Vous êtes sur la page 1sur 1

Poz. 87 i 88 Dziennik Ustaw Nr 12 Str.

126

ej Komisja opracowuje tekst umowy. zbio- syj rozjemczych, trybu postępowania przed ni-
rowej rejonowej dla danego terenuj mi i wykonalności ich orzeczeń stosuje się
wspomniana umowa ma moc obowiązują­ odpowiednio przepisy kodeksu postępowania
cą na danym terenie w stosunku do ogółu cywilnego o sądach polubownych.
cukrowni i ogółu plantatorów.
§ 5. Przewidziane wart. t; dekretu Pre-
§ 4. (1) Spory doty~zące interpretacji umo- . zydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia
Wy zbiorowej rejonowej, wynikłe między związ­ 1935 r. o regulowaniu gospodarki cukrowej
kami umową tą związanymi, będą rozstrzygane i buraczanej (Dz. U. R. P. Nr 88, poz. 548) za-
w drodze orzeczeń komisyj rozjemczych, powo- wiadomienia o zakontraktowaniu przez cu-
łanycp i orzekających w trybie przewidzianym krownie , buraków będą uznane w odniesieniu
pod literami c i d paragrafu poprzedzającego. do okresu kampanijnego 1938/39 za wystarcza-
Do tych komisyj przepisy kodeksu postępowa­ jące tylko wówczas, gdy w zawiadomieniach
nia cywilnego o sądach polubownych nie będą tych wyraźnie zostanie zaznaczone, że zakon-'
miały zasŁosowania. traktowanie buraków nastąpiło według posta-
(2) Wszelkie spory, powstałe między po- nowień właściwej umowy .zbiorowej rejonowej
szczególnymi c;ukrowniami i poszczególnymi i gdy właściwy urząd wojewódzki potwierdzi
plantatorami na tle umów między nimi zawar- to na zawiadomieniu.
tych w ramach rejonowych umów zbiorowych § 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
będą rozstrzygane przez powoływane w każdym · zycie z dniem ogłoszenia:
przypadku szczególne komisje rozjemcze. Do
sposobu powoływania tych szczególnych komi- Minister Skarbu: E. Kwiatkowski

88
OśWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 31 stycznia 1938 r.


O złożeniu przez Wielką Brytanię za Australię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia
\ 12 kwietnia 1930 r. w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie.
Podaje się rurueJszym do wiadomości, Wielkiej Brytanii, za Commonwealth Australii,
zgodnie z komunikatem Sekretarza General- dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji.
nego Ligi Na.r odów, że w myśl postanowień Rzeczona ratyfikacja obejmuje również te-
art. 23 konwencji w sprawie pewnych zagad- rytoria Papuazji i wyspy Nońolk, lecz nie obej-
nień dotyczących kolizji ustaw o obywatel- muje terytoriów mandatowych Nowej Gwinei
stwie, podpisanej w Hadze dnia 12 kwietnia i Nauru.
1930 r. (Dz. U. R. P. z 1937 r. Nr 47, poz. 361),
;wstał złożony w Sekretariacie Ligi Narodów Minister Spraw Zagranicznych: Beck
dnia ' 10 listopada 1937, r. w. imieniu Rządu

Tłoczono z polecenia Minis1ra Sprawiedliwości w Drukarni Państwowei w ~arszawl.. 96904


Cena 40 gr
Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi w kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje państwo­
we oraz władze samorządu terytorialnego opłacają 6 zł kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicz-
nej dolicza się 4 zł kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy z góry
przed początkiem każdego kwartału, półrocza lub roku.
Zamówienia na prenumeratę jak również na numery pojedyncze wykonywa się jedynie po wpłaceniu należności.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów ' wnosić należy do właściwych urzędów poczto-
wych niezwiocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Reklamacji spóźnionych lub wniesionych nie-
właściwie nie uwzględnia się.

~szelkie wpłaty ~a Dz. U. 'R. P. wnosić należy za pośrednictwem P. K. O. Da konto czekowe Dz. Ustaw 30-130.