Vous êtes sur la page 1sur 112

More Stores Visit Desiwap.

Info

ரவ ஒ ந தர தி பறதவ. அவன ெபேரா மிக


கனப அவைன ப"க ைவதன. அவ# ஏபேயா உ'
பர' ப ஒ வழியாக பைப ) தா. பற அவ
தைதயா க'டவ காகள, வ- அவ#" ஒ அரசா/க
ேவைல வா/கி ெகா தா. எ எபேயா ரவ ேவைலைய ஒ-/காக
பாதா. அவ#" 23 வய ஆ ெபா- அவ#" ஊ 
மாரலாகிய. ரவ ெசைனைய வ ஊ ெசறா. அவ அ/
தன,ைமய இததா அவ ெபேரா அவ#" திமண ெச6ய
வ பன.

தரக7ட ெசாலி பேவ வர பா சிலைத தன,யாக எ 


ைவ தன. அதி ஒ வர தா நம கைதய கதானாயகி கலா
எகிர கலாவதி.

கலா Bsc வைர ப இ"கிறா8. ந தர தி பறதவ8. அவ8


வ 9 அவ: அவள தா6 வமலா ம தா. கலாவ ைத
சில வட/க8 ) ேநா6வா6 காலமனா. கலா" வய 19
ஆகிர. பாபவ கவ இ-" வ'' அழேகா அழ . சிவத
சா7ர . 5 அ 6 அ/ ல . ம; ேபாற க'க8. ச/ ேபா க- .
சி"கர மாபக/க8. ைமதா மா ேபா வழவழ" இைட. வாைழ
த' ேபா காக8. ெமா ததி ஒ அழ ெப டக . கலாைவ
பாதட ரவய ெபேராக:" ப வ த. மனதா அவைள
மமக8 ஆ"கி ெகா'டா< , ரவ=ட ஒ வாைத கல ேபசி
) ெசாலலா எ நிைனதன. ரவ= ஊ7 வதட
அவைன கலா வ 9 அைழ ெசரன. கலாைவ பாதட ரவ
த தைலைய அைச தா. சி7 நா கள 9 அவக8 திமண
நராக நடத. அனா அவகள )த இர அ நட"கவைல.
கலாவ தா6 த ெசாத ஊ ேகாவலி ேவ' ெச6
ெகா'இதா8. அத )= வைர )த இர ஒ திைவ"கப ட.

ம> நா8 கயாண த பதிக8 வமாலேவா ெசாத ஊ ேகாவலி


ெசற . ?ைச )தட வமாலாவ அ'ண வ 9 ஓ6வ
எ ெகா' மாைல ெசைன Aரப டன. வமாலாவ வ 9 
)த இ ஏபடான.

இர ரவ மிக எதிபாAட இதா. அவ பலான கைதக8


ப இ"கிரா, அனா எத ெப'ண= இ வைர
அ#பவ ததிைல. கலா மிக எதிபாAட இதா8. அைர"
ேபா ெபா- வமலா த மகB" ஒ சில அறிைரக8
ெசானா8. மாபளய நலா கவன,Cசிேகா எறா8. காலா ச7மா
எறா8. அவ8 ெசானாேள தவர அவB" என ெச6ய ேவ'
எ> ெத7யவல.

ைகய பா ெசா Aட அைர" ெசறா8. வமலாேவா உ8ேள என


நட"கிர எD ஆவ<ட காஇதா8. அகி வத கலாைவ
த அகி வரெசாலி அவள, கா கி மலிதாக ஒ ) த
ெகா த. கலா ஜிF எர. ரவ" உட எலா ந/கிய.
இவ ெபGC வ 9 டன. ரவ பலான கைதக8 வத ேபாலேவ
காலைவ இக அ ' அவBடய ெசF இ Hகள, த இ Hகைள
பதி தா. அபேய அவைள ப"கய சா6 அவBடய
)தாைனய6 எ தா. கலா நாண தா த க'க8 Gனா8.
கலாைவ இக அைண தவா ப"கய ப தா. அவள, இதHகைள
Iைவதவா அவள, இைப கி8ள,னா. அவ8 ஆஆ ஆவன
சிJ/கினா8. பதி<" கலா த ைககளா ரவைய அைண தா8. ரவ
அவள Aடைமைய ெமவாக கைளதா. அெபா-தா கலாவ 36
அள மாபக/கைள பாதா. கலாவ மா/கன,க8 அவள
ஜா"க ைட ) "ெகா' நிறன. இ A காத த6 ேநா"கி ஓ
ஒ "ெகா8வ ேபால ரவய ைகக8 தானாகா கலாவ ஜா"க ைட
ெதா ட. கலா இத )னா தானாக த கன,கைள பைச
இ"கா8, ஆனா இதா )த )ைர ஒ ஆ' மக ெதாவ.
அபேய ஆனத தி தா8. ரவ ெமவாக அவள ஜா"க 
ெகா"கிகைள அவH தா. இெபா- அவ8 ெவ8ைள நிற பரா ,
அத ம சாக ெவ8ைள நிற பாவாைட= அண தா8. தன இ
ைககளா< கலாவ மா/கன,கைள ரட பைசதா.

இத இைடய கலா த வரகைள ரவய )கி தடவனா8.


அபேய ரவய ேவ ய ேம ைவ தா8. ரவய த'
ந "ெகா' நிற. ரவ அவBைடய ைகைய த த' ேம
இழ ைவ தா. அவB" ஷா" அ த ேபா இத. த
க'கைல )-தாக திற ந ெகாதித இட ைத பாதா8. பர
ரவைய பாதா8. ரவ த க'களா ஜாைட கா ட, அைத
ALெகா' கால ரவய ெவ ைய ெமவாக உவனா8.
அத 8 ரவ த ச டைய எ வ டா. ெவ = இலாததா
இெபா- ெவ ஜ =ட இதா. கலாவ க'க:"
ஜ " 8 ஒ Mடரேம ெத7த. அபேய அவன ஜ =ட த
ைககளா பைசதா8. ரவ )னகினா. கலாவ" ரவய )னக
இ# காம ைத உ'டா"கிய. ச7 ெனர இவ எ
ெபசாமா கமெம க'ணாயனா எD பைச ெகா'யதன.
ரவ )னகி"ெகா'ேட த ைகலைள கலாவ தைல" பனா
ெகா' ெசD அவள, தைலைய த கடபாைற" அகி
ைவ தா. அைத AL ெகா'ட கலா த நா"கா ஒ ஆழித
) த ைத அவ ெஜ கி ெகா தா8. ரவைய நிக ெச6 அவன
ஜ ைய அவH தா8. ரவ ஒ ண 9 Mட அணயாம ெவ
உட Aட கா சி அள 9 தா. அவன க A 90 கி7 ற. அைத
பாத காலா அபேய அைத அ- தி Iைவ"க ேவ' எ'>
நிைன தா8. அவ8 ஜ ைய அவHதாேள தவற அவ8 இன) அவ8
ரவ த'ைட த ைககளா ெதாடவைல. அவ8 த வல ைகைய
எ த'ைட ெதா டா8. அபேய த வாய அகி எ 
ெசறா8. திரன நிறா8. அவB" த தா6 வமலா ெசான
நிைனவ" வத.
"அ ேய கால, )தல அவர சாமாN" ?ைச ேபா .. அ தா 
உ வாHைக. அAர அவ" பCத மாதி7 நட"ேகா"

உடேன காலா, ப"க தி இத ? ைவ எ ரவ சாமாN"


O னா8. ரவ, "கலா என ப'ணர" எD ேக டா. அத கால,
"அ மா )தல உ/க சாமாN" ?ைச ேபாட ெசான/க. அ தா
ப'ணேர" எறா8. அபேய ?ைவ ரவ6 த' Iற9னா8.
இர' G'D I த<" பர ரவ6 த' காணாம ேபான. ?
I7ய த'ைட அபேய த அகி இ- அைண ெகா',
என" நல வாHைக தா எD ேவ'ெகா'டா8.

இைத பா ெகா'டத ரவ ேபாைத ஏ7 அவைள த த'ைட


அவள வா6 அேக ெகா' ெசறா. கலா ?"கைள எ வ 
ரவ த'ைட ேம< கீ - அைச தா8. ?ட ேசதத நா ம'"
எப ேபா ரவய த' ? வாைட வசிய.
9 அபேய அத )
ேதாைல நகதினா8. ரவ )னக ஆர ப தா. ெமவாக த
உதகளா அத பC பC பC அத ) தமி டா8. ரவய த'
இ# ஒ இC ெப7தான. ெமவாக ரவ6 த'ைட
)-வமாக த வாய#8 வ ெகா' ஒ சின க க தா8.
ஆஆஆஆ ெவன ரவ தா.

ெவள,ய ப தித வமலாவ" இத ச த ேக ட. கலா தா


ெசான மாதி7 ெச6 ெகா'ய"கிரா8 எD நிைன ெமா'
அ என சதத வ எD ஆவலாக ேக ெகா'தா8.

இத இைடய காலாேவா ரவ6 த' த வா6 ஜால/கைள


கா ெகா' இதா8. ரவ ஆனத தி அCசிய பதர
ஆர ப தா.. கலா கலா அப தா...அப தா. சA Q ..சA Q .
சீ "கிர ... ஆ அ மா.. எD த ரைல உய தி க த ெதாட/கினா..

ெவள,ய இத ச த ைத ேக ெகா'ட வமலாவ தா#


கலா ேபா ட தி ட பலி வ எD ந ப"ைக வத.. அ
என தி ட ???????

வமலாவ கணவ இறத பற அவB , கலா தன,யாக


இதன. வமலாவ அ'ண எFவளேவா ெசாலி= வமலா
தன,யாகேவ வாழ வ பனா8. இவ ( வமாலா , கலா )
ஒவ" ஒவ ைணயாக , ஒவ" ஒவ ஆதலாக
இதன. இபேய சில நா க8 ெசற. ஒ நா8 இவ
வமலாவ அ'ண வ 9 ெச> வ வழிய பல த மைழய
மா "ெகா'டன. ஒ வழியாக நைன வ
9 வ ேசதன.
மைழய நைனதா வமலா" அ> இர ெச7யான தைலவலி.
அவளா நட"க Mட )டயவைல. அபடேய ப"கய
ப வ டா8.
கலா தா அ> சமய ெச6 வமலா" ஊ வ டா8. அபேய
அகி இத vicks எ தா8.

அ மா, vicks ெகாRஜ தடவ டமா?

தைலல தடவ எ> வமலா பதி அள, தா8.

சி7 ேநர தைலைய தடவ வ , த ைகைய வமலாவ க- "


ப தி" ெசறா8.. கலா ஏேதCசயாக ெதா டா< , வமால" உட A
ஒ மாதி7 Oட7ய. ெமவாக )னக ஆர ப தா8..அபேய கலாவ
ைக6ைய இ# கீ ேழ இர"கி இ/க= தட எறா8.கலா"
A7 வ ட. அ மா" G வவ ட.. ஒ> ெசாலாம
ெமவாக த அ மாவ மாபா/கள, ேம vicks தடவனா8. வமலா
ேம< )னகினா8.

வமலா" ச ெட> நிைனவ" வதவளா6, கலாவ ைககைள


உடேன எ வ , கலா,..

அத ேம ஒர நிசத ....ஒ நிமிட தி ப ,

கலா, எைன..எைன..எைன.. அத ேம அவளா ேபச


)யவைல. அவ8 க'கள, ந9 வவ ட... உ/க அபா நிைன
வ ...அைத ெசாலிவ வமாலா அ-தா8.

கலாவ என ெச6வ எ> ெத7யாம த அ மாைவ மிர'ட


மிர'ட பாதா8.. பன Iதா7 ெகா', அ மா, ந9 என ப'Jவ..
பரவாயைல. அழாத எ> த தா6ைய க ப ெகா'டா8.
அபேய அ> இர S/கினாக8.

மநா8 காைலய கலா எ- பா த ெபா- வமலா ப"ைமய


இைல. அ மா கி சன, இபா8 எ> அ/ ேபா6 பா த ெபா-,
அவ8 அ/ க'ட கா சிய உைர ேபானா8.. அ/ வமாலா, த
Aடைவைய கா<" ேம உய தி ெகா', த A'ைடய
ைகவரைல வ ெகா'யதா8.. அபேய ெம6ம ஆHத
Iக தி இதா8. வமாலா கலா வவைத பாகவைல. கலா த
தா6 எனதா ெச6கிரா8 எ> பாேபா எ> ப"க> அைரய
இ த தா6 ெச6= ல; ைலகைள ரசி ெகா' இதா8..
அவ:டய A'ைடய< ஈர கசிவைத உ'தா8..

அ/ வமாலேவா த ைகைய தன" உதவ எப ேபா த


A'ைடைய தி" ெகா'யதா8.. அைத பா ெகா'யத
கலா த தாவணைய S"கி த வரைல த A'ைடைய தி"
ெகா'யதா8..வமலா ஒ வழியாக த ேவைலைய ) 
நி மதி ேபGCI வ டா8. த மாபக/கைள பைச ெகா'டா8.
அத கா சிைய பா ெகா'த கலா" உட A Oேட7ய.
உடேன6 த ப"ைக" ெச> தைலகாணைய
9 ஒ ஆ'மகனாக
நிைன ெகா' அத ேம எ ப ெகா'தா8. வத
அவரச தி அவ8 அைற கதைவ தாழிட மறதா8. காம I ஏ7யதா
ப ேவகமாக தைலஅைணைய திெகா'தா8. அதனா
ப"ைக ஆட ெதாட/கி ச த ைத எ-பய. ெவள,ேய ஆனத தி
எைலைய ெதா வ ேசா கிடத வமலா" ச த ேக கேவ
அவ8 ெமவாக ப"ைகய என நட"கிற எ> பா தா8. அவ8
நிைன த ேபாலேவ , கலா தைலஅைணைய ஓ" கா Cைய
க'டா8. அவ:" உட வ O ஏ7ய. த ைகைய தி ப த
A'ைட" 8 வ ைட ெகா'டா8. ஒ வழியாக கலா
ெமானகி"ெகா'ேட உCச அைடதா8. த வல ஆ8 கா வரைல
A'ைட" 8 ெசாகி அவ8 த'ணைற எ பIபI தா8.
அெபா-தா வமலா தைன பா ெகா'Uபைத பாதா8..
வமலா ச ெட> த S"கிய Aடைவைய கீ H இர"கி வ டா8.
கலா" த தா6 என ெச6 ெகா'தாக8 எ> ஊகி"க
)த. இவ எ ேபசாம அபேய ெமானமாக இதன.

ெமான த கைல"க நிைன த கலா, "இப உ தைல வலி எப


இ" " எ> வமலாைவ ேக டா8.

வமலா, "பரவாயைல.. இப உன" எப இ"  " எறா8.

ப"ைக ய எ-த கலா, த தாயட ெச>, அவள கர ைத


பறி, "சா7 மா. ந9 கி ச ப'ணத பாதேதலி என" ஒர G
வ .. இன,ேம நம" 8ேள எ" G மைற"க' ? உன"
உ உ'சிைய மைர"க )யவைல. என" எ உ'சிைய
மைர"க )யவைல. அதனால ஒ தர ஒ த ஏமா தி"காம
வாழலா ." எறா8.

வமலா, உடேன கலாைவ வா7 அைண ெகா' ) த மைழ


ெபா-தினா8.. கலா, கலா எ> கலாைவ ஆற தவனா8. பதி<"
கலாேவா த தாைய இக அைண தவா, அ மா, அ மா, எறா8..
இவ அைண த வா ேபச ெதாட/கின...

கலா வமலாவட , "இFவள நா8 உ ஆைசைய எப அட"கி


ெவCசி ெகா'யத எ> ேக க, "

வமலா, "தின) ந9 காேலV ேபானட, நா ப"ைகயல, ந9 இப


தலகாண ெசRசா மாதி7 ெச6ேவ"
எறா8..ேம< ெதாடதா8, கலா, ஜா"கிரதயா இ Q, கயா' "
)னா எதவ ஏட Mடமா ப'ணடத Q. என" ெரா ப பயமா
இ" ."

கலா, "கவைல படாத மா.. நா எத ஆ பைளேயா எ


ைவCசி"க மா ேட. ந9 அனாவCயமா கவைலபடாேத.."

வமலா, "உன" சீ "கிர கயாண ப'ண ேடன, என" ஒ பார


ெகாரRசி ...அAர உன" இத தலகாண எலா ேவ'டா .. உ
Aஷேனா எலா ைத= ெவCசி"கலா ..."

கலா அபேய, த தாய இைப தடவனா8.. வமாலா" ஒ


மாதி7 இத. பதி<" வமலா, கலாவ A ட/கள, ேம த
ைககைள ைவ அைத அ- தினா8.. )த )ைர அ தவ ைம த
A ட/கள, ேம ப டட, கலா, உ .. உ , உ எறா8..
வவலா" இைத ேக டட G ஏறிய. அவ8 கலாவ
A ட/கைள இ# அ- தினா8. பதி<" கலாேவா வமலாவ
ப த மாபக/கள, ேம த வாயா ஒ ) த பதி தா8..
வமலா, "வா Q ெப " ேபாயடலா .." எ> ெசால, கலாேவா
வமலாவ ) தாைனைய வல"கினா8. அெபாதா த தாய
அழைக பாதா8..

"வமாலா" 38 வய ஆகிர. பாபத y.வஜயாைவ ேபா


இபா8. அவ8 கலாைவவட ஒ ப அழ எேற ெசால ேவ' .
அக'ட ெனதி, பா ெபால ெவ'ைம, உ' திர'ட மாபக/க8.
அழாகான இைட. . வமலாவ கணவ உயட இ" ெபா-
தின) அவைள நராக ஓ வா. உ'ைமைய ெசானா
வமலாதா அவைன ஓ வா8. ப"ைக வஷிய தி வமலா ஒ
Aல; .. அவ:ைடய சாமா எெபா- அ7 ெகா'ேட இ" .
அவ:" த9ன, ேபாவ தா அவன ேவைல. எள,தி திதி
அைடய மா டா8. வமாலா பறி பற பாேபா .. " ( நிCசிய
வமலாவ6 வண"கிேர...)

கலா, த தாய Aடைவைய வல"கி வமலாவ )ைள அழைக


பா அபேய பர மி நிறா8. வமலாேவா அத 8 கலாவ
)தாைனம6 வல" அவள ஜா"ெக ப டைன கழறினா8.. கலா
பரா ேபாடாததா 34 இC )ைளக8 "வதைல வதைல வதைல
வதைல " எ> பாேயபேய ெவள,ேய தி தன. தி த ைளகைள
த இ ைககளா ப அபேய கச"கினா8.. கலா இப தி
 தா8.. அ மா அ மா எ> கற ெதாட/கி, வமலா வமலா எ>
பதற ஆர ப தா8.. அைத ேக டட, வமலா" த Aஷ
ச த ேபா நிைன வ .. இ# ேவகமாக கலாவ கன,கைள
பைசதா8.. இெபா- கலா, காம உCசிய அப தா.. அப தா..
எ> க தினா8..கலா இெபா- ெப ப ெகா' த ைக
வரகளா த A'ைடைய ேத6 ெகா'டா8, வமலேவா த
மகள, )ைலகைள பைச பைச# பைச ெகா' இதா8. சிறி
ேரர கழி வமாலாைவ த ப"க இ- த கலா, வமலாவ
ஜா"ெக ைட அவHதா8. உ8ேள 38 இC பரா, வமாலாவ
)ைலகைள அட"கி ஆ'ெகா'த.. அைத= வவ தா8..
ஒேடா வத )ைலகள, ஒைர த வாய#8 ைவ ெகா'
சபனா8.. த வாய#8 தாய )ைலகைள தAனா8..

வமலாேவா ஒ ைகயா கலாவ )ைலகைள பைசதப, ம


ைகயா கலாவ தாவணைய வல"கினா8. கலா ஜ அணயாயதா
அவ:டய A'ைட காைல ெவள,Cச தி நறாக ெத7த..அபேய
த வரகளா கலாவ A'டைய ேத6 வ டா8. ஆஆஅ ஆஅ,
அ மா, அ மா, எ> கலா க த, வமலாேவா எைத=
ெபா ட தாம, கலாவ A'டைய O பர"க ேத6 வட, கலா
சி7 கீ H6ர/கி த தாய )ைலகள நராக சபனா8. வமலா"
த Aஷ சAவ ேபா இத. வமலா கலாவ A'ைட
மயகைள வ7 , ச ெட> ஒ வரைல கலாவ A'ைட" 8
ெசாகினா8.. ஆெவற கலா, த வா6 8 இத வமலாவ
)ைலைய க தா8. வமலா வலி தா/கா "ஓ" > க த, த
வரைல கலாவ A'ைட" 8 இ# ஆழமாக அ- தினா8.. பதி<
கலாேவா வமலாவ )ைலகைள க"க, இவ மா7 மா7
செதாஷ தி பதறிெகா'த .

வரலினா ேத6"க ேத6"க , கலாவ A'ைடயலி த'ண


ெவள, வர ஆர ப த..அபேய உCச க ட அைடதா8. அAர தா
வமலாவ )ைலகைள த வாய ெவள,ேய எ தா8.. பகளா பல
இட ைத க ததா வமலாவ )ைலகள, பல இட தி காய
ஏப த. ஆராக ஓய கலாவ த'ணைர பா த வமலாவ
ச ெட> ஒ எ'ண ேதாறிய.. சடாரன தி ப கலாவ
A'ைடய த வா6 ைவ சப ெதாட/கினா8.. இைத ச>
எதிபாகாத கலா" S"கிவா7 ேபா ட.. )னகினா8.. வமலா
வமலா, அபதா, அபதா, சA நல சA , நா"க நல
ஆழமா சA. வமலா சப சப கலாவ த'ண கா டாறாக
ஓய.. கலாேவா த தாய காகள திப, அவள, வாைய
வமலாவ மமத பWட தி அகி எ ெசறா8.. அபேய
வமலாவ பாவாடைய S"கி அவள, மதன ேம ைட த இதHகளா
ேத6 தா8.. வமலாேவா த வாயா கலாவ A'ைட" அபேஷக
ெச6ய, கலா த தாய மமத ேம மமத கான
பா"ெகா'யதா8. கலா இெனா )ைர உCச க ட அைடய,
வமலவ A'ைடய த'ண வர , கலா அபேய பகினா8..
ேவ நா க8 கழி வமலா இFவள Iக அைடதா8.

இவ இர' )ைர உCகக ட அைடதப ேசா ஒவைர


ஒவ க அைண , ஆர த-வ க Aர'டன. Iமா அைர மண
கழி எ-தன. இவ" எேதா தA ெச6 வ ேடாேமா எ>
இத.. வமலா த மகள,ட இன,ேம ந9 தா Q என" எலா
எ> ெசாலி கமலாைவ க அைண ) த மைழ ெபாழிதா8.
கலா , நா எெபா- உ#ட இேப எ> ஆத M7
அ என ெச6ய ேவ' எ> மனக'" ேபா டா8...

வமலா , கலா க அைண தவா ெப ப "ெகா'


த/கள, காம ஆ ட " ப இைளபா7 ெகா'தன.
இவ எ ேபசாம ஆHத சிதைனய இதன.

கலா "நா எெபா- உ#ட இேப" எ> த தாயட


M7வ டேள தவர, அவ:" அைத எப ெச6வ எேர
ெத7யவைல. வமலாேவா கலா" கயாண ெச6ய ேவ'
எ> M>வ டா8. கயாண தி )A எ த பரCசைன= இைல.
ஆனா கயாண தி" ப என ெச6வ? Aஷ வ 9 ேபாக
ேவ'ேம? ஒ ேவைள கயாணேம ேவ'டா எ>
ெசாலிவடலாமா? அத பதி யாராடனாவ தி தனமா
உறைவ ைவ ெகா8ளலாமா? கயாண ெச6 ெகா8ளாவ டா
உறவ என ெசாவாக8.. இப பல சிதைனக:ட ெப 
ப ெகா'தா8.

வமலாேவா ேவ ஒ சிதைனய இதா8. இFவள நா க8


தி தனமாக த காம உணகைள யா" ெத7யாம ஒரள
சமாள, ெகா'தா8. ஆனா இெபா- த மக:"
ெத7வ டேத? த தாைய பறி என நிைனபா8? காம உணவ
எத தா= மக: ெச6யMடாத ஒைற ெச6வ டாகேள?.
ெவள,ய ெத7தா இவைர க "கா த ப மான ேபா6வ
அலவா? மக:ட சலாப ெச6ய மனமிைல. இன,ேம
ெச6யாம இ"க =மா? மக: வள வ டா8.. கயாண
ெச6ய ேவ'ேம.. கலாவ தைனேபாலேவ காம கள,யா ட தி
மி த ஈபா இபைத உ'தா8.. கலா உணCசிய உCசிய
அவைள "வமலா, அப தா , ஆ ஊ, அேய6 வமலா எேரலா
பதறினாேள. " அ மாைய Q ேபா Mப டாேள...

வமலா த Aஷேனா சலாபமி ெபா- அப தா


க>வா8.. த கணவைன, "ேட6 எனட ப'ணர, எ A'ைடைய
நலா ந" டா, உ ேகால எ வாயல ெவCசி டா, நலா ஊ Aட
நாேய.. எ )ைளய நலா அ- தி பைசேய'டா .." எேறலா த
கணவைன ெகாஞ Mட ம7யாைதேய இலாம Mபவா8..
இெபா- அவள மக: அவைள ேபாலேவ இ"காேள? இெபா-
என ெச6வ எ> கலாைவ க ப தவாேர நிைன 
ெகா'தா8.

இ உய, ஒ உடலாக பன, பைணதவக8 ெமவாக எ-தன..


கலா, மணைய பா தா8. ககார காைலய ஒப மணைய
கா ய.. வமலாவட , " நா காப ேபா எ வேர எ>
ெசாலிவ , அபேய கி ச ெசறா8.. ஆைட எ
அணயாததா அவள பேமக8 அழகாக </கியைத பா த
வமாலா, கலாைவ அ#வவ"க எவ#" ெகா ெவ தி"கிேகா
எ> எ'ண தா# ப"ைகைய வ எ-தா8..

காப=ட வத கலா ஒ ட பளைர வமலாவட ெகா தா8.


வமாலா" இன) காம த9 அைணயவைல. த )ைளகைள
பைசதவா, கலாைவ ஒ ஏ"க பாைவ பா தா8.. அைத
A7ெகா'ட கலா த தா6 அகி ெச> வவலாவ )ைளகள,
திர ைசகைள சி7 நிமி'னா8.. ஆ.ஆ வலிப ேபா பாசா/
ெச6 ெகா' த மகைள த ேம இ- ெகா'ட வமலா,
கலாவ ப ேமகைள மசாV ெச6வ ேபா பைச வ டா8..
கலா பதி<" த தாய வல )ைளகைள த வா6" 8
ைவ , வமலாவ இெனா ெமாைளைய த ைககளா பைசதா8.

வமலா கலாவட , Q நாம அபேய ள,"கலாமா எ> ேக க,


கலா தைலைய ஆ ட, க அைண தவா> இவ
ள,யலைர" ெசரன. ெஷவ திற வ ட வமலா, கலாவ
)ைலகைள அ தியவா த இதHகளா கலாவ இதHகைள
கFவனா8. அவ8 கலாைவ த மகளாக பாகாம த இறத கணவ
ேபாலேவ நிைன"க ெதாட/கினா8. ஒ ைகயா )ைலகைள
கச"கியவா மெரா ைகைய கலாவ A'ைடைய தடவ
கிள, ேடா7ைஸ ெதா டா8. கலா )னகேவ வமலா அவள ேவக ைத
அதிக7 தா8.. கலாவ ர ெகாRச ெகாRசமாக உயத.
அபேய </கி" ெகா'த வமலாவ கன,கைள பைசய
ெதாட/கினா8. மெரா ைகயா த தாய இைப தடவயவா
அ மய ைகைய ைவ ேத6 தா8.. வமலாவ" உட ப O
ஏரேவ, கலாவ இதHகைள இ# ேவக ேதா Iைவ தா8.
இெபா- கலாவ ைக வமலாவ மமத வாசலி ேபா6 நிக,
நா உ ேள வரலாமா எ> ேக ப ேபால , அத வமலாவ
வாச உன"காகேவ நா கா தி"கிேர எப ேபால த
வாசைல அகலமாக திற கா ய.. அபேய கலா த வரைல
வமாலாவ A'ைடய ெசாக இப தி மித ெகா'த
வமலா கலாவ இதHகைள ேம< க தா8.. பதி<" கலா த
தாய A'ைடைய மிக ேவகமாக தினா8.. இவ மதன ந9 ஆராக
ஓய. ஆ ஆ ஊ ஊ அபதா, நலா A'ைடைய ைட எ>
க தியவா உCச ைத அைடதாக8.

த இதHகைள த தாய வாயலி வவ ெகா'ட கலா,


வமலாவ அக'ட மாபக/கள, ஒைர த வாய<8 கFவ
இர'டாவ திறைவ உCசக ட ைத அைடவத ஆய தமானா8..
வமலாவ ஒFெவா கன,கைள= மா7 மா7 Iைவ அைத த
பகளா காயப தினா8.. வமலேவா கலாவ மதனேம ைட த
ைமகளா த, கலா வமலாவ ேமகைள த, இவ
ஆன தி பறதன. அவக8 ள, தாக8 எ> ெசாவத பதி
ஒவைர ஒவ ஓ தாக8 எ> ெசாவ தா ச7.. ள,ய
) வ ெப Uமி வதட இவ க லி
க Aர'டன. வமாலா , "இத Iக என" தின) ேவ' Q
எ> ெசால, கலா என" தா மா எ> ெசால, அ த
ஆ ட ெதாட/ ேபாலித.. வமலா, வா )தல நா சாA 
திப= வைளயாடலா எ> ெசால, கலா அத "ச7 " எ>
ெசாலி க' சிமி னா8. அைத பா த வமலா கலாைவ க 
அைண )கெமலா ) தமி டா8. கலா த தாய ெப த
ப ேமகைள அ- தியவா வமலாவ இதHகைள Iைவ தா8.

சாப வ இவ ப"ைகய உ கா ெகா'த


ெபா-,
கலா, "என" இத Iக திேனா திேனா ேவ' மா. "

வமலா, " நாம இர' ேப தாேன இ/க இ"ேகா . எ" கவல
படற.. உன" எலா க தேர... "

கலா, "இன,ேம எனால உைன ப7Rசிேய இ"க)யா.. " எ>


ெசாலிவ வமலாைவ அைண ெகா', வமலாவ, வாள,பான
இைப தடவனா8..

வமலா, "ச> )னக<ட, எனாைல= உைன வ இ"க


)யா .. "

கலா, " நா கயாண ெசRI"காம இபேய இதிடவா.. நாம


இர' ேப இபேய இதிடலா . "

வமலா, "ஏ' என உளர, கயாண தி இ" என


ச ம த . Aஷ Iக ைத= அ#பவ"கண .. "

கலா, "அ"கிைல மா, என" உேனாட திேனா இ"கண மா..


கயாண ஆனா, நா Aஷ வ 9 ேபாகண ..அ" தா...."

வமலா, "அேபா வ 9 ேடா இ"கிற மாப8ைளய பா டலா ..."

கலா, "அேபா, அவ வ 9 ல இ" ெபா அவேனாட இ"கண ,


அவ வ 9 ல இலாதெபா நாம ஒ'ணா இ"கலா .. அப
தாேன?" எ> ெசாலி த தாய )ைலகைள பைசய,

வமலா, "ஒ'Z அப ப'ணலா , இைலனா, ந9 Aஷைன உ


)தாைனைல ேபா "ேகா, அ மா தன,யாக இ"கா/க, அதனால
அவ/க ந ேமா வ இ"க ட தைலயைண மதிர ேபா என
உேனாட வரவழிCசி"ேகா..."

கலா, "அ ச7, எப மா, Aஷன )தாைனைல ேபா "கிற?


ெசாேல.." எ> ப ஆவமாக ேக டா8..

வமலா, "கலாவ )ைலகைள தடவயப, அ ெரா ம ஈசி .. ந9 உ


அபா எப இதா பா தல.. "

கலா, "பாேத.. ந9 நி<ன நிபா. ந9 உ கான உ காவா.. எப மா


அவர அப மட"கின.. "

வமலா, "எலா இத வாயால தா Q எ மகேள.. கயாண


ஆன திேல அவர சாமாைன ஒ நாைள" நா< ஐRI
தடைவயாவ எ வாயல ெவCI Aலா/ ழ வாசிேப.. அவரால
ேபாைத தா/க )யாத க வா.. க த க த இ# ேவகமாக
சAேவ.. ம#ஷ அபேய பா.. வமலா வமலா, ெமவா ,
வலி" , க"காத )'ட எ> பதவா. நா எ"
நி"காம ேவகமா ஆ = , அவர ) ேதாைல )#"
ப#" த8ள,= , வைளயாேவ.. சில சமய , அவர த'ைட
பாயாச தி ேதாCசி வாய ெவCசி Iைவேப. ஒ திரைவ க-ஐ\
வா/கி வ அவர ஆ> இC சாமாைன அதிேல வ சபேன..
ம#ஷ சி<# இததா< , எ வாய வைள டா<
பய/கரமாக க த ஆர பCசி டா.. எைன பா , ெதயா )'ட,
எ/கி Q இெதலா க "கி ட எ> ேக க, நா உ/கைள
சேதாஷப த நா பல சேராஜா ேதவ கைதகைள ப"கிேர எ>
ெசால, ம#ஷ என அபேய அவேராட ேபாேலாட அ- தி, Oபர
ப'ணர ந9.. எ> பாரா னா.. அதனால என" என ேவJேமா
அைத, அவேரட சாமாைன Iைவ" ெபா- ேக ேப.. அAர என
ம#ஷ ேபாதயேலேய ச7#வா..

அ"கAர , ம#ஷ எ வா6 ேவைல" அைம ஆய டா.


அவர சாமா ஆ> இC தா இதா< நா அேல வ
ஒ ெசா த'ணைய Mட வடமா ேட.. ெகாRச நா8ல அவ
என" ெச"\ அைம ஆய டா..

கயாண ஆன )த ரா தி7ேய ந9= இைத ஆர பCசி.. அAர


என, ந9 ெசாலரததா அவ ேக டாகண . "

கலா, "ெரா ம ெத/\ மா.. எ கி ட ெசாலி டல, பா நா எப


எ வ/கால Aஷேனாட த'ைட சபேர#. அபேய அவைன எ
வா6 வைளயா ல தி" )" காட ெவCசி அவைன என" ெச"\
அைம ஆ"கேர.. " எறா8.

வமலா, கலாவ க அைண தப , " ந9 உ அ மாைவைய உ


நா"கா வH தி
9 ட.. உ வ/கால Aஷைன ஈசியா உ
வா6ஜால தினா வH திவ....
9 அத ஆள நிைனCசா பாவம இ" ..
அவ சாமா உ வா6ல என பா பா ேபா ேதா.." எ>
சிறி தவா கலாவ A'ைட" 8 த வரைல ேபா டா8....

ெசால ேவ'மா என, அ த ஆ ட அ/


ஆர பமான......கலாவ மனதி ேவேரா எ'ண ேதாறிய..

கலா ரவ6 த' த வா6 ஜால/கைள கா ெகா' இதா8.


ரவ ஆனத தி அCசிய பதர ஆர ப தா.. கலா கலா அப
தா...அப தா. சA Q ..சA Q . சீ "கிர ... ஆ அ மா.. எD த
ரைல உய தி க த ெதாட/கினா.. ரவய நர Aக8 தன.
அபேய கலாைவ த த' அ- தினா.. கலாேவா கமேம
க'ணாயனா எ> சப ெகா'தா8. அபேய ரவய
ெகா ைடகைள= அ- தினா8.. ரவ ஆஆ ெவ> கறியவா த
கRசிைய கலாவ வாய க"கினா.. உடேன கலா த ப"க தி
இத பா ட பளைற எ ரவ= I'ணைய அத உ8ேள வ 
கRசியைய அபேய அதி ெகா னா8. ஆன ஆ ட தி ரவ=
த' அபேய வ' ேபான.

கலா ரவயட , " என/க எப இத? enjoy ப'ண/களா"


ரவ, "கலா, கலா ந9 Oபர Q. இன,ேம இ இலாம எனால இ"க
)யா.." எ> Mறியவா கலாவ )ைலகைள பைசதா.

கலா, "த ைககைள ரவய த' ைவ அைத தடவயவா, நா


இப தா/க ஒ ஆண அதர/க ைத )-சா பாகேர.. "

ரவ," நா# இப தா ஒ ெப'ண )ைலகைள ெதாடேற.. "

கலா, "எதாவ சாபடறி/களா.. " எ> ெசாலி"ெகா' ரவய


கRசி ெகா யா ட பளைர எ , அதி பாைல ேச , அைத ஒ
\?னா கல"கி ,ரவைய ஒ காமபாைவயா பாதா8..

ரவ,அவ8 என ேச6கிறா8 எ> பா ெகா'தா.. அபேய


அைத பகினா8. என/க, பா ெரா ப நலா இ" /க.. எ>
ெசாலியவா அைத த )ைலகள, ேம ெகாஞ
ெகா னா8..ரவ" அைத பாக பாக காம ஏறிய.. அவ அபேய
த வாைய கலாவ ஒ )ைல கா Aகள, ேம ைவ பா
 தா.. அவ பல )ைற ைகஅ த கRசிைய த வாய ஒ
ெசா ைவ எப இ"கிற எ> பா ய"கிரா. அFவள
Iைவயாக இததிைல. ஆனா இேரா பாலாேலா, கலாவ
எCசிலாேலா, கலாவ )ைலயனாேலா ப Iைவயாக இத..
அவ கலாவ சப சப, கலாேவா த ைககளா ரவ= வ'
ேபான சாமாைன ஆ "ெகா'தா8.. ெமவாக ரவய சாமா#
உய ெபற. ஆனா )-வமாக ஏறவைல. ரவ த த'
ஏறாததா கலாைவ பாவமாக பாதா.. அைத பா த கலா, ந9/க
ஒJ கவல படாதி/க, நா பா "கேர எ> ெசாலி, ரவைய
ஒ ப"கமாக த8ள,, த வாயா சேற நிமி பா த I'ன,ைய த
ைககளா தடவயபேய, அத ெமா அ- தமாக ) த ஒ>
பதி தா8.. ரவ ஆ ெவ> ெசால, கலா, த Aலா/ ழ
ஆ ட தி தயாரானா8.. அப 6 ரவய த'ைட வாய ைவ 
ெமவாக சA ேவக ைத அதிக7 தா8.. ேவக அதிகறி"க அதிகறி"க,
ரவய )னல< அதிகறி த. ஆ..... ஆ....... ஆ..... எ>
இைடெவள,ய வத அவ )னக ஆ.ஆ.ஆ.ஆ.ஆ எற
இைடெவள,ய வ , கலா, நலா சA , நலா சA, அபதா,
ஆஆஅ, அபதா..அ மா, அ6ேயா, ெமவா,, இ# ேவகமா,
கலா, த'ண வரெபா" Q,, த'ண.. த'ண வதி Q எ>
ெசாவத ), த த'ணைர கலாவ வாய#8 க"கினா..
அபபேய வ' ப"கய சா6தா. கலாேவா ரவ= த'
இத த'ணைர ைகய எ ட பள7 வழி தா8.. பற மிக
திதி அைடதவளா6, ரவ= த' ஒ ) த ெகா வ 
ரவைய க ப ெகா' அவ ேம ப தா8.. அவ:"
ரவைய மட"கி வ ேடா எ> ஒேர மகிHசி.
ம> நா8 காைல கலா 6 மண எ-தா8. ரவ அவ8 அகி அCதி
ேபா ட ேபா S/கி ெகா'தா. அவன I'ன, அபேய
I/கி பCைச மிளகா6 ேபால சி7தாக இத. அைத பா த கலா,
இ# ெகாஞ நாைள" 8ள உன என ெச6யேர பா எ>
ெசாலி" ெகா'ேட அைத த ைகயா ஆ னா8.. பாவ ரவ=
த', கலாவ வா6 ஆ ட தி ஈ ெகா"க )யாமா, retired-hurt
ஆகி S/கி ெகா'த.

கலா ட மளைர எ ெகா' ப"கய இ எ- )த இர


அைறயலி Mட தி வதா8. அ/ வமலா கலாவ வரைவ
எதிபா ெகா'ேட, ஏ', எப இத எ> ேக "ெகா'ட,
த மகைள க அைண தவா, கலாவ இதHகைள த வாயா
கFவனா8.. கலா= வமலாவ இதHகைள Iைவ ெகா'ேட த
தாய இைப தடவனா8.. ச ெட> Iத7 ெகா'ட வமலா,
மாபைள பா"க ேபாரா Q. அAரமா ெவCசி"கலா .. எ> ெசால,

கலா, " ந9 ஒ'J பயAடாத.. அவ இன,ேம எ ைகயல எ>


ெசாலி," த தாய இதHகைள ம; ' Iைவ"க ெதாட/கினா8..

வமலா த ைகயனா, காலாவ Aடைவைய= பாவாைட= S"கி


கலாவ மமத ேமைடய த ைகைய ைவ தடவ, "மாA8ள
சாமான இ" 8ல ேபா டார Q" எ> ேக க,

கலா, "இ# அவ எ சாமாைன பாககேவயல.. " எ>


ெசானா8..

வமலா, "எனQ ெசாலற? இ# பாகேவயைலயா.... அப என


தா Q ப'ணா...?" எ> ேக க,,

கலா, "அவர நா எேம ப'ண உடல.. நா தா அவ த'ைட
உ' இைல# ஆ"கி ேட...பாவ மா, அபேய அசதிய
S/கறா"

வமலா, "அவ எ- 8ள ப< ேதCசி வா, காப சாபடலா .. "

கலா, " நா ஏகனேவ ப< ேதCசி ேட.. " எ> ெசால

வமலா, "இபதான Q உ8ேள வற, எப ப< ேதCச.. "

கலா, " நா colgate gel paste ேதCசி ேட.. "

வமலா, "ஏ', ந ம வ 9 எ/க Q colgate... ந ம வ 9 ல close-up தான


Q இ" .. "

கலா, " நா ெசான, அவேரட "ேகால"- இ எ த "gel" மா..


எ> வமலாவ )ைலகைள தடவயவா ெசானா8..
வமலா, "ெச7யான சி"கி Q ந9.. எ மாAள பாவ Q.. அவேராட உ
வாயல என பா பட ேபா ேதா..." எ> ெசால, இவ ஆர
த-வனாக8..

கலா, "அ மா, அவேரட ேகா ஆ> இR தா மா, நா ெரா ம ெப7சா
இ" எ> எதிபா ேத.. "

வமலா, "ஆ> இR .. அ ேபா Q.. உ/க அபா" அFவள தா


Q. சினத இத தினால ஒ'J ெகாரRசிட ேபாரதிைல..
ெசாலேபானா, சினத இதா உ8ள ேபா ேபா- வலி"கா.
நம" எ )"கிய ன, த' நம" ேவ' ேபா- எ-
நி"கண .. "

கலா, "வமலாைவ ஒ )ைலகைள அ- தி, அ என, " நம" .. ",


என" எ> ெசா. எ> ெபா6 ேகாப ட வமலாவ )ைலகைள
கி8ள,னா8..

வமலா, "ேபா ேபா.. " எ> கலாைவ கன தி ெசலமாக


த னா8..

கலா, "I மா தா மா ெசாேன.. எ அ த ேவைல அவைர ந9


ெசானா மாதி7 எ )தாைன )Cசி, எ வழி" ெகா'வ ,
அவைர வைளCசி ேபா டேர.. அAர நா ெசானைத தா அவ
ேக பா.. அAர .."

வமலா, "அAர என.. தி# ேன தி ட..."

கலா, "அAர தா மா, )"கியமான.. "

வமலா, "என அ... "

கலா, "உைன= அவேரட ேச"கர.. அAர நாம GJ ேபம,


ஒ'ணா ஒேர ஒ'ணா இ"கலா மா" எ> ெசால, வமலா
கலாைவ அைண த இதHகளா கலாவ )ைலகைள
க தா8..கலா வமலாவ )ைலகைள த ைமயனா பைசதா8.

வமலா, "மாAைள எப Q எ> ேவ க, "

கலா, "ெரா ம நலவ ேபால ெத7=. இ ) எவ கி ட=


ேபால மாதி7 தா ெத7=.. நா ெகா த சபலி ம#ஷ
ஆேபா6 டா.. "

வமலா, "ைகயல என ட மள, எகி ட ெகா, நா அல ேர.. "

கலா, "அ மா, அைத அல பாத, அல என இ" பா எ>
வமலாவட ந9 னா8. "

வமலா, "என இ, ெக யா இ" ேத?? - ஏ6. ஏ6.. இ


மாபைளேயாட த'ண யா...அைத பா<ல கலதயா..."

கலா, "ெச7யான ஆ: ந9.. எப க'பCச.. ஆமா , ந9 தா


அபாேவாட த'ைட ஆ ஆ த'ண எ தின) பா<ல
ேபா Cதி"கிேய. நா எFவள திற பா இ"ேக.. "

வமலா, "அ பாவ, ந9 எப அெதலா பாத... "

கலா, "ஒ நாைள"காவ ந9 என" சி பா"க ெகா இ"கியா?..


ஆனா நா பா உன" எ Aஷேனாட sample எ வதி"ேக.. "

வமலா கலாைவ க அைண , "ெகா ெகா, எFவள


நாளாய Cசி.. " எ> ெசாலி ஒேர மட"கி ட மள7 இத
கRசி கலத பாைல தா8.. கலா, மாAைளேயாட த'ன, ப
ேஜாராக இ" .. த'ணேய இFவள ேஜாராக இ"ேக, அவேராட
த' எப இ" ?...

ப"ைக அைறய இ ரவய அைச ச த ேவ கேவ,


இவ வலகி, த உைடகைள ச7 ெச6 ெகா'டன.

வமலா, "எ- டா ேபால இ" , ந9 அவ கி ட ேபா.." எ>


கலாைவ க  அவள )ைலகைள நிமி'னா8.. "

கலா உடேன த ப"ைக அைற" ெசறா8. அெபா- ரவ க'


வழி தா. கலா அவ அேக ெச> அமதா8. ரவ கலாைவ க 
அைண அவ8 உதகள, ஒ ஆழமான ) த ைத பதி தா.
பதி<" கலா ரவைய க அைண தவா அவன, த'ைட
ப தா8. அவ8 ைக ப டட ரவய த' நிமி நிற. ரவ
கலாவ காதேக ெச>,

"இப ப'ணலாமா.." எ> ேக க,

கலாேவா, க8ள சி7Aட "என ப'ணேணா ..." எ> ேக டவாேர


ரவய த'ைட ஆ ட

ரவ, "அ இல, இ" எ> ெசாலி கலாவ அமைய


ெதா ...அவள காமேம ைட தடவனா..

கலா, "அ" என அவசர .. நா எ ெத6வ தேய இ# ெச7யா


கவன,"கல, " எ> ெசாலி, த தைலைய ன, ரவ= த'ைட
த வாய#8 A தி அைத த எCசலினா அபேஷக ெச6தா8..
ரவ ஆனததி பற ெகா'தா.. கலாேவா இர வ ட
ஆ ட ைத ெதாடதா8. அவ:" ரவய த'ைட த A'ைட" 8
ேபா "ெகா8ள ேவ' எ> இத ேபாதி< , அவ8 த
றி"ேகாள, மிக கவனமாக இதா8 (அதாவ த கணவைன த
வசப வ.. த தா6 ெசாலிய ேபா, த வாயனா ரவய
த'ைட சப சப ரவைய த" அைமயா"க ேவ' . பற மற
ேவைலகைள Iலபமாக ெச6யலா .. )

கலா த சப ேவக ைத ெகாRச ெகாRசமாக அதிகப த, ரவ=


ஆன தி Aதற, அவன, )னக ச த) ெகாRச ெகாRசமாக
Mய. ெவள,ேய வமலாவ இ த சற ேக க, அவ8 சி7 
ெகா'ேட ப"ைக அைரய கதவகி நி>"ெகா', த மக8
உ8ேள நட Aலா/ ழ கCேச7ைய பா 
ரசி ெகா'தா8..

கலாேவா த ஊ ம ேவக ைத அதிர7"க, ரவ த ைககளா கலாைவ


தைலைய த த' ேம அ- த, அைத A7 "ெகா' கலா த
ேவக ைத இ# அதிக7"க, ரவ கலாவ வாய த Oடான
த'ணைர பா6ச, கலா அைத சி> வணா"காம
9 அபேய
வ-/கினா8.. த'ணைர ககிகிய த' ேசா அபேய
ப வ ட.. கலாேவா த நா"கினா, ரவய த'ைட I த
ெச6 வ டா8..

இத ஆ ட ைத ஓரமாக பா"ெகா'த வமலா, ஒ ைக=னா


Aடைவ=ட பாவாடைய S"கி, ஒ வரலினா த சாமாைன ேத6 
ெகா'தா8.. அெபா] வ 9 வாசலி கா6கா7 காரன, ர
ேக கேவ, ச ெட> Aடைவைய ச7 ெச6 ெகா' ெவள,ேய ெச>
கதைவ திறதா8. எத கா6க7 வா/கலா எ> ேயாசி தவா
எலா ைத= பா , கைடசிய இர' ந9ளமான க திறி"காைய
வா/கினா8. ேமைஜய ேம இ ப Uபாைய கா6க7கார#"
ெகா"க, பதி<" அவ இர' Uபா6 ெகா தா. அெபா- கலா
வமலாைய Mபட, இேதா வகிேற எற அவசர தி, கதைவ
தாழி , வா/கின காயைய= , ம; தி 2 Uபா6 எ ெகா' உ8ேள
ெசறா8.. ேபா ேபா- அத 2 Uபாைய காகி ைத த
ஜா"க 8 அ- திெகா'டா8.

இத இைடய கலா ரவ= த'ைட )-வமாக I த ெச6


வ , ந9/க ெரா ப டயடா இப/க, நா ேபாய <கா-Q
எ ' வேர எ> சமயலைர" ெசறா8. அ/ <கா-Q
கிைட"காததா த தாைய Mபட, வமலா அத ச த ைத ேக 
வா/கி கா6க7= உ8ேள வதா8..

கலா, " <கா-Q எ/கமா ெவCச... "


வமலா, "இ த அலமா7ல தா இத. இேதா இ"ேக Q"
கலா, "அவ" ெரா ப டயடா இ" ..... " எ> க' மி ய பேய.
வமலாவ இைப தடவனா8..
வமலா, சி7 தவா, "ந9 இப சபன, எ மாபைள" அ
வயெரலா ெரா ப வலி" ம...பாவ அவ சாமா...உகி ட
எனலா பாபடேபா ேதா...." எ> ெசாலி"ெகா'ட, கலாவ
)க தி த இ ைககைள ைவ ெசா" ேபா டா8.. "

கலா, " ந9 ஒ'J கவலபடாத, நா உன" ெகாRச த'ண


ெவ"கேர.. " எ> ெசாலியவா தைன தாயட
வவ ெகா' ரவ" <கா-Q எ ெசறா8

என/க இத சாப/க எ> ெசால, ரவ ஒ சி ழதைய ேபா


அைத பகினா.. "

என/க, "காவ ேபாட மா" எ> கலா ேக க, ச7 எ> ரவ


ெசால, நா ேபா6 எ வேர , அ" 8ைள= ந9/க பேதCதி,
தைலய வா7 ஹா<" வா/க எ> ெசாலி சமய அைற"
ெசறா8..

வமலா, "என Q சமய"கிற.."


கலா, "வ 9 ல இ லி மா இ"ேக, நாம இ லி ப'Jேவா .. " எ>
ெசாலி ரவய" காப ேபா டா8.
கலா, " நா :Cசி வேர மா...." எ> ள,யலைற" ெச>
வ டா8..

வமலா இ லி மாைவ எ ைவ"க, அேத ேநர தி ரவ கலா எ>


Mபட,

வமலா, "கலா ள,"க ேபாய"கா, இதா/க எ ேகா/க எ>


ெசாலியவாேர காபைய ந9 னா8.. "

காப எ" ெபா- ரவ= வரக8 வமலாவ ைம ம; பட,


வமலா" காம உணCதி ெபகிய. (ெவ நா க:" ப ஒ
ஆண ைக ப டதா< , பற கலாவ Aலா/ ழ ஆ ட ைத
பா ததா< ) வமலா" ரவய ைக ப டட ஒ மாதி7யாக
இத.

ரவ வமலாைய க' எதிேர பாக ெவ கப டா.. (அவ மனதி, நா


கலா சA ெபா- ேபா ட ச த ைத இவ8 ேக பாேள.. ) எ>
எ'ண"ெகா'தா..

வமலா, "என மாAள, என ேயாஜன...."

ரவ, "ஒ'Jமில அ த, காப ெரா ப நலா இ" .." எ>


வழிதா..

வமலா, "மன" 8 சி7 தவாேர, மாAள, ந9/க ெரா ம கைளCசி


ேபாய"கி/க, நா ேபா6 இ லி ப'ண எ வேர " எ>
கி ச ேபானா8..

த இர' ைககளா< இ லி மாவ வ மாைவ


கள7"ெகா'" ெபா-,

ரவ கி ச வ, அ ைத, "உ/க கி ட 2 Uபா6 இ"கா, நா paper


வா/கி' வேர " எ> ேக க,

வமலா, "அத ேமைஜ ேமல பா/க, எ> ெசால, "

ரவ அ/க ஒேர ஒ 100 Uபா6 தா இ" , உ/ககி ட சிலற


இைலயா.. "

வமலா" ச ெட> தா ஜா"க " 8 ைவ த 2 Uபா6 ேநா 


ஞாபக வத.. ஆ கா.. பழ ந-வ பாலி வ- த கைதயா இ"ேக.."
.எ> மனதி ேயாசி தவாேர,

மாAள, இ" மாAள, ைக எலா மாவா இ" , ந9/கேள எ 


ேகா/க.. எ> ெசாலியவா ரவய அகி வ த க'களா
த மாபக ைத கா , மாAள, இ/க. எறா8..

ரவ ெகாRச அதிசியா, "அ ைத அ ைத வ வ ........." எ>


இ-"க...

வமலா, "பரவாயலா.. ேமல தா இ" .. எ ேகா/க... "

ரவ, என ெச6வ எ> A7யாம நிக,, வமலா, "பரவாயல


மாAள, நா ஒ'J தபா நிைனCசி"க மா ேட.. " எ> ெசால,

ரவ, த வல ைகயனா, வமலாவ ஜா"க " 8 வட, வமலா


அேத ேநர த GCைச உ ப"கமாக இ-"க, ரவ= ைக
மாபக தி#8 ச ெட> ெசற. ெசற ேவக தி, ேநா ைட
இ# ஜா"க உ8ேள த8ள,ய.. வமலா, "ெமவா மாAள எ>
காம ட ெசால, " ரவய" த' நிமித.. ரவ ெவ </கி
கி யததா, ரவ= வைறைப வமலாவா ஓரள
காண)த..

வமலா, "அவசரபடாம ெமவா எ/க மாAள" எ> ெசால,

ரவ, த ைககளா த மாமியாரா வமலாவ மாபக ைத தடவ


கா Aட ஒ யத அத ெகா ைவ த 2 Uபாைய எ தா.. "

வமலா, "எ /களா, இ" ேபா6 ெரா ப பய கிேள... "

ரவ, "ெரா ப thanks " எ> ெசால,


வமலா, "எ" மாAள... " எ> கி'டல"க...

ரவ ச> A)வ<ட, "உ/க:" தா..உ/கேளட.... " எ>


நி தி"ெகா'டா..

ரவ, "அ ைத நா ேபா6 paper வா/கி' வேர.. " எ> அ/கி


ெசற ப, வமலா, வாச கதைவ தாப ேபா , பா Uமி ஓனா8..

ஏ. கலா, கதவ திற Q....


கலா, "என மா.... என அவசர .. அவ ேவர இ"கா..."
வமலா, "சீ "கிர தர Q.."
கத திறதட, கலாைவ க அைண தவா, "கலா, எ
)ைலகைள நலா பைச Q.. எனா தா/க )யல.. சீ "கிர . "
கலா த தாய )ைலகள பைசய ஆர ப தா8.
"ஆ ஆ ஆ அபதா.. Q.. எ> க தியவா, த ைககளா த
A'ைடைய தி"ெகா'தா8. "

அளவ" அதிகமான காம உணசி வமலா இததா, உடேன உCச


அைட த வமலா, த மகைள க அைண தவா, எனால தா/க
)யல.. சீ "கிரேம என" ஒ த' ேவ .. மாAைளய சீ "கிர
ஏபா ப'J .. " எறா8.

கலா, "இFவள ேநர ந9 ஒ-/காக தாேன இத, இப என மா


தி# அறிA உன" ..?"

வமலா, " ந9 ெகாRச ேநர " )னால, மாAைளேயாட சாமாைன


சபரைத பாேத Q.. ந9 ரா தி7 )-"க அவேராட சாமாேனாட
வைளயான வைளயா என ஒ மாதி7 ப'ணCI ..

எலா " ேமல, மாA8ள, இப எ )ைலய ேமல ைகய ெவCசி


அமி"கினா Q.. அ" ேமல எனால ெபா"க)யல... "

கலா ஆCசி7ய ட, "என மா ெசாலர, அவ உ )ைல


பைசRசாரா.. எபமா..."

வமலா,." அவ 2 Uபா6 paper வா/க ேக டா.. கா தால கா6க7கார


ெகா த ம; தி Uபாய நா எ ஜா"க ல ெவCசிேத.. மாAள
எகி ட ேக டேபா எ இர' ைகயைல= இ லி மா
இததனால, அவர எ ஜா"க ேல எ "க ெசாேன Q.. "

கலா, "?ன மாதி7 இ' என ேவைல ப'ண"கா.. வர ட


அத ம#ஷ.."

வமலா, கலாவ )ைலகைள தடவ"ெகா'ேட, "சீ பாவ Q. மாAள..


எFவள பயப டா ெத7=மா...ெரா ம நல ப8ள, ந9 ெரா ப ெகா 
வCசவ... நா தா, பயபடாதி/க மாAள, நா ஒ'J தபா
நிைனCசி"க மா ேட.. எ/க.. இர' GJ திரவ ெசால, அவ
எ ஜா"க உ8ளா அவைடய ைகய வ எ தா... அவ ைக
எFவள ந/கிய ெத7=மா.. "..

கலா, "அ சி"கி, அப ந9 தா ெதய7ய ெகாதியா" எ>


வமலாவ )ைலகைள கி8ள, " ஆஅ ஆ எ> வமலா ெபா6யாக
க த, " இவ க அைண இதHகைள Iைவ தன.

வமலா, "அவ" சாமா எ- நி திCசி...அAர அவ என""


thanks ெசால, நா எ" மாAள ேக க, அவ உ/க:"
தா..உ/கேளட.... பாதியேலேய நி> தி ேபாய டா.. "

கலா, "அேய.. ந9 ெச7யான ஆ: Q. கலயாண ஆன ஒ நா8ளேலேய


மாபAைளய வைள"கபா" றா...அவ வர ட , அவேரட சாமான ஒ
வழி ப'ணடேர.. "

வமலா, "எ மாAள சாமான ஒ'J ப'ணடாத.. " எ>


கி'டல"க...

கலா, "அ மா அவ வதிட ேபாரா.. நாம ேபாகலா மா.. "

வமலா, "கலா, சீ "கிர ஏறபா ப'J.. "

கலா, "ெசாலி டல, அவ ஒன ேபா டபர தா நா அவ சாமான
எ உ8ள ேபா "கேபாேர.. கவலபடத மா.. ஆ: இபேவ எ
சபல மய/கி டா.. இ# ெகாRச நா8ல ம#ஷன )-சா
மட"கி ந ம ப"க இ- டலா .. அAர ந9 சமா6....."

வமலா, "எனால ெரா ப நா8 கா தி"க )யா.. Q.. "

கலா, ஒ தி ேபா டா8.. அ என தி ட ..

கலா த மனதி ஒ தி ட வ தா8. எபயாவ த தாயான


வமலாவ காம பசிைய த கணவ ரவையைவதி த9கேவ' ,
அ ரவைய பபயாக அவகள வழி" ெகா' வரேவ' .
அவ:" ச ெட> ஒ ேயாசைன ேதாறிய. அெபா- அ/
வத வமலா கலாைவ பா ,

கலா, "என ேயாசைன..." எ> ேக க,


"ஓ# இல மா , அவைர எப வழி" ெகா' வர#
நிைனCசி"ெகா'ேத.." எ> ெசால,

வமலா, "ந9 சபற சபல, ம#ஷ இபேவ வ- டா Q.. அAற
என ேயாசன..."
கலா,"அ இலமா, அவர உகி ட எப அ#பர# தா
ெத7யல.."

வமலா, "எதயாவ ப'J எனனால தா/க )யல.. அவ


மாA8ள எ மார தடவய அAரமா, எனால ெகாஞ Mட
ெபா"க)யல.."

கலா,"என ம அFவள அவசர ..ெகாR ெபா "ேகா, நா எப


ேபா6 அவ" ட ெசாலற... நாம எதாவ ப'ண அ ஆேள
உகி ட வர ெச6யண ..அேபாதா ந மள ப தி தபா நிைன"
மா டா...."

வமலா, " ந9 ஏ' ெசாமா ட, உன" அவேறாட சாமா இ" .. ந9


பா " அைத வாசிCசி ப..."

கலா,"உன"" ஆனா< அ7A அதிக .. ஏ தா இப


அைலயைரேயா..." எ> ெசாலியவா வமலாவ Aடைவைய
கைள ெத தா8.. வமலாவ பாவாட நாடைவ அவH அைத
ம>ப= இ"கமாக க னா8.

வமலா,"ஆ.. என ப'ணற...ெரா ப இ"கமா இ"" த Q.. இப


இ"கமாக ேபா ட எப Q கழ டற.. அ இ A பாவாட,
நாடைவ அ>" ப ப'ணடததி. ந9 ேபா ட )Cசிைய அ"க
)யா ேபால இ" Q...." எ> ெசால,

கலா, த தாைய ஒ மாதி7 பா , "ெகாR இ, ந9 இப என


நட"க ேபாற பா ேத'ேட இ..." எ> ெசானா8..

அேபா- ெவள,ேய நாேள வா/க ெசற ரவ உ8ேள வர, அவைன


ஆைச=ட கலா வறேவறா8.. என/க எ/க ேபான,/க எ> ஒ
ஏ"க ட ேக க, ரவ அவைள ஆைச=ட க அைண" சமய ,
வமலா ப"ைக அைறய இ Mபட, கலா, "இேதா வேர எ>
ெசாலி ரவயட வலகி ெசவத ) ரவ= சாமாைன ேலசாக
தடவனா8.. ரவ" காம தைல" ஏறிய..

உ8ேள ெசற கலா, "என/க ெகாR இ/க வ7/களா எ> ெசால,


ரவ ப"ைக அைற" ெசறா.. "

கலா, "என/க அ மாேவாட பாவாட நாடா இ" மா "கிCI..எ/க


இர' ேப" ைகயல நக இல.. இ A பாவாட ேவர, உ/க
ைகயல தா நக இ"ேக, ெகாR ெமவா இ த நாடாைவ
அ தி/க... " எ> ெசால அெபா- தா ரவ த மாமியாரான
வமலாைவ நறாக பா தா..

நல நிற , 38 இC அளவ ப த )ைலக8..இர' மA வ-த


இA, Aடைவ வலகிதா வமலாவ இA ப தி நறாக ெத7 த..
சில ெனா"க:" )னா தா கலா அவன சாமாைன த 
வ அதனா வத வைறA ைரவத ), மறெரா கா ைய
பா "ெகா'தா.. அதனா ரவய ேகா இ#
வைறேப7ய.. இைத கலா வமலா பாக தவரவைல.

ச ெட> ரவ Iதா7 "ெகா',"கலா, நா ேபா6 அ ைதேயாட


பாவாைட நாடவ எப .."

கலா, "ஆப " பாவமிைல.எ> காைலய வமலா ெசான அைத


வாைதகைள ெசால..."

வமலா,"கலா என" ெரா ம ச/கடமா தா இ" . எ" Q,, நாம


இ த நாடாைவ க திறி"ேகால ெவ டலா .." எ> ெபா6யாக Mற..

கலா"" த தா6 I மா தா ெசாகிறா8 எ>


ெத7= ,வமலாைவ சீ 'வதகாக, அபனா ெவ டலாமா எ>
வமலாைவ பா தவா Mரா, வமலா, "பதறி அ "ெகா', ஆனா
AI Q எ> ெசால,,"

கலா ரவையைய பா "என/க, ந9/க எபயாவ )Cசிைய


அ தி7/க.." எ> ெசாலி ரவய ைகைய ப வமலாவ
பாவாைட நாடாவன, ைவ தா8.

ரவ" ெசால )யாத இப ஒAற , பய ஒ Aற ..(த


மாமியா7 இைடைய தடவேபாேராேம....எ> இப பய மாறி மாறி
வ ெகா'த..."

அபேய தைம வமலாவ ேம படாதவா வமலாவ பாவாைட


நாடைவ அவH ேவைலய ஆய தமானா.. நாடா இ"கமாக
இததா, ஒ ைகைய வமலாவ இAேம ைவ தா (மனதி
கா தல த அ ைதய )ைலகைள ெதா ேட.. இேபா அ ைத=
இைப ெதா 'இ"ேக.. இ"கAரமா, அ ைதய சாமான
எ> எ'J ேபா- அவன I'ண எ- ஆட ெதாட/கிய..
</கி ம அண திததனா, அவன வைறைப கலா
கவன, தா8. அவன உட A Oடாக, வமலா, என மாA8, எ>
ேலசாக Mபட, ரவ" ேபாைத தைல" ஏறிய.. அபேய
வமலவ இைப ஒ ைகயனா தடவனா..

வமலா, "என மாAள, )ய எ தி/களா.."


கலா,"என/க எFவள ேநரமானா< பரவாயல..ெமவாக எ/க..."

ரவ வமலாய ) ) ேபா அவள இப ஒ ய"


பாவாைடய )Cசிைய எ"க, வமலா, கலாவட க'களா
ெச6ைக ெச6தா8.. வமலா காம தாக தா த உடைல ெநள,"க, அத
ஆ டதினா ரவ )ைய எ"க )யா தவ"க, கலா, இவகள
ேவைலகைள பா ரசி"க, ஆ ஆ ஆஅ எ> வ லா )னக,
ரவ, "அ த இேதா வதிCசி... " எ> ெசால,
வமலா, "ஆ மா/க ஆ மா/க எ> ெசால" அத உ'ைமயா
அத ைத கலா அறி ெகா'டா8.. வமலா, ரவ= இA தடவய
ேவைலய உCச அைட த த'ணைர பா6Cசினா8.. அைத தா
வதிCசி எ> ெசானா8.."

ஆனா ரவேயா ஒ வழியாக பாவாைட நாடாைய கழ ட, அவ# த


மாமியா7 இைப தடயவார உCச தி த த'ணைர க"க
அபபேய அவன </கி ஈரமான. இைத வமலா= கலா= பா 
வ டன

வமலா, "ெரா ம thanks மாAள.. "

ரவ,"எ" அ ைத thanks எலா , நா தா உ/க: ெசாலண "


எ> தைன அறியாம ெசால, கலா, "அைத கவன,"க, ரவ கலாைவ
பா ஒ> ெவ க ட# பப ட# அ/கி
ெச>வ டா..

கலா, "அ மா, எப எ )த plan..." எ> ேவ க,

வமலா கலாைவ க அைண ,எனலாேமா ெச6ய ேவ' எ>


எ'ணயவ8 ச ெட> ெந திவ , "கலா, சீ "கிர மாAள ேபா6
கவன, Q.." எ> ெசால,

கலா, த கணவைன ேத ேபால, ரவ சமய அைறய தன,ேய நி>


ெகா'தா.. ரவ கலாைவ பா த உடேன, "கலா, sorry" ஏ>
ெசால, கலா, "ெரா ம thanks /க, ந9/க ம இேலனா, அ த
பாவாடைய ஒ மாதி7 ஆய" எ> ெசாலியவா ரவ=
</கிைய S"க, ரவ கலா, கலா,எனால தா/க )யல எ> ெசாலி
)பத 8, கலா, ம'ய ரவய த'ைட த வாய#8
ைவ Aலா/ ழ வாசி ெகா'தா8..

கலா ரவய த'ைட த வாய ைவ Iைவ"க, ரவ ஆனத தி


மித"ெகா'தா.. கலாவ வா6 வைள ேவக அதிக7"க,
ரவ= உட ெநள,த. தைன அறியாமைலேல
)னக ெதாட/கினா.. இவ சமயலைரய ஆ"ெகா'த
ஆ ட உ8ேள இத வமலா" ேக ட.. சில ேநர தி )
தா அவ8 உCச அைடதிதா8.. (அதாவ ரவ அவள, பாவாைட
நாடாைவ அவH" ேபா...) அவ:" ரவ= )னக ச த
ேவ கேவ ஆவலா6 த மக8 எப வாசி"கறா8 எ> பாேபா எ>
கதேவரமா நி> கலாவ வா6சால/கைள பா"க ெதாட/கினா8..

ரவய சமயலைறய கதவ சா6 ெகா'"க, கலாேவா


ரவ= ) ) ய ஒ ைகயா ரவ= ெகா டகைள ப தப
மெரா ைகயா ரவ= த'ைட ஆ யவா த வா6 8ேள
வ சப"ெகா'தா8.. வமலா ரவ= பAற
நி>"ெகா'தா, ரவ= த'ைட பாகயலவைல. கலா த
தா6 வமலா பாபைத பா வ , ரவைய த'ைட ஊ பயவா
ரவைய ெகாRச வல ப"கமாக த8ள,னா8.. இெபா- வமலா""
ரவ= த' ஒரளவ"" ெத7த . ரவ த க'கைள
G"ெகா' Iக ைத அ#பவ "ெகா'தா, அவ த
மாமியா அவன த'ைட பா "ெகா'ப ெத7யா
)னகி"ெகா'தா..

கலா, அவன )- ேகாைல= த வா6 உ8ேள வ த பகளா


த' ந பாக ைத க"க, ரவ ஆ ஆ எ> "க, ெமவா Q,
ெமவா Q எ> க தினா.. அவ ெமவா ெமவா எ> ெசால
ெசால, கலா த ேவக ைத அதிக7"க, இவகைள பா வமலா, த
சாமாைன த வரலா ேத6"க ெதாட/கினா8..

ரவ, கலா கலா எ> க தியவா த த'ணைர கலாவ வாயன,


பா6Iவத , கலா அவன த'ைட த வாயன, எபத
ச7யாக இத.. அதனா ரவய வ அபேய கலாவ
)க தி பWCசி அ"க, கலா அைத த ைககளா ைட தா8. அவள
வரக8 எலா ரவ= வவா பIபI எறாக, கலா, ப"க தி
இத ட பள7 அைத வழி தடவனா8. ரவ= த'லி 
இ# த'ண ஒ-க, அைத கலா, ட பள7 ப ெகா'டா8.
ஒ ைகயா ட மள ைவ "ெகா' மெரா ைகயா ரவ=
த'ைட ஆ ட, அ மிதியத கRசிைய= ட மள7லி க"கிய..
ரவ ேசாவாகி அபேய தைரய உ கா வ டா.. கலா ரவ=
ப க தி உ கா ,

என/க, "உ/க கRசிைய பா/க.. " எ> ட மளைர கா'ப தா8...

ரவ அைத பா ஆCசி7ய ட, "இFவளவா எ த.. " எ> ேவ க,

கலா, "எப/க இCI.. ."

ரவ, "Oப.. Q.. எனால இ இலாம இன,ேம இ"க )யா எ>


ெசாலி"ெகா'ேட கலாைவ அைண"க, "

கலா, "ெகாR இ/க, உ/க சாமா இ# க"கி-கிடேட இ" ,


கிள, ப'ணேர" எ> ெசாலியவாேர, ரவ= ெதா/கிேபான
I'ணைய த வாயன, ைவ ெகா' த எCசலினா I த
ெச6தா8.. ரவ= I'ன, இேபா- பசைச மிளகா6 அள"
சிறியதாக இத.. அதனா, கலா, த வாயன, ேபா ரவ=
I'ணைய ெம#"ெகா'தா8.. ரவ" உட ப ெத A
இலாததா, I'ண கிள பேவயைல..

த' இன,ேம நி"கா எ> )" வத கலா, த வாயலி


த'ைட வவ"க, எCசிலி ஊ7ய த' பளபள ெவ> இத.
)ேதாைல பேன இ- வ கலா, ரவ= ேரா? கல7லித
I'ண= ெமா ைட த வரகளா அ- த, ரவ, ஆ ஆ ெவ> த
க'கைள G"ெகா', கலா, கலா, ெகாR rest ெகா ... பள,?...
எ> அழாத ைரயாக ெகRச, மைரவ இ வமலா, "ேபா Q"
ஏ> த மக:" ெச6ைக ெச6ய, கலா, ஒ வழியாக ரFய
I'ணயலி பரய மனமிலமா அ/கி எ-தா8....

கலா, "என/க இ/கிேய உ காராதி/க, அ மா வரேபாரா " எ>


ெசால, அெபா-தா வமலா ப"க Uமி இப ஞாபக
வத.. ெமவாக ரவ எ- கலாட ப"ைக அைர" நடதா.
அவன I'ண பCைச மிளகாய ேபால இ"க, அைத கலா, த
ைகயனா ப தவா அவ#ட U)" ெசறா8.. Uமி வமலா
த Aடைவைய ச7ெச6தவாேர , இவகைள பாகக,ரவ ச ெட> த
ைகயனா த சாமாைன G"ெகா'டா.. வமலா ச> சி7 தவா
அ/கி நக "ெகா'டா8..

ரவ,"கலா, உ/க மா" நா ேபா ட ச த ேக " ல.. " எ>


பய கலத ரலி ேக க,

கலா, " ந9/க ேபா ட )னல<" ந ப வ 9 ஜன தறதிதா,


ப"க வ 9 ேக " .. நலல ேவள ந ம வ 9 ஜனல
எலா நலா Gய" ...."

ரவ, "அ த என ப தி என நிைனபா/க, ப ட பகல. சீ சீ .


அத தவற எ I/கி ேபான I'ணய ேவற பா டா/க ேபால
இ" Q.. "

கலா, "பரவாயல, ஒ'J நிைனCசி"கமா ட/க.. நா பா ேற.


"

ரவ, "எப Q நா அவ/க )க ல )ழிேவ.. அவ/க இப ேவர


ெதா ேட.. "

கலா, "இப ம தானா ெதா /க, கா தால paper வா/க ேபா


ேபா அ மா கி ட காI ேக அவ/க ஜா"க " 8ேள ைகய
வடல..." எ> சி7 தவா ெசால,

ரவ, "கலா, கலா, ெரா ப சா7, நாேன உகி ட ெசாலிடலா)#


இேத.. ஆனா எப ெசாலற தா ெத7யலா, அமா உன"
எப இ ெத7= .. அ த ெசானா/களா?"

கலா, "ஆமா .. இதா< உ/க:"" ேரா ப தா ைத7ய ..


கயாண ஆன ம>னாேள, மாமியா7 )ைலகைள ெதாட7/கேள..
"எ> ெசாலி"ெகா' ரவய I'ணைய அ- த..

ரவ, "ஆ ஆஅ, வலி" Q. நா ேவJ)# ட ெதா ேட.. அவ/க


தா காI இ/க இ" மாAேள, நா ஒ'J தப நிைனCசி"க
மா ேட.. ஆப "" பாவமில, I மா எ/க மாAள" எ>
ெசானா/க...

கலா, "ஆமா , அ மா நாைள"" ேவற எதயாவ ெச6ய ெசானா


ெச6வ/களா..."

ரவ, "இத தரவ மன,சிI...இன,ேம இ மாதி7 நட"கா... please கலா


எ> ெகRச, "

கலா, "ச7 நடத நட ேபாCI..ச7 வ/க, இன,ேம நா ெசாலற


ேபCசி தா ந9/க ேக கண .. "

ரவ, "ச7 கலா" எ> ரவ வழிய..

கலா,ரவைய த மாAட அைண அவன தைல)ைய


ேகாதிவ டா8, ரவ த உதனா, கலாவ மாைப ஜா"ெக ட
Iைவ தா..

ஆய கைளபா இவேம அபேய S/கிவ ட.

சமய அைரய ெசற வமலா, அ/" ரவ= கRI இ த


ட மளைர பா தா8,,அைத அபபேய எ "ெகா' த வரலினா
வழி வழி அபேய ந"கினா8.. மன" 8. "எFவள
நா:"கபற இைத சாபடேரா .. " எ> நிைன ெகா'ேட
ட மளைர வழி வழி த நா"கி த9 "ெகா'டா8. அவ:""
இ# காம பசி ைரயவைல.. ேரா ம நா க:" அAர ஒ )-
I'ணய பா வ டா8.. அேதாட ரவ அவேளாட கன,னள,< ,
இப< த ைகைய ைவ வ டா.. அவ:" எபயாவ
ரவ= I'ணைய த A'ைட" வ த அ7ைப
அட"கிெகா8ள ேவ' எ> )"" வவ டா8..

உடேன ப"க திலித வாழ த'ைட= . அத ப"க திலி த


ேத/கா6 எ'ைண= எ , சி7 எ'ைணைய வாழ த' தடவ,
த Aடைவைய ேமேல S"கி அைத த A'ைட" 8 வ ஆ ட
ெதாட/கினா8.. காம தாக ஏற ஏற ேவக ைத அதிகப திெகா'டா8..
அவளா ெகாR Mட த ேவ கைய அட"க)யாம, ேவகமாக த
த, ஆ ஆஅ எ> )னக ெதாட/கினா8.. அ ச த ரவ=ட
ப ெகா'த கலா"" ேக ட, அத ச த ைத ந
அ7திதா, கலா, "த தா6 ைகய ெகா'"கிறா8 , நாம
ேபா6 அவ:" ெச6ேவா .. எ> S/கி"ெகா'த ரவயட
இ வலகி சமய அைர" ெசறா8.

கலா,"அ மா நா உன" ெச6யேர.. ந9 ப " எ> ெசாலியவா


வாழ த'ைட வமலா ைகயலி எ ெகா'..வமலாவ
A'ைடைய த ெதாட/கினா8..
வமலா, "கலா, எனால தா/க )யல Q. ேஜாரா .. .
அபதா, ென தத .. ஆ ஆ ஆ அ " எ> )னகி"ெகா'ேட த
ைககள,னா த )ைலகைள பைசதா8.. "

கலா ேவக ைத அதிக7"க, வமலா, ச த ெகாR ெகாRமாக அதிக7"க,


கலா, அபேய ன, வமலாவ ஒ )ைலகைள த வாய#8
ைவ சப ெதாட/கினா8.. ஐ நிமிட சீ ரான த<" பர ,
வமலா, ஆ ஆ ெவ> உCத ைத அைடய, கலா வைத
நி> தினா8.. அபேய வாழ த'ைட வமலாவ A'ைடயலி
எ"காம, இவ ேபசாம இதன..

பன, கலா, அத த'ைட எ , வமலாவ சா பத


வாழ த'ைட த நா"கினா ேமேலா டமாக சைவ தா8. அெபா-
தா அவ8 பாைய அத காலி ட மளைர பா ,

"அ மா, எ/கமா அவேராட கRசி... CI யா... "

வமலா, "எனால தா/க )யலQ, நா அைத வழிCசி Cசி ேட.. "

கலா, " ந9 ஆனா< அ7ெப அைலயர... " எ> ெசலமா


வமலாவ )ைலகைள கி8ள,,

வமலா, " இேதா பா Q, ந9 என ப'Jவேயா ஏ ப'Jைவேயா


அவேராட சாமா இ# ேர' நா8ள என" ேவ'.. எபயாவ
ஏபா ப'J.. இலனா நாேன அவர வளCசி ேபாடேற.. எனால
ஒ I'ண இலாம இன,ேம இ"க )யா.. ெவள,ஆள ேதேபானா
நாைள"" ஏதாவ பரCசைன வ , எ ப'ணா< நா<
ெசவ " 8ேள இ"கண .. மாAளயவ டா ேவற ஆ8 என"
கிைடயா Q... " எ> கலாவட அபாக ெசா

கலா, " எ அ த plan இன," ரா தி7 பா.. "

வமலா, "அப என ெச6ய ேபார..."

கலா, "அவ எ- "கரா மாதி7 இ" , ரா தி ேரயா இ...." எ>


ெசாலி ப"ைக அைர" ெசறா8..

ரவய அேக ெச> கலா அவனேக ப தா8. வா6


வைளயா டா< ைக வைளயா டா< அைடத ேசாவா அபேய
ரவ அகி S/கிேபானா8. எFவள ேநர S/கினா8 எப
அவ:"ேக ெத7யா.. க'வழி பா தேபா மண 5.30
ஆகி"ெகா'த. ரவ= அசதியா S/கிெகா'தா.. அவன
</கி வலகியதா, அவன த' நறாக ெத7த.. கலா, அைத
ெமவாக ஆ வ ப"ைகயலி எ- ப"ைககதைவ
திற தேபா அ/ த தா6 வமலா கதவ அகி
பா ெகா'தைத பா , ேலசான ரலி

"அ மா இ/க என மா ப'ணற..."

வமலா, "மாAளயேயாட </கி வல அவேராட சாமா நலா


ெத7R Q. அதா அைத ரசிCI பாதிேத.. "

அபேய கதவ சா தி கலா த தா6 வமலாைவ சமயக "


M "கி ேபானா8..

வமலா,"ஏ' இ/க த8ள,' வத... நா பா ேதேம# அவேராட


சாமான பா 'ேட எ சாமான தடவ'ேத.. உன"
ஆகாேத...."

கலா, " நி ஏமா இFவள Sர நி# பாகண .. இன,"கி ரா தி7


அவேராட சாமான உன" ைக" எ டற Sர ல ெவ"கேபாேர..
சமா6CCI.."

வமலா, "ெகாR A7யரா மாதி7 ெசாேல'.."

கலா, "அ ச\ெப\..." எ> ெசாலியவாேர, வமலாவ இைப


தடவயபேய, " ந9 ெகாRச ெச"சி ர\ ப'ண"ேகாமா .. உ
Aடைவய எFவள கீ ழ க ட)=ேமா அFவள கீ ழ க .. Aடைவ
) தானய வ7CI Gடாம, நலா ேச ெவCசி G அப தா உ
இேபாட இர' ப"க) நலா ெத7= .. அபேய உ ெதாA:
நலா ெத7= .."

வமலா, "ெகாR ெச"சி ர\ ப'ண"கறெதன.. ெரா பேவ ெச"சி


ர\ ப'ண"கேர.... ந9 எபயாவ மாAளய என ஓ"க ைவ=.. "

கலா, "அ" 8ள ஏமா அைல=ற.. நா தா அேர? ப'ணேரல..."

வமலா, "எ க'J..." எ> கலாவ உதகள, ) த ைத


ெபாழிதா8.

கலா, "அபேய எேனட பா= ஜா"க ேபா "ேகா..."

வமலா, "அ என" ப தாெத.. "

கலா, "ெசானத ெச6 மா, ந9 இ"கம ேபா டாதா உ )ைல


S"கி இ" .. அAர பா வைளயா ட... ந9 இப ப'ணாத, ஒ 9
மண"கா ப'ண"ேகா.. நா# அபேய ப'ண"கிேர.. "

ரவ S"க தி இ எ- கலா எ> ர ெகா"க, வமலா


கலா= ப7ய மனமிலா வலக, கலா "இேதா வ ேட/க...
அ மாேவட ரா தி7 சாபா " என ப'ணலா ேபசி"கி ேத..
" எ> ெசாலியவா ரவ= ெசறா8..ரவ TV பா தபேய மாைல
ெபா-ைத கழி"க, வமலா கலா இர சாபா ைட ெச6ய, ஒ
வழியாக சாப டன.. மண= 9 ஆகிய......

வமலா" இA ெகா8ளவைல.. எனடா இத ெபா'J 9 மண"


ெச"சியாக ர\ ப'ண"க ெசானாேள.. என ெச6யேபாரா, ஒ
ேவள மாAளகி ட பCசயா எ/க அ மாவ ேபா/க ெசாலேபாராளா,
ெச ெச ெச.. அபப எலா ெசாலமா டா, ேவற எதா
ப'Jவாேளா எ> மனதி 8 ஆயர எதிபாA:ட ஒ ைகயா
Aடைவ=ட ேச த சாமாைன அ- தி"ெகா'டா8.. )தலிர
அைர" ெச< ஒ ெப' எனலா நிைனபாேளா அ தைன=
வமலா நிைன "ெகா'தா8.. மனதி 8 ஒேர ல ட
இத வமலா, த அைர" ெச> கA நிற தி தன,ட இத
மில ெமலிய வம பாலிய?ட Aடைவைய எ எFவள low-hip
க ட)=ேமா அFவள low வாக க னா8.. இ# ஒ ெச'
ம; ட கீ ழ ேபானா, அவேளாட A'ைட மயக8 ெத7வ ...

அபேய இேனா பWேராைவ திற, கலாைடய கA பாைய= ,


ெவ8ைள நிற சி" ? "க ைட= எ தா8.. த ணகைள
அவHவ A உைடகைள க ட தயாரானா8..

அவ:" இத ஆைசய< , எதிபாப< அவள கீ H சாமா


ெகாR கசிய கசிதித.. ஒ வரலா த சாமான,வ ஒ
ஆ னா8.. ெவள,ய எ த வரலி ஈர கசிைவ ஒ யதா,
அபேய த வா6 8 வ "ெகா' சபனா8.. அவள
மாA"கா A த9 ெனன நித.. மன" 8 "இத மாதி7 நினா,
பாேய ேபா "க ேவ'டா " எ> மனதி 8 எ'ணயவா, ஒ
A)வ ெச6தா8..

அ த Uமிேலா கலா, ரவ" strip-tease ெச6ெகா'தா8.. அத


)ன, ரவைய ெபா ண இலாம நிகெவ அவன
சாமாைன ஒ ஆ ஆ யதா அ S"கிெகா'த.. கலா"
அைத வாய ேபா "ெகா8ள ேவ' எற ஆைச இதேபாதி<
அைத அAற பா ேபா எ> வ வ , ரவ" ) ஒF
ஒராக கைள தா8..

கலா உைடகைள கழ ட கழ ட, ரவ" ேமாக அதிகமாகிய. ஒ


க டதி ரவ ஓCெச> கலாைவ க அைண தா.. கலா, தன"ேக
உ7ய காம கலத ரலி " என அவசர .. ந9/க
கா தால என ெசான,/க, நா ெசாலற ேபCச ேக ேப எ>
ெசான,/கல, ந9/க ேபா6 க ல உ கா/க, நா உ/க சாமா
எப S" # பா"கண .. " எ> ெசால ரவ அத காமக டைள"
ெசவசா6தா..

கலா இெபா- )- நிவாணமாக இதா8.. ரவய த' நறாக


ந "ெகா' .. கலா, அபேய ஒ ெமலிதா கA
ைகயலாத ? "ெக ைட அணதா8. இA பாவாைட அணவத
பதிலாக, ெவ பாவாட நாடைவ சிறி அைத ) "ெகா'டா8..
அத நாடா அவள அ மயைற ெதா "ெகா'த..

அபேய ப"க தி இத மிக ெமலிதான ஷிபா ேசைலைய த


இA Iறி அத நாட" 8 ெசாகி"ெகா'டா8.. அவ8
பாவாடைய= அணயவல, பாைய= ேபா "கவைல.. "

இபவா/க எ> கலா ரவயட ெசால, அ த சி"னகாகேவ


கா தித ரவ ஒேர பா6Cசலி கலாைவ அைண கலாவ
இதHகைள Iைவ தவா அவள இA ப திலகைள தடவனா.
Aடைவைய கீ ெழ க யதா, ரவய ைக தாரளமாக இA
ப திைய தடவய..

ப"க Uமி வமலா ப ெச"ஸியாக ேசாலி "ெகா'த வமலா,


எனட இவள காேணா)# கா கா கைடசிய கலா என தா
ப'ணறா தா பாேபா)# ப"க Uமி எ பா"க, அ/ ரவ
கலாவ இதHகைள Iைவ தவா இA ப திைய தடவ"ெகா'ேட
கலாவ மாAகைள= தவ"ெகா'தா..

வமலா மன" 8, "அபா,என" ஏபா ப'ணேற# , இவ


ஜசா ப'ணராேள " எ> கபானா8..

கலா, "வமலாவ வரைவ பா வ , த க'னளா ெபா ெபா


எ> ெச6ைக ெச6த வ'ண , ரவ வைளயா ைட
ரசி "ெகா'தா8.."

ரவ, கலாவட ச> வவ " ெகா', "கலா, வள"க அண"க டா"
எ> ேக க, கலா அத ச7 எ> ெசால, ப"க தி இ த I ைச
ரவ த ட வள" அைணத.. அேதா வமலா" கிைடCச free-show
 ேபாCI..

வமலா ச> மன தளராம மனதி 8, "அவ எேதா மனIல PLAN


ெவCசி"கா.. நா ம ெகாR ெபா திேபா .." எ> எ'ணயவா
ப"க திலித த அைற" ெச> த ைகேய தன" உதவ எ>
Aடைவைய S"கி த வரகளா ைட"ெகா'டா8...

ப"கUமி ரவ கலாவ ஜா"க ப டென6 அ"காம கலா=


)ைலகைள பைசய பைசய, கலா, தைன மற
)னக ெதாட/கினா8. அபதா/க இ# ேவகமா .. சீ "கிர
சீ "கிர .. எ> ரவ" உசாக ெகா"க, ரவ அபேய கலாைவ
ப"ைகய ப"கைவ கலாவ )ைலகள, ஒைற த வாயன,
ைவ தAனா.. மெரா ைகயனா கலாவ மெரா
)ைலைய அ தி அ- தி பைச"ெகா'தா.

கலா, " ஆ ஆஅ ஆ "எ> அவ#" உசாக ெச6த


வ'ண த ைகைய ரவய த' ைவ அபேய அைத
)# ப# ஆ னா8. அபேய அத ) ேதாைல ப#"
த8ள, ரவ )னக, அேத சமய கலாவ )ைலகைள க"க, அத
வலி தா/காம, கலா ரவய I'ண ேதாைல இ# இர"க, அபா
அபா என Iக அ/க... இைத அ#பவ தா ம ேம ெத7= .. எ-த
வாைதகைள கிைடயா..

ஒவர சபலி< மெராவ ைகேவைலய< இவ உCச


அைடதன.. கலாவ ைககள, ரவ= காம ந9 பIபI"க கலா,
அபேய அைத த வா6 8 ைவ லாலி பா சாவ ேபா
ந"கினா8.. அபேய இவ ஒவைர ஒ க 
அெண "ெகா' சி7 ேநர கழி தன..

கலா மன" 8, "கா7ய எலா சீ ரா ேபாயகி " .. இப


ஆர ப"கலா ந ம வைளயா ட" எ> நிைன தவ'ண அ த க ட
ேவைல" ஆய தமானா8.

கலா, "என/க, நா ேபா6 த'ண CI வேர" எ> ேபாக


ரவ, "சீ "கிர வா " எ> ெசால
கலா, "சி7 ேநர திெகலா வர. அவ8 GRசி ஒ ழப ைத
ேவ'ெமேற வரவழி "ெகா' வர.."
ரவ, "என ஒ மாதி7 இ"ேக.. "
கலா, "ஓ'J இலி/க.. "
ரவ, "எவயதா< எகி ட ெசா<.. "
கலா, "அ வ.. அ வ.. "
ரவ, "ெசா< கலா எ> மிம வA த. "
கலா, "வ/க, அ மா ெரா ம பய ேபாய"கா/க.. ெகாR
ேநர தி )ன ப"க ேபான அ மா, எேதா ேக ட கன
க'"கா/க.. பய ேபாய"கா/க " எ> ஒ கைதைய ெசால
ரவ, "ஓ அபயா.. "
கலா, "அ மா தன,யா ப"க பயபரா/க.. இன," ேவணா நா
அ மாேவாட ப "கேர.. "
ரவ, "கலா, என ெசாலற.. please..."
கலா, "இலி/க, அ மா தன,யா வடேவ'டா .. உ/க:" ஆ ேச
இலனா அவ/க: ந மேளாட ப"ைகயல ப "க ட .. "
ரவ, "அேபா நமப எப ப'ன )= ..."
கலா, ரவ= மய உ காதப காம" ரலி, ""ெகாR adjust
ப'ண"க"Mடாதா.."
ரவ,9 "உ இ_ட .. " எ> வர"தியாக ெசால
கலா, "கவலபடாதி/க, அ மா நல S/கின அAர ந9/க என
ப'ணலா ..."
ரவ, "எA... அ ைத ப"க ல இபா/கேள..எ- டா??"
கலா, "அ மா நலா S/கிவா/க..அ மாவ S"க மா திர ேபா "க
ெசாலி67"ேக.. ந9/க </கி ம ேபா ேகா/க ேவர எ
ேவ'டா " ஏ> ெசாலி வமாைவ Mபட ெசறா8
ெவள,ய ெசற கலா, வமலாவட சீ "கிர நடதைத ெசால, "அ மா,
ஜா"க ேடாட கீ H ப டன ம ேபா "க, ேமல ர' ப டெனஇ=
அ . அபதா S"கி' நி" .. " எ> ெசாலியவா
ப டைன= கழ வ டா8..

கலா= வமாலா ப"ைகஅைர" வதன.. வமலாவ Aடைவ=


)ைலகைள= பா த ரவ" த' வைற த..

வமலா, S"க மா திைர ேவைல ெச6வ ேபா கா "ெகா',"கலா


என" S"க ேரா ப வ, நா இர' மா திரைய ேவர
ேபா '""ேக.. " எ> ெசாலியவா ப"ைக= ஒ ஒர தி
அபேய ப தா8..

கலா நவ ப"க, ரவ இெனா ஒர தி ப தா. சி7


ேநர தி பற வமலாவ ெபா6யான ர ைட ச த ேக ட, கலா,
ரவ= ப"க தி ப"ெகா', "அ மா நல S/கி டா/க,, ந9/க
ேவைலைய ஆர பகி7/களா " எ> )J)J"க.

ரவ, சேர பயதவனாக,"அ ைதய நிைனCசாதா பயமாஇ" ... " எ>


ெசால

கலா, "ச7 ந9/க அபேய ப/க, நா உ/க சாமான சபேர " எ>
ெசாலிவா 69 வ=கதி ப"க, ரவ= த' இெபா- கலாவ
வாய#8 ேபான. அேத சமய கலா, த Aடைவைய இA"
வைர" S"கி ரவ" த காம Iர/க ைத கா'ப தா8.

ரவ" )த )ைர ஆனதா எப Iைவ"கேவ' எ>


ெத7யவைல. அவ அபேய கலாவ A'ைட மயகைள த
வாயனா ேத6"க, கலா, த A'ைடைய நகதி A'ைட வாசைல
ச7யாக ரவ= )க தி ேத6தா8. இவ ஒேர ேபாைவ" 8
A "ெகா'டன..

அதவ ரவ" ேபாைவ" ெவள,ய என நட"கிற எேற


ெத7யாத அவ" ஒ தமனமான கA ேபாைவயா கலா, அவ#
)க ைத Gனா8. அபேய த A'ைடைய ரவ= GRசின,
ேத6க, ரவ ஆவ<ட கலாவ ேயான,ைய சபனா..

கலாேவா ரவ= த'ைட நிமி, ெபா' எ "ெகா'தா8..


சப சப ) ேதாைல கீ Hயர"கி அைத ெப7
ப தி"ெகா'தா8.. ரவ ப ேஜாராக சப"ெகா'தா..
ரவ= )க இ/ அ/ அைசயாம கலா த காகைள ரவ=
க- " அேக இ"கமாக ைவ தா8.. அேத சமய த ைகயா,
வமலாவ A டைத பைசதா8..

இத signal காக கா "ெகா'த வமலா, ெமவாக தி ம, கலா,


வமலாைவ பா இப ப எ> ஊ பயவார க டைள6 டா8..
அைத உடனயாக A7"ெகா'ட வமலா, ச த ேபாடாம தி ப
கலாவ அேக வதா8. கலா, ஊ Aவைத ெந திவ , வமலா
வட ?ஜாைட ெச6ய, அைத ப7 ெகா'ட வமலா, த ைககளா
த மாAைளயான ரவய த'ைட )த )தலி ப அைத
ெதா ட வ'ண இதா8..

அதற 8 ரவ, 'கலா நி தாட.. எ> )னக, " கலா வமலாைவ பாக
சேற தாமதி"காம, வமலா, த மாAைள= I'ணைய வாய
ைவ"க, நறாக இ- இ- சபனா8..

ரவ )னக ஆர ப தா.. அவைன க ப த கலா A'ைடைய அவ


வாயன, அ- த, ரவ ஆனததி மிததா.. அவ வாய ஒ
A'ைட, அவன ேகா கலாவ வாய (ரவ= நிைனA),
உ'ைமய மாமியா வமலா ரவ= I'ணைய ஊ Aகிறா8 எ>
ெசாவத பதி வ-/ கிறா8 எ> தா ெசால ேவ' .

கலா" ரவ= சபலினா த'ண வத. அைத ரவ= வாய


ெகா ட, ேவ> வ- இலாததா, ரவ அைத வ-/க, இ/க வமலா,
ரவ= தைய ஒ ஆ ட ஆ ட அ த'ணைர அபேய
வமலாவ GRசின, க"கிய.. அைத வமலா ஆைச ஆைசயா6 ந"க,
கலா, அபேய வமலாவ கன திலித ரவ= கRசிைய ந"க,
எேலா ஆனத தி பறதன..

கலா, வமலாவட க'ணா ெச6ைக ெச6ய, அைத A7 ெகா'ட


வமலா, பழயப அவள ப"ைக ேபாI"க ெசல, கலா, த தா6
மிCச ைவ தித ரF= த'ைட ந"க, அபேய த காகைள
ரவ= க- ப"கதிலி வல"க, ரவ ஒ 10 நிமி? தி பற
த தைலைய திபனா..

கலா, ச ெட> தி ப ரவய ப"க தி ப அவன ) த


ெகா"க, ரவ, ேபாைவைய வல"கிவ வமலா என ெச6கிரா8
எ> பாதா.

வமலா, ந S/ வைத க', கலாவட , "அப நா ம ப'ண


அ ைத" ஒJ ெத7யா.. " எ> அபாவ தனமாக ெசால

அைத ேக கலா, "ஆமாஙக நா தா ெசாேனேன..."

ரவ த த'ண வததா மிக ேசாட உற/கினா. கலா


ரவைய அைண தவாேர ரவ= ேம ஒ காைல ேபா டப
ப "ெகா'டா8. அகி ப "ெகா'த வமலா"ேகா அ7A
தா/கவைல. பல வட/க:" பற கலாவ தயவா
மாAைள= I'ணைய ப தமலா அைத த வாய ைவ 
த'ணைர Iைவ வ டா8.. சி க'ட ?ைன ஆCேச. இன,ேம
I மாயபாளா? எப மாAைள= த'ைட தின) Iைவப
எ> எ'ண"ெகா'ேட த இட ைகயா Aடைவைய Sகிகி த
சாமாைன வரலா ேத6 வ "ெகா'டா8. கலா" கலா"
ச> ச த ேக கேவ ெமவாக த தா6 வமலா ப"க தி பயப
த ைகைய வமலாவ சாமா#" ெகா'ெச> ஒ வரைல
வமலாவ A'ைட" 8 ேலசாக ெசாகி ெமவா ஆ னா8.

வமலா எ> ெமவாக ெசாலிப கலாைவ க அைண"க,


கலா த தாய தைல" ப த ைகைய வ வமலாவ
)க ைத அவைள த )ைலக:" 8 ைவ அ- தினா8. வமலா
அபேய கலாவ கன,கள, )க Aைத அைத தபனா8.
கலாேவா த வரைல வமலாவ சாமான, ெசாகி ெசாகி எ"க,
இவ த/க8 ேவக த ச> அதிகப த, ரவ" ச த ேக காத
அளவ ெமவாக ேவகமாக காம வைளயா 
GHகி"ெகா'த. கலா த வரைல ேவகமாக ஆ ட ஆ ட வமலா
ேவகமா ேவகமா த உடைல )# ப# அைச ெகா "க,
அேத சமய கலாவ )ைலகைள= ேவகமா ேவகமா சப சப
)ைலகா Aகைள இ- தா8. கலா மிக க?டப க தாம
அபேய த வாைய வமலாவ ேதாள, அ- திெகா8ள, வமலா
கலாைவ அைண தவா மெரா ைகைய ரவ= ச'ணேம ைவ 
அபேய அைத தடவனா8.. ரவ ந/ S/கிெகா'தா அவ#"
நடபத7யாம க'கைள Gயவா ஆHத உற"க தி இதா..
ஆய ஆ ட வமலாவ த'ண பா6ச<" ப ெகாஞ
ெகாஞமாக ேவக ைற கைடசியாக நிற.. வமலா கலா
ஒ'> ேபசம ஒவைர ஒவ க யைண ெகா'தன..

வமலா கலாவ காதேக ெச>, "ெரா ம நலா இ .."


கலா, "என ம, அவேராட சாமா எப.. ஒ வழி ப'ண யா..."
எ> காதி )J)J"க
வமலா, "எபயாவ தின) ேவJ Q... ஏபா ப'J.."
கலா,"கா தால ஒ ர' ெசCசிேபா .. )ன மாதி7 நா அவர
GR? ேபா தி எ சாமான அவ வாய ெவ"கேர.. அபேய ந9
இ த ப"கமா தி ப, அவத வாய ெவCசி"ேகா...."
வமலா," ந9 த'ண பா6Cசின,யா??? " எ> ேக டவா கலாவ
சாமான, வரைல ைவ"க, அத இட தி த'ண Iறதி"க, வமலா,
த வரலா காம ?ல ைத தடவ, வரைல எ த வாய ைவ 
Iைவ தா8. பதி<" கலா, வமலய A'ைடய< த வரைல
எ வமலாவ ரச ைத Iைவ தா8. இவ அசதிய ஆH
S/கின...

காைல 6 மண" க'வழி த கலா, மற இவ


/கிெகா'பைத பா ெகா' ரவய </கி 8 ைகையவ 
த'ைட ந9வவ டா8. அபேய வமலாைவ= எ-பவ 
ஆ ட " ெரயா இ எ> ? டமாடயாக ெசானா8. த ைகயா
ரவ= த' ) ெதாைல ெமவாக கீ Hயர" பற அைத
ேமலிழி வ டா8.. ரவ ெமவாக )னகேவ, கலா ப"க திலித
கA ேபாைவைய தேம< ரவ= ேம< ேபா தி, ரவ=
த'டேக த வாயைய= ரவ= வாய7ேக த சாமாைன=
ைவ ரவய வாய அ- தேவ ரவ த இைககைள= கலாவ
A ட தி ேம ைவ அ- த ெதாட/கினா.. ரவ" கலாவ
A'ைட வாசைன ஏேதா ெச6தா< , அவ த நா"கா கலாவ மய
நிைரத A'ைடய ேம ந"கினா.. கலா த இ காகைள=
ெகாஞ வ7 ரவ= )க ைத த A'ைட" 8 ைவ 
அ- தினா8.. இ"க அதிகமாகேவ ரவ த நா"கா கலாவ
A'ைடைய அ- தி அ- தி ந"கினா..

அேத சமய , கலா ரவ=ைடய த'ைட )# ப# ஆ யபேய


அத ேம பாக ைத த நா"கா ந"கிவ டா8.. ரவ த இைப
S"கி S"கி கலாவ வாயன, )-வமாக அைட"க அவசரப டா.
ஆன கலாேவா அவசரமிலா த' ேமபாதிைய ந"கிவ டப,
த' அ பாக ைத த வல ைகயனா ப ெமவாக
ஆ வ "ெகா'தா8.. அப அப கலா, )- த'ைட= த
வாய#8 ெச< அைத த பகளா ெமவாக க"க, ரவ ஆ ஆஅ
எ> )னக, அேத சமய வமலா த சா? எப வ எ>
ேபாைவ" 8 என நட"கிற எ> கபைன ெச6
ெகா'தா8.

கலா த' ) ேதாைல )-வ கீ ேழ த8ள,வ ேரா? ? கல7


இத உ8-த'ைட வாயன,ேபா ெமல, ரவ ஆ ஆ ஊ எ>
ெசாலியவா கலாவ A'ைட" 8 த நா"ைக ேபாட கலா ரவ=
)க தி த A'ைடைய அ- த, வமலாவ" ேபாைவ" ெவள,ய
ைகைய எ வமலா" ெச6ைக ெச6தா8. அைத பா த வமலா,
ெமவாக எ- ரவ= த'டேக ெசல, கலா, ெமவாக
ேபாைவைய உயதி வமலாைவ ரவ= த'டேக இ- தா8.. இர
பாதேதா காைல ெவள,Cச தி ரவ= த' நறாக கா சியள, .
கலாவ எCசலி ? லி ெகா'த. கலா ெமவாக வாயன,
ெவள,ேய எ த காகைள அ- த ரவ கலாவ அழகிய
காகள, இ"கின,ேல மா "ெகா8ள, வமலா அத சதப ைத
பயப தி ரவ= த'ைட த வா6" 8 ேபா "ெகா'டா8..

வமலா மனதி, இன, எேபா சா? கிைட" ேமா, கிைடCசத


வடேவ'டா)#, )- ெவறிய ஊ பனா8.. த வாய
ேவக ைத= , ைகயா ரவ= த'ைட ஆ = ேவக ைத
அதிக7 தா8. ேவக ைத தா/க )யாத ரவ ஆ ஆ ஆ ெவ> க த,
அைத ேக டட கலா, த சாமைன அவ )க தி இ"க,
வமலாேவா எைத பறி= கவைலபடாம ேவக ைத
அதிகப "ெகா'தா8.. ஒ G> நிமிட/க:" பற , ரவ=
சாமன,லி த'ண வமலாவ )க ைத நைன"க, வமலா, வடா
I/கி ெகா'த I'ணைய இ- இ- சபனா8.. ெசா 
ேவக தி 6 இC I'ண, 2 இC வத.

இைத பா ெகா'த கலா, வமலாைவ தைலய S"கினா8..


வமலா அ/கி ெமவாக நக ப"க தி ப ெகா8ள, கலா,
மிCசமித ரவய I/கிய I'ணைய த வாய#8
ேபா "ெகா' I த ெச=வ டா8. த தா= எCச< ரவ=
கRசி= கலதிததா ரவ= த' இ# Iைவ தித.. ரவ
ஆ ஆ ஆ எ> ெசாலியவார அட/கிேபானா. அவன )கெமலா ,
கலாவ த'ண ெத7 தி"க, அவனா தி மMட ெத பைல.
வமலாவ ெவ>ஊ பலினா ரவ" அ வய> வலி"க ெதாட/கிய..
அபேய கலாவ பார ேமல இததா அவன வய இ#
வலி த.

சிறி ேநர தி பற வமலா , கலா எ- வ டன. ஆனா


ரவ""ேகா இவர ஊபலினா, வலி அதிக7 தேத தவர
ைரதபாைல..அவ I' I' ப "ெகா'தா..

கி சன, வமலா, "ெரா ம தா/? Q.. ெரா ப நாைள" அAற ஒ


ஆேணாட சாமன வாயல ேபா கேர.."

கலா,"என மா ஆைச த9ர த9ர சப டயா?"


வமலா, "சீ ேபா, இப தான ஆரமிCசி"ேக.." எ> கலாைவ
க யவா கலாவ இைப தடவ
கலா, "பாவ மா. ந9 சபற சபறல அவ அபேய I'
ப தி"கா.."
வமலா, " நா சபன அவ" ெத7யாதில?"
கலா, "அ தா எ கால அவ" இர' பகக) ேபா , ம#?ன
எ சாம#8ள ேபா கி ேடன.. அத தவற கA ேபாைவயால அவ
GR? ேபா திேதேன.. அதனால அவ" ந9 தா வா6ல
ேபா 'ேட# ெத7யா..அபேய ெத7Rசா< என"
வமலா,"எ க'J Q ந9 " எ> கலாவ இதெழா இதH ேச 
) த ெபாழிதா8..

ரவ )ன வ ேக க, இவ ரவ என ெச6கிரா எ> பா"க


ெப U ெச> பா தன.. ரவ த வய7 ைகைய ைவ தபய ஆ
எ> )னகி"ெகா'தா..

கலா வமலாைவ பா , " ந9 சபன சA அவ" வய> வலி" 


ேபாைல" " எ> ெசாலியவா ரவ= அகி அமதா8..

கலா, "என/க வய> வலி" தா" எ> ேக க


ரவ வலி" இட ைத கா'ப தப, "இ/க தா" எ> அ வயைற
கா'ப"க,
கலா, "அ/ த ைககளா மசா? ெச6வ டா8.. "
ரவ, "ஆ ஆ ஆ ெமவா ெமவா " எ> ெசால
கலா த மனதி, ெரா ப பாவ இவ. எ/க கி ட மா '
)ழி"கரா.. எ> நிைன தவார ரவ= அ வயறி தடவ தடவ,

ரவ, "அபதா .. இப பரவாயல, ெகாR ெமவா" எ>


ெசாலி"ெகா'ேட க'கைள G"ெகா'டா.. உ8ேள வத வமலா,
"மாAைள" எனாCI கலா, நா ேவணா காப ேபா எ '
வேர " எ> ெசாலி சில ெநாகள, Iட Iட காப எ வதா8..

கலா, ரவய அ வயைற தடவயவாேர ரவ= </கிைய


வல"கினா8. இெபா- ரவ= I'ண நறாக ெத7த. மசா?
ெச6= சா"கி ரவ= மயகைள= , த'ைட= ந9வ வ டா8.

வமலா, "மாAள காப சாப/க " எ> காபைய ந9 ட


ரவ எ- "க )யசிெச6 அவனா எ- தி"க )யாம ேபால
வமலா ரவய தைலஅைணைய ெகாR S"கி அவைன ஒ மாதி7
உ டாகைவ தா8..

வமலா," ந9/க அபேய ப "ேகா/க.. நா தேர.. "

வமலா, low-cut ? "க , low-hip Aடைவ= க யதா அவ8 இA


ப தி 90 சதவத நறாக ெத7த.. அபேய ரவ= தைல"
பனா ஒ ைகைய வ , அவைன தைலைய உயதி, த பரா
ேபாடாத ெநRேசா ேச அவ வாயன, காப ெகாR ெகாR
ெகா தா8.. அேத சமய கலா, ரவ= அ வயறி< , த'< மசா?
ெச6ய, ரவ ஆனத ேபரனததி மிதெகா'தா'.

வமலா காப ெகாதப த ைகைய இ"க, ரவ இெபா-


வமலாவ 38 size மாப தி ஒ 2 3 ெச'-ம; ட ெதாைலவ
இதா.. அவன த' வமலாவ ேகால ைத க' ேமல
எ- த.. கலாவனா அைத உணர )த.. அபேய வமலா
ேவ'ெம> ெமவாக மமக ரவ" காப ெகா தா8.. 
)ச , கீ ழ வட மனமிலாம அபேய ரவைய அைண 
ெகா'"க, ரவ= த மாமியா வமலா அைணப ள, காய
ஆர ப தா.

இத நேவ ரவ= த' ம; ' நிமித.. கலா அைத அபேய


த ைக ேவைல பா , அத ேதாைல )# ப# த8ள,
ெமவாக வைளயா"ெகா'தா8..

வமலா, "இப எப இ" மாAள" எ> ேக ட


ரவ,"ெரா ம எதமா இ" அ த.. உ/க:" எப ைகமா
ெசயயரேன ெத7யல.." எ> ெசால
கலா, "என/க, நா தாேன மசா? ெசRன, ேட.. அ மா" ேபா6
ைகமா ெச6யேபா7/களா" எ> கி'டல"க
ரவ ெவ க தி த தைலய திப அவ வா6 அபேய பரா ேபாடத
வமலாவ )ைல காAகள, ப ட..
வமலா, "ஊ ஊஉ எ> ெசால"
ரவ, "சா7 அ த ெத7யாம ... " எ> இ-"க
வமலா,ரவய தைல= பனாலித ைகைய இ"க, இெபா-
ரவ= )க வமலாவ )ைலக:" நேவ ெசற..
வமலா, ச ெட> நிைன"க: வதவளா6 இ"க ைத வவ"க,
அவ: வழிய, ரவ= வழிய, கலா, அத கா ைய க' த
மனதின, "இ# ேல ப'ண"Mடா" எற )" வதா8..

ரவ தா= ேச= ெச6 ெகா'த வைளயா "கைள ரசி தவா


ப " ெகா'தா. கலா ரவ= இபேக உ காதவா அ
வயைய தடவயபேய ரவய ேகாலி ) ேதாைல )#
ப# இ- வ "ெகா'தா8.. மாமியா கா7 வமலாேவா
ரவய தைல" கீ ேழ ஒ ைகைய வ அவைன உ கா ேபாசி
ைவ "ெகா' ரவ" காப ெகா வ இெபா- ரவ=
மாAகைள தவவ "ெகா'தா8..

ரவ, "ெரா ம எத மா இ" அ த..." எ> ெசால


கலா, "என/க அ வய> தாேன வலி" ெசான,/க.. இப ெநRI
வலி" தா" எ> >Aட ேக ட
வமலா, "I மா இ Q. பாவ Q மாAள.." எ> ெசானவாேர,
"மாAள ெரா ப வலி" தா" எ> த ெசாலாேலேய ரவைய
கபழி " ெகா'தா8..
ரவ,"அ/க தா அ த. " எ> வமலாவ ஒ ைகைய பறியவா
த மய நிைரத மாபக தி ேம ைவ"க, வமலா அபேய
தடவ"ெகா'தா8.

இவர ெசயலா< , வமலாய காம ேபCசா< , பாைவயா<


ரவ= த' 90 கி7 ந "ெகா'த. கலா, த'ைட
வயபேய " என/க இப வலி ேபாயCசா" எ> ேக க

ரவ, "கலா, ந9 ெகா த மசாஜா< , அ த=ைடய காபயா< இப


பரவாயல " எ> கி'டலாக ெசால

வமலா, "ெவ> காப தானா மாAள, நா எ ைகயால தடவனான


இைலயா" எ> காம ட ேக க

ரவ, "ெவ ைகயால இல அ த,,உ/க... " எ> ச ெட>


நி> தி"ெகா'டா..

வமலா,"எேதா ெசால வதி/க பாதியேல நி> தி Q/கேள..


ெசா</க மாAள எேனாட.. " எ> இ-"க

ரவ,"ஒ'J இல அ த..." எ> ெசால

கலா,"பரவாயல ெசா</க. நாம GJ ேப தாேன இ""ேகா ..


ெசா</க " எ> ெசாலி"ெகா'" ேபாேத ரவ= த'
நபாக ைத கி8ள,னா8..

ரவ, "ஆஆ.. கி8ளாத..." எ> ெசா< ேபா வமலா, ரவ=


தைலயய இத ைகைய இ>"க, ரவய வா6 இெபா-
வமலாய )ைலக:" ெவ அகி இதத.
ரவ, அபேய வமலாய )ைலைய )க"ெகா'ேட.." அ த
உ/கேளாட இத இட ல எ வா6ப டதாேல= .." எ> ெமவாக
ெசானா..

கலா,"சி7 தவாேர ந9/க ெரா ம ைத7யசாலி தா.. கயாண ஆன ம>


நாேள மாமியாேரட )ைலகைள தடவந9/க, பாவாட நாடாவ
அ"கேர# எ அ மாேவட இப தடந9/க, அதாவ பரவாயல,
இப எனாடான எ க')ேன எ அ மாேவாட ைகயல
ப ' எ அ மாேவாட )ைலகைள வா6ேபாL/கேள.. " எ>
ெசாலியப ரவ த' ) ேதாைல ஒேர இற"காக கீ ேழ த8ள, "
ஆஆ ஆஅ கலா சா7 சா7.." எ> க த

வமலா,"கலா ெகாR I மா இ Q.. மாAள அவ வைளயா " தா


ெசாலறா. ந9/க ேகாCசி"காதி/க.." எ> ரவைய அைண"க, இெபா-
ரவய )கம வமலாவ பரத மாக தி#8 மைரத..

வமலா, ரவ= )க ைத )ைலகள, ேம அ- த, கலா த'"


த ைககளா ெப'ெட "ெகா'தா8.

கலா வமலாைய பா தவா, க'களா, மாAள வ- டா..


இன,ேம உ ஆ ட த நட எ> க'களா ெசால

வமலா, கலாவ க'ல; ைலகைள A7"ெகா', மாAள, எதி7/க,


நா ேபா6 :Cசி சமய ப'ணேர..

ரவ வமலாய )ைலகள ப7ய மனமிலா ெமவாக தைலைய


ச7"க, வமலா ரவைய ப"ைகய வட, அவ:ைடய )தாைன ச7ய,
ஜா"க ந ப ட ம ேபா தா, வமலாய கன,க8
ேமேல= , கீ ேழ= ப/கி"க, ரவ அத கா சிைய க' பரமிCI
ேபா6 என ெச6வெத> A7யாம வமலாைய ஒ மாதி7யாக பா"க

வமலா, "என மாAள Aசா என பாகறி/க"


ரவ எேதா ெசாலவற, கலாைவ பா வ , வாயட"கி ெகா'டா.
கலா, "என/க ெசா</க.. நா ஒ'J தப நிைனCசி"க
மா ேட.. "
ரவ, " நா ெரா ம அதி\ட சாலி. அ த, உ/கைள மாதி7 ஒ நல
அ த, கலா மாதி7 ஒ அபான, மனச ARசி"கிற ெபா'டா 
கிைட"க.."
வமலா,"உ/கைள மாதி7 ஒ அபான மாAள கிைட"க நா/க தா
ெகா ைவCசி"கண .. "
கலா, " ந9 எ" உன Mட ேச "கற...." எ> சீ 'ட...
வமலா, "ஒ ேபCI" ெசாேன Q...உன... " எ> ெபா6யாக சீ ற
ரவ வமலாேவட ப/கிெகா'த மாபக/கைள= , )தாைன
மைர"காத இAகைள= , அகல ஆழ ெதாAைள= பா தவா, "அ த
இத வயசைல= ெரா ம ெச"சியாக இ"கி/க.. " எ> ெசால
கலா, "என/க எ )ைனேய எ/க அ மாவா.. " எ> ரவ=
த'ைட இர' G> )ைர ேவகமாக ஆ ட.."

ரவ,"ஆ ஆஅ ஆ ேபா Q"

வமலா, "சி சி. கலா, நி> Q.. மாAள எகி ட சகஜமா பழகரா..
அைத ேபா6..."

வமலா, "மாAள ந9/க ேபா6 :Cசி வா/க, நா# கலா


சாபா ப'ணேரா " எ> அ/கி நகறா8..

ரவ கலாைவ பா ."கலா சா7 என மன,CI.. அ த இத மாதி7


ேகால ல பா த அAற என" ஒ மாதி7 ஆயCI.. ந9 ேவற எ
சாமான ஆ தியா, நா என ப'ணேர# என"ேக ெத7யல. "
எ> த நிைலைய வள"க

கலா, "என/க எ அ மாவ பCசி"கா"

ரவ,"கலா என ெசாலற... "

கலா, "எகி ட ெசா</க.. எைத= மைர"காதி/க.. " எ> அகி


வ ரவ= )க"ைத த மாக தி Aைத தா8

ரவ, "கலா அ த ெரா ம அழகா இ"கா/க.. " எ> வழிய

கலா ரவைய த மாப அ- த, வா6" கிைட த பழ ைத ரவ


ஆனதமா6 Iைவ"க

உ8ேளய வமலா, "கலா மாAைள" எ'ண ேத6Cசி வ ..


அவ" உடA எலா Oேட7" .. "

கலா,"எ'ணைய எ ைவ நா இேதா வேர.. "

கலா, "என/க அAர ெவCசி"கலா , ேபா6 எ'ைண ேதCசி ள,/க.."


எ> ரவைய தன,டமி வல" சமயக " ெசறா8.

ரவ த </கிைய ச7ெச6"ெகா' கலாைவ ப ெதாடதா.

சமயலைரய வமலா ரவயட எ'ைணைய டமராைவ ந9 , "மாAள


நலா ேத6Cசி ள,/க அபதா உட Aல O ைர= .." எ>
க'சிமி னா8.

வமலா, "மாAைள" ? ர அ- தி ேத6CIவ .. நா கா6க7


ந>"கேற.."

கலா ,"என/க </கிய மCIக  இ/க உ கா/க.. " எ>


ெசால ரவ உடனயாக அைத ெச6ய, கலா, ஒ ைகய எ'ணைய
எ ரவய தைல" எ'ைண6 ேத6"க, ரவ= )க இெபா-
கலாவ இப இ"க, ரவ அைத அபேய த வாயா ேலசாக
வட, கலா 'CCC CCCC' எ> )னக, வமலா அைத பாதவா, "கலா
இ# கி ட நி# ேத6 Q. " எ> ெசால, கலா ரவய மக
அகி நி ேத6"க, ரவ அபேய கலாவ பேன த
இைககைள= எ Cெச> கலாைவ அைண தவாேர இA
ப திைய தடவ, வமலா அைத ஒர க'களா பா தவாேர
ரசி "ெகா'தா8.

ரசி "ெகா'த வமலாவ" அ7A தா/காம, "கலா என


அ- திேய ேத6க மா /கர,,, நலா அ- .. " எ> ெசால,

அத உ8 அத ைத A7ெகா'ட கலா, "எனால இ" ேமல


அ- தி ேத6கவரல, ந9 ேவணா ப'J.. " நா அரேராட கா<"
ைகய" எ'ண தடவேர..

மனதா கலாைவ த9ர வாH தி"ெகா' வமலா , "இேதா வேர "


எ> ெசாலி Aடைவைய ஒ ப"க உயதி த இப
ெசாகி"ெகா' ஒ ைகயா எ'ைணைய எ ரவ= அகி
ெச> அவ தைல" எ'ைண தடவனா8..

வமலா ரவ= மிக அகி இதா, அபேய தைலைய


தடவயவா ரவ= தைலைய த மாப அ- தி"ெகா'டா8.
ரவேயா வமலாவ இப த இதHகளா வயபேய
வமலாய ஒFெவா அ- த<" த தைலைய ஆ யவாேர
வமலாவ பாதி இைப த உதகலா வயேய
ரசிC"ெகா'தா..

வமலா இைத ெப7 ரசி தவா, "மாAள தைலைய ஆ டாதி/க. ஒ


இட ல ெவ6/க.."

ரவ, "அ த ந9/க அ- தி இப= அப= ேத6கர னால எ


தைல= அபேய ஆ/க.. "

கலா, "என/க ந9/க அ மாவ அபேய சேபா"" பCசி"ெகா/க


.. அப ஆடாம இப/க.. "

வமலா,"மாAள, இதா/க எ இப பCசி"ேகா/க.. "

ரவ, த இர' ைககைள= வமலாைவ பேன Iறி"ெகா'


வமலாைவ அ- தி பCசவா இ"க வமலா அ- தி அ- தி
எ'ைணைய ேத6க, ரவ அபேய த ைகைய இற" வமலாய
A ட ைத Iறி ப"க, அபேய அைத அ- அ- 
அ- தி"ெகா'தா.
வமலா " எ> ச> )னக<ட" ெநள,ய
கலா, "சமய பா ரவ= </கிைய S"கி ரவய சாமாைன
ைகய எ அத ேம ஒ spoon இளRO எ'ைணைய ேபா 
அைத வயப ரவ= ெகா ைடகைள பைசய, ரவ )னக, அதனா
ரவ= ைக வமலாவ A ட/கைள இ"க, வமலா, " CCC CC"
எ> )னக, கலா ரவய சாமைன )# ப# ஆ யப
அைத எ'ைண டபராவ )-வமாக நைன"க, த' எ'ைணய
ந9ராட, அைத அபேய எ த கலா, அதி இ ெசா 
எ'ைணைய த ைககளா எ அைத ரவ= ெகா ைடக:"
ேபாட.. ஆ ஆ ஆ.. அ/ Gவ ஆ:" ஒமாதி7
ரசி "ெகா'தன.

வமலா, "மாAள தைல" எ'ைண ேபா டாCI. இேபா எ


இபேல ைகைய எ"கலா " எ> ெசால

ரவ," தா/? அ த....எனால உ/க:" வ'


9 சரம . " எ> ெசால

வமலா, "மாAள, எ மாAள" ேசவ ெச6யர எ அதி?ட .. எத


மாமியா" மமகன எ'ண ேபாட பா"ய கிைட"கற.." எ>
ெசால

Gவ சி7ன.. அத 8 கலா ரவ= த' எ'ைண ேபா 


பள பள ெவ> ஆ"கினா8.. வமலா" அைத அபேய வாய
ேபா "ெகா' ெமல ேவ' எ> ஆைச.. அைத A7 ெகா'ட
கலா, த ைகயா "ெகாR ெபா. " எ> கா'ப"க, அைத பா த
வமலா, "சீ "கிர .. " எ> ஜாைடயாக ெசால

கலா, "என/க சீ கா6 ெபா ெவCசி"ேன.. ந9/கேள ள,"கறி/களா..


நா ேவJ)னா ேத6Cசி வட டா.. "

ரவ, "வழி"ெகா' வமலாைவ பாக."

வமலா, "என பாகறி/க மாAள.. என ெவ க . உ/க ெபா'டா 


தாேன ேத6சிI வடேபார.. நா ள,பா உடறா மாதி7
ெவ கபL/க.. "

கலா, "ஒ ேவள ந9 தா ள,பா டண எ> ெசாலராேரா.. "

ரவ,"சீ ேபா கலா, அெதலா ஒ'J இல, நாேன ள,"கேர "


எ> ெவ க ட ெசால

ரவ அபேய பா U ெசல

கலா வமலாவ காதி ெச>, ந ம வைலயல வ- டா..


இன," ரா தி7 உன ேமய ெசாலேர.. அ ) கா தி'
இ.. நா ேபா6 அவேராட சாமான ஒ வழி ப'ண வேர.. "
வமலா, "கலா சீ "கிர ஏபா ப'J .. எனால இ" ேமல தாஙக
)யல..."

கலா, "ெபா மா.."

வமலா, "எ ைக= வா= அவேரட சாமான ெதா Iக க' Cசி,


ஆனா எ சாமா அவேராட த' நிைனCI நிைனCI ..."

கலா, "இன," ரா தி உன" இர'டாவ )த இர.. ெரயா


இ.. "

ரவ ஒவழியாக ள,"க ெசல, கலா வமலா ஒவைர ஒவ


ச தமிறி க த-வன. கலா வமலாவ அகலமான இைப
தடவயபேய ெமவான ரலி

"இன,"கி ரா தி7 ெவCசி"கலாமா" எ> வமலாவ காதி ெசால,


வமலா, "எ" ரா தி7, இபேவ என" தா/க )யல, இபேவ
ெவCசி"கலா Q. " ெசாலி"ெகா'ேட கலாவ ப ப திைய
தடவனா8.
கலா, "ெகாR ெபா மா.. அவ இப தா ந ம வழி" வதி"கிரா.
பய) தாத அவர... "

வமலா, "எனேமா , உன ந ப தா இ"ேக.. சீ "கிர மாAள


சாமான எ ஓ ைடயல வ ஆ டCெசா<.."
கலா, "அவேராட சாமான சபன,ேய.. எப இத.. அபாதா ட
இதா..."
வமலா, "சீ ேபா.. உ/க அபா மாAைளேதாட ெகாR ெப7I.. ஆனா
சீ "கிர எ- பா.. ஒ நா< அRI தடவ ஆ டண .. ஆனா மாAைள
சினதானா< சீ "கிர எ- A Q.. எபயாவ எ-"கிற ப அ
சாமா ெவJமா, ெதா டஉடேன எ- ஆ 6 இC சாமா
ெவJமா.. என" ச # எ- ஆ சாமா தா Q ெவJ ."

கலா, "அவேராட த'ண எப, ெக யா இ"கா இல த'ணயா


இ"கா, அபாேவாட த'ணய பா" ேபா.. "

வமலா, "இர'ேம ஒேர மாதி7 தா' இ" .. "


கலா, " ந9 ெரா ப அதிஷட"கா7.. இர' ?ல சா ேய...அ
இர'டாவ சாதாரண ?லா, மாAைள=ைடய ? ஆCேச" எ>
வமலாவ இதHகைள கFவ.

வமலா, "ஆ ஆ ெமவா .. " எ> ெசாலியவா கலாவ


Aடைவைய S"கி கலாவ பேம ைட அ- தினா8.
கலா, "ஆ ெமவா அ7ெப த சி"கி..." எ> சிJ/க
வமலா, "வா நாம மாAைள எப ள,"கறா# பாேபா .. "
இவ பா U கதவ ஒ ஒர தி நி> அ/ேக கத "
Iவ>" இைடேய உ8ள ஒ சின இைடெவள,ய உ8ேள
பாதன..

அ/ ரவ த த'ைட ேம< கீ - ஆ வ"ெகா'தா.


அவ ேவக அதிக7த.. அபேய த க'கைள G"ெகா'
ேவக ைத அதிர7"க, கலா வமலாவ )ைல"ைள தடவ, வமலா, த
ைகவரலினா த A'ைடைய ெநா'"ெகா'டா8. கலா வமலாவ
)ைலகைள அ- தி அ- தி வமலா" O ஏ தி"ெகா'தா8.

ச ெடன கலா, கதைவ திற"ெகா' பா ெசல, ரவ அைத


ச> எதிபாகாம, ஆஅ எ> க த அேத Cமய ரவ=
த'லி த'ண பW6Cசி"ெகா' அ த.. அைத கலா,
அபேய த ைககள, வா/கி ெகா' அபேய த வாய
தடவ"ெகா'டா8.

ரவ, "கலா. . வ வ .." எ> என ெசாவ எ> ெத7யாம,
"சா7 எ> ெசால"

கலா, "எ" /க.. ந9/க இத மாதி7 எதாவ ப'Jவ/க


9 நிைனCேச..
அேத மாதி7 ெசயயL/க.. " எ> ெசாலயவா ரவ= வ'ட
?ைல தடவயவா ரவய ) ) ேபா ரவய ஓடா6
ேத6Rசி ேபான சாமாைன த வாயனா ) தமி டவாேர அைத த
வாய#8 வ "ெகா'டா8. சாமா சினதாக இததா அ
அபேய கலாவ வாய#8 ெசல, கலா அைத ெமவாக
க தவாேர ?ைல I த ெச6வ டா8. பற எ- ரவைய
அைண தவா..

என/க, "யார நிைனCசி ஆ த9/க.. ெசா</க.."


ரவ, "அ வ கலா,... "
கலா, "என" ெத7= .. நானா ெசாலர " )னா ந9/கேள
ெசாலி/க.. "

ரவ, "கலா... சா7 கலா, எனால தா/க )யல.. உைன=


அ ைத= பாததிேல..." எ> இ-"க

கலா, "என" ெத7= .. அ மா உ/கள அைணCI காப ெகா" ேபாேத


பாேத.. உ/க சாமா ட" # நினத.. நிஜமா ெசா</க அ மாவ
நிைனCI தாேன ைகயCசி/க..."

ரவ, "கலா ..." எ> க யைண கலாவ இதHகைள க 


அவள, பேமகைள அ- தி இதHகள, சா
எ "ெகா'தா'.

கலா ரவயட வவ "ெகா', "என/க நா ேக ட "


பதிேல ெசால.. "
ரவ, "கலா . அ த ப ெச"ஸியாக இ"கா/க.. அவ/கள low-hip
Aடைவல பாததிேல என" அவ/க ேமல ஒ ேமாகேம வதிCI..
அதனால தா பா U வ அவ/ள நிைனCI... சா7 கலா, please.."

கலா, "உ'ைமய ெசாலி Q/க.. எகி ட எத= மைர"காதி/க.. "


எ> ரவய I'ணைய அ- த ரவ ஆ ஆ ெமவா.. எ> ெசால

இவக8 ேபIவைதஎலா கதவ அேக நி> ெகா' வமலா


ேக "ெகா'தா8. அவள உட காம O னா ெகாதி"க, த
வரலா த A'ைடய ேவகமாக ேநா'"கிெகா'தா8.

ரவ, "ஆ ஆ ெமவா கலா, சா7 .. சா7.. ந9ேய ேபா .. ேவற யா
ேவ'டா . " எ> வலியா ெசால

கலா, "அ த நிைனCI ைகய"கL/களா " எ> ெசாலி"ெகா'


Iணைய திகினா8..

ரவ, "ஆ ஆ வ வலி" .. இன,ேம ெச6யல. ."

கலா, "பரவாயல .."


ரவ, " நி என ெசாலறா, பரவாயைலயா.. ??? " எறா வயபாக..
"

கலா, "அ ைதைய நிைனCI ைகயCச" ெசாேன.. ேவற எ"


இலா.. A7RIதா..." எ> ேமாக ட ெசால

இெபா- ரவய த' ெகாஞ உய ெப> எ- த. அைத பா த


கலா, ) ேபா அைத த வாய#8 ேபா "ெகா' சப
ெதாட/கினா8.

ரவ= )னகினா.. அைத க'"ெகா8ளாத கலா, த ேவக ைத


அதிர7"க ரவ ஆ ஆ ெவ> க த ெவள,ய இத வமலா, த ப"கதி
இத ெவ8ள,7காைய எ த A'ைட" 8 வ 
ஆ டெதாட/கினா8. கலாவ ேவக அதிக7"க, ரவ அ வய> வலி"க
அவ#" வலியால க வதா கலாவ ஊ ப Iக தினா க வதா
எ> தனறியாம க த, ெவள,ய வமலா ெவ8ள7"கைய ேககமாக
அ ட, காம த9யா அவ8 த'ணைர க"கினா8. சி> ேநர தி
ரவய ? த திரவ ைத கலாவ வாய க"க, கலா, அபேய
ப"க தி இத ம"கி அைத ப "ெகா'டா8. ரவ= த'
இெபா- I/கி ேபால, கலா வடாம ஆ ஆ ரவ=
கRசிைய அத ம"கி ப "ெகா'டா8. ரவ ேசா ேபா6 பா U
ேமைடய உ காெகா'டா. சி> ேநர அ/ ேபCேசயைல.

வமலா, ஒ வழியாக எ- "ெகா', "கலா, மாAள ள,Cசி டாரா.


ெரா ம நாழி எ'ைண ஊ7னா ஜலேதாஷ வம. சீ "கிர ." எ>
ெசால

கலா, "அவ" எ'ைணேய ேபாக மா ேட/ மா.. ந9 ெகாஞ உ8ேள


வ சீ கா6 அ- தி ேதேய.. "
வமலா, "சீ ேபா மாAள தப நிைனCI"க ேபாரா.."
ரவ, "அ த ந9/க வா/க அ த, நா தா தபா நிைனCசி"க மா ேட..
"
கலா, "சீ "கிர வா மா... . என/க இத டவல க "ேகா/க..."
ரவ, டவைல இப க ட, வமலா பா உ8ேள வதா8.
வதவ8, Aடைவைய S"கி த இப ெசாக, ரவ த மாமியா
வமலாய ெதாைட அழைக ரசி தவா கலாைவ பாக,

கலா, "என/க, அப என அ மாவா பாகறி/க.. "

ரவ, "ஒ'Jமில கலா.. " எ> ெசாலி"ெகா'ேட ேமைடய


உ கார

வமலா சீ "கா6 எ ரவ= தைலய ேத6தா8. அபேய அ- தி


அ- தி ேத6க, ரவய தைல இ/ அ/ ஆட

வமலா, "மாAள என ACI"ேகா/க.. " அைத ேக டட ரவ=


ைக வமலாவ இைப அைண"க

கலா, "என/க ட" # அ மாவா க "ேர/கிேள.. " எறா8


> மாக..

வமலா, "கலா I மா மாAளைய சீ 'டாத.. அவ பாவ " எ>


ரவய தைல" பனா ைகைய வ ரவைய த மாAட
அைண"க..அபேய ரவ த மாமியா வமலாவ )ைலகள, த
இதHகைள அ- த வமலா, " மாAள" எ> )னக..

வமலா, "மாAள இேபா உ/க )க ல ேபாடேபாேர.. க'ண


G"ேகா/க.. " எ> ெசால ரவ க'கைள Gட

கலா, " நா உ/கேளாட உட A" சீ "கா6 ேபாடேர.. எ> ெசாலி, "
ரவ= ெதாைடய சீ "கா6 ேபா டா8.

அெபா- ரவய த'ைட கலா, ந9வ வட, மாமியா7


அைணபலித ரவ" த' ட"கன நிற. அைத த ைகயா
மைர "ெகா8ள..

கலா, "என/க ைகைய ெகாRச எ/க, இப ெவCசா நா எப


ேபாடர.. "

வமலா, "மாAள க'ண நலா G"ேகா/க...பா  கலா, ெமவா


ேபா .. "

வமலா த Aடைவைய S" இப ெசாகியதா, ரவ= ைக


வமலாய ப ெதாைடகள அ- தியவா அபேய வமலாய
A ட/கைள தடவ, வமலா " ஆ என ப'ண7/க மாAள.. " எ>
வாைதகளா ரவைய கபழி"க, அதனா ரவைய ேம< த
மாபக தி அ- த, ரவ வமலாவ A ட/கைள அ- த, கலா சமய
பா ரவ= 'ைட கழ ட, ரவ இெபா- பறதேமன,யாக
இதா. கலா அபேய ரவ= I'ண" த ைக வ ைதகைள
கா ட, வமலா, ரவைய அைண"க. ஆ ஆஅ ஆஅ எ> ரவ )னக.

வமலா, "மாAள இேதா )Rசி ேபாCI.. " எ> கைடசிய த'ணைர


(கRசிைய அல) ரவ= தைலய ெகா ட,

மாAள, "இேபா க'ண திற/க...."

ரவ க'கைள திற"க, அவ வமலாைவ க'ட கா சியா அபேய


அவன த' நி>"ெகா'ட. வமலாவ )ைலக8 90% அவள
ஜா"ெக < ெதா/க, ரவய ைக வமலாய A ட/கைள தடவ,
அெபா- தா ' க டவயைல எ> நிைனA வ ரவ த
I'ணைய மைர"க, அைத பா த வமலா, "என மாAள.. என
அவசர .. " எ> ெசால,

கலா, "ரவய த'" ேசாA ேபா டபேய,, "என/க நலலா


இ" /க. " எ> ெசால

ரவ, "என எ> ெசால"

கலா, " நலா இதா# ேக க வேத.. " எ> ம-ப

வமலா, "மாAள சீ "கிர வா/க சா ம; திய ப'ணலா " எ>


ரவய கன தி த ட

ரவ, "கீ ெகா த ெமா ைமைய ேபா..ச7 அ த எ> ெசால "

கலா, "வா/க.. " எ> ரவைய அைழ "ெகா' ெசறா8..

கலா ரவைய ப"ைக அைற" M ெச> டவலா ரவய


உட ைப ைட வ டா8. ரவ அபேய கலாைவ க யைண 
அவள ெசFவதHகைள த இதHகளா க தா..

கலா, ச> திமி7யப, "என/க வ/க.. அ மா பாகபேபாரா/க.. "


ரவ, "பள,\ கலா, நா ஒேர Gல இ"ேக.. "
கலா, "இப ேவணா . ரா தி7 ெவCசி"கலா .. அ வைர" ெகாRச
ெபா/க.. "
ரவ, "எப கலா ெபா "கெசாலற, அ த என அபேய
க கி அவ/க மால எ )க ைத ேத6"க, ந9 எ RIல ேசாA
ேபாட,, எனால இன,ேம க ப )யல.. பள,\ கலா, " எ>
ெகRசினா..
கலா, ச> ேகலியாக, "என/க அ மாவா நிைனCI ைகயCசீ /கேள..
எப இத.. "
ரவ, "கலா, அ வ ,, .. "
கலா, "I மா ெசா</க.. அபேய க'ைண G'ேட அப
ஆ இத9/க..."
ரவ, "என மன,CI கலா, எனால என ப'ண )= .
அ ைதேயாட ர\I , அவ/கேளாட ேபCI என எனேனா
ப'J.. என" பயமா இ" கலா, நா தA ப'ணேரேனா#.. "
கலா, " நா ஒ'J தபா நிைனCசி"க மா ேட. "
ரவ, "கலா, அப நா அ ைதய நிைனCI"கலாம,, இல உன" ok'ன ..
" எ> > மாக சி7"க
கலா, "ஆைசய பா இவ" .. மக: ேவ' , அ மா ேவJமா..
" எ> கன தி கி8ள,னா8..

ரவ, இத 8, கலாைடய இைப தடவயப கலாவ Aடைவைய


கழ ட, கலா இெபா- ெவ> பாவாைட=ட அ பாவாைட
எFவள கீ ழ இ"க )=ேமா அ/ேக இ"க, அவ:ைடய )-
இA ப தி= பா அச ேபான ரவ, அபேய ) ேபா 
கலாவ இைடய வா6 பதி அவ:ைடய ெதாA8 ப திைய
நா""கா ந"கினா. கலா )கன,யபேய க லி சாய, ரவ அவள,
பாவாைட நாடாைவ கழ அபேய பாவாைடைய கீ ேழ த8ள,னா.

கலா, ச> த A ட ைத S"கி ரவ" பாவாைடைய கிேழ த8ள


உதவனா8. இெபா- கலாவ ஜ அணயாத A'ைட ெவள,Cச தி
நறாக ெத7ய, ரவ கலாவ காகைள ெமவாக வ7 A'ைட
மயகைள த8ள, த ஆ8கா வரலா கலாவ A'ைடைய தடவ,

கலா, " . இப ேவ'டா /க.. கத திற தி" " எ>
ெசால, ரவ அைத க'"ெகா8ளாம கலாவ A'ைடய த
வரைல வட, கலா ஆஆஅ எ> க த,

உ8ேள ள, ெகா'த வமலா" இத ச த ேக ட.. த


வரைல A'ைட" 8 வ ஆ ட ெதாட/கினா8. அெபா- ம"கி
கலா ப த ரவ= கRசிைய பா அபேய அைத த ைகய
எ அைத வழி த மாபன, தடவயவாேர அவ8 மாபக 
பைச ெகா'டா8. இ# ெகாR கRசிைய எ த நா"கி
தடவயவா க'கைள Gயப த வரைல A'ைட" 8 வ 
ேநா'"ெகா'தா8. அவ8 ேவக ைத அதிக7"க, அவள மாA
அபேய தி த..

இத 8 ப"ைகஅைரய ரவ கலாவ A'ைட" 8 வரைல வ 


ஆ ட ஆ ட, கலா, அபதாக, நிதாதி/க, இ# ேவகமா ேவகமா
எ> ரவ" ஆைணய "ெகா'தா8. ரவய I'ண ச>
ேநர தி ) ( ள,ய அைரய) த'ண க"கியதா, மிக
சிறியதாகேவ இத. கலா " ஆ ஆ ஆ " எ> க த, அவ:"
காம த9 அதிக7 ததா, ரவ= மெரா ைகைய த மாப தி
ைவ தாேன அ- தி"ெகா'டா8. ரவ வடாம 3 நிமிட சீ ராக த
த, கலா, எ ப எ ப த A'ைடைய ஆ ட ரவவரலி கலலவ
த'ண பIபI எ> ெமவாக ெவள,வத. ரவ த வரைல
ேவக தி ைர"க ேபாக, கலா, "எனன/க இ# சீ "கிர ெச6=/க,
ேவகமா, ேவகமா. " எ> க த, ரவ, ம; ' ேவக ைத அதிக7"க,
இெபா- கலா த )- த'ணைர=
9 க"க, ரவ= வரலி அ
ஒ-கிய.

அபேய கலா, ரவ= தைலைய த ைககளா அ- த


A'ைடேம ைவ"க, ரவ த நா"கா கலாவ மமத ந9ைர கக,
கலா இ# அ- தினா8.

என/க, "அைத அபேய /க..


ரவ, ஆவலா6 நா6 ேபா த நா"ைக Iழறி Iழறி ந"க, கலாவ
ெதாைடக8 எலா த ந9ரா< , ரவ= எCசலிலா நைனதன..

அெபா- ரவ= I'ண வைர"கவைல. அபேய கலா, ரவைய


த ப"க இ- அைண .. ரவ= இதHகள, த இதHகைள
ைவ ) த ெகா"க, ரவ= வாயன, உ8ள எCச< கலாவ
மதன ந9 கலாவ வாய#8 ெசல அைத கலா ஆனதமா6
Iைவ தா8.

அபேய கலா, த ைகயனா ரவ= I'ண" ெதாட, அ மிக


சி7யதா6 இதைத பா , என/க, ெப7சாைலயா எ> ெசால

ரவ, "இல கலா," எ> வழிய,,

கலா, "ச7 நா ெப7சா"கேர.. " எ> ன, ரவ= த'ைட த


இைககளா ப , த வல ைகயால ேபாைல ப தப, இட
ைகயா ரவ= ெகா ைடகைள மாசா\ ெச6தவா த' ெமா 
ப தி" த நா"கா அபேஷக ெச6தா8. "

ரவ, "ஆ \\. கலா " எ> )னக

கலா, த வரலா, ரவய ேம ேதாைல கீ ேழ இ- ேராஜா


ேமா ைட த நா"கினா ேமேலா டமா ந"க. "

ரவ கலாய தைலபேன த ைககைள எ Cெச> கலாவ


)க ைத அ- த , கலா ரவவ த'ைட த வாய ேபா "ெகா'
த பகளா க"க, ரவ வலியா தா..

ரவ, " கலா கலா, ேபா .. வலி" .. "


கலா, த வாயா ரவ= ேகாைல ஊ ம, த ைகயா ரவ=
ெகா ைடகைள அ- தினா8..
வடாம சபயதா, ரவ= த' சேற உயெப> ெகாR
ெப7சாயக..
கலா, த ஊ ப ேவக ைத அதிக7"க, ரவ த காம இCசைய
க ப த )யாம, கலாவ வாய த கRசிைய வ தா.
)A வத கRசிைய கா < இெபா- மிக ைரவாகேவ வத..
கலா, அைத )-வ வ , அபேய எ- தா8.

என/க, "வா/க சாபடலா " எ> ெசாலி"ெகா' ரவ=


ஈரமான த'ைட ைட வ , அத பா'\ பட ேபா 
காயைவ தா8.

அபேய ரவய </கிைய அவன,ட ெகா , "இதா/க ேபா 


ேகா/க.. ஜ ேவ'டா அேபா தா எ ெத6வ த ஈசியா
ெதாட)= " எ> ேகலியாக ெசாலி ரவய கன ைத
த யவா த பாவாடைய அண, ஜா"க ைட ெச7ெச6
ெகா'டா8. ப"க தி இத Aடைவைய அண "ெகா', கனா
) பாதவா Aடைவைய கீ ேழ இ- வ "ெகா' த ெதாA8
ெத7கிரரா )தாைன வல"கி"ெகா'டா8.. ரவ=ட சமய அைற"
வதா8. அ/ வமலா, மிக ேலசான ெவ8ைள ஜா"க 
அணெகா' த இA ப திைய நறாக கா "ெகா' ஒ
சிகA Aடைவைய அணதிதா8. வமலாவ 90% ெவ8ைள
மழமழபனா இA ெவள,ய ெத7ய, ேவ'ெமேற )தாைனைய
கீ ேழ ேபா , ரவ= ) த Aடைவைய த இப ெசாகி,

மாAள ," ெரயா " எ> ேக ட


ரவ, வமலாவ அழைக ரசி தவா, "எ" அ ைத.. " எ> ேக ட
மாAள, "சாபடதா.. " எ> ெசால
கலா, இைடம7 , " சாத த தா ெசாலறா/க.. " எ> கி'டலா6
ெசால
ரவ, "ஏ"க தி கலாைவ பா தவா, Aைனக தா "

வமலா, "ரவ= ைகைய ப , உ கா/க மாAள சாப/க "


எ> த சாதைத ேபா ப7மார ெதாட/கினா8.

வமலா ன, ப7மார, அவள )தாைன ரவ= )க தி வழ,


சி7 தவாேர, வமலா, "அ எனேமா ெத7யல, உ/கள பாத உடேன
எ )தான ச7=.. மாAள.. " எ> ெசால, கலா வமலா
சி7தன..

ரவ, ஒ> ெசாலாம, வமலாவ )னழைக ரசி தவாேர பரைம


பCசவ ேபால உ கா7தா..

வமலா கலா ப7மா7ன..


அெபா- ரவ, வமலாவ அ மாப சிவபாக இ" ேதாைல
பா, " அ ைத உ/க ஜா"க " கீ ழ ஏேதா கசாAல ஒேர சிவபா
இ" ேத " எ> ேக ட

கலா, "என/க, அ மாேவட மாற பாகற9/களா.. " எ> கி'டலா6


ேக ட

வமலா, "I மா இ கலா, அவ நிஜமாவாேவ அ"கைர=ட


ேக கரா.. அவா மாAள, நா ேபான வாரெமலா, கலாேவாட பரைவ
ேபா 'ேத. அ எ அளேவாட ெகாR சின. A பாயா,
ெரா ம கCசி.. "

ரவ, "உ/க பா எனாCI அ ைத.. "

கலா, "கைட" ேபா6 வா/க ேநர இல. அதனால அ மாவ எ பா


ேபா "ேகா# ெசாேன.. "

ரவ, "அடடா எப ெசவதி" அ ைத.. ம ேபா /களா" எ>


அ"கைர=ட ேக க

வமலா, "என ேபா6 ரா இன,ேம பாகேபாரா, இன,ேம அழ


ப'ண' எனாகேபா மாAள. "

ரவ, "என அ ைத இப ெசாலL/க, ந9/க எFவள ெச"ஸியாக


இ"கீ /க. உ/க:" 40 வயI ஆ # ெசாலேவ )யா.. பா"க
எபா இ"கீ /க.. "

கலா, "என/க.. என அ மாைவைய ைச அ"கற9/களா.. அAர


என மா உன" வ 9 ைலேய ஒ ரசிக இ"கா.. "

வமலா, "சீ ேபா கலா, எ மாAளய எFவள அ"கைரயா ேக கரா..


" எ க'J எ> ரவ= கன ைத கி8லினா8.. "என" நல
மாAள கிைடCசி"கா.. "

ரவ, "அ ைத ெகாR ேதகா6 எண ேபா/க அ த. நலா தடவ


அ- தி அ- ேத6Cசா ெச7யாய .. "

கலா, "என/க, அ மா உ/க:" எ'ண ேத6Cசா மாதி7 ந9/க


அ மா" ேபா உ/கேள. "

ரவ, "அ ைத தபா நிைனCI"க மா டா/க.. " எ> வமலாைவ பா"க

வமலா, "என மாAள ெசால7/க, உ/கைள ேபா6.. என


ேவJமானா< ப'J/க. எ ராசா.. " எ> ரவைய ம; '
ெகாஞச..
ரவ கலாைய பாகக, கலா, "என" ஒ ஆ ேசபைன= கிைடயா..
மாமியா ஆCசி மமக ஆCI.. " எ> சி7"க

ரவ, அெபா- வ"ல வ ெபார"ைக ஏற..

வமலா, ஒ ைகயா ரவய ேதாைள அைண தவா, அபேய ரவ


ைய த ப"க அைண தவா, "கலா சீ "கிர த'ண எ ' வா"
எ> ெசால

ரவ, அபேய த ஒ ைகைய வமலாைவ I>, அவள இப


ைகைவ அவைள அைண"க

கலாவ ைகயலி ட பளைர வா/கிய வமலா, ரவைய


அைண தவா த'ண ெகா"க, ரவ த மாமியா பய இைளபார.
கலா அபேய ரவ= வயைர தடவ அபேய </கி= ரவ=
ேகாைல ப அ- திவ டா8..

ரவ, " ஆ" எ> க த, வமலா, "என மாAள.. ெமவா தவ கலா.
எ மாAள பாவ . " எ> த பைய இக, ரவ வமலாவட
)-வமாக சர' அைடதா. ஒவழியாக சாப வ 
ப"ைகஅைர" ெசறன..

கலா ஒ பா லி ேத/கா6 எ'ைணைய எ வ, "என/க


அ மா" ேபா உடேர# ெசான 9/கேள. "
கலா, "அ மா சீ "கிர ெப U)" வாமா.. அவ உன" ம
ேபாவா. "
வமலா அவசர அவசரமாக வர
ரவ கலாவட பா ைல வா/கி என ெச6வ எ> ெத7யாம
நிக
வமலா, "மாAள என ேபாடL/களா " எ> இர ைட அ த ட
ெசால
கலா, "அ" தா மா அவ கா தி'"கா" எ> கி'டல"க..
ரவ த ைகய எ'ைணைய வ- , "அ ைத உ/க )தாைனய.. "
வமலா, "அ"கண அFவள தாேன.. ந9/கேள ெச6=ஙக மாAள.. "
எ> க'ண தா8.
கலா, "அ மா ந9 ெப ல ப மா. " எ> ெசால, வமலா ெப 
ப"க
ரவ, ஒ ைகயா வமலாவ )தாைன இ-"க,
கலா, "என/க இFவள ெவ டபL/க. உ/க மாமியா )தாைனய
கழ ட என பய . "
வமலா, "வா/க மாAள.. சீ "கிர .. " எ> ரவ= ைகைய ப"க
ரவ ப தித வமலாவ அகி ) ேபா டப, த ைகயா
வமலாவ அ மாைப ப அத ேம எ'ைண ேத6தா..
அபேய சிவதித ப திகள, எ'ைண ேத6க, வமலா, "ஆ ஆ
ெமவா ராஜா.. ெரா ம அ- தாத க'J.. " எ> த வாைதகளா
ரவ" Oேடறினா8.

கலா, "என/க, அபதா அ- தி அ- தி ேத=/க. அ மா ேவணா


ேவணா தா ெசா<வா/க.. ந9/க உ/க மாமியார நலா கவன,=/க.
நலல மமக# ெப எ"க ேவ'டாமா "

ரவய உட Oேட7,"அ ைத ந9/க Oபரா இ"கி/க.. அ ைத.. உ/க


உடA சிவபா ெரா ம நலா இ" " எ> உளற

கலா, "என/க அ மா" எ'ைண ேபா/க# ெசானா, அ மாவா


வண"கிற9/களா " எ> ரவைய கி8ள

ரவ, "ஆ ஆ கலா, ெமவா Q... "

கலா, "என/க வசதியா இலனா, அ மாேடாட ஜா"க ைட கழ 


எ'ைண ேபா/கா.. " எ> ெசால

வமலா, "மாAள ெவJ)னா ந9/கேள ெகா"கிய கழ /க.. மாAள


அபதா நலா ெத7= " எ> ெசால

ரவ, வர ந"க ட வமலாவ ஜா"க ெகாகிைய ெதாட வமலா,


ரவைய த பாைவயா வசியா ெச6தவாேர த நா"ைக ெவள,ய
எ ப த வாய#8 ேபாட. ந"க தி ரவ= ைக ெகா"கிைய
ெச7யாக ப"க)யா "க அைத பா த கலா, "என/க இப
பயபட7/கேள.. " எ> ெகா"கிைய கழ ட

வமலா ச7யான ேநர தி ப"கதி இத டவலா த )தாைனைய


Gட, ரவ "ைகக:" கிைட த வ த க'க:"
கிைட"கவைலேய " எ> ஏ/க..

கலா, "என மா ந9 ) ட. அவ எப ேபாவா.. " எ>


வஷியமாக ேக க

வமலா, "என மாAள.. டவைல= எ"கணமா. ெசா</க. " எ>


ைழயா

அத சமய பா கலா ரவ= காைல ஒ மாதி7 இ-"க, நிைல


தமா7 ரவ வமலாய ம; சா6தா.

அத சமய பா கலா ரவ= காைல ஒ மாதி7 இ-"க, நிைல


தமா7 ரவ வமலாய ம; சா6தா. ரவய உத வமலாவ
உதகள, பட அவன ஒைக வமலாவ மாப பட,

வமலா, "மாAள பா /க.." எ> ெசாலியவா ரவைய க 


அைண தா8..
ரவ, காம உCச தி வமலாவ இதHகைள த உதகளா க 
"அ ைத அ ைத.. " எ> ) தமைழ ெபாழிதா.
வமலா, "மாAள.. ெமவா.. என இFவள ேவக .. " எ> த
ைககைள இ"க ரவ அபேய வமலாவட சரணைடய.. " நா இ/க
தா இ"ேக.. ெமவா ராஜா.. " எ> வாைதகளா O ஏ த..

ரவ அபேய கீ ேழ ன, வமலாவ )ைலைய வாய ேபா 


ெமல ெதாட/கினா.. .

கலா, "என/க, அ மாேவாட ஒ "கி Q/களா.. எ'ண ேபா/கன,


அத தவற எலா ைத= ப'ணL/கேள.. " எ> ரவ= கன ைத
கி8ள

ச ெட> ரவ வமலாவட வவ "ெகா' , கலாைவ பா 


அபேய கலாைவ க "ெகா' கலா கலா, என மன,Cசி.. எ>
ெசா< ேபா அவ க'கள, க'ண9 வ-ெதாய..

வமலா ெப பதவா ரவைய பா"க, கலாவ காகைள


ப "ெகா' ரவ, கலா, "என மன,Cசி ேட# ஒ வா ைத
ெசா<.. எனால தா/க )யல கலா, "

அபேய தி ப, வமலாைவ பா தவா, ரவ, வமலாவ


காககைள த இ ைககளா< ப , த தைலைய வமலாவ
காகள, பதி , "அ ைத நா ெச6ய"Mடாத தைப ெசRசி ேட..
உ/கள ேபா6 .. என ெசாலேவ ெவ கமா இ" ... என
மன,C/க அ த, மன,Cசி ேட# ஒ வாைத ெசா</க "
ெசாலி அழ

இைத ச> எதிபாராத வமலா , கலா ச ெட> ரவைய


எ-ப, கலா, ரவைய க யைண த இ ைககைள ரவய
) " பனா ைவ அவைன த மாப
அைண "ெகா'டா8..

கலா , வமல , ரவ அபேய ேமேல வ-வா, அவைன அபேய


அ)"கி )ைலைய வாய ைவ அவைன ஒ வழி ப'ணலா
எ> நிைன தா, ரவ இFவா> அழ, அவக:" என
ப'ணேவ' எ> ெத7யா இ"ைகய,

வமலா" ச ெட> ஒ ேயாஜைன ேதாறிய..

வமலா, "மாAள, நா ெவCச ேசாதைனயல ந9/க ெஜயCசி Q/க..


உ/கள நிைனCI ெரா ப ெபைமயா இ" . எ ெபா'J" ஒ
நல Aஷ ம அைமயல, என" ஒ நல ப'A8ள மாAளயா
ந9/க அைமதி"கீ /க.. "

கலா, வமலாைவ பா த க'களா என ெசாலவற எ>


ேக ட
வமலா, ஜாைடயா நா எலா பா "கேற.. ந9 ேபசாம இ எப
ேபா ெச6ைக கா னா8.

ரவ, வமலாைவ பா தவா, "என அ ைத ெசாலற9/க.. " எ>


அபாவயா6 ேக க

வமலா, "ரவ= ைகைய ப , மாAள நா வ7வா ெசாலேர.


எ கி ட வா/க " எ> ெசாலி"ெகா'ேட ரவைய கலாவ
பயலி வவ , ரவைய அைண தவாேர.. ரவைய
ப"கைவ தா8

ரவ= வல ப"க வமலா ப"க, இட ப"க ப" ப கலா"


ெச6ைக கா னா8.. இெபா- ரவ நவ ப"க, இ ப"க)
கலா , வமலா ப தன. வமலா, ரவய ப"க தி மி ரவய
மய நிைரத மாைப தடவவவா,

மாAள, "உ/ககி ட )-உ'ைமைய= ெசாலேர.. " எ> ெதாடர


கலா, "எனடா அ மா எலா உ'ைமைய= ேபா உைட"கெபாறா
" எ> ஒமாதி7யான பய தி ரவய வயைற ஒ ைகயா
அைண"க, மன" 8, அவ" உ'ைம ெத7தா ந ைம பறி= ,
அ மா பறி= என நிைனபா.. அ மா ெப'J காம
வைளயா ைட எப எ "ெகா8வா .. " எ> மனதி
எ'ண"ெகா'ேட.. வமலா எப ெசாலேபாறா8 எ>
ேக "ெகா'தா8

வமலா, "மாAள, எக கலாைவ ஒ நல ப'A8ள ஆ:கி ட


கயாண ப'ண"ெகா"கண எ> ெரா ம நாளா
நிைனCசி"கி தேத.. எ Aஷ அதாவ உ/க மாமனா, ெப'
வழிய ல ெரா ம வ"..
9 அவ எனதவர இர' GJ ெப'கேளாட
சகவாச ெவCசி"கி>தா.. " (கலா, மன" 8 எனடா அ மா ஒ
A கைத வடரா. அபா பாவ , அ மாேவாட ைகெமாைமயாக
இதா - நி<ன நிபா, உ கான உ காவா. அவர ேபா6... .
ச7 ேமெகா' ேக ேபா .. எ> ஆவ ட A கைதைய ேக க..

வமலா ேம< ெதாடதா8.. "ஒ சிலதடவ அத ெப'கள வ 9 ேக


M கி வ எ க' )ேன அவ/க ெச"\ வைளவாவா/க..
எனனால ஒ'Jேம ப'ண)யல.. ஒ திடவ எ/க வ 9 ல ேவைல
ெசRச ஒ 40 வயI ெப'ண எ க' )னாைலேய சிபாதா.. "
அைத ெசா< ேபா வமலாவ க'கள, க'ண9 வர, " அவர
வ ஒ ேபாயடலா)# நினCேச.. ஆனா கலாைவவ எப
ேபாகற. கலாைவ M "கி ேபானா< , என" ேவற ேவைல
ெச6ய ெத7யா.. நா எப வாழ )= .. எவனாவ என ஏமா தி
ேபபல வரா மாதி7 வபCசார " வ டா, எ கA என ஆ ..
எ> பய எ Aஷேனா இ ேட.. " க'ண9 ெபக

த மாப இத டவைல எ க'கைள ைட"க, அபேய இ


கலச/க: ரவ= Gக தி த, ரவ "அ ைத அ ைத " எ>
)J)J"க

வமலா, "அபதா நா ஒ )" வேத. கலா" ஒ நல


மாAள பாகக ேவ' . ேவைல க மியாக இதா< பரவாயைல,
ண ல நலவரா6 இ" ண)# நிைனேச..எ/க கி ட அதிக
வசதி இலாதனால எப மாAள ெவள, ஆ:கள வ ெரா ம
வஷிய ேசக7"க)யல.. உ/க ப தப தி= உ/க அ மா அபா
ப தி= ேக ெத7Rசிகி ேடா .. ந9/க ஊ ல ேவைல பாகரதால
உ/கைள ப தி )-சா ெத7சி"க)யல.. அதனால தா உ/கைள
)தரா தி7" )ன ேசாதைன பாகண)# தா இர' நாளா கலா
உ/கேளாட ேசராமலி"கா. நா தா மாAளய ேசாதன )= வர
கி ட வடாத. எைதயாவ ப'ண அவர திச திA# ெசாேன..
அவ: அவளால )Rச வைர ெசசி"கா.. " எ> அழ
ெதாட/கினா8.

கலா, "அ மா அழாதமா.. " எ> ெசால

ரவ, வமலாைவ பா தவா, " அ ைத அ ைத" எ> த ைகயலா


வமலாைவ அைண"க.. "அ ைத நா உ/க:" கலா" ேராக
ெச6யேவ மா ேட.. என மாதி7 அதி_ட சாலி யாேம கிைடயா..
எFவள நல மைனவ, எFவள நல மாமியா. " எ> வமலாவ
கணகைள ைட வ டா.

கலா, ரவய பனா இ"ெகா', வமலாைவ பா தவா த


க ைடவரைல ேமேல உயதி (thumbs up) கா னா8.

வமலா, "ச ெட> த மாக/க8 ெவள,ேய ெதா/கிெகா'பைத


அறி. " டவலா அைத Gட..

ரவ, "அ ைத, அ ைத ந9/க என ெசானா< நா ெச6ய தயா


அ ைத.." எ> வமலாைவ இக அைண"க

கலா, "அ மா அவகி ட ேபா6 ஏ மா ந ம ேசாக ைத ெசாலற.. "

ரவ, "என கலா அப ெசாலற, நா# இத ப தி ஒத


இைலயா.. அ ைதேயாட க_ட எலா இன,ேம எ க_ .. "
எ> ெசாலி வமலாவ க'ணைர
9 ைட வ ..

வமலா, "ரவைய அபேய அைண மாAள மாAள" எ> த-வ..

வமலா, ரவைய அபேய க லி ப"கைவ , ரவய ேதாைள


தவயப, "அதனால தா மாAள உ/கைள ப தி ெத7Rசி"கற "காக
உ/க கி ட அப நட"க ேவ'யாதா இத. என
மன,Cசி/க மாAள. ந9/க நா நிைனCசா மாதி7 ெரா ம நலலவ
தா " எ> ெசால
ரவ, "என அ ைத ெப7ய ெப7ய வா ைத எலா ெசாலற9/க.. ந9/க
இன,ேம எ/கேளாைடேய இதி/க.. என கலா ெசாலற.. " எ>
கலாைவ ேக க

கலா, "இேத ேவற ஆளாயதா இத ேநர அ மாவா ஒ வழி


ப'ணபா.. உ/கள எFவவ ஏ த )=ேமா அFவள ஏ தி
பாேதா . ந9/க த/க க Q/க.. ந9/க யார நிைனCI ைகய"கிற9/க#
ேக ட ேபா ந9/க உ'ைமய ெசானப உ/க ேமல இத
அபபராயா ெரா ப ஜா\ தியாயCI.. ந9/க இப அ-தேபா
உ/கேளாட நலல மனI ெத7I.."

கலா, " நா ெசான அ மா ேக க மா டா/க, ந9/கேள அ மாவா


ந மேளாட இ"க ெசா</க. பாவ தன,யா என ப'Jவா/க..
ந மேளாட இதா நா) enjoy ப'ணலா அவ/க: சேதாஷமாக
இபா/க.. "

ரவ, "அ ைத நா க'பா ெசாலி ேட. ந9/க எ/கேளாட தா


இன,ேம இ"கீ /க. மா ேட# ம ெசாலிடாத9/க எ> அ ைதைய
)க ைத S"க, " ரவய ைகப வமலாவ )ைலயேம இத
டவ வலக, ரவ அபேய ெதா/ மா/கன,கைள பா"க ,
இெபா- ைத7யமாக அவைற வனா.

கலா, "என/க இேபா ைதய7ய வதிCசா.. அ பாேவாட மாைப


தடL/கேள.. " எ> ேக ட

ரவ, "சீ ேபா கலா எ> ெசா< ேபா" வமலா ரவைய அபேய
க யைண "மாAள எ ராஜா, எ க'J" ெகாRசினா8.

வமலா, " டயடாக இ"கீ /க மாAள ந9/க இர' ேப ப/க,


சா6கலா ேகாவ<" ேபாகண " எ> ெசாலி ப"ைகயலி
எ-தா8.

ரவ, "அ ைத ந9/க: இ/ேகேய ப/க அ ைத.. " எ> ெசால

வமலா, "அதா ெட\ )RசிேபாCேச, இன,ேம எ" .. " எ>


ரவய கன ைத கி8ள, "மாAள இப ப/க, உ/க:" இன,"
)தரா தி7.. அதனால ெரா ப ேநர )-Cசி "கண .. " எ>
ைழதா8.

வமலா அ/கி ேபாக, கலா, "என/க ந9/க பாசான" இன,"


ஒ Q7 தரேபாேர.. "
ரவ, "என கலா.. கலா நா ெசாலேர# தபா நிைனCசி"காத..
அ ைத நிைனCசி'ேட இ"ேக. அவ/க என ஒ மாதி7
ப'ண டா/க. அவ/க அைணAல இ"கண ேபால இ" கலா. "
கலா, "என/க இப தா நலவ நிைனCேச.. அ" 8ள ..." எ>
சி7"க

ரவ, "கலா பள,\ Q. எபயாவ அ ைத ந மேளாட இ"க ட Q..


என" அவ/க அைணAல இ"கண ேபா இ" .. ேவற எவ
ேவ'டா .. "

கலா, "அேபா அ மா வ இ"கமா /களா.. நல மாAள.. "

ரவ, "கலா கலா " எ> கலாவ ஜா"க ைட த வாயா கFவ

கலா, " . அ மா ேவJ)னா நா ெசாலறா மாதி7


ெச6=/க.. ேகாவ<" ேபாய வ ெசாலேர. இேபா ேபசாம
ப/க.. "

அ> மாைல Gவ ேகாவ<" ெசல தயாரானாக8. ரவ ஜ7ைக


ேவ க Q ஷ அணய, கலா ப Aடைவ அணய, வமலா ஒ
ஷிபா Aடைவ அணதிதா8. வமலா )>< Gய ஜா"ெக
அணதி"க த Aடைவைய இேப ெத7யாதவா S"கி
அணதிதா8.

ரவ, "அ ைத என அ ைத இத Aடைவல ேவற மாதி7 இ"கீ /க.. "

வமலா,"என மாAள. இத மாதி7 க டற ப"கைலயா.. " எ>


ெசலமாக த ட

ரவ, " ந9/க தபா நிைனCI"கலனா நா ஒ'J ெசால ட.. "

வமலா, "என மாAள.. அபயா நாம பழகேரா . எ மாAளய


இைலயா.. ெசா<பா.. "

ரவ, "உ/க இA ெதாA: ெத7யாமாதி7 க னா இ# அழகா


ெச"ஸியா இ"கீ /க அ ைத.."

கலா, "பரவாயைலேய.. உ மாAைள" ெரா ம ைத7யம வதி 


மா.. ம தியான தா அ ைத என மன,Cசி/ேகா# கா<ல
வ-தா. இப பா.. ஆள. "
வமலா, "ேபா கலா, மாAள வ யாச இலாம பழகரா. மாAள
ந9/க இபேய ஒள, மைர இலாம இ/க. அபதா என"
ப" .. ச7யா.. "
ரவ, "எ/க அ ைத ெசானா ம> ேபCI ஏ...."
கலா, " நலா ேசாப ேபாடரா உன" .. " எ> வமலாைவ பா 
ெசால Gவ சி7 தன..
ரவ, "அேபா Aடைவைய கீ ேழ இற"கமா Q/களா.. அ ைத.. "
கலா, "உ மாAைள" ேகாவலிேல வத அAற )-சா கா ,,
இேபா ேகாவ<" ேபாகலா .. " எ> ெசால, ரவ கலாைவ இைப
அைண தவா "வா கலா.. " எ> )ேன ெசல, வமலா "மாAள
வ 9 " ெவள,ேய ைகேபாடாத9/க. எவளாவ க'ேபாடேபாறா..ராஜா. "
எ> ெசால
அைத ேக டட ரவ கலாவ இபலி ைகைய எ , "
ந9/க ெசான ச7 அ ைத.. " எ> > பாக ெசால, வமலா
Aனைக தவா, கைதைவ ? வ வ 9 வாச<" வ ஆ ேடா
எ ப"க திலிதா ேகாவ<" ெசறன..

ஆ ேடா ரவ ஒ ஓரமாக உ கார, வமலா நவ உ கார, கலா


மெரா ஒர உ காதா8. ரவ அபேய வமலாவ ப Aற த
ைகைய ேபா கலாவ க- ைத தடவயபேய வதா.. வமலா
அைத ஒர"க'ணா பா வ , த தைலைய பேன சா6 
ரவய ைகய அ- தினா8. அபேய வமலா ஒ ைகைய ரவய
ெதாைடய ேமய, ரவ, ஒ> ெசாலாதவா ைகயலித ைபைய
த காலி ைவ தா (அதாவ ஆ ேடா ைரவ வமலா என
ெச6கிறா8 எ> பா"க"Mடா எபதகாக ைபைய ைவ 
மைரதா.

ேகாவலி இர/கியட, கலா, "என/க ந9/க ஆ ேடா" காI


ெகா  ேகாவ வாசல நி</க.. நா# அ மா ?
வா/கி வேரா .. " எ> ெசாலி 30 அ ெதாைலவ இ" ?
கைட" நட ெசறன.

கலா 5 )ழ " மலி வா/கினா.

வமலா, "எ" இFவள.. "


கலா, "ேகாவ<" ெகாRச ெகா , ம; தி வ 9 " எ "கலா .
ெமவா ரா 7" மா. " எ> காதி )J)J தா8.
வமலா, "ஓஒ அ"கா.. ெச7யான பா Q.. " எ> த மகைள
உசாகப தினா8.
கலா, " ந9 ம தியான நலா நCச.. அ எபமா ஒ A கைதைய
வ அ அழ ேவற ெசசி கல"கி ட.. பாவ அபா அவர ேபா6
ெப'வஷிய ல வ" #..
9 கல"கி ட.. "
வமலா, " நா என ப'ண.. மாAள நல A8ள, அவ
அ-தடேன என ப'ண# ெத7யல. ட" # இ தா ேதாணCI..
9
"
கலா, "அவ ந பரா மாதி7 நCச.. "
வமலா, "அேய6.. சீ "கிர என" ெச அ ப'ணெகா 
மாAளைய.. "
கலா, "ேகாவ ப"கல என ேபCI ேபசி"கி "ேகா .. வ 9 "
ேபான ஒ வழி ப'ணேற.. "

அபேய ேகாவ த7சன ைத ) "ெகா', ெவள,யவர மண


6.30ஆன..
ரவ, "கலா, நாம ஓ டல சா வ 9 " ேபாகலாமா.. அ ைத ஒேக
ெசா</க அ ைத... "
வமலா, "எகி ட எ" மாAள ேக கL/க.. உ/க ெபா'டா ய
ேக:/க.. "
ரவ, " அவ அ மா ெபா'J அ ைத.. ந9/க ஒேகனா அவ: ஒேக
தா.. அபதாேன கலா. " எ> அவ8 ேம ைகைவ"க ேபால
வமலா, "மாAள ெவள,யல ெதா ேபசேவ'டா மாAள.. .. "
ெசாலியவா எ> க'ணா ரவைய பா ேம< ெதாடதா8.
"எலா வ 9 ல ெவCசி"ேகா/க.. உ/கள யா ேக கேபாரா.. க'ணா.. "

கலா ஓ ட ேபாலலா எ> ெசால, Gவ ப"க தி உ8ள


ஓ ட ஒற9 ப-Mட தி (family-hall) ெசறன.. ரவ= ஒ
ப"க உ கார ,கலா வமலா ரவய எதி7 உ காதன.. ரவ
த காைல ந9 கலாவ காவரகைள ெதா ெதா 
வைளயா"ெகா'தா.. கலா ெமலிய ரலி "ேபா/க
யாராவ பாகேபாரா/க.. " எ> ெசால, வமலா, "சீ பாவ Q
அவ.. ந9/க பா ப'J/க மாAள. " எ> உசாகப தினா8..

அபேய வமலா த காைல ந9 ட அ ரவய கா ேம பட, ரவ ,


"அ ைத சா7.. " எ> ெசால, வமலா, "என" ேபா6 எ" மாAள.."
எ> சி7"க Gவ சாப டன..

ரவ, ப"கதிதிலித ட பள ந9ைர பாதவா, அ> பக வ"க


எ தெபா எப மாமியா வமலா= , மைனவ கலா தைன
ப "ெகா'டன எ> சிதைனய இ"க,

கலா, "என/க, என ேயாஜன.. "

ரவ, "ஒ'J இல கலா, கா தால நா வ"க எ தப அ ைத=


ந9= ப'ணத நிைனCIகி ேட.. "
வமலா, "மாAள, இ/க வ"கல எ டாத9/க.. எனால ஒ'J
ப'ண)யா " எ> ெலசான ரலி ெச6ய, ரவ= )க
ெவ க தா சிவத..

ஒ வழியாக சாப வ ெவள,ேய வத ேபா, கலா, "என/க


ெகாRச Iவ வா/கி"ேகா/க.. அபேய ெகாR சதன
வா/கி"ேகா/க.. " எ> ெசால ரவ அைத= வா/கினா.

பற ஒ ஆ ேடா ப Gவ வ


9 வ ேசதன.. அெபா-
வமலா நவ உ கார, ரவ வமலாவ ெதாைடய ம; த ைகைய
ஆ ேடா ைரவ பாகதவா தடவ, வமலா அைத ரசி "ெகா'ேட
வர, கலா ரவ என ெச6கிறா எபைத உ'ணபக
கவன, வதா8.

வ 9 வதட கலா "அ மா நா ேபா6 ெப Uம ெச -அ


ப'ணேர.. ந9 அவேராட ேபசிகி.. என/க உ/க அ ைதேயாட
ேபசிகி /க.. இேதா வடேர.. " எ> ப"ைக" அைர"
ெச> கதைவ Gனா8..
வமலா, "என மாAள எப இ" .. " எ> ரவைய S'வட..
ரவ, "அ ைத நா இத இர' நா8ல அடRச Iக , இFவள நாளா
அைடRசேத இல.. கலா ந9/க: அபஒ Iக ைத
ெகா திதி"த9/க.."
வமலா," இப ேசாபால உ கா/க.. " எ> ரவய ைகைய ப 
த ப"க தி உ கார ைவ ரவய ைகைய த மேம
ைவ "ெகா', "அப நா என ெசRசி ேட மாAள. எனால
)Rச..
ரவ, "அ ைத உ/கள பா" ேபா என" ஏேதா ப'J அ ைத..
அ ைத ந9/க low-hip Aடவ க ேபா என" ..."
வமலா, "என/க.. பாதியல நி தி Q/க.. ெசா<"க .." எ>
ரவய ைகைய அ- த
ரவ, "அ ைத ந9/க தபா நிைனCI"கலன,, நா எபேம உ/க
அைணAல இ"கண ேபால இ" அ ைத.. அ என"
கிைட" மா... அ ைத நா எப உ/க:" கலா" ேராக
ெச6யேவ மா ேட.. "

வமலா, அபேய ரவய ைகைய த மாப ைவ "ெகா',


"மாAள..உ/கள சேதாஷ தா என" )"கிய . எ மகைள க'
கல/காம பா கி ட அேவ என" ேபா .. உ/க:" என
ேவ'ேமா அைத ெகா"க தயாரா இ"ேக.. " எ> காம ட
ெசால

ரவ, "அ ைத அ ைத" எ> ெமவான ரலி ..

வமலா, அபேய ரவய ) ப"க த ைகைய வ அபேய


ரவைய த#ட அைண தா8. " இபதானா மாAள.. "..

ரவ, "அ ைத எFவள எதமா இ" அ ைத. இத Iக "காக எ


ேவ'மானா< இழ"க தயா - உ/கைள= கலாைவ= தவற.. "
எ> ரவ காம தி பதற..

வமலா, "அபேய த மெறா ைகயா ரவய வய7


தடவயப ரவய ேவ_ைய தடவ, அவன ந "ெகா'த
த' ைகப அபேய வமலா ைகைய அத ேம ைவ"க

ரவ, "அ ைத. என" ந9/க ேவ' அ ைத.. ந9/க எ/கேளாட


ஊ " வதி/க அ ைத.. "

வமலா, ரவய த' ைகைய அ- தியப, "மாAள நா


உ/கேளாட வதா உ/க வ 9 ல எதாவ ெசா<வா/க. பா எ
A8ளைய இர'ேட நா:ல கலா வைளCIேபா ட.. ெசா<வா/க
மாAள.. "

ரவ, "அ ைத நா பா "கேர. ந9/க தன,யா இ/க என


ப'Jவ/க..
9 அ ந9/க இலமா எனால இ"க )யா அ ைத.
எ"காக வ தா ஆகண " எ> ெசாலி வமலாவ இA
ப திைய தடவ..

வமலா, "மாAள.. மாAளா" எ> )னக

ரவ, "அ ைத, ந9/க Aடைவய கீ ேழ க உ/கைள பாகண ேபால


இ" அ ைத.. பள,\.. உ/க மாAைள" உ/க அழக ரசி"கண
ேபாைல" அ ைத.. "

வமலா, " . ஆைசயா பா. உ/க:" இன," எ


ெபா'ேணாட )தலிற.. அவைள )தல திதிப "க..அAர
ம; திைய பாகலா " எ> ரவய த' அ- த..

ரவ, "அ ைத..என"காக அ த.. பள,\.. உ/கைள low-cut ஜா"க ைல= ,


low-hip Aடைவல உ/க இA ெத7யராமா 7 பாகண ேபால இ"
அ ைத.." எ> வமலாவ மA வ-த இைப தடவ..

வமலா, "மாAள த ப.. நா ெரா ம ெகாவCசவ. எ மாAள


எேனாட அபா இ"கா.. உ/க:" நா கா டேர மாAள.
கலா வட ட .. "

அெபா- ெப U கைதைவதிற கலா வர, ரவ அபேய தைன


மற ஹ த தாய மாப காம தி உCசிய பதறி
ெகா'பைத பா , சி7தவா கலா, "என/க அ மாேடாட
பயல : காயL/களா.. " எ> ேக ட

ரவ ச ெட> எ- )யசி"க, வமலா, த ைகைய இக ஆைன ,


"கலா, பாவ மாAள.. ழத மாதி7 Q. எFவள அA"ககாக
ஏ/கரா.. எ ராஜா.. " எ> ரFய கன ைத கி8ள, ரவ, கலாைவ
ஏ"க ட பாக

வமலா, "கலா இ/க வா ப"க ல உ டா மா. " எ> ெசால

கலா ேசாபாவ உ கார, இட இலாததா, ரவய காைல த


மேம இ- ேபா கலா உ கார

வமலா, ரவைய அைண தவா அபேய ரவய தைலைய திப


த மாA ப"க தி ைவ .. "பாவ Q மாAள இத மாதி7
அA" காக ஏ/கரா எ ராஜா. இன,ேம உ/க:" நா/க மா7 மா7
அA ெச< தேபாேரா .. உ/க:" அதில எத ைரCச< இ"கா..
"

கலா, "எப எ" உைன= ேச"கற" எ> வமலாைவ


பா ெசால
வமலா, "எ மாAள Q அவ.. என மாAள ெசாலL/க " எ> த
ைகைய அைண"க, ரவ அபேய வமலாவ மாப த )க
பதி எ ேபசாம மாமியா7 )ைலகைள
ேமாப மி"ெகா'தா..

கலா அபேய ரவய ேவHைய வல"கி, ஜ ைய


கிழி ெகா'த ேகாைல தடவயப.. அபேய ஜ =ட
ந9வவ "ெகா'தா8..

ரவ, "அ ைத, கலா, ந9/க இர' ேப என" ேவ' .. " எ>
வமலாவ மாைப த வாயா அ- த..

கலா, "என/க அ உ/க:" கிைடCசி "ேக...." எ> ரவய


ேகாைல ேம< கீ - ஆ ட..

ரவ, "அ ைத, கலாைவ ெமவா ப'ணCெசா</க அ ைத.. " எ>


ெகRச

வமலா, ரவைய )ைலகள, அ- திவா "கலா, பாவ எ ெசல


மாAள ெமவா Q.. " எ> ெசால

வமலா, "எ-தி/க மாAள.. உ8ள ேபா6 ேசாலிய ஆரமி/க...கலா


ெரயா இ"க பா/க..ேபா பா..." எ> ரவையயட ஆைசயா6
ெகRசியப இக அைண"க..

ரவ,"அ ைத, உ/கைள வ ேபாக மனேசஇைல.. " எ> பதற


கலா, "அேபா அ மாைவைய= உ8ேள M "கி 
ேபாகணமா..ஆைசய பா " எ> ரவைய ஆைசயா6 கி8ள..
வமலா, "எ ஆைச மாAள, என" உ/கள வட ஆைச இலதா..
எ- தி/க ேபா6 கலாைவ ஒ வழி ப'J/க.. அAற எ கி ட
வ இ"க.. நா ெசானா ேக பW/கல.. " எ> ரவய தைலைய
ேகாதிவட, ரவ த ஒ ைகயனா வமலாவ இைப தடவயப,
த )க ைத வமலாவ )ைலய அ- த,
வமலா, "மாAள மாAள " எ> ரவைய அைண"க.
கலா, "பாவ மா அவ. உன வட மனேசஇல.. என/க ந9/க
அ மாேவாட அபேய இ/க.. நாம )தலிரவ நாைள"
ெவCசி"கலா .. " எ> கி'டலா6 ெசால
ரவ வமலாவட வவ "ெகா', "கலா, கலா, இேதா வேர.
)தலிரவ த8ள, எலா ேபாட ேவ'டா . என" என ெசாலேர
ப'ணேரேன ெத7யல.. ஒேர பர ம பCசா மாதி7 இ" .. அ ைத
உ/க அைணபல இ" ேபா நா எைனேய மறடேர.. "
எ> வமலாைவ பா வழிய..

வமலா, "கலா மாAள ஒேர Gல இ"கா.. உ8ேள M  ேபா6


நலா கவனCசி"ேகா எ ெசல ராஜாவ.. "
கலா, " ந9 ஒ'J கவலபடாத.. நா அவர ஒ'J ப'ணமா ேட.
" எ> சி7 தவாேர ெசாலி"ெகா'ேட எ- தா8..

ரவ= வமலாைவ ெமவாக எ-, அவன ைகய சி"கி வமலாவ


)தாைன வமலாைவ வ ரவய ைக=ட வத..

வமலா, "மாAள எ )தாைனய வ/க . " எ> ெசலமாக


ெசாலி எழ, வமலாவ ஜா"க #8 இத கன,க8 இர'
தி"கி நிக, ரவ ஓCெச> வமலாைவ அைண தவா "அ ைத
ந9/க: வா/க அ ைத." எ> வமலாைவ ஆர த-வ அவ:ைடய
)ைக தடவயப, இபைய= தடவ, வமலா, "மாAள .. " எ>
ெசால

கலா, "அ மா அவ" ந9 தா இேபா ேவJமா .. ந9 அவேராட உ8ள


ேபா.. " எ> ரவைய அைண தவா ெசால

ரவ, "கலா எனால இன,ேம )யல.. அ ைத என" ேவJ ..


அ ைத வா/க அ ைத " எ> ெசாலி"ெகா' வமலாவ )க தி
த நா"கினா தடவ தடவ அ- தி அ- தி
) தமி "ெகா'தா.

கலா, "அAற எனமா அவ உன வடமா டா. பாவ மா அவ. ந9


அவர ெரா ப மய"கி ட. " எ> >Aட வமலாவ இைப கி8ள.
(அைத ரவ பாகவைல.. ).. வமலா "ஆ ெம வா. " எ> ெசால,

ரவ தைன தா அ ைத ெசா<கிறா8 எ> த ) த தி


ேவக ைத ைர "ெகா8ள, "அத ஆ'வ உ'ைமயான அ த
ெத7த வமலா கலா ஒவைர ஒவ பா Aனைக"க..

வமலா, "வா/க மாAள.. உ/கள உ8ள M "கி ேபாேர.. " எ>


ரவைய அைண தவா ப"ைக அைர" ெசல கலா வமலாவ
)ைக தடவப அவக:ட உ8ேள ெசறா8..

அபேய ரவ வமலாைவ= கலாைவ= ெப த8ள, இவ


ஒவ ப"க தி ஒவ வழ, அவக8 ேம ரவ த ேவ = பாய,
கலா, ரவய ேவ ைய உவ, அவன 6 இC த S"கி"ெகா'
ஜ ைய தி"ெகா'த.

வமலா, "மாAள.. நல Gல இ"கீ /க ேபால இ"ேக... " எ>


ரவய ஜ ைய அபேய அ- த
கலா, ஜ ைய அபேய கீ ேழ இ- ரவய த'ைட ெவள,ய
எ"கலா எ> கி ட ேபால

வமலா, "கலா ெப7ய வள"க அைணCI சின வள"க ேபா..


அபேய கி ச#" ேபா6 மசாலா பா ெவCசி"ேக.. அபேய
இர' ட பளல எ ' வா.. " எ> ெசால
கலா வ ட# ெசால

ரவ, வமலாவ ேம பா6 வமலாவ உதகைள த உதகளா


க . அவள, இைப தடவ தடவ "அ ைத அ ைத ந9/க Oபரா
இ"கீ /க.. இன,ேம நா உ/கள வடேவமா ேட# " எ>
ெசாலி"ெகா'ேட க ப அ- தினா..

வமலா, "எ ெசல . வாபா,, இFவள நாளா ஏ/கி"கி ேத.


மாAள மாAள எ> ரவைய அைண அவன A ட ைத பைசய.

கலா பா<ட அ/ேக வ.. "என/க பால சாப/க.. " எ>


ெசால

வமலா, "என இப ெகா தா எப Q எ மாAள சாபவா..


ேவற மாதி7 ெகா.. " எ> ெசால

கலா, எப ெசாலற எ> க'களா வனா ேக க

வமலாவ ேம ரவ ப திதா வமலாவ ெச6ைக ரவ"


ெத7யவைல.. வமலா கலாவட மாைப கா அதி ெகா எ>
ஜாைடயாக ெசால

அைத A7"ெகா' கலா,ரவய ேம ைகைய ைவ "என/க,


சீ "கிர பால சா ெத பா ெச6=/க " எ> ரவய ஜ " 8
ைகையவ ரவய A ட ைத கி8ள..

ரவ, " ஆ வலி" கலா.. " எ> ெபா6யா6 சிJ/க..

கலா, த )தாைனைய ச7யவ )ைலைய பைசதப "வா/க


அ மா உ/க:"காக \ெபஷலா மாசாலா பா ேபா "கா/க. இைத
சாப/க அAற பா/க உ/க சாமான, ஆ ட ைத.. " எ>
காமபாைவ பா"க

வமலா, "மாAள ேபா/க . சீ "கிர Cசி வா/க.." எ> ரவைய


ஆைசயா6 கலாவட த8ள

ரவ, அபேய கலாைவ அைண கலாவ )ைலய )க Aைத 


அவைள அைண கலாவ ெதாAைள தடவ"ெகா'ேட இைப
தடவ..

வமலா, எ- கலாவ ைகய இ பாைல வா/கி,


ப"க திலித தலகாணைய ெசவறி நி ேபாசி ைவ 
கலாைவ அ/ேக ேபா6 உ கா " எ> ெசால

கலா ரவைய அபேய இ- "ெகா' தைலகாணய )


சா6தவா உ கார,

வமலா, "மாAள இத பால அபேய "கறதவட, கலாகி டய 


சாப/கா. அப கி"ேக ஜா\தி.. " எ> ரவைய த8ள,"ெகா'ேட
கலாவ ேம சா6கா

கலா, "த ஜா"க ெகா"கிகைள திற"க, அவ:ைடய 33-C மாAக8


அபேய ேதா/க, ரவ அபேய அைத த வாய கFவ அபேய
அைத தப, கலா ரவய ப ப"க த ைககைள வ ரவைய
இக அைண"க .

வமலா, "மாAள.. இப சாப/கா " எ> ெசாலி"ெகா'ேட


ரவய வாைய கலாவ )ைலயலி எ கலாவ
)ைலய ெகாR மசாலா பா ெகா ட அ ெமவாக வழி
கலாவ )ைல கா Aலைள ஈரமா"க, வமலா ரவய )க ைத
கலாவ )ைல கா Aலள, திண"க, ரவ வழிேதாய பாைல ந"க.

"அ ைத அ ைத ெரா ம ேட\டா இ" ... " எ> கலாவ )ைலைய


அ- தி அ- தி தப

வமலா, "இெனா )ைர ரவய )க ைத கலாவ )ைலய


எ ம>பய மசாலா பாைல கலாவ )ைலய ெகா ட " ரவ
நாைய ேபா கலாவ )ைலகைள ந"க .

கலா ஆனத தி மித"ெகா'தா8. )ெபலா வமலா


கலாவ )ைலகைள எCசலி தா ந" வா8. இப ெசRசேத
கிைடயா.. ஆனா இேபா பாைல ஊறி, ரவைய ந"க ைவ" ேபா
அவ:" உட அ#பவபைத வட அவ:ைடய மன) உ8ள)
ஆனத மித"ெகா', " அபதா /க.. .. " எ>
பதற இபேய ஒ ட பள பா )த.

அபேய ம; தி பா அவ:டய )ைலகள, ஓ இப ஓ ெகாR


பா அவ:ையய ஆழமா ெதாA:ள, ேத/கி நிக, ரவ ெமவாக
ன, அைத ந"கினா'.

கலா, "என/க.. என/க எ> ரைல )னக, ச ெட> வமலா,


எ- Cெச> ஜன கைதைவ G ப"க தி இதா \கிLைன=
ேபா டா8.

இெபா- ரவ ) ேபா கலாவ இA ப திய


ஒ "ெகா'த பாைல ந"க, வமலா, ரவய )ைக தடயவா
,, "அப தா மாAள. " எ> ெசாலி"ெகா' ரவய பப"க
ஜ " 8 த ைகைய வ அபேய ரவய பப"க ைத தவய
பேய.. அைத அ- தினா8..

ரவ, "அ ைத அ ைத " எ> )னக..


வமலா, "மாAள... வா/க ந9/க பா Cசா மா 7 கலா பா
"க ட . " எ> ெசாலிெகா' ரவய மா பாைல ெகாR
ெகா ட , அ ரவய மய நிைரதா ெநRப தி வழிேதாய.
கலா ரவைய அைண தாவ ரவய ேதாள, இ ந"கியப
அபேய ரவய மாப தி த வாைய ைவ பாைல ந"க ரவ "
ஆஅ ஆ " எ> "க,

கலா இெபா- ரவய ) ) ேபா ரவய அ வயறி


ஒ "ெகா' தா பாைல ந"க அபேய ரவய அ வயறி
) த ெச6தவா, ரவய ஜ ைய ப வைரதி த ேபாைல
ஆ யப, ஜ ைய ெமவாக கீ ேழ இ-"க, ரவய த' ெவள,ய
ஆட, வமலாவட பா ட பளைர வா/கி அதி ரவய I'ணைய
உ8ேள வ டா8..

பா ச> Oடாக இதா, ரவ, "ஆ கலா " எ> ஆன த தி பதற

கலா, I'ன,ைய ெவள,ேய எ அதி அபேய த வாய


வ "ெகா'டா8.. ரவய I'ண மசாலா பாலி இன,பா இ#
Iைவ த. அபேய அத ) ேதாைல கீ ேழ த8ள,னா8.. ரவ , " ஆ
ஆ கலா அப ப'ணாத.. வலி" . அபேய சA " எ>
பதறினா. கலா அைத ச> ேக காதவா ரவய )ேதாைல
இ# கீ ேழ இற"க, ரவ "கலா ேவ'டா Q வலி" .. அ ைத
ெசா</ேகா அ ைத.. "

வமலா, "என க'J.. கலா ெகாR ெமவா ப'J Q.."

கலா ) ேதாைல த8ள, வ I'ணைய பாலி ேதாCசி ேதாCசி


சப, ரவ ஆஆஆ ென> க த. வமலா, ரவைய பAற அைண"க.
"ரவ வலியா< ஆனத தா<  ெகா'தா. "

அபேய கலா ரவய I'ணைய ஆ ஆ பால கற"க,


ெகா டைய ப ப அ- தி வைளயா"ெகா'தா8.
மசாலபா I'ணய கலததினா I'ண இன,"க கலா ேவக ைத
அதிகப தி அதிகபதி, ரவய ) ேதாைல கீ ேழ இ- 
ேதாலிலாத ேமா ட த aன, நா"கினா வ வ எ"க ரவ
த'லி ெகாR கRசிைய வழியவட, அைத கலா ட பள7
ப த நா"கினா ரவய த'ைட I தப தி ஆ ஆ 
கRசி எ திெகா'தா8.

வமலா, ரவைய க அைண தவா , "மாAள மாAள.. " எ>


ரவய )கி ஆழமா6 ) த அபேய த ைககைள )# "
எ வ ரவய I'ணைய ெதாட

ரவ, " ஆஅ அ ைத அ ைத.. " எ> க த


கலா, ரவய த'ைட ேவகமாக ஆ ட அதிலி த'ண அபேய
ெவள,ேய வழிேதாய. அைத கலா ட பள7 ப"க ரவய கRசி
மசாலா பா<ட கல அதி அபேய கைறேபான.

ரவ ேசா ேபா6 அபேய ப"ைகய ச7ய, கலா அபேய ரவைய


க யைண ேமல வழ, வமலா ரவய ேம வ- ரவய
தைலைய தடவவ டா8.

ச> ேநர யா ேபசாம இதன..

அபேய ரவ தி ப வமலாைவ க யைண அவ8 மாப


)க ைத பதி தா. வமலா ரவைய அைண தவாேர , "மாAள எப
இ .. பா.. " எ> தைலைய ேகாதிவ ட ப ேக டக

ரவ, "அ ைத இத மாதி7 Iக நா அ#பவCசேத கிைடடா அ ைத..


" எ> ெசால, வமலா ரவைய அைண ரவய )க தி ) த
மைழ ெபாழிதா8.

கலா, "ெமவாக எ- ரவைய மெரா Aர அைண , "என/க.


பCசிதாத.. " எ> ேக க

ரவ, அபேய கலாைவ அைண"க, Gவ ஒவைர ஒவ


அைண "ெகா' அபேய இதன..

வமலா, "மாAள ெகாR ெர\ எ ' அ த ர'


ஆரப=/க.. நா ேபா6 ஹால ப "கேர." எ> கி'டலா6
ெசால

ரவ, "கலாைவ பாவமா6 பா"க.. " கலா மனதி சி7 தவாேர "என/க
அப பாகL/க.. " எ> ரவய கன ைத த ட..

ரவ, "அ ைத ந9/க கலா மாதி7 low-hip க "கி காமி"கிேர#


ெசான 9/க. ஆனா காமி"கேவஇைலேய அ ைத.. " எ> ஆைசயா6
ேக ட

வமலா, "அ" என மாAள, நாைள" காமிகிேர# .. " ெசால

ரவ, வமலாவ )தாைனைய வல"கி, "அ ைத இபேவ கா /க.. "


எ> ெசால

கலா, "அ மா அவ ஆைசபடரா.. காமிமா எ Aஷ#" .. "

வமலா, "ரவய ஜ ைய அ- தியவா, . " இேதா வேர எ>


ஹா<" ேபா6 5 நிமிட தி வதா8.. வதவ8 சின ெவ8ைள
ஜா"க அணதி"க
9 ேம ப டைன= , கீ H ப டென= ேபாடால,
ஜா"க ந ப டைன ம ேபா தா8. அதனா வமலவ
கன,க8 ப/கி"ெகா'தன. த Aடைவைய எFவளவ கீ ேழ க ட
)=ேமா அவவள கீ ேழ க த இA ெத7= ப ெகாIவ ைத
ெகா தாக ேச )தாைனயாக ேபா தா8.

அத கா சிைய க'ட ரவ அபேய எ- ெச> வமலாவ )


) ேபா வமலைவ அைண அவள இப )க Aைத 
அபேய அ- தினா..

வமலா, "என மாAள எ )னா ) ேபா "கி .. வா/க


ெப ட உ கா/க " எ> வமலா ரவைய நக தி ெப 
உ காரெவ தா8.. ெப வள,ப உ கா ரவ வமலாவ இைப
தடவயவா வமலாவ ெதாAைள ) தமிட, "அ ைத அ ைத ப
ேஜாரா இ"கீ /க அ ைத. " எ> ெசாலி"ெகா'ேட ) தமைழ
ெபாழிதா.

கலா ரவய அகி ெச> ) ேபா "ெகா' ரவைய


க ப ரவய க- ப ப தி" ) தமிட, வமலா அபேய
கலாவ )கி தடவ..

ரவ அபேய வமலாவ Aடைவ=ட பாவாடைய= பேம "


S"கி வமலாவ A ட/கைள பைசய, வமலா , "மாAள மாAள.. "
எ> ரவய தைலைய த இப அ- த, அபேய கலா ஒ
ைகைய வமலாவ )ைலகள, ைவ அ- தினா8..

வமலா, "மாAள இப என பா Q/கல.. சேதாஷாமா எ


ெசல க'ணா " எ> ) தமி டவாேர, "மாAள எ த/க மாAள
உ/க ஆைச அ ைத" ஒ ஒ ச திய ெசRசி ெகா/க " எ>
ெசால

ரவ, வமலாைவ அபாவ தனாக பா " என அ ைத.. " எ>
ேக க

வமலா, "மாAள இன,ேம எ/க இர' ேபர தவர ேவற எத


ெப'ைண= ெதாடமா ேட#.. ேவற ஒ'Jமில பா " எ>
ஆைசயா6 கி8ளா

ரவ, வமலாவ )ைலய ைகெவ தவா , "உ/க ெநRசி அ 


ெசாலேர.. அ ைத.. " எ> ெசால

கலா சி7தவா "என/க ெநRIல ேவ'டா . உ/க Rசில அCI


ெசா</ேகா.. " Gவ சி7தன.. அபேய ஒவைர ஒவ
க அைண தன.

வமலா, "மாAள டயடா இ"கா பா.." எ> ரவைய ப"கைவ 


அவ அகி ப த வரகளா ரவய ெநRசி தடவனா8.
கலா ரவய மெரா ப"க ப தவா ரவய ஜ " 8 ைகைய
வ வ' ேபா6 பCைச மிைளகா6 ேபால இத ரவய
த'ட வரலா வைளயா"ெகா'தா8.

ரவ, "அபேய ஒ ைகைய கலாவ ) Aற வ அவைள


அேக அைண தவா மெறா ைகைய வமலாவ ) "
பனா வ அவைள= த#ட அைண தா..

வமலாவ ஒ )ைல ஜா"க " 8 இ ரவய தைலய பட,


கலாவ கா A ரவய வாயேக பட ரவ அபேய இவர
இபைய= தடவ .. அ ைத கலா, அ ைத கலா எ>
ெசாலி"ெகா'ேட இதா..

வமலா, "என மாAள.. என ேயாஜன.." எ> த வரைல ரவய


ஜ " 8 எ ெசல அ/ேக ஏகனேவ கலாவ வர இதா
வமலவ வர கலாவ வரலி ேசர இவ த/க8 வரலா
ரவய த'ைட அ- த, வமலா ச> த ைகைய இற" ரவய
ெதா/கி"ெகா'த ெகா ைடகைள அ- தி அ- தி
இ- வ "ெகா'தா8..

கலா ரவய I'ண ேமேதாைல கீ ேழ இர"க, ரவ, "அப ப'ணா


வலி" கலா " எ> சிJ/க

வமலா, "என மாAள.. எனாCI.. எகி ட ெசா</க " எ>


ன, த )ைலைய ரவய )க தி இ"க, ரவ அபேய
வமலாவ ஜா"கைட ேலசாக க"க, " மாAள" எ>
ெசாலி"ெகா' த ைகயா ரவய ெகா ைடைய கிேழ இ-"க,
ரவ எ> )னக, கலா அபேய ரவய )ேதாைல கீ ேழ
இற"கினா8..

ரவ, "கலா கலா ேவ'டா .. " எ> ெநள,தா. "அ ைத அப


ப'ணா வலி" அ ைத.. " எ> வமலாைவ இக அைண"க

வமலா, "எப பா.. உ/க ஆைச மாமியா கி ட ெசா<.. " எ>


)ைலயா அ- தி அபேய மெரா ைகயா ரவைய இைப
அைண"க

ரவ, "அ ைத அ வ.. அ வ. கலா எ ) ேதால கீ ேழ


இற"கரஅப ெரா ம வலி" " எ> ெசாலி"ெகா' த )க ைத
வமலாவ )ைலகள, மைற"க

வமலா, அபேய ரவைய அைண தவா , "அFவள தாேன.. கலா ந9


ேபா6 ெகாR எ'ைண எ ' வா" எ> ெசால, ப"க தி
இத (அதாவ வமலாவ )ைலக:" ரவ ேபா மிCச இத
எ'ைண6..) அைத வமலாவ ைககள, ெகா"க
கலா, "எ'ணய ெகாR மாAைள" ேபா.. ெமவா ந9வ Q. "
எ> காம கலத ரலி ெசால

கலா ெகாஞ எ ரவய த' ைவ அ- த, ரவ, "ஆ ஆ


ெமவா கலா. " எ> )னக

வமலா, ரவைய அைண , "மாAள ெகாஜ ெபா "ேகா/க.. கலா


ெமவா ேபாவா. ச7யாய ..பா. " எ> த ஜா"க ைட ரவய
வாய ைவ"க

கலா ரவய ஜ ைய கழ )- நிவாணமாஇத ரவய காைல


ெகாR அக அவன I'ண" எ'ைண ேபாட, ரவ )னக,
வமலாவ )ைலகாA வைற ேபாக அபேய அ ஜா"க ைட
தி நிக அைத ரவ வாய ைவ சப. வமலா ரவைய இக
அைண "எ ெசல மாAள.. " எ> ரவ" Oேடற

கலா, ரவய I'ணைய )-வ எ'ைண ேபா ) ேதாைல


கீ ேழ இ- இ- ஆ ட I'ண சினதாக இததா அ வழவழ
ெசல

ரவ, "அ ைத ந9/க Oப அ ைத. இேபா வலி அFவள ெத7யலா.. "

வமலா, "எலா எ ெபா'J கலாேவாட ைகேவல மாAள.. " எ>


ெசால

கலா, அபேய ரவைய அைண"க, கலாவ )ைலைய ரவ வாய


ைவ தப, "என/க என/க.. " கலா "க

ரவ ப"க தி இத ?ைவ எ கலாவட ெகா ெவCசிேகா#


ெசால

கலா, " ந9/கேள ெவCசிவ/க. " எ> ஆைசயா6 ைழய..

ரவ உ கா கலா" ?ைவ, வமலா அபேய தைலயைணைய


ரவய ) Aற தி ைவ"க ரவ கலாைவ அைண தவா அவள
இப< Aடைவைய கைளதா..

ச ெட> ம; தி ?ெவ வமலாவட தி A, "அ ைத உ/க:"


ெவ"கேற. " எ> ெசால

வமலா, "என" எ" மாAள.. நா ெவCசி"கMடாஙக " எ>


ெசால

ரவ, "எ ஆைச அ ைத.. பள,\ அ ைத " எ> வமலாைவ அைண 


அவைள கன ைத ) தமி டப. அவைள வடாம இைப அ- தி,
அ மாைப= ேம மாபைய= அ- தி .. "அ ைத அ ைத எ"காக
அ ைத. எ> வமலவ அைண தவா.. அவள, தைலய ?ைவ"க
ேபால

வமலா, "ேவணா மாAள.. ? ேவ'டா மாAள.. யாராவ பா த


நலா இ"கா.. "

அ ைத, "யா பா"க மா டா/க.. இத ர\ல ந9/க ?ெவCசிகிடா


இ# Oபரா இபW/க. பள,\ " அவைள ெதாதவ ப த

வமலா, "கலா ந9யாவ இவ" ெசாேல'.. "

கலா, "பாவ மா அவ ஆைசபடரா. என/க ந9/க ெவCசிவ 


அவ/கைள சேதாஷப "ேகா.. "

இைத ேக ட ரவ இ# ஆைசயா6 வமலாவய அைண அவ:"


ஒ )ழ ? ைவ"க, இர' வஷ " பனா வமலா
இெபா- தா ? O கிறா8. அபேய அவ8 க'கள,லி
க'ண9 வர, அைத பா த ரவ அவைள க யைண"க

வமலா, "மாAள.. இன,ேம ந9/க: கலா தா மாAள என


எலா) " எ> ெசாலி ரவைய அைண"க

ரவ, அபேய வமலாவ ந ஜா"க ப டைன அ"க, வமலாவ


இர' )ைலக: வதைல ெப> ரவய ) ஆட. அைத
ஆைசயா6 வயப ரவ ஒைற வாய ெவ மெறாைற
ைககளா வயப கலாைவ பா"க

கலா, "என/க உ/கள ேபால நல மாAள எ/க:" கிைட"க


மா டா/க. " எ> ெசாலி ரவைய அைண"க

கலாவ க'கள,< க'ண9 வர, ரவ நவ ப தப இவைர=


அைண க'ணைர
9 ைட வ டா.

வமலா, "மாAள இன,ேம ந " 8ள ஒள,மைரேவ இ"க"Mடா "


எ> க'ணட
9 ெசால

ரவ, "அ ைத ந9/க என ெபர ெசாலிேய Mப/க அ ைத. " எ>
வமலாைவ ) தமிட

வமலா, "சீ ேபா/க மாAள.. உ/கைள ேபா6.. ந9/க எ மாAள.. மாAள


ம மா. எேனாட.."

கலா, "ெசா< மா.. ஏ நி> தி ட.. " எ> சி7"க

ரவ,இவைர= அைண"க, வமலாய கலா ரவய )ைலகா ைப


) தமி டவா அைத க"க, ரவ ஆஆ எD )னக,
ரவ கலாைவ= வமலாைவ= அைண தவா அவகள, இA
சைதைய தடவ, வமலா கலாவ ைகைய ரவய ஜ ய ைவ 
"இன,ம எ" இ.. கழ .. " எ> காம ரலி ெசால

கலா, அபேய ரவய ஜ ைய கீ H இர"க, ரவ த A ட ைத S"கி


கலா எள,தி அ"க உதவனா.. ெவள,ய வத ரவய த'ைட
வமலா கலா ைககள, பைசய, ரவ, "உ உ " எ>
வமலாைவ இ-"க, வமலா த மெரா ைகவரலா ரவைய மாைப
தடவ, அபேய கலா த மெரா ைகயா ரவய அ வயைர
தடவ அபேய Oேடற, ரவ, கலாைவ அைண அவள,
ஜா"ெக ைட கFவ ஒ )ைலைய த நா"கா தடவனா.

கலா, த ைககளா ரவய த'ைட ஆ யவா அத )ேதாைல


ெமவாக கீ ேழ இற"க, வமலா, ரவய கன தி )தமி டவா
ரவய ைகைய த மாப ைவ அைத அபேய பைசய.. ரவ
இவர அைணப த தள,"க.

ரவ, "கலா கலா, ேப சா" கலா, " எ> பதற, கலா எ- Aற
திப ப ரவய த' அகி த வாைய எெச>
ரவய ேகாைல ப தவா , ரவய ெகா ைடகைள வாய கFவ
ஒ ெகா ைடைய க"க, ரவ " ஆஅ எ> க ேபா வமலா,
அவள வல ப"க )ைலைய ரவய வாய ைவ தா8. ரவ
அபேய அைத கF ேபா வமலாவ )ைலய அவ பக8 பட,
வமலா "ஆ ஆ ெமவா மாAள என அவசர . உ/க ப"க ல தா
இ"கேபாேரா .. அவசர படாத9/க " எ> ெசாலியவா ரவய
)க ைத த )ைலய ேத6க

கீ ேழ கலா ெகா ைடகைள சபயவா , ேலசாக க தவா . ேகாைல


ஆ ஆ ெப7I ப தினா8. ரவய ேகா உட ேசாவனா
)-வமாக எழ ம> த.. 5 இC எ-தேத தவர அதி ெக யாக
இைல. அபேய கலா ரவய த'ைட த வாயன, வ த
அ ெதா'ைட வைர அைத எ ெச> ரவய அ ேகாலி க"க,
ரவ "அ ைத அ ைத" எ> வமலாைவ அைண"க,

வமலா, அபேய ரவய வாய இ த )ைலைய எ த


இதHகளா ரவய இதHகைள Iைவ தவா அபேய அவ ேம
சா6தா8. வமலாவ )ைலக8 ரவய மாைப அ- த ரவ, அபேய
இ ைககைள= வமலாவ பனா I> அவைள வாள,பான
இைப அ- தி அ- தி, வமலாவ ெந>, G" , கா, கன
எலா ைத= ந"கி ) த மி ெகா'தா. வமலா ரவய
)க ைத எCசலினா ந"க, கீ ேழ கலா, ரவய ெகா ைடகைள
பழிதவா ரவய த'ைட த வாய#8 வ ெவள,ேய எ 
ஆ = அைத பலாமாக நி> கா7ய தி
ஈப "ெகா'தா8..
ரவ" உட ப O ஏற ஏற, " கலா கலா கலா. என" த'ண
வதி ேபால இ" .. ெகாஞச ெமவா.. எ> ெசானாேன தவற,
த A ட ைத ேமேல S"கி S"கி ேவக ைத அதிக7தா..

வமலா, ரவைய அைண தவா, "மாAள த'ண வன அபேய


ெவள,ேய வ/க மாAள.. க ப தாத9/க.. " எ> )ைலயா
ரவய வாயைவ"க

ரவ, "ஆ ஆ ஆ " எ> )னக இைடஇைடேய வமலாவ கா ைப


) தமி டவாேர வமலாவ இைப ேவகமாக
பழி"ெகா'தா..

கலா இெபா- சிராக ரவய I'ணைய ஊ ப, அவ8 ரவய


I'ணயலி த'ண9 வரேபாவைத உணதா8. அைத
க'"ெகா8ளாம ேவகமா6 ஊ ப, அபேய ரவய I'ணைய
உRசி உRசி சப, அபேய ரவ த கRசிைய ெவள,ேய
க"கினா'. அைத வாய வா/கி"ெகா' அைத ப"க தி இத
மசாலா பா ட பள7 பனா8. ரவய த' இ# க"க அைத
வரலி வழி ட பள7 ேம ப திய வழி தா8.

அபேய ரவய த' I/க, "அ மா அவர உ கார ைவமா" எ>


வமலாவட ெசால , வமலா ரவைய உ காரைவ அவ ) "
தைலயைண ைவ"க அபேய ரவைய த மாAட அைண 
ரவய தைலைய ேகாதிவ டவா, "மாAள .. என க'ணா டயடா
ஆய Q/களா..ப "ேகா/க .." எ> அைண"க

கலா I/கி இத I'ணைய ட பள7#8 வ ஆ ஆ 


மிCச ம; தி கRசிைய ட பள7 ேசதா8.. அபேய இர-வள"
ெவள,Cச தி, பா அபேய மஞச8, சிவA கலத நிற தி
ெசாலி த.. )-வமாக ேசக7 வ ட பளைர வமலாவட
ெகா , கலா, அபேய ரவய I'ணைய த வாயவ அைத
சப சப , ரவ " .." கலாவ தைல)ைய ேகாதிவட,
வமலா ரவைய த )ைலய அைண தவா ரவய அ வயைர
தடவ, ரவ வமலாவ பஇA சைதைய அ- தினா.. அத 8
கலா ரவய I'ணைய I தமா"கி த )தாைனயா அைத
ைட வ காயைவ தா8..

வமலா, "கலா ெரா ம டயடா இ"கா Q.. அவ ப"க ட .. ந9


த'ண வCசியா.. " எ> கலாவ தைலைய தடவயவா ேக க,
கலா, " , அபேய உCச அைடய வதேபா, அவ
த'ணைய க"கி டா.. " எ> ெசால, வமலா, ரவைய க 
அைண ரவைய , "மாAள ந9/க: கலா சேதாஷமா
இ"கண . " அ" தா நா உ/கைள \ெபஷலா பா த"கேர..
ேவற எத மாமியா ப'ணாதத நா உ/க:" ப'ணேர.. கலாவ
நலா பா பW/க# எக ந ப"ைக இ" " எ> ெசாலி ரவைய
) தமிட, அய ஆ ட தி ரவ அபேய வமலாவ ேம சா6தா.
வமலா ரவைய ப"கைவ"க, கலா த )தாைனயா ரவய
உடலி இத வமலாவ எCசைல ைட வ டா8

வமலா, "கலா ந9= டயடா இ"க ேபாய" .. இதா இதா பால


" எ> ெசாலி"ெகா'ேட ரவய கRசி கலத மசாைல பாைல
கலா" ந9 ட, கலா, "என/க, இ# ெகாஞ பா இ" . ந9/க
ெகாஞ சாப/க.. " எ> ரவைய அைண"க

ரவ, "கலா, அ ைத, இத பாலா, அலதாேன கலா ந9 எ#த கலத.. "
எ> ேக க

வமலா, "ஆமா ெசல மாAள.. அைத சாப/க, ெரா ம


ெத பாவா இ" , ேட\டா இ" .. அ ைத ெகா தா
பW/கல " எ> சி7Aட ெசால

கலா,ரவய தைலைய ச> உயரS"கி ெகாஞச பாைல அவ


வாய ஊற, ஒ'J ெச6ய )யாம ரவ அைத வ-/கினா.

ம; தி இத பாைல கலா ெகாR வ , வமலாவட ட பளைர


ந9 Cசி ேட மா எ> ெசால, அத ட பள7 பாதிஅள"
பா இதைத பா த வமலா, கலா நம" தா ெவCசி"கா#
நிைனCI, ரவய ) அைத எப சாபவ எ> ெவ கப ,

கலா, "இைத இ/ேகேய ெவCசா அபேய காRசி ேபாய . நா உ8ள


ேபா6 ெவCசி வேர#" எ- ெச> கி சன, அைத அபேய
வழிCசி வழிCI சாப .. மாAளய நலா ேட\டா தா இ" #
மனதி ெசாலியவா அைத ) வ ப"ைக" வதா8.

இத 8 ரவ, அபேய கலாைவ அைண "ெகா' க லி


ப "கிடதா..

கலா, "என/க எப இத#" ரவைய இக அைண ேக ட


ரவ, "கலா.. ந9= அ ைத= என கிடCச அதி_ட தா கலா, ந9
கீ ழ கவன,"க, அ ைத என அவ/கேளாட மால அ- தி அ- தி= ,
எலா இட ல ) த ெகா , கலா கலா, என" அ ைத
ேவ' Q. நா அவ/கைள= ெவCசி"கேனா Q. பள,\.. ந9 தா
ெப7ய மனI ப'ண.. "
கலா, "என/க, அ தா அ ைதய நல க அவ/க மாப அ- தி
அ- தி சபன 9/கேள.. அ"கAற என.."
ரவ, "சீ ேபா கலா. அ" ேமல= அ ைதய ப'ணண . " எ>
கலாவ இதHகைள கFவ
கலா "என/க அ மாேவயா.. உ/கைள..... " எ> அவ: ரவய
இதHகைள கFவனா8
ரவ, "கலா / ம இ"கா இ/க " எ> ேக ட,
கலா "எ" "/க.. அத ர\சி/ ேடப8ள இ" " எ> ெசால
ரவ தி ப அ/கித / மசிமிH எ த ைகய
ைவ "ெகா'டா
கலா, "எ" /க இேபா அ.. " எ> ேக "ெகா'ேட ரவைய
)க ைத த )ைலய அ- த
ரவ, ஒ )ைலைய கFவ அைத தப தப, "ெசாலேர கலா,"
எ> ெசாலி"ெகா'" ேபாேத வமலா Uமி வர
ரவ, அபேய எ- வமலாவ ைகைய ப ெப இ-"க,
வமலா அபேய ரவய ம; வ-தா8. அபேய வமலாவ
இைப அைண அவள )க ைத தமி ட ப ரவ , "அ ைத
ந9/க என" ேவ' அ ைத. கலா ஓேக ெசாலி டா8.. உ/கைள
வ இன,ேம எனால இ"க)யா. அ ைத அ ைத" எ>
வமலாவ )க தி அ- தி அ- தி ) தமி டவாேர..

வமலா, "மாAள,, " எ> )னக


கலா அவகைள ப"ைகய த8ள,னா8..

ரவ அபேய த ைகயலித / ம சிமிைழ திற , அதிலித


/ ம ைத வமலாவ ெந திய இட, வமலா, "மாAள என
ப'ணL/க " எ> ேக ட

ரவ, "அ ைத உ/கைள ?ேவா ெபா ேடா தா இன,ேம பாகண .


அபதா ந9/க இ# S"கலா இபW /க.." எ>
ெசாலி"ெகா'ேட வமலாவ ஜா"க ைட அ- த

வமலா, "மாAள எ மாAள " எ> ரவைய க யைண"க, " பா


கலா எ மாAள என எபஎலா ெவCசி"கிரா#" எ> கலாைவ
பா"க

வமலா, "ெதாபா/க மாAள, ேவர யாராவ பா தா ெரா ம


அசி/கமாேபாய .. இ ெவலா இன," ம ேபா க'J,
இன,ேம ேவ'டா ராஜா.. " எ> ரவய ெந திய ) தமிட

ரவ, " அ ைத அ ைத. கா தால இ ெவலா ேவ'டா . ஆனா


ரா த7 ந9/க இப தா இ"கண . உ/க மாAைளேயாட
சேதாஷ "காக அ ைத " எ> வமலாவ )தாைனைய வல"க,
அபேய வமலா ரவைய அைண"க, ரவ அபேய கீ H இற/கி
வமலாவ ெதாA8 ப திய ) தமி இைப கி8ள கலா
இவகள ஆ ட ைத ரசி தவா ரவய I'ணைய ப ஆ ட,
ரவ கலாவ ேம வ-தா.

வமலா, "இத கிழவ ேமல இFவள ஆைச ெவCசி"கீ /கேள.. மாAள


த ப, உ/க:" என ேவ'ேமா அைத நா தேற.. " எ>
ரவைய அைண ரவய I'ணைய இ- வட

கலா, "என/க உ/க சாமா எ- பேவமா ேட/ .. " எ> சி7"க

வமலா, "இேபா தாேன Q அவ த'ணைய


9 க"கினா. ெகாஞ ெபா
.. " எ> ெசாலி ரவைய த ப"க இ- , "மாAள ெகாR
ெர\ எ/க " எ> ெசாலி ரவைய நேவ த8ள, இ ப"க)
இவ ப "ெகா' ரவய )க தி கலா ஒ )ைல= ,
வமலா த#ைடய ஒ )ைலைய= ெதா/கவட ரவ எைத
சAவ# ெத7யாம, இர'ைட= ஒறா6 அ- தி சப )யசி"க

வமலா, "ஆைசைய பா Q உ Aஷ#" .. இர'ேம


ேவ' மா..எலாேம உ/க:" தா மாAள.. ெமவா அவசரபடாம
ஒFெவா'ணா அ#பவ/க.."
9 எ> ெசால கலா சி7தவாேர ரவய
ெகா ைடைய அ- தினா8.

ரவ, அபேய இவைர= அைண த அவகள, ப ேம கள,


ைகைய தவ A ட ைத அ- தினா

Gவ கைளபனா அபேய ஒவைர ஒவ க யைண 


ெம6மறதிதன..

எெபா- S/கின எேற ெத7யா, வமலா க'வழி பா த


ேபா மண 6 ஆன. ப"க தி ரவ= கலா க யைண தப
ப தி"க, ரவ வமலாைவ I> த ைகைய ேபா "ெகா'
S/கி"ெகா'தா. கலாவ ஒ ைக ரவைய )ைக
க யைண"க, ம> ைக ரவய த'ைட ெக யாக ப தித.
கலாவ ஜா"" ெகா"கி திறதி"க அவ:டய ஒ )ைல
ரவய மாப அ-தி"க, மெரா> ெதா/"கி"ெகா'த.
காைல ேநர ஆனதா ரவய த' ந "ெகா' வான ைத
பா நி>"ெகா'த. வமலா அபேய ரவய ேதாள,
தைல சா6 தன ைகயா ரவய த'ைட ேலசாக ஆ ட அ
A ய ெபறாேபா ேமலி ந9'ட. வமலா" அைத
வாயேபா ஆ ட ேவ' எற ஆைச இ ேபாதி< , மாAள
என நிைனபா எற காரண தினா சேற தய/கினா8. அவ:"
மாAள ரவைய ெகாR Sர தி ைவ தி"கேவ'
இைலஎறா ரவைய தவசபடமா ட.. அவைன ச> த8ள,
ைவ ேத அவ#" ஆைச கா கா தன க பா வரைவ"க
ேவ' எ> மனI" 8 எ'ணயப த'ைட ஆ ட ஆ ட அவ:
மனதி பல எ'ண/க8 ஓய.

ரவைய தன" த மக8 கலாவ காம தாக ைத த9


ெபாளாகேவ ரவைய பா தா8. அபேய அவைன வைள ேபா 
அவள, க பா ெகா'வரேவ' . மிக தாராளமாக
ரவயட இதா அவைன க ப த )யா, பற I'ண
Iக " ஆைசப அவ: கலா ரவய அைமயகிவவாக8.
அதனா ரவைய அைலயவ "ெகா'ேட Iக ைத= அ#பவ"க
ேவ' எ> நிைன ேகாைல ஆ யபேய ேம ேதாைல கீ ேழ
இ- ெகா ைட"கைள பைசதா8. ரவ எ>
)னகி"ெகா' தி ப ப"க, வமலா, கலாைவ த எ-ப..கலா
க'ைண திறதட. தன க'ணா , எ- வா எ> ஜாைடயாக
ெசால. கலா அ மா எேதா )"கியமாக ெசாலேபாரா8 எ>
நிைன ந9 ேபா, நா வேர# ஜாைடயாக ெசால

வமலா ெமவகா எ- கி ச ெசல , அவ8 அழைக கலா ரசி தப,


மன" 8.. அ மா Oபரா இ"கா/க, நம"ேக அ மாவ இத
ேகால ல பா த ஒ மாதி7 இ"ேக, பாவ அவ" எப
இ" எ> நின , அவ: ெமவாக எ- , வமலாைவ பாக
கி ச ெசறா8.

வமலாைய பா த கலா அவைள க யைண இைப கி8ள,, "என


அ மா, ேந எப.. மாAைளய ஒ மாதி7 ப'ண ேய. " எ>
ெசால

வமலா கலாைவ ) தமி டவா, "எ க'J.. Q.. " எ> கலாவ
இதHகள, இதH ைவ ) தமி டவா கலாவ A ட/கைள பைசய,
கலா, )ன, ஜா"க வலகியத வமலாவ )ைலைகைள த
வாய ைவ"க, வமலா எ> )னகியவா கலாவ
அவயைர தடவ, "கலா கலா எனால )யல.. சீ "கிர அத
ேகர ைட எ உ8ள வ Q .. " மாAைளேயாட த'ைட
பCச திேல என" பய திேம பCச மாதி7 இ" .

கலா ேகர ைட எ தவா "என ம நா தா உன" ெச ப'ண


ெகா ேதேன.. அவ த'ட உ சாமா#ல ேபா"கேவ'டய தாேன..
ைகயல ெவ'ைண ெவCசி' ெந6" ேபா6 ேதட7ேய.. " எ>
ெசாலியவா வமலாவ Aடைவைய S"கி அவைள கி ச
ேமைடய ேம சா6 டவா காைல அக வமலாவ A'ைடய
) த ெகா த வரலா அைத ேநா'வ டா8..

வமலா, "சீ "கிர .. எனால தா/க )யல.. " எ> கலாவட
ெசால
கலா, த வரலா வமலாவ A'ைடைய ேநா'ப, வமலாவ
) ) ேபா த நா"கா வமலாவ A'ைட ேம ேத6க வ
மலா, அபேய ேகைடய சா6தப த ைககளா )ைலகைள
பைசதவா...கலா "சீ "கிர சA.. சீ "கிர Q எ க'ேண " எ>
)னக

அ மா ச ம G இ"கிறா8. இ# ெகாஞ நாழிய த'ணைர


க"கிவவா8 எ> அறித கலா ேவகமா சப, அேத சமய த
வரகள, ேவக ைத M ட.. வமலா ' ' எ> )னக
வமலாவ A'ைடய ந9 கசிவைத பா த கலா, ைகயலித
ேகர ைட அபேய வமலாவ A'ைடய ெசாகி அபேய இ- 
இ- தினா8.. வமலா , " இ# ேஜாரா அ .. "
எ> சிJ/க, கலா இெபா- )- ேவக ட ேகர ைட
த..அபேய வமலாவ இப த வாய ந"க, வமலாவ
மA வ- த இA அபேய கலாவ எCசலி ெஜாலித.. வமலா,
கலா கலா எறவாேர த'ணைர
9 க"க, ேகர ைட எவ ட கலா
அபேய வமலாவ A'ைடய வா6 ைவ த'ணைர
9 ந"க, "
அபேய கால நல வ7 அ7ெப தவேள.. " எ> ெசால, வமலா
த ைகவரலா கலாவ தைல )ைய ேகாதிவ டப காைல அக ட
கலா கசிவத த'ணைய ந"க " " எ> வமலா
அபேய கலாவைவ எ-ப அபேய கலாைவ அைண கலாவ
ப ப திைய ந"க, "வா நா உன" ப'ணடேர# ெசால "

கலாைவ அபேய ேமைடய சா6 கலாவ பாவாைடைய S"கி,


ஜ ேபாடாத A'ைடைய வரலா தடவய கலாவ ெதாA:"
) த ெகா தப வரலா கலாவ A'ைடைய ேத6க, கலா,
"சி"கிர மா அவ எ-திடேபாரா.. உன சாமான சப சப என
ச ம ) வதிCI.. சீ "கிர மா. என" த'ணைய க"கலனா
ஒமாதி7 ஆய .. சி"கிர ெச6.. " எ> வமலாவட ெசால

வமலா, அபேய ஈர கசிதித கலாவ A'ைடய ேகர ைட


ெசாக, ஆ ஆஅ எ> கலா )னக, ெமவா கலா. எ> வமலா
எCச7"க, " " சீ ""ர அ .. நலா எ A'ைடயல ெசாகி
Q.. " எ> வமலாைவ வாைதகளா ஏ தி வட, வமலா கலாவ
A'ைடய ேகரைட இ இ என இ "ெகா'தா8. கலா "
அபதா .. ஆஅ ஆ ெமவா,, இல ேஜாரா. " எ>
)னகிப ேலசான ரலி )னக, வமலா அபேய கலாவ
ெதாைடைய ந"கியப ஒ ைகயா ேகர ைட த, ம> ைகயா
கலாவ இA ப திகைள தடவ.. .. "இ# ேவகவா .
" எ> ேகடவாேர ேவக ைத அதிக7"க.. "அ மா அ மா " எறவாேர
கலா த A'ைடன 9ைர வமலவ ைககள, ெத7"க.. வமலா அபேய
கலாவ A'ைடய த வாயா ந"க. எ> ெநள,தா8
கலா,

அபேய இவ ெகாR ேநர இவ எ- ஒவைர


ஒவ க யைண ெகா'டன. கலா,"எனதா அ பைளகேளாட
Iக க'டா< . ெபா'J ெபா'J ப'ணர தன, தா மா. "
எ> ெசால

வமலா, "அபேய கலாைவ அைண .. கலா கலா என ந9=


ேவ' , மாAள= ேவ' . அவேராட சாமைன எ A'ைடல
ேபா ஆ டண .. சீ "கிர ஏபா ப'J Q.. " எ> ெசால

கலா, "ச7 ச7 சீ "கிர ர\ச ேபா, ? / ம எலா எ மா'


எவனாத இத அசி/க த பாகேபாரா.. " ேபசியவாேர இவ
த த உைடகைள ச7ெச6ய, கலா "அவ ந9ேய கதி# இ"காமா..
அபேய மய"கி Qேய.. " எ> ெசால

வமலா, "சீ ேபா.. இ# ெகாஞ ேவைல இ" .. ம#ஷ


வ-திவா.. ஆனா நாம ெகாஞ ஜாகரைதயா இ"கண Q ..
அதனால தா நா அவேராட சாமான எ A'ைட" 8ள வ "கல.. "
கலா, "ெகாR A7யமாதி7 ெசா<மா.. உன"காகதாேன நா ெசட அ
ப'ேண. ந9 கைடசீ யல பளனேய மா தி ட.. "

வமலா, " நா# Gல தா' இேத. ஆனா ட" # பய


வதிCI. அவர எகி ட ஒவரா வரவ டா அவ" இவ இத மாதி7
தா . இவைள ஈசியா வழி" ெகா' வடலா .. அA#
அபபராய வதி . அப வதிIனா அAற நாம அவ
க'ேரால இேபா .. அவர அைச கா கா ந ம கி ட ெகRச
ெவCசி Iக ெகா Iக அ#பவ"க ேவ' . அதனால தா அவ
எ இப தடவ"கி டஇத ேபா அவகி ட ச திய வா/கிேன.
ஞாபகமி"கா.

அவ அ ைத= கலா என நிைனCசிபா/ேகா, அ/"ககி ட நாம


ஒ-/காஇ"கண நிைனA அவகி ட இ"கண . நா இேபா
வ ேடா# வCசி"ேகா அAற அவர நாம க'ெரால
ெவCசி"க)யா.. அதனால தா நா அவகி ட ெகாஞ
ஜா"கிரைதயா பழகண)# ெசாலேர. அவ நாம ப"க திைலேய
ெவCசி"கண , நா பள ேக டகாம அவ ஒ'J ப'ண"Mடா..
அவ" நாம Iக ெகா"கண , அேத சமய ப நாம ைகயல
இ"கண .. ந9 சினெபா'J.. இப தாென கயாண ஆய" ..
உன" ேபாக ேபாக ெத7= ..

உ அபாவ எப எ கால I தி I தி வரெவCேச# பாேதல..


அபதா மாAைளயா நாம கால I தி I தி வரெவ"கண . "

கலா, "இFவள வஷிய இ"கா.. ெச7யான ஆ: ந9.. உகி ட


நா நிைரயா க "கண . " எ> கன தி கி8ள.

வமலா, "கலாைவ க யைண .. உன" )தாைன )CI,


தைலயைண ம திர எலா ெசாலிதேர Q எ ெபா'ேன.. உ
அ மாவ என# நிைனCச.. " எ> ெசால இவ க யைண 
உதேதா உட ெவ ) த மி டவாேர மறவர இA=
தடவன..

வமலா, "இன,ேல பா நா மாAைளகி ட ப படாமைல=


எப அவ எ பனா I த ைவ"கிேர பா.. எ க'ேண "
எ> ெசால

கலா, "எ பனால இைலயா மா... " எ> > Aட ேக க

வமலா, "எ த/க .. உ பன தா'.. அபேய உ அ மாைவ=


கவனCசி"ேகா Q.. " எ> > பாக ெசால

கலா, "எனதா இதா< உேனாட Iக அ#பவ"கிர இ"ேக..


அ தன, Iக தா. ஆயர I'ணக8 வதா< அத Iக என"
கிைட"கா " எ> ெசால
வமலா, கலாைய இக அைண , )ைக தடவ ) த ெகா"க

உ8ேளஇ ப"ைகய ேசா ப )றி" ச த வர, "கலா அவ


எ-தி டா ேபால இ" .. நா ேபா6 பாகேர. ந9 காப ேபா '
வா.. " எ> ெசாலி கலவவ
9 இப கி8ள, ெபU)"
ெசறா8.

வமலாைவ பா த ரவ உசாகமாக, "அ ைத எப எ-த9/க.. " எ>


வமலாவ ைகைய ப இ-"க
வமலா, "ெகாஞ ேநர " )னா தா மாAள.. ந9/க நலா
S/கின 9/களா? " எ> ரவய தைலைய தடவனா8
ரவ வமலாவ மெரா ைகைய ப அபேய த உத டா
) தமி டவாேர.. "கலா எ/க அ ைத. " எ> ேக க

வமலா, "என ெபா'டா ய பா"காம இ"க )யாத எ


மாAைளயால " எ> சி7 தவாேர, "உ/க:" காப எ வறா பா. "
எ> ரவைய தைலைய த இப அைண"க

ரவ வமலாவ இைம அைண தவா. அைத ) தமி டவாேர.


அபேய வமலாவ பேமகைள பைசதா. அெபா- கலா
காபைய எ தவா, "என/க கா தால எ- த உடேன அ மாவ
க ப"கிற9/களா. " எ> சி7 தவாேர காபைய ரவயட ந9 ட

ரவ, "கலா ந9ேய ேந தி அ ைத தா மாதி7 ேட " எ> ெசால

கலா ரவைய அைண த மாப அ- தி காபைய ந9 ட

வமலா,ரவய </கிைய நக த ரவய த' வமலாவ ைகப 


எ- தாட.. வமலா, "என மாAள, உ/க ெபா'டா வதடேன
G வதிCசா.. " எ> ெசாலியவார, "கலா நா ேபா6 சமய
ப'ணேர. நி அவர சீ "கிர எ-ப வா. " எ> ெவள,ேய ெசறா8.

ெவள,ேய ெசற வமலா, ப"க தி உ8ள அைற" ெச> அலமா7ைய


திற மனதி இ> ரவைய )-வமாக அமி"கி வட ேவ'
எற எ'ண ட அவ:ைடய பழய ெவ8ைள ஜா"க ைட எ தா8,
அ ஒரள இ"கமாம இததா அைத ெரா ப நாளா
ேபா "கமாைலேய இதா8. இெபா- அைத ேபா "ெகா8வத
நா8 வவ ட எ> நிைன அைத எ தா8.

அ ெமலிதான சி" ணய சிறிய ைக-ைவ த (sleeve)


அபேய அபேய ேமாவ ட கி ச ெச> க தி7ேகாைல
எ அத ைகபாக ைத ெவ அைத ைக-ெவ"காத ஜா"க டாக
மாறினா8. (sleeveless 'க மாறினா8. ). ெவ யதா ஓர/கள, bக8
ெதா/கேவ அைத= சீ ராக ெவ னா8. அபேய )தாைனைய
கயறி, த ஜா"க ெகா"கிகைள எ , ஜா"க ைட கயறினா8.
அபேய அவள இர' கன,க: பராவ பய ஆட, அைத
தடவயவாேர, வமலா, த A ைக-ைவ"காத ஜா"க ைட அண 
அத ந ப டைன ெகாஞ க_டப ேபா டா8. ஜா"க சினதாக
இததா, கன,க8 இர'ைட= ேமேல ப/கி"ெகா'த.. ஒ
மாதி7யாக ஜா"க ைட ேபா க'ணா ) நி> எபய"கிேரா
எ> பா அபேய ரவய ) ேபா6 நிகலா எ> நின த
வமலாவ" ச ெடன ஒ idea ேதாறிய.

ட"ெக> ஜா"க ைட கழ , தா )A அணதித பைழய


ஜா"க ைட ேபா "ெகா', Aடைவய )தாைனைய ேஷாபன ரவ
பா/கி த )ைக I> ேபா டப, ைக-ைவ"காத ஜா"க ைட=
எ ெகா' கலாைவ= ரவைய= பா"க ெப U ேபாக , அ/ேக
, ரவ நி>"ெகா'"க, கலா அவ ) ) ய டவா அவன
ேகாைல ப ஆ யவா, அைத வாய ேபா ெகா8ளலாமா
ேவ'டாமா எ> த வா6 அகி ைவ ெகா' அத )
ேதாைல த இதHகளா ெதா டவாேர, ரவய ெகா ைடகைள கச"க

ரவ, "ஆ ஆ கலா, சீ "கிர வாயல ைவ.. ஆ.. . " எ> கலாவ
தைல" பேன ைகையைவ அவைள த த' அகி
ெகா' வர

கலா, அபேய த )க ைத திப, ரவய த' கலாவ


கன/கைள= , கா ப திைய= இ"க, அ கலா" A
Iகமாகேவ இத.. அபேய காதி வ ெகா'டா எப
இ" எ> எ'ணயவா, ரவய ெகா ைடகைள கீ ேழ இ-"க

ரவ, கலாவ )க ைத திப த த'ைட கலாவ வாய திண"க


)யறா..

இைத பா "ெகா'த வமலா, "கலா . அவத ெவCசி"ேகாQ..


பாவ Q. " எ> ெசால, ரவ வமலாைவ பா வழிய அபேய
ரவய ஆைடயற உடைல வமலா ரசி தவாேர, மனதி " அபாவ
யான ஆ: ந ம மாAள.. அவர நாம )-சா பயப தி"கண " எ>
நிைன தவா,

வமலா,கலாவ தைலைய ேகாதியவா, கலாவ வாைய ரவய


த'ைவ க'களா வா/கி"ேகா எ> ெசால, கலா, த
அழகிய இதHகைள திற"க, ரவ அபேய த த'ைட கலாவ வாய
ெசாக, கலா அபேய அவ த'ைட வாய#8 இர"கி இதHகைள
G அபேய அதிலித காைர உ ப"க இ-"க, ரவ "
எ> த இைப ஆ ட.. கலா ரவய த'ைட உRச. ரவ "
எ> )னக "

வமலா, ரவய பனா ெச> ரவைய க ப அவ


) " ) தமிட, ரவ, "ஆ ஆ " எ> Iக தி க த, கலா, த
ேவக ைத அதிகப தி. ரவய த' ேக யானட த
வாயலி எ அபேய த ைகய ஆ ரவய )
ேதாைல கீ ேழ இர"க, ரவ வலிய க த, கலா அைத ெபா ப தாம
ரவய )ேதாைல பாதி Sர கீ ேழ இர"கி ரவய ேராஜா ேமா ைட
தடவயவா அைத த நா"கா எCச ப தி, ரவ, ஆ ஆ எ> )னக,
வமலா த ைககளா ரவய மாAகைள இக அ- தியவா
அபேய ரவய ப க- தி ) தமி , "மாAள .. எப இ"
பா " எ> காம" ரலி அவைன அ- த ,,

ரவய பனா இ வமலா கலாவட எேதா ெச6ைக கா'ப"க,


ச ெடன கலா அ மா த'லி ைகைய எ"க ெசாலறா/க
எ> A7"ெகா', ரவய த'ைட வ வ எழ, ரவ , "கலா
ஏ வ ட.. வாயல ெவCசி"ேகா " எ> ெகRச

வமலா, "என மாAள,, ந9/க ேபா6 :Cசி வா/க.. அAற


வைளயா/க.. " ஏ> ெசால

ரவ, "அ ைத, இப பாதியேல வடேவ'டா அ ைத. பள,\ ந9/க


ெசா</க " எ> வமலாவ ப"க தி ப வமலாைவ
க யைண வமலாவட ெகRச

கலா, "என/க அ மா ெசாலறா மாதி7 ந9/க ள,/க, அAற


பா "கலா " எ> ரவைய அைண ) தமி டவா ரவய O
ஏறி"ெகா'ேட ரவைய த'ைட ப தவா அவைன பா U
M Cெச>, ந9/க பேதCI அபேய :Cசி வா/க.. அAற
தா எலா) " எ> ெசால , ரவ ெகRசினா.. ஆனா எத
கலா அைச மா டா8 எ> நிைன அபேய ள,"க ெசல

ரவ ள,"கரா எ> உ>தி ெச6 ெகா'டப கலா வமலாவட


ெமவாக ெச>, வமலாைவ அைண தவா, "எ" மா பாதியேலேய
ேந> த ெசான.. பாவ அவ சாமாைன ந9 கி ெரா ம பாவ மா"
எ> ெசால

வமலா, கலாவ ) ப திைய தடவயவா, "அ இல.


பாவமாதா இ" .. ஆனா அவ" ஈசியா Iக ெகா"கMடா Q.
அவர வலிய ேபா6 ஏ தி ஏ தி பாதி வ ேபா அபேய
வ வடண . அப தா ம#ஷ ஏ/ வா. அபேய ெகRIவா..
ெரா ம பாவமா இ" ேபா அவ" Iக ெகா"க ேவ' .
அபதா ம#ஷ ந ம காைலேய வHதி
9 கிடபா.. இலானா,
இவைள இ- ேபா ெச6யலா எற நிைனA வதி .. ந9 நா
ெசாலற ப ேக:.. அAர பா மாAள நாம ேபCச ம; ர மா டா. நாம
ெசாலரததா ேக பா. " எ> கலாவ A ட ைத பைச தவா
ெசால

கலா, "எனேமா மா.. ந9 ெசாலறப ேக கேர. அவ ேவற எவளாவ


கி ட ேபாயடாம பா "ேகா.. " எ> ெசால
வமலா, "அவ ேபாக மா டா .. அ" தாேன நா இ"கிேர.
அபேய ந9 ஆ ட காமி" ேபாெதலா அவர எகி ட இ- 
வைளCசி"கேர.. அபேய நாம பனாேலேய I வா.. " எ>
ெசால, கலா வமலாவ )ைலைய தடவ

கலா, "எனமா ஜா"க ைட இ- தி G'"க.. என வழிய .. "


எ> ெசால

வமலா த ைகயலித ைக-ைவ"காத ஜா"க ைட கா'ப .. இேதா


பாதயா.. " எ> ேக க

கலா, "எனமா sleeve-less.. உகி ட இத மாதி7 கிைடயாேத " எ>


ஆCசி7யமா6 பா"க

வமலா, "இல இ உ8ள இத. நா தா இேதாட ைகைய


ெவ ேன. இைத ெவCசி தா Q நாம அ த கா7ய தி எற/கண
" எ> ெசால

கலா, " ந9 பய/கரமான ஆ:.. " எ> ெசாலி வமலாவ உத 


) தமிட, இவ க யைண A ட/கைள
அ- தி"ெகா'தன..

ரவ, ள, ) வர, வமலா, " நலா :Cசி/களா மாAள "


எ> ேக டவாேர ரவய அகி ெசல, ரவ அபேய வமலாைவ
பா , " என அ ைத இப ேபா திகி இ"கீ /க.. " எ>
)தாைனைய வல"க,

வமலா, " மாAள.. " எ ெபா'J எதிகேய எ> சிJ/க

ரவ கலாைவ பா"க, கலா, " ஜமா6/க.. " எ> ெசால

ரவ வமலாைவ அைண உத ) தமி , "அ ைத இ என


அ த ைகயல " எ> ேக க

கலா, "அ வ/க.. " எ> இ-"க

வமலா, "மாAள, இவா . எ ஜா"க பா. ைக-ெவ"காத. " எ>


> Aட ெசால

ரவ, "அ ைத ைக-ெவ"காததா.. அ ைத ந9/க ேபா நா பாகண


பள,\. " எ> ேக க

வமலா, "வ மாAள.. இ ெகாஞ சின மாAள.. கலா" தா


ச7யா இ" # எ வேத.. ஆனா அவ:" ெகாஞ ெப7சா
இ" .. " எ> Aனைக=ட ெசால
ரவ, "அ ைத ந9/க உ/க மாAைள" ேபா கா'ப/க. " எ>
வமலாைவ அைண ெசால

வமலா,"எ" மாAள இத வயIல.. இெதலா கலா மாதி7 சின


ெபா'J தா ேபா "கண .. என மாதி7 வயசாசவ8 எலா .. "

ரவ, "அ ைத பள,\.. " எ> ெசாலியவா வமலாவ


)தாைனைய வல"க, வமலா ேவ'ெமேற ெநள,ய

ரவ, "கலா ந9யாவ அ ைதகி ட ெசாேல.. அ ைத என"காக உ/கள


ெகRசி ேக கேர " எ> வமலாவ ) ) ய . "கலா ந9
ெசா<.. " எ> கலாைவ= ேக க

கலா, "என மா அவ தா இப ேக கரால,, ேபா காமிேய..


எனேமா அவ உைன ஒ'J ேபா "காம வா# ெசாலரா
மாதி7 ப ப'ண"கிLேய " எ> ெபா6யா6 த தாைய ேகாவ"க

வமலா, "என/க மாAள எ )னால ) ேபா கி . எ- தி7


பா.. உ/க:"காக - எ ெசல மாAைள"காக நா இ Mட
ெச6யலானா எப.. " எ> ெசால

ரவ அபேய வமலாவ ஜா"கைட தவவயவா, அ ைத நாேன


உ/க:" ேபா வட டா " எ> ைழ ேக க

வமலா, "அபேய ரவைய அைண .. ப'J/க மாAள.. உ/க:"


இலாததா.. ஆனா இப ம தா. அAற எலா கிைடயா
க'ணா " எ> ரவய கன ைத கி8ள,

ரவ, ஆைச ஆைசயா6 வமலாவ ஜா"க ப டைன ேத ந


ப டைன அவHதா. அபேய வமலாவ இர' கன,க:
பராட ெதா/க, அைத ைகயால வயபேய..அ ைத அ ைத எ>
ரவ அைத ) த ெமா"க..

கலா, "இட ைத ெகா த மட ைத ப"கL/கேள.. " எ> ெசால

ரவ அபேய ஜா"க ைட ெமவாக கழ ட, வமலா த ைகைய


உயதி அபேய ஜா"க ைட கழ னா8. வமலாவ கA நிற பரா
ரவைய= , கலாைவ= காம தி இ- க, இவ" அபேய
அைத சப ேவ' எ> ஆைசய கி ேட ேபாக, ச ெட> வமலா,
"ேபா வ/க மாAள " எ> ரவைய பா .. " என அப உ/க
அ ைதைய பாகL/க.. சீ "கிர ெசல க'ணா " எ> ெசால

ரவ ைக-ைவ"காத ெவ8ைள ஜா"க ைட வமலாவ ஒ ைகய


ெசாக, இெனா ைகைய கலா ெசா7க, அபேய வ லாவ
ேதாள, மா வ ரவ அத ெகா"கி ேபாட )யசி"க, ஜா"க
சினதாக இததா ெகா"கி எள,தி ேபாட )யவைல.. ரவ,
ஜா"க ைட இ- தப, "அ ைத ெகாஞ அ- த டா " எ> ெசால,

கலா, "என த/க .. " எ> > பா6 ேகடவார ரவய </கிைய
தடவ, ரவய நிமித த' அபேய கலாவ ைககள,
அகப"ெகா' 8ள கலா ரவய </கிைய கீ ேழ இர"க, ஜ 
ேபாடாம இததா ரவய த' இெபா- கலாவ வரகள,
அகபட

வமலா, "ெமவா மாAள.. வலி" பா.. ெமவா கிழிRசிட ேபா" ..


எ> ரவ" ெசாலா Oேடற, ரவ த இ ைககளா<
ஜா"க ைட அ- தி ெகா"கி ேபாட )யசி தா.

கலா, ரவய த'ைட ந9வ வ ட வாேர அபேய ஆ ட ரவ )னக


கலாவா இத ேம ெபா"க)யவைல.. அவ:" வமலாைவ
க அைண )ைலகைள Iைவபதா, ைகய" ரவய
த'ைட Iைவபதா எ> ெத7யாம ேயாஜைன ெச6தவாேர ரவய
த'ைட வாயைவ"க ரவ "ஆ ஆ " எ> )னக அெபா-
வமலாவ ஜா"க ெகா"கிைய மா ட..

வமலா, "எ ராஜா. " எ> ரவைய த மாப அைண .. "இேபா
ஆைச த9ேபாCசா.. " எ> > பா6 ேக க, ரவ வழிய, வமலா,
ரவய இைப ைககளா I> ரவைய இக அைன"க, கலா
அபேய ரவய I'ணைய அ- தி அ- தி உ7ய, ரவ வமலாவ
ேம உதகைள ) தமிட, அபேய வமலா ரவைய அைண த
ஜா"க அ- தினா8.

அபேய வமலா த ைககைள ேகேல உய தி ரவய )க ைத த


அ" 8 ப திய ெகா' ெசல, ரவ வமலாவ ெவயைவ
கலதி த அ" ைள ) தமிட, வமலா, "அ/க ேவ'டா எ
க'J.. உ/க அ ைத அ/க shave ெச6யல பா .. அ/க எ )எலா
இ" ,, அ/க ேவ'டா பா " எ> ெசானாேள தவர, அபேய
ரவைய )க ைத அ" 8 ப திய அ- தினா8.

இத 8 கலா ேவகமாக ஊ ப ஊப ரவய ெகா ைடகைள அ- திஅ


ரவ, "ஆ ஆ எ> )னக " வமலா ரவய தைலைய அ" ள,
அ- தி, sleeve-less ஜா"க வசதியா ரவய நா" வமலாவ
அ" 8 ப திைய வ டமிட, கலா அத 8 ரவய த'லி 
)த த'ணைய
9 எ வடால சப சப )- த'ணைர=
9
எ வ டா8..அபேய Oடாக இததா தா# த'ணைர
9
க"கினா8.

வமலா, " ெமவா பா,, எ த/க .. எ ப மாAள "


எ> ரவ" O ஏ தியவா ரவய A ட/கைள த இெனா
ைகயா பைசய, த'ண க""ய ரவ அபேய ேசாவைடய அபேய
வமலா ரவைய ப"ைகய த8ள,, "மாAள ெரா ம டயடா இ"கீ /க
.. " ெகாஞ பபா " எ> ஆைசயா த8ள, ரவ ப"ைகய வழ,
வமலா ) ேபா வா6ேவைல ெச6த கலாைய= எ-ப ரவய
ேம த8ள,, " நலா ெர\ எ/க " எ> ெசாலி அ/கி
நகதா8.

அபேய ரவ கலாைவ க அவள, அைணப இைளபார, கலா


ரவயட , "என/க, அ மா" ஜா"க ேபா Q/கேள எப இத. "
எ> ேகலியாக ேக க

ரவ கலாவ இைப பைசதவாேர, "கலா நா உன" அ ைத"


இன,ேம ேபா டேர'. இத மாதி7 Iக நா அ#பவேப#
நா கனவைன=ைல= நிைனCI பா"கேல. " எ> கலாவ
இதHகைள கFவ,

கலா, " ,," எ> ரவைய அைண அவன I/கிேபான த'ைட


ெமவாக ஆ ட ரவ அபேய )னகினா. அபேய கலாைவ ெப 
த8ள, அவள )தாைனைய எ கலாவ 33 இC )ைலகைள
பைசதப கலாவ ஜா"க ெகா"கிைய கழ அபேய பரா ேபாடாத
)ைலைய பைசய

கலா,ரவய ைககைள ப த )ைலைய அ- திெகா8ள. ரவ


"கலா கலா " எ> )ைலைய ) தமி , அபேய கலாவ ைகைய
ேமேல உயதி, கலாவ வயைவய ள, "ெகா'த அ" 8
ப திைய நா"கா ந"க, கலா " அ/க ேவ'டா க " எ>
ெசாலியவா ரவய )க ைத அ" 8 ப திய த8ள,னா8.

ரவ அைத ந"கியப, கலா, "என கலா இ/க )ேய இல.. " எ>
ேக க

கலா, "அவா கயாண )ன நா பc பால ேபானப


அைத ேஷF ெசRசா/க... " எ> ெசால

ரவ, "அ/க ம மா. இல " எ> ெசாலியவா கலாவ


Aடைவய அ- தி A'ைட ப தி" ேம ைகைவ"க..

கலா, " >A பா.. அ/க எலா ப'ணல.. அைத ேபா6 எப/க
ம தவ/க:" )னால கா ட)= .." எ> ரவய )க ைத
அ" 8 ப திய ம; ' அ- த

ரவ, "கலா கலா ந9= இன,ேம ைகைவ"காத ஜா"க தா ேபாடண ..


அேதாட உ Aடைவைய எFவளவ கீ ேழ க ட )=ேமா அFவள
கீ ேழ க டண . உ இைப என நலா கா ட ேவ' , நா
அபேய உ ெதாAள பா'ேட இ"கண . " எ> அ" ைள
சபயவா ெசால

கலா, ரவய த' ேதாைல )# ப# த8ள,யவா, "


ஆைசைய பா. நா அப இதா ந9/க என தவ/க'
9 எ>
கி'டலா6 ெசால

ரவ, "ந9= அ ைத= என ெச6ய ெசாலL/கேளா அைத எலா


ெச6யேர. " எ> காம தி உள7யவாேர, "கலா கலா என"
அ ைத= ேவ' Q.. அவ/கள அபேய இ/க ப"கெவCசி
அவ/கள பைசயண Q. அபேய அவ/க இைப ந"கி அவ/க
சாமா#ல எ த'ட ேபாடண உ8ள வ ஆ டண .. "

கலா, "என/க எேதா எ/க அ மாவ ெதா ேபசற " ok' ெசான,
ந9/க எனடான எ அ மாவ ேபாடர ேக கL/கேள. " எ>
ரவைய அைண ) த ெகா தவாேர சீ 'ட..

ரவ, "கலா கலா எனால அ ைதய பா ைகய"காம இ"க


)யல.. பள,\." எ> ெசால

கலா, "இேதா பா/க, அ மாேவ உ/கள ேக கவைர" ந9/க


ஒ'J ப'ண"Mடா. என ேக தா இன,ேம ந9/க அவள
ெதாடண .. A7Iதா. " எ> I'ணைய சி7 தவாேர திக

ரவ , "ஆ ஆ ெமவா கலா, இன,ேம உன ேக தா அ ைதய


ெதாேவ. " எ> ெசால, கலா அவைன அைண . ச7, வா/க
இேபா கி ட ேபாகலா " எ> ரவைய M "ெகா' கி ச
ெசறா8.

அ/ வமலா ைக-ைவ"காத ஜா"க =ட Aடைவைய இA ெத7=


ப க , ரவைய பாதட த )தாைனைய வல"கி, த கன,கைள
ெமவாக பைசதாவா. "என மாAள வா/க " எ> க'ண"க

ரவ, கலாைவ பாக, வமலா, "என க'ணா கி ட வரமா ேடகL/க..


வா பா" எ> ைகைய ப இ-"க

ரவ, "கலா கலா.. " எ> ெசால

வமலா, ரவய ைகைய தடவயவாேர, "என மாAள, கலாகி ட என


ேவ' . " எ> ெசாலியவா ரவய ைககைள த )ைல ேம
ெவ"க, ரவ ைகைய ச ெட> எ , வமலாவட இ தைன
வவ "ெகா' கலாைவ க யைண , "கலா கலா, பள,\ ok
ெசா< Q எனலா )யல " எ> ெகRச.

வமலா, அபேய ரவய பப"கமாக அைண , "என கலா


மாAள என ேக கரா. " எ> ேக க

கலா, "அவாமா அவர எ அ#மதி இலாம உன ெதாட"Mடா


ெசாேன. " எ> வமலாைவ பா க'ண"க

வமலா, "என Q அப ெசாலற.. எ மாAள அவ. இ/க வாபா"


எ> ரவைய தப"க இ- ரவைய த மாப அைண"க

கலா, "என/க,, பரவாயல, என" இப ok' ஆனா ஞாபக


இ"க ட .. என ேக காம அ மா ேமல உ/கைக பட"Mடா" எ>
ெசாலி ரவய </கிய கி8ள, ரவ, ஆ ஆ எ> க த, வமலா
மாAள ரவைய அபேய அைண த ஜா"க ேத6க, ரவ
அபேய வமலாவ ைககைள உய தி அபேய )க:ட இத
அ" ைள ந"க, வமலா, " ேவ'டா மாAளா. எ )யா
ேபா6.. ேவ'டா பா.. " எ> ெசால

ரவ, கலாைவ பாதவா, "கலா பள,\.. அ ைதைய க ப 


) த ெகா"க டா" எ> அபாவேபா ேக க, கலா, ரவய
கன ைத கி8ள,யப சி7"க, கலா ok ெசாலி வ டா8 எ> ஷிய
ரவ வமலாவ இப தடவவவாேர,

ரவ, " அ ைத ந9/க உ/க )ைய ேஷF ெசRசி"கைலயா " எ>


ெசால

வமலா, "மாAள தன,யா எப மாAள ெசR"கிற.. " எ> ரவைய


அைண தவா ெசால

ரவ, "அ ைத நா உ/க:" ேஷF ெச6ய ட " எ> ெசால

வமலா, "எ/க எ க'J " எ> வஷமமா6 சி7"க

கலா வமலாைவ பா , "ஆைசய பா உன" . உ அ" 8தா


ெசாலரா.. எ Aஷ . அபதாேன/க " எ> ரவய A ட ைத
அ- த ரவ வழிதப ஆமா அ ைத எ> ெசாவயவாேர கலாவ
ேதாள, ந"கியப அபேய வமலாவ இைப தடவ, ெதாAைள
அ- தினா.

வமலா, "மாAள.. தாராளமா ப'ண வபா.. " எ> ெசால


ரவ கலாவட , "கலா பா U ல எ ேஷவ/ ெச இ" .. ெகாஞ
எ வாேய# ெசால" கலா ப"க திலித பா U ெச> எ 
வதா8.

"அ ைத ஜா"க கழ ட டா " எ> ரவ ேக ட


" . மாமியா )ைலைய பாக அFவள ஆைசயா6 " எ> கலா
சீ 'வட
"அபேய ப'J ராஜா " எ> வமலா ெசாலியவா த
)தாைனைய கீ ேழ ந-வவட
கலா ரவய </கிைய ம க வ , அபேய ரவய பAற
அைண"க

ரவ, வமலாவ ஒ ைகைய ேமேல உய தி, அபேய சில


ேஷவ/கீ 7ைம அ" ள, ேபாட வமலா சி<# இததா "CCCC "
எ> ெசால, அத ச த ரவ" ேபாைத ஏற, அபேய வமலைவ
அைண"க..

வமலா,"மாAள ராஜா சீ "கிர ப'ணவபா. எவளாவ


கால/கா தால வரேபாரா" எ> ெசாலியவா ரவய பேம 
ைகேபா ரவய I'ணைய த அகி )க ைவ"க,, ரவ,
"அ ைத அதைத" எ> பதறியவா ேஷவ/ கீ 7ைம த ைகயா
அபேய வமலாவ அ" ள, தவ aைர வரவழி தவனா.

கலா I மா இ"காம, "என/க இத கீ Lம தா ேபாடJமா..


உ/ககி ட ேவற கீ Lேம இைல " எ> </கிய அய ைக வ 
ரவய த'ைட இ- வட

ரவ , "கலா, கலா என ெசாலர. ேவெரன கீ L) இ" .. " எ>


அபாயா6 ேக க

கலா, ரவவய த'ைட நலா ஆ .. "என/க இல இ"ேக .."


எ> I'ணைய அ- த.. ரவ வமலாவைவ பா"க )யாம
ெவ க தி ேவ> ப"க பாக, கலா த ைககளா ரவய I'ணைய
ேம< கீ - அ ட.. ரவ.. கலா கலா எ> பதற

வமலா, "எனபா.. சீ "கிர க'ணா " ஏ> Oேட த

ரவ அபேய ேரசைர எ வமலாவ அ" ள,ெவ ெமவாக


அ- த, அபேய கீ Lமி வ "கி அபேய வமலாவ அ" 8
)ைய I தமாக எ த.. அபேய ரவ இர' G'> )ைர
ெச6ய, வமலா, " மாAள ைக வலி" பா.. சீ "கிர " எ>
ெசால , ரவ அவசர தி ெகாஞ வைரவாக ேரசைர இ-"க,
வமலாவ அ" ள, ஒ ெவ வழ, அதிலி ெகாஞ ர த வர,

கலா , "என/க அ மா" ேஷF ெச6யCெசானா க தியால


ெவ வ/க
9 ேபால இ"ேக. நல கால இ அ" ளாேபாCI,, ேவறா
எதாவாத இதா.. " எ> காம" ரலி ெசால

ரவ அவசரமா6 after-shave'ைய எ அ" ள, தடவ, அ ெவ ய


இட தி எ7ய, " ஆ ஆ மாAள" எ> வமலா )னக, உடேன ரவ
வமலைவ அைண அவள அ" ள, இ"கமா6 தடவ..

வமலா, "மாAள ெமவா எ க'ணா " எ> ெசாலியவா


கலாைவ பாக, கலா ரவய A ட ைத )#" த8ள, அபேய
ரவய </கி" 8 த' இெபா- வமலாவ வாய7கி
வைளயாட, அபேய வமலா </கிைய த உதகளா வட,
ரவய ? வைர வமலாவய வாய ) ட.. கலா, "என/க.
)RIதா. ேஷF ப'ணL/களா. ேவரன ப'ணL/க# " எ>
ரவய ?ைல ஆ ட.. " " எ> ரவ )னகியவா ஒ
அ" ைள சவர ெச6 ) தா.
ரவ, " இத ைகைய= S" /ேகா அ ைத " எ> ெசால, வமலா
ைகைய S" ேவைளய ரவய த' இ"க, ரவ "க, அத
சமய கலா </கிைய அ"க, ரவ நி>"ெகா'தா </கி கீ ேழ
வழ, ஜ அணயாததா ரவய த' வமலாவ வாயகி
ெதா/க, வமலா, "எனபா.. ெரா ம ஆடற " ரவய த'
ேமேதாைல ெதா .. நலா இ" மாAள.. " எ> ெசால

கலா, "என/க அ மா அவ/க ேஷF ப'ண அ" ள ெசாலரா/க,


ேவற ஒ'J ெசாலல " எ>
ேவ'ெமேற ரவய </கிைய S"கி க , "என/க ஒ-/கா
க டமா Q/களா.. அ மா )ன எனத காமி"கர# வவ\ைதேய
இைலயா.. நல கால ந9/க ெகாஞ த8ள, இததால அ மா வா6
)னா ேபா6 வ-த.. ெகாஜ கி ட நினதா அ மா
வாயேலேய ேபாய" " எ> </கிைய க வ த ைகைய
உ8ேள வ ட )ேதாைல கீ ேழ இ-"க, ரவ, " ஆ ஆ கலா " எ>
)னக

வமலா, "வா பா..ேல ப'ணாத9/க மாAள.. " எ> காம" ரலி


ெசால

ரவ அபேய ேஷவ/ கீ Lம ேபா மெரா அ" ள, ேபா தடவ,


கலா ரவய த'ைட ந9வ வட வமலா ரவைய பா , " நலா
இ" பா.. எ த/க . சீ "கிர ெச6 ராஜா. அAர உ/க:"காக உ/க
மாபயா இன,ேம ைகைவ"காைத ஜா"க ைட ேபா "கேர.. " எ>
ரவைய ெகாRச, ரவ அபேய வமலாவ அ"கி ) ய 
சவர ெச6ய, கலா இெபா- கலா ரவய பப"க நி>"ெகா'
ரவைய அ- த, ரவ அபேய வமலாவ ேம வழ, வமலா ரவைய
அைண ," எனபா வலி" தாமா." எ> ரவய இைப தடவ,
கலா </கிைய S"கி ன, ரவய த'ைட த வா=" 8 ேபாட,
வமலா ரவைய த அ" ள, அ- த, சவர ெச6த I தமான
மாமியா7 அ" ைள
மமக ரவ ந"க,வமலா, " எ> "க,, " அபேய
கலா த ைகயா வமலாவ Aைடைவைய S"கி வமலாவ
A'ைடய வரைல ேத6க,, ரவ, கலா என ப'Jகிறா8 எ>
ெத7யால வமலாவ அ" ைள ந"க, கலா த வாய ரவய ?ைல
ந9வவ டப, த தாய A'ைடைய ைடய

வமலா, " ேபா ேபா " எ> உளர


ரவ, இ# கலாவ ைக, ேதா8, அ" 8, ) என ) தமிட
கலா, த ஊ பலி ேவக ைத= , ைக ேவக ைத= அதிக7"க

வமலா, "ஆ ஆ ஆ ேபா ேபா மாAள. எனால தா/க )யல..


எ ராஜா எ> ரவய இப க அண )தமிட, அபேய த
A ட ைத S"கி S"கி கா ட
கலா, நலாக ஊ ப, ரவய த'லி த'ண ெமவாக ெவள,ேய
வர

வமலா, அபேய கலாவ ைகைய இ"க, பலதிடவ வமலா"


ெசஞச அ#பவ தா, வமலா த'ண க"கேபாறா8 எ> அறித கலா,
த வரலி ேவக ைத அதிக7"க, வமலா ரவய இப வா6
ரவய அவய> சைதகைள க"க, பதி<" ரவ வமலாவ ேதா8
சைதைய க"க, கலா ரவய I'ணைய ெம#"ெகா'
வமலாவ A'ைடைய ஆ ட, அபேய வமலாவ த'ண9 ைகய
ஒ- வைத அ7 ேவக ைத அதிக7"க.வமலா, "ஆ ஆ ஆ " எ>
"க, ரவ த த'ணைர
9 கலாவ வாய க"க, கலா உRசியவா,
வமலாவ A'ைடய த வரைல எ வமலாவ
ரச ைத= வாய ெவ சப, ரவ ஆ ஆ ஆ எ> தவா
வமலாவ ேம சாய, வமலா ரவய இப )க Aைத"க, கலா
வமலாவ Aடைவைய கீ H இர"கி ெச7ெச6தவா ரவய ?ைல த
வாயலி எ தா8.

அபேய ரவ வமலாவ ம; சா6 அவ:ைடய )ைலகைள தடவ,


வமலா உCச அைடத சேதாழ தி ரவைய க யைண"க, கலா
ரவய I'ணைய வாயெவ I த ெச6தா8. I த ெச6த ப
I'ணைய வாயலி எ த )தாைனயா ைட"க, வமலா
ரவயட , "எனபா இப சேதாஷமா.. " எ> கன தி கி8ள, ரவ
வமலாவ அ" ைள தடவயப, "அ ைத ந9/க இன,ேம ைக-ைவ"காத
ஜா"க தா ேபாடண .. உ/க அ" ள அபேய நா தடவ தடவ
ந"கன " எ> பதற..

வமலா, "என மாAள, வ 9 ல எபபா ைகைவ"காத ஜா"க


ேபாடற. ப"க தில இ"கரவ/க யாராவ பா தா என நிைனபா/க..
கலா ேபா 'டாேல என கயாண ஆன உடன உ Aரஷன
)தானைனல ேபா "கற9யா " எ> ெசா<வா/க, அபபா
ப"க ல இ"கர ெபா பைள/க எலா ெபாலாத சி>"கி/க.. "
எ> வமலா ெசால

கலா,"ெச7யா ெசான மா. அவ/க இ"கா/கேள, க'ணாைலேய


கபழிCசிவா/க. என/க எ" ஜா"கரைதயா இ/க. ஞாபக
இ" ல அ மாகி ட என ெசாலியகீ /க. எைன=
அ மாைவ= தவர ேவர யாைர= .... ஞாபக இ" ல " எ>
ரவய I'ணைய த )தாைனயா அ- த

ரவ, "அ ைத நி/க ரா தி7யாவ இத ஜா"க ட ேபா கண . அ ைத


உ/க )ைலயல அபேய வா6ெவCI இ- இ- சபண .
அ ைத.. " எ> ெசாலியவா வமலாவ க- ப திைய
தடவனா

வமலா, "கலா ந9 ேபா6 ள,Cசி வா.. நா அAற ள,"கேர."

கலா, "ச7 மா. என/க அ மாவ தடவாம நல மாAைளயா இ"க


அவைர" .. " எ> ரவைய இ"க..

வமலா,"பாவ அவ. நா பா "கேர. " எ> கி'டலாக


ெசால

ரவ கலாைவ அைண தவாேர, "கலா நம" எப )தலிர.. என"


சீ "கரமா ப'ணண ேபால இ" Q.. " எ> அவ8 காதி ெசால

வமலா, "எனமா ெசாலரா எ மாAள... " எ> கலாைவ ேக க

கலா, "எ Aஷ#" அ ப'ணJமா" எ> ெசால, வமலா "எ


Q" எ> ேக க , கலா, " ந9ேய அவர ேக:.. " எ> ெசாலி பா U
ெசல

வமலா, "என மாAள ேவJ " எ> Aடைவைய ச7ெச6தவா


ரவைய தனகி இ-"க

ரவ வமலாைவ ெதாடாம "அ தா அ ைத. )தலிர " எ>


ெமலிய ரலி வழிய.

வமலா, "கி ட வா/க மாAள.. என கலாேவட பமிஷ ேவJமா..."


எ> சி7 தவா ரவைய தனகி இ- அவன )க ைத த
)ைலய அ- த

ரவ, "அ ைத அ ைத. கலாகி ட ேக  வேர.. அவள ேகாவப த


வ பல. அ ைத ந9/கேள அவகி ட ேக:/க அ ைத" எ> ெகRச..

வமலா ரவைய பா U கி ட M ெச>, "ஏ6 கலா, பா ,, ந9


ெசானா தா மாAள எகி ட வவாரா.. ெகாRஜ ெசா<
அவகி ட.. " எ> சி7 தவா ெசால

ரவ, "கலா கலா அ ைத வ.. " எ> இ-"க.

கலா, "சி7 தவாேர. என/க நா என ெசாேன.. ெதாடாத9/க "


எ> காம தி ெசால, ரவ அபேய வமலா அகி என
ப'Jவ எ> ெத7யாம நிக.

வமலா, "எனபா அபேய நி" ர. வா க'ணா. உ மாமியார க 


A.. " எ> சீ ' அபேய ரவைய அைண"க, ரவ திமி7யப அ ைத
கலா உெச ஆயவா அ ைத. எ> ெசால, வமலா ரவைவ
தடவயவா, அவ எ ெபா'J. ஒ'J ெசால மா ட.. " எ>
ெசாலி ரவய உதகைள த உதகளா கFவ ரவ அபேய த
ைககைள வமலாவ ப I> அவைள அைண"க.

கலா உ8ள,தவாேர, "என/க. என ப'ணL/க. " எ>


சி7 தவா ேக டக..
வமலா, "ஒ'Jமிைல Q அவ எ கி ட )-சா மா கி டா"
எ> ெசானா8..

கலா ள, வ ட ெவள,ேய வர, அபேய ரவ வமலாவ பய


இபைத பா "என/க அ மா அைணAல ள, காயL/களா. "
எ> ரவய பப"க ைத த ட, ரவ, "வ கலா, அ ைத என
அபேய.. " எ> இ-"க, கலா, "ச7 ச7, சீ "கிர U)" வா/க. "
எ> ெசால, வமலா ரவைய வவ வ , "மாAள நா
:Cசி வேர. ந9/க ேபா6 கலாேவாட இ/க.. " எ> ரவைய
வ வ பா U ெசல , ரவ கலாைவ அைண தவா ெப U
ெசறா.

உைட மாறி"ெகா' கலா ரவ= ெவள,ய வர, அேத சமய


வமலா ள, வ Aடைவய கா யள, தா8. இெபா-
சாதாரணமான ஜா"ெக , Aடைவ= த இA ெத7யாதவா ஒ
 ம ெப'ைண ேபால கலா , வமலா இதன.. ரவ ேபப
வா/கி வேர எ> ெவள,ய ெசல

கலா வமலவட ெச>, வமலாைவ அைண தப, "அ மா பாவ மா


அவ. அபேய அைலயரா. எனாைல= தா/க )யல மா.. எ
சாமா அவ த'"காக ஏ/ .. பள,\ இன," அவர உ8ேள
வ "கி டா.. " எ> வமலாவ ேதாைள ) தமிட

வமலா, "ஆமா'. பாவ Q.. அவர ெபசா ேபாெதலா ந9


வாயாைலேய த'ணைய
9 எ டற.. பாவ Q வர ட . சாடட அAற
ந9 வைளயா அவேராட.. நா இ"கல அப. கைட" ேபாயடேர..
நா இதா இைடRசலா இ" )# நிைன"கேர.. "

கலா, "எனமா அவ உைன I தி I தி வரா. ந9= இமா.


அபேய அவேராட சாமான எ A'ைடயல ெமவா எ வேட..
"

வமலா, "என" ஆைசயா தா' இ" . நா அ/ேகஇதா அவ


உைன= கவன,பா எைன= அபேய க பபா. அப
உேமல )- கவன) இ"கா. அதனால உனால ெரா ம Iக
கிைட"கா .. " எ க'ேண எ> தி ப கலாவ இதHகள,
) தமி , இைப தடவ

கலா, "அ மா. ந9= இமா.. நா அவ கி ட ெசாலி உைன=


U ல ெவCசி"கேர. ந9= அபேய ஒ ஏ> ஏ>. என. " எ>
வமலாவ )ைலகைள தடவ..

வமலா, " வ ...க'J. அவ வடேபாரா.. " எ>


ெசால, ரவ ேபப வா/கி வர, கலா வமலாவ ேம இத ைகைய
எ வமலாவ ப"க தி நி>"ெகா' அவ:" கி சல
உதவ ெச6வேபால ெச6ய, ரவ இவர பப"க) வ அபேய
கலாவ )ைக தடவயப, வமலாைவ= ப சைதகைள= தடவ.
த ஒ ைகயைள கலாவ இப I> அவைள த ப"க
இ- , மெரா ைகயா வமலாைவ= அைண த அேக
ெகா' வர.. அபேய இவர இைப= தடவ..

அ ைத, " ந9ஙக ெதாA8 ெத7யரா மாதி7 க னாதா அழகா6


இ"கீ /க.. " எ> ெசால

வமலா, "என மாAள.. எ ெபா'J எப.. " எ> ெசால

ரவ, "கலா அபேய அழகா6 தா இ"கா அ ைத. " எ> ெசால,
வமலா, "அப நா இப இதா அழகாயைலயா எ ராஜா " எ>
ைழய..

ரவ )க ைத தன,ட திப அபேய அவள உதகள,


) தமிட, கலா, "என/க என என ேக காமைலேய எ அ மாவா..
" எ> ரவய த'ைட கி8ள,னா8. ரவ, "சா7 எ ஆைச கலாேவ..
" எ> ெசால எேலா சி7 தன. வமலா, "மாAள வா/க
சாபா ெர, சாபடலா . சா ந9/க உ/க )தலிரவ நட "/க..
" எ> ரவய கன தி கி8ள. Gவ அவசரமாக சாப டன..

சாப வ எேலா ெபU ெசல கலா அபேய த


)தாைனைய வல"கி ரவய ) )ைலைய கா ட, ரவ கலாவ
) ) ய அவள இைப ந"க,

வமலா, "மாAள, நா வ கைட" ேபாய வடேர. " எ>


ெசால ரவ ஓCெச> "அ ைத அ ைத ந9/க இலாம எப
)தலிர. ந9/க தா நட தி"ெகா"கண . " எ> வமலாைவ
க யைண"க.."எனபா மாAள.. ந9/க: கலா அ#பவ/க.
9 நா
எ" ' எ> ெபா6யா6 ெசால

ரவ அபேய வமலாைவ S"கி ெப ேபா , "அ ைத ந9/க


இலாமைலயா. ந9/க தா அ ைத எ/க:" எலா . அ ைத அ ைத.
நா உ/க அைம அ ைத. நி/க தா எ" " எ> வமலாவ
மாப த )க தா ேத6"க

அபேய கலா ரவய ேம பா6 ரவைய க அைண 


அவன </"கிைய கழ அபேய ஜ = கீ ேழ இ-"க, ரவய
த' ந9 "ெகா'த. வமலா ரவய ச ைட ப டகைள
கழ யவா ச ைட= ெவள,ேய எ"க ரவ இெபா- நிவாணமாக
இதா. கலா ெம ) ேபா ரவய )க ைத த மாப
அ- த, ரவ கலாவ இெப அைண தவா அபேய ) தமிட,
வமலா ரவய ப ) ேபா "ெகா' ரவய தைலைய
கலாவ இப ேத6 தவா ரவய )கி ) தமிட.. கலா
ஆனத தி தா8.
அபேய வமலா, "மாAள கலாேவாட ஜா"க ைட கழ /க " எ>
ரவயட ெசால, ரவ வமலாவ இப )க Aைத தவா
கலாவ ஜா"கைட தடவ அபேய ெகா"கிகைள பறி இ-"க, அ
வாராததா, வமலா, "மாAள.. ந9/க அவ இAல வா6 ேபா/க, நா
அவ ஜா"க ட அ"கேர# " ெசாலியவாேர கலாவ ஜா"க ைட
திர"க..

ரவ த ைககளா கலாவ பராைவ அ- தி அ- தி பைசய, வமலா,


"எ க'ணா.. அபேய கலாேவாட ஜா"க ட கழ அவ )ைலய
பைச6 பா. " எ> ெசால ரவ மதிர க ப டாேபா வமலா
ெசானைத எல ெச6ய, கலாைவ அபேய ெப சா6 அவ8
ேம ரவ ப கலாவ )ைலைய க"க, வமலா அபேய ரவைய
ெப த8ள, அபேய ரவைய அைண"க, ரவ, ேவகமாக கலாவ
)ைலைய சப, கலா "ஆ ஆ ஆ ெம வா /க. வலி" .. அ மா
ெகாஜ ெமவா ப'ண ெசா< மா " எ> )னக

வமலா, "மாAள.. ெகாஞ ெமவா பா... " எ> ரவய தைலைய


ேகாதியவா , ரவய A ட ைத கி8ள,வ , ரவய )க ைத
கலாவ )ைலய அ- த.. ரவ ைககளா கலாவ )ைலகைள
பைசதவா வாயா )ைலகா Aகைள க"க, வமலா கலாவ
Aடைவைய ேமேல S"க, கலா )னகியவா த காகைள அக ஒ
வரைல த A'ைடய ெசாகி ஆ ட.. வமலா கலாவ ைககைள
A'ைடய எ த வரைல கலாவ A'ைடஉ8 வ 
ஆ னா8. கலா எகி7 எகி7 A ட தி S"கி S"கி கா ட, ரவ அபேய
கலவ )ைலகைள தப, வமலா த ைககைள ஊன, ப தவ
கலாவ A'ைடய வரைல வ ஆ ட.. கலா , "அ மா அ மா
அ மா " எ> க த

வமலா, "மாAள.. அபேய ெகாஞ கீ ேழ வா பா வ அவ இைப


ந" அபேய இ# கீ ழ வ கலாேவாட சாமா#ல ெச6' எ>
ரவய A ட தி ஒ வரலா தடவ, அபேய உணC7ய ரவ
ெகாஜ கீ ேழ இர/கி கலாவ ெதாAைள க"க, கலா க த, ரவ
இ# இர/கி S"கி6த Aடைவ= பாவாைட= )கதப
கலாவ Aணைடைய ெவள,Cச தி பா"க, ஏகனேவ வமலாவ
ைகவைளயா னா ஈரமான கலாவ A'ைட ெசாலி"க, வமலா
ரவய தைலைய கலாவ A'ைடய அ- த.. ரவ கலாவ
காலைள அக த நா"கா A'ைடைய Iைவ"க, அFவெபாழி
கலாவ A'ைடமய ரவய வா6 8 ேபாக அைத ைச" த8ள,
வ ரவ சப, வமலா ரவய தைலைய இ# அ- த, ரவ
அபேய A'ைடைய சபயவா கலாவ ஆசன" ழிைய வரலா
வட, கலா அபேய S"கி S"கி A'ைட ஆ ட. வமல எ- தவா
ரவய காககைள திப திப அைத கலாவ ப"க இ-"க
இெபாழி ரவ= கலா 69 வcக தி இ"க, வமலா, த
ைகயா ரவய த'ைட ப தி- தி கலாவ வாயகி ைவ"க,
கலா )னகியவா த வாய ரவய த'ைட வ "ெகா'டா8.
வ "ெகா' ேகாைல க"க, ரவ )ன" அபேய ) ேதாைல
த8ள,வ வாய ஆ ட, ரவ )னக, இெபா- ரவய A ட
ேமேல எ ப, வமலா ரவய A ட ைத ப அத சைதகைள க"க,
ேமேல A ட/கைள வமலா க"க, கீ ேழ ரவய ேகாைல கலா க"க,
ரவ ஆனத தி கலாவ A'ைடைய ந"க.. அ ஆ ஆ எ> ரவ
)னக, கலா என/க.. என/க, அ மா அ மா.. a க த

வமலா, கலா ெரா ப சபாத.. அAர த'ணய ெகா டேபா .


அபேய ந9வ வ கி ேட இ.... " எ> ெசால

கலா, "அ மா எனால )யலா மா. த'ண வரா ேபால இ" ..


சீ "கிர அவேராட சாமான அயல வட ெசா< மா " எ> க த..

வமலா, "கலா அபேய அவேராட )- சாமைன= வாய வ 


எCச ப .. இேதா வேர. " எ> ெசால கலா ரவய 6 இC
சாமைன உCசி )த அ வைர ந"க.. ரவய த' எCசலி
ெஜாலித.

வமலா ரவயட "மாAள நலா சA/க .. அபேய த'ண


வரவைர" ேஜாரா.. ேஜாரா. " எ> ரவய தைலைய அ- த,
ரவ த ஒ வரைல கலாவ A'ைட" 8 ேபா ெசாக, கலா
" எனால இ" ேமல தா/க )யா மா. சீ "கிர " எ>
)னக

வமலா, "மாAள.. சி"கிர எ-"ேகா/க. " எ> ெசாலி ரவைய


எ-ப அபேய கலாவ காகைள அக கலாவ A ட தி ஒ
பேலா ைவ , ரவய I'ணைய ப உவ உவ வ ,
"மாAள ெமவா ெச6=/க. இதா ெமவா" எ> ெசாலி கலாவ
A'ைட வாசலி ெவ"க, ரவ, அபேய அவசர தி உ8ேள வட,
ரவய த' த இல"ைக வ வ ேவெர/ேகா திய..

கலா, "மா மா சீ ""ர .. த'ண வரேபா .. " எ> ெசால,

வமலா, "மாAள.. நாேன ெச6யேர. ந9/க நா ெசாலரத ெச6=/க. "


எ> ெசாலி

ரவய த'ைட நா< ஆ ஆ , ேம ேதாைல கிேழ த8ள,,


ெமா ைட ப ெகா' கலாவ A'ைட ஓ ைடய ெவ ,
மாAள ெமவா ெமவா எ> ெசாலியவா ரவய A ட ைத
)ேன த8ள, கலா த காைல வ7"க, வமலா " ெம வா பா " எ>
ரவைய அைண A ட தி )ன நகத, ரவய த' ெமவாக
கலாவ A'ைட" 8 ேபான..

நறாக ந"கி த'ண வதிததா ெரா ம க_டமிலாம த'


கலாவ A'ைட" 8 ேபாக, ரவ அபேய த இைப அைச"க,
வமலா, "என ராஜா.. நா தா ெச6யேர# ெசாேனேன.. என
அவசர .. ெமவா எ க'ணா" எ> ரவைய காம" ரலி அ- தி .
ரவய A ட ைத )ேன த8ள,, ெமவாக பேன த8ள, அப தா
ெமவா ெச6யண .. ெம வா மாAள. " எ> ெசாலியவா
)# ப# ஆ ட

கலா, "அ மா அ மா " எ> ஆனததிதி க த, ரவ த க'கைள


Gயப வமலா ெசான ேபால ெமவாக ெச6ய..ரவ )னக கலா
க த. அபேய 2 நிமிட தி ரவ "அ ைத அ ைத எ" த'ண
வ அ ைத. " எ> ெசால, மாAள.. GCச இ"கி பCIேகா/க..
அபேய ஆடாம நி</க. இ# ெகாஞச ேநர பா.. தா" ப/க
# ெசால" ரவவ )ைக ) தமி ரவய மாப ைகயா
வனா8.

கலா , த )ைலகைள கச"கியப, ஆ ஆ ஆ எ> க த அபேய த


உCச அைடதா8. ட"ன# வமலா ரவய A ட தி ேவகமாக
)ேன பேன த8ள ஆ ஆ ஆ ெவ> ரவ அபேய த கRசிைய
கலாவ A'ைடய க"க, அபேய வமலா, ரவைய ப#"
இ- கRசி ெசா "ெகா'த த'ைட ப ரவைய அபேய
கலா அேக இ- ெச> கலாவ வாய ரவய த'ைட ைவ"க,
கலா ெகாஜ எ- ரவய I'ணைய
9 த வாய வா/கி"ெகா'
)- ேவக ட உ>Rச, ரவ, 'அ ைத அ ைத " எ> )னக வமலா
அபேய ரவைய பப"கமாக க யண "மாAள மாAள.. எ
ெபா'J ெபா'ணா ெபாரத" என Iக ைத அ#பவ"கணேமா
அைத அ#பவCசி டா.. " எ> க'கள, க'ணட
9 ரவைய
ெவற9ய ) தமிட

கலா ரவய Iணைய சப சபப த க'கள, உ "ெகா'டா8.


அபேய கலாவ A'ைடய கRசி வழிேதாட, வமலா கலாவ
A'ைடய வரைல வ கRசிைய வழி ெத அைத ந"க.. ரவ
எ> )னகியவா வமலாைவ அைண"க, அபேய ரவைவ
) தமி டவா வமலா ரவைய ப"கெவ அைண உட ெபலா
) தமி "ெகா'ேட ரவய த'ைட தடவவ ஆைசயா6 , "
நலா ேவைல ப'ேண டா. இன,ேம உன" ெர\ேட கிடயா..எ
த/க .. " எ> ெசால, ரவ. ஆ ஆ எ> வமலைவ= கலாைவ=
க ப வமலாவ மாப )க Aைத அ-தா..

வமலா, "எனாCசி எ க'J" .ஏ க'கல/கற பா. " எ>


அைண"க

அ ைத அ ைத, " ந9/க: கலா என ேவJ அ ைத. ந9/க


இலனா எனால ப'ணய"க )யா அ ைத " எ> பதற

கலா வமலாைவ க அைண , "அ மா அ மா, ந9 இலன எ/களால


ெசRசி"க )யா " எ> க யைண"க
ரவ கலாைவ= வமலாவ= அைண கலாைவ வமலாவ ேம
அ- தி தா# வமலவட )-வமாக சரணைடதா.. வமலா
நவ ப தவா இவைர= த மாேபா அைண "ெகா'
மிக சேதாஷமா6 இ"க, ரவ வமலாவ க'கள, இத ந9
ள,ைய ைட"க, கலா ரவய க'ணைர
9 ைட"க அபேய
ஆ ட தி கைளபா ஓ6ெவ "ெகா'டன..

கலா, மனதி நாம அ மா" )தல Iக" ெகா தAர தா


அ#பவ"கண)# நிைனCேசா .. பரவாயல. அவர வைளCI
ேபா டாCI. இன, அ த ேவைல அ மாவ A'ைடய அவ சாமான
ேபாட ேவ'ய தா. அ" சீ "கரேம ஏபா ப'ணன எ>
எ'ணயவா வமலாைவ= ரவைய= க யைண தா8.

க யைண தவா வமலா, கலா, ரவ= நறாக S/கின.. ஒ மண


ேநர கழி வமலா க'வழி தா8. வமலாைவ தவர ரவ= , கலா
உCச அைட த'ண க"கியதா நி மதியாக S/கின.. ஆனா
வமலா"ேகா இ# த'ண வயவைல. அவ8 ரவைய
) தமி டவா அவன ேகாைல= ேதா அைத இ- கலாவ
A'ைடய ேபா டதா அவ:" காம உணCசி ேம< ேம<
வ< த, ேபாராத" த மாப8ைளேய த வசப தி, த
)ைலைய திண அவன ப ப"க/கைள அ- தி எத மாமியா
ெச6யாதைத ெச6ததனா அவ8 உடA காம த9யனா Oேடறிய.

அபேய த காைல அக த ைககளா த இ"ைக


ேனா'னா8. அவள இ ப"க கலா ரவ= அவைள
அைண ப "ெகா'தன. ெமவாக அவள,ட இ
வவ எ- கி ச ெச>, ேமைடய இத ெவ8ள7"காைய
எ , த Aைடைவைய S"கி அபேய அதி வ "ெகா'
உ8ேள வ அ- தினா8.. ேவகமாக ேவகமாக ஆ ட ஆ ட தைனேய
அறியாம " " எ> )னகியவாேர காைய இக இ"க,
ஒ ைகயா த )ைலைய பைசதவா " " எ>
அ ெகா'"க..

இத ச த ைத ேக ட ரவ, "என கி சல எேதா ச த வ" எ>


கி ச ேபாக அ/ேக வமலா த )ைக கா யவா த
Aைடைவைய S"கி எ> எேதா ெச6 ெகா'பத
ரவ" , அவ8 A'ைடைய தி"ெகா8கிரா8 எ> ெத7தேத தவர,
எைத ைவ தி"ெகா8கிரா8 எப ெச7யாக ெத7யவைல.
ெமவகா வமலா என ெச6கிறா8 எ> பாேபா எ> கி ச
Iட மைரவலி வமலா ெச6வைத பா "ெகா'தா.
வமலா" ரவ த பனா நி> கவன "ெகா'ப
ெத7யாம, காைய ேவகமாக வ ஆ ட , " ஆ ஆ " எ>
)னகியவாரா த ைகயா த )ைலைய அ- த அ- த, அைத
பாதட ரவய த' A ய ெப> எ-த. ெவ> </கி
ம அணதிதா த' வைரA </"கிைய S"கிய. ரவ
த </""ைய S"கி த வைரெப7ய த'ைட ைகய எ அைத
ெமவாக ஆ யவாரா வமலாைவ பா "ெகா'தா. "ஆ ஆ ஆ
" எ> )னகியப வமலா உCச அைடய, ரவ த ைகயா த
த'ைட ஆ யப வமலாைவ ரசி"க, வமலா ெநறிய
வயைவ=ட அபேய காைல வ7 உ டார, ைகயலித
ெவ8ள7காைய கீ ேழ ைவ"க, அெபா-தா ரவ ெவ8ள7"காைய
பா தா. " ஆ ஆ அ ைத காையைவ த காம ைத
க ப"ெகா8கிறா8. " எ> மனதி நினதவாேர திப, அதனா
curtain ெமவாக ச த ேபாட, அத ச த ைத ேக வமலா தி ப,
ரவ </கிைய S"கி ைகய வைரேபா7ய த'ைட ப திபைத
பா , "மாAள " எ> ெசால

ரவ, "அ ைத.. ந9/க .. " எ> இ-"க


வமலா, ச ெடன எ- , ரவயட வ ரவய ைகைய ப தவா,
"மாAள என.. என.. மன,Cசி/க. எனமா இ" ேமல control
ப'ண)யல பா. " எ> ரவைய க யைண"க

ரவ, வமலாைவ க அைண தவா, "அ ைத அ ைத.." எ>


வமலாவ இைப தடவ
வமலா, "மாAள.. உ/க சாமைன ெதா டAர எனால )யல
மா6Aள.. " எ> அழ

ரவ, "அபேய வமலாவ ெதாள, ) த பதி , அ ைத ந9/க


ேபா6 எகி ட மன,A ேக கலாமா.. ந9/க என" ெத6வ மாதி7
அ ைத. ந9/க இலன, எனலா கலாேவாடல ேபா "க )யா..
ந9/க என" ெத6வ மாதி7 அ ைத. " எ> வமலாவ சைதகைள
பழிய. வமலா ரவைய க ப ரவ= த'ைட ெதாடலாமா,
ேவ'டமா எ> ேயாஜைனய இதா8. அபேய ரவ வமலாைவ
தன,ட இக அைண"க, ரவய த' வமலாவ ெதாைடய பட,
வமலா த காைல நகதி அைத தன,ட ) ட வ டா8.

இத ச த தி எ-த கலா என நட"கிற எ> ஹா<" வர


அ/ேக வமலா ரவ= அைண திபைத பா . "என/க.
அ மாவா ந9/க: .. " எD ெசால அ/ேக வமலாவ க'கள,
க'ணைர
9 பா கலா, "என மா எனாCI " எ> அ"கைர=ட
ேக க

ரவ, "ஒ'Jமில கலா அ மா கி சல ப'ண"கி தைத தா


பா ேட. அ ைத பாவ Q " எ> ெசால

கலா கி சன, எ பா , கீ ேழ கிடத ெவ8ள7"காைய பா 


நடதைத ப7ெகா'டா8. "என/க அ மா M கி ெப U
வா/க " எ> ெசால

ரவ வமலாைவ அைண தவா ெப U ேபாக அ/ேக வமலாைவ


S"கி அபேய ெப ேபா டா. அபேய கலா வமலாவ
அகி ப"க, வமலா நவ இ"க, கலா ஒ Aர) , ரவ ம>
Aர) ப தன..

ரவ, "பாவ அ ைத. நாம ஒ'ணா ேசரண)# அவ/க எFவள


க_டப டா/க. " எ> ெசால

கலா, "எனமா இெதலா .. " எ> I மா6 ேக க.

வமலா, கலாைவ அைண , "அ வ கலா,மாAைளய ெதா டAர


எனால ஒ'Jேம ெச6ய )யல Q. ந9/க இர' ேப த'ணைய
9
க"கி Q/க.. ஆனா என" .. அபேய உட A OடாஆயCI. என
ப'ணற ெத7யாம கி ச ேபா6 அபேய நாேன ெசRசிகி ேட..
அேபா மாAள அ/ேக வர, அ ெத7யாம நா ெதாடர, அவ
பா டா ' எ> கலாைவ க அைண தவாேர ெசால

அவ8 ெசாலி"ெகா'" ேபாேத ரவ வமலாைவ பAறமாக


க யைண வமலாவ )ைக ) தமிட, வமலா, "மாAள .. "
எ> உணCசி மி தியா ெசால, கலா, "என/க நா இேபா ஒ
)" வ ேட. அ மா என""காக , நம"காக எFவள
உதவ ெசRசி"கா/க.. அதனா நி/க இபேவ அ மாேவாட
ஆைசயலா நிைரேவ /க.. " எ> ரவய கன தி கி8ள

ரவ, அபேய வமலாைவ அைண அவள )க திப த


உதகளா வமலாவ )க தைத எCசி ப தி வமலாைவ
அைண அவள இைட சைதகைள அ- த, வமலா, "ஆ மாAள என
அவசர ெம வா,.. " எ> ெசால, கலா ரவயட , "என/க அ மா
இFவள நாளா ஏ/கி"கா/க.. ந9/க அ மா" எலா Iக/கைள
எலா ெகா/க.. " எ> ெசாலியவா ரவய லி/""ைய கீ ேழ
இர"க, ரவய த' வைரபா ஆட, அைத ந9வவ ட ப கலா
ெகா ைடக:ட வைளயாட

வமலா ரவைய க ப அவ மாAள, க"க, ரவ வமலாவ


ேதா கள, க"க, கலா, "அ மா இ/க பா மா. அவேராட எப
ஆயCI# " எ> ெசால ரவய ேகாைல ஆ டயவா ெசால
வமலா திப ப ரவய ேகாலி அகி )க ைத ெவ"க ,
கலா அபேய வமலாவ தைலைய ரவய ேகாலி ேம அ- த,
வமலா த வாைய திற ரவய ேகாைல த வாய#8
வா/கிெகா'டா8. கலா, ரவய )கி இர' தலகாணைய ெவ 
அவ தைலைய உயரகான இட தி ெவ அபேய ரவய மாA
ப திைய க"க, ரவ ஆ ஆ ஆ எ> "க, கீ ேழ வமலா ரவய 6
இC ேகாைல வா=8ேள வா/கி அபேய இ- இ- சப, ஆ ஆ
அ எ> ரவ )னக

வமலா, இர' நாைள" )ன தா தி தனமா ரவய


ேகாைல சபனா8. அத )னா 2 வட/க:" )னா தா
த Aஷன, ?ைல சப"கிரா8.. இெபா- எத பய)
இலாம, மாAைளய ேகாைல அவசரமாக
Iைவ "ெகா'தா8. கலா, "எனமா காணாதத க'டா மாதி7
சாபடர,,அவ "கரா. ெஜாஞ ெம வா " எ> வமலவ
)ைக வட, அத இப தி வமலா ரவய I'ணைய ேவகமாக
உ>Rச, ரF ஆ ஆ ஆ எ> க தினா.

கலா இெபாழி திப ரவய மாப உ கா இர'


காகைள= இ ப"க) அக அபேய ரவய ெதாAைள
க"க, ரவ, ஆ ஆ ஆ எ> க த, வமலா த Aட/கைள S"கி S"கி
ஆ ட, ரவ அபேய கலைவ Aடைவைய ேமேல S"கி கலாவ
ெவ'ைமயா A ட/கைள தடவ கலா அைத அவ வாயேக எ 
ெசல ரவ அபேய கலாவ A ட/கைள ப அத சைதகைள
அக , த நா"கா வா6 ேபாட , "CC CCCCCC " எ> கலா
ஆனத தி )ன", அபேய வமலாவ இைப தடவனா8. வமலா
ரவய ெகா டகைள கச"கி கச"கி வைளயாயவா ரவய
)ேதாைல த பகளா கீ ேழ இ-"க, ரவ " ஆ ஆஅ ஆ " எ> க த,
கலா த A ட தி ரவய )க தி அ- த,Gவ ஆனத தி
மித"ெகா'தன..

அபேய கலா ரவய த' ப"க தி த வாைய ெகா'வர, ரவ


கலாவ வாைழ த' ெதாைடகைள ந"க, கலா ரவய த'
அகி வ வமலா தன" ெகா"க மா டாளா ஏ> ஏ"க ட
பாக, அத பாத வமலா, ரவய த'ைட வாயலி எ 
கலாவட ெகா"க, 5 நிமிட தி" ப வமலாவ வாயலி
வத த' வமலாவ எCசலிலா<, pre-cum'< ெசாலி"க, அைத
லப"ெக> கலா வாய ேபா ஊ மினா8. ரவ என ெச6வ
எ> அறியாமா கலாவ ெதாைடகள, எCசிைல ெகா ந"க,
கலா , வமலா ரவய த'ட# , ெகா ைட=ட#
வைளயா"ெகா'தன. கலா, ேமேல இத த'ைட சபா,
வமலா ச> ன, ரவய அ த'ைட ந"கினா8. கலா G'>
உறிRச<" ப த'ைட எ வமலாவட ெகா"க, வமலா 3
உறிRச<" ப கலாவட ெகா"க, மா7 மா7 ஊ பன..

ரவ, " ஆ ஆ ஆ ேபா Q ேபா.. " எ> த A ட ைத S"கி S"கி


ெகா"க, வமலா ரவய ெகா ட"கைள வாய ேபா ஒ
ெகா ைடைய க"க, வலியா ஆேபா கலா, ேபா Q அ ைத. "
எ> உளர, வமலா ஆ மாAள ந மள காம மி தியால Q ெசாலரா
எ> நிைன . இ# ெகா ைடகைள க"க, ரவ எழ )யசி"க,
கலா த காகளா ரவைய எழ வடாம க யைண"க, வமலா
ெகா ைடகைள அ- தி அ த'ைட சப, கலா ேம த'ைட
வமலா" ெகா"க, இவ சபன. வமலா )-வமாக ரவய
த'ைட ேபா "ெகா' பாதி உ>Rசி ம; தி பாதிைய ந நா"கலா
Iழற, ரவ" தைல Iறிய. 5 நிமிட தி" பற ரவ" த'ண
வர, " அ ைத அ ைத, என" த'ண 9 வரேபா " எ>
ெசாலியவா த'ணைர க"க, வமலா அைத அபேய த வாய#8
வா/கி வாைய திர"க, கலா வமலாவ உத வாய ெவ பாதிைய
வா/"கிெகா8ள, அைத கலா அபேய ரவய ெதாAள, ப, த
வரகளா ரவய ெதாAைள Iற9 ரவய கRசிைய தவவனா8.

வமலா அபேய திப ரவைய க அைண ) தமிட,

ரவ, "அ ைத அ ைத " எ> க யைண"க

வமலா, "மாAள, ெரா ம நாைள" அAர நா இத மாதி7 சபேர


" எ> ெசாலியவா ரவைய த )ைலய அ- த

ரவ )னகியவா, "அ ைத, மாமா ெரா ப ெகா ைவ தவ. இப


சபரா மாதி7 ஒ ெபா'டா கிைட"கண " எ> ெசால

கலா, "என/க, நா# தா சபேன. அேபா நா சபன


ப"கைலயா " எ> ெபா6யா6 ரவய I/கிேபான தைய கி8ள,

ரவ, "பா/க அ ைத. " எ> வமலாவட )ைரயட,

வமலா, "எ மாAள பாவ Q.. " எ> த மாAட அ- த

ரவ கலாைவ பாதப, "கலா நா அ ைதேயாட ஜா"க ட கழ ட டா


பள 9\" ெகRச

கலா ரவைவ அைண தவா, "என/க, இன, ந9/க என ேக ட


ேவ'டா . அ மா நம" எத அள" help ப'ணய"கா/க..
அவ/கள ந9/க நலா கவனCசி"கண .. அதனா அ மா" எ
ேவJ)னனா<, எேபா ேவJ)னனா< , எ/க
ேவJ)#னா< ந9/க அ மாவா ெச6=/க.. " எ> ெசால

ரவ ஆைசயா6 வமலாைவ பா , "அ ைத நா உ/க ஜா"க ட.. "
எ> இ-"க

வமலா, "இ# என ராஜா ெவ க .. எ ஜா"க ைட ந9/க கழ டாம


யா பா கழ டேபாரா.. கழ ஜமா6 க'ணா.. " எ> ெசால ரவ
வமலாைவ அைண )Aற இத ஜா"க ெகா"கிகைள கழ ,
கலா வமலவ ப ப"க தி இ" பராவ ெகா"கிகைள கழ ட,
வமலாவ )ைல ரவய )க தி வழ, அைத அபேய சபனா..

சப"ெகா'த ரவைய பா கலா சி7"க, வமலா அைத பா 


சி7"க, கலா ரவய I/கிேபான I'ணைய ஆ )ேதாைல கீ ேழ
இ-"க, ரவய I'ண மய அவன ேபா ெமா ப 
ஒ "ெகா8ள, கலா )ேதாைல Gவ ேபா ) ேதா ரவய
ெமா கள, ஒ யத மயக8 ேம ெச>  எ> ெச6ய,
ரவ ஆ ஆ கலா ) மா கிCI ெதால, பள,\ எ வேட. எ>
)னக கலா ) ேதாைல கீ H இர"கி )கைள எ Gனா8.. "ஆ
ஆ அ " எ> ரவ )னக வமலா கலாவட , "ேபா6 கி சல க தி7
ேபா இ" அைத எ ' வா " எ> ெசாலா
கலா கி ச ெச> க தறி ேகா<ட வர, ரவ சேற பயதாேபா
"அ ைத என அ ைத ப'ணேபாறி/க " எ> ேக க

வமலா, "என மாAள.. உ/க சாமான ஒ'J ெவ ட மா ேட...


எ/க:" இ"கிற ஒேண ஒ'J.. அைத ேபா6 ெவ ேவமா.. "
எ> ரவய கன தி இ , ரவய ேகாைல ஆ ,, "மாAள கீ ழ
ப/க " எ> ெசாலி ரவைய கீ ேழ வ வ , அ மா
ெபா'J ரவய I"கி ேபான I'ண அகி வ,

கலா "என ம )ய ெவ டேபா7யா.. " எ> ேக க


வமலா, "ஆமா Q. உ/க அபா" இப தா இ. )எலா
த'ல ஒ " . அபAர ேதா G ேபா அபேய க_டமா
இ" . அதனால அவேராட )யா மாச " ஒ திடவ trim
ெச6ேவ" எ> ெசாலி

வமலா, " ந9 இத த'ட பCசி"ேகா,, நா )ைய trim ெச6யேர "
எ> ரவய அ மயகைள ெவ ட, அபேய கலா, ன, ரவய
I/"கிேபான I'ணைய மாய ெவ தப, வமலா, "என
அவசர .. " எ> கலாைவவ தைலய ஒ த த ட, "ரவ
அபேய "அ ைத அ ைத.. " ஏ> உள7னா..

வமலா ரவய I'ண மயகைள 7 ெச6தபர ரவ த


I'ணைய பாதா. ெப7ய வ யாச ெத7யாததா, "என அ ைத
அபேய தாேன இ" " எ> ேக க

கலா, "அவா/க,, உ/க )எலா I8 Iளா இத.. அ மா


பா பா க ெப7ய )ய ம க ப'ணா/க. அ மாவ
என# நிைனCசி/க.. " எ> கி'டல"க

வமலா, "சீ ேபா ேபா"க தவள.. மாAள ந9/க வா/க. " எ>
காம ட ரவைய த ப"க இ-"க

ரவ வமலாைவ கா லி அதிக பல ட வமலாைவ த ப"க


இ-"க, வமலா ரவய ேம வழ,

வமலா, "பரவாயலிைலேய. இர' நாைள" )ன என ெதாடவ


MCசப ட மாAள,,எ மக )னாைலேய இன," இ-"கிராேர??"
எ> ெசால

ரவ, "வா/க அ ைத உ/க மாபைள"கி ட.. " எ> ெசால

கலா, "என/க. எ )ைனேய வா. " எ> >Aட ெசால

ரவ, "என கலா, அ தா நா எபேவணா< அ ைதய


ெதாடலா)ன,ேய.. " எ> ேக க
வமலா, "அவ I மா ெசாலரா பா.. ந9 உ மாமியார க A. " எ>
சி"ன ெகா"க

ரவ, "அ தைத அ ைத, நா எ மாமியார க Aேப#


கன#ைல= நிைனCI பா"கல " எ> ெசாலியவாேர கலாைவ=
த ப"க இ- அைன கலாவவ இதகள, த இதHகைள
ெவ"க, வமலா த ைகைய கலாவ ம; ெவ கலாவ சைதகைள
பைசதா8.

ரவ, "அ ைத அ ைத. நா உ/ககி ட ஒ'J ேக டா தபா


நிைனCசி"க மா ேட/கேள "

ரவ, "எனபா ெசா< ெசால " எ> ரவைய க அைண 


ரவைய ) தமிட, கலா ரவய வ' ேபான த'ைன வரலா
ஆ ஆ அைத Oேட த..

ரவ, "அ ைத நா உ/க சாமான இ ) பா"கேவஇல அ ைத.. "


எ> வமலா காதி )J)J"க

கலா, "எனமா ெசாலரா.. உ சாமனா.. அ" அAர என


ெசானா?"

வமலா ரவைய த மாப அைண தவா, "உ Aஷ#" அவ


மாமியாேராட சாமான பா"கண)மா .. " எ> சி7Aட ெசால

கலா, "ஓ ஓ அபயா.. அ6யா" அத மாதி7 ஆைச ேவைரயா. "


எ> சி7 தவா I'ணைய திக..

ரவ, " கலா கலா ேவ'டா .. ேவ'டா . அ ைத பள,\ ெசா</க "


எ> வமலாைவ க யைண"க

வமலா, "பாவ Q எ மாAள.. வ .. அவர.. " எ> கலாவ


ைகைய ரவய I'ணயலி த வட..

கலா, ரவய அகி வ, "என அ6யா" அ மாேவாட சாமா


ேக தா.. arrange ப'ணண# ன எ கி ட வா/க" ெசால

ரவ உடேன வமலாவ அரவைணபலி தாவ கலாைவ


க யைண"க,, கலா அபேய ரவைய க அவ )ைக த-வ,
"என/க என/க.. " எ> ரவைய Oேட த.. வமலா அவகைள
அபேய ெப த8ள, தா# அவக8 ேம வழ.. வமலா
இவைர= க யைண மாAள .. மாAள எ> ெசாலி ரவய
இப ) தமி டா8.

கலா, "என/க, இன," ரா தி7 உ/க:" அ மாவ arrange


ப'ணேர.. என" என தவ/க..
9 " எ> ேக க

ரவ, "கலா கலா பள,\ . ப'ண"ெகா .. நா உ கா<ைலேய


வH
9 கிட"கேர. ந9 ெசாலரைத எலா ெச6யேர.. என"
அ ைத= ேவJ , ந9= ேவJ .. Q பள,C" எ> கலாைவ ) தமிட.

வமலா, "அட மாAள.. என ேக க ேவ'டாமா.. என ேக காமைலேய


ந9/க ெர' ேப எப.. " எ> ரவய A ட ைத கி8ள..

ரவ வமலா ப"க திப, வமலாைவ க யைண , "எ அ ைத


நா ேக டா தரமா Q/களா " எ> ைழ ேக ட

வமலா, "எ மாAள, ந9/க ேக நா எத இலனேபாேர. ந9 உ


மாமியா ேமல வைளயாபா. எ ராஜா " எ> ரவய I'ணைய
ப இ-"க.

கலா, "அ மா அைத ெரா ம இ-"காத மா.. அவ" வலி"கேபா "


எ> ெபா6 ேகாப ட ெசால

வமலா, " இேதா பா Q.. " எ> ெசாலியவா ரவய I'ணைய
இ# இ-"க..

ரவ, " அ ைத. " எ> வமலைவ க ப"க

வமலா, "மாAள இப தா த'ணைய ெகா ய"கீ /க. நலா


ெர\ எ/க.. "

கலா, "அ மா ெசாலரா மாதி7 S/ /க.. ரா 7 உ/க


வர ைதஎலா
9 அமமா கி ட காமி/க.. " எ> சி7 தவா ெசால

ரவ இவைர= க அைண வமலாைவ ெப ேபா அவ8


ேம ப தவா, "அ ைத உ/ககி ட பா "க டா " எ> ேக 
பதி வவத ) வமலாவ ஒ )ைலைய த வாய ேபாட
வமலா ரவைய
9 அைன ரவய தைலைய ேகாதிவ , "மாAள,,
ெசானா ேக: பா, நல A8ள தாேன ந9/க. ெர\ எ  ரா 7
உ/க மாமியாரா ேபா/ேகா.. " எD ரவய தைலய ) தமிட. ரவ
அபேய வமலாவ அகி ப"க, கலா வமலாைவ அண ப"க,
அபேய Gவ சி7 ேநர ப தன. .

அ> மாைல கலா ெப Uைம நராக அல/க7 தா8. )த நா8


வா/கின ? ைவ ஈர ணய
9 I தி ப"ைக அேக ைவ தா8.
அபேய தன" வமலா" ஒ ெமலிய சி" Aைடைவ= ,
வமலா" ைக-ைவ"காத ஜா"க , தன" ைட ைக ெவ தி
ஜா"க எ ெவ , த#ைடய இர' பரா"கைள= எ 
ெவ தா8. ரவைய கைட" ஜு\ வா/கி ெசல அ#ப ,
வமலாவட , "அ மா இன," ரா தி7 ந9 ெரா ம நா8 ேகட நட"க
ேபாற. ந9 நலா ள,Cசி , நல பட ேபா , எ பரா
ேபா "ேகா.. அபதா உ )ைல S"கிகி நி" . அபேய இதா
இத ைக-ெவ"காத ஜா"க ைட= ேபா "ேகா. உன" ஒ ெமலிI
Aடவ ெவCசி"ேக. ந9 பாவாட ேபா "காத மா. அ" பதில இத
நாடாவ இAல க "ேகா.. அபேய உ8ேள ேபா6 அவர ஒ வழி
ப'ண.. " எ> ெசால

வமலா, கலாைவ க யைண , ) த மைழ ெபாழிதா8. "கலா கலா "


எ> ஆர த-வ, "தா/\ . எ க'J.. எ ப .. ந9 ெச6யர
உதவ" எப ைகமா> ப'ணேபாேர# ெத7யலல.. "

கலா, "என மா, இ" தா இFவள நா8 கா தித.. இெதலா


ேயாசிCசி இ"காத.. உ8ள ேபா6 அ#பவ.. என.. " எ> ெசால

வமலா, கலாவ இைடைய தடவயப, "கலா கலா " எ>


க "ெகா'டா8.

வமலா, "அ மா கா தால ப'ணா மாதி7 பாதி ஊ ப அவ சாமான


உ8ள ேபா . இலன த'ணய ெகா டேபாரா.. " எ> ெசால

கலா, " ந9 கா தால ப'ணத எலாம பா கி தா இேத.. அேத


மாதி7 ப'ணேர மா.. "

வமலா, "அவ ந ம வைலயல வ-தி டா .. இமிேம நாம அவர


ஒ-/க பா "கண .. இலன ஊ> ேமய பாவ ேபா ...." எ>
ெசால

கலா, "அதா ந9 இ"கிேய மா. ந9 இ" ேபா எ" அத


கவைலேயயல.. ந9 ெரா ம நாளா ஆ'Iக ைதேய அ#வவ"கல.. இப
நம" கிைடCசி" . நலா அ#பவ மா. " எ> ெசாலி வமலாைவ
க யைண ) தமி டா8.

ரா தி7 எலா சாப வ , சாமாகைள எலா வமலா


ஒழி ேபாட, கலா, "என/க ந9/க இ/க வா/க " எ> ரவைய
Mப பா U M Cெச>, </கிைய கழ , ஜ = கீ ழ இ- 
வா_ ேபசின, ரவய I'ணைய இ- அத ைமO ச'ட
ேசாA ேபா , "என/க இத சாமா இன," அ மாவ
ேபாடேபா . அ" )னா ேசாA ேபா I த ெச6யேர... "
எ> ெசால

ரவ, " " எ> ஆனததிலி )னக

கலா, "என அ" 8ைள= )னகL/க.. " எ> ரவைய அப ேய


அைண )ைக ) தமி , ன, ரவய த'ைட வாய
ேபா ெமனா8.. அபேய சதன மண வச..
9 கலா அைத ந"கி.
ம; ' ேசாA ேபா கழிவ, டவலா ைட , ப"க தி இத
படைர ேபா டா8. பர ெவ </கிைய இப க , "சீ ""ர
ேபா6 ெப ல ப/க.. இேதா வேர " எ> ெசால

ரவ, "அப அ ைத.. " எ> ேக ட

கலா, "அைலயாத9/க.. அவ/கள M "கி வேர... " எ>


ெசானா8..

ப"க U ல ேபா6 கலா, "என ம சீ கிர ர\ ப'ண"ேகா மா. "


எ> ெசாலியவா, த ர\சி/ ேடAள,லி வ"ேகா
9 டம7"
கீ 7ைம ைகய எ , வமலாவ Aடைவைய S"கி வமலாவ
9
A'ைடய ேத6க, " CCC கலா என ப'ணர.. O ஏ தாத Q "
எ> வமலா )னக,

கலா, "இலமா அத கீ 7ம உ சாமா#ல தடவ வ ேட. அவ அ/க


வா6 ேபாேபா அபேய சதன மண அ" .. அபேய உ
சாமா#" :சியா இ" " எ> வமலாவ இைப கி8ள

வமலா, "சீ "கிர Q. அவ ெரயா.. " எ> ேக க

கலா வமலாைவ அைண தவா, "அவரா நா6 மாதி7 கா கிட"கா.


ெசால மற ேடேன.. அவ சாமான நலா ேசாA ேபா 
அலபவ "ேக. அபேய ACேசாமா வாயல ேபா "கணமா#
இ. ைடம ேவ\ ப'ணாத " எ> வமலவ கன தி ந"க,
வமலா, "Q வ Q. என அபேய அவேராட சாமான இபேவ
 "கண ேபால இ" .. " எ> ெசால

கலா, "ஆ"க ெபா தவ:" ஆர ெபா"கைலயா. இ# 5


நிமிஷ .. அAர களA.. " எ> ெசா, இவ சி7"க,

கலா, " நா உ8ள ேபாேர. ந9 ெகாRச ேநர கழிCI வா மா. " எ>
ெசாலி ரவய ெப U)" ெசல, ரவ கலாைவ அைண 
) தமி டவா, கலா, "அ ைத எ/க.. சீ "கிர கலா, எனால ெபா"க
)யல. " எD ெசாலி கலாைவ அபேய S"கி ெப ேபா 
அவ8 ேம பர' ) தமி டா. அெபாழி வமலா, அ/
கா சியள, தா.

ெமலிதாக Aடைவ அண , ைட பராட ைக-ைவ"காத ஜா"க


ேபா , த இA ப தி )-வ ெத7=மா க'கள, காம
ெவ ைக=ட உ8ேள வ க ைவ சா த, ரவ அேய ஓஎெச>
வமலாைவ அபேய அைண அவ8 ) ) ேபா வமலாவ
இைப ந"க, வமலா "CC CCC " எD ெசால, "மாAள. மாAள.. "
எ> ெசால, ரவ அபேய வமலாவ காகைள ெதா அவ8
கா வரகைள ) மி , "அ ைத அ ைத என ஆசீ வாத
ப'J/க.. " எ> ெசால
வமலா, ரவைய எ-ப, ரவைய அைண , "என மாAள.. எ கா<ல
வ-வா/களா.. வாபா வ உ அ ைதய ஷி ப எ க'J"
எ> அைண ரவய பப"க ைத கி8ள, ரவ அபேய
வமலாைவ S"கி ெப ேபா ேவகமாக அவ8 )க )-வ
) தமி , "அ ைத அ ைத உ/கள ப'Jேவ# நா கனவைல=
நிைன"கேவஇல.. " எ> ெசாலியவா வமலாவ க- 
ப திய ) தமிட, " மாAள.. ெமவா எ க'ணா" எ>
வமலா Oேடற..

கலா, "என/க. ெமவா.. எ/க அ மா" )தல ? ைவ=/க. "


எ> ெசாலி ரவயட இர' )ழ மலி ?ைவ ந9 ட அைத ரவ
ெப>"ெகா', வமலாைவ உ காரைவ வமலாவ ப ப"க
ெச> ெப ) ேபா "ெகா' வமலாவ தைலய
?ைவ"க, வமலா "மாAள.. " எ> காம த9ய ெசால ரவ அபேய
வமலாவ Mதலி த )க Aைத வமலாவ )ைக
) தமிட,

கலா, "இதா/க ெபா " எ> ரவயட ெகா"க, ரவ அைத


வமலாவ ெந திய O , "அ ைத இப அபேய சின,மா
\டாரா ட இ"கீ /க " எ> ெசால , வமலா ெவ க தி " ேபா/க
மாAள.. " எ> ெசாலி ரவைய அைண ெப த8ள, தா#
அவ ேம வ- தா8. அபேய கலா வமலாவ )தாைனைய
ச7ய வட ரவய )க தி வமலாவ கன,க8 இ க, ரவ கலாைவ
பா , "கலா நா அ ைதேயாட ஜா"க ட கழ ட டா " எ> ேக டக,
கலா, "என/க அ" )னா அவ/க அ" ள கவன,/க# "
ெசால, ரவ வமலைவ கீ ேழ த8ள, வமலாவ ைககைள உய தி
வமலாவ அ" 8 ப திய ) தமி அபேய ந"க, "ஆ ஆ ஆஆ
மாAள.. " எ> வமலா )னக, கலா ெமல வமலாவ காகைள
அக , த ைகைய வமலாவ Aடைவ" 8 வ வமலாவ
A'ைடய வரைல நகத, வமலா, அ ஆ ஆஅ ஆஅ எ> )னக<ட
ரவைய இக அைண"க

ரவ, "கலா நா இப கழ ட டா " எ> ேக க, கலா " " எ>
ெசால ரவ வமலாவ ஜா"க ெகா"கிகைள கழ ட ேபானா. ஜா"க
ைட டாக இததா ச> கா6கைள அ- தி ெகா"கிைள வவ 
பராவ ஹி"ைக கழ ட ைககைள வமலாவ ) Aற எ 
ெசறா..

அெபாழி கலா ரவய ேவ_ைடைய ெமவாக கழ ரவய


I'ணைய இ- வட, ரவ " " எற )னக<ட
வமலாவ பராைவ வவ"க, அவ )க தி வமலாவ கன,க8
வழ அைத அபேய த வாய திண தா. வமலா ரவைய
அைண தவா அவ தைலைய த )ைலய அ- தி, கலா ஒ
ைகயா ரவய I'ணைய ஆ ட இெனா ைகயா வமலாவ
A'ைடைய வரைல ேத"க, வமலா கலா " "
எ> )னகினாக8.
அபேய கலா ரவய தைலைய அ- தி அ- தி வமலாவ
இA" ெகா' வதா8. வமலாவ ெவ'ைம நிைரத இA
சைதகைள அ- தி அ- தி )ர தனமாக ) த ெகா ,
ந"கி= அபேய வமலாவ ெபாA8 ப தி" ெச> வமலவ
ெதாAைள நா"கா வல வதா. கலா ரவய )க ைத ெதாAள,
அ- த, ரவ வமலவ ஆழமான ெதாAைள ந"கி ந"கி எ தா. இத
நவ கலா த வரைல வமலாவ A'ைடய ெசாக, வமலா "
ஆ ஆஆ ெமவ. ெமவா.. " எ> Iக 
த தள, "ெகா'தா8. த மாபளைள ெதாAள,< மக8
A'ைடய< வைலயாகிராக8 எ> நிைன" ெபா-
வமலா" இ# G ஏறிய.

அபேய கீ ேழ ெசற ரவ வமலாவ ெகாIவ ைத எ Aடைவைய


எ"க, கலா வமலவ Aைடைவைய ேமேல S"கி ரவைய )க ைத
வமலாவ A'ைடய ைவ"க, ரவ வேகா
9 டம7" வாசைனய
அபேய ெம6 மற வமலலவ A'ைடய )க பதி"க, இர'
வட/க:" ப ஒ ஆண உத A'ைடய ப ட வமலா
க'கைள G"ெகா' , " மாAள.. மாAள.. " எ> பதற, கலா
ரவயட , " என"க. நலா பா/க அமாேவாட சாமா. நாேன இப
தா பாகேர.. எப இ" #.. அபேய உ/க வாயால
ேமலி கீ H வைர ) த ெகா  அபேய உ/க நா"கலா
வ வ/க.. " ெசாலி ரவய தைலைய A'ைட மய7 அ- த,

ரவ அபேய வமலாவ A'ைட மயகைள ) த ெமா 


அFவெபா- சில மயகைள க வமலாைவ ஆனதப தினா.
வமலாவா க ப த )யாம த A ட/கள, S"கி Sகி ெகா"க,
கலா வமலாேவாட இைப அபேய ெப அ- தியப இ"க,
ரவ இெபா- வமலாவ A'ைட ப திைய= , ெதாைடக8 ேச
ப திைய= நா"கா எCைச ப த, வமலா , " ஆ ஆ ஆ சீ "கிர ..
எனால தா/க )யல " எ> பதற, கலா இெபா- வமலா"
த A ட/கைள கா யப, அேத சமய ரவ வமலா )க ைத பாகாத
ப வமலாவ ேம உ கா அபேய த காகைள வ7"
தன A'ைடைய வமலா வாயன, அகி ைவ"க, அைத
A7 "ெகா' வமலா கலாவ காகைள கீ ேழ இ- கலாவ
A'ைடய வா6 ைவ Iைவ"க

கீ ேழ கலா வமலாவ கிள,ேடா7ைச வ7 ரவைய அ/ேக வா6 ேபாட


ெசால, ரவ அ/ Iைவ"க, வமலா த A ட/கைள S" S"கி
ரவய வாய இ"க அேத சமய கலாவ A'ைடேய ேவக
ேவககாக சபனா8. பற கலா ரவைய ச> கீ H இர"கி, வமலாவ
ஈர சசித சாமாைன ெகாஜ வ7 ,, "என/க இ/க உ/க வரல
ேபா ைட=/க.. அபேய வாயாைல ெகாஜ ஈர ப'J/க# "
ெசால ரவ அபேய ெச6ய, வமலா இன, ெபா"க )யவைல..
" ஆ மாAள. சீ "கர ேவகமலா சA/க " எ> கதற, ரவ த
ேவக ைத அதிக7"க..அைத தா/க )யா வமலா கலாவ
A'ைடைய சப கலா " " எ> த ரைல க 
ப "ெகா'டா8..

வமலவ A'ைடய இ ந9 கசிச, கலா, "என/க அ மா ெரா ம


Gல இ"கா/க.. வா/க.. " ெசாலி ரவைய எ-ப அபேய
ரவய ேகாைல ைகய எ இர' ஆ ஆ , ன, த
வாய ேபா "ெகா' அைத ெம#, ) ேதாைல கீ ேழ த8ள,
அபபேய உ>Rசினா8. ரவ , "கலா கலா கலா. " எ> )னக,
பனாலி வமலா, "கலா சீ "கிர அவர ேபால ேபா .
எனனால தா/க )யல . மாAள சீ "கிர ெசா /க.. " எ>
)னக,

கலா, ரவய I'ணைய வாயலி எ , ரவயட , "என/க,


அ மாேவாட இத ஓ ைடயல ெசா /க. " ெசாலி வமலாவ
காைல நக தி A'ைடைய நறாக வ7தா8. வமலா, ' "
சி"கிர எ> ெசால, கலா ரவய பப"க நி> ெகா'
ரவய I'ணைய ப தவா அபேய ெமவாக வமலாவ
A'ைடய ெசாக, அ ஈரமாக இததா அபேய ெமவாக
ெசல, கலா ரவய த' பாதி ேபான அபேய ரவய
பப"க ைத ேவகமாம த8ள, ஒேர வCசி
9 த' )-வமகா
வமலாவ A'ைடய ேபான.. வலியா ரவ "க, வமலா
)னக கலா ரவய இைப ப ெகா' அபேய ெமவாக
பேன த8ள, ரவய த' வமலாவ A'ைடய பாதி
ெவள,ேய வத. அபேய நி> தி ம>ப= ரவய இைப
)ேன ேவகமாக த8ள, ம>ப= ரவய ேகா வமலாைவ த,
"அ மா ' எறா வமலா.

அபேய ரவைய )# ப# இய"கி, கலா "என/க அபேய


ெச6=/க.. " எ> ெசாலி ரவய இைப ) தமி அபபேய
வமலாவ காகைள வ7 ரவய movement' தைடபடாம இ"க
வழி ெச6தா8. அபேய ரவ ஒ நிமிட இ"க, வமலா க'கள,
க'ணட,
9 "மாAள.. மாAள. " எ> )னக, கலா , "எ/க/ இப
ெகாஞ ெகாRமாக ேவக ைத M /க.. " எD ெசாலியவா
ரவய இைப ச> ேவக ட த8ள "ஆ ஆ " எ> வமலா
க ைத அேத ேவக தி இைப ப#" த8ள, ம; ' ரவய
இைப )ேன த8ள.. ரவ "ஆ ஆ ஆ " எ> க தியவாேர த'ணைர
9
க"க அபேய ரவய கRசி வமலாவ ெதாைட ச/கம தி<
வமலவ A'ைடய< ெத7"க அபேய அவன ேகா சினதாக
ேபான.

அவ வமலாவ ேம வழ, வமலா அபெய ரவைய இ- 


அைன ரவய )கெமலா ) தமிட, கலா சதப ைத
பயப தி, வமலாவ காகைள வ7 , ) ேபா வமலாவ
A'ைடய வா6 ேபா Iைவ தா8.. மாA8ைள கலா Iைவபைத
பா வட"Mடா எபதகாக வமலா ரவைய இக அைண 
அவன )க நகராதவா அவைன )க தி த நா"கா ந"க, ரவ "
அ ைத அ ைத.. " எ> "க, வமலா கலா A'ைட சபலா "
" எ> "க. கலா அபேய த வரைல= வமலாவ
A'ைடய வ ஆ "ெகா' த வாயா ஜூ\
பகி"ெகா'தா8.

More Stores Visit Desiwap.Info