Vous êtes sur la page 1sur 4

Zadanie 1

Dany jest rozkład prawdopodobieństwa zmiennej skokowej X,


xi 10 20 30 40 50
pi 0,1 0,2 ? 0,4 0,1

a) Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję oraz odchylenie standardowe tej zmiennej.


b) Wyznaczyć dystrybuantę tej zmiennej.
c) Sporządzić jej wykres.

Zadanie 2
Dana jest dystrybuanta zmiennej losowej skokowej X:

0 dla x < -1
0,1 dla -1 ≤ x < 0
F(x) = 0,6 dla 0 ≤ x < 2
1 dla 2 ≤ x

a) Wyznaczyć rozkład,
b) wartość oczekiwaną oraz
c) odchylenie standardowe tej zmiennej losowej
d) narysować wykres rozkładu oraz dystrybuanty
e) Obliczyć P(X = 2), P(0,5 ≤ x< 2), P(1 < x < ∞)

Zadanie 3
Niech zmienna losowa X ma następujący rozkład prawdopodobieństwa:

xi -6 -2 15 20
pi 0,2 0,5 c 0,2

1) podać wartość stałej c


2) określić dystrybuantę zmiennej losowej X
3) obliczyć P(-10 < X < 0)
4) wykonać wykres rozkładu prawdopodobieństwa i dystrybuanty
5) obliczyć wartość oczekiwaną, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności

Zadanie 4
Załóżmy, że zmienna ma rozkład dwumianowy z wartością oczekiwaną 0,5 oraz n = 5.
Obliczyć:
a) P(X = 2)
b) P(2 ≤ X )

Zadanie 5
Oblicz wartość oczekiwaną, wariancję i odchylenie standardowe zmiennej losowej, której
wartościami są:
a) suma liczby oczek w dwukrotnym rzucie kostką
b) iloczyn liczby oczek w dwukrotnym rzucie kostką.
Zadanie 6
Myśliwy ma trzy naboje i strzela do celu. Doświadczenie kończy się, gdy myśliwy trafi lub
gdy skończą się mu naboje. Przyjmując że myśliwy trafia do celu z prawdopodobieństwem
0,8. Określić zmienną losową, podać jej rozkład, jej dystrybuantę i parametry rozkładu.

Zadanie 7
Rzucamy raz kostką do gry. Jeśli liczba oczek będzie podzielna przez 2 wygrywasz 2 zł, jeśli
będzie podzielna przez 5 płacisz 5 zł, w pozostałych przypadkach nic nie przegrywasz ani nie
wygrywasz. Podaj rozkład tej zmiennej losowej. Oblicz jej wartość oczekiwaną i wariancję.

Zadanie 8
W pudełku jest 10 losów w tym 2 wygrywające na kwotę 10 zł, 1 wygrywający na kwotę 20
zł, pozostałe są puste. Każdy los kosztuje 5 zł. Gracz kupuje jeden los. Podaj rozkład
wygranej gracza. Oblicz wartość oczekiwana jego wygranej i jej wariancję.

Zadanie 9
W pudełku jest 10 losów w tym 2 wygrywające na kwotę 10 zł, pozostałe losy są puste. Gracz
kupuje 2 losy każdy w cenie 3 zł. Podaj rozkład jego zysku w tej grze. Oblicz wartość
oczekiwaną jego wygranej i jej wariancję.

Zadanie 10
Rzucamy dwa razy monetą. Gracz K otrzymuje 2 zł, jeżeli wypadną dwa orły, 1 zł – jeżeli
wypadnie 1 orzeł i 0 zł – jeżeli nie wypadnie orzeł w ogóle. Oblicz wartość oczekiwaną
wygranej gracza K.

Zadanie 11
Pewien człowiek bierze udział w następującej grze: wyciąga on z talii 52 kart jedną kartę.
Jeżeli wyciągnie asa, to otrzymuje 5 zł jeżeli jakąś figurę, to otrzymuje 2 zł, a jeżeli
wyciągnie kartę różna od wymienionych, to płaci 1 zł. Jaka jest wartość oczekiwana jego
wygranej?

Zadanie 12
Ile powinien płacić gracz za wyciągnięcie karty różnej od asa i figury, żeby gra była
sprawiedliwa (tj. żeby wartość oczekiwana wygranej była równa 0)?

Zadanie 13
Urna zawiera 3 czarne i 4 białe kule. Wyjmujemy z urny po jednej kuli tak długo, dopóki nie
wyciągniemy kuli czarnej. Znajdź wartość oczekiwaną liczby losowań z urny.

Zadanie 14
Gracz rzuca raz kostką: jeśli wypadnie szóstka, to rzuca jeszcze jeden raz. Oblicz wartość
oczekiwaną liczby uzyskanych oczek.

Zadanie 15
Gracz rzuca dwiema kostkami. Jeżeli wypadną dwie szóstki, to rzuca jeszcze raz. Oblicz
wartość oczekiwaną uzyskanych łącznie oczek.

Zadanie 16
Rzucamy trzykrotnie symetryczną monetą. Na wynikach tego doświadczenia określamy
zmienną losową X, która przyjmuje wartości równe liczbie wyrzuconych reszek. Podaj
rozkład tej zmiennej losowej, oblicz jej wartość oczekiwaną i wariancję.

Zadanie 17
Zmienna losowa X przyjmuje wartości 0, 1, 2, 3, wszystkie z jednakowym
prawdopodobieństwem. Podaj rozkład tej zmienne losowej, oblicz jej wartość oczekiwaną i
wariancję.

Zadanie 18
Zmienna losowa X przyjmuje wartości 1, 2, 3, 4, 5 wszystkie z jednakowym
prawdopodobieństwem. Podaj rozkład tej zmienne losowej, oblicz jej wartość oczekiwaną i
wariancję.

Zadanie 19
Na podstawie wielu obserwacji ustalono, ze rozkład liczby zapałek w pudełku jest zmienną
losową o poniższej funkcji prawdopodobieństwa:
Liczba zapałek 46 47 48 49 50
prawdopodobieństwo 0,1 0,32 0,45 0,1 0,03
Czy informacja, że w pudełku znajduje się przeciętnie 48 zapałek jest rzetelna? Odpowiedź
uzasadnij, obliczając wartość oczekiwaną liczby zapałek w pudełku.

Zadanie 20
Niech zmienna losowa X ma następujący rozkład prawdopodobieństwa:
xi -6 -2 15 20
pi 0,2 0,5 c 0,2

a) Podaj wartość stałej c.


b) Określ dystrybuantę zmiennej losowej X.
c) Sporządzić jej wykres prawdopodobieństwa i dystrybuanty.
d) Oblicz P(-10<X<0).
Oblicz wartość oczekiwaną, odchylenie standardowe.

Zadanie 21
Na podstawie corocznych badań ankietowych, dotyczących oceny poziomu usług
turystycznych wśród klientów pewnego biura podróży w Krakowie, otrzymano oszacowanie
rozkładu zmiennej losowej Z. Zmienna ta przyjmuje wartości: 0, gdy respondent wybierał
odpowiedź „trudno powiedzieć”, z prawdopodobieństwem równym 0,01; 1 – „bardzo
wysoki” z prawdopodobieństwem 0,10; 2 – „raczej wysoki” (0,69); 3 – „średni” (0,19) i 4 –
„raczej niski” (0,01).
1) Zapisz rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej Z.
2) Oblicz i zinterpretuj P(1<Z<2).
3) Wyznacz dystrybuantę. Oblicz i zinterpretuj F(3).
4) Wykonaj wykresy rozkładu prawdopodobieństwa i dystrybuanty.
Rozwiązania:
1. EX=32, D2X =136; 2. EX=0,7, D2X =1,21; 0,4; 0; 0,4; 3. 1) 0,1; 3) 0,8; 5) EX=3,3; D2X
=100,81; 4. a) 0,073, b)0,33; 5. a) EX = 7; D2X =1,83, σ = 1,35; b) EX = 12,25; D2X =79,97,
σ =8,94; 6. EX = 1,24; DX2 =0,26, σ =0,51; 7. EX =0,17; D2X =6,14; 8. EX =-3; D2X =36;
9. EX = -2; D2X =28,44; 10. EX = 1; D2X = 0,5; 11. EX = 0,15; D2X = 3,5; 12. około 1,22;
13. 2; 14. 4,08; 15. 7,17; 16. EX = 1,5; D2X = 0,75; 17. EX = 1,5; D2X = 1,25; 18. EX = 3;
D2X =2; 19. 47,64; 20.