Vous êtes sur la page 1sur 4

,

N~. 47. Dziznnik Ustaw. Poz. 388 i 389. 765

§ 5. Poniesion e koszta przejazdu do miejsco- sądu wynosi najmniej 15 kilometrów, otrzymują


wości p osi ed z eń są du wypłaca się natychmiast po zwrot n i e z będnych kosztów przejazdu oraz strawne
z' g łos zen iu ż ą dania. Na koszta te p rzysięgły mo że (art. 567 k. P. k.).
otrzymać zaliczkę na żądanie z g łoszon e w najbl iż­ Ograniczenie co do 'Odległości, zawarte w ustę­
szym sądz i e grodzk L l przynajmnie j na tr zy dni prze d pie pierwszym , nie ma zastosow,a nia do funkcj,onarju-
terminem otwarcia rok ów. Naczelnik sądu gro dz - szów państwowych, osób wojskowych i duch Jwnych
kiego składa nie zwłoczn ie spr,awozdanie o wypłace­ (art. 573 lit. e) k. p . k.).
niu zaliczki prezesowi są du okręgowego właściwe­
mu w myśl § 7. § 2. Zwrot niezbędnych k osztów przejazdu
Ko szta p o dró ży . powrotnej można wypłacić obejmuje koszty pod róży z miejscowo ści zamies zka~
zgóry - ostatniego dn ia 'pr ze d wyjaz dem - w wy- nia do siedziby sądu oraz koszty podróży powrotnej :
sokości nie prze wyższającej przyznanych kosztóv
podróży do miejs c owośc i p osiedzeń sądu przys ię g­ § 3. Na zwrot niezbędnych kosztów przejazdu
łych; ewentualną nadwyżkę należy przesłać po jej składa się:
następnem wy kazaniu. . a) zwrot kosztów prze jazdu śr o dk iem masowe-
'~' Inne należno ści wypłaca s ię zdołu w okresach go transp or tu (koleje, tramwaje, omnibusy
tyg odniowych, a za okres niepełnego tygodnia, jeżeli i t . d.) - na kolejach klasą trzec ią , w zas a -
czynności prz ysięg łe go ustały wcześniej . Na żądanie - dzie p o ciąg iem osobowym, p ozatem klasą
należy je wypłacać zdo łu codziennie lub w okresach najni ższ ą;
dłuższych wskazanych przez przysięg łego. b) Z'.\"fot rzeczy wistych kosztów przej azdu po-
, § 6. Przepisy niniejszego rozporządzenia doty- j azdem konnym lub mechanicznym, o ile
czące kosztów prze jazdu oraz diet mają odpowied- brak ~ r oc!ka masowego transportu lub też,
ni'e zastosow,a nie tak do przysięgłyc h miej scowych, jeś l i świadek ze względu na wiek, chorobę
jak i zamiejscowych w razie wyjazdu sądu pr zysięg­ lub ci elesną ułomn ość środka masowego'
łych na poszc zególne posie dzenia do inne j miej sco- transportu użyć nie może.
wości niż ta, do której zwołano roki sądu przys ięg- Je żeli kilku śwtadków korzystało lub mogio
łych. . skorzystać z jednego pojazdu konnego l~b mecha-
nicznego, nale ży przyznać każdemt;( świadkowi czę ść
§ 11. Należno ści przewidzian e w mme) szem k osztów na niego przypadających.
rozporządzeniu przyznaje prezes są du okręgowe go.
Od zarządzenia prezesa można w ciąg u dni trzech od § 4. Koszty przejazdu poj azdem konnym lub
zawiadomienia o przyz nan iu odwołać się do sądu mechanicznym oznacza się według zwykłych cen
okręgowego (art. 23 u. s. p.) . miejscowych.
Sekr,etarjat prezydj alny lub sekret.a rz wyzna-
czony przez preze sa przyjmuje żądania pr zysięgłyc h § 5. Jeżeli' zachodzą warunki przyznania ko-
o wypła:cenie należno ści i przedstawia je prezesowi, sztów przejazdu, świadek zaś odbył drogę swoim p o-
dołączając bez osobnego polecenia projekt zarządze­ iazdem, wierzchem lub pieszo, należy mu przyznać
nia prez'esa. koszty prze jazdu, jakieby mu się należały w my śl
przepisów nini'ej szego rozporządzenia.
- § 8. Rozpor ządzenie niniej sze wchodzi w ży­
cie z dniem l lipca 1929 T. § 6. Strawne należy przyznawać w wysok oś ci
od 2 zł. - 10 zł. za każdy dzień, jeśli zaś świa dek
Minister Sprawiedliwo ś ci' : St. Car musiał przenocować w miejscu przesłuchania w wy-
sokośc~ cd 3 z1. - 20 zł.
Kierownik Ministerstwa Sk arbu: Ignacy Matuszewski
§ 7. Funkcjonarjuszom państwowym w czyn-
389. nej służhi~ (art. 1 i art. 102 ustawy z dnia 9 p aź dzier­
nik a 1923 r. - Dz. U. R. P . Nr. 116, poz. 924) oraz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLI\TJO- p oz ostającym w czynnej sł u żb ie sędziom, prokurato-
ści WYDANE W POROZUMIENIU Z MINISTREM r om. i wójskowym należy przyznawać koszty p od ró-
SKARBU. ży i di'e ty dzienne według norm ustanowionych dla
p o dró ży służbowych, je żeli okoliczności, o których
z dnia· 25 czerwca 1929 r . zeznawać mają, pozostają w związku z wykonywa -
O należnościach świadków, biegłych i tłumaczów niem ich urzędu lub służby.
w sprawach karnych. Je śli według niniejszego paragrafu osobom,
wymieni onym w ustępie pierwszym, wezwanym w cha-
Na podstawie art. 573 lit. d) i e) kodeksu po- rakterze świadków, nie należą się koszta podró ży
stępowania karneg·Q. z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. G. i' diety dzienne we d łu g norm ustano wionych dl a. po-
R. P. Nr. 33, poz. 31 3) zarządza się co następuje: dró ży służbowych , przyznaje się im wynagrodzenie
na ogólnych zasadach.
Rozdzi' ał I.
O należnościach świadków. § 8. Jeżeli świadek po wezwaniu go z pewnej
miejsc o wości zmieni st a łe miejsce zamieszkania i z te-
§ 1. Świadkowie, zamieszkali poza s iedz ibą go miej sca p rzybędzie d o sądu, nale ży md p rzyma ć
sądu, jeżeli odległość ich miejsca zaD".ieszkania od należności jako przybyłemu ' z nowej miej sc owoś;:i.
\l
766 Dziennik Ustaw. Poz. 389. Nr. 47.

f,' Tę samą zasadę należy stosować w razie przy- , przyzn ać należność w myśl niniejszego rozdziału tak
" bycia do sądu osób, wymienionych w § 7, z miejsco- swiadkel\vi, j ak t owarzyszącej mu osobi'e.
wości, w której przebywają na urlopie. J e żeli w wypadku, ok reś lo nym w ustępie po-
wyżs zym świadek stawi się z miejsca zamieszkania
§ 9. Jeż , li ta sama osoba będzie przesłuchana odległego od sądu mni'e j, niż o 15 kil ometrów (§ 1),
Vi charakterze świadka w kilku sprawach karnych te- m a zastosowanie p rzepis § 8 rozp orządzenia MiniI-
go samego dnia, ,1aten,~/.:łsprzyznaje się jej naJcż,nu­ stra Sprawiedliwośc i z dnia 25 czerwca 1929 r. o na-
sci tylko raz ora'Z TOl;d,~ ich je pomiędzy wszystkie te le żRości'ach za konwojGwani~ osób i rzeczy oraz za
sprawy równomiernie (att. 557 k. p. k). przechowanie rzeczy (Dz. U. R. P. Nr. 47,!?oz. 390).
§ 10. Świadkowie, żyjący z zarobku, dzienne-
go, otrzylnują wynagrodzenie za stracony wskutek Rozdzia ł II.
I
stawijannictwa zarohc'k (art. 568 k. p. k. § 11 niniejsze- O należnościach biegłych i tłumaczów.
go rozporządzenia).
§ 19. Biegli i tłumacze, prócz wynagrodzenia
§ 11. Jeśli świadek ma stały dzienny zarobek za pracę, otrzymują p okrycie wydatków, niezbęd­
w określonej wysokości, należy mu przyznać wyna- nych do jej wykCln ania (art. 569 § 1 k. p. k.).
grodzenie, wymieni'o ne w § 101 w wysok ości rzeczy- Sąd mo że zażądać należytego wykazan~a po·
wiście utraconego, a należycie wykazanego 'zarobku. niesionych wydatków.
Jeżeli nie zachodzą warunki, przevlidóane Jeżeli w czynności urzęd owej bierze udział kil-,
W ustępie poprzednim, przyznaje się wynagrod zenie ku biegłych (tłumaczów) , p okrycie przewi'dziane
za utracony zarobek dzienny według następuljącej w u sh;p:e pierwszym, następuje w stosunku do po-
taksy; niesionych przez każdego biegłego (tłumacza) wydat-
a) dla pracowników fizycznych , niekwalifi- ków.
y , '
kowanych 2 zł. - 5 zł.j Bi.egłemu i tłumaczowr, zam~szkałemu
§ 20.
r b) dla praoowników fizyćznych kwalifikowa- poza siedzibą sl1du, należy się strawne i zwrot nie·
nych 4 zł. - 10 zł.; zbę dnych kosztów przejazdu (art. 569 § 3 k. p. k.).
f- c) dla pracowników umysłowych 5 zł. - 20 zł.
Jeżeli świadek utracił zarobek przypadający za § 21. Strawne i zwrot ni'ezbędnych kosztów
część dnia pracy, powyższe stawki! ulegają odpowie- przej azdu przyznaje się wec1łu~ postanowi~ń doty-
dniemu zmniej szeniu. czących n ależności świadków (§§ 1 - 9) z temi zmia-
nami, iż ograniczenie co do odległości, zawarte w § 1
§ 12. Jeżeli ze wzglę du na stosunki miejscowe ust. 1 ni'e ma zastos owan~a, a przepis § 9 ma zasto-
i osobę świadka minimalna kwota wynagrodzenia ta- sowanie tylko do kosztów przejazdu i strawnego.
ryfowego byłaby zbyŁ wysoka. można przyznawać
kwoty , niższe od kwot minimalnych.
§ 22. W miastach, maLących ponad 50.000
mieszkal'ców, należy się biegłemu (tłumaczowi) przy
§ 13. Jeżeli w wyjątkowych wyp~dkach ma- czynno ściach mających się odbyć poza jego mieszka-
ksymalna kwota wynagrodzenia ~yłaby ze względu niem zwrot kosztów przejazdu w obie strony, o ile
.odległość pomiędzy mieszkaniem, a miejscem .czyn-
na ?s obę świad~a lub .sto~t;nki mi'~ js.cow.e 7~yt r.is.ka,
mozna przyznac naleznosc przewyzsza 1ądą grallIce, no ści wynosi więcej, niż dwa kilometry i o ile biegły
oznaczone w § 11, nie większą jednak, niż poł owę nie korzysta ze służbowych środków przewozowych;
najwyższej stawki. zwrot kosztów p ojaz du przyznać należy jedynie
w braku środka masowego transportu.
§ 14. Jeżeliby przy stosowaniu § 11 ust. 2, 12
lub 13 zachodzi'ły wątpliwcści co do wys'1kc{;ci utra-
§ 23. Za czynności polegające na badaniach,
wchodz ących w zakres specj alności danego biegłego,
conego przez świadka zaroblw, natenc zas można od
łącznie z orzeczeniem należy p r'zyznawać wynagro-
świadka zażądać odpowiedniego wykazania jego
przeciętneg o zarobku. _ - dzenie w wysokości od 5 zł. - 60 zł.
Stawki p rzewidziane w ustępie pierwszym
§ 15. Świadkowie, którzy stawiH się bez we- zwiększ ają się o połowę, jeśli wykonanie czynności
zwania sądowego i zostali przesłuchani, mają takie było połączone z wielkim trudem lub ze znaczną stra-
samo prawo do wynagrodzenia, jak w razie sądow eg o tą czasu. Postanowienie to ma zastosowanie także
wezwania. w r aiie, jeśli czynność została wykonana poza mi~j.
scem zamieszkania biegłego, a wykonani~ jej było -
§ 16. Świadkom służy prawo do należności ze względu na zawód biegłego -.: połączone z utratą
także wtedy, jeśli na wezwanie sądu stawili się, lecz przez biegłego zarobku.
t nie zostali "przesłuchani.
ł
§ 24. W wypadkach wyjątkowych można prze-
l,
§ 17. Jeśli świadek nieprawnie odmawia zło­ kroczyć
granice taksy, określone w § 23, po zasią­
żenia - zeznań lub przysięgi, nie ma prawa żądać gnięciu zdania fachowych urzędów, instytucyj . pu-
pr:,zyznani1a mu należności. blicznych lub związków zawodowych co do stc>so-
wno śc i wyższego wynagrodzenia. Odpis po's tanowie-
Jeżeli świadek ze względu na swój 'wiek,
§ 18. nia , przyznające g o takie wynagrodzenie, sąd komu-
chorobę
lub cielesną ułomność może stawić się w są­ nikuje kierownikowi sądu, sąd grodzki - prezesowi
d~ tylko w towarzystwie drugiej osoby, należy <sądu okrę~oweio.
Nr. 47. Dzie nnik U staw. Poz. 389. 767

§ 25.Za obecność na ro_~prawach sądowych (tłumaczeń) wchodzących w zakres określonej spe-


(pr zesłuchaniach) razem z udzieleniem ustnego cjalno ś ci ; a dokonanych w danym {}kręgu w ciągu
orzeczenia nale ży się biegłemu wynagrodzenie w wy- osta tn i'c h dwóch lat. Opust ze strony biegłego (tłuma­
sok ości od 2 zł. ~ 5 zł. za każde zaczęte pół godziny cza) nie może wyn os ić mniej niż 10%.
niezależnie od wynagrodzenia za badania dokonane Ukł a d z biegłymi (tłumaczami} zawiera prezes
na rozprawie (w c i ą g u prze s łuchania) . Czasu zużyte ­ sądu apelacyjneg o. Prezes sądu apelacyjnego może
go na bad anie przeprowadzone na rozprawie (w cią­ poruczyć za warcie ukł a du prezes owi sądu okręgowe­
gu pr zesłuchania ) nie wlicza się do czasu ohecności. go lub nacz elnikowi sądu grodzkiego.
§ 26. Je żel i miejsce zamieszkania biegłego lub § 33. Funkcjonarjusz państwowy, ustan'owio-
tłum acza znajduje się poza siedzibą sądu, należy ny w tym że
charakterze 'do wykonywania czynności
bi ~głemu p rócz wynagrodzeni'a przewidzianego w biegłego, ma prawo ty lko d o zwrotu wyd 3tków, nie-
§ 26, a tłum aczowi p rócz wynagrodzenia przewidzia- zbędnych do s p eł nienia pracy (§ 19), oraz do zwro-
nego w § 7 rozporządzenia Mmistra Sprawiedliw : Jśd tu ko sztów przejazdu i diet w myśl przepisów doty-
z dnia 27 gru dn ia 1928 r . o taksie dla tłumaczów czących podróży służbowych.
pr zysię2łyc h (Dz, U, R. P . Nr. 104, poz. 934) pr zy-
znać nal eż no ś ć za stratę zu żytego czasu, je ś li wypeł­ § 34. Jel elt funkcjonarjusz państwowy jest
n ienie obowiązku o becno ści na rozprawie (przesłu ­ ustanowi ony d o wykonywania czynności biegłego
chaniu) ze względu na za wód biegłego (tłum acza) l§ 331 lub też je ś li biegły (tłumacz) pobilera ryczał­
był'O połączone z utratą zarobku. N alezność ta wy- t owe wynagrodzenie (§ 32), do kosztów postępowani a
nosi od 1 zł. - 3 zł. za ka ż de zac z ęte p ół godz iny; karn ego wlicza sl'ę takie należności, jakie należało­
pod stawą obliczenia jest n a jwyżej ośmiogodzinny by przyznać biegł emu (tłumaczowi) w my śl o gólnych
dzień pracy. Za stracony czas uważa się czas, który po stan owień niniejszego rozporządzenia lub w myśl
hi'egły celem wypełnienia swego obowiązku musi spę­ szczególnych przepisów (§ 35 ust. 1).
dzić p nza swojem mieszkaniem lub zwykłem mie j-
§ 35. Je żeli dla oznaczenia wynagrodzenia
scem pracy, z wyłączeniem czasu, przez który trwa- pewnych ka teg oryj biegłych istnieją szczególne prze-
ła obecność biegł eg o (tłumacza) na rozprawie (prze-
pisy, nale ż y wspomnianym biegłym przyznawać opła ­
: słuch aniu). ty w myś l t ych przepisów.
i § 27. W r azie nieprzesłuchani' a wezwanego Paragraf 33 'ma do tych biegłych zastosowau!e.
I biegłego lub tłum a cza nal eży mu się wynagrodzenie
za stracony czas i zarobek w wysokości od 1 zł. - § 36. Opłaty za czyn ności tłumaczów przys ię­
3 zł. za każde zaczęte pół godziny. głych re g ulują szczególne przepisy. Przepisy te mają
również zasŁ o sowanie do tłumaczów innych, dokony-
P a ragraf 26 ma tu odp owiednie zastosowanre.
wających pr zekładu na zlecenie urz ęd owe -lub wzy-
§ 28. Wysoko ść \vynagrodzenia biegłych ozna- wanych do udziału w czynn oś ci urzędowej, w szcze-
cza si:~ z uwzgl ę dnieniem wymaganych od biegłego gólności do tłum aczów powoł ywanych w celu poro-
kwalifikacy j, czasu i' trudu, koniecznego d o wykona- zumi'e nia się z głuchymi lub niemymi.
n ia pracy oraz z.wykłych n orm pł acy za c zynności je- Obok przep isów, wymienionych w ustępie
go rodza ju. Jeżeli czynność biegłego wymaga zwy- pierwszy m, mają do tłu macz ów zastos'owanie przepisy
kł yc h wiadomości r ękodz ielnika lub kupca, jak np. niniejszego rozporządzenia, o ile ich dotyczą.
przy ocenianiu zwyczajnych przedmiotów uży tko­
wych, należy w zasadz ie przyznawać wynagrodzenie Rozdzi ał III.
według sŁawek najn i ższych.
O przyznawaniu należności świadków, biegły c h
§ 29. Biegły (tł u m acz), który niesłu szn ie od- i tłumaczów.
mawia zeznań lub spełnieni a czynności, będących je-
, go obowi'ązkiem, albo też odmawia zło żenia przys i ę­ § 37. Świ'adkowie, biegli i tłumacze powinni
gi, nie ma prawa do należności. zażądać wynagrodzenia niezwłocznie po wykonaniu
swego obowiązku, a jeżeli byli wezwani na rozprawę,
§ 30. Biegły (tłumacz) nie ma prawa do wy-
to n aj pó ź niej n aza jutrz p o jej zamknięciu.
nagrodzenia za czyn noś er, które przedsięwziął bez
Osoby, które nie zgłosiły żądania w terminie
p olecenia sądu.
powyższym, tracą prawo do wynagrodzenia, o czem
Sąd m oże jednak przyznać b i'egłemu (tłumaczc­
nale ży je uprzedzić (art. 570
k . p. k.).
wiJ wyn a ,~rodzenie za czynnośc i, wym-ienione w ustę­
pie pierwszym, je ś li przyczyniły s ię one do wyj aśnie ­ § 38. Sekretarze prowadz ący rachunek kosz-
nia sprawy. tów postępowania lub sekretarz wyznaczony przez
§ 31.
.'
Biegli ( tłumacze ), którzy stawili si:ę bez
kierownika sądu, p rzyjmuie od świadków, bie-
głych i tłumaczów żądanie wypłacenia nale żności
wezwania sądowe g o mają takie s.a m o prawo do wy- i pyzedsŁawia sądowi projek~ postanowieni a co do na-
n agrodzenia, jak w razie s ądowego wezwania, je śli ilch l eżności świ'adków bez osobne ~ o polecenia, co do na-
przesłuchan o lub korzystano z ich pomocy. leżności zaś biegłych i tłumaczów w razie otrżymania
§ 32. Z bie!tłymi sądowymi i tłumaczami przy- polecenia.
s ięgłymi {art. 268 prawa o ustroju sądó w pows zech- § 39, Należność przyznaną oznajmia się ustnie,
nych) mo że być zawarty układ. co do ryczałtowej udzi'elajac -' n a ż ądanie - p ostan owienie do przej -
o płaty za czynności. Ryczałtowe opłaty p owinny być rzenia ; n\leżność wypłaca się wedle możności zarazj
I, obliczone podłu~ przedęmej liczby ba'dań i opiD.ij W razie niemożności natychmiastowej wypłaty, prze-
768 Dz:<:!nnik Ustaw. Poz. 389 3<;0. Nr. 47.

syłasię należność bez niepotrzzbnej zwł o ki i' bez ob- 390.


ćiążania świadka (bi'egłego, tłumacza) opłatą pocz-
tową.. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWO-
śCI WYDANE W POROZUMIENIU Z MINISTł<EM
§ 43. rzyznane nale żn oś ci należy uwidocznić SKARBU
w aktach sprawy. Jeżeli władza, przyznaj ąca na leż­
ność w myś l ninie jszego rozporz ądz enia, spełnia czyn- z dnia 25 czerwca 1929 r .
ność na żądanie innej wład zy lub w jej zastępstwie,
natenczas winna - pr ze s yłaj'l c właściwej władz y ze- o należnościach za konwojowanie osób i rzeczy oraz
znanie świadka lub biegłego (tłumacza)- zaznaczyć za przechowanie rzeczy.
przyznaną należność.
Na: zasadzie art. 573 lit. b) kodeksu postępowa­
§ 41. Je żeli świadek nie ma środków nawet na nia karnego z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. R. P.
odbycie podró ży z miejsca zami'e szkania do ~iedziby Nr. 33, poz. 313) zarządza się co następuje: .
sądu i to wyka ż e (§ 29 reg. kar.), natencz as sąd wzy-
wający mo że na żą dani e świadka przyznać mu zalicz-
kę w wyso ko ści niezbędnej na k o szta\ p c d róży do sądu Rozdział I.
i s tra wne w c i ągu podróży. Sąd p rzesyła 'przyznaną
Należności za konwojowanie osób rzeczy.
zaliczkę bez obciążania świadka opł atą pocztową.
Jeżeli świadek otrzymał wezwanie zbyt późno, § 1. Funkcjonarjusze państwowi oraz osoby
by mógł zwrócić się w porę o zaliczkę do sądu wzy- wojskowe, konwo,juj ący osoby i rzeczy do władz wy-
WE'. j ącego. natenczas kier()wni k najbliżs zego sąd~ miaru sprawiedliwo śc i, otrzymują od tych władz na-
grodzkiego mo ż e wyp łaci ć świadkowi z alicz k ę, U W l- leżno śc i według przepisów dotyczących podrózy
daczni?jąc to na wezwaniu świadka, oraz zawiada- służbowych. .
miając o tern bezzwłoc zni e sąd wzywający.
Sąd wzywający nie zwraca zaliczki sądowi, któ- § 2. Prz'e pis § 1 nie ma zastosowania do funk-
ry ją wypłacił. . cjonarjuszów polic ji państwowej w wypadku przewi-
Je ż eli wŁadza woj sk owa zawia domi sąd, zanim dzianym wart. 13 us t. ost. ro zp orządzenia Prezyden-
ten wypłaci świadkowi wynagrodzenie, ~ż osoba woj- ta R ze czypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji
skowa, wezwa na na świadka , otrzymała od wła dzy l'aństw ow ej (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 257).
wojskowej zali czkę na wynagrodzenie, natenczas po- Koszty, poniesione przez policję państwową
trąca się tę z a lic zkę z przyznanego świadkowi wyn a- w wypadk u ok r eślo nym w us tępie pierwszym, wli-
grodzenia przekazuje ją właściwej władzy wa,j- cza się do kosztów postępow,ania karnego, o ile zq- ·
sK:owej. staną sądowi zgłoszone.

R o z d z i a ł IV. § 3. Organa gminne, spełniające czynności


Postanowienia końcowe. określone w § 1 {art. 44 przep. wprow. k. p. k.l, otrzy-
mu ją należno ś ci według pr zepisów wymienionych
§ 42. Sied zibą sądu w rozumieniu niniejszego w § 1, a odnoszących się do funkcjonarjuszów pań-
rozp orządzenia jest mie jsce dokonywani'a czynności stwowych naj niższego stopnia. .
sąd'owej.
§ 4. Oprócz należno ś ci, przewidzianych w §§ 1
§ 43. Przepisy niniejszego rozporządzenia ma- i 3, n a leży konwojentowi przyznać rzeczywiste kosz-
ją zas to sowanie : aj w post ę powaniu prz e d sąde m ty poniesione na przewóz osób lub rzeczy.
i sędzią śledczym (rozpravva , ś led ztwo, czynności' są­
dowe w toku dochod ze ń) ; bl ma j ą odpowiednie zaś za- § 5. Jeżeli funkcjonarju sz państwowy lub or-
stosowanie przy czynno:: ciach m a j ących m oc czyn- gan gminny' spełnił równocze śnie wobec te j że samej
no ś ci sądowych, a do konywanych w dochodzeniach wła d zy czynno śc i konwojenta w różnych sprawach
przez prokuratora (art. 254 k. p. k. i art. 20 przep. karnych, natenczas przyznaje się mu należności,
wprow. k. p. k.). przewidziane w § 1 wz ,glę dnie w § 3 niniejszego roz-
N al e żności, przewidziane w lllnrejSZem r ozpo- por zą d z enia, tylko raz i rozdziela je pomiędzy
rządzeniu przyznaje w wyp adku wskazanym pod a) wszystkie te sprawy równomiernie (art. 557 k. p. k.).
sad lub "",dzia ś ledczy, w wypadku wskazanym pod
bj - prokurator. § 6. Jeżeli funkcjonar juszowi państwowemu
Koszty przyznane prz~z prokuratora . wypłaca lub organowi gm inn ep'lU służą z tytułu czynności,
się z funduszów sądu (wydzi ał u), przy którym pro- spełnionych tego samego dnia i wobec tejże samej
kurator jest czynny, w innych wypadkach z fundu- władzy ..:...... cho ć by w różnych sprawach, należności
szów najbliższego sądu grodzkiego. konwo jenta- i ś w iadka, należy mu przyznać należno­
ści tylko według przepisów niniejszego rozporzą­
§ 44. R oziporz2dzenie niniejsze wchodzi w ży­ dzenia.
cie z dniem 1 lipca 1929 r.
W zakresie rozdziału przyznanej należności ma
Minister Sprawiedliwości: St. Car zastosowanie § 5.
!

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy MłItuszewski


\ . I
Władza, któr.a zarządziła konwojowanie,
§ 7.
wypłaca konwojentowi ,j ego należność.