Vous êtes sur la page 1sur 1

Töïa nhö côn soùng

( Caûm taùc töø LÔØI KINH ÑEÏP NHAÁT THIEÂN NIEÂN KYÛ )
THEÁ THOÂNG

   
           
Gm Dm6


   


 

                
Gm A7 Dsus4

 
 


    

 
 
     
 Dm    Csus2
  
Intro
. . .

D
         
      

   
       
1. Töïa nhö côn soùng voã Soùng vaãn kieân trì voã vaøo bôø ñaù.
B/D 7
2. Ñôøi con nhö soùng voã. Maõi luoân an bình giöõa ngaøn baõo toá.
    
       
 
    
C B 9

   

       
Ngaøy ñeâm nhaáp nhoâ cho duø möa gioù. Mô öôùc ñi
Haèng luoân laéng eâm nhö maët ñaïi döông, khoâng phuùt giaây
   
Asus4
   
A
   
D11
   


Gm
   
C9 F
     


  
xa bôø. Ñôøi meânh moâng quaù! Soùng vöôn ra chaân trôøi bao la.

A7/C
xao ñoäng. Ñôøi con nhö soùng Böôùc luøi laïi ñeå roài tieán tôùi.
    A 
  
 

 
Gm

 
   

 
  
 
 
  
 
 
 
Dm

 

 
 
Ñoùn gioù thieâng Thaùnh Thaàn dìu ñöa löôùt qua boán muøa.

B
Chuùa daãn ñöa con veà neûo môùi söôùng vui tuyeät vôøi.
    
   
  C 
   F6 
    
 

  
  
 

   
Xin cho taâm hoàn con tinh saïch trong suoát raïng ngôøi.

    C9
      A/E 
   

 
 
 
      
  
   
  
G F6

  
Vaø haèng töôi maùt töïa nhö nöôùc ngoaøi bieån khôi.

        2   
 
Gm/D
   

    


Dmsus
   

 
Xin cho taâm hoàn con phaûn chieáu aùnh quang cuûa Ngaøi
Dm 
    
  
 

 


    
   
  
   
     
     

Gm6 A Gm


  


 
         
  
   
 
ví nhö bieån khôi haáp thuï thaùi döông. Chuùa ban cho ñôøi con. saùng leân töø
B  A  D   al Coda 
 

       
 

  
 

      
Dmsus2 Dsus4 D.C.
 

    
 

      
 
Ñöùc AÙi. Veû ñeïp xinh nhö maët ñaïi döông.