Vous êtes sur la page 1sur 27

9.

POSTURI DE TRANSFORMARE

9.1. No1iuni generale

Conform defini~ilor din normativele enerqetlce, un post de transformare, este 0 sta~ie de transformare mica, destlnata alimentarii in joase tensiune (pana la 1 kV inclusiv) a consumatorilor.

La un post de transforrnare, energia electrica intra intr-o instalatie electrica de distributie de medie tensiune prin unul sau mai multe circuite de medie tensiune. de la care instala\ie de distributie, prin unul sau mai multe alte circuite de medie tensiune (obi,nuit eel mult doua), energia electrica este trimisa la transformatoare coooratoere de medie pe joasa tensiune. iar de aici, prin circuite de joasa tensiune, energia electrica este trimisa la instalatia electrica de distributle de joasa tensiune numita §i tablou de distributie de joas~ tensiune.

Instalatia electrica de distributie de medie tensiune a unui post de transformare este fermata dintr -un ansamblu de circuite dispuse ordonat intr -un spatiu determinat iar nodul electric apare sub forma barelor colectoare.

Tablourile de dlstrlbutle de joase tensiune sunt parti componente ale instala1ii1or el!3ctrice §i servese la primirea §i distribuirea energiei electriee la consumatori. In componenta lor intra materiale electrice cu functii de izolare §i de legaturi eleclrice preeum ~i aparate electrice ce realizeaza funqiile de conectare, deconectare, comanda, protectls, masura §i semnalizare, concentrare ce permite exploatarea in bune conditii a instalatiei respective §i gabarite reduse.

Alegerea tablourilor de distributie se face in funetie de tipul schemei electrice pe care 0 realizeaza, caracteristicile electrice (tensiune. cu re nt, frecventa, regim de exploatare) ~i mecanice (p rote C\ie, incalzire' maxim admisibila, rezistenta la scurtcircuit) precum 9i alte consideratli generale (dimensiuni de gabarit §i greutate, tip constructiv. aspect exterior, mod de instalare, etc.).

Tablourile de distribU\ie de joasa tensiune ale posturilor de transformare urbane pot fi realizate in diferite variante constructive. Obi§nuit sunt realizate pe stelaje metalice ~i echipate cu intreruptor automat §i separator pe alimentarea generala de la transformator. Legatura se face la barele generale colectoare de joasa tensiune, realizate obi,nuit din bare rigide dreptunghiulare de aluminiu vopsit in culorlle rosu, galben, albastru (pentru eele trei faze RST).

Plecarile pot fi echipate numai cu siguran~e tip MPR. legaturile facandu-se la cablurile de joasa tensiune care se prind la partea inferloara a tabloului cu bride, iar apoi intri§ in canalul de cabluri de sub tablou.

Saparat, dar in interiorul aceluiasl stelaj metatic este un alt tablou mai rnic alimentat din tabloul principal tot prin sigurante MPR, pentru alimentarea iluminatului public, cu cateva circuite de plecare §i centor pentru masurarea §i tarifarea energiei active consumate de iluminatul public.

in fata tablourilor, pentru protectia personalului de exploatare sunt u§i de piasa

rnetallca. -

Postul de transformare-aste asadar a statle de transformare coboratoare CU 0 putere de pima la 2500 kVA, destinat alimentarit retele10r electrice de utilizare.

Un punct de alimentare aste 0 statle de conexiuni de medie tensiune, destinatii alimentarii unor posturi de transformare. 0 stetie de conexiuni este a statie electrica ce reallzeaza conexiunea unor linii de medie tensiune in vederea efectuarii unui tranzit de putere.

112

Un punct de alimentare este deci a sta~e de conexiuni de 6-20 kV, destinata alimentarii unor posturi de transformere ~i este de multe ori combinatA cu un post de transfonnare. Se lnataleaza in general in retele urbane sau la consumatori industriali ,i se realizeaza in general in incaperi supraterane (mal rar subterane).

in raport cu modul de a§ezare fata de sol posturile de transformare pot fi impartite in trei categorii §i anume:

A) Posturi de transformare aeriene (PTA), montate pe stalpi de beton (mal rar de lemn), alimentate obi§nuit prin derivatii de la liniile electrice aeriene de electrificari rurale de 20 kV (mai rar de la liniile de 6-10 kV), cu transforrnatoare cu puteri relativ rnlct, de obicei cup rinse intre 20 §i 630 kVA ,i destinate de regula alimentarii unor consumatori de joasa tensiune din madiul rural.

Puterea transformatoaretor ce se vor monta in PTA va Cfe§te, 0 data cu reducares greutatii §i volumului lor.

Conform definitiilor din normativele energetice un post de transformare pe stalp este un post de transformare al carui echipament, inclusiv transformatorul, esta instalat in exterior. pe 0 construcne speciala de stalpi sau direct pe st&lpii liniilor electrice aeriene.

B) Posten de transformare supraterane. Aceste posturi sa realizeaza in doua variante §i anume:

a) Posturi de transformare in cabine metalice, prefabricate, folosite de obicei pentru fllimentari tempo rare, de ,antier (mai rar pentru alimentari urbane normale), cu puteri cuprinse intra 100 ,i 1000 kVA;

b) Posturi de transformere in incaperi supraterane, realizate tn cabine de zid special construite sau la parterul blocurilor de locuinte in unele incaperi special rezervale §i amenajate pentru postul de transformare sau in incaperi special rezervate din intintele tehnologice ale intreprinderilor industriale.

C) Posturi de transformare subterane. realizale intr-o constructie subterana. in locurile uncle din diverse motive (ca eele de sistematizare urbana), nu esta admisa realizarea unei construqii supraterane.

Posturile de transformare supraterane ~i subterane alimenteaza obi~nuit consumatorii din retelele urbane ,i consumatorii industriali sau agroinduslriali.

La executia posturilor de transformare secauta sa sa foloseasca cAt mai mult elementele prefabricate deoarece sa reslizeaza 0 execu~e industrialll cu montare rapida, prefabricatele pot fi refolosite la desfiintarea postului, deservirea este simpla iar fiabilitatea in exploatare este mare ,i se pot schimba relativ usor diverse echipamente.

9.2. Soluti; constructive pentru posturi de transformare aeriene (PTA)

Posturile de transformare aariene se realizem pe un stalp sau pe doi sUtrpi. Posturile de transformare aeriene pe un stalp se realizeazEi in daUB variante ce sunt foarte apropiate ca 501u~i constructive §i anume cu transformatoruI instalat pe 0 platforms sau cu transformatorul agatat de stalp.

La fig. 9.1 este prezentata schema principala monofilara a unui PTA. Instalatia electrica de rnedle tensiune esta foarte simpla deoarece un astfel de post este racordat la capatul unei deriva\ii dintr..o linie trifazata (aici de 20 kV). Afimentarea postului se face printr -un separator (ce nu esta reprezentat in fig. 9.1) ce se monteaza pe un steip al racordului de medie tensiune,in amonta fats de postul de transformare sau chiar pe acela~i stalp (sttilpi) cu acesta.

113

Separatorul prin care esta alimentat un PTA este de obicei de tip STEP, deci eu eu\ite de punere la pamant ceea ce permite sa se execute lucrari ta post fara a mai monta scurtcircuitoare mobile pe partea de medie tensiune.

3xDCP-20kV
(3 x ORVL-24kV)
3x35mmp 01 AI
3xSF(n
20kV
3x35mmp 01 AI
nU-NL
-4{J~lc50kVA
20 O,4kV
AFyy (AFy)
Bareh! de ..
separare I:
....... ~l ........ A :3
.. ~"-
r::
CIS-O,S+(CIT -o.s) s
••.••••• / •••••••• A 1:1
.,
ON
2.~
3-/xMPR ~a
........ / ........ A :3U
~
>;:0.
--
AFYI-(AFY) .,~
'ij
sl coblu ..
ACYYBI "0
TCA-63A ~
:3
U Rp:;;;4Q •

Vorionto retea

LEA. 20kV

La nulul retelei de j.t. care so leaga 10 prizo de legora 10 pomonl

de explootara [0 distanta d:o!:20m Rp~40

~---------------------,

I I I I I I I I I

- I I

I I

I I

I I

1 ~ ~ :

1 IA -8 --~r---------i

1 1 R\ s\ T\ 1

I t i i t I Punct de aprlndere

I I I ilumlnal public echipot

I 1 I In uno din vcrlcntele:

_J ~ J

'--v----' "-v--------' t , un cecs de con. at,

Ut'lI I • II I I bli 2. cu D.A.C.L LUXO~AT

I zcr cosmce um no pu c 3. oprindere in ccscodc eerncndet

prin fir pUot de 10 un P.T. central

4. oprindero [ocala 10 p.r.

r-----

I I I I I I

1 O.4kV

Fig. 9.1. Schema principals monofilars a unui PTA

DupB separator sunt sigurante fuzibile de media lensiune iar apoi transformatorul.

_ Sigurantele fuzibile de pe partea de medie tensiune a PTA pot lipsi, daca in celula de linie ce pleaca din stane este rnontata 0 protectie maximals ce este sensibilll §i la defectele in lransformaloarele din PTA, ce sunt racordate la aceasta linie.

Protsctia impotriva supralensiunilor atmosferice se face cu ajutorul descsrcatoerelor cu coame sau a descaroatoerelor cu rezistenta variabila (D) care se leaga la priza de pamant a postului de transform are , priza ce trebuie sa aiba 0 rezislen1a de dispersie de maximum 4 n.

infa~urarile secundare de joase tensiune ale transfarmatorului sunt legate in stea §i au nulul legat la nulul retelei de joasa tensiune, care S8 laaga la priza de pamant de explaatare a retelei, priza ce se execUta 1a 0 distan\a de peste 20 m de postul de transformare §i trebuie deasemeni sa aibs 0 rezistenta de dispersie de maximum4n.

lnstalatla de distribU\ie de joasa tensiune numitii tablou de distribu\ie este inchisa intr-o cutie de distribu\ie, reprezentata punctat in fig. 9.1 §i este formata dintr-

114

un sistem de bare colectoare rigide, trifazat, alimentat de la bornele de joasa tensiune ale transformatoru!ui prin barete de separare sau prin siguran~e eu mare pulere de rupere (MPR) sau sigurante cu maner (alimentare generals); pe acest circuit (general) sunt montate §i transfonnatoare de curent din secundaruI carora se alimenteaza infs§urarile de curent ale contorului trtfazat de energie activa al postului de transformare.

De pe barele generale sunt alimenlate diverse circuite pentru co nsumatori, fiecare circuit fiind echipal cu sigurante fuzibile. Unele circuite de plecar~ pot aves contoare de energie activa §i uneori §i contoare de energie reactiva In eutia de distribu~e este §i 0 lampa (L) cu intreruptor, pentru lucreri de exploatare la labloul de

joasa tensiune in timpul noptii, .

Este posibil ca in cutia de distributie sa fie amplasat §i punetul de aprindere al iluminatului public care conform fig. 9.1 poate fi echipat cu ceas cu contacte electrice. cu DCAI luxomat, cu 0 instalaVe de aprindere in casceda sau una de aprindere locala.

in fig. 9.2.8 ~i 9.2.b sunt prezentate vederile laterale §i din spate ale unui post de transformare aerian (PTA), montat pe stalp de beton annat vibrat, cu transformatorut instal at pe 0 platform~.

Racordul liniei electrice aeriene de 20 kV este prins de st~lp cu izolatoare ce sunt prevazute cu descarcatoare cu coame de 20 kV cu electrozi anllpasare. Prin cordoane din acela§i material ca al conductoarelor liniei electrlce aeriene (o\elaluminiu), se face legatura liniei (LEA) cu bomete fIXe ale cadrului de sigurante, cu siguran\e fuzibile, montat in pozlne verticala pe stalp, imediat deasupra transformatorului. Bomele inferioare ale cadrului cu sigurante fuzibile de medie tensiune sunt legate cu bomele de medie tensiune ale transfonnatorului instalat pe 0 plattorma.

Cele patru bome (trei faze plus nulul) de joasa tensiune ale transformatorului coborstor, sunt legate prin conductoare flexibile izolate la tabloul de distributie de joasa tensiune. Aceste conductoare sunt protejate prin montarea lor intr -0 teava verticala prinsa pe stalp cu bride, leav~ ce este indoita in forma de carja in partea superioara (pentru a impiedica patrunderea apei de ploaie), iar la partea inferioara este prinsa etan~ de cutia de distribu~e, care sa monteaza la cca. 1,10 m de sol pentru acces normal al personalului de exploatare la tabloul de distribU\ie de joase tensiune.

Cutia de distribulie esta execulala din tabla de otsl, aluminiu sau policarbonat §i are doua u~i, una in fats pentru acces la siguran\e ~i contoare §i alta in spate pentru aecas la borne. U§ile sa pastreaza incuiate cu lacate iar cheile sunt numai la personalul de exploatars ce are drept de acces la instalatia electrica. Cutia de distribu~e mai are legatura la partea superioara CU 0 alta teava metalica, prin care tot cu conductoare flexibile izolate de aluminiu sa fae legaturile la conductoarele liniilor electrice aeriene de joasa tensiune (in fig. 9.2 sunt daUB asemenea linii) amplasate sub LEA de 20 kV.

Cele cinci conductoare ale liniei LEA (trei faze, nulul §i un conductor pentru alimentarea lampilor de iluminat public), sunt prinse de steip prin izolatoare de intindere §i console metalice de intindere. Cutia de distribu1ie are §i la parte a inferioara 0 legatura cu 0 teava metalica ce intra In pamant, 1eavB in care S6 monteaza cablurile electrice subterane de joase tensiune ale eventualelor plecari in cablu subteran.

Exista ~i varianta de post de transformare aerian (PTA), montat pe un stlilp de beton cu acelea§i elemente ca la eel deserts anterior cu singura deosebire ca

115

transformatorul nu mai este amplasat pe 0 plattorma ci este agatat pe steip, precum ~i varianta constructiv8 de post de transformare aerian, montat pe doi slalpi de beton, post care are aceleasl elemente ca ~i un PTA montat pe un singur statp de beton.

. . ,

!.'it§' . {

Fig. 9.2. Post de transformare aerian PTA, montat pe un stalp de beton cu transformatorul instalat pe platforma.

9.3. Solutii constructive pentru posturi de transformare supraterane

Posturile de transformare supraterane se realizeaza in doua variante §i anume: posturi de transformare in constructie metalica (PTM) §i posturi de transformare in incaperi supraterane.

116

9.3.1. Posturi de transformare in constructla metalici (PTM)

Posturile de transformare in constructe metalica (PTM) sunt executate pentru a func~ona in mediul exterior, 'in mai multe variante funqie de destina1ia §i puterea transformatorului §i se raecroeaza aerian sau cu cablu pe partea de medie tensiune §i numai cu cabluri pe partea de joas~ tensiune; se instaleaZ8 pe fundatii de beton sau pe ~ine de cafe ferata montate pe traverse de lemn sau direct pe un teren solid.

Aceste postun de transformare (PTM) au marele avantaj ca montarea §i demontarea se face usor, doar prin montarea respectiv demontarea legaturilor la cablurile de media §i eele de joasa tensiune §i manipularea intregului post cu macarale fi mijloace de transport carespunz@toare.

Posturile de transformare in constructia rnetallca (PTM) sunt realizate din una sau mai multe cabine metalice din tabla de otel ambutisata ansamblate intre ele prin §uruburi, in care se monteaza echipamentul electric iar transformatorul de foriA poate

fi montat tot in interior, lntr-o "

cabina metalica sau in exterior. Dace transform atoru I este montat in interior, cabina sa rnetallca are jaluzele in partea inferioara ~i cea supenoera pentru asigurarea venlilatiei naturale. Daca PTM esta

.

realizat din douB compartimente

principale pentru cazul alimentarii sale in varf de retea, unul din compartimente este ocupat de echipamentul de medie tensiune iar celalalt de transformatoruI de

forta ~i de tablout de dislributie de

joasa tensiune. Fig. 9.3. Vedere generala a unui PTM cu 3

compartimenle principale

Daca PTM esle realizat din trei compartimente principale (trei cabine metalice conform fig. 9.3) pentru cazuf racordarii buclate pe partea de medie tensiune, in una din cabinele metalice aste montat transformatorul de forta, in 0 alta esta mentat tabloul de joasa tensiune !ii aparatajuI de protecne al primarului transformatorului iar in a treia este montat echipamentul pentru racordarea postului la reteaua de media tensiune buclat~, conform fig. 9.4.

I I

. . .
. . .
iIiI iIiI ••••••• •••••••

TQJ

I I

Rg. 9.4. Dispunerea echipamentului Intr-un PTM-4 cu trei compartimente principale

117== == == :{IJj
w: -
:u;;= I _,-
i ._
ltrrl
r= I 1= 0
I 0
N
,..,
I 0
I 0
0 :0 ,..,
N
I
== , I F=
/ I _L ...m:...
1== == '$.=. .L
1\
l E 51 / /_ .M!_Q ~
C DUI~P~ Jo
I / A L
CelJlo Transfvi~ , ... 'v, In ro~lire Ana (Rocord in cablu)

. "

T\

~

+-=LJ~.:>

, .

.'. , "

','" "" ', .

: ... ~

'.'

~.~. _.

VARIANTA A

de exterior

de forta

9 metalica

asa tensiune

VARIANTA B

STIN 15(10) kV

400A cu AMI-2 JUP-15(10)kV/600A cu Dt..4I-5·

CIRS 15(10)kV

350A

d

Fig. 9.5. PTM·5 pentru alimentarea cu energie electrica a ~ntierelor mari; a) vedere generala; b) cabina de joasa §i medie tensiune; c) varianta de PTM cu imprejmuire metalica de prote~ie; d) schema electrica monofilara.

118

Circuitele de medie tensiune ate PTM suot prev8zute cu separatoare normale sau cu separatoare de pulere ce pot rupe curen,i de sarcina ~i au bobine de actionare pentru a permite manevre de AAR (anctansere automats a rezervei) §i telecomenzi precum §i siguran1e fuzibile pe circuitul de alimentare al transformatorului.

Pe joase tensiune circuitul general este echipal cu intrerupter automat pentru protectla transformatorului iar circuitele de placare spre consumatori sunt legate la barele generale de joasa tensiune prin siguran~e MPR sau siguran,e cu maner (S.M.). Pentru i1uminat public sunt circuite distincte cu conlactor pentru aprindere ~i stingere §i contoare pentru masurarea energiei.

Aceste doua tipuri de PTM (cu dou~ respectiv cu lrei compartimente) sunt obi§nuit folosite pentru alimentarea retelelor de joasa tensiune din centre urbane sau din incinta unor intreprinderi ind_ustriale.

Pentru §antiere mari se utilizeaza posturl de transformare metalice (PTM) cu puteri mai mari ale transformatoarelor (400, 630, 1000 kVA), conform fig. 9.5, cu transformatorul montat in exterior protejat de 0 imprejmuire cu piasa metalica atat pe partile laterale cat §i la partea superioara, cu una sau douB cabine metalice de exterior pentnr echipamenlul de medie tensiune (intreruptor cu protectie maximala sau siguran1e fuzibile, racord in cablu, etc.) §i dulap metalic pentru tableul de distributie de joasa tensiune.

Pentru consumatori temporari mai mici se folosesc posturi de transformare metalice (cu transformatoare mici de 100 sau 160 kVA), PTM asezate pe 0 sanie din otel profilat cu un compartiment pentru echipamentul de medie tensiune, alt compartiment pentru transformatorul de forts §i al treilea pentru lableul de joase tensiune. Acest PTM este racordat atat pe partea de medie tensiune cat §i pe cea de joasa tensiune prin cabluri.

I CD
Ol
I "<t
I
~ 1 r'-'
«. iA ~
A II ""
~
f J =
1
~ ~
O,4kV
200
Schemo electrlcc monotlloro I TRAfO I I LINIE I I UNIE I

3-50Hz 20(10)kV

or: J l

" " "

:;

r ,.....
FF
~~
~-:.#-#-9 ---0!'5 '--
pi ,.....
~

---0!'5 '-- ~
pi I"""'" A
n .,._
'"
'In ,__

A 200
200
498 FC81

'-1

I

o b

Fig. 9.6. Post de transformare 20(10)/0,4 kV; 250-630 kVA in cladire independenta din panouri man pentnJ retea: a) Schema electrica monofilara; b) vedere in plan

119

Sectiunea A-A

Fig. 9.6. Post de transformare 20(10)/0,4 kV; 250-630 kVA in clad ire independenla din panouri mari pentru retea; c) secnune A-A.

9.3.2. Posturi de transformare in inciiperi supraterane

Retelele de joasa tensiune din mediul urban sunt alimentate obi~nuit din po stu ri de transformare supraterane care se numesc din acest motiv posturi de transformare pentru retea iar consumatorii industriali sau agroindustriali sunt obi§nuit alimentati deasemeni din posturile de transformare supraterane care se numesc posturi de transformare pentru abonat.

Posturile de transform are supraterane pentru retea pot fi realizale in c1adire independenta (din panouri mari, din BeA sau din zidarie) la parterul blocurilor de locuinte (intr-o in cap ere sau in doua incaperi) precum §i inglobate intr-o cladire edilitars. Sunt §i posturi de transformare supraterane pentru retea inglobate in cladirea unei statii de conexiuni de medie tensiune (unui punct de alimentare),

in fig. 9.6' (a, b, c) sunt prezentate schema eiectrica monofilara (fig. 9.6 a), vederea in plan (fig. 9.6 b) §i 0 secnune (fig. 9.6 c) a unui post de transformare 20(10)/0,4 kV, 250--630 kVA pantru retea, realizat in cladire independenta din panouri mari prefabricate din beton armat.

Alimentarea pe media tensiune poate fi realizata radial sau in sistemul intrareie§ire iar fa tabloul de joasa tensiune sa pot racorda 12 plecari (9.6, a). Pentru trecerea cablurilor in fundatia cladirii sunt inglobate tuburi.

Instalatia de distribu\ie de medie tensiune este formata din trei celule (fig. 9.61 b), doua pentru intrare-ie§ire §i a treia pentru alimentarea (printr~un cablu de medie tensiune pozat intr-un canal de cabluri) a transformatorului. Exista spanu de rezerva

120

pentru a se putea monta, daca va fi necesar in viitor, 0 a patra celula de medie tensiune.

Legaturile intre bomefe de joasa tensiune ale transformatorului §i tableul de distribu1ie de joasa tensiune sa face cu bare rigide fixate eu ajutorul izolaloareler de tavanulincaperii (fig. 9.6, b ~i 9.6, c).

Transformatorul este prevSzut eu ingradiri pentru protecna personalului (fig. 9.6, a, 9.6, b, 9.6, c). in panoul de beton armat prefabricat de I€lnga transformator, la partite inferioara §i supsrioara sunt jaluzele pentru ventHatie naturale iar sub transformator este 0 cuva penlru colectarea eventualeIor pierderi de ulei (fig. 9.6, c §i 9.6, d).

Postul are un singur transformator ce .poate avea 0 putere de 250, 400 sau 630 kVA. Accesut in post se face printr-c singura u§ii metalica, cu dimensiuni suficient de mari pentru introducerea sau scoaterea echipamentului eu cele mai mari dimensiuni.

in fig. 9.7 (a, b, c) sunt prezentate schema electrica monofilara (fig. 9.7, a), vederea in plan (fig. 9.71 b) §i 0 ssctiune (fig. 9.7, c), a unui post de transformare pentru retea 20(10)/0,4 kV, 250-630 kVA realizat in cladire independenta din panouri din BeA sau din zidarie.

Pe medie tensiune sunt deasemeni trei circuite (fig. 9.7, a), doua pentru intrare-ie~ire §i una pentru alimentarea transformatorului iar tabloul general de joasa tensiune are 12 plecari.

Legaturile bornelor transformatorului cu instala~ile de distributie se fae cu bare rigide pe izolatoare suport (cu ingradiri pentru protectia muncii, pe verticala §i sub barele de medie tensiune, conform normativelor), atat pe partea de medie tensiune cat §i pe partea de joasa tensiune (fig. 9.7, b §i 9.7, c). Este deasemeni ingradit cu

piasa de protectie §i transfonnatorul. '

Sub celulele de medie tensiune este un canal de cabluri iar sub transformator, cuva de beton sclivisit, eu gratar §i strat de pietri§ la partea superioara. Atat peretii de I~mga transformator cat §i usa metallca de intrare sunt prevazute cu jaluzele pentru ventilatia naturale .

.

Posturile de transformare in cladire independenta pot fi de asemeni raalizate

lipite de 0 alta cladire.

in fig. 9.8 (a, b, c) sunt prezentate schema electrica rnonorllara (fig. 9.8, a), locul ocepat de postul de transformare (fig. 9.8, b §i 0 sectiune (fig. 9.8, c) la un post de transformare pentru retea, 20(10)IOA kV, 250-630 kVA, la parterul blocurilor de locuinte, amplasat intr -0 singura lncapere.

Postul de transformare ocupa 0 camera dintr-un apartament de trei camere la parterul unui bloc de loeulnte cu ie§ire directa spre exterior (fig. 9.8, b) prin u§i rnetalica cu jaluzele. le§irile etat a cablurilor de medie tensiune (de baza ~i de rezerva) cat §i a celor de joasa tensiune sa fae prin tuburi eu diametrul de 150 mm pozate de constructor in fundatia de beton a blocului.

Cablurile de medie tensiune (inclusiv legatura transformatorului cu carula de medie tensiune) sunt pozate in canaluri de cabluri acoperite cu dale de beton (fig. 9.8, c). Bornele de joasa tensiune sunt legate cu bare rigide prinse pe izolatoare supert de tabloul de distribu\ie de joase tensiune (fig. 9.81 c) §i (9.8, d).

Pentru reducares transmiterii zgomotului in celelalte camere ale blocului, incaperea postului de transformare este prevazuta cu izolatie fonica.

Se executa deasemeni posturi de transformare pentru retea 20(10)/0,4 kV, 250-630 kVA la parterul bJocurilor de loculnte, amplasale in doua camere. Un astfel de post de tran$formare ocupa daUB camere dintr-un apartament cu patru camere la

121

parterul unui bloc de locuin1e cu ie~ire directa spre exterior prin u~i metalice cu jaluzele.

llluNIE 211 JRAFO 1 20(10}kV

t 1

~Yl~

I I I I

IUNIE 3 ..... 50Hz

!

I I I

¥

j_

~ ~

0,4 kV

a

2x1 tub PVC-M¢160mm

-----:: '>: L=1.00m
II If
II
II II
II II
. o • Q i
60 r r - I
'-" I
~l I
1\ I
f-<> I
I
_;..I .. 0 . e
. eecc
r ---- 1_~ --- -
I
I P" ,.... P'"
I
I
_I 75 ~
·1
tj ~
I
1111111111 t 11111111
I I II 11 1 I I I 1 I II II 1 II
1111111111111111111
1111111111111111111
~ .~ ...! :...!:J
~-'2 tub PVC-M~160mm L-l,50m 4,50

"I 50 I_

5,00

_I 50 I ..

b

Sediunea A-A

Fig. 9.7. Post de transformare pentru retea 20(10)/0,4 kV I 250-630 kVA in cladire independents din panouri din SeA sau din zidarie; a) schema principals monofilara; b) vedere in plan; c) sectiunea A-A.

122

intr-o incapere esta amplasat transformatorul iar in cealalta atat instala\ia de distribu~e de medie tensiune (cu trei celule). cat §i tableu! de jeasa tensiune sub care este un canal pentru cablurile de joasa tensiune. Cablurile de media tensiune sunt deasemeni pozate in canaluri de cabluri acoperite -iar iefiiirile §i intrarile cablurilor in cladire sa fac printuouri ce strabatfundatia blocului.

Legaturile dintre bomele de joasa tensiune ale transformatorului ~i lableul de distributie de joasa tensiune se fae cu bare rigide iar treceraa prin peratale dintre eele douB incaperi sa face cu izolatoare de trecere interior-interior.

Peretii ambelorincaperi §i tavanul incAperii transformatorului sunt prevazu~ cu izolatie fonica.

t

Se executa de asemeni posturi de fransformare 20(10)/OA kV, cu doua unita~

(transformatoare) 250-630 kVA, inglobat in cladire edilitara pentru ratea.

Instalatia de dislributie de medie tensiune are un sislem de bare sectionat

• • t

longitudinal prin 0 cuptia, iar la fiecare din eele doui:i sectii de bare aste racordat cate

un transformator de MT/OA kV.

Legaturile cu celelalte posturi pe MT sa fae in sistemul intrare-ie§ire.

Instala~a de distributie de joasii tensiune esta formata din doua tablouri distincte de joasa tensiune amplasate intr..o incapere distincta cu ie§ire spre exterior §i legate prin bare rigide cu bornele de joass tensiune a cAte unui transfonnater (cu slrabaterea peretllor prin izolatoare de tracere). Fiecare transformator este amplasat intr -0 camera separata cu ie§ire directs spre exterior.

Instalatia de dislribtJtie de medie tensiune este amplasata intr-o incapere separatit cu ie§ire la ambele capele, celulele sunt afii9zate pe un singur rand iar in fata lor sa gase§te coridorul de manevra §i supraveghere, cu canal de cabluri acoperit cu placute prefabricate din beton.

le§irile cablurilor pot fi facute prin tuburi in funda1ie amplasate la fiecare capat al incaperii. intreaga cladire a postului esta amplasata limga 0 cladire cu alta destinatie (edilitara).

in fig. 9.9 (a, b, c) sunt prezentate schema electrica monofilarA (fig. 9.9, a) vederea in plan (fig. 9.9, b) ~i 0 sectiune (9.9, e), a unei statii de conexiuni de medie tensiune (punct de aJimentare), cu post de transformare.

Statia de conexiuni are un singur sistem de bare cu dous sectii legate printr-o cuph!llengitudinala.

Sta1ia de conexiuni de medie tensiune esta amplasata intr -0 incapere distincta cu celulele asezate pe doua randuri, un singur coridor central pentru manevra §i supraveghere prevazut au canal acoperit cu dale din beton armat; incaperea este prevBzuta cu u§i la ambete capele ~i tuburi pentru ie§irea cablurilor deasemeni la ambele capete (fig. 9.9, -b)._ Barela colectoare de medie tensiune sunt asezate pe izolatoare suport deasupra celulelor (fig. 9.9, c).

Tabloul de distributie de joase tensiune impreuna cu ambele transformaloare esta amplasat intr-.o altA incapere (fig. 9.9, b). Legarea transformatoarelor pe partea de medie tensiune sa face prin cabluri iar pe partea de joasa tensiune prin bare

ri~i(je.- -

Sta~a de conaxiuni cu post de transformare poate fi realizat~ intr-o cladire independentA separata sau alaturata unai da(jiri cu alta destinatie.

Posturile de transform are pentru abonat, care alimenteaza consumatori industriali sau agroindustriati sa realizeaza deasemeni de tip suprateran, intr-o cladire independenta care esta amplasata in curtea intreprinderii in apropierea consumatorilor deserviti.

t

123

2 tuburi ¢150mm Ren ru cabluri de tncltc tenslune (co intrare de baza)/

Schema electrica monofilara .--------+t-~=....,L----___fl<:L'1_-------_;

tUNIE lttLlNIE 2ttTRAFOI IV 1

3",50Hz 20e 1 O)kV .---J,_,__,-----''-'----- __ ---1

l or l r::~~----~----..:J ~~

" " ...... r r '"

~ -1'~ -1,3;1 -1,;'1 I

'5 lPt 5 30 5 It2P! 5 80 5 II:1b, 5 30 511110

I II I II I

.L EM ~)N 1

\ ~Q1 1

1

Dale beton 1

~, ~:

~

• ~ (D ~

0,4 kV

-

IT qblou general I 12 pleccrl ~ l

a

13 tuburi !1!150mm pentru/ _

cObluri de jooso tensiune _.L......-.._--'--..JJL__._Lmin':~~rd'eseW,Wfg9d~allhd'asS~~ f~~ alt material similar 5 cmJ

ilC\.17 .346 _li7

'_ll 1 360 '1.

izolotie fonica 5 cAl I

b Zidarle ....Q_rotectJe 7,5 em

(paslo mlnerctc)

Sectiuneo C-C

~~

ij~~~~~I-I"-."lI\Kizo'otie fonlca poslo

" mlnerclo sou alt

" material similar

~f8sii SeA (granullt)

I

lLJ

y y

umpluturo pamont /

c

Fig. 9.8. Post de transfonnare pentru retea 20(10)/0,4 kV, 250-630 kVA la parterul blocurilor de loculnte: a) Schema electric8 rnononlara; b) locul ocupat de postul de transformare; c) sectlune C-C.

124

1 n
T I I !

3~50Hz 20(10)kV
I 1 I 1 I FR

FR

01

02

D4

03

D5 D6 07 08 I

o ~~ Ij 'J.'

Fig. 9.9. Statie de conexiuni de medie tensiune (punct de alimentare): a) schema electrica monofilara

FR

DDDDDDDDDD[

h-

.m [illrn~ rl ~.~

== 9:

~------------------------------~I~

nn DDDDDDD~

II

111

II

II

11

1ll'IIIIInii "1111'11'1111'1

~ I I ~ , I • I I C I I • t I , U U ~ llJ

;Ii IJ[rll:lllJr Iii i1iiliillil::I:iJl

~ lUll ~ I r.r I I • r II Lt .-1 II 1-1

't''t'If'l''t''t' 1f't''t'If'l''1'

~ Vedere In pion

b

u

Jl

Jl

-~

II

L .L .L .I. .1..1. .I. .LI. .I. .I. ..L.

Fig. 9.9. Statie de conexiuni de medie tensiune (punct de alimentare): b) vedere in plan

125

Sectiunea A-A

c

D

.oS. )- "'- ,~"r~'-<-";"" -.,. •.• - .... -,~-- ......... - -.-.:~ .. : . ..;. .... '."" ,,_ ...... :.-.,,', ~-. '-.~ ...

. .

·126

Fig. 9.9. Sta~e de conexiuni de medie tensiune (punct de alimentare): c) sectiunea A-A.

Amplasarea posturilor pentru abonat in curtea intreprinderilor, permite reducerea investipei pentru partea de constructe prin amplasarea transformatoarelor de pulere in aer liber, lange cladirea postului, cu ingradire~ din piasa de protectie §i sarma ghimpata la partea superloara.

Posturile de transformare pentru abonat pot avea transformatoare (obi§nuit eel mult doua) cu puteri unitare pane la 1600 kVA, transformatoare ce pot fi montate ~i in boxe special amenajate. Transformaloarele pot debita §i direct in tabloul general de joase tensiune al abonatului. Masura energiei electrice se face pe barele de medie tensiune deoarece postul alimenteaza in exclusivitate un abonat.

In fig. 9.10 (a, b, c) sunt prezentate schema electricii monofilara (fig. 9.10, a), vederea in plan (fig. 9.10, b), 0 sec1iune (fig. 9.10, c) a unui post de transformare pentru abonat cu un transformator de 250-630 kVA.

Instalatia de distribu1ie de medie tensiune cu patru celule impreuna cu labloul de distributie de joaslt tensiune sunt amplasate intr-o cladire independentA din zidarie sau din blocuri mici BeA.

Transformatorul d.e forta este montat langa clSdire pe fundatie §i este legat prin cablu subteran de instalatia de distribu~e de medie tensiune (pozat in cJadire in canal de cablu), conform figurilor 9.10.

Transform atoru I este imprejmuit cu piasa din s~nna pe stiilpi' de beton iar la partes superioara sunt trei fanduri de sarma ghimpaUi. Bomele de joase tensiune ale transformatorului sunt legate la izolatoarele de trecere de tip exterior-interior, iar in cladire legarea la tabloul de distribU1ie de joasa tensiune se face cu bare rigide.

Echiparea tabloului de joasa tensluns a postului poate fi foarte simp Is tabloul propriu-zis de distributie de joasa tensiune gasindu-se intr-o incapere distincta. in apropierea consumatorilor din clad ire (hala) de productie; legarea acestor tablouri de distribu~e sa face cu cabluri subterane de joasa tensiune.

1 UNJr 2 IIOESCARCATORI! TRAm I

2.0(10)kV

111

" " " "

'J~~ "J~~ ~ "~~

I I I

[[ i

r-----~

1 ~

I

tttO,HV

I UHlr 1 I 3-S0H-z:

1

-r--..t---,- ---- -------

'"¥ TabJou distrib.

cbcnct

o

Fig. 9.10.a. Post de transfonnare pentru abonat 20(10)/0,4 kV cu un transformator 250--630 kVA: schema electrica monofilara

PLAN

I 50 I

330

280

385

o <0

It) N

70 120

Jd A

o:

A

...:

0...:

If)

........ ~

_2 c..o -- CI "& U

Tuburi III iot 150mm

pentru cabtu I.T.

b

Fig. 9.10.b. Post de transformare pentru abonat 20(10)/0,4 kV cu un transformator250-630 kVA: vedere in plan

127

Sectiunea A-A

Fig. 9.10.c. Post de transformare pentru aoonat 20(10)/0,4 kV cu un transfonnator 250-630 kVA: seC1iunea A-A

9.3.3. POSTURI DE TRANSFORMARE PREFABRICATE

9.3.3.1. Introducere

Posturile de transformare prefabricate ii echipate comptet in fabrica au la baza experien,a a aproape coua decenii.

ConstruC\ia acestui lip de post de transformare este reglemental de norma I.E.C.1330.

Norma define~te postul de transformare prefabricat ca un ansamblu de componente cuprinzand:

- transformatorul MT/JT;

- echipamentul de MT §i JT;

- racordurile intre echipamente §i transfonnator §i care fumizeaza energie electriea

la nivel de joase tensiune avand drept sursa sistemul de medie tensiune.

9.3.3.2. Simbolizare

- post de transfonnare - PT

- prefabricat - suprateran - P

- subteran - S

- alimentare in cablu - C

- tensiunea nominala 6, 101 20 kV

- nr. transformatoare - 1

-2

128

- tipul postului

- retea

.

- abonat

-mixt

-R

-A

-M

exemplu: PTP-C-20-1 R

9.3.3.3. SoIutii constructive

Fum~tie de 0 serie de parametrii cum ar fi: - modul de operare;

- mediu izolant;

- spa\iu disponibil;

- condltli impuse de ambient;

- condi\ii impuse de natura terenului.

Sohnia care poate fi adoptata este:

P.T. prefobricat

Ope rare din exterior

Operare din interior

Beton

Befon

9.3.3.4. Caracteristici constructive

9.3.3.4.1. Arhitectura

Prin forma sa, prin - dimensiuni §i culoare, postol de transformare prefabricat

esta discret ~i se integreaza in ambient. -

Postul de transformare prefabricat (PTP) cuprinde:

o parte supraterana, ap-numita anvelops; anveiopa include pardoseala, pere1ii verticali, u§ile §i ferestrele de ventila~e;

- 0 parte subter:ana denumita "cuva";

- un planseu

Postul de transformare poate fi:

129

- monobloc, cuprinzsnd 0 singura unitate transportebila, anvelopa ~i cuva mentate impreuna (aceasta situatie caracterlzeaza posturile de transformare prefabricate semiingropate)

- in doua par\i distincte constituind fiecare a unitate transportabila (anvelopa ~i cuva); in acest caz, asamblarea la toeul de montaj trebuie sel! impiedice posibilitatea unui glisaj a anvelopei in raport eu cuva.

Din ratiuni de estetica §i de securitate, nici un echipament, nici un dispozitiv de inehidere §i blocare nu trebuie sa deps§easca cu mai mult de 5 em planul fiecarui perete exterior al anvelopei. Pardaseala trebuie sa depa~easca curnin, 10 em cota solului.

9.3.3.4.2. Materiale

- anvelopa poate fi realizata fie din beton fie din metal;

- cuva trebuie sa fie realizata din beton;

- plan§Sul poate fi realizat la randullui din beton sau metal.

9.3.3.4.3. Dimensiuni

Postul de transformare prefabricat are dimensiuni incat: - suprafata de teren ocupata este minima;

- in interiorul postului de transformare se asigura distantele minime intre

par1i ale instala\iei aflate sub tensiune §i peretii anvelopei; - postul de transformare poate fi transportat usor,

9.3.3.5. Caracteristici functionale ale anvelopei

9.3.3.5.1. Rezistenta la solicitari mecanice

Din punctul de vedere al rezistentei mecanice, postul de transformare prefabricat trebuie sa satisfaca urmatoarele condi1ii:

- trebuiese luate masun constructive astfel tncat sa se evite eventualele deformarl ale anvelopei In timpul operatillor de intretinere sau de monte] plan~u' anvelopei trebuie sa poata suporta 0 sarcina de 250 daN/m2 pardoseala din compartimentul transformatorului sa poata suporta 0 sarcina de 1500 daN/m2

pardoseala aferenta compartimentelor care adapostesc echipamentele electrice de MT :ji jt sa poata suporta 0 lncarcere de 500 daN/m2

peretii verticali sa poata suporta 0 presiune interna sau extema de pima la 300 daN/m2

u§ile in pozitie inchisa precum ~i ferestrele de ventilatie sa poata suporta soouri mecanice co res punzato are unei energii de 20 Japlicate din, interior

sau din exterior. .

9.3.3.5.2. Etanleitatea

- Acoperisul trebuie sa prezinte 0 inclinare de minimum 2% pentru a permite scurgerea apelor pluviale;

- Ferestrele de ventila,ie sunt realizate incat sa se poata evita patrunderea apei sau a zapezii in interiorul postului de transformere;

- Peretii exterior; sunt astfel trata\i incat sa se evite infiltratiile de apa.

130

9.3.3.5.3. Sistemul de incuietori

- U§i1e se deschid catre exterior, putandu-se rabate complet fie perpendicular pe planul pere1i1or, fie in prelungirea peretilor. Printr-un sistem de fixare ele trebuie sa poata fi blocate in aceasta pozitle,

- Broasca utilizat! nu trebuie sa poata fi demontata din exterior.

- Trebuie asigurat un sistem de interblocaj al u§ilor diverselor compartimente

astfel incat sa se avite posibilitalea efectuarii de manavra intr-un compartiment atunci cand in altul se lucreaza,

9.3.3.5.4. Gradul de protectie al anvelopei

Anvelopa va trebui astfel realizata tncat sa asigure gradul de protectls IP 35.

9.3 .. 3.6. Scheme electrice monofilare de principiu

)

Module 4.6.8 plecori

Servicii interne

De 10 fir de comcndo sou punct centrol

1"----I

Ifuminat public

Fig. 9.11. Post de transformare prefabricat Sn - max 1000kVA Schema eJectrica monofiJara de principiu

Varianta 1.

131

Servicii interne

L __ _j

De 10 fir de comanda sou punct central

~--"'I--~

I I

Wh L __ _j

Module 4,6.8 pleccri

lIuminat public

Fig. 9.12. Post de transformare prefabricat Sn - max 1000kVA Schema electrica monofilara de principiu

Varianta 2.

132

Module 4,6,8 plecari

I'Servicii interne

De la fir .de comanda sou punct central

I

1--[

I I L __ _j

lIuminat public

Fig. 9.13. Post de transformare prefabricat Sn - max 1000kVA Schema electrica monofilara de principiu Varianta3.

133 '

Module 4,6,8 plecari

De [0 fir .. de comanda

sau punct central

1--1----

I I

L __ _j

Servicii interne

lIuminat public

I

Module 4,6,8 plecari

Fig. 9.14. Post de transformare prefabricat Sn - max 1000kVA Schema electrica monofilara de principiu Varianta4.

134

9.3.3.7. Echipamentul electric 9.3.3.7 .. 1. Celule de medie tensiune

Celulele de medie tensiune sunt capsulate folosind: - mediu izolant aer §i mediu de stingere SF6;

mediu izolant §i de stingere SF 6. -

Celulele de finie vor fi echipate cu separator de sarcina.

Celula de transformator sunt prevazuta cu sistemul separator de sarcina + siguranle fuzibite cu deschiderea separatorului la arderea fuzibitului sau cu separator ~i intrerupator.

Caracteristici tehnice:

tensiunea nominalA - 20 kV

- tensiunea de serviciu - 24 kV

- tensienea de tinere la impuls - 125 kV

- tensiunea de tenere la frecventa industriala - SO kV

Celule de linie:

- curent nominal- 400 A

- curent scurtcircuit 1 s - 16 kA

- curent de inchidere a separatorului §i ac.l.p, -40 kA

Celula de trafo

- curent nominal- 200 A

- puteretrafo -100 kVA .... 1000 kVA

Separator + sigurante - curent de rupere - 16 kA

- curent de inchidere - 40 kA.

Intrerupator

- curent de rupere - 16-25 kA

- curent de inchidere - 40 kA.

• Accesorii (optional):

- indicator prezenta tensiune

- indicator semnalizare curent de defect (monofazat, polifazat)

- indicator de verificare a concordantel fazelor

- 1 set sigurante de rezerva

- mecanism de operare elecmca pentru comanda la distants (pentru separator de

sarcina §i intrerupiUor)

• Finala de cablu pentru racord - ambro§abile

- ecranate

- sectiune cablu max. 1 x1 SO mm monofilar

• Modul de tratare a neutrului - prin rezistenta

- prin bobina.

9 .. 3.3.7.2. Transformator

Transformator de putere etans cu ulei - cu izolatie uscata, - tensiunea primara - 20 kV

- tensiunea secundara - 0,4 kV

- putere nominala-100, 160,250,400,630,1000 kVA

135

- grupa de conexiuni - kVA 100-yzn5 160-yznS kVA 2S0-Dyn5 400-Dyn5 630-Dyn5 kVA 1000-Dyn5

- reglajul pe tr. ±5%

- " clasa tsrmica - A

- frecventa - 50 Hz

- temperatura maxima ambianta - +40°C

- temperatura minima ambianta - -35°C

- supratemperatura adm in ulei - +60oe

- supratemperatura adm in infa§urari - +65°C

100 160 250 400 630 1000
kVA kVA kVA" kVA kVA kVA
pierderi in gol W 320 460 650 930 1270 1700
pierderi la scurtcircuit W 1750 2350 3250 4800 6500 10500
nivel de zgomot DB 51 51 52 54 56 58
tensiunea de sec. % 4 4 6 6 6 6 Accesorii:

- protectie la supratemperatura;

finalele cablurilor de medie tensiune vor fi: - ernbrosaolle;

- ecranate;

- sectlunea cablului monofilar 1 x 150 rnmp;

- bomele de joasa tensiune a transformatorului vor fi protejate impotriva atingerilor

accidentale cu teci electroizolante.

9.3.3.7.3. Tablou de joasa tensiune

- intrerupator (optional) 1 kV - max. 1600 A; .

- intrerupator pentru iluminat public t kV - 200 A;

- blocuri trifazate cu sigurante tip separator pentru cons. general - 250 A - 4" buc.

sau 6 buc. sau 8 buc;

- blocuri trifazate cu siguran1e tip separator pentru iluminat public - 160 A - 4 buc;

- grup masura generals pe post;

- reductori de curent;

contor eledronic de masura a energiei active ~i reactive; - grup masura iluminat public;

- reductori de curent;

- contor de energie activa;

.. instala~e servicii interne;

9.3.3.7.4..lnstalafia electrica pentru iluminat interior

lIuminarea compartimentelor se face cu respectarea normelor in vigoare, pentru a se asigura 0 iluminare medie ta nivelul a 160 Ix.

Sunt folosite corp uri de iluminat montate in perete, in montura izolants, astfel lncat sa se asigure un iluminat corespunzator la nivelul tuturor echipamentelor.

136

Alimentarea instalatiei de iluminat interior §i a circuitelor de prize sa face prin intermediul unui tablou electric prevazut cu sigurante automate.

9.3.3.7.5. InstalaJia de legare la pamAnt

Toate partile metalice ale anvelopei ,i ale echipamentelor sunt protejate prin legarea la priza de pamant exterioara prin intermediul unui conductor principal de legare la pernant realizat in bara de Cu.

Legatura intra conductorul principal de legare la pamant §i priza exterioara se face in dauB puncte, prin intermediul a doua piese de seperafie. Priza de pamant exterioara este realizata conform prescrtptiilor in vigoare (1 RE-lp 30/90, 1 RE-Ip 35/2-86). in niei un caz valoarea prizei de pamant nu trebuie sa depa§eascli 4 Q.

La priza de pernant cornuna a postului de transformare sunt racordate

urmatoarele elemente: - .

- partile metalice ale celulelor de MT;

- carcasa transformatorului de forts;

nulul trafo de curent din circuitul de masura; - lnvelisurile metalice ale cablurilor ;

- punctul de nul al transformatorului de fOrt8;

- partile metalice ale tablourilor de joasa tensiune.

Pentru detalii a S9 vedea Fig.9.15. §i Fig.9.16.

Conductor principal de legare I pamant Cu 25 mmp

P.S.

Conductor principal de legare lo pamant Cu 25 mmp

-

-

Tablou J.T.

N

Priza de pamantare exterioara

P.S.

-

-

M

Priza de pamantare exterioara

Fig. 9.15. lnstala~a de legare la pam€mt la posturile prefabricate.

1-37

de record pentru conduc+orul

--~--~--------- -

legore 10 pamant

D~spozi,!.!v~ !ixare _ 0 pri~ei de_ separatie

I

w-

I

I

zr-

Rezerva

_ _!3orn~ ~ <:._upru _ +---+tJ- .... /.

¢12mm 1=40 mm

I

I

Eft-

_£:>ispoz.!!iv de _ fixar~ ~r~zei de_ separatie

Punet de rocord pt. priza de

- -_ pamanl exterioara - ---

Piese electroizolante

300 mm

Bora de cupru 200x25x6 gauri ¢8

Fig. 9.16. Piasa de separa~e - Schema electrica monofilara.

138