Vous êtes sur la page 1sur 4

34 Dziennik Ustaw. Poz. 15. Nr. 3.

------------------------ -------------~--.~~~~~"~--------~

15. wych, uzyskan e ze sprzedaży lowarów po ich prze~


robieniu, opłacają podatek według stawki 1,9 % . Nie
DE&RET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ uważa s ię jednak za przerób nabytego towaru czyn-
ności przygotowawczych, dokonywanych zgOdnie
z dnia 14 stycznia 1936 r.
z islniejącemi zwyczaj ami przed u.skutecznieniem
w sprawie zmiany niektórych przepisów, dotyczą· sp rzedaży w przedsiębiorstwach handlowych lub na
eyeh państwowego podatku przemysł'Owcgo i opłat ich zlecenie w obcych przedsiębiorstwach przemy,
stemplowych. słowyc h. \Y./ razie wątpliwości , czy dana czynność
odpo'vv ia.da czynności przygotowawcze j, dakonywane;
Na podstawie art. 55 ust. (1) ustawy konstytu- zgodnie z i stniejącemi zwyczajami handlowemi; za~
cyjnej i ustawy z dnia 6 listopada 1935 r. o upoważ­ sięga władza podatkowa opinji właściwej izby prze-
nieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania mysłowo- handlowej.
dekretów (Dz. U. R. P. Nr. 81, po'z. 501) postanawiam Do obrotów, osiągniętych ze sprzedaży, doko-
co następuje: nanych b ezpośre dni o z samego zakładu przemysło­
Art. 1. W ustawie z dnia 15 lipca 1925 r. wego, czy td z zakładów handlowych, należących
o państwowym podatku przemysł owym (Dz. U. R. P. do właściciela prz e dsię biorstwa przemysłowego, nie
z 1934 r. Nr. 76, poz. 716) wprowadza się zmiany na- mo gą być stosowane stawki podatkowe, przewidzia""
stępujące: ne dla przc'do.ięb i orstw handlowych, jeżeli obroty te
do tyczą [owarów, wyprodukowanych przez to samo
1) art. 7 otrzymuje brzmienie:
przedsiębiors two przemysłowe.
"Staw'ka podatku od obrotu wynosi:
1) 1,2 %' od obrotów: P oc ząwszy od roku podatkowego 1939 stawki,
al wymienionych w art. 5 p. 1) i 4), a osiągnię­ ustalone w artykule niniejszym, obniża się o 0,1.";
tych przez prowadzące prawidłowe księgi handlo- 2) art 14 otrzymuje brzmienie: .
we: przedsiębiorstwa handlowe, przedsiębiorstwa "J eże li przedsiębiordwo p rzemysłowe oprócZ
skupu zawodowego oraz samoistne przedsiębiorstwa zakładu przemysłowe.!~o prowadzi także zakład han-
wykonywania dostawj cllowy celem sprzedaży w nim wyrobów własnej pro·
b) osiągniętych przez prow adzące prawidłowe dukcii, to tego rodza ju zakłady handlowe uważa się
księgi handlowe przedsiębiorstwa wydawnictwa za oddzielne w myśl art. 11.
książek, drukowanych na obszarze Rz eczypospoli- Sprzedaż produktów własnego wyrobu, doko-
t e j Polski-zj j nywana w tym samym lokalu, gdzie mieści się za-
2) 1,5 ?G od obrotów, wymienionych wart. 5 kład prz emysło wy, nie stanowi oddzielnego przed·
p . 7) i 8), a osiągniętych przez przedsiębio rstwa prze- s ię biorstwa." ;
mysłowe kategoryj Vi, VII i VIII świadectw przemy- 3) w art. 22 skreś la się ustęp trzeci;
s ło wych;
4) w art. 23 ustęp trzeci otrzymuje brzmienie:
3) 1,7 % od obrotów:
a) wymienionych wart. 5 p . 1) i 4), a osiągnię­ "La karty rejestracyjne na oddzielne składy
(art. 22), utrzymywane przez przedsiębiorstwa han-
tych przez nieprowadzące prawidłowych ksiąg han-
dlowe i prz,zmysł owe, uiszcza się osobną stałą opłatę
dlowych: przedsiębiorstwa handlowe, przedsiębio r ­
w wysok,ości dziesięciu złotych za każdą kartę.";
stwa skupu zawodowego oraz samoistne przedsię­
biors(wa w ykonywania dostaw; 5) art. 3S otrzymuje brzmienie:
bl wymienionych wart. 5 p. 2), a osiągniętych ,,\Y./ r azie zagubienia świadectwa przemysło­
przez przedsiębiorstwa, prowadzące prawidłowe wego lub karty rejestracyjnej, przed.siębiorca jest
księgi handlowe, z wyjątkiem zysków brutto z ope - obowiązany wnieść prośbę do właŚCIwego lirzędu
r acy j obce mi walutami, dewizami, czekami zagra- skarbowego o wydanie zaświadczenia, · stwierdzają­
nicznemi tud z i eż wszelkiego rodzaju papierami wat- c ego,że }Ja prowadzone prz'2dsiębiorstwo (zajęcie,
to ś ciow em i; skład) zost ał o nabyte św iadec two przemysłowe (kar •.
4) 1,9 % od obro tów, wymienionych wart. 5 ta rejestracyjna).
p . 4) i 7), a osiągniętych przez prowadzące prawidło­ Zaświa dcz enie wydaje urząd skarbowy p.o
we księgi handl ow e: przedsięb i orstwa przemysłowe uprz edniem zbadaniu sprawy."j
kategoryj I, II, III, IV i V świadectw przemysłowych 6) art. 36 otrzymuje brzmienie:
oraz samoistne pr zedsię biorstwa wykonywania ro- "Przedsi ę biorstwa handlowe kategoryj I i II
bót; ' świadectw przemysłowych i przedsiębiorstwa prze·
5) 2,5 % od obrotów przedsiębiors tw ekspedy- mysłowe kategoryj I, II, III, IV i V świadectw prze-
cyinych, przewozowych i komunikacyjnych; mysł o wych, prowadzące prawidłowe księgi handlo-
6} 6 % od obrotów przed s iębiorst 'w komi.sowych we, jak równi eż spółki akcyjne, spółki z ograniczoną
i po ś red n;ctwa handlowego oraz pośredn ików han- odpowiedzialnością, spółdzielnie, a nadto inne przed-
dlowych (kat. Hb zajęć przemysłowych - cz. III lit. D f,iębiors lwa, które obowiązane są do publicznego
taryfy, sł?nowiącej załącznik do ad; 23); ogłaszania sprawozdaIl o swych operacjach lub do
7) · 3 ?b od po zosta łych obrotów, podlegających składania sprawozdań do zatwierdzenia,-winny po
opodatkowaniu .. upływie · ka ż dego miesiąca kal'zndarzowego, naJPóź­
, Stawki, przewidziane w p. 1) lit. a) i w p. 3) niej do d!lia 25 nas t ępnego miesiąca, wpłacić zalicz"
lit. a), stosuie si ę wyłącznie do obrotów przedsię­ kę na p odatek przemysłowy (art. 7) w wysokości po·
;biorsŁw handlowych, uzy~kanych ze sprzedaży towa- dutku, przypadającego od obrotu, osiągniętego W
'rów bez przerobu. Obroty przed s iębior stw handlo- ubiegłym miesiącu.
Nr. 3. Dziennik Ustaw. Poz. 15. 35

Pozostali płatnicy, prowadzący prawidłowe 9) a:r t. 42 ot:rzy:muje br,zm~en:ie:


księgi handlowe, obowiązani są do wpłacania zali- "ZrwiąZlki samol1ządu ,teryt'orrj1alnego otr:zy1lllują
czek na podatek przemysłowy (art. 7) w wysokości ndziiał w pa6s'Łwowym poda'llku prz:e myslowym od
podatku. przypadającego od obrotu, osiągniętego w ohr'o tu w wyso:kości 17 % WlPływów 'z tego podatku.
ubiegłym kwartale, w t erminie do dnia 25 następne­ Nadto zwi.ąZlk,om sarmorz,ądowym rprzys:ługu j e
go · :iliiesiąca po upływie kwartału. rpmwo pobiemnia ·'o,d wsz:ysbkkh przleds:iębi:OTst'W -i za:-
· · Płatriicy, nieprowadzący prawidłowych ksiąg j ę ć dGda'Vk u do wy: s l,)kości 30 % ipohierarnej na rzecz
handlowych, winni wpłacić zaliczkę na podatek w Ska'r bu Pmls,twa ceny ś'Wiadeotw IP,fiz:em:ysł,owych
wysokości co najmniej 115 kwoty podatĘ u, wy:rr:-ierzo - i ka'rt rej,estra.cyjnych.
nego za ubie gły rok kalendarzowy, w następ~Ją::ych Wipły1wy z odsetek, pohranych 'od zaległ'ości
terminach: do 15 czerwca-za I kwartał, do b sIerp- w pań's'lwowym podałlku pl'z'emysł,o'Wym, :przypadają
nia-za II kwartał, do 15 pa ździernika-za III kwar- VI całości na r ze cz Skarbu Pań S'twa ....
tał oraz do 15 lutego następnego roku-za IV kwar-
tał. . Art. 2. Wart. 2 w ust. (1) ustawy z dnia
. Przedsiębiorstwa nowopowstałe, nieprowadzą- 26 marca 1935 r. o poborze 10 % dodatku do opłat
ceprawidłowych ksiąg handlowych, obowiązane s~ stemplowych i p odatk ów pośrednich oraz 15 % do-
do opłacania kwartalnych zaliczek w wysokOŚCi datku do podatków bezpośrednich oraz spadkowego
ustalonej przez właściwą wł adz ę skarbową. Posta- i od d arowizn (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 127), zmie-
nowienie o wysokości zaliczki wydaje władza skar~ nionej d ekre t e m Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
bowa po upływie trz ech miesięcy od .daty uruch?- 22 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 5181,
mienia przedsiębiorstwa, po uprzed111em zbadanm wyrazy: "do kryzysowego dodatku do paIlstwowego
wysokoŚci osią ganych przez prze dsiębiorstwo obr o- podatku doch odowego" zastępuje się wyrazami:
tów. Zaliczki te płatne są: za kwartał kalendarzowy, . "przemysłowego od obrotu".
w który~'l uruchomiono prz edsiębiorstwo, - w ter-
Art. 3. Wf ustawie 'z d n ia 1 Epca 1926 r, 'o ,opła­
minie dni 30 od daty doręcz e nia postanowienia, za
bch s kmpIowych (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr. 64,
następne zaś kwadaiy kalendarzowe-w terminach,
p'oz. 404) rvVlIJ!r'J'wadz,u ,g,ię zmian y na!sltę:puj:3ic.e:
przewidzianych w ust. 3. 1) w a1r t. 42 uS1tęrp dirugt oh1zymuje br:z mienie:
Niewpłacone VI terminach wyżej wskazanych "W rprzypa·c1k a'c h, prz:e1widz,ianych warrtykułach
kwoty zaliczek uważa się za z a}.;;"gło ś ci podatkowe, 71, 80, 12'5 i 129, podwyżkę stempl:owąOlbhcza się
podlegające przymusowemu ściągnięciu." j w wysokości 2S-krotnej."j
7) art. 37 otrzymuje b rzmienie: 21J w tytule przed ,a d. 66 IskreśLa się wyra'z y;
"Minister Skarbu władny jest p obiera ć od drob- "A. Urn e1wy i o;rzec:z.enia.";
nych przedsiębiorstw podatek przemysłowy w for- 3) w art. 67 us tęp p ie1rwszy 100tr,zymuje brzmie-
mie ryczałtu b ez ustalania sum obrotu w każdym po- nie:
szczególnym przypadku. Sposób zryczałtowania po- "Ph,mo, stwie rdzające umowę IQ< s!p'rzedaż czę­
datku, przepisy wymiarowe , poborowe i odwoław­ ści ułamiko'wej (idea}n<~il meczy :ruchomej, nabyt e j
cze oraz terminy płatności ustala rozporządzenie prz'e'z !sprz.e dawcę .dr:o'gą dl,iedzic::!:,eln~.a, z,a:pi:su lub da-
Ministra Skarbu, wydane w porozumieniu z Mini- l'QlW!'Zuy, :podlega, 'j.e ś1i Ikupujący ma udział w tejże
strem Przemysłu i Handlu, po wysłuchaniu opinji izb :r ,z e:Qzy z, tych sa.rnych ,tytułów, opbc:ie fIN wys'o:k o-
przemyslowo-handlm,rych i rzemie ślniczych . ści 0,5 % ."j
Upoważnia się Ministra Skarbu do wprowa- 4) wart. 69 s1<:re śIa 'S.ię punkt 2) oraz w JPunk-
dzania od p oszczególnych r odzajów towarów scalo- ~j e 4) wyr,a:zy : ,,;ueżdi p ismo' bbe 1est 'z,a,olp a't:i-wHe
nego podatku przemysłowego od wszelkich faz i ro- tylko, w podp::,s j,edn'ej str-orny i przyte.rn 'l1!i,c jeslani
dzajów obrotów. Rozporządz enie Ministra Skarbu, s'P'o~rzą:~'l.,?rne ani uWlerzyte'lnj'one sąd:ocwni'e lub no-
wydane w porozumi eniu z Ministrem Prz emys łu t arl'jalnle ;
i Handlu, po wysłuchaniu opinji izb przemysłowo­ 5) skreśla się tytuł przed art. 72 i arty,kuły 72,
handlowych i rzemi eślni czych, określi zgodnie ze 73 :i 74j
stawkami, przcwidzianemi w ustawie niniejszej, wy- 6) alrt. 90 otrzymuje brzm~enie:
sokość scalone~o podatku przemysłowego, przepisy "Pisma. stwierd zające umowę o świadczenie
wymiarowe, poborowe i odwoławcze, t e rminy płat­ us ług - z wyjąt.k i'em do:k ll'mcn'tów :przewolz.arwych
ności scalonego podatku , władze powołan e do wy- (art. 92 i 93) oraz pism, siwierd:z.ajqcych urnow~
miaru i poboru podatku , osoby obowiązane do. pła­ o pTzechow,anie (art. 95) lub dZipO'Zyt u1'e:prawidołowy
cenia podatku oraz odpowi e dzialność za podatek, (ant. 11 8) -podle'g ają c:pła,cie si,e mpI")"",'ej w wyso -
przyczem w razie poboru te go podatku na gran icy 'koś'ci 1 % od umówione'g o wyna,gro.dz:e nia."j
lub przez władze celne stawki podatku scalonego 7) art. 91 O'[,rzym t1 i e b rzmielll'i e :
mogą być przeliczone na jednostkę wagi lub od ,,\Xl olne 'Są 'o d opł aty pisma, s,t'wiercllZ'a:jące:
sztuki."j 1) umowę między służhoda:wcą ,a pra-cown!i:kiemj
8) VI art. 39 w pkt. 8) kropkę zastępuje się 2) umo'wę z majstre m o- przyjęcie ucznia ;
średnikiem oraz dodaje się n owy punkt o brzmi eniu: 3) Ul11!OoWę, <którą 'choćby jeden z Ik,o:ntl!'ahel'ltów
,,9) zwalniani~ instytucyj samorząd u rolnicze - zawarł w zakresie swego przedsiębiorstwa, podlega-
. go oraz organizacyj społeczno-rolniczych, trudnią­ jącego p oda,t kcw i 1jJ'1'Zle myslnwemu lub u sbwowo
-cych -się po średn ictwem w obro cie produktów rol- zwo,l ul'o:n ego od teg'o p-odatku.
nych, w przypadku, gdy powstał e stąd zyski przezna- Prz,ez umo1w ę w rp. 1) wymi'eni'o:ną rozumie się
.. czone są na cele sp ołeczne lub zawodowe ."j umowę , na mocy której pr,a,c owni:k podlega w cia-
36 Dziennik Ustaw. Poz. 15.

sie wyk'Onywania umowy slt,alemu nadzlQ:r owi i kie- slrem Spraw We wnę trzny ch na pods{wwie ,alrt. 3 de-
ro'Wn:~ctwu służhm:l,awcy."; ludu P,re zydzil1kl R z,e,;;z YP':):;:;i:::(}l:Ae j z dIliia 3gruą.nią.
1

8) skreśla się a:rŁYlkuł 119; 1935 1'. oohniż,eniu O'h :l:ą ż .z nia d a1n:n.ami komunalne7
9) wart. 120 w pkt. 7) kropkę zastępuje się mi i a innych z.mi:D..na,,::;h 'W En a;:1sa ch komuna'lnych
średnikiem oraz dodaje się nowy punkt o hrzmieniu: (Dz. D. R P. Nr. ~)8, p c::: . 544).";
,,8) uznanie prawidł:owQ:śd sia'lda priz:elz odhior- 3) wart. 58 USl l ę:p 2) o trzymuj,:! brz:m ienie:
cę wyc:iągu iLra:chunku hieżOice:g!O'."; "W tych sam ych t erm\nach wypla:ca s:::ę z:wią:z­
10) :~kreśla 'Slię!1oiLd 2jlia'ł dwudz,~e,sty ósmy (ar-
tykuły 136, 137 i 138);
' ik:om slamorząd:01vvym przypą:dające im sumy 'z uq,zia-
łów w palistwowych podatkach: dochodowym i prze-
11) w aJr;t. 139 wyr:azy: "dwudz,iest'e'go ósmego" m y,S'ł:owym.··.
zas1tępluj:e 'się wyrazami: "dwudziestego Is:iódmego".
Art. 5. Wart. ą roz,poirządlzettia Plrezydenta
Art. 4. W lliSf,awie \Z d'n~a 11 s:i'erp'llIia 1923 'l". Rz:ec.zYPQs'PoJitejz dnia 1 czerwca 1927 T. 'O pOipie-
Q tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych raniu 1101z:budowy i rozwoju gOlslpodawz,e:g1o miasta
(Dz,. D. R P. iL 1932 T. Nr. 106, poz. &84), zmrl,enioillej i podu Gdyni (nz. D. R P. z 1935 T. iNr. 42, poz. 285)
,roizpor, ządzeni-cm Pre,z yden,ta Rz,ecz);polslp'oli:t1ej :z dnia wprow.adza 'się zm~ąllly na,stępujące: .
24 rP,aźdz.iernłka 1934 T. (Oz" D. R P. Nr. 911, poz. 846) 1) w ust. 1 wyr,a1zy: "od państworwego P'Qld.ii,tt~q
oraz d:ek,retem Prezyde[]Jta R:z :eIGz'YIPosiP,o:l~t:ejz dnia pr.z:e.mysł'Qlwego" zastępuje slię wyrazrumi: ",od c'zęś(,!i
3 g:rudn.i:a 19315 T. (Dz . D. RP. Nr. 8:8, poz. 544j, pań: s,twlQlwe'go Ip odatku pr,zemys:łowe,glQ o:dohrotlll
rw-prowadz,a się zmija ny następujące: pnzypa,dającej Skarhowi Państwa,";
1) wart. ą: 2) ,skreśla s,ię ustęp drugi.
a) uS'tęp 1) ot:J."1zymuj:e br,zmien:i:e:
".Poda:tek k:Oimunal ,1 y'Od przemysłu i handlu Art. 6. (1) St.awki podat.ku p:Tz:emysl,orwe,gQ
moż'e byćp'obi:e,rany tylkO' w posta:ci udz,iału we w:pły­ od oibr:01tu, okr'eślo:n e wad. 1 pkt. 1) dellIlre,tu !!liniej-
wach z pań:stwoweg'o podatku prz!emyGlorwe:go, po,- sz.eg:o, S'tiQ:su~ie się do ohr,otów, ' osiąg:niętych po:c:ząw.
hie:rane:go w f.o'r mie p:odatlku 'Od 'ohrO'tu, olr:az .ao:da1tku szy 'od dni:a 1 styc.znia 1936 r.
do teg'o p:oda'tlku, pobierallle~o w f:o:rmi,e ś:wiadedw (2) Zabczlki kwart.alne na rok podallkowy 1936
[pl':&emy:sIolwych i Ika:rt reje,str'acyjillych. WY's:oik,ość dla pla't,nilków, ni'eprowadzą'cych prawlid-Iowych ksiąg
udz~i'atu or,az dodatku określa ustawa :o [pańs,twoiwym h andJ.owy'ch , obUcza sli ę na p:odsta'w i,e ohrotu, usta-
poda:tku przemysłowym."; : lone,go [}l1zy wymi,arze podatku przemysłowego od
h) ustęp 2:) :o:trzymuje brzmicnie: ohr,otu za ['ok podatkowy 1935, przy zals:tosowaniu
"Wpływy z udz,i,a:łu i d odatku (usrŁ ęp 1), z !Za- stawek podatkoiw ych, p.riziew1dzia!!lych wa:rt. 1 pkt. 1)
slrzeż;ernie:m 10 % dla samoir:z<tdu wo,jewódzki,elgo [art. dek,retu n:i:n1e j'3 lz,e:gQ:.
22), przy:parcla:ją: (3) IPrze:p~sy art. 1 pkt. 2) dekreit u niniejs,z e,g o
aJ ,gmill1!om m:'e'jlski:m - CiO do !pod-a/uku od stosuj,e się do należnośc[ za świadedwa prz:emysł'orwe
przied:s,;ęhi:o,r,stw iz,a:jęć, wy:kon:yw,an)'ch na OhSiZał"Ze 'POc.ząW1s'zy od roku 19317.
tych g11ll;n., (4) IsŁnieją'c,e w dniu wejśda w życie dek:retu
b) powiatowym z;wiaJzlk om k'oitllunalnym - co ni.ni:ejlS'Z.e:go z,alegl:oś:ci w podatiku p:rzemysł:owym od
do (lJ:o,da:tku 'o d prz,edsięb1olDSiw i z,a'jęć, wykonywa- ,obrotu za p'o szlc zególne lalta o:ra'z zaległoś:e.i w po-
nych pOlz,a ohs'za'r,em gmin mi'ci,sikkh. Powi,a,towe sz:c.z,egó,lnych za1i.czlkach na ten;ż'e poda:Łek - wraz
!ZWiąZiki k:olffiunalne ObOwlLąz,ane są iednak tym gmi- z dodatkami, IPo:hielflanemi na mocy ·ar:t. 42 p.a) usta-
nom wiej:s.h:j~m, na któlf)':ch ohSizarlze wymieni,olne wy- wy o pańlstrwowym podatku [l'rze.m)'lStorwym (Dz. U.
żej pX'zle:dsięh~Oirstw,ai zajęcia są wykonywane, wY-o R P. z 1934r. NJ:". 7:6, poz. 716), u:s.tawy rl dnia 26 mar-
1pła,c,ić po, ł'owę sumy, olt:rzymanej tytulem udziału ca 1935r. (Dz.. D. R P. Nr. 22, poz. 127) oraz mz-
i ,d odatku w podattkuod tych pnz'edsięhior.s:lw i za- p olrządzen:ia P:rezy;d:enta Rzece;YPosIPo,Mej z dnia
jęć, w ciągu OOi 14 po OItrzy:ma[]Jiu ud:ziiału i dodat- 27 paźd:ziem~ka 1933 r. (Dz. D. R P. Nr. 84, poe;. 612)
ku."; i wydany,ch na jlelg o podstawie rozp,olf'z,ąaz'eń Rady
c) w ustępie 3) wyrazy: "Doda1tki komunalne Ministrów z dnia 27 wrzleśn:La 1934 If. (:Dz. U. R P.
do :s'calornego lP,o:da1ttku pnz:emysł,owe go , przYlpadające Nr. 86, poz. 788) i rz; dnia 28 wrzleśni:a 1935 r. (Dz. U.
w wYSOkośc1 25 % po:d:rtiku państwowe'g'o, pOlczynając R P. Nr. 71, pO'z. 452), - łąc'zy s,ię na kontach po-
od dnia 1 .g rudnia 1935 r.", z:als!tę,puj,e ,s:ię wyr alz!ami: ISlz:czególnych 1P'1atników w j:edną a:gólną sumę. To
"Wpływy :z udzlLału komunalnego w 'Sicajonym poda t- samo s:tosuje Silę dO' po:wstają:cych po dn,1u wejścia
ku ptrzlc!11)'1sł.o,wym" ; "\v życie :dekr,e tu. nilliej,slz ego ,n,ale.żno,śd: z tytułu po-
2) ant. 22 olhrzymuj:e hrz:miellllie : datku przemysłowego od ohro1tu z,a lata podatkowe
"l) Samo1r,z.8!d wojewódzki okzY'llluje 10% do r'olku po:dalVkowega 1935 włącznie ara'z z tytułu
wulywów z:wiąz:kólw samorz· ąruowych iL d:odatkó!w ko- zaliczek na po:datek pI1zemysłowy od obrotu z.a wy-
m~nalnY'ch do, państw'owe,go ,podatikuod: nie:rucho- mie:n1olne lata podrut:ko'W'e.
mOlśd (a'rL 6) 'o raz 10 % wp'ływów,z udziału ,związków (5) Udzi,ał 'Związków s.aiIDorządow'Y'ch w !pO-
samorz'<l!dolwych w pańs: t:wo:wym podatku iPTze.my.sło­ datlku pr,zemysłowym 'od 'O:br1otu, ustrulony wart. 1
wym i z :dodatku do tego poda:tku (alrt. 8). p:kt. 9) dekretu niniejszego, stosuje się do wszel~ich
wpływów 'z teig o Ipodatlku, oSliągniętych po dlniu wej-
2) P'o1llirudbo samoa.·zqdowi wo~ewód:zkiemu przy-
śc.ia w· żye:ie dekretu !!lvniejls,zergo a 'obHczlonych
sługiwać będzie ur,:r1aw;nieilla,e do korzyst,an:ia z wpły­
wów z dodatków k omunalnych dO' pańs:Iwoi\:vego po- w myśl ust. (4).
da'tIq.l Igru!łJtlowc:go w tych ,giruni.cach, w iaki:c h :określi (6) Dodatki do podatku tPI1z.e myslow.ego, wy-
rto !p[:awo Minvsteir Skllrbu w p:OfiQlzumieniu z Mini- m1e:ni,one w USlt. (4), będą po ra'z olsltatnd. [pob.raJIl:e .....,

Nr. 3. Dziennik Ustaw. POJ:. 15 i 16. 37

j'ednak :przy zastos'owaTI'iu przepirs ów tegoż UJstę'Pu­ Art. 3. (1) Koncesje są imienne i nie mogą być
do należno ś ci: z tytułu !podatku przemysło'wego od odstępowane.
obrotu za r ork podatiko'w y 1935 rQlrraJZ, Z tytułu z,aHc:z ek (2) Koncesja gaśnie z chwilą śmierci osoby fi-
na podatek prz,e,mysłowy ,od obio,Iu za tenże l'olk po- zycznej lub likwidacji osaby prawnej.
darflwwy. (3) Minister Przemysłu i Handlu odbierze kon-
(7) Nadzwyoza1na danina ma1ą{rkrOl'v.r;a, Wipro- cesję, jeżeli koncesjanarjusza skazana prawomocnym
wadzona ustawą z dnia 24 marca 1933 r, (Dz. U. R. P. wyrakiem za występek przeciw bezpieczeństwu Pań­
Nr. 29, p OIZ,. 248), a :pr:zypada:jąca od pła1tnlków pań­ stwą. alba popełniony z chęci zysku, bądź za zbro-
rstwoweg'O' [podavku p~ze:mysłotwego, ,n ie :zrQrs,tan~e po- dnię·
hrana 'z a hl!ba 1936 i 1937.
, .. (8) Art. 3 sto'suje 'się do ip:~Slm, spoTrZądzIonych (4) Minister Przemysłu i Handlu może odebrać
po w~jściu w życie dekretu ni'niejis1ze<gO. kancesję:
1) jeżeli przedsiębiorstwo nie zastanie urucho-
Art. 7. (1) W y,ko:1IaJnie d ekretu niniej,gze:g o mione w ciągu sześciu miesięcy od udzielenia kon-
porucza się: Ministrowi Skarbu co do art. 1 - 3 cesjij
i art. 6, Ministrowi Spraw \X1ewnętrznych w porozu- 2) w razie naruszenia warunków koncesji;
mieniu z Ministrem Skarbu co do art. 4, oraz Mini- 3) jeżeli to będzie konieczne ze wzgl'rdu na ią­
strowi Przemysłu i Handiu w porozumieniu z Mini- teres publiczny lub bezpieczeństwo Państwa.
strem Skarbu co do art. 5.
(2) U,povv:ażmia się właścirwY'ch MirTll;lstrów do Art. 4. Przepisy, określające warunki udziela-
Qg~orSlzrenlia W Dzienniku Ustaw Ihe<c,z:ypos:po1i:tei Pol- nia koncesyj, nie wyłączaiąc składania kaucji i jej
skiej j'ecl!nohty;ch t'e<kstów us't.aw lirozpolrząrdz:e ń Pre- wysokości, z'a kres działania przedsiębiorstwa oraz
zydenta Rzeczypospolitej, zmienionych dekretem ni- prawa i obowiązki koncesjonarjusza, wyda W drodze
n ie<j:szym , IZ, rZaJs'to:solw anie'ffi n owei nu:mera'c:ji artyku- rozporządzenia Minister Przemysłu i Handlu.
łów, pa:1'1a:grafów i ustępów ,orra:z z uwzględnieniem
p~Z!epri:sów, wyaamych do dnia logł'Qls"Z1e, llii1 a ie,dn:oHtych Art. 5. Kto trudni się zawodem zbierania
tekstów. . i udzielania informacyj o stasunkach gospodarczych,
nie posiadając wymaganych do tego uprawnień, pod-
' . Ar~. 8.
(1) D ~lm'd uilliiejszy wchodzi wży- lega karze więzienia da lat 2 lub aresztu do lat 2.
<: fe dmem rQl&,fos.z eul1a.
'Z
(2) J ed!nooz:eśnie t~ruc:i moc l'a'Zlporrządz:elllie Art. 6. Kto będąc właścicielem, zarządcą lub
ydeulta Rz<eczypospoHtej 'z dnia 2:7 paźdz.i:ernika
Prelz< pracownikiem biura infarmacyjnego narusza przepi-
1933 r. O' p obol1ze 10% dodatku do p:ańs,twowelg'o 1'0'- sy dekretu niniejszego lub rozporządzeń wydanych
datkugrul1'tow ego ~ prrZ'emysło~v,eg a (Dz. U. R. P. na jego padstawie - padlega, jeżeli za czyn ten nie
N"~. 84, ipoz. 612). grozi kara surowsza z mocy innych przepisów,
w drodze administracyjnej karze grzywny do 3.000 zł
Prezydent Rzeczypospolitej: I. M oścźcki albo karze aresztu do 3 miesięcy, lub obu tym karom
Prezes RClidy lVlillrłSbrbw: łącznie.
Mar jan Zyndram - J(ościalkowski
Minister Spraw \Y/ewnętr zJ1Ych: Wł. Raczkiewicz Art. 7. Przedsiębiorstwa zajmujące się zbiera-
Minister Skarbu: E. Kwiatkowski niem i udzielaniem infqrmacyj o stosunkach gospa-
Minister Przemysłu i Handlu: Roman Górecki darczych, a istniejące w chwili wejścia w życie de-
kretu niniejszegO', magą działa ć na podstawie i w ra-
mach datychczasawych uprawnień tylko prz,e z jeden
16. rok od dnia ogłaszenia tego qekretu.
DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPQLITEJ Art. 8. Wykonanie dekretu niniejszego poru-
cza się Ministrawi Przemysłu i Handlu.
z dnia 14 stycznia 1936 r.
Art. 9. (1) Dekret niniejszy wchadzi w życie
o przedsiębiorstwach zbierania i udzielania informa- z dniem agłaszenia.
cyj o stosunką\ch gospodarczych. (2) Jednocześnie w rozporządzeniu Prezyden-
ta R zeczypospaHtej z dnia 7 czerwca 1927 r. a pra-
Na padstawie art. 55 ust. (1) ustawy konstytu-
wie przemysłowem (Dz. U. R. P. Nr. 53, paz. 468),
cyjnej i ustawy z dnia 6 lisl:opada 1935 r. o upoważ­
zmienionem ustawą z dnia 10 marca 1934 r. (Dz. U.
nieniu Prezydenta Rzeczypospolite j da wydawania R. P. Nr. 40, poz. 350) skreśla się:
dekretów (Dz. U. R. P. Nr. 81, poz. 501) pastanawiam
00 następuje:
1) wart. 8 punkt 9,
2) wart. 41 W ust. 1 cyfrę ,,9",
Art, 1. Przedsiębiorstwa zajmujące się zbiera- 3) VI art. 41a ustęp 2,
niem i udzieląniem informacyj o stosunka'c h gospo- 4) wart. 126 ustęp 2,
darczych (biura informacyjne) wolna prowadzić do- 5) wart. 132 w ust. 2 w pkt. 3 cyfrę ,,9".
piero po uzyskaniu kancesji.
Prezydent Rzeczypaspolitęj: I. Mościcki
Art. 2. (1) Koncesji udziela według swobodne- Prezes Rady Ministrów:
go uznania ,Minister Przemysłu i Handlu. Marjan Zyndram-Kościalkowski
(2) Kancesji nie można udzi e lić O'sobie fizycznej,
nie pasi ad ającej obywatelstwa palsl<iego, oraz oso- Minister Przemysłu i Handlu: Roman Górecki
bie prawnej, mającej siedzibę zagranicą.