Vous êtes sur la page 1sur 43

Partitura Tabal i Saragüells pas masero

Mario Roig Vila


Ú90 œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ
& b 42 ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ Œ ∑ ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ
+ flautí
Flauta - Flautí

f
2 ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ Œ ‰ œ. œ œ œ. œ
Oboe &b 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
Dolçaina (Fa) & 42 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
Requint (Mib) & # 42 ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ Œ ∑ ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ
f
# 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ Œ ∑ ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ
Clarinet Pral - 1 (Sib) & 4
f
#
Clarinet 2 (Sib) & 42 ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ Œ ∑ ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ
f
# 2
Clarinet 3 (Sib) & 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ Œ ∑ ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ
fœ . œ œ œ . œ œ œ œ. œ œ œ. œ
#
Saxo Alt 1 (Mib) & # 42 ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ Œ ∑ ∑ ‰
f
# œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ
Saxo Alt 2 (Mib) & # 42 ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ Œ ∑ ∑ ‰
f
# 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ Œ ∑ ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ
Saxo Tenor (Sib) & 4
f
## 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ∑ ∑ ∑
Saxo Baríton (Mib) & 4 œ œ
2 ∑ Œ œ- Œ œ-
& 4 œ- œ- œ. œ œ- œ- -̇
f œ . œ œ- . œ- œ . œ œ-
Trompa 1-3 (Fa)

& 42 ∑ Œ œ- œ- œ- œ. œ Œ
œ- œ- œ- -̇
f œ . œ œ- . œ- œ . œ œ-
Trompa 2-4 (fa)

# -œ -œ œ. œ. -œ -œ -̇
Trompeta 1 (Sib) & 42 ∑ Œ
œ . œ œ-
œ- œ- Œ
œ . œ œ-
œ-
f
# 2 -œ -œ œ. œ. -œ -œ -̇
& 4 ∑ Œ œ- Œ œ-
Trompeta 2 (Sib)
œ . œ œ- œ- œ . œ œ-
f -œ -œ -̇
-œ -œ -œ œ. œ. -œ -œ -œ -œ
Trombó 1
? b 42 ∑ Œ œ. œ Œ œ. œ
f -œ -œ -̇
? b 42 - -œ -œ œ. œ. -œ - -œ -œ
Trombó 2 ∑ Œ œ. œ œ Œ œ. œ œ
f -œ -œ
-œ œ. œ. -œ -˙
? 2 ∑ Œ œ . œ œœ œ œ œœ œ Œ œ . œ œœ œ œ ˙
b 4 œ œ- œ- œ œ-
f œ. œ - œ. œ -
Trombó 3 i Baix

# 2 -œ -œ œ. œ. -œ -œ -̇
& 4 ∑ Œ œ- Œ œ-
Fiscorn (Sib)
œ . œ œ- œ- œ . œ œ-
f -œ -œ
- -œ -œ œ. œ. -œ - -œ -œ -̇
? 2 ∑ Œ œ. œ œ Œ œ. œ œ
Bombardí b 4
f
? b 42 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ∑ ∑ ∑
Tuba
œ œ
ƒ
? b 42 œ œ Œ ∑ ∑ ∑ Œ ∑ ∑ Œ
Timbals
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. v v œ œ œœœ œ
ƒ
Caixa ÷ b 42 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ^ œ^ Œ ∑ ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ Œ ∑ ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ
ƒ
Óœ œ Œ ˙ Óœ œ ˙
Plats i Bombo ÷ 42 Ó̇ ∑ ∑ Œ œ Œ ∑ ∑ Œ œ
ƒ
© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
10 œ œ œ bœ œ œ œ œ œ . œœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ
œ ‰ ‰ œ b œ œ œ bœ ˙ œ
Fl. &b J ‰ Œ
F

&b œ ‰ ‰ œ œ bœ œ œ œ œ œ œœ œ ‰ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ ˙ Œ
Ob.
J œ bœ œ. œ
F
Dolç. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰ œœ
f
# j œ œ nœ œ œ œ œ œ . œœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ
œ œ œ nœ ˙ œ
Req. & # œ ‰ ‰ n œ ‰ Œ
F
# œ ‰ ‰ œ œ nœ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ
Cl. P-1 & J œ nœ œ.
œœ œ ‰ œœ œ œ œ nœ ˙ œ Œ
F
# nœ œ œ œ nœ œ œ œ
& œ ‰ ‰ œœ œ œ œ nœ œ. œ œ œ ‰ œœ œ œ œ nœ ˙ œ Œ
Cl. 2
J
F
# j ‰ ‰ œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ œ
Cl. 3 & œ œ œ nœ œ. œ œ œ ‰ œœ œ œ œ nœ ˙ œ Œ
F
# œ
& # J ‰ ‰ œ œ nœ œ œ œ œ ‰ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ Œ
Sx. A 1.
œ œ nœ œ. œ œ œ œ ˙ œ
F
## œ
& J ‰ ‰ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ ‰ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ Œ
Sx. A. 2
nœ œ. œ œ œ œ ˙ œ
F
# j œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ œ
Sx. T. & œ ‰ ‰ œ œ œ nœ œ. œ œ œ ‰ œœ œ œ œ nœ ˙ Œ ‰ œœ
F f
##
Sx. B. & ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

Tpa. 1-3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰ œœ


f
Tpa. 2-4 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰ œœ
f
#
Tta. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰ œœ
f
#
Tta. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰ œœ
f
œœ
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰
Tbó. 1 b
f
? œœ
Tbó. 2 b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰
f
? œœ
b Œ ‰
Tbó. 3-B
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ f
F
#
Fisc. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰ œœ
f
? œœ
Bdí. b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰
f
?
Tba. b ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
F
?
Timb. b œœœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙æ
F ß
÷ b œ ‰œ œ œ œ œ.
tabal
œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ ˙
C.
J æ J æ J æ J æ J æ J æ J æ J æ
F ß
P.-B. ÷ œÓ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

Tabal i Saragüells 2 - 16
œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ
19
. . . œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ
Fl. &b ‰ œ œœ œ œ œ œ œœ œ ‰ ‰ ‰
f
œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ
Ob. &b ‰ ‰ ‰ ‰
f
bœ œ œ œ œ bœ œ. œ œ ‰ œ œ bœ œ œ œ œ bœ ˙ ˙
Dolç. & œ œ œ œ œ
# . œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ
Req. & # ‰ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ
f
# œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ
Cl. P-1 & ‰ ‰ ‰ ‰
f
#
Cl. 2 & ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ
f
#
Cl. 3 & ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ
f
## œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ
Sx. A 1. & ‰ ‰ ‰ ‰
f
## œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ
Sx. A. 2 & ‰ ‰ ‰ ‰
f
# nœ œ œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ. œ nœ
Sx. T. & œ œ œ nœ œ. œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ
##
Sx. B. & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
f
& bœ œ œ œ ‰ bœ œ œ œ bœ œ œ œ. œ bœ
œ. œ œ
œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ
œ bœ
Tpa. 1-3
f

& bœ œ œ œ œ œ ‰ œ œ bœ œ œ œ ‰ œ œ. œ œ
œ bœ œ. œ œ œ œ œ œ bœ œ. œ œ œ. œ
Tpa. 2-4

# nœ œ nœ œ œ œ. œ nœ
Tta. 1 & œ œ œ œ œ nœ œ. œ œ œ ‰ œœ œ œ œ œ œ nœ ‰ œ. œ œ œ. œ

# nœ œ
Tta. 2 & œ œ œ œ œ nœ œ. œ œ œ ‰ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ
bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ. œ bœ
œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ
Tbó. 1
?
b œ bœ ‰ œ bœ ‰ œ. œ
bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ. œ œ
? œ bœ œ. œ œ œ

œ œ œ bœ ‰ œ. œ œ œ. œ
Tbó. 2 b
bœ œ œ œ ‰ œ œ bœ œ œ œ
? œ œ œ bœ œ. œ œ œ œ œ œ bœ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ
Tbó. 3-B b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
# nœ œ
Fisc. & œ œ œ œ œ nœ œ. œ œ œ ‰ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ ˙ ˙
bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ ˙ ˙
Bdí.
?
b œ bœ œ. œ œ œ ‰

?
Tba. b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
?
Timb. b œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œœœ ˙ œœœ ˙
÷ b œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ
caixa
‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ
æ
C.

j j j j j j j j j j j j
÷ ‰œ œ ‰œ œ ‰ œ ‰ œ ‰œ ‰ œ
œ œ œ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ
˙
˙
˙
˙
P.-B.

Tabal i Saragüells 3 - 16
œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙
27
œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙
Fl. &b ‰ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙
Ob. &b ‰ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Dolç. & b˙ bœ œ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
Req. & # ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ œ. >œ
Cl. P-1 & ‰ ∑ ∑ œ. œ œ œ. œœ
P
# >
Cl. 2 & ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ ∑ ∑ œ. œ œ œ.
.
œœ œ œ
P
# .
Cl. 3 & ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ ∑ ∑ œ. œ œ œ. œœ œ œ
P >
# ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙
& # ∑ ∑ œ. œ
œ. œ œ œ. œœ
Sx. A 1.

P >
## œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙
& ‰ ∑ ∑
Sx. A. 2
œ. œ œ œ. œ œ œ. œ
>
P
# œ œ. œ œ œ. œ ˙ .
Sx. T. & ‰ nœ. œ œ œ. œ ˙ ∑ ∑ œ. œ œ œ. œœ œ œ
P >
##
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
n˙ nœ
Sx. B.

F P
‰ ˙ ˙˙ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpa. 1-3 &
bœ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ œœ œœ
.
P >
& ‰ œ œ . œ œ œ . œ ˙˙ ˙˙ ∑ ∑ ∑ ∑
bœ. œ œ œ. œ œœ œœ
Tpa. 2-4

P. >
Tta. 1 &
#
‰ nœ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙
∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
Tta. 2 & ‰ nœ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ œ. >œ
Tbó. 1
?
b ‰ bœ. œ œ œ. œ ∑ ∑ ∑ ∑
P
œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ œ. >œ
Tbó. 2
?
b ‰ bœ. œ œ œ. œ ∑ ∑ ∑ ∑
P
‰ . >
? bœ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ œœ œœ
b œ bœ ˙ ˙

Tbó. 3-B

P
œ œ. œ œ œ. œ ˙
# ˙
Fisc. & ‰ nœ. œ œ œ. œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
˙ ˙
œ œ. œ œ œ. œ œ. >œ
Bdí.
?
b ‰ bœ. œ œ œ. œ ∑ ∑ ∑ ∑
P
?
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Tba.
œ F P
? œ œ œ œœ œ
Timb. b œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F P
÷ b ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ œ
tabal œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
æ æ æ æ æ æ æ
C.
F P
÷ ˙ ˙ ˙ ˙
P.-B. ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
F P
Tabal i Saragüells 4 - 16
œ. . œ. œ. œ. œ œ œ œ bœ
œ œ bœ. œ œ bœ. œ. œ
36
œ
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
- flautí
Fl.
P
œ. . œ. œ. œ. œ œ œ œ bœ
Ob. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ bœ. œ œ œ bœ. œ. œ
P
Dolç. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
Req. & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ. œ œ nœ.
œ
œ œ œ. .
œ. œ
.
œ œ œ œ nœ bœ. œ. œ
P
# œ. . . . . œ. œ. œ.
& œ œ œœ œœ œœ. œœ œœ œœ. œ. œ ˙ ˙ œ. œ œ bœ. œœ œ
œ œ œ œ bœ œ. œ. œ
Cl. P-1
. .
P
# . . . . œ. œ. œ.
& œ. œ œ œ œ œ. œ œ. œ. œ. œ n ˙ ˙ œ. œ œ bœ. œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ. œ. œ
Cl. 2
.
P
#
œ œ œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ œ. . œ. œ. œ. œ œ œ œ bœ
Cl. 3 & œ. . . ˙ ˙ œ œ bœ. œ œ œ bœ. œ. œ
P
#
& # œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ ˙ ˙ œ. œ œ nœ.
œ
œ œ œ. œ. . œ. œ œ œ œ nœ œ. œ. œ
.
Sx. A 1.
P
##
& œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ n ˙ ˙ œ.
œ œ nœ. œœ œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ n œ b œ . œ. œ
. .
Sx. A. 2
P
# . . œ. œ. œ. œ œ .
œ. œ œ. œ b œ œ œ. œ.
.
œ. œ œ. œ b œ œ œ. œ. b œ œ œ. œ.
& œ. œœ œ œ œ.
. . ˙ . . . . . .
Sx. T.
˙ . .
P
##
œ œ. œ œ. œ. n œ. œ
Sx. B. & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. . n œ. œ. œ. œ. . .
œ. œ. b œ. œ œ. œ.
.
P
‰ ∑ ∑ b ˙˙ ˙˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpa. 1-3 & œœ ..

& ‰ ∑ ∑ ˙˙ ˙˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œœ ..
Tpa. 2-4

#
Tta. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
Tta. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ. ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ
? ‰ ∑ ∑ ‰ J ‰ J ‰ J ‰J ‰ J ‰ J ‰ J ‰J ‰ J ‰J
Tbó. 1 b
P
? œ. ˙ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ
Tbó. 2 b ‰ ∑ ∑ b˙ ‰ J ‰ J ‰ J ‰J ‰ J ‰ J ‰ J ‰J ‰ J ‰J
P
‰ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ j j j j
? œ. ∑ ∑ œ ‰ œœ ‰ b œ ‰ œ
b œ. ˙
˙
˙
˙ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ

Tbó. 3-B

P . œ.
&
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ. œ œ b œ. œ œ. œ
. œ. œ œ. œ. b œ œ.
. œ. b œ œ. œ.
œ
Fisc.
. . . . . œ.
P . .
? œ. œ. œ. œ. œ b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ b œ. . .
œ. œ. œ b œ. œ. œ. œ
Bdí. b ‰ ∑ ∑ ∑ ∑
P
? œ
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. . b œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. b œ. œ œ. œ. b œ. œ œ. œ.
. . .
Tba.
P
?
Timb. b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ
P
÷ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ caixa
œ œœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œœ œ œ œ œ œœ œ œœœ œœ
æ æ æ æ æ
C.

P
÷ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
P.-B. ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ
P
Tabal i Saragüells 5 - 16
œ. œ ˙ œ. œ. œ. œ.
bœ. œœœœ œ œ œ œ
46 + flautí
œ œœœ œ
Fl. &b ∑ Œ ∑ ∑ Œ

& b bœ. œ. œ ˙ ∑ Œ œ. œ. œ. œ.
Ob. œ œœœ œ œœœœ œ œ œ œ ∑ ∑ Œ
œ. œ. œ. œ.
Dolç. & ∑ ∑ ∑ Œ œ œœœ œ œœœœ œ œ œ œ ∑ ∑ Œ
P
œ. œ. œ. œ.
##
œ. œ ˙ ∑ Œ œ œœœ œ œœœœ œ œ œ œ ∑ ∑ Œ
Req. & nœ.
# œ. nœ. œ ˙
∑ œ. >œ œ. . . .
œ œ œœ œœ œœ. œœ œœ œœ. œ. œ ˙
Cl. P-1 & œ. œ œ œ. œœ . .
# > . . .
& bœ. œ. œ ˙ ∑ œ. œ œ œ.
.
œœ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ. œ. œ. œ n ˙
Cl. 2
.
# œ. œ .
& bœ. ˙ ∑ œ. œ œ œ. œœ œ œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ
Cl. 3
> . . ˙
#
& # œ. nœ. œ ˙ ∑ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
œ. œ œ œ. œœ . ˙
Sx. A 1.
>
##
& œ. œ ˙ ∑
Sx. A. 2 nœ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ
>
œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ n ˙
. .
# . œ. œ. œ. œ.
& b œ. œ œ. œ ∑ ∑ Œ œ œœœ œ œœœœ œ œ œ œ ∑ ∑ Œ
Sx. T.
.
##
& n œ. œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.
Sx. B.

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œœ œœ œœ .. ‰ ∑ ∑ b ˙˙
.
Tpa. 1-3
>

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ ∑ ∑ ˙˙
œœ œœ œœ ..
Tpa. 2-4

. >
#
Tta. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
Tta. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ ˙ ˙ œ. >œ œ. ˙
? ‰ J ‰J ∑ ∑ ‰ ∑ ∑
Tbó. 1 b

? bœ œ ˙ ˙ œ. >œ œ.
Tbó. 2 b ‰ J ‰J ∑ ∑ ‰ ∑ ∑ b˙
‰ j‰ j . > ‰
? œœ œœ œœ ..
b b œ b œœ œ œœ ˙˙ ˙˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙
˙

Tbó. 3-B

# . œ. œ. œ. œ.
& b œ. œ œ. œ ˙ ˙ Œ œ œœœ œ œœœœ œ œ œ œ ∑ ∑ Œ
Fisc.
.
? b œ. œ. œ. œ. ˙ ˙
Œ
œ. œ. œ œœœ œ œœœœ œ œ œ œ ∑ ∑ Œ
œ. œ.
Bdí. b

?
b b œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.
Tba.

?
Timb. b œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
÷ b œ œ œ œ œ œ tabal
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
æ æ æ æ æ æ æ æ æ
C.

÷ œ œ ˙
P.-B. œ œœ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

Tabal i Saragüells 6 - 16
œ œœœ œ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ œ bœ bœ œ œ
56
Fl. &b œ œ œ bœ œ Œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ ˙

œ bœ œ œ bœ œ
œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ
bœ œ bœ bœ œ œ
Ob. &b œ œœœ œ Œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ ˙

Dolç. & œ œœœ œ


œ œ bœ œ
œ œ bœ œ Œ œ œ bœ œ
œ œ bœ œ
œ. œ. œ œ. bœ. œ ˙

# œœœ œ œ nœ œ œ œ nœ œ bœ œ nœ bœ œ œ
Req. & # œ œ œ œ nœ œ Œ œ œ nœ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ nœ ˙
# œ. . œ. œ. œ. œ œ œ œ bœ œ. œ œ. nœ. œ ˙
Cl. P-1 & ˙ œ œ bœ. œœ œ œ.

# œ. . œ. œ. œ. œ œ œ œ bœ œ. œ ˙
Cl. 2 & ˙ œ œ bœ. œ œ œ bœ. œ. œ bœ.
# œ. . œ. œ. œ. œ œ œ œ bœ œ. œ
Cl. 3 & ˙ œ œ bœ. œ œ œ bœ. œ. œ bœ. ˙
#
Sx. A 1. & # ˙ œ. œ œ nœ.
œ
œ œ œ. œ. . œ. œ œ œ œ nœ œ. œ. œ œ. nœ. œ ˙

##
œ œ œ œ œ nœ
œ œ œ. œ. .
& œ. œ. œ ˙
Sx. A. 2
˙ œ œ nœ. œ. bœ. œ. œ nœ.
# ˙
Sx. T. & œ œœœ œ

œ œ nœ œ œ œ œ
Œ bœ
œ œ nœ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ
##
œ œœ œœ œ œ œ œ bœ
Sx. B. & œ œ œ œœ œ nœ œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ œ ˙
˙˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpa. 1-3 &

Tpa. 2-4 & ˙˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
Tta. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
Tta. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

˙ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ ˙
? ‰J ‰ J ‰ J ‰J ‰J ‰ J ‰ J ‰J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J
Tbó. 1 b

? ˙ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ ˙
Tbó. 2 b ‰J ‰ J ‰ J ‰J ‰J ‰ J ‰ J ‰J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J
‰ œj ‰ j j ‰ œj ‰ œj j j j j j
? œœ ‰ œ ‰ œœ ‰ œ ‰ œœ ‰ b œ ‰ œ ‰ j ‰ j
Tbó. 3-B b ˙˙ œœ œ bœ œ œœ œœ œ bœœ œ bœ œ œ œ b œ b œœ œ œœ ˙˙
bœ œ bœ œ
œ œ nœ œ œ œ œ œ nœ œ œ
# œ bœ œ nœ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ nœ ˙
Fisc. & œ œœœ œ Œ œ
bœ bœ
œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ
œ bœ œ bœ bœ œ œ œ ˙
? œ œ œœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ
Bdí. b Œ

? œ. œ.
b œ œ œ œ. œ. œ. b œ. œ œ. œ. œ. œ œ. b œ. œ œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ ˙
. . .
Tba.

?
Timb. b œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
caixa
÷ b œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œœ œ œœœ œ œ œ œœœ œœ
æ
C.

÷ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
P.-B. ˙ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Tabal i Saragüells 7 - 16
Ÿ~~~~~~
œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œœ œœ œ. œ.
œ œ œœ œ œ œ œœ
64
œ œœœ œ œœœ œ œœœ
Fl. &b Œ Œ
ƒ
Ÿ~~~~~~
&b Œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ œ œœ œœ œ. œ.
Ob. œ œœœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œœœ Œ œ œœœ
ƒ.
œ. œ. œ œ œ. œ. œœ œ œ œ œœ œœ œ œ.
Dolç. & Œ œ œœœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœœ Œ œ œœœ
ƒ
# Ÿ~~~~~~
& # Œ œ. œ œ
. œœœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ. œ œ
. œœœ œ œ œ œ œ œ œœ œ Œ œ. œ
. œ œœœ
œ
Req.
ƒ
Ÿ~~~~~~ n œ. œ. œ. œ.
#
Œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œœ œœ ‰ œœ
Cl. P-1 & œ œœœ œ œ œ œœ œ œœ œœœ Œ
Ÿ~~~~~~~ ƒ
# œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ.
Cl. 2 & Œ œ œœœ œ œ œ œœ œ œ œ œ nœ œ œœ
œ œ œ œ œœ œœ
œœœ Œ ‰ œœ
ƒ
Ÿ~~~~~~ n œ. œ. œ. œ.
# œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œœ œœ ‰ œœ
Cl. 3 & Œ œ œœœ œ œ œ œœ œ œ œ œ nœ œ œœ œœœ Œ
ƒ
# œ
Sx. A 1. & # Œ œ. œ œ
. œœœ œ œœœ œ œ œ œ nœ œ. œ œ œ œ œ
.
œ œ œ œœ œœ
œœœ œ œ. œ œ œ
ƒ
##
& Œ œ. œ ˙ n˙ ˙ n˙ ˙ n˙ ˙ œ. œ œ œ
Sx. A. 2
œ
ƒ
# œ. œ
Sx. T. & Œ œ œ œ nœ œ
œ œ œ œ nœ œ
œ œ œ œ nœ œ
œ œ œœ œ œ. œ œ
œ
ƒ
##

Sx. B. & œ œ œ nœ œ
œ œ œ œ nœ œ
œ œ œ œ nœ œ
œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ
ƒ
Tpa. 1-3 & Œ œ . œ ˙˙ b˙
˙
˙
˙ b˙
˙
˙
˙ b˙
˙
˙
˙ Œ ‰ œ œ b œ. œ. œ œ
. .
ƒ

& Œ œ. œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Œ ‰ œ œ b œ. œ. œ œ
Tpa. 2-4
ƒ
. .
# . œ. œ. œ.
& Œ œ œ œ œœ œ Œ œ œ œ ˙ Œ ‰ œ œ nœ
Tta. 1
œ. œ œ œ. œ œ
ƒ
# œ œ œ n . œ. . .
œ
& Œ œ œ œœ œ Œ œ œ ˙ Œ ‰ œ œ œ
Tta. 2
œ. œ œ œ. œ œ
ƒ
œ œ œ œœ œ œ œ ˙ œ œ
? œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ
Tbó. 1 b Œ Œ
ƒ
œ œ œœ œ œ œ ˙ œ œ
? œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ
Tbó. 2 b Œ Œ
ƒ
œ œ œ œœ œ Œ œ œ œ ˙ œ œ
? œ. œ œ œ . œ œœ œ. œ œ
b Œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œœ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ
Tbó. 3-B

ƒ
&
#
Œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ Œ ‰ œ œ n œ. œ. œ. œ.
Fisc. œ œ
ƒ
? œ œ œ bœ œ
Bdí. b ∑ œ œ œ œ œ bœ œœ œ œ œ bœ œ œ œ œœ Œ œ. œ œ
ƒ
? ∑
b œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ
Tba.

ƒ
?
Timb. b ˙æ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙æ œœœ œ œ œ
ß ß
÷ b ˙ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœ ˙ œ œ œ œœœ
æ æ
C.

ß ß
˙ ‰ œ. ‰œ ‰œ ‰ œ ‰œ ‰œ ‰ œ ˙ ‰ œ.
÷ ˙ œ. œ œ. . œ œ. . œ œ. . œ œ. . œ œ. . œ œ . . œ æ˙˙ œ. œ
plat susp

J J J J J J J J
P.-B.

f ƒ
Tabal i Saragüells 8 - 16
Ÿ~~~~~
œ œ œ. œ. œ œ œœœœ
œœœœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ
74
œ
Fl. &b ‰
Ÿ~~~~~~ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ
&b œ œ œ. œ. œ œ œœœœ
Ob. œ œœœœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ ‰
œ œ œ. œ. œ œ œœœœ
Dolç. & œ œœœœ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ ˙ b˙

## Ÿ~~~~~
œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ
Req. & œ œœœœ œ œ œ œ œ œ. œ
. œ œœœ œ œœœœ œ œœ œ œ
. œ. œ œ œ. œ
#
œ. œ. œ n œ œœ œ. œ œ n œ œ. œ. œ. œ œ ‰
œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ

Cl. P-1 & . . œ. . . œ. n œ.
.
#
œ. œ. œ n œ œœ œ. œ œ n œ œ. œ. œ. œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ
Cl. 2 & . . œ. . . œ. n œ.
#
œ. œ. œ n œ œœ œ. œ œ n œ. œ. œ. œ. œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ
Cl. 3 & . . œ. . . œ. n œ.
#
Sx. A 1. & # œ œ œ œ
œ
Œ œ. œ
œ œ œ
œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ

## Œ
& œ œ œ œ œ. œ œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ
Sx. A. 2
œ œ
# œ œ œ œ œ œ œ. œ nœ
Sx. T. & œ Œ
œ. œ œ
œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ ‰ nœ. œ œ œ. œ

##
& œ œ œ œ nœ œ œ œ œ nœ œ ˙ ˙
nœ œ œ œ n˙
Sx. B.

.
& ‰ b œ œ œ œ. œ. œ. œ œ œ ‰ œ œ. œ bœ ‰
Tpa. 1-3
œ. œ. œ b œ œ. œ œœ œœ . . . œ. œ. œ œ œ. œ bœ. œ œ œ. œ
.
& œœ .. œ œ b œ.
œ. œ œ œ ‰ œ œ. œ bœ ‰
œ. œ. œ b œ œ. œœ œœ . . . œ. œ. b œ. œ. œ œ œ. œ bœ. œ œ œ. œ
Tpa. 2-4
. .
# .
œ. œ. œ. œ œ
& œ. œ. œ. n œ. œœ œ. œ œ nœ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ nœ ‰ nœ. œ œ œ. œ
Tta. 1 œ. . . œ. n œ.
.
#
& œ. œ. œ. n œ. œ. œœ œ. œ œ n œ œ. œ. œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ nœ ‰ nœ. œ œ œ. œ
Tta. 2 . . . n œ.
œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ bœ
? œ œ Œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ ‰ bœ. œ œ œ. œ
Tbó. 1 b

? œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ. œ œ œ. œ bœ
Tbó. 2 b Œ œ. œ œ ‰ œ. œ ‰ bœ. œ œ œ. œ
œ œ œ œ Œ œ œ
? œ œ. œ œ œ ˙ ˙ b˙
b ˙ ˙
Œ b˙
Tbó. 3-B

œ. œ œ œ. œ
&
#
œ. œ. œ n œ œ. œœ œ. œ œ n œ. œ. œ. œ. œ œ œ ‰
œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ

Fisc.
. . . . . n œ.
œ œ œ œ œ œ
? œ Œ œ œ ˙ ˙ b˙
Bdí. b œ. œ

?
b œ œ œ bœ œ œ œ bœ ˙ ˙
bœ œ œ œ œ œ œ b˙
Tba.

?
Timb. b œœœœœ œ œœœ œ œ œ œœœœœ œ œœœ œ œ œ œœœœœ œ œœœ ˙ œœœ ˙ œœœ œ œ œ

÷ b œ œœœœœ œ œ œ œœœ œ œœœœœ œ œ œ œœœ œ œœœ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ


æ
C.

‰ œ. ‰ œ. ‰ œ ‰ œ. ‰ œ ˙ ˙ ˙
÷ œ. œ œ. œ œ. . œ œ. œ œ. . œ ˙ ˙ ˙
J J J J J
P.-B.

Tabal i Saragüells 9 - 16
œ œ œ .. œ œ. œ œ. œ
82
œ œ. œ œ œ ˙ ˙
- flautí
R
Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑
P
œ œ. œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ. œ œ. œ
&b ∑ ∑ ∑ ∑ œ ..
Ob. R
P

Dolç. & bœ œ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# œ œ. œ œ œ ˙ ˙
Req. & # ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ .. œ œ. œ œ. œ
R
P
# œ œ. œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ. œ œ. œ
& ∑ ∑ ∑ ∑ œ ..
Cl. P-1 R
P
# œ œ. œ œ œ ˙ ˙ œ œ
& ∑ ∑ ∑ ∑ œ .. œ œ. œ œ. œ
Cl. 2
P R
# œ œ. œ œ œ r
Cl. 3 & ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ .. œ œ. œ œ. œ
P
#
Sx. A 1. & # œ œ. œ œ œ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ .. œ œ. œ œ. œ
R
P
## r
& œ œ. œ œ œ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ. œ œ. œ
Sx. A. 2
œ ..
P
# ˙ ˙
& œ œ. œ œ œ. œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ jœ œ œ œ œ
Sx. T.
œ œ
P
##
& œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ œ
Sx. B.
nœ ˙ ˙ œ
P
œ œ œ
Tpa. 1-3 & œ œ. œ œ œ. œ
˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œj œ œ œ
P

& œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ j œ œ œ
œ
P œ œ œ
Tpa. 2-4

Tta. 1 &
# œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙
Tta. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙
Tbó. 1 b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙
Tbó. 2 b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? œ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
b œ
Tbó. 3-B
œ œ ˙ ˙
# œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ r
Fisc. & ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ .. œ œ. œ œ. œ
P
? ˙ ˙ j œ œ œ œ
Bdí. b œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œ œ œ
P
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
b ˙ ˙
œ œ
Tba.
œ P ˙ œ
? œœ œ œ œ œ œ œ
Timb. b œœœ
˙æ ˙æ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
P
f
÷ b œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ tabal
œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ …œ œ œ œ
C.
æ æ æ æ J æ æ æ J æ æ æ æ
f P
÷ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑
P.-B. ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ
P
Tabal i Saragüells 10 - 16
œ. œ œ. œ œ œ œ
œ. œ œ. œ
+ flautí
92
J œ œ œ ˙ J œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙
Fl. &b
œ. œ
3

œ
œ œ. œ œ. œ J œ œ
3

Ob. & b œ. J œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙

Dolç. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ
3
P
#
& # œ.
j œ. œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙ œ œ
Req. œ œ œ œ ˙ œ. œ œ. œ J œ œ œ œ
# œ œ. œ œ œ œ
œ. œ œ. œ
3

Cl. P-1 & œ. J œ œ œ ˙ J œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙


# œ. œ œ œ œ
3

& œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙
Cl. 2
J œ œ ˙ J
#
3

& j œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙
Cl. 3
œ. œ œ œ œ ˙ œ. œ œ. œ J œ
3
œ œ
#
& # œ.
j
œ œ œ œ ˙ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙ œ œ
Sx. A 1. œ. œ œ. J œ œ œ
## j j
œ. œ œ œ œ
3

Sx. A. 2 & œ. œ œ œ œ ˙ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙
# œ œ. œ œ œ. œ œ œ ˙ œ
& œ œ œ œ œ œ. J œ. œ œ œ œ ˙ œ
Sx. T.
J œ
##
& ˙ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ
˙ œ ˙ œ
Sx. B.

œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ j œ œ ˙
Tpa. 1-3 & œ œ œ. J œ. œ œ œ œ œ ˙ ∑

œ œ œ. œ j œ œ ˙
Tpa. 2-4 &
œ œ œ
œ œ. œ œ œ. J œ. œ œ œ œ œ ˙ ∑

#
Tta. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
Tta. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tbó. 1 b

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tbó. 2 b

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tbó. 3-B b
# œ œ œ ˙
3

j œ. œ œ ∑
J œ
& œ
Fisc.
œ. œ œ œ œ ˙ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ
œ œ œ. œ œ œ ˙
? œ œ œ
œ œ. œ œ œ. J œ. œ
J œ œ œ œ ˙ ∑
Bdí. b

?
b ˙ œ œ œ
˙ œ œ ˙ œ
Tba.
œ œ ˙ œ ˙ œ
? œ œ œ œ
Timb. b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
÷ b œ …œ œ œ œ œ …œ œ œ œ œ …œ œ œ œ œ …œ œ œ œ œ …œ œ œ œ
æ æ æ æ æ
C.

P.-B. ÷ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Tabal i Saragüells 11 - 16
102 œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ bœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. #œ ˙
œ. œ œ. œ œ. œ
-Flautí

J J J
Fl. &b ∑
p
œ œ œ œ œ œ. œ œ. #œ
3

œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ bœ. œ œ ˙
Ob. &b J J œ. œ œ. œ œ. œ
J

p 3

Dolç. & œ œ
J œ œ œ . œ œ . œ œj b œ . ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# œ
& # J œ œ œ œ. œ œ. œ œ bœ. œ. œ œ. œ œ. œ
j œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. #œ ˙ ∑
Req.
J
p
# œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ bœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ
3

œ. œ œ. œ œ. œ ˙
Cl. P-1 & J J J œ œ œ
œ
p 3

# œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ. j œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ
Cl. 2 & J J œ. œ œ. œ œ. œ œ œ ˙
œ œ œ œ
p 3

# j j j
œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ
3

Cl. 3 & œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ bœ. œ. œ œ. œ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ œ


p
#
& # œJ œ œ œ œ. œ œ. œ œ bœ. j œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. #œ ˙
Sx. A 1.
J œ. œ œ. œ œ. œ
œ œ œ
œ
p
## j œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. #œ
3

j œ
& œ œ
J œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ œ. œ œ. œ ˙
œ œ œ œ
Sx. A. 2

p
# ˙ œ œ .
3

œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œœ
Sx. T. &
œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ
##
& ˙ œ œ ˙ œ œ œ
Sx. B.
œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙ œ œ œ.
& ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œœ ˙
œ œ œ œ
Tpa. 1-3

œ œ œ œ ˙ œ œ œ.
& ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œœ ˙
œ œ œ œ
Tpa. 2-4

#
Tta. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
Tta. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? œ. œ œ œ œ
Tbó. 1 b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰
P

Tbó. 2
?
b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œ. œ œ œ œ
P
? ‰
b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ. œ œ œ œ
˙ œ
Tbó. 3-B

P œ
œ œ œ œ ˙ œ
#
& ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ.
œœ ˙ œ
Fisc.
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ. œ œ œ.
˙ œ œ œ œ œœ
Bdí.
?
b ˙ œ œ œ œ

?
b œ ˙ œ œ
œ ˙ œ œ ˙ œ
Tba.
˙ œ ˙ œ œ
p
? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
3

Timb.
œœœ
p
÷ b œ …œ œ œ œ œ …œ œ œ œ œ …œ œ œ œ œ …œ œ œ œ caixa
‰ œ. œ œ ˙
æ æ æ æ æ æ
C.

p
P.-B. ÷ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ ˙ œ œ
p
Tabal i Saragüells 12 - 16
˙ ˙ œ
112
. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
‰œ œœ ˙ œ
+ flautí

Fl. &b ‰ J ‰ Œ ∑ ‰ œ. œ
ƒ
.œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ
Ob. &b ‰œ ‰ œ ˙ ˙ œ ‰ Œ
J ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ
ƒ
∑ ∑ ∑ œœ œœ j œ
Dolç. & ˙ ˙ œ ‰ Œ œ œ œ œ ˙ œ
ƒ̇
## ˙ œ
& ‰ œ. œ œ ˙ ‰ œ. œ œ œ œ œ œ J ‰ Œ ∑ ‰ œ. œ
Req.
œ œ. œ œ œ
ƒ
# œ œœ œœ ˙ ˙ œ ‰ Œ
Cl. P-1 & ˙
œ œ œ ˙ J ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ
ƒ
# œœ œœ
& ˙ ˙ ˙ ˙ œ ‰ Œ ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ œ
Cl. 2
œ œ œ œ J œ
ƒ
# j
& œœ œœ ˙ ˙ œ ‰ Œ ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ œ
Cl. 3
˙ œ œ œ œ ˙ œ
ƒ
## . .
œ œœ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙
& ˙ œ œ ˙ ‰ Œ œ œ œ œ
Sx. A 1.
œ œ
ƒ
## ˙
& ‰ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ˙
J
Sx. A. 2
˙ œ œ œ œ ˙
ƒ
# œ œ
˙ œ ˙ ‰ œ. œ œ œ. œ ˙ Œ œ ˙ œ
Sx. T. & œ œ ˙ œ œ œ œ œ
ƒ
## j j
& ˙ œ œ ˙ œ œ j‰ Œ ∑ œ. œ œ. œ
˙ ˙ œ
Sx. B.

ƒ
˙˙ œ ˙˙ œœ œœ ˙ ˙ Œ œ
Tpa. 1-3 &
œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ
œ ƒ œ
& œœ œœ Œ œ
˙˙ ˙˙ œ ˙ œ
œ œ œ œ
˙˙ ˙˙
œœ œœ œ œ œ œ œ
Tpa. 2-4

# œ œ œœ œœ ƒ̇
˙ œ ˙ ˙
Tta. 1 & ∑ ˙ Œ œ œ œ œ œ
ƒ
# œ œœ œœ ˙ ˙ œ ˙ ˙
Tta. 2 & ∑ œ ˙ œœ œœ ˙ ˙ Œ œ œ œ œ œ
ƒ̇
œ . œ œ ˙ œ œ ˙ ˙
Tbó. 1
?
b œ œ. œ œ œ œ œ ‰
œ. œ œ œ. œ
Œ œ œ œ œ
ƒ
œ œ. œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙
Tbó. 2
?
b œ œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ
ƒ
? œ. œ œ œ œ j j j‰ ˙˙
b œ œ. œ œ œ œ œ. œ œœ . œ œ œ œ œ œ œœ œœ ˙˙
˙œ œ œ œ. œ ‰ œ œ œ œ
J .
Tbó. 3-B
˙ J
ƒ
œœ œœ ˙ J œ
# ˙ œ œ ˙ ˙ Œ œ œ ˙ œ
Fisc. & œ œ œ œ œ œ
œœ œœ ƒ̇ œ
˙ œ œ ˙ ˙ œ ˙ œ
Bdí.
?
b œ œ Œ œ œ œ œ œ
ƒ
? j
b œ œ ˙ œ œ j j j‰ Œ ∑ œ œ. j
œ. œ œ. œ œ
Tba.
˙ ƒ
œ. œ
? œæ ˙æ
b ˙ ˙ ˙ œ œœ œ œœ œ œœœ œœ œ œœœ œœ œ ß œ œœ œœœ œ œœœœœ
3 3

Timb.
œœœ œœœ
ƒ
÷ b ‰ œ. œ œ ˙ ‰ œ. œ œ ˙ œ œœœ œœ œ œœœ œœ œ œ ˙ œ œœ œœœ œ œœœœœ
æ æ æ æ æ æ
C.

ƒ ß
‰ œ. ‰ œ ‰ œ. ‰ œ.
÷ ˙ œ œ ˙ œ œ œ. œ œ. . œ Œ̇ œ ∑ œ. œ œ. œ
J J J J
P.-B.

ƒ
Tabal i Saragüells 13 - 16
œ œ œœœ
122
œ. œ . œ œ œ . œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œœ œ
Fl. & b ‰ œœ J
œ. œ œ. œ œ.
3 3

œ œ œœœ œ œ œ œ œœ œ
3 3

œ. œ
3

Ob. & b ‰ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ J

œ. œ œ. œ œ.
3

œ
Dolç. & œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ J œ œ œ œ œœ œ

## œ œ œœœ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œœ œ
3

& ‰ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ
3 3

œ . œ œ œ œ œ . œ œ œ œ J
Req.
œ œ œ
# œ. œ œ œœœ œ œ œ œ œœ œ
3

& ‰ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ.
3

œ
Cl. P-1
J
œ. œ œ œ œ œ œœ œ
3

# œ œ œœœ œ
3

œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ.
3

& ‰ œ
Cl. 2
J
œ. œ œ
3

#
3

œ. œ œ. œ œ.
3

œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
3

& ‰ œ œ œ œ œœ œ
Cl. 3
œ œœœ J œ
## œ œ œ œœ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ
œ œ œœœ œ œ œ
3

Sx. A 1. & œ œ œ
## œ ˙ œ œ œ œ œ œ
Sx. A. 2 & œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ
# œ œ œ œ œœœ ˙ œ œ œ œ œ œ
Sx. T. & œ œ œ œ œ œ œ œ
## j j j j j
& œ. œ œ. œ œ j j œ ˙ œ. œ œ. œ œ. œ
Sx. B.
. œ œ. œ œ. J

& œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ ∑ œ œ œ œ œ œ
Tpa. 1-3
œ œ œ œ

& œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ ∑ œ œ œ œ œ œ
Tpa. 2-4
œ œ œ œ
# œ œ œ œœ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œœ œ
& œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ
Tta. 1
J
3

# œ œ
& œ œœ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ.
3

œ œ ˙ œ
Tta. 2
J œ œ œ œ œœ œ
œ œ œ œœœ œ œ
œ œ œœ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ
? J
Tbó. 1 b

? œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ. œ ˙ œ œ œ œ œ
Tbó. 2 b

? œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œ œœ œ̇ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ
œ œœ
b œ œ
Tbó. 3-B
œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ
J
# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ
Fisc. & ∑ œ œ œ
œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ
? œ œ œ œ œ œ œ œ
Bdí. b ∑

? j j œ ˙ j j
b œ œ. j œ. œ œ.
j
J œ. œ œ. œ . j
œ. œ œ.
Tba.
œ œ œ
?
Timb. b œ œœ œœœ œ œœ œœœ œ œœ œœœ œ œœ œœœ œ œ œ œœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ

C. ÷ b œ œœ œœœ œ œœ œœœ œ œœ œœœ œ œœ œœœ œ œ œ œœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ

‰ œ. ‰ œ. ‰œ ‰œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰œ
÷ œ. œ œ. œ œ. . œ œ. . œ œ. . œ œ. . œ œ. . œ œ. . œ œ. . œ
J J J J J J J J J
P.-B.

Tabal i Saragüells 14 - 16
131 œ .
œ œ. œ ˙ œ œ œœ œ œ œ. œ œ. œ œ #œ. œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œœœ
& b J J
Fl. J
œ. œ œ. œ ˙ œ œ œœ œ œ œ. œ œ. œ œ #œ. œ œ œ œ œœœ
3

œ. œ œ. œ œ. J œ
Ob. &b J J

œ œ œ . œ œ . œ œj # œ .
3

œ. œ œ. œ ˙ œ
Dolç. & œ œ œœ
J œ. œ œ. œ œ. J œ œ œ œ œœœ

## œ . œ œ . œ œ œ œœ œ œ œ. œ œ. œ œ #œ. œ œ œ œ œ œœœ
3

& ˙ J œ. œ œ. œ œ. J
Req.
J
# œ. œ œ. œ ˙ œ œ œœ œ œ œ. œ œ. œ œ #œ. œ œ œ œ œ œœœ
œ. œ œ. œ œ. J
3

Cl. P-1 & J J


# œ. œ œ. œ ˙ œ œ œœ œ œ œ. œ œ. œ œ #œ. œ œ œ œ œœœ
3

œ
Cl. 2 & J J œ. œ œ. œ œ. J
3

# j œ. œ œ. œ œ.
3

Cl. 3 & œ. œ œ. œ
˙ œ œ œœ œ œ œ . œ œ . œ œj # œ . œ œ
J œ œ œ œœœ
# œ œ œ
3

œ œ ˙ œ œ
Sx. A 1. & # œ œ ˙ œ ˙ œœ œ œ œ œ œ œ œœœ
## œ œ œ œ
3

œ œ ˙ œ œ
Sx. A. 2 & œ ˙ œ ˙ œœ œ œ œ œ œ œ œœœ
# œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
Sx. T. & œ ˙ œ ˙ œœ œ œ œ œ œ œ œœœ

## j j j j
3

œ. œ j œ j j
Sx. B. &
œ.
j
œ œ. œ
j œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ

œ œ œ
3

œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œœœ
Tpa. 1-3 & œ ˙ œœ œ œ œ œ
œ œ œ
3

œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œœœ
Tpa. 2-4 & œ ˙ œœ œ œ œ œ
# œ. œ œ. œ ˙ œ œ œœ œ œ œ. œ œ. œ œ #œ. œ
J œ œ œ œ œœœ
Tta. 1 & J J œ. œ œ. œ œ.
3

# j œ. œ œ. œ œ.
3

œ. œ œ. œ ˙ j œ
Tta. 2 & œ œ œœ œ œ œ. œ œ. œ œ #œ. J œ œ œ œ œœœ
œ œ ˙ œ œ œœ œ œ œ. œ œ. œ œ #œ. œ œ œ œ œ œœœ
? J J œ. œ œ. œ œ. J
Tbó. 1 b
œ œ œœ œ œ œ. œ œ. œ œ #œ.
3

œ œ ˙ œ. œ œ. œ œ. œ
Tbó. 2
?
b
J J J œ œ œ œ œœœ
j j
œ. œ œ. œ œ.
3

? œ œ ˙ œ œ œœ œ œ œ . œ œ . œ œj # œ . œ œ œ œ œœœ
3

œ
b
œ œ œ. œ œ. œ œ #œ. œ. œ œ. œ œ. œ
œ ˙ œ œ œœ J œ œ œ œ œœœ
Tbó. 3-B
œ J
# œ œ œ œJ œ œ œ ˙ œ œ œ
Fisc. & œ ˙ œ ˙ œœ œ œ œ œ œ 3œ œ
œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ
? œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ 3œ œ
Bdí. b
3

? j œ j j
b j j j j j . j
œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ. œ .
Tba.
œ œ. œ œ
?
Timb. b œ œœ œœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœ œœ œ œ œœœœœ œ œœ œœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ

C. ÷ b œ œœ œœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœ œœ œ œ œœœœœ œ œœ œœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ

‰ œ. ‰ œ ‰ œ ‰œ ‰ œ. ‰ œ ‰œ ‰ œ ‰ œ ‰œ
÷ œ. œ æ˙œ . . œ œ. . œ œ. . œ œ. œ œ. . œ œ. . œ œ. . œ œ. . œ œ. . œ
J J J J J J J J J J
P.-B.

plat susp

Tabal i Saragüells 15 - 16
141 œ .
œ œ. œ. œ œ œ. œ ˙ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ
œ ˙ J ‰ Œ
Fl. &b ∑ ‰ ‰ ∑ ‰
œ. œ œ. œ
Ob. &b
˙ ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ ˙ ‰ œ. œ œ œ ∑ ‰ œ . œ œ œ . œ œJ ‰ Œ

œ. œ œ. œ ˙˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ
& ˙ œ œ œ œœ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ ‰ Œ
Dolç.
˙ J
## œ . œ œ . œ
& ˙ ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ ˙ ‰ œ. œ œ œ ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ œ ‰ Œ
Req.
J
# œ. œ œ. œ ˙
Cl. P-1 & ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ ˙ ‰ œ. œ œ œ ∑ ‰ œ . œ œ œ . œ œJ ‰ Œ

# œ. œ œ. œ ˙
& ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ ˙ ‰ œ. œ œ œ ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ œ ‰ Œ
Cl. 2
J
#
& œ. œ œ. œ ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ ˙ ‰ œ. œ œ œ ∑ ‰ œ . œ œ œ . œ œj ‰ Œ
Cl. 3
˙
## œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ
œ œ œ ˙ Œ J ‰ Œ
Sx. A 1. & œ. œœ ˙
## œ œ œ œ ˙ œ œ œ. œ œ œ. œ œ
Sx. A. 2 & œ. œœ ˙ œ œ œ œ ˙ Œ J ‰ Œ
# ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ ‰ Œ
Sx. T. & œ. œœ ˙ œ œ œ œ ˙ Œ J
##
& œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ Œ œ ˙ œ ‰ Œ
Sx. B.
J
Πj
& œ. œœ ˙ ˙˙ œ œ œ œ ˙˙ œ ˙ œ ‰ Œ
œ œ œ œ
Tpa. 1-3

Πj
& œ. œœ ˙ ˙˙ œ œ œ œ ˙˙ œ ˙ œ ‰ Œ
œ œ œ œ
Tpa. 2-4

# œ. œ œ. œ ˙ œ œ œ œ
Tta. 1 & œ œ œ œ
˙ ˙ ∑ ‰ œ . œ œ œ . œ œJ ‰

#
Tta. 2 & œ. œ œ. œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ∑ ‰ œ . œ œ œ . œ œJ ‰
œ. œ œ. œ ˙ œ ˙ œ
œ ˙ œ œ œ
? ˙ Œ J ‰ Œ
Tbó. 1 b

? œ. œ œ. œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ
Tbó. 2 b ˙ Œ J ‰ Œ
œ. œ œ. Œ j ‰ Œ
? œ ˙ œ œ ˙ œœ œœ œ ˙ œ
b œ. œ œ. ˙˙
œ ˙ œ Œ ˙ œ ‰ Œ
Tbó. 3-B
œ ˙ œ J
# ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ ˙ œ
Fisc. & œ. œœ Œ J ‰ Œ
˙ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ œ
? œ. œœ œ J
Bdí. b Œ ‰ Œ

? Œ
b œ œ œ ˙ œ j‰ Œ
˙ œ ˙ œ
Tba.
œ œ ˙
? œæ œæ ‰ j‰ Œ
b œ œœ œœœ ˙ œæ ˙ œæ ˙ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ
3 3 3

Timb.
œœœ œœœ œœœ

÷ b œ œœ œœœ œ œ œ œ œ œ ‰ œ. œ œ ˙ ‰ œ. œ œ œ …œ Œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ ‰ Œ
C.
æ æ æ æ æ J
Πj
÷ ‰ œ. ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ ‰ Œ
œ. œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ̇ œ œ
J J
P.-B.

Tabal i Saragüells 16 - 16
Tuba Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero
1-5 7-9
5 3
? b 42 Œ
œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
ƒ F
19
?b
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ b˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ F
32
? œ œ
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. . b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . b œ. œ. œ. œ.
P P
45
?b œ
b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. .
58
?b
b œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ. b œ. œ œ. œ. b œ. œ œ. œ. b œ. œ œ. œ ˙ ∑
œ œ œ bœ
. . . . . œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ
71
?
b œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ
ƒ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ ˙ ˙ b˙ œ œ ˙
84 85-89
5
?b
˙ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙
101
?
b œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ
œ ˙ œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ ˙
p
114
?b j j
˙ œ j j j‰ Œ ∑ œ œ. j œ œ. j j j œ
œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J
127
ƒ
?b ˙ j j j j j j j j j œ j j
œ. œ œ. œ
œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ
140
? Œ
b j œ œ œ ˙ œ j ‰ Œ
œ. œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ œ
© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Trompeta 2 (Sib) Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero
# 2 -œ -œ œ. œ. -œ -œ -̇
& 4 ∑ Œ œ- Œ œ-
œ . œ œ- œ- œ . œ œ-
f
10-17
# 8
Œ ‰ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ. œ œ œ ‰ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ ‰ œ. œ œ œ. œ
&
f
# œ
& œ œ. œ œ ‰ nœ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙
26 31-63

Œ œ œ
33

œ. œ œ
# œ œ . . .
œ ˙ ‰ œ œ n œ œ œ œ. œ. œ. œ n œ œ . œ œ
67

& œ Œ œ œ Œ
œ. œ œ . .
ƒ
.
#
& œ. œ œ n œ œ. œ. œ. œ œ œ . œ œ. œ nœ ‰ nœ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙
76

. . . n œ. ‰ œ . œ œ œ œ

# œ œ œ œ ˙ ˙
œ œ œ œ œ ˙
85-112

œ ˙ œ œ œ œ ˙ Œ
28
& ˙ œ œ
ƒ
121
# ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ. œ œ. œ
3

& J œ œ œ œ œœœ
# j
& œ. œ œ. œ ˙ j œ. œ œ. œ œ.
131 3

œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ #œ. œ œ œ œ œ œœœ
J
141
# œ. œ œ œ œ ˙ ∑ ‰ œ . œ œ œ . œ œJ ‰
& œ œ. œ ˙ œ œ œ œ ˙
© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Trompeta 1 (Sib) Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero
# 2 -œ -œ œ. œ. -œ -œ -̇
& 4 ∑ Œ œ- Œ œ-
œ . œ œ- œ- œ . œ œ-
f
10-17
# 8
Œ ‰ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ. œ œ œ ‰ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ ‰ œ. œ œ œ. œ
&
f
# œ œ. œ nœ ˙ ˙
‰ nœ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ
26 31-63

Œ œ œ
33
& œ. œ œ
# œ œ . . .
œ ˙ ‰ œ œ n œ œ œ œ. œ. œ. œ n œ œ . œ œ
67

& œ Œ œ œ Œ
œ. œ œ . .
ƒ
.
#
& œ. œ œ n œ œ. œ. œ. œ œ œ . œ œ. œ nœ ‰ nœ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ
˙ ˙
76

. . . n œ. ‰ œ . œ œ œ œ

# œ œ œ œ ˙ ˙ œ ˙
œ
85-112

œ ˙ Œ œ œ œ
28
& œ œ
ƒ
121
# ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œœœ
& J œ
3

# œ. œ œ. œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ #œ. œ œ œ œ œ œœœ
œ. œ œ. œ œ. J
131

& J J
3

141
# œ. œ œ. œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ∑ ‰ œ . œ œ œ . œ œJ ‰
& œ œ œ
© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Trompa 2-4 (fa) Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero

& 42
10-17

∑ œ- Œ œ- Œ ‰ œœ
8
Œ œ- œ- œ. œ œ œ- œ- -̇
f œ . œ œ- . - œ . œ œ- f
19

& bœ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ bœ œ œ œ œ ‰
œ œ bœ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ
‰ œ. œ œ.
bœ œ. œ œ œ b œ . œ œ œ . œ œ œ œ ˙˙ ˙˙
31-34 37-38 41-50 53-54

‰ ‰
4 2 10 2
& ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙
œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ ..
P. > . >
57-63

Œ œ. œ ˙ Œ ‰ œ œ b œ. œ. œ œ œ
7
& ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ . . . œ. œ. b œ
ƒ .
75 85-89

œ œ b œ. œ. œ. œ. œ œ œ ‰ œ œ. œ bœ ‰ œ. œ œ. ˙ ‰ j
5
& œ . œœ œœ ˙
œœ .. . . . b œ. œ . œ œ œ . œ bœ. œ œ œ. œ œ œ œ P œ œ
œ

œ œ œ. œ j œ œ
91

œ œ. œ œ œ. ˙ œ ∑
&œ œ œ
œ œ œ œ J œ. œ œ œ œ ˙ ˙

œ œ œ œ ˙
103

&œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ ˙˙
œœ ˙ ˙
œ œ œ œ ˙ œ œ

& œ œœ œ œ ˙ œ œ œ œœœ
115

Œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ ˙ ˙
˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
127

& ∑ œ ˙ œ œ œ œ œ
œ œ œ ˙

&œ œ œ œ œ
3

j
139

œ œ œ œ œ. œœ ˙ œ œ œ œ ˙˙ Œ œ ‰ Œ
œ œ œ œ ˙˙ œ ˙
© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Trompa 1-3 (Fa) Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero

& 42
10-17

∑ Œ œ- Œ œ-
8
œ- œ- œ. œ œ- œ- -̇
f f œ . œ œ- . œ- œ. œ œ
-
‰ bœ œ œ œ bœ œ œ œ
18

&Œ ‰ œ œ bœ œ œ œ
œ œ œ bœ œ. œ œ œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ bœ
‰ œ. œ œ. œ
ff bœ. œ œ œ. œ œ œ
b ˙˙ ˙˙
& ˙˙ ˙˙
29 31-34 37-38 41-50

œœ œœ .. ‰ œœ œœ .. ‰
4 2 10
œœ œœ
P. > . >
b ˙˙ ˙˙
œ . œ ˙˙ ˙ ˙
53-54 57-63

Œ b˙ b˙ b˙
2 7
& ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
.
& ˙˙ ‰ b œ œ œ œ. œ. œ.
71

Œ ‰ œ œ b œ. œ. œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ

œ œ . œ œ œ . œ bœ ‰
. . œ
. . œ b œ. œ . . . . .œ .
œ œ bœ. œ œ œ. œ
ƒ
œ œ œ
& œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ j
82 85-89

œ œ œ.
5
J œ. œ
P
œ œ œ
&œ œ œ ˙
97

˙ œ œ œ œ ˙ ∑ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ ˙
108

œ œ œ. œ ˙˙ Œ
& œ. œœ ˙ œ œ œ œ ˙˙
œ œ œ ˙
œ œ
ƒ
œ œ œ œœœ œ œ œ
119

& ˙ œ œ œ œ œ œ œ ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
&œ œ œ œ œ œ œ
3

œ œ ˙
130

œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œœœ
141

Πj
œ ‰ Œ
œ œ ˙
& œ. ˙˙ œ œ œ œ ˙˙ œ ˙
œ œ œ œ
© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Trombó 3 i Baix Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero
-œ -œ œ. œ. œ -œ -˙ -œ
? b 42 ∑ Œ œ. œ œ œ œ œ œ Œ œ. œ œ œ ˙ œ
œ œ œ- œ- œ œ œ- ˙ ˙
f œ. œ - .
œ œ -
12
œ œ bœ œ œ œ œ œ ‰ œ œ bœ œ œ œ
?b Œ ‰ œ bœ œ. œ œ œ
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F f
24
‰ 31-34 . > ‰ 37-38

bœ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ
? b œ œ œ bœ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ 4
œœ œœ œœ .. 2

œ œ œ ˙ ˙ œ bœ ˙ ˙ ˙˙
b˙ ‰
P
‰ j j j j j j j j j j . >
œ œ‰ œœ ‰ œ ‰ œœ œ‰ œ œ‰ œœ ‰ œ ‰ œœ ‰ b œ ‰ œœ ‰ b œj ‰ œœj ˙˙
40
2
49-50

?b ˙ ˙˙ œ
œ œœ œœ ..
˙ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ bœ œ œ ‰
P
53-54
2 ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ b œj ‰ œj ‰ j ‰ j œ
? œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œœ
b ˙˙ ˙˙ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ b œ œ œ œ b œ b œœ œ œœ ˙˙ Œ
œ œ
66
œ œ œ œ Œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ Œ œ
? œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ
b bœ
œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ Œ
ƒ
78 œ ˙ ˙ 85-109
25 ‰
?b œ ˙ ˙ b˙ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ
˙ ˙ b˙ œ ˙ ˙ œ
œ P˙ œ œ ˙
114

?b œ. œ œ œ œ
œ. j j œj œ œ œ œ œœ œœ ˙˙ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ
˙œ œ œ
œ. œ œœ . œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
ƒ J . J
J
126 j œ. œ œ. œ
? b œ̇ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ . œ œj # œ .
œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ #œ. œ. œ œ. œ
J œ J
3 J
j Πj
œ ‰ Œ
138
? b œœ . œ œ œ œ œ œ œ œ œœ . œ œ . œ ˙ œ œ ˙ œœ œœ œ ˙
. œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ. œ ˙ ˙˙
J œ œ ˙ Œ œ ˙ œ ‰ Œ
J
3

© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Trombó 1 Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero
-œ -œ œ. œ. -œ -œ -œ -̇ 10-17
? 2 -œ -œ -œ -œ 8
b 4 ∑ Œ œ. œ Œ œ. œ
œ œ b œ œ œ œ fœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ bœ
œ œ bœ œ. œ œ œ
18
œ œ . œ
? Œ ‰
b ‰ bœ ‰ œ . œ ‰ bœ. œ œ œ. œ
f
28
œ œ . œ œ œ. œ ˙ ˙
4
31-34 œ. >œ œ. 37-38
2 ˙ ˙ œ œ
?b ‰ ‰ J ‰ J
P P
42
œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ ˙ ˙ 49-50
2
œ. >œ œ.
?b ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰
53-54
2 ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ ˙
?b ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J
64
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
? b Œ œ. œ œ œ Œ œ. œ œ œ. œ œ
ƒ
74 œ œ œ œ . œ œ. œ bœ œ œ.œ œ œ. œ ˙ ˙
?b œ œ Œ œ. œ œ œ œ .
‰œ œ œ œ œ ‰bœ.œ œ œ . œ
85-109
?b 25 œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙
œ œ œ œ œ œ
‰ ‰ Œ
P ƒ
120 ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œœœ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ
? J
b
œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ #œ. œ œ œ
130
œ œ œ. œ œ. œ œ.
?b J J J
140 œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ
?b ˙ Œ J ‰ Œ
3
© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Trombó 2
Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero
-œ -œ œ. œ. -œ -œ -œ -̇ 10-17
? 2 -œ -œ -œ -œ 8
b 4 ∑ Œ œ. œ Œ œ. œ
18
œ œ b œ œ œ œ fœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ
? Œ ‰
b
œ œ bœ œ. œ œ œ
‰ bœ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ‰ bœ. œ œ œ. œ
f
28 œ
?b œ œ
. œ œ. œ ˙ ˙ 4
31-34
œ. >œ œ. 37-38
2
b˙ ˙ œ œ
‰ ‰ J ‰ J
P P
42
? b ‰ b œJ ‰ Jœ ‰ œJ ‰ œJ ‰ b œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ b œJ ‰ œJ ˙ ˙
49-50
2 œ. >œ œ.

53-54
œ œ œ œ œ œ
‰ J ‰ J ‰ b œJ ‰ œJ ‰ J ‰ J ‰ b œJ ‰ œJ ‰ J ‰ J ‰ b œJ ‰ œJ ˙
2
? b˙ ˙
b
64
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
? Œ œ. œ œ œ Œ œ. œ œ œ. œ œ
b
bœ ƒ
74 œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ . œ œ œ . œ œ œ. œ ˙
? œ Œ œ. œ œ œ ‰ œ . œ b
‰ . œ œ œ œ . œ
b
84
˙ 85-109

‰ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙
25 œ œ. œ œ
?b ‰ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ Œ œ œ
P ƒ
119
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙
?b œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ œ œ
130
œ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ #œ. œ. œ œ. œ œ. œ
? œ œ œ J J J œ œ
b
140
?b œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ Œ œ ˙ œ ‰ Œ
J
3
© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Timbals
Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero
3-5 7-8
3 2
? b 42 œ Œ Œ Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œv v œ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
15 ƒ
?b
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙æ œ œœœ œœ œ œœœ œœ œ œœœ œœ œ œœœ œœ œ œœœ œœ œ œœœ œœ œœœ ˙ œœœ ˙
F ß
27
?b œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
39
F P
?b
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
51
P
?b
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
63 caixa
?b œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ æ œ œ œ œ
œ œ œ ˙æ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ ˙ œœœœ œœœœ
ß ß
75
?
b œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœ ˙ œœœ ˙ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ ˙æ ˙æ œ œ œ œ œ
P
87
?b œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
100
P
3 3
? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ ˙ ˙ œœœ ˙
113
p
3
? œ œœ œ œœ œ œœ œ œæ ˙æ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
b ˙ œœœ ˙ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ ß
126
?b œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
138
3 3 3
?b œæ œæ ‰ j‰ Œ
œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ
œ œ œ
œœœ ˙ œæ œœœ ˙ œæ œœœ ˙ œ. œ œ œ. œ œ
© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Saxo Tenor (Sib) Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero
# 2
1-4

‰ œ. œ œ œ. œ œ œ Œ
7-8

‰ œ . œ œ œ . œ œj ‰ ‰ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ n œ œ . œ œ ‰ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ
& 4 œ
4 2

f F
# Œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ nœ
‰ œœ œ œ œ nœ œ. œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ‰nœ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙
17

& ˙
f
# . . . . .
œ. œ œ. œ b œ œ œ. œ. œ. œ œ. œ
& ˙ œ. œ œ œ.
.
œœ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ. œ. œ. œ
30 31-32

œ . .
2

> . ˙ ˙
P
. .
P
# . . . . . œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ
& b œ. œ. œ œ b œ. œ. œ. œ b œ. œ. œ œ Œ œœœœ œ œœœ Œ œ œ bœ œ
44 47-48 53-54

œ œ œ œ œ nœ œ
2 2

# ˙ œ. œ
& Œ œ œ nœ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ
59

œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ

# œ œ nœ ˙ ˙
œ œ œ œ Œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ‰nœ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ
72

& œ œ. œ œ œ œ. œ œ
ƒ
# œ œ œ. œ œ œ ˙
‰ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. J œ. œ œ œ œ œ ˙
85-89

& œ
5

œ J œ
P
# œ œ œ œ œ. œœ . œ ˙
& ˙ œ œ œ œ œœ ˙ œ œ œ œ
˙ œ
102

œ œ œ œ œ ˙ œ œ

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ ˙
& ‰ œ. œ œ œ. œ Œ œ œ ˙ œ œ
œ œ œ œ
115

˙
ƒ̇
œ œ
# œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
& œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ
128

# œ œ œ œ œ œ. ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ
œ œ ˙ œ ˙ Œ J ‰ Œ
140

& œ œ œ
3

© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Saxo Baríton (Mib) Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero
# 2
& # 4
1-5 7-9

Œ
5 3

œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
#
& # ˙
18

œœ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ
œ
œ œ œ œ œ ˙ ˙ n˙ nœ
#
& # œ œ œ œ œ œ œ
29

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F P
##
41

& œ. œ œ. œ. n œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ. n œ. œ œ. œ. b œ. œ œ. œ. n œ. œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
P . . . . . .
#
& # œ œ œ œ œ œ œ
53

œ œœ œœ œ œ œ œ bœ nœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œ nœ œ nœ œ œ œ œ ˙
#
& #
64

∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ nœ ƒ œ œ œ nœ œ œ œ
#
& # nœ
76 85-89

œ
œ œ nœ
œ œ ˙
5

œ œ œ ˙ ˙ n˙ nœ ˙ ˙ P
#
& # œ
91

œ œ ˙ œ ˙ œ ˙
œ ˙ œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ
#
& # œ
103

œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ ˙
œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙
# j j j j
& # œ
115

j‰ Œ ∑ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ
œ.
j
œ œ.
j œ
J
œ ƒ˙ ˙ œ œ œ.
# j j j j
& # ˙ j j j
127

œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ
œ.
j
œ œ. œ
j œ. œ œ. œ .
œ
j
œ œ
œ œ. œ
# j
& # œ. j
139

˙ œ Œ ˙ œ ‰ Œ
œ œ. œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ
J
© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Saxo Tenor (Sib) Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero
# nœ œ œ œ nœ œ œ œ
& 42 ‰ œ . œ œ œ . œ œj ‰ ‰ œ œ ‰ œœ
1-4 7-8

‰ œ. œ œ œ. œ œ œ Œ œ œ œ nœ œ. œ œ œ œ œ nœ
4 2
œ
f F
# œ œ œ nœ œ œ
Œ ‰ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ. œ œ ‰ nœ œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ nœ ‰nœ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙
17

& ˙ œ
f
# . . . . .
œ. œ œ. œ b œ œ œ. œ. œ. œ œ. œ
.
œœ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ. œ. œ
30 31-32

& ˙ œ. œ œ œ. œ.
2
œ . ˙ ˙ . . . .
P > P
# . œ. b œ œ. œ. b œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œœœœ œ œœœ
44 47-48 53-54

& b œ. œ. œ Œ Œ œ œœœ œ œbœ œ


2 2
. œ. . œ. œ œœœ œ œ œ œ nœ œ
# ˙ œ. œ œ
bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ
59

& Œ œ œ nœ œ œ œ bœ œ Œ œ œ œ œ œ œ

# œ œ nœ ˙ ˙
œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ‰nœ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ
72

& œ œ œ Œ œ œ
œ. œ œ œ. œ œ
ƒ
# œ œ œ. œ œ œ ˙
‰ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. J œ. œ œ œ œ œ ˙
85-89
5
& œ J œ œ
P
# œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ ˙
& ˙ œ ˙
102

œ œ œ œ ˙ œœ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ ˙
œ œ ˙ œ
115

& ‰ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙
Œ
œ œ œ œ
œ
ƒ
# œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
& œ œ œ
œ ˙ œ œ œ œ œ œ
128

140
# œ œ œ œ œ œ. ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ ‰ Œ
& œ œ ˙ œ œ œ
œ ˙ Œ J
3

© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Saxo Alt 2 (Mib) Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero
# . . . .
& # 42 ‰ œ œœ œ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œJ ‰ ‰ œ œ n œ œ œ œ œ œ ‰ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ
1-4 7-8
4 2

œ nœ œ. œ œ œ
f F
## . . . . . . . . . . . . œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙
‰ œ œœ œ œ œ œ œœ œ ‰ œ œœ œ œ œ œ œœ œ ‰ œ œœ œ œ œ œ œœ œ ‰ œ œœ œ œ œ œ œœ œ ‰
17

& ˙ œ Œ
f
30
## ˙ 31-32

œ
œ. œ œ œ. œ. . œ.
2
& œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ n ˙ œ œ nœ.
œ. œ œ œ. > . . ˙
P
P
#
& # œ œ œ œ nœ
44

œ. œ ˙ ∑
bœ. œ. œ nœ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ
>
œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ n ˙
. . ˙

#
& # œ. œ. œ ˙ n˙ ˙ n˙ ˙
57

œ œ Œ
œ œ œ. œ. . œ. œ œ œ n œ
œ. œ ˙
œ œ nœ. bœ. œ. œ nœ.

# ˙
& # n˙ Œ
70

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ
œ
ƒ
83
## 85-88
r j œ. j
œ œ
4
& œ œ
3

˙ ˙ œ .. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ ˙ œ. œ œ. œ œ œ œ œœœ
P
#
& # œ. œ œ. œ œ œ œ . œ œ . œ œj œ .
j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. #œ ˙
99

œ œ œ œ
˙ J œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ
p 3

# ‰ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ œ œ œ ˙ ˙
& # ˙ J ‰ œ œ œ œ œ
112

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙ ƒ
# ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& # œ œ œœœ
125

œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ

# œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ. œ œ œ. œ œ ‰ Œ
3

& # ˙ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ ˙
138

œ œ œ œ ˙ Œ J

© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Saxo Alt 1 (Mib) Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero
# œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ
& # 42 J ‰ ‰ œ œ nœ œ œ œ ‰ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ
1-4 7-8

‰ Œ ‰ œ œ œ nœ œ. œ œ œ
4 2

f F
17
## œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ
& ˙ œ Œ ‰ ‰ ‰ ‰
f
˙ ˙
# œ.
& #
29 31-32

œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ ˙ œ.
2

œ. œ œ œ. œœ > .
˙ œ œ nœ. œœ
P P
#
& # œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ n œ nœ. œ ˙ œ.
43

œ. œ. œ œ. ∑ œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ ˙
œ. œ œ œ. œœ > .
# œ
& # ˙ nœ. œ ˙ nœ
56

œ. œ œ œ œ œ œ nœ œ. œ. œ œ. Œ œ. œ œ. œ
œ œ nœ. œ œ œ. . . œ. . œ œœœ œ œœœœ œ œœ .
#
& # œ œœœ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ
69

œ œœœœ œœœ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ Œ œ. œ œ œ œ
œ œ œ œ
ƒ
# j œ.
& # œ œ. œ œ œ ˙ œ
82 85-88

˙ œ œ œ .. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ
4

R œ œ œ ˙ J œ
P
œ œ œ œ. œ œ. œ ˙ œ œ œ œ œ. œ œ. #œ ˙
3

# œ œ œ. œ œ. œ œ bœ. j
& # œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
98

œ J J œ. œ œ. œ œ.
p 3

# . . œ ˙ ˙
& # ‰ œ œœ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
111

œ ˙ œ œ ˙ Œ
œ œ œ œ œ ƒ
# œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
& # œ œ œ œœœ œ œ œ œ
124

œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ œ

## œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ
œ œ œ ˙
3

œ ˙ œ œ œ œ œ. œ œ œ J ‰ Œ
137

& œ œ œ œœ ˙ Œ

© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Requint (Mib) Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero
# j œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ nœ œ œ œ
& # 42 nœ œ.
1-4 7-8

‰ œ. œ œ œ. œ œ œ Œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ ‰ ‰ ‰
4 2

f F
# œ œ œ nœ ˙
& # œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ
16

Œ
f
# œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙
& #
28 31-40

œ. œ œ œ œ œ œ nœ œ. œ ˙ ∑
10

P
œ œ nœ. œ œ œ. . . œ. bœ. œ. œ nœ.
œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ
# œ œœœœ œ œœœ œ œ œ nœ œ nœ
œ œ nœ œ œ œ œ bœ œ nœ bœ œ œ œ
& # Œ œ œ œ œ nœ
49 53-54

Œ Œ
2
œ

## Ÿ~~~~
œ œ nœ ˙
62

œ œ nœ œ œ Œ œ. œ Œ
œœœœ œ œœœ œ œ. œ œ œ œ œ œ œœœœ œœœ œ
& œ. œ
. œ œœœ œ . œ ƒ
. œ œœœ
## Ÿ~~~~
œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ˙ ˙
74 85-88

œ œ œ. œ œœ œ œœœœ œœ
4
& œ œœœœ œ œœ . œ œ œœœ

œ œ œ œ. œ œ. œ ˙
3

# j œ. œ œ
& # œ œ
89

œ œ .. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ
P R œ œ œ ˙ J œ œ œ
#
& # œJ œ œ œ œ. œ œ. œ œ bœ. j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. #œ ˙ ‰ œ. œ œ ˙
102

œ. œ œ. œ œ. ∑
J
p
˙ ˙ œ
3

## ‰ œ . œ œ œ œ œ J ‰ Œ
3

‰ œ. œ . ‰ œ. œ œ œ. œ
114 3

& œ ∑ œ . . œ œ . œ œ œ
œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
# œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ #œ.
& # œ œœ œ
126

J J œ. œ œ. œ
J
3

#
& # œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙ ‰ œ. œ œ œ. œ ˙ ‰ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ ‰ Œ
138

J ∑ ∑
J
3

© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Plats i Bombo
Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero
3-4 7-8

÷ 42 ˙Ó Óœ œ Œ ˙ œÓ œ Œ ˙ œÓ œ œ
2 2
Œ œ Œ œ ˙ ˙ ˙ ˙
ƒ
15 j j j j j j j j j j j j
÷˙ ‰œ œ œ‰ œ œ‰ œ œ‰ œ œ‰ œ œ‰ œ œ‰ œ œ‰ œ œ‰ œ œ‰ œ œ‰ œ œ‰ œ ˙˙ ˙˙ ˙˙
˙ ˙ ˙
28

÷ ˙˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
F P
41

÷ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œ ˙˙
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
P
54
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ‰ œ ‰ œ
÷˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. . œ œ. . œ
J J
f
67

÷ ‰œ . œ . œ ‰œ . œ . œ œ‰ . œ . œ œ‰ . œ . œ œ‰ . œ . œ ˙˙˙ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ˙
œ‰ . . œ œ . . œ œ . . œ œ . . œ œ . . œ œ . . œ ˙
plat susp

J J J J J æ J J J J J J
ƒ
80 88-89

÷ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ 2
˙ ˙ ∑ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
P
94

÷œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
p
108

÷œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ‰ . œ . œ œ‰ . œ . œ ˙Œ œ ∑ ‰œ œ . œ œ‰ œ . œ
. .
J J J J
ƒ
122
plat susp
÷ ‰œ . œ . œ ‰œ . œ . œ œ‰ . œ . œ œ‰ . œ . œ œ‰ . œ . œ œ‰ . œ . œ œ‰ . œ . œ œ‰ . œ . œ œ‰ . œ . œ œ‰ . œ . œ ˙œ‰ . œ . œ œ‰ . œ . œ œ‰ . œ . œ œ‰ . œ . œ
J J J J J J J J J J æ J J J J
136
Πj

÷ œ. œ . ‰
œ œ. œ . ‰
œ œ. œ . ‰
œ œ. œ . ‰
œ œ. œ . ‰
œ œ. œ . ˙
œ ˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ œ
œ œ œ œ œ ˙ œ
œ ‰ Œ
J J J J J J J
© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Oboe Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero
2 ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ Œ ‰ œ . œ œ œ . œ œJ ‰ ‰ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ b œ œ . œ œ œ ‰ œ œ bœ œ œ œ
1-4 7-8

&b 4
4 2

f F
. . . . . . . . . . . . œ. œ œ œ. œ
‰ œ œœ œ œ œ œ œœ œ ‰ œ œœ œ œ œ œ œœ œ ‰ œ œœ œ œ œ œ œœ œ ‰ œ œœ œ œ œ œ œœ œ ‰
16

& b œ œ œ bœ ˙ œ Œ
f
œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ . œ. œ. œ. œ œ œ œ b œ œ. œ ˙
œ.
28 31-40

&b œ œ bœ. œ œ bœ. œ. œ bœ. ∑


10
œ
P
œ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ œ bœ bœ œ œ œ
œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ bœ œ Œ œ œ bœ œ
49 53-54

&b Œ œœœœ œ œœœ Œ œ


2
œ œ

bœ ˙ Ÿ~~~~
& b œ œ bœ œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œœœœ œ œœœ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œœœœ œœœ œ œ. œ. œ œ œ
62

Œ œ œ œ Œ œ
ƒ
Ÿ~~~~~ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ˙ ˙
œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œœœœ œœœ œ
74 85-88

&b œ œ œ œ
4
œœœœ œ
œ. œ
&b œ œ œ .. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ
89 3

R J œ œ œ ˙ J œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙
P
œ œ œ
J œ œ œ œ. œ œ. œ œ bœ. œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. #œ ˙ ‰ œ
. œœ ˙
101

&b J J

p 3

œ. œ œ œ œ œ œ ˙
3

‰ œ. œ œ œ. œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ
3

˙ œ ‰ Œ
114

&b ‰ J ∑
œ œ
œ
œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ
ƒ
œ œœœ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ #œ.
J œ. œ œ. œ
126

&b J J
3

œ
J
œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙ ‰ œ. œ œ œ. œ ˙ ‰ œ. œ œ œ ‰ œ . œ œ œ . œ œJ ‰ Œ
& b œ.
138

∑ ∑
3

© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Fiscorn (Sib) Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero
# 2 -œ -œ œ. œ. -œ -œ -̇
‰ œœ
10-17

∑ Œ œ- Œ œ- Œ
8
& 4 œ . œ œ- œ- œ . œ œ-
f f
# nœ œ œ œ nœ œ œ œ ˙ ˙
‰ œœ ‰ nœ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ
19

& œ œ œ nœ œ. œ œ œ œ œ œ nœ ˙ ˙
. .
# œ. œ œ. œ b œ œ œ. œ. œ. œ œ. œ b œ œ œ. œ. b œ œ œ. œ. b œ œ œ. œ. ˙ ˙ œ. œ.
31-40

Œ œœœœ
10
& . . . . . . . . . . œ œœœ œ
P
œ œ bœ œ nœ œ œ œ bœ œ bœ œ nœ bœ œ œ
& œ œœœ
# .
Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ nœ œ Œ œœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ nœ ˙
52 53-54
2

# œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ.
œœœœ œ œœ
œ œ œ œ œœœœ œœ ‰ œœ
64

& Œ œ œœœ œ œ œœ œœœ Œ œ. œ. œ n œ œ . œ œ


. .
ƒ
# .
œ œ n œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ r
& œ.
76 85-88

‰ ‰
4
. . . n œ. œ œ œ .. œ
P
91
# œ. œ œ œ ˙
3

˙
& œ. œ œ. œ œ. j œ œ œ œ ∑
œ œ œ œ ˙ œ. œ œ. œ J œ œ œ œ œ
103
# œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ
œ œ œ œ. œ œ œ. ˙ œ ˙
& œœ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
115
# œ œ œ œ ˙ ˙ œ ˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ
& Œ œ œ œ œ œ
ƒ
# œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
127

& ∑

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ ˙ œ ˙
œœ ˙ œ œ œ ˙ œ ‰ Œ
139

& ΠJ
3

© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Flauta - Flautí
Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero
Ú90 œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ . œœ œ œ œ bœ œ œ œ
2 œ b œ œ
‰ œ. œ œ œ. œ œ œ Œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ ‰ ‰
1-4 7-8

&b 4 ‰
4 2
J
f œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ . œ œ œ œ . œ œ œ . œ œ œ . œ œ œ œ . œ œ œ . œ œ œ . œ œFœ œ . œ œ œ . œ
œ œ œ bœ ˙ œ . . . . . œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ
‰œ œœœ œ œ œ œœ œ ‰œ œœœ œ
16

& b Œ
œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ f
28
œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ 31-40 œ. œ œ bœ. œœ œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ b œ b œ . œ. œ bœ. œ. œ ˙
&b ∑
10

P
œ. œ. œ œ œ œ œœœœ œ œœœ œ. œ. œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ œ bœ bœ œ œ œ
œ œ œ œ bœ œ Œ œ œ bœ œ
49 + flautí 53-54

&b Œ Œ œ
2

Ÿ~~~~
˙ œ. œ. œ œ œ œ œœœœ œ œœœ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œœœœ œœœ œ œ. œ. œ œ œ
& b œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ
62

Œ Œ
Ÿ~~~~ ƒ
œ œœœœ œ œœœ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œœœœ œœœ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ˙ ˙
œ
74 85-88

&b ‰
4

œ œ œ .. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ
œ. œ œ. œ
+ flautí
89

R J œ œ œ ˙ J œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙
&b
P
œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ bœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. #œ ˙
3

œ. œ œ. œ œ. œ . œœ
‰ œ
˙
&b J J J
102 -Flautí


p
œ
3

œ. œ œ ˙ ˙ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
114 + flautí
œ œ œ œ J ‰ Œ ‰ œ. œ
œ œ. œ œ œ œ .
‰ œœ
&b ‰ ∑
ƒ
œ œœœ
3 3

œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ #œ. œ. œ œ. œ
J
126

&b J J
œ. œ œ œ. œ ˙ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ
3

œ. œ
J
œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙ J ‰ Œ
138

&b ∑ ‰ ‰ ∑ ‰
3

© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Dolçaina (Sol) Tabal i Saragüells
a Vicent Belda
( pas masero )
Mario Roig Vila
b 2 œœ œ. œ œ œœ
&b 4 Œ ‰ œ œ bœ œ œ bœ ‰ œ œ bœ œ œ bœ ˙ ˙
17
œœ œ œœ
f
b œ. œ. œ. œ.
œ œ nœ œ œ œ œ œ œ
27 31-48
& b b˙ bœ œ ˙ ˙ Œ œ œ nœ œ Œ
18 2

P
b œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ. œ.
&b œ œ œ œ
56

œ œ bœ œ Œ œ œ bœ œ œ. œ. œ œ. bœ. œ ˙ Œ œ œœœ

b œ œ œ. œ. œ œ œ œ œœ œœ œ. œ. œ œ œ. œ.
œ œ œœ œ œ œ œ œœ œœœœ œ œ œ
66
&b œ œœœ Œ œ œœœ œ
ƒ
b œœ œ œœœœ œ œœ œ œ
77 85-100
&b œ œ ˙ b˙ bœ ˙ ˙ œ œ
16
œ
P
b j j
œ œ œ. œ œ. œ œ #œ. œœ œœ œ
102 105-114
& b œJ œ œ ‰ Œ
10
˙ ˙ œ œ œ œ ˙ œ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ.
3

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙
122
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œœœ J œ œ

œ. œ œ. œ œ.
3

b œ œ œ . œ œ . œ œj # œ . œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ
133
&b œ œ œ œ
J J œ œ ˙ œ œ œ œ
144
b ˙˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ
&b œ œ ˙ Œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ ‰ Œ
œ œ ˙ J
Copyright 2003.Mario Roig Vila, Albaida (València)
Dolçaina (Fa) Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero

& 42 ‰ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ. œ œ ‰ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ ˙ ˙
1-17

Œ
17
œ
f
œ. œ.
˙ ˙ œ œœœ œ œœœœ œ œœœ
27 31-48 53-54

& b˙ bœ œ Œ
18 2

P
œ. œ. œ. œ.
œ œœœ œ
œ œ bœ œ
œ œ bœ œ
œ œ bœ œ
œ œ bœ œ bœ. œ ˙
55

&Œ Œ œ. œ. œ œ. Œ

œ œ œ. œ. œ œ œœœœ œœ œ. œ.
&œ œœœ œ œœœœ œ œœ œ œœ œœœ œ œœœ œ œœœœ
65

Œ
ƒ
œ œœœ œ œ. œ. œ œ œœœœ œœ
œ œœ œœœ ˙ ˙ ˙
75

& b˙ bœ œ

j j
œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ bœ. œ œ œ œ ˙
85-100 105-114

˙ œ ‰ Œ
16 10
& J
P ƒ
œ œ œœœ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ
119

&œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J

œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ . œ œj # œ . œ œ œ
130

&œ J œ. œ œ. œ œ. J
œ œ œ œ ˙ œ œ. œ œ œ. œ œ
3

˙ œ
œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙ œ œ œ œœ ˙
140

&œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ ‰ Œ
J
3

© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Clarinet Pral - 1 (Sib) Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero
# 2 nœ œ œ œ nœ œ œ œ
‰ œ. œ œ œ. œ œ œ Œ ‰ œ . œ œ œ . œ œJ ‰ ‰ œ œ œ œ œ nœ œ. œ œ œ ‰ œœ
1-4 7-8

œ œ œ nœ
4 2
& 4
f F
17
# œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙
& ˙ œ Œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰
f
# ˙ œ. >œ œ. . . .
œ œ œœ œœ œœ. œœ œœ œœ. œ. œ ˙ . . œ. .
œ. œ œ bœ. œœ œ œ œ
30 31-32

œ. œ œ œ. œœ ˙
2
& . .
P P
# œ œ. œ œ. nœ. œ ˙ œ. >œ . . .
œ œ œœ œœ œœ. œœ œœ œœ. œ. œ ˙
œ.
& œ œ œ bœ œ.
44

∑ œ. œ œ œ. œœ ˙
. .
. œ. œ. œ. œ œ œ œ b œ nœ. œ ˙ Ÿ~~~~
# œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ
& œ. œ œ bœ. œœ œ œ. œ
57

Œ œ œœœ œ œœœœ œ œ œ œœ

# œ . . . .
œ œ n œ œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ
œœœœ œœ ‰ œ œ n œ œ œ œ. œ. œ. œ n œ œ . œ œ œ.
70

& œœœ Œ . . œ. n œ. ‰ ‰
. .
ƒ
# ˙ ˙ œ œ œ .. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ
œ. œ œ
83 85-88 3

œ œ œ ˙ J œ œ œ œœœ
4
& R J
P
# œ œ œ
J œ œ œ œ. œ œ. œ œ bœ. œ. œ œ. œ œ. œ
œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙
& œ. œ œ. œ ˙
99

J J œ œ œ œ
p 3

# œ œ œ œ ˙ œ.
3

œ ˙ ˙ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ ‰ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
& ˙
112

œ œ œ J ‰ Œ ∑ œ
ƒ
# œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ #œ.
& œ. œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ. œ œ. œ
125

œ J J
J 3

#
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙
& œ.
J ‰ œ. œ œ œ. œ ˙ ‰ œ. œ œ œ ‰ œ . œ œ œ . œ œJ ‰ Œ
138

∑ ∑
3

© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Clarinet Baix (SIb) Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero
# 2
1-5
5
Œ
7-9
3
& 4
œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
18
#
&
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ n˙ nœ
œ œ œ œ
30
#
&
œ œ œFœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
P
41
#
&
œ. œ œ. œ. b œ. œ œ. œ. œ. œ œ. œ. b œ. œ œ. œ. b œ œ œ œ. b œ. œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
P . . . . . . . .
52
#
& œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
63
# ∑
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ nœ ƒ œ œ œ
74
# 85-89
5
& œ
nœ œ œ œ œ nœ œ
œ œ œ œ nœ œ
œ ˙ ˙ n˙ nœ
œ ˙ ˙
90
#
& ˙ œ œ œ ˙ œ ˙ œ
P œ ˙ œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ
102
#
& ˙ œ œ œ
˙ œ ˙ œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ
œ œ ˙
114
#
& j‰ Œ ∑ j j j j j j
˙ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ
œ. œ œ. œ
ƒ ˙ ˙ œ
126
# j j j
& œ ˙ j j j j . j j j
œ. œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ
œ. œ œ. œ
œ œ œ. œ œ. œ œ
œ
138
# j
& j j j ˙ œ Œ ˙ œ ‰ Œ
œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ
© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Clarinet 3 (Sib) Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero
# 2
1-4
4
‰ œ. œ œ œ. œ œ œ Œ
7-8
2
‰ œ . œ œ œ . œ œj ‰ ‰ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ n œ œ . œ œ ‰ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ
& 4 œ
f F
#
‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙
17

& ˙ œ Œ
f
# . œ œ œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ . œ. œ. œ.
œœ œ œ. œ œ bœ. œœ œ
30 31-32

& ˙ œ. œ œ œ. œ.
2
œ . . ˙ ˙
P > P
# œ œ. œ ˙ .
& œ œ œbœ œ. œ bœ. œœ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ
44

bœ. ∑ œ. œ œ œ. œ œ. ˙
> . . ˙
Ÿ~~~~~
# . . œ. . œ œ. œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ.
& œ. œ œ bœ. œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ. œ bœ. œ œœœ
57

bœ. ˙ Œ œ œ nœ

# . . . œ œ n œ. œ. œ. œ. œ œ œ
& œ œœœœ œœœ œ ‰ œ œ n œ œ œ œ. œ. œ. œ n œ œ . œ œ œ. . . . œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ
70

œ Œ . . . n œ. ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
. .
ƒ
83
# 85-88
r œ.
3

& ˙ ˙ j œ œ œ œ œœœ
4
œ œ œ .. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ ˙ œ. œ œ. œ J œ
P
# j j
œ œ œ . œ œ . œ œj b œ . œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙
99 3

& œ. œ œ. œ ˙ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
p
# .
‰ œ œ œ œ.
3

j ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
112

& ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ œ ‰ Œ ∑ œ
ƒ
# j
& œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙ œ œ œ . œ œ . œ œj # œ . œ. œ œ. œ
125 3

œ œ œ œ œ œ œ œ
J
#
3

& œ. œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙ ‰ œ . œ œ œ . œ œj ‰ Œ
138 3

œ œ œ œ ∑ ‰ œ. œ œ œ. œ ˙ ‰ œ. œ œ œ ∑
J
© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Clarinet 2 (Sib) Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero
# 2
‰ œ. œ œ œ. œ œ œ Œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ ‰ ‰ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ. œ œ ‰ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ
1-4 7-8

œ
4 2
& 4 J
f F
#
17

Œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙
& ˙ œ
f
# > . . . . . œ. .
& ˙
.
œœ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ. œ. œ. œ n ˙ œ. œ œ bœ. œœ œ œ œ
30 31-32

œ. œ œ œ. œ
2

. ˙
P P
# œ > . . .
& œ œ œbœ œ. œ bœ. œ. œ ˙ .
œœ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ. œ. œ. œ n ˙
44

bœ. ∑ œ. œ œ œ. œ ˙
.
Ÿ~~~~~~
# . œ. œ. œ. œ œ œ œ b œ œ. œ ˙ œ. œ. œ. œ. œ
& œ. œ œ bœ. œœ œ œ. œ bœ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ
57

bœ. Œ œ œœ

# œ n œ. œ. œ. œ. .
œ œ n œ œ. œ. œ. œ œ
œœœœ œœ ‰ œœ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ
70

& œœœ Œ œ. œ. œ n œ œ . œ œ . . œ. n œ. ‰
. .
ƒ
83
# ˙ ˙
85-88

œ œ œ. œ œ
3

œ .. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œœœ
4
& R J ˙ J
P
# œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ. j œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙
99

& œ. œ œ. œ ˙ J J œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
p 3

# œ œ œ œ œ.
3

‰ œ. œ œ œ. œ œ ‰ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
112

˙ ˙ œ ‰ Œ ∑
& ˙ œ œ œ œ ˙ J œ
ƒ
# œ œ œœœ œ. œ œ. œ œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ #œ. œ. œ œ. œ
& œ. œ œ œ œ
125

œ J J
J 3

#
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ ˙
J
& œ. ‰ œ. œ œ œ. œ ˙ ‰ œ. œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ ‰ Œ
138

∑ ∑
3
J
© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Caixa Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero
3-4 7-8
2 2
÷ b 42 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ^ œ^ Œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ Œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ ‰œ œ œ œ tabal
œ. œ œ. œ œ. œ
J æ J æ J æ J
ƒ
14
caixa
÷ b œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ
æ J æ J æ J æ J æ
26
F ß
÷ b œ œ. œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ tabal œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ
38
F P
caixa
÷b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ tabal
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
æ æ æ æ æ æ
50 P
÷b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ œ œœœ œœ œ œœœ œœ œ œœœ œœ œ œœœ œœ
æ æ æ æ æ æ æ
62

÷b œ œœœ œœ œ œœœ œœ ˙ œ œœœ œœ œ œœœ œœ œ œœœ œœ œ œœœ œœ œ œœœ œœ œ œœœ œœ œ œœœ œœ ˙ œ œœœœœ
æ æ
74
ß ß
÷ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ œ
tabal
œ
æ æ æ f
æ æ
86

÷ b œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ …œ œ œ œ œ …œ œ œ œ œ …œ œ œ œ œ …œ œ œ œ œ …œ œ
J æ æ æ J æ æ æ æ æ æ æ
99
P
÷b œ œ œ …œ œ œ œ œ …œ œ œ œ œ …œ œ œ œ œ …œ œ œ œ œ …œ œ œ œ ‰caixa
œ. œ œ ˙
æ æ æ æ æ æ æ æ
112
p
÷ b ‰ œ. œ œ ˙ ‰ œ. œ œ ˙ œ œœœ œœ œ œœœ œœ œ œ ˙ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ
æ æ æ æ æ æ
125
ƒ ß
÷ b œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ
138

÷b œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œ ‰ œ. œ œ ˙ ‰ œ. œ œ œ …œ Œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ ‰ Œ


æ æ æ æ æ J
© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)
Bombardí Tabal i Saragüells Mario Roig Vila
pas masero
-œ -œ -œ œ. œ. -œ -œ -œ -œ -̇ 10-17
œœ
? b 42 - - 8
∑ Œ œ. œ œ Œ œ. œ œ Œ ‰
f f
19 bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ
˙ ˙
?b œ œ bœ œ. œ œ œ ‰ œ ˙ ˙ b
‰ .œ œ œ œ . œ

31-34
?b 4
œ. >œ œ. 37-40
4 œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. ˙ ˙

P P
œ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ œ bœ bœ œ œ
49
?b Œ œ. œ. œ œ œ œ œœœœ œ œœœ
53-54
2 œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œœ
œ Œ Œ
62
œ œ b œ œ œ œ bœ ˙ œ
? œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ Œ
b ∑ œ. œ œ
ƒ
74 œ œ œ œ œ ˙ ˙ 85-89
5
?b œ œ Œ œ. œ œ
œ ˙ ˙ b˙ œ œ
œ œ œ. œ œ œ ˙
90
? b ‰ œj œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ. œ œ œ. J œ. œ œ œ œ œ ˙
J ∑
P
œ œ œ œ ˙ œ œ œ. œ œ œ.
102
˙ œ œ œ œ œ œ œœ ˙ ˙ œ œ
?b œ œ œ œ œ œ
114
˙ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ˙ œ
?
b Œ œ œ œ œ œ
ƒ œ œ œ
œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ
126
? œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
b ∑
˙ œ œ œ œ œœœ œ ˙ œ ˙
138
?b œ œ œ. œœ ˙
œ œ œ ˙ œ
J ‰ Œ
Œ
3

© Copyright 2006 Mario Roig Vila. Albaida (València). Edició autoritzada per a tots els països a Omnes Bands, S.L. Aielo de Malferit (València - Espanya)