Vous êtes sur la page 1sur 3

,I

884 - - ' q ' ) ~ , "rit" torS'>:


Dzlenl1lk UstaW. Poz. 477 I 478. "~ QR-'
(.Nli 52.
t M h
mer

Podawanie wagonów do przewozu osadników bieżącego miesiąca naładunek nie przewyższał normy,
I ich mienia, zwierząt domowych, oraz innych ładun­ określonej na ten okres czasu dla odpowiednich ła­
ków, co do których istni~ją, lub będą ogłoszone dunków. O wszelkich ograniczeniach lub przerwach
specjalne przepisy przewozowe, należy uskuteczniać ładunku towarów, odnośne dyrekcje kolei państwo-
na zasadzie tych specjalnych przepisów,. poza kolej- ' wych podają do wiadomości ogólnej, za pomocą
nością według norm Ministerstwa Kolei Zelaznych. stosownych ogłoszeń wywieszanych na stacjach.
Zezwolenia, o których mowa w poszczególnych
punktach listy kolejności, wydane przez odnosne §2.
Ministerstwa lub urzędy, należy wklejać do grzbietu Przepisy niniejsze wchodzą w życie z dniem
księgi ceduł. Zezwolenia te są ważne w ciągli mie- ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 15 lipca
siąca, na który zostały wydane. 1922 r. Z dniem 15 lipca 1922 r. tracą swą moc obo-
W wypadkach, w których ładunek korzysta wiązującą dotychczasowe przepisy w tym przedmio-
z odpowiedniej kolejności dzięki temu, że jest wy.- cie (Dz. U. R. P. z 1921; NI! 86, poz. 630; r. 1922,
syłany pod pewnym określonym adresem-zawiesza NI! lI, poz. 99 i NI! 39, poz. 332).
się moc artykułu 73 przepisów przewozowych, obo-
wiązujących na kolejach polskich (Dz. U. R. P. Minister Kolei Żelaznych:
z 1920 r. N:! 16, poz. 82), z wyjątkiem przysługują­ Ludwik' Zag6l'riy-Marynowski
cego nadawcy prawa do żądania zwrotu ładunku na
stację nadawczą.
Minister Skarbu:
Przesyłki pośpieszne i drobne przewożą się po-
Mieba/ski
~a kolejnością w granicach specjalnych norm, usta- ' Minister Przemysłu i Handlu:
lonych przez poszczególne dyrekcje. Stefan Ossow8kl !
ladunki, pr~ybywające z zagranicy, niewyłado­
wane do magazynów komór granicznych, również
przewożą się poza kolejnością.
Niniejsze przepisy nie stosują się do przewo-
zów u1tkutecznianych w wagonach cysternach i w in- 478.
nych wagonach !ipecjalnych, oraz wagonach zagra-
nicznych (powracających na koleje macierzyste), Rozporządzenie Ministra Kolei -telaznych
w których ładunki przewożone pyć mogą na zasadzie
wskazówek Ministerstwa Kolei Zelaznych, jak również z dnia 26 czerwca 1922 r. '
w wagonach wydzielonych dla przewozu gospodar-
czych ładunków kolejowych. o tymczasowej bezpośredniej komunikacji oso-
bowej, bagażowej i towarowej między stacjami
Ministerstwo Kolei . Żelaznych i dyrekcje kole- polskiej części Śląska Górnego a stacjami kolei
Jowe mają prawo w wypadkach szczególnej wagi, polskich, leżących poza Śląskiem Górnym (włą­
wedlug swego uznania, zezwalać na podawanie wa- czając w to stacje, położone na obszarze
gonów dla przewozu poszczególnych przesyłek ze W. M. Gdańska).
wskazaniem odpowiedniej kolejności.
Na m-ocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. O tym-
II. Przepisy o wykonaniu planu przewozowego czasowe m przekazaniu Ministrowi Komunikacjip.rawa
na zasadzie kolejności. . wydawania przepisów .0 przeWOZie pasażerów, ba-
.. gażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych
Ministerstwo Kolei Żelaznych na podstawie na kolejach polskich (Dz. P. P. P. NI! 14, poz. 152)
wniosków Komisji Międzyminlsterjalnej wyznacza po- oraz art. 438 Polsko-niemieckiej konwencji górno-
szczególnym dyrekcjom przeciętne dzienne normy śląskiej (Dz. U. R. P. r. 1992, NI! 441 poz. 371) i w po-
naładunku dla oddzielnych kategorji ładunków. rozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu
.w granicach tych norm dyrekcje kolejowe usta- i Handlu zarządza sic;: co następuje:
laJą na dany okres czasu normy naładunku na po-
szczególnych oddziałach i dla poszczególnych kate-
'gor]1 towarów. O ile dyrekcje nie otrzymają zawczasu Komunikacja polskiej części Śląska Gór-
wskazówek co do norm, otrzymanych na dany mie- nego z resztą Polski.
siąc, zachowują swą moc normy z poprzedniego
okresu. .
Tymczasowa Taryfa kolejowa na przewóz osób,
bagażu, przesyłek nadzwyczajnych, zwłok, to·
W razie ograniczeń przewozowych lub braku warów i zwierząt żywych w komunikacji
wagonów wskutek czego przedstawione przez na-
dawców zezwolenia nie mogą być pokryte, zawia- pomiędzy

dowcy stacji powinni uczynić o tern we wspomnia- a) stacjami polskiej CZłlści Śląska G6rnego .
nych dokumentach adnotację, ze wskazaniem w ręzie
.o graniczenia przewozów Nil depeszy ograniczającej a
ł terminu trwania ograniczenia oraz przyłożyć stem- b) stacjami kolei polskiCh, leżących poza Śląskiem
pel z nazwą stacji i datą uczynienia adnotacji. Górnym (włączając w to . stacje, połotone ' na
obszarze W. Mo Gdańska).
Przekroczenia dziennych norm naładunku do-
puszczalne są . przy ładowaniu tylko w granicach 25% Ważna od dnia objqcia koili' na pol8kim Slqsku
poszczególnych norm z tern ,jednakże, aby w ciągu Q6rnym.
, .

~_ _ _ _~_ _ _ _ _ _N~].~
-~MR~XE~M&~·~
' · ~t~>+_
Dzłennlk Ostaw. Poz. 478.
· _ _ _ _ _,~, ~===:~~~~~==~~~ ___ o~··~
e ys~
885
) ~-=~_ _ _ _ _ _~ _ _ ___ _ _ _ _ __ _
I'

I. ZR.KRES DZIR.ŁR.NIR. *) snowiec, Starob€1dzin, Tczew, Toruń, War-


szawa G1., Wil no, Ząbkowice i Zawiercie
. Przewóz osób, bagażu, przesyłek na-dzw}tczaj- z drugiej strony;
nych, zwłok **) towarów i zwierząt żywych w bezpo- '
średniej . komunikacji między stacjami polskiej części
c) M y sł o w i c e między stacjami Katowice
$ląska Górnego a stacjami kolei polskich, leżących Kr~lews~a Huta,. ps.zczyna, Rybnik i Tychy
~oza Ś!ąsklem Górnym (włączając w to stacje, polo- z Jednej a staCJ ami Borysław - Tustanowice
zone na obszarze W. M. Gdańska), odbywa się prze,z Dębica, Drohobycz, Gorlice, Jasło, Kraków:
stacje przejściowe: Lwów, Nowy-Sącz, Prz emyśl, Przeworsk, Rze'-
czów, Śniatyn , Stanisławów, Szczakowa Tar-
. a) Herby Śląskie t y l k o od I do stacji górno- nów i Trzebinia z drugiej strony; ,
śląskich, położonych na pół n o c od węzła
bytomskiego, d) O ś w i ę c i m między stacjami Katowice, Kró-
lewska Huta, Pszczyna, Rybnik i Tychy z je- .
b) Sosnowiec Warszawski,***) Mysłowice, Oświę­ dnej a stacjami Bielsko, . Borysław-Tustano­
cim i Dziedzice t y I k o od i do stacji górno- wi~e, C i eszyn-B~brówka , Dębica, Drohobycz,
śląskich, położonych n a p o ł u.d n i e od wę'
DZiedzice, Gorlice, Jasł o, Kraków, Lwów,
zła bytomskiego. . Nowy Sącz, Przemyśl, Przeworsk, Rzeszów
Śniatyn, Stan i sławów, Tarnów, Trzebinia i Ży:
II. PRZEPISY Tf\RYFOWE I REGUlf\MINOWE. wlec z drugiej strony;
1\. Komunikacja osobo~a, bagażowa t przesy' ,e) D z I e d z i c e m i ęd z y stacjami Katowice, Kró-
łek nadzwyczajnych. lew:ka Hu.ta, .Ps ~cz yna, Rybnik i Tychy z je-
dneJ a stacjami Bielsko, Bo r ys ł aw·Tus tanowice
l. Do bezpośredniego przewozu osób, bagażu Cieszyn-Bobrówka, Dębic a , Drohobycz, Gorli:
ł przesyłek nadzwyczajnych stosuje się na Unjach: ce , . Jasło , Kraków, Lwów, No?,y Sącz, Pr,ze-
a) polskiej części Śląska Górneg'o - .. Przepisy mysl , Przeworsk, Rzes zów, _ Sn iatyn, Stani-
taryfowe i wykazy odległości kilometrycznych sławów , Tarnów, Trzebinia i Zywiec l .drugiej
dla ruchu osobowego i bagażowego między strony,
stacjami polskiej Dyrekcti kolejowej w Kato'
wicach", " ObliczanIe należ noścI:
b) kolel polskich, leżących poza Sląsklem Gór· a) Z e s t a c )1 gór n o ś l fi s k i c h (z o b. 2)
nym- ...Taryfa na przewóz osób, psów, ba· ~)-e) do staci.i ko lei polskich, 1&
gażu, i przesyłek nadzwyczajnych normalno· z ą c y c h p o z a S I ą s k i e m G 6 r n y m.
i szeroko·torowemi polskie mi kolejami pań·
st'wowemi i normalno·torowemi kolejami pry- Nale~ność tak za przejazd osób, Jak i ~a pr.ze-
watneml, zarządzanemi przez Państwo' -zas wóz bagazu oraz przesyłek nadz wyczajn ych oblicza
c) na Hnjach, położonych na obszarze W. M. się za przestrzeń od odnośnych staci,i gó rnośl Et skich
Gdańska, odnośne taryfy i przepisy taryfowe do punktu stycznego! pod Her bam i SI., do punktów
gdańskie. stycznych pod Kato wicami i Szopie nica mi (te dwa
/ ,. 2. .F\ż do odwołania odprawia sl~ osoby, ba· ostatnie punkty od n os zą się do przejścia przez So-
gai l pr.zesyłki nadzwyczajne bezpośrednio przez na· snowiec Warszawski), do Mysł owic , Oświec i mia j Dzie-
r ')t~pujące punkty sty,czne. · dzic według .Przepisów ta ryfowy ch i wykazów od-
.• 8) H e r b y Ś I. mj~dzy stacjami LubHnlec I Tar· ległości kiłometrycznych dla ruchu osobowego i ba-
nowskie Góry z jednej a stacjami Bydgoszcz, gażowego między stacjami polsk iej Dyrekcji l<olejo~
Częstochowa, Kalisz. Kielce, Koluszki. Lublin. wej w. Katowicach ' . a od tych punktów do stacji
Łódź, P·i otrków, Poznań , Radom , Skiernie · przeznaczenia według taryf polskich.
wice, Tczew, Toruń j Warszawa Gl. l drugiej b) Z e s t a c)i k o I e i p o I s k I c h, I e ż ą c y c h
strony; P o z fi Ś 1ą s k i e m Gór n y m. d o s t a c j i
b) S o s n o W i e c: mi~dzy stacjami Katowice, Q. ó r n o ś J ą s k I c h.
Królewska Huta, Pszczyna, Rybnik i Tychy
Należności tak l8 przeJazd osób. lak I ze prze-
z jednej a stacjami Będz in. Bydgoszcz, Czę·
. stochowa. Dąbrowa Górnicza. Gołon6g , Ka· wóz ba9ażu oraz przesyłek nadzwyczajnych za "nfe
do punktów stycznych (zob. powyżej 3) a) według
lisz, Koluszki . Lublin ,\ Lódź . Noworadomsk.
taryf polskIch a od tych punktów za przestrzeń kolei.
Piotrków. Poz'ł1ań . Radorp. Skierniewice. 50 '
górnoś'ląsklch według .Przepisów taryfowych I wy'
kazów ,odległości kiłometry<:znych dla ruchu osobo-
wego i bagażowego miE:dzy stacjami polskiej Oyrekcoji
*} W komunikacji bezpośredniej Polski l Górnym kolejowej w Katowicach· , .
Śląskiem ~ o iłl': w. rachubę wchodzą !!nl e W~zla Bytomskie-
go - mają na kolejach Górnośl ąsk i ch zastosowanie postano·
wlenia sąsiedzkiej taryfy górno śl ąskiej. 4. Należność przewozową pobiera slE::
KomunikacIa przez Kluczborg odbywa sIę aż do odwo· e) w komunikacji ad 3) a) za całą przestrzeń
łania na dotychczasowych zasadach. .
"'''') Przewóz zwłok może się odbywać aż do odwolanla w walucie niemieckiej, przel i czając naleźności
, .w komunikacji łamanej - nie zaś bezpośrednio. poJs,k le według kursu, ustalanego co pewien
. ~"'*) Przy obl.iczaniu odległości taryfowych przez punkt czas. Na życzenie płacącego pobiera kolej
. przelśclowy S~snowlec \lZarszawskl dodaje sil; Jako odległość należności za linje od punktu stycznego do
pomH~d~y stacją So.snowlec. Warszawski a punktem przejścia
na koleje gór.nośląskle dwa kllC:>fI1etry do odnośnych odległości, stacji przeznaczenia lub też cał" należność
. wypośrodkowanych na podstaWie wykazu odległości taryfowych. w walucie polskiej; .
886 Dziennik Ustaw. Poz. 478. Nt 52.

. b) w komunikacji 3) b) pobiera si~ całą sum~ miarodajne są taryfy, obowiązujące na danym od-
tak za przejazd osób, jak za przewóz bagażu cinku w dniu przejścia przesyłki przez odnośny
i przesyłek nadzwyczajnych · w walucie pol- punkt styczny (taryfowy p unkt rozdzielczy).
skiej, przeliczając należności górnośląskie 4. Nateżność przewozową pobiera się: .
według ' kursu, ustalanego co pewien czas.
1. W komunikacji ze stacji ,górnośląskich do
5. Przesyłki nadzwyczajne odprawia si~ tak, jak stacji kolei polskich, leżących poza Sląskiem Górnym:
bag~ż, za kwitem b a gażowym, który należy zaopatrzyć
.' a) albo z góry za całą przestrzeń, .
napIsem "Prz esyłka nadzwyczajna (Expressgut)" oraz
adresem odbiorcy. b) albo z góry do górnośląsk i ego punktu stycz-
nego . (zob. ' Pt.. 3) . a) w ·walucie nie-mieckiej
z przekazaniem reszty na odbiorcę, który
B. . Komunikacja towarowa. opłaca ją w walucie polskiej, jeżeli stacja
1. Bezpośredni przewóz towarów i zwierząt ży­ przeznaczenia leży, na Iinjach kolei polskich,
wych odbywa się na Iinjach: położonych poza Sląskiem Górnym. .Jeżeli
zaś stacja przeznaczenia leży na obszatie
a) polskiej części Śląska Górnego na zasadach
"Taryfy towarowej oraz wykazu stacji i wy- W. M. Gdańska, należ.ność za Iinje kolt!i ,pol-
kazu odl e głości taryfowych dla przewozu to- skich, leżących poza Sląskiem Górnym ópła­
~a.rów i zwierz ąt pomiędzy stacjami i po ca odbiorca wedle swego wyboru w wal'uclę ·
hnJach okręgu dyrekcyjnego kolei państwo­ albo gdańskiej albo polskiej przy zastosowa~
wych w Katowicach", niu kursu, ustalanego co pewien czas.
b) kolei polskich, leżących poza Śląskiem Gór- 2. W komunikacji do stacji górnośląskich: ·
nym, na zasadach "Taryfy ogólnej na prze- a) albo z góry do górnoślązkiego punktu stycż~
wóz towarów, zwłok i zwierząt" oraz .. Wy- nego (zob. Pt.. 3) a) w walucie polskiej; ' je- ~
kazu odległości taryfowych", zaś zeli stacja nadawcza . leży ,na Iinjad'l kolei
c) na Iinjach, położoQych na obszarze W. M. polskich" położonych poza SląskiemGó'rnym,
Gdańska na zasadach odnośnych taryf i prze-
a w walucie gdańskiej lub polskiej - sto-
pisów taryfowych gdańskich. sownie do życzenia nadawcy - jeźeli stacja
nadawcza leży na obszarze W. M.. Gdańska.
2. Odprawianie odbywa się za pomocą bez-
Resztę przekazuje ' się na odbiorcę; .
pośrednich listów przewozowych stacji nadawczej.
Oświadczenia nadawcy w liście przewozowym
b) albo cale przeważne przekazuje ' się na od-
biorcę. Na obszarze Górnego Śląska pobiera
uskuteczni~ się w języku tego obszaru, w którym
się powyższe opłaty w walucieriiemieckiej,
towar przyjęto do przewozu. O ile zachodzi potrze-
przeliczając należności polskie według kursu,
ba, ma kolej przetłómaczyć piśmienne dane listu
przewozo:vego. W tym wypadku uważa się kolej za ustalanego co pewien czas. Na żyqenie
płacącego pobiera kolej należności za linje
mandatafJusza nadawcy, który w myśl odnośnych
przepisów reQulaminowych sam ponosi wszystkie kolei polskiCh, położonych poza Śląskiem
skutki, wynikające z ewentualnego niedokładnego Górnym, w walucie polskiej.
przetłómaczenia. · Nadawcy przysługuje prawo oświad­ 5. Należności, narosie na stacjach posrednich,
czenia piśmienne listu przewozowego podać w języ­ zalicza się według przepisów taryfy, obowiązującej
ku polskim i niemieckim. w okręgu danej stacji pośredniej.
Nadawca obowiązany jest oznaqyć stację, przez 6. Wydatki w gotowiźnie, zaliczenia iubezpie-
którą towar ma przejść z jednego obszaru na drugi czenia terminu dostawy wyłącza się czasowo z ni-
(zob. postanowienia ad 1.). niejszej komunikacji.
. Pozatern obowiązany jest nadawca dołączyć do . 7. Odpowiedzialność kolei za zaginięcie, brak,
lIstu przewozowego wszelkie zezwolenia wywozu uszkodzenie i przekroczenie terminu dostawy wobec
i przywozu odnośnego obszaru. Kolej nie jest obo- uprawnionego nadawcy lub odbiorcy określają po-
wiązana do badania autentyczności tych dokumen- stanowienia przepisów przewozowych i taryfowych,
tów. W razie stwie rdzenia braku lub nieprawidlo- obowi ązujące na odnośnych obszarach. Odstąpienie
WOSCI rzeczonych dokumentów na stacji nadawczej, praw , wynikających z powyższych przepisów, komu
kolej ma prawo nie przyjąć przesyłki do przewozu. innemu jak nadawcy lub odbiorcy jest niedo-
Jeżeli stwierdzenie nastąpiło dopiero na stacji po- puszczalne.
średniej względnie odbiorczej, kolej może przesyłkę Minister Kolei Żelaznych:
zatrzymąć i oddać do rozporz ą dzenia nadawcy, który
ponosi powstałe z tego powodu wydatki (składowe, Ludwik Zag6rny-Marynow$kl
postojowe i t. p.). Minister Skarbu:
3. Obliczanie należności przewozowych. Micbalski
Należność przewozową oblicza się oddzielnie
Minister Przemysłu i Handlu:
za przestrzeń kolei górnośląskich, oddzielnie za Stefan Ossowskl
przestrzel'! kolei, leżących poza Śląskiem Górnym,
i oddzielnie za przestrzeń kolei, leżących na obszarze
W. M. Gdańska .
Dla obliczeń przewożnego za przestrzeń od
punktu stycznego (taryfowego punktu rozdzielczego)