Vous êtes sur la page 1sur 70

str. str.

TREŚĆ

2. posiedzenia Sejmu
(Obrady w dniu 24 listopada 2007 r.)
str. str.

Wznowienie posiedzenia Wznowienie posiedzenia


Zmiana porządku dziennego Punkt 8. porządku dziennego: Pierwsze
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 czytanie rządowego projektu ustawy
Punkt 1. porządku dziennego: Przedsta- budżetowej na rok 2008
wienie przez prezesa Rady Ministrów Minister Finansów
programu działania Rady Ministrów Jan Vincent-Rostowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
z wnioskiem o udzielenie jej wotum Poseł Zbigniew Chlebowski . . . . . . . . . . . . . . 143
zaufania Poseł Aleksandra Natalli-Świat . . . . . . . . . . 146
Prezes Rady Ministrów Donald Tusk. . . . . . 123 Poseł Anita Błochowiak. . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Poseł Marek Suski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Poseł Stanisław Żelichowski . . . . . . . . . . . . . 153
Komunikaty Poseł Krystyna Skowrońska . . . . . . . . . . . . . 154
Sekretarz Poseł Ewa Kierzkowska . . . . . . . . 138 Poseł Krzysztof Tchórzewski . . . . . . . . . . . . 155
(Przerwa w posiedzeniu) Poseł Artur Ostrowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Wznowienie posiedzenia
Elżbieta Suchocka-Roguska . . . . . . . . . . . . . 158
Punkt 1. porządku dziennego (cd.)
Poseł Jan Łopata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Głosowanie
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Poseł Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Punkt 4. porządku dziennego: Pierwsze Poseł Elżbieta Rafalska . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
czytanie przedstawionego przez Poseł Paweł Arndt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Prezydium Sejmu projektu uchwały Poseł Grażyna Gęsicka . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Poseł Andrzej Celiński. . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Unii Międzyparlamentarnej Minister Finansów
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński . . . . . . . 139 Jan Vincent-Rostowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Punkt 3. porządku dziennego: Sprawozda- Poseł Andrzej Celiński. . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
nie Komisji Finansów Publicznych Poseł Jarosław Urbaniak. . . . . . . . . . . . . . . . 169
o rządowym projekcie ustawy o zmianie Poseł Jacek Bogucki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
ustawy o doradztwie podatkowym (cd.) Poseł Janusz Chwierut . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Głosowanie Poseł Jarosław Zieliński . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Poseł Aleksander Skorupa. . . . . . . . . . . . . . . 174
Punkt 5. porządku dziennego: Wybór skła- Poseł Elżbieta Witek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
du osobowego Komisji Etyki Poselskiej Poseł Andrzej Orzechowski . . . . . . . . . . . . . . 175
Głosowanie Poseł Janusz Cichoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Poseł Jan Kulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Punkt 6. porządku dziennego: Wybór Poseł Włodzimierz Witold Karpiński . . . . . . 178
nowego składu osobowego Komisji do Poseł Joanna Skrzydlewska . . . . . . . . . . . . . 179
Spraw Unii Europejskiej Poseł Jarosław Jagiełło . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Głosowanie Poseł Tadeusz Tomaszewski . . . . . . . . . . . . . 180
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Poseł Wiesław Woda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Punkt 7. porządku dziennego: Zmiany Poseł Aldona Młyńczak . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
w składach osobowych komisji sejmo- Poseł Artur Górski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
wych Poseł Romuald Ajchler . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Głosowanie Poseł Stanisław Kalemba . . . . . . . . . . . . . . . 181
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Poseł Grzegorz Raniewicz . . . . . . . . . . . . . . . 181
(Przerwa w posiedzeniu) Poseł Gabriela Masłowska. . . . . . . . . . . . . . . 182
str. str.

Poseł Bożena Kotkowska. . . . . . . . . . . . . . . . 182 Sekretarz Stanu w Ministerstwie


Poseł Janusz Piechociński. . . . . . . . . . . . . . . 182 Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas . . . .185
Poseł Joanna Fabisiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Poseł Elżbieta Witek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska. . . . . 186
Poseł Jan Bury s. Józefa . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Oświadczenia
Poseł Jarosław Urbaniak. . . . . . . . . . . . . . . . 184 Poseł Antoni Macierewicz . . . . . . . . . . . . . . . 188
Poseł Tomasz Latos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Poseł Janusz Piechociński. . . . . . . . . . . . . . . 188
Minister Finansów Poseł Joanna Fabisiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Jan Vincent-Rostowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 Zamknięcie posiedzenia
Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk. . . 185 Porządek dzienny
(Wznowienie posiedzenia o godz. 9 min 02)

(Na posiedzeniu przewodniczą marszałek Sejmu Proszę bardzo prezesa Rady Ministrów pana Do-
Bronisław Komorowski oraz wicemarszałkowie nalda Tuska o zabranie głosu w celu udzielenia od-
Jarosław Kalinowski i Stefan Niesiołowski) powiedzi na zadane pytania.

Marszałek: Prezes Rady Ministrów


Donald Tusk:
Wznawiam posiedzenie.
Witam pana premiera. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Na-
Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję panie sza Izba staje dzisiaj przed poważnym problemem.
i panów posłów Ewę Kierzkowską, Joannę Muchę, Zadano mi wczoraj, po wygłoszeniu exposé, około pół
Cezarego Tomczyka i Krzysztofa Matyjaszczyka. tysiąca pytań. Pracując całą noc, wspólnie z moimi
W pierwszej części obrad sekretarzami będą panie współpracownikami, ministrami i ekspertami bar-
posłanki Ewa Kierzkowska i Joanna Mucha. dzo pieczołowicie przygotowaliśmy odpowiedzi na te
Proszę wyznaczonych posłów sekretarzy o zajęcie pytania. Muszę państwu powiedzieć, że chciałbym
miejsc przy stole prezydialnym. zareagować na wasze wezwanie bardzo rzetelnie.
Proszę państwa, Prezydium Sejmu, po zasięgnię- (Wesołość, poruszenie na sali)
ciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wnioski: (Głos z sali: Wiarygodnie.)
— w sprawie wyboru nowego składu osobowego Tak, jestem przygotowany do odpowiedzi na każ-
Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz de pytanie.
— w sprawie zmian w składach osobowych komi- Panie marszałku, w związku z tym zwracam się
do pana z pytaniem, czy pan marszałek przewiduje
sji sejmowych.
poważną korektę, jeśli chodzi o czas przeznaczony na
Wnioski te zostały paniom i panom posłom dorę-
ten punkt...
czone odpowiednio w drukach nr 27 i 28.
(Głos z sali: Tak.)
W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii
...ponieważ w bardzo wielu pytaniach posłanek i po-
Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnie-
słów, szczególnie opozycji, pojawiało się zrozumiałe
niu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpa- oczekiwanie, że exposé zostanie uzupełnione o kolej-
trzenie tych wniosków. ne konkrety i szczegóły. W takim wypadku muszę
Punkty te rozpatrzymy w bloku głosowań. uprzedzić Wysoką Izbę i zapytać pana marszałka, czy
Wysoka Izbo! Informuję, że, po zasięgnięciu opinii jesteśmy gotowi na około dziesięciogodzinne wystą-
Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o skreśleniu pienie. (Oklaski, poruszenie na sali)
z porządku dziennego dotychczasowego punktu 2. (Poseł Krystyna Łybacka: Tak, tak.)
w brzmieniu: Pierwsze czytanie przedstawionego (Głosy z sali: Tak.)
przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie (Poseł Wojciech Olejniczak: Brawo!)
ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Panie marszałku, ta reakcja upewnia mnie, że
Specjalnych (druk nr 21). Izba jest gotowa. W związku z tym przystąpię do od-
Oznacza to, że obowiązuje wcześniejsza decyzja czytania odpowiedzi.
Sejmu, która została przegłosowana uprzednio.
Powracamy do rozpatrzenia punktu 1. po-
rządku dziennego: Przedstawienie przez preze- Marszałek:
sa Rady Ministrów programu działania Rady
Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum Panie premierze, Izba oczywiście z największym
zaufania. zainteresowaniem wysłucha każdego wystąpienia
Sejm wysłuchał prezesa Rady Ministrów pana pana premiera, ale informuję pana premiera i Wyso-
Donalda Tuska oraz przeprowadził dyskusję i wysłu- ką Izbę, że zawsze istnieje także możliwość uzyska-
chał licznych pytań zadanych przez posłów. nia przez wszystkich zainteresowanych odpowiedzi
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
124 Program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania

Marszałek wy, które lepiej może rozwiązać człowiek, rodzina,


wspólnota gminna czy wspólnota samorządowa wyż-
szczegółowych na piśmie, które mogą zostać przygo- szego szczebla, przedsiębiorca, firma, pozostawimy
towane przez ministrów. (Oklaski) ludzkiej samodzielności, energii i pomysłowości. Nie
(Głos z sali: Tak.) chcę tego szacować procentowo, ale naprawdę bardzo
istotny procent spraw, które państwo poruszali
w pytaniach, nie powinien być przedmiotem zainte-
Prezes Rady Ministrów resowania i działań władzy centralnej. Wręcz prze-
Donald Tusk: ciwnie, wyraźna większość problemów, o których
państwo mówili, jest spowodowana dotychczasowym
Panie marszałku, to pan rządzi w tej Izbie. Ja modelem zarządzania i modelem rozwiązywania tych
oczywiście tego nie kwestionuję, chociaż jestem problemów poprzez nadmierne zaufanie do władzy
w pewnej konfuzji, bo obie reakcje sali, sprzeczne ze centralnej, do rządu centralnego. Gdybyśmy wiele lat
sobą przynajmniej w tym momencie, stawiają przede temu – szczególnie dedykuję to rządzącym przez
mną poważny dylemat, ponieważ rzeczywiście chciał- ostatnie dwa lata – podjęli te odważne decyzje uwal-
bym odpowiedzieć na państwa pytania, i postaram niające obywateli, instytucje życia publicznego,
się to zrobić możliwie szybko, ale trochę czasu nam przedsiębiorstwa od nadmiernej obecności biurokra-
to zajmie. cji centralnej, to większość z tych pytań byłaby bez-
(Poseł Elżbieta Łukacijewska: Można na piśmie.) zasadna, bo nie byłoby tych problemów, które pań-
Były także oczekiwania – ale nie wszystkich pań- stwo tak celnie i szczegółowo objaśnialiście czy sta-
stwa posłów – aby na pytania odpowiadać pisemnie, wialiście w swoich pytaniach. Dlatego chciałbym być
w późniejszym terminie. dobrze zrozumiany. Nie chcę nikogo rozczarować, ale
(Poseł Wojciech Olejniczak: Też można.) proponujemy taką zmianę rządzenia, taką de facto
Jeśli w trakcie moich odpowiedzi państwo uznacie zmianę ustrojową, w której istotna część tych proble-
i dacie mi znać, że wolelibyście przejść do wersji pisem- mów będzie rozwiązywana poniżej władzy centralnej.
nej, to będę, oczywiście razem z moimi ministrami, Pojawiały się bowiem pytania na wysokim poziomie
także do państwa dyspozycji. (Poruszenie na sali) szczegółowości – wybaczcie państwo, ale je odłoży-
(Głos z sali: Na piśmie.) łem, z góry zakładając, że postaramy się odpowie-
(Głos z sali: Od razu.) dzieć na piśmie – np. o poziom wynagrodzenia jedne-
Po pierwsze, chciałbym podziękować za wyrozu- go z urzędników samorządowych, bodajże w Kutnie.
miałość i przeprosić tych, którzy nie poczuli się To nie jest pytanie, na które potrafiłbym i chciałbym
w pełni usatysfakcjonowani moim wczorajszym wy- odpowiadać przy okazji exposé.
stąpieniem. Część z państwa posłów uznała, że było Zacznę od pytań, które mają charakter może
ono zbyt szczegółowe i zbyt obszerne, a część – od- mniej merytoryczny, a bardziej polityczny i personal-
wrotnie. I tak jest zawsze, kiedy nowo wybrany pre- ny. Pan poseł Ludwik Dorn pytał raczej retorycznie,
mier przedstawia swoje exposé. Trudno rzeczywiście jak sądzę, czy mój gabinet, moja Rada Ministrów nie
usatysfakcjonować wszystkich, którzy zainteresowa- jest przepełniona ludźmi pułkownika Brochwicza.
ni są programem prac rządu, ale jestem przekonany, Nie jest – tyle mogę odpowiedzieć.
że państwo posłowie będziecie w dalszym ciągu Poseł Tadeusz Cymański zapytał – wywołało to
naszych prac równie krytyczni i równie życzliwi, pewne emocje na sali, miałem wrażenie, że poseł Cy-
co umożliwi nam korygowanie i wzajemne udzielanie mański, zadając to pytanie, był przekonany, że sta-
odpowiedzi, a także zadawanie pytań w czasie całej wia mnie, mój gabinet i koalicję w trudnej sytuacji
kadencji. Dlatego przyjmuję państwa uwagi z najwyż- – czy Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo
szą pieczołowitością. Postaramy się z większości pań- Ludowe wystąpią o przedłużenie misji wojskowej
stwa pytań zrobić bardzo konkretny, precyzyjny w Iraku na rok 2008. Słusznie bowiem pan poseł
użytek, jeśli chodzi o programowanie prac rządu, bo Tadeusz Cymański wnosi z naszej zapowiedzi – tutaj
zakładam, że przygniatająca większość pytań ze pozwólcie państwo na dłuższą odpowiedź niż po-
strony państwa miała także tę intencję, żeby pomóc przednia, bo to sprawa bardzo poważna – że kontyn-
rządowi lepiej pracować. Z taką najlepszą wiarą te gent wojskowy zostanie wycofany w ciągu roku 2008,
pytania przyjmuję. Chciałbym jednak z góry uprze- że to oznacza konieczność przedłożenia przez Radę
dzić tych wszystkich państwa posłów – dotyczy to Ministrów panu prezydentowi wniosku o przedłuże-
szczególnie posłanek i posłów z opozycji – że mój nie mandatu na rok 2008 z oczywistego względu. Bez
rząd i ta koalicja rządowa chcą zerwać ze złą, w na- takiego mandatu, a więc także bez decyzji pana pre-
szej ocenie, tradycją centralnego rozwiązywania, zydenta, polscy żołnierze nie mogą przebywać poza
a właściwie nie rozwiązywania tylko centralnego zaj- granicami naszego kraju. Ta sprawa ma delikatny
mowania się wszystkimi problemami. charakter i w jakimś sensie jest sprawą, pytaniem
Być może nie do końca precyzyjnie, niewystarcza- czy problemem, z którym mógłbym się zwrócić do
jąco dobitnie objaśniałem zmianę filozofii rządzenia, ustępującej ekipy i koalicji, ale celowo zostawiłem tę
jaką proponuje mój gabinet, a ta zmiana – przypomnę sprawę właśnie dlatego, że ma charakter delikatny
w jednym zdaniu – polega na tym, że wszystkie spra- i że nie chciałem stawiać poprzedników w kłopotli-
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania 125

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk Prezes Rady Ministrów


Donald Tusk:
wej, powiem, bardzo kłopotliwej sytuacji. Jeśli
z dniem 1 stycznia, zgodnie z mandatem, jaki został Jeśli chodzi o pytanie dotyczące pani minister
uzyskany decyzją pana prezydenta, nasze wojska po- Julii Pitery – poseł Sikora pytał, czy jakiekolwiek
winny być wycofane z Iraku, to muszę powiedzieć sprawy korupcyjne pani Julia Pitera doprowadziła
z przykrością, że nasi poprzednicy nie podjęli żad- do końca – to mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy
nych, podkreślam, żadnych przygotowań, aby stało świadomi, że problemu korupcji, choroby korupcji
się to możliwe. Od wielu miesięcy wiedzieliśmy, z ini- nikomu nie udało się, póki co, wyleczyć do końca.
cjatywy m.in. partii do niedawna rządzącej, że będą Nawet tak zdeterminowanej ekipie, jak poprzednia.
wcześniejsze wybory. Od wielu miesięcy państwo wie- W związku z tym pani Julia Pitera będzie na stano-
dzieli, że wynik wyborów nie musi, ale może rozstrzy- wisku, które umożliwi skuteczne rozwiązywanie tego
gnąć o zmianie ekipy, a ta nowa ekipa zapowiadała, problemu. Chciałbym przypomnieć posłom, którzy
że jest zainteresowana szybkim wycofaniem wojsk – bo nie tylko poseł Sikora zadawał to pytanie, także
i nieprzedłużaniem mandatu. W związku z tym w tej niektóre posłanki opozycji…
sprawie – a w sprawach polskich żołnierzy i polskich (Głos z sali: Posłanka Sikora.)
misji nie mam najmniejszej ochoty na dykteryjki ani Tak, przepraszam bardzo. Pani poseł Sikora za-
drobne złośliwości – jest tylko jedno pytanie: kto, nie dała pytanie o to, dlaczego zdecydowaliśmy się na
składając wniosku o przedłużenie mandatu, zanie- utworzenie stanowiska pełnomocnika, sugerując, że
chał przygotowań, aby sprawnie przeprowadzić tę ono zostało jakby w jakimś sensie stworzone dla
trudną politycznie i logistycznie akcję. (Oklaski) Nie pani Julii Pitery. Chciałem poinformować panią po-
zadawałem tego pytania celowo, bo uważam się za seł i Wysoką Izbę, że w kancelarii premiera to sta-
człowieka odpowiedzialnego. nowisko zostało stworzone dla pana Mariusza Ka-
Pan poseł Wassermann pytał, czemu ma służyć mińskiego, zanim został szefem CBA, i jest w struk-
podporządkowanie służb specjalnych czterem mini- turach, które odziedziczyłem po poprzednikach.
strom i który z nich będzie wiodący. Dlaczego zlikwi- W związku z tym nie zostało stworzone przez nasz
dowano stanowisko koordynatora do spraw służb rząd. Natomiast uważam, że sprawa jest tak ważna,
specjalnych i czemu ma służyć ograniczenie składu że chętnie wypełnimy to miejsce opróżnione przez
poprzedników.
Komisji do Spraw Służb Specjalnych? W sprawie ko-
Jeśli chodzi o pytanie pana posła Dery związane
misji nie wypowiadam się, to sprawa sejmowa, nie
z oświadczeniami majątkowymi, to według mojej wie-
rządowa. Z tego, co wiem, większość parlamentarna,
dzy ministrowie Ćwiąkalski, Rostowski i Bieńkow-
koalicja rządowa przeprowadziła różne próby, aby
ska są zdecydowani złożyć takie oświadczenia mająt-
doprowadzić do konsensusu. Dotarła do mnie wczoraj
kowe. 48 godzin temu poinformowałem członków
informacja, że będzie on rzeczywiście bardzo trudny
Rady Ministrów, że oczekuję od wszystkich członków
ze względu na dość nieprzejednane stanowisko jed- Rady Ministrów, a także sekretarzy stanu i podse-
nego z opozycyjnych klubów, ale nie mnie rozstrzy- kretarzy stanu takiej dobrej praktyki. Wszyscy przy-
gać, jak będzie wyglądał skład Komisji do Spraw jęli to bez dyskusji. Tak więc proszę o odrobinę cier-
Służb Specjalnych. pliwości. Ci członkowie Rady Ministrów, którzy
(Poseł Antoni Macierewicz: To nie jest odpowiedź.) z racji pełnionych funkcji albo sprawowania manda-
Dlaczego zlikwidowano stanowisko koordynatora tu parlamentarnego już wypełniali oświadczenia
do spraw służb specjalnych? Odpowiem uczciwie majątkowe, mieli łatwiejsze zadanie. Wymienione
i proszę tego nie potraktować jako złośliwości, bardzo nazwiska, to są nazwiska osób, które w jakimś sensie
proszę, bo odpowiadam z przekonaniem. Dwa lata debiutują w tej sytuacji, i dlatego rzetelne wypełnie-
praktyki koordynatora Wassermanna to wystarcza- nie oświadczenia majątkowego wymaga odrobiny
jący powód i wystarczający materiał doświadczalny, pracy, o czym państwo parlamentarzyści wiedzą,
aby zrezygnować z tego stanowiska. (Oklaski) Muszę i stąd ta zwłoka. Ale też przypominam, że ci mini-
pana Wassermanna uspokoić. Zgodnie z konstytucją, strowie, którzy nie są parlamentarzystami, takiego
z ustawami, jako premier będę odpowiedzialny za obowiązku nie mają. To jest dobra wola. Bardzo się
służby specjalne. W związku z tym to ja jestem osobą cieszę, że moi współ…
odpowiedzialną w tym przedmiocie, co ułatwi pań- (Poseł Ryszard Kalisz: Mają obowiązek.)
stwu także rozliczenie. Nie mają obowiązku złożenia…
(Poseł Maria Nowak: I rozliczymy.) (Poseł Ryszard Kalisz: Inne niż posłowie, ale mają.)
(Głos z sali: Więcej konkretów.) Jeśli państwo pozwolą mi dokończyć: nie mają
obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego w for-
mie jawnej.
Marszałek: (Poseł Ryszard Kalisz: A to prawda.)
I przecież państwo dobrze wiecie... (Poruszenie na
Proszę państwa, bardzo przepraszam. Bardzo sali, oklaski) Jeśli dobrze rozumiem, państwo posło-
proszę salę o nieprzeszkadzanie. wie byli zaniepokojeni tym, że nie mogli tego zoba-
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
126 Program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk jednak państwo, jeśli chodzi o naszą intencję, trochę
poczekać.
czyć, a zobaczyć można to, co jest jawne, więc pyta- Czy będziemy kontynuowali nasze polskie działa-
liście państwo o tych ministrów, którzy nie mają nia dotyczące dywersyfikacji? Oczywiście, przecież
obowiązku ujawniania, ale wyrazili zgodę i ujawnią. wiecie państwo, że Platforma i PSL były tutaj także
Panie pośle Kalisz... – może w różnej tonacji czasami – jednoznaczne. Dy-
(Poseł Wojciech Olejniczak: Czasu potrzebują.) wersyfikacja jest traktowana przez nas jako jeden ze
...pan... (Oklaski) sposobów na utrzymanie wysokiego poziomu bezpie-
(Poseł Ryszard Kalisz: Opinia publiczna jest do- czeństwa energetycznego. Z tym, że chciałbym, żeby
brze poinformowana. Trzeba było...) nasz rząd poważniej niż do tej pory potraktował wę-
giel jako jeden z istotnych sposobów dywersyfikacji
źródeł energii. (Oklaski) Ze względu na... To także
Marszałek: proszę potraktować jako odpowiedź na liczne pytania
dotyczące naszego stanowiska wobec górnictwa,
Panie pośle, opinia jest na tyle dobrze poinformowa- szczególnie górnictwa węgla kamiennego. Naprawdę
na, że nie trzeba krzyczeć z ław sejmowych. (Oklaski) jesteśmy przekonani o tym, że węgiel, a co za tym
(Poseł Ryszard Kalisz: Ale trzeba mówić precy- idzie, kopalnie i górnicy to też atut polskiej gospodar-
zyjnie.) ki, szczególnie w kontekście choćby światowych cen
gospodarki i naszego ciągłego problemu z bezpieczeń-
stwem energetycznym. Będziemy w związku z tym
Prezes Rady Ministrów chcieli trochę przesunąć akcenty w naszym działaniu
Donald Tusk: i spowodować, żeby polski węgiel stał się w dużo
większym stopniu realnym elementem dywersyfika-
W tej chwili – ponieważ chyba dobrze wyczuwam cji źródeł energii, bo to – jak się państwo domyślacie
intencję sali, żeby zastosować dzisiaj możliwie krótką – opłaci się z każdego powodu. Było też pytanie do-
wersję odpowiedzi – przejdę do omówienia całego pa- tyczące tego, czy w relacjach z górnikami rząd będzie
kietu pytań, ale jeśli ktoś z państwa będzie chciał, potrafił zbudować zaufanie, o którym mówiłem tyle
żebym konkretniej odpowiedział na pytanie konkret- razy. Wydaje się, że jest taka poważna deklaracja, iż
nego posła lub posłanki, proszę dać mi znać, będę do nie będziemy wobec żadnych grup zawodowych sto-
tego gotowy. sować techniki mającej na celu przypodobanie się
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, to albo uleganie grupowym interesom. Natomiast bar-
pytania dotyczyły naszej strategii szczególnie w od- dzo poważną rozmowę należy przeprowadzić na te-
niesieniu do tzw. rury, która ma biec po dnie Bałtyku, mat tego, jak dana grupa zawodowa, jak dana gałąź
chodzi o tzw. gazociąg północny. Nasz rząd nie zmie- przemysłu, a w tym przypadku kopalnie węgla, gór-
nia w tej kwestii stanowiska poprzedników. Będzie- nictwo węgla kamiennego, może stać się szansą
my natomiast starali się dużo skuteczniej działać, i atutem, a nie, jak było czasami w poprzednich la-
aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, także tach, kłopotem kolejnego rządu. My naprawdę trak-
w kontekście rury północnej, aby to bezpieczeństwo tujemy to jako wielką szansę.
energetyczne w porozumieniu z partnerami w Unii Było też wiele pytań dotyczących sytuacji w rol-
Europejskiej zapewnić skuteczniej niż do tej pory. nictwie i np. sposobów, jakie rząd chce zastosować
Chcemy skończyć z polityką wyłącznie wyrażania w celu podniesienia dochodowości. W tym kontek-
niezadowolenia i chcielibyśmy uzyskać konkretne ście pojawiały się pytania m.in. o dość dramatyczną
efekty w tej kwestii. Natomiast nie zmieniamy na- sytuację na rynku wieprzowiny i ceny. Chcę pań-
szego stanowiska. Byliśmy zresztą w tej sprawie so- stwu powiedzieć, że bardzo poważnie podchodzimy
lidarni także wcześniej z innymi ugrupowaniami. do możliwości – wiemy, że taka możliwość się poja-
W tym przypadku mogę państwa uspokoić, że tak wia – np. zniesienia embarga. Nie muszę nikomu
będzie. na tej sali tłumaczyć, że jest to jeden z dostępnych
(Poseł Joachim Brudziński: A gazoport?) rządowi centralnemu sposobów na zwiększenie do-
Jeśli chodzi o gazoport, to nie ma w tej chwili chodowości w tym sektorze. Również moje deklara-
decyzji i nie przygotowujemy decyzji o zmianie loka- cje i całego rządu w odniesieniu do zasad wspólnej
lizacji lub zaniechaniu tej inwestycji. (Oklaski) polityki rolnej i deklaracja naszej konsekwencji, aby
Jeśli chodzi o inwestycję Odessa–Brody–Płock– utrzymać dotychczasowe zasady wspólnej polityki
–Gdańsk, to chciałbym – wiem, że to nie jest proste rolnej, powinny być dla państwa i dla samych rolni-
zadanie – żebyśmy możliwie szybko zakończyli tę już ków uspokajające.
trochę zawstydzającą, biorąc pod uwagę długotrwa- Pytano o nasze działania w zakresie terenów po-
łość, debatę, czy ma być, czy ma nie być, i podjęli przemysłowych, także w kontekście Polski Wschod-
w ciągu kilku najbliższych miesięcy decyzję o tym, niej. Będziemy w tym przypadku chcieli działać
czy to naprawdę jest projekt możliwy, bo to jest jeden przede wszystkim w oparciu o środki dostępne w ra-
z tych projektów, o których latami się mówi, a wła- mach regionalnych programów operacyjnych. Zada-
ściwie niewiele robi. Na decyzję ostateczną musicie no pytania o parki przemysłowe. Wiadomo, że są to
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania 127

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk zrezygnujemy z takich konsultacji z partnerami NA-
TO-wskimi, europejskimi czy z naszymi sąsiadami.
decyzje podejmowane przez marszałków województw Mówiąc wprost, jeśli strona amerykańska konsul-
i one są elementem czy efektem takiej, a nie innej tuje i rozmawia o problemach tarczy antyrakietowej
strategii regionalnej. W ramach Programu Operacyj- także na przykład z Rosją, a byliśmy przecież tego
nego „Rozwój Polski Wschodniej” przewidziano m.in. świadkami, to znaczy może nie świadkami, ale mie-
sześć projektów dotyczących parków przemysłowych. liśmy tego świadomość, to wydaje się dzisiaj rzeczą
W ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna pilną i jak najbardziej zasadną, aby o tarczy antyra-
gospodarka” nie przewiduje się wspierania tego typu kietowej, a więc instalacji, która ma być w Polsce,
projektów. Polska rozmawiała także nie tylko w relacji z Ame-
Były pytania dotyczące polityki polsko-niemiec- rykanami, bo chcemy podjąć w tej kwestii wreszcie
kiej, a zwłaszcza sygnalizowano niepokój, który w pełni świadomą skutków i w pełni suwerenną de-
wszyscy na tej sali podzielamy, co do roszczeń nie- cyzję, naprawdę zapewniającą Polsce maksymalne
mieckich. To jest sprawa, którą ja także zajmuję się bezpieczeństwo. Skończymy z tajemnicami, które nie
od wielu lat, i to, co dzisiaj najważniejsze, to, po mogą być tajemnicami wobec polskiej opinii publicz-
pierwsze, dokończenie prac nad naszym wewnętrz- nej, bo to będą decyzje, które zdecydują o bezpieczeń-
nym systemem prawnym, tak aby roszczenia nie były stwie Polaków, a nie rządu. (Oklaski)
skuteczne w związku z zaniechaniami u nas, na na- Jeszcze raz pojawiały się pytania, wątpliwości,
szym podwórku. Wiem, że poprzednicy w finale swo- a nawet, powiedziałbym, ataki w związku z moją in-
ich rządów podjęli bardziej energiczne działania na formacją, co zrobimy z Kartą Praw Podstawowych.
rzecz udoskonalenia naszego prawa krajowego. Bę- Chciałbym sprostować. Pojawiające się takie sformu-
dziemy bardzo mocno kontynuowali te wysiłki, ale łowania są dość drastycznym i niepotrzebnym uprosz-
też nie ukrywam, że ze względu na bardzo twarde czeniem. My pojedziemy do Lizbony i do Brukseli
moje osobiste i mojego gabinetu stanowisko w tej podpisać traktat reformujący i Kartę Praw Podsta-
kwestii, także w relacjach polsko-niemieckich, liczę wowych, ale w pewnej formule, którą polska strona
na większą skuteczność mojego gabinetu w rozmo- wynegocjowała.
wach ze stroną niemiecką, tak aby ten cień w na- Chciałbym uspokoić szczególnie posłanki i posłów
szych relacjach działalności Powiernictwa Pruskiego, lewicy, że w odniesieniu do praw obywatelskich prak-
Eriki Steinbach, roszczeń zniknął. Podobnie jak tycznego skutku podpisania lub niepodpisania w ta-
większość tej Izby jestem przekonany, że dużą część kiej lub innej formie Karty Praw Podstawowych
zadania musi wykonać strona niemiecka, tak aby z punktu widzenia obywateli nie ma.
problem został zamknięty. (Oklaski) (Poseł Jerzy Szmajdziński: Jak nie, to po co je-
Pytano o tarczę antyrakietową. W tym zakresie chać?)
też staramy się być powściągliwi i możliwie precy- Ponieważ Karta Praw Podstawowych dotyczy nie
zyjni. Nie ma, jak państwo wiecie, ostatecznej decy- tylko podstawowych praw i wolności obywatelskich.
zji co do kształtu i decyzji w ogóle co do samego (Poseł Ryszard Kalisz: Przecież jest protokół bry-
faktu instalacji tarczy rakietowej, ale mój gabinet tyjski.)
jest przekonany o wadze tego przedsięwzięcia. Były pytania o relacje polsko-rosyjskie, w tym tak
Mamy tylko pewien kłopot z ustaleniem dotychcza- konkretne i precyzyjne pytania jak to, ile czasu będę
sowych efektów negocjacji polskiego rządu ze stroną potrzebował na poprawę stosunków z Rosją. Gdybym
amerykańską. Jak państwo wiecie, był kłopot powiedział, że 24 godziny wystarczyły, żeby stosunki
z otrzymaniem takiej informacji. Doszło nawet do uległy poprawie, nie skłamałbym. Mogę państwa za-
tej słynnej anegdotycznej sprawy, kiedy wójt zainte- pewnić, że ten proces będzie postępował. Nie ulega
resowanej gminy w moim województwie pomorskim dla mnie wątpliwości, że pierwsze reakcje i sygnały
otrzymał więcej informacji niż Sejm od polskiego pokazują, iż w ciągu 24 godzin udało się poprawić te
rządu, więcej informacji korespondencyjnie od am- relacje skuteczniej niż w ciągu ostatnich dwóch lat.
basady amerykańskiej. (Oklaski)
W związku z tym nałożyłem na szefa MSZ i szefa Jeśli chodzi o relacje urząd wojewódzki i wojewo-
MON zobowiązanie, aby możliwie szybko uporządko- da – samorząd wojewódzki, bo pojawiały się pytania
wać, precyzyjnie zdefiniować, na jakim etapie są ne- nacechowane pewnym niepokojem, to, proszę pań-
gocjacje, jak wyglądają wzajemne zobowiązania w tej stwa, naszą intencją jest, aby wreszcie nie dublowały
sprawie, jakie są prawdziwe skutki ewentualnej in- się w Polsce instytucje, urzędy, a co za tym idzie –
stalacji. Będziemy podejmowali te decyzje, ale z jak często także wydatki publiczne. Nie wyobrażam so-
najlepszą wolą. bie, żeby na tej sali była choć jedna osoba, która nie
Pytanie dotyczyło także naszej intencji, aby kon- miałaby świadomości, jak bardzo rozdęta jest admi-
sultować to z innymi, nie tylko ze stroną amerykań- nistracja na szczeblu wojewódzkim.
ską, ale także z innymi partnerami. Proszę państwa, Jeśli jednego dnia pójdziemy i zobaczymy, jak wy-
nie może być tak i nie będzie tak, że o instalacji, gląda urząd marszałkowski, i pójdziemy do gmachu
która ma być w Polsce, będą rozstrzygać na przykład obok, czasami to jest siedziba w sąsiedztwie, do gma-
państwa trzecie w rozmowach między sobą, a my chu urzędu wojewódzkiego, to sami się zdziwimy, jak
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
128 Program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk Było pytanie, w którym brzmiał niepokój m.in.
poseł Mazurek, ale także jedna z pań posłanek Le-
to możliwe, że daliśmy już tyle kompetencji i możli- wicy i Demokratów pytała z niepokojem, czy nasza
wości samorządowi wojewódzkiemu, a administracja reforma samorządowa nie doprowadzi do redukcji
wojewódzka jest większa, niż była. etatów w urzędach wojewódzkich, a więc do…
Ja po prostu chcę tylko przekonać, ale myślę, że (Poseł Beata Mazurek: Może zlikwidować…)
na tej sali w ogóle nie będzie sporu, żeby w związku Tak, proszę państwa, nie ukrywam, że chęć prze-
z tym, iż przekazaliśmy dużo kompetencji samorzą- kazania kompetencji do samorządu wojewódzkiego
dowi wojewódzkiemu, a chcemy przekazać jeszcze spowoduje mniejsze zatrudnienie w urzędach woje-
więcej kompetencji, zadań i pieniędzy, to urzędy wo- wódzkich. Dlaczego mielibyśmy udawać, że naszym
jewódzkie i wojewoda, zgodzicie się państwo, powin- zadaniem jest zwiększenie w związku z tą reformą
ni zredukować swoją rolę i powinniśmy zredukować liczby etatów w urzędach wojewódzkich? Ale wykwa-
wydatki na tę biurokrację, a także zachować wojewo- lifikowani urzędnicy, którzy są naprawdę niezbędni,
dę w roli przedstawiciela rządu w regionie, w woje- w związku ze zwiększonym zakresem zadań znajdą
wództwie, a nie takiej administracji zastępczej. zajęcie w samorządzie wojewódzkim.
Ponieważ był to cały pakiet pytań i one dotyczyły Pan poseł Wassermann pytał także o liczbę wice-
także innych wątpliwości ustrojowych – szczególnie ministrów spraw wewnętrznych i administracji. Były
chodzi o pytania ze strony posłanek i posłów opozycji, także inne pytania dotyczące ogólnie lub szczegółowo
zarówno ze strony niektórych posłów lewicy, jak taniego państwa i naszych zamiarów w tej mierze.
i Prawa i Sprawiedliwości – na te pytanie odpowiem Liczba wiceministrów w porównaniu z ich liczbą
też takim syntetycznym zdaniem. Tak jest, proszę w poprzednim rządzie została, jak państwo wiecie,
państwa, słusznie się domyślacie, że my chcemy ogra- zmniejszona, podobnie również liczba ministrów kon-
niczyć wpływ biurokracji centralnej na życie obywa- stytucyjnych w związku ze zmniejszeniem liczby
teli i samorządów. (Oklaski) To jest spór uprawniony, resortów. Naszym ambitnym zamiarem jest doko-
to jest istniejący od wielu, wielu lat pewien dylemat nanie w całej administracji rządowej bardzo szyb-
ustrojowy. Lewica czy część lewicy, bo wiem, że nie kiego przeglądu urzędów i kadr, tak by systematycz-
jest to jednolite stanowisko, a także Prawo i Sprawie- nie i w trybie ciągłym redukować administrację
dliwość, w przypadku której stanowisko jest dość centralną tylko do rozmiarów, które uznamy za nie-
jednolite, są gotowi w niektórych wymiarach bardziej zbędne. Tutaj nasz gabinet będzie naprawdę bardzo
zaufać władzy centralnej, zaś Platforma i Polskie konsekwentny. Dotyczy to także innych elementów,
Stronnictwo Ludowe są tymi formacjami, które wolą takich jak np. wymiar ochrony i bezpieczeństwa rzą-
deklarować więcej zaufania wobec samorządu tery- du. W tej sprawie również chcemy podjąć odważne
torialnego. decyzje, które sprowadzą do ludzkich i europejskich
Chyba nikogo nie obrażam, bo z tej mównicy szef wymiarów to, co do niedawna było swoistym polskim
Prawa i Sprawiedliwości bardzo wyraźnie podkre- Bizancjum, jeśli chodzi o ilość pieniędzy, liczbę ludzi
ślał, jak wielkie znaczenie dla PiS ma wzmocnienie i instytucji, które służyły komfortowi i bezpieczeń-
władzy centralnej i jak ograniczone zaufanie ma do stwu władzy centralnej.
władzy samorządowej, a my chcemy to zmienić. Bę- (Głos z sali: Trzeba natychmiast zlikwidować
dziemy się o to spierać, ale tak jest – chcemy dać Parkową.)
więcej władzy i więcej pieniędzy wszystkim szcze- Posłowie PiS trochę nieostrożnie postulują w tej
blom samorządu kosztem biurokracji centralnej. chwili, żebym natychmiast zlikwidował Parkową.
(Oklaski) Jak rozumiem, chodzi m.in. o wille premierowskie,
Były pytania dotyczące samorządu terytorialne- które są na Parkowej. Nie zrobię tego dzisiaj z jedne-
go, ale innego wymiaru, na przykład dotyczące kolej- go oczywistego powodu. Tam ciągle mieszkają ludzie
nych reform, takich jak reformy powiatowa czy wo- bardzo ważni dla państwa i byłbym bardzo niekul-
jewódzka. Nie jesteśmy zwolennikami żadnych rewo- turalny, gdybym podjął taki zamiar. (Wesołość na
lucji w tej mierze. Chcę uprzedzić wszystkich – mia- sali, oklaski)
łem odwagę mówić o tym także wtedy, kiedy zapra- Jeśli chodzi o posła Olejniczaka, padło bardzo
szali mnie na spotkanie mieszkańcy Koszalina – że ważne pytanie dotyczące budownictwa mieszkanio-
ten rząd nie przewiduje inicjatywy utworzenia kolej- wego. Mówił pan z takim zaangażowaniem, tak emo-
nego województwa, województwa środkowopomor- cjonalnie, m.in. o kosztach kredytu. Mogę pana za-
skiego. Proszę o wybaczenie tych wszystkich, którzy pewnić, że… Lata temu, kiedy zaczynałem dorosłe
są tym zainteresowani, ale rozum i uczciwość każą życie z moją małżonką, też byłem osobą, dla której
nam powiedzieć, że z punktu widzenia i tamtej części własne mieszkanie było w sferze nawet nie marzeń.
Polski, i państwa jako całości zmiany granic woje- Pan tych czasów nie pamięta, ma pan szczęście, że
wództw nie byłyby czymś pożądanym. W ogóle na- jest pan ode mnie dużo młodszy, ale niektórzy pańscy
szedł czas, aby Polska przestała być rekordzistą, jeśli koledzy pamiętają je aż za dobrze. Tak, rzeczywiście
chodzi o liczbę i tempo nieustannych zmian, szcze- jestem z tego pokolenia, które marzenie o własnym
gólnie tam, gdzie nie są one niezbędne, gdzie nie mieszkaniu musiało odłożyć mniej więcej na 40 lat.
zmieniają tak naprawdę jakości życia obywateli. Jak widać, trochę w tej sprawie się zmieniło, przy-
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania 129

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk Jednym zdaniem chcę uspokoić wszystkich, któ-
rzy wypowiadali tutaj słowa bulwersujące, które
najmniej w odniesieniu do pana i do mnie, bo mamy mnie zaskakują. Jest taka technika stosowana na tej
gdzie mieszkać. sali, moim zdaniem zbyt często i niepotrzebnie, że
Jeśli chodzi o zmianę warunków, tak aby zwięk- w pytaniu nazywa się pewien problem niezgodnie
szyć szansę młodych ludzi na własne mieszkanie, z faktami albo… Wczoraj takich pytań wynotowałem
podchodzimy bardzo realistycznie do tego, co tak na- blisko setkę, głównie ze strony Prawa i Sprawiedli-
prawdę władza może zrobić, aby ludzie mieli szansę, wości. W pytaniu stawia się tezę, która nie jest praw-
żeby uzyskać je szybciej. Musimy szukać sposobów, dziwa albo nie dotyczy mojego exposé, naszego pro-
żeby to, co składa się na nadzieję na własne miesz- gramu, a następnie taką tezę gorliwie się atakuje.
kanie, było tańsze. Przecież ani pan, ani ja nie udzie- Znam tę technikę, ma ona bardzo wiele lat… (Weso-
limy kredytu wszystkim zainteresowanym kupnem łość na sali, oklaski) Znam tę technikę, dlatego że
mieszkania. Powiem więcej. Mówi pan o 7%. Nawet została opisana w jednym z klasycznych dzieł doty-
jeśli kredyt będzie miał oprocentowanie 2%, a miesz- czących sztuki polemiki. Ale uważam, że nie należy
kanie będzie kosztowało 2 mln zł, bo dzisiaj trzeba tej techniki nadużywać, bo łatwo można wpaść
by pewnie tyle wydać na 100-metrowe mieszkanie w pułapkę. Można postawić tezę, następnie gorliwie
w Warszawie czy w moim Sopocie, czy 1,5 mln zł, ją atakować, a po pewnym czasie się okazuje, że ata-
i tak nikt kredytu nie weźmie, nawet gdyby nie był kuje się własny program czy własny projekt.
oprocentowany, bo nikt go nie spłaci. W związku Chciałbym w tym miejscu podkreślić jeszcze raz,
z tym kluczowe jest to, abyśmy podjęli decyzje, także jeśli państwu jest to potrzebne, że nie jest zamiarem
ustawowe, które będą dusiły ten absurdalny boom, mojego rządu jakakolwiek prywatyzacja Lasów Pań-
niestety, właśnie na ceny. Dlatego uważamy i mówi- stwowych. Póki będziemy rządzić, Lasy Państwowe
my o tym odpowiedzialnie, że decyzje administracyj- nie będą prywatyzowane. (Oklaski)
ne, ustawowe, prawne, które uproszczą w maksymal- Po drugie, było pytanie jednej z pań posłanek Pra-
ny sposób procedury, to jest realistyczna droga do wa i Sprawiedliwości o formy i zakres prywatyzacji
tego, żeby ceny powoli malały. Oczywiście sprawy kopalni górnictwa węgla kamiennego. Bardzo proszę
takie, jak budownictwo społeczne należą do dziedzi- zapytać pana premiera Kaczyńskiego i ministrów
ny aktywności samorządu. Wiemy dobrze, że nie za- jego rządu o to, na ile zaawansowane były prace przy-
wsze przyniosło to efekty, jakich się spodziewaliśmy. gotowujące prywatyzację kopalni górnictwa węgla
Państwo dobrze wiecie z doświadczeń ze swoich miast kamiennego. Nie znam jeszcze w szczegółach tego
i regionów, że tanie budownictwo społeczne bardzo materiału. Oczywiście przedstawię państwu stosow-
często i bardzo szybko zamieniało się w drogie bu- ną informację, natomiast mój rząd nie planuje na
downictwo społeczne i nie rozwiązywało to proble- razie kontynuowania tych prac.
mów, które miało rozwiązać. Z reguły tak jest, kiedy (Poseł Tomasz Mirosław Dudziński: A spółki stra-
za bardzo wierzymy w to, że można przy pomocy tegiczne?)
urzędu zbudować tanie mieszkania. Musimy więc Jeśli chodzi o spółki strategiczne, było pytanie
zrobić wszystko, żeby był tańszy grunt, tańszy suro- o to, w jakim zakresie Platforma i Polskie Stronnic-
wiec i w finale tańsze mieszkania. two Ludowe będą podejmowały wysiłek prywatyza-
Było bardzo wiele pytań – i odpowiem na nie jed- cyjny. Będziemy chcieli tę prywatyzację zdecydowa-
nym zdaniem – ze strony Prawa i Sprawiedliwości. nie przyspieszyć, co po ostatnich dwóch latach nie
Pytania te dotyczyły praktycznie każdej dziedziny, jest jakąś szczególną sztuką. Nie muszę być cudo-
wskazywały na to, że w swoim exposé często mówi- twórcą, żeby prywatyzacja w Polsce wyglądała lepiej
łem o sprawach, które poprzednia ekipa już zaczęła niż za ministra Jasińskiego i żeby dochody z prywa-
albo prace są zaawansowane w dużym stopniu. Nie tyzacji, które mają wspomóc m.in. polskich emerytów,
będę wymieniał wszystkich takich spraw, ale bardzo stały się wreszcie faktem. Tak że powiem szczerze: na
chętnie i bez żadnej zaciekłości przyznam państwu waszym miejscu nie stawiałbym tego typu pytań. Je-
rację. Tak jest, w wielu przypadkach chcemy konty- śli chodzi o pytania kluczowe, co z tzw. spółkami stra-
nuować to, co państwo albo nawet jeszcze wasi po- tegicznymi, to mogę państwa uspokoić – było jedno
przednicy zaczęli. (Oklaski) Ale dlaczego mam nie konkretne pytanie, chyba pana posła Zbrzyznego, co
mówić o tym, co mamy zamiar robić z już rozpoczę- zrozumiałe, czy zamierzamy prywatyzować KGHM
tym dziełem? Tak jest, moja ekipa, mój gabinet nie – że nie mamy takich planów.
będzie zamykać, blokować spraw, które zaczęliście (Głos z sali: A inne?)
i które mają sens, tylko dlatego, że wygraliśmy wy- Jak państwo wiecie, za jednoznacznie strategicz-
bory w konfrontacji z poprzednikami. Wszystko, co nych uznano 17 spółek. Setki spółek Skarbu Państwa
ocenimy pozytywnie i co wy zaczęliście lub zaawan- lub z udziałem Skarbu Państwa czeka na prywaty-
sowaliście, będziemy kontynuować, a ja osobiście zację i nawet nikomu na tej sali nie przyszłoby do
będę pamiętał, żeby wtedy, kiedy trzeba, wyrazić głowy, żeby je zaliczać do kategorii spółek strategicz-
wam słowa uznania i powiedzieć: dziękuję. To wam nych. Dlatego nasz rząd zajmie się nimi bardzo szyb-
gwarantuję. (Oklaski) ko. Przedstawiłem państwu bardzo konkretne ter-
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
130 Program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk abonamentu, mające prowadzić do ochrony mediów
publicznych przed nadmiernym upolitycznieniem,
miny, powiedziałem, że przedłożymy listę spółek do okazały się wyłącznie instrumentami – mówię to
szybkiej prywatyzacji, ustalimy to szybko z naszym z pełną odpowiedzialnością – wyłudzania pieniędzy
partnerem, Polskim Stronnictwem Ludowym. Nie od Polaków na rzecz budowania propagandowej ma-
ukrywamy, że Platforma jest gotowa, by zrobić to chiny rządowej. (Oklaski) Nie chcemy wprowadzać
szybciej i na większą skalę, Polskie Stronnictwo Lu- tak burzliwych decyzji, które mogłyby zakłócić funk-
dowe jest bardziej wstrzemięźliwe, Z tego wyjdzie cjonowanie spółek czy mediów publicznych, dlatego
moim zdaniem dobra i satysfakcjonująca dla wszyst- rozważymy w trybie bardzo pilnym na razie ograni-
kich synteza. Lista spółek do szybkiej prywatyzacji… czenie abonamentu w taki sposób, aby nie musieli go
Za szybką prywatyzację uważamy taką, która z całą płacić emeryci i renciści. Ale będziemy chcieli szybko
pewnością swój finał będzie miała w tej kadencji. Li- dojść do takiego modelu mediów publicznych, o jakim
sta firm, których prywatyzacja znajdzie finał już mówiłem, i gwarantuję państwu, że szybko doprowa-
w pierwszym roku, będzie w porównaniu z poprzed- dzimy ten proces do dobrego finału.
nimi czasami imponująca. Przedstawimy też szybko Było wiele pytań o lotniska, w tym m.in. o lotni-
listę spółek z udziałem Skarbu Państwa, które można ska wojskowe. Jedno z nich dotyczyło tego, czy bę-
przekazać do dyspozycji samorządu. Na pewno będzie- dziemy te lotniska przekazywali lotnictwu cywilne-
my także z państwem konsultować decyzje, budzące mu. Nasza koalicja jest przekonana – świadczy o tym
czy mogące budzić jakieś szczególne emocje. rozwój lotnictwa cywilnego w Europie, także tego
Co do mediów publicznych, chciałbym państwa małego – że małe, lokalne lotniska to także przy-
zapewnić, że naszą intencją jest wzmocnienie misji szłość ułatwiająca Polakom komunikację krajową
publicznej w mediach publicznych, która do tej pory, i zagraniczną.
a szczególnie w ostatnim czasie, została prawie zu- (Poseł Karol Karski: Lotniska w każdej gminie.)
pełnie zepchnięta już nawet nie na boczny tor, ale na Pan poseł Karski wznosi hasło „Lotnisko w każ-
tak daleki plan, że właściwie jej nie widać na ekranie dej gminie”. Tak daleko bym jednak nie szedł, cho-
i nie słychać w większości rozgłośni radiowych, po- ciaż gdyby pan przedstawił projekt takiego przedsię-
nieważ wyparła ją polityka i propaganda. Nie było wzięcia na piśmie, chętnie bym się z nim zapoznał.
Nie, nie zamierzamy budować lotnisk w każdej gmi-
większej hipokryzji (Oklaski) w debacie na temat me-
nie. Chcemy w porozumieniu z Siłami Zbrojnymi
diów publicznych niż hipokryzja zawarta w pytaniach
przyspieszyć proces przekazywania przynajmniej
ustępującej ekipy. Jak widziałem wczoraj posłanki
niektórych lotnisk do dyspozycji lotnictwa cywilnego.
i posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy z wielką
Chciałbym także zapewnić państwa, że osobiście tro-
troską mówili, że media publiczne są zbyt polityczne,
chę poznałem tę dziedzinę, i będę osobiście bronił
to właściwie poczułem się bezradny.
miejsc, służących dzisiaj lotnictwu cywilnemu, temu
(Poseł Jerzy Feliks Fedorowicz: To jest taki żart.)
na małą skalę, które są zagrożone, bo bardzo często
O czym i o kim mamy dzisiaj rozmawiać? Mam są atrakcyjne z punktu widzenia deweloperów. Do-
wygłosić godzinny, w bardzo skróconej wersji, referat brze rozumiem, że nieduże lotniska blisko średnich,
o tym, co zrobiliście państwo z mediami publiczny- dużych miast to jest przyszłość. Nawet jeśli dzisiaj
mi? Jak bardzo wstydzimy się za to, co zrobiliście niektórzy mają ochotę się na nie załapać, to będę oso-
z mediami publicznymi? (Oklaski) biście pilnował, żeby nie rujnować tej sieci.
(Poseł Jerzy Feliks Fedorowicz: Oni żartowali.) Nie zastanawialiśmy się w tej chwili jako rząd, nie
Mówię to z takim rozgoryczeniem, bo byłem ostat- tylko dlatego, że krótko działamy, nad rekompensatą
nim człowiekiem, który podejrzewał, że pobijecie dla ziemi słupskiej w związku z instalacją tarczy an-
niechlubne rekordy waszych poprzedników w tej tyrakietowej z jednego prostego względu: negocjacje
dziedzinie. Chciałbym państwu powiedzieć… nie są zakończone, a decyzja o tym, kto i ile płaci za
(Poseł Jerzy Szmajdziński: Razem to robiliśmy, to przedsięwzięcie także jeszcze nie zapadła. Posta-
razem.) ramy się jednak państwa pilnie i bardzo przejrzyście
…że jeśli mówimy o ograniczeniu lub likwidacji abo- informować, także mieszkańców ziemi słupskiej –
namentu, jeśli mówimy o likwidacji Krajowej Rady oczywiście gdy będzie to możliwe – o wszystkich
Radiofonii i Telewizji, jeśli mówimy o tym, że chcemy aspektach tego przedsięwzięcia. Pani poseł Szczypiń-
przywrócić misję publiczną do mediów publicznych ska na pewno…
i ograniczyć przesadne wydatki na media publiczne, (Poseł Jolanta Szczypińska: Nareszcie.)
to właśnie dlatego, że chcemy uczynić telewizję pu- Pani poseł Szczypińska mówi: Nareszcie. Tak,
bliczną instytucją, która służy Polakom nie poprzez zgadzam się, nareszcie doczeka się pani poseł jako
propagandę i komercję, tylko poprzez prezentowanie mieszkanka tej ziemi (Oklaski) szybkiej, uczciwej
misji, która bez pomocy środków publicznych nie bę- informacji, z czym wiąże się ta instalacja. (Oklaski,
dzie możliwa, a nie ściganie się z mediami komercyj- wesołość na sali)
nymi. Wszystkie dotychczasowe starania, takie jak (Poseł Jolanta Szczypińska: Dziękuję bardzo.)
wynalezienie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Zadano wiele pytań o edukację, na te szczegółowe
umocowanie jej w konstytucji czy właśnie instytucja odpowiemy państwu na na piśmie. Dzisiaj jest deba-
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania 131

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk Muszę uspokoić, bo tutaj dopowiadają posłowie
PiS-u, że być może chodzi o małżeństwa homoseksu-
ta budżetowa, ona także przyniesie państwu dużo alistów. Nie, panie pośle. Nie wiem, dlaczego niektó-
odpowiedzi czy przybliży naszą precyzyjną odpowiedź rym edukacja seksualna kojarzy się od razu z mał-
co do wymiaru podwyżek dla nauczycieli. Zarówno żeństwem homoseksualistów. (Oklaski, wesołość na
PiS, jak i lewica wyraziły w pytaniach oczekiwanie, sali) Mnie kojarzy się z czymś zupełnie innym. (We-
żebyśmy podali bardzo szczegółowo procent. Realnie sołość na sali)
w tym roku zakładamy – będziecie dzisiaj państwo (Głos z sali: Panie premierze, to jest ten niski po-
o to pytali także ministra Rostowskiego – 10-procen- ziom wiedzy.)
tową podwyżkę płac. Na pewno to państwo rozumie- Nie wykluczam.
cie – zwracam się do dotychczasowej większości rzą- Chciałbym także… (Gwar na sali) Muszę też pań-
dowej – i dobrze wiecie, że w tej chwili dysponujemy stwa uspokoić, że w tym wymiarze obyczajowym
takim budżetem, jaki wspólnie przygotowaliśmy. Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludo-
W jego ramach, to zadanie zleciłem ministrowi Roz- we nie przewidują żadnych rewolucji. Wręcz przeciw-
trowskiemu, będziemy szukali zwiększenia tych moż- nie, jesteśmy w tej mierze przywiązani także do na-
liwości. Odpowiedzialnie można dzisiaj powiedzieć, szych zapisów w obu deklaracjach ideowych. Sięgamy
że na ten rok 10% wydaje się gwarantowane. Na pew- także do tradycji chrześcijańskiej w sposób nowocze-
no, przy waszej pomocy, skutecznie poszukamy środ- sny, ale nie oznacza to w żadnym wypadku rewolucji
ków, być może jeszcze w tym roku, na więcej. Mam obyczajowej. Akurat w tej sprawie prawa strona nie
nadzieję, że do końca tego roku, a więc po trzech ty- może mieć przecież żadnych wątpliwości. Nigdy par-
godniach, będziemy znali odpowiedź. tie rządzącej dzisiaj koalicji nie dawały najmniejsze-
(Poseł Jolanta Szczypińska: A pielęgniarki i le- go powodu, aby budzić w tej kwestii jakieś emocje czy
karze?) atmosferę dwuznaczności.
Co do pieniędzy na ochronę zdrowia, szczególnie (Głos z sali: Zaufanie.)
jeśli chodzi o podwyżkę płac, będziecie państwo mie- W kwestii edukacji były także pytania o bon edu-
li szczegółową informację na piśmie po dokończeniu kacyjny. Podzielam większość uwag czy wątpliwości,
tego monitoringu, ile pieniędzy jest naprawdę w dys- jakie pojawiły się w pytaniach posłów koalicji rządzą-
pozycji Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak państwo
cej i opozycji z obu stron. My też zdajemy sobie do-
się bowiem domyślacie, to do tego zasobu będziemy
kładnie sprawę, że bon edukacyjny to nie jest magicz-
sięgać, aby urealnić podwyżki w ochronie zdrowia.
ny klucz, który się zastosuje i wszystkim jest lepiej.
To jest zadanie dla pani minister Ewy Kopacz. To
Zdajemy sobie z tego sprawę i dlatego bardzo wyraź-
także bardzo szybkie przedstawienie szczegółowej
nie powiedziałem to i zapisałem w moim exposé, że
informacji, ile pieniędzy z Narodowego Funduszu
o bonie edukacyjnym chcemy rozmawiać i w ramach
Zdrowia będzie można przeznaczyć, i to już, na pod-
wyżki w ochronie zdrowia. Rady Ministrów, i na tej sali. Zdajemy sobie bowiem
Jeśli chodzi o pytania, powiedziałbym, ze sfery sprawę, że to jest projekt ambitny, kontrowersyjny
równości płci, spraw obyczajowych, to powiem szcze- i, jeśli będzie źle pomyślany, może przynieść skutki
rze, że nie zdawałem sobie sprawy ze zjawiska, o któ- odwrotne do zamierzonych. Zgadzam się z państwem.
rym mówiła pani Izabela Jaruga-Nowacka, tzn. że Nie będzie tutaj żadnych pochopnych działań. Z do-
jest założona cenzura w polskich szkołach w odnie- świadczenia samorządowców, na tej sali jest ich wie-
sieniu do wiedzy o życiu seksualnym człowieka. Ro- lu, wiecie państwo, że w niektórych gminach, oczy-
zumiem, że to jest pewna taka figura retoryczna, wiście w bardzo skromnym wymiarze, bon edukacyj-
która ma podkreślić istotność tego zjawiska, bo, jeśli ny stał się faktem. My bardzo pilnie zmonitorujemy
dobrze wiem, w Polsce nie ma cenzury. Nie ma też skutki działania bonu edukacyjnego także w tych
mowy o zakazie. Możemy mówić o pewnych defektach nielicznych krajach, gdzie on funkcjonuje. Nie ma
programu szkolnego, w którym jest tak mało miejsca tutaj żadnej doktryny, nie jesteśmy w tej sprawie
na edukację seksualną. Jak państwo dobrze wiecie, owładnięci misją. Wydaje się jednak – i tutaj chciał-
akurat program w polskich szkołach to także prak- bym zaprotestować przeciwko tezom zawartym
tyka, często zła praktyka. Bardzo dużo zależy tutaj w kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu pytaniach do-
od wspólnoty, szczególnie od nauczycieli, a wcale nie tyczących edukacji i bonu – że jeśli mówimy o bonie
aż tak dużo od nakazów odgórnych. Zgadzam się jako o pewnym też sposobie myślenia o edukacji to
w pełni, że poziom kultury seksualnej jest w Polsce dlatego, że uważamy, że samorząd to jest jednak tak-
ciągle tematem wstydliwym – wstydliwym także dla- że szczebel władzy publicznej, czyli to także w na-
tego, że to jest ciągle niski poziom – i że tutaj także szym rozumieniu nie jest miejsce, gdzie można
potrzebujemy pewnych europejskich standardów. Li- wszystko idealnie rozwiązać. Jeśli szukamy rozwią-
czę na nieideologiczną i prowadzoną bez zapiekłości zań, takich jak bon edukacyjny, to dlatego że i PSL,
wspólną debatę na ten temat, co zrobić, żeby bez i Platforma uważają, że wszędzie tam, gdzie proble-
przesadnego zaufania do nakazów centralnych po- my rozwiązywać może człowiek, rodzina, wspólnota,
prawić ten stan rzeczy. nauczyciel z rodzicem, to może lepiej zaufać im,
(Poseł Krzysztof Putra: Chodzi o małżeństwa ho- a niekoniecznie oddawać za dużo decyzji, pieniędzy
moseksualistów.) do dyspozycji władzy i centralnej, i samorządowej.
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
132 Program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk i bezpieczeństwo polskiego rolnictwa. Otóż powiem
coś, co państwa może rozbroi. Ja się czasami oba-
Nie jestem człowiekiem, który uważa, że władza sa- wiam, że za dużo. Ta obawa jest oczywiście w cudzy-
morządowa jest zawsze cacy, a władza centralna – za- słowie, będziemy także o tym dyskutować z naszym
wsze zła. Uważam tylko, że wszędzie tam, gdzie to partnerem. Ale dobrze wiecie, że akurat ten problem,
możliwe, gdzie to nie zagraża interesowi państwa, że będzie za mało czasu i za mało koncentracji na
warto decyzje oddać ludziom. Głęboko w to wierzę. tych sprawach, jest zupełnie fikcyjny. Głęboko wierzę
Niech ludzie w największym z możliwych stopniu w to, że Polskie Stronnictwo Ludowe w mojej Radzie
decydują o swoim życiu i o swoich pieniądzach. To Ministrów zadba o to w sposób nieporównywalnie
może być także metoda postępowania w sferze edu- bardziej kompetentny niż pewna partia w poprzed-
kacji, ale w ramach zdrowego rozsądku. Dlatego też niej koalicji rządowej, która także sięgała do tradycji
wspólnie z opozycją będziemy szukali modelu i być chłopskiej, także uznawała się za zakorzenioną
może, podkreślam, być może uznamy, że bon eduka- w polskiej wsi. Wiemy, jaki był finał i jakie są skut-
cyjny jest rozwiązaniem najlepszym. Nie ma tutaj ki działania tej partii. (Oklaski) Polskie Stronnictwo
jednak żadnej sztywnej doktryny. Ludowe jest gwarancją, że tutaj postęp będzie wi-
(Poseł Tomasz Mirosław Dudziński: A podatki?) doczny natychmiast gołym okiem.
W dwóch zdaniach postaram się też odpowiedzieć (Głos z sali: Stadion narodowy.)
na te wszystkie wątpliwości dotyczące sposobów dzia- Pytano – część z państwa bez większej wiary,
łania rządu, jeśli chodzi o zwiększenie skuteczności z przekąsem; nie podzielam tego braku wiary i prze-
wykorzystywania środków europejskich. Zdaję sobie kąsu, ale rozumiem – w ilu gminach w ciągu najbliż-
sprawę… I jeśli ktokolwiek, kto to do tej pory zajmo- szych trzech lat – niektórzy pytali o całą kadencję, inni
wał się tymi sprawami, poczuł się urażony krytycz- o termin ostateczny, czyli o 2012 r. – rzeczywiście po-
nymi sądami – tu patrzę szczególnie na panią mini- wstanie boisk, centrów sportu dla naszych dzieci.
ster Gęsicką – co do skuteczności wykorzystywania Mamy ambitny zamiar, aby w czasie tej kadencji zre-
środków europejskich, to jesteśmy krytyczni nie dla- alizować w całości ten program. Inaczej trzeba będzie
tego, że nie doceniamy wysiłków naszych poprzedni- potraktować wielkie miasta, gdzie napotkamy być
ków, tylko wszyscy bardzo chcielibyśmy, żeby pienią- może na większe problemy, chociaż liczymy tu bardzo
dze europejskie nie przepadały, nie marnowały się, na skuteczną współpracę ze szkołami i samorządami.
bo dobrze państwo wiecie, że tego polska opinia pu- Ale jeśli chodzi o małe miasta i przede wszystkim gmi-
bliczna nikomu nie wybaczy. Dlatego też będziemy ny wiejskie, to wydaje się dzisiaj pewne – i chyba mogę
starali się szukać rezerw tam, gdzie one naprawdę to zagwarantować – że w każdej polskiej gminie
są. Według naszej oceny największa rezerwa tkwi w ciągu trzech lat takie centrum sportowe powstanie.
w procedurach, tzn. największą szansę widzimy I proszę trzymać mnie za słowo.
w uelastycznieniu i decentralizacji pewnych procedur Pytacie państwo o stadiony na Euro 2012,
i decyzji. Dlatego postaramy się tutaj, możliwie bez- w tym padło wiele pytań o stadion narodowy i jego
błędnie i błyskawicznie, doprowadzić do uelastycz- lokalizację, co wzbudziło tyle emocji. Jak państwo
nienia tych procedur i przynajmniej częściowej de- wiecie, na piłce nożnej, a ostatnio na budowaniu
centralizacji. Podkreślam, tam gdzie to będzie moż- stadionów w Polsce zna się każdy. Doświadczyli-
liwe. Chcę powiedzieć – to nie jest w tej chwili ironia śmy tego – ja także – w dość osobliwy sposób
– że chciałbym w tej sprawie skorzystać także z wie- w pierwszych dniach po wygranej Platformy i PSL.
dzy i z pewnych projektów pani minister Gęsickiej, Także w naszym obozie pojawiło się nadspodziewa-
chociaż raczej z czasu, zanim pani minister została nie dużo specjalistów od stadionów i ich lokalizacji.
panią minister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, To zawsze budzi emocje, ale chciałbym państwa
bo akurat do tych fragmentów pani propozycji sprzed uspokoić. Mamy ambitny i – sprawdziliśmy to w kra-
2–3 lat jesteśmy w Platformie bardzo przywiązani, ju i za granicą – odpowiedzialny zamiar, by prowa-
mniej do praktyki z ostatnich 2 lat, ale do pewnych dzić nasze prace tak, aby te 4 areny wskazane we
koncepcji, na serio, jesteśmy przywiązani. wstępnym projekcie były arenami mistrzostw Eu-
Muszę odrzucić zawarte w wielu pytaniach suge- ropy. A więc Warszawa ze stadionem narodowym,
stie, że w moim exposé i w zamiarach naszego rządu Gdańsk, Poznań i Wrocław.
za mało czasu poświęcamy rolnictwu. (Gwar na sali) (Głos z sali: Kraków?)
Nie będę wnikał w szczegóły, bo szmer wskazuje, że Bardzo serio podejmujemy starania, i one mogą
na moim miejscu zmierzalibyście państwo już do koń- przynieść efekt, by także Kraków…
ca. Chcę tylko powiedzieć, i zgodzicie się ze mną na (Głos z sali: Chorzów.)
pewno, że tylko ktoś albo trochę złośliwy, albo nie …i Chorzów mogły gościć przynajmniej niektóre im-
końca poważny może uznać, że rząd Platformy Oby- prezy, niektóre mecze Euro 2012. (Oklaski)
watelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego z wice- I, proszę państwa, nie wystawiajcie mnie na nie-
premierem i ministrem gospodarki Waldemarem poważną licytację i nie dorzucajcie kolejnych miast,
Pawlakiem, z ministrem rolnictwa Markiem Sawic- bo ten zamiar, niezwykle ambitny – z różnych powo-
kim za mało czasu poświęci polskim rolnikom, pol- dów: subiektywnych i obiektywnych – bardzo trudny,
skiej wsi, za mało pieniędzy przeznaczy na rozwój bo z pewnymi opóźnieniami, zaniechaniami, jest na
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania 133

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk giego filara. Przygotowany projekt ustawy o świad-
czeniach ze środków zgromadzonych w otwartych
granicy wykonalności. Mamy pewne pomysły, i nie funduszach emerytalnych de facto nie został jeszcze
ukrywam, że także moje rozmowy i osobiste relacje poddany wymaganym konsultacjom. Będziemy chcie-
z ludźmi, od których w Europie będzie sporo zależa- li przeprowadzić je możliwie szybko. Dotyczy to tak-
ło w tej kwestii, dają nam nadzieję na to, że będzie to że projektu, którego efektem ma być stworzenie pań-
możliwe. Mogę gwarantować, mogę dzisiaj dać słowo, stwowego zakładu emerytalnego. Dlatego proszę
że te areny wskazane we wstępnym projekcie dokoń- o odrobinę cierpliwości. Będziemy wspólnie z wami
czymy, i one będą w 2012 r. gościły mistrzostwa Eu- przeprowadzać w trybie szybkim wymagane konsul-
ropy. Co do Krakowa i Chorzowa – zrobimy wszystko. tacje, i to będzie termin, kiedy będzie mogła paść
Gwarancji dać nie mogę, ale to naprawdę jest możli- precyzyjna i satysfakcjonująca państwa odpowiedź.
we. I postaramy się. (Oklaski) Inne miasta – bądźmy Jeden z młodszych posłów Prawa i Sprawiedliwo-
realistami – będą musiały poczekać na mistrzostwa ści pan Mariusz Kamiński odczytał SMS od swojego
świat, ale kto wie. rówieśnika, wyborcy Platformy, któremu zrobiło się
Oczywiście nie jestem w stanie w tej chwili pre- podobno przykro po tym, jak wysłuchał mojego expo-
cyzyjnie powiedzieć, nie byłbym odpowiedzialny, sé, w związku ze zbyt krótkim potraktowaniem spra-
gdybym wymienił konkretne kwoty, jakie rząd cen- wy emigracji, szczególnie emigracji młodych Pola-
tralny przeznaczy na te inwestycje stadionowe. Ale ków. Mam wrażenie, proszę państwa, że szczególnie
tak się składa, że dobrze współpracowałem do tej w tej sprawie mógłbym pobić już nie tylko rekord
pory z samorządami miast, które będą gościły Euro krajowy, ale rekord Fidela Castro, gdybym w szcze-
2012, i będę chciał, byśmy doszli bardzo szybko do gółach opowiedział o naszych zamiarach i dotychcza-
porozumienia. Będziemy się starali, jak zawsze, li- sowych staraniach dotyczących powrotu. Państwo
czyć każdą złotówkę, ale na pewno nie będziemy znacie cały pakiet – także ten młody wyborca, który
przesadnie oszczędni. Przesadnie w tym sensie, żeby wysłał SMS, miał okazję poznać go wielokrotnie –
mogło to zablokować skuteczny finał. który Platforma przygotowała tzw. pakiet startowy.
Jeśli chodzi o pytanie, które mnie zabolało szcze- To nie są zapowiedzi, to nie jest kampania, to był
gólnie mocno, a raczej teza w nim zawarta… Nie będę pakiet projektów ustaw. Nie został on przyjęty,
wymieniał nazwiska tego posła, ale to się pojawiło o zgrozo – tu zwracam się do nadawcy SMS-a – dla-
w kilku pytaniach, z tym że w jednym szczególnie tego, że Prawo i Sprawiedliwość nie wyraziło zainte-
ostro. Nie wiem, komu mógł przyjść do głowy tak resowania.
dziwaczny i nieuczciwy pomysł, aby pisać – bo podob- Proszę państwa, zaproponujemy w tej Izbie roz-
no ktoś to napisał – albo mówić o tym, że wojewódz- wiązania, które spowodują, że młodym Polakom bę-
twa, w których nie wygrała Platforma Obywatelska, dzie łatwiej zakładać firmy i rozpoczynać aktywność
zostaną ukarane. Kto może w ogóle myśleć w takich zawodową tu w kraju.
kategoriach? (Poruszenie na sali) (Poseł Jolanta Szczypińska: Czekamy.)
(Głosy z sali: PiS, PiS!) Dobrze wiemy, że nie mamy w ręku – tak jak nikt
(Głos z sali: Platforma Obywatelska.) nie ma – klucza, który spowoduje, że wszyscy wrócą.
Ktoś, komu lęgną się takie pomysły w głowie, to Te dowcipy i złośliwości o tym, że nie trzeba zwięk-
jest samo zło w polityce. Naprawdę, to jest samo zło, szyć ilości punktów do głosowania w Wielkiej Bryta-
że władzę bierze się po to, by karać ludzi za to, jak nii, bo przecież wszyscy mają z Wielkiej Brytanii
głosują. (Oklaski) wrócić, są nie na miejscu w wykonaniu ugrupowania,
(Poseł Jerzy Feliks Fedorowicz: Proszę po nazwi- które spowodowało, że głosować mogło fizycznie 10%
sku.) uprawnionych do głosowania obywateli w Wielkiej
Chciałbym powiedzieć, że zrobię wszystko, co Brytanii. Naprawdę macie się czym chwalić, macie
w mojej mocy, aby w tych województwach, nielicz- z czego robić dowcipy? (Oklaski) W przeciwieństwie
nych (Wesołość na sali), gdzie ludzie jeszcze nie zde- do większości z państwa byłem w tamtych dniach
cydowali się w większości postawić na Platformę, za wśród Polaków w Wielkiej Brytanii i ze względu na
4 lata ten fakt nie był naszym problemem. (Oklaski) obyczaje panujące w tej Izbie chciałbym – jeśli chodzi
W związku z tym – zwracam się do wszystkich miesz- o sposób wypowiadania, przynajmniej mogę mówić
kańców tych województw – potraktujcie to państwo za siebie – żeby wersal tu wrócił. Niektóre partie
jako zapowiedź dokładnie odwrotnego działania. chciały wyrzucić wersal, czyli pewien sposób, styl
Rzeczywiście jest tak, że ludzie, którzy czują się po- wypowiedzi. Ze względu na to, że chciałbym, aby tu-
szkodowani, oczekują od nas więcej, i mają do tego taj wersal jednak wrócił, nie powiem, nie zacytuję
prawo. I my wreszcie te oczekiwania postaramy się tych prawdziwych SMS-ów i prawdziwych wypowie-
serio spełnić, tak żeby ich wybór już nigdy więcej nie dzi młodych Polaków pracujących w Londynie, w Du-
musiał być wyborem rozpaczy, tylko by stał się wy- blinie czy w Glasgow na temat ekipy rządzącej i tego,
borem nadziei i optymizmu. (Oklaski) jak przygotowała wybory. (Oklaski)
Pytania dotyczące emerytur i rent, szczególnie te Było pytanie bardzo szczegółowe, które mnie ude-
konkretne na temat regulacji sprawy zakładów eme- rzyło, bo nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to jest
rytalnych, które mają wypłacać świadczenia z dru- problem na większą skalę społeczną, muszę to spraw-
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
134 Program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk podejmował osobiście – myślenie w kategoriach refe-
rendalnych, jeśli chodzi o ten typ decyzji. Propono-
dzić. To było pytanie jednej z pań posłanek z Prawa wałbym, abyśmy raczej tu w Izbie, tej lub przyszłej,
i Sprawiedliwości, nie jestem pewien, ono dotyczyło intuicja mi mówi: raczej przyszłej, i w tym lub przy-
osób poszkodowanych w czasie II wojny światowej, szłym rządzie bardzo odpowiedzialnie przygotowali
więźniów byłych obozów koncentracyjnych, komba- i podjęli tę decyzję. Wydaje mi się, że akurat ta kwe-
tantów. Pani poseł Masłowska – dobrze pamiętam? stia nie powinna być rozstrzygana w referendum, ale
– która stwierdziła, że istnieje spora grupa ludzi, któ- zdecyduje i tak większość na tej sali.
ra nie uzyskała należnych świadczeń czy ze strony (Poseł Zbigniew Chlebowski: Referendum było
niemieckiej, czy od polskiego rządu. Powiem szczerze, w 2004 r.)
nie słyszałem o tym, żeby była to grupa istotna Według naszej oceny, jeśli będziemy dobrze przy-
w sensie ilościowym nie jakościowym. Bardzo bym gotowani, to wejście do strefy euro przyniesie Polsce,
prosił – i proszę potraktować tę prośbę bardzo serio polskiej gospodarce i Polakom korzyści, nie straty,
– o przekazanie mnie osobiście albo przedstawicielo- jeśli dobrze to przygotujemy. Pewnie wszyscy jeste-
wi rządu od tych spraw szczegółowej informacji, gdzie śmy o tym przekonani.
i czy istnieją jakieś dane, czy istnieje jakaś lista osób Pozwolicie państwo – czeka nas długa i szczegó-
lub środowisk poszkodowanych w taki sposób, mimo łowa debata budżetowa – że ominę pytania dotyczące
należnej pomocy finansowej z tytułu szkód poniesio- rozwiązań, które będą w gestii ministra finansów, bo
nych w czasie II wojny światowej czy ze względu na za chwilę państwo otrzymacie odpowiedzi na te
uwięzienie w obozach koncentracyjnych. Jestem go- szczegółowe pytania. Oszczędność czasu każe mi
tów do natychmiastowej naprawy tego stanu rzeczy, w związku z tym teraz z tych odpowiedzi zrezygno-
ale brakuje mi w tej chwili informacji, tak że bardzo wać. Oczywiście na piśmie, tak czy inaczej, państwo
bym prosił o szybką i rzetelną informację. Zrobię je otrzymacie.
wszystko, żeby ten stan rzeczy naprawić. (Poseł Marek Matuszewski: Droga A1 do Gdańska?)
Ze względu na dobro tej debaty omijam pytania, Padały pod moim adresem pytania: Co będzie
na które przygotowałem bardzo długie odpowiedzi z A1? Znaczy, ja bym…
i których to odpowiedzi nie można skrócić. Te pyta- (Poseł Tadeusz Cymański: Gotowa.)
nia, zgodnie z państwa sugestią, prześlemy natych- (Poseł Marek Matuszewski: A1 do Gdańska. Wszy-
miast na piśmie zainteresowanym posłom. scy czekają.)
Pytano mnie o euro, ale nie Euro – mistrzostwa Tak, tak. A1, mam nadzieję, że tutaj nic się nie
Europy, tylko euro – walutę. Chciałbym jeszcze raz zmieniło i że A1 będzie do Gdańska. (Poruszenie na
podkreślić jedną rzecz. Chcielibyśmy możliwie szyb- sali) Znaczy, proszę państwa, wbrew temu, co słyszę
ko przygotować Polskę i Polaków do bezpiecznego z ław Prawa i Sprawiedliwości, jako mieszkaniec
wejścia do strefy euro. Uważamy, że dobre przygoto- Gdańska mogę państwu powiedzieć, że A1 nie jest
wanie Polski, po pierwsze, jest warunkiem, żeby gotowa.
w ogóle o tym rozmawiać, ale że dobre przygotowanie (Poseł Marek Matuszewski: Ale mówił pan, panie
jest warunkiem niezbędnym, żeby ta decyzja była premierze, że będzie wcześniej, a my mówiliśmy:
bezpieczna z punktu widzenia zwykłego obywatela. w 2010, tzn. że będzie w 2009?)
W związku z tym typowanie daty, moim zdaniem, nie Możecie państwo jeszcze parę razy wznieść okrzy-
ma sensu. Jak mówię: jak najszybciej, to nie po to, ki, że przecież A1 jest gotowa, a mogę was zapewnić,
żeby ścigać się na daty, bo to znaczy tyle i tylko tyle, że nie jest. Powiedziałbym nawet, że właśnie ta au-
ale też aż tyle. Wtedy, kiedy tu w tej Izbie i w ławach tostrada nie tylko dlatego, że tak bardzo...
rządowych będziemy mieli stuprocentową pewność, (Poseł Marek Matuszewski: Ale kiedy będzie?)
że po przygotowaniu Polski wejście jest bezpieczne ...leży mi na sercu, ale właśnie jest, być może, najlep-
z punktu widzenia gospodarki i kosztów życia zwy- szym czy najgorszym przykładem tego, jak można
kłego obywatela. Czy to będzie… zmarnować czas. (Oklaski)
(Głos z sali: Konkretnie.) (Poseł Zbigniew Chlebowski: I pieniądze.)
Nie, nie będzie tu konkretnej daty. Muszę powiedzieć, panie pośle, że w ogóle pyta-
(Głos z sali: Ale konkretnie, jakie przygotowania.) nia, część pytań – bo wiele pytań było bardzo kon-
Przede wszystkim mówimy o wymaganym przez kretnych, rzetelnych i zadanych z dobrą wolą – była
Unię Europejską dwuletnim okresie uczestnictwa też, muszę powiedzieć z przykrością, miała za zada-
w ERM II. Ludzie zajmujący się tą sprawą wiedzą, nie wyłącznie, o tak, dołożyć premierowi i przyszłe-
o co chodzi. Musimy przez dwa lata spełnić kryteria. mu rządowi. Muszę państwu powiedzieć, że te złośli-
Czas, w którym będziemy starali się te kryteria speł- we pytania o tempo budowy autostrad w wykonaniu
niać, jest czasem wymagającym największego sku- posłów PiS-u wydawały mi się taką szarżą ułańską.
pienia, koncentracji, w jakimś sensie też umiejętno- Na pewno było to dla mnie zaskakujące. (Oklaski)
ści. Dopiero wtedy będziemy mogli realnie mówić (Poseł Tomasz Mirosław Dudziński: A S19?)
o tym, że jesteśmy przygotowani i wtedy podejmiemy (Poseł Zbigniew Chlebowski: Polaczka zapytaj.)
decyzję o dacie i formie wstąpienia do strefy euro. Zresztą muszę też powiedzieć, że padło też pyta-
Odradzam państwu – przecież nie będę tej decyzji nie, czy właściwie ocena, ze strony jednego z posłów
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania 135

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk Był cały zakres pytań, nazwę je umownie, peni-
tencjarnych. Pani poseł Kempa zadała wiele pytań
PiS-u, że moje exposé to było tuskolenie. Gra i za- na ten temat, ale także inne posłanki i inni posłowie.
bawa nazwiskami – a to powiedział poseł Moskal – One dotyczą między innymi aresztów wydobywczych,
może być ryzykowna, panie pośle. (Wesołość na sali, sądów 24-godzinnych, stanu, sytuacji w więzieniach.
oklaski) Powstała tutaj w związku z tym pewna dyskusja,
Były pytania dotyczące moich rekomendacji do debata i przedstawiano sprzeczne tezy. Dlatego po-
składu Rady Ministrów. Część pytań dotyczyła mię- zwolę sobie pani poseł i innym państwu posłom
dzy innymi ministra Ćwiąkalskiego. Jak zauważy- szczegółową informację w tej kwestii, nasze stanowi-
łem, w ostatnich dniach zastąpił on już trochę zmę- sko, nasze zamiary przedstawić na piśmie. Ale zgo-
czonego tą rolą ministra Sikorskiego. Teraz przez dzicie się państwo z jednym – że stan polskiego wię-
kilka dni minister Ćwiąkalski będzie tym celem nu- ziennictwa jest zły, że nie wystarczy mieć intencję
mer 1 Prawa i Sprawiedliwości. Odrzucam jako nie wsadzania jak największej ilości ludzi, że nawet to
tylko bezzasadne, ale, powiem szczerze, zupełnie nie- trzeba umieć robić. (Oklaski)
logiczne zastrzeżenia wobec pana ministra Ćwiąkal- Jeśli chodzi na przykład o sądy 24-godzinne, mu-
skiego, że jako adwokat bronił ludzi o różne rzeczy simy szybko nad tym usiąść i też to nie może być
oskarżonych lub obwinionych. A kogo ma bronić ad- spór partyjny. Jeśli dane są tak przygniatające – nie
wokat? (Wesołość na sali) Kogo ma bronić adwokat? chcę popełnić błędu, tu spojrzę jeszcze na ministra
(Oklaski) Ćwiąkalskiego – że chyba mniej niż 1% spraw roz-
(Poseł Małgorzata Sadurska: Ale kogo pan do rzą- strzyganych...
du bierze?) (Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski:
Jeśli chodzi o korporacje, a szczególnie o większy 0,84 to są chuligańskie.)
dostęp do zawodu prawniczego – bo wiem, że to jest Tak? 0,84. 0,84% spraw to są sprawy chuligań-
temat, który i w tej Izbie, i szczególnie opozycję tak skie, a więc te, dla których tak naprawdę sądy 24-
bardzo dotyka i tak bardzo emocjonuje – nie sądzę, -godzinne powstały. Pomyślcie państwo, jak niedo-
żeby to był przedmiot sporu. Jak państwo wiecie, skonałe są zapisy i praktyka, skoro chcieliśmy jak
próby podjęte z inicjatywy PiS-u, aby otworzyć kor- najszybciej sądzić, skazywać i przez to eliminować te
porację prawniczą i aby w większym stopniu państwo najbardziej dokuczliwe z punktu widzenia obywateli
miało decydować o tym dostępie, przyniosły, mówiąc przestępstwa, jakimi są przestępstwa chuligańskie,
oględnie, dość umiarkowany skutek. To nie jest tak, a to nie działa.
że wystarczy chcieć otworzyć korporację i zwiększyć (Poseł Tomasz Mirosław Dudziński: A pijani kie-
dostęp do zawodu prawniczego. To jeszcze trzeba rowcy?)
umieć zrobić. Ja jestem akurat chyba jednym z naj- Uważam, że w związku z tym musimy wspólnie
bardziej antykorporacyjnych polityków w Polsce usiąść i znaleźć taką modyfikację tego systemu, żeby
w ostatnich kilkunastu latach, ale czasami jest tak, on wreszcie zaczął działać sensownie. Muszę wam
że próba odebrania korporacjom pewnych uprawnień, powiedzieć, że ilość pieniędzy, jakie przy okazji wy-
szczególnie tych, które decydują o dostępie do zawo- daliśmy w związku z funkcjonowaniem sądów 24-
du, i wyniesienie ich na szczebel państwowy, szcze- -godzinnych, na tle efektów, jakie ta reforma przy-
gólnie centralny, przynosi efekt odwrotny, to znaczy niosła, to już wskaźnik bardzo przygnębiający. Ale ja
utrudnia dostęp, a nie ułatwia. Deklaruję państwu, nikogo nie obwiniam, bo to był precedens, pierwsza
opozycji i z lewa, i z prawa, że w kwestii otwierania próba. Nie przekrzykujmy się nawzajem w tej kwestii,
dostępu do wszystkich zawodów i w kwestii skutecz- tylko siądźmy i razem jak najszybciej to poprawmy,
nego przeciwdziałania korporacjom wtedy, kiedy one bo mamy tutaj wspólny interes.
utrudniają życie obywatelom, będę solidarny z każdą Było pytanie o siedzibę PGE, pytanie o Lublin.
mądrą próbą. I mam nadzieję, że to nigdy nie będzie Zmiana siedziby PGE z Warszawy na Lublin została
przedmiotem sporów ideologicznych i że wszyscy, zarejestrowana w KRS 25 października 2007 r., za-
mając na uwadze dobro obywateli, będziemy w tę tem siedzibą tej spółki jest dzisiaj Lublin.
stronę zmierzać. Ale rozumiem też – taka jest moja (Poseł Tomasz Mirosław Dudziński: Trzeba wy-
intencja i mojego rządu – że prawdziwym celem nie budować siedzibę.)
jest ułatwienie życia prawnikom czy potencjalnym Zadano mi pytanie o to, czy siedziba PGE będzie
prawnikom, tylko obywatelom. Bo przecież tak na- w Lublinie, a nie o to, czy ja wybuduję dla PGE nowy
prawdę chyba efektem finalnym ma być to, żeby był budynek.
zwiększony dostęp do usług prawniczych, że to ma (Poseł Małgorzata Sadurska: Ale chyba to jest
być, że jeśli chcemy przeciwdziałać złym praktykom logiczne.)
korporacyjnym, to głównie po to, żeby obywatel miał Nie, nie widzę... To znaczy widzę związek, ale nie-
większy dostęp do usługi, żeby ona była tańsza i lep- koniecznie bezpośredni.
szej jakości. I tu deklaruję pełną współpracę ze Były pytania o przemysł stoczniowy. Też odpowie-
wszystkimi, którzy mądre pomysły w tej kwestii my na piśmie. To są pytania dramatyczne także dla
przedstawią. (Oklaski) mnie, ze względu na moje miejsce zamieszkania.
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
136 Program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk rodzenia. I tutaj z autentycznym oburzeniem dedy-
kuję tę sytuację Prawu i Sprawiedliwości. (Oklaski)
Sytuacja Stoczni Gdynia była przedmiotem bar- Była duża liczba pytań poświęconych ochronie
dzo długiej i burzliwej narady, pierwszej narady me- środowiska. Miałem wrażenie, że w moim exposé tej
rytorycznej części mojego gabinetu. Efekty rządów sprawie poświęciłem sporo czasu. Tam było bardzo
politycznych namiestników w takich spółkach jak dużo konkretnych zapowiedzi. Ale posłów nieusatys-
Stocznia Gdynia przyniosły rezultaty z punktu wi- fakcjonowanych poinformujemy o wszystkim w przy-
dzenia tej firmy i jej załogi katastrofalne. Zwracam gotowanych już odpowiedziach na piśmie.
się także do zadających pytania w tej kwestii – mogę Muszę też odrzucić pewne zastrzeżenia czy wąt-
państwa zapewnić, że przypadek Stoczni Gdynia bę- pliwości posłów opozycji dotyczące fragmentu exposé,
dzie przypadkiem niezwykle bulwersującym opinię który odnosił się do ochrony zdrowia i naszych pro-
publiczną i że w tym przypadku ludzie odpowiedzial- jektów na przyszłość. Był to ten fragment exposé,
ni za ten stan rzeczy, działający w tej firmie z abso- który jeszcze ostatniej nocy przed wczorajszym po-
lutnie czysto partyjnego nadania, poniosą odpowie- siedzeniem skracałem. Gdybym miał zreferować pań-
dzialność naprawdę bardzo poważną. (Oklaski) stwu nasze zamierzenia zgodnie z pierwotnym ma-
Jeśli chodzi o sytuację w Stoczni Gdańskiej, jak teriałem przygotowanym przez panią minister Ko-
państwo wiecie, doszło do absolutnie bezprecedenso- pacz, moje exposé trwałoby ok. 7 godzin. Mam na-
wej akcji, która pokazała, jak wiele zmieniło się dzieję, że jeszcze dzisiaj będzie okazja, by przekazać
w Polsce, i to być może w dobrą stronę. Otóż Platfor- zainteresowanym – w tej sprawie głównie pani poseł
ma Obywatelska i PSL wygrały wybory, ale nie ob- Szczypińska zadawała bardzo szczegółowe pytania
jęły jeszcze rządu, a związek zawodowy „Solidarność” – przynajmniej część odpowiedzi na piśmie.
Stoczni Gdańskiej uznał za stosowne wyjść na ulice W jednej sprawie muszę zabrać głos, ponieważ
i zaprotestować przeciwko domniemanej blokadzie wzbudziła ona duże emocje jednej z pań posłanek,
dla prywatyzacji ze strony Tuska czy Platformy. Wy- zdaje się pani posłanki Zalewskiej z Prawa i Sprawie-
obraźcie sobie państwo taką sytuację: w Stoczni dliwości. Chodzi o pytania o przekształcanie szpitali
Gdańskiej NSZZ „Solidarność” organizuje manife- w spółki prawa handlowego. To będą i tak decyzje
stację przeciw Platformie Obywatelskiej, bo chce jak właścicieli, a więc samorządów. Nie mówimy przecież
o zmianie prawa, które dałoby możliwość obligato-
najszybszej prywatyzacji, przeprowadzonej przez ka-
ryjnego przekształcania ich przez rząd centralny.
pitał ukraiński, Stoczni Gdańskiej. Dlaczego mówię
Dlatego ten niepokój wydaje mi się na wyrost.
o tej szczególnej sytuacji? Otóż chcę państwu powie-
Chciałbym także już tylko jedno zdanie powie-
dzieć, że – chociaż wiem, że sytuacja Stoczni Gdań-
dzieć o systemie stypendialnym. Mamy tu bardzo
skiej była badana, jeśli mam dobrą wiedzę, także
ciekawe i zaawansowane przemyślenia dotyczące
przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jesz-
uzupełnienia systemu stypendiów rządowych, socjal-
cze za naszych poprzedników – nie wykluczamy, nie
nych i naukowych, bo takie przewidujemy. Chodzi
mamy intencji zatrzymania tej prywatyzacji. Jeśli o wykorzystanie europejskiego i międzynarodowego
jest tak, że prezes nadany przez Prawo i Sprawiedli- systemu stypendialnego. Rozmawiałem o tym jeszcze
wość Stoczni Gdańskiej i miejscowa komisja zakła- przed nominacją z panią minister Kudrycką i muszę
dowa „Solidarności” są gotowi organizować de- państwu powiedzieć, że te zamierzenia, aby wyko-
monstracje po to, aby Dombas przejął Stocznię rzystać w większym stopniu doświadczenia i możli-
Gdańską, to być może jest to rzeczywiście najbar- wości europejskie, to bardzo wyraźny znak do opty-
dziej przemyślana, najbardziej opłacalna prywaty- mizmu dla tych, którzy na stypendia naukowe, szcze-
zacja Stoczni Gdańskiej. Rozumiem niepokój nie- gólnie naukowe, ale także inne stypendia, na uczel-
których, w tym Lecha Wałęsy, związany z metodą, niach wyższych czekają.
tempem i pewnymi okolicznościami tej prywatyza- Jeszcze raz chciałbym państwu bardzo podzięko-
cji, ale być może przy takim zaangażowaniu związ- wać za długą debatę, w bardzo wielu fragmentach
ków zawodowych Stoczni Gdańskiej dojdziemy do debatę merytoryczną. Chciałbym także podziękować
porozumienia. Moją intencją nie jest na pewno blo- wszystkim paniom posłankom i panom posłom za
kowanie tej prywatyzacji. styl debaty. Nawet jeśli czasami jeszcze emocje brały
Natomiast jeśli chodzi o sytuację w Stoczni Gdy- górę, to mam nieodparte wrażenie, że ta debata to
nia, to nasz rząd musi zapewnić wypłaty. I to niech raczej dobry znak, jeśli chodzi o poziom naszej pracy
będzie ilustracją tego, do czego doprowadziliście, tu, w tej Izbie, na najbliższe miesiące i lata. Dziękuję
państwo – i bezpośrednio każdego zainteresowanego za dobre przygotowanie. Każde z państwa pytań,
odsyłam do Gdyni – jako partia polityczna. Doprowa- każde bez wyjątku, będzie pomocne dla dobrego spra-
dziliście do takiej sytuacji w Stoczni Gdynia, że dzi- wowania władzy przez mój rząd. Będziemy was za-
siaj my jako Rada Ministrów szukamy pieniędzy na wsze bardzo poważnie traktować, nawet jeśli będzie
zaległą wypłatę wynagrodzeń dla stoczniowców to czasami zajęcie wyczerpujące. Naprawdę to mogę
w Gdyni przed świętami Bożego Narodzenia. Każdy, obiecać – będziemy bardzo serio traktować naszych
kto mieszka w Trójmieście, wie, co to znaczy brak partnerów w parlamencie. Dziękuję bardzo za cier-
wypłaty dla stoczniowca przed świętami Bożego Na- pliwość. (Burzliwe oklaski)
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania 137

Marszałek: Poseł Marek Suski:

Dziękuję panu premierowi. Dziękujemy. Słyszymy, że będzie nagroda.


Zamykam dyskusję.
(Poseł Marek Suski: W sprawie wniosku formal-
nego.) Marszałek:
Bardzo proszę, pan poseł Suski.
(Głos z sali: W jakim trybie?) Nie, panie pośle. Panie pośle Suski…

Poseł Marek Suski:


Poseł Marek Suski:
Warto więc było głosować na Prawo i Sprawiedli-
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W trybie regula- wość.
minowym, Wysoka Izbo. Chciałbym zgłosić wniosek (Poseł Wojciech Olejniczak: O Nowogrodzkiej niech
formalny i przedstawić krótkie uzasadnienie. Zgod- pan opowie.)
nie z regulaminem można uzasadnić wniosek formal-
ny. Po pierwsze, prosiłbym pana premiera o udziele-
nie odpowiedzi na piśmie, bo nie na wszystkie pyta- Marszałek:
nia takie odpowiedzi były udzielone. (Oklaski) Po
drugie, chciałbym przypomnieć jedną rzecz… Panie pośle, odnoszę wrażenie, że pan niestety
(Poseł Elżbieta Łukacijewska: Przecież pan pre- wchodzi w polemikę, rozpoczyna dyskusję. Zamkną-
mier powiedział, że odpowie na piśmie.) łem przed chwilą dyskusję, o czym poinformowałem
(Głos z sali: Wniosek!) Wysoką Izbę, a nie ma takiego obyczaju, aby po od-
No, to jest uzasadnienie. powiedzi premiera na pytania przedstawiciele klu-
(Poseł Jerzy Feliks Fedorowicz: Najpierw wniosek bów toczyli debatę. Pan zgłosił się w celu złożenia
formalny, a potem uzasadnienie.) wniosku formalnego.
No, ale…
Poseł Marek Suski:
Marszałek:
Tak.
Proszę państwa…
Marszałek:
Poseł Marek Suski: Proszę więc wniosek złożyć. Może pan go krótko
uzasadnić, ale proszę nie prowadzić debaty.
…jeszcze nie zacząłem zdania, a pan…
(Poseł Grzegorz Dolniak: Ale uzasadnienie jest po
wniosku, nie przed.) Poseł Marek Suski:

Panie Marszałku! Zgłaszam wniosek formalny o pół


Marszałek: godziny przerwy, ponieważ klub Prawa i Sprawiedliwo-
ści musi przed podjęciem decyzji rozważyć…
Proszę państwa, proszę o spokój. (Głos z sali: Zastanowić się, jak głosować.) (Weso-
Pana posła proszę o wniosek. łość na sali)
Tak. Ale proszę się nie śmiać. To jest jedna z naj-
ważniejszych decyzji po exposè.
Poseł Marek Suski: (Poseł Jerzy Feliks Fedorowicz: Ale nie śmiejemy
się z wniosku, tylko z wnioskodawcy.)
Cieszymy się, że nie będzie kary dla tych okręgów, Musimy się zastanowić, czy pan premier po tym,
w których Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. co tutaj powiedział, może kierować naszym pań-
(Poruszenie na sali) stwem, jako że człowiek, który ma kierować naszym
(Poseł Grzegorz Dolniak: W szoku jest.) państwem, potrafi pomylić płeć posłów, bo o pani po-
seł Beacie Mazurek mówił poseł Mazurek…

Marszałek:
Marszałek:
Panie pośle, ja przepraszam pana bardzo. Panie
pośle… Nie, panie pośle, ja pana najmocniej przepraszam…
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
138 Program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania – głosowanie

Poseł Marek Suski: Marszałek:


…o pani poseł Annie Sikorze mówił pan poseł Sikora. Proszę państwa, wznawiam obrady.
Informuję, że kontynuujemy rozpatrywanie
punktu 1. porządku dziennego: Przedstawienie
Marszałek: przez prezesa Rady Ministrów programu działania
Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum
Panie pośle, zgłosił pan wniosek, ja ten wniosek zaufania.
przyjmuję. Bardzo proszę wszystkich o zajęcie miejsc.
Proszę państwa, za chwilę ogłoszę półgodzinną Przechodzimy do głosowania.
przerwę. Proszę państwa, przypominam, że zgodnie
z art. 154 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej Sejm uchwala wotum zaufania bezwzględną
Poseł Marek Suski: większością głosów w obecności co najmniej poło-
wy ustawowej liczby posłów.
Jak rozumiem, w tej Izbie nawet uzasadnić wnio- Przystępujemy do głosowania.
sku nie można. Dziękuję bardzo. Coś nie działa?
(Głos z sali: W ogóle nie działa.)
Panie pośle, jakaś sygnalizacja, nie rozumiem jej.
Marszałek: (Głos z sali: Działa.)
Działa? Dobrze, dziękuję bardzo.
A jeżeli pan poseł zrezygnuje z debaty, to jeszcze Przystępujemy do głosowania.
oprócz tego Wysoką Izbę poinformuję o tym, że nie- Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wnio-
którzy posłowie nie odebrali jeszcze legitymacji po- sku prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska
selskich, a będą one potrzebne do głosowania. o udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów, ze-
W związku z tym proszę o odbiór tych legitymacji chce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
przed głosowaniem przy stanowisku komputerowym (Głos z sali: Nie działa.)
na sali posiedzeń, tylko aktywna legitymacja posel- Przepraszam bardzo, mam prośbę do osób, które
ska, nie te tymczasowe karteczki, umożliwi bowiem zgłaszają, że coś jest nie w porządku z czytnikiem.
wzięcie udziału w głosowaniu. Proszę o podjęcie próby zagłosowania za pomocą tej
Zarządzam 30-minutową przerwę. samej karty z innego czytnika.
Nie powtarzamy głosowania.
Jeszcze komunikat, proszę uprzejmie.
Głosowaliśmy, kto jest za. Dziękuję bardzo.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Sekretarz Poseł Ewa Kierzkowska: Informuję… (Długotrwałe oklaski)
(Część posłów wstaje. Do ław rządowych podcho-
Zaraz po ogłoszeniu przerwy w sali nr 118 odbę- dzą delegacje posłów klubów PO i PSL i wręczają
dzie się posiedzenie klubu Prawa i Sprawiedliwości. kwiaty prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tusko-
Dziękuję. wi i wiceprezesowi Rady Ministrów Waldemarowi
Pawlakowi)
(Głosy z sali: Brawo! Brawo!)
Marszałek: Wysoka Izbo! Pozostał mi jeszcze miły obowiązek
ogłoszenia wyników głosowania.
I był jeszcze jeden komunikat. W głosowaniu wzięło udział 444 posłów. Większość
Proszę bardzo, niech pani łaskawie odczyta go. bezwzględna wynosi 223. Za oddano 238 głosów,
przeciw – 204 głosy, 2 osoby się wstrzymały.
Panie premierze, osobiste gratulacje, a mam na-
Sekretarz Poseł Ewa Kierzkowska: dzieję, że mogę od całej Izby życzyć panu owocnej
pracy z myślą o Polsce. (Oklaski)
Jeszcze komunikat: Uprzejmie informuję, że spo- Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością
tkanie posłów z Podkarpacia, Podlasia i Lubelszczy- głosów udzielił wotum zaufania Radzie Ministrów.
zny odbędzie się zaraz po głosowaniach w restauracji (Oklaski)
Hawełka. (Prezes Rady Ministrów Donald Tusk i wiceprezes
Rady Ministrów Waldemar Pawlak wychodzą z ław
rządowych i wymieniają uściski dłoni z posłami
Marszałek: z pierwszych ław poselskich)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4. po-
Dziękuję bardzo. rządku dziennego: Pierwsze czytanie przedsta-
wionego przez Prezydium Sejmu projektu
(Przerwa w posiedzeniu od godz.10 min 47 uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy
do godz. 11 min 25) Unii Międzyparlamentarnej (druk nr 17).
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.
Punkt 3. porządku dziennego – głosowanie 139

Marszałek Nie widzę zgłoszeń.


W takim razie proponuję, aby Sejm przystąpił nie-
Proszę o zabranie głosu wicemarszałka Sejmu zwłocznie do drugiego czytania projektu uchwały.
pana Jerzego Szmajdzińskiego w celu przedstawienia Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm
uzasadnienia projektu uchwały. propozycję przyjął.
Sprzeciwu nie słyszę.
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: Przystępujemy zatem do drugiego czytania pro-
jektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt Unii Międzyparlamentarnej.
przedstawić projekt uchwały Sejmu w sprawie utwo- Też pytam, czy ktoś chce zabrać głos w tej fazie?
rzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. Nie widzę. Nikt się nie zgłasza.
Unia Międzyparlamentarna założona w 1889 r. jest W związku z tym, że nie zgłoszono żadnych po-
najstarszą i największą organizacją parlamentów na- prawek, przystępujemy do głosowania.
rodowych. Stanowi ona forum regularnych spotkań Przechodzimy do głosowania.
parlamentarzystów z całego świata, reprezentujących Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem
rozliczne systemy polityczne oraz szerokie spektrum w całości projektu uchwały w sprawie utworzenia
Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, zawar-
partii rządzących i opozycyjnych. Obecnie w skład
tego w druku nr 17, zechce podnieść rękę i nacisnąć
Unii Międzyparlamentarnej wchodzi 146 parlamen-
przycisk. (441)
tów narodowych oraz 7 parlamentów regionalnych.
Kto jest przeciw?
Polska jest członkiem organizacji od 1921 r.
Kto się wstrzymał?
W trakcie spotkań Unii Międzyparlamentarnej
Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie
delegacje ze wszystkich państw członkowskich wy-
utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamen-
mieniają się doświadczeniami, promują i koordynują
tarnej.
rozwój współpracy bilateralnej, regionalnej i global-
Powracamy do rozpatrzenia punktu 3. porząd-
nej. Poprzez rezolucje i raporty organizacja wyraża
ku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów
poglądy światowej społeczności parlamentarnej na
Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmia-
sprawy wagi międzynarodowej oraz rekomenduje
nie ustawy o doradztwie podatkowym.
odpowiednie działania parlamentom narodowym.
Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedsta-
Unia Międzyparlamentarna wspiera zasady de-
wionego przez pana posła Stanisława Steca oraz
mokracji, dysponując unikalnym źródłem informacji
przeprowadził dyskusję, w trakcie której nie zgłoszo-
dotyczących funkcjonowania i struktur parlamen-
no poprawek.
tów. Na podstawie gromadzonych danych źródłowych
Przystępujemy zatem do trzeciego czytania.
i literatury prowadzi badania porównawcze i anali-
Przechodzimy do głosowania.
tyczne nad wyborami parlamentarnymi oraz meto-
Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy za-
dami działania instytucji parlamentarnych.
wartego w sprawozdaniu w druku nr 20.
Ponadto Unia Międzyparlamentarna zapewnia
Przystępujemy do głosowania.
i koordynuje pomoc techniczną dla nowo powstałych
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem
i odbudowywanych parlamentów.
w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o doradz-
Unia Międzyparlamentarna stymuluje działania
twie podatkowym, w brzmieniu proponowanym przez
parlamentów na rzecz obrony i popularyzacji praw
Komisję Finansów Publicznych, zechce podnieść
człowieka, propaguje partnerstwo i równość między
rękę i nacisnąć przycisk. (445)
kobietami i mężczyznami w polityce. Blisko współ-
Kto jest przeciw?
pracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych i jej
Kto się wstrzymał?
agendami.
Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie
Wysoka Izbo! Reaktywacja Polskiej Grupy Unii
ustawy o doradztwie podatkowym.
Międzyparlamentarnej umożliwi wznowienie prac
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. po-
grup współpracy międzyparlamentarnej. Pragnę
rządku dziennego: Wybór składu osobowego Ko-
przypomnieć, iż w trakcie poprzedniej kadencji Sej-
misji Etyki Poselskiej (druk nr 18).
mu działało 75 takich grup i zespołów. Stanowią one Wysoka Izbo! Prezydium Sejmu na podstawie art.
ważne dopełnienie polskiej polityki zagranicznej na 143 ust. 11 regulaminu Sejmu przedstawia wniosek
płaszczyźnie parlamentarnej. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Etyki
Przedstawiając Wysokiej Izbie uchwałę, proszę Poselskiej.
o jej przyjęcie. (Oklaski) Sejm wybiera skład osobowy komisji w głosowa-
niu łącznym.
Marszałek: Czy ktoś z pań i panów posłów chce zabrać głos
w sprawie wniosku dotyczącego wyboru składu oso-
Dziękuję bardzo, panie marszałku. bowego Komisji Etyki Poselskiej?
Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w tej spra- Nie widzę. Nikt się nie zgłasza.
wie? W związku z tym przystępujemy do głosowania.
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
140 Punkty 5., 6. i 7. porządku dziennego – głosowanie

Marszałek Proszę państwa, po tych ważnych wydarzeniach


w Sejmie zarządzam 30-minutową przerwę w ob-
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wnio- radach.
sku Prezydium Sejmu w sprawie wyboru składu oso- A potem wysłuchamy wystąpienia ministra finan-
bowego Komisji Etyki Poselskiej, w brzmieniu pro- sów i przystąpimy do debaty nad budżetem.
ponowanym w druku nr 18, zechce podnieść rękę Dziękuję bardzo.
i nacisnąć przycisk. (443)
Kto jest przeciw? (Przerwa w posiedzeniu od godz. 11 min 37
Kto się wstrzymał? (1) do godz. 12 min 12)
Stwierdzam, że Sejm dokonał wyboru składu oso-
bowego Komisji Etyki Poselskiej.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 6. Marszałek:
porządku dziennego: Wybór nowego składu oso-
bowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej Wznawiam obrady.
(druk nr 27). Bardzo proszę o zajęcie miejsc.
Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwen- Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8.
tu Seniorów, na podstawie art. 148a ust. 8 w związku porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządo-
z art. 148a ust. 10 regulaminu Sejmu przedłożyło wego projektu ustawy budżetowej na rok 2008
wniosek w sprawie wyboru nowego składu osobowe- (druk nr 16).
go Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Pragnę poinformować, że projekt budżetu, złożo-
Czy ktoś z pań i panów posłów chce zabrać głos ny przez poprzedniego jeszcze premiera, wpłynął
w tej sprawie? 28 września. Został on podtrzymany na tym etapie prac
Nie widzę. Nikt się nie zgłasza. w parlamencie przez nowy rząd, nowego premiera.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu ministra finansów pana
Przystępujemy do głosowania. Jana Rostowskiego w celu przedstawienia uzasadnie-
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wnio- nia projektu ustawy budżetowej na rok 2008.
sku Prezydium Sejmu w sprawie wyboru nowego
składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej,
w brzmieniu proponowanym w druku nr 27, zechce Minister Finansów
podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Jan Vincent-Rostowski:
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Panie Marszałku! Panie Posłanki, Panowie Po-
Stwierdzam, że Sejm dokonał wyboru nowego słowie! W imieniu rządu przedstawiam Wysokiej
składu osobowego Komisji do Spraw Unii Euro- Izbie projekt budżetu państwa na rok 2008.
pejskiej. Budżet państwa jest jednym z kluczowych instru-
A tutaj muszę podać wyniki, tak? Proszę bardzo. mentów realizacji polityki gospodarczej rządu. Fun-
W głosowaniu wzięło udział 445 posłów. Wszyscy damentalne zasady tej polityki zostały państwu
byli za. przedstawione w exposé premiera. Zasady te wyzna-
Dziękuję bardzo. czają strategiczne cele, których realizacja zagwaran-
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7. po- tuje szybki, trwały i stabilny rozwój gospodarczy.
rządku dziennego: Zmiany w składach osobo- Polityka finansowa państwa musi zapewnić nie-
wych komisji sejmowych (druk nr 28). zakłócone funkcjonowanie instytucji publicznych
Prezydium Sejmu na podstawie art. 20 ust. 1 regu- oraz nakłady niezbędne na obronę narodową, bezpie-
laminu Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Senio- czeństwo publiczne i realizację polityki społecznej
rów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach rządu. Z drugiej strony musi ona gwarantować szyb-
osobowych komisji sejmowych. ki, trwały i stabilny rozwój gospodarczy, będący źró-
Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos dłem finansowania potrzeb państwa w następnych
w sprawie przedstawionych propozycji? latach. To wymaga możliwie silnego wsparcia finan-
Nie widzę. Nikt się nie zgłasza. sowego wszystkich dziedzin kluczowych dla rozwoju,
Przystępujemy zatem do głosowania. w tym edukacji, nauki i budowy nowoczesnej infra-
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem zmian struktury gospodarczej.
w składach osobowych komisji sejmowych, w brzmie- Wiemy jednak, że głównym źródłem rozwoju go-
niu proponowanym w druku nr 28, zechce podnieść spodarczego i jedynym w ostatecznym rachunku źró-
rękę i nacisnąć przycisk. dłem dochodów państwa jest praca i przedsiębior-
Kto jest przeciw? czość jego obywateli. Każda złotówka przekazana
Kto się wstrzymał? przez obywateli do budżetu ogranicza możliwości fi-
W głosowaniu wzięło udział 445 posłów. Za było nansowania przez nich samych ich potrzeb, w tym
442 posłów, wstrzymało się 3 posłów. także wydatków powiększających ich kapitał ludzki,
Stwierdzam, że Sejm dokonał zmian w składach a każda złotówka przekazana do budżetu przez pod-
osobowych komisji sejmowych. miot gospodarczy ogranicza możliwości finansowa-
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 141

Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski powodów zamierzamy do roku 2011 ograniczyć


dług publiczny w relacji do PKB o 4 do 7 punktów
nia rozwoju tego podmiotu. To oznacza, że im więcej procentowych.
danin publicznych ponad prawdziwe potrzeby sfinan- Drugi priorytet to obniżenie obciążeń fiskalnych.
sowania funkcji państwa obywatele i przedsiębior- Mając na uwadze potrzeby jednoczesnego ogranicze-
stwa zapłacą dzisiaj, tym mniej będą mogli zapłacić nia długu publicznego, będziemy ten cel realizować
w następnych latach. Planując wysokość i sposób wy- z należytą równowagą, lecz konsekwentnie. Dlatego
korzystania wydatków publicznych, trzeba zawsze zdecydowani jesteśmy utrzymać uchwaloną przez
mieć na uwadze tę zależność i fakt, że jeśli wydatki poprzedni rząd obniżkę składki rentowej i wchodzą-
przekraczają dochody, wtedy rośnie dług publiczny, ce w życie w 2009 r. obniżki stawek PIT. W następ-
a wysoki w relacji do dochodu narodowego dług pu- nych latach będziemy kontynuować obniżki stawek
bliczny jest w równym stopniu nie do pogodzenia tego podatku. To będzie kolejny krok do budowy sil-
z szybkim rozwojem gospodarczym, jak nadmierne niejszej gospodarki, bowiem niższy fiskalizm zachęca
obciążenia fiskalne. do rozwoju, do pracy, do wyjścia z szarej strefy, a to
Wysoki Sejmie! Najważniejszą zmianą, jaka na- wszystko umożliwia szybszy wzrost dochodu narodo-
stąpi pod rządami koalicji Platformy Obywatelskiej wego w następnych latach, a z nim wyższe dochody
i Polskiego Stronnictwa Ludowego w sferze gospo- państwa. Te większe przychody będzie można prze-
darki, będzie przesunięcie uwagi z celów do osiągnię- znaczyć na cele rozwojowe oraz socjalne, a także na
cia dziś na cele średniookresowe. Naszym zadaniem umocnienie równowagi budżetowej. Zamierzamy
jest takie ukształtowanie polityki gospodarczej, żeby konsekwentnie unikać istniejącej w polskiej polityce
po czterech latach spokojnej pracy polska gospodarka pewnej skłonności do podatkowej gospodarki rabun-
była silniejsza niż obecnie. Silniejsza, to znaczy zdol- kowej, czyli do wykorzystywania do maksimum obec-
na do szybkiego wzrostu i bardziej odporna na zagro- nych zasobów finansowych obywateli na bieżące po-
żenia zewnętrzne i wewnętrzne, które zawsze towa- trzeby państwa, bez zostawienia im szansy na przy-
rzyszą rozwojowi gospodarczemu. Polityka gospodar- szły rozwój.
cza rządu gwarantująca realizację tego celu musi Trzecim priorytetem jest wzrost wydatków roz-
opierać się na sześciu strategicznych priorytetach. wojowych i uzasadnionych wydatków socjalnych.
Pierwszym priorytetem jest ograniczenie długu W przypadku wydatków rozwojowych będziemy
publicznego w relacji do dochodu narodowego poprzez szczególnie dbać o zwiększenie środków na edukację
stopniowe ograniczenie deficytu budżetowego, aż do i naukę, tym samym wspierając ewolucję naszej go-
osiągnięcia stanu bliskiego pełnej równowadze bu- spodarki w kierunku gospodarki opartej na wiedzy.
dżetowej, mierzonej wysokością deficytu struktural- Zanim jednak osiągniemy ten cel, musimy nadrobić
nego, czyli deficytu skorygowanego o wpływ cyklu ewidentne zaniedbania w sferze rozwoju tradycyjnej
koniunkturalnego i czynników jednorazowych. Dzię- infrastruktury gospodarczej, w tym przede wszyst-
ki temu stopniowo będzie malało obciążenie budżetu kim budowę dróg, co jest celem szczególnie pilnym
kosztami obsługi długu publicznego, a uzyskane wobec perspektywy organizacji Euro 2012. W sferze
w ten sposób środki publiczne będą mogły być uży- wydatków socjalnych naszym priorytetem jest wspar-
wane do realizacji innych celów priorytetowych. cie zmian w systemie opieki zdrowotnej i radykalne
Równie ważne jest to, że niski dług publiczny jest ograniczenie sfery ubóstwa przez skuteczniejszą po-
warunkiem skutecznej polityki stabilizowania wzro- moc dla niezatrudnionych we wchodzeniu na rynek
stu gospodarczego i niezakłóconego finansowania pracy oraz większe i lepiej niż dotychczas adresowa-
sektora publicznego, umożliwia on bowiem zharmo- ne wsparcie dla osób w szczególnie trudnej sytuacji,
nizowanie planowanego salda budżetu z fazą cyklu w tym także niepełnosprawnych.
koniunkturalnego oraz elastyczne reagowanie bu- Wszystkie wyżej wymienione priorytety są równie
dżetu na wstrząsy zewnętrzne, czyli działanie tzw. ważne i żaden nie może być realizowany kosztem
automatycznych stabilizatorów. Dzięki temu w okre- innych. Ich jednoczesna realizacja jest jednak możli-
sie wolniejszego wzrostu gospodarczego nie trzeba wa pod warunkiem, że będziemy działali rozważnie,
gwałtownie ograniczać wydatków, gdyż gorsze saldo dzieląc między te zadania pozytywne skutki wzrostu
budżetu nie prowadzi do utarty wiarygodności, gospodarczego. Z kolei postęp w ich realizacji będzie
a więc nie naraża gospodarki na silny wzrost kosz- wzmacniał rozwój gospodarczy, stwarzając coraz
tów zaciągania nowych pożyczek. Dodatkowo poja- większe pole manewru w następnych latach. W śred-
wienie się deficytu w okresie dekoniunktury w pew- nim okresie te cele nie kolidują ze sobą, ale wprost
nym stopniu stabilizuje popyt krajowy, ułatwiając przeciwnie, nawzajem się uzupełniają i wzmacniają.
wychodzenie z fazy spowolnienia gospodarczego. Im Dodatkowym wzmocnieniem priorytetów polityki
niższa relacja dług publiczny/dochód narodowy, tym finansowej rządu będą radykalne działania w innych
efektywniej działają automatyczne stabilizatory. Wresz- sferach polityki gospodarczej.
cie niski dług publiczny to wyższe inwestycje i wzrost Czwartym priorytetem polityki gospodarczej rzą-
dzięki większej ufności inwestorów, zarówno kra- du jest prywatyzacja. Przyśpieszenie prywatyzacji
jowych, jak i zagranicznych, w to, że sytuacja go- pozwoli szybciej złagodzić ciężar długu publicznego,
spodarcza kraju jest stabilna. Z tych wszystkich ale przede wszystkim zapewni szybszy i bardziej
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
142 Projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski mu rządowi, aby zagwarantować, że nowy projekt


będzie zdecydowanie lepszy od poprzedniego. Nie
efektywny rozwój prywatyzowanych przedsiębiorstw, mamy tyle czasu, a nie chcemy opierać funkcjonowa-
co także przełoży się na wzrost dochodów budżeto- nia tak ważnej sfery życia Polaków na instrumencie
wych. Polska potrzebuje prywatyzacji konsekwent- o charakterze nadzwyczajnym, jakim jest prowizo-
nej, znaczącej i mądrze rozpisanej na najbliższe czte- rium budżetowe. Dlatego przedstawiamy Wysokiej
ry lata oraz znacznie lepszego zarządzania aktywa- Izbie budżet opracowany przez poprzedni rząd
mi, które nadal pozostaną w rękach Skarbu Państwa, w przekonaniu, że w trakcie prac Sejmu, wspólnie ze
tak by z tego majątku można było obniżyć dług pu- wspierającymi rząd klubami poselskimi, opracujemy
bliczny, średnio o pół do jednego punktu procentowe- poprawki dostosowujące budżet do potrzeb polityki
go rocznie. gospodarczej nowego rządu.
Następnym szczególnie ważnym priorytetem jest Wysoka Izbo! Chciałbym zaprezentować Wysokiej
liberalizacja gospodarki. Po radykalnych reformach Izbie główne założenia, na których opiera się projekt
pierwszego roku transformacji, w następnych latach ustawy budżetowej na 2008 r. Rozpocznę od omówie-
w tej dziedzinie mieliśmy często do czynienia raczej nia sytuacji gospodarki Polski i zakładanych per-
z regresem niż postępem. Musimy nie tylko zmniej- spektyw jej rozwoju w najbliższym okresie. Następnie
szyć stawki podatków, ale uprościć cały system po- przejdę do najważniejszych kwestii związanych z kształ-
datkowy, radykalnie zmienić funkcjonowanie admi- tem samego budżetu.
nistracji gospodarczej, tak by była ona wsparciem, Gospodarka Polski znajduje się obecnie na ścieżce
a nie przeszkodą dla przedsiębiorczości. W tym ob- wysokiego wzrostu. Bieżące wyniki wskazują jednak
szarze będziemy korzystali z doświadczeń unijnego na pewne spowolnienie dynamiki wzrostu gospodar-
programu „Lepsza regulacja”. Szczególnie ważne jest czego. Oznacza to, że górny punkt zwrotny w cyklu
istotne usprawnienie procedur związanych z wyko- koniunkturalnym prawdopodobnie mamy za sobą
rzystywaniem funduszy unijnych. Ważna jest także i wchodzimy w fazę nieco wolniejszego wzrostu. Pro-
poprawa funkcjonowania sądownictwa gospodarcze- gnoza, która jest podstawą przedkładanego projektu
go, bo wolny rynek może dobrze funkcjonować tylko budżetowego, zakłada, że spowolnienie tempa wzro-
tam, gdzie jego uczestnicy mogą skutecznie egzekwo- stu gospodarczego będzie stosunkowo łagodne.
wać swoje prawa. W horyzoncie 3-letnim realny wzrost PKB obniży się
Postęp osiągnięty w realizacji powyższych prio- z 6,5% przewidywanych na 2007 r. do 5,5% w 2008 r.,
rytetów będzie gwarancją bezpiecznej i korzystnej 5,2% w roku 2009 i 5% w 2010 r. Dla porównania:
dla wszystkich obywateli realizacji ostatniego z na- prognozowane przez Komisję Europejską średnie
szych priorytetów: przygotowania polskiej gospodar- tempo wzrostu dla krajów Unii Europejskiej w roku
ki do wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej 2007 wynosi 2,9%, a w 2008 r. – 2,4%. Tym samym,
– euro. Sfinalizowanie tego zadania, czyli zastąpienie jeśli nie nastąpią silne zjawiska kryzysowe, Polska
złotego przez wspólną walutę europejską, przekracza ma szansę stopniowo zmniejszać dystans dzielący
horyzont jednej kadencji parlamentu. Przyjęcie euro nas od krajów Europy Zachodniej.
będzie nie tylko ukoronowaniem procesu integracji W projekcie budżetu założono, że w 2008 r. tempo
gospodarczej z Unią Europejską, ale też jednym wzrostu gospodarczego zwolni do 5,5%, przy czym
z najważniejszych warunków utrzymania stabilnego głównymi czynnikami wzrostu pozostaną konsump-
i wysokiego wzrostu gospodarczego w długim okre- cja i inwestycje. Realny wzrostu spożycia indywidu-
sie. Dlatego cel ten powinien być realizowany jak alnego gospodarstw domowych założono na 6,2%,
najszybciej, ale w sposób, który zagwarantuje mak- wobec 6% przewidywanego na rok bieżący. Będzie on
simum korzyści dla naszej gospodarki i obywateli. efektem lepszej sytuacji na rynku pracy, która prze-
Tak się stanie, gdy przewidziany traktatami europej- kłada się na poprawę sytuacji polskich rodzin. Spo-
skimi proces przechodzenia na wspólną walutę roz- życie indywidualne wzrośnie również dzięki obniżce
poczniemy, mając już gospodarkę stabilną, elastycz- klina podatkowego oraz waloryzacji rent i emerytur.
ną, z silnymi finansami publicznymi, podążającą Na 2008 r. założono również dalszy dynamiczny
ścieżką szybkiego wzrostu gospodarczego. Dlatego wzrost inwestycji, który powinien utrzymać obecne
realizację naszego programu gospodarczego musimy dwucyfrowe realne tempo. Udział inwestycji w PKB
rozpocząć niezwłocznie, ale działać będziemy roz- powinien wzrosnąć do około 25%. Pozytywną rolę
ważnie i konsekwentnie. w tym zakresie odegra m.in. rosnące wykorzystanie
Panie Marszałku! Panie Posłanki! Panowie Po- środków unijnych.
słowie! Przedstawiany państwu projekt budżetu jest Utrzymujący się dynamiczny wzrost popytu kra-
wynikiem prac poprzedniej Rady Ministrów. Jako jowego spowoduje jednak dalsze pogłębienie nierów-
narzędzie realizacji strategii gospodarczej naszego nowagi zewnętrznej. W roku 2008 deficyt obrotów
rządu, ma wiele wad. Jednak decydujące znaczenie bieżących przekroczy 5% PKB, wobec 4,2% PKB
dla decyzji rządu o przyjęciu tego projektu, jako przewidywanych na rok 2007. W projekcie ustawy
punktu wyjścia do dalszych prac w Sejmie, miał założono dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.
czynnik czasu. Prace nad przygotowaniem budżetu Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
trwają wiele miesięcy i tyle musiałyby zająć obecne- w roku 2008 powinno wzrosnąć o 3,2%, a w całej
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 143

Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski jał budowaniu stabilnych fundamentów wzrostu go-
spodarczego i zapewniał poprawę poziomu życia
gospodarce narodowej o 2%. Budżet przewiduje rów- wszystkich Polaków. Dlatego też zwracam się do pań
nież w 2008 r. spadek liczby bezrobotnych do około posłanek i do panów posłów z prośbą o konstruktyw-
1,5 mln osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego po- ną pracę nad tym dokumentem, abyśmy mogli wspól-
winna obniżyć się z 11,3% przewidywanych na 2007 r. nie zrealizować ten cel.
do około 9,9%. Wysoki Sejmie! Wnoszę o rozpoczęcie prac nad
Wzrostowi popytu na pracę towarzyszyć będzie przedstawioną przez rząd ustawą budżetową na rok
wzrost wynagrodzeń. Przewidywane przeciętne wy- 2008. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)
nagrodzenie w gospodarce narodowej w 2008 r. wzro-
śnie realnie o 3,6% – co oznacza nominalny wzrost
o 6% – a przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze Marszałek:
przedsiębiorstw wzrośnie realnie o 4,1%, wobec 6,6%
założonego w roku bieżącym. Presja na wzrost płac Dziękuję panu ministrowi.
powinna być łagodzona wzrostem wynagrodzeń net- Proszę państwa, Sejm ustalił w dyskusji nad tym
to, związanym z obniżeniem składki rentowej płaco- punktem porządku dziennego podział czasu między
nej przez pracownika. Pomimo rosnącej presji infla- kluby, w zależności od ich wielkości, w granicach od
cyjnej spowodowanej wysoką dynamiką popytu kra- 106 do 19 minut, tj. debatę średnią.
jowego i wzrostem wynagrodzeń średnioroczny wzrost Otwieram dyskusję.
cen w gospodarce nie powinien, według projektu O przedstawienie stanowiska klubu Platforma
ustawy budżetowej, przekroczyć 2,3% w 2008 r., wobec Obywatelska proszę pana posła Zbigniewa Chlebow-
2,2% prognozowanych w tym dokumencie na ten rok. skiego.
W przedkładanym projekcie budżetu państwa za-
łożono wzrost kasowego deficytu do 28,6 mld zł, wo-
bec przewidywanego na 2007 r. wykonania na pozio- Poseł Zbigniew Chlebowski:
mie 23 mld zł. W praktyce przewidywany niedobór
budżetu państwa ulegnie więc pogłębieniu o prawie Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze!
6 mld zł, a w sytuacji jeszcze lepszej realizacji budże- Debatujemy nad projektem budżetu państwa na 2008 r.
tu w 2007 r. różnica ta może być nawet większa. Na- Tak naprawdę to jest najważniejszy dokument, nie
leży jednak pamiętać, że dobra realizacja budżetu tylko określający kwestie dotyczące wysokości podat-
w roku 2007 wynika przede wszystkim z bardzo wy- ków, składek, opłat, ale przede wszystkim pokazują-
sokiego tempa wzrostu gospodarczego. Zatem w roku cy, w jaki sposób funkcjonuje państwo i jego instytu-
2008 wpływ tego czynnika, z uwagi na spowolnienie cje, w jaki sposób państwo wspomaga samorząd,
tempa wzrostu, będzie już słabszy. Ponadto wystąpią wspiera różnego rodzaju przedsięwzięcia, realizuje
dodatkowe koszty powodujące z jednej strony ogra- inwestycje. To jest najważniejszy dokument, któremu
niczenie dochodów, a z drugiej strony wzrost wydat- dodatkowo towarzyszy w tym roku debata i spór, któ-
ków. Przykładowo: po stronie dochodowej konse- re dotyczą terminów i sposobu uchwalania budżetu
kwencje wprowadzenia przez poprzedni parlament państwa.
ulgi podatkowej na każde dziecko przyniosą ubytek Jak panie i panowie posłowie wiedzą, jeśli chodzi
dochodów budżetu państwa w kwocie około 3,7 mld zł. o budżet państwa, obowiązuje zasada dyskontynu-
Natomiast planowany wzrost wydatków będzie zwią- acji, czyli: nowy parlament – nowy projekt budżetu
zany m.in. z nowymi projektami, np. z 5-letnim pro- na 2008 r., ale interpretacja przedstawiona przez
gramem budowy dróg. Kancelarię Prezydenta pokazuje, że termin uchwa-
Wysoka Izbo! Chciałbym jeszcze raz podkreślić, lenia budżetu nie jest liczony od dnia złożenia pro-
jak wielkie znaczenie dla kondycji finansów państwa jektu przez nowy rząd w nowym parlamencie, ale od
polskiego ma kwestia długu publicznego. W ustawie momentu skierowania po raz pierwszy ustawy bu-
budżetowej na 2008 r. łączne wydatki na obsługę tego dżetowej do parlamentu, a ten termin, wynikający
długu zaplanowano na poziomie niemal 28 mld zł. również z konstytucji, upływa 30 września. W związ-
Gdyby nie wysokość długu publicznego, te pieniądze ku z tym urzędnicy Kancelarii Prezydenta twierdzą,
mogłyby i powinny pójść na inne cele. Proszę o tym że parlament ma czas do 27 stycznia na uchwalenie
pamiętać podczas prac nad budżetem, a także o tym, budżetu na 2008 r.
że kluczowe znaczenie dla poziomu tych wydatków To trudny czas, krótki okres. Nie pamiętam, żeby
ma wielkość deficytu budżetowego. Dlatego tak waż- parlament w historii ostatnich kilku, a nawet kilku-
ne jest konsekwentne dążenie do obniżenia zarówno nastu lat miał zaledwie półtora miesiąca na przyjęcie
poziomu długu publicznego, jak i deficytu budżetu ustawy budżetowej. Moim zdaniem interpretacja
państwa w kolejnych latach obecnej kadencji. Kancelarii Prezydenta mogłaby być zupełnie inna.
Wierzę, że w toku prac parlamentarnych uda nam Przypomnę, że kiedy w 2001 r. ówczesny premier
się dopracować część z zapisanych w budżecie roz- składał w listopadzie projekt budżetu, ówczesny pre-
wiązań. Wierzę też, że jest naszym wspólnym celem, zydent dopiero od listopada liczył okres 4 miesięcy,
aby budżet państwa realizowany w roku 2008 sprzy- w którym parlament musiał przyjąć budżet. Wobec
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
144 Projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Poseł Zbigniew Chlebowski i od czego zaczynał praktycznie każdą debatę budże-


tową, każdą dyskusję na temat finansów publicznych.
tego w tym roku będziemy pracować w ogromnym Otóż budżet, finanse publiczne powinna cechować
pośpiechu i w związku z tym ani rząd, ani posłowie przede wszystkim jawność i przejrzystość. Ta jawność
w komisjach nie będą mieli zbyt wiele czasu na przy- i przejrzystość postrzegana jest przez was w ten spo-
gotowanie solidnych poprawek i solidnych zmian, sób, że proponujecie w budżecie państwa ponad
które mogłyby poprawić ten projekt. 60 rezerw celowych, w których umieściliście ponad
Muszę państwu powiedzieć, że projekt budżetu 32 mld zł. W rezerwach celowych znalazły się 32 mld zł.
państwa na rok 2008 wygląda dramatycznie – drama- O czym to świadczy? Świadczy to przede wszystkim
tycznie źle. Co jest najważniejsze w tym budżecie? o złym planowaniu, o tym, że nie mieliście pomysłu,
Otóż, szanowni państwo, przez 2 lata waszych rządów, bo dobre planowanie budżetowe polega na tym, że te
rządów PiS, dług publiczny w Polsce wzrósł o 58 mld pieniądze powinny być przypisane do każdej części
zł. W takim tempie przyrastał dług publiczny w okre- budżetu państwa; tych części jest ponad 80.
sie waszych rządów. Pan minister powiedział, że co Dobry rząd, dobry minister finansów nigdy nie
roku z budżetu potrzeba wydać prawie 28 mld zł na będzie w przyszłości pozwalał, mam nadzieję, żeby
obsługę tego długu. Miejcie jednak w pamięci, że ta tak ogromne pieniądze gromadzone były w rezer-
kwota prawie 60 mld zł to jest zadłużenie każdego wach celowych. Mówię o tym celowo, chociaż dzisiaj,
statystycznego Polaka – i każdego dzieciaka, i renci- kiedy występuję tutaj jako poseł koalicji rządzącej,
sty, i emeryta – na prawie 1700 zł. Doprowadziliście mógłbym tę sprawę przemilczeć, ale ze względu na
do tego, że na obsługę długu publicznego trzeba wy- jawność, czystość i przejrzystość finansów publicz-
dawać prawie 30 mld zł. Niestety, ten projekt budżetu nych nie wyobrażam sobie, żeby w przyszłości tak
pogarsza jeszcze sytuację dotyczącą długu publiczne- ogromne pieniądze pozostawały poza kontrolą parla-
go. Dlaczego? Dlatego, że przez lata chwaliliście się mentu. Rezerwy celowe są bowiem poza kontrolą par-
słynną kotwicą budżetową w postaci deficytu budże- lamentu, ponieważ tak naprawdę są w dyspozycji mi-
towego, ale wysoki deficyt, który wciąż jest przez was nistra finansów i rządu. (Oklaski) Mógłbym to prze-
proponowany, decyduje o tzw. potrzebach pożyczko-
milczeć, ale nie milczę, bo to jest zła praktyka, z którą
wych, a więc żeby rząd mógł normalnie realizować
w przyszłości trzeba skończyć. (Oklaski)
swoje zadania i żeby się to wszystko bilansowało na co
To, co jest szalenie ważne i co w tym budżecie daje
dzień, musi pożyczać w banku pieniądze.
się zauważyć, a co, mam nadzieję, zostanie zmienione
Tak naprawdę potrzeby pożyczkowe odzwiercie-
nie tylko na etapie prac komisji parlamentarnych, ale
dlają faktyczny deficyt budżetowy. Potrzeby pożycz-
również w zamierzeniach rządu, ministra skarbu, to
kowe zostały zaplanowane przez wasz rząd na pozio-
śmieszne wpływy z prywatyzacji. Celowo mówię:
mie 46 mld zł, a więc widać wyraźnie, że deficyt
śmieszne, ponieważ wpływy te zaplanowano na po-
w kwocie 18 mld zł zamiatacie pod dywan. I to się
zgadza, bo mniej więcej tyle wynoszą transfery do ziomie 2,3 mld zł. Dlaczego te wpływy są tak ważne?
otwartych funduszy emerytalnych. Ukrywacie więc Dlatego, że trzeba przede wszystkim brać pod uwagę
deficyt budżetowy w kwocie 18 mld zł, wiedząc do- to, co jest z tych wpływów finansowane. Otóż wpływy
skonale, że Eurostat jest w tej sprawie nieubłagalny, z prywatyzacji zasilają w dużej mierze system eme-
bo obowiązują nowe zasady dotyczące klasyfikacji rytalny. Jeżeli wpływy z prywatyzacji są tak niskie,
i nie można zaliczać do sektora finansów publicznych a do otwartych funduszy trzeba przekazać prawie
transferów do otwartych funduszy emerytalnych. 18 mld zł, o czym powiedziałem, to bezpośrednio
Celowo więc udajecie, że nie dotyczą nas zasady, któ- przekłada się to na dług publiczny. A więc im mniej-
re narzuca Komisja Europejska. sze wpływy z prywatyzacji, tym mniejsze są pienią-
Poza wysokim długiem publicznym i poza wyso- dze na system emerytalny i tym większy jest dług
kim deficytem budżetowym, a także poza ogromnymi publiczny. Mam nadzieję, że w tej kwestii nastąpią
potrzebami pożyczkowymi trzeba również pamiętać bardzo poważne zmiany.
o pozostałych parametrach charakteryzujących ten Budzi również zastrzeżenia, na co trzeba zwrócić
budżet. Państwo często powtarzaliście, że przez uwagę, kiedy studiuje się budżet państwa, kwestia
2 lata rządów zmniejszaliście obciążenia fiskalne należności Skarbu Państwa. Proszę sobie wyobrazić,
obywateli. Otóż to nie jest prawda, bo nawet w tym że należności te w ciągu ostatnich lat wzrastały,
zakładanym budżecie widać wyraźnie, że wzrasta a państwo zaplanowaliście na rok przyszły kwotę
fiskalizm państwa. Fiskalizm mierzy się bowiem należności Skarbu Państwa – a więc to, ile są winne
przede wszystkim stosunkiem dochodów z podatków państwu różne instytucje, podmioty, podatnicy – na-
do PKB, a ten stosunek wynosił w 2007 r. 17,8%, zaś prawdę gigantyczną: ponad 44 mld zł. My nieraz na
w przyszłym roku został zaplanowany na poziomie tej sali kłócimy się o podwyżkę dla nauczycieli, kłó-
18,2%. Widać więc wyraźnie, że przez te 2 lata po- cimy się o 100 mln zł, o 200 mln zł na taką czy inną
datki nie tylko nie malały, ale wręcz wzrastały, i to inwestycję, zaś należności Skarbu Państwa wynoszą
w znaczący sposób. ponad 44 mld zł. Widać tu ogromny potencjał, który
Ogromnym mankamentem tego budżetu jest to, wymaga nowego, bardziej przyjaznego, spokojnego
o czym mówił często poprzedni minister finansów podejścia do funkcjonowania administracji skarbo-
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 145

Poseł Zbigniew Chlebowski (Głos z sali: Partia zwykłych ludzi.)


Mam nadzieję – zwracam się do pana premiera
wej, administracji celnej, a więc instytucji, które na – że pan premier, pańscy ministrowie mają w tym
co dzień zajmują się poborem podatków i składek. względzie naprawdę wiele do zrobienia, tym bardziej,
Największy mój niepokój budzi styl, w jakim był szanowni państwo, że rzeczywiście w tym budżecie,
przygotowany ten dokument, jak również niepokoją w tym projekcie brakuje pieniędzy między innymi dla
mnie propozycje, które były premier i minister finan- nauczycieli.
sów zawarł w ustawie budżetowej, a które dotyczą I to, o czym chciałbym powiedzieć w końcówce
szeroko rozumianej polityki wzrostu płac w instytu- mojego wystąpienia: rzeczywiście tego budżetu nie
cjach państwowych. Muszę państwu powiedzieć, że można zmienić w sposób radykalny. Nie mamy czasu,
kiedy po raz pierwszy zobaczyłem ten dokument, po- nie mamy takich możliwości, również dlatego – wie-
myślałem, że to jest jakaś pomyłka. Dokument ten my o tym doskonale, że waszą intencją, intencją Kan-
pokazuje, w jaki sposób podchodziliście do tych spraw celarii Prezydenta, a te intencje były wielokrotnie
przez te 2 lata i w jaki sposób traktowaliście takie formułowane i są one jasne – że wy zrobilibyście
wasze hasła, jak: „tanie państwo” i „solidarna poli- wszystko, żeby w terminie nie uchwalić budżetu i dać
tyka”. Dla was tanie państwo i solidarna polityka prezydentowi możliwość rozwiązania parlamentu.
w przełożeniu na ten budżet prowadzą między inny- Zapewniam, również jako przewodniczący Komisji
mi do tego, że pracownicy centrali, Ministerstwa Finansów Publicznych, że uchwalimy budżet w ter-
Edukacji Narodowej, otrzymają w przyszłym roku minie, aczkolwiek z pewnością nie będą to wielkie
podwyżkę o 13%, a więc średnio o ok. 600 zł na osobę, zmiany.
a nauczyciele, zgodnie z ustawą budżetową – o 3%. (Poseł Krzysztof Sońta: Gdzie cuda, panie pośle?
Jeśli chodzi o pracowników Ministerstwa Rozwoju Gdzie cuda?)
Regionalnego, na rok przyszły zaplanowano wzrost Jeśli chodzi o zmiany, których trzeba dokonać, to
wynagrodzeń o 46%, a więc o 1400 zł na jednego przede wszystkim trzeba poszukać oszczędności i zna-
pracownika. Są też inni rekordziści. W gospodarce leźć potrzebne pieniądze na podwyżki dla nauczycieli.
wodnej zaplanowaliście podwyżki na poziomie 24%, (Poseł Krzysztof Sońta: Wkrótce mieli dobrze za-
a więc o 1450 zł, na dodatek chodzi o ministerstwo, rabiać.)
które na szczęście, panie premierze, za co dziękuję, Pan premier zapowiedział w dniu wczorajszym,
zostało zlikwidowane. że te podwyżki będą na poziomie około 10%, więc
Można jednak iść dalej. Pracownicy Instytutu bez wątpienia trzeba znaleźć około 2–3 mld zł. To
Pamięci Narodowej – wzrost wynagrodzeń w przy- jest kwota, która będzie potrzebna, żeby rzeczywi-
szłym roku o 33%, średnio około 1000 zł. Pracownicy ście przynajmniej o 10% podnieść wynagrodzenia
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale nauczycieli.
podkreślam: centrala ministerstwa, czyli pracownicy I to, co wydaje się ważne, o czym mówiłem w pierw-
zatrudnieni bezpośrednio w ministerstwie – średnia szej części wystąpienia: warto w tym budżecie poszu-
podwyżka o około 500 zł, o 24%, ale w tymże mini- kać również oszczędności, które pozwolą zmniejszać
sterstwie kultury na przykład dla szkół i placówek deficyt budżetu państwa. Mniejszy deficyt, mniejsze
oświatowych podległych ministrowi kultury podwyż- potrzeby pożyczkowe, mniejszy dług publiczny, a więc
ka jest na poziomie 0%. na końcu również mniejsze koszty związane z obsłu-
Szanowni państwo, to jest dokument, który po- gą tego długu.
chodzi z Ministerstwa Finansów. To nie jest doku- Chciałbym jeszcze, kończąc, powiedzieć o tym,
ment przygotowany przez posłów Platformy Obywa- o czym wczoraj powiedział pan premier, a co budziło
telskiej na jakieś specjalne zamówienie. Ja naprawdę takie ogromne kontrowersje. Słyszałem w telewizji,
mógłbym mnożyć przykłady, ale powiem jeszcze tyl- w radio, dzisiaj prasa o tym pisze, że pomysł dotyczą-
ko na zakończenie, bo zobaczyłem pana ministra cy z jednej strony obniżania podatków, z drugiej stro-
Polaczka... ny podnoszenia płac, a z trzeciej strony równoważe-
(Poseł Jerzy Polaczek: Czuję się pominięty.) nia budżetu jest w ogóle niemożliwy do realizacji.
...byłego ministra transportu, że na przykład w trans- A więc chciałbym państwu podać na konkretnych
porcie podwyżka ma wynieść w przyszłym roku 37%, liczbach, że to jest możliwe, że to jest realne, i mam
to jest, szanowni państwo, 1700 zł, zaś w Generalnej nadzieję, iż to, o czym mówił pan premier, będzie
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podwyżka ma w najbliższych latach realizowane.
wynieść 72%. Jeżeli popatrzymy, że dochody budżetowe na 2008 r.
Kiedy patrzy się, jakie zaproponowaliście podwyż- wzrastają realnie o około 10%, to trzeba mieć świa-
ki dla nauczycieli, lekarzy i pielęgniarek, naprawdę domość, że w przyszłym roku w kasie państwa mamy
powinniście się ze wstydu spalić, wierzcie mi, patrząc 24 mld zł więcej i te 24 mld zł w budżecie rzeczywi-
na te 30–40-procentowe podwyżki. (Oklaski) To jest ście można podzielić, po pierwsze, na przykład na
właśnie przykład solidarnej polityki kolesiów. Na od- obniżanie podatków, po drugie, na podwyżki płac,
chodnym załatwiliście urzędnikom naprawdę ogrom- tak jak chcemy uczynić to w przypadku nauczycieli,
ne podwyżki, ogromne. i po trzecie, na obniżanie deficytu, a więc na równo-
(Głos z sali: Propaganda.) ważenie budżetu. To jest naprawdę realne, możliwe
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
146 Projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Poseł Zbigniew Chlebowski Poseł Aleksandra Natalli-Świat:


i łatwe do policzenia. Wystarczy zrobić 2–3 równania Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zawsze, gdy koń-
i wyraźnie widać, że jest to możliwa operacja. Te za- czy się kadencja, mamy do czynienia z sytuacją,
łożenia makroekonomiczne na najbliższe lata są bar- w której budżet przedstawiany przez nowy rząd jest
dzo realne, bardzo możliwe i wierzę, że zostaną zre- faktycznie budżetem przygotowanym w całości lub
alizowane. w znacznej części przez poprzedników. Także aktu-
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rzeczywiście alna sytuacja gospodarcza związana jest bardziej
ktoś, kto przysłuchuje się temu wystąpieniu, może z polityką poprzedniego rządu niż z polityką aktual-
być zdziwiony, kiedy za chwilę powiem, że trzeba ten nego. Jaki jest więc budżet na rok 2008 i jaka jest
budżet przesłać do Komisji Finansów Publicznych sytuacja gospodarcza Polski w końcu roku 2007?
i nawet od jutra rozpocząć prace. Ktoś się może zdzi- (Gwar na sali)
wić, że ja nie zaproponuję, żeby ten budżet wyrzucić Panie marszałku, czy mam odpowiadać na pyta-
do kosza. Nie, nie możemy tego uczynić, chociaż po- nia w czasie wystapienia?
winien on tam trafić. Tak zły budżet powinien tam
trafić. Wierzę, że uda się w Komisji Finansów Pu-
blicznych przynajmniej w znacznym stopniu ten bu- Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
dżet naprawić.
Wierzę też w zapowiedzi ministra finansów, który Pani poseł, pilnuję, żeby miała pani dobre warun-
powiedział wyraźnie, co chciałbym również podkre- ki do wygłoszenia swojego wystąpienia.
ślić: w przypadku dobrej koniunktury, większych do-
chodów budżetu państwa nie ma potrzeby radykal-
nych cięć w wydatkach publicznych, nie ma potrzeby Poseł Aleksandra Natalli-Świat:
cięć wydatków socjalnych, nie ma potrzeby radykal-
nych cięć na przykład wydatków związanych z pod- Czyli rozumiem, że nie mam obowiązku odpowia-
wyżkami dla nauczycieli, pielęgniarek czy lekarzy. dać na pytania.
Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby ograniczyć skalę
wydatków, i kotwica, jeżeli jest potrzebna w budżecie,
to nie na deficycie, tylko na wydatkach publicznych, Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
bo wtedy, kiedy są tak dobre warunki makroekono-
miczne, kiedy tak dobrze rozwija się gospodarka, trze- Wie pani, zdarza się, że na sali może się pojawić
ba robić wszystko, żeby deficyt był jak najmniejszy, bo lekki szmer, ale jeżeli będzie większy, to będę re-
to jest prosta droga do równoważenia budżetu. agował.
Wnoszę, proponuję, panie marszałku, przekaza- Bardzo proszę, pani poseł.
nie projektu budżetu państwa na 2008 r. do pracy
w Komisji Finansów Publicznych. Wierzę, ufam, że
będziemy robić wszystko, pomimo tych naprawdę Poseł Aleksandra Natalli-Świat:
napiętych terminów, żeby w dużej mierze udało nam
się poprawić ten budżet i zrealizować to wszystko, Dziękuję bardzo, panie marszałku.
o czym mówił pan premier w dniu wczorajszym pod- W czasie debaty budżetowej w trakcie pierwszego
czas swojego exposé, o czym mówił dzisiaj i jakie za- czytania projektu ustawy budżetowej na rok 2007
pewnienia składał minister finansów publicznych. mówiłam o tym, że kształt budżetu jest z jednej stro-
Dziękuję. (Oklaski) ny odpowiedzią na politykę gospodarczą rządu, poli-
tykę solidarnego państwa, z drugiej zaś determinuje
(Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek go aktualna sytuacja gospodarcza kraju.
Sejmu Jarosław Kalinowski) W październiku 2006 r. wskazywałam, że polska
gospodarka znajduje się w fazie dynamicznego i sta-
bilnego rozwoju. Wówczas prognozowany poziom
Wicemarszałek Jarosław Kalinowski: wzrostu produktu krajowego brutto na rok 2006 miał
wynosić ponad 5%. Projekt ustawy budżetowej na
Dziękuję, panie pośle. rok 2007 zakładał wzrost PKB na poziomie 4,6%.
Zanim poproszę panią poseł Natalii-Świat, zwra- Dziś wiemy już, że dynamika wzrostu PKB w roku
cam się do pana posła Sońty, żeby nauczył się po- 2006 wyniosła w rzeczywistości 6,1%, a w roku 2007
wściągać emocje i w przyszłości nie prowadził pole- najprawdopodobniej wyniesie 6,5%. Takie są zgodne
miki z posłem przemawiającym z trybuny sejmowej. opinie zarówno Ministerstwa Finansów, jak i innych
Dziękuję bardzo. ekspertów. Przewidywania te potwierdzają także
W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Spra- ogłoszone przez GUS wyniki dotyczące produkcji
wiedliwość pani poseł Aleksandra Natalii-Świat, przemysłowej w październiku. Prognozuje się, że
bardzo proszę. tempo wzrostu w roku 2008 wynosić będzie 5,5%.
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 147

Poseł Aleksandra Natalli-Świat stabilności polskiej gospodarki. Skoro nowy rząd tak
wielkie znaczenie przykłada do zaufania, to na po-
Co więc możemy dziś powiedzieć o sytuacji gospo- czątek proponuję, aby dbać o to, które już jest.
darczej naszego kraju? Odpowiednie wydaje się stwier- Polska jest także liderem pod względem liczby
dzenie zawarte w październikowym raporcie Naro- nowych miejsc pracy powstających w wyniku inwe-
dowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej stycji zagranicznych. Generalnie sytuacja na rynku
z października tego roku: Gospodarka polska znaj- pracy w ciągu ostatnich lat uległa bardzo istotnym
duje się w okresie silnego wzrostu obejmującego zmianom. W ciągu 2 lat stopa bezrobocia spadła
wszystkie główne sektory, tj. usługi, przemysł i bu- z 17,6% do 11,6%. (Oklaski) Co jeszcze ważniejsze,
downictwo. Dominującą rolę we wzroście PKB nadal wzrosła liczba zatrudnionych o 1200 tys. osób. (Okla-
odgrywa dynamiczny wzrost inwestycji oraz kon- ski) Pierwsze miesiące 2007 r. przyniosły kolejne
sumpcji. rekordowe spadki liczby bezrobotnych. Szacuje się,
I jeszcze jeden cytat: Napływające dane potwier- że na koniec 2007 r. stopa bezrobocia ukształtuje się
dzają wcześniejsze oceny, że wysoki poziom aktyw- na poziomie 11,3%, co w porównaniu do ubiegłego
ności gospodarczej powinien utrzymywać się przy- roku oznacza zmniejszenie liczby bezrobotnych o bli-
najmniej przez kilka najbliższych kwartałów. sko 25%. Według prognoz na rok 2008 liczba bezro-
To rzetelny obraz aktualnej sytuacji gospodarczej botnych ma się zmniejszyć do ok. 1,5 mln osób,
naszego kraju. Tempo wzrostu gospodarczego w Pol- a stopa bezrobocia wynosić będzie 9,9%. Szacowany
sce jest ponad 2-krotnie wyższe od średniej unijnej, jest wzrost zatrudnienia w stosunku do 2007 r.
gdzie dodatkowo według najnowszych ocen dynami- w sektorze przedsiębiorstw o ponad 3%, a w całej
ka wzrostu gospodarczego wyraźnie spada. To rze- gospodarce o 2%.
telny opis stanu polskiej gospodarki, stanu, który Konsekwencją większego popytu na pracę jest
pozostawia w spadku rząd premiera Kaczyńskiego znaczny wzrost wynagrodzeń. Przewiduje się, że
swoim następcom. I naprawdę szczerze życzę nowe- w roku 2007 wzrost przeciętnego wynagrodzenia
mu premierowi – bo wszyscy chcemy dobra dla na- wyniesie 8,9%, a realnie 6,6%, natomiast w całej go-
szego kraju – aby przekazując władzę następcom, spodarce wynosić będzie odpowiednio 8,3% i 6%.
także ten rząd mógł tak opisywać stan gospodarki. W projekcie ustawy budżetowej szacuje się, że w roku
Głównymi czynnikami kształtującymi tempo wzro- 2008 przeciętne wynagrodzenie wzrośnie nominalnie
stu PKB jest popyt krajowy i eksport. W ostatnich la- o 6% w stosunku do roku 2007.
tach wielkości te dynamicznie rosły. Szczególnie istotny Obniżka składki rentowej, wprowadzenie ulgi
był wzrost nakładów brutto na środki trwałe. Przewi- prorodzinnej oraz zmiany w podatku dochodowym
duje się, że w roku 2007 realny wzrost nakładów brut- od osób fizycznych umożliwiają wzrost wynagrodzeń
to na środki trwałe przyspieszy do 21,5%. Prognozowa- netto bez nasilania presji kosztowej oraz niekorzyst-
ne na 2008 r. realne tempo wzrostu inwestycji wynosić nego wpływu na popyt na pracę. Trwające ożywienie
ma 14,5%. Wynika ono z bardzo dobrej sytuacji finan- na rynku pracy, wzrost aktywności zawodowej, dy-
sowej przedsiębiorstw. Produkcja sprzedana przemysłu namika wzrostu płac oraz spadek obciążeń składko-
w okresie od stycznia do września br. była większa niż wych i podatkowych przełożą się na dalszy wzrost
przed rokiem o 9,8%. dochodów gospodarstw domowych osiąganych z pra-
Jak już wspomniałam, dane październikowe po- cy najemnej. Przewiduje się także utrzymanie wyso-
twierdzają dobrą koniunkturę. Wśród najnowszych kiej dynamiki wzrostu dochodów z tytułu działalno-
danych dotyczących wzrostu produkcji warto wska- ści gospodarczej prowadzonej na własny rachunek.
zać choćby to, że produkcja przedsiębiorstw przygo- To realny udział wszystkich Polaków we wzroście
towujących tereny pod budowę wzrosła aż o 45,2%, gospodarczym. To wynik prowadzonej przez 2 lata
a wykonujących instalacje budowlane – o ponad 13%. polityki gospodarczej. To także rzeczywista, a nie
Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstw powoduje, medialna oferta dla tych, którzy wyjechali bądź za-
że choć znacznie rosną płace, poprawiają się także stanawiają się nad wyjazdem do pracy za granicę.
ich wyniki finansowe. W pierwszych 9 miesiącach (Oklaski)
tego roku przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej Mimo wzrostu gospodarczego, wzrostu wynagro-
50 osób uzyskały zyski aż o 27% większe niż przed dzeń i poprawy na rynku pracy oraz istotnego, szcze-
rokiem. Większa jest też liczba przedsiębiorstw wy- gólnie w ostatnim okresie niekorzystnego wpływu
kazujących zysk netto. związanego ze wzrostem na rynkach światowych
Niezwykle dynamicznie rosła w ostatnich latach i europejskich cen żywności i paliw, inflacja pozosta-
wielkość inwestycji zagranicznych. W roku 2006 je pod kontrolą, ale niestety wykazuje tendencję
wielkość inwestycji zagranicznych osiągnęła rekor- wzrostową. W uzasadnieniu do projektu ustawy bu-
dowy poziom ponad 15 mld euro. Szacuje się, że dżetowej zakłada się, że w roku 2007 średnioroczny
w roku 2007 wartość bezpośrednich inwestycji za- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynie-
granicznych osiągnie podobny lub nawet wyższy po- sie 2,2%, a w roku 2008 – 2,3%.
ziom. Rekordowe wzrosty inwestycji to także wyraz Obok uwarunkowań makroekonomicznych bar-
zaufania inwestorów krajowych i zagranicznych do dzo istotny wpływ na kształt projektu budżetu na rok
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
148 Projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Poseł Aleksandra Natalli-Świat Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:


2008 mają rozwiązania przyjęte przez poprzedni rząd Pani poseł, jeśli można na chwilę. Z jednej strony
i parlament poprzedniej kadencji. Zasadnicze znacze- pani się gniewała, że ktoś coś mówił, a z drugiej stro-
nie mają decyzje dotyczące obniżenia obciążeń podat- ny zachęca pani posłów, żeby podejmowali z panią
kowych i składkowych. Do najistotniejszych zmian rozmowę.
obowiązujących od 1 stycznia 2007 r. należy zaliczyć:
likwidację podatku od spadków i darowizn w obrębie
najbliższej rodziny; w podatku dochodowym od osób Poseł Aleksandra Natalli-Świat:
prawnych – możliwość jednorazowej amortyzacji
dla małych podatników, wliczanie w koszty wydat- Panie marszałku, pan wybaczy…
ków na świadczenia zdrowotne dla pracowników
i całości kosztów reklamy; w podatku dochodowym
od osób fizycznych – waloryzację progów podatko- Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
wych, kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty
wolnej, a szczególnie wprowadzenie możliwości odli- Proponuję, żeby tego nie czynić.
czania od podatku kwoty 1145 zł przypadającej na
każde dziecko w rodzinie. Ulga ta obejmie prawdopo-
Poseł Aleksandra Natalli-Świat:
dobnie ponad 6 mln dzieci.
Dla budżetu na rok 2008 bardzo istotne znaczenie Nie proponowałam nikomu z posłów, żeby się wy-
ma także obniżenie składki rentowej łącznie o 7%. powiadał.
Obniżenie składki rentowej to obniżenie tzw. klina
podatkowego oraz wzrost wynagrodzeń netto dla ok.
14 mln pracowników. Szacuje się, że zmiany te spra- Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
wią, że w 2008 r. podatnicy zyskają, wpłacając mniej
fiskusowi, ok. 30 mld zł. Cieszę się, że nowy rząd Nie, nie. Proszę o kontynuowanie wystąpienia,
w osobie pana ministra finansów zapowiedział utrzy- a posłów z ław sejmowych proszę, żeby nie podejmo-
manie tych rozwiązań. wali polemiki z miejsca z osobą przemawiającą z try-
Chciałabym też zwrócić uwagę na jedną rzecz, buny sejmowej.
o której mówił pan przewodniczący Chlebowski. Bardzo proszę, pani poseł.
Wzrost wpływów podatkowych nie musi oznaczać (Poseł Jadwiga Wiśniewska: Niech pan marszałek
wzrostu obciążeń fiskalnych. nie zabiera jej czasu.)
(Poseł Zbigniew Chlebowski: Musi.)
Może też oznaczać po prostu to, że większa jest
liczba podatników płacących podatki i że wyższe są Poseł Aleksandra Natalli-Świat:
płacone przez nich podatki, nawet często mimo obni-
żenia stawki podatkowej, dlatego że w przypadku Przepraszam, panie marszałku, ale ja naprawdę
podatku dochodowego od osób fizycznych więcej za- nie zachęcałam nikogo z posłów do wypowiadania
rabiają. Z tym zjawiskiem mieliśmy w tym roku do się, więc bardzo proszę jednak o…
czynienia nie tylko w przypadku wpływów z podat-
ków, ale także w przypadku składek Narodowego
Funduszu Zdrowia i sytuacji finansowej Funduszu Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
Ubezpieczeń Społecznych.
Pani poseł, ale proszę pozostawić już to ocenie
(Poseł Jakub Szulc: Udział podatków w PKB
tych, którzy będą czytać stenogram. Tak to po prostu
wzrasta.)
było.
Proszę, panie pośle?
Bardzo proszę przystąpić do wystąpienia.
(Poseł Jakub Szulc: Udział podatków w PKB
wzrasta.)
Oczywiście, ale udział podatków w PKB wzrasta Poseł Aleksandra Natalli-Świat:
dlatego, że wzrastają wpływy z tych podatków. Zga-
dza się? A wpływy z podatków nie muszą rosnąć dla- Dziękuję bardzo.
tego, że rośnie skala… Niezwykle ważna, także dla zapewnienia rzeczy-
(Poseł Jakub Szulc: Ale tak się liczy fiskalizm.) wistego udziału wszystkich mieszkańców naszego
Czyli można dokonywać obniżeń podatkowych kraju we wzroście gospodarczym, była decyzja o wpro-
i faktycznie obciążenia podatkowe mogą być dla wadzeniu corocznej waloryzacji rent i emerytur.
podatnika niższe, mimo że suma wpływów podat- Wskaźnik waloryzacji ma być ustalany na poziomie
kowych do budżetu państwa może być wyższa. średniorocznego wskaźnika cen i usług konsumpcyj-
(Oklaski) nych w poprzednim roku i zwiększany o co najmniej
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 149

Poseł Aleksandra Natalli-Świat nieczne wydatki w roku następnym. Mirosław Gro-


nicki, opisując to działanie w dzienniku „Rzeczpo-
20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. spolita”, stwierdził: „Zyta Gilowska robi prezent
Do obliczenia wydatków na rok 2008 przyjęto, że przyszłej władzy. Zachowuje się rozsądnie i w sytu-
wskaźnik waloryzacji wynosić będzie 105,6%. W 2008 r. acji, gdy są nadwyżki, przesuwa wydatki”. To także
zakończy się także likwidacja tzw. starego portfela, spadek, który pozostawia poprzedni rząd, działając
tj. podwyższenie kwoty bazowej tych świadczeń eme- w interesie państwa. I powtórzę raz jeszcze: życzę
rytalno-rentowych, które zostały obliczone od kwoty nowemu rządowi, aby odchodząc, mógł czynić z nad-
bazowej niższej niż 100%. (Oklaski) wyżek wypracowanych w czasie swojej pracy prezent
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W projekcie usta- dla nowej władzy.
wy budżetowej na rok 2008 dochody zaplanowano Deficyt planowany na rok 2008 wynosić ma
ogółem na kwotę 281,8 mld zł. Oznacza to wzrost 28,6 mld zł. Podkreślić trzeba, że osiągnięty on zo-
w stosunku do przewidywanej wielkości dochodów stanie przy niespotykanej dotąd skali wydatków na
z roku 2007 o 19,5%. Podkreślić trzeba, że w roku współfinansowanie projektów realizowanych z udzia-
2007 dochody budżetu państwa będą wyższe niż pla- łem środków unijnych oraz budowę infrastruktury
nowane w ustawie budżetowej o ok. 6,8 mld zł. W wy- drogowej i kolejowej. Zachowana zostanie relacja do
niku dobrej sytuacji gospodarczej przewiduje się lep- PKB wynosząca 2%. Według terminologii ESA 95,
sze, niż planowano, wykonanie wszystkich kategorii obowiązującej w Unii Europejskiej, deficyt sektora
dochodów podatkowych. W tej sytuacji, osiągając instytucji rządowych i samorządowych wynosić bę-
większe dochody, korzystają także samorządy tery- dzie w roku 2007 i w 2008 3%, czyli osiągnie wielkość
torialne, Narodowy Fundusz Zdrowia i Fundusz dopuszczalną w traktacie z Maastricht. Stabilizacja
Ubezpieczeń Społecznych. Jak już dziś widać, reali- deficytu ułatwi prowadzenie negocjacji w sprawie
zacja budżetu na 2007 r. będzie jeszcze lepsza niż zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu. Te
w roku poprzednim. wielkości dotyczące wielkości deficytu w ujęciu za-
Wzrost dochodów budżetu w 2008 r. w stosunku równo stosowanym dotychczas w Polsce, jak i w uję-
do 2007 r. wynika ze wzrostu dochodów ze środków ciu stosowanym w Unii Europejskiej, jak też wielkość
pochodzących z Unii Europejskiej, tj. bardzo wysoka potrzeb pożyczkowych państwa itd., zaczerpnąć moż-
pozycja – 279%, oraz wzrostu dochodów podatkowych na z uzasadnienia do ustawy budżetowej. Dlatego nie
i niepodatkowych. Wśród dochodów podatkowych wiem, skąd zarzut o chowaniu czegoś pod dywan, bo
największe znaczenie będzie miał wzrost dochodów jeżeli coś jest zapisane w powszechnie dostępnym,
z podatku od towarów i usług i podatku dochodowe- przyjmowanym przez rząd dokumencie, to trudno
go od osób prawnych. Wydatki na rok 2008 zaplano- mówić o ukrywaniu. Przynajmniej moim zdaniem
wano w kwocie nie większej niż 310,4 mld zł. W po- trudno w tej sytuacji mówić o ukrywaniu czegokol-
równaniu z wydatkami zaplanowanymi na rok 2007 wiek. (Oklaski)
jest to więcej o 19,9%. Należy jednak zauważyć znacz- (Poseł Zbigniew Chlebowski: Deficytu, tak.)
ny wzrost wydatków na finansowanie projektów Konsekwencją istnienia deficytu jest dług pu-
z udziałem środków z Unii Europejskiej, które wro- bliczny.
sną z 24 do ponad 45 mld zł – czyli o ponad 88%. Jeżeli będę reagowała, to znowu pan marszałek
Kwota ponad 35 mld zł będzie zrefundowana ze środ- będzie mi zwracał uwagę.
ków Unii Europejskiej. Stabilizacja realizacji deficytu do PKB powoduje,
Bardzo ciekawe są zmiany w strukturze wydat- że także stosunek długu publicznego do PKB jest
ków. Obok finansowania projektów z udziałem środ- stabilny. Wynosić on będzie w odniesieniu do sektora
ków z Unii Europejskiej najbardziej, bo o ponad 40%, instytucji rządowych i samorządowych w latach 2007
rosną wydatki majątkowe. I tylko w przypadku tych i 2008 odpowiednio 47% oraz 47,7% PKB. Jest to wy-
2 pozycji rośnie ich udział w strukturze wydatków raźnie poniżej zawartego w ustawie o finansach pu-
w porównaniu ze strukturą z 2007 r. Pokazuje to blicznych progu oszczędnościowego 60%, a także
ogromny wysiłek związany z realizacją projektów poniżej kryterium konwergencji.
infrastrukturalnych i prorozwojowych. Jak opisuje to gospodarkę polską w odniesieniu
Podkreślić też trzeba spadek wydatków związa- do innych krajów Unii Europejskiej? Polska ma niż-
nych z obsługą zadłużenia zagranicznego. szy deficyt sektora liczonego oczywiście według ter-
Skutkiem określonych dochodów i wydatków jest minologii unijnej. Ma niższy deficyt sektora w relacji
poziom deficytu budżetowego. Deficyt ten w ostat- do PKB niż takie kraje jak Włochy czy Dania, a re-
nich latach sukcesywnie się zmniejszał. W 2007 r. lacja długu publicznego do PKB jest zdecydowanie
wyniesie on prawdopodobnie ok. 23 mld zł. W relacji korzystniejsza niż w przypadku takich krajów jak
do PKB wynosić będzie 2%. Doskonałe wyniki bu- Włochy, bo tam wynosi ona 106,8%, Belgia – 89%,
dżetu państwa pozwoliły na wcześniejsze dokonanie Niemcy – 67,9%, Francja – 63,9% czy Austria – 62,2%.
spłaty części kosztów obsługi zadłużenia, a także To tak dla zilustrowania sytuacji polskiej. W Polsce,
przekazanie dodatkowych środków do Funduszu przypominam, ta relacja wynosić będzie w 2008 r.
Ubezpieczeń Społecznych. Łącznie stanowi to ok. 47,7%. Nie oznacza to oczywiście, że nie powinniśmy
3 mld zł. O tę kwotę jednocześnie zmniejszą się ko- podejmować i kontynuować podejmowanych wcze-
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
150 Projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Poseł Aleksandra Natalli-Świat Budżet państwa jest tylko jednym ze źródeł finanso-
wania systemu ochrony zdrowia. Wydatki uwzględnione
śniej działań i wysiłków mających na celu redukcję na ochronę zdrowia w budżecie wzrosną o 1,1 mld. Sza-
deficytu. Moim zdaniem jednak nie może, czy nie po- cuje się, że łączne nakłady na ochronę zdrowia osiągną
winno, odbywać się to kosztem wydatków prorozwo- ponad 53 mld zł. Oznacza to wzrost o 6,7 mld, czyli
jowych budujących przyszły wzrost gospodarczy, o 14,5%.
który warunkuje dalszy wzrost poziomu życia. Waloryzacja rent i emerytur, likwidacja starego
Istotny jest więc nie tylko poziom wydatków, ale portfela, przedłużenie o rok okresu obowiązywania
także ich celowość. Należy zatem wskazać przynajm- zasad nabywania prawa do wcześniejszego przejścia
niej niektóre istotne wydatki zawarte w projekcie na emeryturę oraz finansowanie składek emerytal-
budżetu na rok 2008. Jedną z niewątpliwie istotnych nych i rentowych za osoby niepełnosprawne z PFRON,
pozycji są nakłady na finansowanie dróg krajowych a także obniżenie składki rentowej to zmiany syste-
i autostrad. Zgodnie z przyjętym przez poprzedni mowe, które wpływają na wydatki związane z ubez-
rząd „Programem budowy dróg krajowych na lata pieczeniami społecznymi. Wzrosną one w stosunku
2008–2012” na finansowanie dróg krajowych i auto- do 2007 r. o 14,3 mld.
strad przeznaczono ze środków krajowych 9,1 mld zł, Na koniec jeszcze jedna wielkość. Projekt budżetu
w tym 2,3 mld na współfinansowanie projektów re- zakłada, że wynagrodzenia w sferze budżetowej
alizowanych w ramach funduszy strukturalnych. wzrosną co najmniej o 9,3%. To jest ogólny wzrost
Dodatkowym źródłem finansowania inwestycji dro- wynagrodzeń w sferze budżetowej. Niezależnie od
gowych są też oczywiście środki Krajowego Fundu- tego, rzeczywiście, w poszczególnych częściach bu-
szu Drogowego. Na zadania związane tylko z infra- dżetowych dysponenci przewidzieli często większe
strukturą kolejową przeznaczona zostanie kwota podwyżki, niż te wynikające tylko z ogólnych wskaź-
1800 mln zł. Mam nadzieję, że wobec składanych ników. Mówił na ten temat pan przewodniczący Chle-
przez nowych rząd deklaracji dotyczących znaczenia, bowski, ale wybrał tylko niektóre działania, te, które
jakie przykłada do budowy dróg i autostrad, nie będą pasowały do udowodnienia tezy, którą chciał posta-
podejmowane próby ograniczenia programu rozbu-
wić. Ja przytoczę inne instytucje, np. Inspekcję Han-
dowy infrastruktury transportowej w celu likwidacji
dlową, gdzie wzrost wynagrodzeń zaplanowano
deficytu budżetowego, czy zmniejszenia deficytu bu-
w wysokości 43%, albo regionalne dyrekcje gospodar-
dżetowego państwa. (Oklaski)
ki wodnej, gdzie wzrost wynagrodzeń zaplanowano
Jednym z dotychczasowych priorytetów była po-
w wysokości 45%. Są to te miejsca, gdzie wynagro-
prawa stanu bezpieczeństwa. W roku 2008 wydatki
dzenia rzeczywiście były bardzo niskie. Analizowa-
na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpoża-
liśmy to w ubiegłym roku w Komisji Finansów Pu-
rową osiągną 13,3 mld i będą o 2,2 mld większe niż
blicznych i wówczas, kiedy nie był zaplanowany
w 2007 r. Wśród tych wydatków jest kwota 2,5 mld
przeznaczona na realizację przyjętego przez rząd Ja- wzrost wynagrodzeń poprzez poprawkę wprowadzo-
rosława Kaczyńskiego programu modernizacji Poli- ną w trakcie prac komisji, też wówczas zaproponowa-
cji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. liśmy m.in. dla inspekcji, właśnie dla tych działów
Przewidziane są także środki na podwyżki wynagro- podwyżkę wynagrodzeń.
dzeń, np. w Policji wynagrodzenia powinny wzrosnąć Ponieważ w wystąpieniu pana premiera była
średnio o 521 zł. mowa o budowie dróg i autostrad, wzroście wynagro-
Kolejną ważną pozycją są nakłady związane dzeń, obronie najuboższych, solidarności, trosce
z wymiarem sprawiedliwości. Według projektu budże- o ochronę zdrowia, obniżaniu obciążeń podatkowych,
tu wyniosą one 9,6 mld. Oznacza to wzrost wydatków mam nadzieję, że te wszystkie dobre rozwiązania
o 1,1 mld. Będzie to zresztą kolejny rok wzrostu na- zaproponowane w tych dziedzinach w projekcie bu-
kładów na wymiar sprawiedliwości, w tym bardzo dżetu na rok 2008 nie będą przez obecną koalicję
istotnego wzrostu wydatków majątkowych. Jest to kwestionowane.
także konsekwencja realizowanej przez rząd premiera Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na dwa ele-
Kaczyńskiego reformy wymiaru sprawiedliwości, któ- menty, które są istotne dla przyszłego kształtu i kon-
ra jest odpowiedzią na społeczne oczekiwania związa- dycji finansów publicznych. Pierwszy, to budżet zada-
ne z poprawą bezpieczeństwa, walką z przestępczością niowy. Zgodnie z deklaracjami rząd premiera Kaczyń-
i korupcją oraz koniecznością poprawy sprawności skiego pracował nad wprowadzeniem budżetu zada-
postępowań sądowych, zarówno cywilnych, jak i kar- niowego. Projekt ustawy budżetowej w uzasadnieniu
nych, a tego nie osiągnie się np. bez informatyzacji czy zawiera zestawienie wydatków w układzie zadanio-
zapewnienia odpowiednich kadr. wym wraz z systemem celów i mierników. Efekty prac
Bardzo istotny dla przyszłego rozwoju kraju jest nad budżetem zadaniowym zostały ostatnio wysoko
przewidziany wzrost nakładów na naukę. W roku ocenione przez Bank Światowy. Drugi element, na
2008 wydatki na naukę osiągną 4,2 mld, co oznacza który chciałabym zwrócić uwagę, to reforma finansów
wzrost w stosunku do roku 2007 o 11%. Będzie to publicznych. Przygotowane przez poprzedni rząd usta-
także kolejny rok wzrostu nakładów na naukę, po- wy nie zostały – w wyniku działań ówczesnej opozycji
nieważ w 2007 r. nakłady na naukę wzrosły o 10%. – rozpatrzone przez parlament.
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 151

Poseł Aleksandra Natalli-Świat wywany jest przez władzę poprzednią, zatem liczy
pan ten czas od września. Jednak większość eksper-
Wspominam o budżecie zadaniowym i o reformie tów, panie pośle, a przeglądałam także sprawozdania
finansów publicznych dlatego, że pan premier nie z posiedzeń komisji konstytucyjnej z lat ubiegłych,
odniósł się w swoim exposé do tych kwestii, a są one, wskazuje, iż jest to stanowisko mylne i błędne.
moim zdaniem, niezwykle ważne dla poprawy efek- (Poseł Zbigniew Chlebowski: Ale nie oni podejmu-
tywności wydatkowania środków publicznych. ją decyzje tylko prezydent Kaczyński.)
(Poseł Zbigniew Chlebowski: Trzeba mówić Czy zatem tak bardzo boi się pan pana prezyden-
prawdę.) ta Kaczyńskiego? Czy strach i lęk jest w Platformie
Bez poprawy efektywności wydatkowania tych Obywatelskiej tak wielki, iż marnujecie państwo rok
środków trudno będzie godzić dalsze obniżanie defi- z czterech lat, które dali wam obywatele, kredytu
cytu i zapewnienie finansowania najważniejszych zaufania na realizowanie tych ważnych celów? To
zadań państwa. Może nawet, żeby już nie kwestiono- naprawdę trudne do zrozumienia, iż marnuje pan
wać tutaj wypowiedzi moich poprzedników, że jest to cenny rok na wprowadzenie tych ważnych zmian,
możliwe, to w każdym razie na pewno byłoby łatwiej- o których pan wczoraj mówił. I trudno się z nimi
sze. Dziękuję bardzo. (Oklaski) w znacznym stopniu nie zgodzić. Czy istotnie… Może
boi się pan wyborów? Ale przecież Platforma wygra-
ła wybory z taką dużą przewagą nad PiS.
Wicemarszałek Jarosław Kalinowski: (Poseł Anna Paluch: Nie taką dużą.)
Przecież mamy demokratyczny kraj, mamy demo-
Dziękuję bardzo, pani poseł. kratyczne zasady, i nie powinno być lęku i obawy. To
Głos zabierze pani poseł Anita Błochowiak musi budzić zdziwienie, nie tylko nasze, Lewicy i De-
w imieniu klubu Lewica i Demokraci. mokratów, ale i większości ekspertów. Dlaczego nie
Bardzo proszę. chce pan pracować cztery miesiące nad budżetem
i dokonać zmian, o których mówił poseł Chlebowski,
o których mówił pan minister finansów i o których
Poseł Anita Błochowiak: wczoraj tak interesująco przez trzy godziny pan mó-
wił w swoim exposé?
Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Wczorajsze exposé – jak i pańskich poprzedników
Powiem szczerze, że jestem lekko zdumiona po tych – było zbiorem życzeń, nawet pana marzeń, planów.
wystąpieniach na temat budżetu, które przed chwilą Ale były tam też ważne kwestie, pod którymi my,
Lewica i Demokraci, możemy się podpisać. Budżet na
miały tu miejsce, bowiem partia opozycyjna Prawo
rok 2008 w ogóle tych planów nie spełnia, w ogóle nie
i Sprawiedliwość przedstawiła budżet szczęśliwości
są one tu ujęte. Poseł Chlebowski już poruszył wiele
dla tego kraju – szczęśliwości i solidarności, jakiej
istotnych kwestii, nie będę tego powtarzać, takich
mieliśmy okazję doświadczać przez ostatnie dwa lata
jak wciąż wysoki deficyt, co ma na względzie Unia
– zaś przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, która
Europejska, i słusznie, rosnący dług publiczny, ro-
ten budżet będzie realizować, nie zostawił na nim
snące wydatki na administrację, na IPN, na ABW,
suchej nitki i powiedział, że po prostu nadaje się on brak środków dla nauczycieli. I tutaj konkret, panie
do kosza. premierze.
(Głos z sali: To prawda.) Po pierwsze, jeśli pan nie chce złożyć autopopraw-
Zatem, niestety, muszę zadać panu premierowi ki i nie chce wykorzystać czterech danych miesięcy
Tuskowi niezwykle istotne pytanie: Dlaczego? Dla- zgodnie z konstytucją na to, żeby spokojnie nad tym
czego założył pan sobie na własną szyję pętlę może budżetem pracować, to my jako Lewica i Demokraci
nawet śmierci politycznej, a także narzuca ją pan na zapewniamy pana, iż złożymy do tego budżetu, nawet
Sejm? Dlaczego nad tym niezwykle ważnym narzę- jeśli będzie to czas pospieszny, niezwykle ważne po-
dziem dla rządu mamy pracować pod taką straszną prawki merytoryczne, które wiążą się z projektami
presją czasu? Złożył pan 16 listopada projekt budże- ustaw już złożonymi do laski marszałkowskiej. To są
tu do Sejmu i, zgodnie z konstytucją, mamy czas ustawy dotyczące podwyżek dla nauczycieli. I tu py-
– cztery miesiące. Pan ma czas na to, żeby wprowa- tanie do pana marszałka i do rządu: Czy zechcecie
dzić niezwykle ważną dla pana autopoprawkę, aby te państwo nad tymi ustawami – przede wszystkim nad
istotne zapowiedzi z wczorajszego exposé choćby tą ustawą – szybko pracować, aby można było jesz-
w części już w pierwszym roku mógł pan zrealizować, cze w tym budżecie dokonać istotnych zmian, które
a my jako parlamentarzyści mielibyśmy czas na to, państwo tutaj, i pan osobiście, także wczoraj z mów-
żeby w tym budżecie dokonać ważnych, istotnych nicy, zapowiadali. Czy zdecydujecie się państwo na
zmian. szybkie przyjęcie projektu ustawy, który już czeka
Dwa lata temu kancelaria pana prezydenta Ka- w lasce marszałkowskiej, który pozwala na stoso-
czyńskiego wydała opinię sugerującą, iż termin liczy wanie ulg i rekompensat dla dzieci z terenów wiej-
się od czasu wpłynięcia budżetu poprzednika, w przy- skich? Chodzi o środki finansowe, które pod koniec
padku kiedy odbywają się wybory i budżet przygoto- kadencji zostały wolą Izby przyznane rodzinom wie-
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
152 Projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Poseł Anita Błochowiak a przypomnijmy, że w roku ubiegłym to była kwota


horrendalna... To Prawo i Sprawiedliwość uchwaliło
lodzietnym, ale niestety, nie z terenów wiejskich. ją na obie kancelarie, prezydenta i premiera. Nigdy
PSL często o tym wspominał w kampanii wyborczej, dotychczas nie było tak wysokich kosztów utrzyma-
i bardzo słusznie. nia tych dwóch kancelarii.
Zatem, panowie, ustawa jest gotowa. Zakładam, (Poseł Jan Bury s. Józefa: Odchodzimy od tego.)
panie marszałku, że na najbliższym posiedzeniu Sej- Zdziwienie budzą tak wysokie koszty utrzymania
mu będziemy mogli nad nią procedować i odpowied- IPN. I nie chodzi tylko o wynagrodzenia, ale i o kwe-
nie środki finansowe znajdą się w tym budżecie, stie majątkowe, drobiazgi, o których można byłoby
w ramach oszczędności, o których mówił poseł Chle- długo mówić. Nie mamy tyle czasu jako klub. Pań-
bowski, w ramach cięć i korekt, których niezbędnie stwa postulat likwidacji Krajowej Rady Radiofonii
trzeba w budżecie na rok 2008 dokonać. i Telewizji – od lat pierwszy raz macie szansę go speł-
Ponadto zapowiadał pan godziwe płace dla pra- nić. W budżecie są wydatki na samochody, na remon-
cowników służby zdrowia. Także zakładamy, iż choć ty biur. W poprzednim budżecie także były. Czy ma-
lekka korekta w tym budżecie musi być zrobiona, aby cie państwo odwagę i determinację, by likwidować te
można było spełnić oczekiwania, aby można było zbędne wydatki i oszczędzone pieniądze przeznaczać
spełnić pana obietnice złożone w kampanii wyborczej na to, na co pragnie je przeznaczyć LiD w ramach
i w exposé, tak by na koniec kadencji ta płaca była swoich programów, postulatów i już złożonych pro-
godziwa. jektów? Pan się już z tym zgodził: nauczyciele, dzieci
Kolejna kwestia to budowanie boisk. Zapowiedział z terenów wiejskich, edukacja, służba zdrowia.
pan – jeszcze dziś w odpowiedziach – 2000 boisk Tak skonstruowany, tak opracowany budżet, zda-
o odpowiednich parametrach, sztucznej nawierzchni niem ekspertów – mamy liczne ekspertyzy – jest nie
i oświetleniu. Panie premierze, aby zrealizować pana do przyjęcia. Powiedział o tym także przedstawiciel
postulat, także jestem sympatykiem sportu… Platformy Obywatelskiej. Lewica i Demokraci jako
(Poseł Jan Bury s. Józefa: To widać.) klub parlamentarny nigdy nie wnosiła o odrzucenie
…i aby wybudować te boiska w ciągu tej kadencji,
budżetu w pierwszym czytaniu. Zawsze dawaliśmy
potrzeba ponad 3 mld zł. Już w tym budżecie musiał-
szansę rządowi na przedstawienie projektu, na wpro-
by pan umieścić pierwsze środki finansowe na ten
wadzenie zmian, na wprowadzenie przez kluby po-
cel, a tu nie ma ani grosza i ani centa. Więc niestety,
selskie poprawek. Wówczas decydowaliśmy o tym,
to także wiąże się z poprawkami i korektami.
czy w drugim lub w trzecim czytaniu poprzeć budżet
Kolejna kwestia to ogólne dodatkowe środki, któ-
czy nie. Platforma Obywatelska nie miała tego sche-
re są niezbędne – chyba wszyscy się z tym zgodzą – na
matu, zazwyczaj w latach ubiegłych, jak choćby
edukację i na system służby zdrowia, bo dalej w kra-
w ubiegłym roku, był budżet przygotowany przez PiS
ju tak być nie może. Proszę zatem, aby rozważył pan
jednak możliwość procedowania nad budżetem i Platforma złożyła wniosek o odrzucenie go w pierw-
w trybie konstytucyjnym, liczonym od dnia złożenia szym czytaniu. I tak też Klub Platformy głosował.
przez pana tej ustawy, tak byśmy mieli wystarczają- Więc zapewniam, panie premierze, o co pan ape-
co dużo czasu, aby wprowadzić te niezwykle ważne, lował, że będziemy opozycją konstruktywną, chętną
istotne zmiany. Byśmy tego nie zmarnowali, przede do współpracy przy tematach ważnych dla gospodar-
wszystkim pan, bo pan wziął za to odpowiedzialność, ki, istotnych dla obywateli naszego kraju i poszcze-
pan będzie odpowiadał za to przed Wysoką Izbą gólnych grup społecznych. Dlatego dajemy panu
i przed obywatelami, i aby mógł pan już w tym pierw- szansę do drugiego czytania, po pierwsze, aby prze-
szym roku zrealizować choćby część swoich zapowie- stał pan się bać Biura Prawnego Kancelarii Prezy-
dzi, postulatów, z którymi lewica się w jakiejś części denta… (Wesołość na sali)
oczywiście zgadza i pod nimi podpisuje. (Głos z sali: A ktoś się boi?)
Jest to o tyle istotne, iż musimy także rozpocząć Niech pan nie tchórzy z tego powodu, niech pan
ważne prace nad obniżaniem deficytu. Naprawdę, nie wykorzysta szansę, jaką pan ma, i przygotuje auto-
można wprost połączyć wydatków, obniżania podatków poprawkę, pod którą także będziemy mogli się pod-
z obniżką deficytu. Konieczna obniżka deficytu wyma- pisać.
gana przez Unię, jeśli chcemy wejść do strefy euro, Po drugie, jeżeli pan tego nie zrobi, niech pan
a pan zapowiedział w odpowiedziach i w exposé, że to znajdzie choć odwagę na to, aby poprzeć nasze po-
nastąpi… Pytamy jako Lewica i Demokraci: Kiedy prawki – te, o których pan wczoraj przez trzy godziny
i jak? Pytamy konkretnie, aby przedstawił pan krok po mówił w exposé. One nie będą zwiększały deficytu,
kroku, jakie niezbędne kryteria – znamy je z traktatu broń Boże, do tego się nie posuwamy, ale będą w nich
– musi pan spełnić, jak pan chce je spełnić, w jakim znajdowane oszczędności i te środki będą przekazy-
czasie i w jaki sposób, aby ograniczyć deficyt. wane na niezwykle ważne cele w polityce społecznej
Kolejna kwestia to te istotne nadwyżki, tak to i w gospodarce. Jeśli braknie panu tej odwagi i deter-
chyba trzeba nazwać. Bo jeśli kancelaria premiera, minacji, niestety, panie premierze, będziemy tym
którą teraz pan objął, ma wzrost swoich wydatków klubem parlamentarnym, który w trzecim czytaniu
w stosunku do roku ubiegłego o ponad 20 procent, będzie głosował przeciw temu budżetowi. I niestety,
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 153

Poseł Anita Błochowiak gospodarek światowych. Natomiast jeśli zakładamy


5,5 % w skali PKB i 2,3% inflację przy tym, o czym
ta pętla polityczna na pana gardle będzie się zacie- wspominał pan minister, no, nieznacznie, ale słabną-
śniać (Wesołość na sali), a nie życzę panu tego. cym tempie wzrostu gospodarczego, umacniającym
Proszę o chwilę refleksji, o pochylenie się nad tym, się kursie złotego, pogarszającym wyniku obrotów
co ważne i w ramach współpracy, do której pan nas bieżących, to tu pewnie o pewnym optymizmie mo-
namawiał i którą wczoraj ogłosił, niech pan w trybie żemy mówić, ale trzeba by mu się przyjrzeć podczas
pilnym zgodzi się na debatowanie nad ważnymi pro- prac w komisji.
jektami ustaw, które złożyliśmy jako Lewica i Demo- Podobna sprawa. Podzielam zdanie pana posła
kraci do laski marszałkowskiej. Poprawmy ten zły Chlebowskiego odnośnie do tej sprawy, czyli realne-
budżet po Prawie i Sprawiedliwości na tyle, na ile jest go – już nie liczę środków unijnych – wzrostu docho-
to jeszcze na rok 2008 możliwe. Dziękuję bardzo. dów o 6,4, wydatków realnych – 10,1, zmniejszenia
(Oklaski) deficytu. W wielu przypadkach mamy podejrzenia,
że niektóre koszty zostały gdzieś tam trochę zamie-
cione. Trzeba się temu przyjrzeć, bo budżet musi być
Wicemarszałek Jarosław Kalinowski: realistyczny. Przypominam również to, o czym
wspominano, że 32 mld przeznaczono na rezerwy
Dziękuję bardzo, pani poseł. celowe. Jeżeli Sejm ma kontrolować budżet państwa,
Głos zabierze pan poseł Stanisław Żelichowski, to w wielu działach, rozdziałach budżetu zupełnie
Polskie Stronnictwo Ludowe. inaczej to wygląda, jeżeli weźmie się pod uwagę tak
Była taka piosenka, adresowana do premiera, wielkie rezerwy. Ale chciałbym zwrócić uwagę na
w sprawie tego bania się i niebania, ale akurat tam- jeszcze jedną bardzo niebezpieczną sprawę przy tego
ten premier jest dzisiaj wicepremierem. typu rezerwach. Jeżeli w budżecie zapiszemy okre-
Bardzo proszę, panie pośle. ślone środki dla określonych resortów, to łatwiej
przeprowadzić wszystkie procedury przetargowe
i łatwiej te środki wykorzystać. Jeżeli one są w re-
Poseł Stanisław Żelichowski: zerwie, to zanim, tak to bywa, te środki się urucho-
mi, w końcu roku narasta potworna, nikomu do
Bardzo dziękuję. niczego niepotrzebna nerwowość. Stąd mam rów-
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Moja poprzed- nież nadzieję, mówię to także w imieniu mojego
niczka zaczęła rozliczać pana premiera z budowy klubu, że w przyszłości tego typu historii nie będzie,
boisk, którą wczoraj zapowiedział, że jeszcze do dziś że wszystko będzie czytelne.
nie są zbudowane. My w PSL-u jesteśmy bardziej Zwracam też uwagę na taki fakt, że w roku 1997
cierpliwi i wiemy, że wszystko wymaga pewnego wpływy z zysków Narodowego Banku Polskiego to
czasu. Natomiast, zabierając głos w imieniu Klubu było 2,4 mld, no, z jakimś tam zaokrągleniem, teraz
Parlamentarnego PSL, pragnę nadmienić, że nasz te wpływy mają być przekazane na utworzenie, ko-
czas jest znacznie krótszy niż innych klubów, stąd nieczny cel, rezerwy na zmianę kursu złotego
odniosę się do kilku wskaźników w skali makro, w stosunku do walut obcych, natomiast sugerujemy
natomiast mój kolega z klubu, Jan Łopata, powie Komisji Finansów Publicznych, aby sprawozdanie
o ogólnym stanowisku klubu w wielu sprawach finansowe, plan finansowy Narodowego Banku Pol-
szczegółowych. skiego poddać szczególnej analizie, być może są tu
Tak jak wszyscy już mówili, ten budżet jest bu- jeszcze pewne możliwości.
dżetem sporządzonym w okresie wyborczym. Zwykle Chciałbym również zwrócić uwagę na to, o czy
taki budżet jest budżetem optymistycznym, jeżeli wspominałem już ja i pan poseł Chlebowski, czyli na
chodzi o skalę wydatków, ale żeby skala wydatków podwyżki dla wybranych grup w ministerstwach.
była optymistyczna, to optymizm musi również do- Chcę tylko zwrócić uwagę, no, jestem w takim wieku,
tyczyć przychodów. W PSL-u chcielibyśmy, żeby bu- że często nie pamiętam, co powinienem zapomnieć,
dżet nie był ani optymistyczny, ani pesymistyczny, i pamiętam, że kiedy tu ogłoszono wyniki głosowania
ale realistyczny. W wielu sprawach, tak jak mówił z poprzedniej kadencji, że nastąpiło samorozwiąza-
pan poseł Chlebowski, co do tego realizmu mamy nie Sejmu, to w poprzednim rządzie panowała wielka
pewne wątpliwości. Nie ma w tej chwili innego wyj- radość, że tak się stało, czyli rozumiem, że PiS sądził,
ścia, więc też będziemy wnioskowali o skierowanie że wygra te wybory i że przedtem będzie mógł nie-
budżetu do komisji. Chcemy zadeklarować intensyw- których swoich pracowników potraktować w inny
ną pracę w komisji, natomiast w wielu wypadkach sposób. Tylko to jest groźne i z tego powodu, o któ-
wydaje się, że wskaźniki, które są podane, są trochę, rym wspominał pan poseł Chlebowski, ale w moim
jak już mówiłem, za bardzo optymistyczne. Na razie przekonaniu z jeszcze jednego powodu. Daję pod roz-
w skali globalnej mamy taką sytuację, że na rynkach wagę panu premierowi, że jeżeli, ja wiem, dyrektorzy
finansowych, a zwłaszcza w USA nastąpiła korekta wydziału finansowego w jednym resorcie i takiego
wielu wskaźników w dół, np. wskaźnika wzrostu go- samego departamentu w innym resorcie mają niepo-
spodarczego, przyśpieszenie inflacji, to dotyczy wielu równywalne pobory, jeden ma, no, trzy razy większe
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
154 Projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Poseł Stanisław Żelichowski skowania o nowelizację ustawy budżetowej dysponu-


je również rząd. Możemy się z tym spotkać, jeżeli
niż drugi, to następuje odpływ kadr. Nie dość, że w trakcie prac nad budżetem, w trakcie wnoszenia
resort ma bardzo mały budżet, to jeszcze traci naj- poprawek nie będzie zrealizowany cały projekt doty-
lepsze kadry. To jest na dłuższą metę nie do zaak- czący reformy finansów publicznych.
ceptowania. Dlatego proponujemy, żeby pan premier Trzeba jeszcze odczarować jedną rzecz. Państwo
przyjrzał się, jak to wszystko wygląda. Wiem, że z Prawa i Sprawiedliwości mówicie o zablokowaniu
np. naczelnik wydziału finansowego w Ministerstwie reformy finansów publicznych, a jakież to było zablo-
Ochrony Środowiska – widzę pana profesora – ma, kowanie przedłożenia projektu, czy procedowania
no, może w innym, w Ministerstwie Finansów wyż- ustawy o finansach publicznych? Ostatnie posiedze-
sze wynagrodzenie niż dyrektor departamentu w Mi- nie przed rozwiązaniem. Czyli co? Przedstawienie
nisterstwie Ochrony Środowiska. Jeżeli zajmuje po- z tej trybuny intencji, zbioru zasad dotyczących przy-
dobne stanowisko, musi to być ujednolicone, bo wów- gotowania określonego przedłożenia. I co? I nic. Brak
czas następuje przepływ kadr i to stawia wiele resor- terminu przeprowadzenia najważniejszej reformy,
tów w dosyć trudnej sytuacji. o jakiej mówiliście i jaka jest rzeczywiście potrzebna.
Ostatnia sprawa, na którą krótko chciałbym Trzeba zatem odczarować to, o czym państwo mówi-
zwrócić uwagę, jest następująca. Narodowy Bank cie. Reforma finansów publicznych – tak, na papierze,
Polski jest samodzielny, nie negujemy tej samodziel- a w rzeczywistości – z uwagi na własne, zawinione
ności. Były różne okresy i – żeby nastąpił wzrost go- postępowanie, skrócenie w tym czasie kadencji Sej-
spodarczy – potrzebna jest współpraca parlamentu, mu, nie było to możliwe. Sami państwo ponosicie za
rządu i Narodowego Banku Polskiego. W ostatnim to odpowiedzialność i prosimy, żeby nie przypisywać
okresie różnie to bywało. Liczymy na to, że ta współ- klubowi Platformy Obywatelskiej złych intencji do-
praca, nie wchodząc w kompetencje organów konsty- tyczących blokowania.
tucyjnych, przyczyni się do wzrostu gospodarczego, Chciałabym się skupić w swoim wystąpieniu na
na którym nam wszystkim bardzo zależy. Dziękuję trzech sprawach dotyczących determinowanych wy-
bardzo. (Oklaski) datków z budżetu państwa.
Jednym z determinantów jest ubezpieczenie spo-
łeczne. W tym przypadku mówiono, iż zgodnie z no-
Wicemarszałek Jarosław Kalinowski: welizacjami będziemy likwidować stary portfel 2 lata
wcześniej, niż poprzednio planowano, będzie przepro-
Dziękuję, panie pośle. wadzona waloryzacja świadczeń emerytalnych, będą
Pani poseł Krystyna Skowrońska, Platforma wpłaty do funduszu dla policjantów, a także wypłaty
Obywatelska. świadczeń dla sędziów, prokuratorów odchodzących
Bardzo proszę. w stan spoczynku. Jakie to będą kwoty? Na obowiąz-
kowe ubezpieczenia społeczne zaplanowano wydatki,
wpłaty z budżetu w wysokości prawie 66 mld zł. Jest
Poseł Krystyna Skowrońska: to wzrost o prawie 28% w ujęciu nominalnym i 25%
w ujęciu realnym. Na co najważniejsze i największe
Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie wpłaty, dotacje z budżetu zostaną przeznaczone? Ano
Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Jest to w dniu na dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
dzisiejszym drugi głos klubu Platformy Obywatel- – w wysokości prawie 35 mld zł, tj. na wypłaty eme-
skiej w sprawie budżetu na rok 2008. W pierwszych rytur. Dzisiaj siedzący przed telewizorami emeryci
wypowiedziach poszczególnych klubów słyszeliśmy, że mogą wiedzieć i powinni wiedzieć o tym, że składki,
Platforma Obywatelska przyjęła i przedłożyła przygo- które zbierane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecz-
towany przez rząd PiS-u projekt budżetu i śpieszy się nych, to tylko 2/3 tego, co jest potrzebne na wypłatę
z procedowaniem, bo każdorazowo taki moment gro- emerytur, czyli 35 mld zł z budżetu należy w formie
zi oświadczeniem Kancelarii Prezydenta RP o prze- dotacji wnieść do Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
kroczeniu konstytucyjnego terminu procedowania. nych, aby w terminie realizować zaplanowane wydat-
W tym przypadku zależy nam na tym, aby takich ki. Jak dużo budżet dopłaca do funduszu emerytal-
niepokojów na scenie politycznej nie było. Przedmów- nego oraz funduszu prewencji i rehabilitacji KRUS-u?
cy mówili tutaj o prezencie pani premier Gilowskiej To 15 mld zł, czyli budżet dopłaca do tego funduszu
w wysokości 3 mld zł. Przypomnę, że rząd PiS-u do- 92%. Ponadto dopłacamy jeszcze do innych funduszy
stał prezent przygotowany przez poprzednią ekipę celowych, między innymi do PFRON – 930 mln zł, do
i, jeśli pamiętam, była to kwota 6 mld zł, czyli każ- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
dorazowo na dwa lata kadencji po 3 mld zł. Był to darki Wodnej – 412 mln, a także do funduszu prewen-
prezent znacznie wyższy, a temu, o którym mówią cji i rehabilitacji – 5 mln zł. A zatem z pobranych do-
media, trzeba się naprawdę spokojnie przyjrzeć. Mó- chodów musimy kwoty w tej wysokości dopłacić do
wimy jeszcze o jednej rzeczy, czy będzie to szybko, tego, aby zabezpieczyć ubezpieczenie społeczne.
czy wolno. Rzadko zdarzało się, że parlament doko- Chciałabym się również skupić na rozliczeniach
nywał nowelizacji ustawy budżetowej, ale taki in- z Unią Europejską. Wszyscy mówią o tym, że mamy
strument Wysoka Izba posiada. Instrumentem wnio- środki z Unii Europejskiej, ale my, żeby te środki
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 155

Poseł Krystyna Skowrońska Poseł Krzysztof Tchórzewski:


pozyskać, zgodnie z umową akcesyjną, musimy za- Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo!
płacić składkę. Chcemy powiedzieć, że tę składkę na W swoim wystąpieniu odniosę się do projektu budże-
rok 2008 zaplanowano w wysokości 12 080 mln zł. tu w części: gospodarka. Przewiduje on dochody
Jest specjalny wskaźnik, według którego się wylicza w wysokości ponad 91 mln zł, a wydatki w wysokości
te środki. Tak naprawdę suma środków, jaką dosta- ponad 2 mld zł.
jemy z Unii Europejskiej, to kwota 44 300 mln zł. Zbyt mało mam czasu, aby poruszyć wszystkie
A więc z tego tytułu różnica wynosi 32 200 mln zł. najważniejsze problemy, które dzięki dobrej kon-
Tyle per saldo, dzięki temu, że jesteśmy w Unii Eu- strukcji tego budżetu będą rozwiązane.
ropejskiej, możemy wydawać na różne programy Rozpoczynamy rok 2008 realizacją uchwalonej
unijne. To rzecz istotna. Ale musimy również wnieść przed dwoma miesiącami ustawy o finansowaniu
składkę do Unii Europejskiej. Mówiąc o 65 mld zł, górnictwa węgla kamiennego do 2015 r. Przypomnę,
trzeba uwzględnić, że aby móc inwestować, musimy że ustawa ta została uchwalona po długim i dobrym
ponieść wydatki w wysokości 12 mld zł. dialogu ze stroną społeczną w zespole trójstronnym.
To są, powiedziałabym, dwa największe wydatki Przewidywane w roku 2008 wydatki na górnictwo
budżetu państwa – w formie dotacji i w formie skład- węgla kamiennego wyniosą ponad 370 mln zł.
ki. O pozostałych częściach budżetowych, o wydat- W kwocie tej uwzględnione są środki na zabezpiecze-
kach czy o przychodach będą mówić również moi nie kopalni przed zagrożeniem wodnym, gazowym
koledzy. i pożarowym. 2,5 mln zł przeznaczone jest na zakup
Ale, tak jak mój poprzednik, chciałabym zadać sprzętu ratowniczego dla Centralnej Stacji Ratow-
pytanie i chciałabym zaproponować panu ministrowi nictwa Górniczego. Jest to realizacja po stronie bu-
finansów, aby zwrócił się do prezesa Narodowego dżetu oczekiwań dotyczących poprawy bezpieczeń-
Banku Polskiego o wyjaśnienie, jeśli chodzi o wcze- stwa i sprawności akcji ratowniczych, która to ko-
śniejsze założenia do ustawy budżetowej, mówiące, nieczność wynikła po wypadku w Halembie. Oczy-
że z tytułu tworzenia rezerw wynik finansowy Na- wiście dla poprawy bezpieczeństwa przygotowywane
rodowego Banku Polskiego będzie na poziomie zero. są inne działania, z legislacyjnymi włącznie. Chciał-
Chcę w związku z tym zapytać, czy nie ma jakiejkol- bym także zwrócić uwagę na to, że w tej części bu-
dżetu jest zabezpieczone 1,6 mln zł na opracowanie
wiek innej możliwości, czy to stanowisko prezes Na-
studium wykonalności projektu, który ma przygoto-
rodowego Banku podtrzymuje, bo jest to rzecz nie-
wać możliwość przetwórstwa węgla kamiennego ce-
zwykle istotna.
lem otrzymania paliw. A więc te oczekiwania, o któ-
I sprawa rezerw. Wszyscy mówimy, że rezerwy
rych wspominał pan premier, są jakby przygotowane
w budżecie to nie dość dobre przygotowanie się do
tutaj do realizacji.
wydatkowania środków z budżetu. Chciałabym zwró-
Drugim bardzo ważnym działem jest przetwór-
cić uwagę na budżety wojewodów, bo w budżetach stwo przemysłowe z kwotą ponad 925 mln zł. Z tego,
wojewodów każdorazowo rzecz ważna od strony bez- chciałbym zaznaczyć, ponad 530 mln zł jest przezna-
pieczeństwa to sprawa przeznaczenia środków na czone na współfinansowanie środków Unii Europej-
zabezpieczenie przeciwpowodziowe i urządzenia me- skiej. To, że możemy poprzez tego typu współfinan-
lioracyjne. To jest niezwykle istotne. Jeżeli chcemy sowanie wspomóc przedsiębiorczość, powoduje, że
z tej rezerwy nie wydawać na odszkodowania oraz na właśnie realizujemy to, co premier w swoim exposé
likwidację i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uznał za bardzo ważne. Tak więc jest to dobra droga
między innymi powodzi, to powinniśmy przeznaczyć do kontynuacji tego, co my przygotowaliśmy, żeby
środki, które to zabezpieczą i spowodują, że będziemy służyło rozwojowi przedsiębiorczości i tworzeniu ko-
bezpieczniej żyć. Do pana ministra finansów jest rzystnych warunków dla rozwoju firm, wzmocnieniu
wniosek na przyszłość, aby przy konstruowaniu bu- instytucji otoczenia biznesu, poprawie dostępu do
dżetu tak planować inwestycje z zakresu zabezpie- zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw oraz
czenia przeciwpowodziowego, żeby nie płacić potem wzrostowi małych i średnich firm. Poza budżetem
za skutki, bo to są zmarnowane pieniądze. w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna
W tym zakresie temat mój wyczerpałam. Inni ko- gospodarka” są także środki krajowe – ponad 55 mln
ledzy z klubu będą omawiali kolejne tematy. Dzięku- zł, oraz środki Unii Europejskiej – ponad 316 mln zł,
ję bardzo. (Oklaski) które przeznaczone są dla przedsiębiorców i przyczy-
nią się do finansowego wsparcia innowacyjnego
w zakresie przedsięwzięć małych i średnich przedsię-
Wicemarszałek Jarosław Kalinowski: biorstw przy udziale kapitału podwyższonego ryzyka.
Tak więc podejmowane też będą przedsięwzięcia in-
Dziękuję, pani poseł. nowacyjne bardziej ryzykowne, których realizacja
Głos zabierze pan poseł Krzysztof Tchórzewski, dotychczas nie miała miejsca.
Prawo i Sprawiedliwość. Przetwórstwo przemysłowe w całości budżetu
Bardzo proszę. w części: Gospodarka to 45,87%. W roku 2006 było
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
156 Projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Poseł Krzysztof Tchórzewski co jest popierane przez obecnie rządzących, a w prze-


szłości opozycję, wzrost oczekiwań płacowych w Pol-
to poniżej 37%, w 2007 r. wzrosło do 41%. Świadczy sce, to jest wzrost bardzo rozbudzonej konsumpcji,
to o tym, że przygotowując corocznie budżet, rząd a więc impuls do rozwoju importu. Musimy prowa-
Jarosława Kaczyńskiego przyszłościowo widział po- dzić dobrą promocję eksportu, a tym mają się teraz
trzebę wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Tego nasze polskie służby dyplomatyczne zająć. Mimo że
typu działania rządu Jarosława Kaczyńskiego dały w tym roku wartość eksportu wyniesie ok. 100 mld
następujące efekty. Jakby uzupełniając wystąpienie euro, to jednak jego dobra promocja może dopiero
pani poseł Natalli-Świat, chcę zauważyć, że wzrost w 2009 r. dać możliwość zrównoważenia go z importem.
PKB w roku 2004 to 5,3%, w 2005 r., kiedy były rzą- Dlatego też te działania są niezwykle ważne i wyraża-
dy specjalistów, Marka Belki – a więc nad specjali- my nadzieję, że dla dobra polskiej gospodarki i dla
stami czasami trzeba się zastanawiać – to 3,6%. Na- utrzymania wzrostu zamożności polskiego społeczeń-
tomiast rządy Prawa i Sprawiedliwości to jest 2006 r. stwa będą kontynuowane. Dziękuję. (Oklaski)
– 6,2% wzrostu PKB i 9 miesięcy 2007 r. to już 6,5%.
Tendencja jest tak dobra, że jeżeli nowy rząd mimo (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek
sygnalizowanych w trakcie debat chęci majstrowania Sejmu Stefan Niesiołowski)
przy gospodarce nic nie popsuje, to po prostu będzie
dobrze.
Przypomnę, że stworzyliśmy podwaliny pod roz- Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
wój przedsiębiorczości, na czym według exposé pre-
mierowi bardzo zależy, bo zamiast likwidacji wyne- Dziękuję bardzo, panie pośle.
gocjowaliśmy z Komisją Europejską zwiększenie aż Głos zabierze pan poseł Artur Ostrowski, Lewica
o 40 tys. ha specjalnych stref ekonomicznych, które i Demokraci.
będą funkcjonować do 2016 r. Zainteresowanie inwe-
storów działalnością w tych strefach jest tak duże, że
trwa wyścig przedsiębiorców polskich i zagranicz- Poseł Artur Ostrowski:
nych o to, aby zostać zakwalifikowanym do inwesto-
wania w nich. Liczba nowych miejsc pracy dzięki Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Premie-
aktywności inwestycyjnej w tych strefach oraz no- rze! W swoim exposé premier Tusk stwierdził: „że
wym stanowiskom pracy, które będą wynikały z no- dobrze wykształcone młode pokolenie jest największą
wych przedsięwzięć, to w ciągu najbliższych dwóch wartością Rzeczypospolitej”. Powiedział również, że
lat ponad 40 tys. najlepsze projekty edukacyjne nie mogą się jednak
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Wzrost PKB udać bez nauczycieli. Oczywiście potrzebują oni mo-
o 5% wywołuje wzrost zapotrzebowania na energię bilizacji do podnoszenia kwalifikacji, ale w ich przy-
elektryczną o 4%. Brak rozwoju i modernizacji ener- padku jest jedna podstawowa sprawa do pilnego za-
getyki może być hamulcem rozwoju gospodarczego. łatwienia – powiedział pan premier – ta sprawa to
Dlatego też przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy pro- podniesienie zarobków. W exposé premier Tusk nie
gram dla energetyki, przeprowadzając konsolidację przedstawił jednak gwarancji finansowych, które
sektora elektroenergetycznego. Dzięki temu przed- mogą zapewnić podniesienie płac nauczycieli w ciągu
siębiorstwa energetyczne są obecnie przygotowane najbliższych lat. Klub Lewica i Demokraci złożył już
do powiększania kapitału poprzez giełdę i do budowy w Sejmie projekt ustawy, który wychodzi naprzeciw
nowych elektrowni i linii przesyłowych. Była to naj- postulatom nauczycieli. Mamy nadzieję, że koalicja
większa w Polsce operacja gospodarcza od 1989 r., Platformy Obywatelskiej i PSL poprze nasz projekt.
i to przeprowadzana w stałym kontakcie ze stroną Jest ważne pytanie: Jak wzrost płac nauczycieli bę-
społeczną z zespołu trójstronnego. Z przedstawicie- dzie się miał do dynamiki wzrostu płac w sektorze
lami pracowników należy rozmawiać i trzeba wsłu- przedsiębiorstw. Prezes ZNP Sławomir Broniarz
chiwać się w ich racje. W wielu sprawach są oni od podkreśla, że nauczyciele to dobrze wykształcona
nas mądrzejsi. grupa pracowników. Ma prawo być także godnie wy-
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Inwestycje zagra- nagradzana. Skoro gospodarka rozwija się dobrze, to
niczne w Polsce to w 2006 r. 15,2 mld euro. Przewi- jest to również zasługa nauczycieli w Polsce.
dywana suma na rok 2007 jest w granicach 17 mld Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Poprzedni rząd
euro. Tak więc warunki do tych inwestycji są w Pol- obiecał 9-procentową podwyżkę płac dla nauczycieli.
sce bardzo dobre. To, co należy kontynuować, to re- Premier Tusk w swoim exposé obiecuje 10%. W pro-
forma służb dyplomatycznych wprowadzona przez jekcie ustawy budżetowej jednak tej podwyżki nie
panią minister Fotygę. Przyszły bowiem te oczeki- uwzględniono. Nauczyciele obawiają się, że ich pensje
wane czasy, gdy ważniejsza od inwestycji zagranicz- w 2008 r. będą takie same jak w tym. Byliby wtedy
nych staje się promocja eksportu. Zmiany dokonywa- jedyną grupą zawodową opłacaną z budżetu, która
ne przez panią minister Fotygę i pana ministra Woź- nie otrzyma podwyżek w przyszłym roku. Głośno
niaka w tym kierunku były tylko początkiem, ale należy powiedzieć, że nauczyciele otrzymują zarobki
bardzo ważnym. To co się stało, wskutek także tego, niskie, zarabiają za mało. Nauczyciel stażysta, młody
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 157

Poseł Artur Ostrowski wie 80% nauczycieli w Polsce to nauczyciele dyplomo-


wani i w obecnym systemie nie mają oni praktycznie
człowiek, nie zarabia nawet tysiąca złotych. Tymcza- żadnych innych szans na podwyżkę wynagrodzeń jak
sem projekt przyszłorocznego budżetu grozi obniże- jedynie poprzez wzrost kwoty bazowej.
niem nauczycielskich pensji. Mniejsza o 48 zł w sto- Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Klub Lewica
sunku do tegorocznej kwota bazowa zapisana w pro- i Demokraci oczekuje realizacji zobowiązania wybor-
jekcie budżetu sprawi, że pensje nauczycieli będą czego Platformy Obywatelskiej do radykalnej popra-
jeszcze niższe. Przypominamy, że subwencja oświa- wy sytuacji finansowej pracowników oświaty. Przed
towa jest źródłem finansowania zadań oświatowych, wyborami z ust czołowych polityków Platformy Oby-
w tym płac nauczycieli, ale bez zwiększenia kwoty watelskiej i pana premiera Tuska padały obietnice
bazowej nie jest możliwy wzrost wynagrodzenia za- radykalnej poprawy płac nauczycielskich. Pierwszym
sadniczego nauczycieli w Polsce. W przyszłym roku testem na realizację obietnic wyborczych Platformy
nie ma szans na 9-procentową podwyżkę dla nauczy- Obywatelskiej będą właśnie podwyżki płac w oświa-
cieli, którą zapowiadał jeszcze niedawno premier cie w 2008 r.
Jarosław Kaczyński, 10-procentową podwyżkę płac, Niepokoją zapowiedzi Platformy, że w zamian za
którą zapowiadał wczoraj premier Donald Tusk. Na podwyżki nauczyciele muszą zapomnieć o wcześniej-
podstawie projektu budżetu nauczyciele mogą liczyć szych emeryturach. Byłaby to katastrofa. Poseł Chle-
jedynie na 3-procentowy wzrost płac będący następ- bowski w mediach mówi: „Muszą się znaleźć pienią-
stwem zmniejsza składek z tytułu ubezpieczeń spo- dze na radykalne podwyżki dla nauczycieli. Rząd PiS
łecznych w tym i przyszłym roku. przewidywał dla nich podwyżki 3-procentowe, my
W projekcie budżetu zapisano dwie kwoty bazowe sprawimy, że te podwyżki będą znacznie większe.
będące podstawą płac nauczycieli – w wysokości 1766 zł Pieniędzy na to będziemy szukać – mówi poseł Chle-
i 1837 zł. W praktyce uniemożliwia to ustalenie wy- bowski – w administracji, zaczniemy od kancelarii
sokości gwarancji ustawowych dla średnich płac na- premiera i Kancelarii Prezydenta”.
uczycieli w poszczególnych kategoriach. Obydwie te Czy wszyscy ministrowie koalicji Platformy Oby-
kwoty są niższe niż kwota bazowa nauczycieli w roku watelskiej i PSL-u będą ograniczać przyszłoroczne
2007, która wynosiła 1885 zł. Jedyną odczuwalną wydatki i w ten sposób rząd premiera Tuska chce
zaoszczędzić od 3 do 4 mld zł, które mają być prze-
zmianą dla nauczycieli od 1 stycznia 2008 r. może być
znaczone dla nauczycieli i na obniżenie deficytu bu-
zmniejszenie wysokości odpisu na składkę rentową.
dżetowego? Co się stanie z tymi zaoszczędzonymi
Jeżeli jednak samorządy w ślad za zmniejszeniem się
pieniędzmi? Według Platformy Obywatelskiej 2,5 mld
gwarancji państwa zdecydują się na obniżenie dodat-
ma być przeznaczone na obiecane podwyżki dla na-
ków, to również ten wzrost może nie nastąpić.
uczycieli. Zobaczymy, jak w praktyce Platforma Oby-
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Premie-
watelska wywiąże się ze swoich obietnic składanych
rze! Jeśli rząd chce spełnić złożone obietnice, to kwo-
przed wyborami.
ta bazowa dla nauczycieli powinna być zwiększona. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Klub Poselski
Za tym powinien pójść też wzrost stawek wynagro- Lewica i Demokraci złożył w Sejmie projekt, który
dzenia minimalnego, natomiast subwencja oświato- spowoduje odczuwalny wzrost płac nauczycieli po-
wa powinna być zwiększona co najmniej o 2 mld zł, przez podniesienie kwoty bazowej dla stażystów
a nie, jak wyliczył poprzedni minister edukacji, o 1,5 mld. z 82% do co najmniej 100%. Ustawa LiD-u wychodzi
Subwencja w budżecie wzrosła tylko o 850 mln. Jed- naprzeciw postulatom pana premiera Donalda Tu-
nak to, na co te pieniądze zostaną wydane, zależy od ska. W ciągu siedmiu lat wzrost średniego wynagro-
decyzji samorządów. dzenia nauczyciela stażysty, wynikający ze zmiany
Związek Nauczycielstwa Polskiego od połowy wysokości kwoty bazowej, wynosił jedynie 324 zł, co
września alarmuje, że samo zwiększenie subwencji dawało średnio na rok wzrost o kwotę 46 zł. Bez ko-
oświatowej o 850 mln nie gwarantuje wzrostu płac mentarza. Od średniego wynagrodzenia nauczyciela
nauczycielskich, gdyż środki subwencji nie są znaczo- stażysty wyliczane są wysokości średnich wynagro-
ne i samorządy mogą je przeznaczać na inne cele niż dzeń pozostałych nauczycieli, stosownie do posiada-
podwyżka dla nauczycieli. Przyszłoroczny wzrost nego szczebla awansu zawodowego, czyli kontrakto-
subwencji uwzględnia jedynie waloryzację, a pomija wych, mianowanych i dyplomowanych.
tak ważne rzeczy, jak koszty związane z odprawami Zaproponowana przez Lewicę i Demokratów nowe-
emerytalnymi i awansami zawodowymi, a to są środ- lizacja Karty Nauczyciela idzie w kierunku uniezależ-
ki wielkości około 500–600 mln rocznie. nienia wartości średniego wynagrodzenia nauczyciela
Jak co roku słychać głosy samorządowców, że skut- stażysty od kwoty bazowej określonej dla pracowni-
ki podwyżek dla nauczycieli będą dużym obciążeniem, ków sfery budżetowej. Nasza propozycja zawiera dys-
bo subwencja oświatowa urosła w skali za małej pozycję, że kwota bazowa waloryzowana będzie co-
w stosunku do tych skutków. Podkreślają, że subwen- rocznie planowanym średniorocznym wskaźnikiem
cja oświatowa z budżetu państwa nie jest powiązana wzrostu cen. Wprowadzenie zapisów ustawowych
ze wzrostem wynagrodzeń nauczycielskich, ponieważ gwarantujących, że średnie wynagrodzenie nauczy-
jest przeliczana na ucznia, a nie na nauczyciela. Pra- ciela stażysty stanowić będzie co najmniej 100% kwoty
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
158 Projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Poseł Artur Ostrowski ustawy ustanawiającej kwotę bazową dla nauczycie-


li w wysokości 1947 zł 81 gr. (Oklaski) Jest to projekt
bazowej, stworzy również szansę nauczycielom kon- ustawy nowelizującej ustawę Karta Nauczyciela, jako
traktowym, mianowanym i dyplomowanym na godny że w obowiązujących przepisach nie ma podstaw
wzrost wynagrodzeń. W związku z tym, że projekt prawnych do umieszczania takiej kwoty w ustawie
ustawy budżetowej na rok 2008 w przeciwieństwie budżetowej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
do ustawy budżetowej państwa na rok 2007 nie okre- (Poseł Artur Ostrowski: Nie ma tego w budżecie.)
ślił odrębnej kwoty bazowej dla nauczycieli, koniecz- (Poseł Jadwiga Wiśniewska: Trzeba umieć czytać.)
ne jest wprowadzenie przepisu, który ustali kwotę (Poseł Artur Ostrowski: Nie ma.)
bazową dla nauczycieli w roku 2008. (Poseł Jadwiga Wiśniewska: I nie będzie.)
Klub Lewica i Demokraci proponuje, aby w roku 2008
kwota bazowa dla nauczycieli wynosiła 1947 zł, a nie – jak
w projekcie budżetu, który został przedłożony – 1837. Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Premie-
rze... Nie ma pana premiera. Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Jest, jest.) Głos zabierze pan poseł Jan Łopata, Polskie
Jest? Pan premier Pawlak. Stronnictwo Ludowe.
Panie Premierze! Platforma Obywatelska obiecy-
wała wycofanie się z likwidacji składki rentowej i
emerytalnej. W poprzedniej kadencji Platforma Oby- Poseł Jan Łopata:
watelska poparła tę likwidację. Przypominam, że
lewica była temu przeciwna. Wiem, że ta decyzja
Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoki Sej-
kosztuje około dwustu miliardów złotych i trzeba…
mie! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego
(Głos z sali: Osiemnastu.)
Polskiego Stronnictwa Ludowego zabrać głos w spra-
Osiemnastu? Wiemy, że ta decyzja jest ważna. Pan
wach budżetu państwa.
premier Tusk zapowiadał podwyżkę płac dla nauczy-
Rzeczywiście toczymy dzisiaj w parlamencie naj-
cieli i w służbie zdrowia i może być ona zrealizowana
właśnie z tych pieniędzy. Ma pan czas, panie premie- ważniejszą, wydaje się, dyskusję, dyskusję, daj Boże,
rze, aby wycofać się z tych rozwiązań, ponieważ pie- merytoryczną, nad budżetem, nad ustawą, która z
niądze z tego w budżecie mogą być zmarnotrawione, punktu widzenia bieżącego funkcjonowania pań-
a jeśli się pan wycofa, to realne jest osiągnięcie tych stwa, ale również z gospodarczego, finansowego i
celów, o których mówimy, to znaczy podwyżki płac dla organizacyjnego punktu widzenia jest jednym z naj-
nauczycieli i podwyżki płac w służbie zdrowia. ważniejszych, jeśli wręcz nie najważniejszym aktem
Ten budżet również nie uwzględnia ubytków sa- prawnym. I stosowne jest chyba w tym miejscu do-
morządów w PIT. Mam pytanie do pana premiera: danie drugiej uwagi, a mianowicie takiej, że w pol-
Jak pan chce to zrekompensować? skim demokratycznym parlamencie to jest chyba
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Nastroje na- pierwszy przypadek, aby na tym samym posiedzeniu
uczycieli są coraz bardziej radykalne. Jeśli ich płace Sejmu były przedstawiane jednocześnie punkty ob-
nie wzrosną, być może podejmą oni ostrzejsze formy rad: exposé premiera nowego rządu i pierwsze czy-
protestu, być może nie będą klasyfikować lub promo- tanie ustawy budżetowej – ustawy, którą ma reali-
wać uczniów albo będą protestować podczas matur. zować ten rząd.
Klub Lewica i Demokraci uważa edukację i status (Poseł Jerzy Polaczek: To cud.)
nauczyciela za niezwykle ważne i będziemy walczyć Oczywiście to nie cud.
o godne zarobki dla pracowników oświaty i o dobrą (Poseł Jadwiga Wiśniewska: To cud.)
szkołę w Polsce. Dziękuję bardzo. (Oklaski) To wyborczy zbieg okoliczności. (Oklaski)
Nowy rząd w związku z zasadą dyskontynuacji
musiał wnieść powtórnie projekt budżetu, tego bar-
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: dzo skomplikowanego dokumentu, nie mając szans
na jego autorskie przeredagowanie. Jednak ten fakt,
Dziękuję bardzo, panie pośle. że dzień po dniu uczestniczymy w debacie nad expo-
O głos prosiła sekretarz stanu w Ministerstwie
sé premiera i w dyskusji nad budżetem, ma również
Finansów pani Elżbieta Suchocka-Roguska.
wedle mnie dobre strony. Możemy projekty w różnych
Proszę bardzo, pani minister.
sferach życia gospodarczego i społecznego odnieść
wprost do zapisów ustawy budżetowej. Do kilku ta-
Sekretarz Stanu kich porównań w dziedzinach mi najbliższych, naj-
w Ministerstwie Finansów bliższych mojemu klubowi odniosę się w dalszej czę-
Elżbieta Suchocka-Roguska: ści wystąpienia.
Wysoki Sejmie! Klub Poselski Polskiego Stronnic-
Dziękuję bardzo. twa Ludowego ma świadomość, że budżet opracowany
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałabym przez poprzedni rząd, przez rząd Prawa i Sprawiedli-
poinformować, że rząd przyjął projekt stosownej wości, w okresie przedwyborczym może być czy jest,
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 159

Poseł Jan Łopata wili również moi przedmówcy. Aż trudno zgodzić się
z opinią, że przy podejmowaniu tej decyzji brano pod
jak się wydaje, i dotychczasowa dyskusja na to wska- uwagę tylko racje ekonomiczne.
zuje, nader optymistyczny. My ludowcy, tak jak kole- Jeśli chodzi o dochody podatkowe, to planowany
ga Stanisław zresztą stwierdził, chcielibyśmy, żeby jest ich wzrost nominalnie o 11% w odniesieniu do
budżet był realistyczny. Zadawaliśmy sobie to pytanie roku 2007. Tutaj największe wątpliwości budzi dyna-
w dyskusji prowadzonej w klubie, stąd nasze wątpli- mika wpływów z podatku od towarów i usług oraz
wości – wątpliwości w skali makro. Liczymy, że za- podatku od osób fizycznych. Otóż dochody z VAT mają
równo komisja pracująca nad budżetem, jak i rząd wzrosnąć w ujęciu nominalnym prawie o 14%–13,9%.
przyjrzą się tym niejasnościom, wątpliwościom. Wcześniej w swym wystąpieniu sygnalizowałem o
Wysoki Sejmie! Konstrukcja budżetu na 2008 r. pewnych zjawiskach, które mają miejsce w gospodar-
była oparta na dobrej realizacji budżetu państwa w ce pod koniec 2007 r. – malejąca dynamika popytu
2006 r. i w 2007 r., wynikającej ze stosunkowo wyso- krajowego, ale również spożycia i inwestycji naszym
kiego wzrostu produktu krajowego brutto. Przypo- zdaniem nie upoważnia do takiego optymizmu.
mnijmy, że wzrost gospodarczy w 2006 r. w ujęciu Musimy również uwzględnić obniżenie stawki dla
realnym wyniósł po weryfikacji 6,6%, podczas gdy przyjętej ustawowo kategorii budownictwa społecz-
był zakładany na niższym poziomie – 4,3%. W 2007 r. nego, jak również zwrotów wydatków związanych z
planowano 6,1% wzrostu, a przewidywane wykona- budownictwem mieszkaniowym. Wzrost wpływów z
nie wyniesie ok. 6,5%. Tak zapisano w każdym razie VAT, związanych z zakupem samolotu F-16, bo jest
w projekcie ustawy budżetowej na 2008 r. I tutaj jest też taka pozycja budżetowa, przy świadomości, że
pierwsza nasza wątpliwość. Wysokie tempo PKB z pochodzą one z budżetu państwa, trudno uznać za
pierwszego półrocza 2007 r. – przypomnijmy, że wy- element optymistyczny.
nosiło ono 7,2% z kwartału na kwartał – niestety, Jeszcze większe wątpliwości budzi prognoza wpły-
zwalnia. Przypomnę: 6,4% – drugi kwartał, 5,9% – wów z podatku dochodowego od osób fizycznych, a to
trzeci i prognoza na czwarty to tylko 5,4%. z kilku powodów. Waloryzacja pierwszego progu pro-
Niezależni ekonomiści i ośrodki badawcze zgadza- gresji, kwoty wolnej oraz ryczałtowych kosztów uzy-
ją się co do tego, że prognoza, jeśli chodzi o wskaźnik skania przychodów, jak również zmiana zasad prze-
realnego tempa wzrostu PKB w 2007 r., powinna być kazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku
skorygowana i może oscylować po weryfikacji między publicznego – to pierwszy powód. Jednak ważniejsza
5,4% a 5,8%. Jest to ważna uwaga, ponieważ progno- sprawa, która nasuwa większe wątpliwości, to trudne
zowane tempo wzrostu PKB na 2008 r. zawarte w do oszacowania skutki wprowadzenia już za rok po-
projekcie budżetu, przypomnę, wynosi 5,5%. Progno- datkowy 2007 r. wysokiej ulgi na każde dziecko po-
za ta naszym zdaniem jest zbyt optymistyczna. zostające na utrzymaniu. Przypomnę – 1145 zł, przy
Tak na marginesie warto zauważyć, że publikacja dotychczasowej uldze 120 zł. A ponieważ brak jest
pogarszających się danych gospodarki polskiej za wiarygodnych danych dotyczących liczby dzieci w
pierwszy kwartał nastąpiła 22 października, dzień po rodzinach podatników tego podatku, uniemożliwia
wyborach. Należy wnosić, że winny jest już znany. to precyzyjne określenie skutków finansowych wpro-
Gospodarka rynkowa w istocie ma charakter cy- wadzenia ulgi. Mimo tych uwarunkowań założono w
kliczny i wydaje się, że zbliżamy się do schyłkowej projekcie ustawy wzrost wpływów z PIT o 3,3%.
fazy koniunktury. Świadczy o tym pogarszająca się Trzeba przyznać obiektywnie, że jest obserwowa-
konkurencyjność polskich firm, zaniechanie plano- ny wysoki wzrost dochodów gospodarstw domowych,
wanych inwestycji oraz nie najlepsze, mimo zapew- zwłaszcza wynagrodzeń za pracę, oraz dochodów z
nień, wykorzystanie środków z Unii Europejskiej. pozarolniczej działalności gospodarczej, w mniejszym
Na tych optymistycznych założeniach oparta jest stopniu z emerytur i rent, ale wynikający z tego
prognoza dochodów, które po wyłączeniu bezzwrotnych wzrost wpływów podatkowych zostanie utracony w
środków z Unii Europejskiej wynoszą 246,5 mld zł. Jest wyniku wcześniej przedstawionych ulg.
to wielkość o 8,9% wyższa od dochodów 2007 r. Warto W tym miejscu chciałbym się odnieść wprost do
przypomnieć, że planowane dochody 2007 r. wzrosły w exposé pana premiera Tuska, o czym mówiłem na
stosunku do roku poprzedniego, czyli 2006 r., o początku, który słusznie zauważył, że, cytuję: „Po-
15,4%. wszechnym problemem jest niewystarczająca decen-
Nasze wątpliwości wcześniej przedstawiane doty- tralizacja władzy. Najłatwiej ośrodkom niższego
czące przeszacowania PKB na 2008 r., ze względu na szczebla przekazać zadania. Trudniej przychodzi
malejący produkt krajowy w 2007 r. oraz wyraźny przekazywanie kompetencji i przede wszystkim środ-
trend spadkowy w dochodach podatkowych pod koniec ków niezbędnych do realizacji zadań”. No i właśnie
2007 r., prowadzą do konkluzji, że proponowany musimy mieć świadomość, że ustawą o ulgach rodzin-
wzrost dochodów może być trudny do zrealizowania. nych, która nie została uzgodniona z przedstawicie-
Myślę, że w tym miejscu należy zasygnalizować lami samorządów, zmniejszyliśmy dochody gmin
również fakt braku przewidywania wpłaty do budże- szacowane na 3,5–4 mld zł. Wcześniej czy później
tu z zysku Narodowego Banku Polskiego. O tym mó- trzeba będzie to zrekompensować. Proponujemy
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
160 Projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Poseł Jan Łopata Jeżeli chodzi o inne pozycje wydatkowe, to trzeba


odnotować pozytywnie wzrost nakładów na Policję
wcześniej... (Oklaski) w ramach następującego zwięk- – o 20% i Państwową Straż Pożarną (Dzwonek)...
szenia udziału gmin we wpływach z podatku od osób Panie marszałku, można jeszcze?
fizycznych. ...o 15,7%. Ochotników potraktowano już zdecydo-
Jest również powszechne oczekiwanie, że mecha- wanie gorzej. W projekcie budżetu państwa na 2008 r.
nizmy ulg przewidziane dla płatników podatku PIT zapisano niewielką kwotę, nieco ponad 28 mln zł, w
zostaną zastosowane także w stosunku rolników. O budżetach wojewodów. Dlaczego, zada ktoś pytanie.
tym mówiliśmy przed wyborami, o tym mówiliśmy Niech odpowiedzią będzie potraktowanie przez ustę-
w kampanii. Tak będziemy chcieli również uczynić pujący rząd Zjazdu Krajowego Ochotniczych Straży
w tym budżecie. Pożarnych – nie było nikogo, zlekceważono to, a prze-
Jak mówimy o stronie dochodowej budżetu pań- kazanie tych pieniędzy wojewodom to dalszy element
stwa, to godny podkreślenia jest wzrost o ponad obniżenia rangi i znaczenia zarówno zarządu główne-
379% dochodów z budżetu Unii Europejskiej i innych go, jak i całej, blisko 700-tys., armii druhów straża-
bezzwrotnych środków – z kwoty 9,3 mld do 35,3 mld ków. (Oklaski) Będziemy to chcieli w trakcie prac nad
w planie na 2008 r. Trzeba się z tego cieszyć, ale budżetem zmienić, poszukując również dodatkowych
jednocześnie weryfikować stan możliwości wykorzy- środków na zakup sprzętu dla pracujących w trudnych
stania tak znacznej kwoty. warunkach druhów ochotników.
Wysoki Sejmie! Jeśli chodzi o stronę wydatkową Myślę, że dogłębnego przyjrzenia się wymagają
budżetu, to założono, że wydatki wzrosną o 12,6% – z pozycje wydatkowe takich jednostek i agencji, jak
244,3 mld zł w roku bieżącym do 275,2 mld zł w przy-
Agencja Wywiadu właśnie – wzrost o 44%, CBA –
szłym roku.
wzrost o 33%. Instytucje, które na mocy konstytucji
Jeśli przyjrzymy się temu, z czego wynika tak
korzystają przy ustalaniu budżetu z niezależności,
znaczny wzrost wydatków budżetowych, to widzimy
również nie były skłonne do oszczędnego gospoda-
ogromny wzrost dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń
rowania. Wspomniany Instytut Pamięci Narodowej
Społecznych, bo aż o 63,5% – z 20,5 mld do 34,5 mld
założył wzrost wydatków o 36,8%, a w tym roku
zł. To jest związane przede wszystkim z obniżeniem
składki rentowej od 1 lipca 2007 r. o 3% i od 1 stycz- jeszcze, pamiętam, otrzymywał dodatkowe środki
nia 2008 r. o dalsze 4%. Spowoduje to zmniejszenie finansowe.
dochodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – i tu
są różne szacunki – od 19,5 mld do 24 mld zł.
Warto sobie w tym miejscu, szanowne posłanki, Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
szanowni posłowie, przypomnieć niedawno wnoszoną
do Trybunału Konstytucyjnego przez rzecznika praw Panie pośle, proszę powoli zmierzać do końca.
obywatelskich skargę dotyczącą ustawy o Kasie Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego, o składce zdro-
wotnej KRUS. Tutaj ta wielkość oscyluje wokół kwo- Poseł Jan Łopata:
ty ok. 2,8 mld. Warto porównać te kwoty. Przypomi-
nam to, adresując tę uwagę do rzecznika praw oby- Już kończę, już kończę.
watelskich. Wymaga to niewątpliwie szczegółowego przejrze-
Wysoki Sejmie! W ocenie ekonomistów to zmniej- nia.
szenie składki na ubezpieczenie rentowe, które pro- I jeszcze jedna uwaga na koniec, szczegółowa,
mowane było jako obniżenie klina podatkowego, nie może nawet bardzo szczegółowa, ale to bardzo ważne
przyniesie pożądanego efektu ekonomicznego. Kosz- dla polskiej wsi, dla hodowców trzody chlewnej. Cho-
ty pracy dla pracodawcy obniżą się nieco ponad 1 dzi o wydzielenie kwoty ok. 200 mln zł na zwalczanie
punkt procentowy, co pewnie będzie niezauważalne, choroby Aujeszkyego. Co to oznacza dla cyklicznych
a na pewno nie spowoduje wzrostu zatrudnienia, zaś górek świńskich, w odniesieniu do kłopotów ekspor-
dla pracowników, których płace z tego powodu wzro- towych, nie muszę tłumaczyć – jesteśmy w takim
sną od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie, właśnie okresie.
będzie to też mało zauważalne. Natomiast utrata 24 Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Klub Polskiego
mld zł to dla budżetu potężny problem. Za te pienią- Stronnictwa Ludowego jest za przekazaniem projek-
dze – o tym mówiliśmy w dyskusji nad tą ustawą – tu ustawy budżetowej do dalszych prac w komisjach
można by rozwiązać więcej palących społecznie pro- sejmowych. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)
blemów, że wspomnę katastrofalną sytuację w ochro-
nie zdrowia, edukacji (o tym też wiele już mówiono
na tej sali dzisiaj; w edukacji, jak wiemy, założono Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
tylko 3-procentowy wzrost płac) czy też wstydliwy
dla społeczeństwa demokratycznego poziom najniż- Dziękuję bardzo, panie pośle.
szych rent i emerytur. Trzeba weteranom pracy dać Głos zabierze pan poseł Jakub Szulc, Platforma
możliwości godnego życia. Obywatelska.
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 161

Poseł Jakub Szulc: niż rozwija się gospodarka państwa. I to jest niestety
spory kłopot.
Panie Marszałku! Panie Premierze! Pani Mini- Co do założeń budżetu na rok 2008, tutaj trzeba
ster! Wysoka Izbo! Na wstępie kilka słów odnośnie powiedzieć kilka rzeczy. Faktycznie jest tak, że w
do naszych obaw związanych z szybkim tempem roku 2008 polska gospodarka będzie w dalszym cią-
uchwalania budżetu na rok 2008 i tym, o czym mó- gu rozwijać się dość szybko i będzie to kolejny rok, w
wiła pani posłanka Błochowiak, niestety nieobecna. którym wskaźniki makroekonomiczne i uwarunko-
Otóż – to do klubu Lewicy i Demokratów – my nie wania makroekonomiczne będą nam sprzyjały. Jed-
tyle obawiamy się tego, że ten budżet musi zostać nak trzeba powiedzieć jedną zasadniczą rzecz, o któ-
uchwalony szybko – on po prostu musi zostać uchwa- rej pan poseł Łopata już przed momentem mówił,
lony szybko. Faktycznie jest tak, że ekspertyzy mó- mianowicie zastrzeżenia budzi co najmniej kilka za-
wią o tym, iż termin konstytucyjny biegnie nie od łożeń makroekonomicznych do tegoż budżetu, przede
pierwszego momentu – większość ekspertyz mówi o wszystkim jeśli chodzi o dynamikę produktu krajo-
tym, że termin konstytucyjny na uchwalenie budże- wego brutto, która, jak pan poseł zauważył, systema-
tu biegnie nie od momentu pierwszego złożenia, czy- tycznie z kwartału na kwartał spada i nie wiadomo
li nie od 27 września 2007 r., tylko od momentu dru- tak naprawdę, czy uda się utrzymać dynamikę wzro-
giego złożenia, czyli od 16 listopada. Tyle tylko, że, stu PKB w przyszłym roku na poziomie 5,5%. To jest
przypominam państwu, to nie eksperci – i nie eks- proces, który trwa od ponad roku. Ponieważ wszyst-
pertyzy – będą podejmowali ewentualną decyzję o kie procesy makroekonomiczne powinny być rozli-
rozwiązaniu parlamentu i o skróceniu kadencji, tylko czane nie w ujęciu miesięcznym, kwartalnym, tylko
pan prezydent Kaczyński, a, jak wiemy, 2 lata temu, w ujęciu rocznym lub okresu kilku nawet lat, nieste-
kiedy rządził PiS, wtedy jeszcze nie z koalicją, ale już ty należy się spodziewać, że ta tendencja, która zo-
współpracując z Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną, stała zapoczątkowana w 2007 r., będzie kontynuowa-
istniało uzasadnione ryzyko, iż pan prezydent jednak na. To niekoniecznie musi oznaczać od razu ubytek
zdecyduje się na skrócenie kadencji, mimo że u wła- dochodów do budżetu państwa, z jednego prostego
dzy była zupełnie inna ekipa niż jest teraz. W związ- względu. Otóż ja nie zgodę się z panem posłem, że
ku z tym w tym momencie nie chcemy się po prostu popyt krajowy będzie malał w sposób taki, jak pan
narażać na ryzyko; dla obywateli oznaczałoby to ko- to powiedział – to, co jest z kolei zapisane odnośnie
nieczność ponownego stawienia się do urn i nieuza- do popytu krajowego w projekcie ustawy budżetowej.
sadnione tak naprawdę koszty. Wydaje mi się, ze względu na narastającą nierówno-
Bardzo się cieszę, że jest pani przewodnicząca wagę, to znaczy na to, że rząd Jarosława Kaczyńskie-
Natalli-Świat na sali, bo chciałbym kontynuować po- go przez 2 lata wysyłał do gospodarki przede wszyst-
lemikę, którą rozpoczęliśmy może niekoniecznie w kim sygnały prokonsumpcyjne, a nie proinwestycyj-
takiej formie, w jakiej ona powinna się odbywać. Na- ne, że płace rosły szybciej niż rosła efektywność
tomiast ma pani rację co do tego, że wzrost wpływów pracy, to w końcu, że cały czas nasi obywatele otrzy-
podatkowych niekoniecznie musi oznaczać wzrost mują prezenty w postaci na przykład obniżki składki
fiskalizmu, że wskutek wysokiego tempa rozwoju rentowej, która nijak ma się do wzrostu efektywności
gospodarczego, wskutek zwiększania bazy podatko- pracy, że de facto musi to spowodować zwiększone
wej wpływy do budżetu z tytułów podatkowych mogą zakupy i zwiększony przyrost wydatków w gospodar-
być wyższe, natomiast niekoniecznie musi to ozna- stwach domowych i doprowadzi do tego, że tak na-
czać, że przeciętny obywatel zapłaci więcej. Tyle tyl- prawdę wpływy, przede wszystkim z tytułu podatku
ko, pani przewodnicząca, że wpływy podatkowe ro- VAT, nie będą w przyszłym roku zagrożone.
sną szybciej niż dynamika wzrostu produktu krajo- Oczywiście w gospodarce narasta nierównowaga
wego brutto, co oznacza, ni mniej, ni więcej, tylko i jest to spory problem. Mieliśmy, co prawda, przez 1
tyle, że summa summarum obywatele będą musieli rok wzrost, który bazował na popycie krajowym i na
zapłacić więcej – nie z tytułu podatku dochodowego inwestycjach. Jednak widać, że w tym momencie rola
od osób fizycznych, bo rozumiem, że o tym pani prze- i udział inwestycji – widać to także w projekcie bu-
wodnicząca mówiła, ale bardziej z tytułu na przykład dżetu na rok 2008 – już spadają. Rząd Donalda Tu-
podatków pośrednich i innych wzrostów obciążeń. ska i minister Rostowski będą musieli zrobić wszyst-
Dynamika… ko, żeby w gospodarce utrwalać to, co będzie miało
(Poseł Aleksandra Natalli-Świat: To jest bardzo charakter proinwestycyjny.
trudna polemika.) W kampanii wyborczej mówiliśmy dużo o cudzie
Dobrze, w takim razie może podyskutujemy na irlandzkim i o tym, że chcielibyśmy zrealizować taki
ten temat jeszcze później. cud w Polsce. Przypomnę, że szybkie tempo wzrostu
(Poseł Aleksandra Natalli-Świat: Ja nie będę sto- w Irlandii w ciągu dwudziestu lat było spowodowane
sowała państwa metody.) przede wszystkim napływem inwestycji zagranicz-
Natomiast fakty są takie, że udział podatków w nych. Inwestycje, które napływały do Irlandii, były
PKB z roku na rok przez ostatnich kilka lat się na poziomie pomiędzy 8 a 20% produktu krajowego
zwiększa, i tego nie zabierze nikt. Niestety jest tak, brutto. W tym momencie FDI, czyli bezpośrednie in-
że przychody podatkowe rosną w tempie szybszym westycje zagraniczne w Polsce, w 2007 r. osiągną
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
162 Projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Poseł Jakub Szulc w związku z czym Narodowy Bank Polski prawdopo-


dobnie będzie musiał reagować i pewnie już w listo-
przypuszczalnie kwotę w okolicach 13 mld euro, czy- padzie będziemy mieli stopę referencyjną, stopę Na-
li niecałe 5% PKB. Daleko nam jeszcze do tego, żeby rodowego Banku Polskiego na poziomie 5%, co stawia
mówić tutaj o cudzie irlandzkim, natomiast trzeba pod mocnym znakiem zapytania to, czy faktycznie
absolutnie do niego zmierzać. stopa referencyjna będzie średniorocznie w roku
Przejdę do spraw zasadniczych, związanych z de- 2008 na poziomie 5,2. Czy koszt obsługi długu w
ficytem budżetowym i tym, co mamy zapisane. Otóż związku z tym nie będzie wyższy?
deficyt budżetowy jest na poziomie 28,6 mld. Pani Rzecz absolutnie fatalna, o której mówiłem już
Natalli-Świat mówiła o tym, że deficyt budżetowy wielokrotnie, czyli rozdysponowanie salda przycho-
sukcesywnie maleje. W projekcie budżetowym na rok dów z prywatyzacji, czyli to, co faktycznie nie jest
2008 już tego nie widać. Jest to budżet, który po raz uwzględnione jako wydatek Skarbu Państwa, jako
kolejny został opracowany zgodnie z ideą tzw. kotwi- nasz koszt. Faktycznie jest to kosztem, ponieważ za-
cy budżetowej, opartej właśnie na deficycie budżeto- łożone wpływy z prywatyzacji przez rząd Jarosława
wym. Niestety, jest tak – mówiłem o tym wielokrot- Kaczyńskiego to 1 980 mln zł, a rozdysponowanie
nie również z tego miejsca – że kotwica budżetowa tych środków – ponad 17 mld zł. Jest to 16 mld dziury,
tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, dlatego że która musi być sfinansowana, tzn. jest to 16 mld zł,
możemy sobie ustalić przychody i wydatki na dowol- które muszą być dodatkowo wydane. Tak niestety
nym poziomie, np. 200–230 mld, 400–430 mld, 100– jest, panie pośle, bo jeżeli zsumujemy deficyt budże-
–130 mld. Deficyt budżetowy cały czas będzie taki towy i porównamy to z potrzebami pożyczkowymi,
sam, a będzie się to miało nijak do tego, ile faktycznie to okaże się, że jest to dokładnie taka kwota. Nie
wydaje się pieniędzy i jakie są nasze faktyczne po- mniej, nie więcej, tylko właśnie tyle.
trzeby pożyczkowe. Powtarzam to samo, co mówiłem Dodatkowo zostawiacie państwo kukułcze jaja w
rok temu, 2 lata temu. Deficyt budżetowy to 28,6 postaci np. takich rzeczy, jak emerytury pomostowe.
mld, ale potrzeby pożyczkowe to 45,5 mld i jest to 6 Z tego, co wiem, wynika, że w Ministerstwie Pracy i
mld, a więc 13% więcej niż planowane wykonanie w Polityki Społecznej jest przygotowany projekt ustawy
roku 2007. O tym, niestety, pani przewodnicząca Na- dotyczący emerytur pomostowych. Nie mieliście od-
talli-Świat nie powiedziała. wagi go zaprezentować, opublikować listy ewentual-
Jeśli chodzi o dynamikę dochodów, to mamy tutaj nych beneficjentów tego systemu. W związku z tym
do czynienia znowu z taką sytuacją, która tak na- tak naprawdę nie wiemy, ile nas to będzie kosztowa-
prawdę uwiarygodnia tezę, którą postawiłem. Dyna- ło, a będzie nas to kosztowało na pewno. To jest
mika przychodów jest dużo wyższa niż dynamika uśpiony deficyt, który za chwilę się uaktywni.
produktu krajowego brutto i to już nawet po przefil- Jeśli chodzi o reformę finansów publicznych, któ-
trowaniu wydatków związanych z pieniędzmi, które ra rzekomo została zarzucona przez Platformę Oby-
dostajemy z Unii Europejskiej, bo jest to dynamika watelską, to trzeba powiedzieć dwie rzeczy. Po pierw-
kilkunastoprocentowa. Jeszcze jedna rzecz. Mówi sze, nie reforma finansów publicznych tylko konsoli-
pani, że bardzo dobrze, bo o 279% wzrastają środki dacja systemu finansów publicznych – to jest pierwsza
z Unii Europejskiej, które będziemy wydatkować. rzecz, o której trzeba powiedzieć. To nie była cało-
Faktycznie wzrastają z 13 mld do 35 mld zł, tylko że ściowa reforma finansów publicznych. Po drugie – o
zapomniała pani powiedzieć o tym, że prawdopodob- ile sobie dobrze przypominam, a wydaje mi się, że tak
nie ok. 30% tych środków, które są zapisane w usta- – 10 lipca 2007 r. zostało zwołane specjalne posiedze-
wie budżetowej na 2007 r., nie zostanie zrealizowane. nie Sejmu, na którym mieliśmy się zająć właśnie
Planowane wykonanie jest tutaj na poziomie 9 mld projektem ustawy o finansach publicznych, tylko że
zł. W takim razie pytanie. Czy możemy zakładać, że do rozpatrzenia tego projektu nie doszło. W tym cza-
35 mld zł faktycznie będziemy w stanie wykorzystać, sie byliście państwo zajęci wyrzucaniem Andrzeja
skoro nie byliśmy w stanie wykorzystać tych pienię- Leppera z rządu. Potem wprowadzenie tego projektu
dzy w roku 2007, a była to kwota wiele niższa niż ta, ustawy pod obrady na przedostatnim lub nawet
która jest zaplanowana na rok 2008? ostatnim posiedzeniu Sejmu przed wyborami nie
Obsługa zadłużenia. Ma pani rację, obsługa za- miało absolutnie żadnego sensu, bo i tak Sejm nie
dłużenia faktycznie będzie niższa, koszt obsługi dłu- zająłby się tym i ta ustawa nie zostałaby przez Sejm
gu będzie faktycznie niższy niż planowane wykona- zatwierdzona. W związku z tym bardzo proszę nie
nie w roku 2007 o całe 0,7%, czyli zamiast 28 mld zł, mówić o tym, że to nasza wina, że reforma finansów
które planujemy wydać na ten cel w roku 2007, wy- publicznych, ustawa o finansach publicznych nie
damy bodajże 27,3 mld, o ile dobrze pamiętam. Mu- przeszła przez Sejm.
simy tu pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, ponieważ Na zakończenie jeszcze o irlandzkim cudzie, o
znakomita większość naszego zadłużenia to zadłu- którym już wspomniałem, czyli o dużym wzroście
żenie denominowane w polskich złotych. Budżet za- inwestycji, przede wszystkim inwestycji zagranicz-
kłada, że średnia stopa referencyjna banku central- nych, bo na takie inwestycje powinniśmy liczyć, aby
nego w przyszłym roku wyniesie 5,2%. Jest to o tyle działały odpowiednio stymulująco i prorozwojowo na
nierealne, że inflacja prawdopodobnie będzie wyższa, polską gospodarkę. Wiązał się on z jedną zasadniczą
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 163

Poseł Jakub Szulc W pierwszym obszarze solidarności między poko-


leniami mamy ujęte finansowe skutki przywrócenia
zmianą: dramatycznym uproszczeniem systemu po- corocznej waloryzacji rent i emerytur, i to corocznej
datkowego w Irlandii, to znaczy z niskimi i prostymi waloryzacji nie tylko o wskaźnik inflacji, ale również
podatkami. Nie mówię tutaj o podatku dochodowym o udział co najmniej w 20-procentowym wzroście
od osób fizycznych, tylko o gruntownej reformie prze- przeciętnego wynagrodzenia. To może być 20% prze-
pisów CIT i VAT, które są absolutnie konieczne do ciętnego wynagrodzenia, ale może być też więcej. W
tego, żeby przedsiębiorcy widzieli sens inwestowania ramach tej pokoleniowej solidarności jak najbardziej
w Polsce. Wynika to z jednego prostego względu. Im odnajdują się wydatki na zakończenie procesu wy-
bardziej zagmatwany, skomplikowany i nieprzejrzy- równywania tzw. starego portfela. To było pilne, bo
sty system podatkowy, tym zdecydowanie maleje starsi ludzie nie mogli czekać z harmonogramem do
chęć do inwestowania, mimo że stawki niekoniecznie tej pory przyjętym i obowiązującym, który mówił, że
muszą być najwyższe. W związku z czym ogromna wyrównamy stary portfel w 2011 r.
prośba do rządu, żeby reformą podatkową zajął się w W tegorocznym budżecie na obowiązkowe ubez-
pierwszej kolejności. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pa- pieczenia społeczne zaplanowano 14,3 mld zł więcej,
nie marszałku. (Oklaski) w tym uwzględniono również obniżenie składek na
ubezpieczenie, składki rentowej z 13% do 6%, a więc
dotacja dla FUZ została zaplanowana na poziomie
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: 34,7 mld zł i jest zwiększona o ponad 69%. A państwa
i państwa rząd, rząd premiera Tuska w kolejnym bu-
Dziękuję bardzo, panie pośle. dżecie czeka niełatwy wysiłek zakończenia reformy
Głos zabierze pani posłanka Elżbieta Rafalska, emerytalnej, tak by interesy młodych Polaków dały
Prawo i Sprawiedliwość. się pogodzić z troską o starszych, którzy aktywność
zawodową mają poza sobą.
Odpowiem tu panu posłowi, który stawiał zarzut
Poseł Elżbieta Rafalska: rządowi Prawa i Sprawiedliwości o brak przygotowa-
nia ustawy o emeryturach pomostowych, że żadna z
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mówić o budżecie sił politycznych dotychczas zasiadających w parla-
zajmująco nie jest łatwo, a mówić o budżecie zajmują- mencie tamtej kadencji – a zobaczymy, czy i tej kaden-
co i długo to już w ogóle trudno. Chociaż moi przed- cji – nie była i nie jest gotowa na podjęcie takiego
mówcy udowodnili, że jest to możliwe. Chcąc mówić o wysiłku. Jeżeli państwo podejmiecie się tego trudu,
rozwiązywaniu problemów społecznych, postaram się, to będziecie musieli prowadzić długie i trudne nego-
żeby między deficytem, działami, rozdziałami i czę- cjacje. Nam się to nie udało, ponieważ ta kadencja nie
ściami budżetu nie umknęły nam zadania, które słu- dobiegła końca, a szuflady w ministerstwie pracy są
żą rozwiązywaniu ważnych kwestii społecznych. pełne rozwiązań ustawowych i można z nich skorzy-
Oczywiście dopóki nie będziemy mieli budżetu zada- stać. Nie jest to łatwe ani wdzięczne zadanie – to pole
niowego, który jest klarowny i czytelny, dopóty ten minowe, ale po tym polu minowym będziecie państwo
budżet pozostanie księgowym wizerunkiem dochodów musieli chodzić i szukać sojuszników oraz poparcia,
i wydatków budżetu państwa. bo rzeczywiście ten problem wymaga rozwiązania.
Będę chciała tu dzisiaj przekonać Wysoką Izbę o Pan minister...
tym, że budżet przygotowany przez rząd premiera (Poseł Włodzimierz Witold Karpiński: Razem
Jarosława Kaczyńskiego jest budżetem solidarnej i przejdziemy.)
przemyślanej polityki społecznej, że jest to budżet Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie unikało trud-
przyjazny Polakom, polskim rodzinom, szczególnie nych decyzji.
tym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, (Poseł Włodzimierz Witold Karpiński: Na to liczy-
socjalnej czy zawodowej, że jest to budżet skutecz- my.)
nych rozwiązań prospołecznych, zabezpieczający po- Zawsze mówiłam, że nie może być tak, by w od-
trzeby, wynikający z diagnozy tych potrzeb, ale też niesieniu do rozwiązań emerytalnych, w dążeniu do
aktualnie obowiązującego stanu prawnego. zakończenia reformy emerytalnej służyła temu tylko
Premier Donald Tusk w swoim exposé wymienił część sił politycznych, bo to są emerytury wszystkich
trzy kluczowe dla działań jego rządu obszary polity- Polaków...
ki społecznej, którą nazwał polityką solidarną, a (Poseł Włodzimierz Witold Karpiński: Święte słowa.)
więc: po pierwsze, solidarność między pokoleniami, ...i dotyczą nas wszystkich. (Oklaski)
po drugie, solidarność między regionami, po trzecie, Pan minister Rostowski, przedstawiając budżet
solidarność między grupami społecznymi. To bardzo w zakresie kierunkowych działań polityki społecznej,
dobrze, bo w tych obszarach działania budżet przy- wskazał dwa kierunki. Pierwszy z nich to skuteczne
gotowany przez Prawo i Sprawiedliwość odpowiada wsparcie osób wykluczonych z rynku pracy i przy-
na państwa oczekiwania. To zawsze jest kwestia gru- wrócenie ich na rynek pracy. Tu również, proszę
powania celów, układania tej hierarchii celów, hie- państwa, dostajecie od nas dobre rozwiązania. Dzia-
rarchii ważności. łania dotychczasowego rządu będą służyć realizacji
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
164 Projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Poseł Elżbieta Rafalska główną przyczyną powstawania ubóstwa i przyzna-


wania świadczeń z pomocy społecznej jest bezrobocie
tego celu, bo on był również naszym pierwszoplano- i oczywiście chcemy, żeby w polskich rodzinach ludzie
wym, głównym zadaniem. Zadanie przywrócenia na pracowali, a nie korzystali wyłącznie i żyli ze świad-
rynek pracy bezrobotnych jest dzisiaj, proszę pań- czeń pomocy społecznej.
stwa, szczególnie trudne, ponieważ bezrobocie male- W tym przypadku rząd Prawa i Sprawiedliwości,
je, a bezrobotni, którzy są wciąż bezrobotni, są tymi, podnosząc minimalne wynagrodzenie do kwoty 1126
którzy na rynku są długotrwale wykluczeni. To są ci, zł, sprawił, że ludzie, którzy pracują i zarabiają, nie
którzy bardzo często mają słabe kwalifikacje. Nie jest muszą od razu stanąć w kolejce po świadczenia z po-
to problem tylko polskiego bezrobocia, bo z aktywi- mocy społecznej, bo mielibyśmy sytuację zupełnie
zowaniem tych długotrwale bezrobotnych borykają nienormalną, sytuację, w której w rodzinie dwie oso-
się kraje bardziej doświadczone z bezrobociem niż by pracują, a mimo że pracują, wpisują się w kryteria
Polska. Zostawiamy więc państwu Fundusz Pracy w dochodowe pomocy społecznej. To nie jest system,
znakomitej kondycji finansowej, fundusz z ponad 8 który motywowałby Polaków do szukania pracy i po-
mld zł przychodów. dejmowania tej pracy, do budowania etosu pracy.
Rok 2008 będzie kolejnym rokiem, w którym na- Mamy też środki przeznaczone na pomoc mate-
kłady na aktywne formy przeciwdziałania bezrobo- rialną dla rodzin i osób, bo tak się to w ustawie o
ciu wzrastają. To są największe nakłady w tych pomocy społecznej nazywa. Mamy środki na usługi
dwóch ostatnich latach. Fundusz Pracy wreszcie opiekuńcze w przypadku osób, które wymagają po-
spłacił kredyt, a ze względu na mniejsze środki prze- mocy osób trzecich, i dotacje dla domów pomocy spo-
znaczane na wypłaty zasiłków dla osób bezrobotnych, łecznej. Cały zatem ten obszar wsparcia zadań, które
bo przecież mamy mniej osób bezrobotnych, można są głównie wykonywane przez samorządy czy to
aktywizować bezrobotnych w różnych grupach wie- gminne, czy to powiatowe, jest zagwarantowany, za-
kowych, w różnych grupach zawodowych. Proszę bezpieczony w tym budżecie. Są też środki na rządo-
jednak pamiętać przy składaniu deklaracji, że często we i resortowe programy. Jakie to programy? A więc
nie jest to wyłącznie kwestia pieniędzy czy atrakcyj- programy wspierania opieki nad dzieckiem i rodziną,
ności ofert szkoleniowych, że każdy rząd na pewnym w tym zapobiegania niedostosowaniu społecznemu,
poziomie napotyka pewne ograniczenia i że one nie budowania lokalnych systemów opieki nad dziec-
są zależne wyłącznie od nas. kiem. Są programy promowania aktywnych form
Rynek pracy jest chłonny, bezrobocie maleje, ro- przeciwdziałania wykluczeniu, powrotu osób bez-
sną wynagrodzenia. To dobra sytuacja dla Polaków domnych do społeczności, wspierania rozwoju spół-
i Prawo i Sprawiedliwość ma w tym udział. A więc dzielczości socjalnej. Na żadnym poziomie nie są to
na rynku pracy sytuacja jest dosyć unormowana, środki mniejsze niż te, które były do tej pory. Nie
komfortowa, wręcz znakomita sytuacja, jeżeli chodzi będę podawała precyzyjnie wskaźników wzrostu
o przychody Funduszu Pracy. Jeżeli mamy utrzyma- kwot przeznaczonych na te zadania, niezwykle waż-
ną stałą składkę 2,45, rosną wynagrodzenia, to te ne zadania.
przychody też są niezłe, spada wypłata zasiłków, Mamy tu też program, który jest realizowany
struktura tych wydatków poprawia się wreszcie na drugi rok z rzędu, czyli wieloletni program „Pomoc
korzyść takiej struktury, w której nie przeważają państwa w zakresie dożywiania”. To program, który
wydatki na zasiłki, tylko przeważają wydatki na ak- był przyjęty jako jeden z pierwszych programów rzą-
tywne formy przeciwdziałania bezrobociu. dów Prawa i Sprawiedliwości jeszcze w grudniu 2005 r.,
Drugi obszar wskazany przez ministra finansów a w którym zwielokrotniliśmy nakłady na tę pomoc.
to ograniczanie ubóstwa. Ograniczanie poprzez wła- Mamy tam nakłady 500 mln zł, z czego 250 mln zł
ściwe adresowanie, rozpoznawanie przyczyn, rozpo- jest w budżetach wojewodów, a 250 mln zł jest w re-
znawanie potrzeb. Oczywiście nie będę tu mówiła o zerwie. Pozwala to na natychmiastowe uruchomienie
przyczynach ubóstwa, bo zajęłoby to dużo czasu. z początkiem roku budżetowego środków, a nie, jak
Właściwie powinniśmy ograniczać przyczyny ubó- bywało wcześniej, umieszczenie środków wyłącznie
stwa, a nie marginalizować ubóstwo. Nie mamy jed- w rezerwach celowych, co powodowało, że dopiero w
nak takiej komfortowej sytuacji, że ubóstwa nie ma. II kwartale przeznaczaliśmy środki albo te środki nie
Ubóstwo jest i nikt go dzisiaj nie akceptuje, toteż były systematycznie przekazywane i samorząd był
staramy się oczywiście zminimalizować jego zakres, zobowiązany do uruchamiania z początkiem roku
zmniejszyć je. W jaki sposób to robimy? Jaki zosta- budżetowego swoich własnych środków.
wiamy państwu budżet, który pozwoli na to, by po- A więc rozwiązanie, mechanizm, cele, zadania są
móc tym, którzy mimo wszystko nie potrafią się w bardzo dobre. Myślę, że nie tylko znacząco rozwiąza-
tych trudnych czasach odnaleźć z różnych powodów? ło to problem niedożywienia dzieci i młodzieży, ale
Są więc zabezpieczone środki na dotacje celowe dla jest tu też możliwość pomagania osobom starszym,
gmin – mówię tu o takim podstawowym instrumen- rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji ma-
cie, narzędziu działania – a więc na wypłaty świad- terialnej. Przeznaczone są te środki na świadczenia
czeń z pomocy społecznej. Jest tu nam niezwykle rodzinne. Ciągle jeszcze w tym budżecie mamy środ-
pomocna sytuacja na ryku pracy, bo – jak wiemy – ki na zaliczkę alimentacyjną, ale od 1 października
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 165

Poseł Elżbieta Rafalska Rosną oczywiście również dochody. Przy plano-


wanym wzroście realnym o 5,5% prognozuje się, że
2008 r. mówimy już o świadczeniach z funduszu ali- dochody podatkowe i niepodatkowe wzrosną nomi-
mentacyjnego. nalnie o 8,9% w stosunku do 2007 r. Czy zatem real-
Wyrazem troski o sytuację osób niepełnospraw- na jest realizacja tak programowanych dochodów?
nych jest też zawsze sytuacja Państwowego Fundu- Sądzę, że wątpliwości mogą budzić wpływy z podatku
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego dochodowego od osób fizycznych. Mówił już o tym
środki wynoszą 4,7 mld zł i do którego dotacja z bu- pan poseł Łopata. Otóż mają one być wyższe o 3,3%
dżetu państwa wynosi 930 mln zł. Z kolei szukanie od prognozowanego wykonania w roku 2007. Tym-
szczegółowych rozwiązań, atrakcyjnych ofert progra- czasem jednak w 2008 r. zajdzie szereg zmian syste-
mowych, projektów zależy po części od działań mowych takich jak zwiększenie ulgi podatkowej na
PFRON, po części od działań samorządu. każde dziecko, waloryzacja pierwszego progu podat-
Proszę państwa, na koniec swojej rekomendacji kowego, obniżenie składki rentowej, zwiększenie
tych części budżetowych, które odnoszą się do kwe- udziałów gmin we wpływach z podatku PIT czy też
stii społecznych, głównie też kwestii socjalnych, zmiany zasad przekazywania 1% podatku należnego
chciałabym powiedzieć, że dla rozwiązania proble- na rzecz organizacji pożytku publicznego. Te rozwią-
mów społecznych potrzebne są oczywiście dobre roz- zania z pewnością nie ułatwią uzyskania wyższych
wiązania systemowe i potrzebne są środki na zreali- dochodów z tego tytułu.
zowanie tych dobrych rozwiązań. My to państwu Przy rozpatrywaniu budżetu nie możemy zapo-
dzisiaj w budżecie na 2008 r. pozostawiamy, a pań- minać również o zewnętrznych uwarunkowaniach
stwo musicie być przygotowani, że mimo to nie makroekonomicznych. Do głównych zagrożeń dla
wszystko uda się wam w kwestiach społecznych roz- prognoz wzrostu gospodarczego, a więc i dochodów
wiązać. Dziękuję bardzo. budżetowych, zaliczyć należy sytuację gospodarczą
(Głos z sali: Brawo.) u naszych głównych partnerów handlowych. Sytu-
acja na giełdach światowych wskazuje na wzrost ry-
zyka, a to może w konsekwencji spowodować obniżenie
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: wydatków konsumpcyjnych. Przedstawiane problemy
mogą odbić się na możliwości uzyskania stosunkowo
Dziękuję bardzo pani posłance. wysokich dochodów zaplanowanych w projekcie bu-
Głos zabierze pan poseł Paweł Arndt, Platforma dżetu na rok 2008, a przecież rząd za jedno z priory-
Obywatelska. tetowych zadań przyjął obniżenie deficytu budżetowe-
go. Trzeba więc szukać oszczędności w wydatkach. Z
pewnością nie znajdziemy ich w grupie tzw. wydatków
Poseł Paweł Arndt: prorozwojowych. Trudno będzie obniżać wydatki na
rozwój przedsiębiorczości, na naukę czy na infrastruk-
Panie Marszałku! Panie Posłanki! Panowie Po- turę. Np. na naukę planuje się wzrost wydatków no-
słowie! Prace nad budżetem, nad projektem budżetu minalnie o 11,2%. To nie jest mało, ale przecież mniej
na 2008 r. rozpoczynamy w końcówce listopada. niż wzrost wydatków ogółem.
Trudność w jego rozpatrywaniu polega więc nie tylko Kilka zdań więcej chciałbym powiedzieć o wydat-
na tym, że został on przygotowany przez poprzedni kach na inwestycje, głównie te zapisane w budżeto-
rząd, a przedkładany przez nowy rząd, ale także na wym wykazie inwestycji wieloletnich. Stanowić one
tym, że mamy niezwykle mało czasu na jego uchwa- mogą, przynajmniej w jakiejś mierze, o możliwo-
lenie. Zwykle prace nad budżetem w Sejmie rozpo- ściach rozwojowych naszego kraju. Są wśród nich
czynane są w pierwszej połowie października. To inwestycje infrastrukturalne oraz inwestycje w na-
wszystko stanowi, że możemy mieć pewne problemy ukę, wiedzę. Inwestycje infrastrukturalne, drogowe
z głębszymi zmianami projektu budżetu na 2008 r. i kolejowe, dotyczą szlaków komunikacyjnych zwią-
W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej zanych z obsługą Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
czytamy, że analiza sytuacji gospodarczej i społecznej Euro 2012.
wskazuje, iż niezbędnym warunkiem przyśpieszenia Najwięcej spośród inwestycji wieloletnich, bo aż sie-
wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia są dem, dotyczy zdrowia. Dwie z nich są inwestycjami
m.in. naprawa finansów publicznych, pobudzenie nowo rozpoczynanymi. Mam nadzieję, że są rzeczywi-
przedsiębiorczości, promocja zatrudnienia i wspiera- ście potrzebne, a co istotne – dobrze przygotowane do
nie działań ograniczających bezrobocie. Tymczasem realizacji, że nie będziemy tych szpitali budowali tak
z przedłożonego dokumentu nie bardzo wynika, że jak np. szpitala klinicznego w Łodzi, który jest w reali-
nastąpi poprawa zarządzania finansami publiczny- zacji od 1975 r. i data zakończenia: 2009 r., wcale nie
mi, a środki stymulujące wzrost są wystarczające. jest taka pewna. Przykładem dobrze przygotowanej
Zaplanowany deficyt jest wysoki, wydatki rosną no- inwestycji nie jest również Szpital Uniwersytecki w
minalnie o 19,9%, a udział wydatków w PKB rośnie, Krakowie, którego realizację rozpoczęto w 2006 r., w
nawet jeśli pominiemy wydatki na finansowanie pro- tym to roku wydano zaledwie 11 tys. zł. Ile zostanie
jektów z udziałem środków Unii Europejskiej. wydatkowanych środków w 2007 r., tego jeszcze nie
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
166 Projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Poseł Paweł Arndt Zacznę od tego, że jeżeli weźmiemy pod uwagę


saldo rozliczeń Polski z Unią Europejską, korzyści,
wiemy, ale za to wiemy, że planowane nakłady do po- jakie przynosi Polsce przynależność do Unii, zauwa-
niesienia po 2007 r. są wyższe niż jeszcze rok temu. żymy, że od 2004 r. to saldo jest nieustająco dodatnie.
Podobnie źle przygotowano do realizacji dwie inwesty- W 2006 r. nasze rozliczenia dawały Polsce 6,7 mld zł
cje kolejowe i jedną drogową. Najwyższa Izba Kontroli, na plus, w 2005 r. było podobnie, w 2006 r. uzyskali-
która badała realizację tych inwestycji, negatywnie śmy saldo prawie 11 mld , a w 2007 r. do końca wrze-
oceniła wykonanie budżetu w 2006 r. w tym zakresie. śnia już mamy na plusie 9 mld i pewnie będziemy
Trudno ocenić na podstawie projektu budżetu, jak mieć więcej.
te zadania były czy są realizowane w 2007 r. Niestety W 2008 r. środki przekazane Polsce przez Unię
wartości kosztorysowe obu inwestycji kolejowych Europejską wyniosą ponad 44 mld zł, a nasza składka
wzrosły o kilkadziesiąt procent. O blisko 100% wzro- nieco ponad 12 mld zł. Oznacza to, że saldo w 2008 r.
sła wartość inwestycji drogowej, jedynej wśród inwe- powinno wynieść ok. 32 mld zł. To takie saldo jak
stycji wieloletnich – obwodnicy Wrocławia A8. Jeśli skumulowane w latach 2004–2007, olbrzymi przy-
tak będziemy planować i realizować inwestycje w pływ pieniędzy do Polski.
przyszłości, to na czas nie zbudujemy żadnego szpita- Jeśli chodzi o ten przypływ, na który wcześniej
la, żadnej drogi, żadnego stadionu. To bardzo ważna zwracała uwagę pani poseł Skowrońska, nie będzie
nauczka. Myślę, że powinniśmy wziąć to sobie głęboko on automatyczny; żeby nastąpił, trzeba będzie bar-
do serca i inaczej wydawać pieniądze budżetowe. dzo mocno się napracować. Zadaniem rządu, jeżeli
Podsumowując tę część wystąpienia, chciałbym chcemy uzyskać saldo tego typu, będzie, po pierwsze,
stwierdzić, że jest grupa wydatków, w której trudno pełne i sprawne zagospodarowanie wypłat dla rolni-
szukać oszczędności. Są to wydatki prorozwojowe. ków i innych wypłat w ramach wspólnej polityki rol-
Jest też grupa innych wydatków, których ogranicze- nej, po drugie, pełne wykorzystanie środków, które
nie może być trudne. To cała sfera tzw. wydatków pozostały jeszcze do wykorzystania w Narodowym
sztywnych, więc determinowanych różnymi ustawa- Planie Rozwoju 2004–2006 – rok 2008 jest ostatnim
mi. Niestety ta grupa wydatków w naszym budżecie rokiem wykorzystania tej perspektywy – i wreszcie
z roku na rok rośnie. Należą do nich wszelkiego ro- jak najszybsze uruchomienie i wdrożenie programów
dzaju dotacje i subwencje, choćby do samorządów operacyjnych z perspektywy na lata 2007–2013, w
terytorialnych. Do grupy tej należą również wydatki tym udzielenie województwom dotacji rozwojowej.
na obronę narodową. Zgodnie z ustawą o przebudo- Chcę zauważyć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości
wie i modernizacji technicznej oraz funkcjonowaniu zostawia rządowi Platformy Obywatelskiej i Polskie-
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wydatki na go Stronnictwa Ludowego pełne zabezpieczenie
tę część budżetową powinny być nie mniejsze niż środków na realizację programów rozwojowych. W
1,95% PKB z roku poprzedzającego rok budżetowy. budżecie państwa na 2008 r. przeznaczono prawie
Nakłady w 2008 r. na obronę narodową mają być 45 300 mln zł na finansowanie projektów z udziałem
wyższe niż w 2007 r. o 11,7%, a więc zdaje się, że środków unijnych. Z tego ponad 15 mld przeznaczo-
więcej niż wzrost PKB. Przy założeniu, że m.in. ogra- no na wspólną politykę rolną, a reszta, czyli ok. 30
niczać będziemy udział polskich kontyngentów woj- mld zł, jest na finansowanie projektów z funduszy
skowych poza granicami państwa, być może tu moż- strukturalnych, Funduszu Spójności, norweskiego
na próbować zmniejszyć wydatki budżetu. Ale z mechanizmu finansowego i Europejskiego Obszaru
pewnością głównych źródeł oszczędności należy szu- Gospodarczego.
kać gdzie indziej. Jak wspomniałam, na te projekty jest ok. 30 mld zł.
Przed nami intensywna praca nad budżetem w Gdzie w budżecie są te pieniądze? Po pierwsze, w
Komisji Finansów Publicznych. Jestem przekonany, częściach budżetowych, w częściach, którymi dyspo-
że znajdziemy takie oszczędności. Dziękuję bardzo za nują poszczególni dysponenci odpowiedzialni za re-
uwagę. (Oklaski) alizację projektów z udziałem środków Unii Europej-
skiej. Warto zauważyć, że w 2008 r. konstrukcja bu-
dżetu pozwala zainteresowanym zobaczyć, gdzie są
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: te środki, ponieważ w tych częściach, działach i roz-
działach dodane są kolumny, w których wyodrębnio-
Dziękuję bardzo, panie pośle. no, podano, ile jest pieniędzy na projekty z udziałem
Głos zabierze pani posłanka Grażyna Gęsicka, środków z Unii Europejskiej. To rzeczywiście niezwy-
Prawo i Sprawiedliwość. kle czytelna konstrukcja i każdy może się zoriento-
wać, jakie to pieniądze.
Zabieg wyodrębnienia tych środków stał się nie-
Poseł Grażyna Gęsicka: zbędny z tego względu, że na mocy znowelizowanej
ustawy o finansach publicznych środki unijne z nowej
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałabym się perspektywy na lata 2007–2013 zostały włączone do
odnieść do kwestii budżetu, jeśli chodzi o wykorzy- budżetu. Do tej pory środki unijne były poza budże-
stanie środków unijnych i projekty prorozwojowe. tem, a polskie współfinansowanie było zawarte w
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 167

Poseł Grażyna Gęsicka Proszę państwa, chciałabym nawiązać do tego, co


mówił pan poseł Chlebowski, którego – jak widzę –
budżecie, w związku z tym można było to zauważyć. też nie ma. On rokrocznie powtarza swój wątek o
Gdyby tego nie wyodrębniono, nie wiedzielibyśmy, tych rezerwach, których jest za dużo, i że wszystko
gdzie są te środki. powinno trafić do części budżetowej. Szkoda, że go
W poszczególnych częściach budżetowych znajdu- nie ma, bo pewno za rok znowu… No nie, przepra-
je się kwota ponad 8600 mln zł na finansowanie pro- szam, Platforma Obywatelska rządzi, więc za rok
jektów Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006, Na- tego nie usłyszymy. Chciałabym krótko przedstawić,
rodowych Strategicznych Ram Odniesienia, instru- jaki jest powód, dla którego została skonstruowana
mentu norweskiego i EOG. Ponieważ pieniądze te są tak duża rezerwa. Otóż gdyby pójść tropem propono-
w częściach budżetowych, poszczególni dysponenci wanym przez pana posła Chlebowskiego, należałoby
będą mogli korzystać z nich natychmiast po nowym w częściach budżetowych dać chyba 60% czy 100%
roku. Oczywiście stwarza to możliwość bardzo szyb- jeszcze więcej pieniędzy, niż jest teraz, dlatego że
kiego uruchomienia finansowania projektów zarów- każdy dysponent budżetu chciałby mieć od razu
no z tzw. starej perspektywy, jak i z nowej. Jeśli cho- wszystkie pieniądze, które są potrzebne na projekty
dzi o te 8600 mln zł, znaczna część, ponad 6,5 mld, unijne, na swoim koncie i z nich korzystać lub nie.
to środki zwracane, zrefundowane z Unii Europej- Gdybyśmy chcieli te wszystkie pieniądze umieścić u
skiej, a tylko ok. 2 mld to polski wkład. dysponentów, musielibyśmy bardzo dobrze wiedzieć,
Chciałabym też zwrócić uwagę na fakt, że w bu- kto ile wyda, i bardzo dobrze to zaplanować. Mamy
dżecie państwa zapewniono środki na tzw. dotację nową perspektywę, 2008 r. jest dopiero pierwszym
rozwojową dla województw, która jest niezbędna, rokiem wydatkowania i naprawdę nie jesteśmy w
żeby województwa zrealizowały regionalne programy stanie precyzyjnie zaplanować, kto ile wyda. Dlatego
operacyjne. Województwa otrzymają tę dotację, znaj- też ministerstwa, agencje rządowe, województwa do-
duje się ona w części 34: Rozwój regionalny, i wynosi stają na początek niemałe pieniądze i jest bardzo
prawie 1400 mln zł. Ponadto województwa mają jesz- duża rezerwa, z której można stosunkowo łatwo za
cze w swoim budżecie, w odrębnej kolumnie 13, ok. pośrednictwem instytucji zarządzających, Minister-
100 mln zł na sfinansowanie projektów współfinan- stwa Rozwoju Regionalnego czerpać potrzebne środ-
ki. Dzięki temu nie zamrażamy w budżecie olbrzy-
sowanych z Unii Europejskiej.
mich kwot, które leżałyby na koncie i czekały, aż taki
Jeśli chodzi o dotację rozwojową, warunkiem jej
czy inny dysponent zechce czy będzie mógł ich użyć
przyznania jest podpisanie kontraktu wojewódzkie-
itd. Czyli robienie rezerw nie jest podyktowane chę-
go. Jako minister podpisałam te kontrakty w ostat-
cią, żeby Wysoka Izba nie przyglądała się temu, co
nich dniach mojego urzędowania. Nie przesłano ich
jest w tym budżecie, tylko całkowicie racjonalnym
województwom, lecz zostały niejako zawrócone i
wykorzystaniem pieniędzy publicznych, zapewniają-
obecnie są przepracowywane. Chcę zauważyć, że wo-
cym stosowną elastyczność budżetu. Oczywiście w
jewództwa nie otrzymają pieniędzy, jeśli kontrakty momencie kiedy monitorowanie wydatków, wiedza o
nie zostaną podpisane. Myślę, że byłoby dużo lepiej, tym, jak poszczególni dysponenci gospodarują wydat-
gdyby można było je podpisać, a następnie przepra- kami, będzie zaawansowana, można będzie tę część
cowywać i opatrywać aneksami. Przynajmniej pie- oddaną dysponentom odpowiednio zwiększać. Życzy-
niądze zaczęłyby krążyć znacznie szybciej. łabym wszystkim posłom, żeby ta wiedza była całko-
Te słowa i przypomnienie o tym fakcie dedykuję wicie pewna. Jak znam życie, za rok okaże się, że ten
nieobecnemu panu premierowi, który powiedział system jest całkiem niezły i zapewnia minimalną, ale
rano, odpowiadając na pytania, że nie będzie bloko- konieczną ilość środków, których potrzebujemy na
wał niczego, co można zrealizować, i przyspieszy re- finansowanie tego typu projektów, przy pewnej ela-
alizowanie różnych programów i projektów. Chciała- styczności przerzucania tych środków z części do
bym zwrócić uwagę, że czekają beneficjenci: woje- części, z rozdziału do rozdziału itd.
wództwa, przedsiębiorcy, samorządy gmin i powia- Chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt
tów. Pieniądze w postaci ponad 700 mln euro Unia tej inżynierii finansowej. Otóż w 2007 r. Wysoka Izba
Europejska już nam przysłała, leżą one na koncie w znowelizowała ustawę o finansach publicznych. Do-
NBP, ale nie są przesłane kontrakty, a co za tym dano w tej ustawie art. 148a, który pozwala ministro-
idzie, dotacja rozwojowa nie może być udzielona. wi rozwoju regionalnego wnioskować o przenoszenie
Chciałabym również zwrócić uwagę na fakt, że środków na realizację programów i projektów współ-
poza tymi 8,6 mld zł, które znajdują się w częściach finansowanych środkami UE pomiędzy częściami
budżetowych, ponad 21 mld zł jest w rezerwie w po- budżetowymi. Co to znaczy? Otóż to, że jeżeli mieli-
zycji 8, rezerwie, która służy finansowaniu wspólnej byśmy taką sytuację, że dysponenci nie wykorzystają
polityki rolnej, programów operacyjnych, norweskie- swoich części, w rezerwie już brakuje pieniędzy, mi-
go mechanizmu finansowego i Europejskiego Obsza- nister rozwoju regionalnego może wnioskować o to,
ru Gospodarczego. Oznacza to, że ta jedna rezerwa żeby przenieść niewykorzystane pieniądze z jednej
obejmuje większość środków, które są ulokowane w części do drugiej. To jest zawsze trudne psychologicz-
rezerwach. nie – jeden minister nie chce oddać pieniędzy drugie-
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
168 Projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Poseł Grażyna Gęsicka zadań. Zdaje mi się, że to było elementem przesłania


pana Donalda Tuska, a nie to, żeby urzędnik praco-
mu, bo jak je ma, to zawsze jest nadzieja, że wyda. wał za marne grosze.
Taki instrument istnieje i zalecałabym nowemu rzą- Podsumowując, chciałabym powiedzieć, że rząd
dowi, żeby z niego korzystał, bo tylko wtedy wydamy Prawa i Sprawiedliwości przygotował państwu bu-
pieniądze. Jeżeli będziemy czekać na zasilanie projek- dżet, ale też i inne warunki, które zapewniają dosta-
tów i programów, tak jak ma to miejsce teraz w przy- teczną ilość środków, po pierwsze, żeby współfinan-
padku kontraktów wojewódzkich czy dotacji rozwojo- sować wszystkie projekty w Narodowym Planie Roz-
wej, to nie zrealizujemy projektów w czasie. woju 2004–2006. Nie będzie żadnego wytłumaczenia,
Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jeden ele- jeżeli te projekty nie zostaną zrealizowane. Zapewnił
ment związany z tym, żeby lepiej realizować projekty, też dość pieniędzy na współfinansowanie programów
na sprawy administracji i wydatków techniczno-or- operacyjnych, na dotację rozwojową dla województw
ganizacyjnych. Chcę powiedzieć, że pieniądze ma oraz pieniądze na administrację i inne wydatki tech-
administrację, która obsługuje programy rozwojowe, niczno-organizacyjne.
znajdują się w poszczególnych częściach budżeto- Chciałabym powiedzieć, że w tej sytuacji po pro-
wych. Z tych części są finansowane instytucje zarzą- stu nie ma żadnych wymówek, nie ma żadnych excu-
dzające, pośredniczące, certyfikujące, audytowe, sów, że tak powiem, trzeba po prostu zrealizować to,
wszystkie służby potrzebne do realizacji programów. co jest do zrealizowania, a zwłaszcza doprowadzić do
Środki, które będą uruchamiane w miarę potrzeb, są realizacji wszystkich projektów i nie stracić ani jed-
również dostępne w rezerwie celowej, poz. 9, to jest nego euro z perspektywy 2004–2006. Tego od nowe-
ponad 450 mln zł na wynagrodzenia wraz pochodny- go rządu oczekuje Prawo i Sprawiedliwość, tego ocze-
mi dla tych urzędników. kują też wszyscy obywatele naszego kraju. Dziękuję.
Po wysłuchaniu wypowiedzi pana posła Chlebow-
(Oklaski)
skiego, pana posła Żelichowskiego i innych osób, któ-
re mówią, że urzędnicy będą zarabiać za dużo, po-
wiedziałabym tak: Proszę zważyć na to, ile jest do
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
wydania. Jest 45 mld zł, które musimy wydać na pro-
jekty rozwojowe, żeby otrzymać należące nam się z
Dziękuję bardzo, pani poseł.
Unii pieniądze. Jeżeli będziemy oszczędzać, to zaosz-
Głos zabierze pan poseł Andrzej Celiński, Lewica
czędzimy może parę milionów, bo chodzi o takie kwo-
i Demokraci.
ty. Niech państwo obliczą, jakie są oszczędności w
stosunku do możliwych strat. Oszczędności mogą być
milionowe, a straty – miliardowe.
Chciałabym również zwrócić uwagę na to, że rząd
Poseł Andrzej Celiński:
Prawa i Sprawiedliwości podjął działania na rzecz
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Gdyby pre-
zwiększenia płac i zapewnienia lepszych warunków
mier albo minister finansów skorzystał z okazji i po
pracy urzędnikom, którzy obsługują programy finan-
sowane z Unii. Z tego powodu zmniejszyła się trochę przedłożeniu projektu budżetu na rok 2008 powie-
rotacja, fluktuacja i można było zatrudnić osoby o dział, które to punkty, jakie zmiany zaproponuje w
wyższych kwalifikacjach. Kiedy przychodziłam do toku prac parlamentarnych, być może nie byłoby mo-
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w 2005 r., śred- jego głosu. Zabieram bowiem głos w sprawie oczywi-
ni czas pracy urzędnika w Ministerstwie Gospodarki stej, mam nadzieję, że oczywistej dla rządu, który
i Pracy – było takie – wynosił 8 miesięcy. Ludzie przy- chce przywrócić godność zachwianą nieco w ciągu
chodzili tam tylko po to, żeby zdobyć wpis w CV, że ostatnich dwóch lat pracy parlamentarnej, ale także
pracowali w tym ministerstwie i że coś umieją. Zaraz pracy rządowej.
potem szli do banku albo firm prywatnych. Jeżeli Instytut Pamięci Narodowej w projekcie budżetu
państwo chcą mieć taką samą sytuację, to proponuję na rok 2008 ma być wyposażony w kwotę 236 mln zł,
obciąć wydatki na płace, zaproponować urzędnikom to jest o 70 mln zł więcej, proszę pani, aniżeli w ubie-
zasuwanie za tysiąc złotych miesięcznie brutto – nie, głym roku, 37% więcej. 20,5 mln zł jest z tej kwoty
teraz płaca minimalna jest troszeczkę wyższa – za przeznaczone na skorupy, na budynki, znakomita
płacę minimalną i zobaczymy, co się będzie działo. większość reszty na informatykę oraz auta, pod na-
Nie wiem, jak to się ma do propozycji pana premiera zwą: środki transportu. Tymczasem, jeśli chodzi o
Tuska, żeby podwyższać płace w administracji pu- Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-
blicznej, i do tego, żeby ludzie nie wyjeżdżali do Ir- nych, czyli ludzi dzisiaj głównie powyżej osiemdzie-
landii, i tego, że pan premier Tusk zadeklarował chęć siątki, żyjących na ogół w bardzo kiepskich warun-
wykorzystania funduszy unijnych. Myślę, że należa- kach materialnych, zapewnia się w budżecie na po-
łoby zakończyć tę demagogię i powiedzieć sobie, że moc tym kombatantom i osobom represjonowanym
tanie państwo to nie jest państwo z biednym urzęd- kwotę 28 mln zł, czyli prawie dziewięciokrotnie mniej
nikiem (Oklaski), który nie ma porządnego kompu- aniżeli na IPN, który żyje dzięki tym, na pomoc któ-
tera albo w ogóle go nie ma, tylko to, które ma mniej rym budżet przeznacza 28 mln zł.
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 169

Poseł Andrzej Celiński innych instytucji, Sądu Najwyższego, Trybunału


Konstytucyjnego, Kancelarii Prezydenta, jest przed-
Dla porównania, mówimy o rozwoju jako impera- stawiony, czy przesłany do rządu przez te instytucje
tywie poradzenia sobie Polski z nowymi warunkami i rząd nie ma prawa proponować zmian w tych bu-
konkurencyjności w zliberalizowanym świecie, jeśli dżetach. Mają jednak takie prawo Sejm i Komisja
chodzi o obrót gospodarczy. Na fundusz kredytów i Finansów Publicznych. Jeżeli pan czuje, że trzeba by
pożyczek studentów, to narzędzie, które pozwala pójść w tym kierunku, to raczej pańskie rumieńce
przynajmniej w jakiejś mierze dzieciakom z biedniej- byłyby oszczędzone, gdyby pan podjął jakąś inicjaty-
szych edukacyjnie regionów kraju i z biedniejszych wę. Dziękuję bardzo.
rodzin skorzystać ze studiów wyższych, budżet prze- (Poseł Andrzej Celiński: Panie marszałku, moż-
znacza 150 mln zł. Wiem, pani wiceminister, że te na?)
kwoty bywały nie do końca wykorzystywane. Wiem
też jednak, że działo się tak dlatego, że warunki uzy-
skania tego kredytu nie są przyjazne studentom rze- Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
czywiście potrzebującym wsparcia, za które później
zapłacą ze swoich pensji po studiach. Proszę bardzo, w trybie sprostowania pan poseł
Na teatry przeznaczono 155 mln zł, na biblioteki Celiński. Jedna minuta.
– 112 mln zł. Naród, który stoi przed takim zadania-
mi, jak Polska, potrzebuje ludzi potrafiących czytać
znaki czasu. Do jednych trafia szkoła, do innych tra- Poseł Andrzej Celiński:
fia przedstawienie teatralne. Chodzi jednak o to, aby
serwisy edukacyjne i kulturalne, produkty kultury i Panie Marszałku! Rozumiem, że pan minister ma
edukacji były z najwyższej półki dla każdego, kto tyl- krótki staż pracy w polskim parlamencie i w polskim
ko ma kwalifikacje i chce po nie sięgnąć. Musimy to stylu politycznym. Chciałbym powiedzieć, że to praw-
zapewnić, inaczej przegramy. Tymczasem na budyn- da, że rząd w tej sprawie nie ma nic do powiedzenia.
ki, samochody i, przyznam, informatykę IPN – 70 Prawdą jest jednak również to, że może to zrobić wła-
mln zł więcej aniżeli w zeszłym roku, 37-procentowy śnie parlament, ale jest też prawdą, że jeżeli rząd się
wzrost z budżetu. Nie sięgałem głębiej. Nie pamiętam nie godzi na jakiś drastyczny przypadek nadużycia
już dokładnie, ale coś mi tak chodzi po głowie, że moralnego w budżecie, to ma instrumenty publicz-
kiedy po raz drugi uchwalaliśmy budżet IPN-u, to nych wystąpień, aby powiedzieć, że przedkłada par-
wtedy chodziło nam o kwotę chyba 70 mln zł. lamentowi ten zapis, ale uważa, zwłaszcza partia
Zadam pytanie, nie będę już go zadawał w serii rządząca powinna to zrobić, że w toku prac parla-
pytań. Czy w toku prac parlamentarnych nad tym mentarnych w tym punkcie powinna nastąpić zmia-
budżetem nie chcielibyście państwo zredukować na- na. W pierwszym zdaniu swojego wystąpienia powie-
tężenia poziomu wstydu, poziomu rumieńca na twa- działem, że gdyby premier rządu albo minister finan-
rzach i obciąć przynajmniej te 70 mln zł – niech już sów powiedział, jakich zmian ewentualnie oczekuje
nie rośnie ten budżet IPN – i po połowie tę kwotę wobec przedłożenia budżetowego poprzedniego rzą-
przeznaczyć na cele rozwojowe, na przykład na ten du, to wówczas mojego wystąpienia by nie było. Nie
fundusz pomocy kredytowej, pożyczkowej dla studen- skorzystaliście państwo z tej sytuacji, a, prawdę mó-
tów, a jakąś kwotę także dla represjonowanych i wiąc, mówić mi w tej sytuacji, że ja w tej sprawie
kombatantów, których chcecie zasilić kwotą 28 mln mogę się rumienić, panie ministrze, jest wysokim
zł bez żadnego wzrostu w porównaniu z rokiem po- nietaktem. (Oklaski)
przednim? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:


Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Przepraszam, pan poseł Jarosław Urbaniak, Plat-
Głos zabierze pan poseł Jarosław Urbaniak, Plat- forma Obywatelska.
forma Obywatelska. Proszę bardzo.
Przepraszam bardzo, oczywiście pan minister fi-
nansów, pan Jan Vincent-Rostowski, proszę bardzo.
Przepraszam. Poseł Jarosław Urbaniak:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!


Minister Finansów Prowadzimy debatę nad szczególnym budżetem, w
Jan Vincent-Rostowski: którym najważniejsze są cyfry. I to byłoby normalne,
gdyby te cyfry dotyczyły złotówek, ale tym razem naj-
Panie pośle, gwoli małego sprostowania czy wy- ważniejsze są te, które określają daty. To, co najistot-
tłumaczenia. Budżet IPN-u, tak jak budżet wielu niejsze w tym budżecie, to szantaż konstytucyjny,
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
170 Projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Poseł Jarosław Urbaniak działalności, a także zasób kadrowy, przejmuje wiele


obowiązków. Dlatego na tym etapie trudno mówić, na
który został zastosowany wobec rządu pana premiera ile ten budżet jest realny, ale muszę powiedzieć, że
Donalda Tuska. Stoimy przed budżetem, który rząd moje osobiste zaniepokojenie wzbudziło to, iż Komisja
pana premiera Tuska musiał przyjąć. I mamy taką Nadzoru Finansowego planuje aż 141 mln wpływów z
szczególną sytuację, że najwięcej komplementów wy- opłat ponoszonych przez banki z tytułu nadzoru. Wy-
powiadają członkowie Prawa i Sprawiedliwości, a daje mi się, że jest to liczba bardzo wysoka.
przecież, jak dzisiaj podkreślał pan minister w czasie Szanowni Państwo! Na koniec, może nie w imie-
swoje wystąpienia, najważniejsze, co jest w budżecie, niu klubu, lecz w swoim własnym, bo tego typu pro-
to jego dostosowanie do programu działań rządu. To gnozy ocenia się na własną odpowiedzialność. Już
jest program rządu zapisany w liczbach. I póki co, ten kilka osób mówiło o wskaźnikach makroekonomicz-
budżet jest zapisem programu rządu Jarosława Ka- nych. Jeden z moich profesorów zawsze podkreślał:
czyńskiego, a ja go określam krótko: to nie jest pro- mówię teraz, żeby za pół roku było wiadomo, że ja
gram budowania dróg i autostrad, tylko budowania jako ja to wtedy mówiłem. Inflacja CPI na poziomie
więzień. O tym programie naród polski wypowiedział 2,3% jest z pewnością zbyt nisko planowana. A że
się 21 października. niebezpieczeństwo wysokiej inflacji istnieje, widzę
To, o czym chciałem mówić w czasie pierwszego chociażby po tym, że pierwszy raz w swojej karierze
czytania, to m.in. przejrzystość budżetu, czyli powrót parlamentarnej – a także jako zwykły obywatel – nie
do tego, o czym mówiła pani posłanka Grażyna Gę- widzę nikogo z Narodowego Banku Polskiego w ła-
sicka. Część 83: Rezerwy celowe. Trochę nabrałem wach Sejmu.
wiatru w żagle. Szanowni państwo, 32 mld złotych, Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni
ponad 10% wydatków, 66 pozycji w części 83, tak Państwo! Dziękuję bardzo. (Oklaski)
ulubionej przez posłów w trakcie prac sejmowych, bo
tam można składać poprawki. Już teraz mamy 66
pozycji. Pani poseł mówi z tego miejsca, że rząd nie Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
wiedział, kto będzie dysponentem tych pieniędzy.
Mam wykaz rezerw celowych. Proszę bardzo, pozycja Dziękuję bardzo, panie pośle.
4: Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i Głos zabierze pan poseł Jacek Bogucki, Prawo i
usuwanie skutków klęsk żywiołowych; pozycja 7: Do- Sprawiedliwość.
płaty do paliwa rolniczego; pozycja 9: Środki na wy-
nagrodzenia z pochodnymi finansowane z progra-
mów środków Unii Europejskiej; pozycja 11: Ratow- Poseł Jacek Bogucki:
nictwo medyczne. Rozumiem, że rząd Jarosława
Kaczyńskiego nie wiedział, kto będzie dysponentem Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Prawa
środków na ratownictwo medyczne: czy Ministerstwo i Sprawiedliwości mam zaszczyt przedstawić stano-
Obrony Narodowej, czy Ministerstwo Edukacji Na- wisko w sprawie budżetu w zakresie rolnictwa. Ale
rodowej. My wiemy – Ministerstwo Zdrowia. zanim do tego przejdę, nie sposób nie odnieść się do
Druga sprawa, która jest dość niejasna. Bardzo wcześniejszych wystąpień przedstawicieli Platformy
się zaniepokoiłem, jak dotarła do moich rąk – z pew- Obywatelskiej.
nością do państwa też – korespondencja między prze- Przez dwa lata byliście państwo w Sejmie. Przez
wodniczącym Komisji Finansów Publicznych panem dwa lata mieliście gabinet cieni. Pan poseł Chlebow-
posłem Zbigniewem Chlebowskim a panią Haliną ski był w tym gabinecie przyszłym ministrem finan-
Olendzką, rzecznikiem ubezpieczonych. W korespon- sów. No i jak to jest, że tak duży klub parlamentarny
dencji tej znalazłem bardzo niepokojące zapisy doty- nie przygotował się do tego, aby przejąć władzę?
czące wglądu Sejmu do tego, co się dzieje w budżecie Przecież można było wystąpić przed tą Izbą ze swoim
rzecznika ubezpieczonych. Mianowicie pani rzecznik budżetem, można było złożyć swój projekt.
ubezpieczonych z faktu, iż dochody tego urzędu po- (Poseł Włodzimierz Witold Karpiński: Na każdy
chodzą ze środków pozabudżetowych, ale z danin rok mamy nowy budżet.)
publicznych, które płacą towarzystwa ubezpieczeń, (Głos z sali: Pan chyba nie jest realistą, żeby w
czyni powód tego, że mamy się tym budżetem za jeden dzień zrobić budżet.)
bardzo nie zajmować. I uprzejmie przesyła plan fi- Ten budżet można było robić przez cały rok
nansowy. To jest zdumiewające. Muszę państwu 2007.
powiedzieć, że tym bardziej ja osobiście przyjrzę się (Poseł Krystyna Skowrońska: Nie mieliśmy dostę-
temu budżetowi. pu do danych, a termin przygotowania budżetu to
Sprawa kolejna, dość ciekawa, to budżet Komisji około 3 miesiące.)
Nadzoru Finansowego. Jest on w żaden sposób niepo- Dostęp do wszystkich danych umożliwia ustawa
równywalny z budżetem, jaki Komisja Nadzoru Fi- o dostępie do informacji publicznej.
nansowego miała na rok 2007, a to z tego powodu, że Pan minister zachował się tutaj godnie. Pan mi-
jak państwo z pewnością wiecie, od 1 stycznia 2008 r. nister nie krytykował tego budżetu i rząd w osobie
komisja bardzo rozszerza swoje kompetencje, zakres pana ministra tego nie czynił, mimo że pan minister
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 171

Poseł Jacek Bogucki na kwota w roku następnym. Zmiany w ustawie o


systemie oświaty, które pozwoliły na przejmowanie
niedawno występował o polski PESEL, chyba polski szkół rolniczych i inwestowanie z budżetu państwa
NIP, to rozumie sytuację ciągłości władzy. Ale jedno- w rozwój szkół rolniczych, to są wydatki w wysokości
cześnie, szanowni państwo, mogliście także – jest już 28 mln zł w roku bieżącym i 87 planowanych na rok
miesiąc po wyborach – zgłosić poprawki w tych czę- następny, czy dopłaty do kwalifikowanego materiału
ściach budżetu, które są tak złe i nie do przyjęcia, siewnego, czy środki na współfinansowanie wspólnej
skoro ten budżet w całości powinien trafić do kosza. polityki rolnej, te największe, które znajdują się w
(Poseł Włodzimierz Witold Karpiński: W jakim rezerwie budżetu państwa w wysokości 6,7 mld zł.
trybie?) To są środki zarówno w wydatkach poszczególnych
Ale jestem przekonany, że po kilku mało znaczą- jednostek, jak i w rezerwie budżetu państwa, które
cych poprawkach, które my byśmy też wprowadzili, trafią do rolnictwa, na polską wieś, trafią do polskich
bo przecież od czasu przygotowywania tego budżetu rolników.
i złożenia go we wrześniu przez rząd minęło już tro- Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Jeśli mówi się o
chę, a życie niesie poprawki, ten budżet będzie pew- oszczędnościach w wydatkach w tym roku, to mógł-
nie najlepszy od czasów Sejmu Czteroletniego. Bo to bym już wskazać, na co te oszczędności, które państwo
będzie już wtedy wasz, poprawiony przez was budżet, planujecie, można byłoby przeznaczyć w dziedzinie
mimo że nie poprawicie nic istotnego. rolnictwa. Na pewno jest zbyt mało środków na zwal-
Wśród wykraczających poza rolnictwo spraw, któ- czanie chorób zakaźnych wśród zwierząt, co determi-
re były poruszane w dyskusji, jest ta dotycząca środ- nuje możliwości eksportowe polskiej żywności. Tutaj
ków z prywatyzacji. Chcecie przyśpieszyć prywaty- przydałoby się jeszcze ponad 400 mln zł. Na pewno
zację, ale jednocześnie wskazujecie, że środki z niej zbyt mało jest środków na oświatę rolniczą, co naj-
powinny trafić na uzupełnienie wydatków bieżących, mniej kilkadziesiąt kolejnych milionów można byłoby
m.in. w ZUS. Na to nikt w Polsce nie powinien się przeznaczyć na to, aby zarówno szkoły przejęte przez
zgodzić. Środki z majątku państwowego powinny być ministerstwa, ale też szkoły prowadzone przez samo-
przeznaczone na rozwój kraju, na stałe uzupełnianie rządy mogły być dofinansowane z budżetu państwa.
budżetu państwa. Nie powinny to być jednorazowe Potrzebne będą środki na wsparcie dla rodzin rolni-
dochody. We wczorajszym exposé była mowa o chłop- ków, na inne wydatki związane z rozwojem wsi.
skim rozumie. Na chłopski rozum każdy zdaje sobie Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Ten budżet po-
sprawę z tego, że sprzedaje się tylko raz i pieniądze zwala na to, aby tak znaczna część z niego trafiła na
na wydatki bieżące wydaje się też tylko raz. Na czym rozwój rolnictwa, na polską wieś. Dlatego jestem
Platforma Obywatelska chce oszczędzać? przekonany, że jest ta dziedzina, na którą nie powin-
Przechodząc już do spraw rolniczych i rezerw, niśmy żałować pieniędzy. Dziękuję. (Oklaski)
które także w zakresie rolnictwa stanowią ponad 8
mln zł. Przez ostatnie 2 lata budżet w zakresie rol-
nictwa zmienił się diametralnie, od 8 mln w 2006 r., Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
poprzez 18 mln w roku bieżącym, doszliśmy do 26
mld w roku 2008. To są środki na rolnictwo, do tego Dziękuję bardzo, panie pośle.
dochodzą jeszcze środki na KRUS w wysokości pra- Głos zabierze pan poseł Janusz Chwierut, Plat-
wie 16 mld zł. I na co te środki są wydawane? Dla- forma Obywatelska.
czego nastąpił tak istotny wzrost? Uchwalaliśmy w
tym parlamencie wiele ustaw, które wprowadzały
nowe formy wsparcia dla rolnictwa, nowe formy po- Poseł Janusz Chwierut:
mocy, uregulowania, które pozwalają na to, aby tak-
że rolnicy korzystali w większym stopniu z dochodów Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
budżetu państwa. I tak, jest to zwrot części akcyzy Na początku chcę się odnieść do wypowiedzi mojego
zawartej w cenie paliwa, oleju napędowego. W 2006 r. poprzednika, bo powiem szczerze, że wyczuwam
było to 115 mld, w 2007 – 286, na rok 2008 planowa- ogromny żal mojego przedmówcy, że tego budżetu nie
ne jest 650 mln zł. Pozwala to na to, aby stawka na będzie realizowało Prawo i Sprawiedliwość. Widać,
rok przyszły wzrosła do 85 gr, z 55 w roku bieżącym. że państwo dalej nie możecie pogodzić się z decyzją
Ustawa o dopłatach do ubezpieczeń rolnych – tu tak- wyborców z 21 października. Zapewniam pana posła,
że z 210 do 545 mln zł. Ustawa o organizacji rynku że będziemy się starać i pamiętać o rolnictwie, o pol-
mleka – tu także środki na rekompensaty produkcji skiej wsi i polskich rolnikach, i na pewno zrobimy to
mlecznej w tym roku już 117 mln zamiast 20, które lepiej od państwa.
były planowane. Ustawa o zmianie ustawy o społecz- (Poseł Marek Krząkała: Pamiętamy.)
no-zawodowych organizacjach rolników, która po- Proszę państwa, chciałbym w swoim wystąpieniu
zwala na finansowanie udziału polskich rolników w zwrócić uwagę na tę część budżetu państwa, która
instytucjach europejskich – prawie 3 mln zł. Środki może nie jest dominująca pod względem wielkości
na zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt – 138 środków w budżecie, ale o której była tutaj mowa za-
mln w roku 2006, 284 mln w roku bieżącym i podob- równo w wczorajszym exposé pana premiera, jak i
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
172 Projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Poseł Janusz Chwierut towo-Rekreacyjnych dla Uczniów. Może kwota nie


jest duża, bo wynosi zaledwie 14 288 tys., ale to są
dzisiaj w debacie budżetowej, mianowicie chodzi o kul- środki przeznaczone dla szkół i stowarzyszeń i są to
turę fizyczną i sport. Nie sposób nie zauważyć, że sport środki istotne. Niepokojące jest jedno, że w budżecie
jest tą dziedziną życia, która daje nam wiele powodów na rok 2008 tych środków jest o 37% mniej. I tutaj,
do radości, emocji, a czasami dumy narodowej. Kultu- nie ukrywam, chciałbym uzyskać z ministerstwa
ra fizyczna realizowana w sposób masowy daje pod- sportu informację, czym to jest spowodowane.
stawy do budowy społeczeństwa zdrowego i aktywne- Generalnie nakłady na kulturę fizyczną i sport z
go. Sport i kultura fizyczna są często antidotum na punktu widzenia całości budżetu są niewielkie. To
różnego rodzaju patologie społeczne. jest zaledwie 0,3%. Najlepszym rokiem był rok 1990,
Na wstępie chciałem przedstawić kilka danych kiedy nakłady na kulturę fizyczną wynosiły 0,5%.
liczbowych dotyczących projektowanego budżetu w Pokazuje to skalę i miejsce sportu. Mam nadzieję, że
zakresie kultury fizycznej i sportu. Ogółem nakłady
– to, co było sygnalizowane w exposé pana premiera
na kulturę fizyczną w 2008 r. są planowane w wyso-
– nakłady na kulturę fizyczną, szczególnie w zakresie
kości 941 mln zł i jest to wzrost w stosunku do roku
infrastruktury sportowej, będą wzrastać.
poprzedniego o prawie 20%. Nakłady na kulturę fi-
zyczną składają się z 3 podstawowych części. Tutaj chciałbym wspomnieć to, co zasygnalizował
Po pierwsze, są to nakłady zapisane w budżecie, pan poseł, mianowicie kwestię dla nas chyba najważ-
w części 25, bezpośrednio na kulturę fizyczną i sport. niejszą – kwestię dobrego przygotowania się do orga-
W tej części nastąpił wzrost prawie o 43% – do kwo- nizacji Euro 2012. Realizację budowy 4 stadionów
ty 377 mln zł. obiecał już w swoim exposé premier Marcinkiewicz
(Poseł Tadeusz Tomaszewski: Ale ze środków na w 2005 r. Pamiętam, jak z tej mównicy premier za-
Euro.) pewniał, że ten program będzie realizowany. Mamy
Do Euro dojedziemy, panie pośle. Tak, są też mię- rok 2007 i tak naprawdę jesteśmy w punkcie wyjścia
dzy innymi zapisane tutaj środki na realizację Euro, – oprócz tego, że uzyskaliśmy prawo do organizacji
więc to wiąże się z tą kwotą, ale chciałbym też zwró- mistrzostw Europy w piłce nożnej.
cić uwagę na jedną istotną pozycję, która jest w tej W budżecie na 2008 r. zapisana jest kwota 60 mln zł
części, to jest kwota 75 186 tys. zł, która jest przezna- na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie. Środ-
czona na program przygotowań olimpijskich. Mówię ki te są przeznaczone na dokumentację. Oczywiście
o tym dlatego, ponieważ jest to wielkie wyzwanie dla one są, wszyscy mamy tego świadomość, bardzo mar-
ministerstwa sportu tak przygotować naszych kadro- ginalne. Mam nadzieję, że w kolejnych budżetach, z
wiczów, byśmy byli z nich dumni w przyszłym roku racji tego, że jest to zadanie wieloletnie, zostanie to
i żeby zmazać lekki niesmak, który został po ostat- zrealizowane, o czym zapewniał nas tu zresztą pan
niej olimpiadzie w Atenach w 2004 r. premier. Pozostałą kwotę 36 mln zapewniono na ko-
Drugą ważną częścią budżetu w zakresie kultury ordynację przygotowań do organizacji Euro 2012 dla
fizycznej jest Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. dwóch spółek, które powstały w związku z tymi mi-
Tu są środki głównie z totalizatora i przeznaczamy strzostwami.
tu w roku przyszłym – mówię w imieniu rządu – 550 Wszyscy mamy świadomość, że przygotowania do
mln zł. Jest to wzrost o 6,3% w stosunku do roku Euro mają wielkie znaczenie zarówno gospodarcze,
2007. Chciałbym tutaj wspomnieć o rzeczy, o której jak i promocyjne dla naszego kraju. Dlatego nie tylko
była już mowa. W wystąpieniu premiera Donalda
budowa czy modernizacja 6 stadionów, na których
Tuska była mowa o programie „Boisko w każdej gmi-
mają się odbywać mistrzostwa, jest ważna, ale jest
nie”. Były też zarzuty, między innymi pani Błocho-
ważne także tworzenie infrastruktury sportowej w
wiak, która mówiła, że nie realizuje się tego zapisu
w roku 2008. Nie, są zapisy, które pozwalają na re- każdej gminie, by każdy mieszkaniec Polski, czy to z
alizację programu boisk w gminie, może nie w każdej, dużego miasta, czy z małej gminy, odczuł dumę i sa-
bo jest to program wieloletni, jest to kwota 10 mln zł tysfakcję, że w Polsce odbywa się tak ważna impreza
na program „Blisko boiska”. Są to środki finansowa- sportowa. By osiągnąć te cele, mamy wszyscy świa-
ne zarówno z budżetu państwa, jak i ze środków domość, że nakłady na kulturę fizyczną i sport muszą
PZU. (Gwar na sali) Jest to program budowy boisk znacząco wzrosnąć, i to nie tylko w wymiarze wydat-
wielofunkcyjnych, chodzi o kwotę 20 mln zł. Ale dla- ków majątkowych. A znając premiera i jego zamiło-
czego o tym mówię? Dlatego że te środki, które są, są wanie do sportu, wierzę głęboko w to, że ten rząd to
istotne, ale one są dopiero początkiem realizacji tego zrealizuje. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
projektu. Myślę, że docelowo nie powinniśmy myśleć
wyłącznie o boisku w każdej gminie, ale powinniśmy
myśleć o boisku, o sztucznej nawierzchni w każdej Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
szkole. To jest chyba to, co jest dla nas wyzwaniem
na wiele lat. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Trzecią podstawową częścią finansowania sportu Głos zabierze pan poseł Jarosław Zieliński, Prawo
w ramach budżetu państwa jest Fundusz Zajęć Spor- i Sprawiedliwość.
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 173

Poseł Jarosław Zieliński: Aleksandra Natalli-Świat – wynoszą 13 332 061 tys.


zł, co stanowi wzrost o prawie 20% w stosunku do
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zacznę od tego, że roku 2007, w którym, co warto podkreślić, dzięki de-
mam nieco lepsze zdanie o Platformie Obywatelskiej cyzjom rządu Prawa i Sprawiedliwości nastąpił rów-
niż mój kolega klubowy pan Jacek Bogucki. Oczywi- nież wyraźny wzrost nakładów w stosunku do roku
ście zgadzam się, że Platforma nie była przygotowana 2006. Warto zauważyć, że 2007 r. był pierwszym okre-
do przejęcia władzy tak, by przyjść ze swoim budże- sem realizacji programu modernizacji.
tem, ale mogła przynajmniej zgłosić poprzez swój rząd Zaplanowane na 2008 r. środki budżetowe wraz
autopoprawkę, bo to można by było zrobić. Jeśli jed- ze środkami na modernizację służb mundurowych,
nak tego nie uczyniła i dzisiaj lamentuje nad złym środkami przeznaczonymi na ten program, pozwolą
budżetem, to ja sądzę, że dlatego tak się stało, iż tak nie tylko, jak powiedziałem, na skuteczne wykony-
naprawdę Platforma Obywatelska i nowy rząd wiedzą, wanie ustawowych zadań z zakresu bezpieczeństwa,
że ten budżet, który przygotował rząd pana premiera lecz umożliwią również unowocześnienie i uspraw-
Kaczyńskiego, jest po prostu dobrym budżetem. Są- nienie formacji mundurowych poprzez: zakup sprzę-
dzę, że to jest zupełnie oczywiste, co wyjdzie w dal- tu transportowego, teleinformatycznego i uzbrojenia;
szych pracach, tylko dzisiaj jest taka propaganda, poprawę stanu technicznego obiektów dzięki remon-
którą uprawiacie państwo, bo uważacie, że tak trzeba. tom i nowym inwestycjom; zmianę struktury forma-
No, czy tak trzeba, to czas pokaże, co wam to da. cji dzięki zastąpieniu pracownikami cywilnymi czę-
Ja natomiast chciałbym zwrócić uwagę państwa ści funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowi-
na jedną z ważniejszych kwestii, jaką jest zapewnie- skach niezwiązanych bezpośrednio z podstawowymi
nie bezpieczeństwa wewnętrznego, porządku publicz- zadaniami formacji. Środki te gwarantują także pod-
nego i bezpieczeństwa obywateli, i na odzwierciedle- wyższenie przeciętnego miesięcznego uposażenia: w
nie tych zadań w projekcie budżetu na 2008 r. Policji i Straży Granicznej o 522 zł na 1 etat, w Pań-
Wszystkie formacje odpowiedzialne za ochronę stwowej Straży Pożarnej o 590 zł na 1 etat oraz w
obywateli i utrzymanie porządku publicznego, walkę Biurze Ochrony Rządu o 525 zł na 1 etat.
z przestępczością, ochronę przeciwpożarową, obronę Działania podjęte przez rząd Prawa i Sprawiedli-
cywilną, zarządzanie kryzysowe, zwalczanie korup- wości po raz pierwszy od wielu lat pozwalają na zde-
cji, zapewnienie bezpieczeństwa obiektom użytecz- cydowaną poprawę kondycji formacji odpowiedzial-
ności publicznej oraz kontrolę granicy państwowej i nych za bezpieczeństwo obywateli, porządek publicz-
ruchu granicznego, a także służby wywiadu i kontr- ny i zwalczanie przestępczości. Bezpieczeństwo pu-
wywiadu oraz instytucje wymiaru sprawiedliwości bliczne i ochrona obywateli w ostatnich dwóch latach
w projekcie budżetu na 2008 r. przygotowanym przez stanowiły jeden z rzeczywistych, a nie deklarowa-
rząd pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który nych tylko priorytetów rządu, co zaczęło przynosić
jest dzisiaj przedmiotem sejmowej debaty, mają za- realne efekty wyrażające się spadkiem przestępczości
pewnione środki budżetowe pozwalające na sprawne w większości kategorii przestępstw – dzisiaj, przypo-
i skuteczne wykonywanie powierzonych zadań, więk- mnę, każdego dnia popełnianych jest w Polsce śred-
sze nominalnie i realnie niż w latach poprzednich. nio o 100 przestępstw dziennie mniej – oraz, co naj-
To jest dla wszystkich służb państwowych odpowie- ważniejsze, wzrostem społecznego poczucia bezpie-
dzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne bardzo czeństwa.
dobry budżet. Ze zdumieniem wysłuchałem głosów Wysoki Sejmie! Charakterystyczne w tym kontek-
przedstawicieli trójporozumienia PO–PSL–LiD kry- ście jest to, iż w exposé pana premiera Donalda Tu-
tykujących wzrost nakładów budżetowych na bezpie- ska sprawa bezpieczeństwa została całkowicie zmar-
czeństwo. Pragnę przypomnieć, że celem tych decyzji ginalizowana. Nie znalazło się w nim ani jedno zda-
jest nie tylko polepszenie warunków pracy funkcjo- nie, które informowałoby o konkretnych zamiarach
nariuszy – bo tu można by dyskutować, chociaż to rządu w tej dziedzinie, a realizowany już program
też jest potrzebne – lecz wzrost bezpieczeństwa modernizacyjny został całkowicie pominięty, tak jak-
wszystkich Polaków. A to jest cel, na który warto by go nie było. Świadczy to o lekceważeniu, to trzeba
postawić. jasno powiedzieć, jednej z najbardziej elementarnych
W latach 2007–2009, a więc również w roku 2008, potrzeb Polaków – potrzeby bezpieczeństwa.
oprócz nakładów przeznaczanych każdego roku na (Poseł Włodzimierz Witold Karpiński: Insynu-
finansowanie formacji bezpieczeństwa i porządku pu- acje.)
blicznego przeznaczone są dodatkowe kwoty wynika- Panie Premierze! Nie ma pana premiera.
jące z ustawy z 12 stycznia 2007 r. ustanawiającej (Poseł Włodzimierz Witold Karpiński: Nie ma
program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Biu- przewodniczącego też.)
ra Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej w Jest już zmęczony, choć to dopiero początek pracy
łącznej wysokości 6 301 058 tys. zł. Na rok 2008 przy- rządu.
pada z tego kwota ponad 2,5 mld zł. Łączne nakłady Słuchało tego, co pan powiedział, ponad 160 tys.
na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpoża- funkcjonariuszy, słuchali obywatele. Nie miał pan im
rową przewidziane w projekcie ustawy budżetowej – o nic do powiedzenia. Pańska zapowiedź „uwzględnie-
czym wspomniała już w swoim wystąpieniu pani poseł nia słusznych żądań płacowych funkcjonariuszy i
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
174 Projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Poseł Jarosław Zieliński Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:


pracowników cywilnych tych instytucji” jest niedo- Dziękuję bardzo, panie pośle.
puszczalnym w wystąpieniu premiera rządu Rzeczy- Głos zabierze pan poseł Aleksander Skorupa,
pospolitej zabiegiem propagandowym. Podwyżki płac Platforma Obywatelska.
są bowiem już postanowione przed zmianą rządu. I
są na to zagwarantowane środki finansowe.
Łączne nakłady na Policję w 2008 r. wzrastają o Poseł Aleksander Skorupa:
19,9%, na Państwową Straż Pożarną – o 15,6%, na
Straż Graniczną – o 25%, na Biuro Ochrony Rządu Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przystępując do
– o 17,6%. Nie będę podawał kwot, zaoszczędzimy w pierwszego czytania rządowego projektu ustawy bu-
ten sposób czas, a podczas prac komisyjnych będzie dżetowej na rok 2008, musimy zdawać sobie sprawę
właściwy moment i warunki, żeby do tego wrócić. z następujących uwarunkowań.
Przygotowana przez rząd pana premiera Jarosła- Przede wszystkim jest to ustawa przygotowana
wa Kaczyńskiego ustawa budżetowa na 2008 r. prze- przez ustępujący rząd, a prace nad nią będą przebie-
widuje również, chciałbym to odnotować, dotacje dla gały w ograniczonym przez harmonogram czasie i
ochotniczych straży pożarnych włączonych do kra- nie wszystkie zmiany, które byśmy chcieli jako Wy-
jowego systemu ratowniczo-gaśniczego w wysokości soka Izba wprowadzić, są możliwe.
29 667 tys. zł. Następnym ograniczeniem jest otoczenie prawne.
(Głos z sali: To za mało.) Nasze intencje co do zmian mogą również napotykać
Proszę wskazać źródło, żeby było więcej. Jesteśmy ograniczenia związane z niemożnością uchwalenia w
za tym. tak krótkim czasie odpowiednich nowelizacji prawnych
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych otrzyma lub też brakiem zgody w Izbie na ich uchwalenie.
również dotację w wysokości 43 333 tys. zł na finan- I wreszcie ostatnim elementem jest fakt, że jest
sowanie zadań zleconych związanych z ochroną prze- to również budżet nowego rządu i powinien się on
ciwpożarową oraz jednostki realizujące zadania z odnosić do przedstawionego wczoraj exposé premiera
zakresu ratownictwa górskiego i wodnego. i wskazanych tam priorytetów i kierunków zmian.
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Bezpieczeństwo To są jakby te główne elementy po stronie zmian w
obywateli i skuteczność walki z przestępczością w kierunku wydatków.
Wracając do ostatniego ograniczenia, czyli ogra-
bardzo istotnym stopniu, jak wszyscy wiemy, zależą
niczenia co do dochodu, chcę powiedzieć, że wydaje
od sprawności działań instytucji wymiaru sprawie-
się, że tu jest pełna zgoda. Nikt właściwie nie zakwe-
dliwości. Wydatki związane z wymiarem sprawiedli-
stionował wielkości planowanych dochodów. Rozu-
wości w roku 2008 w stosunku do roku 2007 wzrosną
miemy, że minister finansów przyjął tak zaplanowa-
o 12,4%. Nakłady na zadania wykonywane przez jed-
ne dochody, mimo że wielu posłów wskazywało – moż-
nostki powszechne prokuratury wzrosną o 144 604
liwe, że słusznie – na pewne zagrożenia, ale jednak
tys. zł, na sądownictwo powszechne – o 481 854 tys. zł,
nie padały głosy, które by ten postulat zmieniały. Tak
na więziennictwo – o 357 519. że przyjmuję, że będziemy pracować nad budżetem z
W 2008 r. przewidziano również – o tym nie było niezmienioną wielkością dochodów, a odpowiedzial-
mowy, a warto to odnotować – wzrost uposażeń funk- ność za ich realizację spadnie na ministra finansów,
cjonariuszy Służby Więziennej poprzez podniesienie którego rezerwami być może będą wspomniane tutaj
wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej z 2,15 do dochody z prywatyzacji, czy ewentualnie zysk NBP-u.
poziomu 2,48. Na ten cel w roku 2008 została prze- Było kilka wskazań dotyczących wzrostu dochodów,
znaczona kwota 152 811 tys. zł. ale również były wskazania dotyczące ubytków wy-
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przekazaliśmy nikających z posunięć, które winny nastąpić, jak
nowemu rządowi jak inne dziedziny, tak i formację chociażby zapewnienie rekompensaty samorządom z
bezpieczeństwa i porządku publicznego w dobrej kon- tytuł obniżenia wartości dochodów z PIT-u.
dycji, z fachową kadrą kierowniczą i dowódczą, precy- Przystępując do głównego celu naszych prac, czyli
zyjnie zaplanowanymi i zaawansowanymi już w reali- strukturalnej redukcji wydatków publicznych, chciał-
zacji działaniami modernizacyjnymi oraz zagwaran- bym zauważyć, że wydaje się, że ich źródłem w tym
towanymi środkami finansowymi. Będziemy uważnie budżecie mogą być następujące sytuacje – nie będę
przyglądać się, jak stworzone przez rząd Prawa i Spra- wskazywał ich konkretnie, ale ujmę bardziej systemo-
wiedliwości warunki i szanse zostaną wykorzystane wo, bo konkrety trzeba zweryfikować w czasie prac w
przez nową koalicję rządową PO–PSL. Ze względu na komisjach: Należy sprawdzić miejsca dużego wzrostu
znaczenie zadań z zakresu bezpieczeństwa państwa i wydatków. Należy sprawdzić, dlaczego tak istotnie
obywateli polityka rządu w tej części sfery publicznej nam wzrosły w tym budżecie wydatki sztywne – z 65%
wymaga szczególnej wrażliwości, ale i zdecydowanych do 70%. Należy zracjonalizować wydatki w ogóle – to
oraz konsekwentnych działań. Rząd premiera Jaro- tzw. postulat taniego państwa – czy wreszcie wspo-
sława Kaczyńskiego tak postępował. Jak będzie po- mniane tutaj budżety naczelnych urzędów, organów
stępował rząd premiera Donalda Tuska – ocenimy. władzy. Wreszcie – też to już wskazywano – być może
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 175

Poseł Aleksander Skorupa prawa. Ale dlatego właśnie przygotowana została


przez rząd pana Jarosława Kaczyńskiego nowelizacja
konieczne jest zawieszenie obniżki stawki rentowej od ustawy Karta Nauczyciela, dzięki której będzie moż-
1 stycznia. To są jakby ogólne miejsca poszukiwań liwe ustalenie nowej, odrębnej dla nauczycieli kwoty
ograniczeń w wydatkach. Ale żeby to było w ogóle bazowej. Ta nowelizacja ustawy Karty Nauczyciela
możliwe, potrzebna jest determinacja ministrów i od- jest już w parlamencie. Dlatego proszę nie straszyć
powiednich komisji branżowych, a przede wszystkim nauczycieli, że nie otrzymają podwyżek w 2008 r.
determinacja ministra finansów i premiera, a w szcze- Dziękuję bardzo. (Oklaski)
gólności Komisji Finansów Publicznych.
Sytuacja z uchwalaniem budżetu na rok 2008
przez Wysoką Izbę przypomina mi trochę sytuację z Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
roku 1990 w samorządach lokalnych, gdzie również
musieliśmy dokonać pełnej analizy wydatków budże- Dziękuję bardzo pani posłance.
towych, i to w maksymalnie szerokim zakresie. Głos zabierze pan poseł Andrzej Orzechowski,
Dlatego zalecałbym w tych pracach, biorąc oczy- Platforma Obywatelska.
wiście pod uwagę ograniczenia czasowe, możliwie
szeroki zasięg analiz, gdyż pewne nasze starania,
intuicje dotyczące ograniczenia wydatków mimo dys- Poseł Andrzej Orzechowski:
kusji albo argumentacji przedstawianej przez stronę
rządową mogą nie być skuteczne. Ale im więcej ta- Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam mówić o
kich analiz przeprowadzimy, tym większa szansa, że zdrowiu, o finansach zdrowia, ale na początku chciał-
wygenerujemy środki wolne, które będą pozwalały bym odnieść się do kilku wypowiedzi poprzedników.
przesterować ten budżet w myśl zasady: od ziarnka Pani poseł Natalli-Świat powiedziała, że w tym
do ziarnka i zbierze się miarka. projekcie budżetu jest prezent dla nowej władzy, na-
Nie zaprzestałbym również prób wykorzystania tomiast pani poseł Rafalska powiedziała, że nowa
sytuacji związanej z dobrą realizacją budżetu roku koalicja będzie poruszała się po polu minowym, więc
2007 i jego wpływu na przyszłoroczny budżet, jak rozumiem, że tym prezentem jest to pole minowe.
również przesłanek systemowych, które już nie są Z kolei inni posłowie mówili, że można czekać z
możliwe w tym roku do uwzględnienia w budżecie na uchwalaniem budżetu przez 4 miesiące, czyli gdzieś
2008 r., ale niewątpliwie będą one przedmiotem prac tak do połowy marca. Wydaje mi się, że Polska nie
legislacyjnych w roku 2008 celem wykreowania zu- może czekać, aby uchwalono budżet dopiero w poło-
pełnie nowego budżetu w roku 2009. Pewne prze- wie marca, dlatego że i jego wykonywanie byłoby
słanki być może w pracach nad tym budżetem mogą dosyć istotnie utrudnione.
być uwzględnione. Z drugiej strony niektórzy posłowie mówili z tej
Kończąc, życzę wszystkim ministrom i komisjom trybuny, że Platforma powinna być przygotowana
determinacji w szukaniu oszczędności i wprowadza- ewentualnie złożyć własny projekt budżetu albo au-
niu zmian w wydatkach. A posłom będzie również, topoprawkę do projektu budżetu. Z kilku powodów
jak myślę, potrzebny pot w tej pracy, która spowodu- złożenie takiej autopoprawki czy własnego projektu
je racjonalizację budżetu i potanienie naszego pań- nie było oczywiście możliwe. Pierwszy powód to taki,
stwa. Dziękuję. (Oklaski) że z ustawy o finansach publicznych wynika bardzo
jasno, iż jedynym organem uprawnionym do złożenia
projektu budżetu jest rząd i w związku z tym oczy-
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: wiście żaden inny klub ani inny organ nie był upraw-
niony do tego, by takie przedłożenie przedstawić.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Natomiast inną przyczyną, dla której złożenie auto-
Głos zabiera pani posłanka Elżbieta Witek, Prawo korekty jest utrudnione, jest zasada specjalizacji obo-
i Sprawiedliwość. wiązująca w finansach publicznych. Zgodnie z tą
Ma pani 22 sekundy, bardzo mi przykro. zasadą w projekcie budżetu tak naprawdę należy
uwzględniać wszystkie te przepisy, które są aktual-
nie obowiązujące. A jeśli uwzględniać te przepisy
Poseł Elżbieta Witek: aktualnie obowiązujące, to projekt budżetu nie może
być oczywiście oderwany od tych przepisów aktual-
Panie Marszałku! Wysoki Izbo! Wiedząc o tym, nie obowiązujących.
odkładam kartki na bok. Chciałabym się odnieść tyl- I trzecim powodem, jak tu dzisiaj słyszeliśmy nie-
ko do jednej kwestii, mianowicie do podwyżek dla jednokrotnie, jest to, że 70% wydatków budżetowych
nauczycieli. Pan poseł Ostrowski niepotrzebnie stra- to są wydatki sztywne, a słyszałem niedawno od pana
szy nauczycieli, że w przyszłorocznym budżecie nie profesora Orłowskiego, iż nawet można powiedzieć,
będzie dla nich środków na podwyżki. Otóż kwota że jest to poziom 80% wydatków sztywnych. Zatem
bazowa odrębna dla nauczycieli nie może być ujęta w to zdecydowanie utrudnia dosyć istotną korektę pro-
budżecie państwa, bo na to nie zezwalają przepisy jektu budżetu.
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
176 Projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Poseł Andrzej Orzechowski Jeszcze jedna kwestia: po wprowadzeniu systemu


ubezpieczeń zdrowotnych po kilku latach dla ujedno-
Wysoka Izbo! Jeśli chodzi o nakłady na zdrowie, licenia systemu ubezpieczeń zdrowotnych została
to trzeba sobie tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć, że wprowadzona instytucja Narodowego Funduszu
od 1999 r., kiedy został wprowadzony system ubez- Zdrowia w miejsce kas ubezpieczeniowych i ideą, któ-
pieczeń zdrowotnych, wydatki na zdrowie z budżetu ra przyświecała temu ujednoliceniu, było ujednolice-
nie są znaczące. W projekcie budżetu wydatki budże- nie płacenia stawek w całym kraju. Tymczasem
towe zaplanowane są na poziomie 8 mld 900 tys. zł, z kontraktów, które są realizowane w tym roku, ale
z czego 5 mld 300 mln to wydatki budżetu państwa także z propozycji na przyszły rok wynika, że to zróż-
na ochronę zdrowia, bez składek na ubezpieczenia nicowanie jest dosyć istotne w różnych regionach
zdrowotne, natomiast 3,5 mld to są składki na ubez- kraju, począwszy od 10,5 zł za punkt do 12 zł za
pieczenia zdrowotne finansowane z budżetu państwa. punkt. Wydaje się, że tutaj potrzebny jest ukłon
Dodatkowo zaplanowano, już jakby poza budżetem w stronę pani minister zdrowia, aby spróbować z re-
państwa, w strukturze Narodowego Funduszu Zdro- zerw wyrównać ten poziom finansowania.
wia, 44 mld zł jako nakłady z Narodowego Funduszu Kończąc, podtrzymuję wniosek klubu Platformy
Zdrowia. Łącznie to daje kwotę 53 mld zł nakładów Obywatelskiej o to, aby projekt ustawy budżetowej
na ochronę zdrowia. Można powiedzieć, że jest to skierować do komisji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
kwota łączna poniżej 5% produktu krajowego brutto,
a wiemy, że środowiska medyczne domagają się od
dłuższego czasu, aby nakłady na publiczną służbę Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
zdrowia próbowały osiągnąć pułap 6%.
W tych wydatkach budżetowych są przewidziane Dziękuję bardzo, panie pośle.
wydatki m.in. na świadczenia wysokospecjalistyczne Głos zabierze pan poseł Janusz Cichoń, Platforma
– ponad 400 mln zł, w tym m.in. wydatki na nową Obywatelska.
procedurę, na przeszczep trzustki.
Są również zaplanowane wydatki na ratownictwo
medyczne w wysokości ponad 1,5 mld zł – i tutaj Poseł Janusz Cichoń:
mamy wzrost o 17%. Myślę, że to jest dość istotny
i potrzebny wzrost, dlatego że jest potrzeba tworze- Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
nia centrów ratownictwa medycznego. Zacznę od kilku informacji, które chciałbym dedyko-
Znajdują się tu także wydatki na kształcenie kadr
wać posłom PiS-u, informacji dotyczących naszej
medycznych, ale też na kształcenie podyplomowe
gospodarki. Wiele słyszeliśmy o jej kondycji, ja zaś
kadr medycznych. Na kształcenie podyplomowe jest
chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tę gospodarkę z tro-
ponad 240 mln zł, przy czym uwzględnia się 30-pro-
chę innej strony, żebyśmy popatrzyli na jej konkuren-
centowy wzrost wynagrodzeń stażystów i rezyden-
cyjność. Mogę państwu powiedzieć, że dla potrzeb
tów. W naszym przekonaniu jest to potrzebny i ko-
Światowego Forum Ekonomicznego przygotowywane
nieczny wzrost, dlatego że już nie za bardzo możemy
sobie pozwolić n eksport kadry medycznej za granicę są coroczne rankingi konkurencyjności gospodarki.
i trzeba tych lekarzy i te pielęgniarki utrzymać Taki globalny indeks konkurencyjności wskazuje na
w naszym kraju. to, że w 2005 r. nasza gospodarka była na 43 miejscu,
Ale są również wydatki na nadzór sanitarno-epide- w 2006 – na 48 miejscu – spadek o 5 miejsc, w roku
miologiczny w granicach 877 mln zł i jest tutaj także 2007 – kolejny spadek o 3 miejsca i 51 miejsce. Nasza
zaplanowany 30-procentowy wzrost wynagrodzeń. gospodarka jest najmniej konkurencyjna w gronie
Wysoka Izbo! Jeśli chodzi o planowane czy prze- krajów Unii Europejskiej. PKB per capita mamy
widywane wydatki czy nakłady na Narodowy Fun- obecnie już niższe – to ostatnie lata, tak na dobrą
dusz Zdrowia, w związku z tym że wpływy podat- sprawę – niż Litwa, Łotwa i Estonia. Skąd się to bie-
kowe z podatku dochodowego od osób fizycznych, rze? Otóż gdyby głębiej przeanalizować konstrukcję
a w ślad za tym i składki na ubezpieczenie zdrowot- rankingu przygotowanego przez znakomitych eko-
ne, w tym roku są wyższe od planowanych, ale moż- nomistów z całego świata, z Michaelem Porterem na
na przewidywać, że i w przyszłym roku też będą czele, to można by powiedzieć, że u źródeł leży niska
wyższe, więc wydaje się, że nakłady poprzez Narodo- sprawność i jakość instytucji – instytucji państwa.
wy Fundusz Zdrowia można szacować, że będą jed- Pod tym względem zajmowaliśmy rok temu jeszcze
nak większe i mogą wynosić 49 mld zł. W stosunku 73., a teraz 87. miejsce. To nie najlepiej rokuje naszej
do pierwotnego planu na rok 2007 jest to stopa wzro- gospodarce. Chciałbym też powiedzieć, że olbrzy-
stu w granicach ponad 20% – relacja prognozy 2008 mie spustoszenie uczyniliśmy w ostatnich latach,
do 2007 i wydaje się, że jest tutaj pole do tego, aby jeśli chodzi o kapitał społeczny, który moim zdaniem
można było zwiększyć stawkę za punkt w lecznictwie jest podstawą budowania konkurencyjności – kapitał
zamkniętym czy w lecznictwie specjalistycznym, a co społeczny rozumiany jako umiejętność współpracy
za tym idzie, jest tu pole do potencjalnego wzrostu pomiędzy instytucjami, ludźmi, organizacjami poza-
wynagrodzeń środowiska medycznego. rządowymi, ale także firmami, pomiędzy biznesem.
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 177

Poseł Janusz Cichoń przeciętnie 10,4%. Na świecie rośnie ten udział


w PKB, w Polsce niestety spada.
My skutecznie, walcząc z układem, wszelkie tego Też się powołam na kolejny ranking, świeży zu-
typu powiązania, zamiast budować, niszczyliśmy. pełnie. Zajmujemy 63. miejsce w rankingu konkuren-
Na to nakłada się to, że mimo wielu deklaracji od cyjności turystycznej przygotowanym przez grupę
paru lat, ale także przez ostatnie dwa lata, niewiele ekspertów z Oxfordu. Warto przy tym podkreślić, że
zrobiliśmy, jeśli chodzi o reformę finansów publicz- mamy olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o turystykę.
nych. I chcę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością Mamy zabytki i warunki przyrodnicze, które w tym
za słowa, że to, co widzimy w budżecie 2008 r., nicze- rankingu konkurencyjności pozwalają nam lokować
go w tej sprawie nie zmienia, a w zasadzie tylko po- się na 19. miejscu na świecie. Musimy zrobić coś, żeby
głębia zły stan finansów. Bo gdybyśmy na to spojrze- ten potencjał uwolnić. Nie zrobimy tego z pewnością
li w takim telegraficznym, ale ujmującym najważniej- bez wzrostu nakładów na promocję turystyczną Pol-
sze kwestie skrócie, to można by powiedzieć, że ski. Nie da się prowadzić aktywnej promocji tury-
w tym budżecie wydatki w relacji do PKB są zbyt stycznej, mając w budżecie 38 mln zł. Dziękuję.
wysokie, mało tego, wzrosły, że rosną szybciej niż (Oklaski)
PKB, że realne jest także zagrożenie, iż wzrost płac
będzie wyższy niż założono. W zasadzie jeszcze mógł-
bym powiedzieć, przywołując słowa pana ministra Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
i wczorajsze słowa pana premiera, w jakiejś mierze
to też przesądziliśmy, że spodziewać się musimy i wyż- Dziękuję bardzo, panie pośle.
szej inflacji, i wyższych stóp procentowych, i szybsze- Głos zabierze pan poseł Jan Kulas, Platforma
go wzrostu popytu krajowego – wyższego deficytu Obywatelska.
obrotów pieniężnych w konsekwencji. (Poseł Romuald Ajchler: Debiut, panie pośle, de-
No i mógłbym powiedzieć, że przestaje być tak biut, czy wznowienie?)
ładnie. To nie jest dobry scenariusz. Musimy moim
zdaniem poszukać oszczędności, ograniczyć wydatki.
Nie możemy czekać do następnej okazji, do kolejnego
Poseł Jan Kulas:
budżetu. W związku z tym wydaje się konieczny rze-
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Czci-
telny przegląd wszystkich wydatków.
godni Członkowie Rządu! W moim przekonaniu do-
To kieruję także do wszystkich posłów tu obec-
brze się stało oczywiście, że projekt budżetu został
nych i do członków wszystkich komisji. W wielu ty-
skierowany właśnie do Sejmu już 16 listopada. Dla
tułach warto z pewnością zweryfikować najpierw
naszego Sejmu to jest też jakby szczególna sytuacja,
zadania i dopiero później określić niezbędne dla nich
że możemy praktycznie wspólnie – i koalicja rządzą-
środki. Aż się prosi o zastosowanie formuły zero ca, i ugrupowanie, które rządziło wcześniej – praco-
base budgeting, żebyśmy w wielu dziedzinach mogli wać nad jednym budżetem. Taka sytuacja pewnie już
znaleźć te oszczędności. To tyle, jeśli chodzi o uwa- się w tej kadencji nie powtórzy. To jest pole do pew-
gi ogólne. nego współdziałania, do szeroko rozumianej zgody.
Chciałbym natomiast w jednej kwestii wypowie- Co do innych uwag, to wydaje mi się, że ważne jest
dzieć się szczegółowo, też w nawiązaniu do tego, co w ogóle tempo i terminarz uchwalania budżetu. Do-
usłyszeliśmy wczoraj. Premier Tusk, mówiąc o pro- celowo byłoby dobrze, aby w kolejnych latach budżet
mocji turystycznej Polski, powiedział wczoraj o tym, jednak uchwalać najpóźniej do końca roku, bo z punk-
że trzeba zmienić skuteczność działań organizacji, tu widzenia cyklów inwestycyjnych, współdziałania
które funkcjonują w tej sferze i które są za tę promo- z gminami czy z innymi partnerami gospodarczymi
cję odpowiedzialne. Podzielam w pełni ten pogląd. powinno się wchodzić w nowy rok kalendarzowy już
Natomiast zwracam jednak uwagę na to, że budżet w pełni z uchwalonym budżetem państwa.
narodowych organizacji turystycznych Węgier, Panie Marszałku! Z żalem patrzę na lewą stronę,
Czech, Słowacji, każdego z tych krajów, parokrotnie że nie ma nikogo z Narodowego Banku Polskiego. Był
przekracza budżety Polskiej Organizacji Turystycz- taki sygnał, ale moim zdaniem to trzeba po prostu
nej. Tour Espana np. ma kilkunastokrotnie wyższy wyjaśnić, żeby ta współpraca była bliska, dobra i har-
budżet. Nie dociera moim zdaniem do nas to, że tak monijna, tu, sądzę, także w kontekście rozwoju go-
szeroko rozumiana gospodarka turystyczna wytwa- spodarczego, w kontekście stopy referencyjnej NBP.
rza w Polsce 9,1% PKB, zatrudnia ponad 1100 tys. Bo wzrost tej stopy, szacowany na 5,2% czy może
osób. To więcej niż górnictwo i hutnictwo razem wyżej, może mieć istotny wpływ na podrożenie kre-
wzięte. Nie dostrzegamy tego na co dzień. A chcę po- dytu i może to także ograniczyć pewne pozytywne
wiedzieć, że w takich regionach jak ten, z którego tendencje wzrostowe w naszej gospodarce. Ogólne
pochodzę, jest to najważniejsza, jeśli nie jedyna szan- tempo jest dobre, ale jednak wzrost PKB w roku 2008 r.
sa rozwoju. I co widzimy, jeśli chodzi o gospodarkę na poziomie 5,5% może też niektórych niepokoić, że
turystyczną? Ona się rozwija wolniej niż ten sam to nie jest ta tendencja już najwyższa. Zadaniem na-
sektor w świecie. Udział w PKB z turystyki to jest szego rządu, naszej koalicji jest uruchomienie wszyst-
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
178 Projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Poseł Jan Kulas będzie wracała ustawa o samorządzie gospodarczym


– chodzi o to, aby przedsiębiorcy, pracodawcy mieli
kich instrumentów finansowo-ekonomicznych, żeby duży udział jako nasi partnerzy w pracach nad tym
pobudzić możliwie wysoki wzrost gospodarczy. budżetem. Samorząd gospodarczy jest ważnym part-
Eksport jest w jakimś sensie dźwignią rozwoju nerem i, jak mi się wydaje, Platforma Obywatelska,
gospodarki i dlatego przyglądałem się tym wydatkom nasza koalicja rządząca jest tutaj partnerem godnym.
finansowym. Na promocję eksportu w tym budżecie Z moich kontaktów, dla przykładu z Pomorską Izbą
znajdujemy kwotę 78 mln zł. Niewątpliwie jest to Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
kwota niewystarczająca i należałoby ją powiększyć. wynika, że przedsiębiorcy i pracodawcy są bardzo
Podzielam głos mojego przedmówcy, że ważna jest zainteresowani współpracą z tą koalicją rządzącą, ale
promocja Polski za granicą, ale promocja turystyczna trzeba też stworzyć lepsze ramy prawne dla tej współ-
– to były całkowicie słuszne argumenty – promocja pracy: samorząd gospodarczy, parlament i rząd. Dzię-
kulturalna czy ogólnie promocja Polski w świecie. kuję za uwagę. (Oklaski)
W dziale: Zagranica jest przewidziana kwota 61 mld
zł, nie euro, nie dolarów, tylko 61 mln zł na działania
informacyjne i kulturalne prowadzone za granicą. Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
Sądzę, że przynajmniej kwota 100 mln zł to powinien
być pułap elementarnej promocji Polski za granicą. Dziękuję bardzo, panie pośle.
I ostatnie dwie uwagi. Mnie się wydaje, panie Głos zabierze pan poseł Michał Jaros, Platforma
marszałku, panie i panowie posłowie, szanowni mi- Obywatelska.
nistrowie, że sprawą naszego rządu, naszej koalicji Jeżeli nie ma posła, to jako ostatniego chciałbym
powinno być uruchomienie pewnych czynników ge- poprosić pana posła Włodzimierza Karpińskiego,
neralnie prorozwojowych, które są słabo zaznaczone Platforma Obywatelska.
w tym budżecie. Myślę tutaj o szkolnictwie wyższym
i nauce. Bo budżet szkolnictwa wyższego i nauki to
praktycznie kwota zaledwie 15 mld zł. Jeżeli chodzi Poseł Włodzimierz Witold Karpiński:
np. o samo szkolnictwo wyższe, mimo że to jest kwo-
ta ponad 11 mld zł, to jest wzrost realny zaledwie Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z wielką atencją
o 1,3%. W tak niewielkim stopniu wzrastają nakłady przychodzi mi występować pod auspicjami marszałka
na szkolnictwo wyższe. O roli nauki mówi się od wie- Niesiołowskiego, bo chciałbym… (Oklaski)
lu lat w tym parlamencie przy różnych okazjach, ale (Głos z sali: Brawo!)
jednak jest to kwota w budżecie 2008 r., to co przy- ...coś powiedzieć z tej okazji, jako że całe życie po-
gotował poprzedni rząd, na poziomie 4101 mln zł święcił, żeby walczyć z socjalizmem. I ja mam nadzie-
i rzeczywiście jest to zaledwie 0,32% PKB. Kiedyś się ję, panie marszałku, że 21 października Polacy dali
mówiło, żeby to było co najmniej 0,5%. Obecnie jest ostatni akord walki z socjalizmem. Dlaczego? Budżet,
to jeden z najniższych wskaźników – 0,32%. W roku który mamy przedłożony, tak bardzo nie różni się od
2001, a ten rok dobrze pamiętam, wskaźnik udziału innych – tu wiele było mowy o sztywnych wydatkach,
nauki był na poziomie 0,40% PKB. Tak że to jest o pewnych priorytetach; można się spierać, jeśli cho-
nasze chyba wspólne zadanie, aby nauka i szkolnic- dzi o poszczególne branże bądź obszary wydatków
two wyższe to był jeden z priorytetów tego rządu. To – bo generalnie jedna tych wszystkich budżetów jest
może się przełożyć na politykę gospodarczą i społecz- wspólna miara, mianowicie narastający dług publicz-
ną i na postęp cywilizacyjny, do którego przykładamy ny. W perspektywie najbliższego roku mamy w stra-
tak dużą wagę. tegii, i to polecam wszystkim posłom, w szczególności
I ostatnie dwie kwestie. Wydaje mi się, że trzeba tym, którzy współtworzyli budżety przez ostatnie
docenić cały system stypendialny naszej młodzieży dwa lata, posłom PiS-u, prawie 600 mld zł długu pu-
studiującej, ponieważ obecnie w Polsce jest blisko blicznego – czyli de facto, proszę państwa, w 2008 r.,
2 mln studentów. Podzielam tu krytyczną uwagę, że a w 2010 r. prognoza sięga 700 mld zł, jeśli chodzi
kwota środków wskazanych na fundusz pożyczek o dług publiczny. Przypomnę, że dochody budżetu na
i kredytów studenckich w wysokości 150 mln zł jest przyszły rok są planowane na 280 mld. W związku
niewystarczająca i zaniżona. Potrzebne będą jednak z powyższym powiedzmy sobie uczciwie, że jest to
konkretne dane resortowe, aby tę kwotę szczegółowo rządzenie, które ja bym określił jako „Hojny Antek
zanalizować. z cudzej torby”. W tym zakresie żyjemy na koszt na-
I ostatnia uwaga. Dużą wagę w programie tej szych dzieci i wnuków. I ja mniemam, nawiązując do
koalicji rządowej przywiązuje się do potrzeby wzrostu wystąpienia pana premiera Donalda Tuska, mówią-
gospodarczego, uruchamiania różnych instrumen- cego o różnej solidarności: społecznej, regionalnej,
tów finansowych i ekonomicznych. Jednym z takich zawodowej, także pokoleniowej, że w tym zakresie
ważnych partnerów jest, wydaje się, samorząd gospo- solidarność pokoleniowa to jest odpowiedzialność
darczy, który pewnie musiałby być jednak jeszcze dzisiaj rządzących za to, żeby odwrócić tendencję dy-
lepiej zorganizowany, bardziej skuteczny i lepiej namiki przyrostu długu publicznego, a w konsekwen-
prawnie umocowany. A więc w tym sensie pewnie cji równoważyć budżet. I to jest taka naturalna, ogól-
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 179

Poseł Włodzimierz Witold Karpiński Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:


na refleksja adresowana do nas wszystkich, do klasy Dziękuję bardzo, panie pośle.
politycznej. Uważam w tym zakresie, że właśnie ten Lista mówców została wyczerpana.
mechanizm gospodarowania środkami publicznymi, Przystępujemy do zadawania pytań.
ten socjalistyczny mechanizm dzielenia nie swojego, Przypominam, że marszałek Sejmu ustalił czas
dzielenia dzisiaj kosztem przyszłych pokoleń, decy- pytania, tak jak do tej pory, na jedną minutę.
dowania za przyszłe pokolenia z punktu widzenia Jako pierwsza pytanie zadaje pani posłanka Jo-
zaciągania kolejnych zobowiązań przez kolejne rządy anna Skrzydlewska, Platforma Obywatelska.
Polski zaczęliśmy eliminować, będziemy kończyć
z tym złym procederem, tą złą praktyką.
I druga sprawa, bardziej szczegółowa. Rządy Pra- Poseł Joanna Skrzydlewska:
wa i Sprawiedliwości rozbudziły nadzieje wielu oby-
wateli tzw. Polski wschodniej. I, prawdę mówiąc – Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
wielokrotnie z tej mównicy podkreślałem, że rzeczy- Już od kilku lat w Polsce mamy do czynienia z dyna-
wiście hasłowo chylę czoła – sformalizował, w pew- micznym rozwojem transportu lotniczego. Coraz wię-
nym sensie zinstytucjonalizował rząd Prawa i Spra- cej osób wybiera właśnie samolot jako środek trans-
wiedliwości, Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin portu. Pamiętamy, ile zgłaszano poprawek dotyczą-
właśnie pewne określone dedykacje programowe dla cych dofinansowania regionalnych portów lotniczych
tego obszaru. Ale, jak prześledzimy całą ustawę bu- podczas uchwalania budżetu na 2007 r.
dżetową, to znowu widzimy tę samą praktykę przy Panie ministrze, jak wysokie nakłady finansowe
różnych wydatkach budżetowych, instytucjonalnych, pan minister planuje przekazać na rozwój regional-
na różne obszary: zdrowie, sądownictwo, infrastruk- nych portów lotniczych na 2008 r.? Szczególnie cho-
turę. Tak naprawdę, nie chciałbym tutaj rozpalać dzi mi o łódzki Port Lotniczy im. Władysława Rey-
dyskusji regionalnej, z punktu widzenia lektury tego monta. Czy nakłady finansowe będą wyższe, czy na
dokumentu znowu Polska wschodnia jest pominięta, tym samym poziomie, co w roku bieżącym, jeśli cho-
znowu te województwa – lubelskie, podkarpackie, dzi o transport lotniczy? Bardzo dziękuję. (Oklaski)
warmińsko-mazurskie czy świętokrzyskie – są ewi-
dentnie pominięte w relacji do innych celów, które są
zapisane w tych różnych obszarach.
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
W związku z powyższym zwracam się do ministra
Dziękuję bardzo pani posłance.
finansów z taką prośbą i pewną projekcją na progu
Pytanie zadaje pan poseł Jarosław Jagiełło, Pra-
tej kadencji, aby te kwestie, które pozwalają wyzwo-
wo i Sprawiedliwość.
lić energię tych, którzy dzisiaj czują się poszkodowa-
ni i niedowartościowani, mieszkańców po prawej
stronie Wisły, naszych rodaków, wziąć pod uwagę. Poseł Jarosław Jagiełło:
Elementarną i podstawową rzeczą jest podniesienie
poziomu infrastrukturalnego, które umożliwi pod- Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Mini-
niesienie poziomu cywilizacyjnego tych obszarów. strze! Byliśmy świadkami tego, z jaką powagą zwy-
W tym zakresie ważne jest uwolnienie potencjału cięzcy ostatnich wyborów odnoszą się do problemu
potężnych ośrodków naukowych, akademickich; ograniczenia długu publicznego. Mówił o tym dziś
w Lublinie studiuje 130 tys. studentów, to największy minister finansów, mówił przewodniczący klubu par-
ośrodek akademicki na wschód od Wisły. Apeluję tu lamentarnego największej partii rządzącej, pisała
o to, aby w dalszych pracach, także w komisji – to do o tym w swym programie wyborczym Platforma Oby-
członków Komisji Finansów Publicznych – w per- watelska. Sprawa jest paląca, gdyż zadłużenie Skar-
spektywie jednak iść za tym, o czym wczoraj trzy- bu Państwa wynosiło na dzień 30 września 2007 r.
krotnie w exposé wspomniał pan premier, i te nakła- już około 490 mld zł, choć, wbrew temu, co twierdził
dy przede wszystkim ze szczególnym pietyzmem przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej,
dedykować, kierować na te obszary, na infrastruktu- w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości nie przyra-
rę, ale także na inne – świat naukowy, akademicki stało znacząco. Przykładem niech będzie to, iż przez
czy zdrowie. W szczególności tutaj chciałbym się upo- pierwszych dziewięć miesięcy 2007 r. zadłużenie
mnieć o Port Lotniczy Lublin, który w jakiś sposób Skarbu Państwa wzrosło tylko o około 11,5 mld zł,
naturalnie dałby potężny… czyli wzrosło od początku roku o 2,4%. W kontekście
(Poseł Janusz Piechociński: A Świdnik?) tego cieszą deklaracje o chęci zastosowania w budże-
To jest właśnie taka robocza nazwa, umiejscowio- cie państwa kotwicy nominalnej nie na deficycie bu-
ny w Świdniku. dżetowym, ale właśnie na wydatkach publicznych.
Port lotniczy w naturalny sposób dałby potężny Niestety, dotychczas nie padły konkretne liczby.
impuls rozwojowy temu pięknemu regionowi. Dzię- (Dzwonek) Dlatego pytam: Do jakiej wielkości chce
kuję bardzo, panie marszałku. (Oklaski) pan, panie ministrze, ograniczyć wydatki w budżecie
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
180 Projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Poseł Jarosław Jagiełło na jakim poziomie przewiduje pan dalsze finansowa-


nie inwestycji i programów wieloletnich, a przypo-
państwa na 2008 r.? Czy planuje pan, panie mini- mnę, że jest ich aż 55. W projekcie ustawy budżetowej
strze, w kolejnych trzech budżetach utrzymywać wy- zapisano na niektóre z zadań niższe kwoty niż wyni-
datki budżetu państwa w kwocie wydatków określo- kałoby to z wieloletniego cyklu ich realizacji. Po trze-
nych właśnie teraz, określonych w budżecie państwa cie, mam na myśli zadania takie, jak: Świnna Poręba,
na 2008 r.? Dziękuję bardzo. wieloletni program inwestycyjny Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, program usuwania azbestu. Co pan
zamierza zrobić z rosnącymi wydatkami sztywnymi?
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: Rosną one bowiem z 66,5 w roku 2007 do poziomu
70,6 w projekcie budżetu na rok 2008. (Oklaski)
Dziękuję bardzo, panie pośle.
Pytanie zadaje pan poseł Tadeusz Tomaszewski,
Lewica i Demokraci. Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:

Dziękuję bardzo, panie pośle.


Poseł Tadeusz Tomaszewski: Pytanie zadaje pani posłanka Aldona Młyńczak,
Platforma Obywatelska.
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pan premier
Donald Tusk we wczorajszym exposé mówił o no-
wym podejściu rządu, nowej polityce, jeśli chodzi Poseł Aldona Młyńczak:
o pomoc dla środowiska osób niepełnosprawnych.
Mówił wyraźnie – trzeba zastąpić zasiłek aktywiza- Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
cją zawodową, trzeba zwiększyć szanse na zdobywa- Rząd PiS obiecał jesienią, że poza sfinansowaniem
nie wykształcenia, trzeba stworzyć szanse aktywi- w 100% budowy stadionu narodowego w Warszawie
zacji osób niepełnosprawnych. Jak to uczynić, skoro zapisze w budżecie na najbliższe lata środki na budo-
projekt budżetu przygotowany przez PiS nie prze- wę pozostałych stadionów, tj. w granicach 20–30%
widuje takich możliwości i środków na zadania ob- pokrycia kosztów budowy tych stadionów. Pani mi-
ligatoryjne? Według PFRON brakuje ponad 600 mln nister obiecała również przed wyborami, że wszyst-
zł na wykonanie zadań ustawowych. W związku kie miasta, które są gospodarzami Euro 2012, otrzy-
z powyższym chciałem zapytać ministra pracy i po- mają gwarancję rządową, tak żeby mogły zaciągnąć
lityki społecznej, czy podziela pogląd, iż trzeba zwięk- zobowiązania. Tak się nie stało i nie ma również za-
szyć dotację budżetu państwa do PFRON, aby można bezpieczonych środków w budżecie na rok 2008 ani
było wykonać zadania przewidziane w ustawie i aby na kolejne lata, jako że są to inwestycje wieloletnie.
nie odbywało się to kosztem innych zadań, np. progra- Oczywiście to pytanie, dlaczego, mimo obietnic, te
mu samochodowego, programu wsparcia młodzieży środki nie zostały zabezpieczone, powinno być skie-
wiejskiej z niepełnosprawnością czy innych progra- rowane do byłej pani minister. Jednak w związku
mów dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej. z tym, że obecny rząd będzie musiał podjąć jakieś
Proszę uprzejmie o odpowiedź w tej sprawie na piśmie. decyzje, chciałabym wiedzieć, jakie jest stanowisko
Dziękuję. (Oklaski) pana ministra w tej kwestii. Dziękuję bardzo.
Jeszcze pytanie dodatkowe. Zainspirowała mnie
koleżanka. Chodzi o budowę nowego terminalu lotni-
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: czego Wrocław-Strachowice. Czy w budżecie na rok
2008 zostaną przeznaczone środki na ten cel, przy-
Dziękuję bardzo, panie pośle. najmniej w jakiejś części? Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Pytanie zadaje pan poseł Wiesław Woda, Polskie
Stronnictwo Ludowe.
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
Poseł Wiesław Woda: Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan poseł Artur Górski, Prawo
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Stoi pan, panie i Sprawiedliwość.
ministrze, przed trudnym zadaniem, by budżetem
przygotowanym przez poprzednią koalicję zabezpie-
czyć i realizować zadania przyjęte przez nową koalicję. Poseł Artur Górski:
Myślę, że pomoże panu w tym znakomicie pani mini-
ster Suchocka, która zawsze broni budżetu. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sej-
Chcę więc zapytać o pańskie plany i zamierzenia. mie! Rząd premiera Donalda Tuska przesłał do Sej-
Po pierwsze, czy przewiduje pan dalsze istnienie fun- mu projekt budżetu w kształcie przygotowanym
duszów celowych i agencji państwowych. Po drugie, przez poprzednią ekipę rządową. Nie zgłoszono auto-
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 181

Poseł Artur Górski Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:


poprawki. Jednak z wypowiedzi premiera Tuska Dziękuję bardzo, panie pośle.
i innych polityków Platformy Obywatelskiej wynika, Pytanie zadaje pan poseł Stanisław Kalemba, Pol-
że podczas prac nad budżetem posłowie koalicji skie Stronnictwo Ludowe.
w uzgodnieniu z rządem zgłoszą bardzo wiele popra-
wek. Poprawki te mają dotyczyć m.in. zmniejszenia
budżetów Kancelarii Prezydenta RP i Instytutu Pa- Poseł Stanisław Kalemba:
mięci Narodowej. Mam zatem pytania. Jak duże
zmniejszenie budżetów tych instytucji jest przewidy- Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym kon-
wane? Czy przeprowadzono rzetelną analizę, która tynuować temat zwalczania choroby Aujeszkyego.
daje pewność, że zmniejszenie budżetów Kancelarii Jest to sprawa na tyle ważna, że kiedy ten program
Prezydenta RP i Instytutu Pamięci Narodowej nie był realizowany w Stanach Zjednoczonych, bezpo-
narazi tych instytucji na ryzyko niewykonania zadań średni nadzór nad nim sprawował wiceprezydent Al
ustawowych? Będzie to zresztą nie pierwszy zamach Gore. W Unii Europejskiej większość państw sobie
na budżety kancelarii prezydenta Kaczyńskiego z tym poradziła. Jeśli mówimy o trudnej sytuacji do-
i IPN, jednak pierwszy, który może być udany, bo ma- chodowej, szczególnie na rynku trzody, to trzeba po-
cie większość. Rodzą się kolejne pytania. Czy i w jakim wiedzieć, że brak tego programu nie pozwala handlo-
zakresie będą zmniejszone budżety Kancelarii Preze- wać sztukami żywymi, szczególnie z Europą Zachod-
sa Rady Ministrów, ministerstw i urzędów central- nią. W związku z tym mam pytanie. Skoro taki
nych? Czy te ruchy spowodują zwolnienia członków program jest opracowany, przyjęty uchwałą Rady
korpusu służby cywilnej? Czy już wiadomo, ilu urzęd- Ministrów, w jakich pozycjach budżetowych i jaka
ników straci pracę z tego powodu, a ilu w wyniku
kwota jest przeznaczona na ten cel w roku 2008. Aby
szykowanych zmian ustawowych i politycznych czy-
ten program rozpocząć, potrzebujemy na ten rok ok.
stek? Dziękuję. (Oklaski)
220 mln zł. W tym budżecie powinna być wymienio-
na odrębna pozycja: Zwalczenie choroby Aujeszkyego.
Niepodjęcie tego tematu spowoduje straty kilkakrot-
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
nie większe. Dziękuję. (Oklaski)
Dziękuję bardzo, panie pośle.
Pytanie zadaje pan poseł Romuald Ajchler, Lewi-
ca i Demokraci. Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:

Dziękuję bardzo, panie pośle.


Poseł Romuald Ajchler: Pytanie zadaje pan poseł Grzegorz Raniewicz,
Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! O ile dobrze pa-
miętam, chyba w 2005 r. składałem na tej sali wnio- Poseł Grzegorz Raniewicz:
sek, poprawkę do budżetu państwa zwiększającą
środki przeznaczone na zwalczanie choroby Aujesz- Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na początku za-
kyego. Nie musze mówić o tym na tej sali, ale gene- pytam o to, co najbliższe sercu, czyli o drogi na ścia-
ralnie powiem, że chodzi o to, iż do tej pory nasz kraj nie wschodniej. Jak wygląda finansowanie tych in-
w związku z tym, iż ta choroba nie jest zwalczana, westycji w 2008 r.? Chodzi konkretnie o drogi: S12,
nie może np. eksportować żywych zwierząt do Unii S17 i nr 19.
Europejskiej. Cel był taki, żeby Polskę od tego uwol- Następnie chciałbym zapytać pana ministra, czy
nić, gdyż za chwilę może to przynieść jeszcze inne nie niepokoi pana bizantyjski rozrost urzędu prezy-
negatywne skutki, a mianowicie zakaz handlu mię- denta i kwota ponad 167 mln zł na finansowanie tego
sem. W związku z powyższym chciałbym się dowie- urzędu? O ile dobrze pamiętam, miasto ok. 70-ty-
dzieć, czy minister rolnictwa przewidział taką moż- sięczne ma budżet na tym poziomie, a z tego finan-
liwość, aby program, który został rozpoczęty w woj. sowane są drogi, administracja, szkolnictwo, pomoc
wielkopolskim, był kontynuowany i kiedy ta spawa społeczna, przedszkola, zdrowie, żłobki.
w ogóle zostanie załatwiona? (Poseł Artur Górski: I polityka zagraniczna.)
Jeszcze jedno pytanie. W przeszłości służba zdro- Czy nas stać na Bizancjum prezydenta? Przecież
wia, w tym pielęgniarki, otrzymała niewielkie pod- królowa angielska jest dziś tańsza w utrzymaniu,
wyżki. Przy tej operacji całkowicie pominięto perso- a są z niej przynajmniej jakieś pożytki. (Oklaski) Bry-
nel medyczny domów pomocy społecznej. Czy w 2008 r. tyjska gospodarka zarabia na królowej angielskiej
przewiduje się wyrównanie tych środków, przezna- wiele miliardów funtów brytyjskich.
czenie większych środków dla samorządów, aby te Kolejna rzecz. Czy nie niepokoi pana eksport
mogły właśnie tę grupę zawodową usatysfakcjono- i dane GUS, które pokazują, że poziom eksportu bar-
wać? Dziękuję bardzo. (Oklaski) dzo mocno spada? Dziękuję bardzo. (Oklaski)
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
182 Projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: Poseł Gabriela Masłowska:

Dziękuję bardzo, panie pośle. Panie marszałku, dokończę zdanie. Czy zgadza się
Pytanie zadaje pani posłanka Beata Szydło, Pra- pan z tym, że jest to ograniczenie części suwerenności?
wo i Sprawiedliwość. Jeśli tak, to jak pan pogodzi sprawowanie swojego
Nie ma. urzędu jako minister finansów, skoro każdy przedsta-
W takim razie kolejna osoba z Prawa i Sprawie- wiciel władzy państwowej powinien dbać o...
dliwości, posłanka Małgorzata Sadurska.
Też nie ma.
W takim razie pani posłanka Gabriela Masłow- Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
ska, proszę bardzo. (Oklaski)
Pani znacznie przekroczyła czas.

Poseł Gabriela Masłowska:


Poseł Gabriela Masłowska:
Mam dwa pytania do Ministerstwa Finansów. Na
podstawie jakich rozwiązań prawnych dokonano sza- Minister Gronicki jako zwolennik euro opowiada
cunku podatku VAT, wpływów do budżetu w dziale: się za referendum. Czy panu…
Budownictwo? W związku z tym, że przepis ustawy
o podatku VAT mówi o tym, że stawka 0% od prze-
kształceń praw do lokali przestaje obowiązywać Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
z końcem tego roku, pytam: Czy oparto się na roz-
wiązaniu prawnym mówiącym o tym, że podatkiem Przekroczyła pani niestety znacznie czas. Wyka-
VAT będą obciążone tylko te przekształcenia praw zuję pewną tolerancję, ale to już trwało zbyt długo.
do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych, do któ- Głos zabierze pani posłanka Bożena Kotkowska,
rych prawo do lokali zostało ustanowione po 1 maja Lewica i Demokraci.
2004 r., i tylko wtedy gdy przekształcenie praw lub
sprzedaż nastąpi przed upływem 5 lat? Jeśli chodzi
o stawkę 7 lub 22%, zależy ona od tego, czy objęte jest Poseł Bożena Kotkowska:
to budownictwem społecznym na przykład ze wzglę-
du na powierzchnię. Odpowiedź na to pytanie jest Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jadąc do Sejmu
bardzo istotna. Oczekują na nią miliony spółdziel- spotkałam znajomą emerytkę, która zadała mi py-
ców, bo oznaczać to będzie, że ci, którzy mają prawo tanie, i to pytanie kieruję też do pana ministra:
do lokali ustanowione przed 1 maja 2004 r., mogą Czy rencista lub emeryt otrzymujący 600 zł eme-
być spokojni, gdyż nie zostaną obciążeni tym podat- rytury lub renty może się spodziewać i kiedy kwo-
kiem. Czy rząd planuje ewentualnie w związku ty 30 zł waloryzacji? Czy ta waloryzacja zapropo-
z tym zmiany na niekorzyść, jeśli chodzi o ustawę nowana przez rząd na poziomie 5,6% usatysfakcjo-
o podatku VAT? Czy w tym przypadku takie zmiany nuje 10 mln emerytów i rencistów, którzy często
będą zgodne z prawem unijnym? żyją na granicy ubóstwa, i czy nie należy coś z tym
zrobić, aby wszystkim żyło się lepiej? Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:

Czas, pani posłanko, czas. Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:

Dziękuję bardzo pani posłance.


Poseł Gabriela Masłowska: Głos zabierze pan poseł Janusz Piechociński, Pol-
skie Stronnictwo Ludowe.
Chciałabym jednocześnie zapytać pana ministra
finansów w związku z tym, że w swoim wystąpieniu
podporządkowuje politykę budżetową wejściu Polski Poseł Janusz Piechociński:
do strefy euro: Czy zgadza się pan...
Panie Marszałku! Po pierwsze, chciałbym zaape-
lować do państwa, aby w dyskusji budżetowej, nawet
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: dotyczącej finansów poszczególnych kancelarii, nie
odbierać godności albo nie sugerować czegoś, co może
Pani posłanko, za chwilę wyłączę mikrofon. być źle odebrane, ani panu prezydentowi, ani panu
(Poseł Jan Kulas: Pani poseł, czy pani nie słyszy, premierowi, ani ustępującemu rządowi, ani żadnej
że czas się skończył?) innej postaci życia publicznego. (Oklaski) Myślę, że
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 183

Poseł Janusz Piechociński Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:


to jesteśmy sobie winni, bo zapowiadaliśmy nową Dziękuję bardzo.
jakość w tym parlamencie. Tak trzymajmy. Czy jest w tej chwili pan poseł Krzysztof Sońta
(Poseł Artur Górski: Trochę kultury, ma pan z Prawa i Sprawiedliwości? Jeżeli nie ma, to w kolej-
rację.) ności… A to pani…
Teraz kieruję pytania do rządu. Po pierwsze, do (Poseł Tomasz Latos: Może pani poseł Witek.)
ministra finansów z racji nieobecności prezesa NBP Przepraszam, aha, bo pani już była.
i przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej. Wyrażam Pani posłanka Elżbieta Witek. Tak? Proszę bardzo.
zdumienie i zniesmaczenie tym faktem. Mam pyta-
nie o ocenę rządu, jeśli chodzi o politykę pieniężną,
i ocenę rządu, jeśli chodzi o lokowanie rezerw. Czy Poseł Elżbieta Witek:
sytuacja na rynku dewiz – w związku z tym, co się
dokonuje – jest najlepsza z punktu widzenia naszych Dziękuję.
narodowych interesów? Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
W projekcie budżetu na 2008 r. w ramach Narodowe-
I drugie pytanie. W roku 2005 obiecaliśmy sobie
go Programu Stypendialnego zagwarantowano pra-
publicznie, tu, w tej Izbie padła jeszcze za czasów
wie 680 mln zł. W poprzedniej kadencji PSL mocno
Kazimierza Marcinkiewicza obietnica, że będziemy
optował za tym, żeby dokonać nowelizacji ustawy
mieli do czynienia z wieloletnim budżetem zadanio- o systemie oświaty dotyczącej właśnie Narodowego
wym. Gdzie jest ten wieloletni budżet zadaniowy Programu Stypendialnego w ten sposób, by kryte-
i dlaczego w procesach wieloletnich tracimy wiele rium dochodowe uprawniające do uzyskania stypen-
energii właśnie ze względu na brak takiego przemy- dium szkolnego było takie samo jak kryterium okre-
ślanego, przyjętego przez parlament dokumentu? ślone w ustawie o szkolnictwie wyższym uprawnia-
(Oklaski) jące do otrzymania stypendium socjalnego, które
wyprowadzone jest wprost z ustawy o świadczeniach
rodzinnych i wynosi 504 zł. W związku z tym mam
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: pytanie: Czy zamierzacie państwo zwiększyć
w związku z tym budżet i środki przeznaczone na
Dziękuję bardzo, panie pośle. Narodowy Program Stypendialny? Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pani posłanka Joanna Fabisiak, (Oklaski)
Platforma Obywatelska.

Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:


Poseł Joanna Fabisiak:
Dziękuję bardzo pani posłance.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pytanie zadaje pan poseł Jan Bury, Polskie Stron-
Ten budżet to jest drugi budżet, w którym nie nictwo Ludowe.
uwzględniono pieniędzy na metro warszawskie. Zwy-
kle były to sumy znaczące, na ogół 100 mln zł.
W ubiegłym roku takich pieniędzy nie było, w tym Poseł Jan Bury s. Józefa:
nie ma ich również. Metro nie jest inwestycją war-
szawską, jest inwestycją ogólnopolską, trzeba zakoń- Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam 3 pytania
czyć tę inwestycję. Wiem, że są pieniądze rozwojowe, do trzech ministrów. Do pana ministra środowiska:
ale czy ta niedobra tradycja będzie kontynuowana Czy pan minister środowiska przewiduje w przy-
szłym roku i w kolejnych latach pieniądze z budżetu
i pieniądze na metro się nie znajdą, czy też będzie
państwa lub czy jest jeszcze możliwe – wiem, że na
zmiana i wrócimy jednak do tej dawnej tradycji i pie-
razie jest to niemożliwe – finansowanie z programów
niądze takie będą? To pytanie pierwsze.
europejskich zbiornika wodnego Kąty-Myscowa, bar-
Drugie pytanie dotyczy PFRON. Z wystąpienia dzo potrzebnego dla Podkarpacia? To jest inwestycja
przedstawicielki PiS wynika, że są środki dla PFRON, wymagająca około miliarda złotych, ale rozłożona na
ale proszę zważyć, że w ubiegłym roku były one zna- 10 lat; jest to dość sensowna inwestycja bardzo po-
komicie pomniejszone. Zatem pytam: Czy suma prze- trzebna woj. podkarpackiemu.
znaczona dla PFRON jest sumą… (Dzwonek) Proszę Drugie pytanie do ministra infrastruktury. Pod-
pozwolić mi dokończyć zdanie, panie marszałku. Czy karpacie od kilku miesięcy boryka się z problemem
ta suma jest sumą na poziomie 2006 r., czy też tą lotniska, bo nie można stworzyć spółki lotniskowej.
sumą pomniejszoną na poziomie 2007 r.? Jeśli bo- Z jednej strony jest tutaj duża wina samorządu woje-
wiem tak, to będzie to wielka krzywda i wielkie ogra- wódzkiego, ale także nie bez winy są Porty Lotnicze.
niczenie w działalności na rzecz osób niepełnospraw- Panie ministrze, prośba i pytanie: Czy uda się to
nych. Bardzo dziękuję. (Oklaski) szybko załatwić jeszcze w tym roku, są bowiem prze-
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
184 Projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Poseł Jan Bury s. Józefa Poseł Tomasz Latos:


widziane pieniądze budżetowe i samorządowe do Dziękuję, panie marszałku.
wydania jeszcze w tym roku? Czy planuje pan mini- Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W budżecie na rok
ster w przyszłym roku wydanie środków na dalszy 2008 mamy znaczny wzrost nakładów na ochronę
rozwój tego lotniska? zdrowia, o 6721 mln zł, licząc to razem z budżetem
I jeszcze pytanie dodatkowe. Prasa lokalna ostat- NFZ, co oznacza wzrost nominalny o 14,5%, a realny
nio bardzo mocno nagłośniła problem, iż nie będzie o 11,9%. Gdyby nie wliczać w to budżetu NFZ, to
budowana droga S19 w najbliższych latach. Czy to procentowy wzrost nakładów budżetowych w przy-
jest prawda, czy nie? Proszę zdementować tę infor- szłym roku na ochronę zdrowia byłby jeszcze wyższy.
mację, będzie to bardzo potrzebne. Oczywiście w ramach tego będzie realizowanych sze-
Kieruję też krótkie pytanie do pani minister oświa- reg różnych zadań. Będą to pieniądze na procedury
ty. Pan premier Tusk dużo mówił dzisiaj, a także wczo- wysokospecjalistyczne – 400 mln zł, będą to inwesty-
raj na temat edukacji przedszkolnej. Czy pani ma cje, same inwestycje w przyszłym roku to będzie oko-
w planach – w najbliższym roku może nie, ale w per- ło 300 mln zł, będą to również różne programy pro-
spektywie najbliższych 4 lat – finansowanie wychowa- filaktyki zdrowotnej na kwotę około 575 mln zł,
nia przedszkolnego? Jeśli tak, to czy z budżetu samo- wreszcie będzie to bardzo ważna rzecz, mianowicie
rządu, czy z budżetu państwa? Dziękuję bardzo. zostaną zrealizowane podwyżki dla stażystów i rezy-
dentów, a także tych pracowników służby zdrowia
związanych ze sferą budżetową, którzy do tej pory
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: tych podwyżek nie mieli. Będzie to realizacja tej 30-
-procentowej podwyżki.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Nie ma natomiast pieniędzy w budżecie na ewen-
Pytanie zadaje pan poseł Jarosław Urbaniak, tualne koszty związane z zapowiadaną w exposé
Platforma Obywatelska. pana premiera Tuska prywatyzacją czy komercjali-
zacją służby zdrowia. Oczywiście na tym etapie jest
to zrozumiałe, ale czy państwo dokonacie takiej ko-
Poseł Jarosław Urbaniak: rekty, przechodząc do drugiego czytania budżetu?
Dziękuję. (Oklaski)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie
Ministrowie! Panie ministrze, chciałbym poznać
pana opinię na temat wskaźników makroekonomicz- Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
nych ujętych w budżecie państwa na rok 2008,
Dziękuję bardzo.
w szczególności poziomu planowanej inflacji, o czym
Proszę państwa, zakończyliśmy zadawanie pytań.
mówiłem w swoim wystąpieniu klubowym, ale także
W takim razie chciałbym prosić pana ministra
na przykład wysokości stopy referencyjnej. Chciał-
finansów Jana Vincenta-Rostowskiego o udzielenie
bym także poznać pana opinię na temat wielkości
odpowiedzi.
wpływów, dochodów budżetu państwa po stronie po-
datków dochodowych w aspekcie planowanego obni-
żenia wpływów chociażby ze względu na ulgę proro- Minister Finansów
dzinną. I sprawa już całkiem przyziemna prawdopo- Jan Vincent-Rostowski:
dobnie, ale ważna dla wielu. Pan premier Tusk mówił
o tym, że Polska odwróciła się od Bałtyku. Chciałbym Wysoka Izbo! Panie Posłanki! Panowie Posłowie!
zapytać: W jakiej mierze zapewnione są pieniądze na Dziękuję bardzo za te wszystkie uwagi. My je wszyst-
drogi łączące polskie porty z krajem – na drogę kra- kie oczywiście weźmiemy pod uwagę, na niektóre
jową nr 3, drogę krajową nr 1 i drogę krajową nr 11? pytania będziemy odpowiadać pisemnie, będą także
W szczególności tę ostatnią, która, zdaje się, w do- oczywiście odpowiedzi udzielone teraz, za chwilę
tychczasowych planach w ogóle nie była ujmowana. przez panią sekretarz stanu.
Dziękuję bardzo. (Oklaski) Ja chciałbym ustosunkować się tylko do dwóch
spraw. Pierwsza: było pytanie dotyczące ogranicze-
nia wydatków. Pracujemy nad tym. To jest bardzo
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: ważna sprawa, żmudna praca, ale pracujemy jak naj-
szybciej. Przygotowujemy się, będziemy próbowali
Dziękuję bardzo, panie pośle. tak zrobić, żeby jednak nie było tak, że wydatki
Pytanie zadaje pan poseł Adam Rogacki z PiS. w 2008 r. będą zamrożone czy zdeterminowane przez
Nie ma. decyzje poprzedniego rządu, mimo że oczywiście wie-
Jest tylko pan poseł Tomasz Latos, tak? le decyzji zostało podjętych także w ostatnich tygo-
To w takim razie pytanie zadaje pan poseł To- dniach, co było zresztą dla nas pewnym zaskocze-
masz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. niem. A więc to jest pierwsza rzecz.
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 185

Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski drogi mają zabezpieczenie na przyszły rok w kwocie
około 100 mln zł na prace przygotowawcze, to znaczy
Druga sprawa dotyczy polityki Narodowego Ban- na opracowanie projektów, wykup gruntów i prace
ku Polskiego, inflacji, stopy referencyjnej. Ja myślę, archeologiczne. Ponadto, gdy chodzi o drogę nr 17,
że będzie pewna różnica między oceną, którą przed- będzie realizowana obwodnica Hrebennego, a także
stawiał pan poseł, i moją. Ja mam – każdy minister będzie realizowana obwodnica Międzyrzeca Podla-
finansów musi mieć – pełne i absolutne zaufanie do skiego. W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
Rady Polityki Pieniężnej i Narodowego Banku Pol- tostrad został wdrożony specjalny system zarządza-
skiego, pełne i absolutne zaufanie. (Oklaski) nia projektem drogi ekspresowej S19.
Trzecie pytanie, na które chciałbym odpowie- Gdy chodzi o dostęp do polskich portów, to będą
dzieć, to kwestia rzekomego podporządkowania poli- realizowane nie tylko drogi, ale także połączenia ko-
tyki budżetowej woli Unii Europejskiej i wobec tego lejowe. Polskie Linie Kolejowe mają przygotowany
wyparcia się czy oddania suwerenności w tej dziedzi- projekt, który otworzy polskie porty w większym za-
nie przez rząd polski. Oczywiście jest to zupełne nie- kresie niż dotychczas.
porozumienie. My mamy zobowiązanie traktatowe Jeśli chodzi o połączenia drogowe, na drogę S3 są
dotyczące przystąpienia do wspólnej waluty euro. To zapewnione środki na realizację odcinka od Szczeci-
zobowiązanie zostało wpisane do traktatu akcesyj- na do Gorzowa, a dla odcinka od Gorzowa do Zielonej
nego, a traktat akcesyjny został poparty bodajże Góry są środki przeznaczone na prace przygotowaw-
przez 70%, tak, 70% głosujących w referendum. cze. Całkowicie mamy zapewnione środki na auto-
Wobec tego wypełnienie zobowiązań, które wzię- stradę A1. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku
liśmy na siebie zupełnie dobrowolnie, nie może być drogi ekspresowej S11. Tu przewidujemy tylko punk-
widziane jako rezygnacja z suwerenności. Ta decyzja towe inwestycje w zakresie obwodnic, ale ten kory-
była suwerenną decyzją narodu polskiego i my oczy- tarz będzie realizowany po 2012 r., tak wynika
wiście konsekwentnie, rozważnie, spokojnie, bez nad- z rządowego programu.
miernego pośpiechu, ale jednak z pełną determina- Jeśli chodzi o Jasionkę, pan poseł, pan minister
cją, żeby jak najszybciej wprowadzić wspólną walutę, Jan Bury wie, iż mamy tu do czynienia z problemem
jak tylko będzie to w pełni bezpieczne, idziemy w tym porozumienia pomiędzy samorządem i Przedsiębior-
kierunku i tak będziemy robili. stwem Państwowym Porty Lotnicze. Minister infra-
Bardzo dziękuję i na pewno jeszcze raz chciałbym struktury deklaruje pomoc w osiągnięciu porozumie-
podkreślić, że wszystkie uwagi i pytania będą wzięte nia. Tyle mogę w tej chwili powiedzieć.
pod uwagę. Dziękujemy, Wysoki Sejmie, za przedsta- Można także dodać, jeśli chodzi o kwestie dróg
wienie tych uwag i liczymy na bardzo ścisłą i owocną i poprawę dostępu do polskich portów, że przewidzia-
współpracę także w komisjach i przy następnych czy- ne są dwa projekty. Jest projekt poprawy dostępu
taniach. Dziękuję bardzo. (Oklaski) kolejowego do portu Gdańsk, w tym zakresie będzie
realizowany most i dwutorowa linia kolejowa. Doty-
czy to informacji, o której mówiłem, iż Polskie Linie
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: Kolejowe pracują także nad udrożnieniem szlaków
kolejowych.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Na pozostałe pytania odpowiedź zostanie udzie-
Odpowiedzi udziela pan minister infrastruktury lona na piśmie, tak uzgodniłem m.in. z panią posłan-
Cezary Grabarczyk. (Oklaski) ką Skrzydlewską, ale rozumiem, że pani posłanka
także otrzyma taką odpowiedź. Dziękuję. (Oklaski)

Minister Infrastruktury
Cezary Grabarczyk: Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pan marszałek Dziękuję bardzo, panie ministrze.
już nie jest debiutantem, ale to mój debiut w roli mi- Proszę o odpowiedź panią sekretarz stanu w Mi-
nistra (Oklaski), i to ministra broniącego budżetu. nisterstwie Edukacji Narodowej Krystynę Szumilas.
Szanowni państwo posłowie, padło kilka pytań.
Pani poseł Masłowska w zasadzie sama sobie udzie-
liła odpowiedzi, zadając pytanie. Jeśli zaś chodzi Sekretarz Stanu
o pozostałe, dotyczące infrastruktury drogowej... w Ministerstwie Edukacji Narodowej
(Poseł Gabriela Masłowska: Przepraszam, panie Krystyna Szumilas:
ministrze.)
...to chciałbym powiedzieć, iż gdy chodzi o te drogi, Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani poseł Witek
które budzą wiele emocji na wschodzie Polski, te, pytała o Narodowy Program Stypendialny na rok
które są szansą zrównoważonego rozwoju, bo dekla- 2008. W roku 2007 na ten cel zaplanowano 600 mln
racja, którą pan premier Donald Tusk zawarł w dniu zł. Na rok 2008, jeśli chodzi o rezerwę celową zapla-
wczorajszym w exposé, nie jest rzucona na wiatr, te nowaną w budżecie przygotowanym przez rząd Pra-
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
186 Projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Sekretarz Stanu w Ministerstwie gionalnych. Nie mam informacji, czy notyfikacja już
Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas nastąpiła. Jeszcze nie tak dawno notyfikacji nie było.
Również w roku 2008 porty lotnicze będą finan-
wa i Sprawiedliwości, kwota ta wzrasta o wskaźnik sowane w ramach kontraktu. Na kontrakty woje-
inflacji, czyli 2,3%, i będzie wynosiła 613 800 tys. zł. wódzkie jest przewidziane w projekcie ustawy budże-
O ile mi wiadomo, w tej chwili w lasce marszałkow- towej 450 mln zł. Przyjęto generalne założenie, że
skiej nie ma projektu ustawy zmieniającej kryterium dofinansowanie z budżetu stanowi mniej więcej 50%
dochodowe uprawniające do korzystania ze środków wartości zadania wykonywanego w danym roku.
Narodowego Programu Stypendialnego. Jeżeli chodzi o pytanie pani poseł Młyńczak do-
Pan poseł, pan minister Bury pytał o finansowa- tyczące dofinansowania stadionów związanych
nie przedszkoli. Zgodnie z ustawą o dochodach jed- z Euro 2012, to nie ma żadnych ostatecznych roz-
nostek samorządu terytorialnego i budżetem pań- strzygnięć, jaki będzie sposób dofinansowania. Na
stwa przedszkola finansowane są z dochodów wła- pewno wiadomo, że budowa stadionów jest zadaniem
snych. Ale w ramach środków unijnych z perspekty- własnym samorządu, w związku z tym zgodnie
wy na lata 2004–2006 utworzono 785 ośrodków z ustawą o dochodach jednostek samorządu teryto-
przedszkolnych, które będą funkcjonowały w ramach rialnego również będzie musiała być ona ujęta
tej perspektywy do końca czerwca tego roku. Później w kontraktach wojewódzkich. Z mojej informacji wy-
będzie to kontynuowane i powstaną nowe ośrodki nika, że w roku 2008 nie będzie dużych wydatków do
w ramach perspektywy na lata 2007–2013. W budże- poniesienia z tego tytułu. Generalnie można powie-
tach regionalnych są na to środki. To dość znaczne
dzieć, że dofinansowanie budowy stadionów, jak już
pieniądze, pozwalające na rozwiązanie problemu wy-
jego zasady zostaną ustalone, będzie miało miejsce
chowania przedszkolnego na wsi. Mam nadzieję, że
przede wszystkim w roku 2009, a raczej w 2010. Tam
w ramach tego programu powstanie tyle przedszkoli,
będą potrzebne znaczące kwoty. Mówiono – i takie
aby potrzeby małych mieszkańców wsi zostały zaspo-
były propozycje – żeby dofinansowanie z budżetu
kojone. Dziękuję.(Oklaski)
państwa sięgało 20–30% wartości.
Jeżeli chodzi o inwestycje na lotnisku wrocław-
skim, to jest to ten sam problem, o którym mówi-
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
łam, czyli znajdą się one w ramach kontraktu woje-
Dziękuję bardzo. wódzkiego.
Proszę o zabranie głosu panią sekretarz stanu Pan poseł Woda zadał pytanie związane z reformą
w Ministerstwie Finansów Elżbietę Suchocką- finansów publicznych, czyli dotyczące likwidacji fun-
-Roguską. duszy, agencji. Należy powiedzieć, że rząd przewidu-
je reformę finansów publicznych i będą prowadzone
prace związane z likwidacją funduszy czy funkcjono-
Sekretarz Stanu waniem agencji. W ramach tego będą również pro-
w Ministerstwie Finansów wadzone prace związane z inwestycjami i programa-
Elżbieta Suchocka-Roguska: mi wieloletnimi. W tej chwili mamy w ustawie o fi-
nansach publicznych dwa rodzaje zadań. Jedno to
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Postaram się od- inwestycja centralna bez określonej górnej wartości
powiedzieć na pytania, na które jeszcze nie udzielono nakładów i program wieloletni, który jest już usta-
odpowiedzi. nawiany w ramach rozporządzenia Rady Ministrów
Pytanie pierwsze pani poseł Skrzydlewskiej doty- albo ustawy. Wydaje się, że należałoby ujednolicić
czące finansowania portów lotniczych. Dofinansowa- i zlikwidować pojęcie inwestycji wieloletnich, a pozo-
nie portów lotniczych następuje w ramach kontrak- stawić tylko programy wieloletnie.
tów wojewódzkich. Kontrakty takie zostały zawarte W ramach reformy finansów publicznych zosta-
w roku 2007 na lata 2007–2008. W roku 2007 na fi- nie również przeprowadzona analiza dotycząca wy-
nansowanie inwestycji portowych przeznaczono łącz- datków.
nie niecałe 121 mln zł. W ustawie budżetowej na rok Pan poseł Górski mówił o zmniejszeniu budżetu
2007 było bezpośrednio zapisanych 100 mln zł, pozo- Kancelarii Premiera czy Instytutu Pamięci Narodo-
stałych prawie 21 mln zł dołożono poprzez zmianę wej. Jak już wcześniej mówiono, rząd nie ma prawa
przeznaczenia rezerwy zgodnie z opinią Komisji Fi- ingerowania w projekty budżetów składanych przez
nansów Publicznych. jednostki naczelnych organów władzy państwowej,
Z finansowaniem inwestycji portowych jest taki kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Nato-
problem, że z budżetu państwa bezpośrednio można miast zgodnie z ustawą rząd jest zobowiązany do
finansować te wszystkie inwestycje, które są związa- przekazania opinii o tych projektach budżetów.
ne z przejściem granicznym, natomiast dofinansowa- 28 września taka opinia rządu pana premiera Ka-
nie innych zadań wymaga notyfikacji programu czyńskiego została przekazana i w zależności od wy-
w Brukseli. W związku z tym został opracowany datków, czy instytucji rząd się wypowiedział, czy
i przekazany jeden program dla wszystkich lotnisk re- uważa za to za zasadne, czy też nie. Nie wiem, jaka
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 187

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów dzo szczegółowo. W toku dalszych prac niezbędne
Elżbieta Suchocka-Roguska będzie natomiast wprowadzenie nowych zapisów do-
tyczących przygotowania budżetu, jeżeli będzie to
będzie opinia i czy będzie ponowne opiniowanie w tej budżet zadaniowy.
sprawie, jeżeli chodzi o rząd pana premiera Tuska. Pani poseł Fabisiak pytała o dotacje na metro. Tu
Poseł Górski poruszał również problem zmniej- są jak gdyby dwie odpowiedzi. Pierwsza to taka, że
szenia wydatków w administracji rządowej. Chciała- metro jako zadanie własne samorządu jest dofinan-
bym tylko powiedzieć, że w przypadku podjęcia de- sowywane w ramach kontraktu wojewódzkiego
cyzji o zmniejszeniu liczby zatrudnionych nigdy nie i środki na ten cel są ujęte w kontrakcie. Z drugiej
ma efektów w danym roku, dlatego że obowiązujący strony, jest sytuacja taka, że metro otrzymuje rów-
system nakłada konieczność wypłacania odpraw nież dofinansowanie ze środków unijnych. W związ-
plus, biorąc pod uwagę kalendarz, nie wydaje się, ku z tym w budżecie państwa mogą być dwa miejsca,
żeby w tym przypadku w roku 2008 mogłyby wystą- z których metro zostanie dofinansowane.
pić jakieś oszczędności. (Poseł Joanna Fabisiak: Z budżetu państwa.)
Pan poseł Ajchler pytał o nakłady związane z cho- Obydwa to jest rezerwa nr 8, mówiąca o dofinan-
robami zakaźnymi zwierząt, w tym nakłady na nie- sowaniu projektów unijnych i o kontraktach woje-
które programy. Jest rezerwa celowa w łącznej wyso- wódzkich. W tej rezerwie są dwie pozycje, jedna 450
kości 229 mln zł, z której może być finansowana re- w kolumnie: Wydatki majątkowe. Są to środki, które
alizacja tych programów. Chciałabym dodać, że są finansowaniem kontraktów wojewódzkich, ale tyl-
w roku 2007 z przekwalifikowania rezerw celowych ko tych zadań, o których roboczo mówi się, że są to
na przygotowanie Inspekcji Weterynaryjnej do uru- kontrakty polsko-polskie, to znaczy nie są to zadania
chomienia tego programu przeznaczono dla wszyst- dofinansowywane z budżetu Unii Europejskiej, tylko
kich województw 50 mln zł. Również pan poseł Ka- zadania własne samorządów dofinansowane z budże-
lemba wypowiedział się też w tej samej sprawie. tu państwa. I druga, to jest ostatnia kolumna, która
Jeżeli chodzi o podwyżki dla pielęgniarek w do- mówi o finansowaniu i dofinansowywaniu zadań,
mach pomocy społecznej, to są one pracownikami które są z kolei współfinansowane z budżetu unijne-
samorządowymi, w związku z tym ze strony rządu go. Tu rezerwa wynosi 21 mld zł. Jeżeli będą podsta-
nie było żadnego dofinansowania na podwyżki dla tej wy i metro będzie zakwalifikowane, ma pełne prawa
grupy zawodowej. uzyskać z tej rezerwy zarówno środki unijne, jak
Następne było pytanie pani poseł Masłowskiej. i środki, które mają stanowić wkład polskiego budże-
Pani poseł, jeżeli chodzi o VAT w budownictwie, to tu jako współfinansowanie. Tak że wydaje się, że
tutaj dla metra zagrożenia nie ma.
tutaj, jeżeli w dalszym ciągu będzie można uzyskać
To chyba są wszystkie pytania, na które trzeba było
zwrot z urzędów skarbowych za rachunki VAT-
odpowiedzieć. Dziękuję bardzo, panie marszałku.
-owskie pomiędzy 7 a 22%, jest szeroka definicja bu-
downictwa społecznego, przyjmująca 120–150 m na
mieszkanie i 300 m na dom. Natomiast nie potrafię
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
pani poseł w tej chwili odpowiedzieć, jaki będzie VAT
od wykupu mieszkań. To są już bardzo szczegółowe
Dziękuję bardzo, pani minister.
informacje. Jeżeli pani poseł pozwoli, to odpowiemy Zamykam dyskusję.
na to na piśmie. Chciałabym natomiast panią zapew- Zgodnie z art. 106 regulaminu Sejmu projekt
nić, że szacunek dochodów budżetowych nie będzie ustawy budżetowej Sejm kieruje do rozpatrzenia do
powodem do tego, żeby w jakikolwiek sposób wpły- Komisji Finansów Publicznych, a poszczególne części
wać na rozwiązania prawne. Przyjęto bezpieczną projektu rozpatrują także właściwe komisje sejmowe,
prognozę dochodów i nie uwzględniano żadnych do- które przekazują Komisji Finansów Publicznych sta-
datkowych wpływów z tytułu różnicy VAT pomiędzy nowiska zawierające wnioski, opinie lub propozycje
7 a 22%. Natomiast jeśli chodzi o ten szczególny, to poprawek wraz z uzasadnieniem.
powiemy. Po prostu jest to zbyt szczegółowe. Zgodnie z uchwałą Prezydium Sejmu w sprawie
Pani poseł Kotkowska pytała o waloryzację. Ro- określenia trybu prac nad projektem ustawy budżeto-
zumiem, że pani poseł chciała szerzej postawić pro- wej na rok 2008, komisje sejmowe przekażą swoje sta-
blem wysokości emerytur, dlatego że termin walory- nowiska Komisji Finansów Publicznych do dnia
zacji jest oczywiście znany, to jest 1 marca każdego 3 grudnia 2007 r., a Komisja Finansów Publicznych
roku. przyjmie sprawozdanie do dnia 7 grudnia 2007 r.
Pan poseł Piechociński pytał o budżet zadaniowy. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 2. po-
Zgodnie z obowiązującym na dziś stanem prawnym siedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
budżet zadaniowy stanowi element uzasadnienia do Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygło-
projektu ustawy budżetowej. Taki fragment jest za- szenia oświadczeń poselskich.
równo w uzasadnieniu, jak i, z tego, co mi wiadomo, Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze
do Sejmu został przekazany bardzo szeroki doku- zgłosić się do wygłoszenia oświadczenia?
ment przygotowany w kancelarii premiera i budżet Na razie jest lista czterech osób.
zadaniowy na rok 2008 jest tam przedstawiony bar- (Poseł Joanna Fabisiak: Jeszcze ja.)
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
188 Oświadczenia poselskie

Wicemarszałek Stefan Niesiołowski Poseł Janusz Piechociński:


Pani posłanka Joanna Fabisiak. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Po pierwsze,
W takim razie listę posłów zgłoszonych do wygło- chciałbym podziękować rządowi, dlatego że rzadko
szenia oświadczenia uważam za zamkniętą. zdarza się, aby w debacie budżetowej i jej końcówce
Jako pierwszy pan poseł Krzysztof Sońta, Prawo na sali więcej było konstytucyjnych ministrów niż
i Sprawiedliwość. posłów. To pokazuje bardzo wyraźnie, jaką wagę do
Nie ma pana posła. parlamentu, parlamentarzystów i sprawy przywią-
Pani posłanka Bożena Kotkowska, Lewica i De- zuje rząd, który niedawno rozpoczął swoje funkcjo-
mokraci. nowanie.
Nie ma pani posłanki. Po drugie, chciałbym zwrócić uwagę na nieobec-
Pan poseł Antoni Macierewicz, Prawo i Sprawie- ność kierownictwa Narodowego Banku Polskiego
dliwość. i prosić pana marszałka o to, aby zasugerował nieza-
leżnemu organowi, będącemu bardzo ważnym ele-
mentem tworzenia polityki gospodarczej, że brak
Poseł Antoni Macierewicz: uczestnictwa jego przedstawiciela w obradach w par-
lamencie powoduje, że temu parlamentowi odbiera
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje oświadcze- się odpowiedni prestiż, a także pokazuje się bardzo
nie związane jest z dwoma z trzech pytań, które za- wyraźnie, że nie wszystkie organy władzy państwo-
dałem wczoraj panu premierowi i na które nie otrzy- wej i instytucje państwowe równie poważnie jak my,
małem odpowiedzi. parlamentarzyści, traktują tę najważniejszą ustawę
Chodzi przede wszystkim o pytanie dotyczące obok samej konstytucji.
tego, czemu mianowicie miały służyć kłamstwa, ja- Po trzecie, chciałbym wyrazić pogląd, że jestem,
kie minister obrony narodowej, pan Bogdan Klich, tak jak cały ruch ludowy, republikaninem. Stąd nie
formułował pod moim adresem, jakoby żandarmeria
wartościuję, czy królowa angielska stoi wyżej od pre-
zatrzymała mnie na lotnisku Okęcie i tam wręczyła
zydenta Polski. Twierdzę, że każdy prezydent Polski
mi dymisję podpisaną przez pana premiera Tuska.
będzie nie tylko dla mnie, Polaka, stał wyżej, dlatego
To jest po prostu nieprawda. Na lotnisku Okęcie
że jego pozycja wynika ze wskazania w powszech-
ostatni raz byłem dwa miesiące temu. Cała ta scena
nych głosowaniach naszych obywateli. I jeszcze raz
jest fikcyjna, nieprawdziwa, mimo to podtrzymywa-
chciałbym zaapelować do wszystkich parlamentarzy-
na publicznie i wykorzystywana przez przychylne
stów, aby w każdej wypowiedzi publicznej panu pre-
panu premierowi i Platformie Obywatelskiej media
dla defamacji mojego nazwiska. Po drugie, chciał- zydentowi, panu premierowi, przedstawicielom rzą-
bym wiedzieć, czemu służy kłamstwo mówiące du, wszystkim oddawali odpowiednią cześć i honor,
o tym, jakoby twarde dyski komisji weryfikacyjnej bo to jest bardzo istotne.
były kopiowane. To także jest informacja fałszywa, Ale chciałbym wykorzystać tę formę do przekaza-
nieprawdziwa. nia swoich uwag związanych z budżetem. Otóż, pro-
Chcę poinformować, że w obu tych sprawach wy- szę państwa, myślę, że ta dzisiejsza debata pokazała,
stąpię do Komisji Etyki Poselskiej i to przeciwko że może być inna kultura języka w polskim parla-
panu premierowi, gdyż pan Bogdan Klich jako euro- mencie i kiedy nie dyskutujemy o kwestiach regula-
poseł nie podlega tej instytucji. minowych albo też o sprawach ogólnopolitycznych –
Po drugie. Pytałem pana premiera i nie otrzyma- na których, tak jak na piłce nożnej, zdrowiu i jeszcze
łem wyjaśnienia, dlaczego złamał on prawo, uzasad- kilku rzeczach, wszyscy się znają – to okazuje się, że
niając odwołanie szefa Służby Kontrwywiadu Woj- na tej sali mamy do czynienia z bardzo merytorycz-
skowego pułkownika Kowalskiego tym, że realizował nymi wystąpieniami, bardzo wiele wnoszącymi.
on ustawę nakazującą mu pomoc komisji weryfika- Serdecznie chciałbym podziękować klubowi Pra-
cyjnej. Art. 64 tej ustawy nakazuje szefowi SKW po- wo i Sprawiedliwość, dlatego że w debacie w więk-
moc logistyczną i wszelką inną komisji weryfikacyj- szości głos zabierali byli wiceministrowie i ze zro-
nej. I jeżeli postanowiła ona zmienić siedzibę, miał zumiałych względów oni wskazywali na kształt tego
on obowiązek taką pomoc świadczyć. Wyrzucanie budżetu.
kogoś za to, że realizuje ustawę, jest złamaniem pra- Zadawałem sobie podczas tych naszych wielogo-
wa i w tej kwestii także będę zwracał się do instytu- dzinnych debat następujące pytania. Po pierwsze, czy
cji, mam nadzieję, jeszcze praworządnego państwa jest to budżet wyborczy? Tak, jest to budżet wybor-
polskiego. Dziękuję bardzo. (Oklaski) czy. Czy jest to budżet, o którym debatujemy w trochę
innym czasie niż czas, w którym on był tworzony? Bo
rozpoczęliśmy prace nad tym budżetem – struktury
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: rządowe – późną wiosną odchodzącego już roku. Czy
dzisiaj sytuacja gospodarki światowej, europejskiej
Dziękuję. i polskiej jest trochę inna niż wtedy, gdy budowaliśmy
Pan poseł Janusz Piechociński, Polskie Stronnic- ten budżet, gdy Ministerstwo Finansów zaczynało
two Ludowe. dawać wskaźniki do budżetu? Zdecydowanie tak. Czy
2. posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2007 r.
Oświadczenia poselskie 189

Poseł Janusz Piechociński Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:


sytuacja, z którą zmierzymy się w najbliższych mie- Dziękuję bardzo, panie pośle.
siącach i roku, będzie trudniejsza, niż mogliśmy I ostatnie oświadczenie – pani posłanka Joanna
w połowie tego roku przewidywać? Stwierdzam jed- Fabisiak, Platforma Obywatelska.
noznacznie, że jest trudniejsza.
Odnosząc się do wielu pytań dotyczących spraw
infrastrukturalnych, które tu były – zwracam uwagę Poseł Joanna Fabisiak:
na czas, który nieubłaganie minie – chciałbym tą
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
drogą przekazać kilka swoich uwag w tym zakresie,
(Poseł Janusz Piechociński: Poczekamy na panią.)
bo tutaj moja wiedza i doświadczenie są największe. (Poseł Jan Bury s. Józefa: Mały klub, ale czeka.)
Otóż sprawą fundamentalną jest to, aby upłynnić Po raz kolejny media doniosły o samobójstwie 12-
ten budżet z punktu widzenia zasilania procesów -latki. Niestety do tego wydarzenia były komentarze,
inwestycyjnych. Największą słabością jest to, że komentarze dramatyczne. Dramatyczne dlatego, że
w tym podziale na działy, rozdziały, rezerwy itd. bar- informujące o tym, iż samobójstwa wśród dzieci
dzo często bywa tak, że środki nie dochodzą na czas i młodzieży, gdyby wyrazić to na wykresie, to jest to
i bardzo często mamy do czynienia z taką sytuacją linia szybko się wznosząca. Taki fakt zdarza się co-
jak w roku 2006, kiedy to nieznowelizowany Krajowy dziennie. Wydaje się, że te alarmujące informacje są
Fundusz Drogowy spowodował przesunięcie znacz- przez nas lekceważone. Zaczyna prace nowy rząd
nych płatności realizowanych w roku 2006 na rok i stąd to oświadczenie i ten apel. Konieczne jest po-
2007 i przejadł, mówiąc nieładnie, znaczną część te- chylenie się z wielką uwagą nad młodzieżą i przeana-
lizowanie przyczyn, a wreszcie ich usunięcie w miarę
gorocznego budżetu wydawanego na drogi.
możliwości. Konieczne jest zablokowanie tej tenden-
Poza tym bardzo istotne, myślę, jest to, że jakby cji dramatycznej, tendencji, której akceptować nie
nie dostrzegamy jednego – że te wskaźniki ekono- wolno.
miczne, na których zbudowany jest budżet, w proce- Wreszcie konieczne jest także, aby nauczyciele
sach inwestycyjnych nie uwzględniają dużo większej i wychowawcy z większą troską obserwowali swych
inflacji. A więc, po pierwsze, dramatycznie rosną wychowanków, wiele takich faktów ma bowiem na-
nam ceny materiałów i surowców w związku z popy- prawdę podłoże banalne i tylko osamotnienie tych
tem na rynku. Po drugie, dramatycznie rośnie nam młodych osób powoduje tak dramatyczne gesty, tak
koszt robocizny z racji tego, co się dzieje. Nie tylko dramatyczne zakończenie młodego życia.
każdy hydraulik i spawacz wyjechał z Polski na Za- A zatem zwracam się z ogromną prośbą na tej
chód i tam pracuje trochę więcej, ale i widać wyraź- drodze przede wszystkim do rządu, aby podjąć sto-
nie, że procesy inwestycyjne natrafiły na tego typu sowne działania, ale także do wszystkich ludzi dobrej
woli, by bacznie przyglądać się młodym i pomagać im
bariery. Jedną z barier jest płaca. Proszę zwrócić
w tych najtrudniejszych chwilach, by żadne życie
uwagę na ceny przetargów sprzed roku na projekty ludzkie nie zgasło, bo jest nam potrzebne. Dziękuję.
drogowe czy kolejowe czy inne i na ceny z końca roku (Oklaski)
2007. Jeszcze niedawno mówiliśmy, że koszt budowy
kilometra autostrady w terenie nizinnym w wysokości
5,7– 6,5 mln euro to jest za dużo, dzisiaj godzimy się Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
i podpisujemy umowy na ceny na poziomie 9 mln
euro. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego że ustępu- Dziękuję bardzo.
jący minister transportu pan Jerzy Polaczek przygo- Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie.
tował program wieloletni. Ten program określający Na tym kończymy 2. posiedzenie Sejmu Rzeczy-
koszt na 124 mld zł na etapie cen jeszcze z wiosny pospolitej Polskiej.
tego roku, jak wyliczyliśmy, jest niedoszacowany, Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przej-
rzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu.
a to niedoszacowanie jest na poziomie 50 mld zł, czy-
O porządku dziennym 3. posiedzenia Sejmu wy-
li mówiąc wprost jest to 30–40% środków. Dlatego znaczonego na dni 6 i 7 grudnia 2007 r. zostaną
też apeluję, aby pamiętać w pracach budżetowych panie i panowie posłowie powiadomieni w terminie
o tych nowych realiach i szukać bardzo racjonalnych późniejszym.
rozwiązań w przepływie środków budżetowych i do- Zamykam posiedzenie.
stępie instytucji życia publicznego do nich. Dziękuję (Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszał-
bardzo. (Oklaski) kowską)

(Koniec posiedzenia o godz. 17 min 47)


Porządek dzienny* )

2. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej


w dniach 23 i 24 listopada 2007 r.

1. Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów


z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.
3. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o doradztwie podatkowym (druki nr 12 i 20).
4. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w spra-
wie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej (druk nr 17).
5. Wybór składu osobowego Komisji Etyki Poselskiej (druk nr 18).
6. Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 27).
7. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 28).
8. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2008 (druk nr 16).

Obecni posłowie według załączonej do protokołu listy obecności

*) Zmieniony – patrz s. 123.

Évaluer