Vous êtes sur la page 1sur 3

5.

TU-MI ȘTII VIITORUL


Cor Bărbătesc
„Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol,
și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc, și cunoști toate căile mele. Ovidiu Girboan
Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul.” Psalmul 139:1-4 Aranj.: Marian Fedur
F #m
Allegro q = 120
A add2 B
## F
E E E

V # # 44 Œ
E E E
j j j j j
‰ œ ˙ Œ ‰ œœ ˙˙ Œ ‰ œ œ œ œœ .. œœ ˙˙ Œ ‰ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œœ œ. œ œ
J œ J J œ ˙ J œ

? # # # # 44F‰ j ˙. ‰ j ˙.
œ
‰ j
œ ˙. œ.
j
œ ˙
‰ j ˙.
œ œ
w w w œ. œ ˙ w

A add2 B F #m F #m
# E
E E
#
V ##
6 E E E
j j
Œ ‰ œœ ˙˙ Œ ‰ œ œ œ j j
œ œ œ œ œ œœ œ .. œ ˙ w
J
j œœ . n œœ ˙˙ n œœ .. œœ ˙˙ j œœ .. n œœ ˙˙ wœ .
J #œ #œ
œ. œ ˙
J J

? #### ‰
œ
j ˙. ‰ j
œ ˙. œ.
j
œ ˙ œ. œ ˙
j
œ.
j
œ ˙ œ. œ ˙
j

w w œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ ˙
F #m
#### P
E 1 unison B7 E
j 2 divisi j E
j j
. œœ œ ‰ œj
12

V . œ œœ
œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œ ˙˙ ..
J J J J œ
J
Când e - ram doar un plod fă - ră chip o - chii Tăi mă ve - deau În
j j œœ j j œœ œ j
? #### œ
.. œJ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œ ˙˙ ..
J J J ‰ œœ
J
F #m #
B7 G m
## j Fj
E B7 E E
j j j
V # # œœ œœ
E B
.. ˙ ..
16 1.
œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
2.
œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ .. œœ œ ‰ œœ
œ ˙
j
œ œ
J J J J J
car - tea Ta de mult e - rau scri - se zi - le - le ce m-aș - tep - tau Tu-mi
j j j j
? # # # # œœJ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ .. j
J œ
J J œ .. ˙˙ .. ‰œ
J

G #m B 9 B 7 G #m E
# # # #%. œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ
A
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
œœ œœ œœ œœ œœ
21

V . œ œ œ œœ œœ œœ ˙˙ .. Œ

ști vi - i - to - rul și ești lân - gă mi - ne de ce să mă în - gri - jo - rez

? # # # # .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œ ˙. Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ

#
E A G #m B 9 B 7 G #m F m E
E
# # # # œœj œœ œœ
j
œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
a 4-a oară la Coda m46 j
1.
‰ œœ ..
25

V œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ..
J J J
Mi-ai pro - mis de voi sta lân - gă Ti - ne, nici - când n-ai să mă pă - ră - sești Tu-mi
j j j
? # # # # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ ‰ œ ..
J J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ .. J
œ œ œ œ ˙
© Corul Evanghelic „Laudate Dominum”
Turneu România Iulie 2017
www.traiestetiviatacufolos.com
TU-MI ȘTII VIITORUL -p2

A add2 B F #m
####
29 E E E
E E E
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
2.
V

## j j j
V # # ˙˙ .. Œ ‰ œ ˙
œ œ
Œ ‰ œœ ˙˙
œ œ œ
Œ ‰ œ œ
œ œ
œ
œœ œ .. œ
j
˙ w
œ œ
j œœ . n œœ ˙˙ n œœ .. œœ ˙˙
J J J #œ

J
‰ j ˙. ‰ j ˙. ‰ j ˙. j j
? #### . œ œ. œ ˙ œ. œ ˙
˙ œ œ œ
˙. w w w œ. œ ˙ œ. œ ˙

F #m E E A

## F
E E
j
trio TTB
j j
V ## ‰ œj .. œœ
35
∑ Ó. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ..
œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
De-aș în - cer - ca să m-as - cund de Ti - ne

#### .. ˙˙ ..
COR doar a 2-a oară
j
V j Œ
œœ .. œœ .. œœ ˙˙
œ.
j
n œœ ˙˙ œw .
œ. œ ˙ œ ˙

J
j j j
? #### œ. œ ˙ œ. œ ˙ .. ˙ . Œ œ. œ ˙
œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ ˙

G #m
B7 E
#### j
B
39
j j œ j j
V œœ œœ œœ œœ œ œ œœ ˙˙ ... ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
nu voi re - u - și Ori - un - de m-aș du - ce chiar la

#### j j
Pj ˙˙ ..
j j
V œœ .. œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ J
nu voi re - u - și
j jP j œ œ œ œ œ
? #### œ . j œ œ œ ˙. Œ
œ œ. J
œ œ

A D.S. m 21 al Coda
# # # # Eœ œ œ œ œ œ œ
B7 E 1. 2.

‰ œj .. ˙ ..
42

V œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ .. œœ ˙˙ .
Œ
œ œ œ œ œ œ œ ˙.
mar - gi - nea mă - rii mâ - na Ta mă va că - lă - u - zi De-aș D.S. m 21 al Coda
#### j j f j
j j œœ .. j
Cântă și corul
V j œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
œœ .. œœ ˙˙ œœ .. œ
œœ œ œ. œ J œ J
œ. œ ˙ œœ .. œœ œœ .. œœ J œœ J

că - lă - u - zi Uu, Tu-mi

? #### œ . œ
j
˙ j j
œ œ œ œ œj œ œ ..
j
œ œ œ œj œ f œj
œ. œ œ. J J J J
œ. œ ˙ œ œ œ
fi#
TU-MI ȘTII VIITORUL -p3
CODA B badd2 C Gm F Gm F
# F
E F
V # # ˙˙ ..
j j j
46
b
F F F F
Œ ‰œ ˙ Œ ‰ œœ ˙˙ Œ ‰ œ œ œ j
œ. œ ˙ j
œ œ œ œ œ œ œ œœ j œ. w
nœ œ #œ œ . nœ #œ œ œ .. n œœ ˙˙
œ ˙˙ ww ww
j
J J J œ. œ ˙ w

F
? #### . ‰ j˙. ‰ j˙. ‰ j ˙.
œ œ. œ ˙
j
œ. œ ˙
j
˙. nœ b œ œ j j
˙ w w w œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ ˙

Bb
f
F C7 F
j j j œœ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ ..
V b .. œœ
54
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ ˙˙ .. œ
j œœ œ
œ
J J J
Tu mă cu - noști în - tru to - tul Doam - ne când stau jos sau mă ri - dic

? b .. fœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j j j
œ œ œ .. œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
œ ˙.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.
œ
J J J

F F7 Bb B b m6 C7 Am F
C
œœ b œœ œœ œœ œ œœ
1.
œœ œœ œœ b œœ œœ œœ ..
58

V b œœ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ .. œ œ
œ œ
Îmi cu - noști toa - te că - i - le me - le nu pot as - cun - de ni - mic

?b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ ..
˙.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙.

F Bb Am C9 C7 Am F
j
.. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
62 2.

V b ˙˙ .. ‰ œœ œ œœ œœ ˙˙ .. Œ
J
Tu-mi ști vi - i - to - rul și ești lân - gă mi - ne de ce să mă în - gri - jo - rez
j œ œ œ œ œ œ œ œ
?b ˙ . ‰œ .. œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ ˙. Œ
˙ . œ œ œ œ œ œ œ ˙.
J

Bb
Gm
j j
F Am C9 C7 Am F
j
F
œ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
1.
œœ ˙˙ .. ‰ œœ ..
67

V b œJ J
œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
J
Mi-ai pro - mis de voi sta lân - gă Ti - ne nici - când n-ai să mă pă - ră - sești Tu-mi
j j j
?b œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ ˙ . ‰ œ ..
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ
J J J

F C F C F N.C. F
2. p U
œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
71

V b ˙˙ .. œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ .. œ œœ œœ # ˙˙ gliss. œœ
u
p
Nici-când n-ai să mă pă - ră - sești, Nici-când n-ai să mă pă - ră - sești.

? ˙. œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ ˙
b ˙. œ œ ˙. œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙. œ œ œ ˙ œ
gliss.