Vous êtes sur la page 1sur 2

Ethnic group

Về cõi Tây Phương


Lời thơ: Master Ruma

œ œ œ œœ
Phổ nhạc: Vũ Thiết
Andante q = 65
b
Sao & b b 44 ∑ ∑ ∑ ∑
F
b
Nhi & b b 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œœ
F ˙
b œ
& b b 44 ∑ ∑ ∑ Ó

~~~~
w

~~~~~~
Tranh
œ
F

~~
bb œ œ œ œ ˙ œœœœœœœœ w 10 9
A B

b 42 ..
6

&
10 9
bb
& b œœœœ˙ œœœœœœœœ w 42 ..
10 9
& b bb Ó ∑ 42 ..
˙ œœœ œ œ œ œ
œ ˙

C
11
D
8 2 œ œ œ œœ
bbb ∑ ∑ 44
1.

&
f
11 8 2
& bbb ∑ ∑ 44 œ œ œ œ œ
f
11 8 2 œ ~~~ 4
& bbb Ó ~~4~
~~ w
~~~~~~

œ
f
Về cõi Tây Phương 2

bb œ œ œ œ ˙ œœœœœœœœ œ œ œ œœ
b œ. œ œ ˙
52

&

b
&bb œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œœ
˙
b œ
&bb œœœœœœœ
Ó Ó

~~~~
w

~~~~~~
˙ œ ˙ œ

~~~
bb œ œ œ œ ˙ œœœœœœœœ w 13
E

b .. 42 ∑ ∑
56 2.

&
13
& bbb œœœœ˙ œœœœœœœœ w .. 42 ∑ ∑

13 œ
& bbb Ó ∑ .. 42 ˙
œœœ œ œ œ œ
~~~~
~~~~~~
œ
˙ œ ˙
~~


11 œœœœ œœœœ
F
b
rit.

&bb ∑ ∑ ∑ ∑
74

F
11
bbb œ œ œ œ œ U̇
& œ œ œ œœ œ œœ ˙
œ œ œ œ
F
11 ˙
& bbb ∑ ∑ ∑ Œ ∑ ∑
~~

œ
~~~~

Vous aimerez peut-être aussi