Vous êtes sur la page 1sur 6

from Civilization IV

Baba Yetu
for SATB divisi voices a capella
Swahili adaptation of "The Lord's Prayer" by Chrostopher Tin (BMI)
Chris Kiagiri Adap. Orquestal Aldo A. Guerrero
Con brio (q= ca. 92)
dim. f powerfully
° #4 œ
Children's Choir & 4 Œ Œœ ˙ ˙ w ∑ ∑ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ
Oo Ba -ba ye -tu ye -tu'u -li -ye mbi -ngu -ni ye -tu ye - tu a -mi - na.

TENOR
¢
? # 44 ∑ ∑ Ó ˙˙˙ w
w w w
w w w
w w
w
w
w
BAJO

8
° #œ œ œ
C.C. & œœœœ œœ œ œ œ œ œœœœ œœ œœ ∑
Ba - ba te - tu ye - tu'u - li - ye m - ji - na la - ko e - li - tu-ku - zwe. ff
very energetically

S.
# ∑ ∑ œ œ œ
A. & œ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ
Ba - ba ye - tu ye - tu'u - li - ye mbi
f
T. ?# w ˙˙ ˙˙ œ œ œ œœ œœ œœ œ
B. ¢ w
w ˙ ˙ œ œ œ œœ œœ œœ ‰

11
S.
° #œ œ œ œ œ œœ œœœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ
A. & œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œ
>
ngu -ni ye - tu ye - tu a -mi - na. Ba - ba te - tu ye - tu'u - li - ye m - ji - na la - ko e - li - tu-ku - zwe.

T. ? # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ >œ œ œœ œœ œœ œœ
B. ¢ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œœœ

Tenor Solo ff
14
mf fall œœ
° #‰ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ
C.C. & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¿™ œ œ œ œœœœœœœœ œ™ œ
‹ U-tu - pe le -o cha ku-la che -tu tu-na-cho hi ta ji.U-tu-sa-me - he ma ko - sa ye - tu, hey!
mp cresc.
S.
# œ™ œœ
A. & Œ ˙˙ œœ ˙w
w
˙ ˙w
w
Oo. Oo
Πmp
˙™ cresc.
˙
T. ? # ˙™ œ w
w ˙
B. ¢ ˙ ˙
mp
Oo.
coroensamble@yahoo.com.mx
enstania@yahoo.com.mx
2 Baba Yetu
17 ff fall
° #
A. & Ó ‰ œ œ œ œ™ ∑ ∑
He le - le!
fall fall
#
T. & ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¿ ™ ≈ œ œ œ œ ¿ ¿ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™
‹ Ka ma na-si tu-na-vyo wa-sa - me -he wa-li - o-tu-ko-se - a. U-si-tu - ti-e ka-ti - ka ma ja-ri- bu,la-ki - ni
f mp
S.
# Œ
A. & ˙™
˙˙™™ ˙˙ ™™ œœ ˙w
w
˙
ah! Oo.
f mp
T. ?# ˙ ™™ w
˙™ w
¢ ˙ Œ œ w
B.

(optional: add alto) (end solo/duet)


20 ff
° # f
A. & ‰ ‰ ‰ #œe œe eœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ #œ œ œ œ œ œ
u - tu_o - ko - e na yu - le mu - o - vu e - mi - le - le!
(end solo)
ff œ œ œ
# ‰ fœ œ œ
T. & œ œ ‰ œ œ œ œ™ ‰ œ œ œ œ œ œ e e e
‹ u - tu_o - ko - e na yu - le mu - o - vu e - mi - le - le!
cresc.
S.
# ˙˙ #œœ ™™™
A. & ˙˙˙ ˙˙ ˙ œ ‰
˙
Na mi - - - le - - - le.
cresc.
T. ?# ˙ ˙ ˙ œ™ ‰
B. ¢ ˙ ˙ ˙ œ™

22 ff decresc. pp ff
S.
° #w ˙˙ ™™ Œ œœ œ œ œ œ œ
A. & w
w ˙™ œ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœœœœ œœœ# œœœ
Oo.
>
Ba ba te -tu ye - tu'u li yem - ji nala ko e - litu ku - zwe.
ff
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ >˙ >œœ œ œ ™ >œ ˙
? # œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœ œœ œœ Œ
œ ˙˙
œ œœ œœ ™™ œœ ˙˙
T.
B. ¢ >
Ba ba ye tu ye - tu'u li ye mbi ngu ni ye tu ye - tua mi na. Ba - - ba ye - tu.
26 pp ff
° # r
S. Ó ‰ ™ œœœ œœœ #œœœ œœ œ œ œ œ œ œœ# œœ â
A. & w
w œ œœ œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœ œœ œœœ œœœ œœ œœ œœ
œ œœ œœ
ä
Oo. A mi na.Ba ba te -tu ye - tu'u li ye m - ji nala ko e
> - li tu ku -zwe.
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ
? # œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœ œœ œœ Œ œ
œ >œ >œ >œ œ™ >œ >˙
T. â
ä
B. ¢ >
Baba ye tu ye - tu'u li yembi ngu ni ye tu ye - tua mi na. Mbi - ngu - ni ye - tu.
coroensamble@yahoo.com.mx
enstania@yahoo.com.mx
Baba Yetu 3
30
° # sub. mp cresc. poco a poco
Œ œ œ œ
Sop. I & w w ˙ œ
Oo doo doo doo doo
# sub. mp cresc. poco a poco
Sop. II & nw w ˙ ˙
Oo.
# sub. mp cresc. poco a poco
A. & Ó Œ œ œ œ Ó œ œ œ Œ Œ ˙
œ œ œ
Doo doo doo doo Doo doo doo doo Oo.
sub. mp cresc. poco a poco
# Œ œ œ œ Œ œ
T. & w w œ
‹ Oo doo doo doo doo Oo
sub. mp
Ten. ?# w w
Bar. ¢ w
Bajo cresc. poco a poco
33
Oo
° #Ó œ œ œ œœœ ˙™
Sop. I & œŒ ˙ Œ bœ Œ
doo doo doo doo Oh he -le - le - le. Oh
# bœ œ œ œ
Sop. II & ˙ œ ˙ œ
œ œ nœ
Oh u - - tuo -ko - e na yu - le
#
A. & ˙ ˙ w nœ œ ˙
Oh,
# j w
T. & œ ‰ œ œ œ Œ œ bœ ‰ œ œ œ Œ œ
œ J œ
‹ doo doo doo doo Oo oh he -le - le - le. Oh
Ten. ? # nw
Bar. ¢ w w
w w
Bajo
36 Oh
° # bœ œ bœ œ œ ˙ ‰™ œ bœ bœ
Sop. I & nœ Œ œ L
he - le - le - le o - vu - e. Oh mi - le - le!
# bœ œ ‰™
Sop. II & b˙ œ b˙ œ bœ œ L
mu o - vu - e. Oh mi - le - le!
#
A. & n˙ ™ œ bœ œ™ œ bœ ˙ c
oh mi - le - le!
# bœ œ œ œœ œœ™™ œœ bbœœ b˙˙
T. & bœJ ‰ nœ Œ bœœ L

he - le - le - le oh mi - le - le!
Ten. ? # bnw
Bar. ¢ w bb˙˙ ™™ Œ c
Bajo

coroensamble@yahoo.com.mx
enstania@yahoo.com.mx
4 Baba Yetu
38 Tenor Solo
° # Ó ff
T. & ≈ œ œ œ œ Œ ‰ œJ œ œ œ œ Œ ‰ œJ œ œ œ
n¿ ¿
‹ U fal-me wa - ko u - fal - me wa - ko u - fi - ke
# #ffœœ ™™ œœ œœ n#œœœ #œœ ™™™
j œœ j
S.
A. & # œ
™ œJ œ œ
œœ œœ
œ œ œ #œœœ ™™™ œœœ œœœ œœ œœ
œ œ
U - fal - me wa - ko u - fi - ke u - ta -
ff

T. ? # ###œœœ ™™ œœ œœ
œ œ
nœœ
œ
œœ ™™ œœ œœ œ
#œœ
œœ™™ œœ œœ œ œ
B. ¢ J œ™ œJ œ J #œ œ

41
° # #œ œ™ œ œ
T. & ‰ œ œ œ œ œ #œ ™ w Œ
J
‹ u - ta - ka - lo du - - ni -
# j œ™ œœ œœ œœ #œœ j #œœ œœ
S.
A. & # œ ™
œœ ™™ œ
œœ œœœ
Œ ##œœ ™™ œJ œ œ#œ #œœ ™™™
œ
œœ œœ
œ œ œ œ
ka - lo li - fa - nyi - ke du - ni - a - ni
? # œœ ™™ œœ œœ ##œœ ™™ œœ œœ œœ œœ œœ ™™ œœ œœ œœ œœ
T. Œ # œ™ œ œ œ œ
B. ¢ J J œ™ œJ œ œ œ

44 3
° # ˙™ œ #œ
T. & Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ
J
‹ a... mbi - ngu - ni. Ah yeah.

j 3 mf pp
# j
S.
A. & #œœœ ™™™ œœœ œœœ œœ œœ # œœœ ™™™ œœœ œœœ #œœœ œœœ # ˙˙w™™ # œœ
œ
ka - ma mbi - ngu - ni. A - mi - na. Oo
mf pp
T. ? # œœ™™ œœ œœ
œ œœ ™™ œœ œ #3œ
œ œ œœ w
B. ¢ J #œ J w
Alto Solo Oo
47 ad lib. improvisation
° #
A. & V V V V V VV V VVV V VV V V VV V V V V V V VVV V
Tenor Solo
ad lib. improvisation
#
T. & V V V V V VV V VVV V VV V V VV V V V V V V VVV V
‹ p mf p cresc.
S.
# ˙
A. & #w
w ˙™ # œœ # w #w œ #œ w˙ #˙ wœJ‰ œ œ ˙œœ ˙˙
w
Œ # œ # œ œ # ˙˙ ™™ w w
Ó œ
mi -le - le oo na - ku - si - fu oo ah.
cresc.
T. ? # ##w w #w w w w ˙˙ ˙˙
B. ¢ w w #w w w w
oo oo oo ah.
coroensamble@yahoo.com.mx
enstania@yahoo.com.mx
54 Baba Yetu 5
fff
° # œœ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œœœ œœ œ œ œ œ œ
S.
A. & œ œ
œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œœœ
œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œœ œœœ
œœ œ œ œ œ
Ba - ba ye - tu ye - tu'u - li -ye mbi - ngu -ni ye - tu ye - tu a -mi - na. Ba - ba te - tu ye - tu'u - li -ye m -
fff
T. ?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
B. ¢ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
57
S.
° #œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œœœ
A. & œ œ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œ œ œ
œ œ
œ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ
>
ji - na la - ko e - li - tu-ku - zwe. Ba - ba ye - tu ye - tu'u - li -ye mbi - ngu -ni ye - tu ye - tu a -mi - na.
œ œ œ œ >œ œœ œœ œœ œœ œœ
T. ? # œ
œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
B. ¢ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
Tenor Solo
60
mf fall
° # ∑ ∑ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¿™
T. &

mp U-tu - pe le-o cha ku-la che - tu
S.
# œœ œ œ œ œ œ œ
A. & œ œ œ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ ˙˙ ™™ œœ
>
Ba - ba te - tu ye - tu'u - li -ye m - ji - na la - ko e - li - tu-ku - zwe. Oo
mp
T. ? # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœ œœ œœ >œœ œœ œœ œœ œœ œœ w ˙™ œ
B. ¢ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ mp
ff
63
° # œ œ
T. & ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
‹ tu - na -cho -hi - ta - ji. U - tu - sa - me - he ma - ko - sa ye - tu, hey!

S.
# cresc. ˙w œ™ œ œ
A. & ˙w ˙ w
w
Oo
cresc.
T. ?# w ˙ ˙
B. ¢ w ˙ ˙
(end solo)
65
° #Ó ff fall
A. & ‰ œ œ œœ ™ ∑ ∑
He le le!
fall fall
#‰
T. & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ ¿ ™ œ œ œ œ ¿ ¿ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™

‹ Ka ma na-si tu -na -vyo -wa sa - me-he wa li - o-tu -ko-se - a. U-si-tu - ti-e ka ti - ka ma-ja -ri- bu,la-ki - ni
f mp
S.
#
A. & w
w ˙˙ ™™ œœ ˙w
w
˙
ah! Oo.
f mp
T. ?# w w
˙™ w
w œ w
B. ¢
coroensamble@yahoo.com.mx
enstania@yahoo.com.mx
6 68 Baba Yetu mf
° # ∑ ∑ œ œ œ œœ œ œœ Œ
Sop. II & œ ˙™
Ba ba ye tu ye -tu'u li-ye
# mf
A. & ∑ ∑
˙ œ œ ˙ ˙
Ye - tu a - mi - na,
(end solo)
#
T. & ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ ™ ‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ ∑ ∑
‹ u-tu_oko-e na yu - le mu o - vu e -mi -le-le!

S.
# cresc. ‰ â
A. & ˙˙˙ ˙˙ ˙˙˙ œœœ ™™™ ä
∑ ∑
˙
Na mi - le - le.
cresc. mf
T. ?# ˙ ˙ ˙˙ œœ ™™ ‰ ˙˙ nœ œ ˙ b˙
B. ¢ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙
Ye - tu a - mi - na,

72
° # pp ˙™ œ œ œ bœ
Sop. I & w ˙™ œ œ œ œ w
Oo doo doo doo doo doo doo doo doo doo
#
Sop. II & œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ˙™ Œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™ Œ
ji -na la -ko e - li - tu -ku-zwe. Ba -ba ye -tu ye -tu'u -li-ye
#
A. & ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙
˙ ˙
Ba - ba ye - tu. Ye - tu a - mi - na,

T. ?# ˙ n˙ ˙ b˙ ˙˙ nœ œ ˙ b˙
B. ¢ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙
Ba - ba ye - tu. Ye - tu a - mi - na,

76
° #w ˙ œ b3œ œ U
Sop. I & œ bœ w
>
doo doo doo doo doo doo Jum!
# U
Sop. II & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™ Œ
w
>
ji - na la - ko e - li - tu - ku - zwe. Jum!
# U
A. & ˙ ˙ ˙
˙ w
>
Ba - - ba ye - tu. Jum!

T. ?# ˙ n˙ ˙ b˙ U
w
w
B. ¢ ˙ ˙ ˙ ˙ w
>
Ba - - ba ye - tu. Jum!
coroensamble@yahoo.com.mx
enstania@yahoo.com.mx

Vous aimerez peut-être aussi