Vous êtes sur la page 1sur 792

TK KH SD DEN NGAY SD BINH QUAN F6

312013 HOANG HAI YEN 332,900,000,000 223,472,928,177 HN


4861 ONG TA TRUNG DUNG 16,962,430,939 17,000,000,000 HN
913437 LUU THI THANH HUYEN 23,063,868,279 29,307,289,440 HN
372 ONG DO QUOC HUNG 81,104,038,807 70,254,155,045 HN
422369 MAI VAN LOI 99,448,504,420 100,179,300,000 HN
920463 PHAM NGOC TRUNG 76,472,466,667 83,800,000,000 HN
396442 THAN THI THAO 32,486,053,119 17,864,124,167 HN
136349 LE THUY HA 15,300,000,000 10,061,250,000 HN
464248 DINH VAN DUC 96,047,045,229 413,000,000,000 HN
689780 HOANG ANH TUAN 106,218,611,111 114,678,397,613 HP
696928 HOANG THI HONG LINH 78,444,558,246 76,853,760,385 HN
616213 HOANG HOA LONG 10,000,000,000 9,604,419,890 HN
630663 HA VAN LONG 90,078,400,000 90,412,500,000 HN
683680 DOAN THI THANH HUONG 43,905,833,249 23,695,611,111 HN
838455 NGUYEN VAN MINH 105,842,645,150 101,263,888,889 HN
47145 ONG TO PHUONG LY 8,525,000,000 8,176,376,094 HN
537945 PHAM VIET CUONG 31,408,411,585 17,003,192,222 HN
590171 VAN QUYNH GIAO 81,186,047,420 80,482,000,000 HN
292287 LE NGOC QUANG 63,464,200,000 50,560,280,000 HN
713057 PHAM ANH TUYEN 13,207,418,310 13,098,541,747 HN
391972 NGUYEN THI HOANG ANH 32,514,333,333 50,961,403,737 HN
722932 NGUYEN QUANG THANH 88,901,657,459 111,500,000,000 HN
13155 BA PHAM THI NGAN 103,458,004,945 101,263,888,889 HN
507078 DO XUAN VINH 61,178,662,491 66,364,444,892 HN
509842 NGUYEN NGOC THUY DUONG 73,989,788,596 60,766,666,667 HN
322716 NGUYEN THI QUYNH LAM 14,652,001,482 10,121,503,573 HN
14923 ONG NGUYEN XUAN THANG 19,447,046,870 23,240,000,000 HN
756833 NGUYEN TUAN SON 30,000,000,000 7,908,287,293 HN
646939 PHAM THI TAM 123,301,000,000 109,602,651,934 HN
283756 PHAM HOANG THOAN 14,795,000,000 8,035,822,222 HN
506236 TRAN THI THU HANG 10,057,240,284 10,632,596,111 HN
464919 DO NGOC CAN 68,000,000,000 50,638,888,889 HN
499139 NGUYEN THI QUYNH GIANG 9,978,003,651 10,221,308,416 HP
827463 PHAM HUYEN TRANG 12,720,208,444 29,616,350,000 HN
701528 NGUYEN THANH TUAN 24,428,337,041 24,189,800,000 HN
10710 BA TRAN THI NGOC LINH 11,102,473,048 21,988,998,916 HN
162121 BUI XUAN VINH 11,105,516,523 9,048,099,225 HN
31236 ONG PHAM TIEN DAT 17,779,966,004 17,896,274,466 HN
377226 PHAM THI LUU 17,345,000,000 16,984,535,644 HN
400981 PHUNG VAN THUY 14,367,157,176 6,136,091,667 HN
496635 PHAM HUU GIANG 27,000,000,000 7,225,391,250 HN
651867 DAM THI THANH VAN 13,403,289,981 7,126,875,000 HN
20921 ONG TRUONG MINH HAI 8,858,862,000 6,994,728,652 HN
806725 NGUYEN THI HONG LY 107,972,554,378 117,322,468,906 HN
570885 DOAN MINH TRONG 45,825,428,069 47,550,000,000 HN
599355 NGO THI THU HIEN 11,270,227,449 11,119,096,737 HN
613409 LUU THI NGOC BICH 19,790,165,746 10,606,665,500 HN
312533 TRAN ANH QUAN 11,972,442,174 6,219,916,667 HN
629289 NGUYEN VAN MINH 13,468,745,464 11,861,282,233 HN
459957 NGO THU THUY 14,118,216,667 31,480,885,000 HN
449270 PHAM THI THUY 8,015,000,000 6,910,662,983 HN
442843 DAO TUAN CUONG 12,551,000,000 12,159,005,525 HN
541 ONG TRAN ANH TUAN 42,000,000,000 41,767,955,801 HN
513414 TA NGOC THANG 49,240,717,674 27,665,248,750 HN
504417 NGUYEN CUONG LONG 8,160,240,000 8,240,999,308 HN
23793 ONG LE QUANG HUNG 12,806,780,928 6,767,200,000 HN
525744 DAO TRUNG KIEN 11,366,400,639 11,625,000,000 HN
516426 VU NHAT 105,842,645,150 129,400,000,000 HN
26689 BA PHAM TO QUYEN 15,998,875,000 35,000,000,000 HN
432355 NGUYEN CONG SON 19,732,217,327 20,127,716,483 HN
4550 ONG LUU VIET THANG 10,993,863,573 5,433,387,000 HN
657967 VU LAN ANH 12,797,772,053 13,035,469,993 HN
844513 NGUYEN THI MAI HUONG 79,592,190,591 74,014,222,222 HN
502076 NGUYEN THI DUOM 13,963,438,056 26,292,619,080 HN
414838 HUYNH PHONG TRANH 32,307,465,016 43,704,000,000 HN
515022 DOAN THI KHANH VAN 79,911,558,161 77,829,100,250 HN
835022 LUU KIEM THANH 19,285,262,218 10,358,944,444 HN
566757 NGUYEN THI KIM DUNG 10,073,382,500 9,436,608,314 HN
555528 NGUYEN VAN HOANG 44,397,400,000 21,769,708,333 HN
744818 NGUYEN HOANG HAI 13,165,528,132 9,879,424,718 HN
866549 DINH QUY PHU 10,050,000,000 5,532,541,667 HN
522406 NGUYEN QUANG KHAI 12,000,000,000 6,216,883,333 HN
195398 PHAM LE HUNG 196,064,348,066 200,827,000,000 HN
529293 NGUYEN NGOC HONG 82,259,918,479 88,356,196,118 HN
609519 NGUYEN THI MINH TUYEN 20,558,807,500 34,883,659,306 HN
629115 TRAN THI HONG VAN 116,783,944,444 117,322,468,906 HN
379086 VU VAN VUONG 80,000,000,000 542,732,639 HP
410237 PHAM THI DUNG 32,360,384,874 27,773,864,707 HN
537147 LE VAN TUAN 91,248,492,363 100,473,611,111 HN
537686 NGUYEN BA TRUNG TINH 13,844,214,565 23,539,359,106 HN
5401 BA VU THI MY 10,980,000,000 6,215,366,667 HN
595850 DOAN VAN HIEN 11,109,568,889 5,694,310,417 HP
45957 ONG HOANG ANH PHUC 35,640,476,000 16,899,400,000 HN
550914 NGUYEN VAN LUU 91,006,348,643 59,324,576,524 HN
663219 LE NGOC GIAP 10,047,268,242 10,191,784,046 HN
294080 NGUYEN HOA CUONG 101,188,055,556 97,550,338,531 HN
128872 VO THI THU THUONG 10,062,430,556 22,380,000,000 HN
593335 HO VAN HUONG 50,607,083,333 63,829,395,794 HN
830162 TRINH VAN TRUNG 107,678,804,701 39,107,529,191 HN
470486 DANG TRAN DAT 19,502,443,002 21,443,662,509 HN
236601 LE THI BICH THUY 18,142,698,936 10,064,250,000 HN
479403 VU HOANG DUONG 71,000,000,000 44,218,705,417 HN
468988 VUONG DINH HUNG 94,446,900,000 176,212,388,888 HN
339194 NGUYEN VIET DUNG 100,600,000,000 93,979,158,673 HN
746450 PHAN THI HAO 18,000,000,000 10,060,833,333 HN
435013 DINH QUANG TRI 32,181,767,956 36,450,000,000 HN
827669 HOANG THI QUE 13,092,198,594 5,267,475,836 HN
524443 TRINH QUANG MINH 91,913,811,332 83,348,888,889 HN
111163 LAI THI DUNG 8,450,000,000 8,420,179,251 HN
26825 ONG PHAM ANH QUAN 36,500,000,000 20,090,416,667 HN
551837 VU VAN TRUONG 67,734,806,630 53,304,166,667 HP
290716 NGUYEN VAN LAN 33,561,138,730 15,136,810,459 HN
577745 NGUYEN ANH TUAN 31,000,000,000 15,540,500,000 HN
147963 DOAN DUC MAU 50,172,222,222 65,100,000,000 HN
341043 VU VAN HUNG 100,473,611,111 91,248,492,363 HN
301720 NGUYEN HUU KHUONG 63,375,492,261 50,600,555,556 HN
885492 TA THI TAN 86,432,870,771 101,188,055,556 HN
548755 PHAM THI KIM TUU 13,750,000,000 8,063,500,000 HN
135502 NGUYEN TIEN DUNG 20,868,998,204 10,858,000,000 HN
451180 VU DANG MINH 97,577,703,300 90,943,193,370 HN
878546 LE NGOC MAI 13,000,000,000 9,179,567,525 HN
188854 DUONG THI THUY 101,201,111,111 100,179,300,000 HN
589586 NGUYEN ANH TUAN 11,040,269,444 4,700,237,691 HN
25494 ONG NGUYEN THANH HOANG 17,380,139,167 15,172,359,359 HN
560839 TRAN QUOC THAN 91,006,348,643 46,833,675,000 HN
28 BA LE THUY LINH 10,012,198,895 5,425,575,000 HN
687603 LAI DUY DONG 18,051,444,709 10,062,688,889 HN
874802 TRINH PHAN THIEN 86,506,520,534 82,291,050,194 HN
8944 BA LE THI TUYET ANH 16,795,591,204 5,620,305,556 HN
292616 TRAN VAN KHOA 113,770,066,976 101,263,888,889 HP
369180 DINH VAN TIEN 100,344,444,444 90,000,000,000 HN
18249 BA LE THI THU THUY 37,596,614,185 38,866,121,491 HN
929168 PHAM THE ANH 12,072,500,000 23,460,487,037 HN
383645 VU THI HUONG 12,345,527,492 11,700,000,000 HN
679782 NGUYEN THI THU HANG 30,228,536,667 46,730,000,000 HN
886327 PHAM DINH TRUONG 13,000,000,000 6,037,200,000 HN
733856 LE XUAN HOANG 18,876,449,621 11,102,473,048 HN
464254 VU TRAN NGUYEN 95,596,000,000 90,943,193,370 HN
230946 DAO THANH HAI 101,201,111,111 99,448,504,420 HN
293821 NGUYEN MANH HUNG 14,765,937,905 15,546,775,013 HN
330740 PHUNG NGUYET MINH 10,000,000,000 5,437,250,000 HN
45628 BA BUI THU HA 10,073,760,771 10,047,919,668 HN
918235 TRAN CONG BAY 12,000,000,000 5,595,833,333 HN
612080 NGUYEN THI PHUONG 90,436,420,833 80,482,000,000 HN
327184 VU ANH TUAN 50,487,095,670 50,277,342,655 HN
8026 ONG HOANG ANH DUNG 12,669,305,556 24,746,046,313 HN
14449 ONG NGHIEM XUAN TU 9,040,000,000 8,363,696,133 HN
519524 TRAN TRUNG HOAN 10,000,000,000 5,410,784,722 HN
491611 DIEM THI THANH THUY 14,000,000,000 1,389,514,366 HN
460160 BUI XUAN SON 96,204,734,014 81,502,241,471 HN
551733 NGO THI HONG 12,299,287,500 11,964,112,569 HN
428775 DANG THANH HANG 10,120,000,000 9,618,784,530 HN
731896 TRUONG THI NGA 12,783,199,726 6,538,458,333 HN
830383 LE VAN NGHIA 11,182,692,014 22,251,884,033 HN
575160 DO THANH HANG 18,648,000,000 11,917,756,906 HN
127196 VU ANH DUONG 15,323,225,090 8,547,741,667 HN
605 BA NGUYEN THUY HANH 17,166,337,007 6,493,731,002 HN
622588 DINH THI THU HUONG 109,602,651,934 101,328,888,889 HN
441440 TRAN VAN QUANG 62,213,000,000 50,300,000,000 HN
37523 ONG PHAM NHAT VUONG 101,277,777,778 83,995,243,878 HN
168861 TRAN THI TUYET 47,981,391,307 30,138,666,667 HN
842488 PHAM THANH TUNG 12,471,960,492 9,102,044,059 HN
470561 DO THI HAI UYEN 50,301,250,000 62,741,752,785 HN
306452 HOANG VAN TUAN 9,944,186,694 5,412,500,000 HN
449258 DO THI THANH 32,097,507,455 17,657,475,000 HN
799028 TRIEU VIET DUNG 22,124,943,160 10,140,555,556 HN
514148 LE THI HONG HOA 20,086,111,111 31,728,000,000 HN
609392 NGUYEN TUAN 11,264,964,444 10,836,428,729 HN
441168 NGUYEN VU THU HANG 12,552,280,000 24,563,535,912 HN
571260 PHAN THI TIEN 13,673,618,018 11,084,374,434 HN
109149 PHAN SAO NAM 35,481,000,000 25,241,665,917 HN
664 ONG LE TRONG QUE 40,000,000,000 409,487,100 HN
1282 ONG LUONG NGOC TU 23,745,399,125 43,935,282,165 HN
543704 TRAN CUONG 12,393,450,000 24,130,526,862 HN
595498 BUI MANH HUNG 27,346,898,074 14,774,155,580 HN
523829 NGUYEN DUC HUNG 120,520,000,000 113,140,000,000 HN
361642 NGUYEN QUANG DUNG 11,519,226,519 6,036,250,000 HN
178094 PHAM LE THANH SON 40,257,683,725 20,684,888,889 HN
498559 HOANG NGOC HUNG 53,273,049,028 21,614,111,111 HN
496710 TRAN DAC DAI 13,978,033,333 26,306,591,995 HN
14895 ONG DINH HONG LAN 9,025,692,992 8,174,007,061 HN
602454 NGUYEN THI LAN PHUONG 13,550,000,000 15,097,265,193 HN
407 ONG TRAN HIEU 9,500,978,139 6,575,707,809 HN
436021 BUI LE THUY LINH 42,737,668,959 42,881,257,966 HN
483193 PHAM THINH 18,048,337,552 38,000,000,000 HN
2431 ONG VU VAN TUAN 12,700,000,000 10,350,750,000 HN
537020 CAO DINH QUAN 11,364,811,295 6,029,650,000 HN
162500 NGUYEN KHAC TIEN HAI 10,061,666,667 17,350,000,000 HN
382304 NGUYEN HOANG ANH 14,424,495,151 7,903,770,833 HN
497794 NGUYEN ANH TUAN 13,975,690,608 7,573,650,000 HN
10034 BA NGUYEN THI CAM THACH 12,660,000,000 4,324,660,500 HN
150100 NGUYEN THANH HANG 11,634,868,750 7,899,760,946 HN
20302 ONG HOANG TUNG BACH 16,249,000,000 12,925,599,955 HP
382781 NGUYEN CONG TAM 27,699,691,419 15,003,000,000 HN
49702 ONG PHAN HOANG DUC 25,241,665,917 35,481,000,000 HN
4548 ONG TRAN DINH TUAN 10,993,863,573 10,181,865,524 HN
554114 THAM QUOC THANG 11,335,413,473 12,787,119,604 HN
421701 NGUYEN THANH TAM 8,185,797,000 8,000,455,997 HN
43683 ONG TRAN NGOC DUNG 9,664,083,889 8,657,915,006 HN
520227 VU THI THANH TINH 11,371,473,401 5,630,569,444 HN
122937 NGO QUOC DOANH 15,350,988,111 29,169,085,537 HN
109070 BUI THI PHUONG 35,485,002,688 10,893,250,000 HN
538189 BUI DUC KIEN 67,933,426,578 68,135,168,904 HN
836757 LE THI QUYNH HUONG 29,953,092,950 30,536,090,578 HP
166334 NGUYEN THANH NGHI 64,632,880,265 27,863,854,046 HN
5874 ONG DO VIET HAI 9,317,000,000 8,624,634,519 HN
7081 ONG PHAM VIET TUAN 10,975,086,213 11,660,441,579 HN
38108 ONG NGUYEN THANH HUNG 9,600,000,000 8,344,751,381 HN
440551 NGO THI HOANG YEN 18,563,535,912 20,000,000,000 HN
921890 PHAM VAN HA 12,896,132,597 13,050,000,000 HN
8275 BA DANG THANH HOA 16,830,000,000 9,698,211,042 HN
859887 NGUYEN THI PHUONG HAO 17,480,000,000 12,793,591,160 HN
469019 NGUYEN HAI HUE 12,000,000,000 3,118,212,500 HN
907804 NGUYEN THU HUONG 18,200,000,000 11,309,944,751 HN
603272 LE THI HOA HONG 53,512,142,624 59,379,610,000 HN
117972 NGUYEN HONG HANH 8,440,000,000 8,316,408,840 HN
9257 ONG DANG DUY PHUC 16,790,000,000 8,238,266,667 HN
712646 LE VAN BINH 17,233,959,289 24,856,613,884 HN
531420 HOANG MINH NGOC 45,790,777,839 49,198,699,859 HN
773459 PHAM QUYNH TRANG 13,128,135,858 12,822,784,284 HN
146085 TRAN THI TUYET LAN 11,636,315,891 6,055,916,667 HN
449096 NGUYEN HAI HA 11,479,379,006 5,009,820,000 HN
271686 DOAN THI HANG 14,850,000,000 13,825,964,590 HN
375179 HOANG LAN HUONG 11,511,776,667 23,063,679,207 HN
113192 DINH HAI HOA 25,220,523,605 25,446,456,268 HN
20867 BA DINH TIEU KHUE 37,242,000,000 15,543,462,267 HN
189573 NGUYEN CONG DINH 15,050,375,976 14,859,764,421 HN
696791 NGUYEN QUOC HUNG 18,550,000,000 18,334,254,144 HN
424000 NGUYEN THI LAN PHUONG 10,060,083,333 14,500,000,000 HN
729411 THAI TRAN DUC 13,187,471,487 5,437,250,000 HN
16176 BA NGUYEN PHUONG THAO 16,495,856,263 9,353,627,267 HN
20373 ONG DO VAN HIEN 10,104,173,282 5,177,916,667 HN
714063 NGUYEN VU TRUNG 43,970,022,222 20,613,333,333 HN
12620 BA NGUYEN THI PHUONG THAO 11,834,861,486 6,191,100,000 HN
19546 ONG NGUYEN BA THUC 37,357,383,904 20,255,555,556 HN
47897 BA HA THI HUONG HUONG 15,554,988,000 8,549,583,333 HN
611653 LE VAN MINH 10,059,583,333 19,054,447,917 HN
208289 HIDEHARU NAKAMURA 55,000,000,000 1,353,591,160 HP
629541 NGUYEN THI THANH HAI 13,468,433,333 25,583,177,186 HN
901327 PHAM HUY HOANG 29,674,655,737 10,374,350,200 HP
103822 DAO THI HONG LIEN 35,521,178,401 20,094,722,222 HN
420818 HOANG QUOC KHANH 14,291,890,857 15,562,853,168 HN
387212 NGUYEN CHI SU 24,900,000,000 21,141,026,823 HN
17792 BA HOANG THI HANH 16,443,215,470 9,327,600,000 HN
170919 TRINH THANH HAI 15,090,625,000 32,620,987,008 HN
357423 TRAN THU BACH HA 50,300,000,000 47,409,325,967 HN
14863 ONG LE XUAN BA 9,026,154,255 9,431,635,442 HN
588152 DINH DIEU HUONG 11,966,750,000 10,473,239,380 HN
715671 TRAN THI THANH PHUONG 10,105,032,867 9,702,166,894 HN
724087 NGUYEN TRUONG SON 9,902,451,667 16,894,416,319 HN
626917 HOANG NGOC LINH 20,839,355,556 34,066,546,438 HN
304746 LE CONG DINH 8,255,000,000 7,626,153,090 HN
193260 TRAN THI HONG THUY 15,026,906,077 14,200,000,000 HN
609963 HOANG HAI DANG 13,515,355,725 16,539,340,823 HN
461412 TONG HAI NINH 14,103,364,603 11,861,256,133 HN
233427 NGUYEN TRUNG DUNG 17,755,000,000 3,156,394,167 HN
325930 TA VAN TO 63,048,322,382 63,464,200,000 HN
777049 NGUYEN THI PHUONG 8,059,068,313 8,015,193,868 HN
369292 NGUYEN HONG GIANG 47,000,000,000 4,171,270,718 HN
573703 DO HOANG GIANG 17,933,701,657 26,740,000,000 HN
38756 BA TRAN PHUONG HA 15,752,762,431 8,801,723,333 HN
25396 ONG LE SY NGOC 16,034,643,456 4,620,993,889 HN
25416 BA LUU THI CUONG 16,032,365,387 16,939,000,750 HN
167405 DO QUANG THAI 26,925,073,449 31,931,000,000 HN
644256 DINH MINH HIEU 9,913,719,375 17,000,000,000 HN
464404 LE MINH TU 22,493,254,144 25,418,000,000 HN
23910 ONG PHAM VAN TRONG 8,750,000,000 6,238,469,244 HN
656991 NGUYEN THI KHANH CHI 13,387,943,902 15,214,194,955 HN
37189 BA DINH THI HANH 15,784,377,292 31,430,429,874 HN
593467 TRAN THI PHUONG MAI 90,602,209,945 413,000,000,000 HN
32623 ONG PHAM MANH HAN 8,640,665,850 6,838,585,126 HN
541579 NGUYEN TIEN DUC 21,804,143,425 19,147,635,415 HN
328805 NGUYEN ANH THANG 52,000,000,000 50,850,989,104 HN
467412 TRAN MANH THANG 14,083,183,333 26,597,332,196 HN
209645 LE HOANG MINH 15,000,000,000 7,097,319,444 HN
14746 ONG PHAM TRONG PHUONG 12,639,915,381 6,669,720,658 HN
10432 BA NGUYEN THI HUONG 38,170,155,556 54,504,475,138 HN
6318 ONG DOAN HUY VINH 25,956,898,695 13,834,925,000 HN
268855 TRAN VAN PHU 14,853,685,556 13,749,594,721 HP
8766 ONG NGUYEN ANH TUAN 28,730,000,000 19,781,000,556 HN
18638 ONG TONG THANH PHUC 37,543,105,167 54,018,699,655 HN
525919 TRAN VO HANH 8,149,270,985 3,997,904,999 HN
18436 ONG DOAN NGOC LY 37,596,614,185 20,610,000,000 HN
458709 DO THI HIEU 43,793,739,906 21,621,083,333 HN
608662 PHAM DUY GA 13,526,453,039 13,747,000,000 HN
266981 PHAN ANH NHAT 18,461,894,444 10,060,000,000 HN
8741 ONG HO HUY CHUONG 25,828,064,852 27,013,022,808 HN
374705 NGUYEN SON TUNG 32,620,987,008 15,090,625,000 HN
42265 ONG PHUNG DUC CHINH 25,315,972,222 44,989,038,674 HN
8162 ONG TO VAN DONG 25,899,447,514 13,692,035,059 HN
38653 ONG TRINH DUC THAO 15,755,325,451 8,803,512,999 HN
477676 VU XUAN TUNG 14,008,287,293 7,589,050,000 HN
571481 LE QUANG THU 12,517,113,470 6,546,976,109 HN
13934 ONG NGUYEN VAN THACH 11,830,000,000 6,539,541,667 HN
104139 NGUYEN QUANG TRUNG 35,499,000,000 15,200,958,333 HN
322378 VU THAI HUYEN 65,723,756,906 68,000,000,000 HN
294144 BUI MINH TRUNG 63,423,000,000 63,375,492,261 HN
202169 LAI DUC VINH 34,000,000,000 15,529,937,500 HN
402273 NGUYEN THI THU HIEN 83,126,775,063 80,855,648,886 HN
553340 TRAN TIEN DUNG 13,735,641,889 13,955,824,144 HN
301794 DO THI DINH 52,200,000,000 12,854,408,853 HP
484319 TRAN THI MY LINH 27,643,000,000 11,903,726,389 HP
712043 VU HOANG YEN 13,212,667,556 25,500,000,000 HN
442411 HOANG QUOC BAO 14,200,000,000 7,609,184,000 HN
497447 HOANG THANH TUNG 11,064,441,667 23,130,875,000 HN
623009 DO THI QUYNH MAI 12,098,872,815 12,300,000,000 HN
439030 LUONG VAN BINH 14,218,011,050 14,790,000,000 HN
918087 HOANG PHUNG HIEP 12,904,337,122 6,916,921,183 HN
515036 PHAM VIET LY 17,602,150,000 4,024,283,333 HN
39 ONG PHAM DUC AN 40,000,000,000 40,237,666,667 HN
185392 DO HOANG QUOC KHANH 11,988,100,000 9,095,967,774 HN
336084 TRAN QUANG TUYEN 42,117,700,500 56,176,535,185 HN
493954 LE VINH VUONG 50,167,580,000 46,966,158,674 HN
7496 ONG TRAN DUC LUONG 25,924,318,407 54,200,000,000 HN
616687 TRUONG QUANG HAI 28,920,000,000 28,551,424,309 HN
319216 NGUYEN VAN TUAN 20,000,000,000 11,909,944,751 HN
14744 BA VU PHUONG NGA 16,560,394,772 9,485,150,000 HN
524004 NGUYEN THI KIM NGAN 12,066,519,337 13,453,000,000 HN
100859 BUI THU HAI 12,725,829,069 12,444,404,057 HN
270689 HOANG THI TUYET CHINH 11,073,516,667 21,957,423,956 HN
199186 TRAN MANH HA 15,003,000,000 10,826,340,695 HN
188840 NGUYEN VAN DANG 200,326,514,701 202,527,777,778 HN
706132 DOAN THI HONG HA 52,000,000,000 33,666,666,667 HP
658567 KIEU THI SON 13,385,082,873 7,104,060,644 HN
753902 TON THU HIEN 12,184,329,865 13,173,187,415 HN
24489 ONG LE MINH DUC 16,055,000,000 8,522,904,028 HN
802243 LE THANH HA 12,386,850,829 12,620,000,000 HN
706778 VO THI KIM DUNG 11,202,762,431 10,900,000,000 HN
3667 BA DINH THI LAN HUONG 17,000,000,000 15,814,008,403 HN
24597 BA NGUYEN PHAM HONG LIEN 9,979,823,204 5,421,812,500 HN
14091 ONG BUI THANH TUYEN 9,072,000,000 8,880,088,398 HN
829561 NGUYEN THI THU 43,930,000,000 10,821,569,444 HP
19960 ONG NGUYEN DINH LONG 8,900,000,000 8,676,452,657 HN
735212 LUONG VAN MINH 8,062,860,000 8,087,650,318 HN
848416 KIEU NGUYEN 13,064,171,666 7,028,583,333 HN
850519 NGUYEN THANH KHA 12,760,047,206 6,776,333,333 HN
890464 NGO VAN DUNG 67,520,000,000 100,600,000,000 HN
2300 ONG NGUYEN HONG THANG 9,440,000,000 9,750,288,850 HN
7189 BA NGUYEN THI HUONG 11,860,000,000 5,424,569,444 HN
6884 ONG NGUYEN DUC HIEU 9,291,455,440 6,512,123,137 HN
676987 NGO MINH KIEM 13,339,779,006 7,065,788,468 HN
299626 LE THI CHUNG 14,740,500,000 8,037,888,889 HN
201665 BUI MINH HOANG 12,591,397,222 24,635,635,359 HN
601082 NGO THI ANH THU 11,269,338,248 13,454,192,972 HN
18935 BA NGUYEN THI THANH HAI 16,371,336,548 9,226,924,331 HN
317093 TRAN THI KIM DUNG 14,698,032,511 15,358,000,000 HN
339728 DANG THI HANH 11,961,625,000 22,103,396,570 HN
508917 NGUYEN THI THOA 31,577,354,332 16,703,500,000 HN
7241 ONG MAI THE LOAN 25,927,708,333 45,656,932,538 HN
794029 NGUYEN THI HONG HANH 13,120,000,000 5,446,625,000 HN
37330 ONG NGUYEN DO QUY 15,784,377,292 30,269,977,932 HN
17796 BA TRAN THI TRA GIANG 12,108,355,814 9,171,705,035 HN
613582 TRINH TUYET NGA 13,500,000,000 13,701,544,774 HN
566224 NGUYEN DAC HUNG 60,382,500,000 73,866,708,621 HN
333016 LE KIM NGAN 28,088,159,259 15,090,625,000 HN
185412 NGUYEN THI THU HANG 34,068,048,633 20,077,500,000 HN
576090 NGUYEN THI KHANH HA 11,284,456,009 5,432,840,278 HN
505067 NGUYEN VAN PHU 11,389,245,258 25,418,000,000 HN
635109 DO THI NHI 8,100,000,000 5,010,773,481 HN
2356 BA VO QUYNH PHUONG 10,000,000,000 9,060,773,481 HN
22936 ONG NGUYEN PHUONG NAM 11,781,002,325 11,420,152,333 HN
8937 ONG LE HONG HA 38,352,596,685 43,500,000,000 HN
694847 NGUYEN TIEN DAT 12,030,000,000 9,377,016,575 HN
381301 DONG THI YEN 67,248,492,066 HN
476788 BUI THI THU HOAI 11,400,400,000 22,844,555,556 HP
466861 DOAN THI LIEN PHUONG 11,420,347,547 4,585,966,000 HN
878937 NGUYEN THANH BINH 11,164,986,641 9,417,449,382 HN
236143 VU MANH TUAN 8,300,000,000 4,690,150,894 HN
18888 ONG MAI THE PHUONG 8,940,000,000 7,800,060,711 HN
572022 NGUYEN TRUONG THO 13,670,512,665 7,286,189,167 HN
3119 BA NGUYEN THI NGOC MAI 39,431,478,291 31,990,972,422 HN
692012 LE QUYNH TRANG 50,172,222,222 61,515,066,942 HN
22302 BA DO THI HOA 11,785,239,296 11,399,229,849 HN
3296 ONG PHAM TUAN LINH 11,893,954,633 6,309,927,466 HN
758304 NGUYEN TUAN VINH 8,000,000,000 13,064,171,666 HN
4347 ONG DO THANH NGHI 10,994,820,183 5,734,105,000 HN
716362 HOANG TRAN ANH 12,383,329,852 6,512,791,667 HN
576974 NGUYEN QUOC HUY 31,000,000,000 29,787,292,818 HN
870800 NGUYEN THI PHUONG HANH 20,724,583,333 40,118,652,818 HN
30442 ONG THANG VAN LUONG 15,879,367,698 8,993,415,600 HN
530403 LE THU HANG 12,265,226,421 6,457,150,167 HN
189364 MAI THANH SON 11,602,209,945 HN
545340 DAO VAN BINH 12,056,533,333 26,100,000,000 HN
45648 ONG NGUYEN QUOC HUNG 55,524,861,878 40,000,000,000 HN
515124 DINH THI KIM DUNG 13,905,280,000 26,201,213,632 HN
715936 NGUYEN MINH TAM 13,207,000,000 13,545,916,556 HN
541600 NGUYEN DUY QUY 20,773,359,781 10,858,000,000 HN
641797 LE THI HONG LINH 10,059,583,333 16,900,000,000 HN
328763 NGUYEN LIEM 11,099,771,488 5,834,558,333 HN
413972 NGUYEN QUANG NINH 14,300,000,000 13,485,188,958 HN
39294 ONG TRAN QUANG DIEN 28,341,337,989 46,981,589,756 HN
9673 ONG BUI QUANG HIEP 19,385,406,944 37,301,804,167 HN
3835 ONG NGUYEN DUC THIEN 11,000,000,000 251,668,750 HN
16043 BA DANG THI THUONG 16,500,000,000 7,766,416,667 HN
507049 LE THI BAY 22,581,193,663 17,138,676,929 HN
267054 CHU MINH TIEN 14,866,499,171 14,654,380,327 HN
504055 NGUYEN QUANG HUY 12,073,000,000 23,687,292,049 HN
307962 NGUYEN HONG NHUNG 14,715,985,300 8,048,933,333 HN
512564 TRAN DANG KHOA 79,911,558,161 87,152,037,207 HN
11136 BA TIEU THI THU HUONG 9,132,654,980 6,879,165,165 HN
463502 NGUYEN THI THUAN 14,086,938,121 14,160,066,666 HN
221672 DUONG THI HONG HANH 10,060,545,960 9,828,607,446 HN
186388 NGUYEN HOANG TU 15,062,237,667 11,820,000,000 HN
505996 PHAM HOAI ANH 11,388,620,833 22,475,138,122 HN
9431 ONG VU MANH HUNG 23,695,611,111 43,905,833,249 HN
898061 DUONG QUOC TOAN 10,109,000,000 9,119,812,155 HN
715188 BUI THANH BINH 17,923,891,958 18,170,000,000 HN
665425 DO THI MAI HOA 13,358,830,529 7,070,071,000 HN
845379 HOANG THI THU HANG 17,942,486,508 10,061,250,000 HN
597975 LUONG THI MINH CHIEN 13,567,067,165 12,771,842,159 HN
626345 HA THI NHU QUYNH 18,300,000,000 18,657,458,564 HN
26136 ONG DUONG VINH SUONG 8,700,000,000 8,528,655,387 HN
459350 HA VU HUYEN DIU 12,072,500,000 30,138,146,328 HN
621629 NGUYEN VAN CAM 11,251,457,574 9,500,000,000 HN
326823 NGUYEN MAI LAN 18,974,467,462 9,500,500,000 HN
938769 LE THI BICH HANH 12,847,453,932 6,798,196,750 HN
247721 DO THE LOC 14,917,127,072 8,215,533,333 HN
494497 HOANG VAN TRI 17,357,000,000 17,638,287,293 HN
891442 HOANG ANH TUAN 17,597,696,687 10,059,583,333 HP
207969 NGUYEN THE THINH 15,000,000,000 8,215,533,333 HN
23478 BA DO THI BACH HOA 16,088,824,367 9,016,844,444 HN
402785 NGUYEN TIEN VUONG 14,355,973,890 7,848,695,833 HN
413194 NGUYEN THUY HONG 32,334,194,460 17,206,590,000 HN
750151 NGUYEN KIM DIEP 13,154,403,000 11,749,713,137 HN
502023 NGUYEN ANH PHUONG 18,327,870,007 10,116,277,778 HN
577518 LE THI HIEN 24,686,667,165 12,645,112,500 HN
911070 VU VAN DUNG 12,938,163,681 12,550,000,000 HN
862503 DO XUAN TRUONG 29,834,254,144 15,596,633,889 HN
502827 VU THANH TUNG 13,955,824,144 13,735,641,889 HN
690549 VU THI HA 11,216,438,792 6,027,733,333 HN
428604 PHAM VAN MINH 14,259,096,828 7,733,380,000 HN
182794 DO QUANG KHANH 11,028,442,414 10,970,235,014 HN
234740 LE HONG ANH 11,587,108,402 6,038,300,000 HN
432377 NGUYEN TRUNG KIEN 8,184,000,000 8,138,784,530 HN
12962 BA NGUYEN THI BICH LIEN 38,000,000,000 32,651,933,702 HN
333539 TRAN THI VAN ANH 19,398,397,790 13,500,000,000 HN
205540 NGUYEN THI HUONG LIEN 293,665,277,778 242,483,880,838 HN
423342 LE HUYEN DIU 11,500,000,000 4,765,343,056 HN
628685 CHU NGOC HOANG ANH 13,479,446,278 7,194,637,847 HP
384848 VU THI HAI ANH 14,404,134,449 35,625,398,517 HN
485493 LUONG THI LAN ANH 11,080,298,342 11,019,633,333 HN
7688 BA NGUYEN THI MINH HUONG 9,250,000,000 9,129,834,254 HN
36792 ONG LE QUANG PHU 80,855,648,886 83,126,775,063 HN
887632 NGUYEN THI QUYNH 8,040,000,000 6,240,955,655 HN
612437 TRAN DINH DAI 30,752,727,946 42,177,534,539 HN
181734 VU THI MAI OANH 41,721,438,000 33,736,374,771 HP
485440 NGUYEN CONG HOAN 11,045,303,867 10,700,000,000 HN
523944 DO VAN ANH 12,000,000,000 6,217,444,567 HN
104722 NGUYEN BINH DONG 15,455,000,000 25,750,000,000 HN
922317 DANG HAI HA 12,000,000,000 5,534,005,278 HN
224559 NGUYEN HOANG LINH 42,756,357,071 20,273,957,544 HN
348691 VU THUY NINH 14,520,000,000 13,761,407,296 HN
730816 TRAN HOAI AN 10,104,606,944 11,962,143,445 HN
207331 NGUYEN THI XUAN HUONG 12,163,021,568 6,387,587,500 HN
137834 HOANG MINH HIEU 8,000,000,000 7,955,801,105 HN
18431 ONG PHAM NGOC PHONG 16,400,000,000 9,366,850,829 HN
115876 VU VAN TU 11,665,000,000 5,833,350,000 HN
710631 LE QUYNH HUONG 12,500,000,000 12,121,048,925 HN
369286 HOANG MANH CUONG 17,376,266,667 31,829,739,491 HN
305970 PHAM ANH DUC 14,717,817,078 15,068,750,000 HN
524992 NGUYEN THI HIEN 13,880,000,000 6,688,090,354 HN
102749 HOANG VAN XO 15,462,597,222 15,393,454,538 HN
163036 BUI THI HONG THUONG 15,139,699,377 16,507,736,148 HP
625098 LUYEN THI THU NGA 20,869,922,652 10,860,166,667 HN
319788 NGUYEN THI THANH HANG 21,441,935,652 10,981,799,222 HN
522971 LE DUY HUNG 13,888,827,072 15,278,150,000 HN
901161 NGUYEN THI LUAN 12,770,000,000 7,041,049,167 HN
385586 NGUYEN VIET HUNG 14,403,314,917 14,000,000,000 HN
404002 NGUYEN THI QUYNH LINH 20,373,319,509 21,107,129,153 HN
342921 LE THI BICH NGAN 11,100,000,000 4,023,833,333 HN
728704 VU HOANG TUNG 13,187,471,487 10,246,510,758 HN
46733 ONG PHAM CONG BONG 15,579,475,138 8,682,000,000 HN
37728 ONG NGUYEN TAI THANH 15,781,040,370 8,856,726,111 HN
448382 TRAN XUAN LINH 32,122,453,066 15,363,315,000 HN
928694 BUI THI LA 12,884,000,000 14,182,681,118 HN
772201 QUACH CHINH NGHIA 20,120,000,000 36,156,758,432 HN
107378 NGUYEN XUAN KHOAT 10,063,416,667 20,902,422,222 HN
45509 BA TRAN THI HANH 35,700,000,000 3,163,943,333 HN
166443 PHAM THI THAI 15,121,766,000 9,128,741,111 HN
23762 ONG NGUYEN HONG HAI 19,143,500,000 10,139,027,778 HN
434594 DINH THI THUY QUYNH 12,200,000,000 11,939,009,530 HN
589030 TRAN MANH TUNG 20,088,000,000 34,821,049,955 HP
163439 TRAN LUC LANG 200,326,514,701 164,021,631,314 HN
215666 DO THI HANH 33,880,000,000 25,960,757,317 HN
702442 DO THI BICH VAN 12,734,532,629 6,726,335,417 HN
308102 PHAM QUOC KHANH 14,714,862,500 29,634,200,000 HN
519281 DUONG QUOC NHAT 31,500,000,000 15,457,500,000 HN
344005 TRUONG THI THU THUY 24,957,023,659 23,822,842,753 HN
239477 VU DUY CHUC 10,060,966,667 17,923,891,958 HN
32156 BA PHAM THI XUAN MAI 15,830,000,000 14,575,751,939 HN
151327 LE QUAN 17,232,865,174 24,176,929,355 HN
22390 BA CAO THI HANG 8,800,000,000 8,751,381,215 HN
374017 NGHIEM THI HUONG GIANG 14,447,840,000 11,231,182,459 HN
203176 NGUYEN THU HA 15,000,000,000 9,091,160,221 HN
516234 NGUYEN HAI QUAN 13,900,000,000 10,427,624,309 HN
405730 DUONG THI THU THAO 12,573,437,500 60,851,442,000 HN
727485 KIM DUC TOAN 13,196,226,564 7,042,466,667 HN
134025 VU TUAN SY 15,306,168,637 16,055,000,000 HN
467052 TRAN ANH PHUONG 12,549,898,750 9,948,371,927 HN
463639 NGUYEN QUY THANH 14,086,216,667 39,586,625,044 HN
13047 ONG TRAN DINH KIEN 17,956,400,000 17,408,207,735 HN
119777 LE MINH DUC 35,305,196,397 20,092,444,444 HN
706261 NGUYEN TRUNG MINH 65,982,188,266 57,501,521,475 HN
325247 NGUYEN DANH DUONG 63,370,475,224 50,594,027,778 HN
348653 ONG LAY KWEE 20,839,355,556 40,738,629,988 HN
578932 DANG MINH TOAN 13,644,751,381 7,249,083,333 HN
917259 LE THI PHUONG ANH 45,500,000,000 251,381,215 HN
138696 MAI TRUNG TRAC 64,734,773,333 48,009,705,354 HN
485126 NGUYEN DOAN HOAN 93,666,964,921 53,329,583,333 HN
235169 LE NGOC CHINH 14,947,141,022 8,243,261,622 HN
21931 BA NGUYEN THU QUYNH 11,794,843,156 11,562,710,157 HN
153906 NGUYEN THI NGA 46,825,395,749 44,981,595,000 HN
32099 ONG DUONG VAN LONG 18,594,509,905 15,253,328,692 HN
525446 NGUYEN THI NGA LINH 20,928,772,973 21,804,529,038 HN
772205 NGUYEN VIET TIEP 20,606,666,667 38,352,596,685 HN
367093 PHUNG QUOC HIEU 8,205,984,824 6,732,459,677 HN
855719 NGUYEN QUANG MINH 24,545,883,862 23,681,839,271 HP
22287 ONG BUI VAN BA 20,771,140,508 24,040,883,000 HN
563726 LE THI THU HA 19,061,921,251 5,401,500,000 HN
202397 NGUYEN VAN CUONG 12,725,829,069 6,529,791,667 HN
840018 DINH QUANG VIET 11,138,708,517 13,238,005,000 HN
100857 NGUYEN HOAI THU 8,500,000,000 5,682,872,928 HN
342109 NGUYEN HOA BINH 14,553,812,155 8,035,822,222 HN
2815 ONG VU TIEN GIAO 39,470,109,481 40,257,683,725 HN
324685 LE CONG DUNG 33,289,148,638 15,187,833,333 HN
12603 ONG NGUYEN TRUONG XUAN 19,267,498,406 10,358,944,444 HN
439713 VU XUAN CUONG 68,489,771,571 93,666,964,921 HN
596446 NGO XUAN QUANG 12,465,538,959 15,076,487,991 HN
545001 LE THI THUY 12,160,000,000 6,036,580,000 HN
4021 ONG NGUYEN TRUNG HIEU 39,282,289,641 20,613,333,333 HN
17848 ONG NGUYEN TUAN ANH 16,437,495,592 14,530,838,979 HN
49370 ONG TRAN MANH HA 25,286,665,165 13,116,682,607 HN
733038 HOANG VAN SON 24,571,714,177 20,939,752,198 HN
928714 NGUYEN TRUNG PHONG 85,870,231,357 80,855,648,886 HN
151379 NGUYEN ANH SANG 11,103,311,577 5,837,769,000 HN
14896 ONG LUU QUANG MINH 16,550,000,000 16,458,563,536 HN
472277 NGUYEN THI HOA 11,406,918,990 9,979,523,388 HN
914870 NGUYEN NU THUY HIEN 11,091,955,801 11,096,000,000 HN
201025 NGUYEN HOANG ANH 15,003,000,000 27,688,026,327 HN
420565 DO THI NINH 32,290,651,000 17,557,387,500 HN
449306 NGUYEN VAN HIEN 18,532,959,341 10,075,000,000 HN
138368 NGUYEN THI HONG MINH 11,650,000,000 5,473,673,250 HN
809376 VAN THUY DUONG 109,982,360,400 112,556,706,847 HN
163274 LE DINH HOAI 11,625,000,000 6,032,500,000 HN
195172 DINH THI XUAN 12,591,397,222 28,570,000,000 HN
421212 TRAN VAN CAN 32,275,596,685 17,729,034,583 HN
704041 PHAM THI THANH THO 58,643,153,958 43,550,944,444 HN
857463 NGO ANH PHUONG 20,000,000,000 171,270,718 HN
449322 TRAN THI HUONG 11,476,936,065 6,035,950,000 HN
348945 TRINH NGOC DUC 14,520,000,000 7,375,960,000 HN
47436 ONG DO HOANG LAM 8,514,981,064 8,386,315,769 HN
41876 BA NGUYEN THI PHUONG THAO 12,088,367,916 6,309,927,466 HN
647832 BACH HAI TRANG 11,138,194,444 22,160,000,000 HN
619921 VU HONG VAN 18,884,450,000 33,456,058,159 HN
450157 LE THI BICH NGOC 11,473,093,923 11,300,000,000 HN
903180 BUI VAN TUAN 12,209,894,444 5,814,883,357 HN
274757 NGUYEN TUAN DUC 14,847,494,965 8,547,741,667 HN
48407 ONG NGUYEN QUOC KHANH 15,540,500,000 32,255,912,000 HN
630809 PHAM MANH HUNG 52,014,993,929 53,033,268,423 HN
455398 VU THI VIET PHUONG 14,136,436,275 10,555,704,350 HP
305 ONG DO HOANG VIET 11,909,898,000 30,040,000,000 HN
8701 ONG HA DUYEN MINH 65,544,586,000 50,009,388,889 HN
443022 LE THI HUONG GIANG 11,488,290,398 10,496,384,324 HN
6558 ONG NGO VAN NGAN 11,861,256,133 14,103,364,603 HN
490353 DANG THI NGAN 61,367,607,057 50,172,222,222 HN
651889 HOANG THU HUONG 11,944,198,895 6,218,400,000 HN
577812 LUU THI HONG YEN 18,973,480,663 21,000,000,000 HN
411163 HOANG QUOC SON 324,044,444,444 208,573,000,000 HN
640623 NGUYEN VAN HAI 82,291,050,194 86,506,520,534 HN
156111 TRAN THI PHUONG LIEN 34,700,000,000 18,760,719,638 HN
581915 NGUYEN THE ANH 19,055,489,721 19,507,039,583 HN
13611 BA NGUYEN THI PHUONG THAO 9,099,000,000 8,448,558,011 HN
873724 CU LE MINH 12,390,615,539 6,518,100,000 HN
851577 NGO THI MAI HOA 11,166,625,000 24,054,712,400 HN
24747 BA MAI THI THANH THUY 8,736,900,000 7,656,522,431 HN
682106 NGUYEN BACH DUONG 12,005,524,862 6,235,650,000 HN
150412 VU VAN NHAN 34,721,598,337 36,442,560,225 HN
247 BA NGUYEN THI NGOC TU 11,102,473,048 38,580,798,524 HN
493923 CHU THI VAN ANH 13,997,650,224 7,037,070,833 HN
882150 NGUYEN THANH TIN 8,040,000,000 7,109,613,260 HN
163992 DO LUU PHUONG 34,323,714,768 37,880,000,000 HN
543928 NGUYEN VAN CHI 13,793,289,569 10,546,000,000 HN
610743 TRAN VAN THUONG 13,512,998,550 13,093,865,854 HN
332765 NGUYEN ANH TUAN 21,150,000,000 19,788,983,089 HN
448480 DO THI MINH NGUYET 32,097,507,455 38,205,583,883 HN
43707 ONG TRAN HUY TRIEU 25,309,439,260 13,136,145,587 HN
283452 PHAM TUAN ANH 14,795,338,298 14,554,215,187 HN
16239 ONG HOANG KIM NGOC 16,487,822,874 9,470,980,028 HN
661030 BUI XUAN DANG 13,369,497,473 3,625,020,811 HN
293 BA PHAM THI MAI LAN 12,100,000,000 1,465,378,125 HN
576316 LE THE THUY 13,650,000,000 14,947,141,022 HN
857292 TRINH THI THU HIEN 87,152,037,207 79,911,558,161 HN
469707 NGUYEN THI DUYEN 94,446,900,000 89,524,393,185 HN
339621 PHAN HO QUANG 14,570,000,000 10,309,337,017 HN
20689 ONG NGUYEN VAN DAI 8,867,885,500 7,361,474,629 HN
858045 NGUYEN NGOC MY 10,049,478,000 8,121,580,331 HN
38160 ONG NGUYEN MANH CUONG 11,721,823,204 11,970,000,000 HN
45551 ONG TA TRONG TAN 35,640,476,000 31,147,020,751 HN
22066 ONG TRAN ANH DUONG 11,794,843,156 6,037,975,000 HN
339082 DO HAI AN 33,088,429,317 33,552,683,680 HN
339440 NGUYEN NGOC CHIEN 8,219,536,000 8,174,124,199 HN
31365 ONG PHAM THE HUNG 11,750,000,000 9,501,102,762 HN
470511 NGUYEN KIM OANH 14,060,773,481 15,000,000,000 HP
288732 HOANG THI MINH THUY 40,500,000,000 37,059,054,039 HN
680751 ARGUMIDO CERVANTES ALICIA 13,327,638,209 6,538,891,667 HN
346524 NGUYEN KHAC QUY 20,420,954,167 38,954,160,793 HN
1400 ONG LE NGOC DUC 12,700,452,500 24,792,093,641 HN
19534 BA NGUYEN HONG HA 37,357,383,904 37,500,000,000 HN
489337 VUONG TRINH TRONG 19,273,268,508 10,358,944,444 HN
345565 NGUYEN THI MO 43,679,534,720 20,595,678,689 HN
113282 TRAN ANH TUAN 11,668,053,333 20,859,039,233 HN
857354 PHAN THI HONG THUY 11,918,870,894 10,533,331,577 HN
2529 ONG NGO TIEN DUNG 17,077,348,066 17,150,000,000 HN
823953 TRAN THI HANG 11,114,189,075 3,723,727,578 HN
758291 NGUYEN QUOC VIET 20,785,841,897 10,858,000,000 HN
342352 NGUYEN DUC HA 70,463,000,000 75,486,988,660 HN
20428 BA NGUYEN THI THU HIEN 16,236,773,884 18,300,946,233 HN
723129 TRINH VIET HA 13,200,000,000 6,238,173,056 HN
897549 DUONG CHI ANH 12,496,052,778 6,538,891,667 HN
194768 LE THI MAI PHUONG 8,310,000,000 8,293,398,147 HN
16508 ONG VU DINH THANG 9,000,000,000 5,006,251,688 HN
714450 OGOSHI TOMOTAKA 58,168,551,244 61,198,246,717 HN
714855 NGUYEN VIET THANH 78,444,558,246 72,017,166,667 HN
621029 TRAN NGOC ANH 118,323,483,904 117,136,524,956 HN
671480 NGUYEN NGOC THUAN 74,779,408,458 73,989,788,596 HN
2096 ONG VO TRI MINH 9,450,331,239 8,299,771,454 HN
245895 TRAN DUY VINH 14,923,308,232 8,236,751,250 HN
234017 PHAM THI KIM TRAM 14,957,639,752 16,025,401,722 HP
847764 PHAM CAO SON 107,446,310,688 80,395,333,333 HN
136282 VU SONG LINH 50,759,404,257 36,202,685,875 HN
853874 PHUNG THI MINH DUC 57,350,000,000 47,317,302,222 HN
20649 BA NGO THU TRANG 8,874,126,499 8,076,412,718 HN
671781 LE THANH LICH 23,896,332,362 16,246,514,805 HN
2054 BA NGUYEN THI MAI LIEN 9,452,669,095 9,722,470,379 HN
2185 ONG VU VAN THU 9,445,001,230 10,160,542,387 HN
150057 DO ANH DUNG 101,263,888,889 104,210,000,000 HN
504165 LE XUAN TRUONG 93,106,981,449 92,322,165,571 HN
531195 TRAN THI TUYET LAN 70,254,155,045 81,104,038,807 HN
386652 DAM THI LAM 43,935,282,165 23,745,399,125 HN
572049 CU QUANG ANH 12,766,353,514 11,568,607,804 HN
905233 NGUYEN QUANG TRUNG 42,851,847,838 21,141,773,333 HN
637508 HOANG MANH THANG 51,117,040,425 42,749,591,664 HN
673875 HA NGOC TUAN 13,342,541,436 13,500,000,000 HN
894528 NGUYEN THI THU TRANG 12,995,598,674 5,000,000,000 HN
566373 PHAM THI VINH HOA 11,317,204,420 6,012,586,111 HN
185717 DINH TUAN HUNG 15,068,750,000 27,738,818,895 HN
25815 ONG BUI NGOC QUANG 36,600,000,000 33,399,447,514 HN
339097 TRAN ANH QUAN 14,575,167,213 8,036,977,778 HN
716843 VU VAN QUAN 13,200,000,000 12,934,806,630 HN
894308 NGUYEN THI HANH 12,466,961,926 6,536,291,667 HN
588267 NGUYEN THI THU HIEN 28,967,530,160 15,244,143,390 HN
611046 BUI VAN THANG 18,657,458,564 18,300,000,000 HN
651254 LE KHAC BINH 13,406,071,747 5,311,055,252 HN
642782 DINH NGOC LAN 13,429,534,618 13,180,034,391 HN
540768 LE QUANG TIEN 12,522,099,448 5,000,000,000 HN
555227 TRUONG THI DINH 73,000,000,000 23,185,853,591 HN
848507 NGO KHANH TOAN 69,428,566,846 43,905,833,249 HN
102560 TRAN XUAN MINH 47,430,979,570 29,865,458,333 HN
144071 HOANG DINH PHI 12,599,600,668 6,632,960,000 HN
635886 NGUYEN TIEN DUNG 13,453,000,000 12,066,519,337 HN
923750 NGUYEN DUY HA 45,209,944,751 25,762,500,000 HN
616093 HOANG VAN DAO 13,500,000,000 12,613,259,669 HN
154463 NGUYEN VAN PHONG 15,172,359,359 10,056,488,889 HN
175562 DO THI HAI YEN 28,116,666,667 46,966,158,674 HN
45536 ONG PHAM TRUONG TAM 11,699,329,011 10,112,757,143 HN
802522 VU THI MINH UYEN 57,651,933,702 44,218,705,417 HN
181031 TRUONG CONG MINH 82,289,777,778 82,291,050,194 HN
853915 PHAM THI HIEN 13,059,583,333 25,085,215,647 HN
764309 LAI VAN CHUNG 46,106,803,972 42,000,000,000 HN
744740 NGUYEN NGOC THOA 12,070,000,000 4,332,351,719 HN
931051 BUI THI NGAN 11,148,815,675 5,872,822,222 HN
429401 NGUYEN TANG CUONG 99,161,344,831 101,201,111,111 HN
833411 NGUYEN DANH KIM 11,179,892,910 5,903,991,852 HN
931972 BUI THI HUE 12,811,049,724 20,650,000,000 HN
368651 DUONG THI ANH TUYET 14,488,040,000 HN
523170 NGUYEN QUOC KHIEM 13,888,827,072 7,495,137,743 HN
48660 BA TRAN LINH CHI 15,530,000,000 7,248,393,750 HN
285650 VU THI HUONG LAN 14,790,000,000 14,218,011,050 HN
32683 ONG NGO VAN DINH 12,160,000,000 11,529,031,008 HN
750114 NGUYEN MANH DUC 11,195,120,718 5,913,358,111 HN
680549 PHAM MANH HA 30,228,536,667 49,438,674,033 HN
340964 QUACH TIEN GIANG 14,555,913,457 12,800,000,000 HN
49210 ONG VU DANG TUAN 9,950,342,845 5,029,708,333 HN
691620 NGUYEN THI HONG THANG 11,205,969,256 22,752,241,390 HN
104834 NGUYEN THI HONG DIEP 15,454,223,250 281,879,000 HP
8745 BA LE THI HANG 38,424,917,225 38,140,059,656 HN
888223 DANG MINH QUANG 10,095,171,139 8,448,631,309 HN
38058 ONG HOANG TUAN KHANH 25,323,411,418 24,031,900,323 HN
341102 NGUYEN THI VAN ANH 14,554,215,187 8,036,166,667 HN
459541 NGUYEN THI CUONG 11,453,134,400 5,814,326,700 HN
730200 PHAM THAI DUONG 67,200,000,000 50,631,944,444 HN
8254 ONG NGUYEN DINH VINH 38,646,408,840 14,000,000,000 HN
179113 DANG TRAN KIEN 34,155,833,333 52,014,993,929 HN
139829 PHAM THI THUY VAN 11,647,689,138 22,762,728,907 HN
552663 TRAN THUY LINH 12,066,298,343 13,450,000,000 HN
422529 VU THI DIEU LINH 12,800,000,000 12,446,243,094 HN
459591 NGUYEN BA DUNG 12,550,000,000 7,176,044,198 HN
711715 NGUYEN NGOC 12,443,889,503 12,793,300,000 HN
863828 NGUYEN THI QUYNH 12,000,000,000 5,507,855,738 HN
22064 ONG BUI HUNG THINH 64,915,614,636 69,356,944,897 HN
914037 NGUYEN MINH DUC 12,089,603,015 23,763,220,259 HN
165318 NGUYEN THANH HAI 15,125,210,000 28,625,877,018 HN
521936 DUONG ANH TIEP 12,372,872,928 16,720,000,000 HN
898882 VU MAI HUONG 12,494,165,558 5,556,064,000 HN
141149 PHAM THI THUY 10,062,135,000 20,216,275,000 HP
542739 NGUYEN DINH THU 11,350,000,000 5,821,992,213 HP
617603 NGUYEN THI THANH THUY 30,664,510,717 15,125,210,000 HN
428456 NGUYEN TIEN DUNG 41,972,284,000 39,578,929,331 HN
13745 BA NGUYEN THI THANH 16,592,392,000 30,946,800,184 HN
712673 LE VAN DUNG 12,072,500,000 24,683,265,186 HN
273841 NGUYEN THI NGOC LAN 19,717,000,000 19,207,513,812 HN
109302 NGUYEN VAN HUYNH 19,800,000,000 21,585,635,359 HN
432847 LE PHUONG LAN 164,021,631,314 200,326,514,701 HN
12209 BA DUONG THI MAI 16,638,718,055 5,089,700,000 HN
223371 NGUYEN QUYNH CHI 50,774,593,153 31,189,167,974 HN
512236 LE THI THANH NOI 10,057,083,333 18,647,188,857 HN
335117 LE THU LINH 14,594,404,912 27,196,601,586 HN
5825 ONG NGUYEN CONG CHIEN 9,322,920,000 9,318,582,497 HN
751908 NGUYEN THI THANH HA 20,297,571,050 10,058,211,111 HN
930093 HOANG THI LAN HUONG 12,483,161,604 10,129,605,556 HN
11268 BA TRAN LE NAM 11,838,616,242 6,196,580,833 HN
300077 LE CONG HUNG 17,610,000,000 9,744,375,000 HN
401024 NGUYEN HUU HIEP 14,364,421,458 14,226,748,317 HN
550510 NGUYEN THANH TUNG 12,098,872,815 6,333,843,750 HN
113239 NGUYEN MANH HAI 15,402,000,000 7,578,457,586 HN
282260 DOAN THI HONG HA 14,800,000,000 8,049,255,556 HN
11003 ONG NGUYEN THANH LUONG 38,140,059,656 20,606,666,667 HN
15401 ONG PHAN ANH TUAN 16,504,386,169 16,371,336,548 HN
721719 LE THI THUY 11,200,000,000 11,024,309,392 HN
905980 BUI TIEN VINH 50,300,000,000 49,966,000,000 HN
119281 LE VAN TOAN 11,663,322,411 11,572,669,369 HN
557843 VU LE HOANG 12,470,000,000 13,271,496,441 HN
629476 BUI LAN ANH 13,468,433,333 29,550,000,000 HN
318922 DAO DUY DUNG 24,176,929,355 17,232,865,174 HN
24775 ONG PHAM CHI SON 25,406,084,470 13,233,831,250 HN
677050 TRUONG KIEN CUONG 18,151,381,215 10,066,833,333 HN
187868 LUU ANH TU 15,062,237,667 8,287,155,556 HN
493977 NGUYEN DINH TRUNG 127,342,541,436 125,000,000,000 HN
592695 NGUYEN VAN HOAN 18,832,875,486 10,306,666,667 HN
782271 VU HONG NHUNG 12,209,894,444 11,065,146,632 HN
632110 NGUYEN VAN TUAN 30,500,000,000 17,616,022,099 HN
871965 NGUYEN HANG AN 29,821,449,804 50,300,000,000 HN
863 ONG LAI TIEN QUAN 39,980,224,527 38,896,622,481 HN
104109 NGUYEN THI HAO 12,417,850,000 24,252,225,709 HN
462889 DO PHUONG KIEN 41,425,666,667 56,373,868,404 HN
868406 DIEP THI HAU 17,956,400,000 10,056,666,667 HN
219175 LE THI VAN 44,218,705,417 57,651,933,702 HN
24933 ONG CHU TUAN LINH 16,042,750,091 13,025,951,237 HN
124088 NGUYEN CONG QUANG 40,450,000,000 32,588,677,845 HN
284342 NGUYEN THI NGOC TU 12,077,046,184 6,309,314,167 HN
17964 ONG NGUYEN VIET TRUONG 37,665,326,400 28,037,597,923 HN
149381 LUU THI HOANG YEN 47,837,317,132 37,304,728,417 HN
581871 VO TRI DUNG 13,624,444,466 13,704,122,530 HN
448637 TRAN TRUNG DUNG 14,176,719,798 28,990,622,500 HN
459271 TRAN DUY CHIEN 11,458,563,536 10,700,000,000 HN
141353 NGUYEN NGOC ANH 15,251,883,750 28,998,568,571 HN
43335 ONG DINH NGOC LAN 15,700,000,000 86,740,331 HN
155872 TRINH MINH PHUC 34,700,000,000 33,380,552,486 HN
216128 DAO VIET DUY 33,880,000,000 13,854,154,271 HN
750904 NGUYEN DUC THANH 13,150,088,675 7,041,416,667 HN
8253 ONG LE VIET DUNG 38,811,602,210 20,610,000,000 HN
632255 NGUYEN QUANG VIET 13,463,249,735 100,000,000 HN
615529 NGUYEN THI THU HIEN 11,259,224,309 10,201,700,000 HN
3236 BA VU THI HAU 9,400,000,000 9,348,066,298 HN
608 ONG PHAM XUAN TOAN 26,402,340,519 27,880,137,039 HN
340531 NGUYEN THI THU ANH 14,557,539,188 14,700,345,028 HN
875458 PHAM THI DUYEN 13,017,234,200 6,484,233,333 HN
419703 NGUYEN VIET HA 9,990,000,000 5,426,250,000 HN
8945 ONG TRAN QUOC HUNG 16,794,736,837 15,723,576,849 HN
8785 BA LE THI VIET HOA 16,800,000,000 10,193,007,500 HN
782281 TA DUY HUNG 20,610,000,000 38,896,622,481 HN
691262 PHAM TIEN 12,345,184,530 10,324,200,000 HN
560896 NGUYEN MANH HAI 11,327,448,782 22,442,774,595 HN
884101 NGUYEN XUAN LINH 66,886,436,618 42,681,786,404 HN
530787 BUI VAN SON 51,837,000,000 18,104,700,000 HN
30464 BA TRAN KIM ANH 12,409,000,000 11,317,204,420 HN
22971 ONG NGUYEN DUC DOANH 11,781,002,325 6,035,500,000 HN
234658 DANG BA THANG 11,587,108,402 12,000,000,000 HN
168537 NGUYEN DINH TIEN 15,094,375,000 26,400,000,000 HN
918229 HOANG THI THUY NGAN 11,154,553,183 5,736,349,253 HN
888416 TRUONG HUNG SON 13,000,000,000 3,246,470,833 HN
345387 DINH VAN LINH 100,473,611,111 93,106,981,449 HN
373270 TRAN VIET TIEN 32,640,000,000 53,200,000,000 HN
12220 ONG NGUYEN VAN DIEP 16,630,093,875 14,229,378,514 HN
599354 LE DUC DUNG 23,347,760,139 22,164,708,997 HN
915468 TRAN QUANG TRUNG 56,434,492,079 42,846,666,667 HN
4711 BA MAI THI THANH THUY 16,966,243,094 22,870,000,000 HN
46460 BA DAO THU HA 28,790,316,320 33,289,148,638 HN
27021 BA DO THI MAI HOA 15,976,154,806 9,021,066,667 HN
316520 NGUYEN THI MAI ANH 14,698,897,714 13,846,555,347 HN
1872 BA PHAM THI THUY HA 9,630,501,033 10,946,869,092 HN
846208 NGUYEN VAN HAI 24,556,000,000 10,865,680,556 HN
763703 DANG THU THUY 21,390,607,735 19,000,000,000 HN
567745 NGUYEN THI THU HA 11,301,352,680 5,176,645,833 HN
45687 BA NGUYEN THI MIEN 24,100,000,000 11,262,440,100 HN
196268 LE VAN VUONG LANG 15,015,641,590 8,279,242,833 HN
297199 HOANG HUU CHUAN 18,149,032,208 12,593,408,943 HN
130778 NGUYEN THI DUNG 35,110,076,263 33,885,851,081 HN
815506 HOANG DUC DUNG 13,111,099,166 6,099,975,000 HN
702720 LE MAI ANH 10,000,000,000 4,696,881,318 HN
599374 NGO THI HONG HANH 13,559,668,508 18,650,000,000 HN
364314 TRAN THI THU HUONG 14,495,221,000 274,569,750 HN
20800 BA LE THI HAU 11,800,000,000 7,101,400,278 HN
301933 HA DUONG THI DIEU LINH 22,750,000,000 19,074,585,635 HN
307507 HOANG QUOC HUY 33,373,641,544 18,710,963,915 HN
1769 ONG TRUONG NGOC SON 17,101,008,333 31,577,354,332 HN
30630 BA NGUYEN TUONG ANH 10,089,928,875 5,429,000,000 HN
694575 NGUYEN THANH BINH 30,180,000,000 48,255,149,171 HN
893825 THAN XUAN THINH 29,717,009,848 28,088,159,259 HN
730832 NGUYEN GIA TUNG 9,772,200,000 16,850,000,000 HN
443402 DINH VAN VINH 14,195,000,000 13,490,223,125 HN
6403 ONG CAO DANG PHUC 12,680,000,000 6,966,187,845 HN
866486 VU THI NGOC 29,821,493,369 15,543,462,267 HN
516607 NGUYEN THI THUAN 13,900,000,000 7,044,304,167 HN
16712 ONG HOANG LIEN SON 12,710,112,011 16,591,144,909 HN
666918 NGUYEN THI THU 22,720,950,000 43,406,772,793 HN
107922 CHU THI THANH HUONG 12,070,000,000 7,339,779,006 HN
7286 ONG HOANG VAN THIET 11,859,116,022 12,200,000,000 HN
443728 NGUYEN THI THANH XUAN 14,192,869,444 33,173,000,000 HN
647341 NGUYEN THI MAI LINH 18,646,100,000 33,366,688,508 HN
933929 NGUYEN NGOC OANH 10,002,013,889 17,006,629,834 HN
444036 LE VU TUNG 12,429,957,157 24,264,817,680 HN
733754 NGUYEN DUC QUANG 47,100,000,000 21,999,447,514 HN
893219 NGUYEN VAN NGU 46,500,000,000 46,243,093,923 HN
100275 LUONG THI BICH THUY 11,685,936,684 6,103,550,000 HN
749251 HOANG TRAN THANG 11,195,120,718 10,847,982,500 HN
11463 ONG TRAN VIET HUNG 11,011,225,944 11,502,152,778 HN
618650 LE ANH TUNG 50,127,538,750 61,178,662,491 HN
690110 NGUYEN TRUNG VU 13,292,529,378 7,061,447,529 HN
912636 TRAN THI BICH VAN 10,000,000,000 55,248,619 HN
482726 KIEU VIET DUC 12,038,843,563 23,185,853,591 HN
2938 ONG VO HAI NAM 39,470,109,481 20,684,888,889 HN
368732 LE XUAN THANH 14,488,040,000 27,071,823,204 HN
503653 NGUYEN DANH NGUYEN 20,902,000,000 10,698,421,500 HN
550275 PHUNG XUAN VIET 13,747,258,006 16,070,202,539 HN
736958 TO TRAN HOA 20,151,000,000 10,155,537,500 HN
48260 BA NGUYEN THI THANH HUYEN 15,542,208,333 27,500,000,000 HN
19269 BA CAO THI THANH HUONG 8,932,356,294 7,975,704,555 HN
876039 BUI TUYET NGA 53,033,268,423 34,155,833,333 HN
917156 NGUYEN DUC HOP 12,915,600,000 7,169,910,000 HN
496028 NGUYEN TIEN THANH 20,331,641,730 10,814,000,000 HN
656143 NGUYEN ANH THU 11,235,125,000 11,491,065,933 HN
551726 NGUYEN HUNG SON 17,923,891,958 10,060,966,667 HN
267783 NGUYEN XUAN TRUONG 12,191,712,707 6,402,975,000 HN
692678 HOANG TUYEN DIEP 47,159,152,486 72,200,000,000 HN
145353 PHAM DUC VINH 15,214,867,094 15,640,000,000 HN
387890 NGUYEN HUU THANG 14,396,000,000 12,622,613,260 HN
731665 DANG TRUNG DUC 10,000,000,000 9,944,751,381 HN
208194 NGUYEN THI MINH HONG 224,000,000,000 205,933,701,657 HN
253022 DANG THI THU HANG 11,100,000,000 5,030,625,000 HN
848974 HOANG QUANG THANH 202,527,777,778 161,500,000,000 HN
34268 ONG PHAM TUAN CANH 36,320,000,000 20,120,000,000 HN
304 BA NGUY THI XUAN HUONG 17,174,204,972 19,940,000,000 HN
252071 NGUYEN HUU NGOC 10,100,000,000 2,230,939,227 HN
619446 NGUYEN TRI DUNG 19,000,000,000 1,667,291,667 HN
548010 LE THI HOA 13,761,407,296 14,520,000,000 HN
173686 TRAN VAN DUNG 67,730,992,500 50,236,805,556 HN
735098 BUI TIEN DINH 9,973,892,900 16,950,646,409 HN
19287 ONG DINH HOANG AN 37,446,818,080 20,273,957,544 HN
723119 HOANG XUAN CHIEN 13,200,000,000 6,541,762,500 HN
359389 PHAM DUC HUAN 14,500,000,000 6,235,650,000 HN
333870 NGUYEN THI LAN 33,173,000,000 26,827,143,646 HN
378036 NGUYEN THI THU GIANG 12,126,730,000 6,415,889,167 HN
880204 DUONG THANH TU 13,000,000,000 8,820,441,989 HN
2384 ONG NGUYEN TRUNG DUNG 10,000,000,000 9,781,589,319 HN
302467 NGUYEN VAN THANH 8,260,000,000 7,724,481,636 HN
698105 NGUYEN VAN LY 41,436,464,088 21,395,376,667 HN
692020 NGUYEN THI ANH DUONG 13,271,496,441 12,470,000,000 HN
422997 DO THI NGA 29,086,309,852 15,314,229,235 HN
252458 TRUONG VAN TAO 14,900,000,000 10,126,583,333 HN
861900 BUI NGOC SON 12,477,427,769 5,437,250,000 HN
316449 TRAN DUC HOP 19,975,646,409 10,698,421,500 HN
592756 NGUYEN TIEN QUANG 13,586,000,000 9,746,626,111 HN
584791 DANG ANH TU 11,278,760,106 22,347,547,046 HN
542268 DUONG QUYNH TRANG 11,351,704,487 6,027,500,000 HN
788190 TRAN NHAT THU 12,002,796,169 6,235,598,333 HN
853125 DO MINH DUC 10,057,916,667 19,600,000,000 HN
620781 NGUYEN THI HUYEN 13,500,000,000 5,437,250,000 HN
639871 NGUYEN THI GIANG 13,448,605,634 7,161,253,778 HN
852902 LE VAN LINH 8,000,000,000 839,779,006 HP
17393 ONG LE VAN HUNG 37,677,512,638 20,340,734,965 HN
621095 VU DANG SON 30,619,478,640 26,951,158,642 HP
658263 NGUYEN THANH TUAN 18,165,460,021 2,200,000,000 HN
642853 NGUYEN THAI HA 13,429,521,050 7,240,046,603 HN
619335 NGUYEN THE DIEN 20,580,000,000 10,303,333,333 HN
917261 NGUYEN THI THANH VAN 12,911,890,151 13,872,783,030 HN
146012 NGUYEN GIA BINH 15,214,867,094 8,404,601,353 HN
297490 DINH THI NGAN HA 14,755,456,627 14,278,524,000 HN
274712 NGUYEN THI KIEU CHUNG 11,566,125,000 21,184,000,000 HN
705632 CHU HUY VUONG 50,236,805,556 61,741,093,177 HN
2069 ONG DANG HONG THAI 55,646,732,808 58,755,000,000 HN
9822 BA DOAN THI TUYET NGA 27,656,331,480 23,088,660,760 HN
874307 NGUYEN THE VU 24,458,626,854 11,102,473,048 HN
20137 BA TRAN THI KIM TUYEN 9,940,466,078 5,412,500,000 HN
636340 BUI DUC GIANG 11,143,298,185 5,867,643,889 HN
439171 LE NHU THANH 24,861,878,453 12,760,432,207 HN
853845 THAI MANH HUNG 18,285,549,925 10,058,211,111 HN
549257 KHONG DUC MANH 69,153,814,760 62,810,000,000 HN
45198 BA LE THI THAI HA 8,550,000,000 10,315,469,613 HN
12356 BA NGUYEN THI MINH HUE 16,626,478,135 9,556,208,333 HN
816174 PHAN THI MINH LY 12,184,000,000 11,963,019,506 HN
283595 LE HUY HOANG 17,200,000,000 17,006,629,834 HN
841319 DINH HUYEN ANH 13,076,396,912 7,031,344,444 HN
775786 NGUYEN HUY THONG 13,128,135,858 7,041,049,167 HN
473232 HOANG THI BICH HAU 14,054,430,282 6,281,210,150 HN
1394 ONG NGUYEN DUY VIEN 17,107,069,861 10,267,944,444 HN
449868 TRAN THANH PHUONG 14,162,205,885 12,531,294,397 HN
44360 ONG TA MINH KHANG 8,560,000,000 10,301,225,710 HN
215082 TRAN TRONG KHANH 11,592,041,305 11,684,017,943 HN
921300 PHAM THIEU HOA 106,100,000,000 101,091,256,362 HN
612340 NGUYEN THE ANH 161,500,000,000 202,527,777,778 HN
273583 VAN DUC DIEP 14,848,588,803 15,806,250,907 HN
658970 PHAM QUOC HUNG 30,279,583,333 49,745,856,354 HN
47530 ONG BACH THANH LE 15,564,051,520 5,030,041,667 HN
834815 NGUYEN TIEN KHOA 29,996,685,083 15,644,325,000 HN
314387 NGUYEN VAN DO 14,700,000,000 5,181,444,444 HN
147331 NGUYEN VAN MAO 15,214,194,955 13,387,943,902 HN
640631 MAI VAN HUU 12,468,000,000 6,428,933,333 HN
8981 ONG DINH HUNG CUONG 10,955,235,180 11,663,649,660 HN
648461 NGUYEN HAI THANH 30,379,166,667 49,838,135,261 HP
704605 BUI THI YEN 27,665,248,750 49,240,717,674 HN
291879 NGUYEN DUC MINH 12,104,572,291 12,518,448,084 HN
578779 NGUYEN SONG HUONG 85,574,767,924 101,201,111,111 HN
479170 NGUYEN DINH THINH 18,081,698,890 9,306,415,916 HN
465261 NGUYEN THI THU HA 12,040,735,388 5,096,322,000 HN
772887 LE TUNG LAM 19,271,539,174 10,060,105,556 HN
152867 NGUYEN XUAN LOC 23,062,025,000 12,376,260,000 HN
329029 HUYNH THI THU HUYEN 12,446,243,094 12,800,000,000 HN
423344 NGUYEN THI NGOC LINH 11,499,906,898 25,420,000,000 HN
19 ONG BUI TUAN KIEN 11,009,443,066 11,646,886,023 HN
30591 ONG PHAM AN THUONG 15,875,000,000 14,782,928,177 HN
379976 PHAM VAN LIEM 32,588,677,845 40,450,000,000 HN
124133 NGUYEN THI THANH HA 15,348,279,549 29,120,165,537 HN
14688 ONG HOANG VAN DIEN 11,824,526,180 23,027,367,182 HN
604501 PHAM THI TRA 13,545,916,556 13,207,000,000 HN
378 BA NGUYEN THI THANH VAN 24,398,857,047 11,143,750,000 HN
18062 BA NGUYEN THI KIM DUNG 16,424,861,707 16,142,418,648 HN
317411 LE XUAN DUNG 14,695,517,176 14,738,792,960 HN
758259 LE QUANG LINH 18,000,000,000 3,281,767,956 HN
843803 NGUYEN THI HONG HAI 12,225,000,000 6,015,152,274 HN
18286 ONG NGUYEN MAI DO 16,412,541,556 15,853,515,437 HN
508301 TRAN THI HOA 13,932,754,704 26,210,309,392 HN
22194 ONG NGUYEN DUC THUAN 25,503,919,890 13,414,335,000 HN
775744 NGUYEN THAI SON 20,094,052,500 35,923,761,535 HN
350972 NGUYEN XUAN NAM 55,884,530,387 70,700,000,000 HN
532792 LE XUAN TIEN 13,854,138,997 13,407,801,166 HN
635798 NGUYEN THI NU 11,250,000,000 5,427,711,386 HN
625106 PHAM VAN HONG 9,950,000,000 5,228,816,667 HN
268376 THAI THI HIEN 25,040,820,442 26,764,000,000 HN
691825 TRINH XUAN LONG 12,100,000,000 18,751,575,715 HN
37498 BA LE THI BICH VIET 10,077,000,000 5,029,277,778 HN
659332 PHAM HONG TIEN 13,381,767,956 11,800,000,000 HP
340008 BUI THI XUYEN 18,161,349,309 10,066,833,333 HN
177775 NGUYEN VAN THANH 15,090,000,000 28,037,597,923 HN
131616 VU THI HIEN 35,110,076,263 20,074,916,667 HN
497624 DOAN VIET NAM 17,300,000,000 17,199,447,514 HN
301124 NGUYEN TIEN DU 101,102,856,354 78,939,300,000 HN
417463 DO VAN QUYEN 41,521,000,695 43,793,739,906 HN
593400 DO HOAI NAM 8,120,000,000 6,095,083,150 HN
376690 NGUYEN QUOC TRUNG 11,511,622,136 11,380,000,000 HN
321044 NGUYEN PHUONG NGOC 14,690,972,356 6,037,458,333 HN
350120 LE MANH HUNG 8,209,780,000 7,656,195,580 HN
44560 BA DUONG THI VAN ANH 11,700,000,000 6,084,781,111 HN
299887 DAO SON HA 17,450,000,000 17,451,104,972 HN
644674 NGUYEN THANH THAI 13,428,172,472 12,133,311,974 HN
378403 PHAM THI HANH QUYEN 14,430,000,000 14,183,787,713 HN
142101 DAO NGOC THANG 11,640,000,000 5,646,944,444 HN
911842 TRAN TRUNG DUNG 12,938,163,681 6,935,619,789 HN
846583 NGUYEN THI YEN 49,900,000,000 3,991,712,707 HN
901842 NGUYEN THI THU HUYEN 19,625,895,178 10,425,622,222 HN
902090 VU DUC THINH 12,493,589,211 5,499,347,222 HN
695420 NGO NGOC HAI 13,262,417,972 7,047,250,000 HN
768007 PHI HAI YEN 27,688,026,327 22,639,778,422 HN
936692 BUI NGOC LONG 12,854,389,140 6,033,500,000 HN
839754 NGUYEN THI KIEU OANH 13,078,000,000 25,220,523,605 HN
735948 NGUYEN THI HONG HANH 44,395,469,613 25,111,944,444 HN
25502 ONG TRAN DUC LAM 12,610,625,000 7,853,690,065 HN
307527 LE VAN HUNG 11,554,933,185 12,600,000,000 HN
754302 DANG THI BICH DIEP 17,496,408,840 19,600,000,000 HN
3553 BA DOAN BAO LINH 39,376,766,411 20,681,166,667 HN
572377 NGUYEN THI NINH 11,286,260,000 12,405,789,974 HN
734701 BUI QUANG KHANH 12,393,450,000 22,726,531,078 HN
312720 NGUYEN THUY HA 11,548,604,000 6,036,000,000 HN
41397 BA PHAM THUY VAN 11,708,878,889 22,787,292,818 HN
601074 CAO THI HOA 41,328,152,893 53,131,488,636 HN
542903 VU LE HANG 13,803,242,639 7,410,820,292 HN
214289 NGUYEN THI THU HIEN 15,000,000,000 1,193,775,000 HN
777054 NGUYEN DUC HONG 41,372,841,800 21,141,773,333 HN
26313 BA LE THI THIEU 8,700,000,000 1,933,701,657 HN
24060 BA VU THI XUAN THU 11,769,404,583 22,500,000,000 HN
628034 TO THI CAY 12,829,599,136 6,776,333,333 HN
173728 PHAM HAI NAM 15,090,625,000 28,184,280,545 HN
413681 BUI THI THU 12,159,005,525 6,386,979,107 HN
464625 NGUYEN TRAN XUAN SON 14,085,538,153 14,875,000,000 HN
404453 VUONG THI VIEN 32,417,503,177 17,798,351,250 HN
33166 BA NGUYEN ANH THU HONG 8,640,000,000 8,604,558,011 HN
382332 NGUYEN DUY HINH 10,000,000,000 9,964,640,884 HN
688012 DOAN VAN BAC 17,240,061,232 10,047,361,111 HN
660017 VUONG THI HA 59,324,576,524 91,006,348,643 HN
577582 NGUYEN LAN HUONG 10,059,583,333 30,500,000,000 HN
47786 BA NGUYEN PHI NGA 51,970,000,000 5,811,160,221 HN
19191 ONG GIAP BANG NGOC 16,352,209,945 9,219,988,732 HN
571284 VO THI DIEM HA 11,293,888,889 22,405,765,473 HN
416078 LE THU HONG 12,306,796,947 6,481,800,000 HN
279457 NGUYEN CHAU GIANG 33,616,546,041 37,301,804,167 HN
122815 LE THI NGOC THAO 53,329,583,333 67,933,426,578 HN
840356 HA DUC HOA 12,500,000,000 6,255,373,333 HN
685738 NGUYEN VAN HUYEN 13,304,485,000 7,062,692,361 HN
721652 NGUYEN THI THU THUY 11,200,000,000 11,138,121,547 HN
247861 NGUYEN BICH HANH 10,001,902,778 22,870,000,000 HN
88 BA LE HONG HANH 17,197,672,222 31,750,749,395 HN
320059 PHAM THI MINH PHUONG 51,911,602,210 34,110,180,000 HN
563958 NGUYEN THI HOA MAI 60,382,500,000 75,073,190,800 HN
7289 ONG LAM HOANG VINH 43,377,567,973 43,862,121,956 HN
147607 DO VAN CHINH 28,743,938,565 30,660,685,518 HN
45235 BA CAO PHUONG HA 8,550,000,000 11,807,424,974 HN
795252 NGUYEN THI THO 30,000,000,000 35,902,928,431 HN
671797 MAI VAN GIAP 12,409,116,022 6,521,400,000 HN
570131 TA HOANG LAN 13,675,082,873 14,050,000,000 HN
425620 DAU XUAN LOC 99,161,344,831 85,574,767,924 HN
449121 HOANG QUANG HUNG 43,550,944,444 64,581,023,000 HN
461419 LE THI QUYNH GIAO 12,183,985,085 11,305,091,700 HN
557175 DANG NGOC HA 11,333,030,144 13,742,760,740 HN
150065 HO BICH NGOC 101,263,888,889 103,458,004,945 HN
623004 TRINH MINH TAM 111,886,833,146 106,100,000,000 HN
28499 BA DOAN THI THU NGA 50,300,000,000 61,869,281,768 HN
317128 TRAN THI THU HIEN 9,875,925,000 16,879,864,224 HN
176931 BUI THI THANH 15,090,057,235 14,109,457,196 HP
689724 CHU QUOC MINH 17,935,359,116 15,300,000,000 HN
628337 PHAM THI HONG THUY 49,745,856,354 300,000,000 HN
228558 PHAM THI THU THUY 50,631,944,444 64,883,204,420 HN
452039 TRAN THI DIEU TRANG 12,767,845,304 6,740,479,167 HN
923713 BUI THU NGUYET 12,345,375,956 16,228,784,627 HN
441442 NGUYEN VAN HUNG 14,200,000,000 12,631,491,713 HN
456302 NGUYEN THI THANH VINH 11,465,996,667 29,450,000,000 HN
369902 LE QUANG TUYEN 11,962,000,000 9,591,956,906 HN
45329 BA NGUYEN THI NGOC LY 15,635,450,000 29,991,712,707 HN
121742 PHAM THI THU HUONG 15,358,000,000 8,048,773,333 HN
627120 LUONG THI HOA 13,487,824,681 25,800,000,000 HN
255667 MA DAI DUONG 11,577,348,066 11,130,000,000 HN
116724 VU HOANG NAM 8,442,661,839 7,560,833,078 HN
101735 HO THI LUU LAN 12,251,236,785 5,685,661,057 HN
626167 NGUYEN THI SANG 13,488,561,615 25,500,000,000 HN
692754 NGUYEN THI HOA 11,102,473,048 46,478,000,000 HN
14324 ONG LE QUY THANG 11,825,549,702 3,264,552,778 HN
861315 HOANG THI KIM CUONG 12,275,640,000 24,031,900,323 HN
633451 LE TUYET HOA BANG 21,441,935,652 17,086,289,895 HN
13476 ONG SULAIMAN BIN ABDUL AZI 40,193,152,295 20,728,000,000 HN
431225 MAC DINH MINH 14,250,000,000 13,798,607,735 HN
852712 NGUYEN THI HONG HANH 12,112,666,008 6,337,537,500 HN
28281 ONG TRAN DUC THANH 36,497,237,569 36,700,000,000 HN
901024 NGUYEN VAN CHIEN 41,400,000,000 39,080,144,491 HN
309836 KHUAT HUU DUC 12,066,298,343 6,294,069,531 HN
635770 KHUAT HUU TIEN 13,453,078,453 7,164,478,250 HN
192382 VU HOANG YEN 78,199,896,317 74,014,222,222 HN
811348 NGUYEN THI NHUNG 74,445,362,868 70,816,877,357 HN
7441 ONG VU DUC THUAN 38,876,170,187 39,210,847,724 HN
439073 PHAM SY HUNG 12,552,761,842 14,172,484,330 HN
540893 TRAN HUY THANG 19,600,000,000 10,057,916,667 HP
426387 TRAN DIEP THANH 14,262,430,939 22,500,000,000 HN
10993 BA NGUYEN THI HOI 10,950,000,000 5,843,861,333 HN
7771 ONG NGUYEN THANH NGHI 16,861,821,676 9,852,721,267 HN
343201 NGUYEN NGOC TRUNG 23,428,393,470 12,072,500,000 HN
854422 VU CONG THANH 10,000,000,000 6,463,831,077 HN
223380 LE VAN TUAN 12,590,000,000 6,508,200,000 HP
26973 ONG NGUYEN VAN BACH 19,150,000,000 17,375,690,608 HN
19275 ONG TRAN DINH HOA 16,336,275,476 9,040,092,469 HN
611866 NGUYEN VAN ANH 90,436,420,833 81,186,047,420 HN
339703 TO NGOC HUNG 100,473,611,111 92,322,165,571 HN
305995 NGUYEN THI HUE 14,717,412,983 15,577,000,000 HN
931612 HOANG QUOC QUYEN 66,364,444,892 50,127,538,750 HN
760734 LE HONG MINH 12,072,500,000 19,500,000,000 HN
311519 NGUYEN HUY LUC 14,700,000,000 14,618,784,530 HN
528280 VUONG THI ANH 12,254,143,646 10,000,000,000 HN
393107 LE THI HAO 14,376,300,444 14,638,091,545 HN
126625 TRAN ANH TUAN 15,324,048,500 5,437,250,000 HN
22316 BA HA THI THU LAN 8,800,000,000 6,831,878,453 HN
483086 DO THI KIM THOA 14,000,000,000 10,773,480,663 HN
551245 PHAN VIET PHUONG 12,110,637,978 12,177,919,300 HN
844532 NGUYEN THI ANH NGUYET 12,041,494,737 6,266,916,111 HN
377472 HOANG MINH SON 65,982,188,266 44,197,022,222 HN
813524 NGUYEN QUYNH ANH 75,572,112,850 70,884,722,222 HN
4710 ONG LE HUU VIET 16,969,413,427 7,040,191,667 HN
490020 LE TUAN HAI 50,000,000,000 462,673,750 HN
36724 BA TRAN THI BACH YEN 8,607,818,474 5,614,249,381 HN
457389 DANG TUAN THINH 47,000,000,000 49,155,213,260 HN
443541 NGUYEN VIET LONG 14,194,050,000 5,482,725,000 HN
627496 DANG THU NGOC 13,485,188,958 7,210,315,138 HN
166345 HA THI PHUONG 11,623,320,929 8,620,156,830 HN
636834 NGUYEN NGOC BAO 90,000,000,000 100,344,444,444 HP
49160 BA VU THI LAN 101,263,888,889 129,400,000,000 HP
914028 TRAN THI HOANG ANH 9,891,634,000 9,717,221,101 HN
294843 NGUYEN DUC THANG 25,004,923,611 44,272,800,606 HN
307327 NGUYEN THI LE HUONG 101,091,256,362 111,886,833,146 HN
365187 NGUYEN THI LAN HUONG 100,473,611,111 91,158,778,994 HN
482343 NGUYEN THI NGA 44,197,022,222 57,501,521,475 HN
414753 LE THI MINH NGUYET 100,000,000,000 163,980,416,667 HP
356573 NGUYEN NGOC DUNG 32,793,238,701 42,287,659,951 HN
495660 MAC THI HOA 71,138,962,913 50,594,027,778 HP
398723 CHU CONG HUNG 100,179,300,000 99,448,504,420 HN
8386 ONG DO DUC TOAN 27,863,854,046 64,632,880,265 HN
903733 NGUYEN TIEN DUNG 106,574,695,741 61,515,066,942 HN
409803 NGUYEN KHAC DONG 19,498,085,551 19,142,056,333 HN
104024 DANG HOANG GIANG 8,500,000,000 7,408,839,779 HN
1527 ONG TRAN VIET SON 26,292,619,080 13,963,438,056 HN
45170 BA LE THI THANH AN 40,212,860,000 20,606,666,667 HN
566400 LUU TUAN TU 12,022,099,448 6,238,173,056 HN
617597 NGUYEN MINH THONG 106,218,611,111 100,836,974,227 HN
640834 NGUYEN THANH THAO 89,569,784,073 88,615,753,876 HN
9088 BA DUONG DIEU THUY 9,187,212,846 7,803,860,389 HN
593287 TRAN NGOC LONG 106,557,675,837 83,995,243,878 HN
404717 TRAN QUOC TUAN 62,741,752,785 50,301,250,000 HN
754433 HOANG THI LAN 88,615,753,876 85,673,702,580 HN
565854 NGUYEN HONG CON 10,019,336,525 17,055,533,034 HN
327486 NGUYEN THI MINH YEN 70,884,722,222 75,572,112,850 HN
613362 VU ANH TUAN 30,748,212,037 30,686,000,000 HN
358746 HOANG THO HAI DANG 11,016,915,358 20,386,267,656 HN
829263 LE NGOC LAM 113,770,066,976 105,687,807,462 HN
127886 HOANG THI LAN 101,263,888,889 113,770,066,976 HP
635149 NGUYEN MINH DUC 11,250,000,000 5,496,166,667 HN
300183 NGUYEN THAI SON 80,000,000,000 441,988,950 HN
261122 DOAN THI LAN 80,395,333,333 80,982,449,755 HN
923281 BUI HOANG KIEU 86,069,400,531 83,348,888,889 HN
400865 NGUYEN NGOC TUC 100,179,300,000 101,201,111,111 HN
866117 LE KIM HOA 87,152,037,207 77,829,100,250 HN
731656 VU ANH DUNG 24,572,550,391 8,278,566,667 HN
24776 BA LE THI KIM CUONG 11,767,955,801 6,156,802,145 HN
336300 NGUYEN THI VIET YEN 9,965,595,307 3,541,120,000 HN
515014 LAI VAN HAI 13,905,280,000 32,782,538,186 HN
598463 PHAM THI THUY 13,567,067,165 6,741,417,056 HN
252232 NGUYEN THI THANH THUY 17,623,525,333 32,076,219,310 HP
480321 NGUYEN HUU BAC 73,000,000,000 58,086,187,845 HN
464260 NGUYEN THE CUONG 95,226,522,208 86,432,870,771 HN
888623 HOANG ANH DUONG 12,819,849,441 14,464,616,160 HN
867946 NGUYEN KIM THUAN 78,790,000,000 76,971,381,215 HN
503120 NGUYEN THE TAI 13,953,454,022 13,310,000,000 HN
745577 NGUYEN THI KIM QUE 20,000,000,000 18,668,508,287 HN
179358 VU THI THAO 11,610,000,000 5,178,888,889 HN
902331 NGUYEN VAN VE 40,500,000,000 20,123,166,667 HN
567403 VU CHI DUNG 31,081,435,506 33,750,000,000 HN
538863 HOANG NGOC ANH 8,137,000,000 8,024,562,348 HN
612326 VU KIM NGAN 13,505,326,450 6,489,633,333 HN
490115 TRAN THI HUNG 93,596,000,000 101,201,111,111 HN
24895 ONG NGUYEN DINH CUONG 11,078,300,000 10,700,465,746 HN
307561 NGUYEN THI LE THU 14,715,985,300 8,666,262,874 HN
658249 TRAN QUOC KHANH 11,030,525,000 10,424,353,004 HN
19393 ONG NGO QUANG DONG 16,312,119,624 8,597,130,000 HN
755905 ARNO WASSENBURG 30,000,000,000 33,869,536,343 HN
745601 MASUDA HIROHITO 49,788,195,003 30,182,500,000 HN
29439 BA LE THI KIM NGAN 43,528,888,889 56,686,029,542 HN
930474 TRAN SON TUNG 12,874,585,635 6,840,540,000 HN
106398 NGUYEN XUAN TUNG 15,431,028,669 14,009,553,315 HN
6306 BA LUONG THANH TRAM 9,300,000,000 8,658,563,536 HN
538383 TRAN THI THUY 13,841,419,504 15,586,744,415 HN
615548 NGUYEN HAI NAM 18,199,447,514 10,075,000,000 HN
19743 ONG NGUYEN CHIEN THANG 37,301,804,167 33,616,546,041 HN
27000 BA DO THUY QUYNH 10,094,600,000 9,979,823,204 HN
125285 TRAN THI MAI KHANH 18,802,000,000 8,053,466,667 HN
465 ONG NGUYEN TIEN HAI 17,168,593,001 17,162,525,574 HN
156534 HOANG CONG VINH 101,263,888,889 105,842,645,150 HN
464441 BUI VAN NGOC 95,226,522,208 101,188,055,556 HN
591835 TRAN MINH THANG 12,511,607,514 13,200,000,000 HN
114799 BUI QUANG HUNG 12,600,000,000 6,273,251,796 HN
255184 NGUYEN KIM DIEU 113,266,503,878 109,495,994,471 HN
536757 PHAM TRUNG HIEU 13,846,555,347 7,463,087,333 HN
20834 BA NONG THI THU TRANG 10,000,000,000 10,062,861,111 HN
337929 NINH THI PHUC 33,101,512,500 51,385,506,481 HN
414348 NGUYEN THI MINH NGUYET 106,574,695,741 50,172,222,222 HN
23829 ONG CHU DANG KHOA 101,328,888,889 109,602,651,934 HN
849470 DANG HOANG LINH 75,065,477,063 71,047,138,176 HN
183596 NGUYEN KHAC HOAN 15,073,350,000 14,218,697,159 HN
100218 VU DINH VINH 15,503,103,499 8,626,997,605 HN
14583 ONG PHAM LE MINH 11,100,000,000 4,275,040,774 HN
364072 NGUYEN DINH THONG 23,386,000,000 20,673,805,391 HP
470508 LE PHUONG LIEN 93,979,158,673 67,520,000,000 HN
699064 HA LAN ANH 10,050,000,000 9,953,591,160 HN
592616 PHAM THI HONG DIEP 42,846,666,667 66,196,000,000 HN
19436 ONG HOANG TRUNG KIEN 16,311,049,724 17,820,000,000 HN
569988 LE SY HIEP 90,997,010,722 100,344,444,444 HP
22853 BA TRAN THI TUYET 102,754,829,395 103,458,004,945 HN
23012 ONG NGUYEN VAN TOAN 10,099,017,267 5,430,083,333 HN
309531 HOANG VIET HONG 14,708,445,566 12,237,190,575 HN
378495 NGUYEN QUOC DUONG 14,426,807,872 19,096,252,125 HN
693715 HO THI HUYEN 12,350,000,000 4,884,593,750 HN
549853 HOANG THANH THUY 11,984,728,168 6,231,338,355 HN
8501 ONG MAI HONG BANG 38,580,798,524 11,102,473,048 HN
875658 PHAM XUAN THANG 53,033,268,423 52,014,993,929 HN
499827 NGUYEN NGOC THANH 13,968,600,000 8,159,316,681 HN
502284 DUONG MINH HUNG 93,557,067,750 111,390,277,778 HN
152957 NGUYEN THI ANH NGUYET 101,263,888,889 78,939,300,000 HN
464255 PHAM MANH BIEN 95,596,000,000 97,577,703,300 HN
284335 TRAN THI KIM PHUONG 101,188,055,556 81,502,241,471 HN
110063 BUI HUY CUONG 11,016,574,586 16,000,000,000 HN
591423 NGUYEN THI MAI HOA 81,502,241,471 101,188,055,556 HN
225413 NGUYEN TUAN DUNG 10,051,332,160 9,192,574,396 HN
502977 NGUYEN HUU NGOC 26,951,158,642 30,619,478,640 HN
100506 TO HOANG 12,000,000,000 5,533,229,167 HN
46237 ONG BUI DUC THINH 40,738,629,988 20,839,355,556 HN
726522 BUI TRONG TUYEN 11,200,000,000 5,409,750,000 HN
823891 LE HUU DIEN 13,096,016,022 7,038,208,333 HN
239957 NGUYEN THI OANH 28,092,697,613 15,230,237,500 HN
846599 PHAM THI HUYEN TRANG 13,070,000,000 5,975,801,450 HN
203448 DINH NGOC HE 101,201,111,111 93,596,000,000 HN
716319 LUU THI HAI PHUONG 27,795,000,000 26,988,395,157 HN
7257 ONG NGO VIET DUNG 18,969,657,429 10,345,666,667 HN
425468 CHU THI TIEN 99,448,504,420 101,201,111,111 HN
301699 LE MANH CUONG 21,021,469,613 10,860,166,667 HP
762115 NGUYEN QUANG MINH 19,403,750,000 10,931,353,194 HN
667702 NGUYEN DO LANG 59,178,408,184 74,445,362,868 HN
874397 TRAN TO UYEN 29,800,000,000 164,640,884 HN
484871 VU MINH TU 93,666,964,921 68,489,771,571 HN
715682 TRINH MAI HUONG 9,979,523,388 6,035,250,000 HN
2063 ONG PHAM HONG MINH 12,739,977,801 6,131,101,818 HN
344789 CAN HONG LAI 105,866,841,375 97,550,338,531 HN
401342 NGUYEN DANH NGHIA 100,000,000,000 130,261,971,843 HN
899079 LUONG MINH THANH 12,150,000,000 6,129,626,724 HN
467429 NGUYEN DANG DAO 11,416,315,931 22,570,633,762 HN
865170 TRAN QUOC TUAN 13,029,541,667 25,083,524,654 HN
337102 NGO THI PHUONG LAN 62,956,682,676 66,506,858,108 HN
452873 THAC THI THANH THAO 71,313,843,035 76,000,000,000 HN
449826 DU THI THANH HAI 106,557,675,837 101,277,777,778 HN
42968 BA NGUYEN THI BICH HA 15,704,577,707 17,207,492,991 HN
171682 BUI THU HANH 55,090,791,924 40,137,777,778 HN
930899 VU THI HANG 20,092,444,444 35,305,196,397 HN
860714 DO XUAN DONG 109,495,994,471 101,277,777,778 HN
9881 ONG NGUYEN TIEP KHAC 38,220,000,000 20,613,333,333 HN
100357 TRINH NGOC BIEN 10,001,966,667 16,978,806,363 HN
799490 NGUYEN THI GAI 104,210,000,000 103,106,077,348 HP
10593 ONG LAI QUOC TOAN 18,142,698,936 21,062,713,425 HN
544271 LE CHI HUNG 12,431,424,077 10,408,711,542 HN
306559 PHAM MINH CANH 14,716,889,301 14,012,307,992 HN
6777 ONG NGUYEN TRUONG GIANG 25,935,109,180 26,332,807,500 HN
350051 NGUYEN VAN TRUONG 32,910,000,000 14,873,224,377 HN
683225 NGUYEN HOANG HA 20,080,000,000 33,001,000,000 HN
678290 NGUYEN QUOC DUNG 50,172,222,222 61,367,607,057 HN
915447 TRUONG THI THANH HIEN 56,434,492,079 66,196,000,000 HN
410224 NGUYEN THI MIEN 18,400,000,000 13,940,607,735 HN
327877 NGUYEN HONG NGUYEN 14,638,091,545 14,376,300,444 HN
324506 NGUYEN TIEN SON 19,333,524,862 10,362,888,889 HN
295082 DAU PHI KHANH 105,687,807,462 113,770,066,976 HN
151265 NGUYEN XUAN HUNG 53,329,583,333 68,489,771,571 HN
150433 CHU VAN TUAN 34,721,449,825 33,547,008,839 HN
40563 ONG NGUYEN XUAN HAI 10,075,000,000 18,199,447,514 HN
630317 NGUYEN THANH LICH 90,078,400,000 89,367,345,856 HN
237805 NGUYEN THI MINH HAI 25,084,679,337 13,041,714,583 HN
699890 NGUYEN TU TRIEU 13,252,265,193 14,150,000,000 HN
339281 LE VIET HUNG 14,572,968,067 7,599,763,889 HN
633742 DOAN XUAN TUONG 11,250,000,000 5,551,467,384 HN
449116 VU XUAN CUONG 14,176,719,798 26,801,564,865 HN
915327 HA THI LIEN 11,950,710,500 7,975,664,831 HN
243274 MAI DANH KIEN 12,072,500,000 23,594,850,906 HN
495340 NGUYEN THI HONG NHUNG 13,990,000,000 15,378,066,298 HN
32782 ONG TRAN KHANH 11,736,289,245 12,097,983,047 HP
656060 NGUYEN VAN TINH 18,162,885,826 10,066,833,333 HN
44741 ONG NGUYEN CONG HIEU 35,736,396,962 15,460,000,000 HN
598455 NGUYEN THI KIM DUNG 75,516,000,000 53,156,331,492 HN
2383 BA TRAN THANH HUYEN 12,700,000,000 12,446,795,580 HN
2178 ONG NGUYEN NGOC BAO 11,000,000,000 10,773,480,663 HN
294225 NGUYEN THI HONG THOM 20,130,108,868 10,744,194,444 HN
146800 KIM NHAT LE 10,018,715,806 15,853,474,068 HN
30626 BA PHAM THI HAI NINH 11,752,077,857 6,135,278,333 HN
298509 NGUYEN THI VIET HUONG 17,700,000,000 22,314,364,641 HN
484797 NGO NGAN HA 11,950,710,500 4,801,763,586 HN
19826 ONG PHAM THANH THAI LINH 16,278,750,000 30,792,086,623 HN
581760 NGUYEN TUAN HUNG 11,016,574,586 5,756,222,400 HN
13609 BA MAI HUONG NOI 103,106,077,348 104,210,000,000 HN
930880 NGUYEN VAN MAO 11,148,815,675 11,897,281,494 HN
19994 ONG NGUYEN MANH QUAN 10,104,185,000 5,317,888,844 HN
164601 NGUYEN TU THANH 15,128,285,123 17,411,884,250 HN
343108 LUU THI THU HIEN 8,212,759,349 6,813,317,291 HN
611010 DOAN ANH VIET 60,258,333,333 HN
4485 ONG LE ANH DUC 11,879,337,017 6,210,450,000 HN
343619 PHAM THI NGOC HA 122,064,779,300 73,402,059,798 HP
167845 LE TRUNG KIEN 104,326,800,000 69,261,193,370 HP
629190 LUU DUC TUYEN 12,005,583,771 23,183,799,354 HN
404339 LE ANH TUAN 32,475,726,869 17,800,609,126 HN
3817 BA NGUYEN QUYNH ANH 12,681,592,398 6,689,105,903 HN
23654 BA NGUYEN HONG PHUONG 8,769,024,076 8,344,440,456 HN
555048 NGUYEN HAI DUC 23,924,606,000 5,430,083,333 HN
19622 ONG NGUYEN DUY HUNG 16,296,439,717 9,170,565,770 HN
518655 NGUYEN THI HA 12,100,000,000 5,077,768,750 HN
7940 ONG NGUYEN TIEN DUNG 16,850,000,000 16,790,055,249 HN
622991 VU KIM DUNG 18,600,000,000 17,120,994,475 HN
475078 LAM NHAT SON 14,012,307,992 14,716,889,301 HN
642735 DO DUC HONG THAI 13,445,500,000 10,962,309,111 HN
8315 BA NGUYEN ANH HONG 9,217,457,066 8,231,738,695 HN
639811 NGUYEN THI KIM OANH 69,153,814,760 53,694,866,741 HN
394431 HAN TUYET MAI 12,258,223,204 20,755,880,000 HN
515694 BUI THANH DO 20,360,000,000 9,327,600,000 HN
796250 DO THANH HUONG 19,290,552,486 20,215,000,000 HN
257762 NGUYEN TOAN THANG 28,090,923,895 15,090,625,000 HN
13675 ONG NGUYEN TIEN QUANG 9,095,000,000 9,044,751,381 HN
40488 ONG BUI HOAI NAM 36,000,000,000 11,589,518,165 HN
423472 TRINH THI GIANG HUONG 12,266,747,520 6,412,315,556 HN
389339 CHU TRAN DUNG 14,386,241,621 7,889,738,889 HN
459666 TRAN THE HUNG 18,795,580,111 10,306,666,667 HN
482505 NGO THI MINH NGOC 21,693,128,054 11,041,302,800 HN
231179 DAO HAI MANH 10,095,155,822 3,049,523,641 HN
550 BA PHAM THI THANH HANG 11,003,961,296 5,739,808,222 HN
428331 PHAM HUY HOANG 32,192,000,000 17,570,081,666 HN
326699 NGUYEN MANH CUONG 46,311,363,307 20,606,666,667 HN
617602 TRAN THI KIM DIEP 104,326,800,000 53,694,866,741 HN
301258 TRUONG THI THANH DUNG 14,727,437,257 13,670,512,665 HP
17604 BA PHAM THU HIEN 16,458,563,536 16,550,000,000 HN
495372 VU THI KIM DUNG 83,995,243,878 101,277,777,778 HN
16461 ONG NGUYEN THAI BINH 19,866,825,626 19,744,033,395 HN
10281 ONG PHAM QUANG BIEN 53,386,388,889 30,000,000,000 HP
160746 NGUYEN DUC TUAN 34,669,936,067 20,086,111,111 HN
409155 DAO THI THU HANG 32,380,000,000 14,085,353,333 HN
20781 ONG PHAM THANH TUAN 16,222,433,452 9,059,055,000 HN
182880 DINH HOANG DIEP 50,009,388,889 65,544,586,000 HN
460272 HOANG XUAN THANG 11,450,677,721 6,035,650,000 HN
49027 BA DO THI THUY NGA 12,073,263,333 23,706,566,925 HN
13079 BA VU THI HOA 41,521,000,695 21,621,083,333 HN
1625 ONG NGUYEN TUAN ANH 9,500,000,000 9,023,204,420 HN
881239 PHAM LUONG CHAU 13,000,000,000 13,524,861,878 HN
9657 ONG TRAN VAN HOAN 9,650,000,000 9,060,651,401 HN
607619 NGUYEN THI YEN 11,100,000,000 8,703,981,185 HN
450122 DAO ANH HA 11,473,480,663 11,400,000,000 HN
38250 ONG LE VAN KIEN 11,721,823,204 6,115,900,081 HN
466041 PHAM THI TUYEN HUONG 11,429,770,626 5,810,000,000 HN
373319 PHAM VAN LUAT 32,640,000,000 51,016,574,586 HN
341701 LE ANH DUNG 14,553,812,155 14,795,000,000 HN
864910 DUONG HONG HAI 13,029,541,667 25,717,870,222 HN
672241 NGUYEN THI SUOT 30,259,250,000 49,745,662,983 HN
497900 NGUYEN MINH HANH 42,287,659,951 18,108,000,000 HN
593767 NGUYEN THI MINH NGUYET 11,275,617,987 11,700,000,000 HN
466482 NGUYEN XUAN TOAN 14,084,000,000 26,635,635,359 HN
488673 VU THI THANH NHAN 31,730,000,000 30,759,889,503 HP
386327 NGUYEN NGOC CUONG 14,399,988,750 5,606,980,249 HN
336859 NGUYEN VIET HUNG 46,981,589,756 28,341,337,989 HN
31326 ONG NGUYEN THANH LONG 10,085,753,122 5,944,926,521 HN
276970 NGUYEN QUANG MINH 33,635,359,116 33,800,000,000 HN
5395 ONG NGUYEN HUY HIEN 11,870,539,799 6,105,617,953 HN
609681 DAO THI HONG PHUONG 18,881,902,184 10,303,333,333 HN
841712 PHAN THANH HAI 18,510,000,000 9,654,800,000 HN
540534 HOANG THI BICH VAN 8,132,283,000 7,281,795,608 HN
493226 HA QUOC THANG 18,049,723,757 18,500,000,000 HN
476960 TO NGOC TUNG 76,472,466,667 79,733,905,370 HN
3380 ONG NGUYEN QUANG LOC 11,130,000,000 6,038,233,333 HN
18508 ONG TRAN TRUNG THANH 8,950,000,000 8,150,939,227 HN
173351 NGO THI NGOC HOA 34,159,024,087 32,486,053,119 HN
448806 NGUYEN THI BICH TRAM 11,480,662,983 6,036,000,000 HN
306204 BUI VAN HUU 50,300,000,000 62,213,000,000 HN
798719 TERADA SHINJI 12,760,432,207 25,000,000,000 HN
24763 ONG PHAM DUC LAM 20,219,994,084 10,797,500,000 HN
801127 NGUYEN TRONG HIEP 12,039,779,006 6,255,373,333 HN
371990 NGUYEN MANH HUNG 12,736,623,697 4,146,611,111 HN
18930 BA HOANG THI TUYET MAI 8,938,153,092 5,889,793,599 HN
785289 TA DUC PHONG 22,787,292,818 11,708,878,889 HN
896309 PHAN QUYNH NGA 10,057,916,667 17,451,104,972 HN
4386 BA LE THU QUYEN 39,197,731,918 30,150,000,000 HN
323347 LE NGOC HOA 50,800,000,000 5,144,751,381 HP
918708 TRAN THUONG HOAI 11,150,000,000 10,472,194,751 HN
875451 TRAN QUOC DUNG 13,017,234,200 12,326,752,243 HN
322703 DUONG VAN VINH 33,292,000,000 33,179,475,138 HN
602950 NGUYEN KHANH TUNG 13,550,000,000 13,117,697,950 HN
103535 NGUYEN DINH KHANH 8,500,000,000 8,453,038,674 HN
420499 PHAM THI THUY MAY 52,093,055,556 66,232,044,199 HN
469028 TRAN THI THU GIANG 11,413,535,912 10,900,000,000 HN
617631 NGUYEN THI TRUNG THANH 12,760,432,207 24,861,878,453 HN
599343 NGUYEN DINH TRUNG 13,560,450,000 25,773,414,365 HN
636612 TO MANH CUONG 20,707,777,778 39,477,876,580 HN
750237 BUI CAO CUONG 30,000,000,000 165,745,856 HN
438576 LE THI THU 45,209,944,751 75,000,000,000 HN
19506 BA VU THANH VAN 16,300,000,000 10,012,368,000 HN
10208 ONG VU TUAN DAT 16,727,967,258 6,540,020,139 HN
2440 BA TRAN THU HANG 10,029,890,004 11,165,000,000 HN
172255 NGUYEN THI BICH THU 43,679,534,720 37,996,007,448 HN
358361 LUU QUANG DINH 14,500,000,000 11,021,128,333 HN
912964 PHAM PHAN NGOC KHANH 12,787,369,874 6,741,650,000 HN
570219 NGUYEN THI TUYET MAI 11,127,905,556 22,721,449,331 HN
714396 DO DUC HUU 20,284,518,749 20,382,724,030 HN
3814 ONG NGUYEN DINH TU 11,881,215,470 6,211,208,333 HN
724197 LE THI BICH HOA 12,822,817,680 6,774,916,667 HN
465296 DANG QUOC KIEN 10,056,666,667 17,750,000,000 HN
604565 DOAN THI MY HANH 17,701,657,459 10,060,000,000 HN
895034 TRAN QUOC DONG 56,500,000,000 48,219,889,503 HN
2531 ONG DANG VU HUNG 11,130,000,000 7,661,695,310 HN
42353 ONG LE VAN HOANG 35,943,297,245 35,492,057,374 HN
461533 NGUYEN NGOC TUAN 8,173,504,604 7,196,789,464 HN
898328 NGUYEN THI VAN 12,494,475,138 6,538,729,167 HN
395138 PHAM THI LIEN 14,374,031,121 7,872,224,340 HN
23741 ONG NGUYEN TIEN BAC 152,403,314,917 161,500,000,000 HN
506203 BUI NGOC HOA 93,106,981,449 100,473,611,111 HN
140846 NGUYEN THI HOANG HUE 11,640,469,587 11,128,309,535 HN
867905 DINH QUANG VINH 50,300,000,000 66,984,000,000 HN
548008 MAI THI TUYET THANH 12,300,000,000 6,333,843,750 HN
474825 NGUYEN THI TUYET 14,020,811,989 7,041,416,667 HN
539994 NGUYEN HONG TRUONG 11,356,906,077 6,028,266,667 HN
413684 PHAM NGOC LIEN 12,573,437,500 24,578,500,840 HN
792645 MAI ANH TUAN 54,260,000,000 3,011,625,000 HN
375350 LE GIA CUONG 11,511,776,667 22,660,626,899 HN
152081 DANG THANH TUAN 8,373,070,353 8,675,845,321 HN
7360 ONG NGUYEN DINH HUNG 9,256,399,680 8,910,991,260 HN
567372 VU THI THU HIEN 27,130,678,204 26,510,000,000 HN
468855 NONG HUONG LANH 8,170,000,000 7,998,784,530 HN
314717 NGUYEN THAI SON 11,142,687,100 10,089,928,875 HN
3552 ONG NGUYEN MINH TUAN 12,687,760,000 6,437,751,111 HN
36405 BA NGUYEN THI PHI YEN 8,610,564,777 10,444,481,502 HN
168751 DINH VAN BO 15,093,387,500 29,217,000,000 HN
33912 BA TRIEU THI THANH THUY 15,814,008,403 17,000,000,000 HN
907902 LY PHAT VIET LINH 18,644,000,000 33,332,431,460 HN
483617 NGUYEN THI CHANH 14,000,000,000 20,606,666,667 HN
511444 TRAN TRONG KHANH 109,982,360,400 104,186,111,111 HN
278286 LE THI THU HUONG 14,805,942,593 7,126,875,000 HN
345262 PHAM THI HIEU 14,539,158,977 4,212,851,213 HN
784903 CAO THI HOA 11,188,082,873 5,913,180,833 HN
749168 TRINH THI THAM 13,157,471,289 7,041,591,667 HN
10196 ONG NGUYEN TRUNG KIEN 23,687,292,049 24,556,281,100 HN
211147 DINH NGOC LIEN 20,116,666,667 34,350,000,000 HN
110111 LE VAN HOAN 15,406,712,935 13,169,254,856 HN
436639 NGUYEN THI DINH 14,229,378,514 16,630,093,875 HN
933586 NGUYEN THANH PHUONG 12,869,000,361 13,947,348,425 HN
7564 ONG NGO TUAN DUNG 28,743,938,565 15,131,750,000 HN
680521 LE NGOC HAO 46,430,712,518 28,087,800,000 HN
457059 DO THI HAI YEN 12,000,000,000 10,176,795,580 HN
874805 DANG NGOC TU 11,164,996,641 5,837,769,000 HN
13395 ONG BUI DUC THO 38,000,000,000 18,048,337,552 HN
908856 TRINH XUAN DUC 20,028,435,066 20,552,794,640 HN
1748 BA CAO THI HONG NHUNG 17,102,000,000 31,592,296,532 HN
179991 NGUYEN BA LONG 15,086,949,778 14,990,785,060 HN
495955 TRAN THI PHUONG 13,984,790,055 14,883,994,444 HN
571466 NGUYEN THI THANH HANG 13,672,099,448 7,287,532,778 HN
140896 VU PHUONG THAO 12,704,393,135 12,834,801,249 HN
15169 ONG PHAM DUC VIET 11,822,654,736 15,150,000,000 HN
8436 ONG HA QUYET THANG 12,666,298,343 6,688,090,354 HN
836553 NGUYEN CHU KHUONG 19,892,386,436 10,858,000,000 HN
862605 NGUYEN THANH LONG 56,943,010,680 64,581,023,000 HN
475426 PHAN QUANG DUNG 11,402,294,586 10,300,000,000 HN
35443 ONG PHAM XUAN LUONG 15,810,000,000 7,100,765,000 HN
259898 DO THI THU HUONG 149,378,530,456 202,527,777,778 HP
294741 TRINH THI THU LY 66,506,858,108 62,956,682,676 HN
754428 VUONG QUOC HUNG 46,093,495,253 32,417,503,177 HN
857952 DANG XUAN TRUNG 29,483,684,718 29,559,444,444 HN
865112 TRAN THI THANH HUYEN 18,962,608,650 10,345,067,917 HN
921666 TRAN THI THU TRANG 17,896,274,466 10,060,435,833 HN
1754 ONG PHUNG DUY LONG 17,101,008,333 16,703,500,000 HN
259581 PHAM TRUNG KIEN 14,873,224,377 32,910,000,000 HN
420649 PHAN NGOC LAN 14,293,495,989 7,769,208,333 HN
609964 LE DIEU LOAN 13,515,355,725 7,241,966,667 HN
659727 TRAN THI LINH 13,381,740,517 15,810,000,000 HN
717895 LE THUY HUONG 13,200,000,000 12,523,543,496 HN
500081 TRAN DUC THICH 12,531,294,397 14,162,205,885 HN
801140 NGUYEN THI MY HANH 12,155,136,012 24,957,023,659 HN
241635 NGUYEN SY MINH 11,585,767,478 9,611,662,783 HN
3616 ONG LE CHI HIEU 9,370,000,000 8,059,683,727 HN
20599 ONG NGUYEN VIET TOAN 10,102,649,309 5,401,500,000 HN
845617 HOANG DINH HUNG 10,011,710,416 5,407,000,000 HN
208995 NGUYEN THE ANH 12,213,000,000 5,630,569,444 HN
695858 HA THUC MINH TRANG 13,259,668,508 HN
32263 BA HOANG HANG THI THUY HA 8,644,980,000 8,612,107,501 HN
426441 DAO BICH DIEP 12,072,500,000 27,397,974,916 HN
829798 TRAN VAN QUAN 40,520,000,000 21,012,182,987 HN
48148 BA VU THI THU MAI 12,834,801,249 6,721,730,000 HN
405744 VU CONG TRUY 11,143,298,185 11,177,898,004 HN
625104 TRINH MY DUNG 49,554,909,065 47,981,391,307 HN
13770 ONG NGUYEN KIEN TRUNG 16,591,144,909 12,710,112,011 HN
325630 DO THI KIM THOA 12,177,919,300 6,337,537,500 HN
28494 BA DANG THI LINH 64,883,204,420 49,120,000,000 HN
713994 NGUYEN MINH AN 50,172,222,222 61,477,525,120 HN
924770 PHAM QUANG VINH 8,030,000,000 8,356,022,099 HN
1877 BA TRAN THI LAN HUONG 17,100,000,000 9,055,725,000 HN
534078 TRINH THI NGAN 11,365,000,000 5,690,654,167 HN
464971 NGUYEN THANH HAI 22,040,828,729 11,102,473,048 HN
338470 HOANG THI ANH HUONG 14,575,751,939 8,037,888,889 HN
281630 LE THI NAM 14,800,000,000 14,718,232,044 HN
326952 NGUYEN LAN HUONG 41,091,139,583 20,535,888,889 HN
329451 TRAN HUY DUC 50,900,000,000 43,127,071,823 HN
255120 NGUYEN VAN CHU 63,829,395,794 50,607,083,333 HN
14328 ONG DO ANH TUAN 9,050,000,000 8,476,906,077 HN
412968 VU THI TOAN 28,570,000,000 24,635,635,359 HN
10146 BA NGUYEN THI ANH TUYET 10,952,512,351 9,120,653,645 HN
49322 ONG NGUYEN HONG KHE 12,024,173,985 6,251,524,528 HN
458160 LE NGOC TAM 12,550,000,000 6,885,690,608 HN
171347 NGUYEN KIM LAN 34,226,674,839 53,131,488,636 HN
526204 PHAM THI THU HUYEN 31,480,885,000 26,795,894,088 HN
417856 HA THIEN TAM 11,500,000,000 5,844,677,523 HN
40332 ONG LE MINH TUAN 36,000,000,000 22,743,093,923 HN
530959 TA THI TAN THANH 31,450,961,775 15,244,143,390 HN
744010 NGUYEN THI THANH XUAN 30,040,000,000 11,909,898,000 HN
134160 VU THI MAI ANH 23,154,431,574 11,909,898,000 HP
913221 PHAM DUY HIEU 20,270,718,232 10,803,000,000 HN
350036 VU QUANG MANH 17,460,754,360 10,057,916,667 HN
13314 ONG NGUYEN THANH 16,600,000,000 16,433,922,652 HN
21797 ONG NGUYEN NAM 16,182,583,460 15,115,203,946 HN
167268 DINH THI HA QUYNH 15,105,391,298 15,101,254,777 HN
357491 TONG THI THU HIEN 14,500,000,000 15,359,116,022 HN
646469 VU THANH NAM 13,420,713,531 14,316,574,512 HN
496961 HOANG THI HIEN 12,466,961,926 4,662,137,808 HN
2256 ONG PHAM HONG DIEP 11,900,000,000 8,050,151,111 HP
553376 NGUYEN HUU CHINH 11,339,171,309 22,456,924,242 HN
310818 LE VIET BON 10,060,435,833 17,896,274,466 HN
6537 BA PHUNG THI BIEN 9,300,000,000 14,268,508,287 HN
332496 HA HUY HUNG 14,609,851,389 27,202,164,553 HN
27973 ONG VU DINH THANG 20,313,314,917 10,813,816,591 HN
720875 TRAN TUAN VINH 11,017,215,278 8,232,805,095 HN
645959 PHAM THI MINH TU 8,000,000,000 7,912,753,352 HN
12627 BA TA THI XUAN TRANG 11,100,000,000 7,219,059,808 HN
15760 ONG NGUYEN HONG GIANG 16,501,829,834 19,001,000,000 HN
570023 NGUYEN THE THANG 19,800,000,000 11,017,777,778 HN
12668 BA NGUYEN THI VIET HANG 12,644,640,884 6,670,956,046 HN
595497 PHAM VINH QUANG 13,579,607,693 7,248,208,333 HN
716760 LUU DIEM CAM 111,500,000,000 88,901,657,459 HN
484586 DAM LAM THANH 31,822,583,333 452,023,089 HN
609100 DUONG QUANG VINH 18,554,121,268 10,236,465,534 HN
31517 ONG NGUYEN TRONG NGOC 15,840,658,380 10,611,666,667 HN
255131 VU VIET HUNG 14,883,994,444 7,573,650,000 HN
7930 BA TRAN THI LIEN HUONG 10,970,235,014 11,028,442,414 HN
135272 NGUYEN VAN HAI 42,030,654,441 42,187,949,787 HN
934917 NGUYEN THI DUNG 11,145,574,645 22,218,428,997 HN
431890 NGUYEN THI KIM DUNG 14,240,883,978 14,320,000,000 HN
613229 NGUYEN THI LAN HUONG 13,504,614,641 16,656,000,000 HN
212429 NGHIEM NGOC HUONG 33,885,851,081 20,074,916,667 HN
26539 BA PHAM THI HUYEN 55,637,000,000 38,170,155,556 HN
223095 DANG CONG KHOI 14,990,785,060 8,260,866,667 HN
847777 NGUYEN THANH TU 113,266,503,878 101,277,777,778 HN
769860 NGUYEN THI HAI ANH 20,592,338,863 10,852,500,000 HN
639444 LE THI PHUONG 50,631,944,444 65,542,320,442 HN
916735 PHAM THI THU HUONG 29,616,725,000 32,036,576,055 HN
921881 BUI VAN DOAI 20,110,000,000 10,399,293,333 HN
734947 HOANG QUOC HUNG 19,550,000,000 19,328,912,485 HN
851433 NGUYEN THI HUONG 18,300,000,000 3,168,797,625 HN
15313 ONG TRAN MANH HUNG 16,505,763,122 18,000,000,000 HN
38600 BA PHAM THI BICH LIEN 15,759,887,916 8,807,391,667 HP
100440 NGUYEN VAN KIEN 15,495,215,556 31,465,000,000 HN
866288 NGUYEN HOANG YEN 11,165,210,121 5,884,856,250 HN
35533 ONG QUACH MANH DUNG 10,078,453,039 11,100,000,000 HN
3251 BA TRAN DIEU LINH 18,472,584,430 10,152,706,652 HN
337919 NGUYEN THI HONG TUYET 14,580,729,953 14,740,500,000 HN
606482 AN VU HUNG 49,966,000,000 62,313,756,105 HN
520 BA NGUYEN THI BICH THUY 27,200,000,000 30,007,655,250 HN
278891 NGUYEN VAN DAT 8,279,808,000 7,914,260,408 HN
464030 LE TIEN THU 18,049,723,757 10,062,688,889 HN
843419 PHAM THI THU HA 13,073,304,973 13,680,000,000 HN
46245 ONG LE DINH TRUNG 11,696,464,207 5,879,903,056 HN
515478 CU XUAN DINH 13,900,000,000 8,095,580,111 HN
100701 NGUYEN TIEN LONG 8,500,000,000 1,464,088,398 HN
385524 TRAN KHAC MANH 24,900,552,486 52,200,000,000 HN
246004 CAO THI THANH LOI 33,754,880,080 41,150,000,000 HN
549083 BUI THI KIM VAN 19,241,658,333 33,544,759,678 HN
300306 TRAN THUY ANH 14,734,487,412 8,050,151,111 HP
415916 NGUYEN PHUONG CHI 14,300,000,000 7,210,315,138 HN
862220 NGUYEN THI QUYNH TRANG 13,031,934,113 12,679,222,670 HN
739439 HA VAN HUNG 12,500,000,000 6,824,641,500 HN
778285 LE THANH HAI 30,000,000,000 29,834,254,144 HN
397673 DO BAO HUNG 19,062,617,865 10,350,750,000 HN
26210 BA NGUYEN THI MAI HOA 25,382,785,436 11,896,922,275 HN
655095 MAI THANH TRUNG 12,245,937,266 6,437,751,111 HN
854370 LE HOANG VAN 122,168,699,386 172,148,611,111 HN
912499 NGUYEN NGUYET ANH 106,218,611,111 112,518,870,627 HN
23524 BA NGUYEN THI KIM LIEN 102,754,829,395 101,263,888,889 HN
391617 PHAN CHAU HAI 100,344,444,444 90,997,010,722 HN
430819 NGUYEN NAM LONG 98,221,920,977 93,596,000,000 HN
295455 PHAM VAN TRONG 67,000,000,000 28,398,201,105 HN
139505 VAN THI ANH THU 55,365,000,000 37,979,472,222 HN
8515 ONG NGUYEN THANH SON 50,952,554,798 17,570,081,666 HN
286888 NGUYEN THANH TAM 50,631,944,444 67,200,000,000 HN
386525 TRAN THI THANH TU 47,049,723,757 28,598,965,790 HN
892591 MAI TRUNG HIEU 45,825,428,069 26,005,149,445 HN
792644 HUYNH LONG 44,999,000,000 25,155,833,333 HN
471816 NGUYEN QUYNH TRANG 43,862,121,956 23,155,275,556 HN
336079 LE QUY HOI 43,704,000,000 17,776,020,000 HN
685433 NGUYEN MINH TU 43,460,548,047 57,690,317,886 HN
456870 NGUYEN XUAN HAI 43,406,772,793 41,456,626,890 HN
394089 NGUYEN TIEN HIEU 42,851,847,838 41,372,841,800 HN
646907 CAT PHI DUNG 42,737,668,959 22,004,675,000 HN
273872 NGUYEN DUC NAM 41,721,438,000 19,929,580,000 HN
102128 NGUYEN HOANG HAI 40,101,081,780 39,376,766,411 HN
4708 ONG BUI QUOC HOAN 39,189,581,957 17,078,534,543 HN
22389 ONG NGUYEN DINH NGOC 36,834,032,500 29,169,085,537 HN
250603 PHUNG XUAN NHA 33,754,880,080 19,954,059,167 HN
266983 TRAN HUU PHUC 33,666,666,667 51,712,707,182 HN
332818 NGUYEN VAN HANH 33,179,475,138 33,292,000,000 HN
413065 VU QUANG HUNG 32,334,194,460 31,800,080,741 HN
560403 NGUYEN THI LAN ANH 31,173,442,347 30,807,892,668 HN
48038 ONG DINH QUOC HUNG 28,184,280,545 32,620,987,008 HN
20434 ONG NHU DINH DUNG 26,795,894,088 14,118,216,667 HN
156 ONG PHUNG XUAN AN 26,500,000,000 29,086,309,852 HN
1384 ONG CU HA AN HUNG 26,306,591,995 13,978,033,333 HN
20297 BA NGUYEN HONG TRANG 25,600,000,000 10,864,800,000 HN
21757 ONG NGUYEN TIEN QUYNH 25,505,966,851 13,458,098,338 HN
436802 TRAN VIET BACH 24,861,878,453 25,000,000,000 HN
676212 NGUYEN TUAN ANH 24,578,500,840 12,573,437,500 HN
49093 BA NGUYEN THI NHUNG 23,550,480,000 12,071,000,000 HN
20698 ONG LUONG THANH HUAN 21,400,000,000 20,006,629,834 HN
580777 LE MANH LINH 20,627,624,309 18,200,000,000 HN
692390 NGUYEN VAN CUONG 20,100,000,000 19,988,950,276 HN
452091 PHUNG HANH NGA 20,000,000,000 17,530,386,740 HN
446221 TRINH THI THUY GIANG 19,077,900,552 10,353,291,667 HN
718178 LE CANH DUY 18,935,021,625 10,339,279,444 HN
649968 TRAN THANH HOA 18,751,575,715 10,305,000,000 HN
254159 LE VAN LONG 18,587,210,608 10,259,075,000 HN
524480 LE THU HAI VAN 18,472,584,430 22,328,393,749 HN
833892 TRINH THU HANG 18,210,768,077 10,083,927,525 HN
335289 VU VAN MANH 17,808,839,779 10,060,250,000 HN
603871 VU TIEN THINH 17,607,935,643 8,897,280,865 HN
357277 NGUYEN MANH HA 17,595,258,624 19,420,000,000 HN
777031 LE BA TUAN 17,380,139,167 10,056,488,889 HN
706969 NGO MANH HOAI 17,207,492,991 10,046,666,667 HN
37 ONG BUI VAN KHEN 17,200,000,000 9,966,825,000 HN
11606 ONG CAO VAN DUC 16,672,211,111 31,062,061,012 HN
11704 BA BUI THI THU HIEN 16,670,000,000 8,159,187,500 HN
41450 BA CAT KIM PHUONG MAI 15,723,576,849 8,778,600,000 HN
117267 HOANG XUAN TRUNG 15,393,454,538 15,462,597,222 HN
120602 LUU BICH NGOC 15,361,841,628 6,828,173,333 HN
201044 UONG SY GIANG 15,003,000,000 5,635,653,333 HN
243354 PHAM THI HUONG LY 14,926,059,711 8,238,266,667 HN
288150 LUONG QUOC VIET 14,780,000,000 7,441,827,433 HN
299432 NGUYEN THU HANG 14,745,000,000 6,313,390,250 HN
368076 NGUYEN THI THU HONG 14,490,000,000 12,191,712,707 HN
382948 QUACH DANG HOA 14,423,211,830 8,046,333,333 HN
405751 NGUYEN QUOC DUNG 14,340,804,167 27,934,402,298 HN
428105 CHU VAN NGA 14,262,430,939 7,741,716,194 HN
429157 NGUYEN VAN DU 14,257,036,756 11,460,745,866 HN
471506 NGUYEN TIEN TUNG 14,060,000,000 12,822,817,680 HN
472001 NGUYEN VAN HANH 14,058,967,154 13,780,092,093 HN
474457 BUI THI PHUONG 14,030,000,000 9,806,017,371 HN
478705 NGUYEN ANH TUAN 14,000,000,000 38,646,408,840 HN
526235 DINH THI THU THUY 13,872,783,030 6,926,780,071 HN
619806 DO MANH TU 13,500,000,000 6,641,204,167 HN
706046 NGUYEN DUC ANH 13,233,831,250 26,383,511,525 HN
738808 PHAM HUU ANH 13,170,000,000 6,233,790,000 HP
764105 NGUYEN VAN THINH 13,146,961,326 12,770,000,000 HN
840784 PHAM ANH THANG 13,077,458,333 25,511,225,643 HP
906057 VU DUC QUANG 12,944,804,926 15,753,000,000 HN
918683 PHAM TUAN VIET 12,902,649,863 6,897,111,110 HN
2062 BA NGUYEN THU HUYEN 12,710,000,000 12,609,723,757 HN
11697 ONG NGUYEN THE PHUONG 12,658,930,054 6,679,777,222 HN
23888 ONG NGUYEN MINH TUAN 12,614,640,884 11,650,000,000 HN
573259 DINH CONG SON 12,517,010,322 10,019,066,956 HN
589070 NGUYEN CAM NHUNG 12,512,993,497 9,701,627,983 HN
740179 DUONG TUAN DUNG 12,500,000,000 6,684,470,667 HN
423331 TRAN THI KHANH VAN 12,411,295,617 6,524,033,333 HN
461023 DANG THU HA 12,165,000,000 23,834,441,522 HN
588332 NGUYEN THI HONG LOAN 12,067,100,000 25,426,000,000 HP
604880 TA THI HONG THAM 12,067,080,093 7,061,447,529 HN
651301 NGO MANH HUNG 12,000,000,000 11,933,701,657 HN
446144 TRAN LAN PHUONG 11,933,701,657 12,000,000,000 HN
36312 ONG PHAM MINH THIEM 11,933,701,657 12,000,000,000 HN
2628 BA TRAN THUY NGA 11,897,110,600 27,656,331,480 HN
22479 ONG NGUYEN QUOC THUONG 11,784,552,397 9,942,870,000 HN
278043 LE THI THU TRANG 11,566,125,000 22,711,800,010 HN
336680 NGUYEN HOANG ANH 11,526,011,589 6,036,425,000 HN
466867 LE THI NGOC QUYEN 11,420,000,000 9,421,034,959 HN
473221 NGUYEN THI THANH 11,403,180,556 22,873,884,527 HN
566444 NGUYEN THI HUE 11,304,696,133 11,300,000,000 HN
566761 TRAN THI THANH THUY 11,302,938,893 10,440,000,000 HN
615913 NGUYEN THI HUONG 11,259,224,309 5,943,880,556 HN
636297 VU THE VINH 11,247,409,281 12,207,936,221 HN
676983 VU THI KIM LOAN 11,224,000,000 3,362,791,154 HN
633788 NGUYEN DUC HUY 11,138,121,547 11,200,000,000 HN
502298 TO VAN DUNG 11,121,971,286 5,844,765,000 HN
1885 BA PHAM ANH HOA 11,000,000,000 9,772,679,558 HN
278539 NGUYEN THI KIM DUNG 10,046,666,667 17,207,492,991 HN
249361 NGUYEN PHUONG LOAN 10,042,680,914 12,133,620,798 HN
332231 NGO THI NGOC YEN 9,661,573,900 8,308,763,462 HN
279867 HOANG XUAN TRUONG 9,587,657,581 8,810,487,734 HN
13237 BA NGUYEN THI LY 9,100,000,000 6,435,359,116 HN
25818 BA NGO THI MAI XUAN 8,700,000,000 5,212,707,182 HN
167053 NGUYEN DUNG NGA 8,343,579,745 7,881,636,575 HN
588842 TRAN KHANH LY 8,121,742,870 7,318,089,610 HN
31803 BA MAI BACH THI HAI YEN 8,650,000,000 4,180,954,991 HN
432918 PHAM HONG DUNG 24,861,878,453 25,000,000,000 HN
929784 NGUYEN DANG KHANH 53,558,333,333 68,787,624,309 HN
3279 ONG DOAN HOA THUAN 26,030,364,636 19,153,581,770 HN
706991 LE MINH NGOC 21,324,334,225 23,993,449,711 HN
598883 NGUYEN NGOC HAO 13,564,525,236 7,031,344,444 HN
3608 ONG NGUYEN THANH CONG 39,337,016,575 20,613,333,333 HN
754323 LUC QUANG TUNG 20,173,756,906 10,782,833,333 HN
524547 LE DAN 13,880,000,000 12,666,298,343 HN
448862 NGUYEN THI HUE 11,917,756,906 18,648,000,000 HN
716987 NGUYEN VIET LOI 12,000,000,000 6,038,300,000 HN
26896 BA VU KIM CHUNG 29,173,378,740 32,122,453,066 HN
472917 TO THUY TRANG 14,058,967,154 7,395,950,694 HN
19991 ONG DANG DUY VIET 37,252,195,322 47,944,449,749 HN
297659 PHUNG TU QUYEN 14,752,104,190 8,050,633,333 HN
329173 PHAM NGOC LAI 11,119,096,737 5,959,081,944 HN
433283 LE HONG LINH 10,041,402,926 5,427,326,389 HN
38675 BA TRAN THU HIEN 15,753,000,000 6,936,088,579 HN
551906 CHU HIEN ANH 12,073,263,333 23,912,000,000 HN
935747 LE TRAN QUYNH 12,863,359,116 17,000,000,000 HN
222336 NGUYEN NANG LUC 55,000,000,000 4,464,088,398 HN
198642 TRAN THANH THUY 18,224,068,093 10,087,833,333 HN
103210 LE THI BICH VAN 15,460,000,000 35,576,745,068 HN
22469 BA NGUYEN HANH VAN 11,785,239,296 6,034,900,000 HN
902745 LE HUY THANH 12,963,541,050 11,800,000,000 HN
9188 ONG NGUYEN QUY HUU 9,180,000,000 7,920,165,746 HN
477597 NGUYEN TRONG HOAN 14,009,296,501 6,526,025,000 HN
11742 ONG THAI HA THANH 26,966,182,701 27,587,752,149 HN
695500 LE NGOC HAI 19,334,818,218 10,362,888,889 HN
14325 ONG TRAN MINH HAU 16,577,514,500 17,942,486,508 HN
22051 BA NGUYEN PHUONG HA 16,176,989,598 9,053,165,000 HN
23863 ONG CHU DUC TINH 16,080,000,000 15,293,977,901 HN
25814 BA NGUYEN PHUONG LAN 16,021,703,822 18,353,000,000 HN
252727 NGUYEN HUONG HOE 14,900,000,000 7,609,836,111 HN
533373 LUONG NGOC CHUNG 13,854,138,997 7,127,749,773 HN
573119 LE MANH HUNG 13,657,506,860 13,364,028,590 HN
592796 BUI MINH DUC 12,391,300,000 24,101,491,713 HN
22235 ONG NGUYEN VAN QUANG 11,963,019,506 12,184,000,000 HN
2502 BA NGUYEN THI KIM LOAN 11,897,281,494 11,148,815,675 HN
225770 NGUYEN THI YEN 11,589,518,165 36,000,000,000 HN
138223 DAO HUYEN TAM 10,062,333,333 17,760,000,000 HN
130061 NGUYEN THI KIM DUNG 10,012,596,685 10,500,000,000 HN
126285 BUI CONG KIEN 35,150,000,000 22,667,333,333 HN
151560 THAI HAI AU 9,537,441,512 8,215,341,821 HN
7639 ONG TRAN THANH SON 16,879,864,224 19,991,549,375 HN
777988 NGUYEN DANG PHUONG 43,671,823,204 23,153,716,667 HN
6407 ONG PHAM VAN QUANG 11,105,000,000 11,636,315,891 HN
4351 ONG PHAN VAN TUAN 16,984,535,644 10,001,986,111 HN
378401 PHAN THI THU HIEN 11,049,051,333 23,211,278,875 HN
20300 BA TO THI THU HUONG 16,255,138,006 9,128,741,111 HN
445917 NGUYEN THI PHUONG ANH 12,237,190,575 6,425,916,078 HN
14825 BA NGUYEN THUY DUNG 9,030,691,042 8,952,836,463 HN
139688 NGUYEN TAT GIAP 15,258,614,441 8,449,350,000 HN
679146 TRAN THANH TUNG 13,327,638,209 12,496,052,778 HN
441435 TRAN TRONG NGHIA 12,839,748,185 6,792,352,694 HN
9681 ONG NGUYEN NGOC AN 12,660,000,000 7,290,882,947 HN
340258 TRUONG THI BICH HUONG 29,307,289,440 11,835,434,722 HN
926213 VU THI HAI PHUONG 12,893,008,697 6,478,500,000 HN
318908 PHAM DUC HAI 33,307,997,790 16,700,000,000 HN
525048 TA XUAN THANH 13,877,958,927 5,030,052,778 HN
309930 DANG VAN SON 20,331,641,730 29,465,059,458 HN
444039 HOANG VAN THAO 12,551,000,000 6,386,979,107 HN
6381 ONG PHAM VAN NGHIA 16,922,651,934 13,000,000,000 HN
38922 ONG QUACH VAN THANG 15,752,543,072 15,971,526,712 HN
231767 PHAM THE HAI 14,968,827,017 6,536,291,667 HP
283115 PHAM THI MAI THANH 14,799,702,513 5,037,500,000 HN
349167 NGUYEN LINH CHI 14,517,389,528 14,105,440,116 HN
590152 HA XUAN HUNG 13,600,000,000 7,174,988,333 HN
750711 AN THI HONG NHUNG 13,154,403,000 6,133,832,168 HN
551594 NGUYEN THI MINH PHUONG 12,000,000,000 10,709,944,751 HN
440868 PHAN LAC THANH 11,491,065,933 6,036,000,000 HN
682720 HOANG HUY VIET 10,047,361,111 17,429,322,798 HN
588817 NGUYEN THI THU HUONG 9,935,559,667 16,922,651,934 HN
323086 PHAM THI HONG PHUONG 8,000,000,000 7,415,995,396 HN
20914 ONG NGUYEN MANH THANG 37,122,790,413 20,151,985,764 HN
108390 NGUYEN VAN MINH 15,413,644,444 35,050,000,000 HN
393536 DOAN PHU HUYEN 8,200,000,000 6,359,000,810 HN
31570 ONG LUU THANG LOI 11,750,000,000 5,203,920,000 HN
446377 BUI NGO VIET CUONG 14,178,927,729 3,642,544,950 HN
860397 DO CHI LINH 13,036,229,692 11,378,100,000 HN
551320 VO VAN PHUC 44,500,000,000 25,823,582,500 HN
430235 HOANG THI HIEN 11,499,075,000 5,970,059,028 HN
547062 NGUYEN THI THUY DUNG 11,092,961,942 5,405,270,833 HN
185993 LE THE VU 15,062,541,436 15,875,000,000 HN
585536 TRAN THI QUY PHUC 20,736,051,677 10,852,500,000 HN
6378 ONG VO THANH TUNG 11,861,282,233 6,210,450,000 HN
903855 NGUYEN THI PHI YEN 40,243,333,333 58,755,000,000 HN
647875 LUONG THI HOAN 13,414,335,000 32,077,000,000 HN
139341 LE VIET CUONG 12,784,000,000 1,760,106,250 HN
2210 ONG NGUYEN THANH PHUONG 17,081,430,939 18,116,000,000 HN
372470 BUI PHAN BANG TU 11,513,029,542 5,333,554,583 HN
319856 NGUYEN THI NGOC LAN 10,028,962,834 5,046,173,611 HN
898879 PHAM MAI LINH 12,494,165,558 10,584,264,677 HN
504679 NGUYEN DUY MANH HUNG 13,947,193,378 HN
634653 VUONG DUC THO 48,009,705,354 30,178,250,000 HN
762565 CAO MINH PHUC 12,803,254,876 5,430,083,333 HN
302489 CAO THI THU 10,060,545,960 9,828,607,446 HP
498233 LA THI TRANG NHUNG 19,205,000,000 5,624,806,630 HN
4415 ONG PHAM VIET SON 10,994,000,000 5,215,526,667 HN
588441 PHAM THI HAI ANH 46,981,589,756 51,595,586,331 HN
712288 LE THI TRUNG 58,582,320,442 46,627,308,000 HN
6716 BA VU THI NGOC BICH 39,050,000,000 18,884,450,000 HN
193980 DO THI LAM THANH 25,115,555,556 51,411,000,000 HN
488738 NGUYEN VIET ANH 22,731,091,393 21,193,282,723 HN
784876 LAM PHUONG THAO 20,868,566,105 23,285,000,000 HN
31120 ONG VU HUU CHIEN 19,775,618,234 17,421,721,856 HP
644656 PHAM QUANG MINH 17,411,884,250 8,320,124,920 HN
556608 TRINH DUC CUONG 13,730,000,000 6,989,016,667 HN
556714 NGO THI HIEN 13,727,691,713 9,670,000,000 HN
100356 TRAN THI HONG MINH 12,600,133,748 6,632,960,000 HN
566413 DO THI HANH 11,311,782,017 6,005,255,556 HN
368299 NGUYEN KIEU OANH 10,060,250,000 17,860,158,801 HN
20893 ONG NGUYEN HUU PHUC 10,000,000,000 5,353,034,207 HN
39878 ONG TRAN CHIEN THANG 8,600,000,000 7,790,055,249 HN
43452 BA HOANG THUY HOI 8,580,000,000 8,596,666,345 HN
313665 HOANG CONG TUAN 8,250,000,000 7,339,568,978 HN
696766 NGUYEN VAN PHUONG 126,907,000,000 202,428,333,333 HN
614891 DO NGOC BICH 13,500,000,000 13,651,933,702 HN
443504 PHUNG THI THIEN 14,194,357,354 11,834,861,486 HN
826612 HO THANH QUANG 43,700,000,000 21,760,000,000 HN
450572 TRAN PHUONG NAM 23,081,168,972 11,300,000,000 HN
852965 NGUYEN MINH NGOC 11,064,822,418 5,814,326,700 HN
518538 NGUYEN THI HONG HANH 12,362,980,957 11,831,507,714 HN
913711 HOANG THI MINH THAO 11,100,000,000 5,792,287,394 HN
446207 BUI THI HUE 12,097,983,047 6,324,577,778 HN
2520 ONG VU MINH SON 11,000,000,000 5,694,757,936 HN
334810 NGUYEN VU THAN 12,483,161,604 6,536,833,333 HN
144143 NGUYEN THANH PHUONG 15,230,000,000 14,383,122,348 HN
300632 CAO THUY HANG 14,732,451,389 7,541,875,000 HN
305996 NGUYEN THI HUONG 17,557,387,500 32,290,651,000 HN
17561 ONG AN QUOC TUAN 50,961,403,737 32,514,333,333 HN
47451 ONG DO DUC HUNG 11,971,074,240 HN
25089 ONG NGUYEN KIM TRUNG 20,120,500,000 36,497,237,569 HN
6409 BA TRAN THU THUY 25,935,471,339 25,203,875,556 HN
13172 BA VU NGOC DIEM HANG 38,000,000,000 21,906,290,000 HN
500450 NGUYEN PHUNG TUAN 13,964,248,889 26,297,119,578 HN
522961 PHAM HUY PHUONG 13,889,464,913 5,408,027,778 HN
105801 DANG THI MINH NGOC 202,376,111,111 139,581,925,407 HN
931962 NGUYEN VAN HAI 24,028,000,000 9,414,425,000 HN
449489 NGUYEN CONG TUAN 32,090,000,000 35,565,911,602 HN
568646 NGUYEN THI MINH HANH 24,259,983,315 12,424,666,667 HN
848517 LUONG THI SINH 159,455,000,000 127,342,541,436 HN
806562 NGUYEN KIM NGUYEN 9,945,562,776 5,416,298,611 HN
538602 NGUYEN THANH KHIET 13,839,779,006 21,500,000,000 HN
659673 MAI THI HONG QUANG 12,503,613,333 24,518,437,978 HN
479452 VU DUC MINH 12,005,023,681 18,647,487,235 HN
11266 ONG NGUYEN CHUNG NGHIA 9,572,471,691 8,939,173,276 HN
782309 PHAM THI THU HUONG 12,427,710,735 14,009,296,501 HN
19271 BA NGUYEN THI HOP 81,104,038,807 55,891,150,000 HN
624596 KIEU THANH HUNG 30,531,236,009 31,063,869,871 HN
527528 TRAN TRUNG SON 20,715,821,820 20,753,804,522 HN
32064 ONG VU DINH QUANG 15,839,779,006 8,951,249,167 HN
152811 TRINH HONG HOA 15,185,635,359 8,402,833,927 HN
589135 NGUYEN CONG LUU 13,602,045,545 7,248,393,750 HN
591710 NGUYEN VAN MINH 13,598,533,333 6,514,800,000 HN
811700 VUONG KHAC THANH 13,112,120,800 35,481,000,000 HN
129230 DUONG THI HA 11,656,214,341 6,077,400,000 HN
566414 LUU THI MINH HOA 11,309,944,751 18,200,000,000 HN
14533 BA BUI THUY MAI 11,824,526,180 22,260,000,000 HN
2411 BA HA THI KIM CHI 11,000,000,000 5,930,996,750 HN
755605 NGUYEN ANH TUAN 88,497,397,900 81,636,238,887 HN
386657 TRINH THANH HA 10,006,207,728 9,303,483,694 HN
738296 NGO NGUYET NGA 13,173,187,415 6,400,991,944 HN
868987 NGUYEN THAI HOC 12,822,784,284 7,041,049,167 HN
436920 HOANG LE BACH 19,668,508,287 10,502,333,333 HN
767725 PHAM KHOI NGUYEN 20,500,000,000 7,040,386,111 HN
276708 BUI VAN GIANG 8,281,231,389 8,085,282,635 HN
419724 NGUYEN XUAN HAI 32,290,651,000 31,988,630,262 HN
562321 NGUYEN VAN DIEU 12,793,300,000 6,529,791,667 HN
712047 NHU VAN HOAN 40,786,960,000 40,118,652,818 HN
358716 NGUYEN THI THANH KY 14,500,000,000 8,551,236,111 HN
161588 PHUNG DUC HIEU 21,443,662,509 19,502,443,002 HN
724324 TONG TUAN DUNG 19,746,525,598 19,200,000,000 HN
194365 DO MINH PHUONG 198,232,044,199 26,000,000,000 HN
518531 NGUYEN THU HIEN 11,376,795,580 6,034,000,000 HP
566377 NGUYEN THI HANG THU 11,314,828,840 22,433,701,657 HN
21726 BA MAI THI BICH HONG 10,100,000,000 1,609,988,889 HN
18030 ONG HOANG NGHIA ANH 16,433,922,652 16,600,000,000 HN
8071 BA TRAN QUYNH DUNG 10,965,591,546 5,723,753,368 HN
274618 NGUYEN VAN MINH 25,029,912,648 24,233,519,036 HN
625848 TRAN TRONG HAI 41,425,666,667 56,065,587,247 HP
185976 MAI TRONG HUNG 101,263,888,889 101,102,856,354 HN
338641 NGUYEN THI LANH 100,600,000,000 67,520,000,000 HN
250814 TRAN HOAI DUC 80,395,333,333 107,446,310,688 HN
542105 DOAN TRUNG KIEN 68,135,168,904 67,933,426,578 HN
375 ONG NGUYEN DINH THANH 55,679,877,692 54,018,699,655 HN
120084 TONG THI HAI LONG 54,260,000,000 4,593,922,652 HN
578878 LUONG VAN QUANG 53,200,000,000 32,640,000,000 HN
868404 NGUYEN THANH VAN 50,334,166,667 66,506,858,108 HN
463503 PHAM THI HIEN 49,198,699,859 25,928,958,333 HN
103286 VU ANH VIET 46,730,000,000 49,438,674,033 HN
212310 TRAN THI CHUONG DUONG 43,646,483,750 59,000,000,000 HN
278809 VU NGOC THANH 33,635,359,116 19,589,120,346 HN
668936 TRAN VIET PHUONG 30,269,977,932 15,784,377,292 HN
13328 ONG VU VAN THAO 25,725,000,000 324,915,000 HN
14627 ONG TA QUANG HA 22,226,865,638 31,723,664,454 HN
830629 AN PHUONG HUE 21,999,447,514 47,100,000,000 HN
431302 TRAN NHU HOA 21,137,873,792 21,392,670,400 HN
547584 DAO ANH TUAN 20,259,836,430 10,738,973,349 HN
461557 DANG THU HANG 20,000,000,000 5,376,126,600 HN
842846 TRAN THU TRANG 19,929,580,000 41,721,438,000 HN
706053 LE THI NGUYET ANH 18,066,298,343 10,062,861,111 HN
21317 ONG NGUYEN QUYET CHIEN 16,202,981,624 15,537,997,852 HN
23140 ONG PHAN QUOC HUYNH 16,110,497,778 33,904,354,153 HN
30015 BA VU KHANH VAN 15,901,180,393 8,596,955,556 HN
154596 PHAM XUAN HOAN 15,168,083,115 13,798,834,059 HN
343273 HOANG MI 14,550,000,000 15,160,786,242 HN
460268 NGUYEN THANH DONG 14,117,249,200 5,437,250,000 HN
467417 NGUYEN MANH HUNG 14,083,183,333 26,457,845,304 HN
605351 VUONG THI THUONG 13,540,000,000 13,754,881,368 HN
605431 NGUYEN THI LAN 13,538,010,531 14,435,000,000 HN
849745 KIM MANH HA 13,062,241,399 9,066,324,850 HN
475093 NGO THANH NHAN 12,547,510,556 24,535,463,376 HN
560873 NGUYEN THI HANH 12,169,063,056 6,387,890,804 HN
8385 ONG BUI TRUONG GIANG 11,846,077,348 12,515,000,000 HN
30780 BA PHAM THI MINH THU 11,751,381,215 6,134,813,115 HN
103108 NGUYEN XUAN HUY 11,684,017,943 6,040,125,000 HN
661895 NGUYEN NGO PHONG 11,233,765,166 12,207,313,042 HN
100185 DO CHIEN THANG 10,067,000,000 5,565,277,778 HN
316764 NGUYEN THI HONG NHUNG 10,039,007,875 8,886,419,943 HN
18619 BA BUI PHUONG MAI 10,000,000,000 5,199,681,595 HN
9045 BA VO THI HUONG GIANG 9,840,997,222 16,555,000,000 HN
21157 ONG TRAN NAM DUONG 8,850,000,000 6,856,353,591 HN
935682 HOANG THANH BINH 8,028,245,000 7,854,722,293 HN
564547 PHAM TRUNG DUNG 13,696,152,000 7,042,583,333 HN
275139 VU HONG SON 73,866,708,621 75,073,190,800 HN
4789 ONG LE QUANG HUY 9,348,131,000 8,487,311,271 HN
203940 DINH HUY CONG 33,904,354,153 30,642,896,533 HN
587039 NGUYEN THI HA 161,500,000,000 152,403,314,917 HN
891081 TRAN THI THUY LINH 21,043,355,924 10,863,500,000 HN
556028 NGUYEN THI LAN 66,600,000,000 66,232,044,199 HN
566844 VU VAN HOA 31,085,635,359 46,200,000,000 HN
121533 DUONG VAN PHUONG 35,300,000,000 20,128,133,333 HN
12451 ONG LE HAI AN 16,620,000,000 9,009,043,333 HN
568266 NGUYEN MAI HUONG 12,207,936,221 5,939,131,944 HN
911767 VU TRI TAI 11,158,000,000 5,029,083,333 HN
31626 BA NGUYEN THI THANH THAO 11,749,713,137 13,154,403,000 HN
22366 ONG PHAM ANH TUAN 8,800,000,000 8,329,560,497 HN
655892 NGUYEN THI NHAN 13,396,389,900 7,124,172,758 HN
147029 NGUYEN THI THU HANG 34,782,667,437 21,754,664,353 HN
638190 DUONG TIEN CUONG 13,449,697,931 13,703,000,000 HN
921147 NGUYEN THI THU HIEN 10,024,413,248 17,150,000,000 HN
682287 NGUYEN HUU THUY 19,700,000,000 16,458,563,536 HN
721704 NGUYEN THI THUY HANG 8,069,387,500 8,168,307,334 HN
204688 LE HUY PHIEN 15,000,000,000 82,872,928 HN
712621 NGUYEN MINH HUE 75,466,250,000 83,100,600,114 HN
894 ONG LE THAI HA 23,763,220,259 12,089,603,015 HN
11191 ONG NGO MANH HUNG 21,515,704,719 11,052,097,222 HN
357396 NGUYEN THI XUAN THANH 14,500,000,000 21,621,201,688 HN
382117 THAI THI YEN 14,424,495,151 19,183,068,603 HN
116440 TAKAHIDE SUGIMOTO 12,600,000,000 6,037,000,000 HN
447617 NGUYEN VAN NUOI 11,481,375,259 12,030,000,000 HN
102608 NGUYEN QUANG TRUNG 10,063,750,000 18,000,000,000 HN
125846 NGUYEN BICH NGOC 9,982,332,494 9,648,180,618 HN
695154 NGUYEN VAN HIEP 8,075,110,723 7,939,794,996 HN
305168 NGUYEN BA HUY 21,622,669,770 41,524,133,314 HN
170471 NGUYEN THANH HUONG 15,090,625,000 28,418,114,806 HN
422289 NGUYEN DUC THANH 14,278,524,000 14,755,456,627 HN
104211 NGUYEN MINH DUC 10,000,000,000 10,240,607,735 HN
245915 NGUYEN LE NAM 21,825,408,840 21,948,000,000 HN
552012 DAO THI THU TRANG 12,725,372,917 24,856,613,884 HN
920597 DUONG THI PHUONG THAO 12,900,000,000 10,858,000,000 HN
11712 ONG NGUYEN KIM CUONG 16,663,350,629 9,610,161,037 HN
1581 ONG NGUYEN CHI DUNG 11,903,726,389 27,643,000,000 HN
13389 BA NGO THI LAN HUONG 16,600,000,000 2,633,149,171 HN
7092 ONG HOANG KIM TRUONG 25,928,958,333 45,790,777,839 HN
826397 LY NGOC ANH 13,093,865,854 7,037,916,667 HN
241442 NGUYEN QUANG SANG 242,882,666,667 224,000,000,000 HN
11010 BA PHAM THI THUY HANH 38,024,556,500 37,122,790,413 HN
137086 HOANG THI BICH HOA 34,904,842,333 33,366,688,508 HP
441444 DANG VIET THANG 14,200,000,000 20,041,383,766 HN
14181 ONG VU VAN KHIEM 21,693,128,054 18,698,986,196 HN
528 ONG NGUYEN TIEN HUNG 11,909,603,315 15,100,000,000 HN
441453 TO THAI BINH 14,200,000,000 10,737,000,000 HN
22236 ONG TRAN XUAN PHUONG 8,804,660,933 9,180,883,356 HN
10264 ONG TRUONG QUANG LUONG 38,205,583,883 32,097,507,455 HN
432757 TRAN HUU LINH 97,577,703,300 95,596,000,000 HN
360118 NGUYEN THI NAM PHUONG 9,944,751,381 5,413,541,667 HN
164229 PHAN DANG TUAT 25,150,000,000 70,052,900,000 HN
631651 PHAN THI HUONG TRA 44,197,022,222 65,982,188,266 HN
252581 LA VAN THO 40,300,000,000 41,774,033,149 HP
32160 ONG TRAN VIET ANH 25,336,188,801 24,535,463,376 HN
373399 TRAN DUY KHANH 24,920,533,900 12,921,100,000 HN
12958 ONG NGUYEN DUC LOI 23,658,950,276 24,590,000,000 HN
723989 PHAM PHUONG NGA 22,986,710,000 6,689,105,903 HN
632976 DO PHI NGA 19,310,557,385 19,550,000,000 HN
546788 NGUYEN HUY THANH 18,900,000,000 18,795,580,111 HN
782668 LUONG DINH CUONG 18,260,000,000 14,561,767,956 HN
19649 ONG VU QUOC BINH 16,283,644,047 15,137,174,968 HN
308645 DO BA BON 14,710,644,000 27,257,719,674 HN
482311 NGUYEN THI LY 14,000,000,000 14,585,635,359 HN
934403 TRUONG VAN TUAN 12,869,000,361 7,545,854,167 HN
758688 PHAM THI THU GIANG 12,787,119,604 11,335,413,473 HN
556377 LUONG THI MAI HUONG 12,207,313,042 5,934,170,833 HN
918196 CHU DONG CHUNG 12,000,000,000 6,711,602,210 HN
321784 TRAN THI NAM PHONG 12,000,000,000 7,604,450,000 HN
462206 TRAN THI HANG 11,970,622,723 5,532,016,111 HN
559755 NGUYEN QUYNH ANH 11,330,000,000 4,627,305,180 HN
599339 HOANG THI HAI YEN 11,271,000,000 7,861,767,956 HN
35234 BA TRAN THI THUC 10,080,083,531 5,384,740,383 HN
730488 PHAM MINH TUAN 10,043,993,778 10,099,017,267 HN
17897 BA PHAM BAO KHANH 8,968,944,444 3,587,452,359 HN
42124 BA DO THI THUY HANG 8,600,000,000 7,602,209,945 HN
16603 ONG NGUYEN VAN TUAN 16,485,000,000 10,356,416,667 HN
47036 ONG PHAM THANH TUNG 17,400,000,000 12,847,453,932 HN
25351 ONG NGUYEN BA TIEN 8,715,000,000 1,059,116,022 HN
814917 NGUYEN THI THU HUONG 12,439,833,333 24,408,784,530 HN
384346 DAO VAN QUYET 14,415,469,613 7,902,774,813 HN
274445 TRAN QUE LONG 8,285,458,333 6,521,740,561 HN
19739 ONG NGUYEN MINH DUC 103,106,077,348 101,263,888,889 HN
614863 TRAN DONG HUNG 13,500,000,000 3,425,414,365 HN
388078 VU DUY CHINH 18,876,449,621 22,093,301,419 HN
797690 DAO HONG QUANG 9,989,270,718 5,424,373,550 HN
18506 BA NGUYEN THI BACH YEN 24,284,294,267 10,425,622,222 HP
319210 NGUYEN HUU DUC 10,000,000,000 4,327,624,309 HN
248730 DANG TRAN THANG 101,201,111,111 99,161,344,831 HN
25430 BA PHAM MINH TRAM 11,766,251,693 6,156,465,000 HN
821734 TRAN THI KIM DUNG 20,634,543,925 10,823,638,889 HN
668375 VUONG TIEN TRUNG 13,350,000,000 13,263,143,785 HN
685252 TRINH QUOC TUAN 13,304,485,000 9,862,268,333 HN
580778 HOANG THI THUAN 50,172,222,222 106,574,695,741 HN
36920 ONG NGUYEN TIEN DAT 47,315,400,000 22,583,055,556 HN
539105 KIM THI PHUONG 31,392,540,000 24,638,311,934 HN
47631 ONG VUONG THANH LONG 20,120,000,000 35,943,314,917 HN
617043 NGUYEN THU HANG 17,607,935,643 15,805,296,265 HN
366006 TRAN NGOC HUNG 14,494,080,718 29,020,000,000 HN
473356 TRAN THI HANH 10,060,000,000 18,085,843,259 HN
2550 ONG NGUYEN NGOC CHIEN 9,429,114,753 7,613,728,833 HN
464094 NGHIEM THI PHUONG DUNG 8,000,000,000 7,783,027,072 HN
913616 TRAN THI THANH THAO 12,489,718,180 6,538,458,333 HN
755197 BUI BAO TRUNG 9,576,000,000 9,430,138,122 HN
696155 PHAM LUONG AN 30,180,000,000 48,219,889,503 HN
514237 MAI THI PHUONG LIEN 13,910,000,000 3,201,160,221 HN
339875 NGUYEN XUAN THUY 11,521,813,462 12,284,650,000 HN
301394 NGUYEN THI THANH HA 33,466,416,230 19,082,333,333 HN
696800 NGUYEN THI THU HUONG 13,259,066,667 10,914,174,460 HN
615076 HOANG VIET TRUNG 13,500,000,000 12,008,287,293 HN
707356 NGUYEN TIEN MANH 12,756,906,077 6,736,721,944 HN
222739 VU HA 14,990,785,060 15,086,949,778 HP
257728 DANG QUOC TUAN 11,577,348,066 6,038,233,333 HN
511810 NGUYEN THI HAI LAN 42,834,193,955 43,226,968,608 HN
5248 BA NGUYEN THI MINH HOI 26,764,000,000 25,040,820,442 HN
19659 BA PHAN LINH CHI 16,283,644,047 8,345,345,556 HN
25629 BA NGUYEN THU HUONG 16,025,401,722 8,253,578,262 HN
175625 VU VIET ANH 15,090,625,000 28,098,021,516 HN
334541 DANG DUC HUNG 14,600,510,000 8,332,785,000 HN
931606 NGUYEN THI PHUC 12,482,121,110 6,536,562,500 HN
19268 ONG DO MINH DUNG 12,069,700,000 48,700,000,000 HN
336168 HOANG ANH TUAN 11,528,644,266 6,034,750,000 HN
423486 HA THI HONG VAN 11,499,906,898 22,658,011,050 HN
876071 LE VAN QUYET 11,135,000,000 2,705,392,361 HN
626897 DAO VAN TU 11,096,000,000 11,091,955,801 HN
5398 ONG NGUYEN VINH 10,980,110,497 5,733,534,099 HN
11053 ONG NGUYEN CONG THANH 10,947,241,490 10,668,876,239 HN
178348 NGUYEN HOAI NAM 8,319,713,468 8,424,687,299 HN
719156 TRAN THI HAI YEN 116,100,000,000 135,841,500,000 HN
370531 NGUYEN THI CUONG 14,476,879,097 7,029,444,827 HN
704526 NGUYEN DINH TOAN 12,103,038,674 6,334,736,667 HN
5396 ONG NGUYEN LENH CONG 10,980,110,497 10,900,000,000 HN
2299 ONG KHUC VAN MAT 17,081,430,939 10,037,458,333 HN
860594 BUI QUANG TIEN 57,224,751,381 43,646,483,750 HN
608731 LA THI THU THUY 13,526,453,039 7,243,745,833 HN
855661 DANG TIEN HUU 19,403,750,000 21,395,994,475 HN
621596 CHU THI THUAN 13,500,000,000 4,021,530,000 HN
183074 DUONG DINH TRUNG 15,079,750,000 27,757,825,876 HN
43485 ONG NGUYEN DUC THAI 50,236,805,556 67,730,992,500 HN
484880 NGUYEN THI HONG LE 50,167,580,000 28,116,666,667 HN
10255 ONG CAO VAN THANH 38,211,251,050 20,606,666,667 HN
883206 HO THI HONG NHUNG 20,450,000,000 10,702,273,750 HN
172549 LUU TRUONG KHANG 20,400,000,000 10,366,527,778 HN
11104 BA PHAM LE DUNG 16,700,000,000 10,303,333,333 HN
26647 ONG TONG XUAN THO 16,000,000,000 7,782,024,510 HN
288285 LE HOANG LONG 14,776,423,744 14,135,758,642 HN
366014 NGUYEN THANH TUNG 14,494,080,718 27,087,466,402 HN
404176 PHAN THI LAN 14,350,000,000 13,942,287,931 HN
711081 TRAN VIET DUC 13,221,068,642 13,030,442,032 HN
2367 ONG LE MINH THAI 11,900,000,000 5,935,716,306 HN
169479 TRINH THUY LINH 11,618,669,845 6,036,150,000 HN
601993 NGUYEN THUY HONG 10,059,583,333 17,872,034,049 HN
16268 BA NGUYEN THI ANH NGUYET 9,000,000,000 8,983,701,657 HN
233493 DOAN QUANG VINH 14,960,000,000 13,038,895,028 HN
211517 PHAM XUAN PHONG 11,597,000,000 6,035,500,000 HN
537513 VU QUANG VINH 13,845,121,842 12,871,546,583 HN
33968 ONG TRAN ANH TUAN 10,083,314,917 5,429,000,000 HN
838978 LE DINH CHINH 20,000,000,000 10,860,166,667 HN
448931 NGUYEN XUAN DOANH 20,000,000,000 10,453,591,160 HN
405867 PHAM NGOC HUNG 18,400,000,000 11,606,629,834 HN
697522 DO THI BICH NGOC 12,101,390,278 11,472,093,402 HN
647 ONG NGUYEN BA HOANG 27,076,200,000 22,456,924,242 HN
512573 VU THI KIM DUNG 42,834,193,955 22,239,531,765 HN
458704 KIM BAO GIANG 21,150,000,000 10,833,083,514 HN
740353 TRAN VAN HA 47,159,152,486 29,440,085,000 HN
914618 TRUONG THI KIM TRINH 121,158,370,769 114,678,397,613 HN
668828 VUONG HONG QUAN 17,217,100,000 10,534,631,628 HN
896797 NGUYEN THI HUONG GIANG 12,990,687,500 24,233,519,036 HN
899118 LE THANH LUONG 12,977,900,552 23,000,000,000 HN
11143 BA PHAM THI HIEN 11,838,616,242 13,150,000,000 HN
527879 VI GIANG KHU 21,759,850,000 9,237,900,000 HN
297474 DO HUNG SON 20,212,679,498 16,533,824,915 HN
846438 BUI QUYNH CHI 11,929,887,782 6,216,550,000 HN
348342 LUONG HAI LINH 8,210,000,000 7,850,165,746 HN
321741 NGUYEN VAN DANG 14,665,453,673 8,047,666,667 HN
17982 ONG NGUYEN VU LONG 11,815,000,000 6,152,284,417 HN
139003 TRAN DUY QUAN 34,883,659,306 37,962,193,785 HN
762580 LE QUANG HUNG 12,072,500,000 14,122,772,815 HN
46804 BA HOANG THI HONG PHUONG 15,577,000,000 14,717,412,983 HN
49379 BA NGUYEN THU HA 29,483,684,718 15,484,783,945 HN
224834 VUONG THI KIM KHANH 194,331,612,102 202,527,777,778 HN
21052 BA NGUYEN THI KIM TUYEN 81,011,111,111 88,356,196,118 HN
509778 NGUYEN HONG MINH 75,000,000,000 45,209,944,751 HN
670824 TRAN HUY TUONG 66,984,000,000 62,218,441,989 HN
386550 HOANG THANH VAN 62,810,000,000 53,694,866,741 HN
483413 LE VU HONG NGOC 50,774,593,153 51,388,340,000 HN
16967 ONG PHAM MINH TOAN 48,599,725,516 38,471,827,387 HN
591739 NGUYEN THI THU HUONG 45,303,800,000 69,224,000,000 HN
543483 DO MANH HUNG 44,305,123,736 30,930,000,000 HN
641988 DOAN CONG ANH 43,550,944,444 56,834,662,543 HN
209419 NGUYEN THI BICH DUNG 42,493,422,815 56,394,114,134 HP
358390 ONG THUA PHU 40,450,000,000 17,864,687,500 HN
2113 ONG NGUYEN DUY LONG 39,826,000,000 42,031,436,464 HN
41507 ONG LUONG VAN QUY 35,992,044,199 20,120,000,000 HN
42051 ONG BUI NGUYEN KHANH 35,990,888,889 53,475,952,172 HN
43366 BA NGUYEN THI SON 35,902,928,431 30,000,000,000 HN
363795 VU THI NHAM 32,698,005,958 13,834,925,000 HN
365800 NGUYEN THI THU NGUYET 32,651,933,702 38,000,000,000 HN
469222 NGUYEN VAN THANG 31,990,972,422 39,431,478,291 HN
520297 PHAM BA TUYEN 31,494,751,381 17,054,894,259 HN
665508 LE MINH GIANG 30,269,977,932 31,430,429,874 HN
685330 PHAM GIA HUNG 30,183,750,000 49,155,213,260 HN
817637 DONG THI THU THUY 30,000,000,000 20,005,040,393 HP
253669 NGUYEN TUYET NHUNG 28,090,923,895 24,000,000,000 HN
975 ONG VU TIEN DUNG 27,205,002,210 26,292,619,080 HN
543 ONG TRAN PHUONG 26,427,138,274 28,831,000,000 HN
529960 LE PHU TOAN 24,746,046,313 23,877,234,664 HN
566320 TRINH DUC THINH 24,215,079,410 12,072,500,000 HN
31785 ONG TRAN DUC VINH 23,580,000,000 15,037,705,326 HN
760554 VO AN NINH 23,072,681,649 11,896,922,275 HN
575169 PHAM KHAC TU 22,544,159,624 10,777,750,000 HN
330256 NGUYEN THI THUY TRINH 22,258,738,609 22,752,241,390 HN
616817 TRAN LE HUONG GIANG 22,041,335,359 11,102,473,048 HN
389881 LE TRAN DANG 21,852,858,812 20,800,000,000 HN
710352 DOAN VIET HA 20,684,888,889 40,257,683,725 HN
627132 DAO THANH KIEN 20,297,382,303 7,508,685,615 HN
288321 TRAN THI MY 20,000,000,000 150,836,250 HN
295537 HOANG THI THUY VAN 19,954,059,167 33,754,880,080 HN
232538 NGUYEN HOAI BAC 19,871,306,590 14,138,104,838 HN
199427 VU VIET HUNG 19,830,210,000 20,439,255,672 HN
702016 BUI THU GIANG 19,780,000,000 9,431,685,401 HN
18115 ONG TRAN DUNG 19,000,000,000 17,808,839,779 HN
635030 NGUYEN QUANG NGHIA 18,100,000,000 10,517,679,558 HN
17 ONG LE DAO NGUYEN 17,200,000,000 17,860,158,801 HN
2849 ONG VU QUANG MINH 17,055,533,034 10,019,336,525 HN
4291 ONG NGUYEN NAM DAN 16,992,265,193 10,001,986,111 HN
10191 ONG TRAN LAM 16,737,016,575 9,698,211,042 HN
15812 BA NGUYEN THI HAI HA 16,500,000,000 16,586,187,845 HN
18472 ONG NGUYEN ANH HUY 16,400,000,000 15,257,168,923 HN
20072 ONG NGUYEN HOANG HAI 16,260,116,155 9,165,985,282 HN
32674 BA NGUYEN PHUONG DUNG 15,815,201,386 15,926,701,445 HN
41366 ONG TRAN GIA HUNG 15,723,798,745 23,583,275,864 HN
45758 ONG LE MINH LONG 15,622,707,182 8,690,077,914 HN
48645 ONG VU XUAN CUONG 15,537,997,852 9,055,125,000 HN
105143 LE TRONG PHUC 15,452,000,000 1,989,114,222 HN
111483 NGUYEN DINH VUONG 15,402,325,000 14,184,025,093 HN
122415 PHUNG THI THANH HUONG 15,351,446,240 8,550,180,548 HN
130553 BUI VAN THUAN 15,322,278,935 17,072,196,139 HN
150107 TRAN HOANG CHAU 15,200,000,000 15,069,032,290 HN
161873 VU XUAN THANG 15,145,114,164 8,364,895,000 HP
203458 TA ANH CHIEN 15,000,000,000 8,187,845,304 HN
245259 LE KIM LONG 14,923,308,232 17,350,000,000 HN
249905 NGUYEN TRUNG THUY 14,900,000,000 - HN
272046 NGUYEN THI HUE 14,848,710,666 14,229,000,000 HN
275410 NGUYEN THI CUONG 14,830,338,278 8,122,576,337 HN
281920 NGUYEN THI THU HA 14,800,000,000 9,716,071,483 HN
288153 NGUYEN THUY HOA 14,777,701,915 9,786,907,932 HN
324859 NGUYEN VAN TRUONG 14,646,235,171 8,045,666,667 HN
337513 PHAM THI MAI HUONG 14,585,635,359 8,037,888,889 HN
400855 DINH THE QUAN 14,367,157,176 11,752,937,572 HN
423477 NGUYEN THI THANH THUY 14,268,508,287 7,743,807,500 HN
441395 CAO VAN CUONG 14,200,000,000 14,099,447,514 HN
447172 LUONG ANH CHIEN 14,177,767,956 14,507,000,000 HN
468001 PHAM THI HIEN 14,082,376,389 26,436,905,880 HN
490043 NGO THE THANH 14,000,000,000 5,623,493,417 HN
495956 TRAN TUAN ANH 13,984,790,055 7,573,650,000 HN
528584 TRANG NGOC LINH 13,868,874,401 26,071,823,204 HN
530568 HOANG XUAN TRUONG 13,860,000,000 13,180,939,227 HN
572459 NGUYEN THI HOAN 13,661,174,768 10,784,723,789 HN
635640 NGUYEN NGHIEM THUC QUYEN 13,454,192,972 5,957,928,472 HN
832163 LE VAN THANH 13,088,788,600 7,032,977,778 HP
868230 DO THI MINH 13,023,034,722 2,625,914,145 HN
881915 TRAN VAN NGO 13,000,000,000 6,690,607,735 HN
777997 BUI THIEN MINH 12,787,119,604 6,741,540,000 HN
8780 ONG LE GIANG QUAN 12,665,745,856 6,684,470,667 HN
21731 BA DANG THI HUYEN TRANG 12,621,045,974 11,973,124,911 HN
392760 TRAN NGOC TU 12,577,500,000 24,586,387,772 HN
245794 HO THI KIM CHI 12,477,427,769 10,243,870,376 HN
147969 KIM NHAT THANH 12,466,101,413 24,460,213,038 HN
393590 NGUYEN THI HUE 12,406,314,245 12,041,494,737 HN
549019 NGUYEN NHAT HA 12,300,000,000 9,412,154,696 HP
810274 LUONG THANH HUNG 12,184,000,000 6,218,400,000 HN
560130 TRAN DINH MINH 12,178,950,090 6,395,398,018 HN
557841 NGUYEN THE MINH 12,160,000,000 12,021,049,724 HN
918193 TRAN LAN HUONG 12,072,500,000 23,373,170,007 HN
100219 NGO THI BICH THUY 12,013,858,733 5,736,076,250 HN
687655 LE DUC MANH 11,986,598,667 6,254,180,000 HN
7855 ONG NGUYEN BA NGOC 11,857,703,141 6,208,951,247 HN
24309 BA TRAN THANH HUONG 11,767,955,801 12,500,000,000 HN
30693 BA NGUYEN THI KIM DUNG 11,751,381,215 12,055,000,000 HN
104835 NGUYEN THI PHUONG MAI 11,679,586,626 6,097,180,111 HP
446406 NGUYEN HONG QUAN 11,484,799,558 6,036,000,000 HN
500921 HOANG NGOC LONG 11,399,229,849 6,034,900,000 HP
539812 NGUYEN THI PHUONG THAO 11,356,906,077 11,580,000,000 HN
571258 DANG THI HUYEN 11,300,000,000 6,035,750,000 HN
716376 NGUYEN NHAT DUAN 11,137,322,569 22,196,685,083 HN
882623 DAO CHUNG HAI 11,078,300,000 5,593,070,418 HN
1722 ONG NGUYEN MANH HUNG 11,000,000,000 9,806,629,834 HN
2082 BA LE THI HAI DUONG 11,000,000,000 3,069,060,773 HN
28160 ONG CHU KIEN 10,092,347,222 18,262,328,595 HN
40050 ONG NGO MINH TUAN 10,075,000,000 18,207,378,872 HN
341747 KIEU VIEN THANH 10,060,277,778 17,872,699,758 HN
20239 BA NGUYEN QUYNH ANH 10,047,361,111 17,337,092,359 HN
373234 DUONG THI LAN ANH 10,047,268,242 5,437,166,667 HN
114336 TRAN THI LAN HUONG 10,044,777,778 17,163,812,155 HN
340815 LE THI BAC 10,000,000,000 5,413,541,667 HN
851430 LE THANH PHUONG 10,000,000,000 3,017,500,000 HN
287055 VU TIEN HUNG 9,970,000,000 402,383,333 HN
593777 NGUYEN THI MINH PHUONG 9,629,524,392 3,420,287,096 HN
5824 BA NGO MINH HA 9,329,994,012 9,414,491,114 HN
9835 ONG PHAN TIEN DUC 9,159,101,750 9,056,829,309 HN
19948 ONG NGUYEN TRI TOAN 8,900,000,000 9,528,799,171 HN
23034 ONG NGUYEN ANH QUAN 8,800,000,000 8,634,766,616 HN
104448 DINH TUAN ANH 8,494,812,912 8,494,626,043 HN
193830 NGUYEN THU HUONG 8,312,009,271 8,700,563,373 HN
918361 PHAM HONG NHUNG 8,000,000,000 7,062,625,437 HN
26692 BA VU THI PHI NGA 15,998,875,000 30,397,790,055 HN
373082 TRAN THI TUYET MAI 14,460,446,889 12,450,514,753 HN
654859 KHUAT QUANG CHIEN 11,238,347,222 22,287,292,818 HN
656638 HA DUC QUAN 13,390,123,790 6,233,425,540 HN
242871 BUI XUAN TUAN 11,585,767,478 5,237,847,222 HN
171865 LE NGOC THUY 15,090,625,000 31,210,179,040 HN
100414 TRUONG THI HA CHI 35,565,911,602 20,112,666,667 HN
319303 PHAN XUAN THANH 14,691,148,611 30,200,000,000 HN
45506 BA CAO THI HOANG PHUONG 8,550,000,000 8,006,906,077 HN
460934 BUI THI THANH BINH 11,982,797,634 12,074,651,767 HN
766422 DO QUOC VIET 12,072,500,000 24,590,000,000 HN
423328 TRAN THI THANH NGA 14,268,508,287 9,300,000,000 HN
627721 TRINH VAN LOAN 11,250,000,000 10,046,685,083 HN
922319 TRAN THI HUONG 11,019,633,333 11,080,298,342 HN
542678 HA ANH TUAN 13,803,242,639 13,594,049,885 HN
29173 ONG NGO VAN THUYET 12,609,723,757 12,710,000,000 HN
283459 NGUYEN THI TU HANH 11,562,175,211 6,037,458,333 HN
899123 HOANG ANH CUONG 12,977,900,552 6,946,582,667 HN
349186 NGUYEN THI NINH TRANG 22,844,555,556 22,508,823,757 HN
855699 NGUYEN NHU THANH 12,470,000,000 7,055,524,306 HN
450109 TRAN PHUONG DUNG 11,476,751,381 6,035,900,000 HN
26147 BA CU THI THANH PHUONG 8,700,000,000 7,738,983,488 HN
429190 PHAM XUAN THANH 62,218,441,989 66,984,000,000 HN
323078 NGUYEN THI LAN ANH 21,906,290,000 38,000,000,000 HN
425603 DO NGOC LONG 20,234,810,898 17,978,724,101 HN
569858 NGUYEN KHUE PHONG 19,514,600,652 23,021,341,408 HN
435622 DANG THI HONG THUY 10,047,361,111 15,331,000,000 HN
543818 NGUYEN THI TUYET NHUNG 13,798,607,735 7,399,841,800 HN
24654 BA NGUYEN THI HONG LE 19,643,402,848 14,424,953,638 HN
469479 NGUYEN TRONG THANG 10,050,000,000 4,660,387,500 HN
7870 BA DO THI THANH MAI 10,972,801,956 5,729,188,056 HN
902286 NGUYEN HUY HOANG 50,000,000,000 276,243,094 HN
332522 DOAN VIET ANH 42,031,436,464 21,720,333,333 HP
22159 BA DO NGUYET ANH 8,805,000,000 6,909,281,768 HN
23021 ONG NGUYEN CONG HA 16,121,000,000 10,060,000,000 HN
573807 DO THI HUONG DUONG 13,657,458,564 15,500,000,000 HN
460084 NGUYEN THI THANH THUY 11,450,828,729 6,035,650,000 HN
47248 ONG NGUYEN HOANG TUNG 15,566,669,898 16,464,786,543 HN
46092 ONG NGO NGOC VINH 15,600,000,000 6,186,740,331 HN
892196 LE THU HA 43,528,888,889 61,760,000,000 HN
310765 VU HAI 33,366,688,508 18,646,100,000 HN
384060 PHAN XUAN HOE 32,569,420,400 34,502,274,473 HN
485939 TRAN THI THU HIEN 31,750,749,395 16,215,800,000 HN
897967 BUI MANH HUNG 28,871,381,215 15,200,958,333 HN
1981 BA PHAM THANH BINH 26,223,853,356 5,594,941,222 HN
927906 LE GIA DANG 22,400,000,000 8,856,726,111 HN
329794 NGUYEN TRUONG MINH 20,419,889,503 HN
14602 BA DO THI KIM THU 18,600,000,000 10,178,122,222 HN
566246 DAO THANH TRUONG 18,000,000,000 20,123,416,575 HN
713101 VUONG LAN HUONG 17,991,712,707 18,500,000,000 HN
20054 ONG PHAM VAN DUC 16,260,116,155 17,500,000,000 HN
23347 ONG DO NGOC THANH 16,105,875,600 15,062,412,627 HN
24454 ONG LE MINH DUC 16,055,000,000 15,306,168,637 HN
540351 NGO VIET BAC 13,825,964,590 14,850,000,000 HN
704177 LE THAI HOANG 13,238,895,202 15,087,425,579 HN
421039 NGUYEN XUAN PHUONG 12,566,596,842 12,500,000,000 HN
626944 NGUYEN VAN THANH 12,405,789,974 11,286,260,000 HN
374333 TRAN THI THU PHUONG 12,054,250,000 60,000,000,000 HN
1834 BA PHAM THI THU 11,900,000,000 14,746,033,149 HN
913050 VU TUAN KHANH 10,043,333,333 17,120,994,475 HN
234267 NGUYEN NHAT MINH 8,300,000,000 9,579,558,011 HN
520932 MAI HOANG ANH 20,339,000,000 10,348,208,333 HN
449842 DUONG THI HANH 11,476,888,000 5,934,564,167 HN
325297 NGUYEN VAN HUONG 14,645,880,663 8,045,666,667 HN
379738 PHAM THI MUT 14,426,807,872 7,914,923,750 HN
648385 HOANG THI KIM NHUNG 12,110,000,000 14,801,821,525 HN
34867 ONG PHAN QUOC THAI 10,082,320,442 5,429,000,000 HN
323539 VU TRUNG THANH 14,648,851,318 14,423,211,830 HN
686945 HOANG TUNG 20,066,223,952 24,550,904,829 HN
19543 BA NGUYEN THI QUYNH ANH 8,906,040,480 25,680,176,044 HN
102720 TRAN VAN HUYEN 35,560,594,776 39,234,494,923 HN
102247 PHAM HOANG 11,684,257,136 6,099,975,000 HN
877147 KHUAT KHAC SON 29,787,292,818 31,000,000,000 HN
906128 TRAN MINH QUANG 47,837,317,132 20,211,479,167 HN
342535 NGUYEN ANH TUAN 20,112,666,667 35,563,535,912 HN
687119 CAO VIET BINH MINH 18,289,368,758 18,492,212,170 HP
470258 NGUYEN DUY LINH 14,065,955,556 26,402,340,519 HN
493123 NGUYEN THI NGAN HA 11,400,000,000 10,914,364,641 HN
370521 LE THI BICH HANG 32,643,778,553 15,603,591,667 HN
633887 TRAN DINH PHE 13,458,098,338 25,636,000,000 HN
294785 TRAN HUU PHAT 28,090,000,000 14,456,177,778 HN
17886 ONG LE HUNG 16,437,253,917 45,414,206,979 HN
9880 ONG TRAN VAN CU 18,080,000,000 10,132,888,889 HN
238107 BUI THI PHUONG 14,937,321,500 8,869,165,556 HP
7647 ONG PHAM XUAN DUONG 9,816,494,139 17,014,533,333 HN
344477 DONG THI ANH TUYET 32,939,275,655 16,201,111,079 HN
569115 NGUYEN NGOC CHIEN 85,301,111,111 88,497,397,900 HN
30716 ONG ANDRE LECHAROUX 28,354,541,121 15,251,883,750 HN
597278 TA QUY HUNG 22,576,795,580 11,465,996,667 HN
624602 NGUYEN VAN TEP 19,143,500,000 18,336,826,918 HN
867076 TO MANH TUAN 18,358,011,050 10,140,555,556 HN
26050 ONG NGUYEN CAO HUAN 16,017,633,821 10,530,530,052 HN
163847 PHAM QUOC CONG 15,131,750,000 30,660,685,518 HN
323472 DO NHAT HOANG 14,650,000,000 14,156,572,287 HN
532004 CAO THI HONG AN 13,854,154,271 25,960,757,317 HN
717966 VU DUC CHINH 13,200,000,000 7,042,375,278 HN
912409 NGUYEN CONG LUC 12,934,806,630 13,200,000,000 HN
10505 BA NGUYEN THI THU HIEN 12,727,747,600 25,000,000,000 HN
411842 NGUYEN DUC TIEM 10,047,361,111 17,431,000,000 HN
23081 ONG NGUYEN HAI NAM 8,793,255,000 9,918,070,166 HN
335639 NGO TUAN MINH 14,589,604,713 12,356,170,712 HN
668089 DAO THU THUY 27,336,057,767 27,257,719,674 HN
15017 ONG TRAN THANH HONG 11,823,923,752 13,415,020,680 HN
44186 BA TRUONG THI THANH 11,700,000,000 6,508,200,000 HN
295852 HO THU HA 33,544,759,678 34,460,000,000 HP
19285 ONG TRAN MANH HUNG 8,930,000,000 6,705,193,370 HN
514958 NGUYEN THI PHUONG MAI 13,906,249,764 7,503,364,114 HN
14897 ONG NGUYEN QUOC DIEN 16,550,000,000 9,327,600,000 HN
103644 NGUYEN THI KIM THU 8,500,000,000 9,637,114,403 HN
547727 NGUYEN NHAT TRUONG 12,000,000,000 5,432,840,278 HN
721655 HUA THI PHUONG THUY 11,200,000,000 7,566,022,099 HN
874887 PHAM NGOC LAN 47,100,000,000 11,102,473,048 HN
168902 NGUYEN DUC SON 25,120,000,000 24,882,320,442 HN
596846 NGO THI HAI PHUONG 29,230,074,473 23,881,690,612 HN
831278 VU PHI NGA 17,961,839,710 26,560,565,834 HN
162807 PHAM DUC LONG 20,610,000,000 39,080,144,491 HN
6656 ONG NGUYEN NGOC HOANG 16,915,000,000 8,279,242,833 HN
373537 NGUYEN THI CUC 8,200,000,000 7,177,823,204 HN
253297 NGUYEN THI XUAN VIET 14,888,113,859 16,151,676,647 HN
928314 THAI TO HAI 12,889,502,762 6,879,481,138 HN
931336 TRAN MINH TRUNG 135,841,500,000 116,100,000,000 HN
314470 TIEU PHI QUANG 14,699,988,889 2,673,859,177 HN
629245 HOANG XUAN LUONG 18,870,383,442 10,306,666,667 HN
7945 BA NGUYEN THI THANH NHAN 12,670,000,000 6,604,520,833 HN
126665 PHAM VU HUNG 15,323,225,090 14,847,494,965 HN
20956 ONG PHAM NGOC SON 8,850,349,056 8,754,801,719 HN
429193 LAI DANG KHOA 14,253,734,548 9,677,396,671 HN
690210 LE HONG QUANG 68,135,168,904 53,329,583,333 HN
559364 BUI THI HOA 47,944,449,749 37,252,195,322 HN
931343 NGUYEN TUYEN HUONG 45,077,348,066 13,000,000,000 HN
482 ONG PHAM DUY TU 26,450,000,000 26,071,823,204 HN
767091 TRAN THI KIM DUNG 20,123,166,667 40,500,000,000 HN
10719 BA TRAN TUYET MAI 16,712,707,182 15,000,000,000 HN
30737 ONG NGUYEN TUAN DUNG 15,875,000,000 8,072,150,836 HN
41440 ONG TO THANH CHUNG 15,723,576,849 16,794,736,837 HN
45920 ONG DUONG XUAN TUNG 15,610,812,983 29,953,092,950 HN
481785 DO VAN KIEN 14,000,000,000 9,787,292,818 HN
504082 NGO VAN THANG 13,953,220,000 28,500,000,000 HN
547920 DUONG QUYNH HOA 13,765,000,000 6,036,250,000 HN
618801 HOANG THI PHUONG THUY 13,500,000,000 7,251,261,111 HN
627344 VU DINH CHINH 13,486,016,667 28,172,571,287 HN
664490 NGUYEN PHUC KHANH 13,361,388,414 5,639,333,333 HN
829663 NGUYEN THANH NAM 13,092,198,594 3,148,820,000 HN
47211 ONG NGUYEN THANH HUNG 10,073,000,000 10,441,970,072 HN
309216 NGUYEN THI THU PHUONG 10,000,000,000 9,486,187,845 HN
716383 PHAN VAN TIEN 10,000,000,000 4,226,519,337 HN
192011 NGUYEN XUAN NGOC 15,037,705,326 8,286,222,222 HN
19435 BA PHUONG HOANG LAN HUO 49,788,195,003 48,312,633,562 HN
633892 NGUYEN THI HANG NGA 17,755,000,000 5,272,250,777 HN
427779 NGUYEN TO QUYEN 23,200,000,000 10,570,175,000 HN
490150 PHAM THI THANH XUAN 20,717,888,889 39,857,910,040 HN
464907 NGUYEN MANH TUAN 12,076,505,333 79,984,699,107 HN
22016 ONG PHAN ICH PHUONG 36,992,000,000 59,379,610,000 HN
13837 BA NGUYEN THI TRAM 10,123,128,161 5,430,083,333 HN
841309 MAI VAN HOA 12,372,872,928 6,511,500,000 HN
49365 ONG NGUYEN THE ANH 15,511,826,998 8,647,013,333 HN
563757 NGUYEN XUAN HIEN 20,000,000,000 19,889,502,762 HN
729196 LE TIEN SONG 22,300,737,250 18,192,260,896 HN
591520 LE PHONG LAM 12,247,458,564 6,442,147,231 HN
14815 ONG TRAN HUU HUNG 16,555,000,000 16,849,613,260 HN
873214 LE HOANG GIANG 13,017,815,691 13,730,000,000 HN
514603 VO THI TRAM 12,113,286,019 6,338,211,856 HN
388391 VU CONG ANH MINH 14,396,000,000 6,659,271,997 HN
748780 NGUYEN THI THUY LINH 13,162,280,000 25,335,966,491 HN
1038 ONG LAI MINH NGOC 17,150,000,000 17,077,348,066 HN
16141 ONG NGUYEN DUC DANG 16,495,856,263 16,320,409,093 HN
873170 DO THI PHUONG LAN 20,041,383,766 10,737,000,000 HN
36968 BA BUI THI TAN 78,199,896,317 79,592,190,591 HN
6383 BA NGUYEN THI TAM 24,147,292,250 23,171,837,597 HN
531830 NGUYEN DANG VUNG 10,060,000,000 17,701,657,459 HN
533449 TRIEU THI THANH THUY 13,850,473,277 8,000,000,000 HN
22673 BA BUI THI HAI 49,668,616,938 49,591,505,985 HN
642380 PHAM HONG LINH 21,850,679,558 23,130,875,000 HN
435448 NGUYEN HUU CUONG 32,181,767,956 17,666,534,617 HN
606174 LY BA QUANG TUAN 30,792,086,623 33,876,148,255 HN
739418 LE NGUYEN NAM NINH 30,098,419,109 13,162,280,000 HN
12324 ONG LAI MANH CUONG 26,712,169,272 39,586,625,044 HN
438320 NGUYEN THI TOAN 18,085,843,259 10,060,000,000 HN
9711 BA TRUONG THI ANH XUAN 16,761,004,722 9,100,107,216 HN
403413 NGUYEN NGOC THUY 14,352,561,274 16,604,634,141 HN
682766 PHAM VAN HUNG 13,308,421,943 13,400,000,000 HN
862543 PHAN THI THU GIANG 13,031,010,184 5,434,404,723 HN
877473 DO XUAN NGOC 12,500,000,000 4,047,084,656 HN
918711 NGUYEN THI NU 12,055,000,000 11,751,381,215 HN
436137 NGUYEN DANG DUONG 12,000,000,000 4,139,533,333 HN
131185 PHUNG ANH TIEN 15,322,278,935 8,528,959,000 HN
738761 NGUYEN THI THU THUY 11,052,097,222 21,736,613,811 HN
876736 NGUYEN VAN CUONG 18,300,000,000 5,283,466,519 HN
687075 VU NGOC HA 13,300,000,000 13,226,519,337 HN
46004 BA DAO THI THU VINH 15,603,591,667 29,849,915,791 HN
472603 TRAN THI MINH 12,093,972,551 5,029,166,667 HN
654589 LUU DUC THANG 13,400,000,000 5,616,048,611 HN
318549 TRAN VAN DONG 14,694,462,479 15,725,609,511 HN
918297 PHAM VAN CHUNG 44,170,225,371 19,893,775,000 HN
672449 NGUYEN THI KIEU NHUNG 13,342,565,833 13,268,850,000 HN
474530 NGUYEN HUU THU 14,020,811,989 13,150,088,675 HN
261940 LUU THI NGOC DIEP 14,870,000,000 13,975,690,608 HN
141296 TRAN DOAN KHANH VIET 8,390,000,000 4,174,487,403 HN
452877 NGUYEN VAN PHU 73,866,708,621 60,382,500,000 HN
469591 PHAM THI MINH THUY 11,410,759,461 3,017,625,000 HN
29093 ONG HOANG TRONG BINH 18,116,000,000 10,037,458,333 HN
376575 NGUYEN THI MINH HAI 24,907,225,694 21,219,542,683 HN
157578 NGUYEN KHAC THOAI 67,000,000,000 15,117,818,551 HN
917559 PHAM NGOC HUNG 12,391,300,000 25,120,000,000 HN
147957 DO VAN KHANH 15,203,166,667 28,907,378,649 HN
394831 PHAM THI LAN ANH 14,374,031,121 14,542,564,208 HN
242121 TRAN XUAN NGUYEN 22,470,021,691 11,360,662,500 HN
33777 ONG DANG QUANG VINH 10,083,314,917 10,565,000,000 HN
517194 NGUYEN NGOC MINH 13,900,000,000 5,681,316,667 HN
792930 DUONG THI LOAN 18,138,121,547 10,063,750,000 HN
453656 TRAN VAN DOANH 14,154,419,890 10,400,000,000 HN
537832 NGUYEN MINH DE 129,400,000,000 105,842,645,150 HN
411916 PHAM MANH THUONG 78,939,300,000 101,263,888,889 HN
558244 NGUYEN THI HANH 46,833,675,000 59,324,576,524 HN
515879 NGUYEN HOC TRINH 43,454,988,323 20,725,777,778 HN
280068 THAI VAN LIEN 41,469,690,245 20,717,888,889 HN
322541 GIANG PAO MY 33,296,132,597 32,500,000,000 HN
510731 BUI THI HUONG 31,577,354,332 17,101,008,333 HN
20144 BA NGUYEN NGUYET MINH 24,277,817,421 21,803,079,481 HN
645348 PHAN HUY HA 20,147,129,087 24,158,983,666 HN
871862 NGUYEN QUANG HUAN 20,112,860,000 19,057,531,159 HN
530207 TRAN HOANG YEN 20,083,333,333 32,569,420,400 HN
618365 DO MANH THANG 19,889,502,762 10,637,521,181 HN
776458 PHAM NGOC SON 18,887,200,867 10,314,333,333 HN
2479 ONG NGUYEN TUAN ANH 17,079,348,125 10,035,296,667 HN
20329 ONG VU LAM 16,248,895,833 30,752,727,946 HN
25804 ONG VU CHIEN THANG 16,021,881,326 9,035,111,111 HN
117662 TRAN QUANG DAO 15,379,985,194 8,350,108,611 HN
178807 PHAM TIEN DUNG 15,089,125,000 27,890,607,735 HN
277828 NGUYEN THI DIEU THUY 14,806,493,517 13,203,212,364 HN
435893 LE THI TUNG 14,234,502,333 26,925,073,449 HN
443462 NGUYEN DUC CHIEN 14,195,000,000 7,222,613,810 HN
461421 MAI XUAN TAC 14,103,364,603 6,209,300,000 HN
463798 DONG THI MAI 14,086,216,667 26,712,169,272 HN
471888 LE THI HOAN 14,059,965,537 7,600,623,514 HN
516609 KHUAT HUU HUY 13,900,000,000 6,215,366,667 HN
527612 TRAN ANH TUAN 13,868,874,401 27,035,804,152 HN
614369 NGUYEN THI TUYET MAI 13,500,000,000 6,572,388,466 HN
622563 VU TUAN VIET 13,493,370,166 7,237,140,379 HN
44188 ONG DO VIET ANH 12,803,254,876 10,105,897,033 HN
602450 MAI THI THANH HUONG 12,505,052,600 16,727,967,258 HN
526849 NGUYEN QUACH MINH HONG 12,163,021,568 18,050,479,635 HN
461556 PHAN THI LAN HUONG 12,133,620,798 6,376,597,929 HN
690900 DOAN HUU CANH 12,072,500,000 24,649,540,017 HN
2021 BA NGUYEN THI LAN HUONG 11,900,000,000 10,277,900,552 HN
20784 BA LA THI PHUONG LAN 11,800,000,000 10,974,585,635 HN
23832 ONG TA VIET BINH 11,774,559,582 10,390,000,000 HN
123388 NGUYEN THI HAI 11,660,441,579 5,733,012,500 HN
560160 PHAM THI HA TRANG 11,328,232,044 6,023,587,461 HN
566402 NGUYEN THI KIM DUNG 11,314,559,432 6,007,284,567 HN
4109 ONG NGUYEN HUU DOAN 9,361,151,988 8,245,975,438 HN
272833 NGUYEN XUAN HUE 10,048,909,971 9,462,743,414 HN
531227 NGUYEN VIET CUONG 8,145,000,000 8,088,072,990 HN
22305 BA DO THI DIEU HUONG 51,104,300,000 30,182,500,000 HN
676424 LE HAI AN 30,242,000,000 14,921,009,028 HN
639080 NGUYEN VU THANG 46,348,411,253 46,649,790,888 HN
126293 NGUYEN BA CHINH 15,324,048,500 10,269,639,413 HN
517137 VU THI HUONG 10,041,666,667 18,500,000,000 HN
464899 TRINH THI CHIEN 12,300,000,000 13,644,751,381 HN
336106 LE THI YEN 33,101,512,500 8,720,000,000 HN
11096 ONG NGUYEN VAN BIEN 20,600,000,000 306,722,911 HN
855802 BUI THUY HANG 19,932,176,000 17,786,870,411 HN
6369 BA DANG THI THU HA 9,300,000,000 8,724,530,387 HN
35274 BA NGUYEN THI THUY DUONG 11,729,544,966 12,739,977,801 HN
853017 NITTA SATOSHI 13,059,583,333 25,832,510,115 HN
572376 NGUYEN THI VON GA 12,406,314,245 6,266,916,111 HN
578947 BUI HOANG VIET 17,273,000,000 17,488,646,409 HN
167635 TRINH TUAN ANH 25,125,690,608 26,210,000,000 HN
370328 NGUYEN THI NGUYET HANG 62,810,000,000 69,153,814,760 HN
40865 ONG NGUYEN DUY VIET 11,713,438,792 22,817,559,441 HN
2075 ONG LUU QUANG TRUNG 39,857,910,040 20,717,888,889 HP
891975 TRINH THI HAU 29,737,000,000 16,584,402,702 HN
160646 TRAN HONG NGOC 15,150,000,000 15,145,114,164 HN
161120 PHAM TIEN THANH 15,150,000,000 11,822,654,736 HN
865716 PHAM KIM YEN 13,025,951,237 16,042,750,091 HN
935765 PHAM VIET THUONG 12,863,359,116 6,816,582,117 HN
647814 TRAN HONG KIEN 12,039,779,006 12,500,000,000 HN
587651 PHUNG THI OANH 30,937,668,508 29,737,000,000 HP
747587 HOANG TRUNG HIEU 18,832,875,486 23,537,984,157 HN
869791 NGUYEN HOANG LUONG 13,023,000,000 21,299,940,946 HN
358438 LUU THI LAN ANH 53,694,866,741 104,326,800,000 HN
685651 PHAM MINH THOAI 10,059,583,333 17,595,258,624 HN
356488 NGUYEN NGOC TAN 14,506,061,111 27,127,071,823 HN
293806 MAU NGOC TAN 18,128,145,000 15,247,438,105 HN
841013 PHUONG ANH CUONG 13,077,458,333 25,214,220,158 HN
2160 BA NONG THI LOAN 17,087,000,000 17,556,098,836 HN
36423 ONG LE HONG NHAN 80,855,648,886 85,870,231,357 HN
759068 MANH TRONG HUY 13,150,000,000 5,028,541,667 HN
29515 ONG NGUYEN XUAN HOA 15,925,993,156 8,650,832,500 HN
484791 NGO THI LAN 31,800,080,741 32,334,194,460 HN
34496 BA CU THI MINH HIEN 64,883,204,420 50,631,944,444 HN
35676 ONG DO TRUNG NGHIA 36,202,685,875 50,759,404,257 HN
199183 PHAM VAN CUONG 15,009,600,000 7,042,291,667 HN
266995 BUI QUANG HUY 17,631,432,290 18,134,488,889 HN
290952 NGUYEN THU HANG 14,774,155,580 27,647,726,390 HN
397771 HOANG HONG LAC 100,250,000,000 120,085,801,105 HN
633303 NGUYEN HONG QUAN 42,162,602,776 21,775,472,222 HN
351147 LE CONG HOANG 14,509,000,000 14,305,495,575 HN
390965 NGUYEN VU KHANH THANH 14,380,000,000 9,398,342,541 HN
484588 HOANG THI THU HUYEN 14,000,000,000 10,140,555,556 HN
43045 ONG NGO VAN PHAT 10,120,000,000 9,822,375,691 HN
726995 NGUYEN VAN TINH 20,041,383,766 14,200,000,000 HN
740996 LE LONG GIANG 18,802,000,000 14,756,685,083 HN
18628 BA VU THI THUY 8,941,000,000 9,297,977,901 HN
274147 DINH NHO HUNG 14,848,588,803 8,141,400,000 HN
506129 NGUYEN VAN DUNG 13,944,917,127 7,544,687,500 HN
596350 DAO VIET LONG 30,899,869,989 29,532,000,000 HP
19769 ONG NGUYEN HUU TUAN 37,301,804,167 19,385,406,944 HN
743887 NGUYEN THI THANH THUY 24,013,820,833 44,252,928,176 HN
115864 NGO ANH DUNG 35,357,200,036 27,053,461,582 HN
155821 NGUYEN VAN HIEP 11,632,909,500 10,188,526,123 HN
618234 VU THI PHUONG LOAN 12,072,500,000 23,469,613,260 HN
593366 TRAN THI THU THUY 13,582,100,694 26,923,799,091 HN
4627 ONG DO VAN TUAN 39,197,731,918 20,610,000,000 HN
500924 NGUYEN VAN THEM 93,557,067,750 116,091,079,976 HN
413562 NGUYEN VAN SY 43,454,988,323 40,183,726,398 HN
609209 NGUYEN DINH CUONG 21,760,000,000 43,700,000,000 HN
9989 BA DO THI MAI LAN 16,740,088,398 9,723,635,250 HN
766370 PHUNG VAN THANH 12,179,055,863 23,938,434,374 HN
7229 ONG BUI MINH VU 8,008,252,084 7,631,143,242 HN
843711 NGUYEN VAN KHUONG 13,073,304,973 7,031,208,333 HN
358357 NGUYEN QUANG HUY 14,500,000,000 2,997,237,569 HN
2593 ONG BUI XUAN BIEN 17,073,805,988 10,022,129,250 HN
1156 ONG DUONG PHAM HUY HUNG 17,140,000,000 15,576,408,840 HN
428558 TRINH XUAN THU 14,259,096,828 13,936,994,532 HN
45631 ONG BACH GIA DUONG 11,982,797,634 6,227,930,999 HN
12734 ONG NGUYEN HOANG HA 16,619,016,805 9,552,094,444 HN
594734 TRAN THI THANH HUONG 13,580,725,777 5,947,955,378 HP
32992 BA LE THI VIET NGA 11,736,289,245 6,324,577,778 HN
767642 PHAM DINH KHUE 23,000,000,000 6,946,582,667 HN
463354 LUONG VIET LOC 14,088,656,161 14,973,199,027 HN
690118 TRINH TRUNG HIEU 109,495,994,471 113,266,503,878 HN
139011 LE MANH THUONG 64,734,773,333 30,178,250,000 HN
474451 TRUONG VIET DUNG 14,032,712,962 7,596,750,000 HN
603688 KHUC THI NGUYET HAO 10,056,166,667 17,375,690,608 HN
300529 TRAN THI MAI TRANG 9,944,751,381 5,415,475,890 HN
8638 BA PHAN QUYNH HUONG 10,959,184,674 5,719,326,450 HN
7331 BA LAI THI HOANG YEN 11,857,703,141 12,448,532,644 HN
14057 ONG VU THANG 10,122,107,612 13,557,788,786 HN
926155 NGUYEN VAN HUNG 75,000,000,000 25,762,500,000 HN
30870 ONG BUI VAN CUONG 42,952,450,829 22,583,055,556 HN
138500 NGUYEN NHO CHAT 15,278,150,000 13,888,827,072 HN
465860 PHAN THE DAI 14,084,000,000 29,860,000,000 HN
368296 NGUYEN HIEU 11,514,917,127 16,876,000,000 HN
536045 TRAN NGOC MINH 11,365,000,000 4,985,531,111 HN
28507 ONG TRAN MINH THAO 15,937,458,855 14,830,338,278 HN
918703 HOANG LY 12,900,000,000 10,425,996,202 HN
437902 NGUYEN ANH TUAN 8,183,480,792 8,014,906,678 HN
451829 DANG THI NGOC OANH 18,743,000,000 5,213,295,833 HN
44637 BA NGUYEN THI HUONG 15,650,000,000 6,402,225,750 HN
526472 NGUYEN QUANG HOA 13,871,783,398 15,228,081,584 HN
110587 NGUYEN THI NGUYET MINH 9,600,000,000 9,546,961,326 HN
373171 PHUNG VAN LUC 14,460,446,889 6,532,505,000 HN
311060 NGUYEN THE ANH 63,370,475,224 71,138,962,913 HN
12450 ONG CAO THANH SON 9,104,480,000 7,919,170,387 HN
551853 NGUYEN THUY DUNG 10,059,833,333 17,631,432,290 HN
25065 ONG NGUYEN ANH TUAN 8,000,000,000 6,718,232,044 HN
350290 VU VAN TOI 14,510,000,000 12,579,779,006 HP
317777 LE PHUONG LAN 76,853,760,385 72,017,166,667 HN
549816 TRAN DINH CANH 76,000,000,000 60,023,677,500 HN
696821 DO THUY HOA 68,787,624,309 53,558,333,333 HN
829251 PHAN THI CHINH 49,155,213,260 30,183,750,000 HN
484269 NGUYEN KIM SON 44,480,581,768 25,150,000,000 HN
2352 ONG TRAN VAN CONG 39,826,000,000 21,720,333,333 HN
10574 ONG NGUYEN VAN TAM 38,140,059,656 38,424,917,225 HN
24527 BA NGUYEN THANH MAI 36,722,058,737 20,121,666,667 HN
135585 TRUONG THI PHUONG 35,000,000,000 30,397,790,055 HN
155282 BUI NGOC TUAN 34,705,414,365 20,086,111,111 HN
161418 TRINH DUC MAU 34,502,274,473 32,569,420,400 HN
606156 NGUYEN QUOC TOAN 30,807,892,668 16,367,241,018 HN
14295 ONG TRAN ANH DUC 25,700,000,000 18,397,023,209 HN
618109 NGUYEN THI THANH HUONG 24,635,635,359 12,591,397,222 HN
510111 VU THAI CHINH 23,373,170,007 12,072,500,000 HN
100018 LE THI TU HANH 22,053,478,389 11,471,661,667 HN
696617 PHI BA TUAN 21,350,000,000 11,072,462,500 HN
784111 NGUYEN DIEN BIEN 21,000,000,000 10,346,875,000 HN
458192 CUNG THI LE HA 20,684,888,889 39,470,109,481 HN
681808 NGUYEN DUONG AN 20,120,000,000 34,721,598,337 HN
900222 PHAM VIET HUNG 19,850,825,066 4,074,836,080 HN
24221 ONG PHAM KY NAM 19,808,875,872 15,840,658,380 HN
403784 NGUYEN DUC NGUYEN 19,710,872,357 24,189,957,576 HN
476450 NGUYEN PHU THO 19,420,000,000 10,059,583,333 HN
761326 NGUYEN THU HANG 19,333,524,862 19,521,500,000 HN
656926 VO PHONG 19,082,333,333 33,534,500,208 HN
172815 TRINH QUOC HUY 19,023,642,480 18,000,000,000 HN
486348 NGUYEN CONG CUONG 18,975,000,000 10,462,778,444 HN
527606 PHAM THU HA 18,903,000,000 10,075,000,000 HN
825133 LE VAN PHU 18,900,000,000 18,660,220,994 HN
656195 NGUYEN DUC THANH 18,684,684,114 16,700,000,000 HN
611702 NGUYEN HOAI NAM 18,640,500,000 33,323,138,122 HN
30634 BA NGUYEN THI VINH HOA 18,320,000,000 17,444,825,390 HN
723997 BUI THI THANH 17,582,199,021 31,990,972,422 HN
3300 ONG NGUYEN ANH TUAN 17,012,707,182 10,012,368,000 HN
24397 ONG VU HUU HOANG 16,063,635,419 9,165,841,140 HN
26472 BA TRAN THUY HUONG 16,000,000,000 3,889,502,762 HN
45383 ONG NGUYEN VAN HUY 15,635,291,336 11,558,609,303 HN
100322 DAO TRONG TRINH 15,500,000,000 7,589,050,000 HN
105521 NGUYEN HUU PHUONG 15,447,376,889 7,848,695,833 HN
145021 NGUYEN THI VAN HOA 15,222,238,624 8,047,666,667 HN
175358 NGUYEN XUAN NGUYEN 15,090,625,000 28,152,341,436 HN
302754 PHUNG THI CHINH CO 14,718,232,044 14,800,000,000 HN
340632 PHUNG THI HONG 14,557,539,188 8,036,511,111 HN
457300 HOANG DUC DONG 14,135,758,642 7,624,303,632 HN
474506 CHU KIM KHOI 14,030,000,000 5,373,625,000 HN
524112 NGUYEN VIET QUANG 13,880,000,000 12,372,762,431 HN
547837 DO HONG SONG 13,765,000,000 11,519,226,519 HN
562972 RANJIT KUMAR 13,700,910,042 7,306,257,778 HN
575163 TRAN THI QUYNH TRANG 13,654,833,889 10,811,143,007 HN
577882 TONG THI THANH NGUYET 13,644,751,381 12,300,000,000 HN
581172 HA THI BICH THUY 13,640,000,000 5,273,960,417 HN
615285 NGUYEN DINH THANG 13,500,000,000 13,342,541,436 HN
776062 DANG THI AN LIEN 13,127,918,565 13,110,915,579 HN
878840 NGUYEN PHUONG THUY 13,000,000,000 12,745,856,354 HN
652777 NGUYEN VIET ANH 12,824,688,889 14,115,529,091 HN
528717 PHAM TIEN DUNG 12,800,000,000 11,272,928,177 HN
2118 BA VO DIEU THUY 12,771,842,159 6,741,417,056 HN
1556 ONG NGUYEN MINH NAM 12,700,000,000 19,062,617,865 HN
746463 TRAN THI HA TRANG 12,500,000,000 6,624,701,667 HN
911763 TRAN HUNG ANH 12,072,500,000 23,550,464,314 HN
699545 NGUYEN DUY LINH 12,045,011,243 15,580,737,500 HN
3903 BA NGUYEN THI THU HA 11,880,606,016 6,210,450,000 HN
188268 NGUYEN HAI DONG 11,606,250,340 11,415,148,396 HN
366222 DAM QUOC HUONG 11,518,832,933 6,036,250,000 HN
402093 BUI XUAN TUONG 11,501,191,617 24,106,563,750 HN
549265 PHAM XUAN MUNG 11,340,000,000 2,122,541,436 HN
48950 ONG HUYNH THANG LONG 10,070,724,384 5,428,402,778 HN
653004 HOANG THI THANH LOAN 10,059,583,333 17,609,940,686 HN
653483 TRAN THI OANH 10,050,000,000 9,953,591,160 HN
555196 DUONG THI QUYEN 10,000,000,000 5,169,361,111 HN
154022 TRUONG DIEU LINH 9,900,000,000 8,271,954,740 HN
2024 ONG NGUYEN ANH TUAN 9,460,000,000 9,100,528,115 HN
908927 NGUYEN BINH MINH 8,000,000,000 7,955,801,105 HN
562858 DAN NGOC ANH 10,048,462,500 8,888,956,487 HN
25764 ONG TRAN HOAI SON 21,743,408,716 11,052,097,222 HN
633745 NGUYEN THI THU HA 13,459,980,724 7,169,910,000 HN
551436 NGUYEN PHAN SON 13,747,258,006 7,345,423,333 HN
625087 TA THI BICH DAO 42,541,436,464 38,000,000,000 HN
360602 TO HOAI PHUONG 32,782,538,186 13,905,280,000 HN
314519 LE CHI MAI 10,060,416,667 17,943,939,872 HN
166919 LUONG THI NGOAN 15,117,818,551 28,398,201,105 HN
32868 ONG VU THU HA 36,354,000,000 20,086,111,111 HN
463479 VU VAN THOAI 21,043,355,924 21,250,000,000 HN
281298 TRAN VAN THUAN 33,579,000,000 31,410,160,221 HN
514583 TRAN PHAN NGUYET MINH 11,380,000,000 6,036,250,000 HN
600700 NGUYEN VAN TRONG 12,386,099,178 13,598,533,333 HN
906102 TRINH DUC LONG 11,158,900,289 9,431,977,416 HN
20109 ONG BUI VIET HUNG 12,622,397,936 6,077,400,000 HN
520908 BUI MINH TRANG 11,962,143,445 6,218,400,000 HN
144820 NGUYEN NGOC LAN 55,342,833,333 75,024,548,633 HN
3288 ONG TRAN VAN QUANG 48,009,705,354 64,734,773,333 HN
29251 ONG DAO QUANG MINH 36,457,922,652 20,120,000,000 HN
566411 TRAN THI CHUNG THUY 11,311,782,017 9,342,405,041 HN
572100 NGUYEN VU HUNG 13,665,381,461 11,724,854,089 HN
18776 BA LE THU HIEN 76,823,000,000 75,572,112,850 HN
542438 HO ANH TUAN 31,325,966,851 16,931,152,270 HN
468318 VU TUAN ANH 11,414,696,005 6,355,755,890 HN
411630 NGUYEN BA BAO 14,305,000,000 11,845,994,475 HN
937051 LE THI DAO 54,000,000,000 1,084,700,000 HN
2498 ONG HAN THE BANG 17,078,534,543 39,189,581,957 HN
838183 LE THI HIEN 13,078,702,766 7,031,344,444 HN
923587 LO THI THU HUYEN 12,783,199,726 12,489,718,180 HN
463517 NGUYEN THI PHO 12,550,000,000 4,064,497,778 HN
880009 VU HUONG QUYNH 12,500,000,000 1,084,700,000 HN
450661 DANG THAI SON 12,072,500,000 23,658,950,276 HN
2503 BA LUONG THI THANH THUY 11,897,281,494 5,872,822,222 HN
566370 PHAM THI MAI PHUONG 11,317,385,161 5,632,900,000 HN
721657 NGUYEN THI THUC OANH 11,200,000,000 9,916,574,586 HN
145445 NGUYEN THI KIM THANH 11,636,315,891 11,105,000,000 HN
608683 NGUYEN THI LAN PHUONG 67,095,579,861 51,547,072,071 HN
19159 ONG NGO NGOC MY 16,352,209,945 17,855,000,000 HN
492125 TO NGOC HUY 12,533,343,589 6,579,977,549 HN
7893 ONG NGUYEN TRUNG HIEU 16,854,500,000 9,723,635,250 HN
843753 NGUYEN NGOC HUNG 11,063,891,667 24,647,347,000 HN
513498 NGUYEN XUAN HUNG 45,739,965,501 58,086,187,845 HN
626261 LA ANH TUAN 13,488,561,615 25,676,932,316 HN
462230 PHAM THI HONG NGOC 77,829,100,250 79,911,558,161 HN
619159 LE MAI KHANH 82,289,777,778 86,506,520,534 HN
619603 DAO THI NGUYEN HOA 11,252,673,711 8,145,337,029 HN
20442 ONG DINH HONG HAI 16,236,773,884 9,082,350,000 HN
569391 DO TIEN TRINH 13,675,658,753 6,726,335,417 HN
120186 TRINH QUANG TINH 50,000,000,000 42,811,524,862 HN
473003 NGO VAN DUONG 14,058,502,482 16,926,917,002 HN
48613 BA LE THI NGUYET 15,537,997,852 16,202,981,624 HN
566369 THAI THI THANH VAN 11,317,385,161 10,812,495,820 HN
921920 DINH HONG LONG 83,126,775,063 85,870,231,357 HN
618126 NGUYEN DUC MINH 40,241,000,000 64,127,527,146 HN
117172 NGUYEN DUY THUONG 35,357,200,036 14,487,600,000 HN
18583 ONG NGUYEN TRUNG HONG 23,648,983,511 12,072,500,000 HN
3627 ONG LE NAM PHONG 19,507,039,583 19,055,489,721 HN
639227 HOANG THI THUY HANG 13,448,605,634 12,373,132,363 HN
202464 HOANG THANH DAT 12,590,000,000 12,352,955,492 HN
401433 LE VO MINH DUC 11,502,152,778 11,011,225,944 HN
49186 BA NGUYEN THI BICH LIEN 8,504,478,063 8,067,140,313 HN
720049 NGUYEN QUANG HUNG 50,631,944,444 64,748,149,171 HN
490089 PHAM THI HANG 41,280,569,200 21,622,669,770 HN
27103 BA TRAN THU THUY 10,094,600,000 5,421,812,500 HN
23868 ONG NGUYEN NGOC DUY 16,080,000,000 8,517,550,450 HN
671499 NGUYEN THI TRUONG GIANG 13,342,852,578 15,000,000,000 HN
30629 BA BUI NGOC DIEP 15,875,000,000 8,290,037,250 HN
455594 DUONG THI MINH THU 11,466,025,000 17,138,676,929 HN
328191 DANG NGOC DIEP 54,600,000,000 4,060,773,481 HN
449518 NGUYEN VAN CUONG 24,856,613,884 17,233,959,289 HN
931105 NGUYEN VAN XUAN 56,373,868,404 56,065,587,247 HN
680039 NGUYEN HAI LONG 58,830,000,000 48,206,666,667 HN
386332 HOANG THE HUNG 14,399,988,750 3,317,765,000 HN
14722 ONG PHAM DINH SON 16,563,881,423 9,488,405,000 HN
40536 BA NGUYEN THI TU OANH 28,294,337,017 15,093,387,500 HN
45581 ONG NGUYEN PHI HUNG 101,277,777,778 106,557,675,837 HN
825136 PHAN TRIEU BINH 51,547,072,071 67,095,579,861 HN
482056 DANG THI THU PHUONG 18,644,000,000 35,263,093,840 HN
694853 TRANG THANH NAM 13,265,224,417 7,051,746,852 HN
11582 BA NGUYEN THI MINH TAM 9,122,162,240 8,872,320,802 HN
2899 ONG TRAN TRONG HIEU 41,484,594,220 53,273,049,028 HN
905264 DO QUANG TUAN 12,949,652,778 25,006,845,375 HN
44950 ONG NGUYEN QUANG HUY 15,640,000,000 15,214,867,094 HN
1343 ONG NGUYEN VAN TUYEN 11,907,624,309 11,639,000,000 HN
461315 LAM DINH DUY 29,441,988,950 31,500,000,000 HP
183908 LE THI VUONG 101,263,888,889 103,106,077,348 HN
645871 BUI MINH QUYET 59,496,353,591 57,350,000,000 HN
570936 VU NGOC QUYNH 54,000,000,000 26,193,370,166 HN
312482 NGUYEN VIET DUNG 33,323,138,122 40,000,000,000 HN
261255 NGUYEN THI THAO 28,625,877,018 15,125,210,000 HN
11836 ONG VU ANH TUAN 27,639,685,799 15,002,991,667 HN
42892 ONG NGO KIEN CUONG 20,713,451,844 10,852,500,000 HN
578938 LAM THI LAN PHUONG 20,173,756,906 21,970,000,000 HN
527057 NGUYEN THI NHAT LINH 19,717,000,000 10,357,777,778 HN
406630 PHAN THI KIM QUY 18,327,870,007 18,464,953,500 HN
600011 NGUYEN QUANG THUONG 9,852,721,267 16,800,000,000 HN
167078 DO THI MINH HANG 8,341,807,063 8,179,122,372 HN
123673 NGUYEN THI NGAN 25,216,041,667 44,892,810,924 HP
657343 VU DUY HONG 13,385,082,873 19,100,000,000 HN
761314 LE MINH HUE 11,114,063,979 5,844,677,523 HN
585121 PHAM THE HUNG 11,931,700,000 12,950,000,000 HN
291816 NGUYEN THI THUY NGA 14,770,277,562 4,139,283,333 HN
46979 ONG CHU MINH TUAN 15,576,408,840 17,140,000,000 HN
18851 BA BUI THI PHUONG 16,380,935,134 17,341,000,000 HN
304712 TRAN THI LAN HUONG 11,556,705,521 6,037,355,000 HN
331999 TRAN THI HIEN 14,618,784,530 8,042,366,667 HN
682759 NGUYEN THANH HAI 50,631,944,444 63,834,254,144 HP
461393 NGUYEN THI HAI VAN 14,105,440,116 7,610,446,610 HN
565343 VU ANH TUAN 13,692,397,023 7,302,394,767 HN
28547 ONG NGUYEN VINH LONG 15,937,458,855 8,122,576,337 HN
3778 ONG NGUYEN SON HIEP 17,000,000,000 9,327,600,000 HN
584302 TRAN VIET THAO 11,278,760,106 23,216,144,530 HN
14819 ONG PHAM XUAN TUNG 11,056,626,975 5,807,636,540 HN
538231 HOANG THUY QUYNH 10,005,212,500 4,190,845,463 HN
159608 CHEN YU WEN 28,152,341,436 15,090,625,000 HN
456143 NGUYEN THI HOAN 12,126,279,226 5,654,602,543 HN
778270 TRAN THI DU CHI 9,666,994,755 11,322,134,638 HN
454992 CHE DINH TUONG 97,550,338,531 101,188,055,556 HN
868409 NGUYEN PHU KHANH 49,745,856,354 30,279,583,333 HN
250 ONG TAO DUC THANG 26,500,000,000 15,314,229,235 HN
339634 DINH HOAI NAM 20,203,806,000 4,952,159,500 HN
43430 ONG PHAM VU KHANH 15,700,000,000 5,971,900,000 HN
705625 THAN MANH HUNG 11,929,887,782 11,470,764,787 HN
2523 BA LE THI THANH HANG 11,000,000,000 5,694,310,417 HN
682825 NGUYEN UNG TRUNG 13,308,421,943 7,063,131,980 HN
3839 BA DAO THI HUONG 17,000,000,000 4,073,287,500 HN
918211 NGUYEN THI THU TRANG 11,962,000,000 5,231,028,400 HN
17304 ONG LE DUC HANH 11,817,234,455 14,800,000,000 HN
574880 NGUYEN ANH THUY 22,160,000,000 11,138,194,444 HN
473135 DONG HONG TRUONG 14,054,430,282 12,045,386,912 HN
32209 ONG NGUYEN DINH LIEN 8,647,000,000 7,478,321,731 HN
579428 DINH THI LUYEN 60,320,911,931 46,096,261,818 HN
717075 PHUNG VAN CUONG 30,138,666,667 47,981,391,307 HN
797354 NGUYEN BINH PHUONG 27,283,165,584 12,072,500,000 HN
496851 DO VAN BINH 10,037,164,254 10,461,000,000 HN
823748 HOANG DUC NAM 13,096,016,022 10,180,000,000 HN
442848 LAI THI THU HUONG 17,712,461,245 10,060,000,000 HN
682749 NGUYEN HONG VINH 13,310,000,000 7,549,091,901 HN
918351 NGUYEN THI PHUONG THAO 11,142,687,100 5,429,000,000 HN
14116 ONG NGUYEN TIEN HUNG 37,962,193,785 34,883,659,306 HN
47 BA PHAM THI NGOC ANH 55,891,150,000 81,104,038,807 HN
42271 ONG PHAM DUC THANG 35,943,314,917 20,120,000,000 HN
495456 PHAM PHUONG LAN 11,400,000,000 6,007,284,567 HN
354673 LE MANH THUY 120,085,801,105 100,250,000,000 HN
480746 HO DAI DUONG 70,000,000,000 517,441,667 HN
250964 LUONG NGOC KHUE 63,829,395,794 52,564,268,571 HN
354973 BUI THIEN DUNG 62,832,711,233 50,301,250,000 HN
627124 PHAM KIM DUNG 53,156,331,492 34,728,000,000 HN
553594 LUU VU HAI 51,765,193,370 33,763,041,000 HN
920060 DANG THI LIEN 46,997,775,129 44,892,810,924 HN
855389 LE THI KIM HIEN 40,300,000,000 21,650,000,000 HN
115112 NGUYEN THI LAN 35,439,395,102 20,094,052,500 HN
118696 MAI THI LAN PHUONG 35,305,196,397 36,411,345,890 HN
251377 LUONG THI NGOC TUYEN 33,750,000,000 31,081,435,506 HN
414904 DAO THI NGUYET 32,307,465,016 17,776,020,000 HN
702806 NGUYEN TAN TRUNG 19,910,319,556 8,374,055,000 HN
838974 NGUYEN VAN HAU 17,828,761,040 18,870,383,442 HN
382635 NGUYEN MINH LUONG 17,750,000,000 17,433,144,749 HN
520363 NGUYEN HUU XUAN THANH 17,351,486,497 10,055,500,000 HN
22751 BA DO MAI PHUONG 16,142,418,648 9,052,125,000 HN
100362 NGUYEN THI THU 15,500,000,000 7,262,682,400 HN
206668 TRAN VAN TRUONG 15,000,000,000 8,370,165,746 HN
291422 HOANG KIM OANH 14,772,198,114 8,063,500,000 HN
294746 VU QUYNH NGA 14,765,937,905 8,060,622,222 HN
508356 TRAN VAN DUONG 13,932,750,000 12,112,666,008 HN
541050 BUI ANH CHUNG 13,820,000,000 13,743,646,409 HN
571259 PHAM THI HIEU 13,673,811,691 7,289,408,500 HN
627552 NGUYEN NGOC DUONG 13,483,517,337 12,041,804,338 HN
541260 VU HUY QUANG 12,734,532,629 13,675,658,753 HN
531798 BUI QUANG THANH 12,523,543,496 13,200,000,000 HN
317902 PHAM THI HOA 12,384,240,939 6,219,916,667 HN
22241 ONG TRAN VAN THOM 12,352,988,632 9,716,881,091 HN
688429 LUU HONG VIET 12,045,672,711 5,662,913,056 HN
432216 TRUONG CAO CUONG 12,040,291,330 6,255,955,000 HN
467402 NGO THI MINH PHUONG 12,000,000,000 4,023,870,000 HN
655471 VU NGOC QUYNH 11,939,009,530 6,218,400,000 HN
457791 LE THI MAI HUONG 11,918,870,894 6,215,366,667 HN
13005 ONG NGUYEN PHU DONG HA 11,831,507,714 12,362,980,957 HN
191258 VU KIEM TOAN 11,602,000,000 11,010,691,724 HN
309523 NGUYEN VAN BINH 11,554,238,951 11,926,000,000 HN
561165 HOANG VIET DUNG 11,322,845,304 6,020,647,489 HN
651998 MA THI HUONG GIANG 11,238,385,856 11,476,888,000 HN
10389 ONG TRAN HONG TRUONG 11,102,473,048 22,142,736,869 HN
8058 ONG DO MANH HUNG 10,967,928,177 5,724,867,500 HN
537011 NGUYEN THUY MAI 10,060,000,000 17,638,287,293 HN
509476 VU THI HONG KHANH 9,833,440,903 18,260,000,000 HN
7090 ONG VU HUU NGHI 9,278,084,317 9,046,360,710 HN
23608 ONG NGUYEN TIEN DUNG 8,769,187,322 8,093,544,301 HN
105755 DAU THI THU HA 8,475,000,000 8,530,552,486 HN
384110 DAO THI MAI HANH 14,416,512,059 7,051,746,852 HN
346989 TRAN THI PHUC AI 14,530,838,979 8,034,666,667 HN
41540 ONG NGUYEN CONG THANG 8,600,000,000 9,987,815,243 HN
921918 LE ANH NGOC 12,236,786,833 24,023,329,023 HN
46885 ONG NGUYEN ANH TUAN 12,207,313,042 11,233,765,166 HN
248 BA NGUYEN QUYNH CHI 40,000,000,000 10,306,666,667 HN
639806 DAO THU TRANG 19,142,056,333 19,498,085,551 HN
560620 KIM TUAN HUNG 20,089,555,556 36,047,697,438 HN
10187 ONG NGUYEN HOANG MINH 10,044,777,778 17,194,300,000 HN
89 ONG NGUYEN MANH CUONG 11,009,443,066 6,075,083,363 HN
646583 NGUYEN XUAN HUNG 59,496,353,591 47,317,302,222 HN
608478 VU THI PHUONG 60,262,147,312 48,206,666,667 HN
301608 TRAN TRONG THANH 33,456,058,159 18,884,450,000 HN
22072 ONG NGUYEN NGOC DONG 16,175,442,105 9,053,100,000 HN
360481 NGHIEM MINH NAM 14,496,787,500 26,925,953,645 HN
921792 HOANG VAN HOAN 71,602,209,945 HP
12136 BA NGHIEM THI NGAN THOA 17,425,401,166 10,726,822,210 HN
340235 VU THANH PHUONG 20,112,666,667 32,090,000,000 HN
7272 ONG TRINH VAN TUAN 38,954,160,793 20,420,954,167 HN
459954 HO DAI THUC 61,603,284,045 53,475,952,172 HN
12913 BA DAO THI MAI PHUONG 19,398,397,790 10,366,527,778 HN
690860 HA DINH THUY 12,500,000,000 12,592,265,193 HN
839654 NISHI AYUMU 83,100,600,114 75,466,250,000 HN
148204 NGUYEN HUU TU 34,782,667,437 11,056,375,000 HN
326924 TRAN THI THANH TAM 25,000,000,000 7,926,894,935 HN
860741 NGO ANH TUAN 17,376,266,667 40,281,122,812 HN
553569 NGUYEN BA BIEN 13,735,641,889 7,562,100,000 HN
651837 LE VAN THANH 13,403,289,981 14,805,942,593 HN
421029 NGUYEN QUOC THI 12,200,000,000 6,218,400,000 HN
245394 NGUYEN THI THU THUY 12,072,500,000 27,283,165,584 HN
558986 PHAM THI LY 11,330,000,000 10,958,522,597 HN
634026 DO THI NHU YEN 13,458,098,338 25,505,966,851 HN
923717 PHAM THI LINH 11,149,000,723 10,070,724,384 HN
517414 DO VAN THUAN 27,397,974,916 23,460,487,037 HN
471424 NGUYEN QUY THUONG 46,649,790,888 27,177,986,111 HN
750895 NGUYEN THU TRANG 51,411,000,000 25,115,555,556 HN
550666 TRAN DINH NHA 12,077,046,184 12,528,273,552 HN
555203 TRAN ANH THU 69,356,944,897 64,915,614,636 HN
474002 VU XUAN HAN 14,045,273,296 14,572,968,067 HN
451926 DANG THI KIEU VAN 12,550,000,000 13,467,332,597 HN
19048 BA BE THUY LIEN 11,808,110,000 7,831,009,795 HN
7634 ONG DINH XUAN TOAN 12,670,413,047 6,688,988,283 HN
800379 NGUYEN NGOC KHANH 24,563,535,912 12,552,280,000 HN
733848 LE THU HUYEN 88,901,657,459 86,117,376,325 HN
539335 LE THI KIM PHUONG 13,839,294,880 7,445,877,500 HN
459968 NGUYEN THI OANH 14,118,216,667 26,795,894,088 HP
858770 TRAN MANH HUNG 53,050,000,000 4,023,233,333 HN
2115 ONG NGUYEN ANH MINH 26,201,213,632 32,782,538,186 HN
704615 LE VAN TUAN 12,822,817,680 14,060,000,000 HN
323813 BUI THI KIM NHUNG 33,292,000,000 18,113,925,000 HN
8042 BA NGUYEN THI THU HUONG 24,147,292,250 11,937,750,000 HN
914935 VU XUAN PHONG 23,896,332,362 9,125,086,667 HN
601073 NGUYEN TRUNG MIEN 19,567,822,312 10,420,466,667 HN
357303 NGUYEN HONG THACH 14,500,000,000 2,859,668,508 HN
730415 TO QUOC VINH 12,410,000,000 12,247,458,564 HN
647585 BUI QUY DUC 12,340,582,182 17,166,337,007 HN
611610 NGUYEN DAC TUAN 11,264,532,665 22,338,397,790 HN
507854 LE THI THANH DUNG 10,000,000,000 6,445,300,000 HN
4292 ONG VU XUAN BINH 40,212,860,000 38,211,251,050 HN
442 BA DINH PHUONG THAO 70,421,750,000 75,486,988,660 HN
614366 PHAM THI PHUONG 13,500,000,000 19,398,397,790 HN
15184 ONG NGUYEN DUC THUAN 9,008,861,310 8,390,559,018 HN
40168 BA BUI KIM THUY 36,047,697,438 35,181,021,158 HN
531055 TRAN THAI SON 13,857,606,859 8,681,716,085 HN
797374 NGUYEN THI TRANG VAN 29,457,760,892 15,460,000,000 HN
266301 NGO DUY NAM 12,582,628,762 14,977,164,734 HN
461594 NGO NGOC VAN 79,984,699,107 23,721,838,282 HN
421033 DAO MINH ANH 27,000,000,000 15,839,779,006 HN
464956 NGUYEN DUC HA 61,515,066,942 106,574,695,741 HN
5868 BA NGHIEM THI TIEM 11,865,553,505 10,674,622,810 HN
453377 DAO THI VAN ANH 11,470,000,000 6,212,333,333 HN
139068 PHAM XUAN SINH 15,272,243,675 15,955,500,000 HN
167637 TRUONG NGOC LAN 34,323,000,000 20,120,000,000 HN
305493 PHAM VU THANH HUYEN 33,380,552,486 18,760,719,638 HN
795336 NGUYEN THI NHU TINH 17,758,331,492 10,060,083,333 HN
313228 SURAJ SONI 14,700,000,000 14,618,784,530 HN
622415 DOAN MANH HUNG 42,952,450,829 47,315,400,000 HN
806661 NGUYEN DUC ANH 19,433,168,936 24,823,827,563 HN
7766 ONG PHAM HUU HAI 16,876,000,000 6,036,250,000 HN
267717 VU TIEN VUONG 14,859,764,421 8,149,260,417 HN
445947 NGUYEN TIEN THANH 12,342,318,916 13,994,750,696 HN
7067 ONG DANG TRUNG KIEN 11,860,000,000 10,005,248,619 HN
462213 NGUYEN DUC NHUE 11,448,563,536 11,005,000,000 HN
915782 DAO MINH SON 11,130,000,000 11,577,348,066 HN
361488 HOANG HAI 10,060,250,000 19,000,000,000 HN
897390 NGUYEN THE ANH 28,000,000,000 618,784,530 HN
611250 LAI THI BICH NGOC 11,105,516,523 5,092,418,445 HN
507858 DO THI THANH HA 48,303,800,000 60,282,557,185 HN
322678 HA THU HUONG 11,533,384,714 5,646,944,444 HN
573987 NGUYEN DANG DUNG 42,154,127,072 44,397,400,000 HN
549815 NGUYEN MINH HONG 60,766,666,667 73,989,788,596 HN
43394 ONG NGUYEN DUC NAM 15,700,000,000 8,686,400,000 HN
823803 NGUYEN THI THUY LINH 18,000,000,000 17,900,552,486 HN
28558 BA LUU THI HANH QUYEN 15,935,751,857 9,012,140,000 HN
465535 NGUYEN THI THU HUONG 32,000,000,000 15,090,625,000 HN
502858 LA QUY HIEN 13,955,189,673 14,151,315,631 HN
666484 NGUYEN QUANG HAI 44,446,000,000 431,760,000 HN
451666 TRAN ANH HUNG 14,160,000,000 14,415,469,613 HN
323357 NGUYEN THI LAN 17,290,696,000 17,460,754,360 HN
10387 ONG NGUYEN DUY NGAN 16,726,575,661 16,594,754,221 HN
571277 DAO THI THUY DUNG 13,672,099,448 18,800,000,000 HN
279 BA NGUYEN THANH HUYEN 9,510,000,000 7,418,784,530 HN
842384 PHAM QUOC HUNG 79,592,190,591 78,199,896,317 HN
422226 NGUYEN CHI THANH 51,837,000,000 32,755,226,519 HN
623726 VU DUC THUAN 50,334,166,667 62,956,682,676 HN
6382 BA NGUYEN VU MINH HANG 39,094,348,619 20,610,000,000 HN
686467 NGUYEN THI LE QUYEN 19,420,979,106 23,866,083,711 HN
11269 BA PHAM THI QUY 16,686,055,617 18,510,000,000 HN
30880 BA NGUYEN THI HOA 43,900,000,000 5,435,415,000 HN
750894 NGUYEN MINH KHUYEN 13,150,088,675 14,020,811,989 HN
44691 BA NGUYEN THI NGOC KHUE 11,700,000,000 5,971,900,000 HN
525698 CAN THI HANH 11,089,392,265 9,240,000,000 HN
549078 DUONG TUAN VUONG 50,334,166,667 61,839,764,006 HN
633222 NGUYEN THI KIM QUY 13,459,980,724 12,915,600,000 HN
476472 NGUYEN ANH TUAN 14,009,553,315 7,592,900,000 HN
437657 PHAN BICH NGOC 14,229,000,000 8,142,497,778 HN
650305 NGUYEN DUC TUYEN 89,569,784,073 85,673,702,580 HN
700270 TRAN THI MY HANH 89,423,433,066 93,767,500,000 HN
887684 HOANG THI HUONG GIANG 71,138,962,913 63,370,475,224 HN
352876 TRUONG THI THUY ANH 14,508,674,033 15,080,000,000 HN
736201 NGUYEN THI HAI YEN 11,108,158,984 5,838,038,333 HN
541595 HOANG MINH THANH 10,059,833,333 18,134,488,889 HN
727578 NGUYEN MANH TRUC 12,824,688,889 14,115,529,091 HN
656207 PHAN VAN SAU 89,524,393,185 176,212,388,888 HN
186207 NGO XUAN HIEU 15,062,412,627 8,289,177,778 HN
658557 DUONG THI THONG 59,379,610,000 36,992,000,000 HN
9522 ONG NGUYEN THANH TUNG 25,823,582,500 45,470,165,746 HN
473720 VO THI THU 161,820,000,000 160,597,790,055 HN
712103 NGUYEN THI THU HANG 113,140,000,000 117,470,165,746 HN
11871 BA NGUYEN DIEU LINH 104,186,111,111 109,982,360,400 HN
523169 NGUYEN THI THU 78,344,090,136 71,047,138,176 HN
473504 NGUYEN KIEU VAN 72,062,000,000 65,542,320,442 HN
726344 BUI THI HUE 72,017,166,667 76,853,760,385 HN
316533 VU THANH PHONG 71,602,209,945 60,258,333,333 HP
535229 NGUYEN QUANG 67,730,992,500 61,741,093,177 HN
417861 HOANG XUAN CUONG 62,487,393,876 64,593,194,344 HN
526670 NGUYEN HONG SON 61,014,900,104 64,829,529,243 HN
663774 NGUYEN VIET CUONG 59,324,576,524 46,833,675,000 HN
876240 LE THI THUAN 52,741,613,513 HN
166789 HOANG MINH DUC 51,762,077,045 55,090,791,924 HN
635870 NGUYEN MINH NGOC 49,956,766,667 61,014,900,104 HN
757844 TRINH HONG DUNG 48,599,725,516 20,606,666,667 HN
46096 ONG LAI VIET QUANG 48,151,622,995 30,178,750,000 HN
620290 NGUYEN THI PHUONG HONG 47,430,979,570 48,750,000,000 HN
106641 LE QUANG BON 46,649,790,888 46,348,411,253 HN
256093 NGUYEN THI NGOC LAN 46,206,000,000 42,758,592,679 HN
502290 NGO DUY VIET 45,500,000,000 8,831,491,713 HN
832799 NGUYEN THI QUYNH NGA 45,077,348,066 25,645,562,500 HN
341256 PHAM VAN CHI 43,460,548,047 23,102,100,000 HN
26743 BA LE THI LIEN 42,000,000,000 16,270,500,000 HN
392670 NGUYEN THI QUYNH HOA 41,484,594,220 21,614,111,111 HN
604247 VU MANH HUNG 40,257,683,725 39,470,109,481 HN
480841 BUI MINH TRANG 40,000,000,000 220,994,475 HN
20688 BA NGUYEN THI MEN 37,247,150,000 52,575,202,390 HN
21300 ONG NGUYEN NGOC ANH 37,067,454,696 35,300,000,000 HN
22200 ONG NGUYEN DUC THINH 36,992,000,000 53,512,142,624 HN
49582 BA NGUYEN THI PHUONG ANH 35,576,745,068 15,460,000,000 HN
162359 NGUYEN THI KIM THUY 34,460,000,000 33,544,759,678 HN
236656 THAI HUY 33,823,176,796 20,004,027,778 HN
238151 TRAN DUC DUNG 33,800,000,000 33,635,359,116 HN
251646 PHAM THI LANH 33,750,000,000 16,746,080,000 HN
266450 TRAN DUC THANH 33,666,666,667 52,000,000,000 HN
293176 NGUYEN THI THU HA 33,547,008,839 19,295,595,556 HN
297561 YASUHIRO YAMAMOTO 33,544,759,678 19,241,658,333 HN
313928 NGUYEN ANH DUNG 33,323,138,122 18,640,500,000 HN
326268 NGUYEN MINH TIEP 33,254,779,683 18,209,833,333 HN
361594 NGUYEN TRUONG GIANG 32,755,226,519 18,104,700,000 HN
363048 NGUYEN VAN TRUNG 32,698,005,958 25,956,898,695 HN
414822 TRINH THU HANG 32,320,441,989 17,783,072,941 HN
531851 LE THU HUONG 31,430,429,874 15,784,377,292 HN
588748 PHAM DINH CUONG 30,930,000,000 44,305,123,736 HN
444614 LA QUANG HUY 27,490,000,000 14,707,460,210 HN
312353 NGUYEN TRI HOA 25,000,000,000 12,760,432,207 HN
597063 PHAM THANH GIANG 24,649,540,017 12,072,500,000 HN
626206 LE THI ANH NGUYET 24,603,438,398 30,505,845,341 HN
836925 PHAM NGOC HAI 24,556,000,000 21,133,359,116 HN
2328 ONG DANG VIET BACH 23,721,838,282 12,076,505,333 HN
740847 NGHIEM HUU THANH 23,308,110,497 12,069,026,667 HN
517457 NGO MINH KHOA 23,088,660,760 27,656,331,480 HN
198122 LE BANG TAM 22,651,353,455 22,053,478,389 HN
870242 LE THI THUY HONG 22,475,138,122 11,388,620,833 HN
499823 PHAM THI THUY CHUNG 22,218,428,997 10,030,000,000 HN
681894 NGUYEN MANH TIEN 21,513,071,219 10,744,194,444 HN
545544 NGUYEN THI MINH THU 21,250,000,000 10,863,500,000 HN
699906 NGUYEN THI THUONG THUONG 21,100,000,000 20,949,378,453 HN
597827 LE THI YEN 20,728,000,000 40,492,505,624 HN
911368 NGUYEN MINH TUAN 20,707,777,778 19,698,100,000 HN
507873 NGUYEN XUAN HA 20,488,000,000 20,303,234,379 HN
684643 LUU MINH QUANG 20,439,255,672 19,830,210,000 HN
487890 PHAM THI TUYET NHUNG 20,215,000,000 10,358,944,444 HN
39054 BA NGUYEN THI THU HUONG 20,112,860,000 10,350,111,111 HN
477916 TRAN THI TOAN 20,000,000,000 304,216,667 HN
573045 VU TUAN ANH 19,672,928,177 20,300,000,000 HN
819016 NGUYEN HOANG HUNG 19,618,671,344 19,696,965,368 HN
822511 NGUYEN BA THANH 19,124,582,749 19,932,728,995 HN
814810 NGUYEN THI THUY 19,023,642,480 10,348,208,333 HN
101110 MAI THU THUY 18,710,963,915 9,500,000,000 HN
912758 PHAM THAI NGOC 18,706,714,590 10,308,317,177 HN
799060 LE HIEU HOC 18,660,220,994 18,900,000,000 HN
471291 TRAN VAN DUNG 18,618,731,860 10,268,026,467 HN
673416 HOANG MAI XUAN CANH 17,797,667,308 10,060,250,000 HN
17059 ONG VU VIET HUNG 17,351,486,497 16,086,000,000 HN
28490 ONG DAM DAI THANG 17,338,611,573 10,049,416,667 HN
475023 DOAN THI HUYEN 17,300,000,000 9,496,213,417 HN
2149 BA PHAM THU THUY 17,087,251,302 17,285,088,394 HN
8064 ONG NGUYEN HUY PHUONG 16,850,000,000 5,028,750,000 HN
10717 BA PHAM THI THU TRANG 16,720,000,000 6,511,500,000 HN
17708 ONG BUI VAN THU 16,450,276,243 18,200,000,000 HN
21078 ONG DAO ANH QUAN 16,209,410,538 12,698,721,245 HN
21342 ONG NGUYEN DINH CHIEN 16,201,289,171 9,055,025,000 HN
39234 ONG DANG QUOC TUONG 15,752,287,293 8,792,268,750 HN
44343 BA NGUYEN THI THANH THUY 15,660,000,000 6,865,504,487 HN
45689 ONG TRAN TRUNG DUNG 15,622,707,182 16,110,000,000 HN
46616 ONG VU XUAN HIEU 15,584,868,400 13,962,824,687 HN
47114 ONG MAC TRIEU NGUYEN 15,574,029,157 18,770,037,526 HN
48103 ONG LE TUAN 15,546,775,013 14,765,937,905 HN
100303 PHAM HUU TOAN 15,500,000,000 13,657,458,564 HN
132236 PHAM TRUNG HUNG 15,314,917,127 8,528,494,761 HN
134283 DO BA HUNG 15,301,869,120 15,035,217,636 HN
164950 TRAN THU THUY 15,128,285,123 8,320,124,920 HP
168748 NGUYEN VAN THAI 15,094,375,000 28,343,093,923 HN
171329 LUONG THI THANH HOA 15,090,625,000 29,784,067,686 HN
181848 LE THIET CUONG 15,080,000,000 8,025,810,453 HN
207250 NGUYEN MANH LAM 15,000,000,000 1,569,060,773 HN
268498 NGUYEN PHI TINH 14,855,181,771 17,200,000,000 HN
317058 PHAN ANH TUAN 14,698,897,714 7,463,087,333 HN
330919 DINH TUAN ANH 14,624,991,889 5,602,780,261 HN
334098 HA THI MINH HANH 14,600,510,000 15,134,110,939 HN
351654 PHAM THI THANH HUYEN 14,509,000,000 7,774,834,615 HP
401667 NGUYEN THI PHUONG HOA 14,363,038,674 14,445,000,000 HN
422444 VU THI NGOC MY 14,278,524,000 8,050,633,333 HN
433293 VU THANH HAI 14,239,350,000 13,906,249,764 HN
438501 TRINH MAI PHUONG 14,226,748,317 7,866,843,056 HN
452165 LE THANH SON 14,160,000,000 5,386,044,444 HN
453500 CHU MANH TUAN 14,156,572,287 7,646,465,556 HN
464647 TRAN THI PHUONG THANH 14,085,538,153 7,605,976,389 HP
547058 DO DONG THANH 13,768,809,109 7,380,592,000 HN
557664 NGUYEN DUC THANH 13,714,829,408 7,333,060,000 HN
560846 DINH NAM DUONG 13,703,000,000 13,449,697,931 HN
579856 LE THI HIEN 13,641,696,000 7,247,767,645 HP
586152 BUI VAN TY 13,607,458,564 16,300,000,000 HP
597093 HOANG THI THUY 13,568,854,210 15,460,224,000 HN
609668 NGUYEN THI PHUONG MAI 13,520,000,000 6,395,398,018 HN
613749 DO KIM THUY 13,500,000,000 8,760,957,436 HN
621567 NGUYEN THI HONG 13,500,000,000 4,072,185,721 HN
659665 CU XUAN HAI 13,381,767,956 7,101,400,278 HN
678071 GIAO THI THUY LAN 13,330,135,000 11,725,052,716 HN
691990 NGUYEN NGOC QUANG 13,291,074,457 33,170,000,000 HN
697536 PHAM HUY THANH 13,259,066,667 5,665,464,931 HN
698467 LUONG THE CHIEN 13,256,814,931 13,900,000,000 HP
819699 PHAN THANH DAT 13,110,915,579 7,040,483,333 HN
830538 LY THI THUY LINH 13,089,375,000 11,882,252,335 HN
905901 NGUYEN TUAN DUNG 12,946,699,746 6,937,105,556 HN
925231 NGUYEN VAN QUANG 12,893,008,697 12,281,032,033 HN
928717 NGUYEN DONG THAO NGUYEN 12,877,666,466 8,828,836,745 HN
934534 DO THI SUOT 12,865,469,613 12,500,000,000 HN
936146 NGUYEN THI THANH HUYEN 12,854,408,853 52,200,000,000 HN
542419 VU MINH HA 12,795,137,706 13,063,552,571 HN
469256 HOANG TUAN VIET 12,712,358,106 5,029,166,667 HN
31636 ONG DAO QUANG VINH 12,608,680,957 6,097,180,111 HN
161144 TRAN VAN BAY 12,593,408,943 6,626,106,667 HN
529521 LE THI TUYET 12,525,015,000 11,140,094,696 HN
879187 TRAN THI HUONG 12,500,000,000 2,481,740,000 HN
459087 NGUYEN THI NHU HUYNH 12,446,795,580 12,700,000,000 HN
446151 NGUYEN KHANH DUY 12,416,494,898 10,030,109,694 HN
456881 PHAM THI THU HA 12,275,640,000 25,323,411,418 HN
665575 NGUYEN THI BICH HONG 12,222,424,284 6,420,616,667 HN
918690 NGUYEN HUU CUONG 12,187,292,818 15,650,000,000 HN
464983 NGUYEN HOANG HAI 12,070,784,981 12,590,000,000 HN
911772 NGUYEN HOANG HAI 12,069,700,000 23,311,049,724 HN
911775 PHAN THI THAO NGAN 12,055,375,065 12,309,977,284 HN
402675 LE THI THANH BINH 12,045,386,912 14,054,430,282 HN
647036 NGUYEN THI THU HOAI 12,021,049,724 12,160,000,000 HN
697295 NGUYEN THI HUYEN 11,973,124,911 6,219,916,667 HN
34 ONG NGUYEN DANH THANG 11,910,000,000 6,143,932,305 HN
2743 BA NGUYEN THI HOA 11,897,110,600 23,088,660,760 HN
7911 BA NGUYEN LE HANG 11,855,282,580 6,208,925,000 HN
11106 ONG NGUYEN HONG LONG 11,839,068,876 11,032,097,098 HN
23199 BA TRUONG THI HUE 11,778,988,000 23,563,780,455 HN
23864 BA DO THI YEN 11,773,488,778 23,705,400,000 HN
25040 BA NGUYEN LAN HUONG 11,766,922,931 22,876,864,818 HN
38325 BA NGUYEN THI THANH HOA 11,713,438,792 21,398,046,988 HN
43588 ONG PHAM VU TUAN GIANG 11,700,000,000 11,275,617,987 HN
104856 VU MINH HAI 11,676,833,158 11,377,508,267 HN
137840 PHUNG KINH CUONG 11,650,000,000 6,645,395,556 HP
192705 NGUYEN THI BICH LIEN 11,601,743,724 11,598,827,455 HN
271239 DINH SY NGHIA 11,568,607,804 6,739,258,333 HN
285328 NGUYEN NHAT ANH 11,559,116,022 10,800,000,000 HN
398076 LUU THI HOANG YEN 11,505,154,087 9,887,697,489 HN
530258 TRAN MINH LAN 11,366,281,683 5,430,083,333 HN
540502 NGUYEN QUANG TIN 11,356,347,568 6,027,733,333 HN
548004 NGUYEN THI VAN ANH 11,341,899,413 6,493,731,002 HN
571262 TA THI THU HA 11,300,000,000 5,998,498,514 HN
572364 NGUYEN BICH HOAN 11,288,950,276 13,140,000,000 HN
632087 NGUYEN VAN ANH 11,250,000,000 6,036,425,000 HN
691270 NGUYEN THI KIM DINH 11,209,105,078 11,372,068,019 HN
702845 NGUYEN THI BICH NGOC 11,203,276,867 4,368,873,410 HN
856383 TRAN DINH TRUNG 11,165,262,983 11,814,400,000 HN
907897 DO THI HOA 11,158,900,289 5,183,263,889 HN
483805 BUI VAN THO 11,138,194,444 22,202,369,022 HN
691274 NGUYEN ANH CUONG 11,128,309,535 6,057,260,625 HN
545838 NGUYEN NGOC LINH 11,045,405,000 8,782,223,425 HN
107224 NGUYEN THANH NAM 11,011,225,944 5,745,730,000 HN
3262 ONG MAI LAM 11,000,000,000 5,131,237,500 HN
3457 ONG DOAN THINH DAT 11,000,000,000 4,527,562,500 HN
5358 BA NGO THI ANH TUYET 10,985,000,000 1,307,529,167 HN
863840 NGHIEM NHU NGOC 10,046,685,083 11,250,000,000 HN
843689 NGUYEN HOANG DUC ANH 10,022,129,250 17,024,487,321 HN
592661 NGUYEN TIEN PHONG 10,000,000,000 150,836,250 HN
655798 NGUYEN THI NGOC ANH 9,987,815,243 8,600,000,000 HN
5971 BA NGO THI HUYEN 9,304,000,000 7,037,337,017 HN
14097 ONG TRINH DUC TRINH 9,063,000,000 3,415,138,122 HN
20861 BA HA THI TRINH ANH 8,865,000,000 8,489,171,271 HN
48531 ONG LE MANH TUONG 8,510,000,000 6,613,591,160 HN
119580 DONG XUAN THU 8,421,964,367 6,814,871,344 HN
162342 TRUONG NAM HUNG 8,353,243,767 7,931,078,886 HN
676041 NGHIEM DINH DAI 8,087,125,000 7,842,004,144 HN
2609 ONG NGUYEN THANH TUNG 39,578,929,331 41,972,284,000 HN
572378 PHAM THI THANH HUONG 11,286,260,000 6,518,100,000 HN
931138 DAO MAI DIEM HANG 10,001,986,111 16,984,535,644 HN
918696 VU NAM CHUNG 44,413,690,608 51,411,000,000 HN
597842 BUI HUY DUONG 8,000,000,000 7,955,801,105 HN
18874 ONG NGUYEN VAN HIEU 16,371,336,548 16,504,386,169 HN
447084 HA THI THUY HUONG 12,482,121,110 12,681,000,000 HP
12130 ONG TRAN THANH QUANG 38,011,823,204 20,606,666,667 HN
635064 NGUYEN QUYNH LAM 13,454,192,972 11,269,338,248 HN
45825 ONG TRAN ANH VU 10,000,000,000 9,945,516,390 HN
835456 NGUYEN GIANG NAM 20,750,000,000 10,429,550,000 HN
461855 NGUYEN TRUONG GIANG 14,101,657,459 7,609,836,111 HN
325692 MAI THI HUE 14,644,475,138 8,045,666,667 HN
10860 ONG NGUYEN CUONG 16,707,331,528 16,220,487,716 HN
924127 NGO DIEU HANG 29,570,000,000 3,519,037,778 HN
856644 LE THI HOAN 29,860,000,000 26,635,635,359 HN
287747 TRAN MANH THANG 25,024,169,051 12,966,226,197 HN
31607 ONG TRAN VU 26,597,332,196 14,083,183,333 HN
321488 TRUONG THI HUONG 14,666,318,863 8,047,666,667 HN
36804 ONG NGUYEN MANH HUNG 19,452,928,177 10,399,293,333 HN
677994 NGUYEN VAN THIEU 13,333,145,168 13,078,779,351 HP
152952 NGO MINH HAI 18,852,690,316 18,785,000,000 HN
448886 BUI DANG HOA 45,656,932,538 25,927,708,333 HN
292332 BUI NGOC MAI 41,774,033,149 21,650,000,000 HN
5391 ONG HO THANH NGHIA 9,342,405,041 11,311,782,017 HN
731355 DAO HOANG LONG 19,800,000,000 12,072,500,000 HN
327102 LE TUNG LAM 14,640,055,249 8,044,666,667 HN
918088 PHAN THI HA 12,904,231,781 7,129,345,751 HN
21569 ONG LUU VAN NGOC 25,511,225,643 13,077,458,333 HN
7872 BA HOANG THI HA 9,249,008,042 6,207,876,212 HN
307535 NGUYEN THAI SON 11,554,933,185 6,037,000,000 HN
18265 ONG QUACH HUNG HIEP 29,213,650,418 30,449,703,008 HN
871683 PHAM VIET HAI 10,050,000,000 5,418,000,000 HN
688606 NGUYEN THI DAO 49,838,135,261 30,379,166,667 HN
468198 NGUYEN TAN BINH 43,664,000,000 44,989,038,674 HN
36727 ONG NGUYEN HOAI GIANG 43,500,000,000 20,606,666,667 HN
641473 NGUYEN THI LY 30,417,083,333 40,000,000,000 HN
173931 TRAN TRUNG HIEU 25,120,000,000 12,391,300,000 HN
201401 NGUYEN THI HOAI NAM 23,476,057,740 12,072,500,000 HN
215119 NGUYEN HOAI PHUONG 19,932,176,000 10,060,105,556 HN
10874 ONG TRINH HONG HAI 16,703,500,000 31,577,354,332 HN
295539 NGUYEN PHUC HAU 14,764,664,802 8,053,500,000 HN
525044 TRAN THANH HAI 13,877,958,927 8,611,392,578 HN
627699 PHAM THI MINH THUY 13,479,446,278 14,177,181,683 HN
806137 TRINH THI NHAN 12,787,870,971 12,380,000,000 HN
24414 ONG TRAN VIET CUONG 11,056,192,500 5,446,625,000 HN
15723 ONG DANG HUONG MINH 10,115,280,109 16,578,000,000 HN
334215 HOANG VIET HONG 18,988,397,790 10,348,208,333 HN
769329 NGUYEN VAN BAO 12,388,919,577 5,427,326,389 HN
575650 NGUYEN TIEN LOI 9,600,000,000 10,820,441,989 HN
402532 HOANG TRUNG KIEN 14,358,739,755 12,610,625,000 HN
103017 NGO XUAN HA 15,460,224,000 13,568,854,210 HN
615499 HOANG VAN TY 19,589,120,346 33,800,000,000 HN
318962 PHAM VAN LOC 70,052,900,000 44,480,581,768 HN
367638 NGUYEN THU MAI 14,491,342,541 7,988,715,000 HN
506252 LUONG THE TUONG 12,265,206,552 28,923,647,187 HN
529578 MAI THI LIEN 61,014,900,104 49,956,766,667 HN
453874 TRAN THI THU 14,154,419,890 7,646,233,333 HN
31524 ONG NGUYEN CANH PHUONG 36,442,560,225 34,721,598,337 HN
243801 NGUYEN NGOC THONG 14,925,168,128 8,728,616,389 HN
858179 NGUYEN HOANG 26,767,772,352 23,926,143,156 HN
696912 NGO THI VAN 12,500,000,000 12,865,469,613 HN
833415 TRINH THI THU DUNG 11,972,442,174 12,384,240,939 HN
18145 BA NGHIEM PHUONG NHI 12,633,067,746 6,663,020,778 HN
25352 ONG NGUYEN CANH TU 8,714,079,167 7,139,968,782 HN
283108 HOANG THI BICH THU 14,799,702,513 8,826,090,920 HN
22324 ONG NGUYEN VIET HOANG 12,207,936,221 11,247,409,281 HN
20288 ONG NGUYEN ANH PHONG 44,989,038,674 25,315,972,222 HN
454 ONG VU DUC THANG 9,959,668,508 5,419,055,556 HN
285766 DAO DUNG ANH 19,591,340,760 8,686,400,000 HN
550799 NGUYEN LE KY 31,287,057,208 16,918,490,444 HN
454235 LE TUAN ANH 14,151,636,184 7,645,916,667 HN
110024 NGUYEN DUC KHIEN 15,412,967,580 14,265,417,582 HN
338462 TRAN QUANG VIET 14,575,751,939 15,830,000,000 HN
281918 TRINH VAN THONG 202,527,777,778 158,980,246,972 HN
488029 KIEU XUAN SON 93,596,000,000 98,221,920,977 HN
834722 HO ANH TUAN 19,183,068,603 14,424,495,151 HN
1998 BA PHAM THI KIM DUNG 17,091,160,221 10,041,666,667 HN
18363 ONG PHUNG VAN YEN 16,404,991,578 9,263,951,667 HN
46243 BA LUU MINH NGOC 15,596,633,889 30,000,000,000 HN
290970 NGUYEN HUNG SON 14,772,198,114 13,750,000,000 HN
577189 TRAN NAM HOA 13,648,618,785 7,250,006,944 HN
712439 PHAM SON HA 13,212,667,556 25,359,116,022 HN
315212 DO QUANG THAT 12,763,645,821 6,736,721,944 HN
477689 HO THI MINH HUONG 12,538,421,674 15,163,333,196 HN
710442 DOAN KHAC TRUNG 12,500,000,000 11,986,985,134 HN
15072 ONG NGUYEN NGOC BINH 11,823,923,752 7,140,529,167 HN
144731 NGHIEM THI KIM THUY 11,639,000,000 6,212,333,333 HN
11172 BA LUU THI THUY HIEN 10,027,710,824 5,426,250,000 HN
340525 NGUYEN THI LANH 18,648,000,000 6,215,366,667 HN
664715 TRAN ANH VU 9,986,940,539 4,319,809,861 HN
21232 BA HOANG DIEP HANH 24,171,642,571 24,232,870,511 HN
5772 ONG NGUYEN QUANG TUAN 10,000,000,000 9,944,751,381 HN
281370 PHAN HONG LIEN 27,526,180,558 14,921,009,028 HN
10386 ONG NGUYEN MINH HOANG 10,952,512,351 5,153,333,333 HN
591381 HOANG NGUYEN VAN 13,599,780,472 12,219,302,288 HN
136660 PHAM THANH QUANG 35,000,000,000 15,998,875,000 HN
11595 BA TRAN THI LAN HUONG 16,672,211,111 31,280,038,450 HN
510422 BUI VIET HUNG 13,924,176,443 7,536,319,375 HN
528598 VU THI PHUONG 10,060,000,000 17,712,461,245 HN
728465 NGUYEN THI THANH HUONG 18,080,600,000 38,000,000,000 HN
552656 NGUYEN PHAN LINH CHI 50,560,280,000 63,464,200,000 HN
339569 TRAN ANH TAI 75,486,988,660 70,421,750,000 HN
1710 BA VU THI KIM DUNG 26,257,663,513 12,005,583,771 HN
295069 NGUYEN KAO CHUNG 11,558,609,303 8,708,015,556 HN
470157 VU THI VAN ANH 27,196,601,586 14,594,404,912 HN
49777 ONG DOAN NGUYEN NGOC 15,503,103,499 16,503,466,667 HN
872263 NGUYEN THANH PHU 19,404,687,577 10,063,750,000 HN
837930 HOANG THI TUYET NGA 66,506,858,108 50,334,166,667 HN
42937 BA LE THI MINH PHUONG 15,712,707,182 8,754,314,583 HN
670687 NGUYEN MINH TUAN 73,000,000,000 45,739,965,501 HN
894437 NGUYEN HOI NGUYEN 50,631,944,444 64,915,614,636 HN
1058 ONG LE QUANG THANH 39,980,224,527 20,610,000,000 HN
682105 DO VAN HOAN 30,200,000,000 14,691,148,611 HN
155324 VO ANH LINH 17,500,000,000 16,260,116,155 HN
3728 ONG VU MANH HUNG 17,000,000,000 16,962,430,939 HN
13920 BA LE THI GIANG HUONG 16,586,187,845 9,510,733,333 HN
144347 DINH XUAN HUY 15,228,081,584 13,871,783,398 HN
357671 NGUYEN HAI DANG 14,500,000,000 12,005,524,862 HN
458541 PHAM VAN HOAT 14,130,341,898 7,445,877,500 HN
625707 HOANG NGOC VINH 13,490,223,125 7,222,613,810 HN
199421 NGUYEN HAI YEN 11,598,827,455 11,601,743,724 HN
46093 BA TRAN THI HANG 11,130,000,000 5,630,359,500 HN
432 BA NGO THI AT 26,457,845,304 14,083,183,333 HN
3196 ONG NGUYEN XUAN CHIEN 9,400,004,858 6,399,330,322 HN
487573 NGUYEN THI KHA 31,750,749,395 17,197,672,222 HN
8930 ONG TRUONG HUU THANG 38,402,939,312 20,606,666,667 HN
920788 NGUYEN THI TRANG 12,400,000,000 10,392,869,537 HN
830205 NGUYEN HOANG DUONG 10,047,928,286 9,280,920,733 HN
190762 HOANG MINH DUNG 18,000,000,000 18,138,121,547 HN
5139 ONG TA VAN THANH 16,950,000,000 16,776,287,293 HN
157183 TRAN MANH HA 11,626,265,667 5,437,250,000 HN
42944 BA PHAM HUONG GIANG 11,011,113,046 21,522,099,448 HN
930359 CHU MINH HUYEN 12,874,585,635 HN
2863 ONG NGUYEN DUC HANH 17,054,894,259 36,700,000,000 HN
574742 LUONG THANH BINH 9,615,269,173 8,968,832,220 HN
701802 BUI MANH QUANG 11,980,385,525 13,307,000,000 HN
282541 HOANG HA LINH 11,562,710,157 11,794,843,156 HN
560354 TRAN MINH HUNG 28,037,597,923 37,665,326,400 HN
153945 VU XUAN QUYNH 28,152,341,436 32,000,000,000 HN
336293 DANG VAN QUANG 18,262,328,595 10,092,347,222 HN
601076 TRAN VAN TUONG 50,850,989,104 31,997,750,000 HP
31802 ONG TRAN GIA QUAN 36,442,560,225 20,120,000,000 HN
921672 DO TRI DUNG 12,899,112,985 12,709,241,418 HN
446967 LE QUANG MINH 12,360,000,000 11,322,845,304 HN
619685 LE THI HOAI THU 11,252,673,711 4,969,280,000 HN
619280 NGO HA SON 10,000,000,000 5,419,055,556 HN
410294 NGUYEN THI THU HUYEN 14,316,149,834 14,853,434,000 HN
44773 ONG TRAN HUNG 10,075,000,000 18,182,105,079 HN
48979 ONG NGUYEN ANH TUNG 15,523,325,276 18,726,620,482 HN
114921 NGUYEN THI VAN 10,063,416,667 18,102,677,673 HN
267164 NGUYEN VU HIEP 14,866,499,171 8,046,500,000 HN
26681 BA NGUYEN HONG THANH 16,000,000,000 2,500,462,500 HN
139185 PHAM THI THOM 11,647,689,138 23,348,888,888 HN
7073 ONG NGUYEN TRUNG THANH 12,670,413,047 6,600,000,000 HN
103195 DUONG ANH TUAN 11,683,300,000 11,756,899,448 HN
832908 NGUYEN THI NHUNG 120,520,000,000 117,470,165,746 HN
701801 DAO MAI HUONG 12,013,858,733 10,997,897,515 HN
233850 DO THI YEN 8,300,000,000 3,438,353,214 HN
785953 HA VAN THUONG 19,732,217,327 10,556,111,111 HN
527618 TU XUAN HOA 11,366,343,296 13,052,127,376 HN
9055 ONG NGUYEN MANH HA 10,011,401,280 10,615,652,298 HN
32278 BA LE MINH 11,743,329,972 6,133,702,500 HN
553810 NGUYEN NGOC TUAN 31,280,038,450 16,672,211,111 HN
191978 NGUYEN THIEN PHU 15,037,705,326 23,580,000,000 HN
422281 QUACH MANH HAI 51,117,040,425 22,082,614,583 HN
233435 NGO THI THANH HOA 9,610,000,000 8,929,503,990 HN
475 ONG DINH VAN THUAN 111,390,277,778 116,091,079,976 HN
304972 NGUYEN THI HUONG LAN 101,102,856,354 101,263,888,889 HN
527602 NGUYEN THANH HAI 91,248,492,363 91,158,778,994 HN
537152 NGUYEN DINH HAI 91,158,778,994 91,248,492,363 HN
632552 PHAN HONG NGOC 90,000,000,000 90,997,010,722 HN
438384 DANG THI HIEN 76,000,000,000 71,313,843,035 HP
574432 BUI THI DIEU LY 75,466,250,000 79,182,043,784 HN
677702 TRAN VU THAI HOA 75,450,000,000 32,514,333,333 HN
17598 BA NGUYEN BICH THUY 65,100,000,000 50,172,222,222 HN
539699 LE VIET HOA 60,766,666,667 74,779,408,458 HN
308132 NGUYEN DUC TIEN 54,700,000,000 1,345,303,867 HN
573510 KIEU TIEN DUNG 45,500,000,000 433,880,000 HN
2624 ONG NGUYEN QUOC DUNG 39,578,929,331 20,715,555,556 HN
125230 NGUYEN THI HIEN 35,181,021,158 36,047,697,438 HN
294155 NGUYEN THI HUYEN 33,546,052,193 33,250,534,052 HN
573534 VU DINH TIEN 31,062,061,012 31,280,038,450 HN
593053 NGUYEN SON NGOC 30,903,213,176 10,860,166,667 HN
877641 VAN BA TIN 29,784,067,686 28,098,021,516 HN
41941 ONG NGUYEN TIEN THANH 25,315,972,222 43,664,000,000 HN
23607 BA NGUYEN THI HAI NINH 16,086,000,000 17,351,486,497 HN
23830 BA BUI THI YEN 16,085,087,148 9,051,450,000 HN
48424 BA NGUYEN MINH SON 15,540,500,000 29,787,292,818 HN
161286 DAO THUY HA 15,150,000,000 8,364,895,000 HN
188377 CONG THI HONG 15,060,129,390 1,844,604,140 HN
310613 DAO VAN THANH 14,707,460,210 27,239,779,006 HN
437689 HOANG THE TRI 14,226,748,317 14,364,421,458 HN
478516 PHAM VIET CUONG 14,002,598,362 12,474,177,196 HN
600051 DO KIM THIEN 12,444,404,057 6,529,791,667 HN
448851 NGUYEN BA HUNG 12,409,116,022 14,545,000,000 HN
858051 NGUYEN NGOC BICH 12,362,980,957 6,190,353,125 HN
738095 NGUYEN LE DUNG 12,000,000,000 2,728,222,155 HN
593984 TRAN VAN CHUONG 11,275,617,987 5,971,900,000 HN
918685 NGUYEN THI THU HANG 11,153,756,906 5,879,108,930 HN
19820 ONG TRAN NGOC QUANG 11,113,250,000 22,146,961,326 HN
691261 NGUYEN THAI NGOC 11,100,349,807 10,250,000,000 HN
758747 LE QUANG TRUONG 10,027,000,000 5,163,041,667 HN
923740 TRAN THU THUY 9,946,867,500 16,926,917,002 HN
6886 BA LE THI LOC 9,287,949,796 9,801,828,526 HN
7019 BA NGUYEN THI XUYEN 9,283,000,000 8,869,673,763 HN
8127 ONG DO QUANG HAO 9,220,000,000 9,468,066,298 HN
30700 ONG LE HOAI PHUONG 8,656,878,556 7,680,732,638 HN
23593 BA LUU THANH HA 101,328,888,889 123,301,000,000 HN
441886 NGUYEN PHUC AN 20,927,627,222 19,476,095,199 HN
917800 KIM TAE HYUN 52,575,202,390 37,247,150,000 HN
230815 NGUYEN NGOC ANH 19,981,843,419 20,450,000,000 HN
163891 NGUYEN QUANG HUY 101,263,888,889 105,687,807,462 HN
13992 BA NGUYEN HONG KHANH 12,790,816,503 7,045,500,000 HN
545489 NGUYEN ANH DUNG 13,785,082,873 7,396,578,833 HN
9720 ONG NGUYEN DUC THAI 38,220,000,000 39,282,289,641 HN
21320 ONG PHAM THANH TRUNG 16,202,981,624 9,055,125,000 HN
379867 TRAN THI HUE 14,425,000,000 9,993,292,818 HN
618119 HOANG DINH PHUC 90,412,500,000 89,367,345,856 HN
493065 DUONG THI THU HA 13,999,725,000 26,348,702,487 HN
826606 OKADA SHUICHI 17,962,983,425 10,061,666,667 HN
393630 NGUYEN NGUYEN VU 47,409,325,967 29,821,449,804 HN
691622 NGUYEN THI ANH THU 11,205,969,256 22,258,738,609 HN
473841 DO QUANG KHAI 14,050,000,000 13,675,082,873 HN
298360 NGUYEN CONG CHIEN 101,188,055,556 96,204,734,014 HN
150287 VO HOAI NAM 34,728,000,000 75,516,000,000 HN
32210 ONG LE MAI ANH 101,277,777,778 113,266,503,878 HN
9709 ONG TRAN HOAI NAM 38,221,350,000 72,686,377,139 HN
43918 ONG NGUYEN DUY NGOC 35,899,806,882 20,116,666,667 HN
661382 DAO THI MINH NGUYET 24,040,000,000 10,860,166,667 HN
441522 NGUYEN THI MINH HUE 18,236,830,720 10,091,639,518 HN
691271 MAI THI LAN HUONG 11,209,105,078 5,932,941,667 HN
25756 ONG NGUYEN TIEN THANG 10,096,937,500 18,274,744,475 HN
2298 ONG BUI DUC THINH 9,443,722,013 9,728,274,721 HN
2515 ONG HOANG GIA PHONG 26,173,766,667 60,320,911,931 HN
229360 DO NGOC QUYNH 19,700,000,000 5,029,105,556 HN
712136 NGUYEN PHAN TUAN 72,686,377,139 54,579,202,944 HN
323458 DOAN VAN BINH 101,091,256,362 106,100,000,000 HN
855665 LE THI THU HANG 10,057,916,667 17,273,000,000 HN
122283 NGUYEN KHAC MINH 22,094,756,324 11,030,500,000 HN
541322 NGUYEN NGOC TUAN 31,325,966,851 31,500,000,000 HN
888244 TRAN MANH 13,000,000,000 4,023,666,667 HN
303632 HA THI THANH BINH 82,291,050,194 82,289,777,778 HN
635914 VU THI NHUNG 24,588,000,000 24,460,213,038 HN
664809 LE PHUC THANH 89,524,393,185 94,446,900,000 HN
403641 HOANG THI HOA 14,352,561,274 7,827,617,642 HN
472935 TA THANH HUYEN 22,094,756,324 21,652,359,979 HN
589111 CONG THI HONG NHUNG 22,776,480,772 20,859,039,233 HN
936515 DAO CONG DUY 85,870,231,357 83,126,775,063 HN
566755 DO KIM DINH 60,361,500,000 122,064,779,300 HN
628987 NGUYEN KHAC HIEP 18,969,657,429 20,541,394,620 HN
15441 BA NGUYEN THI PHUONG LOAN 16,504,386,169 9,226,924,331 HN
31126 ONG PHAM NGOC NAM 15,853,474,068 10,018,715,806 HN
598402 DANG HUY TU 12,746,012,155 12,940,000,000 HN
875561 PHAM VIET PHUONG 12,179,025,950 23,902,684,282 HN
458714 BUI MY HANH 12,104,395,679 13,000,000,000 HN
2866 ONG LE VAN QUAN 11,896,922,275 23,072,681,649 HN
4265 ONG NGUYEN CHAU SON 11,879,337,017 10,950,000,000 HN
30286 ONG NGUYEN DUC BINH 11,752,077,857 11,840,612,923 HN
253288 LE BICH THAO 14,900,000,000 150,836,250 HN
302282 NGUYEN VIET HA 33,444,819,025 32,850,737,238 HN
15689 BA NGUYEN THI HONG KHANH 65,542,320,442 72,062,000,000 HN
2552 ONG NGUYEN TRUNG KIEN 18,134,488,889 10,059,833,333 HN
103737 BUI BANG GIANG 12,771,842,159 13,567,067,165 HN
154436 NGUYEN THI MINH HANG 15,172,359,359 17,380,139,167 HN
934297 NGUYEN THI HOA 29,564,790,055 15,526,125,000 HN
620313 NGUYEN THU TRANG 13,500,000,000 6,236,838,333 HN
15314 ONG TRAN QUANG HUNG 9,000,960,000 6,734,728,540 HN
667697 TRUONG VAN HOC 66,196,000,000 42,846,666,667 HN
1057 BA NGUYEN THI MINH HUONG 47,900,000,000 48,151,622,995 HN
368356 LE ANH DUONG 32,651,933,702 18,080,600,000 HN
127186 TRAN THI MINH VIET 25,204,721,685 29,502,303,472 HN
926465 DANG VIET HUNG 20,671,837,017 6,885,700,000 HN
638386 NGUYEN VAN TRI 20,303,234,379 20,488,000,000 HN
378358 CAO VAN HIEP 20,135,489,917 21,954,623,000 HN
41757 ONG NGUYEN HOANG TRUNG 20,000,000,000 19,668,508,287 HN
10595 ONG LE HAI LY 19,513,759,543 17,317,244,912 HN
842623 BUI HONG MANH 18,500,000,000 17,991,712,707 HN
233784 KIEU ANH QUAN 14,960,000,000 7,005,625,795 HN
505026 NGUYEN VAN CONG 13,946,755,540 19,726,808,499 HN
511263 BUI LAN ANH 12,118,237,001 6,356,101,389 HN
903094 LE THANH TRINH 12,041,804,338 13,483,517,337 HN
560920 HOANG VO HOANG 11,322,845,304 12,360,000,000 HN
3049 ONG DAO VIET CHIEN 10,000,000,000 5,128,985,000 HN
325815 DAM QUANG TRUNG 20,819,000,000 9,042,400,000 HN
689163 NGUYEN LE CONG 13,292,529,378 12,067,080,093 HN
836576 TONG VAN DUNG 57,459,098,667 31,287,057,208 HN
280050 NGUYEN HUU KHANH 11,031,140,300 3,947,110,000 HN
695471 NGUYEN THI XUYEN 28,920,000,000 15,122,138,889 HN
28365 BA NGUYEN THI THU HUONG 15,956,446,765 9,014,984,187 HN
15202 BA DO THI THANH NGA 9,008,835,000 8,494,648,481 HN
450587 NGUYEN VAN THANH 14,160,066,666 7,605,976,389 HN
362281 PHAM NGOC SON 14,496,013,934 8,001,477,778 HN
699536 DONG THI THANH MINH 11,204,387,500 9,510,926,517 HN
5948 BA NGUYEN THI HOAI THANH 9,306,838,578 8,238,537,657 HN
226978 TRAN VAN NINH 11,589,518,165 22,743,093,923 HN
3741 ONG DO HOANG QUOC TUAN 17,000,000,000 13,768,809,109 HN
17817 ONG LE VAN DUAN 16,442,541,436 9,327,600,000 HN
811950 DAO DANH TRONG 13,112,120,800 25,241,665,917 HP
868938 NGUYEN THI BICH THUY 13,023,034,722 1,921,726,869 HN
737352 NGUYEN TRUNG HUNG 11,198,743,844 5,918,205,264 HN
337903 LE THI KIM LIEN 8,225,000,000 7,430,386,740 HN
461395 BUI THANH TU 11,448,609,489 10,372,000,000 HN
102731 BUI THI KIM NGAN 11,684,017,943 11,592,041,305 HN
120846 NGUYEN MAI TAM 10,000,000,000 9,124,184,547 HN
732126 PHAM THI HONG THAM 28,025,898,089 13,136,145,587 HN
477338 PHAM VAN LUYEN 18,307,599,890 10,115,280,109 HN
730893 VUONG TUAN LONG 20,430,013,888 21,736,613,811 HN
150542 TO HOANG ANH 10,062,000,000 17,992,445,779 HN
465323 TRAN TUAN HAI 14,085,353,333 32,380,000,000 HN
841225 HOANG VINH HA 13,076,396,912 14,322,141,314 HN
539801 TRAN ANH SON 17,369,155,202 10,055,916,667 HN
8291 ONG TRAN HOAI PHUONG 12,266,747,520 12,198,975,434 HN
45755 BA LE THU TRANG 8,545,682,942 7,293,314,285 HN
790447 NGUYEN TRUONG SON 50,301,250,000 48,790,114,942 HN
902201 HA VAN NAM 158,980,246,972 152,873,173,784 HN
468187 NGUYEN THI VAN 153,340,067,413 221,799,453,333 HN
444054 VU HONG KIEN 70,816,877,357 59,178,408,184 HN
570924 TRAN VAN LUNG 70,700,000,000 40,256,266,667 HN
587126 NGUYEN THI HUONG LAN 60,282,557,185 62,400,502,860 HN
612962 NGUYEN ANH TUAN 60,023,677,500 76,000,000,000 HN
841220 LE THI THOM 57,459,098,667 16,918,490,444 HN
853100 NGUYEN KHANH HUYEN 57,350,000,000 59,496,353,591 HN
308118 DINH DUC CUONG 54,900,000,000 2,752,777,778 HN
401160 LE LE CHI 54,600,000,000 2,587,098,192 HN
855005 TRINH THI PHUONG HOA 54,200,000,000 45,539,226,519 HN
15661 ONG NGUYEN MANH LINH 51,712,707,182 52,000,000,000 HN
332649 DO THI THANH HUYEN 45,303,800,000 57,865,834,254 HN
8189 ONG BUI DUC NGHIA 38,866,121,491 20,610,000,000 HN
19367 ONG TRAN VIET HAI 37,430,231,990 31,039,208,551 HN
102792 BUI KIM OANH 35,560,594,776 20,101,333,333 HN
122135 DOAN MINH THU 35,277,822,514 36,500,000,000 HN
236069 TRINH TAN HOANG 33,823,176,796 37,895,000,000 HN
344573 VU HUU TUAN 32,939,275,655 9,054,750,000 HN
612383 LE VAN QUAN 30,759,889,503 16,270,500,000 HN
646875 LE THI BICH NGOC 30,397,790,055 15,998,875,000 HN
701056 HA THI MUI 30,178,750,000 47,900,000,000 HN
830666 DINH HAI BAC 29,307,289,440 23,063,868,279 HN
25242 ONG NGUYEN MAI SON 29,201,546,961 15,413,644,444 HN
23267 BA NGUYEN THI LAP 25,498,342,541 13,386,044,794 HN
24666 BA DANG THI HUE 25,406,084,470 26,383,511,525 HN
892166 NGUYEN THANH TAY 24,233,519,036 12,990,687,500 HN
885163 NGUYEN DUC TRUONG 22,726,531,078 24,130,526,862 HN
303574 NGUYEN HUU HOAI NAM 20,682,869,885 11,704,614,534 HN
32928 ONG HOANG MANH QUAN 20,120,000,000 36,457,922,652 HN
675421 CAO DUC MINH 20,076,984,373 10,738,973,349 HN
36 ONG NGUYEN MANH 17,200,000,000 10,002,013,889 HN
7931 ONG NGUYEN QUANG DUC 16,850,000,000 16,480,386,740 HN
23346 ONG NGUYEN THANH TUNG 16,106,933,333 30,622,817,880 HN
28497 BA PHAN THI THU HIEN 15,955,500,000 15,272,243,675 HN
45984 BA PHAM THI HONG HUONG 15,603,591,667 32,643,778,553 HN
458296 HOANG THI THU PHUONG 14,130,341,898 13,839,294,880 HN
499773 NGUYEN VAN TAN 13,968,600,000 14,875,519,337 HN
589962 NGUYEN NHAT MAI 13,600,817,950 2,018,531,577 HN
598581 NGUYEN CHI NGUYEN 13,564,525,236 13,078,702,766 HN
276128 HOANG THANH THUY 12,756,906,077 11,000,000,000 HN
7947 BA PHAM NU NGUYET MINH 12,669,305,556 23,877,234,664 HN
813296 NGHIEM THI KIM HOA 12,500,000,000 6,367,716,250 HN
551736 NGUYEN PHUONG LIEN 12,074,651,767 11,982,797,634 HN
588289 PHAM HOANG GIANG 12,072,500,000 23,681,839,271 HN
721650 DUONG THI VAN ANH 12,000,000,000 10,268,026,467 HN
111515 LE MINH TUAN 11,674,629,834 6,085,357,648 HN
789877 NGUYEN THUY CHI 11,187,169,086 11,705,214,334 HN
839293 NGUYEN HOANG HA 11,176,660,647 5,641,965,278 HN
840492 PHAN KHANH LINH 11,175,918,181 10,903,610,424 HN
599004 TRAN THI THAM 11,112,105,126 9,387,084,716 HN
754345 NGO MINH CHI 11,056,626,975 10,802,856,560 HP
47438 BA LE THI HANG NGA 10,073,000,000 5,524,627,778 HN
153260 NGUYEN BINH AN 10,062,000,000 17,991,712,707 HN
723526 NGUYEN THU QUYNH 10,000,000,000 150,836,250 HN
23145 ONG HOANG NGOC MEN 9,913,719,375 16,906,077,348 HN
696801 MAI DUC THANH 9,534,148,230 8,832,111,854 HN
3378 BA NGUYEN THI DIEU HA 9,400,000,000 7,245,303,867 HN
14369 BA NGUYEN THU HUONG 9,049,400,000 8,280,233,677 HN
21334 ONG THAI ANH TUAN 8,840,000,000 8,279,668,508 HN
21925 BA DOAN THU TRANG 8,817,894,287 6,455,236,685 HN
21978 BA NGUYEN THI LIEU 8,810,000,000 7,550,419,356 HN
31851 ONG NGUYEN CHI HUONG 8,649,768,834 7,808,429,582 HN
164375 NGUYEN THI THUY LAN 8,350,000,000 7,625,214,483 HN
234622 NGUYEN TUAN ANH 8,300,000,000 7,495,027,624 HN
862225 PHAM THI THANH THUY 8,045,000,000 7,675,732,201 HN
136163 NGUYEN NGOC ME 15,300,000,000 17,935,359,116 HN
107072 NGUYEN THANH LOAN 11,128,309,535 11,640,469,587 HP
656050 NGUYEN THI THU HIEN 13,390,623,019 13,293,957,834 HN
33627 BA TONG THI KIEU OANH 8,627,054,730 8,568,905,630 HN
263911 TA HUYEN MY 14,870,000,000 6,418,810,598 HN
436583 PHAM VAN TAN 11,494,594,216 6,213,133,333 HN
639082 NGO VAN HIEP 12,787,369,874 12,402,880,209 HP
596575 CHU THI SAU 8,000,000,000 3,740,331,492 HP
798929 PHAM THI MAI 10,000,000,000 5,029,916,667 HN
2244 BA TRA THANH HUONG 9,931,356,923 5,411,819,444 HN
2721 ONG NGUYEN TRAN MINH 12,698,721,245 16,209,410,538 HN
8791 ONG NGUYEN TIEN HUNG 24,458,626,854 21,988,998,916 HN
10218 ONG DAO VAN LONG 25,783,856,745 29,772,472,939 HN
820007 NGUYEN THI NGUYET 11,186,300,000 5,174,416,667 HN
898124 PHAM THI KIM DUNG 9,982,332,494 5,273,238,889 HN
38588 ONG NGUYEN TIEN DUNG 64,829,529,243 61,014,900,104 HN
842871 NGUYEN QUANG HUY 50,013,812,155 30,417,083,333 HN
9540 BA TRAN THI KIM OANH 38,222,000,000 15,002,991,667 HN
193850 PHAM THANH TUNG 20,120,000,000 36,320,000,000 HN
705181 PHAM DUC MINH 19,500,000,000 12,072,500,000 HN
6713 ONG DU KHANH THANG 11,108,650,608 5,843,861,333 HN
920513 NGUYEN THI TRA PHU 10,057,583,333 18,320,000,000 HN
686990 DINH ANH TU 10,000,000,000 5,331,005,000 HN
198 BA DINH THI VINH 11,005,000,000 11,448,563,536 HN
28865 BA LE THI PHUONG HOA 36,457,922,652 39,312,000,000 HN
895748 NGUYEN THI HONG 12,496,052,778 13,327,638,209 HN
362192 DANG THUY DUONG 44,413,690,608 25,115,555,556 HN
722488 TRINH ANH TUAN 18,050,479,635 6,387,587,500 HN
139565 BUI THI HOAI 22,253,887,290 10,852,500,000 HN
8598 ONG LE HOANG QUAN 38,499,026,057 20,340,734,965 HN
146458 NGUYEN THI MAI HANH 8,379,010,191 8,191,393,281 HN
511250 THAN NGOC DUONG 12,000,000,000 13,339,779,006 HN
301694 NGUYEN DINH THANG 14,723,906,541 15,922,228,328 HP
468253 TRAN VAN HAI 20,373,319,509 10,819,500,000 HN
847485 NGUYEN THI THANH HUONG 19,591,340,760 15,590,763,419 HN
157135 VU ANH TUAN 20,610,000,000 39,107,529,191 HN
568569 BUI THANH NGA 12,300,000,000 4,015,425,000 HN
189376 LE QUANG HOA 25,115,555,556 40,633,346,000 HN
343192 LE THI HANG 18,023,314,917 17,760,000,000 HN
795257 DAO TRONG MINH 12,340,000,000 5,027,916,667 HN
693851 NGUYEN PHU GIANG 53,094,858,193 34,195,216,667 HN
663690 NGUYEN XUAN TU 50,300,000,000 62,487,393,876 HN
925864 NGUYEN THUY LINH 45,470,165,746 25,823,582,500 HN
480501 LUONG MINH TUAN 27,023,966,005 27,934,402,298 HN
32173 ONG PHAM SY THANH 25,336,188,801 12,547,510,556 HN
330478 HA DUY BINH 14,632,639,537 11,140,214,857 HN
731472 HOANG VAN HOI 13,185,292,738 14,121,346,500 HN
626221 PHAM THI BICH HANH 11,250,000,000 10,572,848,123 HN
18449 BA BUI HUYEN TRANG 11,048,933,494 5,802,258,000 HN
116726 TRAN VU MINH 8,440,000,000 22,142,736,869 HN
556967 NGUYEN THI HIEP 13,727,691,713 7,341,670,833 HP
634485 NGUYEN QUOC TRUNG 12,056,388,989 6,055,870,963 HN
674736 LE VU TRUONG 13,341,923,659 7,070,071,000 HN
835984 NGUYEN THI THANH HUONG 29,991,712,707 15,635,450,000 HN
196296 NGUYEN KHAC DUYEN 10,054,986,110 4,702,970,676 HN
639430 DINH THI HONG HANH 11,114,063,979 11,500,000,000 HN
2050 BA TRAN THI NANG TINH 11,000,000,000 7,655,359,116 HN
25963 ONG DINH VAN TIEN 16,021,703,822 9,035,111,111 HN
423343 BUI THI HUONG THUY 12,383,329,852 10,455,528,349 HN
9041 BA DANG THI THU HA 9,984,825,418 6,551,718,286 HN
184818 TRAN QUOC THANG 15,069,032,290 15,200,000,000 HN
525057 NGUYEN CHI HIEU 13,874,908,109 17,220,000,000 HN
903771 TRAN QUANG DAO 18,639,133,100 18,218,793,246 HN
524686 NGUYEN DUC MINH 18,464,953,500 18,327,870,007 HN
915553 DANG THANH HUYEN 12,922,500,000 6,841,153,800 HN
531771 UONG HUY HOANG 13,854,154,271 33,880,000,000 HN
577762 DO MANH TUAN 60,361,500,000 73,402,059,798 HN
894302 NGUYEN VAN XUYEN 12,995,801,105 6,961,210,667 HN
162543 NGUYEN THI KIM HOA 11,625,000,000 11,366,400,639 HN
537813 PHAM LE THU 10,056,488,889 15,172,359,359 HN
518069 NGUYEN THAI TAN 54,000,000,000 47,049,723,757 HN
912083 DO THI MINH NGOC 43,261,000,000 13,932,754,704 HN
338466 TRAN DINH VIET 42,000,000,000 21,639,000,000 HN
909172 NGUYEN THI NGUYET 24,428,337,041 12,440,200,000 HN
13427 ONG VU HUU CUONG 23,658,160,924 23,476,057,740 HN
769406 TONG TRAN TUNG 19,400,000,000 8,681,767,956 HN
15216 ONG NGUYEN TUNG PHONG 16,533,824,915 20,212,679,498 HN
22686 ONG BUI VAN LENH 16,142,418,648 16,424,861,707 HN
528559 PHAN TRONG HAU 11,921,546,961 6,215,366,667 HN
778604 LE THANH DUNG 11,102,473,048 47,100,000,000 HN
44275 BA NGUYEN MINH THU 11,045,206,848 10,965,591,546 HN
3584 BA TRINH THI HOAN 11,000,000,000 1,508,687,500 HN
603075 NGUYEN MANH THANG 20,025,535,346 10,726,822,210 HN
165314 LE QUANG DUNG 50,631,944,444 72,062,000,000 HN
203067 TA HOANG LINH 33,960,000,000 20,896,685,083 HN
9715 ONG NGUYEN QUOC VUONG 38,221,350,000 54,579,202,944 HN
448364 DAM HAI YEN 20,666,392,709 10,852,500,000 HN
910882 TRAN THI KIM NGAN 12,939,819,750 6,361,267,911 HP
921188 NGUYEN DANH SON 12,008,287,293 6,236,838,333 HN
6753 BA TRAN THI DUNG 9,975,253,877 5,421,323,556 HN
891000 LUU CANH TUAN 12,995,804,280 13,396,389,900 HN
673802 TRAN VAN HAI 53,927,335,833 20,077,500,000 HN
589947 NGUYEN DUC LOC 50,560,280,000 63,048,322,382 HN
552560 NGUYEN MANH TAI 13,743,646,409 13,820,000,000 HN
666492 TRAN MINH HUNG 13,357,068,683 14,052,995,037 HN
700465 NGUYEN DINH HOAN 12,072,500,000 23,261,941,340 HN
19837 ONG DAO DUC LIEU 9,609,278,366 3,266,926,849 HN
845551 DINH THI MAI ANH 11,174,000,000 4,894,454,667 HN
504059 NGUYEN MINH HUAN 11,394,922,652 6,034,500,000 HN
20912 ONG HOANG NGOC KHAI 16,220,105,831 15,432,186,000 HN
712639 DANG HUYEN TRANG 20,000,000,000 10,660,833,333 HN
1524 BA PHAM THI MINH 17,102,708,333 32,530,000,000 HP
449866 NGUYEN THI THU HIEN 32,077,000,000 25,503,919,890 HN
401061 NGUYEN THI THAO 11,502,753,417 5,531,728,334 HN
468969 NGUYEN MINH HOAN 31,997,750,000 50,850,989,104 HN
504890 MAI XUAN HIEU 74,957,494,338 80,184,527,551 HN
699904 NGUYEN NGOC THUY 107,239,239,444 23,834,441,522 HN
712604 NGUYEN HUU BINH 83,800,000,000 76,472,466,667 HN
728231 NGO TUAN PHONG 83,348,888,889 91,913,811,332 HN
456169 PHAN VAN MANH 61,760,000,000 56,686,029,542 HN
289303 NGUYEN THI QUYNH CHI 50,300,000,000 29,821,449,804 HN
12207 ONG NGUYEN VAN TOAN 48,502,590,272 30,182,500,000 HN
756323 NGUYEN THI THU HAI 43,629,656,867 23,108,930,556 HN
450563 HOANG DANG HANH 32,077,000,000 13,414,335,000 HN
616173 MAI THE HONG 30,665,994,632 32,924,816,649 HN
454295 NGUYEN CHIEN THANG 28,039,653,315 29,100,300,000 HN
525248 TRINH THI KIM ANH 26,827,143,646 14,192,869,444 HN
414338 TRAN THI HOAI GIANG 23,902,684,282 12,179,025,950 HN
610320 HOANG THU HA 19,420,000,000 17,595,258,624 HN
757829 LE VAN TAN 18,647,188,857 17,437,596,739 HN
831702 PHAM VAN SON 18,031,271,437 10,049,416,667 HN
519495 HOANG DINH BAN 17,530,386,740 20,000,000,000 HN
21668 ONG PHUNG HUU VIET ANH 16,196,600,000 30,686,000,000 HN
148030 LUONG HUU HUNG 15,200,958,333 35,499,000,000 HN
203191 TRUONG TUAN ANH 15,000,000,000 82,872,928 HN
237143 PHAN LE THU HANG 14,942,320,442 15,690,000,000 HN
458671 NGUYEN TRUNG 14,125,641,662 12,558,704,722 HN
700601 PHAM KIM HUONG 13,251,024,356 7,044,183,611 HN
713018 TRAN VAN KY 13,210,793,224 11,305,811,245 HN
882787 PHAM ANH TUAN 13,000,000,000 7,602,209,945 HP
176357 CAO VIET HUNG 11,610,000,000 9,340,740,331 HN
7898 BA PHAM THU THUY 10,043,993,778 5,430,083,333 HN
350068 BUI THI LE QUYEN 10,000,000,000 5,415,475,890 HN
7703 ONG NGUYEN DUC TUAN 9,250,000,000 7,460,441,989 HN
11095 ONG NGUYEN MANH TUAN 9,136,414,921 12,169,063,056 HN
100627 CHU SY THE 8,500,000,000 8,970,964,843 HN
179572 PHAM THU HUONG 8,319,441,365 8,101,773,385 HN
193547 NGUYEN HO DUNG 8,313,548,639 7,865,256,770 HN
398073 DAO THI THANH QUYNH 8,198,449,411 6,929,300,321 HN
530660 PHAN THI THU THUY 70,052,900,000 25,150,000,000 HN
36582 BA NGUYEN THI HAI ANH 12,607,982,962 31,392,540,000 HN
329754 DO THI KIM OANH 33,250,534,052 33,546,052,193 HN
40627 ONG LE HONG QUANG 15,731,937,500 30,007,655,250 HN
13163 ONG DUONG HOAI NAM 38,000,000,000 32,651,933,702 HN
100108 NGUYEN THI CAM VAN 18,898,858,564 10,327,875,000 HN
105078 LE THI LUONG 11,675,648,188 10,806,300,000 HN
328057 PHAM QUOC TAM 121,158,370,769 106,218,611,111 HN
337121 NGUYEN HAI YEN 19,100,000,000 13,385,082,873 HN
571228 NGHIEM THI MINH TAM 12,000,000,000 5,229,466,667 HN
831594 NGUYEN THI MINH LAN 30,000,000,000 4,721,056,667 HN
610124 TRINH MINH HIEP 24,232,870,511 24,171,642,571 HN
423971 NGUYEN THI MEN 32,207,017,963 39,704,704,273 HN
661965 VU HUONG GIANG 12,193,194,480 5,437,250,000 HN
375184 NGUYEN VAN HIEP 42,758,592,679 22,133,833,333 HN
161045 TRAN SON HA 34,658,108,613 31,508,976,019 HN
571984 NGUYEN ANH DUNG 31,063,869,871 16,039,833,333 HN
2602 BA PHAM THI PHONG 26,165,137,552 27,035,804,152 HN
20887 BA CAO THANH THUY 16,220,487,716 16,707,331,528 HN
104794 CAI BICH NGOC 15,455,000,000 29,226,777,901 HN
517384 DAO QUOC KHANH 13,900,000,000 5,508,715,278 HN
546764 NGUYEN DUC CUONG 13,775,542,550 5,029,083,333 HN
16804 ONG DUONG VAN LAM 9,979,823,204 10,094,600,000 HN
365084 HOANG NGOC THANH 8,000,000,000 7,255,473,104 HN
37025 ONG LE VAN VUONG 24,277,817,421 11,059,009,744 HN
1538 ONG NGUYEN QUOC HOA 26,272,568,000 42,000,000,000 HN
183593 NGUYEN THI BINH 19,498,085,551 10,355,833,333 HN
126261 LE ANH VU 12,210,000,000 11,135,359,116 HN
532256 TRAN VAN BAC 24,013,820,833 44,917,333,333 HN
136101 NGUYEN THI TRUNG HOA 20,350,509,724 10,814,000,000 HN
838146 NGUYEN TUAN MINH 10,054,986,110 4,702,970,676 HN
733641 TRAN SY SON 29,230,074,473 15,455,000,000 HN
411845 TRAN THI THANH 17,712,461,245 17,612,869,115 HN
20690 ONG GIAP DINH CHIEN 16,232,117,790 9,078,275,000 HN
21293 ONG NGUYEN NGOC HOA 16,203,314,917 9,055,725,000 HN
24059 ONG LE DUC PHUC 16,070,202,539 13,747,258,006 HN
18842 BA HA THU TRANG 12,631,491,713 14,200,000,000 HN
8438 ONG NGUYEN HUY QUANG 10,960,000,000 5,551,039,333 HN
24898 ONG DO VAN LUAN 12,000,000,000 5,182,320,442 HN
9067 ONG NGUYEN DINH SIEU 38,352,596,685 20,606,666,667 HN
542428 NGUYEN VAN DINH 13,811,210,981 7,430,029,222 HN
486540 DAO XUAN SINH 53,273,049,028 41,484,594,220 HN
448466 NGUYEN THI NGOC 40,633,346,000 44,435,936,501 HN
236525 BUI THI HUONG THUY 20,116,666,667 35,899,806,882 HN
324496 DINH THI NU 18,808,269,243 20,908,684,323 HN
757330 NGUYEN XUAN DONG 45,170,000,000 21,828,201,274 HN
934612 NGUYEN CONG HAT 41,469,690,245 39,857,910,040 HP
2506 ONG VU LAI SON 17,078,534,543 10,035,000,000 HN
679112 VU DINH HUNG 72,686,377,139 38,221,350,000 HN
18732 ONG NGUYEN HUY HUNG 46,997,775,129 25,216,041,667 HN
105584 VU THI THANH 35,485,002,688 21,300,263,271 HN
2161 BA NGUYEN THI YEN 17,087,000,000 10,059,416,667 HN
13445 BA PHAM THI MY HANH 16,600,000,000 9,301,844,500 HN
861820 PHAM VAN TUAN 12,363,377,500 6,889,203,194 HN
596038 TRAN THI PHUONG HOA 13,571,852,376 13,641,696,000 HN
440378 TRAN CONG HUNG 9,885,990,909 6,640,711,484 HN
164757 NGUYEN VAN HA 17,610,000,000 16,765,635,359 HN
2831 ONG TA TRAN MINH 17,055,533,034 20,290,000,000 HN
6458 ONG NGUYEN DUC CAY 39,080,144,491 20,610,000,000 HN
252971 NGUYEN XUAN QUAN 18,500,000,000 10,062,000,000 HN
120013 TRAN DUC CUNG 8,415,797,819 7,549,818,523 HN
855669 HOANG THO KHANH TOAN 13,048,823,748 6,724,166,667 HN
37481 ONG NGUYEN HUU TOAN 11,724,854,089 13,665,381,461 HN
183852 TRAN THI OANH 8,317,437,500 5,187,238,218 HN
405738 NGUYEN DUC HAI 11,140,214,857 14,632,639,537 HN
860387 BUI THI HUYEN TRANG 18,647,487,235 12,005,023,681 HN
8070 ONG TRAN NGUYEN BINH 23,695,611,111 69,428,566,846 HN
15071 BA HOANG THI THANH HA 16,540,000,000 983,425,414 HN
286100 HOANG VAN QUYEN 14,787,292,818 11,900,000,000 HN
344951 TRAN THI NGA 24,957,023,659 12,155,136,012 HN
19517 ONG NGO HIEP HUNG 16,300,000,000 9,219,529,951 HN
20778 ONG HO THE ANH 16,222,433,452 17,741,570,977 HN
134900 LE THU HUYEN 15,300,000,000 13,841,664,613 HN
401036 DINH VAN TAN 14,364,421,458 7,866,843,056 HN
488677 NGUYEN QUOC ANH 14,000,000,000 7,896,772,917 HN
33418 ONG NGUYEN THUONG QUAN 11,734,528,373 19,455,204,450 HN
294161 NGAN THI HANG 11,138,940,442 5,848,693,947 HN
896322 DANG THANH HA 10,097,237,500 11,048,933,494 HN
613049 BACH HUNG TUYEN 42,681,786,404 66,886,436,618 HN
3569 ONG NGUYEN DAO THINH 39,337,016,575 20,000,000,000 HP
446181 NGUYEN TIEN QUYET 14,182,681,118 12,884,000,000 HN
179069 VU VAN TAI 15,087,125,000 64,632,880,265 HN
681850 TRAN THI THANH HIEN 13,323,850,288 15,370,000,000 HN
667694 TA THI DUYEN 79,182,043,784 75,466,250,000 HN
17884 BA TRINH THI NGOC LAN 16,437,495,592 8,034,666,667 HN
106059 LAI VAN HUNG 18,080,000,000 7,289,408,500 HN
414332 LE THANH DIEP 12,400,000,000 5,479,215,278 HN
285962 HOANG XUAN HOA 33,579,000,000 17,018,960,000 HN
17268 BA VU CAM LA HUONG 37,677,512,638 38,499,026,057 HN
21250 ONG PHAN VAN BINH 16,203,314,917 17,100,000,000 HN
620883 HOANG THI XUAN 12,072,500,000 24,545,883,862 HN
810338 NGUYEN MINH DUC 13,114,364,810 13,128,600,000 HN
19274 ONG NGUYEN NAM THANH 16,336,275,476 16,030,961,981 HN
715555 PHAM THI NGOC DUNG 13,207,418,310 7,038,500,000 HN
455870 NGUYEN THU HUYEN 8,180,000,000 8,177,955,801 HN
131829 NGUYEN BICH HANH 11,652,631,657 12,021,710,669 HN
156629 HOANG TAT DAT 15,161,834,111 7,248,208,333 HN
104850 DO DINH HOA 8,488,889,547 7,819,410,788 HN
802199 PHAM THI THANH HA 12,194,000,000 6,085,357,648 HN
350344 PHAM THANH HOAI 14,510,000,000 7,678,238,889 HN
515883 NGUYEN VAN TAN 107,972,554,378 116,783,944,444 HN
441193 PHAM KIEU TRANG 12,790,816,503 13,260,372,641 HN
237105 NGUYEN VAN DAN 14,945,654,456 27,620,087,157 HN
6690 ONG PHAN THACH HO 25,935,471,339 13,782,770,833 HN
16485 BA VU KIEU NGA 65,100,000,000 61,477,525,120 HN
627325 HOANG THI HUE 13,487,824,681 25,627,071,823 HN
457753 HOANG THI BAO TRAM 70,000,000,000 67,734,806,630 HN
8190 BA PHAM THI HONG 38,811,602,210 43,327,000,000 HN
714361 BUI HAC HON 30,138,666,667 49,554,909,065 HN
619711 NGUYEN THANH TAM 27,904,799,432 27,699,691,419 HN
225893 TRAN MAI HOA 27,890,607,735 32,000,000,000 HN
31346 ONG DANG HUU DUNG 27,672,474,328 46,825,395,749 HP
26187 ONG HOANG VIET CUONG 27,283,165,584 23,622,715,722 HN
751825 NGUYEN HUY HOAN 22,298,342,541 22,500,000,000 HN
855452 TRUONG QUANG HIEP 21,398,046,988 11,713,438,792 HN
712620 LE THI HANG 20,577,000,000 306,365,722 HN
738824 NGUYEN NHAT ANH 19,949,003,533 13,924,176,443 HN
19584 ONG VU VAN TOAN 19,433,168,936 10,371,000,833 HN
733860 NGUYEN THI THOM 19,397,237,569 22,350,000,000 HN
895122 TRAN VAN KHUE 18,758,011,668 10,055,916,667 HN
874979 DANG LAN ANH 18,013,696,431 10,062,000,000 HN
706745 NGUYEN HUONG GIANG 17,334,696,133 10,047,361,111 HN
4498 BA BUI THI TRINH 16,974,051,222 9,014,984,187 HN
14053 ONG NGHIEM PHU HOAN 16,584,402,702 30,937,668,508 HN
18668 ONG NGUYEN TUAN PHONG 16,400,000,000 5,179,472,222 HN
22474 ONG NGUYEN GIANG SON 16,169,553,673 9,052,650,000 HN
24321 BA MAI THI HONG 16,063,718,728 16,944,791,460 HN
26054 ONG NGUYEN MANH HA 16,017,633,821 5,533,229,167 HN
26754 BA NGUYEN THI OANH 15,988,000,000 8,001,600,000 HN
44382 BA NGUYEN THI VIET ANH 15,660,000,000 4,054,321,834 HN
104376 NGO SY HIEN 15,457,500,000 HN
104659 TRAN THI THU GIANG 15,457,500,000 29,270,486,946 HN
119183 CAN THANH DUONG 15,370,000,000 7,065,236,111 HN
155329 NGUYEN MINH TAN 15,163,333,196 6,580,133,333 HN
161600 TO TIEN TRINH 15,150,000,000 6,184,009,167 HN
162995 NGUYEN THE ANH 15,140,000,000 5,530,295,833 HN
172498 CHU THI PHUONG DUNG 15,090,625,000 28,275,642,537 HN
184694 PHAM DINH THUONG 15,071,041,667 27,751,658,287 HN
192700 NGUYEN VIET LINH 15,035,217,636 15,301,869,120 HN
339721 DO QUANG VIET 14,570,000,000 5,441,111,111 HN
355074 PHAN THI HAI 14,506,061,111 10,000,000,000 HN
373339 TRAN TRONG HAI 14,456,177,778 28,090,000,000 HN
402753 NGUYEN MANH VU 14,358,739,755 7,853,690,065 HN
473030 VU QUANG HIEP 14,058,502,482 9,946,867,500 HN
492410 NGUYEN THI NGHI HUONG 13,999,725,000 16,000,000,000 HN
506405 CAO THI THANH HUONG 13,940,607,735 18,400,000,000 HN
539790 NGO QUANG YEN 13,834,925,000 25,956,898,695 HN
589974 TO HUNG LAN 13,600,000,000 13,453,078,453 HP
632380 PHAN ANH TUAN 13,463,249,735 7,171,349,167 HN
771670 VU THI THUY DUONG 13,128,600,000 7,039,180,556 HN
870700 NGO MANH TUAN 13,023,000,000 25,082,317,754 HN
38392 ONG LE CONG TINH 12,776,200,000 25,120,000,000 HN
2867 ONG TRINH MANH HUNG 12,693,492,500 34,747,672,808 HN
573757 NGUYEN THI LAN 12,455,005,628 6,536,291,667 HN
105718 VU THI THU THUY 12,450,514,753 6,532,505,000 HN
153920 NGUYEN THI HONG 12,415,566,667 24,171,642,571 HN
589662 TRAN THU HIEN 12,060,000,000 5,517,298,611 HN
572375 NGUYEN THI MINH HUE 11,926,000,000 6,036,941,667 HN
5431 ONG CAO VIET 11,870,000,000 8,487,479,116 HN
42480 BA NGUYEN THI THANH NGA 11,705,214,334 5,909,916,667 HN
43612 ONG TRAN VAN HAO 11,700,000,000 7,627,624,309 HN
253217 VU THI HOAN 11,578,725,487 9,090,705,102 HN
416948 PHAM VAN TUAN 11,500,000,000 6,211,208,333 HN
459274 TRAN THI VAN KHANH 11,458,563,536 6,035,750,000 HN
594011 TRAN TRONG NGHIA 11,275,471,409 5,970,059,028 HN
597652 DANG BA TRUONG 11,273,149,171 5,965,208,739 HP
693741 LE THUY DUONG 11,204,419,890 5,930,996,750 HN
933909 TRAN THI NHU TRANG 11,145,574,645 10,030,000,000 HN
685826 NGUYEN THU HA 11,054,538,123 5,806,022,431 HN
778302 MAI THI THUY HIEN 11,032,376,667 21,679,558,011 HN
2613 BA NGUYEN THI THU THUY 11,000,000,000 5,579,500,000 HN
13320 ONG NGUYEN XUAN QUANG 10,938,000,000 10,877,569,061 HN
721166 NGUYEN NGOC HUNG 10,056,166,667 19,150,000,000 HN
43007 BA BUI THI BICH 10,030,000,000 22,218,428,997 HN
865606 HOANG THI PHUONG THUY 10,013,366,096 5,027,958,333 HN
23911 BA NGUYEN MINH TRANG 9,540,000,000 6,921,018,343 HN
17502 ONG LE TIEN CANH 8,985,813,293 8,676,503,551 HN
108887 NGUYEN THI THU VAN 8,450,000,000 7,087,639,869 HN
339466 VU VIET TIEN 8,213,757,076 7,519,521,897 HN
13184 ONG LE THANH HAI 16,603,989,097 9,327,600,000 HN
540516 NGUYEN VAN THAI 13,825,964,590 7,434,092,222 HN
632466 HOANG THI HONG HANH 53,694,866,741 69,153,814,760 HN
694063 NGUYEN THI VIET NGA 43,500,000,000 38,352,596,685 HN
303781 LE ANH TRINH 22,660,626,899 23,063,679,207 HN
575259 NGUYEN VIET THANH 90,943,193,370 95,596,000,000 HN
612388 TRAN THI PHUONG LAN 23,926,143,156 14,104,577,000 HN
539689 PHAN THAO NGUYEN 21,141,773,333 41,372,841,800 HN
376479 NGUYEN MANH HUNG 14,445,000,000 7,866,530,000 HN
848471 LE VIET NGA 46,933,943,125 28,087,800,000 HN
15123 BA TRAN THI HONG HANH 24,284,294,267 19,625,895,178 HN
542777 NGUYEN DUY LONG 9,913,491,933 9,618,893,568 HN
104832 PHAM VU HAI ANH 9,600,000,000 7,363,849,474 HN
10269 BA VU HAI HA 10,000,000,000 - HN
886236 DO THU HUONG 22,591,644,567 43,127,071,823 HN
937630 NGUYEN MAI HOA 85,673,702,580 89,569,784,073 HN
722878 NGUYEN THI PHUONG NHUNG 50,638,888,889 65,723,756,906 HN
561293 PHAM THI MAI LAN 49,591,505,985 30,259,250,000 HN
49618 BA LE THI THANG 35,565,911,602 32,090,000,000 HN
512231 DANG TUNG SON 27,863,854,046 15,087,125,000 HN
22602 ONG TRAN ANH DONG 16,151,676,647 14,888,113,859 HN
470565 TRAN THANH DIEU 14,060,122,552 13,413,000,168 HN
494559 NGUYEN VAN THIEN 13,994,750,696 12,342,318,916 HN
656116 NGUYEN THI THU HANG 13,390,623,019 7,123,148,446 HN
7297 BA NGUYEN THUY HANG 11,859,116,022 6,209,300,000 HN
33354 BA TRAN THI NINH 8,631,572,286 7,520,930,217 HN
860940 LE THANH THUY 52,575,202,390 53,879,667,637 HN
266294 TRUONG DUC THANH 14,869,332,000 7,604,450,000 HN
125899 PHAM XUAN BA 11,658,954,849 12,055,551,451 HN
432948 TRAN DANG THANH LE 9,961,608,334 10,464,820,158 HN
619122 NGUYEN THI QUYNH MAI 10,044,777,778 10,321,850,000 HN
3631 ONG LE VIET DUNG 26,030,364,636 10,355,833,333 HN
678059 NGUYEN QUOC HOANG 17,498,947,185 8,255,005,500 HN
837263 TRAN THI KIM DUNG 11,984,728,168 10,900,000,000 HN
391 ONG HA DUC THANH 17,170,000,000 16,660,773,481 HN
898763 PHAM THI THU HUONG 56,500,000,000 30,180,000,000 HN
866731 NGUYEN THI THU THUY 10,057,916,667 17,290,696,000 HN
583472 NGUYEN TIEN PHONG 20,230,927,837 10,667,736,111 HN
906471 TRAN XUAN HOANG 112,518,870,627 100,836,974,227 HN
236898 DAO THI THU HIEN 45,700,000,000 3,217,938,667 HN
523490 HOANG THI MAI 19,935,093,049 10,667,736,111 HN
9044 ONG TRAN VAN HUNG 16,794,736,837 8,778,600,000 HN
888707 PHAM LE PHUONG ANH 12,839,748,185 12,550,319,624 HN
845259 TRAN QUANG BINH 12,727,747,600 24,861,878,453 HN
589161 CHAU THI LY 11,278,601,325 5,973,091,667 HN
99 ONG LE PHAM HOA HOP 9,525,000,000 9,226,349,428 HN
19824 BA HAN THU TRANG 8,900,000,000 8,520,197,552 HN
46950 BA DAO THI THU HOA 11,695,644,784 12,352,314,170 HN
3027 BA PHAM THI HAI 12,689,137,239 6,539,908,194 HN
593788 PHAM THI BANG THANH 11,947,454,488 5,409,750,000 HN
5393 ONG LAI THAI DUONG 10,000,000,000 10,071,823,204 HN
675514 NGUYEN VAN TUAN 18,502,110,497 13,909,000,000 HN
614924 HOANG THI HUONG 30,748,212,037 16,196,600,000 HN
10923 BA LE DO QUYEN 10,950,000,000 6,937,105,556 HN
102984 HOANG HAI YEN 8,500,000,000 8,453,038,674 HN
17930 BA HOANG BICH QUYNH 11,815,000,000 11,760,580,111 HP
176556 PHAM QUANG MINH 18,000,000,000 10,060,105,556 HN
1798 BA NGUYEN NGOC QUYNH 17,100,000,000 15,714,153,807 HN
431685 TRAN THI HOANG LAM 14,250,000,000 7,399,841,800 HN
692017 NGUYEN TUYET LAN 13,273,000,000 9,835,016,074 HN
769613 NGUYEN THI BINH 12,099,606,529 10,376,496,699 HN
573376 DAM THU HUONG 11,286,222,224 896,492,148 HN
11107 BA PHUNG TRAN TUYET HANH 10,946,869,092 9,630,501,033 HN
312474 NGUYEN THE NGOC 10,060,416,667 19,109,000,000 HN
45751 ONG NGUYEN VAN KIEN 8,546,121,086 7,430,699,021 HN
518787 NGUYEN THI THANH THUY 11,372,068,019 11,209,105,078 HN
478584 NGUYEN THAI DIEM 27,500,000,000 10,353,291,667 HN
1980 BA NGUYEN THI QUE ANH 17,896,143,493 10,060,416,667 HN
877109 TRAN THI MY HANH 13,003,126,909 13,196,226,564 HN
329918 LE THI THU HUONG 12,072,500,000 19,800,000,000 HN
654439 HOANG PHUONG 30,311,248,633 27,431,164,359 HN
745885 VU TIEN DUC 9,972,873,138 5,419,055,556 HN
513392 NGUYEN THI THANH BINH 40,110,497,238 HN
652872 NGUYEN KHAC TOAN 23,834,441,522 107,239,239,444 HN
482303 DUONG QUOC CHINH 19,000,000,000 21,390,607,735 HN
22927 ONG NGUYEN ANH TIEN 16,129,336,667 5,220,395,833 HN
612926 LE THI NHUNG 12,505,033,083 16,737,515,269 HN
17685 ONG NGUYEN QUANG HUY 8,979,023,666 8,886,483,334 HN
338828 VU VAN DOAN 8,220,280,650 8,174,864,735 HN
147695 NGUYEN THI TRA VINH 11,635,801,676 12,056,388,989 HN
9051 ONG DO XUAN BINH 16,790,967,000 12,025,326,298 HN
856374 TA KIM ANH 10,055,916,667 15,287,733,292 HN
142972 NGUYEN QUANG HOA 43,127,071,823 22,591,644,567 HN
719510 NGUYEN THUY LINH 23,062,025,000 24,072,094,890 HN
416031 PHAN HUNG SON 10,092,000,000 9,800,624,309 HN
115602 PHAN THI THANH SAM 17,786,870,411 10,060,105,556 HN
436037 NGUYEN THI MAI ANH 74,779,408,458 60,766,666,667 HN
335851 PHAM XUAN PHUONG 148,335,516,453 151,895,833,333 HN
606147 ROBERT MURRAY KING 40,747,237,676 50,185,051,983 HN
11855 ONG DINH MANH THANG 38,022,178,732 37,453,891,851 HN
518848 NGUYEN THI HOA 29,280,000,000 4,044,198,895 HN
8367 BA PHAN THI THANH HUYEN 26,951,158,642 14,261,754,150 HN
314682 BUI VAN LUYEN 23,938,434,374 12,179,055,863 HN
22756 BA TA THI DUONG 23,165,441,989 11,931,700,000 HN
24147 BA DINH THI THUY DUONG 20,618,257,276 19,236,092,947 HN
927806 NGUYEN PHUONG ANH 19,940,000,000 17,174,204,972 HN
551280 HOANG MINH TUAN 19,243,393,861 19,137,797,482 HN
365 ONG TRUONG TUAN ANH 17,174,204,972 10,044,777,778 HN
26252 BA BUI THI BICH 16,000,000,000 2,565,745,856 HP
122310 LE THI THANH THUY 15,351,446,240 15,870,098,598 HN
144568 LE VAN ANH 15,222,238,624 14,665,453,673 HN
278545 LE VAN SINH 14,804,301,307 9,021,066,667 HN
496374 NGUYEN DUY QUYET 13,978,033,333 29,624,666,812 HN
716859 NGUYEN TRA MY 13,200,000,000 12,511,607,514 HN
832396 VU DOAN CHUNG 13,086,152,222 8,274,385,694 HN
867045 PHAM QUOC DUNG 12,410,000,000 6,442,147,231 HN
645802 PHUNG THI BICH HUONG 12,126,730,000 12,207,159,834 HN
31685 BA NGUYEN THI PHUONG NHU 11,749,000,000 11,526,011,589 HN
504049 NGUYEN TRONG DUONG 11,394,922,652 11,685,000,000 HN
733547 TRAN THI HA PHUONG 11,013,188,977 11,377,157,400 HN
20318 ONG NGUYEN TRONG GIANG 10,104,173,282 9,311,851,342 HN
743444 LE HOAI NAM 10,000,000,000 9,157,825,827 HN
320 BA LE THI THU HUONG 9,509,463,430 8,636,689,631 HN
22338 BA DINH THI THANH VAN 8,800,000,000 8,803,224,862 HN
21627 ONG LE NGOC DUNG 16,200,000,000 3,223,756,906 HN
595671 NGUYEN VAN HUONG 24,649,540,017 23,594,850,906 HN
39600 BA TRUONG THI HONG OANH 10,075,000,000 18,903,000,000 HN
46112 ONG NGUYEN VIET HUNG 15,600,000,000 8,049,600,000 HN
23975 ONG PHAM NGOC CHUONG 16,070,400,000 30,613,259,669 HN
49212 ONG LE VAN DUNG 11,102,473,048 22,144,064,271 HN
140441 NGUYEN THI THU HANG 12,600,000,000 4,345,448,333 HN
12634 BA DANG THI LE ANH 12,644,640,884 4,255,000,000 HN
12273 ONG NGUYEN VAN KIEU 16,626,478,135 13,524,940,680 HN
539582 NGUYEN THI THANH HUONG 13,834,925,000 32,698,005,958 HN
574424 DO THUC ANH 13,656,975,000 27,013,022,808 HN
525172 NGUYEN ANH DUC 19,600,000,000 17,496,408,840 HN
150409 NGUYEN VAN THIEU 34,728,000,000 53,156,331,492 HN
27805 BA LE THI HONG HANH 15,974,592,807 9,016,844,444 HN
108415 NGUYEN DUONG THANH 20,807,967,710 19,892,386,436 HN
203467 NGUYEN BANG LINH 15,000,000,000 13,342,852,578 HP
15899 BA TRAN THI HONG LIEN 9,000,000,000 5,680,662,983 HN
514659 NGUYEN TRUONG SINH 24,752,461,950 21,804,823,069 HN
618041 NGUYEN THU HIEN 23,345,281,806 22,328,018,591 HN
864901 DO HONG VAN 69,263,795,837 75,024,548,633 HN
599419 HA THI THU 30,865,436,909 26,297,119,578 HN
1968 ONG MAI VAN CAM 26,223,853,356 10,702,878,599 HN
524760 PHAM THI THU HUONG 24,040,883,000 10,854,652,778 HN
300106 DAO ANH DUNG 18,279,629,000 33,307,997,790 HN
912456 NGUYEN THI THANH TAM 18,200,000,000 11,766,922,931 HN
100795 TRUONG QUOC HUY 15,493,922,652 15,900,000,000 HN
142160 CAO HOANG SON 15,243,425,000 13,813,718,094 HN
189848 NGUYEN MANH TIEN 15,050,375,976 8,149,260,417 HN
842914 DO THI LAN HUONG 13,073,666,667 25,163,363,442 HN
728938 DUONG HAI HUNG 12,709,241,418 6,895,780,833 HN
849276 VU THI SON 8,000,000,000 7,734,806,630 HP
833477 NGUYEN MANH HUNG 13,085,637,500 26,500,000,000 HN
8139 ONG LE ANH THO 8,000,000,000 7,955,801,105 HN
18671 BA DUONG QUYNH PHUONG 11,811,433,750 6,181,090,972 HN
710794 CAO THI NGOC LAN 12,839,000,000 10,060,250,000 HN
5223 ONG LE DO MUOI 11,091,115,873 10,760,011,111 HN
8494 ONG NGUYEN VAN TRUNG 11,846,077,348 6,201,716,667 HN
209999 TRAN NGOC DOAN 12,400,000,000 3,224,885,624 HN
117957 DUONG DUC TUYEN 8,440,000,000 7,157,202,859 HN
3065 BA TRUONG HANH LINH 17,033,275,250 15,853,474,068 HN
448053 LE THI PHUONG THAO 11,113,250,000 20,720,000,000 HN
17406 ONG DAO MINH NGOC 8,990,000,000 8,202,428,443 HN
142034 NGUYEN NGOC QUANG 25,200,000,000 10,348,208,333 HN
399900 TRAN THU HIEN 17,908,794,476 18,882,139,079 HN
430782 NGUYEN VAN NHIEN 46,799,902,285 49,240,717,674 HN
459411 HOANG DINH AU 41,358,782,323 21,025,400,000 HN
469146 DANG THI THANH HOAI 22,828,694,425 11,283,567,264 HN
443394 PHAM THI HAI NGOC 21,621,083,333 43,793,739,906 HN
683226 PHAM NHU HUY 18,130,593,750 17,872,699,758 HN
26796 BA PHAM THI BICH HANG 17,441,270,718 19,420,000,000 HN
24975 ONG NGUYEN VAN DONG 16,042,750,091 9,040,687,500 HN
305920 CU THI THU HUONG 14,717,817,078 27,738,818,895 HN
637903 HOANG MINH CONG 13,450,000,000 6,294,069,531 HN
541924 HOANG HOANG HAI 12,522,099,448 6,551,211,750 HN
467601 PHUONG THI BICH NGOC 11,415,148,396 11,606,250,340 HN
548728 TA XUAN HOA 13,750,000,000 14,772,198,114 HP
579717 TO QUANG THU 13,642,125,000 25,803,631,995 HN
31157 ONG LE HUU BIEN 10,087,833,333 18,557,763,776 HN
275999 PHAM MINH DUC 10,060,833,333 18,000,000,000 HN
613634 NGUYEN THI NGOC OANH 13,500,000,000 11,328,232,044 HN
335159 TRINH THAI NGUYEN 14,590,064,795 3,349,842,291 HN
623772 LE THI CHAM ANH 43,226,968,608 42,834,193,955 HP
535526 DUONG TRUNG DUNG 19,981,843,419 10,702,273,750 HN
741989 LE MINH DUC 11,197,243,104 9,990,316,645 HN
417554 BUI THANH KIM HUE 17,713,370,166 16,121,000,000 HN
102839 LUONG LE KHANH 23,021,341,408 19,514,600,652 HN
10515 ONG TRAN MINH THE 19,514,600,652 10,420,083,333 HN
756325 NGUYEN TIEN HUNG 12,121,048,925 6,367,716,250 HN
762302 TRAN QUANG NGHIA 51,411,000,000 44,413,690,608 HN
331685 TONG THI BICH SAN 14,618,784,530 14,700,000,000 HN
7804 BA HOANG THI BACH 25,916,600,000 25,773,414,365 HN
175947 PHAM VAN TOAN 24,000,000,000 29,327,043,646 HN
760858 DANG DUC HOAN 17,206,590,000 31,800,080,741 HN
660042 NGHIEM XUAN HAN 13,381,740,517 7,100,765,000 HN
582078 NGUYEN CHI LOI 11,281,449,235 5,976,124,306 HN
1879 ONG DUONG QUANG HAI 9,567,312,266 9,423,597,783 HN
44969 ONG HOANG ANH DUNG 8,557,000,000 8,734,122,491 HN
472248 NGUYEN THI HONG 8,170,000,000 9,011,602,210 HN
161925 HA MANH DUNG 25,155,833,333 44,557,016,575 HN
46437 ONG DOAN MANH PHU 15,590,763,419 8,686,400,000 HN
536764 NGUYEN ANH DUC 12,400,000,000 7,041,416,667 HN
893276 DANG SY HUY 12,306,796,947 21,772,411,375 HN
5439 BA NGUYEN THI NGA 39,187,000,000 21,775,472,222 HN
45096 ONG NGUYEN SY TUAN 11,700,000,000 5,231,416,667 HN
607591 PHAM THUY QUYNH 11,267,583,702 5,944,675,000 HN
140736 CAO THI NHI 12,600,000,000 3,799,128,472 HN
620176 NGUYEN HONG NHAT 60,000,000,000 23,228,754,604 HN
46624 ONG LY TAN HUE 15,584,868,400 7,571,238,889 HN
827561 HOANG ANH HAO 30,000,000,000 15,596,633,889 HN
450175 NGUYEN THI HA 11,473,093,923 6,035,750,000 HN
646700 NGUYEN THUY HANH 13,420,713,531 7,145,233,333 HN
162351 NGUYEN THI HUYEN 15,142,325,000 27,859,671,330 HN
320931 CHU THI CAM TU 11,537,000,000 5,724,867,500 HN
657058 NGUYEN VAN SON 13,386,044,794 20,300,000,000 HN
587044 QUACH HUONG GIANG 42,187,949,787 42,030,654,441 HN
291887 TRAN TRUNG DUNG 27,738,818,895 15,068,750,000 HN
550751 LE DUC THO 20,931,610,898 20,000,000,000 HN
424173 TA THANH HUYEN 14,265,417,582 15,412,967,580 HN
872271 VU VAN TIEN 13,019,191,904 14,353,199,182 HN
22199 BA DO THI BACH DUONG 10,099,821,667 18,492,212,170 HN
143588 DAO THU TRANG 8,380,967,549 7,454,402,931 HN
148024 HO VIET HUNG 15,200,958,333 31,000,960,000 HN
693812 NGUYEN ANH TUAN 28,551,424,309 28,920,000,000 HN
719907 TRUONG PHUONG LINH 28,875,223,730 31,000,960,000 HN
470113 TRAN THI MAI OANH 22,536,000,000 24,264,817,680 HN
504338 NGUYEN NGOC THACH 13,947,348,425 12,869,000,361 HN
749152 CHU VAN QUANG 13,157,471,289 12,622,284,826 HN
863281 NGUYEN THI VAN HONG 17,776,243,094 14,500,000,000 HN
788712 LE VAN HIEN 13,121,117,216 7,040,250,000 HN
210457 TRAN THI KIM PHUONG 25,093,750,000 30,930,000,000 HN
104151 NGUYEN THI THUY VAN 17,860,158,801 10,060,250,000 HN
614832 PHAM THI NAM PHUONG 11,262,440,100 22,315,816,614 HN
6659 ONG DANG VAN KHAI 12,680,000,000 4,137,511,111 HN
131831 LE THI THANH NGA 8,400,000,000 6,792,265,193 HN
636252 LE THI THUY TRANG 10,000,000,000 3,961,418,876 HN
25332 ONG NONG VAN HAI 20,859,039,233 22,776,480,772 HN
47666 BA DINH THI PHUONG 15,554,988,000 15,333,370,604 HN
163263 NGUYEN MANH HUNG 15,137,174,968 8,345,345,556 HN
22739 BA LE THI THUY NGAN 8,800,000,000 2,636,065,746 HN
889549 HOANG THI HONG 154,268,833,594 149,378,530,456 HN
32949 ONG PHAN VAN DONG 50,277,342,655 50,487,095,670 HN
467047 NGUYEN TIEN HUNG 48,790,114,942 50,301,250,000 HN
492179 VUONG CHI KIEN 48,219,889,503 56,500,000,000 HN
758574 VU TIEN DUNG 46,243,093,923 26,830,813,500 HN
514435 NGUYEN NGUYET ANH 41,391,314,110 21,169,983,600 HN
385460 NGUYEN THI NINH 40,639,251,424 43,344,297,607 HN
861727 HA VIET SON 40,619,030,000 27,693,383,286 HN
4134 ONG NGUYEN QUANG MANH 39,246,632,535 20,613,333,333 HN
33910 ONG LE NHU TOAN 36,320,000,000 35,992,044,199 HN
629238 NGUYEN MINH THANG 30,531,236,009 16,039,833,333 HN
390843 TRAN HOAI TRANG 28,790,316,320 15,187,833,333 HN
550927 HA MANH THANG 27,620,087,157 28,836,301,668 HN
327609 PHAM THI BICH THUY 26,925,073,449 14,234,502,333 HN
414544 CHU THI THANH THUY 26,830,813,500 46,243,093,923 HP
17182 BA NGUYEN THI UYEN 25,650,000,000 11,264,532,665 HN
154609 DO TRONG QUYNH 25,155,833,333 44,999,000,000 HN
8273 BA LE THI THU HUYEN 24,130,526,862 22,726,531,078 HN
760960 DO THANH TUAN 21,957,423,956 11,073,516,667 HN
468014 DAO TRUC QUYNH 21,553,548,828 17,730,760,357 HN
201658 PHAM TRONG DUNG 20,128,133,333 37,067,454,696 HN
205630 HOANG THI HA 20,000,000,000 10,303,333,333 HN
318301 NGUYEN NGOC DUY 19,145,000,000 8,682,000,000 HN
579965 NGUYEN VAN MAU 19,057,531,159 10,350,111,111 HN
639098 DOAN THI THU HIEN 18,080,600,000 32,651,933,702 HN
500811 TRAN DUC TRUNG 18,027,943,329 32,618,232,044 HN
767733 LE TUAN AN 17,776,243,094 10,060,083,333 HN
613559 NGUYEN THANH HAI 17,500,000,000 9,165,985,282 HN
6653 ONG NGUYEN TIEN NAM 16,918,490,444 57,459,098,667 HN
9284 ONG NGUYEN DUY DU 16,779,103,979 14,000,000,000 HN
9295 ONG HOANG NGUYEN 16,779,103,979 9,767,250,000 HN
14738 ONG LE MINH HA 16,560,394,772 23,771,700,634 HN
15790 ONG PHAN QUANG VIEN 16,500,000,000 14,281,767,956 HN
17713 ONG NGUYEN MINH TU 16,450,276,243 9,327,600,000 HN
20251 ONG NGUYEN VAN THANG 16,255,138,006 15,121,766,000 HN
22669 ONG NGUYEN ANH TUAN 16,145,909,772 19,229,761,658 HN
26773 BA NGUYEN THI DU 15,985,453,894 16,109,658,793 HN
31375 ONG DANG DUC HA 15,849,369,214 11,815,351,806 HN
40175 BA LE KHANH TRANG 15,738,161,667 32,170,421,667 HN
42862 BA NGUYEN THI THUY 15,714,153,807 8,756,206,603 HN
280137 NGUYEN NGOC THANH 14,801,999,074 8,111,234,625 HN
300420 NGUYEN THI HAI 14,732,451,389 13,934,327,748 HN
384113 HOANG MANH ANH 14,415,469,613 14,160,000,000 HN
435052 TRAN TANG THUY 14,239,350,000 7,503,364,114 HP
449120 PHAN THANH THUY 14,172,484,330 12,552,761,842 HN
470097 DANG QUANG TRUONG 14,070,217,065 14,869,332,000 HP
493175 NGUYEN HAI NAM 13,999,367,956 15,402,000,000 HN
738784 LE QUANG SU 13,170,000,000 12,002,762,431 HN
855674 TO THI TUYEN 13,047,778,167 9,408,189,090 HN
571618 UNG TAN THE 12,767,845,304 30,950,000,000 HN
45513 ONG NGUYEN TRONG KHANG 12,601,784,666 6,637,794,167 HN
403044 NGUYEN DOAN DONG 12,485,358,056 5,630,846,667 HN
172401 PEREZ ARROYO SALVADOR 12,373,132,363 7,161,253,778 HN
129393 LE NAM THANH 11,654,000,000 11,590,596,685 HN
464928 NGUYEN THI THU HONG 11,432,401,180 10,423,624,547 HN
523082 TRAN THI THU NHUNG 11,369,072,386 12,854,389,140 HN
691268 NGUYEN THI THANH 11,210,000,000 10,757,606,773 HN
133761 PHAM THI HOAI GIANG 11,046,046,223 9,289,019,818 HN
23017 ONG TRAN XUAN DA 10,098,278,203 9,825,818,203 HN
912952 HOANG PHUONG NHUNG 10,056,439,009 5,340,583,333 HN
502924 PHAM HOANG YEN 10,048,462,500 5,057,256,250 HN
536230 NGUYEN THI THU HIEN 10,000,000,000 7,044,002,778 HN
917304 TRAN THI MINH THUY 9,900,000,000 9,270,718,232 HN
2648 ONG LE HOANG DUC 9,423,370,342 8,441,090,992 HN
14098 ONG TRINH MINH TUAN 9,060,000,000 8,491,268,324 HN
20427 ONG PHAN THANH HA 8,884,042,463 2,641,617,242 HN
46351 ONG NGUYEN MINH CHIEN 8,537,647,556 8,863,243,005 HN
310596 VU HAI DINH 8,253,278,591 5,987,028,212 HN
624125 TRAN TRONG HIEU 8,100,000,000 7,769,060,773 HN
20532 ONG PHAM THANH TRUNG 8,000,000,000 7,772,719,609 HN
166906 CHU VAN AN 10,073,760,771 10,047,919,668 HN
683682 NGUYEN VAN SON 12,500,000,000 12,665,745,856 HN
690302 NGO THUY DUNG 11,216,438,792 11,356,347,568 HN
130770 NGUYEN HONG NGOC 8,400,000,000 6,122,651,934 HN
571282 NGUYEN THI TUYET MAI 11,293,888,889 28,406,652,360 HN
587886 PHAM DUC HAU 19,500,000,000 10,364,000,000 HN
8354 BA DO THI NGOC 10,960,000,000 10,569,060,773 HN
519929 TRAN MANH HAI 13,896,247,400 10,994,820,183 HP
256820 NGUYEN DUC LOI 19,657,000,000 19,757,060,773 HN
630282 LE VAN TUAN 30,516,776,554 31,869,921,973 HN
732258 VU LAN ANH 9,900,000,000 9,845,326,561 HN
480876 DINH MINH SON 19,556,183,333 5,176,944,444 HN
320064 LE DIEU MAI 14,691,148,611 27,212,809,110 HN
197922 NGO TOAN THANG 25,115,555,556 44,413,690,608 HP
285584 PHAM THI KIEU KHUE 9,990,000,000 10,017,127,072 HN
626101 NGUYEN QUANG VU 13,490,000,000 10,306,666,667 HN
643346 NGUYEN MANH TAN 19,696,426,066 17,217,100,000 HN
35827 ONG LE DINH HUY 15,800,000,000 15,712,707,182 HN
552143 LE NHU HIEP 13,745,000,000 5,313,376,250 HN
348993 PHAM VU LONG 14,517,482,880 14,386,241,621 HN
735657 PHAM THI HA 51,765,193,370 87,200,000,000 HN
532664 NGUYEN TIEN SON 12,448,532,644 6,208,951,247 HN
48520 ONG VU TIEN DUNG 8,510,000,000 8,384,548,629 HN
198949 NGUYEN THI VAN 11,600,517,464 11,518,832,933 HN
709210 PHAM DINH MINH 68,787,624,309 70,195,000,000 HN
743568 DANG VAN PHI 23,285,000,000 20,868,566,105 HN
1491 BA LE MY LINH 19,420,000,000 10,057,500,000 HN
842449 NGUYEN HONG MINH 13,073,666,667 25,984,114,554 HN
386283 DINH VAN PHONG 14,400,000,000 6,879,481,138 HN
29100 BA TRAN THI QUYNH LE 8,683,079,004 8,436,753,610 HN
26665 BA TRAN THI MINH 10,095,155,822 3,049,523,641 HN
15004 ONG BUI VIET TUAN 10,000,000,000 2,692,618,666 HN
674355 NGUYEN THI THANH TRA 13,341,923,659 13,358,830,529 HN
480695 NGUYEN QUOC HONG 18,706,714,590 18,882,330,234 HN
493500 PHAM CAO CUONG 13,999,367,956 7,578,457,586 HN
43818 ONG NGO DAI TUAN 17,340,000,000 10,041,666,667 HN
914391 DO HONG THANG 139,683,839,169 171,478,383,616 HN
915973 NGUYEN VAN DUONG 20,220,000,000 19,790,165,746 HN
667 BA LE THI THANH 19,567,822,312 21,312,808,794 HN
454014 NGUYEN XUAN HOA 18,974,467,462 16,585,225,583 HN
927876 PHAM THI PHUONG HAI 18,450,000,000 16,416,298,343 HN
317206 TA THI NGOC OANH 14,698,032,511 8,048,773,333 HN
475096 TRAN THI HOANG ANH 14,012,307,992 7,596,750,000 HN
25207 ONG NGUYEN THANH CUONG 12,613,259,669 13,500,000,000 HN
609335 LE THI CUONG 12,440,489,269 24,720,000,000 HN
609387 NGUYEN THI THANH THUY 12,182,277,871 5,571,875,000 HN
893 BA NGUYEN THI PHUONG 11,050,000,000 4,549,690,833 HN
25203 ONG NGUYEN MANH THANG 10,097,237,500 11,048,933,494 HN
893683 NGUYEN PHU CUONG 10,037,631,553 11,626,122,222 HN
664420 NGUYEN THI THU HIEN 12,502,126,641 11,830,000,000 HN
104224 KHONG VAN HA 11,682,135,202 19,125,369,961 HN
614922 NGUYEN BA DONG 13,500,000,000 10,223,756,906 HN
678177 LE MANH QUAN 10,059,583,333 17,597,696,687 HN
688013 NGUYEN VAN DUYEN 13,300,000,000 6,997,806,445 HN
241639 PHAM VAN NINH 14,926,059,711 16,790,000,000 HN
555971 TRINH QUANG HUY 12,187,292,818 6,402,225,750 HN
701067 KHUONG THI LOI 40,518,618,785 40,151,000,000 HN
15338 ONG NGUYEN NGOC OANH 25,676,932,316 25,500,000,000 HN
449579 TRAN THI MINH TAM 14,167,538,827 14,090,093,719 HN
527337 NGUYEN THI HUYEN TRANG 9,997,184,000 16,962,430,939 HN
10613 BA NGUYEN THI VAN 10,950,000,000 12,946,699,746 HN
15172 ONG DOAN HUU TUYEN 16,534,723,757 9,414,425,000 HN
156741 TRAN TU CAT 19,696,426,066 10,534,631,628 HN
476 BA NGUYEN THI HOANG LAN 45,500,000,000 5,043,235,313 HN
6876 ONG TRINH VAN QUYET 39,032,000,000 20,120,000,000 HN
629244 NGUYEN THI ANH HUONG 24,603,438,398 12,589,633,333 HN
797514 LE THANH HIEU 18,500,619,199 21,410,000,000 HN
20334 ONG LE NHU ANH 16,246,514,805 23,896,332,362 HN
102740 NGUYEN SON THANG 15,477,543,889 5,933,467,992 HN
153610 PHAM THI HANG 15,182,380,781 8,375,065,417 HN
670068 NGUYEN QUOC DOANH 13,343,083,487 12,210,000,000 HN
2973 ONG NGUYEN QUOC VINH 9,410,000,000 9,227,624,309 HP
23426 ONG CAO VAN HIEP 25,446,456,268 25,220,523,605 HN
503689 HOANG TIEN DUNG 13,953,454,022 7,549,091,901 HN
448412 LE THI THANH HUONG 27,859,671,330 15,142,325,000 HN
636321 NGUYEN THI QUYNH HOA 10,026,317,384 4,745,574,904 HN
17623 ONG LE DUC SAO 25,636,000,000 25,505,966,851 HN
25402 ONG NGO DANG HOANG ANH 11,062,791,667 24,752,461,950 HN
3272 BA NGUYEN THI KIM DUNG 17,014,533,333 16,822,045,672 HN
443103 DO THI THUY 61,869,281,768 62,213,000,000 HN
295786 NGUYEN DUC THANG 17,450,000,000 10,057,916,667 HN
466431 HOANG DINH KIEN 12,725,372,917 17,233,959,289 HN
572575 NGUYEN HOANG GIANG 13,661,174,768 7,284,513,889 HN
13921 BA TRAN THI THU HA 37,979,472,222 55,365,000,000 HN
3822 ONG TA DUY SON 11,040,276,243 5,793,573,333 HN
276536 LE THI HONG THAI 14,826,934,734 15,450,000,000 HN
33428 ONG HOANG XUAN BAC 22,380,000,000 10,062,430,556 HN
511374 NGUYEN QUOC VIET 19,400,000,000 5,030,569,444 HN
529965 NGO HUY HOANG 19,723,788,311 34,000,000,000 HN
9769 ONG NGUYEN HUU HAI 16,745,000,432 19,812,955,309 HN
417644 TRAN LE MAI NGUYEN 14,294,289,324 15,621,854,400 HN
544994 PHAN VAN THANG 13,785,082,873 15,750,000,000 HN
9127 ONG DINH TIEN HOA 12,368,000,000 5,501,430,556 HN
205707 NGUYEN THUY LINH 11,598,827,455 6,040,506,667 HN
785881 VU KIM THANH 11,113,502,648 22,164,708,997 HN
300135 NGUYEN THE NGOC 10,060,833,333 17,900,552,486 HP
605359 DANG THI LE 17,814,516,253 8,326,854,323 HN
21341 ONG NGUYEN QUOC HUNG 8,834,955,273 8,553,075,585 HN
279890 NGUYEN THI QUYEN 11,566,000,000 5,909,916,667 HN
430638 BUI VINH QUANG 29,380,000,000 17,240,061,232 HN
395235 HOANG MINH THUY 19,994,636,939 19,845,440,460 HN
1250 BA DO THI THANH BINH 11,000,000,000 11,826,713,904 HN
452167 NGUYEN THI THANH BINH 20,000,000,000 39,337,016,575 HN
625703 NGUYEN QUYNH TRANG 11,250,633,333 22,314,364,641 HN
286101 DINH DUC VIET 10,060,833,333 17,920,911,602 HN
303635 DANG VINH QUANG 33,399,447,514 36,600,000,000 HN
755282 LE DINH VU 10,000,000,000 5,072,919,823 HN
20699 BA HOANG THI MINH HANH 23,629,000,000 10,852,500,000 HN
451678 DO XUAN THIEU 14,160,000,000 7,902,774,813 HN
143031 PHAM DUY CUONG 8,386,300,000 8,032,785,165 HN
11155 ONG NGUYEN ANH TUAN 19,061,921,251 9,846,925,958 HN
586587 NGUYEN TUAN ANH 13,602,045,545 15,530,000,000 HN
45619 ONG DAO THANH CANH 15,630,000,000 5,363,698,868 HN
230812 LE QUANG HUNG 33,876,148,255 16,278,750,000 HN
8522 ONG TRAN ANH DUNG 9,200,000,000 8,074,088,398 HN
45609 ONG NGUYEN HOANG HA 10,039,299,329 5,193,178,833 HN
281153 NGUYEN TUAN HAI 193,300,000,000 202,555,555,556 HN
617039 BUI MINH TRUONG 18,545,416,611 10,201,460,007 HN
44420 BA NGUYEN THI HOANG LIEN 15,655,266,256 12,440,000,487 HN
499720 TRINH CHIEN 47,317,302,222 57,350,000,000 HN
20104 BA DOAN THI KIM THOA 37,252,195,322 20,155,158,611 HN
143295 DINH QUANG DINH 34,821,049,955 36,232,180,812 HN
1659 BA TRAN THI TU LAN 26,257,663,513 23,183,799,354 HN
3165 ONG TA VIET HUNG 26,071,823,204 26,450,000,000 HN
30881 BA PHAM HONG CHUYEN 25,338,035,019 37,537,890,061 HN
44076 BA DANG HOANG HUONG GIAN 25,300,000,000 23,322,651,934 HN
721187 PHAM LE NGOC TUYET 24,189,957,576 10,543,650,000 HN
889931 DUONG TIEN MANH 21,398,046,988 22,817,559,441 HN
13672 ONG NGUYEN TRONG DOAN 20,606,666,667 38,646,408,840 HN
715082 NGUYEN THE MINH 20,172,582,276 22,544,159,624 HN
438946 NGUYEN THI KIM OANH 19,207,513,812 10,357,777,778 HN
28287 BA LE THI YEN 17,602,785,192 10,059,583,333 HP
25748 ONG NGUYEN VIET CUONG 16,021,881,326 16,146,014,000 HN
343391 NGUYEN TRUONG SON 14,550,000,000 7,986,740,331 HN
378106 DAO DINH CUONG 14,435,000,000 13,538,010,531 HP
644401 BUI DUC HIEU 13,428,898,316 14,701,860,000 HN
896914 TRAN THI HONG HANH 12,981,968,959 19,180,525,223 HN
921901 NGUYEN VIET HANH 12,896,132,597 6,894,045,000 HN
710373 LE CAO THUAN 12,500,000,000 10,432,044,199 HN
656062 TRAN VIET HUNG 12,150,809,957 6,378,707,292 HN
10122 ONG VU MANH QUYET 11,845,000,000 7,782,146,917 HN
449530 MAI BAO CHAU 11,476,888,000 11,238,385,856 HN
15391 BA TRAN THI VU BINH 10,116,277,778 18,327,870,007 HN
640792 NGUYEN DUY THO 10,030,000,000 11,145,574,645 HN
164392 LUU VAN THINH 9,986,187,845 5,423,500,000 HN
841265 PHAM THI HUONG GIANG 9,929,139,445 5,178,888,889 HN
15587 ONG HOANG THANH TU 9,000,000,000 9,264,088,398 HN
511158 NGUYEN THI HONG HAI 12,056,388,989 11,635,801,676 HN
504978 NGUYEN VAN TIEN 13,947,193,378 7,545,312,500 HN
128643 DO THI THU 35,147,000,000 18,015,219,865 HP
491888 NGUYEN VIET SANG 20,216,275,000 10,062,135,000 HN
26664 BA NGUYEN THI HIEN 40,137,777,778 51,762,077,045 HN
454211 TRINH VAN NAM 18,563,535,912 10,252,777,778 HN
878757 TRAN VAN MINH 13,000,000,000 71,823,204 HN
592092 PHI THI HUYEN THU 19,893,222,069 10,660,833,333 HN
452650 TRAN THI MAI HUONG 18,289,368,758 10,099,821,667 HN
745922 VU PHUONG THAO 13,162,280,000 30,098,419,109 HN
141616 THAI MINH HAI 15,247,438,105 18,128,145,000 HN
449176 NGUYEN THE UOC 14,172,484,330 6,589,402,533 HN
1793 ONG VU THO KHANG 17,800,609,126 32,475,726,869 HN
510832 LE THANH NGHI 40,137,777,778 55,090,791,924 HN
153674 VU MINH TAM 15,180,000,000 14,915,966,851 HN
365240 LE THI HONG LINH 32,685,190,528 17,456,428,465 HN
7535 ONG NGUYEN TRUNG HUAN 16,894,416,319 9,902,451,667 HN
545362 DO XUAN THO 12,455,005,628 14,968,827,017 HN
515278 HO CONG TAM 45,700,000,000 5,353,038,674 HN
345317 VU THU VAN 24,951,886,700 21,341,963,216 HN
456951 NGUYEN THI HOA MUA 18,397,023,209 25,700,000,000 HN
819916 NGUYEN HONG QUAN 18,334,254,144 10,133,972,222 HN
249523 PHAM ANH TU 14,915,966,851 8,170,158,471 HN
423321 PHAM THI MINH DUC 14,273,335,436 7,748,071,528 HN
152783 TRAN VAN MIEN 12,055,551,451 6,083,416,667 HN
25740 BA NGUYEN THI NGOC HUONG 8,700,000,000 8,448,176,796 HN
619592 BUI THI LAN 30,642,896,533 16,110,497,778 HN
337175 PHUONG THUA VU 19,988,950,276 20,100,000,000 HN
24622 BA LE THU THUY 20,535,888,889 37,853,388,446 HN
593430 TA VAN TO 13,582,100,694 25,781,590,089 HN
547968 VU THI HA 18,650,000,000 13,559,668,508 HN
19821 ONG NGUYEN VAN DOAN 16,280,000,000 5,030,569,444 HN
317914 LE QUY BA 71,313,843,035 60,023,677,500 HP
120701 NGUYEN QUOC VIET 11,662,914,293 6,084,781,111 HN
882882 VU DUC TOAN 66,364,444,892 61,178,662,491 HN
799171 NGUYEN HOANG HUONG 11,065,541,667 22,832,341,268 HN
585552 DO THI THANH DUNG 53,156,331,492 75,516,000,000 HN
160495 BUI PHAM MINH DIEP 15,154,550,847 1,187,909,205 HN
393408 NGUYEN THI THOA 12,167,500,000 5,398,750,000 HN
444163 TRAN MINH NGUYET 11,488,290,398 5,532,679,167 HN
218924 DANG VAN MINH 8,301,000,000 8,255,138,122 HN
22750 ONG LE QUANG NGOC 23,622,715,722 12,072,500,000 HN
12912 BA BUI THI LUYEN 38,000,000,000 42,541,436,464 HP
928396 NGUYEN THI THU QUYNH 10,056,666,667 17,956,400,000 HN
202962 TRINH XUAN CHINH 20,158,808,584 24,000,000,000 HN
518322 DANG THI HOANG LIEN 74,014,222,222 79,592,190,591 HN
44573 BA NGO THI LAN ANH 46,638,979,017 27,589,790,278 HN
298607 DANG DINH DUNG 33,534,500,208 37,500,000,000 HN
226829 YUN HOJUN 14,973,199,027 14,088,656,161 HN
525049 TRINH CHAU GIANG 13,875,966,735 13,508,000,000 HN
881026 DO DANH SON 13,000,000,000 45,077,348,066 HN
21072 ONG NGO TIEN DUNG 11,800,000,000 5,613,177,833 HN
24005 BA DAO THI HONG THUAN 11,773,488,778 22,950,516,575 HN
146750 TRAN MAI TINH HUONG 10,062,000,000 18,500,000,000 HN
21376 ONG VU DUC QUAN 8,834,380,500 8,707,334,404 HN
629110 VU MONG GIAO 8,100,000,000 7,268,187,687 HN
192035 NGUYEN HUY NHA 15,037,558,171 14,032,712,962 HN
20392 BA LE HUONG LAN 17,233,959,289 12,725,372,917 HN
465388 NONG THI THUY THANH 11,432,000,000 9,925,255,298 HN
42095 ONG NGUYEN VIET DUNG 28,000,000,000 703,236,133 HN
23517 ONG NGUYEN DINH HOC 22,500,000,000 11,769,404,583 HN
470214 HA THI THU HA 14,065,955,556 27,880,137,039 HN
43416 BA PHAM THI BICH LY 24,100,000,000 22,315,816,614 HN
25570 ONG TRUONG ANH HOANG 9,986,719,804 10,816,000,000 HN
657049 PHAM TRUNG KIEN 12,300,000,000 6,500,552,486 HN
167413 CHAN CHEE WEI 25,150,000,000 44,480,581,768 HN
22820 BA TRAN THI PHUONG HIEN 16,129,336,667 9,556,003,315 HN
105416 TRUONG THI HOANG HAI 12,600,000,000 12,530,386,740 HN
848536 NGUYEN THI TUYET MINH 20,715,821,820 10,852,500,000 HN
126071 NGUYEN TRI DUNG 8,400,000,000 7,455,801,105 HN
2366 BA LE THANH HA 11,000,000,000 10,668,907,630 HN
906143 LE TAM 41,436,464,088 HN
884098 VU THANH TUNG 29,780,000,000 27,589,790,278 HN
4564 BA NGUYEN THI KIEU HUONG 27,751,658,287 15,071,041,667 HN
103802 NGUYEN VAN HUNG 25,221,827,517 26,500,000,000 HN
850736 HUYNH LAN HUONG 19,905,716,964 10,306,666,667 HN
142541 NGUYEN VAN BANG 15,233,000,000 8,122,875,000 HN
650591 NGUYEN HONG TUAN 13,407,801,166 13,854,138,997 HN
712613 NGO THANH SON 12,072,500,000 24,014,817,084 HN
16263 BA HUYNH LIEN PHUONG 10,114,917,127 10,500,000,000 HN
132324 HO THANH NAM 8,398,000,000 7,142,441,989 HN
38171 ONG DOAN MANH CUONG 15,760,549,487 12,156,838,581 HN
364059 NGUYEN VIET HA 14,495,221,000 80,084,094 HN
738891 NGUYEN TIEN DUNG 12,352,955,492 6,508,200,000 HN
451069 NGUYEN THI NGOC LAN 22,710,997,000 10,035,296,667 HN
2789 ONG PHAM XUAN THAI 17,060,633,333 3,037,916,667 HN
667739 NGUYEN THI HA 13,350,471,111 2,069,888,889 HN
120092 NGUYEN THI THANH TAM 27,728,705,113 29,382,471,608 HN
620876 CAN MANH LY 30,622,817,880 16,106,933,333 HN
918047 DAO THI HA 27,257,719,674 27,336,057,767 HN
36716 BA TRAN THI BICH THUY 11,725,052,716 6,127,577,083 HN
901020 TRAN VIET HAI 29,676,000,000 31,697,679,558 HN
562611 UONG XUAN THUY 19,271,539,174 17,781,269,132 HN
219628 PHAM THI HOAI 11,590,596,685 6,040,100,000 HN
7949 ONG TRAN HOAI NAM 10,970,235,014 5,728,550,694 HN
508241 HO THI NGA 10,029,890,004 5,426,250,000 HN
628095 GIAP THI THU 8,000,000,000 3,914,364,641 HN
47031 ONG NGUYEN ANH QUAN 25,300,000,000 12,069,800,000 HN
7020 BA NGUYEN THI KIM XUAN 9,282,806,420 8,324,088,767 HN
17590 ONG HOANG QUOC VIET 25,645,562,500 45,077,348,066 HN
193939 NONG THI THANH BINH 10,000,000,000 5,413,541,667 HN
12126 BA QUANG THI HANH 10,940,500,000 1,148,450,276 HN
259078 NGUYEN THI HAI YEN 11,575,000,000 11,339,820,114 HN
37571 ONG PHAM HONG TUAN 28,341,337,989 51,595,586,331 HN
613608 PHAM LICH SU 90,412,500,000 90,078,400,000 HN
601524 NGUYEN VIET MIEN 13,557,788,786 7,245,525,000 HN
917370 PHAM THI THU HUONG 19,328,912,485 10,362,291,667 HN
332501 NGUYEN THI HOA 135,841,500,000 123,223,756,906 HN
807407 NGUYEN HONG THAI 131,123,416,667 120,085,801,105 HN
459805 PHAN TRONG LUONG 61,741,093,177 67,730,992,500 HN
630643 TRINH HUYNH CHINH 47,944,449,749 20,155,158,611 HN
849139 NGUYEN XUAN NANG 44,252,928,176 24,013,820,833 HN
21429 BA LE THI THANH NGUYET 37,059,054,039 40,500,000,000 HN
42858 ONG NGUYEN MINH HIEU 35,943,297,245 20,094,722,222 HN
122267 NGUYEN THI TICH 35,277,822,514 20,090,416,667 HN
142022 DUONG THI HA 34,850,000,000 26,656,632,403 HN
633052 PHAM THI NHAI 30,449,703,008 29,213,650,418 HN
701625 LE ANH TUAN 30,178,750,000 48,151,622,995 HN
856459 TRINH THI NGOC HA 22,500,000,000 7,741,716,194 HN
731097 DO TRAN TRUNG 22,360,050,419 11,283,567,264 HN
555109 NGUYEN LAM TUNG 22,000,000,000 2,588,166,667 HN
558070 HOANG HUYEN TRINH 20,285,901,603 10,342,800,000 HN
768279 DO THI MAI HUONG 20,151,000,000 18,482,240,156 HN
596635 NGUYEN CAO MINH 19,871,786,637 18,051,444,709 HN
19465 ONG NGUYEN VIET HUNG 19,744,033,395 19,866,825,626 HN
561282 DAO NGOC DAT 18,450,000,000 9,266,585,000 HN
711585 NGUYEN MAI KHANH 17,811,268,594 12,839,000,000 HN
208929 QUACH THI HOA 17,597,696,687 19,054,447,917 HN
12949 ONG LE QUY HOA 16,608,477,778 31,592,296,532 HN
20321 ONG HOANG MINH THONG 16,248,895,833 42,177,534,539 HN
48535 ONG VUONG VAN QUY 15,540,500,000 29,661,404,386 HN
100964 PHAN XUAN DUNG 15,493,922,652 8,597,149,708 HN
115525 TRAN THI NGOC ANH 15,396,000,072 11,050,000,000 HN
161449 NGUYEN DINH LUAN 15,150,000,000 8,045,666,667 HN
162086 HA MANH CUONG 15,143,387,956 8,347,916,667 HN
246383 DO TRAN HOAN 14,921,009,028 30,242,000,000 HN
309293 LE VAN HUNG 14,710,544,436 8,048,911,111 HN
466922 KIEU THANH LAM 14,083,183,333 29,090,000,000 HN
518528 HA THI LY 13,898,038,750 26,193,370,166 HN
651222 NGO THI MINH HUE 13,407,801,166 7,127,749,773 HN
744590 MAI TRUNG SON 13,165,528,132 16,891,881,102 HN
843751 BUI XUAN VAN ANH 13,071,173,828 14,476,879,097 HN
422533 HA MAI HOA 12,566,596,842 6,604,350,000 HN
686946 NGUYEN NGOC HUNG 12,259,960,808 6,345,552,171 HN
500808 NGUYEN TRUONG GIANG 12,183,985,085 6,399,550,000 HN
610985 PHUNG ANH THU 11,921,546,961 13,900,000,000 HN
2405 ONG NGUYEN THE ANH 11,897,454,861 9,297,247,928 HN
449850 VU TIEN LE HOANG 11,476,751,381 10,735,000,000 HN
829414 VU THE CAO 11,182,692,014 23,628,525,000 HN
10900 ONG DANG HANH SON 10,950,000,000 11,108,650,608 HN
21081 BA TRINH DIEU ANH 10,100,000,000 5,029,500,000 HN
181854 CONG NGHIA THUC 10,061,250,000 15,300,000,000 HN
915954 NGUYEN HUY BIEN 10,056,666,667 19,775,618,234 HN
658992 VAN DUC KIET 10,045,208,333 17,176,244,761 HN
437 BA NGUYEN THI TUYET MINH 9,500,000,000 33,373,641,544 HN
47023 ONG NGUYEN PHU CUONG 8,530,000,000 8,462,154,696 HN
699071 HA LAN ANH 10,050,000,000 7,839,779,006 HN
596047 NGUYEN VAN THANG 13,571,852,376 7,247,767,645 HN
34817 ONG PHAM DANG THUAN 15,810,000,000 13,381,740,517 HN
457154 TRAN THI KIM YEN 14,135,758,642 14,776,423,744 HN
260112 SAI CONG HONG 14,873,224,377 27,503,464,088 HN
545511 NGUYEN HUU DUC 19,000,000,000 16,992,265,193 HN
890331 NGUYEN HUU CHIEN 12,498,604,878 5,022,976,781 HN
616051 BUI KHA ANH 11,979,743,915 6,220,420,601 HN
551910 LE THI LY 28,985,000,000 33,254,779,683 HN
768267 NGUYEN VAN LAM 13,136,145,587 28,025,898,089 HN
27803 ONG NGUYEN TE NINH 8,690,037,487 1,352,337,236 HN
285638 LUONG KIM VINH 27,258,818,707 14,714,862,500 HN
286420 NGUYEN VAN XUYEN 14,782,928,177 8,072,150,836 HN
557285 DUONG VAN TUOI 31,210,179,040 15,090,625,000 HN
11340 ONG NGUYEN VAN LOC 10,946,869,092 5,698,183,333 HN
226525 PHAM TUAN NGOC 11,030,500,000 22,094,756,324 HN
45801 ONG TRAN SINH VUONG 54,200,000,000 25,924,318,407 HN
678705 DO TRUNG HOA 13,330,135,000 6,127,577,083 HN
821861 LE TRUNG THANH 130,783,250,000 118,323,483,904 HN
319203 TRAN QUANG HOAT 18,510,000,000 16,085,856,354 HN
46646 ONG DOAN HUNG MANH 15,579,475,138 19,145,000,000 HN
416010 TRAN THIEN QUY 11,945,000,000 11,040,276,243 HN
6304 BA HA THI DOAI 9,300,000,000 8,202,209,945 HN
49580 BA VO THI HAI AN 15,510,875,000 29,534,343,552 HN
548789 PHAM DUC KHOI 12,344,686,556 7,652,108,333 HN
512958 LE NGOC TRUONG 23,145,624,309 27,643,000,000 HN
445976 LE VAN TIEN 32,122,453,066 29,173,378,740 HN
573917 TRAN DUC HAI 13,657,458,564 7,262,682,400 HN
928695 NGUYEN VAN DIEU 12,884,000,000 7,650,793,333 HN
682241 DUONG HUNG CUONG 11,988,100,000 5,146,611,111 HN
544038 VU MANH CUONG 13,788,936,294 15,825,155,242 HN
756546 NGUYEN THI PHUONG HAU 17,341,000,000 16,380,935,134 HN
446428 NGUYEN DINH XUAN 12,057,274,236 6,288,091,667 HN
21483 BA NGHIEM THI BAO 37,059,054,039 20,123,166,667 HN
23244 BA NGO BICH THUY 8,788,000,000 8,468,283,350 HN
150417 DO QUOC HOI 34,721,598,337 20,120,000,000 HN
584 ONG TRAN MINH NGHIA 17,166,337,007 12,340,582,182 HN
229119 NGUYEN THI HOA MAI 14,973,195,652 17,498,947,185 HN
470524 NGUYEN DANG MINH LUAN 14,060,773,481 7,602,116,667 HN
673427 NGUYEN THANH LIEM 13,342,565,833 7,055,524,306 HN
167280 DO THANH LAN 12,753,854,224 12,658,930,054 HN
742397 NGUYEN TAT VU 12,000,000,000 6,218,400,000 HN
721653 NGUYEN HUYEN MY 11,200,000,000 4,953,591,160 HN
12914 BA NGUYEN THI BICH NGUYET 10,000,000,000 8,950,276,243 HN
9807 BA CAO THI BICH NGUYET 10,000,000,000 1,338,519,800 HN
12713 ONG NGO QUANG DOAN 9,100,931,102 8,735,621,099 HN
9945 BA TA THI LAN ANH 8,000,000,000 5,010,729,282 HN
595154 CAO MINH TIEN 65,852,982,283 51,221,000,000 HN
17439 ONG TRIEU TRAN DUC 16,459,447,514 9,327,600,000 HN
729344 BACH NGOC DIEP 19,137,797,482 19,243,393,861 HN
505665 TRAN ANH DUC 12,038,843,563 73,000,000,000 HN
868974 GIANG HONG VAN ANH 9,875,925,000 19,991,549,375 HN
580135 TA QUOC THAI 12,444,404,057 12,725,829,069 HN
306421 TRAN THI BICH MAI 11,555,920,856 6,037,200,000 HP
762669 NGUYEN CONG HUY 17,350,000,000 14,923,308,232 HN
521511 DOAN THI MINH NGUYET 13,893,100,000 5,733,376,667 HN
838194 NGO LE LONG 17,577,761,863 16,830,149,429 HN
291083 DO THI MINH TAM 20,163,070,876 14,230,180,000 HN
7423 BA DOAN THI LIEN 38,896,622,481 20,610,000,000 HN
108369 VU HONG TUOI 15,424,008,033 8,291,200,000 HN
554949 TA DANG TINH 46,730,000,000 30,228,536,667 HN
25036 ONG NGUYEN TUAN CUONG 16,040,000,000 11,399,116,022 HN
413555 NGUYEN HAI PHUONG 32,320,441,989 30,000,000,000 HN
577881 NGUYEN THE GIANG 13,648,032,394 3,313,244,444 HN
2173 ONG TRAN TRUNG KIEN 17,086,289,895 21,441,935,652 HN
710359 BUI THI HUONG 17,872,636,375 9,693,336,440 HN
36848 ONG LE VAN DUNG 9,900,000,000 9,959,668,508 HN
23431 BA TRAN NGUYET ANH 11,778,818,333 6,421,029,586 HN
189362 VU VAN VINH 11,606,250,340 6,045,750,000 HN
342977 DUONG VAN CO 74,445,362,868 59,178,408,184 HN
154822 LE DINH THANG 15,168,083,115 7,403,105,278 HN
635739 NGUYEN THANH TRUNG 13,453,078,453 13,600,000,000 HN
7188 ONG VU VAN DUONG 9,263,000,000 8,336,530,387 HN
172 ONG DINH XUAN HAN 11,005,055,556 21,503,812,155 HN
875587 NGUYEN THI THANH 12,440,200,000 24,189,800,000 HN
163166 PHAM THANH TUAN 15,137,174,968 16,283,644,047 HN
907715 PHAM DINH LUONG 12,940,000,000 12,746,012,155 HN
170011 BUI VAN TRONG 17,285,088,394 10,041,666,667 HN
543343 NGUYEN THI HONG LAM 31,292,520,000 27,751,658,287 HN
538860 DO THI HUE 10,051,332,160 9,192,574,396 HN
728437 NGUYEN TO UYEN 22,433,689,376 21,578,810,359 HN
591356 HOANG TRUNG THANH 20,230,927,837 19,935,093,049 HN
602164 NGUYEN THUY QUYNH 30,807,892,668 31,173,442,347 HN
404491 NGUYEN TIEN GIANG 12,574,033,149 6,604,520,833 HN
464358 NGUYEN THI THO 11,436,671,468 11,373,485,438 HN
609094 NGUYEN MANH QUYEN 11,265,000,000 8,807,391,667 HN
689974 NGUYEN ANH TUAN 18,593,859,104 10,267,944,444 HN
584036 BUI THI THU THUY 12,000,000,000 10,535,911,602 HN
455231 DANG XUAN BICH 24,835,000,000 10,663,246,667 HN
309975 NGUYEN QUANG HIEU 11,554,238,951 6,036,941,667 HN
20044 ONG DO TRONG PHUONG 16,270,000,000 10,045,208,333 HN
47903 BA DAM THI BICH HUE 9,600,000,000 - HN
595136 NGUYEN VAN PHUONG 10,000,000,000 9,426,519,337 HN
595180 AHN CHUNG GHU 20,743,895,837 20,982,737,405 HN
205549 TO LAM 194,331,612,102 164,391,337,396 HN
788688 THIEU QUANG THAO 108,202,857,860 5,850,600,637 HN
347528 PHAM THI THANH HA 21,133,359,116 10,865,680,556 HN
648685 LAM NHI HA 12,503,613,333 25,073,233,509 HN
324105 TRAN NGOC DO 14,648,851,318 8,046,333,333 HN
1283 BA LE THI HAI YEN 11,000,000,000 10,209,944,751 HN
694949 NGUYEN KHAI HOAN 12,500,000,000 1,325,966,851 HN
376219 DO TUAN HIEP 20,725,777,778 43,454,988,323 HN
530969 TANG VAN QUAN 13,860,000,000 7,042,194,444 HN
274667 NGUYEN HAI THANH 14,847,494,965 15,323,225,090 HN
701804 HOANG ANH 20,000,000,000 19,889,502,762 HN
386097 TRAN THI VIET PHUONG 32,530,000,000 17,102,708,333 HP
657324 NGUYEN QUANG KHANG 13,386,044,794 25,498,342,541 HN
472136 CHU MINH HUYEN 12,547,510,556 25,336,188,801 HN
79 BA PHAM THI HONG HIEN 11,909,944,751 20,000,000,000 HN
801071 TRAN BINH GIANG 88,429,192,158 85,032,386,481 HN
478558 NGUYEN TIEN PHONG 75,486,988,660 70,463,000,000 HN
675387 NGUYEN VAN THAO 71,047,138,176 75,065,477,063 HN
479305 TRAN THU HONG 61,477,525,120 65,100,000,000 HN
682052 DAO THIEN TIEN 58,755,000,000 55,646,732,808 HN
828565 TONG VIET HUNG 23,264,342,541 25,426,000,000 HN
878739 NGUYEN THANG THINH 23,102,100,000 57,690,317,886 HN
697540 DANG THI TUYET LAN 20,773,359,781 18,650,000,000 HN
22380 ONG DO MINH KHOA 16,169,553,673 12,610,000,000 HN
102684 NGUYEN VAN DAM 15,480,000,000 5,254,845,105 HN
226731 NGUYEN HOANG LONG 14,974,768,889 7,600,600,000 HN
338453 HOANG THI THAI OANH 14,580,729,953 8,037,888,889 HP
422275 TRAN THI TUA 14,281,767,956 7,766,416,667 HN
695415 LE MINH NGOC 13,262,417,972 13,266,052,903 HN
748687 VU THI DIEU LINH 12,793,591,160 17,480,000,000 HN
19010 ONG LE HONG PHUC 12,631,491,713 6,662,364,061 HN
550086 LE THI ANH THUY 12,518,448,084 12,104,572,291 HN
918682 NGUYEN THI HOAI NHUNG 12,150,000,000 3,674,242,083 HN
23161 ONG NGUYEN DUC QUANG 11,779,056,525 6,162,310,889 HN
683689 LE KIM OANH 11,222,849,280 4,367,611,995 HN
16456 ONG LA NGOC LAM 10,114,917,127 5,430,083,333 HN
146481 NGUYEN THI LAN ANH 8,378,157,500 7,853,968,785 HN
556982 NGUYEN THI PHUONG THAO 8,127,270,439 9,782,184,967 HN
174057 DOAN BICH NGOC 24,259,983,315 28,125,888,654 HN
258097 CAO SON GIANG 17,357,000,000 10,060,000,000 HN
368019 TRAN THI THU HA 32,651,933,702 38,000,000,000 HN
23862 ONG HOANG HA 20,439,255,672 10,847,000,000 HN
496472 NGUYEN LAN HUONG 31,723,664,454 11,163,669,969 HN
30752 ONG TRAN DUY SANG 36,450,000,000 17,666,534,617 HN
461026 NGUYEN THI MAI LAN 32,000,000,000 27,890,607,735 HN
253802 NGUYEN MINH HIEN 14,888,113,859 8,161,380,000 HN
30094 BA TRAN THI LAN 15,900,000,000 15,493,922,652 HN
110044 NGUYEN DUC MINH 15,412,967,580 7,743,312,500 HN
151864 NGO THI LY 34,705,414,365 31,728,000,000 HN
694912 NGO TIEN HUNG 89,423,433,066 104,225,198,604 HN
664720 LE THANH DIEN 48,255,149,171 48,579,000,000 HN
588358 NGUYEN THANH TAN 43,406,772,793 22,720,950,000 HN
565347 NGUYEN VAN TAN 31,147,020,751 16,899,400,000 HN
589661 DOAN HOANG LAM 18,116,000,000 17,081,430,939 HN
410962 CAO THI XUAN HAI 14,305,495,575 14,509,000,000 HN
419648 TRAN THI HOAI ANH 12,350,000,000 8,071,823,204 HN
119849 NGUYEN THANH HAI 11,662,914,293 11,700,000,000 HN
9219 BA DUONG THI THU THUY 9,177,875,614 2,508,118,645 HN
349147 DANG THI BICH HIEN 14,517,482,880 7,889,738,889 HN
1709 ONG VU QUANG MINH 9,498,368,391 8,893,748,675 HN
705125 NGUYEN THI THAO 89,367,345,856 90,078,400,000 HN
1198 ONG PHAM QUANG DUC 17,138,676,929 22,581,193,663 HN
713032 NGUYEN THI LIEN PHUONG 13,210,793,224 5,998,703,441 HN
45711 BA NGUYEN NGOC DUNG 11,064,441,667 21,633,551,191 HN
416712 TRAN HUYEN CHINH 22,726,531,078 12,393,450,000 HN
46911 ONG PHAM DINH CHAU 15,577,000,000 8,049,186,667 HN
878586 HOANG THI MINH NGOC 17,700,000,000 11,250,633,333 HN
289687 TONG VIET TRUNG 193,070,165,746 193,300,000,000 HN
308217 VU HOANG LAN 81,502,241,471 96,204,734,014 HN
732259 VU THI HANH 22,440,000,000 27,701,657,459 HN
48406 ONG GIAP VAN SU 15,540,500,000 31,000,000,000 HN
742406 PHAM QUANG DAT 13,165,750,000 37,537,890,061 HN
520237 CAO MINH TIEN 12,345,527,492 6,508,200,000 HN
140411 VU DUC CANH 11,646,886,023 11,009,443,066 HN
240121 DINH TRUONG SON 17,908,794,476 10,060,833,333 HN
367566 NGUYEN THI THANH HUONG 17,838,974,232 14,767,825,530 HN
13835 BA NGUYEN THI THUY HONG 37,996,007,448 43,679,534,720 HN
46101 ONG NGUYEN AN TOAN 8,542,418,334 8,462,825,719 HN
20676 ONG NGUYEN XUAN QUYNH 11,800,000,000 13,381,767,956 HN
724135 DAO THI DUNG 45,871,563,104 49,838,135,261 HN
20052 BA TRAN THI KHANH 24,014,817,084 12,072,500,000 HN
20337 BA NGUYEN THI HANH 11,802,000,000 10,207,001,397 HN
22693 BA BUI THI BICH HA 11,784,552,397 6,163,819,444 HN
464234 TO DUNG THAI 96,204,734,014 101,188,055,556 HN
24048 BA LE THI DONG 25,426,000,000 12,067,100,000 HN
246695 PHAM CHUNG TU 25,083,524,654 13,029,541,667 HN
668635 DO HUY KHOI 11,102,473,048 29,625,000,000 HN
15724 ONG VU DUC THANG 11,084,374,434 13,673,618,018 HN
386669 NGUYEN ANH TUAN 29,100,300,000 15,090,625,000 HN
732116 TRAN NGOC TUAN 43,261,000,000 26,210,309,392 HN
29650 ONG LUU XUAN ANH 15,922,228,328 14,723,906,541 HN
900472 PHUNG THANH TU 24,189,800,000 12,440,200,000 HN
81 BA NGUYEN THI ANH TUYET 17,197,672,222 16,215,800,000 HN
527608 HA THI THUY NGA 19,352,513,737 20,090,462,771 HN
461553 TRINH NGOC KHANH 109,602,651,934 123,301,000,000 HN
3302 ONG LE MINH NGOC 17,011,000,000 7,191,953,591 HN
683227 HA THE MANH 13,308,229,431 6,784,344,444 HN
883906 TRAN THI HUYEN TRINH 13,000,000,000 25,645,562,500 HP
926255 BUI THI TAM 12,036,490,365 11,986,598,667 HN
770616 DOAN THI THU HONG 12,133,620,798 10,042,680,914 HN
443521 TON QUANG HUNG 14,194,050,000 10,403,551,934 HN
475981 TRUONG QUANG NGHIA 116,338,902,778 132,291,485,676 HN
494400 NGUYEN VAN LAM 19,571,885,906 22,162,083,881 HN
454172 NGUYEN HUY THANG 14,151,636,184 15,010,526,835 HN
625635 NGUYEN VAN TAT 13,491,712,707 7,225,391,250 HN
560870 CAO MINH HANH 12,070,784,981 6,309,250,392 HN
885135 TRAN DINH CUONG 202,555,555,556 193,300,000,000 HN
398383 LE THU BANG 113,140,000,000 120,520,000,000 HN
599308 DANG ANH SON 90,602,209,945 96,047,045,229 HN
36793 BA NGUYEN THI PHUONG THUY 80,482,000,000 90,436,420,833 HN
466964 LE KHAC BINH 76,823,000,000 70,884,722,222 HP
553740 NGUYEN XUAN SINH 74,101,000,000 47,653,632,000 HN
491703 TRAN PHUONG 73,989,788,596 74,779,408,458 HN
454681 NGUYEN MINH TUAN 69,428,566,846 23,695,611,111 HN
451598 HA THI MINH HUE 66,135,926,911 51,547,072,071 HN
16219 ONG NGUYEN VAN MINH 65,542,320,442 50,631,944,444 HN
346890 VU HUY BANG 62,864,583,119 50,334,166,667 HN
422853 TRAN ANH TU 62,400,502,860 48,303,800,000 HN
601035 NGHIEM VIET ANH 60,282,557,185 48,303,800,000 HN
601721 NGUYEN KHAC SON 60,262,147,312 58,830,000,000 HN
771623 PHAM NGOC OANH 57,651,933,702 71,000,000,000 HN
810665 THAN THE SON 57,501,521,475 65,982,188,266 HN
823881 DANG CONG HUAN 57,501,521,475 44,197,022,222 HN
912782 NGUYEN THI THU HUONG 52,741,613,513 67,248,492,066 HN
629702 VU TU QUYEN 48,219,889,503 30,180,000,000 HN
19368 ONG TRAN TRUNG CHINH 47,653,632,000 74,101,000,000 HN
685747 NGUYEN TUONG MINH 46,627,308,000 58,582,320,442 HN
653557 PHAN LAC LAN 44,981,595,000 27,672,474,328 HN
738638 PHAM DIEP ANH 44,917,333,333 44,252,928,176 HN
911329 DANG TRAN HIEU 43,970,022,222 39,246,632,535 HN
442620 DINH VU MINH CHAU 43,629,656,867 44,370,000,000 HN
576228 PHAM THANH HAI 42,213,000,000 25,004,923,611 HN
886548 NGUYEN THUY ANH 40,256,266,667 55,884,530,387 HN
830319 NGUYEN THI THU PHUONG 40,000,000,000 33,323,138,122 HN
1398 BA LE HONG ANH 39,933,993,536 53,472,093,500 HN
8469 ONG NGUYEN XUAN DUC 38,580,798,524 22,039,286,533 HN
26355 ONG NGUYEN TIEN NGOC 36,600,000,000 18,819,212,500 HP
26650 ONG PHAM DINH THAM 36,500,000,000 35,277,822,514 HN
123633 NGUYEN THU HOAI 35,263,093,840 33,332,431,460 HN
203840 NGUYEN DINH DOAN 33,960,000,000 10,860,166,667 HN
306811 HOANG HA 33,373,641,544 9,500,000,000 HN
379746 NGUYEN VIET DUNG 32,612,486,188 35,147,000,000 HN
499779 NGUYEN VAN THANG 31,697,679,558 17,165,380,528 HN
559353 TRAN NGOC LONG 31,189,167,974 50,774,593,153 HN
561928 LUU THANH HOP 31,173,442,347 16,367,241,018 HN
583891 NGUYEN TUAN ANH 30,946,800,184 16,938,414,507 HN
644647 LUU VAN KINH 30,397,790,055 35,000,000,000 HN
433069 PHAM TRUNG HUNG 29,020,000,000 27,087,466,402 HN
25531 BA TON THANH TAM 28,354,541,121 28,998,568,571 HN
789784 DUONG THANH LAN 26,740,000,000 10,060,966,667 HN
18504 ONG NGUYEN DUY KHANH 26,560,565,834 17,961,839,710 HN
103 BA LE THI DANG 26,500,000,000 24,023,329,023 HN
990 ONG PHAM PHU THANH 26,332,807,500 25,935,109,180 HN
2070 BA DAO THUY HUONG 26,210,309,392 13,932,754,704 HN
103336 NGUYEN THI TAM 25,241,665,917 13,112,120,800 HN
140740 NGUYEN VAN THANH 25,200,000,000 18,988,397,790 HN
206688 DO THI PHUONG 25,101,138,889 26,436,905,880 HN
253988 PHAN MANH TUONG 25,082,317,754 21,299,940,946 HN
404401 BUI MAI CHI 24,875,683,000 4,326,289,722 HN
592720 NGUYEN THI LU 24,662,000,000 19,376,574,586 HN
663970 NGUYEN THAI BINH 24,578,500,840 60,851,442,000 HN
875552 KHUAT DUY LAN 24,252,225,709 26,901,000,000 HN
7594 ONG NGUYEN CANH TUNG 23,705,400,000 11,773,488,778 HN
419188 LE THANH LUONG 21,775,472,222 39,187,000,000 HN
138961 LE VAN VAN 21,720,333,333 39,826,000,000 HN
526201 NGUYEN MINH TUAN 21,023,346,893 10,860,166,667 HN
344788 LUONG QUOC ANH 20,606,666,667 14,000,000,000 HN
371589 LAI ANH TUAN 20,595,678,689 43,679,534,720 HN
46714 BA NGUYEN THI THU DUNG 20,510,090,608 20,000,000,000 HN
803141 PHAM NGOC SON 20,212,679,498 9,371,279,857 HN
566197 NGO THI THU HIEN 20,171,370,174 27,422,490,278 HN
572526 NGUYEN HUY DU 20,000,000,000 150,836,250 HN
685793 TRAN PHUONG 19,889,502,762 20,000,000,000 HN
402211 LE DUC HAU 19,889,502,762 10,642,963,333 HN
716418 NGO THI THU TRANG 19,657,000,000 10,577,875,000 HN
558058 BUI XUAN TUNG 19,390,000,000 16,541,132,790 HN
901316 VU NGOC LAN 19,310,612,500 7,241,400,000 HN
281610 TRAN HUU TUAN 19,166,073,265 10,356,416,667 HN
929388 TO THI MAI DUNG 19,001,000,000 9,355,412,500 HN
712889 NGUYEN THI BINH 18,785,000,000 18,852,690,316 HN
610424 NGUYEN QUOC ANH 18,400,000,000 10,060,000,000 HN
535611 VU QUOC HUNG 18,358,011,050 18,460,000,000 HN
302377 PHAM THI PHUONG NHUNG 18,356,344,504 10,140,555,556 HN
214345 DANG THANH TAM 18,260,000,000 16,827,752,895 HP
750775 NGUYEN HUONG GIANG 17,729,034,583 41,232,000,000 HN
544260 NGUYEN THI THANH HUYEN 17,359,028,863 10,055,916,667 HN
567292 NGUYEN TRUNG KIEN 17,290,696,000 10,057,916,667 HN
2753 ONG NGUYEN BANG GIANG 17,060,633,333 4,965,533,057 HN
4858 ONG NGUYEN MANH TUNG 16,966,243,094 10,001,902,778 HN
13055 ONG NGUYEN VAN MUI 16,604,634,141 14,352,561,274 HN
13933 ONG DINH THE NGHIEP 16,585,225,583 18,974,467,462 HN
16177 ONG DAO VIET TIEN 16,491,200,711 16,603,989,097 HN
18867 ONG NGUYEN TIEN HAI 16,380,935,134 9,235,828,472 HN
19579 ONG DO DUC MANH 16,299,583,603 9,187,225,000 HN
20919 BA NGUYEN THI THAI ANH 16,220,105,831 9,057,825,000 HN
21079 BA NGUYEN THI MAI HUONG 16,209,410,538 6,692,688,889 HN
21630 ONG PHAM QUOC MANH 16,200,000,000 2,113,405,000 HN
22056 BA TRAN THI XUAN 16,175,442,105 18,727,862,031 HN
23642 BA NGUYEN KHANH DUYEN 16,086,000,000 10,055,500,000 HN
30422 ONG PHAM SON HA 15,879,367,698 9,638,229,413 HN
42952 BA NGUYEN BAO NGOC 15,712,707,182 8,752,200,000 HN
45789 ONG NGO QUANG MINH 15,613,960,559 16,241,000,000 HN
101699 DAO NGOC THANG 15,481,335,262 11,660,953,270 HN
102912 TRAN XUAN DIEP 15,462,597,222 8,558,885,417 HP
104426 NGUYEN THI KIM OANH 15,457,500,000 29,441,988,950 HN
141152 VU LONG 15,251,883,750 28,354,541,121 HP
155185 NGO VAN TU 15,163,333,196 12,538,421,674 HN
166805 TRAN MINH CHUNG 15,119,319,444 28,462,186,385 HN
167704 DANG SI HIEP 15,102,593,942 8,301,590,833 HN
216134 VU THI NGOC THANH 14,996,427,560 8,278,566,667 HN
237653 NGUYEN DUC VINH 14,942,320,442 8,242,666,667 HN
298167 NGUYEN CHI THANH 14,745,000,000 12,091,453,039 HN
301349 NGUYEN THI PHUONG THAO 14,727,437,257 7,286,189,167 HN
350289 BUI MINH DUONG 14,510,000,000 14,204,917,127 HN
371779 HOANG THE VINH 14,469,613,260 25,000,000,000 HN
389356 DO VAN MANH 14,383,122,348 15,230,000,000 HN
406318 NGUYEN THI HOA NHUNG 14,323,015,470 19,803,810,000 HN
439551 HOANG THI THANH HUONG 14,204,917,127 14,510,000,000 HN
447766 NGUYEN THI TRAM 14,177,181,683 13,479,446,278 HN
452349 NGUYEN QUY HONG 14,157,022,385 9,194,444,465 HN
458144 VU THANG THANG 14,135,256,773 7,622,263,997 HN
459149 NGUYEN ANH TUAN 14,120,000,000 4,830,497,238 HN
477105 DO DUC LONG 14,009,296,501 12,427,710,735 HN
480270 LE XUAN HOA 14,000,000,000 5,745,856,354 HN
539520 PHAN QUYNH NGOC 13,836,464,088 7,441,827,433 HN
574427 VU THI VINH 13,656,975,000 25,828,064,852 HN
663194 TRAN MANH THANG 13,362,705,357 7,098,948,554 HN
664523 LE VAN TAI 13,360,000,000 9,562,983,425 HN
678053 MAI THI HUONG GIANG 13,333,145,168 7,031,947,222 HN
710333 NGUYEN XUAN VU 13,232,047,407 4,224,500,000 HN
723430 TRAN THI THU HUYEN 13,198,833,441 13,696,152,000 HN
732563 NGO THI DUNG 13,180,939,227 13,860,000,000 HN
733023 DO THI HONG THAM 13,178,178,752 14,000,000,000 HN
733803 NGUYEN THI MINH LAN 13,177,870,202 7,710,294,530 HN
736865 NGUYEN DUY LY 13,176,795,580 7,041,708,333 HN
764186 NGUYEN THU THUY 13,146,961,326 7,041,049,167 HN
845414 PHAM TRUONG THINH 13,071,173,828 7,029,444,827 HN
856024 VU KIM DUNG 13,047,778,167 5,180,736,111 HN
856238 NGUYEN THI NGOC 13,047,137,572 13,617,596,960 HN
880699 NGUYEN TUONG THUAT 13,000,000,000 2,787,538,329 HN
885169 VU HONG NHUNG 13,000,000,000 7,243,586,000 HN
885243 NGUYEN VAN TIEN 13,000,000,000 6,731,157,778 HN
916398 NGO THI DIEN 12,915,600,000 13,459,980,724 HN
445183 VU XUAN HUY 12,811,049,724 6,772,585,034 HN
423898 LUONG THI HONG HANH 12,795,137,706 6,754,042,121 HN
441431 NGUYEN TIEN VIET 12,771,442,749 6,207,400,000 HN
902330 TA THI THU HUONG 12,745,856,354 6,731,157,778 HP
44644 BA TRAN THI THUY DUONG 12,745,507,716 6,251,524,528 HN
2541 ONG LE TRUNG THANG 12,700,000,000 6,531,237,333 HN
8032 BA PHUNG THI LAN HUONG 12,668,508,287 6,688,528,000 HN
20108 BA LE THI THU HONG 12,622,397,936 11,656,214,341 HN
38610 ONG DO MANH HUNG 12,607,982,962 24,638,311,934 HN
45220 ONG LE VAN KHOA 12,601,784,666 12,850,000,000 HN
232290 LE VAN KY 12,590,000,000 6,309,250,392 HN
401434 NGO THI TUYET PHUNG 12,574,727,880 6,604,520,833 HN
550504 LE THI THAM 12,518,448,084 6,337,432,500 HN
665745 DUONG THI HUONG 12,502,126,641 6,539,541,667 HN
893744 NGUYEN VAN PHONG 12,498,604,878 3,088,452,406 HN
752008 NGUYEN THI KIM ANH 12,409,588,496 10,682,417,222 HN
457883 LE THANH THUY 12,384,696,285 11,221,136,917 HN
395883 DO VIET PHUONG 12,300,000,000 7,249,083,333 HN
708717 NGUYEN THU TRANG 12,224,523,611 11,378,966,764 HN
541270 LE TRIEU DUONG 12,170,000,000 8,762,209,945 HN
452357 NGUYEN THANH HAI 12,112,666,008 13,932,750,000 HN
758281 DANG DUC THANG 12,100,000,000 8,959,116,022 HN
903081 CAO XUAN CU 12,078,700,000 23,729,281,768 HN
718010 HOANG VIET PHUONG 12,054,250,000 23,228,754,604 HN
911769 LE THUY LINH 12,045,386,912 6,281,210,150 HN
897475 NGUYEN BACH KHOA 12,044,748,803 6,279,708,333 HN
7995 BA NGUYEN THI THU HA 12,000,000,000 10,531,007,774 HN
337930 NGUYEN THU TRANG 11,945,000,000 5,793,573,333 HN
31186 ONG HOANG VIET ANH 11,931,700,000 23,165,441,989 HN
11489 ONG TRAN MINH THANH 11,837,256,164 16,148,957,976 HN
13136 BA LE THANH HANG 11,831,507,714 6,190,353,125 HN
15182 ONG DINH TIEN DUNG 11,822,654,736 6,184,009,167 HN
151566 NGUYEN TIEN DUNG 11,634,868,750 4,704,984,167 HN
156208 NGUYEN LE QUYEN 11,626,265,667 10,276,510,647 HN
445910 NGUYEN HUYEN LY 11,486,171,691 6,036,000,000 HN
448356 NGUYEN KIM YEN 11,480,662,983 10,400,000,000 HN
507662 LE THI NHUNG 11,387,461,710 11,450,000,000 HN
548013 VUONG DUY HUNG 11,341,826,992 10,356,725,634 HN
551053 NGUYEN THUY CHUNG 11,339,171,309 27,076,200,000 HP
849028 VU THI KHUYEN 11,170,000,000 6,153,116,022 HN
756136 LE THUY HA 11,098,069,444 10,181,351,980 HN
331138 LUONG VIET TOAN 11,015,337,502 5,752,965,972 HN
4161 BA TRAN THI NGA 10,998,744,438 5,643,300,000 HP
8175 ONG NGUYEN VIET ANH 10,962,309,111 13,445,500,000 HN
12333 ONG NGUYEN TUAN PHUC 10,940,500,000 1,034,566,667 HN
12851 BA LE THI KIM DUNG 10,939,226,519 5,694,757,936 HN
30449 ONG VU DUC MINH 10,090,000,000 5,199,904,250 HN
46908 ONG DUONG PHUC HAI 10,073,382,500 9,436,608,314 HN
106051 TRIEU THI HOA 10,063,750,000 18,138,121,547 HN
655603 PHAM THI THANH HUYEN 10,011,401,280 5,565,277,778 HN
319283 LE THI CHUC 10,000,000,000 9,749,171,271 HN
899291 NGUYEN VIET HUNG 10,000,000,000 5,027,629,400 HN
12635 ONG CHU MINH PHUONG 10,000,000,000 5,413,541,667 HN
676483 NGUYEN QUANG TRUNG 9,943,889,558 5,412,500,000 HN
914342 NGUYEN MAI PHUONG 9,942,870,000 11,784,552,397 HN
10123 ONG NGUYEN BA LUAN 9,150,000,000 9,099,822,028 HN
14084 ONG NGUYEN DINH THAI 9,079,585,500 5,564,937,782 HN
14087 ONG PHAM DUC TUNG 9,077,538,395 7,211,107,469 HN
15067 ONG PHAN THANH DO 9,014,329,013 8,875,649,305 HN
16870 ONG NGUYEN MANH THANG 9,000,000,000 9,038,495,773 HN
23350 ONG NGUYEN VAN CUONG 8,787,332,807 6,118,710,739 HN
38616 ONG NGUYEN VAN TRI 8,600,000,000 8,272,965,891 HN
45535 ONG TRAN DUC CANH 8,547,000,000 7,552,419,890 HN
169445 DAO DUC HOANG 8,332,884,736 7,263,655,969 HN
263189 LE THE VINH 8,289,624,873 7,661,497,342 HN
508421 VO TUONG KHA 8,157,897,917 4,025,818,692 HN
878312 NGUYEN VAN THAO 8,041,685,798 7,497,904,055 HN
775012 CAO THI MY HANH 10,056,439,009 9,721,937,039 HN
25012 ONG DUONG DUC MANH 11,766,922,931 18,200,000,000 HN
692008 NGUYEN TRONG THANG 12,500,000,000 10,580,110,497 HN
561333 NGUYEN ANH DUNG 46,500,000,000 26,830,813,500 HN
12683 ONG NGUYEN VAN HUNG 25,734,900,137 9,187,225,000 HN
499511 NGUYEN NGOC OANH 10,055,916,667 17,369,155,202 HP
605419 DO PHUONG NAM 13,540,000,000 7,354,141,667 HN
541684 TRAN NGUYET ANH 13,813,718,094 15,243,425,000 HN
509269 NGUYEN DINH CHIEN 91,913,811,332 86,069,400,531 HN
278191 LE CU LINH 23,974,900,000 2,914,076,243 HN
825117 HOANG ANH DUNG 42,284,640,884 45,170,000,000 HN
847849 BUI VAN HIEU 20,234,810,898 10,061,827,778 HN
3073 ONG LUONG QUOC BINH 11,000,000,000 5,374,720,500 HN
42378 BA HOANG THI THU AN 19,625,895,178 24,284,294,267 HN
842105 DAM LE VAN 13,076,158,333 25,204,721,685 HN
661640 NGUYEN HONG HAI 70,421,750,000 70,463,000,000 HN
46222 BA LE HOAI THU 11,696,464,207 11,161,872,089 HN
1428 ONG PHAN CONG CHUNG 9,500,000,000 11,251,457,574 HN
20866 ONG TRAN PHUC TU 11,060,000,000 11,909,079,832 HN
425679 NGUYEN THI NGA 11,499,319,798 11,618,669,845 HN
540307 DAO THANH HUYEN 19,057,125,000 16,619,016,805 HN
874853 NGUYEN HOAI PHUONG 27,757,825,876 28,178,435,130 HN
460984 NGUYEN THI NGOC OANH 18,100,000,000 5,533,000,000 HN
43511 ONG VU DANG KHOA 15,690,000,000 14,942,320,442 HN
316568 VU QUANG MANH 11,541,561,564 6,306,976,875 HN
19064 BA TRAN THI HONG NHUNG 37,500,000,000 20,255,555,556 HN
706135 DUONG VAN DAI 22,902,431,720 12,179,025,950 HN
24442 BA NGUYEN KIM OANH 8,743,115,436 10,136,735,219 HN
603265 NGUYEN DUC QUAN 11,268,253,016 13,580,725,777 HN
8426 BA VUONG THI DOAN TRANG 10,027,710,824 12,470,000,000 HN
638404 TRINH THI UYEN 13,449,697,931 7,164,035,022 HN
470484 TO THANH VINH 20,004,027,778 37,895,000,000 HN
312242 NGUYEN THI THU HUYEN 14,700,000,000 9,412,120,557 HN
334918 TRAN NGOC LONG 14,600,000,000 5,473,902,778 HN
568620 NGUYEN DINH CUONG 13,675,658,753 12,734,532,629 HN
505951 PHAN DINH TOAI 27,177,986,111 46,348,411,253 HN
451443 NGUYEN THI NGOC 97,550,338,531 105,866,841,375 HN
824781 NGUYEN BUI THI HA THANH 9,880,000,000 9,867,966,851 HN
122264 PHAM XUAN KIEM 15,351,823,204 8,551,000,000 HN
303855 VU VIET BAO 50,277,342,655 30,734,557,083 HN
885083 LE THANH VAN 23,216,144,530 22,347,547,046 HN
103299 TRAN QUANG NAM 18,468,986,440 21,068,230,412 HN
48717 ONG NGUYEN QUANG KHAI 15,529,937,500 34,000,000,000 HN
534513 BUI THI MAI 13,850,000,000 2,281,165,592 HN
629765 NGUYEN TRUONG BINH 13,467,332,597 7,176,044,198 HN
4377 ONG NGUYEN QUANG HUY 9,350,000,000 7,903,935,483 HN
9455 ONG NGUYEN TIEN VIET 16,765,635,359 9,744,375,000 HN
20779 BA NGUYEN THI THANH HUYEN 17,621,634,726 26,641,937,463 HN
885488 TRINH PHAN DIEN 86,432,870,771 95,226,522,208 HN
693817 BUI THI PHUONG 13,266,052,903 13,262,417,972 HN
685358 PHAN VAN HUNG 30,182,500,000 51,104,300,000 HN
895761 NGUYEN THI THU HANG 29,717,009,848 15,090,625,000 HN
471982 VU THI THANH HA 19,019,005,525 10,348,208,333 HN
444167 PHAM THI NGOC TRANG 12,483,508,100 23,242,514,907 HN
915415 HA THI DIU 24,504,727,287 13,000,000,000 HN
501423 HOANG ANH 61,198,246,717 46,530,426,121 HN
348340 NGUYEN THI THU DUNG 22,400,000,000 15,781,040,370 HN
778854 NGUYEN XUAN VINH 12,784,000,000 2,451,138,122 HN
12919 BA TO THI DUONG 9,100,000,000 9,049,723,757 HN
776011 NGUYEN THI HUONG GIANG 10,058,333,333 20,000,000,000 HN
468426 NGUYEN VAN NGOC 48,502,590,272 51,104,300,000 HN
731360 LE THANH NINH 12,365,168,962 5,729,188,056 HN
93 ONG NGO DUY CHINH 26,510,000,000 14,509,444,444 HN
691603 BUI THI XUAN 12,000,000,000 5,634,390,051 HN
527619 LE THI ANH THU 13,868,874,401 26,550,116,844 HN
778067 NGUYEN QUANG THUY 160,597,790,055 161,820,000,000 HN
690120 PHUNG THI THANH XUAN 20,613,333,333 38,220,000,000 HN
500938 NGUYEN VIET NGA 20,000,000,000 10,637,521,181 HN
166617 LA HOANG HAI 15,119,319,444 27,672,006,073 HN
686070 NGUYEN TUAN DUONG 13,300,000,000 13,022,099,448 HN
235051 TRAN DIEU HUONG 25,084,679,337 25,917,372,000 HN
874740 NGUYEN VU TRUNG 13,017,815,691 6,989,016,667 HN
36336 BA LE THI HUONG 10,078,453,039 5,429,000,000 HN
38651 ONG DANG CHI TRUNG 15,755,325,451 20,660,285,797 HN
511493 TRAN THAI HUNG 8,152,942,261 9,377,126,393 HN
571279 NGUYEN THI THUY PHUONG 11,296,637,721 11,003,961,296 HN
22603 ONG LE THANH DAT 16,151,676,647 8,161,380,000 HN
785241 CHU HOANG TUNG 50,300,000,000 64,593,194,344 HN
452054 LE THI LIEN 24,853,402,511 12,720,208,444 HN
322661 PHAM THI THU HA 20,753,804,522 10,852,500,000 HN
162847 NGUYEN THI AN PHU 15,141,234,336 6,151,065,119 HN
511476 DINH DUY ANH 11,380,082,978 5,412,500,000 HN
778590 TRAN DAI HOAN 11,068,131,836 5,816,115,563 HN
578894 TRAN LAN ANH 31,000,000,000 11,238,347,222 HN
691996 CHU MANH SAM 13,290,000,000 6,036,150,000 HN
500467 DANG TRA LY 13,964,011,685 16,000,000,000 HN
594010 HOANG MAI LINH 11,275,471,409 11,499,075,000 HN
565811 LE QUYNH LUU 13,692,386,500 26,332,807,500 HN
582073 NGUYEN THI KY 13,622,945,556 25,783,856,745 HN
21794 BA LE THUY NGA 16,194,224,273 9,054,000,000 HN
609152 PHAM VAN THUONG 17,991,712,707 10,062,000,000 HN
565419 NGUYEN THUY LINH 11,089,016,090 11,665,000,000 HN
43363 ONG LE VAN CHIEN 35,923,761,535 20,094,052,500 HN
336659 LE THI THUY ANH 11,526,011,589 11,749,000,000 HN
846588 NGUYEN THI HOA 20,086,111,111 35,000,000,000 HN
537590 NGUYEN DUC HUNG 74,024,792,000 14,734,487,412 HN
520276 NGUYEN THI THUY NGAN 31,494,751,381 36,700,000,000 HN
32624 BA TRAN THI KIM LAN 80,982,449,755 80,395,333,333 HN
508460 NGUYEN THANH QUANG 61,178,662,491 50,127,538,750 HN
373219 NGUYEN NGOC BICH 54,200,000,000 1,084,835,905 HN
2497 ONG TRINH THANH CHUONG 50,300,000,000 62,313,756,105 HN
238035 LE THI HIEN ANH 45,100,000,000 20,610,000,000 HN
527604 NGUYEN TAI TRUNG 40,101,081,780 20,681,166,667 HN
135388 TRAN VAN HOAN 26,755,506,621 11,403,180,556 HN
516978 VU VAN PHONG 20,061,245,787 10,738,973,349 HN
31896 BA NGUYEN THI THANH HUYEN 17,942,486,508 16,577,514,500 HN
340520 CAO TUAN HUNG 17,240,061,232 29,380,000,000 HN
209833 LUU HONG SON 15,000,000,000 5,571,875,000 HN
319015 BUI MINH TUAN 14,694,367,814 15,764,649,467 HN
507573 TRINH THI ANH TUYET 13,936,994,532 7,733,380,000 HN
25543 ONG NGUYEN VAN THUONG 12,265,206,552 6,456,145,560 HN
461559 PHAN THI VAN ANH 12,050,000,000 1,623,870,625 HN
397728 TRAN ANH TUAN 11,506,223,415 5,628,422,528 HN
557257 TRAN THANH HOA 11,330,569,049 10,999,876,151 HN
5400 ONG PHAM MINH HOANG 10,980,000,000 11,920,707,182 HN
13388 BA NGUYEN THI TO UYEN 10,938,000,000 5,647,286,667 HN
20803 ONG HA HAI CHAU 10,100,000,000 8,459,495,064 HN
336441 PHAN THU HUONG 100,836,974,227 106,218,611,111 HN
514681 TRAN QUOC ANH 11,379,341,510 10,850,000,000 HN
889292 NGUYEN THI HAN 12,998,000,000 8,560,779,006 HN
595275 NGUYEN VAN KIET 20,121,666,667 49,421,142,024 HN
43967 BA TRAN LE PHUONG 17,300,000,000 16,576,795,580 HN
885029 NGUYEN MINH TU 86,506,520,534 82,289,777,778 HN
926131 PHAM THI KIM TRANG 18,978,000,000 10,348,208,333 HN
448655 VU THI PHUONG LAN 19,589,120,346 33,635,359,116 HN
18533 ONG NGUYEN KHAC CHIEN 16,400,000,000 5,646,944,444 HN
141106 PHAM VAN SON 15,252,165,685 8,444,888,889 HN
473126 DO DUC ANH 14,057,781,216 14,974,768,889 HN
560331 NGUYEN THE HUNG 13,703,852,704 7,329,616,667 HN
894563 NGUYEN THI THANH HIEU 19,455,204,450 6,132,766,497 HN
16706 ONG NGUYEN MANH THUONG 11,822,177,997 6,537,916,667 HN
239480 LA QUANG BINH 202,527,777,778 194,331,612,102 HN
16203 ONG TRAN VAN NGUYEN 53,386,388,889 35,902,928,431 HN
510813 TRUONG NAM GIANG 11,380,082,978 9,932,347,200 HN
631905 LUONG THI LINH 59,901,701,657 47,653,632,000 HN
338520 QUACH TRONG HIEU 14,575,167,213 14,791,140,555 HN
287 ONG MAI HOAI HA 12,700,452,500 26,718,568,594 HN
912993 BUI QUANG TUYEN 41,232,000,000 32,275,596,685 HN
19623 ONG NGUYEN VAN TUAN 53,329,583,333 93,666,964,921 HN
100969 PHAN VAN HIEN 49,421,142,024 20,121,666,667 HN
14505 ONG DAO VAN LIEN 37,895,000,000 33,823,176,796 HN
136655 NGUYEN DINH THUY 35,000,000,000 20,086,111,111 HN
461051 NGUYEN THI KIM LIEN 14,109,457,196 7,612,696,903 HN
591481 VU THI THANH NHAN 13,599,780,472 6,419,841,667 HN
881623 DINH THI ANH NGUYET 11,163,669,969 31,723,664,454 HN
469021 TRAN VU SON 11,414,696,005 3,864,768,646 HN
308220 DOAN THI MY BINH 19,750,276,243 23,200,000,000 HN
171321 LE THU THUY 15,090,625,000 32,000,000,000 HN
9757 BA KIEU THI UYEN 9,168,642,571 8,622,908,116 HN
785838 MAI THI THANH 13,121,117,216 13,341,823,656 HN
16865 ONG NGUYEN CHI DUNG 37,689,358,522 41,569,726,186 HN
314336 TRAN LE HUY 21,395,994,475 19,403,750,000 HN
168128 TRAN MANH SON 15,100,000,000 11,909,603,315 HP
325813 NGUYEN HUU TUAN 40,747,237,676 30,421,666,667 HN
829723 BUI HUU TRAI 12,715,000,000 14,491,342,541 HN
814507 PHAN THANH HAI 88,356,196,118 81,011,111,111 HN
409134 NGUYEN CHI TRUNG 14,316,574,512 7,145,233,333 HN
427407 NGUYEN THAC ANH 11,499,075,000 11,275,471,409 HN
17940 ONG NONG BAO THANH 8,968,899,458 8,160,179,610 HN
732443 DOAN HONG HAI 13,184,685,425 7,042,291,667 HN
623265 TRAN THI PHUONG THUY 27,693,383,286 40,619,030,000 HN
10433 ONG VU NGOC TUONG 29,217,000,000 15,093,387,500 HN
817 BA LE THI BICH DIEP 17,163,812,155 17,050,000,000 HN
675261 NGUYEN KIM NGOC 13,341,823,656 7,040,250,000 HN
423338 HA THI NGOC 11,500,000,000 5,207,379,167 HN
764064 KHUONG THI HANH 50,301,250,000 62,832,711,233 HN
506509 NGUYEN QUANG HUY 13,936,994,532 14,259,096,828 HN
491569 PHAN ANH 14,000,000,000 3,392,016,667 HN
636171 NGUYEN NHU KHUE 17,341,000,000 9,235,828,472 HN
449811 NGUYEN THI THANH HA 54,018,699,655 55,679,877,692 HN
26999 BA VU THI MAI 15,976,154,806 14,804,301,307 HN
198483 NGUYEN THI THANG LONG 9,975,253,877 10,030,858,772 HN
120240 DUONG NGOC CUONG 15,363,315,000 32,122,453,066 HN
516973 PHAM THI HANG 49,956,766,667 64,829,529,243 HN
559352 TRUONG THI VIET BINH 12,466,678,906 24,504,727,287 HN
8811 ONG NGUYEN MINH HOA 38,424,917,225 20,606,666,667 HP
712644 HA DUYEN TIEN 20,906,968,000 10,954,215,000 HN
23107 BA HOANG THU THUY 8,790,804,302 8,467,925,095 HN
124502 LE XUAN QUAN 35,263,093,840 18,644,000,000 HN
157347 TRUONG THI MINH KHUE 34,669,936,067 36,354,000,000 HN
357555 LUU TO BICH HANH 19,404,687,577 18,125,057,689 HN
697532 KIEU MANH TIEN 12,470,000,000 10,027,710,824 HN
837106 NGUYEN HOAI NAM 123,223,756,906 116,100,000,000 HN
704242 NGUYEN THI KHANH PHUONG 65,852,982,283 136,066,116,500 HN
629677 PHAM DINH THANG 59,901,701,657 74,101,000,000 HN
506496 NGUYEN BA THUC 46,200,000,000 16,838,425,000 HN
2731 ONG DO MANH CUONG 39,477,876,580 19,698,100,000 HN
101967 DAO HUNG THANG 35,563,535,912 30,000,000,000 HN
335663 DAO BICH HANH 33,170,000,000 7,059,281,444 HN
470575 LE TRONG CUONG 31,990,972,422 17,582,199,021 HN
635018 NGUYEN DUY DUC 30,449,703,008 15,428,433,400 HN
874061 NGUYEN THU HA 29,809,944,751 15,542,208,333 HN
618723 LA ANH TUAN 20,869,922,652 30,900,000,000 HN
516814 DO THI PHUONG HOA 19,550,000,000 10,360,941,667 HN
12246 BA PHAM THI LUAN 16,629,019,917 8,977,653,611 HN
21746 BA PHAM TUYET VAN 16,194,224,273 16,765,887,322 HN
26629 ONG CHU VAN KHANG 16,000,000,000 9,057,375,000 HN
31800 BA DINH THI NGOC ANH 15,839,779,006 27,000,000,000 HN
36187 ONG TRAN VAN HOA 15,800,000,000 8,754,314,583 HN
36946 ONG BUI QUANG HUY 15,796,327,546 7,600,400,000 HN
121251 TRAN KIEN CUONG 15,358,000,000 14,698,032,511 HN
143285 NGUYEN THI QUYNH 15,230,237,500 28,092,697,613 HN
313529 NGUYEN HOANG DUNG 14,700,000,000 8,042,366,667 HN
385493 NGUYEN DUY MINH 14,404,134,449 20,115,916,667 HN
474358 LE VAN HOA 14,040,000,000 7,598,256,944 HN
527503 TRUONG THI CHANH 13,869,337,017 7,464,725,642 HN
648456 NGUYEN THI MINH CHAU 13,413,618,785 21,868,000,000 HN
680943 PHAM THI YEN 13,325,000,000 12,956,503,702 HN
687098 PHAM HUNG 13,300,000,000 7,338,674,033 HN
922249 NGUYEN THI THU NGA 12,894,035,564 12,363,377,500 HN
728030 NGUYEN HUU TAI 12,800,000,000 8,036,166,667 HN
617427 NGUYEN THI THU YEN 12,745,856,354 13,000,000,000 HN
19349 ONG PHAM THANH HOAI 12,622,613,260 6,659,271,997 HN
116437 MAKOTO IWATA 12,600,000,000 6,571,733,333 HN
147154 BUI THI MY QUYNH 12,593,408,943 18,149,032,208 HN
268575 LUONG CONG THUAN 12,405,789,974 6,518,100,000 HN
374321 PHAM DUC PHUC 12,055,000,000 6,134,813,115 HN
16476 ONG TRAN NGOC LONG 11,822,177,997 12,488,729,309 HN
538719 NGUYEN THI THUY CHUNG 11,360,662,500 22,470,021,691 HN
668901 BUI NGOC THUONG 11,231,182,459 5,933,531,667 HN
852672 HOANG TO UYEN 11,166,625,000 22,229,203,072 HN
691275 LE THI YEN 11,068,200,000 16,586,348,986 HN
2408 ONG HOANG TRUNG KHOI 11,000,000,000 6,216,883,333 HN
6123 ONG NGUYEN HOANG HIEP 10,976,319,144 5,733,376,667 HN
202416 NGUYEN NHU QUYNH 10,061,101,891 9,820,242,319 HN
236072 PHAM TRUONG GIANG 10,060,966,667 17,933,701,657 HN
21961 ONG NGUYEN ANH TUAN 10,020,000,000 5,180,736,111 HN
768292 DO THI THANH HUYEN 9,917,679,558 5,410,784,722 HN
17800 BA NGUYEN QUYNH MAI 8,973,304,613 7,329,033,684 HN
391988 HOANG TUAN HUNG 8,200,000,000 8,341,988,950 HN
878428 DINH QUANG DAI 8,040,000,000 7,756,640,055 HN
21155 BA NGUYEN THI THANH TAM 56,176,535,185 42,117,700,500 HN
14019 ONG TRUONG KHAC TAM 16,585,225,583 9,500,500,000 HN
722262 LE THI THUY 13,200,000,000 6,566,100,000 HN
210425 VU TIEN THANH 11,597,000,000 11,420,691,902 HP
25261 ONG TRAN TRUONG SON 16,034,643,456 7,776,793,152 HN
283964 DAO QUANG TRUNG 75,073,190,800 60,382,500,000 HN
733682 PHAM XUAN HANH 9,991,859,301 13,080,279,000 HN
170704 NGUYEN TUAN ANH 15,090,625,000 28,720,000,000 HN
405265 NGUYEN TUAN 14,348,423,358 7,111,306,667 HN
19682 BA NGUYEN THANH HAI 16,280,000,000 8,812,554,872 HN
285192 THAI XUAN DUONG 26,550,116,844 26,009,575,520 HN
525245 NGUYEN THI BIEN 10,047,919,668 10,073,760,771 HN
31272 BA DO THI TRA LINH 8,651,030,317 10,097,695,127 HN
171498 NGUYEN THI HUONG 34,195,216,667 45,293,444,270 HN
357091 VI THI HONG HANH 12,760,047,206 12,829,599,136 HN
476463 DAO THI THU HANG 20,800,273,486 2,011,666,667 HN
549229 NGUYEN QUY XUAN 11,341,826,992 5,446,625,000 HN
744630 HOANG XUAN MAI 130,261,971,843 100,000,000,000 HN
185656 TRINH HOAN 20,691,842,259 11,293,888,889 HN
440702 NGUYEN THI LUONG 14,200,000,000 15,185,082,873 HN
632913 NGUYEN HOANG ANH 76,971,381,215 78,790,000,000 HN
26627 BA PHAM THI HONG CAM 16,000,000,000 9,241,623,973 HN
361564 CAO MINH TUAN 14,496,787,500 27,105,254,121 HN
918222 NGUYEN THI MINH PHUONG 12,178,950,090 13,520,000,000 HN
553441 LE VAN MUI 11,338,668,612 3,264,476,799 HN
428383 PHAM THI HANH 32,192,000,000 50,952,554,798 HN
21855 ONG LE DUC TRUNG 8,820,000,000 3,126,574,586 HN
21497 BA CAO THI BICH LAN 16,201,111,079 9,054,750,000 HN
220110 TRAN XUAN THUY 11,102,473,048 8,440,000,000 HN
573468 DO THI HUONG 12,517,010,322 5,426,250,000 HN
833991 TRAN NGUYET QUYNH HOA 17,556,098,836 17,087,000,000 HN
3280 BA NGUYEN THI THANH DUNG 12,687,760,000 12,245,937,266 HN
918701 PHAN KIEU ANH 12,409,588,496 6,522,716,667 HN
238678 NGUYEN DUY BINH 81,186,047,420 90,436,420,833 HN
935583 DINH THI NHUNG 45,539,226,519 25,924,318,407 HN
562092 DANG TUAN HUNG 31,147,020,751 35,640,476,000 HN
341377 NGUYEN XUAN QUYNH 18,600,000,000 18,497,237,569 HN
621501 VU QUANG NGHIEM 13,500,000,000 5,032,076,389 HN
889612 BACH NHAT HAI NAM 12,998,000,000 11,895,741,962 HN
559768 PHAN THI LAN ANH 11,127,905,556 22,167,361,821 HN
13606 BA NGUYEN THI ANH TUYET 25,717,870,222 13,029,541,667 HN
18656 BA KHUONG THI MINH NGUYET 10,105,897,033 5,430,083,333 HN
45595 ONG TONG VAN THIET 64,829,529,243 49,956,766,667 HN
692853 LE NGOC LAN 11,204,419,890 11,000,000,000 HN
855587 PHAM QUANG HIEP 13,050,000,000 6,894,045,000 HN
690788 NGUYEN QUANG MINH 13,292,009,212 9,604,856,581 HN
45367 BA NGUYEN THI NGOC LAN 10,000,000,000 7,430,029,222 HN
3649 ONG NGO QUY CUONG 17,003,192,222 31,408,411,585 HN
549290 BUI THI VIET HA 13,749,594,721 14,853,685,556 HN
567040 DO MINH TAN 12,365,168,962 10,972,801,956 HN
596630 DUONG KIM XUAN 11,275,442,495 5,965,706,593 HN
764243 HOANG XUAN TRUONG 22,146,961,326 20,720,000,000 HN
322338 DAO TUAN PHUONG 14,664,065,120 18,374,276,038 HN
25113 BA TRAN THI THANH HUYEN 12,009,964,206 10,871,955,672 HN
543340 NGUYEN HUYEN MINH UYEN 13,798,834,059 7,403,105,278 HN
177611 TRIEU THANH BINH 20,569,979,722 10,858,000,000 HN
17759 BA NGUYEN LINH NGA 8,976,763,276 7,883,419,309 HN
853985 NGUYEN THI HONG MAI 13,052,127,376 11,366,343,296 HN
25579 ONG NGUYEN DUY HIEN 16,030,961,981 16,336,275,476 HN
479027 HOANG VAN DUONG 11,400,400,000 22,508,823,757 HN
121187 LE THI THUY TU 15,359,116,022 8,551,236,111 HN
300069 NGUYEN NGOC QUY 17,908,841,604 5,031,000,000 HN
2188 BA NGUYEN THANH THUY 17,083,111,111 34,658,108,613 HN
549682 NGUYEN MANH TRUONG 12,265,226,421 10,000,000,000 HN
3320 ONG NGUYEN VAN HAI 39,431,478,291 17,582,199,021 HN
496890 TANG DUC CUONG 13,975,690,608 14,870,000,000 HN
199048 HOANG THUY DUONG 48,151,622,995 47,900,000,000 HN
288169 DAO THE VU 14,777,701,915 8,067,768,908 HN
183839 LE ANH TUAN 15,073,350,000 7,687,229,167 HN
521175 NGUYEN THI LAN PHUONG 8,150,000,000 7,951,933,702 HN
187861 VU XUAN KHU 34,066,546,438 40,738,629,988 HN
380698 NGUYEN THE THANG 75,073,190,800 73,866,708,621 HN
24674 BA DAO THI HUE 8,738,580,000 7,122,080,067 HN
172168 NGUYEN THI HUONG LINH 34,195,216,667 53,094,858,193 HN
380620 KHUAT CAO DANG 32,588,677,845 17,864,687,500 HN
390938 NGUYEN XUAN NAM 32,514,333,333 75,450,000,000 HN
616866 NGO THI PHUONG DUNG 30,665,994,632 16,111,731,667 HN
691800 PHAN THANH BINH 30,182,500,000 48,312,633,562 HN
508697 NGUYEN NAM HONG 27,656,331,480 11,897,110,600 HN
9121 ONG PHAN QUANG CUONG 20,000,000,000 9,806,629,834 HN
559345 TA MINH TUYEN 18,836,783,778 20,713,451,844 HN
139070 DO THI BICH LIEN 15,272,243,675 8,493,335,319 HN
264452 CHU THI DU 14,869,380,663 16,670,000,000 HN
362268 TA VAN NHUNG 14,496,013,934 15,134,368,800 HN
452973 DO THE CAO 14,157,022,385 5,173,504,028 HN
31694 ONG NGUYEN THANG QUANG 12,710,112,011 6,724,166,667 HN
517134 NGUYEN THANH NAM 11,926,000,000 11,554,238,951 HN
3233 ONG TRINH VAN TUAN 11,894,640,884 6,212,333,333 HN
198427 DAO THI THU HANG 11,601,743,724 6,040,506,667 HN
377165 NGUYEN VAN KHIEM 11,511,622,136 6,036,250,000 HN
616363 PHAM THI TUYET MAI 11,257,977,901 5,940,840,278 HN
368093 NGUYEN THI MIEN 8,203,381,500 8,524,587,219 HN
843795 DUONG THI HONG THAM 12,500,000,000 6,233,111,111 HN
643296 DINH THI TRANG 11,241,686,881 2,565,000,000 HN
272093 LE THI VAN ANH 101,201,111,111 98,221,920,977 HN
845084 PHAM SON HA 29,941,770,000 20,061,245,787 HN
32951 ONG NGUYEN VU QUANG TRU 43,793,739,906 41,521,000,695 HN
301280 LE THI HONG LAN 50,013,812,155 40,000,000,000 HN
591781 NGUYEN PHAM THI HONG HAI 13,594,049,885 13,803,242,639 HN
392756 NGUYEN THI HONG TAN 8,200,000,000 6,574,585,635 HN
832177 BUI THI THU HUYEN 11,179,892,910 7,497,470,353 HN
769857 BUI VIET ANH 51,388,340,000 31,189,167,974 HN
844501 NGUYEN TRONG TIEU 70,463,000,000 70,421,750,000 HN
11407 ONG DO VAN SON 16,685,082,873 9,644,640,000 HN
22929 ONG PHI CONG TOAN 16,126,519,337 26,000,000,000 HN
104361 LUONG VAN THANH 15,457,500,000 24,000,000,000 HN
186003 NGUYEN CHI THANH 15,062,412,627 16,105,875,600 HN
402205 VU THI MAI CHI 11,140,214,857 5,864,490,000 HN
751254 DAO XUAN LOI 11,060,439,948 5,810,189,167 HN
292573 TRUONG THI THANH HUYEN 9,900,000,000 4,222,541,436 HN
516586 NGUYEN TUAN DUONG 13,900,000,000 10,917,127,072 HN
852286 NGUYEN THI NGUYET 19,432,006,987 9,353,940,000 HN
392669 NGUYEN THU NGAN 12,787,870,971 6,743,008,333 HN
303174 LE HUONG GIANG 11,556,705,521 10,276,708,333 HN
487 ONG NGUYEN VAN TUAN 26,450,000,000 13,868,874,401 HN
49756 BA DUONG THI MINH HANG 29,502,303,472 13,076,158,333 HN
130555 HOANG HANH NGUYEN 12,440,489,269 6,529,665,278 HN
901839 HA VU MINH NGOC 12,966,226,197 25,024,169,051 HN
648199 DO MINH KIEN 30,397,790,055 15,814,750,000 HN
658687 VU DUY TUNG 104,225,198,604 89,423,433,066 HP
513294 TRAN MANH HUNG 40,492,505,624 40,193,152,295 HN
295538 NGUYEN DANG QUANG 27,071,823,204 HN
692848 LE KIEU LY 20,755,880,000 6,452,633,333 HN
866112 NGUYEN NHU THU 20,120,000,000 34,323,000,000 HN
46324 ONG TO QUANG TRUNG 20,082,329,306 16,232,117,790 HN
570603 PHAM THI KIM OANH 13,673,811,691 18,080,000,000 HN
697373 NGUYEN THI VAN ANH 12,021,049,724 6,238,173,056 HN
567006 PHAN HUY HOANG 11,302,938,893 5,995,902,222 HN
12087 ONG LUU DUC QUANG 23,681,839,271 24,545,883,862 HN
512609 TRAN THI THANH TAN 13,917,450,870 7,512,238,937 HN
25998 BA DO THI NHUNG 11,102,473,048 22,093,301,419 HN
7400 BA DO THI MAI THANH 12,806,780,928 16,801,965,990 HN
25199 BA BUI THI NGA 9,950,000,000 6,756,166,130 HN
344848 BUI THI VAN ANH 8,212,016,386 7,283,018,899 HN
569999 NGUYEN DUC KHA 17,319,000,000 15,282,306,644 HN
570498 LE THI THUY LINH 11,010,691,724 11,602,000,000 HN
6525 ONG NGUYEN VAN THANH 39,050,000,000 33,456,058,159 HP
466857 LE THI HAI YEN 11,420,691,902 11,597,000,000 HN
47443 ONG LE HONG QUANG 10,071,823,204 10,000,000,000 HN
514138 NGO QUANG KHANH 13,911,241,171 7,508,685,615 HN
44693 ONG VU HONG PHUONG 15,644,325,000 47,100,000,000 HN
282743 HOANG HUY TAI 11,562,175,211 14,690,972,356 HN
3439 ONG NGUYEN DINH HUY 9,400,000,000 2,932,044,199 HN
929838 DO THU TRA 12,839,000,000 17,811,268,594 HN
246905 MAI XUAN THANG 14,921,009,028 27,526,180,558 HP
14117 BA NGUYEN BAO TRAM 9,060,000,000 7,289,392,265 HN
478621 DO HUY THANH 14,000,000,000 18,370,165,746 HN
233 BA NGUYEN THI THU HA 12,704,393,135 6,721,730,000 HN
520927 LE QUOC TRUNG 12,165,000,000 107,239,239,444 HN
882615 CAM TU TAI 11,161,872,089 11,696,464,207 HN
525213 NGUYEN DUC HUNG 12,528,950,000 24,528,950,968 HN
306540 PHAN VAN TRU 14,717,412,983 8,049,186,667 HN
647922 MAI TIEN PHONG 43,905,833,249 69,428,566,846 HN
288054 NGUYEN THU GIANG 42,030,654,441 21,698,277,778 HN
2359 ONG LUU CONG TRI 11,000,000,000 9,364,640,884 HN
47227 BA HA BINH MINH 8,525,000,000 7,361,867,403 HN
475401 NGUYEN DUC TOAN 11,403,180,556 22,514,226,020 HN
444096 DUONG THI HONG MINH 32,133,855,323 17,623,525,333 HN
7871 BA HOANG THI HA 9,250,000,000 8,237,845,304 HN
41491 ONG MAI CHI TRUNG 19,229,761,658 16,145,909,772 HN
921554 NGUYEN CONG MINH 56,394,114,134 42,493,422,815 HN
9341 ONG NGUYEN QUANG VIET 38,248,302,219 20,606,666,667 HN
832161 LE THI KIM OANH 24,000,000,000 20,158,808,584 HN
484870 LE DINH LUONG 104,225,198,604 93,767,500,000 HN
104543 NGUYEN ANH TUAN 55,365,000,000 54,341,153,000 HN
621127 NGUYEN MANH HUNG 50,631,944,444 49,120,000,000 HN
570003 DO THI THOM 46,898,517,238 40,619,030,000 HN
7862 BA NGUYEN THI HONG NGA 40,281,122,812 31,829,739,491 HN
14437 ONG BUI NAM GIANG 37,962,193,785 20,558,807,500 HN
221501 MAI DUC LAM 33,876,496,944 17,003,192,222 HN
394189 NGUYEN THI KIEU VAN 32,500,000,000 18,269,541,938 HN
919448 MAC DANG KHOA 29,616,350,000 12,720,208,444 HN
759362 DANG VAN TUAN 20,086,111,111 34,705,414,365 HN
5462 ONG TRAN NGOC QUAN 19,828,000,000 20,370,127,181 HN
524123 BUI TUAN HIEP 19,590,000,000 20,313,314,917 HN
707010 VU THI HONG MINH 18,698,986,196 11,041,302,800 HN
914225 HOANG VAN MINH 18,015,219,865 35,147,000,000 HN
611016 PHAM THU PHUONG 17,400,000,000 8,045,000,000 HN
1466 BA NGUYEN LE THU HIEN 17,106,629,834 10,041,666,667 HN
14628 ONG NGUYEN TOAN HUNG 16,567,707,258 3,748,031,344 HN
28164 BA PHAM THI KIM CHI 15,971,526,712 8,797,360,000 HN
138815 NGUYEN THI OANH 15,278,150,000 7,495,137,743 HN
171522 NGUYEN THI HANH LAN 15,090,625,000 29,717,009,848 HN
390812 KHUAT HOAI NAM 14,383,122,348 7,885,841,411 HN
445716 NGUYEN XUAN THUY 14,183,787,713 7,663,748,333 HN
446199 LE THI NGOC ANH 14,178,927,729 6,102,350,387 HN
460073 NGUYEN THI NGA 14,117,249,200 10,263,811,457 HN
462897 TO THI NHI 14,090,093,719 14,167,538,827 HN
555152 PHAM NGOC LAN 13,734,000,000 5,626,140,000 HN
561720 LE THI NHU QUYNH 13,701,544,774 7,323,168,750 HN
580453 LE QUOC VIET 13,640,000,000 9,652,919,473 HN
694408 TRAN THI PHUONG ANH 13,266,052,903 7,047,250,000 HN
716293 HOANG ANH TUAN 13,207,000,000 7,245,525,000 HN
810222 HOANG KHAC HIEU 13,116,682,607 25,286,665,165 HN
383606 NGUYEN THI THU HANG 12,579,653,775 6,613,315,000 HN
519167 PHAM AI VIET 12,528,950,000 24,468,368,812 HN
1204 BA TONG THI THU GIANG 12,339,167,423 6,493,731,002 HN
156745 DANG HUU BIEN 12,273,480,663 6,475,208,333 HN
419021 NGUYEN QUANG VINH 12,168,603,200 11,327,448,782 HN
327095 TRAN TUAN VIET 12,045,011,243 6,279,708,333 HN
23651 ONG DO XUAN LY 11,778,645,111 6,106,873,333 HN
472053 TU DUY HIEN 11,409,740,085 6,035,500,000 HN
814904 NGUYEN NHU TRANG 11,186,300,000 9,232,459,894 HN
280825 PHAM VAN QUAN 10,035,296,667 17,079,348,125 HN
1829 ONG BUI DONG PHONG 9,475,000,000 7,911,352,970 HN
10724 ONG NGUYEN VAN NAM 9,145,336,300 1,160,508,631 HN
23460 ONG TRIEU DO KIEN 8,784,758,000 8,644,664,982 HN
44034 ONG NGUYEN SY BAO 8,565,000,000 8,382,154,696 HN
105077 TRAN THI THUAN 8,480,000,000 7,790,000,000 HN
902678 NGUYEN NGOC QUANG 10,110,770,833 6,281,691,529 HN
1470 ONG DO DUC MANH 11,000,000,000 10,939,226,519 HN
620875 NGUYEN KIM LOAN 60,000,000,000 331,491,713 HN
38986 ONG BUI MINH VU 36,156,758,432 20,120,000,000 HN
340483 NGUYEN VAN THAO 14,564,297,223 5,175,055,556 HN
30738 ONG NGUYEN HOAI NAM 15,870,098,598 15,351,446,240 HN
605232 NGUYEN VIET HUNG 28,923,647,187 12,265,206,552 HN
215111 LO TIEN DUNG 15,000,000,000 280,449,000 HN
888843 NGUYEN THI THU HUYEN 13,000,000,000 264,808,250 HN
106 ONG NGUYEN DUY CHUNG 9,512,185,000 8,849,320,359 HN
48758 BA NGUYEN THI THUY 15,526,125,000 26,160,000,000 HN
6688 ONG NGUYEN VAN TUAN 12,679,222,670 13,031,934,113 HN
528895 TRAN THI THANH HUONG 11,366,343,296 7,028,309,836 HN
24061 ONG NGUYEN THANH TUAN 25,420,000,000 22,658,011,050 HN
49751 BA VU THI NGOC OANH 12,600,133,748 8,112,000,000 HN
531306 PHUNG THI DUNG 12,525,015,000 5,858,162,889 HN
13993 ONG NGUYEN QUY TINH 11,826,713,904 11,000,000,000 HN
610015 NGUYEN THU HIEN 47,653,632,000 59,901,701,657 HN
645934 BUI KIM NGUYEN 18,000,000,000 17,900,552,486 HN
280803 NGUYEN HOANG HAI 14,801,821,525 12,110,000,000 HN
581454 DO THI THUY NGA 13,632,660,383 4,842,074,309 HN
101265 TRAN DUC LUONG 10,064,088,398 30,000,000,000 HN
416283 DUONG NGOC TUAN 66,987,180,556 80,184,527,551 HN
486857 DO VU DIEN 17,657,475,000 32,097,507,455 HN
24386 ONG NGUYEN ANH DUONG 16,063,718,728 9,049,950,000 HN
48124 BA TO THI LAN HUONG 15,546,775,013 8,060,622,222 HN
812454 CHU MANH CUONG 12,177,919,300 12,110,637,978 HN
502059 NGUYEN QUYNH HUONG 11,399,116,022 6,034,750,000 HN
733324 TRAN THI HANH 8,066,799,901 3,377,005,444 HN
666502 THAI BAO QUYEN 13,357,068,683 7,098,388,889 HN
8514 ONG LE TIEN DUNG 16,801,965,990 12,806,780,928 HN
179751 NGUYEN THI THANH MAI 12,344,686,556 6,498,300,000 HN
582037 NGUYEN HUU TUAN 12,251,236,785 10,929,445,313 HN
811278 NGUYEN TRUNG THANH 19,845,440,460 19,994,636,939 HN
521941 NGUYEN HONG NHAT 17,400,000,000 8,263,302,500 HN
17053 ONG NGUYEN DUC THANH 9,000,000,000 5,469,613,260 HN
359734 MAI XUAN QUYET 19,643,793,284 20,672,508,393 HN
608572 DINH THI THU GIANG 13,528,103,894 7,098,948,554 HN
626182 TRAN THI THU THUY 54,000,000,000 28,598,965,790 HN
16867 ONG NGUYEN VAN THIENG 16,474,033,149 9,327,600,000 HN
21322 ONG QUACH QUANG THO 16,201,289,171 18,817,660,000 HN
4231 BA NGUYEN THI LAN HUONG 19,770,000,000 17,727,071,823 HP
631 BA TRAN THI HONG HANH 17,165,592,550 8,304,727,071 HN
515291 NGUYEN GIAU SANG 13,903,491,713 14,699,000,000 HN
917441 NGUYEN NGOC THI 12,904,337,122 10,544,130,340 HN
606007 NGUYEN DUC CHUNG 13,531,149,614 8,841,695,749 HN
455803 NGUYEN THANH VIET 74,957,494,338 66,987,180,556 HN
284365 NGUYEN SY THANH 44,370,000,000 43,629,656,867 HN
699263 TRINH THI QUYNH DUONG 18,548,046,801 10,232,917,810 HN
21 ONG TRAN QUY TRUNG 17,200,000,000 16,938,165,746 HN
9951 ONG HA NGOC SON 16,740,088,398 16,854,500,000 HN
583450 NGUYEN NGOC KIEM 13,620,240,084 2,670,000,000 HN
674116 LE THI VAN 13,342,541,436 7,096,250,000 HN
100409 BUI THI VIET HOA 12,713,800,000 11,915,521,156 HN
559023 NGUYEN DOAN HUONG 11,330,000,000 7,785,497,238 HN
438355 NGUYEN THI THU HUONG 9,978,003,651 5,421,675,139 HN
889848 TRUONG HUY HAI 44,435,936,501 40,633,346,000 HN
427157 NGUYEN THI KHANH HUONG 32,200,000,000 29,991,712,707 HN
390501 HOANG THI MY HANH 32,523,949,153 29,945,641,667 HN
864097 NGUYEN MINH NGUYET 12,713,800,000 6,213,500,000 HN
670838 VU THI BICH NGOC 30,259,250,000 51,170,000,000 HN
835023 NGUYEN THI THU HUONG 13,084,197,400 7,032,355,556 HN
11961 BA DO THI THANH 16,662,896,833 9,569,392,404 HN
935985 NGUYEN MINH TRANG 12,488,729,309 11,822,177,997 HN
283282 NGUYEN THI THU HIEN 22,787,292,818 22,350,000,000 HN
234626 TRUONG BINH AN 33,869,536,343 20,005,040,393 HP
631872 LE VAN LANG 13,465,910,677 7,174,988,333 HN
710163 NGUYEN QUANG PHONG 13,232,047,407 7,160,513,900 HN
897712 TRINH THI HONG LE 12,981,968,959 6,949,120,000 HN
763983 DINH THI THANH THUY 140,876,200,000 140,942,818,750 HN
5911 ONG HOANG VAN HUNG 25,960,757,317 13,854,154,271 HN
1622 ONG HA MINH TUAN 23,729,281,768 12,078,700,000 HN
566223 NGUYEN THI HOA 17,421,721,856 10,056,666,667 HN
6119 ONG GIANG TRUNG KIEN 12,227,334,222 21,898,850,000 HN
105123 NGUYEN TAT CU 28,178,435,130 15,079,750,000 HN
850043 THAI NGOC ANH 11,170,000,000 3,696,400,003 HN
14006 ONG LE DINH DAP 9,081,219,056 6,957,585,246 HN
926477 VU NGOC KHIEM 20,086,111,111 34,806,629,834 HN
567202 LE QUANG THAI 28,500,000,000 26,237,569,061 HN
11717 ONG TRUONG QUANG HUNG 20,000,896,528 10,724,630,000 HN
647863 NGUYEN THI HONG LOAN 46,638,979,017 29,780,000,000 HN
19605 ONG VUONG DANG PHUONG 37,304,728,417 47,837,317,132 HN
864402 DINH THI BICH THUY 29,821,493,369 37,242,000,000 HN
627601 NGUYEN TRONG PHU 24,468,368,812 24,528,950,968 HN
19711 BA NGUYEN THI HAI HUONG 18,367,849,864 10,140,555,556 HN
9718 BA VO THI LAN HUONG 16,750,083,124 9,555,020,833 HN
20681 ONG CUNG THANH PHONG 16,232,117,790 20,082,329,306 HN
34489 ONG NGUYEN MANH HUNG 15,812,776,920 3,480,098,121 HN
48809 BA DINH VI LOAN 15,526,125,000 29,564,790,055 HN
157362 NGUYEN THI ANH THU 15,160,786,242 14,550,000,000 HN
168149 TRAN THANH TU 15,100,000,000 7,545,187,500 HN
208310 TA MY LE 15,000,000,000 8,197,717,333 HN
275086 VU QUANG KHANH 14,834,171,271 15,233,000,000 HP
372740 DUONG VAN PHAN 14,464,616,160 6,774,916,667 HN
401885 NGUYEN TIEN NGHI 12,574,033,149 12,670,000,000 HN
918686 PHAN DIEU LINH 12,424,666,667 28,125,888,654 HN
286499 NGUYEN VAN VY 11,559,116,022 6,037,401,515 HN
434400 PHUNG THI THU HA 11,494,594,216 11,908,884,552 HN
567906 DANG MINH CUONG 11,301,104,972 2,000,000,000 HN
418676 TRINH THU HA 8,189,079,150 4,283,211,784 HN
286172 NGO PHU ANH TUAN 14,787,292,818 8,074,555,556 HN
701581 NGUYEN THANH TRA 10,048,909,971 5,183,263,889 HN
118985 NGUYEN THI PHUONG 15,370,000,000 13,323,850,288 HN
38331 BA HA THI HOA 10,075,000,000 21,450,000,000 HN
551873 DO MINH CHINH 31,280,038,450 31,062,061,012 HN
551728 NGUYEN DANG HAI 12,315,383,995 19,300,000,000 HN
109020 TRUONG THANH HUONG 12,115,932,607 12,259,960,808 HN
569634 DANG VIET PHUONG 49,438,674,033 30,228,536,667 HN
468364 TRAN KHANH LINH 20,804,160,000 40,639,251,424 HN
763161 NGUYEN DUC CUONG 19,845,440,460 10,711,592,500 HN
105775 LY TRAN TINH 15,432,186,000 16,220,105,831 HN
636957 LE NGOC LAN 13,452,928,610 11,161,563,183 HN
243797 PHAM CONG THANH 11,585,000,000 - HN
607417 TRAN THU HUYEN 10,046,222,222 17,193,370,166 HN
106379 NGUYEN THI THUY THANH 23,526,852,744 24,014,817,084 HN
28592 ONG PHAN VAN KINH 18,356,275,000 10,075,000,000 HN
42929 ONG HOANG VAN BUNG 15,712,707,182 15,800,000,000 HN
407575 NGUYEN QUOC THANG 14,320,000,000 7,728,796,352 HN
139975 NGUYEN ANH TUAN 18,817,660,000 16,201,289,171 HN
339218 VU MANH TIEN 43,226,968,608 22,239,531,765 HN
535499 NGUYEN THI LUONG 40,151,000,000 20,737,083,333 HN
863211 NGUYEN TIEN VIET 56,943,010,680 43,550,944,444 HN
27058 ONG NGUYEN BAO QUAN 15,974,967,131 16,036,980,000 HN
447776 PHAM HUY HOANG 11,481,375,259 6,036,000,000 HN
514284 NGUYEN THI THUY DUNG 13,910,000,000 2,111,462,500 HN
918194 VU THUY LINH 11,154,553,183 11,003,564,779 HN
26790 ONG NGUYEN DUY CHINH 11,760,580,111 6,152,284,417 HN
805058 KIEU KHAC NHI 88,356,196,118 82,259,918,479 HN
231447 CHE THU HUONG 64,581,023,000 43,550,944,444 HN
150149 NGUYEN VAN CHUNG 23,493,185,240 12,072,500,000 HN
513522 TRAN QUOC HUY 21,216,186,667 18,386,371,426 HN
636276 KAMIZURU MASAYUKI 12,787,280,000 6,220,420,601 HN
316784 CAO QUOC HUNG 12,097,983,047 11,736,289,245 HN
47998 BA VU BICH THUY 15,549,410,422 15,718,684,481 HN
445119 PHAM VAN TUYEN 12,550,319,624 12,839,748,185 HN
862406 NGO THI PHUONG LY 13,031,934,113 7,001,380,555 HN
19497 BA LE HOANG THU HA 16,300,000,000 16,351,668,554 HN
739315 NGUYEN HONG SON 11,920,707,182 10,980,000,000 HN
226511 TRINH THI HUE CHI 66,886,436,618 21,975,265,494 HN
468212 LE THI THU HUYEN 14,080,500,000 26,427,138,274 HP
546321 DUONG MINH DANH 11,348,022,798 6,027,125,000 HN
522875 THAN VAN VINH 50,632,940,415 42,117,700,500 HN
561515 SLAWOMIR PAWEL GRENDA 66,135,926,911 67,095,579,861 HN
660109 LE MINH TUYET 18,524,264,434 10,193,007,500 HN
359841 NGUYEN TIEN DUNG 14,500,000,000 2,034,850,000 HN
369768 HOANG THI NHUNG 14,480,301,083 14,982,121,886 HN
26067 ONG NGUYEN BAC VIET 10,095,171,139 8,448,631,309 HN
116993 NONG HA HAO 106,218,611,111 121,158,370,769 HN
295738 DUONG THI SAU 81,636,238,887 88,497,397,900 HN
39224 ONG DINH QUANG TRUNG 15,752,287,293 15,839,800,000 HN
750421 NGHIEM THI TUYET NGA 12,439,833,333 26,000,000,000 HN
20157 BA TRAN ANH THU 11,804,925,247 5,981,891,299 HN
896078 NGUYEN THI THANH 11,161,563,183 5,879,518,050 HN
822338 LE HOAI HUNG 24,556,281,100 23,687,292,049 HN
438815 DINH THI HUONG 14,218,697,159 15,073,350,000 HN
18031 BA NGUYEN THI BICH HANH 16,433,922,652 9,301,844,500 HN
2766 ONG LE HONG AN 26,100,000,000 23,775,138,122 HN
870488 LUONG XUAN HA 86,673,905,507 85,032,386,481 HN
419915 LAM HONG HUYEN 62,487,393,876 50,300,000,000 HN
23791 ONG LE THANH XUAN 11,777,113,691 5,603,472,222 HN
141585 NGUYEN TRUNG KIEN 12,000,000,000 10,820,441,989 HN
301345 LUU THI HUE 8,260,250,543 6,655,773,053 HN
436014 NGHIEM THI LIEN 14,230,180,000 20,163,070,876 HN
18680 ONG NGUYEN MANH HUNG 8,940,000,000 8,653,922,652 HN
334822 DO TAT CUONG 41,524,133,314 41,280,569,200 HN
642743 TRINH MAI NGUYEN 13,445,500,000 5,721,132,878 HN
888232 NGUYEN LINH PHUONG 13,000,000,000 4,420,333,356 HN
450838 NGUYEN NGOC THANG 12,440,200,000 24,428,337,041 HN
424898 NGUYEN THI TOAN 47,071,823,204 28,941,219,444 HN
914826 DAO THU HA 21,513,071,219 20,118,872,729 HN
39541 ONG LE TIEN TUYEN 15,750,000,000 7,396,578,833 HN
214990 TRAN NAM TRUNG 12,590,000,000 12,070,784,981 HN
13181 BA TRUONG THI VIET HA 18,170,000,000 10,060,966,667 HN
302593 TRINH HONG HA 10,060,545,960 5,396,000,000 HN
859870 NGUYEN SONG TOAN 12,295,849,844 7,427,622,747 HN
632 ONG NGHIEM MINH THANG 17,165,592,550 5,026,125,000 HN
482381 DANG MINH DUC 67,200,000,000 63,834,254,144 HN
613417 DANG CAO NAM 60,023,677,500 71,313,843,035 HN
658187 HIGUCHI NORIHITO 53,927,335,833 34,068,048,633 HN
483175 PHAM DANH TIN 50,632,940,415 56,176,535,185 HN
576358 NGUYEN THI THU HA 50,300,000,000 62,218,441,989 HN
474440 DANG KIM CHUNG 42,493,422,815 42,639,864,303 HN
930373 VU QUOC HUNG 41,080,662,983 40,520,000,000 HN
601210 DINH THI MY NINH 28,931,972,161 15,230,237,500 HN
8983 ONG LE MINH 25,828,064,852 13,656,975,000 HN
640486 HOANG THI THOA 23,311,049,724 48,700,000,000 HN
429697 TRAN THI THANH HUONG 20,715,555,556 41,972,284,000 HN
131997 NGUYEN TUAN ANH 20,367,045,058 20,076,984,373 HN
913464 DUONG THI ANH 19,952,038,604 10,672,833,333 HN
913385 BUI NGOC BAO 19,830,210,000 10,847,000,000 HN
652390 VU DUY DU 18,853,244,767 10,306,666,667 HN
532450 LE QUYNH NGA 18,400,000,000 17,701,657,459 HN
587698 PHAM DUY NINH 18,112,840,000 33,552,683,680 HN
180260 LE CHI DUNG 17,872,636,375 16,726,750,066 HN
11962 BA DINH THI MINH NGUYET 16,660,773,481 17,170,000,000 HN
13128 ONG NGUYEN NGOC KIEN 16,603,989,097 16,491,200,711 HN
23146 BA NGUYEN QUYNH UYEN 16,110,497,778 30,642,896,533 HN
125522 LE HOANG THUY LINH 15,331,000,000 17,337,092,359 HN
329846 TRAN QUOC DUNG 14,633,900,000 6,740,088,333 HN
367429 DANG DINH CUONG 14,491,342,541 12,715,000,000 HN
370530 NGUYEN THI HUYEN 14,476,879,097 13,071,173,828 HN
421901 NGUYEN ANH TUAN 14,281,767,956 16,500,000,000 HN
444234 NGUYEN THI HONG ANH 14,184,025,093 7,676,822,222 HN
463578 NGUYEN DONG HUNG 14,086,938,121 7,605,976,389 HN
471878 DINH THI MINH HAU 14,059,965,537 13,000,000,000 HN
509773 LE THAI DUONG 13,932,750,000 6,337,537,500 HN
661742 NGUYEN THI THU PHUONG 13,364,028,590 13,657,506,860 HN
142973 VU THUY LIEN 12,599,600,668 10,030,000,000 HN
328888 TRAN ANH TUAN 12,149,171,271 12,500,000,000 HN
5392 ONG HOANG NGOC DINH 11,875,197,429 5,976,124,306 HN
11098 ONG TRAN VAN HOP 11,840,612,923 6,135,278,333 HN
599327 NGUYEN NHU CUONG 11,272,928,177 5,963,993,750 HN
486349 TRINH HOANG NGOC BICH 11,024,309,392 5,776,633,772 HN
559077 TRAN VU BINH 9,910,275,000 10,099,511,111 HN
8684 BA PHAM THI TUYET MAI 9,900,000,000 8,730,343,029 HN
723371 LE THI LAN PHUONG 9,650,000,000 9,574,947,033 HN
3295 BA NGUYEN THI LAN PHUONG 9,400,000,000 9,365,193,370 HN
525817 NGUYEN BICH HA 8,150,000,000 7,614,596,515 HN
49516 BA CONG THI SON 23,550,464,314 24,683,265,186 HN
873977 NGUYEN THIEN PHUONG MAI 24,545,883,862 12,072,500,000 HN
16072 ONG DAO DUC THUAN 9,000,000,000 25,899,447,514 HN
710370 NGUYEN THI HUONG GIANG 18,212,143,586 9,884,971,107 HN
459145 NGUYEN DUY VU 11,460,745,866 14,257,036,756 HN
590944 HOANG ANH TUAN 20,155,158,611 37,252,195,322 HN
829235 NGUYEN THI HONG LAN 87,200,000,000 51,765,193,370 HN
309094 NGUYEN TIEN CUONG 25,000,000,000 24,861,878,453 HN
676422 NGUYEN THANH LAN 30,242,000,000 27,526,180,558 HN
581417 LE THI NGOC ANH 26,560,565,834 10,061,656,496 HN
181041 DUONG QUYET THANG 34,110,180,000 52,200,000,000 HN
27291 ONG NGUYEN VAN DIEP 15,974,592,807 16,088,824,367 HN
547314 LE DANG AN 13,767,684,977 12,639,915,381 HN
704223 KAORU UEHARA 47,315,400,000 42,952,450,829 HN
417478 NGO THI VAN ANH 12,466,678,906 13,000,000,000 HN
706706 TRAN THI SOA 12,066,519,337 6,307,668,167 HN
651834 BUI DUONG HUONG LY 11,238,674,033 5,935,716,306 HN
451135 TRAN THI MINH HANG 11,471,661,667 22,053,478,389 HN
311130 TRAN VAN MINH 14,700,345,028 8,036,511,111 HN
24611 BA VU THI HIEN 16,051,962,168 5,033,625,000 HN
103953 NGO QUY CHAU 15,460,000,000 29,448,185,666 HN
859212 DANG THI HANG 29,849,915,791 32,643,778,553 HN
505387 NGUYEN TUAN ANH 11,389,245,258 22,493,254,144 HN
11591 ONG LUONG HAI SINH 66,600,000,000 52,093,055,556 HN
518606 NGUYEN VIET LICH 31,500,000,000 16,931,152,270 HN
342477 CU DUC DOC 19,956,658,562 10,684,209,933 HN
640332 NGUYEN THI LE HUYEN 19,932,728,995 19,124,582,749 HN
121756 NGUYEN ANH TOAN 15,351,823,204 15,630,000,000 HN
560402 DANG THI TUYET MINH 12,315,383,995 6,483,016,667 HN
24969 ONG NGUYEN THANH BINH 11,059,053,006 6,286,104,444 HN
258542 NGUYEN TRONG HAI 8,296,666,042 7,145,713,451 HN
209650 DINH GIA NOI 25,101,138,889 14,082,376,389 HN
46078 BA HUYNH THI MAI 15,600,000,000 14,719,337,017 HN
25202 ONG VUONG XUAN CUONG 16,036,980,000 9,017,541,457 HN
524727 KIEU XUAN THUY 79,733,905,370 83,800,000,000 HN
335603 DOAN THINH TRUONG 11,528,674,889 6,036,425,000 HN
2026 BA HOANG LE THUY 9,460,000,000 9,310,683,852 HN
538796 NGUYEN QUANG TRUNG 11,358,085,202 8,385,033,179 HN
478574 DINH XUAN GIANG 72,017,166,667 78,444,558,246 HN
21656 BA DOAN THI BICH NGOC 16,197,895,492 10,623,731,193 HN
25206 ONG PHAM VAN LAM 11,766,251,693 10,280,810,754 HN
18740 ONG TRINH XUAN QUANG 11,809,624,423 7,976,810,471 HN
47939 ONG LUU CHI CUONG 15,551,653,013 8,677,600,000 HN
6271 ONG LE DAC TUAN 16,926,917,002 9,946,867,500 HN
19987 BA DANG LINH CHI 19,130,814,010 1,683,607,918 HN
117216 NGUYEN THANH LONG 18,468,986,440 10,864,672,314 HN
15256 ONG HOANG HA ANH 16,507,736,148 15,139,699,377 HN
25243 BA VU THI THU HUONG 16,034,828,923 10,362,888,889 HN
621699 TRAN VAN QUYEN 13,500,000,000 2,190,833,333 HN
900241 NGUYEN HOANG GIANG 12,967,318,333 12,763,645,821 HN
754380 NGUYEN THANH LAM 12,352,988,632 6,508,200,000 HN
845334 HOANG VU THUY LINH 12,072,500,000 23,428,393,470 HN
807196 DINH TUAN HONG 11,035,911,602 5,782,822,917 HN
30426 ONG CAO VAN CUONG 8,660,000,000 7,620,773,481 HN
33675 BA NGUYEN THUY HANG 22,248,276,511 19,285,262,218 HN
23065 ONG DOAN MANH DUONG 16,111,731,667 30,665,994,632 HN
602113 TRAN BAO GIAM 11,269,338,248 5,957,928,472 HN
520030 DO THI KIM THANH 12,376,260,000 23,062,025,000 HN
463364 TRAN HOANG DUC 11,448,563,536 6,035,500,000 HN
20694 ONG NGUYEN THANH TU 16,228,784,627 9,062,155,000 HN
619831 PHAM ANH HUNG 18,192,260,896 10,075,000,000 HN
553329 TRAN KIM TUAN 11,028,176,796 10,450,000,000 HN
235129 NGUYEN VIET HOA 10,043,333,333 18,600,000,000 HN
640645 PHAM DANG PHU 11,244,320,974 22,298,342,541 HN
19916 ONG LE NGUYEN TUONG 16,270,500,000 30,784,530,387 HN
787130 NGUYEN KIM TRIEU 70,195,000,000 68,787,624,309 HN
254729 DANG ANH QUAN 14,883,994,444 13,984,790,055 HN
322978 BUI DUC ANH 10,060,416,667 17,887,973,353 HN
162852 NGUYEN THI KIM OANH 15,141,234,336 3,695,143,800 HN
294760 PHAN DUC HIEU 33,546,052,193 18,140,647,556 HN
691601 HOANG THANH HUONG 30,182,500,000 48,502,590,272 HN
844365 NGUYEN DINH OANH 29,945,641,667 32,523,949,153 HN
973 ONG VU TIEN CONG 26,348,702,487 13,999,725,000 HN
1755 ONG DOAN TIEN DUNG 26,237,569,061 28,500,000,000 HP
379013 NGUYEN THI NGOC MINH 23,153,716,667 43,671,823,204 HN
385808 LE THI THANH A 20,127,716,483 19,732,217,327 HN
588889 VU BAO TRUNG 19,668,508,287 20,000,000,000 HN
318188 NGUYEN KHAC HOAN 19,183,068,603 7,903,770,833 HN
579721 DO THI NGOC THUY 19,180,525,223 12,981,968,959 HN
422339 NGUYEN MINH PHUC 17,400,000,000 14,642,817,680 HN
1107 ONG TRAN VIET HUNG 17,150,000,000 10,024,413,248 HN
32479 ONG DO QUOC HUY 15,817,144,656 18,099,786,548 HN
41733 ONG NGUYEN CHI DUNG 15,722,775,152 16,176,989,598 HN
385893 PHAM DUC HUNG 14,400,000,000 12,889,502,762 HN
539910 PHAM TUAN VU 13,832,831,159 6,105,588,322 HN
836544 DAO PHUONG HOA 13,078,779,351 13,333,145,168 HN
442116 TONG THI BICH HONG 12,072,500,000 23,622,715,722 HN
117963 NGUYEN THUY DUONG 11,663,649,660 5,698,809,722 HN
800624 LE THE BA 10,048,462,500 8,888,956,487 HN
141764 KIEU DIEU THU 9,987,593,345 5,423,500,000 HN
45409 ONG NGUYEN HUY TRUNG 9,944,751,381 5,413,541,667 HN
12504 BA NGUYEN THI THU HUYEN 9,102,931,840 9,098,437,364 HN
20554 BA NGUYEN THI KIM LIEN 8,879,176,338 8,625,857,929 HN
25789 ONG NGUYEN HUU PHU 8,700,000,000 8,285,082,873 HN
1824 ONG NONG THANH BO 17,100,000,000 16,203,314,917 HN
686497 PHAM PHUONG NGA 12,200,000,000 11,859,116,022 HN
323318 VU THI NAM 22,253,887,290 20,723,871,006 HN
887384 NGUYEN DUC MINH 20,634,543,925 20,411,273,671 HN
653755 VU VAN PHONG 17,727,071,823 19,770,000,000 HN
914118 DINH THI NGA 12,925,599,955 6,928,180,470 HN
587919 NGUYEN KHANH HUNG 10,044,777,778 17,174,204,972 HN
128970 NGUYEN NHU THO 8,400,000,000 8,349,171,271 HN
504065 NGUYEN CAO DIEN 31,600,000,000 21,522,099,448 HN
593399 PHAM THU HANG 19,803,810,000 7,796,751,356 HN
480909 BUI NANG DIEN 31,829,739,491 40,281,122,812 HN
11977 ONG NGUYEN TIEN CUONG 38,022,178,732 20,280,111,250 HN
800994 TON LAM TUNG 18,887,200,867 21,006,506,913 HN
294076 NGUYEN THI BICH NGOC 101,188,055,556 86,432,870,771 HN
752425 TA TIEN LUAT 53,879,667,637 37,247,150,000 HP
627596 PHAN DUC THUAN 13,483,517,337 6,268,705,477 HN
819774 NGUYEN QUANG VINH 19,889,502,762 20,000,000,000 HN
675122 DO THI ANH TUYET 59,000,000,000 43,646,483,750 HN
243500 NGUYEN VAN THANG 40,193,152,295 40,492,505,624 HN
23676 BA LE THUY HANG 16,085,856,354 9,051,615,000 HN
699991 NGUYEN THI QUYNH HOA 10,044,777,778 17,162,525,574 HN
14687 ONG NGUYEN TRUNG KIEN 9,925,255,298 5,411,819,444 HN
153932 DOAN NGOC THAI 8,373,000,000 8,326,740,331 HN
658415 NGUYEN THU NGA 42,031,436,464 39,826,000,000 HN
386935 TRAN VAN LANH 24,900,552,486 12,854,408,853 HN
557568 NGUYEN HUY BACH 13,714,829,408 14,850,212,754 HN
611888 NGUYEN NGOC KHANG 30,766,395,290 5,278,947,222 HN
24477 ONG VU XUAN THANG 8,740,000,000 9,193,082,287 HN
44072 BA NGUYEN THI THU HA 11,700,000,000 12,345,527,492 HN
565651 NGUYEN THAI GIANG 10,047,361,111 17,232,865,174 HN
286645 TRAN XUAN SINH 14,780,000,000 13,836,464,088 HN
30865 BA NGUYEN THI HOA 15,868,592,732 8,982,416,667 HN
557951 TRUONG HA GIANG 20,284,518,749 10,805,027,778 HN
8547 MR NGUYEN HUY THANG 38,499,026,057 37,677,512,638 HN
24844 BA PHAM THI HONG 12,614,640,884 6,645,395,556 HN
38099 ONG NGUYEN VAN DUNG 42,287,659,951 32,793,238,701 HN
427817 NGUYEN XUAN TU 12,076,505,333 23,721,838,282 HN
6352 ONG LE HUU THUONG 11,865,553,505 5,579,500,000 HN
43311 ONG NGUYEN QUOC CUONG 8,589,207,417 9,091,833,227 HN
20303 BA DINH THI XUAN THUY 21,906,290,000 42,541,436,464 HN
870730 DANG THANH HANG 10,122,107,612 13,557,788,786 HN
630767 DO THI THU HA 22,328,018,591 12,070,500,000 HN
915305 NGUYEN THU HANG 20,838,062,388 8,677,600,000 HN
545930 TRAN HOAI NAM 17,920,911,602 19,245,000,000 HN
565410 TRUONG MANH CUONG 12,133,311,974 13,428,172,472 HN
132669 NGUYEN KIM THAO 15,314,229,235 26,500,000,000 HP
33710 ONG TA THANH HUNG 23,926,143,156 26,767,772,352 HN
755699 PHAM QUANG HOA 13,150,000,000 6,196,580,833 HN
122778 NGUYEN THI THANH HAI 8,403,000,000 9,400,430,939 HN
895582 HA THI BICH HANG 27,087,466,402 29,020,000,000 HN
456161 LE THI THANH HUYEN 19,893,222,069 20,000,000,000 HN
406798 CHU HOANG LAM 14,322,141,314 7,031,344,444 HN
682067 NGUYEN THI BICH HAI 42,049,447,514 43,700,000,000 HN
592690 NGUYEN MINH HOANG 66,984,000,000 50,300,000,000 HN
302697 TRINH PHUONG THAO 19,432,006,987 16,497,376,212 HN
169155 BUI THI TUYET HANH 22,744,052,034 20,129,861,683 HN
194870 PHAM XUAN RANG 15,019,182,975 22,440,000,000 HN
14174 ONG VO HAI NAM 9,059,797,456 11,351,704,487 HN
410960 HOANG TRUC PHONG 14,309,392,265 7,782,024,510 HN
296431 TO QUANG CHINH 14,756,685,083 8,053,466,667 HN
13879 ONG NGUYEN VAN NGOC 16,586,348,986 21,883,693,464 HN
162657 BUI LE CUONG 34,460,000,000 19,241,658,333 HN
12077 ONG VU TUNG LAM 9,105,000,000 9,750,409,423 HN
270235 VI DUC MINH 11,568,607,804 12,766,353,514 HN
103782 DANG VIET HA 18,102,677,673 20,902,422,222 HN
938478 NGUYEN PHUONG THAO 12,847,453,932 17,400,000,000 HN
551609 DO THI NGA 19,823,651,435 10,060,833,333 HN
20165 ONG TRAN THUC 40,520,000,000 41,080,662,983 HN
16648 ONG NGUYEN MINH TU 37,795,624,760 38,954,160,793 HN
840282 LUONG THI KIM THANH 23,938,434,374 24,670,546,571 HN
1795 ONG PHAN THANH HAI 23,181,571,306 22,103,396,570 HN
722281 TRAN HOANG BACH 21,883,693,464 11,068,200,000 HN
839563 TRAN BAO TU 19,273,268,508 20,400,000,000 HN
324607 BUI THI HUONG 18,557,763,776 18,224,068,093 HN
166176 THANH TIEN DINH 17,717,959,847 18,085,843,259 HN
733843 LUU DINH TUAN 17,661,688,291 10,056,666,667 HN
24800 ONG PHAN CHI HIEU 16,050,000,000 11,319,543,867 HN
31695 ONG NGUYEN ANH TUAN 15,840,000,000 5,030,208,333 HN
45121 ONG TRAN VAN LUU 15,640,000,000 8,404,601,353 HN
49110 ONG VU DINH DUNG 15,515,000,000 14,482,161,878 HN
105328 NGUYEN HA TUAN 15,450,000,000 14,826,934,734 HN
116341 NGUYEN MINH CHAU 15,395,945,028 8,561,655,333 HN
215113 LE NGOC ANH 14,996,427,560 24,572,550,391 HN
346692 LE BICH NGOC 14,530,838,979 16,437,495,592 HN
514570 LE QUANG DUNG 13,909,000,000 10,184,776,205 HP
546462 NGUYEN TIEN HAI 13,780,092,093 7,395,950,694 HN
546766 NGUYEN THU THUY 13,768,809,109 17,000,000,000 HN
684635 TA DUY HIEN 13,307,000,000 6,221,663,078 HP
878843 NGUYEN THI KIEU ANH 13,000,000,000 5,442,360,221 HN
441156 TRAN THI KHANH LY 12,710,000,000 6,639,215,000 HN
869798 LAM PHUONG NGA 12,356,170,712 14,589,604,713 HN
749886 DANG ANH DUNG 12,207,237,569 6,418,810,598 HN
919860 HOANG QUOC TINH 12,071,000,000 23,361,127,482 HN
3648 BA TRAN THI TUYET MAI 11,881,215,470 11,500,000,000 HN
11108 ONG TRAN SY TIEN 11,839,068,876 6,196,725,000 HN
721735 CHU THI CUC 11,200,000,000 5,776,633,772 HN
38248 BA VU THI MAI HUONG 11,054,538,123 8,595,182,517 HN
502016 DANG THI BICH LIEN 10,060,000,000 17,357,000,000 HN
7343 ONG PHAM DUC BINH 10,037,164,254 5,427,326,389 HN
19242 ONG DANG VU PHONG 8,933,000,000 8,708,750,088 HN
795247 TRAN KHANH 10,100,000,000 7,674,033,149 HN
847208 VU THI THIEU 8,050,000,000 3,151,602,210 HN
31102 ONG NGUYEN HONG QUAN 27,647,726,390 27,346,898,074 HN
323473 PHAN TUAN ANH 14,650,000,000 7,646,465,556 HN
3155 BA DINH THI THU GIANG 9,406,330,883 7,927,680,747 HN
46094 ONG VU THANH PHONG 12,470,000,000 5,426,250,000 HN
225815 NGUYEN HAI TRUNG 23,460,487,037 27,397,974,916 HN
629662 NGUYEN QUOC HUNG 20,610,000,000 41,400,000,000 HN
20902 ONG NGUYEN KIEN CUONG 37,122,790,413 38,024,556,500 HN
17067 ONG TRAN BAO SON 16,467,000,000 3,344,806,630 HN
25239 ONG NGUYEN NGOC THANH 16,034,828,923 19,344,268,450 HN
849314 NGUYEN GIA TIEN 8,024,100,301 8,325,186,895 HP
226944 HA THI THU HA 14,973,199,027 7,605,976,389 HN
146848 NGHIEM THI LAN 34,806,629,834 20,086,111,111 HP
1465 ONG DUONG VAN TIEN 26,292,619,080 27,205,002,210 HN
603818 NGUYEN DUY DONG 13,550,000,000 5,533,000,000 HN
634067 PHAM QUOC VIET 13,455,829,501 17,150,000,000 HN
466935 LE NHU QUYNH 12,431,424,077 5,493,842,240 HP
32681 ONG DOAN ANH TUAN 10,083,927,525 21,474,294,566 HN
614130 LAM VAN DOAN 18,260,000,000 9,833,440,903 HN
598619 LA THI LAN HUONG 20,151,985,764 37,122,790,413 HN
783601 QUACH TRUNG GIAP 19,000,000,000 22,433,701,657 HP
704627 PHAM DO HA TRUNG 30,178,250,000 48,009,705,354 HN
387702 THAI MANH CUONG 17,872,699,758 18,130,593,750 HN
730136 TRAN THI HOA 18,200,000,000 10,852,500,000 HN
313314 NGUYEN NGOC DUONG 14,700,000,000 8,044,000,000 HN
247562 BUI CAM VAN 10,000,000,000 12,254,143,646 HN
11141 BA PHAM THI PHUONG LAN 9,127,106,283 9,029,097,248 HN
906014 NGUYEN THANH LONG 19,205,000,000 3,319,332,500 HN
635038 NGUYEN DUY DUC 18,021,354,047 10,062,135,000 HN
47557 ONG DANG VAN THO 15,562,853,168 14,291,890,857 HN
278208 DO QUOC HUNG 14,806,493,517 7,042,875,000 HN
617204 DO VAN NHUONG 12,069,800,000 23,322,651,934 HN
348674 NGUYEN THI KIM PHUONG 18,467,292,818 19,357,000,000 HN
2959 ONG DANG KIEU HUNG 17,045,611,861 14,293,495,989 HN
14582 ONG BUI VIET HUNG 10,120,000,000 9,822,375,691 HN
10949 ONG NGUYEN MANH HA 10,950,000,000 6,210,450,000 HN
135936 HA THI HOAI THU 12,342,318,916 6,494,183,333 HN
33415 ONG NGUYEN HUY THIEM 8,630,872,000 5,927,038,563 HN
863154 LE TUNG HOA 21,760,000,000 42,049,447,514 HN
236139 PHI DUC TUAN 64,127,527,146 55,585,204,656 HN
20254 ONG NGUYEN XUAN DOANH 28,406,652,360 11,293,888,889 HN
688027 NGUYEN THUY LOAN 13,293,957,834 13,390,623,019 HN
670804 DAU PHI CONG 70,000,000,000 386,740,331 HN
11976 ONG NGUYEN ANH TUAN 9,106,000,000 9,032,980,824 HN
1760 BA LE THI THANH HUYEN 39,933,993,536 20,721,833,333 HN
888111 NGUYEN THI THU HUONG 13,000,000,000 4,525,462,500 HN
34163 ONG NGUYEN DAI BACH 10,030,207,011 5,029,277,778 HN
105357 LE THI THANH HUONG 11,675,648,188 6,089,419,954 HN
915920 VU VAN DONG 22,167,361,821 22,721,449,331 HN
822115 NGUYEN DANG DUNG 20,000,000,000 10,642,963,333 HN
903626 TRAN HOAI ANH 12,956,503,702 13,325,000,000 HN
549951 KIEU HOANG TUAN 70,254,155,045 55,891,150,000 HN
817992 NGUYEN TUAN ANH 19,383,246,778 10,364,000,000 HN
17906 ONG NGUYEN TIEN MINH 16,437,253,917 9,327,600,000 HN
929921 NGUYEN XUAN DONG 67,095,579,861 66,135,926,911 HN
646876 NGUYEN MANH HUNG 11,241,686,881 5,937,492,400 HN
748427 VUONG THI MINH HIEU 11,197,243,104 5,424,569,444 HN
171395 LUONG THI THU HA 20,280,111,250 38,022,178,732 HN
1846 ONG HUYNH THE TRUNG 12,211,482,484 5,031,458,333 HN
877142 DAO XUAN BAN 42,162,602,776 39,187,000,000 HN
152040 NGUYEN THANH LE 15,190,000,000 14,640,055,249 HN
331094 TRAN THI THU OANH 18,852,193,247 10,306,666,667 HN
301249 PHAN NHU TUAN 18,483,224,216 18,598,368,000 HN
620430 CHU DINH NANG 13,500,000,000 5,472,786,035 HN
627362 HOANG THI KIM DUNG 13,486,016,667 25,592,917,209 HN
455998 NGUYEN THAC HOANG 61,839,764,006 50,334,166,667 HN
3466 BA TRAN THI XUAN 9,400,000,000 9,759,116,022 HN
547812 THAI HONG NHUNG 13,767,684,977 6,669,720,658 HN
7700 BA NGUYEN QUYNH CHI 20,280,111,250 37,453,891,851 HN
834699 NGUYEN HONG MAI 18,593,859,104 17,107,069,861 HN
105369 DANG THE HOANG 15,450,000,000 8,113,084,061 HN
904245 NGUYEN VAN HUY 18,639,133,100 10,271,231,246 HN
21629 ONG NGUYEN XUAN THINH 8,827,555,000 8,840,024,653 HN
25504 BA DUONG THU TRANG 11,762,363,878 10,696,266,959 HN
607718 LE THI THANH THUY 70,195,000,000 53,558,333,333 HN
521624 NGUYEN MINH DUC 43,375,138,122 35,150,000,000 HN
168443 DINH THI BAO NGOC 34,280,000,000 10,008,397,790 HN
574673 NGUYEN THI THAO 24,200,000,000 5,481,767,956 HN
442010 MAI HOA VIET 18,680,786,316 10,303,333,333 HN
290161 DINH THI HA 18,015,219,865 32,612,486,188 HN
683232 NINH VIET KHAI 18,000,000,000 16,505,763,122 HN
3194 ONG DOAN NGOC HOAN 17,018,960,000 33,579,000,000 HN
23222 ONG NGUYEN TIEN THANG 16,109,658,793 15,985,453,894 HN
37750 ONG NGUYEN TUAN 15,764,649,467 14,694,367,814 HN
105333 BUI XUAN TUYET 15,450,000,000 8,597,056,875 HN
551973 NGUYEN THI LUYEN 13,745,000,000 9,691,145,153 HN
663745 NGUYEN XUAN HAI 13,361,388,414 10,835,794,221 HN
796776 NGUYEN MANH HUNG 13,118,425,230 7,039,375,000 HN
461911 DINH THI THOM 11,448,609,489 6,035,650,000 HN
496004 NGUYEN THI QUE ANH 11,400,000,000 5,733,440,000 HN
651920 NGUYEN HAI VAN 11,051,000,000 5,030,000,000 HN
507574 HOANG THI NGHIA 10,045,833,333 17,179,520,952 HN
126598 TRAN VAN LONG 9,930,000,000 6,449,723,757 HN
8516 BA DO THI HOA 9,200,000,000 9,318,016,575 HN
22685 ONG NGUYEN CONG HOAN 16,145,909,772 10,358,375,000 HN
12988 ONG NGUYEN MANH CUONG 25,725,572,221 10,684,209,933 HN
410584 NGUYEN DANG SON 10,000,000,000 5,092,000,000 HN
573964 TRAN QUOC TRUNG 12,156,838,581 15,760,549,487 HN
35084 BA DINH THI LINH HUONG 11,045,206,848 5,723,753,368 HN
5852 ONG VU QUANG HUY 9,317,729,500 9,521,100,453 HN
663212 NGUYEN THI THANH THUY 12,502,861,400 6,539,908,194 HN
145650 MAI VINH 34,821,049,955 20,088,000,000 HN
26498 BA DINH THI HIEN 28,551,424,309 15,122,138,889 HN
524942 NGUYEN DINH TUAN 19,893,775,000 33,732,924,070 HN
859876 PHAM LUU LY 19,180,525,223 6,949,120,000 HN
369251 VU DINH KHUONG 18,680,786,316 18,881,902,184 HN
886470 DO THANH DANH 13,000,000,000 5,446,625,000 HN
402168 LE PHUONG DUNG 10,035,000,000 5,227,702,572 HN
118024 LE THI KIEU THANH 8,437,177,952 7,287,587,217 HN
812211 PHAM MANH QUAN 21,000,000,000 150,836,250 HN
715538 NGUYEN DINH QUAN 11,202,762,431 5,921,795,903 HN
576201 DANG KHANH TOAN 13,651,933,702 13,500,000,000 HN
520545 LE THANH HIEN 41,328,152,893 34,226,674,839 HN
245 ONG DAO CHI CUONG 40,000,000,000 18,640,500,000 HN
49530 ONG GIANG SEO PHU 35,576,745,068 29,457,760,892 HN
712757 TRAN THI THANH DIEP 18,500,000,000 10,062,688,889 HN
44269 ONG LUU VAN HAI 15,661,066,667 30,002,486,188 HN
168369 HOANG TRUNG DUNG 15,100,000,000 6,213,500,000 HN
517323 BUI THI BICH THUY 12,415,566,667 24,232,870,511 HN
158 ONG BUI QUANG THAI 26,500,000,000 25,221,827,517 HN
35195 BA BUI THI LY 24,106,563,750 11,501,191,617 HN
101569 VU THI DIEU THUY 10,000,000,000 5,178,888,889 HN
536839 PHAM GIA ANH 11,102,473,048 21,999,447,514 HN
890216 NGUYEN TUAN HAI 12,998,000,000 6,212,333,333 HN
586145 TRINH THANH VINH 54,341,153,000 37,979,472,222 HN
323145 LUU DANH DUC 20,859,039,233 11,668,053,333 HN
18503 ONG TRINH AN PHONG 16,400,000,000 8,449,210,000 HN
877926 PHAM THI THANH HUONG 10,046,222,222 23,000,000,000 HN
522972 NGUYEN HONG KIEN 26,801,564,865 28,990,622,500 HN
603161 VU DUC THIEN 18,589,167,127 18,719,000,000 HN
335029 PHAM VAN GHI 14,594,404,912 26,793,930,511 HN
17596 ONG LE HAI SON 8,982,382,546 5,839,787,884 HN
597245 NGUYEN VAN TIEN 19,400,897,169 10,062,000,000 HN
39364 BA TRAN NGOC QUYEN 20,259,836,430 20,049,241,630 HN
495361 VU THAI HA 61,198,246,717 58,168,551,244 HN
692090 LUONG TU ANH 49,155,213,260 47,000,000,000 HN
380384 DO DUY HOAN 14,425,000,000 5,424,569,444 HN
251284 DUONG VAN MANH 10,000,000,000 3,096,075,000 HN
530869 NGUYEN VAN KHIEN 10,054,000,000 5,435,597,222 HN
358468 NGUYEN THI VAN 14,500,000,000 10,060,083,333 HN
495094 NGO THI THU DUNG 11,050,000,000 15,396,000,072 HN
452338 NGUYEN THI HIEN NGOC 44,480,581,768 70,052,900,000 HN
512229 PHO DUC TAI 13,917,450,870 15,739,697,404 HN
301593 HOANG VAN SANG 21,327,562,935 HN
15515 ONG NGHIEM XUAN HONG 17,900,552,486 18,000,000,000 HN
262449 DAO XUAN HOA 12,589,633,333 24,603,438,398 HN
462933 LAI VINH LONG 43,671,823,204 43,300,000,000 HN
471363 NGUYEN ANH TUAN 31,988,630,262 17,557,387,500 HN
23219 ONG DO HOANG PHUONG 25,498,342,541 20,300,000,000 HN
852963 DO THI THUY NGA 24,550,904,829 10,738,973,349 HN
540333 NGUYEN ANH TUAN 13,832,596,685 7,441,625,000 HN
5972 BA NGUYEN THI MINH TAM 9,302,790,000 8,932,383,315 HN
705175 NGUYEN VAN KHANH 13,238,005,000 5,848,250,482 HN
123058 HO VIET DUNG 11,660,953,270 6,083,770,024 HN
348057 NGUYEN THI PHI HANG 14,521,801,904 8,031,899,360 HN
711726 NGUYEN THU HANG 12,500,000,000 11,767,955,801 HN
876291 NGUYEN VAN LE 41,280,569,200 41,524,133,314 HN
296280 LE THI NGOC 176,212,388,888 89,524,393,185 HN
892722 LE DUC MINH 51,104,300,000 48,502,590,272 HN
680051 DAO DUC DONG 49,554,909,065 30,138,666,667 HN
894558 LE NGOC HIEN 47,409,325,967 50,300,000,000 HN
327223 NGUYEN HONG HANH 44,892,810,924 46,997,775,129 HN
494079 NGUYEN XUAN LAP 43,344,297,607 20,804,160,000 HN
694299 PHAM HOANG ANH 40,738,629,988 34,066,546,438 HN
1953 ONG DO VIET ANH 39,857,910,040 41,469,690,245 HN
19106 BA NGUYEN THI LIEN HOA 37,453,891,851 38,022,178,732 HN
314041 PHAM HONG QUANG 33,322,672,486 33,650,000,000 HN
530858 BUI THI BINH 31,450,961,775 28,967,530,160 HN
890365 NGUYEN VAN THI 29,448,185,666 35,736,396,962 HN
44793 BA LAI THI HUONG 28,275,642,537 15,090,625,000 HN
181216 DUONG VAN MINH 28,098,021,516 29,784,067,686 HN
415257 PHAN DUC HUNG 27,202,164,553 26,809,088,315 HN
23152 ONG TA ANH TUAN 25,500,000,000 13,488,561,615 HP
631452 LE THI HUONG THUY 24,590,000,000 23,658,950,276 HN
444192 TRINH THAI THONG 21,954,623,000 10,754,388,889 HN
911745 DO MANH CUONG 21,898,850,000 12,227,334,222 HN
472090 TRUONG THI THU HUYEN 20,943,600,000 15,285,886,726 HN
546306 NGUYEN THI THU NGAN 20,411,602,210 21,150,000,000 HN
710366 TA PHUONG TRA 20,300,000,000 19,672,928,177 HN
437045 BUI TRUNG DUNG 20,092,444,444 36,411,345,890 HN
332130 NGUYEN QUOC HUNG 19,746,525,598 10,566,937,500 HN
591512 NGUYEN THANH HUYEN 19,556,183,333 9,284,771,062 HN
903165 NGUYEN VAN THANH 18,960,000,000 10,818,111,111 HN
917789 NGUYEN HOANG GIANG 18,719,000,000 10,266,642,944 HN
651595 VU VAN CONG 18,492,212,170 10,099,821,667 HN
875631 PHAM THI NHUNG 18,300,946,233 9,082,350,000 HN
19528 ONG PHAM VU HUNG 17,908,841,604 8,726,356,066 HN
611949 TRAN THI THANH PHUONG 17,864,687,500 32,588,677,845 HN
19585 BA VU THI THUY NGA 17,327,090,696 10,047,361,111 HN
11568 ONG NGUYEN DUC HUNG 16,680,322,778 7,868,812,497 HN
21152 BA NGO THI NGOC KHANH 16,207,182,320 9,057,375,000 HN
22662 BA NGUYEN THI KIM ANH 16,146,014,000 9,035,111,111 HN
42037 ONG PHAM HUE 15,718,684,481 15,549,410,422 HN
101437 PHAM MINH HOANG 15,484,783,945 29,559,444,444 HN
102737 TRAN ANH DUNG 15,477,543,889 11,227,822,192 HN
278595 NGUYEN BA LUAT 14,801,999,074 17,445,931,819 HN
314634 NGUYEN DAC PHU 14,699,000,000 13,903,491,713 HN
344013 NGUYEN VAN PHUC 14,542,564,208 14,374,031,121 HN
369163 PHAM VAN PHUONG 14,487,600,000 27,053,461,582 HN
542350 NGUYEN DIEU HUYEN 13,813,718,094 7,433,135,556 HN
566814 DOAN THI NINH 13,692,386,500 25,935,109,180 HN
566902 DO VAN CHIN 13,692,035,059 9,000,000,000 HN
625231 NGUYEN VAN TRUONG 13,491,712,707 27,000,000,000 HN
646021 NGUYEN THI QUYNH NGA 13,422,962,500 5,473,018,556 HN
726401 PHAM THI NGA 13,198,833,441 7,042,583,333 HN
732604 DANG DUC NAM 13,180,939,227 7,042,194,444 HN
738987 NGUYEN THI THANH BINH 13,169,254,856 15,406,712,935 HN
878560 HOANG THI THANH AN 13,000,000,000 16,922,651,934 HN
3643 BA HOANG THI THANH LOAN 12,681,592,398 22,986,710,000 HN
887364 VU THI THANH LAM 12,237,190,575 14,708,445,566 HN
566406 HOANG THI BICH NGOC 12,072,500,000 23,476,057,740 HN
503599 NGUYEN HUY THAO 12,000,000,000 10,427,624,309 HN
6374 ONG PHAM VINH THO 11,861,282,233 13,468,745,464 HN
453369 PHAM THANH HUNG 11,470,000,000 11,894,640,884 HN
487480 DANG VAN TUAN 11,400,000,000 22,651,934 HN
685344 TRINH HAI NAM 11,221,136,917 12,384,696,285 HN
2543 ONG NGUYEN QUANG KHANH 11,056,192,500 10,327,439,191 HN
46727 ONG TRAN DUC Y 10,073,573,562 5,428,402,778 HN
510819 NGUYEN THI VAN ANH 10,042,680,914 6,376,597,929 HN
337830 NGUYEN THU GIANG 10,000,000,000 9,944,751,381 HN
330608 NGUYEN NAM THANG 10,000,000,000 4,336,600,000 HN
21289 BA DANG THI THUY HA 9,944,751,381 5,413,541,667 HN
224718 VU THI THAI 9,600,000,000 7,655,801,105 HN
4139 BA MAI THI THUY 9,356,505,295 6,142,861,119 HN
11664 ONG NGUYEN TAT DUONG 9,115,000,000 7,690,425,000 HN
20799 BA NGUYEN THU TRANG 8,867,617,803 8,185,684,901 HN
23193 BA MAI THI HANG 8,790,000,000 6,018,232,044 HN
37107 BA PHAM THI MAI HUONG 8,606,010,508 5,892,057,093 HN
46201 BA CHU THI AI THUONG 8,541,746,033 8,418,145,147 HN
127221 NGUYEN THI DUNG 8,400,000,000 8,353,591,160 HN
266421 NGUYEN NGOC LUONG 8,288,000,000 9,463,843,387 HN
530690 LE MINH QUY 8,145,828,518 10,276,587,666 HN
618395 BUI THI HA LY 8,112,000,000 12,600,133,748 HN
596515 DOAN TUAN ANH 8,012,000,000 8,006,302,060 HN
489212 TRAN THI NAM THANH 14,000,000,000 7,516,747,933 HN
17766 ONG NGUYEN HUU THAI 8,975,000,000 8,122,942,589 HN
698414 LE HOANG LINH 12,500,000,000 12,390,615,539 HN
283125 PHAM THI THANH BINH 14,796,607,799 15,360,000,000 HN
34658 ONG PHAN TIEN THO 28,343,093,923 15,094,375,000 HN
190072 VO KHAC MINH 46,478,000,000 11,102,473,048 HN
789793 NGUYEN VAN DUONG 71,047,138,176 78,344,090,136 HN
505462 DAM QUANG HUNG 17,992,445,779 10,062,000,000 HN
762560 NGUYEN MANH HUNG 10,000,000,000 7,359,116,022 HN
591341 THACH THI HUONG 30,920,000,000 36,202,685,875 HN
8820 ONG DOAN QUANG CHIEN 22,493,254,144 11,389,245,258 HN
762718 NGUYEN VAN TRUNG 19,790,165,746 20,220,000,000 HN
19235 ONG NGUYEN HOAI SON 16,351,668,554 9,219,529,951 HN
297584 DUONG TRONG DONG 14,752,104,190 23,499,973,292 HN
312948 TRAN TO DUNG 12,830,939,227 13,810,000,000 HN
523501 LE BICH THUY 12,300,000,000 12,098,872,815 HN
935360 TRAN HUONG LIEN 12,864,233,205 6,817,671,265 HN
559568 NGUYEN TRUNG HIEU 11,917,756,906 6,215,366,667 HN
4433 BA NGUYEN THI MAI LAN 9,897,788,507 7,776,624,898 HN
2413 ONG DUONG HIEU NGHIA 11,897,454,861 5,177,611,111 HN
17186 ONG VU DUC THANH 8,991,353,284 8,735,122,385 HN
828924 PHAM VAN HUNG 30,000,000,000 5,428,402,778 HN
866991 NGO THANH 11,165,000,000 10,029,890,004 HN
20317 ONG PHAM MANH HAI 16,249,000,000 6,928,180,470 HN
18272 ONG NGUYEN TANG PHUONG 16,416,298,343 9,266,585,000 HN
682741 NGUYEN TIEN HOANG 20,000,000,000 631,741,417 HN
4173 BA DANG THI THU PHUONG 10,997,897,515 12,013,858,733 HP
537324 TRAN BA TINH 31,408,411,585 33,876,496,944 HP
292579 PHAM HAI LY 8,279,164,861 7,698,130,801 HN
2395 ONG HOANG VAN QUANG 39,704,704,273 17,679,215,000 HP
16085 ONG NGUYEN QUOC BINH 16,497,376,212 19,432,006,987 HN
4987 ONG NGUYEN DUY KHANG 16,962,430,939 9,997,184,000 HN
8024 ONG NGUYEN QUOC HIEP 46,478,000,000 22,041,335,359 HN
112726 NGUYEN XUAN TUNG 15,402,000,000 13,999,367,956 HN
305013 TAKASHI MORI 33,399,447,514 18,819,212,500 HN
803 ONG NGUYEN TRI KHOA 26,400,000,000 28,343,093,923 HN
291875 DO THI NGA 9,667,174,886 9,512,296,629 HN
716433 NGUYEN CAO THANG 17,790,000,000 8,855,138,122 HN
8170 BA LE PHUONG DUNG 11,846,566,386 12,771,442,749 HN
29479 BA TRAN THI HUYEN 8,680,000,000 8,310,939,227 HN
30287 ONG DO TRONG QUANG 15,890,964,809 24,223,540,668 HN
440669 NGUYEN VAN NHAT 14,200,000,000 15,026,906,077 HN
627426 NGUYEN VAN NAM 13,485,188,958 14,300,000,000 HN
897688 PHAN BA CUONG 11,160,000,000 10,882,375,691 HN
109278 NGUYEN HOANG ANH 9,944,751,381 5,413,541,667 HN
204974 PHAN XUAN HAI 25,111,944,444 44,395,469,613 HN
321566 NGUYEN PHUC YEN 33,307,997,790 18,279,629,000 HN
454221 VU XUAN THIEN 32,076,219,310 17,623,525,333 HN
785783 PHAN THANH HUONG 30,000,000,000 32,320,441,989 HN
338463 HUYNH TAN BUU 11,523,875,230 14,370,000,000 HN
802510 PHAM THANH HAI 12,030,000,000 6,036,000,000 HN
169195 NGUYEN HUY HOANG 28,125,888,654 24,259,983,315 HN
19689 ONG PHAM THANH HA 16,280,000,000 5,037,074,444 HN
124445 TRAN THI BICH VIET 15,347,734,807 8,549,583,333 HN
911891 DOAN VAN THIEP 12,935,866,054 16,992,641,772 HN
732986 TRAN VAN HUNG 75,516,000,000 34,728,000,000 HN
12637 ONG NGUYEN HOANG BAC 10,939,226,519 11,000,000,000 HN
607289 PHAN THI PHUONG DUNG 116,091,079,976 93,557,067,750 HN
431187 HA THUY NGAN 62,218,441,989 50,300,000,000 HN
324308 LE THANH ANH 48,579,000,000 48,255,149,171 HN
174603 VU THI LE THANH 34,155,833,333 53,033,268,423 HN
10435 ONG DANG VAN DONG 25,773,414,365 25,916,600,000 HN
126312 LE THUAN NGA 21,052,457,000 10,814,000,000 HN
663131 CAO THI DUNG 19,988,950,276 10,702,510,000 HN
298159 NGUYEN VAN DUC 19,723,788,311 10,552,291,667 HN
256703 LE NGOC DUC 14,875,000,000 7,605,976,389 HN
503000 NGUYEN VAN SON 13,955,189,673 7,645,680,222 HN
541365 TRAN TUONG LAN 13,820,000,000 7,342,285,833 HN
778313 TRAN THI TUYEN 11,192,197,305 5,437,250,000 HP
17512 ONG CAO MINH PHUONG 8,985,000,000 8,154,917,127 HN
19909 ONG TRAN QUYET THANG 8,900,000,000 7,654,254,144 HN
106313 TRIEU QUANG SANG 8,468,559,074 6,302,485,118 HN
899987 NGUYEN LIEN BANG 12,972,188,467 12,118,237,001 HN
513520 VU NGOC ANH 13,911,241,171 20,297,382,303 HN
7630 ONG NGUYEN VAN QUANG 16,885,935,255 5,179,187,500 HN
234 ONG PHAM QUANG CHAU 11,005,000,000 10,683,833,518 HN
700519 DIEN XUAN DUNG 26,635,635,359 14,084,000,000 HN
1125 BA NGUYEN THI HUONG 11,908,884,552 6,213,133,333 HN
930251 NGUYEN THI THUY DUNG 11,050,921,785 11,204,739,477 HP
343942 DOAN THI THU HA 12,352,314,170 6,108,442,083 HN
299763 NGUYEN THI HANH 101,188,055,556 95,226,522,208 HN
456682 LE VAN HUNG 61,760,000,000 43,528,888,889 HN
128642 NGUYEN DAO TUNG 10,062,688,889 18,049,723,757 HN
592179 NGUYEN DUC TAI 43,900,000,000 10,186,740,331 HN
104443 PHAN THI TUYET NHUNG 11,679,586,626 12,608,680,957 HN
472764 NGUYEN NGOC THANG 93,979,158,673 100,600,000,000 HN
761468 TRAN DUC THANH 9,979,523,388 11,406,918,990 HN
532253 VO THU HUYEN 18,891,969,667 7,605,976,389 HN
14058 ONG NGUYEN QUANG HUY 23,810,000,000 3,278,453,500 HN
321736 VU HOAI NAM 14,665,453,673 15,222,238,624 HN
2388 BA NGUYEN BICH NGOC 39,704,704,273 32,207,017,963 HP
473131 NGUYEN THI HONG YEN 14,057,781,216 7,600,600,000 HN
576847 NGUYEN THI THANH XUAN 17,602,785,192 17,872,034,049 HN
20863 ONG VU TUAN LINH 37,242,000,000 29,821,493,369 HN
30856 ONG HOANG XUAN HANH 25,359,116,022 13,212,667,556 HN
539406 PHAM THI THANH LOAN 13,836,464,088 14,780,000,000 HN
592671 NGUYEN THI HA 69,224,000,000 45,303,800,000 HP
451800 TRAN THI BICH VAN 11,471,661,667 22,651,353,455 HN
599203 NGUYEN THI LAN 12,508,744,335 15,044,785,746 HN
32389 ONG LE THUAN PHONG 15,825,155,242 13,788,936,294 HN
133698 NGUYEN TAN DONG 35,050,000,000 29,201,546,961 HN
674974 NGUYEN VAN ANH 30,258,263,948 14,646,235,171 HN
36031 BA TRAN THI THANG 15,800,000,000 15,712,707,182 HN
904283 LAI MINH CUONG 12,956,503,702 6,945,573,611 HN
229302 NGUYEN TIEN SON 12,800,000,000 6,529,799,390 HN
567274 NGUYEN THI LOAN 11,302,228,611 22,433,689,376 HN
214300 MANH THI LE CHINH 77,829,100,250 87,152,037,207 HN
13772 ONG VU DUC THO 12,736,623,697 7,061,160,339 HN
537819 LUONG THI PHUONG HOA 11,360,662,500 27,954,361,500 HN
27840 BA BACH DOAN TRANG 15,971,526,712 15,752,543,072 HN
777319 LE THI NGOC BICH 12,770,000,000 13,146,961,326 HN
438821 LE ANH TUAN 41,456,626,890 43,406,772,793 HN
302 ONG PHAN DUC TU 26,500,000,000 12,236,786,833 HN
918707 NGUYEN THI THANH BINH 11,150,000,000 10,374,201,601 HN
393988 VUONG THUY DUONG 11,509,386,111 7,254,800,000 HN
544883 NGUYEN THE KHANH 13,788,520,000 18,162,885,826 HN
918615 NGUYEN VAN CHIEN 20,350,509,724 21,052,457,000 HN
766075 DINH DUC TUNG 57,690,317,886 43,460,548,047 HN
319270 TRAN XUAN HAI 14,694,367,814 8,047,666,667 HN
2865 ONG NGUYEN QUANG TRUNG 17,050,000,000 17,163,812,155 HN
882187 TRAN MANH TOAN 152,873,173,784 158,980,246,972 HN
22386 BA TRUONG THUY PHUONG 64,915,614,636 50,631,944,444 HN
172542 PHUONG THI DUYEN 55,000,000,000 47,071,823,204 HN
648645 NGUYEN THANH MAI 49,438,674,033 46,730,000,000 HN
301246 LEONID TRIFONOV 33,466,416,230 35,072,971,977 HN
876290 KIEU BA THUYEN 29,800,000,000 351,983,333 HN
885242 PHUNG ANH TU 24,528,950,968 24,468,368,812 HN
104750 TRAN VAN TIEN 22,990,000,000 3,016,500,000 HP
24312 ONG LE MINH PHUONG 18,852,690,316 10,306,666,667 HN
777659 KIM NGOC 18,013,696,431 19,714,770,354 HN
900113 NGUYEN THI DOAN NHU 18,000,000,000 10,063,750,000 HN
1827 BA NGO THI MINH DUNG 17,100,000,000 2,069,613,260 HN
21628 ONG TRINH XUAN THIEM 16,200,000,000 5,877,240,208 HN
403188 LE QUANG HUNG 14,353,199,182 7,846,470,417 HN
457347 TRAN HUU KHIEN 14,135,256,773 15,041,777,706 HN
526002 NGUYEN THI LAN ANH 13,873,276,605 6,817,671,265 HN
612148 VU HONG THANG 13,508,000,000 7,491,050,000 HN
733009 BUI LE TRI QUOC 13,180,034,391 7,042,073,889 HN
590117 PHAM THI THANH VAN 12,512,993,497 5,328,708,333 HN
208262 LUONG XUAN BINH 12,025,326,298 6,253,590,000 HN
45811 BA TRAN HONG NGOC 11,699,329,011 6,110,310,938 HN
137883 TA THU TRANG 11,650,000,000 5,638,124,535 HN
447598 LE TIEN TOAN 11,483,977,901 6,036,000,000 HN
904379 NGUYEN BINH SON 11,138,178,363 9,314,158,727 HN
10594 BA VU BICH HANG 10,951,929,016 5,179,472,222 HN
102451 NGUYEN THI NGOC CHUNG 10,001,986,111 19,000,000,000 HN
576204 DINH THI NHU HA 9,962,430,939 5,419,055,556 HN
7809 BA VU THI THUY 9,600,000,000 3,403,314,917 HN
3185 ONG NGUYEN TRUNG HIEU 9,401,466,667 9,533,655,985 HN
7294 BA PHAN THANH LOAN 9,259,344,000 9,495,515,365 HN
14800 ONG NGUYEN BINH THI 9,032,437,500 7,704,945,033 HN
15003 ONG DO CHI 9,015,519,722 9,759,875,646 HN
326159 NGO KIM SON 8,237,868,787 4,384,552,939 HN
513492 HOANG HAI VAN 31,508,976,019 17,083,111,111 HN
43734 BA TRAN THI THU LIEN 8,570,646,765 9,124,488,656 HN
29154 ONG DAM MANH CUONG 11,756,430,000 9,613,434,127 HN
357039 NGUYEN VAN DUNG 32,793,238,701 18,108,000,000 HN
18584 ONG HOANG HUU CHIEN 37,543,105,167 55,679,877,692 HN
753314 NGUYEN QUANG TRUNG 44,305,123,736 25,093,750,000 HN
936995 NGUYEN THI PHUONG THAO 29,550,000,000 25,583,177,186 HN
178259 PHAM VAN THOI 18,182,105,079 10,075,000,000 HN
691978 DAO THI NGOC BICH 13,292,009,212 5,233,820,727 HN
104107 CHU MANH TRI 11,683,300,000 6,136,244,167 HN
537073 GIANG QUOC TRUNG 116,100,000,000 123,223,756,906 HN
199628 TRAN TRA MI 15,003,000,000 27,904,799,432 HN
760723 TRAN QUANG HUY 27,665,248,750 46,799,902,285 HN
301900 DINH TAT THUC 18,668,508,287 20,000,000,000 HN
320359 TRAN QUANG NAM 25,000,000,000 12,078,700,000 HN
406712 PHAM HONG DUYEN 14,322,141,314 13,076,396,912 HN
793292 BUI VAN DUNG 13,120,000,000 10,345,644,475 HN
605471 DO THI MINH NHUE 11,971,074,240 6,219,916,667 HN
7608 BA VU THUY MAI 9,250,000,000 3,690,654,389 HN
25348 BA NGUYEN THI SAM 46,966,158,674 50,167,580,000 HN
671454 TRAN GIA TUNG 59,000,000,000 57,224,751,381 HN
850599 DAO DIEU VAN 11,168,914,398 5,897,265,928 HN
47116 ONG TRUONG QUANG DUNG 15,574,029,157 8,679,311,111 HN
446194 PHAM KHANH PHUONG 14,182,681,118 7,650,793,333 HN
5463 ONG DO HUY HOAI 25,960,757,317 33,880,000,000 HN
592508 PHAM NGOC HANH 13,586,000,000 16,767,955,801 HN
615010 TA THI VAN ANH 22,338,397,790 25,650,000,000 HN
19423 ONG NGUYEN XUAN KHOA 8,929,873,633 8,399,794,210 HN
114915 NGUYEN LUU HUNG 8,448,000,000 7,629,319,779 HN
22605 BA HA ANH THU 16,148,957,976 11,837,256,164 HN
909490 TA NGOC LAN 10,000,000,000 9,171,270,718 HN
320239 HUYNH TRUNG HIEU 242,483,880,838 230,220,131,677 HN
738284 MAI QUANG HUNG 50,594,027,778 71,138,962,913 HN
605429 NGO THI TOAN 12,000,000,000 2,010,850,000 HN
594162 TRAN TRI THANH 12,000,000,000 9,591,160,221 HN
22109 ONG NGUYEN NHAT ANH 10,099,937,083 5,445,274,033 HN
327891 NGUYEN HUU ANH NAM 11,138,178,363 5,178,208,333 HN
515439 NGUYEN LAN PHUONG 46,898,517,238 27,693,383,286 HN
23912 ONG DINH HAI NAM 8,746,400,000 6,729,169,862 HN
8884 ONG TRUONG DUY SON 16,795,591,204 10,772,560,377 HN
467373 NGUYEN THI THAI 11,419,693,070 5,595,837,500 HN
15006 ONG LE THANH CONG 9,015,000,000 8,965,193,370 HN
911684 NGUYEN QUANG PHU 18,598,368,000 10,168,680,000 HN
561264 NGO THI KIM OANH 11,322,134,638 9,666,994,755 HN
636939 NGUYEN HOANG GIANG 44,170,225,371 33,732,924,070 HN
581344 HO THI CAM LINH 13,632,660,383 8,019,935,587 HN
8913 ONG DANG VAN NGHIA 38,402,939,312 22,900,538,428 HN
344892 DOAN ANH TUAN 32,924,816,649 30,665,994,632 HN
466955 TRUONG MANH GIAO 11,420,000,000 5,182,000,000 HP
600004 NGUYEN XUAN HAI 28,931,972,161 28,092,697,613 HN
887639 DINH VAN TUONG 21,881,203,896 22,832,341,268 HN
454451 LE KE DUAT 14,151,315,631 7,645,680,222 HN
844586 LE THI THU HA 11,174,000,000 8,084,370,497 HN
365812 LE PHAN NGUYEN 17,350,000,000 8,236,751,250 HN
7690 ONG HO HAI PHUC 16,879,864,224 9,875,925,000 HN
872165 KIM KI JOON 29,821,449,804 47,409,325,967 HN
579353 NGUYEN THAI AN 28,985,000,000 18,209,833,333 HN
44947 ONG HOANG CHI SON 15,644,325,000 29,996,685,083 HN
508090 TRAN THI NHUNG 92,322,165,571 100,473,611,111 HN
630789 NGUYEN DUC HIEP 9,944,751,381 5,413,541,667 HN
915985 HOANG THANH HUE 29,624,666,812 13,978,033,333 HN
566436 NGUYEN THI TIEP 11,305,091,700 6,399,550,000 HN
19552 BA LE THU HANG 8,905,840,988 7,776,919,030 HN
38654 BA LE CAM TU 15,753,000,000 12,944,804,926 HN
207220 LUONG XUAN QUANG 33,904,354,153 16,110,497,778 HN
697301 NGUYEN THI KIM THUY 28,907,378,649 34,240,000,000 HN
12245 ONG TRAN THANH HAI 27,038,770,166 28,090,000,000 HN
510344 TRAN HUU HAI 24,460,213,038 24,588,000,000 HN
691997 NGUYEN DUC TRUNG 22,583,055,556 47,315,400,000 HN
324116 NGUYEN THI BICH HANH 22,347,547,046 23,216,144,530 HN
584790 HA KIM TRUNG 21,666,374,214 16,360,332,278 HN
647802 DO TUAN MINH 18,925,000,000 21,957,423,956 HN
23023 ONG HOANG VAN THANG 18,819,212,500 33,399,447,514 HN
726900 NGUYEN THI BICH THUAN 17,444,825,390 18,320,000,000 HN
779 ONG PHUNG THE DUNG 17,164,184,530 17,194,300,000 HN
8636 ONG LE TUAN ANH 16,800,279,113 9,052,875,000 HN
144437 PHAN NHAT TRUNG 15,228,081,584 7,465,805,833 HN
692015 NGUYEN THI HOA 13,283,977,901 HN
529525 NGUYEN THI HUONG 11,366,281,683 10,113,240,376 HN
704492 DANG XUAN THANG 11,019,633,333 5,823,878,725 HN
609358 NGUYEN MANH CUONG 13,520,000,000 12,178,950,090 HN
449947 VO VAN THANH 9,573,113,000 9,447,742,127 HN
870537 LE MANH CUONG 23,246,408,840 26,100,000,000 HN
897754 PHUNG MINH CHAU 20,943,600,000 8,508,900,625 HN
783622 HOANG DINH THIET 11,015,337,502 11,115,656,299 HN
3052 BA NGUYEN THI XUAN THU 11,059,053,006 12,051,475,047 HN
5559 ONG NGUYEN HONG SON 26,830,813,500 46,500,000,000 HN
349075 TRAN THI NGOC MAI 9,779,112,500 17,563,741,291 HN
24664 ONG LE VAN AN 36,700,000,000 36,497,237,569 HN
335216 NGUYEN THI THANH HONG 33,173,000,000 14,192,869,444 HN
17188 ONG VO BANG PHAN 25,645,562,500 13,000,000,000 HN
2864 ONG TRAN VAN KIEM 17,054,894,259 31,494,751,381 HN
3977 BA TRAN THI NGA HUE 16,999,860,657 10,192,707,148 HN
8633 ONG NGUYEN ANH TUAN 16,800,279,113 16,171,138,187 HN
12618 ONG DOAN NGOC DOAN 12,645,112,500 26,808,250,000 HN
692003 DO THI LE 12,500,000,000 12,566,596,842 HN
43086 ONG LE VAN SON 11,704,614,534 6,111,232,500 HN
707755 PHAM DANH CHUONG 47,492,400,000 30,130,000,000 HN
172611 DINH THANH VAN 11,615,210,361 22,744,052,034 HN
605775 BUI THI HANG 18,149,032,208 6,626,106,667 HN
823914 DAO MANH HOA 44,397,400,000 42,154,127,072 HN
461359 TRAN DIEU THUY 14,105,440,116 14,517,389,528 HN
496001 NGHIEM MINH HIEN 31,728,000,000 20,086,111,111 HN
903 ONG NGUYEN KY NAM 26,383,511,525 13,233,831,250 HN
310924 NGUYEN THE PHONG 14,701,860,000 7,152,066,667 HN
649509 NGUYEN THINH 13,413,000,168 14,060,122,552 HN
826042 NGUYEN THI HUAN 20,552,794,640 20,028,435,066 HN
589943 HOANG THI KIM KHANH 9,914,930,040 11,108,158,984 HN
6139 ONG NGUYEN VAN DUNG 23,705,400,000 22,950,516,575 HN
766371 DUONG XUAN TU 43,646,483,750 57,224,751,381 HN
517545 NGUYEN VAN TIN 29,534,343,552 36,754,201,892 HN
858255 PHAN THI THANH BINH 21,012,182,987 40,520,000,000 HN
357563 NGUYEN HUY QUANG 20,120,000,000 36,442,560,225 HN
567508 LAI MINH HIEU 19,383,246,778 22,670,697,987 HN
101503 BUI VAN DUAN 21,804,143,425 11,060,958,333 HN
46 ONG DO NGOC CUONG 17,623,525,333 32,133,855,323 HN
25163 BA LE THI NGOC OANH 16,036,980,000 15,974,967,131 HN
343401 NGUYEN VAN HOANG 14,550,000,000 8,366,177,802 HN
458745 DO TIEN MINH 14,125,641,662 6,594,100,000 HN
822299 TRAN HUYEN LINH 13,098,541,747 13,207,418,310 HN
502688 PHAM HUY CUONG 11,398,403,783 11,528,644,266 HN
663252 LUU THI CACH 10,055,500,000 16,086,000,000 HP
877692 NGUYEN HUY THANG 13,003,126,909 7,042,466,667 HN
728443 NGUYEN QUANG TUAN 12,014,533,333 1,427,180,847 HN
593219 TRUONG VIET BINH 46,200,000,000 31,085,635,359 HN
515690 NGUYEN THUY LINH 161,820,000,000 202,527,777,778 HN
758748 TRAN THI HUONG GIANG 24,454,495,074 5,404,250,000 HN
15390 ONG NGUYEN THANH BINH 16,505,763,122 9,367,981,806 HN
701513 NGO VAN HAN 13,248,422,758 10,261,290,682 HN
105754 NGUYEN HUU TOAN 15,433,000,000 15,347,734,807 HN
9351 ONG LE THANH BINH 9,175,298,558 8,819,721,098 HN
43915 BA VUONG NGA MY 15,661,066,667 29,060,000,000 HN
613005 TRAN THI BICH NGOC 45,933,792,723 6,897,111,110 HN
881227 NGUYEN VAN CHINH 29,780,000,000 46,638,979,017 HN
599030 NGUYEN HOANG VIET 18,698,986,196 21,693,128,054 HN
9922 BA HOANG THI TUYET SA 12,008,287,293 13,500,000,000 HN
337530 PHAM THI THUY HONG 17,787,845,304 18,000,000,000 HN
638541 DO MANH THIEM 8,000,000,000 10,900,552,486 HN
173353 TRAN QUANG DIEP 25,120,000,000 12,776,200,000 HN
543294 TRAN XUAN HUNG 13,798,834,059 15,168,083,115 HN
13308 ONG LAI VAN THANG 9,100,000,000 4,765,745,856 HN
412035 NGUYEN MINH HANG 20,610,000,000 39,197,731,918 HN
894440 NGUYEN THI HUYEN TRANG 42,749,591,664 51,117,040,425 HN
313045 DO VAN TAN 202,527,777,778 149,378,530,456 HN
168390 PHAM KIM OANH 64,632,880,265 15,087,125,000 HN
428814 TRAN ANH THAO 29,060,000,000 30,002,486,188 HN
235157 NGUYEN VAN DAI 28,092,697,613 28,931,972,161 HN
575879 NGUYEN THI KIM OANH 27,038,770,166 14,456,177,778 HN
3670 ONG NGO PHUONG CHI 26,009,575,520 26,550,116,844 HN
18534 ONG VU DINH KHIEM 25,621,252,556 17,404,577,778 HN
534612 LE NGOC HOAN 24,738,917,072 13,116,682,607 HN
537719 PHAM NGUYEN MINH 24,720,000,000 12,440,489,269 HN
551466 DAO NGOC MAU 24,700,000,000 24,563,535,912 HN
43406 BA NGUYEN LIEN HUONG 24,101,491,713 12,391,300,000 HN
140378 HOANG DUC NHIEM 19,710,872,357 10,543,650,000 HN
573976 LE VAN QUYNH 19,147,635,415 21,804,143,425 HN
43316 BA DO MY HUONG 18,334,254,144 18,550,000,000 HN
669038 NGUYEN HOAI THU 17,941,000,000 5,532,220,833 HN
5165 ONG HOANG DUC HANH 16,950,000,000 9,749,337,500 HN
21806 ONG BUI DANG HUYNH 16,182,583,460 9,053,862,500 HN
45827 ONG PHAM NGOC THACH 15,613,259,669 15,700,000,000 HN
46241 ONG NGUYEN TAT THANH 15,600,000,000 3,722,138,333 HN
48393 BA CHU THI PHUONG NHI 15,542,208,333 29,809,944,751 HN
117307 TRAN HUU QUANG 15,379,985,194 15,144,409,118 HN
157841 NGO NGOC TUAN 15,160,786,242 8,366,177,802 HN
208605 TRAN NGOC DINH 15,000,000,000 7,602,116,667 HN
322707 CHU DUC KHIEM 14,654,380,327 8,046,500,000 HN
514581 VU THI KIM NGOC 13,906,249,764 14,239,350,000 HN
717917 NGUYEN MANH CUONG 13,200,000,000 13,190,055,249 HN
920470 PHUNG VAN HUNG 12,900,000,000 20,868,998,204 HN
850839 VU HUYEN TRANG 12,243,943,775 6,428,933,333 HN
302748 NGUYEN THI MAN 12,133,311,974 7,145,525,000 HN
566415 NGUYEN THI HOA 11,309,944,751 6,001,141,667 HN
598205 HO LE HUNG 11,272,928,177 12,800,000,000 HN
688242 HOANG THI THU 11,217,683,151 10,915,426,821 HN
2238 ONG NGUYEN HOANG TRUNG 11,138,708,517 5,848,250,482 HN
604 ONG LUC DUNG MINH 11,035,911,602 11,700,000,000 HN
13147 ONG PHAM KHUONG DUY 10,939,226,519 5,694,310,417 HN
203478 VU QUANG VINH 10,041,666,667 17,340,000,000 HN
918014 NGO THI BAO CHAU 9,620,864,000 7,333,819,016 HN
646621 NGUYEN ANH TUAN 8,100,000,000 5,830,939,227 HN
144139 NGUYEN NGOC HUNG 12,596,701,200 11,168,914,398 HN
8866 ONG NGUYEN VIET THANG 16,800,000,000 9,852,721,267 HN
46431 ONG BUI QUANG NGA 15,590,763,419 19,591,340,760 HN
350783 PHAM THI NGOC CHI 62,832,711,233 48,790,114,942 HN
466880 NGUYEN THI PHUONG 32,000,000,000 9,324,300,000 HN
220486 VO TRUONG HUNG 8,300,000,000 5,593,922,652 HN
142287 NGUYEN THANH TUNG 9,900,000,000 9,464,843,126 HN
653674 NGUYEN DAC TRUNG 22,583,055,556 42,952,450,829 HN
12137 BA DO LAN ANH 16,641,008,276 8,444,888,889 HN
143493 NGUYEN VAN TU 15,230,237,500 28,931,972,161 HN
450832 NGUYEN THI THU HIEN 10,127,764,400 5,232,274,555 HN
42070 ONG TRUONG CHI THANH 15,717,770,092 17,151,693,908 HN
690901 NGUYEN THI ANH LINH 12,356,170,712 6,510,028,000 HN
382904 KHUC THI THU NGA 14,423,211,830 14,648,851,318 HN
11091 ONG NGUYEN HOANG HA 10,001,902,778 16,966,243,094 HN
12033 BA NGUYEN THI MINH HONG 8,000,000,000 13,850,473,277 HN
7954 BA PHUNG THI TUYET 9,235,200,000 2,034,322,612 HN
527614 DO THI THOA 13,868,874,401 26,450,000,000 HN
443929 PHAM VAN DAI 32,133,855,323 32,076,219,310 HN
117635 NGUYEN THI VAN 19,657,251,806 18,975,000,000 HN
299957 LE SY QUYNH 18,202,490,878 5,884,856,250 HN
17605 ONG TRUONG HONG QUAN 17,437,596,739 10,057,083,333 HN
3350 ONG LE VAN MINH 17,006,629,834 17,200,000,000 HN
298373 NGUYEN HUY TOAN 50,334,166,667 62,864,583,119 HN
42522 ONG PHAM BINH MINH 12,712,470,358 6,724,166,667 HN
875004 NGUYEN VAN HIEU 54,504,475,138 55,637,000,000 HN
567911 NGUYEN THI MINH CHI 11,301,104,972 5,990,192,714 HN
16975 ONG VUONG XUAN BEN 25,650,000,000 22,338,397,790 HN
938076 TRAN ANH VIET 56,373,868,404 41,425,666,667 HN
4483 ONG PHAN ANH TUAN 26,000,000,000 198,232,044,199 HN
261875 TRAN THI PHUONG LIEN 9,922,288,889 9,378,761,105 HN
544959 PHAN DUY KIEN 22,832,341,268 11,065,541,667 HN
458318 NGUYEN NGOC TAN 21,954,623,000 20,135,489,917 HN
5561 BA LUU THI HANG 16,938,165,746 9,966,825,000 HN
444184 TRAN HIEU 12,326,752,243 6,484,233,333 HN
514564 NGUYEN VIET TRUNG 12,530,386,740 12,600,000,000 HN
706501 NGUYEN THI HANG 21,804,823,069 11,062,791,667 HN
127896 NGUYEN NAM CUONG 35,147,000,000 32,612,486,188 HN
9453 BA NGUYEN THI HONG VAN 16,765,635,359 17,610,000,000 HN
26554 BA TRAN THI DIEU OANH 16,000,000,000 26,348,702,487 HN
384102 TRUONG QUANG LUYEN 32,569,420,400 20,083,333,333 HN
403462 TRAN NGOC VANG 26,755,506,621 22,514,226,020 HN
31202 ONG VU VAN TIEN 15,849,672,244 10,889,758,860 HN
435110 VU THI THANH 14,234,502,333 31,931,000,000 HN
444251 PHAM NGOC LAN 10,001,000,000 8,473,328,015 HN
457064 VU HUU LUONG 32,036,576,055 17,609,237,500 HN
9016 ONG NGUYEN VAN THOAI 19,994,636,939 10,711,592,500 HN
20304 ONG PHAM TRI DUNG 10,104,185,000 3,203,749,167 HN
472086 VU DUC TIEN 23,810,000,000 5,560,110,497 HN
420644 NGO PHUNG HUNG 32,275,596,685 41,232,000,000 HN
496610 HOANG ANH TUAN 11,400,000,000 5,666,069,697 HN
15525 ONG BUI DINH ANH DUC 11,048,933,494 10,097,237,500 HN
764023 NGUYEN THI NGOC LINH 57,865,834,254 45,303,800,000 HN
937672 LE TU 12,850,000,000 6,637,794,167 HN
4263 ONG NGUYEN NGOC TUAN 39,210,847,724 38,876,170,187 HN
583223 NGUYEN HONG NAM 105,687,807,462 101,263,888,889 HN
616099 NGUYEN VAN KHOI 139,581,925,407 134,961,331,392 HN
906114 TRAN THI MAI HUONG 86,117,376,325 88,901,657,459 HN
121294 LE HOANG DUY 64,748,149,171 HN
15523 ONG NGUYEN KHAC DIU 37,853,388,446 41,091,139,583 HN
456187 NGUYEN HUY CHIEN 26,809,088,315 14,609,851,389 HN
29094 ONG NGUYEN DUC HINH 25,379,915,789 12,966,226,197 HN
871763 NGUYEN BAO QUOC 22,449,986,926 20,130,108,868 HN
410804 NGUYEN HUU TAM 19,618,671,344 10,534,902,083 HN
657222 TRAN TUAN DUNG 18,650,000,000 7,245,525,000 HN
27136 ONG NGUYEN VAN DUONG 15,974,967,131 9,017,541,457 HN
811165 VUONG HONG KHANH 13,114,364,810 7,039,180,556 HN
866946 DAO NGOC TU 13,024,724,236 5,918,205,264 HN
174981 LUONG VAN HA 12,118,279,326 12,939,819,750 HN
897158 LE THANH HOA 11,944,036,670 10,440,112,782 HN
30121 BA NGUYEN HUONG LAN 11,752,937,572 6,136,091,667 HN
33527 ONG TRAN LAM 11,733,564,381 9,217,191,795 HN
393984 NGUYEN THI THU HANG 11,509,386,111 13,652,165,985 HN
45223 ONG BUI HOANG PHUONG 11,123,204,420 5,845,500,000 HN
20270 BA PHUNG THI THU HANG 11,065,541,667 21,852,858,812 HN
42876 BA PHAM THI THANH BINH 9,630,000,000 6,214,917,127 HN
8337 BA HOANG THI NHU HOA 9,204,000,000 9,270,287,293 HN
16547 BA TRAN THI HONG VAN 9,000,000,000 9,264,562,995 HN
692002 NGUYEN MAU DUE 8,078,268,943 5,635,585,920 HN
27695 ONG NGUYEN XUAN THAO 11,757,016,575 11,910,000,000 HN
560916 DUONG DINH TOAN 18,285,549,925 17,509,926,214 HN
528235 VU HAI HA 13,868,874,401 26,165,137,552 HN
169772 LUONG THANH HAI 42,846,666,667 56,434,492,079 HN
107027 NGUYEN BICH HOP 12,797,772,053 6,755,710,704 HN
270027 TRAN ANH TUAN 14,853,685,556 7,353,533,333 HN
21421 ONG TRAN TUAN PHONG 9,980,662,983 5,421,812,500 HN
733296 DAU KHAC DUNG 20,580,000,000 18,669,005,525 HN
526006 NGUYEN TUAN NGOC 12,528,273,552 6,309,314,167 HN
751968 HA TUYET HOA 40,786,960,000 20,724,583,333 HN
813400 NGUYEN THI LIEN HUONG 17,896,274,466 17,779,966,004 HN
836701 DO THI THU THUY 11,177,898,004 5,867,643,889 HP
515907 LE TIEN VINH 12,745,507,716 12,024,173,985 HN
360421 NGUYEN DUC TAN 14,500,000,000 2,011,800,000 HN
850786 NGUYEN THI TUYET 125,189,516,307 148,335,516,453 HN
369678 HOANG THI TU 32,651,933,702 18,048,337,552 HN
478753 CHU THI LAN PHUONG 27,336,057,767 14,710,644,000 HN
777 ONG PHAM QUANG HIEN 26,402,340,519 14,065,955,556 HN
119513 NGUYEN HUU THANG 20,440,054,651 10,849,138,889 HN
868183 MAI THANH PHUONG 13,023,803,045 6,998,453,333 HN
18357 BA NGUYEN NGOC BICH 11,098,069,444 5,433,247,500 HN
345020 HO MY HANG 14,539,521,817 27,169,955,718 HN
853296 NGUYEN MINH DUNG 20,924,405,607 20,034,532,606 HN
17647 BA LAI THI HUONG GIANG 11,815,351,806 15,849,369,214 HN
15220 BA TO CAM VAN 9,008,100,000 8,157,352,349 HN
867930 PHAN THANH HUNG 11,165,000,000 5,426,250,000 HN
17178 ONG NGUYEN HUU LOC 8,991,650,028 6,404,403,343 HN
781836 LUONG TAM QUANG 88,429,192,158 86,673,905,507 HN
480010 NGUYEN THI THU PHUONG 93,767,500,000 89,423,433,066 HN
847592 NGO SY HIEN 17,433,144,749 10,056,666,667 HN
904920 PHAM VAN HA 12,793,300,000 12,443,889,503 HN
101563 NGUYEN THANH HAI 12,600,000,000 11,554,933,185 HN
18331 ONG MAI VAN HAU 11,813,580,513 11,100,000,000 HN
514685 NGUYEN TRA MY 11,379,341,510 6,034,250,000 HN
466858 NGUYEN THI THU HANG 11,420,691,902 6,035,500,000 HN
522988 NGUYEN MANH HUNG 12,165,312,149 7,849,510,424 HN
300287 NGO HONG GIANG 14,734,487,412 74,024,792,000 HN
132095 NGUYEN HONG LONG 35,072,971,977 33,466,416,230 HN
9708 ONG NGO VAN THANG 16,761,004,722 16,244,581,175 HN
464250 DANG PHAN TUONG 96,047,045,229 90,602,209,945 HN
391643 NGUYEN THI NGOC MAI 11,966,750,000 5,531,991,667 HN
790 BA DUONG THI BICH VAN 9,500,000,000 4,842,541,436 HN
459597 LE THI KIM THOA 111,886,833,146 101,091,256,362 HN
519520 VU NHI HA 85,574,767,924 99,161,344,831 HN
373344 NGUYEN BA LUONG 49,668,616,938 30,259,250,000 HN
623307 NGUYEN XUAN SINH 30,536,090,578 29,953,092,950 HN
671286 TRAN THUY LOAN 29,534,343,552 15,510,875,000 HN
489214 LE VAN HUONG 14,000,000,000 7,041,941,667 HN
45443 ONG NGUYEN VIET THAO 15,635,291,336 8,708,015,556 HN
477833 VU QUANG THAI 31,869,921,973 30,516,776,554 HN
570632 NGUYEN THI CHUYEN 11,300,000,000 11,473,093,923 HN
443968 DANG MAI KHANH 12,005,583,771 26,257,663,513 HN
543242 HA THI HAI HOA 8,000,000,000 7,078,330,226 HN
511622 NGUYEN MANH HA 13,922,651,934 7,516,747,933 HN
577827 PHAM THI KIM NGAN 12,104,395,679 6,335,819,111 HN
220311 DUONG ANH SON 151,895,833,333 148,335,516,453 HN
329842 PHAM LAN ANH 100,836,974,227 112,518,870,627 HN
867643 DO HUU TRUNG 86,673,905,507 88,429,192,158 HN
475832 NGO HOANG BINH 75,065,477,063 78,344,090,136 HN
431850 BUI DUC BINH DUONG 62,213,000,000 61,869,281,768 HN
683702 TRAN PHUONG NGA 45,100,000,000 39,094,348,619 HN
838276 TRAN TIEN DUNG 21,068,230,412 10,864,672,314 HN
484921 NGUYEN THI THUY QUYNH 19,309,422,050 10,359,722,222 HN
576383 VU THI TUYET MAI 18,400,000,000 6,047,499,573 HN
487892 DO HUONG GIANG 18,140,647,556 33,250,534,052 HN
138363 LAI VAN DUONG 15,283,035,355 7,306,257,778 HN
325916 TRAN THI THUY LINH 14,642,817,680 17,400,000,000 HN
330701 TRAN PHUONG OANH 14,624,991,889 10,729,877,791 HN
466094 DO XUAN TOAN 14,084,000,000 31,869,062,443 HN
14898 ONG DAO ANH TUAN 12,634,038,611 5,067,512,500 HN
577825 NGUYEN THU HANG 12,000,000,000 14,074,585,635 HN
784352 TRINH XUAN DAO 11,980,385,525 6,221,663,078 HN
396858 NGUYEN THI NGOC QUYNH 11,508,118,669 6,036,150,000 HN
523986 LE NGOC TUAN 11,369,065,837 6,033,300,000 HN
105794 NGUYEN THI KHANH VAN 11,100,000,000 5,709,397,417 HN
731277 NGUYEN HOANG LUAN 11,020,983,557 5,776,447,676 HN
45521 ONG NGO LUONG GIANG 11,017,215,278 5,022,388,889 HN
480277 PHAM THI HANH 11,016,915,358 5,758,495,050 HN
2166 ONG DO VIET HUNG 11,000,000,000 9,306,629,834 HN
172635 PHAM NGOC DONG 10,000,000,000 878,453,039 HN
19028 ONG HOANG GIA NHAT 8,936,250,394 8,753,353,609 HN
523819 LE VIET CUONG 11,369,065,837 11,880,544,532 HN
41490 ONG NGO THINH DUC 18,000,000,000 8,045,666,667 HN
326255 DINH THANH NGOC 33,254,779,683 28,985,000,000 HN
500175 DO PHUONG ANH 106,100,000,000 111,886,833,146 HN
930062 VU NHAT QUYNH 20,080,000,000 34,171,027,624 HN
929601 NGO THI HANG 12,877,102,162 12,922,500,000 HN
20922 ONG PHAM ANH TU 16,215,800,000 31,750,749,395 HN
514160 NGUYEN TRONG MINH 12,372,762,431 6,511,500,000 HN
507615 TRAN TRONG TUAN 85,673,702,580 88,615,753,876 HN
539798 NGUYEN VIET HAO 13,832,831,159 11,690,235,821 HN
16891 ONG NGUYEN QUANG HUY 9,000,000,000 3,812,154,696 HN
15186 ONG NGUYEN THANH BINH 10,000,000,000 5,413,541,667 HN
45823 ONG TRAN HUY HOANG 15,613,960,559 8,688,133,333 HN
191975 DOAN THI THU PHUONG 53,475,952,172 35,990,888,889 HN
12148 ONG LE NGOC ANH 11,834,861,486 14,194,357,354 HN
830596 NGUYEN THI HIEU 11,182,345,927 11,566,000,000 HN
130237 BUI NGOC THANH 8,400,000,000 7,189,068,481 HN
875009 CHU JEN CHUAN 107,446,310,688 80,982,449,755 HN
339278 DOAN VAN MINH 19,757,060,773 19,657,000,000 HN
850957 NGUYEN THI THU HANG 19,726,808,499 13,946,755,540 HN
195742 DO THI CHU 15,015,641,590 16,915,000,000 HN
593367 TRINH THUY HA 11,040,276,243 11,945,000,000 HN
844334 NGUYEN CONG KHANH 29,953,092,950 15,610,812,983 HN
24917 ONG HO VAN MANH 9,948,371,927 5,416,298,611 HN
22444 ONG NGUYEN NGOC PHI 28,398,201,105 15,117,818,551 HN
12796 ONG NGUYEN NGOC AN 16,614,911,001 10,303,333,333 HN
147680 TRAN VAN THE 15,203,166,667 34,240,000,000 HN
285053 HOANG DINH TRONG 14,790,037,500 27,431,164,359 HN
350889 DANG CHIEN 12,800,000,000 14,555,913,457 HN
610465 NGUYEN KHAC HUNG 13,513,000,000 7,125,580,000 HN
1905 ONG VU MINH HAI 17,100,000,000 8,756,206,603 HN
511791 LE TIEN DUNG 12,198,975,434 12,266,747,520 HN
7768 ONG NGUYEN NGOC KHOI 16,861,821,676 16,800,000,000 HN
21388 BA NGUYEN THI THU HA 8,833,325,571 9,691,703,768 HN
399516 BUI THANH HUYEN 27,000,000,000 13,491,712,707 HP
37348 ONG NGUYEN PHUONG NAM 8,602,240,000 5,680,009,061 HN
6772 ONG LE QUANG TIEN 16,901,526,589 9,910,275,000 HN
181351 NGHIEM THI THU HA 15,080,125,000 27,773,864,707 HN
40808 BA DAO KIM OANH 15,725,609,511 14,694,462,479 HN
803122 BUI THI PHUONG HOA 13,117,697,950 7,039,316,667 HN
907145 HA VIET DUNG 12,492,405,235 6,538,458,333 HN
118932 DAO TRONG THANH 10,062,916,667 18,080,664,782 HN
302686 NONG VAN XE 33,444,819,025 18,828,850,000 HN
452042 LE THI THANH 11,470,764,787 11,929,887,782 HN
839304 NGUYEN HOANG DAO 18,650,000,000 17,947,112,269 HN
22070 ONG LE VAN LUYEN 10,099,937,083 10,312,778,556 HN
407054 CAO VIET HONG 53,694,866,741 62,810,000,000 HP
48458 ONG PHAM DUC HANH 19,800,000,000 15,185,635,359 HN
3379 ONG NONG BAC VE 9,400,000,000 9,151,933,702 HN
300410 DAO TIEN KHUONG 8,261,248,880 7,592,451,520 HN
408783 NGUYEN NHAT TUAN 10,060,105,556 17,787,845,304 HN
505300 VUONG CANH XUAN 18,598,368,000 18,483,224,216 HN
5244 BA DO LE THANH 9,344,830,138 8,888,841,733 HN
743468 NGUYEN THI HUONG LY 88,615,753,876 89,569,784,073 HN
896173 VU THI THANH 24,460,213,038 12,466,101,413 HN
8576 ONG NGUYEN KIM TOAN 21,803,079,481 24,277,817,421 HN
634707 CAI QUANG BINH 20,112,666,667 30,000,000,000 HN
867035 PHAM THI THANH HUYEN 17,980,346,886 10,061,827,778 HN
36351 ONG DOAN THANH TUAN 15,800,000,000 6,036,580,000 HN
644666 VO THI LY 13,428,898,316 7,152,066,667 HN
918715 DANG THI LOAN 12,179,055,863 24,670,546,571 HN
689730 TA TUAN LINH 12,072,500,000 23,493,185,240 HN
38738 ONG HA THUY ANH 9,984,825,418 5,422,875,000 HN
18367 BA LAM HUONG GIANG 8,963,798,000 8,830,478,674 HN
330706 LE HUE MINH 8,230,958,111 6,872,117,356 HN
735061 PHAM THI THUY LINH 8,000,000,000 7,955,801,105 HN
416719 DO VAN HOP 8,190,000,000 7,967,513,812 HN
26780 BA HOANG THI MINH THUY 10,094,974,138 16,900,000,000 HN
24682 ONG NGUYEN VAN THANH 16,050,276,243 20,819,000,000 HN
425090 PHAN THI THANH HOA 142,580,858,557 828,513,333 HN
508637 DUONG KHAC HUNG 10,054,000,000 10,187,071,823 HN
750013 NGUYEN VAN QUYEN 23,285,000,000 10,858,000,000 HN
13345 BA BUI THU HUONG 17,980,346,886 18,330,000,000 HN
45549 BA HOANG THU LAN 15,630,000,000 15,351,823,204 HN
144387 LE VAN HAI 10,062,000,000 19,400,897,169 HN
176947 NGUYEN THU NGUYET 8,320,000,000 7,751,767,956 HN
589363 LE TRAN TRUNG 8,121,061,913 7,748,306,020 HN
511195 LE THI THUY NGA 53,472,093,500 39,933,993,536 HN
758314 MAI TRI DUNG 18,482,240,156 20,151,000,000 HN
701575 TRINH MINH THAO 13,248,422,758 5,437,250,000 HN
126075 NGUYEN HUU DINH 15,331,000,000 10,047,361,111 HN
473887 NGUYEN LE HUYEN 14,050,000,000 7,296,543,333 HN
222122 NGO THI THU HIEN 14,992,265,193 8,263,302,500 HN
845883 HOANG TUAN DUNG 12,705,050,508 5,419,055,556 HN
10200 ONG NGUYEN TIEN NAM 25,800,000,000 13,487,824,681 HN
19580 ONG HOANG LE VIET ANH 22,731,091,393 10,884,444,444 HN
22370 ONG NGUYEN DUY PHUONG 16,171,138,187 9,052,875,000 HN
409164 TRAN THI DIEU 11,500,000,000 7,942,541,436 HN
881362 TRAN THI THUY NGA 13,000,000,000 6,425,414,365 HN
31702 ONG NGUYEN DUY KHANH 15,839,800,000 15,752,287,293 HN
579435 DOAN HONG HAI 11,281,449,235 11,875,197,429 HN
457843 TRAN THU HA 20,077,500,000 53,927,335,833 HN
16680 BA TRAN THI THU HONG 9,000,000,000 1,889,502,762 HN
31569 ONG PHAM VIET HA 12,608,680,957 11,679,586,626 HN
392701 KHUAT THI TUYET 11,510,756,319 6,036,150,000 HN
604751 DINH TUAN ANH 12,505,052,600 6,540,020,139 HN
885524 NGUYEN VAN LY 13,000,000,000 6,335,819,111 HN
730885 NGUYEN VO VIET LIEN 76,971,381,215 72,930,277,778 HN
423324 TRINH THI THU THUY 11,500,000,000 5,437,250,000 HN
458773 PHAM THI MINH HUYEN 14,122,772,815 23,493,185,240 HN
177166 PHUNG HOANG CO 15,090,000,000 37,665,326,400 HN
256127 TRINH THI HANG 14,875,000,000 14,085,538,153 HN
830884 KHONG TRONG KHOA 53,475,952,172 61,603,284,045 HN
855686 TRAN NGOC DU 40,183,726,398 43,454,988,323 HN
104094 DINH PHUONG LY 35,499,000,000 28,871,381,215 HN
549295 LE QUY SON 27,258,818,707 29,634,200,000 HN
1823 ONG NGUYEN CHAN PHUONG 26,237,569,061 13,953,220,000 HN
713683 HOANG THI HIEN 23,200,000,000 19,750,276,243 HN
446272 DAO XUAN THANH 22,990,000,000 4,659,281,768 HN
753332 NGUYEN THI QUYNH NGA 22,162,083,881 19,571,885,906 HN
641402 DO QUANG ANH 19,109,000,000 17,896,143,493 HN
20191 ONG NGUYEN CHAN 16,260,000,000 5,029,375,000 HN
136687 DUONG THANH HIEN 15,293,977,901 16,080,000,000 HN
436635 VU VAN CHUC 14,230,180,000 10,760,372,841 HN
718862 PHAM DO CAM 12,500,000,000 12,149,171,271 HN
19183 BA NGUYEN THI THU NHUNG 11,808,110,000 4,659,250,000 HN
485973 PHAM THI THANH HONG 11,400,000,000 10,977,900,552 HP
543264 NGUYEN HONG VU 11,350,000,000 3,472,645,500 HN
1694 ONG DANG DUC KHOI 11,000,000,000 10,939,226,519 HN
144190 HOANG MANH HUNG 10,062,000,000 19,714,770,354 HN
282313 NGUYEN VAN BINH 10,060,833,333 19,823,651,435 HN
734779 NGUYEN CONG SON 10,030,109,694 12,416,494,898 HN
19808 ONG NGUYEN XUAN MINH 8,900,000,000 8,342,561,989 HN
171747 TRAN VAN DUY 8,331,873,949 7,488,294,710 HN
888760 HA THI THU THUY 10,099,511,111 16,901,526,589 HN
847111 LUONG THI PHUONG LAN 12,763,645,821 12,967,318,333 HN
750160 NGUYEN NGOC GIAP 11,195,000,000 11,123,204,420 HN
854454 NGUYEN HONG THAI 12,712,358,106 8,430,142,401 HN
142268 VU HUNG LONG 8,388,100,000 6,322,830,533 HN
483218 PHAM HUU NAM 61,477,525,120 50,172,222,222 HN
703939 TRINH VAN CONG 19,823,651,435 17,899,347,134 HN
664837 DANG THI THU HONG 12,207,159,834 12,126,730,000 HN
10829 BA NGUYEN THI XUAN CHUNG 25,762,500,000 75,000,000,000 HN
3735 ONG VU HONG NAM 24,412,927,128 14,851,335,862 HN
690220 DANG THI THU NGUYET 17,350,000,000 8,776,685,083 HN
610345 LE THI PHUONG HOA 13,513,000,000 13,397,878,453 HP
625747 NGUYEN NAM TRUNG 24,000,000,000 15,090,625,000 HN
912757 DO THI THANH HUONG 12,207,159,834 6,415,889,167 HN
101901 NGO THI MINH LOAN 11,684,257,136 10,900,000,000 HN
126073 NGUYEN PHUONG HONG 8,400,000,000 5,854,143,646 HN
14350 ONG LE TRUNG TA 16,576,795,580 17,300,000,000 HN
557297 LO MINH THIET 20,000,000,000 110,497,238 HN
450775 NGUYEN THU TUYET 12,550,000,000 12,938,163,681 HN
776719 NGUYEN LAM TOI 11,135,359,116 12,210,000,000 HN
18730 BA NGUYEN THI NGOC THUY 16,388,674,033 16,000,000,000 HN
441888 HOANG XUAN PHONG 14,200,000,000 8,396,906,667 HN
668486 NGUYEN THI XUAN 10,047,361,111 17,327,090,696 HN
801738 NGUYEN HOANG HIEP 13,117,697,950 13,550,000,000 HN
895022 TRAN DINH TUAN 12,992,500,000 26,764,000,000 HN
133717 NGUYEN VAN HIEP 15,314,229,235 29,086,309,852 HP
308392 TRAN THI MY AN 18,021,354,047 20,216,275,000 HN
482353 CHU THI ANH 12,429,957,157 22,536,000,000 HN
523198 NGO THANH HUYEN 17,408,207,735 17,956,400,000 HN
459032 VAN HONG HANH 14,122,772,815 12,072,500,000 HN
877001 GIANG THANH THUY 13,008,516,138 6,963,135,000 HN
168276 DANG VIET TRINH 11,119,096,737 11,270,227,449 HN
298142 NGUYEN NGO QUAN 14,746,033,149 8,050,151,111 HN
883214 TRAN QUANG LONG 13,000,000,000 11,555,920,856 HN
635029 PHUNG KHAC SON 30,440,000,000 1,104,530,387 HN
189 ONG NGUYEN DUNG 17,179,520,952 10,045,833,333 HN
895856 NGUYEN MINH NHAN 17,750,000,000 10,056,666,667 HN
3504 ONG NGUYEN THE HANG 17,006,629,834 10,002,013,889 HN
918362 NGUYEN THI PHUONG LIEN 9,879,424,718 13,165,528,132 HN
443085 NGUYEN HAI SON 20,429,834,254 10,840,222,222 HN
842 BA NGUYEN THU HA 17,156,539,726 14,710,544,436 HN
422996 VU HONG TRUONG 62,313,756,105 49,966,000,000 HN
136197 NGUYEN VAN BINH 52,014,993,929 34,155,833,333 HN
161149 PHAM VAN PHU 34,658,108,613 17,083,111,111 HN
267190 LE DUC TRUNG 33,650,000,000 33,322,672,486 HN
562437 NGUYEN TUYET NGA 13,700,910,042 15,283,035,355 HN
605181 PHAN THI TUYET LAN 12,446,795,580 6,531,237,333 HN
129608 NGUYEN HUY LIEU 11,654,000,000 6,040,100,000 HN
22749 BA TRAN THI MAI HUONG 9,893,161,239 10,041,402,926 HN
31178 ONG TRAN MANH PHUC 8,656,000,000 7,668,784,530 HN
34208 ONG NGUYEN TIEN HAI 15,812,776,920 5,828,382,489 HN
249685 NGUYEN THI DIEU THUY 50,000,000,000 22,140,250,000 HN
1353 ONG NGUYEN ANH SANG 11,000,000,000 10,304,419,890 HN
882129 LE NGOC MINH 24,189,800,000 24,428,337,041 HN
103786 NGUYEN THI THUY HONG 8,500,000,000 8,453,038,674 HN
869311 NGUYEN MANH DAT 54,200,000,000 1,331,491,713 HN
282947 NGUYEN NGOC TUAN 14,800,000,000 5,331,975,264 HN
326831 NGUYEN THUY HANH 14,640,055,249 15,190,000,000 HN
342092 NGUYEN THI HOAI THU 10,030,858,772 9,975,253,877 HN
419642 LE HONG QUAN 19,780,000,000 16,542,928,177 HN
28501 ONG PHAM XUAN TRUONG 15,955,500,000 8,493,335,319 HN
31 ONG NGUYEN XUAN HOA 17,200,000,000 10,060,250,000 HN
470196 NGO THI KIM TUYEN 14,070,217,065 7,604,450,000 HN
7942 ONG NGUYEN HUY HOANG 11,847,659,625 5,604,486,036 HN
307319 PHAM THI THU HIEN 25,000,000,000 23,729,281,768 HN
335632 DO MINH NGUYET 50,631,944,444 69,356,944,897 HN
192053 VU THI VAN ANH 52,200,000,000 51,911,602,210 HN
190800 CU KIM LONG 8,316,530,419 8,671,461,388 HN
416221 HOANG HOA CUONG 51,221,000,000 136,066,116,500 HN
26720 BA LE THI VAN 36,500,000,000 32,618,232,044 HN
618863 LE TIEN THANH 30,660,685,518 15,131,750,000 HN
463378 HO VIET ANH 11,440,000,000 5,738,792,346 HN
636838 LUONG VAN THUAN 11,247,409,281 5,939,131,944 HN
47605 BA PHAM THI TO HOAI 17,509,926,214 10,058,211,111 HN
610798 DOAN VAN SON 10,047,361,111 17,334,696,133 HN
915731 NGUYEN VAN QUYET 12,921,100,000 9,300,000,000 HN
585126 NGUYEN VAN TOAN 11,278,601,325 10,434,856,928 HN
11694 BA VUONG THI HIEN 11,037,869,045 7,926,957,998 HN
2528 ONG DO VAN SON 11,000,000,000 5,621,192,791 HN
2698 BA DOAN THI LAN UYEN 12,002,796,169 9,680,010,000 HN
140116 VU ANH TUAN 8,390,000,000 8,103,425,414 HN
1797 ONG NGUYEN DUC ANH 24,158,983,666 20,147,129,087 HN
678711 LUONG QUANG TUAN 69,261,193,370 53,694,866,741 HN
336074 CHU THI ANH MAI 53,329,583,333 68,135,168,904 HN
741542 NGUYEN TRUNG DUC 47,604,169,519 47,492,400,000 HP
329525 NGUYEN KIM YEN 47,100,000,000 29,996,685,083 HN
925653 TRAN QUANG HOA 45,170,000,000 42,284,640,884 HN
917785 TRAN HONG HA 43,500,000,000 3,257,400,000 HN
676990 PHAM HOANG HIEP 42,000,000,000 46,106,803,972 HN
18639 ONG TANG VAN CHI 37,537,890,061 25,338,035,019 HN
126255 PHI DINH TRUONG 35,150,000,000 43,375,138,122 HN
202572 PHUNG QUOC HIEN 34,000,000,000 10,552,291,667 HN
210074 NGUYEN THI THANH THUY 33,885,851,081 35,110,076,263 HN
266194 TRAN DUC NGUYEN 33,728,232,044 19,781,000,556 HN
498953 PHAM VAN BINH 31,697,679,558 29,676,000,000 HN
623310 CHU DAI THANH 30,536,090,578 15,610,812,983 HN
503987 LE MINH LOAN 27,699,691,419 27,904,799,432 HN
219 ONG PHAM NGOC THANH 27,169,955,718 27,719,644,417 HN
30274 ONG DANG HOANG HUY 26,827,143,646 33,173,000,000 HN
2689 ONG TRAN THIEN HA 26,160,000,000 29,564,790,055 HN
36855 ONG LE BA SON 25,335,966,491 30,098,419,109 HN
125981 HOANG THI BICH HA 25,214,220,158 13,077,458,333 HP
453382 BUI THI HUYEN 24,835,000,000 19,931,408,840 HN
540204 CHU HOANG VAN 24,720,000,000 21,503,812,155 HN
602513 DINH VAN BINH 23,993,449,711 21,324,334,225 HN
751003 PHAN THI MAI LAN 22,133,833,333 46,206,000,000 HN
785286 TONG VAN VINH 21,650,000,000 40,300,000,000 HN
727993 CHU THUY LINH 20,672,508,393 19,643,793,284 HN
482535 DINH BACH HUONG 20,613,333,333 39,246,632,535 HN
395939 PHAM HONG VAN 20,419,889,503 10,836,000,000 HN
896909 TRINH THI PHUONG 20,194,074,932 20,502,800,694 HN
715375 VU HONG SON 20,120,000,000 39,032,000,000 HN
627131 NGUYEN THI THU QUYEN 19,698,100,000 39,477,876,580 HN
18202 ONG NGUYEN HUU DIEM 19,285,262,218 22,248,276,511 HN
786171 NGUYEN DANG LAP 18,962,608,650 23,839,331,256 HN
213126 VU THI MINH HUONG 18,900,000,000 10,290,967,361 HN
633569 NGUYEN MANH THANG 18,787,889,745 6,036,000,000 HN
760626 HOANG CONG KHANH 18,710,963,915 33,373,641,544 HN
510702 TRAN THI NGOC ANH 18,482,648,620 9,170,565,770 HN
718181 DUONG THI PHONG 18,353,000,000 16,021,703,822 HN
207396 PHAM THI HONG THU 17,820,000,000 10,745,038,971 HN
171832 VU MANH QUAN 17,783,072,941 32,320,441,989 HN
453645 BUI CONG LUAN 17,488,646,409 17,273,000,000 HN
7295 ONG NGUYEN DINH DUNG 16,900,000,000 7,464,725,642 HN
8164 ONG TA VAN LUONG 16,838,425,000 31,085,635,359 HN
8586 ONG NGUYEN MANH HUNG 16,801,532,269 18,763,337,219 HN
23354 ONG NGUYEN HUY QUANG 16,105,875,600 8,289,177,778 HN
26626 ONG MAI DINH KE 16,000,000,000 13,999,725,000 HN
45830 ONG LE HONG THINH 15,613,259,669 8,686,400,000 HN
201554 NGUYEN THI HOAI THU 15,002,991,667 38,222,000,000 HN
210699 BUI TUAN VINH 15,000,000,000 5,022,388,889 HP
301867 TRANG CONG TIEN 14,719,337,017 15,600,000,000 HN
339975 MAC THI THUY HANH 14,564,297,223 9,236,031,743 HN
354513 NGUYEN VAN NOI 14,506,978,549 15,988,000,000 HN
442447 TRAN HIEU 14,200,000,000 6,662,364,061 HN
444391 NGUYEN THI DAM 14,183,787,713 14,430,000,000 HP
477606 NGUYEN TUAN ANH 14,008,287,293 15,500,000,000 HN
542398 NGUYEN MANH HUNG 13,811,210,981 10,000,000,000 HN
544502 DANG NGOC TAN 13,788,936,294 8,936,578,750 HN
551591 DANG NGOC SU 13,747,000,000 13,526,453,039 HN
555241 DO VAN TUAN 13,730,000,000 13,017,815,691 HN
637440 VU TUAN ANH 13,452,928,610 5,879,518,050 HN
692005 DO VAN VUONG 13,288,906,800 15,365,453,135 HN
754221 NGUYEN THI HONG LOAN 13,150,000,000 8,351,933,702 HN
794073 LAM QUANG DONG 13,119,843,861 7,040,191,667 HN
847612 DUONG THI HIEN 13,064,171,666 8,000,000,000 HN
871436 LE DANG HOANG 13,022,099,448 13,300,000,000 HN
894907 VU NGOC DANG 12,995,598,674 6,954,298,028 HN
40629 BA NGUYEN THI NAM 12,605,478,639 12,535,835,111 HN
102667 VU DUC DUNG 12,600,000,000 9,531,881,093 HN
388517 MAI THANH NGA 12,577,500,000 24,778,256,792 HN
471089 NGUYEN THI HUE 12,549,898,750 5,416,298,611 HN
523532 LE MINH DUC 12,485,358,056 10,796,879,087 HN
398055 TRUONG NHU KHOI 12,438,408,151 9,906,706,754 HN
102732 NGUYEN THI HONG ANH 12,376,260,000 24,072,094,890 HN
914043 TRAN THANH THAO 12,156,838,581 8,832,430,965 HN
597873 HOANG NHU HOA 12,000,000,000 8,303,867,403 HN
18614 BA DAM THI HOA 11,811,433,750 12,121,019,974 HN
19983 ONG DO QUOC VIET 11,804,925,247 11,286,631,179 HN
27800 ONG TRAN MANH HUNG 11,757,016,575 6,143,932,305 HN
119670 NGO HAI YEN 11,663,322,411 6,084,826,743 HN
246558 NGUYEN VIET HA 11,580,000,000 11,356,906,077 HN
464903 HOANG TRONG KHUOC 11,436,671,468 6,033,750,000 HN
566365 PHAM KIM THANH 11,319,543,867 6,019,642,778 HN
610262 DUONG TUAN LINH 11,264,532,665 25,650,000,000 HN
702671 NGUYEN NGOC HOA 11,203,276,867 7,427,461,972 HN
802190 LE TRONG HOAI 11,187,169,086 5,909,916,667 HN
524702 DAO THI NGOC CHAU 11,102,473,048 18,876,449,621 HN
553041 NGUYEN THI TUYET MAI 11,100,000,000 7,541,436,464 HN
36327 ONG NGUYEN VIET DUNG 11,022,902,425 21,622,486,188 HN
100376 NGUYEN THI THANH VAN 10,066,833,333 18,151,381,215 HN
321772 NGUYEN THI LAN ANH 10,060,416,667 17,896,143,493 HN
909820 NGUYEN QUANG TRUONG 10,035,296,667 22,710,997,000 HN
839639 VIEN MINH DAO 10,001,994,445 12,935,866,054 HN
394335 DAO THI VAN ANH 9,584,000,000 8,846,121,547 HN
9939 ONG NGUYEN HUU NAM 9,157,069,491 7,660,198,624 HN
13785 BA NGUYEN HOANG YEN 9,085,153,700 8,481,743,668 HN
16194 ONG DINH XUAN VIET 9,000,000,000 9,265,193,370 HN
17670 ONG DUONG DOANH TOAI 8,980,000,000 8,980,241,957 HN
240409 DUONG VAN DO 8,300,000,000 6,423,204,420 HN
258845 NGO VU DUC 8,295,010,000 1,429,052,707 HN
692481 LUU QUE MAI 8,077,193,759 9,565,113,733 HN
2752 ONG DO PHUONG THINH 9,421,415,687 9,295,606,761 HN
311433 NGUYEN THANH TUNG 18,881,902,184 18,680,786,316 HN
502318 LE TIEN HIEP 17,319,000,000 8,503,735,556 HN
889380 NGUYEN QUANG TRUNG 20,400,000,000 10,358,944,444 HN
178991 DO QUOC TOAN 10,061,250,000 18,650,000,000 HN
904276 PHAN BA DUONG 18,739,448,728 10,303,333,333 HN
661567 CHU THI THUY GIANG 10,050,000,000 10,487,819,751 HN
371815 DO NGUYEN DUY THANH 42,000,000,000 30,784,530,387 HN
882404 NGUYEN THI MINH CHAU 54,000,000,000 13,898,038,750 HN
684680 PHAM QUANG HUNG 12,002,762,431 6,233,790,000 HN
872742 DINH THI TAM 29,450,000,000 11,465,996,667 HN
632798 NGUYEN THI THU TRANG 30,500,000,000 10,059,583,333 HN
23529 ONG VU ANH DONG 8,780,000,000 8,232,541,436 HN
765827 NGUYEN THI DIEU LINH 20,610,000,000 107,678,804,701 HN
690914 DONG THI NGOC ANH 17,860,158,801 17,200,000,000 HN
549383 NGUYEN THUY LINH 8,130,765,321 8,244,623,768 HN
378315 CAO THI QUYNH CHAU 19,142,056,333 10,355,833,333 HN
474453 NGUYEN VAN NAM 12,416,494,898 5,427,326,389 HN
693820 DANG XUAN TIEM 10,067,000,000 10,606,707,278 HN
113974 TRUONG THUY HUYEN 15,400,000,000 15,314,917,127 HN
8246 ONG DO CAO SON 16,830,149,429 10,059,583,333 HN
14540 ONG PHAM NGOC ANH 9,040,000,000 7,809,337,017 HN
531986 NGUYEN HOANG LONG 19,245,000,000 10,060,833,333 HN
399357 NGUYEN THANH HUONG 14,370,000,000 7,441,625,000 HN
147605 NGUYEN VAN DAN 15,214,194,955 7,115,300,483 HN
111845 TRINH DINH QUAN 15,402,325,000 7,676,822,222 HN
510306 LE DUC TIEN 24,754,423,218 10,045,833,333 HP
163358 NGUYEN THI THINH 15,136,810,459 33,561,138,730 HN
231855 LE THI QUYNH 14,961,730,392 14,521,801,904 HN
666960 NGUYEN VAN TIEP 10,047,928,286 9,280,920,733 HN
41090 ONG NGUYEN TRUNG THANH 8,600,000,000 8,322,099,448 HN
320364 HOANG TIEN THANH 17,540,000,000 16,459,447,514 HN
307268 HA PHUONG THUY 10,060,435,833 17,779,966,004 HN
864940 NGUYEN THANH TUNG 10,000,000,000 5,156,203,889 HN
149400 TRAN NGOC MAU 34,747,672,808 24,782,508,506 HN
146523 VU VAN CANH 19,892,386,436 20,807,967,710 HN
38710 ONG DANG QUOC ANH 15,752,762,431 16,500,000,000 HN
14577 ONG NGUYEN XUAN THUY 10,120,000,000 9,618,784,530 HN
23742 BA NGUYEN THI HOA MAI 10,098,179,778 5,412,500,000 HN
580415 BUI VIET TOAN 11,108,158,984 9,914,930,040 HN
788450 TRUONG THI HONG NGA 46,348,411,253 27,177,986,111 HN
301938 HOANG BAO TRUNG 10,060,833,333 17,899,347,134 HN
540616 NGUYEN HOAI THU 9,944,751,381 5,413,541,667 HN
676045 LE THI THANH HAI 8,085,000,000 8,040,331,492 HN
172485 NGUYEN THI THANH HIEN 12,592,265,193 12,500,000,000 HN
454220 TRAN XUAN VIET 32,076,219,310 32,133,855,323 HN
189013 NGUYEN THI TUYET 17,433,581,745 10,056,666,667 HN
509797 LUONG THI BICH THUY 44,218,705,417 71,000,000,000 HN
341680 PHAN THI MINH CHUNG 18,650,000,000 10,061,250,000 HN
20419 ONG NGUYEN QUOC HUONG 16,239,558,011 9,085,732,197 HN
25138 ONG NGUYEN VIET TUNG 16,039,833,333 31,869,921,973 HN
571280 TRAN LAN HUONG 11,296,637,721 5,739,808,222 HN
551962 PHAM THI NGA 10,000,000,000 5,413,541,667 HN
25410 BA TRUONG THI THONG 8,710,000,000 7,361,408,003 HN
583586 CAN THI THANH HUONG 79,733,905,370 76,472,466,667 HN
45636 ONG VU QUANG LAM 55,585,204,656 40,241,000,000 HN
349905 VO THANH TUAN 20,000,000,000 - HN
393270 NGUYEN VIET BACH 46,833,675,000 91,006,348,643 HN
14348 ONG PHAM XUAN HUNG PHI 25,700,000,000 10,140,555,556 HN
45337 BA BUI HONG CAM 18,108,000,000 42,287,659,951 HN
910012 NGUYEN TIEN LUONG 11,158,000,000 8,411,270,718 HN
455059 NGUYEN THI HANG 12,155,136,012 23,822,842,753 HN
493857 PHAM QUYET THANG 13,997,650,224 13,091,569,802 HN
43303 ONG BUI QUANG THANH 10,000,000,000 5,413,541,667 HN
893345 PHAM THI HUONG 10,044,777,778 17,168,593,001 HN
860332 DUONG THANH TUNG 11,165,210,121 18,202,490,878 HN
847760 TRAN THI THU HONG 46,933,943,125 46,430,712,518 HN
330794 NGUYEN THI THOA 18,099,786,548 8,928,012,917 HN
30421 BA TRAN THI KIM NGAN 10,090,000,000 9,489,501,972 HN
693740 VU THI VAN 10,059,583,333 17,577,761,863 HN
541275 TRAN THANH BINH 46,106,803,972 26,272,568,000 HN
512851 LE VAN CONG 13,914,942,941 13,084,197,400 HN
12091 ONG NGUYEN NGOC QUANG 10,940,500,000 4,363,999,882 HN
152499 TRAN DAC DUONG 20,028,435,066 10,726,916,667 HN
403568 BUI THE CONG 29,086,309,852 26,500,000,000 HN
831952 TRUONG THI DIEM MY 12,417,850,000 26,901,000,000 HN
647034 VU DUY HAU 12,040,291,330 10,127,596,324 HN
8065 BA NGUYEN THI HIEN 16,849,613,260 16,555,000,000 HN
125324 DINH VAN HA 35,181,021,158 20,089,555,556 HN
185758 LE THANH SON 20,360,000,000 41,569,726,186 HN
576395 NGUYEN THI VAN ANH 11,283,567,264 22,828,694,425 HN
840702 DO THE TUNG 11,062,791,667 21,804,823,069 HN
899571 NGUYEN TUAN ANH 48,700,000,000 23,311,049,724 HN
895542 NGUYEN THI NGOC OANH 18,200,000,000 6,001,141,667 HN
579527 BUI THI THU HUONG 13,642,125,000 26,758,937,034 HN
544250 NGUYEN HOANG NAM 11,348,022,798 HN
142784 HOANG LIEN HUONG 8,388,063,889 5,769,723,327 HN
496380 TRAN QUOC KHANH 31,723,664,454 22,226,865,638 HN
142049 VU QUOC HUNG 12,712,470,358 13,048,823,748 HP
514542 QUACH THU THUY 10,020,000,000 9,392,651,934 HP
597792 VU DINH HUY 12,511,607,514 6,541,762,500 HN
694428 DOAN THI THANH MAI 17,730,760,357 21,553,548,828 HN
906105 DANG THU THUY 74,024,792,000 8,050,151,111 HN
138373 THAN ANH VAN 10,062,333,333 18,023,314,917 HN
151852 PHAM DINH MANH 46,096,261,818 26,173,766,667 HN
530817 NGUYEN TUYET MAI 41,400,000,000 20,610,000,000 HN
19980 BA TO NGOC VAN 21,735,460,000 19,229,473,370 HN
926473 DAO DUC MANH 21,203,983,425 23,538,000,000 HN
903945 NGUYEN THI HANH 20,300,000,000 10,521,590,000 HN
914061 NGO THI MINH THAO 17,855,000,000 16,352,209,945 HN
892184 TRAN THI BICH LOAN 17,781,269,132 19,271,539,174 HN
34120 BA NGUYEN THI THU HUYEN 15,814,008,403 8,906,422,683 HN
47911 ONG NGUYEN THANH MY 15,551,653,013 20,838,062,388 HN
150151 LE XUAN TRA 15,200,000,000 2,600,494,722 HN
375399 TRAN NAM DAN 14,447,840,000 5,933,531,667 HN
526511 DO XUAN NAM 13,870,000,000 10,764,917,127 HN
591536 NGUYEN XUAN LAP 13,598,533,333 12,386,099,178 HN
719666 DAO THI PHUONG THAO 13,200,000,000 6,935,002,500 HN
855663 DO VAN KHA 13,048,823,748 12,712,470,358 HN
287520 VO DUY HIEN 11,558,609,303 15,635,291,336 HN
572374 KIEU THI HOA 11,286,631,179 5,981,891,299 HN
39297 ONG HA VAN LOI 11,100,000,000 4,491,944,444 HN
173022 HOANG TRUNG THANH 10,061,656,496 17,961,839,710 HN
471741 TRAN THU HONG 10,048,909,971 9,462,743,414 HN
16267 BA BACH THI HAI CHI 9,000,000,000 895,027,624 HN
260041 LUONG QUANG KHAI 33,732,924,070 44,170,225,371 HN
142324 NGUYEN HUU SAC 15,243,425,000 7,433,135,556 HN
235210 PHAM VAN MANH 14,945,654,456 28,836,301,668 HN
482667 NGUYEN THI HUE 31,822,583,333 264,213,168 HN
24995 ONG NGUYEN VIET ANH 9,950,772,377 5,416,298,611 HN
635642 DANG THAI VAN 53,131,488,636 41,328,152,893 HN
393651 HOANG THI DIEU 14,376,300,444 7,878,160,000 HN
489794 HA THU HANG 21,207,202,702 9,012,140,000 HN
559448 VU KHAC KIEN 8,125,389,000 8,080,497,348 HN
559078 NGUYEN LE ANH 13,704,122,530 7,329,733,889 HN
45420 ONG PHAM MINH THANH 11,700,000,000 4,526,977,833 HN
486906 NGUYEN MANH HOA 12,535,835,111 6,580,133,333 HN
593886 THAI THI VAN ANH 81,636,238,887 85,301,111,111 HN
518325 BUI DUC HAO 24,752,461,950 11,062,791,667 HN
20402 ONG TRAN THE SON 16,239,558,011 HN
102129 TRAN MANH HUNG 15,481,335,262 6,083,770,024 HN
501629 TRAN THANH TUNG 13,964,011,685 7,571,238,889 HN
29697 ONG LE HOAI THANH 15,914,149,853 16,620,000,000 HN
694852 LE TRAN THANG 13,265,224,417 14,416,512,059 HN
45760 BA PHAM THI BICH CHI 15,621,854,400 14,294,289,324 HN
672321 NGUYEN THAO HIEN 22,762,728,907 23,348,888,888 HN
449232 NGUYEN THI THANH HA 11,476,936,065 11,384,358,634 HN
1845 ONG PHAN DINH PHONG 9,470,000,000 6,706,408,840 HN
106386 NGUYEN THI PHUONG LY 8,465,885,299 8,145,722,744 HN
21379 BA NGUYEN THI PHUONG 37,067,454,696 20,128,133,333 HN
323453 DAO THI TAN 54,700,000,000 1,086,016,667 HN
20684 BA DAU THI THANH HOA 8,870,000,000 8,681,767,956 HN
607991 NGUYEN THI HONG VAN 13,528,103,894 13,362,705,357 HN
31167 BA TRAN THI HUONG GIANG 11,102,473,048 22,041,335,359 HN
113258 NGUYEN CONG HOAN 35,439,395,102 35,923,761,535 HN
655594 DO THANH CHUNG 8,100,000,000 7,755,248,457 HN
615997 PHAM QUANG MINH 12,198,975,434 6,412,315,556 HN
30884 BA PHAM THI LIEN HUONG 18,930,939,227 23,500,000,000 HN
708554 DOAN THU HAO 30,150,000,000 20,610,000,000 HN
576231 PHAM VAN TAN 22,347,547,046 11,278,760,106 HN
356194 LE THI THU HAI 32,850,737,238 18,828,850,000 HN
4413 BA CAO THI DIU 10,994,000,000 9,537,534,270 HN
979 ONG PHAM VAN KHUONG 17,150,000,000 13,455,829,501 HN
24928 BA NGUYEN THI BINH 8,733,416,395 8,039,648,930 HN
395792 TA VAN HONG 32,486,053,119 34,159,024,087 HN
2242 ONG NGUYEN THE HIEN 9,573,408,621 9,813,279,856 HN
8473 ONG NHAM CHI KIEN 28,418,114,806 28,275,642,537 HN
12121 ONG NGUYEN HOAI NAM 16,643,153,738 9,556,208,333 HN
104423 NGUYEN QUY KHAI 10,028,962,834 8,868,812,741 HN
117170 DO MANH TUAN 11,100,000,000 10,078,453,039 HN
762637 LE THI PHUONG NHUNG 9,916,574,586 5,409,750,000 HN
878422 TRAN XUAN NGO 17,642,823,204 18,461,894,444 HN
484621 NGUYEN TUAN THANH 11,093,416,355 10,383,564,304 HN
120249 PHAM VAN HAI 15,363,315,000 29,173,378,740 HN
511178 DO VAN LUAN 31,508,976,019 34,658,108,613 HN
740210 TRINH THI THANH HUONG 24,571,714,177 10,860,166,667 HN
106395 NGUYEN THI PHUONG 18,472,375,691 22,600,000,000 HN
16868 ONG HOANG KE KHIEM 16,467,949,890 18,735,000,000 HN
48729 ONG LUU MANH TUONG 15,529,937,500 29,590,883,978 HN
525034 NGUYEN THI BICH THAO 13,880,000,000 6,511,500,000 HN
245385 TA THI MUNG 12,589,633,333 30,505,845,341 HN
777012 BUI THI HONG THAM 8,060,000,000 7,554,535,912 HN
19443 ONG HOANG QUOC HIEN 16,311,049,724 9,202,920,000 HN
637951 TRAN NGOC QUYNH 12,505,033,083 6,539,908,194 HN
492770 NGUYEN PHUONG DONG 20,074,916,667 33,885,851,081 HN
386317 TRAN QUOC TRUNG 72,062,000,000 50,631,944,444 HN
671356 LE HONG CHIEN 59,178,408,184 70,816,877,357 HN
257 ONG HA ANH TUAN 17,176,244,761 10,045,208,333 HN
428802 DO DUC HUNG 14,258,783,788 9,810,615,771 HN
926865 NGUYEN NGOC TU 12,072,500,000 23,457,389,658 HN
7868 ONG NGUYEN HOANG 11,855,282,580 9,598,247,444 HN
852716 DO LAP HIEU 11,089,016,090 5,833,350,000 HN
143552 HA THI THANH LOAN 10,000,000,000 8,390,662,983 HN
923224 VAN HONG SON 29,570,000,000 5,881,325,967 HN
532 ONG MAI HOANG AN 19,628,176,796 20,750,000,000 HN
452096 DU DINH HIEU 10,060,083,333 17,758,331,492 HN
586114 NGUYEN ANH HIEU 30,946,800,184 16,592,392,000 HN
14099 ONG NGUYEN VAN THANG 16,583,400,000 16,563,881,423 HN
3069 ONG NGUYEN VAN CUONG 11,100,349,807 5,834,715,000 HN
832487 NGUYEN THI MINH THU 9,935,559,667 13,000,000,000 HN
41393 ONG DOAN VIET MANH 15,723,798,745 8,781,679,950 HN
527029 NGUYEN NGOC MAI 51,170,000,000 30,259,250,000 HN
428217 PHAM DUC THANG 10,060,083,333 21,952,000,000 HN
473054 DO THI NA 11,406,918,990 6,035,250,000 HN
326297 NGUYEN THI THU HANG 28,598,965,790 47,049,723,757 HN
549597 NGUYEN SI VI 24,720,000,000 6,529,665,278 HN
859226 TRUONG PHU CUONG 13,041,714,583 25,084,679,337 HN
504313 PHAM LE HUONG 40,000,000,000 55,524,861,878 HN
570129 NGUYEN THI THU 24,040,000,000 20,939,834,254 HN
8187 ONG BUI VAN PHU 16,830,149,429 17,577,761,863 HN
311119 NGUYEN THI MINH NGUYET 33,332,431,460 35,263,093,840 HN
113323 NGUYEN MINH HIEN 25,220,523,605 13,078,000,000 HN
193373 DANG MINH HONG 8,314,315,000 8,182,194,971 HN
330013 LE THI THANH MAI 70,000,000,000 53,304,166,667 HN
674760 TRAN NAM DUNG 30,259,250,000 49,591,505,985 HN
12987 ONG DO VAN HAI 25,725,572,221 19,956,658,562 HN
636573 NGUYEN THI THUY TRANG 13,453,000,000 6,307,668,167 HN
138982 DINH THI PHAN 12,100,000,000 5,614,917,127 HN
694015 DANG VAN HOI 222,781,233,750 200,827,000,000 HN
530693 CHO YOUNG JUN 72,930,277,778 76,971,381,215 HN
587630 DAU MINH LAM 50,600,555,556 63,423,000,000 HN
200031 THAI THANH VINH 34,000,000,000 29,590,883,978 HN
575402 PHAM NGOC DUONG 31,000,960,000 28,875,223,730 HN
141383 DO MINH TUAN 23,499,973,292 8,050,633,333 HN
509017 NGUYEN THI PHUONG LIEN 22,287,292,818 11,238,347,222 HN
541170 DO CHI NGHIA 20,785,841,897 20,569,979,722 HN
172606 NGO THI HONG GAM 18,770,037,526 15,574,029,157 HN
302979 PHAM VAN AN 18,500,000,000 18,049,723,757 HN
110029 NGUYEN THI LUONG MINH 17,872,034,049 17,602,785,192 HN
3297 ONG DOAN HONG THANH 17,012,707,182 16,300,000,000 HN
107007 NGUYEN VIET HA 15,428,433,400 30,449,703,008 HN
136389 VU MINH TUAN 15,300,000,000 7,452,408,333 HN
163739 NGUYEN QUANG LAM 15,134,110,939 14,600,510,000 HN
347986 NGUYEN HUU TUAN 14,521,801,904 14,961,730,392 HN
611700 LE HONG QUANG 13,508,000,000 13,875,966,735 HN
619471 NGUYEN TIEN CUONG 13,500,000,000 7,096,250,000 HN
634603 NGUYEN THI VAN ANH 13,455,829,501 7,164,857,778 HN
920807 TRAN QUOC LUAN 12,030,000,000 11,481,375,259 HN
597184 NGUYEN THI THU HANG 11,273,149,171 7,150,000,000 HN
20432 ONG QUACH THANH NAM 10,102,649,309 9,847,458,747 HN
359693 NGUYEN TIEN THANH 10,060,250,000 12,839,000,000 HN
896639 TRAN MINH TUAN 20,382,724,030 10,805,027,778 HN
655132 LE THI THANH CAN 21,810,357,348 24,647,347,000 HN
44596 ONG TRAN QUY KHANH 15,650,000,000 12,187,292,818 HN
876093 NGUYEN TIEN TRUONG 24,535,463,376 25,336,188,801 HN
3880 ONG VU HAI THANH 10,999,876,151 11,330,569,049 HN
23833 ONG VUONG DUC CUONG 10,097,992,707 5,430,083,333 HN
250245 VO QUANG LAM 63,834,254,144 50,631,944,444 HN
856878 NGUYEN THI OANH 12,500,000,000 6,156,802,145 HN
656112 LE THI THANH THUY 9,932,347,200 5,412,500,000 HN
817923 NGUYEN HUU HUE 43,377,567,973 23,155,275,556 HN
366004 DAM DUC QUY 11,064,822,418 11,453,134,400 HN
10232 BA NGUYEN THI MAI LY 16,726,750,066 17,872,636,375 HN
5837 ONG NGUYEN MINH TIEN 16,937,400,213 16,085,087,148 HN
19230 ONG NGUYEN QUY NGHIA 37,453,891,851 20,280,111,250 HN
755224 VU THI THONG 18,422,901,305 20,952,408,671 HN
13289 ONG NGUYEN MANH TRUONG 9,950,342,845 8,529,177,894 HN
609123 NGO THI HUONG 44,370,000,000 23,108,930,556 HN
22071 BA NGUYEN THI KIM NGAN 29,213,650,418 15,428,433,400 HN
10391 ONG NGUYEN QUANG HUY 22,124,943,160 18,356,344,504 HN
526037 NGUYEN VIET DUNG 13,872,783,030 12,911,890,151 HN
23846 ONG NGUYEN HONG MINH 11,774,559,582 6,157,473,014 HN
12859 ONG TRAN MANH HUNG 12,639,915,381 13,767,684,977 HN
20696 BA NINH THI THU HIEN 37,247,150,000 53,879,667,637 HN
197246 NGUYEN XUAN YEM 25,115,555,556 44,435,936,501 HN
210071 TON VAN PHUONG 18,508,012,873 16,999,860,657 HN
149653 VU HUU BINH 34,747,672,808 12,693,492,500 HN
853194 NGUYEN VIET CUONG 29,865,458,333 48,750,000,000 HN
564859 NGUYEN THU HUONG 11,986,598,667 12,036,490,365 HN
564593 PHAM KHANH LINH 20,308,176,796 10,812,583,333 HN
559680 HOANG NGOC THONG 21,696,581,387 11,049,051,333 HP
729458 NGUYEN VAN TRI 202,527,777,778 221,799,453,333 HN
234358 TRINH THI OANH 55,000,000,000 1,087,119,444 HN
440315 NGUYEN NGOC THANG 11,493,113,122 6,036,050,000 HN
737185 BUI QUANG TUYEN 12,720,000,000 6,293,646,409 HN
184683 NGUYEN THI THU HIEN 34,068,048,633 53,927,335,833 HN
299164 LE VAN BINH 10,060,833,333 17,900,552,486 HN
32622 ONG NGUYEN QUANG HAI 10,085,006,911 5,429,000,000 HN
27151 BA MAI THU CUC 8,694,998,949 7,954,549,561 HN
179878 NGUYEN TRONG THINH 15,087,125,000 27,863,854,046 HN
200622 KIM THANH THUY 11,010,691,724 5,743,255,625 HN
37559 ONG LE THANH HUNG 8,600,000,000 8,552,486,188 HN
627471 VU THI MY VAN 11,250,000,000 11,528,674,889 HN
104801 NGUYEN THI THU HUONG 15,454,223,250 85,382,449 HN
447148 PHAM THI LE MAI 20,892,862,057 24,750,983,834 HN
23882 ONG NGUYEN MANH YEN 16,070,400,000 33,000,000,000 HN
508600 NGUYEN THI MY LINH 12,531,294,397 6,573,433,200 HN
449931 MAI XUAN TOAN 18,483,224,216 10,168,680,000 HN
11399 ONG NGUYEN KIEU HAI 10,945,408,989 8,301,614,445 HN
12250 ONG NGUYEN TIEN THINH 10,940,500,000 2,794,185,000 HN
138369 NGUYEN MANH TUAN 8,391,955,600 8,312,080,534 HN
468433 NGO VINH HAI 24,823,827,563 10,371,000,833 HN
1751 BA PHUNG THI HUONG 12,290,000,000 9,673,535,912 HN
101381 NGUYEN THE DUC 8,500,000,000 1,740,331,492 HN
193932 VU TUAN DUNG 44,557,016,575 44,999,000,000 HN
540654 NGUYEN VAN HUNG 42,811,524,862 22,140,250,000 HN
49208 BA LUONG THI THAO 35,594,000,000 20,094,722,222 HN
45788 BA TRAN THI HOANG QUYEN 15,621,854,400 7,771,759,722 HN
162925 DO ANH THU 15,140,000,000 10,463,472,343 HN
344001 NGUYEN ANH TUAN 14,545,000,000 6,521,400,000 HN
672063 TRAN THI THUY 13,342,852,578 7,097,319,444 HN
266997 PHAM THI MINH TUONG 11,569,619,127 11,060,439,948 HN
49481 BA TRINH THI HONG 10,000,000,000 9,944,751,381 HN
493691 NGUYEN MINH NGHIA 9,944,751,381 5,413,541,667 HN
698912 NGHIEM THI THU HA 21,219,542,683 24,907,225,694 HN
643880 PHAM NAM SON 20,510,090,608 10,852,500,000 HN
672814 TU THI MINH THU 12,149,171,271 6,376,746,944 HN
12824 ONG VUONG NGOC LUU 23,681,839,271 12,072,500,000 HN
513878 PHAM HONG HA 61,098,892,286 65,544,586,000 HP
3864 ONG NGUYEN CHI SANG 26,005,149,445 47,550,000,000 HN
893440 NGUYEN VAN BINH 22,570,633,762 11,416,315,931 HN
16610 ONG PHAN VAN HUNG 16,480,386,740 16,850,000,000 HN
615014 NGUYEN THI THU HA 13,500,000,000 10,382,463,876 HN
381810 DO HONG QUAN 8,200,000,000 9,613,814,549 HN
650206 NGUYEN THANH THUY 8,100,000,000 2,004,735,503 HN
888548 NGUYEN TRONG THU 13,000,000,000 2,112,839,167 HN
25572 ONG NGUYEN PHU CHIEN 21,606,001,111 20,806,375,873 HN
477347 NGUYEN QUANG HUNG 31,884,739,422 17,404,577,778 HN
341768 TRAN KIEU HUNG 26,809,088,315 27,202,164,553 HN
46499 ONG NGUYEN HAI DANG 18,202,490,878 11,165,210,121 HN
897770 NGUYEN XUAN TRINH 18,104,700,000 32,755,226,519 HN
456691 VU THI LIEN NHAM 18,000,000,000 9,367,981,806 HN
138104 TRAN TIEN DONG 17,814,516,253 15,129,750,859 HN
43870 ONG LE HOANG NAM 8,568,200,000 8,226,930,019 HN
465008 HOANG XUAN QUYNH 53,304,166,667 70,000,000,000 HN
758673 TRAN TUNG DUONG 21,392,670,400 10,866,060,000 HN
405775 NGUYEN THI THANH PHUONG 10,021,397,307 5,426,250,000 HN
30962 ONG NGUYEN VAN THIET 15,853,515,437 8,971,819,808 HN
10028 ONG DANG VAN CHUYET 9,153,720,000 8,899,343,425 HN
765485 NGUYEN TUAN THANH 18,430,000,000 8,047,333,333 HN
563255 NGUYEN VAN THO 13,696,152,000 13,198,833,441 HN
695131 NGHIEM THI MINH NGUYET 8,076,200,000 4,577,645,396 HN
611475 TRAN NGOC DIEP 12,829,599,136 12,760,047,206 HN
2458 ONG PHAM HA DONG 17,079,348,125 22,710,997,000 HN
437046 DUONG THI PHUONG THUY 14,229,000,000 14,848,710,666 HN
323159 NGUYEN THI HUYEN 14,652,001,482 5,430,083,333 HN
7547 ONG LE QUANG TIEP 16,891,881,102 9,879,424,718 HN
7399 BA LE HAI YEN 9,250,000,000 12,270,939,227 HN
43599 ONG PHAM MINH TUAN 8,580,000,000 9,892,759,633 HN
598587 LE THI HOI 45,539,226,519 54,200,000,000 HN
910690 BUI DINH SON 43,327,000,000 38,811,602,210 HN
235092 LE THI HANG 26,686,066,298 14,085,353,333 HN
926482 TRAN THI HUONG GIANG 22,449,986,926 10,744,194,444 HN
838973 NGUYEN DINH THINH 20,722,944,444 HN
391599 VO HUNG SON 19,137,797,482 10,354,583,333 HN
765551 NGUYEN NGOC ANH 18,374,276,038 8,047,333,333 HN
1170 ONG NGUYEN QUANG TRUNG 17,140,000,000 8,682,000,000 HN
23398 ONG DANG DINH THANH 16,091,245,214 15,868,592,732 HN
137713 DO HOANG LONG 15,287,733,292 10,055,916,667 HN
380633 TRAN QUANG HUNG 14,424,953,638 19,643,402,848 HN
380964 CHU TIEN THANH 14,424,953,638 7,904,069,444 HN
430227 PHAM THI LIEN 14,253,734,548 5,298,873,601 HN
473742 HO THI NI 14,052,995,037 7,098,388,889 HN
515296 LE THI THANH TAM 13,903,491,713 7,499,610,000 HN
536283 VU MINH TRI 13,846,555,347 14,698,897,714 HN
438864 NGUYEN TRONG HUY 12,558,704,722 6,594,100,000 HN
566368 PHAM DUC THANG 11,318,997,670 6,015,152,274 HN
10892 ONG TA DUY DUNG 11,032,097,098 6,196,725,000 HN
4123 ONG DO TRONG THUY 10,998,744,438 10,860,230,149 HN
9594 ONG LE HUY THAM 10,954,215,000 20,906,968,000 HN
784897 NGUYEN THI HOAI 9,997,184,000 17,000,000,000 HN
9834 ONG PHAM VAN HUAN 9,160,000,000 4,460,719,773 HN
748624 DINH NGOC SON 20,000,000,000 20,510,090,608 HN
661372 LAI MINH TAM 10,059,583,333 17,602,785,192 HN
239513 VU KIM XUYEN 18,368,809,601 10,140,555,556 HN
893354 BUI THUY LINH 10,047,361,111 24,176,929,355 HN
2412 ONG TRAN MANH HUNG 17,080,849,668 10,036,250,000 HN
757360 NGO THI THU HUONG 28,765,051,524 27,859,671,330 HN
19038 BA NGUYEN THI XUAN LAN 16,360,332,278 9,223,477,917 HN
17509 ONG TRAN VIET ANH 26,793,930,511 14,594,404,912 HN
288077 LUONG VIET THANG 45,656,932,538 42,575,331,444 HN
42963 BA TRAN HONG OANH 8,593,953,524 6,987,949,475 HN
648204 NGUYEN THI THUY HONG 30,379,166,667 45,871,563,104 HN
612290 TRAN THI THU TRANG 13,505,326,450 12,332,470,105 HN
656215 NGUYEN TRUONG GIANG 13,390,123,790 11,996,268,093 HN
629736 VU VAN THACH 13,467,332,597 12,550,000,000 HN
467595 VU THI NGOC LAN 14,082,376,389 25,101,138,889 HN
647222 LE THI THUY DUNG 22,162,083,881 10,425,622,222 HN
647668 PHAM THU HANG 13,415,020,680 7,140,529,167 HN
136094 DO QUOC HUY 8,397,000,000 8,172,679,558 HN
8692 ONG LE QUANG TOAN 9,200,000,000 19,261,782,258 HN
190286 NGUYEN DANG TRUONG 15,044,785,746 12,508,744,335 HN
910767 LE ANH PHUC 21,975,265,494 42,681,786,404 HN
8589 ONG TRAN DAC SUU 25,832,510,115 25,085,215,647 HN
2080 BA NGUYEN THI SON BINH 26,210,000,000 13,061,333,333 HN
436162 NGUYEN HOANG HAI 50,487,095,670 30,734,557,083 HN
738289 TRAN PHUONG 30,130,000,000 47,604,169,519 HN
150319 NGUYEN THI HUONG 24,264,817,680 12,429,957,157 HN
743882 PHAM THANH HUYEN 12,822,784,284 13,128,135,858 HN
324546 TRAN THI THUY 10,001,000,000 5,029,536,111 HN
750899 LA THI NGUYET ANH 20,720,000,000 10,812,583,333 HN
331054 TRAN THU HA 11,056,375,000 21,754,664,353 HN
593986 TRAN THI BAO THAI 28,941,219,444 55,000,000,000 HN
517860 DANG KHANH QUYEN 10,060,000,000 17,713,370,166 HN
384303 NGUYEN XUAN QUANG 21,804,529,038 20,928,772,973 HN
8460 ONG TRAN NGOC HA 16,809,711,435 7,635,466,667 HN
920901 NGUYEN THIET GIAP 12,900,000,000 6,034,000,000 HN
1324 BA VO THI KIM ANH 9,500,000,000 10,259,694,199 HN
47611 ONG NGUYEN DUY PHUONG 11,693,516,544 6,105,617,953 HN
21714 ONG BUI XUAN CUONG 37,025,787,588 49,421,142,024 HN
716825 DOAN DUC LUU 13,200,000,000 12,022,099,448 HN
337509 VU HUU HUNG 125,000,000,000 159,455,000,000 HN
448858 NGUYEN QUANG VINH 11,480,000,000 6,868,066,298 HN
30494 ONG NGUYEN DINH DUC 36,450,000,000 32,181,767,956 HN
120491 VU THI THANH TAM 35,300,000,000 37,067,454,696 HN
592090 NGUYEN VAN CHIEN 30,903,213,176 20,955,155,986 HN
508649 NGUYEN ANH TUAN 21,881,203,896 11,065,541,667 HN
820988 PHAM DUC BINH 20,610,000,000 38,866,121,491 HN
18731 ONG LE THANH HAI 16,388,674,033 9,241,623,973 HN
12082 ONG NGUYEN ANH VIET 11,835,434,722 23,063,868,279 HN
704635 VU CAO DUNG 10,036,250,000 18,774,314,155 HN
2576 BA NGUYEN THANH THUY 9,945,516,390 5,416,298,611 HN
13870 ONG TRAN DUNG SY 9,085,153,383 7,764,808,562 HN
23010 ONG NGUYEN SON THANH 8,800,000,000 8,508,440,270 HN
503606 NGUYEN ANH TUAN 22,226,865,638 11,163,669,969 HN
572372 DAO THI LIEN 11,288,950,276 5,987,146,181 HN
540130 DO THI PHUONG NHUNG 11,356,347,568 11,216,438,792 HN
12244 BA HOANG MINH CHI 16,629,019,917 15,857,958,767 HN
407255 TRUONG THI HA 14,320,000,000 14,240,883,978 HN
207329 NGUYEN NHAT HOAN 15,000,000,000 14,273,335,436 HN
145396 HOANG LE SON 12,596,701,200 5,897,265,928 HN
716328 NGUYEN HUU THAP 29,441,988,950 15,457,500,000 HN
606305 LE VAN HUONG 22,350,000,000 22,787,292,818 HN
878956 NGUYEN THI TUYET ANH 13,000,000,000 10,324,309,392 HN
721177 NGUYEN NHU MINH 10,026,317,384 7,928,701,001 HN
457339 PHAM TRUNG DUNG 11,464,866,719 7,240,098,465 HN
713024 NGUYEN THI MAI HOA 51,170,000,000 49,745,662,983 HN
726307 LE BICH NGAN 17,864,124,167 34,159,024,087 HN
3988 ONG NGUYEN THIEN HIEU 16,996,122,872 18,141,917,162 HN
16028 ONG VU ANH TUAN 21,348,224,455 20,592,338,863 HN
105795 NGUYEN THI NGA 19,954,059,167 41,150,000,000 HP
278485 PHAM THU PHUONG 63,464,200,000 63,048,322,382 HN
507674 DAO DUY TAN 18,640,500,000 40,000,000,000 HN
26733 BA DO THI KIM DUNG 15,988,000,000 14,506,978,549 HN
12633 ONG TRUONG NGOC TUAN 12,645,112,500 24,686,667,165 HN
825152 DOAN THI NGOC LAN 17,456,428,465 31,979,354,892 HN
166943 HOANG XUAN TRUONG 15,115,203,946 16,182,583,460 HN
655413 DAO THI THU THUY 13,397,878,453 13,513,000,000 HN
2505 ONG NGUYEN MANH HUNG 26,193,370,166 13,898,038,750 HN
30878 BA VAN THI BAC 20,650,000,000 12,811,049,724 HN
6545 BA PHAM THI THU HIEN 9,300,000,000 9,259,834,254 HN
328123 TRAN THI DAN 20,076,984,373 20,367,045,058 HN
5390 ONG NGUYEN TUAN ANH 10,981,799,222 21,441,935,652 HN
449911 PHAM HUYEN THANH 12,188,100,000 5,437,250,000 HN
19740 ONG NGUYEN THE NAM 37,304,728,417 20,211,479,167 HP
883435 NGUYEN NGOC LINH 19,057,125,000 9,552,094,444 HN
642764 DO NGOC MAI 18,828,850,000 33,444,819,025 HN
454746 LE THI NGOC VINH 14,150,000,000 13,252,265,193 HN
637808 DO XUAN HUNG 11,056,375,000 34,782,667,437 HN
2762 ONG LUU NGOC SON 11,000,000,000 5,572,916,667 HN
8062 BA HOANG MINH THU 10,965,591,546 11,045,206,848 HN
322480 NGUYEN THI BICH DIEP 8,250,000,000 6,469,613,260 HN
923733 LE HONG NHUNG 12,193,194,480 10,235,021,387 HN
152912 VU THAI BINH 15,185,082,873 8,396,906,667 HN
929108 PHAM NGOC THOA 27,127,071,823 14,506,061,111 HN
553016 TRAN THI DUONG 11,930,714,840 6,216,883,333 HN
104375 NGUYEN HOANG MINH 8,499,923,000 7,673,486,961 HN
168376 NGUYEN THU HOAI 15,097,265,193 13,550,000,000 HN
517695 LE THI YEN ANH 11,377,157,400 5,748,831,056 HN
834744 DAM THI PHUONG OANH 12,009,964,206 6,237,265,444 HN
49255 BA DO THI THANH XUAN 15,511,826,998 17,840,000,000 HN
216094 DO NHU DUC 11,592,041,305 6,040,125,000 HN
138433 NGUYEN THO ANH 21,622,486,188 22,386,000,000 HN
455 BA TRAN THUY NGA 11,909,898,000 23,154,431,574 HN
495695 NGUYEN THI QUYNH 13,990,000,000 8,558,465,556 HN
457249 NGUYEN THI HOA 18,973,480,663 10,346,875,000 HN
465239 NGUYEN THI KIM CUC 11,432,401,180 6,035,500,000 HN
454464 LE THI MAI LOAN 8,180,000,000 7,270,718,232 HN
174555 NGUYEN THI TRANG NHUNG 9,953,591,160 5,418,000,000 HN
616894 TRAN THI VAN HOA 20,672,508,393 10,440,791,667 HN
20118 ONG DANG LUU DUNG 25,600,000,000 11,469,825,000 HN
662907 DINH THANH PHONG 10,000,000,000 6,457,150,167 HN
194799 LE LUONG HUNG 18,210,768,077 21,474,294,566 HN
822275 TUONG NGOC TIEN 12,072,500,000 23,526,852,744 HN
504821 LE HONG DIEP 27,500,000,000 15,542,208,333 HN
899599 NGUYEN ANH KHOI 205,170,000,000 205,863,522,950 HN
20 ONG TRAN BAC HA 202,428,333,333 126,907,000,000 HN
156540 NGUYEN THI MAI HUONG 105,866,841,375 101,188,055,556 HN
462296 AOYAGI YOSUKE 32,000,000,000 28,152,341,436 HN
47614 BA DO THI KHANH 28,215,373,099 15,090,625,000 HN
280125 DO THI QUYNH NHAM 24,100,000,000 10,610,000,000 HN
880719 DUONG VAN LINH 23,130,875,000 21,850,679,558 HN
280075 VO THI MINH PHUONG 20,569,979,722 20,785,841,897 HN
621865 DAO NGOC DOAN 19,905,716,964 18,809,883,020 HN
820984 NGUYEN MINH TUAN 19,803,810,000 14,323,015,470 HN
613552 HA THI LIEN 19,376,574,586 10,362,888,889 HN
11698 ONG NGUYEN XUAN TUNG 16,670,000,000 14,869,380,663 HN
163425 LE VAN TUNG 15,134,368,800 8,001,477,778 HN
329209 DUONG THANH LONG 14,638,091,545 7,878,160,000 HN
516448 NGUYEN XUAN TRUONG 13,900,000,000 11,921,546,961 HN
604743 NGUYEN DANG TOAN 13,545,916,556 7,245,525,000 HN
880364 KIEU VAN HUNG 13,000,000,000 12,104,395,679 HN
601202 HA ANH VU 12,339,167,423 11,341,899,413 HN
751989 VU THI THANH THUY 12,184,329,865 6,400,991,944 HN
14812 ONG VU DUC THO 9,950,000,000 9,585,635,359 HN
210274 LE ANH DUNG 10,060,966,667 26,740,000,000 HN
25985 BA NGUYEN THI LUYEN 10,095,435,378 5,429,000,000 HN
9840 ONG LAI HOANG NAM 16,745,000,432 9,742,500,000 HN
486012 DANG BICH NGOC 41,767,955,801 21,639,000,000 HN
450357 LE ANH TUAN 44,892,810,924 25,216,041,667 HN
350742 DAO HUY KHANH 10,000,000,000 9,944,751,381 HN
20212 BA TRAN THI MY HANG 12,340,000,000 8,330,101,781 HN
561004 DANG MY HA 11,040,000,000 5,453,008,344 HN
732757 NGUYEN THI PHUONG THAO 13,180,034,391 13,429,534,618 HN
392196 LE PHAM NHAT LINH 21,025,400,000 28,375,240,000 HN
13669 BA PHAN THI THUY 9,095,933,440 6,899,525,669 HN
9767 ONG LE CHINH TRUC 9,168,500,000 8,879,613,260 HN
10188 ONG DAM QUANG CU 16,737,016,575 16,830,000,000 HN
652105 DUONG BINH 21,652,359,979 11,030,500,000 HN
112350 NGO THI PHUONG CHI 23,771,700,634 16,560,394,772 HN
423693 HA HUY THANH 32,255,912,000 15,540,500,000 HN
9446 BA NGUYEN THI HANH 20,610,000,000 39,210,847,724 HN
859881 NGUYEN HUU CHINH 13,038,895,028 14,960,000,000 HN
47072 ONG PHAM NAM HAI 8,530,000,000 5,123,756,906 HN
378327 NGUYEN VIET KY 14,435,000,000 7,245,525,000 HN
46953 ONG PHAN VAN MINH 35,625,398,517 14,404,134,449 HN
319677 NGUYEN VAN CAN 20,034,532,606 20,924,405,607 HN
851726 NGUYEN KIEN TRUNG 13,062,241,399 5,129,537,500 HN
15111 ONG PHAM THANH HUAN 10,119,096,077 5,430,083,333 HN
233210 VU THI THUY 55,000,000,000 2,866,625,000 HN
16514 BA TRAN THI TUE LINH 16,487,822,874 5,184,708,333 HN
48560 BA NGUYEN BANG LANG 11,060,000,000 6,213,305,921 HN
349164 LE VIET SON 10,102,649,309 9,847,458,747 HN
924132 PHAN THI BICH HA 12,000,000,000 258,657,639 HN
902594 NGUYEN QUANG SON 29,674,655,737 5,464,361,111 HN
597381 NGUYEN THE VINH 11,065,146,632 12,209,894,444 HN
3285 ONG NGUYEN BA QUYET 17,014,533,333 9,816,494,139 HN
125298 HOANG PHUNG MY 10,062,688,889 18,051,444,709 HN
398009 TRAN HONG MINH 10,005,248,619 5,424,569,444 HN
929576 VU THU HANG 18,464,953,500 10,116,277,778 HN
736268 LUC MINH HOAN 40,518,618,785 20,737,083,333 HN
175592 TRAN THI THU QUYEN 10,030,207,011 8,439,204,559 HN
643726 NGUYEN THI MAI ANH 18,023,618,785 22,380,000,000 HN
510687 NGO XUAN HUNG 11,384,358,634 6,035,950,000 HN
138364 TRINH DUY HOAN 8,396,000,000 7,769,212,027 HN
866965 NGUYEN THI DIEU LINH 22,053,478,389 22,651,353,455 HN
449802 TRAN TRONG NGHIA 21,183,821,526 21,301,915,779 HN
150537 TRAN ANH TUAN 25,163,363,442 13,073,666,667 HN
21085 ONG LE HAI HA 16,207,182,320 16,000,000,000 HN
115817 NGUYEN QUANG HUNG 15,396,000,072 8,581,561,111 HN
162574 LE TRUNG SON 15,142,325,000 28,765,051,524 HP
753004 NGUYEN QUANG DAO 12,000,000,000 11,587,108,402 HN
23351 BA NGUYEN THI THANH NGA 10,035,000,000 9,573,931,756 HN
266201 DAM TUYET MAI 9,990,316,645 5,424,569,444 HN
723995 VU HONG PHAT 9,651,843,648 5,681,448,960 HN
12905 ONG PHAM MANH THANG 9,100,000,000 6,989,512,615 HN
105781 NGUYEN THI LY NA 8,470,000,000 8,471,642,137 HN
635159 VU HONG TRANG 18,828,850,000 32,850,737,238 HN
105765 LE THANH NAM 9,987,593,345 10,426,275,428 HN
744511 TRINH TRUNG SON 43,300,000,000 23,153,716,667 HN
43805 ONG NGUYEN NGOC SON 35,899,806,882 34,350,000,000 HN
743115 LE DUC ANH 12,787,280,000 11,979,743,915 HN
566459 DUONG THI LOAN 11,304,696,133 5,998,498,514 HN
703341 NGUYEN KHANH THU 10,000,000,000 9,917,679,558 HN
44860 ONG VU VAN DUNG 12,605,478,639 6,580,133,333 HN
836471 HOANG MANH CUONG 21,522,099,448 11,011,113,046 HN
11963 ONG TRUONG THANH HUY 25,750,000,000 15,455,000,000 HN
161456 LE XUAN DONG 8,360,000,000 8,328,508,287 HN
588466 NGUYEN VAN DUAN 11,030,000,000 4,023,600,000 HP
34769 ONG HOANG LE MINH 11,061,416,667 20,928,772,973 HN
282915 PHAM DINH PHU 14,800,000,000 6,183,000,000 HN
703312 TRAN THI VAN 13,242,875,489 7,044,002,778 HN
886879 LE THI HONG THAM 13,000,000,000 5,171,888,889 HN
867613 NGUYEN VAN MAU 13,023,803,045 21,774,617,920 HN
23159 ONG NGUYEN VAN THANH 21,825,408,840 11,064,166,667 HN
218009 NGUYEN THI YEN 8,301,950,000 7,154,456,056 HN
569253 DINH QUANG DUNG 20,420,954,167 37,795,624,760 HN
309552 NGUYEN VAN HIEU 14,708,445,566 6,425,916,078 HN
325701 TRAN VAN MUOI 172,148,611,111 122,168,699,386 HN
417655 NGUYEN THANH NHAN 10,008,397,790 5,424,569,444 HN
707320 NGUYEN QUYNH NGOC 8,075,000,000 7,679,900,956 HN
326772 PHAM QUY NHAN 14,642,181,222 10,525,484,088 HN
866479 CHU NGOC LAM 20,257,833,333 31,039,208,551 HN
357892 PHAN VAN TRIEU 22,870,000,000 16,966,243,094 HN
5433 BA TRAN THU HIEN 11,870,000,000 5,029,583,333 HN
564459 BUI THI HOA 12,517,113,470 9,539,537,695 HN
469588 NGUYEN THI MINH DUC 11,410,759,461 4,771,102,052 HN
480846 NGUYEN QUANG LOC 11,400,000,000 10,403,314,917 HN
301944 NGUYEN THI HANG 17,631,432,290 10,059,833,333 HN
821257 NGUYEN THI NHAI 159,455,000,000 125,000,000,000 HN
21427 ONG NGUYEN THIEU SON 22,295,000,000 10,672,833,333 HN
565920 TRAN THI HANH DUNG 11,319,543,867 16,050,000,000 HN
856430 PHAM TIEN DUC 57,224,751,381 59,000,000,000 HN
5550 ONG NGUYEN DUC MANH 39,107,529,191 20,610,000,000 HN
16713 ONG HOANG HAI NAM 37,795,624,760 20,420,954,167 HN
34351 ONG HOANG DUC LAP 36,232,180,812 34,821,049,955 HN
291774 NGUYEN QUANG TUAN 33,552,683,680 33,088,429,317 HN
358731 LUONG PHU CUONG 32,782,538,186 26,201,213,632 HN
632066 NGUYEN SON HA 30,505,845,341 12,589,633,333 HN
635021 DAU THI VAN ANH 27,500,000,000 29,809,944,751 HN
102618 BUI DIEU LINH 22,212,851,027 11,143,750,000 HN
19710 BA LE THI HOAI CHAU 21,975,265,494 66,886,436,618 HN
514079 PHAM THU THUY 21,769,708,333 44,397,400,000 HN
729438 DUONG DUC VU 21,578,810,359 11,302,228,611 HN
906942 LY THI THANH 20,666,392,709 21,541,210,908 HN
893111 NGUYEN THI THU HA 20,112,666,667 35,565,911,602 HN
931341 NGUYEN HONG PHU 20,100,000,000 10,702,510,000 HN
749690 PHAM THANH HA 19,500,000,000 23,428,393,470 HN
835431 DAU THI MY HANH 18,733,000,000 14,422,327,109 HN
320783 NGUYEN THI LIEN 18,492,212,170 18,289,368,758 HN
449548 NGUYEN THI THU PHUONG 18,165,460,021 10,069,061,111 HN
733929 NGUYEN THI LOAN 17,900,552,486 10,060,833,333 HN
18288 BA DO THI KIM NGAN 16,412,541,556 8,971,819,808 HN
118419 DO THI LUYEN 15,378,066,298 13,990,000,000 HN
161932 PHAM THE HAI 15,144,409,118 15,379,985,194 HN
195119 NGUYEN THI BAI 15,019,182,975 27,701,657,459 HN
308997 CAO CHI KIEN 14,710,544,436 17,156,539,726 HN
474332 NGUYEN THI HANH 14,040,000,000 6,400,000,000 HN
879051 TRAN THANH LIEM 13,000,000,000 7,469,613,260 HN
882902 BUI THUY QUYNH 13,000,000,000 14,059,965,537 HN
1770 ONG TRAN TRUNG TINH 12,700,000,000 12,273,480,663 HN
439972 NGUYEN THI NGOC BICH 12,552,761,842 6,589,402,533 HN
44278 ONG NGUYEN ANH DUNG 12,384,240,939 11,972,442,174 HN
477666 TRAN DOAN HUNG 12,177,565,929 11,557,857,895 HN
444844 NHU THI THUY LINH 12,002,762,431 13,170,000,000 HN
19549 ONG NGUYEN ANH TU 11,807,424,974 8,550,000,000 HN
140720 TRAN THI THANH NGA 11,646,886,023 6,075,083,363 HN
279275 PHAM DINH TRUNG 11,566,000,000 11,182,345,927 HN
450578 NGUYEN THI MINH 11,472,093,402 12,101,390,278 HN
494070 LUU THU THAO 11,400,000,000 11,473,480,663 HN
566409 PHAM MINH TAM 11,312,000,000 5,579,500,000 HN
678268 NGUYEN THI NANG XUAN 11,224,000,000 2,169,400,000 HN
188814 NGUYEN VAN DUC 11,031,140,300 6,442,346,062 HN
3841 ONG NGUYEN VAN MINH 11,000,000,000 150,836,250 HN
26824 ONG HOANG LUU VINH 10,094,974,138 18,267,969,967 HN
100184 PHAN VAN BINH 10,067,000,000 10,606,707,278 HN
930469 HOANG MINH DUC 10,028,000,000 6,469,177,591 HN
770462 LE HONG HOANG 10,000,000,000 251,119,444 HN
112962 NGUYEN THI VIET NGA 8,448,846,960 8,174,923,612 HN
38573 ONG DO NANG VINH 15,759,887,916 11,265,000,000 HN
559410 LE THI NGOC MAI 9,944,751,381 5,413,541,667 HN
12375 ONG LE PHU HAI 16,626,287,503 16,750,083,124 HN
383220 PHAM TRUNG HIEU 24,223,540,668 15,890,964,809 HN
10606 ONG PHAN MINH TU 27,053,461,582 35,357,200,036 HN
564748 VAN LE HANG 53,200,000,000 51,016,574,586 HN
936187 LUU DAM THUY 12,854,408,853 24,900,552,486 HN
26294 BA NGUYEN THI TUYET LAN 16,000,000,000 15,913,957,274 HP
24630 ONG PHAM TRAN PHU 25,418,000,000 22,493,254,144 HN
293816 NGUYEN HUNG SON 14,767,825,530 10,060,250,000 HN
464345 DANG VAN HOA 49,838,135,261 45,871,563,104 HN
643215 PHAM VAN KHANG 13,429,521,050 4,291,723,097 HN
656113 NGUYEN THI THUY LINH 21,921,150,355 11,072,462,500 HN
671193 BUI BICH NGOAN 30,259,250,000 49,668,616,938 HN
332274 PHAM DUC HANH 27,490,000,000 27,239,779,006 HN
911838 NGUYEN TUONG ANH 22,314,364,641 11,250,633,333 HN
280561 TRINH HUU THINH 19,261,782,258 10,358,944,444 HN
191237 NGUYEN KHA MINH 15,041,777,706 14,135,256,773 HN
103678 BUI PHUONG NAM 15,460,000,000 29,457,760,892 HN
4026 ONG PHAM NGOC HUNG 230,220,131,677 242,483,880,838 HN
329276 HA HOANG LE 14,633,900,000 12,766,361,072 HN
349747 DAM THI THU TRANG 14,517,389,528 7,610,446,610 HN
5836 BA HOANG HAI YEN 39,094,348,619 45,100,000,000 HN
32319 BA CAO THI HUONG 15,830,000,000 8,037,888,889 HN
452031 VU THUY HANG 18,508,012,873 10,192,707,148 HN
333218 NGO THI VIET HAI 20,161,239,636 20,529,826,387 HN
869708 LE TRANG HAI 12,500,000,000 5,521,915,683 HN
917368 PHAM XUAN TRUONG 18,545,416,611 18,680,584,781 HN
414897 DOAN MINH QUANG 12,468,000,000 12,243,943,775 HN
1822 ONG BUI CHI TUE 11,000,000,000 60,773,481 HN
46485 ONG DO HOANG LE 15,586,744,415 7,450,240,000 HN
11853 ONG NGO KIM NGAN 16,662,896,833 25,550,000,000 HN
104979 BUI MINH TRUNG 8,481,047,204 6,952,545,719 HN
15134 ONG KIEU HUU LOC 16,539,340,823 7,241,966,667 HN
747020 BUI THANH LAM 30,007,655,250 15,731,937,500 HN
17828 ONG TRUONG LAM ANH 25,636,000,000 13,458,098,338 HN
330274 PHAM THI NGOC OANH 19,893,775,000 44,170,225,371 HN
855 BA NGUYEN THI THUY HUONG 17,156,539,726 8,048,911,111 HN
2996 ONG NGUYEN DINH NHO 17,044,699,175 5,185,965,597 HN
4365 ONG DO QUOC HOANG 16,978,806,363 17,041,142,330 HN
20358 ONG PHAM PHUNG DUONG 16,241,000,000 15,613,960,559 HN
455783 BUI VAN QUAN 14,136,436,275 5,546,825,167 HN
501368 TRAN VAN QUAN 11,399,116,022 16,040,000,000 HN
2003 HOANG PHUONG LINH 11,000,000,000 9,077,624,309 HN
7221 ONG TRUONG VAN CAO 10,974,585,635 11,800,000,000 HN
22381 ONG NGUYEN NGOC KHUONG 10,055,500,000 17,351,486,497 HN
630956 VU TIEN BO 13,465,910,677 13,600,000,000 HN
758753 NGO DUY DONG 19,808,875,872 10,611,666,667 HN
8290 ONG TRUONG ANH TUAN 16,827,752,895 18,260,000,000 HN
645292 VU DINH HIEU 10,030,000,000 6,632,960,000 HN
571462 VU THAI HA 11,290,000,000 5,533,060,833 HN
26710 BA HOANG THI CAM THACH 12,610,000,000 16,169,553,673 HN
537431 PHUNG THI MINH 8,140,910,000 7,116,429,592 HN
26915 ONG LE VAN TRINH 20,606,666,667 48,599,725,516 HN
152563 TRAN THI TUYET HANH 15,187,833,333 28,790,316,320 HN
617358 TRINH HOAI PHUONG 30,664,510,717 28,625,877,018 HN
7545 ONG VU MINH TUAN 38,876,170,187 20,610,000,000 HN
37792 ONG TRINH QUOC DAT 15,764,649,467 8,047,666,667 HN
559384 NGUYEN XUAN THINH 13,703,852,704 14,800,000,000 HN
451067 DUONG THI OANH 18,925,000,000 11,073,516,667 HN
97 ONG LE CONG NGUYEN 17,194,300,000 17,164,184,530 HN
103104 NGUYEN VAN KHOI 35,521,178,401 35,594,000,000 HN
103191 NGO QUOC HUY 17,840,000,000 15,511,826,998 HN
442163 HOANG NAM THANG 14,200,000,000 8,280,600,000 HN
458735 NGUYEN MANH HUNG 11,464,866,719 4,293,255,000 HN
12617 ONG NGUYEN KIM THANG 17,437,596,739 18,647,188,857 HN
878827 DO ANH DUNG 10,080,083,531 9,813,352,011 HN
425828 VU KHANH TOAN 62,313,756,105 50,300,000,000 HN
464263 NGUYEN TRONG DONG 61,603,284,045 35,990,888,889 HN
682811 DANG HONG THUY 45,414,206,979 9,327,600,000 HN
22465 ONG TRAN VAN VIET 28,375,240,000 41,358,782,323 HN
25420 ONG TA NGOC TAN 25,382,785,436 23,072,681,649 HN
331315 NGUYEN TRONG BINH 24,978,501,664 26,842,848,035 HN
449152 TRAN DANG XUYEN 23,386,000,000 10,852,500,000 HN
5135 BA LE THI MAI HUONG 20,370,127,181 10,818,111,111 HN
551516 NGUYEN CHI THANH 18,836,783,778 10,852,500,000 HN
26785 ONG NGUYEN VAN LAI 18,510,000,000 16,686,055,617 HN
576308 TRAN DIEU HUONG 18,295,911,602 9,820,000,000 HN
18448 BA TRUONG THI THANH HUON 18,000,000,000 17,787,845,304 HN
10150 ONG HOANG LE ANH 16,737,515,269 6,539,908,194 HN
10725 BA NGUYEN THI HONG HA 16,712,707,182 9,656,460,000 HN
465767 NGUYEN MINH THUAN 14,085,353,333 26,686,066,298 HN
841456 DINH HONG KY 12,385,000,000 11,743,329,972 HN
452087 NGUYEN THAI THACH 12,198,713,719 6,406,220,000 HN
918695 DANG THI KIM CUC 12,044,748,803 8,243,603,542 HN
297568 NGUYEN THI QUYEN 11,021,128,333 14,500,000,000 HN
6923 BA PHAM THI TUONG NGA 9,285,364,617 8,163,900,975 HN
322493 CAO THI HAI YEN 8,243,603,542 12,044,748,803 HN
553888 PHAN DANG THANH 20,083,333,333 37,880,000,000 HN
318996 VU THI TRAM ANH 151,550,027,624 126,907,000,000 HN
14123 ONG NGUYEN BINH HOA 16,583,400,000 9,488,405,000 HN
230593 BUI THANH KIM 14,973,195,652 8,255,005,500 HP
920599 NGO THI PHUONG 12,900,000,000 6,036,050,000 HN
16719 ONG NGO VIET HAI 10,113,259,669 5,430,083,333 HN
692686 TRAN VAN DANG 42,811,524,862 50,000,000,000 HN
275447 DO THI HA 25,029,912,648 12,990,687,500 HN
163909 TRAN DINH THINH 8,350,000,000 8,372,137,081 HN
6049 ONG CAO TUNG LAM 16,931,152,270 31,500,000,000 HN
402100 LO TUAN SON 11,501,191,617 22,659,100,428 HN
9613 ONG PHAM VAN LUONG 25,803,631,995 26,758,937,034 HN
431555 NGUYEN THI TUYET 18,422,901,305 10,860,166,667 HN
401471 PHAM HONG VAN 11,502,152,778 5,745,730,000 HN
571234 LAI THI HAO 24,686,667,165 26,808,250,000 HN
487050 PHAM THI PHUC 12,483,508,100 6,537,472,975 HN
10331 ONG PHAM THANH TUNG 25,781,590,089 26,923,799,091 HN
538871 LE TIEN DONG 13,839,779,006 7,447,394,167 HN
730773 NGUYEN QUOC HUNG 12,168,603,200 22,442,774,595 HN
593343 PHAN THI KIM NGAN 11,119,842,523 5,611,576,389 HN
497894 NGUYEN THI VAN THANH 22,470,021,691 27,954,361,500 HN
198696 BUI LE THAI 15,009,600,000 13,184,685,425 HN
231837 TRAN QUOC TIEN 17,498,947,185 14,973,195,652 HN
12909 BA TRINH NGOC LAN 17,729,034,583 32,275,596,685 HN
601190 HOANG XUAN TRANG 30,865,436,909 13,964,248,889 HN
472556 NGUYEN HOAI THU 28,831,000,000 26,427,138,274 HN
438957 NGUYEN TAT THANG 14,218,697,159 7,687,229,167 HN
12052 ONG NGUYEN THANH HAI 38,011,823,204 24,350,000,000 HN
218980 VU DUONG QUY 14,993,947,216 8,274,385,694 HN
38463 ONG TRAN CHAN CHINH 15,760,549,487 8,832,430,965 HN
896675 KIEU THI UYEN 19,788,983,089 21,150,000,000 HN
671378 TRAN THI THU HA 12,420,435,000 6,288,091,667 HN
925711 TRAN NAM HIEU 9,539,537,695 12,517,113,470 HN
23058 ONG DAM TIEN THANH 8,800,000,000 8,130,662,983 HN
631492 LE MINH THANH 22,257,080,868 10,293,222,222 HN
332995 PHAM THI LAN ANH 22,500,000,000 4,321,200,000 HN
890547 LUONG TRUNG DUNG 22,314,364,641 17,700,000,000 HN
688292 DO BICH HANH 13,293,957,834 7,123,148,446 HN
758370 DO THANH HA 9,960,607,735 5,419,055,556 HN
31248 BA NGUYEN THI KIM PHUNG 8,655,000,000 3,045,094,021 HN
387788 NGUYEN THI THU HA 10,104,185,000 5,317,888,844 HN
569134 VU LY HONG MAI 17,838,974,232 10,060,250,000 HN
23314 ONG LE CONG AN 10,098,278,203 5,430,083,333 HN
20869 BA HOANG THI DIEP 25,583,177,186 29,550,000,000 HN
370715 NGUYEN XUAN TIEP 8,200,000,000 7,212,707,182 HN
7422 BA NGUYEN THI HIEN HOA 16,899,400,000 31,147,020,751 HN
709271 LUONG DUC MINH 12,500,000,000 12,039,779,006 HN
395142 PHAN VAN THANH 12,014,928,179 10,127,835,422 HN
2862 ONG NGUYEN VAN THAN 11,896,922,275 25,382,785,436 HN
20347 BA PHAM THI THANH NHA 16,244,581,175 16,761,004,722 HN
908947 LE THI VIET HA 12,089,603,015 24,253,054,686 HN
356607 NGUYEN THANH KHAI 14,500,000,000 17,776,243,094 HN
759037 BUI DANG QUANG 10,099,937,083 10,312,778,556 HN
20396 ONG NGUYEN HONG QUAN 8,884,233,000 7,964,430,608 HN
841843 TRAN THI THU HIEN 27,793,660,116 28,168,164,798 HN
544 ONG PHAN KIM LAN 17,168,593,001 10,044,777,778 HN
134170 TRAN VAN LOC 15,306,168,637 8,522,904,028 HN
103998 PHAN VAN KHANH 23,538,000,000 10,893,250,000 HN
159979 NGUYEN TAM LOC 10,077,000,000 8,443,267,562 HN
897016 DUONG THI PHUONG 22,433,689,376 11,302,228,611 HN
518527 NGUYEN TRONG VIET 8,150,000,000 742,265,193 HN
330783 UONG BICH THUY 33,250,534,052 18,140,647,556 HN
4142 ONG DANG NGOC VIET 26,000,000,000 24,408,784,530 HN
443813 TRINH QUOC VAN 20,924,405,607 10,731,469,000 HN
553239 NGUYEN THI TUYET CHINH 10,000,000,000 5,428,402,778 HN
631881 DANG QUANG ANH 30,516,776,554 16,039,833,333 HN
451150 HO ANH TUAN 22,508,823,757 11,400,400,000 HN
537530 TRAN THI HUONG 8,140,000,000 8,012,475,472 HN
517157 PHAM THI NGOAN 12,530,386,740 6,571,733,333 HN
15264 ONG VU MANH KHOA 10,116,277,778 18,464,953,500 HN
633699 BUI THI HUONG GIANG 10,059,583,333 16,830,149,429 HN
650703 HOANG THANH HANG 42,177,534,539 30,752,727,946 HN
473219 TRAN NGOC SON 12,024,173,985 12,745,507,716 HN
31026 ONG VU TIEN HA 15,853,474,068 17,033,275,250 HN
47754 BA DAO VU THINH VAN 12,385,000,000 6,133,702,500 HN
561840 NGO MANH HA 41,774,033,149 40,300,000,000 HN
5212 ONG NGUYEN VIET HA 25,963,471,186 16,106,933,333 HN
244751 PHAN NHU HOA 23,460,487,037 12,072,500,000 HN
44121 ONG NGUYEN DUC BAO 20,000,000,000 10,645,583,333 HN
481759 VU KIM CHI 17,350,000,000 17,962,983,425 HN
6353 ONG DAO HONG LINH 16,925,000,000 6,061,740,331 HN
152813 LE THI MINH HANG 15,185,082,873 14,200,000,000 HN
402173 NGUYEN THI HOA 14,363,038,674 7,866,530,000 HN
421484 DUONG VIET HA 14,289,140,500 26,966,182,701 HN
675599 VUONG THI NHU QUYNH 13,339,779,006 12,000,000,000 HN
695393 VUONG THI VAN CHINH 13,263,143,785 7,048,342,778 HN
21871 ONG CAO TIEN DAT 12,621,045,974 6,219,916,667 HN
296260 VAN THI KHANH THU 12,582,628,762 6,621,660,139 HN
31688 BA DANG THI THUY 11,749,000,000 6,036,425,000 HN
3458 BA TRAN PHI PHUONG 11,000,000,000 4,138,266,667 HN
16096 ONG NGUYEN GIA HIEN 10,115,280,109 18,307,599,890 HN
36430 ONG NGUYEN HOANG HAI 10,012,368,000 16,300,000,000 HN
547395 BUI QUOC VINH 9,911,172,516 9,560,865,747 HN
28485 BA DO THI KIM CHI 8,684,706,708 6,736,705,226 HN
383025 NGUYEN THI VAN ANH 8,200,000,000 10,827,883,065 HN
408221 PHAM QUOC HUNG 8,190,000,000 7,719,392,265 HN
395509 VU THI SOAN 17,787,845,304 10,060,105,556 HN
901334 PHAN HONG HAI 86,117,376,325 111,500,000,000 HN
9132 BA NGUYEN THI KIM PHUONG 11,050,000,000 5,544,900,000 HN
300456 TRINH MAC LINH 11,986,985,134 12,500,000,000 HN
708657 PHAN THI THU HANG 10,100,000,000 8,459,495,064 HN
385525 NGUYEN DIEU ANH 19,000,000,000 11,314,828,840 HN
710427 NGUYEN VAN LAM 13,226,519,337 7,043,108,333 HN
446427 NGUYEN MINH HOA 11,483,977,901 10,310,000,000 HN
308486 NGUYEN VAN KHAI 33,366,688,508 34,904,842,333 HN
913133 NGUYEN THI HOAI THU 21,141,773,333 42,851,847,838 HN
660357 NGUYEN THI THU VINH 8,095,970,000 690,632,890 HN
442690 BUI THI BICH THO 45,739,965,501 73,000,000,000 HN
466738 TRAN THI HIEU 32,000,000,000 15,089,125,000 HN
18146 BA NGUYEN THIEU NAM 22,752,241,390 22,258,738,609 HN
20112 BA TRAN THI THANH HANG 23,629,000,000 20,569,266,164 HN
3242 ONG HOANG CAO SON 17,018,960,000 31,410,160,221 HN
18824 BA NGUYEN THI THANH HANG 16,382,322,844 12,492,405,235 HN
385447 LE THANH DUNG 26,758,937,034 25,803,631,995 HN
609251 PHAN TU TUNG 20,610,000,000 38,876,170,187 HN
586156 DO THI HA 13,607,458,564 7,249,083,333 HP
884715 LUU THI THANH MAI 20,255,555,556 37,357,383,904 HN
925338 NGUYEN QUANG CHUNG 17,800,609,126 25,360,158,190 HN
137584 NGUYEN THI MINH CHAU 15,293,977,901 8,517,550,450 HN
152810 TRAN THI LAN 15,185,635,359 19,800,000,000 HN
31278 BA LE THI THU TRANG 11,102,473,048 22,040,828,729 HN
969 ONG DO VAN DOANH 11,003,564,779 5,736,349,253 HN
152085 PHAM THANH DUONG 15,190,000,000 8,044,666,667 HP
161763 HOANG VAN YEN 288,339,720,000 332,900,000,000 HN
298572 TRAN HOAI AN 148,335,516,453 125,189,516,307 HN
21374 BA TRAN THI NGA 16,201,111,079 32,939,275,655 HN
914222 LE MINH TOAN 29,382,471,608 27,728,705,113 HN
22854 ONG BUI CACH TUYEN 85,032,386,481 86,673,905,507 HN
6169 ONG DAM MINH NGHIA 9,300,000,000 24,920,533,900 HN
644118 VU THI KIM LIEN 27,701,657,459 22,440,000,000 HN
337239 VU DONG 14,585,635,359 14,000,000,000 HN
921480 MAI THI QUYEN 23,063,868,279 11,835,434,722 HN
8347 BA TRAN LE NHU 22,776,480,772 11,668,053,333 HN
361575 NGUYEN TIEN DUNG 19,392,265,193 10,364,000,000 HN
286050 LE THAI NAM 14,790,000,000 7,681,275,000 HN
561225 VU THI QUYNH 13,703,000,000 7,164,035,022 HN
608817 TRAN THI QUYNH HOA 13,524,940,680 16,626,478,135 HN
43704 BA CHAU MY LINH 11,700,000,000 11,035,911,602 HN
45296 ONG HA THIEN SON 10,074,883,061 5,429,000,000 HN
15475 BA PHAM THI MINH TAM 16,504,069,291 17,320,000,000 HN
21023 ONG CAO THANH TRUONG 27,431,164,359 14,790,037,500 HN
10351 ONG LE MINH HIEU 16,726,750,066 9,693,336,440 HN
25364 ONG NGUYEN ANH TUAN 8,710,000,000 7,628,729,282 HN
18502 BA NGUYEN THUY THUONG 11,813,580,513 6,181,861,234 HN
860232 DANG THI XUAN HUONG 130,783,250,000 117,136,524,956 HN
3644 BA VU PHUONG DONG 39,312,000,000 20,120,000,000 HN
40750 BA NGUYEN THI KIM OANH 28,275,642,537 28,418,114,806 HN
668406 NGUYEN DUC THANG 8,091,052,689 8,075,693,750 HN
2868 ONG NGUYEN SY CUONG 11,000,000,000 5,437,250,000 HN
4171 ONG HOANG THE HOAN 9,355,000,000 4,054,779,006 HP
21262 BA NGUYEN THI MAI PHUONG 8,850,000,000 8,713,867,544 HN
2189 ONG NGUYEN SY CHI 17,083,111,111 31,508,976,019 HN
554391 HOANG NGOC HAI 21,300,000,000 20,351,933,702 HN
1908 BA VU PHUONG CHI 9,465,000,000 8,594,576,602 HN
30914 ONG LE TUAN MINH 15,853,515,437 16,412,541,556 HN
849229 TRAN THI THU ANH 18,236,830,720 20,555,000,000 HN
318076 TRAN THI NHAT LE 10,000,000,000 13,811,210,981 HN
44359 BA VU THI THU 8,560,000,000 8,090,305,909 HN
2091 BA LE THI LAN ANH 11,000,000,000 11,930,714,840 HN
25367 BA TRAN THI KIM HAI 36,700,000,000 20,120,500,000 HN
45691 BA TRAN KIM ANH 9,879,424,718 16,891,881,102 HN
474961 NGUYEN HONG PHUONG 18,199,447,514 21,450,000,000 HN
10925 ONG BUI TIEN DUNG 11,032,097,098 11,839,068,876 HN
322477 VU THU THUY 8,250,000,000 7,289,779,006 HN
31283 BA DAO QUYNH GIAO 10,087,833,333 18,224,068,093 HN
419330 VU VAN THANH 10,046,685,083 5,427,711,386 HN
695063 HOANG THI KIM NGAN 20,049,241,630 10,738,973,349 HN
812758 HOANG VAN TOAN 47,604,169,519 30,130,000,000 HN
922774 PHAM THU HUYEN 20,004,027,778 33,823,176,796 HN
427698 TRAN MINH NGOC 32,200,000,000 15,635,450,000 HN
430773 PHAM DUC LONG 164,391,337,396 194,331,612,102 HN
564528 NGUYEN ANH DUNG 132,291,485,676 116,338,902,778 HN
834501 TRAN NGOC LIEM 69,356,944,897 50,631,944,444 HN
10418 ONG NGUYEN DANG NAM 38,170,155,556 55,637,000,000 HN
515115 LE THI THANH BINH 29,440,085,000 72,200,000,000 HN
328958 PHI HAI YEN 28,088,159,259 29,717,009,848 HN
598608 CAN THI THANH HUONG 28,037,597,923 15,090,000,000 HN
474196 HO MINH TUAN 24,792,093,641 12,700,452,500 HN
100288 GORBATYUK ALEXEY 23,550,464,314 12,072,500,000 HN
735229 TRINH DINH MINH 22,968,741,151 11,778,988,000 HN
599702 NGUYEN PHUONG TRUNG 21,500,000,000 13,839,779,006 HN
901033 NGUYEN THI MAI THANH 19,082,333,333 33,466,416,230 HN
395439 NGUYEN DINH TOAN 18,267,969,967 10,094,974,138 HN
8585 ONG PHAM THAI AN 16,801,965,990 6,767,200,000 HN
14597 ONG TRAN DINH VIET 16,568,343,164 22,086,507,543 HN
31410 ONG NGUYEN THANH TUAN 15,849,369,214 8,965,555,556 HN
150127 LE THI HUYEN TRANG 15,200,000,000 8,291,200,000 HN
341028 NGUYEN VAN BIEN 14,554,215,187 14,795,338,298 HN
543714 HA HAI LINH 13,798,607,735 14,250,000,000 HP
589968 HO QUOC ANH 13,600,000,000 13,465,910,677 HN
595070 TRAN THI BAC 13,579,607,693 15,161,834,111 HN
267497 BUI THI THU HUONG 12,800,000,000 13,118,425,230 HN
460078 PHAN BA NHAT 12,103,038,674 10,510,000,000 HN
559632 NGUYEN TRUNG HIEU 12,072,500,000 23,648,983,511 HN
338508 NGUYEN THUY DUONG 11,523,875,230 6,036,321,667 HN
512373 VAN THI BINH 11,380,000,000 16,404,991,578 HN
735654 DUONG THI THUY 11,200,000,000 3,027,920,000 HN
9724 BA TA THI GIANG 10,044,652,906 8,529,252,347 HN
741263 YOICHI USUI 8,061,000,000 7,924,884,979 HP
173177 NGUYEN THI MINH HUONG 10,098,179,778 9,940,466,078 HN
898054 NGUYEN DUC THANG 12,162,624,780 11,508,118,669 HN
520013 TRINH THI VAN 24,750,983,834 20,892,862,057 HN
630350 NGO TIEN DUNG 71,000,000,000 57,651,933,702 HN
620169 THAI DUY NHIEM 18,186,399,448 18,356,275,000 HN
2706 ONG NGUYEN CHI CONG 12,700,000,000 6,475,208,333 HN
3360 ONG DO NGOC TUAN 24,158,983,666 10,754,388,889 HN
853023 VU TUAN BINH 20,660,285,797 15,755,325,451 HN
245266 PHAM THI HIEN 63,834,254,144 67,200,000,000 HN
897739 NGUYEN NGOC TUNG 12,980,156,301 12,849,025,433 HN
921909 DO THANH LONG 29,590,883,978 15,529,937,500 HN
635287 DAO HOANG DUONG 12,128,837,500 26,100,000,000 HN
391550 TRAN THI TUYET 14,380,000,000 5,180,736,111 HN
22 ONG NGUYEN VAN CHINH 11,915,521,156 6,213,500,000 HN
526478 DAO TIEN DUNG 24,750,983,834 10,860,166,667 HN
657006 TA THI THUC OANH 13,387,943,902 7,115,300,483 HN
798836 NGUYEN HUY THUY 20,211,479,167 47,837,317,132 HN
20009 BA NGUYEN THI LUYEN 16,270,000,000 17,176,244,761 HN
38579 ONG NGUYEN QUOC TUAN 8,600,000,000 8,202,762,431 HN
831298 LE HUU CANH 19,698,100,000 20,707,777,778 HP
11026 BA HOANG THI HOA 10,950,000,000 5,596,525,000 HN
502297 NGUYEN QUANG HUNG 31,642,751,381 17,102,708,333 HN
26656 ONG NGUYEN QUANG DAM 16,000,000,000 7,571,238,889 HN
1914 BA LY THUY DUONG 17,100,000,000 1,509,900,000 HN
592650 TRINH VIET HOANG 10,015,145,112 8,592,306,278 HN
124149 NGUYEN DUC NAM 10,062,688,889 18,500,000,000 HN
375888 DANG THE TUNG 49,240,717,674 46,799,902,285 HP
159298 KIEU HONG THIEN 21,970,000,000 10,782,833,333 HN
336496 TRINH THANH HUY 171,478,383,616 139,683,839,169 HN
5929 BA TONG THI MINH 16,937,400,213 9,051,450,000 HN
14497 BA NGO MINH HONG 16,570,266,667 30,899,869,989 HN
22376 ONG NGUYEN NGOC HA 10,099,821,667 18,295,911,602 HN
592476 HOANG LE MINH 18,680,584,781 18,545,416,611 HN
194597 NGUYEN DUC DUNG 10,094,600,000 9,979,823,204 HP
7079 ONG NGUYEN XUAN VUI 38,954,160,793 37,795,624,760 HN
272480 NGUYEN THI DUNG 14,848,710,666 8,142,497,778 HN
873609 LE TRUONG GIANG 42,575,331,444 25,927,708,333 HN
8229 BA NGUYEN THI LAN ANH 12,666,298,343 13,880,000,000 HN
108169 PHAM THI LE 9,912,473,360 8,054,593,773 HN
476118 NGUYEN QUANG HUNG 17,444,825,390 10,057,583,333 HN
407453 DOAN THI HIEN MAI 11,500,000,000 9,508,839,779 HN
5551 ONG DINH KY VUONG 16,938,414,507 16,592,392,000 HN
499385 MAI VAN SON 10,054,986,110 3,017,125,000 HN
407338 TON THAT NINH 10,001,994,445 16,992,641,772 HN
408963 NGUYEN HO DIEP HA 21,948,000,000 11,064,166,667 HN
375264 NGUYEN VAN VUI 20,868,998,204 12,900,000,000 HN
571285 MAI THUY HA 11,293,888,889 22,394,886,787 HN
783018 DAO VAN DIEP 12,055,551,451 11,658,954,849 HN
29883 ONG NGUYEN KHAC THUY 15,901,180,393 15,406,588,948 HN
530402 NGUYEN THI DIEM HANG 24,746,046,313 12,669,305,556 HN
24258 ONG VU XUAN CONG 11,769,404,583 22,920,994,475 HN
888840 VU HUONG GIANG 13,000,000,000 2,011,383,889 HN
2507 ONG LE QUANG TOAN 11,068,200,000 21,883,693,464 HN
474808 DAO QUOC VIET 49,591,505,985 49,668,616,938 HN
100428 DUONG THI HONG LE 9,942,870,000 6,163,819,444 HN
23686 BA NGO THI DANG 12,620,000,000 6,516,100,000 HN
738845 VU TRUONG GIANG 26,686,066,298 32,380,000,000 HN
711554 THAI HONG VAN 112,556,706,847 109,982,360,400 HN
762188 NGO MANH HUNG 20,713,451,844 18,836,783,778 HN
599825 TO MANH CUONG 19,077,900,552 27,500,000,000 HN
533214 HOANG MANH KHANH 18,669,005,525 10,303,333,333 HN
286160 VU THI MY ANH 17,896,143,493 19,109,000,000 HN
755208 NGUYEN DINH NGHIA 17,779,966,004 10,060,435,833 HN
816 BA NGUYEN THI KIEU MINH 17,164,184,530 10,044,777,778 HN
49627 ONG NGUYEN THANH TAM 15,508,472,453 6,467,101,760 HN
696767 PHAM VAN CU 13,259,668,508 7,044,858,333 HN
1143 ONG HOANG HUU PHE 12,022,099,448 13,200,000,000 HN
26748 ONG NGUYEN MINH HOANG 10,095,155,822 2,068,755,556 HN
699994 TRAN VAN HUY 10,047,361,111 17,240,061,232 HN
743807 DO QUANG LOI 10,000,000,000 5,183,263,889 HN
390354 LAI VAN MINH 9,899,198,050 9,501,457,047 HN
19131 BA BUI THI THU HIEN 8,000,000,000 9,716,990,055 HP
849195 NGUYEN KIM THANH 13,063,552,571 6,754,042,121 HN
4496 BA VO THI ANH TRANG 9,350,000,000 10,885,911,602 HN
502044 HA THI NGOC 24,176,929,355 10,047,361,111 HN
612528 DO THI THU HIEN 30,752,727,946 16,248,895,833 HN
153770 NGUYEN ANH TUAN 15,180,000,000 8,170,158,471 HN
716438 LE DUC THANG 8,015,000,000 7,970,718,232 HN
547974 NGUYEN THI BICH THAO 19,001,000,000 16,501,829,834 HN
36994 BA LE THI VUONG 15,788,339,776 14,937,321,500 HN
461396 NGUYEN QUANG LAN 14,104,577,000 23,926,143,156 HN
477340 DO ANH THANG 22,350,000,000 10,366,527,778 HN
17790 BA TRAN THI THUY 16,443,215,470 20,360,000,000 HN
528055 NGUYEN BAC BINH 8,146,345,334 8,534,419,340 HN
567311 PHAN THI NGA 12,000,000,000 11,933,701,657 HN
166107 NGUYEN CONG NAM 18,267,969,967 16,900,000,000 HN
630930 NGUYEN THI PHUONG THANH 22,516,856,774 9,743,434,444 HN
148073 NGUYEN VAN CHUNG 23,493,185,240 14,122,772,815 HN
519637 NGUYEN ANH TUAN 17,375,690,608 10,056,166,667 HN
520043 VAN DINH QUAN 18,023,314,917 10,062,333,333 HN
18194 ONG NGUYEN MINH THANG 23,650,000,000 6,035,500,000 HN
392204 NGUYEN MY DIEP 8,200,000,000 7,348,066,298 HN
2370 ONG NGUYEN TRUONG THANH 11,000,000,000 6,736,721,944 HN
223070 LE THI PHONG LAN 10,000,000,000 251,119,444 HN
14953 BA NGUYEN THI VIET HA 25,680,176,044 13,529,572,275 HN
250039 VU CONG BINH 193,300,000,000 193,070,165,746 HN
44159 ONG TRAN VINH PHUONG 18,066,298,343 10,000,000,000 HN
573477 VU VAN LOC 13,657,506,860 7,099,310,793 HN
576539 TRAN THI KIEU ANH 13,650,000,000 8,243,261,622 HN
695464 LE THI NGOC ANH 9,919,328,545 5,410,784,722 HN
141797 DINH THUY DUNG 11,640,469,587 6,057,260,625 HN
524928 TRINH THI HONG NGOC 8,015,000,000 7,616,531,661 HN
343597 TA NGOC TUY 33,000,000,000 16,070,400,000 HN
39248 ONG NGUYEN DUY HUE 15,750,000,000 13,785,082,873 HN
682348 NGUYEN THI LINH NHAM 11,222,869,312 6,870,925,961 HN
933053 TRAN THI MINH HOA 42,117,700,500 50,632,940,415 HN
967 BA NGUYEN NGOC ANH 11,908,884,552 11,494,594,216 HN
166811 PHAM THI TO NGA 15,117,818,551 67,000,000,000 HN
283847 BUI THI NGOC TAM 22,544,159,624 20,172,582,276 HN
169875 NGUYEN HUU THUY 34,240,000,000 15,203,166,667 HN
356857 VU TUAN NGOC 43,300,000,000 43,671,823,204 HN
3637 BA NGUYEN THI THANH NHAN 39,312,000,000 36,457,922,652 HN
502830 TRAN THI VAN 19,400,897,169 17,992,445,779 HN
148223 DUONG MANH LAN 15,200,958,333 28,875,223,730 HN
303620 DOAN NGOC DIEP 47,000,000,000 2,637,118,056 HN
1750 ONG PHAM TRAN BINH 17,900,552,486 10,060,833,333 HN
353284 VU MINH LY 11,519,226,519 13,765,000,000 HN
132096 TRUONG QUANG HUYEN 25,203,875,556 25,935,471,339 HN
333635 NGUYEN THI THEM 33,179,475,138 18,113,925,000 HN
493966 NGUYEN THI HANG 24,232,870,511 12,415,566,667 HN
429088 NGUYEN THI HIEU 14,258,783,788 5,378,708,333 HN
20537 ONG LE QUOC CHUNG 8,883,582,667 8,006,887,134 HN
538179 DO DAC KHANH 8,138,703,349 3,842,008,232 HN
19932 ONG NGUYEN VAN DUONG 16,270,500,000 30,759,889,503 HP
353335 NGUYEN HUY HIEU 14,507,000,000 14,177,767,956 HN
560871 NGUYEN NGAN CHI 9,623,745,051 6,826,956,826 HN
914849 NGUYEN DUONG HOAN 29,625,000,000 11,102,473,048 HN
168404 NGUYEN THI TUYET MAI 10,000,000,000 5,413,541,667 HN
20872 BA NGUYEN CAM VAN 25,550,000,000 16,662,896,833 HN
448586 DO THI LAN 11,119,842,523 10,746,036,037 HN
33292 BA NGUYEN ANH NGUYET 8,636,018,065 7,073,094,720 HN
2895 BA NGUYEN THANH HANG 12,689,137,239 12,502,861,400 HN
446197 TRAN VAN KHANH 17,612,869,115 10,060,000,000 HN
620777 VU LUU CHINH 20,339,000,000 19,023,723,757 HN
164824 DO KHANH TOAN 8,350,000,000 7,579,502,762 HN
346361 BUI THI HUE 20,429,834,254 20,300,000,000 HN
388570 TRIEU DUC HANH 20,728,000,000 40,193,152,295 HN
7705 ONG NGUYEN TRUNG KIEN 9,250,000,000 7,440,939,603 HN
405247 PHAM MINH DUC 223,472,928,177 332,900,000,000 HN
101485 MAI XUAN TRUONG 149,378,530,456 154,268,833,594 HN
386078 DO THI THANH XUAN 73,402,059,798 60,361,500,000 HP
931304 PHAM THI THUY 47,436,052,395 29,945,641,667 HN
753302 NGUYEN THI HONG 43,550,944,444 56,943,010,680 HN
19284 ONG VU THE DAT 37,446,818,080 42,756,357,071 HN
23158 ONG NGUYEN THANH TUNG 36,754,201,892 15,510,875,000 HN
437686 NGO HUNG SON 32,170,421,667 30,131,258,557 HN
475989 VU THANH TRUNG 31,884,739,422 25,621,252,556 HN
574846 NGUYEN THI MINH HANG 31,039,208,551 20,257,833,333 HN
719496 NGUYEN LE HA 30,138,146,328 23,373,170,007 HN
915939 NGUYEN VIET HUNG 24,504,727,287 12,466,678,906 HN
538866 NGUYEN THE SON 24,215,079,410 23,457,389,658 HN
866252 BUI TIEN TRUNG 23,839,331,256 18,962,608,650 HN
684928 TRAN HOAI NAM 22,667,333,333 35,150,000,000 HN
654615 NGUYEN DUC THI 21,810,357,348 11,063,891,667 HN
616224 HUYNH THANH TUNG 20,927,627,222 10,401,022,003 HN
576754 NGUYEN THANH HAI 20,569,266,164 23,629,000,000 HN
457060 NGO MANH HOP 19,082,333,333 35,072,971,977 HN
36347 BA BUI THI THU HUONG 19,000,000,000 10,001,986,111 HN
404007 DINH VIET KHOA 18,870,383,442 17,828,761,040 HN
860969 LE HOAN 18,751,575,715 12,100,000,000 HN
867603 LE THI LAN 18,370,165,746 14,000,000,000 HN
357752 NGUYEN DINH QUAN 18,224,068,093 18,557,763,776 HN
880381 THAN THI DU 18,113,925,000 33,179,475,138 HN
832991 HOANG THI KIM OANH 17,760,000,000 10,062,333,333 HN
217 ONG TRAN QUANG BINH 17,176,244,761 16,270,000,000 HN
3328 BA TRINH THI HUE 17,011,000,000 4,231,471,144 HN
7546 BA VUONG THI THANH DAN 16,891,881,102 13,165,528,132 HN
18195 BA NGUYEN THI THAI TRAN 16,416,298,343 18,450,000,000 HN
23064 ONG DO HAI PHONG 16,111,731,667 32,924,816,649 HN
35565 ONG LE TAI DAI 15,806,250,907 8,141,400,000 HN
161940 HOANG BUI HAI 15,144,409,118 8,350,108,611 HN
167051 LUU THI CHUNG 15,106,898,646 10,130,450,000 HN
299690 NGUYEN VAN QUY 14,738,792,960 14,695,517,176 HN
326782 TUONG DUY DUC 14,642,181,222 5,533,000,000 HN
456078 NGUYEN CHUNG NGOC 14,136,217,656 7,635,466,667 HN
473924 PHAM THI THANH HUYEN 14,045,998,910 15,796,327,546 HN
553940 HOANG THANH HAI 13,735,064,852 5,177,611,111 HN
597193 NGUYEN THI THUY 13,568,854,210 7,247,304,167 HN
836523 NGUYEN LE HA 13,080,279,000 5,424,569,444 HN
7941 ONG PHAN MINH SANG 11,847,659,625 10,742,976,423 HN
17825 ONG DAM XUAN HIEP 11,815,351,806 8,965,555,556 HN
322961 NGUYEN MINH HAI 11,529,031,008 12,160,000,000 HN
500446 NGO VAN CA 11,399,229,849 11,785,239,296 HN
559750 NGUYEN THU GIANG 11,330,000,000 5,702,782,222 HN
639122 TRAN NGOC QUYNH ANH 11,113,502,648 23,347,760,139 HN
120177 DUONG MANH HA 11,074,007,500 5,234,775,000 HP
352 BA PHUNG THI KIM PHUONG 11,005,000,000 6,035,500,000 HN
32699 ONG LE ANH KHANH 10,083,927,525 18,210,768,077 HN
619489 DO DUC THUAN 10,057,500,000 17,441,270,718 HN
826988 DONG NGOC ANH 10,041,666,667 17,091,160,221 HN
30994 BA CHU PHUONG HUYEN 10,030,858,772 5,421,323,556 HN
9054 BA NGUYEN THI HUONG 10,022,129,250 17,073,805,988 HN
863875 NGUYEN THI HA 10,008,512,250 9,944,186,694 HN
11570 BA NGUYEN THI MINH HUYEN 10,000,000,000 5,072,806,667 HN
25143 ONG VU DUC DUONG 8,720,000,000 51,385,506,481 HN
30276 BA DO THI HUE 8,666,262,874 14,715,985,300 HN
740126 NGUYEN THI HAI YEN 8,062,113,879 7,343,846,581 HN
523987 VU THI KIM THANH 11,367,136,699 11,121,971,286 HN
721734 VU THI LAN 11,200,000,000 5,847,106,650 HN
739306 PHAM NGOC 13,169,254,856 7,041,591,667 HN
7863 BA PHAM THI DUNG 12,670,000,000 12,574,033,149 HN
391288 PHAM THI CHI 62,741,752,785 39,447,959,016 HN
334749 NGUYEN DUC CHAU 14,600,000,000 10,392,817,680 HN
28549 ONG NGUYEN QUANG DUNG 15,935,751,857 21,207,202,702 HN
702814 PHUNG NAM LAM 24,572,550,391 14,996,427,560 HN
833534 DUONG THI DIEM HANG 10,041,666,667 17,100,738,534 HN
904969 TRINH VAN HAI 12,950,000,000 11,931,700,000 HP
512301 VUONG NGOC THANH 10,060,000,000 17,717,959,847 HN
457443 NGUYEN MINH KHOA 40,118,652,818 40,786,960,000 HN
166522 VU THI LAN ANH 22,514,226,020 26,755,506,621 HN
906123 PHAM DANG TUAN 21,988,100,000 9,286,692,830 HN
228170 MAI THI VIEN 33,876,148,255 30,792,086,623 HN
8360 ONG TRINH XUAN TUAN 29,226,777,901 15,455,000,000 HN
744555 PHUNG XUAN HOA 12,500,000,000 12,592,265,193 HN
3524 ONG LE QUOC VU 11,000,000,000 2,069,766,667 HN
168127 PHAM THI PHUONG QUYNH 11,623,320,929 5,030,125,000 HN
558060 TO ANH DUNG 13,704,122,530 13,624,444,466 HN
103289 TRAN DUY CANH 12,190,000,000 5,663,268,681 HN
5208 BA HO THI PHUONG TU 12,000,000,000 6,990,662,983 HN
13815 BA DANG THI TUYET HUONG 17,855,000,000 9,219,988,732 HN
2921 ONG HOANG ANH TUAN 11,894,640,884 11,470,000,000 HN
43860 BA TRAN BICH VAN 11,700,000,000 9,599,226,519 HN
195086 PHUONG THI HONG 17,642,823,204 10,060,000,000 HN
611684 TRAN THANH HA 19,310,557,385 10,360,941,667 HN
3705 BA VU THANH BINH 17,000,000,000 12,863,359,116 HN
32234 BA HO THANH THUY 8,645,000,000 6,942,041,576 HN
479018 NGUYEN THI DUYEN 14,000,000,000 15,395,945,028 HN
892170 NGUYEN THU PHUONG 17,935,359,116 10,061,250,000 HN
32119 ONG NGUYEN KIEM THANH 23,991,724,105 21,898,850,000 HN
18955 BA TRUONG HOANG LINH 18,502,110,497 10,184,776,205 HN
104748 PHAM THI OANH 15,455,000,000 29,230,074,473 HP
153942 DO MANH HUNG 15,177,200,187 19,910,319,556 HN
473564 LE THI NGAN 14,052,995,037 13,357,068,683 HN
160032 DINH THI THU OANH 12,352,955,492 12,590,000,000 HN
136224 NGUYEN THI NGOC 12,113,286,019 1,985,700,000 HN
468089 KHUAT HOAI VIET 10,057,240,284 5,428,402,778 HN
573983 NGO QUY TUAN 31,039,208,551 37,430,231,990 HN
200176 DOAN KHANH HOA 15,003,000,000 22,639,778,422 HN
561647 NGUYEN VINH HUNG 13,701,544,774 13,500,000,000 HN
3495 BA LE THI THUY 9,379,742,631 7,146,429,088 HN
43842 BA NGUYEN THI DUNG 15,662,329,673 8,728,616,389 HN
598816 NGUYEN SY VINH 11,963,019,506 6,218,400,000 HN
40005 ONG HOANG TIEN LONG 15,750,000,000 6,538,729,167 HN
581362 TO NGOC BICH 24,683,265,186 12,072,500,000 HN
13167 BA NGUYEN THI TO OANH 12,309,977,284 12,055,375,065 HN
463583 KIEU THI THANH THUY 11,440,000,000 3,388,166,667 HN
463341 BUI THI VAN NAM 19,352,513,737 10,362,888,889 HN
48522 BA LE THU HUYEN 10,071,104,856 10,180,842,810 HN
468462 NGUYEN NGOC DUNG 18,726,620,482 15,523,325,276 HN
180437 NGUYEN THI KHANH CHI 15,080,125,000 32,360,384,874 HN
930240 NGUYEN THI THU HIEN 12,877,102,162 6,841,153,800 HP
6455 BA DAO THI THANH 10,975,495,225 6,406,220,000 HN
11987 ONG NGUYEN HUY HUYEN 16,660,773,481 9,557,965,007 HN
8762 ONG NGUYEN MINH SON 10,958,522,597 5,702,782,222 HN
842942 LE THI HUONG 21,621,083,333 41,521,000,695 HN
384846 NGO DUC ANH 24,907,225,694 10,893,250,000 HN
302333 NGUYEN THI THANH THUY 20,838,062,388 15,551,653,013 HN
20873 ONG HOANG VAN CUONG 25,550,000,000 9,569,392,404 HN
333737 NGO DUC CHIEN 19,938,787,381 10,667,736,111 HN
8346 BA TRINH THU HA 16,822,045,672 9,816,494,139 HN
11965 ONG NGUYEN VAN QUANG 10,942,373,245 5,030,208,333 HN
588416 NGUYEN THI MAI PHUONG 8,000,000,000 - HN
282923 TRAN THI NGOC LIEN 80,184,527,551 66,987,180,556 HN
618852 NGUYEN XUAN THANG 30,660,685,518 28,743,938,565 HN
908736 HUA THU HIEN 46,206,000,000 22,133,833,333 HN
35637 ONG LE XUAN PHU 36,232,180,812 20,088,000,000 HN
262276 NGUYEN TIEN CONG 33,728,232,044 28,730,000,000 HN
5563 BA PHAN LAN ANH 26,793,930,511 27,196,601,586 HN
507437 NGUYEN VAN CUONG 18,162,885,826 13,788,520,000 HN
163704 PHAM THANH BINH 17,232,865,174 10,047,361,111 HN
40489 ONG TRAN VAN DUNG 15,731,937,500 27,200,000,000 HN
48649 ONG NGUYEN QUOC TRINH 15,530,000,000 13,602,045,545 HN
105907 HO MINH CHAU 15,432,186,000 9,057,825,000 HN
439113 TRUONG VIET HUNG 14,218,011,050 7,681,275,000 HN
693428 DUONG HONG HAI 13,268,850,000 13,342,565,833 HN
431951 NGO THI PHUONG ANH 12,070,500,000 22,328,018,591 HN
556677 KIEU THI THU HUONG 10,059,833,333 17,621,634,726 HN
41545 BA DINH THI HAI HAU 9,654,950,000 9,601,607,735 HN
8072 BA TRAN THI NGOC YEN 9,221,256,817 8,958,936,272 HN
9312 ONG VUONG DUY TRONG 9,177,505,000 6,827,029,669 HN
593613 DANG QUANG TUYEN 10,070,000,000 9,733,701,657 HN
331064 NGUYEN THI MUI 46,342,433,347 44,703,999,670 HN
2180 BA BUI THI TUAN PHUONG 17,086,289,895 10,981,799,222 HN
321492 NGUYEN HOANG HA 11,535,929,428 15,800,000,000 HN
104213 HOANG TRUNG THUC 15,457,500,000 31,500,000,000 HN
29492 BA LE THI TUYET MAI 19,989,688,889 11,880,606,016 HN
466724 KHUAT QUANG MAU 67,520,000,000 93,979,158,673 HN
122798 NGUYEN TRUNG KIEN 23,027,367,182 11,824,526,180 HN
494649 NGUYEN THI THANH HUYEN 22,762,728,907 11,647,689,138 HN
268522 PHAM VAN KHOI 19,850,825,066 2,588,472,222 HN
600529 CAO THI HONG MINH 13,559,668,508 7,245,525,000 HN
387974 VI ANH TUAN 11,510,756,319 13,290,000,000 HN
710377 PHAM KHANH HANG 9,920,601,773 5,273,238,889 HN
440140 PHAM THANH LUONG 12,552,280,000 24,700,000,000 HN
11503 ONG NGUYEN VAN NAM 16,680,322,778 14,368,100,688 HN
17637 BA DINH THI THU HANG 9,914,930,040 5,838,038,333 HN
423690 NGUYEN DUC DUNG 23,881,690,612 15,455,000,000 HN
2471 ONG QUACH MANH HONG 19,150,000,000 10,056,166,667 HN
163159 DOAN XUAN HAI 18,482,240,156 10,155,537,500 HN
553156 NGO QUANG HUNG 21,250,000,000 21,043,355,924 HN
24 ONG PHAN HONG QUANG 41,232,000,000 17,729,034,583 HN
331614 NGUYEN THI THANH THUY 41,524,133,314 21,622,669,770 HN
5091 ONG NGUYEN VAN HOC 16,950,646,409 15,451,000,000 HP
603785 VU THANH NGHI 13,550,000,000 7,039,316,667 HN
387708 NGUYEN THI BAO NGOC 19,054,447,917 10,059,583,333 HN
454005 NGUYEN TIEN THANH 17,741,570,977 16,222,433,452 HN
3669 ONG DANG HONG HAI 17,000,000,000 16,906,077,348 HN
372308 NGUYEN VAN THANH 14,464,616,160 12,819,849,441 HN
384756 TRAN TRUONG SON 11,038,000,000 7,724,892,449 HN
105218 NGUYEN TRONG PHI 15,451,000,000 16,950,646,409 HN
106657 NGUYEN HOANG TUNG 15,431,028,669 7,592,900,000 HN
19989 ONG BUI TUAN LINH 25,600,000,000 20,736,051,677 HN
571229 LE THI VAN 11,300,000,000 11,897,110,600 HN
515470 NGUYEN THI HUYEN 12,069,026,667 23,835,000,000 HN
34165 BA CAP THI HAI HOA 8,618,191,337 7,926,387,412 HN
289770 PHAN TRONG LAP 42,749,591,664 22,082,614,583 HN
697296 NGUYEN SON HA 40,183,726,398 20,725,777,778 HN
876292 NGUYEN HUU MINH 29,790,000,000 5,925,082,873 HN
884798 TRUONG THI HOANG YEN 17,679,215,000 39,704,704,273 HP
7224 ONG HOANG THE HIEN 17,404,577,778 31,884,739,422 HN
17183 ONG NGUYEN TIEN DAT 16,464,786,543 15,566,669,898 HN
550304 HOANG NGOC KHANH 12,290,000,000 5,292,346,719 HN
466860 NGUYEN HUU KHOA 11,420,347,547 7,742,277,642 HN
48689 ONG NGUYEN NGOC KHANH 10,021,397,307 10,543,271,642 HN
15761 ONG PHAM NGOC HAI 9,000,000,000 2,762,430,939 HN
656984 TRAN HUYEN VIET ANH 85,301,111,111 81,636,238,887 HN
105430 TRUONG THI THUY LINH 8,475,000,000 7,984,186,676 HN
7939 DINH TRONG HOA BINH 16,850,000,000 8,373,016,254 HN
727499 LE HAI DANG 13,190,055,249 13,200,000,000 HN
440660 NGUYEN THU HUONG 14,204,917,127 7,678,238,889 HN
4169 ONG KIEU HUAN 16,992,641,772 10,001,994,445 HN
163741 VU DINH TAN 15,134,110,939 8,332,785,000 HN
1791 BA VO THI SANH 11,903,726,389 23,145,624,309 HN
136206 NGUYEN VAN PHONG 19,991,549,375 9,875,925,000 HN
9183 ONG NGUYEN MINH DUC 16,790,000,000 14,926,059,711 HN
505306 TRAN THE QUANG 122,064,779,300 60,361,500,000 HN
592029 NHU VIET HA 18,397,023,209 10,140,555,556 HN
19470 ONG NGO VAN HUNG 16,300,000,000 17,012,707,182 HN
10199 ONG NGUYEN SI HUE 16,727,967,258 12,505,052,600 HN
735814 PHAN MINH PHUC 30,130,000,000 47,492,400,000 HN
649552 NGO THI QUYEN 12,253,414,586 6,442,773,333 HN
465649 NGUYEN HUU TIEN 8,172,801,667 5,541,805,748 HN
653742 DAO QUANG MINH 13,400,000,000 7,063,131,980 HN
865917 NGUYEN THI PHUONG 12,500,000,000 5,554,986,188 HN
549857 NGUYEN THI HONG 11,996,268,093 6,233,425,540 HN
861533 HOANG NGOC LAM 10,030,000,000 12,599,600,668 HN
339918 TRAN THU HUONG 9,883,504,733 9,616,124,525 HN
25184 BA TRAN THI THUY 8,000,000,000 8,101,657,459 HN
35500 ONG NGUYEN DUC ANH 20,800,273,486 2,831,606,743 HN
775966 NGUYEN VIET HUNG 202,527,777,778 161,820,000,000 HN
822285 NGUYEN VIET PHUONG 49,900,000,000 2,533,153,724 HN
845999 PHAN LINH CHI 20,000,896,528 24,369,372,350 HN
185979 CHU QUANG DO 15,067,166,667 29,382,471,608 HN
565107 TRAN PHUONG DONG 13,692,397,023 8,110,000,000 HN
652658 NGUYEN THI HA 13,400,000,000 10,761,384,682 HN
19921 BA PHAM THUY HA 12,000,000,000 724,158,000 HN
446328 PHAM HUYEN TRANG 11,484,799,558 11,548,604,000 HN
557252 NGUYEN THI THANH XUAN 11,332,658,062 7,671,029,188 HN
894447 VUONG THU HA 11,161,563,183 13,452,928,610 HN
839689 NGUYEN VU SON TUNG 10,019,066,956 12,517,010,322 HN
14954 ONG PHAM CONG SON 16,542,928,177 19,780,000,000 HN
1414 ONG HOANG THE TRUNG 26,297,119,578 30,865,436,909 HN
5200 BA NGO THI THU HUYEN 9,345,000,000 9,293,370,166 HN
729402 LUONG CHI MAI 44,272,800,606 42,213,000,000 HN
459807 MAI VAN DINH 12,121,048,925 12,500,000,000 HN
14498 ONG TRAN TO LINH 25,680,176,044 8,906,040,480 HN
878846 CAO THI HUONG LY 13,000,000,000 24,504,727,287 HN
7066 ONG PHI NGOC TRINH 9,550,000,000 2,400,929,503 HN
44709 ONG NGUYEN VAN DU 11,700,000,000 5,782,822,917 HN
321551 LE CONG SON 47,436,052,395 32,523,949,153 HN
701980 DO XUAN THAO 21,390,607,735 10,918,944,869 HN
828203 LE QUANG HOA 9,980,662,983 12,580,000,000 HN
42254 BA CHU THU HANG 8,595,182,517 11,054,538,123 HN
540739 CHU HUNG CUONG 19,328,912,485 19,550,000,000 HN
5474 ONG DANG HA VINH 10,977,900,552 11,400,000,000 HN
606972 NGUYEN THANH BINH 21,341,963,216 24,951,886,700 HN
447623 LE HUU DOAN 20,681,166,667 40,101,081,780 HN
811359 MAI THI TUYET NHUNG 23,924,606,000 10,097,992,707 HP
603919 HOANG THU HUYEN 12,746,012,155 6,731,291,667 HN
10863 BA VU THI THUY ANH 16,707,331,528 9,058,350,000 HN
107357 PHAM TUONG ANH 8,460,513,500 8,413,770,331 HN
8683 ONG NGUYEN QUOC BINH 16,800,000,000 16,861,821,676 HN
335321 TRAN HONG SON 19,812,955,309 9,742,500,000 HN
2009 ONG NGUYEN THANH THUY 17,088,000,000 10,338,160,519 HN
490560 LE NGOC VINH 14,000,000,000 5,432,840,278 HN
879765 LE ANH TUAN 19,460,000,000 16,442,541,436 HN
691138 DO XUAN RIEM 10,071,742,896 9,822,982,943 HN
619736 HOANG MANH TUNG 19,455,204,450 11,734,528,373 HN
2838 BA LE THI MINH THUY 20,681,166,667 39,376,766,411 HN
719515 NGUYEN THANH PHUONG 23,775,138,122 12,128,837,500 HN
884932 NGHIEM THI THUY 22,600,000,000 10,148,700,000 HN
102590 NGUYEN THI BAO AN 12,766,361,072 14,633,900,000 HN
19662 BA DAO THUY NGA 16,280,000,000 8,689,502,762 HN
13274 ONG NGUYEN VAN KHUYNH 38,000,000,000 18,080,600,000 HN
626352 NGUYEN THI CHAU 27,239,779,006 14,707,460,210 HN
103533 DINH TIEN THANH 12,159,005,525 12,551,000,000 HN
137306 PHAM QUANG HAI 11,652,631,657 6,075,133,333 HN
600043 NGUYEN MINH TAM 8,117,260,417 5,076,492,001 HN
396146 NGUYEN HUY HOANG 24,882,320,442 12,776,200,000 HN
49734 ONG BUI HUNG VIET 17,411,884,250 15,128,285,123 HN
31788 BA NGUYEN THI MY DU 15,839,800,000 8,792,268,750 HN
592730 NGUYEN THI NGA 51,221,000,000 65,852,982,283 HN
977 BA NGUYEN THI THANH VAN 17,151,693,908 8,757,833,333 HN
500800 CAO THI THUY NGUYEN 18,000,000,000 10,060,833,333 HN
556427 VU XUAN THANG 17,828,761,040 10,306,666,667 HN
459153 DUONG HA PHUONG 11,460,745,866 7,729,746,852 HN
871546 PHAM THI MAI PHUONG 23,240,000,000 10,390,377,778 HN
1986 ONG PHUNG VAN NHAN 26,210,309,392 43,261,000,000 HN
8324 BA TRINH THI MAI PHUONG 9,217,288,813 9,109,021,961 HN
908937 DUONG THI THAO 11,115,656,299 11,015,337,502 HN
9996 ONG DO XUAN HIEN 11,080,298,342 5,823,878,725 HN
163446 DOAN ANH SANG 269,558,447,265 257,786,297,724 HN
2941 BA NGUYEN THI MINH THU 23,706,566,925 23,912,000,000 HN
392626 LE ANH TUAN 20,000,000,000 6,213,500,000 HN
891604 NGUYEN XUAN NGUYEN 18,182,105,079 18,903,000,000 HN
724059 NGUYEN THI THU HUONG 11,915,521,156 12,713,800,000 HN
506500 LE XUAN THANG 20,723,871,006 10,852,500,000 HN
134984 NGUYEN THI PHUONG 12,600,000,000 5,214,775,000 HN
3191 BA NGUYEN THI THANH VAN 11,000,000,000 5,179,472,222 HN
5600 BA TRAN THI KIM QUY 9,332,023,333 8,643,795,322 HN
9176 BA DO THI LY 16,790,055,249 9,772,200,000 HN
6293 ONG HA QUANG HIEN 9,986,795,580 9,780,000,000 HN
531053 NGUYEN DUC HUNG 18,650,000,000 20,773,359,781 HN
2749 BA NGUYEN THI THUY 20,606,666,667 40,212,860,000 HP
7806 BA NGUYEN VAN KHANH 22,161,463,889 10,140,555,556 HN
386106 NGO VAN PHAN 46,800,000,000 2,258,777,778 HN
496623 TRAN THI THAO 40,639,251,424 20,804,160,000 HN
131816 NGUYEN THI PHUONG THAO 23,154,431,574 30,040,000,000 HN
563788 VU KIM CHI 20,450,000,000 19,981,843,419 HN
721670 TRAN THI HONG THAM 19,696,965,368 10,534,902,083 HN
639081 NGO MINH NGOC 18,960,000,000 20,362,928,177 HN
107227 NGUYEN THANH THUY 17,864,124,167 32,486,053,119 HN
9430 BA NGUYEN THI MAI 16,765,887,322 16,194,224,273 HN
13605 ONG NGUYEN NGOC DUC 16,594,754,221 16,726,575,661 HN
450114 TRAN LE PHUONG 12,021,710,669 11,652,631,657 HN
312902 TRAN NGOC DUNG 11,542,228,843 12,285,415,280 HN
382324 VU XUAN QUANG 10,060,250,000 17,811,268,594 HN
248222 NGUYEN THI THU HIEN 10,000,000,000 5,413,541,667 HN
33162 BA PHAN THI VAN QUYEN 10,000,000,000 5,170,291,667 HN
130121 BUI DINH THIEP 64,748,149,171 50,631,944,444 HN
20366 ONG NGUYEN DUC GIANG 11,802,000,000 5,437,250,000 HN
161138 PHAM PHUONG LAN 20,606,666,667 38,424,917,225 HN
282939 NGUYEN THANH LONG 20,928,772,973 11,061,416,667 HN
8037 ONG LE QUOC KHANH 22,260,000,000 23,027,367,182 HN
48428 ONG NGUYEN NGOC BAO 17,317,244,912 10,047,361,111 HN
730173 BUI TAN PHU 53,050,000,000 6,626,519,337 HN
743584 TRINH BICH NGOC 24,171,642,571 12,415,566,667 HP
847576 DANG THI TUYET 20,074,916,667 35,110,076,263 HN
732286 HUYNH THI HA 13,184,685,425 15,009,600,000 HN
345719 LE THI THU HANG 11,520,000,000 11,124,226,519 HN
566380 VU ANH TINH 11,314,559,432 11,400,000,000 HN
2639 ONG DAO MINH HUAN 26,165,137,552 13,868,874,401 HN
382836 MAI TRONG GIOI 10,060,250,000 17,808,839,779 HN
313319 PHI DINH THI 20,121,666,667 37,025,787,588 HN
620753 NGUYEN HOANG ANH 17,441,270,718 10,057,500,000 HN
8783 BA PHAM THI MIEN 16,800,000,000 18,524,264,434 HN
168755 MICHIYUKI WATANABE 34,240,000,000 28,907,378,649 HN
882218 NGUYEN THI TINH 17,563,741,291 16,808,423,121 HP
5762 ONG DO NHU HON 10,977,900,552 5,733,440,000 HN
496085 DO THI HA QUE 26,767,772,352 14,104,577,000 HN
119185 BUI NGOC HONG 200,827,000,000 196,064,348,066 HN
223492 KIEU VIET HUNG 14,982,121,886 14,480,301,083 HN
461338 NGUYEN THI PHUONG 12,550,000,000 6,935,619,789 HN
15930 BA NGUYEN THI TUYET LAN 16,500,000,000 8,801,723,333 HN
169101 LO THI NHU 15,091,764,273 15,424,008,033 HN
23652 BA PHAM MAI HUONG 16,085,856,354 18,510,000,000 HN
595210 DAO THU TRANG 28,500,000,000 3,936,464,088 HN
185639 TRAN THI HUONG THAO 15,069,032,290 8,291,200,000 HN
902446 DO THI TU HOA 12,964,190,883 10,306,666,667 HN
4552 BA TRAN THI PHUONG DUNG 9,350,000,000 7,802,394,971 HN
616182 TRAN THI THUYEN 13,500,000,000 10,366,527,778 HN
613401 NGUYEN NHU KHANH 13,504,614,641 7,238,363,344 HN
17622 ONG TRUONG THANH HAI 16,458,563,536 9,327,600,000 HN
14574 ONG CHU XUAN THUY 9,035,000,000 8,270,931,773 HN
530936 NGUYEN QUANG HUY 17,609,940,686 10,059,583,333 HN
2032 BA DUONG THI KIEU BAC 9,460,000,000 6,893,922,652 HN
634143 LE THUY DUNG 12,720,000,000 3,808,074,707 HN
870005 DO VAN QUANG 40,118,652,818 20,724,583,333 HN
14279 BA NGUYEN THI THANH 16,578,000,000 10,115,280,109 HN
468092 NGUYEN XUAN TUYEN 17,943,939,872 17,887,973,353 HN
120834 VU THU HIEN 8,410,000,000 8,273,784,530 HN
138132 DO VAN SU 15,285,886,726 8,508,900,625 HN
253990 LE HUONG GIANG 25,082,317,754 13,023,000,000 HN
854992 NGUYEN DUY MANH 23,000,000,000 12,977,900,552 HN
26686 ONG NGO DUC THINH 16,000,000,000 1,862,583,563 HN
639795 THAI THI KIM NGAN 20,000,000,000 10,852,500,000 HN
10516 BA CHU THI MINH TRI 16,726,575,661 9,546,417,089 HN
6822 ONG TRAN XUAN LAN 39,032,000,000 36,156,758,432 HN
599026 LUONG THI THANH BINH 13,560,450,000 25,916,600,000 HN
8379 BA NGUYEN KIM CHI 18,207,378,872 10,075,000,000 HN
329035 TRAN THANH NGOC 9,986,719,804 5,423,500,000 HN
19438 ONG DO HUU LOAN 49,745,662,983 30,259,250,000 HN
554575 DOAN XUAN TIEN 31,210,179,040 28,062,411,091 HN
531310 NGUYEN THI PHUONG LIEN 24,738,917,072 25,286,665,165 HN
502025 NGUYEN THI TO NGA 13,963,438,056 27,205,002,210 HN
43756 ONG LE TUAN 8,569,443,667 7,594,192,264 HN
341192 HO NGHIA DUNG 142,580,858,557 787,739,550 HN
463003 LE KHA TUYEN 49,120,000,000 50,631,944,444 HN
466689 VU THI BICH LIEN 27,212,809,110 14,691,148,611 HN
15252 BA DO THI PHUONG LAN 16,533,824,915 9,371,279,857 HN
22150 ONG NGUYEN KHAC DUNG 16,171,138,187 16,800,279,113 HN
29124 ONG PHUNG VAN THINH 15,926,701,445 8,921,834,667 HN
428215 NGUYEN MINH TIEN 14,261,754,150 30,619,478,640 HN
701623 CHU TIEN DUNG 13,242,875,489 10,000,000,000 HN
313029 NGUYEN THUY HA 12,580,000,000 9,980,662,983 HN
648980 PHAN THANH PHU 11,061,416,667 21,804,529,038 HN
18174 BA NGUYEN THI LAN ANH 10,109,000,000 5,153,327,850 HN
121060 VU THU HOAI 10,000,000,000 9,039,779,006 HN
308421 LE VAN THANH 8,253,513,200 7,955,875,368 HN
19377 BA PHAM THUY CHINH 8,005,000,000 7,725,000,000 HN
49757 ONG NGUYEN NANG KHANG 29,173,378,740 15,363,315,000 HN
688744 NGUYEN DUC ANH 22,955,085,685 21,020,649,976 HN
386346 BUI HONG MINH 32,523,949,153 47,436,052,395 HN
322367 DANG HUU LOC 14,664,065,120 8,047,333,333 HN
196953 NGUYEN THANH KHAI 22,315,816,614 24,100,000,000 HN
1689 BA PHAM THANH THUY 17,102,708,333 31,642,751,381 HN
123784 NGUYEN NGOC SON 15,350,000,000 6,162,310,889 HN
14934 ONG CHU MANH HUNG 9,020,000,000 7,614,885,633 HN
47999 BA NGUYEN THI LY 11,690,235,821 6,105,588,322 HP
26652 BA LE THI GIANG HUONG 42,639,864,303 42,493,422,815 HN
336950 NGUYEN THI VAN 12,579,779,006 14,510,000,000 HN
870770 NGUYEN CANH ANH 12,285,415,280 11,542,228,843 HN
727011 PHAM THI BICH 13,196,226,564 13,003,126,909 HN
686780 NGUYEN DUC HUNG 17,941,000,000 10,479,408,840 HN
308787 NGUYEN THANH HAI 21,687,783,000 10,458,333,333 HN
866856 DANG THU HUONG 13,024,724,236 11,198,743,844 HN
381620 BUI KIM NGOC 8,000,000,000 7,955,801,105 HN
609233 DANG THI DIEM HUONG 13,524,861,878 7,243,586,000 HN
911280 AN VIET ANH 24,518,437,978 12,503,613,333 HN
547985 VU THI HUE 20,721,833,333 53,472,093,500 HN
313836 THAN BICH HA 8,250,000,000 9,566,782,652 HN
251880 PHUNG QUANG TUYEN 19,147,635,415 11,060,958,333 HN
760212 TRAN THI HUYEN 10,000,000,000 2,245,077,778 HN
171759 PHAN THI DUNG 10,061,666,667 17,962,983,425 HN
361158 NGO THI NGUYEN LE 19,788,983,089 10,597,051,157 HN
47782 BA VU THI HANG 17,433,144,749 17,750,000,000 HN
712380 TRAN VAN CONG 17,390,225,483 16,643,153,738 HN
15005 BA PHAM THI LE THI 16,542,928,177 9,431,685,401 HN
616194 LE DUC TUAN 11,937,750,000 23,171,837,597 HN
167629 PHAM TRUNG THANH 15,102,593,942 20,700,000,000 HN
761343 LE DUC TOAN 21,350,000,000 21,921,150,355 HN
303233 NGUYEN TAT THANG 19,300,000,000 12,315,383,995 HN
648209 VU TRUONG GIANG 13,414,335,000 25,503,919,890 HN
819 ONG TRAN BA TUYET 17,163,812,155 10,044,777,778 HN
19867 ONG NGUYEN DOAN PHUONG 27,719,644,417 27,169,955,718 HN
798635 NGUYEN THI ANH NGUYET 29,488,674,033 31,465,000,000 HN
165949 LE TUAN 34,323,714,768 20,083,333,333 HN
895091 NGUYEN SON 66,987,180,556 74,957,494,338 HN
8160 ONG BUI VAN HOA 25,899,447,514 9,000,000,000 HN
20166 ONG TRAN HONG THAI 16,260,000,000 8,455,911,602 HN
613363 TRAN VAN DAT 21,137,873,792 10,866,060,000 HN
5130 ONG NGUYEN DUY LONG 25,984,114,554 13,073,666,667 HN
415840 PHAM MINH HUYEN 28,087,800,000 46,430,712,518 HN
30347 ONG NGO QUANG VINH 15,890,964,809 8,995,889,976 HN
206730 NGUYEN THE VINH 15,000,000,000 14,917,127,072 HN
888013 BACH THUY HUONG 19,859,787,778 8,347,916,667 HN
7414 ONG NGUYEN NGOC HUAN 38,896,622,481 39,980,224,527 HN
695382 KHUAT THI HONG THANH 12,471,960,492 5,151,666,667 HN
11735 BA TON NU NGUYET MINH 10,943,756,685 8,829,836,533 HN
19698 BA HOANG THI HAO 28,720,000,000 28,215,373,099 HN
335081 NGUYEN THI KIM ANH 12,219,302,288 6,419,841,667 HN
332350 LE HONG SAM 14,609,851,389 26,809,088,315 HN
842517 LE SY TRI 48,303,800,000 62,400,502,860 HP
853977 NGUYEN THU HONG 29,865,458,333 47,430,979,570 HN
1251 ONG NGUYEN QUOC HUNG 17,134,964,031 17,797,667,308 HN
339231 DAU MANH CUONG 11,093,416,355 5,472,868,056 HN
20332 ONG TRAN VAN LUU 27,880,137,039 26,402,340,519 HN
449860 NGO TIEN SY 32,090,000,000 20,112,666,667 HP
580894 NGUYEN PHU THU 30,966,025,900 3,572,963,750 HN
620304 HOANG CHI LUONG 30,622,817,880 25,963,471,186 HN
9600 ONG DINH NGOC CUONG 29,217,000,000 28,294,337,017 HN
249469 LE THI KIM LAN 28,625,877,018 30,664,510,717 HN
935519 DAO QUANG THIEU 24,023,329,023 26,500,000,000 HN
47396 ONG DO BIEN CUONG 22,700,000,000 10,913,812,155 HN
480239 PHAN THUY PHUONG 19,750,276,243 10,570,175,000 HN
897825 LE THI BICH NGUYET 19,000,000,000 10,918,944,869 HN
303 BA BUI HONG THANH 17,174,968,610 10,044,777,778 HN
2365 ONG DAO VAN LOC 17,080,849,668 18,774,314,155 HN
19065 BA LE THI YEN 16,358,304,250 5,199,985,740 HN
19105 BA NGUYEN THANH HIEN 16,358,304,250 3,120,925,000 HN
120673 NGUYEN THI BICH LOAN 15,361,841,628 8,552,062,500 HN
444117 TRAN KIEN CUONG 14,184,025,093 15,402,325,000 HN
465776 NGUYEN BA NAM GIANG 14,085,050,000 34,850,000,000 HN
567476 HOANG THI NGOC TRAM 13,680,000,000 13,073,304,973 HN
606010 CU QUOC CHUYEN 13,531,149,614 5,045,310,523 HN
674758 HANG NHAT QUANG 13,341,823,656 13,121,117,216 HN
832021 LE CONG CHAU 13,088,788,600 16,165,000,000 HP
856540 DAO MINH VIET 13,041,714,583 25,917,372,000 HN
760695 DO VIET ANH 12,715,000,000 7,988,715,000 HN
268830 NGUYEN QUOC SON 11,569,619,127 5,810,189,167 HN
555254 TO CAO LANH 11,333,042,943 10,282,441,858 HN
173579 NGUYEN PHUONG MAI 8,327,269,835 7,635,621,524 HN
293695 NGO THI MINH THU 8,266,001,811 7,432,757,230 HN
6714 ONG NGUYEN MINH HOANG 20,673,805,391 10,852,500,000 HN
761040 TRAN HUU HAN 13,148,928,177 12,400,000,000 HN
768190 DOAN MINH DIEP 11,130,000,000 4,530,375,000 HN
480590 PHAM THI THU LOAN 24,782,508,506 34,747,672,808 HP
10809 ONG VU HUNG 11,840,612,923 11,752,077,857 HN
9551 ONG NGUYEN XUAN TUAN 9,172,000,000 8,525,616,969 HN
403 ONG LE HONG VU 22,817,559,441 21,398,046,988 HN
524115 NGUYEN THI LAN ANH 18,750,873,941 10,303,333,333 HN
37656 BA PHAM THI LIEN ANH 55,585,204,656 64,127,527,146 HN
336088 NGUYEN THI MINH HA 27,700,000,000 22,196,685,083 HN
17872 ONG NGUYEN DUC TUAN 19,500,000,000 19,392,265,193 HN
553055 NGUYEN THANH TRUNG 12,067,100,000 23,264,342,541 HN
609207 LE VIET THANG 18,031,271,437 17,338,611,573 HN
328473 LE VINH KHANG 10,000,000,000 10,706,559,663 HN
148825 TRAN VIET ANH 15,200,000,000 4,105,524,862 HN
310121 NGUYEN PHI KHANH 14,707,460,210 27,490,000,000 HN
693960 NGUYEN BA SON 17,350,000,000 5,033,208,333 HN
10270 BA TRAN THI DOAN TRANG 25,783,856,745 13,622,945,556 HN
507025 LE VIET HA 10,047,361,111 17,317,244,912 HN
21002 ONG NGO THE VINH 27,738,818,895 14,717,817,078 HN
20775 ONG NGUYEN QUANG HUONG 65,000,000,000 1,574,585,635 HN
714017 LE THI NGOC LAN 46,093,495,253 17,798,351,250 HN
342888 NGUYEN HUU THO 19,055,489,721 10,349,167,500 HP
529570 NGUYEN THUY CHI 18,882,139,079 10,060,833,333 HN
506138 TRAN DUY HUNG 13,942,287,931 14,350,000,000 HN
898596 HOANG NGUYEN THANH 8,000,000,000 5,988,950,276 HN
691994 NGUYEN MANH TRUNG 13,290,000,000 11,510,756,319 HN
185687 TRAN NGOC ANH 15,068,750,000 14,717,817,078 HN
463039 NGUYEN THI THUY 17,577,348,066 16,900,000,000 HN
726209 NGUYEN THU LINH 10,017,127,072 5,426,250,000 HN
286147 NGUYEN THI BICH NGOC 10,060,833,333 17,908,794,476 HN
607841 NGUYEN THI KIM YEN 11,265,000,000 15,759,887,916 HN
875355 YAMA GUCHI SHOTARO 66,232,044,199 66,600,000,000 HN
884429 NGUYEN THI THAO 13,000,000,000 9,935,559,667 HN
751105 PHAM THI MAI DUNG 11,195,000,000 5,845,500,000 HN
564524 NGUYEN DANG TRUONG 10,011,710,416 9,868,960,428 HN
4997 ONG NGUYEN PHU THANG 39,187,000,000 42,162,602,776 HN
705824 LE THI HUONG 9,654,695,000 7,895,219,309 HN
660293 NGUYEN THI HONG HUE 10,050,000,000 7,839,779,006 HN
108994 LE XUAN THANH 15,413,644,444 29,201,546,961 HN
490481 NGUYEN THUY QUYNH 8,169,545,000 9,735,503,315 HN
171194 KIEU THI THAO 34,226,674,839 41,328,152,893 HN
176355 DOAN CAO SON 15,090,625,000 28,062,411,091 HN
689943 PHAM HONG NHUNG 9,964,640,884 5,419,055,556 HN
26441 ONG LE MINH DUNG 11,762,363,878 6,152,307,292 HN
612993 DO MINH DUONG 17,540,000,000 9,327,600,000 HN
15916 ONG VUONG DINH KHANH 16,500,000,000 9,510,733,333 HN
30755 ONG HOANG DUC TOAN 15,870,098,598 8,550,180,548 HN
120230 BUI THI THUY LINH 10,062,861,111 18,066,298,343 HN
5201 BA NGUYEN BACH DUONG 10,000,000,000 9,707,182,320 HN
541102 NGUYEN TRONG CAN 17,582,199,021 39,431,478,291 HN
461398 HA THI LAN 14,104,577,000 26,767,772,352 HN
160743 HA HOAI NAM 45,414,206,979 16,437,253,917 HN
300072 NGUYEN VAN PHAN 17,781,269,132 10,060,105,556 HN
632095 NGUYEN THI THANH HUYEN 24,190,048,611 18,274,744,475 HN
22670 ONG DOAN TRAN VIET 10,099,017,267 10,043,993,778 HN
463382 NGO ANH DUNG 18,125,057,689 10,063,750,000 HN
16478 ONG NGUYEN XUAN BINH 10,113,259,669 12,300,000,000 HN
36042 ONG NGUYEN VAN CHUONG 15,800,000,000 11,535,929,428 HN
9962 BA NGUYEN THI XUAN HOA 9,154,463,000 9,506,005,964 HN
682681 HOANG MANH THANG 18,738,640,896 3,519,640,056 HN
449272 DUONG DUC HUNG 17,220,000,000 7,473,045,000 HN
13153 ONG LE HONG THAI 103,458,004,945 102,754,829,395 HN
504286 NGUYEN THI MINH NGUYET 13,953,220,000 26,237,569,061 HN
17562 ONG VU NGOC NGHI 16,458,563,536 19,700,000,000 HN
576030 LUONG THI TUAN ANH 13,652,165,985 7,254,800,000 HN
410427 TRAN NGOC DUONG 14,316,149,834 7,796,642,889 HN
49189 BA THAI THANH TU 8,500,000,000 8,458,839,779 HN
27857 BA NGUYEN THI MINH HIEN 36,500,000,000 18,027,943,329 HN
6655 ONG NGUYEN THANH TUNG 16,915,000,000 15,015,641,590 HN
512325 PHUNG TRUNG SON 12,121,019,974 11,811,433,750 HN
349631 PHAM LAN HUONG 20,902,000,000 19,975,646,409 HN
3068 BA NGUYEN THI XUAN HOA 49,473,800,000 3,865,350,000 HN
898083 HA DAC THUONG 11,160,000,000 5,649,020,000 HN
735957 NGUYEN THI KHANH LY 13,176,795,580 7,500,000,000 HN
2691 BA DANG THI THUY VAN 11,897,110,600 11,300,000,000 HN
3905 ONG CAO XUAN HAI 10,999,876,151 5,736,321,667 HN
455394 NGUYEN THI THU HUONG 14,138,104,838 7,643,383,333 HN
10757 ONG PHAM VAN NGHIA 12,658,930,054 12,753,854,224 HN
15147 ONG NGUYEN DUY THU 16,534,723,757 24,028,000,000 HN
461018 NGUYEN XUAN HOI 14,109,457,196 15,090,057,235 HN
7218 BA PHAM THI BICH NGOC 10,975,086,213 5,733,012,500 HN
255981 NGUYEN MINH HAI 14,875,519,337 8,159,316,681 HN
717305 TRAN NAM BINH 19,550,000,000 10,362,291,667 HN
923661 DUONG QUANG NGOC 19,344,268,450 16,034,828,923 HP
859885 QUACH NGOC VINH 13,038,895,028 7,005,625,795 HN
592749 NGUYEN QUOC HAI 19,397,237,569 10,366,527,778 HN
852358 NGUYEN BA TIN 20,723,871,006 22,253,887,290 HN
533392 NGUYEN NGOC ANH 10,060,000,000 17,642,823,204 HN
618162 NGUYEN THU HUONG 13,500,000,000 7,323,168,750 HN
505614 PHAM ANH TUAN 11,388,620,833 22,600,000,000 HN
19832 ONG DAO KIEN TRUNG 16,270,500,000 31,730,000,000 HN
416239 NGUYEN THI HUYEN HUONG 10,073,000,000 10,441,970,072 HN
111859 NGUYEN ANH DUNG 10,000,000,000 3,530,386,740 HN
605665 TRAN VAN TRUNG 18,200,000,000 9,327,600,000 HN
20692 ONG PHAM DUY HUNG 11,800,000,000 12,963,541,050 HN
708838 DINH VIET CHIEN 13,233,831,250 25,406,084,470 HN
933013 PHAM KHAC TRUNG 12,871,546,583 6,826,835,750 HN
270363 LE ANH TUAN 69,263,795,837 55,342,833,333 HN
23680 BA NGUYEN THI THU THUY 18,726,620,482 8,653,320,000 HN
120430 NGUYEN THU HA 25,216,041,667 46,997,775,129 HN
879993 PHAM THI THU CUC 11,164,986,641 5,182,000,000 HN
860063 LE THI TUYET ANH 40,633,346,000 25,115,555,556 HN
593895 LE THU TRANG 24,662,000,000 10,362,888,889 HN
555942 NGUYEN VAN LAM 18,269,541,938 33,296,132,597 HN
15647 ONG DANG KHANH TOAN 16,504,069,291 9,356,058,333 HN
918236 NGUYEN QUANG SINH 12,904,231,781 4,178,738,889 HN
935014 TA XUAN MINH 12,864,233,205 13,873,276,605 HN
43681 ONG TRAN SY GIANG 11,050,000,000 10,555,248,619 HN
7301 BA DAO THI LAN ANH 10,974,585,635 5,731,420,000 HN
10010 BA DOAN THI LAP 9,154,000,000 8,179,775,304 HN
932050 HOANG TUNG 23,216,144,530 11,278,760,106 HN
422361 PHAN THACH THAO 10,035,000,000 39,189,581,957 HN
719359 LE THI TUYET LAN 46,430,712,518 46,933,943,125 HN
663218 BUI TIEN HUNG 45,790,777,839 25,928,958,333 HN
575635 NGUYEN LE HOA 11,284,456,009 10,172,618,715 HN
620426 NGO VAN HUY 13,500,000,000 6,023,587,461 HN
861499 NGUYEN THI LOAN 13,035,469,993 6,755,710,704 HN
168371 GIAP NGOC HUNG 25,125,690,608 13,061,333,333 HN
104699 TRAN XUAN THAI 15,455,000,000 23,881,690,612 HN
648458 PHAM VAN ANH 13,413,618,785 7,134,748,111 HN
607083 TRUONG THI DAT 70,700,000,000 55,884,530,387 HN
575261 LE MANH BAO 13,654,833,889 5,632,853,333 HN
440572 NGUYEN THI DOAN 11,491,065,933 11,235,125,000 HN
8844 ONG KIM VAN LINH 9,200,000,000 9,012,154,696 HN
27036 ONG NGUYEN QUANG HUY 9,583,000,000 9,241,664,848 HN
862550 NGUYEN THI MINH 18,774,314,155 17,080,849,668 HN
4667 BA NGUYEN THI NGHIA 12,681,000,000 6,536,562,500 HN
8510 BA LY CAM TU 28,730,000,000 33,728,232,044 HN
45988 ONG LE TUAN LINH 18,460,000,000 18,358,011,050 HN
19007 ONG BUI MANH HUNG 16,360,332,278 21,666,374,214 HN
716325 TO CAM HUY 13,203,212,364 14,806,493,517 HN
49185 ONG TRUONG NGOC THANG 15,515,000,000 7,975,553,556 HN
18674 ONG NGUYEN TRAN MINH 16,393,894,581 17,704,199,398 HN
176112 PHAM NGOC THAO 15,090,625,000 28,090,923,895 HN
534548 TRAN THI ANH TUYET 13,850,000,000 1,628,197,917 HN
5898 ONG BUI VAN TUAN 9,315,196,986 10,367,121,819 HN
595964 NGUYEN KHAC NAM 11,275,442,495 16,449,500,000 HN
739412 DUONG MANH TRUONG 47,981,391,307 49,554,909,065 HN
14496 ONG NGUYEN HUU DUY 16,570,266,667 29,532,000,000 HN
7499 ONG LE TIEN HAO 25,917,372,000 25,084,679,337 HN
19707 ONG DANG NGOC DINH 11,807,424,974 6,165,026,389 HN
806 ONG DO DUC LUONG 26,400,000,000 15,094,375,000 HN
271268 DAO XUAN DUNG 14,850,212,754 7,333,060,000 HN
13577 BA HO THANH HUONG 25,717,870,222 25,083,524,654 HN
140956 NGUYEN QUOC HUNG 47,000,000,000 30,183,750,000 HN
18077 BA NGUYEN THI LIEN 8,968,562,150 9,339,066,744 HN
616869 DANG THI HUONG 24,635,635,359 28,570,000,000 HN
11097 ONG NGUYEN VAN KHOI 16,700,000,000 18,279,629,000 HN
400518 NGUYEN THI MINH HANG 12,041,494,737 12,406,314,245 HN
180195 LUONG THI LU 15,083,250,000 24,117,231,111 HN
893275 NGUYEN VIET DUNG 17,666,534,617 36,450,000,000 HN
289169 HOANG THI KIM OANH 33,561,138,730 28,758,435,858 HN
111028 TRAN VAN QUANG 8,450,000,000 8,242,541,436 HN
911502 DONG QUOC DUNG 29,634,200,000 14,714,862,500 HN
599703 DAO NGOC VINH 24,200,000,000 3,253,087,500 HN
334066 LUU BANG DOAN 21,503,812,155 24,720,000,000 HN
712061 PHAM NGOC VINH 17,451,104,972 17,450,000,000 HN
139406 NGUYEN DANH LAM 15,266,149,157 8,470,416,667 HN
668420 NGUYEN QUOC VIET 13,350,000,000 7,048,342,778 HN
920469 VU CUONG 12,900,000,000 11,376,795,580 HN
485935 NGUYEN HUY CHUONG 12,538,421,674 6,580,133,333 HN
7585 ONG NGUYEN QUOC TIEN 12,023,756,906 13,735,000,000 HN
892 ONG PHAM TRUNG KIEN 26,764,000,000 12,992,500,000 HN
132004 NGUYEN THANH HUONG 15,314,917,127 15,400,000,000 HN
480285 VU MANH TIEN 10,041,666,667 17,087,251,302 HN
567119 MAI THI NGOC 12,448,532,644 11,857,703,141 HN
204940 NGUYEN VAN THANG 15,000,000,000 14,917,127,072 HN
597312 VU QUANG HOI 202,527,777,778 200,326,514,701 HN
2530 ONG NGUYEN MANH THANG 17,077,348,066 10,024,413,248 HN
2944 ONG NGUYEN QUANG HUNG 20,610,000,000 39,094,348,619 HN
10414 ONG VO THANH LUONG 10,000,000,000 9,343,646,409 HN
733796 DANG MANH PHO 47,071,823,204 55,000,000,000 HN
570562 NGUYEN THANH HUONG 75,024,548,633 69,263,795,837 HN
777073 CHU KIEN DAO 17,408,207,735 10,056,666,667 HN
835085 CAO THANH THUY 11,124,226,519 5,845,736,139 HN
721744 DINH THI NGOC BICH 10,041,402,926 9,893,161,239 HN
255984 NGUYEN MINH CHAU 8,300,000,000 7,935,911,602 HN
586457 PHAM CHI CONG 8,009,974,562 8,889,546,438 HN
861473 NGUYEN VAN TUYEN 13,036,229,692 7,001,405,833 HN
545496 NGUYEN ANH TUAN 9,987,815,243 5,423,500,000 HN
530780 NGUYEN HAI ANH 43,930,000,000 20,385,425,411 HN
869781 NGUYEN THI KIEU TRANG 19,714,770,354 10,062,000,000 HN
321960 VU DUC TIN 14,665,159,352 2,922,620,934 HN
1258 ONG NGUYEN VIET DUNG 26,306,591,995 29,624,666,812 HN
17630 ONG LE DUC TRUNG 16,458,563,536 9,327,600,000 HN
336150 NGUYEN VAN QUANG 27,169,955,718 14,539,521,817 HN
452353 NGUYEN VAN VO 47,550,000,000 45,825,428,069 HN
21716 ONG TRAN VAN CHIEN 37,025,787,588 20,121,666,667 HN
555577 DUONG VAN HONG 27,587,752,149 14,289,140,500 HN
712642 DINH PHUONG MAI 19,200,000,000 19,746,525,598 HN
227971 PHAM BA THANG 18,000,000,000 10,348,208,333 HP
2876 BA DANG THI HIEU 12,693,492,500 24,782,508,506 HN
923 ONG VO PIERRE 26,348,702,487 16,000,000,000 HN
47105 BA LE THUY QUYNH 19,100,000,000 7,104,060,644 HN
384107 NGUYEN QUANG VU 14,416,512,059 13,265,224,417 HN
9409 BA TRAN TO ANH 10,000,000,000 - HN
293168 LUONG THANH TU 33,547,008,839 34,721,449,825 HN
46258 ONG HUYNH VAN CHIEN 15,596,633,889 29,834,254,144 HN
10155 ONG HOANG CAO SON 38,211,251,050 40,212,860,000 HN
7075 BA NGUYEN THI HONG 16,900,000,000 13,869,337,017 HN
42971 ONG NGUYEN BICH THUY 11,704,614,534 20,682,869,885 HN
521565 NGUYEN THI PHUONG LAN 18,471,656,944 33,322,672,486 HN
387433 NGUYEN VAN THANH 17,429,322,798 17,327,090,696 HN
26065 ONG NGUYEN ANH TUAN 16,000,000,000 16,207,182,320 HN
231213 TRUONG DUC LONG 14,969,816,324 10,852,500,000 HN
282902 LE THI THU HANG 20,939,834,254 24,040,000,000 HN
3731 ONG DU NGOC LONG 26,901,000,000 12,417,850,000 HN
859886 NGUYEN QUYNH ANH 13,037,919,864 3,110,000,000 HN
647183 NGHIEM XUAN DUNG 13,415,020,680 11,823,923,752 HN
49537 ONG NGUYEN QUANG DUC 8,500,000,000 9,243,259,365 HN
13138 ONG PHUONG VAN CHI 23,658,950,276 12,072,500,000 HN
651302 PHUNG HOAI DIEP 22,639,778,422 27,688,026,327 HN
590315 TO QUANG PHAN 20,952,408,671 18,422,901,305 HN
2155 ONG LE THANH TUNG 17,087,251,302 10,041,666,667 HN
153578 NGUYEN XUAN HAI 15,182,380,781 25,300,000,000 HN
46135 ONG TA VU 12,601,285,047 11,500,000,000 HN
101255 LE HONG QUANG 11,684,847,160 6,099,975,000 HN
122705 TRAN VAN TRUNG 11,660,953,270 15,481,335,262 HN
510685 VU THI TRANG 11,384,358,634 11,476,936,065 HN
517618 DUONG CHI NHAN 11,377,157,400 11,013,188,977 HN
11890 ONG NGUYEN DINH DUNG 10,943,756,685 5,696,029,167 HN
104933 NGUYEN THUY HONG 15,453,312,439 8,597,130,000 HN
18178 ONG PLANA ROGER 11,814,400,000 5,891,271,413 HN
877154 NGUYEN THANH KHOI 29,787,292,818 15,540,500,000 HN
850047 MAI HUY TOAN 24,550,904,829 20,066,223,952 HN
322562 DINH KHAC LIEN 33,296,132,597 18,269,541,938 HN
606670 NGUYEN BAO NGOC 27,422,490,278 20,171,370,174 HN
3636 ONG CHU VAN NHAN 17,003,192,222 33,876,496,944 HN
461785 LE HONG GIANG 14,101,657,459 14,900,000,000 HN
48625 ONG VU TRAN LAM 8,509,265,968 9,097,828,034 HN
730469 TRAN HOAI LINH 19,166,073,265 16,485,000,000 HN
32725 ONG NGUYEN THUY DUONG 36,354,000,000 34,669,936,067 HN
176894 NGUYEN THI BICH HUONG 15,090,625,000 28,039,653,315 HN
49317 ONG TRAN QUY TUONG 19,385,406,944 33,616,546,041 HN
165290 NGUYEN THI MAI HONG 15,125,210,000 30,664,510,717 HN
292334 NGO THANH NAM 14,767,825,530 17,838,974,232 HN
465783 HOANG THI PHUONG 14,085,050,000 26,656,632,403 HN
838197 KHUAT DINH KIEN 20,000,000,000 150,836,250 HN
237635 PHAN THU HUONG 29,465,059,458 20,331,641,730 HN
502089 NGUYEN THI MINH NGOC 13,962,824,687 15,584,868,400 HN
548338 VU VAN THANG 13,754,881,368 7,354,141,667 HN
4223 BA NGUYEN THI MINH HUONG 11,880,544,532 11,369,065,837 HN
43049 ONG TRAN QUANG TUE 8,590,540,585 6,189,573,842 HN
692018 NGUYEN DUONG TUNG 13,273,000,000 5,397,000,000 HN
419 ONG TRINH QUYNH THANH 17,170,000,000 9,557,965,007 HN
768165 NGO MANH HUNG 13,140,000,000 5,987,146,181 HN
23705 ONG THAI VAN LANG 28,375,240,000 21,025,400,000 HN
936185 NGUYEN THI HONG LE 29,559,444,444 15,484,783,945 HN
5560 BA LE THI HONG LY 16,938,165,746 17,200,000,000 HN
23771 ONG TRAN KHANH TUNG 8,753,934,733 8,427,644,713 HN
562185 TRAN THI NHUNG 8,124,091,929 8,393,903,569 HN
421184 NGUYEN HOA HUY HOANG 14,289,140,500 27,587,752,149 HN
104918 PHUNG THI THU HIEN 12,270,939,227 6,460,476,958 HN
16039 ONG HA VAN LY 37,829,452,555 43,935,282,165 HN
466917 PHAM THI THANG LOI 10,060,000,000 19,770,000,000 HN
662737 NGUYEN DUC MENH 13,364,028,590 7,099,310,793 HN
459068 NGUYEN VAN THIEN 14,121,346,500 13,185,292,738 HN
856290 LE THANH THU 13,047,137,572 7,021,193,406 HN
673517 TRUONG TRUNG KIEN 12,190,000,000 10,907,403,315 HN
690458 TRIEU QUOC TRUNG 51,016,574,586 53,200,000,000 HN
542103 TRINH THI THU TRANG 47,049,723,757 54,000,000,000 HN
325826 BACH QUOC KHANH 43,664,000,000 25,315,972,222 HN
4035 BA NGUYEN THI HAI LY 39,246,632,535 43,970,022,222 HN
17192 BA NGO XUAN HUONG 37,689,358,522 20,360,000,000 HN
141609 DANG QUOC PHONG 34,883,659,306 20,558,807,500 HN
474776 LE ANH DUNG 31,931,000,000 14,234,502,333 HN
505360 LE VAN HUNG 31,592,296,532 16,608,477,778 HN
631955 DO THI BICH 30,505,845,341 24,603,438,398 HN
524 BA TRUONG THI THU HA 26,436,905,880 25,101,138,889 HN
1171 ONG NGUYEN LIEN 26,332,807,500 13,692,386,500 HN
1606 ONG TRAN NAM ANH 26,272,568,000 46,106,803,972 HN
517407 DANG QUANG HUNG 24,223,540,668 8,995,889,976 HP
32660 ONG NGUYEN VAN TUNG 23,822,842,753 12,155,136,012 HN
342047 BUI NGOC TU 22,508,823,757 22,844,555,556 HN
844327 DANG THI PHUONG 20,123,416,575 10,744,194,444 HN
29039 BA TRAN THI DIEU AN 19,812,955,309 16,745,000,432 HN
676182 NGUYEN HAI LONG 18,897,275,686 10,196,180,000 HN
698240 THAI HO PHUONG 17,900,552,486 18,000,000,000 HN
141664 PHAM QUANG HIEN 17,776,020,000 32,307,465,016 HN
411862 LE DINH KHANG 17,602,150,000 6,755,486,188 HN
4452 BA VU THI XUAN HOA 16,974,051,222 15,956,446,765 HN
6063 ONG DAN DUC HIEP 16,926,917,002 14,058,502,482 HP
23009 ONG NGUYEN DUC 16,121,000,000 17,713,370,166 HN
167145 NGUYEN THI THU HA 15,106,898,646 8,313,116,729 HN
193976 TRAN THI BICH NGOC 15,026,906,077 8,280,600,000 HP
203264 DAO THE HUNG 15,000,000,000 3,262,145,028 HN
351048 NGUYEN THI THANH HA 14,509,444,444 27,130,678,204 HN
365946 NGUYEN CHI DUNG 14,494,802,350 7,998,102,919 HN
410593 VU NGOC NGHIA 14,315,000,000 12,533,343,589 HN
593515 TRAN VAN THIEP 13,580,725,777 11,268,253,016 HN
612992 NGUYEN HOANG ANH 13,505,141,071 7,241,400,000 HN
622514 DINH MANH THUAN 13,493,370,166 10,800,000,000 HN
653741 NGUYEN THI BICH LIEN 13,400,000,000 13,308,421,943 HN
862559 NGUYEN THI TRANG 13,031,010,184 3,244,200,000 HN
876394 TRINH THANH QUANG 13,008,516,138 10,666,570,510 HN
116245 NGUYEN THI THUY 11,663,649,660 10,955,235,180 HN
566422 TRIEU THI BICH THUY 11,308,431,039 6,001,110,000 HN
736963 NGUYEN MINH DUC 11,198,743,844 13,024,724,236 HN
918710 HOANG THI THANH TAM 11,150,000,000 5,531,579,167 HN
435665 NGUYEN THUY DUONG 11,051,000,000 8,588,219,019 HN
47159 ONG NGUYEN VAN DUC 10,073,382,500 5,183,263,889 HN
38829 ONG PHAM TUAN ANH 9,902,451,667 15,484,903,229 HN
453633 PHAM THI KHANH 9,873,288,525 6,975,810,992 HN
6573 BA PHAM THI HONG NHUE 9,300,000,000 8,834,254,144 HN
12825 BA PHAM MINH THU 9,100,000,000 9,026,195,552 HN
35835 BA DANG THI KIM THOA 8,613,000,000 8,728,618,785 HN
865292 VU THANH NHAM 8,043,219,722 5,892,312,120 HN
17601 ONG DUONG THANH TUNG 8,000,000,000 1,856,353,591 HN
682705 PHAM HUU HOAN 30,183,750,000 47,000,000,000 HN
470926 NGUYEN DANG NAM 163,980,416,667 100,000,000,000 HN
915433 TRAN VAN SANG 9,598,247,444 11,855,282,580 HN
192089 VU VAN VANG 17,717,959,847 10,060,000,000 HN
696780 NGUYEN THI THU HIEN 21,312,808,794 10,420,466,667 HN
683224 VO THANH HA 13,308,229,431 12,839,675,677 HN
47161 ONG TO HONG SON 11,695,644,784 6,108,442,083 HP
344565 NGUYEN VIET PHONG 10,000,000,000 9,944,751,381 HN
103846 TA HUU PHUONG 23,538,000,000 21,203,983,425 HN
252547 NGUYEN THI HOA 10,000,000,000 55,248,619 HN
161994 NGUYEN HOANG NGAN 8,354,400,000 4,493,228,177 HN
898025 TRAN DANG KHOA 10,000,000,000 3,957,084,250 HN
763052 TRAN HOANG VIET 11,022,265,668 8,784,950,326 HN
20453 ONG PHAN TRUONG SON 16,235,067,696 6,082,806,293 HN
6380 ONG VU THIEN HAI 9,300,000,000 9,219,309,613 HN
14666 ONG NGHIEM XUAN TAM 9,033,904,060 7,222,948,417 HN
581877 NGUYEN THI LAN HUONG 13,624,444,466 7,329,733,889 HN
711901 PHAM THI VIET HUONG 13,221,068,642 6,999,862,500 HN
121800 HOANG MINH HUYEN 28,172,571,287 25,592,917,209 HN
1385 BA NGUYEN THU HIEN 26,298,826,930 22,137,397,434 HN
41896 ONG LE VAN TUAN 25,323,411,418 12,275,640,000 HN
859167 NGUYEN TIEN LONG 20,370,127,181 19,828,000,000 HN
744108 HO VIET HAO 13,165,750,000 25,338,035,019 HN
230569 NGUYEN THUY HA 11,588,828,654 7,846,312,134 HN
294107 NGUYEN XUAN LAM 52,200,000,000 34,110,180,000 HN
35102 BA DONG THI GIANG HUONG 23,563,780,455 22,968,741,151 HN
190292 DO THI NGAN HANG 15,044,785,746 6,540,467,917 HN
196198 TRINH THI ANH TAM 11,040,000,000 10,362,928,177 HN
104863 NGUYEN THANH HANG 8,482,856,940 8,435,990,327 HN
305540 VU HUNG CUONG 17,320,000,000 16,504,069,291 HN
741274 PHAM HOANG DUONG 19,376,574,586 24,662,000,000 HN
21977 ONG HA MANH HUNG 8,813,222,000 8,690,688,028 HN
43317 ONG NGO VAN TUAN 8,582,402,221 7,331,394,458 HN
3166 BA TRINH KIM CUC 11,000,000,000 5,360,761,881 HN
171094 DO TRA MY 11,100,000,000 10,958,563,536 HN
7498 ONG DO GIA THU 25,924,318,407 45,539,226,519 HN
505949 DU QUANG THONG 13,944,917,127 10,130,000,000 HN
20336 ONG NGUYEN HOANG LAM 16,246,514,805 9,125,086,667 HN
292312 NGUYEN THI BINH 33,552,683,680 18,112,840,000 HP
862925 NGO TRUNG DUC 79,182,043,784 83,100,600,114 HN
723998 NGUYEN THI VIET HA 10,000,000,000 5,028,979,167 HN
893753 HO VAN TUAN 12,819,849,441 6,774,916,667 HN
926153 VU HOANG ANH 22,386,000,000 21,622,486,188 HN
823932 NGUYEN THI KIM THANH 20,606,666,667 24,350,000,000 HN
461858 NGUYEN THU LAN 50,800,000,000 3,109,261,374 HN
614390 TRAN VAN TRUC 20,300,000,000 10,840,222,222 HN
438579 VU THI MAI HANH 9,906,000,000 1,710,206,423 HN
386122 LE HOANG HAI 10,035,417,025 12,388,919,577 HN
108789 PHAM THAI BINH 20,086,111,111 36,354,000,000 HN
485431 PHAM VAN TANG 12,720,208,444 24,853,402,511 HN
769468 NGUYEN THI THU THUY 13,136,145,587 25,309,439,260 HN
8435 ONG DONG VAN QUYNH 24,350,000,000 38,011,823,204 HN
3497 BA NGUYEN THI TO HOAI 9,376,000,000 10,146,431,238 HN
3657 ONG VU VAN BAY 17,000,000,000 6,907,785,026 HN
49432 BA NGUYEN THI LAN 15,510,875,000 36,754,201,892 HP
892887 DUONG VAN THANH 42,284,640,884 21,828,201,274 HN
705640 DO THU HUYEN 58,582,320,442 HN
406828 DO VAN MINH 10,060,105,556 19,271,539,174 HN
322249 LE ANH TUAN 11,533,384,714 10,869,765,020 HN
192585 TRAN DO QUYEN 11,964,112,569 12,299,287,500 HN
471284 NGUYEN HAI BANG 20,606,666,667 38,140,059,656 HN
331876 NGUYEN QUOC TRUONG 14,618,784,530 8,044,000,000 HN
525050 PHAM VAN MICH 13,875,966,735 7,491,050,000 HN
900166 LE MAI ANH 12,972,188,467 6,356,101,389 HN
16815 BA NGUYEN KIM GIAO 9,000,000,000 8,751,381,215 HN
8125 BA DOAN THI HANH 10,000,000,000 5,182,000,000 HN
562322 NGO VAN ANH 23,348,888,888 22,762,728,907 HN
868195 NGUYEN THI KIM ANH 42,187,949,787 21,698,277,778 HN
12198 ONG NGUYEN HAI HA 26,923,799,091 13,582,100,694 HN
526377 DANG THU TRANG 18,218,793,246 10,271,231,246 HN
226505 LE CHI CONG 14,977,164,734 6,621,660,139 HN
603047 HOANG DINH TRUNG 13,550,000,000 10,524,309,392 HN
346560 TRAN NGOC HUNG 10,060,250,000 14,767,825,530 HN
930895 NGUYEN VAN QUANG 8,028,668,639 8,024,034,918 HN
856020 HO NGOC GIANG 18,099,786,548 15,817,144,656 HN
929825 TRAN DUC CUONG 10,057,583,333 17,444,825,390 HN
863231 HUYNH NGOC TUONG 27,700,000,000 11,137,322,569 HN
32474 BA LE MAI THIEU HOA 15,825,155,242 8,936,578,750 HN
618859 PHAM TRUNG TUYEN 18,050,479,635 12,163,021,568 HN
4543 BA HOANG THI LAN 18,300,000,000 10,288,519,052 HN
204376 LUONG THI AN 55,884,530,387 40,256,266,667 HN
36425 BA NGUYEN THANH BINH 8,610,000,000 7,877,734,807 HN
847741 PHAM VU THANG 21,999,447,514 11,102,473,048 HN
330553 PHAN NGOC THU 19,657,251,806 10,462,778,444 HN
690213 VAN NAM TRUNG 11,217,683,151 5,675,099,605 HN
42982 BA DINH THI XUAN 8,590,662,034 7,914,454,468 HN
307357 LE THI KIM ANH 14,716,889,301 7,596,750,000 HN
453524 BUI MINH NGA 8,180,000,000 7,648,011,050 HN
465757 VU DUNG TIEN 117,136,524,956 118,323,483,904 HN
870775 NGUYEN THI HONG NGOC 12,345,184,530 6,506,175,000 HN
166763 LA HA LAN 34,323,000,000 35,943,314,917 HN
510 ONG MAI TUAN DUNG 11,003,961,296 11,296,637,721 HN
225758 PHAM HUY THONG 10,000,000,000 7,895,027,624 HN
412565 TRAN THI THU HOA 18,650,000,000 10,858,000,000 HN
1811 BA PHAM THI PHUONG LAN 9,477,953,186 5,928,241,385 HN
262117 NGUYEN HAI HA 14,870,000,000 12,207,237,569 HN
883378 VU HONG VE 11,161,872,089 5,879,903,056 HN
561655 NGO THI THU PHUONG 42,758,592,679 46,206,000,000 HN
856547 TA THI THUC TRANG 12,041,804,338 6,268,705,477 HN
188799 NGUYEN VAN KHANH 15,060,129,390 8,287,155,556 HN
586084 LUONG VAN HOA 12,515,000,000 6,201,716,667 HN
327856 CAO THI LAN HUONG 42,154,127,072 21,769,708,333 HN
15339 ONG LAI PHUONG BAO 37,880,000,000 34,323,714,768 HN
388545 NGUYEN PHUONG NGOC 24,882,320,442 25,120,000,000 HN
336102 DUONG HUNG THINH 17,661,688,291 17,433,581,745 HN
410943 NGUYEN NGOC MANH 14,310,000,000 10,187,403,315 HN
625699 NGUYEN HUY MINH 13,490,223,125 14,195,000,000 HN
5356 ONG TRAN QUANG VINH 11,875,197,429 11,281,449,235 HN
8637 ONG NGUYEN VIET AN 16,800,000,000 16,741,436,464 HN
427820 NGUYEN DUC CANG 23,866,083,711 19,420,979,106 HN
49500 ONG UNG QUANG SON 10,069,061,111 2,200,000,000 HN
466250 NGUYEN HAI NINH 12,118,279,326 6,361,267,911 HN
545507 VU TIEN HIEN 13,782,770,833 25,203,875,556 HN
144571 NGUYEN THANH NGA 10,000,000,000 9,457,292,818 HN
10507 ONG LE VAN NGU 9,150,000,000 8,677,075,677 HN
645511 TRAN THU HUONG 13,428,172,472 7,145,525,000 HN
651339 HA VAN SON 13,406,071,747 3,197,963,467 HN
651921 NGUYEN THI MAI LAN 11,073,516,667 18,925,000,000 HN
554773 NGUYEN VAN HOA 13,735,000,000 6,248,146,667 HN
322288 NGUYEN KIM NGOC 14,664,872,685 8,047,333,333 HN
795251 DANG DINH HANH 13,118,425,230 12,800,000,000 HN
46642 ONG TONG TUAN DUONG 15,580,737,500 6,279,708,333 HN
122807 LE TRUNG THANH 28,172,571,287 13,486,016,667 HN
168022 NGUYEN THI KHANH LE 15,100,000,000 13,945,352,063 HN
150812 TRAN VAN SON 25,160,625,000 46,342,433,347 HN
202484 VO KHAC VINH 10,061,101,891 5,394,045,667 HN
25137 BA HA THI MY DUNG 12,793,591,160 6,754,028,974 HN
455388 LE HONG QUANG 14,138,104,838 19,871,306,590 HN
19456 ONG DAO QUANG THO 8,920,545,938 8,105,667,879 HN
16124 BA NGUYEN THANH HA 9,000,000,000 8,793,944,392 HN
565526 NGUYEN HOANG SON 18,353,000,000 9,035,111,111 HN
25463 ONG NGUYEN VU LUU 12,610,625,000 14,358,739,755 HN
293141 NGUYEN THI THANH XUAN 51,911,602,210 52,200,000,000 HN
612815 NGUYEN THUY LINH 13,505,141,071 19,310,612,500 HN
46244 ONG BUI DUC TUAN 10,073,573,562 3,308,192,778 HN
142040 HA THI HUONG 15,244,143,390 28,967,530,160 HN
20691 ONG TA VAN HO 16,228,784,627 12,345,375,956 HN
8041 ONG TRAN TIEN DAT 10,000,000,000 6,458,670,577 HN
661091 NGUYEN THI THU HA 13,369,497,473 2,310,298,889 HN
500183 LE THI THANH XUAN 18,900,000,000 10,306,666,667 HN
921653 TRAN DUC TOAN 29,590,883,978 34,000,000,000 HN
23531 BA VU KIM OANH 25,433,899,967 25,006,845,375 HN
10523 ONG NGUYEN DINH TRUONG 9,150,000,000 7,961,933,702 HN
930369 NGUYEN TIEN THANG 11,060,439,948 11,569,619,127 HN
722976 KIEU QUANG PHUONG 30,138,146,328 12,072,500,000 HN
538464 TO QUANG THANH 13,841,419,504 7,450,240,000 HN
429820 LE THUY LINH 29,060,000,000 15,661,066,667 HN
474584 MAI THE CANH 47,550,000,000 26,005,149,445 HN
194688 DINH THI BICH THUY 34,045,243,129 29,120,165,537 HN
22934 ONG NGUYEN VAN TRAI 27,880,137,039 14,065,955,556 HN
297521 BUI THI THANH HUONG 25,000,000,000 14,469,613,260 HN
373279 NGUYEN NAM SON 24,920,533,900 9,300,000,000 HN
354647 DO VIET THINH 12,069,026,667 23,308,110,497 HN
13340 ONG BUI MANH HA 11,830,000,000 12,502,126,641 HN
721589 VU HUONG GIANG 11,201,890,279 7,475,351,096 HN
12514 ONG TRAN QUOC HUNG 10,939,226,519 11,000,000,000 HN
8012 ONG NGUYEN VIET DUNG 10,000,000,000 5,413,541,667 HN
593355 LE VAN ANH 12,073,000,000 24,556,281,100 HN
140581 NGUYEN DINH TRONG 22,752,241,390 11,205,969,256 HN
707358 PHAM THI HUYEN TRANG 48,312,633,562 30,182,500,000 HN
410891 KIEU THANH LIEM 14,315,000,000 6,579,977,549 HN
8120 BA TRAN NGOC MINH 16,838,425,000 46,200,000,000 HN
1903 ONG HA SY HUY 11,000,000,000 - HN
912 ONG DUONG TUAN THINH 11,909,079,832 6,213,305,921 HN
1399 ONG NGUYEN ANH TUAN 26,298,826,930 11,102,473,048 HN
524486 NGUYEN THI THU CUC 12,101,390,278 6,035,750,000 HN
43004 ONG LE VAN NGHIA 15,704,577,707 10,046,666,667 HN
843719 TRAN THI MY DIEP 12,771,442,749 11,846,566,386 HN
376444 PHAM TIEN THINH 12,579,653,775 10,359,000,000 HN
461003 PHAM THU HA 11,450,000,000 6,034,250,000 HN
10887 ONG NGUYEN TUAN KHAI 40,243,333,333 55,646,732,808 HN
475407 NGUYEN THI HUONG HUYEN 11,944,198,895 12,000,000,000 HN
507562 DINH THI NGHIA 17,900,552,486 10,060,833,333 HN
731668 VU THI NHU QUYNH 12,474,177,196 7,581,350,000 HN
27725 BA HO THI NGOC DIEP 11,022,902,425 22,386,000,000 HN
41364 BA NGUYEN TRA MI 11,708,878,889 22,350,000,000 HN
716753 DAM THI LAN 13,203,212,364 7,042,875,000 HN
576819 NGUYEN VINH HAI 13,648,618,785 16,400,000,000 HN
47862 BA NGUYEN XUAN MAI 11,690,235,821 13,832,831,159 HN
473934 NGUYEN THI HIEN 14,045,998,910 7,600,400,000 HN
406664 HOANG VINH TUAN 14,323,015,470 7,796,751,356 HN
607116 NGUYEN THI THU HUONG 13,529,572,275 25,680,176,044 HN
177131 NGUYEN HUU LONG 20,000,000,000 110,497,238 HN
4361 ONG TRAN MANH DUNG 39,210,847,724 20,610,000,000 HN
538295 DO MINH TIEN 29,270,486,946 HN
4544 ONG NGUYEN VAN CUU 26,000,000,000 231,414,116,667 HN
364792 PHAM THI HOA 24,072,094,890 12,376,260,000 HP
333257 NGUYEN THANH HUYEN 22,287,292,818 31,000,000,000 HN
333036 NGUYEN THI VIET HA 21,687,783,000 19,650,528,323 HN
473724 DINH DANG LAP 20,300,000,000 13,386,044,794 HN
445619 NGO ANH SON 20,000,000,000 5,526,048,611 HN
105758 TRAN KHAC THE 15,433,000,000 8,549,583,333 HN
137596 BUI XUAN LONG 15,287,733,292 17,369,155,202 HN
481832 NGUYEN THI THU HUONG 14,000,000,000 14,403,314,917 HN
611157 NGUYEN THI BICH NU 12,014,928,179 5,430,083,333 HN
456145 VU THANH CONG 11,466,025,000 22,581,193,663 HN
531439 LUONG THI THANH TAM 11,365,000,000 8,164,226,519 HN
34214 ONG NGUYEN HAI DANG 11,064,166,667 21,948,000,000 HN
5389 BA LE CHI LAN 10,981,799,222 17,086,289,895 HN
135804 PHAM DUC TUAN 9,612,966,790 7,811,278,063 HN
167092 BUI XUAN CONG 8,340,977,401 7,426,013,498 HN
609898 NGUYEN TIEN TRUONG 21,500,000,000 7,447,394,167 HN
485412 TRUONG QUOC DUNG 61,367,607,057 26,370,000,000 HN
687606 LE HUNG ANH 18,274,744,475 10,096,937,500 HN
322258 NGO TIEN HUNG 14,664,872,685 18,430,000,000 HN
23317 BA HOANG THI NGOC 27,105,254,121 26,925,953,645 HN
224696 NGUYEN DUC TIEN 14,977,164,734 12,582,628,762 HN
911826 DO QUANG LOI 27,053,461,582 14,487,600,000 HN
799027 PHAM ANH MINH 27,728,705,113 15,067,166,667 HN
731209 DANG MINH QUAN 22,350,000,000 11,708,878,889 HN
35684 BA NGUYEN THI YEN PHUONG 11,729,544,966 6,131,101,818 HN
12089 BA NGUYEN HAI NHU 24,350,000,000 20,606,666,667 HN
41906 BA NGUYEN THI TAM 35,990,888,889 61,603,284,045 HN
200717 DANG THANH LONG 20,171,370,174 10,772,666,667 HN
213135 TRINH THI KIM LY 15,000,000,000 3,096,075,000 HN
469522 NGUYEN VAN VIEN 14,074,585,635 7,604,450,000 HN
14937 ONG VU SON 10,119,096,077 10,320,000,000 HN
462455 NGUYEN VAN THUYET 9,950,000,000 4,024,324,471 HN
2999 BA PHAM NGOC ANH 17,041,142,330 16,978,806,363 HN
265894 LUONG MINH KHUE 14,869,332,000 14,070,217,065 HN
1256 ONG HOANG QUOC HUONG 23,745,399,125 37,829,452,555 HN
759850 DINH VAN DAI 18,719,000,000 18,589,167,127 HN
742613 DANG THU HUYEN 19,859,787,778 15,143,387,956 HN
18144 ONG DO KHAC HUYNH 25,621,252,556 31,884,739,422 HN
470528 NGUYEN THI MAI ANH 12,243,943,775 12,468,000,000 HN
413406 NGUYEN THI THU HUONG 20,502,800,694 20,194,074,932 HN
119859 TRAN HONG HANH 8,419,838,888 10,288,037,814 HN
550296 VU THI HANG NGA 11,340,000,000 1,550,983,333 HN
344596 LUU THANH HA 29,120,165,537 34,045,243,129 HN
121962 CAO VAN MANH 8,409,060,000 7,768,272,822 HN
26380 BA NGUYEN THI HUONG THAO 12,000,000,000 662,983,425 HN
341418 DANG THO DUNG 33,001,000,000 34,171,027,624 HN
119352 NGUYEN DUC HUY 15,365,453,135 13,288,906,800 HN
363682 TRAN DANG 24,951,886,700 10,897,558,789 HN
286146 DINH QUOC VINH 19,650,528,323 21,687,783,000 HN
276905 NGUYEN TUAN ANH 19,300,000,000 6,483,016,667 HN
474447 LA THI HAI TUYET 14,032,712,962 15,037,558,171 HN
317894 NGUYEN DUY THANH 14,695,517,176 8,048,333,333 HN
308411 TO HONG LONG 14,710,644,000 27,336,057,767 HN
583896 VUONG THI UYEN 12,074,651,767 6,227,930,999 HN
20370 BA NGUYEN THI HUONG GIANG 16,241,000,000 8,688,133,333 HN
18193 ONG LUONG PHUONG HOP 23,650,000,000 11,409,740,085 HN
3821 ONG VO LE TRUNG 11,880,606,016 19,989,688,889 HN
40429 BA NGUYEN THI VAN 15,738,161,667 30,131,258,557 HN
3991 ONG PHUNG VIET CUONG 16,992,641,772 12,935,866,054 HN
11307 ONG HOANG LIEN SON 18,760,719,638 34,700,000,000 HN
18936 ONG LE HOANG HA 37,500,000,000 33,534,500,208 HN
22104 ONG LE TUAN ANH 25,503,919,890 32,077,000,000 HN
685423 LE THI HUONG TRA 19,700,000,000 8,417,679,558 HN
3312 ONG NGO TRONG VINH 9,400,000,000 8,893,668,694 HN
25655 ONG TRAN LINH SON 8,700,000,000 9,017,127,072 HN
350146 NGUYEN LAN ANH 12,091,453,039 14,745,000,000 HN
47399 ONG NGUYEN VAN HIEU 10,037,458,333 18,116,000,000 HN
250049 NGUYEN MAU DUNG 22,968,741,151 23,563,780,455 HN
263214 TRAN THI THANH 14,870,000,000 7,573,650,000 HN
9824 ONG NGUYEN DINH CHINH 10,000,000,000 9,613,259,669 HN
300978 LE ANH HOA 11,102,473,048 22,039,286,533 HN
612446 TRAN THANH HA 22,950,516,575 11,773,488,778 HN
406022 DINH VAN THU 14,332,843,880 26,988,395,157 HN
2066 ONG DANG TRAN DUNG 17,088,000,000 5,446,625,000 HN
47247 ONG LE NGOC HIEN 15,569,285,954 8,679,311,111 HN
642070 VO THI VIET HA 12,099,606,529 5,470,343,626 HN
105314 KHUONG TIEN HUNG 25,221,827,517 13,085,637,500 HN
25592 BA TRAN THI MAI OANH 16,030,961,981 9,040,092,469 HN
316550 TRAN VIET PHUONG 8,250,000,000 8,127,337,014 HN
48271 ONG NGUYEN QUOC CHINH 80,482,000,000 81,186,047,420 HN
712576 DO HUU VIET 28,907,378,649 15,203,166,667 HN
23836 ONG DO VU ANH 27,526,180,558 30,242,000,000 HN
2718 BA DO THI PHUONG LIEN 17,064,236,278 18,696,079,934 HN
8343 ONG NGUYEN QUANG MINH 16,827,752,895 9,833,440,903 HN
47510 ONG MAI THE LUONG 15,564,051,520 8,604,689,577 HN
300124 NGUYEN THU PHUONG 14,738,792,960 8,048,333,333 HN
566371 HOANG THI LE DUNG 11,317,204,420 12,409,000,000 HN
22394 BA TRAN THANH HUYEN 11,064,441,667 21,850,679,558 HN
918693 TRINH THI PHUONG THANH 11,152,207,212 5,877,240,208 HN
563015 NGUYEN THANH NHI 22,442,774,595 12,168,603,200 HN
30163 ONG TRAN KIM SON 12,609,723,757 6,639,215,000 HN
866155 NGUYEN VAN QUANG 26,808,250,000 12,645,112,500 HN
317707 NGUYEN THI THUY QUYNH 10,097,449,925 9,657,432,363 HN
173760 PHAM THE ANH 15,090,625,000 28,168,164,798 HN
46330 BA NGUYEN THI MY NHAN 8,540,904,910 8,537,893,982 HN
478492 TRAN THI THAM 31,869,062,443 26,612,257,025 HN
280120 NGUYEN THI NHU QUYNH 10,001,986,111 16,992,265,193 HN
887003 BACH VAN MUNG 151,895,833,333 125,189,516,307 HN
726018 PHAM THU GIANG 17,811,268,594 10,060,250,000 HN
15791 ONG HOANG MINH TUAN 16,500,000,000 15,752,762,431 HN
854363 NGUYEN HOAI AN 26,923,799,091 25,781,590,089 HN
648968 TO THUY DUONG 22,328,393,749 10,152,706,652 HN
540895 TRAN DANG KHAM 11,351,704,487 9,059,797,456 HN
270789 NGO THI HOA 14,851,335,862 8,143,520,000 HN
863961 LE HONG ANH 56,834,662,543 58,643,153,958 HN
325949 DO THI THOM 14,642,817,680 8,045,000,000 HN
548050 NGUYEN DUY LUAT 8,131,878,020 2,593,516,483 HN
470705 TRUONG MINH NGOC 11,022,265,668 5,033,416,667 HN
308760 DUONG NGOC VAN 107,678,804,701 20,610,000,000 HN
2850 BA LUU THI BICH THUY 26,100,000,000 23,246,408,840 HN
460584 VU THI NHAI 17,317,244,912 19,513,759,543 HN
571275 TRAN THI HUYEN 13,673,618,018 5,833,108,333 HN
484275 TRAN VIET LINH 12,100,000,000 10,305,000,000 HN
419284 NGUYEN TIEN MINH 11,970,000,000 6,115,900,081 HN
28208 BA NGUYEN THI THU HIEN 11,756,899,448 6,136,244,167 HP
467423 NGUYEN THI KIM 11,416,315,931 23,000,000,000 HN
553957 DO THI THANH LOAN 11,337,833,433 5,431,750,000 HN
108866 DINH LAN HUONG 8,450,000,000 7,934,254,144 HN
19293 BA NGUYEN THI VIET HONG 16,320,409,093 16,495,856,263 HN
8651 BA TRAN THI HANH 9,200,000,000 9,055,801,105 HN
643 ONG NGO TRAN AI 27,239,779,006 27,490,000,000 HN
18785 BA NGUYEN HAI ANH 10,105,032,867 9,702,166,894 HN
699528 TRAN THI THU THUY 20,151,985,764 38,024,556,500 HN
213800 LE DUNG 15,000,000,000 2,143,995,832 HN
15014 ONG TRAN TRUNG KIEN 8,022,000,000 7,830,419,890 HN
540177 PHAM NGOC SON 12,037,532,290 5,734,036,200 HN
299434 TRAN THI QUYNH HOA 14,740,500,000 14,580,729,953 HN
570330 NGUYEN BA TIEN 13,675,082,873 7,296,543,333 HN
523 BA NGUYEN PHUONG LOAN 17,334,696,133 17,431,000,000 HN
423325 BUI NGOC SON 18,680,584,781 10,201,460,007 HN
406371 NGUYEN THI HUONG LAN 20,121,666,667 36,722,058,737 HN
468974 VU THI THAO 14,074,585,635 12,000,000,000 HN
720500 PHAM DINH QUOC HUNG 89,367,345,856 90,412,500,000 HN
668429 HOANG NGOC HAI 13,346,225,804 8,194,591,625 HN
669963 LE THI NHI BINH 13,346,225,804 5,021,250,000 HN
750192 DO THI HONG KHANH 11,078,482,353 6,224,500,000 HN
408422 BUI PHUONG ANH 32,380,000,000 26,686,066,298 HN
164135 NGUYEN THI KIM KHANH 15,129,750,859 17,814,516,253 HN
234397 THAI THI Y 14,957,639,752 8,253,578,262 HN
316285 BUI THI NGOC ANH 14,699,000,000 7,499,610,000 HN
10128 ONG VU DIEN CUONG 11,845,000,000 4,626,948,889 HN
15759 ONG NGO VAN KHANH 16,503,466,667 8,626,997,605 HN
724409 TRAN VAN HUNG 17,496,408,840 10,057,916,667 HN
741992 NGUYEN VAN LAI 30,040,000,000 23,154,431,574 HN
15302 ONG DAO THANH TUAN 9,003,941,000 2,788,449,613 HN
508190 TRAN THI THANH HUONG 12,110,637,978 6,337,537,500 HN
378475 NGUYEN DUC HAI 14,430,000,000 7,663,748,333 HN
212415 NGUYEN SON HAI 15,000,000,000 3,250,922,824 HN
583509 NGUYEN THI VAN 11,279,498,040 5,975,801,450 HN
18358 ONG NGUYEN THAI PHIEN 8,965,125,625 10,854,011,756 HN
153927 NGUYEN VAN PHUC 25,160,625,000 44,703,999,670 HN
24570 ONG NGUYEN THANH BINH 36,700,000,000 31,494,751,381 HN
935001 TRAN VAN CHINH 29,559,444,444 29,483,684,718 HN
554153 LE TAM 13,735,000,000 12,023,756,906 HN
20693 ONG PHAN MANH HIEP 12,622,284,826 7,041,591,667 HN
3400 BA NGUYEN THANH THUY 11,890,000,000 5,177,611,111 HN
459278 NGO VAN VIET 11,453,134,400 11,064,822,418 HN
18511 BA DAO THI MAI HUONG 8,950,000,000 7,986,740,331 HN
926263 NGUYEN THI BICH THUY 11,065,146,632 5,814,883,357 HN
539989 TRAN THI BICH HANG 13,832,596,685 14,370,000,000 HN
6526 ONG PHAM VAN MOI 16,922,651,934 9,935,559,667 HP
842931 NGUYEN THI THUY HANG 20,606,666,667 38,211,251,050 HN
6712 ONG DO DUC NHAN 16,901,526,589 10,099,511,111 HN
100320 PHAM DUC TRUNG 11,685,000,000 6,034,500,000 HN
586613 LE THI THU HA 22,000,000,000 4,071,886,771 HN
871163 DAO MINH DUC 11,164,996,641 11,103,311,577 HN
531944 HOANG CONG CUONG 12,523,543,496 6,566,100,000 HN
8161 ONG TA TUAN QUANG 38,866,121,491 37,596,614,185 HN
338331 TRAN BAO KHANH 45,470,165,746 44,500,000,000 HN
46631 BA NGUYEN THI VINH HA 15,580,737,500 12,045,011,243 HN
450736 NGUYEN THI THU TRANG 12,550,319,624 6,792,352,694 HN
305330 TRUONG THI PHUONG THAO 11,555,920,856 13,000,000,000 HN
695503 HOANG VAN HAI 13,260,372,641 7,045,500,000 HN
481313 TO THANH THUY 31,829,739,491 17,376,266,667 HN
454387 TRAN QUOC HUNG 18,000,000,000 2,158,800,000 HN
175907 PHAN THI THANH NHAN 53,512,142,624 36,992,000,000 HN
704049 LE THUY MAI 19,229,473,370 10,358,375,000 HN
695882 NGUYEN NGOC TRUNG 12,177,565,929 6,390,798,750 HN
16687 BA NGUYEN HONG ANH 16,480,386,740 9,327,600,000 HN
763155 HOANG HUYEN LINH 41,150,000,000 19,954,059,167 HN
174302 BUI XUAN CANH 34,159,024,087 17,864,124,167 HN
615447 CUNG THI THU THUY 30,686,000,000 30,748,212,037 HN
762091 LE HONG SON 30,000,000,000 35,563,535,912 HN
704175 VU VAN MANH 26,795,894,088 31,480,885,000 HN
7201 BA LE THI NGOC DIEP 25,927,708,333 42,575,331,444 HN
860954 KHUAT THI KIEU VAN 23,000,000,000 127,071,823 HN
722285 NGUYEN GIA THACH 21,395,376,667 41,436,464,088 HN
170043 NGO THI KIM CUC 21,300,000,000 10,816,055,556 HN
43821 ONG TRAN DUC 17,451,104,972 10,057,916,667 HN
131 ONG NGUYEN NGOC LINH 17,193,370,166 23,000,000,000 HN
37820 BA DAO THU THUY 15,764,640,884 17,400,000,000 HN
101252 PHAN THU HA 15,485,268,000 5,852,580,000 HN
883920 DO GIA TRUNG 13,000,000,000 12,466,678,906 HN
926885 NGUYEN BAO NGOC 12,889,502,762 14,400,000,000 HN
935007 DINH THI THUY HIEN 12,865,469,613 6,824,641,500 HN
937064 BUI THI LIEN 12,850,000,000 12,601,784,666 HN
21499 BA PHAM THI KIM DUNG 11,798,041,436 7,000,000,000 HN
47577 BA NGUYEN THI LUYEN 11,693,516,544 11,870,539,799 HN
692467 DANG THI HIEU 11,204,739,477 5,804,079,698 HN
697479 DO HOANG LONG 9,986,795,580 5,423,500,000 HN
14275 BA HO THI THIEN NGA 9,631,863,244 9,346,382,124 HN
2872 ONG VO HONG SON 9,412,336,000 9,875,621,436 HN
23578 BA NGUYEN DUC HANH 8,779,847,000 8,893,159,943 HN
507784 DAO THI TUYET ANH 13,934,327,748 7,541,875,000 HN
3617 BA DO NGOC TRAM 11,882,252,335 6,211,638,889 HN
589246 LE THE HUNG 13,600,817,950 2,978,628,074 HN
456483 HO NGOC HA 11,465,996,667 22,576,795,580 HN
426967 NGUYEN XUAN LINH 42,881,257,966 22,004,675,000 HN
12123 BA LE THI MY HANH 16,641,008,276 15,252,165,685 HN
493929 NGUYEN DUC HOANG 47,492,400,000 47,604,169,519 HN
459843 NGUYEN DANG HUNG 61,741,093,177 50,236,805,556 HN
891002 DOAN VINH QUANG 20,005,040,393 30,000,000,000 HN
522999 LE THI PHUONG THAO 11,964,112,569 6,219,916,667 HN
265294 PHAM MINH TUAN 46,800,000,000 3,563,535,912 HN
195503 NGUYEN THI HUYEN 126,907,000,000 151,550,027,624 HN
450818 NGUYEN MINH TRANG 22,500,000,000 7,270,718,232 HN
521 ONG DOAN PHUC THANH 18,000,000,000 10,744,194,444 HN
47376 BA DOAN THI LAN 11,695,445,075 11,778,645,111 HN
100427 NGUYEN THI HANH 8,500,000,000 8,190,055,249 HN
7605 ONG HOANG MINH PHUONG 52,564,268,571 63,829,395,794 HN
379843 NGUYEN THI HOAI 32,612,486,188 18,015,219,865 HN
571007 LE THI THU HA 9,619,600,909 8,943,045,850 HN
14423 BA BACH THI THU TRANG 9,042,385,507 8,864,522,683 HN
11152 ONG VO TRUONG GIANG 9,635,456,389 3,478,724,478 HN
6377 ONG TRAN QUANG LONG 9,638,229,413 15,879,367,698 HN
883395 BUI VAN TIEP 20,360,000,000 16,443,215,470 HN
154104 VU DUY LONG 8,370,713,374 8,224,359,377 HN
189284 NGUYEN VIET THAO 15,057,281,770 14,764,664,802 HN
375663 TRINH QUANG MINH 10,060,250,000 17,838,974,232 HN
847579 NGUYEN THI MINH YEN 87,200,000,000 33,763,041,000 HN
3321 ONG NGUYEN XUAN SUU 39,376,766,411 40,101,081,780 HN
528322 TA THU TRANG 31,465,000,000 29,488,674,033 HN
675258 VU QUANG HUY 20,661,453,117 10,852,500,000 HN
301357 NGUYEN TUNG LAM 10,041,970,100 9,678,478,552 HN
490979 NGUYEN THI TUYET 14,000,000,000 5,366,472,000 HN
635153 NGUYEN DUC TRIU 41,569,726,186 20,360,000,000 HN
601676 NGUYEN VAN HUNG 78,344,090,136 75,065,477,063 HN
777816 DAO QUANG MINH 10,000,000,000 5,799,447,514 HN
32682 ONG NGUYEN HUU THANG 15,815,201,386 8,921,834,667 HN
858 ONG NGUYEN MANH CUONG 17,152,443,923 18,960,966,667 HN
193872 BUI NGOC TRUC 17,431,000,000 10,047,361,111 HN
834297 NGUYEN THI KIM LAN 13,085,637,500 25,221,827,517 HN
105351 PHAM THI MAI PHUONG 8,477,000,000 4,881,786,831 HN
138872 LE THANH BINH 8,390,052,253 8,043,566,584 HN
781795 TRAN HONG VAN 11,188,082,873 10,504,005,556 HN
203470 NGUYEN TUNG GIANG 15,000,000,000 16,712,707,182 HP
701187 PHAM THI THUY 10,059,583,333 17,577,348,066 HN
538109 LE THI THANH HAI 13,844,214,565 7,453,450,000 HN
5713 ONG PHAM QUOC HUNG 12,766,361,072 6,740,088,333 HN
577814 PHAN MINH TUAN 17,657,475,000 38,205,583,883 HN
837268 NGUYEN THI MAI HUONG 12,400,000,000 13,148,928,177 HN
605794 VU DANG VINH 21,062,713,425 18,142,698,936 HN
22648 BA VU THI THANH NGAN 16,146,014,000 16,021,881,326 HN
720880 TRAN VINH QUANG 11,092,961,942 9,867,530,663 HN
336519 BUI CONG DUY 21,716,284,689 11,049,255,556 HN
606121 BACH THI THU CUC 23,347,760,139 11,113,502,648 HN
529871 NGUYEN THI MAI THUONG 21,585,635,359 19,800,000,000 HN
16539 ONG NGUYEN VAN THANG 16,485,000,000 19,166,073,265 HN
494674 CHU VAN TUYNH 13,994,750,696 6,494,183,333 HN
19009 ONG NGUYEN VAN DAO 8,937,849,770 7,449,195,146 HN
45643 ONG NGUYEN TRUNG DUNG 15,624,309,392 8,706,398,625 HN
11064 ONG BUI LE HUY 16,700,000,000 18,684,684,114 HN
677048 TRAN VAN DUONG 68,000,000,000 65,723,756,906 HN
287907 NGUYEN THI KIM TIEN 117,136,524,956 130,783,250,000 HN
247241 HOANG THI HUE 14,917,127,072 15,000,000,000 HN
507032 NGUYEN VAN DAI 49,745,662,983 51,170,000,000 HN
23008 ONG NGUYEN DOAN HIEN 16,126,519,337 9,051,629,738 HN
449583 LE VAN LAP 14,167,538,827 7,608,300,000 HN
285825 DANG MINH 19,082,333,333 37,500,000,000 HN
1792 BA NGUYEN BICH HUONG 17,100,738,534 11,066,698,687 HN
576387 BUI XUAN HUNG 31,000,960,000 15,200,958,333 HN
162809 LUU THI TUYET MAI 55,090,791,924 51,762,077,045 HN
47007 ONG NGUYEN TIEN DUC 8,531,310,912 7,960,076,106 HN
149279 DANG NHAT KIEN 10,062,000,000 18,013,696,431 HN
14105 ONG NGUYEN HUU CHI 11,825,549,702 5,542,065,845 HN
4872 ONG NGUYEN HUU SON 39,189,581,957 10,035,000,000 HN
713293 NGUYEN SONG HA 21,800,000,000 11,032,376,667 HN
855012 NGO VAN LUU 13,050,000,000 12,896,132,597 HN
302286 VU THI HUONG 11,100,000,000 6,181,861,234 HN
8030 ONG NGUYEN LE QUAN 12,668,508,287 10,400,000,000 HN
332495 NGUYEN VIET HAI 12,207,237,569 14,870,000,000 HN
655008 NGUYEN THANH HA 46,243,093,923 46,500,000,000 HN
537689 NGUYEN QUANG LUAN 12,162,624,780 6,036,150,000 HN
812413 TRAN THI HUONG 11,038,674,033 5,792,287,394 HN
282752 PHAM DOAN TIEN 14,800,000,000 7,329,616,667 HN
49589 ONG BUI QUOC CONG 10,069,061,111 18,165,460,021 HN
253423 NGUYEN THI THU HUONG 11,063,891,667 21,810,357,348 HN
21808 BA NGUYEN THI LAN ANH 28,398,201,105 67,000,000,000 HN
531065 NGUYEN VAN HUNG 20,529,826,387 20,161,239,636 HN
466673 TO MANH THANG 14,084,000,000 26,612,257,025 HN
926177 NGO ANH TU 12,037,532,290 10,986,172,814 HN
30224 ONG NGUYEN VAN HOAN 10,091,639,518 18,236,830,720 HN
618893 NGUYEN HUY HOANG 30,642,896,533 33,904,354,153 HN
247163 VU DINH TUNG 14,917,127,072 15,000,000,000 HN
105323 BUI HUY NHUONG 15,451,000,000 9,973,892,900 HN
660115 HOANG ANH TUAN 12,386,850,829 6,516,100,000 HN
126309 NGUYEN THI THUY 10,000,000,000 27,127,071,823 HN
703253 NGUYEN DINH TUAN 12,219,302,288 13,599,780,472 HN
377333 NGUYEN THANH HUNG 46,966,158,674 28,116,666,667 HN
17724 ONG KIEU TUAN VIET 17,532,596,685 9,500,000,000 HN
871696 NGUYEN THI CHIEM NINH 13,022,099,448 6,997,806,445 HN
31708 BA PHAM THI LOAN 8,650,000,000 8,366,298,343 HN
110649 PHAM THI THANH THUY 8,450,000,000 3,799,185,193 HN
713055 NGUYEN THI VINH 8,015,062,519 8,379,912,995 HN
883205 HO QUY ANH 21,952,000,000 17,758,331,492 HN
656109 DO HOANG TU 21,541,210,908 10,852,500,000 HN
48716 BA VU THI MEN 12,601,285,047 6,635,896,995 HN
487550 VU VAN CUONG 14,000,000,000 8,037,888,889 HN
163413 NGUYEN CHIEN THANG 15,134,368,800 14,496,013,934 HN
809081 NGUYEN THI LAN 30,000,000,000 20,112,666,667 HN
642 ONG NGUYEN SON HUNG 11,909,079,832 11,060,000,000 HN
1379 ONG LE TRUNG HIEU 17,120,994,475 18,600,000,000 HN
2078 ONG LE VAN HONG 26,210,000,000 25,125,690,608 HN
536361 NGUYEN VAN TICH 10,000,000,000 5,595,833,333 HN
623235 NGUYEN THI NGOC LAN 11,250,633,333 17,700,000,000 HN
45553 ONG NGUYEN THANG 44,500,000,000 45,470,165,746 HN
124361 DOAN THI NGOC HUONG 15,347,734,807 15,433,000,000 HP
622417 DUONG THI NGOC LIEN 48,750,000,000 47,430,979,570 HN
405925 NGUYEN DUC HOANG 14,332,843,880 27,795,000,000 HN
377695 TRINH ANH DUNG 17,304,050,000 7,998,102,919 HN
250682 NGUYEN VAN HA 14,900,000,000 14,101,657,459 HN
551121 QUACH LE TRUYEN 12,281,032,033 6,478,500,000 HN
761311 CAO HOANG LAN 20,194,074,932 10,782,833,333 HN
681731 HOANG THI NGOC YEN 19,500,000,000 19,392,265,193 HN
105404 DANG VAN LAM 15,447,376,889 14,355,973,890 HN
584247 DINH DANG KHOA 13,620,240,084 7,249,083,333 HN
900884 NGUYEN VAN CHI 12,966,226,197 25,379,915,789 HN
905890 PHAN THI THUY PHUONG 12,946,699,746 10,950,000,000 HN
510019 DANG THI NGOC DUNG 10,060,000,000 17,727,071,823 HN
169213 TRAN HUU TUAN 8,335,933,056 5,846,937,540 HN
314538 NGUYEN QUOC HUY 14,699,988,889 2,000,382,222 HN
475986 TO THI NAM 93,767,500,000 104,225,198,604 HN
695077 PHAM TUAN ANH 13,263,143,785 13,350,000,000 HN
421592 LE QUANG TRUNG 62,400,502,860 60,282,557,185 HN
553867 TRAN THU HUYEN 13,735,064,852 9,290,396,012 HN
214812 TANG VAN CHUC 73,000,000,000 12,038,843,563 HN
463164 PHAM VAN BAY 14,090,093,719 7,608,300,000 HN
184082 NGUYEN DUY ANH 101,263,888,889 102,754,829,395 HN
1395 BA PHAM THI HAI YEN 27,212,809,110 30,200,000,000 HN
619296 NGUYEN KHAC LOC 17,400,000,000 6,798,196,750 HN
5434 ONG TRAN MANH DUNG 16,938,414,507 30,946,800,184 HN
673257 NGUYEN DAC HANH 23,063,679,207 11,511,776,667 HN
615304 PHI THI MINH CHAU 30,734,557,083 50,277,342,655 HN
572384 LE BICH HUONG 13,665,381,461 6,125,331,667 HN
471851 NGUYEN TIEN LONG 11,102,473,048 22,267,188,889 HN
124797 NGUYEN THI XUAN THU 28,168,164,798 15,090,625,000 HN
38915 ONG NGUYEN THAI VINH 11,135,000,000 4,244,834,254 HN
852176 TRAN THI SAN 13,061,333,333 26,210,000,000 HN
402279 VU NGOC DINH 11,500,000,000 12,601,285,047 HN
20245 BA TRAN THI HOA 23,165,441,989 12,950,000,000 HN
496 BA NGUYEN THI THUY 9,500,000,000 9,099,447,514 HN
716751 LE TIEN DUNG 21,474,294,566 10,083,927,525 HN
23792 ONG MAI HUU TAN 10,097,992,707 23,924,606,000 HN
369797 BUI THI THU THUY 74,101,000,000 59,901,701,657 HN
26998 BA LE THI LUU OANH 83,100,600,114 79,182,043,784 HN
517325 TRAN THI PHUONG DIU 11,377,508,267 11,676,833,158 HN
219186 NGUYEN DUY TRUNG 14,992,265,193 17,400,000,000 HN
47464 ONG PHAM DANG CAO 35,625,398,517 20,115,916,667 HN
542650 TRUONG TUAN LONG 13,810,000,000 6,779,475,000 HN
144199 LY NGOC TUAN 15,230,000,000 7,885,841,411 HN
261251 NGUYEN THUY LINH 8,290,000,000 8,070,000,000 HN
607309 CHU THI HONG MINH 9,944,751,381 5,413,541,667 HN
650540 TRAN DAI DUNG 24,586,387,772 24,778,256,792 HN
758347 HOANG THI THAI HANH 18,138,121,547 18,000,000,000 HN
46468 ONG HOANG VAN DUC 15,586,744,415 13,841,419,504 HN
6843 ONG TRAN VAN THANG 11,861,256,133 6,209,300,000 HN
2006 ONG NGUYEN CHINH TUAN 11,900,000,000 11,238,674,033 HN
848763 LE XUAN THANH 20,717,888,889 41,469,690,245 HN
189821 TRINH THI THU HIEN 23,476,057,740 23,658,160,924 HN
260 BA NGUYEN PHUONG NGA 9,910,291,056 8,551,195,952 HN
834411 PHUNG VAN VINH 24,556,281,100 12,073,000,000 HN
22222 ONG PHAM THANH TOAN 28,500,000,000 13,953,220,000 HN
258971 TRAN MINH CHAU 27,672,006,073 15,119,319,444 HN
882602 NGUYEN THI HONG PHUONG 24,535,463,376 12,547,510,556 HN
856385 NGUYEN THI MINH HANH 21,606,001,111 10,858,000,000 HN
911779 NGUYEN THANH CONG 12,188,100,000 10,214,703,867 HN
41590 ONG NGUYEN QUOC TOAN 11,705,214,334 11,187,169,086 HN
127642 DANG SON NGUYET THAO 10,005,212,500 7,141,480,157 HN
102295 PHAM CAO PHONG 11,138,121,547 5,847,106,650 HN
487799 CUNG THI ANH NGOC 23,835,000,000 12,069,026,667 HN
558961 CHU QUANG VU 31,189,167,974 51,388,340,000 HN
724504 LE HUU HIEN 23,866,083,711 10,369,536,444 HN
467306 TRINH THI THU TRANG 22,832,341,268 21,881,203,896 HN
566430 NGUYEN HONG VAN 11,305,091,700 12,183,985,085 HN
543976 NGUYEN TRUNG KIEN 42,575,331,444 45,656,932,538 HN
375002 LUONG THI DAN 29,100,300,000 28,039,653,315 HP
504002 PHAM THI HUONG 54,018,699,655 37,543,105,167 HN
574398 TRAN TRUNG TUAN 12,515,000,000 11,846,077,348 HN
541563 LE SY TRUNG 18,080,000,000 18,333,955,801 HN
776997 TRAN VAN CONG 19,000,000,000 2,322,099,448 HN
16890 ONG BUI QUANG CHINH 9,000,000,000 7,038,674,033 HN
736938 PHAM HOA BINH 13,173,187,415 12,184,329,865 HN
927845 MAC THI HUYEN 56,394,114,134 42,639,864,303 HN
293828 LE TAT THANG 20,400,000,000 19,273,268,508 HN
143589 LE THI THU HA 11,639,000,000 11,907,624,309 HN
146165 NGUYEN XUAN THANG 34,806,629,834 35,000,000,000 HN
155518 LE THI VAN 22,500,000,000 11,244,320,974 HN
510843 TRAN ANH BINH 18,554,121,268 10,564,300,000 HN
694027 NGUYEN VAN THINH 18,526,630,542 18,897,275,686 HN
184187 CHU THI PHUONG ANH 11,606,629,834 6,047,499,573 HN
668898 VU QUANG 11,231,182,459 14,447,840,000 HN
199124 NGUYEN THI THU HUYEN 21,100,000,000 20,440,054,651 HN
839638 BUI THUC QUANG 18,080,664,782 10,062,916,667 HN
2361 ONG HOANG TO HOAI 9,430,000,000 4,543,480,663 HN
474550 HOANG THI NGA 31,931,000,000 26,925,073,449 HN
459799 PHAM CHI THANH 80,000,000,000 542,732,639 HN
344961 TRAN QUOC VIET 14,542,564,208 7,872,224,340 HN
1525 ONG PHAM DINH HIEP 11,907,624,309 6,212,333,333 HN
918712 TRAN THI MAI 12,900,000,000 11,493,113,122 HN
11832 BA PHUONG THI THU HUONG 9,111,361,528 8,791,249,010 HN
617801 TRAN THI MINH HOA 40,237,666,667 55,524,861,878 HN
9092 ONG DANG VAN CONG 16,790,967,000 6,253,590,000 HN
14247 ONG VU THANH TRUNG 9,050,000,000 8,082,353,091 HN
498557 NGUYEN THI HOANG YEN 13,971,108,404 7,573,473,600 HN
567127 DAO DUY THANH 11,302,228,611 21,578,810,359 HN
281877 NGUYEN QUANG VINH 17,369,155,202 15,287,733,292 HN
902294 NGUYEN THANH TUNG 12,964,190,883 18,853,244,767 HN
25244 ONG VU THANH DANH 12,000,000,000 5,025,625,000 HN
749169 NGUYEN HAI YEN 30,002,486,188 29,060,000,000 HN
195267 NGO VIET HAU 22,212,851,027 24,398,857,047 HN
36350 BA TRAN HONG TRANG 15,800,000,000 8,752,200,000 HN
47608 BA DAO THI THU THUY 15,562,853,168 7,767,486,126 HN
368642 BUI THANH TRUNG 14,490,000,000 6,402,975,000 HN
466856 NGUYEN THI MAI 14,083,183,333 28,767,317,375 HN
413330 LA VAN TUYEN 11,140,094,696 12,525,015,000 HN
874847 NGUYEN THU HA 111,500,000,000 86,117,376,325 HN
900235 DAO TRONG NAM 12,345,375,956 9,062,155,000 HN
37665 BA VU HOANG HA 15,781,040,370 22,400,000,000 HN
543335 NGUYEN VAN SINH 11,349,267,122 12,440,356,668 HP
734470 NGUYEN THI THAO 51,595,586,331 28,341,337,989 HN
515269 NGUYEN TRUNG KIEN 11,378,966,764 6,034,250,000 HN
24636 ONG DANG HUNG 25,418,000,000 11,389,245,258 HN
922201 HA THANH VAN 114,678,397,613 121,158,370,769 HN
508953 LE THE VINH 18,134,488,889 17,631,432,290 HN
518089 NGUYEN HONG QUANG 18,023,618,785 10,062,430,556 HN
23020 ONG VU NGOAN HOP 11,779,056,525 15,350,000,000 HN
28237 ONG NGUYEN VAN LUONG 15,956,446,765 16,974,051,222 HN
865487 LUONG THI QUYNH HOA 12,424,666,667 24,259,983,315 HN
627309 NGUYEN MAI CHI 12,126,279,226 10,885,923,838 HN
18693 BA VAN LIEN NA 16,393,894,581 9,244,303,419 HN
101734 HOANG SON DUONG 8,500,000,000 7,521,270,718 HN
599362 CU CHINH BAC 11,270,227,449 5,959,081,944 HN
287862 NGUYEN QUOC TIEN 22,239,531,765 42,834,193,955 HN
10885 BA NGUYEN HAI YEN 17,920,911,602 10,060,833,333 HN
5157 ONG NGUYEN DUY TUYEN 9,348,000,000 6,135,868,426 HN
705643 NGUYEN DUC THANG 17,320,000,000 9,356,058,333 HN
3941 ONG TRAN VIET DUNG 16,999,860,657 18,508,012,873 HN
21203 ONG HA ANH QUAN 18,471,656,944 33,650,000,000 HN
723591 NGUYEN THI THANH 54,579,202,944 38,221,350,000 HN
636597 PHAM NGOC TUAN 53,131,488,636 34,226,674,839 HN
276292 LE THANH SONG 80,184,527,551 74,957,494,338 HN
546433 TRUONG THI THU TRANG 13,780,092,093 14,058,967,154 HN
507663 PHAM ANH DUONG 92,322,165,571 93,106,981,449 HN
36376 ONG NGUYEN MANH QUANG 42,177,534,539 16,248,895,833 HN
11391 ONG VU VAN TU 38,024,556,500 20,151,985,764 HN
27111 BA VU THI HOA 27,023,966,005 14,340,804,167 HN
24135 BA HOANG THI TU 16,070,202,539 7,345,423,333 HN
207008 HOANG TUAN LINH 15,000,000,000 8,225,414,365 HN
579730 NGO DINH TOAN 13,641,696,000 13,571,852,376 HN
5242 BA VU THI THUY SON 12,309,977,284 6,286,104,444 HN
539679 VU XUAN HUYEN 11,358,085,202 5,028,958,333 HN
101436 TRIEU VU HOP 10,064,088,398 5,428,402,778 HN
40936 BA TRAN THI DIEU LY 8,600,000,000 8,393,262,745 HN
346526 NGUYEN THI MAI PHUONG 14,534,959,007 14,932,185,635 HN
24126 ONG NGUYEN DUY DOC 29,201,546,961 35,050,000,000 HP
615496 VU THI CAM 30,686,000,000 16,196,600,000 HN
680689 LE VAN DUAN 30,200,000,000 27,212,809,110 HN
644624 NGUYEN PHUONG DUNG 18,262,328,595 18,425,859,662 HN
857381 NGO THI HIEN CHAM 21,772,411,375 12,306,796,947 HN
775294 VU HA TAN 8,060,000,000 5,685,012,196 HN
591377 DANG BA DUC 13,600,000,000 7,164,478,250 HN
707858 DINH VAN HOA 18,960,966,667 17,152,443,923 HN
643746 VU THI VAN 48,750,000,000 29,865,458,333 HN
408529 NGUYEN VAN TRAO 14,316,574,512 13,420,713,531 HN
646900 NGO SON HAI 41,391,314,110 47,340,677,758 HN
338411 NGUYEN GIA DINH 10,024,413,248 17,077,348,066 HN
921149 TRUONG LE THANH 43,327,000,000 20,610,000,000 HN
18196 ONG PHAM HUU SON 27,934,402,298 27,023,966,005 HN
870512 NGUYEN KHANH THI LIEN 10,057,916,667 17,450,000,000 HN
181642 DANG TRAN KHANH 8,317,644,195 7,878,664,367 HN
9220 ONG DANG DUY PHUONG 38,248,302,219 46,311,363,307 HN
557254 PHUNG NGOC VIET NGA 11,332,658,062 4,533,111,200 HN
163 BA PHAM VU THIEN NGA 17,179,520,952 24,754,423,218 HN
862568 TRIEU VAN TRUONG 19,125,369,961 11,682,135,202 HN
343525 PHAM HONG PHUONG 14,550,000,000 4,818,986,111 HN
938832 TRAN THI THU NGAN 12,845,000,000 18,898,858,564 HN
513334 NGUYEN DANG VIET 11,380,000,000 9,263,951,667 HN
789866 TRAN THI YEN 10,013,366,096 8,340,957,781 HN
2751 BA NGUYEN THI SINH 17,064,236,278 10,303,333,333 HP
39630 ONG DO NGUYEN AN 11,105,000,000 6,055,916,667 HN
157973 LUU THI THUY HUONG 20,367,045,058 10,738,973,349 HN
837252 PHAM LAN DUNG 11,176,660,647 10,845,747,651 HN
830608 NGUYEN LAM AN 23,877,234,664 12,669,305,556 HN
276912 TRAN DUC THANH 14,826,934,734 8,113,084,061 HN
867184 NGUYEN THU THUY 11,165,000,000 5,879,108,930 HN
468862 HA THU GIANG 14,077,767,688 7,605,976,389 HN
166896 DO NGOC ANH 9,876,883,504 9,178,052,480 HN
863836 PHAM THI UYEN 12,273,480,663 12,700,000,000 HN
2067 ONG TRAN DUC PHI 11,900,000,000 8,074,555,556 HN
104862 NGUYEN TRUONG GIANG 15,453,312,439 16,312,119,624 HN
22550 ONG NGUYEN DUC HOAN 16,165,000,000 7,032,977,778 HN
450152 HOANG THI HANG 11,473,480,663 6,035,750,000 HN
260479 DANG LOC THO 33,732,924,070 19,893,775,000 HN
554977 PHAN DINH TUE 13,734,000,000 10,774,034,669 HN
446 ONG NGUYEN TRUNG KIEN 23,763,220,259 24,253,054,686 HN
854698 LE THI TO NGA 54,504,475,138 38,170,155,556 HN
538282 NGUYEN THAI LONG 13,841,664,613 7,452,408,333 HN
9171 ONG NGUYEN TRAN TUAN LINH 9,185,900,000 7,747,964,088 HN
570876 PHUNG THI THOA 11,300,000,000 23,081,168,972 HN
331925 TO MANH HUNG 55,891,150,000 70,254,155,045 HN
859934 NGUYEN XUAN HAI 11,165,262,983 5,891,271,413 HN
197901 LE HUNG MANH 22,710,997,000 17,079,348,125 HN
759043 BUI KHAC THUONG 12,709,241,418 12,899,112,985 HN
794524 VU THI NGOC 12,500,000,000 6,518,100,000 HN
782308 LE NGOC VI 13,121,904,972 7,040,386,111 HN
385401 PHAM THANH GIANG 40,281,122,812 17,376,266,667 HN
731090 NGUYEN THUY TRANG 58,086,187,845 45,739,965,501 HN
270826 DO HOANG GIANG 14,850,212,754 13,714,829,408 HN
346083 DO THI VINH 14,539,158,977 2,682,409,896 HN
910104 LE THI THANH NHAN 12,940,000,000 6,731,291,667 HN
910190 BUI THI HONG THI 12,072,500,000 24,215,079,410 HN
721648 LE THI THU HUONG 11,200,835,667 11,096,579,280 HN
918307 DUONG QUOC AN 11,153,756,906 11,165,000,000 HN
647646 THIEU DANG HUNG 11,045,405,000 5,033,416,667 HN
10814 ONG LE HONG PHU 9,140,000,000 8,049,392,265 HN
366 BA DAO BUI KIEU LINH 9,504,407,000 649,723,757 HN
289244 LE NGUYEN CAU 14,776,423,744 7,624,303,632 HN
882878 PHUNG SI TIEN 72,930,277,778 78,790,000,000 HN
25136 ONG TRAN LUU HAI 16,039,833,333 31,063,869,871 HN
477681 TO THI HONG HANH 48,206,666,667 60,262,147,312 HN
443242 VU THI LAN 32,170,421,667 15,738,161,667 HN
892733 TRAN QUANG DUC 48,700,000,000 12,069,700,000 HN
107070 PHAM THI LAN 15,428,433,400 29,213,650,418 HP
197909 PHAM TIEN THINH 15,010,526,835 7,645,916,667 HP
546427 TRAN TIEN DUNG 12,380,000,000 6,743,008,333 HN
7091 ONG PHAM QUANG HUY 25,928,958,333 49,198,699,859 HN
538276 DO ANH TIEN 13,841,664,613 15,300,000,000 HN
772433 DANG HONG TUAN 10,046,222,222 17,199,447,514 HN
183581 VU THI VAN ANH 15,076,487,991 8,291,200,000 HN
201520 PHAM THI QUYNH VAN 8,310,000,000 7,116,243,094 HN
471326 TRAN MUOI 31,988,630,262 32,290,651,000 HN
114735 NGUYEN VAN LAP 15,400,000,000 8,528,494,761 HN
576304 NGUYEN HUU TOAN 27,196,601,586 26,793,930,511 HN
571745 LE THU HOAI 13,670,512,665 14,727,437,257 HN
10198 BA NGO MINH HANG 16,731,491,713 9,697,051,528 HN
310845 VU THI PHUONG MAI 14,701,860,000 13,428,898,316 HN
656960 LE THI BICH NHUNG 11,235,125,000 6,036,000,000 HN
190241 HOANG THI HONG HANH 11,602,209,945 6,043,438,856 HN
348071 THAN VAN VIET 17,679,215,000 32,207,017,963 HN
601256 NGUYEN THI QUYNH DIEP 20,502,800,694 10,782,833,333 HN
24526 ONG DOAN NGOC HUNG 81,011,111,111 82,259,918,479 HP
841979 NGUYEN TAT LOI 13,076,158,333 29,502,303,472 HN
5394 ONG LUU DINH TIEN 11,870,539,799 11,693,516,544 HN
831892 TO THANH BINH 13,089,375,000 6,211,638,889 HN
20430 ONG DO TUAN ANH 43,935,282,165 37,829,452,555 HN
47375 ONG DINH QUANG DUNG 15,566,669,898 8,678,544,167 HN
601741 NGUYEN DINH QUAN 12,050,000,000 2,257,760,259 HN
226651 DANG VAN THUAN 51,970,000,000 3,465,421,725 HN
688021 DAO XUAN TRUONG 13,300,000,000 4,331,666,667 HN
643257 NGHIEM THANH XUAN 51,385,506,481 8,720,000,000 HN
337246 DANG THU HA 45,871,563,104 30,379,166,667 HN
705917 HOANG THU HANG 20,161,239,636 10,758,558,556 HN
562175 NGUYEN VIET CUONG 12,402,880,209 6,741,650,000 HN
545336 PHAM THI LIEN HUONG 9,600,000,000 1,519,337,017 HN
20904 ONG NGUYEN VAN TANG 8,860,000,000 8,171,823,204 HN
190812 LE THI THU NGUYET 8,315,687,000 8,749,537,820 HN
33506 ONG QUYEN DINH THI 15,814,750,000 30,397,790,055 HN
530944 TRAN THI NGA 60,851,442,000 24,578,500,840 HN
31999 BA NGUYEN THI KIM CHI 8,647,485,248 7,272,163,887 HN
897743 NGUYEN DUC BIEN 12,980,156,301 6,798,822,259 HN
44990 ONG LE VAN HAI 8,550,044,555 7,883,712,817 HN
25578 ONG DUONG TIEN DUNG 18,763,337,219 16,801,532,269 HN
453358 DINH THI NGOC HANG 14,156,572,287 14,650,000,000 HN
26229 ONG NGUYEN HUU CHIEU 80,982,449,755 107,446,310,688 HN
39209 BA TUONG THI HUONG 15,752,543,072 8,797,360,000 HN
605418 DO THI MINH 10,000,000,000 5,416,298,611 HN
906630 MAI THANH LOAN 9,580,000,000 8,823,677,728 HN
689071 NGUYEN THI LAN QUYEN 58,643,153,958 56,834,662,543 HN
1121 ONG VU QUANG TRUNG 17,150,000,000 7,164,857,778 HN
12448 BA PHUNG THUY PHUONG 16,620,000,000 15,914,149,853 HN
326483 DO TRONG NGHIA 50,900,000,000 22,591,644,567 HN
10402 ONG NGUYEN NGOC CUONG 38,205,583,883 17,657,475,000 HN
567140 BUI THI HUYEN 31,085,635,359 16,838,425,000 HN
803022 NGUYEN VAN THANG 29,450,000,000 22,576,795,580 HN
832496 NGUYEN THI LAM 21,650,000,000 41,774,033,149 HN
369285 NGUYEN LE SON 14,482,161,878 7,975,553,556 HN
23442 ONG NGUYEN DUC HIEU 11,778,818,333 3,931,158,156 HN
156029 NGUYEN CHI THANH 11,632,909,500 5,436,870,625 HN
527607 MAI THI HAI YEN 24,000,000,000 28,090,923,895 HN
293992 BUI VAN VI 117,322,468,906 107,972,554,378 HN
162824 NGHIEM KHAC HAI 34,350,000,000 35,899,806,882 HN
726255 HO THANH HUONG 50,607,083,333 52,564,268,571 HN
844524 NGUYEN XUAN HIEN 17,595,258,624 10,059,583,333 HN
15296 ONG NGUYEN QUANG DANG 16,507,736,148 8,347,033,333 HN
810814 LE XUAN CHUONG 53,879,667,637 52,575,202,390 HN
882119 DO XUAN TRUONG 24,233,519,036 25,029,912,648 HN
336938 NGUYEN VINH HAI 20,049,241,630 20,259,836,430 HN
49072 ONG NGUYEN TUAN BINH 15,517,252,080 15,925,993,156 HN
676630 VU THI KIEU NGAN 12,845,000,000 10,327,875,000 HN
245921 TRAN BAO CHAU 25,083,524,654 25,717,870,222 HN
280931 LE BA THINH 14,801,821,525 8,107,177,778 HN
102548 TRAN DINH TUNG 15,480,000,000 9,635,359,116 HN
218109 NGUYEN THI YEN 14,993,947,216 13,086,152,222 HN
609410 VU MINH HAI 11,264,964,444 5,639,333,333 HP
889875 NGUYEN THI ANH HONG 19,700,000,000 9,327,600,000 HN
132576 NINH DUY PHONG 35,072,971,977 19,082,333,333 HN
293473 VU DIEU THUY 20,090,416,667 36,500,000,000 HN
3782 ONG NGUYEN KHAC TUAN 11,000,000,000 310,465,000 HN
623290 NGUYEN NHU DAT 30,613,259,669 16,070,400,000 HN
19006 ONG NGUYEN TRUNG HUU 16,367,241,018 30,807,892,668 HP
121370 LE HAI SON 11,939,009,530 12,200,000,000 HN
511447 NGUYEN THI HUNG 13,922,651,934 14,000,000,000 HN
477941 PHAN TIEN HUNG 31,869,921,973 16,039,833,333 HN
921175 BUI THI NHAT HA 78,790,000,000 72,930,277,778 HN
890360 NGUYEN NGOC QUYEN 12,998,000,000 5,029,916,667 HN
194763 DAO MANH SEN 64,581,023,000 56,943,010,680 HP
720577 DOAN VAN THAI 58,086,187,845 73,000,000,000 HN
323975 PHAM QUANG THAI 33,289,148,638 28,790,316,320 HN
129 ONG NGUYEN NGOC TU 17,194,300,000 10,044,777,778 HN
40035 ONG TRAN QUOC KHANH 15,739,697,404 13,917,450,870 HN
335600 TRAN NHU DUNG 11,528,674,889 11,250,000,000 HN
155 ONG NGUYEN HOANG LUONG 11,005,055,556 24,720,000,000 HN
172714 TRINH XUAN TUYEN 8,330,000,000 8,448,401,988 HN
456688 PHAN TRUNG PHUONG 107,239,239,444 12,165,000,000 HN
934581 NGUYEN PHAN THANG 236,306,481,500 205,170,000,000 HN
560 ONG MAC VAN THIEN 26,427,138,274 14,080,500,000 HN
718874 NGUYEN QUANG HUY 11,024,309,392 11,200,000,000 HN
220 BA PHAM THUY LINH 11,909,944,751 6,213,500,000 HN
525256 YANG BUM GYUN 50,600,555,556 63,375,492,261 HN
2904 BA NGUYEN ANH THU 11,895,741,962 6,212,333,333 HN
908902 NGUYEN THUY HANG 12,169,063,056 9,136,414,921 HN
430779 NGUYEN MANH THANG 108,202,857,860 3,500,373,611 HN
136087 HOANG MINH THANG 22,711,800,010 11,566,125,000 HN
40087 ONG VU HUU TUYEN 18,884,450,000 39,050,000,000 HN
473542 TRAN HUNG NAM 17,621,634,726 10,059,833,333 HN
542477 MAI THI TINH 13,810,000,000 12,830,939,227 HN
32 ONG DO QUOC BAO 11,910,000,000 11,757,016,575 HN
328182 PHAM MANH HUNG 17,557,387,500 31,988,630,262 HN
18219 ONG NGUYEN XUAN THANH 37,665,326,400 15,090,000,000 HN
376499 LE THI KIM LOAN 14,438,833,785 2,300,000,000 HN
332978 NGUYEN VAN CHI 12,580,000,000 5,421,812,500 HN
655828 TRAN THE TON 13,397,878,453 7,125,580,000 HN
47725 ONG TAO NGOC HAI 8,513,820,000 8,281,657,380 HN
372268 VU THI XUAN HOAN 11,514,917,127 6,036,250,000 HN
13346 ONG DO HUY TOAN 10,000,000,000 7,206,077,348 HN
31601 BA NGUYEN THI VAN ANH 17,758,331,492 21,952,000,000 HN
645804 PHUNG THANH HONG 18,392,113,023 10,062,916,667 HN
888439 DO TIEN HAI 29,772,472,939 13,622,945,556 HP
907 BA VU HOAI THU 26,370,000,000 61,367,607,057 HN
346700 TRAN THI KIM HOA 19,460,000,000 9,327,600,000 HN
172681 LUU THI TUYET HUONG 19,243,393,861 10,354,583,333 HN
918691 NGUYEN THI HA 11,152,207,212 16,200,000,000 HN
592869 NGUYEN THANG 11,135,359,116 5,846,625,000 HN
589851 LUU CHANH THAI 26,965,000,000 2,377,106,111 HN
938084 TRAN THU THUY 29,550,000,000 13,468,433,333 HN
255540 BUI NGUYEN KHOI 11,578,725,487 5,135,444,444 HN
723762 TRAN THI THUY HA 27,643,000,000 23,145,624,309 HN
743150 TRAN THANH CHUNG 12,005,023,681 10,288,519,052 HN
8344 ONG PHAM TIEN DUNG 16,822,045,672 17,014,533,333 HN
189543 NGUYEN TRONG CO 15,055,125,000 5,848,693,947 HN
545028 DANG ANH TUAN 11,996,268,093 13,390,123,790 HN
475496 GIAP VAN CUONG 11,402,294,586 6,035,000,000 HN
31634 BA PHAM THI THUY VAN 15,840,000,000 8,625,303,867 HN
668753 NGO THI HONG HANH 67,734,806,630 70,000,000,000 HN
32970 ONG LE QUANG TIEN 17,285,088,394 17,087,251,302 HN
519576 TRUONG VAN CHINH 11,371,473,401 10,796,348,528 HN
526852 NGUYEN THI THU HIEN 11,366,400,639 6,032,500,000 HN
673484 NGUYEN THI BICH DIEP 8,090,369,261 8,012,529,884 HN
3800 ONG BUI QUANG BACH 17,000,000,000 8,906,422,683 HN
485528 PHAM THI THU HA 14,000,000,000 9,767,250,000 HN
1495 ONG BUI XUAN NHAT 11,000,000,000 11,204,419,890 HN
849955 NGUYEN MINH DUC 21,774,617,920 6,998,453,333 HN
596214 TRAN LUONG CHIEN 19,308,589,171 21,450,000,000 HN
203651 NGUYEN VAN THANH 15,000,000,000 5,027,624,309 HN
415697 BUI BACH DUONG 48,206,666,667 58,830,000,000 HN
789805 NGUYEN CONG DINH 12,326,752,243 13,017,234,200 HN
221102 NGUYEN NGOC CANH 19,795,580,111 24,100,000,000 HN
139925 DANG VAN GIOI 15,258,028,885 13,881,700,757 HN
410947 NGUYEN DUY DAO 14,310,000,000 5,436,090,000 HN
654575 TRAN VIET PHUONG 12,000,000,000 11,933,701,657 HN
761013 DAO NGOC DUNG 11,192,197,305 10,303,747,892 HN
3234 ONG NGUYEN MANH HUNG 11,893,954,633 12,088,367,916 HN
755240 NGO HUU TAM 22,229,203,072 24,054,712,400 HN
149222 NGUYEN VU HUNG 20,737,083,333 40,151,000,000 HN
448618 LE TIEN CONG 10,060,083,333 17,776,243,094 HN
7324 BA NGUYEN THI THU LOAN 16,899,400,000 35,640,476,000 HN
23677 ONG PHAM VAN VU 23,594,850,906 12,072,500,000 HN
427772 TRINH THI HANG NGA 21,666,374,214 9,223,477,917 HN
14236 ONG MAI NGOC DUONG 16,578,000,000 18,307,599,890 HN
640616 NGUYEN ANH TUAN 23,145,624,309 11,903,726,389 HN
277837 LE THI NGOC LAN 17,704,199,398 16,393,894,581 HN
283704 LE HO THANH BINH 14,795,000,000 14,553,812,155 HN
610802 NGUYEN HONG LOAN 11,050,000,000 7,692,265,193 HN
518106 TRUONG MINH DANH 13,898,038,750 54,000,000,000 HN
321222 NGUYEN LAN ANH 14,666,318,863 10,449,607,722 HN
719451 TRAN THI NGA 19,643,793,284 10,440,791,667 HN
100756 LE THU HA 41,456,626,890 22,720,950,000 HN
8464 ONG DOAN MINH TIEN 16,808,423,121 17,563,741,291 HN
30043 BA VO THI HAI AN 18,891,969,667 14,077,767,688 HN
25417 BA TRUONG LE THANH 16,032,365,387 9,040,300,000 HN
171164 TRAN THI XUAN LAN 17,556,098,836 10,059,416,667 HN
245473 PHUNG THI NGOC ANH 11,585,000,000 150,836,250 HN
8687 ONG NGUYEN GIA DU 24,412,927,128 8,143,520,000 HN
895743 LE HONG TA 18,954,541,598 20,285,901,603 HN
6079 ONG VU MINH DUC 21,679,558,011 21,800,000,000 HN
450233 LE THI THANH 17,704,199,398 9,244,303,419 HN
449844 LE MINH HANG 12,060,000,000 10,429,823,204 HN
17193 BA VU THI KHANH 10,030,109,694 5,427,326,389 HN
347306 PHAN QUYNH LAN 45,720,000,000 44,395,469,613 HN
172832 NGUYEN CAT THANG 28,125,888,654 12,424,666,667 HN
639167 NGUYEN TIEN THANH 30,421,666,667 40,747,237,676 HN
10584 ONG NGUYEN MINH LONG 10,951,929,016 9,372,688,607 HN
560582 DANG VAN NAM 11,327,448,782 12,168,603,200 HN
233082 DUONG TRONG HIEN 14,961,730,392 8,031,899,360 HN
283669 NGUYEN DAM TRIEU PHONG 14,795,338,298 8,036,166,667 HN
49084 ONG PHAM VAN DINH 8,505,000,000 8,459,131,409 HN
14830 ONG LUONG MINH THI 10,120,000,000 5,394,085,528 HN
139412 NGUYEN DINH DINH 15,258,614,441 4,000,000,000 HN
786128 NGUYEN THI THANH TU 12,055,375,065 6,286,104,444 HN
23311 ONG NGUYEN DUC CHINH 16,106,933,333 25,963,471,186 HN
819631 DAM THI VIET ANH 11,050,000,000 8,581,561,111 HN
560561 NGUYEN VAN HOC 9,986,940,539 7,270,013,444 HN
639741 NGUYEN THI HA BAC 19,057,531,159 20,112,860,000 HN
141424 HA THAI DUNG 8,389,813,855 7,847,499,599 HN
182177 HOANG LONG 15,079,750,000 28,178,435,130 HN
248918 LE VIET DUNG 14,917,127,072 8,197,717,333 HN
397876 NGUYEN PHU DONG 32,475,726,869 25,360,158,190 HP
2884 BA NGO HONG DIEP 26,100,000,000 12,128,837,500 HN
237922 NGUYEN VAN THANH 14,937,321,500 15,788,339,776 HN
290966 DUONG THI LE HA 14,774,155,580 27,346,898,074 HN
192754 NGUYEN HUNG VIET 12,592,265,193 6,624,701,667 HN
855625 LUU TRUNG DUNG 12,045,672,711 10,904,323,965 HN
695884 TRAN QUANG HUY 11,970,622,723 10,474,789,179 HN
45531 ONG DO THANH SON 8,550,000,000 3,304,163,911 HN
495475 BUI THU QUYNH 8,161,748,083 8,067,480,578 HN
5243 BA DOAN THAI LY 18,425,859,662 18,262,328,595 HN
836909 BUI TIEN HOANG 13,078,702,766 13,564,525,236 HN
739340 LE TUAN ANH 19,074,585,635 10,353,291,667 HN
181407 NGUYEN THI THANH HAI 9,601,000,000 9,399,758,453 HN
270454 DO THI PHUONG LAN 14,851,335,862 24,412,927,128 HN
20242 ONG LE TAN SON 16,259,138,678 16,063,635,419 HN
321540 TRAN MANH HUNG 11,535,929,428 6,036,580,000 HN
38146 BA BUI MINH NGHIA 15,764,640,884 8,846,526,633 HN
516015 BUI THI HOA 8,151,761,525 6,011,244,045 HN
31448 ONG BUI TRUONG SON 15,840,658,380 19,808,875,872 HN
454093 TRAN THANH NGA 11,469,825,000 22,604,419,890 HN
18683 ONG LE DINH VIET 8,940,000,000 7,072,292,818 HN
418186 NGUYEN THI LE HA 14,294,289,324 7,771,759,722 HN
101388 HA TRONG VAN 10,000,000,000 3,609,446,823 HN
515853 TRAN BICH NGOC 46,627,308,000 HN
255111 TA SON DONG 33,736,374,771 19,929,580,000 HN
392635 LE VAN HIEN 32,500,000,000 33,296,132,597 HN
536575 BUI NGOC CHUONG 31,410,160,221 33,579,000,000 HN
902 BA TRAN THI LE HAI 26,383,511,525 25,406,084,470 HN
906944 DO THI THANH HUONG 21,133,359,116 24,556,000,000 HN
839438 HA HUU CONG 13,078,000,000 25,446,456,268 HN
897046 NGUYEN KHANH DUY 20,606,666,667 46,311,363,307 HN
25683 ONG NGUYEN HUNG MINH 16,022,099,448 9,035,111,111 HN
10193 ONG DO THAI DUONG 16,731,491,713 16,350,000,000 HN
502410 TAO TUAN THINH 13,962,824,687 7,571,238,889 HN
530194 NGUYEN NGOC QUANG 31,465,000,000 15,495,215,556 HN
100699 NGUYEN HONG LAM 10,064,250,000 18,142,698,936 HN
540849 PHAM HONG CHUONG 43,375,138,122 22,667,333,333 HN
745345 BUI QUANG THANG 22,251,884,033 23,628,525,000 HN
19829 BA NGUYEN THI NGOC ANH 16,270,500,000 42,000,000,000 HN
617145 PHAM THI PHUONG LOAN 20,949,378,453 10,860,166,667 HN
831261 NGUYEN HUU NAM 17,840,000,000 8,647,013,333 HN
28165 ONG PHAM VAN HUNG 10,092,000,000 9,800,624,309 HN
401693 NGUYEN HOANG GIA 19,138,811,602 10,354,583,333 HN
127558 TRUONG HOANG NAM 8,400,000,000 7,234,922,629 HN
472220 LE TUAN ANH 10,002,013,889 17,200,000,000 HN
452345 VUONG ANH DUONG 18,130,593,750 10,060,277,778 HN
4193 MRS NGUYEN THI XUAN MAI 10,997,897,515 5,736,076,250 HN
19577 ONG NGUYEN GIANG LAM 16,300,000,000 7,249,083,333 HN
2406 ONG NGUYEN HONG KHANH 11,000,000,000 6,481,800,000 HN
211733 NGUYEN THI THANH HUONG 15,154,550,847 1,551,340,319 HN
28534 ONG HUA HOA NAM 24,106,563,750 22,659,100,428 HN
743943 VO QUANG MINH 26,758,937,034 13,642,125,000 HN
25151 ONG BUI TRONG CHINH 16,039,833,333 30,531,236,009 HN
311926 DANG QUANG VINH 18,081,698,890 5,177,916,667 HN
22157 BA NGUYEN THI THUONG HUYE 21,639,000,000 41,767,955,801 HN
4238 ONG KIM NGOC LUAN 39,234,494,923 20,101,333,333 HN
599304 LE THU NGAN 30,899,869,989 16,570,266,667 HN
48184 ONG THAI CHUNG 18,260,000,000 8,036,666,667 HN
14716 BA DAO TRIEU MY DUNG 17,433,581,745 17,661,688,291 HN
139359 NGUYEN THU CUC 15,266,149,157 10,800,000,000 HN
504636 DANG HOAI NAM 13,947,348,425 7,545,854,167 HN
4726 BA TRAN THI THU HA 10,000,000,000 3,454,764,493 HN
148641 BUI QUANG SAN 15,200,958,333 28,871,381,215 HP
684375 VU NGOC TUAN 13,307,000,000 11,980,385,525 HN
588199 PHAN HUY HOANG 28,967,530,160 31,450,961,775 HN
515476 NGUYEN VAN TUAN 13,900,000,000 13,256,814,931 HN
560876 NGUYEN VAN THO 12,466,101,413 24,588,000,000 HN
4551 BA VO LAN ANH 9,350,000,000 5,054,143,646 HN
609162 NGUYEN THI THANH THUY 30,784,530,387 42,000,000,000 HN
488773 PHAM NHAT VU 259,662,790,055 208,573,000,000 HN
14121 ONG NGUYEN XUAN LAN 10,121,503,573 14,652,001,482 HN
708644 NGO THI THANH THUY 21,474,294,566 18,210,768,077 HN
812971 NGUYEN MINH PHUONG 19,295,595,556 33,547,008,839 HN
904799 NGUYEN THI CHAU HUONG 12,950,000,000 23,165,441,989 HN
898609 TRAN MINH TRUNG 24,518,437,978 25,073,233,509 HN
20897 BA CAN MAI THU 16,220,487,716 9,058,350,000 HN
19240 BA TRAN THI MINH NGUYET 16,350,000,000 16,731,491,713 HN
25665 ONG PHAM TUAN AN 16,022,099,448 6,000,000,000 HN
379036 NGUYEN VAN TRUONG 32,618,232,044 36,500,000,000 HN
896906 TRAN VAN LOI 12,990,687,500 25,029,912,648 HN
13575 ONG HOANG NGOC HOA 10,126,000,000 4,022,666,667 HN
287643 NGUYEN NHAT KHA 20,755,880,000 12,258,223,204 HN
297804 VU TIEN DUNG 14,746,033,149 11,900,000,000 HP
543492 LE KIM THANH 29,327,043,646 24,000,000,000 HN
918575 NGUYEN HONG NHUNG 12,104,572,291 6,337,432,500 HN
11526 BA NGUYEN THUONG HUYEN 10,945,408,989 5,025,531,944 HN
8666 ONG NGUYEN TRONG QUANG 10,958,563,536 11,100,000,000 HN
29125 BA NGO THU DONG 8,681,716,085 13,857,606,859 HN
719340 NGUYEN MANH HA 18,660,371,469 22,257,080,868 HN
100217 PHAM HOANG OANH 10,066,833,333 13,788,520,000 HN
663424 NGUYEN QUOC DUNG 8,095,375,000 8,408,160,547 HN
48132 BA NGUYEN THI BACH TUYET 15,543,462,267 29,821,493,369 HN
1294 ONG SUNG SAM LIM 23,729,281,768 25,000,000,000 HN
491886 TRAN QUANG HUY 22,146,961,326 11,113,250,000 HN
515728 LE ANH QUAN 12,386,099,178 6,514,800,000 HN
32027 ONG NGUYEN KIEN CUONG 10,085,753,122 5,429,000,000 HN
362251 DO HOANG VAN 10,060,250,000 17,134,964,031 HN
25158 ONG NGUYEN THE NGUYEN 8,720,000,000 8,318,287,293 HN
10287 BA LE THI MAI CHI 8,000,000,000 7,694,677,910 HN
47383 ONG PHAM QUANG HUNG 8,519,724,614 8,219,707,820 HN
43470 ONG NGUYEN DUY PHONG 19,229,761,658 10,358,375,000 HN
341081 DO DUC THUAN 18,104,700,000 51,837,000,000 HN
867721 VU VAN DUNG 17,887,973,353 10,060,416,667 HN
697330 NGUYEN DINH THANG 29,448,185,666 15,460,000,000 HP
20782 ONG PHI TIEN CHUNG 25,592,917,209 13,486,016,667 HN
560330 TRAN VIET ANH 20,300,000,000 25,498,342,541 HN
18535 BA MAI THI VAN ANH 10,105,897,033 12,803,254,876 HN
123741 TO THI THUY 10,062,688,889 19,871,786,637 HN
138409 NGUYEN CHI THANH 15,282,306,644 8,503,735,556 HN
180237 VUONG THI LE QUYEN 15,083,250,000 27,774,364,150 HN
15476 ONG HOANG HAI 37,880,000,000 20,083,333,333 HN
682248 NGUYEN PHUONG NGA 13,323,850,288 7,065,236,111 HN
1436 BA DO THI HOA QUYNH 9,500,000,000 9,878,775,525 HN
169436 DUONG VAN HOP 15,091,764,273 8,291,200,000 HN
1926 BA NGUYEN THI ANH NGA 11,000,000,000 10,640,883,978 HN
43711 BA DO THI HAI 15,662,329,673 14,925,168,128 HP
693821 TRAN DUC HUNG 24,253,054,686 12,089,603,015 HN
663137 NGO VAN NGHIA 13,362,705,357 13,528,103,894 HN
217450 DANG THE HUNG 11,121,971,286 11,367,136,699 HN
926175 NGUYEN THI HUONG 11,149,000,723 5,428,402,778 HN
47038 ONG NGUYEN QUANG HAI 27,859,671,330 28,765,051,524 HP
118703 DAO THI THUAT 15,378,066,298 8,558,465,556 HN
918647 NGUYEN THI THANH NHA 12,902,649,863 45,933,792,723 HN
19825 ONG TRAN TRUNG HIEU 16,278,750,000 33,876,148,255 HN
103670 VU THE SON 20,089,555,556 35,181,021,158 HP
35715 ONG NGHIEM XUAN TIEN 15,805,296,265 17,607,935,643 HN
914747 DUONG THANH TUAN 12,922,500,000 12,877,102,162 HN
1417 ONG NGUYEN NHAT BINH 26,297,119,578 13,964,248,889 HN
10518 ONG NGO MINH PHUC 16,724,644,830 3,921,807,611 HN
8252 BA TRINH THI THU HA 10,962,309,111 5,721,132,878 HN
24389 ONG DO VAN TAO 16,063,635,419 16,259,138,678 HN
48119 ONG VO QUANG HOA 11,685,936,684 8,607,472,912 HN
584312 TRAN DINH CANH 13,617,596,960 13,047,137,572 HN
722271 HA SY HAI 27,346,898,074 27,647,726,390 HN
33504 BA DUONG THUY QUYNH 11,734,528,373 6,132,766,497 HN
403157 NGUYEN QUANG HUY 14,353,199,182 13,019,191,904 HN
22577 ONG NGUYEN ANH QUAN 10,099,511,111 16,901,526,589 HN
31297 ONG BUI QUANG TOAN 15,849,672,244 5,655,888,333 HN
312166 LE NGOC VAN 33,332,431,460 18,644,000,000 HN
444078 NGUYEN THI HOA 14,192,869,444 26,827,143,646 HN
487795 PHAM THI BICH THUY 28,500,000,000 2,514,423,611 HN
30434 ONG NGUYEN HIEU 9,993,292,818 5,424,569,444 HN
37140 BA DANG THI HAI YEN 10,000,000,000 55,248,619 HN
494626 CAM NGOC DIEP ANH 28,836,301,668 27,620,087,157 HN
224216 DO THI THU HUONG 11,059,009,744 24,277,817,421 HN
130683 NGUYEN THIEN MY 26,718,568,594 24,792,093,641 HN
714821 PHAM THI HUYEN 9,954,088,081 5,230,775,250 HN
617092 NGUYEN HUU NAM 49,473,800,000 6,357,416,575 HN
595254 NGUYEN THU HA 23,072,681,649 25,382,785,436 HN
14559 ONG NGUYEN QUANG VINH 9,038,400,000 8,074,312,873 HN
512328 NGUYEN KHAC SON 23,991,724,105 12,227,334,222 HN
280943 DAO DUY QUAT 33,616,546,041 19,385,406,944 HN
663203 NGUYEN VAN DIEU 24,586,387,772 12,577,500,000 HN
313174 NGUYEN QUANG DUNG 22,040,828,729 29,625,000,000 HN
100967 PHAM QUOC DOAN 15,485,268,000 11,139,384,486 HN
160450 NGUYEN VAN DUC 15,154,550,847 1,551,340,319 HN
911781 PHAM THANH TUNG 12,100,000,000 1,966,298,343 HN
11628 ONG TRAN ANH TRANG 9,120,565,000 8,014,556,782 HN
276557 TRAN VIET PHONG 33,650,000,000 18,471,656,944 HN
507357 VU HONG CUONG 18,300,000,000 10,458,756,500 HN
938273 VU VAN QUANG 12,849,025,433 12,980,156,301 HP
927481 VU HAI NAM 12,839,675,677 13,308,229,431 HN
28066 BA DAO THI HAI YEN 17,872,264,459 10,585,012,453 HN
852851 HIDEO KASHIWABARA 13,061,333,333 25,125,690,608 HN
10186 ONG PHAM ANH VU 18,809,883,020 10,306,666,667 HN
836633 BUI DINH TUAN 13,078,779,351 7,031,947,222 HN
20701 BA NGUYEN THI NAM 24,117,231,111 27,774,364,150 HN
268529 NGUYEN THI HOANG YEN 14,855,181,771 8,145,125,000 HN
702728 TRUONG THANH HAI 10,000,000,000 8,558,011,050 HN
20149 BA TRAN NGOC DIEP 12,622,284,826 13,157,471,289 HN
31801 BA NGUYEN THI THANH TAM 19,236,092,947 20,618,257,276 HN
294782 BUI THI NGUYEN HANH 14,764,664,802 15,057,281,770 HN
48007 ONG NGUYEN TUAN DUC 15,549,410,422 8,666,077,778 HN
543940 PHAM TRI THUC 13,793,289,569 7,399,609,558 HN
733758 KIM TRONG DOAN 21,020,649,976 10,860,166,667 HN
421203 NGUYEN KHANH TRINH 205,933,701,657 224,000,000,000 HN
9599 BA NGUYEN THI LAN ANH 11,845,994,475 14,305,000,000 HN
305474 TRINH THI HOAN 33,380,552,486 34,700,000,000 HN
625957 LE ANH TUAN 13,490,000,000 18,852,193,247 HN
178195 THACH ANH DUC 15,089,125,000 32,000,000,000 HN
345239 PHAM VAN VINH 10,056,439,009 9,721,937,039 HP
47369 ONG TRINH THANH GIANG 55,524,861,878 40,237,666,667 HN
24101 BA TRAN THI VINH 10,097,695,127 8,651,030,317 HN
505061 LUU VINH PHUC 31,600,000,000 11,011,113,046 HN
794063 NGUYEN HONG THAM 13,119,843,861 16,969,413,427 HN
638400 NGUYEN ANH TU 18,274,744,475 24,190,048,611 HN
33771 ONG NGUYEN THE ANH 18,269,541,938 32,500,000,000 HN
597801 DO THI TUYET MINH 34,159,024,087 32,486,053,119 HN
479099 TRAN QUOC BINH 31,869,062,443 14,084,000,000 HN
333331 CHU THANH BAC 22,248,276,511 10,358,944,444 HN
283770 NGUYEN VAN NGHE 14,791,140,555 14,575,167,213 HN
104217 TRUONG THUC ANH 8,500,000,000 7,936,545,684 HN
2657 ONG VU KHAC DAP 18,367,849,864 10,150,000,000 HN
7187 BA DAO THI THUY MAI 9,267,472,649 8,038,416,494 HN
508619 LE XUAN SINH 20,270,718,232 22,720,000,000 HN
520913 NGUYEN SON TUNG 21,150,000,000 10,597,051,157 HN
8027 ONG HOANG ANH TUAN 16,850,000,000 9,772,200,000 HN
14052 ONG TRAN HAU THANH 11,826,713,904 6,186,503,547 HN
174259 NGUYEN HOANG THAI 28,116,666,667 50,167,580,000 HN
513278 PHAM THI LIEN 13,914,942,941 7,032,355,556 HN
159 BA PHAM THI QUYNH CHI 22,004,675,000 42,881,257,966 HN
922487 NGUYEN THANH HOA 12,739,977,801 11,729,544,966 HN
574756 NGUYEN THANH LONG 27,127,071,823 10,000,000,000 HN
816651 BUI NGOC THANG 13,110,915,579 13,127,918,565 HN
24937 ONG DANG HOANG DAT 8,730,000,000 8,667,036,054 HN
840287 DAO THI THANH THUY 19,000,000,000 10,060,250,000 HN
498504 TRAN HUU DUNG 22,267,188,889 22,144,064,271 HN
886574 QUACH THI THU HUONG 19,521,500,000 10,362,888,889 HP
609125 DINH VAN PHUONG 13,524,940,680 9,556,208,333 HP
2725 ONG NGUYEN TUAN HIEP 10,000,000,000 251,119,444 HN
887701 DANG THANH HUONG 75,450,000,000 50,961,403,737 HN
743341 NGUYEN THI VU CUC 21,021,469,613 21,702,000,000 HN
120769 HA THI MINH NGUYET 15,360,000,000 14,796,607,799 HN
652232 LE THI KIM PHUONG 40,110,497,238 20,722,944,444 HP
134717 HOANG MANH TUNG 35,050,000,000 15,413,644,444 HN
423069 TRAN THI THANH 32,255,912,000 29,661,404,386 HN
548560 NGUYEN THI THANH THUY 31,287,057,208 57,459,098,667 HN
424013 TRINH ANH TOAN 28,500,000,000 10,358,375,000 HN
3243 ONG DO XUAN HA 26,071,823,204 13,868,874,401 HN
26770 BA NGUYEN THI KHOAI 25,379,915,789 25,024,169,051 HN
466044 NGUYEN QUOC VINH 21,450,000,000 10,358,944,444 HN
44297 ONG NGUYEN ANH TUAN 20,440,054,651 21,100,000,000 HN
40181 ONG NGUYEN VAN DUYEN 18,733,000,000 7,903,770,833 HN
864 ONG TRAN VIET PHUONG 17,152,443,923 10,044,777,778 HN
1995 ONG VU VAN BOI 17,091,160,221 18,500,000,000 HN
29761 BA DUONG THI DAO 15,913,957,274 9,005,490,000 HN
42933 ONG TRINH VI DAN 15,712,707,182 15,800,000,000 HN
45454 ONG NGUYEN TIEN DUNG 15,630,000,000 9,785,801,105 HN
324855 BUI CONG QUANG 14,646,235,171 30,258,263,948 HN
455895 DUONG THI HOA 14,136,217,656 16,809,711,435 HN
537584 TRAN THI GIANG HUONG 13,845,121,842 6,826,835,750 HN
692016 TRAN THI THU THUY 13,283,977,901 7,055,524,306 HN
689236 NGUYEN BACH DIEP 12,824,688,889 7,621,640,632 HN
4541 ONG NGUYEN DUC HUAN 12,681,000,000 12,482,121,110 HN
842024 NGUYEN VAN KIEN 12,300,000,000 5,181,729,167 HN
601713 TRAN TRUNG TAI 10,059,583,333 14,178,155,768 HN
21326 BA NGUYEN THI TUYET MAI 8,850,000,000 8,449,171,271 HN
48338 ONG NGUYEN VAN CHUNG 8,511,800,000 8,381,375,691 HN
101135 NGUYEN TIEN DUNG 8,500,000,000 3,581,305,111 HN
41842 BA NGUYEN THI VAN ANH 15,722,775,152 9,053,165,000 HN
34288 BA NGUYEN THI HONG HANH 8,617,171,926 7,541,742,624 HN
847042 NGUYEN DUC THANH 17,404,577,778 25,621,252,556 HN
47762 ONG DAM TRONG NGHIA 25,286,665,165 24,738,917,072 HN
384779 PHAM THI HOA 32,530,000,000 31,642,751,381 HN
18171 BA TA THU HUONG 11,814,400,000 11,165,262,983 HN
525636 PHAM THI MAI NGOC 13,874,908,109 7,473,045,000 HN
462885 LE HUY HOANG 66,232,044,199 52,093,055,556 HN
657766 TO THI MINH HUONG 30,279,583,333 300,000,000 HN
444191 TRAN PHUONG LAN 50,850,989,104 52,000,000,000 HN
657777 LUONG THI NGHIA VAN 20,077,500,000 34,068,048,633 HN
355913 NGUYEN THI THU THUY 49,120,000,000 64,883,204,420 HN
703774 LA VAN DONG 10,027,000,000 9,136,430,939 HN
468995 LE THI KIM NGA 111,390,277,778 93,557,067,750 HN
649999 NGUYEN THI THU LIEN 11,238,674,033 11,900,000,000 HN
855805 MAI THI THU HIEN 12,150,809,957 10,607,965,597 HN
294969 NGUYEN QUYNH MAI 10,006,207,728 5,177,916,667 HN
12221 ONG NGUYEN XUAN THANG 16,630,093,875 7,727,500,000 HN
25208 ONG PHAM THE HIEN 12,613,259,669 6,641,204,167 HN
371706 NGUYEN THI HUYEN TRANG 14,471,823,204 7,944,371,667 HN
13053 ONG TO VAN NAM 41,080,662,983 21,012,182,987 HN
471 ONG LE XUAN HOANG 26,612,257,025 31,869,062,443 HN
898768 DUONG THI KIM NGAN 12,030,000,000 5,179,861,111 HN
896550 PHAN TRONG NGHIA 10,045,208,333 16,270,000,000 HN
32904 BA TRAN THI THU HUONG 8,640,000,000 4,634,447,514 HN
827416 NGUYEN THUY LINH 46,311,363,307 38,248,302,219 HN
842223 DANG THU HUONG 17,523,830,444 20,297,571,050 HN
632978 HOANG CHI CUONG 43,704,000,000 32,307,465,016 HN
486357 LE THI SON 12,535,835,111 12,605,478,639 HN
573616 PHAM QUANG MINH 31,062,061,012 16,672,211,111 HN
518612 NGUYEN THI THU HUONG 12,440,000,487 15,655,266,256 HN
775020 LE THI HIEN 88,497,397,900 85,301,111,111 HN
879748 AN HONG DUNG 29,784,067,686 15,090,625,000 HN
7598 ONG PHAM NGOC ANH 16,885,935,255 9,357,896,396 HN
359655 HOANG THANH BINH 18,333,955,801 18,080,000,000 HN
670190 HOANG VIET CUONG 13,343,083,487 7,098,388,889 HN
905986 NGUYEN HUY PHUC 29,661,404,386 15,540,500,000 HN
375415 NGUYEN THI THANH HAI 14,445,000,000 14,363,038,674 HN
593393 GIANG QUOC KHANH 30,900,000,000 20,869,922,652 HN
405488 HOANG LINH HONG 14,348,423,358 7,827,088,500 HN
48951 ONG NGUYEN MINH HUE 8,507,266,667 7,342,841,642 HN
22552 BA NGUYEN THI THU HUONG 10,099,821,667 18,289,368,758 HN
424423 NGUYEN THI THU TRANG 12,427,710,735 6,526,025,000 HN
696746 NGUYEN VAN HUU 42,881,257,966 42,737,668,959 HN
23527 BA DO THI KIM DUNG 25,446,456,268 13,078,000,000 HN
537514 NGUYEN THAC TRUONG 19,889,502,762 20,000,000,000 HN
405212 LY MINH TUAN 19,267,498,406 24,500,000,000 HN
275163 NGUYEN THANH CHUNG 14,830,338,278 15,937,458,855 HN
567400 NGUYEN HOANG AN 13,692,035,059 25,899,447,514 HN
4414 BA DO THI PHUONG TRANG 9,960,000,000 9,675,455,249 HN
916723 DINH THI HANG 19,643,402,848 7,904,069,444 HN
566877 TRINH THANH LONG 12,070,500,000 23,345,281,806 HN
103032 LE THU THAO 15,460,224,000 7,247,304,167 HN
332517 NGUYEN THI THUY LINH 11,091,955,801 5,833,833,333 HN
525868 NGO THI THANH HUYEN 13,873,276,605 12,864,233,205 HN
632096 VAN TRONG TUY 24,590,000,000 12,072,500,000 HN
561917 NGUYEN DUC CACH 23,361,127,482 12,071,000,000 HN
626685 TRAN THANH SON 11,064,441,667 21,838,630,692 HN
695153 DUONG THI SAM NHUNG 8,075,580,000 4,469,291,764 HN
829094 UNG QUYET TIEN 17,978,724,101 10,061,827,778 HN
14813 ONG PHAM XUAN HUY 50,594,027,778 63,370,475,224 HN
49729 ONG NGUYEN TIEN NHAN VAN 22,660,626,899 11,511,776,667 HN
455145 NGUYEN THUY THU HANG 18,307,599,890 16,578,000,000 HN
2309 ONG VU TAN 9,430,930,000 2,812,947,453 HN
434577 PHAM THI VAN ANH 42,049,447,514 21,760,000,000 HN
115331 PHAM HOANG LUONG 8,447,000,000 9,152,162,858 HN
494090 NGUYEN THI THUY NGAN 8,167,220,351 8,087,357,097 HN
671319 LAI VAN MAC 20,555,000,000 18,236,830,720 HN
577852 BUI DUC THUAN 22,093,301,419 11,102,473,048 HN
867005 PHAM THU PHUONG 12,227,334,222 23,991,724,105 HN
327906 TRAN NGOC BINH 8,232,311,452 8,165,178,937 HN
302695 NGUYEN THI THUC LINH 44,703,999,670 25,160,625,000 HN
26932 BA NGUYEN THI THUC HIEN 8,698,805,572 6,814,309,924 HN
569424 NGHIEM THI BICH THUAN 11,300,000,000 11,304,696,133 HN
411462 QUACH VAN CHIEN 136,066,116,500 65,852,982,283 HN
19370 ONG NGUYEN QUANG HUNG 16,312,119,624 15,453,312,439 HN
916459 BACH NGOC TOAN 18,500,619,199 10,179,400,000 HN
724 ONG NGUYEN DINH DUONG 23,211,278,875 11,049,051,333 HN
882191 NGUYEN THI HONG HA 22,600,000,000 18,472,375,691 HN
799847 NGUYEN THANH TUAN 21,300,263,271 10,893,250,000 HN
46805 ONG PHAN THANH SON 8,535,374,588 9,253,313,521 HN
3525 BA HA THI THU PHUONG 11,000,000,000 1,871,037,429 HN
599194 PHAM THI QUYNH TRANG 8,118,000,000 7,595,524,862 HN
629219 TRINH THU TRANG 20,600,000,000 113,812,155 HN
520211 DO HUU MUNG 13,896,247,400 5,734,105,000 HN
536416 NGUYEN DUC DUY 11,364,811,295 9,170,000,000 HN
100374 MAI THANH DUONG 10,066,833,333 18,162,885,826 HN
466863 NGUYEN THI THANH BINH 11,420,152,333 11,781,002,325 HN
416350 NGUYEN THI PHUONG CHUNG 17,340,000,000 17,106,629,834 HN
115384 LE THI YEN 11,668,053,333 22,776,480,772 HN
23191 ONG NGUYEN HUU HOANG 22,670,697,987 19,383,246,778 HN
553052 NGUYEN VAN QUANG 20,610,000,000 37,596,614,185 HN
463428 NGUYEN THI XUYEN 18,758,011,668 17,359,028,863 HN
537318 NGUYEN VIET PHU 17,797,667,308 17,134,964,031 HN
550913 NGUYEN DUY ANH 11,339,820,114 11,575,000,000 HN
756077 NGUYEN THANH SON 12,247,458,564 12,410,000,000 HN
757414 NGUYEN THAI SON 11,065,541,667 21,881,203,896 HN
827081 TONG THI TUOI 17,820,000,000 5,604,569,444 HN
920595 CHU XUAN HOA 20,082,329,306 9,078,275,000 HN
13986 BA TRAN THI TO MY 12,465,538,959 8,291,200,000 HN
25337 BA NGUYEN MINH HUONG 20,158,808,584 10,757,416,667 HN
535574 BUI QUANG HUY 140,942,818,750 140,876,200,000 HN
350021 DOAN THI THU THAO 23,153,716,667 43,300,000,000 HN
753232 VU HOANG VU 30,000,000,000 10,064,088,398 HN
694454 HOANG THI HAI 30,180,000,000 56,500,000,000 HN
176052 NGUYEN THI MY 27,954,361,500 11,360,662,500 HN
440552 DANG THANH HAI 10,055,916,667 18,758,011,668 HN
31927 ONG NGUYEN VAN PHUC 8,649,095,000 8,603,992,000 HN
520439 KIEU VAN HIEN 140,876,200,000 123,466,026,621 HN
101939 PHAN BUI KHOI 9,628,805,618 10,162,110,351 HN
677437 DINH QUANG THANG 23,081,168,972 11,897,110,600 HN
920911 TRAN PHU THAI 12,900,000,000 5,502,527,778 HN
467609 TANG THI BICH LINH 11,415,148,396 6,045,750,000 HN
682180 LE DINH HUNG 18,684,684,114 10,303,333,333 HN
466435 NGUYEN XUAN HAI 11,429,770,626 6,035,500,000 HN
8867 ONG LE ANH DUNG 50,127,538,750 66,364,444,892 HN
125152 NGUYEN DANG QUANG 8,400,000,000 8,553,546,824 HN
597172 NGUYEN THI THU HUONG 27,672,474,328 44,981,595,000 HN
8813 ONG NGUYEN MANH HA 21,392,670,400 21,137,873,792 HN
634 BA TRAN THI QUYNH MAI 20,411,602,210 10,833,083,514 HN
605409 TRAN THANH LONG 22,442,774,595 11,327,448,782 HN
225919 TONG VAN HIEU 20,819,000,000 16,050,276,243 HN
19565 BA NGUYEN THI THUY DUNG 10,000,000,000 9,944,751,381 HN
110800 VO NGOC VINH 15,406,588,948 8,596,955,556 HN
627445 NGUYEN THI PHUONG 83,800,000,000 79,733,905,370 HN
255738 NGUYEN HUU CHUONG 21,443,662,509 10,417,716,667 HN
167846 LE VAN THAI 15,101,254,777 15,105,391,298 HN
1435 BA NGUYEN THI THANH HUYEN 9,500,000,000 9,624,585,635 HN
474586 NGUYEN THI KHUYEN 11,403,180,556 22,522,534,952 HN
203854 LUU QUANG MINH 15,000,000,000 5,469,613,260 HN
23 ONG NGUYEN NGOC QUAN 26,550,116,844 13,868,874,401 HN
450381 KHUAT THI VAN 14,160,066,666 14,086,938,121 HN
714818 NGUYEN DUY BAO 18,809,883,020 19,905,716,964 HN
466865 DO THI HANH 11,420,152,333 6,035,500,000 HN
3762 BA TO THI DUNG 17,000,000,000 9,913,719,375 HN
309406 NGUYEN TUAN MINH 18,727,862,031 9,053,100,000 HN
161944 TO TUAN ANH 26,597,332,196 28,767,317,375 HN
853037 LE THAI HUNG 20,743,180,098 10,852,500,000 HN
193222 LE TAT NHIEN 19,507,039,583 10,349,167,500 HN
124921 NGO VAN LONG 15,333,370,604 15,554,988,000 HN
104291 NGUYEN THU XINH 23,537,984,157 18,832,875,486 HN
460198 PHAN THU HIEN 20,606,666,667 38,402,939,312 HN
18493 ONG NGUYEN VAN LAM 8,950,000,000 8,880,662,983 HN
715180 LE MANH CUONG 19,392,265,193 19,500,000,000 HN
216127 BUI THI THU HANG 25,085,215,647 25,832,510,115 HN
48752 ONG DANG QUANG HUNG 10,070,724,384 11,149,000,723 HN
118652 NGUYEN NAM PHONG 8,425,000,000 9,399,325,967 HN
702466 DO HUNG KIEN 18,356,344,504 22,124,943,160 HN
38238 ONG NGUYEN DINH KHIEM 10,075,000,000 18,532,959,341 HN
733317 NGUYEN HUY DUNG 19,419,337,017 20,400,000,000 HN
43113 ONG NGUYEN VAN THANG 15,700,000,000 11,276,243,094 HN
12990 ONG VU QUY PHAN 25,725,000,000 142,127,072 HN
578814 NGUYEN TIEN CHINH 139,581,925,407 202,376,111,111 HN
738358 NGO BA QUYET 22,955,085,685 10,860,166,667 HN
296691 TA THANH TU 51,385,506,481 33,101,512,500 HN
168998 NGUYEN THI THU 25,120,000,000 24,101,491,713 HN
660780 NGUYEN VIET DUNG 23,835,000,000 23,308,110,497 HN
2442 BA HO THU LE 23,195,000,000 3,618,552,778 HN
544041 DUONG TIEN THANH 22,251,884,033 11,182,692,014 HN
778235 TRINH VAN THAO 22,142,736,869 8,440,000,000 HN
579967 NGUYEN TAN DUNG 20,949,378,453 21,100,000,000 HN
862537 PHAN THI THU HUONG 19,696,965,368 19,618,671,344 HN
9417 ONG NGUYEN VAN CUONG 18,954,541,598 10,342,800,000 HN
434635 NGUYEN THI KIEU NHUNG 18,750,873,941 3,202,235,793 HN
291485 TRAN QUOC THANH 17,978,724,101 20,234,810,898 HN
1794 ONG CAO CU TRI 17,100,738,534 10,041,666,667 HN
12992 ONG TRAN VAN NGHI 16,608,477,778 17,102,000,000 HN
120989 CAO PHUONG LIEN 15,360,000,000 8,079,066,667 HN
834300 PHAM THI HUONG 13,084,197,400 13,914,942,941 HN
166166 TRAN VIET THANG 12,000,000,000 7,065,788,468 HN
612 ONG DO DANG CUONG 11,909,603,315 6,213,500,000 HN
115530 NGUYEN CONG BINH 11,665,000,000 11,089,016,090 HN
261364 DAO DUY DUNG 11,572,669,369 11,663,322,411 HN
469172 NGUYEN THI MINH HIEN 11,413,535,912 6,035,500,000 HN
27849 BA DANG NGAN GIANG 10,092,347,222 18,425,859,662 HN
110586 NGUYEN THI CHI 8,450,000,000 7,966,850,829 HN
507040 NGUYEN VAN PHO 11,139,384,486 15,485,268,000 HN
850511 LE HAI SON 21,639,000,000 42,000,000,000 HN
913037 DAO DUY CUONG 17,612,869,115 17,712,461,245 HN
854807 VU VAN HAI 18,141,917,162 16,996,122,872 HN
281585 PHAN THI HONG TUYEN 19,871,306,590 7,643,383,333 HN
302535 PHI THI THUC 18,080,000,000 13,673,811,691 HN
840455 NGUYEN THANH SON 10,044,777,778 17,050,000,000 HN
5930 ONG PHAM VIET 11,020,983,557 10,434,179,583 HN
440047 NGUYEN ANH DUNG 21,772,411,375 6,481,800,000 HP
14795 ONG NGUYEN TRONG DAN 16,560,000,000 10,359,722,222 HN
165333 NGUYEN GIANG NAM 15,122,138,889 28,920,000,000 HN
372247 NGUYEN NGOC SON 14,469,613,260 7,926,894,935 HN
624256 MAI VU YEN 19,871,786,637 10,062,688,889 HN
594671 NGUYEN HOANG VAN 28,941,219,444 47,071,823,204 HN
1545 BA LE THU HIEN 11,000,000,000 121,546,961 HN
181487 TRIEU NGOC THUY 15,080,000,000 14,508,674,033 HN
544764 NGO ANH DUC 26,801,564,865 14,176,719,798 HN
751036 PHAM THI HOA 10,000,000,000 4,252,288,874 HN
372223 PHAM NGOC TOAN 29,488,674,033 15,495,215,556 HN
917270 NGUYEN VU THANH 12,911,890,151 6,926,780,071 HN
352359 NGUYEN LONG THANH 19,929,580,000 33,736,374,771 HP
473134 NGUYEN VINH THANH 18,594,916,213 7,044,183,611 HN
3634 ONG BUI NGOC LOI 18,482,648,620 16,296,439,717 HN
555830 TRAN TUYET NGAN 9,966,825,000 17,200,000,000 HN
162669 LUONG TIEN NAM 10,047,928,286 5,176,645,833 HN
830053 TRAN HUY HOANG 13,091,569,802 13,997,650,224 HN
449628 NGUYEN THI THANH VAN 28,062,411,091 15,090,625,000 HN
230724 NGUYEN QUANG LAP 14,969,816,324 20,743,180,098 HN
275090 NGUYEN THI NGOC OANH 14,834,171,271 8,122,875,000 HP
49216 ONG VU TRUNG THANH 8,500,000,000 7,338,229,448 HN
685327 NGUYEN MANH SON 12,071,000,000 23,550,480,000 HN
522368 NGUYEN TRUNG HIEU 24,000,000,000 10,757,416,667 HN
914218 NGUYEN THI PHUONG QUAN 29,625,000,000 22,040,828,729 HN
582029 VU BA THANG 30,950,000,000 12,767,845,304 HP
931048 NGUYEN NGOC QUYNH 8,028,289,475 7,479,085,825 HN
142331 NGUYEN HOANG OANH 17,425,401,166 20,025,535,346 HN
885250 NGUYEN QUI CUONG 18,819,212,500 36,600,000,000 HN
25813 ONG HOANG VAN CUONG 23,583,275,864 15,723,798,745 HN
498170 LE THI KHANG 13,971,108,404 16,943,049,000 HN
499782 NGUYEN THI LE HANG 31,642,751,381 32,530,000,000 HN
749844 LUU VIET LUYEN 11,052,097,222 21,743,408,716 HN
295867 DANG LAN DUNG 14,756,685,083 18,802,000,000 HN
24391 ONG NGUYEN VAN THANG 10,097,449,925 9,657,432,363 HN
377303 NGUYEN VAN QUANG 14,438,833,785 7,918,628,569 HN
39598 ONG HOANG AN BIEN 8,600,000,000 8,552,486,188 HN
917719 TRAN NGOC DAC 20,806,375,873 10,858,000,000 HN
17863 ONG TRUONG DUC MANH 10,110,770,833 6,281,691,529 HN
591728 DAO THI TAM 8,120,000,000 6,146,655,763 HN
641897 DO THI THUY KIEU 43,550,944,444 58,643,153,958 HN
4545 ONG VU CONG HUNG 26,000,000,000 12,439,833,333 HN
925859 PHAM ANH TUAN 17,790,000,000 5,045,819,760 HN
470447 NGUYEN NGOC DINH 17,700,000,000 18,587,210,608 HN
322522 VU QUOC HUY 14,654,380,327 14,866,499,171 HN
566375 NGUYEN DINH DUNG 11,314,828,840 19,000,000,000 HN
342238 VU NGOC TRANG 10,060,250,000 17,200,000,000 HN
882121 NGUYEN HUNG MANH 76,853,760,385 78,444,558,246 HN
171405 NGUYEN CONG DUC 64,593,194,344 62,487,393,876 HN
405862 HO HA THANG 14,340,804,167 27,023,966,005 HN
43608 BA TRAN THI THANH THUY 8,580,000,000 1,350,331,492 HN
4174 ONG DANG NGOC CHUYEN 22,239,531,765 43,226,968,608 HP
735640 NGUYEN THANH VINH 20,257,833,333 37,430,231,990 HN
138226 MAI THE DUNG 15,283,035,355 13,700,910,042 HN
834642 NGUYEN DUC THANH 29,996,685,083 47,100,000,000 HN
231632 PHAM CHI THANH 14,968,827,017 12,455,005,628 HN
473127 NGUYEN THUY NGA 31,979,354,892 17,456,428,465 HN
49030 ONG TRAN BAO TOAN 15,522,450,000 3,020,050,000 HN
337258 NGUYEN DINH SON 62,956,682,676 50,334,166,667 HN
181811 NGUYEN THI THANH HUONG 11,606,629,834 18,400,000,000 HN
331005 THAI THI LAN PHUONG 18,330,000,000 17,980,346,886 HN
385574 DAO DUY PHONG 17,741,570,977 9,059,055,000 HN
713647 UONG THI HAI YEN 42,000,000,000 26,272,568,000 HN
169393 PHAM NGOC MAU 11,115,656,299 5,752,965,972 HN
7773 ONG PHUNG QUOC AI 16,854,500,000 16,740,088,398 HN
4538 BA NGUYEN THI MINH NGUYET 54,341,153,000 55,365,000,000 HP
410190 NGUYEN MINH PHUONG 28,767,317,375 26,597,332,196 HN
731571 NGUYEN MAI OANH 57,865,834,254 69,224,000,000 HN
930409 NGUYEN MANH NHAT 12,056,533,333 23,246,408,840 HN
459185 NGUYEN THI THU HA 14,120,000,000 3,018,000,000 HN
7086 ONG VU ANH SON 11,124,226,519 11,520,000,000 HN
643975 CAO TUAN PHONG 158,980,246,972 202,527,777,778 HN
937667 NGUYEN QUANG DAO 11,143,750,000 24,398,857,047 HN
105797 PHAM QUANG KHANH 11,130,000,000 10,784,861,878 HN
14126 ONG LUONG MINH CONG 20,120,000,000 39,312,000,000 HN
906131 VU DUY KHOI 12,944,804,926 6,936,088,579 HN
26658 BA TRAN THI HONG VAN 16,000,000,000 5,756,222,400 HN
367097 NGUYEN THI MAI HUONG 12,579,779,006 6,615,779,444 HN
331705 NGUYEN KIM NGOC 14,618,784,530 14,700,000,000 HN
2869 ONG CAO MINH TIEN 17,050,000,000 10,044,777,778 HN
398706 HOANG MINH HONG 100,250,000,000 131,123,416,667 HN
524099 NGUYEN MINH OANH 13,881,700,757 15,258,028,885 HN
21745 ONG NGUYEN VAN SY 16,196,600,000 30,748,212,037 HN
1658 ONG NGUYEN DUC QUANG 9,500,000,000 8,509,447,514 HN
770440 NGUYEN TRONG GIA 48,579,000,000 30,180,000,000 HN
4621 BA DO THAI HA 9,350,000,000 2,539,475,138 HN
584303 DO THI TUYET MAI 23,348,888,888 11,647,689,138 HN
4359 BA DO THI THU THAO 9,961,608,334 5,530,708,333 HN
4170 ONG DO VAN THANG 39,234,494,923 35,560,594,776 HN
642739 TRAN MINH THONG 23,311,049,724 12,069,700,000 HN
724530 DAO ANH TUAN 22,433,701,657 19,000,000,000 HN
611138 CHU HOANG ANH 60,258,333,333 71,602,209,945 HN
471422 VU THI PHUONG THAO 12,281,767,956 11,000,000,000 HN
211795 NGUYEN THI VAN HANH 15,000,000,000 5,017,500,000 HN
150113 NGUYEN VAN HUONG 8,375,000,000 6,592,906,264 HN
613374 NGUYEN THI PHUONG THAO 11,973,124,911 12,621,045,974 HN
280358 NGUYEN CONG TAM 17,350,000,000 10,061,666,667 HN
690221 KHONG THI HANG 22,530,331,600 10,852,500,000 HN
915932 TRAN MAI LONG 12,921,100,000 24,920,533,900 HN
315016 LE THI LIEN 25,000,000,000 12,727,747,600 HN
462621 NGUYEN THI NGOC LAN 14,099,447,514 14,200,000,000 HN
848952 VO KIM OANH 10,058,211,111 17,509,926,214 HN
7750 ONG HOANG DUY TIEN 10,972,801,956 12,365,168,962 HN
45597 ONG MAI VAN NINH 15,630,000,000 8,551,000,000 HN
871549 NGUYEN QUANG HUY 23,228,754,604 60,000,000,000 HN
493024 DOAN VAN ANH 49,198,699,859 45,790,777,839 HN
264538 NGUYEN VAN NGUYEN 14,869,380,663 8,159,187,500 HN
119517 LE NGOC NGAN 10,062,861,111 10,000,000,000 HN
829 BA NGUYEN THI HA LINH 17,162,525,574 10,044,777,778 HN
30758 ONG NGUYEN PHUONG DONG 15,868,592,732 16,091,245,214 HN
172520 TRAN LINH CHI 18,108,000,000 32,793,238,701 HN
43343 ONG TRAN THANH SON 11,700,000,000 11,662,914,293 HN
102118 NGUYEN DUC QUANG 10,064,083,333 16,996,122,872 HN
302480 TRAN THI TU 18,735,000,000 16,467,949,890 HN
26257 ONG NGUYEN MANH HOA 16,000,000,000 11,016,574,586 HP
13737 ONG VU VAN SOI 16,592,392,000 16,938,414,507 HN
25902 ONG TRAN DINH HUONG 8,700,000,000 8,680,105,801 HN
887722 BUI THI QUYEN 13,000,000,000 5,037,500,000 HN
844529 NGUYEN THI XUAN 21,622,486,188 11,022,902,425 HN
369676 DAO HOANG CUONG 8,200,000,000 6,570,718,232 HN
9766 BA DAO THI TU 16,746,080,000 31,081,435,506 HN
540209 NGUYEN VAN LONG 12,014,533,333 1,106,416,667 HN
417001 VU THI GIANG 11,139,384,486 5,852,580,000 HN
123753 DUONG VAN TAM 25,214,220,158 25,511,225,643 HN
362857 TRAN LE THUY 11,518,832,933 11,600,517,464 HN
470887 DAO VAN BAC 21,736,613,811 11,052,097,222 HN
11151 ONG DANG THANH HAI 10,000,000,000 2,292,329,111 HN
30174 ONG NGUYEN CHINH DAI 15,900,000,000 8,597,149,708 HN
146755 NGUYEN THI HONG THAI 20,123,166,667 37,059,054,039 HN
24847 ONG HOANG MINH HIEN 16,050,000,000 6,019,642,778 HN
745606 ITO ISAO 30,007,655,250 27,200,000,000 HN
7214 ONG TRAN VAN CHANH 16,900,000,000 18,267,969,967 HN
179067 NGUYEN KHAC MINH 15,087,425,579 7,043,701,389 HN
505896 PHUNG MANH PHU 13,945,352,063 7,545,187,500 HN
174236 DAO NGOC CANH 22,164,708,997 11,113,502,648 HN
12444 ONG MAI VAN TIEN 16,626,287,503 9,555,020,833 HN
449122 TRAN VU MINH HAI 11,479,379,006 6,036,000,000 HN
877922 NGUYEN XUAN SON 13,000,000,000 3,220,994,475 HN
222891 LE HOANG ANH 55,000,000,000 28,941,219,444 HN
164129 NGUYEN NGOC HUNG 15,131,750,000 28,743,938,565 HN
475527 DO NGOC OANH 14,009,553,315 15,431,028,669 HN
48988 ONG LY THE HOA 15,523,325,276 8,653,320,000 HN
830372 LE HUU HONG 13,091,569,802 7,037,070,833 HN
387217 VU VAN PHU 24,900,000,000 10,869,000,000 HN
18830 ONG DOAN QUOC BAO 16,381,426,059 21,759,850,000 HN
20923 BA PHAN THI BINH NGHIA 11,800,000,000 5,731,420,000 HN
395730 LUU THI THUY TRANG 29,090,000,000 14,083,183,333 HN
160157 TRAN DINH TU 10,061,827,778 20,234,810,898 HN
566750 NGUYEN THE VINH 303,791,666,667 269,558,447,265 HN
162970 NGUYEN VAN DOANH 34,350,000,000 20,116,666,667 HN
41 ONG NGUYEN THANH CONG 9,527,000,000 7,345,939,227 HN
333011 NGO VAN HUNG 21,327,562,935 10,896,435,999 HN
12088 BA LE THI HOA AN 16,656,000,000 7,238,363,344 HN
704874 NGUYEN MINH CHUNG 30,150,000,000 39,197,731,918 HN
450927 NGUYEN THI MINH NGUYET 12,051,475,047 6,286,104,444 HN
166955 VU SY MANH 15,115,203,946 9,053,862,500 HN
111911 NGUYEN NAM HAI 17,700,000,000 10,259,075,000 HN
822488 PHAM THI THUY NGA 13,098,541,747 7,038,500,000 HN
24154 ONG NGUYEN DUC LONG 10,097,695,127 5,429,152,423 HN
326479 LE HOANG 10,060,277,778 18,130,593,750 HN
336035 BUI HOANG TUAN 48,312,633,562 49,788,195,003 HN
14867 ONG VU VAN PHU 12,634,038,611 8,895,856,456 HN
13988 BA NGUYEN THI THANH DUNG 9,966,825,000 16,938,165,746 HN
795168 TRAN THI PHUONG HOA 18,935,021,625 20,688,303,043 HN
554761 LE THI THU PHUONG 12,446,243,094 6,529,799,390 HN
39631 ONG NGUYEN ANH DUONG 9,970,000,000 209,944,751 HN
34038 ONG TRAN XUAN HOA 8,620,000,000 5,493,387,326 HN
366604 NGUYEN THI HOANG PHUONG 27,693,383,286 46,898,517,238 HN
157966 HOANG THI ANH VAN 11,626,122,222 10,037,631,553 HP
22791 ONG LE NGOC TU 36,754,201,892 29,534,343,552 HN
514461 VU THANH CONG 13,909,000,000 18,502,110,497 HN
24213 ONG TRAN QUY THANG 8,743,833,047 9,546,434,288 HN
340975 DUONG BAO NGOC 14,555,913,457 8,036,166,667 HN
429169 NGO TIEN DAT 14,257,036,756 7,729,746,852 HN
734942 VU MINH PHUONG 9,973,892,900 15,451,000,000 HN
695421 NGUYEN VAN MANH 13,260,372,641 12,790,816,503 HN
17367 BA NGUYEN THI HOA 9,991,859,301 5,424,569,444 HN
1249 BA PHAN THI HIEN 17,138,676,929 11,466,025,000 HN
10600 ONG NGO TIEN DAT 9,150,000,000 7,559,116,022 HN
769874 NGUYEN THI THU THUY 13,128,600,000 13,114,364,810 HN
28019 ONG MAI NGOC NAM 9,600,000,000 720,994,475 HN
597492 DINH THI THUY HAI 24,647,347,000 21,810,357,348 HN
302713 NGUYEN NGOC LONG 14,719,337,017 8,049,600,000 HN
351053 LE TRIEU DUONG 11,520,000,000 5,845,736,139 HN
399915 TRINH THI THUONG 14,368,100,688 16,680,322,778 HN
42784 ONG TRINH HONG SON 15,717,770,092 8,757,833,333 HN
35085 BA NGUYEN THI DUNG 10,080,083,531 9,813,352,011 HN
381901 BUI HA TRUNG 17,359,028,863 18,758,011,668 HN
22239 ONG QUACH XUAN DONG 25,500,000,000 25,676,932,316 HN
15118 ONG TRAN VAN DUONG 16,540,000,000 1,005,625,000 HP
713518 NGUYEN THANH HUYEN 47,340,677,758 41,391,314,110 HN
102563 NGUYEN THI NGUYET 10,064,083,333 18,141,917,162 HN
675256 NGUYEN SINH CONG 17,400,000,000 15,764,640,884 HN
105422 NGUYEN BA LONG 35,492,057,374 20,094,722,222 HN
550935 DO TUAN ANH 11,339,820,114 6,026,866,667 HN
2843 BA NGUYEN THI KIM THOA 9,416,200,000 7,926,039,015 HN
25419 BA NGUYEN THI LE HANG 36,700,000,000 17,054,894,259 HN
140314 DANG THI NGA 15,257,168,923 16,400,000,000 HN
732218 NGUYEN THI THUAN 13,185,292,738 7,042,291,667 HN
809361 NGUYEN KHAC LUYEN 125,000,000,000 127,342,541,436 HN
17181 ONG LE TUAN HAI 16,467,000,000 2,167,622,222 HN
695911 TO XUAN THANH 18,425,859,662 10,092,347,222 HN
603464 TRUONG XUAN DANH 27,793,660,116 15,090,625,000 HN
843821 DUONG NGOC HA 11,947,454,488 9,909,813,239 HN
8029 BA NGUYEN HONG HA 16,850,000,000 9,327,600,000 HN
17149 ONG DANG PHAN DUNG 10,001,986,111 17,345,000,000 HN
29280 BA NGUYEN THI LAN HUONG 8,681,703,826 7,710,074,382 HN
32561 ONG PHAM VAN THUAN 15,817,144,656 8,928,012,917 HN
335020 TRAN ANH TU 21,400,000,000 10,726,327,499 HN
2187 BA TRUONG NGUYEN PHUONG 47,100,000,000 15,644,325,000 HN
19583 ONG VU PHUC TOAN 11,017,777,778 19,800,000,000 HN
909536 LUU NGOC KHANH 21,023,346,893 24,385,001,608 HN
71 ONG LE VIET CUONG 17,199,447,514 10,046,222,222 HN
141769 NGUYEN NGOC HUNG 15,244,143,390 31,450,961,775 HN
411201 NGUYEN XUAN THUY 14,305,495,575 7,774,834,615 HN
469108 LE DUC THUAN 19,334,818,218 6,801,382,083 HN
299753 NGUYEN NGOC THACH 10,020,000,000 3,949,312,833 HN
588776 TRAN QUANG TUYEN 43,862,121,956 43,377,567,973 HN
211266 DOI THI KIM THOA 25,093,750,000 44,305,123,736 HN
16087 BA DO THI NGHIA 16,497,376,212 9,353,940,000 HN
929147 VO THI HONG HA 12,877,666,466 6,850,215,278 HN
14113 ONG NGUYEN XUAN HAO 10,122,107,612 7,245,525,000 HN
13512 BA TRAN THI MAI DUNG 10,126,000,000 6,594,198,895 HN
836764 BUI VIET THANG 20,000,000,000 20,613,333,333 HN
17255 ONG TRINH VIET TIEN 10,112,757,143 11,699,329,011 HN
704830 PHAN THI BICH LAN 18,647,188,857 10,057,083,333 HN
830265 PHAM ANH LINH 29,382,471,608 15,067,166,667 HN
368755 DO THI THU THUY 14,487,600,000 35,357,200,036 HN
447096 HOANG TUAN KIET 14,178,155,768 17,609,940,686 HN
569153 NGUYEN THI TUYET 22,328,393,749 18,472,584,430 HN
777633 HA DINH NIEN 19,991,549,375 16,879,864,224 HN
35766 BA HOANG THI NGOC HUONG 15,805,296,265 8,897,280,865 HN
698864 NGUYEN THI LAN ANH 20,682,727,017 10,852,500,000 HN
619284 LUU VAN DUC 23,345,281,806 12,070,500,000 HN
13057 BA NGUYEN THI NHUAN 16,604,634,141 7,827,617,642 HN
584548 DAO HAI HUNG 21,000,000,000 - HN
811715 NGUYEN TIEN DUC 10,058,211,111 18,285,549,925 HN
100591 LE VAN RONG 8,500,000,000 3,334,254,144 HN
902759 HOANG THI HA 29,661,404,386 32,255,912,000 HN
325532 LE XUAN HAI 14,644,475,138 15,150,000,000 HN
656138 HOANG THAI DUONG 30,311,248,633 14,790,037,500 HN
19476 ONG PHAM THANH LONG 16,300,000,000 13,607,458,564 HN
135677 NGUYEN MANH HUNG 140,942,818,750 123,466,026,621 HN
218355 NGO SY TUAN PHUONG 12,450,514,753 14,460,446,889 HN
553723 NGUYEN VAN TAM 11,337,833,433 10,139,875,944 HN
765576 NGUYEN HOANG TRUNG 10,041,666,667 17,285,088,394 HN
185999 NGO THI THU HUONG 21,759,850,000 16,381,426,059 HN
765495 TRAN THI MINH XUAN 13,140,000,000 11,288,950,276 HN
162333 VAN NGOC THINH 18,817,660,000 9,055,025,000 HN
286191 DUONG THI BAN 14,782,928,177 15,875,000,000 HN
867009 DO TRUNG HIEU 21,100,000,000 10,849,138,889 HN
451122 PHAM THI DIEM THANH 11,049,255,556 21,716,284,689 HN
350084 DINH XUAN THINH 19,757,060,773 10,577,875,000 HN
532227 NGUYEN TUAN HUNG 21,006,506,913 18,887,200,867 HN
909546 NGUYEN NGOC NAM 23,877,234,664 24,746,046,313 HN
704633 DAO TRUNG QUAN 13,238,005,000 11,138,708,517 HN
707785 KEN ARAI 21,193,282,723 10,884,444,444 HN
616011 HOANG THI ANH THU 11,257,977,901 10,798,800,000 HN
100880 HOANG HOA ANH DUC 10,000,000,000 13,242,875,489 HN
757362 LE NGOC DUNG 23,021,341,408 10,420,083,333 HN
260904 VU HAI LONG 11,575,000,000 6,026,866,667 HN
613644 NGUYEN MANH HUNG 20,962,022,582 5,182,000,000 HN
11388 ONG NGUYEN MINH DUC 24,130,526,862 12,393,450,000 HN
681809 PHAM QUANG HUNG 13,325,000,000 6,945,573,611 HN
20892 ONG TRAN VAN TRUNG 8,861,000,000 8,953,247,756 HN
40178 BA VU THI NGA 36,047,697,438 20,089,555,556 HN
4074 ONG THAI HONG QUAN 9,365,081,890 9,143,573,150 HN
326877 NGUYEN VAN SINH 21,500,000,000 20,241,327,072 HP
43911 ONG TRAN ANH TU 11,060,958,333 19,147,635,415 HN
784621 NGUYEN KHANH DUONG 20,700,000,000 15,102,593,942 HN
34217 ONG NGUYEN VAN VINH 28,343,093,923 26,400,000,000 HN
740135 NGUYEN HUU CHIEU 22,828,694,425 22,360,050,419 HP
19206 ONG PHAM DUY HIEN 16,351,668,554 16,300,000,000 HN
22555 BA PHI THI THU HIEN 8,800,000,000 7,677,900,552 HN
103791 DANG THI KIM 23,539,359,106 7,453,450,000 HN
703718 NGUYEN THI KIM NGAN 21,184,000,000 11,566,125,000 HN
234859 NGUYEN VIET LAM 14,947,141,022 13,650,000,000 HN
44603 ONG NGUYEN CHI PHUONG 8,558,340,342 6,688,556,818 HN
25757 ONG HOANG NHAT VU 8,700,000,000 4,958,011,050 HN
440279 VU HONG BICH 17,570,081,666 50,952,554,798 HN
43267 BA LE HONG TAM 17,337,092,359 10,047,361,111 HN
19913 ONG PHAM THANH NGU 10,104,606,944 6,218,400,000 HN
707758 HOANG THI TUYET NHUNG 47,340,677,758 21,169,983,600 HN
15120 BA DAO THI QUYNH CHAU 37,895,000,000 20,004,027,778 HN
716721 NGUYEN HUY HOANG 17,933,701,657 10,060,966,667 HN
629035 HOANG THI LUONG HOA 52,000,000,000 51,712,707,182 HN
411427 CHU BA TIEN 18,743,000,000 9,530,828,729 HN
854175 DANG VAN HUNG 21,088,397,790 10,864,800,000 HN
686437 NGUYEN QUOC DAT 20,715,555,556 39,578,929,331 HN
531120 NGUYEN LY MINH DUC 13,857,606,859 7,463,955,707 HN
563718 NGUYEN THI HANG 17,638,287,293 10,060,000,000 HN
9344 ONG TRAN MINH HOAN 16,776,287,293 16,950,000,000 HN
718896 LE KHANH LINH 10,000,000,000 12,265,226,421 HN
103512 NGUYEN ANH TRI 15,460,000,000 35,736,396,962 HN
430831 HOANG KIM BINH 98,221,920,977 101,201,111,111 HN
44354 BA PHAM THUY HANG 202,402,222,222 171,478,383,616 HN
282898 LE THI THU HA 20,555,000,000 10,091,639,518 HN
668897 PHAM VAN VIEN 11,233,765,166 5,934,170,833 HN
693692 NGUYEN LE DONG 9,600,000,000 5,207,513,439 HN
505385 TRAN MANH TU 19,308,589,171 10,358,944,444 HN
906875 VU TIEN TRUNG 20,000,000,000 552,486,188 HP
897554 VO THI THANH TUYEN 12,494,475,138 15,750,000,000 HN
430209 CHU THI THUY 20,743,180,098 14,969,816,324 HN
3105 ONG HOANG TRI DUNG 39,447,959,016 50,301,250,000 HN
299592 PHAM ANH TU 11,557,857,895 6,390,798,750 HN
18325 ONG DINH VAN PHUC 22,873,884,527 22,522,534,952 HN
871544 BUI THI THU HANG 23,240,000,000 19,447,046,870 HN
404220 DO TUAN VIET 14,350,000,000 7,544,425,000 HN
7447 ONG NGUYEN KHAC DUNG 16,894,416,319 15,484,903,229 HN
1753 ONG NGUYEN XUAN TRUONG 21,957,423,956 18,925,000,000 HN
655861 PHAM VAN LY 13,396,389,900 12,995,804,280 HN
655480 DINH THI MUI 53,094,858,193 45,293,444,270 HN
108326 PHAM THI DIEP ANH 15,424,008,033 15,091,764,273 HN
517394 PHAM MINH HA 11,377,508,267 6,090,480,000 HN
400337 NGUYEN ANH TUAN 14,368,100,688 7,868,812,497 HN
723 BA TRA LIEN HOA 17,165,380,528 29,676,000,000 HN
7089 ONG TRAN DUC HIEP 9,279,000,000 9,427,392,265 HN
425066 LE HONG THAI 51,388,340,000 50,774,593,153 HN
840048 NGUYEN BANG VIET 9,986,187,845 10,500,000,000 HN
510317 NGUYEN PHUONG NHUNG 18,532,959,341 18,207,378,872 HN
19364 ONG NGUYEN CHI NGHIA 16,320,409,093 9,353,627,267 HN
106483 TRAN MINH DUNG 11,674,629,834 12,194,000,000 HN
20238 ONG PHAM CHI HOA 8,893,049,534 6,086,318,133 HN
582964 BUI MINH CUONG 17,666,534,617 32,181,767,956 HN
13926 ONG CHU VAN TRUONG 37,979,472,222 54,341,153,000 HN
850011 NGUYEN THI THANH HUNG 19,420,000,000 17,441,270,718 HN
9568 ONG BUI NHU NGOC 9,965,595,307 5,965,850,990 HN
177068 NGUYEN THI HONG VAN 19,513,759,543 10,047,361,111 HN
33197 BA PHAM THY THO 18,186,399,448 10,075,000,000 HN
928371 NGUYEN QUOC HUY 17,992,445,779 19,400,897,169 HN
354436 NGUYEN THE DUNG 21,754,664,353 11,056,375,000 HN
16675 ONG NGUYEN THANH NAM 12,633,067,746 10,898,000,000 HN
531517 NGUYEN TUAN ANH 60,851,442,000 12,573,437,500 HN
682085 NGUYEN HONG HAI 58,755,000,000 40,243,333,333 HN
201494 TRAN THI THU TRANG 34,000,000,000 19,723,788,311 HN
317389 TRAN LE MINH 20,120,500,000 36,700,000,000 HN
766948 PHAM THI HUONG 17,445,931,819 8,111,234,625 HN
514074 LA QUANG HANH 12,198,713,719 10,975,495,225 HN
29254 BA PHAN THI THANH NGA 11,756,430,000 5,245,355,556 HN
29739 ONG TRAN TUAN ANH 10,039,222,222 2,849,524,639 HN
24627 BA DO THI THU HANG 9,537,357,690 9,389,343,572 HN
637045 TRUONG MINH PHUONG 21,696,581,387 23,211,278,875 HN
189380 NGUYEN THI SIM 15,055,125,000 11,138,940,442 HN
301697 HA VAN QUANG 14,723,906,541 8,050,151,111 HP
469142 NGUYEN HONG QUANG 17,808,839,779 19,000,000,000 HN
21962 BA VU THI MINH THU 8,816,042,559 5,536,194,678 HN
921902 PHAM LAN HUONG 20,297,571,050 17,523,830,444 HN
22069 BA HOANG THI THANH BINH 11,790,000,000 10,411,491,713 HN
464350 TRAN HUNG 17,783,072,941 30,000,000,000 HN
291615 BUI THI MINH PHUONG 14,770,277,562 6,988,714,183 HN
697579 NGO HAI KHUONG 10,044,652,906 5,029,708,333 HN
17071 ONG VU XUAN HA 9,000,000,000 8,838,674,033 HN
100593 NGUYEN NGOC QUAN 10,064,250,000 21,062,713,425 HN
1776 BA PHAM THUY QUYNH 9,489,000,000 8,580,756,906 HN
345231 PHAM CHINH TRUNG 28,831,000,000 14,080,500,000 HN
284324 DO HOAI DONG 14,791,140,555 8,036,977,778 HN
562312 PHAM THI MAI HUONG 90,997,010,722 90,000,000,000 HN
611673 NGUYEN MANH DUNG 30,766,395,290 9,662,891,306 HN
255772 PHAM NGOC TOI 14,875,519,337 13,968,600,000 HN
606447 DOAN THANH LAM 9,883,730,006 8,969,850,481 HN
142157 HA VAN QUYET 34,850,000,000 14,085,050,000 HN
785891 NGUYEN TUAN ANH 11,074,007,500 9,610,610,093 HN
866973 TRAN DANH TRONG 24,031,900,323 12,275,640,000 HN
2590 ONG NGUYEN CONG DOAN 17,073,805,988 17,024,487,321 HN
502252 PHAM QUANG HUY 24,754,423,218 17,179,520,952 HN
264513 DAM VAN HUY 25,073,233,509 12,503,613,333 HN
1159 ONG TRAN LONG 23,183,799,354 26,257,663,513 HN
16334 ONG NGUYEN XUAN THANH 18,988,397,790 25,200,000,000 HN
9873 BA NGUYEN THI DIEM THUY 10,953,598,923 7,069,682,166 HN
892798 NGUYEN THUY LINH 18,600,000,000 4,200,000,000 HN
10261 BA BUI THI PHUONG ANH 11,028,442,414 5,728,550,694 HN
23679 BA DANG THI HUONG 8,762,786,764 6,613,506,810 HN
284362 LE THI MINH PHUONG 14,790,037,500 30,311,248,633 HN
469277 TRAN TUAN ANH 18,594,509,905 8,446,750,000 HN
16055 ONG NGUYEN HOANG HA 37,829,452,555 23,745,399,125 HP
23022 BA VU LE THU TRANG 8,800,000,000 8,416,290,105 HN
25513 BA KIEU THU HUYEN 8,710,000,000 8,661,878,453 HN
839683 NGUYEN THI PHUONG ANH 21,578,810,359 22,433,689,376 HN
17927 BA NGUYEN THI LAN ANH 10,109,000,000 9,119,812,155 HN
756883 PHAM THI HONG THUY 29,457,760,892 35,576,745,068 HN
36386 BA DINH THI THUAN 15,796,327,546 14,045,998,910 HN
281668 DAO XUAN DU 25,024,169,051 25,379,915,789 HN
379 ONG NGUYEN QUOC VIET 26,457,845,304 29,090,000,000 HN
432097 VU THI MY TRANG 14,240,883,978 7,728,796,352 HN
586504 TRUONG THI THANH HUYEN 20,688,303,043 10,339,279,444 HN
712881 NGUYEN TAT PHU 17,577,348,066 10,059,583,333 HN
788051 DO BICH THUY 18,386,371,426 21,216,186,667 HN
19363 BA NGUYEN THI MINH TUE 10,105,032,867 5,328,752,500 HN
876185 NGUYEN MINH THANH 10,057,916,667 17,496,408,840 HN
280948 NGUYEN THU OANH 14,800,000,000 11,817,234,455 HN
298961 DAO MANH HUNG 11,557,857,895 12,177,565,929 HN
40172 ONG NGUYEN CHI TUAN 15,739,697,404 7,512,238,937 HN
122942 DO VAN DUNG 15,350,000,000 11,779,056,525 HN
266298 LE THI LIEN PHUONG 9,990,316,645 11,197,243,104 HN
465511 NGUYEN THU TRANG 11,432,000,000 5,411,819,444 HN
337816 NGUYEN THI THANH HAI 22,196,685,083 27,700,000,000 HN
27 BA NGUYEN THI THOA 26,510,000,000 27,130,678,204 HN
932362 PHAM THANH PHUONG 12,871,546,583 13,845,121,842 HN
44788 ONG MAC HOANG ANH 10,074,883,061 10,900,000,000 HN
822460 NGUYEN THE HUNG 27,954,361,500 22,470,021,691 HN
332943 LE DUY THANH 10,039,222,222 4,450,730,510 HN
384352 PHAM QUOC TUAN 10,054,000,000 10,187,071,823 HN
664698 PHAM NGOC HUNG 13,360,000,000 5,227,702,572 HN
15301 ONG NGUYEN VIET ANH 21,450,000,000 10,075,000,000 HN
134638 PHAN NGOC TUONG 10,062,430,556 18,023,618,785 HN
435477 MA THI THU NGA 12,558,704,722 14,125,641,662 HN
22476 ONG NGUYEN TRUONG BAC 16,165,000,000 13,088,788,600 HN
923703 NGUYEN VAN MANH 21,850,679,558 11,064,441,667 HN
14629 ONG DANG MINH TOAN 16,563,881,423 16,583,400,000 HN
26774 BA TRIEU THI KIM YEN 11,760,580,111 11,815,000,000 HN
6199 ONG NGUYEN DINH HUNG 25,956,898,695 32,698,005,958 HN
13834 ONG NGUYEN VAN VUONG 10,123,128,161 10,212,522,167 HN
17816 ONG DO XUAN HANH 16,442,541,436 19,460,000,000 HN
507777 NGUYEN MY HUONG 11,387,461,710 6,034,250,000 HN
16694 BA CHU THI PHUONG DONG 9,000,000,000 49,723,757 HN
471438 LE THANH THUY 11,409,740,085 23,650,000,000 HN
456037 DANG THANH TUNG 24,823,827,563 19,433,168,936 HN
6144 BA VO XUAN HUE 65,544,586,000 61,098,892,286 HN
2548 ONG HOANG HA 39,586,625,044 14,086,216,667 HN
3656 ONG DO TRUNG KIEN 22,137,397,434 11,102,473,048 HN
231664 DOAN VAN TUYEN 11,588,828,654 6,039,750,000 HP
149758 NGUYEN THI ANH THUY 11,635,801,676 6,055,870,963 HP
331463 NGUYEN KHAC DONG 8,230,029,556 7,872,310,018 HN
861474 NGUYEN DINH QUANG 13,035,469,993 12,797,772,053 HN
248929 VU THI NGOC ANH 14,915,966,851 15,180,000,000 HN
6459 ONG TONG HUY MAN 9,300,000,000 4,524,839,779 HN
105756 LE THUY HUONG 11,108,650,608 10,950,000,000 HN
384064 TRAN THI THANH THUY 14,422,327,109 7,903,770,833 HP
692006 HA THE DUONG 11,204,739,477 11,050,921,785 HN
425630 CHU TRUONG GIANG 32,207,017,963 17,679,215,000 HN
183356 DOAN VAN CUONG 15,076,487,991 12,465,538,959 HN
833421 THAI THANH NGA 8,050,000,000 3,743,093,923 HN
29263 ONG AN CHI HOANG 10,092,000,000 5,372,741,792 HN
22541 BA DO THI THU HA 36,834,032,500 15,350,988,111 HN
69 ONG HOANG HUY HA 17,199,447,514 17,300,000,000 HN
652681 DONG THI HUONG HIEN 11,238,347,222 31,000,000,000 HN
38414 ONG NGUYEN HUY TUA 101,277,777,778 109,495,994,471 HN
865656 PHAM THI THU THUY 56,686,029,542 61,760,000,000 HN
462244 TRAN DUC TRUNG TIEN 79,984,699,107 12,076,505,333 HN
561283 VU VAN DIEN 70,884,722,222 76,823,000,000 HN
173956 MAI HONG ANH 53,558,333,333 70,195,000,000 HN
143 ONG DANG HAI NHA 40,000,000,000 30,417,083,333 HN
254723 PHAM THANH BINH 25,073,233,509 24,518,437,978 HN
567435 HOANG PHUONG HUY 18,524,264,434 16,800,000,000 HN
471513 HOANG THI HUYEN THU 12,438,408,151 5,409,750,000 HN
467028 NGUYEN NGOC ANH 11,419,693,070 10,716,830,419 HN
9484 ONG DO VAN CHAM 9,173,533,907 8,638,785,981 HN
3668 BA NGUYEN CAM TAM 17,000,000,000 16,474,033,149 HN
740190 NGUYEN THANH HUYEN 78,939,300,000 101,102,856,354 HN
318221 TRAN VIET THANG 52,093,055,556 66,600,000,000 HN
934537 NGUYEN THI LAN HUONG 22,386,000,000 11,022,902,425 HN
151501 NGO THI THU HUONG 34,721,449,825 19,295,595,556 HN
660717 NGUYEN THI THANH HOA 13,375,000,000 3,572,262,108 HN
601729 DANG THI HUYEN TRANG 12,508,744,335 6,540,467,917 HN
1163 ONG NGUYEN NGOC TUE 27,890,607,735 15,089,125,000 HN
3259 ONG NGUYEN NGOC DO 11,000,000,000 5,177,916,667 HN
742656 DOI THI HA 19,956,658,562 25,725,572,221 HN
194939 BUI THI BICH LIEN 29,169,085,537 36,834,032,500 HN
585509 NGUYEN BICH THUAN 13,617,596,960 7,021,193,406 HN
37625 BA NGUYEN THI THANH HAI 11,724,854,089 6,125,331,667 HN
704617 VU DOAN HUNG 8,000,000,000 9,680,018,024 HN
174915 VU THANH QUANG 20,128,133,333 35,300,000,000 HN
7706 BA NGUYEN THU THAO 11,091,115,873 5,833,495,000 HN
30272 ONG VU NGOC NHO 25,360,158,190 17,800,609,126 HN
734 BA NGO THI THU HOAI 17,165,380,528 31,697,679,558 HN
295485 QUACH THI HONG NHUNG 28,598,965,790 54,000,000,000 HN
290775 TRAN XUAN ANH 25,006,845,375 12,949,652,778 HN
591342 DUONG VAN TUAN 30,920,000,000 50,759,404,257 HN
44650 BA VU THI LAN ANH 21,324,334,225 10,893,250,000 HN
447143 DO GIA QUYET 14,178,155,768 10,059,583,333 HN
587025 PHAM DAI THANG 18,430,000,000 14,664,872,685 HN
508260 LE HOAI THU 10,060,000,000 17,730,760,357 HN
282563 LE NGOC DIEP 11,562,710,157 6,037,975,000 HN
720573 TRAN DUC TAM 11,060,958,333 21,804,143,425 HN
252898 LE THI HUONG GIANG 8,300,000,000 8,085,082,873 HN
333732 BUI THI KIM HUE 21,203,983,425 10,893,250,000 HN
552792 NGUYEN ANH HIEU 13,742,760,740 11,333,030,144 HN
555431 PHAM TRUNG THUY 19,726,808,499 7,545,312,500 HN
581365 NGUYEN THI THANH MINH 24,670,546,571 23,938,434,374 HN
343984 PHAM THI HANH 21,314,808,928 2,749,197,009 HN
904976 NGUYEN HONG PHUC 12,949,652,778 25,433,899,967 HP
572373 NGUYEN THI VAN 11,286,631,179 11,804,925,247 HN
871553 PHUNG CONG QUAN 23,228,754,604 12,054,250,000 HN
840501 HOANG VIET NGA 20,362,928,177 10,818,111,111 HN
419325 DAM VAN ANH 10,047,268,242 10,191,784,046 HN
445200 TRAN THI HUYEN 12,165,312,149 4,662,228,413 HN
387193 DAO THU HUYEN 8,200,000,000 5,356,724,925 HN
922 ONG CAO ANH TUAN 23,185,853,591 12,038,843,563 HN
104846 HOANG QUANG TUAN 12,600,000,000 7,400,943,145 HN
689502 LANG THI HUYEN 11,962,143,445 10,104,606,944 HN
879988 LUONG THI NGOC OANH 70,816,877,357 74,445,362,868 HN
404830 PHAM HUNG VIET 29,280,000,000 2,577,673,669 HN
626553 PHUNG VIET NGOC 18,763,337,219 10,305,861,111 HN
604874 DO THI HAO 18,102,677,673 10,063,416,667 HN
831468 TRAN LE MAI 21,800,000,000 21,679,558,011 HN
660263 LE ANH DUNG 13,375,000,000 5,991,420,080 HN
21428 BA NGUYEN TUYET LAN 8,829,836,533 10,943,756,685 HN
693849 DANG VAN DOAN 30,180,000,000 48,579,000,000 HN
25111 ONG VO KHANH HUNG 22,516,856,774 16,763,340,489 HN
432013 PHAM THI THUY LINH 18,800,000,000 7,287,532,778 HN
660825 NGUYEN HONG OANH 12,502,861,400 12,689,137,239 HN
704158 VU DUC TRUNG 30,178,250,000 64,734,773,333 HN
26135 BA NGUYEN THI THAO 20,724,583,333 40,786,960,000 HN
1390 ONG TRAN VAN TANG 17,107,069,861 18,593,859,104 HN
912712 DANG TRAN DONG 18,467,292,818 10,141,355,077 HN
6405 ONG NGUYEN MANH THANG 39,080,144,491 41,400,000,000 HN
454654 DUONG THI KHANH VAN 20,606,666,667 43,500,000,000 HN
342116 NGUYEN THI MINH TUYET 33,001,000,000 20,080,000,000 HN
6710 ONG NGUYEN NGOC VINH 16,906,077,348 9,913,719,375 HN
648362 TRAN TUAN ANH 17,887,973,353 17,943,939,872 HN
592241 NGUYEN VAN MINH 18,268,847,625 18,161,349,309 HN
875342 VAN THANH TRUNG 12,500,000,000 5,227,702,572 HN
319857 VAN QUANG DUC 22,720,950,000 41,456,626,890 HN
26310 ONG PHAM SY HAO 10,095,171,139 5,029,291,667 HN
834682 LE THI THANH BINH 17,488,646,409 10,057,916,667 HN
830994 LUONG THI LIEN 11,182,345,927 5,909,916,667 HN
5839 ONG TRAN HUU THONG 10,976,319,144 13,893,100,000 HN
585992 NGUYEN TRONG HIEU 10,000,000,000 9,944,751,381 HN
888394 BUI QUANG NGAN 19,886,000,000 19,138,811,602 HN
656909 NGUYEN THI HONG NGA 20,083,333,333 34,502,274,473 HN
532069 BUI QUOC DAI 11,365,000,000 10,932,679,558 HN
101463 PHI NGOC TUYEN 15,484,783,945 29,483,684,718 HN
319854 NGUYEN TRONG THANG 21,522,099,448 31,600,000,000 HN
849124 NGUYEN HUNG CUONG 13,063,552,571 12,795,137,706 HN
717894 HOANG THI HOA BINH 9,578,962,348 9,424,276,869 HN
157 BA LE THI KIM KHUYEN 17,193,370,166 10,046,222,222 HN
19535 ONG NGUYEN QUANG DONG 11,102,473,048 26,298,826,930 HN
169995 NGUYEN DUC LONG 82,259,918,479 81,011,111,111 HN
509027 VI QUOC TUAN 53,472,093,500 20,721,833,333 HP
14094 ONG TRAN VAN DAT 9,067,858,413 2,581,599,527 HN
397224 TRAN MANH THANG 11,506,223,415 10,776,381,745 HN
173164 TRUONG SY BA 34,171,027,624 20,080,000,000 HN
1789 BA NGUYEN THI QUYNH ANH 55,679,877,692 37,543,105,167 HN
697712 NGUYEN DINH DON 29,502,303,472 25,204,721,685 HN
478684 NGUYEN HONG TUYEN 53,304,166,667 67,734,806,630 HP
18836 BA TRAN THI BICH HONG 16,381,426,059 9,237,900,000 HN
456294 DOAN THI HONG VAN 12,091,453,039 6,313,390,250 HN
775976 NGUYEN THI HUONG TRANG 12,167,500,000 9,836,160,221 HN
385734 VU DUC SY 14,403,314,917 7,896,772,917 HN
2875 BA DANG THI THANH XUAN 11,895,741,962 12,998,000,000 HN
861825 HA VIET HAI 50,638,888,889 68,000,000,000 HN
546500 NGUYEN DUC BIEN 13,775,542,550 8,416,996,085 HN
414157 TRAN THI THU THUY 12,830,939,227 6,779,475,000 HN
16031 ONG PHAM XUAN QUANG 37,853,388,446 20,535,888,889 HN
6071 BA PHAM THI KIM THUY 9,300,000,000 996,132,597 HN
42123 BA TRA THI HOA HUE 8,600,000,000 6,640,883,978 HN
14921 BA DO THI MINH NGOC 46,096,261,818 60,320,911,931 HN
21818 ONG NGUYEN MANH HIEU 16,176,989,598 15,722,775,152 HN
8675 BA NGUYEN KIEU LINH 10,958,563,536 5,709,397,417 HN
19617 ONG DONG TO THUONG 16,296,439,717 18,482,648,620 HN
111053 NGUYEN NGOC THANG 35,481,000,000 13,112,120,800 HN
9832 ONG LE TRUNG DUNG 9,160,733,613 8,987,940,822 HN
6640 ONG TRUNG KHANH NGOC 9,294,816,377 9,260,754,357 HN
571632 TRAN VIET CUONG 31,063,869,871 30,531,236,009 HN
152932 NGUYEN QUOC HUNG 11,065,541,667 20,800,000,000 HN
23018 ONG HOANG QUOC KHANH 12,620,000,000 12,386,850,829 HN
11314 BA DOAN THI NGOC DUNG 16,686,055,617 9,654,800,000 HN
852281 NGUYEN THANH LAM 11,920,707,182 6,215,366,667 HN
671443 DANG HUONG GIANG 69,261,193,370 104,326,800,000 HN
32174 ONG NGUYEN HUU TUAN 36,411,345,890 20,092,444,444 HN
222849 LE KINH LOC 8,300,000,000 8,254,143,646 HN
501830 DO THI HOA 17,798,351,250 46,093,495,253 HN
43085 BA NGUYEN THUY HANG 8,589,339,994 8,234,922,151 HN
370528 Y SA 14,480,301,083 7,955,652,249 HN
600665 NGUYEN TIEN THANH 12,776,200,000 24,882,320,442 HN
234624 VU ANH THUY 83,995,243,878 106,557,675,837 HN
695870 DAO NGOC SON 51,016,574,586 32,640,000,000 HN
916755 NGUYEN THI KIM QUY 29,616,725,000 17,609,237,500 HN
773016 VU THI THUY DUNG 28,000,000,000 15,814,750,000 HN
35559 BA PHAM THI PHONG LAN 15,806,250,907 14,848,588,803 HN
324867 NGUYEN THANH PHUONG 14,645,880,663 18,000,000,000 HN
270035 NGUYEN KIM NHUNG 12,705,050,508 9,969,459,184 HN
21791 BA LE THI NGAN HA 8,824,000,000 7,384,325,967 HN
761236 DUONG THI TUYET 24,000,000,000 15,457,500,000 HN
724545 HO THI HUYEN THUONG 22,986,710,000 12,681,592,398 HN
557273 TONG THI THU HIEN 11,330,569,049 5,736,321,667 HN
167992 NGUYEN THI THU THUY 15,101,254,777 8,306,130,150 HN
631646 DANG HUYEN TRANG 21,312,808,794 19,567,822,312 HN
20243 BA NGUYEN THI NGOC TRAI 16,259,138,678 9,165,841,140 HN
263 ONG TRAN QUOC TRUNG 10,000,000,000 5,414,583,333 HN
650023 LE HOANG LONG 20,868,566,105 10,858,000,000 HN
18427 BA LE THI AI 16,400,000,000 10,872,928,177 HN
480623 HUYNH HUU THO 51,762,077,045 40,137,777,778 HN
22203 BA DO HONG NGOC 11,028,176,796 5,780,833,333 HN
279251 HUYNH DAI THANG 22,433,701,657 11,314,828,840 HN
849004 HOANG THI TUYET NHUNG 19,949,003,533 7,536,319,375 HN
873192 LE PHUONG THAO 13,019,191,904 7,846,470,417 HN
374480 NGUYEN THANH BINH 8,200,000,000 8,154,806,630 HN
909452 NGUYEN VAN SY 11,096,579,280 5,833,962,222 HN
170880 DAO QUANG TUAN 20,541,394,620 10,345,666,667 HN
39407 ONG NGUYEN NGOC HOANG 15,750,000,000 12,494,475,138 HN
503659 DANG DUC TRUYEN 11,398,403,783 6,034,750,000 HN
326977 NGUYEN THI TUYET 12,160,000,000 6,238,173,056 HN
727609 NGUYEN QUOC THAI 13,190,055,249 7,042,375,278 HN
323083 PHAM THI VAN ANH 11,529,031,008 6,036,580,000 HN
598217 TO HUY VU 41,091,139,583 37,853,388,446 HN
3820 ONG YOKOYAMA NORIO 17,000,000,000 7,380,592,000 HN
7702 ONG NGUYEN THANH NAM 16,876,000,000 11,514,917,127 HN
753847 NGUYEN THANH QUANG 28,765,051,524 15,142,325,000 HN
37882 ONG DOAN VAN THANH 25,335,966,491 13,162,280,000 HN
237928 DAO BICH HANH 54,900,000,000 4,334,254,144 HP
42033 BA NGUYEN HOANG LAN 11,979,743,915 12,787,280,000 HN
220851 NGUYEN THE ANH 8,300,000,000 8,380,314,724 HN
733568 VU THI PHUONG LIEN 8,014,178,315 7,451,123,135 HN
507135 VO THI HONG SON 10,055,916,667 17,359,028,863 HP
620258 NGUYEN THI THANH LOAN 42,213,000,000 44,272,800,606 HN
684346 NGUYEN THI THU HUYEN 11,937,750,000 24,147,292,250 HN
201727 BUI MANH CUONG 18,510,000,000 9,051,615,000 HN
644510 LE DUY LINH 20,552,794,640 10,726,916,667 HN
6345 ONG VUONG TOAN TUAN 10,039,299,329 9,485,243,667 HN
554589 HOANG VAN PHUONG 40,492,505,624 20,728,000,000 HN
269 ONG NGUYEN TUAN ANH 26,641,937,463 10,059,833,333 HN
378090 DO THI KHIEN 19,975,646,409 20,902,000,000 HN
707839 KHOA ANH TOAN 18,080,664,782 18,392,113,023 HN
103596 NGUYEN CHI DUNG 8,500,000,000 8,448,618,785 HN
699989 DO HUONG GIANG 19,938,787,381 20,023,207,750 HN
126223 BUI QUOC VUONG 23,500,000,000 18,930,939,227 HN
18640 ONG MAI VAN QUAN 37,537,890,061 13,165,750,000 HN
414759 NGUYEN QUAN HAI 20,682,727,017 21,122,092,500 HN
31630 ONG HOANG NGHIA SUONG 11,749,713,137 6,133,832,168 HN
334775 TRUONG THI THU HIEN 10,000,000,000 150,836,250 HN
478546 TIEU HA GIANG 14,000,000,000 1,856,353,591 HN
49218 BA NGUYEN BICH THU 10,070,000,000 5,345,914,833 HN
9618 ONG DO HUY DAT 16,763,340,489 9,743,434,444 HP
3654 BA LE THI LY 39,282,289,641 38,220,000,000 HN
836210 NGUYEN THI HUE 11,177,898,004 11,143,298,185 HN
226508 VU THU THUY 14,974,768,889 14,057,781,216 HN
402778 PHAM NGUYEN HAI 8,191,928,528 8,027,282,278 HN
822604 NGUYEN THI THANH HUONG 50,952,554,798 32,192,000,000 HP
894607 VU PHUONG LINH 11,140,094,696 5,858,162,889 HN
44110 ONG NGUYEN TIEN DUNG 35,736,396,962 29,448,185,666 HN
489997 DO THI LANG 31,730,000,000 16,270,500,000 HN
42231 BA LE HUONG GIANG 35,943,314,917 34,323,000,000 HN
495278 NGUYEN THI NHUNG 28,039,653,315 15,090,625,000 HN
8971 ONG NGUYEN MANH DIEP 9,199,750,122 7,862,739,417 HN
233605 NGUYEN TIEN SUC 28,500,000,000 19,224,033,149 HN
18079 BA HOANG NHU QUYNH 27,672,006,073 28,462,186,385 HN
884957 TRAN HUNG MANH 17,400,000,000 14,992,265,193 HN
42212 BA PHAM THI VIET HA 8,596,128,601 6,907,974,032 HN
11001 ONG NGUYEN TRONG CO 9,137,000,000 6,969,603,853 HN
705694 TRAN THI MINH 19,344,268,450 10,362,888,889 HN
628991 TRUONG QUOC DUONG 12,254,143,646 6,445,300,000 HN
547200 LE VAN TOAN 11,341,899,413 12,339,167,423 HN
549967 NGUYEN VAN TRUONG 13,749,594,721 7,353,533,333 HN
339124 NGHIEM BIEN CUONG 14,572,968,067 14,045,273,296 HN
686721 DO HUY HUNG 20,101,333,333 35,560,594,776 HN
703101 DO VAN THANG 12,488,729,309 6,537,916,667 HN
334571 LE THI KIM NGAN 10,046,222,222 17,300,000,000 HN
14936 BA QUACH KIM HUONG 20,386,267,656 5,758,495,050 HN
3789 ONG BUI DUY VAN 9,366,261,719 8,173,830,339 HN
908821 TRINH HUY VIET 22,920,994,475 22,500,000,000 HN
579973 NGUYEN VAN TRIEN 30,966,025,900 5,992,708,422 HN
512380 NGUYEN THI HUYEN TRANG 11,380,000,000 11,511,622,136 HN
139694 NGUYEN THANH TUNG 22,658,011,050 11,499,906,898 HN
546829 VU HUY THANG 17,327,090,696 17,429,322,798 HN
742395 PHAM THE VINH 27,587,752,149 26,966,182,701 HN
413967 NGUYEN TUAN TU 18,500,000,000 17,091,160,221 HN
49211 BA NGUYEN THI THIEN HUONG 10,070,000,000 9,733,701,657 HN
16970 BA NGUYEN HUONG TRA 16,467,949,890 9,327,600,000 HN
721647 PHAM THI TUYET 11,201,890,279 4,422,285,857 HN
687703 PHAN THI THANH THUY 13,300,000,000 7,043,108,333 HN
413969 HOANG THE PHUONG 14,305,000,000 6,197,216,667 HN
518658 NGO THI MY HUONG 11,373,485,438 11,436,671,468 HN
17926 ONG NGUYEN XUAN TRUNG 16,435,359,116 32,000,000,000 HN
301302 NGUYEN HAI NINH 68,489,771,571 53,329,583,333 HN
452100 TRAN TUAN ANH 61,839,764,006 62,864,583,119 HN
518737 NGUYEN PHU NGOC TOAN 11,373,485,438 6,033,750,000 HN
20285 ONG PHAM TIEN DUNG 11,089,392,265 5,833,404,354 HN
535896 NGUYEN THUY LINH 10,000,000,000 14,506,061,111 HN
25 ONG NGO HONG DAT 9,527,370,960 9,053,166,246 HN
559706 NGO THUY LINH 56,176,535,185 50,632,940,415 HN
334421 TRAN QUOC BAO 20,172,582,276 10,777,750,000 HN
12791 ONG NGO TUNG QUAN 16,614,911,001 18,739,448,728 HN
586285 HA VAN TIEN 69,224,000,000 57,865,834,254 HP
610752 NGUYEN DUC LE 13,512,998,550 7,037,916,667 HN
101303 LE PHUONG THAO 15,484,903,229 16,894,416,319 HN
336151 NONG PHUONG ANH 14,589,604,713 6,510,028,000 HN
490059 MAI THE HUNG 8,170,000,000 5,120,228,629 HN
43586 BA NGUYEN THI ANH QUYEN 10,012,368,000 17,012,707,182 HN
38747 ONG HOANG NGHIA HA 17,943,939,872 10,060,416,667 HN
566404 TAO DIEU LINH 11,312,000,000 10,668,514,007 HN
13782 ONG DO QUOC BINH 16,591,144,909 6,724,166,667 HN
734818 PHAM QUANG BINH 10,059,166,667 17,532,596,685 HN
520796 LE THI KIM QUY 9,921,724,879 5,410,784,722 HN
918699 TRAN NGOC ANH 22,167,361,821 11,127,905,556 HN
448390 VU DUC QUYEN 14,177,181,683 7,194,637,847 HN
531993 NGUYEN CONG TIEN 10,044,777,778 17,164,184,530 HN
587551 NGUYEN THI HONG XIEM 90,943,193,370 97,577,703,300 HN
361569 QUAN THI THUY 32,755,226,519 51,837,000,000 HN
476086 DO THI KIM LIEN 19,550,000,000 19,310,557,385 HN
912799 NGUYEN DUC PHUC 21,633,551,191 11,064,441,667 HN
785377 BUI THI NGOC DUYEN 20,606,666,667 22,900,538,428 HN
3516 ONG VUONG HONG TRUNG 9,370,880,000 9,074,935,912 HN
403820 PHAM MINH HUE 21,702,000,000 10,860,166,667 HN
598801 LE NHAT QUANG 20,118,872,729 10,744,194,444 HN
100226 NGUYEN KHANH DUY 10,066,833,333 18,268,847,625 HN
770435 TRAN THI NGOAN 57,690,317,886 23,102,100,000 HN
119478 LE HOANG HANH 15,365,453,135 8,552,919,583 HN
45810 BA NGUYEN LAN HUONG 10,073,760,771 5,428,402,778 HN
1890 BA NGUYEN THU HUONG 10,035,000,000 17,078,534,543 HN
301 ONG NGUYEN KHAC THAN 17,174,968,610 10,321,850,000 HN
891034 NGUYEN XUAN HUNG 10,057,916,667 17,460,754,360 HN
42272 BA NGUYEN THI KIM DUNG 25,309,439,260 28,025,898,089 HN
505604 HOANG THI NA HUONG 13,945,352,063 15,100,000,000 HN
413998 HOANG THI THU TRANG 11,045,303,867 5,796,420,000 HN
603936 TRAN VAN THAI 8,000,000,000 9,872,357,519 HN
29486 BA LE HONG NANG 15,925,993,156 15,517,252,080 HN
123745 BUI MANH TU 10,018,715,806 17,033,275,250 HN
467098 BUI THI BICH HANH 31,997,750,000 52,000,000,000 HN
320804 PHAM ANH QUAN 11,537,000,000 10,967,928,177 HN
2522 ONG DAO MINH TU 26,173,766,667 46,096,261,818 HN
699551 DO MAI LINH 21,219,542,683 10,893,250,000 HN
443763 NGUYEN THI BACH DIEP 20,086,111,111 34,669,936,067 HN
283127 NGUYEN THI HUONG 14,796,607,799 8,079,066,667 HN
654564 LE MINH COONG 10,044,777,778 19,940,000,000 HN
322145 NGUYEN THI THU NGUYEN 14,665,159,352 8,047,333,333 HN
44971 BA TRIEU THI HONG NA 8,553,695,000 8,271,282,635 HN
192751 NGUYEN THI BICH THUY 15,035,217,636 8,281,088,889 HN
268503 NGUYEN THI HOANG ANH 22,581,193,663 11,466,025,000 HN
23796 BA DOAN LUONG DUYEN 25,433,899,967 12,949,652,778 HN
819893 PHAM HONG QUAN 20,700,000,000 8,301,590,833 HN
504983 NGUYEN ANH TUAN 67,248,492,066 52,741,613,513 HN
673780 NGUYEN THI QUYEN 11,227,822,192 15,477,543,889 HN
353850 LUONG HAI LONG 14,507,000,000 7,649,147,917 HN
25033 ONG PHAM VAN THAO 8,729,870,527 8,153,877,109 HN
40761 ONG NGUYEN MANH TRUNG 35,992,044,199 36,320,000,000 HN
483816 CHU ANH TU 21,122,092,500 20,682,727,017 HN
209036 DANG VIET DUNG 22,133,833,333 42,758,592,679 HN
20702 ONG BUI DANG DOANH 24,117,231,111 15,083,250,000 HN
140353 DUONG THIEN THU 15,257,168,923 8,449,210,000 HN
173362 NGUYEN THI HUY 15,090,625,000 28,215,373,099 HN
47033 BA DOAN THI PHUONG DUNG 23,550,480,000 23,361,127,482 HN
526476 NGUYEN VAN SUU 13,871,783,398 7,465,805,833 HN
549926 NGUYEN VAN HOC 12,299,287,500 6,219,916,667 HN
562255 DANG THI HONG MO 20,613,333,333 39,337,016,575 HN
141084 NGUYEN THI NGOC 15,252,165,685 16,641,008,276 HN
480881 TRAN QUANG KHANH 14,000,000,000 13,922,651,934 HN
183569 TRAN CONG DUC 18,200,000,000 16,450,276,243 HN
233215 VU QUYET THANG 10,060,966,667 18,170,000,000 HN
275077 PHAM THI TUYET 50,185,051,983 40,747,237,676 HN
18303 ONG HOANG THANH TUNG 16,404,991,578 11,380,000,000 HN
134164 NGO THI LE THU 20,340,734,965 37,677,512,638 HN
685415 PHAM THI HONG THUY 19,054,447,917 17,597,696,687 HN
343036 NGUYEN VAN TAP 11,521,813,462 6,036,250,000 HN
666165 NGUYEN ANH HIEU 8,020,000,000 7,006,744,972 HN
623285 NGUYEN THI MINH THUY 60,000,000,000 12,054,250,000 HN
257530 NGUYEN HUNG TIEN 19,952,038,604 22,295,000,000 HN
750150 DO XUAN KIEN 12,000,000,000 6,218,400,000 HN
167496 DO THI THU THUY 17,456,428,465 32,685,190,528 HN
568733 TRAN NGOC THIEN 9,600,000,000 4,581,767,956 HN
822160 DUONG THE BANG 44,557,016,575 25,155,833,333 HN
134870 NGUYEN NHAT TAN 15,301,869,120 8,281,088,889 HN
867728 VU THI THU HA 19,023,723,757 10,348,208,333 HN
207289 PHAM PHUONG LINH 11,102,473,048 24,458,626,854 HN
641189 NGUYEN THI HOANG YEN 26,842,848,035 12,932,836,111 HN
21580 BA DINH THI THANH HA 8,828,836,745 12,877,666,466 HN
544980 DOAN TRUNG HIEP 13,788,520,000 10,066,833,333 HN
23196 ONG TRINH MANH HOAN 25,500,000,000 13,212,667,556 HN
917126 NGUYEN THI BAY 11,986,985,134 6,233,111,111 HN
301646 VU NAM THANG 25,000,000,000 24,861,878,453 HP
23794 ONG PHAN QUANG 16,085,087,148 16,937,400,213 HN
7085 ONG VU ANH TUAN 9,280,000,000 9,547,624,309 HN
168293 TRAN HUU QUAN 27,422,490,278 10,772,666,667 HN
689800 NGUYEN HOANG DONG 21,754,664,353 34,782,667,437 HN
698934 NGUYEN THI THUY 13,256,814,931 7,044,304,167 HN
807370 PHAM THI NGOC BICH 13,116,682,607 24,738,917,072 HN
19372 ONG LE VAN VINH 37,430,231,990 20,257,833,333 HN
39372 ONG DANG TIEN HOA 8,000,000,000 7,781,767,956 HN
732223 VU HUU CUONG 45,293,444,270 34,195,216,667 HN
700576 DO KIM ANH 11,204,387,500 5,208,352,778 HN
192063 NGUYEN VINH HUNG 11,602,000,000 5,743,255,625 HN
688314 NGUYEN NGOC TU 10,020,000,000 6,443,446,366 HN
691993 NGUYEN THI TOAN 13,291,074,457 7,059,281,444 HN
517778 LE THI THANH 18,770,037,526 8,679,311,111 HN
194620 NGUYEN TUNG LAM 11,078,482,353 5,816,296,276 HN
731203 LE QUYNH TRANG 20,750,000,000 19,628,176,796 HN
47989 BA TRAN HONG VAN 19,795,580,111 10,610,000,000 HN
450170 PHAM GIA DUC 12,340,582,182 6,493,731,002 HN
554013 TRAN THI LAN PHUONG 20,025,535,346 17,425,401,166 HN
518352 HA DINH TUAN 21,299,940,946 25,082,317,754 HN
1111 ONG DANG VINH QUANG 11,000,000,000 12,756,906,077 HN
169124 TRAN VAN TRINH 10,000,000,000 9,944,751,381 HN
412216 VU NGOC QUAN 54,579,202,944 72,686,377,139 HN
365247 DO DUY HOANG 17,609,237,500 29,616,725,000 HN
416291 NGUYEN THI THANH HA 45,720,000,000 25,111,944,444 HN
1109 ONG NGUYEN DUC HIEP 9,500,000,000 7,383,014,989 HN
852621 NGUYEN TIEN MINH 20,411,273,671 10,823,638,889 HN
103542 THINH VAN LOI 20,902,422,222 18,102,677,673 HN
910552 PHAM VAN SON 12,939,819,750 12,118,279,326 HN
878523 DANG VAN HIEN 20,595,678,689 37,996,007,448 HN
768290 NGUYEN NGOC AN 12,500,000,000 6,604,350,000 HN
189369 NGUYEN NGOC OANH 15,057,281,770 8,053,500,000 HN
931489 DO THI HUYEN TRANG 18,882,139,079 17,908,794,476 HN
21655 ONG TRAN VAN CHUNG 8,825,042,694 9,243,850,001 HN
195064 TRINH QUANG NINH 21,450,000,000 18,199,447,514 HN
16197 ONG NGUYEN TIEN DUNG 16,491,200,711 9,327,600,000 HN
501575 PHAM NHAT THANG 122,168,699,386 131,140,498,950 HN
30702 ONG PHAN TRONG NGHIA 21,515,704,719 21,743,408,716 HN
294237 PHAM MINH HOA 17,429,322,798 10,047,361,111 HN
101396 DAO LE MAI ANH 15,484,903,229 9,902,451,667 HN
300374 VU VAN KIEM 33,534,500,208 19,082,333,333 HN
915596 DO THI MAI ANH 86,069,400,531 91,913,811,332 HN
721651 NGUYEN THANH HUYEN 11,200,835,667 5,833,962,222 HN
613410 NGHIEM HONG QUAN 11,262,440,100 24,100,000,000 HN
19153 BA DO THI HUE 12,622,613,260 14,396,000,000 HN
179533 HOANG THI HONG VAN 20,300,000,000 20,429,834,254 HN
43368 ONG DO VAN HIEU 10,075,000,000 18,186,399,448 HN
307592 VU MANH TUAN 21,804,529,038 11,061,416,667 HN
666913 NGUYEN DANG TAO 13,350,471,111 3,074,864,481 HN
613061 DOAN MANH CUONG 19,932,728,995 10,353,888,889 HN
8744 ONG NGUYEN ANH TUAN 38,471,827,387 20,606,666,667 HN
2243 BA NGUYEN THI PHUONG LAN 26,201,213,632 13,905,280,000 HN
570649 KIEU THI TUYEN 21,838,630,692 21,633,551,191 HN
220956 NGUYEN XUAN THUY 10,000,000,000 9,944,751,381 HN
231159 TA DIEU YEN 25,085,215,647 13,059,583,333 HN
100955 BUI THI GAI 23,155,275,556 43,377,567,973 HN
5185 BA PHAM THANH HUYEN 10,986,172,814 5,734,036,200 HN
1871 BA KHUC MAI CHI 24,385,001,608 21,023,346,893 HN
37286 BA NGUYEN THI MA 8,605,000,000 8,290,504,355 HN
4638 BA DUONG THI THANH HANG 25,984,114,554 25,163,363,442 HN
26212 BA LE ANH PHUONG 20,088,000,000 36,232,180,812 HN
7592 ONG HOANG HUNG 10,973,273,253 10,932,073,539 HN
5960 BA NGUYEN THI THAI 9,304,593,333 9,077,612,081 HN
19267 ONG NGUYEN VAN THANG 16,350,000,000 9,697,051,528 HN
814511 TRAN THI THU HANG 28,836,301,668 14,945,654,456 HN
2734 ONG VU VAN TIEU 24,385,001,608 10,860,166,667 HN
623282 PHI DINH PHUNG 30,613,259,669 33,000,000,000 HN
28518 BA DINH THI HANG 19,502,443,002 10,417,716,667 HN
625705 VU THI BICH DUONG 21,883,693,464 16,586,348,986 HN
449712 NGUYEN DUY NGOC 24,856,613,884 12,725,372,917 HN
9942 ONG PHAM XUAN BINH 16,741,436,464 9,727,650,000 HN
561682 TRAN THI THUY DUONG 12,281,767,956 6,481,800,000 HN
20714 ONG TRAN HAI NAM 9,922,288,889 5,179,861,111 HN
761316 NGUYEN VIET HAI 29,440,085,000 47,159,152,486 HN
852852 HIROSHI MATSUSHIMA 20,955,155,986 30,903,213,176 HN
2390 ONG LE TUAN HUNG 11,900,000,000 5,437,250,000 HP
176937 TRINH THI THIEN HUONG 15,090,057,235 7,612,696,903 HP
18364 BA CHU THI NHAN 16,400,000,000 13,648,618,785 HN
971 ONG TRAN DUC QUANG 17,151,693,908 15,717,770,092 HN
49213 ONG NGUYEN DUC HUNG 11,011,113,046 31,600,000,000 HN
844536 LE THANH LONG 29,945,641,667 47,436,052,395 HN
11389 BA NGUYEN THI MY HANH 16,685,082,873 HN
253997 KHUC MINH HOANG 20,806,375,873 21,606,001,111 HN
24257 BA NGUYEN THI HAO HOA 18,548,046,801 7,770,835,421 HN
1033 BA TRAN THI XUAN THAO 9,500,000,000 8,475,956,288 HN
169683 NGUYEN HOANG YEN 27,589,790,278 46,638,979,017 HN
173638 HA QUANG TRUNG 17,962,983,425 17,350,000,000 HN
832754 NGUYEN THI THU TRANG 12,236,786,833 26,500,000,000 HN
4560 BA HOANG KIM ANH 26,000,000,000 9,051,629,738 HN
25799 ONG NGUYEN CHI THINH 10,095,435,378 10,182,945,399 HN
30273 ONG DO THACH CUONG 25,359,116,022 25,500,000,000 HN
334511 LE TU LUC 24,978,501,664 12,932,836,111 HN
250228 TRAN QUOC CUONG 10,060,833,333 19,245,000,000 HN
2771 ONG VU QUOC THINH 9,550,000,000 6,627,071,823 HN
184311 MA THI HA 10,061,250,000 17,947,112,269 HN
21012 ONG PHAN TRAN TUAN 20,743,895,837 10,852,500,000 HN
521189 TRAN THI NGOC THUY 22,700,000,000 5,665,005,000 HN
632183 NGUYEN THI THO 51,712,707,182 33,666,666,667 HN
825 ONG NGUYEN DINH THANH 17,162,525,574 17,168,593,001 HN
488749 NGUYEN THU TRANG 12,533,343,589 14,315,000,000 HN
1430 BA NGUYEN THI THU HUONG 17,106,629,834 17,340,000,000 HN
10616 ONG CU THE MANH 16,724,644,830 9,665,548,333 HN
399665 BUI THI THANH NGA 14,370,000,000 6,036,321,667 HN
599013 HOANG THI THU THUY 19,392,265,193 19,500,000,000 HN
265322 PHAN HUY PHU 27,934,402,298 14,340,804,167 HN
19004 ONG NGUYEN QUOC THAI 16,367,241,018 31,173,442,347 HN
860243 DO THANH TRUNG 29,834,254,144 30,000,000,000 HN
678587 TA THI THANH KIM 20,800,000,000 21,852,858,812 HN
1383 ONG LE NGOC ANH 17,120,994,475 10,043,333,333 HN
23183 ONG NGUYEN XUAN THUY 20,606,666,667 38,471,827,387 HN
707324 NGUYEN THI QUYNH TRANG 27,177,986,111 46,649,790,888 HN
735232 TA THI TUYET NGA 22,257,080,868 18,660,371,469 HN
566418 NGUYEN THI HOANG THUY 11,308,431,039 3,776,832,737 HN
219388 NGUYEN THI NGOC DUNG 33,876,496,944 31,408,411,585 HN
106384 PHAM THANH HAI 23,526,852,744 12,072,500,000 HN
18509 ONG NGUYEN DINH LONG 16,400,000,000 7,250,006,944 HN
175230 HO QUYNH 47,317,302,222 59,496,353,591 HN
900647 LUONG VAN TRUNG 8,036,485,840 7,655,831,438 HN
652879 HOANG VAN TAN 42,541,436,464 21,906,290,000 HN
568187 DAO CONG BINH 13,680,000,000 7,031,208,333 HN
397168 DANG QUYNH ANH 24,054,712,400 11,166,625,000 HP
839419 HOANG PHI LONG 10,000,000,000 8,949,248,573 HN
526667 TRAN ANH TU 27,620,087,157 14,945,654,456 HN
28578 ONG NGUYEN VAN KHANG 21,614,111,111 53,273,049,028 HN
142074 LE THI THO 11,640,000,000 10,868,453,039 HN
733174 NGHIEM DINH THO 10,000,000,000 3,456,960,000 HN
499294 NGUYEN MAI HUONG 11,072,462,500 21,350,000,000 HN
866315 NGUYEN TIEN DUNG 13,025,951,237 9,040,687,500 HN
912462 PHAM VAN DUC 12,932,836,111 26,842,848,035 HN
529780 VU DAC MINH 22,744,052,034 11,615,210,361 HN
906924 NGUYEN THI YEN 20,023,207,750 10,667,736,111 HN
614265 NGUYEN KHANH TRINH 21,948,000,000 21,825,408,840 HN
15012 ONG MAC DUC PHONG 16,541,132,790 19,390,000,000 HN
635176 TRAN QUOC HUNG 30,440,000,000 1,017,175,000 HN
901913 NGUYEN HUU NGUYEN 23,000,000,000 10,046,222,222 HN
331875 NGUYEN THI HUE ANH 21,652,359,979 22,094,756,324 HN
198111 NGUYEN THI MINH HANG 22,202,369,022 11,138,194,444 HN
721703 LE THI PHUONG CHI 8,070,000,000 7,874,760,932 HN
928658 TRAN QUAN DOAN 10,000,000,000 4,751,381,215 HN
105056 NGUYEN THI THANH HA 35,492,057,374 35,943,297,245 HN
25598 ONG DAO DUC HOAN 16,025,401,722 14,957,639,752 HN
610041 LE THI MY HOA 12,021,710,669 6,075,133,333 HN
346422 HA VIET DUNG 17,760,000,000 18,023,314,917 HN
539213 PHAM NGOC DINH 13,839,294,880 14,130,341,898 HN
350460 NGUYEN THI THANH HA 14,510,000,000 6,615,779,444 HN
851861 PHAM QUANG TUNG 75,572,112,850 76,823,000,000 HN
620166 LE HOA TRINH 21,769,708,333 42,154,127,072 HN
47946 ONG TRINH PHAN THINH 10,071,742,896 9,822,982,943 HN
509385 NGUYEN THI OANH 10,056,666,667 17,433,581,745 HP
867631 NGUYEN NGOC KHANH 21,410,000,000 10,179,400,000 HN
341576 PHAM THU HIEN 17,727,071,823 10,060,000,000 HN
7864 BA PHAM THI KHANH VAN 9,250,000,000 2,174,861,878 HN
825062 LE XUAN LUONG 17,273,000,000 10,057,916,667 HN
571470 PHAM THI HAI HANG 20,255,555,556 37,500,000,000 HN
26 ONG NGUYEN TAN VINH 40,000,000,000 50,013,812,155 HN
469113 TAKAHASHI CHIE 29,465,059,458 10,814,000,000 HN
576505 DAM THI THU HIEN 27,000,000,000 8,951,249,167 HN
26623 ONG NGUYEN MANH VIET 24,000,000,000 10,893,250,000 HN
31124 ONG LE HOANG HAI 20,211,479,167 37,304,728,417 HN
778351 PHAM VAN KHUONG 20,216,275,000 18,021,354,047 HN
817996 NGUYEN THI HIEN 19,362,514,466 8,064,144,961 HN
150138 VU THI THU HOAI 15,200,000,000 7,944,371,667 HN
437186 LUU BACH DUONG 12,456,800,000 6,190,426,578 HN
642356 LE VAN HOAI 18,589,167,127 10,266,642,944 HP
135029 DUONG THUY NHUNG 11,052,097,222 21,515,704,719 HN
693979 NGO PHUONG THAO 20,219,994,084 HN
37001 BA DUONG THI TUYET 27,774,364,150 24,117,231,111 HN
561936 TO VIET BAO 21,775,472,222 42,162,602,776 HN
37427 BA DANG THI DIEP 19,744,033,395 10,559,500,000 HN
742513 HOANG NGOC THU 9,880,000,000 12,222,424,284 HN
859871 LAM NGOC BINH 17,820,000,000 9,202,920,000 HN
126635 LUU THI THANH THUY 41,972,284,000 20,715,555,556 HN
777052 NGUYEN QUOC DAT 20,908,684,323 10,306,666,667 HN
9597 BA NGUYEN THI PHUONG LAN 16,763,340,489 22,516,856,774 HN
100499 BUI VAN THANH 11,684,847,160 13,111,099,166 HN
579959 CUNG PHI HUNG 18,460,000,000 10,140,555,556 HN
24328 BA THAN THI AN 36,722,058,737 10,368,429,047 HN
207867 PHAM THUY LINH 15,000,000,000 9,656,460,000 HN
865418 TRAN TUAN THANH 22,082,614,583 42,749,591,664 HN
758549 LE THI HONG VAN 17,609,237,500 32,036,576,055 HN
620587 LAM VAN HAI 18,328,729,282 10,126,583,333 HN
559340 DO THI LAN HUONG 27,035,804,152 26,165,137,552 HN
231227 LE THI HUYEN 10,049,478,000 8,121,580,331 HN
917 ONG TRAN PHUONG 26,370,000,000 50,172,222,222 HN
2995 BA NGUYEN THI MAI 17,044,699,175 9,481,956,013 HN
726216 DOAN KHAC MINH 26,656,632,403 14,085,050,000 HN
550010 DOAN HOAI DUC 11,933,701,657 6,218,400,000 HN
463064 DUONG THI HUYEN 32,000,000,000 16,435,359,116 HN
877138 TRAN DUY BA 29,790,000,000 3,521,145,833 HN
367102 NGUYEN CONG DIEN 23,130,875,000 11,064,441,667 HP
655718 PHAM THI THU PHUONG 21,804,823,069 24,752,461,950 HN
230340 CAO QUANG QUYNH 20,094,052,500 35,439,395,102 HN
907666 NGUYEN QUOC BINH 20,006,629,834 10,726,327,499 HP
330503 NGUYEN CHI CONG 17,338,611,573 18,031,271,437 HN
29701 BA DOAN THI ANH NGOC 15,914,149,853 9,009,043,333 HN
517603 CAO THI KIM THUY 13,900,000,000 4,922,648,889 HN
710375 NGUYEN QUANG LAM 13,226,519,337 13,300,000,000 HN
822150 DINH GIA THAN 10,058,211,111 17,523,830,444 HN
435600 PHAM THI MINH HANH 18,218,793,246 18,639,133,100 HN
709127 LE DUC DUY 11,933,701,657 6,216,883,333 HN
597776 NGUYEN THI LIEN 24,647,347,000 11,063,891,667 HN
660252 NGUYEN MAU SON 22,164,708,997 23,347,760,139 HN
369679 NGUYEN VAN TIEN 32,643,778,553 29,849,915,791 HN
449171 VAN THI XUAN 18,336,826,918 19,143,500,000 HN
811051 NGUYEN HUU THUY 10,058,211,111 20,297,571,050 HN
398328 NGUYEN DANG TIEN 14,370,000,000 11,523,875,230 HN
195623 DINH HUY CHIEN 101,201,111,111 85,574,767,924 HN
714803 NGUYEN THIEN HUNG 22,743,093,923 36,000,000,000 HN
844048 DANG ANH QUAN 26,656,632,403 34,850,000,000 HN
108173 LE LAN PHUONG 11,013,188,977 5,748,831,056 HN
904992 LE MINH CHI 22,229,203,072 11,166,625,000 HN
3102 ONG DAO ANH DUNG 17,024,487,321 17,073,805,988 HN
40483 ONG NGUYEN MANH HA 24,000,000,000 3,049,723,757 HN
177680 KIEU THI HUE NGOC 19,935,093,049 20,230,927,837 HN
11707 BA NGUYEN THI THU HUYEN 16,663,350,629 7,858,449,474 HN
17381 ONG VU ANH HIEP 16,464,786,543 8,678,544,167 HN
4236 ONG TRAN NGOC QUANG 10,996,351,292 5,735,830,833 HN
321057 DAO THI MINH CHAU 8,250,000,000 10,265,500,788 HN
847045 TONG VAN NAM 13,068,000,000 12,995,801,105 HN
364497 NGUYEN KHANH 32,685,190,528 31,979,354,892 HN
931426 NGUYEN THI MINH TAM 9,617,484,213 8,310,031,978 HN
37482 BA NGUYEN THI NGA 36,156,758,432 39,032,000,000 HN
38880 BA LE HONG NGA 10,075,000,000 18,356,275,000 HN
532736 NGUYEN MANH TUAN 19,650,528,323 10,458,333,333 HN
502040 LE QUANG TUAN 18,882,330,234 10,308,317,177 HN
790383 BUI THI MINH THOA 12,000,000,000 11,944,198,895 HN
37123 ONG TRAN QUANG VINH 15,788,339,776 8,869,165,556 HN
7070 ONG HO HOAI NAM 12,679,222,670 7,001,380,555 HN
162683 VU NGOC HA 27,647,726,390 14,774,155,580 HN
339116 HO THANH LAM 33,088,429,317 18,112,840,000 HN
5823 ONG NGUYEN VAN BAU 9,331,211,630 8,882,413,171 HN
369212 NGUYEN VAN CUONG 14,482,161,878 15,515,000,000 HN
605437 NGUYEN THI HUONG 13,538,010,531 7,245,525,000 HN
185995 TRAN NGOC HA 15,062,541,436 8,290,037,250 HN
38278 BA NGUYEN THI HUONG 18,330,000,000 10,061,827,778 HN
862564 DOAN TRUNG THONG 13,030,442,032 13,221,068,642 HN
13736 BA TRAN THI THANH HAI 16,594,754,221 9,546,417,089 HN
661817 NGHIEM THI HIEN 22,360,050,419 22,828,694,425 HN
707812 LE HUU HIEN 43,127,071,823 50,900,000,000 HN
840704 TRAN QUOC HUNG 23,261,941,340 23,648,983,511 HN
760624 NGUYEN VAN GIAP 19,452,928,177 20,110,000,000 HN
45633 BA NGUYEN THI CHI 15,624,309,392 10,800,000,000 HN
531997 NGUYEN BA TRUONG 12,400,000,000 2,113,532,539 HN
459060 PHAN THI HANG 20,297,382,303 13,911,241,171 HN
36037 ONG DO THIEU QUANG 11,064,166,667 21,825,408,840 HN
708719 DOAN THI THU BA 20,771,140,508 10,854,652,778 HN
105587 NGUYEN HOANG PHUONG 15,446,408,840 15,450,000,000 HN
284781 NGUYEN MINH DUC 20,290,000,000 10,019,336,525 HN
540887 TRAN THO DAT 31,392,540,000 12,607,982,962 HN
454748 KHUONG XUAN THAO 21,828,201,274 42,284,640,884 HN
46814 ONG NGUYEN QUANG HAI 18,333,955,801 10,132,888,889 HN
6937 ONG NGUYEN TUAN ANH 21,970,000,000 20,173,756,906 HN
834683 DOAN VAN QUYNH 23,264,342,541 12,067,100,000 HP
543555 NGUYEN TIEN THANG 22,720,000,000 20,270,718,232 HN
450331 VU THI NHUNG 14,162,205,885 6,573,433,200 HN
300615 NGUYEN THANH TUNG 20,541,394,620 18,969,657,429 HN
932346 NGUYEN THI BICH THUY 21,166,761,103 5,560,163,391 HN
930652 VU VIET HA 29,564,790,055 26,160,000,000 HN
629007 LE VAN DUC 12,440,356,668 11,349,267,122 HN
138367 LUONG XUAN TUNG 27,774,364,150 15,083,250,000 HN
557226 NGUYEN THI KIM OANH 11,333,030,144 6,026,000,000 HN
39683 ONG NGUYEN DANG THUYET 49,966,000,000 50,300,000,000 HN
309201 DO THI THU HUYEN 19,207,513,812 19,717,000,000 HN
444201 NGUYEN THU VAN 23,088,660,760 11,897,110,600 HN
553686 NGHIEM THI XUAN KHOI 10,047,361,111 19,513,759,543 HN
901030 DO HUU PHUOC 29,380,000,000 10,047,361,111 HN
889265 LE THI THUY HANH 20,290,000,000 17,055,533,034 HN
465755 NGUYEN THU HIEN 20,529,826,387 10,758,558,556 HN
31096 BA NGUYEN THU HUYEN 25,338,035,019 13,165,750,000 HN
270311 HOANG VAN LUONG 28,090,000,000 27,038,770,166 HN
849939 DO THI HONG HA 41,569,726,186 37,689,358,522 HN
21867 ONG TRAN VAN LAP 8,818,763,277 10,482,536,614 HN
29677 ONG TRAN NGOC MINH 11,752,937,572 14,367,157,176 HN
105926 NGUYEN THANH CONG 23,537,984,157 10,306,666,667 HN
450683 NGUYEN THI ANH DIEP 61,869,281,768 50,300,000,000 HN
885468 NGUYEN VIET KHANH 29,772,472,939 25,783,856,745 HN
42066 BA LE THI THU HA 15,718,684,481 8,666,077,778 HN
608663 LUONG THI HUYEN 18,170,000,000 17,923,891,958 HN
806824 NGUYEN ANH CUONG 50,961,403,737 75,450,000,000 HN
621040 NGUYEN HUU BINH 17,786,870,411 19,932,176,000 HN
752370 BUI CHIEN THANG 17,730,760,357 10,060,000,000 HP
470963 NGUYEN VAN HUY 17,899,347,134 19,823,651,435 HN
6246 ONG PHAM QUOC VIET 9,300,000,000 8,913,568,721 HN
614337 NGUYEN TIEN TOAN 13,500,000,000 6,902,762,431 HN
494577 PHAM THI HUYEN 23,119,000,000 2,355,072,550 HP
4519 ONG NGUYEN MINH KHANG 26,000,000,000 16,126,519,337 HN
641689 DO HUY HOANG 51,595,586,331 46,981,589,756 HN
907173 TRINH HONG PHONG 48,255,149,171 30,180,000,000 HN
7593 ONG NGUYEN DUY BINH 28,462,186,385 15,119,319,444 HN
168540 HOANG LE THANH HA 34,280,000,000 5,424,569,444 HN
142819 LE ANH TUAN 25,163,363,442 25,984,114,554 HN
470859 NGUYEN XUAN BANG 19,245,000,000 17,920,911,602 HN
479446 BUI QUOC HUNG 10,060,000,000 18,461,894,444 HN
114515 DINH CONG QUAN 221,799,453,333 153,340,067,413 HN
507566 NGUYEN THAI DUONG 11,933,701,657 6,217,444,567 HN
439017 LE HAI YEN 10,104,173,282 9,311,851,342 HN
502457 VU MINH DUC 10,090,000,000 9,489,501,972 HN
320009 HO LIEN HOA 19,224,033,149 28,500,000,000 HN
226852 KIM JEONG GI 23,000,000,000 311,869,444 HN
421168 DAO DANG DONG 14,291,890,857 7,767,486,126 HN
562439 NGUYEN THANH PHONG 11,322,134,638 6,019,858,333 HN
905539 BUI THI HONG HAI 12,057,274,236 12,420,435,000 HN
621236 HOANG THI PHUONG 18,151,381,215 21,490,000,000 HN
612377 NGUYEN QUOC HUNG 44,703,999,670 46,342,433,347 HN
104378 DO THI THU HUONG 10,063,750,000 19,404,687,577 HN
23491 ONG NGUYEN THANH TUNG 8,784,591,937 8,062,711,249 HN
279474 PHAM NGOC QUANG 21,702,000,000 21,021,469,613 HN
266251 NGUYEN THI THUY HANG 20,385,425,411 10,821,569,444 HN
2045 BA NGUYEN THUY HA 11,000,000,000 10,558,011,050 HN
866213 NGUYEN CANH TRUNG 20,094,722,222 35,492,057,374 HN
428336 TRINH TRUNG THUC 14,261,754,150 26,951,158,642 HN
831921 NGUYEN THI THU PHUONG 24,031,900,323 25,323,411,418 HN
645373 NGUYEN THI THU HA 20,115,916,667 14,404,134,449 HN
7723 BA NINH THI TY 28,758,435,858 33,561,138,730 HN
2039 BA TRAN THI XUAN PHUONG 11,000,000,000 6,972,375,691 HN
31371 ONG VU QUANG DUY 8,651,000,000 8,603,204,420 HN
331459 DUONG NGOC VU 18,368,809,601 22,161,463,889 HN
888856 VU THI PHUONG 17,899,347,134 10,060,833,333 HN
141619 PHAN TIEN HOE 15,247,438,105 8,411,941,944 HN
18505 BA NGUYEN THU HA 28,406,652,360 22,394,886,787 HN
567711 LE DINH HIEP 22,721,449,331 22,167,361,821 HN
323299 DO THI PHI HOAI 10,028,000,000 3,986,373,959 HN
721518 NGUYEN TIEN MINH 21,952,000,000 10,060,083,333 HN
638417 NGUYEN THI QUYNH CHI 23,322,651,934 25,300,000,000 HN
692004 TRAN QUOC HUONG 22,651,353,455 11,471,661,667 HN
603735 NGUYEN THI NHIEU 13,550,000,000 8,293,222,222 HN
332799 TRAN THANH BINH 22,711,800,010 21,184,000,000 HN
115 ONG TRAN VAN SON 27,795,000,000 14,332,843,880 HN
38903 BA NGUYEN THI THU PHUONG 20,606,666,667 38,248,302,219 HN
247738 NGUYEN DINH PHUC 20,351,933,702 21,300,000,000 HN
416021 TRAN VAN LUONG 11,500,000,000 6,635,896,995 HN
13832 ONG TRAN VAN SOAI 9,993,292,818 14,425,000,000 HN
801083 NGUYEN THI HAI YEN 46,342,433,347 25,160,625,000 HN
115640 NGUYEN THI THU 201,317,500,000 116,338,902,778 HN
345559 DO THI HONG NHUNG 29,120,165,537 15,348,279,549 HN
586601 HOANG THI THU HA 18,392,113,023 18,080,664,782 HN
167128 TRAN QUOC TOAN 8,340,468,750 8,966,146,685 HN
498141 TRAN SON TUNG 11,400,000,000 208,134,167 HN
11908 ONG BACH VAN CUONG 10,942,373,245 8,646,426,483 HN
324611 NGUYEN THI HAI YEN 20,083,333,333 34,323,714,768 HN
442587 DAO DUC ANH 17,509,926,214 18,285,549,925 HN
137381 VU DANG SON 11,650,000,000 12,614,640,884 HN
10753 ONG VU TIEN DUONG 10,950,000,000 10,724,861,878 HN
360815 NGUYEN CHI HOAN 22,160,000,000 22,202,369,022 HN
28641 BA DOAN THI DOAN TRANG 36,497,237,569 20,120,500,000 HN
459674 NGUYEN THI THOM 17,400,000,000 8,846,526,633 HN
757 ONG DAO TIEN DUNG 23,185,853,591 73,000,000,000 HN
460282 TRAN HUU QUAN 14,115,529,091 12,824,688,889 HN
920411 PHAM VAN TIEN 19,229,473,370 21,735,460,000 HP
679122 DANG CONG MINH 17,864,687,500 40,450,000,000 HN
777819 TO NHAT TAN 18,212,143,586 5,407,000,000 HN
392872 NHU THI NGOC 26,635,635,359 29,860,000,000 HN
15044 BA NGHIEM THI THAO 9,014,335,726 8,064,485,170 HN
634456 HOANG NGOC DUNG 66,196,000,000 56,434,492,079 HN
345823 NGUYEN THINH THANH 62,864,583,119 61,839,764,006 HN
41266 BA NGUYEN THUY DIEP 15,725,609,511 8,048,084,444 HN
159354 BUI QUANG 18,526,630,542 10,196,180,000 HN
721555 DAM THI HUONG LAN 29,270,486,946 15,457,500,000 HN
615252 HOANG VAN HIEN 18,209,833,333 28,985,000,000 HN
837626 TRAN THI LAN ANH 11,102,473,048 22,137,397,434 HN
46342 ONG PHAM XUAN NGHIA 21,020,649,976 22,955,085,685 HN
3989 ONG MAI VAN HA 16,996,122,872 10,064,083,333 HN
331754 DANG THANH HOANG 63,048,322,382 50,560,280,000 HN
314886 LY QUYNH CHI 33,322,672,486 18,471,656,944 HN
610890 NGUYEN HONG NGOC 30,784,530,387 16,270,500,000 HN
744611 NGUYEN THI NHUNG 22,600,000,000 22,475,138,122 HN
760245 HUONG TRAN PHUONG NAM 22,500,000,000 22,920,994,475 HN
525605 BUI THI THUY VAN 12,528,273,552 12,077,046,184 HN
390131 DINH XUAN THUY 29,090,000,000 26,457,845,304 HN
563730 NGUYEN BICH THUY 18,279,629,000 16,700,000,000 HN
1263 ONG LE DUY CHIEN 17,134,964,031 10,060,250,000 HN
639681 NGUYEN VAN TUAN 18,853,244,767 12,964,190,883 HN
8520 BA PHAM THI THU HIEN 9,200,000,000 5,372,375,691 HN
508157 NGUYEN PHUONG ANH 8,158,000,000 5,930,055,249 HN
23148 ONG PHAN THANH CHUNG 23,594,850,906 24,649,540,017 HN
4381 ONG TRIEU THO HAN 16,978,806,363 10,001,966,667 HN
457783 NGUYEN THI HA THUC 17,480,000,000 6,754,028,974 HN
144718 DO XUAN XANH 8,380,000,000 8,443,817,295 HN
282421 TRAN TRONG THANG 17,900,552,486 18,000,000,000 HN
706252 LE QUOC LY 20,000,000,000 356,216,389 HN
566427 NGUYEN THI THANH HUONG 11,305,811,245 13,210,793,224 HN
163039 NGUYEN KIM XUAN 15,139,699,377 8,347,033,333 HN
595516 NGUYEN LAN NGUYEN 20,613,333,333 20,000,000,000 HP
4333 ONG TRAN CUONG THIET 16,984,535,644 17,345,000,000 HN
410349 NGUYEN TUONG LINH 11,084,374,434 5,833,108,333 HN
526513 LE THI THU HUONG 17,445,931,819 14,801,999,074 HN
408018 PHAM THANH BINH 12,000,000,000 66,298,343 HN
626887 VU TRONG DANG 17,217,100,000 19,696,426,066 HN
854378 NGUYEN XUAN HUNG 8,046,298,496 6,285,291,619 HN
137368 LY THI ANH THU 11,650,000,000 10,828,729,282 HN
17058 BA DUONG MAI HOA 9,000,000,000 49,723,757 HN
23698 ONG DAO CONG TAC 8,755,000,000 8,290,170,686 HN
140906 LE TRUNG THINH 15,253,328,692 8,446,750,000 HN
30897 ONG NGUYEN KIM TRUNG 23,583,275,864 8,781,679,950 HN
473108 NGUYEN DUC HA 20,908,684,323 18,808,269,243 HN
301779 LE NGOC DAI 11,137,322,569 27,700,000,000 HN
191537 HOANG XUAN THANH 15,041,777,706 7,622,263,997 HN
560156 NGUYEN VAN LE 11,328,232,044 13,500,000,000 HN
48126 ONG HO XUAN TINH 15,543,462,267 37,242,000,000 HN
539219 TRAN PHUC VINH 28,990,622,500 26,801,564,865 HN
566772 TRAN VAN DUONG 27,200,000,000 15,731,937,500 HN
642667 TRAN VAN NAM 24,588,000,000 12,466,101,413 HN
6699 BA TRAN THI PHUONG 9,293,901,988 8,127,577,194 HN
758307 LE HONG LINH 12,753,854,224 6,679,777,222 HN
758170 TRAN BANG TUE 23,102,100,000 43,460,548,047 HN
42358 BA LE MY LINH 22,440,000,000 15,019,182,975 HN
402204 LE MANH QUYEN 20,000,000,000 20,931,610,898 HN
513423 NGUYEN QUANG TRUNG 49,421,142,024 37,025,787,588 HN
15266 ONG NGO MANH TAM 9,006,143,538 8,780,650,578 HN
238552 LUONG KIM THAI 33,800,000,000 19,589,120,346 HN
520249 LE VINH GIANG 19,828,000,000 10,818,111,111 HN
14233 ONG NGUYEN DUC MANH 9,050,016,666 8,458,058,348 HN
43482 ONG QUACH NGOC THANH 15,700,000,000 284,477,556 HN
190681 TRAN VIET CANH 22,902,431,720 23,902,684,282 HN
579992 DOAN MAI PHUONG 12,474,177,196 14,002,598,362 HN
528636 NGUYEN THI MAI 13,868,874,401 26,009,575,520 HN
915325 NGUYEN QUOC TUAN 22,604,419,890 11,469,825,000 HN
893279 DANG VAN THANG 12,995,801,105 13,068,000,000 HN
783 BA DAM PHUONG MAI 20,411,273,671 20,634,543,925 HN
6062 ONG DAM QUOC VINH 16,931,152,270 31,325,966,851 HP
671265 DO VIET THI 28,767,317,375 14,083,183,333 HN
335859 CHU THI THUY 20,737,083,333 40,518,618,785 HN
480206 DO THI THU HUYEN 14,000,000,000 10,175,473,788 HN
216886 NGUYEN THI PHUONG LOAN 12,384,696,285 6,514,800,000 HN
279567 HOANG ANH DAO 18,356,275,000 18,186,399,448 HN
515066 NGUYEN THUY HA 9,989,270,718 10,680,000,000 HN
525138 DOAN MANH TU 129,400,000,000 101,263,888,889 HN
8028 ONG HOANG VAN THUY 10,967,928,177 11,537,000,000 HN
921511 LE HOANG ANH 18,000,000,000 10,060,833,333 HN
459099 DO THI HONG ANH 14,121,346,500 7,042,291,667 HN
30513 BA NGUYEN THI THANH BINH 15,875,000,000 15,062,541,436 HN
927909 DINH VIET TUNG 42,756,357,071 37,446,818,080 HN
712629 MAI PHUONG ANH 23,993,449,711 10,893,250,000 HN
449564 PHAN THANH BINH 19,109,000,000 10,060,416,667 HN
694845 NGUYEN THI TAM 19,096,252,125 7,914,923,750 HN
44582 ONG LE XUAN BACH 15,655,266,256 8,711,152,920 HN
534507 NGUYEN THI PHUONG ANH 13,850,473,277 7,463,847,222 HP
456597 DANG HONG DUC 20,577,000,000 113,685,083 HN
8592 ONG NGUYEN THANH MINH 16,801,532,269 10,305,861,111 HP
918694 DO THI THU HANG 20,123,416,575 18,000,000,000 HN
270042 PHAM DIEU HUYEN 14,853,434,000 14,316,149,834 HN
340521 VU XUAN HUNG 20,736,051,677 25,600,000,000 HN
100938 NGUYEN THANH LUAN 8,500,000,000 4,554,838,668 HN
270347 HOANG MINH DO 14,853,434,000 7,796,642,889 HN
42 BA LE THANH VAN 24,398,857,047 22,212,851,027 HN
583399 VU HOANG CONG 23,839,331,256 10,345,067,917 HN
18856 ONG NGUYEN THE HA 37,500,000,000 37,357,383,904 HN
219455 NGUYEN THANH HAI 11,590,596,685 11,654,000,000 HP
460936 NGUYEN NHU HAI 11,450,000,000 11,387,461,710 HN
769864 NGUYEN VAN HA 19,781,000,556 33,728,232,044 HN
18188 ONG NGUYEN QUANG HUNG S 16,420,672,527 21,988,100,000 HN
12120 ONG PHAN HUU PHONG 16,643,153,738 17,390,225,483 HN
910500 TRUONG DUC BAO 26,925,953,645 14,496,787,500 HN
590118 PHAM THI HIEN 18,903,000,000 18,182,105,079 HN
291 BA NGUYEN THI LOAN 26,500,000,000 13,085,637,500 HN
30882 BA NGUYEN THI DUNG 15,857,958,767 8,977,653,611 HN
447627 TRAN HAI DANG 22,004,675,000 42,737,668,959 HN
448650 DUONG HUNG THINH 22,873,884,527 11,403,180,556 HN
48751 ONG DO THANH TUNG 8,507,335,458 6,022,718,056 HN
467685 PHAM HUU THONG 134,961,331,392 139,581,925,407 HN
252420 NGO DUY TRUNG 21,025,400,000 41,358,782,323 HN
14494 ONG LUONG MANH HUNG 10,121,503,573 5,430,083,333 HN
373290 PHAN ANH THU 18,048,337,552 32,651,933,702 HN
14467 BA TA THI LINH CHI 22,667,333,333 43,375,138,122 HN
161612 KIEU THI MINH LY 15,145,114,164 15,150,000,000 HN
443507 DINH THI THUY 14,194,357,354 6,191,100,000 HN
905280 NGUYEN THI MAI HIEN 10,017,127,072 9,990,000,000 HN
738793 VU HONG PHUONG 11,109,568,889 10,933,860,625 HN
562112 THAN QUYNH PHUONG 9,918,070,166 5,410,784,722 HN
607715 TU MINH CONG 30,792,086,623 16,278,750,000 HN
302270 NGUYEN THI HOA 21,062,713,425 10,064,250,000 HN
854928 NGUYEN DANG TUAN 13,052,127,376 7,028,309,836 HN
168795 NGUYEN VAN VUONG 15,093,387,500 28,294,337,017 HN
281246 PHAM GIA HANH 14,800,000,000 13,703,852,704 HN
242 ONG NGUYEN NHAN NGHIA 19,362,514,466 4,875,515,784 HN
1857 ONG NGUYEN MINH TUAN 9,470,000,000 7,749,005,525 HN
20683 ONG DOAN DUC TAO 25,600,000,000 10,852,500,000 HN
404859 LUU THI THU THUY 10,060,105,556 18,000,000,000 HN
821758 LE TIEN PHAN 18,882,330,234 18,706,714,590 HN
506176 PHAN TRONG THE 13,942,287,931 7,544,425,000 HN
424897 NGUYEN THI VUNG 11,099,771,488 10,315,475,178 HN
100352 DO DON NAM 9,944,751,381 5,414,583,333 HN
4019 BA NGUYEN THI THUY PHUONG 23,211,278,875 21,696,581,387 HN
859922 NGUYEN THI MY BINH 13,037,919,864 7,004,370,000 HN
604908 NGUYEN ANH DUC 18,760,719,638 33,380,552,486 HN
5253 BA HOANG THI DIEP 16,943,049,000 13,971,108,404 HN
231630 PHAN VAN HIEN 17,961,839,710 10,061,656,496 HN
9419 ONG HOANG VIET CUONG 16,767,955,801 9,746,626,111 HN
9393 ONG LE DINH THO 16,776,287,293 9,749,337,500 HN
455114 NGO THI THU HUONG 22,670,697,987 10,364,000,000 HN
365200 NGUYEN HUU HAI 14,494,802,350 17,304,050,000 HN
422531 TRAN MINH LUAN 10,060,105,556 17,781,269,132 HN
666768 NGUYEN THI HOANG ANH 27,257,719,674 14,710,644,000 HN
5402 ONG DO THAI NAM 16,939,000,750 9,040,300,000 HN
904957 CAO THANH THUY 21,541,210,908 20,666,392,709 HN
3530 ONG QUACH THANH TRUNG 24,369,372,350 20,000,896,528 HN
171706 LE THI THANH HUYEN 11,615,210,361 20,129,861,683 HN
722317 TRAN KIEN 22,500,000,000 22,298,342,541 HN
122812 DU THI PHUONG HONG 28,168,164,798 27,793,660,116 HN
2790 ONG TRAN VIET ANH 11,000,000,000 5,549,557,415 HN
43548 BA LUC THI MAI TRANG 15,690,000,000 8,242,666,667 HN
879262 HA HUY LONG 10,047,361,111 29,380,000,000 HN
575422 NGUYEN NGOC BINH 18,207,378,872 18,532,959,341 HN
310926 PHAN THANH HUNG 14,700,345,028 14,557,539,188 HN
17395 ONG NGUYEN THANH DINH 16,459,447,514 17,540,000,000 HN
767737 VAN MINH THUC 12,210,000,000 5,846,625,000 HN
500 ONG HO XUAN TU 21,803,079,481 11,059,009,744 HN
303571 NGUYEN MINH HUNG 17,577,761,863 10,059,583,333 HN
547759 DINH THI ANH TUYET 40,000,000,000 18,784,530,387 HP
7078 ONG NGUYEN VIET XUAN 24,000,000,000 21,264,265,909 HN
776074 TRUONG HAI DANG 13,127,918,565 7,040,483,333 HN
421036 PHAM QUANG TRUNG 21,868,000,000 13,413,618,785 HN
559047 HOANG TUYET LAN 12,191,712,707 14,490,000,000 HN
23177 BA TRAN THI THUY HA 16,110,000,000 8,690,077,914 HN
914982 NGUYEN THI TUYET 20,129,861,683 22,744,052,034 HN
7366 ONG NGUYEN DAO SON 24,369,372,350 10,724,630,000 HN
453512 BUI QUANG THANG 11,469,825,000 25,600,000,000 HN
645626 TRAN THI PHUONG HOA 10,059,583,333 17,616,022,099 HN
650060 TRAN HOANG OANH 13,413,000,168 7,131,790,994 HN
312392 TAO TUAN PHUONG 21,207,202,702 15,935,751,857 HN
375178 LE VAN THIEN 9,930,000,000 3,952,861,111 HN
110947 HO XUAN SON 24,468,368,812 12,528,950,000 HN
350057 TA THI NGAN 32,850,737,238 33,444,819,025 HN
104947 PHAM NGOC HA 15,452,000,000 2,665,546,961 HN
164886 NGUYEN THUY LINH 10,012,596,685 5,426,250,000 HN
453919 DANG THAI 20,673,805,391 23,386,000,000 HN
626851 VU VAN CHUNG 17,200,000,000 14,855,181,771 HN
223019 DINH XUAN PHU 22,743,093,923 11,589,518,165 HN
841996 TRAN ANH HAI 19,989,688,889 6,210,450,000 HN
400926 NGUYEN THI THANH MAI 11,502,753,417 10,472,886,285 HN
8459 BA BUI THI MAI HONG 16,809,711,435 14,136,217,656 HN
619001 LE XUAN TRUONG 19,420,979,106 10,369,536,444 HN
817959 TRAN THE CONG 17,947,112,269 10,061,250,000 HN
400912 NGUYEN MANH HUNG 11,505,154,087 5,408,027,778 HN
289472 NGUYEN CHI CHUNG 25,006,845,375 25,433,899,967 HN
733566 NGUYEN HONG GIANG 30,131,258,557 15,738,161,667 HN
44493 BA NGUYEN THI KHANH LINH 8,560,000,000 9,193,370,166 HN
5487 ONG DUONG KIM NGOC 39,107,529,191 107,678,804,701 HN
8677 ONG CHU PHU CUONG 38,471,827,387 48,599,725,516 HN
361809 DANG THI HONG VAN 21,633,551,191 21,838,630,692 HN
259877 NGUYEN THI MAI 20,127,716,483 10,556,111,111 HN
207972 HOANG VIET THANH 19,800,000,000 23,469,613,260 HN
803256 TON THI HAI YEN 19,023,723,757 20,339,000,000 HN
478521 NGUYEN QUANG VIET 14,002,598,362 7,581,350,000 HN
100375 LE THI HA 10,066,833,333 18,161,349,309 HN
30160 BA DO THI THU HIEN 8,672,735,834 7,938,257,284 HN
20695 ONG TRAN HONG SON 25,592,917,209 28,172,571,287 HN
10736 ONG DO THANH HA 10,950,000,000 11,879,337,017 HN
20349 ONG DO MANH TUNG 16,244,581,175 9,100,107,216 HN
37415 ONG TRINH VAN HAI 10,077,000,000 8,443,267,562 HN
749881 HOANG QUOC VIET 10,000,000,000 18,066,298,343 HN
845501 NGUYEN MANH HUNG 12,284,650,000 6,036,250,000 HN
456591 NGUYEN TIEN THANH 22,140,250,000 42,811,524,862 HN
915487 NGUYEN THI ANH DAO 22,536,000,000 12,429,957,157 HN
473099 NGUYEN TRUNG HIEU 24,792,093,641 26,718,568,594 HN
733353 DINH KIM OANH 8,064,000,000 7,703,023,398 HN
180148 LE DUONG THUY 15,086,949,778 8,260,866,667 HN
162415 VU VAN TICH 10,061,827,778 17,978,724,101 HN
581934 PHAM MINH TUAN 13,622,945,556 29,772,472,939 HN
522957 DUONG THAI NAM 13,889,464,913 9,885,675,771 HN
934935 NGUYEN DIEU THANG 20,000,000,000 19,893,222,069 HN
167347 NGUYEN THANH HUNG 15,105,391,298 8,306,130,150 HN
646549 NGUYEN THU PHUONG 22,456,924,242 11,339,171,309 HN
834503 LE THUY DUNG 12,411,295,617 7,429,249,287 HN
21181 BA NGUYEN THI KIM SINH 65,000,000,000 1,198,341,989 HN
574786 NGUYEN THI CAM LE 22,144,064,271 11,102,473,048 HN
18577 ONG NGUYEN BAO LAP 8,950,000,000 8,735,303,867 HN
23772 ONG NGO XUAN QUYNH 8,750,000,000 7,927,516,062 HN
2741 ONG TRAN DINH KHOA 11,066,698,687 17,100,738,534 HN
261240 PHAN THANH TRUNG 10,060,833,333 18,000,000,000 HN
816183 NGUYEN XUAN HOAN 10,056,488,889 17,380,139,167 HN
524952 NGUYEN THI HOA 21,698,277,778 42,187,949,787 HN
290852 NGUYEN DUC TRUNG 10,060,833,333 17,900,552,486 HN
731624 HA THI BICH HANH 10,056,666,667 17,661,688,291 HN
764385 NGUYEN VAN UONG 28,875,223,730 15,200,958,333 HP
49388 ONG NGUYEN NHU HOANG 18,668,508,287 10,303,333,333 HN
681604 HOANG VAN HA 21,314,808,928 2,011,083,333 HN
756970 DANG XUAN CUNG 21,774,617,920 13,023,803,045 HN
491284 MAI HAI YEN 18,140,647,556 33,546,052,193 HN
243494 PHAM THI THU HUONG 14,925,168,128 15,662,329,673 HN
365832 TRAN NGUYEN NHUNG 10,000,000,000 5,233,150,000 HN
919846 NGUYEN THI THUY DUNG 10,012,198,895 7,120,000,000 HN
3163 ONG NGUYEN HONG DUC 26,100,000,000 12,056,533,333 HN
860965 TRAN NHAT MINH 21,169,983,600 47,340,677,758 HN
5245 BA TRAN LAN ANH 9,344,000,000 9,140,931,652 HN
48000 ONG PHAN QUOC THINH 10,071,742,896 5,394,404,778 HN
17710 BA DO THI PHUONG THUY 28,418,114,806 15,090,625,000 HN
662259 NGUYEN HONG HANH 12,211,482,484 8,751,583,581 HN
25518 BA LUONG THI HA 8,705,000,000 6,683,618,785 HN
626302 DINH QUOC HUNG 60,000,000,000 502,950,000 HN
347161 DOAN CAM TU 20,155,158,611 47,944,449,749 HN
699556 DAM QUOC HIEP 19,290,552,486 10,358,944,444 HN
214659 NGUYEN THI HUY HOA 15,000,000,000 280,449,000 HN
548330 VU HONG PHUONG 23,361,127,482 23,550,480,000 HN
9730 BA DO THI MAI TRANG 10,000,000,000 - HN
10950 BA LE THI VINH 16,703,500,000 17,101,008,333 HN
11016 ONG NGUYEN TAT VY 16,700,000,000 33,307,997,790 HN
550497 VU TUAN NGOC 12,409,000,000 6,012,586,111 HN
555620 NGUYEN THANH HUONG 11,333,042,943 6,026,000,000 HN
552624 LE VAN HA 13,743,646,409 7,342,285,833 HN
162541 DO VAN QUAN 11,626,122,222 5,427,326,389 HN
142327 NGO SON HUNG 15,233,000,000 14,834,171,271 HN
176095 VU THI MAI LOAN 10,126,000,000 6,594,198,895 HN
45891 ONG HOANG ANH TUAN 15,610,812,983 30,536,090,578 HN
238695 LE MINH 14,932,185,635 8,034,666,667 HN
17985 BA NGO THI NGOC HA 16,435,359,116 9,324,300,000 HN
3556 ONG NGUYEN LAM TUNG 11,882,252,335 13,089,375,000 HN
859849 TO TIEN DUNG 22,514,226,020 11,403,180,556 HN
26863 BA HOANG THI XU 15,985,453,894 9,033,222,222 HN
554514 PHAN HUY HUNG 11,335,413,473 6,741,540,000 HN
555000 LA CHAM ANH 11,103,311,577 11,164,996,641 HN
37551 ONG LE VAN HIEU 8,602,056,067 6,039,216,227 HN
926172 TA THI LE HUONG 12,253,414,586 8,968,078,000 HN
335742 NGO THU HIEN 11,096,000,000 5,833,833,333 HN
8544 ONG BUI TUAN NGOC 12,665,745,856 12,500,000,000 HN
554238 NGUYEN THI HA CHAU 21,107,129,153 10,819,500,000 HN
422544 NGUYEN MANH HAI 10,037,458,333 17,081,430,939 HN
16479 ONG NGUYEN DUY THANG 9,000,000,000 49,723,757 HN
18828 ONG NGO LAM TRI 16,382,322,844 6,538,458,333 HN
864969 NGUYEN VAN LOC 56,834,662,543 43,550,944,444 HN
811078 VU THI THUY VAN 11,030,000,000 6,677,632,430 HN
30862 BA NGUYEN THI BAY 20,896,685,083 33,960,000,000 HN
733650 BUI THU HA 11,200,000,000 4,504,070,972 HN
339313 PHAM LE VIET ANH 9,946,867,500 14,058,502,482 HN
280643 PHAM THI PHUONG THUY 21,622,669,770 41,280,569,200 HN
680035 NGUYEN VAN NGOC 72,200,000,000 29,440,085,000 HN
510811 NGUYEN THI LAN PHUONG 8,157,659,677 6,925,072,184 HN
658458 PHUNG THU THANH 11,944,036,670 5,524,627,778 HN
680239 TRAN THI BICH PHUONG 17,421,721,856 19,775,618,234 HN
107159 NGUYEN DIEU TU UYEN 18,735,000,000 9,327,600,000 HN
105993 HOANG DUONG 12,179,025,950 22,902,431,720 HN
335605 NGUYEN THI HOA 11,528,644,266 11,398,403,783 HN
419276 PHAM TUAN KHOA 45,293,444,270 53,094,858,193 HN
404399 NGUYEN THI THU TRANG 32,417,503,177 46,093,495,253 HN
23422 BA NGUYEN THI THU NGA 16,091,245,214 8,982,416,667 HN
728449 HOANG QUOC KHANH 11,050,921,785 5,804,079,698 HN
12636 ONG NGUYEN VAN CHAU 16,619,016,805 19,057,125,000 HN
519 ONG PHAM VAN LOI 9,500,000,000 9,657,150,829 HN
880010 PHAM TUAN NGOC 24,500,000,000 10,358,944,444 HN
26625 BA LE THI TUYET 26,988,395,157 14,332,843,880 HN
9452 ONG DANG DUY PHONG 25,823,582,500 44,500,000,000 HN
652177 HOANG ANH HUNG 11,238,385,856 5,934,564,167 HN
761233 DOAN NGOC HOA 10,000,000,000 - HN
896957 VU DO 24,528,950,968 12,528,950,000 HN
749302 KHONG THI PHUONG 30,002,486,188 15,661,066,667 HN
861302 TRINH TUAN KHANH 29,532,000,000 30,899,869,989 HN
361195 HO THI THANH HUONG 19,236,092,947 10,358,944,444 HN
105923 LUU MANH HUNG 20,203,806,000 8,136,789,378 HN
920130 LE QUYNH ANH 11,049,255,556 23,835,107,933 HN
161943 DO THI THU HUYEN 15,143,387,956 19,859,787,778 HN
251309 MAN NGOC ANH 231,414,116,667 26,000,000,000 HN
13058 ONG DUC MINH DAO 23,775,138,122 26,100,000,000 HN
644484 HOANG VAN PHUC 43,344,297,607 40,639,251,424 HN
164530 TRAN THI THANH TU 15,129,750,859 8,326,854,323 HN
752040 VAN THI CAM TU 13,150,000,000 11,838,616,242 HN
427179 PHAM VAN HIEU 11,499,319,798 6,036,150,000 HN
475579 DANG THI HA 19,714,770,354 18,013,696,431 HN
12843 ONG NGUYEN DUC NAM 11,933,701,657 12,000,000,000 HN
123596 VU TUAN HUNG 27,701,657,459 15,019,182,975 HN
599342 NGUYEN XUAN NGOC 11,271,000,000 4,670,480,833 HN
6170 ONG LUU VU PHONG 20,241,327,072 10,799,513,889 HN
10347 ONG TRINH NGOC HUYNH 25,781,590,089 13,582,100,694 HN
290056 NGUYEN TIEN PHONG 46,825,395,749 27,672,474,328 HN
43888 ONG VU DUY LONG 25,300,000,000 15,182,380,781 HN
4233 ONG VU TIEN DUNG 10,996,351,292 4,486,000,000 HN
502 ONG VU ANH DUNG 10,005,248,619 11,860,000,000 HN
48734 BA HOANG CHI MAI 8,507,799,693 5,467,334,183 HN
222080 LE DUC HIEP 8,300,000,000 6,229,834,254 HN
343225 DINH THI THU HANG 29,169,085,537 15,350,988,111 HN
649421 TRINH CONG DOAN 21,350,000,000 5,425,966,851 HN
7857 ONG NGUYEN VIET QUY 25,916,600,000 13,560,450,000 HN
3730 ONG DUONG VAN NAM 22,659,100,428 24,106,563,750 HN
484280 VU HAI TRUONG 11,400,000,000 10,481,767,956 HP
2005 ONG TRAN CONG HOA 9,461,839,366 9,156,299,140 HN
274578 NGUYEN VAN KEO 25,040,820,442 12,992,500,000 HN
130090 NGUYEN THI MAI 18,785,000,000 10,306,666,667 HN
210027 LUONG NGOC ANH 15,000,000,000 5,139,846,292 HN
773070 NGUYEN HUY CUONG 18,787,889,745 11,486,171,691 HN
882127 DO THI TUYET 11,163,669,969 22,226,865,638 HN
2130 BA LE VAN TRANG 52,000,000,000 31,997,750,000 HN
451395 NGUYEN THI VINH LONG 24,040,883,000 20,771,140,508 HN
315903 NGUYEN THUY LINH 11,542,228,843 6,036,750,000 HN
851385 LE DINH DUONG 10,000,000,000 9,944,751,381 HN
2765 ONG NGUYEN KIM HOAN 9,420,857,655 7,813,234,405 HN
878543 LUU THI HANH 10,057,916,667 17,488,646,409 HN
40023 BA NGUYEN THI THUY 28,294,337,017 29,217,000,000 HN
463160 BUI NAM KHANH 11,068,131,836 10,500,000,000 HN
731094 NGUYEN THUY LINH 10,057,083,333 17,437,596,739 HN
335842 BUI THI KIM NGOC 8,230,000,000 7,232,124,254 HN
29265 ONG NGUYEN VIET HAI 10,091,639,518 20,555,000,000 HN
181745 TRINH DINH HAI 64,593,194,344 50,300,000,000 HN
871457 NGUYEN TUAN MANH 48,790,114,942 62,832,711,233 HN
18192 ONG BUI DOAN TOAN 16,420,672,527 9,286,692,830 HN
160791 DO THI THIEN HONG 15,150,000,000 14,644,475,138 HN
560216 NGUYEN DUC MANH 12,088,367,916 11,893,954,633 HN
23695 ONG VU VAN CHIEU 11,777,113,691 10,742,521,903 HN
636414 NGUYEN QUANG LINH 10,056,666,667 17,433,144,749 HN
10535 BA TANG PHUONG THAO 8,000,000,000 6,372,554,679 HN
203182 NGO VAN VIET 15,000,000,000 14,060,773,481 HN
630151 NGUYEN THI KIM ANH 11,250,000,000 10,421,274,512 HN
7293 ONG NGUYEN VAN TICH 16,900,000,000 10,059,583,333 HN
575683 NGUYEN THI THANH HA 9,530,000,000 9,073,811,932 HN
496656 DUONG MINH DUC 11,400,000,000 5,532,312,500 HN
16691 ONG NGUYEN TRUONG MINH 23,912,000,000 12,073,263,333 HN
172471 LUONG DIEU LINH 18,550,000,000 10,133,972,222 HN
137300 PHAN THI PHUONG HOA 34,904,842,333 18,646,100,000 HN
171957 DO VAN KHOAT 10,061,656,496 26,560,565,834 HN
177785 NGUYEN VU HONG ANH 11,032,376,667 21,800,000,000 HN
512313 TRAN THI HONG 23,108,930,556 44,370,000,000 HP
320195 TRAN THANH HA 8,250,000,000 7,517,716,363 HN
7168 BA DAO PHUONG MAI 9,278,063,965 8,710,175,210 HN
42934 ONG NGUYEN VAN THO 35,923,761,535 35,439,395,102 HP
1719 ONG NGUYEN VAN TUAN 17,102,000,000 16,608,477,778 HN
642783 PHAM NGOC TU 13,429,534,618 7,042,073,889 HN
45554 ONG NGHIEM VAN BANG 50,009,388,889 61,098,892,286 HN
123653 PHAN THI HANG GIANG 11,038,674,033 11,100,000,000 HN
444558 NGUYEN THI BICH HUONG 27,431,164,359 30,311,248,633 HN
9712 ONG VU CHI MINH 16,750,083,124 16,626,287,503 HN
7752 ONG DANG VAN GAM 25,917,372,000 13,041,714,583 HN
2748 ONG NGUYEN VAN TUAN 39,477,876,580 20,707,777,778 HP
892351 LE THANH LUONG 12,995,804,280 7,124,172,758 HN
19104 ONG NGUYEN NGOC ANH 37,500,000,000 19,082,333,333 HN
524704 LE TIEU THANH 20,613,333,333 39,282,289,641 HN
196549 DUONG THE HUNG 15,010,526,835 14,151,636,184 HN
28048 ONG CAO XUAN TRUNG 11,756,899,448 11,683,300,000 HN
5296 BA PHAM THI THANH THUY 8,000,000,000 3,491,712,707 HN
519075 TRINH NGOC SON 26,965,000,000 3,724,447,514 HN
682297 TRAN DINH TRUNG 13,310,000,000 13,953,454,022 HN
546200 DANG XUAN ANH 26,718,568,594 12,700,452,500 HN
618930 NGUYEN THI HA 21,410,000,000 18,500,619,199 HN
553595 LE THI TRA MY 11,338,668,612 2,145,390,278 HN
614177 LE TUAN ANH 22,350,000,000 19,397,237,569 HN
4081 ONG NGUYEN THE QUANG 9,363,474,925 9,323,328,237 HN
3167 BA HUYNH THI HA 17,024,487,321 10,022,129,250 HN
224070 NGUYEN HUU HUNG 14,982,121,886 7,955,652,249 HN
44025 ONG TRAN KHANH TOAN 8,566,405,236 7,993,130,463 HN
670155 PHAM LAN ANH 17,207,492,991 15,704,577,707 HN
580292 VU VIET DO 27,013,022,808 25,828,064,852 HN
8763 ONG PHAM DUC NGUYEN 9,200,000,000 6,351,933,702 HN
163997 NGUYEN QUANG KHANH 17,220,000,000 13,874,908,109 HN
915656 PHAM TUAN NGOC 29,624,666,812 26,306,591,995 HN
19984 ONG DO BAO NGOC 25,600,000,000 22,604,419,890 HN
8467 BA PHAN DIEU TIEN 16,808,423,121 9,779,112,500 HN
846101 NGUYEN THANH DUNG 13,070,000,000 11,279,498,040 HN
519707 DOAN ANH TUAN 12,093,972,551 8,427,216,405 HN
308160 NGUYEN THI MINH NGA 14,714,862,500 27,258,818,707 HN
110657 PHAM QUANG DUC 15,406,588,948 15,901,180,393 HN
400226 NGO PHU CUONG 20,902,422,222 10,063,416,667 HN
562358 NGUYEN TRA MY 12,121,019,974 6,181,090,972 HN
49619 ONG NGUYEN VIET HUNG 75,024,548,633 55,342,833,333 HN
350016 NGUYEN VAN BAC 28,462,186,385 27,672,006,073 HN
4234 BA TRAN THI HA GIANG 16,992,265,193 19,000,000,000 HN
734423 NGUYEN MANH HAI 18,295,911,602 10,099,821,667 HN
49082 ONG LUU NGOC HOAT 15,517,252,080 8,650,832,500 HN
20871 ONG DINH VAN CHUONG 10,100,000,000 2,230,939,227 HN
561937 NGUYEN HAI DANG 19,153,581,770 10,355,833,333 HN
866499 TRAN THU TRANG 27,773,864,707 15,080,125,000 HN
447759 PHAM THANH THUY 17,638,287,293 17,357,000,000 HN
879761 BUI DAI PHONG 56,686,029,542 43,528,888,889 HN
401438 DANG THI THANH MAI 18,161,349,309 18,268,847,625 HN
834022 HA MANH CUONG 20,671,837,017 10,852,500,000 HN
26646 ONG TRAN THUONG 16,000,000,000 9,005,490,000 HN
733045 TRUONG THI YEN 17,776,020,000 43,704,000,000 HN
453537 TRAN THI BICH NGOC 22,500,000,000 14,262,430,939 HN
143503 DANG HUU SANG 10,062,135,000 18,021,354,047 HN
200719 DO DINH BINH 10,061,250,000 17,935,359,116 HN
185984 TRAN VAN CUONG 15,067,166,667 27,728,705,113 HN
893726 DO TIEN 22,103,396,570 23,181,571,306 HN
692010 TRAN XUAN BINH 13,288,906,800 8,552,919,583 HN
335665 DO THIEU KIEN 10,041,666,667 17,106,629,834 HN
2744 ONG LE HUY CHINH 26,160,000,000 15,526,125,000 HN
912084 NGUYEN THI PHUONG THUY 12,489,718,180 12,783,199,726 HN
792860 NGUYEN DANH THANH HAI 10,058,333,333 17,530,386,740 HN
5712 ONG TRAN TRONG THANG 27,503,464,088 14,873,224,377 HN
18487 BA NGUYEN MINH THU 12,200,000,000 6,209,300,000 HN
607096 DO QUOC CUONG 40,619,030,000 46,898,517,238 HN
161276 NGUYEN DANH DUC 10,061,827,778 17,980,346,886 HN
4076 ONG NGUYEN VAN KHANH 26,005,149,445 45,825,428,069 HN
379120 TRAN XUAN HAI 32,618,232,044 18,027,943,329 HN
309799 TRAN NGUYEN HAO 24,408,784,530 12,439,833,333 HN
171189 PHAN VIET HUY 15,090,625,000 27,793,660,116 HN
9435 BA TRAN THI THAI 16,765,887,322 9,054,000,000 HN
261248 NGUYEN HOANG OANH 10,060,833,333 18,000,000,000 HN
588613 HOANG QUOC DINH 30,937,668,508 16,584,402,702 HN
307920 NGUYEN TUAN ANH 17,798,351,250 32,417,503,177 HN
733307 NGUYEN BA TRUY 46,530,426,121 58,168,551,244 HN
1825 BA NGUYEN THI PHUNG 11,900,000,000 14,787,292,818 HN
505394 LE HOANG TUNG 12,368,000,000 10,423,977,901 HN
516794 DO VIET TAP 20,627,624,309 10,852,500,000 HN
643488 NGUYEN TIEN VINH 18,461,894,444 17,642,823,204 HN
384320 DAO HUU HOANG 10,060,250,000 17,797,667,308 HN
683176 TRAN HUONG GIANG 29,327,043,646 15,457,500,000 HN
572066 HOANG THU THAO 12,373,132,363 13,448,605,634 HN
832047 DAO CHI ANH 20,753,804,522 20,715,821,820 HN
187890 PHAM VAN DUNG 34,066,546,438 20,839,355,556 HN
700580 LUONG CAO CHI 13,251,024,356 18,594,916,213 HN
445060 TRAN VAN HA 20,163,070,876 10,760,372,841 HN
154213 TO THI CAM HONG 18,051,444,709 19,871,786,637 HN
571286 PHAM THI HONG YEN 11,290,000,000 10,528,453,039 HN
260265 DINH THI LAN ANH 8,291,620,630 5,642,308,897 HN
743915 NGUYEN THI PHUONG THAO 22,039,286,533 11,102,473,048 HN
18736 BA DAM NGOC TRAM 20,650,000,000 6,772,585,034 HN
340985 LAI VAN NGHIA 44,395,469,613 45,720,000,000 HP
402784 LE TUAN ANH 14,355,973,890 15,447,376,889 HN
738831 PHAM XUAN DUONG 30,098,419,109 25,335,966,491 HN
480888 CAO KIM HONG NHAT 24,782,508,506 12,693,492,500 HP
548041 NGUYEN VAN DUONG 13,761,407,296 7,375,960,000 HN
936600 TRAN THI THU HA 12,854,389,140 11,369,072,386 HN
663404 HOANG HONG LY 41,150,000,000 33,754,880,080 HN
3046 ONG NGUYEN VAN TINH 39,447,959,016 62,741,752,785 HN
13927 BA TRINH NHU HOA 21,428,727,047 10,954,215,000 HN
8502 ONG NGUYEN THANH NAM 21,341,963,216 10,897,558,789 HN
745441 VU HOANG GIANG NAM 20,721,833,333 39,933,993,536 HN
140721 BUI QUOC TUAN 43,500,000,000 5,505,524,862 HN
6408 BA TRAN THI CHI CHAU 12,407,222,693 10,700,000,000 HN
493096 TRAN THI MAN 28,998,568,571 28,354,541,121 HN
571281 LE THI THAO 11,293,888,889 20,691,842,259 HN
250475 NGUYEN THI NHU HOA 20,000,000,000 10,058,333,333 HN
414425 NGUYEN DANH NGOC 18,647,487,235 10,288,519,052 HN
437682 PHAM THU THAO 12,360,000,000 6,020,647,489 HN
289307 TRAN BICH THUAN 9,550,000,000 8,842,265,193 HN
293285 NGUYEN THANH VAN 25,004,923,611 42,213,000,000 HN
23869 ONG VU DUC KIEN 8,750,000,000 8,759,668,508 HN
30866 BA DUONG THI LE THANH 15,857,958,767 16,629,019,917 HN
11054 BA NGUYEN THI ANH THO 10,947,241,490 5,579,500,000 HN
14603 BA LUONG THI XUAN 16,568,343,164 9,491,002,500 HN
470884 DAM THANH HIEN 22,093,301,419 18,876,449,621 HN
267558 PHAM THI THU HUONG 14,859,764,421 15,050,375,976 HN
406413 TRAN THI HAI YEN 10,060,105,556 19,932,176,000 HN
7943 BA NGUYEN HUONG THANH 9,240,000,000 11,089,392,265 HN
554224 PHAM QUANG PHUC 12,440,000,487 8,711,152,920 HN
291265 PHAM THI LIEN 20,147,129,087 10,754,388,889 HN
39767 BA TRAN THI THANH MAI 8,600,000,000 8,347,486,188 HN
349194 HOANG QUANG DUNG 21,052,457,000 20,350,509,724 HN
143573 TO QUOC TUAN 8,385,000,000 8,349,779,006 HN
365236 PHAM NGOC THANH 80,000,000,000 441,988,950 HN
25218 BA LE THI DUYEN 8,716,203,034 8,678,859,830 HN
48693 BA NGUYEN THU THUY 10,035,417,025 5,427,326,389 HN
654489 VO THUY DUONG 23,835,107,933 11,049,255,556 HN
469079 NGUYEN TRONG TIEN 12,213,000,000 10,788,488,312 HN
683684 CHU THAI HA 22,522,534,952 22,873,884,527 HN
422493 PHAM KHANH TOAN 14,273,335,436 15,000,000,000 HN
18607 BA NGUYEN HUONG LINH 8,944,111,111 5,542,019,644 HN
571278 DINH THI THU HA 12,025,326,298 16,790,967,000 HN
3383 ONG LUONG TAT THANG 11,890,000,000 9,289,269,271 HN
17185 ONG CAO XUAN TUAN 17,337,092,359 15,331,000,000 HN
410579 NGUYEN NAM ANH 10,060,105,556 17,786,870,411 HN
9124 BA NGUYEN THI MAI LAN PHU 16,790,055,249 16,850,000,000 HN
571274 DOAN THI THANH HUYEN 17,616,022,099 10,059,583,333 HN
926934 HO THUY HIEN 11,100,000,000 11,813,580,513 HN
683809 NGUYEN DANG LAM 11,059,009,744 21,803,079,481 HN
523174 NGUYEN THI THANH 11,369,072,386 6,033,500,000 HN
23348 ONG DO PHONG THACH 11,778,988,000 22,968,741,151 HN
531359 TRAN THI THU THUY 12,800,000,000 5,963,993,750 HN
177353 NGUYEN HUU THANG 20,800,000,000 11,065,541,667 HN
14621 ONG PHAM VAN TRANG 16,567,707,258 6,205,875,994 HN
559217 PHAM THI THANH HUYEN 9,532,000,000 9,429,988,950 HN
24610 BA NGUYEN MINH HANG 8,738,922,174 7,562,891,415 HN
4262 MR NGUYEN THANH AN 11,880,544,532 6,033,300,000 HN
29730 ONG TRUONG QUOC BINH 15,913,957,274 16,000,000,000 HN
343880 TRINH VAN QUYEN 14,545,000,000 12,409,116,022 HN
847878 NGUYEN THI HONG HANH 20,000,000,000 - HN
31922 ONG HOANG VAN THINH 28,720,000,000 15,090,625,000 HP
504377 VU NGOC BANG 23,000,000,000 17,193,370,166 HN
8518 BA NGUYEN MINH HANH 18,328,729,282 14,900,000,000 HN
814961 LUU THI TO NGA 8,052,890,360 5,072,436,310 HN
162094 NGUYEN THANH GIANG 34,502,274,473 20,083,333,333 HN
9697 ONG TRAN QUANG HUY 9,170,000,000 11,364,811,295 HN
527625 NGUYEN MINH DUC 18,657,458,564 10,288,519,052 HN
930352 NGUYEN VAN CUONG 12,072,500,000 23,658,160,924 HN
21073 ONG BUI DUC HOANG 16,215,800,000 17,197,672,222 HN
11711 ONG NGUYEN THANH THONG 25,750,000,000 29,226,777,901 HN
179060 NGUYEN THANH HUONG 15,087,425,579 13,238,895,202 HN
12208 BA VU THI THUY LINH 12,332,470,105 6,489,633,333 HN
835788 TU VIET PHU 13,080,279,000 9,991,859,301 HN
21646 ONG NGUYEN MANH LINH 11,798,041,436 6,163,980,000 HN
24598 ONG NGUYEN LE HUNG 16,051,962,168 8,795,935,985 HN
7899 ONG LE TUAN THANH 9,241,047,344 8,944,007,522 HN
369723 LE MINH DUC 11,961,625,000 23,181,571,306 HN
553227 NGO TUAN ANH 13,742,760,740 6,026,000,000 HN
727505 NGUYEN NHU TUNG 20,130,108,868 22,449,986,926 HN
142063 DUONG THU TRANG 27,071,823,204 14,488,040,000 HN
423457 DO PHUONG THANH 12,566,009,902 6,604,520,833 HN
672935 VU TUAN KHANH 21,716,284,689 23,835,107,933 HN
199026 DO THI THANH HUYEN 11,600,517,464 6,036,250,000 HN
23313 ONG TRAN LE KHANH 11,096,579,280 11,200,835,667 HP
21993 ONG NGUYEN QUOC DONG 23,622,715,722 27,283,165,584 HN
541377 TRINH TUNG LAM 24,720,000,000 11,005,055,556 HN
709719 NGUYEN XUAN HOA 22,522,534,952 11,403,180,556 HN
428180 LE THI THANH HUONG 11,030,525,000 5,502,527,778 HN
139927 PHUNG VIET TRUNG 15,258,028,885 7,491,050,000 HN
424890 VU MANH CUONG 14,265,417,582 7,743,312,500 HN
40 BA LE THI THUY HUONG 23,771,700,634 9,485,150,000 HN
2588 ONG PHAM THE NHO 21,006,506,913 10,314,333,333 HN
878719 BUI DUC THAO 21,000,000,000 18,973,480,663 HN
698867 NGO MINH HOANG 22,530,331,600 20,661,453,117 HN
8427 ONG NGUYEN XUAN CUONG 9,200,228,800 9,527,281,714 HN
756351 NGUYEN THI HIEN 22,750,000,000 10,353,291,667 HN
411853 DO THI PHUONG HOA 32,360,384,874 15,080,125,000 HN
21267 ONG NGUYEN DANG TUAN 8,850,000,000 8,777,900,552 HN
20870 ONG NGUYEN THANH TU 25,583,177,186 13,468,433,333 HN
33829 ONG HOANG ANH TUAN 27,904,799,432 15,003,000,000 HN
520219 NGUYEN VAN TRUNG 13,893,100,000 10,976,319,144 HN
199121 NGUYEN DUC MINH 21,301,915,779 21,183,821,526 HN
398006 PHAM VAN BA 18,892,026,666 10,320,325,000 HN
321304 DAO XUAN DUNG 18,374,276,038 14,664,065,120 HN
593968 HO MANH HUNG 30,900,000,000 10,860,166,667 HN
397234 TRINH KY SON 24,875,683,000 7,305,428,723 HN
738160 NGUYEN XUAN GIANG 20,722,944,444 40,110,497,238 HN
439506 PHAM THE TUAN 18,774,314,155 10,036,250,000 HN
373441 TRAN DUC TUAN 14,456,177,778 27,038,770,166 HN
471785 LE VAN NGUYEN 14,060,000,000 6,774,916,667 HN
888371 NGUYEN ANH TOAN 13,000,000,000 3,933,285,000 HN
683334 NGUYEN THU NGA 11,222,869,312 4,055,431,839 HN
9995 ONG VU XUAN THANH 10,953,598,923 5,698,809,722 HN
21086 ONG NGUYEN VIET MINH 10,100,000,000 4,538,111,667 HN
250240 LY NAM NINH 10,060,833,333 18,882,139,079 HN
933973 NGUYEN MAI CHI 10,057,500,000 19,420,000,000 HN
712674 VU VIET HUNG 10,041,970,100 5,300,107,645 HN
398695 PHAN THI HONG ANH 9,665,000,000 9,584,668,508 HN
8272 ONG NGUYEN HAI BINH 16,830,000,000 16,737,016,575 HP
263312 PHAM VAN TIEN 22,405,765,473 11,293,888,889 HN
894975 DO TIEN DUNG 19,124,582,749 10,353,888,889 HN
110609 DINH MANH TUAN 15,406,712,935 7,041,591,667 HN
23510 BA NGUYEN THI THANH XUAN 11,778,645,111 11,695,445,075 HN
214888 TRAN THI CHAO 8,304,000,000 8,187,403,315 HN
726919 DANG PHUONG HA 30,131,258,557 32,170,421,667 HN
330823 DO KHAC HUY 44,252,928,176 44,917,333,333 HN
277443 LE THI THU HUYEN 17,390,225,483 9,556,208,333 HN
900454 NGUYEN TUAN ANH 12,967,318,333 6,736,721,944 HN
489143 LE THI TRUC QUYNH 22,328,018,591 23,345,281,806 HN
920461 NGUYEN NGOC DUY 10,000,000,000 1,801,104,972 HN
2382 BA NGUYEN THI THU HUONG 21,193,282,723 22,731,091,393 HN
474757 NGUYEN THANH HOA 10,060,000,000 17,612,869,115 HN
48285 BA VU MINH NGUYET 35,594,000,000 35,521,178,401 HN
11157 BA NGUYEN THUY NGA 23,687,292,049 12,073,000,000 HN
457480 DOAN VAN KHANG 20,308,176,796 20,720,000,000 HN
20679 ONG VU TRI NHAT 16,235,067,696 3,626,515,278 HN
735920 TRINH THI PHU HA 19,062,617,865 12,700,000,000 HN
14829 BA LE THUY HA 16,555,000,000 9,840,997,222 HN
5132 BA LE THI THU HIEN 16,950,646,409 9,973,892,900 HN
866294 NGUYEN TRUNG DUNG 11,165,000,000 11,153,756,906 HN
23520 ONG NGUYEN VAN XUAN 8,780,000,000 7,172,872,928 HN
692076 DAO XUAN TIEN 13,271,496,441 7,055,524,306 HN
449105 HOANG THANH LAN 21,988,998,916 24,458,626,854 HN
564435 TRAN DINH LAM 20,691,842,259 22,405,765,473 HN
143855 DANG THIEU NGAN 56,065,587,247 56,373,868,404 HN
469766 TRAN VAN HIEP 18,128,145,000 8,411,941,944 HN
140585 NGUYEN TRAN TRI DUNG 15,253,328,692 18,594,509,905 HN
462778 CAO DUY KHUONG 18,113,925,000 33,292,000,000 HN
45153 ONG CHU MANH TRUONG 15,635,450,000 32,200,000,000 HN
883597 NGUYEN QUOC DOANH 18,600,000,000 10,043,333,333 HN
494856 HOANG THI TAI 24,778,256,792 12,577,500,000 HP
697446 PHUNG THE CAT 10,056,666,667 17,421,721,856 HN
683687 BUI NGOC HA 21,150,000,000 20,411,602,210 HN
10113 ONG VU MINH QUANG 11,845,994,475 6,197,216,667 HN
4487 BA LE THI HONG THUY 26,925,953,645 27,105,254,121 HN
447613 DAO THI YEN 14,177,767,956 7,649,147,917 HN
530 ONG NGUYEN NGHIA NAM 9,500,000,000 6,049,543,432 HN
19518 ONG DAO VIET CUONG 20,535,888,889 41,091,139,583 HN
639831 TRAN QUANG HUY 30,421,666,667 50,185,051,983 HN
116093 NGUYEN HONG THANH 15,395,945,028 14,000,000,000 HN
8368 ONG TRINH XUAN THANH 38,646,408,840 20,606,666,667 HN
706268 TRAN THI TRANG 24,189,957,576 19,710,872,357 HN
437308 PHUNG LINH HUONG 20,220,000,000 10,606,665,500 HN
208430 TRAN VAN NGU 15,000,000,000 7,748,071,528 HN
203187 TRAN THI TUYET 15,000,000,000 10,635,359,116 HN
228951 HO NGOC PHAN 8,300,000,000 6,861,811,719 HN
310873 NGUYEN HONG THAO 27,202,164,553 14,609,851,389 HN
302519 NGUYEN MAI HUONG 8,259,282,564 6,796,493,180 HN
524521 THAI THI SEN 11,367,136,699 5,844,765,000 HP
678172 DO HONG NGUYEN 58,830,000,000 60,262,147,312 HN
311468 PHAM THANH DONG 11,548,604,000 11,484,799,558 HN
35350 BA TRAN VIET MAI 8,615,000,000 8,295,467,919 HN
896200 VO CHI CONG 12,992,500,000 25,040,820,442 HN
172408 DAO THI XUAN NHI 34,171,027,624 33,001,000,000 HN
317941 VU THI THANH GIANG 18,727,862,031 16,175,442,105 HN
9764 ONG NGHIEM TIEN THINH 21,490,000,000 18,151,381,215 HN
346039 TRAN THI NGOC BICH 17,304,050,000 14,494,802,350 HN
486506 NGUYEN MINH HAI 14,000,000,000 8,561,655,333 HN
374184 LUU BAO TRUNG 32,620,987,008 28,184,280,545 HN
1828 ONG DINH MANH TRUONG 11,000,000,000 2,016,574,586 HN
291699 HOANG ANH 20,488,000,000 10,808,500,000 HN
34773 ONG QUACH HUU THU 10,082,320,442 10,300,000,000 HN
2042 BA VU HANH HOA 10,015,145,112 5,030,000,000 HN
848323 LE HUU HUNG 20,094,722,222 35,521,178,401 HN
3756 BA DOAN THI TRAN HUNG PHI 17,000,000,000 9,997,184,000 HN
13902 ONG TRAN XUAN DINH 16,586,348,986 11,068,200,000 HN
513695 DANG THANH HUAN 27,500,000,000 19,077,900,552 HN
207 ONG NGUYEN VAN DUNG 27,589,790,278 29,780,000,000 HN
567387 VU HONG DUNG 20,006,629,834 21,400,000,000 HN
9823 ONG LE HONG PHU 25,803,631,995 13,642,125,000 HN
898526 VO THI DIEU NAM 19,521,500,000 19,333,524,862 HN
859583 NGUYEN THI HOAI ANH 21,141,026,823 10,869,000,000 HN
627908 DINH PHUONG LY 20,682,869,885 6,111,232,500 HN
298731 NGUYEN MINH CUONG 63,423,000,000 50,600,555,556 HN
573910 TRAN CONG THANG 18,300,946,233 16,236,773,884 HN
12051 ONG VU NGOC LONG 16,656,000,000 13,504,614,641 HN
2186 ONG PHAM VIET ANH 18,660,220,994 10,290,967,361 HN
746583 PHAN QUAN ANH 18,200,000,000 22,876,864,818 HN
611140 HOANG HONG DIEP 12,069,800,000 25,300,000,000 HN
12206 ONG LY MANH HA 16,638,718,055 9,030,512,208 HN
574789 NGUYEN DUY CUONG 73,402,059,798 122,064,779,300 HN
676577 NGUYEN THUY NHUNG 26,901,000,000 24,252,225,709 HN
449632 LE CHIEU HOANG 23,000,000,000 22,570,633,762 HN
120990 NGUYEN KIM HOA 15,359,116,022 14,500,000,000 HN
832358 TA XUAN PHONG 13,086,152,222 14,993,947,216 HN
25602 BA NGUYEN THI THOM 10,096,937,500 24,190,048,611 HN
922496 LE THANH NAM 23,108,930,556 43,629,656,867 HN
918231 NGUYEN DINH DAT 12,067,080,093 13,292,529,378 HN
607117 PHAM THI KHUYEN 11,267,583,702 7,900,000,000 HN
296807 TRAN HUY HOANG 46,530,426,121 61,198,246,717 HN
342303 NGUYEN THI PHUONG DUNG 33,000,000,000 30,613,259,669 HN
587008 NGO DANG NHAT 18,497,237,569 18,600,000,000 HN
353280 NGUYEN DUC THANG 14,508,674,033 8,025,810,453 HN
691269 NGUYEN THANH HUYEN 11,210,000,000 5,616,048,611 HN
569588 NGUYEN DAN 24,253,054,686 23,763,220,259 HN
32157 ONG CAN VAN TUAN 10,085,006,911 10,192,629,368 HN
22154 BA VU THI MINH HANG 11,790,000,000 5,494,890,714 HN
267772 NGUYEN CONG THANH 10,019,336,525 20,290,000,000 HN
419910 VU DINH CHINH 11,046,046,223 5,176,944,444 HN
23536 BA LE THI KIM THANH 18,808,269,243 10,306,666,667 HN
682156 MAI XUAN TU 12,440,356,668 6,027,383,333 HN
391809 NGUYEN THI THANH NGA 22,086,507,543 16,568,343,164 HN
917245 VU THI LAN ANH 23,063,679,207 22,660,626,899 HN
147101 DO TRUNG DUNG 8,376,060,194 4,818,035,201 HN
307280 TRAN XUAN TAP 19,390,000,000 9,419,434,661 HN
733659 NGUYEN DINH TUNG 13,178,178,752 7,041,941,667 HN
715904 PHAM THI HUONG GIANG 20,000,000,000 304,216,667 HN
402702 LE DIEU THUY 10,037,631,553 5,427,326,389 HN
506437 NGUYEN THANH TRUNG 13,940,607,735 7,541,937,500 HP
47048 ONG LE THE QUYEN 15,576,408,840 8,682,000,000 HN
326319 NGUYEN ANH TU 24,023,329,023 12,236,786,833 HN
590777 LE THUY LINH 10,000,000,000 2,741,945,000 HN
122607 PHAM DUC THAO 15,350,988,111 36,834,032,500 HN
535643 VU HOANG DIEP 11,072,462,500 21,921,150,355 HN
907624 PHAM HOANG PHUONG 21,720,333,333 42,031,436,464 HN
282352 DANG THE BINH 21,621,201,688 14,500,000,000 HN
684211 NGUYEN THI THI 11,222,849,280 2,795,688,000 HN
126593 DINH THI NGOC HA 11,658,954,849 6,083,416,667 HN
311882 PHAM THANH TAN 23,457,389,658 24,215,079,410 HN
861721 TRAN THI THU HIEN 18,739,448,728 16,614,911,001 HN
8230 BA NGUYEN THI DUC HANG 11,049,051,333 21,696,581,387 HN
6658 BA DOAN THI NHU QUYNH 16,906,077,348 17,000,000,000 HN
540106 DO TUYET NHUNG 20,382,724,030 20,284,518,749 HN
344972 NGUYEN VAN VINH 14,539,521,817 27,719,644,417 HN
468400 DO CHI THANH 12,332,470,105 13,505,326,450 HN
310325 TRAN VAN TRANG 19,200,000,000 10,566,937,500 HN
566366 BUI THI BICH NGOC 11,318,997,670 12,225,000,000 HN
2542 ONG LE THANH TAM 39,586,625,044 26,712,169,272 HN
187635 LE DINH BA 21,743,408,716 21,515,704,719 HN
48562 ONG NGUYEN MANH CUONG 10,071,104,856 5,428,402,778 HN
18349 ONG DUONG TRUONG GIANG 8,968,078,000 12,253,414,586 HN
913652 NGUYEN DANH BINH 12,925,599,955 16,249,000,000 HN
340514 NGUYEN HOAI ANH 14,561,767,956 18,260,000,000 HN
537691 TRAN TUAN NAM 17,431,000,000 17,334,696,133 HN
2651 BA NGO BICH HANH 11,100,000,000 5,429,000,000 HN
138990 NGUYEN THU PHUONG 25,203,875,556 13,782,770,833 HN
454248 DAO HUU TU 14,151,315,631 13,955,189,673 HN
2410 BA NGUYEN THI BICH HANH 11,000,000,000 6,186,503,547 HN
921474 DO THANH TRUONG 11,017,336,000 10,467,470,983 HN
39158 ONG VU PHUONG MANH 9,627,233,598 9,056,198,424 HN
453266 BUI THI CUC 11,470,764,787 6,216,550,000 HN
427883 NGUYEN BA HUNG 9,954,088,081 9,591,488,826 HN
819089 TRINH DUY ANH 28,758,435,858 15,136,810,459 HN
43341 ONG NGUYEN BA THANH 10,075,000,000 18,192,260,896 HN
4660 ONG DAO TIEN DUNG 16,969,413,427 13,119,843,861 HN
724242 PHAN DA PHUC 208,573,000,000 259,662,790,055 HN
673917 NGUYEN HONG TRANG 12,500,000,000 3,867,403,315 HN
850534 NGUYEN MANH HA 11,168,914,398 12,596,701,200 HN
15687 ONG DANG VAN BINH 16,503,466,667 15,503,103,499 HN
376966 TRAN THU HA 21,988,100,000 16,420,672,527 HN
864872 LE TUNG MAU 13,030,442,032 6,999,862,500 HN
321080 NGUYEN THANH BINH 24,072,094,890 23,062,025,000 HN
567419 MAI DINH HOAN 12,000,000,000 18,618,731,860 HP
45608 BA TA THI THAO 9,929,139,445 9,351,952,961 HN
833806 CAO HUU HIEU 30,000,000,000 352,021,250 HN
914220 LE THI PHUONG 19,309,422,050 16,560,000,000 HN
17061 ONG NGUYEN HUU KHOAT 10,113,240,376 5,430,083,333 HN
262776 TO THANH HUNG 22,137,397,434 26,298,826,930 HN
20411 BA PHAN LAN HUONG 11,800,000,000 10,752,486,188 HN
726294 DOAN THI PHUONG MAI 50,301,250,000 39,447,959,016 HN
855032 LE KIEU HUONG 18,696,079,934 17,064,236,278 HN
17726 ONG NGUYEN THE VINH 16,449,500,000 11,275,442,495 HN
47424 ONG PHUNG MANH DUC 8,516,632,083 5,778,631,660 HN
103929 TRAN MINH CHAT 28,184,280,545 15,090,625,000 HN
105753 BUI THI HUE 15,446,408,840 8,597,056,875 HN
507622 NGUYEN HUNG 13,934,327,748 14,732,451,389 HN
14329 BA VU THI LUU 9,050,000,000 8,891,966,507 HN
549795 NGUYEN QUOC HUNG 10,059,833,333 26,641,937,463 HN
25156 ONG NGUYEN LE QUANG 16,039,833,333 30,516,776,554 HN
611002 PHAM VAN TUAN 74,014,222,222 78,199,896,317 HN
2385 BA LE THI HONG DIEP 55,646,732,808 40,243,333,333 HN
26911 BA DAM THI THE 44,446,000,000 245,558,011 HN
320809 VU QUY PHUONG 14,690,972,356 11,562,175,211 HN
609201 NGUYEN HUU AN 13,524,861,878 13,000,000,000 HN
564325 TA VAN KHOAI 27,751,658,287 31,292,520,000 HN
664799 BUI THUY HONG 13,358,830,529 13,341,923,659 HN
785625 VU THI THU TRANG 19,310,612,500 13,505,141,071 HN
23538 BA PHAM THI NHAN 18,497,237,569 10,178,122,222 HN
104231 NGUYEN NGOC SON 11,682,135,202 10,353,888,889 HN
2081 BA DUONG THI BICH TRAM 19,295,595,556 34,721,449,825 HN
2806 BA TRUONG THI CAM THANH 11,897,110,600 23,081,168,972 HN
5302 BA NGUYEN THI NGOC HIEU 16,939,000,750 16,032,365,387 HN
796316 DO TUYET LINH 12,500,000,000 6,376,746,944 HN
590608 LE DINH KHANH 11,276,243,094 15,700,000,000 HN
166160 CHUNG BICH LIEN 15,121,766,000 16,255,138,006 HP
518333 NGHIEM THI HANG 12,352,314,170 11,695,644,784 HN
693467 VU TIEN DUC 13,268,850,000 7,055,524,306 HN
248361 PHAM THI QUYNH 11,580,000,000 6,028,266,667 HP
335440 NGO QUANG TUAN 33,170,000,000 13,291,074,457 HN
506232 HOANG TUNG 12,363,377,500 12,894,035,564 HN
902094 PHAM TRUONG GIANG 12,492,405,235 16,382,322,844 HN
468971 BUI THO SON 18,892,026,666 HN
395150 TRAN MANH TUYEN 11,508,118,669 12,162,624,780 HN
531864 NGO VAN DON 8,142,000,000 8,052,082,873 HN
615247 NGUYEN MANH HUNG 50,185,051,983 30,421,666,667 HN
497169 NGUYEN THI NGUYET NGA 19,931,408,840 10,663,246,667 HN
14390 ONG PHAM NGOC HIEU 16,576,795,580 9,496,213,417 HN
169309 DINH VAN HUONG 11,618,669,845 11,499,319,798 HN
45002 ONG LE TRONG TUAN ANH 8,550,000,000 7,901,657,459 HN
47125 BA BUI THI NGOC HA 15,569,285,954 23,642,226,432 HN
469126 NGUYEN DANG PHONG 27,087,466,402 14,494,080,718 HN
673449 TRAN NGOC KHANH 19,074,585,635 22,750,000,000 HN
303614 DAO THE HUNG 14,718,232,044 8,049,255,556 HN
23572 BA VU THI KIM LIEN 10,098,179,778 9,940,466,078 HN
534085 NONG ANH DUONG 12,270,939,227 9,250,000,000 HN
653775 HOANG THUY HANH 23,308,110,497 23,835,000,000 HN
473548 NGUYEN THI THANH HA 12,245,937,266 12,687,760,000 HN
695468 BUI DUC PHU 44,435,936,501 25,115,555,556 HN
23681 BA DO THI NGOC NHU 26,988,395,157 27,795,000,000 HN
11163 ONG VU HONG MINH 43,700,000,000 42,049,447,514 HN
14816 ONG NGUYEN VAN HIEU 11,930,714,840 11,000,000,000 HN
620135 LE THI THANH 20,660,285,797 8,803,512,999 HN
697544 BUI VIET ANH 18,557,763,776 10,087,833,333 HN
444068 NGUYEN MANH HA 20,090,462,771 10,362,888,889 HN
455873 NGUYEN QUOC HUNG 32,036,576,055 29,616,725,000 HN
2772 BA NGUYEN THI THUY 12,698,721,245 6,692,688,889 HN
777571 LE THANH NGA 8,058,819,944 7,544,251,878 HN
49296 BA NGUYEN THI HUONG LE 18,898,858,564 12,845,000,000 HN
2348 ONG DO MANH HUNG 26,193,370,166 54,000,000,000 HN
537317 LE THI MUI 31,410,160,221 17,018,960,000 HP
3089 ONG TRAN HONG QUAN 17,033,275,250 10,018,715,806 HP
548169 VO ANH TU 11,017,777,778 21,585,635,359 HN
2812 BA TRAN THI MINH HUONG 9,416,900,000 8,307,877,831 HN
766887 BUI THE LICH 19,138,811,602 19,886,000,000 HN
724061 NGUYEN THI HUE 11,114,189,075 6,191,257,673 HN
143580 TRUONG THI HA 8,384,553,862 10,890,921,617 HN
316587 VU THI THANH XUAN 11,541,561,564 6,036,750,000 HN
858305 NGUYEN LE QUYNH 12,285,415,280 6,036,750,000 HN
734429 NGUYEN THI HONG VAN 13,177,870,202 7,041,825,000 HN
899897 NGUYEN VAN SON 17,609,940,686 14,178,155,768 HN
902085 NGUYEN VAN THANH 12,493,589,211 10,421,695,851 HN
24098 BA DUONG BICH HANG 17,375,690,608 19,150,000,000 HN
835457 NGUYEN VAN TINH 29,991,712,707 32,200,000,000 HN
171939 TRAN MINH DAO 26,641,937,463 17,621,634,726 HN
484857 HOANG VAN TU 21,395,994,475 10,931,353,194 HN
537705 DINH MAI ANH 12,005,524,862 14,500,000,000 HN
451072 PHAM QUANG DUNG 11,472,093,402 6,035,750,000 HN
557514 NGUYEN LUONG LINH 22,570,633,762 23,000,000,000 HN
37979 ONG NGUYEN MINH QUAN 23,822,842,753 24,957,023,659 HN
684757 TRAN THI LE HOA 18,594,916,213 13,251,024,356 HN
34643 BA LE THI MINH HUONG 11,733,564,381 5,174,104,167 HN
513900 NGUYEN NGOC THANG 12,402,880,209 12,787,369,874 HN
107762 TANG BA HOANG 8,460,000,000 9,457,535,019 HN
13748 ONG NGUYEN THANH TUNG 9,089,116,594 3,900,042,427 HN
23212 BA PHAN THI CAM CHAU 22,870,000,000 10,001,902,778 HN
764240 LUONG HUU NAM 45,933,792,723 12,902,649,863 HN
500085 TRINH THI PHUONG NGA 13,964,248,889 30,865,436,909 HN
8011 BA LE THI KIM HIEU 9,229,405,000 9,108,192,928 HN
438820 NGUYEN KHAI 40,151,000,000 40,518,618,785 HN
113052 NGUYEN THI HUYEN 52,200,000,000 24,900,552,486 HN
712884 NGUYEN BANG VIET 50,631,944,444 HN
702992 TRUONG THI THU TRANG 11,143,750,000 22,212,851,027 HN
599357 LE PHUONG THAO 20,592,338,863 21,348,224,455 HN
215094 CHU ANH TUAN 15,000,000,000 280,449,000 HN
3826 ONG TO NGOC HAI 26,009,575,520 13,868,874,401 HN
3492 BA LY THI NGAN 9,388,000,000 9,323,171,271 HN
434462 TRAN DINH HUNG 17,460,754,360 17,290,696,000 HN
385448 KIEU VAN HUNG 205,863,522,950 205,170,000,000 HN
559983 BUI VAN THAI 22,295,000,000 19,952,038,604 HN
13229 BA NGUYEN THI THU HUONG 9,100,000,000 8,096,132,597 HN
11055 BA HOANG PHUONG LAN 12,108,355,814 5,171,562,500 HN
854152 NGUYEN THI NGOC TRANG 20,613,333,333 43,970,022,222 HN