Vous êtes sur la page 1sur 1

Poz. 353, 354 355 - - - - - - Dziennik Ustaw Nr 46 Str.

892

353
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI
z dnia 14 czerwca 1937 r.
o ustaleniu ilości stanowisk notariuszów w Iłży i Wierzbniku.
Na podstawie art. 2 i 149 prawa o noŁaria- ustala się na dwa, z tych w Iłży jedno w
cie z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. W'ierzbniku jedno.
Nr 84, poz. 609) zarządzam co następuje: § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
życie z dniem ogłoszenia.
§ l. Ilość stanowisk notariuszów przy
wydziale hipotecznym Sądu Grodzkiego w Iłży Minister Sprawiedliwości: W. Grabowski

354
ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 14 czerwca 1937 r.
W sprawie zmiany koncesji, nadanej Towarzystwu Warszawskich Kolei Dojazdowych S. A.
Na podstawie art. 6 i art. 15 ustęp l usta- przez ten Zarząd za zgodą Minister-
wy z dnia 17 marca 1932 r. o koncesjach na ko- stwa Komunikacji po drugiej stronie
leje znaczenia miejscowego i koleje miejskie mostu Kierbedzia."
(Dz. U. R. P. Nr 38, poz . .391) zarządzam co 4) ,W § l punkt VII. olrzymuj:e brzmienie:
następuje: "VII. Przebudować:
§ l. W zarządzeniu Ministra Komunikacji a) odcinek kolei wąskotorowej Warszawa
z dnia 6 lipca 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. Most - Jabłonna, przenosząc według
338) w sprawie udzielenia koncesji, zawierają­
wyboru Zarządu Miejskiego m. st. War-
cej zmiany i uzupełnienia ustawy (koncesji) T 0- szawy bądź część trasy tego odcinka od
państwowej Hnii kolejowej do Pelcowi-
warzystwa Warszawskich Kolei Dojazdowych
S. A. , zatwierdzonej dnia 20 czerwca 1911 r. zny pod wał GoIędzinowski bądź część
(Nr 120 Dz. II Zbioru Praw i Rozporządzeń b. trasy tego odcinka wzdłuż państwowej
linii kolejowej na s tronę północną tej
Rządu Rosyjskiego za 1911 r. art. 751), wpro-
wadza się zmiany następujące: linii. Przeniesienie powinno nastąpić po
upływie pięciu lat od daŁy zawarcia
1) W § l punkt I b) otrzymuje brzmienie:
umowy z wymienionym Zarządem
"b) na wąskotorowej kolei Warszawa Gro- (p. VIlI)j
chów - Karczew, w tenninie do dnia
1 czerwca 1939 r.;" b) po dniu l czerwca 1941 r. całkowicie lub
częściowo swoje tory i budynki,poło­
2) W § l dodaje się na końcu punktu II no-
żone w granicach W'i elkiej Warszawy,
wy ustęp e) tweści naJst~pującej:
przenosząc je na żądanie Zarządu Mi,e j·
"c) odcinek wąskotorowej kolei War-
skiego m. st. Warszawy na inne ulice
s.z,awa Most - Karczew od dawne'j ro- i miejsca, wyznaczone przez ten Zarząd
gatki mo,s kiewskiej do stacji Warsza-
za zgodą Ministerstwa Komunika.cjij po-
wa - Grochów, znajdującej się przy
cząbkowe punkty :kolei nie będą mogły
zbiegu ulicy Grochowskiej z aleją Wa-
ulec zmianie, a nowe trasy nie mogą
szyngtona. przynieść usz7:zerbku dla ruchu i do-
Rozbiórka tego odcinka powinna chodowości przedsiębiorstwa. Gmina m.
nastąpić do dnia l lipca 1938 r."
s.t. Wars'z.awy zwrOCl Tó!Wa.rzystwll
3) W § l pUllllk t V. otrzymuje ibrrzmien.ie: Warszawskich Kolei Dojazdowych rze-
,N. Przeni.eść na żądanie Zarządu Miej- czywiste koszty przeniesienia."
skiego m. st. Warszawy w terminie
s,zeŚtCiomies,jęcznym, 1,j,cz.ą.'C od .daty te- § 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w ży­
go żądania, budynek stacji Warszawa cie z dniem ogłoszenia.
Most na inne miejsce, wyznaczone Mini;s telr Komooikacj i: Ulrych

355
OśWIADCZENIE RzĄDOWE
z dnia 25 maja 1937 r.
W sprawie złożenia p'r zez Peru dokumentu ratylikacy;nego konwencji międzynarod,owej z dnia
24 kwietnia 1926 r. dotyczącej ruchu samo<:hodcwego.
Podaje się niniejszym do wiadomości, zgod- w wykonaniu postanowień art. 11 konwencji
nie z komunikatem Rządu Francuskiej!o, że międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochooQ-

Centres d'intérêt liés