Vous êtes sur la page 1sur 3

~46

pzi nni k Ustaw N r 4::;1 PQz 273 i 277


~~~~~~~~----------------------~~~--,~------~--.--------~~~--~--- ----

3. Nadanie uprawn ień o k r eś l onych w ust. t na s tę puj e . s iadają c ywybitn e o si ągn i ęci a praktyczne dorQbek naukv-
p od warunk i.e m zaproszenia clo udzialu w przew:)c!zi e z glo- v, y w d z.iedzinie tych nau k .
s e s tanowczym samodz ieln yc h prac owników na uk ' z jed no·' § 7. T rc1t i moc ll ch wa!.c1 · nr 265 Ril dy ł--,l i nistro w z d ni a ,
im i nnyc h wydzl ałów ' innych 'akademii wo js kowy ch lub sz kół 11 k wi e tnia 1953 r. w sp raw ie waru n ków i t ry bn ńadawa n i a
wy'szych, a w razie braku taki ch wydzia!ów - z wydzia- sto pnia naLl ko\veg o kand ydata ili\uk w a kó domiclch wojsko-
łó w pokrew n yc h lub z in ny ch p!aców <:! k na uko\vy ch, ta k
wyc h (Monitor Pol sk i Nr A -Tł. poz. 4641 .
ażety przy przewodzie licz bowy s tan sam odzie lny ch pracow-
nik w nauki ódpowiadał warunkom określ onym w § 2. § B. \Vy konanie rozporząd zeni a p orucza się Ministrowi
Obron y Naro ~owej. .
4. Gdy przewód dotyczydyscYI>liny Ivc h od z ą c ej w s kła d
nau. , wojS.kowych, , z"~ias,t . , sa modz i e~ n.YCh , .'. P PlcOW;n i k (~W. ' §'· 9. " Rozporządz e nie' ·wehoolli;'· w· . 'iV'cie z - ~.ieffi' · oqlo--, .
n au ' l , oktory ch mowa w u's lo 3 - moUą hyezaproSleUld ? szenia.
udz alu w przewodzie z gll)s ę m stanowct y m oficerowie po-
t Prezes 'Racty . Ministrów: .J. CYlCIll!(iewicz


277
· RO~.POił]:ĄDZENłE MINJS-"łRA OBRONY' NARODOWEJ ·
z dnia iOpażdziern i ka 1960 r.

w . sprawie przeprowadzania plzewodów dcklorskic;h w akatiemiach . WQjskowych.

Na pOdstawieart; 33 .u st , 3ust1nvy, . 'l dni,L 16 ·luteqo 3. O rgany. w y mienione w. u.st. · 2 mogą d o łąC'l: ył: do :poda-
:196 ' o akademia eh· woj skowych (Dz .. U. Nr 9;poz ~ 561 za- nia swoją oplnit=;. praz postawić wniosek co do pOlVcrłaniapł'o­
f,
rzą4U się, co następuje: . '. - , motora. :
, "I §- LPtzewodYdoKfot.śki.e' w ' akade~II!dCh W <ijsk~wych f 6. ;: Do p~dan\a- należy dołączyć:
prz prowadzają radywydzHlłowakadem'H.
1) życiorys,
§ 2. l. Przewód doktorski obejmuje: 2) dyplom stwierdzający posiadanie .tytułu oficera dY'plom~':
I); atw~exdzenie tematu rozprawy'. >~ l)kh)r5kiej · wyzn-'cze- wanego. mflgislra, mag i:> tra-in żynie Pl lub ; tekarzabą 1i
. nie promotoI~przez · radę · wydz:iilhi, ,' . inny ' d owód shviefdzaj~cy uzysk.a~nie lak-łegó · tytułu ,
"' .... '

PJ:g,cąWll,nil!. ' tO~~,r.ąw::y , 4, ó k!o.l's 'kiej •. ."ć.' ' , ' o:. 3),~ prf?j~~t tet!)Cł.~, ro~praw)" doktor:sk4 ei, ~,, :~"'· ."
r~~pr.(}:w~d;(.ooi.e;.;P'Ubn~ ,,4.k~#, :.n~d,. r81if)~If~ą.d~k"
f, '".

.:,,4F iuf'OImacjf; () .dotychcia"':'Hiw'e'j, p;ra<:y na.\.tk~we i ; d:ot.ą:ez .,j,*~


:Ofikj., . . , .
e'we'Rtualnie ' wykaz pO !i iadaqychpub-tikiW}i :lub, i1lą.p

.'.,(.r~:t!~~Z:; j:ki~t1ktj~,~~.d~i«t~._~. W?-h~Y~ i::~':J,Q~,~.~~~i~ .' 'f;',' Pf~C.. l1 ą,u~~"",.ych . Of,li: , ~~Jłł~d~(}.,'m(,ffI!:ośG,j . ~z;e~!łlą.- zet*-clt.·I'
oc:n,plłh1 \kaql. ~alboprac;. • ·,<tr ~, . .. . ". ,/ ." .. , ' .. ,'. ... :
·. 5t lozeni.e J'e'gz:aminóvt: d:OkŁotskicl\,', , L .. .'.'" , ' " ' fil. )eż~li k.andyd,.1t ;spetnia ~afl1n'k r określóne w '§ ',{, J'

6( <9.wzł~Cie· : p't't~l tadę "'Yydti~łu ' u~ł\w<llY;, o naitaniu ·5r()~~ rada wydil~łll , zat\\'ierdr4 te,mllt roij.lr.awy doktorskłejorilil

~'-.. .n nia. ! dokiQf~, . . . '


' ł'9ciis.ty.:'aklPfOmOCji;
. .
·· "· : ·
.. . ustałil~(Jkres egr.aminów d()ktorskicli . Jednocześ!\il~ rada .wy:-
zna.c~a spośród sami;)d~iełnydł. pra.cow nikó\\-. flauki pr(łli1C~tOU..
· 2:' Rada . wydtiaru ; p-i:teprow,iw~ając4 p-rzewó:ł ' lt()kt~rskiNa· prOńlotora'mo~e byĆ:.powolany rÓwl}iei. s.mod'lielny p ro)-
' po$tiU\owit; że Ztoienle. egz8nliJlów doktof,s{fićb pawili. cowntlf' nauk'i~ specjalista rli\nej d}:scypli1)I ,nauk.o~ejz ~nn~~
, ~. asłąpić ' pti.ed-<pnepl:6-Wa-dteni:em ' pubHc"żnej.<t(skusjillad · go wy.działu lub a,kademU wojskOwej a.lbo szkoty "Y'lyż5ze; '
' t. . -db.t08łt'.tr7 ~~, ,, ·,.t; •..' > -':-' 1',,-' , ' ... ,I '/ ;:;:,.: ·: ·.,: .bąd!-N''ilłDef'"Vl.~Itk:-łMłtk~'' ·'~' ' . ~''k''' . , .•~ .
" . ;! ': f " i -w"; posie:dZeBła-ch "'''aiły~ Wydt'illh.•;"' Ji'& ·' Idó·ly.ch· /dCJk~• . .' ·.::iF,'rGUio.tof, ciuw ~ ' Md ' rr7:e~iegiem . przewodił , i Vi Ja~ie '.
" nuj : :Się·( czyn·Ubści, ok.telilony€tl-: ,wl2 ust; t :pkt q-r 4'j .6.4)ł~:: :' "!.l.tp~~i:Yao~~!~~.a pO~lOCy' osobie ·' ubi.egąjąc;ej ,się 0, nadąłłłe .
'. .,.:._ rź~·, ~łał,, : z: ~!~·o~em· , -&ta,łlo;W'c~ym/. z._am-~~-t:-~!iy,:_, p{'l~·~:··_. -,-.r~ę " W:-\Y: ~. · : ':"~.:.,., " ' i~._~"' . ;,

·· 4~\~u. ·c() ~ n~~Rł~J.:-l~~en"s~~dc!lj~;~llł' ; ~ł'~CR~~~~ ·i1;~~.~ ,Ap~ i·~., §-;;8. :· .·J.,~ Oieba ubie~jąca ' się o ~ nad6ói~stopilia. Baułt~.
, ~cJ~ ;~"i :; ~~~H ><lyscyphny ltit.uk:oWęł ' z''', lW,)xch,. ak,a(i~JlvL :\Vą~- " wego ' doktora 5ldadaopr8.cowaąą r~pra.wędoktorskllP«e-
":",- '., ;.ka, . ~łl . łt\b :s~k(H ::w:yZs-~ycłl·""bą:dE ;}.łta~9w.ę~n,auk~:wyc,h; . Wodł\iczą~emurady wyd:z:iał\ł . . ~~żeli " rozprawa n~e jest · oflło·
' . .. , ' §" 4, . D~::. ;.p[że.Wo~:.\ dok:tórSkiego: ·,·ilj.~i.e. b'yć ;d.op~zl':zonćl .," szona dnłkiero, należy p:fzed~tawić iO jej egzempłar:ty, w ma.-
.•. .lł5~a', · kto~.'PtłSiatł.jąc .tytlłł.ofic,em. dyptooł~W_-eftO, : .pa~. < s~i~~is~~, z ' tym . że , 3 E.'{lz€llnpl~z~ -powinny ' J:llw1enć ' Il~ł\l' ,
",.., A .tt a q~agiitra.,. inży.nłeI'a.I4>!J, łek'afza: zllj~ow.:~"- '~lę;rPfaG.ą-,~all~ : . materiał tluitracy jny. , . .• . ' , ,. .... " ,--"
,,' - '<.> ' ~~." , ił..C9, ilaJs,iniej : pr~e~~ (}kr.eil+~ wĆt~; :lat. 9k..fe~~ ,t.~J~, .w:'ł~ ~~~ , . ,.:".;;;i_, ; '~ <)zl)J'~~ ;4~~to!S%ił p.o,wJ;n~~;b~€ . n~p'is<lll~ :W. j«t~V;k ił· .
' fikf ,~ , ,"I 'p~R: radę :Wy.~z'~a,ftł' Q'i.e, ,~~tl-n_i id(ł -jean~o-~ok.ti. "polskim; VI' uzasadnionychprzypadka Ćh- . za iąz-w.Glen:iem~'r4~ ··
. " ł , 5. · .l . b~sob}~,. ubie~il'j.ą'(' iI -, się ()!:., ritl.d~-n'ł~· st~nia: Ml1ko"- . :~y ,wy~ziału. rozPrilwa d6k.ta'r~ka : ~~że , być; " ~<łP-fSi\Jl~':,\V jęz;y-
o .doktc:).ra , składa ;,podanie.,'(} " wsz'Częcie: pr~ewo;jndokto.r. . - : ku"obqun, W; lym .m~ypadkll '.n~le~ydołączrc :ob~~eł.\lę streS1;", ", ...
o. do k,onlE~ndanta właściwej ak~d~mii wojskowej. czenierozprawy w języku pobkim_
2. Osoba wymieniona w ust. l będąca .pracow'nikiem 3. Rozprawa powinna stanowić samodzielny dorobek nau4'
nau i innej akademii .wojsxQwej, szkoły wyżs zej{ubplaców.:- kowy ,oraz wykazać , o,góln<\ wiedzę eQre tyczną , w danejdy- ,
, ~i " dukowej :,. Sklada 'podania-.za pośTedn; {ltwe~komendantd . n scyplihie ,naukowej, jaJe. również. ~. ykazać umiejętnośCi samo·:.
aka ęmii,dzieJc.ana. , wy.działu,. s.zkoływyższe} lub ., ~z~fa : (kie- , r;l'lie!negopJOw3dze~ia prac naukowych w" dziedzinie , nauki .
law ikaj· placówki naukowej; <w której · ziijmuje' staaowisko; odpowiadaJącej · tematow ~ "rozprinvy . .
Dziennik U'iitaw ' Nr ' 46 452 Poz: 27~
.~------~--------------~--------~~~~
t. Rade . wydxl.,ału powołuje komisję do oceny. prze-
§ 9. § 1-4. t. UJhwalyzwiązane z przeprowodz<'!nhim pr~e­
dłożonejro:tprawy doktorskiej. Komisja składa się z d'terech w.odu doktorskiego zapadają bezwzględną większ.ościq gło­
o.sób:komendanta (dziekana) lub zastępcy komendanta (pro- sów . .
dziekana) wydziału - jako przewodniczącego, promotora praz 2, Uchwała o nadani}! stopnia naukowego doktoTa za-
dwikh recenzentów. ' Jednym z recenzentów -powinieI\ być pada bezwzględną większością głosów przy oh~cności co
specjali-sta .odpowiedniej dyscypliny naukowej zaproszony do najnmiej 2/3 uprawnionych . dogłosowan ia członków rady
. lIdziału w .przewodzie doktorskim w myśl ' § 3. wydziału.
2. Komisja opracowuje ' i przedstawia radzie wydziału . '
3. Głosowanie odbywa się tajnie.
najpóżn i ej w ciągu trzech miesię.cy ocenę z}oźQnej rozprawy
doktorskiej. Ocena powinna być zakończona wnioskiem w 4. W głosowaniu biorą udział tylko przewodniczący ra-
sprawie dopuszczenia kandydata do .publicznej dyskusji nad 'dy, samodzielni pracownicy nauki będący członkami rady
rozprawą'· . oraz osoby wymienione w § 3 i § 1 ust. 1.
§ 10. 1. . Rada wydziału po .z apozn aniu się z oceną i wnio- § 15. Od uchwały rady wydziału odmawiającej zatwier-
skiem .komisji decyduje o .skierowaniu . rozprawy doktors.ki~j dzenia tematu , rozprawy doktorskiej lub przyjęci'l rozprawy
pod ' publiczną dyskusj-ę. . doktorskiej ~łuży odJ ołanie do ' Ministra Obrony ' Narodowej,
2. W razie powzięc ia decyzji o skierowaniu rozprawy' .. który decyduje po zasięgnięciu .opiniI Rady Wyższego Szkol-
doktorskiej... pod publiczną dyskusję, rada wydziału wyzna- nictwa ·Wojskqwego.
qa termin dyskusji. oraz co najmniej na 10 dni przed dysku-' § 16. W przypadku ustalenia przez Ministra Obrony Na"
sją podaje do publicznej w iadomo ś ci w prasie miejscowej
rogowej, że do przepr.Q.wadzenia przewodu doktorskiego wła­
miejsce i datę dyskf Sji, tytuł rozprawy, nazwisko "autora oraz ściwa Jest rada ' naukowa akademii, do prz~prowadzeni'l te-
mlejsc~- w którym możJla z a znaj1>mić si ę z rozprówą.
--......... . . .
.g o przewodu przez tę radę .stosuje się odpowiednio przepisy
3. Dlaumożliw leiti>a wglądu osobom . zainteresowanym niniejszego rozporządzenia, z. tym że nd przewodniczącego
należy jeden egzemplarz rozprawy złożyć w bibliotece głów­ komisji powoływanej VI myśl§ 9 ust. 1 i ' § 12 ust. 4 rada
n'ej akademii oraz przesłać po jednym egzemplarzu do za in- . naukowa akademii wyznacza komendanta (dZiekana) lub za-
···teresowanych wydziałów akademii. wojskowej i jednoimien- !otępcę komendanta (prodziekana) wydziału reprezentującego
nych wydziałów Szkół wyższy;ch. . dyscyplinę naukową .lub gałą;: nauki odpowiadającą. tematowi
. rozprawy doktorskiej ałbo samodzielnego pracownika nauki
§ Ił. 1. W czasie publicznej dyskusji naj rozprawą reprezentującego tę dyscyplinę lubgaląź nauki.
doktorską ' autor przedstawi'lpodstawowe tezy i wnioski za-
~arte W rozprawie, po czym wtoku dyskusji ustosunkowuje § 11. Na podstawie uchwały o nadaniu stopnia naukowe-
aię do zgłoszonytl)' uwag. . go de.)ctora· komendant akademii wraz 'Z 'komendłlnlem tdzif!-
kilnem) wydziału akademii i promotorem dokonują . uroczy-
2. p~
przeprowadzeniu publicznej dyskusji nad rozpra- stej promocji.
wą doktorską
rada wydzi.liu orzeka o przyjęciu rozprawy
. lub jej odrzuceniu. . . • ł 18. 1.0 nadaniu w akademii wojskowej stopnia nau- "
kowego (loktora ·komendant akademii żawiadami,a Ministra
3. Odrzucona rozprawa doktorska nie może ' byt podsta-
Obrony: Narodowej oraz Ministerstwo Szkolnictwa Wyższe­
- . wą do ubiegim ia się o nadanie stopnia naukowego doktora;
go najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia nadania tego. stop-
w innych akademiach wojskowych lub szkołacn .wyższych; ·.l<,~
,nla. Ńazwiska osób, którym nadano w akademi.aEh ·. wojsko-
§ 12. l. Rada wydziału powołuje komisję do przeprowa- wych- stopniE! naukowe doktora, ogłaszane są w Dzienniku
dzenia ' egzaminów doktorskich oraz wyznacza termin egza- Urzędowym Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. . '
minów. 2. Osobie, której nadano stopień naukvwy doktora, aka-'
2. Egzaminy doktorskie mają wykazać, czy kandydat demi<lwojskowa wydaje- w trybie określonym w odręb­
pósiada odpowiednie przygotowanie do pracy naukow ej óraz nych przep.isach ....;. dyplom stwierdzający 'uzyskanie tego
żnajomość dżmej dyscypliny naukowej. stopnia.
; • o'';

3. Egzaminy doktorskie . obejmują dyscyplinę naukową, § .19. t.P.rzewód dokl.orski może mieć charakter tajny,
, do, k tórej pależy temat. rozprawy doktorskiej, (;faz główne za- jeżeli przedmiotem takiego p.rz.ewodu jest rozprawa doktor-
.,gadnienia · kierunków filozofii lub ekonomii w ziliezności od skij dotycząca zagadnień, które ze wzg.lędu na obronność
uznania rady wydziału ·i )N .:wkresie przez nią qstalonym. Państwa nie mogą być podane do publipznej wiadomości. .
• .4. · \tV skład komisji do przeprowadzenia egzaminów dok- . 2. Decyzję o nadaniu przewodowi doktorskiemu charak-
tor ~ldch wch!?dzi komendan '~ Idziekan) wydz.iału .lub zastępca teru tajnego wydaje komendant akademii, w której przewód '
lcomendanta(prodziekana) wydziału - jako przewodniczący, ma być przeprowadzony. .
. Promotor, receriz.en'ci rozprawy ' doktorskiej oraz silmodźielny
prarownik nauki, specjalista dyscypliny dcdatkowej będącej . 3 . W razie ~ydaniade.:::yiji o nada'n iu przewodowi dok-
przedmi.otem egzamln~w doktorski~h. torskiemu charakteru tajnego. do przewoda takiego nie mają
' żastosowania przepisy§ tO ust 2 i. 3. Egzemplarze rozprawy
5 ~ O wyniku egzaminów ro. zsuzygają członkowie koml- d-óktmskiej .mogą być przesy)ane do zaintei:esowvnY9h ak~·
,liji bezwzględną większością głosów. Z prze biegu egzamiilÓw · 'demii wojskowych lub jednoimiennych wydziałów ·szkół wy'i.~ .
~5porządza .się protokół, który przedstawia się radzie wydziału . . .szych stosownie .do decyzji komendanta ~kadem.ii; Vi której
6~ Powtón:enie eqUlminów doktorskich .moze odbywaĆ przewód ma być- przeprowa~zony. .
s.i~ tylko jetlen raz po ~upływie czasu wyzllaczonego przez ra- ol. W p'r typadkach określonych w ust. 2..w publicznej dy-
Gę wyd~iału. f 's kusj! nad .t'ozprawą dokiorską mQgą wziąt udżiał jedynie
ł 13. Na pods.taw~ ucbwaly dotycrącej przyjęcia roz- osoby zaproszone przez komendanta akademii. Osoby. te ~
pra-w-y doktorskiejOMz protokołu egzaminów uok1ąrskich winnybyc zawiadomton,episemni~ o terminie i miejsc~ dy- .
'rada --wydziału · podejmuje u-cbwałę o nadaniu lub odmowi'.! 'Ik.ll~ji orąz o sPQsotr.ie zapoznanfa. s·ję z rozpr.awą doktorską
Iladania sto.pnia naukowego d.ok.tord. co najmniej na 10 dni przed dyskusją· .
, {)st~w Nrł6 , })()1: . . 271 l 218

W tenIiinie do dnia lwtześn;a 1966 r,do udzia- kandydacki przed dn iem wejścia w żyCie ustawy z dnia ~6 lu-
, posiedzeniach rady wydziału. na których przeprowadZił tego (960 r. o akademiach wojskowych uznaje SIę za złote·
przewód doktorski dotyczący dyscypliny wchodz{łcej w nie egzaminów doktorskich pod warunkiem zakońc:':2nia prz.,.
,d nauk wojskowych, można zapros1iC zamiast sla modziel- wodu dokto.rskiego w terminie do dnia 31 grudń:ja'--ł962 r.
neg , pracownika nauki, °
którym mowa w §§ .3 i 9 ,u st. t.
oli c ra łJędącego generałem .lub pos,iadającego .. topień dok- § 22. Osoby, które nil podstawie ' przepisów obowiązuj~­
tor nauk wojsko',-vych o.raz wybitne osiągnięcia praktyczne cych przed dniem w'ejścia w życie ustawy z dilill 5 listopada
i d robek naukowy w dziedzinie nauk wojskowyr.h. 1~58 r. o szkoła,ch wyższych (Dz, U . Nr61ł, p9'l. 336J uzyskały
2, Przepis' ust. I stosuje się odpowiednio ' do promotora, zwolni~e od ~g~amin?w ka~dydackicb, ~ą z',volni.~ne od.
składama egzammow doktorskl.ch w zakTesle, w jakIm uzy-
okorym mowa w § 7, z tym że w tym przypadku prómotora
skały zwolnienie, pod warunltiem zakońezenia puewodu dok-
po ołuje Rada Wyższego ,Szkolnictwa Wojsk9wego.
torskiego w terminie do. dnia 31 grudnill: 1960 r,
§ 21. Złożenie ' egzaminów kandydackich na podstawie
uchały nr 26& Rady Mini .. trów z dnia 11 kwietnia 1953 r. .§ '23. Rożporządzeuie wchodzi , w , życie ! dniem ogto-
w s ,rawie ,warunków i trybu nadawania stopnia naukoweg<J s!enia.
'kan ydata nauk w Ilkademit\ch wojskowych (Monitor Polski
Nr A-37, poz. 464) przez osoby ' mające wszczęty przewód Minister Obron, Narodowej M. Spych<dski

218
, ROlPORZĄDZEN~E !\łINISJRA OBRONY NAROUOWIJJ ' /

' . ;j

z dniII' 10 października .{9{l() f.

w ' sprawie pn:eprowadzania przewodów habilitacyjnych w akadomład, ' wojskowytb.

ił podstawie art. 36 ust. J lIsta",:,y z dnia 16 lutego 2. Osoba wymieniona Wltst. 1 będąca' pracownikiem na-
r. o akademiach wojskowych (Dz. U. Nr 9, poz. 56) za- uki innej akademii wojskowej. szkoły wyższej lub placówki
(ląd Ił się, co' następuje: naukowej składa podanie Złł pośrednictwem :kom~T1danta a-ka-
demii, dzi~kana wydziału szkoły wyższej luh szefa (kierow-
1. Przewody habilitacyjne w akademiach. wojsko,wych nika) placówki naukowej, w której zajmuje stanowisko.
rowadzają rady wydziałów akademii.
3. Organy wymienione w ust. 2. dołączają do podani.!
, 2. Przewód habilita<:yjny . Qt,ejmuje: wniosek () powołan i e do· slUadu rady wy.illiałupr:r.eprowadla.­
l) cenę kwalifikacji, naukow:y:.ch ., kandydata n~ podstawie jącej przewód samodzielnegol ,pracowni'ka "
nauki wydliał.a
' dleg!) jego dó(01i''ł<~m-.atdc.owego, ze szczególnym uwżględ~ , (placówki' naukowej), w ' którym 'lai'nteresowana ' osoba rllj-
ienlem' l'ozpi'llwy habilitacyjnej, muie stanowisko.
olokw1um habilitac}" ner" .~ .
§ 6. Do.. pótlania \ należy dołączyć;
kład habilitacyjny;
'

1) życiorys,
radę wydziału uchwały o nddaniu stop-
.2) dowód stwierdza.jący posiadanie stopnia naukowegCl dok-
docenta.
ton"
3. 1. W posiedzeńiach rady wydzlJłu. na których do- 3) rozprawę habilitacyjną..
kon je .się cz"nności okreŚlonych" w f 2, biorą udział z gło­ 4) informację ' o dotych.czasowej praq naukowej oraz wJ~
sem stanowczy.m zaproszeni przez radę wyd.ziału co najmniej kal publikowanych prac naul5.owych, dołąC'Li\jąc w miarę '
dwa samodz(elni pracownicy nauki, specjaliści danej dyscy- możliwości egzemplarze tych prac. ' ,
plin n1aukowej z innych akademii wojskowych lub szkół
wyż zych bądź p1acówek naukdwycb.
§ 7. t. Rozprawa ' habilitacyjna powinna stanowić twór-
czy wkład do rozwoju danej gałęzi nauki..
" Jeżeli . ubiegający się o stopień naukowy docenta jest
prac wnikiem nau\i wydziału lub placówki Mukowej nie
2. Rozprawa powinna być' napisana w języku polskim.
, posi dającej praw'a do naddwania stopnid lldukowego docen-
W, uzasadniQny,ch przypadkach za zezwdeniem rady wy-
td, śród zaproszonych specjalistów powinien być samodziel-
działu rozprawa habilitacyjni! może być napisana w językII,
ny racownik nauki z tytułem ' profesora zwyczajneg'o IUb' -
obcym. W tym przypadku należy dOłącLYć obszerne stresi:~
nad . y~zajn~go, a '0/ braku ta'k iego ~ z tytułemdocenta\
, tego wydziału
, ,
lub placówki naukowej.
czenie ro-z prawy w języku polskim.
\. .
.. , ,-4. Do przewodu habili tacyjnego mD'l e ,być dopuszczona 3. Rozprawa hiłbilitacyjna powinna być ogłoszona drl- '
osób' posiadająca stopień naukowy doktor a, ,któ rej osiągn i ę- J
kiem. Za zgodą rady wydziału w zależno-ici od rodzajU dy~
cia aukowe stanowią twórczy wkład do rozwoju (fanej ga- s cypliny naukowej rozpraWił habilitacyjna ,może być oPU-
łęzi auki. . blikowanil w innej formie, umożliwiającej sz-erokie jej udo,-
stępnienie zainteresowanym. ;
5. l. Osoba ubiegająca ' się o nadanie stopnia . nauko-
'weg docenta ' składapodańie o ' ws.zcżęcie' przew odu habili- . 4, WszcZęCie . przez rad~ wydliału' przewodu habilitacyJ-
tacy negodo komendanta wldściwej akademii wojskowej. nego moienastąpić przed opubliko~dniem rozpt,Qwy h(ibili-