Vous êtes sur la page 1sur 7

ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ:

la phrase complexe
ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⵓⵙⵜ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⵙ ⵜⵜ ⵏⵙⵏⵎⵍ ⴰⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵥⴽⵉⵡⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ, ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵏⵖ ⴷ ⵙⵉⵏ

ⴰⵔ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵣⴰⵖ .ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴱⴹⴰ ⵜⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⵓⵙⵜ ⵅⴼ ⴽⵔⴰⴹⵜ :

1- ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵡⴰⵢⵜ ( la phrase juxtaposée)

2- ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵙⵎⵎⵣⴷⵉⵜ (la phrase coordonnée)

3- ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴷⴰⵡⵜ (la phrase subordonnée)


1-ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵡⴰⵢⵜ : la phrase juxtaposée
ⴰⵙⵏⵎⵍ:
ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵡⴰⵢⵜ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵎⵓⵏ ⴰⵔ ⴽⵕⴰⴹ ( propositions)
ⵎⴹⴼⴰⵕⵏⵉⵏ ⴱⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴷⴰⵡⵜ (particule de subordination ) ⵓⵍⴰ
ⵜⵉⵏ ⵓⵙⵎⵎⵣⴷⵉ (coordination ).

ⵉⴷⵢⴰⵜⵏ:
➢ ⵢⵓⵔⴰ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ , ⵢⴰⵣⵏ ⵜⵜ.

➢ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵥⴰⵕ, ⵉⴷⴷⵓ ⵙ ⵜⴳⵎⵎⵉ.


➢ ⵉⵏⴽⵔ ⴷ ⴱⴰⴱⴰ ,ⵉⵛⵛ, ⵉⴷⴷⵓ ⵙ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ.

➢ ⵜⴽⵛⵎ ⴷ, ⵜⴰⵙⵉ ⵉⵡⵉⵙ,ⵜⴼⴼⵖ.


2- ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵙⵎⵎⵣⴷⵉⵜ: la phrase coordonnée
ⴰⵙⵏⵎⵍ:
ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵙⵎⵎⵣⴷⵉⵜ ⴰⵎ ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵡⴰⵢⵜ. ⵍⵍⵉ ⴰⵖ ⵉⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ
ⵜⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⵓⵙⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵙⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⴰⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⴰⵙ,ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵔ
ⵜⵍⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ (fonctionnelle ) ⵉⵏⴳⵔ ⴰ ⵜⵙⵏⵜ.
ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵎⵣⴷⵉⵜ :
A. ⴰⵙⵎⵎⵣⴷⵉ ⵏ ⵓⵔⵏⵓ (d’addition) :
ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵜⴰⵏⵣⵖⵜ ⵏ « ⴷ »:
▪ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⴷ ⴳⵎⴰⵙ ⵙ ⵜⴳⵎⵎⵉ .
B. ⴰⵙⵎⵎⵣⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ (choix) :
ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵜⴰⵏⵣⵖⵜ ⵏ « ⵏⵖⴷ » « ⴰⵎⴰ »
▪ ⵔⴰⴷ ⵙⵖ ⴰⵎⵎⴰ ⴰⵔⴽⴱⴰⵢ ⴰⵎⵎⴰ ⵜⴰⴷⴼⴼⴰⵙⵜ.
▪ ⵉⵙⵖⴰ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏⵖⴷ ⵜⵉⴳⵉⵔⵔⵉⵜ.
C. ⴰⵙⵎⵎⵣⴷⵉ ⵏ ⵓⵏⴳⵉⵍ (contraste) :
ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵜⴰⵏⵣⵖⵜ ⵏ « ⵡⴰⵍⴰⵢⵏⵉ » « ⵡⴰⵅⵅⴰ »
▪ ⵉⴼⵜⴰ ⵉⴷⴷⵔ ⵡⴰⵍⴰⵢⵏⵉ ⵉⵜⵜⵓ ⴰⵇⵔⴰⴱ ⵏⵏⵙ.
▪ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵉⵛⵜⵜⴰ ⵢⴰⵎⵓⵎ.
3- ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴷⴰⵡⵜ : la phrase subordonnée
ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ :

I. - ⵜⵉⵡⵉⵏⴰⵙ ⵜⵉⵎⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ( les phrase relatives):


ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ :

✓ ⵉⵎⴰⵇⵇⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔ ( les relatives avec antécédent)


ⴳ ⵜⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵉⵎⵓⵕⴼⵉⵎⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ :
« ⵍⵍⵉ » « ⴷⴰ » « ⵏⵏⴰ » « ⵏⵏⵉ ».
ⴳ ⵓⴽⵙⵍ ⴰⵙⵔⵓⴹⴰⵏ (niveau fonctionnel),ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⴳ ,ⴰⵎⴳⴳⴰⵢ,ⴰⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ
ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵓⵙⵎⵉⴷ,ⴰⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵡⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ ⵏⵖ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵓⵍⵜ .
ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ:
- ⵜⴰⴼⵔⵓⵅⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵓⴷⴷⴰⵏ ⵜⴼⵓⵍⴽⵉ.
- ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴷⴰ ⵜⵓⵔⵉⵜ ⵜⴳⵣⵣⵓⵍ .
✓ ⵉⵎⴰⵇⵇⴰⵏ ⴱⵍⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ : (les relatives sans antécédente )
ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉⵎⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵏⵏ ⴰⵎ:
« ⵡⴰⵍⵍⵉ » « ⵡⵉⵏⵏⴰ » « ⵜⵉⵍⵍⵉ » « ⵡⵉⴷⴰ » « ⵜⵉⵏⵏⴰ » …
ⴳ ⵓⴽⵙⵍ ⴰⵙⵔⵓⴹⴰⵏ (niveau fonctionnel),ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⴳ ,ⴰⵎⴳⴳⴰⵢ,ⴰⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ
ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵓⵙⵎⵉⴷ,ⴰⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵡⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷ ⵏⵖ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵓⵍⵜ .
ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ :
- ⴰⵔ ⵢⴰⵇⵇⵔⴰ ⵉ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵏ.
- ⵡⴰⵍⵍⵉ ⴰⴽ ⵉⵣⵣⵏⵣⴰⵏ ⵉⵔⵡⵍ.
II - ⵜⵉⵡⵉⵏⴰⵙ ⵜⵉⵙⵎⵎⴰⴷⵉⵏ( les phrase complétives):
ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵕⴹ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵎⵓⴷⵉⵏ :
✓ les complétives déclaratives introduites par : « ⵉⵙ » ⵏⵖ ⴷ « ⴰⵇⵇⴰ »
ⴰⵎⴷⵢⴰ : ⵙⵙⵏⵖ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵜⴷⴷⵉ .
✓ Les complétives interrogatives introduites par : ⵎⴰⵙⴷ /ⵎⴰ
ⴰⵎⴷⵢⴰ: ⵥⵕ ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⵉⵏⵉ.
✓ Les complétives modales introduites par : ⴰⴷ
ⴰⵎⴷⵢⴰ : ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵜⵎⵓⴷⴷⵓⵜ ⵙ ⴼⵔⴰⵏⵚⴰ .
III - ⵜⵉⵡⵉⵏⴰⵙ ⵜⵉⵎⵙⵓⵜⴰⵍ : les phrases circonstancielles
ⴳⵉⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⵎ :

▪ ⵜⵉⵎⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ (les circonstancielles de temps):

ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉⵎⵓⵔⴼⵉⵎⵏ ⴰⴷ « ⵓⵎⵉ,ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ, ⵎⴰⵃⴷ… »

ⴰⵎⴷⵢⴰ : ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵎⴰⴷ ⵉⵛⵜⵜⴰ ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵛⴽ.


▪ ⵜⵉⵎⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ (les circonstancielles de but):

ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉⵎⵓⵔⴼⵉⵎⵏ ⴰⴷ « ⴰⴽⴰ, ⴼⴰⴷ , ⴱⴰⵛ »

ⴰⵎⴷⵢⴰ: ⵉⴷⴷⴰ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵍⵜⵎⴰⵙ.


▪ ⵜⵉⵎⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ (les circonstancielles de cause);

ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉⵎⵓⵔⴼⵉⵎⵏ ⴰⴷ « ⴰⵛⴽⵓ ,ⵎⵉⵏⵣⵉ… »

ⴰⵎⴷⵢⴰ: ⴳⴳⴰⵡⵔⵖ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⴰⵛⴽⵓ ⵔⴰⴷ ⴷⴰⵔⵉ ⴰⵛⴽⵏ ⵉⵏⴱⴳⵉⵡⵏ .


▪ ⵜⵉⵎⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⴰ( les circonstancielles de condition):

ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉⵎⵓⵔⴼⵉⵎⵏ ⴰⴷ « ⵎⵍⴰ, ⵉⵖ, ⵎⵜⴰ »

ⴰⵎⴷⵢⴰ : ⵎⵜⴰ ⵜ ⵥⵕⵉⵖ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ .


▪ ⵜⵉⵎⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵍⴽⴰⵎⵜ (les circonstancielles de conséquence )

ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉⵎⵓⵔⴼⵉⵎⵏ ⴰⴷ « ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ»


ⴰⵎⴷⵢⴰ : ⴰⵔ ⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵕⵎⵉⵏ.
▪ ⵜⵉⵎⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ (les circonstancielles de comparaison )

ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉⵎⵓⵔⴼⵉⵎⵏ ⴰⴷ « ⵣⵓⵏⴷ ,ⴰⵎ »

ⴰⵎⴷⵢⴰ : ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵙⴰⵡⴰⵍⵖ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵖ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵖ ⵙ ⵓⵖⵔⴰⴱ.


▪ ⵜⵉⵎⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ( les circonstancielles de manière )
ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉⵎⵓⵔⴼⵉⵎⵏ ⴰⴷ «ⵣⵓⵏⴷ;ⵣⵓⵏ,ⴰⵎ»

ⴰⵎⴷⵢⴰ : ⵉⵙⴽⵔ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵖ ⵉⵟⵟⵚ.

Vous aimerez peut-être aussi