Vous êtes sur la page 1sur 5

Score

GOLDENVILLE

q = 100

∀ 3
% 3 ∑ ∑ Ó ‰ œ œ œ œ œ œ− œ
œœœ ˙ œ‰ œœ
∀ 3 œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ− œ
Pa - a - ra - lang Gol - den - ville a - ming ga - bay, Tu - ro

% 3 Ó Œ œœ œ œ ‰œœœ ˙ œ‰ œœ
ƒ- a - ra - lang
∀ 3
Pa Gol - den - ville a - ming ga - bay, Tu - ro

% 3 Ó Œ œ œ ϖ ˙ ˙˙ ˙˙ ˙
œœ œ œ ˙ ˙

% 33 Ó Œ œ ˙˙
œ ˙ ˙˙˙ œœ œœœ ˙˙
œ ˙
œœ
œ
œœ
œ œœœ œœœ œœ œœ œœ
œ œ œ
œœ
œ
∀ ι
% 33 Ó Œ œ œœ −−
œ
œœ œ œ
œ œ œœ œœœ ˙˙
œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ
˙− œœ
Ο bay, Tu - ro

>∀ 3 ∑ œ œ œ
3 œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ
œ œ œ
0 0 x x x x x
ã 33
Drum Set
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ε
∀ œ œ œ ι ˙ ι
œ œ œ œ œ œ− œ‰œ ι
6

% ˙− œ œ œœ ˙ œ œ œ œ− œ
œ œ œ œ
∀ œ œ œ œœ œ œ ˙− œ œ œ œ œ œ− ˙ œ œ œ œœ ˙
mo'y a - ming i - sa - sa - bu - hay. A - ming pa - a - ra - lan, kan - lu - ngan, ng ma - ra - li - tang ma - ma - ma - yan, Pan -

œ Ι‰ œ œ œ œ− œ
% Ι Ι

∀ ˙
mo'y a - ming i - sa - sa - bu - hay. A - ming pa - a - ra - lan, kan - lu - ngan, ng ma - ra - li - tang ma - ma - ma - yan, Pan -

% ˙ ˙˙ œœ œœœ ˙˙ œœ œœ
− −
œœ œœ
− − œœ œœ œœ œœ œœ œœ
− −
œœ œœ
− − œœ œœ œœ œœ
˙ − − − − − − − −

% œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
∀ œ œ œ ‰ ∑ ∑ ∑
% ˙ −− ˙ ˙
œ œ œ œ
mo'y a - ming i - sa - sa - bu - hay.

>∀ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
x x x
D. S. ã œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
©
2 GOLDENVILLE
∀ œ œ ∀œ œ œ− œ ∀ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ−
œ ˙ ˙
12

% Ι œœœ œ ˙ œ‰œ œ
œ − saœ - ∀latœ saœ duœ - nong
∀ œ œ ∀œ œ œ ˙ œ œœ ˙ œ œ œ œ œ œ− œ
da - yan ng ka - ba - ta - an, at ya - man . Pa - a - ra - lang Gol - den - ville a - ming ga - bay, Tu - ro

Ι ‰œœœ ˙ œ‰œ œ
%


da - yan ng ka - ba - ta - an, sa - lat sa du - nong at ya - man . Pa - a - ra - lang Gol - den - ville a - ming ga - bay, Tu - ro

% œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙ ∀œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙˙ ˙˙ ˙
− − − − ˙ ∀ œœ œœ œœœ œœœ ˙ ˙

lat sa du - nong at ya - - - - - -

% ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙ ∀ œœ œœ ∀ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ
˙ ∀ œœ œœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ

lat sa du - nong at ya - - - - - -

% ˙ ∀˙ ˙ ˙ ∀œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∀ œœ œœ œœœ œœœ œ ˙− œœ
lat sa du - nong at ya - - - - - bay, Tu - ro

>∀ œ œ
œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
12
x x x x xx
D. S. ã œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ

∀ œ œ œ ˙ ι ι ι
œ œ ˙
18

% ˙− œ− œ œ œ œ œ−
3

œ œ œ œ œ œ œœ œ ˙ œ− œ
œ œ œ ˙
∀ œ œ œ œ ˙− œ œ ˙ œ− œ œ œ œ œ−
mo'y a - ming i - sa - sa - bu - hay. Ka ba ta - ang ma - a - a - sa - han, Ma ka - Di - yos at ma - ga - lang, Ha -

œ œ œœ Ι œ ˙ œ− œ
% Ι Ι
3

∀ ˙
mo'y a - ming i - sa - sa - bu - hay. Ka ba ta - ang ma - a - a - sa - han, Ma ka - Di - yos at ma - ga - lang, Ha -

% ˙ ˙˙ œœ œœœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ
− − − − œœ œœ œœ œœ œœ œœ
− −
œœ œœ
− − œœ œœ œœ œœ
˙ − − − − − −- − −

- - - - - - - - - -

% œœ œœ œœœ œœœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙
œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

- - - - - - - - - - -

% œ œ œ ˙ −− ‰ ∑ ∑ ∑
œ œ œ œ ˙ ˙
mo'y a - ming i - sa - sa - bu - hay.

>∀ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
18
x x x
D. S. ã œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
GOLDENVILLE 3
∀ ˙ ι
∀ œ− œ œ− œ œ − œΙ ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ‰ œ œ œ œ œ œ−
24

% Ι œœœ œ ˙ œ‰œ œ
∀ ˙ ∀ œ− œ œ− œ œ − œΙ ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ− œ
ngad ang ka - un - la - ran
sa sa - ri - li at sa si - ni - la - ngan. Pa - a ra - lang Gol - den - ville a - ming ga - bay, Tu - ro

Ι Ι ‰œœœ ˙ œ‰œ œ
%


ngad ang ka - un - la - ran sa sa - ri - li at sa si - ni - la - ngan. Pa - a ra - lang Gol - den - ville a - ming ga - bay, Tu - ro

% œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙ ∀œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙˙ ˙˙ ˙
− − − − ˙ ∀ œœ œœ œœœ œœœ ˙ ˙

- - - - lat sa du - nong at ya - - - - - -

% ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙ ∀ œœ œœ ∀ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ
˙ ∀ œœ œœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ

- - - - lat sa du - nong at ya - - - - - -

% ˙ ∀˙ ˙ ˙ ∀œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∀ œœ œœ œœœ œœœ œ ˙− œœ
lat sa du - nong at ya - - - - bay, Tu - ro

>∀ œ œ
œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
24
x x x x xx
D. S. ã œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ

∀ œœ œ œ œ − œ œ ‰ œι œ œ œ œ œ œ œ ‰ ι
œ œ ˙
30

% œ œ œ œ ˙− ˙ ˙− œ
œœ œ œ œ− œ œ
∀ œ œ œ œ ˙− œ œ ˙ œ
‰ Ι œ œ œ œ œ œ œ ˙−
mo'y a - ming i - sa - sa - bu - hay. Ma - hall na - ming Pa - a - rs - lan, I - kaw ay a - ming i - ta - tan - yag. - Sa

˙ ‰ œΙ
%

∀ ˙
mo'y a - ming i - sa - sa - bu - hay. Ma - hall na - ming Pa - a - rs - lan, I - kaw ay a - ming i - ta - tan - yag. - Sa

% ˙ ˙˙ œœ œœœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ
− − − − œœ œœ œœ œœ œœ œœ
− −
œœ

œœ
− œœ œœ œœ œœ
˙ − − − − − − − −

- - - - - - - - - - -

% œœ œœ œœœ œœœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙
œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

- - - - - - - - - - -

% œœ œ ˙ −− ‰ ∑ ∑ ∑
œ œ œ œ œ− œœ˙
mo'y a - ming i - sa - sa - bu - hay.

>∀ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
30
x x x
D. S. ã œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
4 GOLDENVILLE
∀ œ œ ∀œ œ œ œ− œ ∀ œ œ œ œ œ− œ ˙ ‰ œ œ œ œ œ œ−
˙
36

% Ι œœœ œ ˙ œ‰œ œ
œ œ ∀œ œ œ ˙ œ − kaiœ - ∀lanœ - ma'y
œ 'diœ maœ - buœ − - buœ - wal.
˙ œ œ œ œ œ œ− œ

a - minng pu - so't i - sii - pan Pa - a ra - lang Gol - den - ville a - ming ga - bay, Tu - ro

Ι ‰œœœ ˙ œ‰œ œ
%


a - minng pu - so't i - sii - pan kai - lan - ma'y 'di ma - bu - bu - wal. Pa - a ra - lang Gol - den - ville a - ming ga - bay, Tu - ro

% œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙ ∀œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙˙ ˙˙ ˙
− − − − ˙ ∀ œœ œœ œœœ œœœ ˙ ˙

- - - - lat sa du - nong at ya

% ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙ ∀ œœ œœ ∀ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ
˙ ∀ œœ œœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ

- - - - lat sa du - nong at ya

% ˙ ∀˙ ˙ ˙ ∀œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∀ œœ œœ œœœ œœœ œ ˙− œœ
lat sa du - nong at ya - - - - - bay, Tu - ro

>∀ œ œ
œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
36
x x x x xx
D. S. ã œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
42
∀ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
% œ œ œ œ ˙ œœœ ˙− œœ œ œ œ œ
œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

mo'y a - ming i - sa - sa - bu - hay, Pa - a ra - lang - Gol - den - ville a - ming ga - bay, Tu - ro mo'y a - ming i - sa - sa - bu -

‰œœœ œ ˙− œœ
% œ œ œ œ œ œ œ œ

∀ ˙
mo'y a - ming i - sa - sa - bu - hay, Pa - a ra - lang - Gol - den - ville a - ming ga - bay, Tu - ro mo'y a - ming i - sa - sa - bu -

% ˙˙ œ œœ ˙ ˙ ˙˙ ˙˙ ˙ ˙ ˙˙
˙ œ ˙ ˙ ˙ ˙


% œœ œœ œœœ œœœ œœ œœœ ˙˙ œœ œœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ
œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
∀ œ œ œ œœ œœœ ˙˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
% œ ˙ ˙− œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
mo'y a - ming i - sa - sa - bu - - - - - bay, Tu - ro mo'y a - ming i - sa - sa - bu

>∀ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
42
xx x x xx xx xx
D. S. ã œ œ œ œ
œ h
œ œ
œ
œ
œ œœœ œ
œ œ œ
œ
œ
œ œœœ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ
œœœ œ
œ œ
œ
œ
GOLDENVILLE 5
47
∀ ∑ ∑ ∑
% ϖ

∀ ϖ
hay,

% ∑ ∑ ∑


hay,

% ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ϖϖ ϖϖ
˙ ˙ ˙ ˙ ϖ ϖ

% œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ϖϖ ϖϖ
œ œ œ œ œ œ œ œ ϖ ϖ

% œ− œ œ ˙ œ− œ œ ˙ ϖϖ ϖϖ
ε
>∀ œ œ
œ œ œ œ œ œ ϖ ϖ
47
xx x xx x YY YY
D. S. 㠜
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ w w