Vous êtes sur la page 1sur 15

214 Dzien,nik Ustaw. Poz. 161, 162 i 163. N2 21.

rowane nawet gdy stanowią własność osób prywat- de guerre, peuvent etre sal SI s, m em e s'ils appartien-
nych, ale podlegają zwrotowi, odszkodowania zaś ure- nent a des person ne s privees} mais devront etre
gulowane będą po zawarciu pokoju. restitu es et les indemni tes seront regIees a la paix.

Iirt. 54. Rrt. 54.


!,<able podwodne, łączące terytorjum zajęte z te- Les c ables sous-marins reliant un territoire
rytorjum neutra lnem , mogą być rekwirowane i ni sz- occupe a un t errito ire ne utre ne se ront sal SI S ou
czone je dynie tylko w wypadku bezwzględnej ko- detruits que dans le cas d'une necessHe absolue.
nieczności. Po dlegają one również zwrotowi, a od- lis devro nt egalement elre rest itues et les indemnitęs
szkodowanie uregulowane będzie po zawarciu pokoju. seront regl ees a la paix.

Iirt. 55. Rrt. 55.


Paiistwo okupują ce uważać się b ęd zie j edy nie L'Etat occupant ne se cor,siderera que comme
za administratora i użytkownika gmac hó w public z- administrateur et usufruitier des edifices publics,
nych, filieruchomości, lasów i rOlnych gospodar śtw , immeubles, forets et · exploitations agricoles apparte-
należących do państwa nieprzyjacielskiego, a znajdu- nant a I'Etat ennemi et se trouv a nt dans Je pay,s
jących się w kraju oku·powanym. Państwo to winno occupe. II devra sau vega rd er le fo nds de ces pro-
ochraniać wartość tych ma jątk ów i rządzić nimi zgod- prietes et les admiilistrerconformement aux regles,
nie z zasadami użytkowania. de l'usufruit.

Iirt. 56. Rrt. 56.


Własność gmin, instytucj i kościelnych, dobro- Les bie ns des communes, ceux des etablisse-
czynnych, wychowawczych oraz il) stytucji sztuk pięk­ ments consacres aux cu ltes, a la chariie et a !'in-
nych i naukowych, chocj ą żby należącyc:h do państwa, struction, ęux arts et aux sciences, meme ' apparte-
będą t r;:lkto wane jak własność prywatna. nanta l'Etat seront truites comme la propriete
privee.
Wszelkie zajęcie, zniszczenie lub rozmyślna pro- To ute saisie, de st ruction ou degra'clation inten-
fanacja instytucji tego rodzaju, pomników historycz- tior,neIIe de sembl ab les etabljsseme nts, de mohu-
nych, dzieł szt uki i nauki, są zabronione i winny być ments historiques, d'oeuvres d 'art et de science, est
karane. interdite et d oit etr e pou rsu.ivie.

162.
ośW i a d c z' e n i e r z ą d ow e
. z dnia 20 stycznia 1927 r.
I

W sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do międzynaro a o\vej konwencj i, dotyczącej


praw i obowiąz.ków mocarstw i osób neutralnych w razie wojny Eądo wej, podpisanej w Ha<
dze dnia 18 październHm 1907 r.
Podaje się niniejszem dó wiadomości, że w wykonaniu art. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 1924 r.
w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do międ zynaro dow ej konwencji, dotyczącej praw i obo-
wiązków mocarstw i osób neutrafnych w razie wojny lądowej, podpisanej w Hadze dnia 18 paździe rnika
1907 r. (Dz. U. R. P. z 1924 r. N2 37, poz. 394) oraz na podstawi e art. 22 wspomn ianej konwencji, ' Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej zg.!osił w imieniu Rzeczypospolit ej przy stąp ieni e do tej konwencji, którą
zaczt;ła obo wiąz.ywać Polskę od dnia 9 lipca 1925 r.
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski

163.
Przek ład .

KONWENCJPr CONVENTION
dotycząca praw i obowiązków ' mocarstw i osób Concermmt les droits et les devoirs des Puis-
neutralnych w razie wojny lądowej . sances et des personnes neutres en cas de.
guerre sur terrc~.

.Jego Cesarska Mość Ces arz Niemiec, Król Prus; Sa Ma jeste I'Empere,u r d'Rllemagne, Roi de
Pre zydent Sta'nów Zjednoczonych limeryki; Pre zy- Prusse; le Pn§sident des Etats-Unis d'f\merique; Je
zydent Re pllbliki Iig en tyńskiej; Jego Cesarska Mość P reside nt de la Rep ubl iq ue Rrg e ntine; Sa Majeste
Cesarz Rustrji, Król Czech i t. d., i Król Apostolski I'Empereur d 'f\uhic he, Roi' de Bohe me etc., et Roi
Węgier; Jego Królewska Mość Król Belgów; Prezy· f\postolique de Hong rie; Sa fv'~ajeste Je Roi des Bel·
Dziennik Ustaw. Poz. 163. 215
-
clent Republiki Boliwji; Prezydent Republiki Stanów Zje· ges; le PI'eSident de la Republiąue de Bolivie; le
dnoczonych Brazylji; Jego Królewska Wysokość Książę President de la Republique des Etats-Unis du Bresil;
Bułgarji; Prezyderit Republiki Chili; Prezydent Republi- San f\ltesse Royale le Prince de Bulgarie; le Presi:"
ki Kolumbji; Gubernator Tym czasowy Republiki Kuby; sident de la Republique de Chili; le President de la
Jego Królewska Mość Król Danji; Prezydent Repu- Republique de Colombie; le Gouverneur provisoire
bliki Dominikańskiej; Prezydent Republiki Ekwador; de la Republique de Cuba;. Sa Majeste Je Roi de
Jego Królewska Mość Król Hiszpanji; Prezydent Re- Danemark; le President de la Republique, Domini-
publiki Francuskiej; Jego Królewsk a Mość Król Zjed- caine; le Presiclent de la Republique de I'Equateur;
noczonego Królestwa Wiejkiej Brytanji i Irlandji i Te- Sa Majeste Je Roi d'Espagne; le President de la Re-
rytorjów Brytyjskich Zamorskich, Cesarz Indyj; Jego publique Fran~aise; Sa Majeste le Roi du Royaume-
Królewska Mość Król HeIlenów; Prezydent Republiki Uni de Grande Bretagne et d'lrlande et des Terri-
Guatemali; Prezydent Republiki Haiti; Jego Królew- toires Britanniques au dela des mers, Empereur des
ska Mość Król Włoch; Jego Cesarska Mość Cesarz Indes; Sa Majeste le Roi des Hellenes; le President
Japo,nji; Jego Królewska Wysokość Wielki Książę de la Republique de GiJatemala; le President de la
Luksemburski, Książę Nassau; Prezydent Stanów Republique d'Ha'iti; Sa Majeste le Roi d'ltalie; Sa
Zjednoczonych Meksykańskich; Jego Królewska Wy- Majeste I'Empereur du Japon; Son f\ltesse Royale
sokość Książę Czarnogóry; Jego Królewska Mość Je Grand-Duc ~e Luxembourg, Duc de Nassau; le
Król . Norwegji; Prezydent Republiki Panama; Prezy· President des Etats-Unis Mexicains; San f\ltesse Ró:-
cle·nt Republiki Paraguaj; Jej Królewska Mość Królo- yale le Prince de Montenegro; Sa Majeste le Roi de
wa Holandji; Prezydent Republiki Peru; Jego Cesar- Norvege; le President de la Republique de Panama; ·
skal Mość Szach Perski; Jego Królewska Mość Król le President de la Republique du Paraguay; Sa Ma-
Portugalji i f\lgarwów, i t. d.; · Jego Królewska Mość jeste la Reine des Pays-Bas; le President de la Re-
Król Rumunji; Jego Cesarska Mość Cesarz Wszech- publique du Perou; Sa Majeste Imperiale le Schah
rosji; Prezydent Republiki Salvador; Jego Królewska de Perse; Sa · tv'lajeste le Roi de Portugal et des Al-
Mość Król Serbji; Jego Królewska Mość Król Siamu; garves, etc.; Sa Majeste le Roi de Roumanie; Sa Ma-
Jego Królewska Mość Król Szwecji; Rada Związko­ jeste I'Empereur de Toutes les Russies; le President
wa Szwajcarska; Jego Cesarska Mość Cesarz Otto- de la Republique du Salvador; Sa Majeste le Roi de
ma nów; Prezydent Republiki Wschodniej Uruguaj; Serbie; Są MajesŁe le Roi de Siam; Sa Majeste le
Prezydent Stanów Zjednoczonych Wenezueli; Roi de Suede ; le Conseil Federal Suisse; Sa Ma}este
I'Empereur des Ottomans; ·le President de la ~epu­
blique Orientale de I'U ruguay; Je President des Etats-
Unis de Venezuela:
celem dokładniejszego określenia praw i obo- En vue de mieux preCIser les droits et les de-
wiązków mocarstw neutralnych w razie wojny lą­ voJrs des Puissances neutres en cas de guerre sur terre
dowej i uregulowania polożenia walczących, którzy et de regler la situation des belligerants refugies en
schronili się na terytorjum neutralne; . territoire neutre;
pragnąc również określić istotę neutralności, za- Desirant egalement definir la qualite de neutre
nim będz ie możliwe uregulować VI jego całokształcie en attendant qu'il soit possible de regler dans son
położeni e ppszczególnych państw neutralnych w ich ensemble la sjtuation des ·particuliers neutres dam;
stosunku z walczącymi, leurs rapports avec les bel1ige rants;
postanowili zawrzeć Konwencję w tym celu Ont resolu de conc1 ure une Convention Et ce t
i w następ st\vle tego mianowa li swymi pełnomoc­ effet et ont, en consequence, nomme pour Leurs
nikami: . Plenipotentiaires, savoir:
Jego Cesarska Mość Cesarz Niemiec, Król Prus: Sa Majeste l'Empereur d'Al1emagne, Roi de Pru,sse:
J. E; barona MarschaIl de Bieberstein, Swego Mini- Son Excellence le baron Marschall de Bieberstein,
stra Stanu, Swego Ambasadora nadzwyczajnego Son minisfre d'etat, Son ambassadeur extraor-
i pełnomocnego w I\onstantynopolu; dinaire et plenipotentiaire El Constantinople; !
P. Dr. Johannes Kriege, Swego Posła Vj misji nad- M. le dr. Johannes Kriege, Son envoye en mission
zwyczajnej na niniejszą Konferencję, Sweg() extraordinaire a la presente Confererice, Son
przybocznego Radcę legacyjnego i Radcę praw· conseiller intime de legation et jurisconsulte
nego w Cesarskiem Ministerstwie Spraw Za- au ministere Imperial des affaires etrangeres,
granicznych, Członka Stałego Trybunału Roz- membre de la cour permanente d'arbitrage.
jemczego.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki: Le President des Etats-Unis d' Amerique:'
J. E. P. Joseph H. Choate, Ambasadora nadzwyczaj- Son ExcellenceM. Joseph H. Choate, ambassadeur
nego; extraordinaire;
J. E. P_ Horace Porter, Ambasadora nadzwyczajnego; Son Excellence M. Horace Porter, ambassadeur extra-
ordinaire;
J. E. P. Uriah M. Rose, Ambasa dora nadzwyczaj- Son Excellence M. Uriah M. Rose, ambassadeiu extra-
nego; ordinaire;
J. E. P_ David Jayne Hill, Posła nadzwycza jnego i lV\i· . Son Excellence · M. David Jayne Hill, envoye extra-
.oistra pełnomocnego Republiki w Hadze; ordinaireet ministre plenipotentiaire de la Re-
publique a La Haye;
216 Dziennik Ustaw. Poz. 163.

P. Charles S. Sperry, KonŁr-f\dmirala, Mioistra pełno­ M. Charles S. Sperry, contre·amiral, ministre pleni-
mocnego; potentiaire;
P. Georges B. Davis, Generała Brygady, Szefa Spra- M. Georges B. Davis, general de brigade, chef de
wiedliwości Wojskowej f\rmji Stanów Zjedno- la justice militaire de l'armee federale, ministre
czonych, Ministra pełnomocnego; plenipotentiaire; . '
'P. Wiliam I. Buchanan, Ministra pełnomocnego. H. William I. Buchanan, ministre plenipotentiaire;
Prezydent Republiki f\rgentyńskiej: Le President de la Republique Rrgentine:
J. E. P. Roque Saenz Pena, byłego Ministra Spraw Son Excellence M. Roque Saenz Pena, ancien -mi-
Zagranicznych, Posła nadzwyczajnego i Ministra nistre des affaires etrangeres, envoye extraor-
pełnomocnego Republiki w Rzymie, Członka dinaire et ministre plenipotentiaire de la Repu- .
Stałego Trybunału Rozjemczego; blique a Rome, membre de la cour permane-nte
d'arbitrage; , -
J. E. P. Luis JVi. Drago, byłego Ministra Spraw Za- Son Excellence M. Luis M. Drago, ancien ministre
granicznych i Wyznań Religi jnych Republiki, des affaires etrangeres et des cultes de la Re-
Deputowanego, Członka Stałego Trybunału Roz- publique, clepute national, membre de la cour
jemczego; permanente d'arbitrage;
J. E. P. Carlos Rodriguez Larreta, byłego f\1inistra Son Excellence M. Carlos Rodriguez Larreta, . ancieR
Spraw Zagranicznych i Wyznań Religijnych Re- ministre des affaires etrangeres et aes c:tiltes
publiki, Czlonka Stałego Trybunął!1 Rozjemczego. de la Rćpublique, membre de la cour perhla-
nente d'arbitrage~
Jego Cesarska j'V\oś<: Cesarz f\ustrji, Król Czech, i t. d., Sa Majeste I'Empereur d'f\utriche, Roi de Boheme,
, i KI'ól 'FIpostoIski Węgier: etc. et Roi f\postolique de Hongrie: .
J. E. P_ Gae tan [v''lerey de Kapos-Mere, Swego Rad- Son Excellence M. GaeŁan Merey de Kapos-Mere;
cę przybocznego, Swego f\mbasadora nadzwy- Son conseiller intime, Son ambassadeur extra-
czajnego i pełnomocnego; , orclinaire et plenipotentiaire;
J. E: P.barona Charl es de f\'\<lcchiQ, Swego Posła Son Excellence M. le baron Charles de Macchio;
nadzwyczajnego i fl\inistra pełnomqc,nego w F\te- Son envoye extraordinaire et ministre pleni-
. nach. potentiaire a f\thenes.
Jego Królewska Mość Król Belgów: Sa Majeste Je Roi des BeJges:
J. E. P. Beernaert, SWego Ministra Stanu, Członka Son Excellence M. Beernaert, Son ministre d'etat,
Izby Po sł ów, Członka Instytutu Francuskiego membre de la chambre des representants,
i Akademji l'\róiewskich Belgji i Rumunji" Cz/on- membre de I'institut de France et des acade-
ka Honorowego Instytutu , Prawa Międzynarodo­ mies Royales de Belgique et de Roumanie,
wego, Cz łonka Stałego Trybunału Rozjemczego; membr'e d'honneur de l'institut de droit inter-
national, membre de la cour permanente (far;
. bitrage; .' . . ,:
J. E ~ P. J. Vcn dcn HeLlvel, Swego , fv'li,nistra Stanu, Son Excellence M. J. Van den Heuvel, Son minisŁre
byłeg o Sprawiedliwości;
J'.1inistra d'etat, ancien ministrede la justice;
J. E. P. barona Guillaume, Swego Posła nadzwyczaj- Son Excellence M. le baron Guillaume, Son envoye
nego i JV\inistra pełnomocnego w- Hadze, Człon­ extraordinaire et ministre plenipotentiaire a La
ka Króle wskiej Akademji Rumuń,?kiej, Haye, membre de I'academie Royale de ~ou.­
manie.
Prezydent Republiki Boliwji: Le President de la · Republique de Bolivie:
J. E. P. CJaudio Pinilla, Ministra Spraw Zagranicznych Son Excellence M. Claudio PiniIla, ministre des af.*
Republiki, Członka Stałego Trybunału Rozjem- faires etrangeres de la Republique, membre
czego; , de la cour permanente d'arbitrage;
J. E. P. Fernando E. Guachalla, lv'\inistra pełnomoc­ Son Excellence M. Fernando E_ Guachalla, ministre
nego w Londynie. plenipotentiaire a Londres.
Prezydent Stanów Zjednoc.zonych Brazylji: Le President de la Republique des Etats-Unis
.
J. E. P. Ruy Baraosa, Ambasadora nadzwyczajnego
du Bresil:
Son Excellence M. Ruy Barbosa, ambassaĆleur ' extr~~
i pełnomocnego, Członka Stałego Trybunału ordinaire et plenipotentL'li re, membre de la coor
Rozjemczego; permanente d'arbitrage;
J. E. P. Eduardo F. S. dos Santos Lisb6a, Posła nad- Son Excellence M. Edu E'r do F. S. dos Santos Lisb6a,
zwyczaj~ego i Ministra pełnomocnego w Hadze. envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire
; ,
a La Haye.
Jego Królewska Wysokość Książę Bułgarji: San RItesse Royale le Prince de Bulgarie:
1'. Vrban Vinaroff, Generala~Majora Sztabu General- M. Vrban Vinaroff, general-rrlajor de l'etat-mc;ljor, Son
nego, Swego Generała Swity; general a la suite; ,
Dziennik Ustaw. Poz. 163. 217

P. Ivan Karandjouloff, Prokuratora' Generalnęgo Są· M. Ivan Karandjouloff, procureur-general de la cour


du Kasacyjnego. de cassatio n.
[Prezydent Republiki Chili: Le Presidenł de la Republique de Chili:
J. E. P. Domingo Gana, Posła nadzwyczajnego i Mi· Son Excellence M. Domingo Gana, envoye extra-
nistra pełnomocnego Republiki w Londynie; Oidinaire et ministre plenipotentiaire de la' Re-
publique a Londres;
J. E. P. f\ugusto Matte, Posła nadzwyczajnego i Mi· Son Excellence M. f\ug usto Matte, envoye extra 4

nistra pełnomocnego Republiki w Berlinie; , ordinaire et ministre p le!lipotentiaire de la Re-


" .:
publique a Berlin;
J. '<E. P. Carlos Concha, byłego Ministra Wojny, by- Son Excellence M. CarlOs Concha, ancien minisŁre
. lego Prezydenta Izby Deputowanych , byłego Po' de ~a gu erre, ancien president de la chambre
sła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego des d eputes, ancien envoye exhaordmaire et
'w Buenos Aires. ministre plenipotenŁiaire a Buenos Aires.
Prezy dent Republiki Kolumbji: Le President de ia Republ ique de (o lomb ie;
P. Jorge Holguin, Generała ; ~ M. Jorge Holguin, general;
P. Santiago Perez Triana; M. Santiago Perez Triana;
J. E. P. Marceliano Vargas, Generała, Posła nadzwy· Sor. Excellence M. Marceliano Vargas, generai , envoye
czajnego i l'V\in istra pełnomocnego Republiki extraordinaire et ministre plenipotentiaire de la
w Paryżu. Rep ub!ique a Paris.
Guber,o ator Tymczasowy Republiki Kuby: Le Gouverneur Provisoire de la Republique de Cuba:
P. f\ntonio Sanchez de Bustamante, Profesora Pra· M. f\nto ni o Sanchez de Bustamante, profes~eur de
wa międzynarodowego na Uniwersytecie Ha- droit international a I'universite de la Havane,
wańskim, Senatora Republiki; ' . senateur de la Republique;
J. E. P. Gonzalo de Quesada y f\róstegui, Posła nad- Son Excellence M. Gonialo de Quesada y f\rostegui,
. zwyczajnego i Ministra pełnomocnego Republi· envoyee extraordinaire et ministre plenipoten-
ki w Waszyngtonie; , tiaire de la Republique a Washington;
P. Manuel Sanguily, byłego Dyrektora Instytutu Na· [VI ••Manuel Sanguily, ancien directeur de I'institut
czania powszechnego w Hawanie. Senatora Re· d'enseign.ement secondaire de la Havane, se~
" publiki. ;1ateur de la Republique.
Jego Królewska Mość Król Danji: Sa Majeste le Roi de Danemark:
J. ''E, P. Constantin Brun, Swego Szambelana, Swe- SOn ' Excellence M. Constaritin Brun, Son chambellan,
go Posła nadzwyczajnego i Ministra pełno moc- Son envoye extraordinaire et ministre plenipo-
. nego w Waszyngtonie; tentiaire a Washington';
P. Christian Frederik Scheller, Kontr-f\dmirała; M, Christian Frederik Scheller, contre·amiral;
P" f\xel Vedel, Swego Szambelana, Szefa Sekcji ."1. Axel Vedel , Son chambellan, chef de section au
w Królewskiem Ministerstwie Spraw Zagranicz- ministere Royal des affaires etrangeres.
nych. .
Prezydent Republiki Dominikańskiej: Le President de la Republique Dominicaine:
P. ' Francisco Henriquez y Carvajal, byłego Sekreta- M. Francisco Henrrquez y Carvajal, ancien secretaire
rza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych d'etat au ministere des affaires etrangeres de la
Republiki, Członka Stałego Trybunału Rozjem- Republigue, membre de la cour permanente
czego; d'arbitrage;
P.f\polinar Tejera. Rektora Instytutu Zawodowego M. f\polinar lejera, recteur de l'institut professionnel
Republiki, Członka Stałego Trybunału Rozjem- de la ' Republique, , membre de la cour perma-
czego . nente d'arbitrage. '
Prezydent Republiki Ekwador: Le President de la Republique de I'Equateur:
J. -E. P. Victor Rendón, Posła nadzwyczajnego i Mi- Son Excellenc,e M. Victor Rendón, envoye extra-
nistra pełnomocnego Republiki w Paryżu i w Ma- ordinaire et ministre plenipotentiaire de la Re-
, drycie; , publique a Paris et a Madrid;
P. Enrique Dom y de f\lsua, Charge d'affaires. M. ' Enrique D~rn y de f\lsua, charge d'affaires.
Jego Królewska Mość Król Hiszpanji: Sa Majeste le Roi d'Espagne:
J.E. P; W.R. de Villa-Ur!rutia', Senatora; byłego Mi- Son Excellence M. W. R. de Villa-Urrutia, senateur,
nistra Spraw Zagranicznych, Swego f\mbasado- ancien ministre des affaires etrangeres, Son
ra nadzwyczajnego i pełnomocneg.o w Londynie; ambassadeur extraordinaire et pleni ,Jotentiaire
a Londres; i
J. E. P. Jose de la Rica y Calv;o, Swego Posła nad- Son Excellence M. Jose de la , Rica y Calvo, ,Son
zwyczajnego i Ministra pełnomocnego vi Hadze; envoye extraordinaire et ministre , p!en i poten'~
tiaire a La Haye;
218 I Dziennik Ustaw. Poz. 163. N'!! 21~

P. Gabri el Ma ura y Gamazo, hrabiego deMortera, IV\. Gabriel Maura y Gamazo, comte deMortera,
Deputowa ne go do Izby ł\ort ezó w. depute aux Cortes.
Prezyd ent Republiki Francuskiej: Le President de la Republique Fran<;aise:
J. E. P. Leon Bourgeois, F\mb asa dora nadzwyczaj- Son Excellence M. Leon Bourgeois, ambassadeur
nego Republiki, Senatora, byłego Prezydenta extraordinaire de la Republique, senateur, ancien
Rady Ministrów, by ł eg o Ministra Spraw Za- president du conseil de s ministres, an cien mi-
granicznych, Członka Stałego Trybunału Rozjem- nistre des affaires etrangeres, membre de la
czego; cour permanente d'arbitrege;
P. barona d'Estournelles de COllstant, Senatora, lv'\i- j\~ ," le baron d'Estournelles de Constant, senateur,
ni stra pe łnomocn e g o pierwszej klasy, Członka ministre plenipotentiaire de premiere classe,
Stał ego Trybunału Ixozjemczego; membre de la cour permanente d'arbitrage;
P. Loui s Renault, Profesora na fakultecie Prawa Uni- M. Loui s Renault, professeur a la faculte de droit
niwersytetu Paryskiego, Honorowego Ministra a I'universite de Paris, ministre plenipotentiaire
pełnomocnego, Radcę Prawnego Ministerstwa honoraire, jurisconsulte du ministere des affaires
Spraw Zagi'anicznych, Członka Instytutu Fran- etrangeres, m e mbre de l'institut de France,
cuskiego, Członka Stał e go Trybunału Rozjem- ' membre de la cour p er manente d'arbitrage;
czego; .
J. E. P. Marcellin Peliet, Pasł;:) nadzwyczajnego i Mini- Son Excellence M. Marcellin Pellet, envoye extra-
stra pełnomocnego Republiki Francuskiej w Ha- ordinaire et ministre plenipotentiaire de la Re-
dze . publiqu e Franr;aise a La Haye.

Jego Królewsk a "'~ość Krói ZjednoCZonego Królestwa Sa Majeste le Roi du Royaume-Uni de Grande Bre-
Wielkiej Brytanji i Irlandji i Terytorjów Brytyj skich tagne et d'lrlande et des Territoires Britanniques au
Zamorskich , Cesa rz Indyj: deI a des mers, Empereur des Indes:
J. E. the Right Honourable Sir Edward Fry, G, C. B .• Sen Excellence the Right Honourable Sir Edward
Członk a Rady przyboczne j. Swego Ambasadora Fry, G. C. B., membre du conseil prive, Son
nadzwyczajnego,Członk::t Stałego Trybun,a łu ambassadeur extraordinaire, membre de la (our
Rozjemczego; permanente d'arbit rage;
J. E. the Right Honourable Sir Ernest Mason Satow. San Excellence the Right Honourable Sir Ernest Ma-
G. C. M. G., C z łonka Rady przybocznej, Członka son Satow, G. C. ti\. G., membre du c9nseil
Stał ego Trybunału Rozjemczego; priv e, membre de Ja eour permanente d'ar-
bilrage;
J. E. th ~ Ri ght Honourable Don a id James Mackay Son Excellence the Right Honourable Donald James
Baron Reay, G. C. S. 1., G. C. I: E" Członka Mackay Baron Reay , G. C. S. 1., G. C. I. E.,
Rady przybocznej, byłego Prezydenta Instytutu membre du conseil prive, ancien pr esi dent de
Prawa międzynarodowego; J'in stitut de droit international;
J. E. Sir Henry How ard , K. C M. G., C B., Swego Son Excellence Sir Henry Howard, K. C. f.J\. G., C. B.,
Posła ,nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Son envoye extraordinaire et ministre pJenipo-
w ·Hadze. . teńtiaire a La Haye.

Jego Królewska M o~:ć Krói Hellen6w: SCl Majeste Je Roi des Hellen e s:
J. E. P. Cleon Rizo Rangabe, Swego Posła nadzwy- San Excellence M. (leon Rizo Rangabe. San en-
czajnego i Ministra pełnomocnego w Berlinie; voye extraordinaire et ministre plen ipotentiaire
a Berlin;
P. Georges Streit, Prof eso ra Prawa międzynarodo­ M. Georges Streit. profe s~.eur de droit international
wego na Uniwersyteci e Ateńskim, Członka Sta· a I'un ivers ite d'F\t he nes, membre de Ja cour
łego . Trybunału Rozjemczego. permanente d 'arbitrage.
Prezydent Republiki Guatemali: Le President de la Republique de Guatemaia:
P. Jose linIe iV\achado. Charge d'affaires Republ ik i M_ Jose Tible Machacio, cha rg e d'affaires de la Re-
w Hadze i w Londynie, Członka Stałeg o Try- publique a La Haye et a Lo ndres, membre
bunału Rozjemczego; de la cour permanente d'arbitrage;
P. Enrique Gómez Carillo, Charge d'affaires Repu· M. Enrique Gómez Ca rillo, charge d'affaires de la
bl ik i w Berlinie. ., Republique a Berlin.
I
Prezydent Republiki Haiti: Le Presidentde IQ Republique d'Ha'iti:
J. E. P. ,Jean Joseph Dalbemar, Posła nadzwyczaj- San Excellence M. Jean Joseph Dalbemar, envoye
n ego i Ministra pełnomocnego Republiki w Pa- extraordinaire et ministre plenipotentiaire de la
ryżu; . Republique a Pa ri :,;
J. E. P. J . 1'1. Leger, Posła nadzwyczajnego i Mini· San Excellence M. J . I'~ Leger, envoye extraordinaire
stra pełnomocnego Republiki w Waszyngtonie; et minisŁre plen ipotentiaire de la Republique
a Washington;
N2 21. Dziennik Ustaw. Poz. 163. 219

P. Pierre Hudicourt, byłe go Profesora Prawa między­ !vi•. Pierre Hudico urt, ancien professeur de droit in-
narodowego publicznego, f\dwokata przy Sądzie ternational public, avocat au barreau -de Port
w Port au Prince. au Princ.e.
Jego Królewska Mość Król Włoch: Sa Majeste Je Roi d'ltalie:
J. E. hrabiego Joseph Tomielii Brusati Di Vergano, Son Excellence le Comte Joseph Tornielli Brusati
Senatora Król estwa, f\mbasadora Jego Królew- Di Vergano, Senateur du Royaume, ambassa-
skiej Mości Króla w Paryżu, Członka Stałego deur de Sa [V\ajeste le Roi Et Paris, membre
Trybunału Rozjemczego, Przewodniczącego De- de la cour permanente d'arbitrage, president
legacji Wł oski ej; de la delegation Italienne;
J. E. P. Kom andora Guido Pompilj, Deputowanego Son Excellence M. le Commnndeur quido Pompilj,
do Parlamentu, Podse~retarza Stanu w Królew· dćpute auparJement, sous-secretaire d'etat au
skiem Ministerstwi e Spraw Zagranicznych; ministere Royal des affaires etrangeres;
P. Komandora Guido Fusinato, Radce; Stanu, Deputo- M. le commandeur Guido Fusinato, conseiller d'etat,
wanego do Parlamentu, byłego Ministra Oświaty. deputć au parlement, :ancien - ministre de !'in·
struction.
Jego Cesarska Mość Cesarz Japonji: Sa Majeste I'Empereur du Japon:
J. E. P. Keiroku Tsudzuki, Swego ł\mbasadora nad- Son Excellence M. Keiroku Tsudzuki, Son ·ambassa- ,
zwyczajnego i pełnomocnego; deur extraordinaire et plenipotentiaire; \
J. E. P. f\imaro Sato, Swego Posła nadzwyczajnego Son Excellence M. f\imaro Sato, San envoye extra·
i Ministra pełnomocnego w Hadze. ordinaire et ministre plenipotentiaire a La Haye.
Jego Królewska Wysokość Wielki Książe Luksem- Son ł\ltesse Royale le Grand Duc de Luxembourg,
burgu, Książe Nassau: Duc de Nassau: .
J . E. P. Eyschen, Swego Ministra Stanu, Prezydenta Son Excellence M. Eyschen, Son minisŁre d'etat, pre-
Rządu Wielkiego l~sięstwa; sident du gouvernement Grand Ducal;
P. hrabiego ,de ViJlers, Charge d'affaires Wielkiego M. le comte de Villers, charge d'affaires du Grand-
Księstwa w Berlinie. Duche a Berlin.
Prezydent Stanów Zjednoczonych /,v'''Ieksyk ańskic h: Le President des Etats·Unis Mexicains:
J. E. P. Gonzalo R. Esteva, Posła nadzwyczajnego Son Excellence M. Gonzalo R. Esteva, envoye extra-
i Ministra pełnomocnego Republiki w Rzymie; ordinaire et ministre plenipotentiąire de la Re-
publique a Rome;
J. E. .P. Sebastian B. de Mier, Posła nadzwyczajnego Son Excellence M. Sebastian B. de Mier, envoye
i Ministra pełnomocneg,o Republiki w Paryżu; extraordinaire et ministre plenipotentiaire de la
Republique a Paris;
J. E. P. Francisco L. de la Barra, Posła nadzwyczaj- San Excellence M. Francisco L. de la Barra, envoye
nego i Ministra pełnomocnego Republiki w Bruk- extraordinaire et ministre plenipotentiairede la
seli i w Hadze. ' Republique a Bruxelles et a La Haye.
Jego Królewska Wysokość Książe Czarnogóry: SOn Rltesse Royale le Prince de Montenegro:
J. E. P. NeJidow, Cesarskiego Rzeczywistego Radcę Son Excellence M. Nelidow, conseiller prive Imperial
tajnego, Rmbasadora 'J ego Cesarskiej Mości actuel, ambassadeur de Sa Majeste l'Empereur
Cesarza Wszech Rosji w Paryżu; de Toutes les Russies a Paris;
J. E. P. de Martens, Cesa rskiego Radcę tajnego, San Excellęnce M. de Martens, conseiIler prive Im-
. Członka Stałego R03yjskiej Cesarskiej Rady Mi- perial, membre permanent du conseil du mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych; nistere Imperial des affaires etrangeres de
Russie;
J. E. P. Tcharykow, Cesarskiego Rzeczywistego Radcę Son Excellence M. Tcharykow, conseiller d'etat Im-
Stanu, Posła nadzwyczajnego i Ministra pełno­ perial aduel, envoye extraordinaire et ministre
mocnego Jego Cesarskiej Mości Cesarza Wszech plenipotentiaire de Sa Majeste I'Empereur de
Rosji w Hądze. de Toutes les Russies a La HayE'.
Jego Królewska Mość Król Norwegji: Sa Majeste le Roi de Norvege:
J. E. P. Francis Hagerup, byłego Prezydenta Rady, Son ExcelienceM. Francis Hagerup, ancien president \
byłego Profesora Prawa, Swego Posła nadzwy- du conseil, ancien professeur de droit, Son
czajnego i Ministra pełnomocnego w Hadze envoye extraordinaire et ministre ph!nipotentiaire
i w Kop~nhadze, Członka Stałego Trybunału ił La Haye et a Copenhague, membre de la
Rozjemczego. cour permanente d'arbitrage.
Prezydent Republiki Panama: Le President de la Republiąue de Panama:
P. Belisario Porras. M. Belisario Porras.
220 Dziennik Ustaw. Poz. 163. N!! 21.

Prezydent Republiki Paraguaj: Le President de la Republique du Paraguay:


J. E. P. Eusebio Macha'in, Posła
nadzwyczajnego i Mi- Son Excellence M. Eusebio Macha'in, envoye extra-
nistra pełnomocnego Republiki w Paryżu; ordinaire et ministre plenipotentiaire de la Re-
publi que a Paris;
P. hrabiego G. Du Monceau de Bergendal, Konsula M. le comte G. Du Monceau de Bergendal, c<)nsul
Republiki w Brukseli. de la Republique a Bru xe !les.
Jej Królewska Mość Królowa Holandji: Sa Majeste la Reine de.s Pays-Bas:
P. W. H. de Beaufort, Swego byłego Ministra Spraw M. W. H. de Beaufort, Son ancien ministre des
Zagranicznych, Członka Drugiej Izby Stanów affaires etrangeres, membre de la seconde
Generalnych; ch ambre des etats-generaux;
J. E. P. T. M. C. nsser, Swego Ministra Stanu, Członka Son Excellence l"\. T. M. C. nsser, Son ministre
Rady Państwa, Członka Stałego Trybunału Roz- d'etat, membre du conseil d'etat, membre de
jemczego; la cour permanente d'arbitrage;
J. E • .Jonkheer J. ' C. C. gen Beer Poortugael, Gene- Son Excellence le jonkheer J. C. C. den Beer Poortu-
rała-Porucznika w stanie spoczynku, byłego Mi- gael, Iieutenant-general en retraite, ancien mi-
nistra Wojny, Członka Rady Państwa; nistre de la guerre, membre du conseil d 'etat;
J. E. Jonkheer J. n. Roell, Swego ndjutanta do Son Exceł1ence le jonkheer J. n.
Roell, Son aide de
szczególnych poruczeń, Vice-f\dmirała w stanie camp en service extraordinaire, vice-amiral en
spoczynku, byłego Ministra Marynarki; retraite, ancien ministre de la marine;
P. J. PI. Loeff, Swegd by/ego Ministra Sprawiedli- M. J. n. LoeH, Son ancien ministre de la justice,
wości, Członka Drugiej Izby Stanów Generalnych. membre de la seconde chambre des etats·ge-
neraux. -
Prezydent Republiki Peru: Le President de la Republique du Perou:
J. E. P. Carlos G. Candamo, Posła nadzwyczajnego Son Excellence M. Carlos G. Ca ndamo, envoye extra~
i l"\inistra pełnomocnego Republiki w Paryżu ordinaire et ministie plenipotentiaire de la Re-
i w Londynie, Członka Stałego Trybunału Roz- publique a. Paris et a Londres, membre de la
jemczego. (our permanente d'arbitrage.
Jego Cesarska Mość Szach Perski: Sa Majeste Imperiale le Schah de Perse: ·
J. E. Samad Khan Momtazos Saltaneh, Swego Posła Son Excellence Samad Khan l"\omtazos Saltaneh,
nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Pa- Son envoye extraordinaire et ministre plenipo- .
ryżu, Członka Stałego Trybunału Rozjemczego; tentiaire El Pz:ris, membre de la cour permanente
d'arbitrage; ,
J. E. Mirza nhmed Khan Sadigh Ul Mulk, Swego Son Excellence Mirza Rhmed Khan Sadigh Ul Mulk;
Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego Son envoye e){traordinaire et ministre pleni-
w Hadze. potentiaire ił La Haye.
Jego Królewska Mość Król Portugalji i f\lgarwów, i t. d.: Sa Majeste le Roi de Portugał et des nlgarves, etc.:
J. E. P. Markiza de Soveral, Swego Radcę Stanu, San Excellence M. le marquis de SoveraJ, Son eon- .
Para Królestwa, byłeg o Ministra Spraw Zagra- seiller d'etat, pair du Royaume, ancien ministre
nicznych, Swego Posła nadzwyczajnego i Mini- des affaires etrangeres, Son envoye extraordi-
stra pełnomocnego w Londynie, Swego f\mba~ naire et · ministre plenipotentiaire · a Londres, .
sadora nadz wyczajneg o i pełnomocnego; Son ambassadeur extraordinaire et plenipote n-
tiaire; . ,
J. E. P. hrabiego de Selir, Swego . Posła nadzwyczaj- Son Excellence M. le comte de Selir, Son envoye
: nego i Ministra pełnomocnego w Hadze; ext ra ordinaire et ministre plenipotentiairea ' La
Haye;
J. E. P. F\lberŁo d'OJiveira, Swego Posła nadzwyczaj- San Excellence M. f\lberto d'Oliveira, Son envoye
neg o i Ministra pełnomocnego w Bernie. extraordinaire et ministre plenipotentiaire a Berne.
Jego !'{rólewska Mość Król Rumunji: Sa Majeste le Roi de Roumanie:
.J. E. P. nlexandre Beldiman, Swego Posła nadzwy- Son Excellence M. nlexandre Beldiman, Son envoye
cza jnego i 1\~i!1istra pełnomocnego w Berlinie; extraord inaire et ministre plenipotentiaire aBerlin;
J. E. P. Edgar fv1.avrocorda to , Swego PosłCi nadzwy· Son Excellence M. EdgarMavrocordClto, Son envoye
. czaj!1ego i Ministra pełnomocnego w Hadze. extraordinaire et minisŁre plenipotentiaire ił La
Haye.
Jego Cesarska Mość Cesarz Wszechrosji: Sa MaJeste L'Empereur de Toutes les Russies:
J. E. P. Nelidow, Swego Rzeczywistego Radcę tajnego, Son Excellence M. Nelidow, Son conseillerprive
Swego nmbasadora w Paryżu; acŁuel, Son ambassadeur a Paris;
J. E. P. de Martens, Swego Radcę tajnego, Członka Son Excellence M. de Martens, Son conseiJler prive,
Stałej Rady przy Cesarskiem Ministerstwie Spraw membre permanent du conseil du ministere Im-
Dziennik Ustaw. Poi. 163. \ 22'1
Zagranicznych, Członka Stałego Trybunału Roz- perial des affaires etrangeres, membre de la
jemczego; cour permanente d'arbitrage;
J. E. P. Tcharykow, Swego Rzeczywistego Radcę Stanu, Son Excellence M. Tcharykow, S6n conseiller d'etat
Swego Szambelana, Swego Posła nadzwyczaj- actuel, Son chambellan, Son envoye extraordi-
nego i Ministra pełnomocnego w Hadze. naire et ministre pl,e nipotentiaire a la Haye.
Prezydent Republiki Salvador: Le President de la Republique du Salvador:
P. Pedro I. Matheu, Charge d'affaires Republiki M. Pedro I. Matheu, charge d'affaires de la Repu'
w Paryżu, Członka St ałego Trybunału Rozjem- blique a Paris, membre de la cour permanente
czego; d'arbitrage;
P. Santiago Perez Triana, Charge d'affaires Republiki M. Santiago Perez Triana, charge d'affaires de la
w Londynie. Republique a Londres.
Jego Królewska Mość Król Serbji: Sa Majeste le Roi de Serbie:
'J. E. P. Sava Grou'itch, Generała, Prezydenta Rady Son Excellence M. Sava Grou"itch, general, president
Stanu; du conseil d'etat;
J. E. P. Mi/ovan Milovanovitch, Swego Posła nadzwy- Son Excellence M. Milovan Milovanovitch, Son envoye
czajnego i Ministra pełnomocnego w Rzymie, extraordinaire et ministre plenipotentiaire aRo·
Członka Stałego Trybunału Rozjemczego; me, membre de la cour permanente d'arbirage;
J. E. P. Michel MiIitchevitch, Swego Posła nadzwy- Son Excellence M. Michel Militchevitch, Soń envoye
czajnego i Ministra pełnomocnego w Londynie extraordinaire et ministre plenipotentiaire a Lon-
i w Hadze. dres et a La Haye.
Jego Królewska Mość Król Siamu: Sa Majeste le Roi de Siam:
Mom Chatidej Udom, Generała-Majora; Mom Chatidej Udom, major-general;
P. C. Corragioni d'OrelIi, Swego Radcę legacyjnego; M. C. Corragion-i d'Orelli, Sen conseiller de legation;
. Luang Bhuvanarth Nariibal, Kapitana. Luang BhGvanarth Narubal, capitaine.
,Jego Królewska Mość Król Szwecji, Gotów i Wendów: Sa Majeste le Roi de Suede, des Goths et des Vendes:
J. E. P. Knut Hjalmar Leonard Hammarskj6ld, Swego Son Excellence M. Knut Hjalmar Leonard Hammarsk-
byłego Ministra Sprawiedliwości, Swego Posła j6ld, Son ancien ministre de la justice, Son
nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego w Ko- envoye extraordinaire et ministre plenipoten-
penhadze, Członka Stałego Trybunału Rozjem- tiaire ił Copenhague, membre de la cour per-
czego; manente d'arbitrage;
P. Johannes Hellner, Swego byłego Ministra bez Teki, M. Johannes Heli ner, Sonancien ministre sans por-
_ byłego Członka Najwyższego Sądu w Szwecji, tefeuille, ancien membre de la cour supreme
Członka Stałego Trybunału Rozjemczego. de Suede, membre de la cour permanente
d'arbitrage.
Rada Związkowa Szwajcarska: Le Conseil Federal Suisse:
Posła nadzwyczajnego i Mini-
J. E. P. Gaston Carlin, Son Excellence M. Gaston Carlin, envoye extraordi-
stra pełnomocnego Konfederacji Szwajcarskiej naire et ministre plenipotentiaire de la Confe-
w Londynie i w Hadze; deration suisse ił Londres et a La Haye;
P. Eugene Borel, Pułkown ika Sztabu Generalnego, M. Eugene Borel, colonel d'etat major-generał, pro-
Profesora na Uniwersytecie Genewskim; fesseur a l'universite de Geneve;
P. Max Huber, Profesora Prawa na Uniwersytecie M. Max Huber, professeur de droit a I'universite de
w Zurychu. Zurich. -
Jego Cesarska Mość Cesarz Ottomanów: Sa Majeste I'Empereur des Ottomans:
J. E. Turkhan Pacha, Swego Rmbasadora nadzwy· Son Excellence Turkhan Pacha, Sen ambassadeur
czajnego, Ministra evkafu; extraordinaire, ministre de l'evkaf;
. J. E. Rechid Bey, Swego f\mbasadora w Rzym ie; Son Excellence Rechid Bey, Son ambassadeur aRo-
me;
J. E. Mehemmed Pacha, Vice-Rdmirała. Son Excellence Mehemmed Pacha, . vice-amira!.

Prezydent Republiki Wschodniej Uruguaj: Le President de la Republique Orientale de l'Uruguay:
J. E. P. Jose BatIle y Ordonez, byłego Prezydenta Son Excellence M. Jose Batlle y Ordonez, ancien
Republiki, Członka Stałego Trybunału Rozjem- president de la Republique, membre de la cour
czego; permanente d'arbitrage;
J. E. P. Juan P. Castro, byłego Prezydenta Senatu, Son Excellence M. Juan P. Castro, ancien president
Posła nadzwyczajnego i Ministra pełnomocnego du senat, envoye extraordinaire et ministre ple·
Republiki w Paryżu, Członka Stałego Trybunału nipotentiairt! de la Republique a Paris, membre
Rozjemczego. de Ja cour permanente d'arbitrage.
222 Dziennik Ustaw. Poz. 163.' NI! 21.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Wenezueli: Le President des Etats-Unis de Venezuela:


P. Jose Gil Fortoul, Char~e d'affaires Republiki M. Jose Gil Fortoul, charge d'affaires de la ' Repu-
w Berlinie. que a Berlin.
Którzy po wymianie swych pełnomocnictw, uzna- Lesquels, apres avoir depose Ieurs pleins pau-
nych za dobre i należyte co do formy, zgodzili sit:: voirs trouves en bonne et due forme, sont convenus
nl1 nastElPujące post~nowienia: desdispositions suivantes:

ROZDZIAŁ I. CHRPITRE I.

Q Pf@W!ilQQ l oh9Wiązkąęh mocarstw neutr~lny(:h. Des Droits ęt des Devoirs dęs Puissances neutres.

f\rt. 1. F\rticle premier.


Terytorjum mocar:;;tw neutralnych jęst nienan.~· Le territoire des Puissances neutres e~t inviolablę:.
szalne.
F\rt. 2. F\rt. 2.
. Zabronione jest stronom WOjUjącym przepro- II est interdit aux belligerants de faire pass er
wadzanie przez terytorjum mocarstwa neutralnego ą travers le territoire d'une Puissance neutre des
wojsk lub taborów z amunicją lub zaprowizpcją. troupes et des convois, soit de munitions, soit
d' approvisionnemen ts.
f\rt. 3. f\rt. 3.
~ównięi ?:~pn~nipnę ie~t stronom wojującyrn: li est egalement interdit aux beliigerąnts:
a) zakładanie na terytoriwn neutrall1ego !1lP' a) d'installer sur le territoire q'une Puissance
carstwa stacji mdjo-telegraficznej lub jakie· neutre une station radiotedegraphique ou tout
gokolwiek apMatu, przeznaczonego do użytku appareil qestine a servir cornme rnoyen qe
jako śrp~e\<. dlą ~omllnikącji pomi~dzy siła~ cOll1munication avec des forces bellig~rantes
mi wojującemi np ląd?ie lub morzą sur terre ou sur mer;
b) \.lżyw~nie wszelkiej in~talacji tego rodzaju, b) d'utiliser toute jnsŁąllation de ce genre etablie
założqnej przez nich prze~ wojną OP tery- par eux 'lvant la guerre sur le territoire de
torjum mocarstwa nęutra\nego W celu wy· la Puissance neutre d ans un but exclusive-
łączn i e wojsKO WYIT\, ktprp to instalacją nie była m ęnt militaire, et qui n'a pas ete ouyerte
otwartą dlą 1~9respondeocji publicz!wj. 'lU service de la correspondance publique.

f\rt. 4. f\rt. 4.
,Na terytorjum mocarstwa neutralnego nie mo· Des corps de combattants ne peuvent etre
gą ł?y~ formowane oddziały, przeznaczon e do walki, form es, ni des bureaux d'enr6lement ouverts, Sllr le
afli otwieranie biur werbunkowych na korzyść woju- territoire d'un e Puissance neutre au profit de belli-
jących stron. gerants.

F\rt. 5. f\rt. 5.
Zadne z mocarstw neutralnych nie powinno Une Pu issance neutre ne doit to](§rer sur son
tolerować na swem terytorjum żadnego z czynów territoire aucun des actes vises par les articles 2 1'14.
wskazanych wart. od 2 do 4. Państwo neutralne Elle n'est tenue de punir des actes contraires
obowią z ane jest karać czyńy, sprzeczne z neutral- a la neutralite que si ces actes ont ete commis sur
nosGią, tyllw o ile takowe popełnione zostały na jego son propre territoire.
własnem terytorjum.
f\rt. 6. f\rt. 6.
Odpowiedzialność mocarstwa n ~ utralnego nie La ,responsabilite d'une Puissance neutre n'est
wchodzi w grę wobec faktu, że pojedyńcze osoby pas engagee par le fait que des individus passent
przękrac zają jego granicę, by zaciągnąć ' się do sluż· isoiement la fronti€~re paur se mettre au service de
py jędQej ~ W9jujących stron. l'un des belligerallts.

Art. 7. f\rt. 7.
Mocęlrstwo neutraln.ę nie jest obowiązane utrud- Une Puissance neutre n'est pas tenue d'empecher
Aia~ ęl,sportu lub tranz ytu na koszt jednej lub dru- I'exportation au le transit, pour le campte de I'un
siej z wojującyc.:h stron, jąko to: broni, amunicji ou de I'autre des belligerants, d'armes, de munitions
N! 21. Dziennik Ustaw. Poz. 163; 223

i wogóle tego wszystkiego, co może być użytecz. et, en general, de tout ce qui peut etre utile ił une
nem dla wojska lub floty. armee ou ił une flotte.

Art. 8. Art. 8.
Mocarstwo neutralne nie jest obowiązane za- Une Puissance neutre n'est pas tenue d'interdire
bronić lub ograniczyć stronom wojującym używal­ ou de restreindre I'usage, POUT les belligerants, des
ności kablów telegraficznych lub telefonicznych, jak cables telegraphiques ou telephoniques, ainsi que
również aparatów telegrafu bez drutu, które są bądź des appareils de telegraphie sans fil, qui sont, soit
ich własnością, bądź własnością towarzystw albo osób sa proprh~te, soit celle de compagnies ou de parti-
prywatnych. culiers.

Art. 9. f\rt. 9.
Wszelkie zarządzenia ograniczające lub wzbra- Toutes mesures restrictives ou prohibitives
ni·ające, powzięte przez mocarstwo neutralne w zwią­ prises par une Puissance neutre a I'egard des ma-
zku z art. 7 i 8, winny być równomiernie stosowane tieres visees par les artic[es 7 et 8 devront etre
względem stron walczących. uniformement appliquees par elle aux belligerants.
Mocarstwo neutralne czuwać będzie, by usza- La Puissance neutre veillera au respect de [a
nowano· stosowanie tych zobowiązań przez towarzy- meme obligation par les compagńies ou particuliers
stwa [ub osoby prywatne, posiadające kable tele- proprietaires de cables telegraphiq ues ou telephoni·
graficzne lub telefoniczne, jak również aparaty te- ques ou d'appareils de telegraphie sans fil.
[egrafu bez drutu.

Art. 10. f\rt. 10.


Nie może być uważany za czyn wrogi fakt, ' Ne peut etre considere comme un acŁe hostile
jeśli państwo neutralne użyje siły dla odparcia usi- le fait, par une Puissance fneutre, de . repousser,
łowania naruszenia jego neutralności. me me par la force, .Ies atteintes ił sa neutralite.

ROZDZIf\Ł II. CHf\PITRE II.


o internowanych walczących oraz rannych, pielęgnowa­ Des belligerants internes e t des blesses soignes che~
nych przez neutralnych. les neutres.

f\rt. 11. f\rt. 11.


Mocarstwo neutralne, które przYJmIe na swoje La Puissance neutre qui re<;oit sur son terri-
terytorjum wojska, należące do armji stron wojują­ toire des troupes appartenant aux armees bellige-
cych, winno je internować, o ile możliwie, daleko rantes, les internera, auta nt que possible, loin du
od terenu wojny. theatre de la guerre.
Mocarstwo to będzie moglo trzymać te , wojska Elle pourra les garder dans les camps et meme
w obozach i nawet zamknąć je w fortecach, bądź les enfermer dans des forteresses ou dans des Iieux
w miejscowościach przystosowanych do tego celu. appropries a ceŁ effet.
Mocarstwo to zdecyduje, czy oficerowie będą Elle decidera si les officiers peuvent etre laisses .
mogli pozostawać na wolnej stopie, zobowiąz aw szy libres en prenant I'engagement sur parole de ne pas
się słowem nie opuszczać terytorjum neutralnego quitter le territoire neutre sans autorisation.
bez zezwolenia.

f\rt. 12. f\rt. 12.


W braku specjalnej w tym względzie konwen- f\ defaut de convention speciale, la Puissance
cji, mocarstwo neutralne dostarczać będzie interno- neutre fournira aux internes [Ies vivres, les ha bille· .
wanym aprowizacji, odzieży i pomocy, wskazanej ments et les secours commandes par I'humanite.
przez uczucia humanitarne.
Koszty wynikłe na skutek internowania zosŁaną Bonification se ra faite, El la paix, des frais
zponifikowane przy zawa rc iu pokoju. · occasionnes par l'intemement.

f\rt. 13. f\rt. 13.


Mocarstwo neutralne, które przyjmuje zbiegłych La Puissance neutre qui re<;oit des prisonniers
jerków wojennych, pozostawi ich na wolności. Jeśli de guerre evades les laissera en Iiberte. Si elle tolere
zezwala na ich pobyt na swem terytorjum, to może leur sejour sur son territoire, elle peut leur assigner
wyznaczyć im miejsce zamieszkania. Takież zarzą­ une residence.
dzenie stosuje się do jeńców wojennych, przy prowa- La meme disposition est applicable aux prison-
dzo nych przez \110jska szukające schoronienia na te- niers de guerre amenes par des troupes se refugiant
rytorjum mocarstwa neutralnego. sur le territoire de la Puissance neutre. ·
224 ~ DzIennIk Ustaw. Poz. 163. NIt 21.

Rrt. 14. Rrt. 14.


Mocarstwo neutralne będzie mogło zezwolić na Une Pu issan ce neutre pourra autoriser le passage
przejście przez swe terytorjum rannych lub chorych, sur son territoire des blesses ou malades appartenant
należących do armji stron woj ujących, z zastrzeże­ aux armees belligerantes, sous la reserve que les
niem jednak, aby pociągami, któremi przybędą oni, trains qui les ameneront ne transporteront ni person-
nie były przewożone .ani osoby ani materjały woj- nel, ni materiel de guerre. En pareil cas, la Puis-
skowe. sance neutre est tenue de prendre les mesures de
W tym wypadku mocarstwo neutralne jest obo- sGrete et de contrale necessaires a cet effet. '
wiązane przedsięwziąć zarządzenia, dotyczące bez- Les blesses ou malades amen es dans ces con-<
pieczeństwa i kontroli, niezbędne w tym celu. ditions sur le territoire neutre par un des belligerants,
Ranni i chorzy, dostarczeni na tych warunkach et qui appartiendraient a la . partie adverse, devrónt
przez jedną ze stron wojujących na terytorjum neu- etre gardes par la Puissance neutre de maniere
tralne, którzy należeliby do strony przeciwnej, będą qu'ils ne puissent de nouveau prendre part au)!;.
musieli być strzeżeni przez państwo neutralne w ten operations de la guerre.
sposób, by znów nie mogli brać udziału w opera- Cette Puissance aura les memes devoirs quant
cjach wojennych. aux blesses ou malades de I'autre armee qui du~
Mocarstwo to będzie miało takież obowiązki seraient confies.
względem rannych lub chorych przeciwnej armji,
którzy byliby mu powierzeni.

Rrt. 15. Rrt. 15.


Konwencja Genewska będzie stosowana do cho- La Convention de Geneve s'applique aux ma-
rych i r.annych, internowanych na terytorjum neu- lades et aux blesses internes sur territoire neutre.
tralnem.

ROZDZIRl III . CHRPITRE III.


o osobach neutralnych. Des personnes neutres.

Rrt. 16. Rrt. 16.


Jako neutralni uważani są obywatele państwa, • Sont consideres comme neutres les nationaux
które nie bierze udziału w wojnie. d'un Etat qui ne prend pas part a la guerre.
Rrt. 17. Rrt. 17.
Osoba neutralna nie może wykorzystywać swej Un neutre ne peut pas se prevaJoir de sa neu-
neutralności: tra lite:
a) jeśli popełnia czyny wrogie przeciw jednemu a) s'i! commet des actes hostiles contre un bel-
. z wojujących; ligerant;
b) jeśli popełnia czyny na korzyść jednego z wo- b) s'i! commet des actes en faveur d'un belli-
jujących, a mianowicie gdy dobrowolnie wstę­ gerant, notamment s'i! prend volontairement
puje na służb,~ do szeregów armji jednej ze du service dans les rangs de la force armee
stron. de l'une de Parties.
W tym wypadku osoba neutralna nie będzie En pareil cas, Je neutre ne sera pas traite plus
s!-Irowiej traktowana przez stronę wojującą, prze- rigoureusement par le belligerant contre lequel ił
ciwko której \"vystąpiła z neutralności, niżeli obywa- s'est departi de la neutralite que ne pourrait I'etre,
tel drugiego państwa wojującego, który popełnił ten a raison du meme fait, un national ' de l'autre Etat
sam · czyn. belligerant. .

Rrt. 18. Rrt. 18.


Następujące czyny nie będą uważane jako speł­ Ne seront pas consideres comme actes com-
nione na korzyść jednego z wojujących według mis en faveur d'un des belligerants, dans le sens
brzmienia art. 17 lit. b.: de l'article 17, lettre b):
a) dostawy lub pożyczki przyznane jednemu a) les fournitures faites ou les emprunts eon·
z wojujących, z warunkiem jednak, by do- sentis a l'un des belligerants, pourvu que le
stawca lub kredytor nie zamieszkiwał na te- fournisseur ou le preteur n'habite ni le ter-
rytorjum strony przeci wnej, ani t e ż na tery- ritoire de I'autre Partie, ni Je territoire occu-
torjum, zajętem przez nią, i aby dostawy nie pe par elle, et que les fournitures ne pro"
pochodziły z tych terytorjów; vieni1ent pas de ces territoires;
b) usługi oddane w sprawach policyjnych lub b) les services rendus en matiere de police ou
administracji cywilnej. d'administration civile.
Ii!! 21. Dziennik Ustaw. Poz. 163.' 225
ROZDZI1\Ł IV. CHF\PITRE IV.
O materjale dróg żelaznych (kolejowym). Du materie I des chemins de fer.

f\rt. 19. f\rt. 19.


Materjały kolei żelaznych, pochodzące z tery- Le materlei des chemins de fer provenant du
torjum mocarstw neutralnych, należące bądź do tych territoire des Puissances neutres, qu'i1 appartienne
mocarstw, bądź do towarzystw lub osób prywatnych ił ces Puissances ou .a des soci!~tes ou personnes
i uznanych za takowe, będą mogły być rekwirowane privees et re.connaissable comme tel, ne pourra etre
i użytkowane przez wojującą stronę jedynie tylko requisitionne et utilise par un belligerant que dans
w wypadku i mierze, wymaganych przez imperatywną le cas et la mesure ou l'exige une imperieuse ne-
Konieczność. Te materjały winny być zwrócone o ile cessite. 1\ sera · renvoye aussitót que . possible dans
można najwcześniej do kraju, skąd pochodziły. le pays d' origine.
Państwo neutralne, w razie konieczności, będzie La Puissance neutre pourra de meme, en cas
rriogło zatrzymać i zużytkować w należytej ilości ma- de necessite, retenir et utiliser, jusqu'a due concur-
terjały, pochodzące z terytorjum państwa wojującego. rence, le materiel provenant du territoire de la Puis-
sance belligerante.
Indemnizacja będzie wypłaconą tak jednej, jak Une indemnite sera payee de part et d'auŁre,
i drugiej stronie, prop.orcjonalnie do ilości materjału en proportion du materiel utilise et de la duree de
zużytkowanego i do czasu użytkowania. l'utilisation.

ROZDZIF\Ł V. CHF\PITRE V~ .
Postanowienia końcowe. Dispositions finales.

f\rt. 20. f\rt. 20.


Postanowienia niniejszej konwencji stosują się Les dispositions de la presente Convention ne
jedynie do mocarstw układających się i tylko jeżeli sont applicables qu~entre les Puissances contractan-
wszystkie strony walczące należą do niej. tes et seulement si les belligerants sont tous parties
a la Convention.

f\rt. 21. f\rt. 21.


Niniejsza konwencja zostanie ratyfikowana jak- La presente Convention sera ratifiee aussitót
najprędzej. Dokumenty ratyfikacyjne będą złożone que possible.
. w Hadze. Les ratifications seronł! deposees ił La Haye.
Pierwsze zdeponowanie dokumentów ratyfika- Le premier depót de ratifjcations sera constate
cyjnych będzie stwierdzone protokółem, podpisanym par un proces-verbal signe par les representants des
przez przedstawicieli mocarstw, które w niem biorą Puissances qui y prennent part et par le Ministre
udział, i przez Ministra Spraw Zagranicznych Ho· des f\ffaires Etrangeres des Pays· Bas.
landji. Les depóts ulterieurs de ratifications se feront
. .. Złożenia następnych ratyfikacji będą uskutecz- au moyen d'une notification ecrite, adressee au Gou-
niane zapomocą pisemnych not, adresowanych do vernement des Pays-Bas et accompag.lee de l'in-
rządu Holandji wraz z dokumentem ratyfikacyjnym. strument de ratification.
Odpowiednio zaświadczona kopja protokółu, Copie certifiee conforme du proces-verbal rela-
dotyczącego pierwszego złożenia dokumentów raŁy­ tif au premier depót de ratifications, des notifica'
fikacyjnych, notyfikacji, wspomnianych w ustępie po- tions mentionnees a l'alinea precedent, ainsi que
przednim, jak również dokumentów ratyfikacyjnych, des instruments de ratification sera immediatement
będzie natychmiast staraniem Rządu Holenderskiego remise par les soins clu Gouvernement des Pays·
i drogą dyplomatyczną doręczona mocarstwom zapro- Bas et par la voie diplomatique aux Puissances
szonym na II-gą Konferencję Pokojową, jak również conviees ił la Deuxieme Conference de la Paix, ainsi
mocarstwbm, które do konwencji przystąpiły. W wy- qu'aux autres Puissances qui auront adhere a la
padkach, wskazanych w poprzednim ustępie, wskaza- Convention. Dans les cas vises par l'alinea prece-
ny wyżej Rząd poda Im do wiadomości równocześ­ clent, ledit Gouvernement , leur fera connaitre en
nie datę, w której notyfikację otrzymał. me me t"emps la date ił laquelle ił a re<;u la notifi~
cation.

f\rt. 22. f\rt. 22.


Mocarstwa nie sygnujące mogą przystąpić do Les . Puissances. non .signataires sont admises
niniejszej konwencji. ił adherer a la presente Convention.
. Mocarstwo, które . pragnie przystąpić do kon· La Puissance qui desire adherer notifie par ecrit
wencji, notyfikuje swój zamiar Rządowi Holender- son intention au Gouvernement des Pays-Bas en fui
skiemu, przesyłając mu akt przystąpienia, który zosta- transmettant J'acte d 'adhesion qui sera depose dans
nie złożony w archiwach wspomnianego rządu. les archives dudit Gouvernement.
226 Dziennil\ Ustaw. Poz. 163. :N'2 21.

Rz ąd ten natychmiast p r.ześłe innym mocarstwom Ce Gouvernement transmettra immediatement


zaświ adczonąkopję no,tyfikącj i" IM
rćwnież aktu a toutes lęs a4tres Pui~sąnces co pią certifi ęe eon-
przystąp ieni a, wskazując datę złożenia notyfikacji. forme de la notification ainsi que de I'acte d'adhe-
sion, en indiquant la date a laquelle ił a re<;u la
notification.
flrt. 23. f\rt. 2:3.
Niniejsza kon wencja ob owi'ązy'ijać zacznie mo- La pre sente Convention produira effęt, PPlir
C;;I rstwa, które wz i~ły udział W pLerwszy m złożeni\l las Puissimces qui auront pa rticipe au premier de-
ratyfikacji, w sześćdzie s iąt d'ni, po dacię spisania pro- p6t de ratifications, soixante jours apres la datę d~
toh ółu dot).'czącego te~w zł'oże(tia, ĘI rpocarstwa" któ- proces-verbal de ce dep6t . et l pour les Puissan~e~
re ratyfikować będą p óźniej, lub też późI;1iej przystq- qui ratifierant ułterieuremeFlt 0\1 qyi adh~reront, ~Q!­
pi ą do konwencji, - w sześ,ćdziesii.\t c:tn.i ~o otrzy- Xąnte jours apres que la notifiqltion d~ lęYf r'atifi-
;,
ma niu przez Rząd Holender~kt notyfi~ą;cji O lcn raty- eation ' au de leur aclhesion ąura ete re<;ue pą[ le
fikacj,i ~ub przy~tąpieniu. GOl\yeW€!l1ent des Pays,~8as.

f\rt. 24. flrt. 24.


Gdyby się zdarzyło , iż jedno z Mocarstw Ukłą­ S'iI arrivajt qu'une des P-u is s?\ nces COl1tr ę<:tęn­
d aj ących się zechciało wypowiedz!eć nin rej szą kon - tes voulGt d er,oncer la presente Convention, la de-
wencję, to wypowiedzenie to będzie pisemnie noty- nonciation sera notifi ee par ecrit au Gouvernement
fiko wane Rządowi Hole\1dęrskiemu, który o tem na- des Pays-Bas qui communiquera immediateme nt cO-
tych miast prześle wszystkim innym mocarstwom od- pie certifiee co nforme de la notification fi toutes
powi ednio zaświadcżof}ą kop}ę notyfikacj i, komuni- les autres Puissanees, en leur faisant savoir la date
k ując im datę odbioru notyfikacji. a laquelle il I' a re<:; ue.
Wypowiedzenie konwencji będzie obowiązy wało La denonciation ne produira se s effeŁs qu'a
tylko to mocarstwo, które notyfikowało je i dopiero I' egard de la Puiss,ance qu i I'aura notifiee et un an
w jeden rok po dQ.staF(Zeniu no.tyfikasji Rząd9Vo1i apres que la notification en sera par\!enue au 6~4'
Holenderskiemu. ' vernement des Pays-Bas.

f\rt. 25. f\rt. 25.


W rejestrze, p rowadzony m przez Holenderskie Un registre tenu par Je "Ministere des f\ffaires
Ministerjum Spraw Z,agrąn \l;.zllyc.h, wskazana będz ie Etrangere:;. des pays'Bąs in Eli q uera la date du Qep6t
data złożenia ratyfikacji, dokonanego VI rny~1 ąrt. 21 I des rątifitątion s , effechH~ en \left~ clę l'arti\:le 4L
ustępu 3 i 4, jak rownież: Q<lta, w które} otrzymane alineas 3 et 4, ainsi que la date a laquetlę ą4Hmv
były; no.tyfikacje o przy stąpieTliu go. konwe.F1cji (Nt. 22, ete rą~ues les notifications d'adhesion (~ftkte 22,
ustGP 2) lu.b o wY PQwia ozenil) (ąrt. 24, ust. 1). alinea 2) ou de den~n\Ciation (~rtięle 24, ąlinęą\ 1),
K~żde z MOCa rstw Ukladąjącyc;:h się ctopus~czone Chaqlle Puissan~e cęntractąnte ę~t ądn'li!;,e
jest do wglądu do tego. rejąshu i da o.trzyrpanlą o.d- a prendre eopfj g!ssaf\cę qe cę registre ęt fi efl flę T
powiednich zaświądclOnyc h wyciągów. mander des extraits certifies conformes.
Na dawód czego, pełnomacnicy opatrzyli ni. En foi de quei, les Plę!lipQtęntiairę~ ąfl~ rę vętu
niejszą ko.nwenclG swemi po.dpi~ami, ' . la presente Convention dl'l lęUfs signątl.!Fps . .
Sporządzono w Hadze ]8 pa~dz i erniką 1$Q7 r, Fait i;l L,a H?lY~,. le Qi~·huit qctoafę mil ftę, yf
W jedynym e9~ernplaq:u, który 4{OŻq!l'j zostanie war- (: ąnt septl en yn seul el\ęfllpliilire qui [ęl§tęrĘ\ cle pose
chi\vum Rządu Holenderskiego, ą które.ge kopje o q. di'ln & les archive~ du GQuvernęfTlęn't gę? PAy~, ~ą~ ~t
powiednio zaświ~dc;:zo.ne będą dorE\C;z op'~ d rogą c;ly- dQ!1t ge~ copies, c;:ertifiees cQnfOrme5, sewFlt ręffli=
pl Qm?l.tyqną mocarstwęm, którę l:łyły zaptg~~gll.ę ną s es par la voie dipl om ati q uę ą U )\ f-ll,li Ss.ilf1Ce$ ęJyj Igflt
II -Są Konferęncją P-d'Qjąwą. ' ętę <;ęflvjee~ a lą OauxiE'mw C ęnfęfenc;:e gę lą P~ i~

l. Za Niemcy: 1. !JQur 1'f\llernagne:


M.f\R~CHF\l,.L, KR!ĘGE. Mf\RSCHF\LL" I~RIt:GE. '

~. ZĘl St?lny Zjed lloC?one f'\męfyki; ~. POUf lę s E.tąts , Unis


d' f\m e ri ąuę:
Jo seph H. CHOHTĘ, I;Qrq~ę; PORTER (j. M. Joseph H. CHOF\TE, Hęf91"e PORTER, U. M.
ROSE, David Jayne HILL, C. S. SPERRY, Wil- ROSE, David Ja y ne HILL, C. S. SPERRY, Wil-
liam I. BUCHF\Nf\N. liam l. BUCHF\Nf1N.
"
3. Za f\rgentynę: ~. Pour l'f\rgen tine: .
Raque Saerlit PENR, L\liS M. QRF-\GQ, C. Ruez Roqll e Sa ~mz P-ENF\, l-uis M. PRAQO, c.. RU,ez
LF\ l<.RETF\. LARRETf\.
~epu blika R p§entyńsl<a pt>dpisala l! lastrze'iefliem art. 19. La Repllbjiquę Rrgentine talt reserv e clę \'ar\iele 19.

4., Zaf\ustro- Węgry: 4. Pour \' f\ utricnę·!;,.IQflQrie:


MEREY, Baron t--V\CCHIO. MEREY, 6<1I1 Mf\CCHlO.
Nę 21. Dz iennil~ UstąW. p ~)Z. 163.

5. Za Belgję: 5. Pour la Belgjque:


fi. ĘEERl'lf1ERT, J. Van den HE(JVE:t..! QUlL- f-\. BE:eRNf\~fH. J. Vąfl q ~n 1=1 EUV,Ęb, (SUIL-
Lf\UME. Lf\UME.
6. Za Boliwję; 6. Paur la Bolivie:
Clą\l gip Plf1lkLf\. Clą yąiij f?INIl,.,Lf\.
7. Za Brazylję: 7. Pour le Bresil:
Buy Bf\RBOSf\, E. LISBOf\. Ruy Bf\RBOSf\, E. LISBOf\.,
8. Za Bułgarję: 8. Pour la Bulgarie: /

Generał-Major VINf\ROFF, Iy. KftRf\NQ~QCJ~ General-Major VINf\ROFF, Iv. Kf\Rf\NQ.JOq·,


LOFF. LOFF. I
9. Za Chili: 9. Pour le Chili:
Domingo Gf\Nf\, f\ugustą Mf\TTE l Qarlos Domingo Gf\NR, f\ugy~tg Mf\T'fE~ ~arlbs
CONCHf\. CONCHf\.
10. Za Chiny. 10. Pour la Chine.
11 , 2;a Kolllmbję: 11. Ppur Ją ~o!qm~i~:
Jorge HOLGUlN, S. Perez TRIRNf\, M. Vf\RqR~. . Jarge HOLGUIN, S. Perez TRIf\Nł\, M. Vf\RQ,f\§-
12. Za Republikę Kubańską: 12. Pour la Republique de CUP;;};
f\ntonio S. de BUSTAMANTE, Gopzalo gę Rntonio S. de BUSTf\Mf\NTE, QO!l~€I10 d,ę
QUESf\DR, Manuel Sf\NGUIL Y. QUE~f\Df\! MamJel Sf\NGUJL Y.
1.3. Za Danję: 13. Pour Je DanemąF~1
C. BRUN. C. BRUN.
14, ;?;ę Rep,\lpljk~ D,qm in ikańl'iką: 141 PęUf lą R©pb1p.!iqyę Domifłię ąif\@l
dr. Henriquez y CRRVf\Jf\L, f\flqlinaF rB:,JERf\. dr. Henriquez y Cf\RVf\Jf\L, F\P'9H\'I~f T~JERf\.
15. Za Ekwador: 15. Pour l'Equateur:
Victor M. RENDON, E. 0010 Y de f\LSUł\. Victor M. REN DOI'b. ij. [)gff1 y dą f-\L.SUf\.
16. Za Hiszpanję: 16. Pour I'Espagne:
W. R. de Vllla URRUTlf\, Jose cle la ~ica y W. R. cle ViIIa lIf.łR{JTIf\, Jeęe de 1ft Rjca 'i
Cf\LVO, Gabriel Mf\URf\. CF\LVO, Gabriel Mf\URf\.
17. Za Francj ę: 17. Pour la Fr~n ee:
Leon BOURGEOIS, d'Estournelle!> de eON. Leon BOURGEOIS, d'Estournellą :) · d~'ON~
STf\NT, l-, R!;!'IfHJL,T, M;Hcelljn PĘI,.LET. STf\NTj L., RĘNf.\UL. T, M?lfce\!in re66ĘT.

H3. Za Wielko-Brytanję: 18. Pour la Grande-Bretagne:


Edw. FRY, Ernest Sf\TOW, RE/W. łięnry HO- Edw. FRY, Ernest Sf\TOW. REf\Y. (i@nry liO-
Wf\RP. Wf\RD.
Z zastrzeżeniem ęo (jp Mt. IQ, 17 i la. Sous reserve aęs ę.r\i~les 16, 17- ~t lę.

19. Za Grecję: 19. Pour la Grece:


c;! ęon Ri4Jp Rf\NGf-\Se , Q\jlQf!'J!3!1 STRĘIT. CleOfl RI;Q RF\NQf\a!!, QfiHH{j~§ ST~~IT.
20. Za Guatemalę: 20. Pour le GuaŁemaJa:
Jose Tible Mf\CHRDO. Jose TibJe Mf\CHf\DO.
21. Za Haiti: 21. Pour le Ha"iti:
Dalbemar Jn. JOSEPH, J. ~ N. L.,EGtIR, Pierre Dalbemar Jn. JOSEPH, J. N. l,.EGER, Pierre
HUDICOURT. HUDJCOURT.
22. Za Włochy: 22. Pour l'Italie:
POMPILJ., G. f.USINf\TO, Pompilj, G. FUSINf\TO.
23. Za Japonję: 23. Pour Je Japan:
f\imaro Sf\TO. ' f\imaro Sf\TO.
24. Za Luksemburg: 24. Pour Je Lux ®mbour9!
EYSCHEN, Hrabi~ de VILLERS, EYSCH EN, C·t~ de VIL.l.Ę:RS.
'228 ' Diien-ńik Ustaw. Poz. 163: NO! 21.

25. Za Meksyk: 25. Pour le Mexique:


S. B. de MIER, G. 1\. ESTEV1\, F. L. de la G. F\. ESTEVF\, S. B. de MIER, F. L. de la
BHRRH. BF\RRF\.
26. Za Czarnogórze: 26. Pour le Montenegro:
NELIDOW, MF\RTENS, N. TCHF\RYKOW. NELIDOW, MF\RTENS, N. TCHF\RYKOW.
27. Za Nicaraguę. 27. Pour le Nicaragua.
28. Za Norwegj~: 28. Pour la Norvege:
F. HF\GERUP. F. HF\GERUP.
29. Za Panam~: 29. Pour le Panama;
B. PORRHS. B. PORRHS.
30. Za Paraguaj: ' 30. Pour le Paraguay:
G. Du MONCEF\U. G. Du MONCEF\U.
31. Za [-lolandję: 31. Pour les Pays-Bas:
W. H. de BEHUFORT, T. M. C. F\SSER, den W. H. de BEF\UFORT, T. M. C. F\SSER, den ,
Beer POORTUGF\EL, J. F\. ROELL, J. F\. LOEFF. Beer POORTUGF\EL, J. F\. ROELL, J. R. LOEFF.
32. Za Peru: 32. Pour le Perou:
C. G. CF\NDF\MO. c. G. Cl)NDF\MO.
33. Za Persj~: 33. Pour la Perse:
M. Samad Khan MOMTF\ZOS·SF\tTF\NEH, M. M. Samad Khan MOMTF\ZOS-SF\LTF\NEH, M.
,F\hmed Khan Sadigh ul MULK. F\hmed Khan Sadigh ul MULK.
34. Za Portugalję: 34. Pour le Portu gal:
Markiz de SOVERF\L, Hrabia de SELIR, HlberŁo Marquis de SOVERF\L, Conde de SELlR, F\lberŁo
d'OLIVEIRF\. d'OLlVEIRF\.
35. Za Rumunję: 35. Pour la Roumanie:
Edg. MF\VROCORDF\TO. Edg. MF\VROCORDF\TO.
36. Za Rosję: 36. Pour la Russie:
NEUDOW, MF\RTENS, N. TCHF\RYKOW. NELIDOW, MF\RTENS, N. TCHF\RYKOW.
37. Za Salvador: 37. Pour le Salvador:
P. J. MF\THEU, S. Perez TRIF\Nł\. P. J. MF\THEU, S. Perez TRIF\NF\.
38. Za Serbję: 38. Pour la Serbie:
S. GROtflTCH, M.~ G. MlLOVF\NOViTCH, M. G. S. GRou'iTCH, M. G. MlLOVF\NOVlTCH, M. G.
MILITCHEVITCH. MlLlTCHEVlTCH.
39. Za Siam: 39. Pour le Siam:
C. Corragioni d'ORELLI, Mom Chatidej UDOM, Mom Chatidej UDOM, c;: Corragioni d'ORELLI,
Luang Bhiivanarth NF\ROBF\L. Luang Bhilvanarth NF\RUBF\L.
40. Za Szwecję: 40. Pour la Suede:
K. H. HF\MMF\RSKJOLD, Joh. Hellner. K. H. HF\MMF\RSKJOLD, Joh. HELLNER.
41. Za Szwajcarję: 41. Pour la Suisse:
CHRLIN. CF\RLIN.
42. Za Turcję: / 42. Pour la Turquie:
TURKHF\N. TURKHF\N.
43. Za Uruguaj: 43. Pour I'Uruguay:
Jose BatIle y ORDONEZ. Jose Batllę y ORDONEZ.
44. Za Wenezuelę: 44. Pour le Venezuela:
J. Gil FORTOUL. J. Gil FORTOUL.

Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tłoczono z polecenia Ministra 8prawiedliwości. 35858 P


---- ~ ----------------------------------~~----------------- -------,--~--~~
Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności .N'2 30130. Cena 1 złoty.

..