Vous êtes sur la page 1sur 2

Kinh Vinh Danh

Boä leã Daân Toäc


Hoøa aâm boán beø Lm. Vuõ Thaùi Hoøa
q = 75 Luaân phieân nhau : solo (hoaëc ca ñoaøn) vaø coäng ñoaøn

# 2 G‰ «« «« «« «« . «
« œ
» «« «« « ««
4 ˆ
j
« «
ˆ ˆ« ˆ
« ˆ
j
« »
œ
» »
» «
ˆ ˆ« «
˙
« l ˆ« l l
l
======================
& l » l
Vinh danh Thieân Chuùa treân caùc taàng trôøi.

# « « « «« . «
« « «
« «ˆ« ˆ««« ˆ«« ˆ«œ» . «j
« «
« «
« «« «« ««
G D 7 G C D G

& ««»»œ̂ ««»»œ̂ l œ»»


l========================= ˆ
« œ»» l »» œ

»
»» l œ»»ˆ
j
« ˆ
« ˆ« l ˙»
j ˙
« l ˆ«œ»» =l
» » œ
»
» »
l » » l » l l » l taâ» m. l » l
œ
» «
« «
« «
l # ««»«œ̂ ««œ̂»« l œ»»œ»
Vaø bình an
œ»»œ
döôùi
l œ»» .
theá
_»»
cho
l _«ˆ ˆ« «ˆ«œ»
ngöôø i (i) thieä n
l ˙»»˙» l œ»»œ» l
» » » »
» »
œ . »
»
œ
J œ
» » » »
l=========================
? » » l » l »»» »»» l »» » l l =l
# »»œ œ»» »»œ œ . «« « « « «« «« ««« ˆ«« ˆ««« ««ˆ« . ««j «
«
«Ĵœ» ˆ.« «ˆ «ˆ« ˆ« ˙«
«« «« «« D««
» « « « ˙
« ˆ
«
G Am

& » »
» »
l=========================
l » » ˆ
j
« l ˆ« «ˆ l ˆ
« . «
« « ˆ
« l œ̂
»
»» l »» œ
» . »» l ˙»»» l ˙»» =l
l Chuùng l con ca l ngôïi (i) l Chuùa. l Chuùng « l con« chuù«c l tuïng (chuùc tuïng) l Chuù » a. l
l # l l l l ««« _«ˆ« l «ˆ« . «j ˆ
« l «« _««ˆ «« l «« l
Œ Ó Ó Ó Œ œ̂
»» œ
»»» . œ
J
»»» »» œ
ˆ
»
« œ»» ˆ« «˙»»˙
l=========================
? l l l l » l l » l » =l
# «« «« G« « « « «« «« « «« ˆ««« «« Am «««ˆ ««« ««« ««« D««˙«
« « ˆ
«
& Œ ˆ« ˆ« l ˆ«« . ˆ««« ««ˆ« ««ˆ l ˆ« ˆ« «ˆ« l «ˆ« œ̂»»»
l========================= l œ»» ˆ« »»œ̂ œ̂»» l ˙»»» =l
l » » »
Chuùng l con thôø laïy l Chuùa. (ô) l Chuùng l con toân vinh l Chuùa. l
l # l l l Œ »œ»» œ
» l »œ»» _ œ
» »»»œ œ»»» l ˙»»˙ l
Ó Ó Ó » » »
»
l=========================
? l l l l »»œ œ»» l » =l
# Œ ««ˆ« «« G«« «« «« « «« «« ««ˆ« « Am « « «
« «
« . « « «
«
« «j
œ

»
« j
«ˆ«œ»» «Ĵœ»» «œ»» . «j ˆ « «
«
ˆ .. «« ««« ˆ««« ««˙« «
D Am 7 D G

=========================
l& ˆ
« l «
ˆ ˆ
« ˆ
« «
« «
ˆ «
ˆ ˆ
« » œ

» »
œ
ˆ« l l » » » l » »» l »» »»»œ̂ ˆ«œ»» l ˙»» =l
l » »
Chuùng l con caûm taï l Chuùa (ô) l vì« « vinh « l « l « l l
l # l l l Jj«
œ»ˆ«» «œ»ˆ«» «j ˆ
« l «ˆ«œ» .. ˆ«Jj
quang (vinh
« quang)
« «
l ««ˆ . «« ««ˆ« «« l ˙»»
cao
« caû Chuù a
l
Ó Ó Ó » » œ
J
»
» » œ
«
»
» »
œ. »
œ̂ »
œ »
œ̂
l=========================
? l l l » l » » l »» »» »» »» l ˙»» =l »
# Œ « « «
« «
« «« « « Em ««j
« «
« «
ˆ
« « « «
« « «
« « ˆ« «
ˆ
« « «
ˆ« «ˆ« ˆ«=l
« «
C D

«
«ˆ« ˆ«« l ˆ« ˆ
« « «
ˆ. ˆ
«
=========================
l& _ˆ««« ˆ«« l ««ˆ . «ˆ «ˆ« ˆ« l l j
«« ˆ««« «« « « G«
Laïy Chuùa laø Thieân Chuùa, laø Vua (í a) treân trôøi, laø Chuùa
# «« «« «« « «
« « « « «
«œ̂»«» ««œ̂» «« «»œ̂« œ̂«»«» ˙»«» «
« « « ««œ̂» «« «˙«
S/A Ñaøn chôi giai ñieäu

« «
»
œ̂
G Em D

«
ˆ ˆ« «
« «
«
l=========================
& ˆ
œ
«
» . » l œ̂»»» œ̂»»» »»» œ̂»» l ˙»» =l
_««ˆ ˆ« l ˙« l »» » » l »» œ̂«»»» »» » l »
l Cha toaøn l naêng. l Laïy Con l Moät Thieân l Chuùa, l Chuùa Gieâ -su Ki» -l toâ» . l
l # l l ««œ»ˆ« . «««œ̂»» ««œ̂«»» l «««œ̂» «« «««œ̂» ««œ̂«»» l ««˙»«» l ««« ««« ««« «««œ̂» l ««˙»« l
Ó
l=========================
l Ó l » » » » »
l » »» » »
«
œ̂ » » l » »
œ̂ »
œ̂ »
œ̂
l »» »» »» » l » =l » »
?
Kinh Vinh Danh - Boä leã Daân Toäc (2/2)

# Em « « «
« «
« « «
« « «« ˆ««« «« «« ««
Œ «« ««ˆ« ˆ«« ˆ«« « «« «« . ˆ«« «« «ˆ« «ˆ« ˆ«« ˆ«« «ˆ« «ˆ« Jœ»»» «« ««j
« « «
G C Em D

=========================
l& ˆ« l _««ˆ ˆ« l «ˆ «ˆ l l ˆ« ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ«=ˆ«« l
Laïy Chuùa laø Thieân Chuùa, laø Chieân (i) Thieân Chuùa laø Con Ñöùc Chuùa

# « Û U « « «
« œ
» »
œ ««
« « «
«« «ˆ« nU̇«« « b œ
»
» œ
» « « « « «
« «
« «

« œ
»
» »
» » œ
» «˙««
G G A7 Dm Dm C Dm Am Dm

˙
« l _«ˆ««ˆ #_««ˆ l _«˙« l l
l=========================
& » »
» «
ˆ «
ˆ l «ˆ« ˆ« l « ˙
« ˆ.
«
l ˆ« . ˆ
« » œ
» »
œ »
œ
l »œ» » »» »»» l ˙« =l
_«ˆ _«˙
l Cha. l l l l Chuùa xoùa l toäi traàn l gian, l xin thöông l xoù« t chuù« ng l con.
Chaäm hôn
« l
(Ñaøn. . . . . . . .«. .)
l # Ó l « « l «˙« l l œ
» .
l Ó l Ó l _»»»œ . _»œ»»J»œ l «ˆ«œ»» œ»» «œ»ˆ«»» l «˙«˙» l
« « Ó » »
l «ˆ« ˆ« l _«««˙ l l b
l=========================
? l l l »» »» l » l »» =l

b œ»» œ» « « « « « « « « « «
& » »» ˆ« ˆ« l ««ˆ« «ˆ« l «˙«
« «ˆ« l «««»œ̂ ««»»œ̂ _«ˆ«»œ ˆ««« _»ˆ««««œ l _««˙« =l
«ĵ
Dm C F Dm Am Dm

l========================= l «ˆ.ˆ«. »» » » » _»˙»


l l l l nhaäm lôøi chuùng con caàu l khaå
l » n. l
l
Chuùa xoùa
l
toäi traàn
l
gian,
_
xin
œ
l »»»œ» . . œ»» l »»œ œ»» »»œ œ»» l ˙» l
b Ó Ó Ó » »J»œ »
œ
» »
œ
» »
» » ˙
»
»
l=========================
? l l l »» l » » »»œ œ»»» l » =l
œ
» œ
» »
œ »
œ »
œ « «
« œ
» œ
» «« #
b « œ
» »
œ
» » »
» » »
» » ˙
»
» « «

« »
œ
» »
» » œ
» ˙«««
Dm Am Dm Dm Am Dm

l & « «j «
ˆ . «
========================= œ
»
» »
» » » » » » » l «ˆ.
«
ˆ . ˆ
« » œ
» œ
»
l »» » » »» l ˙« =
œ » »
œ
»
ˆ« l » l l ll
l Chuùa ngöï l beân höõu Ñöùc l Chuùa l Cha, l xin thöông l xoù« t chuù«« ng« l con. « ll
l l l l Ó l œœ»»» .. « _ «
ˆ «
œ»J»œ l ˆ«œ» œ»» œ»» ˆ« l ˙« l l # «
?b Ó
l=========================
l Ó l Ó l l »» »»» l »» » » l ˙»»» = ll
# D«« «« »»œ œ» «« « «« ««j « «
ˆ« l ˆ«« ˆ«« _««« #_ˆ«««« l ««˙« =l
G D G A D

ˆ« . ˆ« l »» »» œ»»» ˆ« ˆ«« l ˙«
j
=========================
l & Nhanh l ««j «
«
hôn
ˆ
« _ «
_ˆ« _«ˆ
Vì laïy Chuùa Gieâ - su Ki toâ, chæ coù Chuùa laø Ñaáng Thaùnh,

# D « «« D« G«« ««« ««« C«« D«« G« « D«


« «
« ĵ
« ˆ ˆ«« ˆ« «« ˆ«« «˙«
« ««ˆ«
7
D

«
& __ˆ.««ˆ . ĵ « ˆ
« «
«ˆ« l ˆ« ˆ«ˆ« l «˙«
l========================= «
˙ ˆ.
« « « «
l «ˆ« . ˆ« l ˆ« ˆ« l œ»» œ̂»» l ˙« l ˆ« =l
l « l «« a«« laø« l Chuùa, l chæ coù l Chuùa laø l Ñaá» ng » Toái l Cao, l l
chæ coù Chuù ˆ
«
l # œ»œ» .. œ»»Jœ» l _œ» _ˆ« «ˆ«œ» l ˙»˙»» «
l œ»œ»» .. œ»»Jœ» l œ»»»œ œ»»œ l œ»œ»» «œˆ»«» l ˙»»˙» l œ»»œ» l
l ? »» »» l »»
========================= »» l » l » »» l »» » l »» » l »» l »» =l
# ««« ˆ««« G««ˆ« «« «« « D « « « «« «« « G« «««ˆ ˆˆ««« ˆ««« ««« « D« U« G
l & ««ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ«« l ««ˆ« «ˆ« «ˆ« l «ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« l «˙« l ˆ« ˆ« ˆˆ«« l «ˆ«˙»» «ˆ« l «˙«˙»» =”
=========================
l Ñöùc Chuùal Cha. l A«« - «« l -»« -« l men.
l cuøng Ñöùc l Chuùa Thaùnh lThaàn trong vinh quang » ”
«
l # Œ l Ó l l l l _«ˆœ» .. « l «ˆ« «ˆ« l «˙«˙» ”
_j
Ó Ó » Ĵ»œ» l œ»»» »»œ» l »» =”
l=========================
? l l l l Ó l» » u

Vous aimerez peut-être aussi