..

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
23 maja
N2 39.
Rok 1930 ..
Ś Ć
TRI\KTI\T
Poz.: 346-0 koncyljacji. ż i ę ą ę ą a ą podpisany w Oslo,
dnia 9 grudnia 1929 r. . . . . . . . . • . . . . ' . . . . . . . . . . '. 639
ś ą z dnia 28 kwietnia 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyj-
nych Traktatu o koncyljacji, ż i ę ą ę ą a ą pod-
pisanego . w Oslo dnia 9 grudnia 1929 r. . . . . . ' . • . . . . • . . . . . •• 647
ł .MINISTRÓW:
Poz.: 348-Skarbtl z dnia 26 kwietnia 1930 r; w sprawie nabywania soli do wyrobu bekonów i szynek na
wywóz ę . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 648
ś z dnia 16 mlja 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o ż
ś ś ł i ł w sprawach karnych. . . . . . . . . ' . .. 648
346.
TRAKTAT
O Koncyljacji, ż i ę ą
ę ą a . ą podpisany w Oslo, dnia
# 9 grudnia 1929 r.
ł
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
MY, IGNACY Ś
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
wszem wobec i ż zasobna, komu o tern wie-
ć ż wiadomem czynimy:
Dnia ą grudnia ą ę ć
dwudzieste:go ą roku podpisany ł
w Oslo ę ą Rzeczypospolitej Po.Jskiej
a ą Królestwa Norwegji Traktat o koncyliacji,
ż i ę ą wraz z ł ą
nym do niego ł podpisania, które to Trak-
tat i ł podpisania ą ł jak na-
ę
TRAKTAT
o koncyljacji, ż i ę ą
ę ą a ą
JEGO EKSCELENCJA PREZYDENT RZECZYPO-
SPOLITEJ POLSKIEJ
I
JEGO KRóLEWSKA ś ć KRóL NORWEGJI,
ż pragnieniem . zaclesmerua ę ł
ź ą ę ą a ą
TRAITE
de Conciliation, d'Arbitrage et de ReglementJudi-
ciaire entre la Pologne et la Norvege, signe a Oslo,
le 9 decembre 1929.
AU NOM DE LA REPUBLlQUE DE POLOGNE.
NOUS, IGNACY Ś
PRESlDENT DE LA REPUBLlQUE DE POLOGNE,
a tous ceux qui ces Presentes ' LeUres verront
Salut:
Un Traite de Conciliation, d'Arbitrage et de Re-
glement Judiciaire ayant ete signe avec un Protociole
de Signat'ure y annexe, a Oslo Je neuf decembre mil
neuf Ł ving1t neuf entre le. Gouvernement de la
Republique de PoJo,gne et le Gouvernement du Roy-
aume de Norvege, Tnite et Protocole de signa-ture
dont la teneur suit:
TRAITE
de Conciliation, d' Arbitrage et de Reglement · Judi-
ciaire entre la Pologne et la Norvege.
SON EXCELLENCE LE PRESIDENT DE LA RE-
PUBLIQUE DE POLOGNE
ET
SA MAJESTE LE ROI DE NORVEGE,
animes . du desir de resserre'r les liens d' amitie
qui existententre laPolo>gne e/t la Norvege, et de
640 Dziennik Ustaw. Poz. 346. Nr. 39.
oraz rozstrzygania, zgodnie z zasadami, jakiemi 02y-
wio na jest Liga Narodów, sporów, które ł
ę obydwoma krajami, zdecydowali
ć w Traktacie Ich wspólny zamiar i wyznaczyli
swymi ł a mi.anowicie:
Jego Ekscelencja Prezydent Rzeczypospolitej
Polsk-iej:
Pana Leszka: MALCZEWSKIEGO, Charge d'Affai-
res Polski w Oslo, i
Pana Juljana MAKOWSKIEGO, Dokto,ra Praw, Na-
czelnika ł Traktatowego w Minister-
stwie Spraw Zagranicznych Polski;
Jego Królewska ś ć Król Norwegji:
P,ana Johana Ludwika MOWINCKEL, Swego Pre-
zesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Zagra-
nicznych,
KTÓRZY, po wymianie swych ł uzna-
nych za dobre i w ż formie, zgodzili ę na
ę ą 'postanowienia:
R o z dz i ,a ł I.
O ę pokojowem w01lóle.
ł pierwszy.
wszelkiego rodzaju, kt6re ł
ę ą ę Stronami,
a które nie ł ć ę w drodze dy-
plomatycznej, ę ą poddane na warun,kach ustalo-
nych w niniejszym Traktacie, ę ą
mu lub rozjemczemu, poprzedzonemu, stosownie do
ś ł ę ą lub do-
wolnie, do ę koncyljacyjnego.
ł 2.
t. Spory, dla których ę ł
przewidziane specjalne ę w innych obo-
ą ą ę Stronami konwencjach, ę ą -za-
ł 2; post,anowieniami tych konwencyj.
2. Niniejszy Traktat w niczeril nie narusza
ą ą ł ą dla Wy-
sokich Str<m ą ę ę kon-
cyljacyjne lub, w spr-awie ż i ę
ą ń ą ą ę
cie S pOT-U. Gdyby, ż uklady te ł
tylko ę koncyljacyjne, i gdyby to ę
pow,anie ł wówczas postano-wiettia niniej-
szego Traktatu, ą ę ą
lub rozjemcze.go, ę ą za,stosowane.
ł 3.
1. ż chodzi o spór, kt6regoprzedmiot, we-
ł ustawodawstwa ę jednej ze Stron,
podlega kompetencji ł ą lub admini-
stracyjnych, Strona ta ę ł ć ę
temu, aby spÓr ,ten ł ,poddany rozmaitym ę
waniom, przewidz,ianym przez niniejszy Traktat, za-
nim ł kompetentna nie wyda orzeczeniaosta-
tecz.nego we ł ś terminie.
2_ Strona, która w tym wypadku zechce
ę do ę ń przewidzianych przez .niniejszy
resoudre, c,onformement aux principes dont s'inspire
la Societe des Nations, des differends qui viendraient
ł s'elever entre les deux Pays, ont decide de realiset
dans un Traite leur inteOition commune et ont de-
si'gne pour leurs plenipotentiaires, savoir :
Son ExceHence le President de la Republique de
PoIogne:
Monsieur Leszek MALCZEWSKI, char,ge d'Affaires
de Pologne a Os,lo, et
Mo'osieur Juljan MAKOWSKI, docteur en droit, ł
de la Section des Traites au Ministere des
faires Etrangeres de Pologne,
Sa Majeste le Roi de Norvege:
Son Presidenl du Cooseil et Ministre des Affaires
Etrangeres Monsieur Johan Ludwig MOWlN-
CKEL
j
LESQUELS, apres avoir echange leurs pleins pouvoirs
trouves en bonne et due forme sont convenus des
dis'Positions Ł '
C h ap i tr e I.
Du reglement pacUique en ł
Artictle premier.
Les differencls de toute nature qui
a s'elever entre les Hautes Partie s contractantes et
qui n'auraient pu etre resolus par la voie
tique seront S OU1nhs , dan.s les co,nditions fixees par
le present Traite, a un reg-Iement judiciaire ou arbi-
tral, precede, selon les cas, obligatoirement ou fa-
cultativement, d'un reCOUfS ł la procedure de Con-
ciliation.
Artide 2.
1. Les differends pour la solution une
procedure &peciale serait prevue pa'r d'autres eon-
ł en vtgueur entre les Panies seront regles
conformement aux dec ces conv'eIlltions.
2. Le present Traite ne p'orte pas atteinte aux
accords en vigueur etablissant pour les Hautes PaT-
Hes contraotantes une procedure de Conciliation ou,
en matiere d'arbitrage et de reglement judiciaire, de's
engagements aSSUTant la solution du differend. Toute-
fois, si ces aJccords ne prevoient qu'une procedura
de Cond1iation apres que cebte aura
echoue, les dispo'sitions du present relatives
au reglement judiciaire ou arbitrai recevront appH-
catIon.
Artic1e 3.
,
1. S'M s'agit d'un differend don t nobjet, d'apres
la legislation interieure de l'une des Parties, releve
de la competen.ce des autorites judiciaires ou admi--
nistratives, ce'tte Partie pourra s'opposer ci ce que
ce differend soirt soumis aux diverses procedures pre-
vues par Je present Traite, avant qu'une decision de-
finitive ait ete rendue dans des delais raisonnable's
par Ł oompeteMe.
2. La Partie qui, dans ce cas, voudra recourir
a11X ł priV'Ues par le present ł devra
• Nr. 39. Dziennik Ustaw. Poz. 346. 641
Trak:tat, winna ę ć o tym swoim za-
miarze ę ą w ą jednego roku ą
od daty wydania ż wspomnianego orzeczenia.
ł n.
O ę ą
ł 4.
Wszelkie spory, z powodu których Strony wza-
jemnie ł sobie pewnego prawa, ę ą
przekazywane do ą ł ł
ś ę lub, gdyby tego
ż ą ł jedna ze Stron, ł rozjemczemu na
warunkach przewidzianych ż
Rozumie ę ż spory ż wspomniane obej-
ą ł te spory, o któryc.h wspomina art. 36
Statutu ł ł ś ę
narodowej.
ł 5.
Jeteli ś spór, z rodzaju ty<:h o któryc·h mo-
wa w poprzednim artykule, ma ć oddany do try-
ł rozjemczego, ą zastosowaniepo.stano-
wienia ł od 23-go do 28-g00 niniejszego
Traktatu, o ile Strony nie ą ę inaczej.
ł 6.
O ile kompromi'snic nie ,mówi, ,jakie normy za-
sadnicze ą ć stosowane przez arbitrów, trybu-
ł ę ł normy ę ą
1°. Konwencje ę ą
ą ź specjalne, ą przepisy wyratnie
uznane przez ń ę ą w sporzej
'}/l. Zwyczaj ę ę dowo-
dem istnienia ogólnej praktyki, uznanej za praWOj
'. 3° Ogólne zasady prawa, uznane przez narody
cywilizowanej .
4°. Orzeczenia ą oraz doktryny autorów
najbardziej miarodajnych, jako ś pomocniczy
przy stwierdzaniu norm prawnych.
ł 7.
l. Dla sporów przewidz:ianych wart. 4-ym,
Strony ę ą ł za ą ą zanim roz-
ą wo,góle ę w ł Trybunale
ś ę lub ę
rozjemcze, ł ć ę ę koncyljacyj-
nego, przewidzianego przez niniejszy Traktat.
2. W razie ł ę do koncyljacji i gdy-
by ę to ł ż ze Stron nie ę
dz,ie ł ś ć sporu przed ł ł Spra-
ś ę lub ż ą ć utworzenia
ł r·ozjemczego wymienionego wart. S-ym
przed ł okresu jednego ą ą od
chwili ń Komisji Koncyljacyjnej.
.
R o z d z i a ł III.
O koncyljacji.
ł 8.
W szelkie spory ę Stronami inne aniteli
te, które ł ę ę w art. 4-ym, ę ą
noHfier a. l'autre Partie son intention dans un delai
d'urnan, li partir "de la dedsion. susvisee.
C h a 'P itr e II.
Da' reglement judiciaire.
Article 4.
Tou!! differends au sujet desquels les PartiJes te
contesteraient redproquement un droit seront SO'll-
mis pour jugement ci la Cour permanente de Justi<:e
internartionale au, si l'une des Parties le demande, ci
UID Tll"ibuna1 arbitra! dans les termes prevus ci-apres.
H est entendu que les differends ci-dessus v1SeS
comprennent notamment ceux que mentionne l'ar-
tide 36 du Statut de la Cour permanenrte de Justice
internationa;}e.
Arti-cle 5.
Si UD differend vise a I'article precedent dott
ebre S<>Umis ci un Tribunal arbitra·l, ł sera fait ap-
plicA1tion des di'SlpositioIliS des artides 23 II. 28 du pre-
sent T<raite, sauf accord contraire des Partie s.
I
Ł 6.
Dan's le sillence du clotIllPrOmilS quant aux regles
de fond li ą par les arbitres, le TribunaI ap-
pIiquera les regIes suivantes: .
10 Les conventio'IlIs internation8!le'S, soit gene-
raIes, soit sp eciales , etablissant des regles expresd-
ment <reconn.ues par les Btats en litigej
2° La coutume internationale comme preuve
d'une pratique generale acceptee comme etant Ie
dt'oitj
3' Les prindpes generaux de droit reconnus
par les naHon'S civiHseesj
4° Les dedsions judiciaires et la doctrine des
pubHcistes les plus qualifies, <:omme moyen auxiliaill"e
de de'termination des regles de droit.
Artide 7.
t. Pour le! differendsprevus a l'artide 4,
avant toute procedure devant la Cour permanente de
J.ustice internationale, ou avant toute pro<:edur-e ar-
bitraile, les Parties pourront, d'un commun accord,
recourir ci la procedure de Conciliation preV'Ue par le
present TraHe.
2. En cas de recoun A la ConciIiation et d'echec
de oette procedure, aucune des Parties ne pourra
porter le differend devanlj; :la Cour pennanente de
J'Uislice internationale 'OU demander la constitutlon
du Tiribunal arbitral vise ci l'articIe 5 avant l'expira-
tion du delai d'un mois a cO'Il1:pter de la cIóture des
'travaux de 'Ia Commission de Concilia-tion .
ł Ul.
De la ł
Arlicle 8.
Tous diHerends entte les Parties, autres gue
ceux preVUiS ci. l'article 4, serant soumis obHgatoire-
642 Dziennik Ustaw. Poz. 346. Nr. 39.
ą 'Poddane ę koncyljacyjne-
mu, zanim ę ą ł ć ę przedmiotem ę
powania rozjemczeg,o.
ł 9.
Spory wspomniane w poprzednim artykulezo-
ą wniesione do ł Komisji Koncyljacyjnej,
utworzonej przez Strony w ą ś ę
ę ą po wymianie dokumentów ratyfika-
. cyjnych niniejszego Traktatu . .
ł 10.
ł Komisja Koncyljacyjna utworzona ę
W sposób ę ą
1 °Komisja ł ć ę ę z ę ł
ków. ż ze Stron mianuje po jednym ł
który ę ł ć wybrany z ś Ich ś
nych obywateli. Trzej inni komisarze ę ą wybrani
za · ą ą z ś obywateli Mocarstw
trzecich. Ci ostatni powinni ż ć do ż naro-
ś nie ć miejsca swego ł po-
bytu na terytorjum Stron, ani nie ć w Ich
ł ż Z ś nich Strony ą przewodni-
ą Komisji.
2° Komisarze ę ą mianowani na trzy lata.
ę ą oni mogli ć obierani ponownie. Komisarze
wspólnie mianowani ę ą mogli, za ą Stron, ć
ę w ą trwania ich mandatu. ż
Strona ę ł zawsze ć ą ko-
misarza mianowanego. przez ą Pomimo ą
nia ich, komisarze ą swoje funkcje ż do za-
ń swych prac ą ę w biegu.
3
8
Wakanse, ć ę ł wskutek
ś dymisji lub jakiej innej przeszkody, ę ą
w jaknajkrótszym terminie, obsadzone ł spo-
sobu ustalonego dla nominacyj.
ł 11.
Jeieli mianowanie komisarzy, ą byc
wyznaczonymi wspólnie, nie ą w terminie prze-
widzianym wart. 9, zadanie dokonania ę
nominacyj powierz<one ę Mocarstwu trzeciemu,
wybranemu przez Strony za ą ą lub, na
ż ą jednej z Nich, Prezydent ą Szwajcar-
skiego ę prosz,ony o dokonanie ę
ń
ł 12.
1. Sprawa ę wniesiona do ł Komisji
Koncyljacyjnei w drodze podania skierowanego do
ą przez obie Strony, ł ą za
ą ą lub, w braku ż przez ą ą ź
przez ą ę .
2. Bodanie, po ł ż pokrótce przedmiotu
sporu, ć ę wezwanie do Komisji o ę
cie wszelkich ą ń ą ć do
pojednania.
3. ż podanie pochodzi od jednej tylko ze
Str<on, zostanie ono przez ę ą podane do wia-
ś ł drugiej Stronie.
men t ci une procedure de Conciliatian avant de pou-
voir faire rabjet d'un re,g'lement arbitraI.
Artide 9.
Les differends vises ci I'artide precedentseront
poTtes devant une Oommission ,permanente de Con-
ciliatian constituee par les Parties, dans les six mois
qui suivroD't I'echange des Ł de ratification
du presen.t Traite.
ArticIe 10.
La Commissian permanente de ConcHiation se-
ra constituee camme suit:
1 °La Commission c,omprendra cinq membres.
Les Parties en nammeront chacune un qui pourra
etre chaisi parmi lems natianaux respectif,s. Les
trois autres camrnissaires seront choisis d'un cammun
. accard les ressartissants de tierces Puissances.
Ces derniers devrant elre d.e nationalites diHerentes,
ne pas avoir lem residence habitu elI e sur le terrHoire
des Parties, ni se trauver ci leur service. Parmi eux,
Parties designerant le president de la Cammis-
SlOn.
2° Les cammissaires serant nammes pour Ł
ans. Ils ,serant reeligibles. Les commissaires nam-
mes en cammun paurrant etre remplaces au caurs
de leur mandat, de l'accord des Parties. Chaque
Partie paurra touj,aurs, d'autre part, proceder au
remplacemeot du cammissaire namme par EHe. Non-
obstant leur remplacement, les cammissaires reste-
rant en fanctians pour l'achevement de leurs travaux
en cours.
3° II sera ,pourvu, dans le plus bref delai, aux
vacances qui viendraient ci se praduire 'par suite de
deces ou ,de demissian ou de quel.que autre empeche-
ment, en suivant le mo de fixe paur ies nomioatians.
Artic1e 11.
Si la nomination des comm,is-saires ł designer en
commun n'intervient pas dans le delai prevu ci rar-
ticie 9, le saio de praceder aux nominatians neces-
saires sera canfie ci une · tierce Puissance chaisie d'un
commun accard par les Parties au, si l'uoe de celles-
ci le demande, le President de la Canfederatian Sui-
sse sera prie de proceder aux designation nece-
ssaires.
Article 12.
1. La Commission permanente de Conciliation
sera saisie par voie de requete adressee au president,
par les deux Parties agissaot d'un commun accord
ou, ci. defaut, par rune ou l'autre des Parties.
2. Li reqll'ete, apres· avair expose sommaire-
ment l'objet du litige, con,tiendra I'invitation ci la
Commission de prace der ci 10utes mesures pr,opres
ci conduire a une Conciliatioo.
3. Si ,la requete emane d'une seule des Parties,
elle sera ć par celle-ci sans delai a l'au.tre
Partie.


, Nr. 39. Oziennik Ustaw. POI. 346. 643
ATtyku! 13.
1. W ą IS-tu dni ą od ł w któ-
rej jedna ze Stron ł spór do ł Komisji Kon-
cyljacyjnej, kaida ze Stron ę ł dla z.bada-
nia tego sporu, ą ć swego komisarza przez oso-
ę ł ą ę w danej
sprawie.
2. Strona, która skorzysta l tego prawa. nie-
ł powiadomi o tern ą ę ta ostatni.a
ę ł ż ś ć w tym wypadku ą ć w ten
sam sposób w terminie 15-stu dni ą od ł
w której ł zawiadomienie.
ł 14.
O ile Strony nie ą ę inaczej . ł
mISIa Koncyljacyjna ę ę ł w miejscu
wyznaelonem przez jej ą miejsce to
ni.e ę ł byt ł na terytorjum Stron.
Artyku! 15.
Prace ł Komisji Koncyljacyjnej ę ę
ł publicznie jedynie na mocy decyzji ę
tej ł ś przez ę za Igode. Stron.
ł 16.
t. O ile Strony nie ż ę inacIej, ł Ko-
misja Koncyljacyjna sama ustali swoia. ę
któta we wszystkich wypadkach powinna ć kon-
tradyktoryjna. W sprawie ń Komisja, o ile nie
zdecyduje ł ś inaczej, zastosuje ę do po-
stanowieó ł Ul Konwencji Haskiej z dnia 18 ż
dziernika 1907 r . o pokojowem ł sporów
ę
2. Strony ę reprezentowane w ł Komi-
sji Konc yljacyjnej przez agentów, których zadaniem
ę ś ć ę Niemi a ą Stro-
ny ę ł poza tern, ć z pomocy do-
radców i rzeczoznawców mianowanych przez Nie
w tym celu, oraz ż ą ć ł wszystkich
osób, których ś ł ę Im ż
teczne . .
3. Komisja ę ł ze swej strony, ż ą ć
ś ń ustnych .-od agentów, doradców i rzeczo-
znawców obydwóch Stron, oraz od wszystkich osób,
których stawienie ę za zgod, ich ą Komisja
ł za ż ,
ATtyk u! 17.
Z ą odmiennego porozumienia Stron,
decyzje ł Komi sji Koncyljacyjnej ą
ę ś ą ł i Komisja ę ł wy-
ć ę co do istoty sporu t ylko w ś
wuystkich jej ł
ł 18.
Stronv ą ą ę ł ć praee ł
Komi sji Koncyljacyjnej, a w ś dostar-
ć jej w ż jaknajsl ersIej mierze wszystkie
potyteczne dokumenty .i informacje oraz ć
ś któremi One ą ą aby ć
ArticIe t3.
t. Dana un ł de quinze jours a partir de la
dale ou l'une des Parties aura port e un diiferend de-
vant la Commission permanente de Conciliation, cha-
cune des Parties pourra, pour I'examen de ee diffe,
rend, remplaeer son commissalre par une personne
possedanl une competence speciale dans la maliere.
2. La Partie qui usera de ce droit en fera im-
mediatement la notification a ł Partie; celle-ci
aura, dans ce cas, la faculte d'agi.r de meme dans UD
delai de quinze jours ot compter de la dale oil la
notificat\on lui sera parvenue.
A.tlcl. 14.
La Commission permanente de Conciliation se
dunira, sauf accord contraire des Parties, au Heu
design6 r.ar son pr'sident ; ce lieu tle pourra ł si-
tut sur e territoire des Partiea.
Article 15.
Les travaux de la Commission permanente de
Conciliation ne seront publics qu'en vertu d' une de-
cisioo priu .. I'unanimit' par la Commission avee
l'asseotiment des Parties.
Artiele 16.
t. Sauf aeeord contraire des Parties, la Com-
mission permanenhl de ConciJiation reglera eUe-mi-
me sa procedure qui, dans tous leI cas, devra itre
Ł En matiere d'enquele, la Commissioll,
si elle n'en decide autrement a l'unanimite, ce con-
form era aux dispositions du titre III de Ja Conven-
tion de La Haye du 18 oetobre 1907 p our le regle-
Ł pacHique des 'cooflits internationaux.
2. Les Parties seront ł aupres de
la Commission _permanente de Conciliation par des
agents ayant mission de servi r d'intermediaires entre
Elles et la Commission'i Elles pourroot, en outre, se
faire assisler par des eonseils et experts nommes
par Elles a ł eHet et demander l' audition de toutes
personnes do01 le leur paraitrait u·Ule.
3. La ł aura, de son cóte, la faculte
de <lemander des explications orales aux agents, con-
seH! et ex:perts des deux: Partie!, ainsi qu'! toules
personnes qu'elle jul!erait utile de Jai re comparaltre
ave<: l'assentiment ae leur gouvernement.
ArtleI. 17.
Sauf accord conlraire des Parties, les decisioD-s
de la Commission perm.anente de Conciliation se-
r ont prises a la ł des voix et la Commission
ne pourra se proooncer sur le fond du differend que
si tous ses membre. lont pnhent-s,
Anicie 18,
Les Parties .'eni!agent a faclliter les travaux de
la Comm'ission permanente de Conciliation et, en
particulier, A lul fournir, dans la plus large mesure
possible, tous documents et informalions utiles, ainsi
qu'a user des moyens dont Elles disposeot p our lui
, --
644 Dziennik Poz. 346. Nr. 39.
Komisji ć na Ich teryiorjum i zgodnie
z Ich ustawodawstwem wezwania i ł
ś ,lub rzeczoznawców onz wizje lokal'ne.
ł 19.
1. Podczats trwania ich prac, ż z komisa-
rzy ć ę wynagrodzenie, którego wy-
ś ć ę ustalona za ą ą Stron i któ-
rego ą ę ś ć poniesie ż Strona.
- 2. Koszty ogólne, spowodow.ane ł ś ą
Komisji, ą podzielone w ten sam sposób.
ł 20.
1. ł Komi'sja Koncyljacyjna ę ł za
zadanie ś ć kwest je SiPorne, ć w tym
celu wszelkie ż inf,nrmacje w drodze bada-
nia lub w inny sposób i ł ć ć Strony.
ę ona ł po zbadaniu sprawy, ć Stro-
nom warunki p o rnzumie ni.a , które ę ę jej wy-
ł ł ś oraz ć Im termin dla wy-
pO'wiedzenia ę .
2. Po ń swych prac, Komisja spo-
ą ł ą stosownie do oko-
ś ą ź ż Strony ł do ,porozumienia
i, ś zaldz,ie potrzeba, warunki tego lPornzumienia,
ą ź ż Strony nie ł ć pojednane. ł
nie ę ł czy decyzje Komisji ł po-
ę ł ś lub ę ś ą ł
. 3. Prace Komisji pO'winny ć ń o ile
Strony nie ł ą ę inaczej, w terminie 6-cio mie-
ę ą od dnia, w którym spór wniesiony
ł do Komisji.
ł 21.
ł Komisji ę ł podany
dO' ś Stronom; dO' Stron ż .decyzja
c ,jego ł
R o z d z ,i a ł IV.
O ę ż
ł 22.
O ile w ą ą ę ą po zam-
ę prac ł Komisji Koncyliacyjnej, przewi-
dzianej VI poprzednich ł Strony nie pO'ro-
ą ę sprawa zO'stanie wnie'siona do ł
rO'zjemczego, ukonstytuowane·go, z ą od-
miennego porozumienia Stron, w sposób ż
wskazany.
ł 23.
ł ł ć ę ę z ę ł
ż ze Stron mianuje po jednym ł który
ż ć wybrany z ś Jej obywateli. Dwaj in-
ni arbitrzy i superarbiter ę ą wybrani, za ą
ą z ś obywateli Mocarstw trzecich. Ci
oSttatni winni ć rO'zmaitych ś nie po-
ć miejsca swego ł pobytu na teryto-
rj'um Stron, ,ani ć w. Ich ż
permettre de proceder sur leur territoire et selon
leur leg'is:laolion a la citaHonet a .J'audition de temoins
oud'ex-perts et a des transpo?; ts sur les lieux.
ArticIe 19.
1. Pendant la duree de leur travaux, cha,cun des
commissaires recevra une indemnite dont le montant
sera arrete de commun acc.ord des Parties, qui en
supporteroOlt chacune uoe part egale.
2. Les fraisgeneraux occaslonnes par Je fon-
dionnement de la Commission seront repartis de la
meme
ArticIe 20.
1. La Commission permanente de Conciliation
a'ura paur ta·che d' eludder les questions en Ji.tige, de
recueiIHr a cette fin toutes les informations utiles,
par voied'enquete ou autrement et de s'efforcer de
concilier -les Parties. Elle pourra, apres examen de
l'aHaire, ex,poser aux Parties les termes de l'arran-
gement qui lui ;paraitrait convenable et leur impartir
UD delai pour se prononcer.
2. A la fin de ses travaux, la Commission dre-
sS.era un proces-verbal constatant, suivant le cas, soit
que les Parties se sont arrangees et, s'i1l y a lieu, les
conditions de l'arrangement, soit que les Partie s
o'ont pu etre condliees. Le proces-verbrul ne men-
tionnera pas si les decisians de la Commission ont
ete prises a l'unanimite OU a la majorite.
3. Les rtnvaux de la Commission ,devront, . a
moins que les Parties n'en conviennent autrement,
etre termines dans un delai de six mois a
du jour oU la CO'mmission aura ete saisie du differerid.
ArticIe 21.
Le proce's-verbal de la Commission sera porte
sa:ns delai a la connaissance des Parties. II appar-
tientaux Pa·rties d'en decider la puhlication.
C h a p itr e IV.
Du regleinent arbitral.
Article 22.
Si, dans le mois qui suivra la clóture des tra-
vaux de la Commission permanente de Cpnciliatioo
vises dans ,les ę les Parties ne se
sont pas ,entendues, la question sera portee devant
un Tdbunal arbitral constitue, sauf accord contraire
des Parties, de la maniere indiquee ci-apres . .
ł
Le Tribunrul arbitral comprendra dnq membres.
Les Partie s en nommeront chacune un qui pourra
etre choisi parmi Jeursnationaux respectifs. Les
deux autres arbitres et le surarbitre seront choisis
d'un communaccord parmi les ressortissants de Her-
ces Puisssances. Ces derniers devront etre de nalio-
nalites differentes, ne pas avoir leur residencehabi-
tueUe . sur le territoire des Parties, ni se trouver -a
leur seryjce.

Nr. 39. Dziennik Ustaw. Poz. 346. 645
ł 24.
1. ż mianowanie ł ł roz-
jemczego nie ą w terminie 3-ch ę li-
ą od chwili skierowania przez ą ze Stron do
drugiej ż ą utworzenia ł rozjemczego,
sprawa dokonania ę nominacyj powierzo-
na zostanie Mocarstwu ,trzeciemu, wybranemu za
ą ą przez Strony.
2. ż w tej sprawie nie ą porozumie-
nie, ż Strona wymaczy ę Mo<:arstwo
i mianowania ą dokonane wspólnie przez Mo-
caTstwa w ten sposób wybr:ane.
3. ż w terminie trzech ę Mocar-
stwa wyznaczone w ten Slposób nie ł ą ś ć do
porozumienia, wówczas Prezydent ą
carskiego ę proszony o dokonanie ę
ń
ł 25.
Wak'anse, któreby ę ł wskutek ś
ci, dymisji lub wszelkiej innej przeszkody, ę ą ob-
ą w terminie jakIia,jkrótszym ł sposobu
ustalonego cHa nominacyj.
ł 26.
Strony ą ą zapis, ś ą przedmiot
sporu i ę ą ż ć
ł 27.
W braku dostatecznie ś ł wsk'az,ówek
w zapi'sie ś do spraw wymienionych w po-
przednim artykule, ę ą zastos,owane, w ę po-
trzeby, poS'tanoWlienia Konwencji Haskiej z 18-go
ź 1907 r. o pokojowem ł spo-
rów ę
ł 28.
O ile zapis nie zostanie zawarty w termin'ie
ę ą od daty utworzenia ł
jedna lub druga Strona ę ł ć ę ń
podania.
R oz d zia ł V.
Postanowienia ogólne.
ł 29.
1. We wszystkich wypadkach, w których spór
stanowi przedmint ę rozjemczego lub ą
doweg:o, ł ż kwestj,a z powodu której
ą ż wynika z czynów ż dokona-
nych lub ,które wkrótce ą ć ł Trybu-
ł ś ę ą
zgodnie z ł 41-ym swego Statutu, lub try-
ł rozjemczy, ż ą w terminie Ż ,n'aj-
krótszym ą pI"owizoryczne, które winny
ć poczynione. Strony ą ą ć
ę do nkh.
2. ż spór wniesiony jes't do ł Komisji
Koncyljacyjnej, ę ona ł ć S'b'lonom
ą prowizoryczne, które uzna ,za ;po-
ż
3.Stmny ą ą ę ć ę od
wszelkiego ą ą ć ę szkodli-
wie na' wykonaniu decyz.ji ą lub ż
Article 24.
1. Si la nomination -des membres du Tribunal
arbitral n'intervient pas dans un delai de trois mois
a compter de la demande adressee par l'une des Par-
ties a l'autre de constituer un Tribunal arbitral, le
soin de proceder aux nominatlons necessaires sera
confie a une Herce Puissance choisie d'un commun
accord 'par les Parties.
2. Si l'ac>cord ne s'etablit pas ci c,e sujet
i
chaque
Par,ue designera. une Puissance differente et les no-
minations seront faites de concert par les Puissab.-
ces ainsi choisies.
3. Si, dans un delaide trois mnis, les Pui<ssan-
ces ainsi designees n' ont pu tomber d' accord, le Pre-
sident de la Confederation Suisse sera prie de pro-
ceder aux designations nocessaires.
ArticIe 25.
ł sera pourvu, dans le plus bref delai,aux va-
cances qui viendraient ci se produire par suite de
deces ou de demission, ou de quelque autre ernpe-
chement, en suivant le mode fixe pour les nomi-
nations. .
Article 26.
Les Parties redigeront un compromis determi-
nant l'objet du litige et la procedure ci suivre.
Article 27.
A defaut d'indications ou de precisio'ns suffisan-
f.es dans le compromis, 1" el a,tiv e ment aux points indi-
ques dans I'artide precedent, ł sera fait application,
dans la mesure necessaire, des dispositions de Ila
Convention de La Haye du 18 Ł 1907 pour le
reglement padHque des conflits intemationaux.
Article 28.
Faute de condusion d'un compromis dans un
delai de trois mois ci paI"tir de la constitution du Tri-
buna!l, cellui-ci sera' saisi pa,r requete de I'une 0'l1
l'autre des Parties.
C h a p i tr e V.
Dispos.itions generales.
Article 29.
1. Dans tous les cas OU le diHerend fait l' objet
d'une IProcedure Ł ou judiciaire, notamment,
si la question au sujet de laqueHe ,les Parties sont di-
visees resuHed'actes dej.a effectuesou sur le point
de l'etre, la Cour permanente de Justice internatio-
na,le, statuant confo1"mement a l'artide 41 de son
Stat'ut, ou le Tribunal arbHral, indiquera dans .Je plus
bref de.la:i possib!e les mesures proviso-iresqui doi-
Ł ł p1"ises. Les Parties seront tenue·s de s'y
ł .
2. Si la Commission permanente' de Concilia-
tion se trouve saisie du differend, elle pourra recom-
mander aux Parties les mesures provisoires qu'elle
estime'ra ufiiles.
3. Les Parti'es s'engagent a Ł de toute
mesure susceptiblle d'avoir une re.percussion prejudi-
ciable a l'execution de la dec.ision judiciaire ou arb i-
646 Dziennik Ustaw. Poz. 346. Nr. 39.
lub na porozumieniach, zaproponowanych przez Sta-
ł ą ę ą i wogóle nie ć
ż ś jakiegokolwiek ą ź rodzaju. mo-
ą ę ć lub ć spór.
ł 30.
Gdyby orzeczenie ą lub arhitrdowe
ł ż pewna decyzja ę ł lub ą
dzenie, nakazane przez ę ą ą lub wszel-
ą ą ł ę jednej ze Stron ą ę
w sporze, ą ł lub ę ś sprzeczne
z prawem ę i ż prawo konsty-
tucyjne tej Strony nie ł lub ł tyl-
ko w niedostatecznej mierze na uchylenie skutków
tej decyzji lub tego ą to orzeczenie ą
we lub ż ś rodz,aj i rozmiar odszko-
dowania ą ć przyznanem Stronie posz,ko-
dowanej.
ł 31.
Ninie)'szy stosowa!ny ę ę
Wyso'kiemi Stron,ami ą ę ź
i w tym wypadku gdy trzecie Mocarstwo je1st zain-
teresowane w sporze.
ł 32.
Spory ą intet"pretacj'i niniejszego Trak-
tatu, ł ą ą w to spory ą kwalifikacji
kwestyj spornych, poddane ę ą ł Trybuna-
ł ś ę
ł 33.
Traktat nhl:iejszy, z:g'odny z Paktem Ligi Naro-
dów, nie ę in,terpretowany jako ą
zadanie tej ostatniej do podejmowania w ż chwi-
li ą ń ą skutecznie ć pokój
ś
ł 34.
1. T'raMa:f ninie';!szy ę ratyfikowany i wy-
miana dokumentów ratyfikacyjnych ą w War-
szawie. Zostcllnie on zarejestrowany w Sekretarj,acie
Ugi Narodów.
2. Traktat zawarty jest na okres lat ę li-
ą od daty wymiany dokumentów ra,tyfikacyjnych.
3. ż Traktat nie ę wypow1edziany
przynajmn:iej na ś ć ę przed ł tego
terminu, pozostanie on w mocy na nowy okres lat
S-ciu i tak w dalszym ą
4. ę które ą w toku w chwili
ł ę terminu Trakitatu, ę ą mimo wypowie-
dzenia Traktatu przez ą z ą
cych ę Stron, prowadzone w dalszym ą ż do
normalnego ń , ,
5. Traktat wejdzie w ż w trzydziestym dniu
po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych.
NA DOWóD CZEGO, ż wymienieni ł
podprsali ninie:jszy Traktat i ę
na nim swe ę
ą w OsIo, dnia 9 g'rudnia 1929 ro-
ku, w dwóch egzemplarz.ach. .
L. S. (-) Leszek Malczewski
L. S. (-) Dr. J. Makowski
L. S. (-,-) Johan Ludwig Mowinckel
trale ou aux arrangements proposes par ' la Commi-
ssion permanente de Conciliationet, en ł ci. ne
proceder ci. aucun acte, de quelque nature qu'il soit.
susceptible d'.aglgraver ou d'etendre Ie differend.
ArticIe 30.
Si la sentence ouarbitraledec'larait
qu'une dedsion priseou une mesure ordonnee par
uneautorite judiciaire au Ł autre autorite de
l'une des Parties en litige se trouve entierement ou
Ł en opposition avec le droH internaJtio-
nal, et si le droH constituHonnel de ladite Partie ne
permettaitpas ou ne permettait qu'imparfaitement
d'effacer les consequenc:es de cette decision au de
cette mesure, la sentence jUJdiciaire o,U arbitra'le
tel'minerait la nature et l'etendue de la reparation
aaccorder ci. la Partie }.esee.
ArUcIe 31'.
Le pre'sent Traite sera aJpplicable entre les Hau-
tes Partie s Ł Ł encore qu'une tierce Pui-
ssance aU ł dansla dif.ferend.
ArUcle 32.
Les diff6rends ralatifs a. l'interpretation du pre-
sent Traite, y compris ceux relatifs li la qualification
des litiges, seront soumis ci. la Cour permanente de
Justice internationaJe,
Article 33.
Le present Trait6,conforme au Pacfe de la So-
des Nations, ne sera 'pas interprete camme res-
treignant Ja mission de celI e-ci de prendre, a tout
moment, les mesures propres li sauvegarder efficace-
ment la paix du monde.
ArtiC'le 34.
1. Le presen,t Traite sera raWie et l'echange
des ratifications aura Heu ci. Varsovie. ł s,era enre-
gistre au Secretariat de la Societe des Nations.
2. Le Traite est conclu pour une duree decinq
ans ci. compter de la date de l'echange des ratHica-
tions.
3. Si .Je Trai:ten'est pas denonce six mois au
moins avant l'expiration de ce terme, ł ,demeurera en
vigueur pour une nouvellle pedode de ciniq ans et
ainsi de suite. ,
4. Nonobstant Ja denonciation par une des Pat-
ties cootractantes, les procedures enga'gees au mo-
ment de du terme du Ł continueron,t
jusqu' a leur acUvement normaI.
5. Le Traite entrera en vig'Ueur te
jom ClJpres l'echange des ratiHcations.
EN FOl DE QUOI les Plenipotentiaires susnom-
mes ont signe le present Traite e,t y ont appose leurs
sceaux.
Fait ci Oslo, le 9 decembre 1929 en deux exem-
plaire's.
L. S. (-) Leszek Malczewski
L. S. (-) Dr. J. Makowski
L, S. (-) Johan LudwiM Mowinckel
" ,
Nr. 39. Dziennik Ustaw. Poz. 346 i 341.
647
Ł PODPISANIA.
W chwili ą do podpisania
tu o koncyljacji, ż i ę ą
w dniu dzisiejszym, Wysokie Strony ą ę
ł ę na to, co ę .
1. ż w chwlli obecnej ę
ma ń nie istnieje ż spór, Strony
ą ę ą niniejszy Traktat, nie
ł ż ś ą stosowania
wstecznego Traktatu, ż kwestj·a ta nie
suwa ę
2. Na wypadek, gdyby Polska ł
ź ę ą do art. 36-go Statutu
ł ł ś ę
wej, ten ł a nie ł prz.ewidriany
W Traktacie, ę na ł ś ć kompetentny
w zakresie wszystkich. sporów, do k,tórych wspamnia-
na klauzula ę odnosi. Rozumie ę ż ż to
ą ę ł tym samym zastrze-
ż i ę ł tak ł jak akces Polski
do wspomnianej klauzuli fakultatywnej.
Na dowód czego, ł podpisali ni-
niejszy ł
ą w Oslo, dnia 9 grudnia 1929 ro-
ku, w dwóch egzemplarzach.
(-) Leszek Malczewski
(-) Dr. J. M akowski
(-) Johan Ludwig Mowinckel
Zaznajomiwszy ę z ż Traktatem
i ł podpisania, ś je za ł
zarówno w ł ś jak i ż z zawartych w nich
ń ś ż ą ę ratyfiko-
wane i potwierdzone i przyrzekamy, ż ę ą
zmiennie zachowywane.
NA DOWóD CZEGO ś Akt niniejszy,
opatrzony ę ą Rzeczypospolitej.
W Warszawie, dnia 4-go kwietnia 1930 r.
(-) l. ś
Przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Prezes Rady Ministrów
(-) W. ł
Minister Spraw Zagranicznych
(-) August Zaleski
PROTOCOLE DE SIGNATURE.
Au moment.de proceder ci la signature du Traite
de Conciliation,d'Arbitrage et de Reglement judi-
ciaire en date de c'e jour les Hautes Pal'ties con,trac-
tantes sont tombees d'accord surce qui suit :
1. Aucune contestation n'existant Ł
entre les deux Etats, les Partie s contractantes, en si-
gnant le present Traite, n'ont fai! aucune declaration
concerr.ant I'application nHroactive ' du Traite,puis-
que question ne se pose pas.
2. Au cas, OU la' Pologne ł plus tard la
Clause facultative a l'aI'tide 36 du Statut de la Cam
permanente de Justice internationale, ladite Cour,au
lieu du Tribunal prevu dans le Traite, sera par ,la
suite competente en ce qui concerne tous les Htiges
a'uxquels la Clause susvisee se rappor,te. H est hien
ł toutefois quecette obligation sera sujeHe
aux memes reserves et aura la meme duree que I' ad-
hesion de ,la ' ą a ,la Clause ł en
question. .
En fai de quoi les P,lenipotentiaires ont signe le
ipresent Ł
Fait a Oslo, le 9 decembre 1929 en deux exem-
ł
(-) Leszek Malczewski
,(-l Dr. J. Makowski
(-) Johan Ludwig Mowinckel
Apres avoir vu et examine lesdits Traite et
Protocole de sig'nature, Nous les avons approuves et
alpprouvons en toutes et chacune des dispasitions
qui y sont contenues, ł qu'ils sont acceptes,
ratifies et confirmes et promettons qu'ils serant in-
violablement ·obse·rves.
EN FOl DE QUOI, Nous avons donne les pre-
sentes ł revetues du Sceau de la Republique.
A Varsovie, le 4 avril 1930.
(-) l. ś
Par le President de la Republique
Le President du Conseil des Ministres
(-J. W. ł
Le Ministre des Affaires Etrangeres
(-) August Zaleski
347.
Ś Ą
z dnia 28 kwietnia 1930 r.
W sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o koncyljacji, ż i ę
ą ę ą a ą podpisanego w Oslo dnia 9 grudnia 1929 r.
Podaje ę Iiiniejszem do ś ż w wykonaniu art. 34·go Traktatu o koncyljacji, ż
i ę ą ę ą a ą padpisanego w Osia dnia 9 grudnia 1929r. doku-
menty ratyfikacyjne ż Traktatu wymieniane Ł ł w Warszawie dnia 26 kwietnia 1930 r.
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski