Vous êtes sur la page 1sur 2

Nr. 11. Dziennik Ustaw. Poz. 72, 73, 74 i 75.

187

"stra Skarbu z dnia 13 siertpnia 1927 r. (Dz. U. R. P. 74.


Nrr. 82, poz. 721).
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OPIEKI
Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki SPOŁECZNEJ

Mini~!er Skarbu: WI. Zawadzki z dnia 9 grudnia 1932 r.


wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu
i Handlu, w sprawie zmiany w rozporządzeniu z dni"
29 październIka 192.9 r. o dozorze nad wyrobem
i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.
"
, I 73.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA Na podstawie art. 8 punkt e) rozporządzeni~
I REFORM ROLNYCH Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928r.
o dozorze nad artykułami żywności i przedmiota-
z dnia 17 grudnia 1932 r. mi użytku (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 343) oraz art. l
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Mi- 21 czerwca 1932 r. o przekazaniu zakresu działa­
nistrem Komun.kacji w spraWie zmiany rozporzą­ nia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach
dzenia Ministra Rolnictwa z dnia 23 marca 1928 r. zdrowia publicznego Ministrowi Pracy i Opieki Spo-
O taryfie opłat za badanie zwierząt przywożonych łecznej (Dz. U. R. P. Nr. 52, poz. 493) zarządza się
i przewożonych z zagranicy. co następuje:

Na podstawie art. 97 lit. b) i 112 rozporządze­ § 1. W paragrafie 4 ustęp 2 rozporządzenia


nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 październi­
1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzę­ ka 1929 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem
cych (Dz,. U. R. P. Nr. 77, poz. 673) i rozporządze­ Przemysłu i Handlu, o dozorze nad wyrobem i obie-
nia. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 marca giem mąki i wyrobów mącznych (Dz. U. R. P. Nr. 78,
1928 r. o uzupełnieniu art. 97 tegoż rozporządzenia poz. 582) po zdaniu pierwszem dodaje się nowe
(Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 229) zarządza się co na- zdanie treści następującej: ,,0 ile pieczywo jest wy-
stępuje: piekane z mąki żytniej, nazwa powinna obejmować,
poza rodzajem mąki, również i gatunek użytej do
, § 1.. Paragraf 3 rozporządzenia Ministra Rol- wypieku mąki żytniej (rozporządzenie Ministra
nictwa z dnia 23 marca 1928 r. o taryfie opłat za Spraw Wewnętrznych z dn ia 31 sierpnia 1932 r.
badanie zwierząt przywożonych i przewożonych o przemiale żyta - Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 695):'
z zagranicy (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 410) otrzymu-
jenastępujące brzmienie: § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
"Opłaty za badanie zwierząt z wystawieniem w 7 dni po ogłoszeniu.
świadectwa zdrowia na stacjach wejściowych w cza-
sie dla przywozu i przewozu wyznaczonym wylI1oszą: Minister Opieki Społecznej: Hubicki
1) -od sztuki bydła rogatego w wieku
,ponad sześć mies ię cy, konia, osła, Minister Prżemysłu i Handlu: Zatzycki
, muła, osła-muła w wieku ponad l rok 3.- zł
2) od źrebięcia, cielęcia, świni, owcy,
kozy . . . 1.90 "
3) ,od prosięcia, jagnięcia, koźlęc i a 1.- "
4) od całowagonowej przesyłki drobiu 15.- Ił
5) od mniejszych przesyłek drobiu 7.- Ił
75.
Badanie osesków Zlnajdujących się przy matce
opłatom nie podlega". ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży­ z dnia 9 stycznia 1933 r.
cie z dniem ogłoszenia.
W przedmiocie przesunięcia na rok 1933 terminu do
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: składania zeznań o. dochodzie z art. 50 us.awy
Sew. Ludkiewicz o państwowym podatku dochodowym.
Minister Skarbu: Wł. Zawadzki Na podstawie ustępu drugiego art. 120 ustawy '
o państwowym podatku dochodowym (Dz. U. R. P. ·.··
Kierownik Minislt ersltwa Komunikacji: M. Butkiewicz z 1925 r. Nr. 58, poz. 411) zarządz'am co następuje:

§ 1. Termin do składania przez osoby fizycz-


ne i spadki wakujące (nieobjęte) zeznań o dochodzie; ' ·
wyznaczony,,! art. 50 ustawy o państwowym podal-
188 Dziennik Ustaw. Póz. 75, 76 i 77. Nr. 11.

ku dochodowym (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 58, 77.


poz. 411) - przesuwa się na rok podatkowy 1933
z dnia.. 1 marca.. do dnia 1 maja 1933 r. ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWiEDL1WOśCI
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży­
cie z dniem ogłoszenia. z dnia 13 lutego 1933 r.

.M,ip,i,s!er Skarbu: WI. Zawadzki w sprawie wynagrodzenia adwokatów za wykony-


wanie czynności zawodowych.

Na podstawie art. 8 p. 3 prawa o ustroju ad.-


wokatury (Dz.. U. R. P. z 1932 r. Nr. 86, poz.. 733)
zarządzam co następuje:

76. I. Przepisy ogólne.

ROZPORZĄDZENIE § 1. Adwokat pobiera od klienta honorarjum


MINISTRA SPRAWIEDLlWOśCI według umowy, w braku zaś umowy - według prze-
pisów rozporządzenia niniejszego.
z dnia 6 lutego 1933 r.
§ 2. Wynagrodzenie należy się adwokatowi
o utworzeniu wydziału hipotecznego przy sądzie bez względu na wynik sprawy.
grodzkim w Bielsku Podlaskim w oli::ręgu Sądu Okrę­
gowego w Białymstoku. § 3. We własnej sprawie adwokat może żą­
dać od strony przeciwnej, obowiązanej do zrwr.otu
Na podstawie art. 3 i 11 ustawy z dnia 31 lip- kosztów, tych należności, które przypadłyby adwo..
ca 1919 r. o pri;lwach, obowiązujących w okręgu są­ katowi, działającemu w charakterze pełnomocnika.
dowym białostockim w zakresie sądownictwa (Dz.
P. P. P. z 1919 r. Nr. 64, poz. 382), oraz art. 9 prawa § 4. Umowa między adwokatem a klientem
() ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. nie ma wpływu na wysokość kosztów prowadzenia
Nt: 12, poz. 93) zarządz,am co następuje: sprawy, ulegających zas(jdzeniu od osoby, która we-
dług przepisów prawa obowiązana jest je ponosić.
§ 1. Tworzy się powiatowy wydział hipotecz-
ny wraz z archiwum hipotecznem przy sądzie grodz- § 5. Sąd podwyższy wynagrodzenie adwokata
kim w Bielsku Podlaskim dla nieruchomości miej- nie więcej jednak niż o 100% w sprawach zawiłych
skich i wiejskich, położonych w okręgu sądu grodz,- bądź wymagających zwiększonego nakładu pracy lub
kiego w Bielsku Podlaskim, które według przepi- straty czasu adwokata, albo jeżeli adwokat prowa~
sów o hipotekach powiatowych mogą mieć hipote- dzi sprawę w zastępstwie więcej niż jednej osoby
kę uregulowaną w powiatowym wydziale hipo- bądź przeciw kilku przeciwnikom.
tecznym. .
§ 6. W sprawach, nieobjętych przepisami ni-
§ 2. Temuż wydziałowi hipoteczlłemu
powie- niejszemi lub do których przepisy niniejsze nie da~
rzam również prowadzenie ksiąg hipotecznych dla dzą się zastosować, sąd określi wynagrodzenie ad-
nieruchomości miejskich i wiejskich, położonych wokata, mając na względzie nakład pracy i czasu,
w okręgach sądów grodzkich w Białowieży, Ciecha- wagę sprawy i wartość przedmiotu.
nowcu i Siemiatyczach, a które według przep,isów
o hipotekach powiatowych mogą mieć hi,potekę, ure- § 7. W razie nieusprawiedliwionego odwoła ..
gulowaną.w powiatowym wydziale hipotecznym. nia pełnomocnictwa lub w razie zrzeczenia się peł­
nomocnictwa przez adwokata z winy klienta należy
Tworzy się stanowisko pisarza powiato-
§ 3. się adwokatowi wynag,r odzenie za instanci,ę, w któ-
we~o wyclzil'lłu
hipotecznego przy sądzie grodzkim rei odwołanie nastąpiło, oraz za imtancje po ..
W Bielsku Podlaskim. przednie.
W innych przypadkach ustania pełnomocnictwa
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży­ należy się adwokatowi odpowiednie wynagrodzenie
cię z dniem l kwietnia 1933 r. za wykonane c.zynności.

Minister SprawiedliwQści: Czesław Mi(:halowski U. Sprawy cywilne.

§ 8. Podstawą wynagrodzenia w postępowaniu


spornem jest wartość przedmiotu sporu, a w postę"
pow.aniu egzekucyjnem - wartość egzekwowanego
roszczenia.

§ 9. Jeżeli podstawa wyna~rodzenia oszaco"


waniu na pieniądze nie podlega, lub przepis paragra-