Vous êtes sur la page 1sur 2

Khaûi Hoaøn Ca Alleluia

Nhaïc vaø Lôøi : PHUØNG MINH MAÃN

C#dim7
« « « F#dim «
24 œ»» »œ.»» œ»»» «
«
˙ « « «
« «
«
œ»» l ««˙« ˆ««ˆ« «ˆ.««ˆ. ˆ«« «˙««
C Dm F 7 G

l& œ»»» œ»» .


============================ l bˆ « l ˙« =l
» » »
l l l l l
l Al - leâ - lu - ia.
l l Al - leâ - lu - ia.
l l
l l l l l
_
l 2 »»»œ
» »
œ.
»»» »

»»» l ˙»»»˙ l œ»œ»» .
œ»»œ» . #œœ»»» l »»˙ ˙
» l
4 œ
» œ.
» #œ » » » » » »
l? »»
============================
» » l » l l =l
ß
Í

Al - leâ - lu - ia. Al - l - lu - ia.

«««ˆ «««ˆ «« ««« ««« «« ««« ««« «« «««ˆ ««


ˆ ˆ ĵ ‰ «««ˆ «««
F C Dm
ˆ
« ˆ « ˆ « « « «
1.
l& «
ˆ «ˆ ˆ
« ˆ « ˆ
«
l ˆ«
============================== ˆ
« ˆ
« l «ˆ ˆ
ˆ« ˆ
ˆ«« «ˆ =««ˆˆ l
Möøng ngaøy Thieân Chuùa khaûi hoaøn chieán thaéng, möøng ngaøy Thieân Chuùa soáng
Naøo toaøn daân thaùnh haõy möø7ng vui leân ..
«« ‰ ««« «« ««« ««« «« «««C
«« «« « ˆ ˆ
« «
«««ˆˆ l ˙««˙«
C G
ˆ«« ˆ««
ˆ««« «ˆ«
2.
l & _ˆ«ˆ« ˆˆ«« «ˆˆ«
j
==============================
”{ ˆ« ˆ« =l l
laïi vinh quang.
.. möøng vì Chuùa ñaõ phuïc sinh.7
œ»»»
Am
««« «««ˆ G
«« «
« « ,
F
«
« « «
G
«««ˆ
»»»œ «
ˆ ˆ« «
ˆ «
ˆ
« «
ˆ. «« «ˆ«
ˆ
==============================
l& l l =l
1. Ñöùc Ki - toâ ñaõ ra khoûi moà, ñaõ khaûi hoaøn soáng
2. Luùc ñeâm daøi khoaùc leân nhaân loaïi, kieáp noâ leä u
3. Haùt leân möøng Chuùa Cha nhaân töø, xoùt thöông ngöôøi loãi

«« «« ««« ˆ««« ««ˆ« , ««ˆ« . «« «« ««


C Dm Am Bm7
«
« l ˆ« «
« «
«ˆ« ˆ«
==============================
l & ˙« «ˆ l ˆ« l ˆ
« «
#ˆ ˆ« =l
laïi. Chính tay Ngaøi phaù nguïc aâm ty, cöùu muoân vaøn toäi
hoaøi. Seõ muoân ñôøi mang naëng aùn cheát, bôûi quy haøng toäi
toäi. Hieán Con Moät cöùu chuoäc theá giôùi, cheát treân thaäp töï

œ» œ»»» «
« « « , œ» . œ»»»
ˆ«« #ˆ«« œ»»» œ»»
E7 Am G E 7

l & ˙»»» l »» œ»»» œ»»»


==============================l ˆ« l »» » =l
nhaân. Thaùnh danh Ngaøi xieát bao oai huøng, khieán töû thaàn khieáp
loãi. Ñaáng soáng laïi phaù tan goâng xieàng, ñaõ cöùu ñoä theá
giaù. Haùt leân möøng Chuùa Con oai huøng, ñaõ soáng laïi hieån

œ» . «« « ««ˆ« ˆ««« ««ˆ.« bˆ««« «


C F Dm G7 C
Jœ»» ˆ««
l & »» » l ˆ«
============================== l ««ˆ« l «ˆ« _«««ˆ l _««˙« =l l
run. Vöông trieàu do Ngaøi thoáng trò maõi maõi khoâng chuyeån rung.
nhaân. Ñöa veà queâ nhaø thaùi hoøa, soáng söôùng vui thaûnh thôi.
vinh. haùt khen coâng trình cöùu ñoä, quaù lôùn lao huyeàn sieâu.
q = 90
« « « , « ««« «« «ˆ«« «
C Dm C
« « «
«_««ˆ ««ˆ ˆ«« « « ˆ«« « l _ˆ««ˆ«
l «ˆ«
==============================
l& «_«ˆ «_«ˆ ˆ« _««ˆˆ ««ˆˆ ˆ« _ˆˆ««« =l
1.2.3. Ngôïi möøng Thieân Chuùa giaøu loøng thöông xoùt, Ngaøi duøng thaäp giaù dieät

«« ˆ««« ««ˆ« , #ˆ««« ˆ««« ˆ««« ««ˆ«ˆ« ˆ««« «« «««ˆ «««ˆ , ««««ˆ . «««ˆ ««ˆ« «« «
« ,
F E Am D7 G

l & ˆ«ˆ« ˆ« ˆ« l «ˆ ˆ« #ˆ«


============================== ˆ« l #ˆ« «
ˆ #ˆ« «
ˆ «
l #ˆ.« «
« « «
ˆ
« «
˙
«ˆ «ˆ« _««ˆ l _«««˙ =l l
l l l l l ll
l tröø toäi loãi,
l vaø Ngaøi ñaõ soáng laïi
l töø coõi cheát,
l chieán thaéng töû
l thaàn.
ll
l l œ»»» . Jœ»» l »»˙
» l œ»» . »»œ œ»»» #œ»»» l »» ˙
» ll
l? Ó l
============================== » l l » » l =l l
ß

Töø coõi cheát chieán thaéng töû thaàn.


C#dim7 Dm ««« F#dim7 G
œ»»» œ.»»». œ»»» ˙ «««ˆ ««ˆ.« ˆ««« «« «««ˆ ««««ˆ ˆ««« «««ˆ«ˆ «««
« «
C F F

l & “ { »»œ» œ»»


============================== œ»» l ˙« « l ˆ« « «
ˆ.« bˆ«« l «˙«« ˙
« l ˆ« «ˆ ˆ« ««ˆˆ =l
» »
l “ l l l l l
l “ Al - leâ - lu - ia.
l l Al - leâ - lu ia.
l l Möøng ngaøy Thieân Chuùa khaûi
l
l “ _»œ» »œ.»» bœ»»» l ˙»» l œ» œ»œ»» .. #œœ»»» l œ»»œ» ‰ «« l œ» .
Naøo toaøn daân thaùnh haõy
l
»
»
ll ? ““ { »œ» »œ.»» #œ»»» ll »» ˙
» ll » œ
»
» » » ll » ˆ ll »
«j » J
œ
»
==============================
» »» =ll
ß

Al - l - lu - ia. Al - l - lu - ia. Möøng vui khaûi


««« ««« ««« ««« «« ««ˆ« «« «« «««
ˆ ĵ ‰ ««« «« ‰
C 1. Dm C G7

ˆ ˆ «
« «
ˆ ˆ ˆ
« «
l==============================
& « ˆ l ˆ« ˆ «ˆ
«ˆ «
«
ˆ ˆ
« ˆ
ˆ«« l _««ˆˆ _ˆ««« _j ˆ««
«ˆ =”{
l l l ”
l hoaøn chieán thaéng,
l möøng ngaøy Thieân Chuùa soáng
l laïi vinh quang.

l möøng vui
»»»œ
leân ..
, l »
œ
J l _»œ» œ » œ
J
» ”
ll ? œ »
»» »
œ
J
»» »Jœ»» ll œ»»» . »
» ll » » »
» »
» ‰
============================== =”{”
ß
Í

hoaøn chieán thaéng. Nhaûy möøng phuïc sinh vinh quang

bœ » , b Cm œ
» œ.
» œ » œ»»œ» »œœ»» .. »»»œœ
œ
»
»»»œœ œœ»»» œœ»»» œ»»» œ»»» » œ
»»»œ œ»»» b b »œ»» ˙
»
»œ.»» œ»»» n˙»»
G C Cm G G7
œœ»»» » » = » l
2.
l& »
==============================
» » l œ»» »
» l“l { l » l
l l » l“l l l l
l .. möøng vì Chuùa ñaõ phuïc l sinh vinh thaéng. l“l Al - leâ -lu l - ia. l Al - leâ - lu -l
l œ
J
» l ˙» l“l l ‰ œJ» œ» »œ l l
ll ? œ»»» . »
» ll ˙»»» » b
ll““ll { b b Ó » » »
ll » » » ll »» ˙
»
============================== =ll
ß
Í

möøng phuïc sinh. Al-leâ- lu - ia


U
bb ˙»˙» «
«ˆ«« « C«7
«ˆ.«« ˆ««« œ»»» œ»»» œ»» œ
» «
«
« 1.««« ««« Fine
‰ » ˆ
« ˙ ˙
Cm Fm Dm7 G7 Cm C
b » l ˆ« .
ˆ« ˆ« l »»» œ œ »»» »
œ
J
»»» »
l œ»»» « l «˙« « {” n˙«««
2.
l& »
============================== ˆ« =”
l l l l l ” ”
l ia.
l l
Ngaøi thaät laø Ñaáng thaùnh, phaù
l tan töû
l thaàn.
” thaàn.

l ‰ Jœ»» »œ» »»œ l œ» ‰ . nœ» l »»œ œ»»
Trieàu ñaïi ngaøi ñöùng vöõng
‰ œ»J»œ l œ»»
ñeán muoân muoân
œ»» l ˙» ” U̇ñôøi.
˙»» ”
b
ll ? b b » » » ll »» Kœ»»» ll » ll » »œ»» »
ll ˙»»» ”{” »»»
============================== » »» =””
ß

»»
Í

Al -leâ - lu - ia Laø Ñaáng thaùnh, phaù tan töû thaàn.


Ngaøi ñöùng vöõng ñeán muoân ngaøn ñôøi.