Vous êtes sur la page 1sur 26

Raport o korkach w 7 największych

najwi
miastach Polski
Warszawa, Łódź,, Wrocław, Kraków,
Katowice, Poznań, Gdańsk
Gdań

Warszawa, 13 stycznia 2011 r.


Raport

1. Wydatki miast na transport

2. Czas to pieniądz – strategie transportowe miast

3. Miasta w korkach – organizacja ruchu

3.1 Korkometr i wąskie gardła


3.2 Koszt korków
3.3 Zadowolenie mieszkańców

4. Podsumowanie – ranking miast

2 © 2011 Deloitte Polska oraz Indigo Sp. z o.o.


Wydatki miast na transport
Średnia wydatków, lata 2007-2010

• Największa pozycja budżetowa


etowa w miastach to wydatki na transport (średnio
( 21 proc.)

• Duże różnice pomiędzy


dzy miastami w relatywnych poziomach wydatków oraz
w podziale wydatków na drogi i transport zbiorowy

• Kluczową kwestią jest efektywność wydatków, gdyż


gdy nie jest sztuką wydać jak najwięcej
pieniędzy podatników

3 © 2011 Deloitte Polska oraz Indigo Sp. z o.o.


Czas to pieniądz

• Transport służy ludziom, którzy


muszą się przemieszczać
z punktu A do punktu B w ściśle
określonym czasie.

• Parametr czasu powinien być


wymieniony explicite w każdej
strategii transportowej, tak aby
można było zweryfikować jej
rezultaty.

4 © 2011 Deloitte Polska oraz Indigo Sp. z o.o.


Korkometr - metodologia badania
• Badanie występowania
powania korków oparto na rzeczywistych pomiarach prędkości
pr przejazdu poszczególnymi
odcinkami dróg, wyznaczanych na podstawie danych o pozycjach GPS z ponad 70 tysięcy pojazdów w
czasie rzeczywistym

• Obliczenia bazują na danych zebranych w systemie Targeo Traffic, w październiku 2010

• Korkometr (KKM) jest wskaźnikiem


nikiem opracowanym na potrzeby porównawczych badań
bada ruchu drogowego
pokazującym względne opóźnienie
nienie w stosunku do przejazdu bez utrudnień.
utrudnie

• Na podstawie wartości Korkometru dla poszczególnych odcinków dróg wytypowano odcinki sieci drogowej,
które przez powodowane opóźnienia mogą stanowić wąskie gardła w miejskim systemie komunikacyjnym.
Na każdym
z wytypowanych odcinków obliczono niezależnie
nie opóźnienia
opóź w szczycie porannym i popołudniowym.

Liczba
Łączna długość
Miasto segmentów (odcinki między
segmentów (km)
skrzyż
skrzyżowaniami)
Warszawa 10 879 1 366
Poznań 3 810 613
Gdańsk 3 431 592
Łódź 3 089 491
Kraków 2 703 431
Wrocław 2 358 364
Katowice 2 024 367
SUMA 7 miast 28 294 4 224
Cała POLSKA 297 251 102 063

źródło: Targeo.pl
5 © 2011 Deloitte Polska oraz Indigo Sp. z o.o.
Warszawa – stolica
korków
Warszawa – stolica korków
16 • Szczyt poranny:
14
‒ czas trwania: od 7:30 do 9:30
12

10 ‒ do 15 min. dłuższy przejazd na


8 odcinku 10 km
6

2 • Szczyt popołudniowy:
0
‒ czas trwania: od 15:00 do 18:00
00:00-06:00
06:00-06:30
06:30-07:00
07:00-07:30
07:30-08:00
08:00-08:30
08:30-09:00
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-23:59
‒ do 13 min. dłuższy przejazd na
00:00
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
20:00
21:00
odcinku 10 km

Miesięczny czas spędzony


dzony w korkach podczas dojazdów do miejsca
pracy podczas szczytów komunikacyjnych (w godz.)

Długość Szczyt Szczyt


Łącznie
trasy dojazdu poranny popołudniowy

5 km 02:38 02:03 04:41


10 km 04:55 04:26 09:21
15 km 06:17 05:25 11:42
źródło: Targeo.pl
7 © 2011 Deloitte Polska oraz Indigo Sp. z o.o.
Warszawa – miejsca permanentnych zatorów
Legenda
Na czerwono zaznaczono
odcinki na których w czasie szczytu
porannego i popołudniowego średnia
prędkość przez przynajmniej 1,5
godziny utrzymuje się poniżej 10km/h

źródło: Targeo.pl

Warszawa – wąskie gardła

8 © 2011 Deloitte Polska oraz Indigo Sp. z o.o.


Warszawa – szczyt poranny, średnie
ś prędkości

9 © 2011 Deloitte Polska oraz Indigo Sp. z o.o.


Warszawa – szczyt popołudniowy, średnie prędkości

10 © 2011 Deloitte Polska oraz Indigo Sp. z o.o.


Katowice
jedyne miasto bez wąskich
w gardeł
Katowice – jedyne miasto bez wąskich
w gardeł
16
• Szczyt poranny:
14
‒ czas trwania: od 7:30 do 9:30
12

10
‒ do 4 min. dłuższy przejazd na
8
odcinku 10 km
6

4
• Szczyt popołudniowy:
2

0
‒ czas trwania: od 15:00 do 18:00
00:00-06:00
06:00-06:30
06:30-07:00
07:00-07:30
07:30-08:00
08:00-08:30
08:30-09:00
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-23:59
‒ do 5 min. dłuższy przejazd na
odcinku 10 km
00:00
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
20:00
21:00
źródło: Targeo.pl

Miesięczny czas spędzony


dzony w korkach podczas dojazdów do miejsca pracy
podczas szczytów komunikacyjnych (w godz.)

Długość trasy Szczyt


Szczyt poranny Łącznie
dojazdu popołudniowy
5 km 00:55 00:50 01:45
10 km 01:26 01:47 03:13
15 km 01:30 01:43 03:13
źródło: Targeo.pl

12 © 2011 Deloitte Polska oraz Indigo Sp. z o.o.


Katowice – jedyne miasto bez wąskich
w gardeł

Legenda
Na czerwono
zaznaczono odcinki na których
w czasie szczytu porannego
i popołudniowego średnia prędkość
przez przynajmniej 1,5 godziny nie
przekracza 10km/h

źródło: Targeo.pl

• Żaden z zaznaczonych na mapie na czerwono odcinków nie spełnia


kryterium minimalnej długości – 500 m. Najdłuższy
Najdłu ma ok. 300 m.

• Katowice są więc jedynym badanym miastem bez wąskich gardeł.

13 © 2011 Deloitte Polska oraz Indigo Sp. z o.o.


Katowice – szczyt poranny, średnie prędkości
pr

źródło: Targeo.pl

14 © 2011 Deloitte Polska oraz Indigo Sp. z o.o.


Katowice – szczyt popołudniowy, średnie prędkości

źródło: Targeo.pl

15 © 2011 Deloitte Polska oraz Indigo Sp. z o.o.


7 największych
kszych polskich miast - zestawienie
Średnia prędkość
Średni czas przejazdu
Miasto Korkometr (km/h)
10km
z uwzględnieniem tranzytu
Katowice 24% 8 min 63,1
Łódź 39% 12 min 38,1
Poznań 55% 17 min 43,9
Gdańsk 60% 19 min 43,7
Wrocław 71% 24 min 33,5
Warszawa 74% 25 min 37,7
Kraków 87% 28 min 41,1

• Korkometr wyrażony ony procentowo pokazuje o ile z powodu korków wydłuży


wydłu się
przejazd statystyczną trasą w godzinach szczytu

• Średni czas przejazdu pokazuje ile czasu zajmie w godzinach szczytu pokonanie
statystycznego odcinka trasy o długości
ści 10 km

• Średnia prędkość na całej sieci drogowej objętej


obj badaniem pokazuje średnią prędkość
na całym obszarze miasta, z uwzględnieniem
ędnieniem obwodnic i ruchu tranzytowego

16 © 2011 Deloitte Polska oraz Indigo Sp. z o.o.


Koszt korków równy nakładom na naukę
nauk w budżecie państwa

Koszt korków dla pracujących Koszt korków dla gospodarki • Pracujący w 7 miastach tracą
Status quo
(tys. PLN) (tys. PLN)
w korkach co najmniej 4,2 mld PLN
miesięcznie rocznie miesięcznie rocznie rocznie, czyli średnio na kierowcę
Katowice 8,929 107,152 7,551 90,607 3 tys. PLN rocznie.
Łódź 27,991 335,887 23,396 280,757
Gdańsk 29,754 357,054 25,536 306,431 • Gospodarka traci na korkach co
Poznań 35,750 429,003 30,681 368,168
najmniej 3,7 mld PLN rocznie
Kraków 45,987 551,844 39,024 468,286
Wrocław 38,628 463,530 33,104 397,246
• Korki w miastach są i będą, ale mogą
Warszawa 164,175 1,970,106 145,197 1,742,364
być mniejsze, np. takie jak
RAZEM (A) 351,215 4,214,575 304,488 3,653,858
w Katowicach co spowodowałoby
Koszt korków dla pracujących Koszt korków dla gospodarki
oszczędności dla kierowców na
á la Katowice (tys. PLN) (tys. PLN) poziomie 2,4 mld PLN rocznie a dla
miesięcznie rocznie miesięcznie rocznie gospodarki na poziomie 2,1 mld
Katowice 8,929 107,152 7,551 90,607 rocznie
Łódź 18,251 219,007 15,255 183,061
Gdańsk 15,273 183,275 13,108 157,290 • Mniejsze korki generowałyby 645 mln
Poznań 17,468 209,614 14,991 179,890 PLN podatków rocznie w porównaniu
Kraków 15,571 186,852 13,213 158,560
z 560 mln PLN rocznie pozyskiwanych
Wrocław 16,867 202,401 14,455 173,458
obecnie. Większe dochody podatkowe
Warszawa 56,481 677,773 49,952 599,423
budżetu o 85 mln PLN rocznie
RAZEM (B) 148,839 1,786,074 128,524 1,542,289
oznaczają 500 mln PLN przez 5 lat.
RÓŻNICA (A-B) 202,376 2,428,501 175,964 2,111,569

17 © 2011 Deloitte Polska oraz Indigo Sp. z o.o.


Badanie satysfakcji mieszkańców
ńców

18 © 2011 Deloitte Polska oraz Indigo Sp. z o.o.


Badanie satysfakcji mieszkańców
ców

19 © 2011 Deloitte Polska oraz Indigo Sp. z o.o.


Zadowolenie mieszkańców
ców z transportu w miastach

Miasto Zadowolenie Zadowolenie • Łączna ocena zadowolenia mieszkańców


z transportu z transportu z organizacji transportu jest słaba ze
publicznego indywidualnego
średnią na poziomie 2,94 (w skali ocen
Kraków 3.43 1.75 od 1 do 5)
Poznań 3.37 1.74
• Zadowolenie mieszkańców z transportu
Gdańsk 3.32 1.80
publicznego jest dużo wyższe niż z
Warszawa 3.29 1.68 transportu indywidualnego – 3,23 w
Wrocław 3.19 1.75 porównaniu z 1,74 (w skali ocen
Katowice 3.09 1.77 od 1 do 5)
Łódź 2.91 1.73
• Mieszkańcy najbardziej narzekają:
- w transporcie zbiorowym na: tłok,
Miasto Zadowolenie z organizacji ceny biletów, punktualność i czystość
transportu i ruchu
- w transporcie indywidualnym na: brak
Poznań 3.43 miejsc parkingowych i płynność
Warszawa 3.37 świateł
Kraków 3.32
Zadowolenie z organizacji transportu
Katowice 3.29 i ruchu
Gdańsk 3.19
Wrocław 3.09
Łódź 2.91

20 © 2011 Deloitte Polska oraz Indigo Sp. z o.o.


Jak usprawnić transport w miastach?
Wykorzystać rezerwy proste!

Przykład 3 z 13 propozycji raportu:

1. Wykonywanie i publikacja niezależnych


nych od zarządów
zarz dróg miejskich, czy przewoźników
analiz natężenia
enia ruchu, w tym automatyczne zliczanie pojazdów na pętlach
p
indukcyjnych i pasażerów
erów komunikacji zbiorowej za pomocą
pomoc odpowiednich urządzeń.
Pozwoli to na weryfikację wskaźników
ników strategii transportowych dla miast
i optymalizację obiegów taboru.

2. Usprawnienie koordynacji miejskich spółek transportowych (np. autobusowych


i tramwajowych) i wzrost efektywności
ci wykorzystania taboru, w tym ukrócenia praktyki
dublowania tras, wykorzystanie torowisk jako bus-pasów,
bus łączenie przystanków
tramwajowych i autobusowych.

3. Wprowadzenie zmian prawnych umożliwiajżliwiających wyznaczenie na skrzyżowaniach tzw.


yellow-box,, czyli obszaru gdzie wjazd pojazdów bez możliwości
mo zjazdu ze
skrzyżowania
owania byłby zakazany. Obecnie prawo nie przewiduje takiego znaku, choć
cho
policja może i powinna karać bez tego. Blokowanie skrzyżowań
skrzy w miastach jest cechą
permanentną ruchu drogowego.

21 © 2011 Deloitte Polska oraz Indigo Sp. z o.o.


Ranking (1)

• Na naszą ostateczną ocenę miały wpływ 4 zestawienia: korkometr, koszty,


satysfakcja mieszkańców i jakość strategii transportowej

• Nie braliśmy pod uwagę środków


rodków finansowych wydawanych przez miasta na drogi
i komunikację zbiorową, gdyż liczą się
ę efekty a nie ilość
ilo wydanych pieniędzy

• Poza jednym wyjątkiem, żadne


adne z miast nie zajmowało permanentnie miejsca
w czołówce

• Zdecydowanym liderem są Katowice, które wygrały w 3 z 4 zestawień,


zestawie a pozostałe
miasta wypadają znacznie słabiej, w tym najgorzej Wrocław i Warszawa

• Nasz raport i ranking pokazuje jak wiele jest do zrobienia i to szybko, żeby miasta
i cała gospodarka nie utknęły za chwilę
ę w gigantycznych korkach

22 © 2011 Deloitte Polska oraz Indigo Sp. z o.o.


Ranking (2)

23 © 2011 Deloitte Polska oraz Indigo Sp. z o.o.


Europejska lekcja zarządzania
dzania transportem

• Pełna dostępność danych i opracowań eksperckich dotyczących


dotycz transportu

• Zmiany w transporcie planują eksperci (socjologowie, urbaniści,


urbani ekonomiści) – nie
drogowcy

• Czas musi być miernikiem efektywności


ci transportu

• Bez planowania przestrzennego nie da się planować


planowa transportu

• Edukacja i egzekucja w zakresie przestrzegania prawa drogowego

• Czytelność systemu transportowego – łatwość


łatwo zrozumienia przez użytkownika

• Wielokryterialna analiza wąskich


skich gardeł oraz propozycje udrożnienia
udro zatorów

• Dostępność informacji o transporcie w mieście


mieś w czasie rzeczywistym

• Stały dialog społeczny na temat organizacji transportu i nowych potrzeb mieszkańców.


mieszka

24 © 2011 Deloitte Polska oraz Indigo Sp. z o.o.


Kontakt

Rafał Antczak
Wiceprezes Deloitte
Tel.: +48 22 511 00 43
rantczak@deloitteCE.com

Rafał Mikołajczak
Prezes Indigo Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 45 89 777
Rafal.Mikolajczak@indigo.pl

Dr Michał Beim
Politechnika w Kaiserslautern
Tel.: +49 631 205 38 13
Michal.Beim@imove-kl.de

25 © 2011 Deloitte Polska oraz Indigo Sp. z o.o.


Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością
odpowiedzialno i jego firm
członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne
ne podmioty prawne. Dokładny opis
struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można
mo
znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas

Member of Deloitte Touche Tohmatsu

© 2011 Deloitte Polska