Vous êtes sur la page 1sur 4

Sài

Gòn Ơi! Vĩnh Biệt


Nhạc và Lời: Nam Lộc

q = 58 G B‹ D7
3 3 3
# 4 Ó™
& 4 œ œœ œ œ œ œ œ ˙ ‰
œ œ œ œ œ
Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn

œ 3 3 3 3
#4 3 3
& 4 ∑ ‰ œœ œ œ ‰ œœœ œ œ œ
œ ‰ œœ œœ‰ œœ œ œ
3 3

j
{
? # 44 ∑
Ϫ
°
œ œ œ™
* °
œ
*
˙
°
Ϫ

*
j

A‹ 3 C 3 G 3 C E‹
#
& œ œœ œ œ œ œ œ ˙™ ‰œ œ œ œœ
œ œ œ œ
3
ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong

3
# ‰ 3 œœ œ ‰ 3 œ 3 3 3 3 3 3 3 3

& œ œ œœ œ œ ‰ œ œ œ œœ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œœ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
3

{
?#
Ϫ
°
œ œ œ™
* °
œ œ ˙
* °
œ™ œœ œ œœ œ œ
* ° * ° *
œ

B‹ D7 3 A‹ G 3
B‹
# œ 3
& œœ œ œ œ œ œœ œ œ ˙™ ‰
œ œ œ œ œ
tôi, những nụ cười nát trên môi, những giọt lệ ôi sầuđắng. Sài Gòn

3 3 3
# ‰ 3 œœœ œ ‰ 3 œ 3 3 3
œ
3
& œ œ
œœ œ œ ‰ œœ œ œ ‰ œœœ œ œ ‰ œ
œ œ œ‰ œœœœ œ
3 3 3

{
?# œ

° *
œœ
œ œ
° *
œ
œœ œ œ œ ˙
° *
œ
° *
˙
° * °
2
G B‹ 3
D7 A‹ 3 C 3
# 3 3
& œ œœ œ œ œ œ œ ˙ ‰ œœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường Đường ngày xưa mưa có ướt ngập lối người

# ‰ œœ œ œ œ ‰ œœ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œœ 3

& œ œœ œ ‰œ œ ‰ œœ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

{ ?#
˙

˙
* ° * °
˙ ˙ œ œ œ œ œ
* ° * ° *
œ

G 3 C E‹ B‹ D7 3
#
& ˙™ ‰œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ
œ œ œ œ
3
về. Rồi mùa thu lá còn đổ xuống công viên, bóng gầy còn bước nghiêng

# ‰ œœœœœ‰ œœœ œ œ ‰ œœœœ œ ‰ œœ œ œ


& œ ‰ œ œœ œ œ ‰ œœ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

{ ?#
˙
°
œ œ œ œ œœ œ œ
* ° * ° *
œ
œ
° *
œœ
œ œ
° *
œ

A‹ 3 D7 G G‹ D7
3 3 3
# b
& œ œ œ œœ œ œ œ w b œ œ#œ œ œ œ œ œ œ
nghiêng hay đang khócthương cho người yêu. Tôi giờ như con thú hoang lạc

# ‰ œ œœ œ œ‰ œœ œ œœ 3 œ b œ
& œ œ ‰ œ œ‰ œœ œœ b ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
œ
3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3

{ ?#
œ œ
° *
œ œ œ
° *
œ ˙
°
˙
*
bb ˙
° * °
˙
3
B¨ D E¨ G‹
3
b œ œœ œ œ œœ œ ˙™ ‰œ œ
&b ˙™

œ œ
3 3 3
đàn. Từng ngày qua, từng phút sống, quên thời gian. Kiếp tha

3 3 3
b ‰ œ œ œ œ œ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ
& b œ œ ‰ œœœœœ‰ œœœœ œ
3 3 3 3 3 3 3 3 3

{
? bb ˙
*
˙
°
˙
* ° *
˙
°
˙

˙
*

C‹ G‹ D7 E¨ 3 3 #
b œœ œ œ
&b œ œœ œ œ œ œ #œ œ œ œ ˙™ ‰
3 3
nœ œ
hương, lắm đau thương, lắm chua cay, tôi gọi tên ai mãi thôi. Sài Gòn

3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 #
b œ œ œ œ
&b ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œœ œ ‰ œœ œœ ‰ œœ œ œ ‰ œœ œœÓ

{
?b ˙
b
°
˙
* °
˙
* ° * °
˙
˙
* °
˙
*
#

G B‹ 3
D7 A‹ 3 C 3
# 3 3
& œ œœ œ œ œ œœ ˙ ‰ œ œœ œ œ œ œ œ
œ œ œ
ơi tôi xin hứa rằng tôi trở về. Người tình ơi, anh xin giữ trọn mãi lời

# ‰ œœ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œœ 3
œ œ œ
& œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

{
?#
˙
°
˙
* ° *°
˙ ˙ œ œ œ œ œ
* ° * ° *
œ
4
G 3 C E‹ B‹ D7 3
# œ
& ˙™ ‰œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ
œ œ
3
thề, dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vạn ánh sao

# ‰ œ œ œ œ œ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ
&
œ œ ‰ œ œœœ œ ‰ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

{ ?#
˙
°
œ œ œ
*
œ
œ œ
° * ° *
œœ
œ
œ
° *
œœ
œ œ
° *
œ

A‹ 3 D7 G
# 3
& œ œœ œ œ œ œ œ w w
đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên.

3
# ‰œœœœ œ w

∏∏∏∏∏
œ œ œ œ œ
& œ ‰œ œ ‰œ œ‰ œœœœœ w
w
w
3 3 3 3 3 3 3

w
{ ?#
œ
°
œ œ
*
œ
°
œ
*
œ ˙
°
˙
*
∏∏∏∏∏
w
w
°