Vous êtes sur la page 1sur 2

CÂY ĐÀN BỎ QUÊN

phucsonmusic.com - 0888161923

Sáng tác: PHẠM DUY Chuyển soạn: NGUYỄN VĂN PHÚC

3 ∑ ∑ ∑ Ó œ ™™ ˙ œ œ œ ˙
œœ œ œ œJ
&4 œ œ œ ‰ J œ ‰
œ œ

˙ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ
7

& œ œ œ œ J #œ œ œ
œ ‰ J œ œ Œ œ ‰ œ œ Œ
œ œ œ œ œ
11 Œ
œ œ ˙ œ ˙ ‚œ œ
& ˙™ œ œ œ œ nœ ˙™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Œ œ œ œ ‰ œJ œ œ œ ‰ J
œ œ œ
œ œ œ

œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙
16

& ˙ œ œ œŒ œ œ œ
1.
œ
œ ‰ J œ Œ œ ˙™
œ œ #œ #œ
œ œ œ œ
Œ
œœœ œ ™™
20

& ˙™ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ ˙™ œ œ œ œ nœ
2.

Œ ˙™
œ œ #œ #œ
œ œ œ œ œ œ
Œ œj œ œ œ œ œ ˙
œœœ
24

& ˙™ œ œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ
‰ J Œ œ œ œ œ‰ œJ
œ œ œ œ
œ

˙
28
˙ œj œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ‰ œJ ˙ œ œ œ œŒ œ œ œ œ œ Œ
#œ œ
‰ J Œ
œ œ œ

œ œ nœ œ ˙ œ
32

& ˙œ œ œ œ œ #œœ œ œ ˙
‰ J œ œ œ ‰ œJ œ œ Œ œ œ nœ
œ œ œ
2

œ œ œ œ
œ ˙ œ
36

& ˙ œ œ œ œ‰ œJ ˙ œ œ œ ‰ J œ œ œ œ ‰ œJ œ ‰ œJ ‰ œJ
œ œ œ

œ̇ œ œ œ ˙ ™ œ œ œ œœ ˙ œ
œ œ œœ Œ
40

& œ œ œ
‰ J œ ‰ Œ
œ
Œ œ œ
œ ‰ œ
J
œ œ œ
J œ
44
œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙™ œ œ œ œ
& œ œ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ
‰ J œ
œ œ œ œ
‰ J ‰ J œ œ
œ
œ œ
48
œ œœ ˙™ œ œ œ ˙™ Ó˙
œ
& bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #˙˙
œ œ ‰ œ
J ‰ œ
J œ œ œ œ
˙
œ œ œ
œ ˙ œ
53

& ˙ œœ œ œ
œ œ œ‰ œ ‰ œ œ œ ‰ œJ œ ‰ œJ ‰ œJ
Œ J J œ
œ œ œ œ
œœ ™™ ˙™
œ̇œ œ œ œ œ œ™ ˙˙ ™™
œ œ œ bœ™ œj œ œ n˙ ™ œ œ œ œ ˙˙ ™™ ∑
57

Ϫ
& J
˙™
Œ
œ ˙™ nœ œ

Vous aimerez peut-être aussi