Vous êtes sur la page 1sur 3

Tenor Saxophone

Oye Como Va
Santana

œ ‰horns
œ œ‰œ œ œ
## Œ ‰J‰JŒ
piano rhythm

& c ‰‰
4 4

## 2 2 2
∑ ∑ ∑
11

& « « «

œ. ‰guitar
œ- œ- and --
## œ- . Horns œ. œ- œ œ œ- . œ- œ œ ‰ œ ˙
J ‰JJ J
Guitar

‰Œ Ó
17

&
8

- . œ- œ- œ. ‰ œ. œ-. œ œ
œ - . œ- œ- œ. ‰ œ. ˙
œ œ. ‰ œ.
œ- œ-Lead
œ- . Horns
## J ‰JJ ‰Œ J Ó J
29

&
ƒ

-œ œ œ -œ . œ- œ- œ- ‰ œ ˙ -œ . œ- œ- œ. ‰ œ. œ-. œ œ
34
## ‰ J J ‰Œ J Ó J ‰JJ ‰Œ
&

- . œ- œ- œ. ‰ œ.
œ œ œ œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. .œ œ. œ. œ. œ. œ.
## # œ
J ‰œ J‰ Œ ‰ ‰ J‰
39

&
p
.
.œ ‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ œ̈ - . .
## -œ œ- œ- œ œ- œ # œ ‰ >œ œ Ó
Chorus

‰ ‰Œ J‰
Horns Lead


43

& J
8

ƒ f
- . - . - .
55
# # œ- œ- œ- œ œ- œ # >œ. ˙ Ó -œ œ- œ- œ œ- œ # œ. ‰ >œ œ Ó -œ œ- œ- œ œ- œ # œ.
& J

# # ‰ Jœ ˙ - - . > 2
Chorus Horns Lead

Œ ‰ œ- œ œ- œ œ. ‰ œ ‰ œ. ‰ œ œ Œ
60

& «
8

## 2 2
∑ ∑ ∑
72

& « «

# .œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Chorus Bridge

& #
77
8

p
œ. œ. œ. œ. >œ >œ3 >œ - œœ- œ- # œœ^ ^
Bone Solo

## œ
Background 2X ONLY
2
.. œœœ œœ œœ œœ œ œœ œ Ó Œ œœœ ∑
88

& œ œ- «
ƒ >

## 2 -
œœ œœ œœ œœœ œœ- œœ- # œœ^ ^
œ
∑ œœ œ Ó Œ œœ .. ∑
93

& «
2X

œ œœ
> -

œœ- ^ 2 2
Sax Solo

# # . œœ œ œœ œœ- œœ- # œœ^ Ó


Background 2X ONLY

& . œ œœ œ- œ œ œ œ Œ œœœ ∑
98

« «
>

## - œœ- œ- # œœ^
œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Bridge

∑ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ ∑ .. ∑
103

&
2X

œ œ œ-
>
p
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. >œ >œ3 >œ
œ
##
Guitar Solo (Open)

.. ..
108

&
8

-2-
ƒ
^Conga/Timbale Solo with horns (on cue) œ^ œ^ - œ- œ^
## . œ Œ Ó ∑ Ó ∑ ‰ œ Ó
& .
119

F
- - - - - -
œ n -
œ # -
œ
œ # œ œ # œ
Sing and Percussion

## œ
Rhythm into "Bang Bang" in

∑ . . .
"Bang Bang I like it like that"

. . .
124

&
8 4

p f

-3-