Vous êtes sur la page 1sur 1

1 1' 2 2' 3 3' 4 5 6 25

10.80 6.00 4.80


30 1.20 3.10 2.00 2.40 1.50 1.80 4.20 4.80 30
4 Ø16

±0.00
30

30
Ø6/20

13
E E
3.70 1.40 1.80 0.90

2.40
2.40
1.80
Ø8/20
4.80

4.20

3.60

E'

1.20
4 Ø16

1.20
1.40 1.80 2.70 3.60

1.20
Ø6

D' -0,60
1.30 2.30
D

3.50
25 25 25

5.40
-2.80

20 15
4.80
4.20

3.60

1.30
5.25 1.05

9.30
7.80

C C
-1,70
1.30
25

3.30

3.90
4.20

3.60

±0.00

13
5.40

5.40
4.20
3.50

B' Ø8/20

2.10
Ø8/20
1.20

2.10
2.70 3.60

A'
4.80

4.20

3.60

50 50 50

2.40
1.80

2.40
3.70 1.40 1.80 0.90 -2.80

20 15
A A
30

30
30 1.20 3.10 2.00 2.40 1.50 1.80 4.20 4.80 30

10.80 6.00 4.80

1 1' 2 2' 3 3' 4 5 6

UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI'' IASI PLANSA


UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI'' IASI NR 3
FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

NUME SI PRENUME SEMNATURA

PROIECTAT RINDUNICA VICTOR


GRUPA
3404 B
DESENAT RINDUNICA VICTOR PLAN
SCARA
VERIFICAT PRUTEANU MARIAN 1:100 FUDATIE CONTINUE
1:10 DATA
CONTR PRUTEANU MARIAN
S.T.A.S.
APROBAT PRUTEANU MARIAN

Vous aimerez peut-être aussi