Vous êtes sur la page 1sur 2

40 Dziennik Ustaw. Poz. 21, 22 i 23. Nr. 3.

21. lub jego obywateli,


DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ mogą być wydane zarządzenia ochronne:
z dnia 14 stycznia 1936 r. . Art. 2.' Przedmiot i zakres zarządzeń, przewi-
d~lan.ych wart. 1, określają rozporządzenia Rady Mi-
w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rze- Olstrow.
czypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o wła­ Art. 3. Kto wykracza przeciwko. zarządzeniom,
sności lokali.
wydanym na podstawie dekretu niniejszego, podlega
Na podstawie art. 55 ust. (1) ustawy konstytucyj- karze aresztu do roku lub grzywny albo obu tym
nej i ustawy z d •.• ia 6 listopada 1935 r. o upoważnie­ karom łącznie.
niu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania de- . Art. 4. Uchyla się art. 40 ustawy z dnia 2 sierp-
kretów (Dz. U. R. P. Nr. 81, poz. 501) postanawiam Ola 1926 r. o prawie właściwem dla stosunków pry-
co następuje: watnych międzynarodowych (Dz. U. R. P. Nr. 101,
Art. 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczy- poz. 581).
pospolitej z dnia 24 października 1934 r. o własności Art. 5. Wykonanie dekretu niniejszego poru-
lokali (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 848) wprowadza się cza się Ministrom Sprawiedliwości i Spraw Zagra-
zmiany następujące: nicznych w porozumieniu z innymi właściwymi mini-
1) wart. 20 w ust. (2) skreśla się wyrazy: "w ta- strami.
kich budynkach"; Art. 6. Dekret niniejszy wchodzi w życie
2) wart. 21 dotychczasową treść oznacza się z dniem ogłoszenia.
jako ust. (1) i dodaje się ustęp, oznaczony jako ust. (2),
w brzmieniu: Prezydent RzeczypospDlitej: l. Mościcki
"Przepisy rozporządzenia niniejszego stosuje Prezes Rady Min.vstrów:
się jednak do tych budynków. które przed wejściem Marian Zyndram - Kościałkowski
jego w życie stanowiły własność osób prawnych i ule- Minister Spraw Zagranicznych: Beck
gły podziałowi na poszczególne lokale, jeżeli umowy, Minister Sprawiedliwości: Czesiaw Michałowski
na mocy których powstała odrębna własność lokali,
...
zostaną uzgodnione z przepisami tego rozporządze-
ma.. 23.
Art. 2. Wykonanie dekretu niniejszego porucza DEKRET PREZYDENT A RZECZYPOSPOLITEJ
się Ministrowi Sprawi"dliwości i Ministrowi Spraw
z dnia 14 stycznia 1936 r .
.Wewnętrznych.
Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w zycie O ulgach w spłacie zobowiązań spółdzielni rolniczych
z dniem ogłoszenia. i ich central.
Prezydent Rzeczypospolitej: l. M oścźcki . ..~a podstawie ~rt. S? ust. (1) uSit awy kons~ytu­
Prez,es Rady Ministrów: <ryin~Jl ustawy z dma 6 bsbopada 1935 r. o upoważ­
Marian Zyndram - Kościalkowski menIU Prezyd'enta Rzeczylp()sipdite; do wydawaniia
Minister Spraw W<'wnętrznych: Wł. Raczkiewicz d~kTetów (Dz. U: R. P. Nll'. 81, poz. 501) postana-
Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski WJJam co następuJe:
Art. 1. (1) Spółdzielnie ro·bic'ze i kh cen-
22. trale ha.ndJ.owe be:z względu na formę prawną tych
ceIlltral, - których stan gospodarczy uZlasadnia ko-
DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ nieczność u:po'flząd:kowan!ia 1eh' z, ad!użeni.a, mo'gą być
z dnia 14 stycznia 1936 r. poddane pos'tę~oiWa:niu uMad>o'wemu e; wierzY'ciela-
O ochronie interesów Państwa Polsldego i jego oby- mi. Prz,epois ten ni'e do,tY'cz,y l'olnic!zych slPółdizieln.i.
wateli w stosunkach międzynarodowych. kredytowych i ich cen trał.
. (2) Chal'akter spółdzielni i kh centralI, uza-
Na podstawie art. 55 ust. (1) ustawy konstytu- sadniający możność z.alslt'o'so'wania rpO,stęlPOWania
cyjnej i ustawy z dnia 6 listopada 1935 r. o upoważ­ ukł,adowego, ustala Miniister Slka!rbu.
nieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania
dekretów (Dz. U. R. P. Nr. 81, poz. SOl) postanawiam Art. 2. (1) Do or:zclkani,a w spr:awach pastę­
co następuje: powan.ia U'kładlQlwe.g,o powO'la'ny jest wojewódz:ki
urz.ą,d ,rolzj'cmczy do spraw mają'tkoiWy,ch po>Sri.ada.cz,y
Art. 1. Jeżeli państwo obce: gospoda,rs1Mr wiejs,Jdch.
l} traktuje obywateli polskich gorzej niz oby-
(2:) Zes:pół 'ol1zeka'ią'cy Slkłada się oz pll"z'ewod-
wateli innych państw obcych, albo nicz·ącego lub jego (La&tęp'Cy 'm ,az· czterech c'złonków:
2) ogranicza Państwo Po.lskie lub jego obywa-
teli w rozporządzaniu swym majątkiem, znajdującym l) dwóch ławników, będących dele·gatami Mi-
się poza granicami Rzeczypospolitej, a w szczególno- nistra SkM'hu,
ści utrudnia im dochodzenie swych roszczeń,
2) jedneg'O ławnika, hędąceg·o delegatem Mi-
3) nie zapewnia obywatelom polskim, przeby- nistr-a RD,b,ilCtwa i Re,f'o'fll1l Ro!,nych,
wającym na jego obszarze, ochrony prawnej, udzie-
3) jednego ławnika slpośród innych członków
lanej powszechnie przez państwa obce, albo wreszcie urzędu l"o.zj'emczego, r·epll'e!zentujących kre-
4) w jakiko1wiek inny sposób na skutek wyda- d Yt ziolr,ga:ni'z'o wan y.
nych przez siebie przepisów prawnych naraża na Art. 3. (1) Otwarde iPOsrtę.piowanla układo­
uszczerbek interesy materjalne Państwa Polskiego wego może nastąpić:


Nr. 3. Dziennik UsLlw. Poz. 23 i 24. 41

1) na wninsek s~ółdz:idni lub centrali, nieniu Prezydenta Rzeczypospolite; do wydawania


2) na wninsek wiel'Zyc.ie1a siPółdz~elni lub cen- dekretów (Dz. U. R. P. Nr. 81, poz. SOl) posianaw~am
trali, co następuje:
3) na wni'os·ek pnręczyciela lub ws:półzohowią­
zanego ze spółd:z.ieLnią lub ce.ntralą. . Art. 1. (1) Składki, przypadające za ubezpie-
(2) Wni'nsek ootwa'r cie postępowania ukła­ czeme emerytalne robotników i pracowników umy-
dowego mnŻlna złnżyć tyLko, w 'okresie do, dnia 31 g.m- słowych -:-v okresie od dni'a 1 lutego 1936 r. do dnia
dniia 1936 r. . 31 grudU1:a 1937 r., obniża się w sposób następujący:
1) w ubezpieczeniu emerytalnem robotników,
Art. 4. (1) Proj'e kt układu moż,e przewidywać: unormowanem ustawą z dnia 28 marca 1933 r. o ubez-
1) odroczenie tCI"mi:nów płat,no.ści lub .1'nzIoże­
pieczeni.u s'połeczn~m (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 3(6)
nie sumy diugu na raty na okres do lat 14,
2) zmni.ej:szenie :sumy długu ~ j·elgo qp:ro-cent·o- w l?rzmlentu ObOWlązuJ~cem -:- do wysokości 4,8 %
pOllczalnego do ubezpleczema zarobku osób za-
wallla,
~r~dnionych -:-v górnictwie i hutnictwie i do wysoko-
3}częśóClwe lub ·całk·orwj'te zwolnłeifi,~e zodpo-
w,i·edz:la!,nośd po,ręczycieli lub ~nnych osób
SCl 4,2 % pohczalnego do ubezpieczenia zarobku po-
zostałych ubezpieczonych;
wSipółlzobow,i ąza:nych :ze spółdzielnią lub cen-
2) w ubezpieczeniu emerytalnem pracowników
!ralą,
umysłowych, unormowanem rozporządzeniem Pre-
4) wS1k.az:a,ni·e czy i w jwki sposób wy:konanie
z.oho'wiązań, objętych układem, ma być za-
zydenta .Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r.
helZjpieczone. o ubezpleczeruu pracowników umysłowych (Dz. U.
(2) Ukł3id może prz,ewidywać :różne warunki R. P. Nr. 106, poz. 911) w brzmieniu obowiązują­
d.la posz,cz.egól.nych kateg'olryj wierzytdnoś'oi w za- cem . - do wysokości 6,5 % policzalnego do ubezpie-
leżności ·od st'olpnia ich zabezp~eczenia, przyczem su-
czema wynagrodzenia osób ubezpieczonych.
my mie:sz1czące się w pi!errwszej połowie sza·cunku (2) Jeżeli w myśl odpowiednich przepisów pra-
nieruchomości można obniżyć w stopniu niższym, niż codawca nie jest obowiązany do opłaty całej składki
zabezpi'e·czone na dalszych miej,s!caoh hipote·cznych. za ubezpieczenie emerytalne robotnika, ze składki.,
(3) Bez zgody zainteresowanych wierzycieli określonej w ust. (1) pkt. 1), przypada na pracodaw-
nie można obniżyć należnośd pubL~ozUln - prawnych ców i robotników w procentach policzalnego do
i należności z tytułu umowy o pracę. ubezpieczenia zarobku:
Art. 5. Ulgi, do,tycząoe zlobowiąz:ań spółdziel­
Składka
nI 1 kh central, wynikające z układu, rozoiągają się
Za ubezpiec:tenie
równ~eż na poręczycieli a. ~nnych wSipółtzohow.iąza­ praco- I ubezpie-I
Razem
nych. dawcy I czon 8go
Art. 6. Rada Mhti's<lrów usta'l:j w dr1od:ze roz-
porząd~el'lia sZiC'z·egół'orwezasady P'o,S'tępowania ukła­ Robotników zatrudnio-
dow~go, a. w szcz,e,g?l?ości walrunki i -tryb pos'iępo­ nych w górnictwieihut-
wa,ma, wlerzytelnoscl wyłączlone z IPOstęlpowania
ukłacloweg·o·, !koslzty p'O'stęp'owan~a, za1
s1a:dy nadzoru
nictwie. . 1,9% 2,9% 4,8%
nad dzi.ałal.noś·oią urzędów flo'zD'e mczych, stosunek pozostałych robotników 1,6% 2,6% 4,2%
przep:lsów de1kretu n.inieiS'ze,go do runych prz.episów,
normujących z,agadnien~a, ·objęte dekretem niniej-
I I
(3) Jeżeli w myśl odpowiednich przepisów pra-
szym. codawca nie jest obowiązany do opłaty całej składki
Art. 7. Wyk!ouani'e dekretu t11Jin;ie.jsz.ego poru- za ubezpieczenie emerytalne pracownika umysłowe­
cza się Minis,trom: Ska!rbu, Sprwwiedh:wośc.i oraz go, ze składki, określonej w ust. (1) pkt. 2). przypa-
RoLnktwa ti Reform Rolnych. da na pracodawców i pracowników w procentach
Art. 8. Dekl'e-Ł nin1ej!S'zy wchodz.i w życie policzalnego do ubezpieczenia wynagrodzenia:
z d!n.i'em o.g ł OIs'ze nia.
Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki Przy wynagrodze-
Prez,es Rady Ministrów:
Marian Zyndram - Kościalkowski
niu miesięcznem
wynoszącem
S k ł
• d k i

Minister Skaf1hu: E. Kwiat.kowski


Minister Sprawiedliwości: Czesław Michalowski pona
d
z
ł I do złotych
włącznie pracodawcy
I
l ubezpie-
czonego
I
I Ra:tem
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Poniatowski I

60 400 4,1% 2,4% 6,5%


24.
DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 14 stycznia 1936 r.
o czasowem obniżeniu sldadek za ubezpieczenie
emerytalne robotników i pracowników umysłowych
I 400
800
800
-
3,3%
2,5%

Art. 2. Upoważnia się Ministra Opieki Spo-


3,2%
4,0%
6,5%
6,5%
I
łecznej do obniżenia w drodze rozporządzenia skła­
oraz za ubezpieczenie od wypadków i chorób zawo- dek za ubezpieczenie od wypadków i chorób zawo-
dowych. dowych, unormowane ustawą z dnia 28 marca 1933 r.
. .~ a podstawie ~rt. 5? ust. O) ustawy konstytu- o ubezpieczeniu społeczne m (Dz. U. R. P. Nr. 51
cYlne~ l ustawy z drua 6 listopada 1935 r. o upowai;- poz. 396) w brzmieniu obowiązującem w stosunku d~