Vous êtes sur la page 1sur 2

TÌNH TA BIỂN BẠC ĐỒNG XANH

facebook: học guitar cùng tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc

Sáng tác: HOÀNG SÔNG HƯƠNG Chuyển soạn: NGUYỄN VĂN PHÚC

œ #œ œ œ
#3 œ œ œ œ œ œ
& 4 œ œ œ œ #œ
œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ ™
™ œ™ œ
j œ
œ Œ
œ œ œ œ œ œ

# œ œj #œ œ ˙ ™
7
œœ œœ œ™ œœ œ œ
& œ œ ˙ œœ œœ œ̇ œ œ œ œ œ
œ Œ œ Œ
œ œ

12
# œ œ ˙ Œ œ™ œj œ ˙ œ
& ˙ œ œœœ ˙ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ
œ Œ
œ œ œ œ

# œ œœ œœ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ™ œj œ œ
17

& œ œ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œ
œ Œ
œ œ œ

# ˙™ j œ
22

œœœ œ™ œœ œ j
œ̇œ œ œ ˙™ œœ œœ
& œœ œœ ˙ œ Œ
œ
œ œ Œ œ
œ œ

j œ œ ™ œj œ œ œ ™ œ œ ˙ œ œ
& œœ ™ œ œ Œ
# j
27

œ œ ˙ œœ œœ œœ œœ
œ Œ œ
œ œ Œ œ œ

# 1.˙™ œ œ ˙˙ ™™™ ™™ ˙™ œœ œœ ˙˙ ™ œ œ ˙ j
32
œ™ œ
˙™
œ
2.

& œ œ ˙ œœ œœ œ œœ
Œ
˙™
œ
œ œ ˙™ œ œ
2

38
# œ œ œ #œ ™ Œ Œ œ œ ˙ œ œ œœ œ œ
& œœ œ ˙ œœ œœ œœ œœ œœ œ
Œ Œ
œ œ œ œ œ œ

# ˙ œœ
43 œœ œj ˙™ ˙™ ˙™ œ™ œj œ
& œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ ‰ J

˙ œ œ œ œ œ œ ˙
48
# œ œ œ œ œ œ ˙
& œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ‰ œJ
Œ ‰ J œ
œ œ œ œ

œ œ œ™ ˙ œ œ
# œ œj œ
52
œ œ œ œJ
&
œ
œ
Œ Œ œ ‰ ‰ œJ œ œ œ Œ
œ

˙™ ˙™ ˙™ œ œ
# ˙ œ #œ œ œ œ œj ˙ œ
55

& œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ
‰ J Œ
œ œ œ œ œ

œj œ ˙™
# œ ™ œœ œ œ™
60 j œj ˙™ ˙™ œj
œ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
& œ Œ
œ œ œ
œ

˙™ ˙™ ˙™

∑œ ∑
œ œ œ œ ˙˙ ™™
#
65

œ œ œ œ œ
œœ œœ ˙
& œ œ œ œ œ œ
œ œ œ ˙™

Vous aimerez peut-être aussi