Vous êtes sur la page 1sur 1

Ca Nguyện

Kính Thánh Giuse


(Trích: Lôøi kinh keát thuùc "Toâng thö PATRIS CORDE" cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ
Nhaân kyû nieäm 150 naêm toân vinh Thaùnh Giuse laø Boån maïng Hoäi Thaùnh)

Nhạc: Nguyễn Duy

2 œœ œœ ˙˙ œœ œ œ œ œ œ
&b 4 œ œ œ œ œ œ œ
Kính chaøo Ñaáng Gìn Giöõ Ñaáng Cöùu Theá, Baïn traêm naêm cuûa Ñöùc Trinh

&b œ œ œ œ ˙ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙
œœ œœ
Nöõ Ma - ri - a. Chuùa ñaõ trao Con Moät cuûa Chuùa cho ngaøi,

j j ,
b
& œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Meï Ma - ri - a ñaõ tin töôûng nôi ngaøi, Chuùa Ki - toâ ñaõ lôùn leân thaønh

&b œ ˙ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œ
œ œ
ngöôøi cuøng vôùi ngaøi. Kính laïy thaùnh Giu - se dieãm phuùc, xin cuõng haõy toû

& b œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
ra ngaøi laø cha cuûa chuùng con vaø höôùng daãn chuùng con ñi treân ñöôøng ñôøi.

, œœ œœ œœ œœ
&b œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ ˙˙
Xin ban cho chuùng con ôn thaùnh, loøng thöông xoùt vaø can tröôøng.

j
& b œœ œ
jœœ œœ œœ œœ.. œœ œœ œœ œœ œ
j
˙ œœ œ œ ˙ œ
˙ . œJ ˙ œ
Xin baûo veä chuùng con khoûi moïi söï döõ. A - men.


© Nguyễn Duy * Imprimatur: 14.12.2020 - TGP. Sài Gòn | www.dieuca.net