Vous êtes sur la page 1sur 23

2

Ünu†Ö] àÛFu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

ÀËÖ •nµ #
" ݆Ò] ofÞ
Ð
Hk
( åŠ ’aÆci
Z}ŠŽ )
ì Y Å5•ušÆc Z™Š ! M ò*
~Y 1973bZzZ äszžZ ¶ZgŽìk  Zt
½q
ä VrZžÈ År  ™Ý°Z Õ •x HX ¶ÅÐ 9  oÅwzÑZ ßg Ó â ~ K

,Š ã
Åm} g ø
Ð „ c Z™~ Y 197 4B‚Æ ±Ÿ Z z øà ©gz Z Hv6k¤Œ Û ÄÐ _Ð Z
Æó ót £Æ~ x™ Z Ñ6Vâ ›L Æ L ™A %âui ZÐ Zž¶té Zp~÷X c Š™ù • á
ÏZ {g ! â Å kZ {Ž1 p óVz™ ù •
zŠ Ð Z 62 »Æ [ x Z gz Z ð M : " á Ð y ZÄ
g !
~Šž åt w ìX Š c Š™ ù •á Ð gƒÑ òs Z^„ ~œ  %~ Y 1977 ~ ]gß
ù• á „ V » VŽ Ð Z Ìg ! kZžk\Zp óÇ Vß} Š K  F âÅ®
5 Âð M " • á Z
» kZa kZ ì ó ûx ¬{Š c i ×tžì Ì{Z Ãq
Z »i Z0
Z ~k
½kZ, zX ì ;g 7*

ÆyZgzZ ] ‚ ‚ Z Å]©LZB‚Æ~ x™ Z Ñ …\¬vZX Çìg Wz {Š ÃZ î0ªGÒ7
! } MX ñâ • Û Ø%Ì= ÂÅäƒÈg » n6y Zgz Z ñ â • Û «Ìû9»] Zž
äß oË £Zg ZuZ …^ŠÒ^ì
| 1399wzÑZ ßgJ gó ƒÑ
îíì
t
( 늩g !
ñ Z') †•^ Þ š
ô †Â
g !
kZ Xì # Ö } 7 ci Z VZƒ¾ » ó ó,Š ã
Å m}g ø Ð ~x™Z Ñ L L
óˆÅ kC]gz¢V˜ ç O Xì ˆÅ ãU Ã6gîg7½6a  kZ IÐ ® • á Z
ÅMg‡V M' '
h × Xì ˆ~Š™ b & Zƒ  oaÆä¯ ûy‚ MgzZ ãZz {Š c iÃ]g„
ó• ‰ bŠ™ `gŠ ÌáZj{°‡! Æg Š q Zz ]c á ~ a  kZaÆóª
M ï• œ
ËÌ» ä¯ 4Ã~C Ù ª èE j8
L Æa  kZ)g fÆ " ÂRÛ5B‚B‚ÆkZgzZ
Ær  ™£ZgZuZËZ ex Hx »Ž »ä™A %âçLai ZÃaÂkZ c c
ÍXì Š Š™yâ ‚gŠ
„
gƒÑyWÅZx Z}
IF
!èßùÛÖ]æ ‚öÛvøÖ] ä×# ×ô Ê XìŠ ƒZg7[Z~ZgŠ Ë: ËÐ x™zaÆvZ{zåÃøL G 4&
•
® á Zzíò*
35869501-3:y¯Xgƒ Ñy î N
we â 36-K
gƒÑóy M ÅZx Z} ³Z ~œ  %
www.tanzeem.org
Y 1994s6 ZB 20
4 3

,Š ã
Åm}g øÐ ~
x™ Z Ñ ,Šã
Åm} g øÐ ~
x™ Z Ñ
V‚öÃûeø ^Ú$ ] ý Üômû†ôÓø³þÖû] äô Öçû‰ö…ø o×FÂø Üö×ôù ŠøÞöæø oû×ôù ’øÞöæø åü‚öÛøvûÞø 6 y ZZ A
Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô ! Üônûqô†$ Ö] àô_6 nŽ$ Ö] àøÚô äô ×# Ö^eô ƒöçûÂöø]
8 Wz- Â B
V ‚ônûrôÛøÖû] áô•†ûÏöÖû] oÊô Ø$ qøæø $̂ Âø äö ×# Ö] Ùø^Îø
10 
® ¤Z
Ÿ äü ÃøÚø ÙøˆôÞû]ö pû„ôÖ$] …øçûß%Ö] ]çÃö føi$]æø åö æû†ö’øÞøæø åö æû…ö $̂ ³Âøæø ä́³eô ]çû³ßö³Úø! àø³mû„ô³Ö$^³Êø™
12 ›
t DÍ]†ÂŸ]E —Aáøçûvö×ô ËûÛöÖû] Üöâö Ôøòô Ö5æ]ö
14 q nZ
Z® ó¶ðƒ ]Š X ! ]Š Ñz Å ~
x™ Z Ñèa ~ ¹Æ w Í ÑZ ßg 16 Z
{k
˜ À~ X • D ƒ ÂH gz Z ÖW Å ]§ 6gî m{ ~ ¹ kZ
19 å Îg‹¾ C
w
ñ 7xs~ # Ö } \ M ó• Cƒk
Å ~  g »6{0‹§ Å ~ g8 M
20 § !
V Z¤ »V
]oz›§ Ö ZX • CY Å7Ìê6gîÆ]oU Zg 2 gz Z• D Y
21 ¸ Å Vz ]úŠ
\z Z e
ëžì @ Yƒ hÑ$ èt 6gîx ¬ÃV â ›ëÆ™g (Z j§gît Æ
23 ~g ZŠ) f + F
ë Z Åä QÆ~g8 M
¬ 6ë t £Ž Æ ~
Z x™ Z Ñ gz Z ~Š ™ ~g7 ~g ZŠ)f K Z äQ ¨ ä
25 öâ i Mgz Z y JZ
(pseudo satisfaction) y EZ N Ñt X bŠ ™ ZŠ Z ä ë { z • D ƒ
26 ]gz¢Å|VzgŠ
ÒÃÅ ä™x¥] ! t ëž ê Š äƒ 7zás§kZ …6gîx ¬
28 ´í~} g ! Æ wÅ ~ x™ Z Ñ
9gz Z ] ‚ ‚ Z ÇÅm} g ø Ð ~ x™ Z Ñœy M Œ Û ñ zg i Zž , ™
30 Ÿ » » q nZ
gz Z vÎt ëžc e *ƒt ÝqÝZ »ÖWÅ]§èÑq ?• H, Š ã 
31 ì ]¾Åv Z ]¾Å w å Îg
Ð ëgz Zì HÎâ 9Åm} g øÐ ~
V ; Æ Z} x™ Z Ñž, ™ð
32 Û » nZ D
ˆy M Œ
g—~ Ýzg ÅDkZQ ? ǃ' õ »] !
~ ¾~} g ! Æ~g8 M
vZ}
gz Z ¶V ˜ V ˜ ~ KkZgz Z , ™g Z 2 Z 6VzŠ ã9ÃmL ZB‚Æ
34
 q ~g ø
g Z iª
Z X , ™ÒÃ~g7 ~g7 Åä™! Z i Z » kZ ñ M Ä @ ÃÐ U TT
35
¤
& §u Zz »w q — & Z
Ñ~ >ËÅ]§™á {Š Zg Zt ë
37
Ð V ; z™á x ³ðà (Zgz Z Vƒq
y
M ½w
X ì j œÐg ± ZÆ]y
42
Mgz Zì ] ! Å} Z à Gt žZ
6 5

g e ÅmB‚Æ ~ x™ Z Ñ Ð ä ™g ¨6{ kZ Æ` ™e M kZ~aÆä ™ ãZzÃVç»ÆÚÐ x?Zz > }Zmg—


: • C Mt ‚} g ø , Š ã шy MŒ Û ñ zg i Zž Vƒ L e *
™ W¼ Ð ,} g Š 6qçñ
X ñ Y Å& ¤Å ó\å M óñ Y c
Ñy ZZ6~g—žt « ¨ s Z²ÑZ >gÎä ~aÆkZ ?• H, Š ã 9Åm} g øÐ ~ x™ Z
X ñ Y ÅWz- ÂÅ ~ g—žt ~uzŠ ¨ ~y
:ì HÉz b M » 1 57 e
 MÅ
×z ]¾Å ~
X ñ Y Åe g—žt ~Š ¨ Ÿ äü ÃøÚø ÙøˆôÞû]ö pû„ô$Ö] …øçûß%Ö] ]çÃö fø³þi$]æø åö æû†ö’øÞøæø åö æû…ö $̂ Âøæø ä́³eô ]çû³ßö³Úø! àø³mû„ô³Ö$^³Êø™
Å ~zc ÅkZì Zƒwi *
ˆy M ŒÛ ªe g—žt ¶a ¨
Z@ § ⎠6~ —Aáøçûvö×ô ËûÛöÖû] Üöâö Ôøòô Ö5æ]ö
X ñ YÅÝq ðÉgz e Z@Ðg â ïg f kZaÆ¿C Ù ÆÏ0i KZgz Z ñ Y - ÂÅ óy å Z ä VMgz Z6( ~
x™ Z Ñ ) y Z ñ Ñ y ZZ vߎ : L L
 Ÿz¼ {e{e0Æ VzŠ ã
¬ Vzg e y Zž Ç Vƒ e ~ [ Z å Z ~ uÆ y
y å Z ª) Å e×gz ZŠæ Å óy
å Z ä VMgz Z óÅWz
gz Z V 6& K Z ~ ŠÅ œ £ Æ y Z gz Z ó¶ z i ! ŠÆ
g " Zž Ç Vz™ÒÃ~ p ó• è¾Å,p ¤ ZŽ óN Y ~Š ™7
z„
Hw i *B‚Æ y å ZŽ H q nZ »g âkZ ä VMgz Z ( c
ÃVÇ*
• ZÂ
X ÃwÅ• Zg Å„zg ¨a} g øŽ N Y ~Š™y Ò ' ! { zB‚Æ
ó óX •á Zz ä 0
b #Ž vß{ z •¸ Âóì Š 

y ZZ A   M ~g7 { zì Ã7} g ø ‰
¤ Ze Ü z kS z b
ì Ð òg »zŠ· ª[  ÿL 3XZ ¥ •ÝZ ~ kZž ǃx¥ ƒt ‚
~y M »` ™ ì " MT
GLG

~gz¢ ã ™d‚f ] ! «Ð ƒ  Ž Ð á ZjÆ e  M Ñ!{™P ÆX• ó ó oùÚôù Ÿö û] o$ fôß$ ³Ö] Ùøçû³‰ö†$ ³Ö]L L{ z ¸žì Š c Û Æ™¥ #Ãy Zgz Z
â•
ëžìt Îâ ~Š ã gz Z A Í Z Åm} g ø Ð ~x™ Z Ñžìt { zì æ M ÅXgz Z • ŠŽ ñ~ gZgz Z ] Zg ÂV1  ~g vV ×Í-~} g !
óÑ »v Z Ã ~
\ M 2 X • D ™ & ¤Å ó\ å M gz Z • D Ñ y ZZ 6\å M  ) wÎg t } g ø X ¸ ì g M - ï Š j‚ Ð m
(~ Z ~¸ lp Å
x * Û Z kZ X • D ™tÞ• » vZ gz Z {Š *•
» ¢ zgZ Œ Û » vZ ówÎg » vZ } g v ó• È zgÐ VÇ Z' ó• ï Š ¬» nà ?t ó• ‰ M k0 }g v
Z Î â Æ ~
i ¸ M » ºggz Z mq g—gz Z} g ø Ð ÏZgz Zì ó óy ZZ L L ä ?gz Z ó• ì g } Š g Z Œ Û x ZwÃVzq u 0 a
gz Z w 'ÃVzq { À 0
*
p ó• ŠŽ ñ~ Š Z®M Ì×; gz Z ] ZŠ ‚p ¤ Z ~0ï GL!Q X ì @
ƒ Ž ÅŠ ¶z xÎggz Z • Ç gŠ Ñú 1 gz Z y iz › Ž 6z Z L ZÐ x * Æ <Ñ
Æ~ x™ Z Ñ m» ypgz Z ±ðà »Xì ÅVÍßy Q G e Ò Z x ~e  M kZˆ Æ kZ' • ì g ÑŠ ] •Ã ?Ð y Z ó• ¿g X V c Ú
¸gz Zì Ýq mz Úq ZB‚Ægå —ÃäQC Ù ! , ! X ì 7B‚ : •·_k  Ü z kZŽ • ñ M p Ö Z { z
i} g ø ‰
žm»¢ kS óm»y ZZ ª ì ó mo ¢Ð ƒ  gz Z ë ZÐ ƒ m Ÿ
äü ÃøÚø ÙøˆôÞû]ö pû„ô$Ö] …øçûß%Ö] ]çÃö føi$]æø åö æû†ö’øøÞæø åö æû…ö $̂ ³Âøæø ä́³eô ]çû³ßö³Úø! àø³mû„ô³$Ö^³Êø™
‰ K _¬™ ¯ Ég z ~Š ; aÆ Ý ¬ } g7 Ž • wÎgÆ vZ ~ · —Aáøçûvö×ô ËûÛöÖû] Üöâö Ôøòô Ö5æ]ö
8 7
§E
Û º Ö Z ñ Z ðB E zaaÆxŠ M » âµx ÓŽ gz Z
$
[ Â ~y
ðƒ w i * M Æv Z ïEÒŒ.ÅZ†
M Åv Z6y Zgz Z • wÎggz Z Ñ ~y :ã M Œ X ‰ Ç™ ¯ k
2
z xi Ñ Ö! & ¤gz Z y u! Û Z]¾X Ïì g pôJ
äƒZ Œ Š !ÆH Z $
Z Ž ì DNTV ^f‰E —ý]†÷mû„ôøÞæ$ ]†÷nûŽôeø Œô^ß$×Öùô è÷Ê$^Òø Ÿ$ ]ô Ôø³þßF×û‰ø…ûø] ^Úøæø ™
X σРu Z· Zz o ng ZÆV âzŠ y ZŠÅy ZZgz Z • xz F a Æ V â ̈Z x Ó1 57Ã: \ å M ä ë (~ Ñ } Z ) gz Z L L
ó ó( !™ ¯ ) ÑZz ä™g ZŠ¸gz Z ÑZz ¶Š ]g t 

Wz- ÂB ‰È Z ZX • ZgŠzŠÆy ZZ kZž ǃ~DÆ ] Z|9z Ò Z


Z ó• ð M ²˜ Z zŠaÆ VŽgŠ zŠ y Z~ p Ö ZÆ
gz Z á ^ Šø ×ôù Ö ^ eô …º ]† ³Î ]ôq
™6gîxŠ lŠp] !
t ÐKxzFz xi ÑÃVŽgŠ V âzŠÆ y ZZ kZÐ y ! i~ KÆy ZZ6~ x™ Z Ñ ªX g ×û Ïø ³þÖû ^ eô к ³mû‚ô³’û ³iø~uzŠ
gîÆËÆ kZ Âì (J ZgŠÆ ¯èE 4¨GG
LG $Z
 y ZZžÏñ Y M ~ 6ÏZ gz Z & ¤Å ] ! ÏZ Ð wŠ gz Z • wÎg Æ v Z ~ ·žg Z Œ Û Z »% Z
gz Z • M ÈU zŠ c óA
 Z%zŠ Zó gŠ zŠÆ y ZZ \ M Ãy Z X ´g ï» èE 4¨GG
$
³òi Ѫ » y ZZ kZX Âe äƒ Za ˜ i Ñ] Z WZ¼ ~ ¿Æ y ̈Z6 LG
X ì c M ~ ÂÆó ó åö æû…ö $̂ ³³³³³³ÂøL LˆÆ™fÆ y Z Z~ e  M ÏZŽ ì { z  ¤ Z X ǃ åy ZZ |gŠ „ A
 Ð F]uz q Z ¤ Š ë ! V âzŠt Z 
 )·Ž vß{ z : L Lª —åö æû…ö $̂ Âøæø ä́eô ]çûßö³Úø! àø³mû„ô³$Ö^³Êøü
gz Z ñ Ñy ZZ6( ~ ¹t ÎÐ ZÉ ó7y ZZt Â7¢ ~ wŠ pì g Z Œ Û Z Ð y ! i sÜ
ÍX ó óÅWz- ÂÅy Z ä VM
 X ì Wz- Ÿ »ª »y ZZ c
wÎg Z ó¸ D ™g Z Œ Û Z » ä Ñy ZZ6~ g—Ð y ! iooÆ©Ü æ X Çñ Y
ó´ â } g ø óÛ{ } g ø \
å Mž Š
ƒ Ýq ¢t ~ } g !
Æ~vZ y Zp ¸ ó D ™ ZŠ Z > 2i ¸ ó n g} izg ó¸ _7, i úúÆ \ å MÉ
wÎgÆ kZ ó•Þ• Æ kZ ó• {Š *•
Û Æg ÇŠgz6} g ø gz Z ‡ M } g ø 3É óc 0
gZŒ Û 3* 1 »y Z V ; Æ \¬v Z Z®X ¸ à {Ð ¢§ âwŠÆ
g8 M gz Zì c
~ Û _¬aÆ ð Ég z e
â• Z@ ~g ø ä kZ Î ó• ØôËø‰ûŸø û] Õô…û‚$ Ö] oÊô àønûÏô Ëô ßFÛöÖû] á$ ]ôü: ã M Œ
Û º Ö Z ñ zg i ZXz"Ð ƒ  Ì»
z% Zz ZŽ ó• ~Š , ¸Ž ó• bŠ x © ZŽ óì ~Š ½Ž ì
ó cÛ 7¼Ž ä
â• ~ZgŠ- Ð ƒ  Æv M ¬ o G L L DMPQVð^³Šß³Ö]E —½ …ô^³ß$³Ö] àø³Úô
ðÃÐ ~ y Z ó• ðâ •
Ì] ! ÛZ
¬ Š ¶ Ž Å x Zwz w ' ó• ñ C „ Z â pƒ ó ‚ g ¢ »ª  ‚g Å ~ g— Â~ wŠ ¿ðà b§ÏZ ó óXÐ Vƒ
óì ð â • Û 7Ð s§ÅvZ ] ! Ù É ì Å77Ð Y L Z ä VrZ
C X Ç ñ 0 Û•
gZŒ Û » ¿(ZÐ z ¥Å<ÑÈ â ‡ Â} ™:g Z Œ Û Z » kZÐ y ! i
oº³uûæø Ÿ$ ]ô çø³âö áû]ô C pçFãøÖû] àô³Âø Ðö³_ô³ßû³øm ^³³Úøæøü: ZƒŠ •
á g Z~âZ >gΞ 6 ‚ö³³ãø•ûø] ž} ™g Z Œ Û Z »]Š Þ î0*ЮРy ! iŽ Çñ 0 gZŒ Û ›¿„z ~ *Š
kz sÜ Ât X s 17Ð ÑøL ZpK Z ( ~
I4X
wÎg )t gz Z L L —D ouFçû³m% ¿„z~ ]y Mgz Z ó äüÖöçû‰ö…øæø åü‚öfûÂø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ø] ‚ö³ãø•û]øæø äö ³×# ³Ö] Ÿ$ ]ô äø³³³³þÖF]ô Ÿ$ áûø]
¿gz Z * »Wz- ÂÅ ó\
ƒ Za/ _ å M ~ wŠ Â ó ì
ó C Y È( 6y Z )Ž ì & ¤B‚Æ y u!
zŠ ÅÖ !
Ñ â ÌÐ ª Û Z Ž Ç ñ 0
äƒZ Œ Û ð¸
gZŒ
³òi Ñ gz Z ~¡ ª » y ZZ ž Zƒ x¥ : X ì xg Ö Z » kZ ~ 0vZ†0 ~ ·—"žƒ ‚ g y ZZtB‚Æ ¢á Zz wŠŽ ƒ ó wâ
10 9

X ì Wz- ÂÅ ó\å M g z Z x Z • Z z [Š Z » ~
x™ Z X ì x Z • Zz [Š Z » ó\
å M gz ZWz- ÂÅ ~
g8 M
á ZjÆ gŠ q Zg •zŠ Å ~
v Z wÎg ] ZžzŠÆ y Z Z ÏZ [ Z Ž ì ðƒ y Ò bÑÅWz- Âgz Z x Z •Z z [Š Z kZ ~ ] ZÆZ >gÎ
wÎg ï
gz Z ~ Z Ð ~ y Z X Vƒ L e *
GL“¤ Z ì q Ñt ‚Æ \ M Ð : cÛ ç O Xc e ´gpÅ7ZŽgz Zì [£Ð V â ›
â•
X~ wÎg› è ì ZuzŠ Ÿøæø oùô fôß$Ö] lôçû‘ø ÑøçûÊø ÜûÓöøi]çø‘ûø] •çû³Ãö ³Êø†û³øi Ÿø ]çû³ßö³Úø! àø³mû„ô³$Ö] ^³ãøm%ø^³m5 ™
 ¤Z
® ÜûjöÞû]øæø ÜûÓöÖö^ÛøÂûø] ¼øføvûiø áû]ø õ̃ ÃûføÖô ÜûÓö–ôÃûeø †ôãûrøÒø ÙôçûÏøÖû^eô äüøÖ ]æû†ö³ãørû³iø

åÅ \å M ³òi Ñ ª » Wz - ÂÅ \å M gz Z y ZZ 6~
x™ Z Ñ —Báøæû†öÃö Žûiø Ÿø
Ð y Z: gz Z6i Zz M Å óÑ
å ÃVz i Zz M K Z z™— #Ö ! ß Zz y Z Z } Z L L
wÎgžì e ZzgÐ ¿v Z èg m° Z 0 z/0v Z†]|X ì ®  ¤Z
Ð }uzŠ q Z ë ! ? b§Tz™ H— b§kZ Ãi Zz M ~ W
: cÛ ä~
â• vZ ƒ Š !
'w q Z } g v ZŠ I ƒ ó D ™ — i Z z M K Z ñƒ D ™ W
DD ä́eô köòûqô ^Ûø³þÖô ^Ã÷fø³iøþ åö ]çøâø áøçûÓömø oj# uø ÜûÒö‚öuø]ø àöÚô ©ûmö ŸøEE
DME
ó óXƒ: J
gÅ»gz Z N Y
I4X
kZ ÑøL ZpÅ kZžJ Z  Yƒ 7ð¸¿ðÃÐ ~ ? L L ËÅ ~ g8 M { zžŒt y ̈Z Z  ì @ Ü z ÏZ Âk ˆ Z zgÅ
ƒ‰
ó óX Vƒ c M™á ~Ž ñ Yƒ: ,@ Æ( e Z@ ) Û *
ðà » Cgz Z ã â • Å~wÎg V ŒžÙg ¨X ì ; gƒ >% » ã â • Û *
ukZX ì ˆÅÜÐá ZjÆó óîE
»g … Z > ½g
0k‰ÅZ bÑ L L~ × ut Åäƒ ]g » Z w qZ (} g ‚Ðzz Å[Š Z ñ ΊêÉ óZƒ 7Za w ZÎ
z Šzu ó<ÑÄ © Z x Óy Z J ˆ Æ ä™ òúŠ » y ZZžì t x|
Z Û *
\ M gz Z à z°¬gz Z ã â •
Ãñ Zg Å ~ Å~ v Z wÎgX ì „g Y ð ‹Ïz
Y H 7tB‚Æ ÏŠ â M à Š Ã „ Z âz% Zz Z gz Z Š ¶
vZ wÎg Ž @
ä~ ó7x¯ ðÃ~ äƒ CÆ T ì ó ] ! Ågz ™ ~ ( b Š w Z e 1 øL F
$
Ã] ÷ ZpÅÑL Z J
Z Û 7Ð )g fÆ <
 gz Z • ñ â • Û
 zy M Œ t6kZ Âóñ Y c
Š™— Ãi Zz M K Z6i Zz M Å ~v Z wÎgž[Š Z ñ Ît ¡
Û ñƒ ^ 45G
E
7Zg7 Ÿ » » y ZZ J
A
 @ »¿6<
ƒ7g ZË/_  zy M Œ + Z ~ A çÆ ~ g—ž ì ˆ Å î>XG -E  Š'i tgz Z ì ˆ ~Š –Š
"„
6x © ZÆ < Û gz Z ®
 zy M Œ  ¤ Z ï» Å ~
v Z wÎgž Zƒ x¥: X @
ƒ ~g v óÇ ñ YQ ã 06ñ Z™K x ÓÆ J [ ZÐ :  Æã'ïô Z"
~ˆy M Œ Û ž ì zz ¸ X ì xi Ñ ¹Ñ Å ª ‚° ! ™ ntçLa
y ZZ * gz Z ! Š Z " kZ ä ?ž ǃ : J 'V )ƒ
x¥»gz Z Ï N Y ƒ Š ! 
̬» ®  ¤Z Å ~ wÎgÆvZ V ; z ÇA ¬» ®  ¤ Z ÅvZ V ˜ V ˜ kZX ‰ ƒg ezŠÐ } g Ägz Z y vxù ?gz Z c
ŠÅ¼ HÐ ïô Z"
]ç³Ãö ³nû›ôø] Øû³³Îöü :ZƒŠ •
á g Z~( 32e
 M ) y Z/w M ïgÎ}X ǃŠŽ ñ„B‚ ëgz Z Å7Âà z°¬ðÃÅ ~ g—ä ëžÐƒg~%è kZ ?ža
äø×# Ö] ]çÃö nû›ôø]æøü : Š
cÛ ~ ( 1 2e
â•  M ) 0•Z >gÎ b§ÏZ —t Ùøçû‰ö†$ Ö]æø äø×# Ö] Оg I ì L 3{š!ËÐ
" M kZ Å] ZÆZ >gÎX Zƒ 7Â[ ‚g Z »qÜïG
GLG G
oÊ å^ßmæ… X xnv‘ àŠu &m‚u ]„â V äßnÃe…] oÊ pæçß³Ö] Ù^³Îæ Xèùß³Š% Ö] |†³• o³Ê å]æ… DME Ñ ³òi Ñ ª » ª y ZZ ž ì CY M t ‚ 6gî ãZz ] !
 ‚° ! t
!xnv‘ •^߉^e èrvÖ] h^jÒ
12 11

Z
LZ J  Ð Vƒ 7ð¸vßt ! nÅ„gÆ \ M ó7:L L ó óX Åw
å Îgz™®
 ¤ Zgz Z Åv Zz™®
 ¤ Z L Lª —Ùøçû³³³‰ö†$ ³³³³Ö] ]ç³³³Ãö ³³³nû›ôø]æø
Vߊ L Z6kZ , ™ê Ž \ M Q ó3â : ê 7ÃM „ \ M ~ ] ¬Z 4
À
Æ kZ a } g v[ Z Âì 1 y â {Òú » kZ gz Z wÎg »v Z Ã ~
·Z 
ó óX B™wJB‚Æà Š lp~g7 ÐZgz Z , ™: kC;ðÃ~
$E Æ äƒ ® á g ZC
ntçLaÐ MÆŠ • Ù gz Z Ç} 7' â ¬C
Ù » óy
å Z »ž7g » ïg e ðà ZÎ
wÎg X ì ¬úOL a  ¤ ÑZ Z
 ZzÆ ~ g—žg I ì GLG
" Mt
X ǃ * ™
ï» ÅkZžì @ Y H_¬a kZ { zÉ ó@Y 57aÆh yâ¡
ì &B‚Æ ¬kZì &ÌÃwÎg T{ zžì <  t Å \¬vZ
Å zÅ x © Z] Æ kZ óN Y K tŸ x ÓÆ kZ óñ Y Å ®  ¤Z
^³³³³³³³³Úøæøü : cÛ ~ ( 64e
â•  M ) Y û Z >gΞ 6 óñ Y Å®  ¤ Z ÅkZž
X ñ Y c¯ É Zg ÃxŠ îÆ kZ gz Z ñ Y Å ~zc Å <  Å kZ óñ Y
ÏZ157wÎg ðÃä ëgz Z L L —äô ×# Ö] áôƒû^ôeô Åø^_ønöÖô Ÿ$ ]ô Ùõçû‰ö…$ àû³Úô ^³ßø³×û³‰ø…ûø]
Æ Wz- Âgz Z y ZZÉ ó7° » ¦ Ù ¢
C ™]oæE L°%sÜÃ ~ g—
: cÛ Ð M ~žg I ïgÎÏZ ó óX ñ Y Å ®
â•  ¤ Z Å kZ Ð ¬Æ vZža
L°%Ã ó\
å M 6gîÆË iòi Ñ
ÐN®G“
ö ïL ¤ Z kZ X ì ~gz¢ *
™t® ¤ Z æE
 ¤ Z ÅwÎg ä ¿T L L( 8 0e
®  M ) —äø×# Ö] Åø^›øø] ‚ûÏøÊø Ùøçû‰ö†$ Ö] Äô_ôm% àûÚø™
Æ y ZZ Çt p óÇ ñ 0g Z ŒÛ  òúŠ ã !iq Û Z » y ZZ % Æ
Z g Z Œ
} g ø a Æ ¶Š ¬\ ¬vZžì C Ù ª ó óX Å ® ¤ Z Åv Z ä kZ ÂÅ
X ǃ7xV ; ÆZ} Ðg ±Z
c ¯ô ZzÃËg z Y m ZaÆ ä àJ ëx © Z L Z ä kZ ó@M 7Špk0
› wÎg Ã] ! ÏZ X ì ® ¤ Z Å ówå Îg Ì=g f » ®  ¤ Z Å Z} [ Z Z® ì ó
›Ð \ å M³òi Ñ ZuzŠ » Wz- ÂÅ \ å M gz Z y ZZ6~x™ Z Ñ :ž c â• Û b§kZ ä ~ vZ
'Ygz Z y Zx'Y Ë Â®
 ¤ Z Åñ 0 } g â gz Z ~g6 ó4Š'i sÜX ì
! DDäø×# Ö] o’øÂø ‚ûÏøÊø oûÞô^’øÂø àûÚøæø äø×# Ö] Åø^›ø]ø ‚ûÏøÊø oûßô Âø^›øø] àûÚøEE
DME

Æ~vZ wÎg ®  p óì C Y ÅÉ óì $
 ¤ Zt Z Ë Y Å ÌÅg Z M Z ~÷ä Tgz Z óÅ®  ¤ Z ÅvZ ä kZ ÂÅ®  ¤Z ~÷ä T L L
ð • ZŽ ì Cƒ [£®  ¤ Z { zÉ ó7® ¤ Z Å 4Š'iQ ƒ [£a ó óX Å ã â •Û * ÅvZ ä kZ ÂÅ ã â • Û *
ó B‚Æ gœ bÑgz Z »¹ ]
ƒ Z } g7 gz Z ÏŠ â M ~g7 Å wŠ ó›~•  M ÅY ûZ >gÎaÆ xz²Æ ®
Ã7Ì65 e  ¤Z Å ~
x™ Z Ñ
Ñ Šp ~ KkZ X ì Ð ~ y ZZ Ä i Zß › Å ~ v Z wÎg èY : cÛ Xc e 6g
â•
:ì c â•Û Š•
á g Zä~
x™ Z ]æû‚örôøm Ÿø Ü$ $ö Üûãö ßønûeø †ørø•ø ^ÛønûÊô ÕøçûÛöÓôùvømö oj# uø áøçû³ßö³Úô ©û³mö Ÿø Ôøeùô …øæø ¡øÊø™
DME
DDàønûÃô Ûøqû]ø Œô^ß$Ö]æø ǻ‚ô øÖæøæø ǻ‚ôÖô]æ$ àûÚô äô nûøÖ]ô g$ uø]ø áøçûÒö]ø oj# uø ÜûÒö‚öuø]ø àöÚô ©ûmö ŸøEE —M^Û÷nû×ô Šûiø ]çûÛö×ôù Šømöæø kønû–øÎø ^Û$ Úôù ^q÷†øuø ÜûãôŠôËöÞû]ø oûÊô

XÜ×ŠÚ xnv‘æ !á^ÛmŸ] àÚ Ù牆Ö] gùu h^e Xá^Û³mŸ] h^³jÒ Xp…^³í³fÖ] x³nv³‘ DME Ù牆Ö] ]çÃn›]æ ä×#Ö] ]ç³Ã³n›] V oFÖ^Ãi ä×#Ö] ÙçÎ h^e X•^ãrÖ] h^jÒ Xp…^³í³fÖ] x³nv³‘ DME
‚Ö]çÖ]æ ‚ÖçÖ]æ ØâŸ] àÚ †%Ò] "
# ä×Ö] Ù糉… èfv³Ú hç³qæ h^³e Xá^³Û³mŸ] h^³jÒ oÊ ð]†ÚŸ] èÂ^› hçqæ h^e Xé…^ÚŸ] h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘æ !ýÜÓßÚ †³ÚŸ] o³Öæ]æ
-”ÔÖ^Ú àe ‹Þ] à ýànÃÛq] Œ^ßÖ]æ ”é†m†â oe] à ýèn’ÃÚ †nÆ
14 13

ƒ F
[8ÌÐ y Y K ZžJ Ù óqC
V Œ y ̈ZC Ù »~¤Z ªX ó ƒ ó ã Æ kZ a Æ k Z ~ J Z  Yƒ 7𸠿ðÃÐ ~ ? L L

X ì [£Ãv ZŽ Zƒ Za m9{ z [ Z ÂVƒ Š ó óX V î Yƒ: F ÆkZ ó\ !
[8Ð V â ̈Zx Ógz Zd
g—~ wŠÆ y ›q
x Ógz Z [g ‡ Z z { ³Z x ÓL Z ›Å ~ Z¤
Z ª
q nS
" u X 7ð¸ w ¿{ z Âì ðƒ 7, ¦
ILG Y ™| (Ð V â ̈Z
Zgz Z ÏŠ â M ~g7 ÅË ó›ÇÅwŠ
ì
ZB‚Æ î Î ¯} •q

gz Z s ™s ™~ p Ö Z ãZz } (
Éìó 7x ·Z ðÃ~ p Ö ZÆ ug I
y !i K Z { z Ž @
™7~zc Å „ ¬kZ sÜ{ z Âì @ ™ ~zc Å Ëy ̈Z
x™ Z Ñ& ì ˆ~Š™ÔÅy ZZÆ ¿, Z ~ i Z0
‹Zf Å ~ Z uIzŠ
ïIL“ ! a L Z Ã ~zc Å ZŠ Z C Ù Å kZ { z É ƒ ó ; g } Š ~ p Ö Z ãZz Ð
žì 8 Št { zX ì Lg³»Vzg • á ZÆ z'Zz 0ÆkZgz Zì &]Š X x™ Z Ñ ¤
›Å ~ Z X ì 7[8™| (Ð V â ̈Z x ÓÆ *Š ò Z¤

ó Hi § »„
yZ ì  {'z ÜÅy Z óI * Hgz Z ì I HÃ[8}÷ Ýq „ y ZZ { z ~ Vs 96\å M |gŠ Â C M 7̈ ¸ 6V çx Ó
~ ä 37Z ó• Û ‚ yÃk ]{ z ó• b§¾º óì Hi Z0 Z »WÅ Æ Zwz Z b  Z° Å kZ6Š ã
Ð ª ÅTgz Z ì xV ; Æ Z}
Ž Zƒ 7
Tp ƒ ó ŠcŠ: ¬ðÃL{ Zp~} g ! Æ Vzq y Z X ì [ ¨%q H XÐ VƒgŠ ™Ÿ
Æ kZ óñ Yƒ 3z! Zz » ËŽ óñ Yƒ , ¦ Y ›ÇÅ Ë~ wŠÆ x™ Z Ñû%q
~ Zžì w ®§ Zz » h tzg Ã/]|~ KkZ
x » { z cVƒ ‰ ñ â • Û Š•
á g Z Ð y ! i óVƒ ‰ bŠ ~ p Ö ZŽ x © Z { z a kZž • Î { i Z0 Z Zg f ó ó?ì ›XÐí »: ! / ñ L L: Hw ZÎÐ y Z ä
 Z z „ • Â{ z óH „ I  » y Qƒ ˆ ðÑŠ & ¡z (FÅ ä™Æ X
Z kŠ Z§ —žì @
~ ƒ x¥gz Z ì @ ½ Q k ˆ Z » áC Zg Š¾Ð W
Ù Å[8X ì ‚
C
À
gzgŠ » ¬êL 7Ì{g • á Z »z'Zz 0ÂaÆ¿, Z óÔZ ; g C Špi Z0
Z » w ZÎX 劎 ñ[ Œ Û 6f z ¯g Š¾Î â Æ h tzg Ã/gz Z
ÐOh!
C : c ™xi Ñ6z Z L Z { z ~zc ÅxŠC
ÍX ì © Ù ÆkZgz Z à ÕÅ ZŠ ZC
Ù ä/ ñ ]|Xƒ ê ^gz Z ›ÅTì Y Y HÐ •kZ w ZÎtžì
• Ù Š xŠ øL © Z¾ V˜
IG$E [8{Š c i Ð ÚC Ù gz Z y ̈Z C
Ù Æ *Š = \ å M !g— L Lž H n² 6 ZŽ
• Ù Š xg S V! ì V! ì ]|6kZ ó ó?ÌÐ y Y K ZŠpgz Z L L: c Û Ä c
â• gŠQ ä ~ g— ó óX •
jx Z™/ ô…B Vu ¯ @  ~ (ÅTì ó óq n Z L Lx * »¿¯ §kZ Vƒ HÌt ~ [ Z !g—V ; ª ó ó áø Ÿ? ûø]L L: Hn²Qgz Z H• ¼ ä / ñ
Æ i /0 v Z†]|~ V1Â Å ]§X • C M Ã~ V70 i Å ä h/]|X • m³gz Z [8{Š c i ÌÐ y Y ~÷ = \ å Mž
^q Z { z X ì ¸ è » q n Z î0E !_Æ y Z Ð X• x ¸%] uZz Ð ¹ g0Z Æ wŠ L Z gz Z ™á { ^ Y CZ ™ ó ™a Î[ ZŽ » w ZÎÆ ~ g—
Æ|  gŠ m{ q Zg ¦» ~g—Ð t · Z ¸ ó B‚Æ ~ v Z wÎg ~ „ 6ä ™ ay ¦ ã ! iž 7b§Å ] Z|Í Æ} g ø X c Š ™7Ä
kZ » y Z LZ  ž 1™xi ÑaÆå ä / ñ 0Z ]|p óZƒÐ n á â ÆäOS óN Yb Š 5" !Æ y • M z } i ~ ›ñ ZúŠgz Zƒ r Z
X vZ Y •
[£Ä £ ?[ Z óV ; L ž
J L câ•Û ä~ g—™Í[ ZŽ » h/]|
16 15

óz™ q nZ Z÷ƒ n g›Ðv Z ?¤ ZžØŠ â •Û \ M (! ~


Ñ} Z ) L L q ZŠß Z Á b§ÏZX D g ¦ ™ƒÐnÆ |  gŠ kZ { z Â@ ƒg ¦ Ð 5 Zg
â•Û s çÃV î æ ~g vgz Z Ç} ™›Ð ?v Z (ž džt³» kZ )  Z, Z V ˜ V ˜ óH î Z 7V ˜ V ˜^È ZgzŠ ä ~
s g8 M ~^Æ
ó óX ì ÑZz ä â •
Û 3g¹ ( gzZ ) ÑZzä™s ç¹v ZgzZ óÇ} Š ~ e çL«^ ä i /0Z ]| óð0
E
 Z•
º Û Ð t gz¢ ò ZjV ˜ gz Z ð â • Û
x™ Z Ñ Ÿ »òi Ñ »›Ð \ ¬v Zž Zƒx¥Ð` ™ ì
~ GLG
" M kZ E
g—7ZèÑqX Hx Zo Z » ~
~  Z, Z óî Z 76] â £ 4 Z
 q üL¢ggz Z s
Fo ¢gz Z F
 Z » q n Z kZX ì q n Z »
¢ ~›ÅvZ ëž Ç†t ³q tÆ~ \ M Ð p ÒÆ <Ñgz Z å Š c Š 7¬ðà (Z Ð s§Å
z ]nÅkZgz Z [8Æv Z ëž Ç†t³ZuzŠgz ZÐ N Y- D ƒ Âvß (rationalist) I ÒØ{É ¸ ó 7ÌÔZ Z  Zz w q Z
Û [8Æ v Z { zž ñ Y ïû%t ÃXXÐ N 0
gZŒ Û g Z z ZwÆ Øg
gZŒ » ›z Gn çt p ó} fanaticism » { Z ({ Zpgz Z y †ÃkZ h á
•
IG E
! I H » Álpgz Z ólpÅy Z N 0 Z X ì Cƒg Ñ›§ 2Š ~zc ÅxŠ øL ©C
ðä Ù Æ [8~ Tìn ç
$
ë Z Æ WÅ J [ Z ë ¸Ð " (Ð Mžì @ ƒ x¥ƒ o b§ÏZ Xc e * ƒ ¸t zggz Z ¿¯ § » kZ Âñ Yƒ ~ wÎæOÇZ ïE LO 8 ° +
Ñ X B ™ d‚f b§ hZ Ã[ ] ïE LO ÅNÆ kZ gz Z B ™ {Š ¬ Z » ] ï v Z wÎg™ M Ð º ´ i ZgŠgz ™ ËŽ ì M™f » !
~ ñ ôqZ ~/ ñ ôçLG .McL
X ì * \ MŠ ã
Ñ y ZZ 6~ + F ë Z gz Z A Í Z Åm} g ø Ð ~ x™ Z 6µñq Z ÏZ 'Ã~ g8 M ä VrZX ¸ ñƒxs ! sæ6B; Æ
Ÿ » A Í Z » y Z ZQ X Ì¢ ¯gz Z ì ~gz¢Ìg Z Œ Û Z ã !
i » y Z Z kZ y â¤ AÃ~ \ M X åîy â ¤ » ~
\ M ‰ Ü z kZÐ t · Zgz Z å ¬ Š
å M X ì x Z •Z z [Š Z ,§ ¾ » \
gz Z y ZZ6\ å M gz Z Wz- ÂÅ ~ g8 M a kZ óñ Î 7ÅÆ y â ¤ L Z /~g ‚Q ä ! ñ ôy Z™N ŠB‚Æ
¯› è }uzŠg z Z ´®è ¤Zq
 ZX • xi Zßk ¦
* zŠÆ Wz- ÂÅ ó\ å M s§Å ~ g—èÑqX å ¬ Š ~ w q ÏZÃ~
&
v Z wÎg åƒ)A ä VrZž
x * » kZ ÂÏ Vƒ ¦ V âzŠ t Z  gz ZX ƒ ̈ ¸ 6›Å q ~uzŠ C Ù Ž Å<Ñgz Z óŠ H7J {g •á Z ~ZgŠ ÌŠ Z Ë ó — Â¬ðà (Z 7ZÐ
~ y Z/w M ïgÎç O X ì [£¸ ¹ Z V ; Æ \ ¬v Zgz Zì ó óq n Z L L îCÙ Æ [8žì Ð ~xi ZßÆ ›t p óZ  Zz:ì n• Û :t Ð zg
q nZ » ~x™ Z Ñ Âƒ D ™›Ð v Z ?¤ Zž Šc Û ~ } g !
â• Æ kZ ÈMŒÛ x *»¿¯ §ÏZ X ñ Y à ™xi Ñ6z Z L Z à ÕÅ ZŠ ZC Ù gz Z ~zc ÅxŠ
î Y 0 H ÆvZ ? óÇ} ™›Ð ?v Z ~ËÆ kZ óß™xi Ñ6z Z L Z X ì q nZ~ b ˜ Z ň
X Ç} Š â • Û s çÌ{ k } g v{ zgz ZÐ Æ 31 e  M Åy Z/Á M ïgÎ{ z ì x £Ž ~ˆ y M Œ Û » wÎg » nZ
Z
{k c
:Š â•Û X ì @Mt ‚з _
y Z Æ Wz - Âgz Z y ZZž ³ ™b§hZ ÌÃ] ! kZ 6V Œ ½ ÜûÓöeøçûÞöƒö ÜûÓö³øþÖ†ûËô Çûømæø äö ×# Ö] ÜöÓöfûfôvûmö oûÞôçûÃö fôi$^Êø äø×# Ö] áøçûf%vôiö Üûjößû³Òö áû]ô Øû³Îö™
Ð ¿¯ §} gðŠ Z kZ ƒ T  ¸ Ìq
Z ¤
Z Ð ~ xi Zß k
¦ V âzŠ
* —e ܺnûuô…$ …ºçûËöÆø äö ×# Ö]æø
18 17

p ó• wÎgÆv Z \
å Mžì F Ü Zœgz Z E(K Z Â] !
6‰ t Åy Z ª Ѥ Z X B g 7wz {Š c i Ð xƒñ åLG Z µ  Š] •~ ]y
5 !Z q M
å M ~ Vߊ Æ y Z ó7b‡Æ ª
›ÇÅ \ å M Ð wŠt èa
 ‚g Å \ Ì®  ¤ Z Åñ 0 ! } g âB‚B‚Æ kZ ì ó ÌòúŠ » y ZZ6~ x™ Z
Ù ªgz Z ì gz Z ¼ í!
¼C » y Z ó• D ™g Z Œ
Û Z Ð y !
i sÜ ó7ŠŽ ñ Å ^Û÷nû×ô Šûiø ]çûÛö×ôù ³Šømö óì 7ÏŠ â M à Š~ ®  ¤Z ì ó 7›p ì ó „gƒ
: X 7g ± Z ðà » w ¸Æ y Z gz Z • L Ñt a kZ gó z Z
U
¯ž Zƒ " B‚Æ oo~ ¿¯ §kZ  ì ó ? Ø Z6Z gz Z ;~ wŠ ì ó 7ª
ZB‚Æ oo~ kZ ƒ „gƒ®
¹ xq  ¤ Z¤
Z%Æ ›gz Z ¢ y ZZ ÌooÆgz šÆ ~ g—X ì C Yƒ Za t˜gz Z ¹ xq Z
X ì Cƒ Za X ¶~g6Åy Zt p ¸ ó D ™Ì®  ¤ Z Å ó\ å M { zgz Z¸ ¦æÆ ä Ñ
} úŠ ¡Æ ~wÎg 蛞 ñ Y Hg ( Z ¿¯ §t ¤ Z @'Æ kZ g )gŠ Â~ wÎg ï GL“ ¤ Zá Zz ä By ›ž å7 6 ` M {Ñ ç { z

<ÑÄ © Z ó7{ Zz6Å„ Z âz% Zz Z ó75ZŠ Z ÅøZ•


Û ó7®
 ¤ Zp ó• óN Z h Z t Zè » Zwz Z b  ó, ™Y Z¬ Z » x © ZÆ ~
gz Z c izŠ z ¼ v Z wÎg
6g ¯ z [gz Z Cu Zu¿¯ §t Âó7p ÒðÃÐ }u »
»›X ì F xs Zgz Z , ™g ï ZÐ x Z o ZÆ ~ wÎg <  óVƒ” Ækz Áz 4 gz ZÀ5
~ *Š kZ ÂòúŠ (Z X ǃ 7„ wJÐ }uV ; ÆvZ òúŠ à p à {t y ›ÌQ p ó, Š g Z Œ Û ¿ÿLE &‡ * a Æ gz š Æ ` M à Ï0 i Ä Â Æ
~uzŠ gz Zƒ òúŠ » ›s§qZžì @ 0 Û ·É ó Yƒ 7wJÌ
gZŒ Tž åt Âw q »}Ñ ç k Q X ñ Y H~ V â ›g Ñ » y Zgz Z N B
» ›Å- Zz Ãd  ËXƒ: x È Z ðÃÐ }u » ðŽ Ÿggz Z ®
 ¤ Z s§ aÆ kZ å * By ›ÃŠpgz Z å * Z™g Ñ~ V â ›Ã\ M L Z ä Ë
i úž åg66kZ { z X ¶7„ e! @ uÐ ®  ¤Z Å ~ wÎgÆ vZ
Ù É óƒ } â : I » y Z { z p ƒ
ƒ ê Š x •Z s ÜÆ è%Å- Z z ¿C ó òúŠ EJ$
Z® X } ™x È Z » 5 ZŠ Z Å + Š úL Z• Û gz Z } ™x Z • Z » + Š æLJ% Ã ñó 7
X Ç ñ Y H7t}~ *ŠÃ›ñ ZúŠ kZÆ d žì t ] ! wë
4z tŠ ™ L Z Ã~ g—™ 3 39É ¸ ó D ™•} g ‚t oo
Û M]
z ~ (ó~z ¬Š 8 è gz Z ~
I
,•  ! wÎg ›
—Æ~ wÎg þL i“b§ÏZ G $ ¶{ z ó¶7Ýq m³» OŽ Ãy Zp ¸
gz Z ¯èE 4¨G
LG ó D ÑŠ ¢ » äƒ
á ïÐ • á gz Z lzy
 Øz y • z lŽ } (óxs} ha E } (gz Z ê
\ ¬v ZŠpç O X ›ªZz z ÇÐ ~ g—à Zz äƒ Za ~ËÆ kZ
øLÅWgz Z •ÅŠ ~ ðƒ ÅÂB‚Æ x È Z „ } (gz Z kžñƒ
:ž c Šâ•Û ê~ y ¦‚Z >gÎä
 t • ~g ¬ Ð/ _
ƒ  „zcgz Z à {Ð ®
Æ <  ¤ Z î0E¤
!_ Z ]§
Ôø$Þ]ô Üö×øÃûmø äö ×# Ö]æø S äô ×# Ö] Ùöçû‰ö†øøÖ ÔøÞ$]ô ‚öãøŽûøÞ ]çûÖö^Îø áøçûÏöËô ßFÛö³Öû] Õø ðø«³qø ]ƒø]ô™
ðà » kZ ~ y Zö ó7|ðÃÅ kZ ì ó Ñì E Ûì
"•
LG ó 8
ðe 0 Zu¼
—Aáøçûeö„ôÓFøÖ àønûÏô Ëô ßFÛöÖû] á$ ]ô ‚öãøŽûmø äö ×# Ö]æø ½ äü Ööçû‰ö†øøÖ
 tÉ ó7wz Ì'Z'Æ { »æF
&‡ƒ
ÿLE L% ÅkZ V ; Æ \ ¬v Zgz Z ó7y iz
„ ZÍëž• ë • D M k0 Æ\ M ¬ oZ  (!~ Ñ} Z ) L L
Z ¸
X •{~
wÎgÆ kZ \ Mžì } YvZ gz Z X • wÎgÆvZ \ Mž • ï Š
ó óX • L Ñ ( ~ w ¸L Z )µš ¬ožì ê Š „ ZÍvZgz ZX •
20 19

wÎg‹¾ C
~
oøâô èøß$ rø³Öû] á$ ^ô ³Êø npçFãøÖû] àôÂø ‹
ø ³Ëûß$ Ö] o³ãøøÞæø ä́³eùô …ø Ýø^³Ïø³Úø Íø^³ìø àû³Úø
DkÂFˆß#Ö]E —opæF^ûÛøÖû]
t ‚Æá Zz Ú ŠC Ù gz Z óÇ} ™Š c ZOŠ Hƒ  C Z y ̈Z izg T L L ó ó åö æû†ö ’ø³øÞæøL LŠ ã ~ŠÅm} g øÐ ~ x™ Z Ñ~·_k  M
ie
ÃÏ0 i Å *Š gz Z ó¶Å Éuä T ÂX Ï ñ Y ~ŠÄg™wÅ c izŠ ó óX Åe ×gz ZŠæ Å ( ~  ) \ M ä VÍßX L Lª ì ó ðƒ y Ò ~ ÂÆ
Æ „g L Z ä Tgz Z X σ * 1 » kZ „ c izŠ Âó¶~Š ß F
Å~ wÎgžc e ã ™ð ] ! t …¬ Ð " (Ð M 6q çñkZ
 óå 3g i ! Ð ] ÷ Zp~' ÃÑgz Z å Hsp » äƒ} 9t ‚
z ]tX ì [£aÆѾgz Z ~ x » ¾Šæ Åy Zgz Z e ×z ]¾
ó ó! σ * 1 » kZ ¼ 
@Y H!ºÃË¥z Y m Z Ð s§Å \ ¬v ZŽ ì >î0~EG Ûq
$• Z ª
 ‚g

VZ¤§!
»V
Æ uÑÃy ̈Z ó* › ÃV Ââ Æ ’ ó* 3Š { Zg S¦ÃV îƒ ±  ªX ì
t Åä ;© § âÆ™gzŠÃVzƒ0 ZÆuÑ óx »Ì» Vz ]úŠ
’ ™Á qZÐ Z ó* ™ Z9Ñ6ž¹ ZÜ×zgÆ© ™w ïÐ ~ Vzg ·0 Z
½ Ð ] ¨¤ óx » Ât » b & Z Å V؃æ gz Z V˜$ ó~g ZŠ) f ~g ¸
~ }Ñ ç ó* ™ »Ã ð Z} Åy ̈ZÐ 6y ̈Z ó* ¯¤ p » t Ü Z Äg kgz Z
Æ+Š ï GL!‡ Zgz Z ~—uÅ h™w Z e @ M ~ V\ M Åë! gz Z ð â i M
Zž *
q ÑŠ ¢t Ãy ̈Zgz Z ó* ™Ø { » w ¡Zgz ZŠ Zë Z zgŽ Æ nC Ù Ð
Û uÐ ª
i Z•  ‚g z ]tŽ V Z¤ § !{ z åt ó*
™ð iZ%t Æ VÅŽ y Y
& t ‚Æ Û{gz Z ‡ M z ´ â L Z Ãy ̈Z izg Tžì ÑZz ä M Ì{ z yŠ
¸Å V Z¤ § !kZ X å c M 6Vð+Æ ~ vZ wÎg åƒ)A ~³Æ äƒ
hùô †ø³Öô Œö^³³ß$ ³Ö] Ýöçû³³Ïö³³mø Ýøçû³³møü: ã M Œ Û º Ö Z ñ zg i Z óǃ * ƒ Z9aÆ' õ
c
Š Šâ•Û ~ïçE,ÅZ >gÎç O X ¶ˆ~Š} Š~ „ i ¸ MÆ ]tÃ~ g—
„õòô Úøçûmø †ö ÚûŸø û]æø ½ ^ò÷nû•ø ‹õËûøß³þÖùô ‹ºËûøÞ Ôö×ô Ûûøi Ÿø Ýøçû³mø™ gz Z DànËËù_ÛÖ]E —F àønûÛô×øÃF Öû]
yâ• Û ~g ¸ q Z6\ å Mdkë L Lªû E¡÷nûÏô ø$ Ÿ÷çûÎø Ôønû×øÂø oûÏô ×ûßö‰ø ^Þ$]ôü: å
gz ZÐ Vƒ} 9t ‚Æ=° Z „g vßizg Tª ( g ¹ÑZ) —S äô ³×# ³Öôù
ú 1 ~g ¸ gz Z y â • Û ~g ¸t gz Z ó ó( Ð B Z eú1 ~g ¸ q Z )Ð , ™w i *
´ @yŠ Tgz Z Çn M : x »Æ Ë ðà óÇn ™: > » Ë ðÃizg T
¬~ W = Z >gÎç O óŠ c Š Äg 6V â •á Æ~ g8 M ˆ V ⊠„ P
izg TX Çá á ~B; L Z Ì# Ö Ó ö™G$=\¬v ZB‚Æ S q
| hz Z Z À} Z L LªûC †ûfùô ÓøÊø Ôøe$…øæø B …û„ôÞû^øÊø ÜûÎö A †ö$ôù‚$ ÛöÖû] ^ãøm%^ø³³³þm5ü : Š
M
X ǃt ‚Æ kZ³»4 z [gz Z ð ¾Å *Š kS Å y ̈Z
gz Z w q Z } '
óz™g âƒÃy Z óz hfÃV Ââ Æ’ ) z™g ZŠ¸gz Z î Yƒ} 9 !á Zzj ™
Æ v Z ä Tgz Z óÇ ñ Y c Š7
Ñ~ 3Ð Z ~ lZŠ 0 Å Éuz ã ?
» ð c º Å „g L Z gz Z ( î Zg e Ð $ Ä •Z Æ w qZ ßgz Z Z •ë! Ãy Z
Ã} h˜x Î" Æ ÑL ZÃ7Æ spÆ „Š [ ZŽ ™ƒ} 9t ‚
ó óX z™y ´ Z
G Û º Ö Z ñ zg i ZX σ *
:ã M Œ  Âǃ 3g~1 ‡
1 » kZ ¼
óì Š c Š ¬» ó ó„g çLG.2E½& L Là ~
x™ Z Ñ ~ e  M ~ŠÅ W = Z >gÎ
^Ú$ ø^Êø j p†Fm$ àûÛøÖô ÜönûvôrøÖû] lô‡ø†ôùeöæø i oÃF‰ø ^Úø áö^ŠøÞûŸô û] †öÒ$ „øøjmø Ýøçûøm™
{ z µ Zß Z °É ó7„ b Š™y Ò ðZ (ÅvZgz Z b ŠÈº Zv Z sÜpÆT
^Ú$ ø]æø m pæF^ûÛøÖû] oøâô ÜønûvôrøÖû] á$ ^ô Êø l ^nøÞû‚% Ö] éøçnFvøÖû] †ø$ø!æø k oÇF›ø àûÚø
22 21
² ™$
:Š Š™y ÒB‚Æ s
c  Ÿz~ ( 9 e
M ) dZ êL qÄ \¬v Z ÌÐ w ö G =~ Tì b Š ™ 0 gz Z ì‡x Â
'
—ä́×ôù Òö àômû‚ôùÖ] o×øÂø åü†øãô¿ûnöÖô Ðùô vøÖû] àômû•ô æø p‚Fãö Öû^eô äü øÖçû‰ö…ø Øø‰ø…ûø] pû„ô$Ö]çøâö™ ¬ » ÏZ óñ Y H t (Absolute Sov ereign) Ç§Ç gz Z
Û ) ò† Z Ã ( ~
E
y MŒ · ) wÎg L Z 5ä T ( vZ ) ì „z L L m []| * ¦gz Z ñ Y ƒ ~z q 6V ðG3r%x Óè% Å ÏZ ƒ ó yM ½w
à ( h+ Š gz Z e Z@ ) kS { zž @ ™} Š ( xs Z ) hèE # Š gz Z ( œ
LG } i b§ÏZì Cƒ ~g7 ~ V â • M è%Å kZ b§Tw– Æ x?Z
ó óX } Š™̈ ¸6( ] §Ä  ) + Š} g7 Æ} g7
 ] !
ƒ Å ÏZ gz Z ñ Y ƒ F — Ð Vz }x Ó Z } » ÏZ ƒ ó ~g7 Ì6
3g6Vð0
]t§ ¼gz Z å Š »Æ ~ x™ Z ÑŽ ú 1 ~g ¸ { z åt  E
—^³nø×û³Ãö ³Öû] oø³âô äô ³³×# ³Ö] èöÛø³³×ô ³³Òøæøü : ã M Œ
Û º Ö Z ñ Z ðB E
§$
X ñ Yƒ̈ ¸6V Â!
Ü z kZ \
å Mž ¶t w q ]g߉ Ü zÆ
Å
Æ ]úŠ kZ ~ ã ̈Z êL ¬ } g7 ‰
ì ðc º { z . Zz Âðc º ó óX ì — z ̈ ¸ Å„vZ Â] ! gz Z L L DPLVèeçjÖ]E
ó*
™—k »© Â~ {—"  Æ *Š X ¸ ËzM Ç ! Ð wÅg ZŠb
Ð y ! i¡gz Z 7ðc º ðà Âðc º ðƒ è~ V1 ¡ƒ ó ì‡ nŽ
0Ò‘zg Ö Z ó*
+ Š î0E
E
Åä ™Ç*
™4z] nÃð c
º Å Z}ó* .2E½G
Î { È »„g çLG &
EÅ Â ð c º gz Z ðZ (É ó Cƒ 7ì‡ ðc º gz Z ðZ (Å Ë ÂÐ ¶Š È
’ ™ Á qZ ó* ƒ Z9™0 ¦ ZŠ » æ¾5. Z ù4gz Z szH! % Z ó*
™“aÆ » ó ó„g çLG
G
.2E½& L ç
L O Xƒ Š Htðc ºgz Z ð Z (w! ÃTì „z ÝZgŠ
w ¡Z zŠ Zë Zgz Z 0zgŽ ó~ åO›$ z Õgz Z *
G ÐM
™— ê ‘» ]úŠ Åt Ü Z Äg kgz Z Æ kZgz Z ] cZ@ Å kZ óx © ZÆ kZ 6} i Å \ ¬v Zž ǃt x|Ç
H¨Ð ó ó¢Á ¸ L LÐ Za ÏZ óå7Âx » y ‚ M ðà * ƒ4Bs ÜÆ 2 Z ¸{Š™w i * ó „g Y ÅzÅ „ Z âz% Zz Z
Æ kZgz Z M M {Š™ « » kZ ƒ
 È ´ ZÐ }Ñ ç} g7 È » äƒ} 9§ { Å„g çLG
åk .2E½G
&X Š
 HtgÇ6gîÇÐ Z b§kZgz Z óVƒ Ç *
Xƒ Š n
= Z ) û C †ûfùô ÓøÊø Ôøe$…øæø B …û„ôÞû^øÊø Üû³Îöüž å¬Ã~
} 9 L Lª ( W g—gz Z " ¸Å Vz]úŠ
\zZ ì
GLG
ó ó ! z™y ´ Z » ðZ (Å „g L Z gz Z ! z™g ZŠ¸ ( Ãy ̈Z » â µ ) : óî Yƒ
YmÑZ ?{èa ~ x™ Z Ñž Š c Š ™ ãZ z h
'× Ã] !kZ ~gz š ã æ
Û 5 ZŠ Z Ū
åø†ôÒø çû³øÖæøL Lgz Z • g D â •  ‚g î0~EGÛ kZ \ Mž Š
$• cÛ Ð\
â• å M E
# Š î00Ò‘gz Z hèE # Š§ Ö ZB‚B‚Æ Vz ]úŠ Z® ó• ÆÔ Z z
: Ì•èE LG E LG
Û »gz Z VÃæì e t Z]Æó ó 4 áøæû†öËô ÓFÖû] åø†ôÒø çûøÖæøL Lgz Z ó ó áøçûÒö†ôŽûÛöÖû]
ÃVz • EJ
\z Z ì " ¸ Ń Å ~
GLG \ MÉ óì ï• á ~ª Û Æ\
 ‚g úL $ Z• å M sÜ
3 Zg „ H { zƒ „g 7[¢6] ZŠ ¢Æ Xvß { z X } g ¦
g ZÍ *
„ Ht
6y ̈Z » â µ Z® ó7ÑZz ä M Ñ c wÎg gz Z ðÃ#Ö ª Ä ª @èa X ì
{ z óVƒ ˆ7~} ç'Š ªIè KÑÅXvß { z ó, ™Ø Z' × gz Z Xzg
GEÅ yMŒÛ ó * Z@ ågz Z [  ~y
e M K Z V ˜ ä \ ¬vZaÆ u Ä Ó Z
Ù b7  ˜ „ H »ŠŸz Õ óN à{ù„ X ó, ™ èG45 #Xì e
©
{C
Ìì‡w ¾z x Ž hèE LG# Šž c Û ~gz¢Ìt V ; z 1) fŠp »« ™Åˆ
Šg Z Œ
ÆŠ Zë Zgz Z Ý b óV …#x Óy Z ó, h Âh N „ ÄÆ~ åO›$ zgŽgz Z , ™
G
Ågz š ã æ y*t X ì g: ¹ ! µñ » ä™7g± ðÃaÆ y ̈Zž @ ó
ƒ
óx™ Z Ñ •z !
ÆT Æ ú Zñx Óy Z ó§° Z Z
Z”x Óy Zgz ZŠŽ z !
 rz Z # Z >gÎgz Z ( 28 e  M ) ¸Z >gÎ ( 33 e  M ) / pZ >gÎ óV ÂgÎ &
24 23
&
Xì ~ wÎg‹¾Š ã ~ŠÅm} g øÐ ~ x™ Z Ñç O Æ~ ÑZ ?{ ó=r ï
v Z wÎg åƒ)A ÆÔ Zz Y m Gƒ .9g óZ}
ƒ8 óÝ ¬ § zu
G EJ
> Õä}OÅZm wÎg gz Z Ñ Æ v Zž ì Y M w ìt à ËÐ ]¾ ûLE ©EÅ Ð V !¤ C ¨¤aÆ ä™— Z } » „g çLG .2E½ž
& åï• á ~ >úL $ Z•
Û
» y QŠpv Zžì t Âû%z x £ » óÑ å ?~  q HÅŠæ Å y ̈Z ËÃx?Z z Ù ~ 5 Zg kZgz Z Vƒ â i M ŠÎÐ V ¸ë!
Z”Æ q âC
zZ ó, ™ð â i M½
b zg ÂÃ: Ñ å gz Z ó• Dƒ { C 1 ÆÑ å º• Û ÆvZQ ì ó @ ƒÜ* gz Z Ññ  ZŠ'
{ z t X , ™“ g Zz Æ Åz ƒgz Z Y Z¬ Z z 9Æ b§C Ù gz Z T
r
?]gz¢ HÅe ×zŠæ Åy ZZ ÿL X3Zà : Ñ å Z® ì ó Cƒ ÝqG @ Åk; Z X ¶ˆà Z e6Vð0»Æ~
&A
v Z wÎg åƒ) Ž ¶~g ZŠ) f ~g ¸gz Zú 1~g ¸
Åj Æ hèE # Š ~ [ ò Z êLŬ kZžc e ¢
LG ™b§hZ ÃNkZ :
~g ZŠ)f +F g8 M
ë Z ÅäQÆ~
\ ¬v ZX ì Š c Û ÑÆv Z~ } iÃXì
Šg Z Œ ó 㠙Ä V â ̈Z4z] 
Š lŠpx|» ~ wÎg ‹¾Ð u ZgŠ ZÆ >¸• Û Æ~ x™ Z Ñ
Û _¬B‚Æ hèE
@â • LG # Š ÃË¥z Y m Z aÆ ð É Zg z e Z@ Å V â ̈Z
g8 M ¿Žžì C M t ‚ |t gz Z ì @
ñ Ñ y ZZ 6~ Yƒ ãZ z
t à MQX ì Cƒ {”<Š zÐ ¬ ~ ã ̈Z‹¡Š Z¦Z Å hÁJX ì
a Æ kZ ó• wÎg Æ v Z ~
·ž} ™ & ¤Å ] ! kZ wŠ » kZ gz Z
X • Cƒg ÇŠæ ~ ä ™w JÆ ]úŠ ÅË¥z Y m Z ] c M Åv Z ~ ÑZ z
X ¶ Ü* \ M ~ 5 ZŠ Z Å]tz ª
z =g » ~  ‚g î0~EGÛ [ Zžì xi Ñ
$•
ãZz Ž ì @ ƒ Ìwz 4» V1  㠕 M 6y Z aÆ ]oÆ ‰ Ü ZœÅ y Z
8L ó~4z] •V Y Å+ Š î0E
E GL!‡ Z ó~ îÌÅ„g çLG
0Ò‘gz Z + Š ï 2½G
.E &Ð Z [ Z
ÌÐ ] Z7 ögO ÃVßÎg L Z \ ¬v Z X • Cƒ Œ6] c M ×zg gz Z
z h ó~ g Z ig { Ó Zg Æ Vz ]úŠ
w yz Š ˜ gz Z ~ g Z ig » î0¶cÆ ë!
hgŠ Z i M Ãy ̈Z { zaÆêÆ ä™ œg c wJÃhp ì ó @ â•Û i Z•Ûu
å M gz Z z i !
»\ Š»~
z„ v Z wÎg ~ w Z] z k
 È ZyÆ v Z -°
û C ]…÷çûËöÒø ^Ú$ ]ôæ$ ]†÷Òô^•ø ^Ú$ ]ô ØønûfôŠ$ Ö] äö ßFmû‚øâø ^³$Þ]ôü : ã M Œ
Û º Ö Z ñ zg i ZX ì ê Š
L Z Ãä · yp C Z { z V ; z } ¤Ä» ~ g—V ˜ X ǃ à g ÇŠæ z ò q
c } ™tà h{ z [ Z ì ó ~Š ¿ { Zg S¦Ãy ̈Z Âä ë L Lª ( O- Z )
4 z] Å Vz ]úŠ gz Z h‹Š Þ ó+ Š ï GL!‡ Z w q¾ ó ó ! } ™ ~]* ~i !ÅPŠuaÆ ŠÅuÆ ~ g—Ð Z Œ ó ]Š XzõïIL“! a
E
 „zgz Z ì @
ƒ ƒ w Í Z¦ ZŠ » Vz ]úŠ kZ Ñ X ì Cƒ 㠙Ä V â ̈Z » ã Z% »z ! x »gz Z b #z i ¯~ äg Z ¦ Åy Y åL¨G$ ~ ~i !
g 2 kZgz Z ä Î
c
:Š Û ~[Z x
â• ÑZ >gΞ 6 ì ó @ ƒ Z9™0@• á t ‚Æ*Š¬ Ð z w â » kZ ƒ ó aÆ® • á Zz VÅ]úŠ Å ~ g—* ó ¢
%gz Z Ž » kZ ƒ
Ž Vƒ •z aÆjÆ hèE # Š kZ V × *
LG Z Âgz Z && Å kZgz Z w o
äô ×# Ö] oøÖ]ô ^³n÷Âô ]•øæ$ s ]†÷mû„ôøÞæ$ ]†÷Žùô føÚö æ$ ]‚÷âô ^•ø Ôø³þßF×û‰ø…ûø] ^Þ$]ô o% fôß$³Ö] ^³ãøm%ø^³m5 ™
XŠc â•Û _¬™} ŠÃ~ x™ Z ÑÐ s§Å=° Z „ggz Z ] Ñ» þLÅ{
—t ]†÷nûßô Ú% ^q÷]†ø‰ôæø ä́Þôƒû^ô eô
óÑZz ¶Š „ ZÍÃ\ M ä ë ( ! ~
gz Z Ñ Zz ¶Š ]g t  )Ñ } ZL L
oû³³³³³³³iô ¡ø‘ø á$ ]ôü] § åL}G©!gz Z7Z · »Vß Zz ä Ñy ZZ6~ g—¤ Z
×zggz Z ÑZz ¶Š ]úŠ s§Å kZÐ ] i Y Z ÅvZ óÑZz ä™g ZŠ¸ y ZZ » y Z ƒ: ( x ÅÑ Z ) ûF àønûÛô×øÃF Öû] hùô …ø äô ×# Öô oûiô ^ÛøÚøæø pø^nøvû³Úøæø oû³Óô³ŠöÞöæø
ó óX ì 5™ ¯ r Zl  Xì F6Ñì ELG Û gz Z% ègz Z ì
"• ó x) òúŠ » ª  ‚° ! y ZZ gz Z v !
26 25

™C Ù ª ˜ i Ñ\¬v Zgz Z L L —K àønûÏô Ëô ßFÛöÖû] à$ Ûø×øÃûnøøÖæø ]çûßöÚø! àømû„ôÖ$] äö ×# Ö] à$ Ûø×øÃû ³nø³³øþÖæø™ öâ i MgzZyJZ
¬oŽ ÌÃy Z Ç} Š™C Ù ª ˜ i Ñgz Z • ñ Ñ y Z Z ( .Zz )Ž ÌÃy Z Ç} Š óNÑ y ZZ 6kZgz Z , ™wJ]úŠ Åx?Zz > Õä}OÅZm Ñ vߎ Q
^ÑyÃgz Z • n g y Z Z wyÞ Ç} ŠÄg ™wÅ\ ¬vZ ª ó óX • ç O Xì © y JZ » y Z óì ! Y Ãy Z ~ [ ò Z êL ¬ kZ Vz ³\ ¬vZ
Å
G
~ *Š kZX • ¬oÐ p ÒƪZz ïG LG©G3©8Ž ó• DQ ¶ ð¸Æ^ ñ
å Îg 6
ó vZ Â Ç “ + Š ¤
Å Å
gz Z 6w Z ~ [ ò Z êL ¬ gz Z w¥z A êL ¬ kZ
@ƒÐ VE x Y „ y Zgz Z Vìz• Û u„ y Z óV Uâ i M 4 Zê » t Îz y ZZ 4E
5!¸á Zz p
Æ y Z óVìz• Û ugz Z VE x Y Å :Š ™ èE
LG g ¢ 6]y M
? c V Z 7c c
V Z Ã} }Æ ~ vZ wÎg ˆ Æ ä™ òúŠ » y Z Zž ì
& °¤Z ðc º Åv Z6gî ö™G $=~ *Š X Ç“Ð 4z] Û zg ô Z
Åy Zgz Z ã !
Œ
L {E
3!Æ ~vZ wÎg åƒ) A ? c ¯ 7c c¯ u» Ï0 i K Z ÃuÆ ~ \ M
z u { { z X σ ì‡Ð w yz Š ˜ gz Z œ ó¿¤ Å „ y Z Âσ ì‡ µ Zß Z
ïE
zñ~ iZ%ÆvZ à Z ]úŠ ? c 7c
• cw â z y Y CZ ~ ŠÅª
•  ‚g E
]¾zG @ Åv Z ÂÐ, g Z ¦
 »y Y åL¨G$ ~ hÓ Zggz ZЛß~ yp
: Zg 2
y ZZ6~ vZ wÎg ÂQ ó7̼Q Â7t ¤ Z ? ð 3Š 7c ð 3Š # Ö /Z
ó vZ <
›Ð VzŠ!ZŽ „, ZÃv Zgz Z ì  ¸ X ǃ ̈ ¸ + Š »vZ Ð
gz Z Ç ñ Y cŠ™Š šÌòúŠ »›Ð ~ wÎg óÇ} Iw JÿLE &‡ * òúŠ » §E
Û º Ö Z ñ Z ðB E
$
:ã M Œ Xì
X Ç ñ 0 Û Zz 3Šgz Z c
gZŒ g¡gz Zx)ÌòúŠ »®  ¤ZÅ ~ wÎg
áº^³nøßûeö Üûãö Þ$^ø³Òø ^³Ë& ‘ø ä́³×ô nûfô‰ø oû³Êô áøçû³×ö³iô ^³³Ïø³mö àø³mû„ô ³Ö$] g% ³vô³mö äø³³×# ³Ö] á$ ]ô™
]gz¢Å|VzgŠ D Ì’ùÖ]E —D” º çû‘ö†ûÚ$
I
ƒ8ž • Ñu »u Q ïz ç~ g¦êL FZg f a Æ KÃ|kZ
g8
 ™|0
k ! .b§kZ~ { Zg Åk QŽ ì ‚ g [8Ãy ZvZ GL L
& ó óX Vƒg Z- Š ðƒ ð ö g{ zž c
Æ Wæ~ öÅ j/ ôg •V Y L Z ~ v Z wÎg åƒ)A óÝ ¬§ zu óZ}
 Í•D ™
Åy Y ~g Z ig » î0¶ckZ j /ôÆ \ å M gz Z ~
\ M ó• 4Bt ‚ C :ì ¹ä²• á ~} g ! ÆVØz •Û u4 Zgz Z
E
ug IuV c ÅŠp ó• ‰ ƒ Âi =r îG
š ƒ*9g~ “kZ ó• ì g Î ~i ! y åG 5‹Ò‘ yp z u g ™g lp0 Š™ ¯
ó• `ƒLÌug IÈ Z0  Šì ó Š ƒ b zêÌug Ig Äg ó• ˆß~ Zg Îu 0 È°¬ , Z + Øg Z} 
E!
ðÉ Ü z k Q О٠n• Û gz Z ......ì ; gË ~ hÓ Zg ypkl » ó\ å M ǃx¥Ð ÏZX ì öâ i M Å:Š ™ èE 45 ¸~ “gz Z4z]
LG ÏZ
6~g8 M ƒ ó ; g| 7ÄÅŠzgŠ ´ ~ y L Z }~
I
wÎg þL i :  “ ¦æ w yz Š ˜ kZ X ì g ZŠ } úŠ N g y ZZ .Zz yÞ
Ñ » y ZZ yÃgz Z ì ‚
] !&5Xt  ƒ ó ; g Yñ 7ê~ y • á Å~ \ M c ƒ ; g| 7xs \ ¬v Z Ã¿Æ ä Î ~i ! Å PŠu~ ŠÅuÆ ~ g—)g f Æ
Å
 ?mz Ú HB‚Æ ~ wÎg è›gz Z w å ΰ !
y Z Z » ¿¯ §kZ ! σ êL ¬6Tì Kã{ z „ ~ wÎg‹¾t gz Zì @ ™¨Ð ~ wÎg‹¾
³g » ]ñs§g X C Ù 6V ˜ ó~u Q§ Z ig » Â~
&
v Z wÎg åƒ)Až¿¯ §t : c Û ~ ]¶Z >gΞ 6 ó• D Y Ç 6L Ågz Z F ~ 1 z 8
â• g
28 27

Û ïG Û ¶g õg @ ó ; gƒ
G
ì ¹!
ÌZ x » V¹ ì ›• L ¢z Vƒì g â • 5q ZÐ yp L ZB‚Æ Vzg •V Y L Z ƒ
ÅPŠuaÆä ™—uÃ} }ÆvZgz Z
I
!ì ¹!ÌZ x ÓS » ©  §â þL ^¬ ðÃgz Z Vƒì g Î ~i !
å ÎgèBkZgz Z w
å Îg þL ^¬ kZ óy ZZ 
I
b§hZ [pÃ: w ¦æ kZ [ Z : @ƒ‰ Ü z k Q&5g ŠT ƒ ó ; g| 7xszŠzgŠ ´~ÚÍË}: w å Îg
Æ\ å Mgz Z ƒ åL}G g—&c e ¢
©!Æ~ { ^
Y CZ™7  Ä~ wŠ L Z i óZƒ 7{Š ç'Nu» ~
z {0 g8 Mža kZ X ì Ì` M &5g ŠÏZ
~z ¬Š y ZÆ kZžc e * ™êŠpÐ Zgz Zƒ: pŠ ðÃÐ }uÐ u X Çì g {0 i #Ö ª @ gz Zì {È @
C : à q Á–žì _ƒ úzg w q]gßt n` M X ì ‰ Ü ZœX~ t ˆÆ~ \ M gz Z ì # Ö ª Ä ª @  ‚g Å ~
ª v Z wÎg åƒ)A
&

á ~(+Š Ž
Ð íz å • Ð y• Ì ` M y ̈Z q â µ X ì * ™ ZŠ Z # Ö Q ¨ Ã0 ï  ‚g î0~EG
GL!Q ª $•Û
ì Y ! ¾ ` M {z ~ öŠ6
ºZ d k QCÙ Ì` M X ì g ë¤ ~Ë C¨¤ Ì` M *Š X ì ` ZÅ ã ! gì GLG" Z@
x • » hJ y ̈Z q ⵞì @ ƒZ ¬ n• Û t óì &y ›ÃŠpŽ 6¿
ÆwÅ ~
´í~}g ! x™ Z Ñ
y ̈Z » âµx ÓÉ ó¶:aÆ [²ÿL X3Z s܃Š~ g8 M X ñ à
ò 9X ¶~Š¸ä ~
]|~› g8 M ÅTì w q]gß{ z ¸
É ¶: a Æ ‰ Ü z gz Z ä â i mºq Z ƒ Å ~ g8 M X ¶a Æ
: cÛ Š•
â• á g Zä~
vZ wÎgžì e
ZzgÐ h {kÙ 1Z
C
+ ŠÆv Zgz Z * ™w 8 Z » uÑ ób Š ]úŠ Å© ÂX ¶aÆ J # Ö ªÄ ª
DDðô ^eø†øÇö×ûÖô oeFçû_öÊø *]‚øeø ^ÛøÒø •ö çûÃö nø‰øæø ^f÷mû†ôÆø Ýö¡ø‰ûŸô û] *]‚øeøEE
DME
&
:ã M ŒÛ º Ö Z ñ zg i Z X åƒ åL}G ©! » ~ v Z wÎg åƒ)A * ™ì‡gz Z̈ ¸ nÃ
 q ÏZt gz Z ¶ðƒ ~ ª
ª q Å ( vZ) " ¾ Z’Z Åxs Z L L
ó óX aÆó óY ! ¾L Lì ]g t ÂX Çñ Y ^ßQ~ —ýä́×ôù Òö àômû‚ôùÖ] o×øÂø åü†øãô¿ûnöÖô Ðùô vøÖû] àômû•ô æø p‚Fãö Öû^eô äü³øÖçû³‰ö…ø Øø³‰ø…ûø] pû„ô³$Ö]çø³âöü
Æ ó óbZ L LÂt ~ ! ²p ó• D ƒÆg ZŠ * z ÍpÆ d ¾~ zŠg Z Æ w ¸Æ m ~ŠŠ _övZ à z { • á ]| ( 9: # Z ó28 :¸Z ó33: G îE!pZ )
X Zƒ Ð v Z i ¸ M » xs Zž ǃt x|» g uç O X ì @M ~ p ǃ: J ‰ Ü z k Qg¼» kZ X ì ¹ ! ÌZg¼» y • á ï» Åe  M kZ . _
¬ Ï0 Û ) bZ q
i~ ðË™{ggzŠÐ íz L Zgz Z w Èz I Z L Z • Z‰ È c Š Zgz Z @ZØ7Z} » + ŠÆv Z b§Ï Q6èg Z ï™} g7 kZ J Z 
J G
45G4&ä ~ &
Z X ¸ Á¹ y ›ª óå Ëgz Z bZ ~ Z’Z Ìxs Z b§ÏZ ì
q ó @™ w ‚ øG v Z wÎg åƒ)A b§T D Yƒ 7Vùu} }Æ îσ!
ŠЉgz Z + J gó ñX Ç ñ Yƒ bZ ª d ¾Q { zž Ç ñ M (Z : â i ì‡Ð ¬ V ; z gz Z å c ZØ~ [²ñ ú {k b ~ Ë Æ ‘ • á œÅ
gz Zg ZŠ + Š óå7Oñ óF pÐ VƒŠ Z² ZMy ›Æ x * p¤Z óσ ] Ò Ñã ó :J x •Z x »t J Z  çO X å ² h 3ZÐ a Ãx  C¨¤
( Å0 ) aÆ ó óY ! ¾L¾y S ÂXÐ N Y - D ƒ ÁÐ ÁŠ Z• Û Zs ~g ZŠ) f ÅŠÅkZgz Zì ŠÒqÑÌZ ƒ z ª  ‚g åL}G x™ Z
©! » ~
C : w D Z) ´w– X ì 60ïG L !Q
ý^÷fm†Æ •çÃn‰æ ^÷fm†Æ œ‚e Ý¡‰Ÿ] á] á^ne h^e Xá^ÛmŸ] h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘ DME
30 29

á x ³» ä™gëÃèg Z ï™} g7 Щ § âgz Z ä ™4z [Åä ™


ï• g8 M ž ì ~ e
ä~ Z zg q
Z Å £ò Z µX ì Š !
ug Igz Z ]g t

å M gz Z z i !
\ Š»~
z„ \ M ~ ŠÅuÆ ~ Zgz Z ó7
g8 M { z ¤ : cÛ ñƒ D ™s
â•  Ÿz Å ó óY !
¾L L
ã ™„Ð Z ÅT ó7„ g8 M » kZ  ; g 0 7¶‚ » ó
 gŠ mÐ ~ DDÜûãö Ãö nû_ômö àûÛ$ Úô †ö%øÒûø] Üûãônû’ôÃûmø àûÚø †õn%ô Òø ðõç‰ö Œô^Þø]ö oûÊô áøçûvöÖô^‘ø Œº^Þø]öEE
ó ó åö æû†ö ’øøÞæøL LŽ Š ã
~ŠÅm9} g øB‚Æ~ x™ Z Ñìt ÂXc e + â ] ! ÅXž• ( Y ! ¾) vß( { z~Š Z®MÅVÍß} ' L L
X ó óVƒ {Š c iá Zz ä™ ã â • Û * gz ZVƒ Áá Zz
X ì C Mt ‚} g ø ~ ô=Å
:ž ~Š¸ä ~
g—~ e
Zzggz Z q
Z
Ÿ » » q nZ DME DDäü Ûö‰û…ø Ÿ$ ]ô
áô•†ûÏöÖû] àøÚô oÏFfûmø Ÿøæø äü Ûö‰û] Ÿ$ ]ô Ýô¡ø‰ûŸô û] àøÚô oÏFfûøm ŸøEE
Ð á ZjÆ ó ó~
wÎg » nZ L Ls
 Ÿz h
'× Å ó ó~
wÎg ‹¾ L L Û gz Z Çì g: ¹ !
kZÐ ~ y M Œ ¼ ZÎÆ x * Æ kZÐ ~xs Z L L
g8 M • pÆ q n Z óŠ
xŠîÆ ~ Hn²¬ž 6X ì Cƒ Ì ó óX Ça:¼ ZÎÆszwÆ
~x™ Z Ñžc e *
 ™g ¨…[ Z X * Ù Æ~
™~zc Å¿C \ Mgz Z » 6 ñ M 7Ã쇵 Zß Z ° }xs Z6} i ñ zgžìt x|9» g ukZ
J 4G
&
ó Zƒ Úz ø ì
45G} g7 Ž ì
øG ó ZƒB‚Æ FZ ¿Ž ~©‹ § Å ÆÚ Š â• Û g » µ Zß Z ° Ãxs Z ~ V oÅ y Z gz Z g ZŠ™Æ V â ̈Z X Ç
V â ZŠ b
§g Ð w Å [  klq Z ¡y M Œ Û X Ï °F• óa
?ì H¿{ z ó79z » ~ {q Z~T óì Zƒizgz‘
Zgz Zx q J
k'
X Ïñ YƒŠ ®ÔÅ ð ÉgÐ e Z@§ âkZgz Z Çñ Y c ŠÄg™• ~
 ? Zƒ“
“ Û“
 ç» V Ñg ? ðƒ n•žì Y Y Y7 ~} g !
Æi ú
Æ [ Z NÁ ‰ Z c [ Z NÁ”{Š c iÐ {Š c
i Ì{ zgz Z éS)\g sÜ]z ˆÅkZ
 x  » > 2i ? ðƒ“
gz Z Zƒ 쇓  †• Û ÅVz izg ?Nƒg e “
 ó‰zŠ
a
X Ïñ Y {g ¹ !
 ¬» #
“ Ö wÅŠÎ ?ñƒ x Zw“  g ãz [ ZÑ ? Zƒ ³“
 [ »§ Zl
ì " Š q Z y S ¸ÅTì _ƒ Za nw q‹gß{ zž• Ù Š ë ` M
ILG
Š q Z aÆ ƒ
Y Hç» ä â igz Z ] ‡z ZÐ ]§gz Z g  y Z ? Zƒ w i *
Ù Ð ~ ë~ w q ]gßkZ X ì ˆ~Š ~žg I
C Z { zžì xi Ñ6¿C
Ë~ Tì m 5] ! ó Y
Z pX ì Yƒ Ìs % Z ~ T ì
q
g—Ð Z ¤
Ð~ ó ›Ð ~
Z ì g—Ð Z ¤
Zž} ™ê™á { ^
Y
Ä- wÍ Z ä ~ x™ Z Ñžìt ] ! { zgz Z ó7öRÅw ‡z ²gz Z s % Z
6VzŠ ã 9¸g » kZB‚Æ ~ g—žì &{ z ¤ ó m: ÀðÃ
Z ì
FZ ágz Z Úóø¿Ž J ÷‚ ~y M Æ ~E ™ ‹ § kZ™á Ð ƒ &
G wÎg åƒ)A Ž 7c ì „z Ì7Z ·gz Z ] § › °» kZ H Âì ì‡
ó ¿» Vz ]úŠ ¿{ z ì
2½&{ z ì
.E
„g çLG ó H~ ]ïz ]ž ì ó Hizg z ‘

ó ZG
ä×ôù Òö àm‚ùÖ] o× Ðùô ³v³Ö] àô³m• …ö ^³`¾] v î*ЮР´ Z ª ? åƒ åL}G vZ
©! » ~
Åä™—uÆ hèE ó Š ˜ aÆv Z îG*Юñ ´ Z { z ì
L #GŠ { z ì ó 4z [Å
̈ ¸ ~ *Š Ã+ ŠÆv Z ~ Ï0
i åLu£Æ ËÐ ~ ë¤
Z ! „grgz Z
gz Z 4 z [kZ X ì xŠ £gz Z {@Wa Æ + Š ï ó zš z K
GL!‡ Z z„ { z ì 
ñ M iZ%Z óg’ ì ó ð M ~p~ V Âgß ó• à $ Õ  ÅŠ ˜ z {@W !&Ö^%Ö] Ø’ËÖ] XÜ×ÃÖ] h^jÒ Xxne^’ÛÖ] éç³FÓþ ŽÚ äÖ]çve !á^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏãnfÖ] å]æ… DME
32 31

kZX ˆw$ ÚÅ]¾~ [ ZŽ û äô ×# Ö] …ö ^’øÞû]ø àövû³øÞü : Š Š [ ZŽ û äô ×# Ö]


c  ZŠ'Æ T
ä ™“ Z”gz Z Vz ]úŠ4z]
 rzZ t ~gz š V}X •
î0~EG Û gz Z ì ]¾Å „v Z ]¾Å w
$• å Îgžì t Õ~ ~ pÅ Ú X } 7ä 3Ìß~ Va Ã‹Æ `¤Ã ó\
å M ~ T ó¶~ZgŠÆ
{ Zg kZ óì á z i ! Šgz Zg ÇŠæ óò q » ów
z„ å Îg ¿Ž ~ 5ZŠ Z Ū  ‚g z [Zx ~ËÆ xŠ £ ©B‚Æ ë!
Zgz Zu Q zg$ ~ gz š ã æ { z }
Æ v Z { z óì @ w â z y Y C Z gz Z ì @
• Ù b » Ùz •
™ {C Û ugz Z ã x Y ~ Û gz Z [²bD } ó¶Zh
Æ g ZŽ z [ Œ ƒ ~ ]gßÅ VÃcÆ ut
z„ç O X ì Zƒ Î Ì~ ]¾ Åv Z gz Z ì ; g ™ Ì]¾ Å ów å Îg ìió u *}gz Z ¶~ iZ%Æ ¶Š ]úŠ) g fÆ o èzŠ ¯zÃvs
¨Ð ]¾ Å V âzŠ w å Îg L Z gz Z K Z \ ¬v Z Ã4z] Å + Š ïG L !‡ Z 4G
J5G
w ‚ ø ¿Ž » ó\
4
G &
å M pX ¶~g ‚ z ~g Y ~ ]gßÅ –  ïz çgz Zl
X ì @â•Û ’
]úŠ ÿL)ì { z ì ó ; g Y c Ù gz Z ~ {C
Š x •Z y MC ÙœóC
Ù ì
ó Zƒ ;6ž²Æ

Û » nZ D
3G
ˆy M Œ ó ¦æ » äƒ ~ 4$Ì¿Ž [ Z X Vz
wÎg ïG
~ LE
4]žƒ &t Ž ƒ wÎg üLE
i ÅkZž ǃ 9 Št ¬ Ð ƒ
Ï0  ~} g ! Æ kZ ì ó ~gz¢x Z o Z »
{ zgz Zì ™f »Š ã ¶a Åm9} g øÐ ~ x™ Z ÑˆÆ kZ [ Z gz Zm 5 óFZ á{Š c
U
{” "  ó~ (Ð ƒ
iÐ ƒ  Å~
g8 M ~
: câ•Û X * ™ q nZ » kZgz Z b Šg Z Œ Û É Zg C ZÐ Z ó* ¯ y Y ¯ wÈy M Œ Û § âì { zgz Z ?ì ÎXgz Z \ GXÅ Vz ]úŠg0 ZÆ kZ ?ì ~ w q ¾< 
Æ( ~  ) y QŽ »g âk Q H q n Zgz Z L L —äü³ÃøÚø ÙøˆôÞû]ö pû„ôÖ$] …øçû³ß%³Ö] ]ç³Ãö ³føi$]æøü ?ì ; g Î w â Hgz Zì ; g™ ay
Ü z H~x » kZ

Z@ § â{ zt óì y M Œ Û Š Z%Ð g âV Œ ó óX Š
å Îg
Žì e Hw i * ( 6y Z c)B‚
ì ]¾ÅvZ]¾Å w
&Žžì t ] ! Å ä™g ¨X ì xi Ñ q n Z » kZ óZƒ wi * 6~x™ Z Ñ
~yM Å# Z >gÎx £ë Z q Z »ˆ È M Œ Û Ð á ZjÆ w å Îg ‹¾
ì Y ð• Z { z Âó ó åö æû†ö’øøÞæø åö æû…ö $̂ Âøæø ä́eô ]çû³ßö³Úø!LLª ó(
 ƒy Ò ¬ ] q ˜ Z
L Z ä ÚP À Mžì Zƒ Üw ¸q Z » d }]|~ Tì e M
L ì ; g Y HaÆѾ† Ÿ Z »] !
…øçûß%Ö] ]ç³Ãö ³føi$]æøLž ¶a kZ[ ZX ‰
Z÷~ { Zg Åv Z L Lª — äô ³×# Ö] oøÖ]ô pû…ô^³³’ø³Þûø] àû³Úøü: c Û Ä c
â• gŠÐ V- g Zj
p=Ð *Š kZ w q¾ ~ x™ Z Ñž å~gz¢a kZt ó ó =äüÃøÚø ÙøˆôÞû]ö pû„ô$Ö] E3ÒE G
" G
gëà *Š Ð e Z@ § âgz Z + Š üLG © 5 ó ‹úŠ ó„g çLG .2E½& ó ó ?ì yÃg ÇŠæ
à j x Z™ / ô „ a Æ J  ]æ ¥q Z X ¸ á Zz ä Y á
g ÇŠæ Z÷Ž ì yÃ[ Z ~ 4z] Å kZ ì Zƒ Š4}÷x » Ž » ä ™
kZÆ ~ g8 M X ¶6g Ýq Ägz Z ö ÅÏŠ› Ž zÆ ~ g8 M
&A Æ V- g ZjÆ ÚP À M ?¶ z i !  Š Z÷~ { Zg kZ Ž ì yà ?¶
z„
v Z wÎg åƒ) Ãq TaÆ J
~ Š !ÆH Z$ Zˆ Æ ä Yá p=Ð *Š
ªû äô ×# Ö] …ö^’øÞûø] àövûøÞ áøçû³m%…ôçF³vø³Öû] Ùø^³Îøü :ì @â •
Û ÜV- ˆy M Œ Û Ã[ ZŽ
ƒ Âgz Z ì ÌqÈ ‡• Û Žì ó ˆy M Œ Û ¸ {z å à x £ ì‡gz Z dY »
&A Æ V- g Zjgz Z w ZÎÆ ð[]|X ó gó ÇŠæÆ v Z • ë : ¹ä V- g Zj L L
Æ~ \ M c Í óŠ Hw i *6~ v Z wÎg åƒ) Ž ì x¯{ z »v Zt X ÌŽ -o !
oøÖ]ô pû…ô^’ø³Þûø] àû³Úøü : å HÄ c gŠ ä ÷PG]|X • ÔzÂp Ö ZÆ[ ZŽ
34 33

g c" Ã ?~ž * 
™: w ìt ¦Ù gz Z xghZ zÐ ðZŠÆ kZ ó*
C ¯ yY ¯w C : w D Z w– X ì ì‡z ìZŠŽ ì g â{ ztgz ZX Z FQB‚
I!
Åv Z ú L Z ~ aÆ ðÉggz Z e Z@ ~g vX Vƒ ; g Y™hgg ÇŠæ z !,Z „
 c Íz {Ò0 
z {0  Za ë z V© hÿL 5
i ,Z „
z ¬»Ž Vƒ ; g Y } hgg â { z {Š™w i *»v Z óVƒ ; g Y } hg[  ˆy M ŒÛ ÏZ { z ð â •
Û ] ! ~y
M Ž ä ~ g—~[Æ q ZŠß Z Áç O
?¤ Z X Ç ñ Y á s§Å ž¹ ZÜÆ © ™w ïÐ Vzƒ0 ZÆ uÑ M gz Z ò !ZÆ q ZŠß Z Á[~ e
~y Zzg ÅpÑ›X ¶~} g ! Æ
XЃ7{ ZeL ÂЃgó åÐ ï¢Ãy M Œ Û kZ : •t p Ö Z
DDäô ×# Ö] hö^øjÒô ä́eô ÜûjöÛû’øjøÂû] áô]ô åü‚øÃû eø ]çû×%–ôøi àûøÖ ^Úø ÜûÓönûÊô köÒû†øiø ‚ûÎøæøEE
D ME
vZ} Z ¸gu » T Vƒ ; g Y } hgq { z y xgŠ } g v~ gz Z L L

ˆy M Œ Û Ð z ¥ Å] ZŠñ• Û Æ~ x™ Z Ñžì Å ä ™^ â] ! t ì q {z Ð ó ƒ 7{ Ze L ?ˆ Æ kZ ÂÐ Åg ó åÐ ï¢
Á M ïgÎ » ä Y ƒ h Zz gz Z ä Y i B‚Æ Tì ó v ó Z } L L{ z „ Xóv
ó Z[ Â
~yM Å Tì Zƒ Šg Zz ~ ÝZ >gάª » ekZ X ì c M ¬~ y Z/ ž ǃƒ oIÐ W~} g ! Æ ò Z¤ á g Z kZÆ ~
› • x™ Z Ñ
Æ kZX ó óî YiB‚Æv Z L L —äô ³×# Ö^³³eô ]çû³Ûö³’ô³jøÂû]æøü : Š c Û ~e
â• M ž ì @ƒ x¥ ( Z X B ™b§ hZ ûgz Z µñ » ò Z¤ á g Z kZ ë
Š •
I½)I

Ð ðZŠÆ kZ óãùÐv Zžì Yƒ Za w ZÎX î Yƒh ZzÐ ðZŠ Å ] § øL : \ å Mž å 1™kCt ä ~ x™ Z Ñ 6µñÆ q ZŠß Z óÁ
Øô³fûvø³eô ]çû³Ûö³’ô³³øjÂû]æøü: Š
ÑÅh ' × ÃkZ~ y Z/w M ïgÎ ?Vƒh Zzù Éì ó ŠŽ ñ~\} g7 g Ö Z » k ˆ Z kZX • ì g â • Û ð B2~y M
kZX î YiB‚Æ ôg Åv ZX ó óñåÐ ï¢Ãôg Åv Zgz Z L L —äô ³³³×# ³³Ö] : cÛ Š•
â• á gZ ä\ å M ~ „i ¸ MÆ\
¾ ?~ å£ ?ì Š Z% HÐv Z }Qž ; g ¹ ! w ZÎt ŠŽ z ! Æs  Ÿz oûÞô ^ÓøÛøeô ]„øâF oûÚô çûmø ‚øÃûeø ÜûÒö^ÏøÖû]ø Ÿø oû×ôù ÃøøÖ pû…ô•ûø] Ÿø äô ×# Ö]æø oûÞôù ]ô Œö^ß$³Ö] ^³ãøm%]øEE
) g f Æ u) kz gz Z ~Š â • Û ä~ DDý^âø^ÂøçøÊø ÝøçûnøÖû] ojô øÖ^ÏøÚø ÄøÛô ‰ø àûÚø äö ×# Ö] Üøuô†øÊø X]„øâF
DNE
x™ Z Ñ ±Âz bÑÅ kZ ?, æHE :NÐ
{g ! zŠ6x £kZÐ ?~ˆÆ ` Mh • á ó} Y 7~ ónÅvZ !Íß L L
ì ôg o ¢{ z Åv Z |gŠ „ˆy M Œ Û [ Ât Åv Zž c Šâ• Û iÃ# Ö Q
‹ÃV Â! ~÷` M ä Tñ â • Û 3g6¿kZ \ ¬vZ :X Vjï:
 x åÃTgz Z » ä Y a
»h gz Z ä Y i B‚Æ T ó» x JZ Ð T
ó ó' 3gŠ c Ãy Zgz Z
Æ T~ g u ì Y e .q Zç O X ì Š c Š ~ y Z/w M ïgά
Ö Qªì
Ã# ó ‚ » ¤z i Z0 á g ZÆ ~
Z » ] ZŠ • g8 M ~[kZç O
x £zû%Æ kZ ó•  Øz Ñňy M Œ Û ~ Tgz Z • ” Z]|~z Zg
M Æ\X ì wÏ‚ Z ~ <Ñz + Š ÅXSzN @
~y ÅgñQ y Z
ñƒ Üp Ö Zt Æ ~ x™ Z Ñ ì ó Zƒ ~ i Z0Z ×y Ò » Ì Z ÅkZgz Z
Ð Z óo åÃy M Œ
Û ˆ }÷ž ðâ •Û Š•á g Z UN @
] !
tä~\ M ~{
s îÏZ ó óX ì Ïgo ¢Åv Z y M Œ Û ¸ L Lª DDàönûjô ÛøÖû] äô ×# ³Ö] Øö³fûuø çø³âöEE: •
ž • z ëÑ Ìp Ö Z t Æ ~ g8 M ~ y • á ÅœÈ M Œ Û ~g u !"
# ofßÖ] èru h^e XsvÖ] h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘ DME
!ð^Û×ÃÖ^e ð]‚jΟ] h^e XèÚ‚ÏÛÖ] X oÚ…]‚Ö] à߉ DNE
36 35

vßP Æ 2 Ì Ð ~ ëX • B=g f q Z » • 'Á”¡Ð Z ëž ; g ó , ™7kC~§ LY fÐ Tì [  { zˆ y M Œ


gz Z ] Ò: Ð Û LL
a Æ ä ™~ Z e Z@ Ð kZgz ZKÐ Z • ÌD ™]z ˆÅ kZ¤ Z L] ¿ ÚÆ kZ „: gz Z ǃ ~g ¤ 6 Ï! L6[  kZÐ ]z ˆ§ Zƒ
» [ Z NÁ” Â[ Zž Vƒ @ ™ ¹ Â~É ! aÆ [ Z NÁ”¡É ó7 Ð y » kZ gz Z óǃ: »L: Z •
» sg çz xEÆ kZ ªX ó óÐ Vƒ »
X ì ˆ{g ã Zpy M Œ Û aÆ ÖWÅ[ Z NÁ ‰Z sÜ Â[ Z óZƒ »Ìn ç ut ) XÐ • g D ƒæ M '
g ] ZCÙ ZŽ gz Z Cñ6 6 Æ sg çz Õ
 q m{ ðÃÅ[ Z NÁ”) g fÆy M Œ
~ Û ‹z ˆë[ Z Ìa L Z c Í ( X ì ðƒe Zzg~ òg ZŠ ògz Z ~è F
ò
[ Z N à VzŠ ç'NsÜq Š 4} g ø ˆ È M Œ Û Â[ Z É óD ™ 7kC GLÅq ~g ø
g Zi ï
C : w D Z w– ! ! ì Š {g™0=g f q Z » ä à
Û ž å c Û ~ q ZŠß Z Á î0E
E
ñåÐ ï¢Ãy M Œ â• 0‹8 Âä ~x™ Z Ñ
– ,Z b  }g » Z F>c
ó ƒ 7{ Ze$
óE
&
'.-E $W
4hG i Z ž - D h ÂmCZ ëÐ v Z }ÏZ Ð ¬$ p Ð Z @ÂÐ
~çG V‚ M zQ èE LG
h Zz 6gî} g7 B‚ Æ kZ gz Z t å Ð ï¢Ãv Z }Z  X‰
:ì c â•Û ÜX 8 Z q Z » ~ x™ Z Ñ ä \ ¬v Z ~ y ‡Á Z >gÎ
³ » ä hgÃkZžì ] ! Ù ª Â c
C 0 Û « ™Ð „ Ze³» ä Yƒ
gZŒ
¹gz Z L Lûd ]…÷çûröãûÚø áø!†ûÏöÖû] ]„øâF ]æû„öíøi$] o³Úô çû³Îø á$ ]ô hôù…ø^³mø Ùöçû³‰ö†$ ³Ö] Ùø^³Îøæøü
óBŠ ™ < t Zgz Z Æ õg @ K Z Xc e * ƒC Ù ª~ „ ]gßÅ „ Ze
å cŠ w Z e 1 øL F $ Ãy M Œ Û kZ ä x ¸~÷ ! „g }÷} Zž ä w å Îg
ó åÐ ï¢Ãy M Œ Û ä V â ›J Z  ž Ç ñ M Ã6gî ãZz Ã\ M
¹ Z ~ e
{™ E  M kZ Ð p ÒÆ t òz t (p ¤ Z X ó ó( å c
Š ™i Z0
ZÃ )
ÏZ Ã] 5 çgz Z t Ü Z ó¿L Z óŒÉ Zg z ~Š ; C Z ~ VsÇÃÏZ ó3g
7„ ¶q ] Z Z ÿLE &‡ðÃÐ }uˆ y M Œ Ûq
Š 4 Æ Xì »g ñy Z *Š ó; g ì‡/$ Šgz Z -
 g » y Z6RCÙ ó¦ ½ Zgz Z ~Š ZÐZ Â 3gg Z 2 Z . _Æ
yMŒÛ ë @¸
ó D ™7„ tã ! göL9zgz Z x¯ » \ ¬v ZÈ y M Œ Û Ž gz Z p ó ; g @
YE
ZØ~ Ý ¬ ëL & ZŠ g X Z} » xs Z gz Z ì g ̈ ¸ gz Z —u { z ~
zzÂÄ°B‚Æ y M Œ Û nŽ • D M ~ s fÆ kZ Ìá Zz + â { zÆ D ƒ m" ÐÜ • kZÆ Õzg âgz Z Zz6" Ð v Z [  { z‰‰
ï• á ~ ] Ñ©L Z Ã]z ˆ Å kZ : Ž ª ó, ™g (Z lzg Å ] Z Z gz Z Š Y óg’ { zgz Z ‰ Dƒ}• ñ ‚Æ w Zz i6y Z, z, z ‰ -
» Ï0 i K Z Ð Z „: gz Z Vƒ D ¯ qçñ »„z g ¨L Z Ð Z: óVƒ D ™ [ Zy •Æ y Z X ‰ ƒgäz [ ¦ ígz Z ‰ - Dƒ 2~ o zZ
Z
û äüÃøÚø ÙøˆôÞû]ö pû„ôÖ$] …øçûß%Ö] ]çÃö føi$]æøüÃk
  M V Œ X Vƒ {Š â M 6ä ¯ ¿_Ñ
ie » y ZX 5 µñ» ~i Z0 ZgŠÃÑñ Zƒgz Z ] ¬$ ~ y Zgz Z} ™w q Z óñƒ
ÙC óe Ù ó¬C
Z@ C Ù X *
™ ~zc • pÆ Tì Zƒ w E Z Â » ó óq nZ L L~ Û g Ñ" ó‘
z ò ¸gz Z V ¸•  mß%È ã { zžÆ kZ ñ Ogz Z Zƒ {g 0 Š ŽZ
{g 0
: ë  ǃ m» q âkZ¤ Û Zg ø X *
ZB‚Æ œy M Œ ™zÅ 4CÙ gz Z% Z mÇŽ Zg ø Ð y M Œ Û X ‰ {g™ƒ„~ Vƒz¤ ð5 Z'z ã —gz Z #
9ÌÚ~g øB‚Æ~ ó Ã{g pôÐ „ Zežt sÜ
x™ Z ÑÉ Ð 7¼ gz Z ZÎÆ kZ mÐ kZ Zg ø X • ` ™uF ëÐ Z ` M c e * ƒ
38 37

V!Ϲ ~g øž Vƒ [ ™ n²t 6µñ ËÌIÐ kZ ~ X 5 Ãv Z [ ž ˆƒ ãZz Ç ! [ Z ] !t V Œ ' ! Ïn {gg Z 2 Z6VzŠ ã» ó óy M Œ
Û ÿL X3Z L La L Z 6gî: ï ¸ ä VÍß Xž ì Ìt q Û É Zg gz Z ê 7M ó~Š ; ~n çC
ób Š g Z Œ Ù Æ Ï0i K Z ÃkZ óo åÐ ï¢
À
Z Ð ~
tèÑq óc
VrZ x * Š™ q zÑ * ÏZÃy Z Ìä ë óHg (Z y ZÄ
g å Ð x * ó* ~ kZ ó*
™„z g ¨gz Z'D á z ðÅ kZ ó*
™]z ˆx • ™¿6] xÅ kZ
Hg (Z a Æ % Z e {Š66] c ÃÁ { Ze L Z ~ } g ! Ægu ä ¶a Åm9} g ø Ð ~ x™ Z Ñìt ó* ™ q n Z » kZ ó*
¯ y Y ¯ wÃkZ
t ~g ø X ó óg
u èELG #” ó ó<
 L L c  èE  L L åc e *
#”
LG ƒ x *
ÝZ » y Z X å ÂÐ Ð kZ gz Z ‰ a Ð ~ · Â} a Ð [ Â kZ ë ¤ Z cÍ XŠ ã

G
™^ ÑZ x *t Ãy Zgz Z 1™tÃ: ï ¸ î0~EE 3¢kZÆ y Z ä ëžì ã ZŠ * ~ ( Ð ~
X‰– ·
óå cŠ Ã#Ö Z KQ ä ~ g8 M Â[ æt ! • 7I Z ¦ Ù { z Æ T c
C Š & §u Zz»w q — & Z
! 7Ãgu èE #”
LG
J$ pÑg ut ~ KkZ c ó e *
ƒ H¿¯ § Zg øB‚ƈy M Œ Û
Æ~ x™ Z Ñ • ì Yg Š¾X ì zÂþL Ñ Âq Z q Z » g
u kZ . _ Æ T gz Z ì ~z% Ð ” öGÀ5Ò${D ]|Ž ì ó ìY e.
1™© q ZB‚Æg " Z w ¾ » t £Æ ˆ y M Œ Û 6V â ›~ Xp Ö Zt : cÛ ä~
â• g8 M
Y Å b q
+ Z ¡ ì ó 7Ã7  ô=Å g u kZ V Œ X ì Š  Øônû×$ Ö] ðô ^øÞ• àûÚô ä́iô æø¡øiô Ð$ uø åö çû×öiû]æø áø•†ûÏöÖû] ]æ‚ö‰$ çøjøøi Ÿø áô•†û³Ïö³Öû] Øø³âûø]^³møEE
{Š ‚ » ó ó áø•†ûÏöÖû] ]æ‚ö‰$ çøjøiø Ÿø áô•†ûÏö³Öû] Øø³âû]ø ^³ømL XL Ð ³(Ð M ëÆ™{g • á Z DME
DD áøçûvö×ô Ëûiö ÜûÓö×$ ÃøøÖ äô nûÊô ]æû†öe$‚øøiæø åö çûß$Çøøiæø åö çûŽöÊûø]æø …ô^ãøß$Ö]æø
 »‡V Œ pX ¢ ¯ :‡Ãy M Œ Û kZ ! y M Œ Û ÿL X3Z } Zž ǃt ÂÀF‚ Æ ] Zg gz Z yŠ É ßó ¯ : „‡ CZ 'Ãy M Œ Û ! ß Zz y M Œ Û }ZLL
kZž Zƒt ÂÈq Z Z® ì ó @ Y c ÎúÆ #èa‡X ì & pe . ÃkZgz Z ì h » ]z ˆÅ kZž 6z™ H]z ˆÅ kZ ~ ] ‡z Z
Y
Æ} g –èa‡žtQX bŠ™: i Z0 ZÃÐ Z óbŠ w Z e: 1 øL F Û
$ Ãy M Œ J 7ñƒ f  yÐ ã ÒZ lpÃkZgz Z óî ; ( ~ Ý ¬ ëL E & ZŠ g X)
X ó óî 0 b #?ž @ óz™ H„zg ¨gz Z' D ~ kZgz Z óz™
¯ : Zg –q Z ¡Ãy M Œ Û kZž ǃt x|Ðg ±Z kZ Âì @ ƒw E Z6gî
:ì c Û ÿL X3Z ä ~
Š [ æ »y M Œ g—ÃV â ›~ ug Igu kZ
Ëe .Ð Zgz Z™wŘÍq Z » ö¼ Å[  kZ ~ ‚f L Z 'ž ¢ 
Û ŽÆ [ æk Qì yiz ë[ æt Xó ó áô•†ûÏöÖû] Øø³âû]ø^³³møL L
Ãòg »zŠ· y M Œ
Xì • 'ï IL“! ÏŠŽ ñÅ kZž î Yƒ t™Äg 6t ¤ ‘ z Z ~ y ZŠ b 
C7]gz¢Å ä 3n}žì Š {g Ú Z 'miZg ø Ð Žƒ  kZ ì ó óy M Å Z L Lci Z ì Ygz Z å ó~y
M »[ 2 ZXó ó hô^jøÓôÖû] Øø³âûø]^³ømLì
L êŠ
ó @
ì Y c ¯ w›Ã[  kZaÆ kZ ƒ ó : VY „ nKÑ{ zì e ì ó Ö Qä ~
Øø³³³âûø]^³³³³³møL ÃL # g8 M Ð 9  oÏZ ì ó 0ï GL!Qïq ÅT

~4¯q Z » y M Œ Û Ãe c ó CY ~Š ‹™| 7[ ïgÎÿD h ÂxŠ


ì Ö Q kS Ž ì [ æ Zg \ H v
Ã# ó Z y 4X cÛ ¥ #Ð p Ö ZÆó ó áô•†ûÏö³Öû]
â•
iZg øB‚Æœy M Œ Û ! sígz ZvZv Z ì ó CY ~Š™~g7 Ìg q Z™} Š
á^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏãnfÖ] å]æ… DME
40 39

gŠ Å VzŠ ã
6\ g e y Z ÅmÐ ~
x™ Z Ñ ] •gz Z b &z b #žì ukZžìt§ ZzXì @Mt ‚Ð zg Åg
g ukZŽce *ƒ { z Ât zg
X ì s ¸ñ Û Zz » ð É Zg iz ~„a} g ø ~ Âq
X ì ŠŽ ñy â ‚• Z q
ZÆ
}÷ X Ç Vƒ e * '
™ n²h × ] ! Z IÐ ä™ »ÃW K Z
q  ó5ÃëÐ ‰ ÂÆ ~
Š hg q n Z ä ëZ
 c ·Ž »g âkZÆvZ
Ð ˆy M Œ Û ÝZgŠ o zZ z w Zz i » kZ gz Z à q V1i Å V â ›q Š 4 u * ]‡q f VŒ ëžì t ‚} g ø³t »kZ~ *Š kZ
Z » ðZÎgzª
ë ~ V zk  
’gz Z Vzk½K Z xs Z ñ ft 0 — ] ! ¸ X ì³» ~gzŠ g Zz ZwÆkZ Âó~zy
Ÿ ðÃä ëÌ~ “ Qƒ Z± ; gX • ñƒ ¶ µ%
Ç Vz™7‰ Ü z kZ ~! Zj » •vg ) + Z q ZÐ ~ X ó• ñ M - Û ~ŒŠ ~g ø Øg Å kZgz Z x™z a» \¬vZ X ~hg7VZ
{ zgz Z ñ â •
Z Åd
q ŒÛ èâ ó7Åê èâ { z X • ,F 'z—zgŠ VÅÑÐíŽ ì @M tŠ ™ ÷ !º Z vZ X ì ] ! ~uzŠ Âñ â • Û g¦
gŠ Ð Vî æ ~g ø
«X m ~È - Š ŒŠú* Ññ]|:Z •• { zgz Z • ,x Hî*ÐOh! ò x â ZÐ ” [ éŒBÄZ0/]|& y â • Û t» ~
E
ä› g8 M6w q} g ø
§ Z~ t â Ã: :ò Z •ä6 ¤'ïG L !Óy ZgzŠÆ ( Y 1 91 8 @ 
Y 1 9 1 4 ) xk ä́³eô Äö–ømøæø ^Ú÷]çøÎû]ø hô^³jøÓô³Öû] ]„ø³ãFeô Äö³Êø†û³øm äø³³×# ³Ö] á$ ]ôEE:žì He Zzg~ 9K Z
žì –~ ó ó# Ö Q‹uz L L; òG& KZ ä r ò ™ ÷?*
 ÑñX å c Š™ z ] ³ÃVñ¸¼Ðzz Å m³ƒ ÂkZ G\ ¬v Z L Lª DM EDDàø³³³mû†ô³³³³ìø•
È - Š x‰Zg ZŠ yŠ qZ Âñ M : Z z Ð t â ‹g ‚ Z Z : ò Z •~ Y 1 9 20 Æ ä hgÃ[ Â kZ ) ÃVzuzŠ gz Z Ç ñ â •
f ( ̄ !
zª Û « ~—u
: c
â•Û gz Z H ¦ÃY fgz Z'» ZÆ B‚Æ [  ÏZk  LG3I
¼ ~g ø x ¸ï
G 5B+E
4G Í ó óX Ç} ™g ezŠÐ Ü
~ *Š c
y ›~ *Š ~g7ž Hg ¨6kZ~ VÇËÅãJ V ˜ ä ~ L L C :ž~ÄkZ L Z ä w D Z) ´ì Ũ{•¹ Åg ukZX ì hZ z
x¥:  zŠÆ kZ Â ó• ì gƒ { n VYÐ wC Ù ~E™gz Z ´Š
™ ƒ V › ¸ id ~ ä â i { z
: {gz Z ] à %ZÆ : M }uzŠ ób Š hgÃy M Œ Û »yZqZ X ñƒ
™ƒ V M Œ Û ¿g @ñƒ g Zp ó óë L LgzZ
x » kZ Ï0i ¹ !
K ZžVƒ c M™á x ³t Ð • z ~a kZX m
ä ™g ¨6û äüGÃøÚø ÙøˆôÞû]ö pû„ô$Ö] …øçûß%³Ö] ]ç³Ãö ³føi$]æøü} •kZÆÃk
 M
ie
a Æ V”X ñ Y Hx ¬ éSE 5š!gz Z 0à *™y M ŒÛ ž Vz™sÜ~ -G‹E
š$
Åy M ŒÛ µgŠ ò ZúÃVz (óN Y K ì‡ÂÂA  kÆ ½Š å Îg êL z-  óª
gz Z w  ‚° ! y ZZ ~ kZžì C M t ‚ Ì|t Ð
¿6] x ã M Œ Û gz Z ñ Y cZ™k ÙzgÐ ã çÆ kZ ~ ]gß ~g7 Ì» VzŠ ã
VÐ y Z Å m} g ø Ð ~ å Îg ‹¾
x™ Z Ñ ª w
7 ËÃw Z] z k
 b ! Æ V â ›gz Z óñ Y H{Š â M 7ZaÆ v Z Ãlzg ÏZ gz Z ¿¯ §ÏZ gz Z • _ƒ y Ò ¬ Ž ì Š
1™© q Z b§
ó óX ñ Y H: “
 ZŠ'6 6p Ö Z y Z x !Z » e Û ðŸ » b #z i ¯ä \¬
Šg ZŒ
 M kZç O X ì c
t ‹ » ] Ñq x Ó{ŠŽ ñgz Z ñƒ B9‚ œÃø ò Z •~
 Å: iá6gîs ™Ð{ kZÆe  M ûA áøçûvö×ô ËûÛö³Öû] Üö³âö Ôøòô ³Ö5æ]öü:ì @
ƒ
~ Ýzg Åxs Z ~ Vs Çvߎž Vƒ à6Ë kZ ˆ Æ ä ™
ýäÛ×Ãmæ ᕆÏÖ^e ÝçÏm àÚ Ø–Ê h^e X^→Îæ àm†Ê^ŠÛÖ] é¡‘ h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘ DME
42 41

Xo×Feø V^ßø×ûÎö DD[äô ×# Ö] ‚ôßûÂô àûÚô ðø^qø áø•†ûÏöÖû] á$ ø]æø äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø oû³Þùô ø]æø äü ³øÖ Ôømû†ô³•ø ƒ  kZ Å \ ¬v ZzÂF x ÓÅy Z • qz ig M Æ w Zj Z — & Z ~ y Î 0
XÜûÓömû‚ômûø^eô äü Êö†ø›øæø äô ×# ³Ö] ‚ô³nøeô äü³Êö†ø³›ø áø•†û³Ïö³Öû] ]„ø³âF á$ ^ô ³Êø ]æû†ö ³Žôeûø^³ÊøEE VÙø^³Îø Kóä J 7gz Z " 7Èy M Œ Û X c e ã YƒiÃ%s§Å# Ö }
Å m³
DD]‚÷eøø] åü‚øÃûeø ]çû×% –ôiø àûøÖæø ]çûÓö×ô ãûøi àûøÖ ÜûÓöÞ$^ô Êø ä́eô ]çûÓöŠ$ ÛøjøÊø aÆ ä™[ x »Ã]úŠ Å ä ¯ ¿ÇÑ » Ï0 i K Z ÃkZgz Z ä Œgz Z
ZÎÆ vZž ï Š 7„ ZÍ Å ] ! kZ ? H L L : c â• Û ä~ x™ Z Ñ } g øgz Z Š 0 7Z · Zg ø ¤ Z *
™sÜÃV ¸gz Z4z] i+ 4K Z
»vZ ~žt gz Z 7q Ñ ðÃB‚Æ kZgz Zì Ë{ z ó7Š qðà - Dƒ ib)] Âh^~ ]gßÅq ’q Z ] ! t ~}Ñ ç
! G : Hn²ä ë ó ó?ì c M Ð k 0 ÆvZ y M Œ Û žt gz Z Vƒ wÎg ó Vƒ„
Ð  gŠÐ ÏZZ • óǃÝqÐ [  ÏZ ¢z y Z ZXÐ N Y
vZ Zuq Û kZža kZ óî oV âp ?: L L: c
Z »y M Œ â• Û ä\ å MA  } ƒ0 ZÆ ® $ z uÑX ǃÐqÈ ‡• Û ÏZ w 8 Z » { h
]z` Š ïGLG3Ò3XY
Ð Z : X ~B; } g vZu ( ZuzŠ ) q Z gz Z ì ~B; Æ \ ¬
~ p~ y Zgz Z b & Z Åt Ü Z z ¿Ð ó VƒgzŠÐ Ù0 M Åe Z@ § âÏZ
ƒ uh L: ˆÆ kZ ?  ( H (Z ä ?¤ Z ) !Ågó åÐ ï¢
Z@z”g ÅŽ[ Â ÏZ ÂÐ , g’¤
e Z ] 5 çX σР] xÅÏZ
ó óX { ZeL:gz ZÐ
Û { zX • ” ~gŽ ZG1Z ]|~z ZgÆ g
:•D â • u ~Š æ}ÏZ Ìx Âòs Z ~ o} g øž³™b§hZgz Z XÐ, g’Ð
G
àøÚô •öæû‚öÛûÛøÖû] äô ×# Ö] Øö³fûuø çø³âö X äô ³×# ³Ö] hö^³jøÒô EE V "# äô ×# Ö] Ùöçû³‰ö…ø Ùø^³Îø ` Z ]úŠŽ 6Š ã ÅkZX ǃ ì‡~³Æ ëh.'Ð kZgz Z x JZÆvZ
DME
DDšô…ûŸø û] oøÖ]ô ðô «ÛøŠ$ Ö] òs Z V Œ ~ Ë Æ ÏZ ǃ x » ! zZ Ž 6& §Æ ~ x™ Z Ñ gz Z Ï
Ð y • M Ž ì ôg { z ÅvZ „ [ Â ÅvZ L L: c Û ä~
â• v ó Z wÎg !ì 7e~pt Ð)g fgz Z ËX Çnƒ ex ª »x Â
ó óX ì ðƒ âJ
} i Æ äƒ ó v ó Z } L LÆ œy M Œ Û gz Z Ì Z z ÑÅ y M Œ Û ½z p
y
M sw ™d‚f L Z 7ZX • ì Ygz Z ë Z e .g Š q Z &s f `gŠ~} g !
ÃvŠgz Z ~g g 9X ” y A0 y ¢]|• ~z ZgÆ g u «X³
~ V zŠ ã x™ Z Ñžì t x¯d Ü
g e Å m} g øB‚Æ ~
Üø³×$ ³Ãø³iø àû³Úø Üû³³Òö†ö³³nûìøEE: c Û ä~
â• g8 Mžì ŠŽ ñe Zzgt ~ g u
òi Ñ ~g ¯ » „ y ZZ ÝZgŠŽ óWz- Â~uzŠgz Zì ó óy ZZ L LŠ ã
Az ZÐ
• D ™ÝqD»y M Œ Û Ž • { z + 4Ð ~ ? L Lª DME DDäüÛø×$ Âøæø áø•†ûÏö³Öû]
6gî} g7 Å ~
v Z wÎgžì Ìt Ÿ »òi Ñ » „ Wz y ZZ X ì Ÿ »
ó óX • ï Š ½ÅkZÃVzuzŠgz Z
}uzŠgz Z Ð Šp›Å ~
\ M ~ Vߊ } g øžt gz Z ñ Y Å®
 ¤Z ™ ‹!
:ì ~z%Ð ” ê 0¦]|~L ã Zdg u ~uzŠ
ì ó ó ów
å Îg » nZ L Lx *
» q ½ ZÆVzq V âzŠ y ZXƒ™| (Ð V â ̈Zx Ó
Ÿø åü‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿ$ ]ô äø³³³³þÖF]ô Ÿø áûø] áøæû‚ö³ãøŽûøi ‹
ø ³nûøÖø]EE : "
# äô ×# Ö] Ùöçû³‰ö…ø Ùø^³Îø
ó ó]¾ L LŠ ã
~ŠÅm9} g ø Ð ~
x™ Z Ñ X ì [£ÝÑZ °Ž
Xp„Ú†jÖ] à߉æ !äÛ×Âæ ᕆÏÖ] Ü×Ãi àÚ ÜÒ†nì h^e XᕆÏÖ] Øñ^–Ê h^jÒ Xp…^í³fÖ] x³nv³‘ DME
!PPSOVoÞ^fÖ¡Ö †nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] xnv‘ äÖ]çve †m†q àe]æ äfn• oe] àe] Ìß’Ú DME !ᕆÏÖ] Ün×Ãi oÊ ð^q ^Ú h^e XᕆÏÖ] Øñ^–Ê h^jÒ
43

ÅuL ZÉ ó7aÆ x » CZ f ËL Z à óÑ å ]gz¢Å]¾kZ X ì


E
X • g »gŠ z i !z „
 Š gz Z yz ç 7Z ~ 4z] Å + Š î0E
0Ò‘ ª Š
~ ZgŠ q Z ŠÅ ƒ åL}G \ M ~©‹ § Å ~
©! Æ ~ g8 M
ª óðƒ

èg Z ñ zg ÿ ƒ Å ~ \ M èÑq X J u Å [²ñ ú{k b
ï™} g7 gz Z x » » Vz ]úŠ6RFWzç O X ì aÆ V â ̈Z x ÓÆ
ó ) fÆ # Ö Q nŒ
Û t X ì ŠÒqÑi~ u» + Š î0E
E
ukZ ì 0Ò‘6èg Z
Ù Ð s§Å ~
k QC x™ Z Ñ - Ö Qú 1 »ŠÅ
â Zt X ì 6Vð+Æ #
\ M gz Zì h ZzÐ ðZŠÆ ~
~ v Z wÎgŽ ì ðƒ vs§Å¿
Û » n Z L LŠ ã
yMŒ ¶a Å m9} g øB‚Æ ~
g8 M X ì ZC x *
»
~Š™ ð Ég Ìs§Åg » & §kZa} g ø ~Š ã M kZ X ì ó ˆ
~y ó
ã ™ ZŠ Z ~g ZŠ) f Å /! Û »v Z à Z ]úŠ™ƒÈ g »6Tì ˆ
àZ Âgz Z9 •
*Š …™0Þ• gz Zg ZŠb ó¦ ZŠÆ kZ ™
ó x åÐ ï¢Ã[  kZX ì
aÆŠÅuÆ ~
9¸ »4z] vZ wÎgX ì *
ƒ} 9t ‚Æ
X ìžb #z i ¯~zy Qz ~E ™~ ÏZgz Zìi §
oo àønûÛô Öø^ÃøÖû] hùô …ø äô ×#Öô ‚öÛû vøÖû] áô]ø ^Þø]çøÂû •ø †ö ìô•æø
/ -/ -/
é æ ³Z ~œ%
y WÅZxæ Z}
x • » òsZ ^

x ª » ÄÜ ÄÂ
ë gƒ Ñ

Ñ»x ªÆ

u 'gzZ' y ZZ È
¢*
Ðg ±ZÆx|zz% ë
Û Iè: ®
‘•  ) Ï( ðÃ:
ZÉ
à ßZ q
Û
œÈ WŒ
 ) ! zZ òs Z
® Å Õz D Æ
ë
RddZ'gz Z'ä eWz
~ *Š ~g ‚y
s !
gz Zy Î 0
i z ZŽì
•á Zzn6
h+ Š
ì®

ZÅyZZh‰~ÜÁîÆ0
ë
ñYƒ0
'’òÀ Öè ž@
ë

q q # Z
vŠp Ö!
c
̈ ¸Ãxs Z ª b§kZgz Z

ÄÜÄ Â §zŠëÆh+„-gzZ -6 U
ãU Š E
èLòh$ÅxsZ
I
á Ãc ä™ì‡Ã
!ì V •
ë nƒg Zû{ZgÅ
G– ¬ƒq V†nÚ] äô #×Ö] ‚ôßûÂô àûÚô Ÿ$]ô †ö ’ûß$ Ö] ^Úøæø