Vous êtes sur la page 1sur 3

Lascia ch'io pianga

(Aria from the Opera Rinaldo-HWV7)


Part 6 (02':10") Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Arr. Michel Rondeau
Largo h = 60

& b 32 ˙ ˙ Œ œ ˙ ˙ Ó ˙ ˙ Œ œ œ œ ˙ Ó
p La - scia ch'io pian - ga mia cru - da sor - te

& b 32 ˙˙˙ ˙˙
˙
Œ œœ
œ
˙˙ ˙˙ Œ œœ ˙˙˙ ˙˙˙ Œ œœ
œ
œœ œ ˙˙
œ ˙
Ó

? b 32 ˙ ˙ œ
F Gm Csus C Fsus F

Œ ˙ ˙ Œ œ Œ
˙ ˙ œ ˙ ˙ œ ˙ œ œ œ œ

œ œœ ˙ Œ œ œ œ ˙ ˙.
&b ˙ ˙ ˙ ˙ œ
5

œ œ w.

œ œœ œ ˙ Œ œ œœ œ ˙˙ ˙.
e che so - spi - ri la li - ber - tà, e che so -

& b ˙˙˙ ˙˙ ˙˙˙ ˙˙ ˙˙ . œ


5

˙ œ ˙˙ œ ˙ œœœ œ w . ˙ . œœ

?b w.
F
Œ œ Ó
Bb C/Bb F/A Bb F/C C F F Dm Dm/F

˙
5

˙ ˙ ˙ ˙ w. ˙ œ
˙ ˙ ˙.

˙.
& b nœ œ ˙ Ó ˙ œ œ nœ ˙ Œ œ œ œ ˙ œ œ
10

˙. œ
spi - ri, e che so - spi - ri la li - ber -

˙˙ n ˙˙ .. œœ œœ n œ ˙˙˙ œ œœ ˙˙ n œœœ œœ
& b n œœ œ ˙˙ Ó Œ œ
10

œ œ œœ œ ˙

n˙ n˙
G GG

?b
GDm C/G Am F F C/G G

Ó Ó
10

˙ ˙ ˙ ˙. œ ˙ ˙ ˙ w
© 2010 - Gatineau,Qc.Ca.
Händel - Lascia ch'io pianga - Score
2

& b w. ˙ ˙ Œ œ ˙ ˙ Ó ˙ Œ œ
14

˙
tà! La - scia ch'io pian - ga mia cru - da

& b ww .. ˙˙ ˙˙ Œ œœ ˙˙ ˙˙ Ó ˙ Œ œœ
14

˙ ˙ ˙ ˙ ˙˙˙ ˙˙ œ

Œ œ
C

?b
F Gm7 Csus C

œ œ œ œ Ó Œ
14

˙ ˙ ˙ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ

˙ ˙ œ œœ ˙ ˙ Œ œ œ œ ˙
&b œ œ ˙ Ó
18

œ œ w.

œ œœ ˙ Œ œ œœ œ ˙˙
sor - te, e che so - spi - ri la li - ber - tà!

& b œœ œ ˙˙˙ Ó ˙ ˙ ˙˙˙


18

˙˙ ˙˙ ˙˙ œ ˙ œœ œ w .

?b œ œ w.
C/Bb F/A Bb Csus C7 F

Ó Ó
Fsus. F Bb

˙ œ
18

˙ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w.

& b ˙˙˙ ˙˙ Œ œœ ˙˙ ˙˙ Œ œ ˙. œœ œ œ ˙˙ Ó
23

˙ œ ˙˙˙ ˙˙ .. œ œ ˙
f
?b ˙ ˙
Gm7 Fsus. F

Œ Ó Œ
23 F Csus C7

˙ ˙ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ ˙ œ œ œ œ

œ œ œ ˙ Œ œ
U
& b ˙˙˙ ˙˙ ˙˙˙ œœœ œ ˙˙
27

˙ ˙˙ ˙ œœ œ w.
3
Fine

?b ˙ w.
C7

Ó Ó
Bb C/Bb F/A Bb Csus F

˙
27

˙ ˙ ˙ ˙ w.
˙ ˙ Fine
Händel - Lascia ch'io pianga - Score

œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ
3
˙. œ #œ nœ ˙ ˙.
&b ˙ Ó ˙ Ó
31

Il duo'lo in - fran - ga que - ste ri - tor - te. de' miei mar -

&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
31

Dm /F Gdim A7

?b
Dm/F Bb Gdim Dm G7 /F

˙ Ó
31

˙. œ ˙. œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ w
˙ ˙

œ Ÿ œ œ œ œ nœ
nœ ˙ œ œ w œ
&b Œ œ #œ w œ
36

ti - ri sol per - pie - tà, de' miei mar -

&b ∑ ∑ ∑ ∑
36

?b
Dm/F Dm Cma7. +5 F

Ó Œ ˙ Ó
36 C/E Am G7 Dm Dm

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ ˙
˙

b ˙ Œ œ œ nœ w w.
40

& #˙
D.C. al Fine
ti - ri sol per pie - tà.

&b ∑ ∑ ∑
40

D.C. al Fine

?b ˙ Œ #œ
Am E7/B E7/G# Am Dm7b5 E7sus E7 Am

œ
40

n˙ œ ˙ ˙ ˙ œ œ œ
œ D.C. al Fine

Vous aimerez peut-être aussi