Vous êtes sur la page 1sur 28

Jaarplan Armoedegezant 2010/2011

De Armoedegezant moet een strategische visie op armoede hebben, een integrale aanpak voor armoede voorstaan, sa-
menhangend beleid initiëren, doeltreffende maatregelen nemen, focus aanbrengen op armoede, het probleem van

binnenuit aanpakken, een missie hebben, open, rechtvaardig, betrokken zijn, toegankelijk zijn, vasthoudend en volhardend zijn, pro-
voceren, tegen de stroom ingaan, besluitvaardig zijn, een netwerker zijn, betrouwbaar zijn, verbindend, creatief, regels kunnen oprekken,
regie organiseren,betere samenwerking bevorderen in de ketens, concrete punten aanpakken die direct
effect hebben, aandacht hebben voor het probleem van onverzekerd zijn, aandacht geven aan armoede bij allochtonen en analfa-
beten en aan kinderen in armoede, eigen kracht verstevigen en bevorderen, project vroegeropaf initiëren, crisisinterventie
organiseren bij problematische schulden, aandacht hebben voor schulden. Aldus het wensenlijstje van de stad De Armoedege-
zant heeft kenmerken van een netwerker, mediator, ombudsman, initiator, luis in de pels; werkt op een doel- en procesgerichte manier
en bewaakt de voortgang en samenhang; moet in staat zijn draagvlak te creëren en partijen bij elkaar te brengen; moet
motiveren en adviseren; draagt geen directe uitvoeringsverantwoordelijkheid. Aldus de verwacht-
kunnen inspireren,
ingen van de stad over competenties en sturing. De Armoedegezant brengt de conflicterende regels en
gebrekkige regie in de hulpverlening bij armoede in kaart De Armoedegezant brengt verbeterpunten onder de
aandacht. De Armoedegezant zorgt ervoor dat organisaties zich van knelpunten en de oorzaken ervan bewust worden en dat in
eigen organisaties daaraan gewerkt wordt. De Armoedegezant zorgt ervoor dat organisaties zich ervan bewust worden dat
structurele oplossingen samen aangepakt moeten worden. De Armoedegezant zorgt ervoor dat organisaties elkaar weten te vinden
door middel van netwerkbijeenkomsten. De Armoedegezant zal zowel aandacht moeten hebben voor de - vraagzijde: mensen
die hulp vragen. - aanbodzijde: diversiteit van hulpverlening, ingewikkelde samenleving en de verkokering van de hulp
Inhoudsopgave
Aanbiedingstekst bestuur 4

1. De opdracht 5
Wat en wie is de Armoedegezant
Doelstelling (korte en lange termijn)
Voor wie
Wat

2. Werkzaamheden tot heden 6


Bijeenkomsten in de stad
Resultaat Armoedesessie Resultaat klussendag
Resultaat creatieve sessie
Boodschap aan bestuurders en professionals
Eindhovense stedenestafettedag “Op Eigen Kracht”
Lezingen, persbelangstelling, adviesvragen en de ombudsmanrol
Armoedegezant en Ko
Conclusies na een jaar Armoedegezantschap

3. Plannen voor de toekomst 11


Wat zijn de plannen voor de toekomst
De route kaart en de routekaart methodiek
De strategie
Doelen en maatschappelijk rendement

4. bijlagen 18
1 definitie armoede
2 wie is er arm in Eindhoven
3 knelpunten
4 Ideeën uit de sessies
5 het participatie palet
6 partner lijst

bronnen

4 5
Aanbiedingstekst Bestuur
Beste lezer(es),

Bij deze bieden wij u het jaarverslag 2010 en het werkplan 2011 aan van de Stichting Armoedegezant Eindhoven.
U vindt hierin een opsomming van de activiteiten van het bijna achter ons liggende jaar en een beschrijving van
de nog komende initiatieven en plannen voor het komende jaar.

Begin 2010 is de Stichting Armoedegezant opgericht met als doel de activiteiten van de toen inmiddels
benoemde Armoedegezant te ondersteunen.

De bestrijding van armoede kent een lange geschiedenis. Zowel in Eindhoven als in Nederland. Ook zien wij over
de hele wereld organisaties en individuen die streven naar het uitbannen van de armoede. Mensen, organisaties,
bestuurders worden vaak geraakt als zij in hun nabijheid in contact komen met medemensen die in armoede
moeten leven. Van vele kanten wordt dan hulp geboden die soms helpt en soms ook niet.

Wij prijzen ons gelukkig in een stad te wonen waar de bestrijding van armoede hoog op de agenda staat. Zowel
bij burgers als bij politici.

Er is wel discussie over de manier van aanpak, over de mate van efficiëntie van regelingen. Er zijn gelukkig
weinig geluiden die zeggen dat we niets moeten doen.

De Stichting Armoedegezant wil het komend jaar haar steentje bijdragen aan de bestrijding van armoede in
Eindhoven.

Uw reactie op het jaarverslag en het werkplan wordt door ons op prijs gesteld.

Het gezicht van de Stichting Armoedegezant is: mevrouw Gerrie Vermeulen, Armoedegezant.
Tot voor kort bijgestaan door de heer Kees Tetteroo. Hij was de Ko tot 15 oktober 2010.

Pieter Tankink, Janneke de Cort, Ingrid Widdershoven en Peter Ploeger zijn de bestuursleden die Armoedegezant
ter zijde staan. Onze speciale dank gaat uit naar Florence Kuyper van de gemeente Eindhoven.

Eindhoven, 25-11-2010.

Peter Ploeger,
voorzitter.

6 7
De Armoedegezant moet een strategische visie op
armoede hebben, een integrale aanpak voor armoede
voorstaan, samenhangend beleid initiëren, doeltreffende
maatregelen nemen, focus aanbrengen op armoede, het
probleem van binnenuit aanpakken, een missie hebben,
open, rechtvaardig, betrokken, toegankelijk, vasthoudend
en volhardend zijn, provoceren, tegen de stroom ingaan,
besluitvaardig zijn, een netwerker zijn, betrouwbaar zijn,
verbindend, creatief, regels kunnen oprekken, regie
organiseren, betere samenwerking bevorderen in de ketens,
concrete punten aanpakken die direct effect hebben,
aandacht hebben voor het probleem van onverzekerd zijn,
aandacht geven aan armoede bij allochtonen en analfabeten
en aan kinderen in armoede, eigen kracht verstevigen en
bevorderen, project vroeg eropaf initiëren, crisisinterventie
organiseren bij problematische schulden, aandacht hebben
voor schulden.

Aldus het wensenlijstje van de stad

8 9
1. De opdracht Wat
De aandacht van de armoedegezant is gericht op de zichtbare en onzichtbare kant van het systeem, op
bovenstroom en onderstroom. Het gaat daarbij om structuren, werkprocessen, formele posities en output in
Wie en wat is de Armoedegezant
combinatie met de persoonlijke beleving en verwachtingen van medewerkers en de cultuur van betrokken
De Armoedegezant is voor twee jaar gekozen door een breed samengesteld panel van professionals en
organisaties binnen het systeem. Op beide niveaus moet geïnvesteerd worden om duurzaam te veranderen.
ervaringsdeskundigen. Met de benoeming van Gerrie Vermeulen als de Armoedegezant in oktober 2009,
omarmde de stad een belangrijke aanbeveling van de Taskforce Armoede. Die concludeerde in juli 2008, in haar
rapport “Armoede de stad uit, verbindingen herstellen”, dat mensen in kwetsbare situaties (financiële problemen,
ziekte, werkloosheid enzovoort) vaak van het ene probleem in het andere rollen en in een vicieuze cirkel terecht
komen, die organisaties niet met hen kunnen doorbreken.
De Armoedegezant moet de vinger op de zere plek leggen en directeuren en bestuurders in Eindhoven
confronteren met conflicterende regels en een gebrek aan regie in de hulpverlening.
De Armoedegezant is geen hulpverlener en geen ombudsman hoewel de Armoedegezant wel kenmerken moet
hebben van beiden. Oog voor de kwetsbare mens en kennis van zaken rondom sociale voorzieningen en
hulpverlening, maar ook zaken aan de kaak kunnen stellen en gevraagd en ongevraagd advies geven over
armoedevraagstukken.

Het succes van de Armoedegezant zal in hoge mate zijn toe te schrijven aan professionals in de stad, die er voor
kiezen om vanuit het grotere geheel te denken en mede verantwoordelijkheid willen nemen voor het totale
systeem rond armoedebestrijding.

Doelstelling(korte termijn/lange termijn)


De Armoedegezant werkt binnen een tijdelijke structuur van 2 jaar toe naar een concreet resultaat, namelijk de
coördinatie tussen instanties bevorderen en conflicterende regels aanpakken met als doel dat mensen in
kwetsbare situaties ook daadwerkelijk snel geholpen worden en niet meer buiten spel staan.

Voor wie
De Armoedegezant is er voor de stad en van de stad maar vooral voor organisaties. Het belang van organisaties
om beter en efficiënter te kunnen werken aan het bestrijden van armoede in de stad vraagt veranderbereidheid
en samenwerking met andere partijen waarvoor de Armoedegezant ingezet kan worden. In deze tijden van
bezuinigingen kan veranderen zelfs een noodzaak zijn. In die veranderopgave staat de ‘burger’ centraal. Aan de
hand van burgerprofielen wordt zichtbaar hoe het huidige systeem functioneert en waar de grootste hindernissen
ontstaan om uit de armoede te raken en te blijven. Het eigen aandeel van organisaties wordt daarbij zichtbaar.
Dat is confronterend maar ook een kans samen met de armoedegezant de stap te zetten naar duurzame
verbeteringen in de eigen organisatie ten behoeve van het totale systeem.

10 11
2. Werkzaamheden tot heden
Bijeenkomsten in de stad
In Eindhoven houden ruim 80 maatschappelijke organisaties zich bezig met het ondersteunen van minima en
hebben daardoor direct of indirect te maken met armoedebestrijding. Er zijn dus ruim voldoende organisaties op
dit gebied actief. Het gaat om zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, particuliere initiatieven,
onderwijsinstellingen, re-integratiebedrijven, vrijwilligersorganisaties, verslavingszorg en instellingen voor
beschermd wonen. Het schaalniveau waarop deze organisaties opereren varieert. Sommige zijn verbonden aan
bepaalde buurten of wijken, terwijl andere een meer stedelijke of regionale invalshoek hebben.

Resultaat ontbijtsessie
Bij de eerste ontmoeting met de Armoedegezant tijdens het Armoedeontbijt in december 2009 waren rond de 70
De Armoedegezant heeft kenmerken van een netwerker, vertegenwoordigers van organisaties en instanties aanwezig. Samen met de deelnemers werd geconstateerd dat
mediator, ombudsman, initiator, luis in de pels; werkt op een er sprake was van een groot aanbod aan organisaties en vrijwilligers die zich bezighouden met hulp aan mensen
doel- en procesgerichte manier en bewaakt de voortgang en in armoede, maar dat er van onderlinge samenwerking en kennis van elkaar nauwelijks sprake is. Iedere
samenhang; moet in staat zijn draagvlak te creëren en organisatie doet naar eigen inzicht het beste voor de burger maar van een degelijke hulpverleningsroute is geen
partijen bij elkaar te brengen; moet kunnen inspireren, sprake. Hulpvragers haken vaak af in dit systeem, of zij lopen vast in de bureaucratie en regels. Hulpverleners
motiveren en adviseren; draagt geen directe sluiten hun eigen dossier en hebben geen zicht op het vervolg. De opgestelde zeven burgerprofielen hebben dit
pijnlijk duidelijk gemaakt. Deze profielen van burgers werden opgesteld op grond van statistische gegevens van
uitvoeringsverantwoordelijkheid.
groepen die risico lopen om in armoede terecht te komen en er vervolgens niet meer uitkomen. De verhalen zijn
Aldus de verwachtingen van de stad over competenties exemplarisch voor de problemen waar de afzonderlijke profielen mee te maken hebben.
en sturing. Het verzoek aan de Armoedegezant was dan ook: maak een routekaart voor ons, zodat wij beter en adequater
kunnen helpen.

Resultaat klussendag maart 2010


Aan de hand van de opgestelde burgerprofielen werd tijdens een klussendag samen met 44 professionals
gekeken naar de schematisch opgestelde hulpverleningsprocessen ten behoeve van de profielen. Er werd kritisch
naar deze processen gekeken en er werden opmerkingen toegevoegd. Tijdens deze dag werd opnieuw
geconstateerd dat er veel langs elkaar heen wordt gewerkt. Er was verbazing over de werkwijze van de
hulpverlening in het totale proces. De bijeenkomst leverde enkele nieuwe samenwerkingsverbanden op. De
kennis van en over elkaar werd opgefrist. Netwerkbijeenkomsten zijn voor de onderlinge samenwerking daarom
juist zo belangrijk. Samen waren de professionals het eens over de belangrijkste knelpunten: samenwerking
ontbreekt, er is geen regie en er is sprake van conflicterende regels. (bijlage)

12 13
De klussendag heeft drie belangrijke hobbels opgeleverd:

• de institutionele hobbel: het vroegtijdig melden van (financiële) problemen;

• de culturele hobbel: de mentaliteit om mensen uit Armoedeland te houden en er doorheen te loodsen;

• de proceshobbel: het vraagstuk van regie op de (schuld)dienstverlening.

Resultaat creatieve sessie april 2010


Voor de creatieve sessie werden beleidsmedewerkers, managers, bestuurders, productontwikkelaars en
creatievelingen uitgenodigd. 35 aanwezigen concentreerden zich tijdens deze creatieve sessie op de deze ‘
hobbels’. Zij bedachten oplossingen die tot een verandering kunnen leiden en een wezenlijk verschil kunnen gaan
maken om burgers beter van dienst te kunnen zijn bij hun hulpvraag, zonder verlies van eigen waardigheid en
eigen kracht en in samenwerking met anderen.

• De institutionele hobbel

De term ‘preventie’ viel tijdens de klusdag veelvuldig. Onze gezamenlijke ambitie zou moeten zijn dat geen enkele
Eindhovenaar meer in Armoedeland arriveert, omdat professionals investeren in voorlichting en in een vroeg
stadium signaleren, melden, polshoogte nemen, met mensen in gesprek gaan en daarbij hun sociale netwerk
betrekken. De realiteit is echter dat we nu te maken hebben met een grote, groeiende groep mensen die in een
vicieuze cirkel is beland van armoede, of in die cirkel terecht dreigt te komen.

• De culturele hobbel

Bij deze culturele hobbel is het van het grootste gewicht dat managers van organisaties zelf geloven in ‘de mens
centraal’ en de juiste persoon op de juiste plek zetten. De organisatie moet het ‘snappen’ en faciliteren!
Vervolgens is er niet veel voor nodig om anders te gaan werken; een kwestie van gewoon morgen doen en
professionals belonen voor hun manier van opereren.

• De proceshobbel

In de bespreking van de kernvraag werd geconstateerd dat er een versnipperd aanbod is, er sprake is van
overdreven structurering, bureaucratie en regelgeving en van verkokering bij de gemeente . De gemeente zou als
centrale regisseur moeten optreden. Nu springen andere partijen (soms) in het gat.

14 15
Boodschap aan bestuurders en management Vandaar onderstaand appel aan bestuurders en directies.
Een aantal ideeën uit de sessies met de stad is gemakkelijk in de eigen organisaties te realiseren. Je kunt je zelfs
afvragen waarom het al niet gebeurd is.
Bestuurders en directies:
De sessies werden georganiseerd voor organisaties in de stad die daar voornamelijk mensen uit de uitvoering op
af stuurden. Een fundamentele omslag moet ook van het niveau van de beslissers komen. Gebleken is dat er aan
a. Ga voor een gezamenlijk doel: Armoede uit Eindhoven;
goede wil en goede ideeën in de uitvoering geen gebrek is. De uitvoering weet goed wat er speelt, zij worden er
immers dagelijks mee geconfronteerd. Het is aan bestuurders en management om het belang van verandering in b. zet de juiste mensen op de juiste plek, die ‘on the job’ getraind worden (bijv. intervisie, contact met
te zien. De legitimering voor het nemen van de drie hobbels moet van bestuurders en directies komen. Zij moeten ervaringsdeskundigen) en hun uitvoerende rol niet hoeven te vermengen met een controlerende;
inzien dat een betere dienstverlening aan burgers en hulpvragers meer besparing of winst, tevreden klanten,
tevreden opdrachtgevers en gemotiveerde medewerkers oplevert. c. geef medewerkers tijd en ruimte om écht in contact te komen en te blijven met een cliënt;

d. stimuleer medewerkers om zaken te doen binnen een netwerk, dat levend wordt gehouden met behulp
van een sociale kaart (profielgericht);

e. investeer in laagdrempelige voorzieningen voor de cliënt zelf die hem/haar in de eigen kracht zetten. Als
voorbeelden zijn genoemd: de ontwikkeling van een eigen (digitaal) Plein of Platform of een
budgetwinkel door en voor burgers.

Zie erop toe dat professionals:

1. het menselijke aspect centraal stellen;

2. het juiste profiel hebben qua kennis en kunde;

3. vaardig zijn in communiceren en netwerken;

4. voldoende speelruimte hebben en instrumenten om praktisch mee aan de gang te gaan;

5. empowered worden door jullie, hun bazen.

16 17
Eindhovense Steden estafettedag 17 juni Op Eigen Kracht
(in het kader van het Europees jaar van de Armoede)

Tijdens de Steden estafettedag werden bestuurders en medewerkers van organisaties in de stad geconfronteerd
met het verlies van eigen kracht door een ludieke’’ ambtelijke en ‘bureaucratische’ ontvangst. Het inzetten van de
eigen kracht van mensen, was het thema van die dag. Eigen kracht, informele zorg, ervaringsdeskundigheid,
sociale netwerken etc. etc. Actuele thema’s en onderwerpen die op 17 juni eens goed onder de loep werden
genomen. Vooral de vraag hoe organisaties die kracht en ervaring van mensen in kunnen zetten in Eindhoven.
De bedoeling van de organisatie was om mensen te informeren en inspireren in de hoop dat de aanwezige
bestuurders en beleidsmakers dit mee zouden nemen naar hun organisatie.
De Armoedegezant heeft er belang bij dat mensen elkaar op dit thema vinden en intensief gaan samenwerken.
De eerste aanzetten zijn daarvoor gegeven. De Armoedegezant ondersteunt deze initiatieven en volgt de
samenwerking nauwgezet.
Opvallend detail: het woord ‘scharrelruimte’ werd geïntroduceerd en door de aanwezigen unaniem omarmd als
basis van eigen kracht bij zowel burgers als uitvoerders. Eenzelfde boodschap werd tijdens de sessies van de
Armoedegezant herhaaldelijk genoemd als wens voor de toekomt.

Het Verwey-Jonker Instituut voerde voorafgaand aan de manifestatie een onderzoek uit naar de samenwerking
op het gebied van armoedebestrijding en sociale uitsluiting. Daarbij kwamen aan de orde: op welke thema’s wordt
samengewerkt, welke partijen werken samen op dat gebied, hoe verloopt de samenwerking en waar kan deze
verbeterd worden. Door organisaties en partijen die geïnterviewd werden, wordt de Armoedegezant genoemd als
een goede investering. Deze kan volgens één van de respondenten belangrijke aanbevelingen doen bij
verbetering van de ambtelijke coördinatie. Dit kan op langere termijn zorgen voor een besparing op de
uitvoeringskosten van het armoedebeleid.
Opvallend in dit onderzoek was, dat het veld wel heel veel verantwoordelijkheid op het bordje van de
Armoedegezant legt zoals o.a. de regisseursrol.

Kennismaking met de nieuwe wethouder en raadscommissie M&C


Na de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar 2010 is het politieke landschap in Eindhoven gewijzigd.
Aanleiding voor de Armoedegezant en het bestuur van de stichting om zichzelf in juni voor te stellen en de eerste
bevindingen te delen met zowel de nieuwe wethouder als de raadscommissie M&C. Zowel de wethouder als de
raadscommissie gaven aan de resultaten van de Stichting Armoedegezant met belangstelling te volgen.

Lezingen, persbelangstelling, adviesvragen en de ombudsmanrol


Door de bijzondere functie van Armoedegezant in het leven te roepen, heeft de stad Eindhoven zichzelf op de

18 19
kaart gezet. De landelijke belangstelling voor dit fenomeen is dan ook groot. In het afgelopen jaar heeft de
Armoedegezant 8 interviews gegeven voor landelijke vakbladen, dagbladen en een personeelsblad. Publicaties
die er toe geleid hebben dat de Armoedegezant ook werd gevraagd voor lezingen, deelname aan
discussiepanels en het geven van workshops.

Een tiental organisaties heeft de Armoedegezant om advies gevraagd bij het bepalen van hun koers, hun beleid
of uitvoering daarvan.

Ondanks het feit dat de Armoedegezant geen ombudsman is in de feitelijke zin van het woord maar wel alle
kenmerken heeft van een ombudsman, hebben 28 burgers van Eindhoven de Armoedegezant gevraagd om te
luisteren naar hun verhaal. Deze verhalen en ervaringen van burgers zijn voor de Armoedegezant van
onschatbare waarde om problemen te kunnen analyseren. In veel gevallen was het mogelijk te bemiddelen of
zaken weer vlot te trekken.

Er zijn in de afgelopen periode 6 zaken gemeld waarbij sprake is van conflicterende regels. Opvallend weinig
gelet op de opdracht. Overigens meestal zaken die met landelijke regels te maken hebben en waar andere wegen
voor bewandeld moet worden. Maar ook zaken als bejegening door de overheid, onvoldoende kennis bij de
loketten van organisaties worden veelvuldig bij de Armoedegezant gemeld.

Armoedegezant en Ko
Vanaf het aantreden van de Armoedegezant is het de bedoeling geweest, met het oog op de zwaarte en de
veelzijdigheid van de functie, deze door twee personen te laten uitvoeren. De Armoedegezant en Ko. De rol van
Ko is vanaf de start tot 15 oktober 2010 uitgevoerd door Kees Tetteroo. Door zijn kennis van de bestuurlijke
wereld en zijn invloed in de Eindhovense werkveld is hij van onschatbare waarde gebleken. Hij zorgde in deze tijd
voor de contacten met bestuur, directies en management en heeft ervoor gezorgd dat de Armoedegezant haar
werk kon doen. Om persoonlijke redenen heeft Kees Tetteroo op 15 oktober 2010 afscheid genomen als Ko.

Conclusies na een jaar Armoedegezantschap


Met veel ambitie en daadkracht is de Armoedegezant in oktober 2009 gestart met haar werk. Ondanks het werk
van de rekenkamer in 2006 en de Taskforce Armoede in 2008 was een oriëntatie op het werkveld, een analyse
van de problematiek en de confrontatie daarvan met de stad nodig. De eerste conclusie was: er is weinig
veranderd ondanks de analyse en conclusies van voorgaande onderzoeken. De praktijk is weerbarstiger dan
gedacht.

20 21
De Armoedegezant brengt de conflicterende regels en
gebrekkige regie in de hulpverlening bij armoede in kaart

De Armoedegezant brengt verbeterpunten onder de


aandacht.

De Armoedegezant zorgt ervoor dat organisaties zich van


knelpunten en de oorzaken ervan bewust worden en dat in
eigen organisaties daaraan gewerkt wordt.

De Armoedegezant zorgt ervoor dat organisaties zich ervan


bewust worden dat structurele oplossingen samen
aangepakt moeten worden.

De Armoedegezant zorgt ervoor dat organisaties elkaar


weten te vinden door middel van netwerkbijeenkomsten.

Aldus de opdracht van de stad.

22 23
3. Plannen voor de toekomst
Er is in de stad voldoende gesignaleerd en geanalyseerd wat er mis is in Armoedeland. Belangrijke bronnen zijn
onder andere uit het rekenkameronderzoek van 2006 en de Task Force Armoede van 2008. . De Armoedegezant
heeft de organisaties in de stad geconfronteerd en laten ervaren waar deze misstanden toe leiden. Organisaties
moeten zich dit nu ter harte nemen. Er zijn voldoende ideeën geopperd die tot verbetering van de situatie in
Armoedeland zouden moeten leiden. De uitvoering van die ideeën wordt wel vaak iets te gemakkelijk bij de
Armoedegezant gelegd. Veel ideeën moeten en kunnen door organisaties zelf opgepakt en uitgevoerd worden.
De Armoedegezant kan daarbij als toezichthouder, verbindingsofficier, kwaliteitsmanager en regisseur optreden.
Organisaties die projecten willen starten kunnen hun voordeel doen met de samenbundeling van kennis en
overzicht van projecten in de stad bij de Stichting Armoedegezant. De mogelijkheid om te netwerken en snel te
weten waar iedereen mee bezig is, is essentieel voor organisaties en hun doorontwikkeling.

De Armoedegezant moet wel het vertrouwen krijgen van organisaties om zaken aan te pakken. Er moet
voldoende veranderingsbereidheid zijn om mee te werken.

De basis moet zijn: verbetering van aanbod en betere samenwerking zodat elk van de zeven burgerprofielen
beter geholpen wordt.

Deze samenwerking moet ook voor organisaties uiteindelijk winst opleveren in hun resultaten. Dat belang moet
erkend worden.

Routekaart en de Routekaart als methodiek

Tijdens de georganiseerde sessies kwam nadrukkelijk de wens naar voren van de stad om een routekaart te
maken. De routekaart is de leidraad geworden voor het werk van de Armoedegezant. De kaart staat voor de
gewenste infrastructuur en mentaliteit van de hulpverlening bij armoede in de bredere context van het
participatiepalet. De routekaart is absoluut geen sociale kaart hoewel daar ook behoefte aan is. Veel organisaties
maken deze zelf al vanuit hun eigen perspectief en context. Er is wel behoefte aan een totaal overzicht. De
Armoedegezant wil daarin een rol spelen.

24 25
METHODIEK

De routekaart is een methodiek om:

Op macroniveau

a. te analyseren welk pad bepaalde groepen burgers (de zeven burgerprofielen) moeten
doorlopen in Armoedeland waarin zij van A naar B moeten, of willen komen en knelpunten in kaart
te brengen: waar stokt de route, ontstaan er files, raken mensen van de weg?

b. door deze analyse bewustwording te creëren bij professionals die (deels) verantwoordelijk zijn voor
het uitstippelen van de routes.

c. te interveniëren om knelpunten op te lossen aan de kant van de hardware (de infrastructuur, het
wegennet) en de software (de mentaliteit in de dienstverlening, goede en actuele reisinformatie).

d. verantwoordelijkheden goed belegd te krijgen: welke infrastructuurautoriteit gaat erover?

Op microniveau

e. de burger in kwestie (het gezin, of individu) zelf het heft in handen te geven. Hij maakt zelf zijn
routekaart met meer of minder hulp van professionals (het reisbureau, de reisleiders en
leveranciers). Hij stippelt zijn eigen reisweg uit, het persoonlijke pad dat hij gaat volgen om te
komen op de bestemming waar hij naartoe wil. Daarbij geldt dat het reisschema binnen een
bepaalde context wordt opgesteld van wet- en regelgeving, van rechten en plichten.

De armoedegezant ontwikkelt de methodiek met bureau B&A

26 27
De routekaart methodiek daagt burgers en professionals uit om bij het uitstippelen van een route het volledige
‘participatiepalet’ mee te wegen: gezondheid, wonen, werk en inkomen, scholing, mobiliteit, welzijn en recreatie.
En om de plaats van bestemming te omschrijven in termen van stijging op de participatieladder.

Op pagina ... staan de routes gevisualiseerd die door de Armoedegezant met organisaties zijn gereconstrueerd
voor de zeven burgerprofielen.

De slag wordt nu gemaakt naar het microniveau: geïndividualiseerde routekaarten, waarbij instrumenten worden
ingezet voor de cliënt (de reiziger) en de professional (de reis(bege)leider. Bij het ontwikkelen van
geïndividualiseerde routekaarten hanteert de Armoedegezant de volgende uitgangspunten:

• gestart wordt met de drie profielen waar het gaat om gezinnen met kinderen;

• participatie op alle levensdomeinen als kader. Daarbinnen zijn de financiële problemen geprioriteerd;

• de aanpak moet vraaggedreven zijn en een verplichtend karakter kennen;

• de hulpstructuren dienen gebaseerd te zijn op ‘eigen kracht’;

• institutionele, culturele en proceshobbels dienen geslecht te worden.

De Armoedegezant levert in 2011 de routekaart op als methodiek aan de stad om structureel vanuit
probleemvelden de juiste route voor de burger te vinden en te ontwikkelen in samenwerking met elkaar.

De eerste stappen zijn gezet om afspraken te maken over structuur, de aanpak van conflicterende regels en
instrumentarium:

• het optimaal inrichten van de structuur van waaruit individuele routes vorm krijgen en afgelegd gaan
worden (signalering, casusoverleg met de ‘klant’, bepalen reis(bege)leider, formaliseren van
afspraken en uitvoering, beleggen regie, organiseren van doorzettingsmacht).

• het zichtbaar maken van conflicterende regels en ervoor zorgen dat de reiziger daar geen hinder van
heeft.

• de instrumenten die ingezet zouden kunnen worden voor en door de reiziger (de cliënt) en de
reis(bege)leider (de professional).

28 29
STRUCTUUR CONFLICTERENDE REGELS
• preventie Tijdens het doorlopend proces om de juiste, meest effectieve route te vinden voor de onderscheiden
Een van de doelen van armoedebeleid zou moeten zijn dat mensen niet in Armoedeland terecht komen en burgerprofielen worden ook conflicterende regels zichtbaar. Regels die organisaties voor zichzelf opmaken
er ook zo snel mogelijk uitkrabbelen. Preventiebeleid zou daarom gericht moeten zijn op zo snel mogelijk ten behoeve van de interne organisatiestructuren maar die onbedoeld nadelig effect hebben op de
handelen bij dreigende armoede, sturen op sleutelmomenten die financiële consequenties hebben in levens hulpverlening aan mensen. De Armoedegezant maakt deze regels zichtbaar en gaat samen met de diverse
van mensen. Mensen financieel slimmer maken en het benutten van inkomensvoorzieningen. Er zal altijd organisaties aan de slag om een oplossing te vinden. Doel daarbij is dat binnen de mogelijkheden van de
een percentage mensen een laag inkomen hebben. De kunst is om met dat lage inkomen niet buiten de organisaties de burgers geen hinder mogen ondervinden van interne regels.
maatschappij te komen staan en te blijven meedoen. De Armoedegezant brengt deze zaken voortdurende
onder de aandacht van organisatie en beleidsmakers. De Armoedegezant maakt zich sterk voor projecten
(voorbeelden: project niet geregistreerde daklozen (thuislozen); Verbetering bejegening burgers die hulp
die preventie stimuleren.
zoeken;)

(voorbeelden: Vroeg er op af beleid; Budgetwinkel door en voor burgers; Sluitende aanpak


inkomensvoorzieningen; Project: kinderen die in armoede opgroeien)
VOORBEELDEN VAN INSTRUMENTEN
• casusoverleg en regie
• De EigenKrachtWijzer Op dit moment is het een digitale vraagbaak voor professionals en burgers
Het feit dat mensen die hulp zoeken de weg kwijtraken en tussen wal en schip vallen is het meest aan de in Almere. Deze gemeente is voornemens een vereniging op te richten met andere gemeenten om
orde bij mensen die met veel instanties te maken hebben. Zij hebben baat bij een gezamenlijke en de EigenKrachtWijzer te exploiteren, te beheren en verder te ontwikkelen.
eenduidige strategie van hulp. In diverse probleemvelden wordt al regelmatig overleg met elkaar gepleegd
om tot een dergelijke gezamenlijke strategie te komen. Het is de wens van de stad om dit fenomeen ook te • Eindhoven is aangesloten op Regelhulp. Dit instrument helpt bij het regelen van zorg, hulp of
gebruiken voor mensen die in Armoedeland hun weg niet meer vinden en dreigen verder af te dwalen. financiële steun voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen aan de hand van hun eigen
Soms is crisisinterventie nodig, soms is het nodig om samen een goed stappenplan te maken. Een goed situatie (life events).
initiatief vindt de Armoedegezant, maar de vraag is: wie belegt dit, wie initieert dit en hoe worden de
• Eindhoven kent aanpakken als de Eigen Kracht Conferentie en Achter de Voordeur
mensen waar het om gaat in hun kracht gezet. Als voorbeeld wordt telkens het Centrum Jeugd en Gezin
genoemd. De wens om een dergelijk centrum voor Armoede op te richten biedt kansen maar is tegelijkertijd
een zoveelste instituut erbij. Een goede discussie over dit onderwerp staat op de agenda van de
Armoedegezant. Wat ook geldt voor het beleggen van de regie en het persoonlijke dossier: hoe zorg je er Adviesrol
voor dat mensen niet telkens hun verhaal moeten doen en elke instantie zijn hulp weer vanaf nul opbouwt? De Armoedegezant geeft gevraagd en ongevraagd advies bij armoedevraagstukken. Aangezien de
Wie neemt de regie met de klant is een van de zaken die de Armoedegezant ter discussie stelt en met de Armoedegezant als uniek project van de gemeente Eindhoven ook landelijk bekendheid heeft gekregen, wordt er
stad wil organiseren. ook landelijk een beroep gedaan op deze adviesrol. De methodiek en de opbrengsten van de diverse workshops
worden zowel voor projecten binnen Eindhoven als landelijk gebruikt en gewaardeerd.

30 31
De strategie
Confronteren, makelen, vergulden en toerusten
De weg van de Armoedegezant om de doelen te bereiken is gericht op confronteren, makelen, vergulden en
toerusten, waarbij alle activiteiten worden ontwikkeld vanuit eenzelfde conceptueel kader: routes door
Armoedeland met behulp van burgerprofielen en geïndividualiseerde routekaarten.

Maatschappelijk rendement
Armoede uit Eindhoven;
Iedereen doet mee

Doelen:
a. Uit de financiële problemen; Strategie
stijging op participatieladder

}
b. Je komt niet meer in de
(financiële) problemen • Confronteren Routes door schuldenland
• Makelen met behulp van
burgerprofielen:
• Vergulden
Effectiviteit • Toerusten
geïndividualiseerde
routekaarten

Outcome Output Uit voering projecten

Resultaten Institutionele hobbel (preventie)


• Budgetwinkel door en voor burgers
• Vroeg erop af beleid stimuleren
Duurzame veranderingen:
• Project: kinderen die in armoede opgroeien
• Mens staat weer centraal
Culturele hobbel (mens centraal)
• Efficiëntere processen
• Verbetering bejegening burgers die hulp zoeken
• Snellere hulp
• Inzet vrijwilligers bij schuldhulp
• Kostenbesparend
• Project niet geregistreerde dak/thuislozen
• Stimulans eigen kracht
Proceshobbel (regie)
• Effectieve samenwerking
• Casus/crisisoverleg organiseren
• Preventieve hulp
• Sluitende aanpak schuldhulpverlening
• Sluitende aanpak inkomensvoorzieningen

32 33
Confronteren
De Armoedegezant zet ‘de kwetsbare burger’ centraal in iedere discussie. Daartoe zijn zeven burgerprofielen
gemaakt. (bijlage). De Armoedegezant maakt zaken bespreekbaar en ziet er met de Stichting Armoedegezant op
toe dat projecten van de grond komen
Makelen
De Armoedegezant stimuleert de stad - inwoners, gemeente, bedrijven, maatschappelijke instellingen – om met
elkaar obstakels te lijf te gaan die maken dat bepaalde groepen Eindhovenaren – de 7 burgerprofielen -
onvoldoende kunnen meedoen in de samenleving.

De Armoedegezant is makelaar in kennis, mensen, initiatieven. Wat goed werkt moet blijven. Projecten en
initiatieven die landelijk hun succes bewezen hebben moeten een kans krijgen. Dat geldt ook voor structuren en
werkprocessen waarmee in eigen professionele kring veel ervaring is opgedaan. Bijvoorbeeld het casusoverleg
Krachtwerkers, Centrum Jeugd en Gezin, Stedelijk Kompas en overlastteams waar Multi probleemsituaties
besproken worden.

De Armoedegezant initieert projecten en participeert ook in projecten zoals die tijdens de gehouden sessies met
organisaties in de stad bedacht zijn waarvan de belangrijkste zijn:

• Budgetwinkel door en voor burgers

• Vroeg erop af beleid stimuleren

• Project: kinderen die in armoede opgroeien

• Verbetering bejegening burgers die hulp zoeken

• Inzet vrijwilligers bij schuldhulp

• Project: niet geregistreerde dak/thuislozen

• Casus/crisisoverleg organiseren

• Sluitende aanpak schuldhulpverlening

• Sluitende aanpak inkomensvoorzieningen

34 35
Vergulden
De Armoedegezant laat de stad zien wat er gebeurt aan initiatieven, maakt de voortgang zichtbaar van projecten.

Vergulden betekent ook het op een positieve manier in de schijnwerpers zetten van mensen die in armoede
leefden en leven met hun gedrevenheid, vindingrijkheid en ondernemerszin om niet bij de pakken neer te zitten.

Toerusten
Het succes van projecten in de stad die moeten leiden tot een verbetering van hulp bij armoede wordt mede
bepaald door de investering aan de basis.

Een efficiëntere aanpak van schuldhulpverlening in de stad kan niet zonder inzet van hulptroepen en organisaties
die belangrijke vindplaatsen zijn van problematiek. Basis daarvoor is het voldoende toerusten van de hulptroepen
en organisaties.

De bejegening van mensen die hulp zoeken is nu minder gericht op de mens maar meer op de interne processen.
Verbetering van de bejegening van burgers die hulp zoeken moet leiden tot het meer inzetten op de eigen kracht
en het sneller bieden van hulp.

Samenwerking en regie is nu niet vanzelfsprekend en het aanbod van hulp vaak versnipperd. Samenwerking kan
leiden tot een verbeterd aanbod, efficiëntere hulp en kosten besparing. Regie tot snellere hulp.

Intentie van de Armoedegezant is om cliënten, professionals en vrijwilligers met de methodiek van de routekaart
toe te rusten om reizen door Armoedeland te voorkomen en te versnellen.

36 37
Doelen en Maatschappelijk rendement Indicatoren van succes (beoogde resultaten)
A. Bestrijding
- geen groei van de verblijfsduur bij de Voedselbank
Eindhovenaren komen uit de (financiële) problemen en stijgen op de participatieladder:
- geen groei van aanvragen bij het Noodfonds
Drie stippen aan de horizon:
- minder uithuis zettingen bij huurschuld
• Een sluitende aanpak van hulpverlening bij armoedevraagstukken. Korte overzichtelijke behandeltijd.
Maximaal 5 stappen. Tijdgebonden. Regie en terugkoppeling. De burger centraal. Geen mensen meer - minder afsluitingen energievoorzieningen
tussen wal en schip.
- afname hulpverzoeken bij schulden
• Een sluitende aanpak van voorzieningen op inkomensondersteuning niet gebruik tegengaan
armoederegelingen. Geautomatiseerd toekennen. Niet te ingewikkeld gemaakt. Eenvoudige procedures.
Geen overbodige bewijslast. Met respect voor de burger. Handelen in de geest van de bedoeling van de
regelingen; geen rigide toepassing van regels. Toegankelijkheid vergroten

• Opheffen van sociale uitsluiting op grond van armoedeproblematiek. Activeren op basis van eigen
kracht. Inzet ervaringsdeskundigen bij hulpvragen. Meer mensen tellen mee en doen mee.

B. Preventie:

Eindhovenaren komen niet in de financiële problemen terecht

Drie stippen aan de horizon:

• Preventieve aanpak met als aandachtsgroepen: daklozen (adreslozen) en zwerfjongeren , armoede bij
chronisch zieken en gehandicapten; kinderen die in armoede opgroeien; jongeren met schulden

• Sturing op voorzieningen en preventie bij sleutelmomenten in het leven, zogenoemde ‘life events’

• Vergroting van financiële kennis en zelfredzaamheid

38 39
4. bijlagen

1 definitie armoede

2 wie is er arm in Eindhoven

3 knelpunten

4 Ideeën uit de sessies

5 het participatie palet

6 partner lijst

40 41
1. Definitie armoede Volgens landelijke cijfers lopen onderstaande groepen het meeste risico lopen op financiële tekorten:

- eenoudergezinnen (40%);
Armoede wordt meestal vanuit beleidsmakers gedefinieerd vanuit financiële tekorten.Armoede heeft echter een - niet westerse allochtonen (30%);
grotere impact dan alleen de financiële component. Armoede betekent ook het onvoldoende toegang hebben tot - huishoudens met een uitkering (9.1% met kinderen onder de 18 jaar)
onderwijs, werk en inkomen, mobiliteit, goede huisvesting, gezondheidszorg, zorg en welzijn, recreatie. Het - chronische zieken en gehandicapten (46% komt niet uit met hun inkomen);
participatiepalet maakt dit duidelijk. Naarmate er minder financiële middelen zijn is de mate van toegang tot het - groeiende groep werkende armen (6%), waarvan 60% zelfstandig ondernemer is.
volledige pakket kleiner. Het minimum inkomen dekt hoofdzakelijk het “ eten/drinken, dak boven je hoofd’.
Gezondheidszorg, welzijn, onderwijs en scholing, mobiliteit en recreatie zijn voor lage inkomens onvoldoende
bereikbaar. Naarmate de inkomens hoger zijn is het aandeel in het totale participatiepalet ook breder.
3. Knelpunten
2. Wie is er arm in Eindhoven?
Knelpunt Omschrijving

Bejegening Bij armoede gaat het om meer dan alleen euro’s. Het is essentieel om naast een financieel spoor
een psychosociaal spoor te onderscheiden, om ‘de mens’ achter het dossier te zien en te begrijpen.
In Eindhoven leven 20.000 personen van een utkering waarvan 5700 een WWB uitkering hebben. Het aantal Vanuit deze menselijke benadering is een aantal aspecten niet te onderschatten:
a. de drempel om naar instanties te gaan, waarbij schaamte, slechte ervaringen, de weg
kinderen dat in een bijstandssituatie leeft is 3200. (cijfers 2009)
letterlijk niet kunnen vinden een rol kunnen spelen;
b. het gebrek aan vaardigheden (lezen, schrijven, uiten);
14 % van de Eindhovense burgers heeft een inkomen minder van € 11.700, -. c. de gemoedstoestand van mensen (verwardheid, wispelturigheid, angst, gevoel van
Dat zijn 8000 huishoudens of 17.900 personen. onveiligheid, vluchtgedrag);
d. de bureaucratisering van procedures, bijvoorbeeld de introductie van de digicode maar
Het betreft hier meestal eenoudergezinnen en alleenstaanden. ook interne bureaucratisering van instellingen.
Alleenstaande vormen 60% van de minima. e. de onzinnigheid van het vragen om bewijslast; de houding van wantrouwen van
Bij de leeftijdsgroep 54 tot 64 jaar is dit aandeel het grootste. professionals in plaats van vertrouwen;
f. het feit dat mensen niet of nauwelijks worden voorbereid op de vragen die aan hen
Het percentage niet westerse migranten die moet leven van een laag inkomen is bijna 20%. gesteld gaan worden en de stukken die zij moeten overleggen;
g. de ondoorzichtigheid van verzekeringen, waardoor mensen voor verrassingen komen
Uit landelijke onderzoek blijkt dat groepen waar sociaal isolement, onder andere door financiële tekorten, zich het te staan

meest bij manifesteert zijn:


Systeem en We zetten het systeem centraal en niet de mens. Mensen die zich niet willen of kunnen conformeren
- ouderen boven de 80 jaar; processen aan het systeem komen terecht op een doodlopende weg. Ethische vragen dringen zich in dit
verband op: wanneer is drang en dwang geboden, wanneer is het voor mensen slikken of stikken?
- alleenstaanden, vooral de groep tussen 54 en 64 jaar
- alleenstaande ouders;
- groepen jongeren (vroegtijdig schoolverlaters en jongeren in eenoudergezinnen); Regie en In Armoedeland komt het aan op bewegwijzering en goede overstappunten. Voor professionals is
conflicterende regels het al ondoorzichtig, laat staan voor de burgers in kwestie. Het is vaak niet duidelijk wie wat doet en
- lichamelijk en verstandelijk gehandicapten;
wie de ‘lead’ heeft; ‘warme overdracht’ is niet vanzelfsprekend. Privacy is vaak een belemmerende
- chronische zieken en psychiatrische patiënten; factor voor overdracht. Tegelijkertijd kan creatiever worden omgegaan met de regels die gelden;
- niet westerse migranten privacy mag nooit een gemakkelijk excuus zijn om niet te handelen. Binnen organisaties is de
- langdurig werklozen. afstemming en overdracht vaak ingewikkeld. Ook de werkdruk is een factor van betekenis.
Naast professionals is de inschakeling van het sociale netwerk rond betrokken essentieel.

42 43
4. De ideeën: Tom Tom voor cliënten
Eerst aan te spreken partijen: gemeente (als opdrachtgever)
Te betrekken partijen: TU/e en Fontys hogescholen
Gewone ideeën, makkelijk te realiseren, gewoon doen!
Aandachtspunt: goede sociale kaart
Neem hierbij ook mee de gedachte van inzet van internet (zie gele ideeën)
Het armoedeteam op wijkniveau en het organiseren van de netwerken
Eerst aan te spreken organisatie: de stadsdeelteams
Te betrekken partijen: woningcorporaties, schulddienstverlening, GGZE en Lumens Eén probleemeigenaar
Opmerking: neem hierbij ook mee de laagdrempelige inloop Eerst aan te spreken partijen: Stadsdeelteams en krachtwerkers
Te betrekken partijen: schulddienstverlening en de coach
Zie ook: snelle uitbesteding deskundigheid (blauw idee)
Frontlijners met mandaat: uitvoerders die recht hebben om besluiten te nemen
(desnoods om de wetten en regels heen)
Eerst aan te spreken partijen: WZI en woningcorporaties
Te betrekken partijen: idem Droom ideeën voor de toekomst;
Opgave: verhelderen van het begrip frontlijner
Laagdrempelige inloop (wijkhuiskamers)
Eerst aan te spreken organisatie: Stadsdeelteams
Snelle uitbesteding deskundigheid Te betrekken partijen: woningcorporaties, schulddienstverlening, GGZE en welzijn
Eerst aan te spreken partijen: Stadsdeelteams en krachtwerkers Aandachtspunten: klant komt niet. Drempelverlaging door goed te laten weten wat er gehaald kan worden.
Te betrekken partijen: schulddienstverlening en de coach Organisatie van het team erachter.
Aandachtspunten: integrale aanpak, loket moet gelijk hulp kunnen bieden, betrekken van coach tijdens en na Zie ook het idee van een armoedeteam op wijkniveau
de overdracht (deze dient het gehele traject te bewaken).
Neem hierbij ook mee de gedachte van één probleemeigenaar (zie rode ideeën) en de suggestie van een
Inzet internet
klantcoach (maatje)
Eerst aan te spreken partij: gemeente
Ook te betrekken: de Armoedegezant
Lange termijn ideeën die een doorbraak kunnen betekenen, geïmplementeerd kunnen worden. Zie ook het idee van de Tom Tom
Aandachtspunt: maak in ieder geval de website van de gemeente gebruiksvriendelijker
Open een Budgetwinkel in de wijk waarin
• professionals kunnen melden als gezinnen in de problemen zitten in de wetenschap dat er iemand is die
de hulpvraag doorzet. Sociale kaart (maken en laten werken)
• mensen lopen binnen in een laagdrempelige winkel waar zij hun vragen kunnen stellen zonder een Eerst aan te spreken partij: gemeente (als opdrachtgever en eigenaar)
waarde oordeel te krijgen, of het gevoel te hebben door onwetendheid in de val te trappen. De Te betrekken partij: Lumens
budgetwinkel is een veilige plek voor mensen om hun verhaal te doen Aandachtspunten: het komen en gaan van veel partijen, de versnipperde financiering van partijen, het actueel
houden van de kaart en de vraag of het CJG er niet al mee bezig is?

44 45
5. Het participatie palet Participeren met een minimum inkomen ad € 11.700 per jaar

recreatie, ontspanning, verzekeringen en


gezondheid communicatie en mobiliteit contributies

scholing en training
wonen zorg woonlasten

verkeer
woonlasten
energielasten
Scholing en mens welzijn voeding
training
kleding
hygiëne, gezondheid en zorg
verkeer
scholing en training
recreatie, ontspanning,
hygiëne, gezondheid en zorg communicatie en mobiliteit
recreatie mobiliteit verzekeringen en contributies

Werk en
Inkomen kleding

energielasten
Participatiepalet
voeding

46 47
6. Partner lijst Bronnen en verant woording
ABNAMRO bank Jongerenloket Stg Gezondheidscentra Eindhoven
Brabant Water incasso KBO Stichting Barmhartige Sameritanen b Van Reddingsboei naar Zwemvest
Bemoeizorg Kledingbank Stichting Bemoeizorg onderzoek gemeentelijke Rekenkamer december 2006
Buurtonderneming Woensel West krachtwerkers Stichting de Boei
BOSCON Kurion Stichting Hengel b Armoede de Stad uit
CCP, incasso en Leger des Heils Stichting leergeld Rapport Task Force Armoede Eindhoven mei 2008
gerechtdeurwaarders v Lith incasso Stichting MEE
Centrum Jeugd en Gezin Lumens Welzijn Eindhoven Stichting Opmaat b Dossier Armoede in Nederland 2009 – Jan Schrauwen
clientenbelangenbureau GGzE Lunetzorg Stichting T-Huis Werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA februari 2009
Clientenraad SZ Neos Stichting Thuishuis eindhoven
Crescendo Inkomensbeheer Novadic Kentron Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. b CBS lage inkomens – Kans op Armoede en uitsluiting 2009
Deurwaarderkantoor Jansen en NRE Netwerk Stichting Vluchtelingen in de knel
Jansen OVAA Stichting Zonder Dak
Diaconaal Centrum Eindhoven OVO Taskforce Armoede 2008
Dynamo Palet UPC Kabel
EON Benelux Participatiecommissie Veiligheidshuis
Ergon platform Gehandicapten Eindhoven Viltalis WoonZorggroep
Essent Philss Vluchtelingenwerk
Emmaus Eindhoven Portaal 040 Vrijwilligerspunt Eindhoven
Emancipatiefonds Trudo Politie Eindhoven Vrijwillige hulpdienst
Endinet Eindhoven raadscommissie M&C Woningcoorporatie Domein
ETUD Rabobank Eindhoven Woningcoorporatie Wooninc
FNV Lokaal Eindhoven Rekenkamer Eindhoven Woningcoorporatie Trudo
Fontys Hogeschool RCO/Zorgbelang Brabant Woningcoorporatie Woonbedrijf
Fontys Actief ROC Eindhoven Zelfhulpnetwerk
Juridisch Loket ROC Stercollege zorgverzekeraars CZ
Gemeente Eindhoven ROC school 23 zorgverzekeraars VGZ
GGN Gerechtsdeurwaarders Sint Annaklooster zorgverzekeraar Menzis
GGzE SME Zuidzorg
t Hemeltje inloophuis Speelpark de Splinter
Humanitas Startfoundation
Ihsan Stavoor
ING Steunpunt mantelzorg Verlicht
Janssen en Janssen incasso Steunpunt materiele hulpverlening
JEM & Kids Steunpunt Uitkeringsgerechtigden

48 49
Colofon
Tekst: Gerrie Vermeulen

Illustraties: Erna Westrup

Redactie, lay-out en druk: Gemeente Eindhoven

Contact: armoedegezant@eindhoven.nl

50 51
De Armoedegezant moet een strategische visie op armoede hebben, een integrale aanpak voor armoede voorstaan, sa-
menhangend beleid initiëren, doeltreffende maatregelen nemen, focus aanbrengen op armoede, het probleem van

binnenuit aanpakken, een missie hebben, open, rechtvaardig, betrokken zijn, toegankelijk zijn, vasthoudend en volhardend zijn, pro-
voceren, tegen de stroom ingaan, besluitvaardig zijn, een netwerker zijn, betrouwbaar zijn, verbindend, creatief, regels kunnen oprekken,
regie organiseren,betere samenwerking bevorderen in de ketens, concrete punten aanpakken die direct
effect hebben, aandacht hebben voor het probleem van onverzekerd zijn, aandacht geven aan armoede bij allochtonen en analfa-
beten en aan kinderen in armoede, eigen kracht verstevigen en bevorderen, project vroegeropaf initiëren, crisisinterventie
organiseren bij problematische schulden, aandacht hebben voor schulden. Aldus het wensenlijstje van de stad De Armoedege-
zant heeft kenmerken van een netwerker, mediator, ombudsman, initiator, luis in de pels; werkt op een doel- en procesgerichte manier
en bewaakt de voortgang en samenhang; moet in staat zijn draagvlak te creëren en partijen bij elkaar te brengen; moet
motiveren en adviseren; draagt geen directe uitvoeringsverantwoordelijkheid. Aldus de verwacht-
kunnen inspireren,
ingen van de stad over competenties en sturing. De Armoedegezant brengt de conflicterende regels en
gebrekkige regie in de hulpverlening bij armoede in kaart De Armoedegezant brengt verbeterpunten onder de
aandacht. De Armoedegezant zorgt ervoor dat organisaties zich van knelpunten en de oorzaken ervan bewust worden en dat in
eigen organisaties daaraan gewerkt wordt. De Armoedegezant zorgt ervoor dat organisaties zich ervan bewust worden dat
structurele oplossingen samen aangepakt moeten worden. De Armoedegezant zorgt ervoor dat organisaties elkaar weten te vinden
door middel van netwerkbijeenkomsten. De Armoedegezant zal zowel aandacht moeten hebben voor de - vraagzijde: mensen
die hulp vragen. - aanbodzijde: diversiteit van hulpverlening, ingewikkelde samenleving en de verkokering van de hulp
2010/2011