Vous êtes sur la page 1sur 131

Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej
Kadencja VI

Sprawozdanie Stenograficzne
z 52 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 21 października 2009 r.


(pierwszy dzień obrad)

Wa r s z a w a
2009
str. str.

TREŚĆ

52. posiedzenia Sejmu


(Obrady w dniu 21 października 2009 r.)
str. str.

Otwarcie posiedzenia Poseł Wiesław Woda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21


Zmiana porządku dziennego Poseł Henryk Siedlaczek . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Poseł Kazimierz Gwiazdowski . . . . . . . . . . . . 23
Komunikaty Poseł Lech Kołakowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sekretarz Poseł Monika Wielichowska. . . . . . . 5 Poseł Artur Dunin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Punkt 1. porządku dziennego: Przedsta- Poseł Jarosław Zieliński . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
wiony przez Prezydium Sejmu projekt Poseł Mirosław Pawlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
uchwały w sprawie uczczenia pamięci Poseł Zbigniew Matuszczak . . . . . . . . . . . . . . 24
księdza Jerzego Popiełuszki Poseł Jarosław Matwiejuk. . . . . . . . . . . . . . . . 24
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Poseł Wiesław Woda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Punkt 2. porządku dziennego: Sprawoz- Poseł Grzegorz Raniewicz . . . . . . . . . . . . . . . . 25
danie Komisji Odpowiedzialności Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Konstytucyjnej o komisyjnym projekcie Spraw Wewnętrznych i Administracji
ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Adam Rapacki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Stanu Poseł Roman Kaczor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Poseł Sprawozdawca Michał Stuligrosz . . . . . . 6 Punkt 4. porządku dziennego: Sprawoz-
Poseł Michał Stuligrosz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 danie Komisji Sprawiedliwości i Praw
Poseł Marek Ast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Człowieka o rządowym projekcie usta-
Poseł Jolanta Szymanek-Deresz . . . . . . . . . . . . 9 wy o zmianie ustawy Prawo o postępo-
Poseł Józef Zych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 waniu przed sądami administracyjnymi
Poseł Marek Ast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Poseł Sprawozdawca Stanisław Rydzoń . . . . . 27
Poseł Józef Zych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Poseł Jerzy Kozdroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Poseł Jan Widacki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Poseł Krzysztof Maciejewski . . . . . . . . . . . . . . 28
Poseł Artur Dunin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Poseł Stanisław Rydzoń. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Poseł Henryk Siedlaczek . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Poseł Stanisław Olas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Poseł Kazimierz Gwiazdowski . . . . . . . . . . . . 13 Punkt 5. porządku dziennego: Sprawoz-
Poseł Lech Kołakowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 danie Komisji Sprawiedliwości i Praw
Poseł Jan Kulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Człowieka o senackim projekcie ustawy
Poseł Marek Ast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 o zmianie ustaw w zakresie uwierzytel-
Poseł Mirosław Pawlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 niania dokumentów
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Poseł Sprawozdawca Zenon Durka. . . . . . . . . 30
Sprawiedliwości Igor Dzialuk . . . . . . . . . . . . . 15 Poseł Krzysztof Maciejewski . . . . . . . . . . . . . . 30
Poseł Michał Stuligrosz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Poseł Bożena Szydłowska . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Poseł Stanisława Prządka . . . . . . . . . . . . . . . . 32
(Przerwa w posiedzeniu)
Poseł Stanisław Olas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Wznowienie posiedzenia Poseł Tadeusz Arkit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Punkt 3. porządku dziennego: Sprawozda- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
nie Komisji Administracji i Spraw We- Sprawiedliwości Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . 33
wnętrznych oraz Komisji Sprawiedli- Poseł Zenon Durka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
wości i Praw Człowieka o komisyjnym Punkt 6. porządku dziennego: Sprawozda-
projekcie ustawy o zmianie niektórych nie Komisji Finansów Publicznych
ustaw normujących funkcjonowanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie
służb nadzorowanych przez ministra ustawy o podatku dochodowym od osób
właściwego do spraw wewnętrznych fizycznych oraz ustawy o zryczałto-
Poseł Sprawozdawca Roman Kaczor . . . . . . . 17 wanym podatku dochodowym od nie-
Poseł Janusz Dzięcioł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 których przychodów osiąganych przez
Poseł Jarosław Zieliński . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 osoby fizyczne
Poseł Jarosław Matwiejuk. . . . . . . . . . . . . . . . 21 Poseł Sprawozdawca Marek Zieliński. . . . . . . 33
str. str.

Poseł Anita Błochowiak. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Poseł Wojciech Saługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52


Poseł Jacek Brzezinka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Poseł Leonard Krasulski . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Poseł Jan Łopata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Poseł Ryszard Zbrzyzny. . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Poseł Mirosław Pawlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Poseł Jan Kamiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Poseł Marek Zieliński: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Poseł Henryk Siedlaczek . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Poseł Kazimierz Gwiazdowski . . . . . . . . . . . . 56
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Poseł Leszek Aleksandrzak . . . . . . . . . . . . . . . 56
Punkt 7. porządku dziennego: Pierwsze Poseł Andrzej Szlachta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
czytanie rządowego projektu ustawy Poseł Zdzisław Czucha . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Poseł Mirosław Pawlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
o podatku dochodowym od osób fizycz- Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
nych, ustawy o podatku dochodowym Jacek Sadowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
od osób prawnych oraz niektórych Poseł Janusz Cichoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
innych ustaw Punkt 10. porządku dziennego: Sprawoz-
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów danie Komisji Polityki Społecznej
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 i Rodziny o rządowym projekcie ustawy
Poseł Janusz Cichoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 o zmianie ustawy o zaopatrzeniu in-
Poseł Andrzej Szlachta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 walidów wojennych i wojskowych oraz
Poseł Sławomir Kopyciński . . . . . . . . . . . . . . . 38 ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu
Poseł Jan Łopata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 pieniężnym przysługującym osobom
Poseł Adam Abramowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 deportowanym do pracy przymusowej
Poseł Andrzej Szlachta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 oraz osadzonym w obozach pracy przez
Poseł Sławomir Kopyciński . . . . . . . . . . . . . . . 40 III Rzeszę i Związek Socjalistycznych
Poseł Leszek Aleksandrzak . . . . . . . . . . . . . . . 40 Republik Radzieckich
Poseł Mirosław Pawlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Poseł Sprawozdawca Janusz Dzięcioł . . . . . . . 61
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Poseł Marzena Okła-Drewnowicz . . . . . . . . . . 61
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Poseł Waldemar Andzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Punkt 8. porządku dziennego: Sprawoz- Poseł Tadeusz Tomaszewski . . . . . . . . . . . . . . 63
danie Komisji Edukacji, Nauki i Mło- Poseł Mieczysław Kasprzak . . . . . . . . . . . . . . 64
dzieży o poselskim projekcie ustawy Poseł Romuald Ajchler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
o nadaniu nowej nazwy Papieskiej Poseł Kazimierz Gwiazdowski . . . . . . . . . . . . 64
Akademii Teologicznej w Krakowie Poseł Dariusz Lipiński. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
oraz zmianie ustawy o finansowaniu Poseł Leszek Aleksandrzak . . . . . . . . . . . . . . . 65
Papieskiej Akademii Teologicznej Poseł Tadeusz Tomaszewski . . . . . . . . . . . . . . 65
w Krakowie z budżetu państwa Poseł Krzysztof Brejza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Poseł Sprawozdawca Urszula Augustyn. . . . . 41 Poseł Mirosław Pawlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Poseł Renata Butryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Poseł Tomasz Latos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Poseł Zbigniew Wassermann. . . . . . . . . . . . . . 43 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
Poseł Artur Ostrowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 i Polityki Społecznej Marek Bucior. . . . . . . . . 66
Poseł Wiesław Woda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Punkt 11. porządku dziennego: Sprawoz-
Poseł Henryk Siedlaczek . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 danie Komisji Zdrowia o rządowym
Poseł Edward Siarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 projekcie ustawy o izbach lekarskich
Poseł Leszek Aleksandrzak . . . . . . . . . . . . . . . 46 Poseł Sprawozdawca Grzegorz Sztolcman . . . 67
Poseł Tomasz Kamiński . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Poseł Damian Raczkowski. . . . . . . . . . . . . . . . 67
Poseł Lech Kołakowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Poseł Tomasz Latos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Poseł Ireneusz Raś. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Poseł Bartosz Arłukowicz . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Poseł Mirosław Pawlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Poseł Tomasz Latos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Poseł Sławomir Kopyciński . . . . . . . . . . . . . . . 48 Poseł Aleksander Sopliński . . . . . . . . . . . . . . . 71
Poseł Andrzej Szlachta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Poseł Piotr Stanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Poseł Tomasz Latos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Poseł Jarosław Katulski . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Grażyna Prawelska-Skrzypek. . . . . . . . . . . . . 48 Poseł Damian Raczkowski. . . . . . . . . . . . . . . . 72
Poseł Urszula Augustyn . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Punkt 9. porządku dziennego: Sprawoz- Marek Twardowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
danie Komisji Gospodarki o rządowym Punkt 12. porządku dziennego: Sprawoz-
projekcie ustawy o zmianie ustawy danie Komisji Polityki Społecznej
Prawo zamówień publicznych oraz i Rodziny o poselskim projekcie ustawy
niektórych innych ustaw o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Poseł Sprawozdawca Janusz Cichoń. . . . . . . . 50 Poseł Sprawozdawca Tadeusz Tomaszewski. . . . 74
str. str.

Poseł Ewa Drozd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Poseł Stanisław Witaszczyk . . . . . . . . . . . . . . 96


Poseł Zbysław Owczarski . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Poseł Dariusz Lipiński. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Poseł Witold Klepacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Poseł Piotr Stanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Poseł Mieczysław Kasprzak . . . . . . . . . . . . . . 76 Poseł Dariusz Lipiński. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Poseł Tadeusz Tomaszewski . . . . . . . . . . . . . . 76 Poseł Stanisław Kalemba . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Poseł Jarosław Matwiejuk. . . . . . . . . . . . . . . . 77 Poseł Tadeusz Tomaszewski . . . . . . . . . . . . . . 99
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy Poseł Witold Namyślak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
i Polityki Społecznej Marek Bucior. . . . . . . . . 77
Poseł Zdzisław Czucha . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Punkt 13. porządku dziennego: Sprawoz-
Podsekretarz Stanu w Urzędzie
danie Komisji Administracji i Spraw
Komitetu Integracji Europejskiej
Wewnętrznych oraz Komisji Spraw
Zagranicznych o rządowym projekcie Maciej Szpunar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Poseł Stanisław Rakoczy . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Konwencji w sprawie zwalczania aktów Punkt 16. porządku dziennego: Sprawoz-
terroryzmu jądrowego, przyjętej przez danie Komisji Polityki Społecznej
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno- i Rodziny o rządowym projekcie ustawy
czonych dnia 13 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o działalności pożyt-
Poseł Sprawozdawca Maciej Orzechowski . . . 77 ku publicznego i o wolontariacie oraz
Poseł Marek Krząkała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 niektórych innych ustaw
Poseł Marek Suski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Poseł Sprawozdawca Tadeusz Tomaszewski. . . 101
Poseł Jarosław Matwiejuk. . . . . . . . . . . . . . . . 79 Poseł Marek Cebula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Poseł Mieczysław Kasprzak . . . . . . . . . . . . . . 79 Poseł Krzysztof Michałkiewicz . . . . . . . . . . . 108
Poseł Jarosław Matwiejuk. . . . . . . . . . . . . . . . 80 Poseł Sylwester Pawłowski . . . . . . . . . . . . . . 109
Zastępca Szefa Agencji Poseł Mieczysław Kasprzak . . . . . . . . . . . . . 110
Bezpieczeństwa Wewnętrznego Paweł Białek. . . 80 Poseł Ryszard Zawadzki . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Poseł Maciej Orzechowski . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Poseł Witold Namyślak . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Punkt 14. porządku dziennego: Sprawoz-
Poseł Beata Mazurek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
danie Komisji Polityki Społecznej
i Rodziny o komisyjnym projekcie usta- Poseł Krzysztof Michałkiewicz . . . . . . . . . . . 112
wy o zmianie ustawy o zatrudnianiu Poseł Mieczysław Kasprzak . . . . . . . . . . . . . 112
pracowników tymczasowych Poseł Joanna Fabisiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Poseł Sprawozdawca Poseł Sławomir Piechota . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Izabela Katarzyna Mrzygłocka . . . . . . . . . . . . 80 Poseł Krzysztof Brejza. . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Poseł Janusz Dzięcioł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Poseł Jan Kaźmierczak . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Poseł Adam Śnieżek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Poseł Tadeusz Tomaszewski . . . . . . . . . . . . . 114
Poseł Tadeusz Tomaszewski . . . . . . . . . . . . . . 82 Poseł Tadeusz Woźniak . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Poseł Mieczysław Kasprzak . . . . . . . . . . . . . . 83 Poseł Zdzisław Czucha . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Poseł Tadeusz Tomaszewski . . . . . . . . . . . . . . 83 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
Poseł Sławomir Kopyciński . . . . . . . . . . . . . . . 84 i Polityki Społecznej Radosław Mleczko. . . . 115
Poseł Mieczysław Kasprzak . . . . . . . . . . . . . . 84 Poseł Tadeusz Tomaszewski . . . . . . . . . . . . . 117
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy Oświadczenia
i Polityki Społecznej Radosław Mleczko. . . . . 84 Poseł Piotr Stanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka . . . . . . . 85
Poseł Jerzy Ziętek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Punkt 15. porządku dziennego: Informa-
Poseł Tadeusz Woźniak . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
cja dla Sejmu i Senatu o udziale Rze-
czypospolitej Polskiej w pracach Unii Poseł Marek Rząsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Europejskiej w okresie styczeń–czer- Poseł Tadeusz Tomaszewski . . . . . . . . . . . . . 123
wiec 2009 roku (podczas prezydencji (Przerwa w posiedzeniu)
czeskiej) wraz ze stanowiskiem Komisji
do Spraw Unii Europejskiej Załącznik nr 1 – Teksty wystąpień niewygło-
Podsekretarz Stanu w Urzędzie szonych
Komitetu Integracji Europejskiej Poseł Lech Kołakowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Maciej Szpunar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Poseł Andrzej Szlachta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Poseł Sprawozdawca Stanisław Rakoczy . . . . 89 Poseł Mirosław Pawlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Poseł Dariusz Lipiński. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Poseł Stanisław Giżyński . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Poseł Karol Karski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Poseł Jan Kulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Poseł Jolanta Szymanek-Deresz . . . . . . . . . . . 94 Poseł Andrzej Szlachta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
(Początek posiedzenia o godz. 9 min 03)

(Na posiedzeniu przewodniczą marszałek Sejmu Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o pro-
Bronisław Komorowski oraz wicemarszałkowie Ewa jektach ustaw:
Kierzkowska, Krzysztof Putra i Stefan Niesiołowski) — o zmianie ustawy Prawo zamówień publicz-
nych oraz niektórych innych ustaw,
— o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów
Marszałek: wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy
o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom
Otwieram posiedzenie. deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzo-
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską) nym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek So-
Proszę państwa, na sekretarzy dzisiejszych obrad cjalistycznych Republik Radzieckich.
powołuję panie i panów posłów Monikę Wielichow- Sprawozdania te zostały paniom i panom posłom
ską, Magdalenę Gąsior-Marek, Mariusza Kamińskie- doręczone odpowiednio w drukach nr 2385 i 2397.
go i Radosława Witkowskiego. Na podstawie art. 95e regulaminu Sejmu podją-
W pierwszej części obrad sekretarzami będą pani łem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego
poseł Monika Wielichowska i pani poseł Magdalena o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań.
Gąsior-Marek. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o pro-
Protokół i listę mówców prowadzić będą pani po- jektach ustaw:
seł Magdalena Gąsior-Marek i pan poseł Mariusz — o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania
Kamiński. dokumentów,
Witam. — o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed
Informuję, że protokół 51. posiedzenia Sejmu uwa- sądami administracyjnymi,
żam za przyjęty wobec niewniesienia zastrzeżeń. — o izbach lekarskich,
— o zmianie ustawy o pomocy społecznej,
Na poprzednim posiedzeniu Sejm nie przeprowa-
— o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników
dził głosowania nad wnioskiem o odrzucenie informa-
tymczasowych,
cji rządu w sprawie polityki na rzecz równouprawnie-
— o zmianie ustawy o działalności pożytku publicz-
nia i przeciwdziałania dyskryminacji z powodu płci.
nego i wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.
W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii
Sprawozdania te zostały paniom i panom posłom
Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnie- doręczone odpowiednio w drukach nr 2381, 2382,
niu porządku dziennego o punkt obejmujący to gło- 2398, 2406, 2408 i 2407.
sowanie. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii
Wysoka Izbo! Prezydium Sejmu, w uzgodnieniu Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnie-
z Konwentem Seniorów, przedłożyło projekt uchwały niu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpa-
w sprawie uczczenia pamięci księdza Jerzego Popie- trzenie tych sprawozdań.
łuszki. Proponuję, aby w przypadku sprawozdań zawar-
Projekt ten został paniom i panom posłom dorę- tych w drukach nr 2398, 2406 i 2408 Sejm wyraził
czony w druku nr 2419. zgodę na zastosowanie art. 44 ust. 3 regulaminu Sej-
W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii mu oraz na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu
Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnie- Sejmu w przypadku sprawozdania zawartego w dru-
niu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpa- ku nr 2407.
trzenie tego projektu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm
Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgo- propozycję przyjął.
dę na zastosowanie art. 51 pkt 1 regulaminu Sejmu. Sprzeciwu nie słyszę.
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm Rada Ministrów przedłożyła projekt ustawy o zmia-
propozycję przyjął. nie niektórych ustaw związanych z realizacją wydat-
Sprzeciwu nie słyszę. ków budżetowych.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
4 Porządek dzienny

Marszałek Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał


10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-mi-
Projekt ten został paniom i panom posłom dorę- nutowych oświadczeń w imieniu kół w dyskusjach:
czony w druku nr 2413. — nad informacją dla Sejmu i Senatu o udziale
W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europej-
Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnie- skiej w okresie styczeń–czerwiec 2009 r., podczas
niu porządku dziennego o punkt obejmujący pierwsze prezydencji czeskiej,
czytanie tego projektu. — w pierwszym czytaniu projektu ustawy o zmia-
Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził nie niektórych ustaw związanych z realizacją wydat-
zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 1 regulaminu ków budżetowych,
Sejmu. — w łącznej dyskusji w pierwszych czytaniach
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm projektów ustaw o sporcie.
propozycję przyjął. Prezydium Sejmu proponuje także, aby Sejm wy-
Sprzeciwu nie słyszę. słuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów
Grupy posłów przedłożyły projekty uchwał w spra- i kół w dyskusjach:
wie: — nad sprawozdaniem komisji o projekcie ustawy
— powołania Komisji Śledczej do zbadania nie- o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji w sprawie
prawidłowości podczas prac nad rządowym projek- zwalczania aktów terroryzmu jądrowego,
tem ustawy o grach i zakładach wzajemnych, — w pierwszym czytaniu projektu ustawy zmie-
— powołania Komisji Śledczej do zbadania nie- niającej ustawę o zmianie ustawy o podatku docho-
prawidłowości działań parlamentarzystów, członków dowym od osób fizycznych, ustawy o podatku docho-
Rady Ministrów oraz pracowników administracji dowym od osób prawnych oraz niektórych innych
rządowej podczas prac legislacyjnych nad projektem ustaw.
ustawy o zmianie ustawy o grach i zakładach wza- Prezydium Sejmu proponuje jednocześnie, aby
jemnych oraz okoliczności ujawnienia tajemnicy pań- Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu
stwowej o przebiegu postępowania prowadzonego klubów i kół w dyskusjach nad pozostałymi punkta-
przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, mi porządku dziennego, w tym w łącznej dyskusji
— powołania Komisji Śledczej do zbadania spra- w pierwszych czytaniach projektów uchwał dotyczą-
wy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizu- cych powołania komisji śledczej.
jących ustawę z dnia 29 lipca 1992 roku o grach Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm
i zakładach wzajemnych (Dz. U. 2004, Nr 4, poz. 27, propozycję przyjął.
ze zm.) i wydanych na ich podstawie przepisów wy- Sprzeciwu nie słyszę.
konawczych w zakresie dotyczącym gier na automa- Proszę państwa, za chwilę rozpatrzymy sprawoz-
tach o niskich wygranych i wideoloterii oraz zbada- danie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy
nia legalności działania organów administracji rzą- o Trybunale Stanu.
dowej badających ten proces. Następnie rozpatrzymy sprawozdania komisji o pro-
Projekty te zostały paniom i panom posłom dorę- jektach ustaw:
czone odpowiednio w drukach nr 2420, 2421 i 2422. — o zmianie niektórych ustaw normujących funk-
W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii cjonowanie służb nadzorowanych przez ministra
Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnie- właściwego do spraw wewnętrznych,
niu porządku dziennego o punkty obejmujące pierw- — o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed
sze czytania tych projektów. sądami administracyjnymi,
Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyra- — o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania
ził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 1 regulaminu dokumentów,
Sejmu. — o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym po-
propozycję przyjął. datku dochodowych od niektórych przychodów osią-
Sprzeciwu nie słyszę. ganych przez osoby fizyczne.
Po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podją- Kolejnym punktem będzie pierwsze czytanie pro-
łem decyzję o skreśleniu z porządku dziennego bie- jektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy
żącego posiedzenia Sejmu dotychczasowego punktu o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
14.: Informacja rządu w sprawie sytuacji polskich o podatku dochodowym od osób prawnych oraz nie-
rolników. których innych ustaw.
Informuję, że w tej sprawie wystąpił minister W dalszej kolejności rozpatrzymy sprawozdania
rolnictwa, prosząc o przeniesienie informacji na na- komisji o projektach ustaw:
stępne posiedzenie Sejmu ze względu na jego nie- — o nadaniu nowej nazwy Papieskiej Akademii
obecność w kraju – właśnie uczestniczy w ważnych Teologicznej w Krakowie oraz zmianie ustawy o finan-
rozmowach w Brukseli dotyczących przyszłości pol- sowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krako-
skiego rolnictwa. wie z budżetu państwa,
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Porządek dzienny 5

Marszałek W bloku głosowań przeprowadzimy głosowanie


nad wnioskiem o odrzucenie informacji rządu w spra-
— o zmianie ustawy Prawo zamówień publicz- wie polityki na rzecz równouprawnienia i przeciw-
nych oraz niektórych innych ustaw, działania dyskryminacji z powodu płci.
— o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów Planowane jest także
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy — trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie
o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kre-
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzo- dytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwaran-
nych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek cyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii
Socjalistycznych Republik Radzieckich, gwarancyjnych,
— o izbach lekarskich, — dokonanie zmian w składach osobowych komi-
— o zmianie ustawy o pomocy społecznej, sji sejmowych.
— o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji Po głosowaniach przeprowadzimy pierwsze czy-
w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, tania projektów ustaw o sporcie.
przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjed- Informuję, że Senat przyjął bez poprawek ustawy:
noczonych dnia 13 kwietnia 2005 r., — o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczy-
— o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników pospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w spra-
tymczasowych. wie Programu Zwiedzaj i Pracuj, podpisanej w War-
Następnie wysłuchamy informacji dla Sejmu i Se- szawie dnia 9 maja 2008 r.,
natu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach — o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą
Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2009 r., Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowa-
podczas prezydencji czeskiej. niu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lą-
Ostatnim rozpatrywanym dzisiaj punktem będzie dowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej
sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon- w Warszawie dnia 16 września 2004 r.,
tariacie oraz niektórych innych ustaw. — o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczy-
Jutro rano rozpatrzymy pytania w sprawach bie- pospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w spra-
żących oraz informację bieżącą. wie unikania podwójnego opodatkowania i zapobie-
gania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie
Informuję, że Konwent Seniorów przyjął propo-
podatków od dochodu, podpisanej w Doha dnia 18
zycję Prezydium Sejmu rozpatrzenia na bieżącym
listopada 2008 r.,
posiedzeniu informacji w sprawie nieprawidłowości,
— o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczy-
zaniedbań i błędów, jakich dopuścili się przedstawi-
pospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współ-
ciele Ministerstwa Skarbu Państwa i Agencji Roz-
pracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, pod-
woju Przemysłu w trakcie procesu sprzedaży mająt-
pisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.,
ku stoczni w Gdyni i Szczecinie, o której przedsta-
— o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów norma-
wienie wnosił Klub Parlamentarny Prawo i Spra- tywnych i niektórych innych aktów prawnych.
wiedliwość. Proszę posła sekretarza o odczytanie komuni-
Po rozpatrzeniu informacji bieżącej przeprowa- katów.
dzimy pierwsze czytanie projektów uchwał dotyczą-
cych powołania komisji śledczej do zbadania tzw.
afery hazardowej. Sekretarz Poseł Monika Wielichowska:
Następnie przeprowadzimy pierwsze czytania
projektów ustaw: Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się po-
— o zmianie niektórych ustaw związanych z re- siedzenia Komisji:
alizacją wydatków budżetowych, — Sprawiedliwości i Praw Człowieka – godz. 9.15,
— o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prze- — Etyki Poselskiej – godz. 9.30,
pisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy Kodeks — Infrastruktury – godz. 9.30,
postępowania karnego oraz ustawy o Policji, — Polityki Społecznej i Rodziny – godz. 9.30,
— o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 2365), — Regulaminowej i Spraw Poselskich – godz. 10,
— o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 2368), — Samorządu Terytorialnego i Polityki Regional-
— o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywil- nej – godz. 10,
nego. — Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” do spraw
Kolejnymi planowanymi punktami porządku związanych z ograniczaniem biurokracji – godz. 10.30,
dziennego będą sprawozdania komisji o stanowiskach — do Spraw Unii Europejskiej – godz. 11,
Senatu w sprawie ustaw: — Finansów Publicznych – godz. 11,
— o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Kra- — Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki – godz. 11,
jowego, — do Spraw Służb Specjalnych – godz. 13,
— o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. — Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” do spraw
W piątek rano przeprowadzimy głosowania. związanych z ograniczaniem biurokracji – godz. 13,
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
6 Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci księdza Jerzego Popiełuszki

Sekretarz Poseł Monika Wielichowska Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2.


porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji
— Edukacji, Nauki i Młodzieży wspólnie z Komi- Odpowiedzialności Konstytucyjnej o komisyj-
sją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej nym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Try-
– godz. 14, bunale Stanu (druki nr 2213 i 2335).
— Finansów Publicznych – również godz. 14, Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji
— Ustawodawczej – godz. 14, pana posła Michała Stuligrosza. (Gwar na sali)
— Rolnictwa i Rozwoju Wsi – godz. 15, Proszę państwa, bardzo proszę o podjęcie decyzji,
— Sprawiedliwości i Praw Człowieka – godz. 15, kto zostaje na sali, a kto przenosi się w kuluary.
— Zdrowia – godz. 15.30, Jeszcze chwileczkę, momencik, dobrze?
— Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych pro- Uprzejmie proszę o zlikwidowanie, że tak powiem,
jektów ustaw z zakresu prawa wyborczego – godz. 16, grup konwersacyjnych w przejściach między ławami.
— do Spraw Kontroli Państwowej – godz. 16.30, Panie pośle, proszę uprzejmie.
— Samorządu Terytorialnego i Polityki Regional-
nej – o godz. 17.
Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego do Spraw Poseł Sprawozdawca
Turystyki odbędzie się w dniu dzisiejszym o godz. Michał Stuligrosz:
13.30 w sali nr 25, budynek G. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rozpatrujemy
Marszałek: obecnie sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności
Konstytucyjnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmia-
Dziękuję bardzo. nie ustawy o Trybunale Stanu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 1. po- Wysoki Sejmie! Jest to druk nr 2335, przy wcze-
rządku dziennego: Przedstawiony przez Prezy- śniejszym druku, poprawionym po pierwszym czyta-
dium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczcze- niu, który nosił nr 2213.
nia pamięci księdza Jerzego Popiełuszki (druk Wysoka Izbo! Do tego projektu nowelizacji usta-
nr 2419). wy o Trybunale Stanu ani Sąd Najwyższy, ani Ko-
Proszę panie i panów posłów o powstanie z miejsc. mitet Integracji Europejskiej nie wniosły żadnych
Odczytam tekst projektu uchwały. uwag. Uwagi, w liczbie siedmiu, wniósł natomiast
(Zebrani wstają) minister sprawiedliwości w imieniu Rady Mini-
„Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w spra- strów. Przestawię państwu te uwagi, ponieważ war-
wie uczczenia pamięci księdza Jerzego Popiełuszki to się nad nimi pochylić w momencie, w którym
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnąc uczcić przyjdzie nam rozpatrywać na kolejnym posiedze-
pamięć męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popie- niu komisji ich zasadność.
łuszki, uprowadzonego i zamordowanego 25 lat temu Otóż wątpliwości budzi zapis art. 1 pkt 3, który
przez aparat Służby Bezpieczeństwa PRL, składa brzmi w ten sposób, że członka komisji w przypadku
hołd temu wielkiemu człowiekowi. ujawnienia okoliczności, które mogłyby wywołać wąt-
Jego życie było darem dla historii Polski, najpeł- pliwości co do jego bezstronności, można odsunąć na
niej wyrażonym słowami św. Pawła »Zło dobrem zwy- moment podejmowania decyzji i wykluczyć go w mo-
ciężaj«. Ksiądz Jerzy Popiełuszko uczynił je przesła- mencie, w którym istnieje podejrzenie braku obiek-
niem swoich homilii, wielu przedsięwzięć duszpaster- tywności w tejże sprawie.
skich, a dla nas wciąż pozostają one aktualnym we- W opracowaniu, które przedstawia nam minister
zwaniem. sprawiedliwości, mamy propozycję, aby tego rodzaju
Ksiądz Jerzy Popiełuszko jako nieustraszony orę- wątpliwość wykluczyć na cały okres procedowania,
downik prawdy i wolności nawoływał, że »tylko życie a więc osobę, która zasiada w Komisji Odpowiedzial-
w prawdzie daje wewnętrzną wolność«. ności Konstytucyjnej, pozbawić możliwości funkcjo-
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie nowania przez cały okres rozpatrywania konkretne-
dla inicjatyw upamiętniających piękne i jakże krótkie go wniosku wstępnego o postawienie przed Trybuna-
życie mądrego i odważnego człowieka, kapelana So- łem Stanu wysokiego urzędnika państwowego. My-
lidarności. ślę, że ten punkt należy przedyskutować na posiedze-
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że ksiądz niu komisji, ponieważ intencja tego rodzaju zapisów
Jerzy Popiełuszko swoją postawą dobrze zasłużył się była nieco inna niż to, jak to odczytuje minister spra-
Polsce, a pamięć Jego męczeńskiej śmierci pozostanie wiedliwości.
w naszych sercach.” W zakresie art. 1 pkt 4 są dwie sugestie, które
Proponuję przyjąć uchwałę przez aklamację. dotyczą zmian. Pierwsza wydaje się uzasadniona.
(Oklaski) Chodzi o zapis mówiący o innych niezbędnych czyn-
Dziękuję bardzo. nościach dowodowych przewidzianych w Kodeksie
Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie postępowania karnego. Myślę, że ten przepis należa-
uczczenia pamięci księdza Jerzego Popiełuszki. łoby dobrze przeanalizować, ponieważ to, co jest za-
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu 7

Poseł Sprawozdawca Michał Stuligrosz przed prokuratorem jego poprzedników, a z drugiej


strony – nie może zdarzyć się taka sytuacja – stający
pisane w rozdziałach 25 i 26 Kodeksu postępowania przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej
karnego, a więc czynności dowodowe takie jak za- następny świadek doskonale zna zeznania świadka,
trzymanie rzeczy, przeszukanie czy kontrolowanie który zeznaje przed nim, ponieważ przeczytał je
i utrwalanie rozmów – jakże aktualny dzisiaj temat w Internecie.
– jest w istocie objęte tym zakresem postępowania Wysoki Sejmie! Te 7 uwag, które zgłasza Mini-
wyjaśniającego, które w naturalny sposób nie jest sterstwo Sprawiedliwości, to jest w istocie powód, aby
przypisane Komisji Odpowiedzialności Konstytucyj- komisja już po raz ostatni pochyliła się nad tym pro-
nej. Wydaje się, że warto byłoby pochylić się nad tym jektem zmian w ustawie o Trybunale Stanu, który
przepisem po to, aby można było go dobrze interpre- w istocie prowadził do tego, aby zracjonalizować
tować i jednoznacznie sformułować. i spowodować jak najmniej możliwości odwołań do
Z kolei druga sugestia jest już zupełnie niezrozu- Kodeksu postępowania karnego i opisać precyzyjnie
miała. Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemni- całą procedurę dotyczącą procedury postępowa-
cy państwowej i służbowej w postępowaniu przed nia przed Komisją Odpowiedzialności Konstytu-
Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej zapisane cyjnej, szczególnie w zakresie rozpoznawania wnio-
jest od samego początku istnienia tej ustawy, od sku wstępnego.
1982 r. Przez 27 lat nikt nie podnosił zasadności tego Już zupełnie na koniec uwaga, która powinna
zapisu. Jeśli zatem dzisiaj budzi to wątpliwość przed- w tej Izbie zabrzmieć wyjątkowo głośno, szczególnie
stawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, należy tę że dzisiaj o godz. 11 na zaproszenie marszałka Sejmu
kwestię jeszcze raz przeanalizować i – jak sądzę – jed- osoby zainteresowane, posłowie, wezmą udział w kon-
nak uznać, że zapis, który potwierdzamy w noweli ferencji na temat: „Węzłowe zagadnienia Konstytucji
ustawy, jest zasadny i służy temu, aby utrzymać ten Rzeczypospolitej Polskiej”. Wysoka Izbo, przez wiele
przepis w takim kształcie i w takich możliwościach lat naturalne założenie dotyczące funkcjonowania
proceduralnych, jakie dotychczas istnieją. Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej było ta-
W art. 1 pkt 5 zrównanie statusu świadka i bie- kie, że między jej członkami, mimo to, że działali oni
głego wynika z zapisu, który w istocie powinien róż- w ramach ciała par excellence politycznego – ponie-
nicować te dwie postaci występujące przed Komisją waż zarówno Sejm, jak i komisje sejmowe są ciałami
Odpowiedzialności Konstytucyjnej, jakże różnie in- politycznymi – podczas rozpatrywania wcześniej-
terpretowane i jakże różnie traktowane przez samą szych wniosków istniało pewne porozumienie ponad-
komisję. Biegły bowiem jest tą osobą, która nie po- podziałowe, które powodowało, że zachowywali się
winna podlegać tym samym rygorom, którym podle- oni w sposób obiektywny, bez względu na to, kogo
ga świadek stający przed Komisją Odpowiedzialności dotyczył wniosek wstępny. Jeśli zatem dożyliśmy już
Konstytucyjnej. takich czasów, że samo zasiadanie w Komisji Odpo-
Pozostałe zapisy, które przedstawia Ministerstwo wiedzialności Konstytucyjnej z woli któregoś z ugru-
Sprawiedliwości, mają charakter raczej porządkowy powań stanowi powód do tego, aby podawać w wąt-
i taki, który ujednolica nasze zapisy w tym względzie. pliwość obiektywizm danej osoby, to każe to zastano-
Chciałbym na koniec pochylić się jedynie nad wić się nad usytuowaniem komisji w Sejmie Rzeczy-
sprawą, która dotyczy kwestii możliwości ujawniania pospolitej oraz sprawnością, a raczej brakiem spraw-
przebiegu postępowania przed momentem, w którym ności w funkcjonowaniu Trybunału Stanu. Takie są
opracowany i zatwierdzony przez Wysoką Izbę wnio- doświadczenia z ostatnich kilku lat. Powinny one
sek wstępny trafia do Trybunału Stanu. skłaniać nas dzisiaj również do tego, aby przy okazji
Proszę państwa, w mojej 8-letniej praktyce pracy nowelizacji ustawy o Trybunale Stanu zastanowić
w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej zdarza- się nad tym, czy tak usytuowane i umocowane or-
ły się niestety nader często takie oto sytuacje, w któ- gany Sejmu oraz sam Trybunał Stanu nadal mają
rych stający przed Komisją Odpowiedzialności Kon- możliwość normalnego funkcjonowania i czy idea
stytucyjnej świadek w kolejności, nie wiem, trzeciej, dotycząca tych organów spełnia się w praktyce. Bar-
czwartej czy siódmej – na skutek tego, że Komisja dzo dziękuję.
Odpowiedzialności Konstytucyjnej do pewnego czasu Jeżeli chodzi o uwagi, podzielę się nimi w wystą-
była jeszcze traktowana jak każda inna komisja sej- pieniu klubowym. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
mowa, ze wszystkimi tego konsekwencjami, również
umieszczania w Internecie przebiegu prac Komisji (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek
Odpowiedzialności Konstytucyjnej – doskonale znał Sejmu Ewa Kierzkowska)
zeznania wszystkich innych świadków stających
przed komisją i zeznających przed nim.
Wysoka Izbo! Jeśli ustawa o Trybunale Stanu Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
licznie odwołuje się do Kodeksu postępowania kar-
nego, to jest to pewnego rodzaju skrajna niekonse- Dziękuję uprzejmie panu posłowi.
kwencja w sytuacji, w której z jednej strony przy Wysoka Izbo, z przyjemnością komunikuję, że
przesłuchaniu prokuratorskim każdy następny świa- w tej chwili naszym obradom przysłuchuje się dele-
dek w naturalny sposób nie zna zeznań stających gacja Zgromadzenia Narodowego Republiki Węgier-
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
8 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska mowanymi w kolegialny sposób. Jeśli zatem przed-


stawiciel ciała, które podejmuje decyzję w sposób
skiej z wiceprzewodniczącym panem Sándorem Lez- kolegialny, znajduje się w katalogu osób, które można
sákiem. Pragnę w imieniu pań posłanek i panów po- pociągnąć do odpowiedzialności konstytucyjnej, na-
słów powitać naszych szanownych gości oraz życzyć leży zadać pytanie, czy tego rodzaju działanie jest
im przyjemnego pobytu w naszym kraju. (Oklaski) słuszne, jeżeli weźmie się pod uwagę zupełnie racjo-
Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem po- nalne powody.
rządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświad- Natomiast od tego czasu, od 1997 r., powstały in-
czeń w imieniu klubów i kół. stytucje państwowe, których przedstawiciele nie zo-
Otwieram dyskusję. stali ujęci w owym katalogu. Natomiast zdajemy
Bardzo proszę, jako pierwszy głos zabierze pan sobie sprawę z tego, i komisja przyjęła to do wiado-
poseł Michał Stuligrosz z klubu Platforma Obywa- mości, że, niestety, wprowadzenie tego rodzaju zmia-
telska. ny nie jest możliwe, ponieważ warstwa zasadnicza
Bardzo proszę, panie pośle. dotyczy kwestii, które powinny być uregulowane naj-
pierw w nowelizacji konstytucji, a później ewentual-
nie w nowelizacji tejże ustawy.
Poseł Michał Stuligrosz: Jeśli zatem dyskutujemy dzisiaj na temat potrzeb-
nych zmian, to my, wszyscy posłowie zasiadający
Dziękuję bardzo. w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, cały
Pani Marszałek! Dzisiaj występuję w podwójnej roli, czas mamy świadomość, że w istocie pracujemy tylko
ale ta praktyka jest dość częsta w Wysokiej Izbie. nad tym, co można poprawić, co można usprawnić
Występując w imieniu Platformy Obywatelskiej, i co da gwarancję bezstronności i obiektywizmu przy
którą już od 8 lat mam zaszczyt reprezentować rozpatrywaniu wniosków wstępnych. Niestety, na
w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, chciał- razie bez uprzedniego wprowadzenia zmian do kon-
bym zwrócić uwagę Wysokiej Izby na to, że przygo- stytucji nie mamy możliwości zmodyfikowania kata-
towanie i opracowanie zmian, o których dzisiaj mó- logu osób, które podlegają odpowiedzialności konsty-
wimy, a zawartych w druku nr 2335, jest w istocie tucyjnej, który to katalog jest zawarty w art. 1 naszej
efektem kilkuletnich obserwacji i doświadczeń wyni- ustawy.
kających z pracy komisji. Wysoka Izbo! Kończąc wystąpienie w imieniu klu-
Przede wszystkim wydaje się, że ta inicjatywa, bu, deklaruję chęć dalszej pracy i rozpatrzenia tych
z którą w tej kadencji wyszła Komisja Odpowiedzial- 7 uwag, które zgłosiło Ministerstwo Sprawiedliwości.
ności Konstytucyjnej, a więc inicjatywa dotycząca Sądzę, że na posiedzeniu Komisji Odpowiedzialności
precyzyjnego opisania całej procedury, która wiąże Konstytucyjnej rozstrzygniemy także te zasadnicze
się z postępowaniem przed Komisją Odpowiedzialno- kwestie dotyczące na przykład uregulowania tajności
ści Konstytucyjnej w zakresie rozpatrywania wnio- obrad Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej
sku wstępnego – tak więc w istocie chodzi o zrówna- i wszystkich tego konsekwencji, jak również przepi-
nie w kwestii szczegółowości procedur odnoszących sów porządkowych. Jeżeli chodzi o te ostatnie, sposób
się do rozpoznawania wniosku wstępnego, jak rów- eliminacji wydaje się dość prosty i oczywisty z punk-
nież całego postępowania przed Komisją Odpowie- tu widzenia czytelności omawianego dzisiaj doku-
dzialności Konstytucyjnej – wydaje się słuszna. Jed- mentu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
nak z tego miejsca warto powiedzieć, jakiego przepi-
su, niestety, nie zawarto w tej regulacji prawnej,
mimo że, jak się wydaje, istnieją podstawy meryto- Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
ryczne w pełni uzasadniające możliwość umieszcze-
nia tego elementu w nowelizacji. Dziękuję uprzejmie panu posłowi.
W art. 1 ustawy o Trybunale Stanu zawarto ka- W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość głos za-
talog osób podlegających odpowiedzialności konsty- bierze pan poseł Marek Ast.
tucyjnej. Otóż po 12 latach, które minęły od momen- Bardzo proszę, panie pośle.
tu przyjęcia przez Wysoki Sejm ustawy zasadniczej,
nastąpiły pewne istotne zmiany w organizacji insty-
tucji państwowej. Niektóre z organów państwa stra- Poseł Marek Ast:
ciły na znaczeniu, inne zostały na nowo utworzone.
Kiedy komisja na początku tej kadencji zaczęła prace, Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu
zwracaliśmy uwagę na to, że doświadczenia wynika- Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam za-
jące z postępowania w sprawie byłej przewodniczącej szczyt przedstawić stanowisko w sprawie projektu
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pani minister ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu (druk
Danuty Waniek skłaniają ku temu, aby wyłączyć nr 2213).
z tego katalogu członków Krajowej Rady Radiofonii Projekt Komisji Odpowiedzialności Konstytucyj-
i Telewizji. To jest jedyna instytucja, która kieruje nej, jak wynika z uzasadnienia, ma na celu uszcze-
się wewnętrznymi uregulowaniami, decyzjami podej- gółowienie procedury postępowania przed Komisją
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu 9

Poseł Marek Ast sytuację braku bezstronności, to oznaczałoby to, że


w pozostałych przypadkach stwierdzenia takiej oko-
Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu RP w za- liczności i tak należy korzystać z odesłania do K.p.k.,
kresie rozpoznania wniosku wstępnego. W świetle a to z kolei musi prowadzić do wniosku, że projekto-
obowiązujących obecnie przepisów w kwestiach pro- wany przepis, wbrew intencji wnioskodawców, nie
ceduralnych nieuregulowanych ustawą o Trybunale rozwiązuje problemu.
Stanu i regulaminem Sejmu odpowiednie zastosowa- To z kolei musi wywołać wrażenie, że komisja –
nie mają przepisy Kodeksu postępowania karnego. a w komisji większość posiada przecież koalicja rzą-
Tak się składa, że mimo pewnych trudności z za- dząca – chce uciec od sztywnego gorsetu przepisów
stosowaniem w praktyce tego ustawowego odesłania Kodeksu postępowania karnego po to, aby szybko
do K.p.k. w minionych kadencjach komisja nie wy- i bez problemu zakończyć sprawę, która obecnie jest
stępowała ze stosowną inicjatywą ustawodawczą, prowadzona przez komisję, konkretnie sprawę byłego
uznając widocznie, że ta regulacja ma swój głębszy ministra skarbu państwa Wojciecha Jasińskiego.
sens. Dopiero w obecnej kadencji, kiedy do komisji A przecież nieprzypadkowo ustawodawca nadał po-
został złożony wniosek wstępny o postawienie przed stępowaniu przed Trybunałem Stanu taki szczególny
Trybunałem Stanu byłego ministra skarbu Wojcie- charakter. Wszak Trybunał Stanu jest swoistym są-
cha Jasińskiego, dostrzeżono potrzebę usprawnienia dem – o tym zresztą mówi ustawa – a gwarancją bez-
prac Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. stronnego postępowania przed Trybunałem Stanu
Nie chcę przez to powiedzieć, że wprowadzenie do jest właśnie odesłanie do przepisów Kodeksu postę-
ustawy o Trybunale Stanu zapisów doprecyzowują- powania karnego.
cych procedurę postępowania przed Komisją Odpo- Z kolei jeżeli chodzi o postępowanie przed Komisją
wiedzialności Konstytucyjnej jest całkowicie nie- Odpowiedzialności Konstytucyjnej, to też jest to po-
uzasadnione. stępowanie szczególne, można powiedzieć, w pewnym
Proponowane w projekcie przepisy art. 9 i art. 9a– sensie postępowanie przygotowawcze, i zatem też
–9f, regulujące sposób przeprowadzenia czynności nieprzypadkowo ustawa mówi o odpowiednim stoso-
dowodowych, prawa i obowiązki osób objętych wnio- waniu przepisów Kodeksu postępowania karnego
skiem oraz świadków, zasady protokołowania posie- przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej
dzeń, są niewątpliwie ważne i ułatwiają postępowa- (Dzwonek). W tej sytuacji klub Prawa i Sprawiedli-
nie o tyle, że w tym zakresie komisja nie będzie mu- wości uznaje sens zapisów projektowych, niemniej
siała korzystać z przepisów kodeksowych. Podkreślić jednak uwagi, które przedstawiłem, będziemy zgła-
jednak należy, że przedmiot objęty wyżej wymienio- szać w toku dalszych prac legislacyjnych. W imieniu
ną regulacją raczej nie był źródłem kontrowersji i bez klubu Prawo i Sprawiedliwość wnoszę o przekazanie
większych problemów dawał się wywieść z obowią- projektu do dalszych prac legislacyjnych. Dziękuję.
zujących obecnie przepisów w oparciu o upoważ-
nienie z art. 18 ust. 2.
Tym, co budziło wątpliwości wśród członków ko- Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
misji, a co istotniejsze wątpliwości te znajdowały rów-
nież odbicie w gronie ekspertów, jest problem wyłącze- Dziękuję uprzejmie panu posłowi.
nia członka komisji w przypadku ujawnienia okolicz- Proszę o zabranie głosu panią poseł Jolantę Szy-
ności mogącej wywołać wątpliwość co do jego bez- manek-Deresz, klub Lewica.
stronności. Taką okolicznością mogącą skutkować Bardzo proszę, pani poseł.
wyłączeniem z prac komisji w danej sprawie, zdaniem
mojego klubu i niektórych konstytucjonalistów, jest
podpisanie przez posła członka Komisji Odpowiedzial- Poseł Jolanta Szymanek-Deresz:
ności Konstytucyjnej wniosku wstępnego o postawie-
nie w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu. Nie- Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu
stety, zaproponowane brzmienie art. 8a tej wątpliwości Poselskiego Lewica przyłączam się do stanowiska
nie rozwiewa, a wręcz przeciwnie, rodzi dalsze. Arty- Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej przedsta-
kuł ten reguluje bowiem jedynie kwestię wyłączenia wionego w sprawozdaniu. Uważamy, że proponowane
członka komisji z czynności przesłuchania osoby we- zmiany są niezbędne dla prac Komisji Odpowiedzial-
zwanej przed komisję z powodu zaistnienia przesłan- ności Konstytucyjnej, z tym że Klub Poselski Lewica
ki braku bezstronności. uważa, że najważniejszych zmian, jakie powinny być
Czy zatem przepis ten należy rozumieć tak, że wprowadzone w zakresie odpowiedzialności konsty-
brak bezstronności członka komisji nie wyłącza go tucyjnej, niestety, sprawozdanie nie uwzględnia, bo
z innych czynności dowodowych, a w szczególności uwzględnić nie mogło. Była o tym już mowa w wy-
z podejmowania przez komisję rozstrzygnięć w akcie stąpieniu posła sprawozdawcy.
głosowania? Twierdząca odpowiedź na postawione O wiele ważniejszą kwestią niż sprawa zmian pro-
wyżej pytanie wywołuje wątpliwość co do konstytu- ceduralnych jest rozszerzenie katalogu osób, które
cyjności proponowanej regulacji. Gdyby jednak mogą być pociągnięte do odpowiedzialności przed
uznać, że art. 8a reguluje wyłącznie jedną konkretną Trybunałem Stanu za naruszenie konstytucji bądź
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
10 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Poseł Jolanta Szymanek-Deresz Kwestia ograniczenia pomocy w tym postępowa-


niu Najwyższej Izby Kontroli i prokuratora general-
ustawy. Jednak to jest tak poważna regulacja i tak nego. Wcześniej Komisja Odpowiedzialności Konsty-
ważna sprawa, że ta kwestia została zapisana w na- tucyjnej mogła się zwrócić do tych organów o prze-
szej konstytucji. I ażeby ustawa o Trybunale Stanu prowadzenie części postępowania wyjaśniającego.
mogła rozszerzać ten katalog, wcześniej wymagana Dzisiaj może się zwrócić tylko o przeprowadzenie
byłaby zmiana art. 198 Konstytucji Rzeczypospolitej określonej czynności, bowiem to postępowanie wyja-
Polskiej. śniające prowadzi właśnie Komisja Odpowiedzialno-
Postuluję z tego miejsca, aby w toku przygoto- ści Konstytucyjnej.
wywania zmian konstytucji – kompleksowych zmian, Bardzo ważny przepis, odwrotnie interpretowany
nie dokonywanych ad hoc i dotyczących wyrwanych przez przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, doty-
z poszczególnych rozdziałów artykułów, które pod- czy przesłanek wyłączenia członka komisji w przy-
legają debacie, lecz dokonywanych w ramach kom- padku pojawienia się wątpliwości co do jego bezstron-
pleksowego podejścia do zmiany naszej konstytucji ności. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
– uwzględnić taki właśnie postulat: rozszerzenie proponuje przepis, który mówi, że sama przynależ-
katalogu osób, które mogą być pociągnięte do odpo- ność do klubu politycznego nie może stanowić prze-
wiedzialności, przede wszystkim o takie osoby, jak: słanki stronniczości i wyłączenia. Mieliśmy do czy-
prokurator generalny, szef Centralnego Biura An- nienia z taką sytuacją. To jest przepis, który wynika
tykorupcyjnego, szef Agencji Bezpieczeństwa We- z kwestii praktycznej. (Dzwonek) Osoba, która pod-
wnętrznego. Sytuacja polityczna w naszym kraju – pisuje się pod wnioskiem wstępnym i należy do klu-
obecna sytuacja – tym bardziej uzasadnia taki po- bu, z samego formalnego jej posadowienia w pracach
stulat. komisji i w pracach klubu nie może być podejrzewana
Przechodząc do kwestii proponowanych zmian, o stronniczość. Nie jest tak, jak mówi kolega z Prawa
chcę podkreślić, wbrew temu, co mówił kolega z Pra- i Sprawiedliwości, że to rodzi wątpliwości. To rozwie-
wa i Sprawiedliwości, że te zmiany nie powodują wa wątpliwości i wcale nie przesądza o tym, czy dana
wyrwania Komisji Odpowiedzialności Konstytucyj- osoba może być posądzona o stronniczość. Może to
nej z pancerza procedury karnej Kodeksu postępo- nastąpić z innego powodu, natomiast z samego faktu
wania karnego. Przeciwnie, żadna z tych zmian nie przynależności do określonego klubu politycznego
wprowadza uregulowania, które pozostawałoby ure- absolutnie nie można wyciągać wniosków co do stron-
gulowaniem odmiennym od procedury karnej, na- niczości.
tomiast uszczegóławia, doprecyzowuje kwestie Jeśli pani marszałek pozwoli, chciałabym jeszcze
związane z prowadzeniem postępowania dowodowe- zwrócić uwagę na jeden całkowicie nowy, niefunkcjo-
go, bo Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej nujący przepis w rozwiązaniach dotyczących innej
jest organem, który zbiera materiał dowodowy, sfery prawnej. Mianowicie chodzi o odpowiedzialność
przygotowuje sprawę dla Trybunału Stanu, czyli karną za rozpowszechnianie informacji z prac Komi-
jest organem quasi-prokuratorskim, a zatem musi sji Odpowiedzialności Konstytucyjnej zanim te infor-
mieć własną procedurę. macje zostaną ujawnione w postępowaniu przed Try-
Odwołanie do przepisów Kodeksu postępowania bunałem Stanu. Rozszalałe media często wyolbrzy-
karnego jak każde odwołanie w innych systemowych miają informacje, które otrzymują w sposób legalny
rozwiązaniach powoduje utrudnienia, bo odpowied- bądź też z naruszeniem pewnych reguł od różnych
nie stosowanie przepisów K.p.k. czy też dyspozycji organów prowadzących postępowania dowodowe i wy-
„stosuje się odpowiednio” nastręcza trudności jaśniające. Te informacje krążą potem wśród opinii
w przypadku każdego rozwiązania, także w przypad- publicznej w formie przekształconej, często zmodyfi-
ku Kodeksu postępowania administracyjnego, gdzie kowanej i wprowadzają chaos. Komisja Odpowie-
mamy odesłanie do przepisów Kodeksu postępowa- dzialności Konstytucyjnej słusznie proponuje wpro-
nia cywilnego. Ten termin, ta dyspozycja „stosuje się wadzenie odpowiedzialności karnej, kreuje przestęp-
odpowiednio” zawsze powoduje dyskusję, która prze- stwo ujawnienia informacji z toku prac Komisji Od-
dłuża postępowanie dowodowe, postępowanie przy- powiedzialności Konstytucyjnej. Ze wszech miar jest
gotowawcze. to przepis słuszny, ze wszech miar słuszne są postu-
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej za- laty Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
sługuje na swoją własną procedurę. Te zmiany zmie- Dziękuję. (Oklaski)
rzają właśnie w tym kierunku, ażeby to postępowa-
nie przygotowawcze zostało obudowane takimi prze-
pisami, których stosowanie nie rodziłoby wątpliwo- Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
ści. Do prac komisji należy się odnieść z uznaniem.
Chcę podkreślić tylko niektóre rozwiązania, które Dziękuję uprzejmie, pani poseł.
wychodzą naprzeciw założeniu dotyczącemu wyod- W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowe-
rębnienia, uwypuklenia postępowania przed Komisją go głos zabierze pan poseł Józef Zych.
Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Bardzo proszę, panie marszałku.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu 11

Poseł Józef Zych: były sprawne i miały sens, powinny otrzymać takie
same uprawnienia.
Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Rozpocznę od Jeżeli patrzymy na działalność Komisji Odpowie-
ustosunkowania się do zarzutów mojego znakomitego dzialności Konstytucyjnej i te problemy, które zosta-
kolegi pana posła Asta. Otóż, panie pośle, prace nad ły zamącone w regulaminie, że należy ujawniać
zmianą ustawy o Trybunale Stanu rozpoczęły się wszystko, to okazuje się, że nie rozróżnia się dwóch
w V kadencji i w tej kadencji je kontynuowaliśmy. rzeczy. W przypadku Komisji Odpowiedzialności
Mogę tak mówić, bo w poprzedniej kadencji byłem wi- Konstytucyjnej mamy tajemnicę śledztwa, którą je-
ceprzewodniczącym tej komisji. To jest jedna rzecz. steśmy związani, i nie wolno nam jej ujawnić, bo
Po drugie, panie pośle, to jest zarzut nieupraw- gdybyśmy to zrobili, to mamy sprawę karną, jako
niony, jeżeli pan mówi, że my przygotowaliśmy zmia- członkowie komisji. Drugą rzeczą jest tajemnica ko-
nę, żeby szybko ukrócić czy w ogóle cokolwiek zrobić misji. Jeżeli ktokolwiek tego nie rozróżnia – pani
w stosunku do pana ministra Jasińskiego. poseł bardzo trafnie powiedziała, że ta komisja jest
(Poseł Marek Ast: Wyobrażenia pana marszałka.) zbiorowym quasi-prokuratorem – to oczywiście wnio-
Pan wie doskonale, jak obiektywnie do tego pod- ski są błędne i mamy dalsze problemy, m.in. związa-
chodziliśmy. Ja osobiście, jako przewodniczący, dba- ne z wyłączeniem członka.
łem o to, żeby nie było żadnych zarzutów. Wszystkie Wysoki Sejmie! Panowie z Ministerstwa Sprawie-
wnioski Prawa i Sprawiedliwości, również o podwój- dliwości! Chodziło nam o to, że w konkretnych sytu-
ne ekspertyzy, były uwzględniane. Nigdy nie będzie, acjach, gdzie posłowie podpisali wniosek o postawienie
zapewniam pana, sytuacji zemsty politycznej, ktokol- przed Trybunałem Stanu określonego ministra, był
wiek by to był. Chodzi o prawne, sprawiedliwe i uczci- zarzut, że mogą być oni stronniczy w postępowaniu.
we wyjaśnienie. Mieliśmy ekspertyzy. Jeden profesor powiedział: od
Wysoki Sejmie! Pan poseł sprawozdawca Stuli- początku do końca nie, a inni powiedzieli: można wy-
grosz podniósł kilka kwestii, m.in. problem sensu łączyć z postępowania, zadawania pytań, przesłucha-
istnienia dzisiaj trybunału. Proszę zauważyć, w kon- nia, ale z głosowania nie może być wyłączony. Dlacze-
stytucji wymienione są te stanowiska, w przypadku go nie może być wyłączony? (Dzwonek) Czy ktokolwiek
których osoby pełniące podlegają Trybunałowi Sta- z państwa zadał sobie trud, żeby przeczytać ustawę
nu. Jest tam również stanowisko każdego konstytu- o prawach i obowiązkach posłów? Czy jest tam jaka-
cyjnego ministra. Proszę zauważyć, co się dzieje. kolwiek przesłanka albo możliwość, żeby posła wyłą-
Zamiast kierować wnioski do Komisji Odpowiedzial- czyć z głosowania? Nie, to jest podstawowe prawo
ności Konstytucyjnej kieruje się je do prokuratury. każdego posła. Tu, w Sejmie, były głoszone teorie, że
Zastanówmy się wobec tego, czy jest sens takiego kiedy jest to jego osobista sprawa, np. chodzi o uchy-
podwójnego działania. Co na ten temat powiedział lenie immunitetu, to poseł nie głosuje. Przecież to jest
Trybunał Konstytucyjny? Ano powiedział, że w ta- moje konstytucyjne prawo do obrony.
kiej sytuacji, jeżeli któraś z tych osób ma zarzut na- Wysoki Sejmie! Pracowaliśmy długo, braliśmy
ruszenia konstytucji, bo to może być podwójna odpo- przykłady i doświadczenia z wielu poprzednich ka-
wiedzialność – i konstytucyjna, i karna – pierwszeń- dencji, dlatego wnioski, które komisja przedstawia,
stwo ma Sejm. Co się dzieje, kiedy nie ma wniosku są przemyślane i uzasadnione. Oczywiście będziemy
prezydenta, który jest uprawniony, i nie ma wniosku pracować nad pozostałymi.
uprawnionych posłów? Wtedy wkracza prokurator. Panie pośle Ast, jest pan członkiem komisji.
To jest pierwszy problem, bo albo konstytucja będzie Chciałbym, żeby informacje, szczególnie dla społe-
bezwzględnie przestrzegana, albo rezygnujmy z tego, czeństwa, były obiektywne. W tej komisji nie ma
bo widać, co się dzieje. Proszę bardzo, mamy przy- żadnych politycznych zamiarów, aby kogokolwiek
kłady ministrów, którzy dzisiaj, zamiast stanąć przed traktować niesprawiedliwie, szczególnie posła, bo
Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej, chodzą również pod względem prawnym traktujemy się
do prokuratora. W tym momencie nie interesują mnie obiektywnie, ale jednocześnie po koleżeńsku. Dzię-
nazwiska, tylko pewna zasada konstytucyjna. My, kuję. (Oklaski)
posłowie, w określonym zakresie podlegamy odpo-
wiedzialności przed trybunałem, a więc jest to spra-
wa kluczowa. Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Oprócz tego, o czym mówiła pani poseł Szyma-
nek-Deresz, jest jeszcze kolejna sprawa. Fakt, iż mo- Dziękuję uprzejmie.
gliśmy dochodzić do pewnych rzeczy, wynika z tego, (Poseł Marek Ast: Sprostowanie, dwa razy padło
że jako jedyna komisja w Sejmie mamy uprawnienie, moje nazwisko.)
żeby oświadczyć, że stający przed komisją jest zwol- Proszę bardzo, panie pośle.
niony z zachowania tajemnicy państwowej. Widzieli-
ście państwo, co się działo w komisjach śledczych.
Przychodził prokurator i mówił, że jest związany ta- Poseł Marek Ast:
jemnicą państwową i nie będzie odpowiadał. Tego nie
ma w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Marszałku!
Dzisiaj wszystkie komisje śledcze, aby ich działania Mój znakomity kolega źle zrozumiał moją wypowiedź.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
12 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Poseł Marek Ast Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:


Powiedziałem o wrażeniu, które może wywołać ta Dziękuję panu posłowi.
inicjatywa ustawodawcza zgłoszona w tym momen- Głos ma pan poseł Jan Widacki, Demokratyczne
cie, kiedy toczy się postępowanie w sprawie ministra Koło Poselskie Stronnictwa Demokratycznego.
Wojciecha Jasińskiego. Może to wywołać właśnie Bardzo proszę, panie pośle.
tego rodzaju wrażenie, że teraz nagle chcemy uspraw-
nić pracę Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej
po to, aby zakończyć to postępowanie szybko i bez Poseł Jan Widacki:
problemów. Tego rodzaju podejrzenie na pewno było-
by bezzasadne, gdyby w ustawie był przepis zawiera- Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nie ulega wątpli-
jący np. przejściową regulację, że te przepisy nie do- wości, że ustawa o Trybunale Stanu wymagała no-
tyczą, powiedzmy, postępowania obecnie toczącego welizacji – to jest ustawa z roku 1982. Z tym że praw-
się przed komisją. Wtedy nie mielibyśmy żadnych dziwa, głęboka nowelizacja wymagałaby zmiany
podejrzeń. przepisów konstytucji.
Co do uwag pani poseł... Katalog osób odpowiedzialnych przed Trybuna-
(Poseł Jan Widacki: Nie wymieniła nazwiska.) łem Stanu jest wymieniony w konstytucji i powtórzo-
Nie wymieniła? Mimo wszystko odnosiła się do ny w art. 1 tej ustawy. Jak już moi przedmówcy zwra-
mojej wypowiedzi. Nie chodzi o to, że wniosek podpi- cali uwagę, w tej chwili mamy stanowiska, które
sał przedstawiciel klubu i z tego tytułu powinien być zostały utworzone w trakcie obowiązywania konsty-
wyłączony. Oczywiście tu się zgadzam, natomiast tucji. Od niedawna prokurator generalny nie jest
wniosek jest podpisany przez posła. Ustawa nie mówi tożsamy z ministrem sprawiedliwości. Prokurator
o przedstawicielach klubu, tylko o posłach, którzy na generalny odpowiadał przed Trybunałem Stanu, ale
własną odpowiedzialność podpisują konkretny wnio- nie jako prokurator generalny, tylko jako minister
sek. Jeżeli poseł podpisał konkretny wniosek o posta- sprawiedliwości. Obecnie prokurator generalny przed
wienie innego posła przed Trybunałem Stanu, ozna- Trybunałem Stanu odpowiadać nie będzie. Już po
cza to, że godzi się z treściami zawartymi w tym wejściu w życie konstytucji powstały trzy samodziel-
wniosku, a zatem jego bezstronność w postępowaniu ne urzędy centralne: szef Agencji Bezpieczeństwa
przed komisją budzi na pewno duże wątpliwości. Wewnętrznego, szef Agencji Wywiadu i szef Central-
Dziękuję. nego Biura Antykorupcyjnego. Te osoby, będące
praktycznie w randze ministrów, nie odpowiadają
przed Trybunałem Stanu. Tak więc też w tym kie-
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: runku należałoby znowelizować ustawę, ale wcze-
śniej wymagałoby to zmiany konstytucji. Jednak do
Dziękuję panu posłowi. zmiany konstytucji potrzebna jest zgoda określonej
(Poseł Józef Zych: Pani marszałek, pan poseł źle sejmowej większości, której nie ma. Ubolewam nad
zrozumiał.) tym, bo to jest sprawa dość – wydawałoby się – oczy-
Panie marszałku, nie usłyszałam pana nazwiska. wista, ale i w tym zakresie tej zgody nie ma. W związ-
(Poseł Józef Zych: Pani marszałek, przed chwilą…) ku z tym nowelizacja ogranicza się do spraw proce-
Bardzo proszę. duralnych.
Proszę, panie marszałku. Tutaj przestrzegam przed – tak to się nazywa
w medycynie – urojeniami ksobnymi. Cokolwiek się
dzieje, ten chory patrzy, czy to nie jest w niego wy-
Poseł Józef Zych: mierzone. Nie, nie ulega wątpliwości… Nic nie upo-
ważnia do podejrzeń, że ta nowelizacja ma usprawnić
Panie pośle Ast, taką dyskusją możemy wywołać jakąś polityczną zemstę. Kodeks postępowania kar-
wrażenie, że coś się dzieje. Natomiast jeśli chodzi nego miał być stosowany odpowiednio. O tym była
o problem samej komisji, to data wejścia w życie nie mowa w ustawie i dalej są odesłania do Kodeksu po-
ma żadnego wpływu na to postępowanie. Żadnego. stępowania karnego. Z tym że jest szereg przepisów
Gdyby miała jakikolwiek wpływ, byłbym przeciwny, Kodeksu postępowania karnego, które trudno by za-
byłbym pierwszym przeciwnikiem. Jeszcze raz stosować tutaj wprost. Gdyby tak wprost stosować
oświadczam, że to nie chodzi o datę, nie chodzi o te Kodeks postępowania karnego, to w każdym przy-
zmiany kosmetyczne, które wprowadzamy, i celowe. padku Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
Jeżeli zaś miał pan obawy w stosunku do pana mi- powinna być w całości wyłączona, dlatego że połowę
nistra Jasińskiego, to jeszcze raz pana zapewniam, jej członków trzeba by wyłączyć, ponieważ są powią-
że intencja jest jedna: dogłębne wyjaśnienie i zba- zani partyjnie z osobą odpowiadającą przed komisją,
danie sprawy, sprawiedliwie i uczciwie. Dziękuję. a połowę z racji tego, że są politycznymi przeciwni-
(Oklaski) kami. Zatem nie da się tak całkiem wprost stosować
(Poseł Marek Ast: Bardzo się cieszę.) przepisów Kodeksu postępowania karnego.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu 13

Poseł Jan Widacki Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:


Biorąc pod uwagę doświadczenia komisji, propo- Dziękuję panu posłowi.
nowano nowelizację procedury. Nie widzę możliwo- Głos ma pan poseł Henryk Siedlaczek, Platforma
ści, trudno sobie wyobrazić, żeby usprawniona pro- Obywatelska.
cedura była wymierzona w kogokolwiek. Każdy wo- Proszę, panie pośle.
lałby być – jeśli już musi być sądzony – sądzony we-
dług jasnej, klarownej procedury. Ta jest bardziej
klarowna, lepsza niż dotychczasowa. Dlatego jeste- Poseł Henryk Siedlaczek:
śmy – posłowie Demokratycznego Koła Poselskiego
Stronnictwa Demokratycznego, a także, jak się do- Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W zasa-
wiaduję, koledzy z koła Socjaldemokracji Polskiej – za dzie na moje pytanie już odpowiedziano, jednakże
prowadzeniem dalszych prac nad tą ustawą. Dzięku- mimo wszystko pozwolę sobie skierować je do strony
ję bardzo. (Oklaski) rządowej chociażby celem skonfrontowania stano-
wisk. Otóż w projekcie nowelizacji art. 8a pkt 1 brzmi:
jeżeli zostanie ujawniona okoliczność, która mogłaby
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: wywołać wątpliwości co do bezstronności członka
Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej przy
czynności przesłuchania osoby wezwanej przez ko-
Dziękuję uprzejmie panu posłowi.
misję, ulega on wyłączeniu z tej czynności na wnio-
Do zadania pytań zapisało się siedmiu panów po-
sek osoby objętej wnioskiem lub członka komisji.
słów.
Wyłączenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje ko-
Czy jeszcze ktoś z państwa miałby wolę zapisać misja. W głosowaniu nie bierze udziału członek ko-
się do zadania pytania? misji, którego wyłączenia głosowanie dotyczy. Komi-
Nie widzę chętnych. sja Odpowiedzialności Konstytucyjnej ze swej natury
Zamykam listę. jest ciałem politycznym, jednakże chciałbym zasuge-
Wyznaczam czas na zadanie pytania na 1 minutę. rować, czy nie powinniśmy zastanowić się (Dzwonek)
Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Artur nad rozważeniem wprowadzenia rozwiązania auto-
Dunin z klubu Platforma Obywatelska. matycznego wyłączenia z mocy ustawy w przypadku
Bardzo proszę. zaistnienia pewnych przesłanek. Z pewnością przy-
czyniłoby się to do zwiększenia autorytetu komisji,
którą trudniej byłoby oskarżać o brak bezstronności.
Poseł Artur Dunin: Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministro-


wie! Wrócę do kwestii art. 1 ustawy o Trybunale Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Stanu, który jest bezpośrednio powiązany z konsty-
tucją. Uważam, że to powinna być podstawowa zmia- Dziękuję panu posłowi.
na w tej naszej ustawie, bo też jestem członkiem Pytanie zadaje pan poseł Kazimierz Gwiazdow-
komisji. Przypominam sobie, że w trakcie naszych ski, Prawo i Sprawiedliwość.
rozmów na posiedzeniu komisji, podkomisji, rozwa- Bardzo proszę.
żaliśmy wystąpienie do pana marszałka, Wysokiej
Izby o zmianę konstytucji. Ale arytmetyka sejmowa
jest prosta: bez posłów PiS-u nie dokonalibyśmy tej Poseł Kazimierz Gwiazdowski:
zmiany. Zmiana jest dzisiaj niezbędna do prawidło-
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam pytanie
wego działania państwa, bo w tej chwili Wysoki Sejm
związane z treścią art. 9b ust. 3 i 4 nowelizowanej
odrzucił weto prezydenckie i rozdzieliliśmy stanowi-
ustawy. A mianowicie czy sąd okręgowy będzie miał
ska ministra sprawiedliwości i prokuratora general-
obowiązek zastosowania tylko takiej kary porządko-
nego, którego dzisiaj nie ma w rozpisce w konstytucji wej, o której zastosowanie wnosiła Komisja Odpowie-
(Dzwonek), a co za tym idzie, i w naszej ustawie. dzialności Konstytucyjnej? Czy będzie jej przysługi-
Pani marszałek, jeszcze tylko dwa słowa. wało zażalenie w przedmiocie zastosowania kary
I chciałbym zapytać, jeśli chodzi o możliwość py- porządkowej, jeżeli sąd zastosuje inną karę niż wno-
tania przez posłów PiS-u, więc składam to pytanie szona przez komisję?
na ręce pana sprawozdawcy. Czy dzisiaj, w tej sytu- Drugie moje pytanie dotyczy art. 9d ust. 2 pkt 2
acji prawnej, jest szansa na to, że wszyscy parlamen- ustawy, z którego wynika, że obrońcą w postępowa-
tarzyści jednak uznają, iż konstytucję trzeba zmienić niu przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyj-
tak, żeby była realna, przystawała do naszych re- nej może być tylko adwokat. Prosiłbym o wyjaśnie-
aliów politycznych i obecnego życia? Dziękuję bardzo nie, dlaczego nie dopuszcza się ustanowienia jako
za uwagę i przepraszam za przedłużenie. (Oklaski) obrońcy osoby wykonującej zawód radcy prawnego,
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
14 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Poseł Kazimierz Gwiazdowski wiani przed Trybunałem Stanu. Bardzo cenna była
sugestia pana marszałka Sejmu Józefa Zycha, który
tym bardziej że obecnie występuje tendencja do po- stwierdził, że z tych rozwiązań zbyt rzadko korzysta-
szerzania zakresu uprawnień osób wykonujących ten my – może i procedury nie do końca były doskonałe.
zawód. Dziękuję bardzo. (Oklaski) Panie przewodniczący, to jest moje pierwsze py-
tanie: Jaką daje gwarancję skuteczności działania tej
ustawy jej nowelizacja w takim zakresie? Od lat 20.
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: są zawsze problemy, żeby kogoś postawić przed Try-
bunałem Stanu, jak pamiętam z historii.
Dziękuję uprzejmie panu posłowi. Drugie pytanie: Na ile skuteczne były, jeżeli cho-
Pytanie zadaje pan poseł Lech Kołakowski, Pra- dzi o zasięg społeczny, formalnoprawne konsultacje
wo i Sprawiedliwość. w sprawie tejże nowelizacji z zainteresowanymi czy
Proszę, panie pośle. miarodajnymi, kompetentnymi środowiskami?
Może pan sprawozdawca podzieliłby się też in-
formacjami w następującej sprawie: Nad kwestią
Poseł Lech Kołakowski: jakiej odpowiedzialności konstytucyjnej pracuje
w tej chwili Komisja Odpowiedzialności Konstytu-
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pań- cyjnej? (Dzwonek) Dziękuję za uwagę. (Oklaski)
stwo Ministrowie! Celem przedłożonego projektu
o zmianie ustawy o Trybunale Stanu jest, zgodnie ze
słowami wnioskodawcy, uszczegółowienie procedury Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
postępowania sejmowej Komisji Odpowiedzialności
Konstytucyjnej. Zgodnie z uzasadnieniem przedsta- Dziękuję panu posłowi.
wionym przez wnioskodawcę dotychczasowe uregu- Pytanie zadaje pan poseł Marek Ast, Prawo i Spra-
lowania prowadziły niekiedy do sytuacji, w której wiedliwość.
m.in. niemożliwe było wypełnienie treści przepisów Bardzo proszę.
Kodeksu postępowania karnego.
Chciałbym zapytać o art. 8a ust. 2, który stanowi,
że za okoliczności, o których mowa w ust. 1, nie może Poseł Marek Ast:
być w szczególności uznana przynależność do okre-
ślonego klubu lub koła poselskiego. Czy konieczne Pani Marszałek! Wysoka Izbo! To pytanie już pa-
jest wpisywanie tego ustępu? Przecież przynależność dło, ale jako radca prawny jestem zobligowany je po-
do klubu lub koła poselskiego nie była brana pod wtórzyć: Dlaczego tylko adwokat może być obrońcą
uwagę przy ocenie bezstronności danego członka Ko- osoby objętej wnioskiem o postawienie w stan oskar-
misji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. żenia przed Trybunałem Stanu czy pociągniętej do
Przygotowując tę nowelizację, posiłkowaliście się odpowiedzialności przed tym organem? Myślę, że jest
państwo, jak rozumiem, ustawą o sejmowej komisji to ważne pytanie, tym bardziej że sami powiedzieli-
śledczej. (Dzwonek) A zatem, czy nie nastręczy to śmy, że przecież to postępowanie ma jedynie odpo-
wątpliwości przy interpretacji tej samej przesłanki wiednio odnosić się do przepisów Kodeksu postępo-
odnośnie do ustawy o sejmowej komisji śledczej? wania karnego. Jest ono postępowaniem jednak
Przecież spójność prawa powinna być zachowana. przed organem sejmowym. Wśród posłów znajduje się
Bardzo dziękuję. (Oklaski) tylu radców prawnych – to znakomicie ułatwiałoby
sprawę również tym, którzy przed Komisją Odpowie-
dzialności Konstytucyjnej muszą stawać jako osoby
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: objęte wnioskiem. Dziękuję bardzo.
(Poseł Józef Zych: Zgłośmy poprawkę, panie pośle.)
Dziękuję uprzejmie panu posłowi.
Pytanie zadaje pan poseł Jan Kulas z Platformy
Obywatelskiej. Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Bardzo proszę.
Dziękuję panu posłowi.
Pytanie zadaje pan poseł Mirosław Pawlak, Pol-
Poseł Jan Kulas: skie Stronnictwo Ludowe.
Bardzo proszę, panie pośle.
Pani Marszałek! Szanowni Przedstawiciele Mini-
sterstwa! Wysoki Sejmie! To być może jedna z naj-
ważniejszych debat o Trybunale Stanu. Zastanawia- Poseł Mirosław Pawlak:
my się, na ile ta nowelizacja ustawy będzie skuteczna,
czy rzeczywiście politycy, którzy naruszyli konstytu- Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Czy, wobec faktu
cję i inne dobra z nią związane, efektywnie będą sta- uchwalenia przez parlament ustawy o zmianie usta-
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu 15

Poseł Mirosław Pawlak Z dyskusji wynika, że przynajmniej niektóre


z uwag zawartych w stanowisku rządowym – jak się
wy o prokuraturze, mocą której rozdziela się funkcję wydaje – wymagają dalszej debaty. Będę wnosił o to
prokuratora generalnego od urzędu ministra spra- i prosił Wysoką Izbę, aby te wątpliwości rozstrzygnąć
wiedliwości, nie należałoby rozważyć zapisu odpo- w dalszym toku prac ustawodawczych w komisji.
wiedzialności tego pierwszego przed Trybunałem Uwagi te w żadnym wypadku nie wychodzą poza za-
Stanu, a zatem poczekać z dzisiejszym procedowa- kres przedłożenia wnioskodawców, tak że mogą być
niem do uzupełnienia ustawy o Trybunale Stanu na tym etapie w dalszym ciągu rozważane. Tak jak
właśnie o taki zapis? powiedziałem, jest to wyrażanie wątpliwości i stano-
Kolejne pytanie. Proszę o doprecyzowanie zapisu wi grunt pod dyskusję. Być może inaczej odczytujemy
proponowanego art. 9f pkt 10: Który podmiot i mocą intencje, które przyświecały ustawodawcy – nie do
jakiej czynności, np.: postanowienia, zarządzenia, końca pasują one do interpretacji, jeżeli chodzi o czy-
dokonywać będzie sprostowania oczywistych omyłek tanie zaprojektowanych przepisów.
pisarskich lub rachunkowych? Dziękuję. (Oklaski) Niewątpliwie jedną z takich spraw jest kwestia
wyłączenia członka komisji przy rozpoznawaniu
sprawy. Proszę zwrócić uwagę, że art. 8 projektu
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: ustawy jest sformułowany w taki sposób, że wiąże
bezstronność członka Komisji Odpowiedzialności
Dziękuję panu posłowi. Konstytucyjnej z czynnością przesłuchania osoby
Lista posłów zapisanych do głosu została wyczer- wezwanej, a więc niejako pośrednio może to wywołać
pana. takie wrażenie, że kwestia bezstronności dotyczy
Bardzo proszę o zabranie głosu podsekretarza wyłącznie osoby wezwanej. Jeśli tak, to powstaje
stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pana Igora wątpliwość, czy jest to wystarczające pole nieufności
Dzialuka. czy też są wątpliwości co do bezstronności członka
Bardzo proszę, panie ministrze. komisji. Jeśli państwo posłowie uznacie, że jest to
przepis wystarczający, to oczywiście rząd i minister
sprawiedliwości przy tej uwadze upierać się nie będą.
Podsekretarz Stanu Wydaje się, że ten znaczny zakres bezstronności czy
w Ministerstwie Sprawiedliwości też podstawa do jej kwestionowania może mieć swoje
Igor Dzialuk: podłoże nieco szersze niż tylko bezstronność wobec
osoby wezwanej. Jeśli tak, to być może należałoby
rozłączyć – coraz bardziej skłaniam się do takiego
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dziękuję bardzo
rozwiązania po wysłuchaniu wystąpienia pana mar-
za tę bardzo merytoryczną debatę po przedstawieniu
szałka Zycha – także w formie legislacyjnej w róż-
sprawozdania komisji. Dziękuję także za bardzo wy-
nych jednostkach – przesłankę od skutku, skutku
czerpujące sprawozdanie komisji, w którym pan po-
wyłączenia jedynie od udziału w czynności. Przy
seł sprawozdawca w sposób szczegółowy przedstawił
czym oczywiście pozostaje kwestia określenia pod-
pewne wątpliwości czy pytania zawarte w stanowi-
staw i przesłanek stwierdzenia czy też wywołania tej
sku rządu. Obawy wynikają z konfrontacji funda- wątpliwości.
mentalnej idei przyświecającej nowelizacji, polegają- Rząd nie wypowiadał się, i nie będzie tego czynił,
cej na zastąpieniu stosowania przepisów Kodeksu co do art. 8a ust. 2, czyli w sprawie wątpliwości do-
postępowania karnego – stosowania odpowiedniego tyczących uznania przynależności do określonego
przez samoistne przepisy zawarte w ustawie o Try- klubu lub koła poselskiego za przesłankę bezstron-
bunale Stanu. ności. W każdym razie tego typu przepis jest z kon-
Co do zasady rząd wydał opinię pozytywną o ca- stytucyjnego i prawnego punktu widzenia jak najbar-
łym projekcie, akceptując także samą zasadę zastą- dziej dopuszczalny i, jeśli taka jest wola ustawodaw-
pienia odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu cy, może znaleźć się w ustawie.
postępowania karnego. Pamiętajmy wszelako o tym, Przechodząc do pytań kierowanych do rządu –
że w sytuacji, kiedy ustawa zawiera postanowienia, których było mniej – i odpowiadając pośrednio na
które są zupełne i całkowite, wówczas z natury rze- pytanie pana posła Dunina, choć ta kwestia znalazła
czy niemożliwe jest posiłkowe stosowanie przepisów swój wyraz także w pytaniu pana posła Pawlaka, to
innych ustaw, w tym wypadku Kodeksu postępowa- muszę powiedzieć, że samo rozszerzenie ustawy,
nia karnego. Stąd są wątpliwości rządu wyrażone samo rozszerzenie katalogu podmiotów odpowiada-
w jego stanowisku. Sprowadzają się one głównie do jących przed Trybunałem Stanu w ustawie o Trybu-
kwestii przetestowania lub zweryfikowania, czy za- nale Stanu nie jest możliwe bez zmiany wyczerpują-
proponowane przepisy w istocie odzwierciedlają za- cego katalogu zawartego w konstytucji, a zatem
planowaną, przewidzianą przez ustawodawcę odręb- niemożliwe jest jedynie rozszerzenie katalogu w usta-
ność od postępowań, od przepisów Kodeksu postępo- wie o Trybunale Stanu bez wprowadzenia prokura-
wania karnego, które przestałyby mieć zastosowanie tora generalnego do konstytucji w przepisie dotyczą-
w tym aspekcie. cym jego odpowiedzialności.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
16 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:


Sprawiedliwości Igor Dzialuk
Dziękuję panu ministrowi.
Na marginesie pragnę zwrócić uwagę na fakt, że Bardzo proszę o zabranie głosu sprawozdawcę
i w dzisiejszym uregulowaniu wcale nie jest bezspor- komisji pana posła Michała Stuligrosza.
ne, że prokurator generalny – pełniący wszak odręb- Proszę.
ną funkcję od ministra sprawiedliwości – odpowiada
z tego tytułu przed Trybunałem Stanu. Znaczy, nie
ma wątpliwości, że minister sprawiedliwości odpo- Poseł Michał Stuligrosz:
wiada przed Trybunałem Stanu z racji pełnienia za-
dań wynikających z członkostwa w Radzie Ministrów, Dziękuję bardzo, pani marszałek.
natomiast nie jest absolutnie jednoznaczne, że odpo- Rozpocznę swoje wystąpienie od pewnej uwagi do
wiada przed Trybunałem Stanu z racji pełnienia końcowego wystąpienia pana ministra Dzialuka.
funkcji niezwiązanych z jego członkostwem w Radzie Otóż prezes Najwyższej Izby Kontroli i prezes Naro-
Ministrów. Ale jest to pewna wątpliwość doktrynalna dowego Banku Polskiego także nie są członkami
i to dzisiejsze forum nie jest odpowiednie, aby prze- Rady Ministrów, a jednak znaleźli się w katalogu
sądzać o tej wątpliwości. osób, które podlegają odpowiedzialności konstytucyj-
Pan poseł Siedlaczek pytał o możliwość automa-
nej przed Trybunałem Stanu. Prawda? Jasne, liczę
tycznego wyłączenia przy spełnianiu przesłanek.
na sprawną i dobrą współpracę aż do samego końca
Taka możliwość oczywiście formalnie jest dopusz-
całego procesu legislacyjnego.
czalna, istnieje, natomiast pragnąłbym jedynie zwró-
Najpierw składam serdeczne podziękowania
cić uwagę na to, że wszelkie próby stworzenia kata-
wszystkim przedstawicielom klubów i kół za dekla-
logu przesłanek ustawowych byłyby bardzo trudne
racje dalszej pracy aż do samego końca procesu legi-
i prowadziłyby do niepowodzenia przy innych tego
slacyjnego. To cenne, bo myślę, że w kwestiach, któ-
typu próbach. Ten katalog musiałby być albo za-
re podnosili przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości
mknięty i wówczas ryzyko, że ujawnią się okoliczno-
ści wykraczające poza ten katalog, jest olbrzymie, – i pan poseł Gwiazdowski, i pan poseł Ast mówili
albo też katalog miałby charakter otwarty, ale wów- o tym, dlaczego nie wpisać do katalogu oprócz adwo-
czas byłby jedynie pozostawieniem pewnych wytycz- kata również obrońcy prawnego – nie będzie nic lep-
nych czy też pewnych przykładowych przesłanek, szego niż odrobina aktywności i ten problem będzie
które mogłyby skutkować wyłączeniem posła. Jak się można załatwić w poprawce, którą będziemy mogli
wydaje, konstrukcja przyjęta w projekcie jest jak naj- rozpatrywać na ostatnim, jak sądzę, posiedzeniu ko-
bardziej poprawna. misji, która będzie pracowała nad tą nowelizacją,
Pan poseł Gwiazdowski pytał o to, czy sąd okrę- jeśli taka będzie inicjatywa i konsekwencja działań.
gowy jest związany wnioskiem o wymierzenie kary Czuję się w obowiązku, aby odpowiedzieć również
porządkowej. Sąd okręgowy nie jest związany wnio- panu posłowi Janowi Kulasowi, który zadał istotne
skiem o wymierzenie kary porządkowej. Stosuje się pytanie, czy istnieje gwarancja skuteczności działań
tu wprost przepisy Kodeksu postępowania karnego Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
o karze porządkowej. Komisja w ogóle nie musi wska- Panie pośle, taka gwarancja, jak sądzę, istnieje,
zywać wymiaru kary, który uważa za stosowny, to O tym świadczą dość konkretne przykłady aktyw-
jest dyskrecjonalne uprawnienie sądu. Zgodnie z pro- ności Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
jektem komisji przysługuje jedynie zażalenie na od- Natomiast końcowy efekt tej pracy już nie należy
mowę wymierzenia kary porządkowej, a więc w takiej do Sejmu, a szczególnie do Komisji Odpowiedzial-
sytuacji zażalenie będzie przysługiwać, ale na pod- ności Konstytucyjnej. To się przekłada na aktyw-
stawie ogólnych zasad Kodeksu postępowania kar- ność i skuteczność działania Trybunału Stanu,
nego. W tym zakresie te przepisy będą w dalszym a na to już, niestety, nie mamy wpływu, chociaż
ciągu odpowiednio stosowane, nie jest to typ decyzji, doświadczenia, jeśli chodzi o ową skuteczność, są
na który zażalenie przysługuje z ustawy. Nie jest to – nazwijmy to – różne.
też postanowienie kończące postępowanie i nie jest Jeszcze jedna odpowiedź na pytanie pana posła
to postanowienie, co do którego ustawa przewiduje, Artura Dunina, na które w jakimś sensie odpowie-
że zażalenie przysługuje. A więc zażalenie będzie dział już pan minister Dzialuk. Chodzi o pytanie o szan-
przysługiwało wyłącznie na odmowę wymierzenia sę na zmianę konstytucji. Mam nadzieję, że spotka-
kary porządkowej. nie prawdziwych luminarzy polskiego prawa, które
Niniejszym mam zaszczyt powtórzyć wniosek odbędzie się już za pół godziny w sali konferencyjnej
zgłoszony już wcześniej, czyli prośbę o rozważenie Sejmu, przyniesie nam odpowiedź na pytanie, czy
uwag rządu w toku dalszych prac legislacyjnych. według naszego najgłębszego przekonania po dwóch
Przy czym podkreślam, że mają one charakter po- latach tej kadencji jest czas na początek dyskusji na
rządkujący bądź wyrażający wątpliwość co do prawi- temat konieczności zmian zapisów konstytucji, jak
dłowości zapisu, nie negując wszelako idei przyświe- by to powiedzieć, bez umniejszenia czy osłabienia roli
cającej tej nowelizacji i poszczególnym jej rozwiąza- konstytucji w systemie prawnym Rzeczypospolitej.
niom. Dziękuję bardzo. (Oklaski) Natomiast wszystkie liczne uwagi, które przedsta-
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie
służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 17

Poseł Michał Stuligrosz nowaniem służb podległych ministrowi właściwemu


do spraw wewnętrznych, a w szczególności Policji, ze
wiali państwo posłowie i w pytaniach, i w dyskusji względu na dotychczasowe wady lub luki prawne wy-
klubowej, jednoznacznie wskazują na potrzebę zmian stępujące w obowiązujących przepisach. Proponowa-
w zakresie, który kształtowany jest przez art. 198 ne zmiany mają na celu ograniczenie działań biuro-
konstytucji i art. 1 ustawy o Trybunale Stanu. Myślę kratycznych oraz zmniejszenie zakresu obowiązków
o katalogu osób podlegających odpowiedzialności Policji w związku z opiniowaniem przez ten organ
konstytucyjnej przed trybunałem. kandydatur na niektóre stanowiska w sądownictwie,
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za aktywność prokuraturze, kandydatur na stanowiska komorni-
i chęć dalszej pracy. Jestem przekonany, że jesteśmy ków, aplikantów i asesorów komorniczych oraz osób
już na końcu procesu legislacyjnego, który w istocie ubiegających się o staż urzędniczy w sądzie i proku-
przyniesie nam dobrą, jasną i klarowną ustawę raturze. Rozpatrzony przez komisję projekt ustawy
o Trybunale Stanu. Dziękuję. (Oklaski) określa także zadania oraz kompetencje organów
administracji publicznej i jednostek organizacyjnych
w zakresie wykonywania przepisów.
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: Naniesione podczas prac komisji poprawki, szero-
ko omawiane na posiedzeniach, mają charakter legi-
Dziękuję uprzejmie panu posłowi. slacyjny i porządkowy. Dotyczą przede wszystkim
Zamykam dyskusję. nowelizacji ustawy o Policji, ustaw: o ewidencji lud-
Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpi- ności i dowodach osobistych, o postępowaniu w spra-
my w bloku głosowań. wach nieletnich, o prokuraturze, Prawo łowieckie,
Ogłaszam 1-minutową przerwę techniczną. o komornikach sądowych i egzekucji, o pracownikach
sądów i prokuratury, Prawo o ustroju sądów po-
(Przerwa w posiedzeniu od godz. 10 min 28
wszechnych, o licencji syndyka, o Krajowej Szkole
do godz. 10 min 30)
Sądownictwa i Prokuratury, a także o zakwaterowa-
niu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, o Straży
Granicznej i o Służbie Celnej.
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Zmiany i poprawki naniesione w ustawie o ewi-
dencji ludności i dowodach osobistych dotyczą rezy-
Wznawiam obrady.
gnacji z egzekwowania wojskowego obowiązku mel-
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3. po-
rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Admi- dunkowego w przypadku długotrwałego szkolenia
nistracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji w stosunku do funkcjonariuszy Policji, Straży Gra-
Sprawiedliwości i Praw Człowieka o komisyj- nicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej
nym projekcie ustawy o zmianie niektórych oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W usta-
ustaw normujących funkcjonowanie służb nad- wie tej został uchylony art. 49, który zobowiązywał
zorowanych przez ministra właściwego do spraw Policję do przeprowadzania kontroli spełnienia obo-
wewnętrznych (druki nr 1512 i 2146). wiązku meldunkowego.
Bardzo proszę o zabranie głosu sprawozdawcę Proponowane zmiany zasługują na uwzględnie-
komisji pana posła Romana Kaczora. nie, w szczególności z uwagi na odciążenie funkcjo-
Bardzo proszę, panie pośle. nariuszy Policji w sprawowaniu kontroli, jeśli chodzi
o obowiązek zameldowania i wymeldowania.
W ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich
Poseł Sprawozdawca Roman Kaczor: zmiany zakładają przekazanie kompetencji do two-
rzenia i znoszenia policyjnych izb dziecka komendan-
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji tom wojewódzkim oraz komendantowi stołecznemu
Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Policji w porozumieniu z komendantem głównym
Sprawiedliwości i Praw Człowieka mam zaszczyt Policji, przy czym w dalszym ciągu zwierzchni nad-
przedstawić Wysokiej Izbie sprawozdanie dotyczące zór nad policyjnymi izbami dziecka sprawuje mini-
projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw normu- ster właściwy do spraw wewnętrznych. Takie rozwią-
jących funkcjonowanie służb nadzorowanych przez zanie pozwala tworzyć izby dziecka tam, gdzie są one
ministra właściwego do spraw wewnętrznych (druki niezbędne.
nr 1512 i 2146). W ustawie o prokuraturze ograniczono możliwość
1 lipca br. odbyło się kolejne wspólne posiedzenie uzyskania informacji o kandydatach na stanowiska
Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz prokuratorskie i stanowisko asesora prokuratury
Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, na któ- jedynie do danych zgromadzonych w policyjnych sys-
rym przedstawiono ww. projekt ustawy, przeprowa- temach informatycznych. Przed rozpatrzeniem kan-
dzono dyskusję oraz naniesiono poprawki. dydatur na stanowiska prokuratorskie prokurator
Celem projektowanej ustawy jest przede wszystko generalny zawiadamia kandydata o treści uzyskanej
uregulowanie szeregu kwestii związanych z funkcjo- informacji.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie
18 służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Poseł Sprawozdawca Roman Kaczor W ustawie Prawo łowieckie w art. 38, który przed-
stawia warunki, jakie muszą spełnić osoby ubiegają-
Najszerszy zakres poprawek dotyczył nowelizacji ce się o posadę strażnika Państwowej Straży Łowiec-
ustawy o Policji. Zmiany te dotyczą organizacji tego kiej oraz strażnika łowieckiego, w ust. 1 uchyla się
organu oraz zmniejszenia biurokracji, jeśli chodzi pkt 5 mówiący o tym, iż osoby te muszą mieć pozy-
o wykonywane przez Policję działania. Nowela zakła- tywną opinię wydaną przez komendanta wojewódz-
da następujące zmiany: pierwsza to możliwość two- kiego policji właściwego ze względu na miejsce za-
rzenia jednej wspólnej komendy miejskiej Policji mieszkania kandydata.
w miastach będących jednocześnie siedzibą powiatu W ustawie o komornikach sądowych i egzekucji
grodzkiego i ziemskiego, druga – możliwość tworze- w art. 11 uchyla się ust. 1a mówiący o tym, iż mini-
nia i znoszenia komend miejskich Policji w drodze ster sprawiedliwości przed powołaniem komornika
rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego zwraca się do właściwego organu Policji o opinię na
do spraw wewnętrznych, przy uwzględnieniu uwa- jego temat, a także, co jest konsekwencją wykreślenia
runkowań administracyjno-geograficznych i demo- ww. ustępu, uchyla się ust. 1b i 5a.
graficznych miast i powiatów. Powyższe rozwiązania W art. 29 uchyla się ust. 7 mówiący o tym, iż przed
pozwolą w realny sposób zmniejszyć koszty utrzyma- dokonaniem wpisu kandydata na listę aplikantów
nia dwóch placówek na jednym terenie, zapewnią komorniczych rada izby komorniczej zwraca się do
lepszą koordynację działań, a także usprawnią pracę właściwego organu Policji o przekazanie informacji
Policji. na jego temat.
Trzecia zmiana dotyczy tego, iż na stanowisko W art. 32 uchyla się ust. 5 stanowiący, iż przed
komendanta wojewódzkiego i komendanta stołeczne- powołaniem na stanowisko asesora komorniczego
go Policji oraz ich zastępców powołuje się oficerów, prezes sądu apelacyjnego zwraca się o opinię na te-
z wyjątkiem stanowisk zastępców do spraw służb mat kandydata do organów Policji.
wspomagających działalność Policji, na które można W ustawie o pracownikach sądów powszechnych
powołać także członków korpusu służby cywilnej. wprowadzono zapis mówiący o tym, iż prezes lub pro-
Czwarta poprawka w przedmiotowej ustawie doty- kurator przed przyjęciem osoby na staż urzędniczy
czy art. 15, w którym w ust. 1 uchyla się pkt 8 oraz zasięga informacji na temat kandydata jedynie z Kra-
jowego Rejestru Karnego. W uzasadnionych przypad-
ust. 8a i 8b. Ponadto po art. 31 dodano art. 31a, który
kach prezes lub prokurator może jednak zasięgnąć
zakłada, iż Policja w razie ogłoszenia mobilizacji
informacji o osobach już zatrudnionych w sądzie lub
i w czasie wojny może być objęta militaryzacją, a poli-
prokuraturze. W ustawie tej został także uchylony
cjanci pozostający w stosunku służbowym w chwili jej
ust. 7.
ogłoszenia pozostają w służbie do czasu zwolnienia.
W ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych
Zgodnie ze stanowiskiem ministra obrony naro-
wprowadza się następujące poprawki. Po pierwsze,
dowej zrezygnowano z dokonania zmian w ustawie
minister sprawiedliwości przed powołaniem na sta-
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol- nowisko dyrektora sądu apelacyjnego, dyrektora
skiej. Przedstawiciele Wojskowej Agencji Mieszkanio- sądu okręgowego, kierownika finansowego sądu re-
wej mają nadal korzystać z asysty funkcjonariuszy jonowego, a także asystenta sędziego zasięga infor-
Policji przy wchodzeniu do lokali mieszkalnych. macji o ww. kandydatach jedynie z Krajowego Reje-
Co ważniejsze, w rezultacie wprowadzonych zmian, stru Karnego. W konsekwencji tego zapisu w art. 32
które za chwilę przedstawię, Policja będzie zobowią- uchyla się § 4–6. Po drugie, informacji o kandydatach
zana do sporządzenia informacji i opinii tylko i wy- na stanowisko sędziego minister sprawiedliwości za-
łącznie o kandydatach ubiegających się o objęcie sta- sięga od właściwego komendanta wojewódzkiego
nowisk: sędziowskiego, prokuratorskiego, a także (stołecznego) Policji w oparciu o dane zawarte w po-
stanowiska asystenta prokuratury. licyjnym systemie informacyjnym, a nie jak dotych-
Jednocześnie Policja zwolniona zostaje z uciążli- czas od komendanta głównego Policji. Ponadto mini-
wego obowiązku sporządzania opinii dla osób stara- ster o treści informacji uzyskanej od komendanta
jących się o staż urzędniczy, kandydatów na dyrek- wojewódzkiego (stołecznego) Policji powiadamia kan-
torów sądów apelacyjnych, okręgowych i kierowni- dydata. W drodze rozporządzenia minister sprawie-
ków finansowych, asystentów sędziowskich oraz osób dliwości wraz z ministrem właściwym do spraw we-
ubiegających się o licencję syndyka. W stosunku do wnętrznych określi sposób sporządzania informacji
tych osób pozostawiono obowiązek zasięgnięcia in- o kandydatach na stanowisko sędziego, tak aby in-
formacji z Krajowego Rejestru Karnego. formacja ta była rzetelna i jednocześnie nie godziła
Proponowane zmiany zapobiegną nadmiernej in- w dobra osobiste kandydata.
gerencji Policji w prywatne życie osób ubiegających W ustawie o licencji syndyka wprowadza się zapis,
się o ww. stanowiska. Rozwiązania te pozwolą także który mówi, iż minister sprawiedliwości informacji
organom samorządu zawodowego w realny sposób o osobie ubiegającej się o licencję syndyka zasięga
ocenić kwalifikacje kandydata na dane stanowisko. z Krajowego Rejestru Karnego.
Nie będzie to uzależnione od opinii pracownika Poli- W ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Pro-
cji, jak jest obecnie. kuratury wprowadza się zapis, zgodnie z którym
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie
służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 19

Poseł Sprawozdawca Roman Kaczor stanowiska prokuratorskiego zgłoszonych przez Kra-


jową Radę Prokuratury, z zastrzeżeniem ust. 4. In-
dyrektor owej szkoły, po przeprowadzeniu konkursu i formacje o kandydacie do objęcia stanowiska proku-
ustaleniu listy kandydatów zakwalifikowanych na ratorskiego uzyskuje się i sporządza na zasadach
aplikację ogólną, zasięga informacji na temat kandy- określonych dla informacji o kandydacie do objęcia
datów, podobnie jak w przypadku osób starających się stanowiska sędziowskiego.
o licencję syndyka, z Krajowego Rejestru Karnego. W pkt b art. 101c otrzymuje brzmienie: Dysponen-
Ponadto w noweli zrezygnowano z wcześniej pro- tem części budżetowej odpowiadającej prokuraturze
ponowanej zmiany w ustawie o Służbie Celnej, pole- jest prokurator generalny, z zastrzeżeniem art. 108
gającej na uchyleniu art. 6 ust. 3, ze względu na to, ust. 1a niniejszej ustawy oraz art. 139 ust. 2 ustawy
iż uchylenie tego zapisu oznaczałoby całkowity brak z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
możliwości wykonywania ustawowych zadań, spra- (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
wowania nadzoru i kontroli celnej oraz zwalczania W poprawce 2 art. 11 nadaje się brzmienie: Usta-
przestępczości w sposób ciągły i efektywny. wa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wy-
Zaproponowano również zmianę wejścia w życie jątkiem art. 3 i 7, które wchodzą w życie z dniem
ustawy z dnia 1 stycznia 2009 r. na 1 stycznia 2010 r. 1 kwietnia 2010 r.
Reasumując, pragnę jeszcze raz podkreślić, iż po- Zasadność wprowadzenia powyższych poprawek
trzeba nowelizacji ww. ustaw podyktowana jest wynika w szczególności z potrzeby skorelowania do-
przede wszystkim uproszczeniem procedur w orga- konanych w projekcie zmian przepisów w ustawie
nach administracji, a przede wszystkim odciążeniem z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, co dotyczy
organów Policji. Zgłaszane zmiany pozostają także art. 3, oraz w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r.
poza zakresem regulacji prawa unijnego, w związku o pracownikach sądów i prokuratury, co dotyczy
z czym wejście w życie ustawy powinno odbyć się bez art. 7, z uchwaloną w międzyczasie ustawą z dnia
zastrzeżeń. 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokura-
Na koniec chciałbym podziękować wszystkim pa- turze oraz niektórych innych ustaw, jak również,
niom i panom posłom oraz gościom za udział w pra- odnośnie do art. 101c ustawy o prokuraturze – nowa
cach w komisjach i podkomisjach nad projektem zmiana 4 w art. 3, z nową ustawą o finansach publicz-
przedstawionej ustawy. nych. Z uwagi na termin wejścia w życie ustawy
Pragnę także podkreślić, iż komisje po naniesie- z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy
niu poprawek jednogłośnie przyjęły projekt ustawy. o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, czyli
W związku z powyższym, pani marszałek, Wyso- 31 marca 2010 r., konieczne jest przesunięcie w art. 11
ka Izbo, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrz- terminu wejścia w życie art. 3 i 7 na dzień 1 kwietnia
nych oraz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowie- 2010 r.
ka, po rozpatrzeniu oraz naniesieniu poprawek, wno- Pani marszałek, będzie pani uprzejma.
szą o uchwalenie ww. projektu ustawy. Dziękuję za
uwagę. (Oklaski)
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: Dziękuję.

Dziękuję uprzejmie panu posłowi.


Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem po- Poseł Janusz Dzięcioł:
rządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświad-
czeń w imieniu klubów i kół. Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję. W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej pragnę
Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Janusz przedstawić Wysokiej Izbie opinię klubu w sprawie
Dzięcioł, klub Platforma Obywatelska. komisyjnego projektu ustawy o zmianie niektórych
Bardzo proszę, panie pośle. ustaw normujących funkcjonowanie służb nadzoro-
wanych przez ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych, druki nr 1512 i 2146.
Poseł Janusz Dzięcioł: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Niniejszą ustawą
zmienia się ustawy: ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r.
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Nim o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawę
przedstawię stanowisko klubu, chciałbym zgłosić z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w spra-
w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej dwie po- wach nieletnich, ustawę z dnia 20 czerwca 1985 r.
prawki. o prokuraturze, ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r.
W pierwszej z nich w art. 3 ust. 3 proponuje się o Policji, ustawę z dnia 13 października 1995 r. Pra-
następujące brzmienie: Prokurator generalny zasię- wo łowieckie, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ko-
ga od właściwego komendanta wojewódzkiego (sto- mornikach sądowych i egzekucji, ustawę z dnia 18 grud-
łecznego) Policji informacji o kandydatach do objęcia nia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury,
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie
20 służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Poseł Janusz Dzięcioł komisje była czujna w tym zakresie i ten projekt
w sposób znaczący poprawiła. Myślę, że przy tym
ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów brzmieniu projektu, w którym przedkładają go połą-
powszechnych, ustawę z dnia 15 czerwca 2007 r. czone komisje, można patrzeć na to pozytywnie. Stąd
o licencji syndyka oraz ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. takie głosowanie, aczkolwiek pewne wątpliwości,
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. o których za chwilę, pozostają.
W wyniku prac podkomisji i komisji, zgodnie ze W uzasadnieniu czytamy, w druku nr 1512, co
stanowiskiem rządu, do druku nr 1512 wprowadzono następuje: W głównej mierze proponowane zmiany
następujące zmiany. mają na celu zwolnienie Policji z obowiązku zbierania
W przypadku ustawy o ewidencji ludności i dowo- informacji na temat kandydatów na stanowiska
dach osobistych pozostawiono możliwość egzekwo- w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości. Jed-
wania wojskowego obowiązku meldunkowego w przy- nak w świetle propozycji dotyczących zmian w 12
padku funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa We- ustawach – bo tyle zmian proponowano; po pracach
wnętrznego oraz Agencji Wywiadu meldujących się podkomisji i komisji zostało tych ustaw 10 – można
na pobyt czasowy w związku z długotrwałym szko- sądzić, że ten cel nie jest taki jednolity i spójny,
leniem. a także, powtarzam raz jeszcze, były tu chyba jakieś
Zrezygnowano z nadania nowego brzmienia ukryte intencje, świadome bądź nie, trudno mi to
art. 83 ustawy o postępowaniu w sprawach nielet- przesądzać. Niemniej te zmiany trochę biegną jakby
nich (Dzwonek), ograniczając się jedynie do nadania w różnych kierunkach, od Sasa do Lasa, bo przecież
nowego brzmienia tylko § 1 i 2, celem utrzymania np. to, o czym przed chwilą powiedziałem, nie ma
w mocy rozporządzenia wydawanego na podstawie art. większego związku – a to, powtarzam, jest cel głów-
83 § 3, dla którego upoważnienie nie ulega zmianie. ny zgodnie z uzasadnieniem – z tym, w jaki sposób
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W związku z tym, tworzy się i nadzoruje policyjne domy dziecka czy
że pan poseł sprawozdawca przedstawił praktycznie jakie wymagania musi spełnić kandydat do objęcia
każdą z tych ustaw po kolei, rekomenduję w imieniu funkcji zastępcy komendanta wojewódzkiego czy sto-
klubu Platformy Obywatelskiej przyjęcie niniejszej łecznego Policji. Notabene w tych akurat zakresach
ustawy wraz z przedstawionymi pani marszałek po- te unormowania są godne poparcia i tu wątpliwości
prawkami. Dziękuję bardzo. (Oklaski) nie ma.
Natomiast chciałbym podać w odniesieniu do
tego, o czym powiedziałem przed chwilą – o tych wąt-
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: pliwościach odnoszących się do pierwotnego projektu
ustawy – dwa przykłady z dwóch ustaw. Ustawa
Dziękuję uprzejmie panu posłowi. o prokuraturze: w pierwotnym przedłożeniu komisji
W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość głos ma „Przyjazne Państwo” proponowano skreślić w art. 11
pan poseł Jarosław Zieliński. ustawy o prokuraturze ust. 3. Ustęp ten w obowią-
Bardzo proszę, panie pośle. zującej ustawie brzmi, jak następuje: „Prokurator
generalny zasięga od komendanta głównego Policji
informacji o każdym z kandydatów do objęcia stano-
Poseł Jarosław Zieliński: wiska prokuratorskiego, z zastrzeżeniem ust. 4. In-
formacje o kandydacie do objęcia stanowiska proku-
Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Po pierwsze, ratorskiego uzyskuje się i sporządza na zasadach
chciałbym powiedzieć, że tytuł tej ustawy, a także określonych dla informacji o kandydacie do objęcia
przywoływane uzasadnienie dla przygotowania no- stanowiska sędziowskiego”. Tego miało nie być. Pod-
welizacji mogą być mylące. Po drugie, chcę powie- komisja, a następnie połączone komisje wprowadziły
dzieć, że projekt, który przedkładają połączone Ko- zapis, który określa, zarówno w odniesieniu do kan-
misje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz dydatów na stanowiska prokuratorskie – powiem już
Sprawiedliwości i Praw Człowieka, znacznie różni się o tym łącznie, żeby to skrócić – jak i kandydatów na
od projektu wyjściowego zawartego w druku nr 1512, stanowiska sędziowskie, obowiązek zasięgnięcia in-
przedłożonego przez komisję „Przyjazne Państwo”. formacji od właściwego komendanta wojewódzkiego
Pozornie wygląda na to, tak można przynajmniej Policji, ale nie informacji zbieranych jakoś przez Po-
rozumieć tytuł ustawy i pierwsze zdania uzasadnie- licję, tylko pochodzących z konkretnych rejestrów
nia, że chodzi o to, aby odciążyć Policję od zbędnych informatycznych, które są prowadzone. I wydaje się,
czynności biurokratycznych tam, gdzie one nie są że to rozwiązanie jest właściwe, bo trzeba więcej wie-
potrzebne. Natomiast jeśli się wczyta dokładnie dzieć, prokurator generalny musi więcej wiedzieć,
w ten pierwotny projekt, można sformułować wnio- rekomendując dane osoby na tak ważne stanowiska,
sek, że jak gdyby bocznymi, a może nawet tylnymi niż tylko to, co wynika z Krajowego Rejestru Karne-
drzwiami próbowano obniżyć wymagania wobec go (bo to pozostaje). W związku z tym powstaje py-
kandydatów na ważne stanowiska w różnych sekto- tanie, o co chodziło w pierwotnym przedłożeniu ko-
rach życia publicznego, szczególnie tak ważnych, jak misji „Przyjazne Państwo”, bo ta wątpliwość, Wyso-
sądy i prokuratura. Podkomisja powołana przez obie ki Sejmie, szanowni państwo, jest bardzo, bardzo
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie
służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 21

Poseł Jarosław Zieliński Do najważniejszych zaliczyć należy: usunięcie z art.


9 ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji lud-
ważna. Powtarzam, to także odnosiło się w punkcie ności i dowodach osobistych zapisu o funkcjonariu-
wyjścia do stanowisk sędziowskich, a miało swój wy- szu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji
raz w propozycji związanej ze skreśleniem § 4 w art. 58. Wywiadu; wprowadzenie nowego brzmienia ust. 3
Tu też podkomisja, a następnie komisja zapropono- oraz ust. 5 i 6 w art. 11 ustawy z 20 czerwca 1985 r.
wały właśnie to sięganie po informacje z informa- o prokuraturze regulujących zasięganie informacji
tycznych systemów prowadzonych przez komendan- o kandydatach do objęcia stanowisk prokuratorskich;
tów wojewódzkich Policji. wprowadzenie upoważnienia ustawowego, czyli dele-
Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Nie wchodząc gacji ustawowej, dla ministra spraw wewnętrznych
w dalsze szczegóły, bo nie ma na to czasu, chciałbym i administracji do wydania rozporządzenia w sprawie
tylko powiedzieć, że powstaje także pytanie i wątpli- tworzenia i znoszenia komend miejskich Policji, przy
wość, czy rzeczywiście słuszne jest to rezygnowanie uwzględnieniu uwarunkowań administracyjno-geo-
z zasięgania tych głębszych informacji (Dzwonek) graficznych i demograficznych miasta i powiatu, czy
w odniesieniu do innych stanowisk, na przykład asy- też wreszcie rozszerzenie przyjętych regulacji usta-
stenta sędziego, syndyka czy komornika sądowego. wowych w zakresie opiniowania i zasięgania infor-
Osoby pełniące te role mają dostęp do ważnych infor- macji dotyczących osób ubiegających się o licencję
macji na swoich stanowiskach pracy, w związku syndyka oraz kandydatów zakwalifikowanych na
z tym ta wątpliwość może być w dalszym ciągu pod- aplikację.
trzymywana. I myślę, że przynajmniej w takiej for- Jak się wydaje, proponowane zmiany idą we wła-
mie, w jakiej to teraz czynię, warto na to skierować ściwym kierunku i realizują zasadniczy przyjęty cel
naszą uwagę. Inne rozwiązania, powtarzam, podko- ustawy, usuwając z jednej strony pewne niedoskona-
misja i połączone komisje poprawiły. Ja bym się nig- łości naszego systemu prawnego w tym zakresie,
dy nie podpisał pod tym, co proponowała komisja a nawet luki, ale z drugiej strony warto zauważyć, że
nie do końca pewne są efekty tej regulacji i tych
„Przyjazne Państwo”, natomiast to, co jest w przed-
zmian. Ciekaw jestem, co nastąpi, jaka będzie prak-
łożeniu obu Komisji: Administracji i Spraw We-
tyka i czy będą tzw. wpadki w związku z uwolnieniem
wnętrznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka,
Policji od szeregu obowiązków, z czym mamy do czy-
oczywiście jest znacznie lepsze. Dziękuję bardzo.
nienia. Ale można też powiedzieć, że to uwolnienie
(Oklaski)
Policji od szeregu obowiązków może akurat umożliwi
odejście od pewnych biurokratycznych aspektów jej
funkcjonowania i skoncentrowanie się na walce
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: z przestępczością. Jak będzie, to się okaże, jedno-
znacznie jednak nie można uznać tej regulacji za
Dziękuję uprzejmie panu posłowi. całkowicie poprawną i pozytywną. Budzi ona wątpli-
Stanowisko klubu Lewica przedstawi pan poseł wości.
Jarosław Matwiejuk. Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie
Bardzo proszę, panie pośle. Ministrze! W imieniu klubu Lewica, formułując te
wątpliwości i pewne zastrzeżenia, informuję, że po-
przemy przedłożone sprawozdanie Komisji Admini-
Poseł Jarosław Matwiejuk: stracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawie-
dliwości i Praw Człowieka o przedmiotowym projek-
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Sza- cie ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
nowny Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić
stanowisko klubu Lewica w sprawie sprawozdania
Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o komi-
syjnym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw Dziękuję uprzejmie panu posłowi.
normujących funkcjonowanie służb nadzorowanych Bardzo proszę, głos zabierze pan poseł Wiesław
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Woda, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Istota projektu ustawy, nad którym pracowały Proszę, panie pośle.
obie komisje, polega na uregulowaniu niektórych
materii dotyczących funkcjonowania służb podle-
głych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrz- Poseł Wiesław Woda:
nych, w tym głównie Policji. Proponowane zmiany
mają przede wszystkim na celu zwolnienie Policji Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie!
z obowiązku zbierania informacji na temat kandyda- Przygotowany przez komisję „Przyjazne Państwo”
tów na stanowiska w organach wymiaru sprawiedli- projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw normu-
wości. jących funkcjonowanie służb nadzorowanych przez
W toku prac w podkomisji i obu komisjach wpro- ministra właściwego do spraw wewnętrznych ma
wadzono kilka zmian o merytorycznym charakterze. w głównej mierze zwolnić Policję z obowiązku zbie-
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie
22 służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Poseł Wiesław Woda Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:


rania informacji o kandydatach na stanowiska Dziękuję uprzejmie panu posłowi.
w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości. Nie- Na tym zakończyliśmy przedstawianie stanowisk
wątpliwie ci kandydaci powinni się legitymować nie- klubów.
poszlakowaną opinią, ale to, czy zbieraniem opinii Przechodzimy do zadawania pytań, do których
powinna się zajmować Policja, już budzi istotne wąt- zapisało się 10 panów posłów.
pliwości. Policja ma wystarczająco dużo zadań, a zde- Czy ktoś z państwa chciałby się jeszcze zapisać do
cydowanie mało środków do ich realizacji i zasadne zadania pytania?
jest uwolnienie jej od wspomnianych czynności. W ostat- Nie widzę.
nich latach namnożyło się różnych służb niemundu- Zamykam listę.
rowych, a podsłuch stał się niemal normą funkcjono- Wyznaczam czas na zadanie pytania na 1 minutę.
wania państwa, więc te służby zapewne wiele wiedzą Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Henryk
o każdym z nas, a szczególnie o osobach, które mają Siedlaczek, Platforma Obywatelska.
awansować w wymiarze sprawiedliwości. Bardzo proszę, panie pośle.
Zapis w art. 1 dotyczy rezygnacji z egzekwowania
wojskowego obowiązku meldunkowego w przypadku
Poseł Henryk Siedlaczek:
funkcjonariuszy odbywających długotrwałe szkole-
nie. Zresztą sprawy te ureguluje ustawa o ewidencji
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
ludności, bowiem nad tą ustawą kończy się procedo-
Zgodnie z art. 4 nowelizacji ustawy o Policji w mia-
wanie w komisji administracji.
stach będących siedzibą władz miasta na prawach
Nowe brzmienie art. 83 ustawy o postępowaniu
powiatu i powiatu mającego siedzibę władz w tym
w sprawach nieletnich ma na celu przekazanie kom-
mieście można utworzyć komendę miejską Policji wy-
petencji do tworzenia i znoszenia policyjnych izb
konującą zadania na obszarze tego miasta i powiatu.
dziecka komendantom wojewódzkim Policji. Dotych-
Jest to rozwiązanie jak najbardziej racjonalne, jeżeli
czas kompetencje te należały do ministra spraw we- komenda ta faktycznie funkcjonuje na terenie całego
wnętrznych. powiatu. Zresztą powiat raciborski, którego byłem
Zapisy proponowanego art. 4 umożliwią utworze- starostą, był chyba jednym z pierwszych w Polsce,
nie w miastach będących jednocześnie siedzibą po- gdzie w sposób bardzo efektywny komenda powiato-
wiatu grodzkiego i ziemskiego jednej, wspólnej ko- wa Policji przy wsparciu samorządu wprowadziła
mendy miejskiej Policji. W pkt 2 tego samego artyku- system posterunków na terenie poszczególnych gmin
łu jest propozycja, by na zastępców komendanta powiatu raciborskiego, co na dzień dzisiejszy świetnie
wojewódzkiego odpowiedzialnych za logistykę można się sprawdza.
było powoływać osoby niebędące policjantami, a re- Niemniej przy okazji chciałbym poruszyć problem,
krutujące się z korpusu służby cywilnej. Zmiany za- który zdaje się być nieobecny podczas debaty publicz-
pisane w pkt 3 omawianego art. 4 powodują wykre- nej. Mianowicie Policja na szczeblu lokalnym nie
ślenie z katalogu zadań Policji obowiązku kontroli cierpi na nadmiar chętnych, którzy by aspirowali do
paliwa znajdującego się w zbiornikach pojazdów. miana stróżów prawa, a to, jak postrzegana jest sku-
Uprawnienia do kontroli paliwa w zbiornikach pojaz- teczność państwa, często właśnie zależy od jakości
dów mają inne podmioty, dysponujące laboratoriami pracy organów państwa na poziomie gminy czy po-
i specjalistycznym sprzętem. wiatu. Warto bowiem podkreślić, że to właśnie refor-
W dalszej części art. 4 znosi się obowiązek nada- ma samorządowa należy do największych sukcesów
wania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych minionego dwudziestolecia. Należałoby więc (Dzwo-
policjantom na wypadek wprowadzenia stanu wojen- nek) może zastanowić się nad sposobami zwiększenia
nego. Były to czynności typowo biurokratyczne i cza- atrakcyjności podjęcia pracy w Policji.
sochłonne, a wystarczy zapis ustawy, że policjanci W związku z tym chciałbym zapytać, czy Mini-
pozostający w stosunku służbowym w chwili ewen- sterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pla-
tualnego ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny nuje rozpocząć jakąś akcję promocyjną wśród mło-
stają się z mocy prawa policjantami pełniącymi służ- dzieży oraz czy resort rozważa zmianę kryteriów
bę w czasie wojny. przyjęć, chociażby tak, aby ów urosły do rangi upior-
Wiele jest jeszcze czynności i zadań przypisanych nej legendy multiselect nie był kryterium podstawo-
Policji, które z powodzeniem mogą realizować inne wym, dyskwalifikującym skutecznie nieraz dobrych
organy. Miejmy nadzieję, że zapowiadany przez rząd kandydatów do służby w Policji. Dziękuję.
projekt nowej ustawy o Policji rozwiąże pozostałe
problemy.
Posłowie klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
będą głosowali za rozwiązaniami przedstawionymi
w sprawozdaniu Komisji Administracji i Spraw We- Dziękuję panu posłowi.
wnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Pytanie zadaje pan poseł Kazimierz Gwiazdow-
Człowieka, zawartymi w druku nr 2146. Dziękuję. ski, Prawo i Sprawiedliwość.
(Oklaski) Bardzo proszę.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie
służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 23

Poseł Kazimierz Gwiazdowski: Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dziękuję, panie pośle.


Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw normu- Bardzo proszę, pytanie zadaje pan poseł Artur
jących funkcjonowanie służb nadzorowanych przez Dunin, Platforma Obywatelska.
ministra właściwego do spraw wewnętrznych prze-
widuje uchylenie art. 11 ust. 1a, 1b i 5a ustawy o
komornikach sądowych i egzekucji. Przepisy te re- Poseł Artur Dunin:
gulują obecnie procedury związane ze sprawdza-
niem przez ministra sprawiedliwości spełnienia Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ja z krótkim py-
przez osobę, która ma być powołana na stanowisko taniem, które zresztą przewijało się w wystąpieniach
komornika sądowego, warunku posiadania niepo- poselskich. Mam pytanie związane jakby z obniże-
szlakowanej opinii. niem jakości osób powoływanych na odpowiednie
Prosiłbym o dokładniejsze niż w uzasadnieniu do stanowiska państwowe. Czy faktycznie zdjęcie z Po-
projektu ustawy wyjaśnienie, dlaczego uchyla się te licji pewnych obowiązków – które na pewno są pro-
przepisy i w jaki sposób po ich uchyleniu minister spra- blematyczne dla funkcjonowania Policji, są ciężkie,
wiedliwości będzie sprawdzał, czy kandydat na stano- trudne, niewygodne – mimo wszystko nie będzie z
wisko komornika sądowego spełnia warunek posiada- niekorzyścią dla obsadzanych stanowisk? A może
nia nieposzlakowanej opinii. Dziękuję bardzo. inne służby przejmą te obowiązki? Z takim pytaniem
zwracam się do przedstawicieli ministerstwa. Dzię-
kuję bardzo.
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Dziękuję panu posłowi. Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:


Pytanie zadaje pan poseł Lech Kołakowski, Pra-
wo i Sprawiedliwość. Dziękuję panu posłowi.
Bardzo proszę. Bardzo proszę, pytanie zadaje pan poseł Jarosław
Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Proszę, panie pośle.
Poseł Lech Kołakowski:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Poseł Jarosław Zieliński:


Ministrze! Zmiany wskazane w art. 3, 8, 10, 11 i 12
projektu ustawy zmierzają do zwolnienia Policji z Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Chciałbym pro-
obowiązku zbierania materiałów stanowiących pod- sić pana ministra spraw wewnętrznych i administra-
stawę sporządzenia informacji o kandydatach na cji oraz pana posła sprawozdawcę, żeby zechcieli nam
stanowiska w wymiarze sprawiedliwości. Chodzi tu wszystkim przekazać informację i pokazać różnicę
między innymi o takie stanowiska, jak na przykład między Krajowym Rejestrem Karnym a policyjnymi
prokuratora, sędziego, komornika, dyrektora sądu systemami informatycznymi i informacjami tam za-
apelacyjnego itp. Ciężko jest mi się zgodzić z uza- wartymi, bo w ten sposób będzie może łatwiej sobie
sadnieniem wnioskodawcy, że ma to na celu zapo- uzmysłowić i ocenić, jakie informacje – mówię o
bieganie ingerencji organów Policji w informacje o wspólnym przedłożeniu komisji w tej chwili, nie o
życiu prywatnym tych kandydatów, i należy ocenić punkcie wyjścia, czyli przedłożeniu przekazanym
je absolutnie negatywnie. Jest to jedna z przesłanek Sejmowi przez komisję „Przyjazne Państwo” – będą
ustawowych, która musi zostać spełniona. Są to ce- tam zawarte w odniesieniu do poszczególnych kan-
chy wartościujące konkretną osobę nie w sferze in- dydatów na stanowiska, o które będziemy się zwra-
telektualnej i profesjonalnej, lecz wyłącznie etycz- cać pod rządami tej ustawy po nowelizacji. Wydaje
no-moralnej. mi się, że żeby sobie wyrobić pogląd, to jest bardzo
Pragnę przypomnieć, iż Trybunał Konstytucyjny ważna sprawa, co tam będzie, czy to jest tak, że re-
w 2002 r. stwierdził, że nie ma uzasadnienia pogląd zygnujemy w ogóle z zasięgania opinii, czy też tam
(Dzwonek), jakoby wymogi nieskazitelnego charak- są uwzględnione pewne informacje, które pozwolą ją
teru i rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu sobie wyrobić. Oczywiście, jest to to drugie, ale
stanowiły ograniczenie wolności lub utrudniały ko- chciałbym, żeby to powiedzieli panowie (Dzwonek),
rzystanie z praw. Oczywiście bezsporne jest, że po- pan minister i pan przewodniczący.
wyższe czynności Policji ingerują w życie prywatne I jeszcze, pani marszałek, jedna krótka kwestia.
jednostki, która ubiega się o określone stanowisko, Proponuje się skreślenie art. 49 w ustawie o ewidencji
ale są to stanowiska najwyższego zaufania społecz- ludności, dowodach osobistych, a w uzasadnieniu
nego. Potrzeba istnienia procedur weryfikujących te przedłożonym przez komisję „Przyjazne Państwo”
przesłanki jest zatem chyba bezdyskusyjna. Bardzo czytamy, że od Policji kontrolę obowiązku meldunko-
dziękuję, pani marszałek. wego miałyby przejąć gminy. Pytanie jest następujące:
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie
24 służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Poseł Jarosław Zieliński ny zbiór informacji? Co będzie, panie pośle, jeżeli osoba,
kandydat do pracy ma złą opinię środowiskową, jest
Jakie kompetencje gminy mają w tym zakresie i jak alkoholikiem, jest narkomanem, a nie figuruje w reje-
to by w praktyce wyglądało? Bo, prawdę mówiąc, trud- strze policyjnym z tego względu, że dotychczas nie
no mi sobie wyobrazić, żeby ten akurat obowiązek weszła w konflikt z prawem, i zostanie jej powierzone
mogły od Policji przejąć gminy. Dziękuję bardzo. wykonywanie prac obarczonych szczególną odpowie-
dzialnością? Jak wtedy poszczególne służby się zacho-
wają? Czy brak informacji o danej osobie (Dzwonek) w
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: krajowym rejestrze stanowi wystarczającą rękojmię
posiadania nienagannej opinii, by powierzyć jej pracę
Dziękuję, panie pośle. komornika, strażnika Straży Leśnej czy straży łowiec-
Proszę o zadanie pytania pana posła Mirosława kiej? A może w tym przypadku chodzi o złe skojarzenia
Pawlaka, Polskie Stronnictwo Ludowe. nasuwające się niektórym członkom komisji w związku
Proszę. z instytucją wywiadu środowiskowego? Może być rów-
nież tak. Dziękuję. (Oklaski)

Poseł Mirosław Pawlak:


Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze!
Proszę o uszczegółowienie kwestii zapisu art. 2 pro- Dziękuję, panie pośle.
jektu. Chodzi o zmianę ustawy o postępowaniu w Bardzo proszę, głos ma pan poseł Jarosław Ma-
sprawach nieletnich. Jak dosłownie rozumieć nowe twiejuk, Lewica.
brzmienie art. 83 § 2? Co będzie w przypadku braku Proszę.
zgody komendanta głównego Policji na utworzenie
policyjnej izby dziecka? Kto będzie taki spór rozstrzy-
gał? Pytają o to niektórzy komendanci wojewódzcy Poseł Jarosław Matwiejuk:
Policji. Pytanie następne: Czy w odniesieniu do kan-
dydata do objęcia stanowiska prokuratorskiego nie Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie
należałoby do zapisu nowelizującego dodać, iż zasię- Ministrze! W ustawie znajduje się delegacja ustawo-
ga się informacji innych służb ochrony państwa, co wa do wydania rozporządzenia przez ministra w
dałoby pełną gwarancję i rękojmię wiarygodności na związku z tworzeniem nowych komend Policji
tym stanowisku, zważywszy, iż, na co wskazują uwzględniającego, że są one tworzone w miastach, w
ostatnie wydarzenia, prokurator ma nieograniczony powiatach. Chciałbym zapytać: Czy są w związku z
dostęp do informacji pochodzących od służb specjal- tym prowadzone w resorcie prace studyjne nad refor-
nych? I ostatnie pytanie: Orzecznictwu jakich sądów mą siatki komend? Dziękuję bardzo. (Oklaski)
podlegać będą policjanci w razie ogłoszenia mobiliza-
cji i w czasie wojny? Dziękuję. (Oklaski)
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: Dziękuję panu posłowi.


Pytanie zadaje pan poseł Wiesław Woda, Polskie
Dziękuję panu posłowi. Stronnictwo Ludowe.
Pytanie zadaje pan poseł Zbigniew Matuszczak, Proszę.
klub Lewica.
Proszę, panie pośle.
Poseł Wiesław Woda:

Poseł Zbigniew Matuszczak: Pani Marszałek! Panie Ministrze! W art. 4 spra-


wozdania Komisji Administracji i Spraw Wewnętrz-
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Projekt ustawy prze- nych zapisano, iż można tworzyć wspólną komendę
widuje m.in. odstąpienie przez Policję od wywiadu dla miast mających status miasta powiatowego i po-
środowiskowego w odniesieniu do osób ubiegających wiatów ziemskich. Ale według stanu na dzień dzisiej-
się o pracę w wymiarze sprawiedliwości, Straży Leśnej szy już takie wspólne komendy istnieją. Pan minister
i straży łowieckiej. Chciałbym zapytać pana posła wie zapewne, że w Tarnowie jest taka komenda
wnioskodawcę. Skąd przekonanie, panie pośle, że dane wspólnie pracująca dla miasta i dla powiatu ziem-
zawarte w policyjnych rejestrach są zawsze aktualne i skiego. Pytam wobec tego: Na jakiej podstawie były
dotyczą każdej osoby? Według mnie takie dane mogą do tej pory tworzone tego typu komendy wspólne dla
dotyczyć tylko osób, które weszły w konflikt z prawem. powiatu ziemskiego i grodzkiego? I ponadto ile jest
Chyba nie żyjemy w takim państwie, że wszyscy Pola- takich komend obejmujących swoją działalnością dwa
cy są inwigilowani i na temat każdej osoby mamy peł- powiaty, grodzki i ziemski? Dziękuję. (Oklaski)
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie
służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 25

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: wuje dzielnicowy, a polega to na tym, że najczęściej


idzie do samego zainteresowanego i pyta, jak się ge-
Dziękuję panu posłowi. neralnie zachowuje, ewentualnie udaje się do sąsia-
Pytanie zadaje pan poseł Grzegorz Raniewicz, dów. Wartość tych opinii jest znikoma albo nie mają
Platforma Obywatelska. one żadnej wartości. Analizowaliśmy długo te opinie,
Proszę. wzięliśmy ich kilka dla przykładu z wybranych jed-
nostek i porównywaliśmy, sprawdzaliśmy, co one
twórczego wnoszą. I patrząc przez pryzmat tego na
Poseł Grzegorz Raniewicz: tysiące tych opinii, które w taki sposób wędrują i
absorbują w czasie pracy policjantów na różnych
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W mojej ocenie szczeblach, doszliśmy do wniosku, że nie ma potrze-
odejście od wywiadu środowiskowego, co jest propo- by bawienia się w wystawianie świadectw moralno-
nowane w projekcie ustawy, jest bardzo dobrym roz- ści. Tym bardziej jest to takie trochę zaoczne wysta-
wiązaniem. Tak naprawdę likwidujemy w ten sposób wianie świadectwa moralności kandydatowi w zawo-
relikt PRL-owski, kiedy to policja niejako zbierała dzie prawniczym, że nawet nie ma możliwości odwo-
informacje dostarczane bardziej na zasadzie donosze- łania się od takich opinii. Możemy założyć, że może
nia przez jedną osobę na drugą. Przy czym dzielni- się zdarzyć, że dzielnicowy nie lubi kandydata na sę-
cowi mają wiele innych zadań, a inaczej musieliby w dziego i napisze, że sędzia nadużywa alkoholu, co
dużej części swój czas poświęcać na robienie różnego będzie podstawą do tego, że sędzia nie zostanie mia-
typu wywiadów środowiskowych. nowany na sędziego. Nie ma żadnej instytucji odwo-
Moje pytanie do pana ministra jest związane z ławczej. Tak więc naprawdę nie ma sensu prowadze-
planowanymi zmianami w zakresie kompetencji od- nie tego typu wywiadów środowiskowych, tym bar-
nośnie do policyjnych izb dziecka. Bardzo często w dziej że cały czas mówimy: Odbiurokratyzować pracę
izbach dziecka są warunki skrajne, niewystarczająco policjantów. Policjanci zza biurek na ulice. I to jest
dobre, by zapewnić dostateczną opiekę nad dziećmi. właśnie ten pożądany kierunek. Jeżeli chcemy mieć
Czy w zmianach tych kompetencji została też policjantów do tego, żeby realizowali zadania na ulicy,
uwzględniona myśl, aby poprawić warunki w policyj- bezpośrednio realizowali te zadania, które wynikają
nych izbach dziecka? Czy dzięki temu będzie lepsza z ustawy, to nie angażujmy ich do takich fikcyjnych
opieka i lepsze warunki będą miały te dzieci? Dzię- czynności. Projekty poselskie wychodzą naprzeciw
kuję. (Oklaski) oczekiwaniom Policji i innych służb, bo odciążają Po-
licję od wielu zadań, które niewiele wnoszą albo nic,
a w ten sposób możemy wygenerować siły do tego,
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: aby realizowała ona czynności w ramach bezpośred-
niego wykonawstwa. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o
Dziękuję panu posłowi. opiniowanie. Dzisiaj pozostawiamy możliwość spraw-
Lista posłów zapisanych do głosu została wyczer- dzenia niektórych kandydatów w zawodach prawni-
pana. czych w jednym miejscu, w Krajowym Rejestrze Kar-
Głos ma podsekretarz stanu w Ministerstwie nym, kiedy nie jest ten zawód aż tak istotny, w nie-
Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Adam Ra- których zaś przypadkach pozostawiamy również
packi. możliwość sprawdzenia w rejestrach policyjnych. A
Bardzo proszę, panie ministrze. rejestry policyjne dotyczą nie wszystkich obywateli,
tylko tych, którzy ze względu na swoje działania zna-
leźli się w kręgu zainteresowania Policji, a więc
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie oprócz Krajowego Rejestru Karnego, czyli wszyst-
Spraw Wewnętrznych i Administracji kich osób skazanych prawomocnymi wyrokami,
Adam Rapacki: mamy możliwość sprawdzenia, czy dana osoba nie
jest podejrzewana przez policję o jakąkolwiek dzia-
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W pytaniach wielu łalność przestępczą, ewentualnie czy nie jest zareje-
państwa posłów zgłaszane były wątpliwości, czy odej- strowana jako zakazowiec stadionowy, czy również
ście od opiniowania kandydatów w zawodach praw- nie łamie przepisów ruchu drogowego w sposób no-
niczych, co jest realizowane dzisiaj przez policjantów, toryczny. To są tego typu rejestry. W rejestrach poli-
to nie jest poluzowanie pewnych wymogów. Dzisiaj w cyjnych nie ma informacji innych niż o osobach, któ-
praktyce wygląda to tak, że zapytanie o kandydata re naruszyły prawo czy są o to podejrzewane, a zatem
na sędziego czy prokuratora pan minister sprawie- nie ma mowy o tym, żeby policja miała prawo czy
dliwości wysyła do komendanta głównego. Pan ko- zbierała informacje o wszystkich obywatelach. W tym
mendant główny przekazuje to poprzez swoją komen- względzie pragnę uspokoić Wysoką Izbę.
dę do komendanta wojewódzkiego, komendant woje- Jeśli chodzi o kandydatów do policji, to obecnie
wódzki przesyła do komendanta powiatowego, ko- mamy taką sytuację, że gdyby były tylko środki w
mendant powiatowy kieruje do referatu dzielnico- budżecie pozwalające na pełne zatrudnienie, jeśli
wych, i na końcu tę opinię środowiskową przygoto- chodzi o stan etatów, to jesteśmy w stanie w ciągu
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie
26 służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw tym, aby siły policyjne rozłożyć równomiernie, w za-
Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki leżności od obciążenia, od zagrożeń działalnością,
uwzględniając wszelkie parametry. Tego typu prace
kilku miesięcy zapewnić to pełne zatrudnienie. Te- są prowadzone, ale są to prace jeszcze o charakterze
raz mamy zdecydowanie więcej kandydatów niż studyjnym, chociaż pojawia się dobry czas, gdyż w
miejsc, toteż nie ma potrzeby przeprowadzać szcze- przyszłym roku na przykład będziemy mieli odbloko-
gólnych kampanii promocyjnych do pracy w zawo- wanych 2000 wakatów i planujemy, że te wakaty
dzie policjanta, strażnika granicznego czy strażaka, będą oddawane w pierwszej kolejności w tych woje-
a ważne jest to, żeby spośród kandydatów wybierać wództwach czy w tych miastach, w tych ośrodkach,
najlepszych. Obecnie proces jak gdyby selekcji jest które są mocno dociążane pracą. Są ośrodki, gdzie
prowadzony tak, że ci najlepsi w systemie naboru poziom bezpieczeństwa jest zdecydowanie większy i
punktowego są wyłaniani, dobierani i przyjmowani tam te wakaty będą odzyskiwane w nieco wolniej-
do pracy w policji. szym tempie. Prace nad reformą policji polegają rów-
Jeśli chodzi o policyjne izby dziecka, to dotychczas nież na tym, aby maksymalna ilość funkcjonariuszy
minister spraw wewnętrznych i administracji two- znalazła się w bezpośrednim wykonawstwie, tzn. bę-
rzył i znosił policyjne izby dziecka. To też była swego dziemy odchudzali komendę główną, komendy woje-
rodzaju fikcja, ponieważ decyzje wypracowywane są wódzkie, tak aby ci policjanci trafiali do komend
na niższym poziomie, czyli na poziomie wojewódz- miejskich, powiatowych, komisariatów, tam gdzie
twa, tam gdzie policja i wszyscy zajmujący się prze-
jest największe obciążenie pracą wykonawczą. W tym
stępczością czy patologią wśród dzieci i młodzieży
kierunku są prowadzone również prace studyjne,
decydują o stworzeniu izb dziecka. Dzisiaj, po to, żeby
analityczne i są one stopniowo wdrażane. Nie ma
nie uprawiać fikcji, decentralizujemy wiele upraw-
obaw, nie będziemy rozbudowywali central, wręcz
nień, żeby decyzje zapadały tam, gdzie są przygoto-
odwrotnie, chcemy, żeby jak najwięcej policjantów
wywane. Minister będzie nadal sprawował nadzór
trafiło do bezpośredniego wykonawstwa.
zwierzchni, uwzględniając także sprawozdania resor-
Jeśli chodzi o zapis dotyczący możliwości tworze-
tu sprawiedliwości, który ocenia również funkcjono-
nia komendy powiatowej dla powiatu grodzkiego i
wanie policyjnych izb dziecka. Ale pozostawiamy to
ziemskiego, to ten przepis dotyczy tylko dwóch jed-
w gestii komendantów wojewódzkich. Jeżeli komen-
dant wojewódzki musi uzyskać zgodę komendanta nostek w kraju: Krakowa i Łodzi. Obecnie już jest
głównego na tworzenie policyjnej izby dziecka, w możliwość tworzenia takich jednostek, ale w przy-
przypadku gdy zdania byłyby rozbieżne, decyduje padku miast powyżej 500 tys. mieszkańców, o ile
hierarchicznie przełożony wyższego szczebla, czyli dobrze pamiętam, jest obowiązek, żeby utworzyć ko-
komendant główny. Jednak nie przewidujemy takich mendę miejską i komendę powiatową obejmującą
przypadków, bo jeżeli istnieje taka potrzeba, komen- powiat ziemski. To dotyczy właśnie Krakowa i Łodzi,
dant wojewódzki, sędziowie zajmujący się problema- gdzie powiat ziemski obejmuje swoim działaniem
tyką nieletnich uznają, że policyjna izba dziecka jest cały pierścień dookoła miasta. I żeby się przemieścić
potrzebna w województwie, i są na to środki, to nie na przykład z jednostki powiatowej, z jednego końca
ma żadnych przeszkód, żeby taka izba powstała. Tak powiatu, trzeba przejechać przez całe terytorium
więc nie widzimy tu jakichkolwiek zagrożeń. jednostki miejskiej, żeby dotrzeć do jakiegoś komisa-
Czy ewentualnie stanowiska prokuratorów mo- riatu czy do jakiegoś miejsca, czyli jest to trochę nie-
głyby realizować inne służby? No, mielibyśmy taką racjonalne w przypadku tych dwóch jednostek. Daje-
samą albo podobną sytuację jak w wydaniu policji. my możliwość tworzenia, ponieważ pozostawiamy tu
Myślę, że lepiej nie wprowadzać takich certyfikatów pełną swobodę i samorządom terytorialnym, i szefom
moralności wydawanych w sposób kapturowy, gdzie policji, którzy kierują tymi jednostkami. Tak się skła-
nie ma możliwości odwołania. Sądzę też, że zapro- da, że byłem komendantem wojewódzkim w Krako-
ponowane w projekcie ustawy rozwiązania w zupeł- wie i wiem, że policja sprawniej by funkcjonowała,
ności gwarantują to, że osoby niepożądane nie będą gdyby komenda miejska obsługiwała również powiat
miały tytułu do wykonywania zawodów prawni- ziemski. Ale to jest do uznania szefów tych jednostek.
czych. Zresztą kandydaci na sędziów, prokuratorów Jeżeli oni uważają, że to im usprawni pracę, to two-
odbywają cały proces kształcenia na uczelni, później rzymy taką możliwość w projektowanej ustawie.
zdobywają kwalifikacje poprzez aplikację, a więc jest Pani Marszałek! Chciałbym w imieniu rządu po-
to czas, kiedy przełożeni wyższego szczebla mogą przeć projekty komisji, wraz ze zgłoszoną dzisiaj po-
również obserwować, jak ci ludzie się zachowują i prawką Platformy wynikającą ze zmiany ustawy o
czy rekomendują moralne prawo do wykonywania prokuraturze, i bardzo serdecznie podziękować
zawodu prawniczego. Ten proces absolutnie jest wy- wszystkim paniom i panom posłom pracującym w
starczający. komisjach nad tymi projektami, bo jest to autentycz-
Czy trwają prace nad zmianą struktur w policji? nie kierunek zmierzający do odbiurokratyzowania
W tej chwili przygotowywana jest reforma w struk- pracy policji po to, żeby policjanci mogli wykonywać
turach policji, ale taka reforma, która nie będzie bu- zadania, za które ustawowo odpowiadają. Dziękuję
rzyła istniejących struktur, będzie ona polegała na bardzo. (Oklaski)
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 27

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji


pana posła Stanisława Rydzonia.
Dziękuję uprzejmie panu ministrowi. Bardzo proszę, panie pośle.
Głos ma sprawozdawca komisji pan poseł Roman
Kaczor.
Bardzo proszę. Poseł Sprawozdawca
Stanisław Rydzoń:

Poseł Roman Kaczor: Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze!


Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Myślę, że na pyta- Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym pro-
nia, które zostały skierowane do pana ministra i do jekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowa-
mnie, odpowiedź została przekazana przez pana mi- niu przed sądami administracyjnymi, druki nr 2251
nistra. oraz 2382.
Chciałbym jednak zwrócić się do pana posła Zie- W dniu 25 sierpnia 2009 r. marszałek Sejmu
lińskiego. Jeżeli chodzi o informacje na temat kan- skierował projekt zawarty w druku nr 2251 do Ko-
dydatów na stanowiska prokuratorskie, sędziowskie, misji Sprawiedliwości i Praw Człowieka do pierw-
to jednym elementem jest tu Krajowy Rejestr Karny, szego czytania.
gdzie sprawdza się kandydata, czy był karany, i to Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania
jest to bardzo wiarygodne. Drugi element to są reje- oraz rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniach
stry policyjne. Jeżeli dany kandydat miał w swoim w dniach 9 września i 6 października 2009 r. posta-
życiu jakieś kontakty, zdarzenia, że nie przestrzegał nowiła zarekomendować Wysokiej Izbie przyjęcie
prawa, to jest to zarejestrowane w policyjnych kar- tego projektu.
totekach i rejestrach. Myślę, że przebieg sprawdzania Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o postę-
kandydata, począwszy od komendanta głównego po- powaniu przed sądami administracyjnymi przewi-
licji do komendy powiatowej, do policjanta, który robi dywał w wersji przedstawionej przez rząd dodanie
wywiad środowiskowy, był w przeszłości taką tro- pkt 6a w art. 18 § 1. Projekt ten powstał między
szeczkę fikcją, bo czy pójdzie się do samego zaintere- innymi w wyniku interpretacji wyroku Trybunału
sowanego kandydata, o którym się zbiera informacje, Konstytucyjnego z dnia 14 października 2008 r., w
czy pójdzie się do jego sąsiada, to trudno oczekiwać, którym stwierdza się niezgodność art. 18 § 1 pkt 6
że przekazywane informacje będą w złym świetle wymienionej ustawy z konstytucją w zakresie, w
stawiać kandydata na to wysokie stanowisko. Myślę, którym jako podstawę wyłączenia sędziego od
że przekazanie tych kompetencji bezpośrednio do udziału w orzekaniu w postępowaniu sądowym to-
miejsca zamieszkania, a nie do gestii komendanta czącym się po wznowieniu postępowania admini-
głównego, będzie racjonalne i bardziej wiarygodne stracyjnego pomija jego wcześniejszy udział w orze-
niż do tej pory. kaniu w sprawie dotyczącej decyzji wydanej we
Jeżeli jeszcze jakieś pytanie, panie pośle... Dzię- wznawianym postępowaniu administracyjnym.
kuję bardzo. (Oklaski) Trybunał odniósł się w wyroku tylko do jednego
z nadzwyczajnych trybów weryfikacji decyzji admi-
nistracyjnej, jakim jest wznowienie postępowania,
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: gdyż taki był wówczas zakres skargi. Jednakże pro-
jektodawca, przesyłając do Sejmu nowelizację, posta-
Dziękuję uprzejmie panu posłowi. nowił rozszerzyć zakres proponowanej zmiany nie
Zamykam dyskusję. tylko o wytyczne wyroku Trybunału Konstytucyjne-
W związku z tym, że w czasie drugiego czytania go dotyczące wznowienia postępowania, ale także o
zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy popraw- inne nadzwyczajne tryby postępowania administra-
ki, proponuję, aby Sejm skierował ponownie ten pro- cyjnego, jak postępowanie w sprawie uchylenia,
jekt do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych zmiany czy stwierdzenia nieważności decyzji.
oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Autor projektu kierował się stanowiskiem z
celu przedstawienia sprawozdania. orzecznictwa i doktryny, że postępowanie zwykłe i
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że postępowanie nadzwyczajne są odrębnymi, samoist-
Sejm propozycję przyjął. nymi postępowaniami sądowymi, a ich przedmio-
Sprzeciwu nie słyszę. tem są odrębne sprawy administracyjne. Przyjęty
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4. po- w sprawozdaniu pkt 6a w art. 18 § 1 realizuje więc
rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spra- i wyrok Trybunału Konstytucyjnego, i potrzeby
wiedliwości i Praw Człowieka o rządowym pro- orzecznictwa i doktryny.
jekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o postę- W związku z wprowadzeniem pkt 6a do art. 18 § 1
powaniu przed sądami administracyjnymi (dru- należało w omawianej nowelizacji skreślić § 4 w tym
ki nr 2251 i 2382). artykule, przyjęty w ustawie z dnia 16 lipca 2009 r.,
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
28 Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Poseł Sprawozdawca Stanisław Rydzoń nadzwyczajnych, a więc postępowań o wznowienie


postępowania, o stwierdzenie nieważności, w spra-
gdyż dotyczy on, jak stwierdziłem, wyłącznie wzno- wach o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej.
wienia postępowania administracyjnego. W związku z tym rozbieżnym stanowiskiem
Na zakończenie należy wspomnieć, że zarówno na orzeczniczym, brakiem jednolitej wykładni tego prze-
posiedzeniu podkomisji, jak i Komisji Sprawiedliwo- pisu Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 14 paź-
ści i Praw Człowieka posłowie dyskutowali nad formą dziernika 2008 r. stwierdził zakresową niezgodność
pkt 6a. Otóż rząd zaproponował w projekcie ogólną tego artykułu z konstytucją, a mianowicie że w za-
definicję, zaś Naczelny Sąd Administracyjny – defi- kresie tym pomija się konieczność wyłączenia sędzie-
nicję kazuistyczną, wymieniającą wszystkie tryby go, który wcześniej brał udział w rozpatrywaniu tej
expressis verbis. Obie propozycje były właściwe i pra- sprawy w zwykłym postępowaniu administracyjnym
widłowe, niemniej jednak posłowie przyjęli ostatecz- I i II instancji.
nie ogólną definicję, to znaczy taką, jak w wersji W związku z tym powstał problem nowelizacji
projektu rządowego. tego przepisu. Czy należy go na nowo zredagować w
Reasumując, wnoszę jak na wstępie o przyjęcie pkt 6, czy też należy to dodać jako dodatkową prze-
przez Wysoki Sejm projektu ustawy. Dziękuję słankę wyłączającą. Ustawodawca, rząd i komisja
uprzejmie. sprawiedliwości stanęli na stanowisku, że należy
wprowadzić dodatkową przesłankę, która uwzględni
te stany nadzwyczajnego postępowania. Chodzi też
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: o to, że przewiduje się… Jak pan poseł sprawozdawca
szczegółowo pokazał, kazuistyczne wymienienie
Dziękuję panu posłowi. przesłanek, kiedy sędzia podlega wyłączeniu, byłoby
Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem po- z punktu widzenia redakcyjnego i estetyki samego
rządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświad- przepisu czymś niewskazanym. Dlatego należało w
czeń w imieniu klubów i kół. sposób ogólny, a jednocześnie precyzyjny przewidzieć
Otwieram dyskusję. możliwość wyłączenia sędziego od udziału w sprawie
Bardzo proszę, jako pierwszy głos zabierze pan przy rozpoznawaniu spraw w tzw. postępowaniu nad-
poseł Jerzy Kozdroń, Platforma Obywatelska. zwyczajnym administracyjnym. Przepis przewidują-
Proszę, panie pośle. cy, że sędzia będzie wyłączony w sprawach skarg na
decyzje i postanowienia, jeżeli w prowadzonym wcze-
śniej postępowaniu – w dorozumieniu, w postępowa-
Poseł Jerzy Kozdroń: niu zwyczajnym – brał udział w wydaniu wyroku lub
postanowienia kończącego postępowanie w sprawie,
Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt wydaje nam się w pełni wypełniający tę lukę prawną,
przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego jaka powstała. Dziękuję serdecznie. (Oklaski)
Platformy Obywatelskiej wobec sprawozdania Komi-
sji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym
projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępo- Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
waniu przed sądami administracyjnymi.
Rządowa nowelizacja, zresztą bardzo wąska, obej- Dziękuję uprzejmie panu posłowi.
muje art. 18 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami Głos ma pan poseł Krzysztof Maciejewski, Prawo
administracyjnymi. Dotyczy ona przesłanek wyłącze- i Sprawiedliwość.
nia z mocy prawa sędziego od rozpoznawania sprawy. Bardzo proszę.
W pkt 6 mówi się, że sędzia podlega wyłączeniu od
udziału w sprawie, jeżeli wcześniej brał udział w wy-
daniu zaskarżonego orzeczenia. Na tle tej interpre- Poseł Krzysztof Maciejewski:
tacji i wykładni przepisu zawartego w pkt 6 powsta-
ło rozbieżne orzecznictwo Naczelnego Sądu Admini- Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
stracyjnego. Raz Naczelny Sąd Administracyjny Z konieczności będę musiał powtórzyć niektóre ar-
opierał się na literalnej wykładni przepisu i kazał gumenty, co proszę mi wybaczyć.
interpretować to w sposób wąski. Mówił, że w istocie Jak już zostało powiedziane, projektowana usta-
rzeczy przepis ten dotyczy tylko postępowania zwy- wa jest konsekwencją wyroku Trybunału Konsty-
czajnego w zakresie kontroli legalności wydanej de- tucyjnego z dnia 14 października 2008 r., w którym
cyzji, a więc wojewódzki sąd administracyjny, Naczel- orzekł o niezgodności art. 18 § 1 pkt 6 Prawa o po-
ny Sąd Administracyjny rozpatrują daną sprawę w stępowaniu przed sądami administracyjnymi z art.
postępowaniu zwyczajnym w I i II instancji. Inne 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej oraz poddał
orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego sta- kontroli przepisy regulujące zasady wyłączenia sę-
nowi, że to w zasadzie należy interpretować w sposób dziego od orzekania w sądach administracyjnych,
szeroki, że to dotyczy zarówno postępowań zwyczaj- odnosząc się jednak wyłącznie do jednego z nadzwy-
nych, kontroli administracyjnej decyzji, jak również czajnych trybów weryfikacji decyzji administracyj-
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 29

Poseł Krzysztof Maciejewski konsumuje wytyczne Trybunału Konstytucyjnego,


uwzględnia także zdanie orzecznictwa i doktryny, a
nej, jakim jest wznowienie postępowania admini- chodzi nie tylko o wyłączenie sędziego z mocy samej
stracyjnego. ustawy w przypadku wznowienia postępowania, je-
Podczas prac nad omawianym projektem projek- żeli w prowadzonym wcześniej postępowaniu brał on
todawca, rozumiejąc główną myśl zawartą w wyroku udział, ale także o uchylenie, zmianę czy stwierdze-
Trybunału Konstytucyjnego, zdecydował się rozsze- nie nieważności decyzji.
rzyć zakres proponowanej zmiany o inne nadzwyczaj- Projekt ustawy poprawia obowiązujące prawo,
ne tryby postępowania administracyjnego, takie jak usuwając niejasności, a także realizując, jak wspo-
postępowanie w sprawie uchylenia, zamiany czy mniałem, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, stąd
stwierdzenia nieważności decyzji. W konsekwencji zasługuje na poparcie. W takiej sytuacji Klub Posel-
zaproponowano dodanie pkt 6a w art. 18 § 1 ustawy,
ski Lewica oświadcza, że będzie głosował za przyję-
który spowoduje rozszerzenie katalogu wyłączenia
ciem projektu ustawy. Dziękuję uprzejmie.
sędziego o przesłankę, zgodnie z którą sędzia jest
wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach dotyczą-
cych skargi na decyzję albo postanowienie, jeżeli w
tej sprawie brał udział w wydaniu wyroku lub posta-
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
nowienia kończącego postępowanie w sprawie.
Dziękuję panu posłowi.
Treść zaproponowanego pkt 6a w art. 18 § 1 usta-
wy budzi jednak wątpliwości, które opisane są w opi- Proszę bardzo, w imieniu klubu Polskiego Stron-
nii BAS, Biura Analiz Sejmowych, oraz w piśmie nictwa Ludowego głos zabierze pan poseł Stanisław
prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego zawie- Olas.
rającym propozycję umieszczenia w projekcie ustawy
określenia trybów postępowań, których ma dotyczyć
wyłączenie sędziego. Poseł Stanisław Olas:
Przedstawione propozycje i wątpliwości wyczer-
pująco zostały omówione podczas posiedzeń podko- Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie
misji i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, na Ministrze! Mam zaszczyt z upoważnienia posłów
której przyjęta została jednak wersja rządowa. Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawić sta-
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Po analizie powyż- nowisko klubu wobec projektu ustawy o zmianie
szego projektu ustawy Klub Parlamentarny Prawo i ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
Sprawiedliwość poprze go w wersji przedstawionej w nistracyjnymi.
sprawozdaniu komisji. Dziękuję za uwagę. Wprowadzenie zmian wynika z obowiązku dosto-
sowania systemu prawnego do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 14 października 2008 r. W
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: wyroku tym Trybunał Konstytucyjny poddał kontro-
li przepisy regulujące zasady wyłączenia sędziego od
Dziękuję, panie pośle. orzekania w sądach administracyjnych. Dotyczy to
Proszę o zabranie głosu pana posła Stanisława sytuacji, gdy sędzia najpierw orzekał co do legalności
Rydzonia z klubu Lewica. decyzji administracyjnej, a z kolei w innym postępo-
Proszę. waniu miał rozstrzygnąć o legalności kolejnej decyzji
administracyjnej odmawiającej tejże decyzji po wzno-
wieniu postępowania administracyjnego. Należy ro-
Poseł Stanisław Rydzoń: zumieć, że sędzia powinien być wyłączony od orze-
kania, jeżeli wcześniej brał udział w rozstrzyganiu
Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze!
konkretnej sprawy – tożsamej sprawy – zawisłej
W imieniu Klubu Poselskiego Lewica przedstawiam
przed sądem administracyjnym. Godnym podkreśle-
stanowisko wobec sprawozdania Komisji Sprawiedli-
wości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy nia jest fakt, że zmianami objęto wyrok lub postano-
o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sąda- wienie kończące postępowanie w sprawie.
mi administracyjnymi, druki nr 2251 i 2382. Przepisy zawarte w ustawie dzielą orzeczenia
Przed chwilą, występując jako sprawozdawca Ko- sądu na wyroki, postanowienia oraz zarządzenia.
misji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, przedstawi- Tylko wyrok stanowi rozstrzygnięcie sprawy i doty-
łem pracę nad projektem oraz istotne uregulowania czy jej istoty. Projektowana regulacja nie obejmuje
nowelizacji Prawa o postępowaniu przed sądami ad- zarządzeń wydawanych w toku postępowania.
ministracyjnymi. Klub Poselski Lewica w pełni apro- Projekt ustawy był szeroko konsultowany przez
buje przedstawione sprawozdanie komisji. Przedsta- stowarzyszenia i korporacje prawnicze.
wiciele naszego klubu brali udział w pracach podko- Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
misji i komisji, wypracowując wspólnie z posłami z będzie głosował za przyjęciem projektu ustawy. Dzię-
innych klubów taki kształt projektu ustawy, który kuję za uwagę. (Oklaski)
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
30 Projekt ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: mentów, gdyż profesjonalni pełnomocnicy będą pod-


legać odpowiedzialności karnej za poświadczenie
Dziękuję uprzejmie panu posłowi. nieprawdy, zgodnie z art. 271 Kodeksu karnego, jak
Lista posłów zapisanych do głosu została wyczer- również odpowiedzialności dyscyplinarnej – tu sank-
pana. cją może być nawet pozbawienie prawa wykonywania
Nikt nie zapisał się do zadania pytania. zawodu.
Zatem zamykam dyskusję. Podmiotem poświadczającym może być oprócz
Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpi- notariusza tylko reprezentant określonego zawodu
my w bloku głosowań. prawniczego będący jednocześnie pełnomocnikiem
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. po- strony składającej dokument, czyli adwokat, radca
rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spra- prawny, rzecznik patentowy czy doradca podatkowy.
wiedliwości i Praw Człowieka o senackim pro- Regulacje powyższe zapobiegają równocześnie
jekcie ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwie- bezpodstawnemu kwestionowaniu poświadczonych
rzytelniania dokumentów (druki nr 2064 i 2381). odpisów, obliczonemu tylko na przedłużenie postę-
Bardzo proszę o zabranie głosu sprawozdawcę powania.
komisji pana posła Zenona Durkę. Poprawki wniesione podczas obrad podkomisji
Bardzo proszę, panie pośle. mają na celu zabezpieczenie i ochronę postępowania
oraz doprecyzowują okres vacatio legis. Wejście w
życie ustawy nie spowoduje wydatków ze strony bu-
Poseł Sprawozdawca Zenon Durka: dżetu państwa. Projekt był konsultowany z Minister-
stwem Sprawiedliwości, Krajową Radą Sądownictwa,
Dziękuję bardzo. Ministerstwem Finansów, Sądem Najwyższym, Kra-
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przy- jową Radą Notarialna, Krajową Izbą Radców Praw-
padł mi w udziale zaszczyt przedstawienia stanowi- nych, Naczelną Radą Adwokacką. Projekt nie jest
ska Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka od- objęty prawem Unii Europejskiej.
nośnie do senackiego projektu ustawy o zmianie Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Reasumując, Ko-
ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów, misja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wnosi o
druk nr 2064. uchwalenie przez Wysoki Sejm przedmiotowej nowe-
Przedstawiona nowela ma na celu odformalizowa- li. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
nie procedur korzystania w postępowaniu cywilnym,
podatkowym, administracyjnym i administracyjno-
-sądowym z odpisów dokumentów, ułatwiając jedno- Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
cześnie bieg wyżej wymienionych postępowań oraz
obniżając ich koszty. Osiągnięcie pożądanego skutku Dziękuję uprzejmie panu posłowi.
rozwiązań ma nastąpić przez poszerzenie kręgu pod- Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem po-
miotów mogących poświadczać dokumenty za zgod- rządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświad-
ność z oryginałem dla celów postępowań prawnych czeń w imieniu klubów i kół.
przez generalne włączenie w krąg podmiotów upo- Otwieram dyskusję.
ważnionych profesjonalnych pełnomocników będą- Jako pierwsza głos zabierze pani poseł Bożena
cych również osobami zaufania publicznego. Rozwią- Szydłowska, klub Platforma Obywatelska.
zanie to stanowi poszerzenie kompetencji pełnomoc- Nie ma pani poseł.
nika, kumulując wszelkie czynności związane z Proszę o zabranie głosu pana posła Krzysztofa
przygotowaniem i prowadzeniem sprawy w postępo- Maciejewskiego, Prawo i Sprawiedliwość.
waniach prawnych w gestii jednego podmiotu bez Bardzo proszę.
konieczności uruchamiania działań organów admi-
nistracji czy notariuszy.
Postulowana regulacja dąży jednocześnie do Poseł Krzysztof Maciejewski:
uproszczenia procedury korzystania z uwierzytelnio-
nych dokumentów przez zapisanie wprost w ustawie Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu
reguły, iż poświadczenie za zgodność z oryginałem Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pragnę
odpisu dokumentu ma charakter dokumentu urzę- przedstawić opinię dotyczącą omawianego przez Wy-
dowego. Ukształtowana w ten sposób procedura do- soką Izbę projektu ustawy o zmianie ustaw w zakre-
puszcza możliwość kwestionowania przez strony tak sie uwierzytelniania dokumentów, umieszczonego w
poświadczonych dokumentów. Jednocześnie gdy bę- druku nr 2064.
dzie to zasadne okolicznościami sprawy, organ pro- Według stanu na dzień dzisiejszy każdy, kto miał
wadzący postępowanie może od strony składającej do czynienia z postępowaniem cywilnym, podatko-
odpis dokumentu zażądać jego oryginału. wym, administracyjnym czy administracyjno-sądo-
Powyższa regulacja nie stwarza nadmiernego ry- wym, wie, jak wiele dokumentów trzeba przygotować
zyka nadużyć związanych z rozszerzeniem listy pod- i jak wiele z tego tytułu jest problemów, a i koszty są
miotów upoważnionych do uwierzytelniania doku- niemałe. Wynika to chociażby z faktu, iż w świetle
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów 31

Poseł Krzysztof Maciejewski W wyniku powyższego Klub Parlamentarny Pra-


wo i Sprawiedliwość poprze proponowany projekt
obecnie obowiązujących przepisów charakter doku- ustawy. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)
mentu urzędowego mają jedynie odpisy dokumentu
sporządzane przez notariuszy. Adwokaci, radcowie
prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi i Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
radcowie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
dzisiaj mogą poświadczać za zgodność jedynie odpisy Dziękuję panu posłowi.
własnych pełnomocnictw i w wyjątkowych, enume- Proszę panią poseł Bożenę Szydłowską o przed-
ratywnie wymienionych w ustawach przypadkach stawienie stanowiska klubu Platforma Obywatel-
inne dokumenty. ska.
Czytając więc ten projekt ustawy, z pewnością Bardzo proszę.
należy wyrazić zadowolenie, gdyż w swej treści pro-
ponuje on przyznać szersze uprawnienia w zakresie
poświadczania zgodności kopii dokumentów z orygi- Poseł Bożena Szydłowska:
nałem osobom wykonującym zawody uznane za za-
wody zaufania publicznego. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Senacki projekt
Sądzę, że to bardzo ważny krok do przodu, ponie- ustawy, nad którym procedowaliśmy, wprowadził
waż w świetle obowiązujących przepisów w każdym
szereg poprawek w 9 ustawach. Zmiany te mają na
niemal przypadku – poza kilkoma wyjątkami wyni-
celu uproszczenia, tak jak powiedzieli moi przedmów-
kającymi z art. 250 Kodeksu postępowania cywilne-
cy, postępowania cywilnego, administracyjnego i są-
go, art. 89 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego oraz
art. 485 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego – bez- dowo-administracyjnego oraz podatkowego poprzez
względnie konieczne jest dostarczenie oryginału do- zmianę dotychczasowego obowiązku dołączania do
kumentu. Mimo że w ostatnich latach od praktyki tej akt sprawy dokumentów oryginalnych lub ich odpi-
zaczęto odstępować, czego wyrazem było kilka orze- sów notarialnych. Dziś taki wymóg odbiega od re-
czeń Sądu Najwyższego, to jednak nadal generalnie aliów nowoczesnej gospodarki. Jest uciążliwy i gene-
istnieje poważna uciążliwość w gromadzeniu doku- ruje zbędne obciążenia finansowe dla przedsiębior-
mentów na potrzeby postępowań prawnych. ców. Powoduje również znaczne utrudnienia postę-
Rzeczywiście trudno zrozumieć, dlaczego adwo- powań sądowych, często bowiem jeden dokument jest
kat lub radca prawny może poświadczać za zgodność dowodem w kilku postępowaniach, które toczą się w
z oryginałem kopię podpisanej przez pozwanego fak- tym samym czasie.
tury w postępowaniu nakazowym, a nie może tej Proponowana nowelizacja ma na celu odformali-
samej kopii faktury poświadczać za zgodność w po- zowanie procedur korzystania z odpisów dokumen-
stępowaniu zwykłym, odsyłając stronę w tym celu do tów oraz zwiększenie liczby osób uprawnionych do
notariuszy. Na tym chociażby przykładzie trudno uwierzytelniania odpisów dokumentów. Uprawnienia
zrozumieć sens utrzymania generalnego rygoru do- takie otrzymują profesjonalni pełnomocnicy sądowi,
łączania oryginałów lub urzędowych bądź notarial- którzy uzyskując upoważnienie do uwierzytelniania
nych odpisów. dokumentów, podlegać będą odpowiedzialności kar-
Tak więc dobrze jest, że pojawił się ten projekt, nej i dyscyplinarnej, z pozbawieniem prawa wykony-
który ma na celu odformalizowanie procedur w po- wania zawodu włącznie. Takie rozwiązanie z pewno-
stępowaniu cywilnym, podatkowym, administracyj- ścią zmniejszy ryzyko nadużyć.
nym i administracyjno-sądowym. Z pewnością nie W przypadkach uzasadnionych okolicznościami
zwiększy to ryzyka nieprawidłowych rozstrzygnięć. sprawy organ prowadzący postępowanie będzie mógł
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Trudno nie zgodzić
zażądać od strony składającej odpis dostarczenia ory-
się z wnioskującymi, iż rozsądniejszym rozwiąza-
ginału dokumentów. Zgodnie zatem z zamierzeniem
niem jest osiągnięcie pożądanego skutku poprzez
ustawodawcy zmiany te zaowocują uproszczeniem
poszerzenie kręgu podmiotów mogących poświadczać
postępowań administracyjnych, obniżą również ich
dokumenty za zgodność z oryginałem dla celów po-
stępowań prawnych przez generalne włączenie w koszty, przy czym nie wpłyną negatywnie na wartość
krąg podmiotów upoważnionych profesjonalnych peł- materiału dowodowego.
nomocników, będących również osobami zaufania Podkomisja nadzwyczajna powołana w celu roz-
publicznego. patrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie
Można jednym słowem powiedzieć, że to dobre ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów
rozwiązanie, gdyż poświadczenia odpisu dokumen- wnikliwie rozpatrzyła wszystkie wniesione poprawki
tów będą dokumentami stwierdzającymi urzędowo i pozytywnie zarekomendowała dokument komisji.
istnienie dokumentu o określonej treści na podobień- Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska bę-
stwo regulacji prawnej zawartej w art. 2 § 2 Prawa o dzie głosował za przyjęciem senackiego projektu
notariacie, zgodnie z którym czynności notarialne ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania
mają charakter dokumentu urzędowego. dokumentów. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
32 Projekt ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: świadczy wprowadzenie i przyjęcie niewielkiej licz-


by poprawek.
Dziękuję, pani poseł. Klub Poselski Lewica popiera nowelizację, gdyż
Proszę o zabranie głosu panią poseł Stanisławę znacząco poprawi ona funkcjonowanie relacji przed-
Prządkę z klubu Lewica. siębiorca – organ administracyjny czy sąd. Nasz klub
Bardzo proszę, pani poseł. będzie głosował za przyjęciem projektu ustawy. Dzię-
kuję bardzo za uwagę. (Oklaski)

Poseł Stanisława Prządka:


Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze!
W imieniu Klubu Poselskiego Lewica przedstawiam Dziękuję, pani poseł.
stanowisko wobec sprawozdania Komisji Sprawiedli- Stanowisko klubu Polskiego Stronnictwa Ludo-
wości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy wego przedstawi pan poseł Stanisław Olas.
o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania doku- Bardzo proszę.
mentów, druki nr 2064 i 2381.
Senacki projekt ustawy dotyczy zmian w Kodek-
sie postępowania administracyjnego, w Kodeksie Poseł Stanisław Olas:
postępowania cywilnego, w Prawie o adwokaturze,
w ustawie o radcach prawnych, o doradcach podat- Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie
kowych, w Ordynacji podatkowej, w ustawie o rzecz- Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu posłów Polskie-
nikach patentowych, w Prawie o postępowaniu przed go Stronnictwa Ludowego przedstawić stanowisko
sądami administracyjnymi oraz w ustawie o Proku- klubu wobec senackiego projektu ustawy o zmianie
ratorii Generalnej Skarbu Państwa. ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów.
Proponowane zmiany wskazanych ustaw przewi- Projektowana nowelizacja ma na celu odformali-
zowanie i przyspieszenie postępowania sądowo-ad-
dują, że adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy paten-
ministracyjnego, cywilnego, administracyjnego oraz
towi, doradcy podatkowi oraz radcowie Prokuratorii
podatkowego. Zmiany dotyczą również ustaw: Prawo
Generalnej będą mieli prawo sporządzania poświad-
o adwokaturze, o radcach prawnych, o rzecznikach
czeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym
podatkowych, a także o Prokuratorii Generalnej
oryginałem. Dzięki temu nastąpi odformalizowanie
Skarbu Państwa.
postępowań: administracyjnego, sądowo-administra-
Przedłożony przez Senat projekt przewiduje moż-
cyjnego oraz podatkowego poprzez odstąpienie od
liwość korzystania w tych postępowaniach z odpisów
obowiązku okazywania dokumentów oryginalnych
dokumentów. Projekt zaleca, by wszelkie czynności
lub ich odpisów notarialnych. związane z prowadzeniem sprawy wykonywał pełno-
Autorzy projektu ustawy postanowili umożliwić mocnik ustanowiony w sprawie. Warty podkreślenia
profesjonalnym pełnomocnikom stron reprezentują- jest fakt, że pełnomocnicy będą mogli sami uwierzy-
cym zawody zaufania publicznego uwierzytelnianie telniać odpisy dokumentów wykazujących ich umo-
dokumentów. Dzięki tej propozycji powstanie możli- cowanie. Dotyczy to radców prawnych, rzecznika
wość zatrzymywania przez strony oryginałów doku- patentowego oraz radcy Prokuratorii Generalnej
mentów, a także pomniejszania kosztów działalności Skarbu Państwa. Sąd w razie wątpliwości może za-
dzięki rezygnacji z formy notarialnego poświadcze- żądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
nia. Z uwagi na to, że większość przedsiębiorców ko- Zmiany zawarte w projekcie ustawy zmierzają do
rzysta z fachowej obsługi kancelarii prawniczych, usprawnienia postępowań sądowych, administracyj-
takie uregulowanie znacząco uprości także procedu- nych i podatkowych.
rę korzystania z dokumentów. Oznacza to m.in. tak- Pani Marszałek! Klub Poselski Polskiego Stron-
że i to, że sądy czy organy administracyjne będą nictwa Ludowego pozytywnie ocenia projekt ustawy
przeprowadzać postępowanie dowodowe nie tylko z i będzie głosował za jego przyjęciem. Dziękuję za
dokumentów prywatnych, ale także z dokumentów uwagę. (Oklaski)
urzędowych.
Jednocześnie, gdy będzie to uzasadnione okolicz-
nościami sprawy, organ czy sąd prowadzący postępo- Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
wanie będzie mógł żądać od strony składającej odpis
dokumentu złożenie jego oryginału. Zaproponowana Dziękuję uprzejmie panu posłowi.
praktyka miała już miejsce w okresie obowiązywania Do zadania pytania zapisał się jeden poseł.
ustawy o Państwowym Arbitrażu Gospodarczym, kie- Czy ktoś z państwa miałby jeszcze ochotę zapisać
dy to adwokaci i radcowie prawni mieli prawo uwie- się do zadania pytania?
rzytelniać przedkładane temu sądowi dokumenty. Nie widzę.
Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Propozycja Sena- Zamykam listę.
tu została przychylnie przyjęta przez komisję, o czym Wyznaczam czas na zadanie pytania na 1 minutę.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów 33

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska tem, nad którym dzisiaj procedujemy, należy wpro-
wadzić wtedy, kiedy powyższa ustawa będzie rozpa-
Bardzo proszę, pytanie zadaje pan poseł Tadeusz trywana. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Arkit, Platforma Obywatelska.

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:


Poseł Tadeusz Arkit:
Dziękuję uprzejmie panu ministrowi.
Dziękuję bardzo. Czy pan sprawozdawca widzi potrzebę zabrania
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! głosu?
Mam krótkie pytanie. Jak wynika z informacji Mi- (Poseł Zenon Durka: Dwa zdania.)
nisterstwa Sprawiedliwości, został przygotowany Bardzo proszę, sprawozdawca komisji pan poseł
projekt ustawy o państwowych egzaminach prawni- Zenon Durka.
czych. Planuje się, że wejdzie on w życie z dniem 1
stycznia 2010 r. Projekt ten wprowadza nową insty-
tucję prawną, jaką będzie zawód doradcy prawnego. Poseł Zenon Durka:
Wydaje się, że dobrze byłoby, aby również doradcy
prawni znaleźli się w kręgu podmiotów uprawnio- Dziękuję bardzo.
nych do działań, o których mowa w nowelizowanej Proszę państwa, wszyscy obecni na sali mówcy
ustawie, w związku z przysługującymi tym podmio- wspominali o atutach tej ustawy, o potrzebie jej wpro-
tom na podstawie ustawy o państwowych egzami- wadzenia. Jako sprawozdawca chciałbym bardzo po-
nach prawniczych kompetencjami. Czy pan minister dziękować wszystkim, którzy przedłożyli projekt i
przewiduje wprowadzenie takiego uprawnienia dla którzy pracowali nad nim, szczególnie senackiej Ko-
doradców prawnych? Dziękuję bardzo. misji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, panu sena-
torowi Kieresowi, który był sprawozdawcą, pracow-
nikom Ministerstwa Sprawiedliwości, szczególnie
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: panu ministrowi Wronie, oraz legislatorom i człon-
kom podkomisji za pracę i za zaangażowanie w tę
Dziękuję panu posłowi. sprawę. Dziękuję, pani marszałek. Dziękuję państwu.
Lista posłów zapisanych do głosu została wyczer- (Oklaski)
pana.
Proszę o zabranie głosu podsekretarza stanu w
Ministerstwie Sprawiedliwości pana Zbigniewa Wronę. Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Bardzo proszę, panie ministrze.
Dziękuję uprzejmie panu posłowi.
Zamykam dyskusję.
Podsekretarz Stanu Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpi-
w Ministerstwie Sprawiedliwości my w bloku głosowań.
Zbigniew Wrona: Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 6. po-
rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Fi-
Dziękuję, pani marszałek. nansów Publicznych o poselskim projekcie usta-
Wysoka Izbo! Chciałbym jeszcze raz podziękować wy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
Senatowi i komisji za pracę nad tą ustawą. Jest to osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym
ważna ustawa, która ułatwia życie obywatelom. Rze- podatku dochodowym od niektórych przycho-
czywiście przyznaje ona dodatkowe uprawnienia peł- dów osiąganych przez osoby fizyczne (druki nr
nomocnikom, radcom prawnym i adwokatom. Popie- 2254 i 2380).
ram projekt ustawy zawarty w sprawozdaniu, które Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji
zostało dzisiaj przedłożone, i proszę Wysoką Izbę o pana posła Marka Zielińskiego.
przyjęcie projektu w tej wersji, wraz z drobnymi po- Proszę, panie pośle.
prawkami, które zostały wypracowane na posiedze-
niach komisji.
Odnośnie do pytania pana posła Arkita chcę po- Poseł Sprawozdawca Marek Zieliński:
wiedzieć, że, panie pośle, ta sprawa rzeczywiście
musi zostać przeanalizowana. Wszystko wskazuje na Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w
to, że tak będzie. Nie wiemy jeszcze, jaki kształt bę- imieniu Komisji Finansów Publicznych przedstawić
dzie miała ustawa o państwowych egzaminach praw- sprawozdanie z prac komisji nad poselskim projektem
niczych, ponieważ nie została ona jeszcze uchwalona, ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
nie rozpoczęły się nawet jeszcze prace parlamentarne osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podat-
nad tą ustawą. Tak więc poprawkę uwzględniającą ku dochodowym od niektórych przychodów osiąga-
treść ustaw, które zmieniamy w związku z projek- nych przez osoby fizyczne (druki nr 2254 i 2380).
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
34 oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Poseł Sprawozdawca Marek Zieliński Głos ma pan poseł Andrzej Szlachta, Prawo i
Sprawiedliwość.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się w dniu 20 Pana posła również nie ma.
września br. w Sejmie. Został on skierowany do dal- O zabranie głosu w imieniu klubu Lewica proszę
szych prac. Komisja na posiedzeniu, które odbyło się panią poseł Anitę Błochowiak.
w dniu 6 października br., rozpatrzyła przedłożony Bardzo proszę, pani poseł.
projekt.
Przypomnę, że proponowane zmiany dotyczą spo-
sobu opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia Poseł Anita Błochowiak:
świadectw pochodzenia otrzymanych przez przedsię-
biorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem Dziękuję.
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam przyjemność
Świadectwa te wydawane są przez prezesa Urzędu przedstawić w imieniu Klubu Poselskiego Lewica
Regulacji Energetyki na wniosek przedsiębiorstwa stanowisko wobec sprawozdania Komisji Finansów
energetycznego. Obecnie, w aktualnie obowiązują- Publicznych zawartego w druku nr 2380.
cym prawie, dochody z odpłatnego zbycia świadectw Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie zgła-
pochodzenia podlegają opodatkowaniu podatkiem sza uwag, nie przedstawia poprawek i pozytywnie
dochodowym od osób fizycznych według 19-procen- rekomenduje Wysokiej Izbie projekt ustawy z druku
towej stawki podatku. Natomiast działalność gospo- nr 2254, który, jak poseł sprawozdawca przed chwi-
darcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycz- lą przedstawił, reguluje i w pewnym sensie napra-
nej z odnawialnych źródeł energii jest opodatkowana wia błąd, jaki przy uchwaleniu ustawy wcześniej
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wy- popełnił Sejm. Dochodzi na tej płaszczyźnie do spo-
sokości 5,5% przychodów. rów i sądy w różny sposób rozstrzygają tę ewidentną
Projekt ustawy zawarty w druku nr 2254 wprowa- lukę prawną.
dza w przepisach zmiany, których celem jest zrówna- Niestety, zdarza się, iż w naszym parlamencie
nie zasad opodatkowania przychodów osiąganych powstaje wiele tego typu problemów, a później przed-
przez wytwórców energii ze źródeł odnawialnych z siębiorcy, oprócz tego, iż mają kłopoty prawne w są-
tytułu wytwarzania energii oraz przychodów z odpłat- dach, tracą także czas i środki, które powinni po-
nego zbycia świadectw pochodzenia energii wytworzo- święcić na firmy, na wzrost gospodarczy, na zatrud-
nej przez nich z tych źródeł. W efekcie tych zmian nianie nowych pracowników. Mam nadzieję, że ten
przychód osiągnięty ze zbycia świadectw będzie opo- projekt ustawy, przyjęty bez uwag i zmian, spowodu-
datkowany według tej samej stawki podatku, jaką je rozwiązanie tego kłopotu, a także wpłynie choć w
przedsiębiorca stosuje w stosunku do przychodów z minimalnym stopniu na łatwiejszy i szybszy wzrost
wytwarzania energii, czyli według stawki 5,5%. gospodarczy tego sektora. Nie spodziewałabym się,
Komisja Finansów Publicznych zaopiniowała jak piszą wnioskodawcy, wzrostu zatrudnienia czy
projekt pozytywnie. Dokonała jednej zmiany o cha- jakiegoś znaczącego wzrostu PKB, niemniej powin-
rakterze legislacyjnym, polegającej na zamianie niśmy dążyć do tego, aby wszystkie tego typu luki
numeracji. Wynika ona z faktu, że od momentu prawne w polskim prawodawstwie nie powstawały i
wniesienia projektu do Sejmu do ustawy o podatku aby było jednoznaczne stanowisko w sprawach spor-
od osób fizycznych wprowadzono zmiany za pomocą nych, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości.
przepisów uchwalonej 1 lipca br. ustawy o łagodze- Sojusz Lewicy Demokratycznej pozytywnie oce-
niu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowni- nia przedłożony projekt i wnosimy o przyjęcie propo-
ków i przedsiębiorców (Dz. U. z 7 sierpnia 2009 r. nowanych rozwiązań. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Nr 125, poz. 1035).
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji
Finansów Publicznych wnoszę, by Wysoka Izba Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
uchwaliła projekt ustawy zawarty w druku nr 2380.
Dziękuję bardzo. (Oklaski) Dziękuję uprzejmie, pani poseł.
Proszę o zabranie głosu pana posła Jacka Brze-
zinkę, klub Platforma Obywatelska.
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Dziękuję panu posłowi. Poseł Jacek Brzezinka:


Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem po-
rządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświad- Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu
czeń w imieniu klubów i kół. Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedsta-
Otwieram dyskusję. wiam stanowisko klubu wobec sprawozdania Komisji
O zabranie głosu proszę pana posła Jacka Brze- Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy
zinkę z Platformy Obywatelskiej. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
Pana posła nie ma. fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 35

Poseł Jacek Brzezinka zycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku


dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
przez osoby fizyczne. Sprawozdanie zostało przedło- Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze prezentowa-
żone w druku nr 2380. ło stanowisko, że należy wychodzić naprzeciw nowym
Jest oczywiste, że stabilność i pewność stosowa- trendom gospodarczym, tworzyć warunki rozwoju
nia obowiązujących przepisów podatkowych jest jed- dla innowacyjnych, rodzących się sektorów gospodar-
ną z najistotniejszych przesłanek podejmowania de- ki. Wytwarzanie energii elektrycznej oraz wszelkie
cyzji gospodarczych, w tym decyzji inwestycyjnych. pochodne działania gospodarcze to właśnie owe ini-
W obecnie obowiązującym stanie prawnym pojawia- cjatywy, które należy traktować na równi z innymi
ją się wątpliwości z punktu widzenia przepisów po- działalnościami gospodarczymi, dlatego uważamy, że
datkowych dotyczące traktowania dochodów osiąga- należy opodatkować taką działalność zgodnie z prze-
nych ze zbycia świadectw pochodzenia energii elek- pisami o podatku dochodowym dotyczącymi opodat-
trycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii. kowania dochodów i przychodów osiąganych z dzia-
Taki stan rzeczy wpływa na wiarygodność i zdolność łalności gospodarczej.
kredytową producentów energii ze źródeł odnawial- W obecnym stanie prawnym inwestorów odstra-
nych, a w konsekwencji utrudnia dostęp do środków sza ograniczona możliwość wykazywania przycho-
finansowych niezbędnych dla rozwoju tego sektora dów ze sprzedaży praw majątkowych, jako przycho-
gospodarki. Mając świadomość, że już niedługo zgod- dów z działalności gospodarczej, jaką jest niewątpli-
nie z wymogami unijnymi 20% energii musi być po- wie produkcja energii odnawialnej. Konsekwencją
zyskiwane ze źródeł odnawialnych, tj. z wiatru, wody, tego może być np. ograniczona zdolność kredytowa,
biomasy, wprowadzenie uregulowań pozwalających co szczególnie w obliczu kryzysu finansowego, kiedy
usunąć jedną z istotnych barier ograniczających roz- jest bardzo ograniczony dostęp do źródeł finansowa-
wój tego sektora, a tym samym sprzyjających jego nia, może być poważnym argumentem dla zaniecha-
rozwojowi, leży w interesie państwa polskiego. nia czy też ograniczenia powyższej działalności. W
obecnym stanie prawnym, co tu już wielokrotnie
Regulacje zawarte w sprawozdaniu Komisji Fi-
padało, istnieje ponadto rozbieżność traktowania
nansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o
certyfikatów, o których mowa. Przepisy prawa ma-
zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
terialnego, chodzi tu szczególnie o Prawo energe-
zycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku
tyczne, traktują przychody ze sprzedaży certyfika-
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
tów, jak przychody ze sprzedaży instrumentów fi-
przez osoby fizyczne, które są przedmiotem dzisiej-
nansowych, których opodatkowanie reguluje ustawa
szej debaty, precyzują, iż przychody z odpłatnego o obrocie instrumentami finansowymi. Natomiast
zbycia świadectw pochodzenia energii elektrycznej zgodnie z wykładnią wielu sądów administracyjnych
wytworzonej z odnawialnych źródeł energii będą traktowanie takiego świadectwa wytwarzania ener-
przychodami z działalności gospodarczej, co umoż- gii elektrycznej na równi z instrumentami finanso-
liwi objęcie tych przychodów zryczałtowanym podat- wymi nie jest racjonalne.
kiem od przychodów ewidencjonowanych według Wprowadzenie nowych regulacji pozwoli na kla-
stawki 5,5%. rowne poprawienie błędnych zapisów powodujących
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mając na uwadze takie właśnie rozbieżności interpretacyjne. Uważa-
powyższe, Klub Parlamentarny Platforma Obywatel- my ponadto, że nowe regulacje spowodują przyspie-
ska opowiada się za przyjęciem projektu ustawy. szenie rozwoju sektora energetyki odnawialnej,
Dziękuję. (Oklaski) wzrost gospodarczy, być może również wzrost za-
trudnienia. Propozycje zawarte w nowej ustawie spo-
tkały się z przychylnym przyjęciem Krajowej Izby
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: Biegłych Rewidentów, Forum Związków Zawodo-
wych, a w toku dalszych konsultacji projekt został
Dziękuję panu posłowi. przesłany do organizacji zrzeszających producentów
Stanowisko klubu Polskiego Stronnictwa Ludo- energii odnawialnej. W Komisji Finansów Publicz-
wego przedstawi pan poseł Jan Łopata. nych, o czym sprawozdawca również informował,
Bardzo proszę, panie pośle. wszyscy byliśmy zgodni co do słuszności nowych roz-
wiązań, a przegłosowaliśmy jedynie poprawkę typo-
wo legislacyjną. Pozytywne stanowisko wobec pro-
Poseł Jan Łopata: jektu przekazała także strona rządowa.
Reasumując, chciałbym powiedzieć, że Klub Po-
Dziękuję bardzo. selski Polskiego Stronnictwa Ludowego popiera nowe
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imie- rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy o
niu Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludo- zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
wego pragnę przedstawić nasze stanowisko wobec zycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku
sprawozdania komisji na temat projektu ustawy o dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi- przez osoby fizyczne. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
36 oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: Poseł Marek Zieliński:

Dziękuję uprzejmie panu posłowi. Aha. Ten projekt miał dłuższą historię. Mianowicie
Do zadania pytania zapisał się jeden poseł. pierwotna propozycja tych zmian ustawowych dotyczy-
Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zapisać się do ła zmian w prawie materialnym, czyli w Prawie ener-
zadania pytania? getycznym, i wówczas była pozytywna opinia Mini-
Nie widzę. sterstwa Gospodarki. Nie chodziło o samą istotę, sam
Zamykam listę. sens tej zmiany, bo co do tego była zgoda i Minister-
Czas na zadanie pytania – 1 minuta. stwa Finansów, i Ministerstwa Gospodarki, natomiast
Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu zakwestionowa-
ło zmiany w prawie materialnym tego opodatkowania,
Poseł Mirosław Pawlak: czyli Prawie energetycznym, i ostatecznie przyjęto
zmiany w prawie podatkowym. Jak wiem, jest również
Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Czy użyty w pozytywna opinia Ministerstwa Gospodarki. Chcę przy
uzasadnieniu projektu ustawy termin „potencjalni tej okazji bardzo serdecznie podziękować wszystkim
inwestorzy” należy rozumieć w ten sposób, że cho- klubom za poparcie przedłożonych zmian w ustawie o
dzi o przedsiębiorców czy też o lobbystów o bliżej podatku dochodowym od osób fizycznych, bo rzadko
nieznanych zamiarach, tym razem w branży ener- się zdarza, żeby była taka jednomyślność w tej spra-
getycznej? wie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Pytanie drugie. Czy projekt ustawy był konsulto-
wany z ministrem gospodarki i jaka jest jego ocena?
Dziękuję. Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Bardzo proszę o zabranie głosu podsekretarza
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: stanu w Ministerstwie Finansów pana Macieja Gra-
bowskiego.
Dziękuję panu posłowi. Bardzo proszę, panie ministrze.
Odpowiedzi udzieli sprawozdawca komisji pan
poseł Marek Zieliński.
Bardzo proszę, panie pośle.
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:
Poseł Marek Zieliński: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Uzupełniając wypo-
wiedź pana posła, chciałbym powiedzieć, że jest sta-
Dziękuję.
nowisko rządu wobec tego projektu i w związku z tym,
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Odpowiadając na rzecz jasna, również stanowisko ministra finansów.
te dwa pytania, chciałbym powiedzieć, że dotyczy to Jest ono jak najbardziej pozytywne. Chciałem to uzu-
tych przedsiębiorców i tych firm, które produkują pełnić i rozwiać wątpliwości pytającego. Dziękuję.
energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii.
Przede wszystkim chodzi tutaj o właścicieli elektrow-
ni wodnych. Chciałbym powiedzieć o jednej ważnej Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
rzeczy w kontekście tego pytania. To nie tylko lob-
bing, ale przede wszystkim różne stanowiska sądów Dziękuję panu ministrowi.
administracyjnych i część wyroków sądów w tych Zamykam dyskusję.*)
sprawach była przychylna pierwotnemu stanowisku Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpi-
Ministerstwa Finansów, które skłaniało się ku tej my w bloku głosowań.
wcześniejszej interpretacji, żeby opodatkować świa- Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7. po-
dectwa pochodzenia 19-procentowym podatkiem. rządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego
Dysponuję takimi wyrokami i jeśli pan poseł byłby projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie
zainteresowany, to jestem gotowy je przekazać. Pan ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
poseł zadał podobne pytanie w czasie pierwszego czy- nych, ustawy o podatku dochodowym od osób
tania, tak że dysponuję takimi wyrokami sądowymi prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr
i mogę je przekazać. 2402).
Co do drugiego pytania, to dotyczyło ono sprawy... Proszę o zabranie głosu podsekretarza stanu w Mi-
Uciekł mi wątek. nisterstwie Finansów pana Macieja Grabowskiego
w celu przedstawienia uzasadnienia projektu ustawy.
Proszę, panie ministrze.
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
*) Teksty wystąpień niewygłoszonych – w za-
Dotyczyło opinii ministra gospodarki. łączniku nr 1.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 37

Podsekretarz Stanu cząwszy od 2010 r., wpłata ostatniej zaliczki odpo-


w Ministerstwie Finansów wiednio na podatek dochodowy od osób prawnych
Maciej Grabowski: oraz na podatek dochodowy od osób fizycznych mia-
ła być dokonywana co do zasady do 20 dnia pierwsze-
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam przyjemność go miesiąca następnego roku podatkowego od fak-
przedstawić państwu projekt ustawy, który przewi- tycznie uzyskanego dochodu za grudzień.
duje odroczenie wprowadzenia w życie przepisów, To jest bardzo korzystne dla podatników, długo
które Wysoka Izba zechciała przyjąć niemal rok przez Polaków oczekiwane rozwiązanie. Warto też
temu, bo 6 listopada 2008 r. W czym rzecz? Rzecz w przypomnieć, że opowiedziały się za nim wszystkie
tym, że rząd odniósł się przychylnie do tamtej zmia- kluby parlamentarne. W tym roku podatkowym po-
ny. Uważamy, że rozwiązanie, które znajduje się w datnicy będą wpłacali zaliczkę za grudzień w wyso-
ustawie wówczas przyjętej, jest korzystne i słuszne, kości równej wysokości zaliczki uiszczonej za listo-
natomiast sytuacja jest jednak inna niż rok temu, pad, przedstawiając to w uproszczeniu, bo do tej pory
kryzysowa, i w związku z tym chcemy, żeby przepis, obowiązywała czy też raczej obowiązuje formuła po-
który mówi o tym, że przedsiębiorca wpłacałby jedną dwójnej wysokości ostatniej zaliczki. Termin jej uisz-
zaliczkę w grudniu, został przesunięty o 2 lata. czenia przypada 20 grudnia. Przedłożenie rządowe
Skutki budżetowe tego przepisu w roku 2010 wy- zmierza do przesunięcia terminu wejścia w życie no-
niosłyby ok. 2 mld zł. Gdyby proponowana ustawa wych rozwiązań o rok. Co się stało? W ubiegłym roku
nie została przyjęta, w obecnej sytuacji, przy tak wy- nie przypuszczaliśmy, że rozpoczynający się w tym
sokim deficycie budżetowym, byłoby to bardzo trud- czasie kryzys tak dotkliwie odbije się na naszym bu-
ne do udźwignięcia przez budżet państwa. A zatem dżecie, zwłaszcza na jego stronie dochodowej. Przy-
proponujemy, żeby to rozwiązanie, które ogólnie oce- pomnijmy, że w projekcie budżetu na 2010 r. zakła-
niamy jako korzystne i pozytywne zarówno dla go- damy deficyt na poziomie 52 mld zł. Z pewnością nie
spodarki, jak i dla budżetu, było wprowadzone w możemy go powiększać. Przeciwnie, powinniśmy wy-
dłuższym czasie, niejako z 2-letnim poślizgiem. korzystać każdą sposobność, by go ograniczyć.
De facto chodzi w tej chwili o ratowanie budżetu Do tego zmierza propozycja rządu. To są racje,
państwa i finansów publicznych, a więc nie o to, że których nie wolno nam lekceważyć. Mówimy o kwo-
chcemy odwrócić to korzystne rozwiązanie, które już cie 2 mld zł, choć można mieć wątpliwości co do rze-
znajduje się w porządku prawnym i w systemie po- telności tego rachunku, biorąc pod uwagę fakt, że
datkowym, ale o to, żeby odwlec o 2 lata wprowadze- polscy podatnicy oswoili się już z obowiązującym sys-
nie w życie tego przepisu, czyli żeby ta pojedyncza temem, maksymalizując koszty w listopadzie, prze-
zaliczka w odniesieniu do grudnia pojawiła się od suwając płatności, wystawianie faktur na grudzień,
roku 2012. Dziękuję bardzo. (Oklaski) dość skutecznie unikają zbyt wysokich wpłat, jeśli
chodzi o te zaliczki. Z pewnością trzeba to gruntow-
nie przeanalizować. Trudna sytuacja budżetu pań-
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: stwa zmusza nas do poważnego potraktowania i
gruntownej analizy tej propozycji. Przedłożenie rzą-
Dziękuję uprzejmie panu ministrowi. dowe powinno zatem trafić w trybie pilnym do Komi-
Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem po- sji Finansów Publicznych. Takie jest stanowisko
rządku dziennego wysłucha 3-minutowych oświad- klubu Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
czeń w imieniu klubów i kół. (Oklaski)
Otwieram dyskusję.
Głos ma pan poseł Janusz Cichoń, klub Platforma
Obywatelska. Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Bardzo proszę.
Dziękuję uprzejmie panu posłowi.
Proszę o zabranie głosu pana posła Andrzeja
Poseł Janusz Cichoń: Szlachtę, Prawo i Sprawiedliwość.
Bardzo proszę.
Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wy-
soka Izbo! Zmiany w ustawie z dnia 6 listopada 2008
r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób Poseł Andrzej Szlachta:
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz niektórych innych ustaw polegają w Dziękuję.
gruncie rzeczy na przesunięciu terminu wejścia w Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt
życie rozwiązań dotyczących nowych zasad wpłaca- przedstawić w imieniu Klubu Parlamentarnego Pra-
nia ostatnich w roku podatkowym zaliczek na podat- wo i Sprawiedliwość stanowisko wobec rządowego
ki dochodowe. Wprowadzone w ubiegłym roku zmia- projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie usta-
ny miały na celu liberalizację polskiego systemu wy o podatku dochodowym od osób fizycznych, usta-
podatkowego oraz ułatwienie życia podatnikom. Po- wy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Poseł Andrzej Szlachta dla budżetu państwa, które zostałyby wywołane


wprowadzeniem nowych zasad uiszczania zaliczek.
niektórych innych ustaw. Proponowana przez rząd Jak wskazuje uzasadnienie do projektu ustawy w
nowelizacja przedmiotowej ustawy jest podyktowana części dotyczącej skutków wejścia w życie ustawy, jej
sytuacją finansów państwa związaną ze światowym wejście w pierwotnie zakładanym terminie przyniesie
kryzysem gospodarczym. Rok temu wprowadzono w 2010 r. ubytek dochodów budżetowych na kwotę ok.
zmiany, które miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2 mld zł. Ten skutek ma zostać przeniesiony w czasie
2010 r., a które przewidywały, że od 2010 r. wpłata na rok budżetowy 2012. Uzasadnieniem dla zmiany
ostatniej zaliczki na podatek dochodowy od osób jest obecna ciężka sytuacja finansów publicznych.
prawnych oraz na podatek dochodowy od osób fizycz- Klub Poselski Lewica w poczuciu odpowiedzialno-
nych będzie dokonywana co do zasady do 20 dnia ści za stan państwa udzieli poparcia rządowemu pro-
pierwszego miesiąca lub kwartału następnego roku jektowi ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy
podatkowego od faktycznie uzyskanego dochodu za o podatku dochodowym od osób fizycznych, niemniej
grudzień względnie IV kwartał. jednak nie sposób nie dostrzec, że koalicja rządowa
Zmiana ta była oczekiwana przez podatników. Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Lu-
Jednak ze względu na wspomnianą sytuację kryzysu dowego przecież nie tak dawno głośno zobowiązywała
gospodarczego rząd proponuje poprzez tę nowelizację się wobec podatników do obniżenia obciążeń podatko-
odroczenie negatywnego wpływu wprowadzonych wych i wprowadzania bardziej przejrzystych zasad
zmian na finanse publiczne. Zaproponowana noweli- opodatkowania, a teraz, po niecałym roku, tak chył-
zacja dotyczy zmiany art. 9 ust. 2 ustawy tak, aby kiem, po cichu, z tych obietnic się wycofuje.
ustawa ta miała zastosowanie począwszy od roku Nie sposób też nie zapytać: Dlaczego tysiące firm,
podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia które miały prawo oczekiwać, że ustawa wejdzie w
2011 r., zmiany art. 14 pkt 2 ustawy tak, aby miała życie w terminie pierwotnie zakładanym, będzie mu-
ona zastosowanie do uzyskanych dochodów od 1 siało teraz zmienić swoje plany biznesowe? Muszą
stycznia 2012 r., oraz zmiany art. 15 pkt 2 ustawy w one uwzględnić konieczność wpłacenia łącznie w ska-
części dotyczącej zmiany zasad wpłacania zaliczek li całego kraju ok. 2 mld zł zaliczek na poczet podat-
tak, aby przesunąć termin z dnia 1 stycznia 2010 r. ku dochodowego na 2010 r. Z tym pytaniem pozosta-
na dzień 1 stycznia 2012 r. Biorąc pod uwagę trudną wiam pana ministra.
sytuację budżetu państwa, Klub Parlamentarny Pra- Tak jak na wstępie mówiłem, jeszcze raz poinfor-
wo i Sprawiedliwość poprze zaproponowane zmiany. muję, że Klub Poselski Lewica poprze jednak to roz-
Dziękuję bardzo. (Oklaski) wiązanie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Dziękuję uprzejmie panu posłowi. Dziękuję uprzejmie panu posłowi.


Głos ma pan poseł Sławomir Kopyciński, Lewica. Proszę o przedstawienie stanowiska klubu Pol-
Bardzo proszę. skiego Stronnictwa Ludowego pana posła Jana Ło-
patę.
Bardzo proszę.
Poseł Sławomir Kopyciński:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Poseł Jan Łopata:


Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko
Klubu Poselskiego Lewica wobec rządowego projektu Dziękuję bardzo.
ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o po- Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie
datku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Polskiego
podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektó- Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt zabrać głos i
rych innych ustaw. przedstawić stanowisko do projektu ustawy zmienia-
Istota proponowanych zmian sprowadza się do jącej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym
przesunięcia terminu wejścia w życie rozwiązań do- od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od
tyczących nowych zasad uiszczania zaliczek na podat- osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Propo-
ki dochodowe tak, aby weszły one w życie od dnia 1 zycje zmian zawarte są w druku nr 2402.
stycznia 2012 r. W stosunku do podatników podatku W projekcie ustawy w zasadzie chodzi o to, by w
od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny ustawie o tytule przed chwilą przytoczonym, którą
niż rok kalendarzowy, nowe zasady miałyby obowią- Wysoka Izba uchwalić raczyła całkiem niedawno, bo
zywać od roku podatkowego zaczynającego się po przed niespełna rokiem – konkretnie 6 listopada
dniu 31 grudnia 2011 r.; w stosunku zaś do pozosta- 2008 r., wprowadzić dłuższe vacatio legis w odniesie-
łych podatników – od dnia 1 stycznia 2012 r. Zmiana niu do zmienionych zasad wpłacania zaliczek na po-
ma na celu odroczenie w czasie skutków fiskalnych datki dochodowe. W stosunku do podatników podat-
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 39

Poseł Jan Łopata Czy ktoś z państwa jeszcze miałby ochotę zapisać
się do zadania pytania?
ku dochodowego od osób prawnych, u których rok Nie widzę.
podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, ustawa Zamykam listę.
ta miałaby zastosowanie, począwszy od roku podat- Wyznaczam czas na zadanie pytania na 1 minutę.
kowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia Proszę o zabranie głosu pana posła Adama Abra-
2011 r., zaś w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych mowicza, Prawo i Sprawiedliwość.
przez podatników podatku dochodowego od osób fi- Bardzo proszę.
zycznych oraz podatników podatku dochodowego od
osób prawnych miałaby ona zastosowanie do uzyska-
nych dochodów od dnia 1 stycznia 2012 r. Poseł Adam Abramowicz:
Nad zmianami, o których dzisiaj dyskutujemy,
przeprowadziliśmy dłuższą debatę, jak już mówiłem, Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
przed niespełna rokiem. Argumenty, które wówczas Na początku obecnej kadencji Sejmu koalicja PO–
padały, a w szczególności ten, że proponowane zmia- –PSL szumnie zapowiadała skuteczne działania na
ny przyczynią się do poprawy płynności finansowej rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności
firm, są oczywiście nadal aktualne. Nie zmieniły się gospodarczej. Z wielką pompą powołano komisję
również opinie na temat tych zmian, które mogłyby „Przyjazne Państwo”, która miała zająć się m.in. eli-
zmobilizować podatników do wcześniejszego składa- minowaniem uciążliwych, biurokratycznych obo-
nia rocznych zeznań. Aktualne są, niestety, również wiązków, z którymi na co dzień zmaga się polski
formułowane wówczas obawy i zastrzeżenia dotyczą- przedsiębiorca. Jednym z nielicznych owoców pracy
ce w zasadzie jednej kwestii, a mianowicie tego, że tej komisji jest przyjęty przez Sejm, Senat i podpisa-
wprowadzenie wpłacania zaliczki w styczniu za gru- ny przez prezydenta projekt ustawy o likwidacji obo-
dzień na podstawie rzeczywistych wyników w miej- wiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy za
sce zaliczek w grudniu w podwójnej wysokości wyni- grudzień w listopadzie. Tymczasem rząd, zanim jesz-
kającej z wyników listopadowych spowoduje przesu- cze przedsiębiorcy odczuli dobre skutki wprowadzo-
nięcie strumienia dochodów budżetu państwa w nych zmian, składa projekt przesuwający wejście
czasie. Szacowano wówczas ten ubytek na kwotę rzę- uchwalonych przepisów w życie o dwa lata. Podob-
du 2200 mln zł, nawet do 3 mld zł. W uzasadnieniu nym, także skierowanym przeciwko przedsiębiorcom,
do omawianego projektu ustawy również szacuje się działaniem jest wystąpienie rządu do Komisji Euro-
tę kwotę na ok. 2 mld zł, o czym zresztą pan minister pejskiej o wyrażenie zgody na czasowe ograniczenie
przed chwilą mówił. możliwości odliczania VAT od samochodów (Dzwo-
Jesteśmy w trakcie omawiania budżetu na rok nek) wykorzystywanych do działalności gospodarczej,
2010. Dyskusje toczą się w komisjach sejmowych. wbrew wcześniejszym obietnicom składanym pu-
Wszyscy widzimy, że mimo zwiększonego deficytu blicznie o rychłym uregulowaniu tych spraw zgodnie
jest problem ze sfinansowaniem na odpowiednim po- z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
ziomie wielu dziedzin życia gospodarczego i społecz- Oznacza to, że wracają stare rozwiązania, czyli z jed-
nego. Są wprawdzie symptomy światowego ożywienia nej strony likwidacja tzw. kratek, a z drugiej – brak
gospodarczego, ale na efekty, które przełożą się na możliwości pełnego odliczenia VAT.
znaczniejsze wpływy do budżetu, musimy poczekać. Chciałbym zapytać pana ministra: Czym kieruje
Tymczasem proponowane przesunięcie wejścia w ży- się rząd, uderzając raz po raz w polskich przedsię-
cie rozwiązań, przyjęte ustawą z dnia 6 listopada biorców w tak trudnym okresie, jaki teraz przeżywa
2008 r., należy uznać za uzasadnione i to w imieniu nasza gospodarka? Dziękuję.
klubu oświadczam.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego nie
pozostawia złudzeń: by ustawa mogła wejść w życie, Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
musi być ona ogłoszona najpóźniej w dniu 30 listopa-
da 2009 r., zatem nie ma wiele czasu. Dlatego też – po Dziękuję uprzejmie panu posłowi.
wysłuchaniu również głosów w dyskusji i oświadczeń Proszę o zabranie głosu pana posła Andrzeja
w imieniu klubów, że wszystkie popierają ten projekt Szlachtę, Prawo i Sprawiedliwość.
ustawy – proponuję czy też wnoszę o pilne przejście
do drugiego czytania tej ustawy. Dziękuję bardzo.
(Oklaski) Poseł Andrzej Szlachta:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!


Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: Proponowana zmiana, powracająca do sytuacji ma-
jącej źródło w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r., sta-
Dziękuję panu posłowi. wia podatników w trudnej sytuacji wynikającej z
Do zadania pytań zapisało się pięciu panów po- konieczności wpłacania zaliczki podatkowej do 20
słów. grudnia danego roku. Dla budżetu akurat jest to sy-
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Poseł Andrzej Szlachta I drugie. Czy w związku z tym, że Platforma


mówi, iż działa na rzecz przedsiębiorców, to te zmia-
tuacja korzystna. Jak już powiedziano, szacuje się ten ny ustawowe były uzgadniane z organizacjami przed-
skutek na 2 mld zł. siębiorców, czy były im przedstawiane? I czy mamy
Stąd moje pytanie do pana ministra: Jak rozkłada opinie różnych organizacji przedsiębiorców? Dzięku-
się ta kwota, gdybyśmy chcieli policzyć, jaka suma ję bardzo. (Oklaski)
jest po stronie podatników – osób fizycznych, a jaka
po stronie osób prawnych? Dziękuję bardzo.
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: Dziękuję panu posłowi.


Pytanie zadaje pan poseł Mirosław Pawlak, Pol-
Dziękuję panu posłowi. skie Stronnictwo Ludowe.
Proszę o zabranie głosu pana posła Sławomira Bardzo proszę.
Kopycińskiego, Lewica.

Poseł Mirosław Pawlak:


Poseł Sławomir Kopyciński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Dziękuję bardzo, szanowna pani marszałek. Rząd w uzasadnieniu do projektu ustawy powołuje
Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałbym się do- się na, cytuję: Odroczenie negatywnego wpływu
wiedzieć, czy projekt ustawy opiniowała również ko- wprowadzanych zmian na finanse publiczne. Jakie
misja „Przyjazne Państwo”. Pytam, gdyż inicjatorem są te negatywne regulacje i jakich grup społecznych
projektu ustawy, którą dzisiaj zmieniamy, była wła- dotyczą?
śnie ta komisja. Jak do tych zmian odnosi się jej obec- Pytanie drugie. W jaki konkretny sposób odrocze-
ny oraz były przewodniczący? Pamiętam konferencję nie zobowiązań podatkowych poprawi kondycję zo-
prasową, na której właśnie pan Janusz Palikot ogło- bowiązywanych, skoro nawet z opóźnieniem, ale będą
sił, iż ta zmiana jest ogromnym sukcesem Platformy. musieli wypełnić ten obowiązek?
Czy przypadkiem nie jest uzasadniona teza, że infor- Pytanie trzecie. Czy rząd z góry założył, że wszy-
macja, którą Platforma Obywatelska przekazywała scy przedsiębiorcy zachowają płynność finansową?
wszystkim wyborcom, że porządkuje i usprawnia I pytanie ostatnie. Czy rząd konsultował niniejszy
system podatkowy w Polsce, była informacją przed- projekt z Narodowym Bankiem Polskim lub Radą
wczesną i mocno przesadzoną? Dziękuję bardzo. Polityki Pieniężnej? Dziękuję. (Oklaski)
(Oklaski)

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:


Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Dziękuję panu posłowi.
Dziękuję panu posłowi. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczer-
Pytanie zadaje pan poseł Leszek Aleksandrzak, pana.
klub Lewica. Głos zabierze podsekretarz stanu w Ministerstwie
Bardzo proszę. Finansów pan Maciej Grabowski.
Bardzo proszę, panie ministrze.

Poseł Leszek Aleksandrzak:


Podsekretarz Stanu
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! w Ministerstwie Finansów
Zasadą, jeśli chodzi o podatki, jest to, że można je Maciej Grabowski:
planować i przewidywać. W związku z tym, że dzisiaj,
na krótko przed wejściem w życie nowych podatków, Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Po pierwsze,
zmieniamy prawo, stawiamy przedsiębiorców w bar- chciałbym podziękować państwu za przychylność,
dzo trudnej sytuacji. Wiadomo, że każda firma pla- jaką obdarzyliście ten projekt. Widzę, że odpowie-
nuje, jakie będzie miała dochody i co zrobi, że naj- dzialność za finanse publiczne jest wśród posłów wy-
istotniejszym elementem jest to, ażebyśmy dużo soka, i na to też liczę w dalszych pracach nad tym
wcześniej wiedzieli, jakie podatki są planowane, czy- projektem. Rozumiem, że jest to też okazja, żeby za-
li chodzi o przewidywalność podatków. Czy to w jakiś jąć się innymi sprawami, nie tylko tymi blisko zwią-
sposób nie uderzy w przedsiębiorców i nie spowoduje, zanymi z tym projektem. Z przyjemnością to czynię
że przychody do budżetu będą jeszcze mniejsze, po- i odpowiem na uwagi i pytania niekoniecznie zwią-
nieważ spadnie produkcja i wpływy z podatków? zane z projektem.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 41

Podsekretarz Stanu w nieco trudniejszej sytuacji organy skarbowe. Cho-


w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski dzi właśnie o utrzymanie równowagi między inte-
resem podatnika a interesem Skarbu Państwa. Ten
Zacznę od pytań bezpośrednio związanych z pro- motyw i ta myśl przyświecała nam również przy
jektowaną ustawą. Ustawa była – tak, jak to zawsze pracach nad obecnym projektem ustawy – żeby oba
robimy – udostępniana publicznie, była konsultowa- te interesy były równoważne. Dziękuję bardzo.
na z organizacjami przedsiębiorców. Wypowiedziała (Oklaski)
się jedna organizacja przedsiębiorców, czyli Konfede-
racja Pracodawców Polskich, która projekt zaopinio-
wała negatywnie, co z punktu widzenia przedsiębior- Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
ców nie może dziwić, ponieważ interes przedsiębior-
ców nie zawsze jest do końca zgodny z szerszym in- Dziękuję uprzejmie panu ministrowi.
teresem. Tak że ta opinia nas nie zdziwiła. Natomiast Zamykam dyskusję.
nie otrzymaliśmy żadnej opinii z Narodowego Banku W dyskusji zgłoszono wniosek o niezwłoczne przy-
Polskiego i innych organizacji publicznych ani pry- stąpienie do drugiego czytania projektu ustawy.
watnych. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że
Chciałbym podkreślić, że w zasadzie nie zmienia- Sejm wniosek przyjął.
my systemu, od lat jest on podobny, więc nie jest tak, Sprzeciwu nie słyszę.
że zaskakujemy podatników jakąś nową regulacją, Przystępujemy zatem do drugiego czytania pro-
która nakłada na nich dodatkowe uciążliwości. My jektu ustawy.
tylko przedłużamy ważność regulacji, z którymi po- Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos
datnicy żyją od lat. Czy to może skutkować niższymi w drugim czytaniu tego projektu ustawy?
wpływami podatkowymi i czy rzeczywiście przedsię- Nie widzę.
biorcy myślą w ten sposób, że od dzisiejszych decyzji Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpi-
zależy to, czy zapłacą w grudniu przyszłego roku za- my w bloku głosowań.
liczkę podwójną, czy pojedynczą, a z całego zobowią- Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8. po-
zania podatkowego za rok 2010 rozliczą się dopiero rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edu-
w 2011 r.? Myślę, że ta teza jest dalece wątpliwa, kacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie
a w mojej ocenie – nieprawdziwa. Nie będzie tak, że ustawy o nadaniu nowej nazwy Papieskiej Aka-
przyjęcie tej ustawy spowoduje zmniejszenie podat- demii Teologicznej w Krakowie oraz zmianie
ków w porównaniu z taką sytuacją, gdybyśmy pozo- ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii
stawili te przepisy czy też nie zmienili przepisów Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa
i podatnicy w roku 2010 wpłaciliby w grudniu jedną (druki nr 1946 i 2262).
zaliczkę, a w całym roku – jedenaście zaliczek za po- Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji
datek dochodowy. panią poseł Urszulę Augustyn.
Co do szacunków, to de facto oszacowaliśmy po-
datki i lwia część z tych 2 mld, o których mówimy,
pochodzi z podatku dochodowego od osób prawnych. Poseł Sprawozdawca
Jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych, Urszula Augustyn:
to ten wpływ na budżet można dostrzec praktycznie
w stosunkowo niewielkiej skali. Odpowiadając na Dziękuję bardzo.
pytanie pana posła, można powiedzieć, że sprawa Pani Marszałek! Panie Posłanki! Panowie Posło-
dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych. wie! Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży na po-
Natomiast, rzecz jasna, cały system musimy trakto- siedzeniu w dniu 26 sierpnia br. przeprowadziła
wać jednakowo, nie może być tak, że jedni podatnicy pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o nada-
będą wpłacać w grudniu dwie zaliczki, a inni – jedną, niu nowej nazwy Papieskiej Akademii Teologicznej
system, rzecz jasna, musi być spójny. w Krakowie oraz zmianie ustawy o finansowaniu
Z kolei czy jest tak, że rząd jest nieprzyjazny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z bu-
przedsiębiorcom i nie podejmuje żadnych działań, dżetu państwa (druk nr 1946) i odbyła nad tym pro-
które byłyby im przyjazne, wręcz rzuca im kłody pod jektem dyskusję.
nogi? Myślę, że jest to teza absolutnie nieprawdziwa. Jak podkreślili wnioskodawcy, celem projektu
Wiele już razy, zresztą nawet z tej mównicy, przed- jest zrównanie warunków finansowania z budże-
kładałem różne projekty, choćby dotyczące ulg inwe- tu państwa Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw-
stycyjnych w podatkach dochodowych czy innych ła II w Krakowie z zasadami finansowania Kato-
dziedzin prawa. Wprowadziliśmy wiele bardzo ko- lickiego Uniwersytetu Lubelskiego i innych uczel-
rzystnych dla przedsiębiorców instrumentów, jak ni publicznych.
choćby wcześniejsze zwroty, jeśli chodzi o VAT, czy Inicjatorem projektu jest ksiądz kardynał Stani-
zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa, które były sław Dziwisz, metropolita krakowski, wielki kanclerz
dość rewolucyjne, daleko idące, i z punktu widzenia uczelni, która kontynuuje ponad 600-letnią tradycję
podatnika bardzo korzystne, chociaż stawiające Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskie-
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
42 oraz zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa

Poseł Sprawozdawca Urszula Augustyn w XIV w. Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Ja-


giellońskiego. Został on wyłączony z uczelni w 1954 r.
go w Krakowie, później wyłączonego z uczelni. War- przez władze komunistyczne. Do roku 1981 wydział
to też wspomnieć, że z tajnego nauczania na wydzia- działał w sposób ograniczony, kształcąc przede
le teologicznym korzystał w swoim czasie Karol Woj- wszystkim przyszłych księży, chociaż studenci in-
tyła, późniejszy papież Jan Paweł II. nych uczelni mieli możliwość korzystania z wykła-
Biorąc pod uwagę art. 15 ust. 3 konkordatu mię- dów dla księży, m.in. my, studenci polonistyki Uni-
dzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, wersytetu Jagiellońskiego, z takiej możliwości korzy-
który przewiduje możliwość dotowania przez pań- staliśmy.
stwo zarówno Papieskiej Akademii Teologicznej 8 grudnia 1981 r. Jan Paweł II ustanowił Papie-
w Krakowie, jak i Katolickiego Uniwersytetu Lubel- ską Akademię Teologiczną w Krakowie. Papież pra-
skiego, rząd przychylnie odniósł do zmiany dotych- gnął, aby uczelnia ta rozwijała się i stała się ważnym
czasowych zasad finansowania i objęcia finansowa- ośrodkiem myśli chrześcijańskiej, miejscem pogłębia-
niem z budżetu państwa również wydatków inwesty- nia wiedzy z zakresu filozofii i nauk społecznych. Jan
cyjnych Papieskiej Akademii Teologicznej w Krako- Paweł II wiedział, jak doniosła jest rola uczonych
wie, zaznaczając, że już w tej chwili otrzymuje ona i ośrodków akademickich w kształtowaniu duchowe-
dotacje i inne środki z budżetu państwa na zasadach go oblicza narodu. Rozumiał, jak wielką rolę może
określonych dla uczelni publicznych. odegrać inteligencja, na której spoczywała i spoczy-
19 czerwca na mocy dekretu obecnego papieża wa wielka odpowiedzialność za naród, kształt pań-
Benedykta XVI dokonano przekształcenia papieskiej stwa, jakość jego funkcjonowania. Uznał, co zostało
akademii w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, co zapisane w konkordacie, że dwie uczelnie katolickie,
zaznaczyli wnioskodawcy, wnosząc do ustawy sto- tj. KUL i PAT, podejmą to wyzwanie i będą chlubą
sowne poprawki. uczelni katolickich, reprezentując wysoki poziom
Komisja dowiedziała się, że aktualnie na uczelni nauczania. Rzeczywiście Papieska Akademia Teo-
studiuje ok. 3200 studentów. Jedna piąta studentów logiczna w Krakowie, decyzją papieża Benedykta XVI
to duchowni, cztery piąte to studenci świeccy. W ofer- z 19 czerwca 2009 r. przemianowana na Papieski
cie edukacyjnej uczelni znajdują się takie kierunki, Uniwersytet Jana Pawła II, realizuje ten swoisty te-
jak: dziennikarstwo, komunikacja społeczna, histo- stament naszego papieża.
ria sztuki, ochrona dóbr kultury, nauka o rodzinie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II wypełnia
anglistyka, turystyka. Planuje się otworzyć nowy misję uczelni publicznej. Kształci ok. 3200 studen-
kierunek – filozofię z elementami anglistyki. tów, w tym jedna piąta to klerycy, księża, a cztery
Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czy- piąte – młodzież świecka. Uczelnia stwarza możli-
taniu nie został przez komisję przyjęty. Stosunkiem wość podjęcia studiów na 6 kierunkach. W jej skład
głosów: 27 za, 4 przeciw komisja przyjęła projekt wchodzą 4 wydziały miejscowe i 1 wydział zamiejsco-
wraz z poprawkami i rekomenduje jego przyjęcie tak- wy w Tarnowie. Dużą popularnością wśród studen-
że Wysokiej Izbie. Dziękuję. (Oklaski) tów cieszą się takie kierunki, jak historia sztuki,
ochrona dóbr kultury, archiwistyka, dziennikarstwo
(6 kandydatów na 1 miejsce).
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: Uczelnia dba o jakość nauczania. Od 24 marca
2000 r. Wydział Filozoficzny PAT należy do Między-
Dziękuję uprzejmie, pani poseł. narodowej Konferencji Wydziałów Uniwersytetów
Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem po- Katolickich, co umożliwia pracownikom naukowym
rządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświad- i studentom rozwijanie zagranicznych kontaktów
czeń w imieniu klubów i kół. naukowych. Trwale współpracuje z Instytutem Nauk
Otwieram dyskusję. o Człowieku w Wiedniu, Uniwersytetem w Bochum,
O zabranie głosu proszę panią poseł Renatę Bu- Uniwersytetem Katolickim w Budapeszcie. Uczelnia
tryn z klubu Platforma Obywatelska. organizuje ciekawe konferencje międzynarodowe,
wykłady otwarte, które cieszą się ogromnym zainte-
resowaniem wśród naukowców i studentów z różnych
Poseł Renata Butryn: ośrodków akademickich. Ostatnio na 21–22 paździer-
nika zaplanowano przeprowadzenie II konferencji
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt naukowej z cyklu „Etyka i życie publiczne” z tema-
w imieniu klubu Platforma Obywatelska przedstawić tem przewodnim „Kłamstwo a życie publiczne”.
stanowisko w sprawie projektu ustawy o nadaniu W przyszłości mają odbyć się sesje poruszające
nowej nazwy Papieskiej Akademii Teologicznej w Kra- takie tematy, jak „Młodzież wobec ponowoczesności”
kowie oraz zmianie ustawy o finansowaniu Papie- czy „Tożsamości zbiorowe”. Ciekawą propozycją,
skiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu zgodną z zamysłem Jana Pawła II, pasterza kościoła
państwa (druki nr 1946 i 2262). powszechnego, jest możliwość odbycia przez absol-
Jak wspomniała moja przedmówczyni, uczelnia wentów teologii, zarówno duchownych, jak i świec-
ma długowieczną tradycję. Wywodzi się z powstałego kich, studiów homiletycznych, w ramach których
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
oraz zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa 43

Poseł Renata Butryn stycznej Polski wydzieliły ten wydział z uniwersyte-


tu i zaczęły się w stosunku do niego prześladowania,
zajęcia prowadzą oprócz teologów katolickich teolo- takie jak odbiór majątku, zbiorów bibliotecznych,
dzy prawosławni, protestanccy i rabini. Imponująco ocenzurowanie nazwy tej uczelni.
wygląda także dorobek naukowy – liczba publikacji Chciałbym wspomnieć o ogromnych zasługach
i wystąpień kadry akademickiej uczelni. biskupa Karola Wojtyły, później kardynała i papieża
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska od- Jana Pawła II dla rozwoju tej uczelni. Przyczynił się
nosi się z ogromnym szacunkiem do osiągnięć uczel- do rozwoju jej działalności, nadania jej rangi, którą
ni i jej roli w środowisku akademickim naszego pań- zajmuje obecnie. To właśnie w hołdzie Janowi Paw-
stwa, w związku z tym pozytywnie opiniujemy pro- łowi II, ale także w uznaniu dla dorobku tej uczelni,
ponowane w sposobie finansowania zmiany, mając obecny papież Benedykt XVI, pragnąc uhonorować
nadzieję, że będzie to dobrze służyć uczelni i nam swojego poprzednika, w dniu 19 czerwca 2009 r. na
wszystkim. Dziękuję bardzo. (Oklaski) wniosek kardynała Stanisława Dziwisza, metropoli-
ty krakowskiego podniósł tę uczelnię do rangi uni-
wersytetu. I to wszystko jest zgodne z konkordatem,
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: tą zasadniczą umową między rządem państwa pol-
skiego a Watykanem, bo na jej mocy strona kościel-
Dziękuję uprzejmie, pani poseł. na ma prawo powoływać wyższe uczelnie, a do ta-
Głos ma pan poseł Zbigniew Wassermann, Prawo kich należy uniwersytet. Problem polega na tym, że
i Sprawiedliwość. ten uniwersytet, tak jak już powiedziano na tej sali,
Bardzo proszę. spełnia bardzo doniosłą rolę w edukacji, w krzewie-
niu nauki, także nauki papieskiej, w zakresie porów-
nywalnym z tym, jak robi się to np. na Katolickim
Poseł Zbigniew Wassermann: Uniwersytecie Lubelskim czy na innych uczelniach
publicznych, a nie może korzystać z dotacji, które
Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Ustawa ta ma na
umożliwiłyby inwestycje w zakresie dydaktycznych
celu umożliwienie finansowania Uniwersytetu Papie-
potrzeb.
skiego Jana Pawła II ze środków budżetu państwa
Warto wspomnieć, że właśnie w tym konkordacie,
na zasadach podobnych do tych, jakie odnoszą się do
w tej zasadniczej ustawie, w art. 15 ust. 3 expressis
innych uczelni publicznych, Katolickiego Uniwersy-
verbis jest powiedziane, że Papieską Akademię Teo-
tetu Lubelskiego, a także wprowadzenie do polskiego
logiczną, dzisiaj czytaj: Uniwersytet Papieski Jana
systemu prawa nowej nazwy nadanej przez Stolicę
Pawła II, obok Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
Apostolską Papieskiej Akademii Teologicznej w Kra-
kowie, przypomnę, jest to Uniwersytet Papieski Jana go należy traktować jako uczelnie dotowane przez
Pawła II w Krakowie. państwo. Tak więc ta ustawa zrównała uprawnienia
Chciałbym odwołać się do historii, bo mija 10 lat do tego dotowania. Należy podkreślić, porównując
od chwili, kiedy tu, na tej sali, w tym gmachu mieli- zakres działalności tej uczelni z innymi uczelniami,
śmy zaszczyt gościć wielkiego Polaka, papieża Jana powtórzę to, że prowadzi ona nauczanie na pięciu
Pawła II. Każdy z nas był mu wtedy ogromnie wydziałach, studiuje tam ponad 3 tys. studentów na
wdzięczny, był dumny z tego, że to właśnie Polak tak rozlicznych kierunkach jak filozofia, historia,
przywrócił pojęciu godności ludzkiej jej uprzywilejo- historia sztuki, ochrona dóbr kultury, dziennikar-
waną pozycję, że to dzięki niemu obroniliśmy suwe- stwo, komunikacja społeczna, nauki o rodzinie, jest
renność naszego kraju, nie używając przemocy, że to 14 specjalizacji. Przede wszystkim jest to oferta bar-
papieżowi Polakowi udało się wstrząsnąć sumienia- dzo szeroka, wykraczająca poza ramy nauk stricte
mi, także sumieniami Polaków, kiedy nawoływał do kościelnych, skierowana do bardzo szerokiego kręgu
życia zgodnego z regułami etyki, moralności, życia, odbiorców, młodzieży, która później znajduje zatrud-
które opiera się uczciwości, rzetelności, właściwym nienie w różnych sektorach działalności publicznej.
stosunku do prawdy. Jakby się chciało dzisiaj popro- (Dzwonek)
sić o to, żeby taka wizyta mogła się odbyć jeszcze raz, Sądzę, że bardzo ważne jest tutaj stanowisko pol-
w nowej rzeczywistości. skiego rządu, z którego wynika jednoznacznie, że
Była już mowa o ogromnej tradycji i wkładzie rząd, kierując się art. 15 konkordatu, który przewi-
w dorobek kultury i nauki polskiej tego uniwersyte- duje dotowanie przez państwo zarówno Katolickiego
tu, który początkowo był wydziałem teologicznym Uniwersytetu Lubelskiego, jak i Uniwersytetu Papie-
najstarszego uniwersytetu w Polsce. Rok 1379 to rok skiego Jana Pawła II, przychylnie odnosi się do pro-
powołania tego wydziału przez ówczesnego papieża ponowanych zmian w dotychczasowych zasadach fi-
Bonifacego IX na wniosek polskich władców – królo- nansowania uczelni i dostrzega słuszność projektu
wej Jadwigi i króla Władysława Jagiełły. finansowania z budżetu państwa także wydatków
600 lat historii to okres, w którym kształtowała inwestycyjnych. Zostały więc spełnione ustawowe
się polska nauka i kultura, można mówić o jej znacz- wymogi, aby ta zmiana nastąpiła, aby dostosować
nym dorobku, aż do 1954 r., kiedy władze komuni- obowiązujący stan prawny do wprowadzonej nazwy.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
44 oraz zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa

Poseł Zbigniew Wassermann sowania kosztów realizacji inwestycji czy środków


trwałych służących procesowi dydaktycznemu. Zrów-
Myślę, że to jest nasz obowiązek, że to jest sytu- nanie tego uniwersytetu z innymi uczelniami pu-
acja, w której możemy po prostu spełnić wolę Ojca blicznymi musi nieść ze sobą skutki dla budżetu
Świętego, aby ten uniwersytet pełnił wyjątkową, państwa. Taka jest intencja wnioskodawców, aby
godną rolę wśród polskich uczelni, aby był realnym pieniądze płynęły szerokim strumieniem do Uni-
pomnikiem jego nauki. Ta ustawa może być takim wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
żywym dowodem naszej wdzięczności wobec papieża Jeśli bowiem to finansowanie ma pozostać na tym
Polaka, a także spełnieniem jego testamentu i spła- samym poziomie, to powstaje pytanie, po co oma-
ceniem swoistego zobowiązania za wieloletnią miłość, wiamy dzisiaj ten projekt ustawy.
opiekę, którymi wszyscy zostaliśmy obdarzeni przez Jeśli ta ustawa wejdzie w życie, możemy spodzie-
niekwestionowany autorytet moralny, jakim był i jest wać się tego, że o finansowanie z budżetu państwa
Ojciec Święty Jan Paweł II. wystąpią inne uczelnie katolickie, np. w Warszawie,
Dlatego też klub Prawo i Sprawiedliwość będzie Wrocławiu czy w Krakowie. Już teraz pięć uczelni
głosował za wprowadzeniem tej ustawy. Dziękuję. katolickich otrzymało z budżetu państwa dotacje
(Oklaski) w wysokości 118 mln zł. Ciągle podkreślane jest
w debacie to, że brakuje pieniędzy dla uczelni pań-
(Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek stwowych w Rzeczypospolitej Polskiej, a ponad 118 mln
Sejmu Krzysztof Putra) przekazywanych jest do prywatnych uczelni kato-
lickich.
Jednostronna propozycja polegająca na uchyleniu
Wicemarszałek Krzysztof Putra: istniejącego wyłączenia dotyczącego finansowania
z budżetu państwa kosztów realizacji środków trwa-
Dziękuję bardzo panu posłowi. łych może naruszać postanowienia konkordatu i art. 25
Bardzo proszę pana posła Artura Ostrowskiego ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
w imieniu klubu Lewica. Ta ustawa ma charakter partykularny i nosi zna-
miona przywileju nadanego przez państwo Kościoło-
wi katolickiemu. Tymczasem Trybunał Konstytucyj-
Poseł Artur Ostrowski: ny w orzeczeniu z 5 maja 1998 r. stwierdził, iż, cytu-
ję: z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równo-
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoki Sejmie! uprawnienia kościołów i związków wyznaniowych
Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Lewica jest istotne, aby sfera uprawnień przysługujących
wobec sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Mło- poszczególnym kościołom i związkom wyznaniowym
dzieży. była poddana jednolitej regulacji.
Pierwszy cel, jaki jest zapisany w projekcie usta- Zgodnie z zasadą równouprawnienia związków
wy, to zmiana nazwy z Papieskiej Akademii Teolo- wyznaniowych, dotacje z budżetu państwa na takich
gicznej w Krakowie na Uniwersytet Papieski Jana samych zasadach należałoby przyznać przynajmniej
Pawła II w Krakowie. Jest to propozycja nieaktu- tym wszystkim związkom wyznaniowym, które pro-
alna, ponieważ – zgodnie z zapisami konkordatu wadzą własne wyznaniowe szkoły wyższe, w tym
– 19 czerwca 2009 r. papież Benedykt XVI podniósł wyższe seminaria duchowne, albo żadnemu spośród
akademię do godności Uniwersytetu Papieskiego nich – również tym katolickim – nie zapewniać wspar-
Jana Pawła II w Krakowie. Jasne jest również, że cia finansowego w tym zakresie.
Sejm nie jest właściwym organem do zmiany nazwy (Poseł Renata Butryn: Uproszczenia.)
Papieskiej Akademii Teologicznej. Należy też pod- Ta ustawa jest niezgodna z wyrażoną w art. 25
kreślić, że ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym ust. 2 konstytucji zasadą bezstronności władz pu-
w art. 3 ust. 3 bardzo wyraźnie określa, w jakim przy- blicznych w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach
padku możemy szkołę nazwać uniwersytetem. Po- przekonań religijnych, światopoglądowych i filozo-
wstaje tutaj pytanie, czy omawiana uczelnia posiada ficznych, ponieważ celem i skutkiem wspomnianej
wystarczającą liczbę uprawnień do nadawania stop- ustawy jest wsparcie przez państwo ze środków pu-
nia doktora, która to liczba jest wymagana przy blicznych, z podatków płaconych przez wszystkich
ewentualnym przyznaniu nazwy: uniwersytet. Polaków, instytucji należącej do Kościoła katolickie-
Drugi cel tego projektu ustawy to zrównanie go. Projekt ustawy jest niezgodny z zasadą równości
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krako- wobec prawa uczelni niepublicznych, z ich prawem
wie z uczelniami publicznymi i finansowanie go do równego traktowania przez władze publiczne oraz
z budżetu państwa w taki sam sposób, w jaki jest z zakazem dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn,
finansowany Uniwersytet Jagielloński czy też Uni- tzn. z normami wynikającymi z art. 32 ust. 1 i 2
wersytet Warszawski. Uniwersytet Papieski Jana Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Pawła II w Krakowie otrzymuje w tej chwili dotacje Konstytucja pozostawia szeroki zakres swobody
i inne środki z budżetu państwa na zasadach okre- zainteresowanym kościołom i związkom wyznanio-
ślonych dla uczelni publicznych, z wyjątkiem finan- wym oraz Radzie Ministrów (Dzwonek) w zakresie
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
oraz zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa 45

Poseł Artur Ostrowski instytutach bioetyki oraz ekumenii i dialogu. Wy-


działy posiadają certyfikaty jakości kształcenia dla
kształtowania treści prawodawstwa, które ich doty- kierunków: teologia, filozofia, historia, wydane przez
czy. Swoboda ta nie jest jednak nieograniczona, po- Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich
nieważ przyjęte rozwiązania prawne muszą być zgod- w uznaniu wysokiej jakości kształcenia. Wydziały te
ne z normami konstytucyjnymi… posiadają prawo nadawania tytułów zawodowych
(Poseł Renata Butryn: Są.) i stopni naukowych: licencjata, magistra, doktora
…w tym m.in. zasadą równości jednostek oraz i doktora habilitowanego.
zasadą równouprawnienia kościołów i związków wy- Ustawa, odnoszę się tutaj do słów mojego przed-
znaniowych, tzn. z art. 25 i 32 Konstytucji Rzeczy- mówcy, naszym zdaniem nie jest sprzeczna z konkor-
pospolitej Polskiej. datem i nie narusza zapisów konstytucji, a uniwer-
Również Rada Główna Szkolnictwa Wyższego sytet spełnia również wymogi co do nadawania stop-
zgłosiła szereg uwag do projektu tej ustawy. Najważ- ni naukowych, o czym przed chwilą wspomniałem.
niejsza jest taka, że konkordat zawarty pomiędzy Uczelnia należy do Międzynarodowej Federacji
Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską przewi- Uniwersytetów Katolickich i jej sekcji europejskiej,
duje możliwość dotowania przez państwo tejże wła- jest reprezentowana w pracach Konferencji Rektorów
śnie uczelni, a nie całkowitego jej finansowania, tak Uniwersytetów Polskich oraz Konferencji Rektorów
jak chce wnioskodawca. Akademickich Szkół Polskich. Obecnie uczelnia
W związku z tymi argumentami, zgodnie z któ- kształci blisko 3500 studentów i zatrudnia 289 pra-
rymi uważamy, że projekt ustawy jest niezgodny cowników, w tym 193 pracowników naukowo-dydak-
z konkordatem i z art. 25 i 32 Konstytucji Rzeczypo- tycznych.
spolitej Polskiej, klub Lewica będzie głosował prze- Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Papieskiej
ciwko finansowaniu katolickiej uczelni z pieniędzy Akademii Teologicznej w Krakowie oraz zmianie
publicznych. Dziękuję bardzo. (Oklaski) ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teolo-
(Głos z sali: Nieładnie!) gicznej w Krakowie z budżetu państwa podpisali
posłowie różnych klubów, w tym posłowie Polskiego
Stronnictwa Ludowego.
Wicemarszałek Krzysztof Putra: Stwierdzam, że Uniwersytet Papieski Jan Pawła
II spełnia wymogi stawiane uniwersytetom.
Dziękuję bardzo panu posłowi. Posłowie klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego
I bardzo proszę o zabranie głosu pana posła będą głosowali za uchwaleniem ustawy z druku nr
Wiesława Wodę w imieniu Polskiego Stronnictwa 2262. Dziękuję. (Oklaski)
Ludowego.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:


Poseł Wiesław Woda:
Dziękuję bardzo panu posłowi.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sej- Przechodzimy do pytań.
mie! Cieszę się i chcę zauważyć, iż tej debacie przy- Jako pierwszy pan poseł Henryk Siedlaczek, Plat-
słuchują się na galerii władze samorządowe gminy forma Obywatelska.
Nowe Brzesko i niewątpliwie popierają projekt. Czas – 1 minuta. Po wystąpieniu pana posła Sie-
Natomiast uczestnicząc 16 października w pierw- dlaczka lista mówców będzie zamknięta.
szej inauguracji roku akademickiego 2009/2010 na
Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie,
mogłem obserwować uczestników tego wydarzenia, Poseł Henryk Siedlaczek:
na twarzach których malowała się radość, ale rów-
nież nadzieja, że władze Rzeczypospolitej Polskiej Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Oczywiście po-
potwierdzą swoimi decyzjami fakt wyniesienia papie- pieram zarówno pomysł nadania Papieskiej Akade-
skiej akademii do rangi uniwersytetu. Benedykt XVI, mii Teologicznej w Krakowie nazwy Uniwersytet
fundator uniwersytetu, tak uzasadnił swoje postano- Papieski Jana Pawła II, jak i dopuszczenie możliwo-
wienie: „dla uczczenia pamięci mojego znakomitego ści finansowania go ze środków publicznych. To jest
poprzednika Sługi Bożego Jana Pawła II”. Przypo- niejako dobre i oczywiste.
mnę tylko, że inauguracja odbywała się w 31. roczni- Szanowni państwo, trudno przecenić rolę szkol-
cę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża – pa- nictwa katolickiego dla naszego kraju. Wystarczy
pieża Jana Pawła II. zresztą wspomnieć wielkie zasługi chociażby pijarów
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II prowadzi w obszarze edukacji narodowej. Jednak uderza mnie
swoją działalność naukowo-dydaktyczną na 5 wy- coś innego w naszej debacie publicznej, to znaczy
działach: teologicznym, filozoficznym, historii i dzie- brak jakiejś całościowej koncepcji rozwoju szkolnic-
dzictwa kulturowego, nauk społecznych i zamiejsco- twa wyższego. Oczywiście selektywne podejście do
wym w Tarnowie, a także w międzywydziałowych problemu jest łatwiejsze, ale wydaje mi się, iż nie mo-
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
46 oraz zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa

Poseł Henryk Siedlaczek Poseł Leszek Aleksandrzak:


żemy zapominać, że najlepszy polski uniwersytet jest Dziękuję.
w czwartej setce uczelni wyższych na świecie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
W związku z powyższym chciałbym zapytać: Czy nie Mam następujące pytania. Czy, po pierwsze, rzeczy-
czas zacząć poważnej debaty na tematy kluczowe dla wiście ta ustawa w żaden sposób nie narusza konsty-
dalszej modernizacji szkolnictwa wyższego? (Dzwo- tucji, która mówi o równości wszystkich podmiotów?
nek) Poruszam ten temat specjalnie przy tej okazji, Przecież nie da się ukryć, że jest to uczelnia prywat-
bowiem problem dobrej edukacji zawsze był bliski na. Czy w takim razie Wysoka Izba w najbliższym
sercu naszego Ojca Świętego, który sam był wykła- czasie, jeżeli będą powstawały uczelnie, które będą
dowcą akademickim. Dziękuję bardzo. (Oklaski) tak rozszerzały działalność, jak ta, będzie również
przewidywała dofinansowanie – do wszystkich pry-
watnych uczelni, ponieważ takie są?
Wicemarszałek Krzysztof Putra: Ja się cieszę, pani poseł, wielu rzeczy się dowie-
działem, ale żadnych merytorycznych. Takich uczel-
Dziękuję bardzo panu posłowi. ni niepublicznych w Polsce jest sporo.
Pan poseł Edward Siarka, Prawo i Sprawiedli- (Poseł Renata Butryn: Z taką historią?)
wość. W związku z tym mam pytanie: Czy rzeczywiście
Bardzo proszę. to jest zgodne z konstytucją? Historia nie jest naj-
ważniejsza przy dotacjach.
Następne pytanie. Czy rzeczywiście dzisiaj Sejm
musi potwierdzać decyzję papieża w sprawie nazwy?
Poseł Edward Siarka: To już zostało podjęte, papież podniósł już uczelnię
do rangi uniwersytetu, nadał nową nazwę. Czy Sejm
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Historia wy- to musi potwierdzać? Czy będzie nowa tradycja świec-
działu teologicznego w Krakowie jest tak długa, jak ka w Sejmie, że będziemy potwierdzali wszystkie
historia Polski. Historia tego wydziału to historia decyzje, jakie zostaną podjęte?
najstarszego uniwersytetu w Polsce, Uniwersytetu (Poseł Renata Butryn: Poprawka jest. Pan jest
Jagiellońskiego, bo wydział teologiczny był funda- niedoinformowany.)
mentem tego uniwersytetu. Dramatyczne wydarze- I kolejne pytanie. Czy w tej uczelni studenci wno-
nia w Polsce po II wojnie światowej dotknęły również szą czesne? A jeżeli wnoszą czesne, czy po uchwale-
ten wydział, a raczej miały doprowadzić do jego znisz- niu tej ustawy nadal będą płacili, tak jak w niepu-
czenia. W 1954 r. władze komunistyczne zlikwidowa- blicznych uczelniach, czy będzie to publiczna uczel-
ły Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskie- nia, gdzie czesnego nie będzie? Dziękuję bardzo.
go. W dniu inauguracji roku akademickiego wielki (Oklaski)
kanclerz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz w swoim wystą-
pieniu tamte wydarzenia określił jako niesprawiedli- Wicemarszałek Krzysztof Putra:
we, wskazując, że rozpoczęła się dla wydziału trudna
wędrówka w celu przetrwania, uzyskania samodziel- Dziękuję bardzo panu posłowi.
ności i nowej, bardziej uniwersalnej tożsamości. Dzi- Pan poseł Tomasz Kamiński, Lewica.
siaj Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, wyrastają- Bardzo proszę, panie pośle.
cy z tradycji wydziału teologicznego, wpisuje się na
nowo w naszą narodową kulturę. (Dzwonek) Tak
stwierdził ksiądz kardynał. Polski Sejm ma dzisiaj Poseł Tomasz Kamiński:
szansę wpisać się pozytywnie w historię najmłodsze-
go krakowskiego uniwersytetu, dokonując zmian Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Wy-
w ustawach. Respektujemy w ten sposób wolę papie- soki Sejmie! Podobno Polska jest krajem świeckim
ża Benedykta XVI i wolę patrona Jana Pawła II. i neutralnym światopoglądowo, ale ta ustawa, jak
Szkoda tylko, że ze stosowną ustawą nie zdążyła Wy- wiele innych, przeczy temu.
soka Izba na historyczną inaugurację. Warto zapy- (Poseł Renata Butryn: Nie ma pan racji.)
tać, dlaczego. Dziękuję bardzo. (Oklaski) Pani minister, mam pytanie. Jakie środki, ile pie-
(Poseł Renata Butryn: Ojej, rzeczywiście.) niędzy obecnie z budżetu państwa wydawanych jest
na uczelnie katolickie i na prowadzoną działalność
przez uczelnie katolickie, wszystkie uczelnie katolic-
Wicemarszałek Krzysztof Putra: kie? Prosiłbym również o odpowiedź na piśmie na to
pytanie, bo jest to dosyć ważne pytanie.
Bardzo dziękuję panu posłowi. Po drugie, jakie będą skutki finansowe przyjęcia
Pan poseł Leszek Aleksandrzak, Lewica. tego dokumentu, tej ustawy dla budżetu państwa? Ja-
Bardzo proszę, panie pośle. kie kwoty państwo przewidujecie na uniwersytet papie-
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
oraz zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa 47

Poseł Tomasz Kamiński dziś i nazwy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła


II w Krakowie, i jego finansowania – nie zmącą opi-
ski? Bo oczywiście będą realizowane pewne inwestycje. nie wygłaszane z tej mównicy przez niektórych,
Czy wiecie państwo, jakie to będą inwestycje? mam nadzieję, posłów Lewicy. Jak ich słyszę, to
I ostatnie pytanie. Czy ta ustawa jest zgodna przypominają się fakty, które legły u podstaw wy-
z art. 25 i 32 Konstytucji Rzeczypospolitej? Dziękuję. rzucenia Wydziału Teologicznego z Uniwersytetu
(Oklaski) Jagiellońskiego w okresie PRL-u. Dziś tego panowie
(Poseł Renata Butryn: Jest zgodna.) nie zrobicie. Po drodze został przez Rzeczpospolitą
Polską i Stolicę Apostolską podpisany konkordat,
ratyfikowany przez tę Izbę. Odsyłam do jego lektu-
Wicemarszałek Krzysztof Putra: ry. Tam właśnie ten uniwersytet (Dzwonek), jak
i uniwersytet lubelski w sposób szczególny zostały
Dziękuję bardzo panu posłowi. wymienione i wyróżnione.
Pan poseł Lech Kołakowski, Prawo i Sprawiedli- Mam pytanie do pana przedstawiciela minister-
wość. stwa...
Bardzo proszę. (Poseł Urszula Augustyn: Do pani, pani minister.)
...do pani minister. Pani minister jest.
Mam pytanie bardzo krótkie. W 2008 r. finanso-
Poseł Lech Kołakowski: wanie zostało uregulowane w odniesieniu do KUL-u.
Jest pytanie, dlaczego wówczas te uczelnie, które
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani miały być równo traktowane przez Rzeczpospolitą
Minister! Istniejąca rzeczywistość po II wojnie świa- Polską, w takich nożycach się znalazły, dlaczego już
towej przez dziesiątki lat powodowała, że niewiele wówczas nie było tej opinii. Uważam bowiem, że je-
ośrodków naukowych miało odwagę pozostać przy sienią 2008 r. to finansowanie już się należało, wtedy
prawdzie i nie dokonywać drenażu mózgu studentów. Papieskiej Akademii Teologicznej, a dziś uniwersy-
Taki był właśnie istniejący od przeszło 600 lat Wy- tetowi, dzięki Bogu, Jana Pawła II, chyba nawet po
dział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. lewej stronie niekrytykowanego i nie...
Władze stalinowskie, chcąc ostatecznie rozwiązać (Poseł Renata Butryn: Niekwestionowanego.)
problem, w 1954 r. usunęły niewygodny dla nich wy- ...niekwestionowanego autorytetu nie tylko Pol-
dział z murów krakowskiej uczelni. Nie oznaczało to ski, Europy, ale i świata. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
jednak końca szykan i cenzury.
27 lat później Jan Paweł II powołuje do życia,
a właściwie, należałoby powiedzieć, obejmuje swoim Wicemarszałek Krzysztof Putra:
patronatem dawny Wydział Teologiczny Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego i nadaje mu nazwę Papieska Dziękuję bardzo panu posłowi.
Akademia Teologiczna. Pan poseł Mirosław Pawlak, Polskie Stronnictwo
Umożliwienie finansowania tej uczelni z budżetu Ludowe.
państwa będzie wyrazem wdzięczności za lata trwa- Bardzo proszę, panie pośle.
nia w prawdzie, próbą rekompensaty za nieoszaco-
wane szkody, jakie wyrządziły jej władze (Dzwonek)
komunistyczne, ale przede wszystkim będzie to wy-
Poseł Mirosław Pawlak:
raz naszej troski i dbałości o polską naukę, tę na
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister!
najwyższym poziomie. Bardzo dziękuję, panie mar-
Chciałbym poprosić o wyjaśnienie: Czy już jako uni-
szałku.
wersytet papieski uczelnia podlegać będzie ustawie
Prawo o szkolnictwie wyższym?
Pytanie drugie. Który organ określać będzie wy-
Wicemarszałek Krzysztof Putra:
sokość dotacji oraz innych środków z budżetu pań-
stwa dla przyszłego uniwersytetu?
Dziękuję bardzo panu posłowi.
I pytanie trzecie. Jak wobec przekształcenia obec-
Bardzo proszę, pan poseł Ireneusz Raś, Platforma
nej akademii teologicznej w uniwersytet kształtować
Obywatelska.
się będzie sposób rekrutacji na studia i czy oraz
w jaki sposób zmienią się kryteria naboru? Dziękuję.
Poseł Ireneusz Raś: (Oklaski)

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sej- Wicemarszałek Krzysztof Putra:


mie! Pan Woda powiedział, że tak wielu posłów
z wielu stronnictw politycznych podpisało się pod Dziękuję bardzo panu posłowi.
tym projektem ustawy, i pokazał to jako wartość. Pan poseł Sławomir Kopyciński, Lewica.
Myślę, że tej wartości – przy okazji potwierdzenia Bardzo proszę, panie pośle.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
48 oraz zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa

Poseł Sławomir Kopyciński: Poseł Andrzej Szlachta:

Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!


Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Wy- Dobrze się stało, że większość klubów poparła posel-
soka Izbo! W uzasadnieniu ustawy mowa jest o po- ski projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Papieskiej
siadaniu przez Papieską Akademię Teologiczną Akademii Teologicznej w Krakowie oraz zmianie
uprawnień do doktoryzowania w liczbie wymaganej ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teolo-
przez Prawo o szkolnictwie wyższym. Dalej wniosko- gicznej w Krakowie z budżetu państwa. Jednak ze
dawcy wskazują, że ustawa nie przyniesie dla budże- względu na zarzuty ze strony Lewicy, że ustawa ta
tu państwa żadnych obciążeń finansowych, aby narusza konstytucję, proszę przedstawiciela rządu,
w następnym zdaniu stwierdzić, że nie są w stanie panią minister, o odpowiedź na pytanie: Czy te za-
tychże skutków określić i że te skutki zależą od rzuty Lewicy są zasadne, czy też bezpodstawne, ma-
przedstawienia i zaakceptowania przez władze pu- jące tylko wymiar polityczny, pozamerytoryczny,
wynikający z mrocznej fobii antykościelnej rodem
bliczne planu wydatków. Wreszcie, zgodnie z konsty-
z PRL-u? Dziękuję bardzo.
tucją i konkordatem, do tego rodzaju zmian w regu-
(Głos z sali: Bo za PRL-u tego nie było.)
lacji działania Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie konieczne jest uprzednie zawarcie poro-
zumienia między państwem polskim a episkopatem. Wicemarszałek Krzysztof Putra:
Dlatego chciałbym zapytać panią minister: Jakie
konkretne uprawnienia do doktoryzowania posiada Dziękuję bardzo panu posłowi.
Papieska Akademia Teologiczna? Kiedy zostały one Lista posłów zapisanych do głosu została wyczer-
przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów pana.
zarejestrowane? Bardzo proszę o zabranie głosu podsekretarza
Pytanie drugie. Jakie konkretne skutki finanso- stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
we dla budżetu państwa (Dzwonek) przyniesie wpro- go panią Grażynę Prawelską-Skrzypek.
wadzenie tejże ustawy?
I pytanie trzecie. Czy zostało zawarte, wymagane
konkordatem i przepisami konstytucji, porozumienie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
pomiędzy rządem a episkopatem w sprawie zmiany Nauki i Szkolnictwa Wyższego
sposobu finansowania Papieskiej Akademii Teolo- Grażyna Prawelska-Skrzypek:
gicznej w Krakowie? Czy wnioskodawcy znają treść
opinii Biura Analiz Sejmowych, które wyraźnie Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Proszę państwa,
stwierdza, że Sejm, w świetle konkordatu i umowy chciałabym na wstępie przedstawić państwu stano-
między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a konferen- wisko Rady Ministrów. Może nie odczytam go literal-
cją episkopatu, nie jest organem właściwym do zmia- nie, ale przedstawię zasadniczą jego część. Odniosę
ny nazwy Papieskiej Akademii Teologicznej w Kra- się także do pytań, które padały.
kowie? Generalnie stanowisko rządu jest pozytywne. Ale
(Poseł Urszula Augustyn: O tym była mowa. Nie na przykład, odnosząc się do nazwy uniwersytetu
słuchają.) – wielokrotnie państwo podnosiliście tę sprawę – chcę
ze stanowiska rządu odczytać: W związku z przeka-
I sprawa ostatnia (przepraszam, że przedłużam).
zaną przez kardynała Stanisława Dziwisza informa-
Czy nie jest wam wstyd, że wykorzystując pamięć
cją, iż dnia 19 czerwca 2009 r. Ojciec Święty Bene-
o Janie Pawle II, chcecie dokonać kolejnego skoku
dykt XVI podjął decyzję, aby Papieska Akademia
na kasę i przepompować kolejne miliony złotych Teologiczna w Krakowie otrzymała nazwę Uniwer-
z budżetu państwa do najbogatszej polskiej instytu- sytet Papieski Jana Pawła II, w poselskim projekcie
cji, jaką jest Kościół katolicki? Dziękuję. (Oklaski) ustawy należy zrezygnować z przepisu dotyczącego
(Poseł Urszula Augustyn: Panu nie jest wstyd, że zmiany nazwy, to jest art. 1, oraz odpowiednio zmo-
na edukację pan skąpi?) dyfikować tytuł projektu ustawy. Chcę też państwu
odpowiedzieć, że konkordat gwarantuje Kościołowi
swobodę zakładania i prowadzenia uczelni, w tym
Wicemarszałek Krzysztof Putra: nadawania nazwy, tak że tutaj nie stosujemy tych
zasad, które są określone w ustawie Prawo o szkol-
Panie pośle, Wysoka Izbo, prosiłbym, żeby zacho- nictwie wyższym.
wywać odpowiednie standardy, zgodne z tym, co jest Odnosząc się do kwestii nowelizacji ustawy z dnia
zapisane w regulaminie. Marszałek Sejmu stoi na 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akade-
straży godności tej Izby. Uważam, że pan poseł prze- mii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa,
sadził. należy podkreślić, iż aktualnie uczelnia otrzymuje
Bardzo proszę, pan poseł Andrzej Szlachta, Prawo dotacje i inne środki z budżetu państwa na zasadach
i Sprawiedliwość. określonych dla uczelni publicznych, z wyjątkiem
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
oraz zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa 49

Podsekretarz Stanu Jeszcze raz odpowiadając panu posłowi Aleksan-


w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego drzakowi, podkreślę wyjątkowość umocowania praw-
Grażyna Prawelska-Skrzypek nego. Zapewniam, że na razie nie przewidujemy fi-
nansowania innych uczelni niepublicznych, co nie
finansowania kosztów realizacji środków trwałych
oznacza, że nie powinniśmy się zastanowić nad sys-
w budowie służących procesowi dydaktycznemu.
temem finansowania kształcenia na studiach wyż-
A zatem tu nie mówimy o jakiejś diametralnej zmia- szych w ogóle w kraju, bo te systemy bardzo zmienia-
nie, bo uczelnia otrzymuje te środki na jasnych za- ją się na całym świecie, także w Europie.
sadach. Jeżeli chodzi o pytanie pana posła Kamińskiego
Biorąc pod uwagę art. 15 ust. 3 konkordatu mię- odnośnie do konkretnych kwot, które wydajemy na
dzy Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, któ- finansowanie uczelni katolickich, to jeżeli pan poseł
ry przewiduje dotowanie przez państwo zarówno pozwoli, przekażę odpowiedź pisemną, ponieważ nie
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, jak pamiętam dokładnie tej sumy.
i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rząd przy- (Poseł Sławomir Kopyciński: Tyle jest, że już do-
chylnie odnosi się do zmian dotychczasowych zasad liczyć się nie można.)
finansowania i objęcia finansowaniem z budżetu pań- Nie, nie jest tak źle. To są, proszę państwa, przede
stwa również wydatków inwestycyjnych. Przytaczam wszystkim środki, jakie dostają wszyscy studenci
ten artykuł i ustęp, żeby także odnieść się do wyra- w Polsce. Główna pula to są środki na stypendia,
żonych w dyskusji obaw o to, że kolejne uczelnie będą pomoc materialną dla studentów. Studenci uczelni
korzystały z takiego statusu. Tak więc art. 15 kon- katolickich są objęci, tak jak studenci uczelni niepu-
kordatu wyraźnie z nazwy wymienia te dwie uczel- blicznych i oczywiście wszystkich uczelni publicz-
nie, żadnych innych. nych, tą pomocą. Jedyną uczelnią, która ma zapew-
Chcę też podkreślić, odnosząc się do wielokrotnie nione pełne finansowanie, jest KUL. PAT otrzymuje
wyrażanych obaw o naruszanie konstytucji, że jeżeli środki tylko w odniesieniu do kształcenia. I są jeszcze
konkordat narusza konstytucję, to możemy powie- trzy seminaria duchowne, które otrzymują dotacje
dzieć, że naruszamy ją. Tutaj nie ma naruszenia na kształcenie. Natomiast w tej chwili jest procedo-
konstytucji. Mało tego, nieprawdą jest, że tylko ta wany projekt rozszerzenia tego, objęcia finansowa-
uczelnia i KUL są jakoś specjalnie wyróżniane i kil- niem, tak jak i innych, tzn. tych trzech seminariów
ka seminariów, które mają zapewnioną pewną formę katolickich, jedynego seminarium prawosławnego,
dofinansowania. Już na pewno państwo wiecie, że które ma status uczelni wyższej, bo kształci na po-
w Sejmie rozpoczęte zostało procedowanie ustawy ziomie I stopnia, zresztą dopiero od niedawna.
dotyczącej finansowania Prawosławnego Semina- Jakie przewidujemy kwoty na inwestycje dla PAT?
rium Duchownego. Przyjęcie nowelizacji tej ustawy Na razie nic nie przewidujemy. Nie ma jakiegoś
musi być jednak poprzedzone umową między świę- stałego finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych
tym soborem a rządem Rzeczypospolitej, a ta umowa z wyjątkiem przyjętych przez Sejm programów wie-
jest w fazie zaawansowanych konsultacji międzyre- loletnich i jednej inwestycji o charakterze wielolet-
sortowych. Już lada moment będzie ona gotowa nim. Żadne inne finansowanie nie ma tutaj charak-
i wrócimy do procedowania tej ustawy. Poza tym sta- teru obligatoryjnego. Za każdym razem każdy wnio-
sek jest szczegółowo analizowany. Poza tym nie po-
tus uczelni publicznej ma Chrześcijańska Akademia
dejmujemy w tej chwili w związku z ogromną ilością
Teologiczna, w której kształcą się osoby innych, tak-
inwestycji, które są finansowane ze środków fundu-
że bardzo rzadko spotykanych wyznań chrześcijań-
szy strukturalnych, decyzji o rozpoczynaniu proce-
skich. Ta uczelnia ma zapewnione pełne finansowa-
sów inwestycyjnych finansowanych z budżetu pań-
nie tak jak każda uczelnia publiczna.
stwa, tylko dofinansowujemy inwestycje, które są
Pozwoliłam sobie odnieść się w tej części do wy- finansowane ze środków funduszy strukturalnych.
stąpienia pana posła Artura Ostrowskiego. Nato- Tak że ja o tym absolutnie nie mogę nic powiedzieć,
miast pan poseł Siedlaczek zwraca uwagę na brak bo na razie nie ma nic, a jeżeli się pojawią jakieś pro-
koncepcji rozwoju szkolnictwa wyższego i jednostko- pozycje, to będziemy je rozważać. Prawdopodobień-
wość działań. Chcę zauważyć, że zaawansowane są stwo jednak rozpoczęcia jakiejś inwestycji finanso-
prace nad strategią szkolnictwa wyższego. Oczeku- wanej z budżetu jest bardzo wątpliwe wobec general-
jemy, że pod koniec roku będziemy już mogli wyjść nej polityki, o której wspomniałam. Natomiast praw-
z dyskusją na ten temat w szerszym zakresie. Po dopodobne w niewielkim procencie jest dofinansowa-
1,5 roku konsultacji, bardzo szerokich, chyba żaden nie po wystąpieniu o nie z rezerwy, ale tylko w sytu-
projekt nie był tak szeroko dotąd konsultowany, skie- acji kiedy uczelnia dostanie środki z innych zewnętrz-
rowaliśmy do Rady Ministrów założenia do zmian nych źródeł.
ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i o stopniach Pan poseł Raś pytał, dlaczego jesienią 2008 r. nie
i tytule. Tak że naprawdę dyskusja na temat przy- wystąpiono łącznie o zmiany finansowania KUL
szłości szkolnictwa wyższego jest w kraju bardzo i Papieskiej Akademii Teologicznej. Jeżeli chodzi
szeroka. Tysiące osób, bardzo wiele środowisk przed- o ustawę w sprawie zmiany finansowania Katolickie-
stawiło swoje stanowiska w tej sprawie. go Uniwersytetu Lubelskiego, to była to inicjatywa
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
50 oraz zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa

Podsekretarz Stanu miast o samą sprawę finansowania, to tak jak pod-


w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego kreśliła pani minister, uczelnia cały czas, tak jak
Grażyna Prawelska-Skrzypek każda publiczna uczelnia, otrzymuje zgodnie z umo-
wą konkordatową, zgodnie z prawodawstwem pol-
prezydenta wsparta przez rząd i ona dotyczyła tylko
skim pieniądze na każdego studenta. I zgodnie z al-
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tym razem
gorytmem, który jest wyliczany, te pieniądze na
jest to inicjatywa poselska, która dotyczy Papieskiej
każdego studenta są przekazywane uczelniom. To, że
Akademii Teologicznej. Poprzednia nowelizacja,
dzisiaj otwieramy tą ustawą nową furtkę do tego,
zmiana ustawy o finansowaniu KUL, to nie była ini-
żeby można było finansować różnego rodzaju inwe-
cjatywa rządu. Zapewniam, odnosząc się do pytań stycje, to jest moim zdaniem – sądzę, że także zda-
pana posła Pawlaka, że Ministerstwo Nauki i Szkol- niem komisji, ponieważ komisja, przypomnę, ogrom-
nictwa Wyższego sprawuje nadzór nad jakością ną większością głosów poparła ten projekt, a w ko-
kształcenia i nad spełnianiem wymogów formalnych, misji zasiadają posłowie czterech klubów parlamen-
które jest konieczne, żeby móc kształcić. W tym za- tarnych – krok do tego, żebyśmy mogli wydawać
kresie Papieska Akademia Teologiczna jest objęta więcej pieniędzy na edukację.
nadzorem tak jak każda inna uczelnia. Jeżeli chodzi Tu jest ogromne niezrozumienie, panie pośle.
o konkretne uprawnienia, to ja także panu posłowi Pan, jak widzę, w ogóle nie rozumie, co do pana mó-
Kopycińskiemu na piśmie prześlę pełną informację, wię. Prosiłam, żeby nie dyskutować, a pan robi to
łącznie z datami. cały czas. Nie wydajemy tych pieniędzy na Kościół.
Chyba odpowiedziałam na wszystkie pytania. To jest wielkie nieporozumienie. Wydajemy te pienią-
Jeszcze sobie prześledzę notatki i jeżeli o czymkol- dze na edukację – na naukę i na edukację. To jest
wiek zapomniałam, to przekażę odpowiedzi pisem- robione dla przyszłych pokoleń. I to jest zupełne nie-
nie. Bardzo dziękuję. (Oklaski) zrozumienie tematu, jeżeli pan twierdzi, że pieniądze
przekazane na uczelnie są pieniędzmi przekazywa-
nymi na Kościół. Kto dzisiaj nie rozumie faktu, że na
Wicemarszałek Krzysztof Putra: edukację trzeba łożyć jak najwięcej pieniędzy, ten
będzie miał problem z przyszłymi pokoleniami. Dzię-
Dziękuję bardzo, pani minister. kuję bardzo. (Oklaski)
Pani poseł Augustyn, sprawozdawca komisji.
Bardzo proszę.
Wicemarszałek Krzysztof Putra:
Poseł Urszula Augustyn: Dziękuję, pani poseł.
Zamykam dyskusję.
Dziękuję bardzo, panie marszałku. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpi-
Naprawdę wypowiem się bardzo krótko i treści- my jutro w bloku głosowań.
wie. Myślę, że warto podkreślić dwie kwestie, które Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 9. po-
były mocno dyskutowane podczas posiedzenia komi- rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Go-
sji i na które uczestniczący w tej komisji, pan poseł spodarki o rządowym projekcie ustawy o zmia-
Ostrowski, jak myślę, kolegom także powinien zwró- nie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
cić uwagę. Zaznaczyłam w swoim sprawozdaniu, że niektórych innych ustaw (druki nr 2310 i 2385).
kwestia nazwy jest poza kompetencjami Sejmu. Naj- Bardzo proszę o zabranie głosu sprawozdawcę
wyraźniej, że tak powiem, panowie nie usłyszeli tego komisji pana posła Janusza Cichonia.
fragmentu wystąpienia. Zaznaczyłam wyraźnie, że
to papież Benedykt 19 czerwca nazwę tej uczelni…
(Głos z sali: Benedykt XVI.) Poseł Sprawozdawca Janusz Cichoń:
Benedykt XVI – tak.
Panowie posłowie, dyskutowanie jest teraz o tyle Szanowny Panie Marszałku! Panie Prezesie! Wy-
niedobre, że mój głos słychać, państwa nie słychać, soka Izbo! Nowelizacja ustawy Prawo zamówień pu-
a panowie mnie strasznie rozpraszacie. Tak więc pro- blicznych ma na celu implementację do prawa krajo-
szę o sekundkę, powiem dwa zadania i będziecie mo- wego postanowień dyrektywy z 11 grudnia 2007 r.
gli podjąć wtedy polemikę. w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoław-
Pierwsza sprawa to jest to, że faktycznie nazwa czych. Ona zmienia wcześniejsze dyrektywy Rady
jest poza naszymi kompetencjami. Ta nazwa została z 1989 i 1992 r. i dotyczy poprawy skuteczności, jak
zmieniona przez papieża Benedykta XVI 19 czerwca mówiłem, procedur odwoławczych w dziedzinie
br. My tylko przyjmujemy ją do wiadomości. W związ- udzielania zamówień publicznych. Termin wdrożenia
ku z tym, że ta nieścisłość wkradła się do druku pro- tej dyrektywy to 24 miesiące, upływa wobec tego
jektu ustawy, została ona poprawką sprostowana. w przypadku naszego kraju 20 grudnia 2009 r. Czasu,
I teraz jesteśmy wszyscy zgodni co do tego, jakie jak widać, nie zostało zbyt wiele, stąd też szybkie pro-
kompetencje i komu przysługują. Jeśli chodzi nato- cedowanie w podkomisji i w Komisji Gospodarki.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych 51

Poseł Sprawozdawca Janusz Cichoń nia, które mają być finansowane ze środków unij-
nych, środków europejskich, jeszcze przed uzyska-
Z postanowień dyrektywy odwoławczej wynika niem ostatecznych decyzji w sprawie dofinansowania.
obowiązek wdrożenia przez państwa członkowskie To jest podyktowane koniecznością dotrzymania
następujących rozwiązań: po pierwsze, obowiązko- sztywnych terminów realizacji projektu. Jeśli umowa
wego zawieszenia możliwości zawarcia umowy o za- w sprawie dofinansowania projektu nie zostanie osta-
mówienie publiczne w sytuacji, kiedy zostało wnie- tecznie podpisana, zamawiający wpada w kłopoty,
sione odwołanie, po drugie, wprowadzenie minimal- ponieważ nie zawsze jest w stanie udzielić zamówie-
nego okresu pomiędzy poinformowaniem wykonaw- nia ze środków własnych bez uszczerbku dla wyko-
ców o decyzji o udzieleniu zamówienia i podpisaniem nywania innych swoich zadań. Dlatego niezbędne
umowy w sprawie zamówienia publicznego (tzw. jest wyraźne wskazanie możliwości unieważnienia
klauzula lub okres zawieszenia typu standstill), po postępowania w takich sytuacjach. Jednocześnie ce-
trzecie, wymogów dotyczących minimalnego termi- lem zapewnienia pełnej przejrzystości wprowadza się
nu na wnoszenie środków odwoławczych, po czwar- obowiązek uprzedniego informowania wykonawców
te, wymogu zapewnienia bezskuteczności umowy o możliwości takiego unieważnienia.
w sprawie zamówienia, zawartej przed upływem ter- Kolejne istotne zmiany dotyczą procedury rozpo-
minu zawieszenia lub zawartej z naruszeniem prawa, znawania odwołań wnoszonych przez wykonawców
po piąte, tzw. kar alternatywnych w przypadku od- do Krajowej Izby Odwoławczej. Zmierzają te po-
stąpienia od orzekania o bezskuteczności zawartej prawki do usprawnienia prac Krajowej Izby Odwo-
umowy, po szóste, nowych obowiązków informacyj- ławczej. W tym celu proponuje się wprowadzenie
nych w zakresie funkcjonowania mechanizmów od- jako zasady rozpoznawania odwołań w składach
woławczych. jednoosobowych przy jednoczesnej możliwości za-
Uznając pozytywne znaczenie systemu środków rządzenia rozpoznania sprawy w składzie trzyoso-
odwoławczych dla prawidłowego stosowania proce- bowym ze względu na jej szczególną zawiłość lub
dur przewidzianych w ustawie, nie można nie zauwa- precedensowy charakter.
żyć, iż jego funkcjonowanie wywołuje również nega- Wprowadzenie jako zasady rozpoznawania odwo-
tywne konsekwencje w postaci wydłużenia procesu łań w składach jednoosobowych pozwoli na efektyw-
udzielania zamówień publicznych. Celem nowelizacji ne zwiększenie ilości spraw, które mogą być rozpa-
jest również zaproponowanie i wprowadzenie rozwią- trywane jednocześnie, co istotnie wpłynie na skróce-
zań, które ograniczą ten negatywny skutek działania nie rzeczywistego czasu rozpatrywania odwołań
systemu środków ochrony prawnej. Jest to szczegól- przez Krajową Izbę Odwoławczą. Jest to o tyle ważne,
nie istotne w obecnych warunkach obserwowanego że od pewnego czasu obserwujemy tendencję do coraz
pogorszenia się sytuacji gospodarczej, konieczne tak- bardziej zaciętej walki wykonawców o kontrakty,
że ze względu na zapewnienie prawidłowości funk- a to się przekłada na znaczne zwiększenie liczby
cjonowania systemu zamówień publicznych. Środki spraw wpływających do Krajowej Izby Odwoławczej.
ochrony prawnej wnoszone są co do zasady w postę- Czas oczekiwania w związku z tym nam się bardzo
powaniach „otwartych”, to jest w postępowaniach, wydłuża. I wobec tego wprowadzamy rozwiązania,
w których następuje publikacja ogłoszenia o zamó- które pozwolą na usprawnienie tej procedury.
wieniu. Nadmierne wydłużenie okresu prowadzenia Należy zwrócić przy tym uwagę, że w przypadku
postępowania w trybach otwartych na skutek korzy- szczególnie zawiłych spraw o charakterze preceden-
stania ze środków ochrony prawnej zniechęca zama- sowym prezes Krajowej Izby Odwoławczej będzie
wiających do ich stosowania, a to stanowi istotne mógł zarządzić rozpatrywanie sprawy w składzie
zagrożenie prawidłowości stosowania procedur. Stąd trzyosobowym. Takie rozwiązanie pozwoli na rozpo-
też proponuje się m.in. rezygnację z protestu jako znanie szczególnie zawiłych lub precedensowych
jednego z dotychczas obowiązujących środków ochro- spraw w poszerzonym składzie.
ny prawnej. Usprawnieniu pracy Krajowej Izby Odwoławczej
W trakcie prac nad ustawą w Komisji Gospodarki służy także zniesienie etapu posiedzenia przygoto-
wprowadzono szereg poprawek, które zdaniem po- wawczego przed rozprawą z udziałem stron w celu
słów przyczynią się z jednej strony do usunięcia nie- rozpoznania zarzutów formalnych oraz ustalenia,
spójności, z drugiej zaś strony pozwolą na uspraw- czy istnieją przeszkody formalne do rozpoznania.
nienie postępowania o zamówienie publiczne. Uzu- Materia objęta przedmiotem takiego posiedzenia
pełniono definicję postępowania o zamówienie pu- może być rozstrzygana – bez uszczerbku dla praw
bliczne o tryb zapytania o cenę. W konsekwencji tej stron – na posiedzeniu niejawnym. Przyjęcie powyż-
zmiany wprowadzono poprawki we wszystkich arty- szego rozwiązania pozwoli na szybkie załatwienie
kułach tego wymagających. Wprowadzono nową bar- spraw, w których zachodzą przeszkody procesowe do
dzo ważną przesłankę unieważnienia postępowania rozpoznania sprawy bez konieczności wzywania stron
o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do udziału w jawnym posiedzeniu, co jest w pełni
do zamówień współfinansowanych ze środków pocho- uzasadnione także potrzebami ekonomiki proceso-
dzących z Unii Europejskiej. Zdarza się, że zamawia- wej. Pozwoli to na ograniczenie rzeczywistych kosz-
jący wszczynają postępowania o udzielenie zamówie- tów postępowania. Przy czym należy też mieć na
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
52 Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

Poseł Sprawozdawca Janusz Cichoń umowy w sprawie zamówienia zawartej przed upły-
wem terminu zawieszenia lub zawartej z narusze-
uwadze, iż do uznania przewodniczącego składu niem prawa, tzw. kar alternatywnych w przypadku
orzekającego pozostawiona zostanie możliwość do- odstąpienia od orzekania o bezskuteczności zawar-
puszczenia do udziału w takim posiedzeniu strony, tej umowy, a także nowych obowiązków informacyj-
świadków lub biegłych, o ile będzie to uzasadnione nych w zakresie funkcjonowania mechanizmów
okolicznościami faktycznymi sprawy. Tak więc wszyst- odwoławczych.
kie niezbędne czynności przygotowawcze do rozpra- Wysoka Izbo! Samo wdrożenie wyżej wymienio-
wy mogą być dokonywane przez Krajową Izbę Odwo- nych rozwiązań wywołałoby przy okazji także nega-
ławczą na posiedzeniu niejawnym przed rozprawą. tywne konsekwencje w postaci wydłużenia procesu
To usprawni z pewnością prace Krajowej Izby Odwo- udzielania zamówień publicznych, dlatego zapropo-
ławczej. To, mogę powiedzieć, najważniejsze zapro- nowano rozwiązania, które ograniczą ten skutek.
ponowane w trakcie prac komisji zmiany. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia zapew-
W imieniu Komisji Gospodarki rekomenduję nienia sprawności i prawidłowości funkcjonowania
Wysokiej Izbie przyjęcie nowelizacji ustawy Prawo systemu zamówień publicznych, gdyż nadmierne wy-
zamówień publicznych w brzmieniu zawartym dłużenie prowadzenia postępowania na skutek ko-
w sprawozdaniu, druk nr 2385. Dziękuję bardzo. rzystania ze środków ochrony prawnej zniechęca
(Oklaski) często zamawiających do ich stosowania, a to stano-
wi istotne zagrożenie dla prawidłowości stosowania
procedur.
Wicemarszałek Krzysztof Putra: Stąd też proponuje się między innymi rezygnację
z protestu jako jednego z dotychczas obowiązujących
Dziękuję bardzo panu posłowi. środków ochrony prawnej. Dzisiaj mamy de facto
Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem po- trzystopniową procedurę odwoławczą: protest, odwo-
rządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświad- łanie i skargę, przy czym ten pierwszy etap, czyli
czeń w imieniu klubów i kół. protest, nie jest wymagany dyrektywą unijną, dlate-
Otwieram dyskusję. go zasadna jest – jak to przedstawiono w projekcie
Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Wojciech – likwidacja tego etapu.
Saługa w imieniu klubu Platforma Obywatelska. Projekt zakłada, że jeśli wykonawca będzie miał
Bardzo proszę, panie pośle. uzasadnione podstawy do tego, by twierdzić, że na-
stąpiło naruszenie procedury udzielenia zamówie-
nia publicznego, to będzie składać odwołanie od
Poseł Wojciech Saługa: razu do Krajowej Izby Odwoławczej, co przyspieszy
proces stosowania środków ochrony prawnej, a tym
Dziękuję, panie marszałku. samym skróci czas do zawarcia umowy o zamówie-
Panie Marszałku! Panie Prezesie! Wysoka Izbo! nie publiczne.
W imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Oby- Wprowadza się też liczne wyjątki od tzw. okresu
watelskiej mam zaszczyt przedstawić stanowisko standstill, pozwalające w konsekwencji na skrócenie
klubu wobec rządowego projektu ustawy o zmianie czasu zakazu zawarcia umowy. Ustawa znosi też re-
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektó- gulację, zgodnie z którą odwołanie złożone w placów-
rych innych ustaw, zawartego w druku nr 2310. ce operatora publicznego uznawane jest za wniesione
Szanowni Państwo! Projekt nowelizacji ustawy w terminie. W ustawie proponuje się, aby odwołanie
Prawo zamówień publicznych ma na celu wdrożenie było wnoszone w terminie 10 dni bezpośrednio do
do krajowego porządku prawnego przepisów nowej Krajowej Izby Odwoławczej. Proponuje się wnoszenie
tzw. dyrektywy odwoławczej, która została uchwalo- odwołania w formie elektronicznej z opatrzeniem go
na dnia 11 grudnia 2007 r. Zgodnie z wymaganiami bezpiecznym podpisem elektronicznym, co także
dyrektywy ustawa wprowadza szereg przepisów ma- przyspieszy proces związany ze stosowaniem środ-
jących na celu zapewnienie bardziej efektywnego ków ochrony prawnej.
systemu środków ochrony prawnej przysługujących Efektem wprowadzenia proponowanych przepi-
wykonawcom. sów będzie wdrożenie efektywnego systemu pozwa-
Przepisy te to wprowadzenie obowiązkowego za- lającego na rozstrzyganie w określonych przypad-
wieszenia możliwości zawarcia umowy o zamówienie kach sporu zamawiającego z wykonawcami w termi-
publiczne w sytuacji, kiedy zostało wniesione odwo- nie do 25 dni. Oprócz tych 10 dni na wniesienie od-
łanie, wprowadzenie minimalnego okresu pomiędzy wołania do Krajowej Izby Odwoławczej, Krajowa Izba
poinformowaniem wykonawców o decyzji o udziele- Odwoławcza będzie miała 15 dni na jego rozpatrze-
niu zamówienia i podpisaniem umowy w sprawie nie. Po rozpatrzeniu tego odwołania zamawiający
zamówienia publicznego, tzw. klauzula lub okres za- będzie uprawniony do zawarcia umowy z wybranym
wieszenia typu standstill, wymogów dotyczących wykonawcą.
minimalnego terminu na wnoszenie środków odwo- Należy zwrócić również uwagę na bardzo istotną
ławczych, wymogu zapewnienia bezskuteczności zmianę dotyczącą możliwości skracania terminu
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych 53

Poseł Wojciech Saługa przypadków naruszeń przez zamawiających przepi-


sów o małych zamówieniach publicznych przez okre-
składania ofert na roboty budowlane. Termin ten nie ślenie zasad i warunków unieważnienia umów albo
musi wynosić 29 dni, jak zapisano w obecnie obowią- nakładania kar alternatywnych.
zującej ustawie. Okazało się, że można go skrócić do Uznając duże znaczenie środków odwoławczych
22 dni, na co pozwala omawiana dyrektywa. dla właściwego stosowania procedur przewidzianych
Inną istotną propozycją zmiany, mającą na celu w ustawie, nie można jednak nie dostrzec, iż ich
podniesienie efektywności wydatkowania środków funkcjonowanie wydłuża okres udzielania zamówień
unijnych, jest rozwiązanie polegające na odstąpieniu publicznych. Tak więc celem nowelizacji stało się
od nakładania obowiązku stosowania procedur po- również zaproponowanie rozwiązań, które ograniczą
stępowania o udzielenie zamówienia publicznego ten negatywny skutek działania systemu środków
(Dzwonek) przez podmioty prywatne wykorzystujące ochrony prawnej. Dlatego też proponuje się między
środki unijne. Z tymi procedurami podmioty prywat- innymi, jak już wcześniej zostało tu powiedziane,
ne po prostu sobie nie radzą, gdyż nie są do tego zwy- rezygnację z protestu jako jednego z dotychczas obo-
czajnie przygotowane. Nie mają chociażby odpowied- wiązujących środków ochrony prawnej, wprowadze-
niego zaplecza eksperckiego. Na co dzień oczywiście nie licznych wyjątków od okresu standstill oraz
podmioty prywatne nie są zmuszone do stosowania w konsekwencji skrócenie terminu zawarcia umowy
umowy o zamówienia publiczne i w przypadku nało- i wreszcie zniesienie regulacji, zgodnie z którą odwo-
żenia tego przez nas… Kontrole wykazały, że wyglą- łanie złożone w placówce operatora publicznego
da to po prostu słabo. uznawane jest za wniesione w terminie. Wynikiem
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Platforma Oby- wprowadzenia zaproponowanych rozwiązań będzie
watelska bardzo pozytywnie odnosi się do regulacji wdrożenie efektywnego systemu pozwalającego na
zaproponowanych w omawianym projekcie ustawy, rozstrzygnięcie sporu zamawiającego z wykonawca-
dlatego w imieniu klubu parlamentarnego wnoszę mi w krótszym czasie. Już po rozpatrzeniu odwołania
o jej przyjęcie bez poprawek. Dziękuję bardzo. przez Krajową Izbę Odwoławczą zamawiający będzie
uprawniony do zawarcia umowy z wykonawcą.
W wyniku wprowadzenia proponowanych zmian
Wicemarszałek Krzysztof Putra: zwiększą się możliwości jeśli chodzi o rodzaje środ-
ków orzekanych w postępowaniu odwoławczym. Poza
Dziękuję bardzo panu posłowi. tym pozytywny wpływ na pewność obrotu prawnego
Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Le- będzie miało przyjęcie instytucji nieważności umów
onarda Krasulskiego w imieniu klubu Prawo i Spra- w sprawach publicznych, bowiem w każdym przypad-
wiedliwość. ku umowa będzie mogła być wyeliminowana z obro-
tu gospodarczego dopiero po stosownym orzeczeniu
Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu.
Poseł Leonard Krasulski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ustawa Prawo
zamówień publicznych będzie zapewne jeszcze wielo-
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Pa- krotnie nowelizowana, chociażby ze względu na ko-
nie Prezesie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko nieczność dostosowywania jej do dyrektyw Unii Eu-
mojego klubu Prawo i Sprawiedliwość wobec noweli- ropejskiej. Niemniej jednak omawiana nowelizacja,
zacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie- według przekonania mojego klubu, jest potrzebna,
których innych ustaw wraz z projektami aktów wy- i co za tym idzie, klub Prawo i Sprawiedliwość poprze
konawczych. niniejszą nowelę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Zarówno pan poseł sprawozdawca, jak i mój przed-
mówca dokładnie omówili już przebieg prac nad ni-
niejszą nowelą, jak też samą ustawę. Zatem jeżeli Wicemarszałek Krzysztof Putra:
powtórzę niektóre wcześniej już użyte sformułowa-
nia, już teraz chciałbym za to przeprosić. Dziękuję bardzo panu posłowi
Wyżej wymieniona nowela ma na celu implemen- Pan poseł Ryszard Zbrzyzny w imieniu klubu
tację do prawa krajowego postanowień dyrektywy Lewica.
Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie popra- Bardzo proszę, panie pośle.
wy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzi-
nie udzielania zamówień publicznych. Termin wdro-
żenia wynosi 24 miesiące i upływa w dniu 20 grudnia Poseł Ryszard Zbrzyzny:
2009 r. W wyżej wymienionym terminie konieczne
jest przeniesienie do polskiego prawa uregulowań Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nowelizacja usta-
przewidzianych w dyrektywie odwoławczej, dotyczą- wy Prawo zamówień publicznych z kilku względów
cych zapewnienia wykonawcom prawa do korzysta- była niezbędna, była oczekiwana i zmierzała w kie-
nia z efektywnego systemu środków ochrony praw- runku oczekiwanym przez tych, którzy na co dzień
nej, skutecznego mechanizmu obkładania sankcjami się zajmują zamówieniami publicznymi. Nowelizacja
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
54 Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

Poseł Ryszard Zbrzyzny nienie doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa


procesowego od, ogólnie rzecz biorąc, doradztwa
tej ustawy jest oczywiście konieczna ze względu na prawnego, które w licznych przypadkach może pole-
przystosowanie do dyrektyw i regulacji Unii Euro- gać na analizie sytuacji prawnej związanej z ewentu-
pejskiej, o których mówili moi przedmówcy, ale nie alnym zastępstwem procesowym lub wariantów
będę już ich cytował. Myślę, że ten projekt ustawy prawnych związanych z sytuacją procesową, choć
w całości dostosowuje nasze prawo krajowe do pra- oczywiście nie dotyczy w swoim zakresie zastępstwa
wa unijnego, ale także proponuje rozwiązania ogra- procesowego co do zasady.
niczające negatywne skutki działania systemu środ- Konkludując więc, należy stwierdzić, że propono-
ków ochrony prawnej, które były czy jeszcze są po- wany w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo
ważną barierą w sprawnym przeprowadzaniu prze- zamówień publicznych oraz niektórych innych
targów bądź realizacji zamówień publicznych na ustaw ust. 1b dodany w art. 5 budzi wątpliwości co
różne roboty czy też usługi, co w konsekwencji opóź- do zawartych w nim sformułowań oraz nie znajduje
niało realizację inwestycji bardzo ważnych szczegól- dostatecznego ratio legis w kontekście uzasadnie-
nie dla infrastruktury, dla porządku publicznego nia. Uznać zatem wypada, że przyjęcie tego przepisu
w Rzeczypospolitej. To uzasadnienie i te potrzeby w proponowanym brzmieniu może spowodować trud-
wynikające zarówno z praktyki, jak i z regulacji ności interpretacyjne zarówno przy jego samoistnym
unijnej spowodowały poważną debatę i w podkomi- analizowaniu, jak i w związku z pozostałymi, kolej-
sji, i w komisjach. nymi przepisami nowelizowanej ustawy, a tym sa-
Klub Poselski Lewica nie wnosi żadnych zastrze- mym oczywiście ograniczy możliwość efektywnego
żeń co do ostatecznego kształtu przedłożonego pro- jego stosowania. Myślę, że należałoby się po raz wtó-
jektu ustawy i co do samej zasady tejże ustawy. Nie- ry pochylić nad tym problemem, być może na etapie
mniej jednak pojawiają się pewne wątpliwości, które
prac w Senacie.
przedstawię w formie tylko i wyłącznie wątpliwości,
Wątpliwości budzi także rozdział 2: Odwołanie.
nie proponując żadnych innych regulacji czy zmian
I chodzi tutaj o rezygnację w zakresie możliwości
w regulacjach, które się znalazły w projekcie ustawy,
wnoszenia protestów (Dzwonek), co zdaniem wielu
pewnie bowiem byłyby też dyskusyjne.
nie jest dobrym rozwiązaniem, eliminuje bowiem
Dyskusyjną sprawą jest więc kwestia choćby za-
małe i średnie przedsiębiorstwa, które właściwie
łącznika nr 2, który traktuje o usługach o charakte-
będą wtedy miały ograniczoną możliwość wnosze-
rze priorytetowym bądź niepriorytetowym. I w tym
zestawie usług są, jeśli chodzi o usługi priorytetowe, nia tego typu zastrzeżeń do rozstrzygnięć proce-
usługi prawnicze. Oczywiście one są także dosłowną duralnych.
implementacją dyrektyw, o których mówili moi przed- Oczywiście mógłbym jeszcze uzasadniać kwestię,
mówcy, ale jednak rodzą się wątpliwości, czy te zapi- którą przed chwilą podniosłem, ale ze względu na to,
sy i te regulacje, które się pojawiły w przedłożonej że nie wnosimy żadnych poprawek, tylko zgłaszamy
ustawie, do końca będą dobrze nam służyły. Otóż pewne wątpliwości co do skutecznego stosowania
usługi prawnicze zgodnie z utrwaloną interpretacją przepisów, które weszłyby w życie w wypadku przy-
dotychczas obowiązujących w Polsce przepisów obej- jęcia nowelizowanej ustawy Prawo zamówień pu-
mują: usługi w zakresie doradztwa prawnego i repre- blicznych, nie będę kontynuował, bo już skończył mi
zentacji, usługi doradztwa w zakresie patentów się czas.
i praw autorskich, usługi w zakresie uwierzytelnia- Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Poselski
nia dokumentów, doradztwo prawne i informacyjne, Lewica więc poprze nowelizowany projekt ustawy.
i pewnie jeszcze można byłoby tu wiele wymienić. To Dziękuję. (Oklaski)
są zarówno usługi, których świadczenie jest zastrze-
żone dla tzw. zawodów prawniczych, jak i usługi
świadczone przez prawników niemających uprawnień Wicemarszałek Krzysztof Putra:
np. adwokata czy też radcy prawnego, czy notariusza.
W tym pojęciu mieszczą się zatem usługi, dla których Dziękuję bardzo panu posłowi.
zastrzeżono w odrębnych ustawach, że muszą być Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Jana
wykonywane przez określone osoby posiadające od- Kamińskiego w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa
powiednie uprawnienia, a także takie, do których Ludowego.
wykonywania oczywiście nie trzeba posiadać tych
uprawnień. Tymczasem w tejże ustawie projektodaw-
ca dokonuje mocą proponowanej regulacji w ust. 1b Poseł Jan Kamiński:
w art. 5 odróżnienia usług prawniczych niepolegają-
cych na sprawowaniu zastępstwa procesowego lub Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klu-
w doradztwie prawnym w tym zakresie od innych bu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam
usług prawniczych, a więc to samo rozróżnienie jest zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec rządo-
oczywiście wątpliwe pod względem ewentualnej sku- wego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamó-
teczności, gdyż wydaje się trudne w praktyce odróż- wień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych 55

Poseł Jan Kamiński W przedstawionym projekcie w tej kwestii propo-


nuje się, aby w przypadku niezachodzenia przesłanek
Nowe rozwiązania wynikają z konieczności imple- zobowiązujących beneficjenta funduszy unijnych lub
mentacji przepisów prawa unijnego do prawa polskie- środków publicznych do stosowania ustawy, na pod-
go w zakresie poprawy i skuteczności procedur od- stawie art. 3 ust. 1 pkt 5 mógł on w przypadku braku
woławczych w dziedzinie udzielania zamówień pu- odrębnych przepisów nakazujących stosowanie Pra-
blicznych. Termin wdrożenia wynosi 24 miesiące wa zamówień publicznych stosować procedury uprosz-
i upływa w dniu 20 grudnia 2009 r. W związku czone, uwzględniające wyłączenie zasad przewidzia-
z powyższym argumentem Klub Poselski Polskiego nych w traktacie ustanawiającym Europejską Wspól-
Stronnictwa Ludowego jest za przyjęciem propozycji notę Gospodarczą, tj. równego traktowania, uczciwej
rządowej. Zrozumiałe jest, że należy utrzymać pewne konkurencji, transparentności, swobody świadczenia
środki odwoławcze w procesie zamówień publicznych, usług, prowadzenia działalności gospodarczej oraz
ale w obecnym stanie prawnym są one bardzo uciąż- przepływu towarów.
liwe dla uczestników przetargów oraz często znacz- Zdaniem Klubu Poselskiego Polskiego Stronnic-
nie wydłużają procesy udzielania zamówień publicz- twa Ludowego propozycja rządu co do zmian przepi-
nych. Pozwolę sobie na stwierdzenie, że często zda- sów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie-
rzają się nadużycia w kwestii wykorzystywania pra- których innych ustaw, przedstawionych w druku
wa wnoszenia sprzeciwu, które nie ma racjonalnego nr 2310, jest słuszna. Przyczyni się bowiem do przy-
czy ekonomicznego uzasadnienia, a znacznie utrud- spieszenia procedur zamówień publicznych, likwida-
nia prowadzenie postępowania. Może nawet je unie- cji niektórych nieracjonalnych barier, a tym samym
możliwić w związku ze zniechęceniem i w konse- poprawi rozwój gospodarczy.
kwencji rezygnacją niektórych zainteresowanych Wobec tego nasz klub nowe rozwiązania poprze.
z uczestniczenia w procesie zamówień publicznych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Stąd też słusznie proponuje się m.in.: po pierwsze,
rezygnację z protestu jako jednego z dotychczas obo-
Wicemarszałek Krzysztof Putra:
wiązujących środków ochrony prawnej; po drugie,
wprowadzenie licznych wyjątków od okresu stand-
Dziękuję bardzo panu posłowi.
still oraz w konsekwencji skrócenie terminu zakazu
Przechodzimy do pytań.
zawarcia umowy; po trzecie, zniesienie regulacji,
Pan poseł Henryk Siedlaczek, Platforma Obywa-
w której odwołanie złożone w placówce operatora pu-
telska.
blicznego uznawane jest za wniesione w terminie.
Czas – 1 minuta.
W rezultacie otrzymamy efektywny system środków
Po tym wystąpieniu lista mówców zostaje za-
ochrony prawnej pozwalający na rozstrzyganie sporu
mknięta.
zamawiającego z wykonawcami w terminie do 25 dni
Bardzo proszę, panie pośle.
w przypadku zamówień o wartości równej lub więk-
szej od wartości kwot określonych w przepisach wy-
danych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli Poseł Henryk Siedlaczek:
10 dni na wniesienie odwołania oraz 15 dni na jego
rozpatrzenie przez Krajową Izbę Odwoławczą. Po Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zgodnie z projek-
rozpatrzeniu odwołania przez Krajową Izbę Odwo- tem nowelizacji art. 67 ust. 1 pkt 7 zamawiający może
ławczą zamawiający będzie oczywiście uprawniony udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzie-
do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Uwa- lania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia pod-
żam, że rozwiązanie takie przyspieszy proces zamó- stawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw,
wień publicznych i przyczyni się do ograniczenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej
biurokracji, która w niektórych przypadkach okazu- niż 20% wartości zamówienia podstawowego i pole-
je się czynnikiem blokującym inicjatywy. gających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wy-
Projektowana regulacja przyczyni się więc do konawcy powodowałaby konieczność nabywania
poprawy konkurencyjności gospodarki i rozwoju rzeczy o innych parametrach technicznych.
przedsiębiorczości, w tym wpłynie na funkcjonowa- Chciałbym jednak zauważyć, że dość częstym przy-
nie przedsiębiorstw. Wykreślenie art. 3 ust. 1 pkt 6 padkiem jest konieczność rozszerzenia dostawy. Jak-
ustawy może przyczynić się do szybszego wydatko- kolwiek mam świadomość – powtarzam: mam świa-
wania środków przekazanych przedsiębiorcom w ra- domość – że 20% to nie jest mało, to chciałbym zapy-
mach dofinansowania. Projekt będzie miał wpływ tać, czy nie należałoby rozważyć zwiększenia limitu
na sytuację i rozwój regionalny. Wykreślenie art. 3 chociażby do 25% wartości zamówienia podstawowe-
ust. 1 pkt 6 ustawy może zapewnić przyspieszenie go, bowiem rozpoczynanie kolejnej procedury przetar-
oraz ułatwienie wydatkowania funduszy unijnych, gowej nie tylko wymaga odpowiedniej ilości czasu, ale
co moim zdaniem jest dzisiaj dla nas zadaniem prio- również kosztuje, a zważywszy na ogrom wysiłku mo-
rytetowym. Powinniśmy maksymalnie wykorzystać dernizacyjnego, jaki nas czeka, zachodzi pytanie, czy
środki unijne, a więc tworzyć przepisy ułatwiające nie byłoby rozsądne przyspieszenie procesu zamówień
ich pozyskiwanie. publicznych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
56 Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

Wicemarszałek Krzysztof Putra: bo rzeczywiście ta zmiana ustawy idzie w dobrym


kierunku. Ona trochę upraszcza działania i myślę,
Dziękuję bardzo panu posłowi. że jest to bardzo istotne. Chciałbym zapytać tak bar-
Pan poseł Kazimierz Gwiazdowski, Prawo i Spra- dziej o generalia, ponieważ wiele organizacji samo-
wiedliwość. rządowych, jak i organizacji przedsiębiorców wnosi
Bardzo proszę. wiele zastrzeżeń do samej ustawy o zamówieniach
publicznych, że ona utrudnia inwestycje, że nie do-
Poseł Kazimierz Gwiazdowski: prowadza do przyspieszenia, że bardzo często tak
przeciąga inwestycje, że przechodzą na następny rok,
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam kilka py- że przepadają środki itd., itd.
tań. Moje pierwsze pytanie dotyczy art. 38 ust. 6 Mam takie pytanie do pana prezesa: Czy na dzień
Prawa zamówień publicznych. Czy w przypadku dzisiejszy trwają jakiekolwiek rozmowy z korporacja-
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków za- mi samorządowymi, z korporacjami przedsiębiorców
mówienia prowadzących do zmian treści ogłoszenia w celu zmiany ustawy i pójścia głębiej, niż to dzisiaj
o zamówieniu możliwe jest przedłużenie terminu się staje dzięki tej poprawce? Poprawka ta dostoso-
składania ofert i na jakiej podstawie? Jeżeli nie jest wuje tylko do standardów europejskich, ale czy są
to możliwe, to jakie jest tego uzasadnienie? takie działania i czy Urząd Zamówień Publicznych
Moje drugie pytanie dotyczy art. 93 ust. 1a Prawa przewiduje, że w najbliższym czasie będzie generalna
zamówień publicznych. Wynika z niego, że zamawia- zmiana tej ustawy? Dziękuję bardzo.
jący może zwiększyć kwotę, którą zamierza przezna-
czyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najko-
rzystniejszej oferty. Prosiłbym o odpowiedź na pyta- Wicemarszałek Krzysztof Putra:
nie, czy właściwe jest moje rozumienie tego przepisu,
że najpierw zamawiający dokonuje wyboru najko- Dziękuję bardzo panu posłowi.
rzystniejszej oferty, a potem zwiększa kwotę, o której Pan poseł Andrzej Szlachta, Prawo i Sprawiedli-
mowa w tym przepisie, i jaki dokument będzie dowo- wość.
dem tego zwiększenia kwoty. Czy wystarczy zapis Bardzo proszę.
w protokole komisji przetargowej, czy też konieczny
będzie inny dokument?
Kolejne pytanie odnosi się do art. 94 ust. 1 usta- Poseł Andrzej Szlachta:
wy. Chodzi o przesłanie zawiadomienia. Prosiłbym
o wyjaśnienie, czy przez moment przesłania rozumie Dziękuję.
się moment wysłania zawiadomienia, czy też moment Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
otrzymania tego zawiadomienia przez wykonawcę, W ramach konsultacji społecznych projekt omawia-
a także czy termin, o którym mowa w art. 92 ust. 1 nej ustawy został przekazany do zaopiniowania
pkt 4, może być określony poprzez podanie konkret- 11 podmiotom. Stowarzyszenie Architektów Polskich
nej daty, czy też w przepisie tym chodzi o podanie i Izba Projektowania Budowlanego wniosły zastrze-
terminu w dniach. (Dzwonek) żenia dotyczące całkowitego usunięcia instytucji
Ostatnie pytanie dotyczy art. 180 ust. 2 pkt 2 protestu. Rząd nie uwzględnił stanowiska tych orga-
ustawy. Czy odwołanie, o którym mowa w tym prze-
nizacji, uznając, że protest podlegający rozpoznaniu
pisie, będzie przysługiwać tylko wobec czynności
przez samego zamawiającego jest środkiem mało
opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału
skutecznym. Stąd moje pytanie do pana ministra:
w postępowaniu, czy też również wobec czynności
Dlaczego rząd uznał, że instytucja protestu nie za-
opisu warunków udziału w postępowaniu? Pytam,
gdyż obecnie orzecznictwo odnoszące się do aktual- pewnia skutecznego eliminowania naruszeń przepi-
nego art. 184 ust. 1a dopuszcza wnoszenie odwołań sów ustawy w postępowaniach o udzielenie zamówie-
również w tym drugim przypadku. Dziękuję bardzo nia publicznego?
i przepraszam, panie marszałku. (Oklaski) I druga sprawa. Zaproponowane rozwiązanie do-
tyczące likwidacji protestu będzie skutkować zwięk-
szeniem obciążenia w Urzędzie Zamówień Publicz-
Wicemarszałek Krzysztof Putra: nych i Krajowej Izbie Odwoławczej. Czy przewiduje
się zwiększenie środków budżetowych dla tych pod-
Dziękuję bardzo panu posłowi. miotów i w jakiej wysokości? Dziękuję. (Oklaski)
Pan poseł Leszek Aleksandrzak, Lewica.
Bardzo proszę, panie pośle.
Wicemarszałek Krzysztof Putra:
Poseł Leszek Aleksandrzak:
Dziękuję bardzo panu posłowi.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Zdzisław Czucha, Platforma Obywa-
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie! telska.
Nie chciałbym szczegółowo odnosić się do tej ustawy, Bardzo proszę.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych 57

Poseł Zdzisław Czucha: Bardzo proszę, głos zabierze prezes Urzędu Za-
mówień Publicznych pan Jacek Sadowy.
Szanowny Panie Marszałku! Panie Prezesie! Wy- Zapraszam.
soka Izbo! Panie prezesie, nowelizacja ustawy rezy-
gnuje z instytucji protestu. Protest był często stoso-
wany i rozpatrywany pozytywnie na korzyść wyko- Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
nawców, często w małych samorządach. Dzisiaj wy- Jacek Sadowy:
konawca będzie kierował swoje odwołanie wprost do
Krajowej Izby Odwoławczej. Stąd moje pytanie: Czy Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Posta-
Krajowa Izba Odwoławcza jest przygotowana do tej ram się odnieść się do wszystkich pytań, jakie zosta-
lawiny odwołań? ły zadane. Jeśli któreś pominę, oczywiście zobowią-
Pytanie następne. Nowelizacja ustawy dopuszcza zuję się do przesłania niezwłocznie pisemnej odpo-
możliwość skierowania odwołania w formie elektro- wiedzi na zadane pytania.
nicznej. Czy Krajowa Izba Odwoławcza jest dzisiaj W pierwszej kolejności odniosę się do pytania
przygotowana do przyjmowania odwołań w wersji pana posła Siedlaczka dotyczącego zamówień uzu-
elektronicznej? pełniających. Rzeczywiście już dzisiaj ustawa Prawo
I pytanie trzecie: Czy rezygnacja z instytucji pro- zamówień publicznych dopuszcza możliwość rozsze-
testu i wniesienie opłat nie ograniczy dostępu małych rzania zamówienia podstawowego na dostawę o 25%,
wykonawców do zamówień publicznych? Dodatkowe jeśli takie rozszerzenie zostało przewidziane w spe-
opłaty często będą bowiem barierą nie do pokonania cyfikacji istotnych warunków zamówienia.
przez małych przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Zmiana przewidywana w projekcie ustawy wska-
zuje, iż zamawiający będzie miał obowiązek przewi-
dywania zamówień uzupełniających nie tylko w spe-
Wicemarszałek Krzysztof Putra: cyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale rów-
nież w treści ogłoszenia o zamówieniu, tak by zwięk-
Dziękuję bardzo panu posłowi. szyć przejrzystość procesu udzielania zamówień pu-
Pan poseł Mirosław Pawlak, Polskie Stronnictwo blicznych.
Ludowe. Pytanie, czy można zwiększyć ten procent z liczby
Bardzo proszę. 20 do 25% zamówień uzupełniających. Co do zasady
intencją i wolą rządu nie jest rozszerzanie sytuacji,
w których zamawiający stosuje tryby jednak niekon-
Poseł Mirosław Pawlak: kurencyjne, a takim trybem jest tryb zamówienia
z wolnej ręki. Ja tylko wskażę na to, że tryb zamó-
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam cztery wienia z wolnej ręki to jest tryb, w którym zamawia-
pytania. Pierwsze: Dlaczego w ustawie nie został jący zaprasza jednego wybranego wykonawcę do ne-
z góry określony termin ponownego wniesienia wa- gocjacji i udziela mu zamówienia po ich przeprowa-
dium? Vide: art. 46 ust. 3. Czy może chodzi tutaj dzeniu. W związku z tym zmiany nie tylko w tej
o takie działanie, które w ogóle uniemożliwi wyko- ustawie, ale już w ustawach przyjętych przez Wysoką
nawcy dalsze czynności? Izbę zmierzają w tym kierunku, by odformalizowy-
Pytanie drugie: Dlaczego przepis dodanego wać jak najbardziej radykalnie proces udzielania
art. 144a daje prezesowi urzędu jedynie możliwość, zamówień o charakterze otwartym, tam gdzie jest
a nie nakłada obowiązku, obligo w sytuacjach tam publikacja ogłoszenia o zamówieniu publicznym, na-
wskazanych? Czy nie będzie to rodziło sytuacji uzna- tomiast, z drugiej strony, zwiększać nadzór nad sto-
niowości? sowaniem trybów niekonkurencyjnych, a więc try-
Pytanie trzecie: Co będzie działo się w przypadku bów, które nie gwarantują wszystkim potencjalnym
niewykonania obowiązku wynikającego z przepisu wykonawcom dostępu do zamówień publicznych,
art. 185 ust. 1 o niezwłocznym przesłaniu kopii od- a takim trybem jest m.in. zamówienie z wolnej ręki.
wołania? W związku z tym w mojej ocenie, w przekonaniu rzą-
I ostatnie pytanie: W jakim konkretnym zakresie du nie jest właściwym rozszerzanie możliwości sto-
niniejsza regulacja nowelizuje ustawę o odpowie- sowania trybu zamówienia z wolnej ręki na zamówie-
dzialności za naruszenie dyscypliny finansów pu- nia uzupełniające powyżej kwoty 20% wartości za-
blicznych w odniesieniu do procedowanej materii? mówienia podstawowego.
Dziękuję. Jeśli chodzi o pytania zadane przez pana posła
Gwiazdowskiego, to pierwsze dotyczyło art. 38 ust. 6
i tego, czy jest możliwe przedłużanie terminu skła-
Wicemarszałek Krzysztof Putra: dania ofert. Oczywiście, jak najbardziej zamawiający
może przedłużać termin składania ofert. W takim
Dziękuję bardzo panu posłowi. przypadku musi jednak poinformować o tym wyko-
Lista posłów zapisanych do głosu została wyczer- nawców biorących udział w postępowaniu oraz doko-
pana. nać stosownych zmian w treści opublikowanego ogło-
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
58 Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Sejm w dniu 25 września, jak i tą nowelizacją


Jacek Sadowy w sposób jednoznaczny wskazujemy na to, że od opi-
su sposobu oceny spełnienia warunków udziału
szenia o zamówieniu. I tutaj nie ma żadnych prze- w postępowaniu wykonawcom będzie przysługiwało
szkód w tym, by zamawiający dokonywał tego typu prawo do wniesienia odwołania. Te kwestie nie po-
zmian. Nawiasem mówiąc, te możliwości wprowadzi- winny już budzić wątpliwości, jednoznacznie zosta-
liśmy w roku ubiegłym. Do roku ubiegłego te możli- ły przesądzone.
wości były znacząco ograniczone. I tu widzimy już Jeśli chodzi o pytania pana posła Aleksandrzaka
efekty dokonanych zmian. Na marginesie tylko wska- dotyczące uzgodnień z samorządem terytorialnym,
żę, że w roku ubiegłym sprostowań ogłoszeń do wej- to chciałbym podkreślić, że projekt ustawy był przed-
ścia w życie nowelizacji było ok. 3 tys. Po wejściu miotem prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
w życie nowelizacji tylko w ciągu dwóch miesięcy jej Terytorialnego, w związku z tym jednostki samorzą-
obowiązywania takich sprostowań było ok. 4 tys. du terytorialnego miały możliwość oceny tego pro-
W związku z tym widać, jak te zmiany wpływają na jektu, to po pierwsze. Ocena tegoż projektu była jak
proces udzielania zamówień publicznych i podniesie- najbardziej pozytywna.
nie jego efektywności. Natomiast odnosząc się do pytania, czy przewidu-
Jeśli chodzi o drugie pytanie, dotyczące podwyż- jemy dalsze zmiany, chciałbym zwrócić uwagę na to,
szenie kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na sfi- że tych zmian i tak dokonaliśmy już bardzo, bardzo
nansowanie zamówienia publicznego, to podwyższe- dużo. W roku 2008, z dniem 24 października ubiegłe-
nie tej kwoty będzie musiało być zaznaczone w pro- go roku weszła w życie nowelizacja, która w znaczą-
tokole z postępowania o zamówieniu publicznym. To cy sposób przyspieszyła proces udzielania zamówień
jest wymóg, by wszelkie czynności w postępowaniu publicznych. I tutaj dowodów na to nie trzeba szukać
o zamówieniu publicznym były dokumentowane, daleko, wystarczy tylko przytoczyć chociażby proce-
więc w takim protokole to będzie zaznaczane. Oczy- dury związane z przygotowaniem Euro 2012. Tak
wiście niezależnie od tego, jeśli okazuje się, że cena baliśmy się, że procedury udzielania zamówień pu-
wybranej najkorzystniejszej oferty przewyższa kwo- blicznych będą dla gmin barierą nie do przeskocze-
tę, jaką pierwotnie przewidzieliśmy w budżecie, to nia. Okazało się, że naprawdę wystarczyło dokonać
zamawiający będzie musiał najpierw dokonać odpo- pewnych zmian, by te procedury pozwoliły rzeczywi-
wiednich zmian i przesunięć w budżecie. Bez tego nie ście sprawnie wybrać – na najkorzystniejszych wa-
będzie mógł przeznaczyć większej kwoty na sfinan- runkach i w procesie otwartym, co warto podkreślić
sowanie danego zamówienia publicznego. I to jest też – wykonawców chociażby stadionów na Euro 2012.
ten dodatkowy dokument, właściwie podstawowy, Warto odwołać się do przykładów autostrady A2
można powiedzieć, w którym zamawiający będzie Stryków – Konotopa. A więc tutaj widzimy, że te
dokonywał odpowiednich zmian w przypadku, gdy wszystkie procedury odbywały się już na nowych za-
cena złożona w przetargu będzie wyższa niż pierwot- sadach. Jednak na tym nie poprzestajemy, w związku
nie przewidziana na to kwota. z tym ten projekt nowelizacji ustawy Prawo zamó-
Jeśli chodzi o trzecie pytanie pana posła Gwiaz- wień publicznych zakłada oczywiście przede wszyst-
dowskiego dotyczące art. 92, to ważny jest moment kim dostosowanie naszego prawa do wymogów unij-
przesłania, a nie doręczenie. Czyli ten termin wstrzy- nych, ale nie chodzi tylko o to, by dostosować to pra-
mania się z zawarciem umowy wynosi w świetle pro- wo do wymagań unijnych, lecz by dostosować je tak,
jektu ustawy 10 dni od dnia przesłania informacji by te bezwzględne wymagania stawiane przez Komi-
o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą sję Europejską, Parlament Europejski nie tylko
elektroniczną. Na to zwracam uwagę, że w takich wdrożyć, ale by one nie przeszkadzały w sprawnym
okolicznościach, a więc w momencie, kiedy wykonaw- procesie udzielania zamówień publicznych. Te zmia-
ca ma informację już bezpośrednią, bo faks właściwie ny, wierzę w to, jestem o tym przekonany, rzeczywi-
wpływa w momencie jego wysłania, tak samo ścieżka ście pozwolą w sprawny sposób i w ramach procedu-
elektroniczna jest drogą szybką, natomiast w przy- ry otwartej, przejrzystej udzielać zamówień publicz-
padku, gdy zamawiający będzie informował o wybo- nych, bo to jest bardzo ważne.
rze najkorzystniejszej oferty na przykład w formie Nie przewidujemy w najbliższym czasie, w per-
pisemnej, ten termin obowiązkowego wstrzymania spektywie najbliższego roku kolejnych zmian. Tu
się z zawarciem umowy o zamówienie publiczne bę- potrzeba, w mojej ocenie, już w tym momencie pewnej
dzie wynosił 15 dni, a więc będzie to termin dłuższy. stabilizacji dla zamawiających, tak by rzeczywiście
Tak stanowi dyrektywa i takie rozwiązanie też im- przyswoili oni te i tak bardzo daleko idące zmiany,
plementujemy wraz z dyrektywą. nauczyli się stosowania tego prawa, a dopiero po ja-
Jeśli chodzi o czwarte pytanie i możliwości wno- kimś czasie będziemy mogli ocenić, co jeszcze prze-
szenia odwołania, rzeczywiście dzisiaj są pewne wąt- szkadza i ewentualnie przedstawić odpowiednie pro-
pliwości interpretacyjne dotyczące zakresu wnosze- pozycje. W roku 2011 będziemy musieli dokonać
nia środków odwoławczych poniżej progów unijnych, zmian związanych z procedurami udzielania zamó-
te wątpliwości interpretacyjne usuwamy zarówno wień publicznych w zakresie dotyczącym dostaw
nowelizacją, która została przyjęta przez Wysoki uzbrojenia i sprzętu wojskowego, albowiem w sierp-
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych 59

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wania odwołań? Tak, Krajowa Izba Odwoławcza jest
Jacek Sadowy przygotowana do rozpoznawania odwołań. W mo-
mencie gdy Krajowa Izba Odwoławcza powiększy się
niu 2011 r. minie nam czas na wdrożenie dyrektywy, – a zakładam, że nie będzie inaczej – o 10 nowych
która została opublikowana w Dzienniku Urzędo- członków, w jej skład będzie wchodziło 40 członków.
wym Wspólnot Europejskich w sierpniu bieżącego Ponadto przyjęte zostaną rozwiązania, o których
roku. Więc te zmiany będą potrzebne niewątpliwie, mówił pan poseł sprawozdawca Cichoń, dotyczące
ale to jest perspektywa bardziej 2011 r. niż najbliż- sposobu rozpoznawania odwołań. Zakładam, i jestem
szego czasu. przekonany, że to pozwoli Krajowej Izbie Odwoław-
Pytanie pana posła Szlachty. Dlaczego jest likwi- czej w sposób sprawny, skuteczny rozpatrywać odwo-
dowana instytucja protestu, dlaczego uznano, że jest łania wnoszone w postępowaniach o zamówienie
ona nieskuteczna? Jest nieskuteczna z podstawowe- publiczne.
go powodu. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że wy- Forma elektroniczna odwołań, sprawa przekazy-
konawca składa protest do zamawiającego. Na czyn- wania odwołań w formie elektronicznej. Jesteśmy na
ności podjęte w postępowaniu przez zmawiającego to przygotowani. Nie jest to aż tak bardzo skompli-
protest składa się do zamawiającego. W związku kowane, nie będzie z tym najmniejszego problemu.
z tym siłą rzeczy zamawiający stosuje pewien mecha- I kolejne pytanie. Czy likwidacja protestów nie
nizm obronny: jeśli jest jakiś zarzut, to bronię proce- ograniczy dostępu do środków ochrony prawnej ma-
dury udzielania zamówień publicznych niezależnie łym i średnim przedsiębiorcom? W moim przekona-
od tego, czy mam rację, czy nie. niu nie, natomiast spowoduje to zracjonalizowanie
W takim też przypadku widzimy, że protest i jego korzystania ze środków ochrony prawnej. Dlaczego?
rozstrzyganie jest po prostu instrumentem nieefek- Dlatego że dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, wykonawcy
tywnym, który przedłuża proces udzielania zamó- nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wnosze-
wień publicznych. Dopiero w momencie kiedy protest niem protestu. W związku z tym protesty są wnoszo-
jest oddalany przez zamawiającego, wykonawca ma ne niezależnie od tego, czy dany wykonawca ma rację,
10 dni na złożenie odwołania w Urzędzie Zamówień czy nie. Wobec tego proces udzielania zamówień pu-
Publicznych i poddanie sporu pod osąd Krajowej Izby blicznych często ulega przedłużeniu na skutek nad-
Odwoławczej. A więc ta ścieżka jest wydłużona. War- używania korzystania z przyznanych wykonawcy
to też podkreślić, że środki ochrony prawnej: prote- środków ochrony prawnej.
sty, odwołania, wpływają głównie w procedurach Nastąpi, proszę państwa, zmiana polegająca na
otwartych. tym, że wykonawca będzie wnosił odwołanie bezpo-
Środki ochrony prawnej wydłużają proces udzie- średnio do Krajowej Izby Odwoławczej. Oczywiście
lania zamówień publicznych, który zamawiający sto- wiąże się to z koniecznością uiszczenia wpisu, przy
sują przede wszystkim w procedurach przejrzystych, czym wysokość wpisu w Krajowej Izbie Odwoławczej
otwartych, tam, gdzie jest nastawienie na konkuren- nie stanowi aż takiego kosztu. To są kwoty od 7,5 tys. zł
cję. W związku z tym trzeba uczynić tę ścieżkę odwo- do 20 tys. zł. Takie są dzisiaj koszty wpisu, przy czym
ławczą bardziej efektywną, skrócić ją, by pozwolić jeśli koszty postępowania są niższe niż kwota uisz-
zamawiającym w tym procesie otwartym i przejrzy- czonego wpisu, różnica podlega zwrotowi wykonaw-
stym, który powinien być jak najszerzej stosowany, cy, który korzysta ze środka odwoławczego, więc na
realizować w sposób sprawny zadania publiczne. dzisiaj te koszty kształtują się w granicach 5 tys. zł
Jeśli chodzi o kwestię zwiększenia obciążeń Kra- i w przypadku przegranej wykonawcy o taką kwotę
jowej Izby Odwoławczej, to nie ulega wątpliwości, że realnie zmniejsza się jego dochód.
Krajowa Izba Odwoławcza będzie miała więcej pracy Odpowiadam na pytania zadane przez pana posła
w związku z rozpoznawaniem odwołań. W związku Pawlaka. Pierwsze pytanie: Dlaczego nie określono
z tym w ocenie skutków regulacji przewidzieliśmy terminu do ponownego wniesienia wadium? Nauczy-
konieczność zwiększenia składu Krajowej Izby Od- liśmy się jednego w ramach realizacji procesu udzie-
woławczej o 10 członków. Chciałbym poinformować, lania zamówień publicznych, obserwując proces udzie-
że nabór na nowych członków Krajowej Izby Odwo- lania zamówień publicznych, że prawo nie może być
ławczej trwa. nadmiernie kazuistyczne i szczegółowe, albowiem są
Jeśli chodzi o kwotę zwiększenia środków budże- sytuacje, w których to przeszkadza, bardziej prze-
towych na Krajową Izbę Odwoławczą, to w tym mo- szkadza niż rzeczywiście pomaga. W związku z tym
mencie tej kwoty nie pamiętam, ale to jest kwota akurat w tym przypadku nie określiliśmy w sposób
odnosząca się do zatrudnienia 10 nowych członków ustawowy, w jakim terminie powinno zostać wnie-
Krajowej Izby Odwoławczej. Oczywiście pisemnie sione to ponowne wadium. W zależności od okolicz-
poinformuję, jaka jest kwota zwiększonych nakładów ności decyzje podejmuje zamawiający. Wyznacza
związanych z powiększeniem liczby członków Krajo- określony termin, ale oczywiście termin ten, w świe-
wej Izby Odwoławczej. tle zasad, jakie obowiązują w systemie zamówień
Pytania pana posła Czuchy. Sprawa likwidacji publicznych, a więc uczciwej konkurencji, równego
protestu. Czy KIO jest przygotowana do rozpozna- traktowania, powinien być odpowiedni i dawać czas
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
60 Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych mamy do czynienia w przypadku nieuzasadnionego


Jacek Sadowy stosowania procedur niekonkurencyjnych. W związ-
ku z tym czynem naruszającym dyscyplinę finansów
na wniesienie wadium, którego żądamy od danego publicznych będzie nieuprawnione stosowanie trybu
wykonawcy. z wolnej ręki, zapytania o cenę czy też negocjacji bez
Drugie pytanie. Unieważnienie umowy o zamó- ogłoszenia, a więc trybów, w których takiej publika-
wienie publiczne, upoważnienie prezesa Urzędu Za- cji ogłoszenia o zamówieniu nie ma. Natomiast
mówień Publicznych do wnoszenia takiego pozwu, w przypadku pozostałych trybów, w których jest pu-
a nie obowiązek. Regulacja w podobnym brzmieniu blikacja ogłoszenia o zamówieniu, które nawet nie
obowiązuje już dzisiaj. Rzeczywiście prezes urzędu mają charakteru podstawowego, ale w których za-
ma legitymację do wniesienia pozwu o stwierdzenie pewniona jest przejrzystość i dostęp przedsiębiorców
nieważności umowy. W tym zakresie projekt noweli- do zamówień publicznych, oczywiście nie ma już ko-
zacji dokonuje zmian odnoszących się jedynie do tego, nieczności stosowania takiej sankcji. W tych okolicz-
iż prawo to będzie przysługiwało nie w zakresie nościach zamawiający stosuje procedurę otwartą,
stwierdzenia nieważności, ale w zakresie unieważ- przejrzystą i dostępną dla każdego przedsiębiorcy
nienia umowy o zamówienie publiczne, co oczywiście chętnego do ubiegania się o zamówienie publiczne.
stanowi istotną różnicę z punktu widzenia prawa. Mam nadzieję, że w sposób wyczerpujący odpo-
Dlaczego nie obowiązek? Dlatego, że okoliczności wiedziałem na wszystkie zadane pytania. Na zakoń-
czasami są różne. W zależności od okoliczności, da- czenie chciałbym podziękować i podkreślić zrozu-
nego przypadku, mamy nieraz do czynienia z tak mienie wszystkich posłów, niezależnie od miejsca,
rażącym naruszeniem prawa, że należy wnieść po- w którym się znajdują, i od przynależności partyjnej,
zew, i z takiej powinności prezes urzędu korzysta, dla dokonywanych zmian w zakresie systemu zamó-
natomiast często korzystanie z tego uprawnienia sta- wień publicznych. Chciałbym podziękować za wspar-
je się bezprzedmiotowe, chociażby na skutek znaczą- cie, jakiego udzielają zmianom w zakresie zamówień
cego upływu czasu od popełnienia naruszenia w pro- publicznych. Dziękuję bardzo za wkład pracy zwią-
cedurze udzielania zamówień publicznych albo też zany z przygotowaniem tych zmian. Dziękuję bardzo.
w momencie, kiedy umowa o zamówienie publiczne (Oklaski)
już dawno została wykonana. Z takimi przypadkami
często mamy do czynienia.
Są też niekiedy takie przypadki, kiedy występo- Wicemarszałek Krzysztof Putra:
wanie z pozwem o stwierdzenie nieważności umowy
nie ma istotnego znaczenia. W momencie kiedy dane Dziękuję bardzo panu prezesowi.
dzieło zostało już wykonane, obiekt stoi, stwierdze- Bardzo proszę, głos zabierze sprawozdawca komi-
nie nieważności umowy często jest sprzeczne z in- sji pan poseł Janusz Cichoń.
teresem publicznym. W związku z tym projekt usta-
wy zakłada, tak jak i dzisiejsze rozwiązania, przy-
znanie uprawnienia, legitymacji do wniesienia po- Poseł Janusz Cichoń:
zwu, a nie nałożenie obowiązku do wniesienia po-
zwu, dlatego że w tym zakresie trzeba postępować Szanowny Panie Marszałku! Panie Prezesie! Wy-
w sposób elastyczny. soka Izbo! Dzisiejsza dyskusja dowodzi, że jeśli chodzi
Trzecie pytanie. Nieprzekazanie kopii odwołania o Prawo zamówień publicznych, to mamy do czynie-
będzie skutkowało odrzuceniem samego odwołania, nia ze skomplikowaną materią, chociaż z drugiej
a więc wykonawca, który wnosi odwołanie do Krajo- strony, jak byśmy się wsłuchali w głos pana prezesa,
wej Izby Odwoławczej, ma obowiązek przesłać zama- nie taki diabeł straszny, jak go malują.
wiającemu kopię wnoszonego odwołania. Jeśli tego Mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że to,
nie zrobi w terminie 10 dni, a więc w terminie prze- co robimy, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, nie
widzianym na wniesienie odwołania, odwołanie bę- tylko w ramach tej noweli, ale także poprzez wcze-
dzie odrzucone. Wynika to z dalszych przepisów pro- śniejsze zmiany, to uczynienie tych przepisów czytel-
jektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień niejszymi, a także usprawnienie procesu zamówień
publicznych. publicznych, które jednocześnie sprzyja poprawie
Jeśli chodzi o dyscyplinę finansów publicznych, to konkurencyjności i efektywności gospodarowania
zmiany idą w kierunku podkreślenia szczególnie ra- publicznym groszem. Mimo że oczywiście napotyka-
żącego naruszenia przepisów Prawa zamówień pu- my na problemy, szukamy za każdym razem pewne-
blicznych w sytuacji nieuprawnionego stosowania go kompromisu. Zupełnie inaczej wyglądają oczeki-
procedur niekonkurencyjnych. Proszę państwa, zmia- wania zamawiających, inaczej z kolei wykonawców.
ny w zakresie ustawy o dyscyplinie finansów publicz- Ten kompromis udało nam się w pracach komisji
nych zmierzają w tym kierunku, by rzeczywiście te osiągnąć, zwłaszcza na poziomie podkomisji, gdzie ta
sankcje z tytułu naruszeń procedury udzielania za- praca trwała wiele godzin i wymagała sporego wysił-
mówień publicznych były stosowane w sytuacji rażą- ku. Mogę powiedzieć, że po raz pierwszy doświadczy-
cego naruszenia prawa, a z takim naruszeniem łem takiej sytuacji, w której poprawki uzgadniali
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustaw dotyczących inwalidów wojennych i wojskowych oraz osób deportowanych
do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy 61

Poseł Janusz Cichoń Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przepro-


wadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu
i podpisywali wszyscy posłowie z różnych ugrupowań. projektu zawartego w druku nr 2397 na posiedzeniu
Za tę harmonijną współpracę chciałbym podziękować. w dniu 7 października 2009 r. wnosi, aby Wysoki
Dziękuję także panu prezesowi i całemu Urzędowi Sejm raczył przyjąć załączony projekt ustawy. Dzię-
Zamówień Publicznych za tak harmonijną współpracę kuję bardzo. (Oklaski)
przy tej ustawie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Krzysztof Putra:


Wicemarszałek Krzysztof Putra:
Dziękuję bardzo panu posłowi.
Dziękuję bardzo panu posłowi. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem po-
Zamykam dyskusję. rządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświad-
Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpi- czeń w imieniu klubów i kół.
my w bloku głosowań. Otwieram dyskusję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 10. Bardzo proszę o zabranie głosu panią poseł Ma-
porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Po- rzenę Okła-Drewnowicz w imieniu klubu Platforma
lityki Społecznej i Rodziny o rządowym projek- Obywatelska.
cie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu in- Bardzo proszę.
walidów wojennych i wojskowych oraz ich ro-
dzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym
przysługującym osobom deportowanym do pra- Poseł Marzena Okła-Drewnowicz:
cy przymusowej oraz osadzonym w obozach pra-
cy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pragnę przedsta-
Republik Radzieckich (druki nr 2364 i 2397). wić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma
Bardzo proszę o zabranie głosu sprawozdawcę Obywatelska dotyczące sprawozdania Komisji Poli-
komisji pana posła Janusza Dzięcioła. tyki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie usta-
wy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wo-
jennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy
o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom
Poseł Sprawozdawca Janusz Dzięcioł:
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzo-
nym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek So-
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Przed-
cjalistycznych Republik Radzieckich.
kładany projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrze-
Przedłożony projekt to przede wszystkim i w praw-
niu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
nym znaczeniu sprawy wyjście naprzeciw i zadość-
oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym
uczynienie orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości
osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osa-
Wspólnot Europejskich z 22 maja 2008 r. Wprawdzie
dzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek
orzeczenie to wydane zostało w sprawie dotyczącej
Socjalistycznych Republik Radzieckich wynika z ko- ustawodawstwa niemieckiego, jednakże jest też wią-
nieczności dostosowania prawa polskiego do prawa Unii żące dla naszego państwa w odniesieniu do regulacji
Europejskiej. podobnych do tych, które uznane zostały przez Try-
Projekt stanowi realizację orzeczenia Trybuna- bunał za niezgodne z prawem Unii Europejskiej.
łu Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia Jest to więc swego rodzaju kolejne dostosowanie
22 maja 2008 r. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału rodzimego prawa do wspólnego europejskiego mia-
wykładni art. 18 ust. 1 należy dokonywać w ten spo- nownika. Jak wiemy, dotychczasowe rodzime usta-
sób, że stoi on na przeszkodzie ustawodawstwu pań- wodawstwo w tym zakresie stało na gruncie przyzna-
stwa członkowskiego, na podstawie którego państwo wania interesujących nas dzisiaj świadczeń tylko
to odmawia, w sposób generalny i w każdych okolicz- osobom posiadającym stałe miejsce zamieszkania na
nościach, wypłaty swym obywatelom świadczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odmawiając też
przyznawanego cywilnym ofiarom wojny lub represji świadczeń pozostałym przy życiu małżonkom ofiar
tylko z tego powodu, że nie mają oni przez cały okres działań wojennych z tego tylko powodu, że zamiesz-
wypłaty tego świadczenia miejsca zamieszkania na kują oni na terytorium pewnych określonych państw
terytorium tego państwa, lecz na terytorium innego członkowskich. Z moralnego punktu widzenia do-
państwa członkowskiego. tychczasowy stan prawny wydawał się być krzywdzą-
W związku z tym marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 cy wobec tych, którzy przeżyli deportowanie i osadze-
ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, po zasię- nie w obozach pracy, oraz ich rodzin, jeśli dziś za-
gnięciu opinii Prezydium Sejmu, skierował w dniu mieszkują poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
25 września 2009 r. powyższy projekt ustawy do Z logicznego punktu widzenia ustawa w dotychcza-
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego sowym brzmieniu nie tylko uderzała w tych, którzy
czytania. dotąd pozostawali poza terenem kraju, ale i w tych,
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustaw dotyczących inwalidów wojennych i wojskowych oraz osób deportowanych
62 do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy

Poseł Marzena Okła-Drewnowicz Poseł Waldemar Andzel:


którzy chcieli skorzystać z przysługującej wolnemu Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
człowiekowi swobody przemieszczania się. Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego
Biorąc pod uwagę 5-letni już czas naszej pełnej ak- Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko
cesji do struktur unijnych, trudno, byśmy z czystym w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o za-
sumieniem ograniczali swym obywatelom swobodę opatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz
przemieszczania się. Tymczasem zgodnie z opinią ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym
przytaczanego Trybunału odmowa świadczeń tylko przysługującym osobom deportowanym do pracy
z racji zamieszkiwania poza terytorium rodzimego przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez
kraju stoi w sprzeczności z ustawodawstwem wspól- III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Ra-
notowym. Zgodne z poczuciem sprawiedliwości wyda- dzieckich (druki nr 2364 i 2397).
je się też być zakwalifikowanie świadczeń od czasu Projekt ten zakłada wprowadzenie zmian do nie-
pełnej akcesji Polski do Unii, to jest od dnia 1 maja których artykułów ustaw z lat poprzednich w celu
2004 r. W nawiązaniu do tego z pozytywnym rozpa- dostosowania ich do przepisów prawa Unii Europej-
trzeniem muszą się spotkać wnioski odrzucone czy skiej. Stanowi on realizację orzeczenia Trybunału
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 22
zawieszane dotąd po tej dacie, a teraz uznawane od
maja 2008 r.
miesiąca, od którego ustalono prawo do świadczenia.
Zakwestionowano głównie to, iż art. 5 ustawy
Warto więc po raz kolejny nadmienić, że w dotych-
z dnia 29 maja 1974 r. nie był odpowiednio stosowany,
czasowym polskim prawie świadczenia te mogli otrzy- ponieważ nie przyznawano cywilnym ofiarom wojny
mywać tylko ci weterani czy represjonowani, którzy lub represji świadczeń tylko z tego powodu, że nie
mieszkali w Polsce. Innym wypłat takich odmawiano mieli oni przez cały okres wypłaty tego świadczenia
lub je wstrzymywano. Teraz osoby potraktowane miejsca zamieszkania na terytorium państwa pol-
w ten sposób będą miały trzy miesiące na złożenie skiego, lecz na terytorium innego państwa członkow-
wniosków o wznowienie postępowania. Termin ten skiego. Wprowadzone w tym punkcie zmiany nie
odpowiada analogicznym terminom rozpatrywania budzą zastrzeżeń klubu Prawa i Sprawiedliwości.
spraw krajowych, czyniąc zadość zasadzie ekwiwalent- Kolejnym przepisem zakwestionowanym przez
ności. Z kolei, zgodnie z zasadą efektywności, dany Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest art. 1 ust. 1
zainteresowanemu czas nie może uniemożliwiać do- ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pienięż-
chodzenie tychże świadczeń. nym przysługującym osobom deportowanym do pra-
W skali budżetu państwa, jak awizowała strona cy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy
rządowa, kwota należności dla ok. 1 tys. osób za- przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik
mieszkałych poza granicami, a podlegających usta- Radzieckich. Świadczenie pieniężne przysługuje oso-
wie w jej ewentualnym nowym brzmieniu, z tytułu bom, które w okresie podlegania represjom określo-
świadczenia przysługującego inwalidom wojennym nym w ustawie były obywatelami polskimi i są nimi
i wojskowym i drugie tyle z tytułu świadczenia przy- obecnie oraz posiadają stałe miejsce zamieszkania na
sługującego osobom deportowanym oznacza wpraw- terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Realizując po-
dzie pewien wysiłek finansowy dla państwa, ale wy- wyższe przepisy, organy emerytalno-rentowe odma-
daje się być to nieodzowne. Rządowa propozycja wiają wypłaty świadczeń lub zawieszają wypłatę
wejścia w życie ustawy z początkiem przyszłego roku osobom przebywającym poza terytorium RP. Zapis
ten mijał się z prawem Unii Europejskiej, gdzie każ-
tłumaczona jest faktem niezaplanowania koniecz-
dy obywatel ma prawo do swobodnego przemieszcza-
nych wydatków w 2009 r.
nia się i przebywania na terytorium państw człon-
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kierując się po-
kowskich z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków
wyższym, klub Platformy Obywatelskiej uznaje za ustanowionych w traktacie i środkach przyjętych
słuszne, idące nie tylko w zgodzie z normami praw- w celu jego wykonania.
nymi Unii Europejskiej, ale i ze zwykłym poczuciem Zmiany te dotyczą również inwalidów wojennych
elementarnej sprawiedliwości, poparcie proponowa- i wojskowych, którym dotychczasowa ustawa nie za-
nych zmian i regulacji w dotychczasowej ustawie i bę- pewniała w pełni podstawowych praw obowiązują-
dzie głosował za ich przyjęciem. Dziękuję za uwagę. cych w Unii Europejskiej, ograniczając swobody gwa-
(Oklaski) rantowane przez art. 18 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską, uzależniała ona bowiem wy-
płatę renty inwalidzkiej dla cywilnych ofiar wojny lub
Wicemarszałek Krzysztof Putra: represji od spełnienia wymogu posiadania przez
uprawnionych miejsca zamieszkania na terytorium
Dziękuję bardzo, pani poseł. kraju. Dotychczasowa ustawa mogła zniechęcać oby-
Teraz głos zabierze pan poseł Waldemar Andzel wateli polskich do korzystania z przysługującej im
w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość. swobody przemieszczania się i przebywania w pań-
Bardzo proszę, panie pośle. stwie członkowskim innym niż Polska.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustaw dotyczących inwalidów wojennych i wojskowych oraz osób deportowanych
do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy 63

Poseł Waldemar Andzel nie budzą żadnych wątpliwości i klub je poprze


w głosowaniu.
Jednak jedną z ważniejszych zmian jest wprowa- Korzystając jednak z możliwości zadania publicz-
dzenie do projektu ustawy art. 4 ust. 1 stanowiącego, nie pytania panu ministrowi, chciałbym podnieść
iż osoby, którym przed dniem wejścia w życie niniej- problem małoletnich ofiar wojny. W tej sprawie do
szej ustawy odmówiono prawa do świadczeń przysłu- parlamentarzystów piszą osoby w podeszłym wieku,
gujących na podstawie przepisów ustawy, o których które oczekują również uregulowania tej kwestii,
mowa w art. 1 i 2, z powodu braku miejsca pobytu m.in.: Federacja Kombatanckich Związków Dzieci
lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rze- Ofiar Wojny Rzeczypospolitej Polskiej z Łodzi, War-
czypospolitej Polskiej, mogą w terminie sześciu mie- mińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Dzieci Wojny za-
sięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy złożyć równo z Olsztyna, jak i Oddział z Gniezna. Piszą
wniosek o wznowienie postępowania. Zapis ten po- oni w listach o tym, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
zwoli na wyegzekwowanie należnego prawa miesz- w sposób opieszały i niesprawiedliwy pracuje nad
kającym na terenie Wspólnot Europejskich Polakom, tym projektem, który zgłosił Sojusz Lewicy Demo-
którym to świadczenie należy się zgodnie z wyrokiem kratycznej w grudniu 2007 r.
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Rozwią- W czasie prac podkomisji, w których miałem rów-
zanie to – dotyczące sześciu miesięcy – wprowadzono nież zaszczyt uczestniczyć, wraz z panem ministrem,
na posiedzeniu komisji polityki społecznej; początko- obecnym dzisiaj, wspólnie ustaliliśmy, że nie zamy-
wo mówiło się o trzech miesiącach. W pełni uwydat- kamy sprawy projektu poselskiego, uznając, iż rząd
nia ono realizację zasady sprawiedliwości społecznej, pracuje nad kompleksową nowelizacją ustawy o kom-
rekompensując straty poniesione przez te osoby batantach i osobach represjonowanych i resort roz-
w latach ubiegłych. waży możliwość włączenia osób, które były przed-
W związku z tym Klub Parlamentarny Prawo miotem tej ustawy do nowego rozwiązania. Mija czas,
i Sprawiedliwość popiera powyższy projekt ustawy. a wiadomo, że tutaj jest on bardzo istotny, bo bardzo
Dziękuję bardzo. (Oklaski) wiele osób z tych, które oczekiwały na to wsparcie,
odchodzi bezpowrotnie. Stąd pytanie do pana mini-
stra: Czy w rządzie trwają prace nad taką ustawą
Wicemarszałek Krzysztof Putra: i czy rzeczywiście ta grupa ma szansę być uwzględ-
niona w ustawie kombatanckiej, jeśli nie chcemy two-
Dziękuję bardzo panu posłowi. rzyć nowej ustawy oprócz już istniejących, o których
Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Tade- dzisiaj rozmawiamy (mamy ustawę o żołnierzach gór-
usza Tomaszewskiego w imieniu klubu Lewica. nikach)? Dlatego też proszę uprzejmie o odpowiedź:
Czy rząd pracuje nad tym, kiedy będzie taka ustawa
i czy będzie uwzględniała również małoletnie ofiary
Poseł Tadeusz Tomaszewski: wojny? Właśnie państwo z Łodzi piszą w ten sposób:
w sytuacji, gdyby Sejm odrzucił poselski projekt, pro-
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Dzisiaj rozpa- szę wnosić o to, aby ustawa kombatancka obejmowa-
trujemy nowelizację dwóch ustaw dotyczących inwa- ła polskie dzieci ofiary wojny, sieroty wojenne oraz
lidów wojennych i wojskowych oraz osób, którym dzieci pracujące przymusowo w czasie okupacji nie-
przysługują świadczenia pieniężne z tytułu deporta- mieckiej w fabrykach i w rolnictwie na terenie Polski.
cji do pracy przymusowej, oraz osadzonych w obozach Zdaniem tego stowarzyszenia liczba żyjących jeszcze
pracy III Rzeszy i byłego Związku Radzieckiego. Do- ofiar wojny, które zostały pominięte w polskim usta-
tychczasowe rozwiązania prawne uniemożliwiały wodawstwie kombatanckim i w świadczeniach pie-
przyznanie świadczeń tym osobom, które spełniały niężnych, jest niewielka.
kryteria zawarte w ustawie, były obywatelami pol- Takie listy zostały skierowane do parlamentarzy-
skimi, ale nie mieszkały na terytorium Rzeczypospo- stów, m.in. do pana posła Tadeusza Iwińskiego, który
litej Polskiej. Był to jeden z warunków – zamieszki- również prosił o to, żeby przekazać stronie rządowej
wanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. sugestię w sprawie podjęcia decyzji. Myślę, że panie
Rząd, biorąc pod uwagę orzeczenie Trybunału i panowie z Klubu Parlamentarnego Platformy Oby-
Sprawiedliwości z maja 2008 r. oraz z grudnia 2008 r., watelskiej muszą podjąć męską decyzję: czy dalej pra-
przygotował nowelizację tych ustaw, które uwzględ- cujemy nad tą ustawą, czy nie. Czekamy na komplek-
niają właśnie podnoszone w tych orzeczeniach pro- sowe rozwiązanie dotyczące wszystkich grup, które
blemy. Myślę, że to nasze przeoczenie, dlatego że dzisiaj oczekują zadośćuczynienia, czy to za okres wo-
jednak obecność Polski w Unii Europejskiej zobo- jenny, powojenny, czy świadczeń na rzecz osób, które
wiązuje do realizacji zapisów traktatowych. Z tego były prześladowane przez poprzedni system.
względu – jak na nasze warunki – w miarę szybko Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wobec powyż-
rząd przygotował tę nowelizację, która dzisiaj jest szego oświadczam, że Klub Poselski Lewica będzie
przedmiotem prac Wysokiej Izby. Zdaniem naszego głosował za przyjęciem sprawozdania. Dziękuję.
klubu rozwiązania zawarte w projekcie rządowym (Oklaski)
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustaw dotyczących inwalidów wojennych i wojskowych oraz osób deportowanych
64 do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy

Wicemarszałek Krzysztof Putra: Jako pierwszy wystąpi pan poseł Romuald Aj-
chler, Lewica.
Dziękuję bardzo panu posłowi Czas – 1 minuta.
Teraz w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Lu- Po tym wystąpieniu lista mówców zostanie za-
dowego głos zabierze pan poseł Mieczysław Kasprzak. mknięta.
Bardzo proszę.

Poseł Romuald Ajchler:


Poseł Mieczysław Kasprzak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Problematyka, Otóż chciałbym zapytać o to, o czym wspominał już
nad którą dziś dyskutujemy, dotyczy zmiany dwóch pan poseł Tadeusz Tomaszewski, mianowicie o roz-
ustaw: ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych strzygnięcia dotyczące małoletnich ofiar wojny, po-
i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świad- nieważ jest to jedyna grupa społeczna, która została
czeniu pieniężnym przysługującym osobom deporto- całkowicie pominięta i która nie otrzymuje żadnego
wanym do pracy w III Rzeszy oraz w Związku Socja- świadczenia z tytułu niewolniczej pracy w czasie II
listycznych Republik Radzieckich. wojny światowej, wykonywanej na rzecz hitlerow-
Zmiany są oczywiste, ale przeoczyliśmy je w chwi- skich Niemiec. Grupa ta liczy około 70 tys. osób; na
li wejścia Polski do Unii Europejskiej. Teraz słusznie tyle ją się szacuje. Z roku na rok ta grupa kurczy się,
przewidujemy, że osoby te będą miały prawo cofnąć gdyż jest to grupa wysokiego ryzyka, chodzi o wiek.
się do tego okresu, jeżeli wtedy miały takie prawa W związku z powyższym, panie ministrze, za rok, czy
i złożyły wniosek, do momentu wejścia w życie usta- za półtora roku już w ogóle nie będzie o czym mówić,
wy o naszym stowarzyszeniu, czyli do 1 kwietnia 2004 r. bo problem sam się rozwiąże. I teraz mam pytanie:
Za ten okres będą miały wypłacone wyrównanie. Nie Czy rządowi chodzi o to, żeby tak było?
wiadomo, ile takich osób jest, bo jest to trudne do Wbrew temu, o czym pan nas wielokrotnie zapew-
ustalenia, ale półroczny okres daje im prawo do tego, niał z mównicy, że ta sprawa zostanie rozstrzygnięta
aby wystąpić z takim wnioskiem – wtedy miałyby itd., wiemy, że rząd ma negatywny stosunek do pro-
zachowany cały okres. Jeżeli zrobią to później, to do- jektu ustawy, który oczekuje... (Dzwonek)
piero od momentu wystąpienia. Natomiast, tak jak Już kończę, panie marszałku.
powiedziałem, jest taka możliwość i dłuższy okres
...w komisji na rozpatrzenie. Ale w tekście ustawy
przejściowy – 6 miesięcy – na składanie wniosków.
nie została uregulowana ta kwestia, do czego rząd
Niemniej jednak zapis zawarty w sprawozdaniu odno-
w pewnym sensie, za pośrednictwem pana ministra,
śnie do składania wniosków i ich późniejszego uzna-
zobowiązywał się. W związku z tym pytam, czy i kie-
wania budzi pewne wątpliwości interpretacyjne. W tym
dy ten problem zostanie ewentualnie rozwiązany.
zakresie pojawiły się różne zdania i wątpliwości. Zapis
jest słuszny i właściwy, ale gdzieś tam w różnych dys- Dziękuję bardzo. (Oklaski)
kusjach wątpliwości się pojawiają, więc żeby ich nie
było, chciałbym złożyć tutaj małą poprawkę, która, jak
myślę, bardziej ten zapis uczytelni. Wicemarszałek Krzysztof Putra:
Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
oczywiście popiera zaproponowane rozwiązania, ale Dziękuję bardzo panu posłowi.
chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz. Do mojego Pan poseł Kazimierz Gwiazdowski, Prawo i Spra-
biura poselskiego docierają osoby, które służyły wiedliwość.
w formacjach „Służby Polsce”, tzw. junaków, ten pro- Bardzo proszę.
blem od wielu lat funkcjonuje, powiedzmy, gdzieś na
zapleczu, ale do tej chwili nie doczekał się rozwiąza-
nia i nie ma w tej sprawie jasnego stanowiska. Chciał- Poseł Kazimierz Gwiazdowski:
bym więc zapytać pana ministra, czy ma jakieś za-
miary wobec grupy ludzi, która służyła w jednost- Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
kach „Służby Polsce” i która poniosła określone Zgodnie z art. 1 ust. 1 nowelizowanej ustawy o świad-
wyrzeczenia i konsekwencje. Co dalej będzie się czeniu pieniężnym przysługującym osobom deporto-
z tym działo? Kiedyś były projekty ustaw w tym za- wanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obo-
kresie. Z tego, co wiem, teraz też są, ale nie ma kon- zach pracy przez III Rzeszę oraz Związek Socjali-
kretnych decyzji. Dziękuję bardzo, panie marszałku, stycznych Republik Radzieckich świadczenie pienięż-
i składam poprawkę. (Oklaski) ne przysługuje osobom, które w okresie podlegania
represjom określonym w ustawie były obywatelami
polskimi i są nimi obecnie.
Wicemarszałek Krzysztof Putra: Prosiłbym o wyjaśnienie, czy świadczenie to bę-
dzie przysługiwać osobie będącej obecnie obywatelem
Dziękuję bardzo panu posłowi. polskim, której matka została zmuszona do przyjęcia
Przystępujemy do zadawania pytań. obywatelstwa Związku Radzieckiego po 25 kwietnia
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustaw dotyczących inwalidów wojennych i wojskowych oraz osób deportowanych
do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy 65

Poseł Kazimierz Gwiazdowski nim prawem, tych świadczeń? Ile osób występowało,
ile zamieszkiwało poza terytorium Polski, ile było
1943 r. i która urodziła się na terenie Związku Ra- tych odmów? I czy dzisiaj możemy jakkolwiek osza-
dzieckiego w jego przedwojennych granicach po przy- cować, ile osób może wystąpić o świadczenia? Mówi-
musowym nadaniu jej matce, deportowanej na Sybe- my o wszystkich świadczeniach, czyli rentowych
rię, obywatelstwa Związku Socjalistycznych Republik i innych. Czy ministerstwo ma takie rozpoznanie?
Radzieckich? Dziękuję bardzo. (Oklaski) Czy były przeprowadzone jakieś analizy, badania na
podstawie różnych dokumentów, którymi minister-
stwo dysponuje? Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Dziękuję bardzo panu posłowi. Wicemarszałek Krzysztof Putra:


Pan poseł Dariusz Lipiński, Platforma Obywa-
telska. Dziękuję bardzo panu posłowi.
Bardzo proszę. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica.
Bardzo proszę.

Poseł Dariusz Lipiński:


Poseł Tadeusz Tomaszewski:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Mini-
Dzięki ustawie, nad którą właśnie debatujemy, roz- strze! Wiele starszych osób trafia do naszych biur
szerzony zostanie krąg odbiorców świadczeń z tytułu poselskich, pytając o możliwość kontynuacji progra-
inwalidztwa wojennego i wojskowego oraz represji mów pomocowych przez Fundację „Polsko-Niemiec-
wojennych także na obywateli polskich nieposiada- kie Pojednanie”. Wcześniej fundacja, mając środki,
jących stałego miejsca zamieszkania na terenie na- ogłaszała takie programy. Te programy służyły
szego kraju. Realizujemy w ten sposób orzeczenie wsparciu socjalnemu osób, które były prześladowane
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jest to w okresie wojennym, ale także były to programy
krok w pełni zrozumiały i racjonalny. wspomagające leczenie, rehabilitację. Czy funkcjonu-
Jednak – może nieco obok podstawowego przed- ją w tej chwili programy umożliwiające zakup przy-
miotu tej debaty – chciałbym przypomnieć, że środo- rządów ortopedycznych? Obecnie fundacja informuje
wiska kombatantów i osób represjonowanych już od tylko, że prowadzi programy pomocowe dla byłych
lat czekają na kompleksową nowelizację prawa kom- żołnierzy Armii Krajowej. Czy w najbliższej przyszło-
batanckiego i są poważnie zaniepokojone przedłuża- ści w związku z operacjami finansowymi, ale także
niem się prac legislacyjnych nad nowymi przepisami. ewentualnie jakimiś działaniami rządu przewiduje
Wiem, że szczególnie zainteresowani uregulowaniem się możliwość prowadzenia przez Fundację „Polsko-
swej sytuacji prawnej są weterani poznańskiego -Niemieckie Pojednanie” programów pomocowych
Czerwca 1956 r. dla osób poszkodowanych przez III Rzeszę? Dziękuję.
Stąd też moje pytanie do pana ministra. Kiedy (Oklaski)
doczekamy się projektu nowej ustawy kombatanc-
kiej? Czy uprawnienia będą rozszerzane tak drobny-
mi krokami, jak w obecnie omawianym projekcie Wicemarszałek Krzysztof Putra:
ustawy, czy też stać nas na całościowe rozwiązanie
prawne, jeśli chodzi o kombatantów i osoby represjo- Dziękuję bardzo panu posłowi.
nowane? Dziękuję. Pan poseł Krzysztof Brejza, Platforma Obywa-
telska.
Bardzo proszę.
Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Dziękuję bardzo panu posłowi. Poseł Krzysztof Brejza:


Pan poseł Leszek Aleksandrzak, Lewica.
Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Przedłożony przez rząd projekt ustawy zawarty
Poseł Leszek Aleksandrzak: w druku nr 2364 pozwoli na pobranie świadczeń
mieszkającym za granicą inwalidom wojennym i oso-
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! bom skierowanym do przymusowej pracy. Biorąc pod
Mam pytanie dotyczące przeszłości i przyszłości. Czy uwagę to, że jesteśmy obecnie członkiem Unii Euro-
może pan minister powiedzieć, ilu osobom odmówio- pejskiej, a projekt ustawy realizuje orzeczenie Euro-
no w związku z dzisiejszą nowelizacją, czyli poprzed- pejskiego Trybunału Sprawiedliwości z marca ubie-
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustaw dotyczących inwalidów wojennych i wojskowych oraz osób deportowanych
66 do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy

Poseł Krzysztof Brejza darstwie Niemca, była tam szykanowana i bita. Tak
się niefortunnie złożyło, że te osoby są wyłączone
głego roku, trzeba stwierdzić, że przedmiotowa nowe- z wszystkich innych uposażeń i nie tylko skrzywdzo-
lizacja jest jak najbardziej wskazana i uzasadniona. no je w czasie wojny, ale w jakimś sensie również
Mam krótkie pytanie dotyczące tego, czy mini- obecnie są pokrzywdzone. Chciałbym w związku
sterstwo posiada orientacyjne informacje dotyczące z tym zapytać, czy ministerstwo jednak tą sprawą
tego, jak duża grupa osób może skorzystać z noweli- nie chciałoby się zająć, przyjrzeć się jej. Jest przecież
zacji tych przepisów? Dziękuję. ustawa w podkomisji i naprawdę warto do niej wró-
cić, bo dzisiaj te osoby żyją często w bardzo skrom-
nych warunkach, są schorowane również w wyniku
Wicemarszałek Krzysztof Putra: tamtych działań i tamtej pracy i warto im, i wręcz
trzeba jeszcze w tej chwili pomóc. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu posłowi. (Oklaski)
Pan poseł Mirosław Pawlak, Polskie Stronnictwo
Ludowe.
Bardzo proszę. Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Dziękuję bardzo panu posłowi.


Poseł Mirosław Pawlak: Lista posłów zapisanych do głosu została wyczer-
pana.
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Mini- Głos zabierze podsekretarz stanu w Ministerstwie
strze! Projekt idzie w dobrym kierunku. Niestety nie Pracy i Polityki Społecznej pan Marek Bucior.
zadbano w nim o żywotne interesy żołnierzy polskich Zapraszam pana ministra.
Sił Zbrojnych pełniących służbę w misjach wojsko-
wych poza granicami kraju. Dlaczego minister obro-
ny narodowej nie wniósł do Sejmu, i to w trybie pil- Podsekretarz Stanu
nym, projektu regulacji normującej sytuację żołnie- w Ministerstwie Pracy i Polityki
rzy, którzy ciężko ranni powracają na przykład z misji Społecznej
w Afganistanie. Bywa, że stan zdrowia jest krytycz- Marek Bucior:
ny, do tego dochodzi utrata przytomności, a na do-
miar złego skończył się kontrakt na pełnienie służby Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Pra-
wojskowej, żołnierz umiera już jako cywil bez upraw- gnę przede wszystkim podziękować za poparcie przez
nień wojskowych – chodzi o przypadek żołnierza z 6. wszystkie kluby rządowego projektu umożliwiającego
Brygady Desantowo-Szturmowej z Krakowa, który wykorzystanie swobody przemieszczania się osób
zmarł w szpitalu w Lublinie. w ramach Unii Europejskiej i właśnie realizującego
Pytanie drugie. Czy rząd posiada wykaz osób tę swobodę, a więc świadczenie będzie wypłacane
uprawnionych do należnych im świadczeń, począw- również obywatelom polskim, którzy będą zamiesz-
szy od dnia 1 maja 2004 r., i jaka to jest skala? kiwać poza państwem polskim. Jest to bardzo ważne,
Dziękuję. gdyż jest to realizacja jednej z podstawowych zasad
wolności obowiązujących w Unii Europejskiej.
Padały różne pytania, m.in. dotyczące liczby osób,
Wicemarszałek Krzysztof Putra: czy posiadamy, czy ministerstwo posiada szacunki
dotyczące liczby osób, które będą mogły być benefi-
Dziękuję bardzo panu posłowi. cjentami dziś przyjmowanych rozwiązań. Jak pań-
Pan poseł Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. stwo zapoznawali się z oceną skutków regulacji, któ-
Bardzo proszę. ra stanowi niezbędny element uzasadnienia, mogli
I zamykamy stawkę. państwo zauważyć, że ta ocena skutków regulacji jest
pisana w sposób warunkowy, a więc gdyby przyjąć,
że 1000 osób dotyczyłaby ta ustawa, to wtedy są takie
Poseł Tomasz Latos: a takie skutki finansowane. Wskazywaliśmy na oko-
ło 21 mln zł po stronie wypłaty świadczeń, a więc
Tak. Dziękuję bardzo. dajemy warunkową odpowiedź. Dlaczego ta odpo-
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! wiedź jest warunkowa? Ano właśnie dlatego, że nie
Już tutaj padło pytanie o ustawę o małoletnich ofia- posiadamy takich informacji. Jeżeli jest pytanie, czy
rach wojny. Ja również chciałbym o to pana ministra ministerstwo pracy posiada taką informację, to in-
zapytać, bo sprawa rzeczywiście jest ważna. Tak się formuję, że nie, ministerstwo pracy nie posiada takiej
składa, że kilka osób przychodziło do mnie na dyżur, informacji. Jeżeli jest pytanie, czy w takim razie ZUS
przedstawiając dramatyczne fakty. Akurat wspo- posiada odpowiednią informację, to również nasza
mniana chociażby osoba, która była u mnie ostatnio, odpowiedź jest następująca – Zakład Ubezpieczeń
została rozłączona z rodzicami, pracowała w gospo- Społecznych też nie posiada takiej informacji.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o izbach lekarskich 67

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 11.


i Polityki Społecznej Marek Bucior porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji
Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o izbach
Dlaczego nie posiadamy takich informacji? Z jed- lekarskich (druki nr 2151 i 2398).
nej strony nie posiadamy tych informacji dlatego, że Bardzo proszę o zabranie głosu sprawozdawcę
wiele osób, które przemieszczają się w Unii Europej- komisji pana posła Grzegorza Sztolcmana.
skiej, mogło zwyczajnie w świecie nie występować
o świadczenie, wiedząc, że nie będzie im ono przysłu-
giwało, skoro nie zamieszkują na terenie państwa Poseł Sprawozdawca
polskiego, stąd też nie występowały o takie świadcze- Grzegorz Sztolcman:
nie. Poza tym wiele osób przemieszcza się. Nie mamy
takiej informacji i to jest najuczciwsza odpowiedź. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pragnę w imieniu
Kolejne pytania dotyczyły nowelizacji prawa kom- Komisji Zdrowia przedstawić sprawozdanie z prac
batanckiego. Przypomnę, że rząd przyjął w pierwszej nad projektem ustawy o izbach lekarskich, druk
połowie tego roku rozwiązania dotyczące projektu nr 2151.
ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień Projektowana ustawa ma zastąpić obowiązującą
wolnościowych w latach 1956–1983 i to jest ten ele- ustawę, która została uchwalona jeszcze 17 maja
ment, który można było w tym roku zrealizować. 1989 r. Przez 20 lat zaszły zasadnicze zmiany w funk-
Dlaczego ten, a dlaczego nie kompleksowa przebudo- cjonowaniu ochrony zdrowia w naszym państwie.
wa całego prawa kombatanckiego? Dlatego że mamy Obowiązująca ustawa w żaden sposób nie przystaje
ograniczenia budżetowe i w związku z tym Rada Mi- do obecnego systemu ochrony zdrowia. Samorząd
nistrów podjęła decyzję, że w tym roku jest możliwe lekarski na podstawie jej przepisów funkcjonuje wa-
wydatkowanie 20 mln zł właśnie dla rodzin osób, dliwie. W związku z tym rząd przedstawił projekt
które pozostały po ofiarach wystąpień wolnościowych nowej ustawy o izbach lekarskich.
z lat 1956–1983. Te osoby otrzymują po 50 tys. zł, Komisja Zdrowia obradowała nad projektem
a to daje około 20 mln zł. 16 lipca odpowiednia usta- w dniach 14 lipca, 9 i 24 września oraz 7 październi-
wa weszła w życie. A więc to jest ta podstawowa kwe- ka 2009 r. i wprowadziła 11 poprawek. W trakcie
stia. W związku z tym jeszcze raz pragnę podkreślić, obrad zgłoszono jeszcze dwie poprawki, które jednak
że prace w zakresie kompleksowej nowelizacji prawa nie uzyskały poparcia Komisji Zdrowia.
kombatanckiego zostały wstrzymane, nie są prowa- Efektem prac komisji jest sprawozdanie zawarte
dzone i stąd też nie przewiduję, aby w najbliższym w druku nr 2398 i Komisja Zdrowia wnosi o uchwa-
czasie odpowiedni projekt został przekazany. lenie projektowanej ustawy o takiej właśnie treści.
Jeżeli padają pytania dotyczące małoletnich ofiar Dziękuję bardzo. (Oklaski)
wojny, również informuję, że ze względu na to, że nie
jest to projekt rządowy, nie jest to projekt, który po-
wstaje obecnie w ministerstwie pracy, a jest to projekt Wicemarszałek Krzysztof Putra:
jednego z klubów opozycyjnych, w związku z tym znaj-
duje się on w podkomisji i tu niewątpliwie nie ma po Dziękuję bardzo panu posłowi.
stronie rządowej przeszkody w tej postaci, że przyj- Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem po-
dziemy i przedłożymy odpowiednie rozwiązania doty- rządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświad-
czące kompleksowych zmian w prawie kombatanckim. czeń w imieniu klubów i kół.
Takich rozwiązań obecnie nie przedłożymy. Otwieram dyskusję.
Na pytania dotyczące czy to Ministerstwa Obrony Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Damian
Narodowej, czy też Fundacji „Polsko-Niemieckie Po- Raczkowski w imieniu klubu Platforma Obywatelska.
jednanie” jako przedstawiciel ministerstwa pracy nie Bardzo proszę, panie pośle.
potrafię odpowiedzieć. Dziękuję.

Poseł Damian Raczkowski:


Wicemarszałek Krzysztof Putra:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Dziękuję bardzo panu ministrowi. Mam przyjemność zaprezentować stanowisko klubu
Zamykam dyskusję. Platforma Obywatelska wobec przedstawionego
W związku z tym, że w czasie drugiego czytania przez pana posła Grzegorza Sztolcmana sprawozda-
zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy popraw- nia o projekcie ustawy o izbach lekarskich wraz
kę, proponuję, aby Sejm skierował ponownie ten pro- z projektami aktów wykonawczych, druk nr 2151.
jekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu Klub Platforma Obywatelska – powiem to na po-
przedstawienia sprawozdania. czątku – oczywiście opowiada się za uchwaleniem
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm tego projektu, dlatego że, jak wspomniał pan poseł
propozycję przyjął. sprawozdawca, jest to bardzo istotne dla wprowadze-
Sprzeciwu nie słyszę. nia porządku do funkcjonowania izb lekarskich,
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
68 Projekt ustawy o izbach lekarskich

Poseł Damian Raczkowski ment, iż aptekarze w sposób nieuzasadniony musie-


liby wnosić opłaty, żądając pewnych danych zawar-
usankcjonowania tych dobrych zasad działania, któ- tych w tym rejestrze, i mogliby spotkać się z proble-
re tam są. mami w funkcjonowaniu chociażby ich punktów
Powtórzę może, warto jednak to zrobić, że jest to aptekarskich – Komisja Zdrowia, patrząc na zasad-
zmiana, która jest potrzebna, bo ostatnio obowiązu- ność tych poprawek, oddaliła poprawkę proponowa-
jąca ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich ną przez Naczelną Radę Lekarską.
jest jedną z ostatnich ustaw obowiązujących, a uchwa- Ostatnia kwestia, o której wcześniej wspomnia-
lonych jeszcze w czasach Polskiej Rzeczypospolitej łem, a którą chciałbym poruszyć, dotyczy art. 117
Ludowej. Wiadomo natomiast, z czym wiązało się, jak mówiącego o konieczności ubezpieczania się lekarzy
było dokonywane redagowanie takiego tekstu w tam- od odpowiedzialności cywilnej. Otóż udało się komi-
tych czasach. sji… (Dzwonek)
Chciałbym zwrócić uwagę na trzy przepisy, nad Panie marszałku, jeśli pan marszałek pozwoli,
którymi komisja debatowała szczególnie intensyw- chciałbym powiedzieć jeszcze kilka zdań.
nie. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim art. 12, Wydaje się, że sprecyzowaliśmy zapisy tego arty-
który odnosi się do kwestii wyboru władz lekarzy kułu na tyle, aby ograniczyć konieczność ubezpiecza-
i lekarzy dentystów; art. 52, który dotyczy Central- nia się lekarza od takiej samej działalności wykony-
nego Rejestru Lekarzy, to również był przepis, w przy- wanej dla różnych podmiotów, powielania tego same-
padku którego komisja stwierdziła, że warto poru- go ubezpieczenia. Mam nadzieję, że to będzie wska-
szyć pewne kwestie; a także art. 117, który nakłada zówka dla firm ubezpieczeniowych, aby uściśliły i nie
na lekarzy obowiązek ubezpieczenia od odpowie- rozszerzały tego obowiązku. Mam nadzieję, że ta re-
dzialności cywilnej. To właściwie były te trzy zagad- gulacja i zmiana w art. 117 doprowadzi do tego, że
nienia, trzy tematy, które okazały się bardzo newral- lekarze będą mogli płacić mniej na ubezpieczenia.
giczne w trakcie prac sejmowej podkomisji i Komisji Panie marszałku, to tyle, jeżeli chodzi o ustosun-
Zdrowia. kowanie się do projektu w imieniu klubu. Chciałbym
Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące rozdziału 3, czy- jednak zgłosić jeszcze sześć poprawek mających cha-
li m.in. sposobu wyboru organów izb lekarskich, ko- rakter ściśle redakcyjny, które mają na celu doprecy-
misja rozważała, czy pozostać przy dotychczasowym zowanie niektórych przepisów w tej długiej, bo 122-
sposobie wyboru władz izb lekarskich, czy też zaak- -artykułowej ustawie. Chciałbym je przekazać panu
ceptować proponowane przez osoby, które gościły na marszałkowi. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie
posiedzeniu Komisji Zdrowia, czy wcześniej podko- mojego stanowiska. (Oklaski)
misji, inne rozwiązania, które doprowadziłyby do
rozdziału w wyborach lekarzy i lekarzy dentystów.
Po burzliwej dyskusji, która przetoczyła się przez Wicemarszałek Krzysztof Putra:
posiedzenia komisji i podkomisji, członkowie Komisji
Zdrowia stwierdzili, że nie warto wprowadzać tego Dziękuję bardzo panu posłowi.
podziału, że tok nowych wyborów, które akurat będą Głos zabierze pan poseł Tomasz Latos w imieniu
w styczniu 2010 r., mógłby zostać poważnie zakłóco- klubu Prawo i Sprawiedliwość.
ny przez wprowadzenie nowych regulacji. Zgłoszono Bardzo proszę, panie pośle.
tam jednak wiele ciekawych propozycji, które w przy-
szłości może będą znajdowały jeszcze odzwierciedle-
nie w pracach Sejmu, są one godne zauważenia. Poseł Tomasz Latos:
Kolejna kwestia, o której chciałbym wspomnieć,
dotyczy prowadzenia i udostępniania przez okręgo- Dziękuję bardzo.
we rady lekarskie i Naczelną Radę Lekarską zawar- Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
tych w prowadzonych przez te organy rejestrach Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Prawo
i Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Denty- i Sprawiedliwość wobec rządowego projektu ustawy
stów danych o tym, jacy lekarze wykonują swoją o izbach lekarskich, druk nr 2151, wraz ze sprawoz-
działalność, kiedy zdobyli uprawnienia. Komisja daniem komisji, druk nr 2398.
dyskutowała o tym, w jaki sposób i jakie dane prze- Jak już wspomniał mój przedmówca, jest to nie-
kazywać osobom, które byłyby zainteresowane uzy- zwykle ważna ustawa regulująca kwestie dotyczące
skaniem informacji zawartych w Centralnym Reje- samorządu lekarskiego, która, trzeba to podkreślić,
strze Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Naczelna Rada od 20 lat nie była w pełni znowelizowana. Były,
Lekarska chciała zaproponować poprawki, nieprze- owszem, 8-krotne cząstkowe nowelizacje tej ustawy,
jęte akurat przez żadnego z posłów, które ograni- ale to nie spełnia w tej chwili oczekiwań ani wynika-
czałyby dostęp do tych danych, a także poprawkę, jących z potrzeb czasu, ani samego samorządu, ani
która wprowadzałaby częściową odpłatność za udo- również nadzoru, jaki w ochronie zdrowia sprawuje
stępnianie tych danych. Jednak tutaj – w związku również ministerstwo. Stąd też bardzo dobrze, że tę
z głosami płynącymi z sali, m.in. przedstawicieli ustawę, tak potrzebną, udało się wypracować, wpraw-
Naczelnej Rady Aptekarskiej, która podnosiła argu- dzie po długim czasie, ale jednak w konsensusie – naj-
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o izbach lekarskich 69

Poseł Tomasz Latos Chcę jeszcze powiedzieć, że w czasie pierwszego


czytania został zgłoszony przez przedstawiciela klu-
pierw jeżeli chodzi o konsensus i współpracę pomię- bu Prawo i Sprawiedliwość pana przewodniczącego
dzy samorządem lekarskim z jednej strony a Mini- Bolesława Piechę jeden z wniosków mniejszości. Cho-
sterstwem Zdrowia z drugiej, następnie w obrębie dzi tutaj o pewną kontynuację. W art. 2 jest propozy-
komisji i podkomisji, gdzie dyskutowaliśmy, właści- cja dodania ust. 1a, tak aby była jednoznacznie wska-
wie nie zważając na podziały polityczne, mając często zana ciągłość funkcjonowania izb lekarskich, w od-
podobne zdanie, niezależnie od barw politycznych. niesieniu również do zniesionej ustawy o izbach le-
A rzeczywiście tych zapisów nieco kontrowersyjnych karskich z 18 lipca 1950 r. Chodzi tutaj przede
było trochę, stąd to dość przewlekłe procedowanie wszystkim, chociaż nie tylko, o pewne roszczenia fi-
nad tą ustawą. nansowe i majątkowe, które, wydaje się, wymagają
Warto jeszcze podkreślić, że poprzednia ustawa uregulowania, a przyjęcie tego wniosku mniejszości
o izbach lekarskich była jedną z ostatnich obowią- z pewnością ułatwi precyzyjne załatwienie wspo-
zujących wciąż peerelowskich ustaw, przyjętą mnianej sprawy.
wprawdzie już pod koniec PRL, bo 17 maja 1989 r., Jeszcze raz podkreślam, że klub Prawo i Sprawie-
ale jednak, tak jak wspomniałem, nieprzystającą do dliwość popiera wspomniane przedłożenie rządowe.
wymogów obecnego czasu. Nieprzystającą chociażby Dziękuję bardzo.
w takiej sprawie, jak kwestia odpowiedzialności za-
wodowej. Oczywiście tych spraw, które wymagałyby
zmian, jest wiele, ale wydaje się, że jeżeli chodzi Wicemarszałek Krzysztof Putra:
o odpowiedzialność zawodową, te zmiany były tutaj
najdalej idące, a wynikały chociażby z wsłuchiwania Dziękuję bardzo panu posłowi.
się, uwzględnienia potrzeb wielokrotnie zgłaszanych Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Bar-
przez różnego rodzaju reprezentantów pacjentów. tosza Arłukowicza w imieniu klubu Lewica.
Stąd też zaproponowano m.in. jawność postępowań
przed sądami lekarskimi czy też postępowań w kwe-
stii orzeczenia odpowiedzialności zawodowej leka- Poseł Bartosz Arłukowicz:
rzy. Rodzi się tutaj też pewna wątpliwość, którą
chciałbym zaznaczyć – o to jeszcze będę później py- Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Trudno nie zgo-
tał – mianowicie wątpliwość dotycząca ust. 5 w art. 57. dzić się z tezą, że dotychczasowa, obowiązująca od 20
Wątpliwość tę podniósł pierwszy prezes Sądu Naj-
lat ustawa o izbach lekarskich nie przystaje do na-
wyższego. Powołując się na zapisy tego ustępu i na
szych czasów. Wiele się zmieniło w środowisku lekar-
inne artykuły, wyraża on pewną wątpliwość, czy
skim, w otoczeniu środowiska lekarskiego, w rela-
wskutek ograniczeń rzeczywiście utrzymamy
cjach lekarz – pacjent, ale także w relacjach lekarz
wspomnianą bardzo ważną jawność postępowań
– lekarz i szeroko rozumiana formuła samorządu le-
lekarskich, a co za tym idzie, czy nie ograniczymy
karskiego wymagała nowelizacji. Dobrze się więc
możliwości odwołań od orzeczeń sądów lekarskich.
stało, że rząd zdecydował się przedstawić projekt no-
Brak pełnego wglądu w dokumentację medyczną
może utrudnić, a czasami wręcz uniemożliwić od- wej ustawy, a nie kolejnej już, dziesiątej chyba, nowe-
wołanie się od orzeczenia sądowego. Myślę, że tę lizacji ustawy z roku 1989. Rzadko chwalę ten rząd,
sprawę warto będzie wyjaśniać, być może nawet nie dlatego, że was nie lubię, tylko dlatego, że rzadko
jeszcze w Senacie. zasługujecie na pochwałę, ale tym razem...
Wspominając o izbach lekarskich – jestem rów- (Poseł Tomasz Latos: To dlatego, że z samorzą-
nież przedstawicielem tej korporacji, jestem również dem to pisali.)
członkiem izb lekarskich – warto podkreślić ważną ...z czystym sumieniem proces chwalenia rządu
rolę, którą izby spełniają i w jakimś sensie powinny uważam za otwarty – czym prędzej postaram się go
spełniać w przyszłości. Każdy z nas w mniejszym lub zamknąć.
większym stopniu, to było również widać w czasie Z punktu widzenia środowiska lekarskiego ważne
dyskusji parlamentarnej, odczuwa pewien niedosyt. jest to, że ustawa nie burzy dotychczasowego modelu
Chciałoby się, aby izby lekarskie były rzeczywiście organizacyjnego samorządu lekarskiego. Przypomnę,
korporacją, która zrzesza lekarzy i z jednej strony że działają obecnie 24 izby lekarskie – 23 obejmujące
stoi na straży dobrego wykonywania zawodu, dbając zasięgiem województwo lub część oraz działająca
o wysokie kwalifikacje, pilnując określonych szkoleń, w kraju izba lekarska branżowa. Można dyskutować,
przestrzegając również zasad zatrudniania lekarzy czy jest to model racjonalny, ale jedno nie ulega wąt-
w różnego rodzaju placówkach służby zdrowia, ale pliwości – że tak zorganizowanego samorządu chcą
która z drugiej strony również dba o wysoki standard dzisiaj lekarze. Najlepiej świadczą o tym protesty
świadczonych usług i, co za tym idzie, przestrzeganie przeciwko nie tak dawno zaproponowanemu przez
zasad pewnej odpowiedzialności, którą każdy z nas Prawo i Sprawiedliwość pomysłowi, aby spowodować,
powinien ponosić, a nie chować się właśnie za zasło- żeby izby lekarskie działały według zasady: jedno
ną pewnej korporacyjności. Wydaje się, że ten projekt województwo, jedna izba lekarska.
spełnia te oczekiwania. (Poseł Tomasz Latos: Nie, nic takiego nie było.)
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
70 Projekt ustawy o izbach lekarskich

Poseł Bartosz Arłukowicz karski wskazanych przez niego dowodów, otrzymy-


wać odpisy postanowień wydawanych przez organy
Notabene taką propozycję zawierał też projekt samorządu prowadzące postępowanie, będzie infor-
rządowy w wersji skierowanej przez Ministerstwo mowany o przebiegu postępowania na równi z obwi-
Zdrowia do konsultacji społecznych. Ostatecznie jed- nianym przez siebie lekarzem. Jako strona postępo-
nak resort z tej niedobrej propozycji się wycofał. wania pokrzywdzony zyska też prawo wniesienia do
Proponowana ustawa podtrzymuje więc dotych- Sądu Najwyższego kasacji uprawomocnionego wyro-
czasową regulację, zgodnie z którą o ewentualnych ku sądu lekarskiego, i to nie tylko z powodu popeł-
zmianach liczby i terytorialnego zakresu działania nienia przez sąd błędów formalnych, ale także z po-
izb w sposób demokratyczny decydować będą sami wodu niewspółmierności kary. Pod rządami obecnej
zainteresowani, a nie czynnik zewnętrzny. Na tym ustawy takie prawo przysługiwało jedynie skazane-
polega sedno, to jest samo serce samorządności. Gwo- mu lekarzowi.
li wyjaśnienia dodam, że izby ze swoich składek W tym kontekście warto zwrócić uwagę na propo-
utrzymują sami lekarze, co nas, lekarzy przemawia- zycję poszerzenia katalogu kar, które mogą orzekać
jących z tego miejsca, z całą pewnością męczy. Podat- sądy lekarskie. Dziś jest on bardzo ograniczony, sąd
nicy nie dokładają do izb ani grosza. może bowiem ukarać lekarza jedynie upomnieniem,
(Głos z sali: Jak to nie? Dokładają, dokładają.) naganą, zawieszeniem prawa wykonywania zawodu na
Panie Marszałku! Chciałbym zwrócić uwagę na okres od 6 miesięcy do 3 lat oraz zakazem wykonywa-
przepisy art. 12 dotyczące trybu wyborów do orga- nia zawodu. Komisja w ślad za rządem proponuje wpro-
nów izb okręgowych, delegatów na krajowy zjazd wadzenie trzech kar pośrednich między karami naga-
lekarzy i organów Naczelnej Rady Lekarskiej. Wpro- ny i zawieszenia prawa wykonywania zawodu. Mają to
wadzają one zasady proporcjonalnej w tych wszyst- być: kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji kierowni-
kich gremiach reprezentacji lekarzy i lekarzy denty- czych w jednostkach organizacyjnych oraz (Dzwonek)
stów. Jest to swego rodzaju odpowiedź na wysuwany ograniczenie zakresu czynności wykonywania zawodu
przez niektórych lekarzy dentystów postulat jak naj- lekarza na okres od 6 miesięcy do 2 lat.
szerzej rozumianej autonomii ich środowiska we- W imieniu Klubu Poselskiego Lewica deklaruję
wnątrz samorządu. Po burzliwej dyskusji komisja poparcie ustawy o izbach lekarskich. Do spraw, które
zdecydowaną większością głosów zdecydowała się będą przedmiotem kontrowersji, ustosunkujemy się
przy tym przyjąć nieco inny tryb wyborczy niż pro- w trakcie ostatecznych głosowań. I na tym na naj-
ponowany w przedłożeniu rządowym. Rząd, najkró- bliższy czas proces chwalenia rządu chciałbym za-
cej mówiąc, proponował wprowadzenie zasady roz- kończyć. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
dzielności wyborów. W końcowym efekcie rozwiąza-
nie przez nas przyjęte wydaje się chyba jednak roz-
sądne i dobre dla środowiska lekarskiego. Wicemarszałek Krzysztof Putra:
Największe zmiany w stosunku do obecnego sta-
nu rzeczy proponuje się chyba w sądownictwie lekar- Dziękuję bardzo panu posłowi.
skim. Przyznam, że osobiście jestem przeciwnikiem Pan poseł w jakim trybie?
istnienia sądów lekarskich, bo powołaniem lekarzy (Poseł Tomasz Latos: W trybie sprostowania.)
jest leczenie ludzi, a nie sądzenie kolegów, zwłaszcza Ale w trybie sprostowania...
za rzeczywiste bądź rzekome błędy lekarskie. Tym (Poseł Tomasz Latos: Odniesienia się do mojego
po prostu powinny zajmować się sądy. Trudno mi wystąpienia klubowego.)
jednak nie zauważyć, że proponowane zmiany zmie- Bardzo proszę.
rzają w dość dobrym kierunku. Być może przyczynią
się one do poprawy wizerunku lekarskiej Temidy
w oczach społeczeństwa. Poseł Tomasz Latos:
Należy wskazać na wprowadzenie zasady jawno-
ści rozpraw przed sądami lekarskimi. Dziś są one Panie Marszałku! Panie Pośle! Może nie dość pre-
jawne tylko dla członków izb lekarskich. Ale przecież cyzyjnie powiedziałem w wystąpieniu klubowym.
sąd, który za zamkniętymi drzwiami może orzekać Klub Prawo i Sprawiedliwość popierał rozwiązanie,
nawet o pozbawieniu prawa do wykonywania zawo- które zostało przyjęte, dotyczące nieredukowania,
du, nie jest sądem, jaki powinien istnieć w państwie niezmniejszania, niezmieniania liczby okręgowych
demokratycznym. izb lekarskich. Dziękuję.
Drugą godną odnotowania zmianą jest poszerze-
nie praw ofiar błędów lekarskich. Obecnie obowiązu-
jące przepisy ograniczają prawa pokrzywdzonego do Wicemarszałek Krzysztof Putra:
złożenia skargi i występowania w pierwszej instancji
w roli świadka. Natomiast zgodnie z proponowanymi Dziękuję bardzo panu posłowi.
regulacjami pokrzywdzony jako strona postępowania Pan poseł Aleksander Sopliński w imieniu klubu
będzie mógł między innymi powołać swoich pełno- Polskiego Stronnictwa Ludowego.
mocników, wnosić o przeprowadzenie przez sąd le- Bardzo proszę.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o izbach lekarskich 71

Poseł Aleksander Sopliński: wych. Muszę powiedzieć, że te ubezpieczenia są obec-


nie już wymagane w stosunku do lekarzy prowadzą-
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! cych prywatną praktykę lekarską, ale chodzi o jed-
W imieniu Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa nego ubezpieczyciela. Lekarz się ubezpiecza i to ubez-
Ludowego przedstawiam opinię dotyczącą rządowego pieczenie jest ważne w różnych miejscach pracy da-
projektu ustawy o izbach lekarskich wraz z projek- nego lekarza – tak to powinno wyglądać.
tami aktów wykonawczych. Projekt ustawy poza tym ma na celu dostosowa-
Na wstępie mojej wypowiedzi trochę historii. Do- nie polskiego ustawodawstwa do wyroków Europej-
brze pamiętam czas, gdy w środowisku lekarzy me- skiego Trybunału Praw Człowieka.
dycyny i stomatologii powstała inicjatywa reaktywo- Wysoka Izbo! To całkiem nowa ustawa – a nie jej
wania samorządu lekarskiego, w której osobiście kolejna nowelizacja – która powinna usprawnić funk-
brałem udział. Inspiracją do takiego działania było cjonowanie samorządu lekarskiego, podnieść jakość
głównie podniesienie godności zawodu lekarza, rów- usług medycznych w Polsce. Celowa jest nadrzędna
nież jako zawodu zaufania publicznego, ale i zwięk- kontrola państwa nad prawidłowym funkcjonowa-
szenie odpowiedzialności czy też dbałości o wykształ- niem samorządu lekarskiego. Wobec powyższego
cenie, podniesienie jakości usług medycznych. Inicja- nasz klub (Dzwonek) w pełni popiera przedstawione
tywa ta często wychodziła od naszych starszych ko- rozwiązania. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)
legów lekarzy, jak też od członków Polskiego Towa-
rzystwa Lekarskiego. Polskie Towarzystwo Lekar-
skie wniosło wiele do tworzącego się samorządu le- Wicemarszałek Krzysztof Putra:
karskiego. Po wielu trudnościach w maju 1989 r.
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalił Dziękuję bardzo panu posłowi.
ustawę o samorządzie lekarskim, która zainicjowała Przechodzimy do pytań.
demokratyzację państwa. Jako pierwszy pan poseł Piotr Stanke, Prawo i Spra-
Ustawa ta, obecnie działająca, była dotychczas wiedliwość.
ośmiokrotnie nowelizowana. Nowelizacje były zwią- Czas – 1 minuta.
zane głównie ze zmianami organizacyjnymi w syste- Po tym wystąpieniu lista mówców jest zamknięta.
mie ochrony zdrowia. Zwiększono kompetencje i od-
powiedzialność izb.
W omawianym rządowym projekcie ustawy wpro- Poseł Piotr Stanke:
wadzono zasadnicze zmiany w jej uregulowaniach.
Przede wszystkim sprecyzowano cele i zadania Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
samorządu lekarskiego. Art. 5 ustawy w całości do- Jak słusznie zauważa generalny inspektor ochrony
tyczy zadań samorządu lekarzy i lekarzy dentystów, danych osobowych, w aktualnym stanie prawnym
natomiast sposób realizacji zadań samorządu został istnieje poważna luka w zakresie dotyczącym sposo-
określony przez normy kompetencyjne zawarte w za- bu postępowania z dokumentacją medyczną wytwo-
daniach poszczególnych organów izb lekarskich. rzoną przez lekarza wykonującego zawód w ramach
Pozostawiono funkcjonujące dotychczas uregulo- indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej
wania dotyczące sposobu określania liczby oraz obsza- specjalistycznej praktyki lekarskiej w wypadku
ru działania okręgowych izb lekarskich. Uwzględnio- śmierci takiego lekarza w trakcie wykonywania
no w związku z tym prośby izby o pozostawienie ma- praktyki. Brak takich uregulowań jest niedopusz-
łych izb, bo każdy z nas, posłów lekarzy, był naciskany czalny nie tylko ze względu na polskie prawo, ale stoi
przez te małe izby lekarskie, żeby one pozostały. też w rażącej sprzeczności z prawem europejskim.
Dokonano znacznych zmian – moi przedmówcy Moje pytanie dotyczy tego, jak ustawa zabezpiecza
o tym mówili – dotyczących odpowiedzialności zawo- te kwestie i czy nie powinien się tam znaleźć taki
dowej lekarzy. Zmiany dostosowano do standardów zapis. Dziękuję bardzo.
obecnie obowiązujących w Kodeksie karnym. Postę-
powania przed sądami lekarskimi będą jawne, roz-
szerzono katalog kar, wprowadzono dwuinstancyj- Wicemarszałek Krzysztof Putra:
ność w postępowaniu dyscyplinarnym z możliwością
odwołania się od decyzji Naczelnego Sądu Lekarskie- Dziękuję bardzo panu posłowi.
go do Sądu Najwyższego. Pan poseł Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość.
Ustawa określa kompetencje nadzoru ministra Bardzo proszę.
właściwego do spraw zdrowia w stosunku do samo-
rządu. Minister zdrowia ma możliwość zaskarżenia
decyzji organu samorządu do Sądu Najwyższego. Poseł Tomasz Latos:
W rozdziale 8 projektu ustawy w przepisach przej-
ściowych wprowadza się obowiązek ubezpieczenia Dziękuję bardzo.
lekarzy od odpowiedzialności cywilnej za szkody wy- Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
rządzone podczas wykonywania czynności zawodo- Sygnalizowałem w wystąpieniu klubowym problem,
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
72 Projekt ustawy o izbach lekarskich

Poseł Tomasz Latos Poseł Damian Raczkowski:


z którym chcę się do pana ministra zwrócić w trybie Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Właściwie zabie-
pytania. Otóż w art. 79 ust. 1 mamy zadeklarowaną ram głos w dwóch kwestiach. Jedna sprawa to proszę
jawność postępowania w przedmiocie odpowiedzial- mi wybaczyć, ale chciałbym tutaj podjąć dyskusję
ności zawodowej, a w art. 68 ust. 1 mamy prawo stron z panem posłem Arłukowiczem, który chyba niezbyt
do przejrzenia akt, również zagwarantowane. Chodzi uważnie przejrzał projekt ustawy i może niechcący,
o to, jak się te dwa artykuły, te dwa zapisy mają do ale mógł wprowadzić opinię publiczną w błąd, mó-
ust. 5 w art. 57. Czy w tym kontekście, jeśli chodzi wiąc, że izby lekarskie utrzymują się jedynie ze skła-
o zapis art. 57, to prawo do jawności, do przejrzenia dek lekarzy. Tak nie jest, bo w art. 115 czytamy
akt nie stanie się iluzoryczne? o tym, iż izby lekarskie otrzymują z budżetu państwa
Również jest wątpliwość w odniesieniu do tego, co
z części, której dysponentem jest minister właściwy
należy rozumieć pod pojęciem organu prowadzącego
do spraw zdrowia, środki finansowe na pokrycie
postępowanie. Czy jest to wyłącznie rzecznik odpo-
kosztów czynności administracyjnych związanych
wiedzialności zawodowej, czy także sąd lekarski?
Wydaje się, że (Dzwonek) warto zastanowić się jesz- z wykonywaniem niektórych zadań, m.in. zadań
cze nad zapisem tego artykułu. w zakresie przyznawania prawa wykonywania zawo-
Proszę teraz o odpowiedź, a gdyby były jakieś wąt- du, zawieszania, pozbawiania prawa wykonywania
pliwości, to później odpowiedź na piśmie, abyśmy zawodu czy prowadzenia postępowania w przedmio-
mogli ewentualnie w Senacie ten zapis poprawić. cie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. A najwięcej
Dziękuję uprzejmie. z tych pieniędzy idzie na prowadzenie Centralnego
Rejestru Lekarzy. Ale żeby nie naruszyć regulaminu,
chciałbym również zadać pytanie, chyba istotniejsze,
Wicemarszałek Krzysztof Putra: bo dotyczące pieniędzy. Chciałbym zapytać pana mi-
nistra (Dzwonek) – jest tutaj pan minister Twardow-
Dziękuję bardzo panu posłowi. ski – ile będzie kosztować przegłosowanie poprawki
Pan poseł Jarosław Katulski, Platforma Obywa- klubu Prawo i Sprawiedliwość zgłoszonej przez pana
telska. posła Latosa. Jakby pan minister mógł…
Bardzo proszę. (Poseł Tomasz Latos: Nie, nie przeze mnie, przez
pana posła Piechę.)
…nam powiedzieć, jaki mógłby być tego koszt, bo
Poseł Jarosław Katulski: jest to w moim przekonaniu bardzo ważne. Dziękuję
bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
W czasie posiedzeń Komisji Zdrowia z tych wszyst-
kich ważnych punktów, które były omawiane, doty- Wicemarszałek Krzysztof Putra:
czących nowej ustawy tak naprawdę kontrowersyjny
był punkt odnoszący się do rozdzielenia sposobu wy- Dziękuję bardzo panu posłowi.
bierania delegatów na zjazd krajowy i do władz okrę- Na tym wyczerpaliśmy listę posłów zapisanych do
gowych i krajowych izby lekarskich. Budziło to duże głosu.
kontrowersje wśród członków Komisji Zdrowia ze Głos zabierze podsekretarz stanu w Ministerstwie
względu na to, że są pewne środowiska, przede wszyst- Zdrowia pan Marek Twardowski.
kim stomatologowie, które domagają się radykalnych,
Zapraszam pana ministra.
zasadniczych zmian w tym zakresie, by według nich
zmienić troszeczkę kształt najwyższych władz izby
lekarskiej. Muszę powiedzieć, że można było zaobser-
wować, iż dla przedstawicieli naszej korporacji, bo ja
Podsekretarz Stanu
też jestem lekarzem, było to bardzo ważne, ponieważ w Ministerstwie Zdrowia
uaktywnili się oni w tym momencie, i udało się pozo- Marek Twardowski:
stawić zapis w kształcie takim, jaki był proponowany
przez rząd. Mam pytanie jednak do pana ministra: Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie!
Jaka jest ostateczna argumentacja, że takie rozwią- Przede wszystkim na początku chciałbym podzięko-
zanie zostaje przyjęte? wać wszystkim klubom poselskim, zarówno opozy-
cyjnym jak i koalicji rządzącej, bo rzadko się zdarza,
żeby wszystkie kluby oceniły, że rząd coś zrobił do-
Wicemarszałek Krzysztof Putra: brze. Może nie: bardzo dobrze, ale i tak dziękuję pań-
stwu. Chcę tu też podkreślić, że w czasie pracy, któ-
Dziękuję bardzo panu posłowi. rą żeśmy wspólnie wykonywali w podkomisjach i ko-
Pan poseł Damian Raczkowski, Platforma Oby- misjach, dyskusja była konstruktywna, bez zazna-
watelska. czania się podziałów politycznych. Staraliśmy się
Bardzo proszę. wszyscy ponad podziałami politycznymi wspólnie
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o izbach lekarskich 73

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia lizy działalności izb lekarskich przed wojną i ich
Marek Twardowski działalności na zasadzie reaktywowanej czy nowej
ustawy z 1989 r. trudno wprost wywieść taką myśl,
stworzyć jak najlepszy dokument, żeby on zarówno że jest to typowe następstwo prawne lub kontynu-
służył dobrze środowisku lekarzy, jak i przyniósł coś acja, gdyż przed wojną izby w stosunku do tego, jakie
lepszego pacjentom. teraz mają zadania, miały je znacznie ograniczone.
Teraz się ustosunkuję do zadanych pytań. Jeże- Miały tylko 5 zadań, obecnie tych zadań jest 20.
li chodzi o pytanie pana posła Piotra Stanke z Pra- W związku z tym niezależnie od tego, czy to jest kon-
wa i Sprawiedliwości, to, proszę państwa, odpowiem tynuacja, czy nie, to jest to właściwie zmiana w ogó-
w ten sposób, jednocześnie łącząc to z kwestią tego le filozofii funkcjonowania izb lekarskich. Rozumie-
archiwum, bo żeśmy nad tym dyskutowali. Jest rze- liśmy, że był problem szczególnie izby krakowskiej,
czywiście problem indywidualnej praktyki lekar- gdzie przed wojną lekarze z własnych składek zaku-
skiej, nie ZOZ-ów, NZOZ-ów, ale indywidualnej pili budynek. Oni ten budynek w tej chwili wynajmu-
praktyki i konieczności przechowywania dokumen- ją, ale są jego użytkownikiem, a nie właścicielem.
tacji. Rozmawialiśmy na ten temat z izbami okrę- Uważamy, że w demokratycznym państwie prawnym
gowymi, z Naczelną Radą Lekarską, które podnosi- każdy ma prawo się upomnieć o swoją własność,
ły, że gdybyśmy narzucili już teraz ustawowy obo- w związku z tym pochyliliśmy się również nad tym
wiązek przechowywania tej dokumentacji za po- problemem. Na dowód tego, proszę państwa, mam
średnictwem Naczelnej Rady Lekarskiej, to przy przed sobą dokument. Myśmy celem przeanalizowa-
ilości lekarzy prywatnie praktykujących w Polsce, nia tej spornej kwestii i wypracowania ostatecznego
a jest ich kilkadziesiąt tysięcy, by to przynosiło rze- stanowiska zwrócili się w tej sprawie na wniosek pre-
czywiście duże koszty. Musieliśmy tego argumentu zesa Naczelnej Rady Lekarskiej do przedstawicieli
również wysłuchać, bo zdajemy sobie sprawę, że ministra sprawiedliwości, ministra spraw wewnętrz-
w demokratycznym państwie prawnym, jeżeli się nych i administracji, ministra skarbu państwa i pre-
nakłada jakieś obowiązki, to trzeba również wska- zesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Będę
zać źródła finansowania. I zgodziliśmy się tu wszy- się streszczał i powiem tylko, że te wszystkie gremia
scy wspólnie, że takiego zapisu nie będziemy w tej prawne orzekły, że nie można wprost wywieść w myśl
chwili forsować. Ta sprawa pozostała otwarta, odło- obowiązującego prawa i konstytucji, że te izby, które
żona na przyszłość do dyskusji, może już w innej działają już na innej zasadzie po takim okresie prze-
sytuacji finansowej, bo to trzeba sfinansować. A w tej rwy, są wprost następcą prawnym. I tylko dlatego,
chwili żeśmy wspólnie ustalili zgodnie z tym, że le- mając taką opinię tych pięciu gremiów, nie zapisali-
karz, który rejestruje praktykę indywidualną w izbie śmy tutaj, że jest ta izba następcą prawnym. Rozu-
lekarskiej, zostaje przez tę izbę również pouczony, miemy pewne rozczarowanie środowiska lekarskiego,
że, otwierając tę praktykę, musi sobie zdawać spra- ale nie wynika, tak jak powiedziałem, to z naszej złej
wę, że jeżeli kiedyś ją zakończy, a niekoniecznie bę- woli, z niechęci, ale z uwarunkowań prawnych,
dzie to zakończenie prowadzenia działalności przez w jakich w tej chwili nasze państwo funkcjonuje. Nie
śmierć, to musi wziąć pod uwagę, że jego rodzina mogliśmy wprost tego napisać.
musi zabezpieczyć gromadzoną przez niego doku- Istniała jeszcze inna obawa – że ktoś względem
mentację lekarską dla różnych potrzeb, musi on to Skarbu Państwa ma jeszcze jakieś roszczenia. W tym
uczynić za pośrednictwem swojej rodziny. I tak to momencie dobrze jest też wiedzieć, czy jeszcze mo-
w tej chwili zostało rozstrzygnięte. Każdy, kto głyby wystąpić inne roszczenia w tej sprawie. Według
otwiera praktykę indywidualną, jest i winien być naszej wiedzy może to dotyczyć dwóch izb, czyli izby
informowany przez izbę lekarską, że jednocześnie małopolskiej i izby wielkopolskiej, ale nie wiemy, czy
decyduje się ponosić taki ciężar, co musi wkalkulo- gdyby taki artykuł został wprowadzony, nie pojawi-
wać w koszty prowadzonej działalności gospodar- łyby się też inne roszczenia, czego skutki dla intere-
czej, jaką jest indywidualna prywatna praktyka le- su ze względu na możliwości państwa mogłyby być
karska. nieprzewidywalne i co mogłoby narażać na nieplano-
Jeżeli chodzi o odpowiedź na zapytanie pana posła wane wydatki Skarb Państwa. W związku z tym
Tomasza Latosa z Prawa i Sprawiedliwości, to, jed- prosimy bardzo uprzejmie o przyjęcie naszych wyja-
nocześnie uwzględniając reperkusje pytania pana śnień. Jak powiadam, żeśmy się nad tym pochylili.
posła Damiana Raczkowskiego z Platformy Obywa- Jeżeli państwo posłowie sobie będą życzyć, przedsta-
telskiej, powiem państwu, że była wielokrotnie pod- wię opinie, które to gremium wydało, ale już państwo
noszona przy pracach nad tą ustawą sprawa następ- niektórzy je mają, i które nas praktycznie zobligowa-
stwa prawnego. My jako ministerstwo nie byliśmy ły do tego, żeby – by potem nam przyjęło to Rządowe
niechętni pomysłowi, żeby wprowadzić zapis w spra- Centrum Legislacji – zapisać to zgodnie z ocenami
wie następstwa prawnego czy kontynuacji, bo kwe- prawników, kiedy przeprowadzaliśmy procedurę tej
stia kontynuacji też budziła tutaj kontrowersje, jako ustawy. Dziękuję bardzo.
że można wywodzić prawnie, że to jest również na-
stępstwo prawne. Z problemem kontynuacji, następ- (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek
stwa prawnego jest pewien kłopot, dlatego że z ana- Sejmu Ewa Kierzkowska)
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
74 Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: liła rok bieżący rokiem rodziny zastępczej, stąd w cza-
sie prac nad tym projektem w Klubie Poselskim Le-
Dziękuję uprzejmie panu ministrowi. wicy, uwzględniając sygnały od samorządowców,
Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę… przedstawiono te propozycje.
(Poseł Tomasz Latos: A co z moim…) Chciałbym następnie podziękować przedstawicie-
lom rządu za konstruktywne podejście do złożonego
projektu poselskiego. I tak w miarę sprawnie Komi-
Podsekretarz Stanu sja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzyła projekt
w Ministerstwie Zdrowia w czasie pierwszego czytania w dniu 9 września. Po-
Marek Twardowski: wołana podkomisja przygotowała sprawozdanie za-
warte w druku nr 2406, w którym zostały uwzględ-
Pani Marszałek! Przepraszam bardzo, słusznie nione sugestie zamieszczone w stanowisku rządu,
pan poseł Latos się upomina. Przepraszam, gdyż roz- a także opinie Biura Legislacyjnego. Na podstawie
gadałem się na inny temat. tej ustawy rada powiatu będzie mogła w drodze
Panie pośle, odnośnie do art. 57 ust. 5, to już ana- uchwały podwyższyć wysokość kwoty pieniężnej
lizowaliśmy, ale słusznie pan podnosi, że jeżeli mamy przysługującej rodzinom zastępczym, wysokość po-
wątpliwości, to już postanowiłem z dyrektorem mo- mocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamo-
jego departamentu, że jeszcze raz gruntownie to dzielnianie się oraz wartość pomocy na zagospoda-
przeanalizujemy, wejdziemy w kontakt z Rządowym rowanie. Podwyższanie wysokości pieniężnych, o któ-
Centrum Legislacji i zobaczymy, czy będziemy mieli rych mówiłem wcześniej, może być zróżnicowane i uza-
jeszcze jakiś ruch prawny w tej kwestii. I ewentualnie leżnione od spełnienia dodatkowych warunków
gdybyśmy podjęli jeszcze jakieś inne decyzje w tej określonych w uchwale rady powiatu. Dajemy samo-
sprawie, zgodnie z pańską sugestią możemy o tym rządowi powiatowemu, który prowadzi z mocy prawa
porozmawiać w Senacie. Tak że pochylimy się nad rodziny zastępcze, instrument prawny do stosowania
tym, przeanalizujemy, zobaczymy, co się da zrobić. lokalnej polityki w tej sprawie. Samorząd, który
Dziękuję bardzo. uzna, że warto podwyższyć kryteria ustawowe, bę-
dzie mógł na podstawie właśnie tej ustawy przygoto-
wać stosowny projekt uchwały. Opierając się na tej
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: uchwale, uwzględniającej również lokalną politykę,
lokalne uwarunkowania, będzie można przyznawać
Dziękuję uprzejmie, panie ministrze. zwiększoną pomoc rodzinom zastępczym. W tej chwi-
Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji li na podstawie art. 85 ust. 3 rada powiatu w drodze
pana posła Grzegorza Sztolcmana. uchwały może zwiększać tę zryczałtowaną kwotę na
(Poseł Grzegorz Sztolcman: Dziękuję uprzejmie.) utrzymanie dziecka, ale dotyczy to tylko i wyłącznie
Dziękuję panu posłowi. placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzin-
Zamykam dyskusję. nego, nie odnosi się to natomiast do rodzin zastęp-
W związku z tym, że w czasie drugiego czytania czych. Stąd właśnie troska samorządowców i suge-
zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy popraw- stie, aby stworzyć taką podstawę prawną.
ki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten pro- To sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie
jekt do Komisji Zdrowia w celu przedstawienia spra- przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny i zawar-
wozdania. te jest w druku nr 2460. Wobec powyższego wnoszę
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że do Wysokiej Izby o przyjęcie projektu zawartego
Sejm propozycję przyjął. w sprawozdaniu. Dziękuję. (Oklaski)
Sprzeciwu nie słyszę.
Przystępujemy do rozpatrzenia 12. punktu
porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Po- Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
lityki Społecznej i Rodziny o poselskim projek-
cie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecz- Panie pośle, chyba w druku nr 2406, tak?
nej (druki nr 2020 i 2406).
Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji
pana posła Tadeusza Tomaszewskiego. Poseł Sprawozdawca
Bardzo proszę, panie pośle. Tadeusz Tomaszewski:
Tak, 2406. Pani marszałek bardzo pilnie zauwa-
Poseł Sprawozdawca żyła, że tak jest.
Tadeusz Tomaszewski:
Dziękuję, pani marszałek. Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Wysoki Sejmie! Klub Poselski Lewicy złożył pro-
jekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o pomocy Dziękuję uprzejmie.
społecznej. Dokładnie rok temu Wysoka Izba uchwa- Dziękuję panu posłowi.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej 75

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska wyższone. Dokonano także jednoznacznego określe-


nia rodzaju działania, ponieważ w pierwotnej wersji
Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem po- projektu, zawartego w druku nr 2020, w art. 78a
rządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświad- w ust. 1 jest mowa o możliwości podwyższenia świad-
czeń w imieniu klubów i kół. czenia, a w ust. 2 o dodatkowej pomocy. Doprecyzo-
Otwieram dyskusję. wano również to, jaki samorząd może podejmować
Proszę o zabranie głosu panią poseł Ewę Drozd, takie decyzje.
Platforma Obywatelska. Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Platformy
Bardzo proszę. Obywatelskiej, mając na uwadze powyższe argumen-
ty, ze względu na ważny aspekt proponowanych
zmian w kierunku wspierania rodzin zastępczych
Poseł Ewa Drozd: w ustawie o pomocy społecznej oraz fakt, że Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2009 rokiem
Dziękuję. rodziny zastępczej, pozytywnie ocenia ten projekt
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! i poprze go w głosowaniu. Dziękuję.
W imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Oby-
watelskiej przedstawiam stanowisko w sprawie po-
selskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomo- Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
cy społecznej.
Przedstawiony projekt przewiduje dodanie art. 78a Dziękuję uprzejmie, pani poseł.
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz- Głos ma pan poseł Zbysław Owczarski, Prawo i Spra-
nej. Zmiana ta ma na celu utworzenie dla powiatów wiedliwość.
podstawy prawnej do wspomagania ze środków wła- Proszę, panie pośle.
snych rodzin zastępczych. Obecnie obowiązujące
przepisy ustawy uniemożliwiają podwyższenie przez
samorząd wysokości świadczenia pieniężnego kiero- Poseł Zbysław Owczarski:
wanego do rodzin zastępczych. Możliwość taką, o któ-
rej mówił pan poseł sprawozdawca, w myśl obecnie Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
obowiązujących przepisów, posiada rada powiatu po W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawie-
podjęciu stosownej uchwały, na podstawie której dliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w spra-
może zwiększyć zryczałtowaną kwotę na utrzymanie wie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
dziecka, ale dotyczy to tylko placówek opiekuńczo- o pomocy społecznej, druki nr 2020 i 2406.
-wychowawczych typu rodzinnego, z pominięciem Celem inicjatywy ustawodawczej jest stworzenie
niestety rodzin zastępczych. Jest to problem, który dla powiatów podstawy prawnej do wspomagania ze
sygnalizowały nie tylko rodziny zastępcze, ale rów- środków własnych rodzin zastępczych. Ustawa z dnia
nież samorządy, które chciały wesprzeć istniejące 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w art. 78 prze-
rodziny zastępcze i które ze względu na brak zainte- widuje udzielenie pomocy pieniężnej rodzinie zastęp-
resowania tą formą opieki nad dziećmi chciały rów- czej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każ-
nież stworzyć system zachęt w celu powstawania dego umieszczonego w niej dziecka. Podstawą usta-
nowych rodzin. Co prawda, w 2007 r. dokonano zmian lenia wysokości pomocy pieniężnej jest kwota 1621 zł.
w niektórych aktach wykonawczych do ustawy o po- Artykuł ten ustala dalej zasady, na podstawie któ-
mocy społecznej, lecz zakres tych zmian jest niewiel- rych właściwy starosta przyznaje określone dofinan-
ki i nie dotyczy świadczeń na utrzymanie dziecka sowanie. Propozycja dodania w projekcie ustawy art.
w rodzinie zastępczej, lecz aktów wykonawczych 78a umożliwi radzie powiatu podwyższenie kwoty
w zakresie, na jaki pozwalała ustawa. Aby dać pod- pomocy pieniężnej, wynikającej właśnie z omówione-
stawy samorządom powiatowym, ponieważ jest to go przed chwilą art. 78. Podwyższenie tej kwoty bę-
zadanie własne powiatu, do kształtowania – w miarę dzie mogło być sfinansowane wyłącznie ze środków
swoich możliwości i z uwzględnieniem potrzeb po- własnych powiatu. Poza tym proponowany projekt
szczególnych rodzin – pomocy pieniężnej dla rodzin ustawy umożliwi radzie powiatu zróżnicowanie tej
pełniących funkcję rodzin zastępczych, należy doko- dodatkowej pomocy, która może być uwarunkowana
nać zmian w ustawie. I przedstawiony projekt daje spełnieniem określonych kryteriów przyjętych w sto-
takie możliwości. sownej uchwale.
Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że podczas Reasumując, jeżeli Wysoka Izba przyjmie ten projekt
prac podkomisji powołanej do rozpatrzenia projektu ustawy, rada powiatu może zwiększyć środki na częścio-
ustawy uwzględniono wątpliwości i wprowadzono we pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie
poprawki, które zyskały również akceptację strony zastępczej, ale nie musi, oraz może określić zróżnicowa-
rządowej i znalazły się w projekcie zawartym spra- nie tej kwoty, ale nie musi, i uzależnić to od spełnienia
wozdaniu, druk nr 2406, a dotyczą choćby kwestii przyjętych przez nią warunków.
swobodnej decyzji rady powiatu, jakie świadczenie Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Klub Prawo i Spra-
kierowane do rodzin zastępczych i wychowywanych wiedliwość poprze przedmiotowy projekt ustawy.
w tych rodzinach dzieci powinno i może zostać pod- Dziękuję za uwagę.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
76 Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: skiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w dyskusji


nad zmianami w ustawie o pomocy społecznej. Zga-
Dziękuję panu posłowi. dzam się z moim poprzednikiem, że sprawy istotne,
Proszę o zabranie głosu pana posła Witolda Kle- tematy, które dotyczą kwestii ludzkich, społecznych,
pacza, klub Lewica. socjalnych, o których dzisiaj dyskutujemy, omawiamy
Bardzo proszę. na spokojnie, ale zawsze, można powiedzieć, po za-
chodzie słońca, natomiast sprawy, które nie mają
Poseł Witold Klepacz: wpływu na to, jak będzie żyło się ludziom, wzbudza-
ją emocje. Wtedy wszystkie kamery i mikrofony są
Dziękuję bardzo. na to zwrócone.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Myślę, że ta zmiana jest drobna, ale istotna. Daje
Jestem zaszczycony, że Klub Poselski Lewica jest możliwość zwiększenia pomocy rodzinom zastęp-
inicjatorem rozpatrywanej nowelizacji ustawy o po- czym. Konkretne sygnały napływały do nas wszyst-
mocy społecznej. Ta nowelizacja jest niewielka, ale kich. Wnioskodawcy postąpili tutaj bardzo słusznie,
bardzo ważna dla osób, które decydują się pełnić bo jeżeli jest możliwość wsparcia rodzin zastępczych
funkcję rodziny zastępczej. Jest to ważny sygnał tak- przez samorząd powiatowy, to należy ją wykorzystać,
że dla tych osób, które już się na to zdecydowały, jak a jeżeli samorząd przejawia wolę udzielenia takiego
również dla tych, które rozważają taką możliwość. wsparcia, to ustawodawca nie powinien ani tego
Klub Poselski Lewica dostrzega ich wysiłki, doce- utrudniać, ani mieć innego zdania w tym zakresie.
nia bardzo ważną społecznie funkcję, jaką pełni ro- Dziękuję bardzo, pani marszałek.
dzina zastępcza w zakresie wychowania dzieci. Po-
moc i wsparcie państwa są niezbędne dla prawidło-
wego funkcjonowania rodzin zastępczych. Problem Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
ten dostrzegają również samorządowcy, między in-
nymi samorządowcy z Sosnowca. To z ich strony pły- Dziękuję uprzejmie panu posłowi.
nęły sygnały dotyczące udzielania większego wspar- Wysłuchaliśmy stanowisk klubów.
cia rodzinom zastępczym. Przechodzimy do zadawania pytań.
Rok temu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił Na listę zapisał się jeden pan poseł.
2009 r. rokiem rodziny zastępczej. Ta nowelizacja Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zapisać się do
wpisuje się w intencje Wysokiej Izby. Szkoda tylko, zadania pytania?
że może zostać niezauważona w kontekście szumu Nie widzę.
medialnego, który towarzyszy aferom hazardowej, Zamykam listę.
stoczniowej i podsłuchowej. Nowelizacja ustawy daje Panie pośle, ma pan 1 minutę na zadanie pytania.
możliwość radzie powiatu, w drodze uchwały, pod- Bardzo proszę.
wyższenia kwot pomocy pieniężnej przysługującej
rodzinie zastępczej, zwiększenia pomocy pieniężnej
na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz na
Poseł Tadeusz Tomaszewski:
zagospodarowanie.
Rada powiatu może tę pomoc zróżnicować i uzależ-
Dziękuję.
nić od dodatkowych warunków, a całość pomocy jest
Pytanie kieruję do pana ministra. Najwyższa Izba
finansowana ze środków własnych powiatu. Tym sa-
Kontroli w komunikacie informuje, że przeprowadzi-
mym umożliwiamy samorządom udzielanie rodzinom
zastępczym pomocy w wysokości większej niż wysokość ła kontrolę realizacji obowiązków w zakresie pomocy
przewidziana w ustawie o pomocy społecznej. Jest to rodzinie. Kontrolowała 40 instytucji powołanych do
dobra, konkretna nowelizacja. pomocy rodzinie, w tym 26 powiatowych centrów
Klub Poselski Lewica będzie głosował za jej przyję- pomocy rodzinie, 14 miejskich ośrodków pomocy ro-
ciem. Dziękuję bardzo. dzinie. Zdaniem NIK na pozytywną ocenę zasłużyło
7 z nich. Według NIK największy problem stanowi
brak właściwej współpracy między instytucjami po-
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: wołanymi do pomocy rodzinie a sędziami rodzinnymi
na etapie ustanawiania rodzin zastępczych. Okazuje
Dziękuję panu posłowi. się, że sądy zbyt często ustanawiają rodziców zastęp-
Stanowisko klubu Polskiego Stronnictwa Ludo- czych, nie uwzględniając negatywnych opinii ośrod-
wego przedstawi pan poseł Mieczysław Kasprzak. ków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomo-
Bardzo proszę. cy rodzinie.
Panie ministrze, co należy zrobić, żeby poprawić
Poseł Mieczysław Kasprzak: tę sytuację? Czy stan prawny jest w tym zakresie
wystarczający? Czy chodzi o brak woli współdziała-
Dziękuję bardzo. nia organów władzy publicznej w zakresie ustana-
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! wiania rodzin zastępczych, czy trzeba dokonać zmian
Mam zaszczyt zabrać głos w imieniu Klubu Posel- prawnych? Dziękuję.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej 77

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: Legislacji przedstawi nam projekt ustawy, który bę-
dzie mógł zostać przedłożony Wysokiej Izbie, przeka-
Dziękuję panu posłowi. zany jej do rozpatrzenia.
Do zabrania głosu i zadania pytania zdążył jesz- Jeżeli chodzi o kwestię budżetową, to jest to ele-
cze zapisać się pan poseł Jarosław Matwiejuk, klub ment, o którym rozmawiamy z Ministerstwem Fi-
Lewica. nansów. Niestety, istnieją w tym zakresie pewne
Bardzo proszę. bariery. Planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem
1 stycznia 2011 r. Dziękuję.

Poseł Jarosław Matwiejuk:


Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie
Ministrze! Jak powszechnie wiadomo, ustawa o po- Dziękuję panu ministrowi.
mocy społecznej jest jedną z najmniej stabilnych Głos zabierze sprawozdawca komisji pan poseł
ustaw. Bardzo często wprowadza się do niej zmiany. Tadeusz Tomaszewski.
W związku z tym chciałbym zapytać, czy jest to praw- Bardzo proszę.
da, że w resorcie toczą się prace nad kolejną dużą Pan poseł rezygnuje.
nowelizacją tej ustawy. Jeżeli tak, to czego dotyczą? Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję*).
Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpi-
my w bloku głosowań.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 13.
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ad-
ministracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji
Dziękuję panu posłowi.
Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie
Proszę o zabranie głosu podsekretarza stanu
ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Konwen-
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pana cji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu ją-
Marka Buciora. drowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne
Bardzo proszę, panie ministrze. Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r.
(druki nr 2256 i 2383).
Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie pana posła Macieja Orzechowskiego.
Pracy i Polityki Społecznej Bardzo proszę, panie pośle.
Marek Bucior:

Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Przede Poseł Sprawozdawca


wszystkim chcę podkreślić, że przedłożony przez Maciej Orzechowski:
Klub Poselski Lewica projekt ustawy o zmianie usta-
wy o pomocy społecznej został pozytywnie zaopinio- Dziękuję bardzo.
wany przez Radę Ministrów. Nasze stanowisko było Pani Marszałek! Panie Posłanki! Panowie Posło-
pozytywne, a wprowadzenie podczas prac drobnych wie! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu połą-
zmian umożliwia poparcie tego projektu w pełni. To czonych komisji przedstawić Wysokiej Izbie sprawoz-
jest pierwsza kwestia. danie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
Jeżeli chodzi o pytania, chcę powiedzieć, że oba oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym pro-
dotyczą przygotowanych w resorcie pracy założeń do jekcie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Kon-
ustawy o pieczy zastępczej. Te założenia zostały wencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu ją-
przyjęte przez Radę Ministrów pod koniec czerwca drowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Na-
bieżącego roku. Obecnie w Rządowym Centrum Le- rodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r. (dru-
gislacji trwają prace przygotowawcze nad konkret- ki nr 2256 i 2383).
nym projektem ustawy, który między innymi będzie Marszałek Sejmu, zgodnie z regulaminem Sejmu,
dotyczył tego, na co wskazywał NIK. Będzie on prze- po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu skierował
widywał potrzebę zapoznawania się sądów z opinia- w dniu 25 sierpnia 2009 r. powyższy projekt ustawy
mi centrów pomocy rodzinie. Poza tym zostanie do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz
w nim wprowadzony szereg zmian umożliwiających Komisji Spraw Zagranicznych do pierwszego czyta-
zmniejszenie liczby dzieci przebywających w domach nia. W dniu 7 października 2009 r. Komisja Admini-
dziecka, wyrugowanie z domów dziecka przede stracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisja Spraw
wszystkim małych dzieci, a ostatecznie odejście od Zagranicznych przeprowadziły pierwsze czytanie,
tego systemu, likwidację domów dziecka. Takie roz- rozpatrzyły ten projekt ustawy.
wiązania zostaną przygotowane.
Oczywiście przygotowanie jest czasochłonne, ale *) Teksty wystąpień niewygłoszonych – w za-
mamy nadzieję, że już niedługo Rządowe Centrum łączniku nr 1.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
78 Projekt ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego

Poseł Sprawozdawca Maciej Orzechowski szczyt przedstawić stanowisko klubu w przedmioto-


wej sprawie.
Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalcza- Przygotowany przez rząd projekt ustawy, druk
nia aktów terroryzmu jądrowego została przyjęta nr 2256 i 2383, przewiduje ratyfikację Międzynarodo-
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terrory-
13 kwietnia 2005 r. W dniu 14 września tego samego zmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne
roku podczas szczytu ONZ w Nowym Jorku ówczesny Narodów Zjednoczonych w dniu 13 kwietnia 2005 r.,
minister spraw zagranicznych Adam Rotfeld podpi- a podpisanej przez Polskę we wrześniu 2005 r.
sał konwencję w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Konwencja jest reakcją na nowe zagrożenie, jakim
Konwencja ta nakłada na państwa strony obowiązek jest terroryzm. Żyjemy w świecie, który dysponuje
penalizacji przestępstw skatalogowanych w jej arty- bogactwem niebezpiecznych materiałów. Terroryzm
kułach, jak również wprowadzenia zagrożeń tych szybko dostosowuje się do warunków, w jakich przy-
przestępstw surowymi karami, uwzględniającymi chodzi mu działać, a co za tym idzie, uczy się wyko-
rzystywać najnowocześniejsze obecnie dostępne dla
ich poważny charakter. Katalog ten obejmuje prze-
niego technologie. Terroryzm jądrowy stał się dziś
stępstwa podlegające już ściganiu w oparciu o odpo-
zagrożeniem bardziej realnym niż kiedykolwiek
wiednie przepisy polskiego Kodeksu karnego. Art. 21
wcześniej. Świadczą o tym chociażby sporządzone
i 22 stanowią gwarancję, iż realizacja postanowień w ostatnich latach przez różnorodne instytucje i agen-
konwencji będzie się odbywała z poszanowaniem za- cje raporty na temat kradzieży lub sprzedaży mate-
sad suwerenności, równości, integralności teryto- riałów radioaktywnych.
rium państw oraz nieingerencji w ich sprawy we- Z niepokojem obserwujemy także niestabilną sy-
wnętrzne. tuację polityczną na Bliskim Wschodzie. Sprawowa-
Ratyfikacja konwencji zgodnie z postanowieniami nie kontroli nad proliferacją zwłaszcza broni jądrowej
art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej staje się dziś dla wspólnoty międzynarodowej coraz
Polskiej będzie wymagała uprzedniej zgody wyrażo- trudniejsze. Konieczna jest więc intensywna współ-
nej w ustawie. praca państw w zakresie opracowania i przyjmowa-
Związanie się Rzeczypospolitej Polskiej postano- nia metod i środków mających na celu skuteczne
wieniami konwencji nie spowoduje konieczności wpro- zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym.
wadzenia zmian w polskim prawodawstwie, ponieważ Naprzeciw temu wychodzi projekt ustawy przewi-
jej postanowienia nie odbiegają od obowiązującego dującej ratyfikację Międzynarodowej Konwencji w spra-
w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego. wie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego. Uregu-
Wejście w życie konwencji nie powinno spowodo- lowania prawne zawarte w konwencji, zakładające
wać skutków finansowych dla podmiotów sektora płynną i szybką wymianę informacji oraz sprawny
finansów publicznych w postaci zmniejszenia ich do- system jurysdykcji, umożliwią szybką i skuteczną
chodów lub zwiększenia wydatków ani dodatkowych reakcję wobec sprawców działających na skalę mię-
skutków finansowych dla budżetu państwa, innych dzynarodową oraz pozwolą na uniknięcie fiaska po-
niż przewidziane w dalszej części budżetowej. stępowań karnych. Konwencja nakłada na państwa
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! strony obowiązek karania wymienionych w niej prze-
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz stępstw, a także przestrzegania zasad ochrony mate-
Komisja Spraw Zagranicznych wnoszą, by Sejm przy- riałów promieniotwórczych zgodnie ze standardami
ustalanymi przez Międzynarodową Agencję Energii
jął bez poprawek projekt ustawy zawarty w drukach
Atomowej. Ponadto przepisy konwencji stanowią
nr 2256 i 2383. Dziękuję. (Oklaski)
gwarancję, iż stosowanie jej postanowień będzie się
odbywało w oparciu o zasady suwerennej równości
i integralności terytorialnej państw oraz nieingeren-
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: cji w ich sprawy wewnętrzne, a także z poszanowa-
niem i przestrzeganiem praw człowieka.
Dziękuję panu posłowi. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Klub
Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem po- Platformy Obywatelskiej w trosce o poprawę bezpie-
rządku dziennego wysłucha 3-minutowych oświad- czeństwa obywateli i państwa polskiego, a także
czeń w imieniu klubów i kół. w trosce o wzmocnienie pozycji naszego kraju na are-
Otwieram dyskusję. nie międzynarodowej jest za przyjęciem przedmioto-
Proszę o zabranie głosu pana posła Marka Krzą- wego projektu ustawy. Dziękuję. (Oklaski)
kałę, klub Platforma Obywatelska.
Bardzo proszę.
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Poseł Marek Krząkała: Dziękuję uprzejmie panu posłowi.
Głos ma pan poseł Marek Suski, Prawo i Sprawie-
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! dliwość.
W imieniu klubu Platforma Obywatelska mam za- Proszę, panie pośle.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego 79

Poseł Marek Suski: Jeszcze kilka lat temu nikt by nie pomyślał, że
może pojawić się zjawisko terroryzmu jądrowego.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Przypomnijmy, terroryzm to od łacińskiego terror
Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Prawo – strach, trwoga i przerażenie. To pojęcie kojarzyło
i Sprawiedliwość wobec projektu ustawy o ratyfikacji się z reguły z terroryzmem politycznym, narodowym,
Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania czasami religijnym, a również i kryminalnym. I oto
aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgro- okazuje się, że są grupy, które są gotowe wykorzystać
madzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 postęp techniczny i zdobycze techniki, fizyki jądro-
kwietnia 2005 r. W dniu 14 września 2005 r. podczas wej. Rzeczywiście zagrożenie aktami terroryzmu
szczytu ONZ w Nowym Jorku minister spraw zagra- jądrowego jest realne, tym bardziej że międzynaro-
nicznych Adam Rotfeld podpisał tę konwencję w imie- dowy pakt o proliferacji, o nierozprzestrzenianiu
niu Rzeczypospolitej Polskiej. broni jądrowej i technologii jądrowej z 1968 r., zdaje
Jak powiedział mój przedmówca, z niepokojem się, nie odegrał roli, jaka była mu powierzona.
obserwujemy wzrastające natężenie aktów terrory- Społeczność międzynarodowa w związku z tym,
stycznych na całym świecie. Polska jako kraj odpo- co się dzieje, uznała za konieczne zacieśnienie mię-
wiedzialny, będący w strukturach międzynarodo- dzynarodowej współpracy w tym zakresie, w zakresie
wych, w NATO, odpowiedzialny za losy swojego na- przeciwdziałania ewentualnemu terroryzmowi jądro-
rodu, wspiera działania, które służą poprawie bez- wemu.
pieczeństwa i na świecie, i w naszym kraju. Zatem Konwencja zawiera wiele istotnych rozwiązań
trudno byłoby nie poprzeć tej konwencji. Prawo prawnych, przede wszystkim penalizuje przestęp-
i Sprawiedliwość oczywiście konwencję tę popiera. stwa związane z terroryzmem jądrowym, wprowadza
Chciałbym również wyrazić pewne zaniepokoje- pomoc prawną, stanowi samoistną podstawę do eks-
nie wzrastającą groźbą użycia czy broni jądrowej, czy tradycji osób podejrzewanych o działania związane
chociażby materiałów promieniotwórczych. Znane są z terroryzmem jądrowym lub popełniających takie
już przykłady gróźb wysyłanych przez terrorystyczne przestępstwa. W konwencji znajdują się także normy
organizacje, że mogą wyprodukować tzw. brudne poprawiające przepływ informacji z gwarancjami ich
bomby, czyli takie, które co prawda nie będą bomba- poufności, co jest istotne.
mi w ujęciu klasycznym, to znaczy nie będą powodo- W związku z powyższym klub Lewica stoi na sta-
wały wybuchu materiału rozszczepialnego, ale mo- nowisku, że jest to projekt ustawy, który musi zostać
głyby ten materiał promieniotwórczy rozproszyć za poparty i powinien zostać poparty dla dobra wspól-
pomocą wybuchu materiału konwencjonalnego. Stąd nego, w związku z czym będziemy głosowali za przy-
też groźba użycia tego typu środka terroru jest już, jęciem sprawozdania i za ustawą. Dziękuję bardzo.
niestety – powiem w ten sposób – całkiem realna. (Oklaski)
Dlatego też Polska powinna dołożyć wszelkich sta-
rań, żeby zminimalizować tego rodzaju zagrożenie,
tym bardziej że ta konwencja jest już przez Polskę
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
podpisana i wymaga tylko ratyfikacji.
Ratyfikacja ta powinna nastąpić jak najszybciej,
Dziękuję panu posłowi.
żeby Polska mogła wypełnić swoje zobowiązania
W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowe-
w koalicji antyterrorystycznej. Stąd też, jak powie-
go głos zabierze pan poseł Mieczysław Kasprzak.
działem, klub Prawa i Sprawiedliwości popiera przed-
Bardzo proszę, panie pośle.
łożony projekt. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: Poseł Mieczysław Kasprzak:


Dziękuję uprzejmie panu posłowi. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wy-
Stanowisko klubu Lewica przedstawi pan poseł soka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Polskiego
Jarosław Matwiejuk. Stronnictwa Ludowego chcę powiedzieć, że ten pro-
Proszę, panie pośle. jekt ustawy nie budził u nas żadnych wątpliwości,
dlatego też nasz klub poselski jednoznacznie opowia-
Poseł Jarosław Matwiejuk: da się za przyjęciem ustawy o ratyfikacji Międzyna-
rodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów ter-
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie roryzmu i będzie głosować za przyjęciem tej ustawy.
Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Dziękuję bardzo. (Oklaski)
klubu Lewica wobec sprawozdania Komisji Admini-
stracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw
Zagranicznych w sprawie przedmiotowego projektu Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
ustawy związanego z ratyfikacją Międzynarodowej
Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu Dziękuję panu posłowi.
jądrowego, konwencji ONZ-owskiej. Wysłuchaliśmy stanowisk klubów.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
80 Projekt ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:


Przechodzimy do zadawania pytań, do których Dziękuję uprzejmie.
zapisało się 2 panów posłów. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji
Czy ktoś z państwa miałby jeszcze ochotę zapisać pana posła Macieja Orzechowskiego.
się do zadania pytania?
Nie widzę.
Zamykam listę. Poseł Maciej Orzechowski:
Wyznaczam czas na zadanie pytania – 1 minuta.
Pierwszy zabierze głos pan poseł Dariusz Lipiński Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze!
z klubu Platforma Obywatelska. Chciałbym serdecznie podziękować członkom oby-
Nie ma pana posła. dwu komisji za sprawne przeprowadzenie projektu
Proszę o zabranie głosu pana posła Jarosława ratyfikacji konwencji. Zapobieganie proliferacji broni
Matwiejuka z klubu Lewica.
nuklearnej ma duże znaczenie i pewnie będzie nabie-
Bardzo proszę, panie pośle.
rało coraz większego, ponieważ materiały rozszcze-
pialne, jak i broń nuklearna znajdują się w posiada-
Poseł Jarosław Matwiejuk: niu coraz większej liczby państw. Dziękuję serdecz-
nie. (Oklaski)
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie
Ministrze! Chciałbym, żeby pan przypomniał opinii
publicznej, jakie to organy Rzeczypospolitej Polskiej Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
będą upoważnione do tego, by zapewnić faktyczną,
skuteczną realizację przedmiotowej konwencji. Dzię- Dziękuję uprzejmie.
kuję bardzo. Zamykam dyskusję*).
Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpi-
my w bloku głosowań.
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 14.
porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji
Dziękuję panu posłowi. Polityki Społecznej i Rodziny o komisyjnym
Lista posłów zapisanych do głosu została wyczer- projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnia-
pana. niu pracowników tymczasowych (druki nr 1929
Bardzo proszę o zabranie głosu zastępcę szefa i 2408).
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pana Pawła Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji
Białka. panią poseł Izabelę Katarzynę Mrzygłocką.
Bardzo proszę. Bardzo proszę, pani poseł.

Zastępca Szefa Poseł Sprawozdawca


Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Izabela Katarzyna Mrzygłocka:
Paweł Białek:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu sejmo-
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Od- wej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny mam za-
powiadając na pytanie, jakie organy państwa będą
szczyt przedstawić sprawozdanie w sprawie komisyj-
realizowały konwencję, chcę powiedzieć, że zgodnie
nego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnia-
z tą konwencją należy wskazać punkt kontaktowy
niu pracowników tymczasowych. Projekt jest zawar-
z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Tym punk-
tem kontaktowym, który będzie pracował całą dobę, ty w druku sejmowym nr 1929, a sprawozdanie ko-
będzie Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpie- misji w druku nr 2408.
czeństwa Wewnętrznego. Jest to jednostka, w której Pierwsze czytanie projektu odbyło się 18 czerwca
pełnią służbę funkcjonariusze wszystkich służ zaj- br. na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecz-
mujących się osłoną antyterrorystyczną kraju. nej i Rodziny. Został on wtedy skierowany do dalszej
Chciałbym również wskazać, co może jest istotne, pracy do podkomisji stałej ds. rynku pracy. Podkomi-
że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakre- sja rozpatrywała przedmiotowy projekt na dwóch
sie swoich kompetencji ma również zwalczanie zagro- posiedzeniach, zaś komisja rozpatrywała projekt na
żeń proliferacyjnych, których ta konwencja też czę- posiedzeniach, jak już wspomniałam, 18 czerwca,
ściowo dotyczy. Oczywiście te zadania będziemy re- a także 23 września i 8 października 2009 r.
alizować we współpracy z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych i prokuraturą. Dziękuję uprzejmie. *) Teksty wystąpień niewygłoszonych – w za-
(Oklaski) łączniku nr 1.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 81

Poseł Sprawozdawca wiednie rozwiązanie. Przeredagowaliśmy art. 18a


Izabela Katarzyna Mrzygłocka i dodaliśmy art. 18b. W naszym odczuciu przepisy
zostały na tyle doprecyzowane, że agencje pracy tym-
Czym różni się sprawozdanie komisji od projektu czasowej nie będą miały wątpliwości, w jakich sytu-
opisanego w druku nr 1929? Przede wszystkim w wy- acjach i za jakie okresy należy wydać pracownikowi
niku zgłoszonej autopoprawki została wykreślona świadectwo pracy.
zmiana 3. dotycząca dodania art. 8a i 8b po art. 8. Przy tym warto podkreślić, że zawsze na żądanie
Zgodnie z opinią Biura Analiz Sejmowych propono- osoby, która zakończyła zatrudnienie, świadectwo
wane w tych artykułach rozwiązania były niezgodne pracy musi zostać wydane w ciągu 7 dni od dnia zgło-
z przepisami dyrektyw unijnych. szenia żądania. To oznacza, że pomimo pewnego
Podczas procedowania nad projektem na posie- uelastycznienia przepisów w żaden sposób nie likwi-
dzeniu podkomisji wykreśliliśmy zmianę 2. polegają- dujemy tego gwarantowanego przez Kodeks pracy
cą na wydłużeniu z 3 do 6 miesięcy okresu, po upły- przywileju.
wie którego można zatrudnić pracownika tymczaso- W sprawozdaniu komisji zawarty jest także wnio-
wego na stanowisku wcześniej zajmowanym przez sek mniejszości dotyczący brzmienia art. 20 ust. 1
pracownika danej firmy, zwolnionego z przyczyn nie- ustawy. Zgodnie z obecnymi przepisami w okresie 3
dotyczących pracownika. Chodzi o to, że obecnie, kolejnych lat pracownik tymczasowy może być zatrud-
jeśli przedsiębiorca zwalnia osobę z danego stanowi- niony u jednego pracodawcy maksymalnie przez okres
ska, może tam zostać zatrudniony pracownik tym- 12 miesięcy. Natomiast zgodnie z intencją projekto-
czasowy, ale dopiero po upływie 3 miesięcy. Zgodnie dawcy ten okres ma zostać wydłużony do 18 miesięcy.
z propozycją zawartą w druku nr 1929 okres ten Na tym polega uelastycznienie przepisów. Wniosek
miałby być wydłużony do 6 miesięcy. mniejszości dotyczy właśnie tego zapisu i zmierza do
Tymczasem intencją zmian w ustawie jest uela- utrzymania w ustawie łącznego okresu 12 miesięcy
stycznienie obowiązujących przepisów, zatem zda- zatrudnienia u tego samego pracodawcy.
niem członków podkomisji, przedstawicieli rządu i obec- Podsumowując, w imieniu Komisji Polityki Spo-
nych na tym posiedzeniu ekspertów wydłużenie tego łecznej i Rodziny wnoszę o przyjęcie sprawozdania
okresu jest niepotrzebne. Zmiana została więc wy- zawartego w druku sejmowym nr 2408. (Oklaski)
kreślona i to rozwiązanie zostało zaakceptowane
przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny.
Problemy interpretacyjne dotyczyły przede Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
wszystkim treści nowego art. 18a. Na temat tych
zapisów dyskutowaliśmy bardzo długo i doszliśmy Dziękuję uprzejmie, pani poseł.
do wniosku, że są nieprecyzyjne. Przede wszystkim Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem po-
dwuznaczny był przepis art. 18a ust. 1 dotyczący rządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświad-
obowiązku wydawania świadectwa pracy w okresie czeń w imieniu klubów i kół.
nie dłuższym niż 12 miesięcy. Podczas procedowa- Otwieram dyskusję.
nia nad projektem zwracano uwagę, że zapis ten nie Proszę o zabranie głosu pana posła Janusza Dzię-
precyzuje, od kiedy tak naprawdę ten okres należy cioła, Platforma Obywatelska.
liczyć.
Jeśli chodzi o ust. 2 art. 18a, to zastanawiali-
śmy się, czy wydawanie świadectwa na żądanie Poseł Janusz Dzięcioł:
pracownika tymczasowego jest zgodne z Kodeksem
pracy, który precyzuje, że powinno one zostać wy- Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W związ-
dane w ciągu 7 dni od daty rozwiązania stosunku ku z tym, że pani poseł sprawozdawca tak szeroko
pracy. przedstawiła cel zmiany tej ustawy, pokrótce przed-
W tej sytuacji konieczne stało się doprecyzowa- stawię stanowisko klubu Platforma Obywatelska.
nie przepisów zgodnie z intencją projektodawców. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu
Nowe rozwiązania mają bowiem zlikwidować czaso- pracowników tymczasowych jest jednym z tych pro-
chłonną i kosztowną barierę administracyjną w funk- jektów, które w znaczący sposób mają ograniczyć biu-
cjonowaniu agencji pracy tymczasowej poprzez rokrację. Mówimy tutaj o biurokracji związanej z za-
zmniejszenia liczby wydawanych świadectw pracy, trudnianiem przez agencje pracy tymczasowej – dele-
a co za tym idzie, koszty zatrudniania pracowników gowanym do tzw. pracodawców użytkowników – pra-
tymczasowych powinny ulec zmniejszeniu. Tym sa- cowników tymczasowych. Jednak osiągnięcie efektu
mym staną się oni bardziej konkurencyjni na rynku ograniczenia biurokracji nie jest jedynym pozytyw-
pracy. nym skutkiem uchwalenia omawianej ustawy.
Skoro intencja jest jasna, pozostało jedynie wy- W ramach projektowanej ustawy zmianie ulegną
pracowanie takiego brzmienia przepisów, aby nie niektóre istotne zasady zatrudniania pracowników
powodowały one rozbieżności interpretacyjnych. tymczasowych. Dotyczy to tych zasad, które utrud-
Wspólnie ze stroną rządową, legislatorami i partne- niały funkcjonowanie na rynku pracy agencjom pra-
rami społecznymi udało nam się przygotować odpo- cy tymczasowej, a jednocześnie – i przede wszystkim
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
82 Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Poseł Janusz Dzięcioł wykonania wstępnych badań lekarskich i szkolenia


pracownika tymczasowego z zakresu bhp w przypad-
– osobom przez nie zatrudnianym. Dzięki tym zmia- ku kolejnego zatrudnienia są niezgodne z dyrektywa-
nom istotnie zwiększy się możliwość zatrudniania mi Unii Europejskiej, więc Komisja Nadzwyczajna
takich osób. Są to dwa najważniejsze cele projektu „Przyjazne Państwo” wycofała te zapisy w drodze
ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowni- autopoprawki.
ków tymczasowych. W wyniku dalszego procedowania w projekcie
Jeśli chodzi o wprowadzone zmiany, to jedną ustawy zawarte zostały 3 zmiany dotyczące: umożli-
z nich jest zmiana długości okresu zatrudnienia pra- wienia pracodawcy zatrudniania pracowników tym-
cownika tymczasowego u jednego pracodawcy użyt- czasowych mimo wcześniejszych zwolnień grupo-
kownika. Proponowana zmiana wydłuża czas łącz- wych, uproszczenia wydawania świadectw pracy
nego zatrudnienia do 18 miesięcy w okresie 3 lat. pracownikom tymczasowym oraz wydłużenia do-
Następną zmianą jest umożliwienie zatrudnienia puszczalnego łącznego okresu wykonywania pracy
pracownika tymczasowego u pracodawcy, u którego tymczasowej przez pracownika u jednego pracodaw-
co prawda wystąpiły zwolnienia grupowe, ale w zu- cy z 12 do 18 miesięcy w ciągu 3 lat.
pełnie innych jednostkach niż te, w których istnieje Klub Prawo i Sprawiedliwość nie zgadza się z tą
zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych. ostatnią zmianą. Praca tymczasowa ma charakter
Ponadto wprowadza się okres 6 miesięcy przerwy doraźny i nie może zastępować zwykłej umowy o pra-
między zatrudnieniem pracownika stałego a zatrud- cę. W Polsce już są nadużywane inne formy zatrud-
nieniem pracownika tymczasowego na tym samym nienia: umowa na czas określony i tzw. samozatrud-
stanowisku, jeśli rozwiązany został stosunek pracy nianie. Klub Prawo i Sprawiedliwość uzależnia po-
z przyczyn niedotyczących pracowników. parcie projektu ustawy od wyniku głosowania nad
Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie możli- wnioskiem mniejszości dotyczącym tej kwestii. Dzię-
wości wystawiania świadectwa pracy jako jednego kuję za uwagę. (Oklaski)
dokumentu zbiorczego uwzględniającego wszelkie
okresy zatrudnienia w ciągu roku, o ile pracownik
nie wyrazi żądania wystawienia świadectwa pracy Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
za okres krótszy po wygaśnięciu danej umowy.
Wszystkie powyższe ustalenia spełniają cele Dziękuję panu posłowi.
omawianego projektu ustawy: zmniejszają biuro- Stanowisko klubu Lewica przedstawi pan poseł
krację i sprawiają, że proces zatrudniania pracow- Tadeusz Tomaszewski.
ników tymczasowych stanie się bardziej elastyczny Proszę, panie pośle.
i łagodniejszy dla pracownika. Z tych istotnych
względów klub Platforma Obywatelska rekomen-
duje niniejszy projekt ustawy do przyjęcia. Bardzo Poseł Tadeusz Tomaszewski:
dziękuję. (Oklaski)
Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Klub Poselski
Lewica zapoznał się z omawianą nowelizacją, uczest-
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: niczył w pracach nad jej przygotowaniem i chce
przede wszystkim oświadczyć, że najważniejszym
Dziękuję uprzejmie panu posłowi. dokumentem między pracodawcą a pracownikiem
Głos ma pan poseł Adam Śnieżek, Prawo i Spra- jest umowa o pracę. Stoimy na stanowisku, że wła-
wiedliwość. śnie ten rodzaj świadczenia pracy najbardziej chroni
Proszę, panie pośle. pracownika. Trzeba uwzględniać sytuację na rynku
pracy, trzeba stwarzać elastyczne sposoby zatrudnia-
nia pracowników.
Poseł Adam Śnieżek: Myślę natomiast, że budzi wątpliwości zmiana 3.,
wydłużająca możliwość wykonywania pracy tymcza-
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym przed- sowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika
stawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy (do
i Sprawiedliwość wobec sprawozdania Komisji Poli- tej pory 12 miesięcy). Negatywne opinie w tej sprawie
tyki Społecznej i Rodziny o komisyjnym projekcie wyrazili przedstawiciele związków zawodowych, za-
nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników równo Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Za-
tymczasowych, druki nr 1929 i 2408. wodowych, jak i „Solidarności”. Istnieje obawa co do
Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Państwo” za- wykorzystywania tego przepisu. Jak podnoszą przed-
warła w omawianej nowelizacji kilka zmian zmierza- stawiciele związków zawodowych, ich zdaniem wła-
jących do ułatwienia pracodawcom zatrudniania śnie często w tym obszarze łamane jest prawo pracy.
pracowników za pośrednictwem agencji pracy tym- Dlatego będziemy popierać wniosek mniejszości zgło-
czasowej. W toku prac Komisji Polityki Społecznej szony przez klub Prawo i Sprawiedliwość zmierzają-
i Rodziny oraz jej podkomisji okazało się, że zmiany cy do pozostawienia dotychczasowego zapisu mówią-
polegające na zwolnieniu pracodawcy z obowiązku cego o tym, że w czasie kolejnych 36 miesięcy praca
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 83

Poseł Tadeusz Tomaszewski Poseł Mieczysław Kasprzak:


tymczasowa może być wykonywana w okresie nie- Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wy-
przekraczającym 12 miesięcy. soka Izbo! W ramach cyklu wieczornych debat spo-
Natomiast zmiana 2. w tej ustawie jest zmianą łeczno-socjalnych chciałbym zabrać głos w sprawie
zasadną. Przede wszystkim pozwoli w sposób zrozu- projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu
miały ułożyć między dwoma stronami: agencją pracy pracowników tymczasowych.
tymczasowej i pracownikiem, relacje dotyczące wyda- Pani poseł sprawozdawca bardzo szczegółowo
wania świadectw pracy. Zmniejsza częstotliwość wy- przedstawiła proponowane zmiany i zakres sprawoz-
dawania tych świadectw wtedy, gdy nie ma takiego dania przedstawionego przez Komisję Polityki Spo-
żądania ze strony pracownika. Jeśli pracownik chce łecznej i Rodziny. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. była
uzyskać świadectwo pracy, to agencja jest zobowiąza- innowacyjna. Kiedy przyjmowaliśmy tę ustawę, było
na w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia żądania wydać to coś nowego. Dzisiaj, po kilku latach funkcjonowa-
świadectwo pracy pracownikowi lub osobie upoważ- nia tej ustawy, mamy pewne doświadczenia, spo-
nionej. Ta zmiana jest jak najbardziej zasadna. strzeżenia, więc przyszedł czas na zmiany w ustawie.
Cieszy nas fakt, że podkomisja i następnie komi- Pewne uwagi, zmiany i poprawki, które zostały za-
sja zauważyły to, co było napisane w stanowisku proponowane przez rząd, idą w dobrym kierunku.
rządu na temat sprzeczności pewnych rozwiązań za- Przede wszystkim zmiana pierwsza, jeżeli chodzi
proponowanych przez komisję „Przyjazne Państwo” o pracowników tymczasowych i wydawanie im świa-
z prawem Unii Europejskiej. Te propozycje zapisów dectw pracy, ograniczy w pewnym sensie niepotrzeb-
zostały oddalone. Ta kwestia również nie budzi na- ną, zbędną biurokrację, bo w wielu przypadkach te
szych wątpliwości. zaświadczenia nie były potrzebne. Kolejna zmiana
Chciałbym, korzystając z tej możliwości, zapytać dotyczy chociażby świadectw zdrowia, które też nie
przedstawicieli resortu o następującą kwestię. Z infor- zawsze były potrzebne. Robienie badań co kilka mie-
macji, które zostały udostępnione przez Biuro Analiz sięcy było w tym przypadku zbędne, jeżeli taki pra-
Sejmowych, wynika, że liczba osób zatrudnianych za cownik miał aktualne i ważne świadectwo. Te spo-
pośrednictwem agencji pracy tymczasowej w ostatnim strzeżenia i uwagi są słuszne. Klub Polskiego Stron-
roku zmniejszyła się (wcześniej systematycznie rosła), nictwa Ludowego będzie głosował za ich przyjęciem.
natomiast liczba pracowników tymczasowych zmniej- Dziękuję. (Oklaski)
szyła się do 475 tys. (w 2007 r. wynosiła 486 tys.). Na
ile można dzisiaj powiedzieć, że ten system zatrudnia-
nia pracowników jest pod kontrolą Państwowej In-
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
spekcji Pracy? Czy zarówno społeczni inspektorzy
pracy, jak i Państwowa Inspekcja Pracy mają pełen Dziękuję uprzejmie panu posłowi.
wgląd w zasady zatrudniania pracowników tymczaso- Do zadania pytań zapisało się 3 posłów.
wych? Ten proces zatrudniania pracowników tymcza- Czy jeszcze ktoś z państwa miałby wolę zapisać
sowych oczywiście się rozwijał, kiedy dynamicznie się do zadania pytania?
rozwijała się gospodarka, ale w tej chwili mamy pew- Nie widzę.
ne objawy kryzysu, zwłaszcza na rynku pracy, gdzie Zamykam listę.
występują zwolnienia grupowe. Co prawda stwarzamy Czas na zadanie pytania – 1 minuta.
również możliwość zatrudniania w tych firmach, Jako pierwszy głos ma pan poseł Tadeusz Toma-
w których są te zwolnienia grupowe, ale w tych szewski, klub Lewica.
działach czy w tych miejscach, w których tych zwol-
nień grupowych nie stosowano, i to jest dobre rozwią- Poseł Tadeusz Tomaszewski:
zanie. Czy te firmy, które właśnie w tej chwili stosują
zwolnienia grupowe, ale przygotowują programy re- Pani Marszałek! Panie Ministrze! Chciałbym za-
strukturyzacyjne i często szybko potrzebują pracow- pytać pana, czy to rozwiązanie, które mamy w pro-
ników, będą mogły skorzystać z tego naszego rozwią- jekcie ustawy i które dotyczy przedłużenia możliwo-
zania, które mówi, że w tym miejscu, gdzie nie było ści zatrudniania pracowników w ramach pracy tym-
tego zwolnienia, można stosować te reguły? Czy ten czasowej z 12 do 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy, nie
przepis, który w tej chwili daje możliwość takiego wła- będzie negatywnie oddziaływało na zatrudnienie sta-
śnie zatrudniania, nie będzie nadużywany? Dziękuję. łe u pracodawcy i czy nie będą zagrożeni pracownicy
(Oklaski) zatrudnieni na umowę o pracę.
Druga kwestia dotyczy tych 4% pracowników
tymczasowych, którzy podejmują pracę za granicą.
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: Czy tutaj strona polska ma jakikolwiek wgląd, jeśli
chodzi o kwestię zasad zawierania umów z agencjami
Dziękuję panu posłowi. pracy tymczasowej za granicą? Czy po analizie tej
Stanowisko klubu Polskiego Stronnictwa Ludo- pracy tymczasowej za granicą nie nasuwają się jakieś
wego przedstawi pan poseł Mieczysław Kasprzak. konkretne wnioski, które można by było wykorzystać
Proszę, panie pośle. w pracy nad tą ustawą? Dziękuję.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
84 Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie


Pracy i Polityki Społecznej
Dziękuję panu posłowi. Radosław Mleczko:
Pytanie zadaje pan poseł Sławomir Kopyciński,
klub Lewica. Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Bar-
Proszę, panie pośle. dzo dziękuję za te pytania i uwagi. Postaram się od-
nieść oczywiście przede wszystkim do tych wątków,
które budzą pewne kontrowersje i wątpliwości, po-
Poseł Sławomir Kopyciński: nieważ w innych kwestiach nasze stanowiska są
wspólne i wydaje się, że rzeczywiście nowelizacja po-
Dziękuję bardzo. dąża w oczekiwanym kierunku.
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wyda- Najpierw uwaga o charakterze ogólnym. Otóż tę
je się, że omawiana ustawa zawiera przepisy o na- nowelizację musimy rozpatrywać również w kontek-
stawieniu antypracowniczym, w swoim założeniu ście innych propozycji legislacyjnych rządu, jak i part-
nerów społecznych, które dotyczą rynku pracy jako
mające na celu ograniczenie roli zatrudnienia na
całości. Nie ulega wątpliwości, że żyjemy w czasach,
umowę o pracę na czas nieokreślony, jako tej formy
w których instrumenty prawne powinniśmy tworzyć
podstawowej. Wspominał o tym w swoim wystąpie-
zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Nie
niu klubowym pan poseł Tadeusz Tomaszewski. chciałbym, żeby z tej debaty wynikał taki obraz, że te
Jednym z takich właśnie postanowień jest uchylenie rozwiązania służą wyłącznie ułatwieniu życia praco-
art. 3 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymcza- dawcom. Chodzi również o pracowników, którzy ko-
sowych. Uchylenie tego artykułu zachęci pracodaw- rzystają z różnych form zatrudnienia. Musimy więc
ców do zatrudniania przede wszystkim pracowni- patrzeć na tę nowelizację również w kontekście takich
ków tymczasowych. propozycji, jak ułatwienie samozatrudnienia pracow-
Chciałbym zapytać, czy ten kierunek nowelizacji ników i wychodzenia w tej sposób z bezrobocia, jak też
jest zgodny z dyrektywą Rady 1999/77/WE z 28 rozwiązań, które zostały wprowadzone do tzw. ustawy
czerwca 1999 r. dotyczącą porozumienia ramowego antykryzysowej i które zmieniają pewne rozstrzygnię-
w sprawie umów na czas określony. Właśnie ta dy- cia dotyczące czasu pracy itd. Nie będę w tej chwili do
rektywa wymaga zapewnienia pracownikom zatrud- tego wracał, ale w każdym razie jest to jeden z elemen-
nionym na podstawie umów terminowych należytej tów szerszej polityki związanej z rynkiem pracy i tak
ochrony. Dziękuję bardzo. chciałbym się do tego odnieść.
Jeśli chodzi o uwagi czy pytania szczegółowe, to
oczywiście podzielamy troskę wyrażoną tutaj przez
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: państwa, dotyczącą stosowania rozwiązań związa-
nych z rynkiem pracy adekwatnie do potrzeb i moż-
Dziękuję panu posłowi. liwości. Można tutaj mówić o wielu takich przypad-
Pytanie zadaje pan poseł Mieczysław Kasprzak, kach, w których zatrudnienie poprzez pracę tym-
Polskie Stronnictwo Ludowe. czasową i poprzez agencję pracy tymczasowej jest
najlepszym sposobem dostępnym na rynku pracy w
danym środowisku, w danym miejscu, i dlatego jest
Poseł Mieczysław Kasprzak: dosyć skuteczne. Państwo słusznie zwracali uwagę
na to, że w 2008 r. zaobserwowaliśmy pewien spa-
Dziękuję bardzo, pani marszałek. dek, jeżeli chodzi o liczbę osób zatrudnianych po-
przez agencje pracy tymczasowej, co jest przykładem
Panie ministrze, chciałbym zapytać, ile mamy w
tego, że również rynek zatrudnienia tymczasowego
Polsce agencji pracy tymczasowej i jaka jest geografia
odczuwa wszystkie bolączki związane z kryzysem
ich rozmieszczenia, jeżeli taką wiedzę pan dzisiaj
finansowym i z symptomami tego kryzysu na rynku
posiada. Jeżeli nie, to proszę o odpowiedź na piśmie. pracy. Nie można zatem mówić o tym, że zatrudnie-
Dziękuję bardzo. nie tymczasowe wypiera te stabilne rozwiązania, o
których mówimy, związane z umową o pracę na czas
nieokreślony itd. Jeśli chodzi o dane liczbowe i te
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: dotyczące poszczególnych regionów Polski, o któ-
rych pan poseł Kasprzak mówił, to do tego przejdę
Dziękuję panu posłowi. za chwilę.
Lista posłów zapisanych do głosu została wyczer- Natomiast teraz chciałbym się skupić na pytaniach
pana. dotyczących takich postanowień oddziałujących na
Bardzo proszę, głos zabierze podsekretarz stanu rynek pracy i ich ewentualnych negatywnych skut-
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pan Ra- ków. Chciałbym powiedzieć, że rząd rozstrzygnięcie
dosław Mleczko. związane z wydłużeniem z 12 do 18 miesięcy maksy-
Proszę, panie ministrze. malnego okresu wykonywania pracy przez pracowni-
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 85

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy dysponuje, bieżącymi informacjami, a mianowicie


i Polityki Społecznej Radosław Mleczko informacjami z 2008 r. I tak liczba pracowników,
osób skierowanych przez agencje pracy tymczasowej
ka tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy, co do wykonywania pracy tymczasowej w 2008 r. wy-
podkreślam, pracodawcy użytkownika, czyli tę zmia- niosła 474 747. W 2007 r. liczba pracowników tym-
nę w art. 20 ust. 1 ustawy, ten kierunek ocenia pozy- czasowych była wyższa o 11 844 i wyniosła odpowied-
tywnie, nie tylko ze względu na rozstrzygnięcia dla nio 486 591. Kobiety stanowiły 54% wszystkich pra-
samych agencji pracy tymczasowej, lecz również co do cowników tymczasowych.
ich zgodności z celami dyrektywy Parlamentu Euro- Jeśli chodzi o zróżnicowanie regionalne w zakre-
pejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r., bo w tej sie zatrudnienia poprzez agencje pracy tymczasowej,
chwili to już ta dyrektywa dotyczy rozstrzygnięć zwią- to najintensywniej z tej formy zatrudnienia korzysta-
zanych z pracą tymczasową. Zmiana zmierza bowiem ły osoby w woj. mazowieckim, bo ogółem to było 202
do poprawienia funkcjonowania tej formy zatrudnie- 683 pracowników, a dalej jest woj. łódzkie, dolnoślą-
nia i czyni ją bardziej dostępną na rynku pracy. skie, małopolskie, w których odpowiednio to było ok.
Porównajmy zatem z innymi państwami Unii Eu- 50, 60, 40 tys. pracowników. Regiony, w których sto-
ropejskiej, bo oczywiście przy opracowywaniu stano- sunkowo niewielka liczba pracowników korzystała z
wiska rządu staraliśmy się również korzystać z ich tej formy zatrudnienia, to przede wszystkim lubel-
doświadczeń, i myślę, że z zaciekawieniem państwo skie – 919 osób w 2008 r., podlaskie – 360 osób, świę-
przyjmą informację dotyczącą tych rozstrzygnięć w tokrzyskie – 138 osób, zachodniopomorskie – 4287
państwach, które stosują dość zróżnicowane modele osób. Te dane przedstawiam tylko po to, żeby pod-
polityki społecznej. Takie rozstrzygnięcia mamy np. kreślić, że przy opracowaniu stanowiska ministra
we Francji, gdzie obowiązuje te 18 miesięcy, nieza- pracy i polityki społecznej oraz przy przygotowaniu
leżnie od liczby odnawianych umów. W niektórych tego stanowiska, stanowiska rządu, staraliśmy się
przypadkach jest to od 9 do nawet 24 miesięcy. Fin- uwzględnić wszelkie okoliczności i konteksty wyni-
landia nie stosuje ograniczeń, jeżeli chodzi o czas kające zarówno z przepisów unijnych, z doświadczeń
zatrudnienia pracowników tymczasowych. Hiszpa- państw członkowskich, jak i z danych, które staramy
nia w niektórych przypadkach też nie stosuje ogra- się bardzo starannie zbierać, jeżeli chodzi o funkcjo-
niczeń, w niektórych te ograniczenia są od 6 do 18 nowanie agencji pracy tymczasowej na rynku pol-
miesięcy. Nie stosują takich ograniczeń również ta- skim. Na ile i w jaki sposób ci pracownicy poddawani
kie państwa, jak Węgry czy Słowacja. Wielka Bryta- są rygorowi kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, o
nia też nie stosuje takich ograniczeń. Jeśli chodzi o czym państwo słusznie wspominali? Oczywiście na
Republikę Czeską, to dane, którymi dysponujemy, takiej samej zasadzie jak wszystkie osoby zatrudnia-
mówią o 12 kolejnych miesiącach, ale i o możliwości ne przez pracodawców. Myślę, że Państwowa Inspek-
przedłużenia kontraktu na prośbę pracownika tym- cja Pracy w ramach swojej podległości wobec Wyso-
czasowego. To oczywiście wybrane przykłady. Wyda- kiej Izby takie szczegółowe dane może również przed-
je się, że obserwacja funkcjonowania rynku pracow- stawić. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
ników tymczasowych w tych krajach pozwala żywić
nadzieję, że nie będzie to miało negatywnego wpływu
na decyzje dotyczące zatrudnienia pracowników na Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
umowy o pracę i na umowy na czas nieokreślony, o
których tutaj mówiliśmy. Dziękuję panu ministrowi.
Wróćmy do kolejnych pytań. Na pytanie dotyczące Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji
zgodności projektu z dyrektywą już odpowiedziałem. panią poseł Izabelę Katarzynę Mrzygłocką.
Ta zgodność jest wymagana przez dyrektywę z 2008 r. Bardzo proszę, pani poseł.
i oczywiście te propozycje, które są zawarte w projek-
cie nowelizacji, są z nią zgodne. Co ważne, istnieje w
związku z prawem unijnym konieczność wprowadze- Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka:
nia do przepisów prawa pracy w każdym kraju człon-
kowskim takich postanowień, jak rozstrzygnięcia – i Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Właściwie pan mi-
tu moja odpowiedź związana z tą 4-procentową grupą nister do wszystkich zgłoszonych przez państwa wąt-
pracowników, którzy są delegowani do pracy za gra- pliwości się odniósł. Chciałabym podkreślić przede
nicą – w polskim Kodeksie pracy, o których traktuje wszystkim ten ostatni wątek dotyczący Państwowej
art. 67, mówiący o obowiązku zapewnienia odpowied- Inspekcji Pracy. Kontrole Państwowej Inspekcji Pra-
nich warunków zatrudnienia wynikających z przepi- cy w agencjach pracy tymczasowej są przeprowadza-
sów kraju, w którym jest zarejestrowana i w którym ne na bieżąco, o czym Państwowa Inspekcja Pracy
działa agencja pracy tymczasowej. informowała państwa w swoich sprawozdaniach.
Jeśli chodzi o dane dotyczące zarówno liczby pra- Były tam pewne niedociągnięcia, jeżeli chodzi o za-
cowników zatrudnionych poprzez agencje pracy tym- trudnianie pracowników tymczasowych, i Państwo-
czasowej, jak i pewnego zróżnicowania regionalnego, wa Inspekcja Pracy obiecała, że w tym roku będzie
to dysponujemy, minister pracy i polityki społecznej także na to zwracała uwagę.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
86 Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2009 roku

Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka ne do poprzedniej wersji analogicznego dokumentu


w odniesieniu do prezydencji słoweńskiej i prezyden-
Chciałabym jeszcze powiedzieć, że rynek pracy cji francuskiej.
musimy traktować jako całość i musimy dostosowy- Prezydencja czeska, jak wspomniałem, przypada
wać formy oraz możliwości do aktualnej sytuacji na na niezwykle trudny okres. Na początku swojego
rynku pracy, szczególnie teraz, w okresie kryzysu. przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej Republi-
Jeżeli chodzi o te regiony, w których jest zatrudnio- ka Czeska musiała sprostać dwóm trudnym i nieocze-
nych najwięcej pracowników tymczasowych – to pod- kiwanym konfliktom na arenie międzynarodowej.
kreślał pan minister Mleczko – to proszę zwrócić Był to przede wszystkim kryzys w zakresie dostaw
uwagę, że osoby tam skierowane to osoby mieszkają- gazu z Rosji do Unii Europejskiej oraz napięta sytu-
ce na obszarach o wysokim stopniu bezrobocia. Wy- acja w Strefie Gazy. Dodatkowym utrudnieniem była
daje się, że rozwiązania, które zostały zaproponowa- wewnętrzna sytuacja polityczna w Republice Cze-
ne, są adekwatne do potrzeb i możliwości. Dziękuję skiej, jak np. nieoczekiwana zmiana rządu. Powszech-
bardzo. (Oklaski) nie wiadomo, że na półmetku czeskiego przewodnic-
twa, 24 marca 2009 r. czeski parlament uchwalił
wotum nieufności wobec centroprawicowego rządu
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: Mirka Topolánka. W pierwszej połowie 2009 r. dał
się odczuć ogólnoświatowy kryzys finansowy, co wią-
Dziękuję uprzejmie, pani poseł. zało się z koniecznością podjęcia przez prezydencję
Zamykam dyskusję.*) czeską działań służących przeciwdziałaniu kryzyso-
Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpi- wi gospodarczemu.
my w bloku głosowań. Pomimo trudności natury politycznej, sytuacji
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 15. międzynarodowej i instytucjonalnej, chodzi głównie
porządku dziennego: Informacja dla Sejmu i Se- o kwestie wewnętrzne, prezydencji udało się spraw-
natu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pra- nie zarządzać procesem decyzyjnym w Unii Europej-
cach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czer- skiej. Czeska prezydencja za priorytety swojego prze-
wiec 2009 roku (podczas prezydencji czeskiej) wodnictwa uznała trzy kwestie: sprawy ekonomicz-
(druk nr 2285) wraz ze stanowiskiem Komisji do no-finansowe, politykę energetyczną i Partnerstwo
Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2333). Wschodnie.
Proszę o zabranie głosu podsekretarza stanu w Ustosunkuję się do tych trzech najważniejszych
Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej pana Ma- aspektów, natomiast jeśli chodzi o pozostałe zagad-
cieja Szpunara. nienia dotyczące szeroko pojętej polityki europejskiej,
Bardzo proszę. pozwolę sobie zwrócić uwagę tylko na te aspekty, któ-
re zdaniem UKIE, czyli Urzędu Komitetu Integracji
Europejskiej, miały największe znaczenie. W pozo-
Podsekretarz Stanu w Urzędzie stałym zakresie przedstawiliśmy bardzo wyczerpu-
Komitetu Integracji Europejskiej jącą pisemną informację zamieszczoną w dostarczo-
Maciej Szpunar: nym przez nas dokumencie.
Jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne i finansowe, w
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przy- ramach działań na rzecz przeciwdziałania skutkom
padł mi w udziale zaszczyt przedstawienia informacji kryzysu prezydencji czeskiej udało się doprowadzić do
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii porozumienia w sprawie tzw. wspólnotowej części eu-
Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2009 r., tzn. ropejskiego systemu naprawy gospodarczej. Łączna
w okresie sprawowania prezydencji przez Republikę wartość tych inwestycji wyniosła 5 mld euro. Chodzi-
Czeską. ło tutaj o inwestycje w dziedzinie energii i dostępu do
Myślę, że ta prezydencja była dla nas o tyle waż- szerokopasmowego Internetu. Były to działania wy-
na, że była to druga prezydencja, drugie przewodnic- chodzące naprzeciw polskim postulatom, albowiem
two nowego państwa członkowskiego, naszego bli- wśród inwestycji wspartych w ramach programu na-
skiego sąsiada, a także przewodnictwo w Radzie Unii prawy gospodarczej (recovery plan) znajdują się także
Europejskiej, które przypadło na wyjątkowo trudny inwestycje na obszarze Rzeczypospolitej.
okres. Wiele spośród zamierzeń, jakie postawiła W ramach działań antykryzysowych czeska pre-
przed sobą czeska prezydencja, musiało zejść na dal- zydencja zorganizowała 1 marca 2009 r. nieformalny
szy plan z uwagi na sytuację międzynarodową. szczyt Rady Europejskiej, podczas którego uzgodnio-
Pozwolę sobie zwrócić uwagę tylko na najważniej- no, iż nie można przeciwdziałać skutkom kryzysu
sze, naszym zdaniem, elementy tej informacji. Jest poprzez podejmowanie działań protekcjonistycznych.
ona niezwykle obszerna. Przygotowując ją, uwzględ- Na szczególne uznanie zasłużył polski rząd, który w
niliśmy uwagi państwa posłów, które zostały zgłoszo- trakcie tego nieformalnego szczytu wykazał się dużą
aktywnością. W rezultacie państwa członkowskie
*) Teksty wystąpień niewygłoszonych – w za- zobowiązały się, że nie będą podejmować działań pro-
łączniku nr 1. tekcjonistycznych.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2009 roku 87

Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu wątpienia za ogromny sukces trzeba uznać pierwszy
Integracji Europejskiej Maciej Szpunar szczyt Partnerstwa Wschodniego, który odbył się 7
maja 2009 r. w Pradze. Wzięli w nim udział przed-
W kontekście spraw ekonomicznych i finansowych stawiciele 27 państw członkowskich oraz 6 państw
wspomnę, że prezydencja czeska podjęła skuteczne partnerskich.
działania mające na celu przygotowanie spójnego, Podczas szczytu praskiego zobowiązano Komisję
wspólnego stanowiska Unii Europejskiej na szczyt Europejską, prezydencję czeską, a także wszystkie
G20 w Londynie. Wśród konkluzji znalazły się wypo- kolejne prezydencje do podjęcia działań implemen-
wiedzi dotyczące wzmocnienia regulacji nadzorczych tujących Partnerstwo Wschodnie. Powołano 4 plat-
nad globalnym systemem finansowym, jak również formy tematyczne. Pierwsza z nich to platforma do
poparcie dla wzmocnienia roli i zasobów Międzyna- spraw demokracji, dobrego zarządzania i stabilno-
rodowego Funduszu Walutowego. ści, druga – platforma do spraw integracji gospodar-
Podczas prezydencji czeskiej, już w ramach Unii czej i konwergencji z politykami UE, trzecia – do
Europejskiej, także zgodnie z oczekiwaniami Polski, spraw energii i czwarta – do spraw kontaktów mię-
zostały podjęte działania w zakresie reformy syste- dzyludzkich. Ponadto w konkluzjach czerwcowej
mu nadzoru finansowego. W lutym 2009 r. został Rady Europejskiej znalazł się zapis podkreślający
opublikowany tzw. raport de Larosière’a dotyczący konieczność skoncentrowania bieżących prac na
reformy europejskiego systemu nadzoru finansowe- skutecznej i efektywnej implementacji Partnerstwa
go. Na podstawie jego rekomendacji Komisja zapre- Wschodniego i to zarówno w wymiarze dwustron-
zentowała komunikat w sprawie nowych ram nad- nym, jak i wielostronnym.
zoru finansowego. Pozwolę sobie zwrócić uwagę na kilka aspektów
Do sukcesów czeskiej prezydencji należy także polityki europejskiej, które były istotne w trakcie
zaliczyć doprowadzenie do osiągnięcia kompromisu prezydencji czeskiej i ważne także z punktu widzenia
wśród państw członkowskich w zakresie stosowania Rzeczypospolitej. Pierwszy to badania, rozwój i inno-
obniżonych stawek VAT-u, podatku od wartości do- wacje europejskich struktur technologii i innowacji.
danej. W tym zakresie prezydencja czeska kontynuowała
Drugi z priorytetów czeskiej prezydencji to poli- prace nad projektami dokumentów wspólnotowych
tyka energetyczna. Rząd Rzeczypospolitej z zadowo- dotyczących takich kwestii, jak rozwój zasobów ludz-
leniem przyjmuje wyniki prac prezydencji czeskiej w kich, mobilność pracowników naukowych, zwiększe-
zakresie wzmocnienia trzeciego filaru europejskiej nie współpracy europejskich jednostek naukowych.
polityki energetycznej: Bezpieczeństwo dostaw ener- Podjęto dyskusję na temat działań na rzecz realizacji
gii i tras jej przesyłu do Unii Europejskiej. Dzięki wizji Europejskiej Przestrzeni Badawczej w 2020 r.
wysiłkom prezydencji lutowa Rada Ministrów UE do w kontekście tzw. procesu lublańskiego.
Spraw Transportu, Telekomunikacji i Energii, a na- Pomimo zapowiedzi nie został natomiast przez
stępnie marcowa Rada Europejska zatwierdziły pro- prezydencję czeską potraktowany jako priorytetowy
pozycje Komisji zawarte w drugim strategicznym temat tzw. piątej swobody, czyli swobody przepływu
przeglądzie energetycznym. Należy tu szczególnie wiedzy, innowacji i technologii w Unii Europejskiej,
podkreślić zobowiązanie Komisji do przedstawienia który, zdaniem Rzeczypospolitej, jest jednym z naj-
projektu rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa istotniejszych elementów tworzenia Europejskiej
dostaw gazu. Celem tego aktu prawnego będzie Przestrzeni Badawczej.
wzmocnienie wspólnotowych mechanizmów w soli- Może jeszcze zwrócę uwagę na kwestie z zakresu
darnej reakcji państw członkowskich na wypadek rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Warto pod-
kryzysu dostaw gazu. Nie muszę mówić, że z polskie- kreślić, że w trakcie prezydencji czeskiej – i to rząd
go punktu widzenia jest to niezwykle istotne. Polski bez wątpienia przywitał z zadowoleniem – zo-
W tym kontekście, w kontekście polityki energe- stały zakończone prace nad nowelizacją rozporządze-
tycznej, Polska z zadowoleniem przyjmuje także to, nia dotyczącego roamingu w Unii Europejskiej, w
o czym już wspomniałem, że w ramach planu napra- którym zawiera wskazania do kolejnej obniżki cen
wy gospodarczej, tzw. recovery plan, znalazły się tych usług, przy czym uwzględniono nie tylko obniż-
inwestycje infrastrukturalne w Polsce, tj. terminal kę w kontekście przekazu głosowego, ale także prze-
LNG w Świnoujściu i elektrownia w Bełchatowie. kazu danych i SMS-ów. Myślę, że są to zagadnienia
Zakończono także prace nad III pakietem liberaliza- szczególnie istotne z punktu widzenia obywateli Unii
cyjnym dla rynku energii elektrycznej i gazu ziem- Europejskiej; taki bardzo wymierny efekt prac na
nego. Ponadto osiągnięto wreszcie porozumienie w poziomie europejskim, z których obywatele Unii Eu-
zakresie wzmocnienia przepisów dotyczących bezpie- ropejskiej odnoszą korzyści.
czeństwa zaopatrzenia rynku w paliwa. Kolejną kwestią jest ochrona praw własności in-
Trzecia kwestia, którą prezydencja czeska posta- telektualnej. Prezydencja czeska kontynuowała pra-
wiła sobie za jeden ze swoich naczelnych prioryte- ce nad stworzeniem projektu rozporządzenia w spra-
tów, to Partnerstwo Wschodnie. W tym kontekście wie patentu wspólnotowego i nad stworzeniem euro-
należy pozytywnie ocenić postępy prac związanych pejskiego systemu jurysdykcji w sprawach patento-
z implementacją Partnerstwa Wschodniego. Bez wych. To także było zbieżne z interesem Polski.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
88 Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2009 roku

Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu wania, to generalnie prezydencja czeska właściwie


Integracji Europejskiej Maciej Szpunar podsumowała pozalegislacyjny proces dyskusji.
Z kolei w odniesieniu do polityki jakości produk-
Może przypomnę, że chodzi o ustanowienie wspól- tów rząd polski poparł konkluzję autorstwa prezy-
notowego patentu, który będzie funkcjonował obok dencji czeskiej, przede wszystkim z uwagi na podkre-
istniejącego jeszcze od lat 70. – na podstawie konwen- ślenie w nich potencjału i roli systemu gwarantowa-
cji monachijskiej – patentu europejskiego. Patent nych tradycyjnych specjalności. Ponadto, wbrew za-
wspólnotowy będzie patentem autonomicznym, nie łożeniom ujętym w priorytetach prezydencji czeskiej,
będzie stanowił jedynie wiązki patentów z poszcze- a także oczekiwaniom strony polskiej, prezydencja
gólnych państw, ale będzie w pełni wspólnotowy nie podjęła na forum Rady tematu negocjacji wielo-
i wyposażony we własną wspólnotową jurysdykcję. stronnych w ramach Rundy Rozwojowej Doha.
Zatrudnienie i polityka społeczna. Szczególnie Negatywnie należy ocenić brak inicjatywy ze
pozytywnie należy ocenić działania prezydencji cze- strony prezydencji czeskiej na gruncie projektu le-
skiej w kwestii urzeczywistnienia swobodnego prze- gislacyjnego Komisji Europejskiej nowelizującego
pływu pracowników i podkreślić wynikające z tego reżim pomocy na rzecz osób najbardziej potrzebują-
korzyści. Oczywiście miało to wielkie znaczenie, gdyż cych we Wspólnocie. Mimo zakończenia w tym za-
na czas prezydencji czeskiej przypadło zakończenie kresie procedury konsultacji z Parlamentem Euro-
drugiego etapu przejściowego w zakresie swobody pejskim prezydencja nie wznowiła prac nad dossier
przepływu pracowników. Jak wiemy, tylko dwa pań- znajdującym się w polu szczególnego zainteresowa-
stwa członkowskie spośród starych państw człon- nia polityki polskiej.
kowskich utrzymały ograniczenie swobody przepły- W zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw we-
wu pracowników. wnętrznych przede wszystkim należy zwrócić uwagę
W kontekście polityki zatrudnienia rząd Rzeczy- na podjętą decyzję w sprawie przyszłości Systemu
pospolitej wyraża zadowolenie z powodu podejmowa- Informacyjnego Schengen II (SIS II). Jest to projekt
nia przez prezydencję czeską działań wdrażających teleinformatyczny realizowany na ogromną skalę,
tzw. ideę flexicurity, czyli łączenia elementów ela- który będzie wykorzystywany do ochrony zewnętrz-
styczności na rynku pracy, a więc elastycznych form nych granic Unii Europejskiej.
zatrudnienia, z odpowiednimi zabezpieczeniami so- W obszarze wymiaru sprawiedliwości należy
cjalnymi. Nie ma wątpliwości, że taka polityka jest także odnotować postępy związane z realizacją pro-
elementem wzmocnienia konkurencyjności gospo- jektu e-prawo, elektroniczne prawo, który w znacz-
darki państw członkowskich Unii Europejskiej. nym stopniu ułatwi dostęp do wymiaru sprawiedli-
W trakcie prezydencji czeskiej nie udało się nato- wości. Z zadowoleniem przyjmujemy przedstawione
miast osiągnąć kompromisu w ramach procedury przez prezydencję wnioski dotyczące zmiany decyzji
koncyliacji w zakresie dyrektywy dotyczącej czasu ramowej Rady w sprawie zwalczania wykorzystywa-
pracy. Tutaj, jak wiadomo, Polska była zwolennikiem nia seksualnego dzieci i pornografii dziecięcej oraz
tak zwanej klauzuli opt-out, czyli możliwości wydłu- zmiany w decyzji ramowej w sprawie zwalczania
żenia tygodnia pracy ponad 48 godzin z zachowaniem handlu ludźmi.
65-godzinnego limitu czasu pracy. Nie osiągnięto w Dokumenty te wprowadzają skuteczniejsze zasady
tej sprawie porozumienia i wydaje się, że przyjęto współpracy przy zwalczaniu wymienionych prze-
rozwiązanie najlepsze. To, co nam proponowano bez stępstw, a także gwarantują ochronę osobom, które
możliwości wyłączenia, było z naszego punktu widze- padły ich ofiarami.
nia nie do zaakceptowania. Decyzja Rady w sprawie ustanowienia europejskie-
Kolejna kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwa- go systemu przekazywania informacji z rejestrów
gę, to prace Unii Europejskiej odnoszące się do wspól- skazanych w znaczny sposób ułatwi współpracę w
nej polityki rolnej. Po pierwsze, prezydencji czeskiej sprawach karnych. Osiągnięto także porozumienie
nie udało się wypracować tekstu konkluzji w sprawie co do projektu decyzji ramowej w sprawie zapobie-
przyszłości polityki rolnej, który uzyskałby jedno- gania sporom o właściwość w postępowaniu kar-
myślne poparcie wszystkich państw członkowskich. nym. Jest to projekt, którego jednym z inicjatorów
W konsekwencji już po raz drugi, po wcześniejszym była także Polska.
listopadowym niepowodzeniu prezydencji francu- I wreszcie ostatni aspekt polityk europejskich, na
skiej, Rada nie była w stanie uzgodnić wspólnego który chciałem zwrócić uwagę, czyli liberalna polity-
kierunku dalszego rozwoju instrumentów wspólnej ka handlowa. Tutaj z niepokojem odnotowujemy zni-
polityki rolnej. Z punktu widzenia Polski byłoby le- komą liczbę konkretnych działań, jakie podjęła pre-
piej, gdyby Rada podtrzymała zobowiązanie Komisji zydencja czeska, zwłaszcza w kontekście wznowienia
i Rady do podjęcia problematyki zróżnicowanych sta- wielostronnych negocjacji w ramach Rundy Rozwo-
wek wsparcia bezpośredniego w Unii Europejskiej. jowej Doha w ramach Światowej Organizacji Handlu.
Jeśli chodzi o zakończony etap wstępnej debaty Negocjacje te obecnie znalazły się w martwym punk-
nad nowym zestawem kryteriów biofizycznych dla cie, biorąc pod uwagę wynik ministerialnej konferen-
obszarów o niekorzystnych warunkach gospodaro- cji, która odbyła się w Genewie w lipcu 2008 r. Wobec
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2009 roku 89

Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:


Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
Dziękuję uprzejmie panu ministrowi.
tej sytuacji w okresie czeskiego przewodnictwa nale- Proszę o zabranie głosu pana posła Stanisława
ży odnotować częściowo zróżnicowane podejście do Rakoczego w celu przedstawienia sprawozdania.
zawierania przez Unię Europejską umów o wolnym Bardzo proszę, panie pośle.
handlu. Było to szczególnie istotne w kontekście in-
tensyfikacji prac Komisji Europejskiej mających na
celu szybkie zakończenie negocjacji umowy o wolnym Poseł Sprawozdawca
handlu w Koreą Południową. Ostatecznie z uwagi na Stanisław Rakoczy:
liczne zastrzeżenia państw członkowskich odnośnie
do trybu przeprowadzenia negocjacji nie doszło do ich Wielce Szanowna Pani Marszałek! Panie Mini-
sfinalizowania. strze! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić
Ponadto rząd Rzeczypospolitej w okresie prezy- Wysokiej Izbie projekt uchwały zawarty w sprawoz-
dencji czeskiej nie odnotował próby nowego zdefinio- daniu w druku nr 2333, w którym komisja rekomen-
wania przez UE relacji handlowych z takimi wysoko duje przyjęcie informacji o udziale polskiego rządu w
rozwiniętymi krajami, jak: Stany Zjednoczone, Ka- pracach Unii Europejskiej w okresie od stycznia do
nada, ale także Japonia, Australia, Nowa Zelandia. czerwca 2009 r., podczas prezydencji czeskiej.
Nie uczyniono wiele, aby wskazać cele, które UE po- Okres prezydencji czeskiej był okresem pełnym
winna osiągnąć w relacjach z państwami rozwijają- wyzwań zarówno natury merytorycznej, strategicz-
cymi się, szczególnie z tymi, które wśród tych krajów nej, jak i technicznej. Już na samym początku objęcia
przodują, czyli takimi, jak: Indie, Brazylia czy Repu- przez Republikę Czeską przewodnictwa w Radzie
blika Południowej Afryki. Unii Europejskiej rozpoczął się kryzys w Strefie
Natomiast odnosząc się do negocjacji handlowych Gazy, a jego dynamiczność i zmienność wymagały
z najbliższymi sąsiadami Unii Europejskiej, należy podjęcia natychmiastowych działań Unii Europej-
odnotować, iż w okresie prezydencji czeskiej doszło skiej jako kluczowego aktora procesu pokojowego. Z
do zawiązania unii celnej przez Federację Rosyjską, kolei konflikt w sprawie dostaw gazu z Federacji Ro-
Kazachstan i Białoruś. Jest to szczególnie istotne w syjskiej na terytorium Unii Europejskiej zmusił Re-
kontekście negocjacji akcesyjnych tych krajów do publikę Czeską, jako państwo reprezentujące Unię,
Światowej Organizacji Handlu, dlatego że w tej sy- do natychmiastowej reakcji na kryzys w sytuacji nie-
tuacji państwa te będą przystępowały do WTO już dostatecznie rozwiniętego instrumentarium Unii
jako unia celna. Rząd Rzeczypospolitej z niepokojem Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa energetycz-
odnotowuje, iż kraje te poinformowały o tymczaso- nego i reagowania kryzysowego. Te obydwa konflik-
ty toczyły się w cieniu rozwijającego się kryzysu fi-
wym zawieszeniu wszystkich negocjacji akcesyjnych
nansowo-gospodarczego. Pomimo tych trudności, a
do czasu znalezienia właściwego rozwiązania praw-
także problemów politycznych związanych ze zmianą
nego, jeśli chodzi o możliwość ich przystąpienia do
rządu w Republice Czeskiej naszym sąsiadom udało
WTO jako unii celnej.
się wybrnąć z sytuacji i w miarę sprawnie przewod-
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zapre-
niczyć 27 państwom Europy.
zentowałem najważniejsze elementy dokumentu
Podstawowym celem prezydencji czeskiej stały się
przedstawionego Wysokiej Izbie. Konkludując, kwestie ekonomiczno-finansowe. Wprawdzie kryzys
stwierdzę, że czeska prezydencja była dla nas nie- uniemożliwił realizację ambitnych planów liberalizacji
zwykle istotna w kontekście przygotowań do pol- mechanizmów regulujących funkcjonowanie wspólne-
skiej prezydencji i uzmysłowiła nam, jak ważna jest go rynku Unii Europejskiej, jednakże Czechom udało
sprawa reagowania na bieżącą sytuację polityczną, się przezwyciężyć narastające w Europie nastroje pro-
jak również że przygotowania w zakresie prioryte- tekcjonistyczne. Podczas prezydencji czeskiej odbyło
tów to jest jedna sprawa, natomiast zawsze musimy się 5 posiedzeń Rady Unii Europejskiej ds. Ekonomicz-
być przygotowani na to, że z uwagi na nieprzewidy- nych i Finansowych, co zapoczątkowało działania w
walne wydarzenia polityczne może się okazać, iż w zakresie reformy systemu nadzoru finansowego w
ramach polskiej prezydencji będziemy musieli zająć Unii Europejskiej, oraz przyjęciem przez Grupę Wy-
się zupełnie innymi zagadnieniami aniżeli te, które sokiego Szczebla raportu na ten temat. Niewątpliwym
zostały zaplanowane. Oceniając prezydencję czeską, sukcesem prezydencji czeskiej jest również porozumie-
należy stwierdzić, że pomimo nie najbardziej ko- nie w sprawie zgody państw członkowskich na stoso-
rzystnego obioru medialnego, szczególnie w pań- wanie obniżonych stawek podatku VAT.
stwach Europy Zachodniej, wydaje nam się, że cze- Kolejnym celem było zapewnienie bezpieczeństwa
ska prezydencja pokazała sprawność administracji, energetycznego w Europie, którego słabość odsłonił
jak również to, że nowe państwo członkowskie tak- kryzys gazowy. Wyraziliśmy swoje poparcie dla kon-
że może skutecznie i efektywnie sprawować funkcję kluzji Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Tele-
przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Dzięku- komunikacji i Energii, których celem jest wzmocnie-
ję za uwagę. (Oklaski) nie polityki energetycznej Unii Europejskiej, w tym
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
90 Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2009 roku

Poseł Sprawozdawca Stanisław Rakoczy ropejską i poddane ocenie podczas posiedzenia Rady
planowanego na listopad 2009 r.
przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa do- Kontynuowane były także negocjacje akcesyjne.
staw surowców, w szczególności gazu, co z naszego Republika czeska opowiadała się za kontynuacją pro-
punktu widzenia ma znaczenie priorytetowe. Sukce- cesu rozszerzenia, w tym negocjacji z Chorwacją.
sem jest „Europejski plan naprawy gospodarczej”, w Niestety, nierozwiązany spór graniczny ze Słowenią
ramach którego Polska ma szanse na dofinansowanie uniemożliwił prowadzenie dalszych rozmów akcesyj-
takich projektów jak projekty dotyczące budowy ga- nych. Pozytywnie natomiast została przyjęta chęć
zociągu Baltic Pipe czy terminalu gazu w Świnouj- przystąpienia do Unii Europejskiej Islandii.
ściu. Z zadowoleniem przyjęliśmy również fakt za- Podczas prezydencji czeskiej toczyła się także dys-
kończenia prac nad II pakietem liberalizacyjnym dla kusja nad przyszłością polityki spójności po roku
energii elektrycznej i gazu ziemnego. 2013, gdzie wszystkie państwa członkowskie wyrazi-
W trakcie prezydencji czeskiej zostało zatwierdzo- ły wolę kontynuacji jej celów: konwergencji, konku-
ne Partnerstwo Wschodnie. Sukces tego polsko- rencyjności oraz współpracy terytorialnej.
-szwedzkiego projektu został uwieńczony pierwszym W omawianym okresie istotne jest, również z
szczytem Partnerstwa Wschodniego, który odbył się punktu widzenia Polski, zaangażowanie państw
w Pradze w maju tego roku. Państwa członkowskie członkowskich oraz Komisji Europejskiej w nową
oraz 6 państw partnerskich z zadowoleniem przyjęły inicjatywę, jaką jest „Strategia Morza Bałtyckiego”.
także ustalenie 4 platform tematycznych: ds. demo- Jej celem jest m.in. poprawa stanu środowiska w tym
kracji, dobrego zarządzania i stabilności, ds. integra- regionie oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju
cji gospodarczej i konwergencji z politykami Unii gospodarczego.
Europejskiej, ds. energii i ds. kontaktów międzyludz- Sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Eu-
kich, które staną się podstawą wzajemnej współpra- ropejskiej jest jednym z najtrudniejszych wyzwań,
cy. Warto tu dodać, iż właśnie dzisiaj w Sztokholmie przed jakimi zostają postawione państwa członkow-
odbywa się, zwołane przez obecnie sprawującą prze- skie. Polska w przygotowaniach do pełnienia tej
wodnictwo w Unii Europejskiej Szwecję, specjalne funkcji w roku 2011 powinna czerpać z doświadczeń
spotkanie przewodniczących komisji spraw zagra- wszystkich swoich poprzedników. Komisja z zadowo-
nicznych w celu przedyskutowania parlamentarnego leniem przyjmuje deklarację rządu, iż priorytety pre-
zydencji polskiej będą konsultowane zarówno z Sej-
wymiaru Partnerstwa Wschodniego.
mem, Senatem, jak i z przedstawicielami środowisk
Podczas przewodnictwa Republiki Czeskiej zin-
naukowych oraz organizacji pozarządowych.
tensyfikowane zostały prace związane z zawarciem
W okresie od stycznia do czerwca 2009 r. komisja
porozumienia w sprawie polityki klimatycznej po
w imieniu Sejmu zajmowała się 182 projektami ak-
roku 2012. Ma ono dotyczyć redukcji emisji gazów
tów prawnych i stanowiskami rządu do tych aktów,
cieplarnianych oraz zakresu finansowania tych dzia-
rozpatrzyła także 29 pisemnych informacji dotyczą-
łań w państwach rozwijających się. W konkluzjach
cych posiedzeń Rady w trybie art. 9 ust. 1, a ponadto
ze szczytu Rady w czerwcu 2009 r. potwierdzono, że 6 informacji w trybie art. 8 ustawy z dnia 11 marca
alokacja zobowiązań finansowych na poziomie glo- 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Se-
balnym będzie opierać się na zasadach zdolności do natem w sprawach związanych z członkostwem Rze-
płacenia oraz odpowiedzialności za emisje. Jednocze- czypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
śnie Rada zwróciła się do Komisji o przedłożenie jej Jednocześnie chciałbym wyrazić zadowolenie z
w najbliższym czasie propozycji rozwiązań w tym szybkiego przygotowania przez rząd RP informacji
zakresie. na temat udziału Rzeczypospolitej w pracach Unii
Porozumienie polityczne w sprawie projektu dy- Europejskiej podczas prezydencji czeskiej i przekaza-
rektywy o emisjach przemysłowych jest jednym z nia jej niezwłocznie do Komisji do Spraw Unii Euro-
największych sukcesów prezydencji czeskiej, której pejskiej. Komisja wnosi do Wysokiej Izby projekt
zaangażowanie umożliwiło wprowadzenie szeregu uchwały, w którym zwraca się do Wysokiego Sejmu
nowych rozwiązań, w tym proponowanych przez Pol- o przyjęcie informacji rządu o udziale Rzeczypospo-
skę. Dalsze prace nad dyrektywą toczą się obecnie litej w pracach Unii Europejskiej w I półroczu 2009 r.,
pod przewodnictwem szwedzkim. w trakcie prezydencji czeskiej (druk nr 2333). Dzię-
W kontekście wspólnej polityki rolnej, mimo wy- kuję za uwagę. (Oklaski)
siłku prezydencji czeskiej, nie udało się wypracować
jednolitego stanowiska. Jednakże podczas majowego
posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa pań- Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
stwa członkowskie zaakceptowały wypracowany
przez czeską prezydencję projekt przewidujący obni- Dziękuję panu posłowi.
żenie do roku 2012 obciążeń biurokratycznych w Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem po-
stosowaniu wspólnej polityki rolnej o 25%. W ramach rządku dziennego wysłucha 10-minutowych oświad-
dyskusji zgłoszono kilkadziesiąt propozycji zmian, czeń w imieniu klubów i 5-minutowych oświadczeń
które mają być przeanalizowane przez Komisję Eu- w imieniu kół.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2009 roku 91

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska nowanych działań w ramach jednolitego rynku oraz


Unii Gospodarczej i Walutowej. Państwa członkow-
Otwieram dyskusję. skie Unii uzgodniły, iż nie będą podejmowały dzia-
Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Dariu- łań protekcjonistycznych, co jest zgodne ze stanowi-
sza Lipińskiego, Platforma Obywatelska. skiem rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydencja
czeska podjęła także skuteczne działania mające na
celu przygotowanie spójnego, wspólnego stanowiska
Poseł Dariusz Lipiński: Unii Europejskiej na szczyt G20 w Londynie. W
szczególności, znowu zgodnie ze stanowiskiem zaj-
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt mowanym przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej,
przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego ustalono, iż niezbędne jest wzmocnienie regulacji
Platformy Obywatelskiej dotyczące przygotowanej nadzorczych nad globalnym systemem finansowym,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o jak również poparcie dla wzmocnienia roli i zasobów
współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w Międzynarodowego Funduszu Walutowego w zapo-
sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospo- bieganiu kryzysom.
litej Polskiej w Unii Europejskiej, przyjętej przez Jeśli chodzi o politykę energetyczną, z zadowole-
Radę Ministrów informacji dla Sejmu i Senatu o niem przyjąć należy wynik prac prezydencji czeskiej
udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Eu- w zakresie wzmocnienia III filaru Europejskiej Poli-
ropejskiej w okresie od stycznia do czerwca 2009 r., tyki Energetycznej – bezpieczeństwa dostaw energii
czyli podczas prezydencji czeskiej, przedstawionej w i tras jej przesyłu do Unii Europejskiej. Dzięki wysił-
druku nr 2285. kom prezydencji lutowa Rada Unii Europejskiej do
Wysoka Izbo! Przewodnictwo Republiki Czeskiej Spraw Transportu, Telekomunikacji i Energii, a na-
w Radzie Unii Europejskiej przypadło na trudny stępnie marcowa Rada Europejska kierunkowo za-
okres. Już w pierwszych dniach swego funkcjonowa- twierdziły propozycje Komisji Europejskiej zawarte
nia prezydencja czeska musiała sprostać dwóm nie- w „Drugim strategicznym przeglądzie energetycz-
oczekiwanym, trudnym problemom: zaburzeniom w nym” i w ten sposób zobowiązały Komisję Europej-
dostawach gazu z Federacji Rosyjskiej na teren Unii ską oraz państwa członkowskie do realizacji ambit-
Europejskiej oraz konfliktowi w Strefie Gazy. Niespo- nego harmonogramu zadań wzmacniających bezpie-
dziewanym utrudnieniem dla funkcjonowania prezy- czeństwo dostaw surowców energetycznych do Unii
dencji stało się wotum nieufności dla rządu premiera i w ramach wspólnego rynku. Na tym tle należy
Mirka Topolánka, jakie czeska Izba Poselska uchwa- szczególnie podkreślić zobowiązanie Komisji Euro-
liła w dniu 24 marca. Nawiasem mówiąc, przykład pejskiej do przedstawienia projektu rozporządzenia
ten pokazuje, iż w kontekście zbliżającej się – nastąpi w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu. Celem nowe-
to za niewiele ponad 1,5 roku – polskiej prezydencji w go aktu prawnego będzie wzmocnienie wspólnoto-
Unii Europejskiej już teraz warto rozpocząć w na- wych mechanizmów solidarnej reakcji państw człon-
szym kraju debatę o rozpisaniu kalendarza politycz- kowskich na wypadek kryzysu dostaw gazu. Podczas
nego na rok 2011. Pomimo wspomnianych problemów czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej państwa
prezydencja czeska należycie zarządzała procesami członkowskie zadecydowały o potrzebie jak najszyb-
decyzyjnymi w Unii Europejskiej. Najważniejszymi szego osiągnięcia porozumienia w sprawie wspo-
obszarami priorytetowymi w tym okresie były: po mnianego rozporządzenia. Kwestie te są niezwykle
pierwsze, kwestie ekonomiczne i finansowe, po dru- ważne dla Polski, dlatego należy wyrazić także duże
gie, polityka energetyczna i, po trzecie, Partnerstwo zadowolenie z wyników prac nad „Europejskim pla-
Wschodnie. Omówię pokrótce te trzy obszary. nem naprawy gospodarczej”, w ramach którego zna-
Okres prezydencji czeskiej przypadł na czas kry- czące dofinansowanie ze środków wspólnotowych
zysu finansowo-gospodarczego. W tym okresie pod- mają szanse otrzymać istotne z punktu widzenia bez-
jęto szereg działań mających na celu przeciwdziała- pieczeństwa dostaw energii elektrycznej i gazu ziem-
nie spowolnieniu gospodarczemu oraz utrzymanie nego do Polski projekty infrastrukturalne, takie jak
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w państwach terminal gazowy w Świnoujściu i elektrownia w Beł-
członkowskich Unii Europejskiej. Rada Europejska chatowie. Pozytywnie należy ocenić również zakoń-
osiągnęła porozumienie w sprawie wspólnotowej czę- czenie prac nad III pakietem liberalizacyjnym dla
ści „Europejskiego planu naprawy gospodarczej” rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego. Prezy-
mającej wesprzeć projekty opiewające na kwotę 5 dencji czeskiej udało się doprowadzić do porozumie-
mld euro w dziedzinie energii i szerokopasmowego nia międzyinstytucjonalnego i przyjęcia pakietu w
Internetu, jak również w zakresie działań związa- brzmieniu zaakceptowanym przez Parlament Euro-
nych z nowymi wyzwaniami wspólnej polityki rolnej. pejski w drugim czytaniu. Podczas czerwcowej Rady
W ramach działań antykryzysowych prezydencja do Spraw Energii osiągnięto porozumienie polityczne
czeska zorganizowała 1 marca 2009 r. nieformalny w zakresie wzmocnienia przepisów dotyczących bez-
szczyt Unii Europejskiej, podczas którego zgodzono pieczeństwa zaopatrzenia rynku w paliwa. Polska
się, iż Unia może przezwyciężyć kryzys wyłącznie popiera przeprowadzenie rewizji przepisów dyrekty-
dzięki dalszemu podejmowaniu wspólnych, skoordy- wy nakładającej na państwa członkowskie obowiązek
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
92 Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2009 roku

Poseł Dariusz Lipiński jęli do wiadomości informację przedstawioną przez


premiera Irlandii na temat zaawansowania realiza-
utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej cji mapy drogowej dotyczącej kontynuowania proce-
i produktów ropopochodnych. su ratyfikacji traktatu z Lizbony. Powrót do dysku-
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Z perspektywy hi- sji na temat traktatu nastąpił podczas posiedzenia
storycznej może okazać się, iż za najważniejszy doro- Rady Europejskiej 18–19 czerwca, która, realizując
bek prezydencji czeskiej uznany zostanie postęp prac uzgodnienia podjęte w grudniu 2008 r., przyjęła pa-
związanych z implementacją inicjatywy Partnerstwa kiet niezbędnych gwarancji prawnych dla Irlandii
Wschodniego. To polsko-szwedzkie dziecko, uznane w celu zminimalizowania obaw narodu irlandzkiego
za swoje przez całą Unię Europejską, rozwija się w związanych z traktatem. Ponieważ ta sprawa zna-
sposób mogący dostarczać wiele satysfakcji jego ro- lazła swój szczęśliwy finał, pozwolicie państwo, że
dzicom. Partnerstwo Wschodnie staje się kluczowym pominę tutaj garść szczegółów.
instrumentem polityki energetycznej Unii Europej- Jeśli chodzi o perspektywy rozszerzenia Unii Eu-
skiej względem państw regionu Morza Czarnego i ropejskiej, opowiadamy się za kontynuowaniem pro-
Morza Kaspijskiego oraz narzędziem realizacji zasa- cesu rozszerzenia o państwa, które wyrażą wolę ak-
dy mówienia przez Unię jednym głosem w relacjach cesji i jednocześnie spełnią wszystkie wymogi unijne.
z państwami trzecimi. Myślę, że z polskiego punktu Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzielał aktywnego
widzenia Partnerstwo Wschodnie można uznać za wsparcie Republice Tureckiej i Republice Chorwacji
próbę praktycznej realizacji myśli politycznej Jerzego w ramach negocjacji akcesyjnych oraz w kontaktach
Giedroycia. dwustronnych z tymi państwami, a także na forum
Za ogromny sukces należy uznać pierwszy szczyt Unii Europejskiej. Rzeczpospolita Polska wspierała
Partnerstwa Wschodniego, który odbył się 7 maja także europejskie aspiracje państw regionu Bałka-
2009 r. w Pradze. Wzięli w nim udział przedstawicie- nów Zachodnich m.in. poprzez wspieranie przekaza-
le 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 6 nia wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej Re-
państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Biało- publiki Czarnogóry z Rady do Komisji Europejskiej.
rusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Wspólna deklaracja Podkreślała konieczność zachowania wiarygodności
praskiego szczytu Partnerstwa Wschodniego, która Unii poprzez dotrzymywanie zobowiązań podjętych
została podpisana w jego trakcie, stanowi podstawę w stosunku do państw tego regionu. Kolejnym ele-
do dalszej pogłębionej współpracy Unii Europejskiej mentem tych działań było wsparcie udzielane przez
z krajami partnerskimi. Podczas szczytu praskiego Rzeczpospolitą Polską dla działań zmierzających do
zobowiązano Komisję Europejską, prezydencję czeską liberalizacji wizowej wobec tych państw oraz przy-
oraz następne prezydencje do podjęcia działań imple- chylne stanowisko wobec planów Republiki Islandii
mentacyjnych w zakresie współpracy wielostronnej dotyczących złożenia wniosku o członkostwo w Unii
Partnerstwa Wschodniego. Dlatego z zadowoleniem Europejskiej. Rzeczpospolita Polska podkreślała, iż
odnosimy się do powołania czterech platform tema- perspektywa europejska powinna być otwarta dla
tycznych: do spraw demokracji, dobrego zarządzania wszystkich państw europejskich mogących spełnić
i stabilności; do spraw integracji gospodarczej i kon- kryteria członkostwa w Unii Europejskiej, a zróżni-
wergencji z politykami Unii Europejskiej; do spraw cowanie stopnia przygotowań do integracji europej-
energii i do spraw kontaktów międzyludzkich, któ- skiej nie może oznaczać żadnej dyskryminacji w dłuż-
rych inauguracyjne posiedzenia z udziałem państw szej perspektywie.
członkowskich oraz państw beneficjentów odbyły się Wreszcie na końcu, mając w pamięci perturbacje
w czerwcu 2009 r. Z satysfakcją należy przyjąć zapis wokół czeskiego przewodnictwa w Unii, warto po-
w konkluzjach czerwcowej Rady Europejskiej podkre- święcić parę słów przygotowaniom do polskiej prezy-
ślający konieczność skoncentrowania bieżących prac dencji. Rzeczpospolita Polska obejmie po raz pierwszy
na skutecznej i efektywnej implementacji inicjatywy prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w dniu 1 lip-
Partnerstwa Wschodniego w wymiarze dwu- i wielo- ca 2011 r., jako czwarte – po Republice Słowenii, Re-
stronnym. Konkluzje szczytu praskiego stanowią publice Czeskiej i Republice Węgierskiej – spośród
szczególne wyzwanie dla naszego kraju w związku ze tzw. nowych państw członkowskich Unii Europej-
zbliżającym się objęciem prezydencji Unii Europej- skiej. Przewodnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w
skiej przez Rzeczpospolitą Polską. Radzie Unii Europejskiej będzie miało kluczowe zna-
W dziedzinie zagadnień instytucjonalnych wyso- czenie dla kształtowania wizerunku Polski w Euro-
ko należy ocenić dorobek prezydencji czeskiej w pie oraz dla realizacji strategicznych interesów pol-
sprawie działań na rzecz przyszłości traktatu z Li- skiej polityki w Unii Europejskiej. W dniu 13 stycznia
zbony, choć, jak wiemy, poważne różnice zdań na 2009 r. (Dzwonek) Rada Ministrów przyjęła doku-
ten temat wśród samych polityków czeskich nie uła- ment „Program przygotowań Rzeczypospolitej Pol-
twiały tego zadania. W chwili obecnej wiemy już skiej do objęcia i sprawowania przewodnictwa w Ra-
jednak, że sukcesem uwieńczone zostały starania dzie Unii Europejskiej”, przedłożony przez pełnomoc-
na rzecz ratyfikacji traktatu przez Irlandię. Przy- nika rządu do spraw przygotowania organów admi-
pomnę, iż podczas posiedzenia Rady Europejskiej nistracji rządowej i sprawowania przez Rzeczpospo-
19–20 marca 2009 r. szefowie państw i rządów przy- litą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europej-
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2009 roku 93

Poseł Dariusz Lipiński również fakt, iż konieczność posiadania wschodniego


wymiaru europejskiej polityki sąsiedztwa jest czymś
skiej. Stan przygotowań Polski do objęcia prezydencji oczywistym z punktu widzenia Unii Europejskiej.
został szczegółowo przedstawiony w materiale, który Nie jest możliwe funkcjonowanie Unii bez takiego
otrzymaliśmy. Dlatego również nie ma potrzeby programu. Przyjęte rozwiązania mają jednak cha-
wgłębiania się w szczegóły. rakter minimalistyczny. Wszyscy oczywiście się po-
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ze względu na ska- cieszamy – i publicznie, i niepublicznie – tym, że jest
lę pojawiających się wyzwań prezydencja czeska była to zaledwie pewien zalążek, który może zaowocuje
trudnym okresem dla Unii Europejskiej, jednak uda- jakąś większą współpracą w przyszłości. Ale faktem
ło się w tym czasie zrealizować wiele ważnych dzia- jest, że to wspólne dziecko, z którego się wszyscy cie-
łań i zamierzeń, w tym także związanych z kluczową szymy, jak słyszeliśmy, to jest jednak dziecko, tak to
dla polskiej polityki zagranicznej inicjatywą Partner- nazwijmy, we wczesnej fazie urodzone, bardzo słabe,
stwa Wschodniego. bardzo cherlawe, które w zasadzie powinno w tej
Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej chwili leżeć w inkubatorze, i wszyscy się zastanawia-
opowiada się za przyjęciem przez Wysoką Izbę infor- my, jak dalej się jego życie potoczy. Zwróćmy uwagę,
macji Rady Ministrów dla Sejmu i Senatu o udziale że Rada Europejska przeznaczyła, zadeklarowała na
Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europej- cel funkcjonowania Partnerstwa Wschodniego zale-
skiej w okresie od stycznia do czerwca 2009 r. podczas dwie 600 mln euro na okres 5 lat, do 2013 r. To zna-
prezydencji czeskiej. Dziękuję. (Oklaski) czy, że jest to 120 mln euro rocznie na współpracę z
sześcioma państwami partnerskimi. Czyli z punktu
widzenia państwa partnerskiego na współpracę z
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: danym państwem, gdyby tylko całość tych funduszy
miała być przeznaczona na te relacje wzajemne, to
Dziękuję uprzejmie, panie pośle. jest zaledwie 20 mln euro. To jest nic w skali każde-
Proszę o zabranie głosu pana posła Karola Kar- go państwa – nie tylko państwa członkowskiego Unii
skiego, Prawo i Sprawiedliwość. Europejskiej, ale także państw, które mają być obję-
Bardzo proszę, panie pośle. te Partnerstwem Wschodnim. W związku z tym za-
chęcałbym rząd, aby jednak bardziej aktywnie brał
udział w tej polityce. Nie ma się co zachwycać tym,
Poseł Karol Karski: że ten program został przyjęty. On i tak zostałby
przyjęty, bo Unia Europejska musi mieć swój wschod-
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! ni wymiar europejskiej polityki sąsiedztwa. Ale ten
Rozpatrujemy dziś informację rządu dla Sejmu i Se- poziom, na którym zostało to zrobione, to jest rzeczy-
natu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach wiście poziom minimalny, zaledwie sygnalizujący
Unii Europejskiej w okresie od stycznia do czerwca funkcjonowanie Partnerstwa Wschodniego.
tego roku, czyli podczas prezydencji czeskiej. Następna kwestia, do której chciałbym się odnieść
Informacja ta została przekazana przez rząd Wy- – nie chcę tu się odnosić do wszystkich zagadnień i
sokiej Izbie dopiero 21 sierpnia tego roku, zaś rozpa- odczytywać wyjątków z informacji przedstawionej
trujemy ją dopiero pod koniec października. Odnoto- nam przez rząd – to jest kunktatorstwo polskiego
wujemy bardzo złą tendencję, niezależnie od różnych rządu w zakresie poparcia kandydatury José Manu-
amplitud, czy to dłuższych, czy to krótszych okresów, ela Barroso na funkcję przewodniczącego Komisji
ale jednak znacznie oddalonych od zakończenia danej Europejskiej. Na szczycie 18 i 19 czerwca państwa
prezydencji. Powoduje to, iż problemy, którymi się w członkowskie uzgodniły tę kandydaturę. Natomiast
tej chwili zajmujemy, są już w zasadzie problemami Polska nie znajdowała się w gronie tych, którzy ofi-
historycznymi, przy bardzo dynamicznym charakte- cjalnie popierali tę kandydaturę wcześniej. Kilka dni
rze Unii Europejskiej. Dlatego też po raz kolejny z tej wcześniej na posiedzeniu Komisji do Spraw Unii Eu-
trybuny – jak przy każdej tego typu okazji do tej pory ropejskiej pani minister Grażyna Bernatowicz
– chciałbym prosić rząd, aby jednak informacje z stwierdziła, że Polska tej kandydatury, aczkolwiek
okresu prezydencji były kierowane szybciej, żeby były uważa ją za dobrą, oficjalnie nie wsparła. Wówczas
one także przygotowywane na bieżąco. Wtedy rze- bodaj 12 bądź 13 państw oficjalnie wsparło kandyda-
czywiście praca Sejmu i nasza dyskusja na ten temat turę pana Barroso, który, o dziwo, dialektycznie
będzie miała jakieś realne efekty. przez ten rząd był cały czas przedstawiany jako ten,
Z tej informacji, jak również z innych informacji, który jest dobrym przewodniczącym z punktu widze-
które posiadamy na temat udziału Polski w pracach nia Polski, i gdyby został przewodniczącym na kolej-
Unii Europejskiej w czasie prezydencji czeskiej, wy- ną kadencję, byłoby to bardzo dobre rozwiązanie. Ale
łania się obraz rządu pasywnego, rządu płynącego z okazuje się, że tutaj albo coś nie zadziałało, albo za-
prądem, rządu nieprzejawiającego w zasadzie własnej działało coś, o czym nie wiemy, i Polska oficjalnie
aktywności. Odnotowujemy sytuacje, w których rząd takiego poparcia przed samym szczytem nie sformu-
polski zgłaszał pewne propozycje, takie jak Partner- łowała. Może to mieć negatywny wpływ także na
stwo Wschodnie. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę tekę komisarza dla przedstawiciela Polski.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
94 Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2009 roku

Poseł Karol Karski wybrany po aferze hazardowej jednak nada nową


dynamikę temu procesowi.
Należy jednocześnie zwrócić uwagę na zbyt mały W informacji rządu znajduje się także ciekawa
stopień absorpcji funduszy europejskich. Jest on cią- część dotycząca skarg przeciwko Polsce, które są
gle zbyt mały. Oczywiście on wzrasta, bo jest to wnoszone do Europejskiego Trybunału Sprawiedli-
obiektywna okoliczność, iż wszelkie programy, które wości. Dowiadujemy się z niej, iż w okresie od 1 stycz-
wcześniej się rozpoczynały, są powoli realizowane, nia do końca czerwca tego roku Komisja Europejska
natomiast to nie jest jeszcze ten stopień, który nam wniosła do ETS 12 skarg przeciwko Polsce. W tej
zapewnia wykorzystanie funduszy w 100% – nawet chwili w ETS toczy się 10 spraw przeciwko naszemu
kiedyś byliśmy pocieszani, że gdyby inni funduszy państwu. Myślę, że byłoby rzeczą właściwą, aby w
nie wykorzystali, to przecież możemy również apli- przyszłości tego typu informacje (Dzwonek) obejmo-
kować o te fundusze, których inne państwa człon- wały także – już kończę, pani marszałek – wskazanie,
kowskie nie wykorzystały. Jesteśmy bardzo daleko i dlaczego doszło do wniesienia skargi, jakie jest sta-
nie wiem, czy nie przesadziłem, mówiąc o tej magicz- nowisko Polski w danej sprawie, a jeśli mieliśmy do
nej liczbie 100%, bo to nie jest ten stopień absorpcji, czynienia z brakiem transpozycji prawa wspólnoto-
o której w tej chwili mówimy. wego do prawa polskiego, to jakie były przyczyny
Tutaj wielokrotnie poprzednicy podkreślali pa- takiego opóźnienia, względnie jaka jest perspektywa
trzenie przez pryzmat prezydencji czeskiej na przy- doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem wspól-
szłą polską prezydencję w Unii Europejskiej, która notowym.
rozpocznie się 1 lipca 2011 r. Myślę, że powinniśmy I ostatnia kwestia, tylko zasygnalizowana, to
się uczyć od innych państw członkowskich i powin- brak ustawy kompetencyjnej. Szanowni państwo,
niśmy także już podejmować konkretne działania, wszyscy przygotowujemy się do wejścia w życie trak-
nie tylko w zakresie pracy papierowej, przyjmowania
tatu z Lizbony i myślę, że pan premier Donald Tusk
wieloletnich programów, ale także w zakresie pracy
powinien pamiętać, że słowo dane publicznie musi
merytorycznej. Mam nadzieję, że już niedługo wresz-
być dotrzymane i że to jest nasz jeden, wielki, wspól-
cie doczekamy się oficjalnego przedstawienia propo-
ny obowiązek, aby doprowadzić, w sytuacji gdy wej-
zycji polskich priorytetów w trakcie polskiej prezy-
dzie w życie traktat z Lizbony, do możliwości wyko-
dencji, która z tego punktu widzenia będzie wkrótce
nywania tego traktatu i to do takiego jego wykony-
przed nami. Te priorytety nie powinny zostać ogło-
wania, aby nasze państwo sprawnie funkcjonowało
szone ex katedra przez rząd może w maju lub czerw-
cu 2011 r., lecz powinny zostać również przedyskuto- w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.
wane w parlamencie, powinny zostać przedyskuto-
wane z komisjami do spraw Unii Europejskiej oraz
Komisją Spraw Zagranicznych. Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
W tym kontekście także i pan przewodniczący
Rakoczy, i pan przewodniczący Lipiński odnosili się Dziękuję panu posłowi.
do kwestii wyborów. Rzeczywiście to jest problem. Głos ma pani poseł Jolanta Szymanek-Deresz,
Czesi w jakiś sposób dali sobie radę z poprowadze- klub Lewica.
niem tej prezydencji. Nie rozpadła się Unia Europej- Bardzo proszę, pani poseł.
ska, bo i nie może. Unia Europejska nie takie rzeczy
wytrzymała i wybory w trakcie prezydencji nie są
w tej chwili czymś precedensowym. Natomiast ten Poseł Jolanta Szymanek-Deresz:
przykład pokazał, jak utrudnia danemu państwu
wpływ na funkcjonowanie Unii Europejskiej w cza- Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wy-
sie prezydencji tego typu sytuacja. Chcę jasno zade- soka Izbo! Klub Poselski Lewica opowiada się za
klarować, że ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest przyjęciem informacji dla Sejmu i Senatu o udziale
wola skrócenia tej kadencji Sejmu. My wręcz w na- naszego kraju w pracach Unii Europejskiej w pierw-
szym programie, który został zaakceptowany w szej połowie roku 2009. Jest to bardzo poprawna in-
styczniu tego roku, w części dotyczącej polityki eu- formacja, a właściwie sprawozdanie z tego, co działo
ropejskiej żeśmy przyjęli, iż Prawo i Sprawiedliwość się w tym czasie na forum Unii Europejskiej i jak
opowiada się za skróceniem tej kadencji Sejmu, tak podołała zadaniom wynikającym z ówczesnej sytuacji
aby polska prezydencja mogła być reprezentowana politycznej i gospodarczej Republika Czeska. Nie
przez rząd jednolity i aby przyszła, spodziewana czy będę analizowała po kolei poszczególnych rozdziałów,
też trwająca prezydencja nie miała wpływu na kam- na które zostało podzielone sprawozdanie, bo, co pod-
panię wyborczą. Cieszę się z deklaracji pana prze- kreślam, ma ono charakter stricte informacyjny i nie
wodniczącego Lipińskiego, bo przewodniczący Klu- zawiera analiz, nie ma też w nim przedstawionych
bu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej polskich zamierzeń, które chcielibyśmy urzeczywist-
sprzed afery hazardowej mówił, że Platforma nie nić, a których prezydencja czeska nie zrealizowała.
rozważa takiej możliwości. Myślę więc, że może tu Tak więc nie ma tutaj miejsca na dyskutowanie o
nastąpiły pewne istotne zmiany i przewodniczący tym, co jest zawarte w sprawozdaniu, możemy je tyl-
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2009 roku 95

Poseł Jolanta Szymanek-Deresz dla Polski wypływa stąd jasny wniosek. Warunkiem
skuteczności podejmowanych działań na poziomie
ko przyjąć do wiadomości, i taka jest chyba też rola ponadnarodowym jest zapewnienie porozumienia
tej informacji. między głównymi siłami politycznymi w parlamen-
Natomiast tę debatę chciałabym wykorzystać ku cie, o co od wielu lat zabiega Sojusz Lewicy Demokra-
temu, aby uwypuklić kwestie, które odnoszą się do tycznej, a w czym niestety przeszkadzają partie Pra-
sytuacji polskiej. Mam tutaj na myśli prezydencję, wo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska. Oprócz
którą będziemy sprawowali od 1 lipca roku 2011, i tego consensusu wewnętrznego warunkiem skutecz-
dobrze, że każdy z nas tę datę powtarza, należy się z ności polityki ponadnarodowej jest ścisła współpraca
nią oswajać i należy ją utrwalać, bo odpowiednio do- rządu z prezydentem, czego także niestety w Polsce
brze przygotowana i sprawnie realizowana prezyden- brak. Problemy braku takiej współpracy partii w
cja może i powinna być ważnym czynnikiem w mię- czeskim parlamencie i na linii premier–prezydent
dzynarodowym odbiorze naszego państwa, a sprawo- podkreślano wyraźnie w Pradze podczas podsumo-
wanie przewodnictwa jest jednym z najtrudniejszych wywania czeskiej prezydencji. Opozycja krytykowa-
zadań, wymagających zaangażowania i elit politycz- ła wiele aspektów tej prezydencji, mówiąc przede
nych, i administracji publicznej. Jest więc oczywiste, wszystkim o braku politycznej stabilności w Cze-
że z uwagi na to ważne wydarzenie należy szczegól- chach. Także u nas, w Warszawie, podczas wrześnio-
nie dokładnie ocenić prezydencję pierwszego kraju z wej konferencji podsumowującej czeską prezydencję,
naszej środkowo-wschodniej części Europy, któremu konferencji zorganizowanej przez Instytut Spraw
w udziale przypadło to zadanie, a więc prezydencję Międzynarodowych, akcentowano brak politycznego
Republiki Czeskiej. Informacja rządowa poświęca consensusu w sprawach integracji europejskiej, pro-
wprawdzie tej sprawie uwagę, ale zawiera, tak jak wadzenie ostrej polemiki między czeskim rządem,
powiedziałam na wstępie, przede wszystkim wykaz prezydentem a opozycją, co sprawiło, zdaniem dys-
dokonań czeskiej prezydencji, a w minimalnym stop- kutujących, że ze strony elit politycznych popłynęły
niu dokonuje jej oceny pod względem, na czym chcę przesłane pod adresem własnego społeczeństwa i
się skupić, wniosków, jakie Polska powinna wycią-
partnerów zagranicznych sprzeczne sygnały dez-
gnąć z działania Pragi w pierwszym półroczu roku
orientujące opinię krajową i międzynarodową. A
2009. Inaczej mówiąc, nie wystarczy podkreślić suk-
warto podkreślić, że ponad dwa miliony internautów
cesy czeskiej prezydencji, należy raczej dogłębnie
było zainteresowanych relacjami prezydencja – Unia
powiedzieć o błędach, jakie popełniła czeska republi-
Europejska i ich znaczeniem dla realizacji strate-
ka, a jest to istotne w myśl zasady, że lepiej jest się
gicznych celów politycznych w Unii. No, dwa miliony
uczyć na cudzych błędach niż na błędach własnych.
to znak, że zainteresowanie opinii publicznej Unią
Należało też, wydaje mi się, omówić bardziej szcze-
Europejską było znaczące.
gółowo uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, w
jakich Czesi realizowali swoją prezydencję. Hasłowo Niezdolność czeskich ekip do skupienia się na re-
jedynie zostało zaznaczone: kryzys, Gaza, kryzys fi- alizacji celów prezydencji było największym błędem,
nansowy czy konflikt wewnętrzny. Dlaczego doma- jaki Czesi popełnili. Dziś wiele elementów wskazuje
gałabym się bardziej szczegółowej analizy? Ano dla- na to, że w ten sam sposób może być komentowana
tego że nie wykluczam, iż sytuacja naszego kraju nasza przyszła prezydencja, o ile nie zmieni się po-
podczas pełnienia przez nas prezydencji może być w dejście urzędu prezydenta i partii politycznych do
wielu przypadkach analogiczna i trzeba, aby w szer- kwestii współdziałania, do konsensusu w rozwiązy-
szym zakresie znalazły się w informacji rządu wnio- waniu najważniejszych dla Europy problemów. Pra-
ski, jakie płyną ze sprawowania prezydencji przez ga, o czym tylko marginalnie wspomina przygotowa-
czeską republikę, z jej błędami, dla Polski. na przez nasz rząd informacja, sprawowała swoją
Czesi rozpoczęli realizowanie swojej misji w nie- prezydencję także w trudnych warunkach zewnętrz-
sprzyjających okolicznościach zarówno wewnętrz- nych – konflikt na Bliskim Wschodzie czy kwestia
nych, jak i zewnętrznych, ale przede wszystkim to konfliktu gazowego Rosja – Ukraina. Czesi od po-
brak szerszego consensusu w sprawach integracji czątku swej prezydencji musieli stawić czoła znacz-
europejskiej zaczął negatywnie wpływać i nadal tak nemu sceptycyzmowi ze strony części państw człon-
wpływa na wizerunek Pragi. Oczywiście upadek rzą- kowskich, co w przypadku Francji, czyli partnera
du Mirka Topolánka, niestabilność na krajowej sce- Pragi w prezydencji grupowej, przybierało niekiedy
nie politycznej wręcz osłabiły siłę prezydencji w rela- formę otwartej wręcz wrogości. Jej przejawem, o
cjach z pozostałymi państwami członkowskimi, co czym także prawie nie wspomina się w informacji
było szczególnie wyraźnie widoczne w drugiej poło- rządu, było deprecjonowanie przez czołowych polity-
wie czeskiego przewodnictwa. Nowy premier, Jan ków Francji zdolności Czech do pełnienia przewod-
Fisher, był na międzynarodowej arenie postacią nie- nictwa w Unii i to jeszcze w czasie, zanim objęły one
znaną, niewciągniętą w problemy Europy, i fakt ten prezydencję. Konflikt nasilił się podczas rozwiązy-
stał się powodem krytyki Pragi, przede wszystkim wania właśnie kwestii Gazy, kiedy to Francja chcia-
przez nieprzyjazny jej Paryż – za chwilę o tym po- ła kontynuować własną politykę bliskowschodnią
wiem szerzej – ale częściowo także przez Berlin. A jako politykę wspólnotową. Inaczej mówiąc, Paryż
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
96 Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2009 roku

Poseł Jolanta Szymanek-Deresz Poseł Stanisław Witaszczyk:


uzurpował sobie prawo do roli głównego negocjatora Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
w sprawie pokoju na Bliskim Wschodzie. (Poseł Dariusz Lipiński: W trybie sprostowania w
W tym miejscu trzeba wyciągnąć kolejny, chyba związku z wypowiedzią posła Karskiego.)
najważniejszy wniosek dla Polski. Jednym z warun-
ków dobrego wykonania misji przewodnictwa jest
wcześniejsze pozyskiwanie sojuszników dla celów Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
wytyczonych podczas sprawowania czy wytyczonych
dla sprawowania prezydencji. Czy dziś już mamy ta- Panie pośle, proszę chwileczkę...
kie cele wytyczone i czy już mamy takich sojuszni- Pan poseł w trybie sprostowania.
ków? To jest główne pytanie, które na bazie informa- Bardzo proszę.
cji o udziale Polski w pracach w stolicy Unii Europej-
skiej w czasie prezydencji należy sobie postawić. Jakie
przewidujemy cele dla naszej prezydencji, ale przede Poseł Dariusz Lipiński:
wszystkim czy już pozyskujemy sojuszników dla re-
alizacji tych celów? Pani marszałek, w trybie sprostowania. Odnoszę
Działania w tym kierunku należy rozpocząć na wrażenie, że pan poseł Karol Karski niedokładnie
długo przed objęciem prezydencji, tak aby już na jej zrozumiał intencje mojego wystąpienia w części do-
wstępie dysponować wsparciem dla proponowanych tyczącej perspektywy polskiej prezydencji w roku
polskich posunięć, żeby nie zderzać się z taką sytu- 2011. Nie odnosiłem się do programu Prawa i Spra-
acją, w jakiej znalazła się Czeska Republika – kry- wiedliwości, bo przyznam, że nie jestem w tej dzie-
tyka, ostra krytyka Francji przed rozpoczęciem dzinie ekspertem. Natomiast intencją Platformy jest
prezydencji. jak najlepsze przygotowanie Polski do prezydencji.
To, co jest najważniejsze też dla Polski, nie w kon- Jest to intencja stała i trwała. Sugestie, że nastąpiło
tekście samej prezydencji jako instytucji, ale w kon- z naszej strony jakieś przeorientowanie stanowiska,
tekście polityki realizowanej przez dany kraj, to oczy- odbieram właśnie jako ilustrację zagrożenia dyskusji
wiście Partnerstwo Wschodnie. Nie zgadzam się z o polskiej prezydencji przez nadmiernie agresywne
kolegą z Prawa i Sprawiedliwości, że to partnerstwo demonstrowanie swojej opozycyjności przynajmniej
przez jedną z partii opozycyjnych. Dziękuję bardzo.
jest kulejące. To jest dopiero przyjęcie projektu, to
(Oklaski)
jest nasza idea, naszego autorstwa. I to jest nasz suk-
ces. Tak należy o tym mówić, a nie to podważać. To
jest też nasz wkład w czeską prezydencję.
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
A wracając na czeskie podwórko, to podkreślenia
wymaga też konieczność…(Dzwonek)
Dziękuję panu posłowi.
Już kończę, pani marszałek.
Jeszcze raz przepraszam pana posła.
…przygotowania technicznego i organizacyjnego. Zapraszam.
Czesi są, jak wiadomo, narodem bardzo pragmatycz-
nym i z ich doświadczenia powinniśmy korzystać. A
w jakim kontekście? Ano w takim, że administracja Poseł Stanisław Witaszczyk:
rządowa i organizacje pozarządowe, w chwili kiedy
zawiedli politycy, stanęły na szczęście na wysokości Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu
zadania. Podkreślano to także, podsumowując cze- Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego chciał-
ską prezydencję w Strasburgu, gdzie powiedziano, że bym przedstawić nasze stanowisko w sprawie infor-
Czesi mają dziś jeden poważny problem – ten problem macji dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej
nazywa się prezydent Vaclav Klaus. Tu także nieste- Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie sty-
ty można dopatrzyć się analogii do naszych polskich czeń–czerwiec 2009 r., podczas czeskiej prezydencji.
spraw, ale należy wyrazić nadzieję, że do 1 lipca 2011 Sprawowanie prezydencji przez Czechy przypadło
r. nasza wewnętrzna scena polityczna się ustabilizu- w czasie rozwijającego się światowego kryzysu finan-
je i polityka Unii Europejskiej realizowana przez sowo-gospodarczego, który to kryzys spowodował
nasz kraj w czasie naszej prezydencji będzie oparta bardzo znaczące spowolnienie gospodarcze wszyst-
na konsensusie. Dziękuję bardzo. (Oklaski) kich państw europejskich. Fakt ten stał się bardzo
ważną próbą spójnej polityki krajów wchodzących w
skład Unii Europejskiej, gdzie w imię wspólnego in-
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: teresu i polityki spójności należało odrzucić próby
działań protekcjonistycznych, prezentowanych przez
Dziękuję uprzejmie, pani poseł. niektóre kraje z tzw. starej Unii.
W imieniu klubu Polskie Stronnictwo Ludowe Na początku swojego przewodnictwa w Unii Eu-
głos zabierze pan poseł Stanisław Witaszczyk. ropejskiej Republika Czeska musiała sprostać rów-
Bardzo proszę, panie pośle. nież problemom dotyczącym dostaw gazu z Federacji
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2009 roku 97

Poseł Stanisław Witaszczyk podpisaniu traktatu przez prezydenta Rzeczypospo-


litej Polskiej ostatnim krajem, który nie ratyfikował
Rosyjskiej na teren Unii Europejskiej oraz napiętej traktatu, jest właśnie Republika Czeska, jednak sta-
sytuacji w Strefie Gazy. Także i te problemy zostały ły dialog państw Unii Europejskiej oraz ostatnie za-
w znacznym stopniu rozwiązane. powiedzi prezydenta odnośnie do zamiaru ratyfikacji
Prezydencja czeska wskazała 3 priorytetowe za- pozwalają przypuszczać, że traktat lizboński będzie
gadnienia, których realizacja w ramach hasła „Eu- ratyfikowany przez wszystkie kraje członkowskie
ropa bez barier” została postawiona na pierwszym Unii Europejskiej, co otworzy przed nią dalsze moż-
miejscu. Wskazane obszary to kwestie ekonomiczne liwości działania, nie wyłączając poszerzenia Unii
i finansowe, polityka energetyczna oraz Partnerstwo Europejskiej w przyszłości. Warto tu wspomnieć, że
Wschodnie. Skoncentrowanie się na wspomnianych nasz kraj konsekwentnie opowiadał się za kontynu-
obszarach działania ma ogromne znaczenie również owaniem procesu rozszerzania Unii Europejskiej,
dla naszego kraju. W szczególności chodzi o bezpie- oczywiście w odniesieniu do tych krajów, które speł-
czeństwo dostaw energii, w tym o planowane rozpo- nią odpowiednie, stosowne wymogi.
rządzenie dotyczące bezpieczeństwa dostaw gazu Nie sposób w krótkim wystąpieniu omówić
oraz o solidarną reakcję państw członkowskich w wszystkich istotnych zagadnień oraz działań rządu,
czasie problemów związanych z jego przesyłem. Pro- jakie miały miejsce w okresie od stycznia do czerwca
wadzenie przez Unię spójnej polityki ma w tym za- 2009 r. Wszystkie te działania musiały być zgodne z
kresie ogromne znaczenie. polityką spójności, której harmonogram w odniesie-
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest również usa- niu do poszczególnych miesięcy przedstawiono w
tysfakcjonowany „Europejskim planem naprawy go- załączniku nr 1 do rządowych materiałów. Posiedze-
spodarczej”, w ramach którego znaczące dofinanso- nia Rady Europejskiej oraz posiedzenia Rad Unii
wanie ze środków wspólnotowych mają szansę otrzy- Europejskiej zostały omówione tematycznie. Na po-
mać istotne dla Polski projekty infrastrukturalne, w siedzeniach wszystkich Rad, które dotyczyły zarów-
tym gazociąg Baltic Pipe, terminal w Świnoujściu i no spraw zagranicznych, jak i ekonomicznych, finan-
elektrownia w Bełchatowie. sowych, zatrudnienia i polityki społecznej, rolnictwa
Ważna sprawa to również inicjatywa polsko- i rybołówstwa, środowiska, wymiaru sprawiedliwości
-szwedzka – Partnerstwo Wschodnie, które podczas i spraw wewnętrznych, transportu, telekomunikacji
prezydencji czeskiej formalnie zatwierdzono jako i energii, konkurencyjności czy edukacji młodzieży
inicjatywę całej Wspólnoty, a dużym sukcesem, rów- oraz zdrowia, były reprezentowane interesy naszego
nież naszym, było doprowadzenie do pierwszego kraju w ramach Unii Europejskiej. Informacja rządu
szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbył się o wykonywaniu prawa Unii Europejskiej zawierająca
w Pradze 7 maja 2009 r. z udziałem przedstawicieli określenie trybu prac nad ustawami europejskimi
27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 6 oraz wyszczególnienie aktów prawa pochodnego Unii
państw partnerskich: Republiki Armenii, Republiki Europejskiej uzupełnia szczegółową relację Rady Mi-
Azerbejdżanu, Republiki Białorusi, Republiki Gru- nistrów w tym zakresie.
zji, Republiki Mołdawii i Ukrainy. W czasie szczytu Reasumując, należy stwierdzić, że czas prezyden-
podpisano wspólną deklarację współpracy, do której cji czeskiej w Unii Europejskiej mimo trudności na-
zobowiązane zostały kolejne prezydencje oraz Ko- tury obiektywnej można uznać za udany. Został on
misja Europejska. w dużej mierze należycie wykorzystany. Stało się tak
Dzięki m.in. zabiegom naszego rządu Partner- mimo wewnętrznych trudności Republiki Czeskiej
stwo Wschodnie stało się znaczącym elementem spowodowanych uchwaleniem przez Izbę Poselską
polityki energetycznej Unii Europejskiej względem wotum nieufności wobec rządu Mirka Topolánka w
państw regionu Morza Kaspijskiego i Morza Czar- połowie trwania czeskiego przewodnictwa w Radzie
nego. Dało to podstawę do dalszej współpracy Unii Unii Europejskiej. Fakt ten, chociaż nie przyniósł
z krajami partnerskimi, aczkolwiek naszym zda- negatywnych skutków w odniesieniu do działań wy-
niem przeznaczona dotychczas kwota na wsparcie konywanych w tym czasie, naszym zdaniem został
Partnerstwa Wschodniego jest stanowczo zbyt ni- negatywnie odebrany przez Wspólnotę Europejską.
ska, co staje się zadaniem na przyszłość, szczególnie W przededniu objęcia przez nas prezydencji w Unii
dla naszego rządu. Europejskiej stanowi to pewien sygnał dotyczący
Także w kwestiach ekonomiczno-finansowych tego, że nasz kraj powinien być pod każdym wzglę-
podjęto w czasie prezydencji czeskiej szereg działań dem perfekcyjnie przygotowany, tak abyśmy mogli
zmierzających do zminimalizowania rozwijającego uniknąć tego, co było niekorzystne, jeżeli chodzi o
się kryzysu finansowo-gospodarczego, a zorganizo- prezydencję czeską.
wany 1 marca 2009 r. nieformalny szczyt Rady Eu- Należy również podkreślić, że w omawianym
ropejskiej pozwolił na skoordynowanie posunięć w czasie dzięki poparciu wszystkich znaczących sił
ramach całej Unii. politycznych działających w Polsce przewodniczą-
Istotną sprawą, której nie udało się załatwić do cym Parlamentu Europejskiego został wybrany były
końca czerwca 2009 r., była sprawa traktatu lizboń- premier naszego kraju pan prof. Jerzy Buzek. Ten
skiego. Obecnie wiemy już, że po irlandzkim „tak” i bardzo istotny fakt świadczy o stale wzrastającej
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
98 Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2009 roku

Poseł Stanisław Witaszczyk Poseł Dariusz Lipiński:


roli Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach Unii Dziękuję bardzo.
Europejskiej. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Istotne jest również to, że Polska jako jedyny kraj W informacji rządu poświęcono sporo miejsca kwestii
w Europie zanotowała dodatni wskaźnik PKB, na rozszerzenia Unii Europejskiej. Chciałbym jednak
poziomie ponad 1%. Stało się tak między innymi dzię- zwrócić uwagę na rozłożenie akcentów w tej sprawie.
ki środkom finansowym pozyskanym z Unii Euro- W informacji jest mowa przede wszystkim o Chorwa-
cji i Turcji. Wspomniana została także Islandia, śla-
pejskiej i ich prawidłowemu wykorzystaniu oraz wła-
dowo pojawiły się zachodnie Bałkany. Natomiast w
ściwej działalności i polityce naszego rządu.
zasadzie w ogóle w tym kontekście nie pojawiają się
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klu- kraje Europy Wschodniej. Oczywiście bardzo dużo
bu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego uwagi zostało im poświęcone w części dotyczącej
wnoszę o podjęcie działań zmierzających do przyjęcia Partnerstwa Wschodniego, jednak wydaje się, iż nie
informacji w sprawie udziału Rzeczypospolitej Pol- powinniśmy dopuścić do sytuacji, w której partner-
skiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń– stwo będzie postrzegane jako trwały substytut dla
–czerwiec 2009 r., podczas prezydencji czeskiej. Dzię- dalszego rozszerzania Unii na Wschód.
kuję za uwagę. (Oklaski) Stąd też chciałbym zapytać, jak pan minister oce-
nia okres prezydencji czeskiej, jeśli chodzi o rozwój
perspektywy rozszerzenia Unii na Wschód. Czy ini-
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: cjatywa Partnerstwa Wschodniego może przynieść w
dłuższym okresie zmniejszenie oporu krajów Europy
Dziękuję uprzejmie panu posłowi. Zachodniej przed poszerzeniem Unii w tym kierun-
ku? Czy dajemy z kolei jasne znaki naszym wschod-
Wysłuchaliśmy oświadczeń w imieniu klubów.
nim sąsiadom i przyjaciołom, iż partnerstwo nie za-
Przechodzimy do zadawania pytań.
myka im drogi do przyszłego pełnego członkostwa w
Na listę zapisało się 5 panów posłów. Unii? Dziękuję. (Oklaski)
Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby się zapisać do
zadania pytania?
Nie widzę. Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Zamykam listę.
Wyznaczam czas na zadanie pytania na 1 minutę. Dziękuję panu posłowi.
Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Piotr Głos ma pan poseł Stanisław Kalemba, Polskie
Stanke, Prawo i Sprawiedliwość. Stronnictwo Ludowe.
Bardzo proszę, panie pośle. Proszę, panie pośle.

Poseł Stanisław Kalemba:


Poseł Piotr Stanke:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Szanowna Pani Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Jak pan ocenia przepływy finansowe w okresie pre-
Ministrze! Moje pytanie dotyczy projektu związane- zydencji czeskiej, kiedy Polska otrzymała z budżetu
go z gazociągiem Nabucco. Bez wątpienia jest to pro- Unii ok. 5,5 mld euro, natomiast składka wyniosła
jekt niezwykle istotny zarówno dla Polski, jak i dla ok. 2 mld? Pytanie brzmi, jakie są założenia na cały
całej Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że jest on ten rok.
ważnym elementem wspólnej polityki bezpieczeństwa Drugie pytanie dotyczy uproszczenia wspólnej
energetycznego, które dla Polski ma znaczenie kar- polityki rolnej. Jest co do tego zgoda, mamy 39 pro-
dynalne. Jak zatem wygląda sprawa jego realizacji, pozycji. Jaką prezydencja powinna tu podjąć decyzję,
jakie wysiłki uczynił polski rząd, aby chronić żywot- zdaniem pana ministra? Jest jeszcze sprawa płatno-
ści bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej
ne interesy naszego kraju w zakresie bezpieczeństwa
po roku 2013, bo za prezydencji czeskiej nie udało się
energetycznego? Dziękuję bardzo.
uzgodnić tutaj stanowiska. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:


Dziękuję uprzejmie panu posłowi. Dziękuję panu posłowi.
Pytanie zadaje pan poseł Dariusz Lipiński, Plat- Głos ma pan poseł Tadeusz Tomaszewski, klub
forma Obywatelska. Lewica.
Bardzo proszę. Bardzo proszę.
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2009 roku 99

Poseł Tadeusz Tomaszewski: Poseł Zdzisław Czucha:

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Szanowny Pa- Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wy-
nie Ministrze! Doświadczenia prezydencji czeskiej, soka Izbo! Panie ministrze, oprócz sukcesów prezy-
zwłaszcza jeśli chodzi o perturbacje związane ze dencji czeskiej, o których była tutaj mowa, są też
zmianą w składzie rządu, i kalendarz wyborczy w niepokojące sygnały. Takim niepokojącym sygnałem
czasie prezydencji Polski nakazują nam zadać na- jest brak porozumienia co do kształtu wspólnej poli-
stępujące pytanie: Czy rząd, biorąc pod uwagę nasz tyki rolnej po roku 2013, a w szczególności instru-
kalendarz wyborczy w 2011 r., zamierza podejmo- mentów wsparcia bezpośredniego. Panie ministrze,
wać jakieś działania dotyczące zmiany naszej pre- chciałbym zapytać, jakie były stanowiska poszczegól-
zydencji? Czy są w ogóle takie prawne możliwości? nych krajów i jakie były rozbieżności dotyczące
Oczywiście w mediach pojawiają się różnego rodza- kształtu wspólnej polityki rolnej po roku 2013.
I pytanie drugie. Podczas posiedzenia Rady ds.
ju informacje. Czy rządy mogą między sobą zamie-
Rolnictwa i Rybołówstwa w maju tego roku przedsta-
nić czas swojej prezydencji?
wiciele rządu polskiego wnieśli bardzo ważną sprawę
Druga kwestia dotyczy przygotowania Polski do
dotyczącą systemu kształtowania marż na produkty
prezydencji. Kiedy patrzymy na ustawę budżetową, rolno-spożywcze. Wiadomo, że produkty rolne mają w
to okazuje się, że np. w dziale: Sport na przygotowa- Polsce niską cenę, ale po przejściu procesu produkcji
nia do prezydencji jest 92 tys., w dziale: Turystyka marże są bardzo wysokie. Czy sprawa marż jest podej-
– 65 tys. zł. Czy państwo uważają, że za takie środki mowana przez prezydencję szwedzką, czy ten temat
można w sposób profesjonalny przygotować się do jest w ogóle kontynuowany? Myślę, że z punktu widze-
udziału Polski w tej prezydencji? (Oklaski) nia polskich konsumentów jest to bardzo istotne. Dzię-
kuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:


Wicemarszałek Ewa Kierzkowska:
Dziękuję panu posłowi.
Pytanie zadaje pan poseł Witold Namyślak, Plat- Dziękuję panu posłowi.
forma Obywatelska. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczer-
Bardzo proszę. pana.
Głos zabierze podsekretarz stanu w Urzędzie Ko-
mitetu Integracji Europejskiej pan Maciej Szpunar.
Poseł Witold Namyślak: Bardzo proszę, panie ministrze.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze!


Okres prezydencji czeskiej przypadł na czas świato- Podsekretarz Stanu w Urzędzie
wego kryzysu finansowo-gospodarczego. Prezydencja Komitetu Integracji Europejskiej
czeska podjęła szereg działań mających na celu prze- Maciej Szpunar:
ciwdziałanie spowolnieniu gospodarczemu oraz
utrzymanie wzrostu zatrudnienia w państwach Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dzię-
członkowskich Unii Europejskiej. Osiągnięto poro- kuję za wszystkie pytania i ustosunkowanie się do
zumienie w sprawie wsparcia projektu planu napra- informacji przedłożonej przez rząd. Zanim przejdę
do odpowiedzi na poszczególne pytania, odniosę się
wy gospodarczej na kwotę 5 mld euro w dziedzinie
w dwóch słowach do uwag, które padły w trakcie
energii i szerokopasmowego Internetu, jak również
wystąpień klubów, do ich najważniejszych aspektów.
działań związanych z nowymi wyzwaniami wspólnej
Jeśli chodzi o uwagi pani poseł Szymanek-Deresz,
polityki rolnej. to oczywiście nie był to dokument analityczny. Jego
Panie ministrze, rząd z dużym zadowoleniem celem było przedstawienie informacji w trybie usta-
przyjął osiągnięte porozumienie. Jak Polska skorzy- wy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Sena-
sta z tego planu? Kiedy możemy spodziewać się tem w roku 2009. Dokument nie przedstawiał jedy-
pierwszych środków i na jakie konkretne zadania? nie sukcesów, dokładnie wskazaliśmy także aspek-
Dziękuję za uwagę. (Oklaski) ty, co do których oczekiwania rządu Rzeczypospoli-
tej były inne aniżeli efekty czeskiej prezydencji. Był
to dokument sprawozdawczy, natomiast do wycią-
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: gania wniosków, do analizy służą już inne prace, ale
oczywiście z wielką ciekawością wsłuchujemy się w
Dziękuję panu posłowi. głosy państwa posłów, także co do przedstawionej
Głos ma pan poseł Zdzisław Czucha, Platforma przez nas informacji.
Obywatelska. Przechodząc do pytań. Pytanie pana posła Stan-
Proszę, panie pośle. ke dotyczące gazociągu Nabucco. Rzeczywiście ta
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
100 Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2009 roku

Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu (Poseł Stanisław Rakoczy: Budżetu prezydencji.)


Integracji Europejskiej Maciej Szpunar Tak, kwestii budżetu prezydencji. Dziękuję.
Rzeczywiście ta kwota jest niewielka, ale musimy
inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem insty- pamiętać, że plan wieloletni dotyczył przygotowań
tucji wspólnotowych i państw członkowskich. Świad- stricte związanych z prezydencją, takich jak przygo-
czy o tym sam fakt, że na Nabucco zostały przezna- towanie administracji, czyli stworzenie całej infra-
czony środki z recovery plan, z „Europejskiego planu struktury obsługi, szkoleń itd. Nie ma wątpliwości,
naprawy gospodarczej”. W lipcu zostało zawarte po- że prezydencja jest szansą na rozwój takich branż,
rozumienie państw zaangażowanych w ten projekt, jak sport czy turystyka, natomiast nie jest to central-
w większości państw członkowskich Unii Europej- ny aspekt polskiej prezydencji.
skiej, tak że na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że Gdyby iść tym tropem, to rzeczywiście budżet
realizacja tej inicjatywy, tego projektu przebiega prezydencji powinien obejmować wydatki wszystkich
zgodnie z naszymi oczekiwaniami. resortów, także tych niezwiązanych z nią bezpośred-
Pytanie pana posła Lipińskiego dotyczące rozsze- nio. Co więcej, jeśli chodzi o kwestie dotyczące spor-
rzenia. Nie ulega wątpliwości, że jednak w innej sy- tu i turystyki, musimy pamiętać, że zagadnienia te
tuacji są państwa Bałkanów Zachodnich, a w innej nie znajdują się w zakresie kompetencji Wspólnoty.
państwa leżące na wschód, państwa objęte Partner- Są to zagadnienia, co do których kompetentne są je-
stwem Wschodnim. I tutaj, nawiązując trochę do dynie państwa członkowskie. Trudno byłoby włączać
wypowiedzi pana posła Karskiego, nie zgadzam się do programu prezydencji dziedziny, które pozostają
z tym, że jest to kropla w morzu potrzeb. To znaczy wyłącznie w gestii państw członkowskich. Jest to
600 mln euro jak na obecną perspektywę finansową, szansa, ale szansa, która musi być wykorzystana w
czyli tę, która została już wcześniej przygotowana, to ramach środków budżetowych, które normalnie
wcale nie jest mała kwota. Musimy mieć świadomość, przysługują każdemu z resortów.
że środki finansowe, które są objęte Partnerstwem Pytanie pana posła Namyślaka dotyczyło kwestii
Wschodnim, nie mogą naprawić gospodarek państw związanych z tzw. recovery plan. Otóż środki, które
Europy Wschodniej. Gdyby ta kwota była nawet 100- zostały przyznane Polsce w ramach inwestycji w za-
-krotnie wyższa, to i tak nie byłaby wystarczająca. kresie energetyki, muszą być wykorzystane w latach
To są środki na to, aby stworzyć perspektywę euro- 2010–2011. Natomiast jeśli chodzi o środki dotyczące
pejską dla tych państw, aby wykorzystać kapitał, jaki rolnictwa, to będzie to modyfikowane w ramach Pro-
ma Unia Europejska, jeśli chodzi o państwa Europy gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wschodniej. Tak że myślę, że jak na obecną perspek- Pierwsze pytanie pana posła Czuchy dotyczyło
tywę finansową kwota 600 mln euro nie jest kwotą przyszłości wspólnej polityki rolnej i płatności bez-
niewielką. Sądzę też, że dopiero wykorzystanie tego pośrednich, i państw, które się temu sprzeciwiały.
instrumentu partnerstwa pozwoli na dokonanie re- Są to przede wszystkim Szwecja i Wielka Brytania
alnej oceny szans na członkostwo takich państw, jak jako państwa, które są płatnikami netto. One w ogó-
Ukraina. Natomiast nie mam wątpliwości, że rząd le nie są zainteresowane dalszym rozwojem wspól-
robi wszystko, aby przekonać państwa – szczególnie nej polityki rolnej. Pozostałe państwa były general-
państwa członkowskie, które nie są co do tego prze- nie przychylne, za wyjątkiem niektórych państw
konane – o konieczności tego rozszerzenia w średniej bałtyckich, ale te wyrażały sceptycyzm z zupełnie
bądź dłuższej perspektywie. innych powodów.
Jeśli chodzi o pytanie pana posła Kalemby, pierw- Jeśli chodzi o kwestię marż, Komisja ma podjąć w
sze pytanie dotyczące przepływów finansów, to infor- tym zakresie działania w dwóch sektorach – w sek-
macja zamieszczona w przedstawionym przez rząd torze mlecznym i w sektorze mięsa wołowego. Taką
dokumencie jest rzeczywiście dość skrótowa, ale po- mamy w tej chwili informację.
proszę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego o prze- Myślę, że odpowiedziałem już na wszystkie pyta-
kazanie dokładniejszej informacji w tym zakresie. nia. Dziękuję za zadane pytania, dziękuję także za
My jako rząd nie zajmujemy się tym, a nie chciałbym wszystkie komentarze. Przygotowując co pół roku
powtarzać danych, które zostały zamieszczone w do- taką informację, uwzględniamy uwagi dotyczące nie
kumencie. tylko konkretnych zagadnień, ale także kształtu tego
Jeśli chodzi o przyszłość wspólnej polityki rolnej, dokumentu. Konkludując, padł tutaj zarzut, że rząd
to dyskusja rozpocznie się tak na dobre dopiero w przygotował ten dokument zbyt późno. Ten doku-
roku 2010, po przedstawieniu przez Komisję komu- ment został przekazany w sierpniu. Prezydencja cze-
nikatu. Rola Polski bez wątpienia jest duża, także na ska zakończyła się 30 czerwca. Dokument musi zo-
etapie przygotowywania tego komunikatu. Zakłada- stać opracowany, musi być przyjęty przez Komitet
my, że dyskusja z tym związana będzie toczyła się Europejski Rady Ministrów, Radę Ministrów. Wyda-
zarówno w okresie bezpośrednio poprzedzającym je się, że jeżeli został przekazany w sierpniu, to nie
polską prezydencję, jak i w trakcie jej trwania. jest to jakieś nadzwyczajne opóźnienie.
Pytanie pana posła Tomaszewskiego dotyczyło Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dzięku-
kwestii... ję za wszystkie uwagi i pytania. (Oklaski)
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale RP w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2009 roku 101

Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: cie ustawy o zmianie ustawy o działalności po-


żytku publicznego i o wolontariacie oraz niektó-
Dziękuję panu ministrowi. rych innych ustaw (druki nr 1727 i 2407).
Głos zabierze sprawozdawca komisji pan poseł Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji
Stanisław Rakoczy. pana posła Tadeusza Tomaszewskiego.
Bardzo proszę, panie przewodniczący. Bardzo proszę, panie pośle.

Poseł Stanisław Rakoczy: Poseł Sprawozdawca


Tadeusz Tomaszewski:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie!
Przysłuchiwałem się tej dyskusji i dochodzę do takie- Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt w
go samego wniosku, jak wszyscy, że nie budzi ona imieniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przed-
specjalnych kontrowersji. Wyrażone w niej oceny, stawić sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o
wnioski, są do przyjęcia przez wszystkich, od prawa zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego
do lewa. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jed- i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, druk
ną kwestię, o której wspominali i posłowie wypowia- nr 2407.
dający się w imieniu klubów, i zadający pytania. Otóż Prace nad nowelizacją tejże ustawy rozpoczęły się
wyciągnijmy jak najdalej idące wnioski z tej prezy- w poprzedniej kadencji. Ze względu na jej skrócenie
dencji dla naszej prezydencji w roku 2011. Proszę nie było możliwości zakończenia tychże prac. Nowy
zobaczyć, miałem okazję rozmawiać w przeróżnych rząd, uwzględniając dorobek poprzedniego rządu, a
gremiach na temat oceny tejże prezydencji i – mimo także wyniki konsultacji społecznych, które były pro-
jej niewątpliwie merytorycznych osiągnięć i w sumie wadzone bardzo szeroko w różnych grupach społecz-
udanych działań – ona jest jak gdyby oceniana z per- nych, różnych grupach trzeciego sektora, również w
spektywy tego, co się stało na końcu, czyli tych nie- administracji rządowej i samorządowej, złożył pro-
porozumień samych Czechów, zmiany rządu i takie- jekt ustawy na początku tego roku do laski marszał-
go nieciekawego klimatu. kowskiej. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny skie-
Dlatego też apeluję gorąco, abyśmy dyskutowali rowała ten projekt po pierwszym czytaniu do podko-
już teraz nad naszymi priorytetami, rozmawiali dużo misji stałej do spraw współpracy z organizacjami
również z opozycją, bo jeśli mamy mieć różnicę zdań, pozarządowymi. Podkomisja podjęła na nowo wysiłek
to miejmy ją teraz, a potem wyjdźmy jednym fron- pracy nad tymże projektem rządowym, uwzględnia-
tem. Niech to będzie prezydencja polska, a nie prezy- jąc przede wszystkim sugestie strony społecznej. Od-
dencja partyjna jednego czy drugiego ugrupowania, byliśmy 11 posiedzeń podkomisji, z bardzo dużym – co
tak aby Polska, mając to oczko w historii, naprawdę chcę podkreślić, a jednocześnie za to podziękować –
na tym skorzystała i żeby po zakończeniu prezyden- zaangażowaniem strony społecznej reprezentowanej
cji nasza pozycja na arenie międzynarodowej jeszcze zarówno przez sektor organizacji pozarządowych,
się wzmocniła. Gorąco o to apeluję i jeszcze raz wno- fundacji, jak i przedstawicieli konwentu marszałków
szę do Wysokiej Izby o przyjęcie informacji. Dziękuję czy specjalistycznych organizacji trzeciego sektora,
pięknie. (Oklaski) strony rządowej, naszego biura legislacyjnego.
W czasie prac nad tym projektem ustawy uzna-
liśmy, że oczywiście zakres nowelizacji jest taki, jak
Wicemarszałek Ewa Kierzkowska: zaproponował rząd. Jednak strona rządowa w czasie
tych prac była otwarta właśnie na sugestie strony
Dziękuję panu posłowi. społecznej. Między posiedzeniami komisji odbywały
Zamykam dyskusję. się jeszcze seminaria, w czasie których przygotowy-
Proponuję, aby Sejm przystąpił niezwłocznie do wano na kolejne posiedzenia podkomisji ewentualne
drugiego czytania projektu uchwały. nowe rozwiązania. Dziś z całą odpowiedzialnością
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że mogę stwierdzić, że Wysoki Sejm będzie miał moż-
Sejm propozycję przyjął. liwość przyjęcia projektu ustawy, który w znacznej
Sprzeciwu nie słyszę. mierze odpowiada na zapotrzebowanie trzeciego
Przystępujemy zatem do drugiego czytania pro- sektora.
jektu uchwały. Potocznie mówimy (Dźwięk telefonu komórkowego)
Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos – myślałem, że to mój telefon, ale jednak nie – że to
w drugim czytaniu projektu uchwały? jest konstytucja właśnie tego trzeciego sektora. Usta-
Nikt się nie zgłasza. wa, która funkcjonuje od 2003 r., była już częściowo
Do głosowania nad projektem uchwały przystąpi- nowelizowana, ale przy okazji innych ustaw. Jedną z
my w bloku głosowań. tych ustaw, ustawą, która ostatnio weszła w życie,
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 16. jest ustawa o finansach publicznych. Tamtą ustawą
porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Po- znowelizowaliśmy tę część naszej ustawy o pożytku
lityki Społecznej i Rodziny o rządowym projek- publicznym, która dotyczyła definicji dotacji. Ta de-
52. posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2009 r.
102 Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poseł Sprawozdawca Tadeusz Tomaszewski zwiększona i obejmuje 33 obszary. Część z tych ob-
szarów została zmieniona, doprecyzowana, nato-
finicja dotacji jest rozumiana tak, jak w ustawie o miast dodano też nowe sfery działalności pożytku
finansach publicznych, która została, jak wspomnia- publicznego, m.in. działalność na rzecz reintegracji i
łem, już przyjęta, opublikowana i obowiązuje. Stąd integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
w trakcie prac musieliśmy zgrać również terminy wykluczeniem społecznym. Na ostatnim etapie prac
wejścia w życie tych ustaw. Wcześniej, kiedy projekt nad tą ustawą wpisaliśmy na wniosek Komisji Zdro-
rządowy trafił do Wysokiej Izby, trwały również pra- wia Rady Miasta Poznania działalność na rzecz osób
ce nad tamtym projektem ustawy o finansach pu- w wieku emerytalnym, działalność wspomagającą
blicznych i nie można było tego przewidzieć. Na fini- rozwój techniki, wynalazczości, innowacyjności oraz
szu naszych prac udało nam się to tak przyjąć i zapi- rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
sać, że ustawa o finansach publicznych, która zosta- technicznych w praktyce gospodarczej – ten obszar
ła opublikowana, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia też doprecyzowaliśmy po sugestiach organizacji zaj-
2010 r., natomiast, żeby przepisy tej ustawy były spój- mujących się taką problematyką – turystyka i krajo-
ne z naszą ustawą, nasza ustawa ma wejść w życie 2 znawstwo, obronność państwa i działalność Sił Zbroj-
stycznia 2010 r. nych Rzeczypospolitej Polskiej, działalność na rzecz
Przechodzę w tej chwili do omówienia zmian, któ- rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
re udało nam się dopracować. Pierwszy obszar zmian przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecz-
to definicja organizacji pozarządowych. Zmianie ule- nym oraz działalność na rzecz organizacji pozarzą-
gła definicja organizacji pozarządowych, wyłączono dowych oraz podmiotów wyznaniowych w zakresie,
z jej zakresu spółki akcyjne i spółki z ograniczoną który obejmuje cały obszar działalności pożytku pu-
odpowiedzialnością, które mogą jednak uzyskiwać blicznego, czyli te 32 obszary.
status OPP. Stosownie do sprawozdania organizacja- Kolejna kwestia, myślę, że bardzo istotna z punk-
mi pozarządowymi są osoby prawne lub jednostki tu widzenia relacji między władzą publiczną a sekto-
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, rem pozarządowym, to są formy współpracy. Rozsze-
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, rzony został katalog form współpracy organów admi-
w tym fundacje i stowarzyszenia. Do sektora organi- nistracji z podmiotami pozarządowymi i wyznanio-
zacji pozarządowych należą te stowarzyszenia i fun- wymi. Wprowadzono następujące nowe formy współ-
dacje, które nie są jednostkami sektora finansów pracy. Przede wszystkim konsultowanie nie tylko
publicznych w rozumieniu ustawy o finansach pu- aktów normatywnych prawa miejscowego dotyczą-
blicznych, nie działają w celu osiągnięcia zysku i nie cych działalności statutowej tych organizacji, ale
są organizacjami, które skupiają swoich członków także konsultowanie z odpowiednimi radami dzia-
niejako na zasadzie przymusu. Spółki akcyjne i spół- łalności pożytku publicznego wszystkich aktów nor-
ki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także kluby matywnych dotyczących 34 sfer, obszarów działalno-
sportowe, które działają na podstawie ustawy o kul- ści pożytku publicznego. To także tworzenie przez
turze fizycznej, tzw. sportowe spółki akcyjne, będą jednostki samorządu terytorialnego jednostek wspie-
mogły być organizacjami OPP pod warunkiem, że nie rających aktywność obywatelską w sferze tych zadań
działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają ca- publicznych. Tutaj w czasie prac rozważano inny za-
łość dochodu na realizację celów statutowych oraz pis niż ten, który znajduje się w tej chwili w sprawoz-
nie przeznaczają zysku do podziału między udziałow- daniu, wzmacniający czy kładący bardziej akcent na
ców, akcjonariuszy i pracowników. W związku z tym to, że jeśli chodzi o tę jednostkę wspierającą działal-
te spółki zostały zrównane z organizacjami pozarzą- ność w obszarze pożytku publicznego, w tym właśnie
dowymi i podmiotami wyznaniowymi. sektora pozarządowego, powinna mieć możliwość jej
Była też dyskusja, jeśli chodzi o spółdzielnie so- prowadzenia organizacja pozarządowa. Myślę, że za-
cjalne. W ustawie o spółdzielniach socjalnych zapi- pewne będziemy jeszcze do tego wracać w trakcie
saliśmy, że mogą one prowadzić działalność w ob- prac. Te formy współpracy to również inicjatywa lo-
szarze pożytku publicznego, i tutaj ustawa to po- kalna i umowa partnerska określona na zasadach
twierdza, nie są jednak zgodnie z definicją zawartą prowadzenia polityki rozwoju. Projekt ustawy dopre-
w tym sprawozdaniu organizacjami pozarządowy- cyzowuje również możliwość współpracy jednostek
mi, natomiast mogą prowadzić działalność w obsza- samorządu terytorialnego i organizacji pozarządo-
rze pożytku publicznego. wych poprzez zapis, który umożliwia tymże jednost-
Kolejnym obszarem większej nowelizacji jest sfera kom, czyli jednostkom samorządu terytorialnego,
zadań publicznych. Tutaj te doświadczenia 6-letnie udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń na reali-
funkcjonowania ustawy, konsultacje społeczne... za- zację zadań w sferze pożytku publicznego na zasa-
pomniałem o tym powiedzieć na początku, ale ele- dach określonych w innych ustawach.
mentem konsultacji społecznych było wysłuchanie Uszczegółowiliśmy również przepisy dotyczące
publiczne. To wysłuchanie publiczne też wniosło wie- programów współpracy. Określone zostały zasady, to,
le ciekawych podpowiedzi, które staraliśmy się w co się ma znaleźć