Vous êtes sur la page 1sur 4

Prezent nepravilnih glagola

FAIRE – činiti
Je fais
Tu fais
Il, elle fait
Nous faisons
Vous faites
Ils, elles font

SAVOIR – znati
je sais
tu sais
il/elle sait
nous savons
vous savez
ils/elles savent

VENIR - doći
je viens
tu viens
il/elle vient
nous venons
vous venez
ils/elles viennent

SE LAVER – prati se
je me lave
tu te laves
il/elle se lave
nous nous lavons
vous vous lavez
ils/elles se lavent

ALLER - ići
je vais
tu vas
il/elle va
nous allons
vous allez
ils/elles vont
LES ADJECTIFS POSSESSIFS – PRISVOJNI PRIDEVI

I mon , ton, son – stoje ispred imenice muškog roda u jednini.

Mon père – moj otac

Ton père- tvoj otac

Son père- njegov ili njen otac

II ma ta sa – stoje ispred imenice ženskog roda u jednini

Ma mère- moja majka

Ta mère – tvoja majka

Sa mère – njegova ili njena majka

III mes tes ses– stoje ispred imenice u množini a bitno je da jedna osoba poseduje ili ima više stvari , predmeta ,
osoba ( npr.rodjaka i sl.) Rod reči NIJE bitan.

J’ai deux livres. Ce sont mes livres. Ja imam dve knjige. To su moje knjige.

Tu as deux livres. Ce sont tes livres ? Ti imaš dve knjige. Da li su to tvoje knjige?

Il / Elle a deux livres. Ce sont ses livres. On / ona ima dve knjige. To su njegove / njene knjige.

IV notre, votre, leur – stoje ispred imenice u jednini ali je bitno da više osoba poseduje / ima jednu stvar,
objekat, osobu ( npr, brata…) Rod reči NIJE bitan.

Nous avons une maison. C’est notre maison. – Mi imamo jednu kuću . To je naša kuća.

Vous avez une maison. C’est votre maison. – Vi imate jednu kuću. To je vaša kuća.

Ils / elles ont une maison. C’est leur maison. Oni imaju kuću . To je njihova kuća.
V nos, vos, leurs – stoje ispred imenice u mnozini ali je bitno da vise ljudi poseduje ima vise predmeta ,
objekata, osoba… ( npr. brace, sestara i sl.) Rod reči NIJE bitan.

Nous avons trois sœurs. Ce sont nos sœurs. – Mi imamo tri sestre. To su naše sestre.

Vous avez trois sœurs. Ce sont vos sœurs. – Vi imate tri sestre. To su vaše sestre.

Ils / elles ont trois sœurs. Ce sont leurs sœurs. Oni/ one imaju tri sestre. To su njihove sestre.

Lična zamenica Imenica muškog roda Imenica ženskog roda Jedna osoba poseduje više predmeta
Je Mon frère- moj brat Ma sœur –moja sestra Mes livres – moje knjige
Tu Ton frère- tvoj brat Ta sœur- tvoja sestra Tes livres- tvoje knjige
Il Son frère- njegov brat Sa sœur-njegova sestra Ses livres- njegove knjige
Elle Son frère- njen brat Sa sœur- njena sestra Ses livres- njene knjige
Lična zamenica Više osoba ima jedan predmet, objekata i sl. Više osoba ima više predmeta, objekata i sl.
Nous Notre maison- naša kuća Nos maisons- naše kuće
Vous Votre maison- vaša kuća Vos maisons- vaše kuće
Ils Leur maison- njihova kuća Leurs maisons- njihove kuće
Elles Leur maison- njihova kuća Leurs maisons- njihove kuće
Deoni član- L’Article partitif

Deoni član se koristi ispred nebrojivih imenica, ako ne znamo njihovu količinu.

Za imenice muškog roda, deoni član glasi DU – Je mange du fromage.

Za imenice ženskog roda deoni član glasi DE LA – Je mange de la viande.

Za imenice koje počinju samoglasnikom ili slovom h, deoni član glasi DE L’ – Je bois de l’eau.

Za imenice u množini deoni član glasi DES – Je mange des fruits.

Vežbanje: du, de la, de l’, des:

Je mange ________ légumes.


Vous buvez ________ vin?
On boit ________café?
Nous mangeons _______ bananes.
Tu veux ________ salade verte?
Je bois ________ coca.
Nous prenons ________ eau.
Rešenja:

des
du
du
des
de la
du
de l’

Vous aimerez peut-être aussi