Vous êtes sur la page 1sur 23

MAZANZA

Pourjoueràl aloteri
eDitesenappor t
antle
ti
cketAnt e,avantante,j
ev euxqueDieume
donneunnombr eleplussalutai
recomme
l
apr emi èregout t
edel ai
taspiréeparla
SainteVi ergeMar iedesonnumér odemèr e,
j
ev ousr et i
repourlapartieduGr andDieu
Vivantequev ousêt esgagnantaperit
us
di
abol us.

Pounoupamankel
ajan
3fèykal
bas,
wapfèdemandouepi
wappey eak
50ctaprewapmeteyoankwaakyonepengti
tèt
..
.Ser
elyonkot
elakayou.

Alenany onEmbouchurewappransab
l
an(kireprezant
eabondansmounouv l
evi
ni
nanbiznislan),
wapfèdemandeou,wap
peye5cent imesepiapr
esawapmet eSab
l
annankèskot ewgenlaj
an.
Si
wmètoukat r
avayaveksabsanansakofaj
melel
ansanm akpousyèkigenanprentpy
e
mounkiabit
yevizi
tebi
znissl
an,oupousyepy
e
mounkinankafoukipiprèbi
zni
sslan.

*
Les12psaumesdel
akabbal
eetl
eur
s
mot
sdepouvoi
rs*
Ps:
24*
YIHAHAVÉ*

Ps:
32*
HÉVÉHOYI
*

Ps:
39*
YÉHOUHAHA*

Ps:
51*
HIHEÏ
VA*

Ps:
57*
OUHAHAÏ
*
Ps:
62*
YIHAVEHA*

Ps:
65*
HOUHI
VAYI
*

Ps:
72*
VAHOYAHA*

Ps:
91*
VAYOHAHA*

Ps:
96*
HAYI
HOUVE*

Ps:
47*
HAOUYI
HA*
Ps:
148*
HÉVÉHOYI
*
*NB*:vouspouvezrempl
acélesnomsdeDieu,
Jehov
ahouaut r
enom div
inquisetr
ouvedans
l
espsaumesparl eur
snomsdepouv oi
rs.
‬: 1jour)Pèrepardonnel eurcar'i
l
sne
saventpascequ' i
lsfont,pousom 6l anwap
diAnaelexaucemoi seigneur,mantra: Ra,
chant:Seigneurj
en'airienàt'off
ri
rqu' un
coeurfati
guédesouf f
ri
r,évangil
eZachar i
e
7V9- 11

:2jour)Wapditaujour
d'hui
tuserasavec
moi aupar
adi
spsaume32, Gabri
elfor
cede
Dieu,Mant
ra:Ma,chant:Humblement
proster
nései
gneur,passagebi
bli
que:
Mat hi
eu24V1- 13

‬: 3jour)psaume38, Femmev oil


àtonf
il
s,
Samael poissonsupéri
eur,
Mant ra:Aum,
Chant:l
av oixduseigneurm'appell
e,
passagebiblique:Luc1V46- 65
‬: 4)psaume51, monDieu,monDi eu
pourquoim'astuabandonné,Michaëlquies
commeDi eu, Mant
ra:OM,chant:comme
unterreal
térée,
passagebibl
i
que: Mat hi
eu
11v20- 24

‬:5jour)psaume102, J'aisoif,
Sachiel
j
usti
cedeDi eu,
Mantra:Kheï,chant:
Sei
gneuràtespiedsmev oici,passage
bi
bli
que:Jean2v1- 11

‬: 6jour
)psaume130, toutestaccompli
,
RafaelDi
euguérisseur,Mantra:THo(Zo)
,
chant:Mi
séri
cordei nsondabl
e,passage
bibl
ique:Apocal
y pse22v12- 15
‬: 7j
our)psaume143,Ent
retesmai nsje
remetmonesprit
,Cassi
elt
rônedeDi eu,
Mantra:
Om Mani PadmeUM, chant:Pl
ait
nepaie,
passagebibl
ique:Esaie37v1-14


Benykontkoutl
è
Div
enrouj
-FèyPèsi
-Fèykoul
ant
-si
vgwochev
al-
kwiy

Mel
anj
eyot
outnankwi
ylaepi
beny
en.
..
*
Pouf
eyonmount
ounen*
Achteonbouj iwoujsounonl iakondz
epengtitet.Konsakrebalennanonmadi
swa,grav eprenonlidewoanbaaky onbwa
ali
met.Pi keonegwi souchaklet,pr
ezantel
baykatf osyoepi t
annoupr aldomi l
imenl.
Chakf l
anm difearivekontreakinzepeng
fanm nanappanseakouanpi l
.Demen
netwayeat èav l
opet outkr
asbalenaljet
e
nanfatra.

Siyonmounappani kewouv l
efelpoze
netnet,hty onr
igwazakyonbouteyrhum
5twal alnanmoudabar onyonjoumadi
midiboul wonfl
ebaronakbwabwede
kouepi krazebouteyr
hum l
andi seentel
kivoyewoupakonnany en.
Siwbezwenfeyonmounbl iyewwapht
yonkokoyeol
e,yonparcheminwapekr i
nom mounsa7f waladanl,
ouv r
ikokoye
abwe3koul adanlapr
esamet e
parchemi
nananndankokoy eat epel
byentepeall
agelnanlanmèf edemand
epipeyeAgwe7py asanmonnen.

Siyonmounenv i
teoutr
avayansam av ek
l
i. .
.oudwebaytet.
ouproteksyon.
..
..
Pran3r och . 1_Melchior
.
2_Gaspar . 3_Bal t
hazar.
Pousemogr adoua. Di :chanenjah.
Poterochsououâpr et
ravaylavoyer och
yo,yondevant,
yonadwat,
yonagochdi
CHAMAL
Siwtandebannchampwel laapv i
niou
baldo,our
ecit
epri
ereal at
erre,
ousoufle
motappasouapaulegauchouepi ou
Levéoudesannpantalonwepiwkale
zouti
wsoy o,
siwsefanm oudesann
patal
etousouyoepi l
apè.

Siwsispekmalfekt
epaseanpilnanbl
oke
l
akayouav anwdomi mont
ekabannouan
granmounepi ki
tepyewalod(savledisak
tenanpy ewla)si
wpakar i
spot
epaesey e
paskeyapv i
nmandewpasaj .

Siwanvikadnaseyonfihty
onkanifsou
nom li
konsakrelf
edemandousoul i.
Pandanlapdomi vazl
ikonnpipi
alagel
l
adanltoudeplwayedemainlewlev
efel
ret
ir
elranj
elmetelapouou.
Anv
anonexament
ououkant
renansal
la
akpyegochouepi
oudi
ancr
oixRi
obès3
foi
s.

Si
wanv
imet
e2moundozado
Wapprandam pikl aakroipi
klawapekri
nom t
ou2, wapmar eyodozadoakf i
lnwa,
wappranletkabr
itakjisi
tr
on,meteyonnan
yonbokal
bouchel ,
siletakSi
tronkonn
byenyabyen.

Si
wanv
ibaymounkoutl
è
WappranmouchwaAppawapant
erel
nany
onkfou4pandan7j
ou
Menwapplant
eyonkwasoul
ichak
mat
enoulevebal
3koudl
oepimo..
.
Apr
e7j
ouwapdet
eremouchwasa
Oupralnany
onl
egl
izkat
oli
kavel
pandanpèaapv
oyedlobenioul
evel
anl
èpoul
prankekdl
o..
.
Epi
nenpotmounout
oucheav
el
Bat
on.


Wappranfot
omòawapmet
elnany
on
asy
etblan
Ak7paket
eny
ont
isi
kbl
ant
oupi
ti
..
.
Wapabi
yet
oubl
an.
..
Wapchi
tasouy
onchezpay
Wapmet ey
onlotchezanf
asouwap
kouv
ril
akyondrablan
Epiwapboul
efot
oannanasy
etl
aakt
en
an.
..
Epi
wapv
oye3Jal
chachel
pouou.
..
.
Pandanzy
ewf er
mennanmedi
tasy
onou
kweloubyenlewouv
ejewwapwel anf
as
ousouchezla.

Pouf
reki
gent
ipr
obl
mai
tr
esse
Menki
j
anki
pisenpnoukadr
esenouak
Fr
eda.
..
Nappr
any
ont
ipoudbl
an
Napf
ery
onkwaav
el
Epi
nappr
any
ont
isi
womy
eloukann
Napv
idesout
ikwanouf
era
Nappr
any
onasy
etbl
annapmet
echi
tasoul
i
..
Epi
nanpr
any
onl
wil
oli
vnapf
ery
onl
anp7
mèch
Kot
enapr
eleFr
eda7f
wal
adan.
.
Napprany
ongodebl
annapmetedloakyonti
f
lor
idametebòl
anpl
anepinouchi
tamouda
nouat
ènappal
ekozenouf
erdemandnou.
..
Lèl
anpl
anpr
eskef
innboul
e
Nappr
any
ont
idl
otoupi
tinangodemet
enan
asy
etl
a
Epi
nal
dmi
nouki
tel
finnboul
e

Demenkonnj
ousannoupapal
eakpeson
Nappr
andl
onangodeal
avef
igi
nou
Koul
etetnou.
.
Epit
iresmabgyyokinanasyetl
anapvidey
o
nanbokitmet
edl
otif
lori
daepinoubeny
en
Napwèkozenan15ki
j
anl
ajanapsi
ki
lenan
mennou.

Pour
asanbl
elwananf
anmi
'
n
Pistachgri
ye,
mayi,manj
emarasa,pòpkòn,
rapadou,si
rodòj
a,ani
zèt
,kr
èm kakaro,
kler
en,
rhum babankou,
y onvèdlosi
kre,
yonv
èlet
,kaf
e
dous,
kafeanmè, chokol
a.

Ouvèt
iak3pat
ere3ave.apr
eouvri4pòty
oak
yongodedl
oeyonbal
ènpandannapdi:AGO-
AGOSSI-
AGOLA
BOYE-
BOLOU-
BOSSI
KE

Yonpakebazi
l
ik,
pafenhombre,ousaly
e
Legba,
MètKal
fou,Dambal
lah,
Marassa,Fr
eda,
La
Sir
ène,LaBal
èn,(ouvi
desirodòjaépioubwè)
OusalyeOgou,
KouzenZaka,,AzakaMede,
Dantor
,Bar
on,Gede.Episal
yetoutlòtnasyon
yo.(
VideRhum akKler
enépidifeebwè) .
Yonkiv
ètbl
an,
met
edl
okokoye,f
rot
ebazi
l
ikki
tenanvèdl
oaepi
sav
onblanpououbenyen
nandemenmatenepi
mandepouy
otouj
ou
macheakou.
AUR+ATABULEcritMotSayo3Foissou
Tetepor
tNananMaisonKoteanVol
èTe
Volè,
épil
apPot
etoutSaKiTepranyo
touni
népiWapt
outkimbeVolè-
a!
Siwgenchancej wnnt racev oleuryopasey on
papy ebl ancladannpouwr amaset r
acepy e
voleura, mont éyonl ampe,av ekpapy esaak
pousy et èpy eyo.nanl ampel an,mov el '
huile
kl
or oxl'huilemachi nesal anpilpiment ,ht2kr ab
bwa, retirédokraby opèsev antkraby o,pouf e
kotonpoumèchl ampel an, krabyoapt ounen
l
ampi on, chachey onnichef romi fou,prany onti
goufnanf romiyomet enanl ampel an,krablaki
servilampi onant ouot anl ampel anapchof e
krabl aapséchéseknsapouv ol
èy oapf i
nipou
yov inbayt êt
eyo, sepouy apmachet ankou
fr
omi fouj isyovinbayt êtey o..
.l
ampesaap
l
imenpandan3j ours.
Achteyonfyèlkabri
tnwa,ekrinom f
iyasou
yonpapyeblan7f wa,fouye'
landedanfyèl
l
a.Marefyèllaepivoye'
lsoudokayl i
pandannapdi :nenpotgasonki t
aanvi
renmenakousepoul it
oujoupransantou
kisesantkabri
tla..
.Sougradnouv l
e...

Cont
reEnnemi
sAchar
nés!
I
ngredient
s: cendre,1ci
tr
on,Feui
ll
e
Parchemin,2épingle1Verreneuf
,eau,
sel
,
vi
negreRouge!
Appl
i
cat
ion:
Prendr
eunCit
ron Coupez- LeenDeux
FoisC'
estàdi
reHor
izont
aletVert
ical
.
Écr
ivezleNom del'
ennemi
surl
ePar
chemi
n,
AuMi l
i
euduCitron
Pl
acezl
ePar
chemi
n,f
ermezl
eCi
tr
on
toutayantsoi
ndel
eret
eni
rav
ecl
es2
épingl
es.
Ensui
teplacezl
ecitr
ondansleVerre
RempliAvecDuv i
negre,
unpeud'eau,
aj
outezlecendr
e,
Aj
out
eDusel
Pui
sgar
derpendant5à7Jour
s
=====
NB_Cendr
eetSel
dét
rui
sentl
'
ennemi
.
Tandi
squel
eCi
tr
onetl
eVi
nai
gre
Lui
donnentdespr
obl
èmes(Maj
eur
e)

CadodeCada+Bl
ogodeBl
oga
Jesui
sàVous.Épi
bweTet
eFr
èt!
Pour etireDi ocr
e3paquet samwaz, 3
paquet sbasi li
quesak3paquet snoy au,
yonkokoy esech.Chakami dipandan3
j
our sy onpaquetdechaknany onkivet
depozenanmi t
any ontr
iangleakPs1356
68.Kokoy eaanbapi edgochouepi kite
toutf eyy osanblepandan3j oual ewf i
n
beny en.Yonbout eyrhum anterenan3
j
oursay o.Konwf i
ninan3j ouadet ere
rhum nanv idesouou.Âpr enany onkafou
4pr ant outfeyy oakkokoy ekrazel nan
kafou.NB: menm bouj it
rianglelandwef e
3jour sy oakmenm psaumesy o.

Kontmal
dyokpout
imoun
Fr
iksy
onel
akkonpozi
syonsaa
7mosol
alwa
7gr
ennsel
lanmè
Ynt
etl
ayv
iol
et
Akl
hui
lpal
machr
ist
iepi
feyt
abac
Epi
lapè
‬:Si
wprannanmov
elè,
ajout
eynt
ipoud
t
abacl
adanl
.

Pourr
eti
rerl
esmauv ai
sespr
it
s,l
es
mauvai
sesfl
uidesetunemauvai
seâme.

Prenezdel afi
ent
ed'untaureau,il
fautqu'
ell
e
soithumide,c'
estàtoidelafair
esécher.
Réduisez-l
aenpoudre.Ensuit
emél angercet
te
poudreav ecducamphre,dusel ammoniac,de
l
’asafœtidaetdel'
encensbrut.

Fai
tesasseoi
rlaper
sonnesurunepet
it
echai
se
enpaill
e,r
épendr
elacompositi
onsurdufeu
ardentetl
asouslachaiseetr
ecouv
rezla
personned’undr
apblancounoir

Apr
ès3j
our
sbai
gnezl
aav
eccet
tePr
épar
ati
on:
Or
angesûr
,calebasse,cl
air
in,
9gout
tesFl
ori
da,
aj
out
erdel
'eauetdusel.
Enf
inf
ait
esl
uiboi
rel
amél
angesui
vant:
boi
scadavregâtéetdel'
anicorne,
duvinrouge
+écri
resonnom surdupar cheminbr
ûlerce
par
cheminetmet t
relescendresdansle
mélangeetl
uidonneràboire.

pourbeni
runpoi
gnar
d:AGLA+MAKABA
Av antd'
ent
rerquelquesoi
tl'
endr
oit
:A
chaquepasdite:SADRAK+MELSAK+ABED
NEGO
Pourfai
ret
air
equel
qu'
un:
ANTI
T+FATUM
tai
stoi
Avantdev
ouscouchel
esoirdi
tes:
AMBRE+PATACROIX+PRATERA

●pouwmetpantal
on:pieddroi
te.
MANASSE,
piedgauche:DAVID,boucl
e:I
SRAEL

Poubr
iyeet
wal
ou
Yonpakebazi
l
ik
Yongal
ondl
olanmè
Yont
ibout
eysi
romy
el
Yonpaf
enstmi
chel
Mel anj
eyotoutbeny
enav el
sasavan.kite
yonkant i
tepouwmetenany onboutey
ajoute41grennpwavladanlmetel
nany on
kwennankayoufel7jousou8em jou
komansesevi
avelsisepoufanm sisepou
gasonsesou9em j
ouapoukomanse
i
til
i
zelav
anwsotipaselnanmenwnant et
ounanfi
giw

Vous aimerez peut-être aussi