Vous êtes sur la page 1sur 1

-' .

--- ~
. ,

Daiettni-k·;
.. ,-
-c
t!:SI.a..w· Nr, 19 ·
~

. \

lOS.' .:;.,;
~ J-

' " ,' .-

· OSWI~D~ZENIE .... RZĄDOWE

. . .z dnia 16 kwietnia 1!;l63 r •

W sprawie ' przystąpienła .. Tangan'ikido . Konwencji o obywatelstwie kobiet zamęznych~ otwartej do podpisu
w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
('

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z .art. 5 złożenie przez Rząd Tanganiki dokumentu przystąpienia 'do
Konwencji o obyw.a telstwie- kobiet zamt;:żnych ; otwartej do powyższej Konwencji. .,
podpisu .w No.yym Jorku dnia 2() lutego 1957 r~ (Dz: U.
z 1959 r. ' Nt 56, poz. '. 334), nastąpilQ 'dnia 28 listopada 1962 fi 'Ministex; 'Spllaw Zag'Tanicznych: 'w z. J. Win-iewicz·

.-.-" :-

-. '::.
J06 ·

OBWiESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI,

z dnia 8 kwietnia 1963 r.

w sprawie ogłoszenia jednoJitego tekstu prawa o notariacie.


t~_

-
••
1. Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 wudnia 1962 r. Qraz funduszów . zapomogowych . i ' ubezpieczeniowycn
o zmianie prawa o notariacie (Dz. U.Nr 66. :poz. 328) oqła~ tych izb'!, \
sza się w załączniku do niniejszego obwie5zczenia jednolity
tekst ustawy z dnia 25 maja 1951 r. - Prawo o notariacie 3. Jednolity tekst nie obejmuje również n:astępujących
(Dz. U. z 1951 r. Nr 3u, poz. 276,z 1954 L Nr l, poz. 1; ' przepisów o dniu wejścią w życie ustaw: " .. .
z 1956. L Nr 16, poz. 88 i z 1960 L Nr II, poz. 68) i uwzględ­ ~ ~łi· r.
nieniem zmianwprowadz6nych ustawą z dnia 21 grudnia ' l} art. 64 ustawy .z dnia 25 maja 1951 r. - Prawo o nota" sJ
1962 .L o zmianie prawa 'o notariacie (Dz. U. Nr 66, poz. 328) riacie (Dz. U. 36, poz. 2'(6) w brzmieniu:: Nr : ':1
i zmian wynikaj,ących z . przepis'ów ogłoszonych przed ctniem, • ~ t .~

wydania jednolitego tekstu, z zflstosowaniem ciągłej nume~ . ,:'A rt . . 64. Ustawa wchodzi w życie z dniem. 1 styczni~ " ~
, pi
racji f0zdzialów, ar.tykułów, paragraJów i - punktów. . .1952, r.':; :'!f"4
~"- r:IP"'

\ W 2. Jednolity tekst. nie obejmuje art. 58, 58 1, 60 i 61 Pra: 2) art; 3 dekretu . z dnia 30 grudnia 1953 r. o' zmianie prawa
wa o notariacie w .brzmieniu: · ó notariacie (Dz. U. z 1954 r. Nr l, poz. 1) w brzmieniu: : ,'.
",
"Art. 3. .Dekret wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia."; _r
1) "Art. 58 § 1. Notarius2'e, wpisani na listę notariuszów '
w dniu wejścia \~ życie ustawy, stają się notariuszami 3) art. 3 dekretu z dnia 1,6 maja 1956 r . o zmianie prawa
w rozumieniu tej ustawy. o riotariacie (Dz. U. Nr 16, poz. 88) w brzmieniu:
. § 2. Asę sorzy ' notarialni, wpis~ni na listę w dniu ' wej- :
ściawżycie ustawy, mogą być mianowani na sranowiska
"Art. 3. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia."I ' ~,
nota~iusz ów, j e że li odpowiadają wymaga~iom przewi-
. \
dzianym wart. 11 pkt 1-4": 4) art. 2 usta.wyz dnia 17 lutego 1960 r. o zmianie prawa ' :. ~
o notariacie (Dz. U. Nr II, poz. 68) w JHzmieniu:
2) "Art. 58 1• W ' razie mianowania '-ase's orem notarialnym T

aplikanta notar ialnego, który ' złożył egzamin notaria lny "Art. 2. ·Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia .... :
. przed".. dniem wejścia w · życie niniejszej ustawy, zalicza z mocą od dnia 1 stycznia 1960 L";
s ię mu do okrf'su pra cy na stanowisku asesora nota~ial­
nego czas pracy na stan owisku aplikanta od dnia zło­ . 5) art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1962 r. o zmianie prawa
żenia egzaminu". o notariacie (Dz. U. Nr 66, P<?z. 328) w brzmieniu:
W okresie do dnia 31 grudnia 1954 r. czynności
60.
"Art. 3. Ustawa ' wchodzi w życie . z dniem ogloszenia''.~ ~. ~"
3) "Art.
~ast~~pcynotariusza pełnie może również sę dzia . wyzna-
czony przez ,Ministra Sprawiedliwości". , -
4. Art. 11 pkt 1-4 Prawa o tfotariacie powolany w ",~
4} "Art. 61 § 1. Znosi się iżby notar-ialne. r art. 58 § 2 tegoż prawa oznaczony jest w tekście je.d nolitym · ,:,
§ 2. Minister Sprawi e dliwości w porozumieniu z Mini- jako art~ 12.
strem Finansów i po poroniri'lieniu z Centralną Radą
Związków Zawodowych 'Określi w drod ze rozporządze­ Minister Sprawiedliwnśd: M.- Rybicki
nia zasady i tryb likwidacji majątku izb notarialnych