Vous êtes sur la page 1sur 7
NOTA DE FUNDAMENTARE Sectiunea T ‘itll proicetuli de wet normativ: ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea gi completarea Legit nr. 2632010 prvind sistemul unitar de pensii public, cu ‘modifi yi completarieulterioare | Descrierea situate actuate Poirvit Legit nr. 2632010 privind sstel untar de pens public, cu modifearle gi completarile uterioae, sunt incadeate in conitideoseitelocurile de munca sablite in baza criti si metodologie provizute de legisla in vgoare a data incadei acestora (1!) Asizele de ineadrare a locuror de mune in condi deasebite al eror trmen de valabiltate este data ide 31 decembrie 2018, ¢ menjin pnd la data de 1 septembrie 2021, dad pdnd wa care angajtoril au ‘obligatia de normalize condi de mac (12) Perioada cuprinss inte dara de 31 decembrie 2018 si data de I septembrie 2021 constitiestogiu de coizare in condiph deosebte de muncd, pentru care angajtort datoreazd contibutia de 4%6 potrivt [prevederilor art 138 It. 8) din Legea nr 227/2015, eu modjiarie si completrieulerioare {hn baza OUG nr. 8/2021 privnd unele masur fiscal-bugetare, precum si pentru modiiearea gi completares tor ate normative, termanul de intatea in vigoae a Logi ne. 127/2019 privind sistemul public de pensi cu ‘modificirile si completirile ulterone, a fst prorogat la data de | septembrie 2023, Potrivt Leptin, 263/2010, cu modifica gi completiileulterioare pensia anticipata se cuvine, cu cel mult ‘San inainte impli vsste standard de pensionae, ersoanelo Care a realizat un stagiu de cotizare cu ‘elon 8 ani mai mare decdt saul complet de eatizare previzut de prezenta lege Pensia antcipatd partialé se cuvine, cu cel mult $ ani isintea implinirit visti sandard de pensionare, persoanclor care au realizatstagiulc vizare,pecoum si celor care au depisitstagil-complet de fizare cupid ia Ban Pensionari beneficiari ai uneipensi anticipate sav ai unei pens anticipate parale ot cumula pensia eu veniturlrealizate din aetvititi dependent afl cum sunt reglementate de Codal fiscal, indiferent de rivelol acestors, eu excepia color tealizte de persoancle care destijoarh activi pe bard de contract, individaal de muned;functionailor public; persoanelo care si desgoarh activates functi elective sau care sunt numite in eadrul avert executive, legislative ori judecstoresti, pe duratamandstlu,precum s Iembri cooperator: dint-o organizatie 8 coopersii mestesuahest, ale edror dreturt obliga sunt smite, in conde prezene lei cu salar. In prezent, porvit prevedetilor ar. $8 din Legea ne. 263/2010 prvin sistem uniter de pensiipublice, eu odificirle gi complete wlterioare, persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in condi de handicap preexstent eat de sigur: boneficiant de reducerea virtelor standard de pensionare previzute in anexa ne. 5, in fete de gradul de handicap, dup cum vimeazi 5) cu 15 ani, in siuaia aigurlor cu handicap grav, dacd au realizat, i conditile handicaputut preexstentcalittit de esigurat cel pin teime din stagiul complet de eotizae aia arigrailor ev handicap eccentuat, dati au reality eoediile Randicapalut preexistent cali de asigurat, cel putin dou treimi din stagivl eomplet de coizare; ) cu 10 a, ih stuaiaasigurajilor cu handicap madi, dack au raliza, in eondijile handicpului preenstnt cali deasigurat,stagiul comple de caizare. Prin Deciia ne, 632/2018 rferitare la exceptia de neconstituionaltate a dispozitilr art $8 din Legea ne. 1263/2010 privind sistemul unitar de pensitpublice, Curtea Consiufonal8 consat cl smtagina “preexstent ‘alii de asigurat” cupeins8 in ar. 38 din Legea ne. 263/2010 priving sistem uniar de pensii public este econstituionald ‘vind In vedere disposi ar. 147 alin, (8) din Constitute, potivit crora devzile Cuil Consttjionale ‘sunt general obligstoridisposiile ant. SE din Legea nr 26372010 vor f interpetate in sensole& bene de reducerea virselor standard de pensionare si a stagilor de cotta toute persoanee care au reaizat un Stogiu de cotizare in condi de handicap, indiferent de momentul dobindiit eat de asigurat. La ‘eifcare indepinci condi celiac stagiului complet de cotizare, vor fi lutein caleul doar staile realiaate dupa dita dobindirihandicapuli, nu stage realizate anterior date dobindii handicepuli ‘Avind tn vedere necestatea imbundtiiiprotectict sociale pentru pensonaritsistemului public, si in principal pentru benefieiari de dreptri de pensi antiipatS paral sau antcipal,stabite conform Leg nt 536372010, ev modifies complete ulterior Luin in’ consierare necesitates stimuliritriminesli jn actvitate a persoanelor care au fplinit varsta standard de pensionare si doeses8ramand in activtate dup data indeplinii condor de wists standards ‘stagiul minim de coizare pentru deschideea unui dept de pensie pent init de vrsth Se impune modificaren eadrlui legal existent cu reglementar legislative menite sh pernita cumulel pensii anticipate sau anticipate pata cu veniturrelizat din activi profesionale desfguric in mediol privat. ‘Totodett se propun modifier legislative menite s& motveze persoanele care au Implisit vista standard de pensionare,s8 i prlungeascs vin activa sist realizeze perioade de contibuii mai mari care influenza uantumul pensie; De asemenet Iilnd in considerare obligativitates legivitorlui de a pune de acord disportile de lege constatate ca find neconsttutionale cu dispoztile Const, prezental proiect de et normativ propune ‘onfoemarea legislated actuate cu Decizia Curt Constityionale & Romsnei nt. 632 din 09.10.2018 prin care Se consatc8sintagma ,prexistent cali de asigurat” din cuprnsul art. SB din Lezea nt. 263/2010, eu ‘modifica i completirile ulteronre, a fst declarat neconstituionld Solujile legislative propuse eu drept scop preinsémpinaea efectelor negative generate de interpret ‘eunitare in eeea ce rivese stabilreasigiviol de catiare, in rapoet de gradul de handicap, ta stain pensiei pens limith de vista cu reducres virsei standard de pensonare; ‘Avind in vedere necsitata elabordri unui cadcu legal echitabil, impartial si cficiem in evea ce privewe respectareadrepturilorconstitujonale modifcdrie legislative propuse Vzesz8 ar. 29, at $8, art. 76, ar 114 lin. (1)y lit B)y ar. 118 se competeaz8 eu o nowt itr, li. ‘2. Schimbiri preconizate Avind in vedere obligalia angajatorilor care detin evize de incadate a locurilor ce muned tn condi ‘deosebite dea elabore plan de prevenite gi proexiecorespunzitr locurlor de mune incadrate in condi ‘eosebite, care 38 asigre imbuniiirea nvelului seurti gal proteciel inf usrktorilor asl ind, Tocurile de muned s se Incadreze in condi normale, TTindnd seama de controslele cfectuate Ia nivelul Inspectisi Mune, in urma crore s constatat cd, in prez, angajatori unt in curs de reliare a programelor de normalizare a condiiloe de mune’, Lind in consideraresoicittle parenrior social, lps cadrlul uric afectez un numa consider de [Tov neadear in condi dooscbie, Ponind de la situata prorogi termenului de inrare in vigoare a Legit. 127/2019 prvind sistemul public ‘de pens, cu mosifieile si compleail ulterioae, la data de I septembrie 2023; Se propune ca, avizele de incadrar a locurilor de mune8 in condi deoscit, a cor termen de valabiitate este date de 37 decembri 2018, se menin pind Ia data de | septembrie 2025, dat pnt la care angaatri au bligayia de a normaliza conde de munca Perioada cuprinst ire data de 31 decembrie 2018 si data de | septembrie 2023 consiuiestagiu de cotizare ‘ncondittdeaseite de muned, pentr care angajatori:datoesza contrbutia de 4% ptivitprevederi 138 lit b) din Legea nr, 22772015, eu modes gicompleaile ulteroae. ‘Avind in vedere necesitaea imbunitiii protctich sociale pentms pensionari sisemlul pubic, gf in principal pers benefilari de dept de pensi antiipats parla sau antcipts, abilte conform Legi nr. 2632010, cu modifi si competrileuteroare Lind in consierare necesitatea stimuli! rimneri in actvitate a persoanelor are au implinit vista standard de pensonare si doeses8rimnd in acivitate dup data indepliniiconditilor de viet standard gi ‘Sagi inion de coizae pentru desehierea unui drept de pensle penta limita de vas Se impune moditicares cadruli legal existent cu reglementr legislative menite 8 permit cumulul pensiei nicpate sau anticipate petal ev venturi realzate din activi profesional desisuat in medi! privat “Totodas se propun modifier legislative menite si motiveze persanele care au Hmpini vista standard de pensionare 8 ij prelungessc vata activa gi s8eealizeze perioade de contribu mai mari care influenteazi ‘uantumul pense ‘Aste se propune ea penru asigrsi care au relizatstagiul minim de cotzare si care contribu a sistem public de pens dup implinires virse} standard de pensionare prevdzutd fn anexa nt. 5, punetaul lunar ‘ealizat in perioada respctii se majoreaz eu 50%” De asomenea luind in considera obligativitatea Iegiitorului de a pune de acon! dispozitile de Tepe constatate ca find neconatitoionale eu dspozfile Consiutii,prezeatul proiect de act normatv propune oaformarea legislate! actual eu Deczia Cutt Constiuonale a Romane nr. 632 din 09.10.2018 prin ere ‘Se consaté et sintagma ,preexistnt cali de asigura” din euprinsul ar. 58 din Legea nr. 263/2010, cu rmodifciile si competi ulterioare a fest declaralinecoasttuionlé, Solutile legislative propuse au drept scop preintimpinares efectelor negative generate de_ interpret nevnitare in ceea ce privese stabiliea stagilui de eotizare, in raport de gradul de handicap, la sabilrea pensiel pent Timi de vrst cu reducera vrstei standard de pensionare; Avind in vedere necesitaea labors unui cadeu legal echitbil, impartial si efcient tn cees ce priveste respectarea drepurilorconsiuionale modifier logislaive propuse vizeazd art. 28, a8, art. 76, an. 1 14 alin. (1), ib), ar-118 se complteazi eu © nous liter it. in consideraea fptuli acete aspect vizeaz8 imteresul general public gi constitve sta de urgent i extraordiare a ctor reglementare nu poate fi aménat,impundnd adoptarea de misuriimediate pe calea fordonanje de urgent, ‘SAle informal Nucsteeazl - ~—Seajianea asa Impact socioeconomic al prolestulul de act normativ T Tapactl macroeconomic Nuestecazul - 1 Impact esupra mediui concurenial si domenfull ajuioarlor de sat | Nuestecazul 2. impactul asupra medial de afc Nueste can : impactul asoprasrcnilor admninisaive: Nucestecazul 2 mpaculasupeaveprindelor wie gi mooie Nuceste cal 15. Impact soeiak | recent proiect de act normatv ae a Scop necositatea stimula rimdnest in atvitete a persoanelor care ‘a implint virsta standard de pensionare si eare doesc sa raménd in activitate duph data Indeplinni Conditlor de vies standard i sagil minim de cotizate pent deschderea unui dept de pense peniu limit de vies; Se ae in vedere adoplarea unor masur legisla “* pentra motivarea persoanelor care au implinitvirsta standard de pensionare, de asi prelung viata) [ctv de a realiznperioage de contibutit mai mari cre infloeafeazacuanturl pense; = prin care angajatoril ai cro salarat isi desfagoaraactivitatea In condi deosebite de muned,s pun de timp si fondu pent definitivares programelor de normaizare a coniilor de mun “ Trspaculasupra mediuli Nuestecazul 5. Alle informal Setiunca a ba mpactat fi ‘consolidatatt pe fermen seuet, pentrs anulcurent, ct $i pe termen Tung (pe $ ani) - = meh Tndiesior ‘Anal Unmttoni tant Media . curent peS ani i 2 3 z 3 é zz 1. Modifier ale veniturlorbugstar, plusiminus din are 8) buget de sta, din acest (@)impozit pe profit, | i) impozit pe vent ») bugete locale: {@).impozit pe prof 8) bugetulasigurrilor sociale de stat: {@)_ contri de asigurtsh = 3, Modifies ale cheltuililor tougetare, plus/minus, din care: 2) buget desta, din acest: (0) cheliviel de personal (i) unr gservies b) bugete locale: (@)_shetiel de personal Gi) bona g see T €) bugetul asiguritior sociale de stat (i) cheltwick de personal i) bunut gi seviit 3. mipactfinanciar,plustninas, din a) buget de stat 2) bug locale | 41 Proiner penis aoparnea | | cepercheluieior eine |S Propane pete compensa reduere ven 6 Calle dtl prvnd fundamentare modtctlor ‘entre ga ehelior [bug Ale nibonal = Seinen a Sa Efetl procctnui de ast normatvavapr leila ta vigore T Misa nomatve neces pen aplcare revedeor poet de a ermal 2) ate normative in igoare ce vor noite sau shoe cu urmae nr niger a proictli de Nocsecazl |) ote nomatve ce urmenz floras in vedere implement milo dspozii Nuesecazul TCompaibtatea rove eat ra Ga dol ahr pbs 2) input leis’ preveden de moder completare& cadrle nomativ I domenia chs pubic, revederdergstn Neste cn 3) nome c impact nivel operaionaichi sseme elecronice wile in desu prosedr de chile pubct, ni cea de ahi police, sevctrs orgaiatrct nerd a arin Nuss car 2 Conermiiea pOTRGUT Ge ahora” Gr Tegal Comunale poison 6 wanapon prover comune Riese carl 5, Miso noni eG ape Brea alr normale come Nectecut 4 Hou al Cai de Tafa Ulan Burpee Nesecazal : 5. Alte ate nomatve wa docamensTnajinae i ae Sg agama nde ere oh fume acord 9 anme rezole sy revomandareinratioal ori la ait docient al ene organza intemal: [Nie cana 6: Ale nora Nua cara Sectiunea a 6a ‘Consultrileefeetuae n vederea elaborari proiectului de aet normativ TTnformatilprivind procesul de consuliare ev organizaii neguvernamentale, instine de cerelar 9 ae ‘organise implicate ‘Nueste carl. 2. Fundamentare alegerlorganizafillor cu care a avat Toe consularea,precum ya moduli in cae activate) ‘scestor organiza este legal de obiectl poiectull de at normaiv: Nu este cal. 3. Consultrile organizate eu autoriiile adminisrajet publice locale, in siuajia i eae proiectul de al rormatv are ca obiect atv ale acestoravtorti n coniile Hotirii Guverulul nr. $21/2005 prvind procedura de consuliare a stucturilorasociative ale autritijlor administra publie locale ta elaborates Droictlor de acte normative Nu este cazul : 4, Consutiriledesfigurate in cadrul consililor Invenninisiaval, Th conformitae co prevederile Hit Guveenului nr 7502005 privind conttuirea consililoriterministrale permanente Projectl de at normativn face obiectul unorasemenea dezbaer: Nu este cal 5: Informat 4) Consilul Legisativ b) Consilul Supem de Aparare «Tas ©) Conia! Eeonomie s Social 4) Consilul Concurenei «) Curea de Contuti Proigtul de act normativ va 6. Ale informal: Nuceste eal supus avizisi ConstiulaLogislatv gi Consililui Econo ‘Sectiunca a 7a informare public privind elaborarea _ implementarea proiectului de at normativ Tnfrmaressocieticvile cu privire la necesitatea elaborii proietlui de ast norma. Projet de act nomativ nu se refed a best ub 2. Informarea socetjit cvile ev prvire la eventual! impact asupta medilal th urma Implement proiectului de act normatv, precum si efectcle asupra sini si securiait cetieilor saw diversi biotogice Projectl de act normativ nu se refers a acest sublet. Alt informatit Nueste cal Secjiunea a 8a Misr de implementare T, Misuile de punere in aplicare @ proiectulut de act normaiv de care autoriile xiministrajiey publce centrale isu lca -infiinfarea unr no organisme sav extindereacompeteneioristilr existent Nueste carl. Faia de cele prezentte mai sus, a fost elabora prezenta Ordonantd de urgen pentru modificarea gi completarea Legit ne. 26372010 privind sistemul unitar de pensit publice, cu modifitrile si completrile teroare MINISTRUL MUNCH $1 PROTECTIEI SOCIALE Raluea TURCAN AVIZAM: MINISTRUL SANATATHL PRESEDINTELE COMISIEI NATIONALE PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE Tosna MIHAILA (Cantemir Marian CIUREA-ERCAU MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE Bogdan Lucian AURESCU MINISTRUL FINANTELOR interimar MINISTRUL JUSTITIEL Prim — ministra FLORIN-VASILE CiTU Stelian-Crstian (ON