Vous êtes sur la page 1sur 74

Sistema para Ensefiar Automatizacion y Comunicaciones

Htdraulica

Nivel Basico

TP-50 1 /2000 Manual de estudio

93287

~

o

~

~

.

lii l'CS 0 ~

U 0 J::

._ ._ (jJ(J

- en

::::J 'ca o:i

~ca .c.

... _.2!

" G) ~

.- >::lE

J: Z d

i ii- i i-i-UU i Ii U II iii I Jill

o C 3_", C :g " :2 III a '" c:

.~·E .15

:~~~

III

'~

III

~

'1':1 ... Cl

c

:!;1

r::

~ 8

o ,2 'S 'E

'tI :E

a ':;

i

T- (\J C") oo::t Lq c.o f'-..-

,...: r--: ,...: ,...: r-- ,...: ,...:

c: 0
(J
::s .-
-
Q) ::s
"C ~m
...
T""" tn "C
0 (1) .s::::
e
:l 0 0
.- C.
.:t::: (J
C. c: :l
as ::s C'"
0 U. (1) ~U1UUiUiiiliiiiBU!iJID

(Do ...

o :i

.t= Q. III U

til CIJ 'i:

U III ._ ~

- 0

~ ,-

'r! U 'tiS

,- VI

:r GI

• • • • • • •

c :::l

c E ~

c:: "" GI

a. E

QJ

III '"

s

c

i

E

.1

.~

o E

>. VI

~ ~

c '0 'iii

.~

~

.!!! r:!" III a.

.2 '0 Q)

E 0)

c o

'"

0') .!2 's
'0
.-@ E
2" ~
(j .~
"3 OS
'f! '0
1;1 E
l: ~
('\f §
.,... ::t
ID 1i.2. Qj ~ ~
OJ a. '02 tI 'i:.
:;::;"'C('Uc:::o,S.-
~ :::; ~ !:;:Q e> ~.~
c
<Il E 5 <Il g 5 '610
'" cX"CE <Ile
Ol
'''; <Il <Il ID 0 oj 0 .-
w 0 o ..... C)
ID 'x :g "E..Q c ~ ~
sa <ll ::J .!!1 <Il ~·E.a
c <IS s .g.~ -;;; <Il .~ E
0 e>
ID ~ 'u 0 ~ !g_ <II E.8
'S u gIDE g _
'0 <ll 1ii\'llllc:,§~~
E "C
'" 5Qj..Q:!!!t5GlE
.~ III ut:~~{11§.~
:; E <lSW<Iloj _
~ 0 <Il -....; 0.._ ~ t.I'J 1/1
"iii t: ~'>~:>'"Ego
"C i 0
1: c. oj '0 ._ <Il C .~
C III C. E ~ 'J'"E .!!1 S
~ '0 c ~
'u '" jg <IS oj ~ -.- E 0
<ll U \'l ::J ·c o ~ (l) e:; _._
"C 2 'E >.:!§ :g'§.c"'EliJ~
c CiS '\'l e o '-'<IS oj 0 0 E
'0 C '1: fr.c - .: U) U Q)
'0 0 Q) '0 C> <IS .- l:3 C> 0 c CiS
0) o E .~ <IS E .c _...J "" ._ .
.2 ~ > ~ 11>.!S!~.a~2.~
c. '" *
<Il ~ ill ~ "C !':! ::J'~ .!!! III 8..
Iii
Q) <IS C. <Il 0) .s ~ ~.~ 0 ~ '"
"C C. "C C.
<Il '" '" <II '" t:l",6 -§1!!.g
0 0) <Il 0) <Il ::J <Il- c u::: <II
C. C Q) E c -g s g-:Q '" .S
~ ·S ::J Gl '5 -- '0 Q) ~ .Q «I .~
O"C" Ci) 0"
U .oj "0 .0) ~ \'l'w ~ ,Q ~ 0
ID ::2> i:ii ::2 = ... (J)":::-C
.3 • • • • ilJ !ij- 8.~ ~.~ 51 UUIUUUUUUUiunaUUUU111i

I

I

nUluuuUUUUUUiiUiUIJll1

co o

U) .-

co :;

N .~ ~CO

o ~!!!-c

- ..... -

::l U) J:

~'!: CD CO

Q. U)-

CO CO Q)

c rn 'C

UU1UUUUUUUIUUUiiiliUiil

I

I

1-

_Q

_ .ol

EN • <lJ

~ ro-

E E

8

o o LO

'" n,

§

o LO

0) II

)~ ~ :l!~§oo ~~

~ (') cl s: C')

8-'=0.018.

"'.!11 E o



}

o

8

ZINE

o o o o

s

en

~

.c

g

&.

o o o

§

C') II "

r::: '0

.~

Q.

...

N

01 • a.

• -'=

'" 0.

a. 0>

J'-.... t\J
- Q
,g
a-
.Q
c.
E
4)
w'
-2! ~
>. .~
~ Qj
rn <C
~} 0 t:! 4)
"0 Q) :~ ~.
Ol~ l'l ~ 't:rn
:z; -g .lll Q) E
o.._
rn II ;, iil~
a.. U Q)
"b z 0 "0 rn E
iii ::.. ~ ~ -:-. rn
.... t:!
'0 II .:: ::!: :; 1lQ)
c ZINE I!i 0 E
<II j 8~
ti. '" :E
.:: 0 rn Q) ~~
:;I LLI<c 8 a.. z '"
f::1 ('oJ .lll 4) '"
'0 0 E "OQ)
0 C c-
~ 4) :Q~
c
c. :u Q) "'0
Q) rn 15 :!! 'V
m .0 a.. z 0. '"
0 tIIN' E
2! Q) c E ~
c. '" ;, U ...
x ~ mUl E
Q) ZINE ,:;I co ~ 0 U
rn sr ;, U . 8 Ul
E rn ..... "0
:; 'iii' .s . 4) '0 tXl ..
§ II '0 .. e"O 0 r; 5 ~
!!:. ~ :;~ .:: II
:E rn .~ "0", 8 N
a.. c ~4) 2 5 z z
§ 'E O.!!! 0 .
.l!l -o '00 '" <C 8 0
c 'Vi Q) -g~ cO Q) Ul Ul J
.!!! l!! 4) Co "0 8 co • ~
;, ;, rl 4) ;,.0 ;, ...: 0.
;, ~ a.. LL (1) 2!~ :e
OJ ._ c.
"= :;J
'iii '0 '8~ .0_ i' II II I
~ 'c S.g
::J c. LL <C ::!:.!2' ::!: 0. <C LL LL LL iliiUUiiiiiiiilillJliiJ

c Qi . ~~.!2I1i.g I
Q)'O~ :QQle~Q)
,!II ~ Q) ~ .;? 8. 5,:Q
.!.1 .", ~
't:!!l- 0. <II ._ 't:
8.- til :;J - - c 8.
'" • til 51 ...:..
:;Jrn"U <II E :;J •
"'-'5 ~ E '" 0 "'.§ ~
.lll~<II ·!!!·E c.!2·6
QI QI .::. .;: '" E ",._ l'l
.... 'oU )llm.!2j~c
.oc<ll 1l~&l g,~
g 8. Q) QI <II c
c..g s c"'~~E8
o g. - ,
.gem u iiQlgjtll
'iii:2 c QlE"O -
l!! ~ QI ~G!'l&l·§.g
'" c.c.<C ~~ lQ'~ 0
IJl <II QI ~- 'to.-
E -g .!2 '(;j U QI 8.rn}!
cQl'E ~~.!2f}l-~
0 ._ "0 8.
{'oJ § '0 ::. -c .g",!!:,,,,g'
• ~~ <II Ol.o.lllQlQ;
~ eE51Qlc."O
E C') '0 6,.!2
E g.lll S-Q; 0
0 0, l "C- Ol Ol QI <II._ <II .... '0 ti
:z; <II cE"O ~(/)il8.",,*
.0 ::. >.
C') 0 ~ ~ ~ E-'-OlQ)t:!~
0 E 8 ~. Ul
'" Ol e .:c -t» ...
"0 ~ ~ • "'E 3l QI~.ag
til • ZINE .!!1., ~ Q) >-&QJOlQJ
~ Q. • E Q) 0 ::.
0 l'l.fu::-t3=E
Qi E 0 Q; • E 0 0 § ~c.u
0 8 8 1lI_ ::I--(J)~U)
ai Q)
0 Ul s: Ul !!l31"O ~:goQ).!2>Q)
:t: 0 0 fil
<II Ul Ul UmLL - en c <L1
'R II II o :;J 0 21 s se s 1(1
:g CT '" eQj-~ai.o
CII &. &. FJ!ll!!.
0 s: Q. Ol W :g ~ c.i:i5 J!l
.~
'l:
~
~ .
t\J .r
£1
.i;! & ,2 ~ 2 ~""
'" ~~
" 8 §
'" "
'" N '" "'-
i I I I
1/ I j
"" ;:::..., <,
~ ..... ~ s:::- .....
r-..; t:' 3:~ e-, <,
'::::: r::::: .... r:::: t?: ~ ..... r-.,
~ r--.;:
_ ..... r-.. ~ ~
..... ..... ~r-.. .......
e- ..... t--.;;: ~ :::::--...
~ :--, ..... ~ ss "
f""-, e-, -.......; " '"'
m
..0
0
Lf)
C')
II b
0.'0
0..0
-_ E
.& 'Q)
12- E
-ill
Q) E
-0 g g
C QI
;2 E II
:fi :!!l -0
~-O
ilitl.- .g
m Q)
:2Z QJ
0..1< C m
g82 0:: ~
'"
fJl
8,.... 0 ~
't:
fJl II m Qi .~
~LI.~ -0
''E ~ 'Q) ~ ill
0>-'" 5 J
ro~a
::! LI. • .,) .3 one

ww osa 000 os,

&P

DB OL 09 OS

OP

DC 5~

O~

U U 11 U U U U U U H-Ui U i! U! i i II!

~

E

QJ

ur

ro
c,
iii U)
0
ro
:g
0 l[)
e r-,
8 z II
If) 8 '-
QJ <ll
'0 0 ..Q Ll.lo.
:::> l[) Lf)
'2 I'-
~ II II
::! LI. Q. « '"
6
~I~ 0
<ll C'-I
Z n,
0"' '"
00 E
0"'" N
~ • ~ (\i
:e 8
0 6
0:{ o a.. E Q)

ur

a .i

w

ZINE N
E
'" 0 ~ 8
0
E 0 .c
0 0
;:; 0 0 N 0"
0 0 E
O:i 0 0 ~ ~
<II 0 ~ 8 •
" <II :g O! ro
·u o, g c, 0 c, 1: IN
0
C Z of) e of) 0 "b • E ~
0 ZINE 0 8 a
o '" 0 Z Z
'I) E a °l~ !II • C\I « • 0 § .
Q) <.> a 8 8 Q) E a 0 .~
" a a 1.>.-1« 8 " 8 o • a 0
-'l a - '" P- T"
'e T" 0 :to ~
C
0> CI II II II J
ro < ro .'t
~ u.. e. :::!! P- u.. I.>.- '" _o

o a. E

~

E

~ EINII>

U- 0 o

II> •

a ~

Ql 0 "0 15

~

QI

~ ~

z o

8

It)

Ii

('iJ E·· 2·5 .~ '~

:l - '-' WQI

N 0.

Qi E .~ :l

.~

.Q

Q) C <1'

:5

o

5l

,,; QI c o

.~

g

en

.g

IJl

i!!

o "0

i

u.:-I<

o E o o



~ "~

cr'E

.... Q)

g,o. IU ::1 E VI .... .!l!

3l Q)

~~

o

Q) c: c Q)

._!E

~VI VI (II

o ~ "0<

"'"

8"~

2!'E

-&

(II :;,

(II II)

~.!l!

VI (II 0::1 Ecr IU 0 e:-

3l ifl

.0::1 00.

·6 ~ "ijj .g

-fi "E

c: 0 o u

U ~ .

tljQi~

.!l! Q)

~

Q) II)

IUI~UUUUUUliUUUUUIIUII

'" N

E E

'<t" (\J a ~

~ 0

II

u; IU "0 ·0 C\I N o E E 8 (J U

CJl ~ g

Q) C\I "0

'"

=E

Ol

~ < :{

WoNI

__ ct.(\l

<

z

§

z

o

o

o U)N ~ E

• C\I

"E ci-

S

o

o

o c.

!

N >

z
0
8
U) z
• a
" a
E
8 NE
(0
0 0
<N .;: u..1<



,g

.~

.!!! Q)

j

.0 o

<I N

• «

a:

UU1UUUUUUliUUIUiiJI!111

<I N

• «

uri

ci

N '"

c

~

:l

"i

""C

5l .Q Q1

~~

E E u u a CO) CO) 0

N III

N~I E

• u

E

u

.~ - ,i

!II E -g.=

!II 0 U >

o

>

aU'UUUil~UlunUiUUinU!I!

:rg ~ 8.

~ E

~ g ,~

II

o >

c; '00 NE) "'
"'-
'5 ~ ~@ E j
rJ) "(ij • a. e
'" 11'. <q
QJ ~ E ~
:J iii
o-g to ~
'" '" 0
$ rl :2 <II 8 0
,Q", .. 0 g III a. 0 etc E ~
'" c. 0 c; a, 0,-
o :,:::; 0> 0 '" co
c.'S,S tJ II> 0 fl~ • •
<i 0 -", '0 0 g
UlE~ Ul • E 0
<ll ~ > ~ 0
• 0 o • a
oQJOi a 0 0 co 0
u-c'O 'E N ('II
20° !ti' II
Q)o~ :i: Q. f:l ~ '" e
<ll<ll- <C
:a'ID'Q)
0 ~'C
'0 8.i!!
~ErE
~l3~ · .
e -g 'rJ '" z NE
E
'C > '" '" ('II ~
,5 $- E co
'u QJ c; S 8
s D
o QJ ~ 8 en
§~.:g s q('ll -
~ 0 0 '<t ~
'JJ :.= '" • 0 (If
III '" <II 0 a. 0 0 a.
'0 E III c; II> II '" '0 0 '"
g~.!l! 8 0 E 11<c~ - 0' 0
'"
'" E c • •
rl '" «I Q) • u N 0 en
Q)'C
c: '" '0 0 .,f"
-oQ) <i a co
ID ._ :;, 'E
en 0- Il
e e:! 0 g
UJ a z :i: Q. ~ .[;! '" '"
Q, Q,
.!!"'~
,,~
~e~
<: 11 '"
~;ai
,~ ~
~~
'" "5"
~ ::',5
rv.. '~ o· Q. E (If

ill

':IE

~ .

E If>

'"

E

(;)

"!. a

c

'E

E 8

a

8 ci

II)

C\J E

..; ~ 01 >

o > «

o > «

c:
'E If>
'" . .
c
OJ In 'E
'tJ •
'0
0
c c
0 ~1°
o E
If> ::" UJ C\J<D
(If C\J • 3
"0 0 .j
:> '<i 0
"E
0>
OJ
::a: 0 > >
0
C.
E
III
ur
<\I
..Q
--- ,-E ,£: I

E -



:gl"!.

>10 _ ~

c

'f

1.0 C\J

II II > 0

cY)1'"
(\")~
'&
I
1
i 0
0.
I E
Q)
ill'
n r!~
~ Q)
l'lc
I Q)
<II "
I I ,,-
I " <II
,.,-;
1 N "
I > I ~ ~,~
I <0 '" E
0 ~m~
'0 i
I to
~ i .~ ~ 0-
1>1- 0. I ~~~
C/l C/l
Q) 1£1-
0 '0 ~~~
o "
'" <1>
.;;; ! H E ..: ~ ,E ~
E " ,!O " E :::>
:::> 0 ~ II I " ~ s ~
(5 '0 0 ~
,. -a; '13
> <1] E ~55:g
O! ::; :::>
'0 c 1;1
:::> a. Q) ~!'E <0 :8~B
l'l e .a! ~ 0
.. E "
" 'Q,} ~ s
(ii E .~ "0 NE E
'0 :::> 'll g,<IIl'l
<II (5 OJ 0 o ~
:; ,. 'iii c ,!O ~~~
E I -a; .!!! 8 '" c £1- ~I~ ~
~ ~ E 'E
:e U " .. o E .. "0 \- I
>- .g~5~
:::> <: "0 eo 0 0
.!!! ~ ,91 i3
:E s .....- u ,_
c :::> 'c ~ §~ ~
Q) C/l 0 W II II II II I
" " £ii5~~
ii5 III III :::!! ..: C/l 0 0 C/l
M- cv
E E
M ..
'" '"
~ INE
I'-. eo E •
0 N In
0 0 EI(I)
~ ~ '0
00
,!O "'E ~ - •
. •
g (J I'-. eo 1'-.1<0
ON " N
([] 01..: 00 00"
N N
of 0
0 ..: ,. ,. ,. <1> t
'0
"' ~
<1>
8 I
'"
.;;;
E ~
:::>
~
O!
"0
B~
Gill)
>.N
'" .g
6'r!
gj ~
00
~~
&l~
.8-g «
,a:g
-15
J -2j-
c ~
.. :2 .!!!
~ M .S
","'E
$~""
£ii5~
e
~ o

E E <D II

ii

'<t •

N· E U'J

E"1 E

b 0 "t • :=

! ~ 8 ~

< 000

II II II

0680

-c

.

,;:

u u .~ ~U-H-i a i 1\ i I! Ii! U 111 » 11

~

E .8 .!!!

~ ~I'~

o 0

t

i -I'~

'b

• o

~Io

. '" o

-

o

o

o

'" 0 <: " .!!!
.g W 8 I I <l>
01 i{)
>~~ c
I ~ I <l>
Q) ,_ It: :E
'0 §, ~ l m I 0
0,+== cr [Il F
.0 <l>
.:: m c.
§ .m ,~ ~ 0
t;
.... G-E§ IJ "
't:I
8..8 g 'g [:1 c:
0
Q) :::J ..... :J 0 ~
~: s s c: "
-=~E", j ::0 •
~Q)m-E <l> .. t
'0
<T 1:: <l> '" '"
~ &,2:~ 0 '" E
'E ..
'3 10.. ID I ~i ::0'0 N E "1
g,~ ~ ~ Q.!ll "
'C · "10 :=
C"'.- - I • IS'S .;
c: [ij ~ c: - •
"" - rl I~ -~ . ~
'" c
~O(llu:: 08 ~
o lii ~ ~ ~ Ql ~ 0
'S(ij~~ '0 ,;- II II
c: •
-e :;l- • <l>,a .( 'g '"
E ,2> Qi 11 m .~ c ~ "'g 5
-6~(c)~ ,~ a 8 ~
> 11) ::J U 8 B
- lI] cr~ dI .. (\I
a~ Gl '<t 0 0
~g~: 'C
o c: " II II II II
~ ~ ~ g_ -g .~ ""
c
m ;g ,~ ~ dI " liP
._ 0> '"
(/) 'iii :::!: ;; ~ .;{ <C
~ 0
Q.
] E
Ql
s iii'
I
<\I ~
Q
~ .'3
'@-
'-.) co N

" "

i!!l!l ..
'T~
e .Ill
& !
eel
n ~.g
0.0.
II I~ II -m :0
o..J.o: ~~
'" '" 0 '7 e
a.
..
~
-e
." ;;; 0;
10
0 -D.a
S "' ....
to <i 0
0; " II II
'0
..a '01 • f
'" ., c. a.
" a. f--+--
.z J
...
II
d. < ... '" '" ~ 0
0; "e:
..a "tl -0
" !l;g
., ]~
J. a. "" ] '" ... '" '" 0 ~
~
~
j ~liUUUnii!nnU!UUI!nnIB

j
i
~
~E ~E
0 M I:
<XI 0 ~ I:
'" 0
ci EN EN
<C o E o 5
0
C. M 100 °100
c. 0'"
. . ~ci ~~
E ~5 ... . .
00
o " ~'" EI., EI'"
. • I(J (\j
~ 'N Cl 0
ci ,.; ui
M ,
)[01 "s E
0 ~ NE
il" 51" "b 51"
",;'-1 ... 0'15 CO ~ '" 0
~I '" • 00 CO
01<£ ci ffi ol<e'" 0 ci
"C, '"
.£ <~ ,;- ,;- >'" >'" B

c;

" '3

e .a

a q I q G U U U ~ U U u ua un U i U U U i-I

'_I~
",,".l;!
.2
'~
(.)
%
E
<II
nr
..!!l g_ .n!it:
<II <II 'ij,~
'C Ol 'Cii:~
~ <1l
:.e 'C {l,g31
'" 'D
a. i ~~o
<1l
'C ~ {li~
<1l
'C > <II <II
'g <II :I .,
~I'C {l r;r ~ 3l ..
~ !! <II'" ~~~~~
..!!l ~ .8c::~
_ W'C
.~~ £ 4i ,g..a 5 ~ ~~~-::}~
o <: " -ij,_'g fllff
0
" '" 0 a'Cu_
"'-s ~51'C ~g!~
B£ '" '
~.a dl'g <II Q) ~
o <1l [(= §i.sg~ ~.g{l{l{l ~
o ~ ~ :I -_ t: (IJ "!.
:Jlij gj'COJ'O
~ .~ -Ol" ",a:c::c::c:: q
1l:.2 o{l81ll "~'iii~~~ ;: N
_ E ~ m :§~I!!I!!I!!~ '0
'" '" >~ c: >a:~ 4J '~ 0
"'- B 0 ~Ol "cn- Q. C. Q. Q._ Q..
B{l o E l~~~~~ E
" OJ ",,:2 ~ '~ ~
" 'Ell! .m~ '-:I -
~~ t: m ~ '; 1l1l1l1l1l <1l ~
Om ~t3 ~ ~
E E 1'i5 ~.~ ~-2lill ~Sl8fil88
E Ll) c::- m '"
-0 0 ~'~ 'C"t:J>c: !
<0 ,_ :J ~ .... ._(\I('I') ~
0Ll) <0 u;:: 'g '" ~ ,!I! ~~J~fi .;::
LON <'l ~(J 'ij :2 5, 1! 1!
II 11 >- > 8 ,~ 'iii .= :J
'" j~ : :~ 1-.<: 2.<:.<: l- I
0'0 >, a: w_ j'~~~ • • • 2 2~::A ~ ~ g :;a ~ 2 irl ..... 1tJ Ul o:r t') ('.I

II II I I I I I III I I

e {<j

.. ,,-~ E"

."

Z II:

,,; ~ s a s ~/U I I I I I IM'- I I I

1'1'1'1'1 i I I

IiIRIl!ii! ~!il I<l ~

I

.,

Ct:>1"" .:
~~ s
a- li",
.'tI
:§ ~·6
8--
;til
tv
...
N
8 o c: Ol '" '" Ol 0 c:
C :::I >. S!.!!! 'OE:9l
U) '" Ol ~ ·0.0
N E'O G> ~ .~ U E
OJ "'-
Ol 0)", :::I ~ m C:OlS
:::I 3!-GI c.- Ol c:
c.- :::I ~~ ss s
'" m g. , <II
>. ~-2l .2 moO"
t 8. [.;:; 8 .~ S!
!l.2 ~-;;;
.9 ~ s <II c: c: E c:
il c: :::I ~~ 8 N
iii MOl Ql >.
<c :::I :::I Ol oJ Ol ·c
E c.- '" .g 13 ~o
o c: C 0)-"
g> - :::I 8 ~~ '5 :Q E
'" iii oJ ;::£!~-o
Eo >. Ol.o
0 0 Qi m~ <II :::I E ID w Q.~
0 ,,-S -0 .-
Ii') 0 0 c: .9 og.m§
N It) Ii') Ol C -5 (/]
C'J Qi v G> • 'Eo; .",
$ .- ..,
II ~ ~ . E 8 8 E.-:. .!!! ~.g-
C
OJ 0)0; :.E.g~ E -0 iii
{/) - ::>
"' E <1>"" ., .- c
"' . ~ <II C g:2 <II <C '" 'E-":Q~
• E .= ~:g ..... ......:..1:
E E ~ EN E"-,,, -.<:: ~.g ~ 1i~~t
EN E E ~ E B .!!! oJ·~ ~ '" U£!-o.e!
o E It) E . E - >. '" ~~ 2 ~,-
~ E C C ._ ~ .,
. 0 • 0 E 0 Ol 3! 0':; -05 iii Ol .~ ::> (/] C
v E -e- E v ~ <II E g> §-6~ 8m~~
E • E . 0 • ~ 'g)
E '" Q) - ~
'" 0 '" 8 .;! ~~~ c: ['00 fi ~:l ~
;1 ~ 0 0 C :::I re s
8 0 8 '" Ol :8.g i5.~.~ .!!l .
v GJ ::::l::::ll 0 .~--
.. >",~ U 0.",- cOlc!!!, I
- -c
.g-gg,gf5!::: 'I: 0 sH.g
"':2 ~E~::>
-!5~~11.g Ol ::> f5! ::> '" ·c ~ ~.=
<'"J .... ]ig --g a - "E a
., ., <1J Ql £ m 1\ ill.g·~ illQi c1J81'1 j1'18~ .!
II: II: II: II: iunUUiUUUBBiiBiU!Rlll

J
e- i
.J.
~ ~
<'
s
E
Ql
§,
3!
11
C
Q)
"iii
'0
::>
5
G>
-0
iii (/]
'" 0
-0 c.
'0 .,
0 <II 1'1
c: ",-
8 ~ ~ ~ E E E E
:g E E E E c
0
-0 v 8 51 0 Ii') .,
:::I ~ '"
"" ~ '"
c :;ij
C> " " ::>
'" ~ ~ '" ~ 0
:::! ;; > ij -0 .__, u..... . ..

. . . . . . . . . , . . .

, .

.. , .... '," ..... -., .

.. - .

-, ; : .

\

«

a

~

Ol ill'

o '" ;;::

.. o

8

o

§

o

.....

;; o

• • • •

-I'D .-<

" "

",.1'2
E
"f
~
E
~ ~ '"
"0 ",.1'2
s E !I ~ 8_ b
" E o~
0 E
o • •
~ 8 E ~ III ~
~ '" 0 0 g
~
""
e
0>
«! ;. "0 > III III
::!; a: II: 8

OJ

"0

@

o

§

~ u ~ ~

~I£
..<
.,
.8
.a
~ ~
~
"S! ~I~ III I
0 C\I
"
*
"0; a
III .!
II: ..< ..< I
a
!
~
:: ~ ;;; ;5. ~ a 8
"!.
0 0 0 0
..
'" ,._ ~ § a '" ~ ~. ill
l<" g ; 0
ci Q '" ci ci '" 0 ci
0 .. ,._ ~ {:; '" ~ ~ s
~ ~ :3 0 0 o.
1: ci ci 0 0 ci
E
[il 0 2 s ~ '" ~- ~ '" .....
€ " l<" s 0 ..... ~ 0
ci "!.
~ ci '" '" Q Q
"0
~ p 18 8 8 ~ g 8 ~. §
'" s :: ~
c
.Q " I", ci ci ci ci '" ci
., 2
'D 0.
'" '" .... s '" '" 01
E ~E '" l<" '" 0 ~ (;_ ~ '" 8
'" 5l
m- .. ;; ci ci ;;
""! o ci
., ~"'"' I
"0 '" '"
.,~ § i!2 ~ ~ 8 ~ i!l §
'" II oNE :: 0 8
.8 Q.E ci 0 ci ci ci ci
.a 8§ II>
0
c I
OJ 8 II >< §
0 ~2.. i
'j ~LJ I
(ij :c~ a.
ttl -8--:
<"-f "u ~ e
s c § ft
OJ 1 I
<0 .12 I!! '"
~ Q) ~g
"::t" II: > ." 0) <\I
~ Q
.2 c
'5. .~ -0
a 'iii
!!!
~l Q.
OJ ..,
"O.l!!
~~ -§. .;g~
.... !l! E 'E~
U .. '<Dc
~s ur 0.. ..
a ..,
~ ~ ~ ~
~ E :::J
1! 'Ol 0
.., 'u en
::> '" .!!!
..
"0 ~
0
"0 P ~
~ . 8 '"
0 E1 '0
'" "!. c g
0 :::J :::J
"8 ~O "0 •
8. ~ 00 {!!]'l
0 OS " 0 "l
o " ~.~
_._--,._-- -- "'E ",f!!. ~I > • 0
OS E •
"0 '" ~
-~ 0 '0 ~ E IfJ >.J' a{l
"8 :::J s '" E
~ "0 id ... -;,;
" '" e 0 0
~ Co IfJ 0 j .l!! 0
IfJ a;l .. :::J-
a Co II: .. OJ 2: 2;
0 <l II: II: .!!! E ~c.
C 0. :- 'll IfJ N gj gj
'0 > a; c N N"
~ <:. ':::J
'iii II: 0> -"0
'" !!! II 3l . ... g '¥
III {;j 0> I
2: '" Co .0 "'~
:::J 0 .. iG ;:; l!! 8 S E -5 '0
0 "0 ~ <> 'c N~IN N
os E "0 .. 13 .0 :a; a;l ..§. 'iii'i'
'0 '" l!l •
:::J s ~!J
~E 0 ~ lii 8 Ill. z E ~
-Jl1 c os .!!!
.~~ 8 ~ • '" ., '"
Iii Qi en C .0 I N ~ ~~
~ "'. ... "0 "0 .2 ':::J • N •
41 ~~ ~ i .l!! ~ J
{!! ~ ~ iii c up 0 ~ .~
~~ :::J :~ E .9!
'" "0 :2 .~~
'0 ·c <; .Il
.' .... ' .. -~ ,~-. - .. ~ e '" .~ 0. li
.QE Cl ~ c 0 j§ I
>V- Ol a Ol s c If 0. C. Co .&
Uc ::!! ::> ::> UJ U <l <l -o ;/'"

0>'"

....

N >

g/E

8 E

0<0

0.1"1 • -1"0 I -e

"<l

-c

~
'" II ~
...,
.c E .c
_, s:
til E
, LL
E '" :z:
/; .c E E
. -§- N
~ ~ '" N", "'.!i1 •
'" 0 ..
, E ..., 0)
.g N ......... 0 g; E .....
-c LL E as 0 E E
'S ~ 's "D •
g~ g- I) II OJ '0 0
'" ..., 0 .c ~ NfJ) ~
5:. ~ -g a; 3: 3: c 1 • E
0 "0 "0 8 '" .2' ~ :z: ...,
'm gl OJ ~ ili ., ~ ~ § §
~ > OJ ;;; 8 !
as ~ .a c: "C ~ E E
f- ::!!; G <C .~ i::i :J oj '" '" '"
..
"§ ~ c
II ili ~ II II II II j
s: ill c: s: 3: s: 3: 3:
E til .c Q :J ::i: E '" s: • •

g .~ ~ e '0 :s

.s .!:'1 ~~

III III c: c:

III III

• •

>,!! as u

,_ c

2'$

OJ 0 C C. III

"iii '0 c:

g

8.

as

"§>

III c:

III

.., ...

N

o C. E OJ W

'"

E

s

:0

o

1

s

a

o

...., o

8

o

>

<J •

• 8 0-

Il

~

ili
c
> OJ
<J II
• 0
a. $
-c
~'" .
;: '" E 0-
e:_-
0 0
:2 lL
:2 ~
'" (0
;- ~ "t;I II)
:g ""
0:: I: II) -c
.,
'0 E
'iii :::> lL a.
(I! '0
a, > " II
~ ~ ............. .......

... ' , .

...... -, .

........

$
0
"t;I ....,
c
'Q)
'1:
OJ
.0 E
0 z
:>
<J
:s '"
a. E
OJ ~
>.
" ""
, .. . .€
to
" c. Z
"' "
m ~ ~
'"
"t;I
'1:
« :::J >0 o "3' ;::

UllunUUiUUiiillliiUllll

c (/] GiS ~ I
8£ "t;" " "'ti5
c o8e
>0 "OJ 8
:::> "t;u"t; ~
E() .mc:.§
E "" - QJ"o '"
g ..: ~i;Q) :iI
_.l5' >.~"'C QI ~
00 ..
LO o - ~ l'l <i ..P
di'" :8 "~"E OJ
E QI ~N-B Gi
:!:!l "0
~~ E OJ « «
8 ~ ~~~ C\i
'"
oQ. -8"b -5 "t;
L rl'
"t;_ .m -r:"ijj '" ~ -;:'
e c '"
U 8 -"," ~
-8..:!
" '" )( !
" <: III II <II N rE
:::> "
~,~ "r; ~.!!l ., E u
i.E ......... (/] eli
~~b ('oJ ! .Q " .!!l ..:
"'- z~
l'l~-5 :> > '" -8]' 00
U) _ .t:;
CIlE.~ .,1I>J!j o-
w :;;~ ,,8 .§-I~ o •
OJ >0'" -"!-
"0,,_ - E :2- <:>.1>
C:,'!::::: III I!!:'- ~-8 <I <I -
E g1:? E~-8 . .%I~ ..9 ~
I!! " >0 ~I~ E
~.Q.g QI-rJ"C .!!l* • « E
o G> ~ C ., OJ iii >0 . 0
>-rJ :2<11:g •• Q;I 2! 0
d;E_ c _0 ~
o 0-- .§"Q. G>
I!! E I!! .!!l 0> ~ 'u .!::1 OJ ~ s <i
.cOE I!!!-a; ~ 1'1 c 0
" QI ~
c3~E j>.!!l ~< OJ C li! « <i <i
-§_ ~
E i
QI
ur e
.g
"" !
-S2
-"l
~ & -,
~ E
N n:J Z
> n:J
E E ~I(\j OJ
1~1(\j ("oj
U)
II N~
u, U) > E
I 3: •
~
OJ
..
~ <,
I N ("oj E
~ ~ ., :2 ::!:.
~ oS . ~ S- u .
n:J a NEI'"
I: '" I: !f
;g ~I(\j N N 8 N . '"
"0 n:J > OJ OJ > 8 ~ -,
n:J r:i '" 01 n:J .>< II) .>< '"
'C <1> E E <1> 0 E E . 8 0
'0 'C 0
(jj u, E E ~IN ~I(\j ~ :> a ~I'" ~I'" 00
a l:l '" .. 00
1 I:
n:J II II II " lfi' II II
s: 3: 3: s: s: ';:: 3: s:
> n:J ::J ~ E ;;
I %
E
i <1>
I w
I~
.S2
c.oi!l
1.C)3' '~

o

IL c. 0

HH .. di

I

Ii

...

c.

IUiUUiiiiUliiUiUUiiRlll

OJ'
~
.:3
I~
:E
8_ -,
e
:Q
III
~ s
c. Z
<I>
..,
<It
to
.., "elNe
'E
.., z
IL
a. <?
<l "e E
iii
to 0" ME
8!. ~ ZINe
to to
> 8 D.. IL
"0", "' b -,
0 0
.g. III - E > • 0
<I> 10 0
.., •
ti ,e '" 0 a. oJ) a 0
o:r " III
."2 0> II II II
~ " to C. ;: ;:
:::J ::;: -e >
0
-a.
e
.!l1.
w ,._ C\J
(.Q ~
fS-
(.)
s
<:
.Q >!I!
c. ,Iii
E 'C
<:
,S!. 011
LU a:
n 111111...:, III >. 0 <Ii c:
-I=' 'g 13 ~ I1l <I>
O>.~ .., >.
~ III ,~ 011", CD E
8..e '"
<I> 'C c: Q) 0 ~
'0 l'! 011 ..,
011:2 'C 0
~il~ e '" 15
'C&. .!!!
m >0 "" E
]! ~ 0 'M c
~"g <I> 11:l
GlmB U .,
mill 1!!l :e 1='-
~'g ,~ '8,8. ~ I1l ~<Ii
;g l'! (j E 011l
'0 !l .a m <: _g~ ~ U.o
C:8.c (/] 011 !l ",011 ".2 E
i.!!! ~ III 011 I!!~ c: 'E>. '~ .8
'C'C II)
ml!!-8 ,!l1 m c1! ":; i~ E ~
g '0 CD
a.la. -;~-8 III c 11)'8, 'iii Q E >.-;;
15~ ,!l1 m . .!!! u II) e Q)
., (ij e l'! .t:~
"'-... a.Q. U - <: ,f:! .lj ,- ~~
I E "-0 CD e >.:9 E ~ ,
0 'C ·~·2 i ~ ~"~ Q. ::::II tngJ 'f s
OJ:
8 "'- 'C 0>_ '0.2"3 B:E
Gl I!! ,I; 5]
I gj ~ B .2.!!! >~.<!: .c _
<: 5]&_ s 8.~ g8.
0 II) e
'E 8m8. -<I> C l;l ., C '"
0; 1!-; .g .!2 "D :s
'C 3 ,!!! 'C .!!! CII m
I OJ: (/] g g 81 'fi 'C OJ: :§~
'C .,. C .~ rl c
011 'dI~~
'0 ro E '" E c:~ II: - c: "aoCII "ao
0 a. OJ: z : a. ~ a.~ ,2 ,~" 0 c>>. ~ ~ " ~
c a. "' 122",
0 "' b b
o 0 ~~ 'COl]! 'i a. § c- d.! 0.. ~ <l>i:i~
U ~ o~ j m'C Il> c:
V> ~ • '0 m ~ lH rl u .~ "a (II 0 "a~'O
Q) 0 . 1ll~ m- g £i J
'C 10 10 10 M '" iiI e 'C 0
:E ~ ~ <'i <? -<I> ,- C c "a'EE 11 'E "u
c Q)§-B 8 I!! f -<I> (II ~ ... '"
CJ) II ClQ..Q CI Q. .Q ,
I1l j.!!! 8. Jig~ c: <I)
:2 a. a. 0 0 W'C • •
-u n D n n D D
.
1
J
~
'"
c: -...
'0 ~E
'iii
I!! ~
a. b
.!!! ~
.
~ II) r-,
I:? 0.10 0
ME '" ~ 0
.,. I!!
c M E
b c.
M~ M ~
. '0 a. '"
E .... II) E
0 1l IU
'" 0 !!:. 'C"
'0 1"- :::J 'C OJ:
0 c. ~Ifil '"1M .c
'"
(.i 0 m ~ • E .€ IfJ
OJ: :; E • ~
'C N '" M I'" e 'C z
'0 t1I '<to -... m EN '8 Z (/] m
0 a. :E a. z E :g '1 '" a.
c c ~
8 "' '" b co 8 <: 0 "'
0 c 0 E ~ IO~ 0
~ 0 0 3: ., 3: ~ .
'" • ,~ .., .... 8
Q) . III •
'C N ~'f~ (\J 0 E 'C IfJ N q
2 s 0 -i ~ .~ ;;; .£ a 10 III
<t- o. '" .!!! ~ '<t
'E c
CJ) " c: CD
CO 8 '"
:::i: c. 0 0.. 0.. :::i: a. 0 c. c.
% 0
Q.
E E
II) ~
iIi'
'"
-9
0 ~
'5.
(.Q (3 ~ ~-8IE~
~ r:! ,,"!2" h
11I'EQ)"C 0
t Q} III .!:: ~-
~-8~~ ~§
'ijE
I I E ':J <T ~~ ~
"8.m~~ Ul-
I 0._ ....
i:l 5i "' ~
i ~g_~8.
I I1J (I) ~ ~ ~!:·!!l~r---
• i m J!! > ~
~12~~ " g=
~I -~,!1~
1="' .~ _g . ~ ~'8.&]
E B.~ ~ ~ "'"
J 'E(ij~51 i!? u:'>Z
82.t; .~ ~1.Q.Q
~ .£~
I'd ffi :E Q.I "
._ .a
• B.§ ~ ~
",,,
I=" -5;'*>. '~
m ~.~ ~ ~ l-k: ~~
"' "0 e.g rl •
U:- ..
III U'J :::l '5. -c '.R' .p,
fr.g",E-§ ~b..0, ri;
o I:! " <1>-
~:: -l!l 5.~
<I> 0=0 (l)n "?
'iii'-;;; [lj.Q a
Qic"~~
tD B :'~d;
lS e
~f ]f
'13
H -;;i
" " -c "
~ ~- " -
:ga_
-3 e i1i
s ~~
h .~~
~- ~-
15
11. I i

@

~
'"
's
.~
.ll! 01
~ '"
I '" ~
c "!I!
~ E
0 .ll!
l :::>
., C>
C "
""C e~
.,
" ~ 05
c. G,}'u;
~ vi ~[
's ..;: M .el
'" "'£ E ffi g '"
01 1:l ~ "'""C
"5 iU ti ~ "Ill
0, ~ ~ c: a
0
c 0 ." :& o 0>"
<I> ~ '" c:
~ "S' :; c: ~ ~~ 'JI ~
a "" Ol ~ §~
I <I> c: OIl
., "C ~ [ 0; o B ., <U
"0 !! "0 ~1[ .,,-
.,
<U '" ., "0 # a ~
:; '" c "0 '" ~ E
~ "0 ~ 8. "0; > c.
E "8 <U I!! 0
"0 C .g .~
:E "iii -""C
0 ., '" '" <U I
.ll! U r.!) U 0 c c c:
c: m"* "Q,"§
"" ~,~ :sg ~
Ol 0 - '"
~ c. CT W"O
1:l < <l Q. >.<1> en
0
o
::s
\ctS
....
(f) 'C
0 .c
- en ~
::s 0
;!:: "C .
j
Co ::s
ctS
0 u:: I M m C\I .c

o

.... c~Q).eg 1
"t>'"C :Q 8."t> c: ._
:t: ~ ~ E <: .~ ~
'CE'"
.255 Q.e· .. .!!l_ .e
~= -:"~5,~ .f
'" ~ :a "'tog ~
",'S' ~U)-m 0
... € :.~"t;l s ~
.0", .. e.= .. ii
.§.o .2:.E~'OC
.~ ~ 't ~gj'"C.e8.
> tj) C '"
0. -g :g 0- ......
.!!l'<1l,g C2.E",
.e E-~ ·~Qj.§ml11
c:.5! i E '0 §
.~ .... -:!!!ri!1;:<::
E.= "t> 5, "C 's '0 ~
.llIIlIO ~1;fl.§~
~a; ffi Si~.!!l~8
~ III E
iii ¥"g ~~B~<:
.. CD~ .e~-6«J~
.... <: 111 e .. E
'C0~
gj .. ';a "",Q."OS
E CT ~
1: ~ >. 2'1; 3: 0 .
Q)~m (f) ONS
E "" :S~"8.N55
CD- .,
3: 111. ~ '" til E c: ~
"'.§ .. "41 Ij) .. - 8
..2 "La -0 a.a*liji=
c:i!!:t: ~Gi"! ~
.. Q. '"
U5 ~ ~ iii li:i~ ~ >.1!
t
%
~
13 ttl

~

C. III

"8

c

-0

.~

a.

o .~ j
~ "
iii ....
If~.!! u;
o."~ 10
~ - JlI z
~a l5
Er "
§. ~ .~
~
.,!~ "
'"
s ~~ -e
·iii
&'" 0
11 ~ e 1;!
.!l 's
~ '" II -8
~ ~.~ .~ "
:g :02 ~ 'B 10
s: .!!1
~ iatIJ ij
8·~8 0
..: o
:t .:..; to: is
18 I
Q.
....J I
J: ! • • •

• • • •

f 1 1 ~ ~ ~ ~ .. ~ ~ I ( ~ ~ t I I ~ ~ ~ ~ f ~
t • ~ • • a • • t l • ~ ~ ~ ~ ~ ~ • ~ , ~ ~ •
OJ Il> Il> '" J
...J"O - 0 ~
"'.,
~~ ~IU Ii
"" .!!
<> o .., . !
• _ IU ~i:L I
i!~ !il'
"Or .
.co:: "'",<C Ii ~
c '"
., ._ .go:::e Q
",i!! .~~~ :'II :ll
1 '"
en Il> >= go "l cf
0:2 g-N g iii! :(j e
8~ -",'"
:::I ._ r:!s1li 1~ ·2
u '"
to 8 Cii '5 >. H
g~ ~~"" -8 .~ M~ ,,-
E:g ~ I ." :E-2j
c .~ ",J::v 8l5, H ~8 iij ~
~ '" -0 N c" ~i
~ (IJ '0 ~ 00 ~ ,., .2,., 'g~
om .g @ ~'~ ~I ';g ;:) . ...:..
8 .nil Ji':[ -.2" <I!
~i :;::;t1-'= ..Ie.
'" '" 8 '00 B ~
'" 0 tU" as ~ ~ ~ .... ~
8- fl 8 g ~'!l: ;;;
,_ Il> '" '"
'G> "'0 .. I C(j C(j <!i
:£l:! ~-g:e ,~ '"
o N 1i :r L
::~ $;: Il>
o :::J ;;"0 !
"CCT ~m5
'§_ [!! .; JI I
~ -'" it IP !r Cl I
:=; ::J 1!!~", n,
",ti Ol B~~ s J: J: J: J: !
0:::> fJ)
- ~ _ :::J
"'0; :::J j:5g
lU Il> '"
Il> '" 11
-<I)
~~
"" E Jl:~
~~ :a .1::
"0 ,_ i
fJ)
'" 0
:2 .!<
~ :::J ._J
~ -"l CT
.~ ::;
(,j • • • • •

g

'00

g

8 i!!

~ '"
s
'i} ...
1~ iJi
(;) !l!§
~'~
-81il i~
:!:!
&lin ~~
"'<: iJ'
8§' i i !
I
I.l £ 0, N '" <0 "' 0
'!if .. ' 'Ii g it 0:;
" e - '" .,
ifl !
I ,
E I
.s I
i
~ i
£
"
1 ~ 0 <0 '", V_d,'! "!
q; q; <0 :;: <;; g
- '"
i
a: I I
~ ;:I~ ~I~ 8
~~ i:&
~,~ ~I~ o ~
,d, ;>
0'0 a a a ~
jg: ~I~ ~ !":2 \'l
I I I
" I I i
! I .: e
8 ~
I,·' -c
!l E
I';~; " s
~ ~
i'l .~
~ ';!
s:
~ j) ..
.., -s:
::;. '" ~ 8.
" E
:1 II 0 s
U e .S;
e .!!l
'1;1 " ~ '" ~
H 8. iil
'! c ~
lll'l E 0
2 'u ~
J .~~ a F:l
c ~ c
2";!!! 8 LU
.,':.:C: ~I !~ I~ !
.~ ~ !8 ~ "'
$ ~ I
'/' iii I J
:~ g/ ::: I I 1
.~. s I ~ I ~ I
I iii m ~- ~ '0 0 .m~5.gm.g ~ I
'0'0 m 'ro
{l~ I .0 ~~Oom'2 1l
<:~cit":! ~
e!'" ., ci 'g.~ ail ~-g .!!l J
C'I v ~ < • '0 '0 ..
_ 0"""0 > 0 <: m m ;> ~ 0 ~ -c "
,!!? .!:i Q;J!! 8.!!!~ OJ I!
UJ:2m.!!!~ 'E 1ii >
'" :a ~
~o ~ 5-.mg m E u~s <Il> 0 ;;:
gC!~§ I!!'- " ~ 0. _ ci ~
m . 0 ::1 ~ m ,mu
U?~ c E ~ m.g .. '5 ,g
~~~i~ 0 -'
,""'E ~ .!!!~~i3;g~;:
~ E ~ s s s s '-Qi
~:g~"~ es .. E ::l!!! ".i!:'O
'0 E R 8 ;: :g-g mQ. ~::luu
c '0$" "til
~.~ iil tD~ "'0 ::l ~ o Q)~{l::l'O
:;I'E a.i ~ 2'. er ...
::l ~ Q; ~ III ~.tII m "
'os:G~~~ m~ '0 OJ E E 0 <: m
u. m s: 9
- t: m c _fj '5 0 '0; ::l" '0 ss '0
os.§ s ~.!!! Qj OJ 8°S::lm~-.!!! \
m:,;::::; " .0 ~
!!!." .,. g--m ,,"" E .0 .~ Q) .g a. ';; a; 0
.2 E til :;I >'ile.!!!e~Q. \ \
-ffi:~-8fr o m '0 m m
'" " '" 5c;:<:.!l!8.!!l / \ I
~.!!!,~,,~ E '0 U '0
" m8Q)8m.!!l_8 \
3!!!! os._ S'O '§ ~ i .g-l!i
.0 ~ al'l~ " III ~ '0 '0> g ~
_ '0 m I:!l~-g~!.!!l~ ~~ I:
~ 2 [J"a'~ m·t;; 1ii .§ .§ " "
:'=',;:;!e:2'EQ)8 'C 'C
._ (Jl ·5 .g 5- E 8 '0 OJ s CD" § c
01 0 :g""gg8'O_ s s §
8 E 5i:;;! 0 OJ .!Q III 0 E - m
to? m 01 {l~1i1~&i~'§ ~~ <II OJ
.~ ~.1li:: t i:i5.!!! '0 s s 'C '"
'" .. ~·u.!.m'C'{'I$~ 8~ '" .8
i'1:;~~~ '0.2 ~ 0.'0 ~ ~ -l!I ~ .~ S
ID~ .- a. iR 8. ~
~~~§8. s E In ~ .{g U5 ._ CD .~ > E
'0 0'" u:; u:; ~'o;",E~o_ S!
8.OJ~Ol<:: ,5 .~ .~ 'ID
§ '''::l .oo..DCi) .... (1) B
.0" g>.e II! 0 ~ z E '-' !5 <II "'.Q "
.s 's 2 8 :G fJJ .s ....JG. 0 a t!!!.~ 0 ~.!!! ~ 8
'0 i
III
:2 ~
<II
0 ~
0
01 !
':> ~
'" ~ ~
-2 ..,
..2
t::!: ~ II ~Yn77
f-&J§~§lrv17 Y7 I
!!/~~~~§/~o
Z
[JI,
i/Vj
/, VVj
rJ 'J
. I "EI'" " J

E E",

8 E

~ ~

III

"
1
.~
~
'" -~

.!;1 -.I
~ ~
~ !II
i· 't
r:!
::J
~
8.
E
~
0
~
S?
0
to
s
~
0
'"
0
0 ~~ 6
8
'"
\
-0 \
\~ \
\ \ 1\
f\ 1\ \
\ \ \
~ -, '\ \
0
" <, \ \ c: J
:Ii!
OJ
I!!
n, i
§
~
~
s
at
~
§
...
§
'"
0
<> ~ .,.
co 51
,;a
~
c
.- ~ 0
e o
'0 ._
-
rn :J
~ca
Cl) ...
..... '0
'II:t C ._
Cl) .c
0 e ca
- 0 ~
:::l C. E
.t:: E Q)
c. ..... J
ca 0 II>
0 0 ._ J
II>
1 1 , 1 I , ~ 4 ~ ~ ~ • i ~ ~ • 1
~ • ~ ~ ~ ~ ~ . ~ •• ~ t • ~ • • ~ 4
I
J
~
">
Q
C ,.g
"'-
CO rJ
'.,-~--.-
. '""""_--'-'::"' ·-'~-''''''''--:·-''-~~Y.:.'~ '~.~ ·1~."; '"

N

~

"C

{/l 'ro E

... ____.;.;;......c_ c"-_._

----- O')tn

CO:§

!

In
CD
C
0
.-
o
as
..,
c
CD
In
e
Q.
CD
...
>
II) In
0 0 In ~
- as
::s 0 e I
~t:: .c .-
Q. E 'to-
~as I
ca ~- ...
o en C) .§

01 >

<1l C

~

.,

E

01 "C

'" o

C <1l In <1l C o 'X

~ 8

.,
0 0
;g :2
E
" 5!
5!
.2 VI
0
~ .0
E
e ...
::> "
r:: OJ
" e
e 'OJ
"ill c
" 0
8 0 ... <I

>Oil) II) e '" 0 ..0'0

g E

III

-QQ-

0 '"
~ 0
"C
., ~
'" 5!
"
::> '"
" .8
'" E
.~ no
"
<= '"
<: 0
8 1
I:
0
0 s

c III .!!! 'DE UI «I ... C

e .2

.. u

e ~

i I:
.g '" I: '0
=> u -o :~
I: :~
E JIl" III
! "
8. ,,~ a ~
",,,
s 8, ~ ::I 8. I: -8
&.~ 8
.~ -= 00 g:g ..!1
'C'" Qj
&.111 '" I: .!'II: =>
e'" U E
S ",III
~1! >.
n 5~ &.-8 iii
'u ~ !
el.'! :t""
~:g_ 8.
'" I:
0>'0
.2 OR
.H
EO
._ 0
en"" " '0

III

]

'<11 >

.~ .~ '"
.!!l
> > >
fil ~ S
'" '" "
'0 '0 'C
.!!l <II !l
" :; ::I
~ .2: .2:
~ ~ '<11
>
P
.~
~"
~
~
.;;,
~ ~ It>
~
G' t: 0:: ~
"'0 t
III 0 .-
!l'i~ ~
;' "S 0. {j
:;ij ~III -8 "
> 'tI " J!!
~ ~
~ 3!
'"
III <II
ci~«; ..!!! g s
-g"3.g '"
-Q i';( "D "li'8]
<II ,. ., OJ s ~
B ifJ c: E
c: tll ~ ~~ :9 c
0 .g :2 j1
:::l0lf- e ~ jg s·=t a
"
~ ~ >. -0 ., 5ij "5'~
'0 .., ~,.
-5 ~~ '8. ~'Gl
"v.; &::.- 5.!'!
a'~ ~ ..!!! " [1
0lC, -0
Ol " <l> 'iii ._ iii
3'8"D s ~.g'ai
.., "' " 0< c..Q :::l
~j~ '0 .,_§E
.£ ,_ t::!!!o 1Jif.I"iP
"D . <l> H .!!!.~ ~
~'~8 0 iI.e., eiiJ"D
"D
cn= _ !'! ° Q. " o . .2
!!!"iiio.. '" hf- "D1.8
..,'" ~~ ..!!!J5E
.m.g§ .., Ol ~.!! Q;
~ "+=l U i»:g e:::J ...... :9 "
.~ ffi ~ cO ~ r: -c
ffi 0 "6 ~
Ill", :;~Sl ~iE ~
fPj.~; '" '" .2: 5l';; ~
!'!.~ ~ 8 "tj"D ~E:~
:2!'!: t! .
[11 jg .~ 8 ~ .. ~~aI J
~ - III <l>
01.'0- II] 0 ~~ .:::l :::l
o£l])o ~ Q. c:;:r
l1~ffi1il ~~ EO_l!:! j
,_ "D-O :;: ~ <l> 0 U
tndCQJD. ~ is'~
...... I::: :;::;1 Q) aI:;ij
UJ::;)c,"D ...J ,. I
j
e ~
y y y
c
.Q ..
a ~ ~ S
"0 Co
<II :J .tg
<0 E >-
"3 a ~ 5'a
Q.
0 a. j1 li C
" c:
,. 0 <II ~
j1 u "'"iii
a '0 '1<
c. &.<00
:.;:::10"'0
"ii ~.~
~..,;;;
._ 0 E
~~g .~ "i!
~ 1
"
E 1
II
~
I
.,.,
.Q '2
~ .2 'I;
3- • I

igs:;;;n!:

i : I

j t ~ :

l._._. _. _._. _._._. _._

4

III e "iiiijl.!!!.g-8.i'l'.!!! "iii ijl.!!! ~'!!!~'!!!§~Gi.n~~ I
"'0
3'; c ~ .g -8 .~ .S! i -8 ~.g~ ~-8-~-8 >>It'l ~"~il
'0
~! 'iii c: 'iii E' e. c: ~ 0 Ii:: ._ .c c: .. ~ 0 0 ~ j
.~ c. ~ c: e ~ <I) ~ <I) t'l .Q _ -8 e "tl .~
0. .a! - tV·~ E ~
GI II> '0 e. ~ -fi "" _ ~ :OQ.mtllo~~P!ii.!~~1U
~"I;I ~ . e.~ ._ s "0 'fj 8 -8 ,Q .2 '~~G>"'_"''' .. ''' Ol-g ~
., 0> tn.~"-,,~ [ ill! G> ~ 2l .!!! ~ ~ .~.g ~ ~
c .. ]M W .a ~ E' ,., '" w .. 'Iii .. e.
.. ,_ s .i.i-8~§ s oj >-!j! 8 e.t'l.!l! 0 ~~~ s
" 0 ~~
-="1;1
~.g 0/" , ~ <ni3:>.!.g-(ij 8l;geLa .. ~!!!=]!.<: 'iii'"
.!!! {g!!!- 4ll.!!!1ii t::»l- <l)e.Ill"'>C
'-'~ " ~ C E' (ij ~ ... ~ .!!! 5~t.'l CCE"'§ .. :Q
'0 2: Qlt:~rn ... «1 ~.!!!uG>-!!!~<I)~8~ .. -~
~III .~ .", 2l m 8 Gi e .Q .!!!
> .lij c -2l.a ~~ .!!! ~ 8. "'il ~ e.
.. ~-<I) -,,~~
c- o. -G>o~II)E~.!!I ~"GI.!!!
'0 ~ Ql £::"'C0--o
._ > "C ijl<l)o:8-~i:il.! ill ~ u " .!ll Gi ~._ ~ ~ {g ~ .. c:::
1Il_
<I)'" I(l .gllltiE III.,
0.> = ~ " -8 ~ "tl Vl QJ ._ ._ ~ -0
-0 ","tl '" .'_ E - m o·_
"S ~:=;.Q)a.Q)G} 'iiiCC:="'~II)~u »l cijl
QJ C ~\~ <: .~ ~ ~ c.!!! .; 0 1!!88<1» =.g<l)c OlQJw
'0 Ol '0 s e ~iii:g'8 e. -0 j IIl·Q ._ III -0 .. III E e.
,., 'iii III e l .a ~ M .m 'iij - Ol ~ <I)
'" i':! QJmc'" EE -8 en ::j 'G) R c..::J::J ~ C ".,'0
!!! c 0. "0 ::::IG>a)-qJ-Eb ~-1Il .!!! g'2:c.QJ []"Ulm
0'0 ., ~oQdl~Gi~ f:'~~ GI-8 !!!~.!!!., 15i'1g
"'C '0 ."
r! J:;"'C"t::::I""C o E ~ - ~-E
~ ~(,i 0 -88",8,E!!!G> "1;1 "'E "'GiIll.!l!~CTm ,g
Ol ttl .. .... 'tl .. ~"c'~ Cl ~ 0 ~"4J C .... ~ : 0:"::; r/J > ~ 'E
<D .<: .jg 'ECbE!!:~t . 5.<I)!!!c:~g_l;i"tl"C~l'!GiQJ""
.... Q) '-' ~
lI)"C:C ,----, "" "1;1 - - III 8,~ . ~"'C--~G)I!IC1)o(Q' 1: CiCQ
.. ., III '" Ulc"I!!l:J~m~ ~ e ttl ~ l:J E"I;I 13 .~ g: _!!! .!If E ~
"SEc "S !!!:Qm-gc"'3!E _~ft5 ~IIJ§.! Eg.il!:n;i
"
~.g~ 'iii ~"'l2In~>' == 1~E-!!!GlIll ~*~ -~.,>
" 'iii~E.!!!e.g.!!!.a ~ C.·E~.a~ ~.!!!'O2: ~m'5 rg
,. m
'" ~.o. > UI::I at ._ :::::J .- co ~ !. CU '0 g ~ 6 ~ Q) I: "iii ::I
3! g_ j.!!!ffi~8.~~~ j-~"-I!!E' ... iij .iio~c:
>..:::.> 0.:>0. >._ (/J l'tI a.Q.> >.!2 ~ 0 Q.CI)
t E.g ~.g
.g "(;5 0--
'00
D. S£!:' ~~
% ~~
J .. "1;1 ~~
"3 ~
OJ) ~ 2:
.2 ~ ~
so ! >
0') ~·i

-1<

"'" ~" "-[:I

E " .i].p .2

" ~ "00

2""00 c:: E :.= 0

Qi!

"
I?' ~
~ .. ~
u
"- ~
~ ..
"0 ..
~ :;
OJ .l!; -c
::> ...
E >
e
8 "_I'" ~!

I I

I

I I

]

.~ 0 0 <II 0 ..!I ., '" e :Sf! 9 g 5 B
.11 o e' "0 ..c 0 0 '0; ';;; ~
"3 ti ~ <II I: 'iii ..c U .g~ '0 ~ o
~ a :> .l'1
'<11 1;l '" "0 ~ D. .,
:2 . ., 1l 0= '" " ~
1: ., " "0 " "@" 'ih "0 0>
., 5 "0 ~ 8 -c
s: "0 " ~
" B s '" ~ :> " ., e' ~~
'0 E 0 "0 c "0 "
'0; 0 ~ c 0 s
e E ''0 8 '" '"
~ " ., " ~I
o, I: c o '0
0 2 "M
" o 0 ~~
"0 ,; o o
" :2 "
"E ., E l~
., !!
.a e, g~
"
'0 55 'l!
'"
~ "E <II
" ~"
'0 <>."0
c U
0
" ::I
~ .. ~".,.c·~.··~.·~--O"~,·.-_~~_'_' __ "'_'._

C 0
~o o
.-
._ -
o ::l
ca 'cu
... ...
C 'C
CI) .-
m .s::
CI) cu
... E
a. ~
CI) CI) .
... ..... J
CD >. m
0 .-
0 m I
::l IC C
ct:::: CI) ::l
Co m CI)
ca .-
U C 'C 2

c. '5 0' .,

'" .Q

r! a

2 a .c E 'iii

'"

~

.,

'5

.~

'"

Q

c

.§ :s

0- & Q) (]}
2 0;
2 g .~
OJ e
.. OJ .!; OJ
E E '0
'0 '0 'iii 5
c: E '0
'" $ ~ '0
E u ~
'6
.!: ., '"

~

., ..

::J C 0"0

~~

'" .,

QE

C III W'O

f-i

'---·-·--·1.{

~___l.(

1 c::::::r=::T

! \ : j

I : Ii

~ : : i _

~

L ._,_.J

! I L _._._._-'_._._I

-------------------------------- ~o~

~l!l

~ ~i

I !I

o j

:!!

au . ~'ti;·;;::ti '; ·:·.j·;!;".\.,:. ;"_~;;'l

li{:J'J&1Od 81 ep U9pVOadQJd

!

~ ~------~~-------------------;

~

o

I

~

l~----~--------~

" :>

{1:'::":O:~~"'.l.·~:ervwrM·nam:QjjiA.l.rM'''Iil.nmr.!, QC[Wft 8!OU9jOd 81 ap U9!o~BedOjd

~'~
.. III
.DC
"" III
'Dill
~!
<0 c ~
.S2 ::J Q
CO 'D
.i'l III
C '~ "! "
?-- Q IQ OJ "0

Q

~

II C 'Q '0 o ·u C III III ~

s::i

!f

1------1 n

!! ~~

If

,,!I

1------lH

,._ so
.,.._ ~ "" ""
,._ D D
~ .!.! .9-
C :::I
o ~i
.. III
D D
_-
8~
II)
.c
'"
,S2
Q)
'"
'"
0
0 :.~
'c ~
o ""!
:2! I §~
<II
~ ",-
'" ~.
(II
,S2 ,!::_
~
-nI '" CI_
.1,1 ~j
'" "
,S z g~
<: 0 ~-
Q) g
a; ~
:J ji-"I
III
",r...: - >,
8~ '" ~ i __ 1
:.= qo .d t
.~ N
:Q~
.<::0 c1-<-
'" <:: ~:5
oJ ':J
Eo>
OJ OJ
:::J <II
g~
OJ_
'" <:
o III
-E
c; III
ILIa; oJ E

.,

+~ § -8 0;

'" a

'0 <:

.z

o II

I at< I

C't) <0
~ .Q
.2 !U
.,._ '5. 'I;l
(3 01 [
E
f! ..
ClO {l
01 .,
,_ 01 ~
Co.
"'! i
..,
e '" '" c: e
Q) 0 0 :J ::J
~~:oo <0 ~
=> E ~ <0
~~ u.5 OJ '"
E .
'0·- :>.e- OJ ..
'tl:g ""a! 'C .!!! .,
",,,,.gE c: >
~.Q~g! ~~ "
o..Q)<I>::J ~ ~ '" IcQ)----,
Q,)U""IU
"01'13.2"'0 8 .c:
(l)n;Q)U1 a!ts '" Lfi
m..bES E~ s t-;
E OJ !U c: e;! <!l .. / I'-'
~(J)E~ g~ ,........, 10
.!i1 . e;! III '"
~:g-§'Gi :as '= '\
'" ~ c: gj :;;j '" ~.J\ iii __.
<: > "
O!_~_ ::J QJ 8. r-
:E g._ III e;!1:1 E ~- I-'
&u '2"'0 .
_01 I" .. Y
~ ._ 0 ID12 i
E2QJC: " ~ ~ ;;: - 0 .. '" - 0
c: ::J::J ::J > '" ,. ,.
_g,mul'tl E E ~
1:1 "1:1 a.
-t!) Q) (I) cD .Q e ·0
~E~o 0.-0 H ~ ;; s ~ IS
~~5.g E '0 - ~
·8 -g '0 rn .f, ~ '" .j ~
~ ... c: 0 OJ'Gi ., :Ii .
~ c:; :::l '0 C
~~~~ ~~ <l> ~ i i J
e
0 .
:§g.~",ci6,~ a. < . . e ~ e
E E " .~ d I
u..... 0 .Q.'<ij III 0 E ~ ~
VI ..... g'-:::] 00 0 ~ s U
0 ~ iJ ~ im '00 o
...J 1 ~

~

.~

o -c

" E

~

,

,

:g

."

.~

C

o o

g

:1

g.

w

lC') r-,
~ ~
~ d ~!

C)

...

o Q)

Q. c:

CI)

~ CI) C"'C

~ 0

CI) ...

'C c:

o .! CI) E

C '0 CI) JB c: 0 o ca Q.,c

E ca o CD O'C

I
J
+ ~
s
+ j <I:
~ ~ ~
" ~
::! ~ 1il
"1i I I
~ "1i
"i:
8 ~ ~ I)j Iii
'"
~ '" (OJ
Iii
"'
s: <i
~
"
:2 011 .. "COlI

o Ii

c .-

m U

;:;:.2

...

..,;

""' ~
i!
I
~
" a
'0 E '"
.~ "
0. ~ F:
.. '" ,,:
"C "0 "0,
'" .. ",:
OJ OJ e :
.5 :5 ,,:
-' :J I -------------------------------------------- ---- --·t

-------------------------------------------------------------------------- --- --or

.._---------___;,,;;~==:....::= ... -=- .. =--'='-'';';';';';' ~----';';_;_'-'----"---"-----:'~' .,,- -_-.--

j '"
<l)
g C
0
~ '/J
~ ~
III
£ oc
til ,g,,~{l{lgjB
c
a '" .-U1C C'C
E '" 8 ~ '8 s :a e ~
!!! til Q) 0 ::I c:: CJ
" ]j'u'O <l) ~ ~ <l>
~ <l>-=e~<l>tIl"
~ "g E~"'2!
8 ~2!{l-~~.$
~ GJ -_
,10 ~~:!l,,~~{l
C o ~ c CD E til
til o.8.G> ~,_
> E 2'1II1II8.g
~ '-O'ftll§Q) Q)
III ,giEQ),§t:la
til SClllloi2!
.<> 'c·~ Q .i! c:-
E u t:: 000$
~ 0 C ~ ,91 0$ e '8 ~
.0
'" :) QJ ("lI I'd
" III gj 1:" .... -(1)
<>." ~"':.1~"~~
., !! C
"III '" m('i5 c "0-
.2E a. EQ).oEQ)C:C:
Gi (ij" e8.~~'s"gj~
ti'~ o c: CDQ)Q.1
.o~.2lI11~iil"
~l!! l!~{l~w~~
",a. :J. .... Co. tT
0. ~{l {Ij {Ij s t:l ~ ~,~
" .. I!! "'(ij,S-m .~
'0 "-8 ~ " 5! e':' 'E
'0;
~ llIci: ,6 cr .$Bci 1IIl!! ,QBE ",'~;
c, c '~~ ca.m Q)'_ llo;.88Q)o~
" " E
e, tj'E § ~':
s a. .!ij e~1"I) g Q) gj 8. gj lrl 'E
'0; E "-·88 ~:; !::::J~Eai .... o
~ ~.2: "' O'Ol!l" °
c, c 0<tl j ~~,.,8.~{l
.a Q. > 0' .~

E ~ ~'"'E

o

g ~ :;:!: C\I II C >

>

o

"

E

o

I

III C

~

o

~

.,

iIT

>

C

o

%£:I

Q.

--!---t--~ ~ :§

jl

g

s

I I I

f

f

f {!J I 1ll

I ::J

I ~

I ~

I

I

I I I I

I

o '"

'"

.6

"' ·IIl

.c

"'

.g.

.!!! o

s '5 0-

.!l!

o

t: .5 .1:: E

-..-" ~ ~E E""C ""Co ":.6

«)~

II II

Q. -S: ...J

aee

"Wt3r.ti ~~ c: (I) c:: ~ e ss s s s s
.. -,! :0 :S! <l> :g '~ 1ilUJE"-'iilj!I~
g_ >- 5i .g~ ., c: I!! Ja ,2! ~ e 5i .-
'S :Q .- OJ
cu [f is Eo; It ~ g..§-:; ii-2j<l>Q.iEI§:
"i::(f) ct:C'd"'C::J.!
.~ ~! Ol~ CI)'5. OJ 0:: E Ci5 ~ <l> -; ~ OJ
Q,I Ilt (LJ--.o
E.,'" Ci5~ 'D:~~: >- c: '" :::I c: E
2.Q .5 ° c E"C 0"C- S81~~~~~
ca t) I'D C
Q.I ~·o "C:Q E~:I"O·!!I ~o1!1!9.geE
"0 J:l'oo co ~ca. +-' "'C-·o. :=. 'S' Q. E i
:~ ~ <l> OJ uu§o,g> 8O::<l>~Q."Ci
'00; s.s 1:
° ~ .,Ci5"C:I$
§~ Q} c:: en- _
.0 a. fr8~~~ <l>"C~~!'lm.,
E~~ <J <'II
. .8 dJ m 0 <If ~(/) oa 8"CE'~", c
~ii~ ~~ . .,.aQ> E>-
'"t]- . Ii::: «;$ 01< _ c: 'itI •
c &;: c: III
OJ .- ~Q)~fr$ '<l> 'S ., E 0 -5
~ 111....:.·8 C Q) s l ~ Q.~ ~.~
" .., " .~ ]j ..,..!!I e s .
~~ ~~ '{':ji :9 a. $!",c$<l>·~J:l
.'!l ., E.~~.g~ >
:;, Q) <!) tD '" :::I __ -OQ)CQ.«i
:~:s~ "C 0"-' VJ fl)ma. .a ~·O:::l W ~ 8.
ra ~ (l) Q) 0 .ij5 C!;o ::J~g~O".g.
1:1 C ~.m s >-·f cQ.UOJ" ~!lo.Q·o-llJ
Ill.!!!. ~ ¥ . ° .S! al .g ~ 0" Ci5 [to ~ I!! t.'l.
·ie-llJ&. ".g.: ~:g5"C~ '00 s &"5. ~ 13 ~
u~U]>.:C...a;m 'a_2ueai . ..,.:-~ta~g>Z
:~~al .n ~~1l1t! .~ CI) ra'-" ., ~
"Ora.'!l:2 "Co1':l -2j.!ll 5i.- ~ c ~ c E"C Q."C.!l!
_",§._,._ [!l.o:l$~-o8
"0 _ "E ., Q) "0
~ ~ .~.~ ~"2 >. E:o!lc.g ga'~>-E<lft!"O ~
mcrcr::J-m
"Eo:!:2> :20 .~ .Q is c .~ i!!"~!313.'!lBc
~ 'ffi'i.!l! ta:fi:fi u ~ s ~ ~ 8.Q;g'&i~~g~ j
j~~8.:n~~ ja.E+>"C Iii {!J ·~·fi 5i tl ~ ~ c: ~ ~ . i I 1
'" -"C'" B
q; ._ '" j
c: ~-gpj ;;; ;;; ~ '" '" Sl cr
$l .. ~ '" In 0 '" I ~
~~i5 ,,; 0 0 ,,; ,,; ,,;
~ .~ i N ~
i;(/» ro, ec .... "', "', <0, <0,
f! c:'<1l«l 0 ,,; ,,; 0 0 0 0 0 ~
0 ._ E E I !
c. c_eo f~j 5! 0 I
.~ S e c: s ~ s s ~
gJ~.!2 '" I PI
'" 0:1-
OJ c: «I § 8 ~ g g S
<i~ .58«1 fjl "'
'"
D [) 'u 0 t:: I 1
E 'iii «1-" -8
.8 '", " c: " I I
OJ E'~ ~ " j.r !il 0
0)- It} ~
s ~ 8~'§ '" ~ s g 5l 0
~
Ol ~ .~ 'g "', 8
~ <J > [(J [(J
c: ~ s E ... .,. '" "'
OJ
E e e-;.g -8 ~ .
'" " ~ "0 .5 I
U <J °E-rJ ~ ~ § ~ ~ ~ 8 0
~ >- ~~ ~ I 8
8 '" .,. g I '"
'" '" ~ E :!!1 ~ ~ I
2 VI Ol [jl ~ ~ ~ 0 0 0
[ij1i} D~ ~ ~ '"
.to! E ~~& In
~~ 0"- .
OJ 0 j ;; i !l ~
:>.0- 0l"C"C i ~
~8~ ;; ;;
.~ VJ. -8~ 'a
mOl ~·ii:l '~Li~ l " ~ ;
OJ '" ~ ~ '"
~ '" ",mE -8. .., ~ ,,8 I
roE -E- ~ ~ ~ 1!H ~ .ll! " .0:8 jg~
~ OJ ~ '" a o ~~ ~ "''' E'5 h E.o I
ro Ol c ro c 1= i.E ell ell1i o E I
n, o w c. OJ <II" " "'-., I
f!i' .~fmll I
.: I]' I
• m "'~"'.!i ! I
~
r-, ~QI~i~ I~ I
.9
~ .2 1 I ~ '( .~
..,._ ! i i
_--- _j [j] ••



• •

• •



In

,..:

J

I:

III

s

a.

.!;:

III

e Ai E 'f

III a.

I I
I
I i 0
~
"
13
~
1 .§.
i 0;
c
I -a
tn
s
:;; ~ .:
'"
.D .D
lil ~ E ~
~ ,..
~ ~ '" S
21 !l
s: '" s:
! ,,"",
'~
.s t
.iI J' -$,
-8 .g J
1 .~ t
11. lJ CI o::J r--------------------------I

i - i i i i i i

<I

!

I

i i i i 1 I

i 1

J'>.... r-,
C't) Q
.,.._ ,§ 1
&
~
s
I
I.C /'

.>: .. -.,

---------,-- .. _ r--.----r---~--- ,-----
_1l~'O ! ~§
::Ii ~ ~~~t ~~ &.
_. i Gl ['!; aU
,. 'O~ .. ..-~
" ['" §-;;;,Il
i -8 uu 8 ~.!lh
1 __ • u I -il 8. .. i ~ ll§~
e 0: lL"t
'I: ---
-- I:L c: o-f
l! j J! .9! tj
:I I ~o:8 -.: BE
::Ii I:! E 11,,-> ~: J'I
Ell ~d~
.. u I ~1 ia~ -- -811"
Ii -8 : II H~
e 0 8,,, -" "," ~
II ~.ll! :!! ~ 0::
':.. - ~ c f Hij
i 11.-8 :a 8
~ s g~ ~
Ii: J -~ .2::i§_
::Ii _E -gJjE~ 0
-~ liB" :l1
-8 *ij ,,~H '2
,e
0 8 E ~-c:-8 :g -e
B _a§ ...
0: jl~s ~
':.. - ~ .l'!1L E
,_ ........... , ........ -.-
- .. -/~-- i .~
f ~
r~ J
..... ~,.. ~
~
~.-<-~---~-.- -- ----- -~---~- .. - .... --~~-. t

t

'~---I-~ I
I s I!
Ii _I
I ~.~ ~
§I "' '" '"' '" ~
N '" '" '"
" V. \'1 VI VI
~ ~1It" :~ ~
""
~ 9 a. ~ 'a. ~
" ~ ~! j, ~ ::l
i ~:!! -8llL ~ ~
m:§l! m m s
.c :§~I:J :§ _ :§ :J
::::.
--- I~
s iii
,., 0; 0; !1W H
-8 g s- [0
8. E! g H e
ff .,
F e u:e Ii:
i'i g,_
,§ " :~ e §!I
.2 .go;
~ B .- '" I '5 i
I ~~ ~ "
E ,Q (1:1
:!1 -e " o - 1!!",
.<; '" r ~ .g ~ ~~
~ '"
1l~ ~j i:l'" ~ I E
j ,n ~ [~ "0 I 0 QlI
~.~ :iij !1I_Qlo ~ i ~ ~
>" C U III
C.
E
<l!§ ';;;
fl~ III
Co
~ B
r-, !l! ~
~
~ ~ III
2
...... a- ir 1 1



,

.-~'-.--r~lrT\-'--r-~ ~

f--l-t-+-+--+-1o:-f\-+--+-+-I ~ ~4-4-~-+-+~-+~~~ ~



o



I





\

1\

~~~~~-L~~~~~ 0 o

",ori NN

.. ci

I

I

4 I I

CI') r-,
'<::;t S?
~ .~
a-
{l
~
11
h
'" 0 ~~~1l:8 ~ QI '"
.. > -;:al.,
c E ::;~~£.S! ~ 5..~
'0 e ~2~.S!~
'(ii .il! il.S!u
"'- ~ ::;
0. 'OQ)..,.'&", 2.&::9l
" .. ~ ...: .~ ~ <Il E Qi o.ECD
" m~ " al"'· g~~
- <II > :I ~:o; ".s
0; " "i}~ ~ :I ""iil Q,} III I~
e 'E ~~ - '" e li! ":li51 r-'-~-
0 ~ ~§~g;
<ii ~.g 01
> ~~
., ~ ~ E "~~ u~'"
~ o o~' .l!I I
.0 .~ e!._ .g i
" <0 .'!l I ,:.:2 '01: 'O~t1
CD c c ;i1ii~~ i
'5 <6 (;j I
-0 ., ., ~ CD .,
e> " '0; .0 E" QiE .... .g:::J I
'0; 0 ~ N_ 0:1 0. '1:1 '1:1 ~'(ii 01 ~8.§ <! I m
s s: 0. 0"", i'~ fa ., ~:a: ! I
"
€ ., ~ !'! c
._ " 0 E .., . '<:;8 I
c 8. " " 8 ~ !i.~ ~ i tl! ~ ~ i
Q) .~ - ~ es i i;
.!!l "'" '" o " "'tl e>:i(W ~ ~ !'lOu "
<: .c 'ill .! i
Q) !'! -8 0:1 Q) • e E o.,,:!i! <
'" IX) ~ CD G> i lepneo lap 0PlluaS
Q) <6 " " _ ..... t::t;tc_
~ '" .2 '0 ~J2,yjll:~~ .2 0' ~ i ,.
'C . tI '0; i i
~ ~ "'- OJ !'! e s ; Cii~r! ~.S!S L._._._. _______________ J
m alo. m- "C Q..... _
.c nf ~ - 8.g.!!!·g u: 8 ~~8
'" III '0; + o~ ~
4] N " III ~ 2 -8 ., ·8 .g ~ 01 c: ~~!'!
., <6 ~ Qj N "'Em"OI01G>
0 " u~ <6 ro== e! 01 ':::J ~.g~ .
QI " .<:- ~8..g~:§1ii.g I
'C ~ g? .~ "
c o " "'.s -
01 Q) 8 .~ ~ _ :::J rJ E 0 .~ ~ Ql ~ U .- ~ ~
.~ 8. '" r!
'" ._.- u ~ Q. a.- 3llfa
:5 <l ai~ <l [jj[ ~ 8l ~=o.m 'ii f _j -0 ~
~ 1 ~ 1 ~ ~ ~ ~ 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ • ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ • ~ • ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l • ~ t
E E j
E "'- ::1 J
:::1.0 1(:
'" ~
E 1\ 1\ \ I g
::1 e -, ~
'" \ r\ ~ ~
'" ~
\ .. \ i\ '"
E 1
1\ \[\ \ ~
0 ~
r\ 1,\ N 0
8<:
1\\ 1\ 1 - '"
f\ o ._
.. E
~ :i! ..
~ "
I\. 0 ~ .§
l '\ ~ c:
\ .a
~ '"
\~ \ o "
- "
..
\~ :2
'" 8
I~l\ II>
:>
I~

0 101 l<l~ ~ "' ., -
;) ~ tt: "! cc .. 0 d
D ~ 0 0 _jJOI08,j
_dl7
I .g21 :;;
.~ ! 1
" "-
h~
1 i'l~~ ,Il
~~~ ~
C\JI~ t3 t ~
'O::;j- ._
._&
.--,~- ... , ._----