Vous êtes sur la page 1sur 3

WE BELIEVE IN LOVE

Testo e musica: MARCO FRISINA

italiano
B b/F B b/F
q = 70

& b 44 Ó. ‰ j j ‰ œj
F F F Gm C F Gm F

œ œ œ œ
. œ œ œ ˙
1. Fa - mi - glia via di san - ti - tà, sei

Bb Bb B b/D b
j j œ
F G sus G C F/A F Dm Gm /B C F

& b œ œ œ. œ œ . œ œ . œJ œ œ œ . J œ œ œ . œJ œ œ œ œ œ œ œ ˙ . œ œ
se - gno del - l'a - mo - re, tu do - ni la spe - ran - za, la gio - ia, al - le - lu - ia. We be -
% Bb Bb Bb
œ œ œ œ œ j j
F F A Gm C F

&b œ œ œ œ J J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
fi
lieve in love, we be - lie - ve in life, we will come with you, al - le - lu - ia. We be -

Bb Bb
œ j j
&b œ œ œ œJ œ œ
F F A Dm Gm C F inglese
œ œ J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j % al fi
œ œ Dal

lieve in love, we be - lie - ve in life, we will come with you, al - le - lu - ia. 2. You

Bb Bb
j ‰ œj œ j j
F Gm F F G sus G

&b œ œ
œ œ œ. œ œ œ ˙ œ. œ œ. œ œ. J
are in Christ the way of truth and bring the Gos - pel to the world, you

Bb B b/D b
œ œ j
F/A F Dm Gm /B C F

&b œ œ œ. J œ œ. œ
J œ. œ œ œ œ œ ˙. œ œ Dal % al fi
tes - ti - fy the beau - ty of the Word, al - le - lu - ia. We be -

Bb
spagnolo
j Gm C
jF F Gm
j j
F
‰ œj œ œ œ .
F
j
G sus G
jC œ
&b œ œ œ œ. j
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ. œ œ. J
lu - ia. 3. Se - re - mos fuer - tes en el do - lor, con - stan - tes en la prue - ba, y

Bb B b/D b
j œ j j
F/A F Dm Gm /B C F

&b œ œ œ œ J œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ Dal % al fi
a no - so - tros su Es - pi - ri - tu, siem - pre nos a - ni - ma - rà. We be -

Bb
italiano
j j j ‰ œj œ j j
Gm C F F Gm F F G sus G C

&b œ œ œ œ. j œ œ. œ œ œ ˙ œ œ. œ œ. œ œ. œ
œ œ J
lu - ia. 4. Fa - mi - glia via di gio - ia, ri - splen - de in te la gra - zia, sei

Bb B b/D b
œ
F/A F Dm Gm /B C F

&b œ œ œ. J œ œ œ. œ œ
J œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ Dal % al fi
lu - ce, sei spe - ran - za per il mon - do, al - le - lu - ia. We be -

Bb
francese

j j j ‰ œj œ j
Gm C F F Gm F F

&b œ œ œ œ. œ
j
œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ. œ
lu - ia. 5. Fa - mil - le voie de cha - ri - té, vi - vant té - moi -

Bb B b/D b
j
G sus G C F/A F Dm Gm /B C F

& b œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ % al fi
J œ œ. J J Dal

gna - ge, l’a - mour de Dieu est ta lu - mière, et ta vrai ri - ches - se. We be -

PAOLINE EDITORIALE AUDIOVISIVI - © FSP, Roma 2021 - Tutti i diritti riservati


WE BELIEVE IN LOVE - pagina 2

portoghese
Bb
j j j ‰ œj œ j j
Gm C F F Gm F F G sus G C

&b œ œ œ œ. j œ œ. œ œ œ ˙ œ œ. œ œ. œ œ. œ
œ œ J
lu - ia. 6. Fa - mi - lia ti re - so - a a voz for - te de Je - sus, nos

Bb B b/D b
œ œ j j
F/A F Dm Gm /B C F

&b œ œ œ. J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ Dal % al fi
cha - ma a se - guir - lo, tes - te - mu - nhas de ca - ri - da - de. We be -

Bb
polacco

j j ‰ œj œ j j
Gm C F F Gm F F G sus G C

& b œ œ œ œ. j œ ˙ œ œ. œ œ. œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ. J
lu - ia. 7. Rod - zi - na sil - na jest słu - żbą, wya - jem - mzm pre - ba - cye - niem, przy -

Bb B b/D b
œ j j
F/A F Dm Gm /B C F

&b œ œ œ. J
œ
œ œ. œ
J
œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ Dal % al fi
gar - nie cię w mi - łoś - ci swej, tam ra - dość i świę - tość jest. We be -
tedesco
Bb
j j j ‰ œj œ œ œ . j j
Gm C F F Gm F F G sus F C

&b œ œ œ œ. j œ œ. œ œ œ ˙ œ œ. œ œ. œ
œ œ J
lu - ia. 8. Fa - mi - lie. Weg der Hei -lig - keit und Zei - chen der Lie - be,

Bb B b/D b
œ œ j
F/A F Dm Gm /B C F

&b œ œ œ. J œ œ. œ
J œ. œ œ œ œ œ ˙. œ œ Dal % al fi
du schenkst Hof - fnung und Freu - de. Hal - le - lu - ja. We be

Bb
swaili
j j
F
j ‰ œj œ j
Gm C F F Gm F

&b œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ. œ
œ œ œ
lu - ia. 9. Dja - ma, ni dji - ya mu - ta - ka - ti - fu u - ko ki - pa ji

Bb B b/D b
j œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ . j
G sus G C F/A F Dm Gm /B C F

& b œ. œ œ. J . œ œ œ œ œ ˙. œ œ Dal % al fi
ya ma - pen - do, u - na pa - na - ka tu - ma - yi - ni na fu rah. Hal - le - lu - ia. We be -

Bb
cinese
j j j ‰ œj œ œ œ . j j
Gm C F F Gm F F G sus G C

&b œ œ j œ
œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ. œ œ. J
lu - ia. 10. A jia shi sheng jie zhi di a jia shi ai di xiang zheng, ni

Bb B b/D b Bb
œ œ j œ œ œ
F/A F Dm Gm /B C F F

& b œ œ œ. J œ œ. œ œ.
J œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ
ci yu wo men xi wang, xi le, hal - li - lu - ya. We be lieve in love, we be -

Bb Bb Bb
œ j j
& b œJ œ œ œ œ œ
F A Gm C F F

J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
lie - ve in life, we will come with you, al - le - lu - ia. We be - lieve in love, we be -

Bb
œ j j
& b œJ œ
F A Dm Gm C F

J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ
lie - ve in life, we will come with you, al - le - lu - ia.

PAOLINE EDITORIALE AUDIOVISIVI - © FSP, Roma 2021 - Tutti i diritti riservati


WE BELIEVE IN LOVE - pagina 3

WE BELIEVE IN LOVE
Testo: Marco Frisina

1. Famiglia via di santità, 6. Familia ti resoa


sei segno dell’amore, a voz forte de Jesus,
tu doni la speranza, nos chama a seguirlo,
la gioia, alleluia. testemunhas da caridade.

We believe in love We believe in love,


We believe in life, we believe in life,
we will come with you, we come on with you,
alleluia. (bis) alleluia. (bis)ˆ

2. You are in Christ the way of truth 7. Rodzina silna jest służbą,
and bring the Gospel tu the world, wzajemnym przebaczeniem,
you testify the beauty przygarnie cię w miłości swej,
of the Word, alleluia. tam radość i świętość jest.

We believe in love We believe in love,


We believe in life, we believe in life,
we will come with you, we come on with you,
alleluia. (bis) alleluia. (bis)

3. Seremos fuertes en el dolor 8. Familie, Weg der Heiligkeit


constantes en la prueba, und Zeichen der Liebe,
y a nosotros su Espiritu, du schenkst Hoffnung
siempre nos animará. und Freude. Halleluja.

We believe in love We believe in love,


We believe in life, we believe in life,
we will come with you, we come on with you,
alleluia. (bis) alleluia. (bis)

4. Famiglia, via di gioia, 9. Djiama, ni djiya mutakatifu


risplende in te la grazia uko kipa ji ya mapendo,
sei luce, sei speranza u-na panaka tumayini na fu rah.
per il mondo, alleluia. Halleluia.

We believe in love We believe in love,


We believe in life, we believe in life,
we will come with you, we come on with you,
alleluia. (bis) alleluia. (bis)

5. Famille voie de charité, 10.A jia shi sheng jie zhi di


vivant témoignage, a jia shi ai di xiang zheng,
l’amour de Dieu est ta lumière, ni ci yu wo men xi wang,
et ta vrai richesse. xi le, halliluya.

We believe in love, We believe in love,


we believe in life, we believe in life,
we come on with you, we come on with you,
alleluia. (bis) alleluia. (bis)

PAOLINE EDITORIALE AUDIOVISIVI - © FSP, Roma 2021 - Tutti i diritti riservati

Vous aimerez peut-être aussi