Vous êtes sur la page 1sur 132

Le Grimoire

Du

Gwoup malfektè koupataje

Volume 1
(Tome 1 & 2)

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Tome 1

Pirifikasyon :
• W'ap leve nan maten ou pran yon kaswòl epi ou lage yon ponyen sèl ladan l',
ou kite l' bouyi, aprè ou desann li ou kite l' tyèd. Vè midi tapan ou limen yon
balèn, ou salye 4 fasad epi ou pran dlo a ak balèn nan ou rantre nan douch ou,
pandan w'ap li som 133, lè w' rive nan pati ki di : « lwil sa k'ap koule pou l'ap
desann au bord de la barbe de Aaron coule sous ses vêtements . » Pandan w'ap
fè sa w'ap vide dlo a w'ap pase men sou tout kò w', lè w' fini ou di koze ou.
W'ap chase tout move bagay sou ou epi ou tou fè yon ti priyè, ou ka etenn
balèn nan si w' vle, aprè ou limen l' nan aswè.

Pèsekisyon nan dòmi :


• W'ap achte sèl mawon ou rantre lakay ou, ou pran yon asyèt blan, yon vè dlo
ou ka pote ou mete asyèt blan an sou vè dlo a, aprè ou tounen l' ou depoze
asyèt la nòmalman, menm si asyèt la ret sou tab la vè a dwe kouche nan asyèt
la, dlo a dwe rete anndan asyèt la, aprè sa ou pran gwo sèl la ou simen
toutotou vè a, ou prezante l' 4 pwent ou mande limyè ak pwoteksyon pou tout
move ond, pou tout move bagay elwànye de ou menm pou somèy ou kòrèk.
Aprè sa ou mèt dòmi, menm si ou ta gen yon timoun k'ap plede pantan nan
dòmi ou ka fè sa pou li tou. Mete li bò tèt ou, benyen kò ou ak savon lave epi
mete florida (nan jou gwo lwa) fè sa tanzantan.
• N.B : Asyèt la pa dwe gen kenn kras, w'ap mete l' sou bouch vè a ki plen dlo a
epi ou fè yon sèl vire l' tèt anba, tout dlo a dwe rete anndan l' pou l' pa koule,
apre sa ou pran sèl ou fè wonn vè a , prezante l' 4 pwent epi mete l' bò tèt ou.

Si w' gen yon moun ki fè w' mal :


• W'ap mete yon pè gan nan men w', tout sa w' pral fè w'ap fè l' ak pè gan an.
W'ap achte yon gwo mamit sèl plis yon galon, lè w'ap achte a w'ap di se mwen
menm entèl ki fè tèl bagay (non moun lan si w' konnen l'), si w' pa konn non
moun lan w'ap di se mwen menm ki fè tèl bagay tèl bagay, se sak fè yo di tò w'
se foto w', rezon w' se foto w'. W’ap achte ½ aune twal nwa koton, 1 tonikè
fisèl blan, pandan gan an toujou nan men w' w'ap pran 1 fèy papye tenbre ou
fè yon lèt, ou anonse bawon ou di l' men yon galon kleren ou achte pou w' fè l'
kado epi ou plen galon an sèl, ou byen makonnen galon an avèk twal nwa a

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
epi fisèl blan an epi ou bouche galon an tou piti, lè w' rive devan bawon ou
pran 3 bouji (wouj, nwa, jòn) epi ou kanpe ou refè menm anons lan, men fòk
gan an toujou nan men w' pou anpwent ou pa rete, fòk ou kanpe nan pozisyon
pou w' nik vire san gade dèyè jis ou rive lakay ou epi tann rezilta.
• N.B : Lè w'ap fè sa fòk ou tan 1 è tan avan midi, fòk midi ou minwi pa jwenn
ou nan simityè a, si ou ta wè ap gen kontraryete pou lè sa yo ta pran w'
anndan simityè a piga ou fè l', paske se pa yon resèt ki piti.

Kijan w' ka fè ekspedisyon :


• Ou ka fè ekspedisyon nsn kafou, nan laye, nan lanmè, devan bawon, tou
depan de sa w'ap fè a. Ou ka fè l' nan laye si se yon maladi w'ap trete, ou ka fè
l' devan bawon tou. Si se yon moun w'ap tiye ou ka achte yon poul ou rache li
(si se yon fanm) epi ou mete tout ti manje bouch manje nan laye a apre ou
mete bwa pen ou ba li dife nan yon kafou, ou ka fè l' tou nan kouran dlo, nan
lanmè ak devan bawon. Ou ka ap fè maji pou fanm ak gason ou ekspedye l'
nan lanmè oubyen yon kannòt tach, ou ka fè l' nan asyèt blan tou ni laye , men
laye a ou dwe ranje tout ti manje bouch manje ladan l' epi lanp la nan mitan l'
pou w' ekspedye l'.

Si yon moun ap fè difamasyon sou do w' :


• W'ap tann premye oubyen dènye samdi nan mwa a, swa a midi/minwi ou 6 zè
aprè midi, pran bib ou ale nan som penitans ou, ou tann solèy la byen cho ou
soti toutouni ak yon balèn, ou bay fas ou kote solèy leve , ou di : « Sen solèy
sen solèy sen solèy men entèl fè m' tèl jan tèl mànyè, mwen menm mwen gen
rezon paske mwen pa fè l anyen, mwen inosan, rann mwen jistis. » pa mande
mal pou moun lan, li som nan 7 fwa ak balèn ou kenbe nan men w' epi tann
jistis ou.

Pwoteksyon :
• W'ap rache yon moso jenjanm anmè sou regleman w' epi mete nan pòch ou,
l'ap pwoteje w' tout jounen an toutotan li nan pòch ou.
• Oubyen : ou ka pran mouchwa lwa ou genyen yo paske se yon sòt de
pwoteksyon yo ye tou, depi ou pale ak yo, gen kote ou gen dwa depoze
mouchwa yo depi w' angaje yo oblije al chèche w'. Chak maten ou dwe pale ak
mouchwa lwa ou.

Pou w' konnen yon moun k'ap nwi w' nan dòmi :
• W’ap chita sou yon chèz ki byen fèt pandan 2 pye w' atè epi dèyè w' sou chèz
la, fòk nan mitan jarèt la bay yon ang 90% pandan w'ap resite manntra pikoni
an, manntra aoum, ou dwe fè sa 7/10 minit avan w' ale dòmi pou w' ap medite

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
(tou depann de fòs ou), sonje nan moman sa ou gen yon resèt w'ap fè ki bon
anpil, non sèlman l'ap pwoteje w' lannwit, l'ap ede w' nan revelasyon w' pou
fè w' wè yon seri de bagay epi li bon pou lasante tou. W'ap mete 1 ou 2 zoranj
si kote pye w' ap ye atè a epi yon kivèt blan, byen prije yo epi jete po yo, w'ap
medite, konsantre w' epi apre ou al dòmi.
• N.B : Evite bwè dlo glase avan w' al dòmi, si w' te ka bwè dlo tyèd pandan
tout vi w' li t'ap bon, men sinon ou ka bwè l' sèlman leswa. W'ap fè sa chak
swa.
• Oubyen : ou ka boule kanèl tou nan recho ou pou pafimen kay la tankou se te
ansan.

Si w' bezwen gen lapè nan fwaye w' :


• W’ap leve yon jou vandredi oubyen yon jou jedi (lune montante) oubyen
(pleine lune), w'ap pran fèy kowosòl epi w'ap fwote l' nan yon kivèt blan, w'ap
vide siwo kann ladan l', w'ap wouze kay la 2 fwa rantre, 1 fwa soti, w'ap
wouze kay la pandan w'ap mande lapè.

Si yon moun bezwen pwosperite lakay li toutan :


• Premye jedi nan mwa a, w'ap achte yon boutèy lwil oliv pur nan makèt avèk
farin frans, w'ap chache yon kwen nan kay la, w'ap mete yon ti kras lwil nan
yon tas ak yon ti kras farin frans epi ap gen abondans nan kay la.

Si w' ta leve ou jwenn yon kochon rache devan pòt ou :


• W'ap travèse kochon an, w'ap salye kochon an tankou jan yo konn salye
jeneral/gad, w'ap leve pye goch ou pou w' travèse kochon an, chèche yon
wòch nan kafou, frape wòch la 3 fwa epi di : « Pierre tu es pierre , sur toi je
bâtirai mon église a dit notre seigneur Jésus. » Epi w'ap pran wòch la w'ap
pote l', men avan tou w'ap gen 7 pake bwa pen, 1 ti mamit sèl san machande,
gaz. Ou ka deside mete 21 pake bwa pen tou. Ou mèt kite tèt kochon an kote li
ye a pandan w'ap chèche presipite. W 'ap mete yon ti presipite wouj ladan l'
(3/7 pake). Pandan flanm nan ap monte w'ap leve wòch la byen wo w'ap frape
l' sou bagay la, w'ap di l' tounen al jwenn moun ki te mete l' la kote li ye a. Lè
l' fin boule nèt w'ap ranmase rès la ak yon pèl epi ou pral antere l' nan
simityè, oubyen nan yon kafou. Pandan w'ap fouye twou pou w' antere l', san
w' pa bezwen konn non moun ki fè sa, w'ap chèche yon fèy papye blan pou w'
ekri 26 lèt alfabè yo (A-Z). Epi w'ap ba l' yon kout tafya w'ap di l' rès la nan
men l'.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Si w' bezwen gen repo ak yon moun ki jouda :
• W’ap chèche 2 bwa bouziyèt, w'ap rele yo marilwiz, w'ap sekwe l' w'ap di
marilwiz marilwiz marilwiz mwen vin pran 2 branch lakay ou pou w' al banm
lapè m' avèk entèl ki rann mwen san souf, k'ap pèsekite m' ak bouch li. W'ap
kwaze yo an kwa sou non moun sa epi w'ap limen yon dife nan yon recho,
w'ap mete bwa a jan l' kwaze a sou dife nan recho a epi w'ap mete souf ladan
l'. W'ap fè sa egzakteman yon jou madi a midi epi w'ap di : « bouziyèt
bouziyèt bouziyèt, o non marilwiz regle bouch kabrit sa pou mwen, deplase
entèl pou mwen pou l' soti nan zòn nan pou l' kite m' an repo, apre sa ou vide
ansan ladan l' pou lafimen an ap monte.

Si yo ranje yon fi pou yon gason :


• Premye sa w'ap fè , avan w' kouche fi a w'ap pran soulye goch ou w'ap pase l'
sou tèt peni w' 3 fwa (anba soulye goch la), epi ou mèt kouche fi a anyen pap
rive w' menm si yo te ranje l' pou ou.

Si ou pran nan chàm :


• 8 novanb w'ap vale 8 dan lay vyolèt. W'ap geri chàm nan ou pap gen vant fè
mal ankò.

Si w' ta sou anpriz yon fanm ki mare w' :


• W'ap pran manch chemiz goch ou yon vandredi (lune descenendante), w'ap
pipi, w'ap travèse pipi sa nan manch goch chemiz la pou l' tonbe atè sou non fi
a. W'ap fini pa bliye fi sa.

Si yon fanm mare w' ou bezwen kite l' :


• W'ap yon fèy yo rele lamitye (yon ti lyann ki tankou vèmisèl), w'ap pran l' sou
non fi a yon jou jedi ou di : « o nom grand Jupiter Kwamen. » ou siveye, ou
chèche do kay fi a, ou voye l' sou non l' epi ou di : « toutotan lamitye sa ap
seche sou do kay sa se konsa pou renmen ke m' gen nan kè m' pou entèl la e
pou renmen ke entèl gen nan kè l' pou mwen an tou pou tou lè 2 ap elimine,
pou youn bliye lòt. »
Toutotan lamitye a ap seche se konsa lanmou sa ap disparèt.

Si w' mache nan lari pou w' pa rankontre ak anyen :


• W’ap lonje lendèks ou devan nan papòt kay la, w'ap fè 3 pa an aryè epi ou fè 3
pa an avan avèk pye goch la devan epi ou lonje lendèks la fiks devan ou

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
di : « Verbosan Dibolia Erbonos, devan devan nèt, dèyè dèyè nèt, mwen menm
mwen nan mitan jiska ske mwen rive lakay mwen. »

Si w'ap fè yon tretman ou bezwen konn si moun lan ap viv ou


mouri :
• W'ap chèche kote ki gen yon pye vèvenn, w'ap pran yon ponyen fèy vèvenn
w'ap mete l' nan pla men w', ou pral bò tèt kabann moun nan, w'ap mande
entèl kòman w' ye? Si se yon moun ki paka pale l'ap gade w', si l' ba w' yon
repons pozitif l'ap geri, men si l' ba w' yon repons negatif tankou l' dezespere,
ou mèt tou di pare sèkèy li paske l'ap mouri.

Si w' bezwen yon malad ap mouri :


• Achte yon la kochon san sèl, pase l' anba pye goch malad la 3 fwa epi bay yon
chyen manje l', si chyen an manje l' konn moun nan ap geri, si chyen an pa
manje l' moun nan ap mouri.

Arèt pwoteksyon pou kay/ timoun/ lakou :


• W’ap bezwen yon fèy yo rele fèy ti chyen, gen kote yo rele li fèy santi kri.
W'ap pran yon ponyen fèy ti chyen, yon aransèl, yon pake bwa pen, yon digo
le diable, kanpe lwen, jijiri/wowoli. W'ap pale avèk fèy la, bwa pen an, grenn
digo a, kanpe lwen an. Depi move zè ap travèse lakou w' l'ap rete la.
• Pou w' fè arèt sa pou lakou l'ap mande pou w' fè 4 pwent lakou a, lè se nan
lakou gen rasin ou ta dwe mete ladan l'. Egzanp : 1 moun ki mal rantre nan
lakou a, depi li mal rantre l'ap tonbe sere nòmal, moun nan gen dwa rantre
nan lakou a li pa wè kote pòtay la ye pou l soti.
• Pou kay ak timoun : W’ap pran bwa pen an ou fòme yon kwa avèk fil wouj (fil
akoud), lè w' fin fòme kwa a ou pran fèy ti chyen an yon ba vètikal, yon ba
orizontal, nan ba orizontal la ou mete fèy ti chyen an ou pale avèk li, ou di
poukisa w' mete l' epi ou pase fil wouj la menm jan w' te fè ak bwa pen an, lè
w' fin pase fil la ou pran grenn aransèl la, ou gen yon egwi nan men w', ou
pale ak aransèl la ou di tout je ki pa bon w'ap pete yo nèt, lè w' fin pale avèk
aransèl la ou pete 2 grenn je yo avèk egwi a, epi ou pran aransèl la ou mete l'
nan ba vètikal la tou ou plwaye l' avèk fil. Lè w' fin plwaye l' avèk fil la ou
siyale l' 4 fasad epi ou mete l' atè, apre sa ou pale avèk kanpe lwen an, ou pale
avèk digo le diable la. W'ap genyen yon ponyen gwo sèl, 1 grenn sitwon, w'ap
koupe l' jete tèt la, aprè ou pran yon yon sachè nwa ou mete tout sa yo epi ou
kwoke l' nan mitan kay la oubyen nan yon ti kwen nan kay la.

Digo le diable : avèk digo le diable la ou ka fè yon kwa nan chak pwent kay la, lè
sa ou bòne kay la. Ou ka pran fèy ti chyen an ou melanje ak koka epi tabak ou fwote
byen fwote ou benyen timoun yo. L'ap pwoteje yo anpil anpil. Lè w'ap benyen timoun
yo fòk ou pale ak fèy la apre sa li ka vire kont ou.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Bwa pen : ou ka monte gad ak bwa pen, ou monte jouk lwa, ou fè arèt avè l', ou fè
ekspedisyon avè l'.

Digo a : ou ka make timoun yo avèk li lè w'ap ba yo gad .


Sèl : li gen 21 resèt ladan l', sèl bay chans an menm tan li retire dyòk, li fè arèt, li
pwoteje lakou ak anpil lòt bagay ankò.

N.B : piga w' fwote fèy ti chyen devan soba, li pap bon, lè w'ap benyen timoun avè l',
swa w' benyen timoun nan deyò oubyen nan lakou a ak dèyè kay la/ nan twalèt la. Pa
benyen l' devan soba a paske depi w' al benyen l' devan soba a menm lwa yo li bay
arèt.

Amwaz :
• Lè w' plante l' avèk yon pachemen epi 5 kòb penich, ou mete 5 kòb nan 4
pwent tèren an, kou l' sonnen midi moun nan ta parèt sou tèren an , w'ap
tande amwaz la k'ap plenn byen fò, sa pwouve ke moun lan negatif e li pap
rete, l'ap pete kouri.

Akobya (mo) :
• Se pa yon mo ke ou itilize konsa, si w' bezwen yon fanm tonbe damou w', ou
gen dwa pran pòz w'ap bo l' epi ou di mo a, oubyen si li vin lakay ou li mande
w' yon bagay pou l' bwè, pandan w' fin vide ji w'ap ba li a nan vè a, w'ap
repete mo sa 3 fwa nan vè a epi w'ap di : « Pa pouvwa moun sakre sa , mwen
òdone ke aprè w' fin bwè sa pou w' tonbe damou m' san w' pa menm konn
kòman, pou w' soumèt ak tout sa m' di w'. »
Epi apre l' fin bwè ji sa w'ap ka fè l' tout bagay, se lè l' rive lakay li, l'ap rann li
kont de aksyon li sot fè a.

Dezyèm kou nan 10 kou ki pa trete yo :


• 1 kivèt emaye blan, w'ap achte 7 move dlo, 7 move poud, 7 priz tè simityè
(mete l' nan yon bokal al avè l'), w'ap bezwen lwil de shine. W 'ap vide yon ti
dlo nan kivèt la, w'ap vide 7 move dlo a nan kivèt la ak tout 7 priz tè simityè a
epi aprè sa w'ap vide 7 gout lwil de shine nan kivèt la. W'ap pran 4 balèn blan,
w'ap limen premye balèn nan à l'est sou non sa « alèf » , a l’ouest w'ap limen
l' sou menm balèn nord a « zayin » epi balèn o sud la w'ap limen l' sou
« shine », aprè sa w'ap gen yon grenn balèn nan men w' k'ap reprezante moun
nan/yo. W'ap beni tout sa ki nan kivèt la pa pouvwa w' genyen, w'ap lage mo
w' sou li, aprè w'ap pran balèn sa w'ap tranpe l' 7 fwa nan melanj lan ki nan
kivèt la ak men dwat ou, lè w' fin tranpe l' 7 fwa w'ap gen yon kouto nan men
w', fòk kouto a nèf. W'ap grate balèn nan soti nan tèt rive nan pye jiska ske ou
jwenn zo balèn nan, tout w'ap grate balèn nan pou po balèn nan ap tonbe nan

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
kivèt la, tout otan w'ap grate balèn nan w'ap di se pou maladi fini avèk moun
sa, se pou l' pa janm Anyen nan vi l', pou maladi fini avè l' menm jan balèn sa
ap fini an, epi ou site non moun nan/yo 3 fwa, fòk ou grate l' jis ou jwenn zo
balèn nan (se pa fil la non). Lè w' fin grate l' nèt w'ap pran balèn nan ou mete
l' kanpe, w'ap fè l' fè tout wonn kivèt la epi ou site non moun nan/yo (7 fwa).
Lè w' fin repete l' 7 fwa, w'ap rantre nan mitan preparasyon ki nan kivèt la, epi
w'ap retire l' ou kase l'7 kote, aprè ou lage l' nan dlo a, w'ap bwase dlo a 7 fwa
epi ou lage le mot de la malédiction nan kivèt la « NASCARUM » epi menm
kote a ou di : « Que le mot de la malédiction soit sur toi/vous . » epi ou site
non moun nan/yo. Ou pa dwe foure men w' nan dlo a ankò. Lè w' fini nèt w'ap
pran chak balèn ou te limen yo ou lage yo nan dlo a san w' pa etenn yo. W'ap
fouye yon gwo twou pou w ‘ vide l', w'ap fè an sòt ke w' bese pou w' twalèt
nan twou a epi ou bouche twou a.
• Résultat : Moun sa gen pou l' depafini jiska ske li mouri paske sa pa gen
tretman.

Mot important :
• Menm si yo ta konvoke w' nan travay ou, oubyen ou ta pral fè yon demand kot
yon gran chèf, depi w' nik repete grenn mo sa li paka pa dakò avè w'
« ANEKOBEAUM ». Si w' sispèk moun nan poko vle dakò avèk ou, w'ap repete
mo sa « FALEY FALEY FALEY » ki vle di aji pou mwen.

Si w' bezwen fè yon moun k'ap annwiye w' fou :


• W'ap achte yon tèt kabrit (selon sa w' vle a). W'ap parèt nan labatwa ou di
vann ou yon tèt kabrit. Lè w' rive lakay ou w'ap fann tèt kabrit la ak yon
manchèt, w'ap pran sèvèl la, w'ap achte yon bòl emaye blan, w'ap pran 3
bouji, w'ap limen premye a ki se nwa sou non ABÈL, w'ap limen dezyèm nan ki
se jòn sou non EBÈL, twazyèm nan ap wouj w'ap limen l' sou non IBÈL. W'ap
mete bòl emaye nan mitan, w'ap mete sèvèl la ladan l', w'ap pran 7 piman
bouk w'ap melanje yo avèk 7 fèy tabak ak 1 tèt aransèl, 7 priz tè simityè, w'ap
mete 7 dan lay vyolèt. Lè w' fin pile tout ansanm w'ap melanje yo avèk sèvèl
kabrit la epi ou bat yo ansanm, tout otan w'ap bat li w'ap bwase l' nan sans
envès egwi mont, aprè sa w'ap ekri non moun nan sou yon moso papye epi ou
mete li ladan l'. W'ap pale ak moun nan, w'ap di : « ou menm entèl entèl, a
pati de jodia mwen vire sèvo w', mwen vire tèt ou, mwen mete w' nan mond
alanvè. » lè w' fin fè sa nèt, w'ap pran bòl sa avèk 3 bouji yo w'ap etenn yo,
w'ap mete yo nan yon sachè avèk bòl la, w'ap bat pou anyen pa tonbe. Ou
prale rapidman nan yon simityè, swa w' fouye yon twou nan mitan simityè a
ou antere bòl la tèt anba avèk 3 bouji yo tèt anba san limen, oubyen ou nik
pran bòl la avèk bouji yo, ou chèche yon kay abandone kote ki gen yon mò
ladan l', ou jwenn li ouvè epi ou nik parèt ou vide kleren, ou frape kav la, ou
pale avèk mò a ou di : « kèlke swa sa w' te ye, sa w' te fè, menm vin remèt ou
entèl entèl pou w' fè l' fou, e sesi pou moun sa fou pou lavi, pou okenn moun

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
sou latè paka trete l', epi aprè sa ou vide bòl la ak bouji yo ladan l', apre sa ou
vide kleren epi w' al fè wout ou.

Kou pou w' touye yon moun k'ap nwi w' :


• W'ap bezwen 4 bouji, 4 koulè diferan ( nwa, jòn, wouj, blan), w'ap mete yon
boutèy wonm vid kanpe nan mitan, w'ap pran 21 pake bwa pen w'ap mete atè
a, w'ap mete bouyèy wonm nan chita sou li, w'ap simen sèl avèk piman sou li,
anndan boutèy wonm vid la w'ap mete 21 grenn piman bouk, w'ap mete 7 priz
sèl anndan boutèy vid la, apre sa w'ap pran yon fèy blanch, w'ap ekri non
moun lan 7 fwa sou li epi w'ap fouye l' anndan boutèy la, aprè w'ap meye
gazolin epi kleren blan, w'ap mete 7 pake klowòks, w'ap mete 7 priz nan tè ke
w'ap pran nan lakou lakay ou, w'ap achte wowoli (men lè w'ap mete li w'ap
rele l' avadra gran chimen), lè w' fini w'ap li som 35 (dènye vèsè a pa ladan l'),
lè w' fin li som na w'ap mete w' alòd de degoreya à moi l'affair polesi, par la
batterie, par la grâce aux mystères de l'est, epi leve men w' an aklamasyon
wouze wouze wouze li, annit pran yon ti gazolin oubyen yon ti kleren vide sou
bwa pen an men bouche boutèy la men avan w' bouche l', tout mo ou genyen
nan men w' yo lage yo anndan boutèy la epi apre sa ou gen yon grenn mo ou
pral lage anndan boutèy la MAZREM anndan boutèy la epi w'ap soufle, apre
bouche boutèy la epi anflame, pandan l'ap anflame, fè 7 pa an aryè, boutèy la
ap eklate (blow), lè l' fin eklate w'ap repete mo sa MAKOBE ki vle di : « celui il
est mort » aprè sa vire sou bò goch epi ale lakay ou.

Pou w' fè yon timoun pase lekòl :


• W'ap bezwen yon satànye mawon ak yon kola blan, w'ap retire ti zo ki nan
satànye a, w'ap fè timoun nan li l' tankou se yon liv l'ap li. Apre l' fin fè sa
w'ap fwote satànye a ak ti kola blan an, w'ap vide l' sou tèt timoun nan. W'ap
limen yon balèn.

Si w' bezwen nenpòt priyè :


• W'ap ale nan yon kafou 4, vire tèt ou kote solèy leve ak yon balèn blan, yon ti
wonm. W'ap di : « Sen solèy, mèt anan jelis, mwen rekòmande w' pa pouvwa
mèt tide, mèt janlwi, jodia mwen vin chèche tèl priyè nan men w' ». Oswa si
se bòlèt w'ap mande, w'ap fè l' menm jan an, w'ap limen yon balèn pou w' fè
sa, w'ap jete nan wonm nan epi rès balèn nan w'ap tiye l'. Lè w' rive lakay ou
w'ap fè menm jan an bò tèt kabann ou.

Si yon moun gen mò sou li :


• W'ap chèche 7 fèy chadèk, 7 fèy kafe, 7 zoranj si. W'ap pile chak 7 fèy yo, w'ap
mete yo bouyi pou yo jòn. W'ap koule yon kafe ak yo pou w' benyen moun sa

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
tèt o pye ak yon moso savon san sèvi, w'ap achte yon balèn, w'ap pale pawòl
ou avan w' benyen moun lan.

Beny chans :
• W'apl chèche tout flè (sot flè bwa ki gen pikan), wap achte 1 byennèt, 1
florida, 1 vi dajan, 1 ponpeya, poud chans, rale mennen vini, mwen pou w' wè,
w'ap fè 4 fas ak lapawòl ou.

Si w' konn yon moun k'ap pèsekite w' :


• Ou pral nan mache, w'ap achte yon kòk sou non moun lan epi pran yon fèy
blan pwòp, w'ap ekri non moun lan 7 fwa ladan l', aprè sa w'ap plwaye fèy la
w'ap fouye l' nan bouda kòk la ak pawòl ou ( tout sa w' ta renmen ki rive
moun lan), epi lage kòk la. Jan bagay la cho nan bouda kòk la, se konsa bouda
moun lan ap cho, l'ap fou…

Si w' pa vle pran nan poud :


• W'ap pran sann dife avèk zoranj si, savon lave ki poko sèvi, lalwa ak dlo lanmè
avèk sèl ki poko sèvi. W'ap mele yo epi w'ap benyen ak yo.

Pou batri pa rantre sou ou :


• W'ap bezwen yon dan mò ak savon yo benyen mò, yon ti pil flach, w'ap mete 3
bagay sa yo sou lapawòl ou nan yon ti bout twal, w'ap koud yo epi lapè.

Pou timoun ki gen Pwoblèm lougawou :


• W'ap pran yon bwa dife w'ap siyale l' 4 fasad sou tèt timoun lan, w'ap adrese
w' ak bawon lakwa epi tire bwa dife a devan fas timoun lan epi ou fini.
Tout moun konn kijan pou yo adrese yo ak bawon.

Pou move espri pa rantre lakay ou :


• W'ap mete yon boutèy vid kanpe nan mitan kay ou ak yon metsiyen.

Pou w' pwoteje tèt ou kont poud :


• W'ap achte 1 pake tabak, w'ap mete l' nan pòch goch ou, ou mèt mache sou
poud la anyen paka rive w'.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Si yon moun pran nan poud :
• L'ap leve gran maten , l'ap fouye yon gwo twou o mwen yon pye, l'ap antere 2
pye l' yo epi l'ap vide yon boutèy kola rezen sou yo, epi l'ap rale 2 pye yo soti.
Apre l'ap bezwen yon kwi lalbas vèt, chadwon, lay, siv chwal. Pile yo ansanm
mete nan kwi a ak 7 bout sitwon pou l' benyen pandan 7 jou.

Pou yo pa leve yon moun ou genyen ki mouri :


• W'ap pran 3 grenn digo an triyang, ak 3 bouji (anba do mò a), yon krisifiks sou
lestomak li ak bib la louvri sou levanjil selon sen Jan, yon kokoye nan men
dwat li ak yon ponya nan men goch li epi yon zorsnj si boukannen sou lonbrit
li. Kou l' fin antere, pran yon pakèt kann blanch, mete dife nan poto mitan
kote yo konn fè repozwa pou chante vèy la.
• Résultat : tout moun ki te patisipe de lwen ou de pre ap pase.

Kou pou moun ki mouri k'ap nwi madanm/mari yo :


• W’ap achte 2 moso twal (wouj, nwa), egwi ak fil, wowoli. Fè moun nan
kòmanse koud twal yo kite yo dòmi anba tèt li, demen maten pran egwi a pete
je li epi al devan bawon, simen wowoli a epi al sou tonb mò a ba l' kleren epi
di l' men sa moun nan voye ba l' pou l' koud pou li.

Pour mettre une séparation :


• Faites une poudre avec les feuilles de machacha, feuille brise, gratte de
bambou, poudre reseda, vitriol, poivre potorik, fiante chatte marron, fiante
coq bataille, poudre trompette, 7 piments secs, précipité.
Composez-le tout en dehors de votre maison (préférable au cimetière). Semer
le soit dans la maison ou devant la porte de cette personne.

Si w' bezwen fè yon moun mal :


• W’ap pran yon Sen Ekspedye ak pòtrè Danbala, 1 bouji nwa. Make non w' anlè
yon fwa, make non moun nan anba 3 fwa (men se tèt anba pou w' limen l' ni
make l').

Si w' bezwen touye yon moun ou vle fè san vèse :


• W'ap trase yon vèvè mètrès Dantò, w'ap plante yon kouto sou non moun lan,
sou pawòl ou a midi tapan yon jou samdi, w'ap pran yon boutèy diven, w'ap
leve li anlè ou salye li 4 fasad, ak yon bouji ble epi yon bouji nwa ke w'ap

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
makònen. Apre w'ap kanpe fas solèy levan ou frape tèt boutèy la ak pla men
w' ak fòs (bouda a ap soti), w'ap di : « mwen bwè san entèl entèl. »

Ekspedisyon pou w' touye yon moun :


• W'ap achte 1 imaj Sen Ekspedye ak mapyang, 1 ti mamit poud kafe, yon
ponya.
Mete imaj yo tèt anba, pale pawòl ou epi site non moun lan 3 fwa a midi won
plen, epi mete dife nan poud kafe a, limen lanp devosyon ak grès kochon.

Pou w' pa janm manke lajan :


• W'ap pran 3 fèy kalbas w'ap fè demand ou, epi w'ap peye ak 50 santim, aprè
w'ap mete yoan kwa ak yon epeng ti tèt, sere l' yon kote lakay ou.

Bòne lakou :
• W’ap antere yon moso vyann bèf san zo ak 3 zozo bèf, 3 ponyen sèl sou
demand ou.

Pou w' bay yon madichon :


• W’ap resite som 109 avèk 2 men w' nan tèt ou fas solèy leve, site non moun
lan epi fè demand ou.

Beny kont poud :


• Lay vyolèt, 7 sitwon vèt, ma kafe , kleren, tabak an poud, lwil maskreti, savon
lesiv ki poko sèvi.

Pou w' netralize nanm sou yon moun :


• W'ap pran lay vyolèt, w'ap melanje l' ak kleren blan epi fiksyonnen kò moun
nan avèk li epi pran 2 ti moso bwa pen mete yo an kwa, mare yo ak yon ti fil
akoud nwa epi mete l' nan kou moun lan.

Pou moun k'ap pèsekite w' :


• Achte yon kwa an bwa, oubyen fè yonn ak 2 moso bwa blan. W'ap ekri non
moun lan avèk yon grenn klou beton sou kwa w' la an kwa. Ou pral nan
simityè w'ap pale ak bawon, grann brijit, jan zonbi, tout mò. Jete kleren epi

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
chofe bwa ki gen non moun lan ak kleren, peye kèlke monnen, ale yon kote
nan simityè a/ nan yon kafou/ lakay ou, plante kwa sa tèt anba ak 3 gout dlo
frèt, plante klou a nan yon pye bwa/metsiyen oubyen jete l' nan latrin.

Pou moun k'ap chèche travay :


• W’ap bezwen yon kreyon, yon fèy papye blan, yon foto w ‘, yon anseswa,
chabon, yon bouji jòn, 1 bwat alimèt, 1 tèt lay, woz, ansan de myrth.
Yon dimanch swa, w'ap limen balèn jòn nan, rache lay la fwote sou papye a,
limen chabon an nan anseswa a, mete ansan de myrth la, apre sa pase fèy
papye a sou lafimen an, w'ap kite sèl limyè balèn nan limen, ekri sou fèy la pòs
ou vle a, epi kole foto a nan pwent fèy la adwat, ekri non ou, prenon ou, dat
nesans epi ou siyen. Lè balèn nan fin boule, pliye fèy la mete l' nan bous ou. Lè
w' fin jwenn travay la, sere papye a yon kote lakay ou pou moun pa al ladan l'.

Pou w' ogmante chans ou :


• W'ap pran yon vè blan, plen l' diri, mete 2 gram farin frans, 2 gram poud
kanèl, mete 3 pyès monnen diferan ladan l' nan moman pleine lune, nan aswè
w'ap konsantre w' sou sa ou gen bezwen an. W'ap retire tout lòt vye lide nan
tèt ou, melanje tout ansanm nan vè a. Epi mete sa nan yon kwen bò pòt
prensipal kay la, ou ka mete l' dèyè yon bagay pou moun pa wè l'.

3 kou touye :
• 1) 1 tèt mò, 1 fèy papye tenbre, 1 ponpeya, 1 glas. A midi tapan, pa gen mank.
• 2) 1 jouk poul, 1 boutèy san towo bèf, 1 gode klowòks, 1 fèy papye, kachiman,
1 klou kare, 1 asyèt blan. Ak solèy levan, pa gen mank.
• 3) 2 kòd pit (yon lanvè, yon landwat), 1 igwaz, 3 frèt gouyad, 1 wòch rakèt nan
kafou. Ou depoze wòch la, ou kale l' anwo nan non moun lan, kantite jou ou
vle moun nan fè a w'ap di l'. A midi tapan top plip.

Si w' lakay ou ou santi w' boulvèse/kay la cho :


• W’ap kouche tou long, mete tèt ou kote solèy konn leve, pran pye goch ou
pase l' sou pye dwat ou, epi men goch ou kwaze sou men dwat ou, epi somèy
alèz.
• Oubyen : ou ka mete soulye ou anba kabann, w'ap kwaze goch sou dwat.
• Sou menm kou sa : ou kapab rechaje w' avèk etwal 5 branch la, w'ap pran men
goch ou, w'ap kole l' nan senti w' (agoch), ou mennen men dwat la al jwenn li
pou ou kòmanse mete etwal la sou ou. Lè men dwat la tounen jwenn men

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
goch la pou fini etwal la, w'ap voye men w' tankou se yon epe nan direksyon
ou santi bagay la ye a, pandan w'ap repete mo sa : « YESCHWA ».

Si w' renmen yon moun tout bon :


• W'ap tann premye vandredi oubyen twazyèm nan, w'ap lave pye goch ou 3
fwa, w'ap jete 2 premye dlo yo, w'ap pran twazyèm nan, fè ji ak nenpòt fwi
pou li, se lè w' mouri pou l' pa rete renmen w'.

Si w' gen yon moun ki kite lakay ou ou ta vle l' tounen :


• W'ap chèche yon bout rad sal li, w'ap fè yon tòkèt ou mete bò pye kabann li
konn dòmi an sou devosyon w'.
• N.B : Lè m' di devosyon an, w'ap voye 3 sen dèyè moun sa : Sen Ekspedye, Rèn
Dantò, Sen Jak.

Si w' al fè sèvis yon kote ki gen malfektè :


• W'ap fouye yon twou devan baryè a, ak yon lyann mòl sou pawòl ou, w'ap
mare boutèy la ak lyann mòl la sou non Legba epi w'ap antere l' ak pawòl ou,
w'ap di tout otan sèvis sa pa fini pou malfektè ap dòmi. Men aprè ou pral
detere l', w'ap bay mezi malfektè bwè kleren sa, tout otan sèvis la pa fini tout
malfektè sa yo ap dòmi, se ou menm ki pral leve yo.

Si w' bezwen revoke yon mò :


• W’ap koule yon kafe anmè ak bouji nwa, pase dèyè yon kav/tonb men fòk ou
konn moun ki antere ladan l' lan. W'ap di : « Entèl men kafe mwen pote pou
ou pou w’ ka banm jistis mwen ak moun sa. »

Si w' bezwen voye yon move espri ale :


• W'ap soufle mo sa yo nan lòd… zòrèy goch moun nan : SENO zòrèy dwat :
ZOBUTE.

Si w' pral yon kote ki gen anpil move zye :


• W'ap pran yon bwat alimèt, w'ap vide l', w'ap kite 21 grenn nan bwat la epi
mete l' nan pòch ou.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pour se faire flatter :
• Au nom de « BUONAT », je veux que tu me donnes l'esprit d'un tel , et frapper
le talon gauche 3 fois.

Pou evite fè aksidan sou moto :


• W'ap mete men dwat ou sou epòl chofè a epi w'ap di : ELOI ELOI ELOI. (Fè kò
m' si se kò w' w'ap ranje pou chofè a pa konprann anyen.

Pou w' evite pran kout wòch nan manifestasyon :


• Dites : TENEZ + FAREZ +TASTINGO. Epi ou mèt pase (si w' pran kout wòch
konnen se ou ki frape tèt ou.

Pou w' dechaje yon chèz ki ranje :


• W'ap apiye pous goch ou sou chèz la epi w'ap di : FILANTE.

Pou w' jete yon lougawou :


• W’ap kwaze pye goch ou sou dwat, nan chak men w' w'ap kwaze lendèks ou ak
lemajè w' epi w'ap di : ESCALTE + SATANA pou w' ka voye l', pye w' an ekè,
endèks men dwat ou fikse sou sib la epi w'ap di : VADRE + RECTO + SATANA

Contre poison :
• Prenez le verre de la main gauche et dites : BAZIS + PACIS + FELIS + CHIRIS +
NERISET + AFFACIS. Si le contenu était empoisonné, il se brisera.

Pou w' fè yo revoke yon moun nan travay li :


• W'ap bezwen : 1 grenn sandal goch moun fou, 3 priz tè mache (nan 3 mache
diferan), 3 priz tè devan travay moun nan (si w' poko konn travay moun nan,
ou pral nan yon kafou 4 w'ap pran 3 priz tè sou demand ou, w'ap peye mèt
kafou avèk 7 penich pou w' mande pasaj), w'ap pran sèl, piman, 3 bouji nwa,
orezon sen boulvès, w'ap bezwen yon pyès ki rele kraze sa, 7 move poud, ze
peyi, vye bwa sèkèy, bwat lèt (w'ap ekri nan bwat lèt la zaboulokozoro).
Maji sa ap fèt dèyè bawon, w'ap ranje bwat sèkèy la an triyang, plase bouji yo
an triyang. W'ap ekri non moun nan 7 fwa nan yon papye blan epi w'ap
depoze l' anba bwat sèkèy la, depoze bwat lèt la nan triyang lan epi ou pran ze
peyi a ou depoze l' sou bwat lèt la, ou mete orezon sen boulvès la sou ze a,

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
w'ap pran sandal moun fou a ou depoze l' tèt anba nan triyang ou fè ak bwa
sèkèy la epi ou di : « se konsa pou entèl fou nan travay li ye a, pou tout sa li fè
tankou yon moun ki fou, pou tout sa li fè pa bon nan travay la nan non sen
boulvès, ale boulvèse entèl nan travay la. W'ap vide 7 move poud yo sou bwa
sèkèy yo sou demand ou, w'ap simen pyès kraze sa, w'ap vide sèl la, ou mete
piman yo, ou limen bouji yo an triyang nan non bawon samdi, bawon kriminèl ,
bawon lakwa. Ou di nan non manman travo nan simityè, mwen mande ale
fèmen pòt travay kote entèl ap travay la, pou entèl pèdi travay li pou l' pa
janm travay nan vi l'. Nan non manman kraze sa, nan non papa kraze sa, nan
non sen boulvès, nan non sen midi (a midi sonan).
Sen boulvès ale boulvèse entèl nan travay li pou li kraze tout bagay nan travay
li ye a, pou tout sa li fè tankou yon moun ki fou, pou tout sa li fè pa bon nan
travay la nan non sen boulvès ale boulvèse entèl nan travay la, nan non mèt
kafou simityè ale, nan non raguedon fèmen tout bon bagay nan entèl pou l'
pèdi travay li.
W'ap vide gaz la, ou bay 7 kout frèt kach. Avan 7 jou l'ap pèdi travay li.

Pour faire revenir une personne indisposée :


• Dites à son oreille gauche : TIMA + MAMIENNE.

Lanp cho :
• Lanp sa limen nan yon kokoye sèch, lwil maskreti ak grès kochon, presipite
blan, piman pike, respekte kapitèn, wowoli.

Lanp frèt :
• Lanp sa limen nan bòl emaye blan, w'ap depoze l' nan yon kivèt dlo, lwil doliv
ak lwil trankil.

Lanp pou pale ak mò :


• W'ap limen 3/7 mèch koton nan yon asyèt emaye blan ak lwil doliv. W'ap
depoze yon tas kafe dous, 1 tas kafe anmè bò kote lanp la.
Kòm chak lwa gen lanp espesyal pa yo, ou ka toujou limen lanp lwa epi ou
adrese demand dirèkteman pou li. Nan tout lanp, ekri sa ou bezwen an nan
yon fèy pachemen vyèj epi mete li nan fon lanp la.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pou w' jwenn repo ak yon moun k'ap pèsekite w' :
• W'ap manje nan yon asyèt ki gen sòs, lè w' fin manje, ti rès sòs ki rete a w'ap
pran yon ti papye ekri non moun k'ap pèsekite w' la epi pase l' nan ti rès sòs la
apre sa mete li nan yon nich foumi.

Si yo lave men w' :


• W'ap achte : dlo lèse m' atò, dlo repiyans, twa zòm fò, likid san poud, yon ti
boutèy florida, jwenn yon adoken (5 goud).
W'ap melanje tout saw achte yo nan yon boutèy, epi adoken an (5 goud) w'ap
mete l' nan pòch ou, pandam w'ap fwote melanj yo nan men w' epi fè demand
ou (mwen vle lajan rete nan men m'). W'ap fè sa pandan 7 jou (maten/swa en
pleine lune).

Si yon moun gen entansyon kouri sou ou :


• W'ap pwente lendèks sou moun lan epi di : ALGOPHA, ALPHANOS,
ALPHANATRA, ADITUM. Li sipoze pran plizyè so avan li rive sou ou.

Si w ‘ bezwen repouse yon moun epi fè l' ap mache nan tout peyi a :
• W'ap pran kaka bourik nan 3 kafou diferan, yon ti pousyè tè nan yon kay
abandone, w'ap achte pwav towo, pwav ginen, vòltije baryè, 1 ti chodyè 3
pye, 1 imaj dantò, 1 la kochon, w'ap ekri non moun lan 7 fwa, w'ap monte yon
lwil ak yo epi w'ap mete imaj dantò a tèt anba (fè demand ou).
• N.B : Pa bliye di rèn nan fòk li fè vit ak saw mande l' la pou w' ka ranje l' dwat.

Pou w' anpeche yo voye maji nan dèyè w' :


• Chak maten au lever du soleil w'ap di : EGOMEC RECTIFIE FINIE.

Si vòlè bare w' yo rale ponya sou ou :


• W'ap gade ponya a fiks epi w'ap di : MAKABE (se tankou se ou k'ap mèt ponya
a).

Kou :
• Ou chache yon gwo krapo epi ou ekri non moun nan sou 1 imaj sen ekspedye,
ou fouye li nan bouch krapo a epi w' koud li, tout tan krapo a ap gonfle se
konsa moun nan ap gonfle/anfle.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
• Achte yon ti kanf, fouye l' nan bouch krapo a, ekri non moun nan 7 fwa nan
yon pachemen, koud bouch krapo a sou pawòl ou epi pandye l' nan yon vye
kay.

Pou w' fè yon moun k'ap nwi w' kite w' anpè :
• Achte yon krich, plen l' dlo, mete l' sou tèt ou epi salye 4 fòs yo, fè demand ou
a midi epi frape krich la atè. Si w' akonpànye l' ak som 109 se tèt chaje (di
mwatye nan som nan à l’orient epi lòt mwatye a à l’occident).

Pou w’ fè mari w' bat yon lòt fanm li genyen :


• Achte yon chandèl, yon balèn, yon ti kleren, w'ap chache yon frèt metsiyen
beni. Ou pral devan bawon (nan nenpòt simityè), yon jou vandredi a midi w'ap
fè demand ou epi w'ap kale bawon byen kale sou non lòt fanm lan.

Si w' bezwen bay yon moun yon kout lè :


• Chèche 1 pik ak yon boutèy, ale nan yon simityè, pèse 1 ti twou nan yon kav
epi pare boutèy la pou w' pran lè k'ap soti a, lè w' fini bouche boutèy la, veye
kote moun nan ap pase, si l' pa twò lwen w', kraze boutèy la sou non l' ak
demand ou.
• N.B : kanpe a kote kav la.

Pou moun ki pran kout lè :


• Si w' konn sa davans lè w' fin pran kout lè a, lè w' rive nan lakou lakay ou
retire tout rad sou ou epi kite yo dòmi nan seren, w'ap rantre pa do jan
manman w' te fè w'.
• Men si se lè w' fin malad la ou konn sa, w'ap kache yon kote epi w'ap fè yo
kouri bri lanmò w', lè yo vin pote nouvèl ou bay malfektè ki te ba w' kout lè a,
si l' vle trete w' l'ap sèlman di : « eben si yo kouri bri lanmò entèl mouri li pa
mouri vre lavi l' ap long. »

Si w' gen yon moun ou bezwen degèpi :


• W'ap li som 27 a midi nan yon kafou, w'ap kanpe sou pye goch ou sèlman.

Pou w' pase inapèsi nenpòt kote :


• W'ap jis di : « À moi la sécurité, ataPou w' rale chans nan yon kay :

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Si yo ba w' la men monte :
• W'ap di : « Alequati Laborare. »

Pou move espri pa rantre lakay ou :


• Nam chak rantre yo w'ap ekri mo sa yo : TETRAGRAMMATON, EGOMEK,
RECTIFI, FIN.

Pou w' fè yon moun pale nan dòmi :


• W'ap kenbe gwo pous goch li, w'ap di : « O grand Dieu vivant, donne moi le
pouvoir de communiquer avec l'esprit de (nom de la personne) pour qu'elle/il
me dit tout ce qu'elle/il a fait.

Si w' bezwen fè yon moun ba w' yon bagay :


• W'ap gade li nan zye epi w'ap di : « Greta Vijina, fè entèl ban mwen sa mwen
bezwen an. » epi mande sa w' vle a.

Avan ou soti lakay ou pou moun pa wè pou fè w' anyen :


• W'ap pran yon balèn blan avan ou benyen, w'ap pase l' sou kò w' pandan w'ap
di : « mwen kite bon anj mwen la. » epi ou soti, lè w' rantre w'ap fè menm
bagay la.

Si yon moun ap anmède w' :


• W'ap pran yon pilon, achte yon bon valè glas, pile glas sou non moun nan epi
lapè.

Si yon moun ap pèsekite w' :


• Pran 1 balèn, limen l', di som 58 sou li 3 fwa.

Si w' bezwen fè yon moun frèt jiska ske l' mouri :


• W'ap achte yon ikèm dlo benit ak yon fèy papye blan sou non moun nan (w'ap
ekri non moun nan 3 fwa), w'ap mete l' anba dlo benit la epi w'ap mete l' yon
kote ki fre anpil oubyen nan yon freezer.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pour faire périr tous vos ennemis (protection générale) :
• Accessoires : 3 bougies noires, encens sang de dragon, une feuille de papier
blanc, une feutre à l'encre noir, une aiguille stérilisée.
• Rituel : Par une nuit sans lune, allumez vos chandelles et placez les devant la
feuilles de papier. Faites brûler l'encens. Déssinez alors (même grossièrement)
la forme d'un serpent sur la feuille de papier et, aux quatre coins de la feuille,
dessinez les épées dont la pointe sera dirigée vers l’extérieur de la feuille.
Passez la feuille dans la fumée d'encens en disant : « Par la puissance du
glaive, par le pouvoir du serpent, que mes ennemis soient défaits, que mon
pouvoir augmente. »
Inscrivez ensuite le nom de votre/vos ennemi (s) aux quatre coins de la feuille
sous les épées, puis passez la à nouveau dans la fumée d’encens en disant :
« Grand serpent magique, entoure mes ennemis de tes anneaux puissants,
qu'ils soient pulvérisés et ne puissent me nuirent , que les glaives les
transpercent et les fassent souffrir, qu'il ne puissent plus me faire du mal. »
• Une fois fait, faites brûler la feuille et répendez les cendres à l’extérieur.

Pou w' fè demand ak lwa lafanmi :


• 3 fwa swa, 3 fwa nan maten, pa pouvwa mèt gran chemen, pa pouvwa mèt
kafou, mèt gran bwa, mèt simityè, pa pouvwa mèt legba ki mèt latè, pa
pouvwa mèt van, mèt dife, mèt dlo. Ou kòmande 3 fanm, 3 lwa, 7 vyèj, 7
mistè, 21 pwen kafou, 21 pwen simityè, 21 pwen bitasyon, sou non granmoun
yanm ki bouyi pouse, li pouse monte bwa, ou mande granmoun bitasyon bò
papa bò manman, pou tout sa syèl la fè se pou ou, ki se pitit bitasyon… pitit
manman w' pitit papa w' « mwen se entèl (non w')… mwen mete tèt ansanm
ak moun sa yo… pou nou soti nan doulè, kalamite sa, pou lwa bitasyon nou
tout mete ansanm pou nou jwenn sa n'ap chèche a, sou non mètrès Dantò epi
ak pèmisyon premye bawon anperè Jean Jacques Dessalines chèf tout mò
ayisyen. Pou nou jwenn sa n'ap mande a ak klè epi pou nou pa maske epi
twouble sou non Dantò. »

Kòman pou w' rasanble lwa nan fanmi w' :


• Pistach griye, mayi, manje marasa, pòp kòn, rapadou, siwo dòja, anizèt, krèm
kakawo, kleren, wonm babankou, yon vè dlo sikre, yon vè lèt, kafe dous, kafe
anmè, chokola.
• Ouvèti ak 3 pater epi 3 ave. Aprè ouvri 4 pòt yo ak yon gode dlo epi yon balèn
pandan w'ap di : « AGO-AGOSSI-AGOLA-BOYE-BOLOU-BOSSIKE. Yon pake
bazilik, pafen hombre, ou salye Legba, mèt kafou, danbala, marasa, freda,
lasirèn, la balèn, (ou vide siwo dòja ou bwè), ou salye ogou, kouzen zaka, zaka
mede, dantò, bawon , gede. Epi salye tout lòt nanchon yo , (vide wonm ak
kleren bwè epi dife). Yon kivèt blan, mete dlo kokoye, fwote bazilik ki te nan
vè dlo a epi savon blan pou ou benyen nan demen maten epi mande pou yo
toujou mache ak ou.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Kou :
• Achte 1 ze ak yon bobin fil nwa, yon bobin fil wouj, yon bobin fil blan ak yon
poul. Make non moun nan sou ze a epi foute l' nan bouda poul la epi koud
bouda poul la ak 3 kalite fil yo sou pawòl ou.
Tout tan poul la gen doulè, se konsa moun nan ap ye, kou poul la mouri moun
nan ap mouri tou.

Si yo ta ranje yon nèg pou ou :


• W'ap fè nèg la twalèt epi fè l' foure peni l' nan twalèt la ak demand li, l'ap tou
deranje.
• N.B : apre sa w'ap ka fè sa w' vle ak peni an.

Si w' gen yon nanm oubyen yon baka k'ap ba w' pwoblèm lakay ou :
• W'ap jis pran yon ti lansan ak yon ti souf w'ap boule ansanm, epi w'ap boule
yon ti moso kawoutchou apa apre sa lapè.

Pou moun ki renmen al fè demand nan leglliz katolik yo :


• Nan moman konsekrasyon an, lè pè a pral konsakre losti a, w'ap resite som 22
epi w'ap limen yon balèn blan epi tou pwofite fè demand ou de sa w' gen
bezwen.

Pou w' fè yon moun k'ap pèsekite w' bliye w' :


• W'ap achte 1 papye tenbre, 1 pake bwa pen, w'ap pran yon chabon dife w'ap
ekri non moun nan 7/17/21 fwa nan papye a, w'ap limen bwa pen an epi w'ap
resite som 91, lè w' fini w'ap etèn li ak pye goch ou apre w'ap plwaye yo
ansanm lage yo nan yon twou latrin, men se anndan yon twalèt pou w' fè sa.

Pour faire râter une arme :


• ABLA. GOT BATA BATA BLEU

Contre un coup d’épée :


• BUONI JACUM, JE N'AI QUE FAIRE POUR QUAND ON VA EN ACTION.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pou w' pa pran nan bal :
• AMISI FARISI RESTENGO

Si w' pral yon kote ki gen chyen :


• Mete 3 ti branch amwaz nan pòch ou epi lapè.

Si w' bezwen pwoteje tèt ou kont move bagay :


• W'ap achte yon boutèy wonm 5 etwal, 5 balèn (koulè yo dwe diferan), epi
w'ap fè yon fr benyen w' pandan l'ap resite Ezayi 54v17.

Si w'ap pale ak yon fi ou santi l'ap pran tan pou l' reponn ou;
• W'ap fin medite epi w'ap vizyalize l' tou woz epi di l' saw anvi.

Si yon moun ap ba w' pwoblèm :


• W'ap achte 1 krich ak 1 mamit sèl sou non moun lan, w'ap ekri non moun nan
7 fwa nan yon pachemen, prezante li 4 fasad, epi w'ap mete yon kantite sèl
nan krich la epi non ou te ekri a.

Si w' pral jije ak yon moun ou bezwen kontwole l' :


• Chache 1 fèy sabliye ekri non moun nan 7 fwa, mete fèy yo an kwa, w'a p bere
yo ak bè yo konn fè manje a epi lage yo nan lari…

Si w' gen yon moun yo touye :


• W'ap pran yon zepi mayi, fè demand ou ak mò a epi foure zepi mayi a nan
bouda l', jou yo pral antere l' la w'ap retire mayi a, al plante l' ak tout zepi a,
depi se moun ki te di A nan lanmò a tout ap mouri depi mayi a leve.
• N.B : Fòk ou antere mayi a avèk balizay, pete kabal, poud dimilòm.

Pou w' chaje yon mouchwa :


• +KASITA + ALMEGA + GABRA

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pou mwa w' byen pase :
• Chak premye nan mwa a li som 39 pandan ou kouche sou vant à l’occident.

Pou moun k'ap ba w' pwoblèm :


• Achte yon boutèy wonm yon jou mèkredi sou non moun nan, w'ap ekri non l' 7
fwa sou yon fèy papye tenbre epi mete li nan boutèy la ak pawòl ou. Tout otan
wonm ap debouche se konsa tèt moun sa ap vire.

Si w' pran nan kout lè oubyen batri ki poko gen 1 semèn :


• W'ap achte siv chwal, lay, lwil akasya, lwil kochon 4 nèg, dlo fonn nan vyann.
Fè yon friksyon avèk li pandan 7 jou.

Pou tout frè ki ta gen pwoblèm ak kèlke swa moun nan :


• W'ap rantre nan yon latrin avèk yon etwal limen epi w' chita sou ste catherine
ou fè demand ou, si se moun anlè yo w'ap mande jistis w'ap leve tèt ou, si se
moun anba yo w'ap mande jistis w'ap bese tèt ou pou w' pale ak yo, lè w' fin
pale ou lage som 54, 55, 56 epi lage etwal la nan latrin nan epi rale ti chèz ba
w' pou w' tann jistis paske moun anba yo pa pèdi tan men asire w' ke w' gen
rezon, sinon bagay la ap melanje nan men w'.
• N.B : non vanyan latrin se Sent Katrinèt.

Kou :
• Fè yon triyang avèk 3 bandi sa yo : Abel, Ibel, Ebel, som 27, 59, 92, salut.batt.a
epi soufle mo grad ou nan triyang lan.

Pou w' flache yon moun :


• W'ap achte yon flach sou non moun lan (mete dènye pil la tèt anba pou l' pa
limen), ou pral nan yon simityè, w'ap pete yon bouch kav, w'ap debouche
dèyè flach la w'ap fè lè a rantre epi w'ap vire pil la dwat, w'ap veye kote w'
jwenn moun lan w'ap flache l' 3 fwa.

Contre poudre :
• Cendre du feu, savon de lessive, eau de mer, orange sûr, la loi.
Faire un mélange puis prendre un bain.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pou fè yon fanm kole :
• W'ap achte yon ti mouchwa blan, veye kote 2 chyen kole k'ap fè bagay, pase ti
mouchwa a anba chyen yo ki kole a epi w' rale l' monte apre ou mare 4 pwent
mouchwa a ak lèt app. Yo epi al koupe yon fanm, lè w' fini siye koko ak
mouchwa a epi pwochen bwa ki rantre koko sa la pou l' rete menm jan ak
chyen yo.

Yon ti sekrè pou moun ki pa konn kòman pou kominike avèk espri
Arc-en ciel :
• W'ap chache yon vè blan ou yon bòl blan, w'ap mete yon ti dlo lanmè, w'ap
mete ze a, w'ap fè evokasyon w' ak yon cierge konsakre, w'ap kite l' jiska ske li
kase. Al gade l' wa di m' sa w' wè.

Pour se présenter face à une personne pour une demande :


• Allez la veille dans un pied de langue-chatte, dites-lui ce que vous avez besoin,
prenez 7 feuilles sur le nom de la personne, atrachez les 7 feuilles avec deux
épingles en croix, puis déposez les feuilles par terre en disant : « langue-chatte
c'est moi un tel qui vous attache, je sais que vous parlez 7 langues, amenez-
moi chez N… faites que dès mon arrivé il/elle soit à mes ordres et qu'en 7
mots je réussisse au nom du lion RABBALIBA. » Prenez les feuilles, mettez-les
dans votre soulier gauche. Jeter un peu de clairin par terre et ensuite alkez
faire votre demande.

Kijan pou w' bloke lapli a pou 2 jou :


• W'ap lonje endèks avèk lemajè w' sou direksyon kote w' santi lappli a ye a
w'ap di « etoile » epi zero lapli.
• N.B : lè lapli a vini atann w'ap gen vant fè mal.

Pour envoyer une lettre à un mort :


• Chandelles noires, encre de shine et plume d'oie, papier feuille blanche, plat
résistant au feu.
• Pour envoyez à un être cher qui est parti ou toute personne sur le feu de côté
deux autres bougies noires. Placez le papier entre les chandelles et inscrire vos
pensées et vos messages sur le papier. Voir la personne dans votre esprit; le
voir de l'autre côté. Après que la lettre soit terminée, pliez le papier deux fois,
puis utilisez la flamme d'une bougie pour brûler les papiers. Déposez-le dans
le plat et assurez-vous qu'il brûle complètement quand vous réciter :

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
« message brûlant, message divin soit lumière, message soit lu par (nom), de
l'autre côté. Soit béni. »
• Très souvent, les personnes m'ont dit que ce sort aà causer des sentiments de
paix et, parfois une sorte de signe que le message a été reçu fut bientôt
évident!

Avoir un rêve d'un être cher décédé :


• Chandelke blanche, sac de cordon de mousseline ou d'autres fibres naturelles,
lavande.
Allumez la chandelle et regardez dans la flamme. Créer une vision de l’être
aimé dans votre esprit, les voir eux, vous entendre en écoutant votre
demande de sort. Lorsque vous ajoutez la lavande dans le sac et tirez la chaîne
fermée et rècitez le chant suivant 3 fois : « vous êtes parti pour toujours à
partir d'ici, pourtant, vous vivez dans la lumière, je vous invite à être proche,
pour me rendre visite dans la nuit. » Soyez sûr d'utiliser uniquement ce sort
quand vous voulez vraiment avoir des nouvelles d'un être cher. Pour inviter
des personnes physiques ou morales dans vos rêves est une porte
entr'ouverte pour tout ce qui va cogner dans les proches.

Pou w' fè yon fi pa ka fè pitit :


• Ou ka pran kilòt sal li ou mete l' nan yon nich poud bwa anba nenpòt pye
monben sou pawòl ou.

Pou w' fè 2 matlòt alèz :


• W'ap siye bouboun yo ak menm sèvyèt apre ou sot fè bagay ak yo.

Pou w' detounen yon moun :


• W'ap ekri non moun lan nan yon pachemen 7 fwa mete l' nan yon mamit ki ka
bouche, fè bezwen w' sou papye a nan mamit la epi vide lwil machin sou li,
kondwi lanp moun nan ak mèch koton pandan 7 jou sou bouch yon latrin. Sou
setyèm jou a w'ap chavire l' tèt anba nan twalèt la. L'ap santi nan nen tout
moun.
• N.B : pa eseye kou sa sou moun nan zòn ou.

Protection magique :
• Ingrédients : une noix de coco et un parfum de St Michel, une bougie blanche.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
• Procédure : payer une noix de coco sans discuter le prix et les deux autres
ingrédients. La nuit à 21 h lisez le psaumes 23 (7fois) sur le noix de coco plus le
Saint nom Michel + tes vœux de protection sur le noix de coco avec la bougie
allumée. Laisser la bougie se consumée et casser le noix de coco dans une
assiette puis conserver l'eau de coco que vous allez mélanger avec le parfum
St Michel pendant 3 jours ajoutez un peu du produit obtenu à votre eau de
bain et lavez-vous pendant 21 jours.
• Réaction : Si quelqu’un essaye de vous envouter, il mourra.
• N.B : Après avoir cassé le noix de coco et faire ses vœux, vous allez manger
cette coco SEUL.

Pour faire des rêves prémonitoires et voir tous les sorciers qui te
gênent et tous ceux qui te haïssent :
• Mets sous ton oreillé le soir avant de dormir la tête de caméléon attaché par
la feuille de patate douce. Vous verrez tous vos ennemis et leurs complots
contre vous… simple

Pou fanm ki paka ansent/chak fwa l' ansent pitit la tonbe :


• W'ap pran sann bwa St Jean, melanje l' ak garlic, ekri avèk chabon St Jean an
sou vant fanm nan : VERAV KOA'H DIEU TOUT PUISSANT, bay mo ak batri 18ème
degré. Fi an ap fè 3 jou l' pa benyen. Epi l'ap gwòs

Pou w' rale kliyan :


• W'ap achte yon miwa, 1 anana, w'ap monte l' ak amwaz, bazilik, zo devan,
moun nan ap pran 21 priz tè, 7 nan legliz, 7 nan mache, 7 nan simityè ak zo
pwason foufou. Se pou miwa ak sab lanmè, aprè 7 jou w'ap resite 3 pater, 3
ave maria, w'ap plase l' sou solèy leve, w'ap bal non ou vle, chak maten w'ap
ba l' yon kout tafya, w'ap envite l' vin travay. Tout boul ki pou kwaze w' yo
pou yo bwouye epi tout moun ap fè rèv chak jou men yon ti kras moun k'ap
genyen.

Pour arrêter les loup-garous :


• Tenez-vous à l’équerre. Faites 5 pas en arrière en disant à chaque pas : EFRINA
+ EPTA + BENOS.
Arrêtez-vous là.
• Pour les démons : AGLATISSE + AGLATE + AGLATA (arrête), CABRA + CABRA +
DELIVRA (départ).
• En cas de danger : ZOROBAL
• Avant de sortir chez soi la nuit : BETHEL + OLIOP + AJU

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
• N.B : tout rityèl ki gen aglatisse + aglate + aglata, fòk moun nan te déjà gen
fòs ki apatyen avèk mo agla yo déjà pou l' efikas. Se yon konpresyon ke yo fè
de mo sa yo : ATAH GIBOR LE-OLAM ADONA

Kou pou w' fè moun fou :


• W'ap bezwen yon lanp tèt gridap, 3 pousyè tè nan yon nich foumi sou non
moun nan, gaz blan, 3 pousyè tè nan yon kav abandone, w'ap pran yon ti kal
twal rad moun fou ou brile pou mete nan lanp la sou non moun nan, ou pran 2
moso bwa sabliye ou kwaze yo an kwa ou mete anba lanp la sou non moun
lan, ou di : « Fòk entèl bliye tèt li pou l' tankou yon moun fou. » lanp sa ap
limen pandan 7 jou nan yon kav abandone, lanp la dwe limen ak gaz blan.

Pou fè yon moun vin jwenn ou epi rete avè w' :


• W'ap bezwen (foto moun lan, yon bokal ak kouvèti, bè, ten, siwo kann). W'ap
pran foto moun lan w'ap prezante l' 4 fasad avèk demand ou vle fè a, epi aprè
w'ap pran foto a w'ap bere ak bè pandan w'ap di : « xxx menm jan m'ap bere
w' lan se mwen pou w' wè devan w' pou w' bere m' tou, pou w' trankil, pou w'
dous, pou w' retounen avè m', pou w' panse avè m'. » W'ap defriche ten an
sou foto moun lan ou fin bere a epi w'ap di pawòl sa : « pa pouvwa de sen
tenten xxx se pou w' fè tenten devanm, se pou w' tounen vin jwenn mwen
kèlke swa sa ki nan tèt ou an fòk li ale, se mwen (non w') pou w' wè. » apre sa
w'ap pran ti siwo konn ou vide sou foto a epi w'ap di : « xxx men m'ap vide
nan kè w', nan nanm ou, nan lespri w', nan antandman w', se pou w' dous
avèk mwen (non pa w'), pou w' ak mwen sèlman maten midi swa, epi pou w'
retounen vin jwenn mwen mari w' imedyatman. » Apre w'ap pran foto a, w'ap
mete l' nan bokal la epi w'ap vide siwo kann sou li pandan w'ap di : « xxx kèlke
swa kote ou ye a, chalè ki nan tèt ou a mwen pral mete w' nan frijidè pou w'
frèt tankou mab. » Epi ou rele moun nan 7 fwa, apre ou bouche bokal la ou
mete l' nan frijidè.

Pou retire move nanm anndan yon moun :


• W'ap pran 7 rasin ave ak 7 fèy, 1 fèy mouri leve, bwa nanm, bwa sèkèy, 7 tèt
lay vyolèt.
Bouyi yo ansanm (bay moun lan bwè). Apre 7 jou, pran 7 fèy ave, 7 fèy
gwayav, 7 fèy tonbe leve, 7 fèy bout lalwa, 7 fèy lila, 7 fèy lougawou, 7 fèy pa
janbe. Benyen l' ak 7 moso glas nan yon kivèt blan, fè l' bwè 7 gòje ladan l'.
Ale devan bouch yon kav abandone fè l' pale pawòl li.
• N.B : pa bliye ou ka pran kout lè, si w ‘ paka fè l' pa fè l'.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Resèt pou lougawou :
• W'ap chache yon zoranj si, fèy bwa kaka, fèy pa janbe, fèy bwa dòm, gwo sèl.
W'ap pile fèy yo, fè yon gwo twou nan zoranj la, mete fèy yo avèk sèl la
andedan zoranj la, w'ap koupe yon ti bwa dòm pou w' fè yon ti dife pou w'
boukannen zoranj la. Nan aswè kèlke swa bri ou tande a, soti toutouni ak
zoranj si a, bay vizitè a kout zoranj la. Li gen pou l' andikape avi.
• Oubyen : ou kapab chèche pikan kwenna, ou ale nan tèt fetay kay la ou mete 2
pikan kwenna an kwa, ou mèt saw te ye a w'ap koke, y'ap jwenn ou atè a nan
demen maten.
• Ou kapab pran sèl tou, kèlke swa bri ou tande a, ou kapab soti pa do ak yon
ponyen sèl epi ou voye l' sou do kay la, kèlke swa sa l' ye a l'ap tonbe.

Pour faire tomber une arme à feu :


• + AGLOPHA + ALPHENOS + ADITUM + ALPHADA

Contre un piège tendu :


• ARMATRE + VERBUS + MACHINIS

Pou fè lougawou pa janbe lakay ou :


• W'ap bezwen yon gode sèl, yon pwason ki rele foufou, yon gode jijiri (wowoli),
3 fil koulè diferan, yon pake egwi(yon sè l' ou pap pete je), ou bouyi pwason
an, ou pran tout zo yo ou mete nan yon boutèy ak pawòl ou, ou mete rès
bagay yo nan boutèy la, mete l' anlè yon pye bwa oubyen anlè yon fetay kay si
se kay tòl. Depi l'ap pase pre lakou w' boutèy la ap rale l' pou l' tonbe.
• N.B : piga ou kite zo pwason an pike w', paske anndan pwason sa gen pwazon,
li danje anpil. Oubyen mete gan nan men w ‘ pou w' pa pike.

Pou w' pwoteje lakay ou kont move bagay :


• Pa kite bale kay ou deyò, pa kite antre lakay ou san kwaze 2 bwa si ou pa gen
baryè, fouye yon kwa devan pòt ou/baryè w' epi mete sèl ladan l' kouvri l'.

Si yon moun ap nwi w' :


• Ou tann ou rive lakay manman w' rapid, lè yo fin limen 3 limyè yo ou site non
pèsekitè a epi w' di li te nan tenèb men limyè ou ba li.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pou w' fè yon moun k'ap nwi w' bliye w' :
• W'ap ekri non moun lan 3 fwa sou yon pachemen vyèj epi ou koupe tèt yon
kokoye wole, ou mete pachemen an apre sa ou souke l' epi ou bwè 3 kou
pandan w'ap di : « entèl mwen souke w' epi m' bwè w', ou anndan m' ou paka
fè m' anyen ankò. » Apre ou kole kokoye a epi ou lage l' nan lanmè sou pawòl
ou epi peye mèt agwe 7 goud monnen.

Pou w' pwoteje ti bebe ki fèk fèt lè w'ap soti lopital ak li premye
fwa :
• Pou premye fwa l'ap rantre nan kay la, pa pase l' nan pòt la, pase li nan fenèt
la epi tèt frèt.

Lè w' gen yon moun k'ap nwi w' :


Depi ou konn non moun lan li senp, w'ap pran yon boutèy wonm ou mete
mwatye kleren ladan l', ou ale yon kote ki gen dlo byen santi, ou mete mwatye
dlo santi ladan l', apre sa ou pran boutèy ou w'al devan bawon, ou al pale avè
l' tankou se plent ou al pote l' pou moun lan ou di l' : « an bawon janm
konnen w' chèlbè, janm konnen w' se yon gason fre santi bon, pou entèl ap
mache di mwen pa andere moun k'ap pèsekite w' la, l'ap mache di se vagabon
ou ye, ou pa janm benyen w'ap mache sal, sak fè se rad nwa ki sou ou se paske
ou pap benyen, se vagabon w' ye. » ou akize moun nan de tout bagay devan
bawon, apre sa ou di bawon mwen m' pran defans ou, mwen plede pou ou,
mwen di se pa vre, se yon gason chèlbè ou ye, a tèl pwen li di m' si m' kwè se
yon gason chèlbè ou ye vre, si se pa yon vagabon sal ou ye, men bwason sa se
li ou konn bwè, al ba ou l' bwè si w' pap bwè l', mwen m' di non, mwen di se
wonm 5 etwal ou konn bwè, li di m' al ba ou sa pou m' wè si w' pap bwè l'.
Epi w'ap pran boutèy ki te gen kleren ak dlo santi a ou vide l' sou tèt bawon, lè
w' fin vide l' w'ap di : « antou ka bawon se sa l' di m' ou bwè, mwen m'
konnen se yon nèg fre ou ye, yon nèg santi bon ou ye, degaje w' ak entèl pou
sa l' di yo mwen m'ap achte yon boutèy wonm 5 etwal pou ou. » Apre sa lè
w'ap soti devan bawon w'ap soti pa fas pa bay do, pa rantre lakay ou
dirèkteman ak rad ki te sou ou yo, w'ap retire rad yo (si w' kapab ou mèt
boule yo). Se pou w' anpeche flwid negativ rantre lakay ou, men tou kite
wonm 5 etwal ou la, depi w' tande moun lan frape al pote wonm nan ale.

Lè w' gen yon moun k'ap joure avè w' l'ap lanse w' pwopo endesan :
• Pandan l'ap joure konsa, l'ap frape w' ak mo epi w' tann li byen eksite, epi ou
pran pòz ou ajite epi ou di : « an mwen menm Zowoba w'ap joure konsa (3
fwa). » L'ap di w' kite mele l' ak zowoba w' la, epi ou vire do w' ou gade nan
bò so a ou frape l' 3 fwa ou di se pa avèk ou l'ap pale se ak sa l'ap pale. Apre
w'al fè wout ou.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
• Konsa tou ou kapab pran pye goch ou, ou kwaze l' sou pye dwat ou menm jan
yo t'ap kloure Jezikri a epi ou gade li nan zye ou di : « Que ta croix soit à toi,
pas à moi. » Epi ou vire ale.
• N.B : fòk ou pa reponn moun lan, pa okipe l'.

Si w' nan lari machin ou anpàn oubyen ou pa jwenn machin :


• W'ap deplase w'al yon kote pou kont ou, w'ap pran 3 wòch ou fòme yon
triyang epi ou kanpe anndan. W'ap jwenn yon moun vin ede w' kan menm nan
moman an, ap gen yon moun ki vin pote sekou avè w'. Men sonje lè w ‘ prale
pou w' gaye 3 wòch la, si w' ta kite yo pa oubli, sak rive nan wout sa se sou
responsablite w' l'ap fèt, gwo aksidan ka fèt. Sonje retire 3 wòch yo.

Lè w' nan yon kay ou pral peye :


• Lè w' fin peye mèt kay la, ou pase bò kot yon machann kap vann chabon, san l'
pa remake sa ou pran 4 grenn chabon (sou pawòl ou) kote ke w'ap di kay sa se
lè w' vle pou w' kite l', pa gen bagay mèt kay ap vin mande w' touche, se lè w'
gen mwayen pou w' peye l'.
Epi w' parèt ou mete 4 grenn chabon nan 4 kwen kay la. Afè bagay mèt kay ap
vin touche nan men w' lan pa gen sa, li ka menm bliye vin touche nan men w'
se ou ki pote kòb la ba li.

Lè moun ap nwi w' :


• W’ap ekri non moun lan nan yon bout papye ou lage l' nan twalèt la, epi ou
chita sou twalèt la ou lage 4 bout twalèt, a chak bout w'ap vibre yon lèt nan
mo app a, lè w' fini ou siye dèyè w' kòrèkteman. Ou pral fè demand ou nan
bouch twalèt la, apre ou leve ou mete ou a lòd, ou salye batri aklamasyon epi
ou flòch, pandan w'ap flòch ou di : OSE OSE OSE
• Pou moun ki pa gen twalèt yo : ou ka fouye yon twou nan uon raje epi ou fè
sa, lè ou fin fè li ou trennen dèyè w' atè.

Pou w' gate yon fanm :


• Lè nèg la ap fè bagay ak fi a (swa ak kapòt ou san kapòt), lè nèg la pral voye li
voye sou pwèl fi a, lè l' fin voye li fè 3 kwa sou devan fi a ak peni l'. Epi fi sa
gate pou tè.

Pou moun k'ap pèsekite oubyen tiye yon moun nan fanmi w' :
• W'ap prale nan simityè w'ap pran 3 grenn klou sèkèy, si w' pa jwenn klou
sèkèy w'ap pran 3 grenn gwo klou beton, w'ap achte yon kòk wouj, w'ap

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
chèche ton pye bwa dòm, w'ap achte yon pachemen, w'ap ekri non moun lan 7
fwa (3 anwo, 4 anba) apre w'ap mete yon kwa nan mitan avèk yon plim wouj.
Apre w'ap pran fisèl wouj, nwa w'ap pase fisèl sou papye a, tout sa w'ap fè a
w'ap pale pawòl ou, kou w' fin pliye ti bout papye a w'ap pran kòk la, w'ap
ouvè bèk li w'ap fouye ti papye a epi w'ap pase fisèl nan tout bèk kòk la, apre
sa w'ap pran premye klou a epi w'ap di entèl menm kloure w' la, kòm pye bwa
dòm gen puisans, li gen pouvwa pou l' deseche moun, menm jan kòk la ap
deseche, se konsa pou w' deseche tou, w'ap pran klou a w'ap kloure tèt kòk la
nan pye bwa dòm lan, dezyèm klou a w'ap pran ou kloure l' nan dò l' (nan
mitan l'), apre ou kloure l' anba, apre sa w'ap pran yon ti kòd pit w'ap mare li
pou kòk la pa bouje, tant kòk ap batay se konsa w'ap tande pale de moun lan.

Pou moun k'ap nwi w' :


• W’ap bezwen yon balèn, 1 imaj dantò, 1 papye tenbre, 1 vè diven wouj, yon
ponya.
• W'ap pran balèn nan w'ap chaje l' an ranvwa, lè w' fin chaje l' an ranvwa, w'ap
ekri non moun lan sou li tèt anba epi w'ap site non moun lan 4 fasad. W'ap di
balèn nan li te rele balèn li pa rele balèn ankò li rele entèl, ke tout sa ou vle
pou entèl balèn nan resevwa l' paske l' se entèl. Apre w'ap depoze balèn nan
atè, ou pran papye tenbre a, ou drese yon pwosè vèbal, ou pote plent de sa
moun nan fè w' la. Menm sa ou ekri nan papye tenbre a se li w'ap ekri nan do
imaj la, ou depoze imaj la sou papye tenbre a, ou pran vè a ou plen l' ak diven
wouj, ou pran kouto a ou mete bò kote imaj Dantò a, ou di Dantò men kouto
ou ba li, ou menm avè l' nou fè yon sèl, ke tout moun k'ap nwi w', k'ap
anmède w', tout moun k'ap pèsekite w', tout moun ki vle mal pou ou, ke l'
pran sa pou ou an koz, dezòmè pwoblèm ou se pwoblèm li paske w' fè yon sèl
avè l', di l' men kouto ke w' ba li pou l' degaje l' avèk moun k'ap nwi w' lan,
men diven ke w' ba li ki reprezante san moun lan pou l' ka souse l' nan dènye
gout. Ou fè tout sa yo an prezans de balèn nan ki reprezante moun nan limen,
ou di l' pran koz sa pou ou, ke l' aji selon volonte l'. (Ou ka itilize san kochon
nwa oubyen san yon poul nwa nan plas diven an.

Pou moun k'ap nwi w' :


• W’ap fè chante 1 libera, ou fè tab mò kòrèkteman, ou mete chèz, ou kouvri l'
ak dra blan kòrèkteman. Devan chak chèz sou tab la ou mete 1 balèn, si se mò
bò manman ou mò bò papa (men kòm se pa pou mò w'ap fè l' se pou moun
lan), ou mete balèn nan, ou reprezante mò a pa balèn nan, epi moun k'ap nwi
w' lan w'ap ekri non l' sou balèn ki reprezante l' tou a antan ke mò pou l' vin
manje tou. Si w' konn manje li renmen, mete tout la pou li pou w' fè tab mò w'
kòrèkteman, fè yon pè savann chante libera a pou ou. Lè w'ap kase tab la, pè
savann nan ap gen pou voye mò yo ale, w'ap remèsye mò yo dèske yo te vin
manje, w'ap mande yo pou yo al ak moun sa pou ou, ke yo al lakay yo ak moun
sa ki t'ap manje avèk yo a.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Si w' santi w' pèsekite ou pa konn moun k'ap fè w' la :
• Yon vandredi pandan lalin nan ap vwayaje (lune descendante), ou prale nan
mache w'ap achte yon navè, 1 asyèt blan. Lè w' rive lakay ou w'ap fè yon ti
otèl, ou achte 1 papye tenbre, ou drese yon pwosè vèbal. Ou pran navè a ou
mete nan asyèt la, w'ap jete ti dlo ak kleren epi ou ranje ti tab ou oubyen ti
otèl ou (sou sa w'ap fè l' la). W'ap mete l' fas kote solèy leve. Ou mete navè a
chita nan asyèt la ak papye tenbre a anba l', 3 bouji nwa, ou abiye yo, chaje
yo, ba yo mo, ou fè demand ou. Lè w' fin pale ou ouvri navè a, epi ou ret ire
yon ti kal anndan navè a, ou fè plas pou w' kapab mete pwosè vèbal la anndan
l', fòk ou pliye pwosè vèbal la an triyang, lè w' fini w'ap fèmen navè a, ou gen
dwa mare l' ak fil wouj, nwa, jòn (jan w' vle al, oubyen ou gen dwa fè l' avèk
epeng ti tèt, ou kase je epeng yo, lè w' fini ou leve otèl la. Ou fè sa nan maten
(ou ba l' priyè maten, midi) epi a lanjelis vè 6 zè ou travèse nan solèy kouchan
epi ou di lalin nan pandan l'ap travèse, travèse ak tout pwoblèm ou yo, tout
pèsekisyon w', tout kalamite w' yo epi ou jete ti dlo ak ti kleren, ou voye l' ale,
ou kite balèn ou limen.
• N.B : piga w' janm fè kenn travay san w' pa gen limyè, ou dwe toujou limen
balèn.

Si yon fanm kite w' ou bezwen l' pa janm jwenn lòt nèg :
• W’ap pran yon kilòt fi a, achte 1 govi.
• W'ap pran kilòt la , w'ap chache yon nich poud bwa ou lage anndan govi a sou
kilòt la, w'ap achte glas ou mete l' sou pawòl ou, epi ou chache sèl ou lage
anndan govi a apre sa ou mare l' ou mete l' tèt anba anndan douch ou oubyen
ou chèche kote ki gen yon dlo, ou fouye yon twou bò dlo a ou mete l'. Chak lè
fi sa chita yon kote dlo ap koule sou li, li pap fouti jwenn lòt nèg ankò. Lè l'
retounen vin jwenn ou si w' vle trete l' wa trete l'.
• Si w'ap fè tretman an : ou pral detere bagay la kote w' te antere l' la oubyen
kote w' te chavire l' la ou pral pran l', lè w' fini ou pral nan yon simityè oubyen
yon lakou, kote w' genyen an, ou fouye yon twou, apre ou kanpe devan twou
a pou w' gade sak te fèt la epi ou pran govi a ou pale pawòl ou de tretman
moun nan epi ou voye l' pou l' kraze anndan twou a, lè l' fin kraze anndan
twou a, w 'ap mete moun lan kanpe anndan twou a ou benyen l'.

Si w' vle dirije nenpòt moun :


• W’ap pran yon lyann mòl sou pawòl ou, w'ap fè yon toke. Si se yon fi ou avè l'
ou vle gen priyorite sou li (ou ka chèche yon rad li), pandan w'ap pale pawòl
ou, ou mete rad moun nan nan toke a, w'ap fè toke a avè l', lè w' fini ou
chèche yon kòd ou bal 7 ne sou non moun nan epi apre sa ou mare toke lyann
mòl la avè l', w'ap chèche 1 govi, sèl, bè epi ou mete pye goch ou sou toke a,
ou ekri non moun nan nan yon papye, ou drese yon pwosè vèbal, avan ou
mete non moun nan w'ap mete glas apre sa ou mete papye ki gen non moun
nan apre sa ou mete glas ankò, ou mete sèl, ou bere bouch govi a pou l'

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
bouche nèt avèk bè, apre ou mare l', ou pran pake lyann mòl la ou fouye l'
anndan bouch govi a, ou chèche yon twou ou pike l' tèt anba.

Pou moun ki gen ennmi ki rann lavi yo enposib :


• W'ap pran yon mosi papye, w'ap fè yon etwal 5 branch, ekri non moun sa 5
fwa nan etwal la tèt anba, w'ap bezwen 3 klou sèkèy ki pa boule.
Kou l' fè midi, fè 3 mak nan yon pye twonpèt oubyen yon pye kowosòl , resite
orezon Sen Boulvès, kloure youn. Resite orezon Sen Ekspedye, kloure dezyèm
nan, mete dwèt pous ou nan bouch ou nan dan dèyè w' , fout li madichon.
Kloure dènye klou a ak yon chandèl nwa nan men goch ou, kite l' limen devan
pye bwa a. Ale san w' pa gade dèyè. (Pa fè l' si w' koupab)

Si yon moun ap pèsekite w' twòp :


• W'ap achte 1 pat lalwa sou non moun lan, 1 ponya nèf, 12 epeng ti tèt, 1 fèy
papye tenbre, 1 plim nèf.
W'ap ouvè lalwa a fè 2 moso, w'ap ekri non moun nan 21 fwa nan papye a,
w'ap plase non 6 mò nan papye a ak pawòl ou, w'ap ba yo misyon. W'ap li
levanjil selon Saint-Jean. W'ap vlope papye a ou mete l' anndan lalwa a sou
non moun k'ap nwi w' lan. W'ap pike 12 epeng ti tèt yo sou papye a anndan
lalwa a, apre sa w'ap koud li ak pawòl ou. W'ap resite orezon Sen Ekspedye 4
fasad. Mo + batri epi w' lage l' nan lanmè, oubyen antere l' devan bawon.

Tout sa w' ka fè ak kokoye ole (dlo l'tou) :


• Dlo kokoye netwaye fwa, ren, san. Ou ka fè yon jou dlo kokoye, yon jou asosi.
Nanan kokoye ole a se yon Délice. Pa nwi, jis manje afè w ‘ pa bay moun ti kal
ladan l' ki pa menaj ou (mistik), pa mete nannan kokoye nan bouch yon moun
ki pa mennaj ou non plis.
Lè yon moun gen lagoum sou lestomak li, bat yon gwo kiyè myèl ak yon gwo
kiyè lwil kokoye, fè sa ¾ jou, lagoum nan ap fonn.
Dlo kokoye se yon pakèt remèd, se yon gwo netwayè, si w' vle retire fil areyen
nan sistèm ou? Bwè dlo kokoye pandan 7 jou granm maten avan w' manje (pa
manje nannan an lè sa).
Ou ka vide l' anndan zòrèy ou pou w' lave l' si l' bouche. Sonje pou w' kite tout
dlo a vide pou l' pa rete anndan zòrèy la.
Si yon moun ta blese ou fann yon kokoye ou lave l' san pwoblèm depi dlo a sot
nan kokoye a dirèk.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Si w' ta gen yon demwazèl nan katye w' ki toujou joure w' chak lè w'
abòde l' :
• W'ap pran foto demwazèl la w'ap mete nan talon goch ou, oubyen ou ka ekri
non l' nan yon pachemen nan talon goch ou. W'ap pote l' pandan 21 jou, men
chak jou sa yo, chak lè w'ap dòmi, toujou bat lè w' reveye pou w' ap repete
vye pwopo li konn di w' chak tan yo epi avan w' dòmi w'ap site non l' 7 fwa
(non l' konplè). Apre w'ap wè kòman l'ap trankil, l'ap chanje avè w'.

Si w' bezwen domine 1 fi :


• Ou ka fè yon jounen ak yon slip sal, ou mete l' anba tèt ou epi ou site non
moun lan 7 fwa.

Si w' bezwen mete 2 moun dozado :


• W'ap pran yon asosi, w'ap plwaye l' tankou yon toke epi ou ekri non moun yo
dozado, 7 fwa dozado sou yon ti papye, epi ou mete l' nan mitan toke a ou
mete yon wòch sou li, si se lakay ou w'ap mete yon govi sou li sou pawòl ou.

Si yon moun ap nwi w' ou vle fè l' poze :


• W'ap pran alkòl oubyen florida (vè midi), w'ap kanpe nan pòtay kay la, w'ap
site non moun lan 7 fwa epi w'ap vide ti gout atè epi w' mete dife sou li, chak
fwa w' vide ti gout w'ap site non moun lan.

Si w' ta gen 1 moun ki pèdi kilòt li epi l' gen malèz :


• W’ap fè li mete yon kilòt nwa sou li pandan 7 jou, sou setyèm jou a w'ap fè li
ale nan yon pye sen fanm. Lè l' tounen fè l' lave kilòt la ak yon moso savon san
sèvi, l'ap bwè premye dlo a epi l'ap benyen ak rès la. Premye dlo a se san
savon.

Kijan ou ka fè pwòp baka w' :


• Avèk 1 ze ki kouve 3 jou anba yon vant poul nwa, w'ap pran l' w'ap fè yon ti
twou ladan l', w’ap pran spèm ou w'ap enjekte anndan l' dousman. W'ap tepe
l', ou prale nan simityè, w'ap antere l', apre 3 jou al leve l', mete l' nan kanari
jis li kale bèt la. Baka sa manje chabon ak siwo kann, ou ka fè l' jete biznis ou.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pour faire taire les médisances :
• Il y a toujours une mauvaise langue pour vous discréditer. Ne vous laissez pas
faire en faisant ce rituel, vous arrivez à arrêter les calomnies.
• Ingrédients : une bougie noire, de l'encens lavande, une feuille de papier.
• Rituel : ce rituel doit-être pratiqué le dimanche.
Allumez la bougie et brûlez de l’encens, inscrivez le nom de la personne qui
vous calomnie sur le papier. Passez le papier dans les volutes de l’encens.
Dites 7 fois « … x …(le nom de la personne) il est temps de te taire. Plus que le
temps de reposer ta langue de vipère. Cesse de médire et de répandre des
mensonges. Que tes paroles malicieuses demeurent dans tes songes. »
• N.B : Faites ensuite brûler le papier et enterrez les cendres au pied d'un arbre.

Pour vole :
• Chaque soir avant d’aller vous coucher, prononcez le mot « NIAH OH »
pendant 7 fois devant l’entrée principale de votre maison.
Celui qui voudra y pénétrer sera pris d'un violent mal de ventre.

Pou kriz/maladi tonbe :


• W'ap pran yon moso kòd kite mare yon bèf, w'ap pran egzakteman nan pati ki
te pase nan kou bèf la, bouyi li ak 7 fèy, 3 pawòl epi bay moun lan bwè epi
kete kòd sa nan yon pak kochon.

3, pwoteksyon tèt ou :
• W'ap fòme yon triyang epi ou rantre anndan triyang la, w'ap di dènye lèt app.
A, w'ap di ou kite tèt ou lakay ou pral pran lari a, fòk tout move brakè, tout
delenkan wè w' nan lari a san tèt, nenpòt moun ki gen entansyon fè w' mal,
fòk se kò w' li wè k'ap pase san tèt. Lè w' rantre lakay ou, w'ap fè sa nan sans
envès pou w' ka reprann tèt ou.

Pou w' evite pran pwazon :


• Si w' ta ap pran yon bagay nan men yon moun ke w' gen dout sou li, avan w'
manje sa l' ba ou a w'ap di : BISSI VOLET.

Avant d'entrer quelque soit l’endroit :


• A chaque pas dites : SADRAK, MELSAK, ABED NEGO

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Si yon moun ap panike w' ou vle fè l' poze nèt :
• Achte yon rigwaz ak yon boutèy wonm 5 etwal, al nan bouda bawon yon jou
madi a midi boul, wonfle bawon ak bwa, bwè 2 kou epi kraze boutèy wonm
nan, di se entèl ki voye w' ou pa konn anyen.

Si yon fi/gason ta renmen pou moun w'ap viv avè l' la gen plis
afeksyon pou ou :
• W'ap pran anpe fèy lorye sou pawòl ou mete anba matla w'ap dòmi an (sou
non moun lan), moun sa gen pou l' atache avè w' jis li mouri.

Si w' ta gen pay / bèt ki tonbe nan zye w' :


• W'ap krache anlè 3 fwa epi ou di Santiliana Santiliana pasa de la mante una
graça, epi ou rekrache anlè 3 fwa ou krache atè 3 fwa.

Kisa w' ka fè si w ‘ gen yon moun nan prizon :


• W'ap degaje w' fè yon ti pen dou sou pawòl ou epi w' fè l' jwenn li pou l'
manje. Yo pap ka kenbe l', nenpòt fason yap lage l'.
• Premye kafou ou jwenn lè w'ap soti nan prizon an, w'ap pran yon ti wòch w'ap
peye sou demand sa w' vle a, lè w' rive lakay se pou w' ba l' dife, kleren ak
florida,bou batize l' sou non yon espri epi w' ba l' kòmand sa ou voye l' al fè a,
epi ou tounen nan menm kafou a, bò prizon an ou lage l'.
• Ou pral nan 3 kafou diferan ak yon boutèy kleren, w'ap kanpe nan kafou yo
w'ap salye fason pa w', nan chak kafou yo w'ap pran yon ti wòch (3 konpanyon
yo), w'ap di kafou sa yo men poukisa w'ap pran ti wòch sa yo/konpanyon sa
yo. Epi lè w' rive lakay ou w'ap trase yon pentagram 5 branch (envèse) , mete
pwent etwal la a lwès pou maji a ka pi puisan. W'ap achte 5 balèn jòn, w'ap
konsakre balèn yo a 5 konpanyon men se 3 w'ap voye an misyon, w'ap plase
balèn yo nan chak pwent etwal pentagram nan, sou mod pas ou/ pouvwa ou
fè priyè w'. Avan w'ap fè 3 pater ak 3 ave, w'ap akonpànye l' ak som 51 (3
fwa), si w' konn non jij ki sou dosye a, w'ap ekri non moun ki nan prizon an 7
fwa epi non jij la tèt anba 7 fwa anba non moun lan. W'ap boukannen 1 zoranj
si, lè w' fin ekri non moun lan ak tout non jij la, w'ap vlope zoranj si a anndan
papye a, epi ou mare l' byen mare ak fisèl epi ou chèche yon kaj ( swa w' achte
kaj la oubyen oubyen ou fè l'), men si w' ta gen kaj kote yo gade chyen, ou
mare zoranj si a anndan kaj la epi ou fèmen l'. Lè jij la deside lage moun nan,
w'ap pran 3 ti wòch yo sou non 3 konpànyon , w'ap mete yo nan pòch ou, ou
pral bò pprizon an w'ap di : « menm voye w' la, tout otan ou pa lage frè m'
nan m'ap divize nou (men se 2 nan konpànyon yo w'ap voye sou tèt prizon an),
lòt la ap nan pòch ou, w'ap ba yo anpil tafya ak florida.
• Epi lè moun lan lage w'ap refè pentagram nan pou w' remèsye.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Si yon moun pran nan batri :
• W'ap achte yon valè glas, 7 sitwon (si l' ta sou pye a w'ap koupe tèt la pou l'
rete sou pye a li t'ap pi bon), men si w' pa jwenn pye achte l' nan mache,
koupe tèt yo, pran bouda yo. Achte alkali 3 degout (w'ap mete 7 degout).
W'ap bezwen yon kivèt dlo ou mete glas la ladan l' ak alkali epi 7 bout sitwon
yo. Lè l' byen glase ou mete pye yo tranpe pandan 15 minit. Apre ou jete dlo a
nan lari kote moun ap pase souvan.
• Pou w' trete moun lan anndan : w'ap bezwen yon ti boutèy diven, yon ti ji
asowosi (sa vle di ou pran fèy la ou ekstrè ji a) men li pa dwe twò anmè, w'ap
bezwen kadav gate. W'ap mete yo nan diven an, kite yo byen tranpe epi ba l'
bwè.

Si w' bezwen tire yon moun nan bitasyon l' :


• W'ap bay lakou a manje anba tè epi w'ap di sèl vyann ou pa ba li, men ou ba li
entèl entèl kòm vyann.

Pou w' pa pran nan batri :


• W'ap bezwen yon bout savon yo benyen mò ak yon ti pil flach, 1 dan mò. W'ap
double yo nan yon bagay, w'ap pote yo sou ou.

Pou moun ki gen move lè sou li :


• W'ap bezwen ave, kontre lè, kanpe lwen, nanm delè ak chodyè bouyi sann dife
mal ak femèl. W 'ap bezwen ekate lè. W'ap pile ave a w'ap vide medikaman yo
ladan l' epi w'ap benyen moun nan tèt o pye.

Coup pour devenir un arbre en cas de danger :


• Se tenir en équerre et dites : GERBA+VERBO+GERBO si vous êtes un initié dites
aussi le mot du grade.
• N.B : se si ou an danje paske nan mistik pa gen jwèt.
• Ou ka di sa tou pandan w'ap kwaze bra w' sou tèt ou : ABOA (8 fois)

Contre balles :
• AGLO+AGLOTA+AGLOTARE

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Invisible :
• BILA+BILA+BITABLI

Pour attirer de l’argent :


• Chaque matin dites : VOLO PECUNIAM ABERE

Pour se faire briller :


• VOLO FELICITATEM IN VITA ABERE. (A dire tous les matins)

Beny giyon :
• W’ap pran 21 sitwon ou koupe tèt yo ou pran bouda a, 7 pake pèsi, 7 tèt lay
vyolèt, 1 galon dlo lanmè ak yon kwi. Ou ka benyen nan yon latrin si w' vle.
• Ou ka pile yon aransèl, fèy guy, monben bata, ou mete l' nan yon kivèt, ou
mete l' nan yon kivèt, ou mete yon galon dlo ou pran 2 kote dlo kont, ou mete
13 grenn sèl ladan l' ou benyen a midi sou yon twou ou fouye davans pou w'
ka antere kalson oubyen kilòt ki te sou ou a. Lè w' fini kouvri twou a, plante
yon pye medsiyen nan plas twou a.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Tome 2
Recette pou nanm :
• Ingrédients : (1) prestige, 21 pake siv gwo cheval, 3 tèt lay vyolèt, 1 aransèl an kè
• Préparation : w'ap pile siv la , lay vyolèt la avèk aransèl la an kè epi ou koule l' ou
bay moun lan bwè
• Résultat : moun nan ap rann li ni anwo ni anba
• Toujou pou nanm
• Ingrédients : 3 ze kana (madoufè), lwil maskreti, 1 mak rapadou
• Préparation : kraze 3 ze kana yo , vide lwil maskreti a epi pran mak rapadou a bat
yo ansanm, ( si w' se mason wap chaje l' nan nivo ke w' vle), (si w' nan vodou wap
rele espri ou vle sou li) pou asistans. Epi apre ou bay moun lan bwè l'.

Pou moun ki konn ap fè move rankont lannwit :


• Ingrédients : 1 bwat alimèt tèt wouj
• Préparation : wap ouvri alimèt tèt wouj la, pase yon premye voye l' agoch, pase
yon dezyèm voye l' adwat, pase yon twazyèm kenbe l' nan men nou epi kontinye
wout nou
• Lè w' twouve w' nan yon enpas ki difisil

Yon lòt ti resèt sou sa ankò

• Ingrédients : fèy konsin/ monben bata,


• Préparation : wap fwote fèy sa ou benyen avèk li pandan 3 mercredi oubyen 3
vandredi, lè wap soti wap pran 21 fèy ou mete nan yon papye tenbre ou plwaye l'
byen plwaye ou mete l' anba soulye goch ou.
• Résultat : kèlke swa sosyete l' te ye a li pap janm gen entansyon fè w' mal, okontrè
l'ap la pou l' ede w' rantre lakay ou kè poze.

Pou moun k'ap nwi w' :


• Ingrédients : 1 joumou (kalbas),
• Préparation : koupe joumou an an 2, nou kite tèt la ou pran bouda a ou fè yon lanp
3 nuit, fòk ou esklav lanp la pandan 3 jou, ou prale bò lanmè ou peye yon kannòt,
ou al ekspedye l' nan mitan lanmè a, ou chavire l' sou demand ou,
• Résultat : toutotan lam lanmè a ap fè va e vyen, se konsa tou sou non moun ou
moute lanp la se konsa lavi a ap pote l' ale l'ap pote l' tounen, jou joumou an ki
sou lanmè a chavire tèt anba se konsa moun sa ap sispann egziste.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pou moun ke yo lave men yo ki paka manyen lajan :
• Ingrédients : dlo lèse m' atò, dlo repiyans, 3 zòm fò, likid san poud, 1 ti boutèy
florida, 1 adoken.
• Préparation : w'ap melanje tout sa w' achte yo nan yon boutèy, epi adoken an
w'ap mete l' nan pòch ou, pandan w'ap fwote melanj yo nan men w' epi w' fè
demand ou ( mw vle lajan rete nan men mwen). W'ap fè sa pandan 7 jou (maten
,aswè) pandan gen pleine lune.

En cas de danger dans la rue :


• Debout en équerre et dites ces 3 mots : ZORAMI+ZAÏTUX+ELASTOT soyez mes
protecteurs.

Pou separe 2 moun ki byen :


• Ingrédients : 1 grenn ze peyi san fè pri.
• Préparation : w'ap ekri non moun yo sou ak fet nwa sou ze a, ou pral nan yon
kafou 4 a midi tapan w'ap kraze ze a epi di si ze kraze konn rekonstwi ebyen
amitye 2 moun sa yo ap rekonstwi. Ale san gade dèyè.
• Résultat : 2 moun sa yo ap separe ( li pase nan laboratwa déjà).

Kilè w' pran nan giyon :


• Ou pran nan giyon plizyè fason, nan bay moun akolad, lamen, nan met rad epi fè
sèks ak moun.
• Giyon an se yon flwid negatif/ enèji negatif ki anpeche evolisyon w' sou yon plan
ou yon lòt.
• Ou ka retire giyon plizyè fason : nan beny, nan pafen ak nan fè sèks tou.
• Giyon ka anpeche yon pwogresyon lakay ou sou plan materyèl, konsa tou li ka
pwovoke kèk maladi lakay ou, rann ou fèb spirityèlman.
• Yo giyonnen moun pa mechanste, konsa tou gen moun ki fèl inosàman koz li pran
ladan l' epi li transmèt li san ke li pa konnen. Se sak fè tout moun ki nan mistik
chak fen mwa dwe fè yon dezanvoutman pou tèt yo, chak kòmansman mwa ou fè
yon chans.
• Ou jis achte 7 move fèy ak yon ti sèl ou mete nan yon boutèy kitel tranpe ak
kleren, sa se ji pou w' dezanvoute tèt ou lè w' ap benyen dènye jou nan mwa a.
• Lè mwa a kòmanse, w'ap achte yon florida ou melanje ak yon ti pafen damou epi
yon bien-être epi yon ti bazilik pou w' benyen premye jou mwa ap kòmanse a men
w'ap kontinye benyen avè l' chak jou jiskaske ou rive nan avan dènye jou pou mwa
a fini.
• Résultat : w'ap wè tout bagay toujou stabilize nan vi w'.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pou nou pa janm razè :
• Ingrédients : 2 lajan papye, san w'
• Préparation : w'ap pran 2 lajan papye, w'ap fè demand ou sou li epi ou pike yon
kote nan kò w' ou pran san w' ou kole l' mete l' nan bous ou pou l' atire lajan.

Si w' gen yon moun ou bezwen rele ou pa gen minit :


• W'ap vizyalize l' nan mitan fwon w' di l' rele w'.

Si w' gen yon moun ki gen dyare :


• W'ap peze venn dèyè pye goch moun lan pandan 3 minit epi l'ap koupe.

Pour éliminer vos ennemis à distance :


• Ingrédients : 1 grenn ze peyi, 1 ti moso twal blan, 1 moso chabon, piman, ansan
mort, 1 pachemen, lwil trankil ou olive yo fin kwit manje,
• Préparation :w'ap achte ze peyi a pandan w'ap di entèl mw achte lavi w' nan ze sa
pandan w'ap vizyalize l', yon moso chabon konsakre ak sèl, piman, lansan mort,
non moun lan boule sou yon pachemen, w'ap ekri non moun lan k'ap nwi w' lan
sou ti moso twal la otan de fwa ou kapab, w'ap woule l’ nan lwil trankil ou oliv yo
fin kwit manje, w'ap kase ze tèt ze a wap glise non ennemi an anndan l' dousman
pou jèm lan pa tonbe, w'ap tepe espas la, w'ap vlope l' nan yon moso rad nwa, ou
pral nan simityè ak ofrand ou (pen rache, pen vant, pistach, bonbon, sirèt , siwo
kann, kleren , kòb, etc….
• W'ap fè liminasyon w' , pale pawòl koze w', w'ap bay mò yo manje, w'ap .
• Préparation : ale devan bawon ak yon frèt gwayav, kafe anmè. Bay bawon kleren,
kale bawon, w'ap achte, w'ap bay tafya, bay siwo, depoze grenn ze a devan
bawon, depi ze a mouri w'ap pran nouvèl malfektè ki t'ap pèsekite w' la. Pou frè ki
gen sakofaj yo, ou pa bezwen al simityè, w'ap depoze l' ladan l', ou ka retire l' aprè
kèk jou sou degre w' epi ou al voye l' sou do kay moun lan ou nan lakou lakay li.
• Résultat : moun lan ap frape

Pou fè biznis ou mache :


• Ingrédients : 1 bokal an vè ak kouvéti, 1 pake bazilik, dlo douce.
• Préparation : mete bazilik la nan bokal, vide dlo sous la sou li ak pawòl epi fèmen
bokal la, mete bokal la bò fenèt pou li ka pran solèy pou 3 jou, sou 4 jou a pran
bokal la epi wouze boutik oubyen kote w'ap fè biznis la.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Si w' gen yon avadra k'ap panike w' ou vle pete 2 grenn zye nan tèt li :
• Ingrédients : 1 kòk chante, 1 mouchwa nwa, 1 boutèy, 7 egwi, fil nwa, ti mamit
pwav(2 kalite pwav), 7 piman bouk, presipite, boulvèse bon nanj, 1 ponya, kafe
anmè
• Préparation : bay bawon kleren, kale bawon (frèt gwayav), w'ap pran ponya w'ap
rache 2 zye nan tèt kòk la, mete l' nan boutèy la, pete zye egwi yo tou sou non l'
mete yo nan boutèy la avèk lòt engredyan yo, plwaye boutèy la avèk mouchwa
nwa, pase fil sou demand ou , sonje ekri non moun lan 7 fwa nan pachemen an,
lage l' nan boutèy la, fouye yon twou devan bawon plante boutéy la tèt anba, vide
kafe anmè sou li. Pran kòk la, cheche yon kafou 3 lage l' tou vivan.
• Résultat : w'ap tande koze

Si w' ta bezwen fè biznis moun ki bò kote w' yo pa mache :


• Ingrédients : 7 pake bwa pen, 1 ze kouve (sou non biznis anfas la ou non moun lan
).
• Préparation :
• Préparation : w'ap ekri non moun lan sou ze a 7 fwa, kòmande l' nan non mèt
kafou, egzòte pou moun lan ba w' plas la blanch, fouye yon twou nan kafou kote
moun lan ka pase a boule rezon an sou non moun lan ou biznis lan .
• W'ap fèl yon mèkredi

Pou w' fè biznis ou mache :


• Ingrédients : tè nan legliz, 1 branch bwa panyòl
• Préparation : pran yon priz tè devan legliz la jis ou fè kare a, lè w'ap pran yo,
mande sen an pou li fè biznis ou tankou lakay li a. Avan ou simen tè sa nan espas
biznis la, w'ap pran yon branch bwa panyòl bat biznis lan, di se meyè lavant ou
bezwen , epi simen tè a nan espas la ak pawòl ou.

Pou egzile yon moun (pou l' pa janm met pye l' ayiti) :
• Ingrédients : 1 rad mò, 1 vaz (ki sèvi déjà), vòltije baryè, 3 kapitèn, presipite wouj,
presipite nwa,
• Préparation : w'ap tout eleman sa yo pou w' fè yon lanp. W'ap pran lanp la ou ale
nan yon pye kowosòl a midi plen avèk yon poul nwa, ou fin fè tout sa pou w' fè, ou
ale anba pye kowosòl la ou pale avè l', ou limen balèn ou ou rele espri an 7 fwa, ou
kenbe poul la nan men ou anba pye kowosòl la epi ou rele espri an 7 fwa sou poul
la, lè w' fin rele esprit a sou poul la , w'ap di : « tout otan bèt volay ap vole, se
konsa ou menm pou w' bliye destinasyon w', pou w' bliye kote w' soti, tout otan
poul, zwazo, bèt nan bwa ap vole, se konsa pou ou menm tou pou w' vòltije pou w'
bliye kote w' soti. Lè w' fini ou mete lwil ou (lwil ki mache pou ou a), ou ka pran
pise ou melanje ak lwil maskreti, ou fè yon pwosè vèbal ou mande tout saw gen
bezwen, ou di se entèl entèl non espri a (oranmane) mw pa vlemonte machin,

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
avyon, depi l' tande machin pou l' gen mal machin, avyon pou l' gen mal avyon. Ou
fin fè tout bagay epi ou chaje lanp ou, ou limen l', ou ka tou kite l' anba pye
kowosòl la (ou ka resite tou espri sen boulvès ladan l'), wap koupe pye poul la avèk
yon tay zong oubyen yon sizo , chak pye yo ak pawòl ou, apre sa poul la ap vin rete
san pye epi li pa gen pat yo pou l' mache, wap mete poul la epi wap mete lanp la
epi ou di si w' kapab mache pou w' kite lanp la, pou w' deplase kite lanp la eben
entèl wap kab jwenn wout pou w' al Ayiti/ kote w' vle l' la, men si ou menm poul
la avèk espri a ou paka mache se konsa tou ou pap ka jwenn wout pou w' al Ayiti
(kote w' vle pou moun nan pa ale a).
• N.B : W'ap bezwen kraze brize tou pou mete nan lanp la, men fòk ou chaje lanp la
maten, midi, swa. Se pa limen lanp la sèlman ki enpòtan, se chay w'ap ba li.

ORAISON MYSTÉRIEUSE A RÉCITER :


• Je vous conjure, Pierre, par le bienheureux Saint Étienne, premier martyr, que les
maudits juifs ont lapidé, qui a, même, prié pour ses persécuteurs et bourreaux,
disant : Seigneur Jésus-Christ ne leur imputez pas cette faute, daignez, plutôt, le
leur pardonner parce qu'ils ne savent ce qu'ils font, afin que vous ne puissiez pas
me blesser moi ( votre nom et prénom, nom de jeune fille pour les dames), qui suis
le serviteur/servante de Dieu.

ORAISON CONTRE LES DANGERS DE GUERRE :


• Que ces saints noms soient pour le salut de mon âme au nom de Jésus, Marie, et
au nom de Saint Eloy, comme les a portés le Roi Fabricius, et les a laissés au Roi qui
se nommait, Eloy, et , ainsi, on ne pourra être pris ni tué.
Pathay+ Vay+Adonay+ Au nom du Père+ et du Fils+ et du Saint-Esprit.
+ or, Jésus passant au milieu d'eux allait, + ô + var + adar + malarum terrarum
negat + le verbe a été fait chair, et il a habité parmi nous + Chrit-tus +
Tetragrammaton qui lui dit que cela te réussisse. + Ainsi soit-il. Six + + + + + + Ainsi
soit-il.
C'est moi qui suit ce Jésus que vous cherchez. Si vous voyez ces gens qui volent
mon peuple, vous courreriez, aussitôt, pour être de leurs amis, et vous vous
rendriez le complice des adultères; et il ne sortirait de votre bouche que de
l'ordure et de la malignité, et votre langue ne s’occuperait qu'à tromper
adroitement ceux qui se confient en vous. + Et versez vos bénédictions sur votre
héritage. + Louange à Dieu + + +.

ORAISON DE SAINT CHARLEMAGNE :


• + Dieu tout puissant, vous avez subit la mort sur l'arbre patibulaire de la croix pour
expier tous mes péchés. + O sainte croix de Jésus-Christ, soyez toujours avec moi.
Sainte croix de Jésus-Christ, repoussez loin de moi toute arme tranchante. + O
sainte croix de Jésus, préservez moi de toute accident corporel. + O sainte croix de
Jésus-Christ, préservez moi de tout mal. + O sainte croix de Jésus-Christ, versez en

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
moi tout bien afin afin que je puisse sauver mon âme. + O sainte croix de Jésus,
éloignez de moi toute crainte de la mort et accorde moi la vie éternelle. + O sainte
croix de Jésus-Christ, gardez moi et faites que les esprits malins tant visibles,
qu'invisibles fuient devant moi dès aujourd’hui et dans les siècles et des siècles.
Amen
• Aussi vrai que Jésus-Christ est né le jour de noël
• Aussi vrai que a été circoncis.
• Aussi vrai que Jésus a reçu les offrandes des trois rois mages.
• Aussi vrai que Jésus a été crucifié le vendredi saint.
• Aussi vrai que Joseph et Nicodème ont ôté Jésus de la croix et l'ont mis dans le
sépulcre.
• Aussi vrai que Jésus est monté au ciel.
• De même, qu'il soit aussi vrai que Jésus me préservera de tout attentat de mes
ennemis tant visibles qu’invisibles des aujourd’hui et dans les siècles et des siècles.
Amen
+ O Dieu tout puissant, sous la protection de Jésus Maria Joachim, de Jésus Maria
Anna, + de Jésus Maria Joseph, je me remets entre vos mains.
Amen.
+ O Seigneur, par l'amertume que vous avez soufferte pour moi sur la croix,
principalement lorsque votre âme s'est séparée de votre corps, ayez pitié de mon
âme quand elle sera séparée de ce monde.
Amen

Ti konsèy :
• Depi w'ap fè tretman pou yon moun ki gen nanm sou li, gen kèk ti detay ki nesesè
pou w' fè : avan moun lan travèse pòtay lakou ou sipoze sèvi l' yon bèl po dlo pou
l' pantan ( w'ap fè l' sa san l' pa atann) epi ou fè retire rad ki sou li a devan pòtay la
ou vlope l' ak lyann mòl wal boule sa nan kafou oubyen ou antere rad sa nan
kafou… epi fòk ou konnen depi konbyen tan moun nan fè ak nanm lan sou li pou
w' konnen ki resèt pou w' fè paske tank nanm lan la lontan , li pi rasi e pi rebèl.

Kou pou w' detounen yon moun/ pou l' pa fè kenn pwogrè :
• Ingrédients : fatra (nan kafou sou non mèt avadra), 1 boutèy ble epi non moun lan,
• Préparation :ou prale nan yon kafou ou ranmase fatra sou non mèt avadra epi
w'ap ekri non moun lan 7 fwa si se yon gason, 9 fwa si se yon fanm, wap mete l'
nan boutèy la, wap mete fatra yo ladan l', lè w' fin mete fatra a wap mete demi
klere epi demi dlo oi bouche l', apre ou prale sou yon bouch latrin men fòk latrin
nan fèt an bwa , ou li som 7, epi ou adrese w' ak Ste Catherine et Saint Victor epi
ou presipite boutèy la tèt anba wap di entèl ou se avadra ou sot nan fatra kounyea
ou vini nan kaka
• N.B : fòk ou gen rezon pou w' fè sa

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Bain 30 et 31 Décembre :
• 30 décembre : bain contre deveine
• Accessoires : 1 parquet de persil, 7 citron vert, un peu de clairin, ail violet (piler +
mettre le tout dans une cuvette ou un récipient), réciter les psaumes de
pénitence : 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143
• Préparation : trois baleines forment le triangle , prier avec l'autre baleine. Bénir le
bain et demander à Dieu de vous laver contre toutes iniquités, envoûtement,
deveine, maléfices quelconques.
31 Décembre : bain aromatique pour chance
• Accessoires : 7 roses rouges, ananas, feuilles mélisse, menthe, basilic, zoqueclub,
citronelle, huiles, osheana, rose, santal, accacia, heliotrope, une bouteille fruit
cola, florida, pompéia. Réciter les psaumes : 51, 6, 35, 71, 91. Evangile selon Saint
Jean V. 1A18 + psaume 27, psaumes 23
Invocation à Dieu
Bénédiction du bain
• Préparation : il faut commencer à 11h30. A minuit, vous mangerez l'orange douce.
Vous récitez la prière pour le premier jour de l'an et vous allez prendre le bain en
récitant le psaume 13. Encensez les vêtements et vous-même et psaume 122
N'oubliez pas le bain de mousse avec la bouteille.

Prière pour le premier jour de l'an, matin ou soir :


• O ADONAI-HASHEM ADOSHEM! Grand Dieu, créateur, conservateur, souverain
Maître de l’univers, Arbitre suprême des événements, toi qui fais la destinée des
particuliers et des peuples, nous nous prosternons aux pieds de ton trône pour te
rendre nos religieux hommages, nous consacrer à toi, et te consacrer cette année.
Abattus par le sentiments de notre faiblesse, et surtout par celui de nos péchés,
nous n'oserions élever nos regards jusques à toi, si nous n'avions appris de Jésus-
Christ, notre Sauveur, à te connaître, à t'invoquer sous la relation d'un père, d'un
père plein de compassion. Combien cette idée nous inspire de confiance! Combien
elle rassure notre âme! Malgré notre petitesse et nos imperfections, nous ne
sommes point perdu dans la foule des êtres, tu abaisses sur nous des regards
paternels.
Être des êtres , nous ne pouvons comprendre ton essence infinie, mais nous
t'adorons comme l'auteur de tout ce qui existe, comme celui qui donne à tous la
vie, le mouvement et l’être.
AGLA ON! Tes œuvres prêchent, ô Dieu! Les profondeurs de ta sagesse,
l’immensité de ton pouvoir, et tu répands des torrents de lumière, de vie et de
félicité, sur toutes les parties de ton immense empire . Seul Éternel, seul
immuable, ton trône immobile est seul notre appui , et ta parole est le fondement
de toutes nos espérances. Tout ce que nous sommes , tout ce que nous possédons,
vient de toi; les organes merveilleux par lesquels nous jouissons de toute la
nature; ces excellentes facultés de nos âmes, par lesquelles nous pouvons
connaître la vérité, et nous élever jusques à toi, ô notre Père! Ces douces
affections qui nous unissent à nos semblables, ,et répandent tant d’intérêt sur
notre vie; cette espérance chrétienne par laquelle nous saisissons l’immortalité, le

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
ciel et sa gloire. Ô Dieu! Ce sont là tes bienfaits; que notre vie entière soit donc
employée à les publier, à t' en bénir; qu'elle soit un hommage continuel à ta
bonté!
O ELOHIM SABAOTH! Dans le cours de l’année qui vient de s’écouler, tu as
multiplié sur nous les témoignages de ta bienveillance; ta protection nous a
garantis des dangers et des accidents auxquels nous pouvions être exposés; ta
providence a pourvu à tous nos besoins; tu as conservé les objets de nos mutuelles
affections; tu as béni notre travail et nos entreprises; tes gratuités ce sont
renouvelées chaque jour sur nous.
Quand l'affliction s'est approchée de nos maisons, quand nos jours ce sont couvert
de nuages, tu ne t'es las éloigné de nous; tu as été notre asile, notre haute retraite;
tu as soutenu notre âme; tu as envoyé le secours et ramené la sérénité. Mais en te
bénissant , ô Dieu! Comme le meilleur des pères, que nous ne pouvons-nous
t'offrir l’hommage d’âmes pures et de vies innocentes! Oh! Si nous pouvions te
rendre un compte satisfaisant de l'emploi de nos années! Mais nous n'
entreprenons pas de nous justifier en ta présence. Nous nous jetons dans les bras
de ta miséricorde, nous implorons ta grâce infinie, au nom et par l’intercession de
Jésus -Christ, notre sauveur. Déploie en nous l'efficace de ton esprit, crée en nous
un cœur net , renouvelle au-dedans de nous un esprit bien disposé; donne nous la
volonté et la force de corriger nos défauts, de rompre les liens du péché, de
remplir tous nos devoirs . Que l'idée de ta présence nous suive partout, qu'elle
anime nos efforts, qu'elle soutienne notre persévérance!
O EL SHADAI EL SHAI! Si tu veux augmenter le nombre de nos années , que nous
vivions pour t’aimer, pour t'obéir , pour te plaire! Que nous poursuivions notre
carrière dans ta paix et dans ta grâce! Que tes yeux soient toujours sur nous, et
que nous puissions toujours voir en toi notre protecteur et notre Père! Nos vœux
ne se bornent pas à nous-mêmes; nos parents, nos amis, notre famille sont dans ce
jour aussi les objets de nos ferventes prières; que ta bénédiction repose sur eux;
quand ils t'invoqueront, entends leur supplications du hauts des cieux et exauces
les selon ta sagesse; ta grâce, ô notre Dieu, ta grâce, elle vaut mieux que la vie.
ARARITA! Entends les gémissements de tous les infortunés et ceux des malades;
fais leurs éprouver tes grandes compassions; bénis ton peuple et ton héritage. Que
ta gloire soit toujours établie au milieu de nous, et que ton peuple habite dans tes
tabernacles.
O HEHIEH ASHER HEHIEH! Que te dirons nous encore, ô notre Père! Car tout notre
désir tend vers toi? En la vie comme en la mort, nous ne te demandons, ô notre
Dieu! Que notre salut. Guide nos pas où ta voix nous appelle, affermis les dans les
sentiers qui de la mort mène à la vie heureuse, à cette vie glorieuse et Éternel qui
est cachée en toi, par Jésus-Christ, notre sauveur, qui est lui-même la résurrection
et la vie. Amen!

Si w' nan lari yon moun ta frape w' epi li soti pou l' bat ou :
• W'ap fikse moun lan nan twazyèm zye l' (pa pale avè l') aprè sa ou depoze bouch
ou nan direksyon bra goch ou epi ou respire, se kòm si ou absòbe van k'ap vante a
nan direksyon anba bra w' apre sa ou lage l' nan direksyon moun nan epi ou di :
MASCARUM.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
• Résultat : si se nan machin moun nan ye, li pap pran ¾ minit li ka al antre anba
nenpòt kontenè k'ap pase, men si moun nan se a pye, sa pap pra ¾ minit epi li gen
yon ray pran l', li sèvi nenpòt moun k'ap mache nan lari a kou apre wap wè menm
moun sa kap pran baton, sa depan de moun li leve men sou li a, ki ka menm koute
l' lamò l'. Oubyen tou, sa depan de fòs li, li gen dwa tou al travèse lari pandan l' pa
wè si te gen machin k'ap vini poutan te gen machin.

Si yon moun fè w' mechanste/abi :


• Accessoires : zoranj si, 1 tèt aransèl (sou non moun nan), 21 egwi
• Préparation : w'ap rache 2 je tèt aransèl la epi w'ap koupe zoranj la an 2, epi wap
fè yon gran kavite anndan zoranj lan, epi w'ap mete tèt aransèl la chita ladan l',
w'ap ekri non moun lan w'ap foure l' anndan bouch aransèl la, w'ap pran 21 egwi,
w'ap pete je yo sou pawòl ou, w'ap rekouvri li avèk lòt bouda zoranj lan epi w'ap
epengle yo avèk egwi je pete yo pou yo kapab kenbe w'ap tepe tout kò l' ak yon
tep epi rès egwi yo w'ap epengle yo pou yo transpèse tèt aransèl la ki anndan po
zoranj la, epi w'ap li som 109, (EEL) epi ou pral depoze l' nan yon kafou men w'ap
adrese w' avèk BERECHIT ERODON (non kafou pou inisye yo) ,
• Résultat : w'ap adrese w' avè l' w'ap di men sa entèl fè w' ou vin depoze l' la pou
tel ou tel bagay (si w' di se mizè pou l' fè vi l' ap pase) menm si yon kawoutchou
machin pase sou li se mizè l'ap pase, men si se lanmò ou mande, depi kawoutchou
machin pase sou po zoranj sa li kraze l, moun sa nenpòt kote l' ye a machin ap
kraze l' lap mouri .

Oraison jaculatoires :
• O Mère du Perpétuel Secours, prêtez-moi votre secours tout puissant et faites que
je vous le demande sans cesse.
Ainsi soit-il.
• O Marie, Mère du Perpétuel Secours, priez pour moi. Mon Protecteur Saint
Alphonse, faites que , dans tous mes besoins je recoure à Marie.
300 jours d’indulgence, trois fois chaque jour, pour les membres de
l'Archiconfrérie de Notre Dame du Perpétuel Secours.

Prière pour un malade :


• Seigneur Jésus, consolateur des fidèles, Dieu plein de passion et de miséricorde
pour les pécheurs je viens implorer, à vos pieds, votre grande et immense bonté
en faveur du pauvre malade N….., gisant sur son lit de douleur. Daignez le visiter,
Seigneur, comme vous avez visitez autre fois la belle-mère de votre grand apôtre
Simon-Pierre. Soyez-lui propice et favorable; daignez le guérir du mal qu'il endure
et le rendre à son ancienne santé.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Prière à dire pour dominer un ennemi quand on le rencontre :
• Le lion rugissant de la tribu de Judas, qui est sorti de la sacrée tige de David, vous a
vaincu.
Voici la croix du Seigneur, fuyez, démon jaloux et ennemis de mon bonheur.
Gloire au Père, au fils et au Saint-Esprit, ainsi qu'elle l’était, au commencement,
maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles.
Ainsi soit-il!

Prière aux abeilles à miel :


• Providence du ciel, Providence de la terre, cierges, je vous prends pour mon
protecteur et ma protectrice, ainsi que la protectrice de X.
Vous êtes témoins de ma naissance, depuis le commencement de ma vie et vous le
serez jusqu’à la mort. C'est vous qui illuminez ma vie, illuminez aussi sa vie. Allez
dans l’endroit où il se trouve, faites éclater votre lumière dans son âme. Que je
puisse briller à ses yeux comme l'étoile du Nord, placez vous à sa droite et à sa
gauche; remplissez sa tête d'amour pour moi, ses yeux sont trop privilégiés auprès
de lui, cherchez une guérison pour son corps.
Quantité entière de mouches que contient un essaim de miel, je vous mets à la
poursuite de X . Abeilles à miel, des
élues du ciel et abeilles à miel des élues de la terre, volez vers l'endroit où il se
trouve, sucez son âme et son cœur comme vous avez la faculté de sucez tous les
fleurs nouvelles; donnez lui une fièvre d’amour lorsque (untel) me voit pour qu'il
s'aveugle à ma vue. Mettez mon âme en son âme et mon esprit dans son esprit,
mon espérance dans son espérance; dirigez ses pas, sa tête; faites agir (un tel) à
votre volonté. O abeilles à miel du ciel, joignez mon ange gardien à son ange
gardien. Allez auprès des anges chercher des grands conseils. O abeilles à miel de
la terre, au nom de Dieu le Saint-Esprit, allez d'une extrémité à l'autre. Jésus et
Marie, vous vous embrassez, vous vous courbez vers la terre pour honorer les
méchants, comme les petits enfants balbutiants dans les bras de leur mère;
frappez, frappez pour moi à la porte, appelez mon Dieu qui est son Dieu, ma mère
et mon père qui sont aussi son père et sa mère.

Contre la méchanceté, préserver les innocents :


• Prenez un verre plein d'eau, écrivez vos noms et mettez le dans le verre d'eau et
cacher le bien, sous le plancher de la maison, pour que l'on ne le voit pas. Vous
serez donc dans l'eau et personne ne pourra vous atteindre.

Lampe pour les affaires :


• Mettre dans un grand bol blanc de l'huile de carapate, eau de pluie, 10 graines de
plomb d'une cartouche numéro 10/12/8. 1 billet d’enterrement d'un homme.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Ecrivez le nom du patron dessus, 1 peu de beurre blanc, allumez la avec un
bobêche rouge.

Pour faire rentrer de l'argent :


• Prenez un peu de feuilles d'oranger, sucrées, feuilles de corossol , du vieux
agoumant fait l'un après l'autre et brûler les feuilles de laurier blanc, du grésil pur,
13 morceaux de charbon de terre mis dans une bouteille. Arrosez, matin et soir
autour de la maison.
• Pour les mauvais esprits qui vous gênent, prenez du sucre, du camphre pour
saupoudrer dans les 4 coins de la maison.

Pour avoir un crédit :


• Mettre une fiole, 3 gouttes de jus de racine de flamboyant sur 3 oignons, racine
immortel, 3 gouttes de sueur. Vous laissez tremper durant 3 jours, quand vous
sortez de chez vous, mettez 13 gouttes sur un mouchoir et frottez mains et visage.

Prière à Saint Jacques le majeur :


• Grand Saint Jacques vous qui êtes cheval à la tête de l’armée mettez vous à la tête
de mes affaires, partez, partez, grand Saint-Jacques, chez untel brisez écrasez
dispersez anéantissez tout est séparez untel de untel en vous mettant à cheval
entre eux en rapportant le drapeau de la victoire
Ainsi soit-il!

Contre accident de voiture :


• Mettez sous le tapis, un carré de chambre, un corse d'ail, un peu de sucre, 3
feuilles de corossol. Lorsque les feuilles de corossol seront bien séchés , jetez les
dans une croisée et remettez-en d'autres à chaque fois.

Chance et protection :
• En période de nouvelle lune. Allumez une bougie de couleur orange, tournez lui le
dos et faites face au Nord. En prononçant à haute voix, les 2 invocations suivantes
chacune d'elle, étant 3 fois :
Michaël Ange solaire, protège (citez le nom de la personne), Anaël, ange de vénus,
soit favorable à (citez le nom de la personne).
Restez silencieux pendant une minute puis concluez en disant :
« Qu'il en soit ainsi »
• C'est un moyen magique efficace d'obtenir la CHANCE et la PROTECTION pour soi
et d'autres personnes nommées.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pour faire venir quelqu’un :
• Accessoires : 1 bougie (sur le nom de la personne), 1 paquet de précipité noire, 1
assiette blanche .

Préparation : roulez la bougie dans la précipité en disant :

Kisa nou ka fè avèk ze :


• Ou ka fè ekspedisyon, Si yon jou yon moun vini li bat ou san rezon, si nou ta jwenn
yon rad moun sa/ foto l', n'ap pran ze a nou make non moun nan sou li, nou pran
rad sal moun nan, nou pran foto a nou anvlope l', nou pran koton nou mete l'
anndan koton an, chak maten avan nou leve, avan nou bwose bouch nou, nou pale
sou ze sa pandan 7 jou (jan moun nan te ba w' kalòt la ou pale sou ze a konsa), ou
fin pale sou ze sa pandan 7 jou, sou setyèm jou a nou pran ze sa n'ale bò kot yon
dlo, pa retire l' ni nan koton an ni nan rad la, avèk tout raj nou nou pran ze sa nou
kraze l' avèk men nou apre sa ou voye l' nan dlo a kap koule a, sa moun nan fè nou
an gen yon lòt moun k'ap vini fèl pi mal.
• N.B : n'ap pase ze a kote moun nan frape nou an

Kisa nou ka fè de bon ak yon ze :


• Nou ka pirifye kò nou :
• Accessoires : ze, dlo sous/dlo lanmè, sèl.
• Préparation : w'ap pran yon kivèt, ou mete yon bon kantite sèl ladan l' apre sa
nou kite ze a konsa pandan kèk minit, tj travay avèk limyè, lave kò nou avèk savon
lave, kou nou soti nan dlo avèk limyè nou nou rekipere, nou pran ze a nou pase l'
sou kò nou, nou li priyè nou li enkantasyon delivrans.

Ki mal ou ka fè avèk yon ze :


• Ou ka kare yon kay pou yon moun, depi li soti li pran, moun nan abite nan yon kay,
ou konn tout kay gen 4 kafou ki fè wonn kay la, nan chak kafou ou met yon grenn
ze, ak degre w', moun nan depi li soti li mèt te pase anwo l'ap pran, li met pase pa
anba l'ap pran, nenpòt jan l' pase l'ap frape
• Ou ka fè yon ti baka avèk ze tou
• Ze a reprezante 4 eleman paske anndan l'gen lavi.

Pirifikasyon avèk ze :
• Accessoires : 1 ze peyi (ki frèch), ansan, 1 balèn (nou moute l')
• Préparation : w'ap pran ze a ou pase l' sou ansan an pou w' pirifye li epi w'ap pale
koze w', aprè w'ap pran ze a ou pase l' sou dife a pou l' ka pran chalè men w'ap fè

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
l' an kwa epi w'ap pale koze w' pa pouvwa epi w'ap fè kwa sou li pandan 3 fwa, lè
w' fini w'ap pran ze sa ou kòmanse pase l' sou tout kò w' pandan w'ap pale, w'ap
pase sot anlè desann anba (1 sèl fwa) paske ou pap ka sot anlè pou w' remonte
ankò, w'ap pase l' sou tout kò w' desann, lè w' fini ou pran ze a avèk atansyon, ou
mete l' nan yon vè, evite l' pa kase, lè w' fini ou pran dlo ou vide ladan, ou pran
yon soukoup ou kouvri l', w’ap vire l' pou vè a avèk dlo a vin yon jan nan asyèt la
men fòk li pa gaye nan asyèt la pou dlo a toujou ret nan vè a, kounyea ze a pral vin
chita nan asyèt la epi nan dèyè vè a ki kanpe a w'ap pran balèn nan pou 7 jou a, ou
mete l' chita sou dèyè vè a, chak maten avan solèy leve, ou ale devan balèn nan ou
pale koze w' , ou resite yon sòm sou li, lè w' fin resite 7 sòm sou li nan yon semèn,
epi ou pran ze sa ou al jete nan yon kafou (sa relz ranvwa), si w' pa jwenn kafou,
ou pase bò yon poto elektrik ou mete li ak pawòl ou sou demand ou epi ou peye
ou ale, men bat pou nou pa manyen li aprè.

Pou w' retire nanm avèk ze :


• Ou pran jòn ze a (ze poul peyi), ou bat li, ou pran zonyon dilin blan ou graje l' ak
miskad, 2 kiyè lwil maskreti, 3 kiyè siwo myèl, ou bat li byen bat epi ou bay moun
nan bwè l' san l' poko manje
• Résultat : moun nan ap gen dyare epi l'ap rann nanm lan

Pou w' divize moun :


• Pran ze a ekri non 2 moun yo chak bò, ou trase yon ti vèvè sou ze a, ou make non
moun nan epi ou ba l' pwen arèt (ou fè kwa ladan l'), ou fè demand avèk li, si w'
konnen kote moun nan konn pase , nan kafou ou konnen moun nan konn pase, ou
ka kraze ze a nan non 2 moun sa yo.
• Résultat : 2 moun sa yo pap janm ini ankò, si ze kraze konn ranje yo ka ini

Pou retire dyòk :


• Ou ka pran ze a, ou pale avè l', ou prezante l' bay sent solèy, ou pale avè l', ou
prezante l' 4 fasad, ou ale nan yon kafou ou kraze ze sa sou non
malfektè/pèsekisyon ou genyen an, ou voye ze sa ale. Ou kraze sak te sou ou a (ou
dwe pase ze a nan tout kò w'), aprè sa w'ap pran yon beny ak dlo lanmè, sitwon,
pèsi,

Bosou (kijan yo fè l') :


• Se yon ze poul ou pran sou regleman ou, ou mete l' anba bra w' oubyen ou mete l'
yon kote pou l' fè konbyen jou kole avèk ou men l'ap toufe, gen moun lè yap fè l'
yo konn fè l' ak levit sou yo, aprè 7 ou 21 jou ou kase l' ou mete san w' ladan l', l'ap
ba w' yon ti poul, se ak san w' li fèt, epi ti poul sa ap mache vòlè pou ou.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Men l'ap negatif pou ou si ti poul sa al rantre yon kote li al rale lajan epi gen yon
konnen la yo kenbe l', si w' pa al negosye paske se san w' li ye, ou ka pa janm fè sa
ankò.
• Lè w' fè li, se ou menm ki pral detèmine sa w'ap bal manje, gen moun ki bal manje
farin, gen lòt se losti, materyalizasyon an depann de ou menm. Gen lòt ki konn di
ou pa bezwen bal manje paske se nan ou li soti, tout sa w' manje li manje, tout sa
w' bwè li bwè. Kèlke swa saw fè li fè (se sa yo di).

Si yon moun gen java nan pye :


• Accessoires : 7 ze pentad mawon, kafe anmè, lalwa, 2 towo kontre, poud digo,
fòmòl, kadav gate, taptap, kè fèy joumou.
• Préparation : w'ap pran 7 ze pentad mawon an , mete kafe anmè, lalwa, melanje
ak 2 towo kontre, mete poud digo, fòmòl, kadav gate avèk taptap, kè fèy joumou.
Ranpli java a sou kondisyon w', si rete rès, jete l' nan bouda yon pye bwadòm avèk
7 adoken 3 kout tafya. Nou konn sa pou n' di

Pou moun ki ansent ki pral akouche :


• Accessoires : 9 ze peyi,
• Préparation : ou pran ze yo ou bouyi yo epi ou ba l' bwè dlo a, imedyatman li fin
bwè dlo a, l'ap pouse timoun lan.

Si w' gen yon moun ki pran kout poud pye l' anfle :
• Accessoires : florida, ze
• Préparation : ou pran jòn ze a ak florida a, ou melanje l'/ ou brase l', epi ou mete l'
nan yon boutèy pou w' friksonnen pye moun lan pandan 7 jou, aprè 7 jou ou kraze
boutèy la ou antere l'. Ou ka itilize menm po ze sa avèk lwil maskreti pou frikson,
sa se pou dezanvoutman.
• Ou ka achte yon ze peyi ou pase l' sou kò w' sou pawòl ou, epi ou kraze l' nan yon
kafou, ou di tout sa ke w'ap fè pou yo konsidere l' tankou ze nan vi a.
• Ou ka itilize ze tou lè w'ap fè beny chans, ou mete ze a nan mitan kivèt la avèk yon
etwal limen, ou priye, ou pale, lè w' fin benyen ou pran ze sa ou mete l' nan yon ti
soukoup fè 7 jou bò tèt kabann ou, ou bouyi l' ou pran kokiy la ou kraze l' byen fen
epi ou mete l' nan yon melanj pafen. Sa se yon rityèl benediksyon.

Pour réussir vos entreprises :


• AVENIS + AVENIS + AVENIS , je veux et je prétends que vous me faites victorieux
avec rapidité dans mes entreprises par la puissance du grand ROFOCALE.
• Ou ka mete w' à l'ordre men ou pa oblije. Bay batri epi lage l' nan travay ou, si w'
ka fè l' nan biwo bòs la l'ap pi bon.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pour dominer ses patrons :
• + croix avec ta langue dans la bouche.
• + croix sur la poitrine avec le doigt (peu importe la main).
• + croix par terre devant soi et dire : Au nom du grand Jéhovah, je rentre ici et je
suis chef dans mon travail !

Pour se faire aimer :


• Dites SARITO + ACRA + ACROTOS en donnant la main à la personne.

Rrecette ak ze pou kò w' :


• Ou achte yon ze peyi sou non w', depi kote w' pran ze a anba pou l' la ou kòmanse
pale pawòl ou avèk ze a, lè w' rive lakay ou pandan solèy la ap kouche, ou pran ze
sa ou pase l' sou ou, nan direksyon kote solèy la ap desann, ou pase ze sa sou ou
desann sèlman, ou pase l' sou tout kò w', pandan w'ap pase ze a desann w'ap pale
avè l', w'ap di l' pou l' ranmase tout sak pa bon/negatif sou ou, tout bagay mal ke
yo te ka fè de ou, tout sa yo te ka voye dèyè w', tout flwid negatif ki antoure w', ou
pale ak ze a ou dil ou vle l' ranmase yo soti nan mitan tèt ou rive jis nan zòtèy ou,
apre ou pran ze sa a minwi ou ale nan yon kafou 4, ou remèt li ze a avèk tout sak
pa bon ki anndan ze a, ou kraze ze a ou di ou kraze tout sak pat bon sou ou, tout
sak te negatif sou ou, ou kraze yo la epi peye mèt kafou. Ou vire san gade dèyè.
Asire w' ke se yon kafou ou pap plede pase ladan l' ankò.

Si w' bezwen konnen fiti w :


• Ou leve nan maten san pale avèk moun, ou pran ze a avèk yon vè dlo, ou kase ze a
ou vide l' ladan l', epi ou depoze ze a yon konte pou moun pa wè, a midi boul, ou al
gade l' pou w' wè. Selon fòm/imaj ki parèt nan vè dlo a, si se yon sèkèy sèke moun
sa pral mouri, si se yon bato, moun sa ap vwayaje. Ou fè sa 24 jen ak ze peyi.

Yon fason si w' ta renmen fè ze kouve :


• W'ap pran yon bwat katon pou w' kapab mete ze a, ou chache koton, ou mete ze a
chita nan koton an epi ou chache yon anpoul elektrik ou mete pou chalè limyè a
kouve ze a.

Pou separe 2 moun ak ze :


• Accessoires : ze, lèt, sitwon, 1 kivèt blan / kwi,
• Préparation : ou pran non moun yo, yon moun ap lèt, yon moun ap sitwon, ou di :
menm jan sitwon avèk lèt paka melanje, se konsa pou entèl paka koke avèk entèl,
ou bwase yo ou melanje yo epi lèt la vin kaye, ou di ou chwazi moun ou vle a, ou

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
pran ze a ou di depi entèl rankontre ak X , menl jan sant ze a santi kri a, se menm
jan pou entèl paka pran sant X .

Pou atire kliyan :


• Accessoires : 1 balèn (nan kòb pou yo pa ba w' monnen)
• Préparation : ou prale nan yon simityè, w'ap kase balèn nan fè 2 moso. W'ap
chache 2 lòt balèn ki te limen déjà, w'ap fè deboukantaj (stp fòk ou byen gade tèt
balèn w'ap deboukante yo pou w' asire w' ke yo te limen déjà vre). Epi w'ap di :
« Bawon mwen vin pran 2 soldat lakay ou a pou al ede m' batay paske lakou lakay
mwen frèt, tout kliyan bliye si m' se manbo/ ougan. » epi aprè sa w'ap rive lakay
ou san pale ak moun, w'ap ale devan pòt ou travay la, w'ap limen yon balèn nan
chak kwen pòt la e w'ap di : « ou menm nanm, mwen limen w' jodia, se pou w' ka
al chache kliyan pou mwen rapid.
N.B : fòk nou pa gade dèyè lè n'ap soti nan simityè a.

Kijan w' ka fè yon ralba pou w' pa janm manke kliyan :


• Accessoires : 1 gwo chodyè nèf, 1 kiyè bwa, tout ti manje bouch manje. Ou achte
yon chodyè avèk tout kouvèti, 1 mamit diri, ½ ti mamit pwa wouj, pwa bè, pwa
blan, pwa nwa, 30 dola piman vèt.
• Préparation : Ou prale nan yon simityè w'ap pran 3 wòch, ou fè manje a nan
simityè a, men manje a sipoze fèt san sèl. Lè w' parèt nan simityè a ou salye mèt
la, ou di l' men poukisa w' vini. Lè w' fin fè manje a, ou tounen ak chodyè manje a
lakay ou, men avan ou gen yon dènye seremoni ou fè sou 3 tonb, si fonsye a se
zanmi w', fè l' ba w' 3 moun li konnen ki solid , 3 fanm. Ou fè yon dènye seremoni
devan 3 tonb epi ou di men manje a kwit, mèt la voye m' pran nou pou n' mache
pou n' al travay avèk mwen, manje a kwit la men se lakay mwen nou pral manje.
Ou dwe pran tout bagay (3 wòch dife a, sann) pa kite anyen , epi w'al lakay ou, nan
poto mitan lakay ou, ou achte 7 bon poud, epi lè w'ap tounen ak chodyè a ou pran
3 priz tè nan chak kafou ke w' pase jiskaske ou rive lakay ou. Lè w' rive nan poto
lakay ou ou depoze chodyè a, ou fè yon seremoni ou di dezòmè 3 zonbi sa yo n'ap
travay avèk mwen, chèche kliyan pote ban mwen, n'ap gen pou devwa vin manje
lakay mwen. Epi nou pale pawòl nou.

Les 7 émotions ou énergies négatives qui bloquent vos 7 chakras :


• Chakra racine : La peur
• Chakra sacré : La culpabiluté
• Chakra plexus solaire : La honte
• Chakra du cœur : Le chagrin
• Chakra Gorge : Le mensonge
• Chakra ajna : L'illusion
• Chakra couronne : L'attachement terrestre
Men sekrè ki enpòtan pou evolye.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pou w' ka jwenn travay :
• Accessoires : 7 fèy melis, 3 ti moso anana, yon ponyen bazilik.
• Préparation : w'ap pran tout sa yo w'ap mete yo nan yon resipyan epi boule yo
nan mitan kay la pandan 7 jou.

Pou w' pwoteje kay ou :


• Accessoires : 7 piman bouk, 4 tèt aransèl, alkali, wowoli, fèy zo devan.
• Préparation : wap boule yo nan mitan kay la
• Nb : fòk tout moun nan kay la travèse li.

Si madanm ou paka fè pitit :


• w'ap achte yon anndan mouton san fè pri, ba l' bwè li nan yon bouyon.

Contre deveines et persécutions :


• accessoires : papier , bwa pen
• Préparation : ecrivez dessus ce que je connais et ce que je ne connais pas.
Envelopez le bois pin avec le morceau de papier et brûler le tout en jetant dans
une latrine en disant : J'éteins la lampe allumé contre moi.
Ceci doit se faire à midi sonnant peu importe le jour.

Si w' bezwen atire kliyan nan biznis ou :


• Accessoires : 1 diven, 1 moso pen sèch, 1 fisèl blan, fèy simen kontra, siwo kann
• Préparation : wap pran boutèy diven an ou mare moso pen sèch la ak fisèl blan an
ladan l' ak simen kontra a sou pawòl ou, vide siwo kann sou tout kò boutèy la ni
nan pen an sou pawòl ou, wap di : tout otan foumi ap bwè siwo sa kap swiv
boutèy la, se konsa pou moun kanpe sou ran devan biznis mwen.
• N.B : pa bliye limen yon bouji avan epi salye 4 fasad.

Pou mete 2 moun dozado :


• Accessoires : 1 aransèl, dlo lanmè, 1 bokal mawon, 21 fèy sabliye, 1 ze, 1 moso
twal nwa, 1 moso fisèl, 1 makè.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
• Préparation : w'ap ekri non yo sou fèy yo, ou chaje bokal la ou mare aprè ou
pandye l'.

Lamp pou nou pale ak mò nou :


• Accessoires : 3/7 mèch koton, 1 asyèt emaye blan, lwil oliv, 1 tas kafe dous, 1 tas
kafe anmè.
• Préparation : w'ap limen 3/7 mèch koton nan asyèt emaye blan an ak lwil oliv,
wap depoze tas kafe dous ak kafe anmè a bò kote lanp la…..
Kòm chak lwa gen lanp espesyal pa yo, ou ka toujou limen lanp lwa epi ou adrese
demand ou dirèkteman pou li, nan tout lanp ekri sa ou bezwen an nan yon
pachemen vyèj epi mete li nan fon lanp lan…..

Recette contre loup-garou/vampire :


• Accessoires : orange sûre boucannée, un morceau de bois pin.
• Préparation : placez à chacun des extrémités du toit l'orange sure boucannée dans
laquelle vous aurez enfoncé une piquette de bois pin. Une telle orange contre le
sorcier est pour lui une arme mortelle.
• Ou ka plase tou sou do kay la : bwa pen, bwa pini, zago bèf, bois medecicinier en
kwa.

Beny dyòk/giyon/dezanvoutman :
• Accessoires : pèsi, ten, 7 sitwon, savon san sèvi, florida, balèn blan.
• Préparation : w'ap pran tout sa yo ou prale nan lanmè ak yo epi ou benyen.

Pou w' ka fè rèv bòlèt lè w' bezwen kòb :


• Accessoires : 1 balèn (beni l' oubyen bay beni l').
• Préparation : avan w' dòmi mete fas ou kote solèy leve epi fè demand.
Nb : mande mwayen pou w' viv, pou w' fonksyone, pa mande boul bòlèt.
• Mete balèn nan anba zorye w'ap dòmi an.
• Résultat : w'ap fè yon rèv k'ap gen 3 boul yo, fè moun ki konnen di w' sa tèl rèv
bay, jwe bòlèt, fè loto 4 chif, fè maryaj paske w'ap genyen.
• NB : sonje pou nou pa mande boul bòlèt nan priyè a, na banm repons.

Secrets mystiques pour charmer les armes :


• DE VALAND, FACEM-MAFIX, DARAFIA EXORBIS

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pour arrêter des balles ou tout projectiles :
• Si l'on tire sur vous ou que l'on vous lance quelque chose, répétez sans arrêts :
FAM+FAR+FA+

Oraison du Roi Balthazar :


• Grand Saint médiateur, grand Saint prédicateur, Saint sans limite. Saint disant fou
lin canon fou lin mitraille sava loue rati fitirati ava manche berifera erre toi satan,
malin esprit.
AYILAHT MASIS FACMAY

Pour arrêter un coup de poignard :


• +GUSTUGO+MELECIX+GASPARD

Contre giyon :
• Accessoires : 1 morceau de viande de taureau, 1 bouteille de lait.
• Préparation : achetez un morceau de viande de taureau, la veille, 1 bouteille de
lait, trempez- la avec le lait à midi, baignez-vous avec le lait, passez la viande sur
vous en disant : « Je préfère mille fois avoir une bête en deveine au lieu de moi. »
ensuite donnez la viande à un chien.

Friction pour une personne malade de mauvais esprit :


• Accessoires : l'huile de palmas cristi, sive, clairin, 1 assiette, bougie.
• Préparation : on mélange l'huile de palmas cristi dans du sive pilé et même du
clairin. Après le mélange dans une assiette, on allume une bougie, puis on récite 3
notre père, 3 je vous salue, et gloire au père, ensuite le mot de l'apprentit, après
on récite le psaumes 121, puis on frictionne la personne malade.

Pour préparer un bain d'arrêt pour les malades :


• Accessoires : feuilles acacia, pois congo, verveine, simen kontra, ave, la loa, bois
kaka,bazilik, lougawou, siv, sitwon. Sel, réchaud, feu, cuvette, eau de mer, 1
parquet de tabac en feuille, alcalie en eau, encens, 2 paquets de baleines, poignard
ou couteau.

Pour voir son futur :

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
• Je mets mon pied gauche en avant et je demande à Saint Laurent de le bien voir en
mon dormant l'époux (ou la femme) que j'aurai mon vivant son métier à la main
portant afin qu'il m'ait du pain gagnant.
Se coucher, dire cinq pater et cinq ave et attendre le songe ou la vision. En même
temps, si possible, porter sur soi la pierre suivante ecrite sur parchemin : kyrie
clehientissime, qui Abraham servo tuo dedist uxorem saram, et filio ejus
obedientissi-mo, per admirabile signum indicasti rebeccam uxorem (vel ancillae
tuae quem sim nuptura virim, per ministerium tuorum spiri-tum. Amen!

Pour parler avec votre ange gardien :


• Accessoires : 1 assiette blanc, 7 mèche avec l’huile palmas cristi, une cuvette.
• Préparation : mettez un peu d'eau dans la cuvette, assiette dans la cuvette d'eau.
Invoquez tous les esprits qui marchent avec vous ( esprit racine/ginen). Parlez à
ces esprits, faites vos demandes. Après, saluer les quatre façade. Prendre les
cottons brûlés, les mettre dans un sac , les mettre sous votre oreiller.
• Ou : une verre d'eau, une étoile allumée, réciter 1 Evangile selon St Jean V. 1-18.
Quand a v.14, mettre votre jenoux droite par terre , faire votre demande. Après la
demande, continue de 14- v.18

Pour sortir de la prison :


• Ecrivez les mots suivants sur un morceau de papier : SOZA+GANOZA DO. Mettez le
papier dans du pain ou sandwich et donnez à manger au prisonnier.

Kòman moun ka fè pwòp pwen yo :


• Ou sipoze chèche kote ki gen yon mòn. Nan somè yon mòn w'ap chache yon bèl
wòch, kalkile pou w' wè si kote wòch la ye a solèy la bat sou li lè l'ap leve ni lè l'ap
kouche, se pa yon bagay ou ka fè ak wòch ki nan plèn nan. Rituel sa si se nan
maten w'ap fè l', ou dwe fè l' 7 maten, si se a midi ou dwe fè l' 7 midi, men li pi
idéal pou ou ale nan wòch la a 11h45 (lè ki pi mistik), w'ap mache ak balèn ou,
kleren epi pafen w', w'ap pwòpte wòch la byen pwòpte epi w'ap chita ou pale ak
wòch la, n'ap eksplike li n'ap di : « depi lontan mwen tande yo di wòch nan dlo pa
konn doulè wòch nan solèy, mwen wè depi li jou solèy leve w'ap pran solèy
jiskaske li kouche, mwen deside retire w' pou m'al mete w' nan plas yon wòch nan
dlo pou w' pa konn doulè solèy ankò, men si m' retire w', fòk ou banm tèl bagay tèl
bagay. » (se ou menm ki pral di wòch la men nan kisa w'ap bezwen sèvis li). Sou
setyèm jou ou fin fè rityèl la, w'ap achte yon kivèt blan, ou prale w'ap rache wòch
la ( men fòk ou te teste pou w' te wè si wòch la se yon wòch ki kab soti nan tè e si
n'ap kapab pote l' tou), n'ap rache wòch la epi plas kote nou rache wòch la w'ap
pran o mwen 3 mamit tè pou w' depoze nan kivèt blan an, epi ou pral lakay ou ak
kivèt la ou depoze l' kote ou fè mistik ou. Nan demen a labrenn di swa w'ap fè yon
twoke ak pay bannann poban/gòsbòt, w'ap pran wòch la, w'ap mete l' sou tèt ou
epi ou prale nan yon rivyè ( men fòk ou te gentan wè pa ki wòch nan rivyè a ou

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
pral ranplase l'), lè w' rive bò rivyè a w'ap depoze wòch ou sot pran nan mòn nan
atè epi w'ap rache yon wòch nan dlo a pou mete atè, w'ap pran wòch ou te pran
nan mòn nan ou mete l' nan plas li pandan w'ap di : « jounen jodia mwen retire
w' nan solèy, mwen vin depoze w' nan dlo pou w' pa konn mizè ankò. » epi w'ap sa
w' jwenn nan dlo a ou ale ak li, lè w' rive w'ap depoze l' nan kivèt tè a, men
atansyon pou w' pa janm jete kleren sou wòch sa ni wonm, se alawonn kivèt la ou
dwe liminen lè w'ap liminen ( fòk ou prepare yon kote apa), epi tout sa w' bezwen
w'ap chita devan wòch sa ou mande l' li l'ap ba ou li. Men fòk gen yon moun ou fè
konfyans ki la lè w'ap fè operasyon sa paske lè antite sa desann, jou l' desann nan
se lè a li pran nesans, se li menm k'ap di Kòman l' rele e se li menm k'ap di kisa li
reklame pou yo sèvi l'. Ou pa bezwen pè paske li pap manje moun , li pap fè anyen
men sèlman bat pou w' pa lage alkòl sou li pou w' pa gate l' paske le jou ou vide
kleren ou pase dife, l'ap vin yon lòt bagay nan men ou.

Dezyèm kou : ou kapab chwazi yon bouk kabrit blan oubyen nwa, ou ka fè l' tou ak yon
koure kochon, men l'ap pi bon si se kabrit, ou ka fè l' tou avèk yon mal mouton, men kabrit
la toujou pi bon. W'ap monte nan bitasyon w' yon ti tonèl men w'ap fè l' yon jan laj. Ti
tonèl sa w'ap fè kabrit la fè 21 jou mare, menm manje ou manje a se li w'ap mete nan
bouch kabrit la, menm pafen ou sèvi, se avèl w'ap pafimen l' lè ou fin benyen l'. Ou dwe fè
21 jou ap benyen kabrit la nan yon kivèt blan , w'ap savonnen l' ak menm savon ou
savonnen kò w' lè w'ap benyen. Aprè 21 jou fòk ou genyen tout sa ki chè yo ki gen valè (
wonm, chanpay, gato, pafen chè ) epi tout kalite manje bouch manje, men fòk yo kwit, e
menm manje dyò ou konn fè pou marasa a w'ap gen bezwen fè l' tou. W'ap gen yon ti
chèz, yon laye, pou moun ki konn fè leson nan kat w'ap sèlman bezwen yon syèj (wouj,
nwa, blan) li ka nenpòt koulè, vèt senbolize lajan. W'ap abiye kòrèkteman epi ou deplase
yon pè savann pou vin fè sakralizasyon an pou ou oubyen yon manbo, yon ougan ou fè
konfyans ke w' konnen ki kapab fè travay sa pou vin fè sakralizasyon kabrit la pou ou.
W'ap depoze tout manje sa yo nan twou a epi w'ap depoze tout bwason yo nan twou a,
w'ap desann kabrit la tou vivan nan twou a epi ou kouvri twou a, men chèz w'ap gen pou
w' chita a w'ap depoze l' sou fòs ou antere kabrit la. Si w' konn fè leson ak kat, w'ap tou
depoze yon je kat nan yon laye. Antite sa fòk ou gen yon pitit ou fè konfyans ki asiste tout
dewoulman yo, lè l' desann tou se li k'ap bay non l'. Sè l' diferans de premye antite a, li la
pou tout bagay, e l'ap deplase tou lè ou fè apèl ak li lòt kote, men dezyèm antite sa ou pap
ka deplase al kenn kote, tout moun ki bezwen l' travay pou yo, se kote ou fè ti tonèl la. Se
sak fè fòk ou fè yon tonèl tankou yon ti kay pou li, se la w'ap mare tout pwen pou moun
paske se jouk li, se la l'ap travay. Li tou jouke, depi nou pa gate règleman an li pap manje
moun, li pap fè ou mal men ala rigè se la pou w' koupe tout pwen pou moun paske li pap
deplase al menm nan peristil pou ou, e sesi li pa gen dwa vwazinaj ak peristil ou, li dwe
distanse. Se jou li desann lan l'ap di Kòman l' rele, kisa l' manje, kisa l' bwè. Sa w' te mete
nan twou pou li yo, se yo l'ap manje, se yo l'ap bwè, li pap gen rapò ak moun, se selon
demand ou te fè lè w' t'ap anjandre antite a.

Twazyèm kou : se avèk yon wòch, men fòk se veye nou veye lè yon rivyè desann, fòk
se yon gwo rivyè. W'ap leve demen maten pandan nan aswè lapli te tonbe oubyen yon
tanpèt siklòn te fin pase, ou ale nan rivyè sa , ou vize yon wòch, lè w' fin vize wòch la ou

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
prale, w'ap fè yon moun al pran wòch la pou ou men w'ap peye moun lan, si moun nan al
pran l' san lajan li pap bon, se peye ou dwe peye moun lan. Lè w' vin avè l' w'ap lave l'
byen lave ak florida epi lè florida a fin seche w'ap divize l' an 3 pati. Avèk yon kreyon, w'ap
pentire l' yon bò wouj, yon bò vèt, yon bò jòn. Lè w' fin pentire l' konsa, w'ap fè yon pè ou
konnen chante yon libera sou li poy ou, epi w'ap depoze li (fòk ou fè yon plas pou li), sa se
pa li k'ap bay tèt li non, se nou k'ap chwazi yon non ba li, men fòk se wòch ou pran nan
yon rivyè ki desann nan aswè epi ou ale nan demen ou pran wòch sa. Se yon espri k'ap cho
l'ap ye men wòch sa tou fòk ou pa janm vide alkòl sou li pou w' pase dife. Depi se antite ou
anjandre ak wòch, fòk ou pa vide kleren sou yo ni wonm pou w' pase dife, lè sa bagay la ap
vin chanje.

• N.B : sa yo se ou ki anjandre yo, se ou ki mèt yo, men jou yo fè aparisyon ekri l'
yon kote pou dat sa pou nou pa janm bliye l' ( ke se te pou wòch la, kabrit la,
dezyèm wòch la

Kèk ti bagay ke nou te ka ajoute : nan twou sa ou mete tout bagay ki chè yo, lè w'ap fè li
pou yon moun, ou ka al achte 4 plat manje nan men machann k'ap vann manje sou tèt yo
(aleken) w'ap mete nan twou a, w'ap chache 2 pè pijon, 1 pè pijon blan ak yon grenn mal,
w'ap mete yo nan twou a jis pou espri a ka gen zèl pou l' deplase. W'ap lave pijon sa epi
w'ap pran dlo a ou fè beny pou w' benyen. W'ap pran 6 moso bwa pen pou w' ka bay espri
sa bòn pou l' pa tounen djab pou l' manje pitit li. W'ap mete bwa pen yo an kwa nan chak
pwent twou a jis pou bòne l'.

Tout sa w' plante gen pou l' pouse, apre 7 an ou dwe refè rituel sa paske si w' pa refè rituel
la ou pap ka kòmande li ankò, se espri a ki pral gen pouvwa pou l' kòmande l' . toutotan 7
an pa rive, tout saw di espri a fè l'ap obeyi avè w' men aprè 7 an jou pou jou w'ap defèt
rituel la epi ou refè l' ankò.

Pou espri a kapab transpòte tèt li, ou kapab chèche yon nich madan sara, ou ajoute avè l'
pou w' bay espri sa zèl. Pou espri a pa fini nan tè, ou kapab pran tou yon twal akawo (nap),
ou louvri l' anba tè a epi ou mete yon gwo chodyè san sèvi anba tè a ki pral pèmèt ke w'
retire tout saw te plante kèlke swa lè a, men si w' mete l' nan tè nèt, gen de bagay k'ap
disparèt , ou pap vrèman gen plen pouvwa sou li, lè se ou ki gen kòmand lan li pi bon, ou
fè batistè l' nan yon papye tenbre epi ou ba l' non mistik li epi ou fè li rekonèt tout fanmi
w', non l' se yon non sekrè, se pitit ou oubyen madanm ou ki pou konnen l'. Ou mete lajan
papye pou l' kapab konnen ke se ak kòb sa yo li pral travay, se ak pawòl wap fè djab la.

Pour faire revenir une personne qui a fugué/ quitté le foyer :


• Accessoires : un parchemin vierge, précipité rouge, un bol blanc, une mèche pour
lampe à l'huile.
• Préparation : allez près d'une fontaine à minuit pile, prenez de l'eau de cette
fontaine en disant « fontaine je viens vers toi pour reprendre l'esprit de….. (Un
tel). Repartez sans vous retourner. Rentrez chez vous, mettez l'eau, puis l'huile
dans le bol blanc neuf. Placez la mèche. Allumez la lampe en disant : j'allume ton
esprit et les 5 sens de ta nature et j'exige que tu reviennes vers moi…..( un tel ou
une telle)

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
• Ecrivez le nom de la personne que vous désirez voir revenir sur le parchemin
vierge, semez sur celui du précipité rouge, mettez le parchemin sous la lampe qui
doit brûler jour et nuit jusqu'au retour de l'infidèle.

Attention : Il faudra accueillir la personne qui viendra avec beaucoup d'amour, sans
amertume et essayer de percer le mystère de cette fougue. Si vos intentions n'étaient pas
bonnes à son encontre, votre travail n'aboutirait pas…

Resèt pou men moun yo lave :


• Accessoires : dlo lanmè, 7 sitwon, 1 bouji blan, 1 bouji nwa, pèsi + ten, savon lave
san sèvi, florida, vi dajan.
• Préparation : limen bouji blan an avan epi kòmanse lapriyè, rele lwa bò manman
w' + lwa bò papa w', pou vin ede w' nan travay sa, pa bliye fè 4 fasad. Aprè ou kase
fèy yo ou fè melanj la nan yon kwi, lè w' fini ou lave men w' ou voye yon moun al
fè ranvwa nan yon kafou. Sonje mete 7 goud nan kwi a lè w'ap fè ranvwa. Sonje fè
demand ou epi voye l' ale.

Pou w' soti nan maten an sekirite :


• W'ap resite som 77 pandan w'ap mete soulye/tenis etc..nan pye ou. Resite som
nan , lè w' rive nan dènye vèsè a ki se (som 77 v 21) ki di : « Tu as conduit ton
peuple comme un troupeau, par la main de Moïse et Aaron »… pandan w'ap di mo
Moïse la ou mete soulye goch lan, ou mete soulye dwat la nan pye w' lè w' di
Aaron an. Aprè ou kanpe a l'ordre nan pye sèlman ( nan degré ou vle) epi di :
conduis moi… (site non w') comne vous avez conduit le peuple afin que je sois
protégé de tout danger jusqu'à mon retour. Epi ou mèt pran lari.

Resite som 23 devan baryè lakay ou avan w' soti , lè w' rive nan pati ki di : « quand je
marche dans la vallée de l'ombre et de la mort » fè 3 pas epi soti deyò tout à l'ordre lan
pye epi di : « moi … (site non w') je ne crains aucun mal ». Epi ale kote w' prale a (ou an
tout sekirite)

Toujou avèk menm som 23 . cette fois-ci, resite li prèske an antye epi lè w' rive nan
pati ki di : « Tu dresses devant moi… (site non w') une table devant mes
adversaires »… kanpe la epi mete w' a l'ordre complet (anwo kou anba) en app'..
Epi lage mo sakre app'.. a konsa : youn devan, youn adwat, youn agoch epi youn
dèyè do w'. (Par le S'.. Par le Bat'.. Et l'accl'.. Myst'..). Ou mèt soti an tout sekirite.
Menm si ou ta rankontre nenpòt obstak sou wout ou, pa fè anyen paske ou gen
mur/table ki kanpe devan advèsè w' yo.

Kou pou w' monte biznis ou/ pou w' rsle kliyan :
• Accessoires : pye simen kontra, 1 boutèy siwo, yon pen, fil pou mare pen an ak
boutèy la nan yon pye bwa.
• Ou ka mete 7 bon ladan li. Nou se mèt…

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Kou 2- Accessoires : 1 pè pijon blan, 2 asyèt blan, 1 imaj dambalah, 1 boutèy chanpay, 1
anana.

• Préparation : w'ap batize pijon yo, w'ap benyen yo byen benyen nan yon kivèt, lè
w' fini, w'ap pase yo anba bra w' epi krache nan bouch yo 7 fwa ak demand ou.
Lage mal pijon an, kenbe femèl la lakay ou. W'ap di mal la al chèche lavi lajan ak
moun pou vin lage madanm li an ki nan prizon lakay ou an, epi voye li ale. W'ap
mete anana a chita nan asyèt blan anak tout imaj la kole sou boutèy chanpay la.
Batize yo, fè demand nou epi baton.
• Pa bliye jete dlo, kafe ak kleren pou sa nou pa wè yo.

Bain pour une boutique :


• Accessoires : melon (une petite tranche), sirop miel, sirop de canne, des fleurs de
toute sortes, basilic, armoise, clairin, une bouteille.
• Préparation : arracher la petite tranche de melon, jetez les dans la bouteille et une
cuillerée de chaque sirop, y compris les feuilles et le clairin. Placez 3 étoiles en
forme de triangle ( Anaël à l'orient, Samaël au septentrion, Michaël au midi)
déposez la bouteille dans le triangle. Saluez les 4 points cardinaux : Atah- Gibor-
Leolam- Adonaï. Récitez le psaumes 23 face à l'orient. Récitez Genèse ch. 1 v 1-3
(au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide :
il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-
dessus des eaux. Dieu dit : Que la lumiére soit! Et la lumière fut.). Allumez la
première étoile en disant : Anaël, prince des salamandres et de la lumière astral.
Allumez le deuxième étoile en disant : Michael, Roi du soleil et de la foudre.
Allumez la troisième étoile en disant : Samaël, Roi des volcans. Faites 3 fois le
signe de la croix avec la main droite sur chaque étoile en disant : Que la lumière de
Christ soit réssuscitée en mon être qu'il en soit ainsi. Amen! Amen ! Amen!
Prononcez le mot de l’apprentit sur chaque étoile, on se met à l’ordre du grade.
Face à l’orient. De cette même position, Récitez l'evangile selon Saint-Jean Ch. 1 v
1-14. Chant : J'ai soif de ta présence… Faites votre demande, clôturez les travaux,
on éteint les étoiles avec le pouce et l'index de la main droite. Il ne faut pas se
laver les mains après avoir fini de travailler sur un chantier. Conservez la bougie et
arrosez l’endroit chaque jour.

Contre la folie. Naturelle/surnaturelle :


• Grager/raperdu manioc amer, ajouter du vinaigre blanc. Baigner la personne de la
tête aux pieds
• Ou : baigner la personne malade avec des feuillesde tabac. Brûler des feuilles de
tabac pour chasser le mauvais esprit

Pour attirer de l'argent :


• Concentrez vous ou écrivez ce que vous voulez que ça se passe en terme d'argent.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Ex. : « Je veux qu'assez d’argent afflue vers moi. »
Vous pouvez ajouter que vous voulez cette argent vienne sans causer de tort à qui
que ce soit.
Une fois de plus, concentrez vous sur le désir d'attirer un peu plus d’argent,
maintenant. Répétez à haute voix le verset biblique de 1 Timothée ch. 6 v 17-19, 3
fois pendant 3 jours au même moment chaque jour.

Si ou gen machin ou ki anpàn nan lari ou bezwen kite l' san danje :
• W'ap konsantre ou, ou medite epi w'ap ale nan tèt machin nan w'ap kanpe à
l’ordre, w'ap lanse premye lèt nan mo apranti a, w'ap pase adwat w'ap bay
dezyèm lèt la toujou à l’ordre, dèyè twazyèm lèt la, agoch katryèm lèt la. W'ap
retounen nan tèt machin nan toujou à l’ordre, w'ap mande jeni yo pou siveye
machin nan jiskaske ou tounen chèche l'.
Epi ou mèt kite machin ou kè poze. Men lè ou vin pran machin nan, sonje fè menm
pwosesis la pou remèsye jeni yo, men fwa sa se nan sans envès.

Kont aksidan :
• Achte yon moso vyann bèf, beni l' 4 fasad epi pase l' devan nen machin nan sou
Nago di nèg nago ou konnen se yo ki mèt tout sak fèt an fè , pou yo pwoteje
machin sa pou ou epi jete 3 kou kleren atè foula devan machin lan 3 fwa.
Pa bliye lè ou achte yon machin, ba li yon non, pa fè anyen san limyè.

Kou pou w' pwoteje machin ou kont vòlè :


• Accessoires : 1 po nèf ( po yo konn mete flè), 5 kòb penich, 1 militon blan batize l'
jan w' vle sou non ke w' ka jere, chache 7 grenn nan tout sa moun ka manje, 1
kokoye.
• Préparation : w'ap pran tout ti grenn sa yo mete andedan je kokoye a, mete li chita
nan mitan po a sou pawòl ou, pa bliye site non tout moun ki nan fanmi an, paske si
gen moun nan fanmi an ki dezòd ki ka vin pran afè w' , se lè kou l' kase w'a fè
antèman l'. Wap di ak espri ke w' plase andedan l' lan, ou remèt li tout lakou sa, sil
pa fè travay li se li k'ap wè l', ou ka bat li menm si w' pèdi yon kiyè men avan w'
bat li fòk ou poze tout moun lakay ou kesyon èske yo pat retire tèl ou tèl bagay
pou ou. Wa banm rezilta.
• Pou militon an ak 5 kòb la.
Se yon gad pou bòne lakou, w'ap mete militon an atè dirèkteman, li pral vin gen
lyann si w' vle l' pran pou kou pye militon, oubyen ou kite l' pouri nan tè, men
imedyatman ou mete santi m' nan ladan l' epi ou batize militon an, men avan sa
fòk ou pase militon an nan tout espas ke w'ap bòne a, kòm kwa w'ap rasanble tout
fòs ki byen, tout fòs ki mal pou mete nan yon sèl espas nan militon an, pou w' di
ou boukle tout perimèt sa ak militon an nan non … (se ou ki pral konn ki non espri
ou pral mande pou ede w' fè travay la) epi ou bòne lakou w'/jaden w' jan w' vle a,

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
sesi ou kapab mande l' pou l' kenbe moun lan pou ou/ touye l', ou kapab mande l'
sa w' vle.

Pou biznis :
• Leve nan maten, fè twalèt deba w' san w' pa pale, ou lave figi w', ou sekwe dlo nan
bouch ou, ou fè twalèt ou, ou lave anba pye w' anba bra w', kòm si se yon chàm
w'ap fè. Aprè sa ou pran bon medikaman (anvi wè m' eks…), ou pran medikaman
sa yo ou woize biznis ou oubyen ou gendwa achte yon mòp nèf, ou pran dlo sa ou
pwòpte tout biznis la konplè. Sonje ajoute ti florida
• Ou gen dwa mete yon gad tou, si se yon komès nou fèk ouvè, se nou menm ki
konstwi l', nan mitan pyès la nou mete yon gad, nan moman y'ap konstwi l' nou
mete gad nou ladan l', nou pran boutèy nou nou fè tout sa n' konnen epi nou mete
yon bon gad anndan magazen an menm nan mitan kote moun yo pra l' pase a.
Malfektè pap janm kab vin fè anyen ladan l'. Pa gen moun k'ap kab vin kraze biznis
ou. L'ap atire kliyan. Men fòk nou fè ti sakrifis pou nou ba li manje.

Kont dyòk pou timoun :


• W'ap fè twalèt lou (baby shower) , ou mete fèy bwa bèl bèl epi ou benyen timoun
nan . ou pa bezwen pè kite l' nan kafou, si se pou dyòk li pa ladan l'.
• Ou ka pran tou fèy bwa kaka, pa janbe, piga chena, dènye vye fèy melanje ak bon
poud epi ou benyen timoun lan avèk li nan mitan kay la. Fòk nou toujou sonje
prezante timoun nou 4 fasad pou nou prezante yo.

Si w' gen moun ki konn rantre nan lakou w' vin nwi w' :
• Accessoires : klou simityè, 1 pachemen,
• Préparation : w'ap ekri non moun lan 7 fwa nan pachemen an 4 anwo 3 anba epi
nou mare fèy la, w'ap pran yon bouji nwa epi ou al prezante w' devan pye bwa
dòm nan epi ou pran klou sa yo ou pran yon fisèl ou fè 3 ne ladan yo, w'ap 7 konsa,
ou mare papye sa nan pye bwa dòm lan, avèk yon klou beton/simityè epi a midi al
mete ajenou devan pye bwa dòm lan.

Resèt men lave :


• accessoires : 7 sitwon, 1 bouji blan, 1 bouji nwa, pèsi + ten, savon lave, florida, vi
dajan, dlo lanmè.
• Préparation : limen bouji blan an avan, epi kòmanse lapriyè, rele lwa bò manman
w' + lwa bò papa w' pou vin ede w' nan travay sa, pa bliye fè 4 fasad. Aprè ou kase
fèy yo ou fè melanj lan nan kwi a, lè w' fini ou lave men w', ou voye yon moun al fè
ranvwa nan yon kafou, sonje mete 7 sen kòb ou 7 goud nan kwi a, lè w'ap fè
ranvwa a w'ap sonje pou w' di demand ou epi voye l' ale.
• Ou : achte tout kalite manje bouch manje, ou mete nan dife, lè l' prèske kwit ou
pran sab lanmè ou brase avè l', ou mete yon florida, ou mete yon ti jijiri, pandan

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
w'ap brase yo epi w'ap di : « toutan yo ka konte sab ki nan lanmè, toutan yo ka
konte jijiri, konnen yo ka konte konbyen lajan ki nan men w'. Si w' se yon fanm
w'ap mete yon moumou ki gen 2 pòch devan, w'ap pran manje a nan tou 2 men w'
ou pran ladan l' (pa twò cho ni frèt), ou ale nan kafou ki tou pre w' la, ou fè wonn
lan, ou rantre andedan an, ou mete manje a nan pòch ou, ou tounen ankò ou pran
manje a ou refè wonn nan, manje a kenbe nan men w' cho epi w'ap pale pawòl ou,
toutan yo ka kontwole sab lanmè ak jijiri , yo ka kontwole lajan kap rantre nan
men w', se pou lajan rete nan men w', w'ap fè sa pandan 7 fwa, lè w' fini ou pran
manje yo ou lage yo nan twalèt. Lè w' fin fè sa ou pral nan yon pye simen kontra,
ou pale pawòl ou, ou pran yon fèy papye blan ou siyen yon kontra ak simen konta
pou lajan rete nan men w'. Papye sa ap toujou nan pòch/ valiz ou. Fòk ou ekri nan
langaj ginen an epi fòk ou bay arèt.

Pour faire venir quelqu’un :


• Accessoires : 1 bougie (sur le nom de la personne), 1 paquet de précipité noire, 1
assiette blanche,
• Préparation : roulez la bougie dans le précipité en disant : X JE TE NOIRCIE DEVANT
TOUT LE MONDE.
Vous allumez la bougie à minuit juste et piquez avec un clou trouvé dans un
cimetière en disant : X JE TE PIQUE, RÉVEILLEZ VOUS DANS LE SOMMEIL, SAINTE
ELIZABETH JE VOUS PROMETS LA SOMME DE TOUT, JE VEUX QUE X VIENNE À MOI.
(Dire l'heure à laquelle que vous voulez que la personne vienne)

Pou moun ki gen moun k'ap nwi yo/ fè fèzè sou yo :


• Accessoires : lang bèf (sou non moun lan), 1 papye tenbre, 1 plume nèf,
• Préparation : ou prale nan yon simityè epi ou salye mèt la (bawon), n'ap enstale
tout medikaman yo nan pye bawon, w'ap fann lang bèf la avèk yon jilèt oubyen
kouto nan fason orizontal, w'ap ekri non moun lan nan fèy papye tenbre a 21 fwa,
w'ap foure papye a anba lang la epi w'ap kloure l' nan mitan 2 moso bwa sèkèy ak
21 grenn klou ke w'ap pran nan 21 sèkèy diferan, w'ap fè demand ou, pale pawòl
ou epi w'ap di poukisa ke w'ap fè sa w'ap fè a, lè w' fin kloure 21 grenn klou a nan
lang bèf la, w’ap vlope l' avèk yon mouchwa nwa, w'ap kwoke l' nan pye bwa ke
w'ap jwenn nan simityè a, w'ap vide siwo kann nan mouchwa ke w' kwoke a rive
jis atè. Foumi gen pou swiv siwo sa, l'ap monte nan bwa a pou l' al manje lang bèf
la.
• Résultat : Toutan lang bèf la ap manje se konsa moun nan ap ye. Jan lang bèf la tire
a se konsa lang moun nan ap ye avan l' mouri

Kou kont aksidan :


• Accessoires : 1 moso vyann bèf, kleren.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
• Préparation : w'ap pran moso vyann nan , w'ap beni l' 4 fasad epi pase l' devan
machin lan sou Nago di nèg Nago ou konnen se yo ki mèt tout sak fèt an fè, pou yo
pwoteje machin sa pou ou. Jete 3 kou kleren atè foula devan machin nan 3 fwa.
• N.B : pa bliye lè w' achte yon machin, batize l', ba l' yon non. Pa fè anyen san
limyè.

Pwoteksyon avan w' soti :


• 3 pater + 3 ave Maria + je vais traverser la maison de Noë comme Jésus l'avait
traversée + ATACLATA + ATACLATA + ATACLATA + Amen
• Dezyèm kou : dites avant de sortir : BLO PABLO MATABLO.

Pour porter une personne à penser à vous :


• Écrivez le nom de la personne 7 fois sur un parchemin. Placez-le sous votre talon
gauche pandan 7 jour. Le 8ème jour assistez à une messe. Le 9ème jour, brûlez le tout
et jetez- le dans une eau courante.

Pou w' fè yon moun ap panse avè w' toutan/ ap kriye pou ou :
• Accessoires : sel beni, 1 boutèy dlo, 1 papye blan.
• Préparation : w'ap pran sèl beni an ou prezante l' bay 4 fòs yo, ekri non moun lan 7
fwa nan papye blan an, koupe papye yo fè 7 ti moso mete l' anndan boutèy la,
melanje l' ak sèl la, ak dlo a, bouche l'. Prezante l' nan 4 fòs yo sou devosyon w' ak
balèn ou limen. W'ap sekwe l' nan sans orizontal pandan w'ap di : ke sèl sa ak dlo
sa koule nan je x pou l' ap kriye pou mwen, pandan w'ap kontinye souke l'.

Si w' bezwen fè yon moun dous :


• Accessoires : lyann mòl (sou non moun lan), kòd pit, 1 pachemen/papye blan, 1
foto moun lan.
• Préparation : w’ap ekri non moun lan sou pachemen an/ papye blan an. W'ap ekri
tout sa w' vle nan papye a de moun lan, w'ap pran foto moun lan ou ekri sou fas
foto a, tout sa w' vle de moun lan toujou, epi w'ap pete 2 je foto a sou pawòl ou,
aprè w'ap fè yon twoke ak lyann mòl lan kòd la konsa tou, ou ka mete
papye/pachemen an nan toke a, epi w' mete l' atè yon toke ki 7fre.fre. Epi w'ap
chache yon wòch ke w' ka leve e wòch ki atire atansyon w' lan. Lè w' fin mete toke
a atè sou foto a ak papye a ki gen demand lan, w'ap simen siwo sou li ( siwo kann
ou myèl) sou pawòl ou, epi depoze wòch la sou li ak pawòl ou. Mete li yon kote ki
fre nan kay la oubyen bò yon sous dlo kote moun pap retire l'.
• N.B : li tap pi bon pou w' pratike rityèl sa yon jou lundi ou vendredi. Kòm se yon
rityèl ki baze sou santiman damou.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pou w' prepare yon chita tann pou vòlè nan lakou w' :
• Accessoires : 1 ti chèz pay (san machande), 1 ti kòd pit, 1 mouchwa nwa.
• Préparation : w'ap pran 4 ti wòch, di mo app a sou yo epi mare yo nan chak pwent
mouchwa yo, epi mare l' nan chèz la, apre bay kòd la ne ak mo app a epi fè yon
twòkèt avè l' epi mete anba chèz la epi mete chèz la nan yon kote nan lakou a epi
di mo app a nan mitan chèz la epi batri, demand ou.
• Résultat : nenpòt mou. Ki ta rantre vin lakay ou ki manyen yon afè w', w'ap vin
jwenn li chita sou chèz la ap tann ou.

Pou pwoteje biznis ou kont vòlè :


• Accessoires : 1 ti kouto digo,
• Préparation : ou prale nan yon mòg avèk ti kouto a, w'ap fè yo mete l' nan bouch
yon mò pou ou pandan 1 h de temps epi y'ap ba w' non mò a. Lè w' rive nan biznis
la, w'ap fouye yon twou nan pòt rantre a, w'ap mete kouto digo a epi w'ap di :
untel mw mete w' la pou pwoteje biznis sa.

Kijan w' ka sèvi ak zo mò pou pwoteje lakou w' kòm gad :


• w'ap ale nan yon simityè ou pran 2 baton kwis yo, 2 baton kwis 2 mò diferan, 1
baton kwis mò fanm, yon baton kwis mò gason. Goch la nan youn, dwat la nan yon
lòt. W'ap fouye yon twou an fòm kwa St André devan baryè lakou w'ap pwoteje a,
ou trase kwa St André a atè epi ou fouye l' avèk son, lè w' fin fouye l' pou l' tou fè
kwa a. Epi w'ap depoze chak zo mò sa yo, youn fè tij kwa a, lòt la fè travès la. Epi
ou boule yon imaj St Nicolas de bari, ou ka boule l' oubyen ou antere l', ou depoze
l' kote zo yo fè sant kwa a, kote youn tache sou lòt la, epi ou pale pawòl ou, ou bay
lòd ou. Sa w' tande a gad vivan. Se pou malfektè, lougawou, moun k'ap vini pou fè
sak pa sa nan lakou w'. Li plis rekòmande pou nou ta fè li nan lakou ougan ak
manbo, kote moun kapab vin atake nou.

• Ti konsèy sou zo mò :

Li pa rekòmande pou w' al pran zo mò ou pa konnen sou pretèks w'ap batize l'
w'ap ba l' yon non, li ka itil ou men ou pap jwenn efikasite pou w' ta jwenn avèk
youn ou konn non l', se de bagay diferan. Zo nou ta dwe gen lakay nou ta dwe zo
yon paran se lè sa n'ap jwenn efikasite zo a.
Gen de bagay w'ap fè pou yon moun ki manke konesans se ak yon zo tèt moun
fou, men si moun fou a se dwòg ki fè l' fou, zo tèt li kab fè yon lòt bagay men l' pap
ka fè rituel pou fè yon moun vin gen konesans entèlektyèl pou moun ki paka
aprann lekòl, ak yo zo tèt moun fou ou ka fè anpil bagay pou li. Chak zo tèt gen yon
siyifikasyon : zo tèt ti bebe gen reprezantasyon pa l' gen mistik pal li ka fè, zo tèt
moun fou. Men pi bon zo tèt la se zo tèt malfektè, zo tèt entèlektyèl bon tou. Men
lè yon moun te fò tout bon nan mistik, ou pran zo tèt li ou aktive l', pa kouri tande

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
moun ap pran zo tèt pou w' al pran l' konsa konsa, fòk ou ka aktive zo tèt la, epi ou
fè zo tèt sa vin tounen moun ankò, se kò moun lan ak tout nanm li menm ki anfas
ou, kounyea se pa ou kap travay, se moun sa ki te déjà konn travay k'ap travay avè
w' nan mistik.
Gen yon zo tèt ki itil e enpòtan :
Si w' ta nan konpetisyon avèk yon moun, li met dèyè w' li di fòk li tiye w' e moun
lan rele gason vre, w'ap lite l'ap lite, men se yon moun ki gen ponyèt ki konn tiye
moun ki ka tiye moun, men l' pase li paka bon sou ou, se ou ki bon sou li. Ou pran
zo tèt sa, ou fè règleman w' avèk li, ou mete l' sèch, ou limen balèn sou li, dat pou
w' bwè soup ou bwè soup ladan l', dat pou w' bwè diven ou bwè diven ladan l',
ebyen saw konnen ou te gen sou ou ki te fè moun lan pat ka manje w' la, se pa
anyen sa te ye devan sa w' vin ye kounyea, pa chache moun kont ni anmède moun,
men se kounyea moun pap ka atake w', moun pap ka pichkennen w'.
Zo tèt enpòtan e fò anpil, yon moun ta sipoze gen zo tèt. Grate ti kal zo tèt ak
règleman, li bon pou anndan vant. Men pa tande moun ap fè pou w' al fè tou
paske zo mò se pwazon tou. Fòk ou konben pou w' fè.

• Lè yon moun mande w' èske w' vle pran yon kou nan kalbas vèt avèk li, sa vle di
l'ap pale w' de tèt mò, se ou ki pou konn kapasite w', si w' ak aksepte ou non.
Moun ki fran ginen pa sèvi ak tèt mò, yo sèvi pito ak fèy nan bwa, tè simityè, tè
mitan mache, tè devan legliz pou yo fè pwen pa yo. Men lòt ougan yo sèvi ak tèt
mò, menm baryè lakay ou w'ap monte ou ka monte l' ak yon tèt mò, yon tèt chyen
fou, yon tèt chyen machin kraze.

Kou ekspedisyon :
• Accessoires : bois pin, la kochon, anmbre/kloròks ak lwil fren, non moun lan, 3
bwat lèt, yon fèy papye blan/tenbre, gazolin, poud, ti poud zo mò.
• Préparation : ou ale nan yon simityè devan bawon, ou salye bawon, ou mande l'
pasaj, ou trase kabalistik ou , ou mete pwosè vèbal ou atè avèk règleman li, si w'
gen foto moun lan ou mete li sou règleman an epi ou entèpele bawon pou w' di li
men sa ou pote ba li epi ou pale pawòl ou epi ou di ou bezwen grann brijit jije
rezon, moun sa ou ba li 3 jou. Ou mete poud sou foto a, epi ou pran kwenn nan ou
tache l' avèk imaj moun nan sou lestomak li, ou remèt li ak bawon epi grann
brigitte. Ou pran bwa pen ou mete, ou pran lèt yo ou sakre yo epi ou mete lèt la
anba l', ou mete anmbre a chita nan mita lèt la paske ap gen gwo eksplozyon ki fèt
pou ekspedisyon an ka rive pi vit. Lè w' fin fè tout sa w' gen pou w' fè, epi ou
entèpele nanm moun sa pou bawon al chèche l' oubyen yon fanmi l' ki mouri ou
rele l' pou l' akonpànye ekspedisyon sa pou al dèyè moun lan pou ou. Aprè sa w'ap
pran kawoutchou ou mete tout bagay yo nan mitan l' epi w' vide gazolin, ou pase
alimèt men ou pa kouri al lakay ou, se lè ekplozyon an fin fèt ou dwe ale.

Si w' gen yon moun ki vòlè yon afè w' :

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
• Accessoires : 3 priz tè ( kote moun nan te pran bagay la si gen tè), yon ti sèkèy, yon
papye glase, lwil toumant, lwil fren, lwil maskreti, 1 la kochon, 1 imaj st ekspedye,
• Préparation : Ou pran ti sèkèy la, ou mete papye glase a anndan l', apre sa ou
prepare yon lanp avèk lwil yo, lanp lan ka dire 3/7 jou, ou ka mete anpil lòt bagay
ou konnen nan lanp la. Lè w' fin fòme lanp ou, ou mete li la epi aprè lanp la fin
nonb de jou ou te vle l' fè a, w'ap pran li ou pra l' fè l' nan yon kafou kote machin
pase anpil epi ou fè ranvwa a la.
N.B : Lè w'ap fè ekspedisyon sa ou dwe toutouni oubyen ou abiye ou an nwa nèt.

Si nan lakou w' moun ap plede mouri :


• W'ap fouye yon twou nan mitan lakou sa, ou pran yon mamit/bokit tè, ou fè degre
ou, ou di men poukisa w' pra l' fè l', ou make balèn/bouji w'. Ou ale ak bokit tè ou
te pran nan lakou a nan simityè devan bawon oubyen nan mitan simityè a, ou
mande pasaj, ou rantre ou al mande bawon pou l' fè yon boukantaj de lakou w' la
ak yon simityè paske se nan simityè sèkèy sipoze rantre se pa nan lakou w' la. Ou
pran tè a ou boukante l', valè w' te pran lakay ou a se menm valè sa w'ap pran nan
simityè a. W'ap chofe tou nan simityè a epi ou vide tè ou te pran nan lakou w' la
ladan l', ou pran tè simityè a ou ale lakay ou ou fè menm bagay la, ou vide kleren
an ladan l' ou chofe l', ou vide tè simityè a ladan l'.

Pour faire revenir une personne qui a quitté le foyer :


• Accessoires : un parchemin vierge, précipité rouge, un bol blanc, un mèche pour
lampe à l’huile.
• Préparation : allez près d’une fontaine à minuit pile, prenez de l’eau de cette
fontaine en disant : « Fontaine, je viens vers toi pour reprendre l' esprit de …
untel ».Repartez sans vous retourner. Rentrez chez vous, mettez l’eau puis l’huile
dans le bol blanc neuf. Placez la mèche. Allumez la lampe en disant : « J'allume
ton esprit et les cinq sens de ta nature et j'exige que tu reviennes vers moi…
untel/une telle ». Ecrire le nom de la personne que l'on désir voir revenir sur la
parchemin vierge, semer sur celui -ci le précipité rouge, mettez le parchemin sous
la lampe qui doit brûler jour et nuit jusqu'au retour de l’infidèle. Attention, il faut
accueillir la personne qui reviendra avec beaucoup d’amour, sans amertume et
essayer de percer le mystère de cette fougue. Si vos intentions n' étaient pas
bonnes à son encontre, votre travail n’aboutirait pas…

Hemmoragie ou les règles trop abondantes :


• On commence par toucher la partie ou se produise l'écoulement sanguin avec un
tige de bambou présentant cinq nœuds, et par remettre au malade en guise
d'amulettes, un tesson de bouteille ramassé dans une maison en démolition.
Ensuite , on mêle de l'eau bénite du lait aigre, quatre grains de millet et une
poignée de sésame, débarrassés de leur enveloppe.
Ensuite on fait boire cette mixture au malade.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Contre accident de voiture :
• Mettez sous le tapis, un carré de chambre, un cirse d'ail, un peu de sucre, 3 feuilles
de corosol.
• Lorsque les feuilles de corosol seront bien sèches, jettez les dans une croisée et
remettez-en d'autres à chaque fois.

Pour les affaires de justice :


• Il faut 1 image de st Antoine, 1 feuille de papier blanc et marquez en haut votre
nom, en expliquant à st Antoine votre nom complet, en deuxième position,
marquez le nom du magistrat, ensuite ceux des ennemis, noircir les noms des
ennemis avec du charbon en disant votre demande, allumez une bougie rouge et
renversez-la sur les noms des ennemis, il faut une composition pour laver les
mains devant le palais de justice en disant : « St Antoine faites que Joseph et
Marie me porte secours dans cette affaire pour que tout le monde voit que je n'ai
rien fait ». (3fois)
• Composition pour frotter les mains : térébenthine, lavande double blanche,
asafœtida liquide, essence d'ail, faites une croix avec la main droite sur le pied
gauche en disant : « Jésus de Nazareth ».

Lampe pour le travail :


• Achetez un canari neuf sans marchander, 3 bouteilles d'huile dans 3 bouteilles
différentes, chacunes achetées sous le nom des trois Rois Mages. Mettre au fond
du canari du vif d’argent, précipité rouge, baume tranquille, esprit des hommes,
huile d'amande douce, lavande rouge. Ajoutez un peu d’huile de chaque bouteille,
Allumez cette lampe un dimanche à midi.

Lampe de chance :
• Achetez de l'huile de 3 communes différentes, poudre d'influence, poudre de
chance, poudre ramenante, 3 gouttes d'eau bénite, poussière marché, poussière
église, terre 3 croisées; composez cette lampe dans un bol blanc , allumez un
mercredi à 6 heures du matin.

Lampe pour retour d'affection :


• 1 bol blanc et y mettre au fond 3 mouches à miel. Le remplir avec de l'huile
d'amande douce, baume tranquille, jus de balai doux, eau de coco, huile d'olive,
précipité rouge, 3 prises de terre prises sur 3 fosses différentes en faisant sa
demande. Mettre le tout dans la lampe et l'allumer durant 9 jours.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pour guérir une plaie empoisonnée :
• Prenez un poigné de feuille de bois cannon, un poigné de feuille marie honte, une
poignée de vigne caraïbes. Réduire le tout en poudre, le mettre dans un bol,
ajoutez de l'eau et le transformer en pommade.

Lampe pour les grandes affaires :


• Une corne de lambi que vous avez vidé, metrez à l'intérieur : un peu de terre de
cimetière, terre d'église, terre trois croisées de chemins, baume commandeur, eau
prise dans une marre, eau courante d'une rivière, vif d’argent, huile d’amande
douce, l’huile d’olive. Allumez cette lampe dans votre chambre ou sur votre lieu de
travail.

Si w' gen yon ti moun malad se koz lougawou :


• Ingrédients : 1 kaswòl/ti chodyè, w'ap chèche yon nich foumi, 1 galon dlo.
• Préparation : lè w' rive kote ou jwenn nich foumi an, w'ap chache bwa ak 3 wòch
dife ou sanble yon dife, ou prale nan nich foumi an, grate l' , leve foumi yo pou yo
konplètman an mouvman epi pase men nou pran 3 ponyen tè ak tout foumi lage
nan dlo a epi bouyi l', ale lakay ou avè l' bay timoun nan bwè epi benyen l' avèk rès
la.
• Résultat : Lougawou a pap fouti kenbe nanm nan ankò, s'il kenbe l' se san l'ap
vomi sur le champ, kèlke swa fason an nanm timoun nan ap vin rantre sou li.

Pou moun ki gen timoun ki twò ajite :


• Accessoires : W'ap achte 1 kivèt, 1 savon lave, 1 balèn blan, w'ap achte poud sam
di se sa, bom trankil.
• Préparation : w'ap mete dlo nan kivèt la mete l' nan mitan kay la, mete poud yo,
mete timoun lan ladan l', pran savon an lavé timoun nan epi w' di : « Par le
pouvoir de la mère Marie mwen vle pou w' vini tankou yon mouton ». Epi ou fè
+++ sou twazyèm zye l'. Lapè!

Rituel pour voir dans les cartes :


• Accessoires : quelques feuilles de menthe, un petit sac de toile de feutre ou de
velours dans lequel vous placez votre jeu de carte ou de tarot, une chandelle noire,
encens d'oliban.
• Préparation : Rendez-vous dans un forêt ou un petit boisé, puis placez les feuilles
de menthe dans votre petit sac avec votre jeu de carte, allumez une chandelle
noire et de l’encens d’oliban et levez votre sac vers le ciel en disant : « Menthe,

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
mémoire et secrets. Que mon esprit s'éveille et se souvienne. Que les secrets du
futur me soient dévoilés par le pouvoir sacré d'Hécate et Déméter. Ainsi soit-il ».
• N.B : Vous pouvez lire vos cartes tout de suite ou attendre un peu plus tadr, laissez
les feuilles dans votre sac.

Lè w' jwenn yon tèt mò devan kay ou :


• Accessoires : W'ap chèche pipi yon fanm ou melanje ak poud chàm . pran 3 ti
sitwon inosan ( youn nan pla men goch ou, youn anba zèsèl dwat ou, lòt la ou
koupe l' ou pase l' anba nen w'), lè w' fè sa se resporasyonan, ou koupe jis pou sa
k'ap degaje a pa antre sou ou nan tout sans.
• Préparation : W'ap brase poud chàm nan ak pipi a epi w' vide sou tout arebò tèt la,
sou tout tèt mò a. Aprè sa w' ranmase l' ou fè sa w' vle avè l' depi w' te bezwen
yon tèt. Men si w' vle tou ou ka touye moun kite vin mete l' la. Lè w' fin vide poud
la ak pipi a w'ap chèche piman bouk, gazolin, pwav epi bal dife. Malfektè kite vin
mete l' la tou kk epi lè w'ap bal dife rale ponya pike nan dife kote w'ap bay moun
sa tout kalite madichon men si se twalèt yo mete ou tou ka fè menm bagay la, sèl
diferans lè w' fini ou ranmase twalèt sa ou lage l' nan rivyè k'ap koule. Moun sa kk
pi rèd nèt.

Si ou gen moun k'ap nwi w' :


• Accessoires : achte poud lèse m' atò, bom trankil e repouse, sabliye, 3 ti kiyè, 1
kivèt/benwa, 3 grenn piman, 3 grenn pwav.
• Préparation : w'ap pran 3 ti kiyè yo w'ap mete nan yon gwo kivèt/benwa, w'ap
pran 3 piman fre ak 3 grenn pwav yo plis yon ti sabliye, 3 ti kiyè bom trankil plis
repouse pou la trankil, w'ap mete yon ti pense nan chak soulye ou.

Si w' gen yon moun ou damou ou vle domine l' :


• Accessoires : w'ap achte yon poul w'ap kite l' kouve.
• Préparation : Lè poul la fin kouve, chache yon ti kòb monnen , rele moun nan 3 fwa
epi depoze l' nan nich poul la epi pale pawòl ou. Lè l' kale ze yo, achte ak kòb la,
pandan w' pral mande achte a pale pawòl ou epi aprè ba li manje sa w' te achte a.
• Résultat : jan w' wè ti poul yo ap swiv manman poul la se konsa pou li obeyi epi
swiv ou.
• N B : pa fè maji pou yon moun ou pa vrèman damou.

Si w'ap rantre yon kote ki sispèk.


• Avan w' rantre nan pòt prensipal la w'ap di mo sa « AYALA » epi w' di rete tann
mwen la, donk se kò w' ki rantre an reyalite ou deyò men avan w' ale ou efase l'
epi w' di l' an ale.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
• Mo sa tou ou ka itilize l' aprè w' fin fè tretman pou yon moun pandan w'ap soti
lakay moun lan ou lage l' 3 fwa pou w' pwoteje lakay pa w'.

Yon ti fraz enpòtan pou nou di lè n'ap soti nan maten :


• Lè ou nan pa pòt la pou w' soti ou mete w' an ekè : « je traverse la maison de Noë
comme Jésus l'avait traversée en judé ». Epi ou vibre mo AGLA

Prière à Sainte Apolline contre les maux de dents et les névralgies :


• Sainte Apolline, belle, divine, était assise au pied d'un arbre. Sur la blanche pierre
de marbre, Jésus notre sauveur, là passant par bonheur, lui dit : « Apolline, qui
donc te chagrine? ». « Je suis ici, Maître divin, pour douleur et non pour chagrin.
J'y suis pour mon chef, pour mon sang et pour mon mal de dent ». Jésus lui dit :
« Apolline a la foi. Sur ma parole, ô mal, détourne-toi. Si c'est goutte de sang, elke
séchera. Si c'est un ver, aussitôt il mourra ».
5 Ave , en l'honneur des 5 plaies du sauveur.

Si w' vle detounen laplipa de byen yon moun :


• Pandan w'ap pipi ou tou ap pale pawòl ou, nan veso w'ap pipi ou kenbe l' sou konn
se yon bagay ou meprize, tankou se yon bagay ou tou ap jete, epi w'ap pale pawòl
ou, ou pran 7 move dlo, pandan w'ap vide dlo yo bat pou yo pa tonbe sou ou, ou
leve l' jan ke ou pral voye l' la, w'ap rete ak yon distans ou kreye yon mwayen ou
voye l' sou sa ke w' vle detounen an, si se yon machin w'ap voye l' sou machin nan
epi w'ap di tout sa pou machin nan detounen.

Kou pwoteksyon :
• Lè w'ap soti ak chapo, di mo sa an L « AMARA » epi lapè.

Pour faire venir une personne chez toi :


• Prenez une feuille de parchemin, écrivez le nom de la personne et ajouter les
paroles suivantes : ANA + CUMMIT + LA BRIE + LASSE + ORIDANIT + EPLACIUM +
AMBROVED et dit : « Je vous conjure de faire venir (X) chez moi.
• Après Récitez le psaumes 123 et bay moun nan yon apèl ak lafwa epi rakwoche.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Kou pou divize 2 moun :
• Achte 2 poupe , koud yo dozado, bay yo chak pote non moun ou vle divize yo, epi
si w' byen ak yon kòk mò, aranje w' pou jere pou l' mete yo nan fant janm yon mò,
sa ki pral antere epi lapè.

Pou w' fè yon moun pa nwi w'/ pou w' fè l' pa wè w' :
• Ekri non l' nan tèt yon moso papye 3/7/9 fwa nan yon gode emaye, tank w'ap
ranpli l' ak sèl fè demand ou, mare bouch gode a ak yon moso twal nwa, depoze yo
nan yon kwen tèt anba aprè 3 jou. Simen sèl sa nan yon kafou di : « tout otan
moun ap pilonnen sèl sa se tèt (non moun lan) y'ap pile.
• N.B : li ka depafini jouk li mouri.

Pou w' divize 2 moun :


• Accessoires : 1 fèy papye blan, sitwon, 1 bwat lèt carnation, 1 bokal/vè.
• Préparation : W'ap ekri non moun yo yon bò diferan, w'ap pran bokal/vè a mete
papye a kanpe tou long vide lèt la, epi prije sitwon an ladan l' w'ap di : « si lèt ak
sitwon se bon zanmi, nou 2 a va rete bon zanmi, men si se tounen yo konn tounen
pou yo kont lòt, se pou nou youn tounen kont lòt ». Epi mare l' ak yon moso twal
blan oubyen bouche bokal la , tanzantan souke bokal la di yo se yo w'ap boulvèse,
epi chavire l' tèt anba.
• N.B : toujou sonje limen balèn, jete 3 ti gout dlo.

Kou pou w' separe 2 moun :


• Accessoires : 2 aransèl (sou non moun yo), 1 ti boutèy wonm, fisèl
• Préparation : w'ap pran 2 aransèl yo ou separe yo ak ti boutèy wonm nan, ak
pawòl ou ou al jete l' nan lanmè.
• N.B : w'ap mete 2 aransèl yo youn tèt anlè, youn tèt anba, ou toujou separe l' avèk
ti boutèy wonm nan.

Konsa tou pou w' ini 2 moun :


• Accessoires : 2 aransèl (sou non moun yo), 2 ti boutèy wonm.
• N.B : fil acha toujou pi bon pou w' mare ke fisèl, si w' ta jwenn fil acha lap pi bon.

Kou pou w' separe 2 moun :


• Accessoires : w'ap achte 2 militon

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
• Préparation : ou pran 2 militon yo ou antere yo, tanzantan w'ap veye w'ap bay tè
paske depi l' kòmanse pouri l'ap vin fè yon twou, ou rebali tè.
• Résultat : 2 moun sa yo youn sipoze kouri kite lòt.

Si yon moun mouri se pa mò natirèl :


• Accessoires : achte 1 bib (sou non mò a sou pawòl ou).
• Préparation : w'ap pran bib la, w'ap frape l' 7 fwa sou non mò a ak pawòl ou. W'ap
kanpe bò tèt mò a w'ap prezante bib la bay 4 fòs yo, w'ap beni l' epi w'ap li som
138 sou tèt li 7 fwa. W'ap chire paj som ou t'ap li a epi ou mete bib la kot mò a pou
l' ale ak pawòl ou, w'ap di l' : « Nenpòt tenten ki vin rele w', tout otan ou poko fin
li som nan pa al kote l' ». Ba l' bib la pou l' ale. Nan te vèy la fè yo kite yon po te,
aprè w' fin voye l' ale ou refè te a ak paj som ou te pran an, bay tout moun nan kay
la bwè oubyen fè yon beny avèl pou yo benyen.

Si w' ta vle fè yon moun pa janm anyen nan vi l' :


• Accessoires : achte 1 ti mamit pwa enkoni ( sou non moun lan san machande), 1
papye tenbre.
• Préparation : lè w' rive lakay ou, ekri non moun lan 21 fwa nan papye tenbre a ak
tout demand ou, epi mete chodyè a sou dife sou non moun lan. Fè dlo a tyèd pou
w' ka rabi pwa a pou yon ti tan aprè sa w'ap mete chodyè a ak tout demand ou
nan yon kav abandone pandan w'ap di : « X se lè pwa sa kwit pou w' regle tout sa
w' gen pou w' regle ».

Pou yo pa leve yon moun ou genyen ki mouri :


• Accessoires :3 grenn digo, 3 bouji, 1 krisifiks, 1 kokoye, 1 ponya, 1 zoranj si
boukannen,
• Préparation : w'ap mete 3 grenn digo yo an tryang, 3 bouji yo w'ap mete yo anba
do mò a, krisifiks la ap plase sou lestomak li ak bib la louvri nan levanjil selon Sen
Jan, kokoye ap plase nan men dwat li ak ponya a nan men goch li epi zoranj si
boukannen an nan lonbrit li.
Kou l' fin antere, pran yon pakèt kann blanch mete dife nan poto mitan kote yo
konn fè repozwa pou chante vèy la epi rete tande…

Si ou ta vle al nan rèv yon fanm :


• Accessoires : achte yon vè (sou non fanm nan), 1 soukoup/ asyèt blan ( sou non
moun lan), 1 balèn woz (men si se pou gason se ble),.
• Préparation : yon jou vandredi avan midi, si w' se yon fm wap chaje li jan ou dwe
a, si w' se vodouyizan w'ap fè lapriyè djyò ou pou w' anonse tout sa w' pa konnen
yo, men se ak 6 presi pou kòmanse travay sa. W'ap limen balèn ou epi w'ap ekri

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
non moun lan nan yon fèy papye blan 21 fwa epi w'ap fè yon ti kwa nan 4 pwent
papye a ou mete li nan asyèt/ soukoup la. W'ap rele non moun lan 21 fwa nan
chak fasad yo epi di sa w' bezwen al fè nan rèv li a pandan l'ap dòmi an. Lè w' fin
w'ap chavire vè a nan soukoup/asyèt la pou limenm ak balèn nan vin tèt anba epi
w'ap di : « X se bon anj ou mwen chavire la sou al dodo ». Fòk vè a gen dlo ladan l'
e fòk yon gout pa tonbe lè w'ap chavire l' la.
• N.B : Nou ka itilize menm kou sa tou pou nou pale ak anj gadyen nou oubyen sa yo
rele mèt tèt la pou moun ki asogwe yo.

Pou w' fè yon fanm vin jwenn ou lakay ou :


• Pandan w'ap pale avè l' , fè yon jan pou w' mete pye goch ou sou lonbraj li epi
pouse mo mèt la sou li epi kòmande li pou mache dèyè w'.
• N.B : kou sa mache ni pou gason tou wi, si yon fanm ta vle fè yon nèg fè tenten
dèyè li.

Si w' gen yon fanm k'ap ba w' pwoblèm :


• Accessoires : 1 imaj (sou non St Hélène), yon balèn woz (sou non fanm lan, 1 bouke
flè.
• Préparation : w'ap ekri demand ou nan do imaj la, apre sa w'ap pote bouke flè ou
te achte a nan yon legliz fanm . asiste lamès ak afè w' nan men w', apre mès la
depoze yo nan pye sen an. Epi al rete tann fanm nan lakay ou.
• N.B : fòk ou kwè nan sen wi paske se pa tout moun ki kwè nan sen.

Pou menm bagay la :


• Ou ka pran yon ti fèy vèvenn ou fwote nan men w' lè w' konnen ou pral rankontre
ak moun lan. Fòk ou ka manyen moun lan pandan dlo vèvenn lan nan men w'.
(Ou ka fè li tou si w' pral mande yon moun prete yon kòb).

Kou pou menm bagay la :


• Ou ka achte yon balèn sou non moun lan ak demand ou, epi fè l' fè 4 bout. Ou
chaje li an mèt mo batri epi limen yo nan 4 fasad. Depi w' byen chaje yo fanm lan
sipoze vin jwenn ou avan menm yo fin boule.

Oubyen :

• ABAS + ELIM + ABRATO + AGEBAT PROCHA : Jis ekri mo sa yo sou yon ti


papye/pachemen, ansan beni epi mete l' sou tèt pòt antre nan kay la .

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pou menm kou fanm nan :
• Accessoires : 3 balèn + 1 katryèm w’ap achte sou non fanm nan.
• Préparation : w'ap fòme yon triyang ak 3 balèn yo. W'ap konsakre chak sou non sa
yo… 1) GASPARD 2) MELCHIOR 3) BALTHAZARD.
Epi balèn ki sou non fi a w'ap lave l' ak florida oubyen nenpòt losyon damoi ke w'
genyen epi w'ap ekri non fi a sou li konplè epi w'ap mete l' nan mitan triyang la.
• N.B : w'ap fè tout sa sou pawòl ou. Epi lè w'ap limen balèn yo w'ap itilize yon lòt
bout feu, sa vle di yon lòt balèn pou w' ka limen tout lòt yo.
• W'ap kòmanse nan GASPARD, w'ap di GASPARD tu as été l'un des
visiteurs/compagnons ki te asiste le maître dans son parcours, alors mwen voye ou
al dèyè entèl ban mwen byen rapid… epi w'ap repete pawòl sa yo de suite en suite
pou chak balèn yo. Chak ou fin pale ou limen youn jis ou fin limen tout. Kounyea
ou pral pale pawòl ou sou dènye ki nan mitan kise fanm nan ke w' bezwen ki pou
vini an. W'ap pale pawòl ou epi w'ap rele l' 7 fwa pandan w' ap limen balèn lan epi
flite menm pafen damou an sou li.
• N.B : rityèl sa yo plis favorab lendi ak vandredi.

Si w' gen yon nèg ki pa vle ba w' kòb (fòk ou ap viv nan menm kay avè
l')
• Kou nèg la sot travay, w'ap pran rad travay li a ou mete sou ou. Toujou fè demand
ou paske se li menm ki wanga (pawòl ak entansyon).
• Konsa tou fanm lan ka pran yon biyè kòb nèf nan men nèg la epi l' mete nan yon
boutèy ak pawòl li epi l' vide siwo sou li pandan l'ap di : « tout otan kòb sa ap
dous nan siwo a se konsa pou nèk sa dous avèk mwen, banm kòb e kòb nèg sa dwe
toujou pou mwen ». Epi w'ap mare boutèy sa deppze yon kote. Men si se nan kay
la nèg la ka wè l'.

Si w' ap vwayaje ou pral monte moto ou machin :


• Avan w' deplase ou fè siy de la croix dèyè do w' ou di : dèyè dèyè nèt, ou fè youn
devan ou di : devan devan nèt, epi w' fè youn nan mitan (tou pre vant ou) ou di :
nan mitan nan mitan nèt.
Anyen paka deranje l' epi la paix.

Si w' gen yon moun k'ap pèsekite w' :


• Accessoires : achte yon balèn nwa (sou non moun lan),
• Préparation : Lè w'ap achte balèn nan w'ap di : « balèn se pa ou menm mwen vin
achte non, mw vin achte moun sa k'ap pèsekite m' nan. (X … ou di non moun lan
nan kè w' 3 fwa). Aprè sa ou ale lakay ou avèk li, ou pa pran monnen ni ou pa
machande, lè w' rive lakay ou w'ap tann premye samdi nan mwa a oubyen dènye
vandredi nan mwa a, ou make non moun nan 3 fwa sou balèn nan ( youn anwo, ou

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
tounen ou make l ankò apre sa ou make soukote yo). Ou pran balèn nan ou pase l'
nan tou dèyè w', ou fin fè twalèt ou , apre sa ou koupe dèyè balèn nan, ou rale
mèch la anlè konsa. Ou tann kou l' fè midi, ou pran priyè St Boulvès ou li l' 3 fwa
nan dèyè moun sa, w'al plenyen, w'al di St boulvès jan entèl ap boulvèse w' la se
konsa ou bezwen pou l' al boulvèse kay li ou fè kòm yon tonad pou tonad la al
netwaye kay moun sa, pou St boulvès al bay moun sa okipasyon pandan yon bon
moman pandan ke ou menm ou repran fòs ou. E pou st boulvès rete la ap pèsekite
moun nan jiska ske moun nan vin mande w' padon epi wa fè bon priyè pou li.

Si w' bezwen fè yon moun gen degoutans pou l' kite kay la :
• Accessoires : 1 ti kone repiyans, 1 fèy papye tenbre, kaka chat mawon, vòltije
baryè, repouse, pwav ginen, pwav towo, piman zwazo
• Préparation : ou ekri non moun lan 7/21 fwa, ou kòmande sa w' bezwen fè a, w'ap
pran piman zwazo a, pwav yo ou pile tout ansanm sou non moun lan, apre sa ou
mele l' ak kaka chat mawon an, ou fin prepare tout afè w' ou siyale l' 4 fasad, epi
ou mande pou moun sa deplase kite kay la, ou chache yon ti gazolin ou di se pa ou
kap boule l' se nan bouda X w'ap boule l' pou l' kite kay la.
Ou ka fè l' nan papòt kay la , moun pap konn sa w'ap boule.
• Résultat : moun sa gen pou mande anraje epi lap kite kay la ba ou san bri san kont,
si w' wè l'ap joure pa reponn li. Se kay la ki cho pou li.

Indisposition et crise :
• Dites 3 fois à l'oreille gauche du malade.
Pour femme : TALITHA KOUMI
Pour gaçon : TALITHA KOUM

Contre crise :
• ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, + ACCACIAS

Pour briser un verre contenant du poison :


• Prenez le verre avec la main gauche en faisant un croix avec le pouce à l’intérieure
du verre avant de le boire.
Si le verre contient du poison il brisera lorsque vous prononcerez les mots
suivants : + BEEZIS + FEEZIS + CRIZIS + VERIS + EFFACIO

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pour détourner un poison :
• Formule 1 : GUABA
• Formule2 : FERBEAU + VABEXIS + AMESEON

Pour un plat empoisonné :


• Avec le pouce de la main gauche sur le plat, dites 3 fois : +DEX + DEO + VOTA

Poison dans un aliment :


• Dites : + SANCTUS + FAETUS

Contre poison :
• Formule 1 : Dire dans son cœur : DEEX + DEOTI + DEOTRA
• Formule 2 : En prenant le verre avec la main gauche dites : + BECIS + FACIS +
VERRIS + CRUCIS+ EFFACIS + AMEN
• Formule 3 : Tremper votre doigt gauche dans l'aliment et dites : Dieu ne produit
pas de poison.
• Formule 4 : Pour briser un verre de poison : + BRISER + PACIS + RECIS + AGLONTAS
+ AFFAMENTH ou PARASIS, RATEN, DIOLE.
• Formule 5 : + IMA + DEUS + ICILA

Pour détourner tous les poisons :


• Tenez le verre dans la gauche en levant la main droite et dites : + ANTOS + ANTOS
S'IL Y A DES MATIÈRES QUI PEUVENT CAUSER MA MORT DETOURNE-LES

Pour se protéger le soir :


• + BETEL + PERIEL + ADONAÏ

Contre poison et envoûtement :


• Prononcer à l’oreille de la personne, en prenant une pause après chaque syllabe :
TE/TA/GRA/MA/TON + AGLA + AGLATIS + AGLA

Pou w' trete yon pèlen :


• Accessoires : Achte klèmantin, alkali, kleren, 7 pye siv, 7 dan lay, 7 sitwon.
• Préparation : W'ap pran yo w'ap pile yo epi w'ap fè yon friksyon.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Oubyen
• Accessoires : 1 brik, asosi, pise.
• Préparation : W'ap chofe brik la byen chofe nan yon recho, depoze l' atè ak yon
pake asosi sou li, w'ap pran pipi ou te pipu nan nwit la, pandan w' leve nan maten
w'ap depoze pye a sou brik la epi w'ap vide pise sou pye ki malad la. Si se yon
gason l'ap oblije mete yon wòb sou li nan moman an ni pou fi a tou yon fason pou
vapè a ka monte anba l'. (Pandan 7 jou)

Kont poud (au grade d'app.) :


• Accessoires : bazilik, tibonm, pèsi, kivèt, dlo lanmè/7 move dlo, florida, lwil
akasya.
• Préparation : W'ap fè moun nan li 7ps penitans yo kise : 6, 32, 38, 51, mais 102,
130, 143.
Mete beny lan an triyang, epi li L’Évangile selon SAINT-JEAN

Kont poud (au grade de M.) :


• Accessoires : 1 kivèt blan, dlo lanmè/ 7 move dlo, lwil akasya, sèl gwo tèt, florida,
fèy pèsi, fèy ti bonm, bazilik, amwaz, pa janbe, ave, monben bata.
• Préparation : toujou 7ps penitans yo, toujou mete beny lan nan yon triyang, w'ap
di yon notre père , yon je vous salue, yon gloria, liberame.

Kou kont poud :


• Accessoires : sann dife, 3 vetes nan simityè.
• Préparation : w'ap pran vetes yo ou griye yo ak sann dife pou yo tounen poud, lè
w' fini melanje yo ak yon ti pomad/ lwil maskreti epi friksyonnen l'.

Kont poud :
• Accessoires : fig (prèske pouri, sa po yo fè ti mak yo, sann dife bwa sèd ou akasya,
lwil maskreti
• Préparation : w'ap achte 21 grenn fig, w'ap melanje yo ansanm epi ou bat yo ak
yon ti lwil maskreti pou l' ka tounen pomad epi pase li sou pye a.

Oubyen :
• Ou ka fouye yon twou epi ou fè moun lan mete pye a nan twou a epi mete tè sou
li, aprè sa vide 3 5 7 9 sa w' kapab la sou pye a pandan li nan twou a anba tè a,
apre sa fè moun lan rale pye a monte pou kont li.
• N.B : maji ak wanga pa fèt nan fè nwa. Si w' se FM, fè ouvèti ak fèmeti travay ou
jan sa dwe fèt. Si w' se vodouyizan, pa bliye jete dlo, kafe anmè ak kafe dous tou.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Boutèy ak pomad pou moun ki pran nan poud epi poud la rabi :
• Accessoires : Yon boutèy diven vino tinto, yon ti poud roroli, yon ti poud tabak,
yon ti boutèy florida.
• Préparation : w'ap melanje yo ansanm, w'ap monte boutèy la sou dezyèm nan
etwal la, w'ap bay moun lan bwè l' 2/jou, nan maten san l' poko manje.
• Accessoires : 1 ti lwil de woz, 3 bouda sitwon, yon ti lwil maskreti.
• Préparation : W'ap melanje yo ansanm, w'ap sakre yo, epi w'ap bay moun nan l'
pou l' pase l' kote poud la manje yo, pi souvan se toujou pye ak men. Chak maten
lè l' fin benyen epi chak swa lè l' pral dòmi. O kòmansman moun nan ap vin tou
blanch, pa enkyete l' se poud la k'ap soti epi l'ap fè l' manje anpil tou. Men l'ap
kontinye jiskaske poud lan soti nèt. W'ap pire sitwon an nan lwil yo.

Si w' gen yon moun ki gen java nan pye :


• Accessoires : 7 ze pentad mawon, kafe anmè, lalwa, 2 towo kontre, poud digo,
fòmòl, kadav gate avèk taptap, kè fèy joumou.
• Préparation : w'ap pran ze yo mete nan kafe anmè a epi melanje ak rès engredyan
yo. W'ap ranpli java sou kondisyon w' si rete rès jete l' nan dèyè yon pye bwa dòm
avèk 7 adoken 3 kout tafya sou pawòl ou.

Kont poud :
• Accessoires : tout fèy/raje anbdan yon simityè, alkali, fòlmòl, diven, sitwon, lay.
• Préparation : w'ap rantre nan yon simityè ou pran tout fèy/raje ki gen nan simityè
a, w'ap chache kote ki gen yon kwaze chemen anndan simityè a (yon ti tras
chemen), epi w'ap fouye yon twou nan kwaze chemen an, w'ap rantre devan
bawon, w'ap salye bawon, w'ap salye devan kwa, dèyè kwa jan l' dwe fèt. W'ap fè
demand ou, w'ap mande lèse pase, w'ap jete kleren jan w' konnen ou dwe fè sa.
Apre sa ou pra l' nan mitan chemen kwaze a, ou pral ak tout fèy yo ak tout yon ti
kwi ranvwa ke w'ap fè malfektè anndan simityè yo vann ou. Si pye moun nan
malad la se dwat ou goch, si se yon gason l'ap chèche yon pye mò goch (si se pye
goch), epi zo pye mò dwat si se pye dwat. W'ap pran kote katilaj la ye nan zo a
w'ap graje l', w'ap pran tout vye fèy yo w'ap fwote yo, epi w'ap tou mache avèk
alkali, fòlmòl, diven, sitwon, lay, w'ap pile yo epi w'ap pwononse mo sa : EUX EXU
w'ap pwononse l' nan son ou sipoze ba li a 3 fwa nan mitan chemen, l'ap di nan
non chimen bare EXU (chemen bare), epi w'ap mete pye a anndan twou a, w'ap
kouvri li ak tè, epi fè yon pè savann chante yon libera pou ou, ou ka fè priyè w'
pandan se tan w'ap jete kleren, kafe. Apre w'ap rale pye a nan twou a, w'ap lave
pye a sou bouch twou a apre sa w'ap plen twou a.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Kou pou si w'ap mache lannwit ou te nan limyè, yon ti kadè ou wè ou
nan fènwa total :
• Fèmen zye w' kanpe an L epi frape talon pye goch ou 3 fwa atè.
• Oubyen ou ka fèmen zye w' epi w' pase men goch anba pla pye goch ou ou pase
nan figi w' a 3 repriz

Contre le malin esprit :


• A réciter 7 fois ps 37

Pour la prospérité et contre les démons :


• Portez dans une petite boite 7 épingles et du roroli.

Pour obtenir un nouveau travail :


• Le dimanche, allumez une bougie rouge ou or et prier ce psaumes (ps 8) avec
l’affirmation suivante à haute voix, huit fois, pendant que la bougie brûle. « J'ai un
nouvel emploi merveilleux, pour un salaire merveilleux. Cela me vient maintenant,
d'une manière merveilleuse. C’est le bon travail pour moi. J'ouvre simplement les
yeux, car ma foi est en toi ». Le psaumes se lit 8 fois et l’affirmation 8 fois de la
manière suivante. On lit 1 ps suivit d'une affirmation et ainsi de suite 8 fois. (Pa
bliye wanga, maji, rityèl pa fèt nan nwa. Si w' se yon fm boule ti ansan ou si w' se
yon vodouyizan jete dlo, kafe ak yon ti kleren.

Contre sucre :
• Accessoires : lalwa, sitwon, asosi, 3 zòm fò
• Préparation : w'ap bouyi asosi a ak 3 zòm fò a epi ou prije sitwon epi ou mete yon
ti moso lalwa ou bat moun nan bwè.
• Mabi bon anpil tou pou sik.
• Fèy banbou ou bouyi li ou bwè, tout sa yo bon pou sik.

Si w' gen yon moun ki mouri ou pa janm wè l' nan dòmi :


• Accessoires : 4 bougies noires.
• Préparation : ou pwal devan bawon nan simityè ak 4 bouji nwa yo, w'ap di
bawon : « mwen gen tèlman moun ki mouri depi li mouri mw pa janm wè l' vin
pale ak mwen nan dòmi , se pou li vini pale avèk mwen jodia ». W'ap limen yon
bouji devan bawon an, w'ap limen yon bouji dèyè bawon, w'ap limen youn sou
kote goch li, lòt la sou kote dwat li. Pa kite yo fin limen, w'ap pran yo ou pral lakay
ou. Kou w' rive w'ap limen yo nan lakou a epi w'ap di sa ou te di devan bawon yo

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
pandan w'ap limen bouji yo. Gen moun ki di se kale pou moun kale bawon an, se
pa vre. Moun sa temèt anba dlo bawon ap voye li vini sove ou si ou gen yon
Pwoblèm, se mò sa k'ap vin delivre w'.

L'huiles contre mauvais esprit :


• Citron, Myrrhe, Gardénia, verveine.

L'huiles de chance :

• Geranium, Rose Lavande, jasmin, Lotus, Patchouli, Pomme.

Si yon moun fè w' yon mal ou vle tire revanj :


• Accessoires : 1 foto moun nan/ oubyen yon bagay li manyen, 1 vè diven wouj, 1
moso twal blan, 1 kokoye,
• Préparation : w'ap pran kokoye a w'ap retire chè kokoye a, w'ap chèche yon fason
pou w' make non moun nan chè kokoye blanch lan, w'ap make non moun lan 7
fwa, lè w' fin make li w'ap graje kokoye a avèk pawòl ou/ demand ou, w'ap di
entèl toutotan m'ap graje kokoye a se konsa m'ap graje w' pou l' ap santi tout efè
yo, lè w' fin graje kokoye a w'ap pran ma kokoye a ou mete nan yon veso. W'ap
mete rad nwa sou ou, w'ap chèche sèl, ou fè yon sèk atè devan w' lan, oubyen ma
kokoye a ou mete nan yon veso, ou mete vè diven an nan sèk la, kounyea ou pran
zo kokoye yo, ou chache yon bagay pou w' boule zo kokoye yo, lè zo kokoye yo fin
boule yo fin fè poud, w'ap pran poud zo kokoye a avèk ma kokoye ou te graje a ou
melanje avèk pawòl ou, ou chache ti pwav ou melanje avèk pawòl ou, toutotan
w'ap melanje yo ou rele espri sa ou di : « Astarot Astarot grand Dieu très puissant
des enfers, je te demande humblement de venir en se lieu, donnez-moi la force
d’affaiblir cette personne ». Ou di l' 3 fwa, lè w' fini ou mete ni poud kokoye a ki
fin boule a, ni ma kokoye a nan moso twal la epi lè w' fini ou mare l', ou jete ti
diven atè, ou fè demand ou/ pawòl ou, ou pran twal la ou mare li, si w' jwenn foto
moun nan ou mete ladan li, tout sa w' jwenn ki pou moun nan ou mete l', kounyea
ou mare l , toutotan w'ap mare l' w'ap pale, apre sa ou ka lage l' yon kote bò
travay la oubyen ou antere l'.

Osinon ou ka :
• Accessoires : 1 poul nwa (sou non moun lan), 21 grenn egwi, 1 ti recho, 1 ti gri,
chabon, bwa pen, pwav (tout kalite), piman (tout kalite)
• Préparation : lè w' rive lakay ou w'ap ouvè poul nwa a w'ap pran kè a, Toutotan
ou nan machin w'ap vin ak poul la ou dwe pale, w'ap di entèl mwen achte w', ou
matirize poul la, lè w' rive ou pale ak poul la ou di entèl se kè w' pa genyen si w' te
gen kè imen ou patap fè m' sa w' fè m' nan, se paske w' pa gen kè ou pa yon imen
kifè w' fè m' sa w' fè m' nan , ebyen mwen pral moutre w' mwen pa imen menm
jan avè w', m' pa gen kè menm jan avèk ou. Kounyea lè w' fin tiye poul la ou ouvè
l' an 2 epi w'ap rache kè a avèk men goch ou, epi mete dife byen plen epi apre ou
ouvè ti kè an ou sizonnen l', ou marinen l', ou mete sèl, piman (tout kalite), tout

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
kalite poud ou konnen, w'ap chaje l' ak tout pawòl ou, lè w' fini w’ap pike egwi
(chak egwi ou pike , ou pike l' ak yon pawòl, ou site non l'), epi lè w' fini ou chèche
yon ti fil fè ou kenbe li epi w'ap boukannenn kè vagabon an, lè w' fin byen roti li ou
chache yon ti fil ou mare l' nan yon pye bwa kèk kote.
• Résultat : toutotan kè sa ap pouri, se konsa kè vagabon sa va pouri tou.
• N.B : ou ka fè li ak kè bèf tou, l'ap pi bon toujou.

Oubyen ;
• Ou ka fè yon kafe byen fò, ou pale pawòl ou, ou fè demand ou epi ou bwè kafe a
sou non moun lan (ou di entèl m'ap bwè kafe sa sou non w', se pou w' pa janm gen
dòmi nan je. Toutotan m'ap chache travay mwen poko ka jwenn travay se konsa
tou ou menm afè gen dòmi nan je a pou w' pa janm gen sa) epi bwè kafe a, jete
yon kou pou sa w' pa wè yo.
• N.B : fè sa yon jou lendi, mèkredi, samdi.

Ou ka fè sa tou :
• Accessoires : 1 fèy kaye, diven, balèn
• Préparation : W'ap przn fèy kaye a w'ap koupe l' an kwa, w’ap voye 3 gout diven
sou li, lè w'ap fè sa w’ap di non Jésus achak gout, sou tèt kwa a w’ap mete A, nan
pye a w’ap mete Z, agoch w’ap ekri 0, adwat w’ap ekri 9, nan mitan kwa a w’ap
ekri ABDIEL, CLISTHERT, DALEP, GELOMA, HAAGENTI. W’ap vire fèy kwa a nan do li
w’ap ekri IGIS, KABERSA, LOMIOL YAOTZIN. W’ap ekri tout bagay sa yo
verticalement nan mitan kwa a, 5 devan, 4 dèyè. Aprè ou pran li ou mete yon
balèn anba li pou dife a pran nan mitan kwa a epi w'ap di : « Mwen kòmande nou
tout ki nan kwa sa pou nou al chèche moun kite revoke m' nan pou li reyentegre
mwen nan travay mwen, mwen ba nou 3 jou. » epi lè li fin boule, pran sann nan al
jete l' nan yon kafou.

Pour bloquer le bras de quelqu'un qui voudrait vous frapper :


• Faites le geste avec la main gauche intérieurement et dites : LOGOS – AZISTA –
NON THEOS – FATA
Pour bloquer la main dites : CHRISOTUM et faites le geste de bloquer la main.

Pour aborder quelqu’un qui est toujours sur les nerfs :


• Regardez-le au niveau de son troisième œil en se concentrant dites : LYS CALABAR

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pour qu'on ne vole pas votre voiture :
• En fermant la portière dites : NOBULUM

Pour se défendre en cas de danger de pluie/vent/orage et déluge :


• Soufflez de haut en bas, de la droite vers la gauche : ZORAMI + ZORAITUS +
ELASTRO et mettez votre poing à votre côté droit.

En cas de grave danger :


• Soufflez dans la direction du danger : AZAEL + CHAMICHIEL. Dites : ZOROBABEL

Pour sortir d'un grave danger :


• Dites : EXU sauvez-moi au nom de JEHOVASHA-JESHOUAH.

Dans un grand danger :


• Dites : PHAPRO – OSORONNOPRIS.

Pour se présenter de tout danger :


• Frapper votre pied gauche trois fois, puis dites : IRI + IRIRI +IRIO

Lorsque vous faites une route/voyage ou n’importe quoi :


• Frappez chez vous les batteries avant de sortir et citez les mots de l'apprenti, du
compagnon et du maître et vous n’aurez rien à craindre.

Pour aller n’importe où sans danger :


• Dites : RADITUS – POLASTRIEN – TERPANDU – OSTRATA – PERICATUR – ERMAS

Contre le danger dans une maison :


• Dites : psaumes 91 à l’extérieur de la maison et le psaumes 27 à l’intérieur.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pour réussir un voyage :
• Fappez 3 fois le pied gauche à terre et dites : IRLY – TERLY – ERLY – MELCHIOR –
GASPARD – BALTAZARD marchons.

Pour voir en songe un numéro de lotterie :


• Écrire sur le parchemin vierge : « Antes, Anté super Anté que Dieu me fasse voir
les numéros gagnant du tirage de … qui me soit salutaire que la première goutte
de lait que la sainte vierge a tétée de sa mère, numéro je te conjure de la part du
grand Dieu vivant que tu sois à mes garants : * Opeletus, Diabolus*. »

Pour calmer une bête sauvage :


• Soufflez dans sa direction : BESUS + EFFRASUS + BESSUS

Pour calmer une situation de tension :


• Dites : BESUS + EFFRASUS + BESUS

Contre épilepsie ou mal caduc :


• Dites à l’oreille droite de la personne : OREMUS PRECEPTIS SALUTARIS MONITI, ou
DABI – HABI – HABER – HABI

Pour lever une personne tombée :


• Soufflez dans ses oreilles : ALDITUM + ALFACTA levez-vous.

Pour une personne qui est tombée du mal caduc :


• Dites dans l’oreille droite de la personbe les mots suivants : GASPARD FERT
MYRRHAM, THUS MELCHIOR, BALTHAZAR AURUM.

Pour disperser une foule :


• Pointez- la des doigts ( l'index et le majeur) et soufflez : EXE + EXI

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pour apaiser le désordre :
• Dites : ELOA aux quatre points cardinaux. Ensuite se retirer rapidement

Pour bloquer un carrefour :


• Prenez deux petites pierres, dites sur la première BETHEL, sur la deuxième AIN et
placez-les à chaque coin du carrefour et ordonnez-les.
• Vous pouvez vibrer le : LAROKA

pour bloquer un carrefour ou la porte de votre maison :


• Mélangez du sel et de la terre du cimetière et une branche de médicinier puis
mettez ce mélange en croix dans le carrefour ou devant votre porte.

Pour bloquer un passage contre un démon :


• Prenez deux petites pierres et dites sur la première : ZOROBABEL . Et dites sur la
deuxième : BETHEL. Puis placez-les à chaque côté et ordonnez.
• N.B : le mot carrefour est : HEREDOM.

Contre mauvais esprits :


• Dites : PARAIDIS (2 fois) : Index et majeur en V, tracez une croix et dites : AGLA +
AGLUTA + AGLUTE
• Dites : JEHOVASHAH – JEHESHUAH
• Dites : QUIS UT DEUS (qui est comme Dieu)
• Oreille gauche : SENO, droite : ZOBUTE
• Faites un mélange de sucre et du camphre et saupoudrez les 4 coins de la maison
ou de la chambre.
• Vibrez le mot : GABRIAK.

Pour faire parler un mauvais esprit :


• Dites en frappant son épaule gauche : FACTO – FACTA

Pour arrêter un mauvais esprit sur votre maison :


• En voyageant, on dit au premier pas EFFROMA. Au deuxième pas EPHTA. Et au
troisième pas EFFRIMA
• Pour faire aller on recule en disant : EFFRIMA+EPHTA+EFFROMA

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
• Dites à l'ordre : VOTU VIX DEI

Pour chasser un mauvais esprit d'une personne :


• Dites 3 fois à son oreille : NEBICAR+NEZAR+LISCALABAR.
Frottez-lui les membres et le visage avec une tête d'ail violet. On fait un cercle
avec de l’alcool. Pendant que l’alcool brûle on dit : « VADE RETRO SATANA ET DA
LOCUM SPIRITUS SANCTU. AMEN ! »
• On peut faire la prière de St Benoit sur la personne, ou on peut utiliser la prière de
la Sainte croix de Jésus-Christ.

Pour chasser un mauvais esprit dans un lieu :


• Prenez un couteau et une lime. Attachez la lime sur le couteau. En plaçant le
couteau, dites : « Arme de défense, je vous place ici au nom du grand Dieu vivant
BARA KAO ».

L'arcane terrible de malédiction des mauvais esprits :


• Index et majeur formant V=22. Le pied droit et le pied gauche en équerre, on
recule en arrière, au premier pas on dit : ARARITA, au deuxième pas on dit :
ABRACADABRA et au troisième pas on dit : ADONAÏ.
• Tracez une croix devant vous avec le pied gauche en disant : Fuyez Satan longue
terre devant ce signe. C'est SHADDAÏ ton Dieu qui te le commande.
• Tracez une croix et soufflez : AGLA + AGLATA + AGLATE. (Index et majeur en V).

Pour empêcher les mauvais esprits d'entrer dans une maison :


• Tracez une croix sur le dessus d'une chaudière à l’aide d'un couteau et renversez la
chaudière au milieu de la chambre.
• Un samedi ou un mardi, prenez 7 piments boucs, 4 têtes d'harengs sel, alcali,
roroli, feuilles zo devan. Brûlez-les tous au milieu de la chambre, et faites traverser
la fumée par les personnes de la maison.

Pour tirer contre les mauvais esprits :


• Mete nan yon boutèy ki gen lyèv : dlo benit, miskad mal (koulè blan). Sou
bouchon an pike 2 epeng yo fin koud rad mò an kwa. Mete boutèy la devan pòt la
oubyen baryè a.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Si vous rependez du sel là où se trouve les mauvais esprits :
• Dites pendant que vous rependez le sel : VAMUS JESUS-CHRISTUS ET MEMORES,
Attaquez Saint Sylvain au nom de JESHUAH.
• La fumée du bois de « cadavre gâté » fait fuir les mauvais esprits et les loups
garous.

Pour éloigner un mauvais esprit ou quelqu’un tout de suite :


• Dites : « ABBA éloigne de moi ce mauvais esprit (personne). »
• Embrassez le sol 3 fois. Dites : ARMISI
• + FARISI + RESTINGO + MEPHENAÏM PPHATON

Pour comlander les esprits contre toutes sortes d'armes et vous libérer
des mauvais esprits :
• Dites : APUTEL

Pour conjurer les esprits célestes et infernaux :


• Dites : SIRAS – ETAR – BESANAR

Pour faire obéir les esprits :


• Dites : ALBROT – ABRACADABRA – JEHOVAH – FIAT -FIAT -FIAT.

Pour se délivrer des attaques de forces mauvaises :


• Tenez le pouce droit avec la main gauche et le pouce gauche avec la main droite.

Pour faire fuir un mauvais esprit :


• Dites : AGLATAS + AGLATIS + AGLATA

Si w' gen 1 moun ki gen Pwoblèm ak moun pou tè/posesyon :


• Men kijan pou w' debarase : moun lan ap pran sou tè a 3 priz tè epi l'ap pran yon
grenn wòch pou kantite moun ki lakay li, l'ap bwè l' ak tout moun yo epi la paix.
Moun lan mèt fè sal fè yo pap pran.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Prière pour enlever un serment :
• Face à l’orient, fwon w' touche sòl la, w'ap di : « Mon Dieu el shadai, juge-moi
selon ton pardon et ne me juge pas selon ton équité. Mon Dieu Adonai, pardonne-
moi ce que tu connais mieux que moi, si je recommence accorde-moi ton pardon,
pardonne-moi toute promesse non tenue. Tetragrammaton, mon Dieu, pardonne-
moi ce que ma langue à dit pour me rapprocher de toi et que mon cœur à
contredit. » Amen Amen Amen !

Fason efikas pou w' monte lanp kouzen :


• Accessoires : 1 melon, lwil doliv, lwil kouzen/kouzin, 3 bout chabon,
• Préparation : ou koupe melon an ou retire anndan an, ou mete lwil doliv la, ou
ajoute ti lwil kouzen/kouzin, ou pran 3 bout chabon yo ou mete yo atè tankou se 3
wòch dife ou ranje epi ou mete lanp melon an chita sou li.
• N.B : lè ki bon pou nou fè lanp sa se : 6 zè nan maten/aswè, midi/minwi.

Pou w' touye yon moun :


• Accessoires : 1 aransèl, 1 fèy papye tenbre, 1 ti chodyè 3 pye, 1 imaj sen ekspedye,
1 imaj vyèj mirak, 7 move poud, lwil sal (nan machin), lwil maskreti, lwil doliv.

Pou w' ranje yon moun ki mouri :


• Accessoires : 7/9 grenn klou benit, bwa sèd, bwa medsiyen, bwa pen.
• Préparation : W'ap kloure yo nan 4 kote nan sèkèy la epi w'ap epliche bwa yo piti,
w'ap mete l' nan sèkèy anba do mò a epi w'ap li som 46.

Si yon moun ap nwi w' nan yon travay :


• Accessoires : 1 gwo poupe frans 3 twal, wouj, nwa, blan ak yon fèy papye tenbre,
7 bwas fil.
• W'ap ekri non moun lan nan fèy papye a w'ap vlope l' ak 3 koulè moso twal, w'ap
fè demand ou sou li pandan 7 jou epi w'ap lage l' nan yon kafou.

Pou w' touye yon moun :


• Accessoires : 1 grenn militon blan, 1 kè towo bèf, 3 koulè moso twal, 21 egwi.
• Préparation : W'ap retire kè militon an epi w'ap vlope l' ak 3 koulè moso twal,
w'ap pike l' ak 21 egwi yo epi w'ap mare l' ak fil, w'ap mete l' pandye sou yon pye
bwa pou li ka seche.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pou w' fè yon moun ki dwe w' vin peye w' :
• Accessoires : 1 lanp tèt grridap, 7 bon poud, 1 imaj sen ekspedye.
• Préparation : W'ap pran imaj la ou vlope l' ou lage l' nan lanp la ak tout bon poud
yo.

Pou w' pa mouri lè machin ap fè aksidan :


• Accessoires : 7 sitwon inosan, 7 move dlo, 7 move poud, plim poul, 1 joumou
kayiman
• Préparation : w'ap pran yo ou boule nan yon chodyè epi w'ap vide move dlo a,
w'ap pran l' pou w' benyen avè l'.

Pou w' detwi yon fanmi :


• Accessoires : 1 kòk wouj, 1 kouto nèf, 7 move poud, pwav ginen, pwav towo,
pwav potorik, 21 grenn piman, 3 pake sèl san sèvi, lwil akasya, lwil debalize, lwil
chyen mechan, lwil kraze tonèl.

Pour un sommeil prophétique :


• Allumez un réchaud du feu, bénissez- le, ajoutez une pincée de basilique et
d'armoise. La fumée qui se dégage favorise le contact psychique durant le
sommeil.

Pour dormir n’importe où :


• Faites un tracé de base avec les mots du premier degré sur l'oreiller. + Au nom du
Dieu créateur et les Elhoims. Salutation des 4 forces et le nom de votre ange
gardien physique et spirituel je vous remercie pour votre présence et que mon
sommeil est entre vos mains.

Pour dormir sans ennui :


• Prenez une paire de chaussures récemment utilisée, placez- les à l'envers gauche à
droite, droite à gauche et citez l'oraison des 3 rois mages. Au lever, replacer le
soulier à sa place normale et remerciement aux 3 rois mages.

Pour empêcher les mauvais esprits :


• Prenez un citron à peau dure, un parquet d’aiguilles. Enlever les yeux de ses
aiguilles, piquez-les, déposez près de la porte d'entrée en faisant votre demande.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
• Ou : vous pouvez placer un pied d'aloe vera un vendredi à midi, puis aspergez les 4
points avec du sel exorcisé.

Pour arrêter les bruit sur le toit :


• Vous réveillez et vous vous mettez debout à l'équerre, faites 3 pas en arrière en
disant : ERIMA + EPTA + OBEMOS +. Pour le renvoyer vous faites les pas et les
mots à l'envers.

Pou biznis :
• Accessoires : dlo lanmè, move fèy, sitwon, 1 kwi, bobori, patat, aransèl
• Préparation : W'ap pran yo ou lave biznis lan (soti pou w' retire giyon, apre sa ou
pral nan yon kafou, w'ap chèche yon kwi, ou pran bobori, patat, aransèl yo ou
prepare yon kwi, ou pran mayi vyolèt. Ou ale nan yon kafou ou depoze l', lè w' fin
depoze l' sou pawòl ou/ demand ou, w'ap pran 3 priz tè nan kafou a. Apre sa ou
kòmanse grennen mayi a depi nan kafou a w'ap rele pipipipi, w'ap grennen nan
kafou a pou w' rive nan biznis la, lè w' rive nan biznis la, lè w' fini ou mare mayi a
pandye anndan biznis la.
• Oubyen :
• Lè w' fin bay biznis la premye beny lan pou w' dezanvoute l', w'ap lave l' avèk 7
move dlo, 7 move fèy, apre sa w'ap prepare yon bon beny pou biznis la avèk 7 bon
poud, lèt bèf, si w' pa jwenn lèt bèf ou ka bouyi lèt kanasyon avèk kanèl epi
florida. Nan dezyèm beny sa w'ap bay biznis lan, w'ap tou retire yon galon kote ke
chak maten w'ap wouze biznis la avè l'. W'ap prepare yon bèl miwa w'ap mete l'
anndan biznis la kote ke nenpòt moun ki rantre poul gentan wè tèt li anndan miwa
a, w'ap mete l' nan rantre prensipal biznis la kote ke l'ap reflete imaj kliyan an epi
w'ap prepare yon kouvè, w'ap sèvi tout kliyan dèyè biznis lan, w'ap mare kouvè a
w'ap pandye l' dèyè miwa an epi apre w'ap pran yon leman ki gwo, w'ap plake l'
dèyè miwa an oubyen pandye l'.
• N.B : W'ap ansanse biznis la pandan dezyèm travay la.
• Konsa tou ou ka ekri som 104 nan yon pachemen epi w' koke l' nan pati goch pòt
biznis la.
• Yon jeudi en lune croissante… ap gen plis vibration.

Pou w' kadnase yon fanm :


• Accessoires : kilòt fanm nan itilize déjà, 21/27 epeng, 7 kadna,
• Préparation : ou pran kadna yo ou kòmande yo, lè w' fini ou tache epeng yo an
kwa sou kilòt la ak pawòl ou, sa w' bezwen an. Apre sa ou menm ou kadnase
premye kadna a nan fouk kilòt la sou pawòl ou, sa w' bezwen an epi ou fè moun
lan kadnase rès kadna yo sou pawòl, lè w' fin kadnase l' w'ap chèche yon govi epi
ou achte glas ou mete anndan govi an apre sa ou mete kilòt la ladan l'epi ou mete
glas sou li ankò.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
• Résultat : fanm sa gen poul frèt. E si tout fwa sa ta rive yon moun am karese l', lè
yo rive nan penetrasyon sa pap entèrese ni youn ni lòt.
• Oubyen :
• Accessoires : 1 kadna sou non fi a,
• Préparation : w'ap fè yon fason ou depoze kadna a nan veso fi a konn pipi a… epi
w' fin fè sèks avè l', pandan l' leve al pipi ou fè yon fason ou leve avè l', ou fè l' pipi
diskrètman sou kadna a, apre ou tann li retounen al kouche, ou pran kadna a ou
fèmen l' epi w' di : « Entèl mwen klete w', mwen fèk sot kouche w' e mwen dwe
sèl nèg e dènye nèg ki pou kouche w' nan vi w' jis ou mouri. » ou ka mare kadna a
nan yon twal nwa oubyen ou antere l'.

Si w' ta gen 2 matlòt ou bezwen fè byen :


• Accessoires : 2 kiyè,
• Préparation W’ap manje avè l' kay yon fanm, pandan w' fin ba l' manje avèk li,
w'ap pran kiyè sa ou pral manje kay lòt fanm lan avè l' epi kite l'.
• Résultat : 2 matlòt sa yo sipoze byen, menm lè w' te rele l' oubyen se li ki rele w'
pou l' mande w' kote w' ye la, ou mèt te di li se kay lòt ou ye sa pap deranje l'.

Pou moun ki pran nan kout poud :


• Accessoires : 7/21 grenn sitwon, sann dife, tabak an poud, lalwa,
• Préparation : W'ap pran yo w'ap melanje yo epi w'ap fè yon beny pou moun lan,
w'ap benyen l' soti nan tèt rive jis nan pye.

Si w' ta gen yon klou k'ap leve sou ou :


• W'ap leve nan maten avan bouch ou lave, san w' pa pale ak kenn moun, w'ap pran
dwèt pous ou w'ap fè o nom du père sou klou a, w'ap di : « Fiat Fiat Fiat ».
• Résultat : klou sa sipoze dezanfle.

Kont kout poud :


• Accessoires : 1 grenn ze, 1 florida,
• Préparation : W’ap pran ze a ou kase l' ou retire jòn nan ou pran blan an ou bat li
ak florida a, w'ap pran yon boutèy diven vid, w'ap mete l' ladan l', w'ap fè l' sèvi w'
kòm friksyon pandan 7 jou, apre 7 jou w'ap fouye yon twou w'ap mete sitwon yo,
w'ap kraze boutèy la nan twou a, epi w'ap bouche twou a.
• Résultat : pye a sipoze dezanfle.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Si w' ta gen mari w' ou pata vle l' fè pitit deyò :
• W’ap pran kòd lonbrit timoun nan, w'ap bouyi l', w'ap bay nèg la bwè l'.
• Résultat : Nèg sa pa gen dwa fè pitit deyò.

Si w' gen yon vant fè mal k'ap anmède w' :


• W'ap pran 3 ti rasin bannann gòsbòt la, w'ap bouyi rasin sa yo sou yon dife bwa,
w'ap pran 3 ti sann nan dife a w'ap melanje avèk bannann gòsbòt la ou bay moun
lan bwè.
• Résultat : vant fè mal la sipoze pase.

Kou de prospérité :
• Accessoires : 1 ananas
• Préparation : chak dimanch a midi w'ap plase 1 anana, w'ap retire l' ou ranplase l'
a midi presi, w'ap pran anana a ou prezante l' 4 fasad epi ou pale pawòl ou, w'ap
plase l' sou tab kwizin ou oubyen kote timoun pa pra l' ladan l', lè w' ap ranplase l'
fòk ou asire w' ke w' gen yon sachè nan men w', ou pa kite anana sa touche ak
men w', ou jis vlope l' nan yon sachè epi w' al jete l' deyò. Ou fè sa chak dimanch.

Pou révélasyon bòlèt/ si w' gen 1 espri ki konn mache avèk ou ou pata
wè l' lontan :
• Accessoires : 1 kivèt blan, 1 balèn, florida, bazilik, poud
• Préparation : W’ap fè yon friksyon ou friksonnen tèt ou epi ou abiye an blan nèt,
oubyen ou ka pa abiye an blan nèt men pa bat pou kabann nan gen nwa sou li ni
ou.
• Résultat : W’ap jwenn yon espri kan menm vin pale avèk ou, yon rèv bòlèt kan
menm.

Si w’ bezwen yon mò akonpanye w' pou w' chèche travay :


• Accessoires : 1 balèn,
• Préparation : ou pral nan simityè a w'ap limen balèn nan, apre sa ou pral devan
bawon w'ap pale pawòl ou, fè demand ou. W'ap kite balèn ou te limen nan simityè
a epi w'ap pran 2 ti bout sa yo w'ap vin limen lakay ou (pa deyò) avèk pawòl
• Résultat : W’ap jwenn yon mò ki pou ede w' jwenn travay pou w' fè. Ou kapab
achte yon ti boutèy wonm pote bay baxon apre travay la.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Si w' ta gen yon moun malad ou sispèk se moun k'ap fè l' :
• Accessoires : 1 krich, pen, siwo kann, siwo myèl
• Préparation : W’ap pran krich la ou plen l' ak mwatye dlo, ou chaje li ou di w'ap
chaje l' pou w' kapab dechaje tèt ou. W’ap mete kwi sa sou tèt ou pou dlo ap koule
sou ou ak pawòl ou, epi w'ap fè kat kwen mond la epi w'ap pale pawòl ou epi w'ap
di ke tout chay sa ki te sou tèt ou a ou pral mete yo atè san anyen. W'ap kraze
krich la, w'ap voye l' pou l' tonbe pa dèyè w' nan kafou a, men fòk ou santi ke l'
kraze. Lè l' fin kraze w'ap ale lakay ou san gade dèyè.
• Résultat : tout sa w' te gen dèyè w' ap tonbe, tout pèsekisyon yo ap tonbe, si w' te
konn santi w' lou, w'ap vin santi w' lejè.
• N.B : si se pou yon moun ke w'ap fèl, w’ap fè moun nan ekri non l' nan yon fèy
papye apre sa ou mete materyèl yo ladan l'.

Si w' ta bezwen nèg la pa fè pitit deyò oubyen pa leve :


• Accessoires : 1 kilòt nèf, 1 grenn bannann, eau de malice, 1 ti kòd pit
• Préparation : W’ap pran kilòt la ou mete l' sou ou, kou w' fin fè bagay ak nèg la ou
pran l' ou siye bouboun ou avèl, lè w' fin siye avè l' ou achte yon bannann, ou ouvè
bannann nan ou mete kilòt la anndan grenn bannann nan, apre sa ou ajoute « eau
de malice » la ou mete sou kilòt la ki anndan grenn bannann lan, apre sa ou pran
yon ti kòd pit ou mare grenn bannann lan, ou fèmen l', lè w' fin fè sa ou mete l'
nan frijidè.

Si w' bezwen nèg la pa janm pran lòt fanm :


• W’ap chache yon kote ki gen lyann laye, w'ap pran yon ti lyann. Lè w' fin fè bagay
ak nèg la, ou siye bouboun ou, ou pran lyann laye a ou fè yon tòkèt epi w' mete
bagay la anndan tòkèt la epi w' di « entèl men bagay ou mwen mete rafrechi la
pou w' pa janm pran lòt fanm ». Epi ou ale yon kote ki byen fre, ou leve yon wòch
ou mete l' anba wòch la.

Si w' gen yon fanm/nèg ki twò andyable pou ou :


• Accessoires : 1 fèy pachemen, 1 boutèy siwo myèl
• Préparation : W’ap pran yon ti bout nan fèy pachemen an ou make non moun
gason an 7 fwa, apre ou tounen fèy la ou make non fanm lan 7 fwa, a chak fwa ou
mete yon kwa ladan l'. Lè w' fini ou pran yon ti florida ou rele manman freda, ou
di : « ou menm la reine Freda, Déesse de l'amour, men ou mete 2 moun sa yo
ansanm pou yo vin pi dous ke myèl. Ou pran papye a ou prezante l' 4 fasad apre sa
ou vlope l' nan yon bagay plastik, apre sa ou foure bagay la anndan po myèl la, ou
mete po myèl la tèt anba. Apre sa ou limen yon balèn blan sou li epi w' di : « entèl
se pa fèy sa mwen mete, se ou menm mwen mete nan sa pou w' vin pi dous ke
myèl sa, e tout sa m' di w' pou w' fè, se pou w' viv kòrèkteman avèk mwen ».

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Si w' gen yon patwon k'ap pèsekite w' :
• Accessoires : 1 fèy papye blan/pachemen,
• Préparation : W’ap pran fèy la ou make non moun lan 7 fwa sou li, ou vire fèy la
ou remake non moun lan 7 fwa, epi ou al chache 7 moun ki mouri ki se
kapitèn/chèf (Toussaint Louverture, Duvalier eks…), moun vrèman kite konn
kòmande. Ou make 7 non mò sa yo nan mitan moun nan, aprè ou pran fè sa ou di :
« entèl menm mete w' nan ant tout chèf yo, kounyea se yo ki pral kòmande w', ou
pa gen dwa janm wè m' ankò pou w' anmède m' ». Chak fwa ou fè kwa. W'ap pran
yon boutèy ou plen l' dlo, ou mete papye a, ou di : « entèl se pa paye sa m'ap
mete non, se ou menm m'ap mete tèt anba pou w' pa janm wè m' ankò, ni
anmède m' ni pèsekite m', mwen transparan pou ou. » ou mete boutèy la tèt anba
nan frizè.

Si w' bezwen kontwole travay ou :


• Ou fè twalèt anba w', ou pran dlo sa ou melanje l' avèk 7 bon poud (anvi wè m', sa
m' di se sa, respekte kapitèn…), kou ou fin prepare dlo sa ou pran l' ou ale nan
travay la avèk li, ou simen l' nan travay la kote w’ap pase epi w' di se ou menm ki
pou kòmande, se ou ki kapitèn. Si w' konn netwaye biwo lòt moun yo, ou ka pran
dlo sa ou netwaye anndan biwo yo.
N.B : ou ka fè sa tou menm pou anndan kay ou.

Lè w' bezwen fè yon nèg dou :


• Accessoires : 1 mak rapadou, 1 boutèy siwo kann (sou non moun lan), lyann mòl
(sou non w' ak non moun lan), foto 2 moun yo, kleren, dlo.
• Préparation : w'ap al rale lyann mòl sou non w' ak non moun lan, kounyea tan
w'ap mache w'ap rale lyann nan dèyè w' epi w'ap pale pawòl ou. Kounyea lè w'
rive lakay ou w'ap fouye yon twou, yon ti gout dlo nan yon ti kleren, fè yon twòkèt
ak lyann mòl la epi pale pawòl ou. Apre sa w'ap pran foto w' ak foto moun lan,
w'ap mete yo chak yon bò epi mete rapadou a nan mitan lyann lan epi vide siwo
kann, ou konn sa pou w' vide kleren pou l' ka toujou sou, devan w' vide dlo, ou
konn sa pou w' di, epi mare yo ansanm pandan w'ap pale pawòl ou, kounyea mete
yo nan twou a ak pawòl ou, w'ap bouche twou a ak pye goch ou sou pawòl ou,
frape pye w' 3 fwa sou li, ba l' kleren ankò sou pawòl ou epi mete limyè.
• N.B : pa bliye se pye goch ki kòmande nan mistik

Si w' bezwen fè yon fanm mache sou lòd ou :


• Accessoires : Achte 1 glas (sou non l')
• Préparation : W'ap achte glas la yon premye vandredi nan mwa a, lè w' rive lakay
ou chita devan li ak yon balèn woz ke w' te achte sou non fanm lan. Ekri non li sou
balèn nan epi nan do glas la. W'ap rele Lilith 21 fwa, mande li pou l' fè fanm sa wè

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
w' menm jan l'ap gade tèt li nan glas. Lè w' fin byen chaje glas la, fè moun lan kado
li oubyen fè li gade tèt li ladan l'.
• Résultat : tout otan fanm sa ap itilize glas, se konsa tou l'ap admire w'.

Si yo vin trete yon moun lakay ou


• Premye bagay pou w' fè, jis pou w' mare lanmò a. Kisa pou w' fè : W'ap pran mezi
moun nan 7 fwa oubyen 17 fwa avèk yon fil layti, moun ki vin trete moun lan w'ap
fèl kenbe fil la, w'ap mare w'ap fè moun nan pale pawòl li, kou moun nan fin pale
pawòl li, ou fin mare l', apre w'ap pran fil la ak yon bouji jòn, w'ap fè moun ki vin
trete moun lan rele moun nan 7 fwa, apre sa w'ap etèn bouji a, w'ap mare bouji a
ak fil la, w'ap bay moun nan mete nan pòch li oubyen ou lage l' anndan yon boutèy
ou bouche l'.

Lè w' gen yon moun ki mal pou akouche :


• Ou prale nan yon pye zoranj, w'ap keyi 17 fèy zoranj (nan sa yo ki fenk ap parèt la)
sou vokasyon w'. Bouyi l' bay moun nan bwè, trap de l'ap akouche.

Si w' paka sonje rèv ou fè :


• W'ap pran 16 fèy zoranj ak yon ti moso, w'ap mete l' nan yon kivèt blan, w'ap
mete dlo nan kivèt la, w'ap lage yon ti florida ladan l' epi w'ap koule tèt ou al dèyè.
• N.B : se 16 fèy zoranj ak yon ti bout, li pap fin rive 17.

Si w' bezwen gen memwa :


• w'ap keyi fèy zoranj sou devosyon w' epi mete l' bouyi, lè l' redwi vide l' nan yon
veso kouvri l'. Lè l' frèt w'ap koule l' epi mete siwo myèl ak sèl epi bwè.

Si yon moun ap atake w' mistikman ou vle fini ak sa :


• Accessoires : achte 1 bonbon siwo sou non moun lan, 1 pachemen.
• Préparation : w'ap ekri non moun lan sou pachemen an, sakre l' epi foure l' nan
bonbon an, apre vide 3 kou kleren sou li nan yon twou, epi chante yon libera,
antere l'.
• Résultat : moun sa ap mouri nan mwens ke 3 jou.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Si w' gen yon moun malad mistikman :
• W'ap fè l' chita toutouni sou yon bout blòk *face à l'est* epi frape yon boutèy
wonm 3 fwa sou tèt li, fè l' bwè yon kou epi kraze boutèy la devan l' epi vire l' 3
fois nan sans kontrè egwi mont.

Pou w' separe 2 moun :


• Accessoires : 1 ba savon (san machande ), 1 jilèt.
• Préparation : w'ap ekri non moun yo ak yon pwent kouto nan pwent savon an, epi
fann mitan an ak yon jilèt pou l' toujou rete plante nan savon an (sou non pa w'),
apre jete l' nan lanmè oubyen kote dlo ap koule epi peye 7 goud.

Si yon bann ap pase bò lakay ou ou vle ba yo Pwoblèm oubyen bloke


yo :
• w'ap lage mo app a devan dèyè nan yon boutèy, bouche l' epi vire l' tèt anba nan
pòt antre lakay ou a.

Kou pou memwa :


• W'ap achte 1 boutèy siwo myèl epi w'ap li psaumes 64 ak 25 sou li. W'ap pran yon
kiyè ladan l' chak maten.

Si w' bezwen fè nenpòt espri ki sou yon moun pale :


• W’ap tape epòl goch moun lan ak mo sa yo « FACTO FACTA ». L'ap pale nòmalman.

Si w' fè yon move rèv pou ou oubyen yon pwòch ou epi ou konnen tèt
ou klè.
• Si w' pa jwenn latrin pou w' al eksplike rèv la, kanpe *face au nord* epi vibre
VIMPATHIOR 3 fois.

Pou rete san sou yon fi k'ap bay san san rete :
• Ekri mo kite sou kwa Jezi a sou yon twal ak san moun lan epi mare l' pandan w'ap
di ke san an koupe.
• Oubyen : ou poze 2 pous ou yo sou lonbrit moun lan epi w' di « du sang d'Adam
est née la mort, du sang de Jésus est née la vie, ô sang arrête-toi ! »

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Si w' gen yon tèt fè mal san rete :
• w'ap fennen 3 fèy zoranj mete youn a dwat, youn a goch, youn nan mitan. L'ap
rale fredi.

Si w' ta renmen sonje rèv ou klè :


• w'ap fè keyi 3 kokoye wole san yo pa tonbe atè, w'ap kage tèt ou epi fè koule l'
pou ou. Pa kite l' pran solèy pou kèk jou.
• N.B : kou sa plis mache ak kokoye dàmye (sak gen koulè jòn nan), fòk kokoye a
pa fè chè.

Pou w' fè bonnanj ou retounen vin sou ou :


• W'ap keyi fèy monben fran, fwote l', mete rèv dò epi koule tèt ou.

Kijan pou yon moun fè yon lanp pou travay oubyen komès :
• Accessoires : 1moso twal blan, 7 egwi, 1 moso vyann bèf, 1 moso ke bèf ka pi bon,
2 zo, yon moso la kochon, lwil doliv, 7 tèt alimèt, presipite wouj, poud chans, 7
gout lwil kasto, 7 gout lwil woz, yon kokoye, mèch.
• Préparation : w'ap louvri kokoye a pou l' tounen yon bòl, w'ap pike egwi yo nan
moso twal la, w'ap mete l' anndan kokoye a, w'ap vide lwil doliv ak yon ti dlo
kokoye ladan l'. W'ap mete tout lòt bagay yo ladan l' sof zo yo w'ap kwaze yo an
dènye nan lanp la, epi w'ap mete mèch la nan mitan zo yo.
• N.B : ou dwe achte yo nan men 7 machann diferan.
• Lanp travay se Legba ki gadyen lanp sa, w'ap achte yon pachemen, w'ap ekri
demand ou ladan l' pandan w'ap adrese w' ak Legba. W'ap fè demand ou ak Legba
chak jou sou lanp lan jiska 7 jou. Fòk ou toujou ajoute lwil doliv ladan l' pou l' pa
etenn. Epi fè yon beny ak rès la lè lanp la fini. Fòk ou priye sou lanp lan chak jou
tankou ou t'ap fè yon nevèn. Si w' vle tou ou ka itilize kouzen zaka.

Petite prière contre l'arme à feu :


• Astre qui conduit l'arme, aujourd’hui que je te charme, j'exige, te dis-je, que tu
m'obéisses au nom du Père et du Fils et Saint – Esprit, faites un signe de croix.

Contre un coup d'épée ou de machette :


• Dites : Buoni Jacum je n'ai que faire de toi.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
PAPUS nous dit : CONTRE L'ARME A FEU :
• Avalez ceci ecrit sur un billet : Armisi farisi restingo. Dites ces paroles dans le
danger.

Pou w' rale chans nan yon kay :


• Accessoires : diven wouj, zonyon, pipi moun k'ap viv nan kay la.
• Préparation : W’ap melanje tout ansanm epi netwaye kay la avèk yo (pase mòp
oubyen wouze).

Kijan w' ka ante yon kay :


• Accessoires : ke kabrit nwa, fèy gate sa, dlo repouse.
• Préparation : w'ap pran ke kabrit nwa a, w'ap fwote fèy gate sa ak dlo repouse a
w'ap mete tout nan yon bokal, w'ap antere l' devan pòt antre kay la…
• Résultat : kay sa ap ante, sof moun ki fè senp lan k'ap ka rantre ladan l'.

Kijan w' ka monte yon baton :


• W’ap pran nenpòt baton ou ale labatwa avè l', w’ap fè bat yon bèf ki mouri
pandan y'ap ba l' van. Baton an ap tou monte.
• Nenpòt moun ou frape ak baton sa l'ap anfle epi l’ap mouri.

Si w' gen yon biznis ki pa vle mache :


• Accessoires : 7 zonyon vyolèt, 1 diven, 7 bon poud, fèy kapab, fèy zo devan, fèy 3
pawòl.
• Préparation : W’ap pran yo ou konpoze yon beny epi ou wouze devan biznis lan
avè l'.

Pou biznis ou :
• Accessoires : 3 imaj (1 vyèj mirak, 1 sent àn, 1 sent delivrans), 7 bon dlo, 7 bon
poud, 1 pafen rèv dò, 1 kolibri, 1 ponpeya, 1 pafen damou, 1 florida, 3 priz tè nan
mache, 3 priz tè kafou, 3 priz devan legliz, yon ti pwav manje epi 2 bouji (jòn,
nwa).

Prière contre embuscade et complots contre les assassins ou ennemis :


• Je marchais seul mais j'ai rencontré sur ma route trois hommes qui n’étaient pas
encore trop vieux. Le premier était Dieu le père, l'autre était Dieu le Fils, et le

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
troisième Dieu le Saint-Esprit. Ils protègent mon corps et mon âme, mon sang et
ma chair de telle sorte que je ne tomberai dans aucun fossé, aucun puit, aucun
élément, Feu Eau Air ou Terre ne me fera du mal, aucun chien ne peut me mordre,
aucune pierre ni balle ne peut me toucher, aucune épée, couteau, poignard ne
peuvent jamais me blesser, aucun voleur ne prendra rien sur moi. Alors que celui
qui se sentira plus grand que ces trois Hommes m'attaque ou m'assaille, s'il ne
peut, ou bien qu'il me laisse en paix.

Si w' ta bezwen ante yon kay :


• Accessoires : 1 ze
• Préparation : ou prale devan bawon, w'ap antere ze a, w'ap kite l' fè 3/9 jou
devan bawon, w'ap make 3 non espri brigan sou ze a, ou ka ekri *Goliath*
*Moïse* *Josué* epi w'ap pale pawòl ou, w'ap fè demand ou, w'ap di ou bezwen
pou 3 gwo espri sa yo al kanpe, pou yo tounen 3 chen anraje pou yo ante kay la,
pou lakou sa se maskreti ki pou leve ladan l'. W'ap pran ze a ou pra l' voye l' nan
lakou a pou l' kraze.

Oubyen :
• Accessoires : w'ap achte 3 mak aransò (nan 3 mache diferan),
• Préparation : w'ap ekri Moïse sou yo avèk yon krè, w'ap pale pawòl ou , w'ap di sa
w' bezwen fè a, lè w' fin ekri non Moïse la sou yo w’ap vide yon ti kleren sou yo epi
w’ap lage yo nan lakou a, si w' kapab ou ka lage l' anndan kay la menm.
• Résultat : kay sa ap plen koulèv ladan l',
• N.B : aransò a dwe gen ze, se ze a ki pral kale koulèv yo.

Si w' ta vle de ante kay la lè w’ap vini ladan l' ou menm :


• Nan premye mache ou te achte premye aransò a ou pra l' ladan l' an dènye,
dezyèm mache a ou pral ladan l' an dènye, epi w'ap ekri Moïse la nan sans kontrè
epi w'ap relage l' anndan kay la.
• Oubyen
Ou pral nan mache salomon, w'ap achte yon ti goyin mete nan mitan kay la ou ka
mete l' nan fetay kay la pandye tèt anba

Si w' gen yon moun ki gen zonbi sou li ou anvi trete l' pou l' pa janm
genyen l' ankò :
• Accessoires : 1 pake tabak anpoud, ½ kola kleren.
• Préparation : mete tabak la nan yon gode, vide kleren an ladan l' epi bwase l', ba l'
bwè 3 gòje ladan l'.
Si zonbi a rèd fè yo kenbe l' pou ou.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Protection contre les mauvais esprits :
• Gravez ces mots dans une bague et faites la bénir par un prêtre. Faites la gravure 1
mercredi à midi si possible.
Saint-Michel + Saint Benoit + Saint Pierre + Saint Antoine.
• Portez cette bague à l'index de la main gauche l'autre mercredi à midi.

Pour avoir en rêve la solution d’un problème :


• Dire avant de vous coucher : GAAGLOÉ + AAGLOÉ + AAGLOÉ+
Je t’appelle afin que tu me donnes toutes sortes de connaissances afin que je
trouve une solution en rêve à mes problèmes, faites moi accomplir toute chose.

Pour être le maître dans une maison :


• Prenez de l'huile paraffine, 7 pistaches rassies. Réduisez-les en poudre, du sel de
rite, essence.

Pour demander de l'argent à quelqu’un :


• Regardez la personne dans les yeux en disant 3 fois :
X GRETA VIRGINA fait que X me donne (X somme).

Pour influencer le juge :


• Achetez une livre viande, mettez le nom du juge sur un papier dans la viande et
faites la roussir en disant : « comme je roussi cette viande dans la chaudière, c’est
ainsi que je me mu et boulverse votre esprit puis manger la viande avant de se
rendre au tribunal.

Si w' ta bezwen fè yon aransò siveye yon kay :


• Accessoires : 3 moso twal (blan wouj nwa), 3 koulè fil akoud (blan, wouj, nwa), 1
aransò.
• Préparation : W’ap vlope aransò a ak 3 moso twal yo epi w'ap mare l' ak 3 koulè fil
yo. Apre w’ap pale avèk aransò a, w'ap di pou ki rezon ou mete l' la.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Resèt men lave :
• Accessoires : dlo lanmè, 7 sitwon, 1 balèn , 1 bouji nwa, pèsi + ten, 1 savon lave, 1
florida, 1 vi dajan.
• Préparation : limen balèn nan avan epi kòmanse lapriyè, rele lwa bò manman w',
lwa bò papa w' pou vin ede w' akonpànye travay la. Pa bliye fè 4 fasad. Aprè ou
kase fèy yo, ou fè melanj lan nan yon kwi. Lè w' fini ou lave men w', ou voye yon
moun al fè ranvwa a nan yon kafou. Mete 7 goud nan kwi a lè w'ap fè ranvwa a,
sonje pale pawòl ou, fè demand ou.

Puissante protection contre les forces du mal :


• Accessoires : 1 œuf (de poule naturelle) , votre urine du matin.
• Préparation : Recueillez votre première urine tôt le matin dans un bol (prenez
assez d'eau la veille afin d'avoir assez d’urine le matin), mettez l'urine au feu puis
ajoutez l'œuf dans l'urine sur le feu et laisser cuire.
Une fois cuit, enlever la coquille de l’œuf et la jeter. Mettre tout l’œuf dans la
bouche et manger en murmurant votre prière de protection, puis dites cette
prière : « Le sorcier ne voit pas dans l’œuf, le sorcier ne mange pas dans l’œuf, je
suis l’œuf. »
• Faites ceci une fois tous les six mois.

Si w' ta bezwen fè lè yon moun al rele w' pou l' wè se yon pye kokoye
k'ap navige :
• Accessoires : 1 kokoye mi (sou pye),
• Préparation : W’ap peye yon moun moute yon pye kokoye ak tout makout li yon
fason pou kokoye sa pa touche tè, w’ap mete kokoye sa anlè sou yon chouk bwa
oubyen sou yon tab pou w' kale l', w'ap pran anndan kokoye a, ou prale nan yon
rivyè w'ap chèche kote ki gen yon bèl wòch (se yon bagay pou w' fè a lanjelis),
w'ap retire rad sou ou ou kanpe toutouni sou wòch la oubyen w' chita (kanpe a
t'ap pi bon), ou kanpe *face à l’orient* oubyen *l’occident* ou *midi*, w’ap kase
kokoye a pou w' kapab pran jèm nan men fòk li pa brize, w'ap kenbe jèm lan nan
men w' epi w'ap di tout sa w' bezwen, w'ap di w' bezwen pou lè moun al rele w'
pou yo pike w'/ponyade w' nan tab tounant pou yo paka jwenn ou, depi y'al fè
seremoni sa dèyè ou pa pouvwa mèt Agwe, mèt dlo, tout espri onden yo se yon
pye kokoye pou w' tounen epi pou w' nan mitan yon gwo lanmè/loseyan. Fòk
balèn ou limen, li dwe yon balèn wouj oubyen mawon. W’ap pran jèm kokoye a ou
manje, lè w' fin manje l' w’ap soti nan dlo a (se sèlman pye w' ki dwe mouye, ou pa
dwe benyen) epi w' ale. Ou dwe abiye w' avèk lòt rad, rad kite sou ou avan yo
w'ap lage yo nan dlo a pou yo ale nan lanmè.
• Résultat : kèlke swa kote y'al rele w' se tan pèdi paske nan m' ou déjà nan yon pye
kokoye epi ki nan mitan lanmè.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Kou pou w' envizib :
• Accessoires : 1 kòn towo bèf (nan mache oubyen kote yo tiye bèf la), 1 florida,
ponpeya, rèv dò, 21 fèy kowosòl, 21 fèy 3 pawòl (sa yo rele 3 zòm fò a), fèy gi (bwa
sou bwa), fèy kòlèt adanm (sa yo rele fèy a kè a).
• Préparation : W’ap pran fèy sa yo ou prale nan yon dlo oubyen nan yon rivyè,
w’ap chèche yon gwo wòch ki nan rivyè a epi ou chita sou li toutouni epi kòn nan
kenbe nan men w', w'ap fè demand ou epi w'ap fwote tout fèy yo, w'ap mete yo
nan kòn nan apre w'ap vide pafen yo sou fèy yo ki anndan kòn nan, epi w’ap
benyen/friksyon tèt ou avèl epi vire sou fas nò (si rivyè pa desann nan fas nò piga
w' fè l' ladan l'), lè w' fin benyen/friksyon w'ap lage kòn lan. Nan danje n'ap
sèlman di *GRANBOLIA DE SALOME je veux que vous me couvrez de votre fumée*
(pandan men w' sou lestomak ou san w' pa retire l', se lè w' bezwen vizib pou w'
retire men an) lè sa ou di *GRANBOLIA DE SALOME mwen vle parèt vizib ou tout
moun wè m'*.

Lè w' pral adrese w' avèk yon moun ou ta vle pou l' paka reziste ak
pwisans ki sou ou :
• Accessoires : 1 pye bwa ki jeyan (mapou/figye/goudwon/jeyan nan nenpòt pye
bwa)
• Préparation : W’ap pran ekòs tout bwa ki jeyan sa yo (3/5/7/9), w'ap mete ekòs
sa yo seche apre w'ap pile yo, w'ap pase yo nan paswa ou pran poud yo epi w'ap
chèche yon pomad ou renmen pou w' ka bat poud la nan pomad sa.
Chak fwa w' pral kote yon moun ou vle parèt irezistib, pou moun lan pa kapab
refize w', w'ap pran pomad sa ou pase nan tèt ou epi ale kote moun lan, lè w'
parèt pou tèlman w'ap akonpànye avèk de jeyan, moun tèlman ap wè l' parèt piti
devan w', l'ap kouri reponn ou san plenyen.

Si w' ta renmen mache lannwit lè l'ap kwaze ak lougawou/chanpwèl


pou yo kouri kraze rak :
• Ou prale nan simityè w'ap adrese w' avèk EXOU (se li ki wa nan simityè a, men si
w' pa inisye nan kenn sèk ou pa dwe repete non sa), si w' pa yon inisye w'ap
adrese w' avèk bawon dirèkteman, w'ap pran tè nan simityè a, ou pral lakay ou
men ou pap rantre anndan lakay ou avèk tè a, w'ap sere l' yon kote nan bwa, epi
w’ap tcheke yon kòk mò, w'ap fèl vann ou yon ti moso dra kite kouvri yon mò.
W'ap pran twal sa w'ap fè yon ti sak/zorye avè l' epi w'ap plen l' avèk tè sa epi w'
koud li. Solèy kouche lè w’ap mache, depi w' wè ou pral kontre ak bann w'ap
kenbe l' nan men goch ou epi mache nan direksyon bann nan, ou pa gen anyen ou
pral di, depi se bann li ye vre yo gen pou yo kouri kraze rak pou yo ba w' wout la
pou w' pase.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Si w' gen yon moun k'ap nwi w' ki fè w' kriye :
• w'ap chache kote ki gen yon sen ki reprezante bosou oubyen manman Dantò, ou
achte yon mouchwa selon koulè espri a, w'ap pran mouchwa a ou pase l' nan figi
w', ou fè yon lèt, ou mete l' anba tèt ou, ou pran mouchwa a ou siye figi w' avè l'
epi w' al pote plent pou moun sa, al mete li nan pye sen an (espri a).
• Moun sa w'ap tande pale de li. Men fòk ou gen rezon.

Prière avant le sommeil :


• + O Saint Luc de mon lit, sois le prompt défenseur.
+ Que je ne sois Saint Marc, le jouet du démon.
+ Saint Jean chasse bien loin tout fantôme trompeur.
+Saint Mathieu, garde-moi mon sommeil profond.
+Jésus , fils de David, ayez pitié de moi.
Ainsi soit-il !
+ Au nom du Père, + et du Fils, + et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il !

Prière pour ramener une âme égarée :


• + Par le Dieu Tout-Puissant et par l'intercession de nos frères et sœurs qui vivent
dans la vie spirituelle, je les prie de retirer de l'égarement où il se trouve N…, qui a
tout renié en faveur des créatures.
Dieu trois fois Saint, trois fois lumineux, prends-le en pitié et rends-le aux joies de
la famille céleste. Ainsi soit-il !

*cette prière est utile aussi pour ramener à de bons sentiments toute personne qui aurait
abandonné sa famille.*

Qu'il est bon de réciter avant d’entreprendre une guérison


quelconque :
• + O toi, par qui tout à été fait et par qui tout à été transformé pour retourner à la
source première, principe émané du sein de l’Éternel, âme de l'Univers, Divine
Lumière, je t'invoque à mon aide. Oui, viens fluide créateur, pénétrer mes sens
amortis. Et vous, augustes messagers du très-haut, Ange de lumière, Esprits
Célestes, vous tous, Ministres des volontés de mon Dieu, venez à moi, j'implore
votre assistance. Hâtez-vous, venez m'éclairer et me guider, portez à Dieu ma
prière : il connait mes désirs. Je veux soulager mes frères et sœurs, les fortifier, les
maintenir ou les rendre justes devant lui…
Je vous implore par le Fils unique, égal au père, qui règne avec le Saint-Esprit, en
l'Unité d'un seul Dieu. Ainsi soit-il !

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Prière avant toute opération ou entreprise :
• + O Dieu tout-puissant, Dieu très fort, Dieu très doux, Dieu très haut et très
glorieux, Dieu souverain et juste, Dieu plein de toute grâce et de clémence, moi,
N…, pécheur indigne et rempli d'iniquités, je me jette à vos pieds, je me présente
devant votre majesté, j'implore votre miséricorde et votre bonté. Ne regardez
point la multitude infinie de mes péchés, puisque vous avez toujours compassion
pour ceux qui se repentent. Daignez exaucer mes prières ; bénissez, je vous prie,
cette opération (ou cette entreprise)…, par votre bonté, par votre miséricorde et
pa votre vertu toute-puissante. C’est la grâce que je vous demande, + au nom de
votre Fils + , qui règne avec vous + et le Saint-Esprit, dans tous les siècles des
siècles. Ainsi soit-il !
*dire ensuite 5 pater et 5 Ave.*

Kou pou si w' ta kite ak yon nèg ou wè li toujou vin kouche w' nan
dòmi :
• Accessoires : Achte 1 sak kòlèt, 1 koulin, 1 wonm
• Préparation : w’ap dòmi pou kont li, W'ap trase yon kwa avèk sann dife, W’ap
tann sak kòlèt la sou li, w'ap ranje dra kòrèkteman sou li pou l' dòmi, w'ap mete
koulin/manchèt la atè epi ou simen wonm sou li, ou pase dife. Lè manchèt la fin
flanbe w’ap mete l' anba zorye w' epi w'ap dòmi. W'ap li som 27, 37 fas nò epi
chak vèsè lè l' rive nan pwen l'ap site non moun sa k'ap pèsekite l' la.
Ou ka fè sa pandan 13 jou.

Pou w' kwape move espri/moun k'ap rantre kote w' :


• Accessoires : 1 zoranj si mi, 21 epeng ti tèt, 3 grenn lay vyolèt, kanpe lwen, poud
kwape sa, sann dife, yon moso twal blan.
• Préparation : W’ap koupe tèt zoranj lan, w’ap fouye lay yo ladan l', vide kanpe
lwen an, sann lan ak poud la epi bouche l'. W’ap mete 3 epeng an triyang, rès yo
nan tout kò zoranj lan. Kounyea mare l' nan twal blan sou regleman w',
Ou oblije mete l' nan yon sachè paske li pral fè dlo. Depi w' pa bon moun pa pase
anba l'.

Si yon moun ansent li pa vle vant li soti :


• L'ap pran yon degouden l'ap pèse yon twou ladan l' epi l'ap pran mezi vant li 7 fwa
ak yon fisèl l'ap bal 7 ne sou rezon l'.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Si w' ta jwenn yon moun ou yo touye :
• Ou kapab fè yon lanp avèk rad mò sa avèk yon joumou kayiman, 3 priz tè nan yon
kav abandone, 1 imaj sen ekspedye, 7 move
(…), 21 grenn piman bouk, pwav ginen, pwav towo, poud, lwil maskreti, lwil sal
nan motè machin lan epi epi w'ap pran rad mò a epi ou fè yon twoke avè l' pou w'
mete l' anba joumou kayiman.
• Oubyen :
Ou ka tranpe dwèt ou nan san an, ou fè yon kwa anba pla pye goch li avè l' avèk 3
mo granmoun.
Tout asasen ap jwenn.

Si w' ta gen yon moun k'ap nwi w' tout bon/rann lavi w' enposib :
• Accessoires : 1 gode blan (sou non l'), 1 ti mamit sèl san fè pri (sou non l'), 1 moso
twal nwa, 1 fèy papye blan.
• Préparation : W’ap ekri non moun lan 7 fwa nan papye a epi w'ap mete li anndan
gode a, w’ap kòmanse ranpli l' ak sèl pandan w'ap pale koze w', pale tout sa w'
bezwen men pa mande mal. Lè w' fini w'ap mare gode a ak twal la mete l' nan yon
kwen pandan 3 jou, apre al simen l' nan yon kafou epi di : « tout otan y'ap
pilonnen sèl sa se konnen se entèl y'ap pilonnen. »

Boutèy ak pomad pou moun ki pran nan poud epi poud la rabi :
• Accessoires : 1 diven, 1 ti poud roroli, 1 ti poud tabak, 1 ti boutèy florida.
• Préparation : W’ap melanje yo ansanm, w’ap monte yon boutèy sou dezyèm nan
etwal la.
W'ap bay moun lan bwèl 2 fwa/jou (nan maten san manje).

Pou deyò :
• Accessoires : 1 ti lwil de woz, 3 bouda sitwon, 1 ti lwil maskreti.
• Préparation : W’ap melanje yo ansanm w’ap sakre l', epi w’ap bay moun nan pou
l' pase l' kote poud la manje yo.
• Chak maten lè l' fin benyen, chak swa lè l' pral dòmi.
Lè l' fenk kòmanse l'ap parèt tou blanch, se poud la k’ap soti. L'ap fè l' manje anpil
tou. L'ap kontinye jiska ske poud la soti nèt.
• N.B : se nan lwil la w'ap prije sitwon an.

Pou keyi yon fèy an degre masonik :


• 1) « Elohim sabaoth. »
• 2) « klementissime bereshith. »
• 3) « barakemo shedibere. »

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
• 4) Je te cueille au nom de « Tetra », couvrez-moi au nom de « Ashamaiin »,
éloignez de nous Naemah « Yochavah Elohim . »

Premye lapli nan mwa me bon pou :


• Beny chans, dezanvoutman, ou ka bay yon ti bb ki fèk fèt kòm pouvaz (7 ti gout).
• Fòk ou pa kite dlo sa tonbe sou anyen, se anndan veso a dirèkteman li dwe tonbe.

Si w' gen yon moun ki anpeche w' sou katye a :


• Accessoires : 1 lanp tèt gridap, gaz blan, kaka chat mawon, presipite, 3 degout
repiyans, kraze rak, vòltije baryè, kanpe lwen.
• Préparation : W’ap monte yon lanp k'ap dire 7 jou, aprè 7 jou w’ap etenn li. W'ap
ekri non moun lan 7 fwa nan yon fèy papye blan ou mete anndan lanp la.

Kou pou w' mare 2 moun pou yo viv ansanm :


• Accessoires : 1 militon blan sou non 2 moun yo, 1 fèy papye blan, silta ble, silta
wouj, 1 foto chak moun yo, 1 krezi klou (sou pawòl ou),
• Préparation : W’ap fann militon an, w'ap chanje kè chak bò yo pandan w'ap di
ENTÈL MWEN CHANJE KÈ W' AK KÈ ENTÈL, w'ap ekri non chak moun sa yo 7 fwa
nan papye blan an, w’ap mete l' nan militon an, w’ap kole yo fas a fas, pou non yo
tonbe fas a fas, w'ap pran krezi klou a ou kole foto moun sa yo fas a fas avèk
demand ou (ou kole yo pou yo rete ansanm, pou yo viv ansanm), w'ap mete foto a
nan yon ti bokal epi w'ap vide siwo myèl, ou pral mete l' devan bawon, ou antere l'
oubyen ou ka fouye yon twou ou mete l' yon kote pye pap janbe l'. W'ap pran 2
foto menm moun sa yo ou mete nan yon boutèy siwo kann epi ou mete l' nan
frijidè. Tout otan frijidè ap glase l' se konsa pou 2 moun sa yo rete ansanm.

Si w' gen yon moun ki nan prizon yo mande kòb pou lage l' e w' pa gen
kòb sa :
• Accessoires : 1 foto jis la ak non l' konplè, 1 foto avoka a ak non l' konplè. 1 mamit
sèl sou non yo
• Préparation : W’ap mete sèl la nan yon bokit oubyen yon gwo veso, ou mete foto
yo anba l' ou mete sèl sou yo, sou demand ou, apre sa w'ap kwoke l' sou yon pye
bwa epi w’ap di : TOUT OTAN SÈL AP LOU, SE KONSA POU YO LOU SOU DOSYE SA.
• Oubyen : ou kapab fè yon lanp nan yon tèt bèf, w'ap bezwen ponpeya, rale
mennen vini, baume kòmande, sam di se sa, fòk se mwen, anvi wè m' (pou je anvi
wè moun sa), 3 pawòl (pou jis la kapab depale e avoka a pa konn sa l'ap di), w'ap
achte lwil vert, 7 imaj sen gason oubyen 7 non prezidan nan 7 peyi diferan kòm
avoka, w'ap entèpele yo pou yo vin plede pou dosye a.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pou w' fè pwòp poud ou :
• Accessoires : krapo lamè, krapo tè, krab arenye, kòf (nan lanmè), 1 koulèv vèt, 7
move poud, pwav toro, pwav ginen, pwav manje
• Préparation : W’ap mete yo seche pou w' prepare poud ou, lè w' fin prepare poud
sa ou ka ajoute lòt bagay w’ap gen bezwen toujou (sa depann de ou). Lè w' fini nèt
ou mèt eseye l' sou yon chyen, w'ap wè jan chyen an ap dekale. Si se pou yon
moun w'ap mete l', w'ap tann li sou non moun lan. Avan w' soti ou limen balèn ou
sou non moun lan.

Si w' gen yon moun k'ap nwi w' ou ta vle touye l' :
• Accessoires : 1 krab (tè) agoch (krab ki gen 2 ti dan piti),
• Préparation : W’ap monte yon lanp ladan l' ou lage l' sou lanmè oubyen ou fè l'
nan yon forè , ou ka fè l' nenpòt kote men fòk moun pa wè sa k’ap fèt la. W'ap
monte lanp sa ak tout medikaman. Si se foli ou bezwen moun sa pran, w'ap
bezwen poud foli, 7 move poud pou w' monte lanp sa ak lwil maskreti. Lè w' fini
apre 7 jou ou kapab kraze nan mitan lari kote machin pase souvan si w' bezwen l'
mouri pa mò machin, si w' bezwen l' mouri pa mò dlo ou ka al jete l' nan lanmè lè
w' fin kraze l', si w' bezwen l' pann tèt li nan bwa, lè w' fin fèl ou pral nan yon forè
lè w' fin kase lanp la w'ap koke l' sou yon pye bwa a midi.

Si w' gen moun ki ansanm men ki vle separe :


• Accessoires : 7 move poud, 3 kalite pwav, 1 tèt chou (sou non 2 moun sa yo), poud
kafe, presipite nwa, 2 moso twal nwa (san sèvi), 1 imaj sen ekspedye (ou ekri tout
sa w' bezwen ladan l' paske se 2 moun sa yo ou bezwen divize)
• Préparation : W'ap koupe chou a sou non 2 moun yo w'ap di ou pa separe chou
men ou separe 2 moun sa yo, w'ap mete 1 bò chou sou twal nwa a, ou fin fè tout
sa w'ap fè, ou mete poud kafe a epi w' di TOUT OTAN POUD KAFE NWA SE KONSA
POU LAVI A NWA POU 2 MOUN SA YO, POU YOUN PAKA RET AK LÒT, POU YO
DIVIZE. Fini w' fini ou ekri nan imaj sen ekspedye a, si w' jwenn foto yo w'ap mete
2 foto moun yo dozado w'ap ekri tout sa w' bezwen ladanl'. Lè w' fini w'ap kwoke
l' sou yon pye bwa lakay ou. Chou a ap vin santi, tout otan chou ap santi se konsa
pou youn wè lòt santi devan yo epi y’ap separe.

Hémorragie :
• Accessoires : 1 nœud de canne à sucre.
• Préparation : Mettez-le bouillr dans l'eau et du sel. Laisser le réduire et donner à
boire à la personne.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pour rêver un esprit :
• Buvez au couché un verre d’eau bien sucrée et frappez le verre 3 fois en citant le
nom de l’esprit et faites votre demande. Couchez-vous sans parler à personne.

Pour punir un persécuteur :


• Avec une bouteille noire remplie de lait. 3 citrons que l'on coupe en 21 morceaux.
A midi précis, allez dans une latrine avec du bois pin allumé. Récitez les psaumes
108-109. À la fin, jetez tête en bas la bouteille de lait et les bois pins en disant X
VOICI CE QUE JE VOUS AI RESERVÉ.

Si w' ta bezwen lwa kouzen vin pale avè w' :


• Pran yon mango won ak yon bouji fè demand ou nan aswè epi dòmi rete tann.
(Nou konn sa pou n' fè).
Pa bliye benyen men pa mete ppud ni pafen.

Pour avoir la paix au foyer :


• Copiez le psaumes 117 sur du parchemin et placez-le sous un tapis dans la maison
au seuil de la porte. Au coucher du soleil, lisez le psaumes 16 sur un peu d’huile de
rose et veuillez oindre les mains et le visage et dites : ÉCOUTEZ MA VOIX, Ô MON
DIEU.

Thé pour faire vomir un poison :


• Une tasse de jus de feuilles de pois congo dans une tasse de lait. On y ajoute un
gros grain de sel puis on fait boire le mélange à la personne.

Kont kokobe ki pa natirèl :


• Achte yon fig mi, pile l'. Mete yon ti mayi moulen kwit san sèl ladan l'. bwase l',
mete lwil akasya ladan l', vide florida, bal dife. Mete glè lalwa ladan l', pase l' sou
kò moun nan.

Si w' gen tèt fè mal :


• W'ap ekri sou yon fèy doliv « ATHENAS » aprè w'ap mete l' sou fwon w'.

Si w' ta vle fè yon lougawou vini geri yon timoun li te vle manje :

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
• Accessoires : 1 pye kochon (dèyè), fèy tabak, 5 piman bouk.
• Préparation : W'ap boule tout nan yon recho nèf. Lougawou a ap vin geri timoun
lan.

Pou w' pwoteje lajounen kou lannwit avan w' soti :


• Dites : BETEL + PERIEL + ADONAÏ

Pou w' anpeche yon moun tire w' :


• Dites : FASTINGO + NAËL + CITAEL + AMEN

Pou w' bloke yon fizi :


• Dites : BALLA + ABLAGO + BATA + BATA + BLEU

Kou pou lè yon moun menase ba w' kalòt :


• Pandan li leve men l' w'ap fè jès blokaj la, w'ap di : LOGOS + AZISTA + NON THEOS
+ FATA

Si w' gen vant fè mal san rete :


• Accessoires : 1 sentiwon (san machande),
• Préparation : lè w'ap achte sentiwon an w'ap di se maladi a ou vin vann, ou vin
achte remèd, lè w' rive lakay ou a midi w'ap mare ren w' avèk sentiwon an, w'ap
kite l' fè 3 jou. Fòk ou limen balèn ou epi prezante sentiwon an 4 fasad ou pale
pawòl ou, w'ap dòmi ak sentiwon an ou leve avè l' pandan 3 jou san benyen. Aprè
3 jou w'ap pran sentiwon sa ou al mete l' yon kote pou yon lòt moun ka pran l'.
Nenpòt ki pran sentiwon sa kote ou mete l' la ap tou pran vant fè mal la.

Pou tèt fè mal :


• Accessoires : 3 ti fèy bazilik,
• Préparation : w'ap pran 3 ti fèy bazilik la ou mete nan yon ti gode blan, ou
prezante l' 4 fasad, ou kraze ti fèy bazilik yo avèk men w' sou pawòl ou, ou mete
florida a, ou pran mouchwa wouj ou ou mete florida ladan l' avèk fèy bazilik yo,
rès ma fèy bazilik la ou pran l' ou mete l' nan mitan tèt ou, ou pa gade tele ni pale
nan telefòn pandan yon ti tan epi tèt fè mal la ap pase.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Si w' bezwen bòne yon propryete kont vòlè, malfektè, lougawou :
• Accessoires : 1 kalbas matinik (li long, li pa won), 1 bougon mayi diven, 1 galon dlo
lanmè, 2 bout bwa medsiyen,
• Préparation : W’ap fè sòt gratwa pou w' grate kalbas la men w'ap grate l' a
mwatye, w'ap pran mayi diven an w'ap degrennen grenn mayi yo ou pran bwa a.
W’ap koupe yon ti twou nan tèt li, w'ap kreve l' avèk yon gon oubyen yon kouto
epi ou fouye gratwa a ou retire mwatye nan kk kalbas la, w'ap plen l' avèk dlo
lanmè , si w' te kapab rekipere 21 gode dlo lanmè nan 21 làm lanmè, ou pase yon
gode pandan làm nan ap vini jouk rive 21 oubyen ou plen l' dirèkteman. Ou plen
kalbas sa avèk dlo lanmè a sou pawòl ou, ou bouche l' avèk bouchon bwa mayi
diven an, ou fè wonn bitasyon an pandan 7 fwa, ou chwazi 7 non mò ke w' konnen
ki puisan anpil, kite brital oubyen 7 non lwa nan fanmi w' ou konnen ki gen lwa
nan lwa yo. Ou nonmen non 7 epi w' depoze kalbas la nan twou a, ou kwaze 2 bwa
medsiyen yo an fòm X devan kalbas la ( vètikal) ou bare kalbas la, lè w' fini ou
kouvri l'.
• Lè w'ap fè travay sa fòk ou sonje nonmen non tout moun k'ap gen dwa penetre
anndan propryete sa, biznis eksetera…

Lè w' gen yon moun ki malad w'ap trete ki gentan pase nan plizyè
moun déjà, maladi a rabi :
• Accessoires : 1 mabouya, 21 fèy kowosòl
• Préparation : lè w' fin konpoze beny pou malad la, w'ap pran mabouya a ou rale
yon sereng san ladan l' w'ap enjekte l' nan kò malad la, si w' pa konn bay piki w'ap
peye yon mis ba li l' pou ou. Se kenbe ou dwe kenbe mabouya a, lè w' fin rale san
an ladan l' w'ap lage mabouya a. W'ap bouyi yon te avèk 21 fèy kowosòl yo, kanèl,
naftalin, 3 moso nich koud bwa epi yon ti poud kadav gate, yon ti poud bwa sèd,
ou bouyi yon te bay moun sa kòm medikaman ki pou eradike bagay malefik ki
anndan moun sa.

Si w' gen yon moun ki malad ou bezwen konn si l'ap viv pou w' mete
men :
• Accessoires : 1 gwo moso la kochon,
• Préparation : W’ap pran la kochon an ou pase l' anba zèsèl goch maladi a, nan fant
dwèt li, nan tou 2 pla men l', nan tout fant zòtèy pye l' yo, lè w' fini, w’ap fann
moso vyann nan w'ap fè l' krache anndan l' 3/5/7 fwa, epi apre sa ou voye vyann
sa devan yon chyen, si chyen an manje vyann nan w'ap reyisi, si l' santi l' li pa
manje l' ou pa bezwen konplike.

Pou moun k'ap anfèmen kay ou bezwen konn si l' ante :

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
• W'ap rache yon pye vèvenn vyolèt, w'ap mare l' nan yon bout fisèl, w'ap kwoke l'
anndan kay la. Depi kay la ante, yon jounen pap pase w'ap wè vèvenn nan seche.
Ou mèt peze fèy yo y'ap tounen poud nan men w', men depi w' wè ou kwoke
vèvenn lan, ou rache l' sou kondisyon w' nan tè , ou kwoke l' ou wè l' rete vèt, li
pase yon jounen rive demen, konnen kay la pa ante.

Kòman pou w' fè pou w' dezanvoute/dezante yon kay :


• Yon samdi swa, w'ap pran 7 tèt aransò, po nwa, kadav gate, poud sèd, kanf, souf,
sabo cheval oubyen bèf, 2 sabo towo bèf nwa bò goch, 2 sabo towo bèf nwa bò
dwat oubyen 2 kòn towo bèf nwa (1 kòn nan chak bèf) goch nan yonn dwat nan
yon lòt. W'ap fè yon pafim andan kay la men se yon samdi swa. 7/913/21 tèt
aransò.

Si w'ap mache lannwit twò ta bare w' :


• Ou ta pase yon kote lannwit ou wè yon cheval kouche l'ap dòmi, patikilyèman
cheval gri nan yon raje, se mare yo te mare l' ou mèt tou chache yon ou rantre
paske cheval gri manje tout nwit li pa dòmi, lè w' resi dòmi konnen l' ta anpil.
• Ou menm ki deyò ou bezwen rantre lakay ou, si w' jwenn monben bata sou
chemen w' , w'ap kase yon branch monben bata ou kenbe nan men w' o non de
konsiy l'ap mennen w' lakay ou e w' pa gen dwa wè anyen oubyen ou ka
pwononse mo sa *LANJELIS DU SOIR, TOUT FAS TOUNEN DO, TOUT DO TOUNEN
FAS*

Si w' ta gen yon timoun lougawou ap plede pèsekite :


• W’ap pran yon ze pentad, w'ap kase li, w'ap mete l' nan yon asyèt blan oubyen
yon chodyè/kwi, w'ap mete florida ladan l', epi w'ap dezabiye timoun sa ou mete l'
toutouni pou w' benyen l' lè w' fin bwase ze ak florida a.
• Timoun sa pa gen dwa gen anyen men timoun sa pa yon timoun k'ap dou, l'ap
towo nan men nou. Fè yon ti kwa nan manb ou ou menm ki manman l' papa l'.

Si w' ta bezwen bay yon lougawou vant fè mal :


• Accessoires : twalèt towo bèf nwa, 3 ponyen jijiri/wowoli,
• Préparation : W’ap melanje twalèt bèf la avèk jijiri a, w'ap pran fèy bannann
poban/sen vensan, w'ap fè twalèt bèf sa fè yon boul nan fèy bannann poban an
epi w'ap limen yon dife bwa, w'ap mete fèy bannann sa ki gen twalèt bèf la anba
sann dife a pou l' boukannen, lè l' fin boukannen w'ap depoze l' anlè do kay kote
lougawou a konn pase, oubyen si w' konnen lè l' konn dedouble ou ka rankontre
avèk li an pèsonn, w’ap tire boul twalèt bèf sa dèyè l', menm si l' pa pran l', depi se
nan direksyon l' ou tire l' li travèse tèt li dyare ki pou touye l', pap gen okenn doktè
ni ougan k'ap ka trete l'.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pou w' bay moun yon dyare :
• Accessoires : towo sou mòn, vòltije baryè, poud dyare, yon kalbas vèt, 1 ti po lwil,
1 imaj sen ekspedye, presipite blan, wowoli, tout manje bouch manje,
• Préparation : W’ap koupe tèt kalbas sa, w'ap retire nan kk kalbas la pou w' ka fè
lanp, w'ap mete tout ti manje bouch manje yo anndan kk kalbas la, w'ap rache yo
ti kal pa ti kal, w'ap vide poud yo anndan l' epi w'ap vide lwil doliv la anbdan l'
w'ap di SE PA KK KALBAS LA M'AP VIRE, SE KK ANNDAN VANT ENTÈL M'AP VIRE
KÒM MOUN PA KONN BWÈ ANPIL LWIL, LÈ W ‘ BWÈ ANPIL LWIL SE DYARE LI BA
OU EBYEN ENTÈL SE VANT OU M'AP VIRE AK TOUT SA K' LADAN L', SE POU TOUT
LWIL SA YO AL PASE W'. Lè w' fin vire kk kalbas la sou rezon w' apre sa ou mete
koton an epi ou entèpele sen ekspedye ou pale avèk imaj la, ou ekri non moun lan
nan imaj la epi ou pase alimèt ou. Moun sa paka pa gen dyare.

Si yon moun gen yon moun k'ap nwi l' :


• Accessoires : 1 kalbas vèt, 7 fèy twonpèt(ki tonbe fas anba), twalèt yon mal chyen,
1 fèy papye blan
• Préparation : W’ap pwòpte anndan kalbas la kòrèkteman, w'ap koupe tèt li avèk
yon si a meto pou ou kab depoze tèt kalbas la sou kò a lè w' fini pou w' tepe l'.
W'ap ekri non advèsè a nan yon fèy blanch devan Kou dèyè jiska ske pa gen espas
ankò . w'ap mete twalèt mal chyen an nan fèy papye blan ki gen non moun lan,
w'ap foure l' andedan yon premye fèy twonpèt, w'ap foure premye fèy twonpèt sa
ki gen papye blan an nan dezyèm man ainsi de suite. Fòk fèy twonpèt la pa twò
sèch. Lè w' fini w'ap mete poud gaye sèvèl w'ap simen sou li epi w'ap depoze l' nan
fon kalbas la, w'ap depoze ti tèt kalbas la epi w'ap tepe l'. W'ap mete kòb nan
pòch ou w'ap tcheke yon moun ki gen yon kannòt w'ap fèl ale nan kanal lanmè a
avèk ou epi w'ap depoze l' nan nou tout espri dlo. Otan de fwa lanmè sa ap travay,
se otan fwa moun sa li menm ap pèdi nan lanati.

Si w' ta gen yon moun ki fè w' yon bagay :


• W'ap chache yon mal chyen, w'ap pran yon fèy papye tenbre w'ap ekri non moun
ou vle gaye a 13/21 fwa. Lè w' fini w'ap chèche yon bon valè fisè l', w'ap anlase
papye sa sou fòm yon chèn. Avan ou fè chyen an sa w'ap ba l' manje pou vant li
plen paske chyen sa pap janm bezwen manje ankò pandan tout vi li, paske nan
penitans l'ap ye a manje pap entèrese l', de kouri l'ap kouri nan lanati, lè w' fin bal
manje w'ap mete chèn sa ki se papye ki gen non advèsè a nan kou chyen an, men
byen mete l' pou lè chyen an ap kouri pou l' pa soti. Lè w' fini w'ap pran yon pafen
onbre w'ap flite anba ke chyen an. Lè w' lage chyen sa l'ap tou fou, moun sa ap fou
tou. A chak fwa chen an santi anba ke l' li wè l' santi bon se kouri l'ap kouri a pèd
vi,

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pou yo pa anvoute bèf/cheval ou kèlkonk :
• Accessoires : 2 bouji, fèy ave, fèy kapab, nich poud bwa, fèy twonpèt, ti gaz blan,
dlo lèse m' atò.
• Préparation : W’ap konpoze yon beny ou benyen bèf/cheval la avèl.

Si w' bezwen kloure yon moun pou l' pa anyen :


• Accessoires : 2 panti pòt (yo konn mete nan kay), 1 ti poupe twal, 7 bwas fil, 7
grenn klou benit/klou beton.
• Préparation : W'ap parèt nan yon pye bwa dòm w'ap koze epi w'ap kloure ti poupe
twal la avèk 2 grenn klou, w'ap kwaze panti a ou mare l' aprè ou kloure l' sou
poupe a.

Si w' ta nan yon travay yo revoke w' mal :


• Accessoires : 1 joumou kayiman/ 1 chodyè zen, poud rele m' koze, lwil cho, 1 imaj
marasa
• Préparation : W’ap sakre imaj la, w'ap fè demand ou, w'ap ekri non bòs ki revoke
w' la. Ou pral devan travay la w'ap pran 7 priz tè pou w' mete nan lanp sa. W'ap
mete 3/7 lwil cho, w'ap mete poud rele m' koze a, epi lè w' fini w'ap monte lanp
sa. W'ap mete ti gaz blan ladan l' (7 gout sou non moun lan).

Pou travay :
• Accessoires : 1 boutèy nwa, 1 pachemen vyèj, 1 boutèy siwo kann, banm
kòmande, sa m' di se sa, respekte kapitèn, presipite blan, anvi wè m', kontan wè
m', fòk se mwen oubyen rapadou.
• Préparation : Lè w' fenk rantre nan travay la w'ap pran non tout moun ki chèf ou,
w'ap ekri non yo sou pachemen vyèj la, mete non yo nan boutèy la, pale pawòl ou,
vide chak grenn poud apa, fè rapadou a tounen poud epi vide l', pale pawòl ou.
Vide yon ti kleren (ou konn sa pou w' di), vide dlo ak yon ti sèl (ou konn sa pou w'
di), epi plen bouda yo ak siwo pou tout ka dou devan w' epi mare boutèy la ak
fisèl, yon moso twal, souke l' mete l' tèt anba nan yon twou ou menm sèl konnen.

Si yon moun ap konstwi yon kay ou ta vle li pa fèt :


• W'ap ale nan yon kay abandone ou pran 3 priz tè sou non moun k'ap kay la epi
lage l' nan fondasyon kay moun nan ap konstwi a.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Si w' ta gen yon moun ki fè w' yon bagay ou pa konn kijan pou w' jije
moun lan :
• W'ap chache konn adrès moun nan, ou ale devan bawon ou di onè, ou di bawon se
entèl ki voye m' kote w',li voye m' envite w' nan yon dans/festen l'ap fè lakay li, li
di m' pou w' mache avèk tout wonsi, tout zanmi ke w' genyen, tout eskòt ki mache
avè w' pou w' mache avèk tout, l'ap tiye tout kalite bèt, ap gen tout kalite bwason,
tout valè moun ou vle mennen ou mèt vini avèk tout, l'ap tann ou tèl kote tèl kote,
epi di se pa mwen menm se voye yo voye m', se entèl ki voye m' vin ba w' nouvèl
la, pa bliye bagay la se tèl jou tèl jou (bay dat festen an). Epi kounyea lè w'ap soti
ou soti pa do, ou di : « bon kòm yo di konsa lè w' bay yon nouvèl se voye yo voye
w', kòm komisyon pa chay, yo banm komisyon an yo di m' pou w' vini avèk tout
moun ou, grann brijit, kèlke swa moun ki lakay ou, tout eskòt ki mache avè w' l'ap
tann ou tèl kote tèl kote a tèl lè. »
• Résultat : Lè jou a rive bawon ap pran tout eskòt li l'al nan festen kay entèl, lè l'
rive li pa jwenn festen li pa jwenn anyen, moun sa ou te di ki voye nouvèl la se li
l'ap pran, li pral avè l'. Pa gen pa mouri pou moun sa.

Si w' renmen yon moun men ou pa tèlman konprann li ou vle l' fou
dèyè w' :
• Accessoires : 1 bonbon siwo (sou non l'), yon moso papye blan, siwo kann.
• Préparation : W’ap koupe bonbon an an 2, ekri non moun nan nan papye a, mete l'
anndan bonbon an, mete siwo kann lan, fèmen l' sou devosyon w', mete l' nan yon
nich foumi fou sou pawòl ou.
• Résultat : menm jan foumi yo pral fou se konsa pou moun sa fou dèyè w'.

Kou pou travay :


• W'ap fè 2 jou ou pa fè twalèt ou, w'ap lave figi w', ou souke dlo nan bouch ou, ou
vide l' nan yon kivèt, ou fè sa 3 fwa. Ou rekipere dlo sa ou fè twalèt de ba w' avèk
li. Ou lave anba pye goch ou, tete w', ou pran bon poud (sa m' di se sa, se mwen ki
pou kòmande, respekte kapitèn) ou pran poud sa yo ou mete nan dlo a, ou
reprezante l' 4 fasad, ou ka mete dlo sa nan yon boutèy ou lave biwo w', ou wouze
devan pòt biwo w', ou wouze kote w' bezwen posesyon an.

Si yon moun ap nwi w' ou bezwen fini ak moun sa :


• Accessoires : 1 poul wouj ou nwa, 3 klou simityè
• Préparation : lè w' al achte poul la w’ap di poul se pa ou menm mwen vin achte
men se pito entèl pou m' ka jwenn jistis mwen avè l'. W'ap pran klou sa ou make
non moun lan nan yon pye bwa dòm, ou pran papye ou make non moun lan 7 fwa

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
sou li (3 anwo, 4 anba), ou tounen fèy la, achak fwa ou fè yon kwa. Aprè sa ou
louvri bèk poul la, ou pliye ti bout papye a epi di : « entèl se ou menm m'ap fouye
anndan poul sa pou m' ka jwenn jistis mwen. Ou pran poul la ou tann li midi, ou
pran yon ti kleren ou mete nan bouch ou epi soufle l' nan figi poul sa pandan 3
fwa, aprè sa ou pran klou simityè yo ou kloure poul sa nan pye bwa dòm lan, ou
bal yon premye klou nan mitan tèt, ou kloure chak zèl yo, aprè sa ou pran yon twal
wouj ou mare poul sa, ou fikse l' nan bwa dòm lan.

Faire en sorte que quelqu’un vous laisse seul :


• Celui-ci est pratique lorsque vous avez quelqu’un dans votre vie que vous ne
pouvez pas éviter (un collègue ou un camarade de classe) mais vous en avez marre
d’être harcelé par eux. Ils seront toujours là, mais il ne vous dérangeront plus.
• Écrivez le nom de la personne sur un morceau de papier. Brûlez le papier sur les
bords en utilisant une bougie noire (le noir est associé à la magie bannissante), et
dites-leur que vous brûlez tous les sentiments (animosité, convoitise, jalousie, tout
ce qu'ils peuvent avoir contre vous). Gravez autant de papier que vous pouvez,
jusqu’à ce qu'il ne reste plus que leur nom.
Prenez le dernier morceau de papier à l'endoit où vous le voyez normalement (au
travail, à l’école ou ailleurs) et creusez un trou et ensevelisez-le. Vous pouvez
également déchirer le papier en minuscules morceaux et le souffler ou le disperser
au vent.

Si w'ap soti nan maten ou vle pwoteje :


• W'al di : Kamarezi + Anarezi + Vestiga, protège moi contre tous les malheurs.

Si w' bezwen touye yon moun :


• Accessoires : 1 la kochon, 7 egwi, 1 fyèl bèf, 7 move poud.
• Préparation : W’ap pran yo ou fè yon lanp ak yo, ou mete tout kalite move poud
yo, ou pran egwi ou pete fyèl bèf la. La kochon an li menm se li ki pral fè aksyon
an, w'ap pran l' ou vlope l' ak 7 fèy bouziyèt epi kite lanp sa limen nan yon pye
bouda bannann poban.

Contre accident :
• Dites : St Mici Farici Singo Diabaulaï

Si w' gen yon moun ki gen zonbi sou li :


• Accessoires : kakòn, 1 asyèt, 1 ti chèz, 1 grenn kanpe lwen, 1 dra blan,

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
• Préparation : W'ap bal bwè yon ti kakòn, w'ap mete l' chita sou ti chèz la epi ou
kouvri l' ak dra blan an, w'ap mete asyèt la anba, nan asyèt la w'ap mete kanpe
lwen ak rasin vèvenn, w'ap mete yon ti dife nan asyèt la. W'ap fè sa pandan 3 jou
epi al kraze chèz sa nan yon kafou ak tout dra a.

Contre mauvais esprits :


• Placez en dessous de votre oreiller les articles suivants :
Une paire de ciseaux ouverts
Une cuillère
Une fourchette
Et dites : Agla+ On + Oston + Jehovah + Agios + El Shadaï + Ishyros + Adonaï +
Tetragrammaton

Pour passer inaperçu au milieu des ennemis :


• Tenir une allumette par devant les yeux et dire : « Yerbo, San Dido lia Herbonos. »

Pou w' prepare yon chita tann nan lakou w' pou vòlè :
• Accessoires : 1 ti chèz pay (san machande), 1 ti kòd pit, 1 mouchwa nwa.
• Préparation : pran 4 ti wòch epi di mo app a sou yo epi mare yo nan chak pwent
mouchwa a epi mare l' nan chèz la, apre bay kòd la ne ak mo app a epi fè yon
twòkèt avè l' mete anba chèz la nan yon kote nan lakou a epi di mo app a nan
mitan chèz la epi batri epi demand ou.
• Résultat : nenpòt moun ki rantre lakay ou ki manyen yon bagay, w'ap vin jwenn li
chita sou chèz la ap tann ou.

Si un loup-garou/mauvaise personne vient manger un de vos enfants


et que l’enfant pousse des cris pendant la nuit :
• Prenez le vêtement qui est sur l'enfant au moment qu'il a poussé des cris, allumez
le feu dans un réchaud, mettez le linge qui est sur l’enfant dans le feu et sous le
réchaud, mettez une cuvette d'eau et quand le linge aura consumé, jetez de l'eau
dans le feu pour que les cendres tombent dans la cuvette et baignez l'enfant avec
cette eau. Le/la sorcier (e) mourra sous peu et l'enfant guéri.

Pou moun ki fè sik :


• W'ap pran yon fèy kayimit w'ap bouyi l' pa kontwòl, premye jou a l'ap bouyi 1 fèy,
dezyèm jou a 2 fèy, twazyèm jou a 3 fèy, jiska 7 jou 7 fèy. W'ap bwè l' ak yon ti sèl ,
fòk ou poko manje.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Si w' santi prezans yon movè espri :
• Kote w' santi movè espri a, jis pran yon kouto plante l' nan mitan kay la epi di :
« Fer en terre Fui en terre. »

Si madan m' ou bouzen, ou renmen l' ou bezwen fè l' kite :


• W’ap jis achte 2 patat mete boukannen ansanm, gen youn w'ap boukannen nèt,
gen youn w'ap boukannen yon bò. Sak yon bò boukannen an w'al ba l' manje l' epi
l'ap voye lòt la bay kochon oubyen chyen sou non li pou l' kite vye mès sa.

Si w' bezwen fè yon moun pann tèt li :


• W'ap achte yon kòd ki trese agoch sou non moun sa, epi veye kote moun sa ap
pase epi tann kòd la nan wout la, epi lè moun nan fin travèse l' w'ap mete kòd la
nan yon pye bwa ki nan yon simityè. W'ap pran 3 bouji nwa ak yon fèy papye ou
ekri demand ou epi yon ti kleren, w'ap pran 3 wòch devan 3 kav diferan epi ou
frape 3 wòch sa yo sou papye a epi ou boule papye a pou lafimen an ka monte nan
kòd la ou mete tèt anba.

Si yo vann yon moun kou l' gentan kase nan men w' :
• Pa kite pèsonn kriye, depi w' gen kòb, mete l' anndan kay ou byen ranje mare
machwè l' epi al achte yon towo bèf. Nan aswè prezante l' bay bawon, touye l' 2
pye devan tankou ou t'ap touye l' devan kwa bawon an, epi fann vant li, retire tout
sak anndan l', epi pran moun sa mete l' anndan bèf la, fèmen l', mare vant bèf la
avèk 7 mouchwa nwa mare ansanm, epi antere bèf la anndan yon gwo twou
anndan lakou w', kou l' fè minui tapan, ouvè twou a, detere l' sou grad maïtre
mason oubyen ak 3 pawòl si w' se ougan.
Kote l' leve a ou sipoze tande rèl kay makorèl ki te touye l' la. Fè seremoni sa ak
moun ki grenn nan bouda l', apre bay lwa manje nan yon gwo dans. Si w' pa gen
kòb ou pap kab fè travay sa zanmi m'. Men si w' pa pè depanse ou pap regrèt
paske achte lavi yon moun ki gentan rive lwen pa fasil.

Si w' afème 1 moun kay li pa vle peye w' epi li pa vle kite kay la :
• W'ap al nan yon simityè ak yon mamit mayi, ale devan bawon pote plent pou li,
apre al devan kèk tonb simen mayi atè, tank w'ap simen mayi epi fè kit kit kit, jis
ou kite pòt simityè a ou monte machin, ale ak rès mayi a devan kay moun lan,
antre nan lakou a fè kit kit kit menm jan pandan w'ap simen yo devan pòt la, aprè
ale. Li gen pou l' tande poul ap chante anndan kay sa tout jounen kou aswè.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Pou fi/gason pa pran bann ou :
• Accessoires : sitwon, zepon kòk batay, rasin zo devan, 1 ti boutèy kleren.
• Préparation : W’ap mete yo tranpe ansanm pandan 7 jou. Benyen ak yo a midi,
depi ou sispèk ou pèdi bann bwè kèk kiyè.

Si w' gen yon moun ki anime pa yon movè espri :


• Mete w' a lòd epi frape epòl goch li di : FACTO + FACTA .
L'ap kite l'.

Pou tout fòm proteksyon :


• Mete fèy wont ak sèl nan bous ou. Mete l' nan zorye timoun pou lougawou pa vin
nwi l' leswa.

Pou w' defèt tout maji :


• Dites : MAGITE + MECUM + VERBRIZE (Pandan 3 fwa sou maji a, l'ap konplètman
gate).

Contre les mauvaises langues dans le travail :


• Dire en rentrant dans le travail : GEORGES DANIEL le grand roi de la terre, par
votre rage infériale faites évader celui qui vient contre moi, bandez-lui les yeux,
liez ses mains, rendez sa main immobile comme celle d'un mort au nom de
GASPARD, MELCHIOR et de ORSTACE FONDAS GLAY VERMIES.
(Dire cette invocation 3 fois).

Si w' vle fè yon moun kite kay li si l'ap anmède w' :


• W'ap ale nan simityè, chèche kèk klou sèkèy al mete nan fenèt oubyen anba tòl
kay sa. L'ap toumante chak swa.
Oubyen :
• Accessoires : Ou ka fè sa tou , al nan yon simityè, pran yon rad mò epi ou pile sou
non moun lan ak pwav, piman, rezenda ak yon boutèy kola vid ak poud degèpi,
vòltije gagè, ayè mwen te wè w'.
• Préparation : pile yo byen fen epi simen nan lakou moun nan.

Kont yon ennmi :


• Accessoires : ¾ boutèy lèt, 1 papye tenbre, sèl.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
• Préparation : W’ap ekri non moun lan 7 fwa sou fèy papye tenbre a w'ap mete l'
anndan boutèy la, fin plen boutèy la avèk sèl (gwo grenn) toujou sou pawòl ou epi
bouche l', plante l' tèt anba, vide 3 kout kleren sou li toujou ak pawòl ou epi
chante libera.

Si w' gen yon moun k'ap ba w' Pwoblèm :


• Ou ka al pran yon wòch nan lanmè oubyen rivyè sou non moun lan, ou fè etwal 5
branch lan ou ekri non moun lan ladan l'. Epi ou vide florida, gazolin epi w' bal dife,
pale pawòl ou apre w' bal yon kout mato BIW.
Li gen pou l' gen yon tèt fè mal san rete, se ou menm k'ap ka fè yon bagay pou li.
Men fòk ou kenbe wòch la lakay ou pou lè l' vin mande w' padon pou w' vide dlo
sou li pou tèt fè mal la pase. S'il vin kote w' oubyen li vote yon fanmi di w' li regrèt
sal te fè a, w'ap vide yon bokit dlo sou wòch la. Se sak fè fòk ou mete wòch la yon
kote pou lè w' gen bezwen l'.

Kou pou moun ki pran poud lè l' pete sou moun nan :
• Accessoires : 4 zenya krab, savon.
• Préparation : W'ap touye zenya krab yo epi mete yo sèch, lè w' fin pile yo pran
poud la lave plè a ak bout mitan savon an epi jete rès savon an nan twalèt. Lè w'
fin byen lave l' w'ap pase poud nan tout malad la epi premye jou a midi, dezyèm
jou a midi, twazyèm jou a 6 zè, epi lè w' fin pase l' a 6 zè a w'ap mete 2 pye moun
lan sou yon twal blan, w'ap fè l' souke pye l' pou w' ka jwenn ti poud epi al nan
yon kafou 4 sou demand ou, fouye yon ti tè nan mitan l', pase l' nan paswa epi
mete ti poud la nan plas tè a w'ap pase tè a nan pye a epi nan demen maten w'ap
graje yon ti lakrè wouj pase ladan l' epi sou 7 jou w'ap rekòmanse menm pwosesis
yo ankò.

Kou pou w' fè zonbi pale :


• Accessoires : Zago bèf, cheve mò, sèvèl mò sèch, tabak an poud, fèy tabak, sèl
beni, grenn reseda, grenn akasya, souf jòn, alkali, kanf.
• Préparation : W'ap fè fimigasyon sou non moun lan avèk yo epi poze zonbi sa
kesyon nou vle.

Si w' nan yon kay mèt li pa vle renouvle w' :


• W'ap pran yon fèy papye blan, w'ap ekri non mèt kay la 7 fwa, w'ap pran demi
boutèy dlo, mete fèy ou ekri non moun lan ladan l', fin plen boutèy la ak alkòl
oubyen kleren epi bouche l', mete l' tèt anba nan yon kwen nan kay la.
• Se mèt kay la k'ap vin mande w' kòb.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Si w' gen yon moun k'ap fè tripotay sou ou :
• W'ap chache yon kote ki gen bouziyèt w'ap rele l' mari lwiz (3 fwa), w'ap di l' ou
vin pran branch lakay li pou yon bouch kabrit k'ap fè tripotay sou ou, epi lè w' rive
lè w' rive lakay ou w'ap mete l' an kwa sou non moun lan, w'ap fè yon recho dife
mete l' ladan l' epi w'ap mete souf ladan l' avèk yon ti ansan a midi tapan epi w'ap
di bouziyèt (3 fwa) epi w' di nan non mari lwiz pandan lafimen an ap monte regle
bouch kabrit sa pou ou jiska ske li kite zòn nan.

Kou pou w' bòne kay ou :


• Accessoires : 1 moso vyann bèf (san zo), 3 ponyen sèl (san sèvi).
• Préparation : Fouye yon twou epi plante l' sou demand ou. Avan ou mete yo nan
twou a pa bliye vide ti florida, ba l' dife nan twou a oubyen boule ansan nan twou
a pou nou dezanvoute l'.

Kou pou w' anpeche malfektè gen pouvwa nan lakou w' :
• Accessoires : 1 boutèy san towo bèf, 7 grenn piman zwazo, 2 towo pa kontre, 1 ti
fil acha.
• Préparation : W'ap 7 grenn piman an nan boutèy san an epi bouche l' byen di ak
pawòl ou, mete 2 towo pa kontre yo nan ti boutèy plastik bouche boutèy la byen
di ak pawòl ou. W'ap pran ti fil acha doub yo nan sans envès, w'ap fouye yon twou
a minwi nan antre lakay ou, w'ap plante yo men fòk boutèy san an tèt anba. Pa
bliye pale langaj ou pandan w'ap mete yo nan twou a.
• Résultat : move je pa gen dwa janm ka gen pouvwa nan lakou sa.

Lè w' gen pitit fi ki fèk fòme :


• W'ap boule premye twal san li genyen an bal bwè. Yo pap janm ka gate devan l'.
Ou ka fè l' fè twalèt de ba li tou ak chanpay, li pap janm pran kokorat pou l' marye.

Pou w' detounen yon moun pou l' pa janm anyen :


• Accessoires : farin, sik, fab, tè rivyè (ki fen).
• Préparation : W’ap ekri non moun lan 7 fwa ak demand ou, epi ou melanje tout sa
yo nan yon ti laye, ou chache yon kote yon pye bwa twonpèt ap pèdi fèy pou w'
kwoke laye a .

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Si ou bezwen kokobe yon moun :
• W'ap ale nan yon pye kowosòl a minwi pou rive 1 è nan maten toutouni jan
manman w' te fè w' la pou w' al pote plent ou, w'ap bezwen 3 bouji nwa, yon imaj
Saint Yves ppu w' ekri non ak pawòl epi som 35 (3 fwa), epi bese atè pran yon
wòch.
• Pran wòch la ak men goch ou pou w' frape pye kowosòl la sou demand ou.

Pou w' monte yon lajan pou w' kraze yon biznis :
• W'ap pran yon jis monnen , w'ap lave lajan an ak yon moso savon san sèvi, w'ap
mete dlo sa nan yon boutèy epi ou bouche l', aprè ou pran kòb sa w'al depoze l'
anba yon nich poul ou kite l' fè 3 jou, epi ou leve w'al mete l' anndan yon poud
bwa, w'ap kite l' fè 3 jou, sou 7 jou al achte nan biznis ou vle kraze a, epi dlo sa
w'ap simen l' devan biznis lannwit sou non moun lan.

Kou pou w' deklete yon fanm :


• Pandan w' sou vant fi a w'ap pase men dwat ou anba pye goch ou epi ou pase l'
nan figi fi a.

Si w' gen yon moun k'ap plede anmède w' :


• Accessoires : 1 balèn (sou non moun lan),
• Préparation : W’ap make non moun lan sou balèn nan 4 fwa, chak fwa ou fin make
non l' w'ap fè kwa, aprè kou l' fè midi ou koupe tèt bouda balèn nan ou limen l' tèt
anba, apre sa ou pase balèn nan nan dèyè w', tout otan w'ap pase balèn nan w'ap
di entèl se pa balèn nan non m'ap pase, se ou m'ap pase nan twou dèyè m', w'ap
pase l' 7 fwa pandan w'ap repete menm pawòl yo. Apre sa si w' kapab mete w' tou
toutouni a midi nan mitam gwo solèy , ou bal madichon,si w' jwenn yon move
poud ou ekspedye l' apre sa ou resite priyè sen boulvès nan dèyè moun sa.
• Oubyen :
Avèk menm balèn nan (wouj), chak maten lè w' fin sot nan twalèt ou pase balèn
nan nan twou dèyè w' epi w' repete menm pawòl yo pandan 7 jou san pale ak
moun nan maten apre sa ou limen balèn nan tèt anba ak priyè sen ekspedye.

Lè w' bezwen fè yon separasyon :


• Achte yon moso vyann, koupe l' an 2 sou non moun yo al mete yo nan zòn diferan.
• Epi lapè.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Lè w' bezwen fè yon moun k'ap nwi w' ba w' zòn nan :
• Achte yon bout yanm sou non l' nan yon mache epi al vann li nan yon lòt mache ak
pi piti pri.

Pou w' mete 2 moun dozado :


• Accessoires : 1 aran sèl, dlo lanmè, 1 bokal mawon, 21 fèy sabliye, 1 ze, 1 moso
twal nwa, 1 moso fisèl, 1 makè.
• Préparation : W'ap ekri non yo sou fèy yo, ou chaje bokal la, ou mare l' aprè ou
pandye l'.

Pou gason ki pa gen andirans :


• W'ap achte jiwòf, w'ap pile yo an poud. Chak maten chofe yon ti dlo mezi yon vè ,
mete yon ti kiyè poud jiwòf ladan l'.

Kou pou w' detwi yon moun :


• W'ap ale nan yon pye kalbas ou keyi yon ti kalbas wòwòt, w'ap achte yon asyèt
blan, 1 imaj sen Michel, 1 imaj sen boulvès ak 1 imaj sen ekspedye, bwa pen, gaz.
Apre sa ou ale devan bawon, men pou pi rapid ou kapab ale dèyè bawon, ou pran
yon pijon ou siyale l' 4 fasad, lè w' fini ou travèse kouto a nan mitan pijon an ou
frennen l', ou mete anba pijon an kalbas la ak imaj yo epi ou voye frenn sa al
frennen moun sa, apre sa ou mete sèl, piman,gaz, pwa grate epi ou ekspedye
bawon an pou l' ale, men si se yon bawon an bwa ou jwenn nan simityè epi w'
pran bawon an ou vire bawon an fas, ou mete dife epi ou voye l' al chèche moun
lan poul mennen ba ou.
• Sou 3 jou ou sipoze jwenn rezilta.

Si yon moun vòlè yon bagay ou bezwen fè l' vòlè nèt :


• Accessoires : 1 kòd pit
• Préparation : Ou pral nan kafou ki pi pre kote yo vòlè w' la, w'ap rele mèt kafou,
w'ap prezante l' kòd la epi ou pral kote yo vòlè w' la, w'ap pale koze w' pandan
w'ap vire kòd la tou won, apre w'ap trennen l' rive lakay ou epi w' pran yon recho
ou met chabon dife epi w' mete yon dlo bouyi, ou mete kòd la anndan epi w' di
avan dlo a sèch fòk moun lan pote l' pou ou.
• L'ap pote l' rapid, men depi dlo a sèch nèt epi l' pa gentan rive, moun lan ap mouri.
Oubyen :

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
• Ou kapab achte yon ti mamit wowoli si tout fwa ou ta konn moun lan, achte l' sou
non l' epi pete l' devan machann lan sou non moun sa pou jouk ou rive lakay ou…
w'ap tande yon machin kraze moun sa kanmenm.

Pou w' fè tèt ou klè nan koze rèv :


• Pran yon balèn make l' sou pawòl ou, salye 4 fasad ak yon gode dlo epi lage balèn
nan nan gode dlo a jouk tan l' etenn demen maten koule tèt ou, lave zye w' ak dlo
a.
Oubyen :
• Ou ka pran 21 fèy monben bata, florida, wowoli, kèk ti lwil ou ajoute epi ou koule
tèt ou pa dèyè.
• Ou ka pran dlo lanmè, dlo sous, dlo rivyè epi ou mete florida ladan l', lwil akasya,
epi ou koule tèt ou.

Kou pou w' repouse yon bagay ki plante nan lakou w' :
• W'ap achte yon poul kaye, kèlke swa sa ki pa bon l'ap detere l' nòmalman pote ba
ou, l'ap detere l' w'ap wè l', li gen dwa yon boutèy, yon bagay ki mare kèlkonk, si
se yon boutèy ki nanm oubyen zonbi ou ka pran l' ou ba yo manje ou ba yo bwè
epi yo vin pou ou, oubyen ou ka pran l' ou jete (men gen yon jan pou w' fè sa).

Si w'ap pèsekite pa yon moun ou rekonèt :


• W’ap achte 2 balèn (youn sou non moun nan, lòt la sou non pa w' paske se ou ki
pral jije avèk li. 1 ti boutèy wonm barbancourt sou non moun lan, w'ap debouche
l', w'ap achte ½ ti mamit wowoli sou non moun lan, w'ap debouche l' w'ap jete 3
kou sou non moun lan, w'ap pran balèn pa w' la w'ap make l' w'ap mande jistis ou,
pa moun lan w'ap make l' w'ap pale pawòl ou avèk moun lan, Pwoblèm ou gen avè
l', pèsekisyon. W'ap limen balèn pa moun lan w'ap mete li nan boutèy la (wonm
barbancourt la), w'ap vide wowoli a anndan l' sou non moun lan, w'ap di menm
jan grenn wowoli yo ap tonbe se konsa tou pou moun k'ap pèsekite w' la tonbe,
w'ap limen balèn nan.
• W'ap tann epòk lapli pou w' fè sa, w'ap tann lè gen yon gwo lapli ki gen yon gwo
dlo k'ap desann, nan yon twou rego oubyen yon ravin, w'al di entèl entèl entèl,
w'ap rele l' 3 fwa, w'ap voye balèn nan tou limen ak tout ti boutèy wonm lan epi
lavalas a pote l' ale. Oubyen ou kapab jete l' nan lanmè.

Kont pwazon nan manje :


• Fè yon kwa ak endèks ou epi lemajè ou sou manje a epi di : ABA + ABA + ABA.

Kont pwazon nan bwason :

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
• Pran vè a soufle : PARASIS + RATEN + DIOLE anndan vè a.
Si l' gen pwazon l'ap eklate.

Si w' bezwen depeyize yon moun :


• Accessoires : 1 bale (sou non moun lan), 7 move dlo, 3 kalite pwav, 1 imaj sen
ekspedye, 7 bwas fil, piman bouk, poud zonbi.
• Préparation : W'ap mare bale ak fil epi w'ap ekri non moun lan nan mitan imaj la
epi w'ap griye poud yo ak tout piman bouk yo ak pwav yo, apre w'ap pile tout
byen fen vide nan bale a, apre w'ap pran bale a ou al bale yon kafou epi lè w' fini al
fè demand ou devan bawon avè l' , kase bale a, vire do w' ale .
• Résultat : jan van an prale ak pousyè a se konsa moun lan ap depeyize.

Si w' bezwen pran bann gason :


• W'ap achte yon tòchon, w'ap desann chodyè avè l' o mwen 7 fwa, chak ou fin kwit
manje ou desann chodyè avèk li, apre sa lè w'ap fè bagay ak moun lan ou siye
bouboun ou avèk li, apre sa ou fè yon ti tòkèt ou leve yon bagay ou mete l' anba
bagay la pou je nèg la pa janm tonbe sou li.

Resèt kont poud ki kòmanse pete sou po kò w'?


• 1) W'ap fè yon lavman anndan kont pwazon poud la.
• Accessoires : 1 ti kalbas vèt, 1 bòl, 2 diven wouj, sann dife, chabon, lansan, po
maskreti, 1 ti naftalin, 7 fèy boul dimas.
• Préparation : W’ap koupe kalbas la an 2 pati , w'ap pran kaka nan bout bouda
kalbas la mete nan bòl la, w'ap boule lansan ak po maskreti, w'ap mele tout, w'ap
kraze yo, pase yo nan paswa, w'ap pran ji a , w'ap bay malad la bwè yo ½ ver 3
fwa/jou pandan 1 jou.
• 2) tretman pou deyò :
• Accessoires : 1 grenn pwason (peyi), 1 boutèy alkòl 95, 1 boutèy vinèg blan, 1
grenn digo, boujon pwa kongo, fèy ave, fèy kapab, poud vòltije baryè, kanpe lwen,
kraze rak, 3 priz tè simityè, lwil sent ou geri sent, 7 boutèy koka cho, poud blan.
• Préparation : W’ap griye fèy yo nan dife, griye yo fè poud, w'ap mele yo ak lòt
poud yo epi melanje tout avèk trip pwason an, w'ap vide lwil sent ou lwil geri sent
lan w'ap fè yon pomad, w'ap pase l' sou ou avèk yon plim poul pandan 7 jou, aprè
w'ap pase poud blan an nan tout kò moun nan epi rense kò l' ak koka yo. Jete beny
lan nan kafou.

Kisa w' ka fè pou w' konnen lè yon fi ranje :


• Accessoires : 3/5/7 fèy gate sa (langichat).

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
• Préparation : W’ap fwote men w' byen fwote avèk fèy yo, lè w' rive w'ap manyen
lonbrit fi a, depi l' ranje l'ap rele anmwey , l'ap santi gwo doulè.

Pou nèg fanm pran bann yo :


• W'ap kite yon slip fè 3 jou sou ou, aprè boule slip la an ansan brut, lay vyolèt, ten.
Pran tout ma yo fè yon friksyon, mete lwil maskreti, rale tout kò w', tout senti w'
pandan 3 jou.

Pou fè yon fi fè volonte w' si w' sou sa li poko vle :


• W'ap mande l' soti, ale nan yon bar, fè komand pou li si l' vle, pale avè l', ba l' bèl ti
pawòl, pran vè l'ap bwè a soufle sou li; BOAKOBIAH + SHIVA + VIANA epi poze.
Se li k'ap di w' ann ale pou w' al fè sa w' te vle a.

Pou gason ki paka bay randman sou kabann :


• W'ap fè yon tranpe avèk rasin, fèy jeranyòm, kanèl, siwo myèl , wonm. W'ap pran
kèk kou chak maten .

Lè w' pran nan fi yo ranje :


• Fè yon kwa + ak pipi w' atè epi pran tè a pase l' devan w' sou tout peni w'.

Pour connaître ce qui va vous arriver :


• Allez à un pied de monbin batard un vendredi, dites : « monbin, monbin, monbin
je viens vous chercher pour me faire connaître en songe ce qui va m’arriver de
même que le soir vous penchez et vous couchez vos branches sur vous pour
dormir, c'est ainsi que je veux connaître tout. » Prenez 3 petites branches et jetez
5 cts sous l'arbre en disant « je vous paie », allez chez vous à minuit sonnant
frottez-les et baignez-vous, après jetez les marres dans la maison.

Pour exiler une personne :


• Faites un petit bâtiment en bois et déposez dans le bâtiment toutes les qualités de
nourriture prenez une poupée en toile, remplissez-la avec des feuilles de sablier et
le nom de la personne à l’intérieur de la poupée en disant que c'est ainsi que … N…
doit oublier mon pays, attachez sur la poupée si possible sa photo , une image st
expédié, une lampe dans une peau de crabe avec son nom écrit dedans, fiante de

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
chatte marron, poivre réséda, l'huile tourmente. Mettez 1.05 gourdes dans la
lampe, le tout dans le bâtiment et déposez- le sur la mer.

Yon ti kou pou w' konnen si yon moun ka wè :


• Avan ou soti lakay ou, pran yon vè dlo site non ou 7 fwa ladan l' epi chavire li
devan pòt kay la sou bò goch ou al fè wout ou.
• Depi moun sa ta di w' yon bagay ou mèt bat li.

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
Remèsiman :

Yo toujou di « pawòl » ka fè plis bagay ke


« ekriti », men gen yon pwovèv ki di « pawòl yo
prale, men ekriti yo ap rete. » Se nan optik sa
Mèt AGAWOU LEFAN avèk RESKAPE 07 te kreye
Grimoire vol. 1 (tome 1 & 2) a pou Gwoup
Malfektè KouPataje.
M'ap remèsye Ginen yo ki te toujou prezan pou
akonpànye nou nan kokenn chenn travay sa.
Mwen remèsye spesyalman chak grenn patisipan
ki te aksepte pataje kou sou gwoup la san
kanpe, mwen pap bliye remèsye tou sila yo ki pat
pataje kou men ki te toujou la pou chofe gwoup
la lè gen deba.
Mwen remèsye RESKAPE 07 ki pat janm
dekouraje nan tande « Voice » ak pran nòt de
tout sa ki konn bay sou gwoup la.
Yon gwo mèsi ak chak grenn manb Gwoup
Malfektè KouPataje, se gras ak patisipasyon nou
tout ki te rann Grimoire vol. 1 (tome 1&2) a
posib.
Mèsiiii!!!

Maître AGAWOU LEFAN

[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]
[Titre ]GRIMOIRE 2
Maitre AGAWOU LEFAN
[Titre ]

Vous aimerez peut-être aussi