Vous êtes sur la page 1sur 2

32 Dziennik Ustaw. Poz. 12 13. N:! 3.

§ 22. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem


1 lipca 1920 r.
Prezydent Ministrów:
Witos
Minister Skarbu:
Steczlwwski
Minister Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego:
M. Rataj
Minister b. Dzielnicy Pru skiej :
W. K ucharski

13.
Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego
z dnia 3 listopada 1920 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przed·
miocie zatwierdzenia instrukcji tymczasowej dla Okręgowej Komisji
Ziemskiej w Poznaniu.
Na podstawie art. 34 i 37 ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o organ iza cji
urzędów ziemskich (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. N2 70 poz. 461) i w uzupełnie­
niu rozporządzenia z dnia 21 września b. r. o powołaniu Okręgowej Komi-
sji Ziemskiej przy Urzędz ie Osadniczym w Poznaniu (Dz. Ust. R. P. z 1920 r.
N2 95 poz. 633) zarządza si ę w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Prus-
kiej co nast ę puje:
§ 1. Zatwierdza się dla Okręgowej Komisji Ziemskiej w Poznaniu na-
stępującą instrukcję tymczasową:
1) Kompetencja terytorjalna O kręgowej Komisji Ziemskiej w Pozna-
niu odpowiada t akiej samej kompetencji Urzędu Osadniczego
w Poznaniu.
2) Do zakresu działania Okręgowej Komisji Ziemskiej w Poznaniu
w 1 instancji prócz spraw, wynikających z ogólnej kompetencji
okręgowyc, h komisji ziemskich w myśl art. 16 ust. b, c, d, usta-
wy z dnia 6 lipca 1920 r. w szczególności należeć będzie w za-
kresie ust. a, tegoż 16 art. rozstrzyga nie sporów, wypływających
ze spraw przejętych od komisji generalnych i Komisji Koloniza-
cyjnej, o ile spraw tych w myśl obowiązujących ustaw nie prze-
kazano sądom.
3) Okręgową Komisję Ziemską w Poznaniu zwołuje na posiedzenia
w miarę potrzeby i przewodniczy jej obradom Prezydent Urzę­
du Osadniczego. W przewodniczeniu obradom komisji Prezy-
denta Urzędu zastępować może delegowany przez niego w tym
celu przedstawiciel tego U rzędu, posiadający kwalifIkacje, wyma-
gane do sprawowania urz~du sędziego.
4) Sprawy na posiedzenia Okręgowej Komisji Ziemskiej w Poznaniu
przygotowuje i wnosi Urząd Osadniczy, do którego również na-
leży prowadzenie biurowo ś ci Komisji oraz wykononie jej decyzji
i uchwał.
N2 3. Dziennik Ustaw. Pal. 13 14. 33

5) Prezydent Urzędu Osadniczego w Poznaniu wyźnacza z grana


podwładnych mu urzędników sekretarza do prowadzenia prato-
kułów na posiedzeniach Komisji.
6) Do czynności i postępowania Okręgowej Komisji Ziemskiej w Po-
znaniu mają analogiczne zastosowanie art. art. 36 - 57 razp.
wyk. do ustawy o organizacji urzędów ziemskich z dnia 23 sierp-
nia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. Ng 85 poz. 567). .
7) O wykonanie prawomocnych orzeczeń Okręgowej Komisji Ziem~
skiej w Poznaniu zwracać się należy w myśl art. 28 u,stawy o or-
ganizacji urzędów ziemskich do właściwych władz adm inistracyj-
nych lub sądowych w drodze, właściwemi ustawami i r ozporzą­
dzeniami przepisanej.
§ 2. Instrukc ja powyższa (§ 1), wchodzi w życie z d niem ogło­
Szenia.
Prezes Głównego Urzędu Ziemskiego:
T. Wżlk01tski
Minister b. Dzielnicy Pruskiej:
W. Kucharski

14.
Rozporzadzenie Ministra Skarbu
z dnia 10 grudnia 1920 roku
wydane w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaz nych w przedmio-
cie ustalenia głównych i bocznych Hnji kolejowych do celów wy-
miaru podatku przemysł owego na obszarze b. zabo ru rosyjskiego_

Cele m wykonania końcowego ustępu art. 6 us tawy z dnia 6 lipca


1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. Kg 66 poz. 437) w przedmiocie uj ednostaj-
nienia na obszarze b. zaboru ros yjskiego ustaw i rozporządzeń o podatku
przemysłowym zarządza się co następu j e:
§ 1. Pod względem poboru zasadniczego podatku przemysłowego od
g;, ekspedytorów, nie utrzymuj ących oddzielnych kantorów i pomocników han-
dlowych, lecz trudn ią cych się osobiście na własny rachunek opłacaniem ceł
za towary w urzędach celnych, położonych przy głównych lub bocznych lin-
jach kolejowych, uważa się za główne linje kolejowe następujące linje:
1. Warszawa-Łódź,
2. Warszawa-Częstochowa (Herby),
3. Warszawa-Sosnowiec,
4. Warszawa-Mława,
5. Bialystok-Grajewo.
Wszystkie inne linje kolejowe uważa się za boczne.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Skarbu:
w z. Weinjeld
Minister Kolei Żelazny,ch:
w z. /. Eberhardt