Vous êtes sur la page 1sur 4

Dóna'm la mà

p U ,F % ,
Josep Crivillé i Bargalló (n. 1947)

6 9
Serenament
.
œ œ œ . œ. œ œ œ œ œ œ. œ.
Poema: Joan Salvat-Papasseit (1894 - 1924)
Soprano & b 8ˆ8 Œ ‰ œ . ˙. œ œ œ

6ˆ9 Œ p U p
m Dó- na'm la mà queIa-ni-rem per la ri - ba ben a la

b
& 8 8 jœ . Œ ‰ ..
œ ˙. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ.
Contralt

p U p
j
m Dó-na'm la mà queIa-ni-rem per la ri -

69 ‰ .. œ œ œ. œ.
Tenor V b 8ˆ8 Œ ‰ œ œ ˙ . Œ
J œ. ‰ œ œ

? 6ˆ9 p U p
‰ .. œ .
m Dó - na'm la mà queIa-ni -

b 8 8 ˙. Œ œ. œ. ‰ œ œ
Baix
˙. œ.
, j
m Dó - na'm la mà queIa-ni -

œ. œ j
& b œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
5
œ œ œ
cresc.

, , j
vo - ra del mar ba - te - gant, tin - drem la mi - da de to - tes les

& b œ. j œ. œ œ œ j
cresc.

œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ. œ œ
, tincresc.
j
ba ba - te - gant, ba - te - gant, - drem la mi - da de to - tes les

bœ œ œ œ œ nœ œ. œ œ
V b œ. œ œ œ. œ J J
j ,tincresc.
? œ œ b œJ œ œ œ
rem per la ri - ba, - drem la mi - da de to - tes les

b œ. œ œ œ. œ
J œ. œ œ
, , pj
rem per la ri - ba, tin - drem la mi - da de to - tes les

œ. œ œ œ œ œ œ j
&b œ œ œ œ
8

J J œ. œ œ œ œ
co - ses
,
no - més en dir - nos queIens se - guim a -
p
mant, no - més
,en
j j
& b œ œ œ N œ œj œ j
œ œ œ œ. œ œ œ œ
j
œ œ œ
, j p ,
j
co - ses no - més en dir - - nos queIens se - guim a - mant, a -

V b Aœ. œ œ œ
J œ œ œ œ œ œ œ. œ N œJ œ œ
J
, p j j ,a -
? œ œj œ œ œ. j
co - ses no - més en dir queIens se - guim a - mant, a - mant,

b œ. J œ. #œ œ œ nœ œ nœ
co - ses no - més en dir - nos queIens se - guim a - mant, a -
Edicions musicals de Tomeu Quetgles Roca, núm. 125, Sabadell, febrer de 2008
www.cor15demarç.com
,F ,
a

&b œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
11 Coda
˙. œ œ œ J J
F
dir- nos queIens se-guim a - mant. Les bar-ques llu - nyes i les de la sor - ra pren-dran un

&b œ œ œ
j Œ ‰
œ œ œ œ. œ œ œ.
œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ.
j F
œ œ œ œ œj œ . Œ Œ œj
mant queIens se-guim a - mant. Les bar-ques llu - nyes i les de la sor -

V b œ œ ‰ œ œ œ œ œ. œ .
J J
? j Fœ . j j
mant, queIens se-guim a - mant. Les bar - ques llu - nyes un

b œ œ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ. œ. Œ œ
˙.
mant, queIens se-guim a - mant. Les bar - ques llu - nyes un

,j j j
& b œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ
15
œ œ œ œ œ œ œ.
cresc.

,j ,j
ai - re fi - del i dis - cret, noIens mi - ra - ran; mi - ra - ran no-ves

& b œ. œ œ. œœ œ j j
cresc.

œ œ œ œ bœ œ œ œ. œ œ
ra,
,j
fi - del i dis - cret,
,
noIens mi - ra - ran; mi - ra - ran no-ves

bœ œ œ œ œ nœ œ. œ œ
V b œ. œ œ. œ
cresc.
œ J J J
,disj - cret, , bœ
? œ. œ œ œ œ œ
ai - re noIens mi - ra - ran; mi - ra - ran no-ves

b œ œ œ. œ J
cresc.
J J œ. œ œ
ai - re dis - cret, noIens mi - ra - ran; mi - ra - ran no-ves

, p
œ. œ œ œ œ
&b œ œ œœœ œ œ Œ ‰
18

J J ˙.
, p
ru - tes amb l'es - guard lent del cop-sa - dor dis - tret.

& b œ œ œ Nœ j j j j Œ ‰
œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ.
, j p j ,p
ru - tes amb l'es - guard lent del cop-sa-dor dis - tret.

V b Aœ. œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ. œ œ œ
J J
,amb l'es - guard lent del cop-sa-dor
p j
? j œ œ œ œ œ ˙.
ru - tes dis - tret. Dó-na'm la

b œ. œ œ œ J œ œ Œ ‰
ru - tes amb l'es - guard lent del cop-sa-dor dis - tret.
ETQR-125
www.cor15demarç.com
p
b œ. œ.
21

& ˙. ˙. œ.
p , j
No te - - - - - - mis nin -

&b œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
œ œ œ œ. œ
Dó - na'm la mà iIar - ra - ce - ra la gal - - - ta, , no te - mis nin -

V b œ. œœ œ œ œ œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ

? pœ . œ. j
mà iIar-ra - ce - ra la gal - ta so - breIel meu pit i no te - mis nin -

b œ. œ œ œ. œ œ
œ. J
Dó - na'm la mà iIar - ra - ce - ra la

,F ,j ,
œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ.
& b œ œ œ œ. œ œ œ
24

F ,
gú, i no te - mis nin - gú, ens do - na - ran om - bra i les ga -

& b ˙. #œ œ œ #œ. œ œ œ œ œ œ. œ. Nœ œ œ
F j, œ œ œ
gú, i les pal - me - res ens do - na - ran om - bra i les ga -

j
V b ˙. ‰ œ œ œ. œ #œ œ œ œ œ œ
Fles pal , œi lesœ gaœ -
? œ. #œ.
gú, - me - res ens do - na - ran om - bra

b ‰ œ œ œ. œ.
œ. œ.
gal - ta, les pal - me - res, om - bra, i les ga -

, cresc.
˙. œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ
&b œ œ œ œ œ œ œ
27

, cresc.
vi - nes so-taIel sol que lluu ens por - ta - ran la sa - la - bror queIa -

j j
&b œ œ œ œ œ œ b˙. œ œ nœ œ œ œœœ œ
, cresc. j
vi - nes so-taIel sol que lluu ens por - ta - ran la sa - la-bror queIa -

V b œ. œ œ
J
œ. œ œ œ œ. œ œ œ bœ œ
,
? œ. œ. j
vi - - - nes so - taIel sol que lluu, la sa - la - bror queIa -

b œ. œ nœ.
cresc.

œ. œ œ.
vi - - nes so - taIel sol que lluu, queIa -
ETQR-125
www.cor15demarç.com
œ. , cresc.
&b œ. œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ
30
œ œ
J
, ,joIa
j j
ma - ra a l'a - mor to - ta co - sa prop del mar i - les -

&b œ j j œ œ œ œ
cresc.

œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
, , cresc.
œ #œ œ œ œ œ
ma - ra a l'a - mor to - ta co - sa prop del mar, del mar, del mar, a - les -

œ œ Nœ œ œ œ œ œ.
V b œ. œ. J œ J
, del ,
? j œ œ cresc.
ma - ra a l'a - mor to - ta co - sa prop del mar, mar, a - les -

b œ. œ. #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
J
œ œ
ma - ra a l'a - mor to - ta co - sa prop del mar, del mar a - les -

p
œ œ œ œ œ #œ œ œ. œ. œ. œ œ œ
&b œ
33
œ œ œ œ
ho - res be - sa - ré ta gal - ta
p i la be - sa - daIens du - ràIel joc d'a -

& b #œ œ œ œ nœ œ
J #œ. nœ. #œ. œ œ œ œ Nœ œ œ œ

œ œ œ œ œ p
œ œ.
ho - res be - sa - ré ta gal - ta i la be - sa - daIens du - ràIel joc d'a -

Vb J #œ. nœ. œ œ œ œ œ œ œ œ

nœ œ œ #œ œ. pi la be - sa - daIens du - ràIel joc d'a


? œ œ. œ #œ œ œ Aœ œ œ œ
ho - res be - sa - ré ta gal - ta -

b nœ J œ.
ho - res be - sa - ré ta gal - ta i la be - sa - daIens du - ràIel joc d'a -

, F D.C. al % Coda , j., U


a - - mant.

& b ˙. . œ˙ œ œ œ .
œ œ œ
36

œ œ œ . ˙.
, U
mar. Dó - na'm la mant, a - mant.

&b j Œ ‰ .. j
œ œ œ. œ œ œ ˙. ˙.

j j j, œ œ œ . U̇.
mar. mant, a - mant.

Vb œ œ œ. Œ ‰ .. œ œ œ

? U
mar. mant, a - mant.

b ˙. Œ ‰ ..
˙. œ. ˙.
mar. mant.
ETQR-125
www.cor15demarç.com