָּא ִמן‬Qu'il y ait une paix abondante du ciel

‫ טֹובִים‬et bonne vie

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ ְועַל כָּל י‬. pour nous et pour tout Israël,

‫ָא ֵמן‬: - et dites Amein.

‫ עֹושֶׂה שָׁ לֹום ִּב ְמרֹו ָמיו‬Celui qui fait la paix dans son ciel élevé

‫שלֹום‬
ָׁ ‫ הּוא י ַ ֲעשֶׂה‬qu'il fasse la paix

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ עָלֵ ֽינּו ְועַל כָּל י‬pour nous et pour tout Israël,

‫ָא ֵמן‬: - et dites Amein.

‫ירא מִפַּ ֽחַד פִּתְ א ֹם‬


ָ ִּ‫ ַאל ת‬Ne crains pas la terreur soudaine

‫שעִים‬
ָׁ ‫ ּומִשַֹּׁאת ְר‬ni la destruction des méchants

‫כִּי תָ ב ֹא‬: quand ça vient.

‫ ֻעֽצּו ֵעצָה וְתֻ פָר‬Prenez conseil ensemble et cela sera déjoué

‫ דַּ ְּ֒ברּו דָ בָר וְֹלא י ָקּום‬dis le mot et il ne tiendra pas

‫כִּי עִמָּ ֽנּו אֵל‬: car Dieu est avec nous.

‫ ְועַד ז ִ ְקנָה ֲאנִי הּוא‬Jusqu'à ta vieillesse je suis [avec toi],

‫שיבָה ֲאנִי ֶאסְב ֹּל‬


ֵׂ ‫ ְועַד‬: à tes vieilles années je te soutiendrai,

‫שא‬
ָּׂ ‫ אֲ נִי ע ִָשֽׂיתִ י ַו ֲאנִי ֶא‬Je t'ai fait et je te porterai,

‫וַאֲ נִי אֶ סְב ֹּל ַו ֲא ַמלֵּט‬: Je vais vous soutenir et vous sauver.

Service Musaf, Hymne de gloire

Cet hymne de clôture est appelé «Hymne de gloire» parce qu'il chante les louanges et
la grande gloire de Dieu. Selon certains érudits, l'hymne a été composé par le rabbin
Samuel ben Kolonimus, le père du rabbin Judah de Ratisbonne, connu sous le nom de
‫‪rabbin Yehudah ha-Hassid, un saint et mystique. D'autres disent que le rabbin‬‬
‫‪Yehudah l'a lui-même écrit.‬‬

‫שי תַ עֲרֹוג‬
‫ירים אֶ אֱ רֹוג‪ .‬כִּי אֵלֶ ֽיָך נַ ְפ ִׁ‬
‫‪:‬חזן‪ַ :‬אנְעִים ז ְמִ ירֹות וְשִׁ ִ‬

‫סֹודָֽך‬
‫‪:‬קהל‪ :‬נַפְשִׁ י ָחמְדָ ה ְּבצֵל י ֶָדֽיָך‪ .‬ל ַ ָֽדעַת כָּל ָרז ֶ‬

‫ּדֹודֽיָך‬
‫ְבֹודָֽך‪ .‬הֹומֶה ִלבִּי אֶל ֶ‬
‫‪:‬חזן‪ :‬מִדֵּ י דַ ְּ֒ב ִרי ִּבכ ֶ‬

‫ירי י ְדִ ידֹות‬


‫ש ֵ‬‫‪:‬קהל‪ :‬עַל כֵּן אֲדַ בֵּר בְָּך נִ ְכבָּדֹות‪ .‬וְשִׁ ְמָך אֲ ַכבֵּד ְּב ִׁ‬

‫‪:‬חזן‪ :‬אֲ ַס ְּ֒פ ָרה כְּבֹודְ ָך וְֹלא ְראִיתִ ֽיָך‪ .‬אֲדַ מְּ֒ ָך אֲ ַכ ְּ֒נָך וְֹלא י ְדַ עְתִּ ֽיָך‬

‫הֹודָֽך‬
‫‪:‬קהל‪ְּ :‬בי ַד נְבִיאֶ ֽיָך בְּסֹוד ֲעב ֶָדֽיָך‪ .‬דִּ מִּ ֽיתָ הֲדַ ר כְּבֹוד ֶ‬

‫ְבּור ֶתָֽך‪ .‬כִּּנּו לְתֹקֶף ְּפ ֻעל ֶָּתָֽך‬


‫‪:‬חזן‪ :‬גְּדֻ לָּתְ֒ ָך ּוג ָ‬

‫‪:‬קהל‪ :‬דִּ ּמּו אֹותְ֒ ָך וְֹלא ְּכפִי יֶשְׁ ָך‪ַ .‬וי ַּשְׁ וּֽוָך ְלפִי ַמע ֲֶשֽׂיָך‬

‫‪:‬חזן‪ :‬הִמְשִׁ ילּֽוָך בְּרֹוב ֶחז ְיֹונֹות‪ִ .‬ה ְּ֒נָך אֶ חָד ְּבכָל דִּ ְמיֹונֹות‬

‫שיבָה וְשַׁ חֲרּות‬


‫שעַר ר ֹאשְׁ֒ ָך ְּב ֵׂ‬
‫‪:‬קהל‪ַ :‬ויֶּחֱזּו בְָך ז ִקְ נָה ּו ַבחֲרּות‪ּ .‬ו ְׂ‬

‫‪:‬חזן‪ :‬ז ִקְ נָה בְּיֹום דִּ ין ּו ַבחֲרּות בְּיֹום קְ ָרב‪ְּ .‬כ ִאיׁש ִמ ְלחָמֹות י ָדָ יו לֹו ָרב‬

‫הֹושֽׁיעָה לֹו י ְמִ ינֹו ּוז ְֽרֹו ַע קָדְ ׁשֹו‬


‫‪:‬קהל‪ָ :‬חבַׁש ּכֹובַע י ְׁשּועָה בְּר ֹאׁשֹו‪ִ .‬‬

‫‪:‬חזן‪ַ :‬ט ְללֵי אֹורֹות ר ֹאׁשֹו נִמְ לָא‪ .‬קְ וֻּצֹותָ יו ְרסִיסֵי לָ ֽיְלָה‬

‫‪:‬קהל‪ :‬י ִתְ פָּאֵ ר בִּי כִּי ָחפֵץ בִּי‪ .‬וְהּוא י ִ ְהי ֶה לִי ַלע ֲֶט ֶֽרת ְצבִי‬

‫‪:‬חזן‪ :‬כֶּ ֽתֶ ם טָהֹור פָּז דְּ מּות ר ֹאשֹו‪ְ .‬וחַק עַל מֵ ֽצַח כְּבֹוד שֵׁ ם קָדְ ׁשֹו‬

‫ְָארה‪ .‬אֻמָּ תֹו לֹו ִע ְּ֒ט ָרה ֲעט ָָרה‬


‫‪:‬קהל‪ְ :‬לחֵן ּו ְלכָבֹוד ְצבִי תִ פ ָ‬

‫‪:‬חזן‪ :‬מַ ְח ְ֒לפֹות ר ֹאׁשֹו ְּכבִימֵ י ְבחֻרֹות‪ .‬קְ וֻּצֹותָ יו תַּ לְתַּ לִּים שְׁחֹורֹות‬

‫ש ְמחָתֹו‬
‫ְַארּתֹו‪ .‬י ַ ֲעלֶה נָא עַל ר ֹאׁש ִׂ‬
‫‪:‬קהל‪ :‬נְוֵה הַצֶּ ֽדֶ ק ְצבִי תִ פ ְ‬

‫‪:‬חזן‪ְ :‬סגֻלָּתֹו תְּ הִי ְבי ָדֹו ע ֲֶט ֶֽרת‪ּ .‬ו ְצנִיף מְ לּוכָה ְצבִי תִ פְאֶ ֶֽרת‬

‫שר י ָ ְ֒קרּו ְּבעֵינָיו ִּכ ְּ֒בדָ ם‬


‫‪:‬קהל‪ :‬עֲמּוסִים נְשָׂ ָאם ֲעט ֶֶרת ִע ְּ֒נדָ ם‪ .‬מֵאֲ ֶׁ‬

‫‪:‬חזן‪ :‬פְּאֵ רֹו ָעלַי ּופְאֵ ִרי ָעלָיו‪ .‬וְקָ רֹוב אֵ לַי ְּבק ְָראִי ֵאלָיו‬

‫ּפּורה בְּדָ ְרכֹו בְּבֹואֹו ֵמאֱדֹום‬


‫‪:‬קהל‪ :‬צַח וְָאדֹום ִללְבּוׁשֹו ָאדֹום‪ָ .‬‬

‫‪:‬חזן‪ֽ ֶ :‬קשֶׁ ר תְּ ִפלִּין ה ְֶרָאה ֶל ָענָו‪ .‬תְּ מּונַת י ְהֹוָה לְנֶ ֽגֶד עֵינָיו‬
‫‪:‬קהל‪ :‬רֹוצֶה ְּבעַּמֹו ֲענָוִים יְפָאֵ ר‪ .‬יֹושֵׁב תְּ הִּלֹות בָּם ְלהִתְ ָּפאֵר‬

‫ּדֹור ֶשָֽׁך דְּ רֹוׁש‬


‫קֹורא מֵ ר ֹאׁש‪ּ .‬דֹור וָדֹור עַם ְ‬
‫‪:‬חזן‪ :‬ר ֹאׁש דְּ ב ְָרָך אֱמֶת ֵ‬

‫ירי עָלֶ ֽיָך‪ .‬ו ְִרנָּתִ י תִּ ְק ַרב אֵלֶ ֽיָך‬


‫‪:‬קהל‪ :‬שִׁ ית הֲמֹון שִׁ ַ‬

‫‪:‬חזן‪ :‬תְּ ִהלָּתִ י תְ הִי לְר ֹאשְׁ֒ ָך ע ֲֶט ֶֽרת‪ּ .‬ותְ ִפלָּתִ י תִּ ּכֹון ְקט ֹ ֶֽרת‬

‫קָרבָּנֶ ֽיָך‬
‫שר עַל ְ‬
‫ירת ָרׁש ְּבעֵינֶ ֽיָך‪ .‬כַּשִּׁ יר יּו ַׁ‬
‫ש ַ‬‫‪:‬קהל‪ :‬תִּ יקַר ִׁ‬

‫‪:‬חזן‪ :‬ב ְִּרכָתִ י תַ ֲעלֶה לְר ֹאׁש מַשְׁ בִּיר‪ .‬מְ חֹולֵל ּומֹולִיד צַדִּ יק ַּכבִּיר‬

‫‪:‬קהל‪ּ :‬ו ְבב ְִרכָתִ י תְ נַ ֲענַע לִי ר ֹאׁש‪ .‬וְאֹותָ ּה קַ ח לְָך ִּכבְשָׂ ִמים ר ֹאׁש‬

‫שי תַ עֲרֹוג אֵ לֶיָך‬


‫‪:‬חזן‪ :‬יֶע ֱַרב נָא שִׂ יחִי ָעלֶיָך‪ .‬כִּי נַ ְפ ִׁ‬

‫בּורה ְוהַנֵּ ֽצַח ְוהַהֹוד כִּי כ ֹל בַּשָּׁ מַ ֽי ִם ּובָאָ ֶֽרץ‪ .‬לְָך י ְהֹוָה הַמַּמְ ָלכָה ְוהַמִּתְ נַשֵּׂ א לְכ ֹל לְר ֹאׁש‪ִ .‬מי‬
‫לְָך י ְהֹוָה ַה ְּ֒גדֻ לָּה ְו ַה ְּ֒ג ָ‬
‫‪:‬י ְמַ לֵּל גְּבּורֹות י ְהֹוָה י ַשְׁמִ ֽי ַע כָּל־תְּ ִהלָּתֹו‬

‫‪Le Kaddish de pleureur à la page 000 est récité ici.‬‬

‫‪Service Musaf, Adon Olam‬‬

‫שר ָמלְַך‬
‫‪. Maître de l'univers qui a régné‬אֲדֹון עֹולָם אֲ ֶׁ‬

‫‪: avant la création de toute créature.‬ב ְֶּט ֶֽרם כָּל יְצִיר נִב ְָרא‬

‫‪ְ . Au moment où tout a été fait par sa volonté,‬לעֵת נַ ֲעשָׂה ְב ֶחפְצֹו כ ֹּל‬

‫‪: puis son nom fut proclamé roi.‬אֲ זַי מֶ ֽלְֶך שְׁמֹו נִ ְק ָרא‬

‫‪. Et après que tout cessera d'être‬וְַאח ֲֵרי ִּככְלֹות הַכ ֹּל‬

‫נֹורא‬
‫‪ְ : le Génial régnera seul.‬לבַּדֹו י ִ ְמֹלְך ָ‬

‫‪. Il était, Il est,‬וְהּוא ָהי ָה וְהּוא הֹוֶה‬

‫ְָארה‬
‫‪: et Il sera dans la gloire.‬וְהּוא י ִ ְהי ֶה בְּתִ פ ָ‬

‫שנִי‬
‫‪. Il est Un, et il n'y a pas de seconde‬וְהּוא ֶאחָד ְו ֵאין ֵׁ‬

‫‪ְ : se comparer à lui, s'associer [à lui].‬ל ַהמְשִׁ יל לֹו ְל ַהחְבִּ ָֽירה‬

‫שית ְּבלִי תַ ְכלִית‬


‫‪ְּ . Sans commencement, sans fin,‬בלִי ֵרא ִׁ‬

‫ש ָרה‬
‫‪: le pouvoir et la domination lui appartiennent.‬וְלֹו הָע ֹז ְו ַה ִּמ ְׂ‬

‫‪. Il est mon Dieu et mon Rédempteur toujours vivant,‬וְהּוא אֵ לִי ְוחַי ּגֹו ֲאלִי‬
‫‪: le Rocher de ma destinée en temps de détresse.‬וְצּור ֶח ְבלִי ְּבעֵת צ ָָרה‬

‫;‪. Il est mon drapeau et mon refuge‬וְהּוא נִסִּי ּו ָמנֹוס לִי‬

‫‪: Il est la portion de ma tasse le jour où j'appelle.‬מְ נָת ּכֹוסִי בְּיֹום אֶ ְק ָרא‬

‫‪ְּ . Dans sa main je confie mon esprit‬בי ָדֹו ַא ְפ ִקיד רּוחִי‬

‫ֽירה‬
‫שן וְָאעִ ָ‬
‫‪ְּ : [les deux] quand je dors et quand je me réveille.‬בעֵת ִאי ַׁ‬

‫‪ְ . Et avec mon esprit mon corps [aussi],‬ועִם רּוחִי ְּג ִוי ָּתִ י‬

‫ירא‬
‫‪: Adonoy est avec moi, je n'aurai pas peur.‬י ְהוָה לִי וְֹלא אִ ָ‬

‫‪Kiddouch pour le jour de Chabbat‬‬

‫‪ Le grand Kiddouch 1Le Kiddouch récité le matin de Chabbat a été‬קידושא רבא‬


‫‪institué rabbiniquement. Il est considéré comme moins important que le Kiddouch du‬‬
‫‪vendredi soir qui est d'origine scripturaire. Il est appelé par euphémisme le Grand‬‬
‫‪Kiddouch.‬‬

‫ַאתְ קִ ינּו סְעּודָ תָ א דִּ ְמהֵימְ נּותָ א‪ .‬שְׁ לֵימָתָ א חֶדְ וָתָ א דְ מַ ְלכָּא קַדִּ ישָׁ א‪ַ :‬אתְ ִקינּו סְעּודָ תָ א דְ מַ ְלכָּא‪ .‬דָּ א הִיא סְעּודָ תָ א‬
‫שין ּוזְעֵיר ַאנְפִּין‪ַ .‬אתְ י ָן ְל ַסעֲדָ א ַּבהֲדֵ יּה‬
‫‪:‬דְ עַתִּ יקָא קַדִּ ישָׁ א‪ַ .‬וחֲקַל תַּ ּפּוחִין קַדִּ י ִׁ‬

‫שא‬
‫שבַּתָּ א‪ .‬וְַאז ְ ִמין בָּּה הַשְׁתָּ א‪ .‬עַתִּ יקָא קַדִּ י ָׁ‬
‫‪:‬אֲ סַדֵּ ר ִלסְעּודָ תָ א‪ְּ .‬ב ַצפ ְָרא דְ ַׁ‬

‫שא‬
‫ְהֹוריּה י ִשְׁ ֵרי בָּה‪ .‬בְּקִּדּושָׁ א ַרבָּא‪ּ .‬ו ְבחַמְ ָרא ָטבָא‪ .‬דְ בֵיּה תֶּ חְדֵּ י נַ ְפ ָׁ‬
‫‪:‬נ ֵ‬

‫שא‬
‫‪:‬י ְשַׁדֵּ ר לָן ׁשּופ ְֵריּה‪ְ .‬ונֶ ֱחזֵי בִּיקָ ֵריּה‪ְ .‬וי ֶ ֱחזֵי לָן סִתְ ֵריּה‪ .‬דְּ אִתְ ַא ַּמר ִּב ְלחִי ָׁ‬

‫שא‬
‫‪:‬יְגַלֵּה לָן ַטעֲמֵ י‪ .‬דְּ בִתְ ֵריסַר נַהֲמֵ י‪ .‬דְּ אִ ּנּון ָאת בִּשְׁמֵ יּה‪ְּ .‬כפִילָא ּו ְקלִי ָׁ‬

‫שא‬
‫ְרֹורא דִ ְלעֵילָּא‪ .‬דְּ בֵיּה ַחי ֵּי כֹלָּא‪ְ .‬וי ִתְ ַרבֵּי חֵילָא‪ .‬וְתִ סַּק עַד ֵרי ָׁ‬
‫‪:‬צ ָ‬

‫שא‬
‫‪:‬חֲדּו ַחצְדֵּ י ַח ְקלָא‪ .‬בְּדִ ּבּור ּובְקָ לָא‪ּ .‬ומַ לְּלּו מִ לָּה‪ .‬מְ תִ יקָא כְדּו ְב ָׁ‬

‫שא‬
‫‪:‬קֳדָ ם ִרּבֹון ָעלְמִ ין‪ְּ .‬ב ִמלִּין סְתִ י ִמין‪ .‬תְּ גַּלּון פִּתְ גָּמִ ין‪ .‬וְתֵ ימְ רּון חִּדּו ָׁ‬

‫שא‬
‫ירא‪ְ .‬ולַאו ִמלְּתָ א ַא ְו ָׁ‬
‫ירא‪ .‬עֲמִ יקָא ּוטְמִ ָ‬
‫ָּתֹורא‪ .‬ב ְָּרזָא י ַקִּ ָ‬
‫‪ְ :‬ל ַעטֵּר פ ָ‬

‫שא‬
‫ש ְרי ָא‪ֲ .‬הלָא הַהּוא שִׁ ְמ ָׁ‬
‫‪:‬וְאִ לֵּין מִ ַּלי ָּא‪ .‬י ְהֹון ל ְִרקִ י ַעי ָּא‪ .‬וְתַ מָּ ן מָאן ַׁ‬

‫שא‬
‫‪:‬רבּו יַתִּ יר י ִ ְסגֵּי‪ְ .‬לעֵילָּא ִמן דַּ ְרגֵּיּה‪ְ .‬ויִסַּב בַּת זּוגֵּה‪ .‬דַּ ֲהוַת פ ְִּרי ָׁ‬
‫ְ‬

‫צּורי‪ .‬בַּיהֹוָה תִּ תְ ַהלֵּל נַפְשִׁ י‬


‫‪.‬חַי י ְהֹוָה ּובָרּוְך ִ‬

‫‪:‬כִּי י ְהֹוָה י ָ ִאיר נ ִֵרי‪ְּ .‬בהִּלֹו נֵרֹו ֲעלֵי ר ֹאשִׁ י‬


‫‪.‬י ְהֹוָה רֹועִי ֹלא אֶ ְחסָר‪ .‬עַל מֵ י ְמנּוחֹות יְנַהֲלֵ ֽנִי‬

‫‪:‬נֹותֵ ן לֶ ֽחֶם ְלכָל בָּשָׂ ר‪ .‬לֶ ֽחֶם ֻח ִּקי ַהט ְִריפֵ ֽנִי‬

‫‪.‬יְהִי ָרצֹון מִ ְּ֒לפָנֶ ֽיָך‪ .‬אַתָּ ה אֱֹלהַי קְדֹושִׁ י‬

‫שי‬
‫ַּש ֶמן ר ֹא ִׁ‬
‫‪:‬תַּ עֲרֹוְך ְל ָפנַי שֻׁ ְלחָנֶ ָֽך‪ .‬תְּ דַ שֵּׁ ן ב ֶּ ֽׁ‬

‫שלֹום‬
‫‪.‬מִ י י ִתֵּ ן ְמנּוחָתִ י‪ִ .‬ל ְפנֵי אֲדֹון ַה ָּׁ‬

‫‪ְ :‬ו ָה ְ֒יתָ ה שְׁ לֵמָה ִמטָּתִ י‪ַ .‬ה ַחי ִּים ְוהַשָּׁ לֹום‬

‫‪.‬י ִשְׁ לַח מַ לְָאכֹו ְל ָפנַי‪ְ .‬ללַּוֹותִ י ְל ָוי ָה‬

‫שא ָפנַי‪ְ .‬מנָת ּכֹוסִי ְר ָוי ָה‬


‫‪:‬בְּכֹוס י ְׁשּועֹות אֶ ָּׂ‬

‫‪.‬צָמְ֒ ָאה נַפְשִׁ י אֶל י ְהֹוָה‪ .‬י ְמַ לֵּא ׂשֹובָע אֲ ָס ַמי‬

‫ש ַּמאי‬
‫‪:‬אֶל ֶהה ִָרים אֶשָּׂ א עֵינָי‪ְּ .‬כ ִהלֵּל וְֹלא ְכ ַׁ‬

‫עּורה‬
‫עּורה כְבֹודִ י ָ‬
‫‪.‬חֶדְ וַת י ָ ִמים ּושְׁ נֹות עֹולָמִ ים‪ָ .‬‬

‫ּתֹורה‬
‫שי יִהְיּו תַ ִמים‪ .‬נֵר מִ ְצוָה וְאֹור ָ‬
‫‪ְ :‬ועַל ר ֹא ִׁ‬

‫‪.‬קּומָה י ְהֹוָה לִמְ נּוחָתִ י‪ .‬אַתָּ ה ַואֲרֹון ֻע ֶּזָֽך‬

‫‪:‬קַ ח נָא אֵל אֶת ב ְִּרכָתִ י‪ְ .‬ו ַה ֲחז ֵק ָמגֵן חֹו ֶזָֽך‬

‫שי י ְׁשֹובֵב‪ .‬יַנ ֵ ְֽחנִי‬ ‫מִ ז ְמֹור לְדָ וִד‪ .‬י ְהֹוָה רֹעִי ֹלא אֶ ְחסָר‪ִּ :‬בנְאֹות דֶּ ֽשֶׁ א י ְַרבִּיצֵ ֽנִי‪ .‬עַל־מֵ י מְ נֻחֹות יְנַהֲלֵ ֽנִי‪ :‬נַ ְפ ִׁ‬
‫ש ַענ ְֶּתָֽך הֵ ֽמָּה‬
‫ירא ָרע‪ .‬כִּי־אַתָּ ה עִמָּדִ י‪ .‬שִׁ ְב ְ֒טָך ּו ִמ ְׁ‬ ‫ְב ַמ ְע ְּ֒גלֵי־צֶ ֽדֶ ק לְמַ ֽעַן שְׁמֹו‪ :‬גַּם כִּי־אֵ לְֵך ְּבגֵיא ַצלְמָ ֽוֶת ֹלא־אִ ָ‬
‫ָחסֶד י ְִרדְּ֒ פּֽונִי כָּל־י ְ ֵמי ַחי ָּי‪.‬‬
‫שנְתָּ ב ֶַּשֽׁמֶ ן ר ֹאשִׁ י‪ּ .‬כֹוסִי ְר ָוי ָה‪ :‬אַ ְך טֹוב ו ֶ ֽ‬
‫יְנַח ֲֻמֽנִי‪ :‬תַּ עֲרְֹך ְל ָפנַי שֻׁ ְלחָן נֶ ֽגֶד צ ְֹר ָרי‪ .‬דִּ ַּ ֽׁ‬
‫ְשבְתִּ י ְּבבֵית י ְהֹוָה לְא ֹ ֶֽרְך י ָמִ ים‬ ‫‪:‬ו ַ ֽׁ‬

‫ְקָראתָ לַשַּׁ בָּת ֽע ֹנֶג לִקְדֹוׁש י ְהֹוָה ְמ ֻכבָּד‪ְ .‬ו ִכבַּדְ ּתֹו ֵמעֲׂשֹות‬ ‫שי‪ .‬ו ָ ֽ‬‫אִ ם־תָּ שִׁ יב מִשַּׁ בָּת ַרגְלֶ ָֽך‪ .‬עֲׂשֹות ֲחפָצֶ ֽיָך בְּיֹום קָדְ ִׁ‬
‫דְּ ָרכֶ ֽיָך מִמְּ֒ צֹוא ֶח ְפצְָך וְדַ בֵּר דָ בָר‪ָ :‬אז תִּ תְ ַענַּג עַל־י ְהֹוָה ְוה ְִר ַּכבְתִּ ֽיָך עַל־בָּ ֽמֳתֵ י אָ ֶֽרץ‪ְ .‬והַאֲ ַכלְתִּ ֽיָך נַ ֲחלַת יַעֲק ֹב‬
‫‪ָ:‬אבִ ֽיָך‪ .‬כִּי פִּי י ְהֹוָה דִּ בֵּר‬

‫ש ָראֵל‬
‫‪ «Et les enfants d'Israël préserveront‬וְשָׁ ְ֒מרּו ְבנֵי־י ִ ְׂ‬

‫שבָּת‬
‫‪. le sabbat,‬אֶת־ ַה ַּׁ‬

‫שבָּת לְד ֹר ֹתָ ם‬


‫‪ַ maintenir le sabbat pour leurs générations‬לעֲׂשֹות אֶת־ ַה ַּׁ‬

‫‪: comme une alliance éternelle.‬ב ְִּרית עֹולָם‬

‫‪ Entre moi‬בֵּינִי‬

‫‪ּ et entre les enfants d'Israël,‬ובֵין ְּבנֵי י ִשְׂ ָראֵל‬


‫אֹות הִיא לְעֹלָם‬. c'est un signe pour tous les temps

‫ִּי־שֽׁשֶׁ ת יָ ִמים ָעשָׂה י ְהֹוָה‬


ֵ ‫ כ‬qu'en six jours Adonoy a fait

‫אֶת־הַשָּׁ מַ ֽי ִם ְואֶת־הָאָ ֶֽרץ‬. les cieux et la terre,

‫ ּובַּיֹום ַה ְּׁ֒שבִיעִי‬et le septième jour

‫שבַת ַויִּנָּפַׁש‬
ָׁ : Il s'est abstenu de travailler et s'est reposé.

ַּׁ ‫זָכֹור אֶת יֹום ַה‬: Souvenez-vous du jour du sabbat pour le sanctifier. 3Le sabbat
‫שבָּת ְלקַדְּ֒ ׁשֹו‬
devrait être sanctifié en le mettant de côté pour la prière et l'étude de la Torah.

‫שת י ָמִ ים תַּ עֲב ֹד‬


ֶׁ ‫ש‬
ֽׁ ֵ Six jours travaillerez-vous

‫ ְוע ִָשֽׂיתָ כָּל־ ְמלַאכ ְֶּתָֽך‬: et faites tout votre travail.

‫ וְיֹום ַה ְּׁ֒שבִיעִי‬Mais le septième jour

‫שבָּת לַ ֽיהֹוָה אֱֹלהֶ ֽיָך‬


ַׁ . est un sabbat pour Adonoy, votre Dieu;

‫שה כָל ְמלָאכָה‬


ֶׂ ‫ ֹלא תַ ֲע‬vous ne pouvez faire aucun travail -

‫ אַתָּ ה ּו ִבנְָך ּוב ִֶּתָֽך‬toi, ton fils et ta fille,

‫ ַעבְדְּ֒ ָך ַו ֲאמָתְ֒ ָך‬votre domestique et votre servante,

‫ ּו ְב ֶהמ ְֶּתָֽך‬vos animaux

‫שע ֶ ָֽריָך‬
ְׁ ‫שר ִּב‬
ֶׁ ֲ‫ ְוג ְֵ֒רָך א‬: et l'étranger qui est à vos portes.

‫ כִּי ֵשֽׁשֶׁ ת י ָמִ ים ָעשָׂה י ְהֹוָה‬Car en six jours, Adonoy a fait

‫אֶת הַשָּׁ מַ ֽי ִם ְואֶת הָאָ ֶֽרץ‬. les cieux et la terre,

‫שר בָּם‬
ֶׁ ‫ אֶת ַהי ָּם וְאֶת כָּל ֲא‬la mer et tout ce qu'ils contiennent,

‫ ַו ָּיֽנַח בַּּיֹום ַה ְּׁ֒שבִיעִי‬: et Il se reposa 4Rashi comments that the word ‫ ַו ָינַח‬, “and He rested,” is
used figuratively for one cannot say that God actually worked or rested. It is used to
instruct man—if God Who never exerts Himself is said to have rested, man who toils
and grows tired, must surely rest. le septième jour -

‫ עַל־כֵּן ב ֵַּרְך י ְהֹוָה‬Par conséquent, Adonoy a béni

‫שבָּת ַויְקַדְּ֒ שֵׁהּו‬


ַּׁ ‫אֶת־יֹום ַה‬: le jour du sabbat, et l'a sanctifié.

‫ על היין‬Sur le vin, dites:


‫ ַסב ְִרי מ ָָרנָן ו ְַר ָּבנָן‬Attention! Nos maîtres et nos professeurs.

‫אַתָּ ה י ְהֹוָה‬. Béni sois-Tu Adonoy

‫מֶ ֽלְֶך הָעֹולָם‬. notre Dieu, Roi de l'Univers,

‫ּבֹורא פ ְִּרי הַגָּ ֽפֶן‬:


ֵ Créateur du fruit de la vigne.

‫ על שאר משקין‬Sur le whisky ou le brandy, dites:

‫ ב ְִּרׁשּות מ ָָרנָן ו ְַר ָּבנָן‬Attention! Nos maîtres et nos professeurs.

‫אַתָּ ה י ְהֹוָה‬. Béni sois-Tu Adonoy

‫מֶ ֽלְֶך הָעֹולָם‬. notre Dieu, Roi de l'Univers,

‫שֶׁ הַּכל נִ ְהי ֶה בִּדְ בָרֹו‬: à travers la parole de qui tout est venu.

Chansons pour le matin de Chabbat, Baruch Hashem Yom Yom

‫בָּרּוְך אֲדֹנָי יֹום יֹום‬. Béni soit mon Maître jour après jour. 5Psaumes 68:20.

‫ י ַ ֲע ָמס לָנּו ֶיֽשַׁע‬Il nous chargera de délivrance

‫ּופִדְ יֹום‬. et la rédemption,

‫ּובִשְׁמֹו נָגִיל כָּל הַּיֹום‬. et en son nom nous exulterons toute la journée,

‫ ּובִיׁשּועָתֹו‬et par sa délivrance,

‫נ ִָרים ר ֹאׁש ֶעלְיֹון‬. nous lèverons la tête vers les hauteurs -

‫ כִּי הּוא מָעֹוז לַדָּ ל‬Car il est la [source de] force pour les pauvres,

‫ּו ַמ ֲחסֶה ָל ֶאבְיֹון‬. et un refuge pour les nécessiteux.

‫ש ְבטֵי י ָּה‬
ִׁ Les tribus de Yah

ְׂ ִ ‫ ְלי‬. témoignez [de la pureté] d'Israël. 6Voir Rachi aux Nombres 26: 5 . En
‫ש ָראֵל עֵדּות‬
associant Son nom Yud ( ‫ )י‬Hey ( ‫ )ה‬aux tribus d'Israël, Dieu témoigne que Son peuple
n'avait pas été sexuellement souillé par les Égyptiens.

‫ ְּבצ ָָרתָ ם ֹלו צָר‬. Dans leur détresse, il ressent de la détresse, 7Voir Mesechet Megillah 29a .

‫ ְּב ִסבְלּות ּו ְב ַעבְדּות‬. [comme ils étaient] accablés et réduits en esclavage.

‫ ְּב ִל ְבנַת ַה ַּספִּיר‬Par une brique de saphir, 8Quand Dieu est apparu aux prophètes à
l'époque de l'esclavage, ils l'ont vu avec une brique de saphir sous ses pieds. Cela
démontrait sa préoccupation pour leur dur labeur pour produire des briques pour les
Egyptiens. Cela les a réconfortés dans leur exil. - Etz Yosef

‫ה ְֶרָאם עֹוז י ְדִ ידּות‬. Il leur a montré la puissance de [Son] amour;

‫ ְונִגְלָה ְל ַהעֲלֹותָ ם‬Et s'est révélé pour les élever

‫מֵע ֹ ֶמק ּבֹור וָדּות‬.


ֽ des profondeurs de la fosse et du donjon.

‫ַחסֶד‬
ֽ ֶ ‫« כִּי עִם י ְהֹוָה ה‬Car avec Adonoy, c'est la gentillesse,

‫ ְוה ְַרבֵּה עִּמֹו פְדּות‬. et avec Lui, il y a une rédemption abondante. 9Psaumes 130: 7.

‫ מַה יָּקָר ַחסְּדֹו‬Comme sa bonté est précieuse,

‫ ְּבצִּלֹו לְגֹו ְ֒ננֵ ֽמֹו‬. avec Son ombre pour les protéger!

‫ ְּבגָלּות בָּבֶ ֽלָה‬En exil à Babylone,

ֻׁ . a-t-Il été envoyé pour eux; dixVoir note 3.


‫שלַּח ְל ַמעֲנֵ ֽמֹו‬

‫ְהֹוריד ב ִָּריחִים‬
ִ ‫ ל‬quand les navires ont été envoyés [pour les emporter]

‫נִמְ נָה בֵינֵ ֽימֹו‬. Il s'est inclus parmi eux;

‫ ַוי ִּתְּ֒ נֵם ל ְַרחֲמִ ים‬et Il en a fait des [objets de] compassion

‫ ִל ְפנֵי ׁשֹובֵ ֽימֹו‬. devant leurs ravisseurs -

‫כִּי ֹלא י ִּטׁש י ְהֹוָה אֶת עַּמֹו‬. «Car Adonoy n'abandonnera pas son peuple

‫ ַּבעֲבּור ַהגָּדֹול שְׁמֹו‬. pour l'amour de son grand nom. 111 Samuel 12:22.

‫ עֵילָם שָׁ ת ִּכסְאֹו‬Dans Elam 12,Perse. il a placé son trône

‫ ְל ַהצִּיל י ְדִ ידָ יו‬. pour sauver ses proches; 13Dieu a sauvé les Juifs des mains d'Assuérus qui
est devenu roi de Perse après que Cyrus et Darius aient vaincu les Babyloniens.

‫שם‬
ָּׁ ‫ ְל ַה ֲעבִיר ִמ‬enlever de là

‫ ָמ ֻעזְנֵי‬les forteresses de ceux

‫מֹורדָ יו‬.
ְ֒ qui se sont rebellés contre lui.
14
‫ַּשלַח‬
ֽׁ ֶּ ‫ ֵמעֲבֹור ב‬Sous l'épée This refers to Haman who sought to destroy the Jewish
people by the sword.

‫פָּדָ ה אֶת ֲעבָדָ יו‬. Il a racheté ses serviteurs.


‫ ֶ ֽק ֶרן ְלעַּמֹו י ִָרים‬Il exaltera la puissance de son peuple, 15After the miracle of Purim, the
Jews became respected and feared.

‫תְּ ִהלָּה ְלכָל ֲחסִידָ יו‬. louange pour tous Ses pieux.

‫« כִּי ִאם הֹוגָה‬Car bien qu'Il afflige,

‫ ו ְִרחַם כ ְַּר ֲח ָמיו‬Il est compatissant, selon sa miséricorde

‫ּוכְרֹוב ֲחסָדָ יו‬: et son abondante gentillesse. 16Lamentations 3:32 combined with Isaiah
63:7.

‫ּו ְצפִיר ָה ִעזִּים ִהגְדִּ יל עֲצּו ָמיו‬. Le bouc, [si] grand était sa puissance, 17This stanza refers to
the Greek persecution, and the Jewish victory through the Hasmoneans.

ְ ‫ ְוגַם חָזּות‬que la (vision des) quatre [cornes] 18See Daniel 8:8.


‫ַארבַּע‬

‫עָלּו ִל ְמרֹו ָמיו‬. monté vers Ses anoblis? 19Ibid.

‫ ּו ְב ִלבָּם דִּ ּמּו‬Dans leur cœur, ils avaient l'intention

‫ ְלהַשְׁ חִית אֶת ְרחּו ָמיו‬. détruire ses êtres chers;

‫[ עַל י ְדֵ י כ ֲהנָיו‬mais] par ses prêtres 20This refers to the Hasmoneans, who were kohanim,
descendants of Aaron.

‫מִ גֵּר מִ תְ קֹו ְ֒מ ָמיו‬. Il a détruit ceux qui se sont élevés contre lui.

‫« ַחסְדֵ י י ְהֹוָה‬Les gentillesse d'Adonoy

‫ כִּי ֹלא תָ מְ נּו‬n'ont jamais fini,

‫כִּי ֹלא כָלּו ַר ֲח ָמיו‬. car ses miséricordes sont inépuisables. 21Lamentations 3:23.

‫ נִ ְסג ְַּרתִּ י ֶלאֱדֹום‬J'ai été remis à Edom - 22Edomites are descendants of Esau, brother of
Jacob.

‫ ְּבי ַד ֵרעַי ְמדָ נַי‬. entre les mains de mes frères querelleurs 23Esau quarreled with Jacob over
the birthright, and the blessings of their father, Isaac.

‫ש ְּ֒בכָל יֹום וָיֹום‬


ֶׁ qui tous les jours

‫מְ מַ ְּ֒לאִים כ ְֵּרסָם ֵמעֲדָ נַי‬. remplis leurs ventres de ma richesse. 24The Romans grew rich from
the taxes they levied on the Jews.

‫ ֶעז ְָרתֹו ִע ִּמי‬Son aide est avec moi

‫ ִלסְמֹוְך אֶת אֲדָ נַי‬. pour soutenir mes piliers;


‫ וְֹלא נְ ַטש ְַּׁתֽנִי‬et tu ne m'as pas abandonné

‫כָּל י ְ ֵמי עִדָּ נַי‬. tous les jours de mon temps. 25See Daniel 7:25. This is a reference to the
times of our exile

‫כִּי ֹלא יִזְנַח לְעֹולָם אֲדֹנָי‬. «Car mon Maître ne [me] rejettera pas pour toujours.»
26
Lamentations 3:31.

‫ בְּבֹואֹו ֵמאֱדֹום‬Quand il vient d'Edom

‫חֲמּוץ ְּבגָדִ ים‬. avec des vêtements ensanglantés

‫ ֶזֽבַח לֹו ְּב ָבצ ְָרה‬avoir tué à Botzrah 27See Isaiah 63:1. The prophet sees God in an
allegorical sense as a Bloodied Warrior Who takes revenge on the imprisoner,
torturer, and murderer of the Jewish People, as part of the final redemption.

‫ְטבַח לֹו בְּבֹוגְדִ ים‬


ֽ ֶ ‫ו‬. et des traîtres exécutés -

‫ ְוי ֵז נִ ְצחָם‬l'éclaboussement de leur force vitale

‫שיו ְל ַהאֲדִּ ים‬


ָׁ ‫מַ לְּבּו‬. ayant rougi ses vêtements.

‫ בְּכ ֹחֹו ַהגָּדֹול‬Avec sa grande puissance,

‫ יִבְצֹור‬Il diminuera

‫רּו ַח נְגִידִ ים‬. l'esprit [hautain] des princes -

‫« ָהגָה בְּרּוחֹו ַה ָּקשָׁה‬Les affligeant avec son vent violent

‫בְּיֹום קָדִ ים‬. le jour du vent d'est. 28Isaiah 27:8.

‫ ְראֹותֹו כִּי כֵן‬En voyant qu'il en est ainsi,

‫אֲדֹו ִמי הָעֹוצֵר‬. L'ange gardien d'Edom

‫ יַחֲׁשֹוב לֹו ְב ָבצ ְָרה‬pensera que Botzrah


29
‫תִּ קְ לֹוט כְּבֶ ֽצֶר‬. est un refuge comme Betzer. Betzer was one of the cities of refuge
prescribed by the Torah.

‫ ּו ַמ ְל ָאְך‬Qu'un ange,

‫כְָּאדָ ם בְּתֹוכָּה יִנָּצֵר‬. comme un homme, est protégé en son sein,

‫ ּו ֵמז ִיד‬et que le [tueur] prémédité

‫ כַּּׁשֹוגֵג‬comme le [tueur] non prémédité


‫ ְּב ִמ ְקלָט י ֵ ָעצֵר‬. est détenu dans le refuge. 30The Talmud (Makos 12a) says that the
guardian angel of Esau will make three mistakes in fleeing to Botzrah. All three are
enumerated in this stanza.

‫« אֶ הֱבּו אֶת י ְהֹוָה כָּל ֲחסִידָ יו‬Aimez Adonoy, tous Ses pieux,

‫אֱמּונִים נֹוצֵר‬. les fidèles qu'Il préserve. 31Psalms 31:24.

‫ י ְ ַצוֶּה צּור ַחסְּדֹו‬Que le Rocher 32God is often referred to as the Rock of Israel, indicating
that He is the sole source of strength for the Jewish people. commande sa gentillesse

‫קְ הִּלֹותָ יו ְל ַקבֵּץ‬. Ses communautés à se rassembler;

‫ַארבַּע רּוחֹות‬
ְ ‫ ֵמ‬des quatre vents

‫עָדָ יו ְל ִה ָּקבֵץ‬. à Lui pour être rassemblé.

‫ ּו ְבהַר‬Et sur la montagne 33Mt. Moriah.

‫ ְמרֹום ה ִָרים‬exalté au-dessus de toutes les montagnes

‫אֹותֽנּו ְלה ְַרבֵּץ‬.


ָ pour nous accorder du repos;

‫ ְוא ִָּתֽנּו י ָׁשּוב‬et avec nous, Il reviendra;

‫נִדָּ חִים קֹובֵץ‬. il rassemblera les bannis.

ִׁ ָ ‫« י‬Il ramènera», n'est pas dit 34See note 00 above.


‫שיב ֹלא נֶ ֱאמַר‬

‫כִּי אִ ם ְושָׁב ְו ִקבֵּץ‬. mais "Il reviendra et se rassemblera." 35Deuteronomy 30:3.

‫ בָּרּוְך הּוא אֱֹלהֵ ֽינּו‬Béni soit notre Dieu

‫שר טֹוב ְּגמָלָ ֽנּו‬


ֶׁ ֲ‫א‬. Qui a fait du bien avec nous;

‫ כ ְַּר ֲח ָמיו‬selon sa miséricorde,

‫ּוכְרֹוב ֲחסָדָ יו‬. et une amabilité abondante,

‫ ִהגְדִּ יל לָ ֽנּו‬. Il a fait de grandes choses pour nous.

‫ אֵ ֽלֶּה ְוכָאֵ ֽלֶּה‬Ces choses et d'autres similaires

‫יֹוסֵף עִמָּ ֽנּו‬. qu'Il augmente pour nous,

‫ ְל ַהגְדִּ יל שְׁמֹו ַהגָּדֹול‬pour magnifier son grand nom,

‫ַּנֹורא‬
ָ ‫ ַהגִּּבֹור ְוה‬puissant et génial
‫שנִּ ְק ָרא עָלֵ ֽינּו‬
ֶׁ . qui se prononce sur nous.

‫ בָּרּוְך הּוא אֱֹלהֵ ֽינּו‬Béni soit-Il, notre Dieu

‫שֶׁ ְּ֒ב ָראָ ֽנּו ִלכְבֹודֹו‬. Qui nous a créés pour sa gloire 36Isaiah 43:7.

‫שבְּחֹו‬
ַׁ ‫ ְל ַה ְּ֒ללֹו ּו ְ֒ל‬pour l'exalter, pour le louer;

‫ּו ְל ַספֵּר הֹודֹו‬. et de raconter sa majesté.

‫ ִמכָּל אֹום‬De tous les peuples,

‫ ָּגבַר עָלֵ ֽינּו ַחסְּדֹו‬. Sa gentillesse a été puissante sur nous.

‫ ָלכֵן ְּבכָל לֵב‬Par conséquent, de tout [notre] cœur,

‫ ּו ְבכָל נֶ ֽפֶׁש‬et avec [notre] âme entière,

‫ּו ְבכָל מְ אֹודֹו‬. et avec tous [nos] possessions,

‫נַ ְמלִיכֹו ּונְיַחֲדֹו‬. nous le proclamons roi et déclarons son unité.

‫שלֹום שֶּׁלֹו‬
ָּׁ ‫ש ַה‬
ֶׁ Que le possesseur de la paix

‫שלֹום‬
ָׁ ‫יָשִׂ ים ָעלֵינּו ב ְָּרכָה ְו‬. accorde-nous la bénédiction et la paix,

‫ ִמ ְּׂ֒שמ ֹאל ּו ִמי ָּ ִמין‬: De gauche (nord) et de droite (sud)

‫שלֹום‬
ָׁ ‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫עַל י‬. paix sur Israël.

‫ ה ַָר ֲח ָמן‬Le miséricordieux,

‫שלֹום‬
ָּׁ ‫הּוא יְב ֵָרְך אֶת עַּמֹו ַב‬. Il bénira son peuple par la paix,

‫ ְויִז ְּכּו ל ְִראֹות‬et ils mériteront de voir

‫ ָּבנִים ּו ְבנֵי ָבנִים‬enfants et petits-enfants

‫ַּּתֹורה‬
ָ ‫ עֹוסְקִ ים ב‬s'occuper de la Torah

‫ ּו ְב ִמצְֹות‬et avec des commandements,

‫שלֹום‬
ָׁ ‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫עַל י‬. [apporter] la paix sur Israël.

‫ יֹועֵץ אֵל גִּּבֹור‬Conseiller, tout-puissant, puissant,

‫שלֹום‬ ַׂ ‫אֲ בִי עַד‬: Père éternel, prince de la paix. 37Isaiah 9:5.
ָׁ ‫שר‬
Chansons pour le matin de Chabbat, Baruch El Elyon

‫ בָּרּוְך אֵל ֶעלְיֹון‬Béni soit le plus haut tout-puissant

‫שר נָתַ ן ְמנּוחָה‬


ֶׁ ֲ‫א‬. Qui a donné du repos -

‫שאת ַו ֲאנָחָה‬
ֵּׁ ‫ ְלנַפ ְֵשֽׁנּו פִדְ יֹום ִמ‬. pour le soulagement de nos âmes - des calamités et des
malheurs;

‫וְהּוא י ִדְ רֹוׁש ְלצִּיֹון‬. et il cherchera Sion,

‫עִיר ַהנִּדָּ חָה‬. la ville paria.

‫עַד אָ ֽנָה ּתּוגְיֹון‬. Combien de temps y aura-t-il encore du chagrin

‫נֶ ֽפֶׁש נֶ ֱאנָחָה‬: pour une âme qui soupire?

Refrain:

‫ הַּׁשֹומֵר שַׁ בָּת‬-Le conservateur du sabbat-

‫ ַהבֵּן עִם ַהבַּת‬. homme et femme aussi bien -

‫ ָלאֵל י ֵָרצּו‬sont au Tout-Puissant aussi agréables

‫ ְּכ ִמנְחָה עַל ַמ ֲחבַת‬: comme offrande de repas dans une casserole [sacrée].

‫רֹוכֵב ָּבע ֲָרבֹות‬. Celui qui monte au sommet des cieux,

‫מֶ ֽלְֶך עֹולָמִ ים‬. Roi des mondes,

‫אֶת עַּמֹו ִלשְּׁבֹות‬. que son peuple se repose le jour du sabbat

‫אִ ז ֵּן ַּב ְּ֒נעִי ִמים‬. Il les a fait entendre agréablement; 38La loi de Chabbat était l'un des dix
commandements qu'Israël a reçus au mont. Sinaï. Les commandements étaient tous
plaisants aux Juifs.

‫ ְּב ַמ ֲא ָכלֵי ע ֲֵרבֹות‬. [pour profiter du sabbat] avec des plats savoureux,

‫ ְּב ִמינֵי ַמ ְט ַע ִּמים‬. avec des gourmandises variées,

‫שי כָבֹוד‬
ֵׁ ‫ ְּב ַמלְּבּו‬avec des vêtements élégants,

‫ש ָּפחָה‬
ְׁ ‫ ֶזֽבַח ִמ‬. et une fête de famille.

Refrain:

‫ הַּׁשֹומֵר שַׁ בָּת‬-Le conservateur du sabbat-


‫ ַהבֵּן עִם ַהבַּת‬. homme et femme aussi bien -

‫ ָלאֵל י ֵָרצּו‬sont au Tout-Puissant aussi agréables

‫ ְּכ ִמנְחָה עַל ַמ ֲחבַת‬: comme offrande de repas dans une casserole [sacrée].

‫ ְו ַאש ְֵׁרי כָּל חֹוכֶה‬. Heureux tous ceux qui anticipent

‫לְתַ שְׁלּו ֵמי ֵכפֶל‬. la double récompense 39Une personne est doublement récompensée pour
tout ce qu'elle dépense pour embellir et améliorer la jouissance de Chabbat.

‫ ֵמאֵת כ ֹּל סֹוכֶה‬. de Celui qui voit tout

‫ׁשֹוכֵן ָּבע ֲָרפֶל‬. Qui habite dans le nuage dense.

‫נַ ֲחלָה לֹו יִזְכֶּה‬. Un héritage qu'il méritera pour lui-même

‫ַשפֶל‬
ֽׁ ָּ ‫ ָּבהָר ּוב‬. dans la montagne et dans la vallée;

‫נַ ֲחלָה ּו ְמנּוחָה‬. un héritage et un lieu de repos

ֽׁ ֶּ ‫כ‬. comme celui pour qui le soleil brillait. 40Il se réfère à Jacob pour qui les
‫ַּשמֶׁש לֹו ז ְָ֒רחָה‬
rayons sains du soleil brillaient surtout après sa bataille avec l'ange gardien d'Esaü.
Voir Genèse 32:32 , «Le soleil brillait pour lui.»

Refrain:

‫ הַּׁשֹומֵר שַׁ בָּת‬-Le conservateur du sabbat-

‫ ַהבֵּן עִם ַהבַּת‬. homme et femme aussi bien -

‫ ָלאֵל י ֵָרצּו‬sont au Tout-Puissant aussi agréables

‫ ְּכ ִמנְחָה עַל ַמ ֲחבַת‬: comme offrande de repas dans une casserole [sacrée].

‫שבָּת כַּדָּ ת‬
ַׁ ‫ כָּל ׁשֹומֵר‬Quiconque conserve correctement le sabbat,

‫ ֵמ ַח ְ֒ללֹו‬. ne permettant pas sa profanation,

‫שר‬
ֵׁ ‫ הֵן ֶה ְכ‬est qualifié

‫ּגֹורלֹו‬
ָ ‫ ִחבַּת קֹֽדֶ ׁש‬. cet amour de la sainteté soit son lot.

‫ וְאִ ם יֵצֵא חֹובַת הַּיֹום‬Et s'il remplit les obligations du jour,

‫ ַאש ְֵׁרי לֹו‬. chanceux est-il.

‫אֶל אֵל ָאדֹון ְמחֹולְלֹו‬. Au Maître Tout-Puissant, son Créateur,


‫מִ נְחָה הִיא שְׁלּוחָה‬. c'est un cadeau offert.

Refrain:

‫ הַּׁשֹומֵר שַׁ בָּת‬-Le conservateur du sabbat-

‫ ַהבֵּן עִם ַהבַּת‬. homme et femme aussi bien -

‫ ָלאֵל י ֵָרצּו‬sont au Tout-Puissant aussi agréables

‫ ְּכ ִמנְחָה עַל ַמ ֲחבַת‬: comme offrande de repas dans une casserole [sacrée].

‫ ֶחמְדַּ ת ַהי ָּמִ ים‬. "Le plus désiré des jours"

‫ ְק ָראֹו ֵאלִי צּור‬. il a été acclamé par mon Dieu, [ma] force.

‫וְאַ ש ְֵׁרי לִתְ ִמי ִמים‬. Heureux sont les parfaits -

‫אִ ם י ִ ְהי ֶה נָצּור‬. s'il est conservé.

‫כֶּתֶ ר הִּלּו ִמים‬. Une couronne ajustée

‫עַל ר ֹאשָׁ ם י ָצּור‬. se forme sur leurs têtes;

‫צּור הָעֹו ָל ִמים‬. le Rocher des Mondes,

‫רּוחֹו בָם נָחָה‬. Son esprit repose en eux.

Refrain:

‫ הַּׁשֹומֵר שַׁ בָּת‬-Le conservateur du sabbat-

‫ ַהבֵּן עִם ַהבַּת‬. homme et femme aussi bien -

‫ ָלאֵל י ֵָרצּו‬sont au Tout-Puissant aussi agréables

‫ ְּכ ִמנְחָה עַל ַמ ֲחבַת‬: comme offrande de repas dans une casserole [sacrée].

ַּׁ ‫זָכֹור אֶת יֹום ַה‬. Mentionnez le sabbat pour le sanctifier; 41Voir les notes 00 et
‫שבָּת ְלקַדְּ֒ ׁשֹו‬
00 sur Kiddouch.

‫ ק ְַרנֹו כִּי ָג ְ֒בהָה‬sa gloire quand il est élevé

‫נֵ ֽז ֶר עַל ר ֹאׁשֹו‬. est une couronne sur sa tête. 42La gloire de Chabbat devient une couronne
sur la tête de la personne qui la sanctifie.

‫עַל כֵּן י ִתֵּ ן הָָאדָ ם ְלנַפְׁשֹו‬. Par conséquent, laissez chaque homme se pourvoir
‫ש ְמחָה‬
ִׂ ‫ ֽע ֹנֶג ְוגַם‬plaisir et joie -

‫שחָה‬
ְׁ ‫ ָּבהֶם ְל ָמ‬. à travers eux pour s'exalter.

Refrain:

‫ הַּׁשֹומֵר שַׁ בָּת‬-Le conservateur du sabbat-

‫ ַהבֵּן עִם ַהבַּת‬. homme et femme aussi bien -

‫ ָלאֵל י ֵָרצּו‬sont au Tout-Puissant aussi agréables

‫ ְּכ ִמנְחָה עַל ַמ ֲחבַת‬: comme offrande de repas dans une casserole [sacrée].

‫ שַׁ בָּת ַה ַּמ ְלכָּה‬.‫קֹֽדֶ ׁש הִיא ָלכֶם‬.Sainte est-elle pour vous - Sabbat la Reine -

‫ ְל ָה ִנ ֽי ַח ב ְָּרכָה‬.‫אֶל ּתֹוְך בָּתֵּ יכֶם‬.dans vos maisons pour placer la bénédiction.

‫ ְּבכָל מֹו ְׁ֒שבֹותֵ יכֶם‬. Dans toutes vos habitations

‫ֹלא תַ עֲׂשּו מְ לָאכָה‬. vous ne devez faire aucun travail -

‫ ְּבנֵיכֶם ּובְנֹותֵ יכֶם‬. [ni] vos fils et vos filles,

‫ש ְפחָה‬
ִׁ ‫עֽבֶד ְוגַם‬.ֶ domestique et femme de chambre.

Refrain:

‫ הַּׁשֹומֵר שַׁ בָּת‬-Le conservateur du sabbat-

‫ ַהבֵּן עִם ַהבַּת‬. homme et femme aussi bien -

‫ ָלאֵל י ֵָרצּו‬sont au Tout-Puissant aussi agréables

‫ ְּכ ִמנְחָה עַל ַמ ֲחבַת‬: comme offrande de repas dans une casserole [sacrée].

Chansons pour le matin de Chabbat, Yom Zeh Mechubod

‫יֹום זֶה מְ ֻכבָּד ִמכָּל י ָ ִמים‬. Ce jour est honoré par-dessus tous les jours,

‫כִּי בֹו שָׁ בַת צּור עֹו ָל ִמים‬. car sur elle reposait le Rocher des Mondes. 43Vous pouvez faire
votre travail toute la semaine mais pas le Chabbat.

‫שת יָמִים תַּ ֲעשֶׂה ְמלַאכ ְֶּתָֽך‬


ֶׁ ‫ש‬.
ֽׁ ֵ «Six jours, fais ton travail»

‫וְיֹום ַה ְּׁ֒שבִיעִי לֵאֹלהֶ ֽיָך‬. mais le septième jour est votre Dieu -

‫שבָּת ֹלא תַ ֲעשֶׂה בֹו ְמלָאכָה‬


ַׁ . le sabbat - ne travaillez pas dessus
‫שת י ָ ִמים‬ ֽׁ ֵ ‫כִּי כ ֹל ָעשָׂה‬. car Il a tout fait en six jours. 44Il a créé le monde en six jours.
ֶׁ ‫ש‬

Refrain:

‫יֹום זֶה מְ ֻכבָּד ִמכָּל י ָ ִמים‬. Ce jour est honoré par-dessus tous les jours,

‫שבַת צּור עֹו ָל ִמים‬


ָׁ ‫כִּי בֹו‬. car sur elle reposait le Rocher des Mondes.

‫ ִראׁשֹון הּוא לְמִ ְק ָראֵי קֹודֶ ׁש‬. C'est la première des saintes convocations, 45It is mentioned first
in the chapter dealing with festivals (Leviticus 23)

‫שבָּת קֹֽדֶ ׁש‬


ַׁ ‫יֹום שַׁ בָּתֹון יֹום‬. un jour de repos, le saint jour du sabbat.

‫ עַל כֵּן כָּל אִיׁש‬Par conséquent, que chaque homme

‫ ְּבי ֵינֹו יְקַדֵּ ׁש‬. récite le kiddouch avec son vin,

‫ עַל שְׁתֵּ י לֶ ֽחֶם‬sur deux pains complets

‫י ִ ְב ְ֒צעּו תְ ִמי ִמים‬. laissez-le rompre le pain.

Refrain:

‫יֹום זֶה מְ ֻכבָּד ִמכָּל י ָ ִמים‬. -Ce jour est honoré par-dessus tous les jours,

‫שבַת צּור עֹו ָל ִמים‬


ָׁ ‫כִּי בֹו‬. car sur elle reposait le Rocher des Mondes.

‫אֱכֹול מַשְׁמַ נִּים שְׁתֵ ה ַממְתַּ ִּקים‬. Mangez des aliments riches, buvez des boissons sucrées,

‫ כִּי אֵל י ִתֵּ ן‬car le Tout-Puissant donnera

‫ ְלכָל ּבֹו דְ בֵקִ ים‬. à tous ceux qui s'accrochent à lui -

‫בֶּ ֽגֶד ִללְּבֹוׁש לֶ ֽחֶם ֻח ִּקים‬. vêtements à porter, pain au besoin,

‫בָּשָׂ ר וְדָ גִים ְוכָל ַמ ְט ַע ִּמים‬. viande et poisson et toutes les spécialités.

Refrain:

‫יֹום זֶה מְ ֻכבָּד ִמכָּל י ָ ִמים‬. -Ce jour est honoré par-dessus tous les jours,

‫שבַת צּור עֹו ָל ִמים‬


ָׁ ‫כִּי בֹו‬. car sur elle reposait le Rocher des Mondes.

‫ ֹלא תֶ ְחסַר כָּל ּבֹו‬Vous ne manquerez de rien là-dessus,

ָּ‫וְָא ַכלְתָּ ְושָׂבָ ֽעְת‬. et mangera et sera satisfait,

‫ ּוב ֵַרכְתָּ אֶת י ְהֹוָה אֱֹלהֶ ֽיָך‬et bénira Adonoy, votre Dieu,
‫שר ָאהַ ֽבְתָּ‬
‫;‪ֲ . que vous aimez‬א ֶׁ‬

‫‪. - car Il vous a béni au-dessus de tous les peuples.‬כִּי ב ֵַרכְָך ִמכָּל ָה ַע ִּמים‬

‫‪Refrain:‬‬

‫‪. -Ce jour est honoré par-dessus tous les jours,‬יֹום זֶה מְ ֻכבָּד ִמכָּל י ָ ִמים‬

‫שבַת צּור עֹו ָל ִמים‬


‫‪. car sur elle reposait le Rocher des Mondes.‬כִּי בֹו ָׁ‬

‫‪. Les cieux racontent sa gloire‬הַשָּׁ מַ י ִם מְ ַס ְּ֒פ ִרים כְּבֹודֹו‬

‫‪ְ . et la terre aussi est remplie de sa bonté.‬וגַם הָאָ ֶֽרץ ָמ ְ֒לָאה ַחסְּדֹו‬

‫‪.ְ [Voici] voyez que tout cela, fait par sa main,‬ראּו כִּי כָל אֵ ֽלֶּה ָע ְׂ֒שתָ ה י ָדֹו‬

‫‪. car il est l'ancien, son œuvre est parfaite.‬כִּי הּוא הַּצּור ָּפעֳלֹו תָ מִ ים‬

‫‪Refrain:‬‬

‫‪. -Ce jour est honoré par-dessus tous les jours,‬יֹום זֶה מְ ֻכבָּד ִמכָּל י ָ ִמים‬

‫שבַת צּור עֹו ָל ִמים‬


‫‪. car sur elle reposait le Rocher des Mondes.‬כִּי בֹו ָׁ‬

‫יום שבתון‬

‫שם יָנּֽוחּו יְגִיעֵי ֹֽכ ַח‬


‫ִּיח ֹחַ‪ :‬יֹונָה מָ ְ֒צָאה בֹו מָ נֹֽוחַ‪ְ .‬ו ָׁ‬
‫שבָּתֹון אֵ ין לִשְׁ ּכֹֽוחַ‪ .‬זִכְרֹו כ ֵ ְּֽרי ַח ַהנ ֽ‬
‫‪:‬יֹום ַׁ‬

‫ִירים ְלשָׁמְ רֹו ָאבֹות ּו ָבנִים‪ .‬חָקּוק בִּשְׁ נֵי לֻחֹות אֲ ָבנִים‪ .‬מֵ רֹוב אֹונִים ְו ַא ִּמיץ ֽכ ֹּחַ‪ .‬יֹונָה‬
‫הַּיֹום נִ ְכבָּד ִל ְבנֵי אֱמּונִים‪ .‬זְה ִ‬
‫שם יָנּֽוחּו יְגִיעֵי ֹֽכ ַח‬ ‫‪:‬מָ ְ֒צָאה בֹו מָ נֹֽוחַ‪ְ .‬ו ָׁ‬

‫ּובָאּו ֻכלָּם ִּבב ְִרית ַיֽחַד‪ .‬נַעֲשֶׂ ה ְונִשְׁמַע ָאמְ֒ רּו כְּאֶ חָד‪ּ .‬ופָתְ֒ חּו ְועָנּו י ְהֹוָה אֶ חָד‪ .‬בָּרּוְך הַּנֹותֵ ן ַליָּעֵף ֽכ ֹּחַ‪ .‬יֹונָה ָמ ְ֒צָאה‬
‫שם יָנּֽוחּו יְגִיעֵי ֹֽכ ַח‬
‫‪:‬בֹו מָ נֹֽוחַ‪ְ .‬ו ָׁ‬

‫שמֹור‪ְ .‬וכָל פִּּקּודָ יו ַיֽחַד ִלגְמֹור‪ַ .‬חז ֵּק מָתְ נַ ֽי ִם וְאַמֵּ ץ ֽכ ֹּחַ‪ .‬יֹונָה ָמ ְ֒צָאה‬
‫דִּ בֶּר בְּקָדְ ׁשֹו ְּבהַר הַּמֹור‪ .‬יֹום הַשְּׁ֒ בִיעִי זָכֹור ְו ָׁ‬
‫שם יָנּֽוחּו יְגִיעֵי ֹֽכ ַח‬
‫‪:‬בֹו מָ נֹֽוחַ‪ְ .‬ו ָׁ‬

‫ָהעָם אֲשֶׁ ר נָע כַּצ ֹּאן ָטעָה‪ .‬יִז ְּכֹור ְלפָקְדֹו ב ְִּרית ּושְׁבּועָה‪ְ .‬לבַל י ַ ֲעבָר בָּם ִמקְּ ֵרה ָרעָה‪ .‬כַּאֲשֶׁ ר נִשְׁבַּ ֽעְתָּ עַל מֵי נֹֽחַ‪.‬‬
‫‪:‬יֹונָה מָ ְ֒צָאה בֹו מָ נֹֽוחַ‪ .‬וְשָׁ ם יָנּֽוחּו יְגִיעֵי ֹֽכ ַח‬

‫כי אשמרה שבת‬

‫‪:‬כִּי אֶשְׁמְ֒ ָרה שַׁ בָּת אֵל י ִשְׁ ְמ ֵ ֽרנִי‪ .‬אֹות הִיא לְעֹו ְ֒למֵ י עַד בֵּינֹו ּובֵינִי‬

‫ְּתֹורת אֵל‬
‫ְחֹורה ַאף דִ ב ְֵרי מְ ָלכִים‪ .‬אֶ ְהגֶּה ב ַ‬ ‫ָאסּור ְמצ ֹא ֵ ֽחפֶץ עֲׂשֹות דְּ ָרכִים‪ .‬גַּם מִ ְּ֒לדַ בֵּר ּבֹו דִּ ב ְֵרי צ ְָרכִים‪ .‬דִּ ב ְֵרי ס ָ‬
‫‪ּ:‬ותְ ַח ְּ֒כמֵ ֽנִי‪ .‬אֹות הִיא לְעֹו ְ֒למֵ י עַד בֵּינֹו ּובֵינִי‬
‫שי‪ .‬כָּ ֽכָה ְּבכָל שִׁשִּׁ י‬‫ש ִּׁ‬
‫ּבֹו אֶ ְמ ְ֒צָאה תָ מִיד נֹפֵׁש ְלנַפְשִׁ י‪ִ .‬הנֵּה לְדֹור ִראׁשֹון נָתַ ן קְדֹושִׁ י‪ .‬מֹופֵת בְּתֵ ת לֶ ֽחֶם מִ שְׁ נֶה ַב ִּׁ‬
‫‪:‬י ַ ְכפִּיל מְזֹונִי‪ .‬אֹות הִיא לְעֹו ְ֒למֵ י עַד בֵּינֹו ּובֵינִי‬

‫ָרשַׁ ם בְּדַ ת הָאֵל חֹוק אֶל ְסגָנָיו‪ּ .‬בֹו ַלעֲרֹוְך לֶ ֽחֶם ָּפנִים ְל ָפנָיו‪ .‬עַל כֵּן ְלהִתְ עַּנֹות ּבֹו עַל פִּי נְבֹונָיו‪ָ .‬אסּור ְלבַד מִּיֹום‬
‫‪:‬כִּּפּור עֲֹונִי‪ .‬אֹות הִיא לְעֹו ְ֒למֵ י עַד בֵּינֹו ּובֵינִי‬

‫שר וְדָ גִים‪ .‬הַמִ תְ אַ ְּבלִים ּבֹו ָאחֹור נְסֹוגִים‪ .‬כִּי יֹום שְׂ מָחֹות הּוא‬
‫הּוא יֹום מְ ֻכבָּד הּוא יֹום תַּ עֲנּוגִים‪ .‬לֶ ֽחֶם ְו ַיֽי ִן טֹוב ָּב ָׂ‬
‫‪ּ:‬ותְ שַׂמְּ ֵ ֽחנִי‪ .‬אֹות הִיא לְעֹו ְ֒למֵ י עַד בֵּינֹו ּובֵינִי‬

‫ְּבֹורית‪ .‬וְאֶתְ ַּפ ְּ֒ללָה אֶל אֵל ע ְַרבִית וְשַׁ ח ֲִרית‪ .‬מּוסַף ְוגַם‬
‫ֵמחֵל ְמלָאכָה ּבֹו סֹופֹו ְל ַהכ ְִרית‪ .‬עַל כֵּן אֲ ַכבֵּס ּבֹו ִלבִּי כ ִ‬
‫‪:‬מִ נְחָה הּוא יַעֲנֵ ֽנִי‪ .‬אֹות הִיא לְעֹו ְ֒למֵ י עַד בֵּינֹו ּובֵינִי‬

‫שמרו שבתותי‬

‫שבָּת‬‫שִׁמְ רּו שַׁ ְּ֒בתֹותַ י‪ .‬לְמַ ֽעַן תִּ י ְ֒נקּו ּושְׂ ַבעְתֶּ ם‪ .‬מִ זִּיו ב ְִּרכֹותַ י‪ .‬אֶל הַמְּ֒ נּוחָה כִּי בָאתֶ ם‪ּ .‬ולְוּו ָעלַי ָּבנַי‪ְ .‬ועִדְ נּו ַמעֲדָ נַי‪ַׁ .‬‬
‫‪:‬הַּיֹום לַיהֹוָה‬

‫שנִי‪.‬‬
‫ְלעָמֵל קִ ְראּו דְּ רֹור‪ְ .‬ונָתַ תִּ י אֶת ב ְִּרכָתִ י‪ .‬אִשָּׁ ה אֶל אֲ חֹותָ ּה ִלצְרֹור‪ְ .‬לגַּלֹות עַל יֹום שִׂמְ֒ חָתִ י‪ִּ .‬בגְדֵ י שֵׁׁש עִם ָׁ‬
‫שבָּת הַיֹום לַיהֹוָה‬
‫‪ְ :‬והִתְ ּבֹו ְ֒ננּו ִמ ְּ֒זקֵ נַי‪ַׁ .‬‬

‫ַמהֲרּו אֶת הַמָּ נָה‪ַ .‬לעֲׂשֹות אֶת דְּ בַר אֶ סְתֵּ ר‪ְ .‬וחִשְּׁ֒ בּו עִם הַּקֹונֶה‪ .‬לְשַׁ לֵּם ָאכֹול וְהֹותֵ ר‪ִּ .‬בטְחּו בִי אֱמּונַי ּושְׁתּו יַי ִן‬
‫שבָּת הַּיֹום לַיהֹוָה‬ ‫‪:‬מַשְׁמַ נַּי‪ַׁ .‬‬

‫שבָּת‬‫ִהנֵּה יֹום גְּאֻ לָּה‪ .‬יֹום אִ ם תִּ שְׁמֹֽורּו‪ִ .‬ו ְהי ִיתֶ ם לִי ְסגֻלָּה‪ .‬לִ ֽינּו וְַאחַר תַּ ֲעבֹֽורּו‪ .‬וְָאז תִּ חְיּו ְל ָפנַי‪ּ .‬ותְ מַ ְּ֒לאּו צְפּונָי‪ַׁ .‬‬
‫‪:‬הַּיֹום לַיהֹוָה‬

‫ְׁשֹוררּו שָׁ ם ְרנָנַי‪ְ .‬ל ִוי ַּי וְכ ֹ ֲהנַי‪ָ .‬אז תִּ תְ ַענַּג‬
‫ַחז ֵּק קִ ְרי ָתִ י אֵל אֱֹלהִים ֶעלְיֹון‪ְ .‬והָשֵׁ ב אֶת נְוָתִ י‪ .‬בְּשִׂמְ חָה ּו ְב ִהגָּיֹון‪ .‬וְָאז י ְ֒‬
‫שבָּת הַּיֹום לַיהֹוָה‬ ‫‪:‬עַל י ְהֹוָה‪ַׁ .‬‬

‫‪Chansons pour le matin de Chabbat, Dror Yikra‬‬

‫‪ Liberté qu'il proclamera‬דְּ רֹור י ִ ְק ָרא‬

‫‪ְ . pour homme et femme.‬לבֵן עִם בַּת‬

‫‪ְ et te préserver‬ויִנְצ ְָרכֶם‬

‫‪. comme la prunelle des yeux.‬כְּמֹו ָבבַת‬

‫‪ Plaisant sera votre nom,‬נְעִים שִׁ ְמכֶם‬

‫שבַּת‬
‫‪. cela ne cessera pas.‬וְֹלא י ֻ ְׁ‬

‫‪: Reposez-vous et soyez tranquille le jour du sabbat.‬שְׁבּו נּֽוחּו בְּיֹום שַׁ בָּת‬

‫‪. Cherchez mon lieu de repos et mon sanctuaire, 46Il est demandé à Dieu‬דְּ רֹוׁש נָוִי וְאּו ָל ִמי‬
‫‪de se préoccuper de la reconstruction du Temple.‬‬
‫שע ֲעשֵׂה ִע ִּמי‬
ַׁ ֽ ‫וְאֹות ֶי‬. et un signe de délivrance, fais pour moi.

ֵ ‫נְטַע‬. Planter une branche dans mon vignoble, 47Voir Ésaïe 5: 1-2 .
‫ׂשֹורק בְּתֹוְך כ ְַּרמִ י‬

‫ש ְועַת ְּבנֵי ַע ִּמי‬


ַׁ ‫שְׁ עֵה‬: considérez le cri de mon peuple.

‫ּפּורה בְּתֹוְך ָּבצ ְָרה‬


ָ ‫דְּ רֹוְך‬. Piétiner le pressoir à Botzrah

‫שר ָּג ְ֒ב ָרה‬


ֶׁ ‫ ְוגַם ָּבבֶל ֲא‬. et aussi Babylone qui devint puissante.

‫נְתֹוץ צ ַָרי בְַּאף ְו ֶעב ְָרה‬. Détruisez mes adversaires avec colère et rage,

‫שְׁמַע קֹולִי בְּיֹום ֶא ְק ָרא‬: entendre ma voix le jour où j'appelle.

‫אֱֹלהִים תֵּ ן ַּבמִּדְ בָּר הַר‬. Dieu, fais fleurir le désert

‫הֲדַ ס שִׁ טָּה בְּרֹוׁש תִּ דְ הָר‬. avec myrte, acacia, cyprès et orme 48Voir Ésaïe 41:19 .

‫ ְו ַל ַּמזְהִיר‬à ceux qui encouragent l'observance du sabbat

‫ ְו ַלנִּזְהָר‬. et à ceux qui gardent le sabbat -

‫ שְׁלֹו ִמים תֵּ ן‬donne-leur une paix [abondante]

‫ ְּכ ֵמי נָהָר‬: comme les eaux d'une rivière qui coule.

‫ הֲדֹוְך קָ ַמי‬Écraser ceux qui se dressent contre moi

‫אֵל ַקנָּא‬. Tout-puissant de vengeance,

‫בְּמֹוג ֵלבָב ּו ַב ְּ֒מגִנָּה‬. [frappez-les] de cœurs fondants et de chagrin.

‫ ְונ ְַרחִיב פֶּה‬Puissions-nous ouvrir grand la bouche

‫ּונְמַלֶּ ֽאנָּה‬. et qu'il soit rempli [de louanges]

‫לְׁשֹונֵ ֽנּו לְָך ִרנָּה‬: notre langue te chantera des chants joyeux.

‫דְּ עֵה ָח ְכמָה ְלנַפ ְֶשָֽׁך‬. Fais que ton âme connaisse la Torah

‫ֹאשָֽׁך‬
ֶ ‫ ְוהִיא כֶ ֽתֶ ר לְר‬. et ce sera une couronne sur votre tête.

‫ נְצֹור ִמ ְצוַת‬Préservez les commandements

‫קְדֹושֶׁ יָך‬. de votre saint,

‫ְדשָֽׁך‬
ֶ ‫שבַּת ק‬
ַׁ ‫שְׁמֹור‬: préserve le sabbat de votre sainteté.
Chansons pour Shabbos Morning, Shabbos Hayom

‫שבָּת הַּיֹום לַיהֹוָה‬


ַׁ . Le sabbat est le jour pour Adonoy

‫מְ א ֹד ַצהֲלּו ב ְִּרּנּונַי‬. Grande jubilation avec mes chansons joyeuses,

‫ ְוגַם ה ְַרּבּו ַמעֲדָ נַי‬. Ajoutez également plusieurs de mes délices;

‫אֹותֹו לִשְׁמֹור ְּכ ִמ ְצוַת י ְהֹוָה‬. pour le préserver comme le commandement d'Adonoy.

Refrain:

‫שבָּת הַּיֹום לַיהֹוָה‬


ַׁ : -Sabbath est le jour pour Adonoy

‫ ֵמעֲבֹור דֶּ ֶֽרְך‬Il est interdit de circuler sur la route 49Beyond 2,000 cubits.

‫ּוגְבּולִים‬. ou pour dépasser les limites;

‫מֵ עֲׂשֹות הַּיֹום ְּפ ָעלִים‬. ou pour s'engager dans un travail créatif aujourd'hui;

‫לֶאֱכֹול ְו ִלשְּׁתֹות ְּבהִלּולִּים‬. mange et bois en louant Dieu,

‫זֶה הַּיֹום ָעשָׂה י ְהֹוָה‬. ce jour a été créé par Adonoy.

Refrain:

‫שבָּת הַּיֹום לַיהֹוָה‬


ַׁ : -Sabbath est le jour pour Adonoy

‫ש ְמ ֶ ֽרּנּו‬
ְׁ ִּ‫ ְו ִאם ת‬. Et si vous le préservez -

‫י ָּה יִנְצ ְָרָך ְּכ ָבבַת‬. Dieu te conservera comme la prunelle d'un œil,

‫אַתָּ ה ּו ִבנְָך ְוגַם ַהבַּת‬. vous, votre fils et votre fille aussi.

‫וְקָ ָראתָ ֽע ֹנֶג לַשַּׁ בָּת‬. Proclamez les plaisirs du sabbat,

‫ָאז תִּ תְ ַענַּג עַל י ְהֹוָה‬. Ensuite, Adonoy vous accordera du plaisir.

Refrain:

‫שבָּת הַּיֹום לַיהֹוָה‬


ַׁ : -Sabbath est le jour pour Adonoy

‫אֱכֹול מַשְׁ ַמנִּים ּו ַמעֲדַ נִּים‬. Mangez des aliments riches et des délices,

‫ּומַ ְטעַמִּ ים ה ְַרבֵּה מִינִים‬. et des plats savoureux de nombreuses variétés,

‫אֱ גֹוזֵי פֶ ֶֽרְך ו ְִרּמֹונִים‬. noix et grenades à coque molle,


ָּ‫ וְָא ַכלְתָּ ְושָׂבָ ֽעְת‬manger et être rassasié

‫ּוב ֵַרכְתָּ אֶת י ְהֹוָה‬. et bénis Adonoy.

Refrain:

‫שבָּת הַּיֹום לַיהֹוָה‬


ַׁ : -Sabbath est le jour pour Adonoy

‫ ַלעֲרֹוְך בַּשֻּׁ ְלחָן לֶ ֽחֶם חֲמּודֹות‬. Pour préparer la table de délicieux pains,

‫ ַלעֲׂשֹות הַּיֹום שָׁלׁש סְעּודֹות‬. pour faire pour ce jour, trois repas;

‫ אֶת הַשֵּׁ ם ַהנִּ ְכבָּד‬le nom glorieux

‫ ְלב ֵָרְך ּולְהֹודֹות‬. bénir et remercier,

‫ש ְמרּו‬
ִׁ ‫שקְדּו ְו‬
ִׁ soyez diligent et préservez [le sabbat]

‫ ַועֲׂשּו ָבנַי‬. et fais-le mon fils!

Refrain:

‫שבָּת הַּיֹום לַיהוָה‬


ַׁ : -Sabbath est le jour pour Adonoy

Service Mincha pour Chabbat et Yom Tov, Korbanos (offrandes sacrificielles)

Le Talmud ( Maseches Menachos 110a) déclare: Rabbi Isaac a demandé: «Pourquoi


dit-il ( Lévitique 6:18; 7: 1) C'est la loi de l'offrande pour le péché, c'est la loi de
l'offrande de culpabilité? Pour nous enseigner que quand on étudie la loi de l'offrande
pour le péché, on considère comme si on l'avait réellement apportée sur l'autel, et
quand on étudie la loi de l'offrande de culpabilité, c'est comme s'il l'avait réellement
apportée. l'autel."

Plutôt que de simplement réciter les parties suivantes, étudiez-les et essayez de vous
renseigner sur les lois et la signification des divers sacrifices.

Exode 30: 17-21

‫ ַוי ְדַ בֵּר י ְהֹוָה אֶל־משֶׁה לֵּאמ ֹר‬: Et Adonoy parla à Moïse pour dire:

‫ ְוע ִָשֽׂיתָ כִּּיֹור נְחֽשֶׁ ת‬Faire une cuve en cuivre

‫שת ל ְָר ְחצָה‬


ֶׁ ‫ ְוכַּנֹו נְ ֽח‬et une base en cuivre, pour le lavage;

‫ ְונָתַ תָּ א ֹ֒תֹו‬et placez-le

‫ֵּין־א ֹהֶל מֹועֵד ּובֵין ַה ִּמז ְבֵּ ֽ ַח‬


ֽ ‫ ב‬entre la tente de réunion et l'autel,
‫שמָּה מָ ֽי ִם‬
ֽׁ ָ ָּ‫ ְונָתַ ת‬: et mettez de l'eau dedans.

‫ ו ְָרחֲצּו ַאהֲר ֹן ּו ָבנָיו מִמֶּ ּֽנּו‬Aaron et ses fils s'en laveront,

‫ֶת־רגְלֵיהֶם‬
ַ ‫אֶת־י ְדֵ יהֶם ְוא‬: leurs mains et leurs pieds.

‫אֶל־א ֹהֶל מֹועֵד‬


ֽ ‫ בְּבָֹאם‬En entrant dans la tente de réunion

‫ י ְִרחֲצּו־מַ ֽי ִם וְֹלא י ָֻמֽתּו‬ils se laveront avec de l'eau pour ne pas mourir,

‫ אֹו ְבגִשְׁתָּ ם אֶל־ ַה ִּמז ְבֵּ ֽ ַח‬ou chaque fois qu'ils s'approchent de l'autel

‫שה לַיהֹוה‬
ֶּׁ ‫ש ֵרת ְלהַקְ טִיר ִא‬
ָׁ ‫ ְל‬: servir, brûler une offrande de feu à Adonoy.

‫ ו ְָרחֲצּו י ְדֵ יהֶם ו ְַרגְלֵיהֶם‬Ils se laveront les mains et les pieds

‫ וְֹלא י ָֻמֽתּו‬qu'ils ne meurent pas;

‫ ְו ָה ְ֒יתָ ה ָלהֶם חָק־עֹולָם‬et c'est pour eux un statut perpétuel

‫ לֹו ּו ְ֒לז ְַרעֹו‬pour lui [Aaron] et ses descendants

‫לְד ֹר ֹתָ ם‬: pour toutes leurs générations.

Service Mincha pour Chabbat et Yom Tov, Korban Tamid (offrande quotidienne)

Les offrandes Tamid , deux offrandes quotidiennes d'un agneau à la fois, étaient
offertes une fois le matin et une fois l'après-midi. La première était la première offre
publique à l'Autel chaque jour. Et ce dernier a mis fin aux offrandes du jour. Ces
animaux ont été achetés à partir des cadeaux annuels d'un demi-sicle du peuple et ont
été offerts au nom de tout le peuple juif. Avant de lire ce passage, nous offrons une
brève prière.

Certains ne disent pas la prière suivante le sabbat et Yom Tov.

‫יְהִי ָרצֹון מִ ְּ֒לפָנֶ ֽיָך‬, Que ce soit ta volonté,

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו וֵאֹלהֵי א‬, Adonoy, notre Dieu et Dieu de nos pères,

‫ שֶׁתְּ֒ ַרחֵם עָלֵ ֽינּו‬avoir pitié de nous,

‫ֹּאתֽינּו‬
ֵ ‫ וְתִ מְ חָל לָ ֽנּו עַל כָּל חַט‬pour nous pardonner tous nos péchés [commis sans le savoir] ,,

‫ֲֹונֹותֽינּו‬
ֵ ‫ ּותְ֒ ַכפֶּר לָ ֽנּו אֶת כָּל ע‬pour expier toutes nos iniquités, [fait sciemment],

‫ וְתִ ְסלַח לָ ֽנּו עַל־כָּל פְּשָׁ ֵעֽינּו‬pour pardonner toutes nos transgressions [malveillantes],

‫ וְשֶׁ תִּ ְבנֶה בֵּית ַה ִּמקְדָּ ׁש‬et puisses-tu construire le saint temple
‫ ִּב ְ֒מה ֵָרה ְבי ָמֵ ֽינּו‬rapidement, de nos jours,

‫ ְונַ ְק ִריב ְלפָנֶ ֽיָך‬que nous pouvons offrir, devant vous,

‫ קָ ְרבַּן הַתָּ מִ יד שֶׁ ְּ֒י ַכפֵּר ַּבע ֲֵדֽנּו‬l'holocauste quotidien pour expier pour nous,

‫ְּתֹור ֶתָֽך‬
ָ ‫ָּתבְתָּ עָלֵ ֽינּו ב‬
ֽ ַ ‫כְּמֹו שֶׁ כ‬, comme vous l'avez écrit pour nous dans votre Torah

‫עַל י ְדֵ י משֶׁ ה ַעבְדֶּ ָֽך‬, par la main de Moïse, ton serviteur,

‫ְבֹודָֽך‬
ֶ ‫ ִמפִּי כ‬de la bouche de votre révérence,

 : comme il est dit:

Nombres 28: 1-8

‫ ַו ְ֒ידַ בֵּר י ְהֹוָה אֶל־משֶׁה לֵּאמ ֹר‬: Et Adonoy parla à Moïse pour dire:

‫ צַו אֶת־ ְּבנֵי י ִשְׂ ָראֵל‬Commandez aux enfants d'Israël,

‫ וְָאמ ְַרתָּ ֲא ֵלהֶם‬et dites-leur:

‫ אֶת־ק ְָר ָּבנִי ַלחְמִ י‬Mon offrande, ma nourriture,

‫ ְל ִא ַּׁ֒שי‬être consumé par mes feux,

‫ ֵ ֽרי ַח נִיחֹחִי‬une odeur agréable pour Moi,

‫ תִּ שְׁ ְ֒מרּו ְל ַה ְק ִריב לִי‬Tu seras diligent pour m'apporter,

‫בְּמֹועֲדֹו‬: à son heure fixe.

‫ וְָאמ ְַרתָּ ָלהֶם‬Et vous leur direz:

‫« ז ֶה הָאִ שֶּׁה‬C'est l'offrande du feu

‫ אֲשֶׁ ר תַּ ְק ִ ֽריבּו לַיהֹוה‬que vous apporterez à Adonoy:

‫שים ְּבנֵי־שָׁ נָה‬


ִׂ ‫[ ְּכ ָב‬mâles] agneaux, dans leur première année,

‫ תְ ִמי ִמם‬sans défaut,

‫שנַ ֽי ִם לַּיֹום‬
ְׁ deux [d'entre eux] chaque jour,

‫עֹלָה תָ מִיד‬: comme une offrande brûlée constante.

‫ אֶת־הַכֶּ ֽבֶׂש אֶ חָד תַּ עֲשֶׂ ה ב ַֽב ֹּקֶר‬Offrez un agneau le matin,


‫שנִי‬
ֵּׁ ‫ וְאֵת הַכֶּ ֽבֶׂש ַה‬et le deuxième agneau,

‫תַּ ֲעשֶׂה בֵּין ָהע ְַרבָּ ֽי ִם‬: offre l'après-midi.

‫ירית ָה ֵאיפָה ֽס ֹלֶת‬


ִ ִׂ‫ וַ ֽעֲש‬Et un dixième d' épha de farine fine

‫ ְל ִמנְחָה‬comme offrande de repas,

‫ְּש ֶמן כָּתִ ית‬


ֽׁ ֶ ‫ בְּלּולָה ב‬mélangé avec de l'huile [d'olives] écrasées

‫רבִיעִת ַההִין‬:
ְ mesurant un quart de hin.

‫[ עֹלַת תָּ מִ יד‬Ceci est] une offrande brûlée constante

‫שי ָה ְּבהַר סִינַי‬


ֻׂ ‫ ָה ֲע‬comme offert à Mount Sinai

‫שה לַיהֹוה‬
ֶּׁ ‫ִיח ֹ ַח ִא‬
ֽ ‫ל ֵ ְֽרי ַח נ‬: pour une odeur agréable, une offrande de feu à Adonoy.

‫ ְונִסְּכֹו‬Et sa libation sera

‫ ְרבִיעִת ַההִין לַכֶּ ֽבֶׂש ָה ֶאחָד‬un quart de hin pour l'unique agneau;

‫ בַּקֹּֽדֶ ׁש ַהסְֵּך‬dans le Saint [Sanctuaire] vous déverserez

‫נֶ ֽסְֶך שֵׁ כָר לַיהֹוה‬: une offrande de vin fort à Adonoy.

‫שנִי‬
ֵּׁ ‫ וְאֵת הַכֶּ ֽבֶׂש ַה‬Et le deuxième agneau

‫ תַּ ֲעשֶׂה בֵּין ָהע ְַרבָּ ֽי ִם‬vous offrirez l'après-midi;

‫ ְּכ ִמנְחַת ה ַֽב ֹּקֶר‬comme offrande de repas du matin

‫[ ּו ְ֒כנִסְּכֹו תַּ ֲעשֶׂה‬ensemble] avec sa libation, vous offrirez

‫ִיח ֹ ַח לַיהֹוה‬
ֽ ‫אִשֵּׁ ה ֵ ֽרי ַח נ‬: une offrande de feu d'odeur agréable à Adonoy.

Lévitique 1:11

‫ וְשָׁ חַט א ֹתֹו‬Et il le massacrera

‫ עַל ֶי ֶֽרְך ַה ִּמז ְבֵּ ֽ ַח צ ָֽפ ֹנָה‬sur le côté nord de l'autel,

‫ ִל ְ֒פנֵי י ְהֹוָה‬avant Adonoy;

‫ ְוז ְָרקּו ְּבנֵי ַאהֲר ֹן הַכ ֹּ ֲהנִים‬et les fils d'Aaron, les Kohanim, saupoudreront

‫אֶת־דָּ מֹו עַל־ ַה ִּמז ְבֵּ ֽ ַח ָסבִיב‬: son sang tout autour de l'autel.
Certains ne disent pas la prière suivante le sabbat et Yom Tov.

‫יְהִי ָרצֹון מִ ְּ֒לפָנֶ ֽיָך‬, Que ce soit ta volonté,

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו וֵאֹלהֵי א‬, Adonoy, notre Dieu et Dieu de nos pères,

‫ירה זּו‬
ָ ‫שֶׁ תְּ֒ הֵא ֲא ִמ‬, que cette récitation soit

‫חֲׁשּובָה ּו ְ֒מקֻבֶּ ֽלֶת‬, important, acceptable

‫ּו ְ֒מ ֻרצָּה ְלפָנֶ ֽיָך‬, et désirable devant toi,

‫ ְּכאִּלּו הִקְ ַ ֽרבְנּו‬comme si on sacrifiait

‫ ק ְָרבַּן הַתָּ ִמיד‬l'holocauste quotidien

‫בְּמֹועֲדֹו‬, au bon moment,

‫ ּו ִב ְ֒מקֹומֹו‬à sa place

‫ּו ְ֒כ ִה ְ֒לכָתֹו‬: et selon ses lois.

Service Mincha pour Chabbat et Yom Tov, Ketores (offrande d'encens)

‫ אַתָּ ה הּוא י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬Tu es Adonoy, notre Dieu,

‫אֲבֹותֽינּו ְלפָנֶ ֽיָך‬


ֵ ‫ שֶׁ ִה ְקטִ ֽירּו‬devant qui nos pères ont brûlé

‫ אֶת ְקט ֹ ֶֽרת ַה ַּס ִּמים‬l'encens d'épices

‫ ִּב ְ֒זמַ ן שֶׁ בֵּית הַמִּ קְדָּ ׁש ָהי ָה ַקי ָּם‬quand le Saint Temple était debout,

‫שר ִצ ִּו ֽיתָ אֹותָ ם‬


ֶׁ ֲ‫ כַּא‬comme tu leur as ordonné

‫ עַל י ְדֵ י משֶׁה נְבִיאֶ ָֽך‬par la main de Moïse ton prophète,

‫ְּתֹור ֶתָֽך‬
ָ ‫ ַּככָּתּוב ב‬: comme il est écrit dans votre Torah:

Exode 30: 34-36

‫ וַי ֹּֽאמֶ ר י ְהֹוָה אֶל־משֶׁה‬Et Adonoy dit à Moïse:

‫« קַח־לְָך ַס ִּמים‬Prenez pour vous des épices -

‫ נָטָף ּו ְׁ֒ש ֵ ֽחלֶת ְו ֶח ְל ְּבנָה‬stacte, onycha et galbanum—

‫ סַמִּ ים ּו ְ֒לבֹנָה זַכָּה‬épices et encens pur,


‫בַּד ְּבבַד י ִ ְהי ֶה‬: [ils] seront de poids égal.

‫ ְוע ִָשֽׂיתָ א ֹתָ ּה ְקט ֹ ֶֽרת‬Vous en ferez de l'encens,

‫רֹוק ַח‬
ֽ ֵ ‫ ֽר ֹקַ ח ַמעֲשֵׂ ה‬un composé mélangé par un préparateur,

‫ ְממֻ לָּח טָהֹור קֹֽדֶ ׁש‬: salé, non souillé et saint.

‫ש ַחקְתָּ מִמֶּ ֽנָּה הָדֵ ֒ק‬


ָׁ ‫ ְו‬Vous en pulvériserez très bien une partie,

‫ ְונָתַ תָּ ה מִמֶּ ֽנָּה ִל ְ֒פנֵי ָהעֵדֻ ת‬et placez-le devant [l'Arche de] Témoignage

‫ ב ְּֽא ֹהֶל מֹועֵד‬dans la tente de réunion,

‫שמָּה‬
ֽׁ ָ ‫ אֲשֶׁ ר ִא ָּועֵד לְָך‬où je vous rencontrerai;

‫שים תִּ ְהי ֶה ָלכֶם‬


ִׁ ָ‫קֹֽדֶ ׁש קָד‬: ce sera pour vous le saint des saints.

‫ ְונֶ ֱאמַר‬Il est également écrit:

Exode 30: 7-8

‫ ְוהִקְ טִיר ָעלָיו ַאהֲר ֹן‬Et Aaron brûlera dessus [l'autel]

‫ קְ ט ֹ ֶֽרת סַמִּ ים ב ַּֽב ֹּקֶר ב ַּֽב ֹּקֶר‬encens d'épices tous les matins;

‫ ְּבהֵיטִיבֹו אֶת־ ַהנֵּר ֹת‬quand il nettoie les lampes

‫ִירנָּה‬
ֽ ֶ ‫י ַ ְקט‬: il le brûlera.

‫ ּו ְ֒ב ַהעֲֹלת ַאהֲר ֹן אֶת־ ַהנֵּר ֹת‬Et quand Aaron allume les lampes

‫ בֵּין הָ ֽע ְַרבַּ ֽי ִם‬dans l'après midi,

‫ִירנָּה‬
ֽ ֶ ‫ י ַ ְקט‬il le brûlera;

‫ קְ ט ֹ ֶֽרת תָּ מִיד ִל ְ֒פנֵי י ְהֹוָה‬une offrande d'encens constante avant Adonoy

‫לְד ֹר ֹתֵ יכֶם‬: à travers vos générations.

Maseches Kreisos 6a; Talmud de Jérusalem, Maseches Yoma 4: 5

‫ תָּ נּו ַר ָּבנָן‬Les rabbins ont enseigné:

‫ פִּּטּום ַה ְּ֒קט ֹ ֶֽרת כֵּיצַד‬Comment l'encens a-t-il été composé?

‫שים ּו ְׁ֒שמֹונָה‬
ִּׁ ‫ש‬
ִׁ ‫ שְֹׁלש מֵאֹות ְו‬Trois cent soixante-huit
‫ ָמנִים הָיּו בָּה‬, manim y étaient compris,

365 ‫שְֹׁלש מֵ אֹות ְושִׁשִּׁ ים ַו ֲחמִשָּׁה‬

‫ כְּמִ נְי ַן‬correspond à

‫ י ְמֹות ַה ַחמָּה‬le nombre de jours dans l'année solaire,

‫ ָמנֶה ְלכָל יֹום‬, une crinière par jour -

‫שח ֲִרית‬
ַּׁ ‫ פ ְַּרס ַּב‬la moitié du matin

‫ּו ְ֒פ ַרס בֵּין ָהע ְַרבָּ ֽי ִם‬, et la moitié l'après-midi.

‫ ּושְׁ֒ לשָׁ ה ָמנִים י ְתֵ ִרים‬Des trois manim restants

‫ שֶׁמֵּ הֶם מַ ְכנִיס כֹּהֵן גָּדֹול‬le Kohein Gadol a apporté

‫ ְמֹלא ָח ְפנָיו‬deux poignées [dans le Saint des Saints]

‫ִּּפּורים‬
ִ ‫בְּיֹום ַהכ‬, sur Yom Kippur;

‫[ ּו ַמ ֲחז ִָירן‬dans quel but] ils ont été remis

‫ְתשֶׁת‬
ֽ ֶּ ‫ ְל ַמכ‬dans le mortier

‫ִּּפּורים‬
ִ ‫ב ְֶּע ֶֽרב יֹום ַהכ‬, à la veille de Yom Kippour,

‫ וְׁשֹו ֲח ָקן יָפֶה יָפֶה‬et fondu [encore] très soigneusement,

‫כְּדֵ י שֶׁ תְּ֒ הֵא דַ קָּה מִן הַדַּ קָּה‬, afin de les rendre très fins.

‫וְַאחַד עָשָׂ ר ַס ָּמנִים הָ ֽיּו בָּה‬, Onze sortes d'épices ont été utilisées pour cela.

‫ וְאֵ ּֽלּו הֵן‬Ils étaient:

1 ‫ ) ַהצ ֳִּרי ְו ַהצִּפ ֹּ ֶֽרן‬baume, 2) onycha,

3 ‫ ) ַה ֶח ְל ְּבנָה ְו ַה ְּ֒לבֹונָה‬galbanum, 4) encens—

‫מִשְׁ קַל שִׁ ְבעִים שִׁ ְבעִים ָמנֶה‬, en poids, soixante-dix crinières de chacun;

5 ‫ )מֹור ּו ְ֒קצִיעָה‬myrrhe, 6) casse,

7 ‫ִׁב ֹּלֶת נ ְֵרדְּ ְוכ ְַרכ ֹּם‬


ֽ ‫ )ש‬nard et 8) safran—

‫שקַל‬
ְׁ ‫ ִמ‬en poids
‫שר ָמנֶה‬
ָׂ ‫שִׁשָּׁ ה עָשָׂ ר שִׁשָּׁ ה ָע‬, seize crinières de chacun;

9 ‫שר‬
ָׂ ‫שנֵים ָע‬
ְׁ ‫ )הַּקשְׁ ְט‬douze crinières de costus,

10 ‫ )וְקִּלּופָה שְׁלשָׁה‬trois d'écorce aromatique,

‫שעָה‬
ְׁ ִּ‫ ְו ִקנָּמֹון ת‬, et 11) neuf de cannelle.

‫שעָה ַקבִּין‬
ְׁ ִּ‫שינָה ת‬
ִׁ ‫ב ִֹּרית כ ְַּר‬, [Également utilisés dans le composé d'encens étaient:] Neuf
kabin de lessive de Carshina,

‫ י ֵין ַקפ ְִריסִין‬Vin de Chypre [mesure]

‫ ְס ִאין תְּ לָתָ א ְו ַקבִּין תְּ לָתָ א‬, trois s'in et trois kabin -

‫ ְו ִאם אֵ ין לֹו י ֵין ַקפ ְִריסִין‬s'il n'avait pas de vin de Chypre,

‫מֵ בִיא חֲמַ ר ִחו ְַּרי ָן עַתִּ יק‬, il pouvait utiliser du vin blanc fort -

‫מֶ ֽלַח סְדֹו ִמית ֽר ֹבַע ַהקָּב‬, un quart de kab de sel de Sodome,

‫שן כָּל שֶׁהּוא‬


ָׁ ‫מַ ֲעלֶה ָע‬, et une quantité infime de maaleh ashan.

‫ ַרבִּי נָתָ ן ַה ַּב ְבלִי אֹומֵר‬Le rabbin Nosson de Babylonie dit:

‫« ַאף ִּכפַּת ַהי ְַּרדֵּ ן‬L'ambre de Jordanie a été ajouté

‫כָּל שֶׁהּוא‬, d'une quantité infime,

‫ ְו ִאם נָ ֽתַ ן בָּּה דְּ בַׁש‬et si on ajoutait du miel,

‫ ְּפ ָסלָּה‬il (l'encens) est devenu impropre;

‫ וְאִ ם ִחסַּר ַאחַת ִמכָּל סַמָּ נֶ ֽי ָה‬et si l'on omettait l'une de ses épices

‫ ַחי ָּב מִיתָ ה‬: il était passible de la peine de mort.

‫ ַרבָּן שִׁמְ עֹון בֶּן ַּג ְמלִיאֵל‬Rabbin Shimon ben Gamliel

‫ אֹומֵר‬dit:

‫ש ָרף‬
ְׂ ‫« ַהצ ֳִּרי אֵינֹו אֶ לָּא‬Le baume n'est rien d'autre que de la sève

‫הַּנֹוטֵף ֵמ ֲעצֵי ַה ְּ֒קטָף‬, qui coule du sapin baumier.

‫ ב ִֹּרית כ ְַּרשִׁ ינָה‬la lessive de Carshina a été utilisée

‫שפִין בָּה אֶת ַהצִפ ֶֹּרן‬


ָׁ ‫ש‬
ֶׁ pour frotter l'onycha
‫ כִּדֵ י שֶׁ תְּ֒ הֵא נָאֶה‬afin d'affiner son apparence.

‫ י ֵין ַקפ ְִריסִין‬Le vin de Chypre a été utilisé

‫ֶׁׁשֹורין ּבֹו אֶת ַהצִפ ֶֹּרן‬


ִ ‫ ש‬faire tremper l'onycha

‫כְּדֵ י שֶׁתְּ֒ הֵא ַעז ָּה‬, pour lui donner une odeur piquante.

‫ ַוהֲֹלא ֵמי ַרגְלַ ֽי ִם‬Bien que l'eau de Raglayim

‫ יָפִין לָּה‬était bien adapté à cet effet,

‫ש ֵאין ַמ ְכנִיסִין‬
ֶׁ ‫ אֶ לָּא‬ils n'apportaient pas

‫ מֵ י ַרגְלַ ֽי ִם ַּב ִּמקְדָּ ׁש‬l'eau de Raglayim dans le Temple

‫ ִמ ְּפנֵי ַהכָּבֹוד‬: parce que ce serait irrespectueux.

‫ תַּ נְי ָא‬Il a été enseigné dans un Boraysa :

‫ ַרבִּי נָתָ ן אֹומֵר‬Le rabbin Nosson dit,

‫« ְּכשֶׁהּוא ׁשֹוחֵק‬Pendant que [le Kohein ] moulait [l'encens]

‫ אֹומֵר‬il dirait,

‫« הָדֵ ק הֵיטֵב הֵיטֵב הָדֵ ק‬Hodeik heiteiv, heiteiv hodeik»,

‫ש ִמים‬
ָׂ ‫שהַּקֹול יָפֶה ַל ְּ֒ב‬
ֶׁ ‫מִ ְּ֒פנֵי‬, car le son est bon pour les épices.

‫ ִּפ ְּ֒טמָּה ַל ֲח ָצאִין‬Si la moitié de la quantité d'encens a été préparée

‫ש ָרה‬
ֵׁ ‫ ְּכ‬c'était acceptable,

‫ ִל ְׁ֒שלִיׁש‬mais si seulement un tiers

‫ ְול ְִ֒רבִ ֽי ַע‬ou un quart [de celui-ci a été préparé]

‫שמַ ֽעְנּו‬
ָׁ ‫ֹלא‬: nous n'avons pas entendu [si c'était acceptable. ”]

‫ ָאמַר ַרבִּי י ְהּודָ ה‬Le rabbin Yehuda a dit:

‫« ז ֶה ַה ְּ֒כלָל‬Voici la règle générale:

‫ אִ ם‬Si [il a été préparé avec tous ses ingrédients]

‫ ְּכמִדָּ תָ ּה‬dans la bonne proportion,


‫ש ָרה‬
ֵׁ ‫ ְּכ‬il est acceptable

‫ ַל ֲח ָצ ִאין‬même si seulement la moitié était préparée;

‫ וְאִ ם ִחסַּר ַאחַת ִמכָּל סַמָּ נֶ ֽי ָה‬mais s'il a omis l'une de ses épices,

‫ ַחי ָּב מִיתָ ה‬: il était passible de la peine de mort.

‫ תַּ נְי ָא‬Il a été enseigné dans un Boraysa :

‫ בַּר קַ פ ָָּרא אֹומֵר‬Bar Kappara dit,

‫שנָה‬
ָׁ ‫ש ְבעִים‬
ִׁ ‫שים אֹו ְל‬
ִּׁ ִׁ‫« ַאחַת לְש‬Une fois tous les soixante ou soixante-dix ans

‫ירי ִם‬
ַֽ ‫ש‬
ִׁ ‫של‬
ֶׁ ‫ ָה ְ֒יתָ ה בָָאה‬le surplus accumulé était suffisant

‫ ַל ֲח ָצ ִאין‬: pour fournir la moitié [de la quantité annuelle d'encens. ”]

‫ וְעֹוד תָּ נֵי בַּר קַ פ ָָּרא‬Bar Kappara a également enseigné,

‫« אִּלּו ָהי ָה נֹותֵ ן בָּּה‬S'il y avait mis

‫של דְּ בַׁש‬


ֶׁ ‫קֹורטֹוב‬
ְ֒ une infime quantité de miel,

‫ אֵ ין ָאדָ ם י ָכֹול ַלעֲמ ֹד ִמ ְּ֒פנֵי ֵריחָּה‬personne n'aurait pu résister [résister] à l'odeur.

‫ וְלָ ֽמָּ ה אֵ ין ְמע ְָ֒רבִין בָּּה דְּ בַׁש‬Pourquoi n'y avait-il pas de miel mélangé?

‫ַּתֹורה ָא ְ֒מ ָרה‬


ָ ‫ ִמ ְּ֒פנֵי שֶׁ ה‬Parce que la Torah dit, ( Lévitique 2:11)

‫ כִּי כָל־שְׂ א ֹר ְוכָל־דְּ בַׁש‬Pour tout levain ou miel,

‫ ֹלא־תַ ְקטִ ֽירּו מִמֶּ ּֽנּו‬ne brûle pas d'eux,

‫שה לַיהֹוה‬
ֶּׁ ִ‫א‬: [comme] offrande de feu à Adonoy. "

Récitez chacun de ces versets trois fois:

‫ י ְהֹוָה ְצבָאֹות עִמָּ ֽנּו‬Adonoy of Hosts est avec nous,

‫ מִשְׂ גָּב לָ ֽנּו אֱֹלהֵי יַעֲק ֹב‬une forteresse pour nous est le Dieu de Jacob,

 : Selah!

‫ ְצבָאֹות‬Adonoy des hôtes,

‫אַשְׁ ֵרי ָאדָ ם ב ֵ ֹּֽט ַח בְָּך‬: heureux est l'homme qui a confiance en vous.
‫הֹושֽׁיעָה‬
ִ ‫ י ְהֹוָה‬Adonoy, délivre [nous]!

‫הַמֶּ ֽלְֶך יַעֲנֵ ֽנּו בְיֹום־ק ְָ֒ראֵ ֽנּו‬: Le roi nous répondra le jour de notre appel.

‫ אַתָּ ה ֵסֽתֶ ר לִי‬Tu es mon abri;

‫ ִמצַּר תִּ ְּ֒צ ֵ ֽרנִי‬de la détresse tu me préserve;

‫ ָרנֵּי ַפלֵּט תְּ סֹו ְ֒בבֵ ֽנִי‬avec un joyeux chant de sauvetage, tu m'enveloppes,

 : Selah!

‫ ְוע ְָ֒רבָה לַיהֹוה‬Que Adonoy soit heureux

‫שלָ ֽ ִם‬
ָׁ ‫ מִ נְחַת י ְהּודָ ה וִירּו‬avec les offrandes de Juda et de Jérusalem,

‫שנִים קַדְ מֹנִּיֹות‬


ָׁ ‫כִּימֵי עֹולָם ּו ְ֒כ‬: comme autrefois et dans les années précédentes.

Voici la prière du rabbin Nechunya ben Hakanah:

‫ ב ְֹּֽכ ַח גְּדֻ לַּת יְמִי ְ֒נָך‬,‫ אָ ֽנָּא‬Je vous en prie, par la force de votre grande main droite,

‫ְרּורה‬
ָ ‫תַּ תִּ יר צ‬: relâchez celui lié.

‫ קַ בֵּל ִרנַּת ַע ְּ֒מָך‬Acceptez la prière de votre peuple;

‫נֹורא‬
ָ ‫ש ְּ֒גבֵ ֽנּו ַטה ֵ ֲֽרנּו‬
ַׂ : fortifie-nous, purifie-nous, génial!

‫ נָא גִּבֹור‬S'il te plaît! Puissant,

‫שי י ִחּודְ֒ ָך‬


ֵׁ ‫ּדֹור‬
ְ֒ ceux qui recherchent votre unité,

‫ ְּכ ָבבַת שָׁ ְ֒מ ֵרם‬: préservez-les comme la pupille [de votre œil].

‫ ב ְָּ֒רכֵם ַטה ֲֵרם‬Bénissez-les, purifiez-les;

‫ ַר ֲח ֵמי‬la compassion de

‫ צִדְ֒ קָתְ֒ ָך‬Ta justice bienveillante

‫תָּ מִ יד ָּג ְ֒מלֵם‬: [Puissiez-vous] toujours leur accorder.

‫ ֲחסִין קָדֹוׁש‬Puissant, Saint,

‫ בְּר ֹב טּו ְ֒בָך‬dans ta bonté abondante,

‫נַהֵל עֲדָ ֶתָֽך‬: dirigez votre communauté.


‫יָחִיד ֵּגאֶה ְל ַע ְּ֒מָך ְּפנֵה‬, Unique, Exalté, tournez-vous vers votre peuple

‫זֹו ְ֒כ ֵרי קְדֻ שָּׁ ֶתָֽך‬: qui sont conscients de votre sainteté.

‫ שַׁ ְוע ֵָתֽנּו קַ בֵּל ּו ְׁ֒שמַע ַצ ֲעק ֵָתֽנּו‬Acceptez notre prière et écoutez notre cri,

‫יֹוד ַע תַּ עֲלּומֹות‬:


ֽ ֵ [Vous] Qui connaît les pensées cachées.

‫שם‬
ֵׁ ‫ בָּרּוְך‬Béni [est son] nom,

‫ כְּבֹוד ַמ ְ֒לכּותֹו‬Dont le royaume glorieux

‫ ָועֶד‬: est pour toujours et à jamais.

Service Mincha pour Chabbat et Yom Tov, Ashrei

‫ יֹו ְׁ֒שבֵי‬Heureux ceux qui habitent

‫ֵיתָֽך‬
ֶ ‫ ב‬dans ta maison;

‫י ְ ַה ְ֒ללּֽוָך סֶּ ֽלָה‬: puissent-ils continuer à te louer, selah.

‫ אַשְׁ ֵרי ָהעָם שֶׁכָּ ֽכָה ּלֹו‬Heureux le peuple dont le sort est ainsi ;

‫ ָהעָם‬chanceux est le peuple

‫שי ְהֹוָה אֱֹלהָיו‬


ֶׁ : pour qui Adonoy est leur Dieu.

‫ לְדָ וִד‬Un éloge de David !

‫ אֲ רֹומִ ְמָך אֱלֹוהַי הַמֶּ ֽלְֶך‬Je t'exalterai, mon Dieu, le Roi,

‫שִׁ ְמָך לְעֹולָם ָועֶד‬: et bénis ton nom pour toujours et à jamais.

‫ ֲאב ְָרכֶ ָֽך‬Chaque jour je te bénirai

‫וַאֲ ַה ְ֒ללָה שִׁ ְמָך לְעֹולָם ָועֶד‬: et exalte Ton Nom pour toujours et à jamais.

‫ גָּדֹול י ְהֹוָה ּו ְמ ֻהלָּל ְמא ֹד‬Adonoy est grand et hautement exalté,

‫אֵ ין ֵ ֽחקֶר‬: et sa grandeur est insondable.

‫ ּדֹור לְדֹור‬D'une génération à l'autre

‫שבַּח ַמע ֲֶשֽׂיָך‬


ַׁ ְ ‫ י‬louera tes oeuvres

‫י ַ ִּג ֽידּו‬: et tes actes puissants, ils le déclareront.


‫הֹודָֽך‬
ֶ ‫ הֲדַ ר כְּבֹוד‬La splendeur de Ta glorieuse majesté,

‫נִ ְפ ְ֒לא ֶֹתֽיָך א ִָשֽׂיחָה‬: et les paroles de tes merveilles, je les dirai.

‫אֹותֽיָך י ֹאמֵ ֽרּו‬


ֶ ‫נֹור‬
ְ֒ ‫ ֶועֱזּוז‬De ta puissance impressionnante, ils parleront

‫ ֲא ַס ְּ֒פ ֶ ֽרנָּה‬: et je raconterai ta grandeur.

‫ ַרב־טּו ְ֒בָך‬Mention de ta générosité

‫ י ַבִּ ֽיעּו‬ils exprimeront,

‫ ְוצִדְ קָתְ֒ ָך י ְַרנֵּ ֽנּו‬: et dans ta justice exulte joyeusement.

‫ חַּנּון ו ְַרחּום י ְהֹוָה‬Adonoy est gracieux et compatissant,

‫ל־חסֶד‬
ֽ ָ ָ‫אַפַּ ֽי ִם ּוגְד‬: lent à la colère et grand dans la bonté.

‫ לַכ ֹּל‬Adonoy est bon à tous,

‫שיו‬
ָׂ ‫עַל־כָּל־ ַמ ֲע‬: Sa miséricorde englobe toutes ses œuvres.

‫ יֹודֽ ּוָך י ְהֹוָה כָּל־ ַמע ֲֶשֽׂיָך‬Toutes tes œuvres te remercieront, Adonoy,

‫יְב ְָ֒רכּֽוכָה‬: et tes pieux te béniront.

‫ ַמלְכּותְ֒ ָך‬De l'honneur de ta royauté,

‫ י ֹאמֵ ֽרּו‬ils parleront

‫י ְדַ בֵּ ֽרּו‬: et ta puissance, ils déclareront.

‫ לְהֹודִ ֽי ַע ִל ְבנֵי הָָאדָ ם גְּבּור ֹתָ יו‬Pour révéler aux hommes ses actes puissants,

‫הֲדַ ר ַמלְכּותֹו‬: et la splendeur glorieuse de sa royauté.

‫ מַ לְכּותְ֒ ָך מַ לְכּות כָּל־ע ֹ ָל ִמים‬Ta royauté est la royauté de tous les temps,

‫ ְּבכָל־ּדֹור וָד ֹר‬: et ta domination est dans chaque génération.

‫ סֹומֵ ְך י ְהֹוָה ְלכָל־הַנ ֹּ ְ֒פלִים‬Adonoy soutient tous les déchus,

‫ ְלכָל־ ַה ְּ֒כפּופִים‬: et redresse tous les plis.

‫ עֵינֵי־כ ֹל אֵלֶ ֽיָך יְשַׂבֵּ ֽרּו‬Les yeux de tous te regardent dans l'expectative,

‫ נֹותֵ ן־ ָלהֶם‬et tu leur donnes


‫אֶת־ָא ְכלָם ְּבעִּתֹו‬: leur nourriture en son temps.

‫ אֶת־י ֶָדָֽך‬Tu ouvres ta main

‫ ְלכָל־חַי ָרצֹון‬: et satisfaire le désir de chaque être vivant.

‫ צַדִּ יק י ְהֹוָה ְּבכָל־דְּ ָרכָיו‬Adonoy est juste dans toutes ses voies

‫שיו‬
ָׂ ‫ ְּבכָל־ ַמ ֲע‬: et bienveillant dans toutes ses actions.

‫ קָ רֹוב י ְהֹוָה ְלכָל־ק ְֹ֒רָאיו‬Adonoy est proche de tous ceux qui l'invoquent,

‫אֲשֶׁ ר י ִ ְק ָר ֻאֽהּו ֶב ֱאמֶת‬: à tous ceux qui l'invoquent en vérité.

‫ י ַ ֲעשֶׂה‬La volonté de ceux qui le craignent, il l'accomplit ;

‫שיעֵם‬
ִׁ ‫שמַע וְיֹו‬
ְׁ ִ ‫י‬: Il entend leur cri et les délivre.

‫ ׁשֹומֵ ר י ְהֹוָה אֶת־כָּל־א ֹ ֲהבָיו‬Adonoy veille sur tous ceux qui l'aiment,

‫ש ִמיד‬
ְׁ ַ ‫שעִים י‬
ָׁ ‫כָּל־ה ְָ֒ר‬: et détruira tous les méchants.

❖‫ תְּ ִהלַּת י ְהֹוָה י ְדַ בֶּר פִּי‬Eloge d'Adonoy, ma bouche dira,

‫שר‬
ָׂ ‫ כָּל־ ָּב‬et toute chair bénira

‫קָדְ ׁשֹו לְעֹולָם ָועֶד‬: Son saint Nom pour toujours et à jamais.

‫ ַו ֲאנַ ֽחְנּו נְב ֵָרְך י ָּה‬Et nous bénirons Dieu

‫ ְועַד־עֹולָם‬à partir de maintenant pour toujours.

 : Louez Dieu.

Service Mincha pour Chabbat et Yom Tov, Uvah L'tzion

‫ ּובָא ְלצִּיֹון ּגֹואֵל‬Le Rédempteur viendra à Sion

‫שבֵי פֶ ֽשַׁ ע ְּביַעֲק ֹב‬


ָׁ ‫ ּו ְל‬et à ceux de Jacob qui se repentent du péché,

‫נְאֻם י ְהֹוָה‬: dit Adonoy.

‫ וַאֲ נִי ז ֹאת ב ְִּריתִ י א ֹתָ ם‬Quant à moi, c'est mon alliance avec eux,

‫ ָאמַר י ְהֹוָה‬dit Adonoy:

‫שר עָלֶ ֽיָך‬


ֶׁ ‫ רּוחִי ֲא‬Mon esprit qui est sur toi,
‫ ּודְ ב ַָרי‬et mes paroles

‫ש ְמתִּ י בְּפִ ֽיָך‬


ֽׂ ַ ‫ אֲשֶׁ ר‬que j'ai mis dans ta bouche

‫ ֹלא יָמּֽוׁשּו מִפִּ ֽיָך‬ne s'écartera pas de ta bouche,

‫ ּומִ פִּי ז ְַרעֲָך‬ni de la bouche de vos enfants,

‫ ּו ִמפִּי‬ni de la bouche

‫ ֶז ַֽרע ז ְַרעֲָך‬des enfants de vos enfants,

‫ ָאמַר י ְהֹוָה‬dit Adonoy.

‫מֵ עַתָּ ה ְועַד עֹולָם‬: d'ici à l'éternité.

‫ ְואַתָּ ה קָדֹוׁש‬Et toi, Saint,

ְׂ ִ ‫יֹושֵׁ ב תְּ הִּלֹות י‬: sont intronisés sur les louanges d'Israël. 1God waits to hear the
‫ש ָראֵל‬
praises of Israel before He listens to the praises of the angels.—Etz Yosef God waits
until the very last congregation of Jews has completed its prayers and then accepts the
prayers of all Israel at one time.—Avudraham

‫ וְקָ ָרא זֶה אֶל ז ֶה וְָאמַר‬Et [les anges] s'appellent les uns les autres et disent:

‫« קָדֹוׁש קָדֹוׁש קָדֹוׁש‬Saint, saint, saint

‫ ְצבָאֹות‬est Adonoy of Hosts: 2According to the Targum interpretation, the thrice “holy”
in the Kedushah does not indicate three ascending degrees of sanctification. Instead
its implies a declaration that He Who is holy in the loftiest regions of His heavenly
abode is holy not only there but also on earth, the creation of His Almighty power;
and that He was not only holy in the past, but that He is holy even now and will be
holy throughout all the ages.—S.R. Hirsch

‫ ְמֹלא כָל הָאָ ֶֽרץ כְּבֹודֹו‬: la plénitude de toute la terre est sa gloire. 3Isaiah 6:3

‫ ּו ְמקַ ְּ֒בלִין דֵּ ין מִן דֵּ ין‬Et ils reçoivent [sanction] les uns des autres,

‫ וְָא ְמ ִרין‬et dis,

‫« קַדִּ יׁש בִּשְׁמֵ י ְמרֹו ָמא ִעלָָּאה‬Saint dans les plus hauts sommets du ciel,

‫שכִינְתֵּ ּה‬
ְׁ ‫ בֵּית‬la demeure de sa divine présence;

‫ַארעָא‬
ְ ‫ קַדִּ יׁש עַל‬saint sur la terre,

‫ְּבּורתֵּ ּה‬
ְ ‫ עֹובַד ג‬l'œuvre de sa puissante puissance;
‫ קַדִּ יׁש ְל ָעלַם ּו ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמי ָּא‬saint pour toujours et pour toute l'éternité -

‫י ְהֹוָה ְצבָאֹות‬. est Adonoy of Hosts;

‫ַארעָא‬
ְ ‫ מַ ְלי ָא כָל‬toute la terre est remplie

‫ז ִיו יְק ֵָרּה‬: avec l'éclat de sa gloire.

‫שאֵ ֽנִי ֽרּו ַח‬


ָּׂ ִּ‫ וַת‬Et un vent m'a soulevé;

‫שמַע ַאח ֲַרי‬


ְׁ ‫ ָו ֶא‬et j'ai entendu derrière moi

‫ קֹול ַ ֽרעַׁש גָּדֹול‬le son d'une grande précipitation;

‫" בָּרּוְך כְּבֹוד י ְהֹוָה‬Béni soit la gloire d'Adonoy

‫מִ ְּ֒מקֹומֹו‬: de sa place. »4 5See note 000 on Page 000.

‫« ּונְ ָטלַתְ נִי רּוחָא‬Et un vent m'a soulevé

‫ש ָמעִית בַּתְ ַרי‬


ְׁ ‫ ּו‬et j'ai entendu derrière moi

‫ קָל ִז ֽי ַע ַסגִּיא‬un son d'une grande précipitation

‫ש ְּ֒בחִין וְָא ְמ ִרין‬


ַׁ ‫ דִּ ְמ‬de ceux qui ont fait des louanges et ont dit:

‫" ב ְִּריְך יְק ָָרא דַ יהֹוָה‬Béni soit la gloire d'Adonoy

‫ ֵמאֲתַ ר‬de l'endroit,

‫שכִינְתֵּ ּה‬
ְׁ ‫בֵּית‬: la demeure de Sa Divine Présence.

‫י ְהֹוָה י ִ ְמֹלְך לְעֹולָם ָועֶד‬: Adonoy régnera pour toujours et à jamais. 6Exodus 15:18

‫ י ְהֹוָה ַמלְכּותֵ ּה ָק ֵאים‬Adonoy, son royaume est établi

‫ּו ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמי ָּא‬: pour toujours et pour toute l'éternité.

‫ י ְהֹוָה‬Adonoy,

‫ אֱֹלהֵי ַאב ְָרהָם י ִ ְצחָק ְוי ִשְׂ ָראֵל‬Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël,

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ א‬nos pères,

‫ שָׁמְ ָרה ז ֹאת לְעֹלָם‬garde ça pour toujours

‫ ְל ֵיֽצֶר מַ חְשְׁ֒ בֹות ְלבַב עַמֶּ ָֽך‬comme l'intention du cœur de ton peuple,
‫ ְו ָהכֵן ְל ָבבָם אֵלֶ ֽיָך‬: et dirigent leurs cœurs vers toi.7 8May our recitation of the Kedushah
inspire our thoughts and direct our hearts to serve You.—Avudraham

‫ וְהּוא ַרחּום‬Et Lui, le Miséricordieux,

‫שחִית‬
ְׁ ַ ‫ י ְ ַכפֵּר עָֹון וְֹלא י‬expie l'iniquité et ne détruit pas;

‫שיב אַּפֹו‬
ִׁ ‫ ְוה ְִרבָּה ְל ָה‬Il retire fréquemment sa colère

‫וְֹלא יָעִיר כָּל ֲחמָתֹו‬: et n'éveille pas toute sa rage. 9Psalms 78:38

‫ כִּי אַתָּ ה אֲדֹנָי טֹוב ְו ַסלָּח‬Pour toi, mon Maître, tu es bon et indulgent,

‫ ו ְַרב ֶ ֽחסֶד‬et plein de gentillesse

‫ ְלכָל ק ְֹ֒ראֶ ֽיָך‬: à tous ceux qui vous invoquent. dixPsalms 86:5

‫ צִדְ קָתְ֒ ָך צֶ ֽדֶ ק לְעֹולָם‬Ta justice est éternelle

ָ ‫ו‬: et votre Torah est la vérité. 11Psalms 119:142


‫ְתֹורתְ֒ ָך ֱאמֶת‬

‫ תִּ תֵּ ן ֱאמֶת ְליַעֲק ֹב‬Vous accorderez la vérité à Jacob

‫ ֶ ֽחסֶד לְַאב ְָרהָם‬gentillesse envers Abraham, 12 ansThe patriarchs symbolize the three pillars
of the universe—Torah, avodah,—the Temple service and gemilas chasadim—
kindliness. Jacob epitomized Torah, which is the ultimate truth; Isaac personified
Divine service in his readiness to be offered as a sacrifice to God; and Abraham
exemplified the ideal and practice of kindliness throughout his life. We thus pray to be
granted a share in the Divine truth of Torah in Jacob’s merit, and to receive God’s
kindliness in Abraham’s merit.

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫שר נִשְׁבַּ ֽעְתָּ ַלא‬
ֶׁ ֲ‫ א‬comme tu l'as juré à nos pères

‫מִ ֽימֵי ֶ ֽקדֶ ם‬: des temps anciens. 13Micah 7:20

‫ בָּרּוְך אֲדֹנָי יֹום יֹום‬Béni soit mon Maître jour après jour;

‫ י ַ ֲע ָמס לָ ֽנּו‬Il nous charge, [avec des bénédictions] 14Etz Yosef interprets the verse in this
manner: “Blessed is Adonoy who loads us each day with His blessings and
goodness.”

‫ י ְׁשּוע ֵָתֽנּו‬le Tout-Puissant qui est notre délivrance,

 : toujours. 15Psalms 68:20

‫ י ְהֹוָה ְצבָאֹות עִמָּ ֽנּו‬Adonoy of Hosts est avec nous

‫שגָּב לָ ֽנּו‬
ְׂ ‫ ִמ‬une place forte pour nous
‫אֱֹלהֵי יַעֲק ֹב ֶסֽלָה‬: est le Dieu de Jacob, selah. 16Psalms 46:8

‫ ְצבָאֹות‬Adonoy des hôtes,

‫אַשְׁ ֵרי ָאדָ ם ב ֵ ֹּֽט ַח בְָּך‬: heureux est l'homme qui a confiance en vous. 17Psalms 84:13

‫הֹושֽׁיעָה‬
ִ ‫ י ְהֹוָה‬Adonoy, délivre [nous];

‫הַמֶּ ֽלְֶך יַעֲנֵ ֽנּו בְיֹום ק ְָראֵ ֽנּו‬: le roi nous répondra le jour de notre appel. 18Psalms 20:10

‫ בָּרּוְך הּוא אֱֹלהֵ ֽינּו‬Béni soit-Il, notre Dieu,

‫ שֶׁ ְּ֒ב ָראָ ֽנּו ִלכְבֹודֹו‬Qui nous a créés pour sa gloire, 19This phrase is based on Isaiah 43:7
“Everything that is called by My Name, I have created it for My glory.”

‫ ְו ִהבְדִּ ילָ ֽנּו ִמן הַּתֹועִים‬et nous séparer de ceux qui s'égarent; 20This prayer is based on
Joshua 24:2, 3, “Your fathers dwelt on the other side of the river—and they served
other gods. And I took your father Abraham from the other side of the river.” See
Genesis 20:13 as interpreted by Onkelos.

‫ּתֹורת אֱ מֶת‬
ַ ‫ וְנָ ֽתַ ן לָ ֽנּו‬et nous a donné la Torah de la vérité,

‫ ְו ַחי ֵּי עֹולָם נָטַע בְּתֹוכֵ ֽנּו‬et la vie éternelle qu'Il a implantée en nous.

‫ְּתֹורתֹו‬
ָ ‫ הּוא יִפְתַּ ח לִבֵּ ֽנּו ב‬Qu'il ouvre notre cœur à sa Torah,

‫ ְוי ָשֵׂ ם ְּבלִבֵּ ֽנּו ַא ֲהבָתֹו ְוי ְִרָאתֹו‬et instiller dans notre cœur l'amour et la crainte de lui,

‫ ְו ַלעֲׂשֹות ְרצֹונֹו ּו ְל ָעבְדֹו‬faire sa volonté et le servir

‫שלֵם‬
ָׁ ‫ ְּב ֵלבָב‬avec un cœur parfait,

‫ לְמַ ֽעַן ֹלא נִיגַע ל ִָריק‬pour que nous ne travaillions pas en vain 21Some women are barren;
they cannot bear children at all. Others have children who are unable to live.
Similarly, there are those who study Torah only to criticize and ridicule what they
learn, while others learn sincerely but later rebel against its teachings. Those who
study to ridicule are comparable to the barren women who are unable to give birth.
But those who later rebel are like those who bear children and bury them. We pray to
God to instill His love and fear in our hearts so that our learning will bear fruit and
have a lasting influence on our lives.—Siddur HaGra

‫וְֹלא נֵלֵד ַל ֶּב ָהלָה‬: ni produire ce qui cause la consternation.

‫ יְהִי ָרצֹון מִ ְּלפָנֶ ֽיָך‬Que ce soit ta volonté,

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו וֵאֹלהֵי א‬Adonoy, notre Dieu et le Dieu de nos pères,
‫שנִּשְׁמ ֹר חֻקֶּ ֽיָך בָּעֹולָם ַהז ֶּה‬
ֶׁ que nous gardons tes statuts dans ce monde,

‫ ְונִזְכֶּה ְונִ ְחי ֶה ְונ ְִראֶה‬et [ainsi] avoir le privilège de vivre et de voir,

‫ ְונ ִַירׁש טֹובָה ּוב ְָרכָה‬et hériter de la bonté et de la bénédiction

‫ לִשְׁ נֵי י ְמֹות ַהמ ִָּשֽׁי ַח‬des jours messianiques

‫ּו ְל ַחי ֵּי הָעֹולָם ַהבָּא‬: et dans la vie du monde à venir.

‫ לְמַ ֽעַן יְז ַ ֶּמ ְרָך כָבֹוד‬Pour que mon âme te chante

‫ וְֹלא י ִד ֹּם‬et ne pas se calmer;


22
‫אֹוד ָָך‬
ֽ ֶ ‫י ְהֹוָה אֱֹלהַי לְעֹולָם‬: Adonoy, mon Dieu, je te remercierai pour toujours. Psalms
30:13

‫ בָּרּוְך הַגֶּ ֽבֶר אֲשֶׁ ר י ִ ְבטַח בַּיהֹוָה‬Heureux l'homme qui fait confiance à Adonoy, 23 ansHe does
not just put his trust in God while relying also upon a great many other factors which
he considers the essential supports of his life and happiness. God alone is the source
of his trust; he relies on none other than God.—S.R. Hirsch

‫ ְו ָהי ָה י ְהֹוָה ִמ ְבטַחֹו‬: pour qu'Adonoy soit sa sécurité. 24Jeremiah 17:7

‫ ִּבטְחּו בַיהֹוָה עֲדֵ י עַד‬Faites confiance à Adonoy jusqu'à la fin des jours,

‫ כִּי ְּבי ָּה‬car en Dieu,

‫י ְהֹוָה צּור עֹולָמִ ים‬: Adonoy, c'est la force des mondes. 25Isaiah 26:4

‫ ְוי ִ ְב ְ֒טחּו בְָך יֹודְ֒ עֵי שְׁמֶ ָֽך‬Ceux qui connaissent 26These are men of the highest caliber who
perceive God’s ways with undistorted clarity. They discern God’s hand guiding the
world in its constant, miraculous operation and they know with certainty that all is
directed by God.—Malbim votre nom confiance en vous,

ָּ‫ כִּי ֹלא ָע ַזֽבְת‬car tu n'as jamais abandonné

‫ד ְֹ֒ר ֶשֽׁיָך י ְהֹוָה‬: ceux qui te cherchent, Adonoy. 27Psalms 9:11

❖‫ י ְהֹוָה ָחפֵץ‬Adonoy désiré,

‫ צִדְ קֹו‬à cause de sa justice,

‫ּתֹורה ְויַאְדִּ יר‬:


ָ pour rendre la Torah grande et la glorifier. 28Isaiah 42:21

Le Chazzan récite le Demi-Kaddish :


‫שמֵּה ַרבָּא‬
ְׁ ‫ י ִתְ גַּדַּ ל ְוי ִתְ קַדַּ ׁש‬Exalté et sanctifié soit son grand nom

‫ ְּב ָע ְל ָמא דִּ י ב ְָרא‬dans le monde qu'il a créé

‫ כ ְִרעּותֵ ּה‬selon sa volonté

‫ ְוי ַמְ לִיְך ַמלְכּותֵ ּה‬et qu'il règne sur son royaume

‫ּפּור ָקנֵּה‬
ְ ‫ ְוי ַ ְצמַח‬apporter sa rédemption

‫שיחֵּה‬
ִׁ ‫וִיקָ ֵרב ( ֵקץ) ְמ‬. et hâter la venue de son Machia'h

‫ ּובְיֹו ֵמיכֹון‬de ta vie et de tes jours,

‫ ּו ְב ַחי ֵּי‬et dans la vie

‫בֵּית י ִשְׂ ָראֵל‬. de toute la maison d'Israël,

‫קָריב‬
ִ ‫ ַּב ֲעגָלָא ּו ִבז ְ ַמן‬rapidement et dans un futur proche—

‫ָא ֵמן‬: et dis Amein.

‫ יְהֵא שְׁ מֵּה ַרבָּא ְמב ַָרְך‬Que son grand nom soit béni

‫ּו ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמי ָּא‬: pour toujours et pour toute l'éternité.

‫ ְויִשְׁתַּ בַּח‬Béni et loué,

‫שא‬
ֵּׂ ַ‫ ְוי ִתְ פַָּאר ְוי ִתְ רֹומַם ְוי ִתְ נ‬glorifié, exalté et élevé,

‫ ְוי ִתְ הַדָּ ר ְוי ִתְ ַעלֶּה ְוי ִתְ ַהלָּל‬honoré et élevé et exalté

‫ הּוא‬.‫שא‬
ָׁ ְ‫דְ קֻד‬soit le Nom du Saint, béni soit-Il;

( " ‫ )ת ּול ְֵעֽלָּא ִמכָּל‬ci-dessus ( Chabbath Shuva : bien au-dessus)

‫ירתָ א‬
ָ ‫ש‬ִׁ ‫כָּל ב ְִּרכָתָ א ְו‬. toutes les bénédictions et les hymnes,

‫ ְונֶ ֱחמָתָ א‬. louanges et consolations

‫ ָא ֵמן‬.‫ ְּב ָע ְל ָמא‬:que nous prononçons dans le monde — et disons Amein.

Le Yom Tov se produisant en semaine, le service Mincha se poursuit à la page 000.

Service Mincha pour Chabbat et Yom Tov, lecture de la Torah

‫ ַו ֲאנִי‬Mais quant à moi,


‫ תְ ִפלָּתִ י לְָך י ְהֹוָה‬que ma prière à vous, Adonoy,

‫ עֵת ָרצֹון‬être à un moment favorable;

‫ אֱֹלהִים ב ְָּרב ַחסְדֶּ ָֽך‬Dieu, dans l'abondance de ta bonté,

‫ עֲנֵ ֽנִי‬réponds-moi,

‫ ֶּב ֱאמֶת יִש ְֶׁעָֽך‬: avec la vérité de ta délivrance. 29Psaumes 69:14.

Lorsque la Sainte Arche est ouverte, ce qui suit est dit:

‫ ַויְהִי ִּבנ ְֽס ֹ ַע הָָאר ֹן‬Chaque fois que l'Arche voyageait,

‫ וַי ֹּֽאמֶ ר משֶׁה קּומָה י ְהֹוָה‬Moïse dirait: «Lève-toi, Adonoy

‫ ְוי ָֻפ ֽצּו א ְֹ֒יבֶ ֽיָך‬et que tes ennemis se dispersent,

‫שנְאֶ ֽיָך ִמפָּנֶ ֽיָך‬


ַׂ ‫ ְוי ָנֻ ֽסּו ְמ‬: et ceux qui te haïssent fuient devant toi.

‫תֹורה‬
ָ ‫ כִּי ִמצִּּיֹון תֵּ צֵא‬Car de Sion sortira la Torah,

‫שלָ ֽ ִם‬
ָׁ ‫ּודְ בַר י ְהֹוָה מִירּו‬: et la parole d'Adonoy de Jérusalem.

‫ּתֹורה‬
ָ ‫שנָּתַ ן‬
ֶׁ ‫ בָּרּוְך‬Béni soit celui qui a donné la Torah

‫ ְלעַּמֹו י ִשְׂ ָראֵל בִּקְדֻ שָּׁתֹו‬: à son peuple Israël dans sa sainteté.

Service Mincha pour Chabbat et Yom Tov, Berich Shemei

‫שמֵּה‬
ְׁ Béni soit le Nom

‫ ָע ְל ָמא‬du Maître de l'Univers.

‫כִּתְ ָרְך וְַאתְ ָרְך‬. Béni soit ta couronne et ta place.

‫ ְרעּותָ ְך‬Que ta bonne volonté [être]

‫עִם עַמָּ ְך י ִשְׂ ָראֵל ְל ָעלָם‬. avec ton peuple Israël pour toujours.

‫ י ְ ִמינְָך‬La rédemption de ta main droite

‫ ַא ֲחזֵי ְלעַמָּ ְך ְּבבֵית ַמקְדְּ֒ שָׁ ְך‬montre à ton peuple dans ton saint temple.

‫ְהֹורְך‬
ָ ‫ ּולְַאמְ טּוי ֵי ָלנָא ִמּטּוב נ‬Accorde-nous ton excellente lumière,

‫ְלֹותנָא ב ְַּר ֲח ִמין‬


ֽ ָ ‫ּולְקַ בֵּל צ‬. et acceptez notre prière avec compassion.
‫ יְהֵא ַר ֲעוָא קֳדָ ָמְך‬Que ce soit ta volonté

‫לָן ַחי ִּין ְּבטִיבּותָ א‬. pour prolonger notre vie dans le bien-être.

‫ ְו ֶל ֱהוֵי אֲ נָא ְפ ִקידָ א‬Laisse moi être compté

‫צַדִּ י ַקי ָּא‬. parmi les justes,

‫ ָעלַי‬afin que tu aies pitié de moi

‫ ּו ְל ִמנְטַר י ָתִ י ְוי ַת כָּל דִּ י לִי‬et protège moi et tout ce qui m'appartient,

‫ ְלעַמָּ ְך י ִשְׂ ָראֵל‬. et tout ce qui appartient à ton peuple, Israël.

‫ הּוא‬Tu es Lui

‫לְכֹלָּא ּו ְמפ ְַרנֵס לְכֹלָּא‬. Qui nourrit tout et entretient tout ;

‫שלִּיט כֹּלָּא‬
ַׁ ‫הּוא‬. Tu es Celui qui règne sur tout ;

‫שלִּיט עַל ַמ ְל ַכי ָּא‬


ַׁ ְּ‫ הּוא ד‬Tu es Celui qui règne sur les rois,

‫דִּ ילְָך הִיא‬. et le royaume est à toi.

‫ ַעבְדָּ א‬je suis un serviteur

‫שא ב ְִּריְך הּוא‬


ָׁ ְ‫ דְ קֻד‬du Saint, béni soit-Il,

‫ דְּ ָס ִג ֽידְ נָא קַמֵּּה‬Je m'incline devant lui

‫אֹורי ְתֵ ּה‬


ַ ‫ ּו ִמקַּ ֵּמּה דִּ יקַר‬et devant l'honneur de sa Torah

‫עִדָּ ן ְועִדָּ ן‬. de tout temps.

‫עַל ֱאנָׁש ָרחִי ְצנָא‬. Ce n'est pas en l'homme que je mets ma confiance,

‫עַל ָסמִי ְכנָא‬. et je ne compte sur aucun ange ;

‫ש ַמי ָּא‬
ְׁ ִ‫ ֶּב ֱא ָלהָא ד‬. mais seulement dans le Dieu du ciel

‫אֱ ָלהָא קְׁשֹוט‬. Qui est le vrai Dieu,

‫קְׁשֹוט‬. Dont la Torah est vérité,

‫קְׁשֹוט‬. Dont les prophètes sont vrais,

‫ ְל ֶמ ְעבַּד‬et qui accomplit beaucoup d'actes


‫ּוקְׁשֹוט‬. de bonté et de vérité.

‫ בֵּּה ֲאנָא ָרחִיץ‬En Lui je mets ma confiance

‫ִּירא‬
ָ ‫ ְולִשְׁמֵּה קַדִּ ישָׁ א יַק‬et à son nom saint et honoré

‫ש ְּ֒בחָן‬
ְׁ ֻּ‫אֲ נָא אֵ מַר ת‬. Je fais des louanges.

‫ יְהֵא ַר ֲעוָא קֳדָ ָמְך‬Que ce soit ta volonté

‫ְּאֹורי ְתָ א‬
ַ ‫ ִל ָּבאִי ב‬. pour ouvrir mon cœur à la Torah,

‫ש ֲאלִין דְּ ִל ָּב ִאי‬


ְׁ ‫וְתַ שְׁ לִים ִמ‬. et pour combler les désirs de mon coeur

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫דְ כָל ַעמְָּך י‬. et du cœur de ton peuple Israël

‫שלָם‬
ְׁ ‫ּו ְל ַחי ִּין ְו ִל‬: pour le bien, pour la vie et pour la paix.

Le Chazzan dit :

❖‫ גַּדְּ֒ לּו לַיהֹוָה ִאתִּ י‬Déclarez la grandeur d'Adonoy, avec moi.

‫ּונְרֹומְ֒ מָה שְׁמֹו יַחְדָּ ו‬: et exaltons ensemble Son Nom.

La Congrégation répond :

‫בּורה‬
ָ ‫ לְָך י ְהֹוָה ַה ְּ֒גדֻ לָּה ְו ַה ְּ֒ג‬A toi, Adonoy, est la grandeur, la puissance,

‫ ְוהַתִּ פְאֶ ֶֽרת ְוהַנֵּ ֽצַח ְוהַהֹוד‬la gloire, la victoire et la beauté,

‫שמַ ֽי ִם ּובָאָ ֶֽרץ‬


ָּׁ ‫ כִּי כ ֹל ַּב‬pour tout au ciel et sur terre

‫[ לְָך י ְהֹוָה ַה ַּמ ְמ ָלכָה‬C'est le tien]; A toi, Adonoy, est le royaume,

‫לְכ ֹל לְר ֹאׁש‬: et tu es élevé au-dessus de tous les gouverneurs.

‫ רֹו ְ֒ממּו י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬Exalte Adonoy, notre Dieu

‫ ְוהִשְׁתַּ חֲוּו ַלהֲד ֹם ַרגְלָיו‬et prosternez-vous à son marchepied,

‫קָדֹוׁש הּוא‬: Saint est-Il.

‫ רֹו ְ֒ממּו י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬Exalte Adonoy, notre Dieu

‫ ְוהִשְׁתַּ חֲוּו ְלהַר קָדְ ׁשֹו‬et prosternez-vous sur sa montagne sainte

‫קָדֹוׁש י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬: car Adonoy, notre Dieu, est saint.
‫ ָאב ה ַָר ֲחמִים הּוא י ְַרחֵם‬Que le Père de la miséricorde ait de la compassion

‫ עֲמּוסִים‬sur le peuple porté par lui,

‫ ְויִז ְכ ֹּר‬et qu'il se souvienne

‫ ֵאיתָ נִים‬l'alliance avec les patriarches;

‫ְׁשֹותֽינּו‬
ֵ ‫ נַפ‬qu'il sauve nos âmes

‫שעֹות ה ָָרעֹות‬
ָּׁ ‫ מִ ן ַה‬des temps mauvais ;

‫ ְויִגְעַר ְּב ֵיֽצֶר ה ָָרע‬et puisse-t-il réprimander la mauvaise impulsion

‫ ַה ְּ֒נׂשּואִ ים‬de ceux qui ont été portés par lui;

‫אֹותֽנּו‬
ָ et qu'il nous accorde gracieusement

‫ עֹו ָל ִמים‬survie éternelle;

‫ֲלֹותֽינּו‬
ֵ ‫שא‬ ְׁ ִ‫ מ‬et répondre à nos demandes

‫ טֹובָה‬dans une mesure bienfaisante,

‫ו ְַר ֲח ִמים‬: [pour] la délivrance et la compassion.

Les lectures de Mincha Torah commencent à la page 000.

Quand la Torah est déroulée, le Lecteur dit :

‫ וְתִ ָּגלֶה וְתֵ ָראֶה ַמלְכּותֹו‬Que sa souveraineté soit révélée et visible

‫ עָלֵ ֽינּו ִּבז ְ ַמן קָרֹוב‬à nous, bientôt;

‫ ְוי ָחֹון ְּפ ֵלט ֵָתֽנּו‬et qu'Il fasse grâce à notre reste

‫ ּו ְפ ֵלטַת עַּמֹו‬et le reste de son peuple,

‫ בֵּית י ִשְׂ ָראֵל‬la maison d'Israël;

‫ְחסֶד‬
ֽ ֶ ‫[ ְלחֵן ּול‬leur accorder] faveur, gentillesse,

‫ ּול ְַר ֲח ִמים ּול ְָרצֹון‬compassion et bonne volonté.

‫ָא ֵמן‬. Et disons Amein.

‫ הַכ ֹּל הָבּו ג ֹֽדֶ ל לֵאֹלהֵ ֽינּו‬Que tous attribuent la grandeur à notre Dieu,
‫ַּתֹורה‬
ָ ‫כָבֹוד ל‬. et honorer la Torah.

‫ ְק ָרב‬. Que le Kohein s'avance.

(‫הַכֹּהֵן )פב"פ‬. Lève-toi, fils de , le Kohein,

‫ּתֹורה‬
ָ ‫שנָּתַ ן‬
ֶׁ ‫ בָּרּוְך‬Béni soit celui qui a donné la Torah

‫ ְלעַּמֹו י ִשְׂ ָראֵל בִּקְדֻ שָּׁתֹו‬: à son peuple, Israël, dans sa sainteté.

La Congrégation répond :

‫ וְאַתֶּ ם הַדְּ֒ בֵקִ ים בַּיהֹוָה אֱֹלהֵיכֶם‬Et toi qui t'accroches à Adonoy, ton Dieu,

‫ ַחי ִּים ֻּכ ְּלכֶם הַּיֹום‬: sont tous vivants aujourd'hui.

Le Kohein s'approche de la Torah et dit :

‫ב ְָּ֒רכּו אֶת י ְהֹוָה ַה ְּ֒מב ָֹרְך‬: Bienheureux Adonoy, qui est béni

La Congrégation répond et le Kohein répète :

‫ בָּרּוְך י ְהֹוָה ַה ְּ֒מב ָֹרְך‬Béni soit Adonoy, qui est béni,

‫ ָועֶד‬: toujours et à jamais.

Le Kohein dit :

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu Adonoy

‫ אֱֹלהֵ ֽינּו מֶ ֽלְֶך הָעֹולָם‬notre Dieu, Roi de l'Univers,

‫שר בָּ ֽחַר בָּ ֽנּו ִמכָּל ָה ַע ִּמים‬


ֶׁ ֲ‫ א‬Qui nous a choisis parmi tous les peuples

‫ּתֹורתֹו‬
ָ ‫וְנָ ֽתַ ן לָ ֽנּו אֶת‬: et nous a donné sa Torah.

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu, Adonoy,

‫ַּתֹורה‬
ָ ‫ה‬: Donneur de la Torah.

Après la lecture de la Torah, le Kohein dit :

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu Adonoy

‫ אֱֹלהֵ ֽינּו מֶ ֽלְֶך הָעֹולָם‬notre Dieu, Roi de l'Univers

‫ּתֹורת ֱאמֶת‬
ַ ‫ נָ ֽתַ ן לָ ֽנּו‬Qui nous a donné la Torah de vérité,
‫עֹולָם נָטַע בְּתֹוכֵ ֽנּו‬: et implanté la vie éternelle en nous.

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu, Adonoy,

‫ַּתֹורה‬
ָ ‫ה‬: Donneur de la Torah.

* (Les bénédictions ci-dessus sont récitées par chaque personne appelée à la Torah.)

Lorsque la lecture de la Torah est terminée, le Half Kaddish est récité par le lecteur. La
Torah est ensuite élevée pour que la congrégation puisse voir le script, et la
congrégation s'exclame:

‫שם משֶׁה‬
ָׂ ‫שר‬
ֶׁ ‫ַּתֹורה ֲא‬
ָ ‫ וְז ֹאת ה‬C'est la Torah que Moïse a placée

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ ִל ְפנֵי ְּבנֵי י‬: devant les enfants d'Israël.

‫ עֵץ ַחי ִּים הִיא‬C'est un arbre de vie

‫ בָּּה‬à ceux qui y adhèrent,

‫שר‬
ָּׁ ‫וְתֹו ְ֒מכֶ ֽי ָה ְמ ֻא‬: et ceux qui le soutiennent ont de la chance.

‫ דְּ ָרכֶ ֽי ָה דַּ ְרכֵי נֹֽעַם‬Ses voies sont des voies d'agrément,

‫שלֹום‬
ָׁ ‫יבֹותֽי ָה‬
ֶ ִ‫ ְוכָל נְת‬: et tous ses chemins sont paix.

‫ ֽא ֹ ֶרְך י ָ ִמים בִּי ִמינָּה‬La longue vie est à sa droite,

‫שר ְוכָבֹוד‬
ֶׁ ‫בִּשְׂ מ ֹאלָּה ֽע‬: à sa gauche, richesse et honneur.

‫ י ְהֹוָה ָחפֵץ‬Adonoy désiré,

‫ צִדְ קֹו‬à cause de sa justice,

‫ּתֹורה ְויַאְדִּ יר‬:


ָ pour rendre la Torah grande et la glorifier.

Certains récitent les deux psaumes suivants:

‫ תהלים קיא‬Psaumes 111

Ce psaume décrit la tendre sollicitude et la compassion de Dieu pour toutes ses


créatures en général et pour ceux qui le craignent en particulier. La dernière moitié du
psaume met l'accent sur le rôle distingué d'Israël parmi toutes les autres nations en tant
que peuple de son alliance et destinataires de sa loi divine.

‫ ַהלְלּוי ָּה‬Louez Dieu.

‫ אֹודֶ ה י ְהֹוָה ְּבכָל־ ֵלבָב‬Je remercierai Adonoy de tout mon cœur,


‫ש ִרים‬
ָׁ ְ ‫ בְּסֹוד י‬dans le conseil des hommes droits

‫ ְועֵדָ ה‬: et dans la congrégation.

‫ גְּדֹלִים ַמעֲשֵׂ י י ְהֹוָה‬Grandes sont les œuvres d'Adonoy;

‫דְּ רּושִׁ ים ְלכָל־ ֶח ְפצֵיהֶם‬: accessible à tous ceux qui les désirent.

‫ הֹוד־ ְוהָדָ ר ָּפעֳלֹו‬La beauté et la splendeur sont son œuvre,

‫ ְוצִדְ קָתֹו ע ֹמֶ ֽדֶ ת ָלעַד‬: et sa justice dure à jamais.

‫ ֵזֽכֶר ָעשָׂה ְלנִ ְפלְא ֹתָ יו‬Il a fait un mémorial pour ses merveilles,

‫חַּנּון ו ְַרחּום י ְהֹוָה‬: aimable et miséricordieux est Adonoy.

‫ִירָאיו‬
ֵ ‫ ֶט ֶֽרף נָתַ ן ל‬Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent;

‫יִז ְכ ֹּר לְעֹולָם ב ְִּריתֹו‬: Il est toujours conscient de son alliance.

‫שיו‬
ָׂ ‫ ֽכ ֹּ ַח ַמ ֲע‬La puissance de ses œuvres

‫ ִהגִּיד ְלעַּמֹו‬Il a déclaré à son peuple,

‫לָתֵ ת ָלהֶם נַ ֲחלַת ּגֹוי ִם‬: pour leur donner l'héritage des nations.

‫שפָּט‬
ְׁ ‫ מַ עֲשֵׂ י י ָדָ יו ֱאמֶת ּו ִמ‬Les œuvres de ses mains sont la vérité et la justice,

‫נֶאֱמָ נִים כָּל־פִּּקּודָ יו‬: fidèles sont tous ses préceptes.

‫ סְמּוכִים ָלעַד לְעֹולָם‬Ils sont établis pour toujours, pour l'éternité;

‫שר‬
ָׁ ָ ‫עֲׂשּוי ִם ֶּב ֱאמֶת ְוי‬: ils sont réalisés dans la vérité et la droiture.

‫שלַח ְלעַּמֹו‬
ָׁ ‫ פְּדּות‬Il a envoyé la rédemption à son peuple,

‫ ִצוָּה־לְעֹולָם ב ְִּריתֹו‬Il a commandé son alliance pour l'éternité;

‫ְנֹורא שְׁמֹו‬
ָ ‫קָדֹוׁש ו‬: saint et impressionnant est son nom.

‫שית ָח ְכמָה‬
ִׁ ‫ ֵרא‬Le début de la sagesse

‫ י ְִרַאת י ְהֹוָה‬est la peur d'Adonoy,

‫שכֶל טֹוב‬
ֽׂ ֵ bonne compréhension

‫שיהֶם‬
ֵׂ ֹ ‫ ְלכָל־ע‬à tous ceux qui accomplissent [ses commandements],
‫תְּ ִהלָּתֹו ע ֹמֶ ֽדֶ ת ָלעַד‬: Son éloge dure pour toujours.

‫ תהלים קיב‬Psaume 112

Ce psaume loue l'homme qui craint vraiment Dieu et dont le plus grand désir est
d'accomplir ses commandements.

‫ ַהלְלּוי ָּה‬Louez Dieu.

‫ אַשְׁ ֵרי־אִ יׁש י ֵָרא אֶת־י ְהֹוָה‬Heureux l'homme qui craint Adonoy;

‫בְּמִ צְֹותָ יו ָחפֵץ ְמא ֹד‬: Ses commandements, il le désire grandement.

‫ גִּּבֹור בָּאָ ֶֽרץ י ִ ְהי ֶה ז ְַרעֹו‬Sa semence sera puissante sur la terre,

‫ש ִרים‬
ָׁ ְ ‫ ּדֹור י‬une génération de droits

‫י ְב ָֹרְך‬: qui sera béni.

‫שר ְּבבֵיתֹו‬
ֶׁ ‫ הֹון־ ָו ֽע‬La richesse et la richesse sont dans sa maison,

‫ ְוצִדְ קָתֹו ע ֹמֶ ֽדֶ ת ָלעַד‬: et sa justice dure à jamais.

‫שְך‬
ֶׁ ‫ ז ַָרח ַּב ֽח‬Il fait briller dans les ténèbres

‫ש ִרים‬
ָׁ ְ ‫ אֹור ַלי‬une lumière pour les droits

‫[ חַּנּון‬car il est] gracieux,

‫ו ְַרחּום ְוצַדִּ יק‬: compatissant et juste.

‫ טֹוב־אִ יׁש חֹונֵן ּו ַמ ְלוֶה‬Bon est l'homme qui est gracieux et prête,

‫שפָּט‬
ְׁ ‫י ְ ַכ ְלכֵּל דְּ ב ָָריו ְּב ִמ‬: qui mène ses affaires avec justice.

‫ כִּי־לְעֹולָם ֹלא־י ִּמֹוט‬Car il ne sera jamais ému,

‫ ְל ֵזֽכֶר עֹולָם‬comme un souvenir éternel

‫י ִ ְהי ֶה צַדִּ יק‬: les justes resteront-ils.

‫ מִשְּׁ מּועָה ָרעָה ֹלא י ִָירא‬Il ne craindra pas les mauvaises nouvelles,

‫ָּט ַח בַּיהֹוָה‬
ֽ ֻ ‫נָכֹון לִּבֹו ב‬: inébranlable est son cœur, confiant en Adonoy;

‫ סָמּוְך לִּבֹו ֹלא י ִָירא‬Son cœur est ferme, il ne craindra pas,

‫עַד אֲשֶׁ ר־י ְִראֶה ְבצ ָָריו‬: avant même qu'il ne voie la [chute] de ses adversaires
‫[ ִּפז ַּר נָתַ ן ָל ֶאבְיֹונִים‬Œuvre de bienfaisance largement distribuée], il a dispersé les pauvres;

‫ צִדְ קָתֹו ע ֹמֶ ֽדֶ ת ָלעַד‬sa justice dure à jamais,

‫קַ ְרנֹו תָּ רּום ְּבכָבֹוד‬: sa corne sera exaltée d'honneur.

‫שע י ְִראֶה ְו ָכעָס‬


ָׁ ‫ ָר‬Les méchants le verront et seront en colère,

‫ שִׁ נָּיו יַחֲר ֹק ְונָ ָמס‬il grincera des dents et fondra;

‫שעִים ת ֹּאבֵד‬
ָׁ ‫תַּ אֲ וַת ְר‬: le désir des méchants périra.

Le Khazzan prend la Torah et dit :

‫שם י ְהֹוָה‬
ֵׁ ‫ י ְ ַה ְ֒ללּו אֶת־‬Ils loueront le Nom d'Adonoy

‫שְׁמֹו ְלבַּדֹו‬: car son nom seul est exalté.

La congrégation dit alors :

‫שמָ ֽי ִם‬
ָׁ ‫עַל־אֶ ֶֽרץ ְו‬: Sa majesté est sur la terre et les cieux.

‫ ַו ָּי ֶֽרם ֶ ֽק ֶרן ְלעַּמֹו‬Il élèvera la puissance de son peuple,

‫[ ְלכָל־ ֲחסִידָ יו‬qui est] une louange pour tous ses pieux,

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ י‬pour les enfants d'Israël,

‫ קְ ר ֹבֹו‬les gens près de Lui.

 : Louez Dieu.

‫ לְדָ וִד ִמז ְמֹור‬Un psaume de David:

‫ לַיהֹוָה הָאָ ֶֽרץ ּו ְמלֹואָּה‬la terre est à Adonoy et sa plénitude,

‫ תֵּ בֵל‬le monde habité

‫ ְוי ֽ ְׁ֒שבֵי בָּה‬: et ceux qui y habitent.

‫ כִּי־הּוא עַל־יַמִּים יְסָדָ ּה‬Car il l'a fondée sur les mers,

‫י ְכֹו ְ֒ננֶ ֽ ָה‬: et l'a établi sur les rivières.

‫ ְבהַר־י ְהֹוָה‬Qui peut gravir la montagne d'Adonoy,

‫ י ָקּום‬et qui peut tenir


‫ ִּב ְמקֹום קָדְ ׁשֹו‬: à la place de sa sainteté ?

‫ נְקִ י כַפַּ ֽי ִם ּובַר־ ֵלבָב‬Les mains propres et les cœurs purs,

‫שי‬
ִׁ ‫שוְא נַ ְפ‬
ָּׁ ‫שא ַל‬
ָׂ ָ‫ אֲשֶׁ ר ֹלא־נ‬qui n'a pas porté mon âme en vain,

‫שבַּע ְל ִמ ְרמָה‬
ְׁ ִ‫נ‬: et n'a pas juré par tromperie.

‫שא ב ְָרכָה ֵמאֵת י ְהֹוָה‬


ָּׂ ִ ‫ י‬Il portera la bénédiction d'Adonoy

‫ ּוצְדָ קָה‬et la droiture

‫יִשְׁעֹו‬: du Dieu de sa délivrance.

‫שיו‬
ָׁ ‫ּדֹור‬
ְ ‫ זֶה ּדֹור‬C'est la génération de ceux qui le cherchent,

‫שי פָנֶ ֽיָך‬


ֵׁ ‫ ְמ ַב ְק‬les chercheurs de Ta Présence,

‫סֽלָה‬:
ֶ [Dieu de] Jacob, selah.

‫שיכֶם‬
ֵׁ ‫שאּו שְׁ ע ִָרים ָרא‬
ְׂ Levez vos têtes, portes,

‫ ְו ִהנָּ ְׂ֒שאּו‬et être élevé

‫[ עֹולָם‬vous] les portes de l'éternité,

‫ ְוי ָבֹוא מֶ ֽלְֶך ַהכָּבֹוד‬: afin que le Roi de Gloire puisse entrer.

‫ מִ י זֶה מֶ ֽלְֶך ַהכָּבֹוד‬Qui est ce Roi de Gloire ?

‫ י ְהֹוָה עִּזּוז ְוגִּבֹור‬Adonoy, fort et puissant ;

‫גִּּבֹור ִמ ְל ָחמָה‬: Adonoy, le Puissant au combat.

‫שיכֶם‬
ֵׁ ‫שאּו שְׁ ע ִָרים ָרא‬
ְׂ Levez vos têtes, portes,

‫ ּושְׂ אּו פִּתְ חֵי עֹולָם‬et soulevez-vous, portes de l'éternité,

‫ ְוי ָבֹוא מֶ ֽלְֶך ַהכָּבֹוד‬: afin que le Roi de Gloire puisse entrer.

‫ ִמי הּוא זֶה מֶ ֽלְֶך ַהכָּבֹוד‬Qui est-Il, ce Roi de Gloire ?

‫ ְצבָאֹות‬Adonoy d'hôtes,

‫מֶ ֽלְֶך ַהכָּבֹוד ֶ ֽסלָה‬: Il est le Roi de Gloire, Selah.

Alors que la Torah est retournée à l'Arche, il est dit ce qui suit :
‫ י ֹאמַר‬Et quand il se reposait, il disait :

‫ י ְהֹוָה‬Reviens, Adonoy,

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫רבְבֹות ַא ְלפֵי י‬:
ִ aux myriades et aux milliers d'Israël.

‫ קּומָה י ְהֹוָה ִל ְמנּוח ֶָתָֽך‬Lève-toi, Adonoy vers ton lieu de repos,

‫אַתָּ ה ַואֲרֹון ֻע ֶּזָֽך‬: Toi et l'Arche de Ta force.

‫ כֹּהֲנֶ ֽיָך‬Laissez vos prêtres

‫ צֶ ֽדֶ ק‬se revêtent de justice,

‫י ְַרנֵּ ֽנּו‬: et que Tes dévoués chantent de joie.

‫ ַּבעֲבּור דָּ וִד ַעבְדֶּ ָֽך‬A cause de David, ton serviteur,

‫יחָֽך‬
ֶ ‫ש‬ִׁ ְ‫שב ְּפנֵי מ‬
ֵׁ ָּ‫ַאל ת‬: ne rejette pas ton oint.

‫ כִּי לֶ ֽקַ ח טֹוב נ ַָתֽתִּ י ָלכֶם‬Car je t'ai donné une bonne instruction,

‫ַאל תַּ עֲז ֹֽבּו‬: n'abandonnez pas Ma Torah.

‫ ַחי ִּים הִיא ַל ַּמ ֲחז ִי ִקים בָּּה‬C'est un arbre de vie pour ceux qui le saisissent,

‫שר‬
ָּׁ ‫וְתֹו ְ֒מכֶ ֽי ָה ְמ ֻא‬: et ceux qui le soutiennent ont de la chance.

‫ דְּ ָרכֶ ֽי ָה דַּ ְרכֵי נֹֽעַם‬Ses voies sont des voies d'agrément

‫שלֹום‬
ָׁ ‫יבֹותֽי ָה‬
ֶ ִ‫ ְוכָל נְת‬: et tous ses chemins sont paix.

❖‫ הֲשִׁ יבֵ ֽנּו י ְהֹוָה אֵלֶ ֽיָך‬Fais que nous revenions vers toi, Adonoy,

‫ ְונָשּֽׁובָה‬et nous reviendrons ;

‫חַדֵּ ׁש י ָמֵ ֽינּו כ ֶ ְּֽקדֶ ם‬: renouveler nos jours comme jadis.

Le Chazzan récite le Demi-Kaddish :

‫שמֵּה ַרבָּא‬
ְׁ ‫ י ִתְ גַּדַּ ל ְוי ִתְ קַדַּ ׁש‬Exalté et sanctifié soit son grand nom

‫ ְּב ָע ְל ָמא דִּ י ב ְָרא‬dans le monde qu'il a créé

‫ כ ְִרעּותֵ ּה‬selon sa volonté

‫ ְוי ַמְ לִיְך ַמלְכּותֵ ּה‬et qu'il règne sur son royaume
‫ּפּור ָקנֵּה‬
ְ ‫ ְוי ַ ְצמַח‬apporter sa rédemption

‫שיחֵּה‬
ִׁ ‫וִיקָ ֵרב ( ֵקץ) ְמ‬. et hâter la venue de son Machia'h

‫ ּובְיֹו ֵמיכֹון‬de ta vie et de tes jours,

‫ ּו ְב ַחי ֵּי‬et dans la vie

‫בֵּית י ִשְׂ ָראֵל‬. de toute la maison d'Israël,

‫קָריב‬
ִ ‫ ַּב ֲעגָלָא ּו ִבז ְ ַמן‬rapidement et dans un futur proche—

‫ָא ֵמן‬: et dis Amein.

‫ יְהֵא שְׁ מֵּה ַרבָּא ְמב ַָרְך‬Que son grand nom soit béni

‫ּו ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמי ָּא‬: pour toujours et pour toute l'éternité.

‫ ְויִשְׁתַּ בַּח‬Béni et loué,

‫שא‬
ֵּׂ ַ‫ ְוי ִתְ פַָּאר ְוי ִתְ רֹומַם ְוי ִתְ נ‬glorifié, exalté et élevé,

‫ ְוי ִתְ הַדָּ ר ְוי ִתְ ַעלֶּה ְוי ִתְ ַהלָּל‬honoré et élevé et exalté

‫ הּוא‬.‫שא‬
ָׁ ְ‫דְ קֻד‬soit le Nom du Saint, béni soit-Il;

( " ‫ )ת ּול ְֵעֽלָּא ִמכָּל‬ci-dessus ( Chabbath Shuva : bien au-dessus)

‫ירתָ א‬
ָ ‫ש‬ִׁ ‫כָּל ב ְִּרכָתָ א ְו‬. toutes les bénédictions et les hymnes,

‫ ְונֶ ֱחמָתָ א‬. louanges et consolations

‫ ָא ֵמן‬.‫ ְּב ָע ְל ָמא‬:que nous prononçons dans le monde — et disons Amein.

Lorsque Yom Tov se produit le Chabbat, rendez-vous à la page 000 pour le Shemoneh
Esrei.

Service Mincha pour Chabbat et Yom Tov, Amidah

‫שם י ְהֹוָה אֶ ְק ָרא‬


ֵׁ ‫ כִּי‬Quand je proclame le nom d'Adonoy

‫הָבּו ג ֹֽדֶ ל לֵאֹלהֵ ֽינּו‬: attribuer la grandeur à notre Dieu.

‫שפָתַ י תִּ פְתָּ ח‬


ְׂ ‫ אֲדֹנָי‬Mon maître, ouvre mes lèvres,

‫יַגִּיד תְּ ִהל ֶָּתָֽך‬: et ma bouche proclamera ta louange.

‫אבות‬
LA VERTUE DE NOS ANCIENS

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu, Adonoy,

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ אֱֹלהֵ ֽינּו וֵאֹלהֵי א‬notre Dieu et Dieu de nos pères,

‫ אֱֹלהֵי ַאב ְָרהָם אֱֹלהֵי י ִ ְצחָק‬Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac,

‫ יַעֲק ֹב‬et Dieu de Jacob,

‫ ָהאֵל‬le Tout-Puissant,

‫ַּנֹורא‬
ָ ‫ ַהגָּדֹול ַהגִּּבֹור ְוה‬le Grand, le Puissant, le Génial,

‫ ֶעלְיֹון‬le plus haut tout-puissant,

‫ ּגֹומֵל ֲחסָדִ ים טֹובִים‬Qui accorde une bonté bienfaisante,

‫ הַכ ֹּל‬Qui possède tout,

‫ וְזֹוכֵר ַח ְ֒סדֵ י ָאבֹות‬Qui se souvient de la piété des patriarches,

‫ גֹואֵל‬et qui apporte un rédempteur

‫ ִל ְ֒בנֵי ְבנֵיהֶם‬aux enfants de leurs enfants,

‫שְׁמֹו בְַּא ֲהבָה‬: pour l'amour de son nom, avec amour.

(Pendant les dix jours de pénitence, ajoutez:

‫ ז ָ ְ֒כ ֵ ֽרנּו ְל ַחי ִּים‬Souviens-toi de nous pour la vie

‫ מֶ ֽלְֶך ָחפֵץ ַּב ַחי ִּים‬Roi, qui désire la vie ;

‫ ְוכָתְ֒ בֵ ֽנּו ב ְֵּסֽפֶר ַה ַחי ִּים‬et inscris-nous dans le Livre de Vie,

‫לְמַ ַע ְ֒נָך אֱֹלהִים ַחי ִּים‬: à cause de toi, Dieu vivant.)

Si vous avez oublié de le dire, reportez-vous à la page 000.

‫ּומֹושֽׁי ַע ּו ָמגֵן‬
ִ ‫מֶ ֽלְֶך עֹוזֵר‬: Roi, Aide et Libérateur et Bouclier.

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu, Adonoy,

‫ַאב ְָרהָם‬: Bouclier d'Abraham.

‫ גבורות‬PUISSANCE DIVINE
‫ אַתָּ ה גִּבֹור לְעֹולָם אֲדֹנָי‬Tu es puissant pour toujours, mon Maître ;

‫ מְ ַחי ֶּה מֵתִ ים אַתָּ ה‬Tu es le Résurrecteur des morts

‫ְהֹושֽׁי ַע‬
ִ ‫ל‬: le Puissant pour nous délivrer.

Du Musaf du premier jour de Pessa'h au Musaf de Shemini Atzeres, vous devriez dire:

‫ הַטָּ ל‬Il fait descendre la rosée.

Du Musaf de Shemini Atzeres au Musaf du premier jour de Pessa'h, vous devriez dire:

‫ ה ָֽרּו ַח‬Causer du vent à souffler

‫הַגֶּ ֽשֶׁ ם‬: et de la pluie à tomber.

Si vous avez omis de le dire, reportez-vous à la page 000.

‫ְּחסֶד‬
ֽ ֶ ‫ מְ ַכ ְלכֵּל ַחי ִּים ב‬Soutien des vivants avec bienveillance,

‫ מְ ַחי ֵּה מֵתִ ים ב ְַּר ֲח ִמים ַרבִּים‬Résurrecteur des morts avec une grande miséricorde,

‫ סֹו ֵמְך נֹו ְ֒פלִים‬Partisan des déchus,

‫ חֹולִים‬et guérisseur des malades,

‫סּורים‬
ִ ֲ‫ א‬et Libérateur des détenus,

‫ ּו ְ֒מ ַקי ֵּם אֱמּונָתֹו‬et accomplisseur de sa fidélité

‫שנֵי ָעפָר‬
ֵׁ ‫לִי‬, à ceux qui dorment dans la poussière.

‫ ִמי כָמֹֽוָך בַּ ֽעַל גְּבּורֹות‬Qui est comme toi, maître des actes puissants,

‫ ּומִ י ּדֽ ֹומֶה לְָּך‬et qui peut être comparé à Toi ?

‫ מֶ ֽלְֶך מֵמִ ית ּו ְ֒מ ַחי ֶּה‬Roi qui cause la mort et restaure la vie,

‫ּו ַמצְמִ ֽי ַח י ְׁשּועָה‬: et fait germer la délivrance.

(Pendant les dix jours de pénitence, ajoutez:

‫ מִ י ָכמֹֽוָך ָאב ה ַָר ַח ָמן‬Qui est comme toi Père miséricordieux,

‫ְצּוריו ְל ַחי ִּים‬


ָ ‫ זֹוכֵר י‬Qui se souvient de ses créatures pour la vie,

 : dans Sa miséricorde.)
Si vous avez oublié de le dire, reportez-vous à la page 000.

‫ אַתָּ ה‬Et tu es fidèle

‫מֵתִ ים‬: pour redonner vie aux morts.

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu, Adonoy,

‫ ַהמֵּתִ ים‬: Résurrecteur des morts.

Lorsque vous priez en silence, continuez «Vous êtes saints», à la page 000.

(Quand le Chazzan répète le Shemoneh Esrei, le Kedushah est dit ici)

‫ קדושה‬Kedushah

La Congrégation dit et le Chazzan répète:

‫שְך ְונַע ֲִריצְָך‬


ָׁ ‫ נַקְדִ י‬Nous te sanctifierons et te vénérerons

‫ כְּנֹֽעַם ִשֽׂי ַח‬comme [avec] les mots doux

‫ש ְ֒רפֵי קֹֽודֶ ׁש‬


ַׂ ‫ סֹוד‬de la compagnie des saints séraphins

‫שים לְָך קְדֻ שָּׁה‬


ִׁ ‫ש ְּ֒ל‬
ַׁ ‫ ַה ְּ֒מ‬qui te répète trois fois «saint»,

‫ ַּככָּתּוב עַל י ַד נְבִיאֶ ָֽך‬comme il est écrit par la main de ton prophète,

‫וְקָ ָרא זֶה אֶל ז ֶה וְָאמַר‬: « Et ils s'appelèrent les uns les autres et dirent :

La congrégation dit et Chazzan répète:

‫' קָדֹוׁש קָדֹוׁש קָדֹוׁש‬Saint, saint, saint,

‫ ְצבָאֹות‬est Adonoy of Hosts,

‫כָל ה ָָא ֶֽרץ כְּבֹודֹו‬: la plénitude de toute la terre est sa gloire.

Le Chazzan dit :

‫מְשַׁ ְּ֒בחִים וְאֹו ְ֒מ ִרים‬: Face à eux, ils louent et disent :

La congrégation dit et Chazzan répète:

‫" בָּרּוְך כְּבֹוד יְהֹוָה‬Béni soit la gloire d'Adonoy

 : de sa place »
Le Chazzan dit :

‫ּו ְ֒בדִ ְ֒ב ֵרי קָדְ שְׁ֒ ָך כָּתּוב לֵאמ ֹר‬: Et dans Vos Saintes Paroles, il est écrit:

La congrégation dit et Chazzan répète:

‫« יִ ְמֹלְך יְהֹוָה לְעֹולָם‬Adonoy régnera pour toujours;

‫ֹלהיְִך צִּיֹון לְד ֹר וָד ֹר‬


ֽ ַ ֱ‫א‬: Votre Dieu, Sion, à travers toutes les générations!

 : Louez Dieu.

‫ השם‬SANCTIFICATION DIVINE

‫ש ְמָך קָדֹוׁש‬
ִׁ ‫ אַתָּ ה קָדֹוׁש ְו‬Tu es saint et ton nom est saint

‫שים‬
ִׁ ‫ ּוקְ֒ דֹו‬et des êtres saints

‫יֹום י ְ ַה ְ֒ללּֽוָך ֶּ ֽסלָה‬: Louez-vous tous les jours, pour toujours.

‫ כִּי אֵל מֶ ֽלְֶך‬Pour un roi grand et tout-puissant -

‫גָּדֹול ְוקָדֹוׁש אָ ֽתָּ ה‬: grand et saint - êtes-vous.

Pendant les dix jours de pénitence, continuez à l'astérisque (*) ci-dessous

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu, Adonoy,

‫הַקָּדֹוׁש‬: le Tout-Puissant, le Saint.

* Pendant les dix jours de pénitence:

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu, Adonoy,

‫הַקָּדֹוׁש‬: le Roi, le Saint.

Si vous avez dit à tort «le Tout-Puissant» au lieu de «le Roi», ou si vous avez un doute,
voir page 000.

‫ש ְמָך אֶ חָד‬
ִׁ ‫אַתָּ ה אֶ חָד ְו‬. Vous êtes un et votre nom est un,

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ ּומִ י ְּכ ַע ְּ֒מָך י‬et qui est comme ton peuple Israël

‫ּגֹוי אֶ חָד בָּאָ ֶֽרץ‬. une nation unique sur terre.

‫ תִּ פְאֶ ֶֽרת גְּדֻ לָּה‬La gloire de la grandeur,

‫ ַוע ֲֶט ֶֽרת י ְׁשּועָה‬. et la couronne de délivrance -


‫ יֹום מְ נּוחָה ּוקְדֻ שָּׁה‬un jour de repos et de sainteté -

ָּ‫ ְל ַע ְּ֒מָך נ ָָתֽת‬. avez-vous donné votre peuple.

‫ י ִ ְצחָק י ְַרנֵּן‬.‫ַאב ְָרהָם יָגֵל‬.Abraham exulte, Isaac chante joyeusement, 30Nos Sages racontent
que les patriarches ont observé le sabbat et ont accompli tous ses préceptes. Les
autres enfants d'Abraham et d'Isaac ne sont pas mentionnés dans la prière parce
qu'Ismaël, les enfants de Ketura et Ésaü n'ont pas reçu l'ordre d'observer le sabbat.
Etz Yosef et Iyun Tefilah commentent qu'Abraham et Isaac ont vécu des vies plus
tranquilles et plus épanouies que Jacob. Ainsi, il est dit qu'Abraham exulte et Isaac est
joyeux, mais en référence à Jacob, il n'y a aucune mention de joie ou d'exultation,
simplement qu'il s'est reposé.

‫יַעֲק ֹב ּו ָבנָיו יָנּֽוחּו בֹו‬. Jacob et ses fils s'y reposent -

‫מְ נּוחַת ַא ֲהבָה ּונְדָ בָה‬. un repos d'amour et de libre arbitre, 31Ce n'est pas seulement un repos
du travail quotidien, mais un abandon volontaire du travail pour manifester l'amour
de Dieu. Iyun Tefiloh.

‫מְנּוחַת ֱאמֶת ֶואֱמּונָה‬. un repos de vérité et de foi (plénitude), 32It is a rest dedicated to the
pursuit of truth and faithfulness, through Torah-study.

‫ש ְלוָה‬
ַׁ ‫שלֹום ְו‬
ָׁ ‫ מְ נּוחַת‬un repos de paix et de tranquillité,

‫ש ֵקט וָבֶ ֽטַח‬


ְׁ ‫ ְו ַה‬. et de sérénité et de sécurité,

‫ש ֵלמָה‬
ְׁ ‫— ְמנּוחָה‬Un repos parfait

‫שאַתָּ ה ֽרֹוצֶה בָּה‬


ֶׁ . dont vous êtes satisfait.

‫ י ַכִּ ֽירּו בָנֶ ֽיָך ְוי ֵדְ֒ עּו‬Vos enfants réaliseront et sauront

‫כִּי מֵ אִ תְּ֒ ָך הִיא ְמנּוחָתָ ם‬. que de toi vient leur repos,

‫ ְועַל ְמנּוחָתָ ם‬et à travers leur repos,

‫יַקְדִּ ֽיׁשּו אֶת שְׁמֶ ָֽך‬: ils sanctifient ton nom.

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ אֱֹלהֵ ֽינּו וֵאֹלהֵי א‬Notre Dieu et Dieu de nos pères,

‫ ִב ְמנּוח ֵָתֽנּו‬. être content de notre repos,

‫ְֹותֽיָך‬
ֶ ‫ בְּמִ צ‬sanctifie-nous avec tes commandements

‫ְּתֹור ֶתָֽך‬
ָ ‫ וְתֵ ן ֶחל ֵ ְֽקנּו ב‬et donne-nous notre part dans Ta Torah ;

‫ ִמּטּובֶ ָֽך‬. Satisfais-nous de ta bonté


‫נַפ ְֵשֽׁנּו בִּיׁשּוע ֶָתָֽך‬. et réjouis nos âmes par ta délivrance,

‫לִבֵּ ֽנּו ְל ָעבְדְּ֒ ָך ֶּב ֱאמֶת‬. et purifier nos cœurs pour Te servir en vérité.

‫ ְו ַהנְחִילֵ ֽנּו‬Et donne-nous en héritage,

‫ אֱֹלהֵ ֽינּו‬Adonoy notre Dieu,

‫ ּוב ְָרצֹון‬en amour et en plaisir

‫קָדְ ֶשָֽׁך‬. Votre saint sabbat ;

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ ְויָנּֽוחּו בָם י‬et qu'Israël s'y repose -

‫ ְמקַדְּ֒ שֵׁ י שְׁמֶ ָֽך‬. les sanctificateurs de votre nom.

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu, Adonoy,

‫הַשַּׁ בָּת‬: Sanctificateur du Sabbat.

‫ עבודה‬PRIERE POUR LE RETOUR DU SERVICE DIVIN

‫ ְרצֵה י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬Soyez heureux, Adonoy, notre Dieu,

‫שעֵה‬
ְׁ ‫י ִשְׂ ָראֵל ּובִתְ ִפלָּתָ ם‬. avec ton peuple Israël et sa prière,

‫ ְוהָשֵׁ ב אֶת ָהעֲבֹודָ ה‬et restaurer le service

‫ֵּיתָֽך‬
ֶ ‫ ב‬au Saint des Saints dans ta demeure,

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫י‬. et les offrandes par le feu d'Israël;

‫ ּותְ ִפלָּתָ ם בְַּא ֲהבָה תְ ַקבֵּל ב ְָּרצֹון‬et acceptez leur prière, avec amour et de plein gré.

‫ ּותְ הִי ל ְָרצֹון תָּ מִיד‬Et puisses-tu toujours trouver du plaisir

‫ש ָראֵל עַמֶּ ָֽך‬


ְׂ ִ ‫י‬: au service de ton peuple, Israël.

Sur un Chabbat régulier, continuez, «Et que nos yeux», à la p. 000

(Sur Rosh Chodesh et sur Chol HaMoed, la prière suivante est ajoutée:

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ אֱֹלהֵ ֽינּו וֵאֹלהֵי א‬Notre Dieu et le Dieu de nos pères,

‫ יַ ֲעלֶה ְוי ָב ֹא ְוי ַ ִּג ֽי ַע‬Puisse-t-il monter, venir et atteindre,

‫שמַע‬
ָּׁ ִ ‫ ְוי ֵָראֶה ְוי ֵָרצֶה ְוי‬apparaître, être désiré et entendu,
‫ ְוי ִ ָּפקֵד ְויִזָּכֵר‬compté et rappelé

‫ זִכְרֹונֵ ֽנּו ּו ִפקְדֹונֵ ֽנּו‬notre souvenir et notre compte;

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ ְוזִכְרֹון א‬le souvenir de nos pères;

‫ ְוזִכְרֹון מ ִָשֽׁי ַח‬le souvenir du Messie

‫ בֶּן דָּ וִד ַעבְדֶּ ָֽך‬le fils de David, ton serviteur;

‫שלַ ֽ ִם‬
ָׁ ‫ ְוזִכְרֹון י ְרּו‬le souvenir de Jérusalem,

‫ עִיר קָדְ ֶשָֽׁך‬ville de votre sanctuaire;

‫ ְוזִכְרֹון כָּל ַע ְּ֒מָך‬et le souvenir de tout ton peuple,

‫ש ָראֵל ְלפָנֶ ֽיָך‬


ְׂ ִ ‫בֵּית י‬. la maison d'Israël, devant toi,

‫ ִל ְפלֵיטָה לְטֹובָה‬pour la survie, pour le bien-être,

‫ְחסֶד ּול ְַר ֲח ִמים‬


ֽ ֶ ‫ ְלחֵן ּול‬pour la faveur, la gentillesse, la compassion,

‫שלֹום‬
ָׁ ‫ ְל ַחי ִּים טֹובִים ּו ְל‬pour la bonne vie et la paix

‫ בְּיֹום‬ce jour de:

‫ ר ֹאׁש הַחֹֽדֶ ׁש ַהז ֶּה‬:‫ לר"ח‬Rosh Chodesh

‫ חַג ַה ַּמּצֹות ַהז ֶּה‬:‫לפסח‬le Festival de Matzos

‫ חַג ַהסֻּּכֹות ַהז ֶּה‬:‫לסכות‬le Festival de Souccos

‫ זָכ ֵ ְֽרנּו י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬Souviens-toi de nous Adonoy, notre Dieu

‫ּבֹו לְטֹובָה‬. en ce jour pour le bien-être;

‫ּופָקְ ֵדֽנּו בֹו ִלב ְָרכָה‬. soyez conscient de nous en ce jour pour la bénédiction,

‫יעֽנּו בֹו ְל ַחי ִּים טֹובִים‬


ֵ ִׁ‫וְהֹוש‬. et délivre-nous pour une bonne vie.

‫ ּובִדְ בַר י ְׁשּועָה‬En accord avec la promesse de délivrance

‫ ו ְַר ֲח ִמים‬et la compassion,

‫חּוס ְוחָנֵּ ֽנּו‬. épargnez-nous et favorisez-nous,

‫יעֽנּו‬
ֵ ‫ש‬ִׁ ‫ו ְַרחֵם עָלֵ ֽינּו וְהֹו‬. ayez pitié de nous et délivrez-nous;
‫כִּי אֵלֶ ֽיָך עֵינֵ ֽינּו‬. car vers toi nos yeux sont dirigés

‫ אֵל‬car tu es le tout puissant

‫מֶ ֽלְֶך חַּנּון ו ְַרחּום אָ ֽתָּ ה‬: Qui est Roi, Gracieux et Miséricordieux.

Si vous avez oublié de le dire, reportez-vous à la page 000.

‫ וְתֶ ֱח ֶז ֽינָה עֵינֵ ֽינּו‬Et que nos yeux voient

‫בְּׁשּו ְ֒בָך ְלצִּיֹון ב ְַּר ֲח ִמים‬. Votre retour miséricordieux à Sion.

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu, Adonoy,

‫שכִינָתֹו ְלצִּיֹון‬
ְׁ : Qui renvoie Sa Divine Présence à Sion.

Aux mots, nous sommes reconnaissants, penchez-vous en avant; à Adonoy revenir à


une position verticale.

‫ הודאה‬ACTION DE GRÂCES

‫ מֹודִ ים אֲ נַ ֽחְנּו לְָך‬Nous Te sommes reconnaissants

‫ שָׁ אַתָּ ה הּוא י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬que vous Adonoy êtes notre Dieu

‫אֲבֹותֽינּו לְעֹולָם ָועֶד‬


ֵ ‫ וֵאֹלהֵי‬et le Dieu de nos pères pour toujours;

‫צּורנּו צּור ַח ֵּי ֽינּו‬


ֽ ֵ notre rocher, rocher de nos vies,

‫ יִש ְֵׁעֽנּו‬le Bouclier de notre délivrance,

‫ אַתָּ ה הּוא לְדֹור וָדֹור‬Vous êtes dans chaque génération.

‫ לְָּך‬Nous Te rendrons grâce

‫ ּונְ ַספֵּר תְּ ִהל ֶָּתָֽך‬et raconte ta louange,

‫ ַח ֵּי ֽינּו‬pour nos vies

‫ ְּבי ֶָדָֽך‬qui sont remis entre vos mains.

‫ִשְׁמֹותֽינּו ַה ְּ֒פקּודֹות לְָך‬


ֵ ‫ ְועַל נ‬Et pour nos âmes qui vous sont confiées,

‫ ְועַל נִסֶּ ֽיָך שֶׁ ְּ֒בכָל יֹום עִמָּ ֽנּו‬et pour tes miracles de chaque jour avec nous

‫ְטֹובֹותֽיָך‬
ֶ ‫אֹותֽיָך ו‬
ֶ ‫ ְועַל נִ ְפ ְ֒ל‬et pour tes merveilles et tes bienfaits

‫עֵת‬. de tout temps-


‫ו ָֽב ֹקֶר ְו ָצה ָ ֳֽרי ִם‬. soir, matin et midi.

‫( הַּטֹוב‬Tu es) Le Bienfaisant—

‫ כִּי ֹלא כָלּו ַרחֲמֶ ֽיָך‬car ta compassion n'est jamais refusée;

‫ ְו ַה ְ֒מ ַרחֵם‬Et (Tu es) le Miséricordieux—

‫כִּי ֹלא ַתּֽמּו ֲחס ֶָדֽיָך‬. car ta bonté ne cesse jamais ;

‫ ִק ִּו ֽינּו לְָך‬: nous avons toujours placé notre espérance en Toi.

(Lorsque le Chazzan répète le Shemoneh Esrei et dit : « Qui renvoie sa divine présence
à Sion », la congrégation répond en disant « Amein », puis la prière suivante.)

‫ מֹודִ ים אֲ נַ ֽחְנּו לְָך‬Nous Te sommes reconnaissants,

‫ שָׁ אַתָּ ה הּוא י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬que vous Adonoy êtes notre Dieu

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ א‬et Dieu de nos pères,

‫שר‬
ָׂ ‫ אֱֹלהֵי כָל ָּב‬Dieu de toute chair,

‫ יֹו ְ֒צ ֵ ֽרנּו יֹוצֵר ב ְֵּראשִׁ ית‬Notre créateur, créateur du commencement.

‫ וְהֹודָ אֹות‬Bénédictions et actions de grâces

‫ ְלשִׁמְ ָך ַהגָּדֹול ְוהַקָּדֹוׁש‬à ton grand et saint nom

‫ִיתֽנּו ְו ִקיַּמ ְָּתֽנּו‬


ָ ‫ש ֶה ֱחי‬
ֶׁ ‫ עַל‬pour nous garder en vie et nous soutenir;

‫ תְּ ַח ֵּי ֽינּו‬Alors puisses-tu toujours nous garder en vie

‫ ּותְ ַק ְּ֒ימֵ ֽנּו‬et soutiens-nous,

‫ֻּיֹותֽינּו‬
ֵ ‫ ָּגל‬et rassembler nos exilés

‫ קָדְ ֶשָֽׁך‬dans les cours de ton sanctuaire

‫ חֻקֶּ ֽיָך‬pour observer vos statuts

‫ ְרצֹונֶ ָֽך‬et faire ta volonté,

‫שלֵם‬
ָׁ ‫ ּו ְל ָעבְדְּ֒ ָך ְּב ֵלבָב‬et te servir de tout coeur

‫שאָ ֽנּו מֹודִ ים לְָך‬


ֶׁ . car nous Te sommes reconnaissants.

‫ אֵל‬Béni soit le Tout-Puissant


 : à qui tous les remerciements sont dus.

A 'Hanoucca, la prière suivante est ajoutée. Si vous l'avez omis, reportez-vous à la


page 000.

‫[ ַהנִּסִּים‬Nous te remercions] pour les miracles

‫ ְועַל ַהפ ְֻּרקָ ן ְועַל ַה ְּ֒גבּורֹות‬pour la rédemption, pour les hauts faits,

‫ ְועַל הַתְּ֒ ׁשּועֹות ְועַל ַהנִּ ְפלָאֹות‬pour les délivrances, pour les merveilles

‫ ְועַל ַהנֶּחָמֹות ְועַל ַה ִּמ ְלחָמֹות‬pour les consolations et pour les guerres

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ ַלא‬que tu as accompli pour nos pères

‫ ַּבי ָּ ִמים ָההֵם ִּב ְּ֒ז ַמן ַהז ֶּה‬: en ces jours à cette saison.

‫ מַתִּ תְ ָי ֽהּו‬Au temps de Matisyahu,

‫ בֶּן יֹו ָחנָן כֹּהֵן גָּדֹול‬fils de Yochanan le Souverain Sacrificateur,

‫ ַחשְׁמֹונָאִי ּו ָבנָיו‬le Hasmonéen et ses fils,

‫שעָה‬
ָׁ ‫ כְּשֶׁ עָמְ֒ דָ ה מַ ְ֒לכּות יָוָן ה ְָ֒ר‬quand le royaume grec maléfique s'est levé

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ עַל ַע ְּ֒מָך י‬contre ton peuple Israël

‫ּתֹור ֶתָֽך‬
ָ pour leur faire oublier ta Torah

‫ִירם‬
ָ ‫ ּו ְ֒ל ַה ֲעב‬et de les détourner

‫ ֵמ ֻח ֵּקי ְרצֹונֶ ָֽך‬, des statuts de ta volonté—

‫ וְאַתָּ ה ב ְַּרחֲמֶ ֽיָך ה ַָרבִּים‬Toi, dans ton abondante miséricorde,

‫ עָמַ ֽדְ תָּ ָלהֶם ְּבעֵת צ ָָרתָ ם‬se tenait à leurs côtés dans leur temps de détresse,

‫ ַ ֽרבְתָּ אֶת ִריבָם‬Vous avez défendu leur cause,

‫ דַּ ֽנְתָּ אֶת דִּ ינָם‬Vous avez jugé leurs griefs,

‫ נ ַ ָֽקמְתָּ אֶת נִ ְ֒קמָתָ ם‬Vous les avez vengés.

‫ִּבֹורים‬
ִ ‫ ָמ ַס ְֽרתָּ ג‬Tu as livré le puissant

‫שים‬
ִׁ ‫ ַח ָּל‬entre les mains des faibles,

‫ ו ְַרבִּים ְּבי ַד ְמ ַעטִּים‬beaucoup entre les mains de quelques-uns,


‫ְהֹורים‬
ִ ‫ ּו ְ֒טמֵ אִ ים ְּבי ַד ט‬les gens souillés entre les mains des non souillés,

‫ּורשָׁ עִים ְּבי ַד צַדִּ יקִ ים‬


ְ֒ les méchants entre les mains des justes,

‫ ְּבי ַד‬et insolents [pécheurs] entre les mains de

‫תֹור ֶתָֽך‬
ָ étudiants assidus de votre Torah.

ָ‫ ּו ְ֒לָך ע ִָשֽׂית‬Et tu t'es fait

‫ שֵׁ ם גָּדֹול ְוקָדֹוׁש בְּעֹולָמֶ ָֽך‬un nom grand et sanctifié dans votre monde.

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ ּו ְ֒לעַמְּ֒ ָך י‬Et pour ton peuple, Israël,

‫ ע ִָשֽׂיתָ תְּ ׁשּועָה גְדֹולָה‬Vous avez effectué une grande délivrance

‫ ּופ ְֻר ָקן ְּכהַּיֹום ַהז ֶּה‬et la rédemption jusqu'à ce jour.

‫ וְַאחַר כְַּך בָּ ֽאּו בָנֶ ֽיָך‬Après, tes fils sont entrés

‫ֵּיתָֽך‬
ֶ ‫ לִדְ֒ בִיר ב‬le Saint des Saints de votre Demeure,

‫ ּופִּנּו אֶת הֵיכָלֶ ָֽך‬nettoyé ton temple,

‫ ְו ִטהֲרּו אֶת ִמקְדָּ ֶשָֽׁך‬purifié ton sanctuaire,

‫ ְוהִדְ לִ ֽיקּו נֵרֹות‬et des lumières allumées

‫ ְּב ַח ְ֒צרֹות קָדְ ֶשָֽׁך‬dans les cours de ton sanctuaire,

‫ וְקָ ְ֒בעּו שְׁמֹונַת י ְ ֵמי ֲחנֻכָּה אֵ ּֽלּו‬et désigné ces huit jours de 'Hanoucca

‫ש ְ֒מָך ַהגָּדֹול‬
ִׁ ‫לְהֹודֹות ּו ְ֒ל ַהלֵּל ְל‬: pour remercier et louer Ton grand Nom.

‫ ְועַל ֻּכלָּם‬Et pour tout ce qui précède

‫שא‬
ֵׂ ַ‫ י ִתְ ב ַָּרְך ְוי ִתְ רֹומַם ְוי ִתְ נ‬béni, exalté et exalté

‫ ַמלְכֵּ ֽנּו‬ton Nom, notre Roi

‫ תָּ ִמיד‬constamment,

‫ ָועֶד‬: toujours et à jamais.

(Entre Roch Hachana et Yom Kippour, ajouter :

‫ ּוכְת ֹב ְל ַחי ִּים טֹובִים‬Inscrivez-vous pour une belle vie


‫יתָֽך‬
ֶ ‫ ְּבנֵי ב ְִר‬: tous les enfants de ton alliance.)

Si vous oubliez de le dire, reportez-vous à la page 000.

‫ וְכ ֹל ַה ַחי ִּים יֹודֽ ּוָך ֶּ ֽסלָה‬Et tous les vivants te remercieront pour toujours

‫ וְיב ְָ֒רכּו‬et louer et bénir

‫ אֶת שִׁמְ֒ ָך ַהגָּדֹול ְּב ֱאמֶת לְעֹולָם‬Votre grand nom avec sincérité pour toujours;

‫ טֹוב‬car tu es bonté—

‫ י ְׁשּוע ֵָתֽנּו‬le Tout-Puissant, qui est notre délivrance

‫ ֶסֽלָה‬et notre aide pour toujours -

‫ ָהאֵל הַּטֹוב‬: le Tout-Puissant bienveillant.

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu, Adonoy,

‫ש ְ֒מָך‬
ִׁ « Le bienfaisant » est votre nom

‫נָאֶה לְהֹודֹות‬: et Toi, il convient de louer.

‫ שלום‬PRIERE POUR LA PAIX

‫שים שָׁ לֹום טֹובָה ּו ְ֒ב ָרכָה‬


ִׂ Accorde la paix, la bonté et la bénédiction,

‫ָחסֶד ו ְַרחֲמִ ים‬


ֽ ֶ ‫ ַחי ִים חֵן ו‬faveur de la vie, gentillesse et compassion

‫ש ָראֵל עַמֶּ ָֽך‬


ְׂ ִ ‫ ְועַל כָּל י‬, sur nous et sur tout Israël, ton peuple.

‫ ב ְָּ֒רכֵ ֽנּו ָאבִ ֽינּו כֻּלָּ ֽנּו ְּכ ֶאחָד‬Bénis-nous, notre Père, nous tous comme un

‫ פָּנֶ ֽיָך‬à la lumière de ton visage.

‫ כִּי בְאֹור פָּנֶ ֽיָך‬Car à la lumière de ton visage

‫ נ ַָתֽתָּ לָּ ֽנּו י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬Tu nous as donné Adonoy notre Dieu,

‫ּתֹורת ַחי ִּים וְַא ֲהבַת ֶ ֽחסֶד‬


ַ une Torah de vie et l'amour de la bienveillance,

‫ ּו ְ֒צדָ קָה ּו ְ֒ב ָרכָה ו ְַר ֲח ִמים‬justice, bénédiction, compassion,

‫שלֹום‬
ָׁ ‫ ְו ַחי ִּים ְו‬, la vie et la paix.

‫ וְטֹוב י ִ ְהי ֶה ְּבעֵינֶ ֽיָך‬Et qu'il soit bon à tes yeux


‫ ְלב ְָ֒רכֵ ֽנּו‬pour nous bénir

‫ אֶת כָּל עַמְּ֒ ָך י ִשְׂ ָראֵל‬et pour bénir ton peuple Israël,

‫ ְּבכָל עֵת ּו ְבכָל שָׁ עָה‬à tout moment et à chaque instant

‫ ִּב ְׁ֒שלֹומֶ ָֽך‬avec ta paix

(‫שלֹום‬
ָׁ ‫)בְּרֹוב עֹוז ְו‬. (avec beaucoup de force et de paix).

Pendant les dix jours de pénitence, continuez ici:

‫שלֹום‬
ָׁ ‫ ב ְֵּסֽפֶר ַחי ִּים ב ְָּרכָה ְו‬Dans le livre de la vie, bénédiction, paix

‫ טֹובָה‬et entretien abondant,

‫ י ְׁשּועֹות ְונֶחָמֹות‬,‫ּו ְ֒גזֵרֹות טֹובֹות‬, bons décrets, saluts et condoléances,

‫ ְונִכָּתֵ ב‬Puissions-nous être rappelés et inscrits

‫ ְלפָנֶ ֽיָך‬Avant toi;

‫ אֲ נַ ֽחְנּו ְוכָל ַע ְּ֒מָך בֵּית י ִשְׂ ָראֵל‬nous et tout ton peuple, la maison d'Israël

‫שלֹום‬
ָׁ ‫טֹובִים ּו ְ֒ל‬: pour une bonne vie et la paix.

Si vous oubliez de dire cela, vous n'avez pas besoin de revenir en arrière et de le
répéter.

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu, Adonoy,

‫ הַמְּ֒ ב ֵָרְך אֶת עַּמֹו י ִשְׂ ָראֵל‬Qui bénit son peuple Israël

 : avec paix.

‫ ל ְָרצֹון‬Puissent-ils être acceptables

‫ פִי‬les mots de ma bouche

‫ ְו ֶהגְיֹון ִלבִּי ְלפָנֶ ֽיָך‬et les pensées de mon cœur, devant Toi

‫צּורי וְגֹו ֲאלִי‬:


ִ Adonoy, mon Rocher et mon Rédempteur.

‫ אֱֹלהַי נְצֹור לְׁשֹונִי מ ֵָרע‬Mon Dieu, garde ma langue du mal

‫ ּו ְׂ֒שפָתַ י מִדַּ בֵּר מִ ְרמָה‬et mes lèvres de parler faussement.

‫ ְו ִל ְ֒מ ַק ְ֒ללַי‬A ceux qui me maudissent,


‫ תִ ּדֹום‬que mon âme soit insensible ;

‫ ְונַפְשִׁ י ֶּכ ָעפָר לַכ ֹּל תִּ ְהי ֶה‬et que mon âme soit comme de la poussière pour tous.

‫ְּתֹור ֶתָֽך‬
ָ ‫ פְּתַ ח ִלבִּי ב‬Ouvre mon coeur à ta Torah

‫שי‬
ִׁ ‫ְֹותֽיָך תִּ ְרּדֹוף נַ ְפ‬
ֶ ‫ וְַאח ֲֵרי מִ צ‬et que mon âme poursuive tes commandements.

‫ ְוכָל הַקָמִים ְוהַחֹו ְׁ֒שבִים ָעלַי ָרעָה‬Et tous ceux qui planifient le mal contre moi,

‫ ְמה ֵָרה ָהפֵר ֲעצָתָ ם‬annuler rapidement leur avocat

‫ ַמחֲשַׁ בְתָּ ם‬: et frustrer leur intention.

(‫( יְהִי ָרצֹון מִ ְ֒ל ָפנֶיָך‬Que ce soit ta volonté

‫ י ְהֹוָה אֱֹלהַי וֵאֹלהֵי אֲבֹותַ י‬Adonoy, mon Dieu et Dieu de mes pères,

‫שֹּלא תַ ֲעלֶה קִ נְַאת ָאדָ ם ָעלַי‬


ֶׁ que personne ne m'envie

‫ וְֹלא ִקנְָאתִ י עַל אֲ ח ִֵרים‬et que je ne sois pas envieux des autres,

‫שֹּלא אֶ כְע ֹס הַּיֹום‬


ֶׁ ‫ ְו‬que je ne sois pas mis en colère ce jour-là,

‫ִיסָֽך‬
ֶ ‫ וְשֶׁ ֹּלא ַא ְכע‬et que je ne cause pas ta colère;

‫ וְתַ צִּי ֵלנִי מִ ֵּיֽצֶר ה ָָרע‬et sauve-moi du mauvais penchant,

‫וְתֵ ן ְּב ִלבִּי ַה ְכנָעָה ַו ֲענָוָה‬. et aide-moi à être humble et modeste.

‫ וֵאֹלהֵ ֽינּו‬Notre Roi et notre Père,

‫ש ְ֒מָך בְּעֹולָמֶ ָֽך‬


ִׁ , unifie ton nom dans ton monde,

‫ֵּיתָֽך‬
ֶ ‫ יַסֵּד ב‬,‫ִירָך‬
ְ֒ ‫ע‬, reconstruisez votre ville, établissez votre maison

‫ש ְכלֵל הֵיכָלֶ ָֽך‬


ַׁ ‫ ְו‬. et perfectionnez votre sanctuaire.

‫קִּבּוץ ָּגלֻּיֹות‬, Rassemblez nos exilés,

‫ש ַּמח עֲדָ ֶתָֽך‬


ַׂ ‫צ ֹאנֶ ָֽך ְו‬.) rachète ton peuple, réjouis ta congrégation).

‫ ֲעשֵׂה לְמַ ֽעַן שְׁמֶ ָֽך‬, Agissez pour l'amour de votre nom.

‫לְמַ ֽעַן י ְ ִמינֶ ָֽך‬, Agis pour Ta main droite.

‫ּתֹור ֶתָֽך‬
ָ ‫לְמַ ֽעַן‬, Agissez pour l'amour de votre Torah.
‫ש ֶתָֽך‬
ָּׁ ֻ‫לְמַ ֽעַן קְד‬. Agis pour ta sainteté.

‫ לְמַ ֽעַן י ֵ ָח ְ֒לצּון י ְדִ ֶידֽיָך‬Afin que Vos proches soient libérés,

‫י ְ ִמי ְ֒נָך ַועֲנֵ ֽנִי‬: délivrez [avec] votre main droite et répondez-moi.

Des phrases bibliques applicables à son nom peuvent être trouvées aux pp. 000-000.

‫ ל ְָרצֹון‬Puissent-ils être acceptables -

‫ פִי‬les mots de ma bouche

‫ ְו ֶהגְיֹון ִלבִּי ְלפָנֶ ֽיָך‬et les pensées de mon cœur - devant toi

‫צּורי וְגֹו ֲאלִי‬:


ִ Adonoy, mon Rocher et mon Rédempteur.

‫שלֹום‬
ָׁ )‫שלֹום‬
ָּׁ ‫ע ֹשֶׂה ( בעשי"ת ַה‬Celui qui fait la paix

‫ ִּב ְ֒מרֹו ָמיו‬dans ses cieux

‫שלֹום‬
ָׁ ‫ הּוא י ַ ֲעשֶׂה‬qu'il fasse la paix

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ עָלֵ ֽינּו ְועַל כָּל י‬sur nous et sur tout Israël

‫ָא ֵמן‬: et dis Amein.

Le paragraphe suivant est omis lorsque la prière de Tachanun est omise en semaine:

‫ צִדְ קָתְ֒ ָך‬Ta justice

‫ כְּהַ ְֽר ֵרי־אֵל‬est comme les montagnes puissantes,

‫מִשְׁ פ ֶָּטֽיָך תְּ הֹום ַרבָּה‬. Vos jugements comme le grand profond;

ִ ‫ָאדָ ם ּו ְבהֵמָה‬: homme et bête, délivrez-vous, Adonoy. 33Psalms 36:7.


‫ּתֹושֽׁי ַע י ְהֹוָה‬

‫ ְוצִדְ קָתְ֒ ָך אֱֹלהִים‬Et ta justice, Dieu,

‫ עַד־מָרֹום‬atteint les cieux élevés,

‫אֲשֶׁ ר־ע ִָשֽׂיתָ גְד ֹלֹות‬. car tu fais de grandes choses;

‫אֱֹלהִים ִמי ָכמֹֽוָך‬: Dieu, qui est comme toi? 34Psalms 71:19.

‫צִדְ קָתְ֒ ָך צֶ ֽדֶ ק לְעֹולָם‬. Ta justice est éternelle

ָ ‫ו‬: et votre Torah est la vérité. 35Psalms 119:42.


‫ְתֹורתְ֒ ָך ֱאמֶת‬
Le Chazzan récite le Kaddish suivant:

‫שמֵּה ַרבָּא‬
ְׁ ‫ י ִתְ גַּדַּ ל ְוי ִתְ קַדַּ ׁש‬Exalté et sanctifié soit son grand nom

‫ ְּב ָע ְל ָמא דִּ י ב ְָרא‬dans le monde qu'il a créé

‫ כ ְִרעּותֵ ּה‬selon sa volonté

‫ ְוי ַמְ לִיְך ַמלְכּותֵ ּה‬et qu'il règne sur son royaume

‫ּפּור ָקנֵּה‬
ְ ‫ ְוי ַ ְצמַח‬apporter sa rédemption

‫שיחֵּה‬
ִׁ ‫וִיקָ ֵרב ( ֵקץ) ְמ‬. et hâter la venue de son Machia'h

‫ ּובְיֹו ֵמיכֹון‬de ta vie et de tes jours,

‫ ּו ְב ַחי ֵּי‬et dans la vie

‫בֵּית י ִשְׂ ָראֵל‬. de toute la maison d'Israël,

‫קָריב‬
ִ ‫ ַּב ֲעגָלָא ּו ִבז ְ ַמן‬rapidement et dans un futur proche—

‫ָא ֵמן‬: et dis Amein.

‫ יְהֵא שְׁ מֵּה ַרבָּא ְמב ַָרְך‬Que son grand nom soit béni

‫ּו ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמי ָּא‬: pour toujours et pour toute l'éternité.

‫ ְויִשְׁתַּ בַּח‬Béni et loué,

‫שא‬
ֵּׂ ַ‫ ְוי ִתְ פַָּאר ְוי ִתְ רֹומַם ְוי ִתְ נ‬glorifié, exalté et élevé,

‫ ְוי ִתְ הַדָּ ר ְוי ִתְ ַעלֶּה ְוי ִתְ ַהלָּל‬honoré et élevé et exalté

‫ הּוא‬.‫שא‬
ָׁ ְ‫דְ קֻד‬soit le Nom du Saint, béni soit-Il;

( " ‫ )ת ּול ְֵעֽלָּא ִמכָּל‬ci-dessus ( Chabbath Shuva : bien au-dessus)

‫ירתָ א‬
ָ ‫ש‬ִׁ ‫כָּל ב ְִּרכָתָ א ְו‬. toutes les bénédictions et les hymnes,

‫ ְונֶ ֱחמָתָ א‬. louanges et consolations

‫ ָא ֵמן‬.‫ ְּב ָע ְל ָמא‬:que nous prononçons dans le monde — et disons Amein.

‫ תִּ תְ ַקבֵּל‬Qu'il y ait acceptation

‫ צְלֹותְ֒ הֹון ּובָעּותְ֒ הֹון‬des prières et supplications


‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ דְּ כָל בֵּית י‬de toute la Maison d'Israël

‫ש ַמי ָּא‬
ְׁ ‫ קֳדָ ם אֲבּוהֹון דִּ י ִב‬devant leur Père céleste.

‫ָא ֵמן‬: Et dis, Amein.

‫ש ַמי ָּא‬
ְׁ ‫ שְׁ לָמָ א ַרבָּא ִמן‬Qu'il y ait une paix abondante du ciel

‫ טֹובִים‬et bonne vie

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ עָלֵ ֽינּו ְועַל כָּל י‬pour nous et pour tout Israël,

‫ָא ֵמן‬: - et dites Amein.

‫ עֹושֶׂה שָׁ לֹום ִּב ְמרֹו ָמיו‬Celui qui fait la paix dans son ciel élevé

‫שלֹום‬
ָׁ ‫ הּוא י ַ ֲעשֶׂה‬qu'il fasse la paix

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ עָלֵ ֽינּו ְועַל כָּל י‬pour nous et pour tout Israël,

‫ָא ֵמן‬: - et dites Amein.

Service Mincha pour Chabbat et Yom Tov, Aleinu

‫ עָלֵ ֽינּו ְלשַׁבֵּ ֽ ַח‬C'est notre obligation de louer

‫ ַלאֲדֹון הַכ ֹּל‬le maître de tous,

‫ לָתֵ ת גְּדֻ לָּה‬attribuer la grandeur

‫ לְיֹוצֵר ב ְֵּראשִׁ ית‬au Créateur du [monde au commencement]:

‫ שֶׁ ֹּלא ע ָָשֽׂנּו‬qu'Il ne nous a pas fait

‫ כְּגֹוי ֵי ָהא ֲָרצֹות‬comme les nations des terres,

‫שמָ ֽנּו‬
ָׂ ‫ וְֹלא‬et ne nous a pas positionnés

‫ש ְּ֒פחֹות ָהאֲדָ מָה‬


ְׁ ִ‫ כְּמ‬comme les familles de la terre;

‫שם‬
ָׂ ‫שֹּלא‬
ֶׁ qu'il n'a pas assigné

‫ ֶחל ֵ ְֽקנּו ָּכהֶם‬notre part comme la leur,

‫ְגֹורלֵ ֽנּו ְּככָל הֲמֹונָם‬


ָ ‫ו‬: ni notre sort comme celui de toutes leurs multitudes.

‫שהֵם ִמשְׁתַּ ֲחוִים‬


ֶׁ Car ils se prosternent
‫ לַהֶ ֽבֶל ו ִָריק‬à la vanité et au néant,

‫יֹושֽׁי ַע‬
ִ ‫ּומִ תְ ַּפ ְּ֒ללִים אֶל אֵל ֹלא‬. et priez un dieu qui ne peut pas délivrer.

‫ּכֹורעִים ּו ִמשְׁתַּ ֲחוִים‬


ְ֒ ‫ וַאֲ נַ ֽחְנּו‬Mais nous nous inclinons, nous nous prosternons,

‫ ּומֹודִ ים‬et offrir des remerciements

‫ ִל ְפנֵי מֶ ֽלְֶך ַמ ְלכֵי ַה ְּ֒מ ָלכִים‬devant le roi suprême des rois,

‫בָּרּוְך הּוא‬. le Saint béni est-Il,

‫שמַ ֽי ִם‬
ָׁ ‫שהּוא נֹוטֶה‬
ֶׁ Qui répand les cieux,

‫וְיֹוסֵד אָ ֶֽרץ‬. et établit la terre,

‫שמַ ֽי ִם מִמַּ ֽעַל‬


ָּׁ ‫ּומֹושַׁ ב י ְקָ רֹו ַּב‬. et le siège de sa gloire est dans le ciel en haut,

‫שכִינַת עֻּזֹו‬
ְׁ ‫ ּו‬et la demeure de sa puissance invincible

‫ ְּבגָ ְבהֵי מְ רֹומִ ים‬. est dans les plus hauts sommets.

‫הּוא אֱֹלהֵ ֽינּו אֵ ין עֹוד‬. Il est notre Dieu, il n'y a rien d'autre.

‫ ֱאמֶת ַמלְכֵּ ֽנּו‬Notre roi est vrai,

‫ אֶ ֽפֶס זּולָתֹו‬tout le reste est insignifiant,

‫ְּתֹורתֹו‬
ָ ‫ ַּככָּתּוב ב‬comme il est écrit dans sa Torah:

‫« ְוי ָדַ עְתָּ הַּיֹום‬Et vous saurez ce jour

‫שב ֹתָ אֶל ְלבָבֶ ָֽך‬


ֵׁ ‫ ַו ֲה‬et prends dans ton coeur

‫ כִּי י ְהֹוָה הּוא ָהאֱֹלהִים‬qu'Adonoy est Dieu

‫שמַ ֽי ִם מִמַּ ֽעַל‬


ָּׁ ‫ ַּב‬dans les cieux au-dessus

‫ ְועַל הָאָ ֶֽרץ מ ִָּתֽחַת‬et sur la terre ci-dessous;

‫אֵ ין עֹוד‬: il n'y a rien d'autre."

‫ עַל כֵּן נְ ַקוֶּה לְָך‬Nous mettons donc notre espoir en Toi,

‫ אֱֹלהֵ ֽינּו‬Adonoy notre Dieu,

‫ ל ְִראֹות מְ ה ֵָרה בְּתִ פְאֶ ֶֽרת ֻע ֶּזָֽך‬pour bientôt voir la gloire de ta puissance
‫ ְל ַה ֲעבִיר גִּּלּולִים מִ ן הָאָ ֶֽרץ‬en bannissant l'idolâtrie de la terre

‫ ְו ָה ֱאלִילִים‬et les faux dieux

‫ כָּרֹות יִכ ֵָּרתּון‬sera complètement exterminé

‫ לְתַ ֵּקן עֹולָם‬pour perfectionner le monde

‫ ְּב ַמלְכּות שַׁדַּ י‬comme le royaume de Shadai.

‫שר י ִ ְק ְ֒ראּו ִבשְׁמֶ ָֽך‬


ָׂ ‫ ְוכָל ְּבנֵי ָב‬. Et toute l'humanité invoquera ton nom,

‫ ְל ַהפְנֹות אֵלֶ ֽיָך‬se retourner vers toi,

‫שעֵי אָ ֶֽרץ‬
ְׁ ‫כָּל ִר‬. tous les méchants de la terre.

‫ י ַכִּ ֽירּו ְוי ֵדְ֒ עּו‬Ils réaliseront et sauront,

‫ כָּל יֹו ְׁ֒שבֵי תֵ בֵל‬tous les habitants du monde,

‫ כִּי לְָך תִ כ ְַרע כָּל בֶּ ֶֽרְך‬que pour Toi, chaque genou doit fléchir,

‫שבַע כָּל לָׁשֹון‬


ָּׁ ִּ‫ת‬: chaque langue doit jurer [allégeance à vous].

‫ ְלפָנֶ ֽיָך י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬Devant toi, Adonoy, notre Dieu,

‫יִכ ְְ֒רעּו ְוי ִפֹּֽלּו‬. ils s'inclineront et se prosterneront,

‫ ְו ִלכְבֹוד שִׁ ְמָך יְקָר י ִֵּתֽנּו‬. et à la gloire de ton nom, honorez.

‫ וִי ַק ְּ֒בלּו ֻכלָּם‬Et ils accepteront tous [sur eux-mêmes]

‫ְכּותָֽך‬
ֶ ‫אֶת ע ֹל ַמל‬. le joug de ton royaume,

‫ וְתִ ְמֹלְך ֲעלֵיהֶם ְמה ֵָרה‬et tu régneras sur eux, bientôt,

‫לְעֹולָם ָועֶד‬. toujours et à jamais.

‫ש ְּ֒לָך הִיא‬
ֶׁ ‫ כִּי ַה ַּמלְכּות‬Car le royaume est à toi,

‫ּו ְלעֹֽו ְ֒למֵ י עַד תִּ ְמלֹוְך ְּבכָבֹוד‬. et pour toute l'éternité tu régneras dans la gloire,

‫ְּתֹור ֶתָֽך‬
ָ ‫ ַּככָּתּוב ב‬comme il est écrit dans votre Torah:

‫י ְהֹוָה י ִ ְמֹלְך לְעֹלָם ָועֶד‬: "Adonoy régnera pour toujours et à jamais."

❖‫ ְונֶ ֱאמַר‬Et il est dit:


‫« ְו ָהי ָה י ְהֹוָה לְמֶ ֽלְֶך‬Et Adonoy sera roi

‫ עַל כָּל הָאָ ֶֽרץ‬sur toute la terre;

‫ בַּּיֹום הַהּוא י ִ ְהי ֶה י ְהֹוָה אֶ חָד‬ce jour-là, Adonoy sera un

‫ּושְׁמֹו אֶ חָד‬: et Son Nom Un.

‫ירא מִפַּ ֽחַד פִּתְ א ֹם‬


ָ ִּ‫ ַאל ת‬Ne crains pas la terreur soudaine

‫שעִים‬
ָׁ ‫ ּומִשַֹּׁאת ְר‬ni la destruction des méchants

‫כִּי תָ ב ֹא‬: quand ça vient.

‫ ֻעֽצּו ֵעצָה וְתֻ פָר‬Prenez conseil ensemble et cela sera déjoué

‫ דַּ ְּ֒ברּו דָ בָר וְֹלא י ָקּום‬dis le mot et il ne tiendra pas

‫כִּי עִמָּ ֽנּו אֵל‬: car Dieu est avec nous.

‫ ְועַד ז ִ ְקנָה ֲאנִי הּוא‬Jusqu'à ta vieillesse je suis [avec toi],

‫שיבָה ֲאנִי ֶאסְב ֹּל‬


ֵׂ ‫ ְועַד‬: à tes vieilles années je te soutiendrai,

‫שא‬
ָּׂ ‫ אֲ נִי ע ִָשֽׂיתִ י ַו ֲאנִי ֶא‬Je t'ai fait et je te porterai,

‫וַאֲ נִי אֶ סְב ֹּל ַו ֲא ַמלֵּט‬: Je vais vous soutenir et vous sauver.

Service Mincha pour Chabbat et Yom Tov, Kaddish de pleureur

‫שמֵּה ַרבָּא‬
ְׁ ‫ י ִתְ גַּדַּ ל ְוי ִתְ קַדַּ ׁש‬Exalté et sanctifié soit son grand nom

‫ ְּב ָע ְל ָמא דִּ י ב ְָרא‬dans le monde qu'il a créé

‫ כ ְִרעּותֵ ּה‬selon sa volonté

‫ ְוי ַמְ לִיְך ַמלְכּותֵ ּה‬et qu'il règne sur son royaume

‫ּפּור ָקנֵּה‬
ְ֒ apporter sa rédemption

‫שיחֵּה‬
ִׁ ‫וִיקָ ֵרב ( ֵקץ) ְמ‬. et hâter la venue de son Machia'h

‫ ּובְיֹו ֵמיכֹון‬de ta vie et de tes jours,

‫ ּו ְב ַחי ֵּי‬et dans la vie

‫בֵּית י ִשְׂ ָראֵל‬. de toute la maison d'Israël,


‫קָריב‬
ִ ‫ּו ִבז ְ ַמן‬. rapidement et dans un futur proche—

‫ָא ֵמן‬: et dis Amein.

‫ יְהֵא שְׁ מֵּה ַרבָּא ְמב ַָרְך‬Que son grand nom soit béni

‫ּו ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמי ָּא‬: pour toujours et pour toute l'éternité.

‫ ְויִשְׁתַּ בַּח‬Béni et loué,

‫שא‬
ֵּׂ ַ‫ ְוי ִתְ פַָּאר ְוי ִתְ רֹומַם ְוי ִתְ נ‬glorifié, exalté et élevé,

‫ ְוי ִתְ הַדָּ ר ְוי ִתְ ַעלֶּה ְוי ִתְ ַהלָּל‬honoré et élevé et exalté

‫ הּוא‬.‫שא‬
ָׁ ְ‫דְ קֻד‬soit le Nom du Saint, béni soit-Il;

)‫ ְל ֵעלָּא ( בעשי"ת ּו ְל ֵעלָּא ִמכָּל‬ci-dessus ( Chabbath Shuva : bien au-dessus)

‫ירתָ א‬
ָ ‫ש‬ִׁ ‫כָּל ב ְִּרכָתָ א ְו‬. toutes les bénédictions et les hymnes,

‫תֻּ שְׁ ְּבחָתָ א ְונֶ ֱחמָתָ א‬. louanges et consolations

‫ ָא ֵמן‬.‫ ְּב ָע ְל ָמא‬:que nous prononçons dans le monde — et disons Amein.

‫ש ַמי ָּא‬
ְׁ ‫ שְׁ לָמָ א ַרבָּא ִמן‬Qu'il y ait une paix abondante du ciel

‫ טֹובִים‬et bonne vie

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ ְועַל כָּל י‬. pour nous et pour tout Israël,

‫ָא ֵמן‬: - et dites Amein.

‫ עֹושֶׂה שָׁ לֹום ִּב ְמרֹו ָמיו‬Celui qui fait la paix dans son ciel élevé

‫שלֹום‬
ָׁ ‫ הּוא י ַ ֲעשֶׂה‬qu'il fasse la paix

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ עָלֵ ֽינּו ְועַל כָּל י‬pour nous et pour tout Israël,

‫ָא ֵמן‬: - et dites Amein.

Service Mincha pour Chabbat et Yom Tov, psaumes récités entre Souccos et Pessa'h

Les psaumes suivants sont récités du Chabbat après Souccos au Chabbat avant Pessa'h

‫ תהלים קד‬Psaumes 104


Dans ce psaume, David appelle son âme à bénir Dieu à cause de sa grandeur et de sa
gloire, de sa bonté et de sa sagesse qui se manifestent visiblement dans le monde qu'il
a créé.

‫ ב ְָּרכִי נַפְשִׁ י אֶת־י ְהֹוָה‬Mon âme bénisse Adonoy;

‫ י ְהֹוָה אֱֹלהַי ג ַ ָּֽדלְתָּ ְּמא ֹד‬Adonoy, mon Dieu, tu es très élevé;

ָּ‫הֹוד ְוהָדָ ר לָבָ ֽשְׁת‬: tu es habillé de beauté et de splendeur.

‫ ֽע ֹטֶה־אֹור כַּשַּׂ ְלמָה‬Enveloppé de lumière, semblable à un vêtement,

‫שמַ ֽי ִם ַּכי ְִריעָה‬


ָׁ ‫נֹוטֶה‬: Il étend les cieux comme un rideau.

‫ הַמְ ק ֶָרה בַמַּ ֽי ִם‬Celui qui se couvre d'eau, 36Cela fait référence aux «eaux qui sont au-
dessus des cieux» ( Genèse 1: 6-7 ; Psaumes 148: 14 ). - Metsudas Dovid

‫ ֲעלִּיֹותָ יו‬Ses chambres supérieures;

‫שם־ ָעבִים ְרכּובֹו‬


ָּׂ ‫ ַה‬Celui qui fait des nuages son char,

‫ֵי־רּו ַח‬
ֽ ‫ ַה ְמ ַהלְֵּך עַל־ ַּכנְפ‬: Celui qui marche sur les ailes du vent.

‫ ע ֹשֶׂה ַמלְָאכָיו רּוחֹות‬Celui qui fait des vents ses messagers,

‫ש ְרתָ יו אֵׁש ֹלהֵט‬


ָׁ ‫ ְמ‬: des feux flamboyants ses serviteurs.

‫ ָיֽסַד־אֶ ֶֽרץ‬Celui qui a établi la terre

‫ עַל־ ְמכֹונֶ ֽי ָה‬sur ses fondations,

‫בַּל־תִּ ּמֹוט עֹולָם ָועֶד‬: [afin] qu'il ne soit jamais déplacé.

‫ תְּ הֹום‬L'abîme

‫ ַּכלְּבּוׁש ִּכסִּיתֹו‬Il s'est couvert comme d'un vêtement; 37Dieu couvre les profondeurs des
mers afin de les empêcher de déborder et de détruire le monde. - Metsudas Dovid

‫עַל־ה ִָרים ַי ֽ ַע ְמדּו מָ ֽי ִם‬: les eaux restent sur les montagnes. 38Même si la nature de l'eau est
de couler vers le bas, Dieu a néanmoins ordonné qu'il y ait de l'eau sur les plus hautes
montagnes. - Metsudas Dovid

‫ מִ ן־ ַּגע ֲָרתְ ָך י ְנּוסּון‬À ton cri, ils se sont retirés,

‫ מִ ן־קֹול ַר ַע ְמָך‬à ta voix tonitruante


‫י ֵ ָחפֵזּון‬: ils se sont précipités. 39Cette phrase décrit le commandement de Dieu: «Que les
eaux sous les cieux soient rassemblées en un seul endroit» ( Genèse 1: 9 ). - Metsudas
Dovid

‫ יַעֲלּו ה ִָרים י ְֵרדּו ְבקָעֹות‬Ils montent des montagnes, descendent dans les vallées,

‫אֶל־מְ קֹום ז ֶה י ַָסֽדְ תָּ ָלהֶם‬: à l'endroit précis que vous avez fondé pour eux.

‫ ג‬Vous définissez une limite 40Le sable est la limite; l'eau ne peut pas la
ָּ‫ְּבּול־שמְת‬
ֽׂ ַ
traverser pour inonder la terre. - Rachi

‫[ בַּל־יַעֲב ֹרּון‬que] ils ne peuvent pas traverser,

‫בַּל־י ְשֻׁ בּון ְלכַּסֹות הָאָ ֶֽרץ‬: de peur qu'ils ne reviennent couvrir la terre.

‫ ַה ְמשַׁלֵּ ֽ ַח מַ ְעיָנִים ַּבנְּ ָחלִים‬Celui qui envoie des sources dans les ruisseaux

‫בֵּין ה ִָרים י ְ ַהלֵּכּון‬: couler entre les montagnes;

‫ יַשְׁ קּו כָּל־ ַחי ְתֹו שָׂדָ י‬pour arroser toutes les bêtes des champs;

‫י ִשְׁ בְּרּו פ ְָראִ ים ְצ ָמָאם‬: les sauvages étanchent leur soif.

‫ ֲעלֵיהֶם עֹוף־הַשָּׁ מַ ֽי ִם יִשְּׁכֹון‬Au-dessus d'eux habitent les oiseaux du ciel,

‫מִ בֵּין ֳעפָאי ִם י ִתְּ נּו־קֹול‬: parmi les branches, ils donnent la parole.

‫שקֶה ה ִָרים‬
ְׁ ‫[ ַמ‬Toi] qui arrose les montagnes

‫ ֵמ ֲעלִּיֹותָ יו‬de ses chambres supérieures, 41Voir la note de bas de page 36.

‫ ִמפ ְִּרי ַמע ֲֶשֽׂיָך‬du fruit de tes œuvres 42The “Fruit of Your works” refers to the rain which
satisfies the needs of the earth.—Metsudas Dovid

‫שבַּע הָאָ ֶֽרץ‬


ְׂ ִּ‫ת‬: la terre est rassasiée.

‫[ מַ צְמִ ֽי ַח ָחצִיר ַל ְּב ֵהמָה‬Toi] qui fais germer de l'herbe pour le bétail,

‫שב ַלעֲב ֹדַ ת הָָאדָ ם‬


ֶׂ ֽ‫ ו ְֵע‬et la végétation pour le travail de l'homme,

‫ ְלהֹֽוצִיא לֶ ֽחֶם מִ ן־הָאָ ֶֽרץ‬: faire sortir le pain de la terre;

‫ ְו ַיֽי ִן י ְשַׂ ַּמח ְלבַב־אֱנֹוׁש‬et du vin pour égayer le cœur de l'homme,

‫ִש ֶמן‬
ֽׁ ָּ ‫ ְל ַה ְצהִיל ָּפנִים מ‬faire briller [son] visage d'huile,

‫וְלֶ ֽחֶם ְלבַב־ ֱאנֹוׁש י ִ ְסעָד‬: et du pain pour soutenir le cœur de l'homme.
43
‫שבְּעּו ֲעצֵי י ְהֹוָה‬
ְׂ ִ ‫ י‬Les arbres d'Adonoy sont rassasiés, The trees are satisfied with the
rain.

‫ַארזֵי ְלבָנֹון אֲשֶׁ ר נָטָע‬:


ְ les cèdres du Liban qu'il a plantés;

‫שר־שָׁ ם ִצפ ֳִּרים י ְ ַקנֵּ ֽנּו‬


ֶׁ ֲ‫ א‬où les oiseaux font leurs nids,

‫שים בֵּיתָ ּה‬


ִׁ ‫ ֲחסִידָ ה בְּרֹו‬: la cigogne, les sapins sont sa maison.

‫ ה ִָרים ַהגְּבֹהִים ַלי ְּ ֵעלִים‬Les hautes montagnes [sont] pour les chèvres sauvages,

‫ש ַפנִּים‬
ְׁ ‫ ְס ָלעִים ַמ ְחסֶה ַל‬: les rochers un refuge pour les lapins.

‫שה י ֵ ָֽר ַח לְמֹועֲדִ ים‬


ָׂ ‫ ָע‬Il a fait la lune pour fixer les saisons

‫שמֶׁש י ָדַ ע מְבֹואֹו‬:


ֽׁ ֶ le soleil sait sa place pour se coucher.

‫שְך וִיהִי לָ ֽיְלָה‬


ֶׁ ‫ ָּתֽשֶׁ ת־ ֽח‬Tu fais l'obscurité et la nuit vient

‫ ּבֹו־תִ ְרמ ֹׂש‬dans lequel ils se déplacent

‫כָּל־ ַחי ְתֹו־ ָיֽעַר‬: toutes les bêtes de la forêt.

‫ִירים ש ֹׁ ֲאגִים ל ַָּט ֶֽרף‬


ִ ‫ ַה ְּכפ‬Les jeunes lions rugissent pour leur proie,

‫ּו ְל ַבקֵּׁש ֵמאֵל ָא ְכלָם‬: et chercher leur nourriture auprès du Tout-Puissant.

‫ַשמֶׁש י ֵָאסֵפּון‬
ֽׁ ֶּ ‫[ תִּ ז ְַרח ה‬Quand] le soleil se lève, ils se rassemblent

‫וְאֶל־מְ עֹונ ֹתָ ם י ְִרבָּצּון‬: et viens dans leurs tanières pour mentir.

‫ יֵצֵא ָאדָ ם ְל ָפעֳלֹו‬L'homme va à son travail,

‫י־ע ֶֽרב‬
ָ ֵ‫ ְו ַלעֲב ֹדָ תֹו עֲד‬: à son travail jusqu'au soir.

‫מָה־רּבּו ַמע ֲֶשֽׂיָך י ְהֹוָה‬


ַ Combien sont vos œuvres, Adonoy!

ָ‫ ֻּכלָּם ְּב ָח ְכמָה ע ִָשֽׂית‬Vous les avez toutes faites avec sagesse;

‫מָ לְָאה הָאָ ֶֽרץ קִ נְי ָנֶ ָֽך‬: la terre est pleine de tes possessions!

‫ּורחַב י ָ ָֽדי ִם‬


ְ ‫ זֶה ַהי ָּם גָּדֹול‬Cette mer, grande et large -

‫ם־רמֶׂש ְו ֵאין מִ ְספָּר‬


ֶֽ ‫ש‬ָׁ il y a d'innombrables choses rampantes,

‫חַּיֹות קְ טַּנֹות עִם־גְּד ֹלֹות‬: animaux petits et grands.

‫ שָׁ ם ֳאנִּיֹות י ְ ַהלֵּכּון‬Là, les navires voyagent;


‫ ִל ְוי ָתָ ן ז ֶה־‬ce Léviathan 44According to tradition, God created the Leviathan with a mate
but slew her in order that they not reproduce. Because of their tremendous size, they
would have brought much destruction to the world (See Rashi to Genesis 1:21).—
Rashi

‫ְשחֶק־ּבֹו‬
ֽׂ ַ ‫י ָצַ ְֽרתָּ ל‬: Vous vous êtes formé pour vous amuser.

‫שבֵּרּון‬
ַׂ ְ ‫ ֻּכלָּם אֵלֶ ֽיָך י‬Ils vous regardent tous dans l'expectative,

‫לָתֵ ת ָא ְכלָם ְּבעִּתֹו‬: pour fournir leur nourriture en son temps.

‫[ תִּ תֵּ ן ָלהֶם‬Quand] vous le leur donnez,

‫ יִלְק ֹטּון‬ils le rassemblent;

‫[ תִּ פְתַּ ח י ָדְ ָך‬quand] vous ouvrez votre main

‫שבְּעּון טֹוב‬
ְׂ ִ ‫י‬: ils sont rassasiés de bonté.

‫ תַּ סְתִּ יר פָּנֶ ֽיָך‬Lorsque vous cachez votre visage, 45When God withdraws His sustaining
power from any creature or being, it perishes.

‫ י ִ ָּבהֵלּון‬ils sont affolés;

‫ תֹּסֵף רּוחָם יִגְוָעּון‬quand vous vous rassemblez dans leur souffle, ils périssent,

‫וְאֶל־ ֲעפ ָָרם י ְׁשּובּון‬: et à leur poussière ils retournent.

ַׁ ְּ‫ ת‬Quand tu envoies ton esprit, 46This refers to the era when God will restore
‫שלַּח רּוחֲָך‬
life to the dead.—Rashi

‫ יִב ֵָּראּון‬ils seront créés [à nouveau];

‫ּותְ חַדֵּ ׁש ְּפנֵי אֲדָ מָה‬: et tu renouvelleras la face de la terre.

‫ יְהִי כְבֹוד י ְהֹוָה לְעֹולָם‬La gloire d'Adonoy durera à jamais,

‫שיו‬
ָׂ ‫י ִשְׂ מַ ח י ְהֹוָה ְּב ַמ ֲע‬: Adonoy se réjouira de ses œuvres -

‫ ַה ַּמבִּיט לָאָ ֶֽרץ‬Celui qui regarde la terre

‫ וַתִּ ְרעָד‬et ça tremble;

‫ יִגַּע ֶּבה ִָרים‬Celui qui touche les montagnes

‫ ְויֶע ֱָשֽׁנּו‬: et ils éclatent.

‫ֽׁירה לַיהֹוָה ְּב ַחי ָּי‬


ָ ‫אָש‬ִ Je chanterai à Adonoy avec ma vie;
‫ אֲ ז ַ ְּמ ָרה לֵאֹלהַי‬J'offrirai des hymnes à mon Dieu

‫בְּעֹודִ י‬: tant que je suis en vie.

‫שיחִי‬
ִׂ ‫ יֶע ֱַרב ָעלָיו‬Que mes paroles lui soient agréables;
47
‫ָאנֹכִי אֶשְׂ מַח בַּיהֹוָה‬: Je me réjouirai à Adonoy. When God accepts my prayer, I will
rejoice in His deliverance.—Metsudas Dovid

‫ י ִַּתּֽמּו ַחטָּאִ ים ִמן־הָאָ ֶֽרץ‬Le péché sera excisé de la terre,

‫שעִים עֹוד אֵינָם‬


ָׁ ‫ּור‬
ְ et les méchants ne seront plus;

‫ ב ְָּרכִי נַפְשִׁ י אֶת־י ְהֹוָה‬Mon âme bénisse Adonoy,

 : Louez Dieu.

‫ תהלים קכ‬Psaumes 120

Ce psaume traite des maux de la calomnie et de la tromperie. David supplie Dieu de le


sauver de ceux qui utilisent la parole, non pour exprimer la vérité, mais pour la cacher.

‫שיר ַה ַּמעֲלֹות‬
ִׁ Une chanson d'ascensions.

‫ אֶל־י ְהֹוָה ַּבצ ָ ָּֽרתָ ה לִּי ק ָ ָֽראתִ י‬Dans ma grande détresse j'ai appelé Adonoy

‫ ַויַּעֲנֵ ֽנִי‬: et Il m'a répondu.

‫ י ְהֹוָה‬Adonoy,

‫ַת־שקֶר‬
ֽׁ ֶ ‫ הַצִּ ֽילָה נַפְשִׁ י מִשְּׂ פ‬délivre mon âme des lèvres mensongères,

‫מִ לָּׁשֹון ְר ִמי ָּה‬: d'une langue trompeuse.

‫ מַה־י ִּתֵּ ן לְָך‬Que te donnera-t-il

‫ ּומַה־יֹּסִיף לְָך‬et que va-t-il ajouter de plus

‫לָׁשֹון ְר ִמי ָּה‬: à une langue trompeuse?

‫שנּונִים‬
ְׁ ‫ ִחצֵּי גִּבֹור‬Flèches pointues d'un guerrier

‫עִם ַּג ֲחלֵי ְרתָ ִמים‬: avec des charbons ardents d'un balai.

‫שְך‬
ֶׁ ֽ ֶ‫ אֹֽוי ָה־לִּי כִּי־גַ ְֽרתִּ י מ‬Malheur à moi si j'habite à Meschech,

‫שָׁכַ ֽנְתִּ י עִם־ָא ֳהלֵי קֵדָ ר‬: que je réside parmi les tentes de Kedar.
‫שי‬
ִׁ ‫ש ְכנָה־לָּּה נַ ְפ‬
ֽׁ ָ ‫ ַרבַּת‬Trop longtemps mon âme a habité

‫שלֹום‬
ָׁ ‫עִם ׂשֹונֵא‬: avec ceux qui détestent la paix.

‫שלֹום‬
ָׁ ‫ ֲאנִי־‬Je suis pour la paix;

‫ ְוכִי אֲדַ בֵּר‬mais quand je parle

‫הֵ ֽמָּ ה ַל ִּמ ְל ָחמָה‬: ils sont pour la guerre.

‫ תהלים קכא‬Psaumes 121

Sans une confiance totale dans la délivrance de Dieu, l'ascension spirituelle est
pratiquement impossible. Ainsi David proclame la foi totale d'Israël en Dieu.

‫שיר ַל ַּמעֲלֹות‬
ִׁ Une chanson d'ascensions.

‫ אֶשָּׂ א עֵינַי אֶל־ ֶהה ִָרים‬Je lèverai les yeux sur les montagnes:

‫מֵאַ ֽי ִן י ָב ֹא ֶעז ְִרי‬: d'où viendra mon aide?

‫ ֶעז ְִרי ֵמעִם י ְהֹוָה‬Mon aide vient d'Adonoy,

‫שמַ ֽי ִם וָאָ ֶֽרץ‬


ָׁ ‫עֹשֵׂה‬: Créateur du ciel et de la terre.

‫ ַאל־י ִתֵּ ן לַּמֹוט ַרגְלֶ ָֽך‬Il ne laissera pas votre pied glisser,

‫ַאל־י ָנּום ש ֹׁמְ ֶ ֽרָך‬: Il ne dormira pas - votre Gardien.

‫ ִהנֵּה ֹלא־י ָנּום‬Voici, il ne dort pas

‫וְֹלא י ִישָׁ ן ׁשֹומֵר י ִשְׂ ָראֵל‬: Il ne dort pas non plus - le Gardien d'Israël!

‫ י ְהֹוָה ש ֹׁמְ ֶ ֽרָך‬Adonoy est votre gardien,

‫י ְהֹוָה ִצלְָּך עַל־י ַד יְמִינֶ ָֽך‬: Adonoy est votre abri à votre droite.

‫ַשמֶׁש ֹלא־י ַכֶּ ֽכָּה‬


ֽׁ ֶּ ‫ יֹומָ ם ה‬Le jour, le soleil ne vous frappera pas,

‫ ְוי ֵ ָֽר ַח בַּלָּ ֽיְלָה‬: ni la lune la nuit.

‫ָּל־רע‬
ָ ‫שמ ְָרָך ִמכ‬
ְׁ ִ ‫ י ְהֹוָה י‬Adonoy vous gardera de tout mal;

‫יִשְׁמ ֹר אֶת־נַפ ְֶשָֽׁך‬: Il préservera votre âme.

‫ י ְהֹוָה י ִשְׁמָ ר־צֵאתְ ָך ּובֹואֶ ָֽך‬Adonoy gardera vos allées et venues,

‫מֵ עַתָּ ה ְועַד־עֹולָם‬: à partir de maintenant et pour toujours.


‫ תהלים קכב‬Psaumes 122

Nous ne devons jamais oublier Jérusalem, notre foyer spirituel, et nous devons
constamment nous souvenir et chérir les souvenirs de la Maison de Dieu.

‫שיר ַה ַּמעֲלֹות לְדָ וִד‬


ִׁ Une chanson des ascensions de David.

‫שמַ ֽחְתִּ י בְּא ֹמְ ִרים לִי‬


ָׂ Je me suis réjoui quand ils m'ont dit,

‫בֵּית י ְהֹוָה נֵלְֵך‬: «À la maison d'Adonoy, allons-y.»

‫ ע ֹמְ דֹות הָיּו ַרגְלֵ ֽינּו‬Nos pieds se tenaient

‫שלָ ֽ ִם‬
ָׁ ‫בִּשְׁ ע ַ ָֽרי ְִך י ְרּו‬: à l'intérieur de vos portes, Jérusalem.

‫שלַ ֽ ִם ַהבְּנּוי ָה‬


ָׁ ‫ י ְרּו‬Jérusalem qui est construite

‫ ְּכעִיר שֶׁ ֻחב ְָּרה־לָּּה יַחְדָּ ו‬: comme une ville qui favorise la convivialité.

‫ש ָבטִים‬
ְׁ ‫ שֶׁשָּׁ ם עָלּו‬Là, les tribus sont montées,

‫ש ְבטֵי־י ָּה‬
ִׁ les tribus de Dieu,

‫ עֵדּות ְלי ִשְׂ ָראֵל‬comme témoignage d'Israël;

‫שם י ְהֹוָה‬
ֵׁ ‫לְה ֹדֹות ְל‬: pour rendre grâce au nom d'Adonoy.

‫שמָּה‬
ֽׁ ָ ‫ כִּי‬Pour là,

‫שפָּט‬
ְׁ ‫ יָשְׁבּו ִכסְאֹות ְל ִמ‬ont été placés des trônes pour le jugement,

‫ ִּכסְאֹות ְלבֵית דָּ וִד‬: trônes de la maison de David.

‫שלָ ֽ ִם‬
ָׁ ‫ שַׁ אֲלּו שְׁלֹום י ְרּו‬Renseignez-vous sur la paix de Jérusalem;

‫יִשְׁלָ ֽיּו אֹהֲבָ ֽי ְִך‬: que ceux qui vous aiment jouissent de la sérénité.

‫שלֹום ְּבחֵילְֵך‬
ָׁ ‫ יְהִי־‬La paix soit entre tes murs,

‫נֹותי ְִך‬
ֽ ָ ‫ְַּאר ְמ‬
ְ ‫שַׁ ְלוָה ב‬: sérénité au sein de vos palais.

‫ לְמַ ֽעַן ַאחַי ו ְֵרעָי‬Pour l'amour de mes frères et compagnons,

‫שלֹום בְָּך‬
ָׁ ‫אֲדַ ב ְָּרה־נָּא‬: Je dirai: "La paix soit avec vous."

‫ לְמַ ֽעַן בֵּית־י ְהֹוָה‬Pour le bien de la maison d'Adonoy

‫ אֱֹלהֵ ֽינּו‬notre Dieu,


‫טֹוב לְָך‬: Je chercherai votre bien.

‫ תהלים קכג‬Psaume 123

Dans ce psaume, nous prions pour la compassion de Dieu, déclarant que nos yeux sont
levés vers lui comme notre seule source d'aide.

‫שיר ַה ַּמעֲלֹות‬
ִׁ Une chanson d'ascensions.

‫ אֵלֶ ֽיָך נ ָָשֽׂאתִ י אֶת־עֵינַי‬Vers toi je lèverai les yeux,

‫שבִי בַּשָּׁ מָ ֽי ִם‬


ְׁ ‫הַּי‬: [à vous] qui habite dans les cieux.

‫ ִהנֵּה ְכעֵינֵי ֲעבָדִ ים‬Voici, comme les yeux des serviteurs [regardez]

‫ אֶל־י ַד אֲדֹונֵיהֶם‬vers la main de leur maître,

‫ ְּכעֵינֵי שִׁ ְפחָה‬comme les yeux d'une jeune fille [regard]

‫ אֶל־י ַד ְּגב ְִרתָּ ּה‬vers la main de sa maîtresse;

‫ כֵּן עֵינֵ ֽינּו אֶל־י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬Alors nos yeux [regardent] vers Adonoy notre Dieu

‫שיְּחָנֵּ ֽנּו‬
ֶׁ ‫עַד‬: jusqu'à ce qu'il nous soit gracieux.

‫ חָנֵּ ֽנּו י ְהֹוָה חָנֵּ ֽנּו‬Sois gracieux envers nous, Adonoy, sois gracieux envers nous

‫ִּי־רב שָׂבַ ֽעְנּו בּוז‬


ַ ‫כ‬: car nous sommes pleinement rassasiés d'humiliation.

‫ש ְבעָה־לָּּה נַפ ְֵשֽׁנּו‬


ֽׂ ָ ‫ ַרבַּת‬Notre âme est pleinement rassasiée

‫ש ֲאנַנִּים‬
ַּׁ ‫ הַלַּ ֽעַג ַה‬avec le mépris de ceux qui sont à l'aise,

‫ הַּבּוז‬avec l'humiliation

‫ ִלגְאֵי יֹו ִנ ֽים‬: des oppresseurs arrogants.

‫ תהלים קכד‬Psaumes 124

Israël déclare ouvertement qu'il doit sa survie à travers des siècles de souffrance à Dieu
et à Dieu seul, et que l'histoire de son exil a été une démonstration de la domination et
de la présence de Dieu sur terre.

‫שיר ַה ַּמעֲלֹות לְדָ וִד‬


ִׁ Une chanson des ascensions de David.

‫« לּולֵי י ְהֹוָה‬Sans Adonoy

‫שהָ ֽי ָה לָ ֽנּו‬
ֶׁ Qui était pour nous, »
‫י ֹֽאמַר־נָא י ִשְׂ ָראֵל‬: laissez Israël dire maintenant.

‫« לּולֵי י ְהֹוָה‬Sans Adonoy

‫שהָ ֽי ָה לָ ֽנּו‬
ֶׁ Qui était pour nous,

‫בְּקּום עָלֵ ֽינּו ָאדָ ם‬: quand les hommes se sont soulevés contre nous.

‫ אֲ זַי ַחי ִּים ְּב ָלעּֽונּו‬Ils nous auraient alors avalés vivants,

‫ ַּבחֲרֹות אַ פָּם בָּ ֽנּו‬: quand leur colère s'est enflammée contre nous.

‫ש ָטפּֽונּו‬
ְׁ ‫ אֲ זַי הַמַּ ֽי ִם‬Les eaux nous auraient alors emportés,

‫נַ ֽ ְחלָה ָעבַר עַל־נַפ ְֵשֽׁנּו‬: l'affliction aurait passé sur notre âme.

‫ אֲ זַי ָעבַר עַל־נַפ ְֵשֽׁנּו‬Puis notre âme serait partie

‫הַמַּ ֽי ִם ַהז ֵּידֹונִים‬: les eaux impétueuses.

‫ בָּרּוְך י ְהֹוָה‬Béni soit Adonoy,

‫שֹּלא נְתָ נָ ֽנּו‬


ֶׁ Qui ne nous a pas donné

‫שנֵּיהֶם‬
ִׁ ‫ט ֶֽרף ְל‬:
ֶ en proie à leurs dents.

‫ נַפ ְֵשֽׁנּו ְּכצִּפֹור נִ ְמ ְלטָה‬Notre âme s'est échappée comme un oiseau

‫שים‬
ִׁ ְ‫ ִמפַּח יֹוק‬hors du collet de l'oiseleur;

‫ ַהפַּח נִשְׁ בָּר ַואֲנַ ֽחְנּו נִ ְמלָ ֽטְנּו‬: la caisse claire est cassée et nous nous sommes échappés.

‫שם י ְהֹוָה‬
ֵׁ ‫ ֶעז ֵ ְֽרנּו ְּב‬Notre aide est au Nom d'Adonoy,

‫שמַ ֽי ִם וָאָ ֶֽרץ‬


ָׁ ‫עֹשֵׂה‬: Créateur du ciel et de la terre. »

‫ תהלים קכה‬Psaumes 125

Ce psaume expose le thème de notre confiance en Dieu. Il proclame que grâce à la


protection divine de Dieu, qui a visiblement accompagné Israël à tout moment, nous
avons trouvé la sécurité.

‫שיר ַה ַּמעֲלֹות‬
ִׁ Une chanson d'ascensions.

‫ הַב ֹּ ְטחִים בַּיהֹוָה‬Ceux qui font confiance à Adonoy

‫ ְּכהַר־צִּיֹון ֹלא־י ִּמֹוט‬sont comme le mont Sion qui ne peut être déplacé,
‫לְעֹולָם י ֵשֵׁב‬: mais demeure pour toujours.

‫ י ְרּושָׁ לַ ֽ ִם ה ִָרים ָסבִיב לָּה‬Jérusalem est entourée de montagnes,

‫ וַיהֹוָה ָסבִיב ְלעַּמֹו‬et Adonoy est autour de son peuple,

‫מֵ עַתָּ ה ְועַד־עֹולָם‬: à partir de maintenant pour toujours.

‫ כִּי ֹלא יָנּֽו ַח‬Car il ne se reposera pas [pour longtemps]

‫שבֶט ה ֶ ָֽרשַׁע‬
ֽׁ ֵ le règne de la méchanceté

‫ּגֹורל ַהצַּדִּ יקִ ים‬


ַ ‫ עַל‬sur le sort des justes;

‫שלְחּו ַהצַּדִּ יקִ ים‬


ְׁ ִ ‫ לְמַ ֽעַן ֹלא־י‬afin que les justes ne mettent pas en avant

‫ ְּב ַעוְלָ ֽתָ ה י ְדֵ יהֶם‬: leurs mains à l'iniquité.

‫ הֵיטִ ֽיבָה י ְהֹוָה לַּטֹובִים‬Fais du bien, Adonoy, à ceux qui sont bons,

‫ש ִרים ְּבלִּבֹותָ ם‬
ָׁ ‫ ְולִי‬: et à ceux qui sont droits dans leur cœur.

‫ ְו ַה ַּמטִּים‬Et quant à ceux qui se détournent

‫ ֲע ַק ְלקַּלֹותָ ם‬à leurs voies tordues,

‫ יֹולִיכֵם י ְהֹוָה‬Adonoy les emmènera loin

‫ אֶת־פ ֹּ ֲעלֵי הָאָ ֽוֶן‬avec les ouvriers de l'iniquité;

‫שָׁ לֹום עַל־י ִשְׂ ָראֵל‬: la paix soit sur Israël.

‫ תהלים קכו‬Psaumes 126

Ce psaume exprime l'espoir de notre ultime retour à Sion lorsque nos larmes de
chagrin deviendront des larmes de joie.

‫שיר ַה ַּמעֲלֹות‬
ִׁ Une chanson d'ascensions.

‫ בְּׁשּוב י ְהֹוָה‬Quand Adonoy provoque

‫שיבַת צִּיֹון‬
ִׁ ‫ אֶת־‬le retour à Sion

‫ ָה ִי ֽינּו כְּח ֹ ְל ִמים‬: nous aurons été comme des rêveurs.

‫ ָאז‬Puis

‫ י ִמָּ לֵא שְׂ חֹוק פִּ ֽינּו‬nos bouches seront remplies de rire,
‫ ּולְׁשֹונֵ ֽנּו ִרנָּה‬et notre langue avec un chant joyeux.

‫ ָאז י ֹאמְ רּו בַּגֹוי ִם‬Puis ils diront parmi les nations:

‫ ִהגְדִּ יל י ְהֹוָה ַלעֲׂשֹות עִם־אֵ ֽלֶּה‬: «Adonoy a fait de grandes choses pour eux.

‫ ִהגְדִּ יל י ְהֹוָה ַלעֲׂשֹות עִמָּ ֽנּו‬Adonoy avait fait de grandes choses pour nous;

‫ש ֵמחִים‬
ְׂ ‫ ָה ִי ֽינּו‬: nous nous réjouirons [alors].

‫ִיתֽנּו‬
ֵ ‫שב‬ְׁ ‫ ׁשּובָה י ְהֹוָה אֶת־‬Adonoy! ramener nos exilés

‫ ַּכ ֲאפִיקִ ים בַּנֶּ ֽגֶב‬: comme des sources dans le désert.

‫ הַז ְֹּרעִים בְּדִ מְ עָה‬Ceux qui sèment en larmes

‫ב ְִּרנָּה י ִ ְקצֹֽרּו‬: moissonnera avec un chant joyeux.

‫[ הָלֹוְך יֵלְֵך ּובָכ ֹה‬Quoique] il marche en pleurant,

‫שְך־ ַה ָּז ַֽרע‬


ֶׁ ֽ ֶ‫ נ ֹשֵׂ א מ‬portant le sac de graines,

‫ ב ֹּא־י ָב ֹא ב ְִרנָּה‬il reviendra avec une chanson joyeuse

‫שא ֲאלֻמ ֹּתָ יו‬


ֵׂ ֹ ‫נ‬: portant ses gerbes.

‫ תהלים קכז‬Psaumes 127

Dans ce psaume, David enseigne à Salomon, son fils, les vertus de la formation
appropriée des enfants. La flèche tirée d'une main forte porte en elle la force de l'archer
longtemps après qu'elle a quitté sa main, et elle suit sans relâche la direction donnée
par la main de l'homme puissant. De même, les enfants élevés par des parents dévoués
resteront indéfectiblement et sans hésitation fidèles à l'objectif qui leur a été fixé par
les mains directrices des parents, longtemps après avoir quitté la sphère immédiate de
cette orientation parentale.

‫שיר הַמַּ עֲלֹות ִלשְֹׁלמ ֹה‬


ִׁ Un chant des ascensions de Salomon.

‫ ִאם־י ְהֹוָה ֹלא־י ִ ְבנֶה בַ ֽי ִת‬Si Adonoy ne construit pas de maison,

‫שוְא ָע ְמלּו בֹונָיו ּבֹו‬


ָׁ puis en vain ses bâtisseurs y ont travaillé;

‫שמָר־עִיר‬
ְׁ ִ ‫ אִ ם־י ְהֹוָה ֹלא־י‬si Adonoy ne préserve pas la ville,

‫שקַד ׁשֹומֵר‬
ָׁ ‫שָׁ וְא‬: en vain le gardien veille.

‫ שָׁ וְא ָלכֶם‬C'est en vain pour toi


‫י־שבֶת‬
ֽׁ ֶ ‫ מַשְׁכִּ ֽימֵ י קּום מְאַ ֽח ֲֵר‬que tu te lèves tôt, que tu t'assois tard,

‫ א ֹ ְכלֵי לֶ ֽחֶם ָה ֲע ָצבִים‬qui mangent le pain du labeur;

‫ כֵּן י ִתֵּ ן‬mais Il donnera sûrement [la nourriture]

‫ לִידִ ידֹו‬à ses proches

‫שנָא‬
ֵׁ : à ceux qui bannissent le sommeil d'eux-mêmes.

‫ ִהנֵּה נַ ֲחלַת י ְהֹוָה ָּבנִים‬Voici, un héritage d'Adonoy, sont des enfants

‫שכָר פ ְִּרי הַבָּ ֽטֶן‬


ָׂ : une récompense [de Lui] est le fruit de l'utérus.

‫ ְּכ ִחצִּים ְּבי ַד־גִּּבֹור‬Comme des flèches dans la main d'un homme puissant,

‫ְּעּורים‬
ִ ‫כֵּן ְּבנֵי ַהנ‬: les enfants de sa jeunesse le sont aussi.

‫ אַ ש ְֵׁרי הַגֶּ ֽבֶר‬Heureux l'homme

‫שפָּתֹו ֵמהֶם‬
ְׁ ‫ אֲשֶׁ ר ִמלֵּא אֶת־ ַא‬qui en a rempli son carquois;

‫ ֹלא־יֵבֽׁשּו‬ils n'auront pas honte

‫ כִּי־י ְדַ בְּרּו אֶת־אֹויְבִים‬quand ils parlent avec leurs ennemis

‫ַּשעַר‬
ֽׁ ָּ ‫ב‬: dans la porte.

‫ תהלים קכח‬Psaumes 128

Heureuse est la maison imprégnée de crainte de Dieu et couronnée de prospérité et de


contentement.

‫שיר ַה ַּמעֲלֹות‬
ִׁ Une chanson d'ascensions.

‫ אַשְׁ ֵרי כָּל־י ְֵרא י ְהֹוָה‬Heureux tous ceux qui craignent Adonoy,

‫הַהֹלְֵך בִּדְ ָרכָיו‬: qui marche dans ses voies.

‫ י ְ ִג ֽי ַע כַּפֶּ ֽיָך‬Le labeur de tes mains,

‫ כִּי ת ֹאכֵל‬quand vous en mangez -

‫אַ ש ֶ ְֽׁריָך וְטֹוב לְָך‬: heureux êtes-vous, bon sera le vôtre.

‫ אֶשְׁתְּ ָך כְּגֶ ֽפֶן פ ִֹּרי ָּה‬Votre femme est une vigne fructueuse

‫ֵיתָֽך‬
ֶ ‫ ְּבי ְַרכְּתֵ י ב‬dans les parties les plus intimes de votre maison,
‫ בָּנֶ ֽיָך ִּכשְׁתִ לֵי ז ֵיתִ ים‬vos enfants sont comme des oliviers

‫ש ְלחָנֶ ָֽך‬
ֻׁ ‫ ָסבִיב ְל‬: autour de votre table.

‫ ִהנֵּה כִי־כֵן י ְב ֹ ַֽרְך גָּ ֽבֶר‬Voici, ainsi est béni l'homme

‫י ְֵרא י ְהֹוָה‬: qui craint Adonoy.

‫ יְב ֶָרכְָך י ְהֹוָה ִמצִּּיֹון‬Puisse Adonoy vous bénir hors de Sion,

‫ּוראֵה‬
ְ et peux-tu regarder

‫שלָ ֽ ִם‬
ָׁ ‫ בְּטּוב י ְרּו‬sur le bien de Jérusalem

‫כ ֹּל י ְ ֵמי ַח ֶּי ֽיָך‬: tous les jours de ta vie.

‫ּוראֵה־ ָבנִים ְלבָנֶ ֽיָך‬


ְ Puissiez-vous voir [les] enfants de vos enfants,

‫שָׁ לֹום עַל־י ִשְׂ ָראֵל‬: paix sur Israël.

‫ תהלים קכט‬Psaumes 129

Ce psaume décrit les plaisirs éphémères, dépourvus de bénédiction ou de permanence,


de ceux qui haïssent Sion et qui luttent contre la Torah qui sort de Sion, et contre Israël
qui sont les porte-étendards de ses enseignements.

‫שיר ַה ַּמעֲלֹות‬
ִׁ Une chanson d'ascensions.

‫« ַרבַּת צ ְָר ֽרּונִי‬Ils m'ont beaucoup affligé

‫ְּעּורי‬
ַ ‫ מִ נ‬depuis ma jeunesse, "

‫י ֹֽאמַר־נָא י ִשְׂ ָראֵל‬: laissez Israël dire maintenant.

‫« ַרבַּת צ ְָר ֽרּונִי‬Ils m'ont beaucoup affligé

‫ְּעּורי‬
ָ ‫ מִ נ‬depuis ma jeunesse;

‫גַּם ֹלא־ ָיֽכְלּו לִי‬: mais aussi ils n'ont pas prévalu contre moi.

‫שים‬
ִׁ ‫ עַל־ ַּגבִּי ח ְָרׁשּו ח ְֹר‬Les laboureurs ont labouré mon dos;

‫הֶאֱ ִ ֽריכּו ְל ַמ ֲענִיתָ ם‬: ils ont fait de longs sillons.

‫ י ְהֹוָה צַדִּ יק‬Adonoy est juste,

‫שעִים‬
ָׁ ‫קִ צֵּץ עֲבֹות ְר‬: Il a coupé les cordes des méchants.
‫ יֵבֽׁשּו ְוי ִסֹּֽגּו ָאחֹור‬Qu'ils aient honte et se retournent,

‫כ ֹּל ׂשנְ ֵאי צִּיֹון‬: tous les ennemis de Sion.

‫ יִהְיּו ַּכ ֲחצִיר גַּּגֹות‬Qu'ils soient comme l'herbe sur les toits,

‫שלַף יָבֵׁש‬
ָׁ ‫שקַּדְ מַת‬
ֶׁ : avant qu'il ne jaillisse, il se fane.

‫ שֶׁ ֹּלא ִמלֵּא כַּפֹו קֹוצֵר‬Dont le moissonneur ne remplit pas sa main,

‫ ְו ִחצְנֹו ְמעַמֵּ ר‬: ni la gaine ne reliait sa poitrine.

‫ וְֹלא ָאמְ רּו הָעֹב ְִרים‬Et les passants n'ont pas dit:

‫« ב ְִּרכַּת־י ְהֹוָה ֲאלֵיכֶם‬La bénédiction d'Adonoy soit sur vous;

‫שם י ְהֹוָה‬
ֵׁ ‫ב ַ ֵּֽרכְנּו אֶתְ כֶם ְּב‬: "Nous vous bénissons au Nom d'Adonoy."

‫ תהלים קל‬Psaumes 130

Dans ce psaume, l'âme juive chante la façon dont l'esprit juif monte des profondeurs de
la plus profonde misère de tous, le fardeau du péché et de la culpabilité. «Car avec toi
est le pardon, afin que tu sois craint», car grâce à la repentance, le pardon est atteint, et
c'est donc un chant d'ascension.

‫שיר ַה ַּמעֲלֹות‬
ִׁ Une chanson d'ascensions.

‫ ִמ ַּמ ֲע ַמ ִּקים‬Hors des profondeurs

‫ ְק ָראתִ ֽיָך י ְהֹוָה‬: Je t'ai appelé, Adonoy.

‫ש ְמעָה בְקֹולִי‬
ִׁ ‫ אֲדֹנָי‬Mon Maître, écoute ma voix;

‫ תִּ ְה ֶי ֽינָה ָאז ְנֶ ֽיָך קַשֻּׁבֹות‬que tes oreilles soient attentives

‫לְקֹול תַּ חֲנּונָי‬: à la voix de mes supplications.

‫שמָר־י ָּה‬
ְׁ ִּ‫ אִ ם־עֲֹונֹות ת‬Si vous Dieu devez tenir compte des iniquités,

‫אֲדֹנָי ִמי יַעֲמ ֹד‬: mon Maître, qui pourrait survivre?

‫ כִּי־ ִע ְּמָך ַה ְּסלִיחָה‬Car avec toi est le pardon,

‫לְמַ ֽעַן תִּ ו ֵָּרא‬: afin que vous soyez craint.

‫ קִ ִּו ֽיתִ י י ְהֹוָה ִקוְּתָ ה נַפְשִׁ י‬J'espère pour Adonoy, mon âme espère;

‫הֹוחלְתִּ י‬
ֽ ָ ‫ ְולִדְ בָרֹו‬: et pour sa parole, j'attends
‫שי לַאדֹנָי‬
ִׁ ‫ נַ ְפ‬Mon âme [attend] mon maître

‫ מִש ֹּׁ ְמ ִרים‬plus que le gardien [attend]

‫ ל ַֽב ֹּקֶר‬pour le matin,

‫[ ש ֹׁ ְמ ִרים‬plus que] le gardien [attend]

‫ל ַֽב ֹּקֶר‬: pour le matin.

‫ יַחֵל י ִשְׂ ָראֵל אֶל־י ְהֹוָה‬Attends, Israël, sur Adonoy

‫ַחסֶד‬
ֽ ֶ ‫ כִּי־עִם־י ְהֹוָה ה‬car avec Adonoy il y a de la bonté de cœur

‫ ְוה ְַרבֵּה עִּמֹו פְדּות‬: et avec Lui il y a beaucoup de rédemption.

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ וְהּוא יִפְדֶּ ה אֶת־י‬Et Il rachètera Israël

‫מִכ ֹּל עֲֹונֹותָ יו‬: de toutes ses iniquités.

‫ תהלים קלא‬Psaumes 131

Ce psaume résume toute la grandeur de l'âme de David en trois courts versets.

‫שיר ַה ַּמעֲלֹות לְדָ וִד‬


ִׁ Une chanson des ascensions de David.

‫ י ְהֹוָה ֹלא־גָבַּה ִלבִּי‬Adonoy, mon cœur n'était pas hautain

‫ְֹלא־רמּו עֵינַי‬
ָ ‫ ו‬ni mes yeux élevés;

‫ וְֹלא־הִלַּ ֽכְתִּ י‬et je ne me préoccupais pas

‫ ִּבגְד ֹלֹות‬avec des choses trop grandes

‫ּו ְבנִ ְפלָאֹות מִמֶּ ֽנִּי‬: et trop merveilleux pour moi.

‫ש ִּו ֽיתִ י‬
ִׁ ‫ אִ ם־ֹלא‬N'ai-je pas calmé

‫ וְדֹומַ ֽ ְמתִּ י נַפְשִׁ י‬et apaisé mon âme,

‫ ְּכגָמֻל ֲעלֵי אִּמֹו‬comme un enfant sevré de sa mère,

‫שי‬
ִׁ ‫ ַּכ ָּגמֻל ָעלַי נַ ְפ‬: comme un enfant sevré mon âme est avec moi.

‫ יַחֵל י ִשְׂ ָראֵל אֶל־י ְהֹוָה‬Attendez Israël sur Adonoy,

‫מֵ עַתָּ ה ְועַד־עֹולָם‬: à partir de maintenant et pour toujours.


‫ תהלים קלב‬Psaumes 132

David chante avec joie à sa nomination pour faire les préparatifs de la construction de
la sainte demeure de Dieu et pour la promesse de Dieu que lui et ses descendants
seront les éternels porteurs du royaume royal d'Israël.

‫שיר ַה ַּמעֲלֹות‬
ִׁ Une chanson d'ascensions.

‫ ז ְכֹור־י ְהֹוָה לְדָ וִד‬Souviens-toi, Adonoy, à David

‫אֵת כָּל־עֻּנֹותֹו‬: toutes ses afflictions.

‫שבַּע לַיהֹוָה‬
ְׁ ִ‫שר נ‬
ֶׁ ֲ‫ א‬Comment il a juré à Adonoy

‫נָדַ ר ַל ֲאבִיר יַעֲק ֹב‬: et a fait un vœu au Puissant de Jacob.

‫ אִ ם־ָאב ֹא‬Sûrement je n'entrerai pas

‫ ב ְּֽא ֹהֶל בֵּיתִ י‬dans la tente de ma maison;

‫ אִ ם־ ֶא ֱעלֶה‬je ne monterai pas non plus

‫ַל־ע ֶֽרׂש י ְצּועָי‬


ֶ ‫ע‬: dans le lit qui est étendu pour moi.

‫שנָת ְלעֵינָי‬
ְׁ ‫ אִ ם־אֶתֵּ ן‬Sûrement je ne donnerai pas le sommeil à mes yeux,

‫ ְל ַע ְפ ַעפַּי תְּ נּומָה‬: ni dormir à mes paupières.

‫ עַד־אֶמְ צָא ָמקֹום לַיהֹוָה‬Jusqu'à ce que je trouve une place pour Adonoy,

‫מִשְׁ כָּנֹות ַל ֲאבִיר יַעֲק ֹב‬: des habitations pour le Puissant de Jacob.

‫ ִהנֵּה־שְׁמַ ֲענּֽו ָה ְב ֶאפ ָ ְֽרתָ ה‬Voici, nous en avons entendu parler comme étant à Éphrath;

‫מְ צָאנּֽו ָה בִּשְׂ דֵ י־ ָיֽעַר‬: nous l'avons trouvé dans les champs de la forêt.

‫שכְּנֹותָ יו‬
ְׁ ‫ נָבֹֽוָאה ְל ִמ‬Venons-en à ses tabernacles,

‫נִשְׁתַּ ֲחוֶה ַלהֲד ֹם ַרגְלָיו‬: prosternons-nous à son marchepied.

‫ קּומָה י ְהֹוָה ִל ְמנּוח ֶָתָֽך‬Lève-toi Adonoy vers ton lieu de repos,

‫אַתָּ ה ַואֲרֹון ֻע ֶּזָֽך‬: Toi et l'Arche de Ta force.

‫ כֹּהֲנֶ ֽיָך‬Laissez vos prêtres

‫ י ִ ְלבְּׁשּו־צֶ ֽדֶ ק‬se revêtent de justice,


‫י ְַרנֵּ ֽנּו‬: et que Tes dévoués chantent de joie.

‫ ַּבעֲבּור דָּ וִד ַעבְדֶּ ָֽך‬Pour l'amour de David, ton serviteur,

‫יחָֽך‬
ֶ ִׁ‫ַאל־תָּ שֵׁב ְּפנֵי מְש‬: ne rejetez pas votre oint.

‫ נִשְׁ בַּע־י ְהֹוָה לְדָ וִד‬Adonoy a juré à David,

‫ אֱמֶת ֹלא־י ָׁשּוב מִמֶּ ֽנָּה‬une vérité dont il ne se détournera pas,

‫« מִ פ ְִּרי ִב ְטנְָך‬Du fruit de ton ventre

‫שית ְל ִכסֵּא־לְָך‬
ִׁ ָ‫א‬: Je monterai sur votre trône.

‫ ִאם־י ִשְׁ ְמרּו ָבנֶיָך ב ְִּריתִ י‬Si vos enfants gardent mon alliance

‫ ְועֵד ֹתִ י זֹו אֲ ַלמְּדֵ ם‬et mon témoignage que je les enseignerai;

‫ גַּם־ ְּבנֵיהֶם‬puis leurs enfants aussi

‫עֲדֵ י־עַד יֵשְׁבּו ְל ִכסֵּא־לְָך‬: restera à jamais assis sur votre trône.

‫ כִּי־ ָבחַר י ְהֹוָה ְּבצִּיֹון‬Car Adonoy a choisi Sion;

‫ ִאוָּּה לְמֹושָׁב לֹו‬: Il le désirait pour sa demeure.

‫« ז ֹאת־מְנּוחָתִ י עֲדֵ י־עַד‬Ceci est mon lieu de repos pour toujours,

‫שב כִּי אִ וִּתִ ֽי ָה‬


ֵׁ ֵ‫פ ֹּה א‬: ici je m'attarderai car je l'ai désiré.

‫ צֵידָ ּה ב ֵָּרְך ֲאב ֵָרְך‬Sa provision, je la bénirai abondamment;

‫אֶ בְיֹונֶ ֽי ָה אַשְׂ בִּ ֽי ַע לָ ֽחֶם‬: son nécessiteux je vais la rassasier avec du pain.

‫ וְכֹהֲנֶ ֽי ָה‬Et ses prêtres

‫ ַא ְלבִּיׁש ֶיֽשַׁע‬Je vais vêtir de la délivrance

‫ִידֽי ָה ַרנֵּן י ְַרנֵּ ֽנּו‬


ֶ ‫ ַו ֲחס‬: et ses dévoués chanteront de joie.

‫שם ַאצְמִ ֽי ַח‬


ָׁ Là je ferai surgir

‫ ֶ ֽק ֶרן לְדָ וִד‬la corne de David

‫[ ע ַ ָֽרכְתִּ י נֵר‬là] ai-je commandé une lampe

‫שיחִי‬
ִׁ ‫ ִל ְמ‬: pour mon oint.
‫ אֹויְבָיו ַא ְלבִּיׁש ּֽבשֶׁת‬Je vêtirai ses ennemis de honte,

‫ ְו ָעלָיו יָצִיץ נִז ְרֹו‬: mais sur lui sa couronne brillera.

‫ תהלים קלג‬Psaumes 133

Ce psaume dépeint la béatitude qui attend la nation d'Israël quand Dieu fera à nouveau
reposer sa présence divine parmi nous - le jour où nous serons réunis dans notre propre
pays.

‫שיר ַה ַּמעֲלֹות לְדָ וִד‬


ִׁ Une chanson des ascensions de David.

‫ ִהנֵּה מַה־ּטֹוב ּומַה־נָּעִים‬Voici, comme c'est bon et comme c'est agréable

‫שבֶת ַאחִים גַּם־ ָיֽחַד‬:


ֽׁ ֶ quand les frères habitent aussi ensemble dans l'unité.

‫ כ ֶַּּשֽׁמֶ ן הַּטֹוב עַל הָר ֹאׁש‬Comme l'huile précieuse sur la tête

‫ י ֵֹרד עַל־ ַהז ָּ ָקן‬descendant sur la barbe,

‫ זְקַן־ַאהֲר ֹן‬la barbe d'Aaron

‫ שֶׁ י ֵֹּרד‬qui descend

‫עַל־פִּי מִּדֹותָ יו‬: sur le bord de ses vêtements.

‫ ְּכטַל־ח ְֶרמֹון‬Comme la rosée d'Hermon

‫ שֶׁ י ֵֹּרד‬qui descend

‫ עַל־ה ְַר ֵרי צִּיֹון‬sur les montagnes de Sion;

‫ כִּי שָׁ ם ִצוָּה י ְהֹוָה אֶת־ ַהב ְָּרכָה‬car c'est là qu'Adonoy a commandé la bénédiction,

‫ ַחי ִּים עַד־הָעֹולָם‬: la vie pour toujours.

‫ תהלים קלד‬Psaumes 134

Ce psaume nous appelle à nous lever dans notre nuit actuelle d'exil et à prier pour la
restauration du Saint Temple. Ces prières préservent le lien spirituel qui nous unit tous
et nous inspirent à nous souvenir de Sion.

‫שיר ַה ַּמעֲלֹות‬
ִׁ Une chanson d'ascensions.

‫ ִהנֵּה ב ְָּרכּו אֶת־י ְהֹוָה‬Voici, bénis Adonoy

‫ כָּל־ ַעבְדֵ י י ְהֹוָה‬tous [vous] serviteurs d'Adonoy,


‫‪ qui se tiennent dans la maison d'Adonoy‬הָע ֹמְדִ ים ְּבבֵית־י ְהֹוָה‬

‫‪ַּ : la nuit.‬בלֵּילֹות‬

‫‪ Levez vos mains vers le sanctuaire‬שְׂ אּו־י ְדֵ כֶם קֹֽדֶ ׁש‬

‫‪ּ: et bénis Adonoy.‬וב ְָרכּו אֶת־י ְהֹוָה‬

‫‪ Adonoy vous bénira hors de Sion,‬יְב ֶָרכְָך י ְהֹוָה ִמצִּּיֹון‬

‫שמַ ֽי ִם וָאָ ֶֽרץ‬


‫‪: [Celui qui est] Créateur du ciel et de la terre.‬עֹשֵׂה ָׁ‬

‫‪Chansons pour Seudah Shelishis‬‬

‫ַאתְ ִ ֽקינּו סְעּודָ תָ א דִ מְ הֵי ְמנּותָ א שְׁ לֵימָתָ א חֶדְ וָתָ א דְּ מַ ְלכָּא קַדִּ ישָׁ א‪ַ :‬אתְ ִקינּו סְעּודָ תָ א דְּ מַ ְלכָּא דָּ א הִיא סְעּודָ תָ א‬
‫שין‪ַ .‬אתְ י ָן ְל ַסעֲדָ א ַּבהֲדֵ יּה‬
‫‪:‬דִ זְעֵיר ַאנְפִּין‪ְ .‬ועַתִּ יקָ א קַדִּ ישָׁ א‪ַ .‬וחֲקַל תַּ ּפּוחִין קַדִּ י ִׁ‬

‫‪ְּ :‬בנֵי הֵי ָכלָא‪ .‬דִ ְכסִיפִין‪ .‬לְמֶ ֱחזֵי ז ִיו דִּ זְעֵיר ַאנְפִּין‬

‫‪:‬י ְהֹון ָהכָא‪ְּ .‬בהַאי תַּ כָּא‪ .‬דְ בֵּה ַמ ְלכָּא ְּבגִּלּופִין‬

‫ִירין ְוכָל גַּדְּ פִין‬


‫‪:‬צְבּו ַלחֲדָ א‪ְּ .‬בהַאי ַועֲדָ א‪ .‬בְּגֹו ע ִ‬

‫שעְתָּ א‪ .‬דְ בֵּה ַר ֲעוָא ְולֵית ז ַ ֲעפִין‬


‫‪:‬חֲדּו הַשְׁתָּ א‪ְּ .‬בהַאי ַׁ‬

‫‪:‬קְ ִריבּו לִי‪ .‬חֲזּו חֵילִי‪ .‬דְ לֵית דִּ ינִין דִּ תְ קִיפִין‬

‫‪ְ .‬לבַר נַ ְטלִין‪ְ .‬ולָא עָאלִין‪ַ .‬הנֵּי ַּכ ְלבִּין דַ ֲחצִיפִין‬

‫‪ְ :‬והָא ַאז ְמִ ין‪ .‬עַתִּ יק יֹומִין‪ .‬לְמִ נְחָה (לְמִ ְצחָא) עֲדֵ י י ְהֹון ָח ְלפִין‬

‫‪:‬רעּו דִ ילֵּה‪ .‬דְ גַלֵי לֵּה‪ְ .‬ל ַב ָּטלָא ְּבכָל קְ לִיפִין‬


‫ְ‬

‫‪:‬י ְשַׁ וֵּי לֹון‪ .‬בְּנֹו ְקבֵיהֹון‪ .‬וִיטַמְ רּון בְּגֹו ֵכפִין‬

‫‪:‬אֲ ֵרי הַשְׁתָּ א‪ .‬בְּמִ נְחָתָ א‪ְּ .‬בחֶדְ וָתָ א דִ זְעֵיר ַאנְפִּין‬

‫‪ Mizmor L'Dovid‬מזמור לדוד‬

‫‪Certains ont l'habitude de répéter ce psaume trois fois‬‬

‫‪ִ . Un psaume à David,‬מז ְמֹור לְדָ וִד‬

‫‪: Adonoy est mon berger, je ne manquerai de rien.‬י ְהֹוָה רֹועִי ֹלא אֶ ְחסָר‬

‫שא י ְַרבִּיצֵ ֽנִי‬


‫‪ִּ . Dans les pâturages luxuriants, il me fait mentir,‬בנְאֹות דֶּ ֽ ֶׁ‬

‫‪: outre les eaux tranquilles, Il me conduit.‬עַל מֵ י ְמנּוחֹות יְנַהֲלֵ ֽנִי‬


‫שי י ְׁשֹובֵב‬
ִׁ ‫נַ ְפ‬. Mon âme, Il restaure,

‫ יַנ ֵ ְֽחנִי ּֽב ַמ ְע ְּגלֵי צֶ ֽדֶ ק‬Il me dirige dans les sentiers de la justice

‫ ְל ַמעַן שְׁמֹו‬: pour l'amour de son nom.

‫ גַּם כִּי ֵאלְֵך‬Bien que je marche

‫ ְּבגֵיא ַצלְמָ ֽוֶת‬dans la vallée de l'ombre de la mort,

‫ כִּי אַתָּ ה ִעמָּדִ י‬.‫ירא ָרע‬


ָ ִ‫ֹלא א‬.Je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi;

‫ש ַענ ְֶּתָֽך‬
ְׁ ‫ש ְב ְ֒טָך ּו ִמ‬
ִׁ Ta verge et ton bâton,

‫הֵ ֽמָּה יְנַח ֲֻמֽנִי‬: ils me réconfortent.

‫ש ְלחָן‬
ֻׁ ‫ תַּ עֲרְֹך ְל ָפנַי‬Tu me prépare une table

‫נֶגֶד צ ְֹר ָ ֽרי‬. en pleine présence de mes ennemis.

‫ַש ֶמן ר ֹאשִׁ י‬


ֽׁ ֶּ ‫שנְתָּ ב‬
ֽׁ ַּ ִּ‫ד‬. Vous avez oint ma tête d'huile;

‫ּכֹוסִי ְר ָוי ָה‬: ma tasse déborde.

‫ָחסֶד י ְִרדְּ פּֽונִי‬


ֽ ֶ ‫[ אַ ְך טֹוב ו‬Que] seuls le bien et la gentillesse me poursuivent

‫כָּל י ְ ֵמי ַחי ָּי‬. tous les jours de ma vie,

‫ְשבְתִּ י ְּבבֵית י ְהֹוָה‬


ֽׁ ַ ‫ ו‬et j'habiterai dans la maison d'Adonoy

‫לְא ֹ ֶֽרְך י ָ ִמים‬: pendant de longues journées.

‫ ידיד נפש‬Yedid Nefesh

‫י ְדִ יד נֶ ֽפֶׁש ָאב ה ַָר ֲח ָמן‬. Bien-aimé de l'âme, Père miséricordieux,

‫מְׁשֹוְך ַעבְדְּ֒ ָך אֶל ְרצֹונֶ ָֽך‬. attirez votre serviteur à votre volonté.

‫[ י ָרּוץ ַעבְדְּ֒ ָך כְּמֹו ַאי ָּל‬Alors] ton serviteur courra comme un cerf;

‫י ִשְׁתַּ ֲחוֶה אֶל מּול הֲדָ ֶ ֽרָך‬. il s'inclinera devant ta splendeur.

‫ידֹותֽיָך‬
ֶ ִ‫יֶע ֱַרב לֹו י ְד‬. Pour lui, vos affections seront plus douces

‫ ִמנֹּֽפֶת צּוף‬que les gouttes du nid d'abeille

‫ ְוכָל ָ ֽטעַם‬: et tous les goûts [autres agréables].


‫הָדּור נָאֶה ז ִיו הָעֹולָם‬. Splendide, belle, éclat du monde,

‫שי חֹולַת ַא ֲהב ֶָתָֽך‬


ִׁ ‫נַ ְפ‬. mon âme a le mal d'amour pour toi.

‫אָ ֽנָּא אֵל נָא ְרפָא נָא לָּה‬. Je t'en supplie, tout-puissant, s'il te plaît, guéris-la

‫ ְּבה ְַראֹות לָּה‬en lui montrant

‫נֹֽעַם ז ִיוֶ ָֽך‬. la douceur de votre éclat.

‫ָאז תִּ תְ ַחז ֵּק וְתִ תְ ַרפֵּא‬. Alors elle sera fortifiée et guérie

‫ ְו ָה ְ֒יתָ ה לָּה שִׂ ְמחַת עֹולָם‬: et elle aura une joie éternelle.

‫ וָתִ יק יֶהֱמּו נָא ַרחֲמֶ ֽיָך‬Ancien - que ta miséricorde soit excitée,

‫ ְוחּֽוסָה נָא‬et ayez pitié

‫עַל בֵּן אֲהּובֶ ָֽך‬. sur votre enfant bien-aimé;

‫ כִּי זֶה ַּכמָּה נִכְסֹוף נִ ְכ ַספְתִּ י‬car il y a longtemps que j'ai aspiré

‫ל ְִראֹות מְ ה ֵָרה בְּתִ פְאֶ ֶֽרת ֻע ֶּזָֽך‬. pour voir bientôt la gloire de ta force.

‫ אֵ ֽלֶּה ָח ְ֒מדָ ה ִלבִּי‬Celles-ci, mon cœur les a désirées,

‫ ְוחּֽוסָה נָא וְַאל תִּ תְ ַעלֵּם‬: s'il vous plaît, ayez pitié et ne vous cachez pas.

‫ ִה ָּגלֶה נָּא‬Révélez-vous, s'il vous plaît

‫ ּופְרֹוס ֲחבִיבִי ָעלַי‬et répandre sur moi, mon bien-aimé,

‫אֶת ֻסכַּת שְׁלֹומֶ ָֽך‬. l'abri de ta paix,

‫בֹודָֽך‬
ֶ ‫תָּ אִ יר אֶ ֶֽרץ ִמ ְּ֒כ‬. que la terre soit illuminée de ta gloire,

‫ש ְ֒מחָה בְָּך‬
ְׂ ִ‫נָגִ ֽילָה ְונ‬. nous nous réjouirons et nous nous réjouirons en Toi.

‫ ַמהֵר אֶה ֹב‬Dépêchez-vous, montrez-nous votre amour,

‫ כִּי בָא מֹועֵד‬car le moment est venu,

‫ ְוחָנֵּ ֽנּו כִּי ֵמי עֹולָם‬: et ayez pitié de nous comme autrefois.

‫ כֶּ ֽתֶ ר י ִתְּ֒ נּו לְָך י ְהֹוָה‬,‫ מּוכְתַּ ר בְּכֶ ֽתֶ ר ֶעלְיֹון‬,‫ ִעלַת ָהעִּלֹות‬.‫ַשכֶל ַהנֶּ ֱעלָם ִמכָּל ַרעְיֹון‬
ֽׂ ֵּ ‫ ה‬.‫אֵל מִּ סְתַּ תֵּ ר בְּשַׁ פ ְִריר ֶחבְיֹון‬:

‫שית ָח ְכמָה י ְִרַאת י ְהֹוָה‬


ִׁ ‫ ֵרא‬.‫ מֵאַ ֽי ִן תִּ מָּ צֵא ְוהִיא נֶ ְעלָמָה‬.‫ ְרׁשּומָה ַחכְמָתְ֒ ָך ַה ְּ֒סתּומָה‬,‫ּתֹורתְ֒ ָך הַקְּ֒ דּומָה‬
ָ ‫ב ְֵּראשִׁ ית‬:
‫ אֱמּונִים נֹוצֵר‬.‫שע ֲֵרי בִינָה‬
ַׁ ‫שים‬
ִּׁ ִ‫ ּתֹו ְ֒צא ֶֹתֽי ָה חֲמ‬.‫ מַ י ִם עֲמּוקִ ים י ִדְ לֵם אִיׁש תְּ בּונָה‬.‫ְרחֹובֹות ַהנָּהָר נַ ֲחלֵי אֱמּונָה‬
‫י ְהֹוָה‬:

‫ ַחסְדֵ י י ְהֹוָה ַאזְכִּיר‬.‫ אֱֹלהֵי ַאב ְָרהָם ז ְכֹור ְל ַעבְדֶּ ָֽך‬.‫ ַרב ֶ ֽחסֶד גָּדֹול עַל הַשָּׁ מַ ֽי ִם ַחסְדֶּ ָֽך‬.‫ָהאֵל ַהגָּדֹול עֵינֵי כ ֹל נֶגְדֶּ ָֽך‬
‫תְּ הִּלֹות י ְהֹוָה‬:

‫ אַתָּ ה גִּבֹור לְעֹולָם י ְהֹוָה‬.‫ פַּ ֽחַד י ִ ְצחָק מִשְׁ פ ֵָּטֽנּו הָאִ ָֽירה‬.‫מּורה‬
ָ ְּ‫אֹורה מֵאֵ ין ת‬
ָ ‫ מֹוצִיא‬.‫ְבּורה‬
ָ ‫מָ רֹום נֶאְדָּ ר ב ַּֽכ ֹ ַח ּוג‬:

‫ כִּי ׁשֹומֵ ֽ ַע אֶל אֶ בְיֹונִים‬.‫ תִּ פְאֶ ֶֽרת י ִשְׂ ָראֵל ׁשֹומֵ ֽ ַע תְּ פִּלֹות‬.‫נֹורא תְ הִֹלת‬
ָ ‫ אֲ בִיר יַעֲק ֹב‬.‫מִ י אֵל כָּמֹֽוָך עֹֽושֶׂ ה גְּדֹולֹות‬
‫י ְהֹוָה‬:

‫ ְלנַצֵּ ֽ ַח עַל מְ לֶ ֽאכֶת בֵּית י ְהֹוָה‬,‫ ּומִּבֹור גָּלּות דְּ לֵ ֽנּו ְו ַהעֲלֵ ֽנּו‬.‫ָּרֹותֽינּו גְָּאלֵ ֽנּו‬
ֵ ‫ נֶ ֽצַח י ִשְׂ ָראֵל מִ צ‬.‫י ָּה ָאבֹות יָגֵן עָלֵ ֽינּו‬:

‫ ְוכָל בָּנַ ֽי ְִך לִּמּודֵ י י ְהֹוָה‬.‫ יָכִין ּובֹֽועַז בְּשֵׁ ם נִקְ ָר ִאים‬.‫ נֶ ֽצַח וָהֹוד מֵ הֶם נִמְ צָאִים‬.‫ ִמי ָּמִין ּומִשְּׂ֒ מ ֹאל יְנִיקַת ַה ְּ֒נבִיאִ ים‬:

‫ צַדִּ יק אַתָּ ה י ְהֹוָה‬.‫ מֵ עֵין ַה ְּ֒ב ָרכָה צַדִּ יק י ְסֹוד עֹולָם‬.‫ אֹות ב ְִּרית הּוא לְעֹולָם‬.‫י ְסֹוד צַדִּ יק בְּשִׁ ְבעָה נֶ ְעלָם‬:

‫ ע ֲֶט ֶֽרת תִּ פְאֶ ֶֽרת ְּבי ַד‬.‫ כְּנֶ ֽסֶת י ִשְׂ ָראֵל ַּכלָּה ְקרּוָאה ִבנְעִימָה‬.‫ ַּב ֲעט ָָרה שֶׁ ִע ְּ֒ט ָרה לֹו אִּמֹו‬.‫נָא הָקֵ ם מַ לְכּות דָּ וִד ּושְֹׁלמ ֹה‬
‫י ְהֹוָה‬:

‫ תִּ ק ְַרב ִרנָּתִ י‬.‫ ַספִּיר ִּגז ְָרתָ ם ַיֽחַד ְמאִירֹות‬.‫ ּומַ פ ְִריד אַּלּוף ֹלא י ְִראֶה ְמאֹורֹות‬.‫ָחזָק ְמיַחֵד כְּאֶ חָד ֶעֽשֶׂ ר ְספִירֹות‬
‫ ְלפָנֶ ֽיָך י ְהֹוָה‬:

Service Maariv pour la conclusion de Chabbat, Borechu

Contrairement aux offices du matin Shacharis et de l'après-midi à Mincha qui


correspondent aux deux sacrifices quotidiens communaux ( Tamid ), offerts dans le
Temple, l'un le matin et l'autre l'après-midi, le service Maariv du soir n'a pas
d'équivalent dans le service du Temple, puisque les sacrifices étaient jamais apporté la
nuit dans le Temple.

Le service Maariv a été institué pour correspondre au rituel du Temple consistant à


garder sur l'autel les parties non consommées des sacrifices qui avaient été offerts plus
tôt dans la journée. Ces pièces étaient conservées sur l'autel pendant la nuit afin
qu'elles puissent être complètement consumées par son feu. Ce rituel n'était applicable
que s'il y avait effectivement des parties d'offrandes non consommées.

Although the Maariv service was instituted to correspond to this ritual, and may
therefore seem to be non-obligatory (see Maseches Berachos 27b), Rabbeinu Yitzchak
Alfasi and all the other codifiers have ruled that Maariv has been accepted and
hallowed by custom, and is therefore an obligatory service.

The Shema is preceded by two blessings and followed by two other blessings.

❖‫ וְהּוא ַרחּום‬And He, the Merciful One,

‫ׁשחִית‬
ְ ַ ‫ י ְ ַכּפֵר עָֹון וְֹלא־י‬atones iniquity; and does not destroy.
‫ׁשיב אַּפֹו‬
ִ ‫ ְוה ְִרּבָה ְל ָה‬He frequently withdraws His anger

‫וְֹלא־יָעִיר ּכָל־ ֲחמָתֹו‬: and does not arouse all His rage.1Psalms 78:38. This verse consists of
thirteen Hebrew words. It recalls the “thirteen attributes of Divine mercy” (Exodus
34:6-7). In the evening when man pauses from the rush of his daily activities, he is
conscious of having sinned during the day, and thus begins his prayer with this appeal
for Divine mercy.—Machzor Vitry Midrash Tanchuma (Pinchos 13) notes that the
morning sacrifice ( ‫ )ּתָ מִ יד ׁשֶ ל ׁשַ חַ ר‬atoned for sins committed during the night, while the
afternoon sacrifice ( ‫ )ּתָ מִ יד ׁשֶ ל ּבֵ ין הָ עַ ְרּבַ יִם‬atoned for sins committed during the day. Since
the evening service does not represent Temple sacrifice, it became customary to recite
this verse because it mentions that God “atones iniquity.”— Avudraham

‫ׁשיעָה‬
ִ ‫ י ְהֹוָה הֹו‬Adonoy, deliver [us!]

‫הַּמֶ ֽלְֶך יַעֲנֵ ֽנּו בְיֹום־ק ְָ֒ראֵ ֽנּו‬: The King will answer us on the day we call.2Psalms 20:10

The Chazzan says:

‫ּב ְָ֒רכּו אֶ ת יְהֹוָה ַה ְ֒מב ָֹרְך‬: Bless Adonoy Who is blessed.

The congregation responds and the Chazzan repeats:

‫ ּבָרּוְך יְהֹוָה ַה ְ֒מב ָֹרְך‬Blessed is Adonoy, Who is blessed

‫לְעֹולָם ָועֶד‬: forever and ever.

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫ אֱֹלהֵ ֽינּו מֶ ֽלְֶך הָעֹולָם‬our God, King of the Universe,

‫ׁשר ּבִדְ בָרֹו ַמע ֲִריב ע ֲָרבִים‬


ֶ ֲ‫ א‬With His word He brings on evenings,

‫ׁשע ִָרים‬ ֽ ֵ ‫ ְּב ָחכְמָה‬with wisdom He opens the gates3These are the gates of sunrise and
ְ ‫ּפֹות ַח‬
sunset through which God, in His infinite wisdom, has divided life on earth into two
complementary halves.—Rabbi S.R. Hirsch (of heaven);

‫ ּובִתְ בּונָה‬and with understanding

ַ ְ‫ מ‬changes4He alternates the three daily periods—evening, morning, and


‫ׁשּנֶה עִּתִ ים‬
afternoon.—Avudraham the times

‫ ּומַ ֲחלִיף אֶת ַה ְּ֒ז ַמּנִים‬and alternates the seasons,

‫ ּומְ סַּדֵ ר אֶת הַּכֹו ָכבִים‬and arranges the stars

‫ ּבְמִׁשְ ְ֒מרֹותֵ יהֶם ּב ָָר ִ ֽקי ַע‬in their watches,5The stars appear as watchmen appointed by God to
stand guard over the sleeping world below. He also appointed them their places in
definite orbits according to His will and for purposes known to Him alone.—S.R.
Hirsch in the sky,

‫ּכ ְִרצֹונֹו‬. according to His will.

‫ּבֹורא יֹום וָלָ ֽיְלָה‬


ֵ He creates day and night,

‫ׁשְך‬
ֶ ‫ ּגֹולֵל אֹור ִמ ְּ֒פנֵי ֽח‬He rolls the light away from before darkness,

‫ׁשְך ִמ ְּ֒פנֵי אֹור‬


ֶ ‫ ְו ֽח‬and darkness from before light;

‫ ּו ַמ ֲעבִיר יֹום‬He causes day to pass

‫ ּו ֵמבִיא לָ ֽיְלָה‬and brings night,

‫ ּומַ בְּדִ יל ּבֵין יֹום ּובֵין לָ ֽיְלָה‬and separates between day and night;

‫י ְהֹוָה ְצבָאֹות ׁשְמֹו‬: Adonoy of Hosts6His Name ‫ ה' צְ בָ אֹות‬means “He Who takes all the
infinite variety of hosts and creatures and unites them to act and interact as parts of
one unified Universe.— S.R. Hirsch is His Name.

❖‫ אֵל‬The Almighty,

‫[ חַי ְו ַקּי ָם‬Who is] living and enduring

‫ ּתָ ִמיד י ִ ְמֹלְך עָלֵ ֽינּו‬will always reign over us

‫לְעֹולָם ָועֶד‬. forever and ever.

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫ ַה ַּמע ֲִריב ע ֲָרבִים‬: Who brings on evening.

‫[ ַא ֲהבַת עֹולָם‬With] An everlasting love7This prayer is an abbreviated form of the ‫ַאהֲ בָ ה‬


‫ ַרּבָ ה‬prayer in the morning service. It thanks God for the sacred gift of Divine
Revelation that He granted Israel. It declares that Torah alone is the eternal heritage
of the Jewish people and that all other goods and gifts of life are transitory.— S.R.
Hirsch

ָ‫ׂש ָראֵל ַע ְּ֒מָך ָאהָ ֽבְּת‬


ְ ִ ‫ ּבֵית י‬You loved the House of Israel, Your people.

‫ּתֹורה ּו ִמצְֹות‬
ָ Torah and commandments,

‫ ֻח ִּקים ּומִׁשְ ָּפטִים‬statutes and laws,

ָ‫אֹותֽנּו לִּמַ ֽדְ ּת‬


ָ . You taught us.
‫ עַל ּכֵן י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬Therefore, Adonoy, our God,

‫ׁשכְבֵ ֽנּו ּובְקּומֵ ֽנּו‬


ָ ‫ ְּב‬when we lie down and when we rise,

‫ נ ִָׂשֽי ַח ְּבחֻּקֶ ֽיָך‬we will discuss Your statutes,

‫ ְונִׂשְ מַח‬and rejoice

‫ּתֹור ֶתָֽך‬
ָ ‫ ּבְדִ ב ְֵרי תַ למּוד‬in the words of the teachings of Your Torah

‫ְֹותֽיָך לְעֹולָם ָועֶד‬


ֶ ‫ּו ְב ִמצ‬. and in Your commandments forever.

‫ ּכִי הֵם ַח ֵּי ֽינּו‬For they are our life

‫ ו ְֹֽֽא ֹ ֶרְך י ָמֵ ֽינּו‬and they lengthen our days,

‫ּו ָבהֶם נֶ ְהּגֶה יֹומָם וָלָ ֽיְלָה‬. and on them we will meditate day and night.

❖‫[ וְַא ֲהבָתְ֒ ָך‬May] Your love

‫ַאל ּתָ סִיר מִּמֶ ּֽנּו לְעֹו ָל ִמים‬. never be removed from us

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫ׂש ָראֵל‬
ְ ִ ‫אֹוהֵב עַּמֹו י‬: Who loves His people Israel.

The following three words should be said when praying without a minyan:

‫אֵל מֶ ֽלְֶך נֶ ֱא ָמן‬: (Almighty, faithful King)

‫ ׁשְ מַע יִׂשְ ָראֵ ל‬Hear, Israel:

‫ֹלהֽינּו יְהֹוָה אֶ חָד‬


ֵ ֱ‫יְהֹוָה א‬: Adonoy is our God, Adonoy is One.

The following three lines are to be said silently:

‫ ּבָרּוְך ׁשֵם‬Blessed [is His] Name,

‫ ּכְבֹוד ַמ ְ֒לכּותֹו‬Whose glorious kingdom

‫לְעֹולָם ָועֶד‬: is forever and ever.

‫ וְָא ַהבְּתָ אֵת י ְהֹוָה אֱֹלהֶ ֽיָך‬And you shall love Adonoy your God

‫ ְּבכ ָ֯ל־ ְְׁ֯֯ל ָב ְ֒בָך‬with all your heart

‫ ּו ְ֒בכָל־נַפְׁשְ ָך‬and with all your soul


‫ּו ְ֒בכָל־ ְמא ֶֹדָֽך‬: and with all your possessions.

‫ ְוהָיּו הַּדְ֒ ב ִָרים הָאֵ ּֽלֶה‬And these words

‫ׁש ֯ר ֯אָָ֯ נֹכִי מְ ַצ ֒ ְּוָך הַּיֹום‬


ֶ ֲ‫ א‬which I command you today,

‫ע ַ֯ל־ ְְׁ֯֯לבָבֶ ָֽך‬: shall be upon your heart.

‫ וְׁשִ ּנַנְּתָ ם‬And you shall teach them sharply

‫ ְלבָנֶ ֽיָך‬to your children.

‫ וְדִ ּב ְַרּתָ ּבָם‬And you shall discuss them

‫ֵיתָֽך‬
ֶ ‫ׁשבְּתְ֒ ָך ְּבב‬
ִ ‫ ְּב‬when you sit in your house,

‫ ּו ְ֒ב ֶלכְּתְ ָך בַּדֶ ֶֽרְך‬and when you travel on the road,

‫ׁש ְכּבְָך ּו ְ֒בקּומֶ ָֽך‬


ָ ‫ּו ְ֒ב‬: and when you lie down and when you rise.

‫ ּו ְ֒קׁש ְַרּתָ ם לְאֹות‬And you shall bind them for a sign

‫ ע ַ֯ל־ ָ֯י ֶדָֽך‬upon your hand,

‫ ְוהָיּו לְטֹטָפ ֹת‬et ils seront pour totafos

‫בֵּין עֵינֶ ֽיָך‬: entre vos yeux.

‫ ּו ְ֒כתַ בְתָּ ם‬Et tu les écriras

‫ֵּיתָֽך‬
ֶ ‫ עַל־ ְמז ֻזֹות ב‬sur les poteaux de votre maison

‫ּו ִב ְׁ֒שע ֶ ָֽריָך‬: et sur vos passerelles.

‫ ְו ָהי ָה‬Et ce sera ...

‫ש ֽמ ֹ ַע תִּ שְׁ ְמעּו אֶל־מִ צְֹותַ י‬


ָׁ ‫ אִ ם־‬si vous obéissez avec vigilance à mes commandements

‫ש ֯ר אָ֯ נֹכִי מְ ַצוֶּה אֶתְ֒ כֶם הַּיֹום‬


ֶׁ ֲ‫ א‬que je vous commande aujourd'hui,

‫ לְַא ֲהבָה אֶת־י ְהֹוָה אֱֹלהֵיכֶם‬aimer Adonoy votre Dieu,

‫ ּו ְ֒ל ָע ְ֒בדֹו‬et le servir

‫ ְּבכָל־ ְל ַב ְ֒בכֶם‬de tout ton cœur

‫שכֶם‬
ְׁ ‫ּו ְ֒בכָל־נַ ְפ‬: et avec toute votre âme -
‫ ְונָתַ תִּ י ְמט ַ֯ר־ ַ֯א ְר ְצכֶם‬que je donnerai de la pluie pour ta terre

‫ ְּבעִּתֹו‬en son temps,

‫יֹורה‬
ֶ la pluie précoce (d'automne)

‫ ּו ַמלְקֹוׁש‬et la pluie tardive (printanière);

‫ וְָא ַספְתָּ דְ גָנֶ ָֽך‬et tu récolteras ton grain

‫שָך ְוי ִ ְצה ֶ ָֽרָך‬


ְׁ ‫וְתִ יר‬: et votre vin et votre huile.

‫ ְונָתַ תִּ י ֵעֽש ֶׂ֯ב‬Et je mettrai de l'herbe

‫ ְּ֯בשָׂדְ֒ ָך ִל ְ֒ב ֶהמ ְֶּתָֽך‬dans tes champs pour ton bétail,

ָּ‫וְָא ַכלְתָּ ְושָׂבָ ֽעְת‬: et vous mangerez et serez satisfaits.

‫ הִשָּׁ ְ֒מרּו ָלכֶם פֶּן֯ ־ ִ֯יפְתֶּ ה ְל ַב ְ֒בכֶם‬Méfie-toi de peur que tes cœurs ne soient influencés

‫ ְוס ְַרתֶּ ם‬et vous vous égarez,

‫ִים אֲ֯ ח ִֵרים‬


֯ ‫ ַו ֲעבַדְ תֶּ ם אֱֹלה‬et tu adores des dieux extraterrestres

‫ ְו ִהשְׁתַּ ֲחוִיתֶ ם ָלהֶם‬: et saluez-les.

‫ ְוח ָָרה ַאף־י ְהֹוָה ָּבכֶם‬Et la fureur d'Adonoy s'enflammera parmi vous,

‫שמַ ֽי ִם‬
ָּׁ ‫ ְו ָעצ ַ֯ר אֶ֯ ת־ ַה‬et il fermera les cieux

‫ְֹּלא־ ִ֯י ְהי ֶה ָמטָר‬


֯ ‫ ו‬et il n'y aura pas de pluie

‫אֶת־ ְ֯יבּולָּה‬
֯ ‫ ְוהָאֲדָ מָה ֹלא תִ תֵּ ן‬et la terre ne donnera pas ses produits;

‫ ַו ֲאבַדְ תֶּ ֯ם ְ֯מה ֵָרה‬et tu périras rapidement

‫ מֵ עַל הָאָ ֶֽרץ הַטֹּבָה‬de la bonne terre

‫אֲשֶׁ ֯ר ְ֯יהֹוָה נ ֹתֵ ן ָלכֶם‬: ce qu'Adonoy vous donne.

‫ ְושַׂמְ תֶּ ֯ם ֶ֯את־דְּ ב ַָרי֯ ֯אֵ ֽלֶּה‬Placez ces mots de moi

‫ ע ַ֯ל־ ְ֯ל ַב ְ֒בכֶם ְועַל־נַ ְפ ְׁ֒שכֶם‬sur vos cœurs et sur vos âmes, -

‫ ּוקְ֒ שַׁ ְרתֶּ ֯ם ֯א ֹתָ ם לְאֹות‬et les lier pour un signe

‫ עַּל־י ֶּדְ֒ כֶם‬entre vos mains,


‫ ְוהָיּו לְטֹוטָפ ֹת‬et ils seront pour totafos

‫בֵּין עֵינֵיכֶם‬: entre vos yeux.

‫ ְולִמַּדְ תֶּ ֯ם ֯א ֹתָ ם אֶת־ ְּבנֵיכֶם‬Et tu les enseigneras à tes fils,

‫ לְדַ בֵּר בָּם‬pour les parler

‫ֵיתָֽך‬
ֶ ‫שבְתְּ ָך ְּבב‬
ִׁ ‫ ְּב‬quand tu t'assois dans ta maison,

‫ ּו ְ֒ב ֶלכְתְּ֒ ָך בַדֶּ ֶֽרְך‬et lorsque vous voyagez sur la route,

‫ש ְכ ְּ֒בָך ּו ְ֒בקּומֶ ָֽך‬


ָׁ ‫ּו ְ֒ב‬: et quand vous vous allongez et quand vous vous levez.

‫ ּו ְ֒כתַ בְתָּ ם‬Et tu les écriras

‫ֵּיתָֽך‬
ֶ ‫ עַל־מְזּוזֹות ב‬sur les poteaux de votre maison

‫ּו ִב ְׁ֒שע ֶ ָֽריָך‬: et sur vos passerelles.

‫ לְמַ ֽעַן֯ ִ֯י ְרּבּו י ְ ֵמיכֶם‬Afin que vos jours soient prolongés,

‫ וִימֵי ְבנֵיכֶם‬et les jours de vos enfants,

‫ עַל ָהאֲדָ מָה‬sur la terre

‫שר נִשְׁ בַּע י ְהֹוָה ַלאֲב ֹתֵ יכֶם‬


ֶׁ ֲ‫ א‬qu'Adonoy a juré à vos pères

‫ לָתֵ ת ָלהֶם‬pour leur donner [pour aussi longtemps]

‫כִּימֵי הַשָּׁ מַ ֽי ִם עַל־הָאָ ֶֽרץ‬: comme les cieux sont au-dessus de la terre.

‫וַ ֽי ֹּאמֶ ֯ר י ְהֹוָה אֶ֯ ל־משֶׁה לֵּאמ ֹר‬: Et Adonoy parla à Moïse en disant:

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ דַּ ב ֵּ֯ר ֶ֯אל־ ְּבנֵי י‬Parle aux enfants d'Israël,

‫ וְָאמ ְַרתָּ ֲא ֵלהֶם‬et dis leur

‫ ְועָׂשּו ָלהֶם צִיצִת‬se faire des franges

‫ עַל־ ַּכ ְ֒נפֵי ִב ְ֒גדֵ יהֶם‬sur les coins de leurs vêtements

‫ לְד ֹר ֹתָ ם‬à travers leurs générations;

‫ ְונָתְ֒ נּו עַל־צִיצִת‬et ils placeront avec les franges

‫ ַה ָּכנ ָ֯ף‬de chaque coin


‫ ְּ֯פתִ יל תְּ כֵ ֽלֶת‬: un fil de bleu.

‫ ְו ָהי ָה ָלכֶם ְלצִיצִת‬Et ce sera à vous pour les franges,

‫ּור ִאיתֶ ֯ם ֯א ֹתֹו‬


ְ֒ et tu le regarderas

‫ ּו ְ֒זכ ְַרתֶּ ֯ם‬et tu te souviendras

‫ְֹות ְ֯יהֹוָה‬
֯ ‫ אֶ֯ ת־כָּל־ ִמצ‬tous les commandements d'Adonoy,

‫שיתֶ ֯ם ֯א ֹתָ ם‬
ִׂ ‫ ַו ֲע‬et vous les exécuterez;

‫ וְֹלא תָ תֽ ּורּו ַאח ֲֵרי ְל ַב ְ֒בכֶם‬et tu ne te détourneras pas après tes coeurs

‫ וְַאח ֲֵרי עֵינֵיכֶם‬et après tes yeux

‫אֲשֶׁ ֯ר־אַ֯ תֶּ ם זֹנ ִ֯ים אַ֯ ח ֲֵריהֶם‬: ce qui vous fait vous égarer.

‫ לְמַ ֽעַן תִּ זְכְּרּו‬Afin que vous vous souveniez

‫ ַועֲשִׂ יתֶ ֯ם ֶ֯את־כָּל־ ִמצְֹותָ י‬et accomplissez tous mes commandements;

‫שים לֵאֹלהֵיכֶם‬
ִׁ ‫ ִו ְהי ִיתֶ ם קְד‬: et vous serez saints pour votre Dieu.

‫ אֲ נִי י ְהֹוָה אֱֹלהֵיכ ֶ֯ם‬Je suis Adonoy, votre Dieu,

‫ אֲ֯ שֶׁ ר הֹוצֵ ֽאתִ י אֶתְ֒ כ ֶ֯ם‬Qui t'a fait sortir

‫ ֵּמאֶ ֶֽרץ ִמצ ַ ְֽרי ִם‬du pays d'Egypte

‫ִים‬
֯ ‫ ִלהְיֹות ָלכֶם לֵאֹלה‬être votre Dieu:

‫אֲ֯ נִי י ְהֹוָה אֱֹלהֵיכ ֶ֯ם‬: Je suis Adonoy, votre Dieu -

Vous devez faire attention à relier les derniers mots de Shema, ‫( ה 'אֱֹלקֵ יכֶם‬Adonoy,
votre Dieu), avec le mot ‫( אֶמֶת‬est vrai) sans pause ni interruption afin que ces trois
mots forment une phrase, signifiant «Adonoy votre Dieu est vrai »(Maseches Berachos
13a ).

‫ ֱ֯אמֶת‬-est vrai-

Le chazan répète:

‫י ְהֹוָה אֱֹלהֵיכ ֶ֯ם ֱ֯אמֶת‬: Adonoy, votre Dieu, est vrai.

C'est le premier des deux berachos qui suivent le Shema.


‫ ֶואֱמּונָה כָּל ז ֹאת‬- et fidèle est tout cela, 8All that we have affirmed in the Shema, is true
and trustworthy.—Etz Yosef

‫ ְו ַקי ָּם עָלֵ ֽינּו‬et il est établi en permanence avec nous

‫ כִּי הּוא י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬qu'il est Adonoy, notre Dieu,

‫ ְו ֵאין זּולָתֹו‬et il n'y a rien d'autre que Lui,

‫ש ָראֵל עַּמֹו‬
ְׂ ִ ‫וַאֲנַ ֽחְנּו י‬: et que nous, Israël, sommes Son peuple.

‫ַּפֹודֽנּו‬
ֵ ‫[ ה‬Lui] qui nous a libérés

‫ מִ י ַּד ְמ ָלכִים‬de la main des rois, 9He redeemed us from Pharaoh, and saved us from
Sichon and Og in the days of Moses and from the thirty-one kings in the days of
Joshua.—Etz Yosef

‫[ ַמלְכֵּ ֽנּו הַּגֹואֲלֵ ֽנּו‬est] notre roi, qui nous a rachetés

‫מִ כַּף כָּל ֶהע ִָריצִים‬: de l'emprise de tous les tyrans. dix“Tyrants” include Amalek and others
who wanted to destroy us.—Etz Yosef

‫[ ָהאֵל‬Il est] le Tout-Puissant

‫ ַהנִּפ ְָרע לָ ֽנּו‬Qui exige le paiement [punition]

‫ ִמצ ֵ ָּֽרינּו‬de nos oppresseurs, 11The Malbim says that “oppressors” ( ‫ )צָ ֵרינּו‬refers to those
who actively persecute us whereas “enemies” ( ‫ )אֹויְבֵ ינּו‬refers to those who would
rejoice over our misfortune without necessarily contributing to our downfall in an
outright manner.

‫שלֵּם גְּמּול‬
ַׁ ‫ ְו ַה ְ֒מ‬et apporte la rétribution

‫ ְלכָל א ְֹ֒יבֵי נַפ ְֵשֽׁנּו‬: sur tous ceux qui sont ennemis de notre âme.

‫ הָעֹשֶׂה גְדֹולֹות‬Il fait de grandes choses 12“Great things” refers to the way God rules
according to the laws of nature and “wonders” refers to those things that are
classified as miracles.—Siach Yitzchak

‫ עַד אֵ ין ֵ ֽחקֶר‬au-delà de la compréhension,

‫נִסִּים ְונִ ְפלָאֹות עַד אֵין ִמ ְספָּר‬: miracles et merveilles sans nombre.

ָּׂ ‫ ַה‬Il soutient notre âme dans la vie 13Not only does God sustain our souls
‫שם נַפ ְֵשֽׁנּו ַּב ַחי ִּים‬
in exile but He also sustains our physical wellbeing.—Siach Yitzchak

‫ וְֹלא נָתַ ן לַּמֹוט ַרגְלֵ ֽנּו‬et ne permet pas à nos pieds de glisser.
‫ ַהמַּדְ ִריכֵ ֽנּו‬Il nous fait marcher

‫ עַל בָּמֹות א ְֹ֒יבֵ ֽינּו‬sur les hauts lieux de nos ennemis,

‫ ַו ָּי ֶֽרם ק ְַרנֵ ֽנּו‬et exalte notre force

‫עַל כָּל ׂשֹו ְ֒נאֵ ֽינּו‬: sur tous ceux qui nous haïssent.

‫ הָעֹֽשֶׂה לָּ ֽנּו נִסִּים‬Il a fait des miracles pour nous

‫ ּונְ ָקמָה ְּבפ ְַרע ֹה‬et vengeance sur Pharaon,

‫ אֹותֹות ּומֹו ְ֒פתִ ים‬signes et merveilles

‫בְַּאדְ מַת ְּבנֵי חָם‬: au pays des Hamites.

‫ הַמַּ כֶּה ְב ֶעב ְָרתֹו‬Il a tué dans sa colère,

‫ְּכֹורי ִמצ ָ ְֽרי ִם‬


ֵ ‫ כָּל ב‬tous les premiers-nés d'Égypte,

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ וַּיֹוצֵא אֶת עַּמֹו י‬et a fait sortir son peuple, Israël,

‫ מִּתֹוכָם‬de leur milieu

‫ ְלחֵרּות עֹולָם‬: en éternité 14The redemption from Egypt is the source for all later
redemptions; it is the source from which our final and total salvation will spring. We
became free, never again to taste the bitterness of spiritual or physical bondage.—Sfas
Emes liberté.

‫ ַה ַּמ ֲעבִיר ָּבנָיו‬Il a conduit ses enfants

‫ בֵּין ִּגז ְֵרי‬à travers les parties divisées de

‫ י ַם סּוף‬la mer des roseaux,

‫ אֶת רֹודְ֒ פֵיהֶם ְואֶת ׂשֹו ְ֒נאֵיהֶם‬leurs poursuivants et leurs ennemis

‫בִּתְ הֹומֹות ִטבַּע‬: Il s'est noyé dans ses profondeurs.

‫ְּבּורתֹו‬
ָ ‫ ו ְָראּו ָבנָיו ג‬Et ses enfants ont vu sa puissante puissance -

‫ש ְּ֒בחּו וְהֹודּו ִלשְׁמֹו‬


ִׁ . ils ont loué et remercié son nom,

❖‫ ּו ַמלְכּותֹו‬Sa souveraineté

‫ ב ְָרצֹון ִק ְּ֒בלּו ֲעלֵיהֶם‬ils ont accepté volontiers;

‫ משֶׁה ּו ְבנֵי י ִשְׂ ָראֵל‬Moïse et les enfants d'Israël


‫ש ְמחָה ַרבָּה‬
ִׂ ‫ירה ְּב‬
ָ ִׁ‫ לְָך עָנּו ש‬vous a chanté avec une grande joie,

‫וְָא ְ֒מרּו ֻכלָּם‬: et ils ont tous dit:

‫« מִ י כ ָֽמ ֹכָה ָּב ֵאלִם י ְהֹוָה‬Qui est comme toi parmi les puissants, Adonoy!

‫ ִמי כ ָּֽמ ֹכָה‬Qui est comme toi?

‫[ נֶאְדָּ ר בַּקֹּֽדֶ ׁש‬Vous êtes] paré de sainteté,

‫שה ֶפלֶא‬ ָ génial dans les éloges, faire des merveilles » 15Exodus 15:11
ֵׂ ֹ ‫נֹורא תְ הִֹּלת ֽע‬:

❖‫ מַ לְכּותְ ָך ָראּו בָנֶ ֽיָך‬Vos enfants ont vu votre souveraineté

‫ּבֹוק ַע י ָם ִל ְפנֵי משֶׁה‬


ֽ ֵ quand tu as divisé la mer devant Moïse.

‫ « ז ֶה ֵאלִי עָנּו‬Ceci est mon Dieu » 16Exodus 15:2 disaient - ils,

‫וְָא ְ֒מרּו‬: et déclaré,

‫י ְהֹוָה י ִ ְמֹלְך לְעֹלָם ָועֶד‬: "Adonoy régnera pour toujours et à jamais." 17Exodus 15:18

❖‫ ְונֶ ֱאמַר‬Et il est dit,

‫« כִּי פָדָ ה י ְהֹוָה אֶת יַעֲק ֹב‬Car Adonoy a libéré Jacob

‫ ּוגְָאלֹו‬et l'a racheté

‫ ִמי ַּד ָחז ָק מִמֶּ ּֽנּו‬. d'une main, plus puissante que la sienne. 18Jeremiah 31:10

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu Adonoy

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫גַָּאל י‬: Qui a racheté Israël.

C'est la deuxième des bénédictions qui suivent la Sh'ma.

‫שלֹום‬
ָׁ ‫ הַשְׁ כִּיבֵ ֽנּו י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו ְל‬Adonoy notre Dieu; nous faire coucher en paix,

‫ ְו ַהעֲמִ ֵידֽנּו ַמלְכֵּ ֽנּו ְל ַחי ִּים‬notre roi, élève-nous à nouveau

ָׁ ‫ טֹובִים ּו ְל‬à la bonne vie, 19 ansUndisturbed peace, and strength for a new day of
‫שלֹום‬
vigorous living are the gifts that night brings and for which we pray to God.— S.R.
Hirsch et à la paix

‫ ּופְרֹוׂש עָלֵ ֽינּו ֻסכַּת שְׁלֹומֶ ָֽך‬Répands sur nous l'abri de ta paix,

‫ וְתַ קְּ֒ נֵ ֽנּו‬et nous diriger pour nous améliorer


‫ ְּב ֵעצָה טֹובָה ִמ ְּ֒לפָנֶ ֽיָך‬par votre bon conseil; 20We particularly ask of Him at night to bless
us with wise counsel. Daytime is the time for achievement, but the rest that comes with
nightfall is made to allow man to compose his thoughts. By virtue of the complete
relaxation it affords, sleep endows the mind and spirit with renewed vigor. We pray
therefore for Divine aid so that our nightly rest will help us take wise counsel and
affirm worthy resolution for future days.—Avudraham and Siach Yitzchak

‫יעֽנּו ְמה ֵָרה לְמַ ֽעַן שְׁמֶ ָֽך‬


ֵ ִׁ‫וְהֹוש‬. et délivrez-nous rapidement pour l'amour de votre nom.

‫ ְו ָהגֵן ַּבע ֲֵדֽנּו ְו ָהסֵר ֵמעָלֵ ֽינּו‬Protégez-nous et éloignez-nous de nous 21Shield us from trouble
before it comes, and remove it from us if it has already come.—Siach Yitzchak

‫ אֹוי ֵב דֶּ ֽבֶר ו ְֶח ֶֽרב‬ennemis, peste, épée,

‫ ו ְָרעָב ְוי ָגֹון‬famine et chagrin.

ָׂ ‫ ְו ָהסֵר‬Retirez l'adversaire 22The Hebrew word ‫( ׂשָ טָ ן‬Satan) used in the Prayer
‫שטָן ִמ ְּ֒לפָנֵ ֽינּו‬
Book refers to the Evil Impulse, the lower passions which are a hindrance to man’s
pursuit of the nobler aims in life. It is against the dominance of this impulse that the
Jew prays. The “adversary,” therefore, is any person, spirit, or Evil Impulse that
seduces us to do wrong.— Dover Sholom and others de devant nous

‫ ּו ֵמַאח ֵ ֲֽרינּו‬et derrière nous,

‫ירנּו‬
ֽ ֵ ִּ‫ּו ְבצֵל ְּכנָפֶ ֽיָך תַּ סְת‬. et abritez-nous à l'ombre de vos ailes.

‫ אֵל‬Pour, tout-puissant,

‫ ׁשֹו ְ֒מ ֵ ֽרנּו ּו ַמצִּילֵ ֽנּו אָ ֽתָּ ה‬Vous êtes notre protecteur et notre sauveteur,

‫ אֵל‬Pour, tout-puissant

‫מֶ ֽלְֶך חַּנּון ו ְַרחּום אָ ֽתָּ ה‬. Vous êtes un roi gracieux et miséricordieux.

‫ֵאתֽנּו ּובֹואֵ ֽנּו‬


ֵ ‫ ּושְׁמֹור צ‬Garde notre sortie et notre entrée

‫שלֹום‬
ָׁ ‫ ְל ַחי ִּים ּו ְל‬pour la vie et la paix

‫מֵ עַתָּ ה ְועַד עֹולָם‬. pour maintenant pour toujours.

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-Tu, Adonoy,

‫ש ָראֵל ָלעַד‬
ְׂ ִ ‫ׁשֹומֵ ר עַּמֹו י‬: Qui garde son peuple Israël pour toujours.

La prière suivante était à l'origine une compilation de dix-huit versets institués à


l'époque gaonique en remplacement du Shemoneh Esrei. Selon Avudraham, le
Shemoneh Esrei a été omis en raison de décrets émis contre les Juifs qui leur
interdisaient de participer au service du soir. Ces dix-huit versets, adoptés à la place du
Shemoneh Esrei, sont restés une partie du service Maariv . Certains commentaires
halakhiques soutiennent que ces versets ne devraient pas être inclus dans Maariv, car
ils constituent une interruption entre la bénédiction finale après Shema et le Shemoneh
Esrei.

‫ בָּרּוְך י ְהֹוָה לְעֹולָם‬Béni soit Adonoy pour toujours,

‫ָא ֵמן וְָא ֵמן‬: Amein et Amein! 23Psalms 89:53

‫ בָּרּוְך י ְהֹוָה ִמצִּּיֹון‬Béni soit Adonoy de Sion

‫שלָ ֽ ִם‬
ָׁ ‫ שֹׁכֵן י ְרּו‬Qui habite à Jérusalem,

 : Louez Dieu. 24Psalms 135:21

‫ בָּרּוְך י ְהֹוָה אֱֹלהִים‬Béni soit Adonoy, Dieu,

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫ אֱֹלהֵי י‬Dieu d'Israël

‫ע ֹשֵׂה נִ ְפלָאֹות ְלבַּדֹו‬: Qui seul fait des merveilles. 25Psalms 72:18

‫שם כְּבֹודֹו לְעֹולָם‬


ֵׁ ‫ ּובָרּוְך‬Béni soit le nom de sa gloire pour toujours

‫ ְוי ִ ָּמלֵא כְבֹודֹו אֶת כָּל הָאָ ֶֽרץ‬et que sa gloire remplisse toute la terre;

‫ָא ֵמן וְָא ֵמן‬: Amein et Amein! 26Psalms 72:19

‫ יְהִי כְבֹוד י ְהֹוָה לְעֹולָם‬La gloire d'Adonoy durera pour toujours;

ָׂ ‫י ִשְׂ מַ ח י ְהֹוָה ְּב ַמ ֲע‬: Adonoy se réjouira de ses œuvres. 27Psalms 104:31
‫שיו‬

‫שם י ְהֹוָה ְמב ָֹרְך‬


ֵׁ ‫ יְהִי‬Le nom d'Adonoy sera béni

‫מֵ עַתָּ ה ְועַד עֹולָם‬: à partir de maintenant pour toujours. 28Psalms 113:12.

‫ כִּי ֹלא י ִּטׁש י ְהֹוָה אֶת עַּמֹו‬Car Adonoy ne rejettera pas son peuple,

‫ ַּבעֲבּור שְׁמֹו ַהגָּדֹול‬à cause de son grand nom,

‫ כִּי הֹו ִאיל י ְהֹוָה‬parce qu'Adonoy a déterminé

‫ ַלעֲׂשֹות אֶתְ כֶם לֹו ְלעָם‬: pour faire de vous son peuple. 29I Samuel 12:22

‫ ַוי ְַּרא כָּל ָהעָם‬Et tout le monde l'a vu

‫ ַוי ִּ ְּ֒פלּו עַל ְּפנֵיהֶם וַי ֹּא ְ֒מרּו‬et ils tombèrent la face contre terre, et proclament:
‫« י ְהֹוָה הּוא ָהאֱֹלהִים‬Adonoy, il est Dieu!

‫י ְהֹוָה הּוא ָהאֱֹלהִים‬: Adonoy, il est Dieu! 30I Kings 18:39. This verse describes the reaction
of the people when they saw the miracle performed by God on behalf of Elijah on
Mount Carmel when he disproved and ridiculed the false prophets of Baal.

‫ ְו ָהי ָה י ְהֹוָה לְמֶ ֽלְֶך‬Et Adonoy sera roi

‫ עַל כָּל הָאָ ֶֽרץ‬sur toute la terre;

‫ בַּּיֹום הַהּוא י ִ ְהי ֶה י ְהֹוָה אֶ חָד‬ce jour-là, Adonoy sera un

‫ּושְׁמֹו אֶ חָד‬: et son nom un. 31Zechariah 14:9

‫ יְהִי ַחסְדְּ֒ ָך י ְהֹוָה עָלֵ ֽינּו‬Adonoy, que ta gentillesse soit avec nous

ֶׁ ‫ ַּכ ֲא‬: comme nous l'avons espéré pour vous. 32Psalms 33:22
‫שר י ַ ִֽחלְנּו לְָך‬

‫יעֽנּו י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬


ֵ ִׁ‫ הֹוש‬Délivre-nous, Adonoy, notre Dieu,

‫ וְקַ ְּ֒בצֵ ֽנּו מִ ן הַּגֹוי ִם‬nous rassembler des nations

‫שם קָדְ ֶשָֽׁך‬


ֵׁ ‫ לְהֹודֹות ְל‬pour rendre grâce à Ton Saint Nom,

‫ ְלהִשְׁתַּ בֵּ ֽ ַח בִּתְ ִהל ֶָּתָֽך‬: être exalté dans Votre louange. 33I Chronicles 16:35

ָ‫שר ע ִָשֽׂית‬
ֶׁ ֲ‫ כָּל ּגֹוי ִם א‬Toutes les nations que tu as faites

‫ י ָבֹֽאּו ְויִשְׁתַּ חֲוּו‬viendra et se prosternera

‫ ְלפָנֶ ֽיָך אֲדֹנָי‬devant toi, mon maître,

‫וִי ַכ ְּ֒בדּו ִלשְׁמֶ ָֽך‬: et ils honoreront ton nom. 34Psalms 86:9

‫ כִּי גָדֹול אַתָּ ה וְעֹשֵׂה נִ ְפלָאֹות‬Car tu es grand et tu fais des choses merveilleuses,

‫אַתָּ ה אֱֹלהִים ְלבַדֶּ ָֽך‬: Vous seul êtes Dieu. 35Psalms 86:10

‫ ַואֲנַ ֽחְנּו‬Et nous,

‫ִיתָֽך‬
ֶ ‫ עַמְּ֒ ָך וְצ ֹאן מ ְַרע‬Ton peuple, les brebis de ton pâturage,

‫ נֹודֶ ה לְָּך לְעֹולָם‬te rendra grâce pour toujours,

‫ וָדֹור‬de génération en génération

‫נְ ַספֵּר תְּ ִהל ֶָּתָֽך‬: nous raconterons vos louanges. 36Psalms 79:13
‫ בָּרּוְך י ְהֹוָה בַּּיֹום‬Béni soit Adonoy le jour,

‫ בָּרּוְך י ְהֹוָה בַּלָּ ֽיְלָה‬Béni soit Adonoy la nuit,

‫שכְבֵ ֽנּו‬
ָׁ ‫ בָּרּוְך י ְהֹוָה ְּב‬Béni soit Adonoy quand nous nous couchons,

‫בָּרּוְך י ְהֹוָה בְּקּומֵ ֽנּו‬: Béni soit Adonoy quand nous nous levons.

‫ כִּי ְבי ָדְ֒ ָך‬Car dans ta main

‫ נַפְׁשֹות ַה ַחי ִּים ְו ַהמֵּתִ ים‬sont les âmes des vivants et des morts:

‫שר ְּבי ָדֹו‬


ֶׁ ֲ‫[ א‬comme il est écrit]: car dans sa main

‫ נֶ ֽפֶׁש כָּל חָי‬est l'âme de tout être vivant,

ַׂ ‫ו ְֽרּו ַח כָּל ְּב‬: et l'esprit de chaque être humain. 37Job 12:10


‫שר ִאיׁש‬

‫ ְּבי ָדְ֒ ָך ַאפְקִ יד רּוחִי‬Dans ta main, je remets mon esprit;

‫ פָּדִ ֽיתָ ה אֹותִ י‬Tu m'as libéré

‫י ְהֹוָה אֵל אֱ מֶת‬: Adonoy, tout-puissant de vérité.

‫שמַ ֽי ִם‬
ָּׁ ‫ש ַּב‬
ֶׁ ‫ אֱֹלהֵ ֽינּו‬Notre Dieu au ciel,

‫ יַחֵד שִׁמְ ָך‬révèle l'unité de ton nom,

‫ וְקַ י ֵּם ַמלְכּותְ֒ ָך תָּ מִיד‬préserve toujours ton royaume

‫ּומְ ֹלְך עָלֵ ֽינּו לְעֹולָם ָועֶד‬: et régner sur nous pour toujours et à jamais.

‫ י ְִראּו עֵינֵ ֽינּו‬Que nos yeux voient,

‫שמַ ח לִבֵּ ֽנּו וְתָ גֵל נַפ ְֵשֽׁנּו‬


ְׂ ִ ‫ ְוי‬notre cœur se réjouit et notre âme exalte

‫ בִּיׁשּועָתְ֒ ָך ֶּב ֱאמֶת‬dans ta vraie délivrance,

‫ ֶּבאֱמ ֹר ְלצִּיֹון‬quand il sera dit à Sion:

‫ ָמלְַך אֱֹלהָ ֽי ְִך‬: «Votre Dieu a commencé son règne.»

‫« י ְהֹוָה מֶ ֽלְֶך י ְהֹוָה ָמלְָך‬Adonoy est roi, Adonoy était roi

‫י ְהֹוָה י ִ ְמֹלְך לְעֹולָם ָועֶד‬: Adonoy régnera pour toujours et à jamais »

❖‫ש ְּ֒לָך הִיא‬


ֶׁ ‫ כִּי הַמַּ לְכּות‬Car le royaume est à toi
‫ ּו ְלעֹֽו ְ֒למֵ י עַד תִּ ְמֹלְך ְּבכָבֹוד‬et pour toute l'éternité, tu régneras dans la gloire;

‫כִּי אֵ ין לָ ֽנּו מֶ ֽלְֶך ֶאלָּא אָ ֽתָּ ה‬: car nous n'avons de roi que toi.

‫ בָּרּוְך אַתָּ ה י ְהֹוָה‬Béni sois-tu,

‫ הַמֶּ ֽלְֶך ִּבכְבֹודֹו‬le roi dans sa gloire,

‫ תָּ ִמיד י ִ ְמלֹוְך עָלֵ ֽינּו‬régnera toujours sur nous

‫ ָועֶד‬toujours et à jamais,

‫שיו‬
ָׂ ‫ ְועַל כָּל ַמ ֲע‬: et sur toute sa création.

Le Chazzan récite le demi-kaddish suivant

‫שמֵּה ַרבָּא‬
ְׁ ‫ י ִתְ גַּדַּ ל ְוי ִתְ קַדַּ ׁש‬Exalté et sanctifié soit son grand nom

‫ ְּב ָע ְ֒ל ָמא דִּ י ב ְָרא‬dans le monde qu'il a créé

‫ כ ְִ֒רעּותֵ ּה‬selon sa volonté

‫ ְוי ַמְ לִיְך ַמ ְ֒לכּותֵ ּה‬et qu'il règne sur son royaume

‫ּפּור ָקנֵּה‬
ְ ‫ ְוי ַ ְצמַח‬apporter sa rédemption

‫שיחֵּה‬
ִׁ ‫וִיקָ ֵרב ( ֵקץ) ְמ‬. et hâtez la venue de Son Machia'h.

‫ ְּב ַחי ֵּיכֹון ּו ְ֒ביֹו ֵמיכֹון‬De votre vivant et de vos jours,

‫ ּו ְ֒ב ַחי ֵּי‬et dans la vie

‫ש ָראֵל‬
ְׂ ִ ‫דְ כָל בֵּית י‬, de toute la maison d'Israël,

‫קָריב‬
ִ ‫ ַּב ֲעגָלָא ּו ִב ְ֒ז ַמן‬rapidement et dans un futur proche—

‫ ְו ִא ְ֒מרּו ָא ֵמן‬et dis Amein.

‫ יְהֵא שְׁ מֵּה ַרבָּא ְמב ַָרְך‬Que son grand nom soit béni

‫ ְל ָעלַם ּו ְ֒ל ָע ְ֒ל ֵמי ָע ְ֒ל ַמי ָּא‬pour toujours et pour toute l'éternité.

‫ ְויִשְׁתַּ בַּח‬Béni et loué,

‫שא‬
ֵּׂ ַ‫ ְוי ִתְ פַָּאר ְוי ִתְ רֹומַם ְוי ִתְ נ‬glorifié, exalté et élevé,

‫ ְוי ִתְ הַדָּ ר ְוי ִתְ ַעלֶּה ְוי ִתְ ַהלָּל‬honoré et élevé et exalté
‫ ב ְִּריְך הּוא‬,‫ שְׁמֵּה דְ קּודְ שָׁ א‬soit le Nom du Saint, béni soit-Il;

)‫ל ְֵעֽלָּא ( בעשי"ת ּול ְֵעֽלָּא ִמכָּל‬ci-dessus ( Dix jours de pénitence: bien au-dessus)

‫ירתָ א‬
ָ ‫ש‬ִׁ ‫ ִמן כָּל ב ְִּ֒רכָתָ א ְו‬, toutes les bénédictions et les hymnes,

‫תֻּ שְׁ ְּבחָתָ א ְונֶ ֱחמָתָ א‬, louanges et consolations

‫ וְאִ ְ֒מרּו ָא ֵמן‬,‫ירן ְּב ָע ְ֒למָ א‬


ָ ‫דַּ אֲ ִמ‬: que nous prononçons dans le monde — et disons Amein.

Maariv Service for the Conclusion of Shabbos, Amidah

‫ׂשפָתַ י ּתִ פְּתָ ח‬


ְ ‫ אֲדֹנָי‬My Master, open my lips,

‫ּופִי יַּגִיד ּתְ ִהּל ֶָתָֽך‬: and my mouth will declare Your praise.

‫ אבות‬THE VIRTUE OF OUR FOREFATHERS

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ אֱֹלהֵ ֽינּו וֵאֹלהֵי א‬our God, and God of our fathers,

‫ אֱֹלהֵי ַאב ְָרהָם אֱֹלהֵי י ִ ְצחָק‬God of Abraham, God of Isaac,

‫ וֵאֹלהֵי יַעֲק ֹב‬and God of Jacob,

‫ ָהאֵל‬the Almighty,

‫ַּנֹורא‬
ָ ‫ ַהּגָדֹול ַהּגִּבֹור ְוה‬the Great, the Powerful, the Awesome,

‫ אֵל ֶעלְיֹון‬most high Almighty,

‫ ּגֹומֵל ֲחסָדִ ים טֹובִים‬Who bestows beneficent kindness,

‫ וְקֹונֵה הַּכ ֹל‬Who possesses everything,

‫ וְזֹוכֵר ַח ְ֒סדֵ י ָאבֹות‬Who remembers the piety of the Patriarchs,

‫ ּו ֵמבִיא גֹואֵל‬and Who brings a redeemer

‫ ִל ְ֒בנֵי ְבנֵיהֶם‬to their children's children,

‫לְמַ ֽעַן ׁשְמֹו ּבְַא ֲהבָה‬: for the sake of His Name, with love.

(During the Ten Days of Penitence add:

‫ ז ָ ְ֒כ ֵ ֽרנּו ְל ַחּי ִים‬Remember us for life


‫ מֶ ֽלְֶך ָחפֵץ ַּב ַחּי ִים‬King, Who desires life;

‫ ְוכָתְ֒ בֵ ֽנּו ּב ְֵסֽפֶר ַה ַחּי ִים‬and inscribe us in the Book of Life,

‫לְמַ ַע ְ֒נָך אֱֹלהִים ַחּי ִים‬: for Your sake, Living God.)

If you forgot to say this, see page 000.

‫ּומֹוׁשֽי ַע ּו ָמגֵן‬
ִ ‫מֶ ֽלְֶך עֹוזֵר‬: King, Helper, and Deliverer and Shield.

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫ ָמגֵן ַאב ְָרהָם‬: Shield of Abraham.

‫ גבורות‬DIVINE MIGHT

‫ אַּתָ ה גִּבֹור לְעֹולָם אֲדֹנָי‬You are mighty forever, my Master;

‫ מְ ַחּי ֶה מֵתִ ים אַּתָ ה‬You are the Resurrector of the dead

‫ְהֹוׁשֽי ַע‬
ִ ‫ ַרב ל‬: the Powerful One to deliver us.

From the Musaf of the first day of Pesach until the Musaf of Shemini Atzeres you
should say:

‫מֹוריד הַּטָ ל‬
ִ He causes the dew to descend.

From the Musaf of Shemini Atzeres until the Musaf of the first day of Pesach you
should say:

‫ ַמּׁשִ יב ה ָֽרּו ַח‬Causer of the wind to blow

‫ּומֹוריד הַּגֶ ֽׁשֶ ם‬


ִ : and of the rain to fall.

If you neglected to say this, see page 000.

‫ְחסֶד‬
ֽ ֶ ‫ מְ ַכ ְלּכֵל ַחּי ִים ּב‬Sustainer of the living with kindliness,

‫ מְ ַחּי ֵה מֵתִ ים ּב ְַר ֲח ִמים ַרּבִים‬Resurrector of the dead with great mercy,

‫ סֹו ֵמְך נֹו ְ֒פלִים‬Supporter of the fallen,

‫ וְרֹופֵא חֹולִים‬and Healer of the sick,

‫סּורים‬
ִ ֲ‫ ּו ַמּתִ יר א‬and Releaser of the imprisoned,

‫ ּו ְ֒מ ַקּי ֵם אֱמּונָתֹו‬and Fulfiller of His faithfulness


‫ׁשנֵי ָעפָר‬
ֵ ‫לִי‬, to those who sleep in the dust.

‫ ִמי כָמֹֽוָך ּבַ ֽעַל ּגְבּורֹות‬Who is like You, Master of mighty deeds,

‫ ּומִ י ּדֽ ֹומֶה ּלְָך‬and who can be compared to You?

‫ מֶ ֽלְֶך ֵמ ִמית ּו ְ֒מ ַחּי ֶה‬King Who causes death and restores life,

‫ּו ַמצְמִ ֽי ַח י ְׁשּועָה‬: and causes deliverance to sprout forth.

(During the Ten Days of Penitence add:

‫ ִמי ָכמֹֽוָך ָאב ה ַָר ַח ָמן‬Who is like You merciful Father,

‫ְצּוריו ְל ַחּי ִים‬


ָ ‫ זֹוכֵר י‬Who remembers His creatures for life,

‫ּב ְַרחֲמִ ים‬: in His mercy.)

If you forgot to say this, see page 000.

‫ ְונֶ ֱאמָן אַּתָ ה‬And You are faithful

‫ ְל ַהחֲיֹות מֵתִ ים‬: to restore the dead to life.

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫מְ ַחּי ֵה ַהּמֵתִ ים‬: Resurrector of the dead.

‫ קדושת השם‬DIVINE SANCTIFICATION

‫ׁש ְמָך קָדֹוׁש‬


ִ ‫ אַ ּתָ ה קָדֹוׁש ְו‬You are holy and Your Name is holy

‫ׁשים‬
ִ ‫ ּוקְ֒ דֹו‬and holy beings

‫ ְּבכָל יֹום י ְ ַה ְ֒ללּֽוָך ּסֶ ֽלָה‬: praise You every day, forever.

‫ ּכִי אֵל מֶ ֽלְֶך‬For a great and Almighty King—

‫ּגָדֹול ְוקָדֹוׁש אָ ּֽתָ ה‬: great and holy—are You.

During the Ten Days of Penitence, continue at the asterisk (*) below

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫ ָהאֵל ַהּקָדֹוׁש‬: the Almighty, the Holy One.

*During the Ten Days of Penitence:


‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫הַּמֶ ֽלְֶך ַהּקָדֹוׁש‬: the King, the Holy One.

If you mistakenly said, “the Almighty” instead of “the King,” or if you are in doubt,
see page 000.

‫ בינה‬PRAYER FOR UNDERSTANDING

‫ אַ ּתָ ה חֹונֵן לְָאדָ ם ּדַ ֽעַת‬You favor man with perception

‫ּו ְ֒מ ַלּמֵד ֶל ֱאנֹוׁש ּבִינָה‬: and teach mankind understanding.

(‫( אַּתָ ה חֹונַנ ְָּתֽנּו‬You have favored us

‫ּתֹור ֶתָֽך‬
ָ ‫ ְלמַּדַ ע‬. [with the ability] to know Your Torah

‫ וַּתְ֒ ַל ְּ֒מ ֵדֽנּו‬and taught us to fulfill

‫ ַלעֲׂשֹות ֻח ֵּקי ְרצֹונֶ ָֽך‬. the statutes of Your will.

‫ וַּתַ בְּדֵ ל י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬You made a distinction, Adonoy, our God,

‫ ּבֵין ֽקֹֹֽדֶ ׁש לְח ֹל‬between sacred and unhallowed,

‫ׁשְך‬
ֶ ‫ ּבֵין אֹור ְל ֽח‬between light and darkness,

‫ׂש ָראֵל ָל ַע ִּמים‬


ְ ִ ‫ ּבֵין י‬between Israel and the peoples,

‫ ּבֵין יֹום ַה ְּׁ֒שבִיעִי‬between the seventh day

‫ְׁשׁשֶת י ְ ֵמי ַה ַּמ ֲעׂשֶה‬


ֽ ֵ ‫ל‬. and the six work days.

‫ ָאבִ ֽינּו ַמלְּכֵ ֽנּו‬Our Father, our King,

‫ ָהחֵל עָלֵ ֽינּו‬commence for us

‫אתֽנּו‬
ֵ ‫ ַהּי ָמִים ַהּבָאִים לִקְ ָר‬the days that approach us,

‫ ְלׁשָלֹום‬in peace,

‫ חֲׂשּוכִים ִמּכָל ֵחטְא‬devoid of all sin,

‫ ּו ְמנֻּקִים ִמּכָל עָֹון‬and cleansed of all iniquity,

‫ָאתָֽך‬
ֶ ‫ּומְדֻ ָּב ִקים ְּבי ְִר‬:) and devoted to the fear of You.)

‫ ְוחָּנֵ ֽנּו ֵמאִּתְ֒ ָך‬And grant us from Your


‫ ָח ְכמָה ּבִינָה וָּדָ ֽעַת‬wisdom, understanding and knowledge.

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫חֹונֵן הַּדָ ֽעַת‬: Grantor of perception.

‫ תשובה‬PRAYER FOR PENITENCE

‫ הֲׁשִ יבֵ ֽנּו ָאבִ ֽינּו‬Cause us to return, our Father,

‫ְתֹור ֶתָֽך‬
ָ ‫ ל‬to Your Torah

‫ וְקָ ְ֒רבֵ ֽנּו מַ לְּכֵ ֽנּו ַלעֲבֹודָ ֶתָֽך‬and bring us near, our King, to Your service;

‫ִירנּו‬
ֽ ֵ ‫ ְו ַה ֲחז‬and bring us back

‫ּבִתְ֒ ׁשּובָה ׁשְ ֵלמָה ְלפָנֶ ֽיָך‬: in whole-hearted repentance before You

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫הָרֹוצֶה ּבִתְ֒ ׁשּובָה‬: Who desires penitence.

‫ סליחה‬PRAYER FOR PARDON

‫ ְסלַח לָ ֽנּו ָאבִ ֽינּו ּכִי ח ָָטֽאנּו‬Pardon us, our Father, for we have sinned,

‫ ְמחַל לָ ֽנּו ַמלְּכֵ ֽנּו‬forgive us, our King,

‫ָׁשעְנּו‬
ֽ ָ ‫ּכִי פ‬, for we have transgressed;

‫ּכִי אֵל טֹוב ְו ַסּלָח אָ ּֽתָ ה‬: for you are a good and forgiving almighty.

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫חַּנּון ַהּמ ְַרּבֶה ִל ְסלֹֽו ַח‬: Gracious One, Who pardons abundantly.

‫ גאולה‬PRAYER FOR REDEMPTION

‫ ְראֵה נָא ְב ָענְ ֵי ֽנּו‬Look, please, upon our affliction,

‫ ו ִ ְֽריבָה ִריבֵ ֽנּו‬and defend our cause:

‫ ּו ְ֒גָאלֵ ֽנּו‬and redeem us

‫ גְאּולָה ׁשְ ֵלמָה ְמה ֵָרה‬speedily with complete redemption

‫ׁשמֶ ָֽך‬
ְ ‫ לְמַ ֽעַן‬for the sake of Your Name;
‫ּכִי אֵל ּגֹואֵל ָחז ָק אָ ּֽתָ ה‬: because You are a Mighty Redeemer.

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫ׂש ָראֵל‬
ְ ִ ‫ּגֹואֵל י‬: Redeemer of Israel.

(On Fast Days, the Chazzan says “Answer us” which is on page 000 and concludes,
“Blessed are . . . Who responds at times of trouble.”)

‫ רפואה‬PRAYER FOR HEALING

‫ ְרפָאֵ ֽנּו י ְהֹוָה ְונ ֵָרפֵא‬Heal us, Adonoy, and we will be healed,

‫ָׁשעָה‬
ֽ ֵ ‫יעֽנּו ְונִּו‬
ֵ ‫ׁש‬
ִ ‫ הֹו‬deliver us and we will be delivered;

‫ ּכִי תְ ִהּל ֵָתֽנּו אָ ּֽתָ ה‬for You are our praise.

‫ ְו ַה ֲעלֵה אֲרּוכָה ּומ ְַרּפֵא‬Grant a cure and healing

‫ ְלכָל ּתַ חֲלּואֵ ֽינּו‬to all our sickness

‫ ּו ְ֒לכָל ַמכְאֹובֵ ֽינּו‬and to all our pain

‫ַּכֹותֽינּו‬
ֵ ‫ ּו ְ֒לכָל מ‬and to all our affliction

‫ ּכִי אֵל מֶ ֽלְֶך‬because You are the Almighty, King,

‫רֹופֵא נֶאֱ ָמן ו ְַר ֲח ָמן אָ ּֽתָ ה‬: Who is a faithful and merciful Healer.

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫ׂש ָראֵל‬
ְ ִ ‫רֹופֵא חֹולֵי עַּמֹו י‬: Healer of the sick of His people Israel.

‫ ברכת השנים‬PRAYER FOR PROSPERITY

‫ ּב ֵָרְך עָלֵ ֽינּו י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬Bless for us, Adonoy our God,

‫ּׁשנָה הַּז ֹאת‬


ָ ‫ אֶת ַה‬this year

‫ וְאֶת ּכָל ִמינֵי תְ בּוָאתָ ּה‬and all the varieties of its produce

‫לְטֹובָה‬, for good;

‫ וְתֵ ן‬and bestow

From the first day of Pesach until the evening service [Maariv] on December 4, or, on
a civil leap year, December 5, we say the following line.
‫ ּב ְָרכָה‬blessing

From the evening service [Maariv] on December 4, or, on a civil leap year, December
5, until the First day of Pesach, we say the following line.

‫ טַ ל ּו ָמטָ ר ִל ְ֒ב ָרכָה‬dew and rain for a blessing

If you forgot to say this, see page 000.

‫ עַל ְּפנֵי ָהאֲדָ מָה‬upon the face of the earth;

‫ׂש ְּ֒ב ֵעֽנּו ִמּטּובָּה‬


ַ ‫ ְו‬satisfy us from its bounty

‫ׁשנָתֵ נּו‬
ְ ‫ ּוב ֵָרְך‬and bless our year

‫ּׁשנִים הַּטֹובֹות ִלב ְָרכָה‬


ָ ‫ ַּכ‬as other good years, for blessing,

‫ ּכִי אֵל טֹוב‬for You are generous Almighty

‫ ו ֵמטִיב אַּתָ ה‬who bestows goodness

‫ׁשנִים‬
ָ ‫ ּו ְ֒מב ֵָרְך ַה‬and blesses the years.

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫ּׁשנִים‬
ָ ‫ ְמב ֵָרְך ַה‬: Blesser of the years.

‫ קיבוץ גליות‬PRAYER FOR DELIVERANCE

‫ֵרּותֽנּו‬
ֵ ‫ ּתְ קַע ּבְׁשֹופָר ּגָדֹול ְלח‬Sound the great shofar for our liberty,

‫ֻּיֹותֽינּו‬
ֵ ‫ׂשא נֵס ְל ַקּבֵץ ָּגל‬
ָ ‫ ְו‬and raise a banner to gather our exiles,

‫ וְקַ ְּ֒בצֵ ֽנּו ַיֽחַד ְמה ֵָרה‬and gather us together quickly

‫מֵַארּבַע ַּכ ְ֒נפֹות הָאָ ֶֽרץ‬


ְ from the four corners of the earth.

‫ְַארצֵ ֽנּו‬
ְ ‫ל‬: into our Land.

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫ ְמ ַקּבֵץ‬Gatherer

‫ׂש ָראֵל‬
ְ ִ ‫נִדְ חֵי עַּמֹו י‬: of the dispersed of His people Israel.

‫ דין‬PRAYER FOR RIGHTEOUS JUDGMENT

‫ ה ִָׁשֽיבָה ׁשֹו ְ֒פ ֵטֽינּו ְּכב ִָראׁשֹונָה‬Restore our judges as before


‫ וְיֹועֲצֵ ֽינּו ְּכבַּתְ֒ ִחּלָה‬and our counselors as at first.

‫ ְו ָהסֵר מִּמֶ ּֽנּו י ָגֹון ַו ֲאנָחָה‬Remove from us sorrow and sighing,

‫ ּו ְ֒מלֹוְך עָלֵ ֽינּו ְמה ֵָרה‬and reign over us quickly

‫ אַ ּתָ ה י ְהֹוָה ְלבַּדְ֒ ָך‬You, Adonoy, alone

‫ְחסֶד ּו ְ֒ב ַר ֲח ִמים‬


ֽ ֶ ‫ ּב‬with kindness and compassion;

‫ ְוצַּדְ֒ ֵ ֽקנּו‬and make us righteous

‫ּבְצֶ ֽדֶ ק ּו ְ֒במִׁשְ ּפָט‬: with righteousness and justice,

During the Ten Days of Penitence, continue at the asterisk (*) below

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫מֶ ֽלְֶך אֹהֵב צְדָ קָה ּומִׁשְ ּפָט‬: King, Lover of righteousness and justice.

*During the Ten Days of Penitence:

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫הַּמֶ ֽלְֶך ַהּמִׁשְ ּפָט‬: the King of Justice.

If you mistakenly said, “King, Lover of righteousness and justice,” instead of “the
King of Justice,” see page 000.

‫ ברכת המינים‬PRAYER FOR DIVINE RETRIBUTION

‫ ְו ַל ַּמלְׁשִ ינִים ַאל ּתְ הִי תִ ְקוָה‬For informers let there be no hope

‫ׁשעָה ּכ ְֶרגַע ּת ֹאבֵד‬


ְ ‫ ְוכָל ה ִָר‬and may all wickedness instantly perish

‫ ְוכָל א ְֹ֒יבֶ ֽיָך ְמה ֵָרה יִּכ ֵ ָֽרתּו‬, may all Your enemies be swiftly cut off,

‫ ְו ַהּז ֵדִ ים‬and the insolent

‫ׁשּבֵר ּותְ֒ ַמּגֵר‬


ַ ְ֒‫ ְמה ֵָרה תְ ַע ֵּקר ּות‬may You quickly uproot, crush, rout,

‫ׁשּפִילֵם‬
ְ ַ‫ ּותְ֒ ַכלֵם וְת‬disgrace, humble

‫וְתַ ְכנִיעֵם ִּב ְ֒מה ֵָרה ְבי ָמֵ ֽינּו‬: and subdue speedily in our days.

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫ ׁשֹובֵר א ְֹ֒יבִים‬Crusher of enemies


‫ּו ַמ ְכ ִנ ֽי ַע ז ֵדִ ים‬: and Subduer of the insolent.

‫ צדיקים‬PRAYER FOR THE RIGHTEOUS SCHOLARS

‫ עַל ַהּצַּדִ יקִ ים ְועַל ַה ֲחסִידִ ים‬Upon the righteous, upon the pious,

‫ׁשא ִֵרית ַע ְּ֒מָך‬


ְ ‫ ְועַל ז ִ ְ֒קנֵי‬upon the elders of the remnant of Your people

‫ׂש ָראֵל‬
ְ ִ ‫ ּבֵית י‬the House of Israel,

‫ ְועַל ְּפלֵיטַת (ּבֵית) סֹופ ְֵריהֶם‬upon the remnant of their scholars,

‫ ְועַל ּג ֵֵרי הַּצֶ ֽדֶ ק ְועָלֵ ֽינּו‬upon the true proselytes, and upon us,

‫ יֶהֱמּו נָא ַרחֲמֶ ֽיָך‬may Your mercy be aroused,

‫ י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬Adonoy our God.

‫ׂשכָר טֹוב‬
ָ ‫ וְתֵ ן‬Grant bountiful reward

‫ ְלכָל הַּבֹו ְ֒טחִים ּבְׁשִ ְמָך ֶּב ֱאמֶת‬to all who trust in Your Name in truth;

‫ וְׂשִ ים ֶחל ֵ ְֽקנּו ִע ָּמהֶם‬and place our lot among them,

‫ ּו ְ֒לעֹולָם ֹלא נֵבֹוׁש‬and may we never be put to shame,

‫ָטחְנּו‬
ֽ ָ ‫ ּכִי בְָך ב‬for in You we have put our trust,

‫ ְועַל ַחסְּדְ֒ ָך ַהּגָדֹול‬and on Your great compassion

‫ׁש ָעֽנְנּו‬
ְ ִ‫ ֶּב ֱאמֶת נ‬: we truly rely.

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫מִׁשְ עָן ּו ִמ ְבטָח ַלּצַּדִ יקִ ים‬: Support and Trust of the righteous.

‫ בנין ירושלים‬PRAYER FOR JERUSALEM

‫ִירָך‬
ְ֒ ‫ ְולִירּוׁשָלַ ֽי ִם ע‬And to Jerusalem, Your city,

‫ ּב ְַר ֲח ִמים ּתָ ׁשּוב‬return in mercy,

ָ‫ וְתִ ׁשְּכֹון ּבְתֹוכָּה ַּכ ֲאׁשֶר ּדִ ּבַ ְֽרּת‬and dwell therein as You have spoken;

‫ ּו ְ֒בנֵה אֹותָ ּה ְּבקָרֹוב ְּבי ָמֵ ֽינּו‬and rebuild it soon, in our days,

‫ ִּבנְי ַן עֹולָם‬as an everlasting structure,


‫ ְו ִכּסֵא דָ וִד ַעבְּדֶ ָך‬, and the throne of David, Your servant

‫מְ ה ֵָרה לְתֹוכָּה ּתָ כִין‬: may You speedily establish therein.

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫ּבֹונֵה י ְרּוׁשָלָ ֽי ִם‬: Builder of Jerusalem.

‫ מלכות בית דוד‬PRAYER FOR SALVATION

‫ אֶת צֶ ֽמַח ּדָ וִד ַעבְּדְ֒ ָך‬The sprout of David, Your servant,

‫ מְ ה ֵָרה תַ צְמִ ֽי ַח‬speedily cause to flourish

‫וְקַ ְרנֹו ּתָ רּום ּבִיׁשּוע ֶָתָֽך‬, and exalt his power with Your deliverance,

‫ ּכִי לִיׁשּועָתְ֒ ָך קִ ִּו ֽינּו ּכָל הַּיֹום‬For Your deliverance we hope all day.

‫ּו ְ֒מ ַצּפִים לִיׁשּועָה‬: and watch for Your deliverance.

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫ ַמצְמִ ֽי ַח‬Who causes to sprout

‫ ֶ ֽק ֶרן י ְׁשּועָה‬: the power of salvation.

‫ קבלת תפלה‬PRAYER FOR ACCEPTANCE

‫ ָאב ה ַָר ֲח ָמן‬Merciful Father

‫ ׁשְ מַע קֹולֵ ֽנּו י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬Hear our voice, Adonoy, our God;

‫ חּוס ו ְַרחֵם עָלֵ ֽינּו‬spare us and have compassion on us,

‫ ְו ַקּבֵל‬and accept

‫ּב ְַר ֲח ִמים ּו ְ֒ב ָרצֹון אֶת ּתְ ִפּל ֵָתֽנּו‬, our prayers compassionately and willingly,

‫ ּכִי אֵל‬for You are Almighty

‫ ׁשֹומֵ ֽ ַע ּתְ פִּלֹות וְתַ חֲנּונִים אָ ּֽתָ ה‬Who hears prayers and supplications;

‫ ּומִ ְּ֒לפָנֶ ֽיָך ַמלְּכֵ ֽנּו‬and from Your Presence, our King,

‫ ֵרי ָקם ַאל ּתְ ׁשִ יבֵ ֽנּו‬, do not turn us away empty-handed,

‫ חָּנֵ ֽנּו ַועֲנֵ ֽנּו‬be gracious and answer us


‫ ּו ְׁ֒שמַע ּתְ ִפל ֵָתֽנּו‬and hear our prayer

‫ ּכִי אַ ּתָ ה ׁשֹומֵ ֽ ַע ּתְ ִפּלַת ּכָל ּפֶה‬for You hear the prayers of every mouth

‫ׂש ָראֵל ּב ְַרחֲמִ ים‬


ְ ִ ‫ ַע ְּ֒מָך י‬: of Your people, Israel, with compassion.

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫ׁשֹומֵ ֽ ַע ּתְ ִפּלָה‬: Who hears prayers.

‫ עבודה‬PRAYER FOR RETURN OF DIVINE SERVICE

‫ ְרצֵה י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬Be pleased, Adonoy, our God,

‫ׂש ָראֵל‬
ְ ִ ‫ ְּבעַּמְ֒ ָך י‬with Your people Israel

‫ ְולִתְ֒ ִפּלָתָ ם ׁשְ עֵה‬, and pay heed to their prayer;

‫ ְו ָהׁשֵב אֶת ָהעֲבֹודָ ה‬and restore the service

‫ֵיתָֽך‬
ֶ ‫ לִדְ֒ בִיר ּב‬to the Holy of Holies in Your abode,

‫ׂש ָראֵל‬
ְ ִ ‫ּׁשי י‬
ֵ ִ‫וְא‬, and the fire-offerings of Israel;

‫ ּותְ֒ ִפּלָתָ ם ּבְַא ֲהבָה תְ ַקּבֵל‬and accept their prayer, lovingly

‫ ּב ְָרצֹון‬and willingly.

‫ ּותְ֒ הִי ל ְָרצֹון ּתָ ִמיד‬And may You always find pleasure

‫ׂש ָראֵל עַּמֶ ָֽך‬


ְ ִ ‫עֲבֹודַ ת י‬: with the service of Your people, Israel.

On regular weekdays continue, “And may our eyes,” on p. 000.

On Rosh Chodesh and on Chol HaMoed, the following prayer is added:

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ אֱֹלהֵ ֽינּו וֵאֹלהֵי א‬Our God and God of our fathers,

‫ י ַ ֲעלֶה ְוי ָב ֹא ְוי ַ ִּג ֽי ַע‬may there ascend, come, and reach,

‫ּׁשמַע‬
ָ ִ ‫ ְוי ֵָראֶה ְוי ֵָרצֶה ְוי‬appear, be desired, and heard,

‫ ְוי ִ ָּפקֵד ְויִּזָכֵר‬counted and recalled

‫ זִכְרֹונֵ ֽנּו ּו ִפ ְ֒קדֹונֵ ֽנּו‬our remembrance and reckoning;

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ ְוזִכְרֹון א‬the remembrance of our fathers;
‫ ְוזִכְרֹון מ ִָׁשֽי ַח‬the remembrance of the Mashiach

‫ ּבֶן ּדָ וִד ַעבְּדֶ ָֽך‬the son of David, Your servant;

‫ ְוזִכְרֹון י ְרּוׁשָלַ ֽי ִם‬the remembrance of Jerusalem,

‫ עִיר קָדְ ֶׁשָֽך‬city of Your Sanctuary;

‫ ְוזִכְרֹון ּכָל ַע ְּ֒מָך‬and the remembrance of Your entire people,

‫ׂש ָראֵל ְלפָנֶ ֽיָך‬


ְ ִ ‫ּבֵית י‬, the House of Israel, before You

‫ ִל ְ֒פלֵיטָה לְטֹובָה‬for survival, for well-being,

‫ ְלחֵן ּו ְ֒ל ֶ ֽחסֶד ּו ְ֒ל ַר ֲח ִמים‬for favor, kindliness, compassion,

‫ ּו ְ֒ל ַחּי ִים טֹובִים ּו ְ֒לׁשָלֹום‬for good life and peace

‫ ּבְיֹום‬on this day of:

‫ ר ֹאׁש הַֽחֹֹֽדֶ ׁש ַהּז ֶה‬:‫ לר"ח‬Rosh Chodesh

‫ חַג ַה ַּמּצֹות ַהּז ֶה‬:‫ לפסח‬the Festival of Matzos

‫ חַג ַהּסֻּכֹות ַהּז ֶה‬:‫ לסכות‬the Festival of Sukkos

‫ זָ ְ֒כ ֵ ֽרנּו י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬Remember us Adonoy, our God,

‫ּבֹו לְטֹובָה‬, on this day for well-being;

‫ּופָקְ֒ ֵדֽנּו בֹו ִל ְ֒ב ָרכָה‬, be mindful of us on this day for blessing,

‫יעֽנּו בֹו ְל ַחּי ִים טֹובִים‬


ֵ ִ‫וְהֹוׁש‬, and deliver us for good life.

‫ ּובִדְ֒ בַר י ְׁשּועָה‬In accord with the promise of deliverance

‫ ו ְַר ֲח ִמים‬and compassion,

‫חּוס ְוחָּנֵ ֽנּו‬, spare us and favor us,

‫יעֽנּו‬
ֵ ִ‫ו ְַרחֵם עָלֵ ֽינּו וְהֹוׁש‬, have compassion on us and deliver us;

‫ּכִי אֵלֶ ֽיָך עֵינֵ ֽינּו‬, for to You our eyes are directed

‫ ּכִי אֵל‬because You are the Almighty

‫מֶ ֽלְֶך חַּנּון ו ְַרחּום אָ ּֽתָ ה‬: Who is King, Gracious, and Merciful.
If you forgot to say this, see page 000.

‫ וְתֶ ֱח ֶז ֽינָה עֵינֵ ֽינּו‬And may our eyes behold

‫ּבְׁשּו ְ֒בָך ְלצִּיֹון ּב ְַרחֲמִ ים‬: Your merciful return to Zion.

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫ׁשכִינָתֹו ְלצִּיֹון‬
ְ ‫ ַה ַּמ ֲחז ִיר‬: Who returns His Divine Presence to Zion.

At the words, We are thankful, bend forward; at Adonoy return to an upright position.

‫ הודאה‬THANKSGIVING

‫ מֹודִ ים אֲנַ ֽחְנּו לְָך‬We are thankful to You

‫ׁשאַּתָ ה הּוא י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬


ָ that You Adonoy are our God

‫אֲבֹותֽינּו לְעֹולָם ָועֶד‬


ֵ ‫ וֵאֹלהֵי‬and the God of our fathers forever;

‫צּורנּו צּור ַח ֵּי ֽינּו‬


ֽ ֵ our Rock, Rock of our lives,

‫ׁש ֵעֽנּו‬
ְ ִ ‫ ָמגֵן י‬the Shield of our deliverance,

‫ אַ ּתָ ה הּוא לְדֹור וָדֹור‬You are in every generation.

‫ נֹודֶ ה ּלְָך‬We will give thanks to You

‫ ּו ְ֒נ ַסּפֵר ּתְ ִהּל ֶָתָֽך‬and recount Your praise,

‫ עַל ַח ֵּי ֽינּו‬for our lives

‫סּורים ְּבי ֶָדָֽך‬


ִ ‫ ַה ְּ֒מ‬which are committed into Your hand,

‫מֹותֽינּו‬
ֵ ‫ ְועַל נִ ְׁ֒ש‬and for our souls

‫ ַה ְּ֒פקּודֹות לְָך‬which are entrusted to You,

‫ׁש ְּ֒בכָל יֹום עִּמָ ֽנּו‬


ֶ ‫ ְועַל נִּסֶ ֽיָך‬and for Your miracles of every day with us,

‫ְטֹובֹותֽיָך‬
ֶ ‫ְאֹותֽיָך ו‬
ֶ ‫ ְועַל נִ ְפל‬and for Your wonders and benefactions

‫ׁש ְּ֒בכָל עֵת‬


ֶ , at all times—

‫ ֶע ֶֽרב ו ָֹֽֽב ֹקֶר ְו ָצה ָ ֳֽרי ִם‬, evening, morning and noon.

‫( הַּטֹוב‬You are) The Beneficent One—


‫ ּכִי ֹלא כָלּו ַרחֲמֶ ֽיָך‬for Your compassion is never withheld;

‫ ְו ַה ְ֒מ ַרחֵם‬And (You are) the Merciful One—

‫ּכִי ֹלא ַתּֽמּו ֲחס ֶָדֽיָך‬, for Your kindliness never ceases;

‫ּכִי מֵעֹולָם קִ ִּו ֽינּו לְָך‬: for we have always placed our hope in You.

(On Chanukah and Purim the following prayer is added. If you omitted it, you need
not repeat the Shemoneh Esrei. If, however, you became aware of your omission
before concluding the blessing, you should say it at that time, and conclude by saying,
“ ‫ ְועַל ֻּכּלָם‬, and for all the foregoing.”)

‫[ ְועַל ַהּנִּסִים‬We thank You] for the miracles

‫ ְועַל ַהּפ ְֻרקָ ן ְועַל ַה ְּ֒גבּורֹות‬for the redemption, for the mighty deeds,

‫ ְועַל הַּתְ֒ ׁשּועֹות ְועַל ַהּנִ ְפלָאֹות‬for the deliverances, for the wonders

‫ ְועַל ַהּנֶחָמֹות ְועַל ַה ִּמ ְלחָמֹות‬for the consolations and for the wars

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ׁשע ִָׂשֽיתָ ַלא‬
ֶ that You performed for our fathers

‫ ַּבּיָמִים ָההֵם ִּב ְּ֒ז ַמן ַהּז ֶה‬: in those days at this season.

On Chanukah:

‫ ּבִי ֵמי מַּתִ תְ ָי ֽהּו‬In the days of Matisyahu,

‫ ּבֶן יֹו ָחנָן ּכֹהֵן ּגָדֹול‬son of Yochanan the High Priest,

‫ חַׁשְ מֹונָאִי ּו ָבנָיו‬the Hasmonean and his sons,

‫ׁשעָה‬
ָ ‫ׁשעָמְ֒ דָ ה מַ ְ֒לכּות יָוָן ה ְָ֒ר‬
ֶ ‫ ְּכ‬when the evil Greek kingdom rose up

‫ׂש ָראֵל‬
ְ ִ ‫ עַל עַּמְ֒ ָך י‬against Your people Israel

‫ּתֹור ֶתָֽך‬
ָ ‫ׁשּכִיחָם‬
ְ ‫ ְל ַה‬to make them forget Your Torah

‫ִירם‬
ָ ‫ ּו ְ֒ל ַה ֲעב‬and to turn them away

‫ ֵמ ֻח ֵּקי ְרצֹונֶ ָֽך‬, from the statutes of Your will—

‫ וְאַ ּתָ ה ּב ְַרחֲמֶ ֽיָך ה ַָרּבִים‬You, in Your abundant mercy,

‫ עָמַ ֽדְ ּתָ ָלהֶם ְּבעֵת צ ָָרתָ ם‬stood by them in their time of distress,

‫ ַ ֽרבְּתָ אֶת ִריבָם‬You defended their cause,


‫ ּדַ ֽנְּתָ אֶת ּדִ ינָם‬You judged their grievances,

‫ נ ַ ָֽקמְּתָ אֶת נִ ְ֒קמָתָ ם‬You avenged them.

‫ִּבֹורים‬
ִ ‫ ָמ ַס ְֽרּתָ ג‬You delivered the mighty

‫ׁשים‬
ִ ‫ ְּבי ַד ַח ָּל‬into the hands of the weak,

‫ ו ְַרּבִים ְּבי ַד ְמ ַעּטִים‬many into the hands of the few,

‫ְהֹורים‬
ִ ‫ ּו ְ֒טמֵ אִים ְּבי ַד ט‬defiled people into the hands of the undefiled,

‫ׁשעִים ְּבי ַד צַּדִ י ִקים‬


ָ ‫ּור‬
ְ֒ the wicked into the hands of the righteous,

‫ ְוז ֵדִ ים ְּבי ַד‬and insolent [sinners] into the hands of

‫תֹור ֶתָֽך‬
ָ ‫ עֹו ְ֒ס ֵקי‬diligent students of Your Torah.

ָ‫ ּו ְ֒לָך ע ִָׂשֽית‬And You made Yourself

‫ׁשם ּגָדֹול ְוקָדֹוׁש ּבְעֹולָמֶ ָֽך‬


ֵ a great and sanctified name in Your world.

‫ׂש ָראֵל‬
ְ ִ ‫ ּו ְ֒לעַּמְ֒ ָך י‬And for Your people, Israel,

‫ ע ִָׂשֽיתָ ּתְ ׁשּועָה גְדֹולָה‬You performed a great deliverance

‫ ּופ ְֻר ָקן ְּכהַּיֹום ַהּז ֶה‬and redemption unto this very day.

‫ וְַאחַר ּכְַך ּבָ ֽאּו בָנֶ ֽיָך‬Afterwards, Your sons entered

‫ֵיתָֽך‬
ֶ ‫ לִדְ֒ בִיר ּב‬the Holy of Holies of Your Abode,

‫ ּופִּנּו אֶת הֵיכָלֶ ָֽך‬cleaned Your Temple,

‫ ְו ִטהֲרּו אֶת ִמקְּדָ ֶׁשָֽך‬purified Your Sanctuary,

‫ ְוהִדְ לִ ֽיקּו נֵרֹות‬and kindled lights

‫ ְּב ַח ְ֒צרֹות קָדְ ֶׁשָֽך‬in the Courtyards of Your Sanctuary,

‫ׁשמֹונַת י ְ ֵמי ֲחנֻּכָה אֵ ּֽלּו‬


ְ ‫ וְקָ ְ֒בעּו‬and designated these eight days of Chanukah

‫ׁש ְ֒מָך ַהּגָדֹול‬


ִ ‫לְהֹודֹות ּו ְ֒ל ַהּלֵל ְל‬: to thank and praise Your great Name.

On Purim:

‫ ּבִימֵ י מ ְָרּדְ כַי ְו ֶאסְּתֵ ר‬In the days of Mordechai and Esther
‫ִירה‬
ָ ‫ׁשן ַהּב‬
ַ ‫ ּבְׁשּו‬in Shushan the Capital [of Persia],

‫ׁשעָמַד ֲעלֵיהֶם ָה ָמן ה ָָרׁשָע‬


ֶ ‫ ְּכ‬when the evil Haman rose up against them,

‫ ּבִּקֵׁש ְל ַהׁשְמִ יד ַלהֲרֹוג‬he sought to destroy, to kill,

‫ ּו ְ֒לאַ ּבֵד אֶת ּכָל ַה ְ֒יהּודִ ים‬and to annihilate all the Jews,

‫ׁשים‬
ִ ָ‫ מִּנַ ֽעַר ְועַד ז ָ ֵקן טַף ְונ‬young and old, infants and women,

‫ ּבְיֹום אֶ חָד ּבִׁשְ֒ לֹוׁשָה ָעׂשָר‬in one day, the thirteenth day

‫ׁשנֵים ָעׂשָר‬
ְ ‫ לְֽחֹֹֽדֶ ׁש‬of the twelfth month,

‫ הּוא ֽחֹֹֽדֶ ׁש אֲדָ ר‬which is the month of Adar,

‫ּו ְׁ֒ש ָללָם לָבֹוז‬: and to plunder their wealth—

‫ וְאַ ּתָ ה ּב ְַרחֲמֶ ֽיָך ה ַָרּבִים‬And You, in Your abundant mercy,

‫ הֵפַ ְֽרּתָ אֶת ֲעצָתֹו‬annulled his counsel,

‫ׁשבְּתֹו‬
ַ ‫ וְקִ ל ַ ְֽקלְּתָ אֶת ַמ ֲח‬frustrated his intention,

‫ׁשבֹֽותָ ּלֹו ּגְמּולֹו ּבְר ֹאׁשֹו‬


ֵ ‫ ַו ֲה‬and brought his evil plan upon his own head,

‫ וְתָ לּו אֹותֹו ְואֶת ָּבנָיו‬and they hanged him and his sons

‫עַל ָהעֵץ‬: upon the gallows.

‫ ְועַל ֻּכּלָם‬And for all the foregoing

‫ׂשא‬
ֵ ַ‫ י ִתְ ּב ַָרְך ְוי ִתְ רֹומַם ְוי ִתְ נ‬blessed, exalted and extolled

‫ׁש ְ֒מָך ַמלְּכֵ ֽנּו‬


ִ your Name, our King

‫ּתָ ִמיד לְעֹולָם ָועֶד‬: constantly, forever and ever.

During the Ten Days of Penitence, add:

‫ ּו ְ֒כתֹוב ְל ַחּי ִים טֹובִים‬Inscribe for a good life

‫יתָֽך‬
ֶ ‫ּכָל ְּבנֵי ב ְִר‬: all the children of Your covenant.

If you forgot to say this, see page 000.

‫ וְכ ֹל ַה ַחּי ִים יֹודֽ ּוָך ּסֶ ֽלָה‬And all the living shall thank You forever
‫ וִי ַה ְ֒ללּו וְיב ְָ֒רכּו‬and praise and bless

‫ אֶת ׁשִמְ֒ ָך ַהּגָדֹול ְּב ֱאמֶת לְעֹולָם‬Your great Name with sincerity forever;

‫ ּכִי טֹוב‬for You are goodness—

‫ ָהאֵל י ְׁשּוע ֵָתֽנּו‬the Almighty, Who is our deliverance

‫ ְו ֶעז ְָר ֵתֽנּו ֶסֽלָה‬and our help forever—

‫ ָהאֵל הַּטֹוב‬: the benevolent Almighty.

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫ׁש ְ֒מָך‬
ִ ‫“ הַּטֹוב‬The Beneficent” is Your Name

‫ּו ְ֒לָך נָאֶה לְהֹודֹות‬: and You it is fitting to praise.

‫ שלום‬PRAYER FOR PEACE

‫ׂשים ׁשָלֹום טֹובָה ּו ְ֒ב ָרכָה‬


ִ Grant peace, goodness, and blessing,

‫ָחסֶד ו ְַר ֲח ִמים‬


ֽ ֶ ‫ ַחי ִים חֵן ו‬life favor, kindness and compassion

‫ׂש ָראֵל עַּמֶ ָֽך‬


ְ ִ ‫עָלֵ ֽינּו ְועַל ּכָל י‬, upon us and upon all Israel, Your people.

‫ ּב ְָ֒רכֵ ֽנּו ָאבִ ֽינּו ּכֻּלָ ֽנּו ְּכ ֶאחָד‬Bless us, our Father, all of us as one

‫ ּבְאֹור ּפָנֶ ֽיָך‬with the light of Your countenance.

‫ ּכִי בְאֹור ּפָנֶ ֽיָך‬For by the light of Your countenance

‫ נ ַָתּֽתָ ּלָ ֽנּו י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו‬You gave us Adonoy our God,

‫ּתֹורת ַחּי ִים וְַא ֲהבַת ֶ ֽחסֶד‬


ַ a Torah of life and the love of kindliness,

‫ ּו ְ֒צדָ קָה ּו ְ֒ב ָרכָה ו ְַר ֲח ִמים‬righteousness, blessing, compassion,

‫ ְו ַחּי ִים ְוׁשָלֹום‬, life, and peace.

‫ וְטֹוב י ִ ְהי ֶה ְּבעֵינֶ ֽיָך‬And may it be good in Your sight

‫ ְלב ְָ֒רכֵ ֽנּו‬to bless us

‫ׂש ָראֵל‬
ְ ִ ‫ ּו ְ֒לב ֵָרְך אֶת ּכָל עַּמְ֒ ָך י‬and to bless Your people Israel,

‫ׁשעָה‬
ָ ‫ ְּבכָל עֵת ּו ְבכָל‬at all times and at every moment
‫ ִּב ְׁ֒שלֹומֶ ָֽך‬with Your peace

(‫)ּבְרֹוב עֹוז ְוׁשָלֹום‬. (with much strength and peace).

During the Ten Days of Penitence continue here:

‫ ּב ְֵסֽפֶר ַחּי ִים ּב ְָרכָה ְוׁשָלֹום‬In the book of life, blessing, peace

‫ ּופ ְַרנָסָה טֹובָה‬and abundant maintenance,

‫ י ְׁשּועֹות ְונֶחָמֹות‬,‫ּו ְ֒גזֵרֹות טֹובֹות‬, good decrees, salvations and condolences,

‫ נִּזָכֵר ְונִּכָתֵ ב‬may we be remembered and inscribed

‫ ְלפָנֶ ֽיָך‬before You;

‫ׂש ָראֵל‬
ְ ִ ‫ אֲ נַ ֽחְנּו ְוכָל עַּמְ֒ ָך ּבֵית י‬we and all Your people, the House of Israel

‫ ְל ַחּי ִים טֹובִים ּו ְ֒לׁשָלֹום‬: for a good life and peace.

If you forget to say this you need not go back and repeat it.

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫ׂש ָראֵל‬
ְ ִ ‫ הַּמְ֒ ב ֵָרְך אֶת עַּמֹו י‬Who blesses His people Israel

‫ ַּבּׁשָלֹום‬: with peace.

The following is said by some in place of ‫ שים שלום‬on the previous page.

‫ ׁשָלֹום ָרב‬Abundant peace

‫ׂש ָראֵל ַע ְּ֒מָך‬


ְ ִ ‫עַל י‬. upon Israel, Your people,

‫ׂשים לְעֹולָם‬
ִ ָ‫ ּת‬bestow forever,

‫ ּכִי אַ ּתָ ה הּוא מֶ ֽלְֶך‬for You King

‫ ָאדֹון ְלכָל ַהּׁשָלֹום‬are the Master of all peace.

‫ וְטֹוב י ִ ְהי ֶה ְּבעֵינֶ ֽיָך‬And may it be good in Your sight

‫ ְלב ְָ֒רכֵ ֽנּו‬to bless us

‫ׂש ָראֵל‬
ְ ִ ‫ ּו ְ֒לב ֵָרְך אֶת ּכָל עַּמְ֒ ָך י‬and to bless Your people Israel,

‫ׁשעָה‬
ָ ‫ ְּבכָל עֵת ּו ְבכָל‬at all times and at every moment
‫ ִּב ְׁ֒שלֹומֶ ָֽך‬with Your peace.

During the Ten Days of Penitence continue here:

‫ ּב ְֵסֽפֶר ַחּי ִים ּב ְָרכָה ְוׁשָלֹום‬In the book of life, blessing, peace

‫ ּופ ְַרנָסָה טֹובָה‬and abundant maintenance,

‫ י ְׁשּועֹות ְונֶחָמֹות‬,‫ּו ְ֒גזֵרֹות טֹובֹות‬, good decrees, salvations and condolences,

‫ נִּזָכֵר ְונִּכָתֵ ב‬may we be remembered and inscribed

‫ ְלפָנֶ ֽיָך‬before You;

‫ׂש ָראֵל‬
ְ ִ ‫ אֲ נַ ֽחְנּו ְוכָל עַּמְ֒ ָך ּבֵית י‬we and all Your people, the House of Israel

‫ ְל ַחּי ִים טֹובִים ּו ְ֒לׁשָלֹום‬: for a good life and peace.

If you forget to say this you need not go back and repeat it.

‫ ּבָרּוְך אַּתָ ה י ְהֹוָה‬Blessed are You, Adonoy,

‫ׂש ָראֵל‬
ְ ִ ‫ הַּמְ֒ ב ֵָרְך אֶת עַּמֹו י‬Who blesses His people Israel

‫ ַּבּׁשָלֹום‬: with peace.

‫ יִהְיּו ל ְָרצֹון‬May they be acceptable

‫ אִ ְ֒מ ֵרי פִי‬the words of my mouth

‫ ְו ֶהגְיֹון ִלּבִי ְלפָנֶ ֽיָך‬and the thoughts of my heart, before You

‫צּורי וְגֹו ֲאלִי‬


ִ ‫י ְהֹוָה‬: Adonoy, my Rock and my Redeemer.

‫ אֱֹלהַי נְצֹור לְׁשֹונִי מ ֵָרע‬My God, guard my tongue from evil

‫ ּו ְׂ֒שפָתַ י מִּדַ ּבֵר מִ ְרמָה‬and my lips from speaking deceitfully.

‫ ְו ִל ְ֒מ ַק ְ֒ללַי‬To those who curse me,

‫ נַפְׁשִ י תִ ּדֹום‬may my soul be unresponsive;

‫ ְונַפְׁשִ י ֶּכ ָעפָר לַּכ ֹל ּתִ ְהי ֶה‬and let my soul be like dust to all.

‫ְתֹור ֶתָֽך‬
ָ ‫ ּפְתַ ח ִלּבִי ּב‬Open my heart to Your Torah

‫ׁשי‬
ִ ‫ְֹותֽיָך ּתִ ְרּדֹוף נַ ְפ‬
ֶ ‫ ּובְמִ צ‬and let my soul pursue Your commandments.
‫ ְוכָל הַקָמִים ְוהַחֹו ְׁ֒שבִים ָעלַי ָרעָה‬And all who plan evil against me,

‫ ְמה ֵָרה ָהפֵר ֲעצָתָ ם‬quickly annul their counsel

‫ׁשבְּתָ ם‬
ַ ‫וְקַ ְלקֵל ַמ ֲח‬: and frustrate their intention.

(‫( יְהִי ָרצֹון מִ ְ֒ל ָפנֶיָך‬May it it be Your will

‫ י ְהֹוָה אֱֹלהַי וֵאֹלהֵי אֲבֹותַ י‬Adonoy, my God and God of my fathers,

‫ ׁשֶֹּלא תַ ֲעלֶה קִ נְַאת ָאדָ ם ָעלַי‬that no person be envious of me

‫ וְֹלא ִקנְָאתִ י עַל אֲ ח ִֵרים‬and that I not be envious of others,

‫ ְוׁשֶֹּלא אֶ כְע ֹס הַּיֹום‬that I not be brought to anger this day,

‫ִיסָֽך‬
ֶ ‫ וְׁשֶֹּלא ַא ְכע‬and that I not cause Your anger;

‫ וְתַ ּצִי ֵלנִי ִמ ֵּיֽצֶר ה ָָרע‬and save me from the evil inclination,

‫וְתֵ ן ְּב ִלּבִי ַה ְכנָעָה ַו ֲענָוָה‬. and help me be humble and any modest.

‫ ַמלְּכֵ ֽנּו וֵאֹלהֵ ֽינּו‬Our King and our Father,

‫ׁש ְ֒מָך ּבְעֹולָמֶ ָֽך‬


ִ ‫יַחֵד‬, unify Your Name in Your world,

‫ֵיתָֽך‬
ֶ ‫ יַּסֵד ּב‬,‫ִירָך‬
ְ֒ ‫ ְּבנֵה ע‬, rebuild Your city, establish Your house

‫ׁש ְכלֵל הֵיכָלֶ ָֽך‬


ַ ‫ ְו‬. and perfect your sanctuary.

‫וְקַ ּבֵץ קִּבּוץ ָּגלֻּיֹות‬, Gather our exiles,

‫ּו ְ֒פדֵ ה צ ֹאנֶ ָֽך וְׂשַ ּמַח עֲדָ ֶתָֽך‬.) redeem Your people, rejoice Your congregation).

‫ׁשמֶ ָֽך‬
ְ ‫ ֲעׂשֵה לְמַ ֽעַן‬, Act for the sake of Your Name.

‫ ֲעׂשֵה לְמַ ֽעַן י ְ ִמינֶ ָֽך‬, Act for the sake of Your right hand.

‫ּתֹור ֶתָֽך‬
ָ ‫ ֲעׂשֵה לְמַ ֽעַן‬, Act for the sake of Your Torah.

‫ ֲעׂשֵה לְמַ ֽעַן קְדֻ ּׁש ֶָתָֽך‬. Act for the sake of Your holiness.

‫ לְמַ ֽעַן י ֵ ָח ְ֒לצּון י ְדִ ֶידֽיָך‬In order that Your loved ones be released,

‫הֹוׁשֽיעָה י ְ ִמי ְ֒נָך ַועֲנֵ ֽנִי‬


ִ : deliver [with] Your right hand and answer me.

Biblical phrases applicable to one's name may be found on pp. 000-000.


‫ יִהְיּו ל ְָרצֹון‬May they be acceptable—

‫ אִ ְמ ֵרי פִי‬the words of my mouth

‫ ְו ֶהגְיֹון ִלּבִי ְלפָנֶ ֽיָך‬and the thoughts of my heart—before You

‫צּורי וְגֹו ֲאלִי‬


ִ ‫י ְהֹוָה‬: Adonoy, my Rock and my Redeemer.

‫ עֹׂשֶה (בעשי"ת ַהּׁשָלֹום) ׁשָלֹום‬He Who makes peace

‫ ִּב ְ֒מרֹו ָמיו‬in His high heavens

‫ הּוא י ַ ֲעׂשֶה ׁשָלֹום‬may He make peace

‫ׂש ָראֵל‬
ְ ִ ‫ עָלֵ ֽינּו ְועַל ּכָל י‬upon us and upon all Israel

‫ ְו ִא ְמרּו ָא ֵמן‬: and say Amein.

‫ יְהִי ָרצֹון ִמ ְּ֒לפָנֶ ֽיָך‬May it be Your will,

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו וֵאֹלהֵי א‬Adonoy, our God, and the God of our Fathers

‫ ׁשֶ ּי ִ ָּבנֶה ּבֵית ַה ִּמקְּדָ ׁש‬that the Holy Temple be rebuilt

‫ ִּב ְמה ֵָרה ְבי ָמֵ ֽינּו‬speedily in our days,

‫ְתֹור ֶתָֽך‬
ָ ‫וְתֵ ן ֶחל ֵ ְֽקנּו ּב‬: and grant us our share in Your Torah.

‫ׁשם נַ ֲעבָדְ֒ ָך ְּבי ְִרָאה‬


ָ ‫ ְו‬And there we will serve You reverently

‫ ּכִי ֵמי עֹולָם‬as in the days of old,

‫ׁשנִים קַדְ מֹונִּיֹות‬


ָ ‫ּו ְ֒כ‬: and in earlier years.

‫ ְוע ְָ֒רבָה לַיהֹוָה‬And let Adonoy be pleased

‫ מִ נְחַת י ְהּודָ ה וִירּוׁשָלָ ֽ ִם‬with the offerings of Judah and Jerusalem

‫ׁשנִים קַדְ מֹונִּיֹות‬


ָ ‫ּכִימֵ י עֹולָם ּו ְ֒כ‬: as in the days of old and in earlier years.

The Chazzan recites the half Kaddish, and the congregation then says, “May the
pleasantness” and “and You Holy One,” found on p. 000.

At the conclusion of the Festivals, and on a Saturday night before a Festival, say ‫ ָעלֵינּו‬,
page 000.

‫ׁשמֵּה ַרּבָא‬
ְ ‫ י ִתְ ּגַּדַ ל ְוי ִתְ קַּדַ ׁש‬Exalted and sanctified be His great Name
‫ ְּב ָע ְ֒ל ָמא ּדִ י ב ְָרא‬in the world which He created

‫ כ ְִ֒רעּותֵ ּה‬according to His will

‫ ְוי ַמְ לִיְך ַמ ְ֒לכּותֵ ּה‬and may He rule His kingdom

‫ּפּור ָקנֵּה‬
ְ ‫ ְוי ַ ְצמַח‬bring forth His redemption

‫ׁשיחֵּה‬
ִ ‫וִיקָ ֵרב (קֵ ץ) ְמ‬. and hasten the coming of His Mashiach.

‫ ְּב ַחּי ֵיכֹון ּו ְ֒ביֹו ֵמיכֹון‬In your lifetime and in your days,

‫ ּו ְ֒ב ַחּי ֵי‬and in the lifetime

‫ׂש ָראֵל‬
ְ ִ ‫דְ כָל ּבֵית י‬, of the entire House of Israel,

‫ ַּב ֲעגָלָא ּו ִב ְ֒ז ַמן ק ִָריב‬speedily and in the near future—

‫ ְו ִא ְ֒מרּו ָא ֵמן‬and say Amein.

‫ יְהֵא ׁשְ מֵּה ַרּבָא ְמב ַָרְך‬May His great Name be blessed

‫ ְל ָעלַם ּו ְ֒ל ָע ְ֒ל ֵמי ָע ְ֒ל ַמּי ָא‬forever and for all eternity.

‫ י ִתְ ּב ַָרְך ְויִׁשְּתַ ּבַח‬Blessed and praised,

‫ּׂשא‬
ֵ ַ‫ ְוי ִתְ ּפַָאר ְוי ִתְ רֹומַם ְוי ִתְ נ‬glorified, and exalted and uplifted,

‫ ְוי ִתְ הַּדָ ר ְוי ִתְ ַעּלֶה ְוי ִתְ ַהּלָל‬honored and elevated and extolled

‫ ּב ְִריְך הּוא‬,‫ׁשא‬
ָ ְ‫ׁשמֵּה דְ קּוד‬
ְ be the Name of the Holy One, blessed is He;

)‫ ל ְֵעּֽלָא (בעשי"ת ּול ְֵעּֽלָא ִמּכָל‬above (Ten Days of Penitence: far above)

‫ירתָ א‬
ָ ‫ׁש‬
ִ ‫מִ ן ּכָל ּב ְִ֒רכָתָ א ְו‬, all the blessings and hymns,

‫ּתֻ ׁשְ ְּבחָתָ א ְונֶ ֱחמָתָ א‬, praises and consolations

‫ ְו ִא ְ֒מרּו ָא ֵמן‬,‫ירן ְּב ָע ְ֒למָ א‬


ָ ‫ּדַ אֲ ִמ‬: which we utter in the world—and say Amein.

‫ וִיהִי ֽנֹֹֽעַם אֲדֹנָי אֱֹלהֵ ֽינּו‬May the pleasantness of my Master our God

‫ עָלֵ ֽינּו‬be upon us,

‫ ּומַ ֲעׂשֵה י ֵָדֽינּו ּכֹונְנָה עָלֵ ֽינּו‬and the work of our hands established for us,

‫ּומַ ֲעׂשֵה י ֵָדֽינּו ּכֹונְנֵ ֽהּו‬: and the work of our hands—establish it.
‫ יׁשֵב‬He who dwells

‫ ּב ְֵסֽתֶ ר ֶעלְיֹון‬in the shelter of the Supreme One,

‫ ְּבצֵל ׁשַּדַ י י ִתְ לֹונָן‬: under the protection of Shadai he will abide.

‫ אֹמַר לַיהֹוָה‬I say of Adonoy,

‫[ ַמ ְחסִי ּומְ צּודָ תִ י‬He is] my refuge and my stronghold,

‫אֱֹלהַי אֶ ְבטַח־ּבֹו‬: my God in Whom I trust.

‫ ּכִי הּוא יַּצִילְָך ִמּפַח י ָקּוׁש‬For He will save you from the snare-trap,

‫מִּדֶ ֽבֶר הַּוֹות‬: from destructive pestilence.

‫ ְּב ֶאב ְָרתֹו ָיֽסְֶך לְָך‬With His wings He will cover you

‫ְתחַת־ ְּכנָפָיו ּתֶ ְחסֶה‬


ֽ ַ ‫ ו‬and beneath His wings, you will find refuge;

‫ ִצּנָה וְסֹח ֵָרה אֲ מִּתֹו‬: His truth is a shield, a full shield.

‫ירא מִּפַ ֽחַד לָ ֽיְלָה‬


ָ ִ‫ ֹלא־ת‬You will not fear the terror of night,

‫מֵ חֵץ י ָעּוף יֹומָם‬: nor the arrow that flies by day.

‫ מִּדֶ ֽבֶר ּב ָֹֽֽא ֹפֶל יַהֲֹלְך‬The pestilence that prowls in darkness,

‫מִּקֶ ֽטֶב י ָׁשּוד ָצה ָ ֳֽרי ִם‬: nor the deadly plague that ravages at noon.

‫ י ִּפ ֹל ִמּצִּדְ ָך אֶ ֽלֶף‬A thousand will fall at your [left] side,

‫ּור ָבבָה ִמימִינֶ ָֽך‬


ְ and ten thousand at your [right] side

‫אֵלֶ ֽיָך ֹלא יִּגָׁש‬: but it shall not come near you.

‫ ַרק ְּבעֵינֶ ֽיָך תַ ּבִיט‬Only with your eyes will you behold

‫ׁשעִים ּתִ ְראֶה‬


ָ ‫וְׁשִ ּלֻמַת ְר‬: and see the punishment of the wicked.

‫ ּכִי־אַּתָ ה‬For you [have proclaimed]:

‫“ י ְהֹוָה ַמ ְחסִי‬Adonoy is my refuge,”

‫ ֶעלְיֹון‬the Supreme One

‫ׂשמְּתָ ְמעֹונֶ ָֽך‬


ֽ ַ : you have made your dwelling.
‫ ֹלא־תְ ֻאּנֶה אֵלֶ ֽיָך ָרעָה‬No evil shall befall you,

‫וְנֶ ֽגַע ֹלא־י ִ ְק ַרב ּבְָאהֳלֶ ָֽך‬: and no plague shall come near your tent.

‫ ּכִי ַמלְָאכָיו‬For His angels

‫ י ְ ַצּוֶה־ּלְָך‬He will command on your behalf—

‫ׁשמָ ְרָך ְּבכָל־ּדְ ָרכֶ ֽיָך‬


ְ ‫ ִל‬: to guard you in all your ways.

‫ּׂשאּֽונְָך‬
ָ ִ ‫ עַל־ּכַּפַ ֽי ִם י‬They will carry you upon their hands,

‫ּפֶן־ּתִ ּג ֹף ּבָאֶ ֽבֶן ַרגְלֶ ָֽך‬: lest you hurt your foot on a rock.

‫ַל־ׁשחַל וָפֶ ֽתֶ ן ּתִ דְ רְֹך‬


ֽ ַ ‫ ע‬You will tread upon lion and snake,

‫ּתִ ְרמ ֹס ְּכפִיר וְתַ ּנִין‬: you will trample young lion and serpent.

‫ׁשק‬
ַ ‫ ּכִי בִי ָח‬Because he clings to Me with desire,

‫ ַו ֲא ַפּל ְֵטֽהּו‬I will save him;

‫ׂשּגְבֵ ֽהּו‬
ַ ֲ‫ א‬I will strengthen him,

‫ּכִי־י ָדַ ע ׁשְמִ י‬: for he knows My Name.

‫ יִק ְָראֵ ֽנִי ְו ֶאעֱנֵ ֽהּו‬When he calls upon Me, I will answer him;

‫ עִּמֹו־ָאנֹכִי ְבצ ָָרה‬I am with him in distress,

‫אֲ ַחּלְצֵ ֽהּו ַו ֲא ַכּב ְֵדֽהּו‬: I will free him and honor him.

❖‫ִיעֽהּו‬
ֵ ‫ׂשּב‬
ְ ַ‫ ֹֽֽא ֹ ֶרְך יָ ִמים א‬I will satiate him with longevity,

‫ְַאראֵ ֽהּו ּבִיׁשּועָתִ י‬


ְ ‫ו‬: and will let him see My deliverance.

‫ִיעֽהּו‬
ֵ ‫ ֹֽֽא ֹ ֶרְך י ָמִ ים אַׂשְ ּב‬I will satiate him with longevity,

‫ְַאראֵ ֽהּו ּבִיׁשּועָתִ י‬


ְ ‫ו‬: and will let him see My deliverance.

‫ ְו ַאּתָ ה קָדֹוׁש‬And You, Holy One,

‫ׂש ָראֵל‬
ְ ִ ‫יֹוׁשֵב ּתְ הִּלֹות י‬: are enthroned upon the praises of Israel.

‫ וְקָ ָרא זֶה אֶל ז ֶה וְָאמַר‬And [the angels] call one to another and say:

‫“ קָדֹוׁש קָדֹוׁש קָדֹוׁש‬Holy, holy, holy


‫ י ְהֹוָה ְצבָאֹות‬is Adonoy of Hosts:

‫מְ ֹלא כָל הָאָ ֶֽרץ ּכְבֹודֹו‬: the fullness of all the earth is His glory.”

‫ ּומְ קַ ְּ֒בלִין ּדֵ ין ִמן ּדֵ ין‬And they receive [sanction] one from another,

‫ וְָא ְמ ִרין‬and say,

‫ׁשמֵ י ְמרֹו ָמא ִעּלָָאה‬


ְ ‫“ קַּדִ יׁש ִּב‬Holy in the highest heights of heaven,

‫ׁשכִינְּתֵ ּה‬
ְ ‫ ּבֵית‬the abode of His Divine Presence;

‫ַארעָא‬
ְ ‫ קַּדִ יׁש עַל‬holy upon earth,

‫ְבּורּתֵ ּה‬
ְ ‫ עֹובַד ּג‬the work of His mighty power;

‫ קַּדִ יׁש ְל ָעלַם ּו ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמּי ָא‬holy forever and to all eternity—

‫י ְהֹוָה ְצבָאֹות‬. is Adonoy of Hosts;

‫ַארעָא‬
ְ ‫ מַ ְלי ָא כָל‬the whole earth is filled

‫ז ִיו יְק ֵָרּה‬: with the radiance of His glory.”

‫ּׂשאֵ ֽנִי ֽרּו ַח‬


ָ ִ‫ וַּת‬And a wind lifted me;

‫ ָואֶׁשְ מַע ַאח ֲַרי‬and I heard behind me

‫ קֹול ַ ֽרעַׁש ּגָדֹול‬the sound of a great rushing;

‫“ ּבָרּוְך ּכְבֹוד י ְהֹוָה‬Blessed is the glory of Adonoy

‫מִ ְּ֒מקֹומֹו‬: from His place.”

‫“ ּונְ ָטלַתְ נִי רּוחָא‬And a wind lifted me

‫ ּוׁשְ ָמעִית ּבַתְ ַרי‬and I heard behind me

‫ קָל ִז ֽי ַע ַסּגִיא‬a sound of a great rushing

‫ׁש ְּ֒בחִין וְָא ְמ ִרין‬


ַ ‫ ּדִ ְמ‬of those who uttered praises and said,

‫“ ּב ְִריְך יְק ָָרא דַ יהֹוָה‬Blessed is the glory of Adonoy

‫ ֵמאֲתַ ר‬from the place,

‫ׁשכִינְּתֵ ּה‬
ְ ‫ּבֵית‬: the abode of His Divine Presence.”
‫י ְהֹוָה י ִמְ ֹלְך לְעֹולָם ָועֶד‬: Adonoy will reign forever and ever.

‫ י ְהֹוָה ַמלְכּותֵ ּה קָ ֵאים‬Adonoy, His kingdom is established

‫ ְל ָעלַם ּו ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמּי ָא‬: forever and to all eternity.

‫ י ְהֹוָה‬Adonoy,

‫ אֱֹלהֵי ַאב ְָרהָם י ִ ְצחָק ְוי ִׂשְ ָראֵל‬God of Abraham, Isaac, and Israel,

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ א‬our fathers,

‫ ׁשָמְ ָרה ז ֹאת לְעֹלָם‬keep this forever

‫ ְל ֵיֽצֶר מַ חְׁשְ֒ בֹות ְלבַב עַּמֶ ָֽך‬as the intention of the hearts of Your people,

‫ ְו ָהכֵן ְל ָבבָם אֵלֶ ֽיָך‬: and direct their hearts to You.

‫ וְהּוא ַרחּום‬And He, the merciful One,

‫ׁשחִית‬
ְ ַ ‫ י ְ ַכּפֵר עָֹון וְֹלא י‬atons iniquity and does ot destroy;

‫ׁשיב אַּפֹו‬
ִ ‫ ְוה ְִרּבָה ְל ָה‬He frequently withdraws His anger

‫וְֹלא יָעִיר ּכָל ֲחמָתֹו‬: and does not arouse all His rage.

‫ ּכִי אַּתָ ה אֲדֹנָי טֹוב ְו ַסּלָח‬For You, my Master, are good and forgiving,

‫ ו ְַרב ֶ ֽחסֶד‬and abounding in kindness

‫ ְלכָל ק ְֹ֒ראֶ ֽיָך‬: to all who call upon You.

‫ צִדְ קָתְ֒ ָך צֶ ֽדֶ ק לְעֹולָם‬Your righteousness is everlasting

‫ְתֹורתְ֒ ָך ֱאמֶת‬
ָ ‫ו‬: and Your Torah is truth.

‫ ּתִ ּתֵ ן ֱאמֶת ְליַעֲק ֹב‬You will grant truth to Jacob

‫ ֶ ֽחסֶד לְַאב ְָרהָם‬kindliness to Abraham,

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ׁשר נִׁשְּבַ ֽעְּתָ ַלא‬
ֶ ֲ‫ א‬as You have sworn to our fathers

‫מִ ֽימֵי ֶ ֽקדֶ ם‬: from the days of old.

‫ ּבָרּוְך אֲדֹנָי יֹום יֹום‬Blessed is my Master day by day;

‫ י ַ ֲע ָמס לָ ֽנּו‬He loads us,


‫ ָהאֵל י ְׁשּוע ֵָתֽנּו‬the Almighty Who is our deliverance,

‫סֽלָה‬:
ֶ forever.

‫ י ְהֹוָה ְצבָאֹות עִּמָ ֽנּו‬Adonoy of Hosts is with us

‫ׂשּגָב לָ ֽנּו‬
ְ ‫ ִמ‬a stronghold for us

‫אֱֹלהֵי יַעֲק ֹב ֶסֽלָה‬: is the God of Jacob, selah.

‫ י ְהֹוָה ְצבָאֹות‬Adonoy of Hosts,

‫ׁש ֵרי ָאדָ ם ּב ֵ ֹֽט ַח ּבְָך‬


ְ ַ‫א‬: fortunate is the man who trusts in You.

‫הֹוׁשֽיעָה‬
ִ ‫ י ְהֹוָה‬Adonoy, deliver [us];

‫קָראֵ ֽנּו‬
ְ ‫הַּמֶ ֽלְֶך יַעֲנֵ ֽנּו בְיֹום‬: the King will answer us on the day we call.

‫ ּבָרּוְך הּוא אֱֹלהֵ ֽינּו‬Blessed is He, our God,

‫ ׁשֶ ְּ֒ב ָראָ ֽנּו ִלכְבֹודֹו‬Who created us for His glory,

‫ ְו ִהבְּדִ ילָ ֽנּו מִ ן הַּתֹועִים‬and set us apart from those who go astray;

‫ּתֹורת ֱאמֶת‬
ַ ‫ וְנָ ֽתַ ן לָ ֽנּו‬and gave us the Torah of truth,

‫ ְו ַחּי ֵי עֹולָם נָטַע ּבְתֹוכֵ ֽנּו‬and eternal life He implanted within us.

‫ְתֹורתֹו‬
ָ ‫ הּוא יִפְּתַ ח לִּבֵ ֽנּו ּב‬May He open our heart to His Torah,

‫ׂשם ְּבלִּבֵ ֽנּו ַא ֲהבָתֹו ְוי ְִרָאתֹו‬


ֵ ָ ‫ ְוי‬and instill in our heart love and awe of Him,

‫ ְו ַלעֲׂשֹות ְרצֹונֹו ּו ְל ָעבְדֹו‬to do His will and serve Him

‫ׁשלֵם‬
ָ ‫ ְּב ֵלבָב‬with a perfect heart,

‫ לְמַ ֽעַן ֹלא נִיגַע ל ִָריק‬so that we shall not labor in vain

‫וְֹלא נֵלֵד ַל ֶּב ָהלָה‬: nor bring forth that which causes dismay.

‫ יְהִי ָרצֹון ִמ ְּלפָנֶ ֽיָך‬May it be Your will,

‫ֲבֹותֽינּו‬
ֵ ‫ י ְהֹוָה אֱֹלהֵ ֽינּו וֵאֹלהֵי א‬Adonoy, our God, and God of our fathers,

‫ׁשמ ֹר חֻּקֶ ֽיָך ּבָעֹולָם ַהּז ֶה‬


ְ ִ‫ׁשּנ‬
ֶ that we keep Your statutes in this world,

‫ ְונִזְּכֶה ְונִ ְחי ֶה ְונ ְִראֶה‬and [thus] be privileged to live and behold,
‫ ְונ ִַירׁש טֹובָה ּוב ְָרכָה‬and to inherit the goodness and blessing

‫ לִׁשְ נֵי י ְמֹות ַהּמ ִָׁשֽי ַח‬of the Messianic days

‫ּו ְל ַחּי ֵי הָעֹולָם ַהּבָא‬: and in the life of the World to Come.

‫ לְמַ ֽעַן יְזַּמ ְֶרָך כָבֹוד‬In order that my soul sing to You

‫ וְֹלא י ִּד ֹם‬and not be stilled;

‫אֹודָֽך‬
ֶ ‫י ְהֹוָה אֱֹלהַי לְעֹולָם‬: Adonoy, my God, forever will I thank You.

‫ׁשר י ִ ְבטַח ּבַיהֹוָה‬


ֶ ֲ‫ ּבָרּוְך הַּגֶ ֽבֶר א‬Blessed is the man who trusts in Adonoy,

‫ ְו ָהי ָה י ְהֹוָה ִמ ְבטַחֹו‬: so that Adonoy is his security.

‫ ִּבטְחּו בַיהֹוָה עֲדֵ י עַד‬Trust in Adonoy until the end of days,

‫ ּכִי ְּבי ָּה‬for in God,

‫י ְהֹוָה צּור עֹו ָל ִמים‬: Adonoy, is the strength of the worlds.

❖‫ׁשמֶ ָֽך‬
ְ ‫ ְוי ִ ְב ְ֒טחּו בְָך יֹודְ֒ עֵי‬Those who know your Name will trust in You,

ָ‫ ּכִי ֹלא ָע ַזֽבְּת‬for You have never forsaken

‫ד ְֹ֒ר ֶׁשֽיָך י ְהֹוָה‬: those who seek You, Adonoy.

‫ י ְהֹוָה ָחפֵץ‬Adonoy desired,

‫ לְמַ ֽעַן צִדְ קֹו‬for the sake of His righteousness,

‫ּתֹורה ְויַאְּדִ יר‬


ָ ‫יַגְּדִ יל‬: to make the Torah great and to glorify it.

The Chazzan recites the following Kaddish:

‫ׁשמֵּה ַרּבָא‬
ְ ‫ י ִתְ ּגַּדַ ל ְוי ִתְ קַּדַ ׁש‬Exalted and sanctified be His great Name

‫ ְּב ָע ְל ָמא ּדִ י ב ְָרא‬in the world which He created

‫ כ ְִרעּותֵ ּה‬according to His will

‫ ְוי ַמְ לִיְך ַמלְכּותֵ ּה‬and may He rule His kingdom

‫ּפּור ָקנֵּה‬
ְ ‫ ְוי ַ ְצמַח‬bring forth His redemption

‫ׁשיחֵּה‬
ִ ‫וִיקָ ֵרב (קֵ ץ) ְמ‬. and hasten the coming of His Mashiach
‫ ְּב ַחּי ֵיכֹון ּובְיֹו ֵמיכֹון‬in your lifetime and in your days,

‫ ּו ְב ַחּי ֵי‬and in the lifetime

‫ׂש ָראֵל‬
ְ ִ ‫דְ כָל ּבֵית י‬. of the entire House of Israel,

‫ ַּב ֲעגָלָא ּו ִבז ְ ַמן ק ִָריב‬speedily and in the near future—

‫ ְו ִא ְמרּו ָא ֵמן‬: and say Amein.

‫ יְהֵא ׁשְ מֵּה ַרּבָא ְמב ַָרְך‬May His great Name be blessed

‫ ְל ָעלַם ּו ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמּי ָא‬: forever and for all eternity.

‫ י ִתְ ּב ַָרְך ְויִׁשְּתַ ּבַח‬Blessed and praised,

‫ּׂשא‬
ֵ ַ‫ ְוי ִתְ ּפַָאר ְוי ִתְ רֹומַם ְוי ִתְ נ‬glorified, and exalted and uplifted,

‫ ְוי ִתְ הַּדָ ר ְוי ִתְ ַעּלֶה ְוי ִתְ ַהּלָל‬honored and elevated and extolled

‫ ּב ְִריְך הּוא‬.‫ׁשא‬
ָ ְ‫ ׁשְ מֵּה דְ קֻד‬be the Name of the Holy One, blessed is He;

)‫ ל ְֵעּֽלָא (בעשי"ת ּול ְֵעּֽלָא ִמּכָל‬above (Shabbos Shuva: far above)

‫ירתָ א‬
ָ ‫ׁש‬
ִ ‫מִ ן ּכָל ּב ְִרכָתָ א ְו‬. all the blessings and hymns,

‫ּתֻ ׁשְ ְּ֒בחָתָ א ְונֶ ֱחמָתָ א‬. praises and consolations

‫ ְו ִא ְמרּו ָא ֵמן‬.‫ירן ְּב ָעלְמָ א‬


ָ ‫ּדַ אֲ ִמ‬: which we utter in the world—and say Amein.

‫ ּתִ תְ ַקּבֵל‬May there be acceptance

‫ צְלֹותְ֒ הֹון ּובָעּותְ֒ הֹון‬of the prayers and supplications

‫ׂש ָראֵל‬
ְ ִ ‫ ּדְ כָל ּבֵית י‬of the entire House of Israel

‫ׁש ַמּי ָא‬


ְ ‫ קֳדָ ם אֲבּוהֹון ּדִ י ִב‬before their Father in heaven.

‫ ְו ִא ְמרּו ָא ֵמן‬: And say, Amein.

‫ יְהֵא ׁשְ לָמָ א ַרּבָא ִמן ׁשְ ַמּי ָא‬May there be abundant peace from heaven

‫ ְו ַחּי ִים‬and life

‫ׂש ָראֵל‬
ְ ִ ‫ עָלֵ ֽינּו ְועַל ּכָל י‬for us and for all Israel,

‫ ְו ִא ְמרּו ָא ֵמן‬: —and say Amein.


‫ עֹוׂשֶה ׁשָלֹום ִּב ְמרֹו ָמיו‬He Who makes peace in His high heavens

‫ הּוא י ַ ֲעׂשֶה ׁשָלֹום‬may He, make peace

‫ׂש ָראֵל‬
ְ ִ ‫ עָלֵ ֽינּו ְועַל ּכָל י‬for us and for all Israel,

‫ ְו ִא ְמרּו ָא ֵמן‬: —and say Amein.